You are on page 1of 7

Vrijdag 13 juli 2007

week 28

ACTUEEL NIEUWS NIEUWS NIEUWS3 SPORT

Winkelmedewerkster
beroofd, getuige(n)
gezocht
Op dinsdag 10 juli omstreeks 10.10
Groenvoorzieningen
in Zuilenstein
worden verbeterd
2 Nieuwe leden
gezocht voor
WMO-raad

Aantal bewoners per woning in Nieuwegein neemt af


6 Allianz bemiddelt
tussen kunst, kunstenaar
en kunstminnaar
8 Booy wil in
Saudi-Arabië
12
aansluiting met Top Drie

uur vond een beroving plaats op


een medewerkster van een tabaks-
winkel uit Nieuwegein. De 36-jari-
ge vrouw reed op haar scooter over
het fietspad van de Batauweg. Zij
Urgente bouw van
was op weg naar City Plaza om bij
een bank geld af te storten. Onge-
veer ter hoogte van het buurtcen-
trum van de Nedereindseweg werd
starterwoningen in Blokhoeve
zij door twee personen op een Ons Nieuwegein heeft een
scooter klemgereden. De vrouw ren tot de eerste generatie Nieuw- redactionele samenwerking met:

www.pen.nl
moest hierdoor hard remmen, egeiners. Ze zijn hier geboren, heb-
kwam ten val en liep licht letsel op. ben hier hun vrienden en willen
graag in Nieuwegein blijven wo-
De twee opzittenden zagen door de nen. Ik zie in de leeftijdsgroep van
val kans om de vrouw van haar tas, ongeveer 25 tot 30 jaar, veel men-
met daarin onder andere een geld- sen naar een woning zoeken. Voor
bedrag, te beroven. Hierna reden hen zijn de starters appartementen
de twee op de scooter weg over het in 'The Edge' bedoeld. De prijs-
houten bruggetje in de richting van klasse 141.450 veuro rij op naam
het park gelegen achter het buurt- lijkt hoog, maar zit in vergelijking
huis op de Nedereindseweg. Vanaf met de in Nieuwegein geldende
daar ontbreekt tot nu toe ieder huizenprijzen toch onder aan de
spoor. Van de twee personen op de markt. Om de geluidsoverlast van
scooter is slechts een summier sig- de A.C. Verhoefweg tegen te gaan,
nalement bekend. Het gaat om wordt langs het hele blok een glas-
twee personen met valhelmen op wand geplaatst. Dat is een dure in-
die donkere kleding droegen. Uit vestering."
ingesteld onderzoek kwam verder
naar voren dat op dinsdag 10 juli FASEN
rond 09.00 uur twee mannen Het kantoorgebouw The Edge op de hoek van de A.C. Verhoefweg
tegenover de tabakswinkel hebben en de Taludweg. Het project 'The Edge' is ingedeeld
gestaan die mogelijk betrokken in twee fasen. De eerste fase betreft
zijn bij de beroving. De twee man- ● Door Ria Poot de voornoemde 69 starterwonin- GRATIS
nen stonden bij de winkelwagens
van de supermarkt tegenover de antoorgebouw The Edge in Blokhoeve wordt omge-
gen. Deze moeten zo snel mogelijk
worden gerealiseerd. AM wonen
TAXATIEDAGEN
tabakswinkel aan het Muntplein. K vormd tot goedkope koopwoningen. Wethouder Bert
Lubbinge (PvdA) tekende hiervoor vorige week met de
laat hiervoor het ontwerp verder
uitwerken door een architect en
voor munten, postzegels, bankbiljetten
en ansichtkaarten in IJsselstein!
Maandag 16 t/m vrijdag 20 juli 2007
Dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur
Het gaat om twee mannen met een Nieuwegeinse projectontwikkelaar AM Wonen een overeen- vraagt bij de gemeente een bouw-
TAXATIES GEHEEL GRATIS!
licht getint uiterlijk, rond de 20 en komst. De wethouder is blij met het resultaat, omdat het de eer- vergunning aan. Mogelijk kan in
MPO, Industrieweg 29,
25 jaar, met donkerbruin tot zwart ste stap is in het 'urgentieprogramma woningbouw'. 2008 met de bouw worden gestart 3401 MA IJsselstein
haar. De twee hebben een lengte en kunnen de eerste woningen nog Inlichtingen: MPO, 030-6063944
tussen de 1.75 en 1.80 meter. De in 2009 worden opgeleverd. De
politie wil graag in contact komen Ondanks de aantrekkende econo- Verhoefweg een appartementenge- tweede fase omvat een blok met
met getuigen van het incident op mie, kent Nieuwegein een forse bouw. Dit gebouw varieert van vier een gemengd woningaanbod varië-
het fietspad en wil in contact ko-
men met personen die de twee
leegstand van kantoorgebouwen.
In het afgelopen jaar daalde deze
tot acht woonlagen. Er komen in
totaal 107 woningen. Daarvan zijn
rend van starterwoningen tot meer
luxe woningen aan het water. Deze
Timex Magazine
mannen hebben zien staan bij de leegstand met drie procent. Met 69 appartementen bedoeld voor fase wordt pas gebouwd als de Het blad met body!!!
supermarkt op het Muntplein. Zij dat gegeven in het achterhoofd, starters. Wethouder Bert Lubbinge hoogspanningslijn is verplaatst.
kunnen bellen met de politie verrichte AM Wonen een studie licht de eerste stap in het voor- Uiteindelijk zullen fase I en fase II Eerste vrijgezellenblad
district Lekstroom, telefoon 0900- naar de mogelijkheid om het ge- noemde 'urgentieprogramma wo- één architectonisch geheel gaan van Nederland!!!
8844. Als u anoniem informatie plande kantoorgebouw The Edge ningbouw' als volgt toe: "De ge- vormen. Het plan voor kantoorge-
wilt doorgeven, kunt u gebruik ma- om te zetten in woningen. Volgens meente kijkt of kantoren waar bouw The Cube in Blokhoeve blijft
ken van de lijn Meld Misdaad Ano- de nieuwe overeenkomst, die nog geen afnemer voor te vinden is, of vooralsnog overeind. In de eerste
September in de winkel.
niem op telefoonnummer 0800- wel bekrachtigd moet worden door kantoren die aan renovatie toe fase worden in Blokhoeve, op Het www.timexmagazine.nl
7000. het college, komt er langs de A.C. zijn, omgezet kunnen worden tot Eiland, nog eens circa veertig luxe
woningen. De wens van het nieuwe villa's gebouwd. Na verplaatsing
college is het realiseren van wonin- van de hoogspanningslijn (tweede
gen voor starters en senioren. Het fase) worden er nog eens veertig
is van belang dat we voor deze twee luxe villa's aan toe gevoegd. In het
categorieën gaan bouwen. In middendeel van Het Eiland komt
Nieuwegein neemt door 'gezins- een appartementengebouw van 24
verdunning' het aantal bewoners woningen. Mogelijk wordt nog een
per woning af. Kinderen gaan het aantal villa's in het park gebouwd.
huis uit, ouderen blijven alleen De gemeente geeft zelf ongeveer

I A .S. OPENT over. Nieuwegein is wat eenzijdig twintig vrije kavels uit waarop par-
L
OP 18 JU PLEET NIEUWE
opgebouwd met vooral gezinswo- ticulieren een huis kunnen laten
ningen. Ouderen willen graag in bouwen.
DE COM Nieuwegein blijven wonen, maar
SSEN
PRAXIS MAAR
willen naar een kleinere senioren- Lees verder op pagina 3: 'Inwoner-
woning. Veel van de starters beho- saantal moet niet verder dalen.'

