You are on page 1of 13

SMK LUI BARAT BANDAR SERI JEMPOL N.

SEMBILAN

disediakan oleh Kamarul Zaman bin Jaffar SMK Lui Barat

RANCANGAN TAH NAN G!"GRA#$ T$NGKATAN %

kzbj/smklb/14

M$NGG

T!MA & TAJ K BAH- A- K!MG!"GRA#$ K!) ) KAN *-* Ru.ukan /rid Konsep: kedudukan

HAS$L '!MB!LAJARAN Men/enal0asti kedudukan den/an men//unakan Ru.ukan /rid berasaskan 0eta to0o/rafiAras * Mengenalpasti kedudukan Garisan Timuran dan Garisan Utaraan berasaskan peta topogra i! Men"atakan #ujukan grid 4 angka dan 6 angka berdasarkan $iri-$iri geogra i "ang diberi Aras , Menunjuk $ara penggunaan #ujukan grid 4 angka dan 6 angka berdasarkan $iri-$iri geogra i "ang diberi Aras * Menamakan $iri-$iri geogra i berdasarkan rujukan grid 4 angka dan 6 angka Aras , Membandingkan dan membezakan penggunaan #ujukan grid 4 angka dan 6 angka

*+, 2/1- 3/1 6/1-10/1

AKT$($T$ & N$LA$ & NS R 'ATR$"T$SM! AKT$($T$ Menjelaskan Garisan Timuran dan Garisan Utaraan Menunjuk $ara memba$a #ujukan grid 4 angka dan 6 angka %&T#'(T')M*+ Men$intai negara ,'-&'+ .etepatan

BBM & '!)AG"G$&LAT$HAN BBM1 %eta topogra i '!)AG"G$1 ./.. 0Meng1ubungkait2 .(,)T*.)TU&Latihan1 /uku Teks

!($)!NS B*)*!* Mengenal Garisan Timuran dan Garisan Utaraan B*)*!, Men"atakan #ujukan Grid 4 angka dan 6 angka B%)*!* Menunjuk $ara penggunaan #ujukan Grid 4 angka dan 6 angka berdasarkan $iri$iri geogra i

% 13/1-13/1

K!) ) KAN *-, Ru.ukan /rid

AKT$($T$ Mengenalpasti $iri-$iri geogra i dalam peta topogra i Menentukan kedudukan $iri-$iri geogra i dengan menggunakan rujukan grid! %&T#'(T')M*+ Men$intai negara ,'-&'+ .etepatan AKT$($T$ Membin$angkan simbol-simbol ketinggian dalam peta lakar "ang berasaskan peta topogra i Menjelaskan maksud selang kontur Mengumpul gambar tentang $iri$iri bentuk muka bumi daripada pelbagai media seperti ba1an ber$etak dan internet! Menamakan bentuk muka bumi berdasarkan $iri-$iri garisan kontur

BBM1 %eta topogra i '!)AG"G$1 ./.. 0Meng1ubungkait2 .(,)T*.)TU&Latihan1 /uku Teks

B%)*!* Menentukan kedudukan $iri-$iri geogra i dengan menggunakan #ujukan Grid 4 angka dan 6 angka!

2 20/1-24/1

*-% Ketin//ian Konsep: .ontur dan keratan rentas

Menentukan ketin//ian dalam 0eta lakar 3an/ berasaskan 0eta to0o/rafiAras * Men"atakan $ara mengenal ketinggian dalam peta lakar "ang berasaskan peta topogra i Aras , Membandingkan dan membezakan simbol-simbol ketinggian dalam peta lakar berasaskan peta topogra i!

BBM1 %eta topogra i '!)AG"G$1 ./.. 0Meng1ubungkait2 .(,)T*.)TU&Latihan1 /uku Teks

B,)*!* Mengenal simbol-simbol ketinggaian dalam peta lakar B,)*!, Menamakan pelbagai bentuk muka bumi berdasarkan garisan kontur

kzbj/smklb/14

M$NGG

T!MA & TAJ K

HAS$L '!MB!LAJARAN Men/enal0asti bentuk muka bumi berdasarkan /arisan kontur Aras * Menamakan kepelbagaian $erun dan bentuk muka bumi berdasarkan garisan kontur Aras , Menjelaskan $iri-$iri $erun dan bentuk muka bumi berdasarkan garisan kontur

