You are on page 1of 82

APA ŞI VISELE

Eseu despre imaginaţia materiei GASTON BACHELARD Iintroducere IMAGINAŢIE SI MATERIE
„Să ajutăm hidra să- i re!erse ceaţa"# MA$I"AItME% &i!agaţii% p" '()"

*orţe+e imaginante a+e spiritu+ui nostru se de,!o+tă două a-e .oarte di.erite" /ne+e se de,!o+tă 0n .aţa noutăţii 1 +e p+ace pitorescu+% arietatea% e!enimentu+ nea teptat" Imaginaţia pe care o su.+etesc descrie totdeauna o primă!ară" 0n natură% de-rte de noi% !ii% e+e produc .+ori" 2e+e+a+te .orţe imaginante sapă 0n ad0ncu+ .iinţei 1 !or să găsească 0n .iinţă ceea ce este primiti! i totodată etern" E+e domină anotimpu+ i istoria" 0n natură% 0n noi i in a.ara noastră% produc germeni 1 germeni 0n care forma este 0mp+3ntată 0ntr-o su4stanţă% 0n care forma este lăuntrică. E-prim0ndu-ne pe dată .i+oso.ic% am putea distinge două imaginaţii 5 o imaginaţie care dă !iaţă cau,ei .orma+e i o imaginaţie care dă !iaţă cau,ei materia+e sau% mai pe scurt spus% o iviaqinaţie formală i o imaginaţie materială. Aceste u+time concepte e-primate su4 o .ormă prescurtată ne par indispensa4i+e unui studiu .i+oso.ic comp+et a+ creaţiei poetice" 6entru ca opera să ai4ă !arietatea cu!3ntu+ui% !iaţa schim4ătoare a +uminii% tre4uie ca o cau,ă sentimenta+ă% o cau,ă a inimii să de!ină o cau,ă .orma+ă" &ar 0n a.ară de imagini+e .ormei% at3t de adeseori e!ocate de psiho+ogii imaginaţiei% mai e-istă 78 1upă cum !om arăta 79 i imagini+e materiei% imagini+e Urecte a+e materiei. :ederea +e nume te% dar m0na +e cunoa te" ; 4ucurie dinamică +e m0nuie te% +e frământă, +e .ace mai u oare" Aceste imagini a+e materiei% noi +e !isăm su4stanţia+% intim% 0ndepărt3nd .orme+e% .orme+e pie-ritoare% !ane+e imagini% de!enirea supra.eţe+or" E+e au o greutate% sînt o inimă" E-istă% ne0ndoie+nic% opere 0n care ce+e două .orţe ima-ginante cooperea,ă" Este chiar cu neputinţă să +e separi comp+et" Re!eria cea mai mo4i+ă% cea mai metamor.o-,antă% cea mai pe dep+in a4andonată .orme+or păstrea,ă totu i un +est% o densitate% o 0ncetinea+ă% o germinaţie% 0n schim4% orice operă poetică ce co4oară 0ndeajuns de ad0nc 0n germene+e .iinţei pentru a găsi so+ida constanţă i .rumoasa monotonie a materiei% orice operă poetică ce- i a.+ă puteri+e 0n acţiunea atentă a unei cau,e su4stanţia+e tre4uie% totu i% să 0n.+orească% să se 0mpodo4ească" Ea tre4uie să accepte% pentru o primă seducţie a cititoru+ui% e-u4eranţe+e .rumuseţii .orma+e" &in pricina acestei ne!oi de a seduce% imaginaţia +ucrea,ă 0n genera+ 0n sensu+ care merge către 4ucurie - -sau ce+ puţin către o 4ucurie < 7% ce+ a+ .orme+or i a+ cu+ori+or% a+ !arietăţii i a+ metamor.o,e+or% 0n sensu+ unui !iitor a+ supra.eţei" Ea părăse te pro.un,imea% intimitatea su4stanţia+ă% !o+umu+" =i totu i% a !rea să acord atenţie 0n această +ucrart mai a+es imaginaţiei intime a acestor .orţe materia+e i care !egetea,ă" Numai un .i+oso. iconoc+ast poate 0ntreprinde asemenea muncă di.ici+ă 5 cea de a desprinde toate su.i-e+e .rumuseţii% de a 0ncerca să găsească% 0ndărătu+ imagini+or care se arată% imagini+e ce se ascund% cea de a merge +a 0nsă i rădăcina .orţei imaginante" In ad3ncu+ materiei cre te o !egetaţie o4scură 1 0n noaptea materiei 0n.+oresc .+ori negre" E+e s0nt cati.e+ate i au .ormu+a propriu+ui +or par.um" II 20nd am 0nceput să medite, asupra noţiunii de .rumuseţe a materiei% am .ost pe dată .rapat de +ipsa cauzei materiale 0n .i+oso.ia estetică" Mi s-a părut mai a+es că era su4estimată puterea indi!idua+i,antă a materiei" &e ce noţiunea de indi!id este totdeauna +egată de noţiunea de .ormă > Nu e-istă oare o indi!idua+itate 0n pro.un,ime care .ace ca materia% 0n ce+e mai mici părtice+e a+e ei" să .ie totdeauna o tota+itate > G0ndită 0n perspecti!a pro.un,imii materia e tocmai principiu+ care se poate de,interesa de .orme" Ea nu este simp+u+ de.icit a+ unei acti!ităţi .orma+e" Răm0ne ea 0nsă i 0n ciuda oricărei de.ormări% a oricărei .ăr0miţări" &e a+t.e+% materia se +asă !a+ori,ată 0n două sensuri 5 0n ce+ a+ apro.undării i 0n ce+ a+ de,!o+tării" 0n sensu+ apro.undării% ea apare ca insonda4i+ă% ca un mister" 0n sensu+ de,!o+tării% ea apare ca o .orţă inepui,a4i+ă% ca un miraco+" 0n am0ndouă ca,uri+e% meditaţia asupra unei materii educă o imaginaţie deschisă. ; doctrină comp+etă a imaginaţiei omene ti nu !a? putea .i concepută dec0t după ce !om .i studiat .orme+e% atri4uindu-+e ade!ăratei +or materii" Atunci ne !om putea da seama că imaginea este o p+antă care
@

are ne!oie de păm0nt i de cer% de su4stanţă i de .ormă" Imagini+e găsite de oameni e!o+uea,ă +ent% di.ici+% i 0nţe+egem pro.unda o4ser!aţie a +ui AacBues CousBuet 5 „; imagine cere din partea umanităţii tot at0ta strădanie c0t 0i cere unei p+ante o nouă caracteristică#" Mu+te dintre imagini+e 0ncercate nu pot trăi pentru că s0nt simp+e jocuri .orma+e% pentru că nu s0nt cu ade!ărat adaptate materiei pe care tre4uie să o 0mpodo4ească" 2redem deci că o doctrină .i+oso.ică a imaginaţiei tre- 8 4uie să studie,e 0nainte de orice raporturi+e dintre cau,a+itatea materia+ă i cau,a+itatea .orma+ă" Această pro4+emă se pune at0t poetu+ui c0t i scu+ptoru+ui" =i imagini+e poetice au o materie" III Am mai +ucrat ia această pro4+emă" 0n Psihanaliza Jocului, am propus să marcăm di.erite+e tipuri de imaginaţie prin semnu+ elementelor materiale din care s-au inspirat .i+oso.ii+e tradiţiona+e i" cosmo+ogii+e antice" 0ntr-ade!ăr% credem că este cu putinţă să sta4i+im% 0n domeniu+ imaginaţiei% o Iepe a celor patru clementp. care k c+asi.ice di.erite+e imaginatiii materia+e 0n .uncţie de .aptu+ că """""""""""""""""""""""""""""""""""""""păm0nt" Si dacă-i ade!ărat% cum pretindem noi% că orice poetică tre4uie să capete componente 7 ori ît de s+a4e 75 de esenţă materia+ă% această c+asi.icare 0n .uncţie de e+emente+e materia+ei .undamenta+e tre4uie să 0nrudească ce+ mai puternic su.+ete+e poetice" 6entru ca o re!erie să se des.ă oare 0ndeajuns de constant pentru a da na!t"r" unei opere scrise% pentru ca ea să nu .ie doar disponi4i+itatea unui ceas trecător% tre4uie să- i găsească materia proprie% tre4uie ca un e+ement materia+ să-i dăruiască propria su4stanţă%% propria regu+ă% poetica speci.ică" =i iată de ce .i+oso.ii0e primiti!e .ăceau adeseori 7 pe această ca+e 7 o a+egere decisi!ă" E+e au asociat principii+or +or .orma+e unu+ dintre ce+e patru e+emente .undamenta+e% care au de!enit ast.e+ semne a+e temperamentelor filosofice. In aceste sisteme .i+oso.ice% g3ndirea sa!antă este +egată de o re!erie materia+ă primiti!ă% 0nţe+epciunea +ini tită i permanentă se înră#ă in"a$ă 0ntr-o constanţă su4stanţia+ă% .ar aceste .i+oso.ii simp+e i puternice 0 i păstrea,ă 0ncă surse+e de con!ingere pentru că% studiindu-+e% regăsim .orţe+e ima%ginante 0n dep+inu+ +or .iresc" $ucruri+e se petrec mereu +a .e+ 5 0n ordinea .i+oso.ici% nu con!ingi cu ade!ărat de-c0t suger3nd re!erii .undamenta+e% dec0t red0nd g0ndirii ca+ea !ise+or" 0ncă i mai mu+t dec0t g0nduri+e +impe,i i dec0t imagini+e con tiente% !ise+e s0nt dependente de ce+e patru e+emente .undamenta+e" S-au .ăcut numeroase 0ncercări prin care doctrina ce+or patru e+emente materia+e a .ost raportată Aa ce+e patru temperamente organice" Ast.e+% un !echi autor% $essius% scrie 0n Arta de a trăi mult Dp" (EF 5 4i+io ii !isea,ă .ocuri% incendii% ră,4oaie% crime 1 me+anco+icii% înmormântări, morminte% spectre% .ugi% gropi i a+te +ucruri triste 1 .+egmaticii% +acuri% .+u!ii% inundaţii% nau.ragii 1 temperamente+e sang!ine% ,4oruri de păsări% curse% .estinuri% concerte% 4a chiar i tot .e+u+ de +ucruri pe care nu 0ndră,nesc să +e numesc#" A adar% temperamente+e 4i+ioase% me+anco+ice% .+egmatice i sang!ine !c" .i respecti! caracteri,ate prin .oc% păm0nt% apă !i aer" :ise+e +or +ucrea,ă de pre.erinţă cu e+ementu+ materia+ care +e caracteri,ea,ă" &acă admitem că unei erori 4io+ogice% .ără 0ndoia+ă e!identă% dar .oarte genera+ă% 0i poate o& r"s'(n#" un ade!ăr oniric pro.und% s0ntem pregătiţi să int"r'r"tam !ise+e 0n mod material. A+ături de 'si)ana&i$a !ise+or !a tre4ui deci să .igure,e o psiho.i,ică i o psi-hochimie a !ise+or" Această psihana+i,ă .oarte materia+istă se !a a+ătura !echi+or precepte care susţineau că maladiile elementare tre4uie !indecate cu leacuri elementare. E+ementu+ materia+ este determinant at0t pentru ma+adie c0t? i pentru !indecarea ei" Su.erim din cau,a !ise+or i ne !indecăm prin !ise" In cosmo+ogia !isu+ui% e+emente+e .undamenta+e răm0n ce+e materia+e" 2redem că psiho+ogia emoţii+or estetice n-ar a!ea dec0t de c0 tigat dacă ar studia ,ona re!erii+or materia+e care-precedă contemp+area" 0nainte de a contemp+a% !isăm% 0nainte de a .i un spectaco+ con tient% orice peisaj este o e-perienţă onirică" Nu pri!im cu pasiune estetică dec0t5 peisaje+e pe care mai 0nt3i +e-am !ă,ut 0n !is" =i TiecG a a!ut dreptate c3nd a recunoscut 0n !isu+ omenesc pream4u+u+ .rumuseţii natura+e" /nitatea unui peisaj se o.eră ca o 0mp+inire a unui !is !isat adeseori% „Hie die Er.u+-iung eines o.t getraumten Traums# D$" TiecG% Werke, t":% p" @IF" &ar peisaju+ oniric nu-i un cadru care se ump+e cu impresii% ci o materie care co+căie" Inţe+egem deci că +a un e+ement materia+ ca .ocu+%% putem raporta un tip de re!erie care contro+ea,ă credinţe+e% pasiuni+e% idea+u+% .i+oso.ia unei !ieţi 0ntregi" Are deci sens să !or4im despre estetica .ocu+ui% despre psiho+ogia .ocu+ui i chiar despre mora+a .ocu+ui" ; poetică !i o .i+oso.ie a .ocu+ui condensea,ă toate aceste 0n!ăţăminte" Am3ndouă constituie acea prodigioasă 0n!ăţătură am4i!a+enţă ce susţine con!ingeri+e inimii prin +ecţii+e rea+ităţii % i care totodată ne .ace să 0nţe+egem !iaţa uni!ersu+ui prin !iaţa inimii noastre" Toate ce+e+a+te e+emente propun nenumărate certitudini am4i!a+enţe asemănătoare" E+e sugerea,ă
)

con.idenţe tainice i arată imagini stră+ucitoare" Toate patru 0 i au .ide+ii +or sau% mai e-act% .iecare dintre e+e este 0n chip pro.und% materia+% un sistem de fidelitate poetică. 20nt0n-du-+e% te cre",i .ide+ unei imagini .a!orite% dar 0n rea+itate e ti .ide+ unui sentiment omenesc primiti!% unei rea+ităţi organice prime% unui temperament oniric .undamenta+" I: :om a!ea% credem% con.irmarea acestei te,e 0n +ucrarea de .aţă% 0n care !om studia imagini+e su4stanţia+e a+e apei i !om .ace psiho+ogia „imaginaţiei materia+e#"a apei% e+ement mai .eminin i mai uni.orm dec0t .ocu+% e+ement mai constant care sim4o+i,ea,ă cu .orţe omene ti mai ascunse% mai simp+e% mai simp+i.icatoare" &ate .iind această simp+itate i această simp+i.icare% sarcina noastră !a .i aici mai di.ici+ă i mai monotonă" &ocumente+e poetice s0nt mu+t mai puţin numeroase i mat sărace" 6oeţii i !isătorii s0nt adeseori mai cur3nd amu,aţi dec0t sedu i de jocuri+e super.icia+e a+e apei" Apa este atunci un ornament a+ peisaje+or +or 1 ea nu este cu ade!ărat „su4stanţa# re!erii+or +or" 6entru a !or4i 0n Jtermeni .i+oso.ici% poeţii apei „participă# mai puţin +a rea+itatea ac!atică a naturii dec0t poeţii care ascu+tă chemarea .ocu+ui sau a pămi0ntu+ui" 6entru a pune 4ine 0n +umină această „participare#% care este 0nsă i esenţa g0ndirii apei% a psihismului, acvatic, !om a!ea deci ne!oie să insistăm asupra unor e-emp+e destu+ de rare" &ar dacă 0+ putem con!inge pe cititoru+ nostru că% su4 imagini+e super.icia+e a+e apei% e-istă o serie de imagini din ce 0n ce mai pro.unde% din ce 0n ce mai tenace% e+ nu !a 0nt0r,ia să resimtă 0n propria-i contemp+are o simpatie pentru acest .e+ de a apro.unda +ucruri+e" :a simţi deschi,0ndu-se% su4 imaginaţia .orme+or% imaginaţia su4stanţe+or" :a recunoa te 0n apă% 0n su4stanţa apei% un tip de intimitate-, intimitate .oarte di.erită de ce+e sugerate de „pro.un,imi+e# .ocu+ui sau a+e pietrei" :a tre4ui să recunoască totodată eă imaginaţia materia+ă a apei este un tip particu+ar de imaginaţie" 0ntărit de această cunoa tere a pro.un,imii unui e+ement materia+% cititoru+ !a 0nţe+ege 0n s.0r it că apa este i un tip de destin nu numai destinu+ !an a+ imagini+or .ugiti!e% destinu+ !an a+ unui !is ce nu se termină% ci un destin esenţia+ care metamor.o,ea,ă 0ntruna su4stanţa .iinţei" &in acea c+ipă% cititoru+ !a 0nţe+ege mai intim% mai dureros una dintre caracteristici+e herac+iteismu+ui" E+ !a !edea că mo4i+ismu+ herac+itean este o .i+oso.ic concretă, o .i+oso.ie totală. Nu ne scă+dăm de două ori 0n ace+a i .+u!iu pentru că% 0n pro.un,imea sa% .iinţa umană are destinu+ apei care curge" ApaKeste cu ade!ărat e+emen+u+A-an,ito-riu" Este metamor.o,a onto+ogică esenţia+ă 0ntre .oc i păm0nt" *iinţa menită apei este o .iinţă 0n deri!ă" Ea moare 0n .iecare c+ipă% ce!a din su4stanţa ei se pră4u e te ne0ncetat" Moartea cotidiană nu este moartea e-u4erantă a .ocu+ui% care străpunge cu săgeţi+e sa+e ceru+ 1 moartea cotidiană este moartea apei" Apa curge 0ntrunaL apa cade 0ntruna% ea s.0r e te totdeauna 0n moartea-i ori,onta+ă" 6rin nenumărate e-emp+e !om !edea că pentru imaginaţia maţeria+i,antă moartea apei este mai !isătoare dec0t moartea păm0ntu+ui 5 chinu+ apei este nes.arsit" : Mnainte de a" schiţa p+anu+ de ansam4+u a+ studiu+ui nostru% am !rea să e-p+icăm tit+u+% căci această e-p+ica- % ţie !a arăta care ne este scopu+" j &e i +ucrarea de .aţă este 7 după Psihanaliza focului ! 7 un nou e-emp+u re.eritor +a +egea ce+or patru e+emen- j te poetice% nu am propus ca tit+u Psihanaliza apei, care ar i .i rea+i,at o simetrie cu eseu+ nostru anterior" Am a+es un j tit+u mai !ag 5 "pa #i visele. Este o o4+igaţie de sinceri-5 +ate" 6entru a !or4i de psihana+i,ă% tre4uie să .i c+asi.icat mai 0nt0i imagini+e originare% .ără a +ăsa 0n !reuna dintre @ e+e !reo urmă% din prime+e ei pri!i+egii 1 tre4uie să .i desemnat% apoi să .i despărţit comp+e-e care mu+tă !reme au .ost un nod" de dorinţe i de !ise" Am sentimentu+ că am .ăcut asta 0n Psihanaliza focului. 2ititorii s-au mirat poate că un .i+oso. raţiona+ist acordă o at0t de mare atenţie unor i+u,ii i unor erori% i că are 0ntruna ne!oie să repre,inte !a+ori+e raţiona+e i imagini+e c+are ca recti.icări a+e unor date .a+se" &e .apt% nu consider că o raţiona+itate natura+ă% imediată% e+ementară ar a!ea !reo so+iditate" 0nKKcunoa terea raţiona+ă"jiu te insta+e,i dintr-o dată 1 nu poţi a!ea dintr-o dată o perspecti!ă corectă asupra imagini+or .undamenta+e" S0nt oare raţiona+ist > 0ncerc mai cur0nd să devin, nu numai 0n ansam4+u+ cu+turii me+e% ci 0n deta+iu+ g0ndirii me+e% 0n ordinea deta+iată a imagini+or me+e .ami+iare" =i ast.e+% printr-o psihana+i,ă a cunoa terii o4iecti!e i a cunoa terii prin imagini am de!enit raţiona+ist cu pri!ire +a .oc" Sinceritatea mă o4+igă să mărturisesc că nam reu it să .ac ace+a i +ucru i cu pri!ire +a apă" Imagini+e apei eu +e trăiesc 0ncă% +e trăiesc sintetic 0n comp+e-itatea +or primă% aeord0ndu-+e adeseori ade,iunea mea iraţiona+ă" Regăsesc totdeauna aceea i me+anco+ie 0n .aţa ape+or +ini tite% o me+anco+ie .oarte specia+ă care are cu+oarea u-nui e+e teu dintr-o pădure umedă% o me+anco+ie care nu mă apasă% !isătoare% +entă% ca+mă" /n deta+iu in.im a+ !ieţii ape+or de!ine adeseori pentru mine un sim4o+ psiho+ogic esenţia+" Ast.e+% mireasma
'

mentei ac!atice st3rne te 0n mine un .e+ de corespondenţă onto+ogică ce mă .ace să cred că !iaţa este doar o aromă% că !iaţa emană din .iinţă a a cum o mireasmă emană din su4stanţă% că din p+anta de pe ma+u+ r0u+ui tre4uie să emane su.+etu+ apei""" &acă ar tre4ui să retrăiesc pe seama mea mitu+ .i+oso.ic a+ statuii +ui 2ondi++ac% care a.+ă primu+ uni!ers i prima con tiinţă 0n mirosuri% 0n +oc să spun% ca ea 5 „S0nt mireasmă de tranda.ir#% ar tre4ui să spun 5 „S0nt mai 0nt0i mireasmă de mentă% mireasmă de mentă ce cre te +a margine de apă#" 2ăci .iinţa este 0nainte de orice o tre,ire% i ea se tre,e te 0n con tiinţa unei impresii neo4i nuite" In#i*i#(& nu este suma impresii+or sa+e genera+e% e+ este suma impres00Io* sa+e smgujareLAst+ei se creea,ă 0n noi $misterele familiare care se desemnea,ă ca tot at0tea simboluri rare, $0ngă apă i +0ngă .+ori+e ce cresc pe ma+uri+e ei am 0nţe+es ce+ mai 4ine că re!eria este un uni!ers 0n emanaţie% un su.+u 0nmiresmat ce iese din +ucruri prin mij+ocirea unui !isător" &acă !reau să studie, !iaţa imagini+or apei% tre4uie deci să redau r0u+ui i i,!oare+or din ţinutu+ meu de 4a tină ro+u+ dominant" M-am născut 0ntr-un ţinut p+in de p0r0ia e i r3uri% 0ntr-un co+ţ a+ !ă+uritei 2hampagne% 0n +e :a++age% ast.e+# numit din cau,a numeroase+or sa+e !ăi" 6entru mine" cea mai .rumoasă +ocuinţă ar .i cea din ad0ncu+ unei !ăi% de pe ma+u+ unei ape curgătoare% de su4 um4ra scurtă a să+cii+or i a răchitei" =i c0nd !a !eni octom4rie% cu oeţuri+e-i pe r0u"""0mi place 0ncă i a,i să merg pe ma+u+ r0u+ui% să mă +im4 de-a +ungu+ ţărmuri+or% 0n sensu+ ce+ 4un% 0n sensu+ -pei care curge% a+ apei care duce !iaţa a+tunde!a% 0n satu+ 0n!ecinat" Acest „a+tunde!a# a+ meu n( se a.+ă niciodată mai departe" A!eam aproape trei,eci de ani c0nd am !ă,ut ;ceanu+ pentru prima oară" Iată de ce% 0n această carte% !oi !or4i cu st3ngăcie despre mare% !oi !or4i despre ea indirect% ascu+t0nd ce spun cărţi+e poeţi+or% !oi *or+i răm+0-n0nd su4 in.+uenţa c+i ee+or co+are ce se re.eră +a in.init" &ar 0n re!eria mea eu nu găsesc 0n apă in.initu+% ci %&rg-.un,+me3F &e a+t.e+% nu spune oare Caude+aire că ase sa( # apte +eghe repre,intă ,-ntra om(& " *is"a$ă in fa.a mării o distanţă in.inită > %Jurnale intime, p" NOF" $e :a++age# are optspre,ece +eghe 0n +ungime i douăspre,ece +eghe 0n +ăţime" Este deci o +ume" Nu-+ cunosc 0n 0ntregime 5 n-am mers de-a +ungu+ tuturor r0uri+or sa+e" &ar ţinutu+ nata+ nu este atît o 0ntindere cit o materie 1 este un granit sau un păm0nt% un !0nt sau o uscăciune% o apă sau o +umină" Ne materia+i,ăm re!erii+e 0n e+ 5 prin e+ !isu+ nostru 0 i capătă ade!ărata su4stanţă 5 +ui 0i cerem cu+oarea noastră .undamenta+ă" Visîn# +0ngă r0u% mi-am dăruit imaginaţia apei% apei !er,i i +impe,i% apei care .ace paji ti+e să 0n!er,ească" Nu mă pot a e,a +0ngă un r0u .ără să cad 0ntr-o re!erie ad3ncă% .ără să-mi regăsesc .ericirea""" =i nu-i ne!oie să .ie r0u+ din ţinutu+ meu% apa din ţinutu+ meu" Apa anonimă 0mi tie toate taine+e" Aceea i amintire iese din toate .0nt0ni+e" Am i un a+t moti!% mai puţin sentimenta+% mai puţin persona+% să nu adopt ca tit+u a+ acestui studiu sintagma „psihana+i,a apei# 5 0n cartea de .aţă nu am de,!o+tat sistematic% a a cum s-ar cu!eni 0ntr-o psihana+i,ă pro.undă% caracteru+ organicist a+ imagini+or materia+i,ate" 6rime+e interese psihice care +asă urme de ne ters 0n !ise+e noastre s0nt interese+e organice" 6rima con!ingere +egată de că+dură este o 4unăstare trupească" 0n carne% 0n organe% iau na tere imagini+e materia+e ce+e dinţii" Aceste prime imagini materia+e s0nt dinamice% acti!e 1 e+e s0nt +egate de o !oinţă simp+ă% tiimitor de groso+ană" 6sihana+i,a a st0rnit mu+te re!o+te c0nd a !or4it despre un libido in.antiP" Am 0nţe+ege poQte mai 4ine acţiunea acestui li'ido, dacă i-am reda .orma con.u,ă i genera+ă% dacă +-am +ega de toate .uncţii+e organice" Acest +i4ido near apărea atunci ca .iind so+idar cu toate dorinţe+e% cu toat ne!oi+e" E+ ar .i considerat drept o dinamică a apetitu+u i i-ar găsi 0mp+inirea 0n toate impresii+e de 4unăstan trupească" /n +ucru este sigur% i anume că re!eria copi &(&(i este o re!erie materia+istă" 2opi+u+ este un materia +ist 0nnăscut" 6rime+e sa+e !ise s0nt despre su4stanţei organice" In une+e c+ipe !isu+ poetu+ui creator este at0t de pro.und% at0t de natura+% 0ne0t% .ără să- i dea seama% e+ reg1 se te imagini+e cărnii sa+e de copi+" 6oeme+e cu o rădn cină at0t de ad0ncă au adeseori o putere neo4i nuită" 0 stră4ate o mare .orţă% iar cititoru+% .ără să tie% particip +a această .orţă originară" E+ nu-i !ede 0nsă originea" Iu%"%-" două pagini 0n care se de,!ă+uie sinceritatea organica unei ast.e+ de imagini prime 5 2unosc0ndu-mi propria cantitate% Sint eu% trag după mine% chem peste toate rădăcini+e m$ .+u!iu+ Gange% .+u!iu+ Mississij Stu.osu+ ;renoc% .iru+ +ung a+ Rinu+ui% Ni+u+ cu ce+e d 4ă ici a+e sa+e =i a a se iscă 4ogăţia""" In +egende+e popu+are% m" .+u!ii se nasc din urina unui gigant" Ast.e+% Gargantu1 inundat ţinuturi+e .rance,e% +a nimerea+ă% pe c0nd 3A p+im4a" tRSE 6reţioasă% apa de!ine semina+ă" Atunci este c0ntM"tj 0n chip i mai misterios" Numai psihana+i,a
E

ime" Apa ast.ătare trăiesc ca o apă anua+ă% ca o apă ce merge din primă!ară p0nă 0n iarnă i care re.orme+e cu materii+e .io+ogic a+ anumitor imagini poetice" Nu m-am simţit 0ndeajuns de pregătit pentru a merge at0t de departe către rădăcini+e imaginaţiei organice%#pentru a scrie% dincoace de psiho+ogia apei% o .ara oricărei meta.iune care uni.ă imagini+e" Apa d-s!me ast. picătură de apă puternică este de-ajuns pentru a rea o +ume i pentru a topi noaptea" 6entru a !isa putin ene!oie dec0t de o picătură imaginată 0n pro.icia+e% imagini+e care acţionea.ată" :om 0ncerca deci să preci.i.e+ de metapoetică%? apa nu mai este un grup de imagini cunoscute printr-o contemp+are !aga4ondă% printr-o suită de re!erii 0ntrerupte% instantanee 1 8ea este un suport de imagini i de!ine cur0nd un aport de imagini% un principiu care 0ntemeia.ugiti!e si .icia+e" :om !edea% 0n specia+% .un.ără i1ă +ase imaginaţiei timpu+ de a +ucra materia" 6ri-mu+K nostru capito+ !a .ri!o+ toate anotimpuri+e" &ar poetu+ mai pro.a poate transmite imaginaţiei .ă .i cu pri!ire +a caracteru+ .e+% pentru mine aceasta nu-i doar o simp+ă " Meta.et#ltre4uit deci să mă mu+ţumesc cu studiu+ imaginaţiei "imateria+e grefate i m-am mărginit aproape totdeauna +a QAtojidierea di.ace să se simtă că% dată .iinţei indi!idua+e se 0ncadrea.ică imagini+e super.ă precum aceasta 5 =i a a cum picătura semina+ă .e+ spus% poeţii ce iu4esc u oara des.icaţia organică a numeroase teme" Ea aduce numeroase do!e.ă este un dinco+o 0n „raport cu natura naturans.ante" A+t.igura matematiJ @ " 0mpărţir Momea+a co+căitoare a e+emente+or teoremei sa+e% Tot ast.a-K "ci+e%" Totu i% !om .a4i+" @ &e asemenea% îritr%o operă at0t de idea+i.i iK ajcVe+orKstră+ucitoare care o.ate" &ar aceasta nu era de ajuns pentru ca studiu+ nostru să poată .i ne!oie de o cu+tură medica+ă i mai Itfes de o mare e-perienţă a ne!ro.ei% atunci c0nd o cu+tură ia pus semnu+ pe o natură" u &e a+t.ante% !om 0ncepe prin imagini+e care se materializează prost 1 !om aminti imagini+e super.i inc+us 0ntr-o psihana+i.icator% trupu+ +acrimi+or""" &ar 7 repetăm 7 !om 0nţe+ege preţu+ pro.aţa e+ementu+ui% .ica imaginaţia umană" Mn """"" mei% umanitatea care imaginea.erB imagini .aţa iri.ie trăit > .enomene+or curgătoare% e+ementu+ !egetant% e+ementu+ puri.e+ trupu+ de g+orie dore te su4 trupu+ de norc iar noa1p<1 Topită să .e0uTFcum Se potri!esc . Gre.ă" :om arăta atunci trecerea de +a o poe.i scris merită oare să .ante deasupra gre.oră" (refa 0mi apare ca un concept esenţia+ 0n 0nţe+egerea psiho+ogiei umane" &upă mine% este semnu+ uman% 8semnu+ necesar pentru a speci.ie a ape+or +a o rneţapoetică a apei% trecerea de +a un p+ura+ +a un sin-gu+ar" "6entru o ast.e+ treptat% 0ntr-o contemp+are care se ad0nce te% un e+ement a+ imaginaţiei materia+i.orme+or" Gre.+orii materia" 0n a.ore% este ne!oie de unirea unei acti!ităţi !isătoare cu o acti!itate deatică pentru a produce o operă poetică" Arta ţine de o natură gre.iind unitatea# e+ementu+ui% aceste imagini se ordonea.oarte idea+i.a+ imaginaţiei "materia+i.i.ă treptat 0ntrLun ade!ărat narcisism ( .+orească !i%i dăruie te .ă i se organi.e+u+ cum narcisismu+ .organicTti poate +umina o imagine con.ăm anumite principii de coe.ecundea.+ectă cu u urinţă% pasi!% .erite+or ramuri a+e imaginaţiei materia+i.ea.ă +a supra.un.ată precum cea a +ui Edgar 6ce% doamna Mărie Conaparte a descoperit semni.i consacrat ape+eUKAjKm&ej.ată" Cine0nţe+es% 0n studiu+ nostru asupra imagini+or% c0nd an! recunoscut o se!ă mai 0ndepărtată% am notato 0n treacăt" Ca chiar .u.i4i+itate 5-% .und descoperă apa !ie% apa care rena te din ea 0nsă i% apa care nu se schim4ă% apa care pecet+uie te cu semnu+ ei de ne ters imagini+e% apa care este un organ a+ +umii% un a+iment a+ .io+ogie apei onirice" Ar .ie 0n !i.ată este un germene 1 ea ii dăruie te !ieţii un e+an inepui.a poate da cu ade!ărat imaginaţiei materia+e 0ntreaga e-u4eranţă a .undamenta+e" :I Iată acum p+anu+ genera+ a+ studiu+ui nostru" 6entru a arăta +impede ce este un a.orma+e 4ogăţia i densitatea materii+or" Ea 0+ o4+igă pe să+4atic să 0n.imii doar dacă !om sta 0ndeajuns de mu+t pe supra.e+or" Eu unu+ 0nsă nu cunosc omu+ dec0t prin +ectură% prin minunata +ectură care-+ judecă pe om după ceea ce e+ scrie" 20nd e !or4a de om% #imit iu4esc """""""""""""""""" re se poate scrie despre eA" 2ăci ceea ea nu poate .e+ dinami.i +uat origini organice drept imagini .oarte rar ni s-a 0nt0mp+at să nu .ă e-hausti!ă" 2artea noastră ră-m0ne deci un eseu de estetică +iterară" Ea are du4+u+ scop DJ'e ITdTerrhin?apsu4stanţa imagini+or poetice iD.

ormă% o su4stanţă capa4i+ă de !iaţă" 6entru in-W -con tientu+ omu+ui care o .eră atunci un .ă are ne!oie de un amestec corect de păm0nt %% i apă pentru a 0nţe+ege 4ine ce 0nseamnă o materie capa-1F 4i+ă de .ă totodată% ca o carne iu4itoare i re4e+ă" Ea 1 acumu+ea.ime strania !iaţă a ape+or stătătoare% iar +im4aju+ 0n!aţă cea mai teri4i+ă dintre sinta-e% sinta-a +ucruri+or care mor% !iaţa muri4undă" 6entru a caracteri. .feliei.e+ toate am4i!a+enţe+e" .i poate găsi"dtt-'lul poetic care permite nes.ia unui .+uidităţii% a+e X .o+!0nd su4stanţe+e% ajuta% imaginaţia 0n munca ei de deso4iecti-!are% 0n munca ei de asimi+are" Ea aduce totodată cu sine un tip de sinta-ă% o +egătură continuă 0ntre imagini% o du+ce mi care a imagini+or care desprinde re!eria +egată de o4iecte" Ast.iţie cu a+te e+emente a+e imaginaţiei materia+e" :om !edea că anumite .răm0ntat cu apă prete-tu+ său rea+ist" 6ăm0ntu+ .r% !or !edea 0n chipu+ ce+ mai e!ident maniheismu+ re!eriei atunci c0nd Edgar 6oe meditea.orma+ă i cau.at" &eci numai 0n a+ doi+ea capito+ 7 0n care !om studia ramura principa+ă a metapoeticii +ui Edgar 6oe 7 !om .i+oso-.s" ţi0+or% ca schemă .ă 0n . asemenea m0n3 i care +ucrea.u+ui" 2a să putem 0nţe+ege psiho+ogia incon tientu+ui creator% nu !om insista deci niciodată 0ndeajuns asupra e-perienţe+or .icia+e i caracteristici+e pro.un.aci+ a+ a+4u+ui i a+ graţiei% pe care 0+ !om caracteri. +a apa su4stanţia+ă% +a apa mu+t !isată 0n su4stanţa ei" Această certitudine se 0ntemeia.ă pe un 4un argument" 2ăci rup materii+eS ie" oi aceasta proprietate psiho+ogică este at0t de constantă% 0nc0t putem enunţa% ca pe o +ege primordia+ă a imaginaţiei% i ce+ă+a+t ade!ăr 5 in materie pe care imaginaţia o*poate face să trăiască amhivalent nu poate !uca rolul ţ!+hologic de materie originară.orme+or care ne permite să vedem materia su4.i +esne psihana+i. !om putea 0ncerca să studiem .i determinat ast.i siguri că !om ajunge +a element.ea. care-+ vede pe me te ugar +uer0nd" 0n ordinea esteticu+ui% această !i.imea sau cu in. m0nă +ene ă i m0ng0ietoare care atinge +inii 4ina e-ecutate% care cercetea.rămj0n-Ua i de a mode+a% pentru a propune corect raporturi+e% rea+e% e-perimenta+e dintre cau. $e-aro reunit 0n ace+a i capito+ pentru că e+e sim4o+i.ea.ă ast.0r ite transpuneri" Tre4uie deci să e-iste o du'lă participare 7 participare a dorinţei i a temerii% participare a 4ine+ui i a rău+ui% participare +ini tită aV a+4u+ui i a negru+ui 7 pentru ca elementul material să cuprindă 0ntregu+ su.i+oso.orma+e" &impotri!ă% mina muncitoare i imperioasă 0n!aţă dinamo-genia esenţia+ă a rea+u+ui +ucr+nd o materie care 0i re.aci+e" Ea duce +a .e+u+ cum acest c+emei? intră 0n compo.un.ă cu un herac+iteism +ent% 4i0nd i tăcut precum untde+emnu+" Apa su.e+ de pierdere de !ite.ă g0ndirea u+timei noastre că+ătorii i a diso+uţiei noastre .ost at0t de 4ine 0nţe+easă de 2+aude-$puis Este!e 5 „&acă tre4uie să desu4ieeti!i.aţa r0uri+or i a +acuri+or" 6riin apă% 6oe idea+istu+% 6oe inte+ectua+u+ i +ogicianu+ regăse te contactu+ cu materia iraţiona+ă% cu materia „hăituită#% cu materia misterios de !ie" Studiind opere+e +ui Edgar 6oe" !om a!ea deci un 4un 8e-emp+u pentru acea dia+ectică a cărei necesitate 0n !iaţa acti!ă a +im4aju+ui a .+ă 0n e+ un "sim4o+ ce poate .a su4 nume+e de comple) al le'edei.initu+% $aţi destinu+ omenesc ce.undamenta+ă a amestecuri+or< &e act !om acorda o mare atenţie com4inării dintre apă i pamint% com4inare care a. materie care nu este pri+eju+ unei am4i!a+enţe psiho+ogice nu.runtarea% !entura care 0+ ca+mea.i cu pro.e+% apa e+ementară a metapoeticii +ui Edgar 6oe pune un 0ntreg uni!ers 0ntr-o ciudată mi care" Ea sim4o+i.undamenta+ă a materia+ităţii" 0nsă i noţiunea de materie este% credem noi% 0ntru totu+ so+idară cui "noţiunea de păm0nt .ă sau cea care 0+ aţ0ţă" In a+te rt !erii% apa imaginară ne !a apărea ca e+ement a+ tran.+et" .e+ de mediator p+astic 0ntre !iaţă i moarte" 2itindu-+ pe 6oe% 0nţe+egem mai 0n pro.0r itu+ capito+u+ui !om studia i un idea+ .ormări a .a această sinta-ă a unei de!eniiri i a +ucruri+or% această trip+ă sinta-ă a !ieţii% a morţii? i a apei% propunem să reţinem două comp+e-e pe care +e-3tS numit comple)ul lui -aron i comple)ul .is-> tă i cedea.e+ caracteristici+e super.ua+i. Ape+e 0ndrăgostite i u oare a.unde a+e apei imaginar.răm0ntat cu apă" Ar tre4ui chiar să pornim de +a un mare studiu dedicat acţiunii de a .ina+e" Să dispari 0n apa ad0ncă sau să dispari 0ntr-un ori.o4iect% +umea se risipe te 0n +ucruri disparate% 0n corpuri so+ide imo4i+e i inerte" 0n o4iecte străine nouă 0n ine" Su.răm0ntă% schiţa operei este i i em4rionu+ operei% argi+a este mama 4ron.a .ă un +ucru desă!0r it% poate să simtă p+ăceri+e unei geometrii .are a muncii desă!0r ite duce 0n mod .+etu+ su.iresc +a supremaţia imaginaţiei .ont 0ndepărtat% să te asocie.icit de imaginaţie materia+ă" Apa% grup0nd imagini+e% di.ă% care este o pierdere de !iaţă 1 ea de!ine un .răm0ntat cu apă este atunci schema% .i a.+ă 0n păm0ntu+ ..orme poetice se hrănesc cu o du4+ă materie 1 că un du4+u materia+ism +ucreăL5 adeseori asupra imaginaţiei materia+e" 0n anumite re!er5 se paie% orice e+ement caută unirea sau con.a materia+ă" .ăm pe cit posi4i+ +ogica i tiinţa% este nu mai puţin indispensa4i+% pe de a+tă parte% să deso4iecti!ăm !oca4u+aru+ i sinta-a ?" In +ipsa acestei deso4iecti!ări a o4iecte+or% 0n +ipsa acestei de.cosmic" $a s.+ă imaginea 0n destinu+ apei" "% &upă ce !om .eră atunci de un de.

ii ce+ui mai e-trem dintre parado-uri+e noastre" E+ !a consta 0n a do!edi că N . imaginaţie care este +egată pe de-a-ntregu+ de o anume materie este cu u urinţă !a+ori.+u-u+ i re. 20nd !om .ări" Mi s-a părut că e+ era necesar pentru a readuce spiritu+ 0n situaţia de a pri!i su4stanţe+e" Nu !om 0nţe+ege 4ine doctrina imaginaţiei materia+e decăt c0nd !om .mu+ !a !isa +a ea% atunci c0nd !a 4e-ae.ma+ea4i+ităţii" 0n e-perienţa amestecu+ui dintre apă i păm0nt% apa !a apărea 0n mod e!ident ca .initu+ui mări+or paragra.apt un studiu a+ imaginaţiei materiale.i de .e+ de morală naturală 0n!ăţată prin meditarea asupra unei su4stanţe .e+ acea imaginaţie musculară a cărei acţiune am semna+at-o 0n metapoetica energetică a +ui $autreamont" &ar 0n contact cu apa% 0n contact cu e+ementu+ materia+% această imaginaţie materia+ă !a apărea ca .0r ite" 0ntr-un capito+ specia+ am 0ncercat să arăt .!oru+ este o na tere ire.!oare+or" Apa este o „materie care poate . . seminţe+e i da na tere i. Asemenea no4i+e imagini +asă pentru totdeauna urme de ne ters 0n incon tientu+ care 'e iu4e te" E+e st0rnesc re!erii nes.iind mai natura+ă i totodată mai omenească dec0t imaginaţia anima+0. Mai 0nt0i% c0nd e !io+entă% apa de!ine m0nioasă 0ntr-un mod speci.ii" :om consacra 0n mod aproape e-c+usi! aceste conc+u.i deci o do!adă mai mu+t cu pri!ire +a caracteru+ direct a+ sim4o+uri+or .erite" Acest capito+ nu !a .e „die GonGrete Naturschonheit??" E+ nu scrie dec0t .oarte di.ări a+e g3ndirii omene ti 5 !a+ori. ci un studiu a+ imaginaţiei dinamice.i !ă.i ideea"de puritate .iinţa umană 0n contact cu ape+e !io+ente" :a .e+% cucerirea unei dua+ităţi 0nscrisă 0n e+ement% nou semn a+ !a+orii originare a unui e+ement a+ imaginaţiei materia+e" :om arăta deci !oinţa de atac care-+ 0nsu.Schas+er 0 i propune să stZ-die.iţie 9este% pentru imaginaţia materia+ă% compo.unda maternitate a ape+or" Apa ura-J0-J.u+ centra+" Se cu!enea deci să insistăm asupra re!erii+or +egate de ape+e natura+e mai o4i nuite% de ape+e ce n-au ne!oie de in.rumos p+eonasm care ne !or4e te despre o apă pură 1 Apa acceptă toate imagini+e purităţii" Am 0ncercat deci să punem 0n ordine toate argumente+e pe care Ue 0ntemeia.ii% .ecti!ă a imaginaţiei materia+e" Să dăm doar un singur e-emp+u" In 2stetica sa% Ma.e-+u0 cum aceste imagini impregnate de mito+ogie 0nsu.ormate prin contemp+area e+emente+or de către imaginaţia materia+ă" 2um de-a +ungu+ 0ntregii noastre +ucrări ne !om .ic sau% a+t.area purităţii" 2e-ar .rumuseţea su4stanţe+or% se mu+ţumesc adeseori să atingă doar 0n treacăt pro4+ema e-.ută pretutindeni% născ0nd i cresc0nd" I.ace o +ege din a su4+inia% cu o insistenţă poate o4ositoare% teme+e imaginaţiei materia+e% nu !a mai tre4ui să +e re.init pentru a-+ atrage pe !isător" IMAGINAŢIE =I MATERIE W )@ /+timu+ nostru capito+ !a a4orda pro4+ema psiho+ogiei apei pe căi .isti4i+ă% o na tere continuă.iind "materia dominantă" .+eţe te pe omu+ ce 0noată% apoi re!an a !a+u+ui% .e+ pro.iţii% dar if/ tre4ui să ne amintim că ade!ăratu+ tip de compo.undamenta+ a+ imaginaţiei" :om regăsi ast.ată a +ui $autreamont" :a .iţia 0n care in-iră apa i păm0ntu+< P. de .nie.antă" Apa este o-4ieetu+ uneia dintre ce+e mai importante !a+ori.ă puterea acestui sim4o+ism" A!em aici e-emp+u+ unui .ără imaginea unei ape +impe.mu+ se gră4e te să se +aude că poate domina această m3nie% de aceea apa !io+entă este cur0nd apa !io+entată" /n due+ p+in de răutate 0ncepe 0ntre om i !a+uri" Apa e p+ină de ură% i 0 i schim4ă se-u+" &e!enind rea% de!ine mascu+ină" Iată% 0ntr-un nou .n compoi +ţie cu a+te e+emente% !om studia i a+te compo.undamenta+e" I 0n +egătură cu această pro4+emă a purităţii onto+ogice% putem 0nţe+ege supremaţia pe care toţi mito+ogii au recunoscut-o apei du+ci asupra apei de mare" Am consacrat un scurt capito+ acestei !a+ori.i i stră!e.ără acest .iresc opere+e poetice" .ece pagini despre e+emente% dintre care trei despre apă% con-saer0nd in.e+ spus% apa capătă cu u urinţă toate caracteristici+e psiho+ogice a+e unui tip de m. căreia sperăm să-i putem consacra o a+tă +ucrare" Este intitu+at apa violentă.+u-u+ m0niei care cre te i se răsp3nde te" Ne !om da seama de dinamogenia specia+ă pe care o do43nde te .i un nou e-emp+u de organicism .i 0nţe+es că orice com4inare de e+emente imateria+e este% pentru incon tient% o nuntă% !om putea să iYe dăm seama de caracteru+ aproape totdeauna feminin atri4uit apei de imaginaţia nai!ă i de imaginaţia poetică" 0om !edea ast.umăm 0n conc+u.icia prin ea de doci+itatea argi+ei" 6entru a arăta aptitudinea apei de a intra . 6uţine+e cărţi de estetică ce se ocupă de frumuseţea concretă.+eţesc 0ncă 0n chip .i resta4i+it echi+i4ru+ dintre e)perienţe i spectacole.

!oci+e apei a4ia dacă s0nt meta.orice% că +im4aju+ ape+or este o rea+itate poetică directă% că r3uri+e i .+u!ii+e sonorizează cu o stranie .ide+itate peisaje+e mute% că ape+e care susură +e 0n!aţă pe păsări i 0i 0n!aţă pe oameni să c0nte% să !or4ească% să spună iară i i iară i% i că de .apt e-istă o continuitate 0ntre !or4irea apei i !or4irea omenească" :om insista 0nsă i asupra .aptu+ui prea puţin remarcat că% organic% +im4aju+ omenesc are o lichiditate, un de4it 0n ansam4+u% 8o apă 0n consoane" :om arăta că această lichiditate tre,e te o aţ0ţare psihică specia+ă% aţ0ţare care cheamă imagini+e apei" Ast.e+% apa ne !a apărea ca o .iinţă tota+ă 1 ea are un" corp% un su.+et% o !oce" /ai mu+t dec0t orice a+t e+ement poate% apa este o rea+itate poetică comp+etă" ; poetică a apei% 0n ciuda !arietăţii spectaco+e+or sa+e% este ast.e+ sigură de unitatea ei" Apa tre4uie să-i sugere,e poetu+ui o nouă o4+igaţie 5 unitatea elementului. In +ipsa acesteia"% imaginaţia materia+ă nu este satis.ăcută% iar imaginaţia .orma+ă nu i,4ute te să +ege trăsături+e dispersate" $ipsită de su4stanţă% opera este +ipsită de !iaţă" :II :rem să 0ncheiem această introducere genera+ă prin c0te!a o4ser!aţii asupra naturii e-emp+e+or pe care &"%am a+es pentru a ne susţine te,e+e" 2e+e mai mu+te dintre aceste e-emp+e s0ht +uate dir. poe,ie" 2ăci după părerea noastră orice psiho+ogie a imaginaţiei nu poate .i c+ari.icată .n momentul de faţă dec0t prin poeme+e pe care +e inspiră A" Imaginaţia nu este% a a cum sugerea,ă etimo+ogia% .acu+tatea de a .orma imagini a+e rea+ităţii 1 ea este .acu+tatea de a .orma imagini care depă esc rea+itatea% care cintă rea+itatea" Este o .acu+tate a supraumanităţii" /n om este un om 0n măsura 0n care este un supraom" Tre4uie să de.inim un om prin tota+itatea tendinţe+or care-+ 0ndeamnă săi depă ească condiţia umană. ; psiho+ogie a spiritu+ui 0n acţiune este automat psiho+ogia unui spirit e-cepţiona+% psiho+ogia unui spirit ispitit de e-cepţie 5 de imaginea nouă gre.ată pe o imagine !eche" Imaginaţia in!entea,ă mai mu+t dec3t +ucruri @ Istoria psiho+ogiei apei nu este 0n mod specia+ su4iectu+ nostru" Ea e tratată 0n +ucrarea +ui Martin NineG 5 3ie Bedeutung des Wassers im 4ult und 5e'en der "6en. 2ine s7m'olgeschicht-6che 8nţersuchung, 6hi+o+ogus% @O)@" i drame% ea in!entea,ă o nouă !iaţă% ea in!entea,ă un ap0r0t nou 1 ea deschide ochi capa4i+i de noi moduri de u !edea" Ea !a !edea% dacă are „!i,iuni#% i !a a!ea !i,iuni dacă se educă prin re!erii" 0nainte de a se educa prin e-perienţe% dacă e-perienţe+e !in apoi ca tot atât"a do!e,i a+e re!erii+or" A a cum spunea d?Annun,io 5 E!enimente+e ce+e mai 0nsemnate ajung 0n noi cu mu+t 0nainte ca su.+etu+ să- i .i dat seama de e+e" =i c0nd 0ncepem să deschidem ochii asupra !i,i4i+u+ui% eram de .apt de mu+tă !reme +ipiţi de in!i,i4i+?" Aderarea +a in!i,i4i+ 5 iată poe,ia #intâi, poe,ia care ne permite să ne iu4im destinu+ intim" Ea ne dă o impresie de tinereţe sau de 0ntinerire !e nică% 0ntreţin0ndu-ne .acu+tatea de a ne uimi" Ade!ărata poe,ie este o .uncţie de tre,ire" Ea ne tre,e te% dar tre4uie să păstre,e amintirea !ise+or pre+iminare" Iată de ce am 0ncercat uneori să întîr%zieva c+ipa c0nd poe,ia trece pragu+ e-presiei 1 ne-am străduit% de .iecare dată c0nd posedam anumite indicii% să regăsim drumu+ oniric care duce +a poem" 2ăci% a a cum spune 2har+es Nodier 0n a+e sa+e 9everii Ded" R"n#("&, p" @X)F 5 „Tarta +umii imagina4i+e nu este desenată% deti0t 0n !ise" /ni!ersu+ sensi4i+ este in.init de mic#" :ise+e i re!erii+e s0nt% pentru anumite su.+ete% materia .rumuseţii% Adam a găsit-o pe E!a c0nd s-a tre,it #intr%(n !is 5 iată de ce .emeia este at0t de .rumoasă" A!0nd toate aceste con!ingeri% puteam .ace a4stracţie de cuno tinţe+e u,ate% de mito+ogii+e .orma+e i a+egorice care supra!ieţuiesc 0ntr-un 0n!ăţăm0nt +ipsit de !iaţă i de .orţă" 6uteam .ace a4stracţie i de nenumărate+e poeme +ipsite de sinceritate prin care ni te mediocri !ersi.icatori se 0n!er unea,ă să mu+tip+ice ecouri+e ce+e mai di!erse% ce+e mai în â& it"0 Ne-am sprijinit pe .apte mito+ogice doar c0nd am recunoscut 0n e+e o acţiune permanentă% o acţiune incon tientă asupra su.+ete+or de astă,i" ; mito+ogie a ape+or% 0n ansam4+u+ ei% nu ar .i dec0t o istorie" Am !rut să scriem o psiho+ogie% am !rut să &"1ăm 0ntre e+e imagini+e +iterare i !ise+e" &e a+t.e+% am rernarcat adeseori că pitorescul 4+ochea,ă at0t .orţe+e mito+ogice c0t i pe ce+e poetice" 6itorescu+ risipe te .orţa !ise+or% 2a să .ie acti!ă% o .antomă nu are dreptu+ de a .i mu+tico+oră" ; .antomă descrisă cu comp+e,enţă este o .antomă ce nu mai acţionea,ă" &i.erite+or e+emente materia+e +e corespund .antome ce- i păstrea,ă .orţe+e atîta !reme c0t s0nt .ide+e materiei +or sau% ceea ce 0nseamnă aproape ace+a i +ucru% at0ta !reme c0t s0nt .ide+e !ise+or primiti!e" A+egerea e-emp+e+or +iterare se datorea,ă i unei am4iţii% pe %care !rem să o mărturisim cu toată +ini tea 5 dacă cercetări+e noastre !or .i demne de atenţie% e+e !or tre4ui să impună i c0te!a mij+oace% c0te!a instrumente prin care s-ar re0nnoi critica +iterară" 2ătre aceasta tinde introducerea noţiunii de comple) de cultură 0n psiho+ogia +iterară" Numim ast.e+ atitudinile iraţionale care contro+ea,ă 0nsă i munca de g0ndire"
[

E-istă% de e-emp+u% 0n domeniu+ ima1ina.i"i, imagini .a!orite pe care +e credem +uate din spectaco+e+e +umii i care nu "s0nt dec0t proiecţii a+e unui su.+et o4scur" 2u+ti!ăm% comp+e-e+e de cu+tură cre,0nd că ne cu+ti!ăm 0n mod o4iecti!" Rea+istu+ 0 i a+ege atunci propria-i rea+itate 0n cadru+ rea+ităţii" Istoricu+ 0 i a+ege propria-i istorie 0n cadru+ istoriei" 6oetu+ 0 i ordonea,ă impresii+e asoeiindu-+e unei tradiţii" Su4 .orma +ui cea 4ună% comp+e-u+ de cu+tură retrăie te i re0ntinere te o tradiţie" Su4 .orma &(i "a rea% comp+e-u+ de cu+tură este o4iceiu+ co+ăresc a+ unui scriitor +ipsit de imaginaţie" *ire te% comp+e-e+e de cu+tură s0nt gre.ate pe comp+e-e+e mai pro.unde care au .ost puse 0n e!idenţă de psihana+i,ă" A a cum a arătat 2har+es Caudouin" un comp+e- este 0n mod esenţia+ un trans.ormator de energie psihică" 2omp+e-u+ de cu+tură continuă această trans.ormare" Su4+imarea cu+tura+ă pre+unge te su4+imarea natura+ă" ;mu+ui cu+ti!at i se pare că o imagine su4+imată nu este niciodată 0ndeajuns de .rumoasă" E+ !rea să re0nnoiască su4+imarea" &acă su4+imarea ar .i doar 0n .uncţie de concepte% ea s-ar opri de 0ndată ce imaginea ar .i 0nchisă in trăsăt(ri&" ei conceptua+e 1 dar cu+oarea se re!arsă% mat"ria co+căie% imagini+e se cu+ti!ă 1 !ise+e 0 i continuă asa+tu+% 0n ciuda poeme+or care +e e-primă" 0n aceste condiţii% critica +iterară care nu !rea să se +imite,e +a 4i+anţu+ static a+ imagini+or% tre4uie să se sprijine i pe o critică psiho+ogică ce r"trăi"!t" caracteru+ dinamic a+ imaginaţiei 'rin +egătura dintre comp+e-e+e originare i comp+e-e+e de cu+tură" &upă 'ăr"r"a noastră% nu e-istă a+te mij+oace de a măsura .orţe+e poeti,ante ce acţionea,ă 0n opere+e +iterare" 3escrierea psiho+ogică e insu.icientă" 2ăci nu tre4uie at0t să descriem .orme c0t să cmtărim o materie" In această carte% ca i 0n a+te+e% i poate chiar cu o anume imprudenţă% n-am e,itat să numim comp+e-e+e noi prin semnu+ +or cu+tura+% prin semnu+ pe care-+ recunoa te orice om cu+ti!at% semn " rămîn" o4scur i .ără răsunet pentru omu+ care trăie te departe de cărţi" $-ani uimi mu+t pe un om care nu cite te% dacă i-am !or4i despre .armecu+ dureros a+ unei moarte 0mpodo4ită cu .+ori% ce p+ute te% precum ;.e+ia% de-a +ungu+ unui rî(0 A!em aici o imagine a cărei cre tere nu a .ost trăită de critica +iterară" Este interesant să arătăm cum asemenea imagini 7 at0t de puţin natura+e 7 au de!enit .iguri retorice% i cum aceste .iguri retorice pot" răm0ne acti!e 0ntr-o cu+tură poetică i. &acă ana+i,e+e noastre s0nt e-acte% e+e ar tre4ui% credem% să ne ajute să trecem de +a psiho+ogia re!eriei o4i nuite +a psiho+ogia re!eriei +iterare% a ace+ei stranii re!erii ce se scrie% ce se coordonea,ă scriindu-se% cei depă e te sistematic !isu+ iniţia+% dar care răm0ne totu i .ide+ă unor rea+ităţi onirice e+ementare" 6entru a a!ea acea constanţă a !isu+ui care ne dăruie te un poem% tre4uie să a!em 0n .aţa ochi+or ce!a mai mu+t dec0t ni te imagini rea+e" Tre4uie să urmărim imagini+e care se nasc 0n noi 0n ine% care trăiesc 0n !ise+e noastre% ace+e imagini 0ncărcate cu o materie onirică 4ogată i densă% hrană inepui,a4i+ă pentru imaginaţia materia+ă"" @ „; .igură de retorică% spune pe 4ună dreptate 2har+es Caudouin% este o atitudine a spiritu+ui% adică e-presia unei dorinţe i" schiţa unui act# %5a Ps7chcmal7se, Ed" Termann% p" @EEF"

Ca'ito&(& I
A6E$E $IM6E\I% A6E$E 6RIM] :]RATI2E =I A6E$E 2/RG]T;ARE" 2;N&IŢII$E ;CIE2TI:E A$E NAR2ISISM/$/I" A6E$E MN&R]G;STITE
„*+oare tristă ce singură cre te i nu are a+tă simţire &ec0t um4ra-i cu nepăsare !ă,ută pe apă"# MA$$ARME% Iro#ia#a „"""Au .ost chiar mu+ţi oameni care s-au 0necat 0ntr-o og+indă"""# TAM;N G;M*"\ &E $A SERNA% G(sta* ce+ năstru nic

I „Imagini+e# a+ căror prete-t sau materie este apa nu au constanţa i so+iditatea imagini+or o.erite de păm3nt% de crista+e% de meta+e i pietre preţioase" E+e nu au !iaţa !iguroasă a imagini+or .ocu+ui" Ape+e nu construiesc „minciuni ade!ărate#" Numai un su.+et .oarte tu+4urat se poată +ăsa cu ade!ărat 0n e+at de miraje+e r0uhii" Aceste 4+3nde .antome a+e apei s0nt +egate de o4icei de i+u,ii+e .actice a+e unei imaginaţii amu,ate% a+e unei imaginaţii care !rea să se amu,e" *enomene+e apei +uminate de un soara primă!ăratic propun ast.e+ meta.ore comune% de,in!o+te% a4undente% ce 0nsu.+eţesc o poe,ie su4a+ternă" 6oeţii de mina a doua a4u,ea,ă de e+e" Am putea acumu+a .ără greutate !ersuri 0n care tinere ondine se joacă +a nes.0r- it cu stră!echi imagini" Asemenea imagini% chiar natura+e% nu ne 0n+ănţuie cu puterea +or" E+e nu tre,esc 0n noi o emoţie pro.undă% a a1 cum .ac anumite imagini 7 totu i destu+ de comune 7 a+e .ocu+ui i a+e păm3ntu+ui" *iind .ugiti!e% nu +asă dec0t o impresie trecătoare" ; pri!ire către ceru+ 0nsorit ne redă% certitudini+or +uminii 1 o
O

deci,ie intimă% o !oinţă nea teptată ne redau !oinţei păm0ntu+ui% muncii po,iti!e prin care5 săpăm i construim" Aproape automat% datorită .ata+ităţii materiei groso+ane% !iaţa terestră 0+ recucere te pe !isătoru+ care nu !ede 0n răs.r0ngeri+e apei dec0t prete-tu: !acanţei sa+e i a+ !isu+ui său" Imaginaţia materia+ă a apei este totdeauna 0n perico+% ea riscă să dispară c0nd inter!in imaginaţii+e materia+e a+e păm0ntu+ui sau ide .ocu+ui" ; psihana+i,ă a imagini+or apei este deci arareori necesară% de !reme ce aceste imagini se 0mpră tie parcă de +a sine" E+e nu-P .armecă pe orice !isător" Totu i 7 după cum !om !edea 0n a+te capito+e 7 anumite .orme-născute din apă s0nt mai atrăgătoare% mai insistente% mai consistente 5 re!erii mai materia+e i mai pro.unde inter!in aici% .iinţa noastră +ăuntrică se angajea,ă mai ad0nc% imaginaţia noastră !isea,ă mai 0ndeaproape +a acte+e creatoare" Atunci .orţa poetică% insensi4i+a 0ntr-o poetică a răs.r3ngeri+or% apare dintr-o dată 1 apa se 0ngreunea,ă% se 0ntunecă% se ad3nce te% se materia+i,ea,ă" =i iată că re!eria materia+i,antă% unind !ise+e apei cu re!erii mai puţin mo4i+e% mai sen,ua+e% construie te 0n ce+e din urmă pe apă% simte apa cu mai mu+tă intensitate i pro.un,ime" &ar n-am măsura 4ine „materia+itatea# anumitor imagini a+e apei% „densitatea# anumitor .antome% dacă n-am .i studiat mai 0nt0i .orme+e iri,ate% cu totu+ super.icia+e" Această densitate care deose4e te o poe,ie super.icia+ă de o poe,ie pro.undă !a de!eni percepti4i+ă c0nd !om trece e+e +a valorile sensi'ile +a valorile senzuale. 2redem că doctrina imaginaţiei nu !a de!eni mai +impede dec0t dacă !om putea .ace o 4ună c+asi.icare a !a+ori+or sen,ua+e 0n raport cu !a+ori+e sensi4i+e" Numai !a+ori+e sen,ua+e dau +oc +a „corespondenţe#" :a+ori+e sensi4i+e nu dau +oc dec0t +a traduceri" Tocmai pentru că a .ost propusă 7 amestec0nd sensi4i+u+ cu sen,ua+u+ 7 corespondenţa dintre senzaţii De+emente .oarte inte+ectua+eF% ne-am inter,is un studiu cu ade!ărat dinamic a+ emoţiei poetice" Să 0ncepem deci prin cea mai puţin sen,ua+ă dintre sen,aţii% prin !edere% i să o4ser!ăm cum se sen,ua+i,ea,ă ea" Să 0ncepem prin a studia apa ca simp+ă podoa'ă. :om 0nţe+ege apoi treptat% după .oarte s+a4e indicii% voinţa ei de a părea, sau ce+ puţin cum sim4o+i,ea,ă ea cu voinţa de a părea a !isătoru&(i care o contemp+ă" Nu ni se pare că doctrine+e psihana+i,ei au insistat 0n ega+ă măsură cu pri!ire +a narcisism% pe cei doi termeni ai dia+ecticii 5 a vedea i a se arăta. 6oetica apei" ne !a permite să aducem o contri4uţie +a acest du4+u studiu" II Nu o simp+ă dorinţă de mito+ogie .aci+ă% ci o ade!ărată pre tiinţă a ro+u+ui psiho+ogic a+ e-perienţe+or natura+e a determinat psihana+i,a să marche,e cu semnu+ +ui Narcis iu4irea omu+ui pentru propria-i imagine% pentru chipu+ său a a cum se re.+ectă e+ 0ntr-o apă +ini tită" 0ntr-ade!ăr% chipu+ omenesc este% 0nainte de toate% un instrument de seducţie" ;g+indindu-se% omu+ pregăte te% ascute% +ustruie te acest chip% această pri!ire% toate une+te+e seducţiei" ;g+inda este un 4riegspiel a+ iu4irii o.ensi!e" Arătăm aici 0n treacăt acest narcisism activ, mu+t prea uitat de psihana+i,a c+asică" ; carte 0ntreagă ar .i necesară pentru a de,!o+te „psiho+ogia og+in,ii#" Să ne mu+ţumim% +a 0nceputu+ studiu+ui nostru% să marcăm am4i!a+enţa pro.undă a narcisismu+ui care trece de +a trăsături masochiste +a trăsături sadice% care trăie te o contemp+aţie ce regretă i o contemp+aţie ce speră% o contemp+aţie ce conso+ea,ă i o contemp+aţie ce atacă" *iinţei ce se a.+ă 0n .aţa og+in,iS 0i putem pune totdeauna du4+a 0ntre4are 5 pentru cine te og+inde ti > 0mpotri!a cui te og+inde ti > ai oare con tiinţa .rumuseţii sau a .orţei ta+e > Aceste o4ser!aţii succinte !or .i de ajuns pentru a arăta caracteru+ iniţia+ comp+e- a+ narcisismu+ui" :om !edea% 0n cursu+ acestui capito+% cum nancisismu+ se comp+ică de +a o pagină +a a+ta" Mai 0nt0i tre4uie să 0nţe+egem uti+itatea psiho+ogică 77a og+in,ii apei 5 apa s+uje te +a naturalizarea imaginii noastre% ea redă puţină inocenţă i puţin .iresc orgo+iu+ui contemp+ării noastre intime" ;g+in,i+e s3nt o4iecte prea ci!i+i,ate% prea mania4i+e% prea geometrice 1 e+e s0nt 0n mod prea e!ident une+te de !is% ceea ce +e 0mpiedică să se adapte,e de +a sine !ieţii oniricei 0n pream4u+u+ 4ogat 0n imagini +a cartea-i at0t de emoţionantă su4 raport mora+% $ouis $a!e++e a remarcat .ireasca pro.un,ime a re.+e-u+ui ac!atic% in.initu+ !isu+ui sugerat de acest re.+e- 5 „&acă ni-+ 0nchipuim pe Narcis 0n .aţa og+in,ii% re,istenţa stic+ei i a Lmeta+u+ui opune o 4arieră 0ncercări+or sa+e" E+ +o!e te cu .runtea i cu pumnii 0n ea 1 dacă o 0nconjoară% nu găse te nimic" ;g+inda 0nchide 0n ea o a+tă +ume% ce-i scapă% 0n care se !ede .ără să se poată atinge pe sine i care este despărţită de e+ printr-o .a+să distanţă pe care o poate mic ora% dar nu i depă i" &impotri!ă% .0nt0na este pentru e+ un drum deschis""" ?#" ;g+inda .0nt0nii este deci pri+ej pentru o imaginaţie deschisă. Re.+e-u+ oarecum !ag% oa-recu-n pa+id sugerea,ă o idea+i,are" In .aţa apei care-i răs.r0nge imaginea% Narcis simte că .rumuseţea Iu1 continuă, că ea nu s-a desă!0r it% că ea tre4uie desă!0r ită" ;g+in,i+e de stic+ă% su4 puternica +umină a camerei% propun o imagine prea sta4i+ă" E+e !or rede!eni !ii i .ire ti e0nţd +e !om putea compara cu o apă !ie i .irească i c0nd imaginaţia renatura8zată !a putea primi participarea spectaco+e+or i,!oru+ui i a+e r0u+ui"
@I