Trekhaak leidt tot inname rijbewijs


In de vroege ochtend van woens- keuren, kreeg hij een stopteken. rikker in 2006 aan te zijn gehou-
NOG EVEN GEDULD DUS, dag 11 juli leidde een trekhaak tot den voor het rijden onder in-
DAN BOUWEN WIJ het innemen van het rijbewijs. Bij navraag bij de meldkamer vloed. Hij was toen door de rech-
ONDERTUS Rond 05.55 uur zagen politie- bleek dat de Maurikker zijn rij- ter tot een boete van 900 euro
SEN VERDE mensen een automobilist over de bewijs ongeldig was verklaard. veroordeeld, maar verklaarde
R. Structuurbaan rijden. Zij zagen Daarop werd hij aangehouden en niet te weten dat zijn rijbewijs
dat de trekhaak van de auto het naar het politiebureau overge- ongeldig was verklaard en dat hij
zicht op de kentekenplaat blok- bracht. Zijn ongeldig verklaarde het in had moeten leveren. Tegen
keerde. Om de automobilist, een rijbewijs werd ingevorderd. Bij de Maurikker is proces-verbaal
Maarssen, Nijverheidsweg 6, tel. 0346 - 55 26 10 20-jarige man uit Maurik, te be- zijn verhoor verklaarde de Mau- opgemaakt.
NIEUWS
Uit de straat,
Bewoners bij woonomgeving betrekken belangrijk
van om de
hoek en iets verder NIEUW GROEN in
COLUMN
Zuilenstein
● Door Ria Poot Noord is het project NIEUWegein bij hun woonomgeving te betrek-

AFRODITE O nder het motto NIEUWegein GROEN


gaat de gemeente Nieuwegein de ko-
GROEN inmiddels afgerond. In de
wijken Batau Zuid en de Doorslag
wordt nog volop aan de herinrich-
ken. De gemeente doet wat ze moet
doen en geeft inwoners ruimte
voor eigen initiatief. Vanuit die vi-
mende maanden de groenvoorzienin- ting van het groen gewerkt. De be- sie zijn gemeente en bewoners sa-
AFSCHEID gen in de wijk Zuilenstein verbeteren. Na Batau- woners van Zuilenstein hebben men verantwoordelijk voor het
Noord, Batau-Zuid en de Doorslag, is Zuilen- middels een enquête kunnen aan groen.
stein de vierde wijk waar de gemeente van start geven wat zij verbeterd willen zien
Ergens klopt er iets niet. gaat met de herinrichting van het groen. Dins- in de groenvoorziening van hun BOMENBELEIDSPLAN
dagavond kwamen de bewoners van Zuilenstein wijk. De gemeente heeft hierop
Het nieuws staat niet op Pen.nl. Het nieuws is niet bijeen om door de gemeente geïnformeerd te veel reacties met ergernissen en Wat niet onder plannen tot verbe-
te vinden in Ons Nieuwegein. Het nieuws is nog te worden over de plannen. klachten over het groen in de wijk tering van de groenvoorziening
rauw en te vers om wereldkundig gemaakt te wor- ontvangen. Hondenpoep staat bo- valt, is het bomenbeleidsplan. En
den en toch zal ik het met jullie moeten delen. Ik venaan de lijst. Maar ook onkruid juist over dit onderwerp gingen
MILIEU
vraag me achter dit toetsenbord af of ik de woor- De informatieavond werd door tussen de bestrating en beplanting, veel vragen van de bewoners afge-
den zal kunnen vinden. zo'n honderdvijftig bewoners van uit de bestrating omhoog groeien- lopen dinsdag. Projectleider Harry
Zuilenstein bezocht. Wethouder de boomwortels en zwerfvuil ko- Klinkhamer van NIEUWegein
Enkele uren na het schrijven van zijn laatste Carla Curvers (PvdA) gaf in haar men op de klachtenlijst voor. Be- GROEN, legt desgevraagd uit dat
column is Afrodite overleden. Eigenlijk zomaar, openingswoord aan dat deze op- halve deze zaken, gaat de gemeen- het hier om twee naast elkaar lo-
zonder reden, hoewel zijn gezondheid al enige komst duidde op grote betrokken- te ook de slechte staat van de pende zaken gaat. "De mensen
jaren werd beheerst door een batterij aan pillen heid van de bewoners bij hun wijk. beplanting, de beschoeiing van de denken vaak: bomen zijn groen en
die zijn hart gaande wist te houden. "Zuilenstein bestaat nu zo'n dertig sloten en het zicht belemmerende struiken zijn groen. Ze zien de
jaar", aldus Curvers. "Destijds wil- groen aanpakken. Bewoners wor- samenhang met de noodzaak van
Zijn hart. Technisch gezien een groot orgaan waar den wij zo snel mogelijk een groe- den in de gelegenheid gesteld om kappen vaak niet helemaal. Het
van alles aan mis was. Getroffen door trombo- ne omgeving en hebben om dat te aan hun tuin grenzend 'snipper- plan om bomen te kappen lag er al.
sestolsels werkten alleen de zijkanten nog. De bereiken snelgroeiende planten en groen' te kopen van de gemeente. Het loopt parallel aan de herinde-
beperkingen die dat gaf wist hij goed te compen- bomen neergezet. Inmiddels groeit Zij kunnen zo'n stukje openbaar ling van het groen. Voor het kap-
seren door zijn hoofd te gebruiken. Accepterend dit groen buiten zijn proporties. groen dan bij hun tuin trekken. pen van de bomen in Zuilenstein is
dat hij beperkt werd door zijn hart weerhield hem Dit vergt veel onderhoud en dat Daarnaast heeft de gemeente ook zes weken geleden de procedure
er niet van om volledig en tot het maximum te gaan we wijk voor wijk aanpak- het project zelfbeheer. Dit houdt in gestart. Dit is een formele proce-
genieten van ieder moment die zich voordeed. ken". Het groen in de wijken is op dat de bewoners zelf hun pleintje, dure waarop bewoners hun ziens-
sommige plekken 'op', waardoor of de tot het openbaar groen beho- wijze mochten indienen. Wij gaan
Zijn hart. Emotioneel gezien het grootste orgaan het er niet meer mooi en verzorgd rende bloembakken voor hun deze zienswijzen nu bekijken en
dat hij bezat. Hij heeft mij zijn hart gegeven. Hij uitziet. Daarnaast voldoet het deur, mogen onder houden. Verbe- dan pas wordt er een kapvergun-
hield met heel zijn hart van zijn kinderen en klein- groen vaak niet meer aan de eisen teringen in het openbaar groen wil ning aangevraagd. Bewoners krij-
kinderen hoewel de tweede pas volgende week van deze tijd, omdat de inwoners de gemeente samen met de bewo- gen dan weer zes weken de tijd om
geboren zal worden. Als iemand de weg naar zijn en de wijken zijn veranderd. Door ners aanbrengen. Zij kennen hun hier bezwaar tegen in te dienen."
hart wist te vinden, vond hij een plekje. Maar als de teruglopende budgetten is het straat en hun buurt als geen ander. Klinkhamer benadrukt dat het om
je hem op zijn hart trapte, was je dat plekje kwijt. onderhoud van het groen op een Bovendien past deze werkwijze bij openbare bomen gaat en dat het
Hij kon zich met hart en ziel in iets storten, zich aantal plekken erg kostbaar gewor- de ambities van de gemeente beleidsplan bomen die veel licht
naar hartelust uitleven en zijn hart verliezen aan den." Nieuwegein, geformuleerd in wegnemen, bomen die ziek zijn en
de goede zaak. Als hem iets op het hart lag, dan In de Nieuwegeinse wijk Batau- Nieuwegein Kiest, om de bewoners bomen die te dicht op elkaar staan
kreeg je dat hartgrondig te horen.