AKT$($T$ & N$LA$ & NS R 'ATR$"T$SM! - $erun $uram - $erun landai - $erun bertangga melukis keratan rentas berdasarkan garisan kontur "ang diberi Membin$angkan bentuk muka bumi berdasarkan $iri-$iri garisan kontur melalui lukisan keratan rentas Meng1asilkan model bentuk muka bumi berdasarkan $iri-$iri garisan kontur %&T#'(T')M*+ Men$intai negara ,'-&'+ /es"ukur .etepatan AKT$($T$ Menunjukkan $ara mengukur bearing dengan menggunakan jangka sudut ! %&T#'(T')M*+ Men$intai negara ,'-&'+ .etepatan AKT$($T$ Menerangkan $ara-$ara menukar setiap skala Menunjuk $ara mengukur jarak antara dua tempat mengikut skala peta Menunjuk $ara mengira keluasan berdasarkan skala peta %&T#'(T')M*+ Men$intai negara

BBM & '!)AG"G$&LAT$HAN

!($)!NS

4 23/1-31/1

,- ARAH Konsep 1 /earing sudutan /earing )ukuan

Menentukan bearin/ den/an men//unakan .an/ka sudut di atas 0eta lakar berasaskan 0eta to0o/rafiAras * Mengukur kedua-dua bearing sesuatu tempat dengan menggunakan jangka sudut di atas peta lakar berasaskan peta topogra i Men//unakan skala untuk menentukan .arak dan keluasan di atas 0eta lakar 3an/ berasaskan 0eta to0o/rafi Aras * Men"atakan jenis-jenis skala! - skala lurus - skala pen"ata - skala 5akilan Mengukur jarak dengan menggunakan skala

BBM1 %eta topogra i 4angka sudut %embaris '!)AG"G$1 .(,)T*.)TU&Latihan1 /uku Teks BBM1 %eta topogra i %embaris .ertas gra '!)AG"G$1 .(,)T*.)TU&Latihan1 /uku Teks

B%)*!, Mengukur bearing sukuan

5 3/2-3/2

%- SKALA Konsep: 4arak .eluasan

B*)*!% Men"atakan jenis-jenis skala B%)*!% Mengira luas ka5asan sebenar berdasarkan skala peta!

kzbj/smklb/14

M$NGG

T!MA & TAJ K

HAS$L '!MB!LAJARAN Mengira keluasan ka5asan sekata berpandukan skala peta Aras , Mengira anggaran keluasan ka5asan tidak sekata berpandukan skala peta Men3usun maklumat dan data dalam bentuk .adual7 melukis dan mentafsir /raf7 8arta dan ra.ahAras * Men"usun maklumat dan data dalam bentuk jadual Aras , Memba$a gra bar majmuk6 gra gabungan6 $arta pai dan raja1 aliran!

AKT$($T$ & N$LA$ & NS R 'ATR$"T$SM! ,'-&'+ .etepatan

BBM & '!)AG"G$&LAT$HAN

!($)!NS

6 10/2-14/2

2- GRA#7 CARTA )AN RAJAH

AKT$($T$ Menunjuk $ara membina jadual6 gra 6 $arta dan raja1 Menjalankan akti7iti kumpulan untuk mengumpul data6 membina jadual6 gra 6 $arta dan raja1 daripada pelbagai media seperti ba1an ber$etak dan internet! Melukis dan melengkapkan+ - gra bar majmuk - gra gabungan - $arta pai - raja1 aliran %&T#'(T')M*+ /erusa1a membangunkan negara /ersatu padu ,'-&'+ .etepatan kekemasan AKT$($T$ Menerangkan $ara menta sir gra 6 $arta dan raja1 %embentangan 1asil kerja berkumpulan %&T#'(T')M*+ Men$intai negara ,'-&'+ .etepatan

BBM1 %eta topogra i .ertas gra '!)AG"G$1 ./.. 0Menganalisis9 .(,)T*.)TU&Latihan1 /uku Teks

B%)*!2 Melukis gra bar majmuk dan gra gabungan atau $arta pai dengan menggunakan label dan petunjuk "ang betul

: 13/2-21/2

Gra 6 8arta dan #aja1

Aras * Melukis dan melengkapkan gra bar majmuk6 gra gabungan6 $arta pai dan raja1 aliran Aras % Menta sir dan merumus gra 6 $arta dan raja1

BBM1 %eta topogra i .ertas gra '!)AG"G$1 ./.. 0Menganalisis9 .(,)T*.)TU&Latihan1 /uku Teks

B2)*!* Menta sir data berdasarkan gra atau $arta atau raja1

kzbj/smklb/14

M$NGG

T!MA & TAJ K 4- '!TA Konsep: %andang darat izikal! %andang darat buda"a!

