You are on page 1of 4

APPLICATION FOR EMPLOYMENT ĐƠN XIN VIỆC

POSITION APPLIED FOR: Vị trí tuyển dụng PERSONAL DATA: Lý lịch bản thân Full name Họ và tên Date of birth Ngày sinh Marital status Tình trạng gia đình Height Chiều cao ID Number Số CMND Permanent address Địa chỉ thường trú Temporary Address Địa chỉ tạm trú Kind of Temporary residence Hình thức tạm trú Handphone number Số điện thoại di động Email address Địa chỉ email PROJECT SUPERVISOR

Photo (3cmx4cm) hình

ABDUL GAFUR September,09th 1987 Single / độc thân Place of birth Nơi sinh

Sexual: Male Giới tính: Pinrang

Married/ đã kết hôn Divorced /ly dị Separated / ly thân Number of children/ Số con : There has been no 167 m Weight 68 kg Cân nặng 7315040909870001 Issued Date March 2013 From Population and Civil Ngày cấp Registration Agency Pinrang Cấp tại Basuki Rahmat Street No.154,Pinrang, South Sulawesi KT3 Time-limit / xác định thời hạn No register / Không đăng ký tạm trú (0421) 391 2298

+62853 9639 2444 teknikzipil@gmail.com

Homephone number Số điện thoại nhà riêng

Do you have any problem related to your healthy? yes / có Bạn có vấn đề gì về sưa khỏe không, nếu có vui lòng ghi rõ.

No / không

If yes, pls. specify.

I have a little problem with hearing …………………………………………………………………………………………………………………………………. WORKING HISTORY: (most recent company first) Quá trình làm việc (bắt đầu bằng công việc mới nhất )
From Từ To Đến Company name / Activities Tên công ty/ lĩnh vực hoạt động Job titlle Chức danh Name / Title of direct supervisor Tên/ Chức danh cấp trên trực tiếp Salary Mức lương Reason for leaving Lý do thôi việc

March 19th 2010 July 1st 2011 April 1st 2012

April 26th 2010 July 16th 2011 April 16th 2012

Surveyor (Freelance)

Topography Survey Mutual Check 0% Survey of the condition of drainage Wajo city Topography Survey of docks planning in Kaimana, West Papua

-

IDR 1.OOO.OOO IDR 1.5OO.OOO IDR 2.2OO.OOO

-

Surveyor (Freelance)

-

-

Surveyor (Freelance)

-

-

QF-HRA-04 R02 (22-03-2012)

ToliToli Ir.0OO. - IDR 2.OOO / Month IDR 3.00) Junior High School State 1 Pinrang Senior High School State 1 Pinrang Hasanuddin University Majoring in Science Majoring in Civil Engineering PROFESSIONAL TRAINING COURSES ATTENDED/ Các khóa huấn luyện chuyên môn khác From To Name of school / University Major Level attained & grade Từ tháng Đến tháng Tên trường Chuyên ngành (trình độ đạt được và loại tốt năm năm nghiệp ) - QF-HRA-04 R02 (22-03-2012) .OOO / Month - Surveyor (Freelance) - EDUCATION (học vấn): From Từ tháng năm Secondary school Phổ thông cơ sở High school Trung học College/university Cao đẳng/đại học 1999 2002 2005 To Đến tháng năm 2002 2005 2011 Name of school / University Tên trường Major Chuyên ngành Level attained & grade (trình độ đạt được và loại tốt nghiệp) Average Scores 8 Average Scores 8 3.OOO / Month Contract Expires November 28th 2012 Januari 9th 2013 April 6th 2013 Desember 2nd 2012 Maret 15th 2013 June 4th 2013 Surveyor (Freelance) Surveyor (Freelance) Geoelectrical survey Topography Survey of road planning in Bombana Survey of conditions irrigation in Manokwari.Packet Ogotua-Malala. Ramli Tolli IDR 3.OOO.07 (Level 4. West Papua - IDR 8OO.April 26th 2012 May 17th 2012 Surveyor (Freelance) Topography Survey of road planning in North Toraja.0OO.OOO - August 2nd 2012 October 6th 2012 PT Kharisma Karya (Supervisor Consultant) Regular street maintenance. IDR 3.0OO.0OO.

Workharder 3. Responcebility Weaknesses (điểm yếu) 1. pls. Sport (Football and Motosport). Slow to adaptation 3. Amin Bada Nurhalima Rismayanti Amin Astuty Amin Adyatma Amin Nurfadillah Firmansyah 60 25 30 29 21 17 14 Father Wife Old Sister Old Sister Young Brother Young Sister Young Brother Occupation Nghề nghiệp Retired of civil servant Name of company (if any) Tên cơ quan Departement of water resources Notary Office Local government offices Savings and credit cooperatives Savings and credit cooperatives Senior high school Junior high school Employee Civil servant Employee Employee Student Student Do you know any person who is working in the company with the same field with us? Yes No If yes.SKILLS Foreign Language: English Japanese French Chinese Other: Excellent Excellent Excellent Excellent Good Good Good Good Fair Fair Fair Fair Average Average Average Average Under average Under average Under average Under average Computer skills (kỹ năng vi tính): Non or limited (không biết hoặc biết có giới hạn) Office software (vi tính văn phòng) Hard ware (phần cứng) List of software you can use (các phần mềm sử dụng được) I can Limited -Ms. Green Summer / mùa hè xanh. I don’t have Family Background/ Quan hệ gia đình Name of relative Age Relation to Tên người thân Tuổi Incumbent Quan hệ với bạn Muh. Integrity 2. Sở thích của bạn: What organization have you ever been a member? And what is your role in the organization? Bạn đã từng tham gia những tổ chức nào và vai trò của bạn là gì ? (Ex/ ví dụ : Youth Union / đoàn trường .ST Friend PEB Steel Building QF-HRA-04 R02 (22-03-2012) .Office -AutoCad (Limited) CHARACTERISTICS/ Cá tính Strengths (điểm mạnh) 1. Quickly bored in statis conditions Hobbies/interest: Reading Book.Let us know: Bạn có quen người nào làm cùng lĩnh vực với công ty chú ng tôi không? Nếu có vui l òng ghi rõ Name /tên Relationship / mối quan hệ Company name / tên công ty Nur Fajri Arifin.. English Club / câu lạc bộ tiếng Anh …. Communications bit disrupted because of problems with hearing 2.

000. Date: Ngày tháng năm Signature: Chữ ký: November 10. Số điện thoại Expected gross salary: IDR 5. c ông ty hoàn toàn có quyền buộc tôi thôi việc . Tôi xin xác nhận bản khai trên là đúng sự thật. 2013 ABDUL GAFUR QF-HRA-04 R02 (22-03-2012) . Nếu phát hiện có gì không trung thực trong bản khai này. list name of 2 persons for reference / Vui lòng liệt kệ hai người có thể tham khảo về bạn: Name / tên Relationship Title Company name Quan hệ với bạn Chức danh Tên công ty Tel.Pls. the company has the absolute right to terminate my employment. Nếu bản khai trên có chi tiết sai sự thật. I truly understand and accept that if any time after it is found that false information has been made in this form. No.000 Mức lương trước thuế mong muốn: When can you start work: ASAP Khi nào bạn có thể bắt đầu công việc : I hereby declare that the information given by me in this form is correct and true to the best of my knowledge.