Met onze columns was dat net zo. Hoewel we vaak


samen een onderwerp zochten, was hij degene die
zich achter het toetsenbord zette en in rake zinnen
het hart van de zaak wist te bewoorden. Hij was
verbaal heel sterk. Hij had een groot invoelings-
Vrolijke Plaza Pluis
vermogen en kon razend snel denken. Dat hem Plaza Pluis en zijn
niet altijd in dank werd afgenomen, deerde hem begeleider zijn in
niet. Commentaar wist hij naar waarde te schatten een vrolijke stem-
en hij gaf repliek waar hij dat nodig vond. Dat hij ming. Het was dan
een groot publiek had (zelfs buiten Nieuwegein) ook dubbel feest
streelde hem enigszins. Maar, net als met alles op 4 juli: Pluis, die
waar hij bezig was, gaf het hem meer voldoening een week eerder
om zijn zegje te doen dan om complimenten te uit het ei gekropen
incasseren. Hij had eigenlijk maar een klein hartje was, vierde zijn
wat gauw gevuld was. kraamfeestje en
bezocht daarbij de
Mijn aandeel in Afrodite was in feite maar heel winkeliers van
klein. De puntjes op de i, het soms verzachten van City Plaza, zijn
harde woorden, de aai over de bol als het weer pleegouders.
gelukt was.
Mijn aandeel kan alleen maar bestaan als zijn Bovendien werd die
aandeel er ook is. Onze harten waren versmolten middag het nieuwe
en nu zijn hart is weggevallen, is mijn hart leeg. Ik parkeerterrein achter
zal niet zonder hem verder gaan als Afrodite. De Kom feestelijk ge-
opend door wethou-
Ik hoop dat hij in jullie harten moge voortleven. der Johan van Ever-
dingen.
Joanne zonder Kees Hij reed met een Fiat
Afrodite in ruste 500 door een lint. De
winkeliers hadden er
samen met de ge-
Volgende week verschijnt op deze plek, uit res- meente een echt kin-
pect voor Afrodite, de column die eigenlijk voor derfeestje van ge-
deze week stond ingepland. maakt: kinderen kon-
den allerlei spelletjes
doen en genieten van
een suikerspin. En
natuurlijk kennis ma-
ken met Plaza Pluis.

Tekst en foto:
Grieta Felix

Wekelijks in deze krant een artistieke


bespiegeling van de actualiteit.
Volgens Afrodite

2 Ons Nieuwegein - Vrijdag 13 juli 2007


IN HET KORT
MEDITEREN IN EEN KLOOSTER
Inwonersaantal
moet niet verder Half augustus wordt er vanuit Utrecht een meditatie-weekend
in de Zenboerderij van de benedictijner abdij “de Slangenburg”
dalen
georganiseerd. Het weekend begint op vrijdag om 17.00 uur
Vervolg van de voorpagina en eindigt zondag om 16.00 uur. Het thema van het weekend
VERTROUWEN. Hoe kom je tot een dieper vertrouwen in
Het is voor de gemeente Nieuw-
egein van groot belang dat het in-
jezelf en hoe kom je tot een dieper vertrouwen in andere men-
wonersaantal niet verder daalt. sen? En welke voorbereidingen en welke fases gaan daaraan
"Per vijftienhonderd inwoners vooraf? Er wordt gewerkt met onder andere ontspanningsoe-
minder, verliezen wij een miljoen feningen, visualisaties, het geestelijk lezen en Zentechnieken.
euro uit de algemene uitkering van
het Rijk", legt wethouder Lubbinge Voor informatie en een folder. Tel 030- 2725712.
uit. "Door dat inkomensverlies
kunnen we voorzieningen zoals het
theater en de bibliotheek niet op
orde houden." Om het inwoner-

Bewoners stellen zich op de hoogte van de plannen van de ge-


saantal te stabiliseren en te laten
stijgen, is het belangrijk dat er GARAGE DEUREN
In alle soorten en maten
meente. naast koopwoningen voor starters
Foto: Ria Poot en senioren, ook sociale woning- GARADEUR DE MEERN - TEL. 030-6664033 - WWW.GARADEUR.NL
bouw wordt gerealiseerd. "Voor
betreft. In antwoord op de vele re- groen loopt tot en met september starters in de huursfeer is het in-
acties op dit onderwerp tijdens de van dit jaar. In oktober is er gele- stappen iets makkelijker", aldus de
bewonersavond, beloofde wethou- genheid voor het geven van reac- wethouder. "We voeren een wijk-
der Carla Curvers om de termijn ties. De plannen worden dan in no- ontwikkeling studie uit voor Jut-
voor het indienen van de zienswij- vember of december definitief . In faas Wijkersloot. Bij de toekomst-
ze iets op te rekken. maart 2008 gaat de gemeente van plannen voor deze wijk kijken wij
start met het verbeteren van de ook of we daar sociale huurwonin-
De ontwerpprocedure voor de groenvoorzieningen in de wijk Zui- gen kunnen realiseren. Tussen het
grootschalige aanpak van het lenstein. bedenken van zo'n plan en het ver-
wezenlijken ervan zit veel tijd. Een
locatie vinden is het grootste punt.
We proberen met vastgoedbeheer- telefoon 030-2522425
ders te bestuderen of er in de huur- www. uitvaartdeiris.nl
sfeer mogelijkheden zijn. Want Nieuwegein natuurlijk, persoonlijk, betrokken
jongeren moeten ook kunnen hu-
ren."

Taxatiedagen voor
munten, geld en
kaarten HaJa Meubelstoffeerderij
Utrechthaven 9e Nieuwegein Tel.: 030-6067171
Veel mensen hebben thuis postze-
gels, munten, papiergeld, ansicht- - herstofferen van alle meubels in stof en leder
kaarten, penningen en dergelijke - boot en caravankussens op maat gemodelleerd
liggen, bijvoorbeeld uit een nala- - verkoop stof, leer, skai en polyethers
tenschap, oude verzameling, of na- - ruime collectie stof, leder en skai
dat ze het zelf hebben gevonden, - diverse kwaliteiten koudschuim/polyethers
waarvan ze niet weten wat de - levering volgens afspraak
waarde is. Tevens zijn er mensen - offerte geheel vrijblijvend
die hun collectie verzekerd hebben
Open van: ma. t/m vr. 07.30 - 16.00 uur
maar zich afvragen of het verzeker-
zaterdag op afspraak
de bedrag correct is. Voor al deze
www.ha-ja.nl
mensen geldt: het is raadzaam om
in juli uw stukken mee naar IJssel-
stein te nemen. Het is dan name-
lijk mogelijk om gedurende een
week gratis en deskundig uw mun-
ten, postzegels, etc. te laten taxe-
ren. Deze leuke taxatiedagen vol
verrassingen vinden plaats van 16
tot en met 20 juli bij de MPO, In-
dustrieweg 29 te IJsselstein en du- Wegens uitbeiding van onze
ren van 10.00 tot 16.00 uur. In-
lichtingen: MPO, 030-6063944. werkzaamheden zijn wij op zoek
naar:
Rode Kruis collecte
2007
Zoals overal in het land is in de
week van maandag 25 juni tot en Enthousiaste
met zaterdag 30 juni in Nieuw-

Van Lodewijk Borsboom, een geïnteresseerde en betrokken bewoner van


Nieuw-Vreeswijk ontving ik per e-mail twee oude ansichten en een zelf-
egein de jaarlijkse buscollecte voor
het Rode Kruis gehouden. Dit jaar
zijn er ongeveer 45 collectanten op
chauffeur/verhuizers
ingescande foto. Eén van deze foto's vormt het uitgangspunt voor de afle-
vering van deze week. Lodewijk schrijft me onder meer: 'Het gebouw be-
pad geweest en hebben het mooie
bedrag van 5566,87 euro opge-
(geen 9 tot 5 mentaliteit)
treft hier de Prins Hendrikschool: de school die hoorde bij het internaat. haald. Vermeldenswaardig is dat
Het internaatgebouw stamt uit 1915 (geopend door Prins Hendrik) en twee leden van de Nieuwegeinse
diende toen als internaat en school. Na 1945 is er een apart schoolge- gemeenteraad in hun wijk gecol- Wij bieden: afwisselende baan
bouw bijgekomen, dat stond dus op de plek waar nu de Willem-Alexan- lecteerd hebben en ook de leden
der- en Maximastraat zijn. Door terugloop van leerlingen is de school la- van een Nieuwegeins heren hocke- en betaling volgens CAO trans-
ter gesloten en is ook het gebouw later gesloopt.' yteam hebben aan dit resultaat een
bijdrage geleverd. Toch heeft het port & logistiek
En dus fietste ik op een zonnig maar fris moment naar de achterkant van Rode Kruis ook dit jaar niet in alle
de voormalige Prins Hendrikschool. Zoals Lodewijk al vertelde, het los- wijken van Nieuwegein kunnen
staande schoolgebouw is niet meer. Wel tref ik een doodlopende straat collecteren, omdat niet overal col-
deels bestraat met betonplaten aan, een smal trottoir, rood geschilderde
tuinafscheidingen (met daarop een transparante overkapping...?), anti-
lectanten beschikbaar waren. Col-
lectanten gezocht dus: penning-
Reacties naar:
parkeerpaaltjes (die duidelijk niet afdoende zijn), een bouwhek en een
met onkruid overwoekerde 'tuin' achter de voormalige school... Tja, Tóen
meester Hans Hoftijzer telefoon
030-6031979, e-mail: hoftijzerwal-
W. van Haarlem Euromovers
was het niet 'fraai'. En Nú... ach, nog maar even afwachten!
O ja, als jíj, als ú óók een foto van Tóen hebt/heeft en ik zie er wat in om
le@zonnet.nl.
Stijkviertel 15
daar een foto van Nú bij te maken... stuur me de foto èn het bijbehorende
verhaal: oopsfotos@tiscali.nl. Wie weet...! 3454 PH De Meern
Tekst en foto Nu: Arend Bloemink (oopsfotos@tiscali.nl). 030-6662212
Foto Nu in kleur: www.pen.nl/toenennu.

