You are on page 1of 2

kim tra 4

Cu I :
1. Dng lng t (c ch th t ca electron) , hy trnh by cc trng hp c th xy ra
khi phn b 2 electron vo cc obitan nguyn t phn lp p .
2. Hy vit cng thc Liuyt (Lewis) ca CO , CO 2 v ch r s ph hp qui tc bt t ca C
, O trong mi cng thc trn .

3. Thc nghim cho bit phn t H 2O c gc HOH


105o . Hy da vo gi thuyt lai
ho, gii thch s hnh thnh lin kt trong phn t H 2O.
Cu II :
Thc nghim cho bit cc s liu sau y :
CO (k)
CO2 (k)
PbO (r)
Pb (r)
So ( J/mol. )
197,4
213,6
67,4
64,9

H0 sinh ( kJ/mol )

- 110,5
- 393,51
- 214,86
0,0
1. Hy vit phng trnh ca phn ng kh PbO (r) bng CO (k) to ra Pb (r) v CO 2 (k).
2. Hy tnh Go ca phn ng v kt lun v chiu hng xy ra phn ng iu
kin ang xt.
3. Gi thit ban u CO (k) c p sut 1,5 atm th ti cn bng ho hc (vn 298K), CO
(k) c p sut bng bao nhiu atm ? Hy nu nhn xt v mc xy ra ca phn ng iu
kin cho.
Cu III : Cho phn ng :
CrO42- + 2 Ag (r) + 2 Fe3+
Ag2CrO4 (r) + 2 Fe2+
(1)

1. Hy ngh s pin sao cho khi pin hot ng th phn ng (1) xy ra . Hy vit
phng trnh cc na phn ng xy ra ti mi in cc v Tnh hng s cn bng ca phn ng
(1) .
2. Tnh th in cc tiu chun ca cp Ag 2CrO4 / Ag , CrO42- .
3. Tnh th in cc tiu chun ca cp Ag + / Ag .
4. Trong cc yu t sau y nhng yu t no c nh hng n th ca cp
Ag2CrO4 / Ag, CrO42- :
a) pH; b) Nng AgNO 3; c) Nng NH 3 ; d) Nng NaCl.
Nu r chiu hng nh hng v gii thch .
Cho : Go298 ca phn ng (1) bng -62,5 kJ/mol ; Eo ca cp Fe3+/ Fe2+ bng 0,770V
Tch s tan ca Ag2CrO4 = 1,00.10-12 ; ca AgCl = 1,00.10-10 , Hng s kh R = 8,314 J.mol -1.K-1,
pK ca HCrO4- = 4,2
Cu IV : Cn 0,8350g hn hp X gm NaHSO 3 v Na2SO3. Thm axit sunfuric (d) v un nng.
Cho ton b kh thot ra hp th ht trong 500,00ml dung dch nc brom, ta c dung dch A.
Thm KI (d) vo 50,00 ml dung dch A. phn ng ht lng iot I3- gii phng ra phi dng ht
12,50ml Na2S2O3 0,05000 M ( phn ng to thnh Na 2S4O6) .
Sc kh nit qua 100ml dung dch A ui ht brom d, ta c dung dch B . trung ho
25,00ml dung dch B ht 15,00ml NaOH 0,1000 M .
1. Vit cc phng trnh phn ng xy ra .
2. Tnh nng Br2 trc khi hp th kh .
3. Tnh % khi lng ca mi cht trong hn hp X .
4. Tnh pH ca dung dch B .
5. Hy ngh phng php cho php xc nhn s c mt cc cht c trong hn hp X .
6. Ho tan 0,8350g hn hp X trong 1,000 lt dung dch Ca(OH) 2 0,0100 M .
Tnh nng cc ion trong dung dch .
Cho: Hng s phn li ca ion HSO4- bng 1,00.10-2. Tch s tan ca CaSO3 bng 1,00.10-7
H+
Cu V : Phn ng
(CH2)2O + H2O
(1)
HOCH2-CH2OH
c kho st mt nng etilen oxit v pH xc nh ti 20 oC. V mt thc nghim, phn
ng c theo di bng ilatomet m tr s ca ilatomet t l vi nng etilen oxit .
C s liu sau y :
t (pht)
0
30
60
300

Tr s ca ilatomet
18,48
18,05
17,62
15,22
12,29

135
16,71

1. Hy chng minh rng (1) l phn ng bc nht v tnh gi tr ca hng s tc k.


2. Gi thit rng khong nhit ang xt, c tng thm 10 th tc phn ng
(1) tng 3 ln . Hy tnh nng lng hot ng ho ca (1) .
Cu VI U 238 ( t1/ 2 = 4,5.10 9 nm) l nguyn t m , Ra226 ( t1/ 2 = 1,6.103 nm) l nguyn t
con . Khi cn bng bn gia chng c thit lp , c biu thc:

NU
(t )U
= 1/ 2
NRa (t1/ 2 )Ra

( Trong t1/ 2 l chu k bn hy , N l s mol hay s nguyn t ca nguyn t c cn bng


bn) .
Trong mt mu khong cht c cn bng bn gia hai nguyn t trn, ngi ta thy c 3,0
g U 238 . Hy tnh s gam Ra226 c trong mu khong cht trn.