HAS$L '!MB!LAJARAN Men/enal0asti 0andan/ darat fi<ikal dan buda3a dalam 0eta lakar 3an/ berasaskan 0eta to0o/rafi Aras * Men"enaraikan pandang darat izikal dan buda"a berdasarkan simbollsimbol dalam peta lakar berasaskan peta topogra i Aras , Meng1ubungkaitkan pandang darat izikal dan buda"a dalam peta lakar berasaskan peta topogra i Aras % Menta sir peta lakar berasaskan peta topogra i Memahami .enis>.enis sumber utamaAras * Menta sir sumber bole1 diperba1arui dan tidak bole1 diperba1arui Men"enaraikan jenis-jenis sumber utama - Mineral - 1utan - &ir - Tani1 - 8a1a"a mata1ari 0solar2

AKT$($T$ & N$LA$ & NS R 'ATR$"T$SM! AKT$($T$ Membin$angkan pandang darat izikal dan buda"a dalam peta lakar Mengadakan kuiz %&T#'(T')M*+ Men$intai negara ,'-&'+ .etepatan /ers"ukur

BBM & '!)AG"G$&LAT$HAN BBM1 %eta -akar %eta topogra i '!)AG"G$1 ./.. 0Menganalisis6 membeza dan membanding9 Latihan1 /uku Teks

!($)!NS B2)*!, Menta sir peta lakar!

; 24/2-29/2

*= 3/3-3/3

BAH- B G!"GRA#$ #$Z$KAL )AN MAN S$A T!MA 6 1 S MB!R 6-* Sumber>sumber utama Konsep: sumber

AKT$($T$ Mengadakan pidato spontan tentang sumber Mengadakan ta"angan 7ideo tentang sumber Mengadakan akti7iti kumpulan untuk mengumpul maklumat tentang sumber daripada pelbagai media seperti ba1an ber$etak dan internet %&T#'(T')M*+ Men$intai negara ,'-&'+ /ers"ukur ter1adap kepelbagaian sumber

BBM1 8arta Gambar raja1 '!)AG"G$1 Men$iri Latihan1 /uku Teks

B*),!* Men"enaraikan jenisjenis sumber utama

kzbj/smklb/14

M$NGG

T!MA & TAJ K 6-, Taburan 0elba/ai sumber a- sumber mineral

HAS$L '!MB!LAJARAN Memahami taburan sumber mineral ne/ara Mala3siaAras * Men"enaraikan jenis-jenis mineral logam dan bukan logam Menamakan jenis dan ka5asan mineral di Mala"sia+ 0%etroleum dan gas asli6 .oalin6 /auksit6 *mas6 /atu kapur6 /iji1 tima16 &rang batu6 Tembaga ; kuprum2 Aras , Menanda dan menamakan taburan mineral di atas peta Mala"sia! Memahami taburan hutan di Mala3siaAras * Menamakan jenis dan ka5asan 1utan negara Mala"sia! Aras , Menanda dan menamakan taburan 1utan di atas peta Mala"sia

** 10/3-14/3

AKT$($T$ & N$LA$ & NS R 'ATR$"T$SM! AKT$($T$ Membin$angkan taburan mineral berpandukan pelbagai media seperti atlas dan internet Mengadakan kuiz tentang taburan mineral negara Mala"sia %&T#'(T')M*+ Men$intai negara ,'-&'+ .etepatan /ers"ukur AKT$($T$ Memadankan jenis-jenis 1utan dengan lokasin"a di atas peta Mala"sia Meng1asilkan buku skrap tentang jenis-jenis 1utan di Mala"sia Men"enaraikan sumber 1utan negara Mala"sia+ - <utan <ujan Tropika - <utan %a"a - <utan %antai - <utan Gunumg %&T#'(T')M*+ Men$intai negara ,'-&'+ /ers"ukur AKT$($T$ Mengadakan akti7iti kumpulan untuk mengumpul maklumat tentang penggunaan sumber tenaga negara Mala"sia! Membin$angkan peruba1an penggunaan sumber tenaga