Ons Nieuwegein - Vrijdag 13 juli 2007


3
NIEUWS
Uit de straat, Zeven raadsleden én voorzitter nodig
van om de
hoek en iets verder Gemeente zoekt nieuwe leden
COLUMN voor Raad van WMO-vragers
BALIEKLUIF ● Door Grieta Felix

enigeen zal verbaasd gereageerd heb-

EEN GRAPPENMAKER
M ben op de vacature in alle lokale kran-
ten voor leden voor de Raad van WMO-
vragers. De raad is immers in april al met haar
“Dat was een grapje”, zegt de 34-jarige Samuel werkzaamheden gestart. Onduidelijkheid over
tegen zijn rechters. Hij heeft een onderzoekster vergoedingenbeleid en moeilijk in te vullen
van de reclassering verteld dat hij dagelijks heroï- groepen zorgden echter voor een onvolledige
ne, cocaïne, speed, hasj, alcohol en sigaretten raad. Er kunnen nog zeven raadsleden bij.
gebruikte. “Alleen sigaretten en bier”, verduide-
lijkt hij nu aan de president van de rechtbank met In alle lokale kranten was vorige
een zeer vriendelijk gezicht. President Foppen kan
SOCIAAL week de volgende oproep te lezen:
er niet om lachen. 'Gemeente Nieuwegein zoekt leden
voor de Raad van WMO-vragers'.
Samuel, een gevluchte Armenier die al vijftien jaar "De kennis en ervaring van deze
hier is, maar in Nederland helemaal de weg is nieuwe adviesraad gaat een be-
kwijtgeraakt, is zó vriendelijk tijdens de zitting dat langrijke bijdrage geven bij de ont-
het onvoorstelbaar is dat hij ooit zijn bejaarde wikkeling van de WMO in Nieuw-
moeder heeft bedreigd en afgeperst. Zijn advocaat egein. Om de maatschappelijke
spreekt in de gang van het gerechtsgebouw het ondersteuning zo goed mogelijk
vermoeden uit dat Samuel voor de zitting hele- vorm te geven, stelt de gemeente
maal volgespoten is met kalmerende middelen. een Raad van WMO-vragers in."
Zo luidt de tekst van de vacature.
Toen hij nog niet zo rustig was, moest Samuel Menig Nieuwegeiner zal met ver-
door de politie de bejaardenwoning van zijn moe- bazing naar deze oproep hebben
der uitgesleept worden. Hij had een eigen huis, gekeken. Er was toch al een WMO- ringen. Uit de opgeheven Senio- form Wijknetwerk deel uit van de
maar was bij zijn moeder ingetrokken. Tot groot raad? Wat is daarmee gebeurd? renraad en Raad voor Chronisch raad. Er zijn nu dertien leden en
verdriet van de buurtbewoners, vooral bejaarden, Navraag bij Hans Blaauwbroek, in- Zieken en Gehandicapten zijn elk we willen er nog zeven bij werven."
want Samuel schreeuwde dagelijks de hele boel bij terim-voorzitter van de Raad, vier leden in de nieuwe WMO-raad
elkaar. En het bleef niet bij schreeuwen. Hij sloeg maakt duidelijk dat er inderdaad al benoemd. Verder maken twee Bij het werven gaat het om de vol-
zijn bejaarde moeder met de afstandsbediening en een Raad van WMO-vragers be- mantelzorgers en één lid van de gende groepen: twee mensen die
dwong de vrouw om 100 euro af te geven om staat: "We zijn in april gestart en Jongerenraad, de Cliëntenraad So- gebruik maken van voorzieningen
drugs te kunnen kopen. werken met maandelijkse vergade- ciale Zaken en Arbeid en het Plat- van de geestelijke gezondheids-

Hij bedreigde een buurvrouw die tussenbeide wil-


de komen. “Ik vermoord je”, schreeuwde hij tegen
de verbouwereerde 81-jarige vrouw. “Ik houd van
mijn moeder”, vertelt Samuel zijn rechters.
“Zoiets zou ik nooit doen”, voegt hij eraan toe. Hij Schoonmaakdag Merwestein
vertelt dat hij het geld wilde lenen. Hij heeft zijn
moeder een keer een duw gegeven toen ze de
afstandsbediening wilde afpakken.

Samuel moest een half jaar geleden bij een politie-


rechter verschijnen. De feiten waren niet zo heel
ernstig. Maar die politierechter vond na het lezen
van het psychiatrisch onderzoek dat de problemen
van Samuel zo groot waren dat ze er niet alleen
over wilde oordelen. Ze verwees Samuel naar de
meervoudige strafkamer en nu mogen drie rech-
ters onder leiding van de president hun oordeel
geven.

Hij zit nu al ruim een half jaar vast en is uitge-


breid onderzocht. Die onderzoekers hebben
geconstateerd dat Samuel last had van een
psychose. Inmiddels gebruikt hij medicijnen en is
hij uit die psychose. Maar de deskundigen zijn er
van overtuigd dat hij direct weer zal stoppen met
de medicijnen die hij op dit moment toegediend
krijgt, en weer naar de verdovende middelen zal
grijpen wanneer hij vrij komt. Volgens de deskun-
digen is Samuel volledig ontoerekeningsvatbaar.

Dat oordeel neemt ook de officier van justitie


over. Ze wil dat Samuel ontslagen wordt van alle
rechtsvervolging. Dat betekent dat hij geen gevan-
genisstraf of werkstraf krijgt. Ook voor tbs komt
hij niet in aanmerking. Dan moeten de strafbare
feiten levensbedreigend zijn. De officier vindt wel
dat er iets moet gebeuren. Ze eist daarom een
opname in een psychiatrisch ziekenhuis voor de
duur van een jaar. De drie rechters nemen de eis
over. Over een jaar wordt de toestand van Samuel
opnieuw bekeken.