Surprindem aici unu+ dintre e+emente+e visului natu-ral: ne!oia pe care o are !isu+ de a se 0nscrie ad0nc 0n natură" Nu !isăm ad0nc cu o'iecte. 6entru a !isa ad0nc a!em" ne!oie de muierii. /n poet care 0ncepe cu oglinda tre4uie ţă ajungă +a apa din f.nt.nă dacă !rea să .acă o e)perienţă poetică completă. E-perienţa poetică tre4uie% după noi% să .ie dependentă de e-perienţa onirică" ; poe,ie at0t de +ucrată ca aceea a +ui Ma++arme se sustrage arareori" acestei +egi 1 ea ne !a da in!aginaţia imagini+or apei 0n imagini+e og+in,ii 5 Ajunge < Ţine-mi og+inda < Ah ? Reci ape% ce ur0tu+ 0ngheaţă-!ă 0n ramă% &e c0te ori% +%a ore pustii% care destramă% 6e g0nduri% căut0ndu-mi% adinei og+in,i% 0n !oi :echi amintiri asemeni unor că,ute .oi% Nu m-am !ă,ut 0n chipu+ unei nă+uci +i!ide% $ouis $%a!e++e% 5;2rreur de <arcisse, p" @@" 2i% !ai% prin seri% in c+aru+ .0nt0nii !oastre !ide Mi-am cunoscut tot !isu+ 0n go+iciunea sa /n studiu sistematic a+ oglinzilor 0n opera +ui Georges Roden4ach ar duce +a aceea i conc+u,ie" *ăc0nd a4stracţie 8Jie spion, de ochiu+ inchi,itor totdeauna +impede% totdeauna o.ensi!% am recunoa te că toate og+in,i+e +ui Roden4ach s0nt 0nceţo ate% au aceea i !iaţă cenu ie ca i apa din" cana+e+e care 0mprejmuiesc ora u+ Cruges" $a Cruges orice og+indă este o apă stătătoare" III Narcis se duce deci +a .0nt0nă tainică% 0n ad0ncu+?pădurii" Numai aco+o simte că este du4+at .n mod firesc = 0 i #0ntinde 4raţe+e% 0 i cu.undă m0ini+e către propria-i imagine @% !or4e te propriei sa+e !oci" Echo nu este o nim.ă 0ndepărtată" Ea trăie te 0n .0nt0nă" Echo este 0ntruna 0mpreună Jcu Narcis" Ea este e+" Are !ocea +ui" Are chipu+ +ui" E+ nu o aude strig0nd puternic" ; aude 0ntr-un murmur% precum murmuru+ !ocii sa+e seducătoare% a+ !ocii sa+e de se-8 ducător" 0n .aţa ape+or% Narcis are re!e+aţia identităţii i #a dua+ităţii sa+e% re!e+aţia du4+e+or sa+e puteri !iri+e i .eminine% i mai a+es re!e+aţia rea+ităţii i a idea+ităţii sa+e" $0ngă .0nt0nă ia ast.e+ na tere un narcisism idealizam -a cărui importanţă pentru o psiho+ogie a imaginaţiei ani !rea să o notăm aici 0n c0te!a cu!inte" $ucru+ ni sg pare cu at0t mai necesar cu c0t psihana+i,a c+asică pare că" u4-aprecia,ă roiu+ acestei idea+i,ări" 0ntr-ade!ăr% narcisismu+ nu este totdeauna ne!ro,ant" E+ joacă i un ro+ po,iti! 0n opera estetică i% prin transpuneri rapide% 0n opera Aiterară" Su4+imarea nu este 0ntotdeauna negarea unei do-Wrinţe 1 ea nu se pre,intă totdeauna ca o su4+imare .r>po-? triva instincte+or" Ea poate .i o su4+imare pentru un idea+" "Atunci Narcis nu mai spune 5 „Mă iu4esc a a cum s0nt#% ci spune 5 „S0nt a a cum mă iu4esc#" S0nt p+in de e.er!escenţă pentru că mă iu4esc cu .er!oare" :reau să par" deci tre4uie să-mi sporesc5 podoa4a" Ast.e+ !iaţa se i+ustrea,ă% se acoperă cu imagini" :iaţa cre te 1 ea trans.ormă .iinţa 1 !iaţa de!ine stră+ucitor de a+4ă 1 !iaţa 0n.+ore te 1 imaginaţia se deschide i ce+or mai 0ndepărtate meta.ore 1 ea participă +a !iaţa tuturor .+ori+or" ; dată cu această% dinamică .+ora+ă% !iaţa rea+ă capătă un nou a!0nt" :iaţa trăie te mai 4ine dacă-i dăruim ade!ărate+e !acanţe de irea+itate" Acest narcisism ideaii,ant rea+i,ea,ă atunci su4+imarea m0ng0ierii" Imaginea contemp+ată 0n apă apare asemenea conturu+ui unei m0ng0ieri !i,ua+e" Ea nu are ne!oie de mMTia care m0ng0ie" Narcis se comp+ace 0ntr-o m0ng0iere +ineară% !irtua+ă% .orma+i,ată" Nimic materia+ nu su4,istă% 0n această imagine de+icată i .ragi+ă" Narcis 0 i ţine răsu.+area 5 2e+ mai mic suspin A4ia e-pirat Mi-ar răpi dep+in Tot ce-am adorat 0n apa pro.undă 5 2r0ng i 2er curat% i Ro,ă de /ndă""") At0ta .ragi+itate i at0ta de+icateţe% at0ta irea+itate 0+ 0mping pe Narcis 0n a.ara pre,entu+ui" 2ontemp+area +ui Narcis este +egată 0n mod aproape .ata+ de o speranţă" Medit0nd asupra .rumuseţii sa+e% Narcis meditea,ă asupra propriu+ui !iitor" Narcisismu+ determină atunci un .e+ de caioptromancie naturală. &e a+t.e+% com4inaţii+e dintre hi-dromancie i catoptromancie nu s0nt rare" &e+atte - !or-% 4e te despre o practică 0n care s0nt com4inate re.+e-e+e apei i ce+e a+e unei og+in,i ţinute deasupra i,!oru+ui" /neori adiţionăm cu ade!ărat puteri+e de răs.r0ngere cu.un-d0nd 0n apă o og+indă di!inatorie" Ni se pare deci e!ident că unu+ dintre e+emente+e a+cătuitoare a+e hidromanciei 'ro*in" din narcisism" ;0nd se !a .ace un studiu sistematic a+ caracteristici+or psihologice a+e di!inaţiei% !a tre4ui să sa acorde un ro+ .oarte mare imaginaţiei mat"ria&"0 In hidromancie% se pare că apei +ini tite i se atri4uie o du4+ă !edere% pentru că ea ne arată un du4+u a+ persoanei noastre" I: &ar Narcis% a.+at +0ngă . 0ntina% nu se dedă numai contemp+ării sine+ui" 6ropria-i imagine este centru+ unei +umi" ; dată cu Narcis% pentru Narcis% se og+inde te 0ntreaga pădure% iar 0ntregu+ cer capătă cuno tinţă
@@

acem aici% re!erii+e particu+are suscitate de o rea+itate particu+ară% descoperim că anumite re!erii au un destin estetic ce se des.+e.+ori+e nu au ochi" &ar 0n !isu+ poetu+ui .aptu+ că este progresi! i deta+iat" :om a!ea i a+te pri+ejuri de a-+ studia" Să !or4im mai 0nt0i despre di.e+uri de narcisism cosmic" 0n +ocu+ narcisismu+ui precis i ana+itic a+ unui re.+oare părăsită i umi+ă% 6este og+inda undei în &inîn#(%!i .at trans.erite+e .estă o re.i un 4un pictor dacă nu mi-ar .ără un po+ 0n +ume% nu s-ar putea sta4i+i po+aritatea su.i un ta4+ou prost" Turner 0nsu i 7 de i atit de 0ndră.ic acestui g0nd a+ +ui She++eZ 5 „Ga+4ene+e .ie 5 „.+etu+ui @" $acu+ nu ar .+uminos% !edem inter!enind 0n contemp+area ape+or autumna+e un narcisism !oa+at% ceţos" E ca i cum o4iecte+e ar .+ori% con tiinţa .rumos"# Iată dia+ogu+ .ugă i o redă .+e-u+ui apei" $0ngă r0u% 0n răs.rumuseţea capătă un cadru" Ea se propagă de +a Narcis către +ume i 0nţe+egem certitudinea +ui *" Sch+ege+ %5udnde.traduce acest gen de narcisism printr-o admira+i&ă imagine" Apa seamănă atunci% spune "&.de grandioasa +ui imagine" In cartea sa <arcis.rumos% i p0nă i ce+ei mai umi+e dintre .ă imaginea ceru+ui# Dp" )E'F" Nu 0nţe+egem 0ntreaga importanţă a narcisismu+ui% dacă ne mărginim +a .neţ 0n a+e sa+e .i +ipsite de !oinţa de a se re.antasmagorii +uminoase 7 nu riscă niciodată să picte. 4iată .ătoare 0n . pe care 0+ !om studia ce!a mai mu+t su4 di.+oare% a se na te +0ngă apă 0nseamă cu ade!ărat a se dedica narcisismu+ui natura+% narcisismu+ui umed% umi+% +ini tit" &acă studiem una c0te una% cum 0ncercăm să .rs" E+ este 0n mod e!ident un poet „terestru#" &upă e+% peisaju+ tre4uie să .iecărui +ucru .rumuseţi% este deci germe-ne+e unui panca+ism" *orţa acestui panca+ism constă 0n .+ectat 0n centru+< .+ori+e se narcisizează i apa este pentru e+e instrumentu+ miracu+os a+ narcisismu+ui" Numai !ă. de !reme ce e+e se og+indesc 0n apa curată" ^eats une te i e+% 0ntr-o pagină de o admira4i+ă prospeţime% +egenda omenească% cea cosmică i cea . adică 0n care ceru+ ar putea .undat% Aoachim GasBuet ne comunică% 'rintr%o .i +uat drept apă i apa drept @) .aţa acestui miraj cosmic" Este% credem% ca.rumuseţea% Apropiindu-se cu iu4ire de propria-i imagine întristată0 Surdă +a adierea u oară% r3m0nea nemi cată 1 &e parcă nu se mai sătura să se p+ece% să su. ed" @OIN% p" @XF 5 „=tim cu siguranţă că trăim 0n cea mai .orme% continuă deci 0n chip .erite+e sa+e .rumoasă pentru că eu s0nt .iinţe+e 0n .ică a imaginaţiei Dp" E(F 5 „$umea este un imens Narcis ce se gin-de te pe sine#" &ar unde s-ar g0ndi ea mai 4ine dec0t 0n proprii+e-i imagini > In crista+u+ . 0r it dintre imaginaţia creatoare i mode+e+e sa+e natura+e" Narcisismu+ genera+i.ugră!i drama" 20nd +acu+ m0nios răspunde .rumuseţe" Narcisis.rumoasă% iar natura este .!o+tat de $udHig ^+ages 5 .u+ +ui Eugenio d?.e+ de narcisism ai mS%ni"i0 S)"&&". ca o marină să ai4ă „o consistenţă arhitectura+ă#% ajung0nd &a următoarea conc+u.mu+% primă con tiinţă a unei . marină ce-ar putea .rumuseţii +or" Toate .oarte stricte" Este ca.+ori i dă tuturor .ia apei" 6rin contrast% ea !a +umina propriu+ nostru punct de !edere" Eugenio d5.0nt0nii 0mpiedică dintr-o dată apa să .!rea să arate cum condiţii+e aeru+ui i a+e +uminii s0nt ad!ective care ne 0mpiedică să (noa!t"m ade!ărata su'stanţă a peisaju+ui" E+ !rea% de "2"m'&(.0r it ochii me+anco+ici re.+ectata este cucerirea ca+mu+ui" Super4ă creaţie ce nu cere dec0t +ipsa de acţiune% ce nu pretinde dec0t o atitudine !isătoare% +umea desemn3ndu-se cu at0t mai 4ine cu c0t !isarea imo4i+ă !a dura mai mu+tă !reme <% /n narcisism cosmic.rumuseţea desenată% arta geometrică a cu+ori+or 5 """dădu peste o .urtunii% !edem cum i se impune poetu+ui un .rs .e un peisaj maritim reversi'il.0nt0ni+or% un gest tu+4ură imagini+e% repaosu+ +e resta4i+e te" $umea re.armec .ă oară 0n con.ără de s. p" 'I 5 $$ Aici nu te poţi pierde =i chipu+ meu este 0n apa pură *ă# 2um c0ntă un singur copac Mnmoaie pietre+e Răsfrîn1" ori.ace mai întâi mie portretu+% dec+ară narcisismu+ indi!idua+" Iar apoi chipu+ re.rumoasă dintre +umi#" 6anea+ismu+ de!ine o certitudine intimă" /neori se simte +a c0te un poet o re. care ar merita un studiu apro.ormă toate .rumos pentru că natura este .istenţă +a poe.+ecta" Răm0n atunci ceru+% norii% care au ne!oie de tot +acu+ pentru a%!i .e+ +ucruri+e putem da 0ntreaga-i putere% 0ntregu+ .0nd ast.ări+e sa+e" *iinţa 0ncre.uncţiunii sa+e de og+indă uni!ersa+ă" Iată cum o c0ntă Eiuard% 0n -artea deschisă.r0ngeriie sa+e% +umea tinde către .i. „cu o piatră preţioasă 0n care se gra!ea.i+oso.rumuseţii sa+e < 6entru o .u+ re!eriei 0n .+ori+or con tiinţa .+ori 0 i pri!esc +a nes.ormitate cu regu+i .iresc narcisismu+ egoist" „S0nt .ormu+ă de o admira4i+ă densitate% o 0ntreagă meta.+ori+e tre4uie să vadă.orma sa redusă% dacă-+ desprindem de genera+i.ie mai 0nt0i „geo+ogic#" :om transcrie o pagină unde se mani.istenţă 0n .+ectat 0n mij+ocu+ e+e teu+ui #intr%o poeniţă 1 iată% pe ma+% .aţa re.i in-ter!ertită% ar .+oare singuratică 1 .rumuseţea ei are o tendinţă către panca+ism" 6utem arăta că e-istă o acti!itate dia+ectică 0ntre narcisismu+ indi!idua+ i narcisismu+ cosmic% 0n care se ap+ică principiu+ mu+t de.+ora+ă a +ui Narcis" In poemu+% său% Narcis% !or4indu-i mai 0nt0i Iui Echo% !ede go+u+ i seninătatea ceru+ui a+4astru re.ere"să iu4ească ? 2e nuanţare de+icată a unui narcisism +ipsit de orgo+iu% care dăruie te .ontu+" Treptat .+ectaţi de ca+mu+ crista+#" &intr-un punct de !edere rea+ist% este o imagine rău a+cătuită 5 .

ace din ea o +ume" 6rin e+% +umea este contemp+ată% +umea este repre.ără a o de.ă această unitate natura+ă" Se pare atunci că natura contemp+ată ajută contemp+area% că ea cuprinde mij+oace de contemp+are" 6oetu+ ne cere să „ne apropiem e0t putem de mu+t de ape+e pe care +e-am sorocit contemp+ării a tot ce e-istă?# 4 &ar cine contemp+ă ce+ mai 4ine% +acu+ sau ochiu+ > $acu+% e+e teu<% apa stătătoare ne opresc pe ma+uri+e +or" E+e spun !oinţei 5 nu !ei meage mai departe 1 e ti condamnat +a 0ndatorirea de a pri!i +ucruri+e 0ndepărtate% un dinco+o" In timp ce a+ergai% aici% "*a pri!ea" $acu+ este un mare ochi &ini!tit0 $acu+ str0nge toată +umina i re.ări+e artei industria+e 1 .ericirea oameni+or% de-ta indu-i de drama !oinţei" Această despărţire dintre contemp+are i !oinţă estompea.e+ oarecare 7 atins de narcisism" $umea !rea să se !adă pe sine" :oinţa% 0nţe+easă su4 aspectu+ ei schopenhauerian% creea.are nu poartă e+ semnu+ panea+ismu+ui > 2a să !adă .er% păunul primitiv are o sută de ochi5<" I nouă nuanţă se introduce cur0nd 0n !i.ă atunci tandra .ascinaţie a iu4irii ar" dmiră 5 Acum o c+ipă mă pri!eai% iar 0n acest moment mă o+s"r*i0 0ndată după m0ng0ieri% SHane!it simte insistenţa pri!irii ochilor de pe coada păunului 1 „Te a.urii+or de *aen.i.ia +ui Schopenhauer a arătat cum contemp+area estetică poto+e te pentru o c+ipă ne.are ochiu+ 0nsu i nu este o .pera care sugerea. 6entru o imaginaţie am4i!a+enţă% păunu+ este o !edere mu+tip+icată" &upă 2reu.i > :ine oare cine!a > 2ine !ine oare > /n prinţi or > E .ă p+ăcut timp de o c+ipă sensi4i+itatea% nu are nici o ca+itate ce +-ar 0ndreptăţi să intre 0n no4i+e+e arhi!e a+e "memoriei noastre" Recreaţie de un s.ost i nu !or .entarea mea" $0ngă +ac% 0nţe+egem !echea teorie .i > 2e-au.rumuseţe este p+ină de ochi" Nenumăraţi poeţi au simţit i au trăit această unire panca+0stă dintre !i.ormea.rumuseţea% tre4uie să .rumos i-ne0n-tător > 6oţi să-+ !e.+i aici ca să mă o4ser!i% o% răutăciosu+e Argus""" Neghio4u+e < uite% trag perdeaua" DEa trage o perdea care ascunde păunu+% dar nu i peisaju+% apoi se duce către porum4ei"F Turture+e+e me+e a+4e% a+4e% @' .ar.ără p+eoapă% acest ochi permanent capătă dintr-o dată o duritate" 0n +oc să contemp+e% o4ser!ă" .ă unitatea dintre natura naturems i natura naiurata.ă această .ă spiritu+ omenesc" &ar se pare că 0n natură chiar% forţele vederii s0rit acti!e" 0ntre natura contemplată i natura contemplativă e-istă re+aţii str0nse i reciproce" <atura imaginară rea+i.i !edea !i.iunea genera+i.ea.chiu+ graţios a+ unei !io+ete pri!e te ceru+ de a.i cu ade!ărat ceru+ a+4astru% fără un ochi a+4astru > *ără un ochi negru% cum să pri!e ti noaptea > 6e de a+ta parte% orice . a .ără nici o remu care#" 2/ dispreţ pentru „o4iectu+ de consum# < 2ită ne!oie de .ea.ără să-+ pri!e ti% pe care-+ 0nţe+egi .cer" =i dacă impresionismu+ Monet% 0n seria echi!ocă a <enufarilor.iuni+e i că i contemp+area este !oinţă" 2osmosu+ este deci 7 0ntr-un .ea.rate aP ara4escuri+or% a+ tapiserii+or% a+ . E o nouă do!adă a am4i!a+enţei care joacă pe ce+e două participii 5 văzut i văz.ini" Ea este o +ege """"""""""""""""""""""""""" imagjnatu+ui de e-emp+u% 0n a+ său Prumeteu eli'erat She++eZ scrie 5 „.rumoasă" C(m să !e.ată% 0ntărind caracteru+ voluntar a+ contemp+aţiei" *eeria +ui Strind4erg pune 0n +umină această caracteristică" Irisu+ de pe pana păunu+ui% acest „ochi# .uncţie este pe dată 0nţe+easă de imaginaţia materia+ă a apei" : 6oate că aceste o4ser!aţii asupra raporturi+or dintre narcisismu+ egoist i narcisismu+ cosmic !or părea mai 4ine 0ntemeiate dacă !om accentua caracteru+ +or meta. relaţie de lip "rgus de.entată% =i e+ poate spune 5 +umea este repre.aţa <enufarilor. 20nd te atrag spectaco+e+e apei% e ti totdeauna gata să te 4ucuri de .rumos" 6entru ca .rumuseţe +uminoasă > .ur p0nă c0nd cu+oarea +ui seamănă cu" cea pe care o pri!e te?#" 2um am putea surprinde mai 4ine imaginaţia materia+ă 0n acţiunea sa de mimetism su4stanţia+ > SHane!it% personaju+ &(i Strind4erg% 0n timp ee-+ a teaptă pe prinţu+ din po!e ti% mîn1îi" spate+e i coada păunu+ui 5 3Pă&ma! < 6ăuna < 2e !e.ă o caracteristică pe care am *r"a s-o su4+iniem 5 !oinţa de a contemp+a" 2ontemp+area determină i ea o !oinţă" .ie .mu+ !rea să !adă" :ederea este o ne!oie directă" 2urio.ert de oră 5 o4iect de consum situat 0ncă de pe acum 0n !ecinătatea imediată a ceea ce este pur decorati! printre rea+i.ă ochi pentru a contemp+a% pentru a se sătura de .rumuseţe imo4i+ă < Iar noi% spre deose4ire de Eugenio d?. 20nd (n poet 0 i trăie te !isu+ i creaţii+e sa+e poetice% "& rea+i.i.ără să te g0nde ti +a e+ i pe care-+ uiţi .i4i+ i !edere% .itatea dinami.rumoase+e cu+ori să intre 0n pupi+ă% tre4uie ca i irisu+ să ai4ă o cu+oare .uncţia ei narcisiacă" . 6entru !ederea acti!ă se pare că ochiu+ proiectea.ic" *i+oso.ia mo4i+ităţii% care ne 0n a+ă chiar% dacă această eroare ne deschide drumu+ către re!erie" Iată ce simţim 0n .rs% am primi cu 4raţe+e deschise o operă de artă care dă i+u.i cu toţi ochii tăi a+4a tri > DEa ţine 0n mină o pană de păun i se uită ţintă +a ochiu+ de pe pană"F# ? Să amintim 0n treacăt că ochiul de pe pană este numit i oglindă.rumuseţe" .nd.ă +umină% că e+ 0nsu i 0 i &(min"a$ă imagini+e" 0nţe+egem atunci că ochiu+ are !oinţa de a.a 1 +ucru pe care-+ !e.io+ogică a vederii active.ăcut asta% putem spune că i-a găsit pedeapsa 0n propriu+ păcat 1 căci niciodată <enufarii +ui Monet nu au .i .i consideraţi% 0n istoria artei% drept un produs norma+% ci mai cur0nd drept un capriciu care% chiar dacă ne impresionea.

rance.orme+or i totodată +a !iaţa materii+or" 6ăunu+ !iu operea.o ne te" Spectatoru+ are atunci sentimentu+ că se a.0r it% c0nd !a !eni c+ipa ispitei% păunu+% Argus cu pri!irea crudă% !a trage perdeaua Dp" )E[F" „2ine-a tras perdeaua > 2ine i-a poruncit păsării să se uite +a noi cu cei o sută de ochi ai săi ># .ace" Ea nu este p+ană" Este cur4ată ca o cochi+ie" &acă !reo .enomenu+ ..ii .i conca!e% a+ acestei !ederi conca!e% orgo+iu+ de!ine m0nie% o m0nie ce stră4ate toate pene+e 1 0ntreaga roată a co..i+oso.und a+ +ui 6au+ 2+aude+ 5 „Apa este pri!irea păm0ntu+ui% aparatu+ prin care păm0n-tu+ pri!e te timpul.rumos% care este un e+ement a+ !oinţei genera+e" *ără o doctrină a imaginaţiei acti!e care une te .orţe+e reunite a+e !isu+ui i #a+e contemp+ării% 0nţe+egem acest g0nd pro.erite% +a autorii cei mai străini unii de cei+a+ţi% !edem reprodue0ndu-se un schim4 fără de s.uie pe con!ingeri rea+iste i +ogice ne !a acu.ăcut grădina" Totu+ se a+cătuie te 0n juru+ acestei ape g0nd0-toare# 8?" 20nd ne a4andonăm pe de-a-ntregu+ puterii imaginaţiei% cu toate .% coadă de păun cu !edere mu+tip+ă < .oc pe pereţii camerei me+e# ?" *u+geru+ care +uminea. Să o4ser!ăm cu atenţie roata pe care o .reamătă% tremură% .enţa unei voinţe directe.ă" „$acu+ a .ic numit natură 0 i des.ire" &ar tre4uie să o semna+ăm 0ncă de pe acum% pentru că ea intră 0n com4inaţie cu a+te imagini imediate" .ă" .rumuseţii cu !oinţa de a !edea% pagini ca aceea citată din Strind4erg sînt de ne0nţe+es i terne" $e citim prost i dacă 0ncercăm să găsim în e+e sim4o+uri .e+% su4 .iseau noir dans le @oleil levant. p" )E(" ) 2+aude+% 5.ii+e ce+e mai di.a &"sn" că jucăm ai i pe (*înt(& ochi.ă 7 datorită cărei 0nt0mp+ări > 7 pete+e circu+are de pe pene+e păunu+ui" &ar cititoru+ care !a ti să accepte cu ade!ărat in!itaţia +a contemp+aţie . oarecum gra!ă% oarecum g0nditoare% ea este o pri!ire a apei" 2ercetarea imaginaţiei ne duce +a următoru+ parado..ăcută de păun nu !a putea uita strania impresie +ăsată de con!ergenţa ce+or o sută de %%pri!iri#" Este e!ident că 0n acest ca. :om regăsi această ca+itate care aparţine !o+umu+ui apei% c0nd !om studia mituri+e purităţii" :om !edea că această răcoare este o .i mai 4ine asociat adjecti!u+ primăvăratic. schopenhauerian se !a putea con!inge că e necesar să reunim 0ntr-o nouă sinte. critică ce se 4i.ate a+e +ui Schopenhauer 5 magnetismu+ contemp+ării ţine de ordinea !oinţei" A contemp+a nu 0nseamnă a te opune !oinţei ci a urma o a+tă ramură a !oinţei% a participa +a !oinţa de .ă% pri!e te totodată" &ar c0nd pri!irea +ucruri+or este oarecum +&în#ă. _ EI W A6A =I :ISE$E do tre.orţă @ $amartine% -on!idcnces.iei ape+or 5 răcoarea.aţa uneia dintre pri!e+i ti+e măreţe de pe ma+u+ Rinu+ui% e+ scrie 5 „Era unu+ din ace+e +ocuri unde ţi se pare că !e.a+4e% o să !edeţi tot ce este mai a+4 pe +ume#% 0n s.chii no tri nu s0nt oare „acea 4a+tă nee-p+orată de +umină +ichidă pe care &umne. de .rumuseţi oarecare prostesc e-hi4ate este +ipsită de această frumuseţe ofensivă pe care ce+ ce pri!e te pasărea n-o poate ignora" 6ornind de +a acest e-emp+u% un .i cum păunu+ magni.i% a+e ape+or primă!ă-ratice% sc+ipind de imagini% tre4uie să +e adăugăm o componentă a poe.ace să se !adă !ede &a r0n-du-i" $amartine scrie în Graziella „*u+gere+e ţ0 neau 0ntruna printre crăpături+e o4+oane+or% precum c+ipiri+e unui ochi de . A I'idem.5 0n imaginaţia !ederii genera+i.ică% să ne 0ntoarcem +a caracteristici+e mai simp+e a+e psiho+ogiei ape+or" K Tuturor jocuri+or ape+or +impe. (*înt ce desemnea.ate% apa joacă un ro+ nea teptat" Ade!ăratu+ ochi a+ 'ămînt(&(i este apa" In ochii# no tri% apa este cea care !isea.ă% nu e-istă sintagmă mai @E . p" ))O" ' I'idem.at-o 0n ad0ncu+ nostru# ) > .ă" $ui :ictor H(1o nu i-a scăpat această com4inaţie dintre narcisismu+ cosmic i panca+ismu+ dinamic" E+ a 0nţe+es că natura ne si+e te +a contemp+are" 0n .i4i+" Tot ceea ce .iinţă din curtea păsări+or trece 'rin centru+ acestei og+in.ă +ecţii+e di!i.i.$ Wi" :I &upă această digresiune meta.eu a a e.0r it 0ntre !edere i !i. 0nsă i coada păunu+ui vrea să fascineze.ace coada# @ " 6utem deci să spunem că păunu+ este un microcosmos a+ 'an%ca+ismu+ui uni!ersa+" Ast.ă această sinte.n natură% +acu+ este ce+ care !ede% apa este cea care !isea.rumuseţe% a unei puteri de ostentaţie incapa4i+ă să răm0nă pasi!ă" 6siho+ogia omenească a unei .+ă 0n pre.aci+e" 2a să +e citim 4ine% tre4uie ca imaginaţia să participe +a !iaţa . pune stăp0nire pe 0ntreaga -natură" Ea este cur0nd răcoarea primă!erii" Nici unui su4stanti!% mai mu+t dec0t su4stanti!u+ui apă% nu-i poate . 6entru o ureche . psiho+ogie a imaginaţiei tre4uie să pri!ească +ao+a+tă toate date+e imediate a+e con tiinţei estetice" Răcoarea pe care o simţim c0nd ne spă+ăm mîini&" 0n r0u se 0ntinde% se răs'în#"!t".orme+e ce+e mai di!erse% în oca.

a4ricate de oamenii mari" &ar această simp+i.iasmu+" *iecare adjecti! 0 i are ast.+ iar Nim.irea in natură 1 VI5 DN == 0n î E) W A6A =I :ISE$E Ea duce +a e!ocarea mai mu+t sau mai puţin +i!rescă a naiade+or i a nim.unde%% această"pueri+itate persistentă% acest in.u+ um4ros .ie copi+ărească" In opera mu+tor poeţi% rî(ri&" g0+g0ie pe tonu+ speci.i are pentru e+ dinamica na terii" 0n .ea.irea naturală.ără .ă un c+imat poetic" Ea dia+ecti.iată" Ea marchea.i precum paji ti+e sînt par.acă să su4apreciem tinereţea ape+or% +ecţia de !i!acitate pe care ne-o dau ape+e ce+e !ii" Aceste i.+ii teW% dbir%%.ore+or imaginaţiei" A a cum o descriu sau o sugerea.ă anotimpu+ re0nnoirii" &impotri!ă% răcoarea este '"iorati*a 0n ordinea imagini+or aeru+ui" /n !0nt răcoros aduce un !a+ de fri10 E+ răce te entu.imii" Ape+e care r0d% r0uri+e ironice% cascade+e cu !uiet !ese+ se regăsesc 0n peisaje+e +iterare ce+e mai !ariate" B APELE LI/PE4I.a unei consoane repetate 5" „dada#% „4o4o#% „+o+o#% „coco# + Iată (m întă r0uri+e 0n po!e ti+e pentru copii .ă primă!ara cu ape+e-i iroinde 5 ea !a+ori.anti+ism poetic care este ţara at0tor poeme% nu tre4uie să n" .it de c0ntu+ răcoros a+ r0u+ui% de o !oce rea+ă a naturii !ii5 *iecare nouă .eci de cu!inte 0n grece te% nu.in(t Erin i ro cata Scoţie% ier4uri+e 0mpotri!a mărăcini uri+or" 20nd ai găsit rădăcina su4stanţia+ă a ca+ităţii poetice% c0nd ai găsit cu ade!ărat materia adjecti!u+ui% materia asupra căreia +ucrea.i 0nchipuie i.en ) im.iind +egate de su4stanţe% e+e dau corespondenţe care nu ne 0n a+ă" Ast. de o apă carna+ă% de e+ementu+ uni!ersa+" Imaginaţia materia+ă este sigură de sine c0nd a recunoscut !a+oarea onto+ogică a unei meta. aceste 3:a&#.ore+e răcorii i a+e +impe.ite 0nainte de a .ii care i-a dat 4aca+aureatu+" &uc0nd +a ţară amintiri din +iceu% un 4urghe.+ă +a originea meta.e+or" Se a+cătuie te ast.eră romancieri+or „un mediu#" Nu mai poate da na tere unui @( .i putut . s" pare% +im4aju+ o'i&ăr"s a+ Naturii" 6rin riu !or4e te Naturacopi+" Ne desprindem cu greu de această poe.im c0nd ne tre. A6E$E 6TIM` :]RATI2E =I A6E$E C5RG6TOARE 7 48 Aceste r0sete% aceste 1în1(r"&i sînt.aţii+e 7 .ua+e 7 i nu sen.!oru+ .i !ă.ic unei n(rs"r-9.0r.ore+e 4ine 0nrădăcinate se de.iresc meta.orţă > *erice de ce+ tre.ă adeseori su.itu+ acestui capito+% c0nd !om . adeseori ascunse% s0nt au.e+% <a(st &" aude pe ma+uri+e 6eneu+ui" Scheint die ae++e doch ein SchHat.i 0nt0+nită +a noi +a ţară" A te scă+da nu mai este dec0t un sport" 2a sport% 4aia este contrariu+ timidităţii .ore" &impotri!ă% 0n poe.("&&"n9. Nim.orţă" VII Răcoros i +impede este i chitu+ r0u+ui" /(rm(r(& ape+or adoptă 0n chip .im din somn% c0nd ie im din !is" Ast.e+e răspund 5 ajr său e+n% Hir riesein air . $e o.ea. ton ce 4+ochea.icare e-cesi!ă a unei armonii pure i pro.ie% f"nom"nism(& este o doctrină +ipsită de .a mai 4ine comple)ul cultural +a s.cu+tura+ pe care +-am putea desemna destu+ de 4ine prin nume+e de comple)ul <ausicăi.ă ast.e+ o grămadă de dorinţe i de imagini% un ade!ărat comp+e.ă% go+.at 0ntru !e nică tinereţe" 2ine ne !a reda tre. tre.ace 4i+anţu+ cuvintelor i a+ imaginilor din sim4o+uri+e tradiţiona+e" &ar să ne 0ntoarcem +a cercetarea spectaco+e+or rea+e care se a.e+ !erde+e .!o+tă de +a sine" :a+ori+e sen.u'" % D""" &ar are oare această mito+ogie o ade!ărată .umuri răcoroase1 sînt carne de răcoare i +umină% a!0nd p+enitudinea cărnii de copi+" 0ntreaga corespondenţă este susţinută de apa primitivă.ă pictorii% femeia care se scaldă nu mai poate .ă poeţii% a a cum o desenea.iica unui rege" :om caracteri. care 0ncearcă să pronunţe două.e+ su4stanti!u+ său pri!i+egiat% pe care imaginaţia materia+ă 0+ reţine cu u urinţă" Răcoarea este a adar un adjecti! a& apei" 0n anumite pri!inţe apa este răcoare su4stanti.ute" $e au.e+% par.+etu+ copi+u+ui 0n cu!inte a+cătuite din două si+a4e% pe 4a.e+e i nereide+e% driade+e !i ha-ma#ria#"&" nu mai sînt dec0t ni te imagini co+are" E+e sînt produse a+e unei 4urghe.ără o nim.umuri+e !er.!oare din rân1(ri. Răcoarea impregnea.eminine" Ea presupune acum o mulţime.ă imaginaţia materia+ă% toate meta.răcoroasă dec0t ape primăvăratice.ori% c0ntu+ r0u+ui este un c0nt de tinereţe% un s.

i uri+or dese% ce se mi că u or 1 e+e nu susură% curg3nd .erite mă ti% dorinţa !isătoru+ui" Iată această scenă% pe care o !om 0mpărţi 0n trei ta4+ouri 5 peisaju+ 7 .i+ orogra.ade!ărat poem a+ naturii" &e a+t. partea a doua% act II% trad" .e inocenţa" In domeniu+ imaginaţiei% .ă con.ARE W E' 6entru anumite re!erii% tot ceea ce se re.ără nici o e-p+icaţie 5 „&in mij+ocu+ !a+uri+or pure a+e +acuri+or se 0nă+ţau !3r.nea+ă% merg0nd cu teamă 1 i strigă% +upt0ndu-se cu !a+uri+e <# &orinţa se condensea.i uri+e +or% p+utind cu mi cări pure i maiestuoase 1 a+unecă pe apă u or% ginga e i .ă atunci o dorinţă" 2are este a adar .ăcute pentru 0m4ăiere#"" DEum Fade flach vertieften 9aum$.ă" Nu mai este o simp+ă 4ucurie a ochi+or" Se pregăte te imaginea tota+ă i !ie 5 „Aceste .i o imagine" A6E$E $IM6E\I% A6E$E 6RIMA :]RATI2E =I A6E$E 2/RG]T.ă-r0mă propria-i imagine" 2ine se sca+dă% nu se re.a4rică mister din rea+" Imagini+e care „acoperă# 0 i .i a+4ă i tînără 1 i% tot prin urmare% ar .ea.!oare se adună 0n sco4ituri pure i stră+ucitoare% netede% parcă .ea.+oritoare i tinere chipuri de . 5 dacă nu părăse te păm0ntu+ ca să intre 0n !is% nu !a con.ătorii" *run.nea+ă% ţ0 nind printre toate ce+e+a+te 1 pene+e i se 0n.emeii goa+e" Este nuditatea permisă% a+4eaţa imacu+ată i totu i ostentati!ă" $e4ede+e se +asă !ă.emeia s.+ectea.rumoasă dintre imagini < 6rin urmare% . Faust.era 1 e+ !a ag+omera imagini+e ce+e mai 0ndepărtate" Mai 0iit0i +e4ede+e% apoi $e4ăda 5 9"1 „.unda niciodată un pro.eminin" Imaginea .ac deci apariţia" Sî)t"r) acum 0n centru+ .eminină i s-a impus +ui Aean-6au+ 0n timp ce !isa în .ami+iare 5 dar cu îtă m0ndrie i graţie 0 i unduiesc capu+ i ciocu+"""" /na dintre e+e mai a+es pare p+ină de 0ndră.a+să" Agit0nd apa% .orm +egii imaginaţiei ape+or% iată deci ce+ de-a+ doi+ea ta4+ou 5 > ?"an%Pa(&.i o .e+ nuditatea natura+ă% nuditatea care poate să.emei goa+e ie ind din apă"""# @" Nici un spirit rea+ist nu ne !a putea e-p+ica această imagine" 6utem 0ntre4a pe orice geogra.oaie 1 a+unec0nd din !a+ 0n !a+% 0naintea.ă 0n apă poartă un semn .i păstre.uri+e co+ine+or i a+e munţi+or% ce semănau cu ni te .erite ochiu+ui 0nc0ntat% du4+ate de og+inda +ichidă < E+e se sca+dă 0mpreună !ese+e% 0not0nd cu 0ndră.emeia care s-ar scă+da 0n ea ar .emei% o.e+% imaginea primiti!ă% imaginea +uminoasă a .ă% su4 di.aţa unei răs. '0 AB0 2 Go"t)". Se pare deci că natura a a+cătuit un .emeii care se sca+dă este .ide+itate ar putea re.eminin" Iată un 4un e-emp+u pentru această . tra#0 fr0 @)as&"s.apt pe care nu-+ !om 0nţe+ege dec0t dacă parcurgem circuite+e 0ntortocheate a+e e-p+icaţiei psiho+ogice pe care o propunem aici" Ic 0n +iteratură% +e4ăda este un 0n+ocuitor a+ .+ectă" Tre4uie deci ca imaginaţia să ia +ocu+ rea+ităţii" Ea rea+i.emei ar tre4ui să-mi ajungă% ochiu+ meu ar tre4ui să se 4ucure de e+e 1 dar dorinţami 0naintea.oarte +impede% spune ce+ ce se p+im4ă pe ma+u+ ei" 2u c0tă .+ecare se materia+i.% minune < $e4ede !in i e+e din ascun.i+ .oarte +ent 1 din toate părţi+e% nenumărate i.ă% se interiori.ă 0ntruna 1 pri!irea mi se strecoară p0nă 0n ad0neu-+i+e ascun..rumoase .eminină" Iată o apă .r" 6orchat% p" 'E)" _ C0C A6A =I :ISE$E „0n.ă pe ma+u+ apei% spune dintr-o dată% .+ecta cea mai .ea.ă treptat 5 este o imagine 0nainte de a .emeia 7 +e4ăda )" Mai 0nt0i% peisaju+ ne+ocuit 5 „Ape+e se strecoară prin răcoarea tu.emeia ce se sca+dă" I scenă din "l doilea Caust ne !a arăta cu de-amă-nuntu+ cum cadru+ dă na tere personaju+ui i cum e!o+uea. 5e Gitan.emei+e care se sca+dă" 6e dată„ 0n poem% spaţiu+ sco4it i răcoros se popu+ea.i goa+ă" Apa e!ocă de a+t.ic cu un pro.uncţia se-ua+ă a r0u+u0 > 2ea de a e!oca nuditatea .e+ de cripte pentru a +e ascunde aici pe . t0 I.iinţe+e cu ade!ărat goa+e% cu +inii pure% ies totdeauna dintr-un ocean" *iinţa ce iese din apă este un re.r0ngeri% .antasmei" Cine acoperit% acest centru !a pro+i.i u+ 4ogat i !erde o ascunde pe no4i+a regină#" =i !isătoru+ contemp+ă cu ade!ărat ceea ce se ascunde 1 e+ .ea.ute < 2ine adoră +e4ăda dore te .iinţă% o dorinţă% 0nainte de a .ă% se preci.antasmă" /n erou a+ +ui Aean-6au+ care !isea.ă către +ăca u+ sacru"""#" 6uncte+e de suspensie 7 atît de rare 0n germana c+asică 7 s0nt puse de Goethe 0n +ocuri+e cu!enite D!ersuri+e N'II i N'IX% ediţia Terman Coh+au% aeimar% @[[[F" A a cum se 0nt0mp+ă adesea% puncte+e de @X .

icu+ c0nt a+ +e4edei 5 0n !a+u+ unduitor 9-%1"" % 9 i A+ mării de p+ăceri% "85??%"? %-""% In !uietu+ sonor &e ape par.0r it at0t de .ei% am 0nţe+ege că ace+ c0nt a+ +e4edei din ajunu+ morţii sa+e poate .e% 0n incon tient% de +a . rodită" $e4ăda este .iuni +ipsite de .r"% G" Bian% @N .iciu 0m4ătător ai unei .ă 0n te-tu+ german i care au .i.ea.iuni+e ce pretind o psihana+i.rumoase+e timpuri a+e rea+ismu+ui% oamenii se 0ntre4au 0ncă dacă +aringe+e +e4edei este capa4i+ de un c0nt ade!ărat i chiar de un strigăt de agonie" Nici prin con!enţie% nici printr-o e-p+icaţie rea+istă% meta.ie spus 0n mod e-p+icit" Ne-am permis să suprimăm din traducerea +ui 6orchat numeroase+e puncte de suspensie ce nu .ua+ităţii" Ea se hrăne te mai 0nt0i cu imagini 0ndepărtate 1 !isea.iuni+e de!in proiecte se-ua+e" E+e sugerea. imagine% care sugerea.eră deci un 4un e-emp+u pentru% ceea ce !om numi" o imagine completă sau% i mai 4ine% o imagine comp+et dinami.undăm 7 ne ascundem adine 5 99%"9""8K %99999 &ep+in incon tienţi 7 supremă !o+uptate<# 5 " 9 2are-i a adar acest sacri.umate% < 0n mi cătoarea unitate 7 a " "" 9 % " /ni!ersa+u+ui pa+pit% "" 98 " 8 "%9%9998?5 Ne cu.orţă i mai a+es de ade!ăr% dacă +e comparăm cu e!a.enomena+ă p0nă +a +imita unde ?1 se neagă pe sine i caută să se 0ntoarcă 0n s0nu+ ade!ăI ratei i unicei rea+ităţi% unde% ca i dseu+t% pare a intona .initi!ă" E moartea de o seară" E o dorinţă 0mp+inită pe care stră+ucitoarea dimineaţă o !a !edea renăsc0nd% a a cum .0r it% +a apogeu+ !isu+ui de seducţie% !i.ora cîntul le'edei este una dintre ce+e mai u.i !a găsi satis.ă" 5 Nu-i !a .icaţia sa comp+e-ua+ă" Ei nu mai are răsunet 0n incon tientu+ nostru% pentru că meta.eminină 0n contemp+area ape+or +u-minoase% dar mascu+ină 0n acţiune" 6entru incon tient% acA6E$E $IM6E\I% A6E$E 6RIM]:ARATI2E =I A6E$E 2/RG]T.ă .+e-e+or este e-actă% imaginea „+e4edei# e totdeauna o dorinţă. .ă# te-tu+" E+e ţin 0n suspensie ceea ce nu tre4uie să .ARE W EAj ţiunea este un act" 6entru incon tient% nu e-istă dec0t un act-.ia nu mai trăie te% nu ne mai emoţionea.igurea. trud" .r" numai CB W A6A =I :ISE$E I o singură dorinţă c0ntă c0nd moare% moare c0nd c0ntă 5 H" dorinţa se-ua+ă" 20ntu+ +e4edei este deci dorinţa se-ua+ă i A+ia apogeu+ ei" HI J Interpretarea noastră este% de e-emp+u% cred% singura r care poate e-p+ica toate re.ora c0n-tu+ui +e4edei nu este e-p+ica4i+ă" 2a i pentru at0tea a+te meta.sche @" Mi1 tu+ tragic „0mpinge +umea .i interpretat ca .actice" 20nd +e4ăda +ui $a *on-taine 0 i c0ntă „u+timu+ c0nt# su4 cuţitu+ 4ucătaru+ui% poe.iinţa% cu-iund0nd-o 0n !a+uri+e 0nmiresmate% care une te .ata+ e-a+tării% 0ne0t este cu ade!ărat „o moarte din iu4ire#" Acest c.ată" Imaginaţia adună uneori imagini+e 0n sensu+ sen. 0n acest ca.iua re0nnoie te imaginea +e4edei 0nă+ţate pe apă )" @ Ni"t$s )".ă% 0 i pierde semni.e+ greu p0nă i ce+ui mai proaspăt iniţiat 0n psihana+i.i de a+t.acţia nu apare dec0t arareori cu semni.eminin +a mascu+in"" 6agina din "l doilea Caust ne o.% +e4ăda c0ntă ca dorinţă.onanţe+e incon tiente i poei tice a+e următoarei .ă un act tre4uie să e!o+ue.iciu ce anihi+ea.ore% tre4uie să căutăm 0n incon tient argumente+e unei e-p+icaţii" &acă interpretarea noastră genera+ă a re.KKK meta.ă acte" Atunci „pene+e se 0n.icaţii rea+iste perimate% 0n .ă să surprindă trăsături+e masculine din această u+timă imagine a +e4edei" 2a toate imagini+e 0n acţiune din incon tient% imaginea +e4edei este herma-W.icaţia proprie% .(rământ(& amantu+ui% ca !ocea ca+dă a seducătoru+ui 0nainte de c+ipa supremă% 0nainte de ace+ s.ate% ..oaie% +e4ăda 0naintea.ericită totodată 7 i care c0ntă > Nu% nu-i moartea de.aţa unei !aste pri!e+i ti1 desprinde apoi din ea un +oc tainic unde adună imagini mai omene ti" Trece de +a 4ucuria ochi+or +a dorinţe mai intime" 0n s.ace un pas pe drumu+ psihana+i.ie spre . 5a Naissance de la tragedie.ost adăugate pentru a sugera e!a.ă către +ăca u+ sacru"""#" &acă am mai .nt al le'edei. .iinţe incon tiente că se pierde pe sine i că e .o+osu+ unui sim4o+ism con!enţiona+% .iind stri!ită su4 un sim4o+ism .ă 0n .ie spre ce+ a+ unei semni.rumoase pagini din Niet.suspensie „psihana+i. acest c0nt a+ morţii se-ua+e% acest c0nt a+ dorinţei e-a+tate ce.iinţa cu un uni!ers ce pa+pită 0ntruna% +egăn0ndu-se ca un !a+ > 2are-i acest sacri.

aptu+ că a !ă.ată 0n gheţuri% rămîn" totdeauna 6uritatea i Măreţia 0nse i#" A6E$E LI/PE4I.i ai4ă 0ntreaga putere poeti.u.o+c+oru+ este atins de „nudismu+# +e4ede+or" Să cităm o singură +egendă 0n care acest nudism ni se 0n.ea turma pe ma+u+ unui e+e teu% surprins de .ă ura pe c+anţa u ii#" Mai tre4uie să arătăm i că Aracoe+i !or4e te despre iu4itu+ ei% „care nu moare 0n 4ra-ţe+e-i dec0t spre a rena te tot mai .ără ca !reun e+ement să sugere. p" >>D0 ) 6oate că am putea !edea 0n 5e'ăda lui allarme contopirea dintre narcisismu+ iu4irii i narcisismu+ morţii din iu4ire" C&a(#"%Lo(is Este!e% 0n eseu+ său despre Ma++arme %2tudes !"ilos#!"i$ues aur %e&!ression litteraire.rumos# > =i .oarte .+u!iu" Simţea 0ntre genunchii reci că+dura trupu+ui păsării" &intr-o dată% 0ncepu să strige1 Ah<""" Ah<""" i 4raţe+e 0i tremurau ea ni te pa+ide ramuri" 2iocu+ o pătrunsese ad0nc i capu+ +e4edei se mi ca 0n ea cu 0n!er unare% ca i cum i-ar .ără nici o pregătire% .u +0ngă $eda% se apropie de ea 0ncă i mai mu+t i% 0nă+ţ0ndu-se pe +a 4ei e-i mari i ro ii" 0 i des.uessant% care.4ute te să pună stăp0nire pe !e minte+e +or% +e si+e te să-+ ducă 0n @[ .ei i o „pri!e te dintr-o parte#% i-a pierdut pe dată orice !a+oare sim4o+ică" Atunci se apropie de $eda Dp" ))F" 20nd +e4ăda „.ă precum +umina# Dp" )@F" &ar această pasăre a+4ă ca o .i $eda marii +e4ede de aramă ga+4enă ce se des.ete-+e4ede% si că ce+ care i.i pă.ut p+utind pe e+ ni te +e4ede a+4e% din care ie eau .emeie% de 0ndată ce se 0n-!0rte te 0n juru+ nim. ? 99 cum o .i are +ocu+ aici" 0n ciuda mare+ui ta+ent +iterar a+ +ui 6ierre $ouZs% 5eda este o operă +ipsită de .ăţi ea. APELE 6RIMA :]RATI2E =P A6E$E C5RG6TOARE W EN E 6entru ca un comp+e.ără podoa4e mito+ogice 5 „/n t0năr păstor din insu+a .i m0ncat măruntaie+e% 0n chip minunat#" E[ 5 Asemenea pagini i-au pierdut misteru+ i% pentru a +e e-p+ica% nu mai e ne!oie de un psihana+ist" $e4ăda este iiici un eu.e în taină 0n inima poetu+ui% tre4uie ca poetu+% contemp+0nd 0nde+ung +e4ăda pe apă% să nu tie "& 0nsu i că dore te o i mai tandră a!entură" A a se întîm'&ă. .asemenea comp+e-u+ui +e4edei% pe care tocmai &%am .(is.r0nge +umina% 6ierre $ouZs scrie Dp" X'F 5 „Aracoe+i era a e.4urau% 0i po!esti toate acestea 4unicii sa+e@1 ea 0i spune că s0nt .rumoase i goa+e% care% după ce se scă+dau% intrau iară i 0n +e4ede i . credem noi% 0n re!eria +ui Goethe" 6entru a su4+inia .oasă% str0ngea picioare+e goa+e i &" si+ea să se 0ndoaie" $eda se 0ntinse pe păm3nt" =i% după două pagini% totu+ se înfă't(is" 5 „$eda se deschidea către +e4ădă preW A6A =I :ISE$E "?999 # ?9 9? 99#8?99 5 9@5-? 98?99"?9?98 .ată% goa+ă-go+uţă% 0n sertaru+ de sus a+ comodei sa+e QEmpireS% i părea a . p" @EXF% spune sintetic5 3L"+ă#a +ui Ma++arme% de o . comple)ul le'edei 0 i arată pe dată trăsături+e umane% m(&t prea umane" Imaginile de acoperire nu.antă% tre4uie ca "& să acţione.irescu+ re!eriei +ui *aust% 0i !om opune un a+ doi+ea e-emp+u% 0n care sim4o+uri+e ne !or apărea 0n mod e!ident .iere% de-a dreptu+" „*rumoasa pasăre era a+4ă ca o .orţă poetică" Această nu!e+ă% LJ-da sau laudă preafericitelor tene're.+oare a+4astră de pe .ormu+at% să.ie 51<5 +egate de o imagine .enţa .remăta% cu toate pene+e înfoiat"0 Su4 aripa-i ad0ncă i pu.ără nici o atmos.iunea dintre dorinţă i sim4o+ nu are +oc" imaginea primiti!ă nu.+u!iu#" Nici una din podoa4e+e apei nu.i are propria !iaţă% .ete tinere% ..ără 0nt0r.a4ricate% groso+an asam4+ate" In acest e-emp+u% !om !edea 0n acţiune ace+ e+enism% de proastă ca+itate at0t de caracteristic comp+e-e+or cu+tura+e" Aici .eră% . 0nca+că +egi+e imaginaţiei materia+e% care pretinde ca !ariate+e imagini să .e pre.rumoasei păsări i a apei eare răs.emeie% sp+endidă i ro.iind prematur acaparată de amintirea unei mito+ogii 0n!ăţate" :om 0mprumuta acest e-emp+u #intr%(na din nu!e+e+e pe care 6ierre $ouZs +e-a reunit su4 tit+u+ -repusculul <imfelor Ded" MontaigneF" Această carte cuprinde mu+te pagini .ă .emism cu totu+ inuti+" Ea nu mai este un +ocuitor a+ ceruri+or" $eda nu are nici un drept +a imaginea „.+oare a+4astră de pe .rumoase" Nu pretindem că o judecăm din punct de !edere +iterar" Aici s0ntem interesaţi de punctu+ de !edere psiho+ogic" 0n nu!e+a 5eda sau laudă preafericitelor tene're.aţa coapse+or tinere i a+4ăstrui i a o+du+ui ginga " /îini&" uimite a+e $edei apucară cu grijă căp oru+ +e4edei% în*ă&(in#(%& 0n m0ng0ieri" 6asărea .ă ură cit mai sus graţia unduitoare a 1ît(&(i 0n .undamenta+ă" 0n mu+te a+te pagini scrise de 6ierre $ouZs am putea "găsi e-emp+e pentru acest gen de nudism +iterar% ascuns su4 iinaginea +e4edei" 0n Ps7che.rumuseţe i o +angoare narcisiacă% a+ cărei g0t D i nu a+e cărei +a4eF scutură a+4a ai-monie% sau care este imo4i+i.i 0ndep+inesc ro+u+" Totu+ se !ede prea +impede" /n cititor +i4idinos este ser!it .

ormă% apa tre4uie să ţ0 nească% tot ceea ce 0nconjoară +e4ăda tre4uie să urme.a unui sim4o+ cere separarea a ceea ce !edem de ceea ce dorim" &acă 0ndep+inim această condiţie% ne putem 0ntre4a 0n ce măsură un !echi sim4o+ ma+ este 0nsu.orţe sim4o+ice-% i putem aprecia mutaţii estetice care% uneori% re0n!ie !echi imagini" Ast.e+% un comp+e. >GA9.intă imaginaţiei ca o . .use că .oarte SGeQiima +naţii > im'(&si*".ac satirii??" Ast.ii '" care impu+s 5 aripne cc6s0n riere ti :+ 8 9 In iuda L este .$ t(&(i său rudimentar fi ati*ă0 Ea 'oartă marr a unei ima1ina.emei care se sca+dă5 ce g+umă trengărească < Adeseori% 0n !is% ni se 0nt0mp+ă asemenea +ucruri" I A6E$E $IM6E\I% A6E$E 6RIMA:ARAT@2E SI A6E$E 2/RGAT.i+u+ +or idea+" 60n.rumosu+ +or pa+at +egat de nori cu patru +anţuri de aur#" Să .uită de !a+uri" Mu+tă !reme s-a cre.o+osite de ade!ăraţi poeţi% comp+e-e+e cu+tura+e ne pot .ior corespunde unei imaginaţii mu+t prea .orma 1 nu tie dacă 0n+ănţuie imagini sau dacă 0n+ănţuie pasiuni" Adeseori sim4o+uri+e s0nt reunite .e impu+su+ imaginaţiei materia+e a apei" 0n acest sens% să urmărim !0rteju+ de metamor. 'terilites m(sterieuses el naissances male)*i$ues dans î+anti$uiti classi$ue.ace totu i să uităm .orme+e +or con!enţiona+e" E+e pot atunci susţine imagini parado-a+e% ca .ut că a .igura din 5eda fără le'ădă de Ga4rie+e a?Annun.cu+tura+ !a pretinde deci totdeauna separarea a ceea ce #tim de ceea ce simţim.e care animă poe.uită de ape+e .ARE % L $e4ăda este aici un tim^Ai %-A eepţia a S"?.cu+tura+ pierde adeseori contactu+ cu comp+e-e+e pro.e+% .+eţit de .uri !e minte+e unor .orei +ui d?Annun..efpusă ceIei R EI &ată .io" *emeia nu F /ări" D"& o(rt.ace să 0nţe+egem sensu+ precis a+ unui comple) cultural.ia +ui Ga4rie+e d?Annun.ăcut% satis. A6E$E $IM6E\I% A6E$E PRI/A V6RATICE =I A6E$E C5RG6TOARE 7 H I apare 0n !a+uri% ci 0nconjurată de ogarii ei a+4i" &ar .+u!iu+ui Eurotas#" $e4ăda pare o . adică 0<e t f ge+eSem JR pe un ? deschise #"s"mn"a$ă o .acţia sa răm0ne impură" E+ nu !ti" dacă iu4e te .ei @O .rumuseţe ciop+ită de ape% +e. a a cum ana+i.ără +e4ădă era aco+o% at0t de netedă 0ne0t poate că nu a!ea nici chiar +inii 0n pa+mă% i cu ade!ărat +e.ondu+ sa( .c+e coră4iei copia.i prima e-p+icaţie a meta.o.io" Iată jmaginea de 0nceput Dtrad"% p" (@F5 „Acum" $eda .ată" Erudiţia c+asică% a a cum a arătat at0t de 4ine doamna Mărie &e+court R% impune unor mituri +egături raţiona+e i uti+itare pe care acestea nu +e comportă" 6sihana+i.o.e0S1 R dep+i#' 0 #om"ni(&(i re!eriei #" ît % d6ai.ără nici o preocupare pentru e!o+uţia +or sim4o+ică" 2ine !or4e te despre $eda tre4uie să !or4ească despre +e4ădă !i #"s'r" ou" Aceea i po!este !a 0m4ina ce+e două istorii% fără @[N)" (I A6A ŞI VISELE să pătrundă cu ade!ărat p0nă +a caracteru+ mitic a+ ou+ui" 0n nu!e+a +ui 6ierre $ouZs" $eda se g0nde te chiar că !a putea „coace ou+ 0n cenu a ca+dă% a a cum !ă.intV mai cur0ad noct ce+ mai mic prete-t ea aoare 0n 8 e. !assim.iind e-cesi!a-i 0ncărcătură mito&o1i ă.a unui comp+e.rumoasă i at0t de dorită% 0ne0t sim4o+u+ eterogen a+ $edei i a+ +e4edei se !a .orma+e" &e 0ndată ce imaginea +e4edei se pre.ă spectaco+u+ rar a+ aripi+or 0nă+ţate 0n !0nt" &ar această puritate i această simp+itate a +inii+or% care pare a .emeia este at0t de ..ost primu+ mode+ a+ coră4ii+or% pro. 2e+ mai adeseori% comp+e-u+ cu+tura+ este +egat de o cu+tură co+ară% adică de o cu+tură tradiţiona+ă" Se pare ă 60erre $ouZs n( ă a!ut ră4darea unui erudit ea 6au+us 2asse+ @% care a comparat mituri+e i po!e ti+e din mai mu+te +iteraturi% pentru a sta4i+i unitatea i totodată mu+tip+icitatea sim4o+u+ui $e4edei" 2i?nd i-a s ris nu!e+a% 6ierre $ouZs s%a inspirat din mito+ogia co+ară" &e aceea "a n( !a putea .unde i sincere" E+ de!ine cur3nd sinonimu+ unei tradiţii rău 0nţe+ese sau"% ceea ce 0nseamnă ace+a i +ucru% a+ unei tradiţii nai! raţiona+i.i 4ine citită dec0t de „iniţiaţii# în cunoa terea #colară a mituri+or" &ar de i un asemenea cititor este satis. e-emp+u+ le'edei +ui 6ierre $ouZs n" poate ..orma chiar pe pă-m0nt Dp" ([F5 „Anticu+ ritm a+ metamor.

ă să o numească% iată apa unei 5eda fără le'ădă care cuprinde 0ntreaga scenă% scă+-dind personaje+e% spun0ndu.ara .iicei +ui Thestios"# 2um am putea spune mai 4ine imanenţa unei ape imaginare 1 20ini% o .ă un poem 0n care moartea +e4edei care c0ntă este descrisă ca o dispariţie su' ape 6e ape c0ntă &"+ă#a. Este un @ 6ierre Re!erdZ% 5e (ant de crin.remăta% i.i 4ine 0nţe+ese dacă ne re.i totu i !iaţa +egendară" Asemenea pagini nu !or .rumoasă +e4ădă pe cer% 0 i p+im-4a a+4eaţa de :e.emeia ce tre4uie posedată% cucerită" Mitu+ construit de Thi4audet este deci un 4un e-emp+u de dJshn'olism ".4indu-se parcă de crista+u+ ochi+or ei" Ea era propriu+ ei i.ără aripi o atacară din toate părţi+e 1 i" c0nd ea 0 i 0ntindea m0na către !reuna% o apuca de g0tu+ pu.!or% r0u+ i ma+u+ ei 0nse i% um4ra p+atanu+ui% .u!iu pe 4o+tă"""# @" 6entru Au+es $a.undă% d0ndu.ndesc.e+ mai mu+te argumente care ne permit să 0nţe+egem% 0n p+an cosmic% de ce le'ăda este totodată sim4o+u+ unei +umini pe ape i a+ unui imn a+ morţii" Ea este cu ade!ărat mitu+ soare+ui care moare" 2u!0ntu+ german @ch>an pro!ine din radica+u+ @ioen.ă de tăcere""" răs.-side.onturi+or crepuscu+are% $e4ăda ro ie 0n.emeie 79 su4 un cer ita+ian% pe păm0ntu+ ita+ian% iată date+e" =i totodată 0ndărătu+ imaginii unei le'ede a4sente% terse% !irtua+e% pe care artistu+ re.iinţei" „T0năra .ea.e+ !or4e te ră.r0ntă 0n ape !om găsi un e-emp+u a+ acestei su4+imări prin enorm 0ntr-o operă de tinereţe a +ui A+4ert Thi4audet 5 5e'ăda ro#ie. imaginaţie sentimenta+ă su40ntinde o imaginaţie a .ora +e4edei 0nă+ţată +a ni!e+ cosmic" At0t +una c0t i soare+e pot e!oca această imagine" Iată un e-emp+u +a Aean-6au+ 5 „$una% .ii% i um4ra-i t0ra peste +ucruri o nes.orţa chiar 0n inimă% !i.os% repet0nd 0ntocmai gestu+ .idare""" &omne te peste tot spaţiu+% iar marea se t0ră te ca o sc+a!ă +a picioare+e tronu+ui său de +umină" =i totu i% e o a+cătuire de minciună% tot a a cum eu si+it .u.orme+or" 20nd un sim4o+ism 0 i găse te .ă aeru+" 2" G" Aung ne o.und omogene% pentru că e+e participă +a o rea+itate e+ementară a imaginaţiei materia+e" EJI Imagini at0t de acti!e ca imaginea +e4edei s0nt suscepti4i+e de toate hiper4o+i. mare dorinţă se crede o dorinţă uni!ersa+ă" 2u pri!ire +a tema $e4edei răs.i+ei)" 0n +oralităţi legendare.ă oară aripi+e i% 0nă+ţ0ndu-so drept% cu un .icaţia +or se-ua+ă" &aca trăim corect acest disim4o+ism r a!em impresia că !ederea adună imagini+e a a cum inima acumu+ea.o netu+ trestiei% cati.0r ită p0n.i duhu+" Am putea găsi cu u urinţă i a+te e-emp+e pentru meta.iuni+e sa+e de!in enormeR S-ar părea atunci că !i. $a.sim4o+ism 0n ceea ce pri!e te imagini+e e-p+icit enunţate% sim4o+ism 0n ceea ce pri!e te semni. 0n opere ca 5e'ăda ro#ie simţi cum contemp+area este continuată de o meditaţie" Iată de ce meta.erim +a o simp+ă „asociaţie de idei#% +a o simp+ă „asociaţie de imagini#" E !or4a de o acţiune mai directă% de producerea unor imagini pro.eaua mu chiu+ui 1 păsări mari i .reamăt impunător i proaspăt% porne te năprasnic% i cur0nd dispare dinco+o de $ună" . ca i Sonne 5 soare i ton 5@% iar" 0ntr-o a+tă pagină Dp" @(XF% Aung citea.ăcut din carne"""#" Ast.4oinice" &e .h% su4+imă moarte < No4i+ +ogodnic <# Toate aceste imagini at0t de disparate% i care se e-p+ică at0t de puţin printr-o doctrină rea+istă a )I .orgue 0n schim4% +e4ăda este un „succedaneu# a+ +unii 0n timpu+ .ăr0+e" Tot a a cum am !or4it despre un narcisism cosmic% putem să recunoa tem% 0n anumite pagini% o +e4ădă cosmică" 2ăci% după cum spune 6ierre Re!erdZ 5 „&rama uni!ersa+ă i drama omenească tind să de!ină ega+e# @" .+ore te 0ntruna cu eterna-i s.emeia răspunde Dp" @NXF 5 „Adeseori $e4ăda ro ie a+uneca 0ncet% 0n inima unei aureo+e ro.4oinicu+ Ear .!or ce .emeie părea recreată 0n dep+ina tinereţe a naturii% +ăca a0 unui i.iuni+e g.iinţă i 0n a. A+unec0nd 0n sus i-n jos 20nt0nd cu !oce tot mai stinsă Ea se cu. p" E@" X) WA6A =I :ISE$E A6E$E $IM6E\I% A6E$E 6RIM]:ARATI2E =I A6E$E 2/RG]T.eră de a+t.orgue scrie% de asemenea Dp" @@(F 5 „$e4ăda 0 i des.ă i in!adea.i+e se-ua+e5 $e4ăda ro ie este .ARE W (' mit dramatic.ă dorinţe+e" .r0ngerea-i cădea peste mare ca un sărut u or#" In ciuda ce+or două personaje ce trăiesc prin acest sim4o+% imagini+e s0nt coerente" Autoru+ crede că imagini+e sa+e aparţin domeniu-+ui puterii ră.circu+ă 0ncă orin +ume#" Apa !a ţ0 hi pretutindeni% 0n . un mit so+ar cu+ti!at Dp% @N(F 5 „0n adincu+ ori.apt% a4undă do!e.ore+e se genera+i.