BBM & '!)AG"G$&LAT$HAN BBM1 %eta Mala"sia &tlas '!)AG"G$1 ./.. 0Men$iri dan meng1ubungkait2 .(,)T*.)TU&Latihan1 /uku Teks

!($)!NS B*),!, Men"enaraikan jenisjenis mineral logam dan bukan logam B%),!* Menanda dan menamakan lokasi mineral dan 1utan di atas peta Mala"sia! B2),!* Meng1uraikan taburan mineral dan 1utan di Mala"sia

*, 13/3-21/3 0U1 / 8uti %)12 *% 31/3-:/4 b- Sumber hutan

BBM1 %eta Mala"sia &tlas '!)AG"G$1 ./.. 0Men$iri dan meng1ubungkait2 .(,)T*.)TU&Latihan1 /uku Teks

*2 3/4-11/4

8- Sumber tena/a

Memahami 0elba/ai 0en//unaan sumber tena/a ne/ara Mala3siaAras * Men"enaraikan sumber tenaga "ang digunakan di Mala"sia+ - %etroleum dan gas asli

BBM1 %eta Mala"sia &tlas %enggunaan '8T '!)AG"G$1 ./.. 0Men$iri dan

kzbj/smklb/14

M$NGG

T!MA & TAJ K -

HAS$L '!MB!LAJARAN .uasa 1idroelektrik )uria &rang batu ,uklear /iomas/biojisim

Aras , Menanda dan menamakan taburan sumber tenaga di negara Mala"sia Aras % Membuat kesimpulan tentang penggunaan sumber tenaga di Mala"sia pada masa 1adapan - .emajuan teknologi - .itar semula

AKT$($T$ & N$LA$ & NS R 'ATR$"T$SM! mengikut kepentingan6 teknologi dan peruba1an semasa berpandukan pelbagai media seperti ba1an ber$etak dan internet! Mengadakan ta"angan 7ideo Menamakan sumber tenaga dan taburann"a di negara Mala"sia Menanda dan menamakan taburan sumber tenaga di atas peta negara Mala"sia Meng1uraikan penggunaan sumber tenaga Mala"sia+ 0%etroleum dan gas asli6 .uasa 1idroelektrik6 )uria6 &rang batu6 ,uklear6 /iomas/biojisim2 Meramalkan penggunaan sumber tenaga di negara Mala"sia!

BBM & '!)AG"G$&LAT$HAN meng1ubungkait2 .ajian Masa =epan Latihan1 /uku Teks

!($)!NS

%&T#'(T')M*+ /erusa1a membangunkan negara ,'-&'+ /ers"ukur AKT$($T$ Mengumpul maklumat tentang jenis-jenis tenaga gantian negara lain daripada pelbagai media seperti ba1an ber$etak dan internet Meng1asilkan buku skrap tentang jenis-jenis tenaga gantian negara lain! %&T#'(T')M*+ Men$intai negara ,'-&'+ /ers"ukur /ertanggung ja5ab

*4 14/4-19/4

d-Sumber tena/a di ne/ara lain

Memahami .enis sumber tena/a lainAras * Men"enaraikan jenis sumber tenaga negara lain+ - )uria 04epun2 - (mbak 0%eran$is2 - %asang surut 081ina2 - &ngina 0/elanda2 - /iomas/biojisim 0'ndia2 - Geoterma 0'$eland2 Aras , Meng1uraikan penggunaan sumber tenaga di negara lain!

BBM1 %eta =unia &tlas %enggunaan '8T '!)AG"G$1 ./.. 0Men$iri dan meng1ubungkait2 Latihan1 /uku Teks