BALIEKLUIF is een rubriek van de


rechtbankverslaggevers van Afgelopen zaterdag heeft er een grote schoonmaakactie plaatsgevonden door bewoners met hun kinderen in de
Juridisch Persbureau Utrecht (JPU). wijk Merwestein. Deze dag werd georganiseerd door de bewonerscommissie Portaal-Merwestein. Om 10.30 uur
werden en de deelnemers ontvangen met koffie, thee en limonade. Er deden ongeveer dertig kinderen en tien
Zij doen dag-in-dag-uit voor diverse volwassenen mee. Het resultaat was bijzonder succesvol: in totaal is er ruim 74 kilo aan zwerfvuil opgehaald. Na
media zakelijk verslag van rechtsza- afloop van de schoonmaak was er voor de deelnemers een patatje met een frikadel en een ijsje toe. Hierna kon-
ken die dienen voor de Utrechtse den alle kinderen zich vermaken met ponyrijden en een springkussen, waarvoor een gedeelte van de Vlietwal was
rechtbank. Niet de nieuwswaarde afgesloten. Bij het ponyrijden stond er steeds een rij met wachtende kinderen. Voor de grotere kinderen en vol-
speelt een rol, maar vooral de men- wassenen was er een Sumoworstelaarspel. Ook hier werd gretig gebruik van gemaakt. De organisatie werd
selijke kant van de zaak. In deze ondersteund door de gemeente Nieuwegein, die materiaal heeft geleverd in de vorm van afzethekken, bezems,
rubriek zijn namen van verdachten vuilniszakken en knijpers, de SWN en de woningbouwcoöperatie Portaal met een financiële bijdrage.
om privacyredenen gefingeerd. Foto's: Fred van de Siepkamp

6 Ons Nieuwegein - Vrijdag 13 juli 2007


IN HET KORT

zorg, zoals (ex-)psychiatrische pa- heid van de nieuwe binnenstad. Er Kunstwandeling en Mijn stad: Inspiratie,
tiënten of hun vertegenwoordigers,
daarnaast twee mensen met een
zullen in de toekomst ook specifie-
ke werkgroepen gevormd worden,
lunch mantelzorgers dialoog, gevoel, drijfveer,
verstandelijke beperking of hun
ouders of vertegenwoordigers en
waarin ook niet-leden zitting kun-
nen nemen, die deskundig zijn op
Op 20 juli vindt van 11.00 tot 14.00
uur: een kunstwandeling en lunch
roeping, idealisme,
één dak- of thuisloze, één mantel-
zorger en één deelnemer aan het
een van de vele werkterreinen van
de WMO.
voor mantelzorgers in Nieuwegein
plaats. Deelnemers lopen een stuk-
eerlijkheid en missie
Platform Wijknetwerken. je van de kunstroute (mantelzor-
Volgens Blaauwbroek zal er in de gers hebben tijdens de dag van de
Van de eerste drie groepen zaten er loop van de zomer apart nog een mantelzorg in 2005 een boekje (column van Steef Schinkel) nr. 48
nog geen mensen in de Raad. Dat onafhankelijke voorzitter worden hierover gekregen) en lopen ook
heeft volgens de interim-voorzitter geworven: "Die is al eerder ge- bij verschillende kunstenaars Ik ben een persoon, die midden in de samenleving
verschillende oorzaken: "Vacatures zocht, maar dat is mis gelopen van- binnen. Vitras Steunpunt Mantel- van Utrecht staat. Ik tracht deze samenleving op een
uit deze groepen zijn moeilijker in wege onduidelijkheid over de om- zorg Nieuwegein, het Ontmoe- positieve manier in beweging te houden en van nieuwe
te vullen. Daarnaast speelt ondui- vang van het takenpakket en de tingscentrum en St. Zorgspectrum impulsen te voorzien. Utrecht is voor mij als een
delijkheid over het vergoedingen- vergoeding. De Geinsche Hof organiseren sa- magneet, ik kan daarom niet zonder deze “wereldstad”.
beleid een rol bij de vertraagde le- men deze wandeling. Voor de
denwerving. Er ligt nu een voor- Een voorstel over een passende lunch wordt een eigen bijdrage van Ik word er op een uitermate positieve manier
stel, waarover b en w nog een verhouding tussen die twee zaken 4,50 euro gevraagd. Vertrekpunt is telkenmale door aangetrokken. Een stad waar ik
besluit moet nemen. Daarin wordt ligt momenteel ook bij b en w." Als 't Geinlicht (naast de Dorpskerk in openheid, dialoog, onderlinge communicatie in al haar
uitgegaan van een reële kostenver- de nieuwe voorzitter gevonden is, Jutphaas), Nedereindseweg 1 - 3 te geledingen, plaats wil laten vinden.
goeding voor de leden, waarin reis- verlaat de interim zijn post én de Nieuwegein.Bij regenachtig weer:
, telefoon- en administratieve raad: "Ik ben eigenlijk geen voor- neem een paraplu mee! Meer in-
kosten zijn opgenomen. Leden van zitter, maar extern procesbegelei- formatie en aanmelden? Voor in-
Een stad waar de mens centraal staat en inspraak heeft.
de Raad zijn ongeveer één dag per der die door de gemeente is inge- formatie en opgave (graag vóór 18 Ik heb een roeping en een passie voor deze stad waar
maand met het werk bezig." huurd om de WMO-raad op te zet- juli!) kunt u zich wenden tot de co- mensen graag leven en met plezier naar toe komen.
ten. Ik heb er alle vertrouwen in, er ördinator van het Steunpunt Man- Ik sta open voor ieder andersdenkende maar zal dat
VOORZITTER wordt al druk gebeld." telzorg, Els Ingelse. Zij is telefo- binnen de door ons vastgelegde grenzen respecteren.
nisch bereikbaar op maandag,
Utrecht is een stad met een rijke historie, waar
Momenteel werkt de WMO-raad dinsdag, donderdag op telefoon-
aan adviezen voor de toegankelijk- nummer: 0900-8212382 (lokaal mensen van verschillende culturen samenleven en
tarief) of via e-mail: steunpunt- elkaar ontmoeten via o.m. sport, theater, muziek,
mantelzorg@vitras.nl. Schrijven universiteit, handel en economie.
kan ook: Vitras, Steunpunt Man-
telzorg, Krijtwal 17/23, 3432 ZT Ik zal de dialoog openen met mensen, middenstand
‘Wie werkt Nieuwegein.
en maatschappelijke organisaties en ze respecteren. Ik
Informatiepunt zal een positieve inspanning leveren om de veiligheid
daar in Nieuwegein’ geopend tijdens en waarden, van ieder van ons unieke persoon, te
behouden.Wij zullen daarin diep dienen te investeren.
zomermaanden Ik hou van openheid en eerlijkheid en zal deze
Voor ouderen en mensen met een
eigenschappen op alle niveaus inbrengen.
beperking is het Informatiepunt in
de zomermaanden geopend op de
vaste spreekuren: maandag en Steef Schinkel
woensdag van 09.30 tot 11.30 uur,
donderdag van 14.00 toto 16.00
uur. U kunt bij het Informatie punt
terecht voor vragen op het gebied
van wonen, zorg en welzijn maar
ook voor hulp bij het invullen van
formulieren. Adres: Richterslaan
60, Nieuwegein, tel. 030-6031540.