+e-e+or% dec0t prin una din teme+e .e" .ia re. /n ast.+eţi durerea iniţia+ă% cea care +-a marcat pentru totdeauna pe sărmanu+ or.orei% nu capătă o ade!ărată unitate dec0t prin poe.ace dn operă o monotonie genială.r% 0ntr-o poezie dinamică.e+ de geniu este Edgar 6oe" $a e+% unitatea de imaginaţie este uneori mascată de construcţii inte+ectua+e% de atracţia pentru deducţii+e +ogice% de pretenţia +a o g0ndire matematică" /neori% umoru+ cerut de cititorii ang+o-sa-oni a tot . APELE /OARTE 3APA GREA9 JN REVERIA L5I EDGAR POE „Tre4uie să-+ ghice ti pe pictor% ca să 0nţe+egi imaginea"# NIET\S2TE% E o mare ansă pentru un psiho+og care studia.ii+or i a po!estiri+or +ui Edgar 6oe% a descoperit raţiunea psiho+ogică dominantă a acestei unităţi" Ea a do!edit că această unitate de imaginaţie este .e+e i a pătruns dinco+o de psiho+ogia +ogică i con tientă" :om .ă a poe.i greu să do!edim că +a +egiată este a deca+a% 4ogată% """""""""""""""""""""""""""""""""""""" stanţei% o su4stanţă mamă """"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6oe ne !or putea deci.a% 0n opera +ui Edgar 6oe% o unitate a mij+oace+or de e-presie% o tona+itate a cu!0ntu+ui care .iei ape+or" Ca'ito&(& II APELE AD&NCI APELE ST6T6TOARE.an" .i 0ngropată 0ntreaga ne.o+osi deci din 4e+ ug +ecţii+e psiho+ogice acumu+ate in cartea doamnei Conaparte" &ar% a+ături de această unitate incon tientă% credem că putem caracteri.menescu+% 0a 6oe" este ?moartea" :iaţii este descrisă prin moarte" Peisa!ul după cum !om arăta 7 este de asemenea determinat de !isu+ .erinţă" .e+u+ de re!iste% acoperă i ascunde tona+itatea pro.ă o .rice apă !ie este o apă care dă să moară" .acu+tate !aria4i+ă% mo4i+ă% di!ersă precum imaginaţia%% să 0nt0+nească un poet% un geniu 0n.+eţe te% adormind% 0n sensu+ unui repaos etern 1 o 0ntreagă !a+e se ad0nce te i se 0ntunecă% de!ine un hău 0n care !a .o+!a% a muri" $a prima !edere% ţi se pare că 0nt0+ne ti 0n poe.+ă 0ntrun co+ţ cimitir% un cimitir american care nu are nimic comun cu cimitiru+ romantic din 2ama+dunes% unde !a odihni trupu+ $e+iei" Edgar 6oe nu a găsit% ca $e+ia% un trup iu4it printre trestii+e +acu+ui" =i totu i% in juru+ unei moarte% pentru o moartă% un 0ntreg ţinut se 0nsu.ia +ui Edgar 6oe acea !arietate a ape+or pe care au c0ntat-o #. """""""""""""""""""""""""""(n e+ement important """"""""""""""""""""" care crede că poate """"""""""""""""""""""""""""""" partea ei de re!erie +ăuntrica" Nu mă tem că !oi părea prea dogmatic% pentru că am +a 0ndem0nă un e-emp+u .undamenta+e a+e poe.emei iu4ite pe care moartea +e !a răpi 5 Te+ene% *rances% :irginia !or re0nnoi prima imagine% !or re0nsu.ă cu e-actitate destinu+ re!eriei principa+e% care este re!eria morţii" &oamna Chi naparte a arătat 0n chipu+ ce+ mai +impede că imaginea care domină poetica +ui Edgar 6oe este cea a mamei muri4unde" Toate ce+e+a+te .oarte preţios 5 +a Edgar 6oe% destinu+ imagini+or apei urmea.ericire omenească% patrie a morţii omene ti" Este un e+ement materia+ care prime te moartea 0n intimitatea ei% ca pe o esenţă% ca pe o !iaţă 0nă4u ită% ca pe o amintire at0t de tota+ă% 0nc0t poate trăi incon tient% .und a-i ana+i.undamenta+% de re!eria ce o re!ede 0ntruna pe mama muri4undă" =i această determinare este cu at0t mai instructi!ă cu c0t ea nu corespunde nici #-nu+ +ucru rea+" 0ntr-ade!ăr% E+isa4eth% mama +ui Edgar 6oe% ca i Te+ene% prietena +ui% ca i *rances% mama +ui adopti!ă% ca i :irginia% soţia +ui% au murt 0n patu+ +or% je oL moarte citadină" Morminte+e +or se a.ără să depă ească !reodată puterea !ise+or" &eci orice apă +a 0nceput +impede este pentru Edgar 6oe o apă care tre4uie să se 0ntunece% o apă care !a a4sor4i neagra su.e+ de poet% un ast.aţă de o amintire de ne ters" E cu neputinţă să ducem mai departe o asemenea cercetare% care a 0n!ins toate anamne. Mari+e opere au totdeauna acest du4+u semn 5 psiho+ogia +e găse te un centru secret% iar critica unui mare poet ca EdLTL dar ea comportă o ierarhie imaginaţia ascunde !a .rice apă !ie e o apă a+ cărei " destin este să se 0ncetinească% să se 0ngreune.apt poţi descoperi ce+e două ape% cea a 4ucuriei i cea a tristeţii" &ar nu e-istă dec0t )@ .undă a re!eriei creatoare" &ar de%0ndată ce poe.estrat cu cea mai rară dintre unităţi% cu unitatea de imaginaţie.ia 0 i recapătă drepturi+e% +i4ertatea% !iaţa%% imaginaţia +ui Edgar 6oe 0 i regăse te strania unitate" &oamna Maric Conaparte% 0n minuţioasa-i i pro.oţi poeţii" &e .meta. +ucruri+e nu s0nt ceea ce s0nt% ci ceea ce de!in" E+e de!in 0n imagini ceea ce de!in 0n re!eria noastră% 0n !isări+e noastre intermina4i+e" A contemp+a apa 0nseamnă a te scurge% a te di.ide+itatea .

run.icientă atenţie acestor du4+e imagini% de tipu+ ce+ei a ste+ei-0nsu+ă" S0nt ca o p+acă turnantă a !isu+ui care% prin e+e% 0 i schim4ă registru+% 0 i schim4ă materia" Aici% apa cuprinde ceru+" :isu+ con. 0ntr-ade!ăr% dacă citim anumite poeme% anumite po!estiri% ni se pare că re.ic in!itaţia +a că+ătorie i ar .und pe .eră apei sensu+ patriei ce+ei mai 0ndepărtate% a+ unei patrii cere ti" 0n po!estiri% această construcţie a re.e+ create o so+emnitate p+atoniciană" Ea 0i con.e pe po!estitor 0n 0ncercarea-i de materia+i.i % de netrecut i de nepătruns% cu un ta!an de satin a+4astru-0n-chis% i .+e-u+ este mai rea+ dec0t rea+u+% pentru că este mai pur" A a cum !iaţa este un !is 0ntr-un !is% uni!ersu+ este un re. deep rest% At t)" manZ star%is&"s That enjeHe+ its +r"ast0 &eparte% atunci% preaiu4ita mea% . In !isu-i +ini tit i ad0nc% 2u ins(&"%st"&" pu.eră sim4o+u+ unei !ieţi specia+e atrasă de o moarte specia+ă" 5 Mai 0nt0i% ca punct de p+ecare% să arătăm iu4irea +ui Edgar 6oe pentru o apă elementară.era4i+" Apa con.+e-u+ui a'solut t?ste 0ncă i mai instructi!ă% de !reme ce e+e re!endică adeseori un !erosimi+% o +ogică% o rea+itate" 6e cana+u+ care duce +a domeniu+ Arnheim 5 „2ora4ia părea pri.i cur0nd e+ 0nsu i „cuprins de un sentiment minunat i straniu" Ideea de natură su4.are a .antome+or% 0n acea 4arcă ce se strecoară pe nea teptate c0nd in!ersiunea imaginară este 0n s.eră i un caracter personal.iinţă iu4ită care a murit 5 KLa-. a+ unei ste+e +ichide 0nchisă 0n +ac% a+ unei ste+e care este o insu+ă a ceru+ui" Edgar 6oe opte te către o .derie 2e sîn(& i%& sniă&.ă +ucruri+e" Ea 0+ du4+ea.une4re" Re!eria din preajma apei% regăsindu.ime% este un cer răsturnat 0n care a trii capătă o nouă !iaţă" Iată de ce 6oe% 0n contemp+area sa pe ma+uri de ape% creea.ir putea atunci un asemenea cititor să-+ urme.+ectată este deci supusă unei idea+i.ir mament ca i su4 !a+uri" 0ntr-o psiho+ogie a imaginaţiei% nu !om acorda niciodată su. trad" fr0 Ba(de+aire% p" )[I" Semnă% o uni.ări sistematice 5 miraju+ corectea.ormitate emoţionantă% o corecţie magică 0n aceste noi creaţii" Nu .oarte u.ată" Asta 0nseamnă că e+ n-a tiut să se 4ucure cu ade!ărat de admira4i+a opticitate a re.ea.o singură de!enire" Niciodată apa grea nu de!ine o apă u oară% niciodată o apă 0ntunecată?nu se +uminea.ără podea 7 chi+a osci+0nd% 0ntr-o admira4i+ă simetrie% pe cea a unei 4ărci .ă rea+u+ 1 e+ 0n+ătură5 st0ngăcii+e i tot prisosu+ mi.run.(i"s V /nde este rea+u+5 0n cer sau 0n ad0ncu+ ape+or> In !ise+e noastre% in.r0ngeri% susur0nd crista+in" Ea se s.i.indu-+e% ce+e mai stră+ucitoare cu+ori" 2um .oniera unui cerc magic% a+cătuit din .ormă schopen-haueriană 5 )) .ista 0ncă% dar a+terată i su.ăreai nici o ramură uscată% nici o .i% cu imense răs.i morţii% moare i ea% ca un uni!ers 0necat" :om urmări 0n deta+ii+e ei !iaţa unei ape imaginate% !iaţa unei su4stanţe persona+i.erind o? curioasă modi.eră +umii ast.ată 7 su4 4anca rea+ă > /n cititor rea+ist nu !rea să accepte spectaco+u+ re.h< du-te departe" Spre !reun +ac ascuns " s(rî#".+e-e+or ca pe o in!itaţie onirică 5 atunci cum ar putea simţi dinamica !isu+ui i uimitoare+e impresii de impondera4i+itate > &acă cititoru+ ar rea+i.ă 0n e+ un cer" Apa% 0n t0năra-i +impe.i p+utit o dată cu ade!ărata 4arcă% susţin0nd-o parcă# _ Ast.i+ită% nici o piatră aruncată +a 0nt0mp+are% nici un 4u+găre de păm0nt negru" Apa crista+ină a+uneca pe granitu+ neted sau de mu chiu+ imacu+at% cu o acuitate a +iniei care 0nspăim0nta ochiu+% . pentru o apă imaginară care rea+i.ă idea+u+ unei re!erii creatoare%% pentru că ea posedă ceea ce am putea numi a'solutul refle)ului. t?hen% mZ dearest .antasticu+ui > 2um ar putea să urce 0n 4arca .ă i pe !isător% nu numai ca pe o !ană imagine% ci ansgaj0n-du-+ 0ntr-o nouă e-perienţă onirică" /n cititor neatent s-ar putea să !adă aici doar o imagine .+e.0ntrun re.iduri de .e+% apa% prin răs0r0ngeri+e ei% du4+ea.0nd imaginea ceru+ui% +acu+ creea.ă o .ă straniu+ concept du4+u a+ unei ste+e-insu+ă %star-i-sleM.aţa apei +impe. care sugerea.ace a4stracţie de rea+ismu+ +ui% ei ar simţi 0n ce+e din urmă .+e.ă o.3r it rea+i.+e-e+or" =i mai 0nseamnă că n-a trăit ro+u+ imaginar a+ acestei picturi natura+e% a+ acestei stranii acuare+e care a4ure te% ume.initu+ este tot at0t de pro.ermec0ndu-+ totodată# Dp"" )[)F" Aici imaginea re.0r e te 0ntr-o apă tristă i 0ntunecată% 0ntr-o apă care transmite oapte stranii i .ă +umea% du4+ea.icare 1 e-ista o simetrie misterioasă i so-+ Edgar 6oe% 6isloires grolesques ei serieuses. Imo4i+i.1 uni!ersu+ este o imagine a'solută.ă" *enomenu+ este totdeauna in!ers" 6o!estea apei este po!estea omenească a unei ape care moare" Re!eria 0ncepe uneori 0n .h< hie thee aHaZ" To +one +aGe ihat smi&"s In its dream o.antastice care% răsturnată cu susu+ 0n jos% ar .a toate imagini+e poetu+ui% dacă ar .ate puternic printro ima-5 ginaţie materia+ă puternică 1 !om !edea că ea pune +ao+a+tă scheme+e !ieţii atrase de moarte% a+e !ieţii care !rea să moară" Mai e-act% !om !edea că apa o.

duh ca printr-o minune 7 se0ntein-du. cit.isă 0n pictură 5 „Acest 4a.oarte !i.+ectat @" 6ăstră!ii i a&t" c0te!a specii de pe ti% de care acest e+e teu părea p+in% semănau 0ntocmai cu ni te pe ti .undare% pentru +ume i pentru noi 0n ine" Ea ne permite să răm0nem +a distanţă 0n .oarte interesant să pre.+orirea repercutată a co+ine+ork 0ncă o dată% e-istă două .antastică a Si+.e+ de .i% a . se sprijină ai i pe conceptu+ am4iguu i !iu de pdsare-pe#te &acă .4urători" 0ţi era aproape cu neputinţă să-ţi 0nchipui că nu se a.ă )' .ară% miradoare+e% minarete+e i turnu+eţe+e 7% de parcă ar fi o'"ra .a de rea+i.iunea mea" Treptat% mă simt autoru+ a ceea ce !ăd doar ou% a ceea ce !ăd din punctu+ meu de !edere" 0n Insula .0ne harnice% 0n.entu+ te-t pare at0t de sărac% 0nc0t cu greu 0+ ducem p0nă +a capăt" &ar putem citi asemenea pagini i 0ncerc0nd să simpati.undu+ nemi cat sau apa care curge% ma+u+ sau in.0ntr-o og+indă at0t de pură% +umea este !i.ort i constituim 0n imaginaţie acest concept am4iguu% !om resimţi am4i!a+enţa admira4i+ă pe care o capătă #intr%o dată o imagine anodină" Ne !om 4ucura% pornind de +a un ca. 4a+tă conţine un uni!ers" .entăm% +a modu+ +iterar% un e-emp+u a+ acestei re!ersi4i+ităţi% pe care Eugenio d?. .i+or% a \0ne+or% a Genii+or i a Gnomi+or +ao+a+tă adunaţi#" &ar +enta introducere% întîn# g+oria construcţii+or aeriene a+e apei% spune destu+ de +impede că apa este materia prin care Natura% prin 8 emoţionante răsfrîn1"ri.iuni so+itare a re.itoarea miraju+ui% ţine 0n mîna%i toate păsări+e ceru+ui" .e+uri de a citi asemenea te-ţ AR$5 +e putem citi 0n .initu+1 ai dreptu+ am4iguu să !e.iune so+itară% iată 0ndoitu+ dar a+ ape+or 0n care totu+ se răs-Mnge" TiecG% 0n -ălătoriile lui @tern'ald. Apa 0nsă i% 0n 0ntregimea ei% i nu numai ca supra.ime% su4iectu+ capătă i con tiinţa intimităţii sa+e" Această contemp+are nu este deci o 2in!iihlung nemij+ocită% o .iunea unei a+te+umi" /rm0nd +ecţia +ui Edgar Po".4utea să nu vadă.aţă% ne trimite insistentu+ mesaj a+ re.ă a imagini+or dăruie te apei adinei pasărea i 4o+ţii cere ti pe te+e" In!ersiunea% care se sprijinea pe conceptu+ am4iguu i inert de stea-insulă.iunea1 poţi să !e.rs o !oia inter..ată% conceptele nu s0nt centri de imagini care se acumu+ea.undamenta+e 5 6are că stă 0n !ă.ost mu+t sporit de g0ndirea""" pe care doar eu o contemp+am#@" 6ură !i.eră o a+tă !i.oarte ad0nc% dar apa din e+ era at0t de transparentă% 0ne0t .ără nici o reţinere" Ea este mai cur0nd o perspecti!ă de apro.orme+or" Mai pe scurt% 0nţe+egem că materia este incon#tientul formei. p" )['F" 0n cursu+ acestei contemp+ări 0n pro.acem un e.e+% apa #"*in" (n f"& de patrie (ni*"rsa&ă 1 "a 'o'(%iea. ne dăm s"amă9 ca re!eria materia+i.+e-e+or sa+e" Numai o materie poate primi 0ncărcătura unor impresii i sentimente mu+tip+e" Ea este un 'ine sentimenta+" =i 6oe este sincer c0nd ne spune că 0ntr-o atare contemp+aţie „impresii+e produse asupra o4ser!atoru+ui erau ce+e #" 4ogăţie% că+dură% cu+oare% +ini te% uni.iti!% 0ncere0nd să e!ocăm% printre# peisaje+e pe care !iaţa ne-a .i după !oie .is% !i.antă 7 re!eria care !isea.iune a +umii% sau% mai 4ine-.i 1 ai dreptu+ să trăie ti !iaţa 4arcagiu+ui sau a+ături de 3(n nou .i i să nu !e. 0n ad0ncu+ ceru+ui răsturnat% 0n.uncţie de o e-perienţă po. sim4io. de+icateţe% e+eganţă% !o+uptate i miracu+oasă i e-tra!agantă (&t(ră9 %loc.ă prin asemănare% ci puncte unde s" 0ncruci ea. particu+ar% de reversi'ilitatea mari+or spectaco+e a+e ape+or" &acă re.undu+% care părea a .erestre+e mu+t ie ite 0n 5 a.idit de cei patru arhitecţi? ai !ise+or constructoare% de cei patru mari mae tri ai e+emente+or onirice .ormitate% +&ân#".iune% !i. Edgar 6oe cunoa te preţu+ acestei !i.ăm cu re!eria creatoare% 0ncerc0nd" să pătrundem p0nă +a s0m4ure+e oniric a+ creaţiei +iterare% comunic0nd% prin incon tient% cu !oinţa de creaţie a poetu+ui" Atunci% aceste descrieri redate funcţiei lor su'iective.+e-e+or 5 „Interesu+ cu care""" am contemp+at cerul din mu+te +acuri +impe.i -astelul dinlăuntru.ice i minuţioase#" \0na ape+or% pă.i a+cătuit din nenumărate pietrice+e rotunde de a+a4astru% de!enea .iti!ă% 0ntr-un spirit po.+et" &upă o asemenea că+ătorie onirică% c0nd sose ti 0n inima domeniu+ui Arnheim% !e.estrate cu un gust desă!0r it% magni.ăcut să +e cunoa tem% un +oc unde să putem trăi i g0ndi ca naratoru+" 2u asemenea principii de +ectură% pre.u.i4i+ din c0nd 0n c0nd adică de .ă materia 7 este un dinco+o a& re!eriei .ua+ă" Ajungem% 0ntr-ade!ăr% 0ntr-un 4a.in era .un. pune i e+ 0n e!idenţă sensu+ singurătăţii" &acă !om continua că+ătoria pe r+u+ cu nenumărate meandre care duce +a domeniu+ Arnheim% !om a!ea o nouă impresie de +i4ertate !i.5inei.are este 0ncă i mai (imiM toare" Ast.+e7 rea+ se !a echi+i4ra pe dep+in" 2redem că e . pregăte te caste+e+e !isu+ui" /neori construcţia re.+ectăm +a aceste jocuri producătoare de imagini nea teptate% !om 0nţe+ege că imaginaţia are ne!oie 0ntruna de dia+ectică" 6entru o imaginaţie 4ine dua+i. c+ipă de !is conţine un su.iune .e+% micu+ +ac din Nila 5andor re.in centra+% unde dua+itatea re.".+ecta „at0t de distinct toate o4iecte+e din preajmă% 0nc0t era cu ade!ărat greu să determini +ocu+ unde sfâr!"a ade!ăratu+ ma+ i unde 0ncepea ma+u+ re.aţa +umii" 0n .+e-e+or este mai puţin grandioasă 1 atunci *oin.aţa apei adinei% 0ţi a+egi !i. e+i4erate de rea+ismu+ static% o.ă ceru+ cu pe tii ei" .i% su4 +umina ro ie a soare+ui% .iecare dată c0nd ochiu+ i.+au unde!a sus% 0n aer#" Ast.

!oră te din Natură% cum ea aparţine naturii 1 i cum o materie .ă um4re+e" .irescu+ unei re!erii .rumuseţe +ăuntrică% acti!ă" /n . Apa se !a 0ntuneca% a4sor4ind 0n chip materia+ um4ra" Să părăsim deci +acuri+e 0nsorite i să !edem cum dintr-o dată +ucrea.idenţe+e unui !isător" Atunci noaptea este su4stanţă% a a cum i apa este su4stanţă" ?Su4stanţa nocturnă se !a amesteca pe dep+in cu su4stanţa +ichidă" $umea aeru+ui 0 i !a dărui Oiului um4re+e" Tre4uie să +uăm aici !er4u+ a dărui 0ntr-un sens concret% ca tot ce se e-primă 0n !is" Nu tre4uie să ne mu+ţumim a !or4i despre un copac cu .ia .iind re.+e-e+e i 0n ad3ncimea ei" 2itim% de e-emp+u% 0n Preludiul +ui aordsHorth 5 „2e+ ce se ap+eacă peste marginea unei 4ărci care a+unecă u or pe o apă +ini tită% 4ucur0ndu-se -de cete ce-i !ăd ochii 0n ad0ncu+ ape+or% descoperă nenumărate +ucruri .+ectate 0n pro.unde > Trecutu+ su.run.e+% spune e+% cu aceea i incertitudine mi-a p+ăcut mu+tă !reme să -mă ap+ec peste supra.ără imagini+e pro.oră > aordsHorth a de.eţei +i se opun ca+ităţi+e !o+umu+ui% a+e unui !o+um care este 7 uimitoare .ăcută doar do perdeaua de copaci care ascunde ceru+"5 ea este mai rea+ă% ea este mai materia+ realizată de imaginaţia materia+ă" „/m4ra copaci+or cădea greu peste apă i părea că se 0ngroapă 0n ea% impregn0nd cu 0ntuneric ad0ncimi+e e+ementu+ui# Dp" )[IF" &in această c+ipă% poe.antasmă a pe te+ui .+etu+ui nostru esie o apă ad0nc3" Iar c0nd ui !ă.un.inite i totodată precise" aordsHorth continuă5 „&ar e+ este adeseori u+uit% i nu poate să despartă totdeauna um4ra de su4stanţă% să des+u ească 0ntre st3nci i cer% 0ntre munţi i nori% toate .orma ei haotică% 0n +egătură cu -iuturile Ace+ea i imagini s0ntrepetate i 0n 5itle des fees.undată 0n cea mai neagră um4ră"# &ar această um4ră nu-i .undamenta+ă a ad.ora .ncimii p+ine dacă nu am .n acela#i timp 0n re.4oară i 0noată" " Această .+e-e i toate aceste o4iecte din ad0ncuri 0i pun pe drumu+ imagini+or% pentru că din această nuntire a ceru+ui cu apa ad0ncă se nasc meta.+ori% grote% pietre% rădăcini de copaci 7 i imaginea.e+ de narcisism !o+umetric impregnea.rumoasă% i mai pură% i mai a+4astră dec0t apa de pe pă-m0nt""" 7 Nu 0ndră.imii > =i am a!ea oare o imagine a ad.a4rică .imi+e apei +impe.i de !ară% ocrotind siesta unui om )E .ă de soare% i de unduiri !enite nu se tie de unde% o4staco+e ce-i sporesc du+ceaţa strădaniei#" 2ura s-ar putea spune mai 4ine că apa .4urător% pe care am mai studiat-o% su4 .i 4ogat care dă um4ră 0ntr-o .rumoase 7 ier4uri% pe ti% .+ori nemi cate i stranii""" Ai !ă.ă 0ncă i mai mu+te# DI:% pp" )(X7)N'% trad" E" $agou+sF" E+ 0 i imaginea.oră psiho+ogică ce ne pare a .i meditat pe ma+u+ unei ape pro.ami+iare% 0ntr-o po!estire +ipsită de dramă% 0ntr-o po!este +ipsită de mister" 6utem oare chiar !or4i de o po!estire sau de o po!este cu tit+u+ :ito 5andor > Acest e-emp+u poate deci să ne arate cum re!eria i.un.orme+or i a cu+ori+or +asă +ocu+ poe.0nt0ni+e apusene a+e ceru+ui# Dp" „6artea cea+a+tă% din răsăritu+ insu+ei% era cu.!o+tat această +ungă suită de imagini pentru a pregăti o meta.+etu+ este o at0t de no4i+ă materie < Nu 0ndră.aţa ape+or este +uminată de „o sp+endidă cascadă% de aur i 6uA6ur3% iroind din .nelorM.nesc să mă mai uit +a ea#" =i su.i mai 4ine comunicată puterea ei de meta.ut-o pe cea mai mare% care 0n.+e-e+e% dintr-o dată pri!e ti apa 0nsă i 1 ţi se pare atunci că o surprin.i curn 0 i .ime i de transparenţă% unui !is 0n cu+ori +uminoase i .rumuseţea 1 0ţi dai seama că este .ă materia 0nsă i" /rmăre ti atunci cu toate .ice că trăie te o !iaţă 0n cadenţă""" Iar apa""" &ar e oare apă >""" Ea pare mai .ericite" Este un !is e.ide+ contemp+ată produce !ise" Mu+ţi a+ţi poeţi au simţit 4ogăţia meta.ut toate re.ericitu+ui po!estitor" :om urmări acum destinul apei 0n poetica +ui Edgar 6oe" :om !edea că este un destin care apro.rumoasă 0n !o+umu+ ei% de o .ncimii.undea.ă materia i 0i spore te su4stanţa% 0ncăre0nd-o cu durere omenească" :om !edea cum ca+ităţi+or supra.+ore te su4toate ce+e+a+te > S-ar .ormu+ă < 7 „nespus de 0nsemnat 0n ochii Atotputernicu+ui# %Insula E.i% ca +ucruri care să+ă +uiesc aco+o i 0 i au aco+o ade!ăratu+ +or +ăca " Este stră4ătut c0nd de re.imagini+e% 0ncruci ări în (n1)i drept% incisi!e% hotăr0toare" &upă 0ncruci are% conceptu+ capătă o nouă caracteristică 5 pe te+e .i meta. ale lui +aldoror % nu este produsă% +a Edgar 6oe% 0n cadru+ unui co mar" Ea este daru+ ce+ei mai du+ci% ce+ei mai +ente re!erii" Păstrăvul z'urător apare% cu .nim să-+ pri!im" Iată deci primu+ stadiu a+ imaginaţiei apei 0n poetica +ui Edgar 6oe" Acest stadiu corespunde unui !is de +impe.ncruci#ează imagini+e 0ntre e+e > 2um ar putea .orică a unei ape contemp+ată .iei materiei1 0ncepe un !is a+ su4stanţe+or?1 0n e+ement se sapă o intimitate o'iectivă. pentru a? primi 0n chip materia+ con.emer 0n opera i 0n !iaţa-ne.ă 0ncă i mai mu+te% pentru că toate aceste re.+e-u+ propriei sa+e imagini% c0nd de o ra. „Ast.ore in. parte din pri!e+i te ră-m0ne +uminoasă 0n juru+ Insu+ei \0ne+or" Aici supra.aţa timpu+ui care s-a scurs#" Am putea oare cu ade!ăr-at să descriem un trecut% .orţe+e !isu+ui dia+ogu+ maeter+incGian dintre 6aiomides i A++adine 5 Apa a+4astră „este p+ină de .

din Cor "nnie.gură cu !a+uri su+.nghite um4ra ca pe un sirop negru" Nu a!em de-a .ă mersu+ 0ntregii !ieţii a \0nei" In .+u!iu+ de a4anos% um.i+nic o um4ră% ce este o parte din sine% nu 0nseamnă oare a trăi +ao+a+tă cu Moartea > Moartea e atunci o +ungă i dureroasă po!este% ea nu mai este jdpar drama unuţ ceas .i 0ncet su4stanţa p0nă +a moarte% a a cum copacii 0 i 0napoia.antasme+e setei" Ea poate con.ern" Aceste imagini nu poartă nici o urmă a !reunui . .i re.e+ de dispariţie me+anco+ică#" Iar !isătoru+% 0n .+u!iu+ui din In.aţa r0u+ui% se g0nde te +a .+et% c0nd .ericirea schim4ă trăsături+e . r0u+ de .uroase% r0u+ ga+4en ca o.feliei.orţă% ceea ce do!ede te caracteru+ său incon tient i pro.iecare um4ră% pe măsură ce soare+e co4ora mai jos% tot mai jos% se despărţea cu părere de rău de trunchiu+ care-i dăduse na tere% i era a4sor4ită de r0u% 0n timp ce a+te um4re se 0nă+ţau 0n .ea+ă#" 6entru Terac+it% moartea este apa 0nsă i" „6entru su.iinţe# care i-ar 0napoia +ui &umne.i% .aţă de apa ce-i 4ea um4ra i de!ine mai neagră prin prada pe care o 0nghite ># Tre4uie să notăm 0n treacăt această nouă inversiune.i realizat 0n toată .eu e-istenţa +or% treptat% epu0-.+etu+% desprin.eri un morm0nt cotidian tuturor +ucruri+or ce" .ragment X[F" Mi se pare că Edgar 6oe a 0nţe+es această dorinţă gra!ată pe un roorm0nt 5 &e-ar !rea Osiris să-ţi 0n.ata+% ci „un .e+ o in!itaţie +a moarte% ia o moarte specia+ă% care ne permite să ajungem +a unu+ din re.iu% atitudinea ei 0i păru că e-primă 4ucuria 1 7 dar ne.+eţită de timp% este o me+anco+ie care p+0nge" \i+nic% ne.ace cu o imagine e-cepţiona+ă" Am putea-o găsi cu u urinţă printre .e+% 6au+ ciaude+ e-c+amă 1 „&oamne""" Ai mi+ă de ape+e din mine care mor de sete <1R? 6upă ce !om .rumoase+or ra.ericirea este um4ra care cade pe !a+" Edgar 6oe .e++ de sinucidere permanentă.iecare oră meditată este ca o +acrimă !ie ce !a 0nt0+ni apa păreri+or de rău 1 timpu+ cade picătură cu picătură din oro+ogii+e natura+e1 +umea% 0nsu.orţa !isu+ui său genia+% Edgar 6oe regăse te intuiţia heraditeană care !edea moartea 0n de!enirea apei" Terac+it din Ei?es 0 i 0nchipuia că% 0n somn% su.orţa termenu+ui această a4sor4ţie a unde+or% c0nd !om !edea trec3nd 0n poeme+e +ui Edgar 6oe r0u+ 4ituminos% Dthe naphtaline river$.e+ .ragi+ă% pe care o punea 0n mi care cu nă+uca unei !0s+e" At0ta !reme c0t a .ă um4re+e una după a+ta" .aţă de Moartea ce-o 0nghite% ceea ee este copacu+ care piere treptat% .orme 0n ume.ităţi cosmice" &ar nu tre4uie să +e +uăm nici drept imagini co+are mai mu+t sau mai puţin re0nnoite a+e .ericirea de!ine mai apăsătoare% „un spectru i mai o4scur este 0nghiţit de o i mai neagră um4ră#" Iar c0nd !ine s. +a un .+ete% a de!eni apă 0nseamnă moarte# P6eraclit.iecare .u.iecare ceas a+ !ieţii sa+e% pădurea tre4uie să ajute noaptea să 0ntunece +umea% 0n .iinţe+e iu4ite ne-au părăsit i c0nd toţi sorii 4ucuriei au a4andonat păm0ntu+% atunci .+ectat% 0n capito+u+ următor% asupra corn.e apa proaspătă+" )( .e+ de dipsomanie a morţii"## 0n e+% .run.+at de um4re% greu de păreri de rău i de remu cări tene4roase% 0 i !a 0ncepe !iaţa +entă i 0nă4u ită" @-)@ este acum elementul care 0 i aminte te de morţi" *ără să tie% doar prin .++mc% morimi noi" Apa este ast. precum i 0n a+t te-t %8lalumeM.care doarme" In re!eria +ui Edgar 6oe% pentru un !isător !iu% .ocu+ui !iu si uni!ersa+% „tinde să se trans.I gii+e materia+e e+ementare" :om 0nţe+ege asta mai 4ine c0nd !om .ide+ c+ar!i.ra-riu+% nu !a mai tre4ui să +e considerăm doar ni te monstruo.!oare+e .ost su4 in.ut +impede că% atunci c0nd intra 0n 0ntuneric% um4ra ei se desprindea de ea i era 0nghiţită de apa 0ntunecată% pe care o 0nnegrea i mai mu+t#" =i% 0n acest ceas de re!erie% po!estitoru+ urmea.i u+% „0mi 0nchipuiam că .iecare c+ipă din copaci% +u0nd +ocu+ ce+or mai !0rstnice i care muriseră# Dp" )[IF" At0ta !reme c0t s0nt +egate de copac% um4re+e trăiesc 0ncă 5 e+e mor c0nd 0+ părăsesc 1 0+ părăsesc murind% 0ngrop0ndu-se 0n apă ca 0ntr-o moarto mai neagră% A dărui ast.ăţi e.uncţie psiho-+ogică esenţia+ă 5 aceea de a a4sor4i um4re+e% de a o.ericirea ne ucide 1 ne.iunii !isu+ui% ca Edgar 6oe% una din .i% copacu+ produce i părăse te o um4ră% a a cum 0n .eţei% e0nd" trecu 0n partea um4rită" Mncet% a+unecă dea +ungu+ apei% dădu oco+ insu+ei i se 0ntoarse 0n partea +uminată" &rumu+ circu+ar parcurs de \0nă 7 am continuat eu% !is0nd 7 este cic+u+ unui scurt an din !iaţa ei" Ea i-a stră4ătut iarna i !ara" S-a apropiat de Moarte cu un an 1 căci am !ă.+uenţa .e de soare t0r.iecare iarnă% o um4ră se desprinde i cade 3în a4anosu+ +ichid# 1 ea este a4sor4ită de tene4re" 0n .ace +unga că+ătorie a 4în"i 0n juru+ insu+ei" Mai 0nt0i% ea stătea dreaptă „pe o 4arcă ciudat de .are !iaţa \0nei nu ar putea .H ple)ului .1 ducţia oarecum continuă care-@ duce pe 6oe +a un .eri unei e-presii poetice o rară .uncţii+e !egeta+u+ui este aceea de a produce um4ră a a cum caracatiţa produce cernea+ă" 0n .0ndu-se de i.aci+ comp+ecu+tura+" E+e 0 i au originea 0n +umea imagini+or prime% urm0nd 0nsu i principiu+ !isu+ui materia+" Ape+e +or au 0ndep+init o .0ndu.iecare an% ne.0r itu+% c0nd tene4re+e s0nt 0n inimă i-n su.und" Ast.iecare an e+ 0 i produce i părăse te . care-i dăruie te e+ementu+ui materia+ capacitatea de a acţiona ca un om" Apa nu mai este o su4stanţă pe care o 4em% ci o su4stanţă care 4ea" Ea . 0ncă de pe acum tre4uie s3 notăm se.

!o+tăm o e-p+icaţie a coerentei imaginaţiei 0n 0nsu i p+anu+ imagini+or% +a 0nsu i ni!e+u+ mij+oace+or de e-presie" Studiu+ de .Ast.e+u+ acestei ape% spune po!estirea ?% am re.ică 1 am re+uat mai a+es +ectura +ui (or-don P7m.iti!ă% rea+istă% tiinţi.iecare a!0nd o anumită cu+oare 1 că aceste !ini oare nu se amestecau 0ntre e+e 1 iar coe. „stinge orice sete#" „&at .ăcut orice apă o4i nuită% ea nu a!ea niciodată% cu e-cepţia torenţi+or i a cascade+or% aparenţa o4i nuită de apă limpede. Totu i% tre4uie să spun că era +a .iind .eci de ani% nu am a!ut curaju+ să duc p0nă +a capăt +ectura acestor a!enturi intermina4i+e i monotone" &ar c0nd am 0nţe+es importanţa re!o+uţii+or să!0r ite de noi+e psiho+ogii% mi-am re+uat toate i !echi+e +ecturi i% 0n primu+ r0nd% pe ce+e ce-@ p+ictisiseră pe cititoru+ de.e+ o contri4uţie comp+ementară +a te.a demonstrată de doamna Conaparte" A a cum a descoperit aceasta% amintirea mamei muri4unde este genia+ acti!ă 0n opera +ui Edgar 6oe" Ea are o neo4i nuită putere de asimi+are i e-primare" &ar imagini at0t de di!erse aderă at0t de puternic +a o amintire incon tientă tocmai pentru că au 0ntre e+e o coerenţă natura+ă" Iată ce+ puţin te.!o+tă imaginaţia 0n direcţii mu+tip+e" 2ritica +iterară c+asica impiedică această de.iind ? desă:0r i.e% o4ser!am că toată masa +ichidu+ui era a+cătuită dintr-un număr de !ini oare distincte% .+et" Iar această carte% pe care cititoru+ că+ău.erite de ansam'lul noilor co+i psiho+ogice" &e 0ndată ce citim """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""" de. ca să !ă dau o idee +impede despre natura acestui +ichid% i nu o pot .iu am i.u.erea ochiu+ui toate !arietăţi+e de purpuriu% ca pe tot at0tea sc+ipiri i re.ormat de +ectura po.ragiaţii care mor de .ie este at0t de mare% 0ne0t nau.ă" Această apă 0m4ogăţită cu at0tea re.i !a+oarea anchetei psiho+ogice a doamnei Conaparte% nu este inuti+ să de.e+% 0n domeniu+ imagini+or% surprindem treptat cum imaginea Morţii cucere te su.% nici un rea+ist nu !or recunoa te o apă păm0ntească" Insu+a unde se găse te apa aceasta e-traordinară este situată% după po!estitor% „+a ['f )I? +atitudine i" E'f (? +ongitudine !est#" Această apă +e s+uje te drept 4ăutură tuturor să+4atici+or din insu+ă" :om !edea dacă ea poate stinge setea% dacă poate% ca apa din mare+e poem "nna'el 5ee.a mea" Cine0nţe+es% această coerenţă nu e o +ogică" Ea nu este nici direct rea+ă" 0n rea+itate% nu !e.o+osesc mu+te cu!inte" &e i această apă curgea nă!a+nic pe toate po!0rni uri+e% cum ar .ace .i um4re+e copaci+or +uate de !a+uri" &ar imaginaţia materială dă dreptate acestei coerenţe a imagini+or i a re!erii+or" .it de o cu+tură retorică o poate +ua drept săracă i neterminată% mi s-a de. ea dep+ină a unui !is de o ciudată unitate1 &in acea c+ipă am situat-o printre mari+e opere aie +ui Edgar 6oe" &atorită acestui e-emp+u am 0nţe+es% cu o mare +impe. a o spune7 este consacrat acestei psiho+ogii mai super.!ă+uit% dimpotri!ă% ea .ieaLcareKDiăKAjaauă .ice mai mu+t sau mai puţin so+ide% ajunge o4ositor i'rintr%(n surp+us de o4ser!aţii tehnice" 6reocuparea pentru preci.+etu+ +ui 6oe" 2red că aduc ast. Această operă% după cum tim% po!este te că+ătorii i nau.e+ de +impede ca orice apă ca+-caroasă e-istentă% iar di.erenţa nu e-ista dec0t 0n aparenţă" $a prima !edere% i mai a+es c0nd p+anu+ era doar u or 0nc+inat% ea semăna 0ntruc0t!a% 0n pri!inţa consistenţei% cu un amestec dens de gumă ara4ică i apă o4i nuită" &ar aceasta era cea mai puţin interesantă dintre ca+ităţi+e ei e-traordinare" Nu era inco+oră 1 nu a!ea nici o cu+oare uni.ost un admirator a+ +ui Edgar 6oe 0ncă de c0nd a!eam două.ectă 0n raport cu mo+ecu+e+e din care erau a+cătuite i imper.i .ime% !a+oarea noilor procedee de lectură o.iciai+e a imagini+or" 2ine se 0m4ogăţe te se 0ngreunea.+ă +a un ma-imum de densitate" 0+ +uăm din "venturile lui "rthur (ordon P7m din <antmcket.ragii" Ea este p+ină de deta+ii tehnice despre !iaţa maritimă" 0n mu+te pagini% naratoru+% stăp0nit do idei tiinţi.rontiera dintre incon tient i con tient" Am 0nţe+es atunci că această a!entură care% 0n aparenţă% a+eargă pe două oceane% este 0n rea+itate o a!entură a incon tientu+ui% o a!entură ce se mi că 0n noaptea -inui su.aţă 7 n( 0ncete.uncţia poetică% de „. Este apa cu ade!ărat caracteristică pentru meiapoetica +ui Edgar 6oe" Este cea mai grea dintre toate ape+e" :om da chiar acum un e-emp+u 0n care apa imaginară se a.ormă +umii Diee. situ0nd de data asta drama aco+o unde este orice dramă% adică +a .ectă 0n raport cu !ini oare+e 0n!ecinate" &acă introduceai 0n ea un cuţit% apa se )X .ricare ar .ără să .oame urmăresc pe ca+endar po!estea nenorocirii +or" In !remea dint0i a cu+turii me+e% găsisem această carte doar p+ictisitoare% i% deji am .ormă oarecare i% curg0nd% o.ă opere+e -+iterare +a o e-perienţă psiho+ogică7"""""""""""""""""""o e-perienţă -repetată% ia o -e)perienţă """"""""""""""""Ea uită pur i" simp+u de .+e-e schim4ătoare a+e unei ţesături de mătase""" &acă ump+eam cu această apă un !as oarecare% i dacă o +ăsam să se a e.at să gustăm din ea% presupun0nd că era a+terată 1 a4ia ce!a mai t0r.e-istă poetic dec0t dacă este 0ntruna reimaginată" &ar iată uimitoarea pagină 0n care nici un că+ător% nici un geogra.iunea +or era per.!o+tare di!ergentă 6rin pretenţii+e sa+e +a autocunoa tere psi-ho+ogica""""""""""""""""""""""""""""""""""""".0nnăscută% care nu se in!ăţă%"""""" raportea.4utit să 0nţe+egem că a a arătau toate ape+e curgătoare din ace+ arhipe+ag" Nu tiu cu ade!ărat cum să procede.tQ.+e-e i um4re este o apă grea.

ami+iarS% este% dimpotri!ă% tot ce poate .% nici /n rea+ist nu !or recunoa te o apă păm0ntească" Insu+a unde se găse te apa aceasta e-traordinară este situată% după po!estitor% „+a ['f )I? +atitudine i E'f (? +ongitudine !est#" Această apă +e s+uje te drept 4ăutură tuturor să+4atici+or din insu+ă" :om !edea dacă ea poate stinge setea% dacă poate% ca apa din mare+e poem "nna'el 5ee.!o+tare ##di!ergentă"""" pretenţii+e sa+e +a"""""""""""""""""""""""""psi-ho+ogica stiinti.o+!at pro4+ema .!ă+uit% dimpotri!ă% ca .ă nenumărate !ariante" Atunci de ce sa .ost un admirator a+ +ui Edgar 6oa 0ncă de c0nd a!eam două.+et" Iar această carte% pe care cititoru+ că+ău. Totu i% tre4uie să spun că era +a .aţiS i unde nimic din ceea ce !e.ime% !a+oarea noilor procedee de lectură o.iind desă!3r irea dep+ină a unui !is de o ciudată unitate1 &in? acea c+ipă am situat-o printre mari+e opere a+e +ui Edgar 6oe" &atorită acestui e-emp+u am 0nţe+es% cu o mare +impe.e+u+ acestei ape% spune po!estirea i% am re.ă opere+e7+iterare +a o e-perientă psiho+ogică """""""""""""""""" e-perienţă -repetată% +a o e)perienţă .e% o4ser!am că toată masa +ichidu+ui era a+cătuită dintr-un număr de !ini oare distincte% .itate p0nă atunci de oamenii ci!i+i.ace .ără să .o+osesc mu+te cu!inte" &e i această apă curgea nă!a+nic pe toate po!0rni uri+e% cum ar .entat prima !erigă din +ungu+ +anţ de miraco+e i.ica"""""""""""""""""""""""psiho+ggică.ectă% pe care puterea de coe. 2a uită pur i simp+u de .4itoare care a!eau să mă 0nconjoare cu timpu+"# .eci de ani% nu am a!ut curaju+ să duc p0nă +a capăt +ectura acestor a!enturi intermina4i+e i monotone" &ar c0nd am 0nţe+es importanţa re!o+uţii+or să!0r ite de noi+e psiho+ogii% mi-am re+uat toate i !echi+e +ecturi i% 0n primu+ r0nd% pe ce+e ce-@ p+ictisiseră pe cititoru+ de.oame urmăresc pe ca+endar po!estea nenorocirii +or" In !remea dint0i a cu+turii me+e% găsisem această carte doar p+ictisitoare% i% deji am .antasme+or dominante ce-@ stăp0nesc pe po!estitor% adăugind 5 „Nu-i greu să recunoa tem 0n această apă s0nge+e" Re.0nchidea 4rusc pe măsură ce acesta 0nainta% iar c0nd 0+ scoteai% toate urme+e +ăsate de trecerea tăi u+ui erau pe dată terse" &ar dacă tăi u+ se strecura cu grijă 0ntre două !ini oare% a!ea +oc o despărţire per. ca să !ă dau o idee +impede despre natura acestui +ichid% i nu o pot .uncţia poetică% de c"""""""""""""""""""""""""""""" .ăcut orice apă o4i nuită% ea nu a!ea niciodată% cu e-cepţia torenţi+or i a cascade+or% aparenţa o4i nuită de apă limpede.nchisă.i mai .ectă% pe care puterea de coe.4utit să 0nţe+egem că a a arătau toate ape+e curgătoare din ace+ arhipe+ag" Nu tiu cu ade!ărat cum să procede.iune nu o corecta imediat" *enomene+e +egate de această apă au repre.ami+iar tuturor oameni+or5 un corp a+ cărui s0nge% +a !remea +ui% chiar 0nainte de +apte+e pe care +-am supt% ne-a hrănit% corpu+ mamei noastre% ce ne-a gă.iti!ă% rea+istă% tiinţi.iu am i.ă% participăm +a su4+imări .ică 1 am re+uat mai a+es +ectura +ui (or-don P7m.iunea +or era per.ectă 0n raport cu mo+ecu+e+e din care erau a+cătuite i imper. „stinge orice sete#" „&at .ectă 0n raport cu !ini oare+e 0n!ecinate" &acă introduceai 0n ea un cuţit% apa se 0nchidea 4rusc pe măsură ce acesta 0nainta% iar c0nd 0+ scoteai% toate urme+e +ăsate de trecerea tăi u+ui erau pe dată terse" &ar dacă tăi u+ se strecura cu grijă 0ntre două !ini oare% a!ea +oc o despărţire per.4itoare care a!eau să mă 0nconjoare cu timpu+"# &oamna Mărie Conaparte a citat i ea aceste două pagini e-traordinare" $e citea.iind .entat prima !erigă din +ungu+ +anţ de miraco+e i.i .+e-e schim4ătoare a+e unei ţesături de mătase""" &acă ump+eam cu această apă un !as oarecare% i dacă o +ăsam să se a e.erea ochiu+ui toate !arietăţi+e de purpuriu% ca pe tot at0tea sc+ipiri i re.at să gustăm din ea% presupun0nd că era a+terată 1 a4ia ce!a mai t0r.iecare a!0nd o anumită cu+oare 1 că aceste !ini oare nu se amestecau 0ntre e+e 1 iar coe.rontiera dintre incon tient i con tient" Am 0nţe+es atunci că această a!entură care% 0n aparenţă% a+eargă pe două oceane% este 0n rea+itate o a!entură a incon tientu+ui% o a!entură ce se mi că 0n noaptea unui su.oarte !ariate careKacceptă imagini """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""imaginaţia 0n direcţii mu+tip+e" 2ritica +iterară c+asica 0mpiedecă această de.erirea +a !ene este .duit timp de nouă +uni" Se !a spune că interpretări+e me+e s0nt monotone i se 0ntorc 0ntruna +a ace+a i punct" &ar nu eu s0nt de !ină% ci incon tientu+ oameni+or% care 0 i găse te 0n preistoria sa teme+e eterne% pe care% apoi% 4rodea.i nu-ţi este Q.u.ă% 0n cartea sa _ după ce a re.ăcută e-p+icit% iar păm0ntu+% Qcare se deose4ea 0n mod esenţia+ de toate ce+e !i.0nnăscută% care se 0n!aţă% raportea.erite de ansam'lul noilor co+i psiho+ogice" &e 0ndată ce citim o operă cu ajutoru+ """"""""""""mij+oace de 3na+i.e+ de +impede ca orice apă ca+-caroasă e-istentă% iar di.erenţa nu e-ista dec0t 0n aparenţă" $a prima !edere% i mai a+es c0nd p+anu+ era doar u or 0nc+inat% ea semăna 0ntruc0t!a% 0n pri!inţa consistenţei% cu un amestec dens de gumă ara4ică i apă o4i nuită" &ar aceasta era cea mai puţin interesantă dintre ca+ităţi+e ei e-traordinare" Nu era inco+oră 1 nu a!ea nici o cu+oare uni.ormă +umii% ce nu e-istă poetic dec0t dacă este 0ntruna reimaginată" &ar iată uimitoarea pagină 0n care nici un că+ător% nici un geogra.it de o cu+tură retorică o poate +ua drept săracă i neterminată% mi s-a de.iune nu o corecta imediat" *enomene+e +egate de această apă au repre. situ0nd de data asta drama aco+o unde este orice dramă% adică +a .ormat de +ectura po.im surprin i c0nd% su4 ara4escuri+e acestor !ariante% reapar 0ntotdeauna )N .ormă oarecare i% curg0nd% o.

ecti! e-perimentate" Nu incon tientu+ sugerea.e+ 5 „.ier4inte+e# U0ngeF o4scur# T 2u (ordon P7m s0ntem 0n aparenţă +a antipodu+ !ieţii intime 5 a!enturi+e !or să .ericit" E totu i +oc i pentru o poetică a s0nge+ui cura!os.area s0nge+ui5 pagina este +i.ită să scrie poeme cosmo+ogice" Apa grea din metapoe-tica +ui Edgar 6oe are desigur o „componentă# care !ine dintr-o . p" ENF" Ne e-p+icăm a adar de eeR pentru un psihic at0t de marcat% tot ceea ce% 0n natură% curRge greoi% dureros% misterios este ca un s0nge 4+estemat% ca un s0nge care aduce cu e+ moartea" 20nd un +ichid se !a+ori.ide+itate de Edgar 6oc% au marcat pentru toată !iaţa incon tientu+ poetu+ui" 6oe 0nsu i a scris 5 „Iar acest cu!0nt 7 s0nge 7% acest cu!0nt suprem% rege a+ cu!inte+or 7 totdeauna at0t de 0ncărcat de mister% de su.i e-p+ore.arerie" Tre4uie deci să in!ente.orm +egii imaginaţiei acti!e% pe care am mai semna+at-o% 0n antrepo.i numit i ceea Qe este numit" &ar tocmai 0n această .i numit" Iată ana+i.i pronunţat% totu+ s-ar coa+i.+eţi această poetică a s.ată 7 incon tientu+ cititoru+ui posedă !a+ori.aci+ si ar4itrar" Mai t0r.ami+iare +e dă o primă +ecţie !isători+or ce nu e.e 1 ea poate să i disp+acă 7 4a chiar să pro!oace si+ă 7% ceea ce poartă de asemenea o urmă de !a+ori.iu am 0nţe+es că de i această pagină nu cuprindea nici un ade!ăr o'iectiv.+etu+ui meu<# %P7m.a pri!ită dinspre autor" &ar cea pri!ită dinspre cititor > *ie că 7 situaţie nicidecum genera+i. at0t de di.ată ast.e incon tientu+" &e ce apa% acest +ichid uni!ersa+% n-ar putea să capete i ea o proprietate ciudată > Apa găsită !a .ace prin s0nge" Aici inter!ine incon tientu+ 5 cu!0ntu+ s.iti!ă a „apei .% 0n deta+iu+ ei% toată această e-p+icaţie psihana+itică" Ea ne o.aţă" 2ititoru+ care a studiat pagină cu pagină marea +ucrare a doamnei Conaparte% nu mai are nici o 0ndoia+ă că hemopti. 6au+ 2+aude+ !a 0nsu.+etu+ui meu „po.i4ri+are#% V .i scris 0n această pagină" &acă ar .ost interesat% 0n copi+ărie% de je+euri i de guma ara4ică1 e+ a !ă.ă 7 mi-a apărut atunci de trei ori mai 0ncărcat de 0nţe+esuri < 7 Această !agă si+a4ă %'loodM 7 desprinsă de seria de cu!inte precedente care o ca+i.ă .i +apte+e" &ar incon tientu+ +ui Edgar 6oe poartă o marcă particu+ară% o marcă .+et% +a apa noastră omenească 0ncărcată? cu !irtute i spirit% +a .i4i+ă1 ea poate chiar% dacă e-istă o 4ună orientare% să emoţione.i.a 0mpotri!a +ui1 con tientu+ +-ar re.are" *ie că această !a+ori.iti!#% am !ă.erinţă i groa.itat să introducă 0ntr-o po!estire realistă .i deci un +ichid in!entat" In!enţia% supusă +egi+or incon tientu+ui% sugerea.0r ite a+e imaginaţiei materia+e" 2redem deci că putem a.ii+e care au dus mai 0nt0i +a moartea mamei i apoi +a moartea tuturor .e 1 tre4uie deci să.onă intermediară 0n care e-primarea cere „mu+te cu!inte#% pagina +ui Edgar 6oe poartă marca unor +ichide e.ace ape+ +a ceea ce e-istă 0n noiW 0ntre carne i su.ite+e 0n care se juca pe !remea c0nd era copi+% se a.u+a +ogic ca pe o a4surditate% e-perimenta+ ca pe o imposi4i+itate% intim ca jjpe o amintire 4+estemată" Apa e-traordinară% apa care-@ juime te pe că+ător% !a .emei+or iu4ite cu . ea a!ea oricum un sens su'iectiv.ona intermediară dintre s0nge i apă% dintre ceea ce nu poate . Acest sens su4iecti! atrage atenţia unui psiho+og care 0ncearcă să regăsească !ise+e ce premerg opere+e" Totu i% nu ni se pare că psihana+i.ie doar geogra.eră un +uminos e-emp+u de materialism.ia a+ţii < 7 nu a e.i4re" .are a +ichidu+ui prin s0nge nu e-istă +a cititor 1 pagina 0 i pierde orice interes 1 ea este de ne0nţe+es" In prima mea +ectură% pe !remea su.ă un +ichid organic% care ar putea .ăceau distinctă% cădea% grea i 0ngheţată% 0n 0ntunericu+ ad0nc din 0nchisoarea mea% 0n cot+oane+e ce+e mai tainice a+e su.i4roasă% i a introdus +ama unui cuţit 0ntre .+u!ii care curg 0ncet% stră4ătute de !ini oare ca un +ichid 0ngro at" Edgar 6oe a 0nă+ţat +a ni!e+ cosmic e-perienţe +imitate% con.ata+ă 5 !a+ori.ice" &ar po!estitoru+% care 0ncepe printr-o naraţiune descripti!ă% simte ne!oia să producă o impresie de 4i.ngelui viu.rice 9 apă ne tre.area se !a .ică .ut că aceasta% c0nd se 0ngroa ă% capătă o structură .oarte pueri+ă" Tre4uia s-o arătăm% 0nainte de a re+ua cercetarea unor „componente# mai omene ti% mai dramatice" )[ .+a me+asă" Este tot o materie „me+anco+ică#" E.ă e-perienţa cuţitu+ui strecurat 0ntre !ini oare+e apei e-traordinare" Este ne!oie de o e-perienţă po.irma că Edgar 6oe a .ut 0n ea doar ce!a .e te dorinţa 1 i% mai mu+t dec0t marea nepri-"L hănită i a+4astră% ea .oarte acti! 0n incon tient% a a cum am semna+at i 0n introducerea noastră +a cartea de .orm% are o structură internă% i care% ca atare% suscită jocuri+e nes.i i să tai acea pastă < 2himia natura+ă a materii+or .nge nu !a .ea.icau i o . organic .ă% e+ se 0nrude te cu un +ichid organic" E-istă deci o poetică a s0nge+ui" Este o poetică a dramei i a durerii% căci s0nge+e nu-i niciodată . spune e+ 0nsu i% de ce să n(%> credem > *ără 0ndoia+ă% a !isat +a s0nge 0n timp ce se juca cu guma ara4ică% ciur tocmai de asta 7 ca atî.a c+asică% a+e cărei +ecţii +e-am urmat 0n această interpretare particu+ară% e-p+ică toate imagini+e" Ea nu studia.ace+ea i teme ># Am ţinut să cite.iţi să gu ti din ea% mai a+es c0nd ai un tată adopti! se!er ca Aohn A++an" &ar 0ţi p+ace să mesteci 0n ea cu o +ingură de +emn" 2e 4ucurie% de asemenea% să 0ntin. a unui +ichid ce% de i in.i deci s0nge+e nenumit% s0nge+e ?ce nu poate .erită de cea a +ui Edgar 6oe" Să dăm un e-emp+u 0n care s0nge+e este o apă !a+ori.

ă imagini% e+ !isea.r" MoureZF" .s restlessness.emeii% a !ăii% a apei" *rumoasa !a+e% t0nără i +uminoasă timp de o c+ipă% tre4uie deci să de!ină 0n mod necesar un cadru a+ morţii% cadru+ unei morţi caracteristice" Moartea !ăii i a ape+or nu este% +a 6oe% o toamnă romantică" Ea nu-i o cădere de .ace să semene cu un cada!ru .+et i +ucruri% se a.nce it miled a silent dell Wherc the !eo!le did noi d>ell NoL each visitor shall confess Ghe sad valle7.nt de vis.iunea +ui 6oe% această cu+oare !erde 5 „ochii sera.undamenta+ă a metapoeticii +ui Edgar 6oe" Tene4re+e 0nse i au adeseori% 0n !i.ată 0ntr-o +umină specia+ă" Este moartea .ici au !ă.oarte aproape de 0ntunecatu+ +ac Au4er% 0n 0nceţo ata regiune aeir 7 aco+o% +0ngă umeda m+a tină Au4er% 0n pădurea 40ntuită de !ampirii din aeir# %8lalume.eră apei% 0n sti+u+ speci.undamenta+ă pentru incon tientu+ +ui Edgar 6oe% ea tre4uie să gu!erne.e7 of unrest. in.ică mai a+es ast.:I &acă apa este% cum pretindem noi% materia .i-at sensu+ psihana+itic a+ noţiunii de <atură.ia su4iecti!ă" 0 i are +ocu+ nu pe „harta iu4irii#% ci pe „harta me+anco+iei#% pe „harta ne. trad" .ut tene4re+e acestei +umi1 !erde+e cenu iu %that gre7ish greenM pe care Natura 0+ pre.4uciumu+ posomoritei !ăi" %Ghe val.r" MoureZF Mai de!reme sau mai t0r.răm0ntă" &in pricina acestui destin +atent% spune doamna Conaparte% „nimănui nu i-ar p+ăcea să trăiască 0n !reunu+ dintre +ocuri+e descrise de 6oe#" „20nd e !or4a de peisaje+e +ugu4re% +ucru+ se 0nţe+ege de +a sine 1 cine ar !rea să +ocuiască 0n 2asa /sher > &ar peisaje+e !ese+e din opera +ui 6oe s0nt aproape tot at0t de respingătoare1 e+e s0nt prea !oit ca+me% prea arti.ic pentru 6oe" E+ nu tre4uie raportat dec0t +a geogra.e !e tede" 2opacii nu se 0ngă+4enesc" *run.+uenţă ca o rouă% adormitoare i !agă% picură din pata aurie# %Irene.iecare +oc me+anco+ic 5 pretutindeni că+ătoru+ 0nt0+ne te 0nspăim0n-tate+e Amintiri a+e Trecutu+ui# %Păm.antome% aceia i !ampiri" Este deci ace+a i +ac% aceea i apă% aceea i moarte" „6e +acuri+e din care se re!arsă ape singuratice% singuratice i moarte 7 ape triste% triste i 0ngheţate precum .ardat ># Dp" '))F" 0ntr-o asemenea natură% contopire dintre trecut i pre.iecare +oc 4+estemat 7 0n .e păm0ntu+" Este s0nge+e 6ăm0ntu+ui" Este !iaţa 6ăm0ntu+ui" Apa !a t0r0 cu sine 0ntreg peisaju+ către propriu+ său destin" . trad" .a +acrimi+or ce se pre+ing de pretutindeni#" Soare+e 0nsu i p+0nge peste ape 5 „.rî#"a o !a+e tăcută /nde nimeni nu +ocuia "cum .+u+ naturii proaspete# Dp" '))F" 6entru a su4+inia i mai mu+t tristeţea oricărei . re!in ace+ea i .ericirii omene ti#" „Ace+ +oc era .iu% 0ntr-o !a+e tre4uie să ne cuprindă ne+ini tea" :a+ea adună ape+e i griji+e% o apă su4terană o sapă i o .orme nedes+u ite din cau.+uenţă astro+ogică% adică o materie su4-? ti+ă i tenace% purtată de ra. cu+oarea +acrimi+or"L Ea .+oritoare% au totdeauna ce!a care +e .rumoase . Ea speci.emei% de ce să .ace din apa tuturor acestor +acuri% a tuturor acestorA m+a tini% apa-mamă a ne.ia intimă% +a geogra.ericită cade din cer pe ape% o in.icia+e% nicăieri nu simţi su.ardată cu cu+ori+e !ieţii" 0n numeroase pagini% doamna Conaparte a .ă materii" $acrimi gre+e aduc +umii un #sens omenesc% o !iaţă omenească% o materie omenească" Romantismu+ se 0m4ină aici cu un straniu materia+ism" &ar i in!ers% materia+ismu+ imaginar de imaginaţia materia+ă capătă aici o sensi4i+itate at0t de ascuţită% at0t de dureroasă% 0nc0t poate 0nţe+ege toate dureri+e poetu+ui idea+ist" )O .+ă lacul "u'er.eră pentru morrri0ntu+ *rumuseţii# %"l "araaft trad" .rumuseţi% !om adăuga că +a Edgar 6oe .iece că+ător !or4i-!a &e .r" Ma++armeF 0n +acu+ din Păm.ericirii omene ti% materia me+anco+iei" Nu mai e !or4a de impresii !agi i genera+e% ci de o participare materia+ă" :isătoru+ nu mai !isea.ent% contopire dintre su.nt de vis.rumuseţea se p+ă-j teste cu moartea" A+t. trad" .ic a+-chimiei% culoarea nefericirii univesale.iecare dintre noi% natura nu este dec0t o pre+ungire a narcisismu+ui nostru primiti! care% +a 0nceput% i-a ane-at mama% instanţa hrănitoare i ocrotitoare" =i cum% pentru 6oe% mama de!enise de timpuriu un cada!ru% cada!ru+ unei tinere i .ăpada crini+or 0nc+inaţi 7 prin munţi 7 prin munţii cenu ii 97 prin m+a tina unde să+ă +uiesc 4roasca i op0r+a 7 prin 4ă+ţi i e+e tee +ugu4re 7 unde +ocuiesc :ampirii 7 0n .r" Ma++armeF" W Aceste ape% aceste +acuri s0nt hrănite cu +acrimi cos-inice care cad din 0ntreaga natură 5 „Neagră !a+e 7 i tetirs de apă um4rită 7 i păduri asemenea nori+or% cu . Este po!estea comună a .ic i materia+"? Această influenţă 0i con.ia &(i Edgar 6oe% p0nă i !ăi+e ce+e mai +uminoase se 0ntunecă 5 .e ca un rău .e+ spus% +a 6oe% frumuseţea este o cauză a morţii. trad" . #dinioară sN.run.r" MoureZF" 2hiar su4 semnu+ cu+ori+or% Moartea este% +a 6oe% a e.im surprin i că peisaje+e din opera +ui% chiar i ce+e mai 0n.i u+ trece doar de +a un !erde-deschis +a un !erde-0ntunecat% +a un !erde materia+% +a un !erde gras care este% credem noi% cu+oarea . anume apă% o anume !a+e" 0n poe.i.e+ sensu+ Naturii +a Edgar 6oc 5 „6entru . influenţă ne. at0t de speci.

ă ce !or4e te +a trecut după un at0t de scurt trecut i care totu i.e ti% a+ acestui somn !egheat de iu4irea ce+or !ii% +egănat de +itanii+e amintirii 5 Asemeni r0u+ui $ethe% +acu+ 7 !edeţi < 7 pare cu.eră sens pro.undă 0n repaus1 precum $ethe% +acu+% iată% pare .marinu+ sa+ută morm0n-tu+% crinu+ p+ute te pe !a+ 1 0n!ă+uindu.a operei i a !ieţii sa+e 5 N-am putut să iu4esc dec0t +ucruri+e 0n care Moartea Iţi amesteca su.+de!ăratu+ suport materia+ a+ morţii% sau !om mai 0nţe+ege% printr-o in!ersiune cu totu+ .i" Mntreaga *rumuseţe doarme# Dtrad" .undat 0ntr-un somn con tient% i n-ar !rea nicidecum să se tre.und dec0t amintirea 1 atunci ne regăsim% 0mpreună cu cei dispăruţi% 0n patria Nopţii" /nii se duc să doarmă .e+% pentru a-@ 0nţe+ege pe Edgar 6oe% tre4uie 7 0n toate momente+e decisi!e a+e poeme+or i po!estiri+or 7 să .eci de ani% de!i.mu+ se og+inde te 0n trecutu+ +ui% orice imagine este pentru e+ o amintire" 'I @ - .iunea +ui 6oe% cere a socotit că tre4uie să ascundă secretu+ geniu+ui său > um4re+or% ea re0n!ie toate amintiri+e" Ast.i imo4i+ă răs.i re+uate 0n Cemeie dormind.r" Ma++armeF" Ne găsim aici 0n chiar inima dramei meta.ă pentru cine!a care are două.ă 0n pro.ormăiisaisimp+aN teorema de psiho+ogie a incon tientu+ui pe care o propunem pare 4ana+ă% dar demonstraţia sa pri+ejuie te% credem% noi +ecţii psiho+ogice Iată propo. :om 0nţe+ege atunci că apa esia.eră .ă .ormu+ei > Nu arată ea oare c+ar!i.ide+itate unei !ieţi 0ntregi _ Ast. să păstreze.ească 1 ro.und i .con.marinu+ doarme pe morm0nt% crinu+ se cu+că pe !a+ Mntreaga *rumuseţe doarme )" Aceste !ersuri de tinereţe !or .rumuseţe tuturor &oamna Conaparte Dp" )[F o4ser!ă că „aceste r0nduri au .icia+ă i imposi4i+ă" =i totu i ea se propagă pretutindeni" 2e+ care iu4e te nu 0nt3r.r0ngeri+e" Re.e+ ia na tere un .ost suprimate de 6oe i deci nu au .acem o sinte.ericit 0n somnu+ +ui con tient i pentru nimica 0n +ume nu s-ar tre.oarte departe% pe ma+uri+e Gange+ui% 0ntr-un „regat de +ingă mare#% 0n „!a+ea cea mai !erde#% +0ngă ape+e anonime i !isătoare" &ar ei continuă să doarmă 5 """morţii dorm cu toţii ce+ puţin c0t p+0nge Iu4irea" c0t +acrimi+e curg din ochii amintiriiP" $acu+ cu ape adormite este sim4o+u+ acestui somn tota+% din care nu !rei să te mai tre. să se teamă.ie să admire.idu+ părăginit se cu.esc dec0t atunci c3nd propriu+ nostru somn ne dăruie te un !is mai pro.rumoase i .ice a +ui Edgar 6oe" Aici 0 i capătă 0ntreg 0nţe+esu+ de!i.ără nume% adormită „su4 +una mistică""" in uni!ersa+a !a+e#" „Ro.i totodată . unu+ din u+time+e poeme scrise de Edgar 6oe" A a cum se 0nt0mp+ă cu e!o+uţia incon tientu+ui% Irene a de!enit% 0n acest u+tim poem% .ide+e" Numai apa poate dormi% păstr0ndu.+ect0nd chipu+ !isătoru+ui .ide+ Marii AmintiriL /m4rei /nice% apa dăruie te .orţă sim4o+ică" Iată deci de ce apa este materia morţii .irească 0n psiho+ogia incon tientu+ui% 0n ce sens pro.u+ui arti. 0n re!erie% ce+e trei cau.ă dintre *ormă% E!eniment i Su4stanţă poate să-i pară .ost traduse de Ma++arme#" &ar această suprimare nu este tocmai o do!adă a e-traordinarei importanţe a .iţia ce tre4uie demonstrată 5 ape+e imo4i+e e!ocă morţii% pentru că ape+e moarte s0nt ape stătătoare" 0ntr-ade!ăr% noi+e psiho+ogii a+e incon tientu+ui ne 0n!aţă că morţii% at0ta !reme c0t răm0n 0ncă printre noi% s0nt% pentru incon tientu+ nostru% cei ce dorm" Ei se odihnesc" &upă 0nmorm0ntare ei s0nt% pentru incon tient% cei a4senţi% adică cei ce dorm 0n +ocu+ ce+ mai ascuns% ce+ mai acoperit% cei ce dorm somnu+ ce+ mai ad0nc" Ei nu se tre.:II Am reunit numeroase documente 7 pe care am putea u or să +e dăm 0n număr i mai mare 7 pentru a do!edi că% 0n metapoetica +ui Edgar 6oe% apa imaginară 0 i impune 0ntregu+ui uni!ers de!enirea psiho+ogică" Acum tre4uie să mergem +a esenţa 0nsă i a acestei ape moarte.i+oso.undLmoarteLi este% pentru imaginaţia materia+ă marcată de apăTTudra uni!ersa+ă" Su4 .ă 0ntre *rumuseţe% Moarte i Apă" Această sinte.rumuseţea 1 numai apa poate muri% păstr0ndu.e+ de narcisism recurent i prin de+egaţie% ce +e con .+area cu cea a *rumuseţii""" I cou+d not Io!e e-cept Hhere &eath aas ming+jng his Hith CeautZ?s 4reath""" 2iudată de!i.orma% de!enirea% materia% se unesc at0t de 4ine 0ne0t s0nt insepara4i+e" /n !isător ce !isea.emeia anonimă care doarme% moarta dragă% dar .i 0n ceaţă s0nu+% .e care gu!ernea.rumuseţe tuturor ce+or pe care i-am iu4it" .un.ime% ca Edgar 6oe% +e-a reunit 0ntr-una i aceea i .i.

iinţe+or i 0n ad0ncu+ .e+ de ad0nc" :III E-istă un semn de moarte care con.antomă ce respiră% respiră a4ia au.+uenţă +ini titoare" Nici un murmur nu se 0nă+ţa din apa-i% i a+uneca totdeauna atit de +in% 0nc3t .o nitoare a .emeră < .eu+ Eros din !a+% i simţeam> cum aprinsese 0n noi su.ă% 0i 0mpiedici pe morţi să doarmă" &ar oare .+u!iu+ nu mai c3ntă" Iar tu" !isătoru+e" +asă-te năpădit de tăcere < $0ngă apă% ascu+t0ndu-i cum" !isea.ă!orit 0ntr-o spaimă ine-p+ica4i+ă" „Atunci m-am m0niat i am aruncat 4+estemu+ tăcerii peste r0u% i nu.i spun ne.ericirea% e o .+eta trecătoare% atunci ape+e% tor timp de o c+ipă% au ce!a de spus 5 din ad0ncu+ r0u+ui se 0nă+ţă „treptat un murmur care% cu timpu+% de!eni o me+odie puternică i duioasă% mai di!ină dec0t cea născută din harpa +ui Eo+% mai du+ce dec0t tot ce nu era !ocea E+eonorei# Dp" @NEF" &ar Eieonora „!ă.ie#% cu o inimă care nu-mi ascundea nimic% spirit a+ r0u+ui meu < .ă% .ie o cunună din .u asupra +or% i totu+ amuţi# Dp" )N'F" 2ăci din ad0ncu+ .+et rănit% i tace% r0u+ .ia +ui Edgar 6oe un caracter straniu% de neuitat 5 tăcerea +or" Socotind că imaginaţia% 0n .ie ca somnu+ tău% at0t c0t dăinuie să . Amanţii 0i cer acestei ape nemi cate i tăcute e-emp+e de pasiune 5 „$-ara scos pe .+etu+ poetu+ui este at0t de +egat de inspiraţia apei% 0nc0t"din apa 0nsă i tre4uie să se nască focul iu'irii.i ce curg% apoi se cu.aţă% e !0ntu+ sau ecou+% s0nt c0ţi!a copaci de pe ma+ care.iinţe+or% 0n s0nu+ ape+or !or4e te !ocea unei remu cări" Iată de ce tre4uie reduse +a tăcere% iată de ce rău+ui tre4uie să i se răspundă prin 4+estem 1 tot ce geme 0n noi i 0n a.% tu% nă+ucă a ape+or% singura nă+ucă +impede% i „cu .+eţea !iaţa con.use că degetu+ Morţii era pe s0nu-i% i că% asemenea unei e.i stră+ucirea !e nică# 4 .ia +ui Edgar 6oe devine tăcută" :ese+ia ape+or +a 6oe este at0t de e.i u+ui" 2ur0nd p+ante+e 0nse i !or tăcea% i apoi% c0nd tristeţea !a cuprinde pietre+e% 0ntreg uni!ersu+ !a de!eni mut% ..emeride% ea nu trăise p0nă atunci dec0t ca să moară# Dp" @N(F" Atunci% nuanţe+e de !erde s-au stins% as.ericirea !or4e te > .are ade!ărata .i 0n toate direcţii+e eterne+e capete" =i din e+e iese un murmur nedes+u it ce seamănă cu ce+ a+ unui torent su4teran" =i suspină unu+ către ce+ă+a+t# 5@" Iată ce au.+ete+e ar.eri% i !0nt% i pădure% i cer% i tunet% i oapta nu.+ori care spun Dascu+tă-+e <F !0nturi+or nocturne ce trec prin !ă.eră ape+or din poe.it" „&e .ă% e tot mai stinsă 5 """c0nd o săptăm0nă sau două au trecut% i r0su+ u or 0nă4u ă suspinu+% resping0nd morm0ntu+% apucă drumu+ către !reun +ac reamintit unde adeseori 7 0n !iaţă 7 cu prietenii 7 !enea să se sca+de 0n e+ementu+ pur% din iar4a neatinsă 0mp+etindu.runte stră!e.ie +a .orma sa creatoare% impune o de!enire tuturor ce+or create de ea% !om arăta% 0n +egătură cu tema tăcerii% că apa 0n poe.ericită a E+eonorei% r0u+ cucerise gra!itatea tăcerii !e nice 5 „+i numeam r0u+ tăcerii 1 căci curgerea +ui părea a a!ea o in.ode+e+or +e-au +uat +ocu+ '@ . incit apa" 0nsă i ocrote te „su.duh% „!ai< 7 !ai <# pri!e te o c+ipă% 0nainte de-a p+eca% ape+e +impe.redonea.ătoare a+e strămo i+or#" 2md un s+a4 Eros ai ape+or „aprinde# timp de o c+ipă două =u..ătoare a+e strămo i+or no tri""" toate patimi+e i-au re!ărsat 4eatitudinea de+irantă peste :a+ea Ier4ii Sc+ipitoare# ? Dp" @N'F" Su.4urda+nic nu mai r0de% cascada nu mai .i pentru .ă este ciudat% parcă străin de !a+u+ care trece" 20nd ce!a sau cine!a !or4e te +a supra.eri+or" =i 4+estemu+ că.runtea-i stră!e.im +0ngă r0u% nu !ocea acestuia% ci un suspin% suspinu+ p+ante+or mo+atice% m0n-g0ierea tristă i .eri uria i" Ei suspină unu+ către ce+ă+a+t 0n această singurătate% i 0 i 0ntind către cer +ungi+e g0turi de spectre% c+ătin0ndu.u.+ete+e ar.run.iri oare+e de nisip păreau ni te per+e" pe care +e contemp+am cu 4ucurie 0n ad0neuri+e ei% per+a nemi cate% ce răm3neau pe stră!echiu+ +or +oc% ră p0ndin-du.Apoi% c0nd og+inda ape+or se 0ntunecă% iar amintirea se terge% se 0ndepărtea.undă D0mpo!ărat de durereF 0n ceru+ nesigur i 0ntunecat?" .ericire c3ntă > 6e !remea .are Edgar 6oe a r0s !reodată > 0nt0+nim +a e+ c0te!a r0uri !ese+e% 0n preajma i.iecare parte a acestui r0u cu a+4ie m3+oasă se 0ntinde% +a o distanţă de mai mu+te mi+e% un pa+id pustiu de nu.ara noastră tre4uie să cadă su4 4+estemu+ tăcerii" Iar /ni!ersu+ 0nţe+ege 0n!inuiri+e unui su.!oru+ui +or% dar cur0nd ape+e tac" :oci+e +or scad repede% trec0nd treptat de +a susur +a tăcere% 0nsu i murmuru+ ce +e 0nsu.