B%),!, Menjelaskan jenis-jenis tenaga gantian di negara lain

kzbj/smklb/14

M$NGG

T!MA & TAJ K 6-% Ke0entin/an 0elba/ai sumber

HAS$L '!MB!LAJARAN Memahami ke0entin/an 0enerokaan 0elba/ai sumber ne/ara Mala3siaAras * Menerangkan kepentingan penerokaan pelbagai sumber negara Mala"sia seperti+ 0ba1an menta16 pekerjaan6 pendapatan negara6 pembukaan ka5asan baru6 in rastruktur2 Aras , Menjelaskan dengan $onto1 kepentingan penerokaan pelbagai sumber tenaga Mala"sia seperti + 0ba1an menta16 pekerjaan6 pendapatan negara6 pembukaan ka5asan baru6 in rastruktur2 Aras % Meng1ubungkaitkan kepentingan penerokaan pelbagai sumber kepada pembangunan negara seperti+ - pembandaran - perindustrian - in rastruktur Memahami kesan 0enerokaan sumber terhada0 alam sekitar ne/ara Mala3siaAras * Men"enaraikan kesan penerokaan sumber ter1adap alam sekitar negara Mala"sia - peruba1an pandang darat0landskap2 - kepupusan - peningkatan su1u - 1akisan - banjir - pen$emaran udara dan air

*5 21/4-2:/4

AKT$($T$ & N$LA$ & NS R 'ATR$"T$SM! AKT$($$T$1 Membin$angkan kepentingan penerokaan pelbagai sumber negara Mala"sia berpandukan media seperti ba1an ber$etak dan internet Meng1asilkan peta minda tentang kepentingan penerokaan pelbagai sumber negara Mala"sia! %&T#'(T')M*+ Men$intai negara ,'-&'+ /ers"ukur /ertanggung ja5ab

BBM & '!)AG"G$&LAT$HAN BBM1 %eta Mala"sia &tlas %enggunaan '8T '!)AG"G$1 ./.. 0Men$iri dan meng1ubungkait2 Latihan1 /uku Teks

!($)!NS B,),!* Men"enaraikan kepentingan penerokaan pelbagai sumber negara Mala"sia! B2)%!* Meng1uraikan kepentingan penerokaan pelbagai sumber negara Mala"sia!

*6 29/4-2/:

6-2 Kesan 0enerokaan sumber terhada0 alam sekitar Konsep: %andang darat

AKT$($T$1 Membin$angkan kesan penerokaan sumber ter1adap alam sekitar berpandukan pelbagai media seperti ba1an ber$etak dan internet! Meng1asilkan buku skrap tentang kesan penerokaan sumber ter1adap alam sekitar negara Mala"sia Mengadakan perba1asan >%enerokaan sumber lebi1 ban"ak memba5a kebaikan daripada keburukan>

BBM1 %eta Mala"sia &tlas %enggunaan '8T '!)AG"G$1 ./.. 0Men$iri dan meng1ubungkait2 Latihan1 /uku Teks

B,)%!* Men"enaraikan kesankesan penerokaan sumber ter1adap alam sekitar

kzbj/smklb/14

M$NGG

T!MA & TAJ K

HAS$L '!MB!LAJARAN Aras , Meng1uraikan dengan $onto1 kesan penerokaan sumber ter1adap alam sekitar negara Mala"sia

AKT$($T$ & N$LA$ & NS R 'ATR$"T$SM! %&T#'(T')M*+ Men$intai negara ,'-&'+ /ers"ukur /ertanggung ja5ab AKT$($T$1 Membin$angkan kepentingan pengurusan sumber! )umbangsaran langka1-langka1 pengurusan sumber "ang dapat mengurangkan kesan negati %enerokaan sumber ke atas alam sekitar negara Mala"sia! Mengadakan pertandingan melukis poster Meng1asilkan penanda buku bertemakan pengurusan sumber Membin$angkan langka1langka1 pengurusan sumber di 4epun Mengumpul maklumat tentang langka1-langka1 pengurusan sumber air di 4epun daripada pelbagai media seperti ba1an ber$etak dan internet %&T#'(T')M*+ Men$intai negara ,'-&'+ /ers"ukur /ertanggung ja5ab AKT$($T$1 Membin$angkan jenis-jenis kegiatan ekonomi utama Mala"sia berpandukan pelbagai media seperti ba1an ber$etak dan internet Menunjukkan taburan kegiatan ekonomi utama berdasarkan peta negara Mala"sia

BBM & '!)AG"G$&LAT$HAN

!($)!NS

*: :/:-10/:

6-4 'en/urusan sumber Konsep: - .epupusan - *kosistem - %emeli1araan - %emuli1araan - %embangunan lestari