Nieuwegeiner
aangehouden in
Enschede
Op donderdag 5 juli heeft de poli-
tie in een woning aan de Huls-
maatstraat in Enschede een 31-ja-
rige man uit Nieuwegein en een
59-jarige man uit Balkbrug aange-
houden. Dit na vernieling van de
voordeur en mishandeling van de
Fotograaf Wim van Amstel trekt Hoe lang woon of werk je al in 45-jarige bewoonster van de wo-
wekelijks door Nieuwegein om Nieuwegein? ning. De mannen drongen om-
mensen vast te leggen bij hun da- 18 Jaar streeks 02.30 uur een woning aan
gelijkse bezigheden. Deze week de Hulsmaatstraat in Enschede
schreef hij de redactie: Wat vind je van Nieuwegein? binnen door een ruit van de voor-
Nieuwegein is een mooie groene deur te vernielen. Na een woorden-
"Afgelopen zaterdag was ik aanwe- gemeente met veel ruim opgezette wisseling met de 45-jarige be-
zig bij de Sport- en Speldag voor wijken. Ik woon hier erg graag. woonster uit Enschede wilde de
Nieuwegeinse jeugd met een be- vrouw de politie bellen. De 59-jari-
perking. De dag was georganiseerd Wat kan er beter in Nieuw- ge ex-vriend van de bewoonster re-
door de Rotary Club Nieuwegein. egein? ageerde hierop door haar enkele
Het mooiste dat me zaterdag is op- Ik zie uit naar het nieuwe City Pla- rake klappen te geven. De politie 7 9 4 1
gevallen, waren al die blije gezich- za, leuke winkels en gezellige ter- hield de beide mannen aan en
ten van deze kinderen. Zo spon- rasjes zodat er een echte kern gaat bracht hen voor verhoor over naar
taan, lief en respectvol: zo zou onze ontstaan, Ik denk dat het echt heel het politiebureau. 6 3 7 5
hele samenleving moeten zijn. Kin- mooi gaat worden.
deren en ouders, evenals organisa- Man slaat vriendin
toren, genoten werkelijk van wat Kijk voor meer portretten ook op In de nacht van zaterdag op zon- 6
zich er deze dag afspeelde. Eén van www.pen.nl/portretten. dag 8 juli heeft de politie een 31-ja-
de organisatoren heb ik aange- rige man uit Nieuwegein aange-
sproken en de vijf vaste vragen ge- houden. Dit gebeurde op de Pieter 4 9 8 2
steld. de Hoochstraat in Dordrecht. De
man wordt verdacht van het slaan
Wie ben je?
Jacqueline van der Leer
van zijn 20-jarige vriendin. De
vrouw was bij een kennis op be-
2 3
zoek in de Pieter de Hoochstraat in
Wat doe je in het dagelijkse Dordrecht toen de man haar kwam
leven? ophalen. Hierbij ontstond een ru-
8 5 1 6
Ik ben eigenaar van Prisales, een zie waarbij de man zijn vriendin in
bureau voor Verkoopondersteu- haar gezicht sloeg, haar op de
ning, Verkooptraining en Telemar- grond gooide en haar schopte. Bei- 8
keting, Business to Business dus den zijn meegenomen naar het po-
en van Mediator.nl, voor conflict litiebureau. De GGD arts heeft de
bemiddeling. Doe de test maar vrouw onderzocht. Zij had rode 2 4 9 3
eens op Internet, vlekken op haar nek, been en
www.mediator.nl, dan weet je pre- schouder De politie onderzoekt de
cies waar het over gaat. zaak. 3 1 2 7
Ons Nieuwegein - Vrijdag 13 juli 2007
7
NIEUWS Verzekeraar bemiddelt tussen kunst, kunstenaar en kunstminnaar
Uit de straat,
van om de
hoek en iets verder Arts Amours Allianz biedt boeiende
veelzijdige zomerexpositie
Vernieling auto's ● Door Grieta Felix
Op de Wannersweide werden in de nacht van
zaterdag op zondag vernielingen aan auto's e kunstliefhebber hoeft deze zomer
gepleegd. Omstreeks 00.45 uur kregen agenten de
melding dat er jongeren over personenauto's aan
D voor interessante kunst de stad niet uit.
Tot 23 september organiseert Allianz in
het lopen waren en vernielingen aan auto's pleeg- samenwerking met Galerie de Ploegh een zo-
den. Toen agenten ter plaatse kwamen, gaf de merexpositie met beelden en schilderijen van
melder aan dat twee jongens een personenauto abstract tot realistisch. Maar ook enorme in-
hadden vernield en nadat de melder ze hierop had drukwekkende doeken, spannende plexiglasku-
aangesproken, waren weggerend. Agenten zagen bussen, huisjes van lood en been en stenen
dat een personenauto vernield was. In de omge- 'schilderingen'.
ving troffen agenten de jongens niet meer aan. CULTUUR
Even later bleek dat twee jongens, die voldeden Wie de hal van het Allianzgebouw
aan het signalement, zich op het politiebureau aan de Buizerdlaan betreedt, heeft
hadden gemeld. De jongens wilden aangifte doen het gevoel een galerie of museum
van bedreiging. De jongens werden aangehouden binnen te lopen. De bezoeker
voor openlijke geweldpleging, maar zij hadden een wordt meteen omringd door kunst.
hele andere versie van het verhaal. Ze vertelden Een verzekeraar en kunst? Allianz
dat ze door een man, wat later de melder bleek te heeft daarin een lange traditie. Het
zijn, waren bedreigd met een mes. De politie begon al in 1980 toen Allianz'
onderzoekt de zaak. rechtsvoorganger Zwolsche Alge-
meene nog in Utrecht zat. De per-
soneelsvereniging daar hing soms
Diefstal bij sportcomplex kunst op. "Een soort Place du Ter-
Op vrijdagavond werden twee jongens aangehou- tre-idee", aldus Nellie Zoetmulder.
den bij een sportcomplex op het Merwedeplein. Zij organiseert al vanaf het begin
De politie werd omstreeks 20.40 uur gezonden de exposities. "De directie had
naar een zwembad in Nieuwegein. Hier zou het plannen voor sponsoring. Zij koos
personeel dieven hebben aangehouden. Ter plaat- niet voor sport, zoals de meeste be-
se troffen agenten zes jongens in een kantoor van drijven destijds, maar wilde iets
het zwembadcomplex aan. Zij werden verdacht nieuws, waarbij continuïteit en
goederen te hebben gestolen uit tassen en kluizen. maatschappelijke betrokkenheid
Op beelden van de beveilingscamera's was inder- belangrijk waren. Het werd kunst."
daad te zien dat twee van de zes jongens zich hier De kunstsponsoring werd vertaald
schuldig aan hadden gemaakt. De overige vier naar het organiseren van exposi-
keken toe. Deze jongens, 13 en 14 jaar en afkom- ties. Die traditie werd voortgezet
stig uit Nieuwegein, werden aangehouden en over- toen het bedrijf in 1984 naar
gebracht naar het politiebureau voor verhoor. Nieuwegein verhuisde. Peter Gers-
sen, de architect van het nieuwe
kantoor, ontwierp daarvoor zelfs Organisator Nellie Zoetmulder voor een van de doeken van Lin-
Roekeloze automobilist een speciale expositieruimte. Al- da Verkaaik.
Op zondagmiddag 8 juli beschikte een automobi- leen na de fusie hebben de ten- Foto: Grieta Felix
list niet over de vereiste rijkwaliteiten en werd toonstellingen een jaar stil gelegen.
aangehouden. Rond 16.35 uur kreeg de politie de Zoetmulder: "Het was druk en hec- zo reclame te maken. "De idealisti- van dichtbij. Opvallend zijn de
melding dat een automobilist over het Raadhuis- tisch, interne verbouwingen. Maar sche doelstellingen van het begin plexiglas kubussen van kunste-
plein reed. Hij zou nogal roekeloos rijden en daar- gelukkig zijn we als Allianz Neder- gelden nog steeds", aldus Zoetmul- naarsechtpaar Haringa en Olijve
bij de stoep nodig hebben. Politiemensen gingen land in 2004 opnieuw gestart, dit der. Van elke expositie wordt iets en de 'schilderingen' in steen van
ter plaatse. Een getuige meldde dat de verdachte is sindsdien alweer de elfde exposi- aangekocht: "We hebben in- Erica van Seeters. Arts Amours Al-
een horecagelegenheid was binnen gegaan. Daar tie." middels zo'n vierhonderd kunst- lianz is kortom een zeer gevarieer-
spraken agenten de automobilist, een 53-jarige werken, verdeeld over de verschil- de expositie geworden, vandaar
man uit Nieuwegein, aan. Hij bleek de nodige COMMERCIEEL lende werkplekken. Allianz is een het meervoud.
alcohol te hebben genuttigd. Uit de blaastest bleek echte kunstverzamelaar gewor- Jan Wolter Wabeke, landelijk om-
dat de Nieuwgeiner te veel had gedronken en hij Nellie Zoetmulder streeft naar den." budsman financiële dienstverle-
werd aangehouden. veelzijdigheid: "We tonen alle ning, legde in zijn openingsspeech
kunstvormen, vooral van heden- De tentoongestelde kunstwerken een link tussen de drie: "Kunst en
Enkele getuigen verklaarden te hebben gezien dat daagse kunstenaars." Meestal zorgen voor een aangename werk- liefde gaan moeiteloos samen,
de man zeer onvast ter been naar zijn auto was wordt er samengewerkt met een omgeving voor de mensen die in maar liefde en verzekeren ook. Een
gelopen. De verdachte had de nodige moeite de galerie: "Dat moet wel een galerie het gebouw werken of daar op be- verzekeraar houdt rekening met de
sleutel in het portierslot te krijgen. Toen hij weg- zijn die 'lief' is voor de kunste- zoek komen. Zoetmulder: "Kunst liefde van zijn verzekerde, van in-
reed, had hij de ruitenwissers aan, terwijl het naars, dus die hen stimuleert en wordt daardoor toegankelijker en gestorte hotelbedden, ingegooide
schitterend droog weer was. Bij het wegrijden steunt vanuit liefde voor de kunst nodigt uit tot gesprekken en dis- ruiten of autoschade door al te on-
schampte hij een stuk langs de verhoogde stoep- en niet vanuit commercieel oog- cussies. stuimige liefde tot de verzekering
rand, reed gedeeltelijk de stoep op, om vervolgens punt. We hebben inmiddels een van een nieuwe liefde."
weer met vier wielen op de rijbaan te belanden. aardig netwerk opgebouwd, vaak Werknemers kunnen bovendien de
Hij parkeerde zijn auto verderop en had weer de komen galeries na een aantal jaren geëxposeerde werken kopen met Vanuit zijn eigen onzekerheid
nodige moeite het portier op slot te draaien. nog eens terug met andere kunste- korting." Maar het gaat niet alleen tegenover kunst - "ik liep schou-
Bij de ademanalyse in het politiebureau blies hij naars. De Ploegh komt bij voor- om het eigen personeel: "Het is derophalend langs het beroemde
460 ug/l, terwijl de wettelijke grens 220 ug/l is. beeld nu al voor de vierde keer." ook een dienst aan de Nieuwegein- schilderij 'Red'" - wees Wabeke op
Tegen de verdachte is proces-verbaal opgemaakt. Dit is een landelijke kunstenaars- se gemeenschap, een soort maat- de onzekerheid van de kunstenaar
Gezien de verklaringen van de getuigen, vermoed vereniging met een verenigingsge- schappelijk verantwoord onderne- wat betreft inspiratie en inkom-
de politie dat de Nieuwegeiner niet over de beno- bouw annex galerie in Soest. Alli- men. Op deze manier kan een sten: "Daar ligt de schakel tussen
digde rijkwaliteiten beschikt om veilig een auto te anz biedt de expositieruimte, re- breed publiek van kunst genieten." kunst en Allianz: de exposities be-
besturen. Daarom is zijn rijbewijs ingevorderd. De gelt het transport en de middelen tussen kunst, kunste-
man zal een nieuwe rijtest af moeten leggen. verzekering van de werken en ver- Te genieten valt er ook deze keer naar, kijker en koper."
Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt voor het zorgt het drukwerk, de mailing en genoeg. Naast schilderijen en beel-
rijden onder invloed. de verzendkosten. Twee weken den in verschillende stijlen zijn er
voor de opening gaan ruim drie- ook grote houtsneden en van lood
duizend uitnodigingen, vaak in de en ivoor gemaakte huisjes te zien.
Vernielers van ruit vorm van een boekje, de deur uit De enorme doeken van Linda Ver-
aangehouden naar relaties van de galerie en van kaaik vragen om een grondiger blik
de verzekeraar. "Het boekje maak
In de nacht van vrijdag op zaterdag 7 juli zijn twee ik samen met Henny van Mil, onze
mannen aangehouden die even daarvoor een ruit ontwerper/DTP'er", aldus de orga-
van een winkel aan het Drilleveld hadden vernield. nisator. "Samen doen we ook de Verkeerscontroles
De eigenaar was samen met een medewerker nog eerste kennismaking met de gale-
aan het werk in de zaak, toen er een steen door de rie en tenslotte stellen we met de De politie heeft op maandag 9 juli op meerdere plaatsen het verkeer
ruit werd gegooid. De eigenaar en medewerker galeriehouder het boekje samen." gecontroleerd. De controles vonden tussen 14.00 uur en 16.00 uur op
renden meteen naar buiten en hielden twee ver- de Jutphasestraatweg en Graaf Florisweg in Nieuwegein en Het
dachten aan. Het betroffen een 25-jarige en een HOTELBEDDEN Achterom in Houten plaats. In Nieuwegein werden vijftien bekeurin-
26-jarige man uit Nieuwegein. De politie nam de gen voor te hard rijden uitgeschreven. In Houten zes voor het bij het
vandalen mee naar het politiebureau en maakte De exposities zijn niet alleen maar parkeren niet zichtbaar hebben van de blauwe parkeerkaart.
proces-verbaal op voor vernieling. bedoeld om kunst op te hangen en