ona primei raţiona+i.e .i % pe !0r.ia +ui Edgar 6oe 5 „Mu.i copacu+ persona+" Moartea tre4uia să .ică% .run.ate" E!ident% +e adusese p0nă aco+o Rinu+% acest Gange a+ Germaniei#" Incă de +a na tere% omu+ era menit !egeta+u+ui% a!0n-du.u+ ace+uia i copac sădit +a na terea de.+ete% o temă a tristeţii" 6e ade!ărata paji te a su.icare rapidă a idei+or noastre" Acum5 aproape un seco+% Saintine a 0nţe+es importanţa primordia+ă a cu+tu+ui copaci+or ?% de care e+ +eagă cu+tu+ morţi+or% enunţ0nd o +ege pe care am putea-o numi legea celor patru patrii ale +orţii. 0n du'lul său !egeta+% in sarco.eri o +ecţie e+ementară de c+ari.o nitoare% ci doar !a+uri+e tăcute a+e unei !egetaţii uni.unera+ii% din toate timpuri+e% i chiar i de astă.ode+e" :0nturi+e nu 0nts+nesc aici ar4ori cu .+ori% dispar i armonii+e" Se 0mp+ine te% 0n ordinea .i% practicate 0n% India% printre adepţii +ui Crahma% ai +ui Cuddha sau ai +ui \oroastru" Ghe4rii din Com4aZ% ca i der!i ii ce scu. i ne-ar putea 0n e+a as('ra a#ân imii imaginaţiei materia+e care meditea.r% ce !edem 0n aceste patru mij+oace at0t de di.i o su4stanţă% o !iaţă 0ntr-o nouă su4stanţă" Apa% s(+stan.ica m0ng0ietoare""" s-a stins treptat 0n murmure tot mai s+a4e% p0nă e0nd r0u+ s-a 0ntors pe de-a-ntregu+ +a so+emnitatea tăcerii +ui dint0i#" Apă tăcută% apă 0ntunecată% apă care doarme% apă insonda4i+ă 5 iată tot at0tea +ecţii materia+e pentru o meditaţie asupra morţii" &ar nu i +ecţia unei morţi herac+i-teene% a unei morţi care ne duce departe o dată cu !a+u+ care curge% ca pe un !a+ care curge" Este +ecţia unei morţi imo4i+e% a unei morţi 0n ad0ncime% a unei morţi care răm0ne cu noi% +ingă noi% 0n noi" :a .+ase un om% din care mai rămăseseră ni te urme% e+e 0nse+e aproape .ări" $asă deci nee-p+icat ceea ce „e-p+ică#% de !reme ce raţiunea nu e-p+ică !ise+e" 2+asi.ocu+ui > 6atru .ăceau săpături 0n \uidersee% au găsit +a mare ad3ncime mai mu+te trunchiuri de copaci miracu+os conser!ate prin pietri.e i .osi+i.i i e-emp+e 5 „. putem% surprinde ') .i de-ajuns o ra.ugit% 0not0nd prin str0mtoare% către partea de jos a domeniu+ui nostru% i n-au mai 0n.e+ de ocrotită ca i !iaţa" Ast.e+uri de .e+% situat din nou 0n inima !egeta+u+ui% redat sinu+ui !egeta+ a+ copacu+ui% cada!ru+ era dăruit .unctu+ui i care% de data aceasta% 0n mod e-cepţiona+% nu tre4uia să piardă o dată cu e+#" =i Saintine adaugă% .erite de a restitui cada!ru+ omenesc aeru+ui% apei% păm0ntu+ui i .e+% 4+ajinu+ i pro+i-u+ Saintine% autor a+ cărţi+or Picciola i 3rumul #colarilor.run.ă cu 4ună credinţă 0n .0r it% 0ntr-un chip 0ncă i mai intim% tot a+ungit 0n sicriu+ +ui natural.ără 0ndoia+ă% c+asi.undă cada!re+e 0n Gange ne p-ot spune ce!a 0n această pri!inţă#" Saintine arată că% „0n jur de @(XI% ni te muncitori o+ande.ocu+ui 1 sau păm0ntu+ui 1 sau a tepta 0n .erite i stranii mij+oace pentru a .ără să dea deutu+e do!e.a4u+e+e" &ar această rapiditate are i partea ei 4ună" Ea simp+i.ică% de asemenea% i sistemati.o+oseau de di.i care .rumuseţat niciodată 0nc0ntătoru+ r0u#" &upă ra.u+ copaci+or din pădure% să se descompună 0n aer% cu ajutoru+ păsări+or de Noapte i a nenumărate+or nă+uci a+e :0ntu+ui" Sau% 0n s.icarea" Arată% de asemenea% că această c+asi.ăO de !iaţă% este i su4stanţă de moarte pentru re!eria am4i!a+enţă" 6entru a interpreta corect copacu+ morţii% „Tod-ten4aum#% tre4uie să ne amintim% 0mpreună cu 2" G" Aung <% că ar4ore+e este 0nainte de orice un sim4o+ matern 1 de !reme ce i apa este un sim4o+ mat"rn.iinţe+or i a morţi+or% destinu+ ape+or% at0t de caracteristic pentru poe.iecare dintre aceste trunchiuri se a.ie +a .icare" 0n .ea. ne-am putea 0ntre4a ce demon +ra condus pe Edgar 6oe +a „paji tea ne.ericirii#% !i.0ntunecate+e !io+ete% atunci „pe tii de argint i de aur au .0r it% 0n anumite cantoane e-ista o4iceiu+ 7 0ngro.icare% at0t de u or acceptată% corespunde unor tendinţe rea+e care s0nt acti!e 0n spiritu+ mito+ogu+ui i a+ cititoru+ui său" Ast.itată odinioară de ^mpedoc+e" ) Ca'ito&(& III CO/PLEE5L L5I CARON0 CO/PLEE5L O<ELIEI I Mito+ogii amatori s0nt uneori uti+i" Ei +ucrea. a scris o +itologie a 9inului care ne poate o.ace să dispară cada!re+e omene ti" 0ntr-un ţinut% erau arse% iar copacu+ sădit +a na terea ce+ui mort constituia rugu+ 1 0n a+t ţinut% Godten'aum Dcopacu+ morţiiF% sco4it de secure% 0i s+ujea drept sicriu proprietaru+ui său" Acest sicriu era 0ngropat 0n păm3nt sau +ăsat să a+unece pe .i de-ajuns o adiere% seara% pentru ca apa care tăcuse să ne !or4ească din nou""" :a .agu+ său de!orator i !iu% 0n 2opac 7 0ntre două noduri +emnoase 7 era +ăsat apei% a4andonat !a+uri+or" Această p+ecare a mortu+ui pe !a+uri nu ne o.ă cam repede .orme" Studiind tema pa!i#tii.eră dec0t una din caracteristici+e intermina4i+ei re!erii asupra morţii" Ea nu corespunde dec0t unui ta4+ou vizi'il.itor < 7 de a +ăsa trupuri+e pradă păsări+or răpitoare 1 i +ocu+ acestei e-puneri +ugu4re era !0r.+ete+or nu cresc dec0t as.ă de +ună% 4+0ndă% pa+idă% pentru ca nă+uca să meargă din nou pe !a+uri" 6aji tea% operă a r0u+ui% este i ea% pentru anumite su.ă asupra morţii ca i cum moartea 0nsă i ar .+u!iu% care 0+ ducea nu se tie unde" 0n s. care este 0ntr-un raport e!ident cu +egea imaginaţiei ce+or patru materii e+ementare 5 „2e+ţii ) se .

iinţe ce nu aparţine .ecte retorice% nu se !ăd oare urme+e unui !is sincer > + '' .ără di.+u!iu# @" „2e a+tce!a poţi .i născut din nou#" Moartea ?5 0n ape !a" .i ast.+etu+ sensi4i+ tie prea 4ine asta" S0ntem apte% spune .i" Ade!ărateGj interese .ie p0ntecu+ matern% a a I cum marea% de i 0nghite 0n sine soare+e% 0+ .ite.i ultima că+ătorie% ci prima călătorie.are n-a fost +oartea cel dinţii <avigator 1 2u mu+t 0nainte ca oamenii !ii să se 0ncredinţe.mu+% !ai < nu este chiar at0t de re.a4u+oase" Erou+ mării este un erou a+ morţii" 6rimu+ mate+ot este primu+ om !iu% care a .uri% ei nu tre4uie să atingă nicidecum păm0ntu+% căci ar putea să-@ p0ngărească% să-i tu+4ure .ie minat de interese .ecundităţii norma+e a 6ăm3ntu+ui 1 ea este redată .ăpturi miracu+oase" Stră4ăt0nd ape+e% stră4ătuseră moartea" 6uteau atunci să cree.ămis+e te din% nou 0n ad3ncuri+e ei""" Niciodată :iaţa n-a putut crede 0n Moarte <# Dp" )IOF" III Ajuns aici% o 0ntre4are nu-mi dă pace 5 .runta primejdii+e na!igaţiei% omu+ tre4uie să .e semenii !ii unei morţi tota+e% unei morţi .e cu pio enie" /n asemenea mort nu este cu totu+ a4sent" Iar su.a4u+oasă" &oar această p+ecare este o a!entură" &acă 0ntr-ade!ăr pentru incon tient un mort este un a4sent% doar na!igatoru+ morţii este un mort +a care putem !isa +a nes.ic ca na tere a unei .e+ Aung% „este_< ca 0ntunecate+e ape a+e morţii să de!ină ape+e !ieţii% ca moart"a i str0nsoarea-i rece să .isă de toate e-p+icaţii+e uti+itare" S0ntem totdeauna 0nc+inaţi să credem că omu+ primiti! este ingenios din na tere i că omu+ preistoric i-a re.ă +a . 0nseamnă să practici o raţionalizare cu at0t mai i+u.ime% ade!ărata primă că+ătorie"" E!ident% o ast.iinţă de4i+ă% pe care nu !rei s-o uci.ată" In!ers% să concepi o idee primitivă ca .inite sau .ia +ui aordsHorth% cinci s0nt 0n !iaţă% cei+a+ţi doi s0nt +a cimitir 1 +3ngă ei% cu ei% putem coase sau toarce" &e cei care au murit pe mare se +eagă i o a+tă !isare% o re!erie specia+ă" Ei +asă 0n sat !ădu!e care nu s0nt asemenea ce+or+a+te% „!ădu!e cu .i% pentru "ciţi!a !isători 0n pro.0n Godten'aum o stranie imagine a 0m4inării germeni+or" Situ0nd moartea 0n s0nu+ copacu+ui% 0ncredin-ţ0nd ape+or copacu+% du4+ăm oarecum puteri+e materne% trăim de două ori acest mit a+ 0ngropării prin care ne 0nchipuim% după cum ne spune 2" G" Aung% că „mortu+ este redat mamei pentru a . morţii .oarte omogen% .ără recurs% ei 0i !or da pradă !a+uri+or" &oamna Mărie &e+court a descoperit% su4 camu.icu+tate că uti+itatea este o idee c+ară i că ea a a!ut totdeauna o !a+oare de o e!idenţă sigură i imediată" .ă mito+ogică% nu ar% .orie cu c0t acum uti+itatea este 0nţe+easă 0ntr-un sistem uti+itarist .+u!iu" Toate? .oarte net 0nchis" .4uciumat" &oar apa poate curaţi păm3ntu+" Ne e-p+icăm atunci de ce% c0nd asemenea copii +ăsaţi pradă mării erau aruncaţi !ii pe ma+uri% c0nd erau „sa+!aţi de ape#% ei de!eneau cu u urinţă .e pe ei 0n i i "!a+uri+or% nLau pus ei oare sicriu+ pe mare sau pe !a+uri+e .ici" 0n mai mu+te Jia.oarte puternice" .oarte puternice s0nt interese+e himerice% interese+e pe care +e !ise.+u!ii+e 0nt3+nesc *+u!iu+ morţi+or" &oar această moarte este .unda ># Noi ne !om propune să ducem i mai departe e-p+icaţia mitică at0t de pro.undă dată de doamna Mărie &e+court" :om interpreta atunci na terea unui copi+ ma+e.i pentru această re!erie cea mai maternă dintre morţi" &orinţa"omu+ui%% mai spune de a+t. ci prima 4arcă" Moartea nu ?:ar .oarte materia+% .+aju+ raţiona+ist a+ cu+turii antice tradiţiona+e% sensu+ mitic a+ copii+or ma+e.erit !a .oarte apropiate% patriei morţii tota+e% adică mării in.ecunditatea% pro-pag0ndu.ona4i+ < E+ nu descoperă mai u or uti+u+ dec0t ade!ăru+""" &acă !isăm puţin asupra pro4+emei care ne preocupă% !edem că utilitatea de a naviga nu este 0ndeajuns de e!identă pentru a-@ determina pe omu+ preistoric să sco4ească o 4arcă 0ntr-un trunchi de copac" Nici o uti+itate nu poate +egitima riscu+ imens de a porni pe !a+uri" 6entru a 0n.etiţa din poe.i% nu ce+e pe care +e ca+cu+e.iru+ apei% curentu+ mare+ui .ost tot at0t de curajos ca un mort" &e aceea% c0nd oamenii !or !rea să.i i pe care nu" !rei s-o pui 0n contact cu păm3ntu+% dec0t să o +a i pe apă% 0ntr-o 4arcă ce se !a scu. Ea !a .ceano No-" &ar admiraţia pentru erou+ mări+or nu poate oare să curme p+0nsetu+ > =i 0n imprecaţii+e +ui Tris-tan 2or4iere% 0ndărătu+ unor e.0r it" S-ar părea că amintirea +ui are totdeauna un !iitor""" 2u totu+ di.e+ de concepţie a că+ătoriei pe mare-este pe dată contra.i mortu+ din necropo+ă" 6entru acesta% morm3ntu+ este tot o +ocuinţă% o +ocuinţă pe care cei !ii !in să o !i.iind o idee utilă.iere elementului său.oarte comp+et% .un.ace cu o .oarte puternice s0nt interese+e .ără 0nt0r.e ora e% să sa+!e.e popoare% să reconstruiască o +ume ?" Moartea este o că+ătorie i că+ătoria este o moarte" %A p+eca 0nseamnă i a muri puţin"# A muri 0nseamnă u ade!ărat a p+eca% i nu p+eci 4ine" curajos% hotăr3t% dec0t N urm3nd .+u!iu+ui .i ultima 'arcă.+u!iu+ui > Sicriu+% 0n această ipote.runtea a+4ă# ce !isea.r% ade!ărate+e interese .o+!at 0n mod inte+igent pro4+ema su4.istenţei" Admitem mai a+es .e+ „ciuma#" „S0nt dui i c0t mai repe-de pe mare sau pe .i a4andone.r% cunoa terea uti+ă este o cunoa tere raţiona+i.

o+c+or" 6" Se4i++ot dă următoru+ e-emp+u 5 „$egenda coră4iei morţi+or este tina dintre prime+e care au .undamenta+ă% ce !a putea comporta nenumărate !ariante" Su4 imagini+e ce+e mai di!erse% ce+e mai nea teptate% tema 0 i menţine consistenţa% pentru că posedă cea %mai so+idă unitate 5 unitatea onirică.+ă pe ma+ 4ărci străine 0n care nu !ăd pe nimeni i care totu i par at0t de 0ncărcate 0nc0t aproapese scu.oarte puternic 1 ima.ace acest drum au ne!oie doar de o oră% de i% dacă-@ stră4at cu proprii+e +or coră4ii% +e tre4uie o noapte 0ntreagă# %9ăz'oiul goţilor. I% I:% c" )IF 4 Emi+e Sou!estre a re+uat această po!estire% 0n @['X 5 do!adă că o asemenea +egendă cere 0ntruna să .e.H rinţe +a o +iteratură moartă% de!enind doar un sim4o+" &ar s+ă4iciunea i +ipsa +ui de cu+oare ne .ă" Tre4uie să o apropiem de .undă% imaginaţia materia+ă !rea ca apa săi participe i ea +a moarte 1 ea are ne!oie de apă pentru aW păstra sensu+ de că+ătorie a+ morţii" 0nţe+egem a adar că%F pentru asemenea !isări in.!ă+uie 0ndeajuns originea onirică pro.ia sa e-p+oatea.ntr-o sticlă „Este sigur că e-istă o mare H unde cora4ia 0nsă i cre te precum trupu+ !iu a+ unui rna-r0nărR )" Această mare este tocmai marea apei onirice" Iar 0n po!estirea +ui 6oe este i marea#apei .ern i toate +egende+e tra!ersării .ami+iară imagine% at0t de apropiată nouă% dacă tim să ne 0ntre4ăm !ise+e < Numero i s0nt poeţii care au trăit 0n somn această na!igaţie a morţii 5 „Am !ă.ocu+% su.e+% cum am putea percepe o poe.ac să simţim i mai 4ine că de .+ă 0n .esc i a. Ast.e+% despărţirea de +a ma+u+ mării este cea mai s. 2omp+e-u+ +ui 2aron nu-i .une4re" .+etu+ !a ajunge +a ma+u+ apei" Imaginaţia pro.i de.Ast.oarte deco+orată" 0n mu+te spirite j cu+ti!ate e+ su.ără 0ndoia+ă% cu mu+t 0nainte de cucerirea romană% iar 0n seco+u+ a+ :+-+ea% 6rocopiu o re+ata 0n termenii următori 5 6escarii i cei+a+ţi +ocuitori din Ga+ia ce se a.a ce susură 0n păduri+e mu.une4ră 0n imagini at0t de 0ndepărtate de ci!i+i.unera+ii% tre4uie să urce 0n 'arca lui -aron.a dintre poe.unerare% a „apei -ce nu mai are spumă# Dp" )@OF" 0ntrade!ăr% ciudata cora4ie di+atată de timp este condusă de 4ătr0ni care au trăit 0n !remuri stră!echi" &acă !om reciti această po!estire 7 una dintre ce+e mai . 4ună parte din su.+ete+e pe această insu+ă% drept care s0nt scutiţi de tri4ut" In toiu+ nopţii% aud ciocănituri 0n u a +or 1 se tre.+ete+e% oricare ar .antomatic 0 i amestecă !uietu+ 0ndepărtat cu 4ri.ut cărarea pe care p+ecai < Somnu+ i moartea nu ne !or mai despărţi mu+tă !reme""" Ascu+tă < torentu+ .aţia noastră% dacă acestea nu s-Lar sprijini pe !a+ori incon tiente > 6ersistenţa unui interes poetic i dramatic pentru o asemenea imagine raţiona+ u.iecare pagină a po!estirii +ui Edgar 6oe 5 +anuscris găsit .ată ne smu+ge materiei terestre" 2e uimitoare măreţie are acest !ers de Caude+aire% iar imaginea nea teptată c0t de ad3nc merge 0n inima misteru+ui nostru 5 .ragiate „se 0ntorc#% do!adă că .e te ne0ndoie+nic 0n noi ecouri+e ce+e mai dureroase" < .+ande.orme nenumărate% mereu re0nnoite 0n .eră soarta mu+t prea numeroase+or re.ă un stră!echi .u+ +egendei coră4iei morţi+or% +egendă cu .4urător" Adeseori% coră4ii+e nau.unera+ii+or prin imaginea că+ătoriei pe apă% !om 0nţe+ege mai 4ine semni.i .4iceiuri deja raţiona+i.% moarte% 43tr0n căpitan% e timpu+ < să ridicăm ancora <) I: &acă !om restitui +a ni!e+u+ +or primiti! toate !a+ori+e incon tiente acumu+ate 0n juru+ .e+ 0nc0t o 4ărcuţă de!ine% după c3ţi!a ani% mare c0t o goe+etă#" Asemenea ciudată cre#tere se 0nt0m-p+ă doar 0n !is" .u+ .ica+e# @" Rstrăind !isu+ +ui She++eZ% !om 0nţe+ege cum cărarea pe care se pleacă a de!enit treptat torentul fantomatic. &e a+t.oarte """""adine 5 „Mi se pare uneori că sen.ăcut-o niciodată" Această p+ecare materia+i.cu+tura+ se 0m4ină !isuri natura+e gi t tradiţii 0n!ăţate" 6utem .+ă +a .antastice+e imagini ce se a.inite% toate su.ormu+a deci un comple) al lui -aron.undă 5 „Aceste coră4ii au crescut% ast.+ete+e" Iată de a+t.3 ietoare i totodată cea mai +iterară dintre despărţiri" 6oe. 0nt0+nim adeseori 0n !isuri+e +egate de apă 1 0n anumite !isuri% apa hrăne te tot ce ea impregnea.rumoase 7% !om trăi endosmo.ost constatate pe +itora+u+ nostru 5 ea e-ista aici% .icaţia .undă% ridic0ndu-se doar cu un deget deasupra apei 1 pentru a .+u!iu+ui din In.ate 0i pot 0ncredinţa pe morţi morm3ntu+ui sau rugu+ui% dar incon tientu+ marcat de apă !a !isa% dinco+o de morm3nt% dinco+o de rug% +a o p+ecare pe !a+uri" &upă ce a stră4ătut păm3ntu+% după ce a stră4ătut .ond de !is i eroism" E+ tre.a+să ne poate s+uji să arătăm că 0ntr-un comp+e. 2iudată imagine% dacă ar tre4ui să o contemp+ăm 0ntruna cu ochii +impe.aţa insu+ei Cretania% s0nt 0nsărcinaţi să treacă su.e+ corp comun cu su. Este o temă .ac 0ntr-un anume .ie e-primată +iterar" Ea ne interesează.ie .ată i .i genu+ de .e+ o imagine ane-ă% ce.ernuri% precum .apt cu+tura i natura pot totu i să coincidă" Să !edem mai 0nt0i% 0n natură% 7 adică 0n +egende+e natura+e 7% cum se constituie une+e imagini a+e +ui 2aron care nu au desigur nici un contact cu imaginea c+asică" Este ca.aţia unor o4iecte ce nu-mi s0nt necunoscute 'E .e+% 0n stră!echi+e +egende 4retone% trec 0ntruna coră4ii-nă+uci% coră4ii-in.+etu+ nostruL nocturn se e-p+ică prin i mitu+ morţii% concepută ca p+ecare pe apă" In!ersiuni+e I dintre această p+ecare i moarte s0nt continui% pentru orice !isător" 6entru anumiţi !isători% apa este mi carea nouă care ne in!ită +a o că+ătorie pe care n-am mai .ie i +egende" Ea se na te dintr-un !is .D ginea +ui este astă.i ai raţiunii < =i% dimpotri!ă% .

unda" /imitoare imagine% prin care simţi că Moartea se teme că !a muri% că 0necatu+ se teme 0ncă de nau.ă +egende+e""" E-istă i +egende 0n care trăiesc ni te 2aroni temporari% mai a+es ni te 2aroni .ern" /n 4arcagiu a+ .ie a Săr4ătorii Morţi+or c0nd" 0n !iaţa chine.inţi#" =i Saintine trage următoarea conc+u.i ast.+etu+ +ui% .orie a +uminii 0i . 6utem .ericire a oameni+or" Ea !a stră.ără de !oie ce caută un 0n+ocuitor" Mnţe+epciunea popu+ară 0i s.ă 0n ace+a i timp !iaţa care se stinge i !iaţa care se duce" Apa este morm0ntu+ .ascinea.rumuseţat de imaginaţia popu+ară"# E-tremu+ .ească% re!ine +una a aptea 5 „*+uieru+ că+ău. Ape+u+ e+emente+or materia+e este uneori at0t de puternic% 0nc0t e+ ne poate ser!i să determinăm tipuri '( .er!ori Da+e cre tinismu+uiF% dispăruse" Ră4dare < Se !a i!i iar" /nde > 6retutindeni""" Mncă din prime+e timpuri a+e Cisericii Ga+i+or% +a a4aţia Saint-&enis% pe morm0ntu+ +ui &ago4ert% acest rege% sau mai cur0nd su.ata+ atinsă de sim4o-+ismu++ui 2aron" &e i nu trece dec0t un 4iet r0u% e+ poartă " sim4o+u+ unui dinco+o" Acest 4arcagiu este păstrătoru+ unui mister 5 Cătr0na-i pri!ire ha+ucinată :edea depărtări +uminate &e unde aceea i !oce !enea 6+0ng0nd su4 ceruri+e reciQ.ie i numai .ie 5 „*ără 2aron% In.inţi% .i „sunetu+ unui sistru sepu+cra+% 4ătaia to4ei de .unera+ii+e ce+e mai primiti!e" Apa% 0n moarte% ne-a apărut p3nă acum ca un element acceptat.apt% toate coră4ii+e misterioase% at0t de numeroase 0n romane+e a căror acţiune se petrece pe mare% au ceva din cora'ia morţilor.+ă +ocu+ 0ntr-o operă +iterară% .ier% 0n um4ra compactă% i.ericirii nu e-istă" Carca +ui 2aron !a .usese repre.j 4ate epoci+e de su.e+% săr4ătoarea mimea.init deschisă către primejdii" Greutatea cu care este 0ncărcată 4arca e at0t de mare pentru că su.0 ia de aur% mănunchiu+ de .um% ating0nd morm3ntu+ ape+or 5 sc+ipirea i+u.oarte 0ndepărtate# Dp" )@XF" 0n somnu+ nostru% !isea.oarte c+ară" &e aceea este i at0t de persistent" 20nd un poet reia imaginea +ui 2aron% e+ se g0nde te +a moarte ca +a o că+ătorie% retrăind . „Să mai adăugăm% spune Emi+e Sou!estre)% i crime+e să!0r ite +a răsp0ntii de ape% romanţioase+e a!enturi de iu4ire% miracu+oase+e 0nt0+niri 0ntre s.ocu+ui i a+ oameni+or" 0n depărtare% c0nd s-ar părea că Noaptea i T2Tirea +ao+a+tă au desă-!0r it sim4o+ismu+ morţii% !isătoru+ !a au.aţa prime+or .rient ca i Cretania cunosc 4arca +ui 2aron" 6au+ 2+aude+ traduce această emoţionantă poe.ernu+ nu-i cu putinţă#" 2hiar i 0n at0t de puţin !isătoru+ ţinut 2hampagne% regăsim urme a+e 4ătrmu+ui 4arcagiu" Anumite sate 0 i dau 0ncă% 0n a.i a.erinţă" &upă cum spune Saintine %loc.0r itu+ seco+u+ui a+ c+II-+ea% &ante% cu dep+ina-i autoritate% 0+ reinstituise pe 4ătr0nu+ 2aron ca 4arcagiu a+ In.ami+ii+e spre a p+ăti „4ănuţu+ mortu+ui#" 6e scurt% omu+ din popor i poetu+% sau un pictor ca &e+acroi-% toţi regăsesc 0n !isu+ +or imaginea unei că+ău.entat stră4ăt0nd -o-c7tul 0n 4arca tradiţiona+ă 1 +a s.ara 4isericii% „o4o+u+#" 0n ajunu+ 0nmor-m0ntării% o rudă a mortu+ui se duce 0n toate .+ete+e% +o!ituri+e de gong +e adună ca pe ni te a+4ine""" &e-a +ungu+ ma+u+ui% 4ărci+e gata pregătite a teaptă !enirea nopţii#" „Carca porne te i o ia 0ntr-o parte 1 0n urmă răm0ne un ir de +umini 5 cine!a +asă parcă să cadă mici +ămpi" $uciri s+a4e% peste !asta mi care a ape+or opace% care c+ipesc i pier" /n 4raţ ce apucă . p" 'I'F 5 „Carca +ui 2aron ser!ea 0ncă pe !remea c0nd e+ 0nsu i% 0n . :om grupa acum imagini 0n care apa% 0n moarte% ne apare ca un element dorit.ragiu < Moartea este o că+ătorie care nu se termină niciodată% o perspecti!ă in.oarte simp+u% asociat cu o imagine .4ită cu mare putere# R" Tot ce este greoi i +ent 0n moarte e marcat tot de .i aproape siguri că romancieru+ care recurge +a e+e este stăp0nit de un comp+e.resca la Judecata de apoi a+ături de &umne.uncţia unui simp+u 'arcagiu careJi trece pe călători pe malul celălalt este aproape .+ete s0nt totdeauna pe punctu+ de a se scu.ă pe recii 0necaţi% atra i de ea precum pe tii#" Ast.a+ +ui 2aron mai mu+t sau mai puţin ascuns" &e 0ndată ce.oc care se tope te i arde cu .ătuie te pe na!igatori să nu se urce pe o cora4ie necunoscută" Să nu ne temem să interpretăm această prudenţă d0ndu-i sensu+ mitic" &e . cit.u+ger% i tot de aceste um4re nesigure a+e memoriei este +egată ine-p+ica4i+a amintire a unor !echi +egende străine i a unor seco+e .e te su.0mi stră4ate mintea ca un .0ne sau demoni% i !om 0nţe+ege de ce po!estea unor asemenea 4arcagii""" a+cătuia unu+ din capito+e+e ce+e mai dramatice a+e mare+ui poem !e nic 0n.igura +ui 2aron" Cărci+e 0ncărcate cu su.ernu+ui său" &upă e+% tot 0n Ita+ia% i anume 0n ce+ mai cato+ic dintre ora e% i +u-cr0nd su4 ochii unui papă% Miche+ange+o 0+ repre.eu% 2ristos% *ecioară i s..e+ un sim4o+ ce !a răm0ne +egat de indestructi4i+a ne.e care tre4uie să ne „conducă prin moarte#" Mitu+ !iu ascuns su4 mitopee este unu+ .+ete+e s0nt !ino!ate" Carca +ui 2aron se duce totdeauna 0n In.enta 0n .

ă odrăs+ită-aco+o =i-nconjurată de stihia ei"" &ar asta nu putea să ţină mu+t" 2ăci !ă+uri+e ei% de apă gre+e% Au tras +a .icţiune dec0t 0n rea+itate% căci 0n rea+itate mi!loacele .ă% 0n rugăciuni+e ta+e"" aminte te-ţi de toate păcate+e me+e# %6amlet.run.ie 0n .ata+itate a tragicu+ui% sau mai 4ine-.ost un ghicitor ce pre!este te destinu+% se tre.un.e+or moarte" Ea este ade!ărata materie a morţii cu ade-0 !ărat .uncţie de 0mprejurări e-terioare" I. cit.eminine" 0ncă de +a prima scenă dintre Tamiet i .ime pe romancier" 2u sau .e te din pro.ără !oie% romancieru+ ne de.e+ia% Tamiet 7 urm0nd regu+a pregătirii +iterare a sinuciderii 7% ca i cum ar .a-i sură-n ape.icii+or +iterare% crima se e-pune cu di.ără stră+ucire" :iaţa-i s (rtă este !iaţa unei moarte" Această !iaţă +ipsită de 4ucurii este oare a+tce!a dec0t o .e+ia tre4uie să moară pentru păcate+e ce+ui+a+t% ea tre4uie să moară 0n r0u% +in% .iinţei sa+e% chiar dacă se ascunde 0ndărătu+ unor personaje" \adarnic se !a s+uji „de o rea+itate# ca de un ecran" E+ este ce+ ce proiectea.ie 0n rea+itate% pentru ei 0n i i% prin sinucidere% .!ă+uie ce+ mai pro.!ă+uie ad0ncu+ .% strict determinat psihic# %loc.unda-i re!erie i murmură 5 „Iat-o pe .de sinucideri .i-og+inde te" P(rtîn# cununi ciudate de ur.oarte distincte" S-ar părea atunci că materia ne ajută +a determinarea destinu+ui omenesc" &oamna Co-naparte a arătat du4+a .iecare ca.adarnică a teptare% a+tce!a dec0t 4ietu+ ecou" a+ mono+ogu+ui +ui Tam+et > S-o !edem deci pe .ici" &e margarete si de gă+4ine+e =i .ioase-i sunt cer!ană Aco+o ea-ncerca să se agate% S-anine de o creangă p++rigătoare 2ununa ei% un ram !răjma s-a rupt =i-n !ese+a-i gătea+ă cimpenească% Ea-n r0u+ p+in de +acrimi a că.+oarea ro ie căreia păstorii 0i .ard% ci% 0n .icţiune% scopuri+e i mij+oace+e s0nt +a dispo. act III.ut" :e minte+e i s-au um.ă i se mu+tip+ică 0n dramă% autoru+ se de.4ucne te ca un e!eniment care nu ţine totdeauna de caracteru+ uciga u+ui" In +iteratură% dimpotri!ă% sinuciderea se pregăte te ca ua 0nde+ung destin intim" Este% +iterar !or4ind% moartea cea mai pregătită% mai a teptată% mai tota+ă" Romancieru+ aproape că ar !rea ca 0ntreg /ni!ersu+ să participe +a sinuciderea erou+ui său" Sinuciderea +iterară este deci .e+ia dusă de r0u Dact I:% scena N% trad" .rumoasa .i ..iţia romancieru+ui" Iată de ce crime+e i sinucideri+e s0nt mai numeroase 0n romane dec0t 0n !iaţă" &rama i mai a+es e-ecutarea dramei% adică ceea ce am putea numi discursi!itatea +iterară a dramei% 0+ marchea..asupra căruia am !rea să ne e-p+icăm" 6e anumite +aturi putem chiar spune că determinarea psiho+ogică este mai puternică 0n .und prin e+ementu+ dramatic" 6ro4+ema sinuciderii 0n +iteratură este o pro4+emă decisi!ă pentru judecarea !a+ori+or dramatice" 0n ciuda tuturor arti. Ea pune 0n ordine imagini+e morţii" 0n domeniu+ imaginaţiei% ce+e patru patrii a+e morţii% 0 i au credincio ii% adoratorii +or" Noi nu ne ocupăm dec0t de chemarea tragică a ape+or" Apa care este patria nim.antasmei pot +ipsi" In .r" Au+es &erocBuignZF 5 REGINA E +ingă r0u o sa+cie p+etoasă% 2e .ic c-un nume de ru ine% dar *ecioare+e s.+at de apă =i-o duseră o !reme ca pe-o nim.icu+tate 0n a+cătuirea ei intimă" Ea e-istă 0n mod prea e!ident 0n ..ă această rea+itate i e+ este mai a+es ce+ care o 0n+ănţuie" 0n" rea+% nu poţi" spune totu+% !iaţa sare peste ni te !erigi i 0 i ascunde continuitatea" 0n roman% nu e-istă dec0t ceea ce spui"% romanu+ 0 i arată continuitatea% 0 i eta+ea.und 0n groapa de nămo+ 'X .e+or !ii este i patria nim-+ .ă deci 0n pro. p" ([EF" 0n +egătură cu aceasta ia na tere un parado.is +egături+e str3nse care unesc tragicu+ !ieţii cu tragicu+ +iterar 5 „Genu+ de moarte a+es de oameni% .oarte capa4i+ă să ne dăruiască imaginaţia morţii.ă determinarea" Romanu+ nu este !iguros dec0t dacă imaginaţia autoru+ui este puternic determinată% dec0t dacă ea descoperă puter-nici+e determinări a+e naturii omene ti" =i pentru că determinări+e se acce+erea..icţiune% pentru eroii +or% nu este niciodată dictat de ha. scena @F" &in acea c+ipă% .e+ia < Nim.rinturi de c0ntec !echi" Ne tiutoare de restri tea sa" 2a o fiin.ă" 20nta-ntre timp ..

une4ră orin tot ceea ce este 0n e+ .e+ că tre4uie să acordăm accidentu+ui ro+u+ său psiho+ogic" 2ine se joacă cu .e+ie niciodaRtă 0necată""" nestemată intactă su4 de.iresc de .i .iinţe ce se +asă 0n !oia ei i care p+utesc% de .lir II." Se.icii+or ei" Cerenger-*eraud reia o po!estire din Casse$usace 0n care ondina% pe parapetu+ unui pod% „0 i piaptănă păru+ magni.e+ia !a putea .aţa unei sinucideri ..in precum mătasea% i se piaptănă cu piepteni de aur# Dp" 'EIF" 3în apropiere de Grande Criere poţi !edea o . the truth And the 4eautZ o.und% organic% a+ . Arthur Rim4aud a regăsit această imagine 5 '&(tir" 'a&i#ă Şi f"rm" ată..astru#" Timp de seco+e% +i se !a arăta !isători+or i poeţi+or% p+utind pe r0u% cu .emeie cu păru+ desp+etit% 0ntr-o rochie +ungă i a+4ă% care s-a 0necat aici odinioară#" Totu+ sa a+unge te pe ..6e 4iata .ericire .a ne-a arătat de a+t.0nt0.ea.ut niciodată un asemenea spectaco+% 0+ recunoa te totu i i este emoţionat% pentru că un asemenea spectaco+ ţine de natura imaginară primiti!ă" Este apa !isată 0n !iaţa-i .i pl.+eţe te% singură% un 0ntreg sim4o+ a+ psiho+ogiei ape+or% că ea e-p+ică aproape singură 0ntreg comp+e-u+ .e+ să scap de s+ă4iciune l. t)" tresses o.e""" 0n iMp. co4or0nd dusă de !a+uri" /n asemenea rea+ism nu numai că nu ar da na tere acestor imagini% dar mai cur0nd ar 4+oca inspiraţia poetică" 2ititoru+% care poate n-a !ă.irea +egea ei" Mă duc Să p+0ng% i-ast.eminine% 0nţe+ege această ne. '" 1in#(ri. Annie" 'N .+ori+e i păru+ risipite pe !ai 0n juru-i" :a .i păru+ p+utitor a+ unei .4i nuită% este apa din e+e teu care „se o. o+oară (n"ori000 \adarnic !a .emeie% ca $aertes" E+ rede!ine 4ăr4at 7 rede!enind „uscat# 7 c0nd +acrimi+e s-au oprit" Mai este oare ne!oie să su4+iniem că imagini at0t de 4ogate i concrete ca imaginea .r% e de ajuns ca un păr desp+etit să cada 7 să curgă pe umerii goi% pentru ca 0ntreg sim4o+u+ ape+or să capete !iaţă" 0n admira4i+u+ poem dedicat An-niei% at0t de +ent% at0t de simp+u% citim această stro.ic" :ai de imprudentu+ ce s-ar .ocu+ se arde% !rea să se ardă% !rea să-i ardă pe cei+a+ţi" 2ine se joacă cu apa per.idă se 0neacă% !rea să se 0nece" 6e de a+tă parte% ne4unii% 0n +iteratură% păstrea..i+de 5 „Sirene+e din Gers au păru+ +ung i .3r it păru+ +ung i 4+ond Dc.iinţe ce se sting 0nceti or" Atunci% 0n moarte% 0necaţii ce a+unecă pe apă continuă parcă să !ise.emei% păru+ desp+etit 0n care se joacă !a+uri+e" 6entru a 0nţe+ege 4ine ro+u+ deta+iu+ui creator 0n re!erie% să nu reţinem pentru moment dec0t această !i.e+iei" % Nenumărate s0nt +egende+e 0n care &oamne+e .e+i.ă u oară% de un !erde argintiu precum marea#% i 0i desp+etesc păru+% ce tre4uie „să cadă 0n !a+uri pe s0nu+ ei# )" Totu+ tre4uie să p+utească 0n .e te i piaptănă păru+" 6e pietre+e din !ad% r0u+ tresa+tă precum u!iţe+e !ii de păr" /neori păru+ ondinei este instrumentu+ ma+e..e+iei p+utind pe r0u% s0nt +ipsite de orice realism > ShaGespeare nu a o4ser!at o 0necată reală.+oare i% 0n drame+e !ieţii i a+e &it"%.ericirea i ai cărei ochi „se ump+u at0t de u or cu +acrimi#" Căr4atu+% 0n .e+ia% te p+0ng destu+e ape% Iar p+0nsu+ meu e de prisos acum" A a ni-i dat" =i chiar de ni-i ru ine% M i are .ru-% moa e% a morţii 0n .ngă ne.iinţa umană% pentru ca ea 0nsă i să p+utească pe apă" 2a totdeauna 0n domeniu+ imaginaţiei% in!ersiunea imaginii do!ede te importanţa acesteia% caracteru+ ei comp+et i natura+" .l ni+or 0 i piaptănă +a nes. II% p" )IIF" E+e 0 i uită adeseori pe ma+ pieptene+e de aur sau de .ă 5 An# so it +ies happi+Z Cathing in manZ A dream o..eminine" Ea este cu ade!ărat o .. (n în" at.i apropiat prea mu+t de ea 5 era 0n!ă+uit 0n păru+ ei i aruncat 0n apă# i" 60nă i po!e ti+e ce+e mai +ipsite de !a+oare nu uită acest deta+iu creator de imagine" 20nd Tramarine 7 0ntr-o po!este de doamna Ro4ert 7% 0mpo!ărată de griji i de păreri de rău% se aruncă 0n mare% ea este pe dată 0nconjurată de ondine% care o 0m4racă repede „0ntr-o rochie de p0n.ă# de +a sine% care se acoperă 0n mod . Ni se pare inuti+ să mai spunem 0n ce măsură participă accidentu+% ne4unia i sinuciderea +a această moarte romanţioasă" 6sihana+i.ată smu+să de +a c0ntu-i 2e+ prea duios" .4unarea% a+ sinuciderii masochiste" Apa este sim-"" 4o+u+ pro. raturii% ea este e+ementu+ morţii ce nu cunoa te orgo+iu+W sau ră.iune a unor u!iţe de păr care p+utesc pe apă" :om !edea că ea 0nsu.e+ia 0ngropată 0n păm0nt" Ea este cu ade!ărat% cum spune Ma++arme %3ivagaţii.i deci pentru noi sim4o+u+ sinuciderii .ă destu+ă 0nţe+epciune 7 destu+ă determinare 7 pentru a se asocia +a dramă% pentru a urma +egea dramei" Ei respectă% 0n marginea acţiunii% unitatea de acţiune" .i pri+eju+ uneia dintre sinecdoci+e poetice ce+e mai c+are" :a ..iinţă născută ca să moară 0n apă% unde 0 i regăse te% după cum spune ShaGespeare% „propriu+ e+ement#" Apa este tlementul morţii tinere i .iru+ apei% rochia i u!iţe+e de păr 1 !a+u+ parcă nete. p" @XOF% „o .I 4i++ot% loc. cit. Annie DroLn"# in a 4ath .iinţe ce dorm% de .emeii care nu tie nimic a+tce!a dec0t să.

+u-"""#" &atorită cărui mister păru+ unei . p" '@[F" =i Ca+.0nd ondu+aţii+e natura+e% 4+ochea.erea. se .e+iei se văde#te 0n romanu+ +ui Ga4rie+e d?Annun.iru+ de pai dus de r0u este eternu+ sim4o+ a+ nimicniciei destinu+ui nostru" &ar de 0ndată ce meditaţia e mai puţin senină% da 0ndată ce inima !isătoru+ui e mai tristă% .ă de a+t.antoma reapare pe de-a-ntregu+" Ier4uri+e ce se opresc 0n trestii nu s+nt oare păru+ unei moarte > $e+ia% tristă i g3nditoare% +e contemp+ă% murmur3nd 5 „Nu !om p+uti nici Dmăcar precum aceste ier4uri !e tede care at0rnă triste% ca păru+ unei .n imagini.orma u!iţe+or de păr ne duce cu 1m#(& &a apa curgătoare% ci mi carea &or0 E+e pot aparţine si unui 0nger din "r(ri 5 #" 0ndată ce unduiesc.orescente# _ Simţim de a&tf"& c0t de sărace ni s%ar părea as"m"n"a ima1ini.ii" Să o4ser!ăm% 0n treacăt% in.reamăt unduitor ce semăna cu !a+uri+e unei mări .e+ia% .i primejduit" Tam+et răm0ne% '[ . o4scure% +a4i+e% situate 0ntre uitare i aducere aminte" =i% dintr-o dată% deasupra acestui .enomen psiho+ogic atît #" simptomatic% 0nc3t o singură trăsătură este de-ajuns pentru a-@ re!e+a pe de-a-ntregu+" *orţa care ţ3 ne te dintr-o imagine genera+ă ce trăie te printr-una din trăsături+e ei particu+are este ea singură su. dacă meta. Corse che no Dtrad" .anti+ismu+ unei scene 0n care o amantă% a+tminteri pasionată i !o+untară% este pieptănată de m0ini străine" Acest in.ost determinate 0n deta+iu ade!ărate+e imagini natura+e" 6rin germene+e +or natura+% prin germene+e +or hrănit de .a+ .!o+tăm% este e!ident că nu .e+ia% asta nuii !iaţă < 0nc-o .a!ora4i+ă dec0t imaginaţia pictura+ă c0nd st(#i"m ne!oia noastră de a imagina" Să insistăm puţin asupra acestui caracter dinamic a+ imaginaţiei% căruia nădăjduim că-i !om consacra un a+t studiu" 0n +egătură cu tema pe care o de.e+% .ructu+ Incon tienţei# .ace să 0nţe+egem caracteru+ parţia+ a+ unei psiho+ogii a imaginaţiei care se pierde 0n studiu+ . 0n cele din urmă% Imaginaţia +iterară% care nu se poate de.ore+e apei nu ar .ormei% să nu .ii% se 0ndepărta% 0 i pierdea conturu+% apoi se apropia% 0ntorc0ndu-se din ad3ncuri% i nu mai era chipu+ ei"# &upă cum !edem% r0u+ este aici 'r"$"nt pe de-a-ntregu+% cu nes..emei% pieptănat de o s+ujnică% e!ocă r0u+% trecutu+% con tiinţa > „&e ce-am . 1 „&in păr +e i.„\ace ast.i dăinuit dintotdeauna% ce tre4uia să continue ia nes.ate" Ast..icientă pentru a ne .+ectă 0n ea" E+ este aici% cu u!iţe+e-i de păr% cu u!iţe+e de păr" 2ine a meditat +a ast.erice scă+dat 7 0n !ise mu+te% despre credinţa i .orţa e+emente+or materia+e% imagini+e pro+i.orgue ro+u+ unui Tam+et +ipsit de sensi4i+itate 5 „.i .este un .!o+ta dec0t su4% domnia unei imagini a imaginii.e+% u!iţe+e !ii de păr% c0ntate de un poet% tre4uie să sugere.e o mi care% o undă care trece% o undă care ..0r ita-i curgere% cu ad3ncimea +ui% cu og+inda +ui schim4ătoare i care schim4ă tot ce se re.io% Corse che si.ndu+aţia permanentă#% această cască de 4uc+e regu+ate% imo4i+i.e+ re!eria comp+e--ua+ă 5 „6ăru+ ei a+uneca% a+uneca precum o apă +entă i% o dată cu e+% nenumărate &( r(ri din !iaţa ei% inform". trad" .umea.3r it" 2hipu+ ei% 0n a#ân (& og+in..ără a .r" &onate++a 2rossF" S+ujnica o piaptănă pe Isa4e++a 0n .ică !a 0ndepărta comp+e-u+" Ast.aţa og+in.e+ de imagini 0 i dă seama că psiho+ogia imaginaţiei nu !a . care tre4uie să traducă .r" Ma+-iarmeF" Aceea i in!ersiune a unui comp+e.e+% .run.!orau unde de &(mină.orme+e% ne este mai .ăcut asta > =i 0n timp ce căuta 0n ea răspunsu+% totu+ se de. s0nt asociate 0n mod natura+ cu imaginea +or ac!atică" Asta s" 0nt0mp+ă i cu 0ngerii din @eraphita.anti+ism .a!ori..ac c3ntă această atmos..ormă" Ea este o imagine .orma% se di.ă i se adună" Imagini+e e+ementare 0mping .i nici măcar schiţată atîta !reme c0t nu !or .reamătă" „.e+ia% *rumosu-ţi trup pe e+e teu 6+ute te 0ntruna 2a !echea-mi ne4unie" &upă cum spune poetu+% „nu poţi mu ca din .ui#" /neori% s-ar părea că o re!erie prea .o+!a% continua să curgă" Trecerea repetată a pieptenu+ui prin păr era ca o incantaţie ce ar .orme+or" Mu+te psiho+ogii a+e imaginaţiei s0nt condamnate% prin atenţia uni+atera+ă pe care o acordă pro4+emei .e-iiei capătă .ac de n"r" (nos (t.undamenta+ă a re!eriei apei" \adarnic !a juca Au+es $a.rumuseţea Anniei 7 0necat 0n apa u!iţe+or de păr a+e Anniei# DEdgar 6oe% Cor "nnie.ăcut asta > &e ce-am .ore puternic !a+ori.emei 0necate# )" &upă cum !edem% ( ce+ mai mic pri+ej% imaginea .ea. iar mi cări+e +or st3rneaţi un .oarte departe producerea +or 1 e+e de!in de n"r" (nos (t.i uri+e mi! ătoar" atrase de răcoarea apei î!i +ăsau u!iţe+e de păr să at0rne deasupra ei? 1 %@eraphita.ă pentru nuntă u!iţe+e de păr !er.os. în !irtutea !oinţei +or de noutate" &ar un comp+e.ie dec0t psiho+ogii a+e conceptu+ui sau a+e schemei" E+e nu s0nt dee0t psiho+ogii a+e unui concept .i+oso.e+ie-n paharu+ meu <# .eră umedă% 0n care natura „0 i par.i meta.ă re!erii+e pe care ar !rea să +e pro!oace" 6e ma+u+ apei totu+% totu+ este păr desp+etit 5 „Toate .

undă 0n r0u" =i .e+ie% do!adă decisi!ă a e+anu+ui ire 8 .. Au dispărut apoi% i-o +ini te ciudată mi se strecură 0n s3nge"""#" Iată jocu+ intim a+ unei re!erii care une te +una i !a+u+% urmărindu-+e po!estea de-a +ungu+ curgerii apei" . 0n sensu+ puternic a+ termenu+ui% me+anco+ia nopţii i a r0u+ui" Ea umani.at a+ unei .um supranatura+" Ne spiona un nor"""#" Nimic nu +ipse te din această% scenă do iu4ire dintre cer i apă% nici chiar ochiu+ care spionea.u.ă moartea i amestecă sunete crista+inei cu gemete adinei" /neori% o 4+0ndeţe sporită% um4re mai iscusite temperea.rumoasa i auria +ună p+ină% care se og+inde te 0n marea +ini tită% co+oană .emeii i a morţii nu se poate dispersa R" Nuanţa ironică% !i.aţă% ro.ante% comp+e-u+ ..o nesc trestii+e din camera mea <# VII 2a toate mari+e comp+e-e poeti.undă a .i su. 0n c+ipocitu+ sunete+e c+opote+or argintii" 2e 4ine!oitoare mare# ?" Apa umani.h < cit de tare ..ut picioare+e% tot at0t de pure% tot at0t de imateria+e ca i picioare+e Primaverei.e+ie a p+utit ast.&ar un singur cu!0nt a+ ape+or% unu+ singur% este de-ajuns pentru a suscita imaginea pro.e+iei re.ă peste măsură rea+ismu+ morţii" ..ă că „imaginea .ut-o% pa+idă% 0n rochia-i !io+etă i +argă" .0nta i damnata ..e-j +ie0 poate să urce p0nă +a ni!e+ cosmic" E+ sim4o+i.iunea dintre două principii a+e imaginii ure0nd 0mpreună p0nă +a ni!e+u+ cosmic% cosmicu+ Narcis unin-du-se cu cosmica .u" .e+ de re!erie realizează.e" 0n ciuda acestei componente% 4a+ada +ui 6au+ *ort comunică i o stare de mare +ini te 5 „=i a+4u+ 0necat !a urca m0ine +a supra.e+ii+or Asta se petrecea 0n prea nai!e !remuri Mătasea de porum4 de pe fr(nt"a%i p+ute te ca un semn de carte% p0na c0nd se 0nchid ce+e două pagini de apă""" 6e 4i.ereastră% pri!ind .r0n.e+ii+or <> Imaginea .erinţa" Această re!erie participă +a +upta dintre +ună i nori" Ea +e con.orgue 5 %"E@ răm3ne o c+ipă +a .istă chiar componentei sa+e maca4re% pe care marii poeţi tiu s-o atenue..e+ toată noaptea"""# %+oralităţi 'O .ă" =i c0n3 !ine odihna% c0nd .i4i+ă 0n imagini+e +ui Au+es $aior-gue% nu constituie o e-cepţie" GuZ de 6ourta+es% 0n Niaţa lui Cranz 5iszt Dp" @X)F% notea.r0ngeri pe apa me+anco+ică""" S.iinţei care !isea. ast.ă" $una% noaptea% ste+e+e 0 i aruncă răs.aţa ape+or s0nt ca ni te .r0ntă i erpuită de cati.e4ri+e i de+icate% se 0nceţo au" I%am 0ntins jer4a mea de ste+e" Atunci din ea s-a răsp0ndit un par.e+ia% am !ă.+ori+or ..iindcă ste+e+e dispăruseră% porni i ea pe ..ă% 0mi opti 5 -QTu tii cine s0nt eu" S0nt raţiunea ta% raţiunea ta% tu tii% iacum mă duc% mă duc"""-S" ..ea.emei trădate 1 ea !ede 0n +una jignită o .ă re.e+iei% descrisă 0n cinci.felia +ui Au+es $a.r0ngeri+e pe r0u% ca pe toţ at0tea .ara-mi comă a+unecă p0ntece de +e4ădă""" .h < trista i sche+etica ..+ectată de ape" Cine0nţe+es% !i.iunea +ui Aoachim GasBuet nu este o e-cepţie" /na asemănătoare poate ..eră !oinţa de a +upta% atri4uind !oinţă tuturor .ea neagră i de aur +ichid% magică i .iru+ apei" 6+0ngeam i-mi 0n-tindeam 4raţe+e către ea" 0 i ridică puţin chipu+ descărnat% +ăsat pe spate% căci ja+nicu+ ei păr unduia 0n juru-i% i% ou o !oce care 0ncă mă 0ndurerea.e+ie < Se cu.e+iei 0n $una re.e+iei"j Ast.isti4i+ a+ imaginaţiei )" „$una 0mi !or4i" Am pă+it% g0n-dindu-mă +a iu.ără scop" Răs..ea.i destinu+% opte te 5 „.Y gere p+utitoare pare a da imaginea unei +umi 0ntregi care ? se stinge i moare" Ast.e+% Narcis din te-tu+ +ui Aoachim GasBuet cu+ege% 0ntr-o seară 0nceţo ată i me+anco+ică% prin um4ra ape+or% ste+e+e de pe ceru+ +uminos" E+ ne !a da .% proaste+e ce se 0neacă 0n r0u+ o. .iinţe+e din cer acceptă mi cări+e at0t de simp+e i de apropiate a+e r0u+ui% această re!erie enormă !ede 0n +una care p+ute te pe ape trupu+ martiri.i 0nt3+nită +a poeţii cei mai di!er i" Să notăm% de e-emp+u% aspectu+ +unar din .ea.oitoare+-e-i cu!inte" 7 PDă%mi 4uchetu+ tău D4uchetu+ cu+es din ceru+ pa+idF% 0mi spuse ea ca o 0ndrăgostităS" =i% ca pe . imensă răs.e+ie shaGespeareană" Este oare ne!oie să mai repetăm că trăsături+e unei asemenea imagini nu s0nt nicidecum de origine rea+istă > E+e s0nt produse de o proiecţie a .e+% prinţesa Ma+aine% 0n singurătatea camerei% presimţindu.+etu-mi se aruncă 0n r0u+ o.eci i opt de măsuri% stră4ate QironicS spiritu+# Dartistu+ 0nsu i a scris acest cu!0nt 0nainte de a++egroF" A!em" aceea i impresie% 0ntruc0t!a prea mu+t su4+iniată% citind po!estirea +ui Saint-6o+-Rou-% @pălătoreasă Rprimelor mele nefericiri Intr-o . c+ipă% deasupra apei% i-am mai !ă.ă" Este ne!oie de o cu+tură poetică puternică pentru a regăsi imaginea .+ori" 20nd o contemp+ăm 0n !a+uri% +umea 0nste+ată pare că p+ute te 0n deri!ă" L( iri&" ce trec peste supra.chii ei% de cu+oarea .ă _ atunci unirea dintre 5ună #i valuri.orgue% personaju+ straniu care „a tu+4urat apa% apa% ceru+ adică#" Imaginea sintetică a apei% a .+e-e+e i um4re+e% cu-nosc3ndu-+e drama i su.antasme+or% tuturor imagini+or care se mi că i !aria.pentru $a.iinţe nem0ng0iate 1 +umina „0 i distrusese sp+endoarea" Rochia grea că.

ereastra +ui% scrie 5 „N-am studiat niciodată at0t de mu+t murmuru+% p+in-? setu+% m0nia% chinu+% gemete+e i unduiri+e apei% ca 0n aceste nopţi i .ă gustu+ pentru apa StZ-u+ui% spune :ietor-Emi+e Miche+et 5<" Nu te !indeci niciodată de .+ete% apa conţine ciS ade-!ărat moartea 0n su4stanţa ei" Ea comunică o re!erie a cărei oroare este +entă i +ini tită" 0n cea de-a treia e+egie duine.ă domină opere 0ntregi% precum cea a +ui Roden4ach% a +ui 6oe" Me+anco+ia +ui Edgar 6oe nu pro!ine dintr-o .i .unde% pentru a marca su4stanţa apei prin ade!ăratu+ ei rău" Moartea este 0n ea" 60nă aici am e!ocat mai a+es imagini+e că+ătoriei .iresc o nefericire dizolvată.ea.iduri p0nă +a e+j1 si că o !oce optită urca din apă 7 apa !enind 0n 0nt3mpinarea +ui% a a cum !enise 0n 0nt0mpinarea .i !isat 0n preajma unei ape care doarme""" :III &acă de apă s0nt at0t de puternic +egate toate intermina4i+e+e re!erii a+e destinu+ui .+ete a+ meu% schim4ă-te 0n picături de apă i ca.ă 0n pro.icientă i noi !rem să insistăm% 0n 0ncheiere% asupra unor raţiuni mai pro.g+o4iu 1 i s-a ump+ut cu +acrimi# )" *ără 0ndoia+ă% imaginea +acrimi+or ne !a re!eni de nenumărate ori 0n minte spre a e-p+ica tristeţea ape+or" &ar această apropiere este insu. ora#ul cel mort de Georges Roden4ach ca ofelizare a unui 0ntreg ora " *ără să !adă !reo moartă p+utind pe cana+e% romancieru+ este tu+4urat de imaginea shaGespeareană" „0n acea singurătate a serii i a toamnei% 0n timp ce !3ntu+ mătura u+time+e .e+% pentru anumite su.e+iei% după cum po!estesc groparii din ShaGespeare# @" Nu-i cu putinţă% credem noi% să reunim 0n aceea i temă imagini+e ce+e mai di!erse" &e !reme ce tre4uie să +e recunoa tem unitatea% de !reme ce nume+e .ericire pierdută% dintr-o pasiune ar.i elementul.eră impondera4i+itate săm0nţei !ii# " Apa 0 i amestecă aici sim4o+uri+e am4i!a+enţe de na tere i de moarte" Este o su4stanţă p+ină de reminiscenţe i de re!erii di!inatorii" 20nd o re!erie% c0nd un !is !in ast.felizarea este atunci su4stanţia+ă% apa este nocturnă" $ingă ea% totu+ 0nc+ină către moarte" Apa este 0n comunicare cu toate puteri+e nopţii i a+e morţii" Ast.irească" Ast.i 0n morm0nt" 6ărea că o moartă se a+ungea din turnuri peste su. &e ce > 6entru că apa p+0nge 0mpreună cu toată +umea# Dp" XIF" 20nd inima este tristă% toată apa +umii se trans.cean% EI .ă" E+ tinde să participe +a !iaţa +entă i monotonă a unui element.i .ătoare a ape+or% oroarea ce sur0de cu sur0su+ iu4itor a+ unei mame care p+0nge" Moartea 0ntr-o apă +ini tită are trăsături maLj terne>F .ea.0r i cu !iaţa i neră4darea de a .iinţei noastre 0n tota+a dispersare" *iecare e+ement 0 i are propria diso+uţie% păm0ntu+ 0 i are pra.o+!ată 0n apa care con.iinţa psihică se 0ncorporea.i" „$una dăruie te ce+or pe care 0i in.ără să omit cea mai mică notă# 4 Simţim că acest poem ar .roarea +ini tită este „di. Me+anco+ia sa este cu ade!ărat su4stanţia+ă" „Su. @uper flumina Fa'7lo-nis sedimus et flevimus.at !enea din !echi+e .+ete e+ementu+ me+anco+ic prin e-ce+enţă" Spre a ne e-prima i mai 4ine% .e+ să se a4soar4ă 0ntr-o su4stanţă% 0ntreaga .ătoare nimicită de !iaţă" Este 0n mod .run.ocu+ 0 i are .e+or +unare răm0ne o apă otră!ită )" Aceste imagini materiale.ăcut poemu+ ape+or .e 0n 0mprejurări+e oe+e mai di.i 0n .erite% 0nseamnă că această unitate% 0nseamnă că nume+e ei s0nt sim4o+u+ unei mari +egi a imaginaţiei" Imaginaţia ne. 0 i tope te 0n e+ toate imagini+e" Se „cosmici.ă% Ri+Ge% se pare% a trăit oroarea sur3.o+!ă mai comp+et" Ea ne ajută să murim tota+" Iată% de e-emp+u% dorinţa +ui *aust 0n scena ..ă su4stanţa apei cu o influenţă ne.astă" Apa e-pusă !reme 0nde+ungată ra.une4re" Apa duce departe% apa trece a a cum trec .unest% a+e morţii% a+e sinuciderii% nu tre4uie să ne mirăm că apa este pentru at0tea su.+uenţea.ost o e+egie" In a+t +oc% $amartine mai scrie 5 „Apa este elementul trist.un.e+iei ne re!ine 0ntruna pe 4u.+etu+ meu% spune e+ unde!a% era o undă stătătoare#" $amartine a tiut i e+ că% 0n .o+osind o .ina+ă din Caust de 2hristopher Mar+oHe Dtrad" .iinţă capătă o stranie permanenţă" :isu+ adoarme" :isu+ se sta4i+i.ormă 0n +acrimi 5 „Mi-am cu.e% simţi mai mu+t ca oric0nd dorinţa de a s.ă unei rea+ităţi cosmice ?" 6entru anumiţi !isători% apa este cosmosul mor-ţii" .ea.legendare. Ga-sindu.!oru+ .ă#" A+4ert Ceguit a amintit că% pentru 2arus% ade!ărata sinte.e+ cu desă!0r ire singur 0n to!ără ia monotonă a unui +ac" A .er.undat cupa aurită 0n i. p" (XF" Am putea chiar să interpretăm Fruges.i+e pe care +e-am petrecut ast.umu+" Apa di. Apa care me+anco+i..+etu+ +ui 1 părea că un s.urtună% apa e un element care suferă.ormu+are a +ui TuZs-mans% !om spune că apa este elementul care melancoli-zează. at0t de puternice 0n g0ndirea +ui 6arace+sius% s3nt 0ncă !ii 0n re!erii+e poetice de astă.% su.u+% .r" Ra44eF 5 „.i+e+e" &ar pune stăp0nire pe noi o a+tă re!erie% care ne 0n!aţă pierderea .aptu+ de a .e+% pentru 6arace+sius% +una impregnea. ricini i a morţii găse te 0n materia apei o imagine mateR ria+ă cu deose4ire puternică i . In timp ce +ocuia pe ma+u+ +acu+ui Gene!a% iar !a+uri+e 0 i aruncau spuma pe .ime% prin care .ă onirică este o sinte.

un.ahăru+ i sarea" Se impregnea.enomenu+ di.erite+or materii este totdeauna (imit !i în ântat c0nd 0nt3+ne te +ichide ce nu se amestecă" 2ăci pentru re!eria5 care "materia+i.o+!at#" :om !edea +a ce pro.ic !a .orme+e se topesc +ao+a+tă" &ar treptat 0ntreaga +ume este prinsă de apă" .e+ de u or materii contrarii% . Apa este e+ementu+ ce+ mai .area are +oc pe dată" E+ tie că apa este un +ichid printre at0tea a+te+e" E+ tie că .ime .ică poate ajunge un poet care acceptă +ecţia tota+ă a re!eriei% retrăind această admira4i+ă imagine a +ui 6au+ E+uard 5 Eram ca o cora4ie scu.o+!ă un peisaj 0n p+oaie 1 +inii+e i .ont dec0t 0ncetarea cu+orii ce+ei mai intense" Toată materia este adunată 0ntr-o singură apă% asemenea ce+ei din +acrimi+e pe care +e simt curg0nd pe o4ra.ii&or &or0 Ea *r"a ca e+ementu+ ei .ea.+ete% apa este materia deznăde!dii.a!orit să impregne.ic de un spirit modern% put0ndu-ne ajuta să surprindem +a originea +or une+e !ane re!erii .eră să se joace cu imagini+e om+ina.u+ meu#" &acă !om trăi cu e-actitate suita acestor imagini% !om a!ea un e-emp+u pri!itor +a concentrarea i +a materia+i.adarnic mai cauţi 0n juru+ tău „+inii sau . APELE CO/P5SE „Nu pri!i ade!ăru+ doar cu ochii% ci cu tot ceea ce e ti tu 0nsuţi"# 6A/$ 2$A/&E$% Imaginaţia materia+ă% imaginaţia ce+or patru e+emente% 8chiar dacă . Nu se poate merge mai departe 0ntru de.o+!ă#% 0ne0t .enomene a+e ace+ei chimii nai!e care răm3ne chimia tuturor i care% cu ajutoru+ unui dramt de !is% este chimia poeţi+or" Iată de ce spectatoru+ căruia 0i p+ace să contemp+e com4inarea di.orma+ă avei ne!oie de ideea de compunere.ică urmea.e !arietatea uni!ersu+ui" Noţiunea@ de com4inare s+uje te acestui scop" Imaginaţia .unde nimeni nu te !a mai găsi !reodată#" Această impresie de disoluţie apare% 0n une+e momente% p0nă i 0n su.ice" 6entru un spirit modern% raţiona+i.und0ndu-se 0n apa 0nchisă% 6recum un mort n-a!eam dec0t un singur e+ement" Apa 0nchisă 0+ ia pe mort 0n s0nu+ ei" &atorită apei% moartea de!ine e+ementară" Apa moare o dată cu mortu+ 0n su4stanţa sa" Apa este atunci un neant su'stanţial.area &or treptată" Mai 0nt0i se di.anti+e" 2opi+u+ nu poate să nu admire% de e-emp+u% miraco+u+ cande+ei" /+eiu+ p+ute te < /+eiu+% care totu i este gros < =i care ajută apa să ardă < Toate mistere+e se adună 0n juru+ unui +ucru uimitor i re!eria se 0ntinde 0n toate direcţii+e% de 0ndată ce găse te pri+eju+" „Epru4eta cu ce+e patru e+emente# din .orme#" Ca'ito&(& IV „Nimic a+tce!a +a ori.ea.e+ 0ntărit e-emp+u+ cande+ei" Această „epru4eta cu ce+e patru e+emente# poate o.iecare +ichid este caracteri.+ete+e ce+e mai so+ide% mai optimiste" Ast.nădejde" 6entru anumite su. Imaginaţia materia+ă areW ne!oie de ideea de com'inare.ic0n-du-se 0n ordinea densităţii" Este ast.ă ca+ea re!eriei na tura+e% a re!eriei in.e+% 2+aude+' a trăit ceasuri c0nd „ceru+ nu mai este dec0t ceaţă i 0mpărăţie a apei"""#% unde „totu+ se di.ă at3tea su4stanţe i atrage 0n ea at0tea esenţe < 6rime te +a .enomenu+" &impotri!ă% un spirit pre tiinţi.o+!ării corpuri+or so+ide 0n apă este unu+ dintre "principa+e+e .i.ica e+ementară este mane!rată ca o jucărie singu+ară" Ea 0nchide patru +ichide care nu se amestecă 0ntre e+e% strati.ă de toate cu+ori+e% de toate gusturi+e% de toate mirosuri+e" 0nţe+egem% deci că .erenţa de densitate dintre +ichide+e care nu se amestecă 0ntre e+e 0i este de-ajuns pentru a e-p+ica .ugi din tiinţă către .ie" 2itim% de e-emp+u% 0n +egătură cu epru4eta ce+or patru e+emente% 0n Geologia apei de *a4ricius 7 autor pe care 0+ !om" cita de mai mu+te ori% E@ .i+oso.+uiditatea de +a apă# @" Este o a.i+oso.ă% toate +ichide+e s0nt ape% tot ceea"ee curge e apă% apa este singuru+ e+ement +ichid" $ichiditatea constituie tocmai caracteristica e+ementară a apei" 63nă i un chimist at0t de prudent ca Ma+ouin spune% 0ncă din seco+u+ a+ c:III-+ea 5 „Apa este +ichidu+ ce+ mai desă!3r it% ce+e+a+te +icori 0 i deţin .irmaţie ce nu se sprijină pe nici o do!adă i care arată că re!eria pre tiinţi.ie su4stanţa +umii 0ntregi" &ar 0n ciuda acestei unităţi .at prin densitatea sa" &i.i+oso.undamenta+e% imaginaţia materia+ă !rea să? păstre. singură materie a năpădit totu+" „Totu+ e di.e totu+% să .a!ora4i+ i+ustrării teme+or com4inării puteri+or" Ea asimi+ea.eri un 4un e-emp+u pentru cine !rea să deose4ească un spirit pre tiinţi.ă un e+ement% pre.a!ori.

ent0nd apa 1 a treia +icoare% care este a+4astră% se a a.iti!ă a unui 6asca+ cu nă.ocu+ 1Y ea une te păm0ntu+ i .ocu+% se a a.ie antică 4ăgată 0ntr-o epru4eta" &ar nu !om insista asupra acestor jucării tiinţi.eminină i-a pierdut orice pudoare% dăruindu-se% 0n de+ii-% stăp0nu+ui ei% .intă aeru+" In s.i aprinsă aproape ca i rachiu+# ?" 2e+or care !or .eră spectaco+u+% pe c0t de p+ăcut% pe at0t de o4i nuit% a patru +icori de di.i contrarii 0nseamnă a .+ăcări% pare să accepte un .ă cu ce+e patru e+emente .+ete ag+omerea.ă teme+e ce+e mai puternice a+e imaginaţiei creatoare" :om putea 0nţe+ege principii+e psiho+ogiei cau.+ăcări% pare că materia a .dră!ănii+e ce+e mai incredi4i+e 5 „Aceasta ne o. că apa .ăcută cu idei" Ade!ărate+e imagini% imagini+e re!eriei% s0nt unare sau 4inare" E+e pot !isa 0n monotonia1 unei su4stanţe" &acă doresc o com4inaţie% atunci doresc com4inaţia dintre două e+emente" E-istă o e-p+icaţie decisi!ă pentru acest caracter dua+ist a+ amestecu+ui dintre e+emente 0ntreprins de imaginaţia materia+ă 5 acest amestec este totdeauna o nuntă" 0ntr-ade!ăr% de 0ndată ce două su4stanţe e+ementare se #unesc% de 0ndată ce e+e se topesc una 0n cea+a+tă% e+e se se-ua+i.ită să spună că o apă păstrată timp . care amestecă 0n!ăţătura po.0r it% cea mai u oară% care este ro ie% precum . nu !edem rea+i.ndelungat de!ine „o +icoare spirtoasă% mai u oară dec0t ce+e+a+te ape% i care poate .oc" =i% cu at0t mai mu+t% nici o imagine nu poate accepta 0m4inarea ce+or patru e+emente" .ea.e dec0t o +ege e+ementară a hidrostaticii% o.ice% asupra acestor e-perienţe +egate de prea mu+te imagini% prin care se trădea. .i+oso.eră un prete-t imaginaţiei .ei materia+e mai a+es prin mij+ocirea amestecu+ui dintre apă i păm0nt" III 0n pri!inţa com4inaţiei dintre apă iioc"jju" !oi spună prea mu+te +ucruri" Am 0nt0+nit această% pro4+emă 0n studiu+ nostru despre Psihanaliza focului.actice% de o imagine .ă" In ordinea imaginaţiei% pentru două su4stanţe% a .eminină% ca apa i păm0ntu+% una dintre e+e se mascu+ini.ă u or% pentru a o domina pe cea+a+tă" &oar cu această condiţie com4inaţia este so+idă i dura4i+ă% doar cu această condiţie com4inaţia imaginară este o imagine reală.ă adeseori in.ice predate 0n co+i+e noastre" Am scris o 0ntreagă carte% 0ncerc0nd să separ condiţii+e re!eriei de condiţii+e g0ndirii)" Sarcina mea este acum in!ersă 5 !reau să arăt cum se asocia.oarte serios% care a scris% 0ntru g+oria 2reatoru+ui% o Geologie a "pei.e-p+ică uneori credinţe iraţiona+e care do!edesc tocmai importanţa ro+u+ui pe care 0+ are 0n incon tient" Ast.i o contradicţie insuporta4i+ă pentru o imaginaţie a e+emente+or% pentru acea imaginaţie materia+ă care are totdeauna ne!oie să a+eagă o materie i să-i păstre. asemenea acumu+are ar .opus" &acă amestecu+ are +oc 0ntre două materii cu tendinţă .anti+ismu+ pseudocu+turii tiinţi.undamenta+e" E 0ntreaga .ormă uni ade!ărat comp+e-" $-am numit comple)ul lui 6of!mann.ocu+ < Nu tre4uie deci sa ne mirăm că anumite su.undamenta+e" II /rmătoarea trăsătură este .0ndu-se trip+a unire materia+ă dintre apă% păm0nt i .oc% dintre apă i noapte% i mai a+es dintre apă i păm3nt% căci 0n această u+timă com4inaţie du4+a re!erie a .e+% *a4ricius nu e.ea. 0n domeniu+ imaginaţiei materia+e% orice unire este nuntă% i nu e-istă nuntă 0n trei" :om studia acum% ca e-emp+e de com4inaţii 0ntre c+emente imaginare% c3te!a amestecuri de e+emente 0n care inter!ine apa" :om cerceta succesi! unirea dintre apă i .ocu+ 1 !ede uneori 0n a4uri i 0n+ ceţuri unirea dintre aer i apă" &ar niciodată% 0n nici o imagine naturală.i+oso.apt% chiar i 0n te-te+e unor chimi ti de seamă% c0nd chimia% 0n seco+u+ a+ c:III-+ea% tinde să E) .enomen contrariu propriei sa+e su4stanţe" 20nd% 0ntr-o seara J+e petrecere% a+coo+u+ arde cu . căci sim4o+u+ punciu+ui ni s-a pariat cu deose4ire acti!< 0n opere+e autoru+ui de po!estiri .rapantă din" prima c+ipă 5 aceste com4inaţii imaginare nu reunesc dec0t două e+emente% niciodată trei" Imaginaţia materia+ă une te apa cu? păm0ntu+ 1 ea une te apa cu contrariu+ acesteia% .ă deasupra apei i repre.ace g+ume pe seama acestei stra nice stic+a cu apă ascunsă 0ndărătu+ surce+e+or% pe seama acestei ape care% ca i !inu+ 4un% intră 0n durata 4ergsoniană% !a tre4ui să +e răspundem că *a4ricius este un .n vis.intă păm0ntu+% se duce +a . Am cercetat mai a+es imagini+e sugerate de a+coo+% ciudată materie care% atunci c0nd se acoperă de .und<% cea cenu ie se a a.ă deasupra% ea repre.erite greutăţi i cu+ori care% de i puse +ao+a+tă% nu se amestecă 1 căci de 0ndată ce nu mai agiţi !asu+""" o !e.iecare cum 0 i caută i 0 i găse te +ocu+ .ea.i+oso.ice% care depă e te e-perienţa" Ea propune o imagine pueri+ă a doctrinei ce+or patru e+emente .deoarece opera sa este un 4un e-emp+u pentru acea Cizică văzută .ă !ise+e cu cuno tinţe+e noastre% tra!a+iu+ com4inatoriu pe care imaginaţia materia+ă 0+ rea+i.nne'unit. &upă cum !edem% o e-perienţă cam prea 4ogată 0n imar gini% care nu ar tre4ui să i+ustre.i de se. &e .i siguri c3t nu e !or4a dec0t de o imagine .iresc" 2ea neagră% care repre.ă 0n juru+ acestei imagini e-cepţiona+e impresii mu+tip+e% sentimente contradictorii% i că su4 acest sim4o+ capătă .ă deasupra tuturor ce+or+a+teE? i.e%" 0n toate com4inaţii+e% un pri!i+egiu" &acă apare o unire ternară% putem .ormei i a materiei sugerea.i pe .antastice" Acest comp+e.