Memahami ke0entin/an dan lan/kah> lan/kah 0en/urusan sumberAras * Men"atakan kepentingan pengurusan sumber seperti + - mengelakkan kepupusan - menjamin bekalan sumber berterusan - keseimbangan ekosistem Men"enaraikan langka1-langka1 pengurusan sumber! - %emeli1araan - %emuli1araan Aras , Meng1uraikan kepentingan pengurusan sumber

BBM1 %eta 4epun &tlas %enggunaan '8T '!)AG"G$1 ./.. 0Men$iri dan meng1ubungkait2 Latihan1 /uku Teks

B,)2!* Men"enaraikan kepentingan pengurusan sumber B,)2!, Men"enaraikan langka1langka1 teran$ang dalam pengurusan sumber B5)*!, Men$adangkan langka1langka1 "ang bole1 diambil dalam pengurusan sumber untuk kegunaan masa 1adapan!

*; 1?/:-23/: 0%%T2 ,= 29/:-16/6 0$uti )12

Aras % Men$adangkan langka1langka1 "ang bole1 diambil dalam pengurusan sumber untuk kegunaan masa depan!

,* 16/6-20/6

T!MA : 1 K!G$ATAN !K"N"M$ :-* Ke/iatan ekonomi utama Konsep: Taburan

Memahami .enis dan taburan ke/iatan ekonomi utama ne/ara Mala3siaAras * Men"enaraikan jenis-jenis kegiatan ekonomi utama negara Mala"sia - %erk1idmatan 0pelan$ongan6 perdagangan6 pengangkutan6 ke5angan dan pendidikan2

BBM1 %eta Mala"sia &tlas %enggunaan '8T '!)AG"G$1 ./.. 0Men$iri dan meng1ubungkait2

B*)%!* Men"enaraikan jenisjenis kegiatan ekonomi utama B%)%!* Menanda dan menamakan lokasi kegiatan pertanian dan

kzbj/smklb/14

M$NGG

T!MA & TAJ K

HAS$L '!MB!LAJARAN - %erindustrian - %erlombongan - %ertanian - %embalakan - %erikanan Menentukan taburan kegiatan ekonomi utama berdasarkan peta Mala"sia!

AKT$($T$ & N$LA$ & NS R 'ATR$"T$SM! Mengadakan ta"angan 7ideo tentang kegiatan ekonomi utama negara Mala"sia Meng1asilkan buku skrap tentang jenis dan taburan kegiatan ekonomi utama negara Mala"sia %&T#'(T')M*+ Men$intai negara ,'-&'+ /ers"ukur /ertanggung ja5ab AKT$($T$1 Membin$angkan aktor- aktor utama "ang mempengaru1i kegiatan ekonomi utama negara Mala"sia dengan berpandukan pelbagai media seperti ba1an ber$etak dan internet Meng1asilkan peta minda %&T#'(T')M*+ Men$intai negara ,'-&'+ /ers"ukur /ertanggung ja5ab

BBM & '!)AG"G$&LAT$HAN Latihan1 /uku Teks

!($)!NS perindustrian pada peta Mala"sia! B2)2!* Meng1uraikan jenis-jenis kegiatan ekonomi utama negara Mala"sia!

Aras , Menanda dan menamakan taburan kegiatan ekonomi utama di atas peta Mala"sia! ,, 23/6-23/6 :-, #aktor>faktor 3an/ mem0en/aruhi ke/iatan ekonomiMemahami faktor>faktor 3an/ mem0en/aruhi ke/iatan ekonomi ne/ara Mala3siaAras * Men"enaraikan aktor- aktor "ang mempengaru1i kegiatan ekonomi utama negara Mala"sia Aras , Menerangkan dengan $onto1 aktoraktor "ang mempengaru1i kegiatan ekonomi utama Mala"sia! Faktor fizikal 0bentuk muka bumi6 tani16 iklim6 ba1an menta12 dan Faktor Kemanusiaan0teknologi6 dasar kerajaan6 pasaran6 modal6 in rastruktur6 buru12 Memahami ke0entin/an ke/iatan ekonomi terhada0 0emban/unan ne/ara Mala3sia Aras * Men"enaraikan kepentingan kegiatan ekonomi ter1adap pembangunan negara Mala"sia+ - %eluang pekerjaan

BBM1 %enggunaan '8T '!)AG"G$1 ./.. 0Men$iri dan meng1ubungkait2 Latihan1 /uku Teks

B,)4!* Men"enaraikan aktoraktor "ang mempengaru1i kegiatan eonomi utama negara Mala"sia! B%)2!* Menjelaskan aktoraktor "ang mempengaru1i kegiatan ekonomi utama negara Mala"sia!