8 Ons Nieuwegein - Vrijdag 13 juli 2007


PODIUM
Over muziek,
Ook Hendrick-Jan de Stuntman doet gewoon mee
film, theater,
radio en tv Parade volgende week weer
Regio TV en Radio in Utrecht
KIJKEN & ● Door Jeroen de Groot

V oor het zeventiende achtereenvolgende

LUISTEREN jaar verandert De Parade het nauwe-


lijks opvallende parkje Nieuweroord
vlakbij het Centraal Station voor een week om
tot het culturele centrum van de stad. Met veel
19.00 De Dag
theater, muziek, film en bijzondere horeca is
20.00 De avond van M het wederom een programma, dat ieder jaar
22.00 Evelien’s lovesongs voller lijkt te worden. En Hendrick Jan de
23.00 De nacht van M Stuntman is er gewoon weer bij.

vrijdag zaterdag Volgende week vrijdag begint het


CULTUUR
10.00 ETV.nl 07.00 Prettig Weekend! allemaal weer rond en achter het
18.00 U Vandaag 09.00 De Servicelijn Centraal Station en de gebouwen
18.25 Vinkeveen, van 11.00 De Straat van de NS. Met achttien theater-
Turfland tot Goud- 12.00 De Week tjes, of plaatsen waar de optredens
kust 14.00 Namen en plaatsvinden, is De Parade onge-
19.00 Elk uur herhaling Rugnummers veer even groot als vorig jaar. Het
tot 10.00 uur 18.00 Club 70 reizende gezelschap heeft dan Den
19.00 De Verlenging Haag en Rotterdam al achter de
zaterdag 20.00 Het Gouden
rug. Alleen Amsterdam moet nog
10.00 ETV.nl Weekend
11.00 U Vandaag
worden aangedaan. En tot de 29ste Duo Hendrick Jan de Stuntman
23.00 De nacht van M
11.20 Utrecht Buiten juli blijft het nog in Utrecht staan.
11.35 Knooppunt zondag Tientallen theateracts treden er in Terschelling zijn tuigje niet goed met bordjes. In het verhaal gaan
Utrecht hh 08.00 Het Muziekontbijt ook dit jaar weer op, zoals de groep had vastgemaakt en plotseling van wij op zoek naar iets dat wel veilig
12.00 U Vandaag hh 10.00 M-magazine Suver Nuver die al sinds 1998 the- een meter of vier naar beneden is." En is een theateract van Hen-
12.20 Utrecht Buiten 14.00 Namen en ater maakt voor De Parade. Dit viel. "Mijn enkel verbrijzeld, en drick Jan de Stuntman inderdaad
12.35 Westbroek! Rugnummers keer heet het programma 'Donald een heleboel botbreuken onder an- niet helemaal veilig. "We hopen er
13.00 Elke twee uur her- 18.00 Club 70 Duck & De Gelukzoekers', en dat dere in mijn heup en mijn pols", toch wel oud mee te worden.
haling tot 10.00 19.00 De Verlenging gaat over Oom Donald die het op zegt de ongelukkige. "Maar geluk- Clowns worden toch ook hoe ouder
uur 20.00 Het Gouden Guus Geluk gemunt heeft. En ook kig hadden we een goede chirurg. hoe leuker. We vinden het prachtig
Weekend theatergezelschap De Paardenka- En wonder boven wonder is alles om te doen, dus…" De Parade: van
zondag 23.00 De nacht van M thedraal heeft weer een speciale nu weer goed gekomen. Hoewel, ik 20 tot en met 29 juli, Park Nieuw-
10.00 ETV.nl voorstelling voor De Parade ge- moet nog steeds rustig aan doen. eroord. Kijk voor het complete
11.00 van Jonge Leu maandag maakt. De Utrechtse popgroep Ik kan bijvoorbeeld niet helpen programma en om kaarten te re-
en Oale Groond 06.00 Utrecht is wakker! Solo gaat aan de haal met de lied- met opbouwen. Maar ik kan wel serveren op www.deparade.nl.
– The making off 10.00 Tijd voor U
jes van 'De Stratenmaker op Zee- weer normaal lopen." Maar is dat
11.35 Knooppunt 12.00 Aan tafel
show', met een gastoptreden van wel genoeg voor een stuntman? S T A D S K R A N T