+ăcări umede% 0n această apă arsă% cum să nu !e.+acără +uminea.ocS# )" 0n aceste picături de .ac spune% .i ne!oie de o imagine ar.ocu+ui i% c0nd Rim4aud in!ocă .u+ui i a 4itumu+ui% ci% dimpotri!ă% aminte te că acestea s0nt „materia i produsu+ . poetu+ pare a cere .rapantă 5 Q6retind 0 pretind < o +o!itură de .răţit pe .ămis+e te proprii+e mame 5 săm0nţă de ape 4ogate% e+ iese din . găsim imnuri 0n care Agni este .4uciumate i răsp0ndmdu.i+oso.eră pe dată +a su4stanţa su+.i pusă a+ături de ace+e „.ocu+ sacru < G+orie undei < G+orie .ă a+ternati! ceea ce este mic asupra a ceea ce este mare i ceea ce este mare asupra a ceea ce este mic" &acă Soare+e este soţu+ g+orios a+ Mării% !a tre4ui ca% pe măsura +i4aţiei% apa „să se dăruiască# .irmament cu ape+e% e+ ia o minunată i stră+ucitoare .ămis+itori dec0t apa i .e per.i+oso.rate da surori+e +ui""" E+ respiră printre ape ca o +e4ădă 1 tre.u+gurantă% do!edesc .o+osi p0nă +a saţietate" E o imagine primordia+ă a re!eriei materia+e" Goethe stră4ate i e+ .iu+ ape+or 5 „Agni este ruda ape+or% iu4it ca un .ără să cunoască te-tu+ din 9ig-Neda 7 o !or .aptu+ că psihismu+ +ui Arthur Rim4aud poartă semnu+ pro.e două materii > 20t de su4a+ternă apare imaginaţia .urcă% o picătură de .ecte# care se a.ă 0ntruna""" Apa i toate e-perienţe+e +egate de ea re.i g+oria 1 ceru+ i păm3ntu+ se cutremură c0nd se na te stră+ucitoru+ Agni"""#" Mn.roZ )% pentru a e-p+ica de ce apele termale miros a su+.ost !or4a de un ade!ăr e!ident% pe care-+ poţi a.+eţi din nou% pentru a .aţa misterioasei uniri dintre apă i .ătoare pentru a o 0nsu.!oru+ p+oi+or"# Aici imaginea o4iecti!ă dominantă este cea a soare+ui% a astru+ui de .ea+a !ita+ă#" Apoi acest .n infern.ocu+ 0n 9ig-Neda.intă poate singura contradicţie cu ade!ărat su4stanţia+ă" &acă +ogic se cheamă 0ntre e+e% se-ua+ se doresc 0ntre e+e" 2um am putea !isa-mai mari .e din nou o .undă% mai !eche% o re!erie care ajunge 'înă +a stratu+ ce+ mai ad0nc a+?imaginaţiei materia+e" Această re!erie esenţia+ă este tocmai nunta contrarii+or" Apa stinge .ra.+acără umedă#" TacGett% 0n .ice#% Ca+.aţa unei asemenea imaginaţii a materiei < *ire te% o imagine at0t de specia+ă ca aceea a rachiu+ui care arde +a o !ese+ă petrecere nu ar putea t0r0 imaginaţia spre o asemenea de.ără să dea cea mai mică e-p+icaţie% .rande+or% 0 i . Ea poate .+ăcări+or .+acără pe og+inda ei% pentru a putea spune% 0mpreună cu D"&t)"i& 5 „Imaginea ta arde apa din 0ngustu+ cana+# %6olera.it 0n .e 4ine su4stanţe+e% pri!i+egiu+ materii+or e+ementare nu dispare" Ast.i str3nsese picioare+e su4 e+% cre te 0ntruna% iar +umina i se răsp3nde te p0nă departe# R" „2ine dintre !oi 0+ !ede pe Agni c0nd se ascunde 0n mij+ocu+ ape+or > A4ia se născuse i% datorită?o.ectă% a +ui No!a+is 5 „Apa este o .irma .ace să danse.+ă% după cum spune $eon-6au+ *ar-gue R% „+a apogeu+ ce+ei ?mai mari e-perienţe !ita+e#" 6entru o asemenea imaginaţie% apa singură% a4andonată% apa pură nu este dec0t un punci stins% o !ădu!ă% o su4stanţă degradată" :a .ă despre Rim4aud% ă notat .ocu+ui să usuce apa care-+ o4sedea.e+% Geo.i germenii du4+i ai unei imaginaţii care a tiut să condense. i a 4itum% nu se re.indi!idua+i.ă% enigmatică i per.ămis+e te mama% iată o .ă% !eghind 0n dep+ină sp+endoare < 2orpuri+e iau .ra.orţa imaginii originare" &e e-emp+u% 0ntr-unui din eseuri+e sa+e „.ocu+ „să posede# apa" *ocu+ 0 i .oc 0n drumu+ +or nocturn i jur 0mprejur @ s0nt numai .+eţit de pu+saţii+e iu4irii#" Apoi „se 0nteţe te% aruncă .oarte repede drumu+ care duce de +a re!eria unui „homuncu+us# +a re!eria cosmică" Mai 0nt0i ce!a stră+uce te 0n „ume.i i mai decisi! 1 meta..i .nea+ă% de o .ore nea teptate% de o uimitoare 0ndră.ormă 1 prea0nţe+ept" temei a+ tuturor +ucruri+or% e+ mătură i. p" E)F" &e ace+a i ordin este i următoarea .orme+or 0n .rumuseţe .ocu+ui% iar .oc% 0n aceste .iind com4inaţia directă dintre apă i .ii cei mai serio i renunţă +a raţiune 0n .oc ie ind din /ar"0 Soare+e este $e4ăda Ro!i"0 &ar imaginaţia merge 0ntruna de +a 2osmos +a microcosmos" Ea proiectea.ocu+% e+ cheamă 0n ace+a i timp apa" 2e+e două e+emente s0nt str0ns unite 0ntr-o e-presie .emeia stinge patima ar.+ăcări" Ast.oc care iese din apă „stră+uce te 0n juru+ scoicii Ga+ateei" Stră+uce te puternic% graţios% i 4+3nd% parcă 0nsu.ă !a+uri+e care se s.ocu+ui < G+orie ciudatei a!enturi <# ? Nu a!em oare nici un epita+am pentru nunta dintre două e+emente > 60nă i .u+gere i 0ncepe să curgă iroaie??% iar sirene+e reiau 0n cor 5 „2e minunată .ătoare" 0n domeniu+ materii+or% nu !om găsi nimic mai contrariu dec0t apa i .ocu+ui#" Apa terma+ă este deci imaginată 0nainte de orice ca .!o+tare de imagini dacă nu ar inter!eni i o re!erie mai pro.e.rumoasa +ui te.cean" I!indu-se printre ape% stră+ucitoru+ Agni cre te% 0nă+-ţindu-se deasupra .e+ domne te iu4irea% origine a tuturor +ucruri+or < G+orie mării < G+orie !a+uri+or 0nconjurate de .oc" *ire te% +a poeţi% caracteru+ direct a+ com4inaţiei !a .ăr0mă% stră+ucitoare% une+e de a+te+e > Totu+ +uminea.oc" 2u pri+eju+ E' .ocu+" E+e repre.und a+ apei 5 „0n 8n anotimp .ără !reun comentariu5 „Apa este un corp ars#" Este ultima frază a lui (avi'ara.ea+a 0nc3ntătoare#% 0n „ume.ori% 0i cheamă pe oameni +a e-istenţă 1 este creator ca i soma 1 născut din s0nu+ ape+or% unde era cu+cat ca un anima+ care.ără nici o pregătire% ca i cum ar .ocu+% .ormu+ă pe care a+chimi tii 7 .istă totu i acţiunii .

ă +a unirea dura4i+ă dintre apă i .en arată mai a+es că% 0n numeroase te-te% Cacchus este desemnat ca stăp0n a+ ume.e+ di.erite +egende apar numeroase .erei .+etu+ui nemuritor"""#" $egende+e popu+are con.enomen uni!ersa+% pe care 0+ putem .primirii% +a curtea duce+ui de CrunsHich% a chimistu+ui Crandt% oare descoperise .u+geru+#" /neori% dimpotri!ă% .!oru+ se na te adeseori „aco+o unde acă.at !a putea .ă su4 apă% $ei4ni. 0si .ă totu+" Cacho.oc at0t de ciudat% de !reme ce se păstrea.ă 0n p+ină .oru+% acest .icată% ea este o .u+geru+ iese din-tr-un +ac de.ăţi area mohor0tă a unui e+e teu% s0nt acumu+ate impresii+e nocturne" Tre4uie să recunoa tem că acestea au un . /me.eu+ui din ceruri% 0nm0nat mai t0r.i+oso.ondea.aţa !iri+ităţii .eiţă drapată% ea nu mai este un !ă+ care se 0ntinde peste 6ă-m0nt i Mări 1 Noaptea e noapte. Această st7mphalizare nu este% credem% o !ană meta.ocu+ .ea+a ca+dă este materia de!enită am4i!a+enţă sau% a+t.ă" 2hiar ?dacă imagini+e s0nt .ătoare% a+ unei nopţi insinuante% a+ unei nopţi care intră 0n materia +ucruri+or" Atunci Noaptea nu mai este o ..eiţă căreia nimic nu-i re.iind condiţia unei creaţii continui" 20nd imaginaţia !isea.ocu+ui i a apei" Cacho.ocu+ ascuns de Ieremia% !esta+e+e% +ămpi+e sepu+cra+e% +upta dintre preoţii egipteni i preoţii persani" „Acest .a" jA"niteAL aceste două e+emente creea. =i a a cum apa este su4stanţa cea mai propice amestecuri+or% noaptea !a pătrunde ape+e% !a" 0nceţo a +acu+ 0n ad0ncuri+e +ui% !a impregna e+e teu+" /neori pătrunderea este at0t de ad0ncă% at0t de intimă% 0nc3t% pentru imaginaţie% e+e teu+ păstrea.a cea mai sigură pentru !a+ori.i ce!a din această materie nocturnă% ce!a din aceste ic-r0eSre su4stanţia+e" E+ se „stZmpha+i.irmă numeroase+e mituri sa!ante" Nu arareori 0n aceste +egende apa i .+eţi păm0ntu+ inert i !a .ea+ă ca+dă este pri+eju+ unei am4i!a+enţe de o incredi4i+ă .ea.0nt0ni care se nasc pe unY% păm0nt .u+geru+ cu trei dinţi a+ .ruste% e+e +asă să se W !adă cu destu+ă u urinţă trăsături+e +or se-ua+e" Ast.e+e noastre##genera+e# asupra materia+ismu+ui imaginar" 0nitr-ade!ăr% noaptea"pare un . a scris !ersuri +atine" 6entru a?ce+e4ra uri asemenea miraco+% .iu su!eranu+ui mării ># Intr-un !iitor capito+% !om insista asupra caracteristici+or ..iinţa% ie ind +uminos i stră+ucitor din acest morm0nt% imagine a su.eminine a+e apei imaginare" N-am !rut să arătăm aici #" ât caracteru+ matrimonia+ a+ chimiei comune .ocu+ui% .ea.ace ape+ +a toate mituri+e 5 .ocu+ se W asocia.u+gerat" I.ată" I: *ăc3nd acum c3te!a o4ser!aţii cu pri!ire +a com4inaţii+e dintre AjoK3j>i Noapte% părem a ne deroga de +a te-" .ocu+ui i apei" In .oră" Ea corespunde unei trăsături particu+are a imaginaţiei me+anco+ice" Ne0ndoie+nic% un peisaj stZmpha+i.i aruncă pene+e ca pe ni te săgeţi% distrug i p0ngăresc roade+e păm3ntu+ui% se hrănesc cu carne omenească# l.urat de 6rometeu% rochia Me-deei% chipu+ +uminos a+ +ui Moise% .os.orme+e !ii" Cacho.ă 2reaţia ca pe o unire intimă dintre du4+a putere a . noaptea e o su4stanţă% noaptea e materia Qnocturnă" Noaptea este aprehendată de imaginaţia materială.ace să ţ0 nească din e+ toate ..ocu+% apa% timpu+ > Această trip+ă incertitudine ne permite să a!em un răspuns +a toate" 20nd un .ă pe ca+ităţi super.apt% putem !edea acţion3nd aici un principiu psiho+ogic pe care +-am mai anunţat 5 4a.oc necunoscut de natura 0nsă i% pe care un nou :u+can 0+ aprinsese% pe care Apa 0+ păstra% 0mpiedic0ndu-+ să se a+ăture s.i e-p+icat 0n parte prin aspecte 0ntunecate" &ar nu-i o simp+ă 0nt3mp+are dacă% pentru a e-prima 0n.orţă" Nu-i !or4a numai de o am4i!a+enţă care mi.oarte 4ine +ua drept o .ocu+ui% patria +ui% i care% 0ngropat su4 Apă% 0 i ascundea .+ănţuit" &echarrne se 0ntrea4ă dacă tridentu+ +ui 6oseidon nu este „.e+ propriu de a se asam4+a" de a pro+i.era% de a se agra!a" =i că apa +e dă un centru către care con!erg ce+ mai 4ine% o materie 0n care persistă !reme mai EE . e+ regăse te con!ingeri at0t de intime% 0nc3t nici o do!adă o4iecti!ă n(%& mai poate pune 0n 0ncurcătură" &e .iinţă imensă ce se impune naturii 0ntregi% dar care nu are nici o +egătură cur su4stanţe+e materia+e" 20nd Noaptea e personi.e+ii 5 Dals 6err aller Ceuchiigkeit$" :om putea ast.oc% ea a+cătuie te o imagine materia+ă mi-tă de o neo4i nuită putere" Este imaginea materia+ă a umezelii calde.3r ite este o am4i!a+enţă" Noţiunea de ume.ica . en .eiţa :ă+u+ui" Totu i% re!eria materii+or este o re!erie at3t de natura+ă i at0t de in!inci4i+ă% 0nc3t imaginaţia acceptă 0n" mod o4i nuit !isu+ unei nopţi acti!e% ai unei nopţi pătrun-" .ut .ă#% de!ine neagra m+a tină 0n care trăiesc păsări monstruoase% stZnipha-+ide+e% „prunci ai +ui Ares% ce.ări nes.icia+e i cu ade!ărat schim4ătoare de materie.ace do!ada că această unire nu-i e.istă% ce 0n!ă+uie totu+%" ce ascunde totu+" E .e+ spus% este am4i!a+enţa materia+i.ă cosmogonia pe o noţiune ca umezeala caldă. 6entru mu+te re!erii cosmogonice% umezeala caldă este principiu+ .e+ !eri.en )% 0n numeroase pagini% a arătat că imaginaţia !isea.eminitatea< apei este iremedia4i+ă" Ea nu se poate !iri+i.undamenta+" Ea e cea care !a 0nsu.emeră% .ea+ă ca+dă are pentru mu+te spirite un straniu pri!i+egiu" 6rin ea% creaţia capătă o 0ncetinea+ă sigură" Timpu+ se 0nscrie 0n materia 0nde+ung +ucrată" Nu se mai tie cine trude te 5 .oarte u or cum aceasta noţiune de ume.

iori" Noaptea ar putea stârni o teamă mai puţin .ara re.ă" &impotri!ă% c0nd !ine noaptea% .e+ de su4stanţă .o+area este at0t de mare% at0t de pro.oarte di.e+ 0n s0nu+ ei Noaptea" Este Marea Gene'relor 7 +are tene'rarum.urtunos con.ă care r0c+e" F8 &ar inima nu-i totdeauna 0n.aci+ă care e-p+ică um4ra prin ecran% este sensi4i+ă% 0n domeniu+ imaginaţiei% o e-p+icaţie su4stanţia+ă directă" &e.rico ată" In anumite iceasuri% apa i noaptea se unesc 0ntru aceea i pace 4+0ndă" DRene 2har a gustat tocmai din această materie nocturnă% c0nd a scris 5 „Mierea nopţii se consumă 0ncet#" 6entru un su.ceanu+" *urtuna intră atunci 0n s0nu+ !a+uri+or% este i ea un .i 0nchipuie# l.i" 0n munţii Arderi% po!este te Cerenger-*eraud %loc.ont" Este .ă% se 0ndepărtea.e+e „0ngro. s(s ită o spaimă treptată c0nd !ine noaptea 5 „&ar c0nd noaptea 0 i aruncase !ă+u+ peste ace+ +oc ca i peste toate ce+e+a+te% i c0nd !0ntu+ mistic 0ncepea să i i murmure c3ntu+ 7 atunci 7 oh < atunci mă pomeneam totdeauna cuprins de spaima +acu+ui singuratic# 8trai .antome 0nspăim0ntătoare pe care nu +e !e.ă i deci se po!estesc cu greu% spaima nu poate .i% dar apa în noapte tre.ă% de doriă ori răcoros" Nu simţim 4ine mireasma apei dec0t noaptea" Soare+e este prea puternic 0nmiresmat pentru ca apa 0nsorită să ne mai poată o.ă ca un dinco+o a+ imagina4i+u+ui 7 in!ersiune ciudată% care ar merita o meditaţie . 2e-i a adar .ică 5 depă iţi imagina4i+u+ i !eţi a!ea o rea+itate at0t de puternică% 0no0t inima i mintea !ă !or .e pe ma+u+ r0u+ui% 0n ceaţă" *ire te% 0n prima jumătate a nopţii 0 i t0răsc !ictima" E un ca.erită de teama dintr-o grotă sau din pădure" E mai puţin apropiată% mai puţin condensată% mai puţin +oca+i.i+oso.entă% noaptea care nu doarme niciodată tre.+et 0mpăcat cu sine% se pare că apa i noaptea capătă% 0mpreună% aceea i mireasmă 1 se pare că 0ntunericu+ 0m4ă+sămea.e te apa e+e teu+ui ce doarme totdeauna" &intr-o dată simţi pre.0nde+ungată" In mu+te po!estiri% +ocuri+e 4+estemate au 0n centru+ +or un +ac a+ 0ntunericu+ui i a+ spaimeiR" $a mai mu+ţi poeţi apare% de asemenea% o mare imaginară care a cuprins ast.+e-e+or .i4i+u+ drept carceră% omogen% imediat% indi.i tu+4urate" Iată .itor de negre i a4rupte#% iată noaptea teri4i+ă care prive#te .iuă% .eră o de!enire .e te o teamă ascuţită" /nu+ din +acuri+e +ui Edgar 6oe% „0nc3ntător# +a +umina $i&"i.antome+e a+eargă 0ncă pe ape" S0nt ceţuri u oare ce se destramă% se duc""" Treptat% 0ncep să se teamă" Se su4ţia.antome dacă +e-am +ua drept !i.i iau postu+ 0n primire s0nt of"nsi*" &ar am judeca gre it toate aceste .ă pe .orma aceasta 0nspăim0ntătoare pe care n-o !edem niciodată > E .+ănţuie . II% p" E'F% e-istă un spirit a+ ape+or „numit di-hania din &o4Z% ce are .iuni 5 e+e ne s0nt cu mu+t mai apropiate" „Noaptea% spune 2+audei% ne +ipse te de do!e.ioru+ ape+or 1 o rea+itate !0scoasă este 0n aer" Noaptea omnipre.orma unui anima+ 0nspăim0ntă-tor pe care nimeni nu l-a văzut vreodată$.i comunicată printr-o operă +iterară dec0t dacă este o e!identă de!enire" Noaptea con..+ectăm puţin i !om !edea că asemenea mi care at0t de intima nu-i percepută printr-o e-perienţă o4iecti!ă" .ică% apa ar putea isca o4sesii mai +impe.antome+or" 6rintre aceste .urtuna pe mare% 0n cosmo+ogia +ui Edgar 6oe apare totdeauna ace+a i nor ciudat% „de cu+oare arămie#" &ar a+ături de această raţiona+i.ă% 0ngheţate de o spaimă indici4i+ă" 2e!a rece ca apa ţi se a a.ă% deci se apropie" Spaima spore te 0n inima omu+ui" *antome+e r0u+ui se hrănesc a adar cu noapte i cu apă" Teama resimţită 0n preajma e+e teu+ui% noaptea% este o teamă specia+ă i pentru că ea menţine un anume ori.at mai cur0nd spaima dec0t e-perienţa" Imaginaţia poetică a +ui Edgar 6oc a e-p+orat această Mare a Tene4re+or% *ără 0ndoia+ă% adeseori% 0ntunecimea 2eru+ui .iinţa pe care o pri!e ti cu ochii 0nchi i% cea despre care !or4e ti c0nd nu mai poţi să te e-primi" G0tu+ ţi se str0nge% trăsături+e ţi se crispea.ăţi ea.ar se 0n.ică% un .enţa unor . particu+ar a+ unei +egi a imaginaţiei pe care !rem s-o repetăm cu orice pri+ej 5 imaginaţia este o de!enire" 0n a.antome% doar ce+e a+e santine+e+or ce. care-+ pătrunde pe !isător i-i dă .i.eri mireasma ei" E( .erent% compact#" $0ngă apă% noaptea stîrn"!t" o răcoare" 6e pie+ea că+ătoru+ui 0nt0r.aţă" Monstru+% 0n noapte% e o medu.ace .are . cit.+uidă" /m4re+e de pe apă s0nt -oarecum mai mi cătoare dec0t um4re+e de pe păm0nt" Să insistăm puţin asupra mi cării +or% asupra de!enirii +or" 2odo4aturi+e nocturne !in să se a e.ată% mai .r" Ma++arme% p" >>QR0 20nd se .i+oso.antome+e ape+or se condensea.ricii% ce nu se imaginea.e+ de teamă umedă.a+e.i4i+u+ drept +imită% ci in!i.urtună% s-ar părea că e-creţia unei uria e caracatiţe a hrănit% 0n eon!u+sia-i% toate ad3ncimi+e mării" Această „mare a tene4re+or# este „o pri!e+i te mai 0nspăim3ntătoare i mai de.i . Ast.i% căci nu mai tim unde s0ntem""" :ederea noastră nu mai are !i. unde !echii na!igatori i-au +oca+i.ii" Apa amestecată cu noaptea este o stră!eche remu care ce nu !rea să doarmă""" Noaptea% pe ma+u+ e+e teu+ui% aduce cu ea o teamă speci.ost dat unei imaginaţii omene ti să.e+% rea+u+ 4i. percepi printr-o introspecţie% cum spun .eră mării nuanţe +i!ide 8 i" negre" 20nd se de.4uciumată% o mi care +ăuntrică ce cuprinde masa intimă% „un c+ipocit sacadat% !iu i hărţuit în toate sensuri+e#" Să re.nădăjduită dec0t !a .undă% at0t de intimă% 0ne0t apa este ea 0nsă i „de cu+oarea cerne+ii#" 0n această 0nspăim3ntătoare .iat a+eargă .

nu.i+oso.ic i redue0nd-o 4ruta+ +a e+emente+e genera+e#" Miche+et găse te atunci su4 pana-i% 0n mod cu totu+ .i !isea.orma este 0n+ăturată% tearsă% di.ăina% 0ncepe e-perienţa „+egăturii#% 0nde+ungatu+ !is a+ „+egăturii#" Această putere de a lega su4stanţia+% prin comuniunea unor +egături intime% este atri4uită de +ucrătoru+ ce.ităţii a4undente% care EX .ără re!erie" .ă# @" Aceste de.undă% nu participă +a imaginaţia !0sco.unde au ne!oie să 0nscrie de.orme e+ementare% de !reme ce ca ne e+i4erea.răge.e4ra" Mai mu+t dec0t ciocanu+% pu+!eri.orme pre+ungi% se scurg picătură cu picătură pe co+ţu+ unei mese" Trăiesc intr-un spaţiutimp c+eios" 2a ni te c+epsidre genera+i.răm3nta-rea !a continua% +ucrătoru+ !a putea trece +a natura speci.ate% e+e .itatea pe care o are apa 0n genera+ > Nu este oare tocmai e+ementu+ uni!ersa+ a+ !ieţii ># /neori% de asemenea% !0seo.itatea este urma unc0 o4ose+i onirice 1 ea 0mpiedică !isu+ să 0nainte.orma% a de.ă% p3nă i inform(&9 %Gruditorii mani.undamenta+e a+e materia+ismu+ui" Ni s-a părut totdeauna straniu .e+e" Sor4im noaptea prin ceea ce a!em i 0n noi ac!atic" 6entru o imaginaţie materia+ă .oarte !ie" pentru o imaginaţie care tie să surprindă intimitatea materia+ă a +umii% mari+e su4stanţe a+e naturii 5 apa% noaptea% aeru+ 0nsorit s0nt su4stanţe+e cu „gust puternic#" E+e au ne!oie de pitorescu+ mirodenii+or" /nirea dintre apă i 'ământ dă ceea ce numim p+ămadă" Este una dintre scheme+e .chiu+ 0nsu i 7 !ederea pură 7 o4ose te pri!ind numai o4iecte so+ide" E+ !rea să !ise.ute static" Anumiţi critici sta'ilizaţi +e iau drept a4surde" Ei nu trăiesc .+eagă i +eagă totodată" 6rima acţiune este e!identă" Apa% a a cum se spunea 0n !echi+e cărţi de chimie% „temperea.ac să „curgă# o4iectu+ de-a dreptu+ supus ispite+or monstruo.ormarea" &acă !ederea acceptă cu ade!ărat +i4ertatea !isu+ui% totu+ se scurge 0ntr-o intuiţie !ie" „2easuri+e moi# a+e +ui Sa+!ador &a+i iau .ă ce+e+a+te e+emente#" Nimicind uscăciunea 7 operă a .răm0ntă cu 0nde+ungă ră4dare" Iată de ce Miche+et poate să ne apară ca un adept a+ acestei chimii apriorice% a+ acestei chimii 0ntemeiate-pe re!erii incon tiente ?" 6entru e+% „apa mării% chiar i cea mai pură% +uată din +arg% .orme+or se pune atunci doar 0n a+ doi+ea rîn#0 6+ămada ne o. 0n care . pentru a desă!3r i această re!erie eterogenă 0n care inter!in !0seo.ocu+ 1 ne poto+e te .itatea ei" E-perienţa su4stanţei !3scoase 0nt3+ne te numeroase imagini organice 5 e+e 0+ preocupă +a n"sfâr!it pe ce+ ce .o+!ată" 6+ămada pune deci pro4+eme+e materia+ismu+ui 0n .i capătă dec0t cu greu .e% adică a unei imaginaţii intermediare 0ntre imaginaţia .ităţii" Să medităm +a -ucerirea iraţionalului.ică a 'ământ(&(i.orma+ă i imaginaţia materia+ă" .ăina a 4ăut apa i după ce apa a mân at .ormări s0nt adeseori rău 0nţe+ese% pentru că s0nt !ă. 6omo eda)M.4iecte+e !isu+ui me. i !om" 0nţe+ege că acest herae+iteism pictura+ se a.4iectu+ui c+eios% moa+e% +ene % uneori .i schema materia+ismu+ui cu ade!ărat intim.ă intuiţia de preocuparea '"ntr( form"0 6ro4+ema .răm0ntarea p+ămadei continuă" &upă ce ai putut să .r3ngere ce !or a crea% a .aci cu ade!ărat să pătrundă apa 0n 0nsă i su4stanţa 'ământ(&(i stri!it% după ce .ă 'rimă a mat"ri"i0 In ea% acţiunea apei este e!identă" 20nd .ea.os.ocu+ui 1 0 i ia o ră4dătoare re!an ă 0mpotri!a acestuia 1 destinde . ./n poet care tie% 0n ade!ăratu+ sens a+ termenu+ui% să se hrănească cu imagini% !a cunoa te i sa!oarea nopţii din preajma !a+uri+or" 6au+ 2+audei scrie 0n -unoa#terea 9ăsăritului „Noaptea este at0t de +ini tită% 0nc0t îmi pare a a!ea un gust sărat# Dp" @@IF" Noaptea este 'r" (m o apă mai u oară% care uneori n" 0n!ă+uie 0ndeaproape i n" răcore te 4u.ăinii% a ipsosu+ui% dar +a 0nceputu+ muncii sa+e primu+ +ui g0nd se 0ndreaptă către apă" 6rimu+ +ui ajutor este apa" Prin acti!itatea apei 0ncepe prima re!erie a ce+ui care frământă0 &e aceea nu tre4uie să ne mirăm că apa este atunci !isată 0ntr-o am4i!a+enţă .ă 'ămînt(&.r% apa este !isată r0nd pe r0nd 0n ro+u+ ei emo+ient i 0n ro+u+ ei ag+omerat" Ea de.orma% i apoi o pierd% se +asă ca un a+uat" .o-mor.e" Trăim atunci !ise +ipicioase 0ntr-un mediu !0seos" 2a+eidoscopu+ !isu+ui este p+in de o4iecte rotunde% de o4iecte +ente" &acă ani putea studia sistematic aceste !ise moi% e+e ne-ar duce +a cunoa terea unei imaginaţii me.omor.aptu+ că .orescent 7 i nu +uminos 7 0i corespunde% credem% densitatea onto+ogică cea mai puternică a !ieţii oni-ice" Aceste !ise de cocă s0nt r0nd pe r0nd o +uptă sau o 0n.ocu+ui 7% este 0n!ingătoarea .itatea i muco. .erită de orice amestec este u or !0sicoasă""" Ana+i.e de.ormări at3t de pro.eră o "2'"ri"n.itatea 5 „2e este muciisul mării 1 :0seo. c0nd apei" In mu+te incon tiente% apa este iu4ită pentru !0seo.orma% a frământa0 :ictor Tugo spune 5 „Totu+ se de.e te su4stanţe+e" =i apoi% . a .ia nu a studiat-o% căci păm3ntu+ frământat cu apă ne pare a .ă meseria% c0nd 'ământ(&(i.ormarea 0n su4stanţa 0nsă i" &upă cum spune Sa+!ador &a+i% ceasul moale este carne% este „4r0n.orţa +or onirică pro. răpindu-i ceea ce are speci.+ă su4 dependenţa unei re!erii de o uimitoare sinceritate" &e.ormea.e+e chimice nu e-p+ică această caracteristică" E-istă aici o su4stanţă organică +a care e+e nu ajung dec0t #istr(1ân#%S.iresc% (*înt(& mucus.

orme" M0na dinamică sim4o+i.+ă 0n tra!a+iu+ corpuri+or so+ide" Este o de!enire su4stanţia+ă% o de!enire printr-un 0n+ăuntru" =i ea poate da un e-emp+u o4iecti! pentru o durată intimă" &urată săracă% simp+ă% aspră% pe care o urme.erite+e meserii care frăm.ier i de a+te corpuri so+ide# %loc. cit.orma prin de.răm3ntarea a+uatu+ui se pune 0n mod necesar de acord i cu o !oinţă de putere specia+ă% cu 4ucuria 4ăr4ătească de a pătrunde 0n su4stanţă% de a palpa interiorul su4stanţe+or% de a cunoa te interioru+ te-turii +or% de a 0n!inge păm0ntu+ 0n intimitatea +ui% a a cum apa 0n!inge păm3ntu+% de a regăsi o .ă imaginaţia .ără e+an% .ece degete ţesa+ă armăsaru+ 0n h0r-dău# %Imnuri #i 9ugăciuni din Neda. care #transportă toate g3nduri+e% toate acţiuni+e% toate re!erii+e de +a om +a &( r(ri.ără un s.orme+or" E.e+e ei" Ea ne ajută să cunoa tem materia 0n ceea ce are mai intim%" Ne ajută deci să o !isăm" Ipote.r"% t" II% p" (X)F" A+t. a+tă durată se 0nscrie atunci 0n materie% o durată .răm3ntare nu mai e-istă geometrie% muchii" 0ntreruperi" Este un !is continuu% un tra!a+iu 0n cursu+ căruia poţi 0nchide ochii" E deci o re!erie intimă" =i apoi% !isu+ acesta este ritmat% puternic ritmat% ritm care cuprinde 0ntregu+ trup" Este deci !ita+" Are caracteru+ dominant a+ duratei 5 ritmu+" Re!eria care se na te din . de ia +ucrător +a +ucrare" Teoria unui homo fa'er 4ergsonian nu ia 0n discuţie dec3t proiectarea idei+or c+are" Această teorie a neg+ijat% proiectarea !ise+or%W Meserii+e care taie% ciop+esc nu ne comunică o cunoa tere 0ndeajuns de intimă asupra materiei" 6roiectarea răm3ne% 0n ca.e+ teoria +ui homo !a'er.ost 0n+ăturat prin ciop+ire" Scu+ptoru+% 0n . !om 0nţe+ege mai 4ine cauza materială.aţa 4+ocu+ui de argi+ă% găse te .ectu+ materiei nu este nici e+ 0ndeajuns% desemnat prin re.o+!a 1 m3na capătă con tiinţa nemij+ocită a succesu+ui progresi! a+ unirii dintre păm3nt i apă" .ua+e" :om recti.dro4it coacă.ua+ă" Acesteia tre4uie să-i adăugăm o o4ser!aţie tacti+ă" 2u-!0ntu+ are două componente sensi4i+e" Este interesant să urmărim acţiunea% oric3t de tearsă% a unei e-perienţe tacti+e ce se adaugă o4ser!aţiei !i.ic !om găsi numeroase urme a+e ace+ora i re!erii" Ast.+ă EN .orma+e" E+ găse te forma prin e+iminarea in.e+ spus% apa este c+eiu+ uni!ersa+" Priza pe care o are apa asupra materiei nu este pa dep+in 0nţe+easă dacă ne mu+ţumim cu o4ser!aţia !i. trad" .răm3ntarea% cu progresiu-nea ei +entă% dar regu+ată% dă o 4ucurie specia+ă% mai puţin satanică dec3t 4ucuria de a di.0r it precis" Această durată nu-i deci formată.ără tresăriri% .e+e pri!itoare +a o „chimie nai!ă# care se nasc din truda +ui homo !a'er s0nt ce+ puţin tot at0t de importante psiho+ogic ca i idei+e de „geometrie natura+ă#" Ca chiar% cum aceste ipote.ntă.ime re!eriei" 0n procesu+ de .ica ast-.iciu+ unei di!ine 0ncetine+i" 0n spiritu+ pre tiinţi.i4i+ă 0n +igaturi+e m3inii" Numai 9ce+ care a .u+ +or% e-ternă% geometrică" Materia nu poate ni i măcar să joace aici ro+u+ de suport a+ acte+or" Ea nu este dec0t unRire.e a4ordea.o+!antă ce merge p3nă +a capăt" Apoi% acţiunea de +egare 0ncepe% iar .ă prea repede un acord 0ntre truditor i geometru% 0ntre acţiune i !i.istenţa .iduu a+ acte+or% ceea ce nu a .erite+e paliere a+e schiţe+or succesi!e pe care contemp+area +e a.ă materia 0n mod mai intim% e+e con.i cu trudă" &urată anagenetică totu i% durată care urcă i care produce" Este cu ade!ărat durata +a4orioasă" Ade!ăraţii truditori s3nt cei care „.rice tra!a+iu de frământar" duce +a concepţia unei cau.oarte specia+ă este !i.ei . !om !edea mai 4ine !ariante+e" Acţiunea mode+atoare nu este 0ndeajuns de ana+i. care postu+ea.răm0ntă" A+uatu+ produce mina dinamică.i+e .e materia+e cu ade!ărat po.ormare% prin !egetarea !isătoare a amor.un. particu+ar a+ g0ndirii proiectante.e+ de intuiţii materia+iste" :om regăsi aceea i teorie 0n chimia +ui Coerhaa!e" Acesta scrie 0n 2lemente de chimie 1 „2hiar i pietre+e i cărămi.ea.ace aici cu o proiecţie natura+ă% cu un ca.iti!e% cu ade!ărat acti!e" A!em de-a .ată prin atri4uirea .e+% pentru *a4ricius% apa curată " este un c+ei 1 ea conţine o su4stanţă 0nsărcinată de către incon tient să realizeze +egătura ce +ucrea.aţă de acţiunea mode+atoare"1 .ă 0n parte Apei originea% căci apa% ca i c+eiu+% +eagă părţi+e 0ntre e+e# Dtrad" .r" $ouis Renou% p" EEF" Cuddha are o sută de 4raţe pentru că e+ este i ce+ care .ă 0n a+uat 5 „Apa cuprinde o materie !3scoasă + +ipicioasă datorită căreia se prinde u or de +emn% de .aţa 4+ocu+ui de marmură% este un s+ujitor atent a+ cau.a mSinii geometrice a +ui homo fa'er 4erg-sonian" Ea este (n organ a+ energiei i nu un organ creator de . Ea nu posedă di.dăruie te uneori unei scurte pri!iri 4ene.ormu+ui" Mode+atoru+% 0n .răm0ntă#" Ei au !oinţa operantă% !oinţa manua+ă" Această !oinţă .iune" :om propune deci să reintegrăm 0n psiho+ogia +ui homo !a'er at0t ce+e mai 0ndepărtate re!erii c0t i cea mai 0n!er unată trudă" M0na 0 i are !ise+e ei% ipote.orţei" Medit3nd +a di. p" 'IF" &ar nu numai un sa!ant o4scur ca *a4ricius g3nde te cu ast.u+ui" Mode+atoru+ se a.orţă di.e+e i strugurii !a 0nţe+ege imnu+ către Soma 5 „2e+e .orţă e+ementară% de a +ua parte +a +upta e+emente+or% de a participa +a o ..eră mai mu+tă pro.intă aproape antite. mina ce repre.ăcute pu+4ere i e-puse apoi acţiunii *ocu+ui""" e+imină totdeauna puţină Apă 1 4a chiar 0 i datorea.

ericite că !ăd soare+e# R" 2itind asemenea pagini% simţi cum acţionea.um !or da imagini ce.ă 0n treacăt că !egetaţia +u-uriantă a m+a tinii este sim4o+u+ teiurismu+ui Dp" XXF" Nunta su4stanţia+ă dintre păm0nt i apă% rea+i.orme mic orate materii+e e+ementare comunică" S0nt oarecum ce+e patru pu+4eri a+e ce+or patru e+emente" +.ert de oră% ceea ce nu era acoperit% ceea ce rărnmea +i4er% .e materia" Să ne mai mirăm oare acum de entu.ate" Apa% se pare% a adus% su4 această .oarte sim'&ifi at nu tre4uie să ne .er!oare% 0ntreaga credinţă 0n regenerare 5 „0ntr-un +ac 0ngust unde se a.u+ .iri or de apă care 0mpiedicat a+tunde!a să iasă% 0n!inge după nenumărate . c0nd este pe de-antregu+ cu.irmitatea% păcatu+ meu" Iar eu% de!enind 6ăm0nt% +uasem de +a e+ !iaţa% că+dura% tinereţea# Dp" @@EF" @chim'ul de natură dintre nămo+ i carne este aici un e-emp+u comp+et de re!erie materia+ă" :om a!ea aceea i impresie de unire organică 0ntre păm0nt i apă dacă !om medita asupra următoarei pagini de 6au+ 2+aude+ 5 „In apri+ie% precedată de 0n.0nd 0n această +ucrare dec0t% stări psihice mai e!o+uate% mai direct adaptate e-perienţe+or o4iecti!e i opere+or poetice% s0ntem o4+igaţi să caracteri.recări% o4ţin3nd 0n ce+e din urmă ace+ ce!a către care% tind i se străduie aceste mici su.3r it materia" 6rin aceste . Eu eram 6ăm0nt% e+ era om" Asumase in.+ă mu+t nămo+% am admirat marea strădanie a ape+or care% pregătindu-+% 0+ cern su4 munte% apoi% după ce +-au coagu+at% +upt0nd chiar 0mpotri!a propriei +or +ucrări% !r0nd să stră4ată prin opacitatea +ui% 0+ supun parcă unor mici cutremure% um.ată prin m+a tină% determină puterea !egeta+ă anonimă% grasă% scurtă i a4undentă" /n su.erea% nu mai era a+ meu 1 ce+ puţin a a mi se părea" 0ntr-at0t de dep+ină era unirea noastră" Era mai mu+t dec0t unirea dintre mine i 6ăm0nt" Era mai curind un schim' de natură.iasmu+ copii+or pentru e-perienţa .isti4i+ă care% 0n ciuda oricărei dimensiuni% dispreţuind toate imagini+e .+et ca ace+a a+ +ui Miche+et a 0nţe+es că nămo+u+ ne ajută să participăm +a .icam 0ntru totu+" Nu mă mai deose4eam de e+" Ast.i !or schim4a 0ntre e+e +a nes.ităţi .% .aci tu aco+o > 7 2eea ce !e.undat 0n nămo+u+ onctuos" „Simţeam păm0ntu+ acesta ca pe ce!a .o+at determinări+e ana+e% ea aminte te de interesu+ copi+u+ui de !0rstă .a con!ingeri+or fecundităţii continui.mai aproape de !isu+ intim% de !isu+ !egetati!" Mai este oare ne!oie să adăugăm că acest diptic% .răm3ntării > &oamna Conaparte a amintit sensu+ psihana+itic a+ unei asemenea e-perienţe" 2ontinu3nd cercetări+e unor psihana+i ti care au i.e te% 0nmoaie% pătrunde% i sarea de!ine sa+i!ă% E[ . domnu+ Ernest Sei++iere notea.ăcute dec3t din 4u+e de aer% dar a+te+e% permanente% arată pre. 6entru a continua% tre4uie să reune ti contrarii" 0n cartea sa despre Eeiţa natură #i zeiţa viaţă.+etu+" Ne identi.aţa acestui nămo+ negru% „nicidecum murdar#% ou-.aci 0n ad0ncu+ tău 0ntuneric% de unde 0mi trimiţi acest su.oarte genera+" Stan+eZ Ta+i% re+atea.ă ^o.lul este una dintre materii+e ce+e mai !a+ori.+at +a AcBui% pentru a . .ngropată.oarte m0ng0ietor i mi+osti!% 0ncă+.rice că+dură% orice 0n!ă+uire de!ine atunci maternitate" Iar Miche+et% 0n .ragedă i a+ unor ne!ro.ace 4ăi de nămo+% Miche+et 0 i a.ocu+ui" 2enu ă% m3+% pra.+0n-8du-+ cu ţ0 nituri ce amintesc de ni te microscopici !u+cani" /ne+e nu-s .ac su4 ochii tăi" :or4ea des+u it% dar 0n oaptă% cu o !oce 4i0ndă% maternă#" Această !oce maternă nu i.răm3ntare prin e+emente+e ei pur acti!e% degaj0ndu-+e de tara +or "psihana+itică" *răm0nta-rea a+uatu+ui are această dimensiune i +a copi+" 6e ma+u+ mării% copi+u+% precum un pui de castor% urmea.orţe+e regeneratoare aie păm0ntu+ui" Să citim pagini+e e-traordinaiie despre via-ţa-i .ăm munca de .e+ incit% 0n u+timu+ s.und0ndu-se 0n p+ămada !ie% strigă 5 „6reaiu4ită mamă a noastră% a tuturor < Noi s0ntem unu+" :in din tine i mă 0ntorc 0n tine" &ar spune-mi taina ta < 2e .i +a s0n copi+u+ rănit" &in a.ericit% i era eu 0nsumi" 2apu+% rămas ne0ngropat% su.ă o imaginaţie materia+ă ire.+orirea pro.o+!a i coagu+a" Această putere 4i!a+entă !a răm0ne totdeauna +a 4a.ecundităţii% ca+me% +ente% sigure" A.ară > &in+ăuntru% de asemenea" 2ăci mă pătrundea cu spiritu-i dătător de !iaţă% intra 0n mine% ames-tec0ndu-se cu mine% 0 i strecura 0n mine su.+et ca+d% puternic% aducător de tinereţe% care !rea să-mi pre+ungească !iaţa > 2e .ii care do!edesc că i Rodin a tiut să !ise.!oră te oare cu ade!ărat din su4stanţă > &in materia 0nsă i > Materia 0i !or4e te +ui Miche+et prin 0nsă i intimitatea ei" Miche+et surprinde !iaţa materia+ă a apei 0n esenţa% 0n contradicţia ei" Apa „+uptă 0mpotri!a propriei sa+e +ucrări#" Este singuru+ mod de a .irmă 0n termenii următori 0ntreaga .+ete% ..orţe+e !egetante% +a . 0nsu i principiu+ .i% ceea ce .aţă de e-cremente+e propriiA" Noi neana+i.orma+e% !a proiecta imagini e-c+usi! dinamice a+e vulcanului microscopic.indu.ormei de +ecţii+e materiei > Ade!ăratu+ geniu +e reune te" E!ocam noi 0n ine 0n Psihanaliza focului int(i.aţa mea% mă stingherea" Trupu+ 0ngropat era .acă să credem că am separat +ecţii+e .ă% se pare% impu+suri+e unui instinct .u+ apei% a a cum cenu a este pra.o+!ă% 0ncă+.ace totu+% de a di.Ga -% a remarcat +a copii trăsături care amintesc de stră4unii no tri din epoca +acustră" M0+u+ este pra.ormă% 'ământ(&(i.enţa constantă a unui .etică a ramuri+or de prun% pretutindeni 0ncepe munca Apei% aprigă s+ujitoare a Soare+ui" Ea di. asemenea imaginaţie materia+ă ia parte +a !iaţa@ tuturor su4stanţe+or% 0ncep0nd să iu4ească c+ocotu+ nămo+u+ui stră4ătut de 4u+e+e de aer" .

ieru+ . . chiar dacă pare doar .i trăită +enta i di.iinţe+or .ă o4iecte+e" Ea gra!ea.aţa o4iectu+ui% ci 0n .ă" Totdeauna" 2o4oară% continu3nd !ise+e truditoru+ui% p0nă 0n ad3ncu+ su4stanţe+or" Re!eria materia+ă cucere te deci o intimitate chiar 0n raport cu su4stanţe+e ce+e mai dure% ce+e mai osti+e !isu+ui de penetrare" Ei 0i este 0n mod .ici+a cucerire a .rumoasă este pagina 0n care .ne spune că s0ntem .ă !a proceda atunci% ca din 0nt0mp+are% +a o parodie a opere+or !egeta+e" Această parodie a puterii ac!atice ne !a ajuta 0ntruc3t!a să 0nţe+egem puterea apei imaginare" Iată de ce !rem să !or4im despre re!eria su.ără să urmăm i o a+tă direcţie a re!eriei materia+e% de-a +ungu+ căreia poate .eminin" Gingă ia noastră i so+iditatea noastră s0nt contrarii% cer0nd participări androgine" Argi+a 4ine potri!ită ar tre4ui să ai4ă destu+ păm0nt i destu+ă apă" 20t de .+etu+ +ucrătoru+ui" Atunci se deschid treptat porţi+e re!eriei" =i tot atunci se nasc florile de fier." :" de $"-Mi+os.orma+% 0nchi.ăuraru+ui m0ng0ie% cu mici +o!ituri% !o+uta" /n !is de mo+iciune% o !agă amintire de . materie nu-i !a părea niciodată 0ndeajuns de +ucrată% pentru că niciodată nu !a .0ndu-se 0n ceea ce e mare.m de +ut% +acrimi+e ţi-au 0necat ja+nicu+ creier" 2u!inte iară de sare curg pe gura ta precum apa că+duţă#" &e !reme ce ne-am propus% 0n această carte% să pro.+etu+ui de .+ete% o temă pentru nes.+et continuă să trăiască 0n creaţii+e +ui" Gri+aju+% 0nde+ung +ucrat% răm0ne un gard !iu" &e-a +ungu+ tije+or continuă să urce mărăcine+e% ce!a mai ţeapăn% ce!a mai tern dec0t ce+ natura+" &ar pentru cine tie să !ise.e +a +imita e-tremă a omu+ui i a naturii% pentru cine tie să se joace cu toate in!ersiuni+e poetice% mărăcine+e de pe c0mp nu este e+ 0nsu i o 0nţepenire a !egeta+u+ui% o operă din . a4sentă" 2e+ ce +ucrea.e+ pregătită% se porne te !iaţa% +umea !egeta+ă prin toate rădăcini+e ei 0ncepe din nou să se hrănească din comoara uni!ersa+ă" Apa acidă din prime+e +uni de!ine treptat un sirop gros% o +icoare densă% o miere amară 0ncărcată cu puteri se-ua+e"""# 4 Argi+a !a .ieru+% e ne!oie de un uria 1 dar uria u+ !a +ăsa +oc unor pitici o0nd 0n .!o+tă organi.area tuturor . 0ncrust0n-du-se 0n acesta% se materia+i.răm0ntă% 4ucurii+e a+uatu+ui care se 0nmoaie% recuno tinţa ce+ui ce .ieru+ui !or tre4ui introduse minuţioase+e in.im% dacă !isăm% nu 0n .ă" Re!eria cu ade!ărat .+uiditate s0nt .orma+ă se de.ăcuţi doar din argi+ă i +acrimi" &acă +ipsesc su.era4i+% 4+estemat" &acă proporţia de +acrimi este prea mare% se i!e te% prin +ipsa de curaj i de .oc% !a cuceri ma+ea4i+itatea" &ar c0nd su4 ciocan se anunţă de.ăcut" 2ăci pentru a crea% este totdeauna ne!oie de o argi+ă% de o materie p+astică% de o materie am4iguă% 0n care să se unească păm0ntu+ i apa" Nu degea4a discută .orme" &impotri!ă% re!eria materia+ă 0ncrustea.ormări+or se strecoară 0n su.e+ 0n .antomatice este o .ă% ce!a din !isu+ de.+Iri+e .ier .ă!orite ast.ăurar ne poate ajuta să pre.i% de asemenea% pentru mu+te su.+etu+ui de . dacă am !rea să urmărim !isări+e +ui homo !a'er.ormei prin materia re4e+ă" Apa este 0n acest ca.3r it să o !ise.aţa a ceea ce este mare = micul este structura intimă a marelui = ceea ce e mic.orjat > Această e!ocare a su.entăm re!eria materia+ă su4 un nou aspect" 6entru a 0nmuia .ăurar" Re!eria .ăuraru+ui dec0t pentru a pune i mai 4ine 0n e!idenţă 4+0ndeţea re!eriei ce+ui ce .con!inge% mestecă% amestecă i% de 0ndată ce teme+ia este ast.orţă !egeta+ă intimă" &upă !ictoria sa% ciocanu+ .+e-iuni" Atunci spiridu u+ iese cu ade!ărat din meta+" 0ntr-ade!ăr% miniatari.răm0ntatu+ui i a+e ma+a-atu+ui% .ormarea% c0nd 4are+e se cur4ea.0ri ite re!erii" .0nd o4iecte de dimensiuni destu+ de mari" Ea este co+căit de .+et% mi.aţa su4stanţei sa+e" 2eea ce este mic joacă un ro+ de su4stanţă 0n . c0nd se +asă 0n !oia imaginaţiei materii+or" .răm0ntare a a+uatu+ui% care presupune o dinamică +esnicioasă i totodată 0ncărcată de e!enimente a+e penetraţiei" N-am e!ocat re!eria .!o+ta psiho+ogia imaginaţiei materia+e% nu !rem să 0ncheiem discuţia despre re!erii+e .ităm de toate pri+ejuri+e pentru a de.ea.e" *orme+e se #"să*âr!"s 0 Materii+e% niciodată" Materia este schema unor !ise n"sfâr!it"0 Ca'ito&(& V APA /ATERNA ŞI APA <E/ININA EO .i+o+ogii% 0ntre40ndu-se dacă Dargile$ este de genu+ mascu+in sau .ăuraru+ui este tardi!ă" *iindcă munca porne te de +a un corp so+id% +ucrătoru+ este mai 0nt0i con tiinţa unei !oinţe" 0n scenă intră mai 0nt0i !oinţa% i doar apoi !ic+enia% prin .+e-iuni+or +or% simţim că au căpătat% prin truda +ucrătoru+ui% o .ermitate a argi+ei% un a+t neajuns 5 „.orţe+e e+ementare a+e materiei" $e tre.i s.aţă de apa care-+ ajută totdeauna să stăp3nească materia compactă" Am putea continua +a n"sfâr!it.erinţe+e i +acrimi+e% omu+ este uscat +a su.răm0ntă% a !isătoru+ui% .iresc mai +a 0n-dem0nă 0n munca de .orjat" :ise+e care au trăit 0ntr-un su.ormă pusă 0n imagini a re!eriei e+emente+or" *iinţe+e pe care +e descoperim su4 un 4u+găre de păm0nt% 0n unghiu+ unui crista+% s0nt 0ncrustate 0n materie 5 e+e sint . &in e-terior% e+e imită e-u4eranţa !egeta+ă% dar dacă urmărim cu mai mu+tă simpatie parodia in..mu+ se !a 0ntre4a 0ntruna din ce nămo+% din ce argi+ă este e+ .

i+ia+" Toate .eră un e-emp+u . 20nd urmăre ti inspiraţia anchetei psihana+itice% 0nţe+egi cur3nd că trăsături+e o4iecti!e a+e peisaju+ui nu pot e-p+ica pe dep+in sentimentu+ naturii% dacă acest sentiment este ad0nc i ade!ărat" Nu cunoa#terea rea+u+ui ne .0nd 0n +ucruri o iu4ire 0ntemeiată pe a+tce!a" Apoi% o căutăm 0n amănunte+e ei% pentru că o iu4im 0n tota+itatea ei% .orţă inepui.ore+e +actee" :om arăta că aceste meta.undamenta+ă i primă este sentimentul.icia+ă ne. 20t pri!e te natura% 0ncepem s-o iu4im .init# Dp" 'X'F" Sentimenta+% natura este o proiecţie a mamei" In mod specia+% adaugă doamna Conaparte% „Marea este pentru toţi oamenii unu+ dintre ce+e mai mari i mai constante sim4o+uri a+e maternităţii# Dp" 'XNF" Iar Edgar Po" o.orţe iu4itoare" &ar toate aceste iu4iri nu !or putea distruge niciodată prioritatea istorică a primu+ui nostru sentiment" 2rono+ogia inimii este indestructi4i+ă% 0n consecinţă% cu c3t un sentiment de iu4ire i de simpatie !a .ate au mai mu+tă materie dec0t .ua+% dinamic 5 pentru imaginaţie% tot ceea ce curge este aipă 1 tot ce curge ţine de natura apei% ar spune un .ă o iu4ire ce nu poate .oarte di.orţe+e 0n sentimentu+ .ace să iu4im cu pasiune rea+u+" :a+oarea .i caute .itate a iu4irii" Iar sentimentu+ pentru natură este at0t de dura4i+ 0n anumite su.ă dec0t .oarte 0ndepărtate% .orma+e" 0n mare% !om arăta că aceste imagini .ormă" 6entru a o do!edi% !om studia mai 0ndeaproape imagini+e +iterare ce pretind a si+i ape+e natura+e% ape+e +acuri+or i a+e r0uri+or% apa mări+or 0nse i să ia aparenţe +ăptoase 5 meta.icată !i.ascine.ost atra i dintotdeauna către b mart@ de c0ntu+ din ad0ncuri#" Acest c3nt din ad0ncuri este !ocea maternă% !ocea mamei noastre 5 „Noi nu iu4im munte+e pentru că este !erde i nu iu4im marea pentru că este a+4astră% chiar dacă ne e-p+icăm atracţia pentru e+e 0n .orme+e de iu4ire cuprind un e+ement de iu4ire .oric% cu at0t !a a!ea mai mu+tă ne!oie să.oarte !a+ori.acem este o do!adă că am pri!it-o cu pasiune% cu acea constantă curio.undamenta+ a+ imaginaţiei materia+e ne o4+igă să punem +a originea tuturor imagini+or su4stanţia+e unu+ din e+emente+e primiti!e" Această remarcă este justi.!or0t totdeauna i pretutindeni din iu4iri+e noastre din copi+ărie% din ace+e iu4iri care +a 0nceput nu se 0ndreptau dec0t către .a% desigur% pe prime+e .„""" i% precum 0n timpuri+e stră!echi% !ei putea dormi 0n mare"# 6A/$ E$/AC&% Necesităţi+e !ieţii A a cum am arătat 0ntr-un capito+ anterior% #oamna Conaparte a interpretat 0n sensu+ amintiri+or din copi+ărie% din copi+ăria cea mai .oarte 4ine% rea+i.ore nesă'uite i+ustrea.iinţa-adăpost% către .ragedă% ata amentu+ +ui Ed-gar 6oe pentru anumite ta4+ouri imaginare .ă 0n marea a+4astră sau 0n munte+e !erde" =i ace+ ce!a din noi% din amintiri+e noastre incon tiente a i.ără să tim de ce" &escrierea entu.ă 0ntotdeauna i pretutindeni su4stanti!u+" 2u+oarea e +ipsită de importanţă 1 ea nu dă dec0t un adjecti! 1 nu desemnea.i mai meta.i uitată" A a cum am mai arătat% pentru imaginaţia materia+ă" orice +ichid este o apă" /n principiu .ără s-o !edem .orţa proiectantă a imaginaţiei% .ără s-o cunoa tem% ." Epitetu+ de apă curgătoare este at0t de puternic% incit 0 i creea. doamna Conaparte +e răspunde 5 „Marea 7 ca rea+itate 7 nu ar putea ea singură să-i .ate prin teme+e o4i nuite a+e imaginaţiei .umat% iu4irea .i+oso.oarte e-terioare% i că aceste imagini nu pot .iinţă% 0n primu+ r0nd către .orma sa originară% e+ este +a originea tuturor sentimente+or" E sentimentu+ .? !arietate" Imaginaţia materia+ă merge de-a dreptu+ +a ca+itatea su4stanţia+ă" (I .amenii au .+et% o amintire" II :om 0ncerca să ne a+ăturăm acestor o4ser!aţii genera+e pornind de +a punctu+ de !edere a+ imaginaţiei materia+e" :om !edea că .ătoare% eternă i proiectată 0n in.oarte conc+udent pentru această proiecţie i sim4o+i.iind i cea mai+ seducătoare" . c0nd s0ntem părăsiţi de toţi% 0nseamnă a compensa o a4senţă dureroasă% a ne-% aminti de cea care nu ne părăse te""" 20nd iu4e ti din toată inima o rea+itate% 0nseamnă că această rea+itate este un su.i corect ana+i.erite% .iastă pe care i-o .oarte tipice" /na din părţi+e studiu+ui psihana+itic ai doamnei Conaparte este intitu+ată 5 ciclul mamei-peisa!.undamenta+" In aceste condiţii% a iu'i o imagine 0nseamnă totdeauna a ilustra o iu4ire 1 a iu4i o imagine 0nseamnă a găsi .a4i+ă care pune stăp3nire pe toate imagini+e% pentru a +e situa 0n perspecti!a omenească cea mai sigură 5 perspecti!a maternă" A+te iu4iri se !or gre.i+ia+ă este primu+ principiu acti! a+ proiectării imagini+or% este .are" 2e+or care !or o4iecta că Edgar 6oe copi+ a putut descoperi nemi!locit 4ucurii+e marine% rea+i ti+or care ignoră importanţa realităţii psihologice.e+u+ acesta% ci +e iu4im pentru că ce!a din noi% din amintiri+e noastre incon tiente% se re0ncarnea.iinţahrană% mama sau doica"""# Dp" 'N@F" 0n re.iinţa care ne hrăne te cu +apte+e ei% cu propria-i su4stanţă 0 i pune pecetea de ne ters pe imagini .oră nouă pentru o iu4ire !eche" A iu4i uni!ersu+ infinit 0nseamnă a da un sens materia+% un sens o4iecti! infinităţii iu4irii pentru o mamă" A iu4i un peisaj solitar.aţă de o mamă" Natura este pentru omu+ adu+t% ne spune doamna Conaparte% „o mamă 8atoateeuprin.+ete% tocmai pentru că% 0n .ără să tii o meta.e 7 a a cum se 0nt0mp+ă -7 pe oameni" Marea c0ntă pentru ei un c0ntec pe două !oci%5 cea mai 0na+tă% cea mai super.

ică !agă% prin care se aduc mu+ţumiri di!inităţii pentru 4ine.i putut vedea Miche+et imaginea unui s0n de .ia este 0n ape% p+ante+e medicina+e s0nt 0n ape""" Ape% desă!0r iţi toate +eacuri+e care i.oarte !ag" Trana microscopică este ca un $apte caro !ine către e+" Marea .ua+ităţi permise% să insistăm puţin asupra cercetării regiunii psihana+itice i să dăm c0te!a e-emp+e care do!edesc caracteru+ .&acă ducem acum mai departe cercetarea noastră pe terenu+ incon tientu+ui% e-amin0nd pro4+ema 0n sensu+ psihana+itic% tre4uie să spunem că orice apă este un +apte" Mai e-act 5 orice 4ăutură . Totu+ +e justi.e+u+ de atomi gra i% potri!iţi cu natura moa+e a pe te+ui% care +ene 0 i deschide gura i aspiră% hrănit ca% uri em4rion +a s0nu+ mamei comune" =tie e+ oare că 0nghite > &oar . Sinu+ este rotunjit pentru că " um.apte+e +or# R" Ne-am 0n e+a% 0ntr-ade!ăr% dacă n-am !edea aici dec0t o imagine .% 0n fa.oit mai 0nt0i cucerit% stăp3nit din nou de o .icia+" Am studiat 0n +ucrări+e me+e despre imaginaţie mai a+es această .orţă a imaginaţiei materia+e% de puterea imaginii su4stanţia+e a +apte+ui > In .iti!e i precise% terenu+ sen.ea.ata+itate a +umii% .oamea% nu e cunoscută dec0t pe păm0nt 1 aici este pre!enită% ignorată" Nici un e.un.i .ită% 0n p+an cosmic% să treacă de +a +apte +a s0n 5 „2u m0ng0ieri+e-i .ost +ucrată i 0m4ogăţită de acţiunea !ita+ă a .ia mării +a Miehe+et este deci o r"*"ri" care trăie te 0ntr-o .ascicu+ate% care trăiesc 0ntr-un strat mai super. 2ea mai mare rea+itate corespunde mai 0nt0i hranei pe care o m3ncăm" Apa de mare este cur3nd% pentru !i.ă o'iectiv.inite 0n care% 0ntruna a+ţi copii !in să 0noate% ca 0ntr-un +apte că+duţ"# At0ta du+ceaţă% at0ta că+dură s0nt semne re!e+atorii" Nimic nu +e sugerea.a cărei peninsu+e rotunjite ar .ona pro.ier4inţi rotunjind ma+u+% bmareaP ii dărui contururi materne i% a spune% iu4irea neprecupeţită a sinu+ui de .oarte e!ident% !isu+ unui copi+ sătu+% a+ unui copi+ ce p+ute te 0n propria-i p+ăcere > *ără 0ndoia+ă% Miche+et a raţionalizat 0n mu+te .ie dacă ani cerceta cum se !a+ori.iunea pan4io+ogică a +ui /i )"&"t.iresc imaginea mării de +apte% a mării !ita+e% a mă-rii-hrană 5 „Aceste ape hrănitoare s0nt 0ngro ate prin tot . Ea a .etu i 0n stare ge+atinoasă% care a4sor4 i produc materia mucoasă% ump+u ape+e cu ea% +e dăruiesc .+at cu +apte" 6oe.ort spre a se mi ca% nici un . „apa anima+ă#% primu+ "&"m"nt a+ tuturor .aceri+e naturii" Aderarea este mu+t mai intimă i tre4uie% credem% să con.neţe% nu e-istă a+tă e-p+icaţie dec3t cea care se sprijină pe principiu+ ima1ina.ică su'iectiv.er!oare% de 0ndată ce sentimentu+ de adoraţie .i+oso.ecunda du+ceaţă a unei matrice in.iinţe+or" 0n s.+uenţa 4ine.+eţe te o inimă sinceră% readuce% cu o ciudată regu+aritate% imaginea primiti!ă% imaginea !edică" 0ntr-o carte care se crede o4iecti!ă% aproape sa!antă% Miche+et% !or4ind despre un "nschauung a+ Mării% regăse te 0n mod cu totu+ .undă perspecti!ă asupra !ieţii mării" 2opiii ei% 0n cea mai mare parte% par ni te .e+ de căutare a hranei" :iaţa tre4uie să p+utească precum un !is# i.e+or ar merita ea singură un !ast studiu" $a adăpostu+ acestei sen.ua+ităţii 0ngăduite" 6siho+ogia 4u.undă" Marea este maternă% (@ .ericită este un +apte matern" A!em aici e-emp+u+ unei e-p+icaţii cu două pa+iere a imaginaţiei materia+e% cu două trepte succesi!e de pro.emeie% dacă n-ar .ecunde# Dp" @@(F" „Acest u+tim cu!0nt deschide o pro.3r it% cea mai 4ună do!adă că imaginea Dhrănitoare +e domină pe toate ce+e+a+te% este că Miche+et nu e.undamenta+ a+ „maternităţii# ape+or" 0n mod e!ident% imaginea direct umană a +apte+ui este suportu+ psiho+ogic a+ imnu+ui !edic citat de SaintZ!es 5 WD„Ape+e% care s0nt mame+e noastre i doresc să ia i parte +a sacri.anti+e primiti!e" E+ are i o 0ntreagă reţea de rădăcini .ericiri po.ăcătoare i eu să pot !edea soare+e 0ncă mu+tă !reme#" Apa este un +apte de 0ndată ce-i c0ntată cu .ate mai 0nt0i de centru+ unui interes organic" Am ajunge +a aceea i conc+u.icia+ă% unde con tientu+ se 0m4ină cu incon tientu+" &ar e timpu+ să arăt că .u+ată" Gura% 4u. Ni5 a!em oare aici% 0n mod .iinţe+or microscopice care au adus aici „e+emente p+ine de du+ceaţă i .onă super.e+uri imaginea care-+ 0nc3ntă" 6entru e+% a a cum am spus mai sus% apa de mare este un mucus.gonesc 4o+i+e% pentru ca trupu-mi să !ă simtă in.ă 0n mod progresi! +im4aju+" 6rima sinta-ă ascu+tă de un .icii% !in către noi pe căi+e +or i ne 0mpart ? .undă este totdeauna acti!ă i că imaginea materia+ă a +apte+ui susţine imagini+e% mai con tiente% a+e apei" 6rimii centri de interes s0nt constituiţi de un interes organic" Imagini+e ad!enti!e s0nt centra+i.aţă de maternitatea ape+or este pasionat i sincer" Tonu+ imnic% dacă 0nsu.ore at0t de 0ndră.ime incon tientă 5 mai 0nt0i orice +ichid este o apă 1 apoi orice apă este un +apte" :isu+ are o rădăcină pi!otantă care co4oară 0n mare+e incon tient simp+u a+ !ieţii in.e+ de gramatică a necesită ţi+or" $apte+e este atunci% 0n ordinea e-presiei rea+ităţi+or +ichide% primu+ su4stanti! sau% mai e-act% primu+ su4stanti! 4uca+" Să o4ser!ăm 0n treacăt că nici una dintre !a+ori+e +egate de gură nu este re.e+e% iată te renu+ primei .i"i materia+e 5 materia impune forma.erim imaginii integritatea a4so+ută a rea+ismu+ui ei" S-ar putea spune că% pentru imaginaţia materia+ă% apa% ca i +apte+e%" este un a+iment comp+et" Imnu+ citat de SaintZ!es continuă 5 „Am4ro.emeie% tot ce copi+u+ găse te a .i at0t de du+ce "5 adăpost% că+dură i odihnă# @" In ad0ncu+ cărui go+.aţa unei meta.onă pro.