,% 30/6-4/3

:-% Sumban/an ke/iatan ekonomi terhada0 0emban/unan ne/ara Konsep: )aling kaitan

AKT$($T$1 )umbangsaran kepentingan kegiatan ekonomi ter1adap pembangunan negara Mala"sia Mengadakan pidato spontan Meng1asilkan buku skrap tentang kepentingan kegiatan ekonomi ter1adap

BBM1 %enggunaan '8T '!)AG"G$1 ./.. 0Men$iri dan meng1ubungkait2 Latihan1 /uku Teks

B,)5!* Men"enaraikan kepentingan kegiatan ekonomi ter1adap pembangunan negara Mala"sia!

kzbj/smklb/14

10

M$NGG

T!MA & TAJ K -

HAS$L '!MB!LAJARAN %eningkatan tara 1idup %endapatan negara %eningkatan in rastruktur %engurangan import %eminda1an teknologi %roses pembandaran

AKT$($T$ & N$LA$ & NS R 'ATR$"T$SM! pembangunan negara Mala"sia! %&T#'(T')M*+ Men$intai negara ,'-&'+ /ers"ukur /ertanggung ja5ab

BBM & '!)AG"G$&LAT$HAN

!($)!NS B2)2!, Menerangkan kepentingan kegiatan ekonomi ter1adap pembangunan negara Mala"sia!

,2 3/3-11/3

:-2 Kesan ke/iatan ekonomi terhada0 alam sekitar Konsep: - .esan ruma1 1ijau - penipisan lapisan ozon - %ulau 1aba - <ujan asid

Aras , Meng1uraikan dengan $onto1 kepentingan kegiatan ekonomi ter1adap pembangunan negara Mala"sia Memahami kesan ke/iatan ekonomi terhada0 alam sekitar ne/ara Mala3siaAras * Men"enaraikan kesan kegiatan ekonomi ter1adap alam sekitar negara Mala"sia - .epupusan sumber - %en$emaran - %eruba1an pandang darat - .esan ruma1 1ijau - %enipisan lapisan ozon - %ulau 1aba - <ujan asid Aras , Menjelaskan dengan $onto1 kesan kegiatan ekonomi ter1adap alam sekitar Mala"sia! Aras % Merumus tentang kesan kegiatan ekonomi ter1adap alam sekitar negara Mala"sia!

AKT$($T$ Membin$angkan kesan kegiatan ekonomi negara Mala"sia berpandukan pelbagai media seperti ba1an ber$etak dan internet Mengadakan pertandingan melukis poster Mengadakan pertandingan menulis esei Meramalkan kesan kegiatan ekonomi ter1adap alam sekitar negara Mala"sia! %&T#'(T')M*+ Men$intai negara ,'-&'+ /ers"ukur /ertanggung ja5ab

BBM1 %enggunaan '8T '!)AG"G$1 ./.. 0Men$iri dan meng1ubungkait2 Latihan1 /uku Teks

B4)*!* Mempersemba1 maklmumat geogra i dalam bentuk gra ik daripada pelbagai sumber "ang diperole1! B4)*!, Membuat keputusan "ang rasional daripada maklumat geogra i "ang diperole1! ?B4),!* Meng1asilkan kajian kes/laporan kesan kegiatan ekonomi ter1adap alam sekitar!

kzbj/smklb/14

11

M$NGG

T!MA & TAJ K :-4 Lan/kah> lan/kah men/uran/kan kesan ke/iatan ekonomi terhada0 alam sekitarKonsep: %emeli1araan %emuli1araan

HAS$L '!MB!LAJARAN Memahami lan/kah>lan/kah men/uran/kan kesan ke/iatan ekonomi terhada0 alam sekitarAras * Men"enaraikan langka1-langka1 mengurangkan kesan kegiatan ekonomi ter1adap alam sekitar+- %eng1utanan semula - .itar semula - .empen - %engeuatkuasaan undang-undang - %en"elidikan dan pembangunan 0#@=2 - %enggunaan ba1an sumber tenaga mesra alam Aras , Meng1uraikan langka1-langka1 mengurangkan kesan kegiatan ekonomi ter1adap alam sekitar ! Aras % Membanding dan membezakan langka1-langka1 mengurangkan kesan kegiatan ekonomi ter1adap alam sekitar negara Mala"sia dengan negara lain! - .itar semula 04erman6 =enmark6 Tai5an 2 - #a5at semula air 04epun6 )ingapura6 81ina2