Ons Nieuwegein
Utrecht 14.00 Midden in de
12.00 van Jonge Leu middag
Maurits Westerik, de zanger van "Ach, de stunts die wij doen zijn
en Oale Groond 16.00 Afslag 93.1 GEM. Helaas is Ad Vissers F*ck natuurlijk maar stunts van 'lik
– The making off 18.00 Hallo, met Marc! the 70's show niet in Utrecht te mijn versie'. Maar als je van een Stadskrant Ons Nieuwegein is een
12.35 Bureau Hengeveld zien, alleen in Amsterdam. Graag keukentrapje valt, kun je ook lelijk wekelijkse uitgave van Weekbladen
19.00 De Dag
geziene gasten op de Parade zijn terecht komen." Toevallige bij- Groep Midden Nederland. In Midden
13.00 Elke twee uur her- 20.00 De avond van M Nederland verschijnen er ook edities
haling tot 10.00 22.00 Evelien’s lovesongs ieder jaar weer de broers Jos en komstigheid is dat de naam voor in Utrecht, Leidsche Rijn, Maarssen/
uur 23.00 De nacht van M Marc van Wees, samen beter be- het volgende programma van Hen- Breukelen e.o. en IJsselstein/Lopik e.o.
kend als Hendrick Jan de Stunt- drick Jan de Stuntman al was be- Totale oplage: ca. 210.000 exemplaren
maandag dinsdag man. Met hun huis-tuin-en-keu- dacht. 'Safety First' heet het. "Het Billitonkade 26-27, 3531 TG Utrecht
10.00 ETV.nl 06.00 Utrecht is wakker! kenstunts brengen ze het publiek gaat over de doorgeslagen wereld Postbus 3234, 3502 GE Utrecht
18.00 U Vandaag 10.00 Tijd voor U ieder jaar weer in verwarring. Zo van de veiligheid", vertelt Jos. Tel. algemeen: 030-2944527
18.25 Regioned 12.00 Aan tafel ook vorig jaar toen de ene helft van "Alle dreigende gevaren moeten Tel. redactie: 030-2970926
18.30 Het Nieuw Neder- 14.00 Midden in de Fax: 030-2936960
het duo, Jos, op het Oerolfestival tegenwoordig worden aangegeven
lands Elftal middag
Openingstijden: 9.00 tot 17.00 uur
19.00 Elk uur herhaling 16.00 Afslag 93.1 Sluitingstijd kopij: woensdag 12.00 uur
tot 10.00 uur 18.00 Hallo, met Marc! Sluitingstijd advertenties:
19.00 De Dag Bestuurder onder invloed donderdag 10.00 uur
dinsdag 20.00 De avond van M
10.00 ETV.nl 22.00 Evelien’s lovesongs In de nacht van donderdag 5 op vrijdag 6 juli hield de politie op de Vrees- Advertenties
wijkseweg een 42-jarige man uit Nieuwegein aan die met te veel alcohol Hannah Dijs, Koen Vermeulen,
18.00 U Vandaag 23.00 De nacht van M
op achter het stuur zat. Om 03.05 uur reden agenten over de Vreeswijk- Joost de Heij, Roel franken,
18.25 Regioned Siska Aantjes
18.35 Westbroek! woensdag seweg toen de Nieuwegeiner hen opviel door zijn rijgedrag. Toen de poli- verkoop@rondutrecht.nl
19.00 Elk uur herhaling 06.00 Utrecht is wakker! tie de 42-jarige bestuurder liet blazen bleek dat hij te veel gedronken had, 030-2944527
tot 10.00 uur de 10.00 Tijd voor U waarop hij werd aangehouden. Ademanalyse op het politiebureau wees
volgende dag 12.00 Aan tafel uit dat de man 870 ugl alcohol in zijn lichaam had. Proces verbaal is op- Tips/persberichten
redactie@rondutrecht.nl
14.00 Midden in de gemaakt en het rijbewijs van de beschonken bestuurder is ingenomen. Tekst aanleveren als Word-document,
woensdag middag foto’s als jpg-bestand. Over de ontvangst
10.00 ETV.nl 16.00 Afslag 93.1 Aangehouden verdachte ontkomt en plaatsing wordt niet gecorrespon-
18.00 U Vandaag 18.00 Hallo, met Marc! deerd.
In de nacht van dinsdag 10 op woensdag 11 juli wist een aan een lan-
18.25 RegioNed 19.00 De Dag taarnpaal geboeide verdachte toch te ontkomen. Rond 01.05 uur zagen Directeur
18.35 De Heer van Am- 20.00 De avond van M politiemensen een scooter met drie opzittenden in de omgeving van de Dhr. H. Dahlmanns
stel 22.00 Evelien’s lovesongs
Batauweg rijden. Zij wilden hen controleren, maar raakten het zicht op
19.00 Elk uur herhaling 23.00 De nacht van M Salesmanager
tot 10.00 uur
de scooter in de brandgangen kwijt. Kort daarna zagen agenten de scoo- Peter Dijs
donderdag
ter maar nu met alleen de bestuurder op de hoek Nedereindseweg - Ba-
tauweg rijden. De bromfietser reed in de richting van de Doesburgstraat, Redactiecoördinator
donderdag 06.00 Utrecht is wakker!
waar ook hij uit het zicht verdween. Agenten troffen de scooter op de op- Remco Faasen/Woordenstroom
10.00 ETV.nl 10.00 Tijd voor U
18.00 U Vandaag 12.00 Aan tafel rit van een woning aan de Rietveldlaan aan. Agenten hoorden gekraak Verslaggevers
18.25 Regioned 14.00 Midden in de vanuit de struiken enkele woningen verderop. Een jongeman rende weg Grieta Felix, Martin Reijmerink,
18.35 Uit! middag en de agenten gingen achter hem aan. Deze verdachte, een 19-jarige jon- Ria Poot, Marieke van der Voort
19.00 Elk uur herhaling 16.00 Afslag 93.1 geman uit IJsselstein, werd aangehouden. De agenten liepen terug naar
Grafische verzorging
tot 10.00 uur 18.00 Hallo, met Marc! hun auto en hoorde weer gekraak vanuit de struiken. Daarop werd de ae DTP
19.00 De Dag aangehouden verdachte aan een lantaarnpaal geboeid en gingen de agen-
20.00 De avond van M ten op zoek naar de andere verdachte. Maar hij werd niet meer aange- Verspreiding
22.00 Evelien’s lovesongs De Drukwerkverspreiders
troffen.Toen de agenten bij hun auto terugkwamen, zagen zij dat de aan-
23.00 De nacht van M gehouden 19-jarige verdachte kans had gezien om los te komen. Hij was Klachten bezorging
vrijdag in geen velden of wegen meer te bekennen. Ook de inzet van een politie- onsnieuwegein@ddwv.nl
06.00 Utrecht is wakker! hond bracht de verdachten niet meer boven water. Het contactslot van de 036-5229988
10.00 Tijd voor U aangetroffen scooter bleek te zijn geforceerd. Het voertuig werd in beslag Druk
12.00 Aan tafel genomen en naar het politiebureau overgebracht. De identiteit van de Janssen Pers
14.00 Midden in de aangehouden verdachte is bij de politie bekend. Er zal de komende tijd
middag Weekbladen Groep Midden Nederland
naar hem worden uitgekeken. Het onderzoek naar hem en zijn medever- is een onderdeel van de NWG, de Neder-
16.00 Afslag 93.1
dachten wordt voortgezet. landse Weekbladen Groep.
18 00 O S t

Ons Nieuwegein - Vrijdag 13 juli 2007


15

Related Interests