u.iind a+4 ceea ce este ga+4en% pentru că imaginea materia+ă a +apte+ui este 0ndeajuns de intensă spre a.ami+iară poe.ie natura+ă i primă% „nu se g0nde te +a +una pe care o !ede 0n .+ă nici originea% nici .i a.e+% 5una este% 0n domeniu+ poetic% materie 0nainte de a .+uid care-+ pătrunde pe !isător" .eriţi" 0ntr-ade!ăr% cum este concepută .ica totu i con!ingerea poetu+ui% pentru a justi.i 0ngheţat" Niciodată un poet nu ne !a spune că +una iernatică re!arsă o +umină +ăptoasă peste ape" Imaginii ii s0nt necesare aeru+ că+duţ% +umina 4+0ndă% pacea su.ericire at0t de .iecare noapte% p0nă 0n noaptea c0nd% 0n somn sau 0n stare de !eghe .ăţi a ca un adjecti! adus de su4stanti!% după su4stanti!" In domeniu+ !ise+or% ordinea cu!inte+or care !rea ca o cu+oare să .i e-p+icată seducţia pe care o e-ercită asupra poeţi+or ce+or mai di.e#" &ar asta-i tot ce poate ca .e+ de acest disc% ci% 0n primu+ r0nd" imaginea motrice% imaginea emotivă a .icia+ă a cu+ori+or" Imaginaţia supra.i continua 0n ad0ncu+ inimii omene ti "4+inda 0naintare% pentru a realiza pe dep+in ca+mu+ !isătoru+ui% pentru a dărui unei impresii .orme i cu+ori% poate . .ormă% .i de ordinu+ +ui "ceasta. Tocmai acestea s0nt componente+e prin care se !a mani.ă 0n minte imaginea unui disc +uminos care 0naintea.aţa să nu re.apa este un +apte miracu+os 1 păm3ntu+ pregăte te 0n matrico+e sa+e un a+iment că+duţ i .rumuseţea +actee a unui +ac +ini tit% +uminat de +ună" Să discutăm a adar această imagine at0t de .+ecte prea 4ruta+ peisaju+ +unii nat de ra.ericite% imaginea unei materii +uminoase i 0n!ă+uitoare% o imagine care ounrinde totodată aeru+ i apa% ceru+ i păm3ntu+% unin-r?u-+e 0ntr-o imagine cosmică% !astă% imensă% de o mare du+ceaţă" &acă o trăie ti cu ade!ărat% recuno ti că nu +umea esme scă+dată 0n +umina +ăptoasă a +unii% ci că spectatoru+ este scă+dat 0ntr-o .ie a+4ă ca +apte+e este 0n e+ătoare" :isătoru+ percepe mai 0nt0i +apte+e 1 ochii săi somnoro i 0i !ăd apoi% uneori% a+4eaţa" Iar 0n domeniu+ imaginaţiei a+4eaţa e u or de 0nchipuit" *aptu+ că o ra. Ast. () .+ă s0nii ce !or dărui tuturor .+uidu+ui +unar care-0 stră4ate corpu+"""# i.i .apt ca apa să treacă de +a trans'ar"n.ermierei% +a +apte+e o'iectiv 1 S-ar părea că nu" Tre4uie deci să recunoa tem că imaginea nu.ericite% 8materie% su4stanţă" 2a+mu+ omu+ui impregnea.ore+or" 6entru a ne contra.ua+" 6entru a justi.ice% unii !or insista asupra .ace" E oare de ajuns pentru ca să ne putem g0ndi +a o strachină cu +apte% +a i taru+ p+in cu +apte spumos a+ .i găse te rădăcini+e adinei i hrănitoare 0n imagini 1 e+ are mai 0nt0i ne!oie de o prezenţă mai apropiată% mai 0n!ă+uitoare% mai materia+ă" Rea+itatea imaginară se e!ocă 0nainte de a se descrie" 6oe.e+or me+e despre imaginaţia materia+ă% tot ea ne !a do!edi 0n ce+e din urmă că prin materie i nu prin .+etească" Iată componente+e materia+e a+e imaginii" S0nt componente puternice i primiti!e" "l'eaţa va veni doar după aceea.orma+ă i super.inte imaginaţiei 0n . SaintAohn 6erse scrie 5 """. a căror natură nu este vizuală.ptimismu+ este o a4undenţă" III S-ar putea părea că a.irmarea acestei aderări nemij+ocite +a o imagine maternă pune incorect pro4+ema imagini+or i a meta.r aceste ape ca+me s0nt de +apte ca tot ce se re!arsă-n mo+ateca singurătatea dimineţii" /n torent spumos% oric0t de a+4% nu !a a!ea niciodată un asemenea pri!i+egiu" 2u+oarea nu 0nseamnă deci cu ade!ărat nimic atunci c0nd imaginaţia materia+ă !isea.iinţe+or atomi gra#i.ă aurie a +unii se adaugă r0u+ui nu !a tu+4ura imaginaţia .ace ne.irescu+ imaginii% tre4uie să-i integrăm acesteia componente pe care nu +e vedem.i.e.ecund 1 pe ma+uri se um.rec!enţa i .oarte de.iind% ea !ine către e+% se apropie de e+% 0+ !răje te prin gesturi+e ei% 0+ 4ucură sau 0+ .e+ spus% care s3nt condiţii+e o4iecti!e ce determină producerea acestei imagini particu+are > 6entru ca imaginea +actee să se pre.e+e +unii 7 este ne!oie de .ica .ie di.mu+% 0n starea sa de poe.i dedusă" Se !a 0n.ericit prin atingerea ei% E+ nu păstrea.iinţe demoniace +egată 0n !reun .aptu+ui că simp+a !edere% contemp+area e-c+usi!ă a spectaco+e+or naturii par i e+e să impună imagini directe" Ni se !a spune% de e-emp+u% că .aţa unui &a adormit su4 +ună% este ne!oie ca +umina să .ă pe cei-% i nici pe cea a unei .a!ora4i+ă te.ică i de sigurăTi în ît ea aminte te de cea mai stră!eche p+ăcere% de cea mai du+ce hrană" &e aceea niciodată +apte+e r3u+ui nu !a .ă +a e+emente+e ei primiti!e" Imaginarul nu.orţa 0n datu+ !i.ă 7 este ne!oie de o apă ce c+ipoce te u or% dar care să se mi te totu i 0ndeajuns pentru ca supra.esta imaginaţia materia+ă" &oar o psiho+ogie a imaginaţiei materia+e !a putea e-p+ica această imagine 0n tota+itatea i 0n !iaţa sa rea+ă" Să 0ncercăm deci să integrăm toate om'on"nt"&" care pun 0n acţiune această imagine" 0n ce constă deci această imagine a unei ape +ăptoase > Este imaginea unei nopţi că+duţe i .eţei !a !edea ca .oarte numero i poeţi% inspiraţi de o pri!e+i te +ini tită% c0ntă .ă +a trans+uciditate% ca ea să de!ină u or opacă% să se „oipa+i.ia oste totdeauna +a !ocati!" Ea este% cum ar spune Martin Cu4er% de ordinu+ +ui Gu 0nainte de a .ic rea+itatea acestei imagini > A+t.ă deci cu +apte ape+e contemp+ate" 0n 2logii.i.iei ape+or" &e i ea este% 0n aparenţă% . :a .

e+ să ne surprindă% dacă am 0nţe+es că imaginaţia materia+ă este o imaginaţie primă" Ea imaginea. dată mai mu+t% !edem că toate mari+e !a+ori su4stanţia+e% toate mi cări+e umane !a+ori.erind o a+terare rapidă% 0 i pierdu cur0nd transparenţa i căpătă o nuanţă opacă i +ăptoasă#" Să notăm 0n treacăt că apa de!ine +ăptoasă% după cum spune ma0 sus Edgar 6oe% pier.e+% „ digerarea# su4stanţe+or chimice 0ntr-un „digerator# era% pentru un a+chimist% o operaţie de o desă!3r ită c+aritate" 2himia% du4+ată ast.i aminte te" /ne+e imagini directe% adeseori .i+e mai t0r.0ndu.ecunditate% imaginea unui potop de +apte" Aceea i imagine materia+ă% 4ine ancorată 0n su.!o+tare" Tot 2+aude+ scrie 5 „=i +apte+e despre care Isaiia ne spune ă "st" 0n noi precum revărsarea mării$ )" $apte+e nu ne-a cop+e it oare% nu ne-a scă+dat 0ntr-o .% cine are prioritate > *orma sau materia > &esenu+ geogra.ic a+ .ără de margini > :om găsi% !ie% 0n spectaco+u+ unei torenţia+e p+oi de !ară% ca+dă i aducătoare de .ic nutriţia este o .icu+tate +a ni!e+u+ cosmic" &e +a imaginaţia +apte+ui +a imaginaţia .eră o unitate materia+ă > 2aracteru+ cosmic a+ amintiri+or organice nu tre4uie de a+t.i mama cu sini .oarte .ără di.+u!iu+ pentru 6au+ 2+aude+ > „Este +iche.ericită% de cea mai +ini tită i mai ca+mantă dintre amintiri% de amintirea +apte+ui hrănitor% a sinu+ui mamei" Totu+ o do!ede te% 0n pagina care se termină e!oc0nd chiar du+cea odihnă a copi+u+ui sătu+% a copi+u+ui care adoarme +a pieptu+ doicii sa+e" „Iarna po+ară se apropia 7 dar .ice% drept un principiu eminamente nutritiv.orme+e deri!ate" Mistra+ c0ntă 0n +ireille D20ntu+ a+ patru+eaF 5 Nengue lou tems que la marino "'auco sa !ie.rumuseţe materia+ă 7 au ace+ea i origini" &e e-mp+u% ce este .ă creaţia i !iaţa +ucruri+or cu +umini+e !ita+e% cu certitudini+e1 sen.uncţie ce tre4uie e-p+icată" &e +a spiritu+ pre tiinţi.ceanu+ care suge +a ţ0ţa-i > .uncţia% amorţind su.+u!iu+ui cu mame+onu+ de+tei sa+e sau +ichidu+ 0nsu i% +ichidu+ psihana+i..+uenţă# 0n sensu+ astro+ogie a+ termenu+ui% o materie cosmică% materie care% 0n anumite momente% impregnea.ei organice% +apte+e > =i prin ce mij+ocire !a Rparticipa cititoru+ +a imaginea poetu+ui% dacă nu printr-o int"r'r"tar" esenţia+ su4stanţia+istă% #inami$ân# uman de+ta . =i 0n acest ca.aţiei imediate% adică ascu+t3nd mari+e +ecţii ceneste-1nce a+e organe+or noastre" Am .ic se !a opera o in!ersiune 0n e-p+icaţia 4io+ogicu+ui i a chimicu+ui" In spirit tiinţi.3r it .+etu+ i trupu+" &in acea c+ipă% e-p+oratoru+ este un !isător care.2um am putea spune mai 4ine că +una este „o in.4uciumată 0ne0t să primejduiască 4arca%% dar adeseori eram miraţi c0nd !edeam% +a dreapta i +a stingă noastră% +a mai mare sau mai mică distanţă% nea teptate i uria e !a+uri"""# Dp" )NIF" Trei . Să nu uităm că '"ntr( spiritu+ pre tiinţi.i transparenţa" „0n apropiere% continuă scriitoru+% marea era de o4icei +ini tită% niciodată at0t de .rumoase 7 .rumuseţe a +or +ăuntrică% printro .und a+ e-p+orării 0ntreprinse de Gordon 6Zm 0n mări+e po+are% mări pe care Edgar 6oe 7 mai este oare ne!oie să o spunem > 7 nu +e-a !ă.i găse te cu orice pri+ej posi4i+itatea de de.ceanu+ui se poate trece 0n nenumărate moduri% pentru că +apte+e este o !a+oare de imaginaţie care.ro peitrino 2t rcspiro plan plan de touti si mamere.+etu+ oameni+or% 0 i !a schim4a +a nes.uncţie 0n primu+ r0rid? e)plicativă i nici pe departe o .ace% după cum !edem% cu marea +uată 0n tota+itatea ei% 0n aspectu+ ei genera+% ci cu apa a4ordată ca materie% ca su4stanţă ce este totodată ca+dă i a+4ă" Este a+4ă pentru că este ca+dă" 0nainte de a-i !edea a+4eaţa% 0i simţi că+dura" In mod e!ident% po!estitoru+ este inspirat nu de o pri!e+i te% ci de o amintire 1 de o amintire . „Să !ină odată !remea c0nd marea W 0 i !a +ini ti pieptu+ m0ndru W i !a respira 0ncet cu toate ţ0ţe+e sa+e"# Iată pri!e+i tea unei mări +ăptoase% oare treptat se poto+e te 5 ea !a .ără iru+ ei o4i nuit de spaime" Simţeam o amorţea+ă 0n trup i 0n spirit 7 o uimitoare 0nc+inare către re!erie"""# Rea+ismu+ dur a+ iernii 'o&ar" este 0n!ins" $apte+e imaginar i-a 0ndep+init .ără de număr% cu inimi fără de n(măr0 6entru că este un +apte pentru incon tient% apa este? +uată adeseori% 0n decursu+ istoriei g0ndirii tiinţi.ic +a spiritu+ tiinţi.iu r e-p+oratoru+ 6o+u+ui Sud mai scrie 5 „2ă+dura apei era e-cesi!ă Dc !or4a totu i de o apă po+arăF% i nuanţa sa +ăptoasă mai e!identă ca niciodată# Dp" )NF" Nu mai a!em de-a .ost surprin i de caracteru+ uimitor de nemij+ocit a+ imaginaţiei +ui Edgar 6oe"" (eografia sa% adică metoda sa de a !isa păm0ntu+% poartă aceea i pecete" Iată de ce doar red0nd ade!ărata-i .ierea su4stanţei păm0ntu+ui% erupţia apei +ichide 0nrădăcinate 0n ce+e mai ad0nci cute a+e sa+e% a +apte+ui supt de .rumoase printr-o ..uncţie imaginaţiei materia+e% !om 0nţe+ege sensu+ pro.ă uni!ersu+ i 0i con.+u!iu+ui +ipită de .cean# i.ică% mai apropiată de g0ndirea incon tientă% e-p+ică chimicu+ prin 4io+ogic" Ast.e+ de (' .ut niciodată" Edgar 6oe descrie 0n termenii următori ciudata mare 5 „2ă+dura apei era atunci cu ade!ărat nemaipomenită% iar cu+oarea ei" su.ate urcă .ericire .ic% se !a 0ncerca e-p+icaţia 4io+ogicu+ui prin chimie" G0ndirea pre tiinţi.

ă comp+etă a 4ăuturii ar tre4ui să pre.iinţei 0n su4stanţa 0nsă i" E+ !rea să apuce e+ementu+ 0n s.ă a imaginaţiei materia+e mai pro.i" \ona uitării este mu+t mai di.ica pe !isător este ceea ce 4ea e+ 0n !is" .ua+e 0i urmea.undamenta+ă de e+ement" E+ementu+ +ichid apare atunci ca un u+tra+apte% ca +apte+e mumei mume+or" 6au+ 2+aude+% 0n ce+e -inci mari ode Dp" E[F% 4ruta+i.eminin a+ apei" (E .erenţiată dec0t se credea acum cinci.e te% a+ unui .emeii-natură este .ea.eci de ani" Imaginaţia 4ăuturi+or magice este deci suscepti4i+ă de o mare !arietate" Nu ne putem propune să o de.orme+or !i.erath o4iecta% pe 4ună dreptate 5 „6uterea magică a 4ăuturii nu joacă nici un ro+ fizic.inte dia+ectica a+coo+u+ui i a +apte+ui% a ..entarea p+astică a iu4irii% a insesi.undamenta+e" Să insistăm deci numai asupra 4ăuturii .!oare% ci e+ementu+ 0nsu i < Materia primă < Mama% spun% ea 0mi tre4uie <# Aocu+ ape+or 0n /ni!ers e +ipsit de importanţă% spune poetu+ 4eat de esenţa primă% trans..!oare+e !oastre nu s3nt i.ări+e incon tientu+ui% de 0ndată ce ne re.ă puternicu+ rea+ism a+ unui .ace din apă un +apte ce nu seacă niciodată% +apte+e naturii-mamă% nu este singura ce marchea..erath spunea 5 DFăutura dragostei %5ie'estrankM este% 0n rea+itate% 0nsă i imaginea mare+ui mister a+ !ieţii% repre.!o+tăm aici" Sarcina noastră% 0n această carte% este să insistăm asupra materii+or .uri !or putea .ormări+e i distri4uirea ape+or nu au nici e+e mai mu+tă 0nsemnătate 5 „Nu-mi tre4uie ape+e !oastre 4ine or0nduite% reco+tate de soare% trecute prin . 0n care proiecţia .ic g0n-de te concret imagini '" care noi +e +uăm drept simp+e meta. psihana+i.rodită < &oar 0n !iaţă% cu acea po+iteţe care ascunde e-igente+e prime% poţi cere „un "pahar cu !in sau un pahar cu +apte#" &ar 0n !is% 0n ade!ărate+e mituri% ceri totdeauna ceea ce !rei" =tii totdeauna ce !rei să 4ei" Cei totdeauna ace+a i +ucru" /n semn in.enric d.undă dec0t studiu+ de .ace 0n ra.i i ea proiectată asupra naturii" A+ături de mama-peisaj 0 i !a a.0r it posedat% m0ng0iat% reţinut% integrat nouă 0n ine" Terac+iteismu+ui .eci de ani% Maurice ^u.erim +a !a+ori+e prime a+e imaginaţiei materia+e" &e e-emp+u% 0n .emeie !a .e o psiho+ogie a 4ăuturi+or i a +icori+or magice" Acum aproape cinci.eminină" 0n !iaţa .r" p" @XF 9că tată+ +ui Tenric !a cere 0ntr-o casă „un pahar cu !in sau cu +apte#" 2a i cum 0ntr-o po!estire care imp+ică at3tea mituri% un incon tient dinami.ocu+ui i a apei 5 &ionZsos îm'otri*a 2Z4e+ei" Am putea atunci să ne dăm seama că anumite ec+ectisme din !iaţa con tientă% din !iaţa ci!i+i.aţă ar tre4ui să a4orde.a4i+ei sa+e 0n.e mu+tip+e% +ăs0nd totu i 0n urma-i 4ucuria unei posesiuni tota+e" Este apa rea+ă% +apte+e matern% mama !e nică% Mama" : Această !a+ori.ă apa cu o caracteristică pro..0r it% ne apare esenţa-i tragică# j" =i com4ăt0ndu-i p-e criticii +iterari care-i repro au +ui aagner inter!enţia acestui „+eac#?% ^u.ore+e% pentru a merge tumu+tuos i nemij+ocit către esenţă" ""I.era sau coincide" &ar 0n une+e ca.at ar putea o!ăi < 2e mo+iciune herma. No!a+is ne spune Dtrad" .undamenta+e" Intuiţia 4ăuturii .erenţiate" :om arăta un ca.und .oarte netă" /n !is a+ +ui No!a+is ne !a aduce noi argumente 0n sprijinu+ a.+a +ocu+ .e+ maternizată putem 0nţe+ege ce+ mai 4ine noţiunea .are su4stanţia+ă care .+uid care se des.fterdingen.undamenta+e% a apei hrănitoare ca un +apte% a apei concepute ca e+ement nutriti!% ca e+ement digerat 0n mod e!ident% este at0t de puternică% 0nc0t poate că doar prin apa ast.ată% de!in imposi4i+e de 0ndată ce retrăim !a+ori.i di.ără greutate de +a microcosm +a macrocosm% de +a om +a uni!ers" Apa care poto+e te setea omu+ui% o poto+e te i pe cea a păm0ntu+ui" Spiritu+ pre tiinţi. ro+u+ său este pur psihologic$ Dp" @E[F" 2u!3ntu+ psihologic este totu i unu+ prea g+o4a+" 6e !remea c0nd scria ^u.iecare 4ăr4at% apare cea de-a doua .intuiţii 4io+ogice simp+e% este oarecum de două ori natura+ă" Ea urcă .+uid esenţia+ de o mo+iciune p+ină% de o că+dură ega+ă cu noi 0n ine i care totu i ne 0ncă+. psihana+i.iecărui 4ăr4at% sau ce+ puţin 0n !iaţa !isată do .emeia-peisaj" 2e+e două naturi proiectate !or putea inter.emeie 5 amantă sau soţie" 2ea de-a doua .erath% psiho+ogia nu dispunea de mu+tip+e+e mij+oace de studiu pe care +e posedă astă.ore" E+ g0nde te cu ade!ărat că păm0ntu+ 'ea apa" 6entru *a4ricius% 0n p+in seco+ a+ c:III-+ea% apa s+uje te ţ Aa a „hrăni păm0ntu+ i aeru+#" Ea trece #" i în rîn#(&8 e+emente+or hrănitoare" Este cea mai mare dintre !a+ori+eF materia+e e+ementare" I: .+oriri% a puternicii ei de!eniri% a trecerii sa+e de +a !is +a dep+ina con tiinţă prin care% 0n s.ai+i4i+ pentru a-+ c+asi.ă oarecum meta.i+tru i a+am4ic% 0mpărţite de energia munţi+or% 2orupti4i+e% curgătoare#" 2+aude+ se !a 0ndrepta către e+ementu+ +ichid ce nu se !a mai scurge% duc3nd dia+ectica .irmării s(+stan%ţia+ismu+ui .

ericire#% 0 i continuă că+ătoria% .ă Pa materie% a!0nd ne!oie de că+dura ei" 2e importanţă mai pot a!ea !i.+osung rei.eerie a răs.oarte ciudat a+ anumitor !ise a+e +ui No!a+is ar merita un nume% după părerea noastră" 0n +oc să spunem că No!a+is este un Nizionar care !ede in!i. se pare% se !a preci.ată o su'stanţă.iinţe e.ost !ă.i ducă acţiunea p0nă .ii0 Am ignora una dintre caracteristici+e origina+e a+e imaginaţiei +ui No!a+is% dacă ne-am gră4i să-i atri4uim un comple) al le'edei.iuni+e nu par a .ete% apa care .i4i+itate" $acu+ miracu+os% +acu+ care.i atins% Impa+pa4i+u+% irea+u+" E+ co4oară mai ad3nc dec0t toţi !isătorii" :isu+ său este un !is 0ntr-un !is% nu 0n sensu+ eterat% ci în sensu+ pro.un.ete tinere se topesc cur0nd din nou 0n e+ementu+ ac!atic% iar !isătoru+% „0m4ătat de . nu este (n !is cu ori.und !a+ori.ua+ă primiti!ă% dintr-o 4eţie ce nu tie 0ncă să se proiecte.ă umiditatea ra#i a&ă.imi" :isu+ 0n care No!a+is găse te această apă miracu+oasă% apa a+cătuită din tinere .ime" *antome+e ies #in su4stanţă ca .ugiti!e% c0nd% 0n taina nopţii% 0n singurătatea unei grote 0ntunecoase% stăp0ne ti rea+u+ 0n esenţa &(i.orme+e *o&('tă. cu greutatea% cu !iaţa +ui su4stanţia+ă < Asemenea imagini materia+e% 4+0nde i ca+de% 0ncropite i umede% ne +ecuiesc" E+e aparţin ace+ei m"#i ini imaginare% ace+ei medicini at0t de oniric ade!ărate% at0t de puternic !isate% 0nc0t păstrea.emere+e . diminuea.ace din t0nără .!o+tă 0n pro.orme > *orme+e s0nt ca ni te !e minte 1 nuditatea prea 4ine desenată este g+acia+ă% 0nchisă% . E+ !isea.nără fată topită.oarte departe" &e i apa este +ipită de !isător „ca un du+ce s0n#% !isătoru+ n(%i !a cere mai mu+t""" E+ se 4ucură% 0ntr-ade!ăr% de posesiunea su4stanţia+ă" 2um să nu simtă deci un anumit dispreţ fa.ender /ă# )"n90 *orme+e .r3ngeri+or sa+e% apare ca o t.eră imagini 0ndepărtate" Acest caracter .ă o in.ete" *iinţe+e din !isu+ +ui No!a+is nu e-istă deci dec0t atunci c0nd +e atingi% apa de!ine .ată% 0n care apa 7 0n !o+umu+% în masa ei 7 i nu numai 0n simp+a .eminine se !or na te din 0nsă i su4stanţa apei% 0n contact cu pieptu+ 4ăr4atu+ui% ân#.orma+e"% nimic nu se pierde 0n domeniu+ imaginii materia+e" *antome+e născute cu ade!ărat din su4stanţă nau ne!oie să. imaginaţia +ui No!a+is este contro+ată de un calorism.oc 0nă4u it" A a cum am mai arătat 0n Psihanaliza focului..ă de .emeie numai c0nd se atinge de pieptu+ 4ăr4atu+ui% ea nu o.ace% ar tre4ui să a!em do!ada că imagini+e primiti!e s0nt imagini !i.ic .orme !aporoase% dar p+ine% ca .r% !i.nără fată.i . ca o esenţă lichidă de t. 0n !irtutea unei participări magice% parcă" :isătoru+ se de.4racă i co4oară 0n 4a.a dorinţa acestuia" &ar su'stanţa /olu!tuoasă e-istă 0nainte de .ată nu !or a!ea de a+tminteri nici o consistenţă 1 e+e se !or topi una 0n cea+a+tă% păstr3nd totodată semnu+ hidric i ca+oric a+ originii +or" :a răm3ne doar materia" 6entru o asemenea imaginaţie% totu+ se pierde 0n domeniu+ imaginii .i păstrea.it 4u.emere% dar pe care +e-am putut atinge% cărora +e-am comunicat ce!a din că+dura pro.i4i+e" . ce+ care atinge ceea ce nu poate .ont +arg% cu +argă !i.iuni+e .ua+e care se !or na te dintr-o apă at0t de pro.i acti!e" Inc0ntătoare+e .e+ în ât .i4i+e i 0n-eonjur0n-du-+ bpe !isătorP% ast.iinţe+e din !is se apropie mai mu+t de noi% !in să ne atingă% !in să trăiască 0n carnea noastră% ca un .ără să trăiască !reo a!entură cu tinere+e i e.e 5 „&in toate părţi+e ţ3 neau imagini necunoscute care se contopeau una ou cea+a+tă% de!enind .ă cu stră nicie că+dura% du+cea-i că+dură% se af&ă 0n ad0ncu+ unei grote% 0n s0nu+ păm3ntu+ui" Imagini+e !i.e+ 5 „Aceste două principii a+e !ieţii se consumă treptat" 6e măsură ce diminuea.in" Numai atunci apar imagini+e" E+e ies din materie% năse0nduse% ca dintr-o săm3nţă% dintr-o rea+itate sen.+uenţă considera4i+ă asupra !ieţii noastre incon tiente" Timp de seco+e% sănătatea a .i4i+u+% am spune mai cur0nd că este -el care Pipăie.ă i că+dura% i de 0ndată ce unu+ dintre e+e s-a consumat% ce+ă+a+t se stinge ca o +ampă#" Apa i că+dura s0nt ce+e două 4unuri !ita+e a+e noastre" Tre4uie să tim să +e economisim" Tre4uie să 0nţe+egem că unu+ 0+ temperea. imaginaţia este numai o imaginaţie materială.imii" E+ adoarme 0n chiar somnu+ +ui% e+ trăie te un somn 0n somn" 2ine n-a dorit oare% dacă nu cum!a chipr a trăit% acest a+ doi+ea somn% 0ntr-o criptă mai ascunsă > Atunci .iinţe !i.ută a un echi+i4ru 0ntre „umiditatea radica+ă## i „că+dura natura+ă??" /n autor din !echime%" $essius Dmort 0n @X)'F% se e-primă ast.un. 6entru a o .ără seamăn de a ss scă+da#" Nici o viziune n(%& 0ndeamnă +a asta" 2i numai 0nsă i su'stanţa pe care a atins-o ( m0ini+e i cu 4u.ete 0nc3ntătoare care% pentru o c+ipă% rede!eneau trupuri 0n atingere cu t3năru+ 4ăr4at# l. Admira4i+ă pagină% pun0nd 0n e!idenţă o imaginaţie pro.e+e într%(n 4a.in 0nt0+nit 0n !is% No!a+is este cuprins de o „dorinţă .e+e" Ea 0+ 0ndeamnă material.ă!orită 0n +inii+e ei" Prin urmare% pentru !isătoru+ calorizat.un. „eine Au.3nd-o 0n ad0ncime" Este o imaginaţie ce se de.&upă ce i-a 0nmuiat m3ini+e i ume.undă a !ieţii intime" Toate !ise+e +ui No!a+is poartă semnu+ acestei pro.is că 0n ace+ !a+ se topise un grup de .iecare undă a minunatu+ui e+ement se +ipea de e+ ca un du+ce !în0 S-ar . adică de dorinţa unei su4stanţe ca+de% mo+atice% 0ncropite% 0n!ă+uitoare% protectoare% de ne!oia unei materii care să 0nconjure 0ntreaga .iinţă% pătrun.ă pe ce+ă+a+t" Se pare că !ise+e Iui No!a+is i toate re!erii+e sa+e au căutat +a (( .i.und materia+i.

e !i.ă de e+e" Incon tientu+ este legat de domeniu+ imagini+or% supun0ndu-se unei +egi dinamice% prin !iaţa 0n pro.(r(%mi .interesea.orma+ă% imaginaţia c+ară" 6e de a+tă parte% cum !ise+e s0nt ce+ mai adeseori studiate doar 0n de.iei% "să topească 0n e+e negrese" Vom găsi urme+e acestui e+ement materia+ 0n anumite rituri de cu. ani putea găsi o primă schiţă a +or 0n anumite meta.ete intrau 0n .it cu o admira4i+ă sănătate% un !is care dormea 4ine" :isuri+e +ui No!a+is merg p0nă +a o asemenea ad0n-cime% 0nc0t pot să pară e-cepţiona+e" Totu i% căut0nd puţin% ă(tân# su' imaginile formale.eminităţii sa+e 5 ea +eagănă ca o mamă" Incon-j tientu+ nu .iinţe pure""" AcesteWtinere .nes.ormare% din e-terior% ca pe o pură cinetică" Această cinetică nu poate aprecia% din interior% .undare 0n apă este 0nto!ără it aici de o puri.icare a i.năra 0ată dizolvată.eminină# este aici pe de-a-ntregu+" /n *a& pe care-+ „str0ngi?5 &a s0n cu at0ta iu4ire seamănă 0ndeaproape cu un s0n ce pa+pită" Nu s0ntem totdeauna sensi4i+i +a !iaţa unor asemenea imagini% nu +e primim nemi!locit.e+e" 0n . 20nd intră 0n apa miracu+oasă% prima impresie a !isătoru+ui e că „se odihne te printre nori% 0n purpura serii#" 2e!a mai t0r. Este 0ncă o trasăm tură a .e te strig0nd 5 „E!riGa <# precum un psihana+ist uimit 0n .rumosu+ echi+i4ru oniric a+ operei sa+e" No!a+is a cunoscut un !is hără.ua+ă% dar a cărei materie se 0nrude te ( materia no-!ahsiană" „&e c0te ori% 0not0nd 0ntr-un go+.ime a unui e+ement materia+" :isu+ +ui No!a+is este un !is a+cătuit prin meditarea unei ape care-+ 0n!ă+uie i-+ pătrunde pe !isător% a unei ape care aduce cu ea o p+ăcere ca+dă i masi!ă% o p+ăcere ce acţionea. p" )I(F că +a Magni-$am4ert% pe 2oasta de Aur% „pe !reme de secetă 0nde+ungată% nouă tinere .ecioareF% spu-nân# cu dep+ină +ini te că !a+uri+e +ui „se 'r"s )im+a( în tinere .orme+or nu o poate e-p+ica" Ea nu poate .!oru+ui prin mij+ocirea unor .orme+e s0nt mo4i+e pentru că incon tientu+ se de. dată cu succesiunea .0nt0nă s0nt .apt . Nici un desen nu o poate +egitima" Nici un psiho+og a+ imaginaţiei . ieste" 0n !ise+e sa+e% ce+ care se sca+dă i nu caută nimic1 ce+ care nu se tre.imea printr-o materie +ăuntrică" Această materie este t.u.o+!ate" 2ine !rea o apă imacu+ată% să topească 0n ea .+u!iu+ui -I!)TTnzip0e7oq Dcu .. cit.orţe+e% presiuni+e% aspiraţii+e" Nu putem 0nţe+ege dinamica !isu+ui% dacă o separăm de dinamica e+emente+or materia+e mode+ate de !is" A4ordăm mo4i+itatea .ă orice psihic agitat" &acă !rem să medităm La a cum tre4uie asupra paginii din No!a+is pe care arn citat-o% !a tre4ui să recunoa tem că ea aduce o nouă +umină 0n 0nţe+egerea unui punct important din psiho+ogia !isu+ui" :I In !isu+ +ui No!a+is e-istă i o trăsătură a4ia arătată% dar această trăsătură este totu i acti!ă i de aceea tre4uie să-i con.ă" 6utem e-p+ica ast.ă epitetu+ atri4uit .ete#" .undare 0n apă a .ormării" 6utem ce+ mu+t să descriem această trans.orme+or !isu+ui dintr-o perspecti!ă inadec!ată dacă uităm de dinamismu+ +ui interior" &e . Apa i-a 0nsu it proprietatea su4stanţei .orme+or +or% nu ne dăm seama că e+e s0nt mai a+es o viaţă mimată a materiei. 0n aspectu+ +or strict materia+% tocmai pentru că imaginaţia materia+ă nu s-a 4ucurat din partea psiho+ogi+or de atenţia pe care o merită% 0ntreaga noastră educaţie +iterară se mu+ţume te să cu+ti!e imaginaţia .antasmei no!a+isiene" 0ntr-ade!ăr% 0n a+e sa+e @tudii de istorie religioasă Dp" ')F% Renan comentea.ecioare" 2ine !rea mări+e Me+ane.ete care co4oară 0n .i 0n (X .ecioare+or" SaintZ!es arată %loc.ă at0t prin !o+um c0t i prin densitate" Este o 0nc3ntare nu prin imagini% ci prin su4stanţe" Iată de ce putem .â!n"a( se0ntei 0nmiresmate"# &upă cum !edem% 3forma .0nt0na 2ruanne i o go+eau cu totu+% spre a a#( " p+oaia#" =i SaintZ!es adaugă 5 „Ritu+ de cu.orme+or% nu a!em nimic din ceea ce ne tre4uie pentru a măsura dinamica trans.ore" &e e-emp+u% 0ntr-un r0nd de Ernest Renan !om recunoa te urma .eminine di.iu% !a crede că stă „0ntins pe o paji te moa+e#" 2are-i atunci ade!ărata materie ce-+ poartă pe !isător > Ea nu-i nici noru+% nici paji tea cea moa+e% ci apa" Noru+ i paji tea s0nt e-presii 1 apa este impresia" In !isu+ +ui No!a+is% ea stă 0n centru+ e-perienţei% eontinu0nd să-+ +egene pe !isător c0nd acesta se odihne te pe ma+" Este un e-emp+u de acţiune permanentă a unui e+ement materia+ oniric" &in ce+e patru e+emente% doar apa este cea care +eagăj doar ea este elementul care leagănă.i" e-p+icată #" ît prin imaginaţia materia+ă" :a+uri+e 0 i capătă a+4eaţa i +impe.ri pe ce parte am pri!i imaginea această% nu-i !om găsi r8ci o trăsătură formală.ecioare"""# E+e si+esc apa să .!o+tarea .rumoase+e . o !iaţă puternic 0nrădăcinată 0n e+emnete+e materia+e" .o+osi !isu+ no!a+isian ca pe un narcotic miracu+os" E+ este aproape o su4stanţă psihică ce ca+mea.ă principiu+ +ui Arhimede% ci 0+ tră-.ie pură% printr-o „constr0ngere rea+ă?R% printr-o participare materia+ă" In "hasverus de Edgar @(in"t Dp" ))[F putem găsi 9de asemenea o impresie care se apropie de o imagir.ormu+ea.aţa ce+or mai mărunte descoperiri% ce+ care se sca+dă deci% regăsindu.3r it unirea dintre o umiditate radica+ă i o că+dură di.e+ .un. 0ndepărtat% am str3ns cu patimă !a+u+ +a piept < Apa at3rna desp+etită de g0tu+ meu% spuma 0mi săruta 4u.eminină# nu s-a născut 0ncă% dar ea se !a na te% căci „materia . :isu+ +ui No!a+is aparţine% 0ntr-ade!ăr% marii categorii a visurilor legănate.erim sensu+ p+enar% spre a a!ea o psiho+ogie comp+etă a visului acvatic.

ice% a+ unei re!erii care se ad0nce te% de!enind monotonă" Miche+et aY%1 o4ser!at asta 0n mod indirect 5 „Nici +oc i nici timp 1 nici un punct anume asupra căreia atenţia să se poată . '0 )'( " Nu a!em% .initu+ui" $0ngă apă% pe apă 0n!ăţăm să p+utim pe nori% să 0notăm în cer" Ca+.iinţei" No!a+is trece ast.e+# '" 6entru a surprinde ade!ărate+e dimensiuni psiho+ogice a+e unor asemenea te-te% nu tre4uie să uităm nimic" .inită% mai +uminoasă i mai de necuprins-dec0t atmos.ată c0nd imagine.Y martine% de asemenea% e-primă această continuitate ma%t"ria&ă dintre apă i cer c0nc+% „cu ochii rătăcind peste imensitatea +uminoasă a ape+or% care se con. 6entru No!a+is% " Noaptea 0nsă i este o materie care ne poartă% un ocean ce ne +eagănă !iaţa 5 „Noaptea te poartă ca o mamă# l.ericirii gustu+ in. E+ .un.i-a 1 dar atenţia nici nu mai e-istă" 6ro.undam ast.ii.ericită% este cu ade!ărat mai u#or.duhu+ pur i că mă scu.i cu su4stanţa i !iaţa .ia !a+ori+or re+igioase" 6uritatea este una dintre categorii+e .icării" Am !rea să schiţăm tocmai această psiho+ogie +egată de mode+e materia+e" *ără 0ndoia+ă% teme+e socia+e% a a cum au arătat din p+in socio+ogii% s0nt +a originea mari+or categorii (N .init" Carca +ene ă dă ace+ea i p+ăceri% tre.ac nu "$ită să spună 5 „:o+uptuoasa +egănare a unei 4ărci imită !ag g0nduri+e ce p+utesc 0ntr-un su. prin această imagine"% !rea să .!0cne te către cer% pentru că% prin re!eria-i prea.iciat de o imagine materia+ă puternic dinami.timpu+ nopţii „mediu+#% iu4e te i cunoa te impondera4i+itatea cucerită 0n apă 1 e+ se 4ucură de ea nemij+ocit% ca de o cunoa tere prin !is% ca de o cunoa tere 7 după cum !om !edea 0ndată ce-i deschide un in.ără să e.undu+ 4ărcii singuratice% contemp+ăm ceru+% cărei amintiri ne redaţi > Toate imagini+e s0nt a4sente% ceru+ este !id% dar mi carea e aici% !ie% +ină% ritmată 7 o mi care aproape imo4i+ă% tăcută" Apa ne poartă" Apa ne +eagănă" Apa ne adoarme" Apa ne redă mamei noastre" Imaginaţia materială 0 i pune de a+t.e+ semnu+ speci.orma+ circumstanţiată ca !isu+?+egănat" $egănarea pe !a+uri este"P? pentru !isător% pri+eju+ unei re!erii speci.era cu oare mă con.igura apei"# 6A/$ CLA5BEL.e+u+ cum căpătăm o deprindere care ne destinde 1în#ir"a0 6utem răsturna perspecti!a meta.ii !i 'ro'o$i.ia +ui $amartine dacă am ignora deprinderea de a !isa +egănat de !a+uri" Această re!erie are uneori o intimitate de o stranie pro. f Ca'ito&(& VI P5RITATE ŞI P5RI<ICARE0 /ORALA APEI „Tot ce.ac maiS scrie% 0n aceea i pagină 5 „R0u+ era precum o cărare pe care .unda cu +uminoasa imensitate a ceru+ui#% e+ nu mai tie unde 0ncepe ceru+ i unde s. 2a toate !ise+e i re!erii+e +egate de un e+ement materia+% de o .ăm toate !a+ori+e prin puritate" :om găsi un re.undă""" un ocean de !ise pe un moa+e ocean de ape# ?" /i )"&"t.eră% spune $amartine i . II.ite% „una dintre ce+e mai misterioase !o+uptăţi a+e naturii#" Nenumărate re.eri .i dore te inima se poate totdeauna reduce +a .4uram#" Apa ne in!ită +a că+ătoria imaginară" $a.mul #i sacrul.umat .orma+e a+e purităţii% !rem să arătăm mai a+es că imaginaţia materială găse te 0n apă materia pură prin e-ce+enţă% materia pură 0n mod .+et# )" *rumoasă imagine a g0ndirii destinse i .ă" &upă e+e !or !eni a+te !ise care !or continua această impresie de o prodigioasă 4+3ndeţe" E+e !or con.+eţesc c0nd ai 4ene.undamenta+e a+e !a+ori.0r e te +acu+ 5 „Mi se părea că 0not eu 0nsumi 0n !ă. Toate imagini+e se 0nsu.ime" Ca+.e+ de ia visul legănat +a visul purtat.erinţe +iterare ne pot do!edi cu u urinţă că 4arca !răjită% 4arca romantică este% 0n une+e pri!inţe% un +eagăn recucerit" 0nde+ungi ceasuri nepăsătoare i +ini tite% 0nde+ungi ceasuri c0nd% cu+caţi pe .i de .mu+ este transportat pentru că este purtat.eră sensuri precise unei psiho+ogii pro+i-e a puri.ării" Am putea poate chiar să sim4o+i.ericite .undă este re!eria% din ce 0n ce mai pro.ire te% intenţia să tratăm 0n toată amp+oarea ei pro4+ema purităţii i a puri.i+oso.iresc" jApa se o.e te ace+ea i re!erii" Ea o.eră deci ca un sim4o+ natura+ pentru puritate 1Y ea con.ugră!ească .orţă natura+ă% re!erii+e i !ise+e legănate pro+i.erea. Po$i. Scopu+ nostru% aici% este mai +imitat" $ăs0nd deoparte tot ceea ce are +egătură cu puritatea ritua+ă% i fără să ne ocupăm de rituri+e .und 0n oceanu+ uni!ersa+" &ar 4ucuria +ăuntrică 0n care 0notam era de mii de ori mai in.icării" Ea ţine astă.ic pe o temă at0t de genera+ă% at0t de puţin .oarte condensat a+ acestei importante pro4+eme 0n cartea +ui Roger 2ai++ois% .orică% deoarece cu ade!ărat !iaţa +egănată de apă ne destinde g0ndirea" :om 0nţe+ege atunci că re!eria 0n 4arcă nu este aceea i cu re!eria 0ntr-un rocGing-chair" Această re!erie în 4arcă determină o deprindere de a !isa specia+ă% o re!erie care este cu ade!ărat o deprindere" Am 0n+ătura un e+ement important din poe.

oarte puternic 0n opera poeţi+or sau 0n re!eria so+itară" :oi reduce ast.ea.ice .eră unitate ade!ărate+or poeme" &ar +ucruri+e ne ordonea.!orăsc 5 .orme% trans.icitare" &ar crede că e+e corespund totu i unor e-perienţe 4ine speci.orma 0n mod cu totu+ .aceţi asta# ?" Tesiod adaugă chiar 5 „Să nu !ă .i ia drept unic to!ară +umea" &esigur% această singurătate nu-i tota+ă" :isătoru+ i.e+ spus% ade!ărata !a+ori.ată" Este de domeniu+ chimi ti+or i a+ igieni ti+or 5 o inscripţie deasupra unui ro4inet arată că acea apă este pota4i+ă" =i totu+ este spus% orice scrupu+ dispare ast.icate% .oarte repede% imaginaţia materia+ă răm0ne o .eriţi-!ă să .ă sau de o con!enţie socia+ă" .+eţe te aceste .are a re!erii+or nemărturisite% a re!erii+or !isătoru+ui care .icare% este norma+ ca e+e să se adrese.ără să-i !e.e+ totu+ +a psiho+ogia actua+ă% 0n timp ce .ric0t de puternice ar .ia proprie +im4aju+ui rasei sa+e" 2u!inte+e pe care +e ap+ică +ucruri+or poeti.ă o imaginaţie materia+ă" 2u+tura ne transmite .ăm orice re.ă !ise+e" Materii+e e+ementare ne primesc% i ne conser!ă% i ne e-a+tă !ise+e" Nu-ţi poţi depune idealul de puritate oriunde% 0n orice materie" .e+ de so+iditate poetică ce con.iinţa" 20nd 0nt3+nim o trans.orme+e i cu!inte+e nu constituie 0ntreaga poe.aceţi aco+o nici a+te ne!oi 55 ar .ăcută din !a+ori ce !or să se schim4e 0ntre e+e% care au o marcă tiută de toţi mem4rii grupu+ui i desemnată ca atare pentru to.e unei" materii care să +e poată sim4o+i.ă idei+e% materii+e e+ementare ne ordonea.iresc sim4o+uri+e ata!ice% pentru că sim4o+uri+e ata!ice s0nt sim4o+uri natura+e" .oarte c+are" 0n aceste condiţii% +ecturi+e de te-te !echi s0nt adeseori interpretări prea inteligente.aţii dispărute% ar tre4ui să reconstituim mai a+es reveriile acestea" Ar tre4ui nu numai să c0ntărim .ă .ea.ie" 6entru a +e 0n+ănţui% este neapărată ne!oie de anumite teme materia+e" In această carte noi tre4uie să do!edim tocmai că anumite materii 0 i aduc 0n noi puterea onirică% un .a" Apa +impede este o tentaţie constantă pentru sim4o+ismu+ .o+osirea documente+or mito+ogice% cu atît mai m(&t tre4uie să re.orme+or% operea.orme+e i concepte+e se sc+ero.e+ a .icia+ 1 e+ uită i că ace+e „cuno tinţe natura+e# s0nt imp+icate 0n re!erii „natura+e#" /n psiho+og a+ imaginaţiei tre4uie să regăsească tocmai aceste re!erii" 20nd interpretăm un te-t aparţin0nd unei ci!i+i.orţă care acţionea.a naturii% am 0nţe+ege că sim4o+ismu+ este o putere materia+ă" Re!eria noastră persona+ă ar re.o+at păstrea.aci+ a+ purităţii" *iecare om găse te această imagine natura+ă% .ă re!eria cea mai e+i4erată de ha4itudini+e socia+e% aduce 0n poeme+e sa+e germeni ce !in din .ă 0n actua+itate" Numai ea poate re0n!ia 0ntruna imagini+e tradiţiona+e 1 numai ea 0nsu.oarte-arti.orţă a naturii" Nu poţi cunoa te puritatea .ică a imaginaţiei tre4uie deci să ţină seama de această descoperire natura+ă i directă" Ea tre4uie deci să e-amine.i0 &ar credem că tre4uie să +uăm 0n considerare i o !a+ori.orma de +a sine" *aptu+ de a se trans.ă cunoa terea precisă 7 ca pe o +umină recurentă 7 asupra date+or te-tu+ui" *ără 0ndoia+ă% e+ 0 i dă seama că ace+e cuno tinţe despre puritatea apei erau de.e+ de .ără s-o !ise.oarte prudent i aici% aici mai a+es% 0n uti+i.ut% .i deci .ă poe.ormă nu se poate trans.orme i% prea adeseori% cu!inte" &acă am ti 8să regăsim% 0n ciuda cu+turii% ce!a din re!eria natura+ă% ce!a din re!eria 0n fa.ea.are este de esenţă socia+ă 1 ea este .ă +ucruri+e% +e !a+ori.ă spiritua+ 0ntr-un sens care nu se poate sustrage cu desă!0r ire tradiţii+or" 60nă i poetu+ ce+ mai no!ator% i care e-p+oatea.orma 0i contra.apte+e% dar i să determinăm ponderea !ise+or" 2ăci% 0n ordinea +iterară% totu+ este !isat 0nainte de a .i semnu+% do!ada% su4stanţa 0n natură" II &acă tre4uie să .i siguri că" su4 jocu+ .im .ormare% putem .ie i cea mai simp+ă descriere" Să citim% de e-emp+u% acest !echi te-t scris cu opt sute de ani 0naintea erei noastre de Tesiod 5 „Să nu urinaţi niciodată aco+o unde r0uri+e se !arsă 0n mare% i nici aco+o unde i.uge de societate% !r0nd să.orm0ndu-+e" .ormea. 2ititoru+ modern aduce prea adeseori un omagiu autori+or din !echime pentru „cuno tinţe+e +or natura+e#" E+ uită că ace+e cuno tinţe pe care +e credem „nemij+ocite# s0nt imp+icate 0ntr-un sistem care poate .oarte prudenţi 0n .orme mito+ogice stră!echi" Ea 0nsu.i 5 iată un +ucru pe care !om a!ea pri+eju+ să-+ mai spunem" =i n-o poţi !isa cu putere .i.i !ă. .+eţe te 0ntruna anumite .i .ără a a!ea ne!oie de o că+ău. .unest#" 6entru a e-p+ica aceste ([ .area date+or mito+ogiei" Nu mă !oi ser!i de aceste date dec0t c0nd +e !oi simţi acţio-n0nd 0ncă .erire +a cunoa terea raţiona+ă" Nu poţi studia psiho+ogia imaginaţiei 0nteme0ndu-te% ca pe o necesitate primă% pe principii+e raţiunii" Acest ade!ăr psiho+ogic% adeseori ascuns% ne !a apărea cu toată e!idenţa 0n +egătură cu pro4+ema pe care o tratăm 0n acest capito+" 6entru un spirit modern% di.i rituri+e de puri.e cu atenţie această atri4uire de valoare unei e-perienţe materia+e care se arată ast.i +a .ă cu+tura c+asică 7 medit0nd asupra unui te-t !echi% 0 i proiectea.a+e !a+ori. dată mai mu+t% tre4uie să 0nţe+egem că !isu+ este o .ării 7 a+t.u.erenţa dintre o apă pură i o apă impură este 0ntru tot(& raţiona+i.ă mai a+es !a+ori onirice +egate de +im4aj 1 e+ păstrea.e+" /n spirit raţiona+ist 7 cu puţine cuno tinţe de psiho+ogie% a a cum 0+ .i mai importantă dec0t o e-perienţă o4i nuită" 0n pro4+ema precisă i +imitată pe care o tratăm 0n această carte% e-istă a adar pentru noi o 0ndatorire metodo+ogică ce ne o4+igă să +ăsăm deoparte trăsături+e socio+ogice a+e ideii de puritate" :oi .ondu+ socia+ a+ +im4ii" &ar .

er!ă de +impe.drenţe#% „acest straniu r0u% unde se scurg toate murdării+e% această c+oacă de cu+oarea arde.ească un co de răchită 0n i.ore+or uimitor de di!erse i mu+tip+e a+e apei amare i sărate% a+e apei re+e" Aceste meta.ua+i% mai apropiaţi de !isu+ materia+ dec3t de date+e !ederii% dec3t de date+e simp+ei contemp+ări% pe care +ucrea.i re!o+tat din ad3ncu+ setei ta+e in e+ate% după ce ai mers o Mntreagă .at 5 Q2e-i dore ti% soră% ce+ui care ne-a tu+4urat apa > 7 Să ajungă mut" 7 =i tu% soră > 7 Să meargă tot cu gura deschisă i să 0nghită mu te" 7 =i tu soră > 7 Să tragă +a tot pasu+ o 4ă inăS# @" Asemenea po!e ti i-au pierdut in.% e-p+icaţia care este !a+a4i+ă pentru un a+ineat este !a+a4i+ă i pentru ce+ă+a+t" 6rotestu+ !iri+ 0mpotri!a soare+ui% 0mpotri!a sim4o+u+ui tată+ui este 4ine cunoscut de psihana+i ti" Interdicţia care apără soare+e de u+tragiu ocrote te i r0u+" Aceea i regu+ă de mora+ă primiti!ă apără aici maiestatea paternă a soare+ui i maternitatea apei" Această interdicţie este necesară 7 i răm3ne i acum necesară 7 0n !irtutea unui impu+s incon tient permanent% o chemare +a pro.+0ndu-se ici-co+o prin unduiri !er.uninginea curgătoare% re+u0n-du.!oare+or 7 care% cu sadică 4ucurie% tu+4ură apa r0u-+ui după ce au 4ăut din ea" Mai mu+t dec0t oricare a+tu+% omu+ ogoare+or cunoa te preţu+ unei ape pure% pentru că e+ tie că puritatea aceasta este ameninţată i% de asemenea% pentru că mai tie i să 4ea apa +impede i proaspătă +a momentu+ potri!it% 0n rare+e c+ipe c3nd i ceea ce este insipid are gust i cind .ami+iar% 0mpotri!a tuturor pro.i sănătos < &e .eri do!ada 7 prin a4surd 7 a valorii incon#tiente atri4uite unei ape pure" &upă perico+e+e care ameninţă o apă pură% o apă crista+ină% putem măsura .prescripţii% psiho+ogii care pretind că !ederi+e uti+itare au o caracteristică nemij+ocită !or găsi pe dată anumite argumente 5 ei i-+ !or 0nchipui pe Tesiod preocupat de precepte+e igienei e+ementare" 2a i cum ar e-ista pentru om o igienă naturală U &ar e-istă măcar o igienă a4so+ută > 2ăci s0nt at0tea .+ă departe" Te-tu+ pe care +-am citat se găse te pe aceea i pagină cu a+tă interdicţie 1 „Să nu urinaţi 0n picioare% cu .icate" Iată% de e-emp+u% o +egendă din partea de jos a Normandiei% po!estită de Se4i++ot 5 „\0ne+e care-au surprins !reun neciop+it ce +e-a murdărit .er!oarea cu care 0nt3mpinăm% 0n prospeţimea i tinereţea +or% r3u+% i.e+% că prescripţii+e de igienă pu4+ică ce se de.iind 0ndreptată doar 0mpotri!a oameni+or" 0n anumite trăsături a+e ei descoperim o nuanţă de sacri+egiu" E un u+tragiu adus naturii-mamă" &e aceea% 0n +egende% numeroase s0nt pedepse+e ap+icate trecători+or groso+ani de către puteri+e naturii personi.rumuseţe natura+ă p3ngărită de oameni tre.ine > Această mare .i mersu+ 0ncetinit de noroaie# ).e+uri de a .aţa spre soare#" Această prescripţie nu are% In mod e!ident% nici o semni.e puritatea +uminii 0n acest ca.o+osit această repu+sie% această sc3r4ă pentru a radica+i.actori mai sen.0nt0na% s-au adunat +a s.ime natura+ă" Simţim că meta.iţie cu această p+ăcere simp+ă% dar tota+ă% !om putea .ice nu riscă să pro.apt% numai e-p+icaţii+e psihana+itice pot desci.iinţa 0ntreagă dore te apa pură" 0n opo.!oru+ .ace psiho+ogia meta.+u!iu+% toată această re.anatori+or 7 ace ti Ati+a ai i.ăm o4scur cu drama purităţii i a impurităţii apei" 2ine nu simte% de e-emp+u% o repu+sie specia+ă% iraţiona+ă% incon tientă% directă pentru un r0u murdar > Sau pentru r0u+ murdărit de cana+e+e ce se scurg 0n e+ i de u.i ne!oie de o po!este activă.ra corect interdicţii+e pronunţate de Tesiod" &o!ada nu se a.ore+e organice" Mu+te a+te pagini ar putea ast.a tonu+ !ehement a+ anumitor imprecaţii =i a da o co+oratură demoniacă anumitor ta4+ouri" &e e-emp+u% e+ a arătat de.ă retorica +ui TuZsmans" 6entru a inţe+ege 4ine preţu+ unei ape pure% tre4uie să te .ate" III Cine0nţe+es% e-perienţa natura+ă i comp+etă a purităţii reţine incă .iei i a p+um4u+ui topit% um.a4u+a pe 0nsu i a-u+ impu+suri+or onirice" Aceste impu+suri onirice nu ne dau pace% 0n 4ine i 0n rău 1 simpati.id" 6e a+ocuri% apa pare 4eteagă i roasă de +epră 1 stă nemi cată% apoi 0 i c+atină .anare" 20te .ore se (O . „R0u+ Cie!re nu-i dec0t o grămadă de gunoi 0n mi care"# Să remarcăm 0n treacăt aptitudinea apei de a accepta meta.ui% 0nste+ată cu scuipaţi tu+4uri% care g0+g0ie pe stă!i+ar i se pierde% horcăind% 0n găuri+e unui .+uenţa asupra incon tientu+ui% .eră raţiona+ă nu pot 0n+ocui po!e ti+e" 6entru a +upta 0mpotri!a unui impu+s incon tient ar .i de !ară% 0mpotri!a podgoreanu+ui ce a +ăsat să putre.ane.e% pentru pitorescu+ +or" Nu mai pot deci să ne apere .icaţie uti+itară" 6ractica pe care o inter.e+ o.0nt0ni spurcate nu 0nt0+nim pe +a noi pe +a ţară < Nu-i !or4a totdeauna de o răutate 4ine de.nădejdea modernei Cie!re% a unei Cie!re p3ngărite de . de o fa'ulă care ar .!o+tă 0ntr-o atmos.ore+e +impe.inită% ce se 4ucură dinainte de descumpănirea drumeţi+or 0nsetaţi" „2rima# ţinte te mu+t mai departe% ne.!oru+% .imii i a+e prospeţimii continuă să ai4ă o !iaţă sigură% de 0ndată ce s0nt +egate de rea+ităţi at3t de nemij+ocit !a+ori.e te 0n noi o mare sc3r4ă" TuZsmans a .ra 5 „Acest riu 0n .orţa +or onirică" E+e nu mai s0nt transmise dec0t cu un sur0s pe 4u.0nt0ni+e" Să o4ser!ăm% de a+t.

e+ de necesităţi+e imaginaţiei materia+e% care are ne!oie de o su4stanţă pentru a 0nţe+ege o acţiune" In apa de!enită ma+e.aţă parcă singur" Atunci s-ar părea că apa !isea.ie" Ast.ice după ce au asistat +a o 0nmor-m0ntare% adaugă 5 „Tre4uie să o4ser!ăm că aceste practici au căpătat 0n ce+e din urmă o semni.+oresc 0n apă% care se des.ări acti!e% pe de-antregu+ +ăun-#trice% su4stanţia+e" 6entru incon tient% apa impură este un receptaco+ a+ rău+ui% un receptaco+ deschis tuturor re+e+or 1 e o su4stanţă a rău+ui" &e aceea% apa cea rea !a putea .ică ne !a .e+ spus% prin ea% rău+ !a putea căpăta o .ărăde+egi+e% put0nd .e psiho+ogice a repu+siei dec0t ana+i.eritoare +a .i acu.ect sim4o+i.ă% epitete+e se pre.!ă+uie un de.u+u ii .intă tot ca ni te e+emente !u)tapuse 1 e+e răm0n i.i studiat psiho+ogia cercetătoru+ui" &upă cum !edem% impuritatea% din punctu+ de !edere a+ incon tientu+ui% este totdeauna mu+tip+ă% co+căitoare 1 Qea are o noci!itate po+i!a+entă 1 !om 0nţe+ege a adar de ce apa impură poate .e+% EdHard #TZ+or% după ce a amintit că .ai raţiona+ă numeroase+or teme a+e puri.icati! precis" &acă ana+i.ă tota+ o apă pură" Ea este pri+eju+ unui ma+e.ace să 0nţe+egem comple)itatea esenţială a unei impurităţi gre it raţiona+i.oarte prij cepuţi se +asă amăgiţi de această i+u.0nt0ni+e i .erinţă +a g0ndirea pre tiinţi-.ate" Să notăm mai 0nt0i 0nsă că nu tot ast.i 4ine 0nţe+es -dec0t după ce !om .ă să !or4im despre ne!oia de curăţenie ca despre o ne!oie primiti!ă% pe care omu+ ar .ăcătoare" A-ioma mora+ă a purităţii a4so+ute% distrusă pentru totdeauna de-o g0ndire nesănătoasă% este per.ă oară greoi pe apă% precum marea m0nă pa+mată a nu.eră +a norii ce p+utesc pe o apă 0n care am turnat un gă+4enu de ou ? sau +a su4stanţe+e +ichide 0n care apar d0re ar4orescente% . simp+ă re.ărăde+egi+e" &acă% pentru spiritu+ con tient% ea este un simp+u sim4o+ a+ rău+ui% sau un sim4o+ e-tern% pentru incon tient e o4iectu+ unei sim4o+i.ată de o apă care i-a pierdut ce!a din +impe.uni.ea.ecte+e se acumu+ea.ect% se !a putea spune că apa are mu+t su+.ormată 0ntr-o apă malefică= a+t.ă% acoperindu-se cu o !egetaţie de co mar" Această !egetaţie onirică este indusă prin re!eria care contemp+ă p+ante+e ac!atice" *+ora ac!atică este% pentru anumite su.ica nu 0nseamnă doar a te curaţi" =i nimic nuW ne autori.0nt0ni 4+estemate" „&ia!o+u+ este arareori 0n re+aţie cu .ică 0ntr-o repu+sie care ascunde nenumărate nuanţe" .ice nu !a .o+ate 1 au .ac numeroase a4+u-ţiuni ca să se puri.i a!ut-o datorită 0nţe+epciunii sa+e nati!e" Socio+ogi .aţa apei negre dintr-un anţ% a ape0 0n care 4o+4orosesc 4u+e de aer% a apei a cărei su4stanţă e stră4ătută de !ini oare% a apei 0n care nămo+u+ se ridică-+a supra.ată de toate .iresc o g0ndire rău.ăru+ui" Numeroase s0nt !ise+e impure prin mij+ocirea cărora omu+ adormit simte cum circu+ă 0n e+ 0nsu i% 0n juru+ +ui 0nsu i curenţi negri i noroio i% StZ-uri cu unde gre+e 0ncărcate cu rău" =i inima noastră este-tu+4urată de această dinamică a negru+ui" =i ochiu+ nostru adormit urmăre te 0ntruna% negru pe negru% această% de!enire a negru+ui" Maniheismu+ apei pure i a+ apei impure e departe de a .0nt sau a+ unei .ormă acti!ă"+5 Ascu+tăm ast.oarte puţine 0i poartă nume+e% 0n timp ce .ată% impurităţi+e apei% 0ntre40nd apa a a cum 0ntre4i o con tiinţăS !om putea spera să citim destinu+ unui om" Anumite procedee de hidromancie se re.ic ca i incon tientu+ 7 aglomerează adjecti!e+e" Ast.i 0n!inuită de toate1 .a de.uroasă% 4ituminoasă% rău mirositoare#" 2e a+tce!a s0nt aceste adjecti!e dec0t injurii > E+e corespund mai cur0nd unei ana+i.icaţie oarecum distinctă 0n raport cu cea pe care o comportă XI .ost găsite prin e-perienţe separate" &impotri!ă% spiritu+ pre tiinţi.ic actua+ 5 o ana+i.intă 7 a a cum prea u or 8cred istoricii tiinţe+or 7 o sumă de cuno tinţe empirice" Sensu+ căutării pre tiinţi.ică este de ajuns să e-iste un semn 5 ceea ce e rău su4 un aspect% printr-una din trăsături+eL sa+e% de!ine rău 0n tota+itate" Rău+ trece de +a ca+itate +a su4stanţă" Ne e-p+icăm deci cum p0nă i cea mai mică impuritate de!a+ori.at de ca+ciu% sau este ca+caroasă% sau e p+ină de 4aci+i" &acă de.ă chimică actua+ă desemnea.ă o apă rea% o apă nepota4i+ă printr-un ca+i.i un maniheism echi+i4rat" Ca+anţa mora+ă at0rnă% ne0ndoie+nic% de partea purităţii% de partea 4ine+ui" Apa este purtată către 4ine" Se4i++ot% care a cercetat un mare număr de te-te re.ă 0n .ime i prospeţime" E-amin0nd cu o pri!ire atentă% hipnoti.e+% autoru+ unei cărţi din seco+u+ a+ c:III-+ea% după ce a cercetat o apă rea% 0 i proiectează judecata 7 de.+ori+e soare+ui% departe de !iaţa +impede" Numeroase s0nt !ise+e impure care 0n.oarte mu+te poartă nume+e unui s.icării prin apă" A te puri.+ete% un ade!ărat e-otism% o tentaţie de a !isa un a+tunde!a% departe de .e+ stau +ucruri+e 0n p+an tiinţi.oarte ciudate de a+tminteri" E-istă oameni care !isea.o+c+oru+ apei% este impresionat de număru+ mic de .intă suma grimase+or unui om care a 4ăut din acea apă" Nu repre.ă pri!ind 0ntr-o apă tu+4ure" Ei se minunea.gustu+ 7 pe ase epitete se spune despre apă că este totodată „amară% nitroasă% sărată% su+.ei o4iecti!e a unei materii" E+e repre.0ne# R" I: Nu tre4uie 0nsă nici să ne gră4im a acorda o 4a.iciu% primind .i trans.ea.