,4 14/3-19/3

AKT$($T$ & N$LA$ & NS R 'ATR$"T$SM! AKT$($T$1 )umbangsaran langka1-langka1 mengurangkan kesan kegiatan ekonomi ter1adap alam sekitar Mala"sia! Membin$angkan langka1langka1 mengurangkan kesan kegiatan ekonomi ter1adap alam sekitar negara lain berpandukan pelbagai media seperti ba1an ber$etak dan internet! Melengkapkan pengurusan gra ik tentang persamaan dan perbezaan langka1-langka1 mengurangkan kesan kegiatan ekonomi ter1adap alam sekitar Mala"sia dengan negara lain! Meng1asilkan buku skrap tentang langka1-langka1 mengurangkan kesan kegiatan ekonomi ter1adap alam sekitar Mala"sia dengan negara lain! %&T#'(T')M*+ Men$intai negara ,'-&'+ /ertanggung ja5ab

BBM & '!)AG"G$&LAT$HAN BBM1 %enggunaan '8T '!)AG"G$1 ./.. 0Menilai6 membanding dan membeza2 Latihan1 /uku Teks

!($)!NS B4)2!* Melibatkan diri dalam pelbagai akti7iti peringkat sekola1 / komuniti setempat mengenai penjagaan alam sekitar! B5)*!* Mempersemba1kan idea/dapatan/ $iptaan/ produk untuk keseja1teraan persekitaran! B5)*!, Men$adangkan langka1langka1 "ang bole1 diambil dalam pengurusan sumber untuk kegunaan masa depan! B5),!* Meng1asilkan buku skrap tentang kegiatan ekonomi di ka5asan kajian! B5)%!* Mempamerkan sikap / tingka1 laku mesra alam sekitar

,5 21/3-2:/3

:-5 Ke0entin/an ker.asama ekonomi antaraban/sa Konsep: - )aling bergantung - )aling kaitan

Memahami ke0entin/an ker.asama ekonomi antaraban/saAras * Men"atakan kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa+ 0%eminda1an teknologi6 <ubungan perdagangan6 %elaburan/modal6 %asaran6 /uru16 /a1an menta12

AKT$($T$1 )umbangsaran kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa Mengadakan s"ara1an tentang kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa! Meramalkan kesan kerjasama ekonomi antarabangsa kepada negara Mala"sia!

BBM1 %enggunaan '8T '!)AG"G$1 ./.. 0Menilai6 membanding dan membeza2 Latihan1 /uku Teks

kzbj/smklb/14

12

M$NGG

T!MA & TAJ K

HAS$L '!MB!LAJARAN Aras , Menjelaskan dengan $onto1 kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa Aras % Merumus tentang kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa pada masa depan

AKT$($T$ & N$LA$ & NS R 'ATR$"T$SM! %&T#'(T')M*+ Men$intai negara ,'-&'+ /ers"ukur /ertanggung ja5ab

BBM & '!)AG"G$&LAT$HAN

!($)!NS

N"TA 1 Evidens berikut boleh ditaksir merentasi tema/tajuk yang sesuai. B4)*!* Mempersemba1 maklumat geogra i dalam bentuk gra ik daripada pelbagai sumber "ang diperole1! B4)*!, Membuat keputusan "ang rasional daripada maklumat geogra i "ang diperole1! B4)%!* Melibatkan diri dalam pelbagai akti7iti penjagaan alam sekitar di peringkat sekola1 / komuniti setempat! B5)*!* Mempersemba1kan idea / dapatan / $iptaan / produk untuk keseja1teraan persekitaraan! B5),!* Meng1asilkan buku skrap tentang kegiatan ekonomi di ka5asan kajian! B5)%!* Mempamerkan sikap / tingka1 laku mesra alam sekitar! PENTAKS !AN P"SAT+ =ijalankan Mengikut Tak5im -embaga %eperiksaan! Tajuk-tajuk .ajian Geogra i Tempatan berasaskan tema daripada Tingkatan 1 1ingga Tingkatan 3!

kzbj/smklb/14

13