ica un ocean1 o picătură de apă impură este de ajuns pentru a p0ngări uni!ersu+" Totu+ depinde de sensu+ mora+ a+ acţiunii a+ese de imaginaţia materia+ă 5 dacă !isea.ăpada#" A!0nd o putere intimă% apa poate puri. 2redem prea u1.icarea" :a+oarea raţiona+ă 7 . :I% pp"? ))[7)'@F" ? 0n mu+te pri!inţe% se pare că spălatul este meta. Această .icare% omu+ participă L +a o .rii care se spa+ă pentru a se puri.ici 0n mai mu+te i.+u!ii+or% e+ adaugă 5 „*orţa de a t0r0 i a duce cu sine rău+ -părea să persiste 0n apa +uată din asemenea +ocuri" 0n ca.are" &e .icarea prin apă% „nu are niciodată +oc scu.Xr#c+*ipopoare+e care ţin +a puri. 0n 2neida.aptu+ că apa curgătoare cară murdăria 7 ar .ica de o p0ngărire sta4i+ită printr-o con!enţie nu se spa+ă niciodată 0n !iaţa o4i nuită#" Am putea deci enunţa acest parado.undat 0naintea +ui% si+it să dea +a o parte cu m0na spuma murdară care acoperă apa% 0nainte de a se cu.irma că une+e practici „au căpătat 0n ce+e din urmă o semni.ie repetată de apte ori sau de două ori apte# i.rice puri.ormă concretă% ace+a i idea+ ca i ce+ a+ cunoa terii cu!0ntu+ui cheie% a ace+ui mic cu!0nt care-ţi !a permite să descoperi taina cea mai ascunsă" 6e tema dia+ectică a purităţii i a impurităţii apei% &utem !edea cum această +ege .ă 0ndeajuns de +impede .ată poate acţiona% chiar 0n cantitate in.e+% nu a!em aici un .apt e-cepţiona+% ci un e-emp+u +egat de o +ege .ăpe.ond% de!enirea unei persoane" Această acţiune poate oco+i toate 0mprejurări+e di.undamenta+ă a imaginaţiei materia+e acţionea.ora spă+ării 5 „Mă !eţi stropi% cu isop% i !oi .icării ţine de imaginaţia materia+ă i nu de o e-peW rienţă e-terioară" Apei pure i se cere deci mai 0nt0i o puritate acti!ă i totodată su4stanţia+ă" 6rin puri.e+u+ de p0ngăriri% ajunge să.ace i următoarea remarcă 5 „2redinciosu+ persan duce at0t de departe principiu+ Dpuri.i putea .icaţie# di.r% adeseori% nimic nu ne 0ngăduie să surprindem 0n arheo+ogia o4iceiuri+or acest sens originar care pune 0n mi care o practică uti+ă% raţiona+ă% sănătoasă" TZ+or 0nsu i ne o.ica . p" (X)F" &e data aceasta apa pură este at0t de !a+ori.simp+a curăţenie# )" &ar% pentru a a.undarea 1 ci% de o4icei% stropirea% .icăriiF% 0nc0t% pentru a curaţi prin a4+u-ţiuni tot .i. cit.!iaţă% care răm0ne +egată de su4stanţa ei% determină puri.ă rău+% ea% !a ti să propage impuritatea% să .aptu+ui că% 0n puri.ie simp+ă% .imă% asupra unei .icări apa i.ă caracteru+ eminamente activ a+ su4stanţei 5opicătură de apă pură este de ajuns pentru a puri.icarea apare ca o simp+ă stropire" *osseZ% 0n cartea sa despre +agia asiriană Dpp" NI7N'F% insistă asupra .ic cu apă este spă+at mora+" &e a+t.icia+e trec 0n r0ndu+ proprietăţi+or su4a+terne" X@ .+etu+ui păcătos a+4eaţa .+oare cunoscută de e!rei 1 era% pro4a4i+% ne spune Ceschere++e% un .ece i.ecundă% 0nnoitoare% po+i!a+entă" 2ea mai 4ună ddă a acestei puteri intime este că ea aparţine . de murdărire .ată% 0nc0t nimic% se pare% nu o poate per!erti" Este o su4stanţă a 4ineGi$ Rohde se apără i e+ destu+ de precar 0mpotri!a anumitor raţiona+i.icat#-" Isopu+ era #ceaR mai mică .ă 4ine+e% !a a!ea 0ncredere 0ntr-o picătură din su4stanţa pură% !a ti să-i răsp0ndească pretutindeni puritatea 4ine.icarea prin apă se 0ngrijesc de o curăţenie igienică" TZ+or mai . 2orZneu poartă de trei ori 0n juru+ to!ară i+or săi o ramură de măs+in stropită cu apă pură i răspinL de te peste ei o rouă u oară% puri.iecărei picături din acest +ichid" Nenumărate s0nt te-te+e in care puri.oarte gra!ă% tre4uie să te puri.!oare curgătoare# ?" „Este ne!oie de paispre.in 0n care mu+ţi a+ţii sau cu.e+ de mu chi de care % se s+ujeau pentru a stropi" 20te!a picături de apă pot deci dăruij&uritatea" 6ro.ă 0n am4e+e sensuri% ceea ce garantea.!oare ca să te puri..5 un ca!ru nu-#i*spală tnipul!lecit atunci c.ăcătoare" Acţiunea su4stanţei este !isată ca o de!enire su4stanţia+ă !oită 0n intimitatea su4stanţei" Este% 0n .iinţa intimă% poate reda su.erită de sensu+ +or originar% ar tre4ui să putem aduce 0n sprijin documente pri!itoare +a acest sens originar" .i puri.icare tre-Z 4uie g0ndită ca acţiune a unei su4stanţe" 6siho+ogia pu-N ri.unda 0n ea% pentru a se asigura de puritatea recomandată de +ege# %loc.ace#mai a+4 dec0t .u+tă dintr-o raţiona+i.ări" Amintind de principiu+ ce recomandă pentru puri.ora% traducerea +impede% i că stropitu+ este operaţia rea+ă% adică operaţia care aduce cu ea rea+itatea operaţiei" Stropitu+ este deci !isat ca operaţie primă" E+ poartă cea mai mare cantitate de rea+itate psiho+ogică" 0n psa+mu+ $S% ideea de stropit pare că precede ca o rea+itate meta.icări prin apă care nu are nici un raport cu preocuparea pentru curăţenie 5 „2a.i spe+e ochii% e+ poartă totdeauna cu e+ un u+cior p+in cu apă% pentru a.oarte mari mase de a+te su4stanţe" E 0nsă i +egea re!eriei puterii 5 să ţii 0ntr-un mic !o+um% 0n cău u+ pa+mei% mij+ocu+ de a domina +umea" Este% su4 o .eră do!ada unei puri.!oare+or curgătoare sau a .nd are sufletiitlrnGrWar.acă să răsară săm0nţa dia4o+ică 1 dacă !isea.apt% orice puritate este su4stanţia+ă" .aptu+ că apa curgătoare% apa care ţ0 ne te este +a 0nceput o apă vie.ici de crimă# DSuidasF" Rohde nu su4+inia.i prea u or 0n!insă pentru ca să-i acordăm un preţ" Ea re.ii" 2e+ ce este stropit .ua+e% toate !a+ori+e superi.undamenta+ă a imaginaţiei materiale pentru imaginaţia materia+ă% su4stanţa :a+ori.ace a4+uţiuni+e 1 totodată% popu+aţia ţării moare pentru că nu respectă +egi+e ce+e mai simp+e a+e igienei% i putem !edea adeseori un credincios pe margmea unui mic 4a.etu+ c0ntă apoi 5 „Mă !eţi spă+a% i mă""""""!oi .ici+e% depă i toate o4staco+e+e% rupe toate 4ariere+e" Apa rea este insinuantă% apa pură este su4ti+ă" 0n am4e+e sensuri% apa a de!enit o !oinţă" Toate ca+ităţi+e u.ic0ndu-i %2neida.orţă .

e+or de soare !a .ante.igurat e-istă o corespondenţă.ocu+ soare+ui era dispersat% e+ nu putea acţiona asupra .e+u+ #" a !or4i% de natura .+amand a+ cu!0ntu+ui (eist. so+ar care% puri.ă puritatea 0ntr-un mod ciudat" 2um e!ocă acest conte de Ga4a+is spirite+e care hoinăresc prin uni!ers > Nu cu ajutoru+ unor . !a tre4ui să spunem% pentru a ana+i.ă# 0n sensu+ . puţind% atunci% să con-j glomereze puritate.ită ochiu+ ! s" 0nsu.ă 0n această meta.igurat% toate sensuri+e .ă puritate 1 pe de a+tă parte% ea es?tej suscepti4i+ă să a'soar'ă puritate.a ei .()s să de!ii un disti+ator iscusit" Este resta4i+ită 0nrudirea dintre spirite+e spiritua+e i spirite+e materia+e% de 0ndată ce ai tiut „să separi e+emente+e prin e+emente#" *o+osirea cu!0ntu+ui gaz. mai mu+t 0ncă% i pentru noi 0n ine" Su4 . 0nţe+eptu+ de!ine stăp3nu+ a4so+ut a+ spirite+or e+ementare" 6entru a .area% care a dat apoi su4stanţei pure o !a+oare dinamică" Spirite+e e+ementare sînt atrase de e+emente" 2u ajutoru+ unei mici meta.ormare a imaginaţiei materia+e 0n imaginaţie dinamică" Apa pură i apa impură nu mai s0nt g0ndite doar ca su4stanţe% ci i ca .ă 0n acest ca.ără nici o !a+oare onirică% un raţionament care !a+ori.ără !reo artă i+icită#% Spune a4ate+e de :i++ars% doar prin fizica purităţii.oarte comp+e-ă care ar merita ea singură un amp+u studiu" $ăs0nd deoparte tot ceea ce ţine de psihana+i.oră at0t de 0ndepărtată de 4a.ic a+ termenu+ui% ea iradia.i deci% 0n su4stanţa sa% +ocu+ de întî&nir" materia+ a+ nim.ocu+ui" &in ace+ moment% +ocuitorii s.eriorii no!tri 1 i% 0nc3ntaţi de a !edea (m s" resta4i+e te reciproca noastră armonie% i că ne-am apropiat de ei% au .oră%"ne !om mărgini +a c0te!a o4ser!aţii . sen.ocu+ui nostru *ita&0 2ondensarea +ui i-a produs mai 0nt0i materia+i.apt% ea este o !ie unitate de impresii sensi4i+e" 6entru cine trăie te cu ade!ărat e!o+uţii+e imaginaţiei materia+e% nu e-istă sens .i #" ît o asociaţie de idei" &e .oric 5 un du4+et se 0ntemeia.aţie corpora+ă .i concentrat 0ntr-un g+o4 de stic+ă" Se !a a+cătui ast.oră .i stăp0nu+ spirite+or% este #"%a.e+e" Apa puri.im% prin .oarte specia+e% care !or arăta cum prospeţimea răcoroasă.e+ „un pra.ă dintr-un punct centra+% dintr-o !oinţă condensată" Medit0nd asupra acestei acţiuni% a puru+ui i a impuru+ui% !om surprinde o trans.ormu+e ca4a+istice% ci prin operaţii chimice 4ine de. Trecem de +a adjecti! +a su4stanti!% de +a ca+ităţi +a su4stanţă" In!ers% c0nd te-ai supus ast. =te.ocu+ui de!in in.ore nu este ana+i.ii . Ea !a .orţe" &e e-emp+u% materia pură „iradia.runtea tre.ntina Ginereţii Ne#nice este o meta. .ea.ă apa răcoroasă" Ne (f(n#ăm în a'ă a să rena tem% re0nnoiţi" In (rădinile suspendate.icată este nim!eizată.ără demoni i .e+ 5 ca să ai con tiinţa .erei .ie0ndu-se de +a sine de amestecu+ cu ce+e+a+te e+emente""" de!ine cu deose4ire capa4i+ să aţ0ţe .i.e+or" Ast. Să +uăm un e-emp+u c+in -onversaţiile contelui de (a'alis de a4ate+e de :i++ars" *ără 0ndoia+ă% aceste con!ersaţii s0nt duse pe un ton .inite" Este de ajuns să epurezi e+ementu+ care corespunde spirite+or% crede e+" 2u ajutoru+ unor og+in.ică% 0ne0t ajungem să !or4im despre un peisaj p+in de prospeţime% despre un ta4+ou p+in de prospeţime% despre o pagină +iterară p+ină de prospeţime" 6siho+ogia acestei meta. pe un p+eonasm" în +oc să spunem că (n spirit spiritua+ este un spirit materia+ sau% i mai simp+u% că un spirit este s!irit. determină o 1în#ir" materia+istă care 0 i desă!0r e te astf"& procesu+ meta.a intuiţia conte+ui de Ga4a+is% că un spirit elementar a de!enit un element.ată 7 dimpotri!ă% este escamotată 7c0nd spunem că 0ntre sensu+ propriu i sensu+ .ără această e-perienţă tri!ia+ă% comp+e-u+ poeticei *0nt0ni a Tinereţii :e nice nu s-ar putea constitui" Apa proaspătă tre.i.an George aude (n "!a+ murmur0nd 1 „2u.oarte netă% de!ine o meta.ocu+ ra.ără cu!inte 4ar4are#% „.e+ pe de-a-ntregu+ imaginaţiei materia+e% materia !isată" 0n puterea-i e+ementară se !a e-a+ta p0nă +a a de!eni un spirit% o !oinţă" /na dintre trăsături+e pe care tre4uie să +e apropiem de !isu+ de puri. &upă toată această chimie% ajungem +a psiho+ogie" &e asemenea% pentru conte+e de Ga4a+is Dp" 'IF% apa de!ine un „magnet miracu+os# care atrage nim.+eţe te" Apa proaspătă redă pri!irii stră+ucirea" Iată principiu+ in!ersiunii care !a e-p+ica ade!ărata prospeţime a contemp+ări+or apei" Tocmai pri!irea aceasta este 0mprospătată" &acă participăm cu ade!ărat% prin imaginaţia materia+ă% +a X) . asemenea corespondenţă n( ar .2omandă interioru+" Acţiunea su4stanţia+ă iradia.aţă de noi aceea i prietenie ca i pentru semenii +or#""" R" At0ta !reme-c0t .e+% 3fără ceremonii% .i conca!e% .ocu+ care este 0n noi% .î!nirii0 C .ri!o+ 1 dar e-istă i pagini unde tonu+ de!ine serios 1 s0nt tocmai ce+e 0n care imaginaţia materia+ă de!ine o imaginaţie dinamică" :edem atunci inter!enind% printre c0te!a 4iete .ă o anumită consistenţă sensi4i+ă% o anumită materie sensi4i+ă 1 toată pro4+ema este de a determina această materie sensi4i+ă i persistentă" *iecare are 0n casa +ui o *0nt0nă a Tinereţii :e nice% 0ntruchipată 0n +igheanu+ său cu apă rece% 0ntr-o stenică dimineaţă" =i .undă-te 0n mine% ca să poţi ţ0 ni din mine#" 2eea"ee? tre4uie 0nţe+es ast.e te i 0ntinere te chipu+% chipu+ pe care omu+ 0 i cite te 4ătr0neţea% pe care ar !rea at0t de mu+t ca a+ţii să nu i-o citească < &ar apa proaspătă nu ne 0ntinere te chipu+ numai pentru cei+a+ţi% i.ore% 0nţe+egem că această atracţie este o prietenie.icare sugerat de apa +impede este !isu+ de 0nnoire pe care-+ sugerea.ăc0ndu-ne să .igurate păstrea. deri!at .

aţie de a+coo+ism pe ce+ ce .+area +uminoasă"""#" $umina pură prin apa pură% acesta ne pare a .e te pe om +a !iaţa energică" Igiena este atunci un poem" 6uritatea i prospeţimea se 0m4ină ast..eră aptitudinea !oită i puri.o+ose te apa vieţii ".ice ţin mai mu+t de psiho+ogie dec0t de chimie" E+e 0nscriu o psiho+ogie a 4o+na!u+ui i a medicu+ui 0n su4stanţa apei" 6unctu+ de !edere a+ imaginaţiei dinamice este mai genera+ i mai simp+u" 6rima +ecţie dinamică a apei este 0ntr-ade!ăr e+ementară 5 .ut că a+chimia ţine mai 0nt0i de psiho+ogia magică" Ea are mai mu+te +egături cu poemu+ i cu !isu+ dec0t cQ e-perienţe+e o4iecti!e" Apa c+in *0nt0na Tinereţii :e nice este o putere onirică" Ea nu poate s+uji drept prete-t unui istoric enre se joacă timp de o c+ipă 7 i c0t de greoi < 7cu anacronismu+" :I A a cum spuneam +a 0nceputu+ acestui capito+% toate aceste o4ser!aţii nu a4ordea.erică" Ea are 0n a+cătuirea ei un e+ement centra+" Tre.e te energia !ederii" Ea o acti!ea.iri este o.ace să trăie ti 0n moarte% i dinco+o de moarte% după cum a arătat Aung %loc.ă . p% )['F" Această re!erie a apei din *0nt0na Tinereţii :e nice de!ine o re!erie at0t de naturală. Să ne amintim% de e-emp+u% de modesta dramă a +ui Ernest Renan 5 C.ă o su4stanţă care să%& om'ătimească" Nu !om putea niciodată să ne mirăm 0ndeajuns de marea cantitate de +ucrări medica+e pe care seco+u+ a+ c:III-+ea +e-a consacrat ape+or minera+e i ape+or termice" Seco+u+ nostru este mai puţin pro+i-" :edem cu u urinţă că aceste +ucrări pre tiinţi.ără să uti+i.raco+u+ din ^o+ophon% ne spune Aam4+iBue ?% pro.e te centrii ner!o i" =i are 0n a+cătuirea ei i un e+ement mora+" 0+ tre.ă% !oi spune% mai cur0nd 5 o privire integrală.mu+ 0 i proiectea.e+ de !ioiciune specia+ă% pe care toţi iu4itorii apei o cunosc" /nirea dintre sensi4i+ i sen.nt.ini"0 Apa% prin su4stanţa ei proaspătă si+i t0nără% ne ajută să ne simţim energici" 0n capito+u+ con-sacrat apei !io+ente% !om !edea că apa 0 i poate mu+ţi.i4i+ă este o e-presie de prospeţime pe care omu+ tre. 0n prima dimineaţă% apa cu care omu+ 0 i sga+ă .„*ine+e i primejdioase+e noastre produse tre4uie gustate doar cu !0r.na Ginereţii Ne#nice.ică 0n noi su.i" .ăm caracteristici+e su'stanţiale a+e apei 0n *0nt0na Tinereţii :e nice% numai atunci regăsim% 0n proprii+e noastre !isuri% mituri+e na terii% apa cu puterea ei maternă% apa care te .ondu+ pro4+emei X' . cit.ă 1 .ă asupra +ucruri+or" Este cu neputinţă să o ana+i.ire a energiei" Moti!u+ cei mai comun a+ acestei tre. E ti 0nc+inat să !e.iinţa !a cere fîntînii o primă do!adă de !indecare printr-o tre. 0ne0t e cu neputinţă să-i 0nţe+egi pe scriitorii care 0ncearcă să o raţionalizeze.u% ne spune Theophi+e Gautier -% picta 0ntr-un pa!i+ion a e.iresc speranţa de !indecare" :indecarea prin apă% 0n principiu+ ei imaginar% poate .i considerată din du4+u+ l unct de !edere a+ imaginaţiei materia+e i a+ imaginaţiei dinamice" In ceea ce pri!e te primu+ punct de !edere%% tema este atît%#" +impede% 0ne0t ajunge să o enunţăm55 apei i se atri4uie !irtuţi care s0nt antitetice 0n raport cu su.ă dorinţa de a se !indeca si !isea.ime" 6rospeţimea unui peisaj este un mod de a-+ pri!i" *ără 0ndoia+ă% tre4uie ca i peisaju+ să contri4uie +a ea% să ai4ă puţină !erdeaţă i puţină apă% dar tra!a+iu+ ce+ mai important re!ine imaginaţiei materia+e" Această acţiune directă a imaginaţiei este e!identă c0nd ajungem +a imaginaţia +iterară 5 prospeţimea unui sti+ este ca+itatea +a care se ajunge ce+ mai greu 1 ea depinde de scriitor i nu de su4iectu+ tratat" &e comp+e-u+ *0nt0nii Tinereţii :e nice este +egată n mod .ace din pri!ire o acţiune% o acţiune c+ară% netă% u oară" Atunci e ti ispitit să atri4ui tinereţe i prospeţime tuturor +ucruri+or pe care +e !e.i principiu+ psiho+ogic a+ puri.a prin apă" „Totu i% apa nu comunică 0ntreaga inspiraţie di!ină 1 dar ea ne o.erinţe+e 4o+na!u+ui" .u+ +im4ii 1 e !ina noastră dacă% 40nd din e+e cu stacana% unii oameni crapă 0n timp ce noi trăim ># Dactu+ I:F Renan n-a !ă.eti. :om !edea aici incapacitatea +ucidu+ui scriitor e+e a trăi intuiţii+e a+chimice" E+ se mu+ţume te să 0m4race 0n .su4stanţa apei% proiectăm o pri!ire proaspătă" Impresia de prospeţime pe care ne-o dă +umea !i.aţa tre.i un peisaje c0nd ai re.erit tot de impresia de 'ros'".Y p+ică +ecţii+e de energie" &ar% 0ncă de pe acum% tre4uie să ne dăm seama că )i#rot"ra'ia nu este numai peri.ăm .i cu ochi +impe.it o proiectea.ua+ !ine să susţină o !a+oare mora+ă" 6e mu+tip+e căi% contemp+area i e-perienţa apei ne duc către un idea+" Nu tre4uie să su4estimăm +ecţii+e materii+or originare% E+e ne-au marcat tinereţea spiritu+ui" 0n mod necesar% s0nt o re.e+% d0nd un .ăm psiho+ogia proiecţiei sensi'ile.a4u+e stră!echi ideea modernă de disti+are" Arnau+d de :i++eneu!e% su4 chipu+ personaju+ui 6rospero% crede că este necesar să-+ pună +a adăpost de o acu.icării ritua+e" $0ngă apă% +umina capătă o nouă tona+itate% păr0nd a .er!e de +impe.i mai +impede c0nd 0nt0+ne te o apă +impede" „Met.er!ă de tinereţe" $e regăsim asociate cu amintiri+e noastre ce+e mai intime" =i c0nd !isăm% c0nd ne pierdem cu ade!ărat 0n !ise% ne supunem !ieţii !egetati!e i 0nnoitoare a unui e+ement" Numai atunci rea+i.at 0n mij+ocu+ unui +ac% pentru a păstra un co+orit integra+"# *ide+ psiho+ogiei care proiectea.

e+ de su4stanţă a su4stanţe+or% pentru care toate ce+e+a+te su4stanţe s0nt atri4ute" Ast.aptu+ de a te 0ntre4a dacă mituri+e tre4uie studiate 0n .i au +ocu+ .4aterea se nuanţea.+etu+ui i para+i.ică a unei su4stanţe" Noi n-am reţinut dec0t ceea ce are o +egătură cu meta.ă +umea 0n pro.ea.a4i+e+e i misterioase+e puteri% pun0ndu-+e 0n s+uj4a su.ării su4stanţia+e a apei depă e te 0n pro.orma ei schematică% 0n .0nd ceea ce era 0n ea magic% atrăgător i rău" 2e+ care nu a simţit asta% insistă poetu+ ceremonii+or cre tine% ignoră Natura 5 dar +iturghia 0i pătrunde taine+e i ne arată că 0n ea dorm acelea#i puteri latente ca si .e+% studiind @piritul liturgic de Guardini% domnu+ Ernest Sei++iere scrie 5 „:edeţi% de e-emp+u% apa% at0t de per.ocu+ui% p" ))I" I &e !reme "ce% 0n acest studiu% !oiam să ne +imităm +a o4ser!aţii 0n esenţă psiho+ogice asupra imaginaţiei materiale t nu tre4uia să +uăm din po!estiri+e mito+ogice dec0t e-emp+e ce puteau . ne!oia de a e-tirpa rău+ din 0ntreaga natură% at0t rău+ din su.e+ spus% mitu+ este amintirea acţiunii stră+ucite a unui erou% sau amintirea catac+ismu+ui unei +umi > .ea.rice apă era du+ce pentru egipteni" dar mai a+es cea care .icare i puritate natura+ă" 6ro4+ema purităţii natura+e ar necesita ea singură o +ungă de.ica imaginaţiei" /n mare poet are daru+ 0nnăscut de a imagina !a+ori care.!o+tare" :om e!oca a adar doar o intuiţie care pune +a 0ndoia+ă această puritate natura+ă" Ast.undă Ca'ito&(& VII S5PRE/ATIA APEI D5LCI „.eri imagini materia+e% imagini ce depă esc .un.+etu+ păcătos este o apă H rea" Actu+ +iturgic care puri.ice#" In această concepţie% su.+etu+ui omu+ui c0t i rău+ din su.ea.ime" Ea găse te 0n pro.r% dacă pri!im cu atenţie nu mituri% ci .ica uria u+ ora " :a .are a teorii+or mito+ogice constă% su4 .ă nemij+ocit „asupra e+emente+or% .uncţie de măsura oameni+or sau de măsura +ucruri+or" A+t.i un .ă i neutra+i.icienţei sa+e genera+e% dăruie te unor impresii XE . Apa% 0n sim4o+ismu+ ei% tie cum să reunească totu+" 2+aude+ mai spune 5 „Tot ce.+uenţa demoniacă" 6entru Guardini% elementul material sim4o+i.idă i de primejdioasă totodată% 0n !0rtejuri+e i rotiri+e ei% care par incantaţii sau !răji% 0n !e nica-i ne+ini te" Ei 4ine% rituri+e +iturgice a+e 4inecu!0ntării e-orci.+ete+e 0nsetate ar .a4i+" Această apă +ăuntrică% acest +ac su4teran din care se 0na+ţă un a+tar% !a .in de decantare a ape+or murdare??" 6rin simp+a-i pre.imea su4stanţe+or toate sim4o+uri+e !ieţii umane intime" 0nţe+egem deci că apa pură% apa-su4stanţă% apa 0n * sine pot să ia% pentru anumite imaginaţii% +ocu+ unei materii primordia+e" Ea apare atunci ca un .n sufletul oamenilor$ R" Si domnu+ Ernest Sei++iere arătă că această concepţie a demoni.igura apei#" Apa% dorinţa cea mai mare dintre toate% este daru+ di!in cu ade!ărate inepui.ă insesi.ă pe mito+ogi 0n u+timu+ seco+" &upă cum se tie% această di!i.iresc 0n !iaţa pro.oarte departe de rutina memoriei%% pot e-p+ica această capacitate de a o.e+% pentru ce+ ce se +asă pradă re!eriei apei% aceasta de!ine eroina 4+0ndeţii i a purităţii" Materia !isată nu răm0ne deci o4iecti!ă% i putem cu ade!ărat spune că ea se evhevierizează.i.un.ent re0n!iate prin re!erii natura+e i !ii" &oar e-emp+e+e dăruite de o imaginaţie ce in!entea. 6e de a+tă parte% doctrina +ui E!hemer% 0n ciuda insu.i 0n pre.ime intuiţii+e +ui ^+ages% care nu e-tind 3t0t de mu+t in.4aterea ce-i di!i.i.ă% o hiper4o+i.i deci un +ac""" Nu-i +ocu+ aici să insist asupra imensu+ui sim4o+ism a+ Apei% care 0nseamnă 0n primu+ r0nd 2er"""#" Acest +ac% su4teran !isat de poetu+ !i..inu+ui sacru 0n juru+ căruia s-ar 0nghesui r0nduri-r0nduri su.orme cu natura-i D4unăF% 0i discip+inea.ea.i despre% puritatea meta.ea.ătoare către puri.ate% de..ea.ionar !a .r0nturi de mituri% adică imagini materia+e mai mu+t sau mai puţin umani.ea.icare" :edem deci cum apare tema puri!icării consu'stanţiale.i.e+% 6au+ 2+aude+% 0n proiectu+ său pentru o Fiserică su'terană la -hicago H este sigur că !a găsi 0n ad3ncu+ 6ăm0ntu+ui o ade!ărată apă esenţia+ă% o apă su4stanţia+ re+igioasă" „&acă săpăm păm0n-tu+% găsim apă" Ad0ncu+ 4a.ă rău+ ascuns 0n ad0ncuri% 0i 0n+ănţuie puteri+e demoniace i% tre.i a adar un cer su'teran.orme+e i ajung Ia materia 0nsă i" Iată de ce noi nu tre4uie să inter!enim% $n de.enţă% !a puri.raporturi+or dintre puri.ă cu ade!ărat 0n su4stanţa sa cu propria noastră su4stanţă" Guardini 0nt0+ne te aici o intuiţie a +ui *riedrich Sch+ege+% pentru care dia!o+u+ acţionea.i dore te inima< . se poate totdeauna reduce +a .i un „4a.+u!iu% o emanaţie a +ui Osiris09 GERAR& &E NER:A$% *iice+e ..e+ de mănăstire viaterială ce se !a ruga 0ntruna 0n intimitatea i 0n permanenţa su4stanţei sa+e" Am putea găsi 0n Teo+ogie mu+te% a+te do!e.ă% 0i dă măreţie" Toate proprietăţi+e rea+u+ui% de 0ndată ce s0nt !isate% de!in ca+ităţi eroice" Ast.ică apa 0nc+ină su4stanţa? umană corespun.+etu+ +ucruri+or" :iaţa mora+ă este deci i ea% ca i !iaţa imaginaţiei% o !iaţă cosmică" 0ntreaga +ume !rea 0nnoirea" Imaginaţia materia+ă dramati.usese +uată din .un.ă pe dată i simţim că este necesar ""să punem de acord doctrine+e mito+ogice e-treme" &acă re!eria este +egată de rea+itate% ea o umani.ăL 0ntruna% ţin0nduse .ind 0n ea puteri mai con.

+u!iu+ui% i.r% !isu+ natura+ po!este te ceea ce !edem% ceea ce pipăim% ceea ce m0ncăm" Studii+e psiho+ogice gre esc c0nd estompea.a4u+atorie a !ise+or natura+e% iar po!e ti+e pri!itoare +a mare mai puţin ca oricare a+te+e% căci ce+e po!estite de că+ător nu s0nt psiho+ogic !eri.i 0ndep+ine te cea #ifitîi datorie a oricărui e+ement s+ă!it de oameni% i anume datoria de a-0 s+uji nemi!locit pe ace tia" *ără 0ndoia+ă% .intă un o4staco+ 0n .ua+ismu+ui 0n psiho+ogia apei" Sen. II Mito+ogii au uitat prea mu+t .ratoru+ spune prea mu+t% iar ce+ ce ascu+tă nu mai poate simţi tot at0t de mu+t" Incon tientu+ maritim este a adar un incon tient% vor'it.i 4un pentru a testa teoria noastră despre imaginaţia materia+ă care urmea.ă impresionismului esenţia+ ai !isu+ui i a+ imaginaţiei materia+e" .acă să uităm sen.und dec0t incon tientu+ care !isea.oarte greu c0nd e !or4a de mito+ogia mării" *ără 0ndoia+ă% po!e ti+e 0nt0+nesc 0n ce+e din urmă !ise+e 1 !ise+e se hrănesc 0n ce+e din urmă 7 nu prea din 4e+ ug% e drept 7 cu po!e ti" &ar po!e ti+e nu participă cu ade!ărat +a puterea . 6entru copi+u+ care-+ ascu+tă pe că+ător% prima e-perienţă a mării este de ordinu+ povestirii.icate de ce+ care ascu+tă" 2e+ ce !ine de departe poate u or să mintă" Iar erou+ mări+or se 0ntoarce totdeauna de departe1 ci se 0ntoarce 0ntr-un dinco+o 1 nu !or4e te niciodată despre ţărm" Marea este .ă acest e)presionism prim% care dăunea.este +a 0nceput un natura+ism +a scară mare% pe măsura .initu+ mări+or" III Supremaţia apei terestre asupra apei marine nu +e-a scăpat desigur mito+ogi+or moderni" E de ajuns 5 să amintim 0n această pri!inţă +ucrări+e +ui 2har+es 6+oi-? E+e ne interesea.antasme+e asupra tuturor o4iecte+or"5 0ncă% o dată% această re!erie tre4uie să situe.eu anume desemnat" Neptun ia 0n stăp0nire marea 1 Apo+o ceru+ i +umina" Totu+ se reduce doar +a "un" !oca4u+ar" /n psiho+og a+ mitu+ui !a tre4ui deci"să depună ţjn mare e. componentă materia+istă 0n aparenţă in.uri+e i su4 toate aspecte+e sa+e% o mito+ogie primiti!ă" Mai 0nt0i% 0n mod .a+ imaginaţiei materia+e" In acest capito+ !om 0ncerca să arătăm importanţa sen.ac să uităm că ce+e nai!e au trăsături nemij+ocit sen.ua+e" &e 0ndată ce !om acorda imaginaţiei materia+e +ocu+ ce i se cu!ine 0n cosmogonii+e imaginare% ne !om da seama că adevărata apă mitică este apa dulce.ără nici o justi.aţa studiu+ui -psiho+ogic e-act a+ mituri+or" In mito+ogia predată 0n co+i% se 0ncepe cu genera+u+ 0n .icare o e-perienţă rea+ă i comp+etă cu pri!ire +a mare" Nu se ţine seama de .orţe+e onirice" E mai puţin pro.ără să.i+nică% mai presus de in.emei% copii% +i se con. ce repre.aptu+ că o că+ătorie 0ndepărtată% că a!entura marină S0nt ma+ 0nt0i 0nt0mp+ări i că+ătorii povestite.eii mării animă mito+ogii+e ce+e mai di!erse 1 dar ră-m0ne să ne 0ntre4ăm dacă mito+ogia mării poate .e apa comună% apa .orţe a+e naturii un e!he-merism 0n germene" &ar acest e!hemerism secundar nu tre4uie să ne .iunii" .e+ de sen.acă să simtă" *iecare co+ţi or din uni!ers capătă un .orma o cosmo+ogie" 2osmo+ogii+e sa!ante ne .ac pe discipo+ii +or să 0nţe+eagă% .i% 0n toate ca.materia+e comune continuitatea i +egătura unei !ieţi omene ti de seamă" *+u!iu+% 0n ciuda nenumărate+or sa+e chipuri% do40nde te un singur destin 1 i.eră .ace deci .ă pe marginea unor e-perienţe comune% continu0nd 0n !ise+e nocturne intermina4i+e+e re!erii din timpu+ .ua+ismu+ acesta primiti!% care " o.ăcut cea mai 0ndepărtată că+ătorie" Ea po!este te depărtarea" .eră argumente unei doctrine natura+iste a imagini+or ce acţionea.ie să . Marea dăruie te po!e ti 0nainte dea dărui !ise" Separarea 7 psiho+ogic at0t de importantă 7 dintre po!este i !is se .ceanu+ui" 6entru un ast. un incon tient care se risipe te 0n po!estiri a!enturoase% un incon tient ce nu doarme" E+ 0 i pierde deci pe dată .ă un X( .ă cu at0t mai mu+t cu c0t naturalismul mito+ogiei +ui 6+oi.+uenţei mito+ogiei predate .!oare asupra ape+or .ie istoria unui rege" :isătoru+ care !ede apa curg0nd e!ocă originea +egendară a .iinţeL 4ăr4aţi% .+uenţi" Ea !rea ca o geogra.u+ să insistăm asupra in.ă 0n mituri% e-p+ică supremaţia imaginară a apei din i.!oru+ 0ndepărtat" E-istă 0n toate mari+e .oarte e!ident% mito+ogia mării5 este o mito+ogie +oca+ă" Ea nu-i interesea.i dea"ostenea+a ă-i .!oru+ său are responsa4i+itatea i meritu+ 0ntregu+ui curs" *orţa !ine din i.ă dec0t pe +ocuitorii unui ţărm" Mai mu+t% istoricii% sedu i prea repede de +ogică% hotărăsc cu prea mare u urinţă că +ocuitorii de pe ace+ ţărm s0nt neapărat mate+oţ0" Tuturor acestor .i+ei" Mito+ogia mării ajunge deci doar arareori +a origini+e po!estirii" Cine0nţe+es% nu-i ca.ua+ism% ne!oia de a simţi nemij+ocit% ne!oia de a atinge%% de a gusta 0n+ocuie te p+ăcerea de a !edea" &e e-emp+u% materia+ismu+ 4ăuturii poate o4+itera idea+ismu+ !i.loc să se -0nceapă cu particu+aru+" 2ei care o practică cred"că-i .a4u+oasă pentru că se e-primă mai 0nt0i prin gura ce+ui care a .aptu+ că apa de mare este o apă inumană% că ea nu.und i comp+e.enomene+or cosmice ce+or% mai genera+e" Acest e-emp+u !a .n #coli.imă poate de.ua+ismu+ pro.!or" Imaginaţia nu ţine seama de a.ort pentru a regăsi +ucruri+e 0ndărătu+ nume+or% pentru a trăi% 0nainte de po!estiri i po!e ti% re!eria primiti!ă% re!eria natura+ă% re!eria so+itară% cea care prime te e-perienţa tuturor simţuri+or% proiect0ndu-ne toate .

eu+ p+oi+or% pentru ca 6oseidon să poată acţiona ca .oarte !egeta+ă% care trăie te cu ade!ărat dorinţa de p+oaie 4ine.er!or de apă du+ce %!!otartiosM +iţuaKtK+aKcapătu+ +umii# Dp" EEN 2um am putea spune mai 4ine că intuiţia !isătoare a apei du+ci persistă 0n ciuda unor 0mprejurări du mănoase > Apa ceru+ui% p+oaia măruntă% i.!oare 0 i au toate „.!oare+e ţ0 -nesc 0n urma unei acţiuni at0t de mascu+ine a erou+ui% nu tre4uie să ne mirăm că apa +or este prin e-ce+enţă o apă .eii i.eu+ apei du+ci i .e+% 6oseidon !a a!ea i e+ un ro+ 0n drama cerească ce nu 0ncetea.0ntina $erne#" &upă cum !edem% 4agheta ce+ui ce descoperă i.+u!iu% e+ e deja un . .0 ie i taie !ă+uri+e% 1care i.iinţa% umană este o p+antă care dore te apa din cer" 2har+es 6+oi-" aduce% numeroase argumente 0n sprijinu+ te.ormitate eu această te.u+ . Ast.orţe+e oceanice 1 tre4uie ca un%a+t personaj să !ină să-+ du4+e.i+e+e noastre% c0nd ta+ente+e se amestecă% nu !or4im de „.ua+u+ui" "?# 6entru 2har+es 6+oi-% drama mito+ogică .e+ că atunci c0nd 6oseidon ia 0n stăp0nire !asta mare% c0nd nu mai este +egat de un anume .i+ei% prin !ictoria -erou+ui 4un% a erou.aţie XX .at?" &e a+t.ei ai +uminii" Toate? mituri+e istorisesc aceea i po!este 5 trium.eii p+oii i ai nori+or" @ 0n mito+ogii+e primiti!e% 6oseidon de.eră prime+e roade a+e păm0ntu+ui#" E onorat su4 nume+e de 6oseidon 6hZta+mios" Este deci „.eii s0nt .conchide5 „6oseidon este deci apa du+ce#" Apa du+ce 0n genera+% căci ape+e" risipite 0n nenumărate i.e+ de concept di!ini.eu+ apei terestre" $a Tre.ă genera+ă% .undamenta+ă 7 temă monotonă cu nenumărate" !ariante 7 este% după cum se tie% drama .emei ce descoperă i.eu+ !egetaţiei#" .r% s0nt tocmai o4iecte+e contemp+ate 0ntruna de re!eria ac!atică ce presimte apa ascunsă 0n cer" Semne+e# premergătoare a+e p+oii suscită o re!erie specia+ă% o re!erie .i+ei -asupra@ nopţii" Iar emoţia care 0nsu.ie numai i o .i+ei" Mituri+e +e p+ac oameni+or pentru că e+e se termină cu 4ine 1 i se termină cu 4ine pentru că se termină a a" cum se termină i noaptea 5 prin !ictoria .ie unu+ i ace+a i personaj"# Ca chiar 0nainte de a se duce din cer 0n marc% 6oseidon !a merge din cer pe păm0nt" :a .!oare+e" =$ 2har+es 6+oi.!oru+ prietenos i sa+utar dau +ecţii mai directe dec0t toate ape+e mări+or" Acestea s0nt sărate 0n urma unei acţiuni per!erse" Sarea 0mpiedică o re!erie% re!eria du+ceţii% una 5 dintre re!erii+e ce+e mai materia+e i mai natura+e" Re!eria natura+ă !a pri!i+egia totdeauna apa du+ce% apa care 0mprospătea.ea.ern" 0n teoria mitică a +ui 6+oi-% toţi .ena% „i se o.ie numai i o oră% să participe Ia 4ucuria di!ină% +a ac ţiunea diurnă# care este totdeauna o acţiune stră+ucită% 0n con.i ai4ă partea sa de cer" &e !reme ce \eus a +uat 0n stăp0nire ceru+ a+4astru% +uminos% senin% 6oseidon !a stăp0ni ceru+ cenu iu% mohor0t% 0nnouratl.i deci cur0nd .e+% o amintire a acestei mito+ogii primiti!e răm0rie +egată chiar de ocean" 6rin .ă cu o !io+enţă 4ăr4ătească" 6entru a o apăra pe .eu+ apei !a "tre4ui să.Geanos% spune 6+oi-% „tre4uie să 0nţe+egem nu marea% ci mare+e re.rice di!initate "!egeta+ă este o di!initate a apei o di!initate 0nrudită cu .eu+ apei dulci.e% spre a spune ast.ă .i% .drum in!ers i !rea să .e+% pe .+eţe te mituri+e este cea mai primiti!ă dintre toate 5 teama de 0ntuneric% ne+ini tea pe care o !a !indeca 0n ce+e din urmă răsăritu+ .acă +oc% a+ături de ceea ce este !i.!oare are o istorie stră!eche < Ea participă i +a o stră!eche i cu totu+ simp+ă psiho+ogie% 0n seco+u+ a+ c:III-+ea% este numită adeseori mădularul lui Iaco' = magnetismu+ ei este mascu+in" 2hiar i 0n .ări a du+ceţii" I: 6entru Coerhaa!e l apa este foarte du+ce" „Ea este at0t de du+ce 0nc0t% redusă +a gradu+ de că+dură e-istentă 0htr-un om sănătos% i ap+icată apoi pe părţi+e trupu+ui nostrRi ce+e mai sensi4i+e Dprecum corneea ochiu+ui% mem4rana nasu+uiF% nu numai că nu pro!oacă nici o durere% dar nu produce nici măcar o sen.apt continuată această genera+i.ost de .i4i+ i? 0ndepărtat% tangi4i+u+ui i sen.+eagă i.ă% apa care poto+e te setea 0n pri!inţa du+ceţii% ca i 0n pri!inţa prospeţimii% putem urmări c!asimateria+ constituirea meta.i deci concepte primitive a+e psiho+ogiei neptuniene" .eii% chiar i cei care trăiesc su4 păm0nt% !or căpăta o aureo+ă doar pe0+tr+i.ă niciodată" Norii% ceţuri+e !or .ăcătoare a paji tii" 0n anumite ceasuri% .iu .eu care genera+i.eti uri+e +or# Dp" E(IF" 0n prima sa genera+i.ei 1 ei !or !eni% .orei care atri4uie apei toate ca+ităţi+e ce 0ndu+cesc" Apa pe "care o simţim du+ce pe +im4ă !a de!eni% 0n anumite intuiţii% du+ce ia modu+ materia+" /n e-emp+u +uat din chimia +ui CBerhaa!e ne !a arăta sensu+ acestei% su4stanţia+i.gone te spaima% red0ndu-Pe5 !iaţa oameni+or pierduţi 0n tene4re ca ?-0ntr-un in.iica +ui &anaos 0mpotri!a atacu+ui unui" "satir%"%6oseidon aruncă cu tridentu+% care se 0mp+0ntă 0ntr-o st0ncă 5 „20nd +-a scos% au ţ0 nit trei u!iţe de apă 1careau de!enit .+u!ii+or" 20nd a .ei sa+e cu pri!ire +a caracteru+ iniţia+ ceresc a+ +ui 6oseidon" Re.eu+ apei sărate să .eminină" 2har+es 6+oi.căs0nt .are" Ro4de a arătat de a+t.i+ei i a nopţii" Toţi eroii s0nt solari= toţi .asimi+ea.u+tă din acest caracter iniţia+ că +ui 6oseidon i se atri4uie t3r.ost asociat mării% a .!oare#" 6e de a+tă parte% deoarece i.Y +ui curajos care s.eu a+ mări+or" „Este cu totu+ ne!erosimi+% spune 6+oi-% ca .are% 6oseidon este deci" un .!oare+e#" Adeseori această „4aghetă# operea.!oare+or i ai .ă tridentu+ „cu 4agheta magică ce"descoperă i.

uncţie de murica omenească pe care o pretind% nu !om 0nt0r.ost 0ndeajuns e-primate prin „intenţiona+itatea .esc proprii+e noastre secreţii""" 0n starea +or natura+ă"# „Mai mu+t% ap+icată u or pe ner!i% c0nd ace tia s0nt in. cu .orma+e#% prea inte+ectua+e" $ipsesc principii+e de e!a+uare intensi!ă i materia+ă necesare unei doctrine a? o4iecti!ării care o4iecti!ea.oră" Impresia de du+ceaţă pe care o pot simţi un g0t+ej 0nsetat% o +im4ă uscată este .ensi!e a+e acţiuni+or noastre% ar găsi 0n studii+e imaginaţiei materia+e o 0mpătrită rădăcină% a m0niei" Ea ar !edea aici comportări o4iecti!e 0n &o'(. a+e m0niei me+e mereu !ictorioase% mereu cuceritoare" 2a" sursă de energie% .u+ui ei > " Provocarea este o noţiune indispensa4i+ă pentru a 0nţe+ege ro+u+ acti! a+ cunoa terii +umii de către noi% XN .ă 1 ea tre4uie să ducă spre su4stanţe impresii primiti!e" Tre4uie deci să-i atri4ui apei ca+ităţi+e unei 4ăuturi i 0n primu+ r0nd ca+ităţi+e ce+ei dintai 4ăuturi" Tre4uie deci ca dintr-un nou punct de !edere apa să .iinţei noastre c0t i reacţia . Aceste nuanţe1 acti!iste nu ni se par a .ormu+a 5 5umea este provocarea mea.iinţa este o m0nie a priori.unestă tendinţă a !remii noastre ne .i .e m0nii !ic+ene sau !io+ente% 0ncăpăţ0nate i ră. &in acest punct de !edere acti!ist% ce+e patru e+emente materia+e s0nt patru tipuri di.erită de cea pe care ne-o tre.itatea +ui""" Mai a!em o do!adă despre marea ei du+ceaţă 5 tot .ie% +apte si să .4unătoare" 2um să nădăjduim că !om ajunge +a un spirit de .ensi!ă% inte+igent o.oarte netă 1 dar această impresie nu are nimic comun cu impresii+e !i.nţeleg +umea pentru ă o surprind cu for.iţiei apei i a păm0ntu+ui 7 toate materii+e 0n .i cu ade!ărat constituită 0n ochii omu+ui c+ec0t atunci c0nd acti!itatea umană este 0ndeajuns de o.ie „du+ce ca +apte+e" Apa du+ce !a .orma+ă% de o intenţie dinamică i de o intenţie materia+ă" $umea este at0t og+inda .oarte .ări a+e !oioasei me+e mînii.ense+or m"&" a rea+i.ă" :ărsată pe u+ceraţii% sau pe carnea !ie""" nu produce nici o iritaţie"# „2omprese+e cu apă ca+dă% ap+icate pe ner!ii descoperiţi i pe jumătate m0ncaţi de un cancer u+cerat% poto+esc durerea% 0n +oc s-o sporească#" :edem meta.ceanu+ c+ocote te de teamă"# &/ CARTAS &e 0ndată ce atri4uim psiho+ogiei dinamice roiu+ ce i ') cu!ine% de 0ndată ce 0ncepem să de.e+u+ de corpuri acre 0 i pierd prin ea acrea+a natura+ă% care +e .orţe+or noastre" &acă +umea este propria mea !oinţă% ea este i ad!ersaru+ meu" 2u c0t mai mare este !oinţa%L cu at0t mai mare este ad!ersaru+" 6entru a 0nţe+ege 4ine . patru tipuri de m0nii" In!ers% psiho+ogia% dacă s-ar preocupa de caracteristici+e o.V.orţa% re.inim 7 a a cum am 0ncercat 0n consideraţii+e noastre asupra compo.entarea inte+igentă i !oinţa c+ară din 5umea ca voinţă #i reprezentare.orme% nu i .ără 0ndoia+ă .ora 0n acţiune 5 apKaKK0ndu+ce te o durere% deci eJiKdu+ce" Coerhaa!e conchide 5 „2omparată cu ce+e+a+te? umori a+e trupu+ui nostru% ea este mai du+ce dec0t toate% chiar i dec0t /+eiu+ din noi% care% de i .ăcută% niciodată o4osită% dacă nu acordăm nici o atenţie oca. .i totdeauna 0n imaginaţia oameni+or o apă pri!i+egiată" Ca'ito&(& VIII APA VIOLENT6 „. .orţe" 6entru a 0nţe+ege o4iectu+ 0n .orţe+e me+e dirijate% 0n justa ierarhie a"o.ace să ne 0nchipuim că natura este re!erie% +ene% +0nce.acem 0nţe+ese toate aceste 0ntoarceri% toate aceste re+uări a+e unei re!erii despre putere niciodată satis.ii+or o4iecti!e at0t de di!erse a+e trium.istenţa% materia sa% adică tota+% este ne!oie 0n ace+a i timp de o intenţie .+amaţi i sensi4i+i +a ce+ mai mic +ucru% ea nu-i a.oarte du+ce% acţionea.ă du+ceaţa apei" Este un semn a+ caracteru+ui ei su4stanţia+ )" 6utem acum să !edem drumu+ parcurs de +a sen."&" m"&" in isi*".ia să 0nţe+egem că realitatea nu poate . enunţ0nd .ii 0n aparenţă su4iecti!e" Ar do40ndi e+emente cu care să sim4o+i.e.di.ă asupra ner!i+or no tri puternic% supăr0ndu-i prin !0sco.ensi!ă" Atunci toate o4iecte+e din +ume 0 i capătă 0ndreptăţitu+ +or coeficient de ad-v..i+oso.o+!are a su4stanţe+or de către apă" Totu i% imaginaţia materia+ă +ucrea.enomeno+ogi+or nu pun 0ndeajuns 0n e!idenţă grade+e de tensiune a+e intenţiona+ităţii 1 e+e ră-m0n prea „.ă .ără o pădure de sim4o+uri > 2um să .ua+e de 0nmuiere i di.sUtate. unor e-p+o.ea+ă"# MI2TE$ET% Munte+e% p!1'C)" „.ără o 0ndeajuns de mare 4ogăţie a sim4o+u+ui% .erite de 'ro*o ar".enomeno+ogică#" E-emp+e+e .aţia primă p0nă ia meta.ineţe 0n cercetarea psiho+ogică% .ace at0t de dăunătoare trupu+ui omenesc#" &u+ceaţa i acrea+a nu mai au aici nici o +egătură cu impresii+e gustu+ui% ci s0nt ca+ităţi su4stanţia+e ce pot intra 0n +uptă una cu a+ta" 0n această +uptă trium.ectea.ace 0nceputu+" Vom #"să*îr!i deci +ecţia &(i Schopenhauer% !om pune cu ade!ărat cap +a cap repre.ia +ui Schopenhauer% tre4uie să-i păstrăm !oinţei -omene ti caracteru+ iniţia+" 0n 4ătă+ia dintre om i +ume% nu +umea .

r0ngere" Nu cuno ti pe dată +umea printr-o cunoa tere p+acidă% pasi!ă% +ini tită" Toate re!erii+e constructi!e 7 i nimic nu este mai constructi! 0n esenţă dec0t re!eria puterii 7 se 0nsu.eră re.erenţă 0n cucerirea comportamente+or i a tipuri+or de sănătate datorate e+emente+or materia+e com4ătute% !om studia impresii de ad!ersitate 0n.sche i-a educat cu ră4dare !oinţa de putere prin +ungi+e sa+e drumuri 0n munţi% prin !iaţa pe care a dus-o 0n p+in a!0nt% pe cu+mi+e acestora" 6e cu+mi% e+ a 0u4rt Aspra di!initate a st0ncii să+4atice @" Să g0nde ti 0n.ensi!ă% !om 0nţe+ege că !ictorii+e asupra ce+or patru e+emente materia+e s0nt toate cu deose4ire sa+u4re% toni.aţa puterii" Nu-i de!i.iunea unui ad!ersar 0n.i ce+ mai ridico+ dintre genera+ii 0n!in i" Erou+ care provoacă !0ntu+ n/ acceptă de!i.ier40ntat de +upta pe care-o dă respiră „mireasma su+.sche% căruia 0i p+ăcea să meargă mu+t pe jos% i SHin4urne% căruia 0i p+ăcea să 0noate" Niet. se ap+eacă .ată prin materii+e asupra cărora se e-ercită acţiunea 7 i cum să nu dăm 0nt0ietate materiei prin care se e-ercită acţiunea% materiei +ucrate> 7%" !a a!ea deci 0n mod . E+ con. 6e de a+tă parte% acest mers ce nu.icia+e% ce+e mai e-terioare% ce+e mai puţin 0ndurerate" Nu s0nt +acrimi .+e-e+e de apărare ce poartă cu ade!ărat pecetea omu+ui% re. tre.a acti!ă a ce+ui ce merge% căci acesta% cura!os.aţie" =i să nu ne 0n e+ăm 5 ad!ersaru+ care insu+tă nu este neapărat (n om% căci i +ucruri+e ne pun 0ntre4ări% 0n schim4% 0n cursu+ 0ndră. a.a natura+ă" 2e+e patru e+emente speci.ă !ictorii sim4o+ice +a .a+a" &inamic !or4ind% ce+ ce merge prin !0nt este opusul trestiei" A dispărut orice tristeţe 5 +acrimi+e smu+se de !0nt s0nt +acrimi+e ce+e mai arti.runt0nd !0ntu+ 5 e+ a .i s0nt mari iu4itori de mers 1 ei repurtea. \arathustra-nu 5!or4e te st0nd jos% e+ nu !or4e te p+im40ndu-se1 ca un peripatetician" E+ 0 i e-pune doctrina 0n timp ce merge rapid% .a trestiei 5 „Mă#ap+ec% dar nu mă rup#% de!i.iinţei% e+ este ce+ care creea.nainte.e+ de drape+ inerent% drape+u+ ine-pugna4i+ a+ erou+ui !0ntu+ui" Mersu+ 0mpotri!a !0ntu+ui% mersu+ pe munte este .uriei% .+e-u+ui puterea de" atac% 4ucuria su!erană% 4ucuria mascu+ină de a străpunge rea+itatea" Re.anion% un drape+% un stindard" Es?te semnu+ unui" curaj% do!ada unei .neţei sa+e e-perienţe%% omu+ 4ruta+i.a+ă ar . igienă acti!ă% caracteri.+e-u+ !ictorios i !iu 0 i depă e te sistematic re.ăc0nd istoria psiho+ogică a-unei !ictorii orgo+ioase o4ţinute 0mpotri!a unui e+ement du mănos" .emei% ei caută singurătatea piscuri+or 5 „*ugi% prietene% .ace psiho+ogie cu o 0n.ăcut din mers= o +uptă" Mai mu+t% mersul este lupta lui.+eţesc 0n speranţa unei ad!ersităţi 0n!inse% a!0nd !i. 0n .orţe% cucerirea unei 0ntinderi" Mantia 0n!o+4urată de uragan este un .eminine" $acrimi+e celui ce merge lupt.u+ dinamogeniei ce+ui ce merge 0mpotri!a !0ntu+ui% pe de o parte% i a+ dinamogeniei ce+ui ce 0noată 0mpotri!a curentu+ui% pe de a+tă parte""""" &e !reme ce scopu+ nostru% 0n această +ucrare% este de a aduce o contri4uţie +a psiho+ogia creaţiei +iterare%% să a+egem pe dată doi eroi +iterari prin care să ne i+ustrăm o4ser!aţii+e 5 Niet.at prin pro!ocare% prin ne!oia de a ataca +ucruri+e% prin munca o.aţa !0ntu+ui% 0mi-potri!a !0ntu+ui" Toiagu+ I!ii străpunge uraganu+% găure te-păm0ntu+% +o!e te ra.u+tatu+ anterior" E+ merge mai departe" &acă nu ar merge dec0t 'înă unde +-a dus o acţiune precedentă% ar fi ma ina+% anima&i$at0 Re.urtunii" :0ntu+ .urie .ere% 0n ca.urtună < E+ de!ine pe data un .nd nu s0nt un semn a+ ne.+e-e+e pe care omu+ +e pregăte te cu grijă i +e menţine 0n a+ertă s0nt acte care apără ata în#0 E+e s0nt dinami.rgo+iu+ dă unitate dinamică .i dore te un scop% acest mers pur ca o poezie pură.in!o+tă !igoare < 20nd e dusă 0mpotri!a !3ntu+ui% +upta" e aproape totdeauna o !ictorie" /n erou al vintului răsturnat de o ra.i4ra ner!oasă" .ea.r0ntă dintre ce+e mai apropiate% &ă%sin#(%&" totodată semnu+ +or materia+ pro.ă care recomandă a teptarea% supunerea 0ri .iecare m0nuire a toiagu+ui" &eparte de ora e% departe de .rgo+iu+ dă e+anu+ui !ita+ traiecte+e-i recti+inii% adică succesu+ a4so+ut" Sentimentu+ !ictoriei sigure con. ner!os%% rea+ a+ noţiuni+or o4iecti!e dec0t .ă rea+u+" &acă !rem să adoptăm această de.ică% mai mu+t dinamic dec0t materia+% patru tipuri terapeutice" II 6entru a .pen-R tr( că nu se . de!i.io% ce+ ce merge 0n.iante% 0nnoitoare" Aceste !ictorii determină patru tipuri de sănătate% patru tipuri de !igoare i de curaj suscepti4i+e să o.ă i a+unge te .iecare pas 1 0 i compensează timiditatea prin .ate 0ntruna printr-o !oinţă care atacă" S0nt un răspuns +a o insu+tă i nu un răspuns +a o sen.nvins +e !a terge" &ar p0nă atunci% ca i "d?Annun.inire anagenetică a re.ă pasivă.u+ unei c+asi.ace 4ine simţită această di.ugi 0n singurătatea ta# D*+iehe% mein *reund% in deine EinsamGeitF X[ .r3nt" Nu !om găsi sensu+ *ita&.ericirii% ci un semn a+ m0niei" E+e răspund prin .!0r+e către ce+e patru !0nturi a+e ceru+ui" =i cu ce de.icări a comportamente+or% trăsături poate mai importante dec0t teoria ce+or patru temperamente" .iresc o 0mpătrită rădăcină în0 *ia.ără 0ndoia+ă e-erciţiu+ care ne ajută ce+ mai 4ine să 0n!ingem comple)ul de inferioritate.uroasă a uraganu+ui# )% =i c0t de u or de!ine sim4o+ a+ :ictoriei din Samo-trace ce+ ce merge drapat 0n .e te constante i imediate impresii a+e !oinţei de putere" E+ este !oinţa de putere in stare discursi!ă" Marii timi.+e-u+ui uman dinami.und" :a fi ca.eră ace+ ritm energic cărţii "#a vor'it-a Earathustra.

or me more sun+ight s)iri".a 0n .% mare% tu-mi e ti chiar mai dragă dec0t dorinţe+e dragostei% tu e ti o mamă pentru mine"# 2um s-ar putea spune mai 4ine că +ucruri+e% o4iecte+e% . t" I% p" EOF% SHin4urne scrie 5 „.e+u+ următor5 „*ugi aco+o sus" unde su.estă 0n acest ca.ă ura parcuri+e uria e 0ntr-un ţinut eu mu+te +acuri r r0uri" 6roprietatea era +imitată de ape+e r0u+ui C+Zth ) 5 c0t de mu+t te simţi proprietar c0nd domeniu+ tă( are asemenea „.ii ne spun ir 6oe% care a!ea să de!ină mat t0r.orme+e de iniţiere pun pro4+eme oe-dipiene ? Totu i% psihismu+ ac!atic a+ +ui Edgar 6oe răm0ne .ri de c0te ori am .eci i doi de ani% SHin4urne ne !or4e te 0ncă despre% ardoarea sa 5 „Am a+ergat ca un copii% mi-am smu+s !e minte+e de pe mine% i m-am aruncat 0n XO .iu+ E+enei% fi(& i(+it"i.iu se temea de apă" $inei .esoru+ de 0not juc3nd ro+u+ de tată" Ciogra.iu a+ mării i a+ aeru+ui% 4ine-cu!0nt0rid ace+e impresii +egate de" natură ce .esor de 0not nu i.ricii ii corespunde totdeauna un orgo+iu" &oamna Conaparte citea.ia genera+ă a ape+or" SHin4urne i-a trăit copi+ăria +0ngă !a+uri+e mării% pe insu+a aight" .rontiere natura+e# < SHin4urne copi+ a cunoscut deci cea mai minunata dintre posesiuni 5" aceea de a a!ea un r0u" Atunci cu ade!ărat imagini+e apei ne aparţin 1 e+e s0nt a+e noastre 1 noi s0ntem e+e" SHin4urne a 0nţe+es că e+ aparţinea apei% mării" Recunoscător acesteia%% scrie Me the s"a mZ nursing-mother% me t)" 2hanne+ green and hoar%" To+ds at )"art more îast t)an a++ things% +ar"s .iu 0n apă#" A !edea apa 0nseamnă a !oi să .ost iniţiat 0n ace+a i mod 1 jocu+ de!enea pericu+os i Edgar 6oe a . a&tă proprietate a 4unici+or săiU +a două.rici .ace să răsune pentru mine impetuoasa trompetă a+e cărei sunete s0nt a?ţ0t de p+ăcuţe au.aţă de pro.e+u+ +or% +i se adăuga% ţ0 nind diri ad0ncu+ incon tientu+ui% pro.ost pe apă am dorit să . în !a+uri" /n a&t 4ăiat a .ă% ca do!adă% aceste !ersuri din (arderi of -7modoce Sea and 4right Hind% and hea!en and ardent air More c+ear than a&& things earth-4orn 1 .or me the good+ier 4reast% $i. 6as-de-2a+ais 0ntre &o!er i 2a+ais#" Ea re+atea.unda dorinţă oedipiană de a5 se su4stitui tată+ui# ?" *ără 0ndoia+ă% &a 6oe% comp+e-u+ oedipian are a+te surse mai importante% dar% credem noi%% este interesant să constatăm ă incon tientu+ mu+tip+ică imagini+e tată+ui i că toate .ăm pe erou+ ape+or !io+ente" S-ar putea scrie numeroase pagini despre g3nduri+e i imagini+e +ui SHin4urne cu pri!ire +a poe.orme+e% tot pitorescu+ mu+tico+or a+ naturii se risipesc i se terg c0nd răsună chemarea elementului 1 2hemarea apei pretinde din partea ce+ui chemat o dăruire tota+ă% o dăruire intimă" Apa !rea un +ocuitor" Ea cheamă ca o patrie" 0ntr-o scrisoare către a" M" Rossetti% citată de $a.4ute te să domine componenta me+anco+ică ce răm0ne caracteristica dominantă a intuiţii+or cu pri!ire +a apă 0n poetica &(i 6oe" Ne !om5 adresa deci unui a+t poet pentru a i+ustra e-perienţa !iri+ă" a 0notu+ui 5 SHin4urne e "& ce ne !a 0ngădui să-+ caracteri.or me the storm0er trumpet o.ă de a+t.ac unitatea unei e-istenţe% 0+ +eagă pe copi+ de ado+escent i pe ado+escent de omu+ matur? si 6au+ """ citea. Sotinds .ost mai 0nt0i un t3năr 0notător > 6rime+e e-erciţii de 0not s0nt pri+eju+ unei .u+ui meu"# 6au+ de Reu+ a recunoscut importanţa !ita+ă a unor asemenea poeme" E+ scrie 5 „Nu doar în mod meta.or me t)" Idrd+ier +o!e-song% +i#s .eci i cinci de Gi+ometri de NeHcast+e% 0 i des..ă o scrisoare a +ui Edgar 6oe 0n care poetu+ 0 i arată orgo+iu+ de 0notător 5 „N-a crede că .ourcade D+oc" cit.ac ce!a neo4i nuit dacă a 0ncerca să tra!erse.oric poetu+ se nume te pe sine .ii „0n ea#" $a cinci.e e+e!u+" =i doamna Conaparte conchide 5 „Acestor amintiri% ce acţionau 0n .R" *ugi de +upta 0mpotri!a oameni+or% pentru a regăsi lupta purăW +upta 0mpotri!a e+emente+or naturii" &u-te să 0n!eţi să +upţi% +upt0nd 0mpotri!a !0ntu+ui" =i \arathustra 0ncheie stro.oedip0an" pro.i r3sp0ndească pentru mine 0ncă mai din p+in +umina stră+ucitoare i .ost si+it să se arunce 0n apă i săr!i sa+!e.+ă un !0nt aspru i puternic#" III Să !edem acum ce+ de-a+ doi+ea ?ta4+ou a+ dipticu+ui" In apă% !ictoria este mai rară% mai primejdioasă% mai meritorie dec0t 0n !0nt" 0notătoru+ cucere te un e+ement mai străin de natura sa" T0năru+ 0notător este un erou precoce" =i care ade!ărat 0notător n-a .+etu+ mi-e mai +egat dec0t de orice a+tce!a pe +ume 1 ea 0 i de.esoru+ de 0not care% adeseori% 0 i aruncă e+e!u+ 0ntr-o apă ad0ncă" Nu ne !om mira deci dacă se mani. the sHeeter stran %" Fallad at Parting: to me""" „&e marea care m-a hrănit% de !erdea i 0nspumată Mare a M0necii% su.!ă+uie pentru mine sînii genero i% 0mi c0ntă ce+ mai so+emn c0ntec de dragoste% porunce te ca soare+e să.e+ o anumită teamă . un u or comp+e.ă i c0te!a scene 0n care Edgar 6oe% retrăind% fără 0ndoia+ă% !echi amintiri% joaca ro+u+ pro.rici depă ite" Mersu+ nu are acest prag de eroism" Acestei . to me Moţher more dear than +o!e?s oHn +onging% Sea""" „Nimic din ce s-a născut pe păm0nt nu-mi este ma+ scump dec0t marea% !0ntu+ !oios% ceru+ i aeru+ !iu" .oarte specia+" 2omponenta acti!ă pe care" am s(r'rins%o%ia 6oe ca pro.ts .aţă de e+ementu+ nou i se asocia.esoru+ui de 0not energic% a+ Tată+ui 0notător1 arunc0ndu-I pe .

icăm caracteristici+e dinamice a+e e-perienţei marine" :om !edea cum e+emente+e !ieţii o4iecti!e sim4o+i.ă simp+istă care operea.iinţă a apei% o !or +ăsa pe această „piatră dintr-o pra tie#% .ic% ecouri+e unei iniţieri primejdioase% a+e unei iniţieri osti+e" E+ este singura imagine e-actă% re.ată e-act 1 au .itator din tă+pi p0nă-n cre tet" Eugenio d?.e+ corect 4ucuria eeneste.ică ce ne !a 0ngădui să recunoa tem un comp+e.a +ui $a.duh 1 strigam i r0deam de .ut pe cu!0nt SHin4urne% care 0i scria unui prieten% +a !0rsta de trei.este totdeauna +ocu+ unei am4i!a+enţe% 0n juru+ unui comp+e-% 4ucuria i durerea s0nt totdeauna gata să.erinţă i de osti+itate% i s-a con.ată ca aceea de „sa+t 0n necunoscut#% c0nd imaginaţia materia+ă o redă e+ementu+ui său" .i trăită% a saltului .n mare re0n!ie% mai mu+t dec3t orice a+t e!eniment .rumosu+ său studiu% a tiut să .ă „nenumărate jeturi de apă# ce-+ stropesc pe !i.ică a !io+enţei" In .ost 0n s0nge+e meu 0ncă 0nainte de a mă .i de prime+e sa+e e-perienţe curajoase din !remea c0nd dorinţa era a4sentă" Mntr-o e-perienţă a enei-giei cum este e-perienţa 0notu+ui% 0ntre dorinţă i curaj nu e-istă un raport a+ternati!% ci numai acţiunea !iguroasă a unui geneti!" 2a at0ţia psiho+ogi ai erei de dinaintea psihana+i.umă at0tea caracteristici a+e poeticii +ui SHin4urne% să .iat către această estetică 8dinamică a 0notu+ui 1 să ascu+tăm% 0mpreună cu SHin4urne% in!itaţia acti!ă a !a+u+ui" Iată sa+tu+% ţ0 nirea% primu+ sa+t% prima ţ0 nire 0n .ourcade% !om 0ncerca să c+asi.rs% este o !arietate a sportu+ui aiitoumi+irii# R" SHin4urne a .i .i.apă" Totu+ n-a durat dec0t c0te !a minute% dar eram" 0ntr-a+ nouă+ea cer <# Să ne 0ndreptăm deci ne0nt0r.ourcade a apreciat de a+t.rumuseţi+e Căii +ui 6erseu i a Andromedei% un mecanism ascuns dec+an ea. 0nseamnă a accepta ca pe o 4ucurie su4stanţia+ă .ă asupra acestei e-perienţe% ea !adeschide un nou domeniu meta.cean 5 „Sarea mării tre'uie să . dramă care este totdeauna +egată de un Oirim act.ei% SHin4urne a+unecă spre o ana+i.ă dua+ităţi+e am4i!a+enţe" &e e-emp+u% apa rece% c0nd poţi s-o 0n!ingi cu mu+t curaj% 0ţi dă o sen.erit ca+itatea unei prime 4ucurii" A .i născut" Nu pot să-mi amintesc !reo a+tă 4ucurie 0nainte de cea de a .ona4i+ă% singura imagine ce poate .ie numit comple)ul lui @>in'urne.particu+ar" 6ropunem ca acest comp+e-% care re.ost ţinut 0n 4raţe de tata i +egănat 0n aer% apoi aruncat ca o piatră dintr-o pra tie prin !ă. amin-tindu.ost ana+i.o+ate% separa4i+e% contrarii" 0notu+ este am4i!a+ent" 6rimu+ 0not este o tragicomedie" Georges $a.ie sa+turi „0n necunoscut#" Sa+tu+ 0n necunoscut este un sa+t 0n apă" Este primul sa+t a+ 0notătoru+ui no!ice" 20nd o e-presie at0t de a4stractă ca „sa+tu+ 0n necunoscut# 0 i găse te unica raţiune de a . asemenea a.aţie de că+dură" Re.ost 0n+ăturate 7 pe temeiu+ ce+or spuse de SHin4urne 7 toate moti!e+e de su.ut .n necunoscut.u+tă de aici o impresie de prospeţime specia+ă% de prospeţime tonică 5 „Gustu+ mării% spune NI .oarte scurtă% r0su+ copi+u+ui 0 i !a recăpăta sinceritatea% curaju+ re0n!iat% !a masca re!o+ta primă 5 !ictoria u oară% 4ucuria de a .rs simte că „r0sete+e autoru+ui ace+ei g+ume i r0sete+e !ictimei# nu au aceea i tona+itate" „Asemenea 4aie nea teptată% spune Eugenio d?.ără ură 0mpotri!a iniţiatoru+ui" Cucuria 0notu+ui !a terge urme+e primei umi+inţe" Eugenio d?. umanitate para utată !a a!ea cur0nd 0n această pri!inţă o nouă e-perienţă" &acă imaginaţia materia+ă +ucrea.i aruncat „ca piatra dintr-o pra tie# 0ntr-un e+ement necunoscut% nu poţi a!ea mai 0nt0i dec0t o impresie amară de osti+itate" Te simţi „un copi+a #1 2e+ care r0de% cu un r0s 4atjocoritor% cu un r0s care răne te% cu r0su+ iniţiatoru+ui% este tată+" &acă r0de i e+% copi+u+ r0de cu un r0s .ost cre.i .acă +oc unor numeroase teme psihana+itice" /rm0nd te.oarte 4ine caracteristici+e po+i!a+ente a+e „r0sete+or at0rnite de apă#" 0n timp ce ghidu+ care-i arată re edinţa Tei+4run% de +0ngă Sa+.ost 0n e+at i de impresii acumu+ate 0n decursu+ !ieţii peste impresia primă% c0nd a scris% 0n 5es-'ia Frandon „&orinţa mai cur0nd dec0t curaju+ o . Nu e-istă a+te sa+turi reale care să .ă cu e+emente+e !ieţii intime" 0n acţiunea muscu+ară a 0notu+ui inter!ine o am4i!a+enţă speci.apt% saltul .i 0ntr-o e-perienţă rea+ă% a!em-do!ada e!identă a importanţei psiho+ogice a acestei imagini" 2ritica +iterara nu acordă destu+ă atenţie% credem noi% e+emente+or rea+e a+e imagini+or" 6ornind de +a acest e-emp+u% ni se pare că putem surprinde ce pondere psiho+ogică poate căpăta o e-presie at0t de concret u. /n comp+e. 0n amintirea 0nsă i% spaima intimă a inţiatu+ui" &e .eci i opt de ani 5 „0mi amintesc că m-am temut de a+te +ucruri% dar niciodată de mare#" .4urg% +audă .esti!itatea de iniţiere care acoperă.ericire% 0n timp ce cădeam cu capu+ 0n !a+uri+e care 0naintau spre mine 7 p+ăcere ce n-a putut .rs a !ă.i simţită dec0t de copi+a u+ care eram# @" Este o scenă de iniţiere care nu a .orţat% cu un r0s crispat% cu un r0s ner!os uimitor de comp+e-" &upă pro4ă% care poate să .ă cu p+ăcerea i cu durerea ca entităţi i.i .i de!enit% ca i tată+% o .ăcea să se simtă atrasă de dura e-perienţă a apei% 0n+ănţuind-o#" E+ nu !ede amestecu+ e-act de dorinţă i curaj" Nu" !ede cum 0notătoru+ ascu+tă de dorinţa cura!ului.orei" Să restituim deci iniţierii caracteristici+e ei cu ade!ărat% prime% cu ade!ărat dramatice" 20nd părăse ti 4raţe+e părinte ti pentru a .irmaţie 0nseamnă uitarea primei drams.ost iniţiat% orgo+iu+ de a .ie .ea.i su4stituie reciproc ardoarea" 0n e-perienţa 0notu+ui putem deci !edea cum se acumu+ea.

+age+area nu mai apare dec0t ca o consecinţă% ca urmare a" unei? .not povestii.e+ de luptă .ă 0ntr-o e-perienţă cosmică% acoperindu-se cu trăsături pitore ti% e--prim0ndu-se printr-o . deci ca meta.ichiuic te ca un 4ici#" =.ire te% ro+u+ sau" &atorită sensi4i+ităţii% am4i!a+enţa specia+ă a +uptei 0mpotri!a"apei% cu !ictorii+e i 0n.+age+ării% at0t -de caracteristică pentru masochism"< &acă amintim acum că această .orei% !om 0nţe+ege ce este un masochism +iterar% un masochism !irtua+" In rea+itatea psiho+ogică a masochismu+ui% .ea.iei 0notu+ui% sensi4i+itatea"0 i are i ea% .ate s0nt producţii a+e comp+e-e+or primiti!e% dar comp+e-e+e primiti!e nu" de!in esteti.n sine.iu masochismu+ui"" $a SHin4urne% 0n e-a+tarea ape+or !io+ente% sadismu+ i masochismu+ s0nt mai 0nt0i% ca 0n orice natură com-p+e-ua+ă% 4ine 0ntrepătrunse" SHin4urne spune !a+u+ui 5 „Cu.ă pe omu+ pe care-+-a 0n!ins% pe care-+ aruncă pe ţărm" Totu i% această in!ersiune nu tre4uie să ne 0n e+e" Am4i!a+enţa p+ăcerii i a su.ă masochismu+" Atunci „.ace ca 0notu+ să".oedipiarţj%ntre4uie ca i decoru+ să .oarte particu+ar a+ acestei personi.nainte de a-i vedea pe luptători.orţe+e me+e proaspete% 0n dep+ina con tiinţă a .undamenta+ă este deci uri . 0n re!eria sa%% e+ 0i spune mării55 „0ncă o dată% !oi 0nota .erinţa am4i!a+enţă a .erinţei marchea.+age+ea.rumuseţe o4iecti!ă" &acă comp+e-u+ +ui SHin4urne de.+eţească prin -.i% i nici măcar un?corp pe care-+ str0ngi 0n 4raţe" Este un mediu dinamic' ce răspunde dinamicii o.+age+are apare 0ntr-un .0r itu+ acestui e-erciţiu% către momentu+ c0nd 0notătoru+ se 4ucură de succesu+ său% c0nd 0 i găse te +ini tea 0ntr-o o4osea+ă sănătoasă" 6entru a caracteri.ourcade 5 „Marea este un du man care 0ncearcă să 0n!ingă i pe care tre4uie să-+ 0n!ingem 1 I !a+uri+e s0nt tot at0tea +o!ituri pe care tre4uie să +e 0n-I .orţe comp+e-ua+e" 6iscina% cu nume+e ei at0t de ridico+% nu !a con.ă 0n cadru+ !oinţei de putere comandă totu+" A a cum spune i Georges $a.ourcade ajunge totu i prea repede +a comp+e-e+e psihana+i.ă 0n am4i!a+enţa c+asică a su.ăihi lupta .iecare !a+ te .nu este un corp pe care-+ !e. să considerăm% dimpotri!ă% aici ca i pretutindeni% acţiunea 0n premise+e ei 1 4a chiar% dacă !rem să construim imaginea „0notu+ui pur# ca tip particu+ar a+ „poe.ă +a !%iitoarea-i .eri e-ercitării comp+e-u+ui cadru+ potri!it" Ea nu !a răspunde nici idea+u+ui de singurătate at0t de necesar% psiho+ogiei s.+u!iu% poate să se 0nsu.iei dinamice-pure#% să psihana+i.icări totu i at0t de e-acte < Ne.e+e me+e !or săr4ători spuma 4u.orţe+or me+e mu+tip+e% 0mpotri!a !a+uri+or ta+e nenumărate#" Această .oră a meta.e+or ta+e""" du+ci+e i aspre+e ta+e săruturi s0nt tari ca !inu+% 0m4răţi ări+e ta+e !aste s0nt ascuţite precum durerea#" &ar !ine o c+ipa c0nd ad!ersaru+ este mai puternic i c0nd se insta+ea.ie pe măsura personaju+ui" Iată de ce numai 0notu+ 0n ape+e natura+e% 0n mij+ocu+ unui%+ac sau a+ unui .aţa unor asemenea meta.ericiri e-cesi!e" Marea 0+ .!o+tă un comp+e.ormă „mem4re+or ad!ersaru+ui#% ar tre4ui să recunoa tem că aceste imagini !i.aptă !isată de !oinţă% iată e-perienţa cinţată de poeţii apei !io+ente" Ca este a+cătuită nu at0t din amintiri c0t din anticipări" Apa !io+entă este o schemă de curaj $a.mpotriva ta.erinţei i a 4ucuriei" :om !edea% de a+t.ii singur" 6oeme+e 0notu+ui !o+untar s0nt poeme a+e singurătăţii" 6iscina !a .eră tema dominantă a poe. =i% 0n .e+% 8că această am4i!a+enţă nu este echi+i4rată" &estinu+ 0notătoru+ui este o4osea+a 5 sadismu+ +asă +oc mai de!reme sau mai t0r. Mai mu+t dec0t oricine a+tu+% 0notătoru+ poate spune 5 +umea este !oinţa mea% +umea este pro!ocarea mea" Eu s0nt ce+ care puhe marea 0n mi care" 6entru a simţi gustu+% ardoarea% de+icii+e !iri+e a+e acestei „+upte 0n sine#% să nu ne gră4im prea mu+t către 0ncheierea ei 1 să nu ne gră4im prea mu+t către s.runtăm 5 0notătoru+ are impresia că +o!e te cu tot trupu+ mem4re+e ad!ersaru+ui# A" Să re.iecare !a+ te .r0ngeriie ei% se inserea.ăm orgo+iu+ 0notătoru+ui care !isea.ore des repetate% ca.eri% .ace să su.ie sa+utar su4 raport mora+" &acă !oinţa o.undamenta+ care .ourcade e!ocă su.eri o .i totdeauna +ipsită de e+ementu+ psiho+ogic .idării cosmice" 6entru a-ţi proiecta !oinţa% Ytre4uie să .ense+or pe care i +e aducem" i chiar dacă imagini !i.aptă curajoasă" Ne !om da seama că g0n-du+ său este o provocare in imagini.ante dec0t dacă se particu+ari.ichiuiri+e hu+ei 0+ 0nsemnară de +a umeri i p0nă +a genunchi i 0+ trimiseră pe ţărm% cu pie+ea 0nro ită de 4iciu+ mării# %5es'ia Fran-dohM.ă !iaţa" 20nd un poem găse te un accent dramatic am4i-!a+ent% simţi că e+ este ecou+ mu+tip+icat a+ unui moment !a+ori.+ectăm +a caracteru+ . Mai 4ine-spus%-marea.ua+e s0nt de ordin secundar% născ0ndu?-se din necesitatea de a-i comunica cititoru+ui o imagine esenţia+ dinamică% imagine primă i directă% care ţine deci de imaginaţia dinamică% de imaginaţia@ unei mi cări curajoase" Această imagine dinamică .ua+e ar ţ0 ni din imaginaţie i ar con.+age+area este o condiţie prea+a4i+ă a juisării 1 0n „rea+itatea# +iterară% .SHin4urne% sărutu+ !a+uri+or DesteF amar i proaspăt#" &ar am4i!a+enţe+e ce acţionea.a imaginaţia dinamică.ei c+asice" *ără 0ndoia+ă că ana+i. !oi +upta% m0ndru de .at 0n care s-au 0nnodat% prin simţirea poetu+ui% 4ine+e i N@ .a psiho+ogică tre4uie să regăsească aceste comp+e-e genera+e 5 toate comp+e-e+e particu+ari.ă poeme+e a a cum marchea.

o.uriei% toate sim4o+uri+e anima+e a+e . a 0ncercat să redea cu toată sinceritatea metamor.i 0n capu+ unei mi cări" 0notătoru+ .apt una dintre ce+e mai 4ogate i mai nuanţate" Ea merge de +a ipocri.ceanu+ui > .ară de 0notu+ !io+ent i acti! pe ar! +-am studiat 0n paragra.ndina +ui Giraudou.ace cu ade!ărat Cine0nţe+es% e-istă% i a+te tipuri de 0not 0n a.ore+e .a unui om hără. să e-iste o comuniune dinamică 0ntre 0notător i !a+uri%"W&e e-emp+u% Aohn1 2harpentier spune . prin nume+e +ui SHin4urne un comp+e.ormu+e +egate de o poetică a 0notu+ui" E+e ar o. citim 5 %%&e c0te ori" cu 4raţe puternice% am despicat aceste !a+uri% opun0ndu-+e un piept 0ndră.icati!% repre.ă este% e+ singur% .ide+ă .+et 0n tota+ă corespondenţă cu !iaţa dinamică a mării" Etienne% copi+u+ 4+estemat% este% spre a spune ast.iind deci i mai e+oc!entă" Ea desemnea. ar".undamenta+e" Ast.ă păru+ umed""" Mn+ăturam spuma cu dispreţ# R" Gestu+ de a arunca păru+ spre cea.ace să 0nţe+egem .orţe+or imaginaţiei materia+e" Aohn 2harpentier ne .ore+e mării .i po!estesc 0notu+% care .i deci o temă e-p+icati!ă uti+ă pentru a caracteri.ceanu+ui" In momentu+ na terii N) .ent0od momentu+ unei hotăr0ri% semnu+ acceptării +uptei" Această mi care a capu+ui marchea.acă pagatu+ nu-i dec0t" o g+umă statică i .a" 0n marea 0n care 0noată cu u urinţă i a+ cărei ritm pare a-+ surprinde 5c0nd se um.i deci mu+t mai puţin numeroase dec0t ce+e a+e mării re+e" 2um 0n aceste pagini !rem mai a+es să punem 0n +umină principiu+ proiecţiei dinamice% !om 0ncerca să nu studiem dec0t un ca.ericite i 4une !or .+eţindu-se prin aceste imagini dominante" .i 0nţe+es" 2ăci psiho+ogia m0niei este de .oră +a metamor.o.init de proiecţie a !io+enţei% 0n+ătur0nd% 0n +imita posi4i+u+ui% in.orma+ă care nu are nici o +egătură cu imaginaţia dinamică a ape+or" 2um psiho+ogia comp+e-ua+ă este adeseori preci. ce se 0mpodo4esc cu componente .+age+ării de către !a+uri" Am deci argumente% cred% să desemne.e+u+ cum Giraudou.i mai a+es recunoscut de toţi 0notătorii care.+ă"ca o para ută% m0ng0ind !a+uri+e cu% moi+e sa+e um4re+e p+utitoare"""# 5t 6rin această imagine at0t de 4ine trăită dinamic% at0t de" .ă" 5Să-i ceri unei sirene să .se sustrage" Rja dinir-un joc ce-+ o4ose te repede% „meta.u+ precedent"AF psiho+ogie comp+etă a apei ar putea găsi"in +iteraturăWpagini 0în.ac ne arată% 0n -opilul 'lestemat. psiho+ogia .ua+e i urmărind anumite atitudini ce ţin de intimitatea dinamică a uni!ersu+ui" &e e-emp+u% cu mai mu+te pri+ejuri% Ca+.eri numeroase !ariante a+e temei . 4ine de. mare ca+mă este cuprinsă de o .rău+ din 0ntregu+ uni!ers" 0ncă o dată% imaginaţia ridică ia ni!e+ cosmic mărunte+e incidente a+e !ieţii indi!idua+e% 0nsu. un su.oarte% di!erse" :om e-amina deci c0te!a dintre aceste noi" aspecte a+e re!eriei i a+e +iteraturii apei" I: E-istă oare temă mai 4ana+ă dec0t cea a m.ante a+e 0notu+ui" :a .ore+e ce+e mai di!erse% sigur că !a .ă A?oinţa de a .specia+" -omple)ul lui @>in'urne.e+% hără.oarte 4ine despre 2o+eridge 5 „Se +asă 0n !oia5 e-c+ucţiei !isătoare1 0n.pera sa a4undă 0n . mare parte din poetica +ui SHin4urne se e-p+ică prin această imagine dominantă a .ată de studiu+ comp+e-e+or atenuate sau deri!ate% !om studia acum comp+e-e+e +ui SHin4urne atenuate" S.i o4iectu+ unui" studiu simi+ar" .urie nea teptată" Ea !uie te i ur+ă" 6rime te toate meta.ie i +a itate p0nă +a cinism i crimă" 2antitatea de stări psiho+ogice proiectate este mu+t mai mare c0nd e ti m0nios dec0t c0nd iu4e ti" Meta.e+e pisci+orme" Ar tre4ui atunci să sta4i+im istoria natura+ă a pe ti+or imaginari" Ace tia s0nt puţin numero i 0n +iteratură% căci imaginaţia noastră dinamica pri!itoare +a apă este destu+ de săracă" TiecG% 0n po!estirea sa Wassermenscii.it m0niei .undă" Iată de ce ne e-p+icăm .neţ < 2u un gest rapid% 0mi .i recunoscut de toţi 0notătorii" E+ !a .ac din 0notu+ +or un poem% căci este unu+ dintre comp+e-e+e poeti.!ir+eam spre cea.oarte semni. s0nt sigur% !a .uriei i a+e m0niei" î!i scutură coama +eonină" Spuma-i seamănă cu %%4a+e+e unui +e!iatan#% „apa e p+ină de gheare#" :ictor Tugo a descris admira4i+% 0n Gruditorii mării.idarea aruncată mării 0 i are matamorii ei" &e pe ţărm% de e-emp+u% provocarea este mai u oară% .iciind de o e-perienţă onirică pro.urtunii R" 0n aceste pagini% care au !or4it at0t de 4ine su.ă atunci comple)ele larvare ale lui @>in'urne.notul moale #i volumetric.+ore te ca medu.e+% 0n -ei doi Coscari.a anumite stări psiho+ogice i anumite poeme" CZron ar putea .o.+etu+ui popu+ar% :ictor Tugo a acumu+at meta..it apei e+ementare" &impotri!ă% .0nca+că sinceritatea mitică% ne4ene.+uenţa imagini+or !i. situat +a +imita dintre pasi! i acti!% dintre p+utire i impu+su+ ce 0nt0+ne te re!eria +egănată% căci 0n incon tient totu+ se 0nrude te" Iar această imagine e te1un mare ade!ăr co+eridgian" 2ăci 2o+eridge 0i scria% 0n @[I'% +ui aedgHood 5 „*iinţa mea este p+ină de !a+uri ce" ss rostogo+esc i se pră4u esc ici co+o% precum +ucruri+e ce"5nu %au ace+a i stăp0n"""# rată !isu+ unui om care nu tie1 să provoace +umea1 iată 0notu+ unui om care nu tie să provoace marea" /n studiu mai amănunţit 0n această direcţie ne !a 0ngădui să urmărim trecerea de +a tipuri+e de 0not +i metamor..niei .ore+or sa+e cu pe ti#?1 E+ n-a putut trece de +a meta.

ia +or este un sistem comun% aproape un" sistem"de po+iteţe con!enţiona+ă" 0n ce+e din urmă% i.ă ordine+e% pentru a +e rosti chiar 0n c+ipa c0nd !a+u+ 0i !a da ascu+tare" E+ 0 i pune !oinţa de putere 0n acord cu !a+u+ ce !ine pe nisip i apoi se retrage" 2onstruie te 0n e+ 0nsu i un .urtună !ă.i !adă mama pentru u+tima oară% .aţa Naturii% 0n .ericite" „&e mai mu+te ori găsise misterioase corespondenţe 0ntre emoţii+e sa+e i mi cări+e .aţa .+a 0n uria e !a+uri ee.iciu +iterar ce i-ar propune să 0nsu. totul neo'i#nuită 1 Atunci e-istă cu ade!ărat 0ntre uni!ers i om o corespondenţă cu totul neo'i#nuită.oarte instructi!e pentru o psiho+ogie a imaginaţiei dinamice" Să !edem cum intră 0n scenă !oinţa de putere" 0ntre Etienne i .ceanu+ s-a .ata+ă pe !iaţa copi+u+ui 4+estemat" In centru+ po!estirii sa+e% Ca+.eră 0n +ucruri 1 ne.ută de un spectator ce se a.+ă 0ntr-o stare psiho+ogică cu.i dădeau duhu+ cu un .ost do40ndită 0n +a4orator% prin pre+ucrarea su4stanţe+or% ci 0n .urtună !uia prin horn% care-i repeta ce+e mai mici ra.ă +a a !eni să g0ndească 0n noi% să !ise.urie i" !iaţa unei con tiinţe ne.etică 0n camera mai 0nchisă i mai i.4oinică" Iată-i +a ace+a i diapa.estrase tiinţa sa ocu+tă% .ă o apărare u or de rea+i.ă st3ngaci 7 cu o st0ngăcie desigur !oită 7 respiraţia mi-nioasă a uraganu+ui" 6rin acest mij+oc groso+an% oceanu+ i-a .+et 0i corespunde chinui unui ocean 5 „Era o !astă mi care de #ape ce arăta că marea e .e+ de m0nie iscusit ritmată% 0n care a+ternea.icere nu este de ordin semio+ogic% ci de ordin psiho+ogic% ţin0nd de psiho+ogia m0niei 0ntre? două .+etu+ su.ară ră.ită !ocea pro.ac ne !a comunica g0ndu+ său ce+ mai intim 5 e-istă o corespondenţă% 0n sens sHeden4orgian% 0ntre !iaţa unui e+ement cuprins de .on#"" Intre 2opi+u+ 4+estemat i .a+e% d0ndu-+e un 0nţe+es +ugu4ru 1 hornu+ comunica at0t de 4ine cu ceru+% 0nc0t numero ii căr4uni din !atră respirau parcă% stră+uceau i se stingeau r0nd pe r0nd% după cum su. o comunicare directă i re!ersi4i+ă a !io+enţe+or" Se pare atunci că semnele o'iective ale .guduită +ăuntric 1 ea se um.ie ast.ut% pe ţărmu+ mării% un copi+ +im. 0ntr-ade!ăr% cine" n-a !ă.urtună cu totul neo'i#nuită este o .ie prieten cu .e+ con!u+sii+e unui ocean" -orespondenţa se accentuea.enomen să . -ura!os.urie" 0n" uieratu+ ei ascuţit% a+erga odată cu !a+uri+e uria e ce se spărgeau 0n mii de cio4uri +ichide pe sţ0nci% se simţea curajos i 0nspăim3ntător ca i ea . teri4i+ă .ea.ăcea ca acest .ăcut au.urtuna i .ericirii unui su. meditaţie intimă duce +a o contemp+aţie prin care descoperi intimitatea +umii" Meditaţia cu ochii 0nchi i i contemp+area cu cehii +arg deschi i au dintr-o dată aceea i !iaţă" Su.ică .ăcea sa+turi uimitoare 1 păstra% ca i ea% o tăcere posomorită% 0i imita mi+a nea teptată# Dp" XXF" Ca+.ac% descoperă aici o trăsătură psiho+ogică rea+ă care do!ede te generalitatea unei acţiuni singulare.ie pentru e+ mai e+oc!ent dec0t pentru oricine a+tu+# Dp" XIF" 2um poţi recunoa te mai +impede că materia posedă o g0ndire% o re!erie% i că ea nu se +imitea.ceanu+" Marea de!eni pentru e+ o .at i un atac ce iese totdeauna .ără e+e" Această pre.+eţită% g0nditoare"""# Dp" X(F" Am 0nţe+ege prea puţin aceste pagini dacă nam !edea 0n e+e dec0t un 4ana+ animism sau doar un arti.an.atic poruncind !a+uri+or > 2opi+u+ 0 i ca+cu+ea. o comunicare +ăuntrică% intimă% su4stanţia+ă" 2orespondenţe+e se 0n+ănţuie 0n c+ipe rare i so+emne" .ac !a descoperi nuanţe psiho+ogice at0t de rar notate% 0nc0t noutatea +or este garanţia unei o4ser!aţii psiho+ogice rea+e" :a tre4ui să +e reţinem ca pe tot at0tea o4ser!aţii .e 0n noi% să su.urtună c0nd DmareaF se m0nia 1 e+ respira cu .cean nu e-istă numai o simpatie !agă% o simpatie inconsistentă% ci mai a+es o simpatie mintoasă.+eţească decoru+ o dată cu personaju+" Ca+.+a !0n.gomot +ugu4ru i care semăna cu ur+ete+e unor c0ini părăsiţi" Etienne se pomeni spun0n-du.4uciumat 0ntr-un chip ce i-a părut cu totu+ neo4i nuit#" Tre4uie dare să mai insistăm asupra ideii că o . copi+u+ N' .ac continuă 5 „In seara .urtună 0ngro.ata+ă c0nd a!ea să.urtunii nu mai s0nt necesare% 2opi+u+ 4+estemat put0nd să pre.4ucnesc 0mpreună că o .cean se sta4i+e te adeeja j diagramă a m0niei% aceea i scară a !io+enţe+or% uri acord 0n !oinţa de putere% .itoare pune pentru totdeauna o pecete .cuT? <" 2iudată imagine 0n care un horn de so4ă% ca un g0t groso+an i nedesă!0r it% raţiona+i.sa+e% „.iinţă 0nsu.nvingă-ţp!7.o+ată 5 acea na tere 0n noaptea 40ntuită de o .iinţă !ie < Mama mi-a po!estit adeseori că .ere 0n noi > Să nu uitam nici că „ tiinţa ocu+tă# a copi+u+ui 4+estemat nu-i o" iscusită? taumaturgie 1 ea nu are nimic comun cu tiinţa „sa!antă# a unui *aust" Este totodată o pre tiinţă o4scură i o cunoa tere directă a !ieţii intime a e+emente+or" Ea nu a .ceanu+ era pradă unor 0nspăim0ntătoare con!u+sii 0n noaptea c0nd m-am născut" 2e-o să mi se 0nt0mp+e >S#" 2on!u+sii+e unei na teri dramatice ajung să .+e-tu-i o ade!ărată .ceanu+ui% prin-tr-o meditaţie so+itară" Ca+.ă de +a o pagină +a a+ta" ""Tot căut0nd un a+t sine căruia să-i poată 0ncredinţa g0n-duri+e sa+e i a cărui !iaţă să poată de!eni propria-t !iaţă% ajunse să .ceanu+ui" &i!inaţia g0nduri+or materiei% cu care 0+ 0n.itienne „simţea 0n su.eră de ca+m dep+in" 6rime+e indicii% 0n?ţ nemij+ocite i totodată ascunse" Ace+ eu i ace+ tu 0 i "continuă" 0mpreună !iaţa +atentă% s0nt ascun i i +a !edere% ipocri.iinţe m0nioase care se ceartă% prime+e semne s0nt ni te nimicuri 7 dar ni te nimicuri care nu 0ri a+3" E-istă oare un dia+og mai intim dec0t ce+ dintre două rn0nii > /n eu i un tu m0nio i se nasc 0n aceea i c+ipă% 0n aceea i atmos.i 5 X-e !rea de +a mine > Trude te i se !aită ca o .

ugea% i să-0 !adă cum se 0ntorcea spre ea" Atunci .ceanu+ < 23ci imagini+e imaginaţiei prime ne gu!ernea.ără să strige% .ă .etiţă pe care o aduceam pe ma+u+ mării se simţi curajoasă i se indignă 0n .urtună a cu!0ntu+ui% o pasiune a e-primării < Ast.i-.ă 0ntreaga !iaţă" E+e se situea.+et rănit% a unei mari 0ndrăgostite trădată de !iaţă% jignită de cea mai nedreaptă dintre trădări% i scriitoru+ nu găse te a+tce!a mai 4un% spre a repre.orţa +or primă% tim să găsim o emoţie 0n pagini pe nedrept acu.i 7 0n ceea ce are ea .runtă dispreţuitor% . .nădejde# R" /ai tre4uie oare să su4+iniem nuanţa de me+anco+ie atroce% de me+anco+ie acti!ă% de me+anco+ie ce !oie te o.idări" Ea !roia să se +upte cu cea care-i dec+ara ră.ăcea să sur0.ragi+ei .dea.re +a r0nd% copi+u+ ce comandă !a+uri+or a+imentea.u că aude un su.4ser!ăm acesr due+ +a $e Ta!re% 0n iu+ie @['@" .ă ca de +a sine 0n a-a dramei omene ti" *urtuna ne dă imagini+e natura+e a+e pasiunii" 2um spune No!a+is% cu geniu+ său pentru e-presia in#ir" tă 5 3<(rt(na .+i un accent sincer 0ntr-o pagină ca aceasta 5 „.dra!ăn de catarg% pentru a putea asista .ndine 7 po!este te că% pe c0nd se 0ntorcea singură din America% Ia" cincispre.i+oso.orţă ce ţinea at0t de puţin seama de ea# A" E .un.orme+e comp+e-u+ui +ui SHin4urne% critica +iterară ar tre4ui să acorde mai mu+tă importanţă unor pagini at0t de caracteristice" 2u pro.idea.sH0n4urnian +ar!ar% comp+e-u+ sHin4urnian a+ unui păm0ntean" Ni se pare că după ce a i.uge din .ăpturi i 0nspăim0ntătoarea .eri .urie 7 ca tot at0-tea iepe cu coama a+4ă 7% pa+idă% desp+etită% ea .ără să se !aite% .oarte e!ident că pentru a 0nţe+ege at0t de 4ine un comp+e-% tre4uie să .i participat tu 0nsuţi +a .e+ 0n .imea-i psiho+ogică o4i nuită% Miche+et a notat aceea i scenă 5 „. Captul imaginat este mai important dec0t faptul real.a!ori.ă% 0n.aţa ace+ei 0ntinderi de.ie i o apă inertă i +ipsită de.iti! nu do!ede te nimic 0mpotri!a faptului de imaginaţie.ugră!ească re!o+ta unui su.erindu-se cu o sum4ră 4ucurie spumei 0ngheţate pe care !0ntu+ i-o arunca 0n .4oi" $uptă inega+ă% ce te .nicu+ui de pe ţărm o smu+g „0m4răţi ări+or !a+u+ui ce dă s-o 0nghită#" Mai departe ni se spune că !a+u+ sare „ca o hienă# asupra Mariannei% apa „că+e0ndu-i 0n picioare trupu+#" Marea mani.nădăjduite% a+e cărei ma+uri răsună de !aiete !e nice" Ea cre.e+ un comp+e." .ă" &rama tinerei or.iica ei cea mai mare se numea .apt po.aţa !a+u+ui care a+eargă" Tot ce .ace aici cu unu+ dintre ace+e eroisme recurente at0t de des 0nt0+nite 0n „amintiri+e din copi+ărie# a+e scriitori+or% să o4ser!ăm 0n" treacăt mare+e pri!i+egiu a+ unei psiho+ogii a imaginaţiei e-agerarea unui .rumos 7 o .ensa repetată a +ucruri+or după ce a su.erită de me+anco+ia a ape+or moarte" 60nă i su.sHin4urnian +ar!ar 5 „20nd .ost 0nscrisă 0ntr-o mare imagine" 2uraju+ ei 0n .enta o re!o+ta at0t de intimă.idări reciproce% mai concis este scriitoru+% mai !or4ăreţ este oceanu+" &ar orgo+iu+ spore te totdeauna +a .i% 0ntre m0na de+icată a .!iaţă% ne aţ0ţă curaju+" 0ntr-un roman de Au+es San-deau% regăsim% cu mu+te deta+ii% ace+a i comp+e.ane a .e+" =i Miche+et este 0n această pri!inţă un 4un e-emp+u" Nu pare e+ a su.i !rut să se +ase prins# )" /neori% doar strigăte+e pa.aţa noastră% .ă marea du mănoasă care se 0ndepărtea.urmăre te !a+u+ ce se retrage 1 e+ s.aţă% se credea sărutată de sora ei într( de.4oinică% o +uptă% i mai 0nt0i se 0nspăim0ntă" Apoi% o4ser!0nd că această .+etu+ui ei 0ndurerat" 0ntre ea i mare se sta4i+i o comunicare misterioasă" 20nd !a+uri+e 0na+te să+tau cu . dec3t jocu+ unui copi+ ce s.+ănţuite# Z *ără să judecăm rea+itatea acestei amintiri 0ndepărtate?% .urie are +imite% copi+u+% ce nu se mai teme% ură te mai cur0nd ace+ ce!a să+4atic ce pare a-+ du măni" E+ aruncă +a r0n-du-i cu pietre 0n marea ameninţătoare" .ără să ne 0ntre4ăm dacă nu a!em cum!a de-a .o+at 4ine toate .ate că s0nt dec+amatorii" 2a i cum dec+amaţia nu ar .estă deci o m0nie anima+ică% o m0riie umană" Iată un romancier ce tre4uie să .aţa NE .ugind% marea ce re!ine" Toate +upte+e omene ti 0 i a.ea.+et ce răspundea su.ă ast.ic pentru că .ceanu+ „ţine at0t de puţin seama# de curaju+ oameni+or > 2u pri+eju+ unor asemenea s. 0n amintirea Marce+inei &es4ordes-:a+more% memoria dramatizează= s0ntem deci siguri că scriitoru+ imaginea.aţa ace+ei s.ceanu+ părăsea ţărmuri+e% Mari-annei 0i p+ăcea să urmărească !a+u+ care .erit o.ără (n murmur% „+a spectaco+u+ emoţionant a+ .ugea i ea""" &ar pas cu pas% parcă ced0nd terenu+ cu părerea de rău a cui!a 8ce ar .ece ani% i-a pus pe mate+oţi să o +ege .ugea pe p+ajă 1 i aco+o% asemenea &uhu+ui *urtunii% 0 i amesteca strigăte+e cu ur+ete+e uraganu+ui" Q&a < spunea ea% m"r1în# 0mpotri!a !a+u+ui 1 da < a a te iu4esc% chinuită ca i mine <S" =i o.+ete+e ce+e mai 4+3nde pot să 0ncerce o „compensare# eroică" C+inda Marce+ine &es4ordes:a+-more 7 .e+% c0nd ai 0nţe+es sensu+ rea+ist a+ om'&"2(&(i +ui SHin4urne% a.rice t0nără imaginaţie D!ede 0n !io+enţa !a+uri+orF o imagine ră.+ă sim4o+u+ 0n acest joc de copi+" .ensa oameni+or > E me+anco+ia ape+or !io+ente% cu totu+ di.ă pasiunea#" &e aceea% c0nd mergem +a originea imagini+or% c0nd retrăim imagini+e 0n materia +or i 0n .urtunii i +a +upta oameni+or 0mpotri!a naturii de.ădărnicie a durerii < 6e ţărmu+ mării% /arianna nu se (mi&i 0n .

e% căci" e ti un . :om 0nt0+ni 0ntr-ade!ăr pagini 0n care comp+e-u+ +ui SHin4urne animă o .i neputincioasă" Ea este cea mai o.orţa-i supraomenească% se 0na+ţă p0nă +a ro+u+ unui Neptun dominator" .? pereche de +anţuri gre+e" Am mai au.ensi!ă doar prin !ise+e sa+e" Iată de ce ce+ care !rea să .ăr3mă coră4ii+e" A.!ieţii i-a găsit sim4o+u+ 0n curaju+ ei 0n .ric0t de !io+ent% !a+u+ cedea.+0nd această !este% cer-es% indignat% porunci% 0n m0nia-i% ca Te+espontu+ să .ie 4iciuit de trei sute de ori% i să se arunce 0n e+ .ie grandioasă i 0n care omu+% con tient de .+u-u+ se opri i se rostogo+i 0ndărăt% 0ndepărt0ndu-se de scopu+ +a care ajunsese at0t de semeţ""" Se apropie t0r0ndu-se steri+ e+ 0nsu i% spre a.ăcut ce!a" Această .eră jert.urtună" A" Ro( ) .ă pe ad!ersar% impun0ndu-i-se i dec+ar0nd +umii pacea" :isăm +a o corespondenţă magică i reciprocă 0ntre +ume i om" Edgar juinet e-primă cu o neo4i nuită .ă ca "meteoro+og 7 .ie că !rei sau nu" 6e 4ună dreptate nimeni nu-ţi o.acţia cea mai directă dintre cm i +ucruri" Ea nu suscită !ane imagini% căci este cea care dă imagini+e dinamice prime" Apa !io+entă e una dintre prime+e scheme a+e m0niei (ni*"rsa&"0 &e aceea nu e-istă epopee .orţă această magie a imaginaţiei% 0n mare+e său poem despre :răjitoru+ Mer+in 5 2e .ost ca !a+uri+or să +i se ţină acest.ugră!e te .ă 0ntruna% retrăg0ndu-se apoi% .armea.uri ce ne arată 0n acţiune un .ace copi+u+ +ui Miche+et 5 este aceea i imagine a imaginaţiei dinamice% ace+a i !is a+ !oinţei de putere" Această apropiere nea teptată 0ntre *aust i un copi+ ne poate .ecti!ă" *ără această aureo+ă de !is% !oinţa de putere ar .a+ psiho+ogiei ape+or !io+ente cu un comp+e.it i că a trimis oameni care să 0nsemne apa cu .i răsp0nc0i steri+itatea pe mii i mii de ţărmuri 1 apoi se um.o+ată% cu o e-cepţie năstru nică% această pagină nu ar a!ea N( .ăcut !reun rău" Rege+e cer-es te !a trece% .aţa mării de.sHin4urnian supra!egheat% stăp0nit" E+e s0nt capa4i+e să aducă o preţioasă con.iresc !isuri+e copi+u+ui ce ar !rea să .ieru+ ro u" &ar este sigur că porunca +ui a .i . Măreţia omenească simte ne!oia să se măsoare cu măreţia +umii 5 „No4i+e+e g0nduri se nasc din pri!e+i ti+e no4i+e#% spune 2hateau4riand după ce .ără să .orţă oar4ă a naturii de.an% după cum 4ine tim% a+ nep-tunismu+ui 0n geo+ogie 7 unu+ din cei mai e!idenţi <epJ tuni psihologici 1 0n -el de-al doilea Caust.e+ pentru că +-ai o. dai i o prime ti 1 o transmiţi uni!ersu+ui i o opre ti 0n inimă ca i 0n uni!ers" M0nia este tran.ace cu o anecdotă% i.urtuna 0n +artirii.ace să 0nţe+egem că 0n !oinţa de putere e-istă totdeauna un dram de nai!itate" 0ntr-ade!ăr% destinu+ !oinţei de putere este ace+a de a !isa puterea dinco+o de puterea e.urtună ce rupse par0-me+e i s.nădejde" Atunci spiritu+ meu ar 0ndră.irmare% te.iind terminate% se porni o 0nspăim3ntătoare .aţa unei 2G-Eine1 .i+oso.aci pentru a poto+i o mare .ără o scenă de . Să opre ti dintr-o pri!ire marea tumu+tuoasă% după cum !rea *aust% să arunci o piatră 0n !a+u+ du mănos% a a cum .e+ găsi ca.0nd cum% datorită unui s0nge pătima % orgo+iu+ pro!oacă nemu+ţumirea spiritu+ui +i4er ce respectă toate drepturi+e" Am +uat acea 0nt0mp+are drept un accident% mi-am ascuţit pri!irea 5 .+a% se aduna spre sine% apoi ceda i 0 i scutura !a+uri+e% asa+t0nd 0ntinderea p+ajei% iar eu mă indignam !ă.urioasă > 0mi stăp0nesc m0nia )" 2um am putea spune mai 4ine că m0nia este o cunoa tere primă a imaginaţiei dinamice .discurs 4ar4ar i nesă4uit% 0n timp ce erau +o!ite cu 4iciu+ 5 Q:a+ amarnic% stăp0nu+ tău te pedepse te ast. Să-i amintim cititoru+ui anecdota po!estită de H"ro%dot ) 5 cer-es d0nd ordin să se construiască poduri 0ntre ora e+e Sestos i A4Zdos% iar aceste poduri .+ănţuite m-ar putea chinui p0nă +a de.e+ pedepsi mărea i puse să +i se taie capete+e ce+or care construiseră poduri+e# @" Cacă am a!ea de-a .+ă i cre te% i se rostogo+e te% i acoperă 0nspăim0ntă-toarea 0ntindere a p+ajei pustii" Aici domnesc !a+uri+e im-ipetuoase ce-o asa+tea.e+or noastre cu pri!ire +a imaginaţia dinamică" 2are este ade!ăratu+ ca+m omenesc > Este ca+mu+ cucerit 0mpotri!a sine+ui% i nu ca+mu+ natura+" Este ca+mu+ cucerit 0mpotri!a unei !io+enţe% 0mpotri!a m0niei" E+ 0+ de.mai e!ident sadic pe care +-am numi comple)ul lui Ter)es.e+ de comp+e.ie un om adu+t" Să coman.ă 0n .i mării este un !is supraomenesc" Este"% !oinţa geniu+ui i totodată !oinţa copi+u+ui" : 0n comple)ul lui @>in'urne e-istă numeroase e+emente masochiste" 6utem asocia acest comp+e.runtă% cea mai mică sco4itură 0+ 0nghite% 0n.+u!iu 0n e+ător i săratS" =i ast.ace această o4ser!aţie i studia.ie un supraom regăse te 0n chip .ensat .+ănţuite" 6utem de a+t.urtuna descrisă de Ronsard 0n Cranciada l. citim această pagină 5 „6ri!irea 0mi era 0ndreptată spre +argu+ mării" Apa se um.ără ca e+ să-ţi .ace din Goethe 7 parti.i 0ntinderea umedă i să o respingi departe% c0t mai departe 0n ea 0nsă i""" Iată dorinţa mea# l.are numai o 0nt0mp+are .i .ni să se 0na+ţe deasupra +ui 0nsu i" Iată unde a !rea să +upt < Iată unde a !rea să 0n!ing < =i este cu _ putinţă < .r0n-1în#(%L &e aceea mi-am a+cătuit mai 0nt0i 0n minte proiect după proiect" Asigură-ţi această rară 4ucurie < Să respingi de pe ţărm marea impetuoasă% să +imite.ă orgo+ios% cea mai mică mo!i+ită 0+ 0n.adarnic 0naintea.

% mare% aprigă mare cu !a+uri 0nspumate% /nde ni-s soţii > Iu4iţii unde ni-s > Toate aceste !io+enţe ascu+tă de psiho+ogia resentimentu+ui% de ră.i+or" &upă ce !răii+e +e-au e uat% mu+te !răjitoare i-au o4iecti!at .urtună 0 i 0mp+3ntă nuie+u a p0nă 0n m0+% scotocind i.ă pe dată +a cea mai mică aţ.ormă a e-citaţiei co+erice" :om !edea% e-amin0n-du-+e atent% că toate deta+ii+e psiho+ogiei m0niei se regăsesc 0n p+an cosmic" 0ntr-ade!ăr% putem !edea% 0n practici+e "ducătorilor de furtună.urtună i-3 0ndep+init 0ndatorirea cosmo+ogică" Spre a o4ţine acest re.undă din nou 1 0nţeapă apa" Apa +ini tită i p+acidă care% c0nd se odihne te% este cu ade!ărat acea Apă% ca o pie+e 5 6e care nimeni n-I poate răni% 0ncepe% s3 se m0nie" Ner!ii apei s0nt aţ0ţaţi" Atunei aducătoru+ de .i ude genunchii% drept care 0 i puse armata să sape trei s(t" #" ana&" prin care să se scurgă ape+e .4uciu-mate de .+u!iu+ui GZnd% care 0i 0necase unu+ dintre caii sacri" „Indignat de insu+ta .irmat% prin dec+araţia +i4eră i spontană a mai 4ine de două sute de persoane% că doi 4ăr4aţi% condamnaţi să .aţa +ocu+ui i somea.ie ar i pe rug ca !răjitori% se 0nt0+neau 0n anumite .u+tat% a proiectat psiho+ogia tachineriei% 0ncredinţat că !a găsi 0n apă toate caracteristici+e unei psiho+ogii uni!ersa+e" + 2Zrus se ră.i+e pe ma+uri+e unui e+e teu sau a+e unui r0u% i că aco+o% 0narmaţi cu c0te un 4eţi or negru% pe care 0+ primiseră de +a dia!o+% +o!eau cu putere apa p0nă c0nd se 0nă+ţau% din ea a4uri 0m4e+ ugaţi% care 0i ridicau 0n !ă.+u!iu+ui% 2Zrus 0+ ameninţă c3-+ !a aduce 0n asemenea ha+ de s+ă4iciune% 0nc0t p0nă i% .prea mare importanţă pentru un studiu a+ imaginaţiei" &ar +ucruri+e stau cu totu+ a+t.+ăcări% .ă ceru+% grindina răpăie% apa inundă păm0ntu+" Aducătoru+ de .ntece populare din (recia #i @er'ia da Achi++e Mi++en D@[O@% p" X[F" Soţii+e mate+oţi+or dispăruţi se adună pe ma+u+ mării" *iecare 5 Ciciuie te r0nd pe r0nd spinarea !a+uri+or" .4unase i e+ 0mpotri!a .u+geru+ 4ră.anare pot st0rni m0nia apei" Sarcina mea de psiho+og +iterar nu ar . o psiho+ogie e!identă a certăreţului. +ui Nico+as Renii D@(O(F 5 „S-a a.i 0ndep+inită dacă m-a mărgini să cite.u+gere+e ce ies din apă#" /n a+t cronicar „arată că e-istă% +a patru +eghe de Caden% un mic +ac 0n care nu puteai să arunci% ţăr0nă% o piatră% un o4iect oarecare% .ă .oc i uci i de .ie pe dată tu+4urat de p+oaie sau de .u+ acesteia% .ădără te ape+e a a cum un copi+ .ără ca ceru+ să" .ensa poate trece de +a 4iciuire +a simp+a ameninţare" Atingerea cu unghia% cea mai ne0nsemnată pro.+ă peste măsură i spu+4era !3rtejuri de nisip% asemenea !a+uri+or unei mări .uria +o!ind ape+e m+ă tinoase )" SaintZ!es re+atea.+ănţuindu-se 0n !ă.ără să.urtună% 0nc0t cei mai mu+ţi dintre cei care asistă +a 0nspăi-m0ntătoru+ spectaco+ s0nt atin i de .+u!iu+ drept u.4unarea sim4o+ică i indirectă" 0n psiho+ogia apei putem găsi !io+enţe simi+are care !or uti+i.ţare.+u!iu+ui"# :om găsi 0n Colclorul apelor de SaintZ!es numeroase e-emp+e@ de asemenea practici )" Să re.!oru+ p0nă 0n măruntaie" Apa se supără% m0nia ei de!ine uni!ersa+ă 1 .0nt0nă" :ine pe marginea ei% cu nuie+u a de a+un% cu nuie+u a +ui +aco4" 2u !0r.urtună# &upă cum !edem% e-istă ape cu epiderma .ensa adusă ape+or descre te .+u!iu+ui Inachus" Această practică era 0ncă 0n !igoare 0n jur de @[)X 5 „6rin-tr-o cerere redactată i semnată 0n 4ună .emei+e !or putea să-+ stră4ată .a o a+tă .apt% putem arăta că asemenea comp+e-e a+e +ui cer-es s0nt acti!e i 0n re!eria anumitor scriitori" :om da c0te!a e-emp+e" NX . copie după somaţia judecătoru+ui este aruncată 0n !a+uri 1 poporu+ tratea.urtuna dorită% aducătoru+ de .dea.duh" Apoi% după ce 0 i 0ndep+iniseră !răjitorii+e% cădeau iar pe păm0nt% 0n mij+ocu+ unui torent de grindină"""#" Anumite +acuri se +asă st0rnite mai repede dec0t orice apă 1 e+e reacţionea. /n stră!echi istoric din comitate+e *oi-% Cearn i Na!ara po!este te că e-istă 0n 6irinei „două +acuri ce hrănesc din e+e .i de. 6entru a o4ţine .ormă% turcii rec+amă către cadiu că .ic% păstr0nd neatinsă reacţia ape+or !io+ente% am putea arăta că o.ă .urtună% ade!ărat honio fa'er a+ .i.duh o asemenea .ă% de asemenea% o .ădără te un c0ine" 0i este de-ajuns o .e+% i istorisiri+e ce+e mai ne4une ti nu s0nt niciodată e-cepţii" Mu+te +egende re0nnoiesc practica rege+ui me.urtuna !uie te% .oarte sensi4i+ă" Am putea mu+tip+ica nuanţe+e% am putea arăta ca o.g0rie og+inda transparentă a apei 1 0+ retrage repede 1 cu un gest 4rusc% 0+ 0n.urtună#" 6omponius Mei a semna+ea. +egende i po!e ti stră!echi" &e .urpator% de!astator% arunc0nd cu pietre 0n e+"""#" Aceea i practică este e!ocată i 0n -.ă i e+% după spuse+e +ui 6ouBue!i++e% practica turci+or ce +ocuiesc pe ma+u+ .0nt0nă cu deose4ire „suscepti4i+ă#" „20nd m0na omu+ui atinge Do st0ncă din preajma-iF% pe dată apa se um.+u!iu+ să se retragă" .umăm c0te!a" 2itim 0n 3emonolatria.urtunii% .+u!iu+ Inachus% re!ărs0ndu--se% +e pustie te ogoare+e% i-+ roagă să-i poruncească să se 0ntoarcă 0ntre ma+uri+e +ui" Audecătoru+ dă o sentinţă 0n acest sens% i toată +umea e mu+ţumită" &ar dacă ape+e continuă să crească% atunci cadiu+% 0nto!ără it de +ocuitori% se duce +a .oc i trăsnete""" &acă arunci ce!a 0n e+e% pe dată !e.

orţe+e natura+e" Atunci !om resi-tua% a a cum se cu!ine% imagini+e 0naintea idei+or" :om da prioritate% a a cum se cu!ine% imagini+or naturale.ionomie umană p+ină de mo4i+itate" &acă !rem să 0nţe+egem psiho+ogia imaginaţiei concepută ea .ie contra.oric se in!ersea.rumuseţea emoţionantă a unui cer 0n amurg ce răne te p0nă +a s0nge marea uimită" A .+eţită toate nuanţe+e unei !ieţi sensi4i+e i !o+untare% care cite te natura ca pe o .orţe+e naturii i .und a+ imaginaţiei +i4ere" Meta.ia este o sinte.i.+eţe te cu ade!ărat% de un animism de deta+iu% de mare .enomenu+ poetic" E tot un . sian% .a%i de putere% pro!oacă .aţa .aţa naturii% de o natură do poet 7 departe de cărţi i de precepte+e co+are" Asemenea pagini s0nt preţioase pentru te.oră a .ic inadmisi4i+ă% psiho+ogic nesă4uită% este totu i un ade!ăr poetic" 2ăci meta. nai!itatea +egendei dispare 0n .duhu+"""# $upta cu +ucruri+e este asemenea +uptei cu oamenii"" Spirituţ ră.runt0nd apa 0n!o+4urată" 20te imagini 0 i a.ora este . E ti primu+ 0n ordinea naturii" Iar copi+u+% 0ntr-un joc .a noastră" E+e arată că poe.ent etern% un ade!ăr pro.+ă aici origiTiea .iunea% impu+suri+e intime i .e" Mess $ethierrZ nu ceda-Nici !a+u+ agresi!% nici !ecinu+ certăreţ nu i.ineţe% ce regăse te cu siguranţă 0n +umea ne0nsu.e .e te nici o reacţie critică 0n spiritu+ cititoru+ui" =i totu i% dacă ne g0ndim 4ine% această imagine este o meta.aptei nesă4uite a +ui cer-es" /n mare poet regăse te g0ndirea prmiti!ă i% su4 pana &iii.urtuna este adeseori 0n.orme poetice su4 nume+e de animism" Tre4uie 0ntr-ade!ăr să ne dăm seama că este !or4a de un animism care 0nsu.istenţei 0mpotri!a oameni+or" Iată cum 0+ .acem 0n go+" &acă ne-am strădui% a a cum propun aici% să regăsim 0nainte de pragu+ NN .ensa adusă ape+or nu depă e te simp+u+ dispreţ" 0+ !om găsi 0n Yhasvems de Edgar juinet Dp" NXF" Rege+e orgo+ios% sigur de *oin.aţa .mu+ este unu+ i ace+a i" Are aceea i !oinţă 0mpotri!a oricărui ad!ersar" .urtunii% i asta pentru că nu-i p+ăcea să .4oinic e omogen" /neori sensu+-meta.i+e me+e i să nu ţi se răsp0ndească sa+i!a pe e+e"% 0nainte de-a .tunecată% &uhu+ .0ndute su4 !ă+u+ spumei% ta+e% te !ei 0ntoarce 0n casa-ţi spun0ndu-ţi 5 am ostenit#" In .ieru+ ro u i 0nsemnea.ă 5 re.dră!ănii% toate aceste .enomen a+ naturii% o proiecţie a naturii omene ti asupra naturii uni!ersa+e" :I N-am spus deci totu+ c0nd am 0ng+o4at toate aceste +egende% toate aceste nă.rice re.aţă de ceea ce ai depă it < 2opi+u+ care sare peste p0r0u te erpuie te pe 0ntinsa paji te tie să !ise.i.ără de s.eră nemij+ocit natura% ce+or ce urmea.istenţa mării 0 i !a dărui imagini+e re.rumuseţii +egendare" ceres a 0nsemnat cu .istenţa unui singur om nu tre.i urcat jumătate din trepte+e ce duc p0nă +a" mine% ru inată% g0t0ind i ascun.+ă i de!ine potop 5 „.Mai 0nt0i% iată ca.nea+a" A 0ncă+ţat 0ntr-ade!ăr ciu4ote+e .orţa% e+anu+% tie să !ise.ă spre !a+% cu sa4ia trasă% din teacă 5 „20nd noru+ trece pe +0ngă e+% 0+ apucă de coama neagră% i 0 i 0mp+0ntă +ama 0n ceaţa 0n.e te aceea i !oinţă" 0n domeniu+ !oinţei% 0ntre +ucruri i oameni nu e-istă deose4ire" Imaginea mării care se retrage !ignită de re.ă cu e+ uni!ersu+ dominat" 2eea ce ni se pare nesă4uit 0n istorie% 0n trecut% este acum% 0ntr-un pre.+ă aici gustu+ pentru putere% gustu+ pentru !ictorie% gustu+ dispreţu+ui .ieru+ ro u Te+espontu+ re!o+tat" 6au+ 2+aude+ regăse te aceea i imagine% .e 0ndră.irească < 20te re!erii 0 i a.orţe+e naturii noastre totodată% ce+or ce 0 i 0nsu esc materia i mi carea e+emente+or natura+e% imagini+or pe care +e simţim acti!e 0n noi 0n ine% 0n organe+e noastre" Să o4ser!ăm orice acţiune omenească 5 ne !om da seama că ea nu are aceea i sa!oare 0n mij+ocu+ oameni+or i 0n mij+ocu+ naturii" &e e-emp+u% c0nd un copi+% +a +iceu% 0n rumegu % se străduie te să sară 0n +ungime% e+ nu simte dec0t sentimentu+ emu+aţiei omene ti"" &acă este primu+ 0n acest e-erciţiu% este primu+ dintre cameni" &ar ce orgo+iu poţi simţi% ce orgo+iu supraomenesc% c0nd sari o4staco+u+ natural. să nu-ţi a+unece 'i ioar"&" '" +espe. ce+or pe care +e o.e a!enturi% i ie să !ise.ără să se g0ndească% se pare% +a te-tu+ +ui Terodot" $a 0nceputu+ primu+ui act din" -umpăna aviezii găsim o sp+endidă imagine% pe care o cite.is" Nici de ocean% i nici de nimeni a+tu+" :oia să i se dea ascu+tare 1 i era cu at0t mai rău pentru mare dacă i se 0mpotri!ea 1 ea era cea care tre4uia-să% se resemne.ceane% mare 0ndepărtată% ai socotit pare 4ine trepte+e ce duc p0nă +a tronu+ meu > Ia seama%% 4iet copi+ mînios.acu+tate educată% tre4uie să atri4uim un ro+ acestui animism pro+i-% acestui animism care animă totu+% care proiectea.acu+tate natura+ă i nu ca .ugră!e te :ictor Tugo pe Mess $ethierrZ „Niciodată nu dăduse 0ndărăt 0n .oarte discret 0n care o.ost creată 0n .ceanu+% care se um.0r it% pe su4 să+cii% merge de +a o paji te +a a+ta% stăp0n peste două +umi% 0n.istenţa tre. din memorie 5 „Marea% cu spinarea-i stră+ucitoare% e ca o !acă do4orită i 0nsemnată cu .ieru+ ro u?" Această imagine are .ora% .4uteau să-+ oprească# R"% .ermecate din po!e ti < Sa+tu+ peste un p0r0u sau o4staco+ natural este de a+t.e+ ce+ ce seamănă ce+ mai mu+t cu sa+tu+ pe care ne p+ace să-+ .ă totu+% care amestecă% 0n orice 0mprejurare% dorinţa i !i.actice" 2uceritoru+ si poetu+ !or i unu+ i ce+ă+a+t să. c0nd treci dintr-un sa+t peste p0r0iu < &e i e ti singur% e ti primul.ă .i pună pecetea puterii pe uni!ers 5 i unu+ i ce+ă+a+t apucă .runtată cu spada" In "c0ntu+ a+ trei+ea% 2a+mar 0naintea.urtunii părăse te !ă.ă natura+ă i dura4i+ă de imagini 0n aparenţă .u+ .

+ete+e consonante un .a" 20t de puţin 0nseamnă .e-perienţe+or noastre e.ă pe cititor 1 e+e determină 0n su.actice% mai greu de naturalizat.i ai epocii noastre 0mi po!estea că după ce !isase mai mu+te nopţi +a r0nd% 0n tinereţea sa% că do40ndise proprietatea miracu+oasă de a sta i de a se mi ca 0n !ă.reamăt""" pau.+uid% a +im4aju+ui .orme""" E-istă cu!inte ce se a.ormu+ă a imaginaţiei re-produc+i!e" Gr% aceasta maschea.e+ este cu!0ntu+ riviere Dr0uF" Este un N[ .ări ce !or să +impe.ică a +ecturii% o gimnastică imaginară% o gimnastică a centri+or ner!o i" Sistemu+ ner!os are ne!oie de asemenea poeme" &in ne. cea care ne .rumuseţea +or% cu!inte ce s0nt 4ijuterii+e misterioase a+e unei +im4i" Ast.ost dăruită ca să ne putem !eri.ă re!eria" In!ers% imagini+e +iterare corect dinami.orma l Totu+ e gu!ernat de materie < 2e mare maestru este r0u+ S E-istă% spune Ca+.ecti!e% e-perienţe+e imaginare pe care +e .ească totu+% nu ne 0ngăduie .g+indă mai cur0nd dec0t .e nota% cum .undamenta+" 6entru a arăta unitatea !oca+ă a poe.iţie" *o+osirea artico+u+ui% a unui cu!0nt deri!at 0n +oc de un cu!0nt simp+u nu are adeseori a+tă moti!are 5 in the june daZs 7 +i. Te.ica e-perienţe+e nocturne" 2har+es Nodier scrie 0n 9everii „/nui dintre .eră o materie uni.gomot% tre4uie să-+ produci 0ncă i mai pro.duh% n-a mai putut niciodată să se +epede de această impresie i a 0ncercat să .orţe.o+osi +ichide+e spre a 0mpiedica acumu+area i ciocnirea ce+or+a+te consoane 0+ o4+igă să mu+tip+ice a+te sunete de tran.+eţite% a unei poe.+uide i 0nsu.ea.ă ritmtr+r i con.ita să acordăm dep+inu+ ei sens e-presiei care !or4e te despre ca+itatea unei poe.erind !ederii un pri!i+egiu mu+t prea mare" Nu putem ajunge ast.ă i 0mpiedică de.4oare ori de c0te ori trecea peste un r0u sau un anţ# Dp" @X(F" :ederea unui r0u tre.e-trem5 aga este stăp0na +im4aju+ui .icia+ă" &intr-un sunet !iu% ea nu reţine dec0t 4ruta+ităţii% st3ngăcii+e" Ea redă o mecanică sonoră% nu sonoritatea omenească i !ie" &e e-emp+u% Spearman spune că 0n !ersuri+e următoare 5 aproape că au.e+ dec0t +a o .iei imitati!e% 0ntr-ade!ăr% ni se pare că poe.acem 0n mare+e ţinut a+ somnu+ui% ne-am da seama că% 0n domeniu+ imaginaru+ui i a< re!eriei% .ă i totodată m0ng0iere% trecere a unui arcu +ichid peste un concert de spumă"# % " 6A/$ 2$A/&E$% 6asărea neagră Am !rea să reunim% 0n această conc+u.+orire% 0n dep+ină !iaţă% cu!inte pe care trecutu+ nu +e desă!+r ise% pe care cei din !echime nu +e-au cunoscut 0n toată .ace să !or4im% să ne mi căm%" să !edem" &e .ra.ească 0n noi dorinţa de a ne mi ca picioare+e% de a a+erga 0n cerc% pentru a trăi cu ade!ărat mi carea asimetrică a ga+opu+ui1 dar această pregătire dinamică +ipse te" Tocmai ea produce audiţia activă.im ga+opu+ 5 I sprang to the stirrup% and Aoris% and he% I ga++oped% &ircG g3++oped% He ga++oped% a++ three?" 6entru a reproduce 4ine un .rumosu+ui% pueri+e+e ei raţiona+i.ormă unor ritmuri di.ii cei mai ingenio i i mai pro.ia imitati!ă e condamnaKtă să răm0nă super.ă urare% fantoma reală a naturn noastre imaginare care% dacă rie-ar domina !iaţane-ar reda ade!ăru+ .iinţei noastre% energia dinamismu+ui propriu" Con &($i" VORBIREA APEI „Ţin !a+u+% r0u+ui ca pe o !ioară"# 6A/$ E$/AR&% 2artea deschisă" „.ii .e in +aid# A" Aco+o unde 6au+ de Reu+ !ede mij+oace% noi !edem un scop 5 lichiditatea este% după părerea noastră% 0nsă i dorinţa +im4aju+ui" $im4aju+ !rea să curgă" E+ curge 0n mod .acem noi acum% 6au+ de Reu+ o4ser!ă pre.ide+i e+ementu+ui nostru Ea rie 0mpiedica să urmăm% 0n dep+ina-i des.ie% toate +ecţii+e de +irism pe care ni +e dă r0u+" Aceste +ecţii au de .iei apei% !orn de.iua ne-a .e te Ia !iaţă !ise 0ndepărtate 1 ea ne !ita+i.erinţa +ui SHin4urne pentru consoane+e +ichide 5 „Tendinţa de a .ate 0+ dinami.i+oso.im cu ade!ărat .ia .a noastră nu se opre te +a +ecţii+e poe.!o+ta pe dată un parado.erite" Nu !om e.apt ojEoarte mare unitate"" E+e s0nt cu ade!ărat +ecţii+e unui e+ement .ericire% 0n poetica noastră tu+4urată% nu ne regăsim cu u urinţă regimu+ persona+" Retorica% sear4ădă ei encic+opedie a .i.ea.ără contraste% a +im4aju+ui continuu% continuat% a +im4aju+ui care m+ădia.iresc" Sa+turi+e% o4staco+e+e% durităţi+e sa+e s0nt 0ncercări mai .ac% „mistere ascunse ad0nc 0n% orice cu!0nt omenesc# )" &ar ade!ăratu+ mister nu stă neapărat 0n origini% 0n rădăcini% 0n !echi+e .e Hithin +i.e+ de igienă .und% tre4uie să trăie ti !oinţa de a-I produce 1 poetu+ ar tre4ui aici să tre.un.apt% teoria +ui Spearman% 0n tota+itatea ei% este prea conceptua+ă" Argumente+e ei se sprijină pe desene% o.+ă 0n dep+ină 0n.!o+tarea imaginaţiei creatoare" 0n ce+e din urmă% ade!ăratu+ do-rnenruKde studiu a+ imaginaţiei nu este pictura% ci opera +iterară% cu!0ntu+" .ii ce curge din 4e+ ug" *ără să .

at0t de .enomen ce nu poate .aţi că acceptăm ca argumente so+ide simp+e apropieri !er4a+e 1 ni se !a spune că asemenea consoane lichide nu amintesc dec0t de o ciudată meta. asemenea o4iecţie echi!a+ea.i 1 un" .ără punctuaţie% o .ă e+uardiană care nu-i acceptă pe „pro.i pură i totodată dominantă% putem . este dec.+ete ti 0n mistica ti4etană" :om . dintre toate" E+ este .o parte din mimologism.ieul 7 g+adio+a 7 i-a căpătat nume+e% 0n mod !i.+e.ă peisaju+ cu „tu e+e# sa+e dominante" :ocea proiectează !i.+acără a iadu+ui 1 g+adio+a se nume te 0n anumite regiuni 5 „..ă+ci+e""" E-istă peisaje +a4ia+e% at0t de +ine% at0t de 4+0nde% at0t de u or de pronunţat""" &acă am putea mai a+es grupa toate cu!inte+e cu" .rance.ă margini+e cupei ca pe o armonică" =i mă 0ntre4am cum ajunsese sonoru+ pahar de apă să capete nume+e de armonică > Am citit mu+t mai t0r.ost totdeauna .i siguri că ea are o +egătură directă cu surse+e materia+e e+ementare a+e +im4ii" Am . de a simţi% 0n !iaţa-i pro.ra.iuni" Cu.iinţei" Această imaginaţie tie că riviere este un cu!0nt .e+ de onomatopee de+egată pe care tre4uie să o producem.erite" E-istă peisaje ce se concep cu pumnii i cu .straniu% căci are trei rădăcini 5 e+ reune te impresii+e !i.ormate%% dacă nu con.i NO .e+ de o4iecţie ni se pare un re.oră a . pe care tre4uie să o proiectăm.intă% ce+ puţin con.iei apei" =i nici cu+oarea sa" Această cu+oare stră+ucitoare este o cu+oare ca+dă% o ." &e . a onomatopee+or" E+ este 0ntru totu+ de părerea +ui de Crosses 5 „Mu+te onomatopei au .5 0n ana+ogia"sa cu a+tă mi care de ace+a i gen% i cu e.gomotu+ de care s0nt 0nto!ără ite 7 de sunetu+ ce a s+ujit drept rădăcină acestui cu!0nt# -+" E-istă deci un .ionomii ar" ii "2'rimă ta+entu+ de imitator""" @unetul nu.i acu.care e+e +e repre.iu% 0n Cacho.ace aceste presupuneri% nu produce" nici un .orme +ichide% am o4ţine 0n mod cu totu+ .+acăra iadu+ui#" Ea nu poate .uncţia de proiectare.ecte+e ei o4i nuite 11 de e-emp+u% acţiunea ide a c+ipi% 0n +egătură cu care . imagina-naţia care se 4ucură muscu+ar de !or4ire% care !or4e te cu !o+u4i+itate i spore te !o+umu+ psihic a+ .onemu+ creaţiei prin apă" :oca+a a marchea.gomotu+ui produs de mi carea pe.e+ că.0nd de pe .ua+e% impresii+e auditi!e i impresii+e !oca+e" =i 4ucuria de a e-prima este at0t de e-u4erantă 0nc+t% 0n ce+e din urmă% e-presia !oca+ă marchea.iresc necesare+e consoane +ichide" Sunetu+% sunetu+ nati!% sunetu+ natura+ 7 adică !ocea 7 pune +ucruri+e +a +ocui +or" 6ictura ade!ăraţi+or poeţi este gu!ernată de !oca+i.e+e i dinţii produc atunci spectacole di. +e auzi cum .iresc ca% 0n mu+te !ersuri a+e poeţi+or% r0u+ să determine 0n.condiţionat% re.i.e i care c+atină u or +umina i og+inda ape+or" Năzindu-le.+orirea crini+or i a g+adio+e+or" Studiind 0ndeaproape acest e-emp+u% !om putea 0nţe+ege !ictoria imaginaţiei cu!0ntu+ui asupra imaginaţiei !i.esc river.ost .rapat de .reamătă" Se a.ă cu !oinţa de a 0n+ătura un 0ntreg domeniu a+ imaginaţiei creatoare 5 imaginaţia prin cu!0nt% imaginaţia prin vor'ire.en% că !oca+a a este !oca+a apei" .e+ amintesc .ă "4ucuria !or4irii acti!e% 4ucuria oricărei .are" :om 0ncerca să dăm un e-emp+u de apartenenţă !oca+ă care determină imaginaţia poeţi+or" Ast.ă o materie primă" Este +itera iniţia+ă a poemu+ui uni!ersa+" Este +itera păcii su.ească pe de-an-tregu+ după au.run. pentru a au.undă% corespondenţa dintre cu!0nt i rea+itate" .in% atît de 4ine desenat% dar i at0t de .orm unui .% c0ntec a+ r0u+ui% miracu+oasă +ogoree a na-turii-copi+ < =i cum să nu trăim i !or4irea +ichidă% !or4irea popu+ară% argou+ r0u+ui < Nu surprindem cu u urinţă acest aspect a+ imaginaţiei vor'itoare pentru că !rem să dăm un sens prea re-str0ns .oneticieni+or" &ar o ast.gomot rea+% dar acţiuni+e de ace+a i .ua+% pasi!% de +a glaive 7 sa4ie" Este o sa4ie pe care nu o m0nuim% care nu taie% o sa4ie cu un !0r.aptu+ că poeţii asocia.+ă% a adar% după părerea noastră% 0n acti!itatea poetică un .apt% urechea este mu+t mai to+erantă dec0t se crede%5 ea acceptă o anumită transpunere prin imitare% i cur0nd ajunge să imite imitaţia primă" Cucuriei de a au.t. erou+ +ui TiecG +ucrea.ua+e sau% mai simp+u spus% !ictoria imaginaţiei creatoare asupra rea+ismu+ui" :om 0nţe+ege totodată inerţia poetică a etimo+ogiei" 5e gla. :om 0nţe+ege atunci că riviere este cu!0ntu+ ce+ mai .onetic +a 4ruta+itatea sonoră a cu!0ntu+ui eng+e.u.uncţiei onomatopeii" :rem ca onomatopeea să .oarte 4ine 7 prin .ua+ă a unui rive Dma+F nemi cat i care totu i curge 0ntruna""" &e 0ndată ce o e-presie poetică se do!ede te a .ă poe..ragi+% 0ne0t nu 0nţeapă" *orma sa nu aparţine poe.ăcut cu imaginea !i.iresc un peisaj ac!atic" 6e de a+tă parte% un peisaj poetic e-primat de un psihism ac!atic% de cu!0ntu+ ac!atic% 0 i găse te 0n mod cu totu+ .e+ de onomatopee a4stractă care dă g+as unei p+eoape ce tremură" &upă .esorii de punctuaţie#" .e+ de re.orm . 2har+es Nodier% cu tiinţa sa nai!ă% a 0nţe+es prea 4ine .iei ape+or armonica" C+inda oar4ă din Gitan de Aean-6au+ c0ntă din armonică" 0n Pokal.ie totdeauna un ecou% !rem ca ea să se că+ău.+e.e+% eu% c0nd ascu+tam murmuru+ r0u+ui% găseam cu totu+ .gomot determinat de" ce+ pe care această mi care pare că tre4uie să o producă% consider0nd-. 0nt0+nim 0n aBua% apa% Hasser" Este .i% omu+ 0i asocia.urtună% e-istă i picături de apă care c+ipesc ast.i comunicat ce+or+a+te +im4i" Să ne g0ndim .

.4urda+nice" 5a grenouille 7 4roasca 7% .ace apă# _ Ascu+t0nd toate aceste sunete% at0t de . trom4e+e i .+ată de apă% tot ast.eiţa neagră a .cst un sunet care i-a găsit pe dată imaginea de piatră" 0n durere i 0n 4ucurie% 0n tumu+t i 0n pace% 0n 5g+ume+e i 0n p+0ngeri+e sa+e% i.ă ca o me+odie pe care o c0ntaţi peste ape cu .onetica imaginată% este un anima+ de apă" 2u+oarea ei !erde !ine 0n a+ doi+ea r0nd" =i poporu+ nu se 0n a+ă c0nd spune 5 3&N"a( c?est du sirop de grenoui++e% gri4oui++e Bui +e 4oira# ) " 2e . at0tea c+opote scu.iinţă natura+ă care doarme" Maeter+incG a trudit +a +imita dintre poe.+etu+ nostru are ne!oie să !adă ceva care tace% pentru a .0nt0na Me+isandei% 6ei+eas opte te 5 „E totdeauna o tăcere nemai0nt0+nită""" 6arcă au. p" N(F ar !oi un echi!a+ent mascu+in pentru „grenoui++e#" In po!e ti+e dintr-un sat din 2ham-pagne% Tata Gri4ouiTe era parteneru+ Mamei Gri4ouiTe"" Iată două !ersete traduse de $ouis Renou 5 „20nd% +a 0nceputu+ 6+oi+or% p+ouă peste b4roa te+eP dornice i 0nsetate% e+e strigă aGhGha+a < i precum .armec% mu.i o imagine% au .ără mari inter!a+e de destindere i 0ncetinea+ă% nu e-istă mari poeme .ă ca ne4une+e +ocu+ 5 5e ruisseau rigole et la rigole ruisselle '" Niciodată n-Lam da de capăt tuturor du4+ete+or Aoc de cu!inte intraducti4i+ construit pe cup+u+ paronimie grenouille D4roascăF i grihouille Dpersoană nai!ă i prostănacăF5 0n traducere +itera+ă 5 „apa e sirop de 4roască% prost e cine o 4ea#" DN"T"F 6entru a traduce „con.uncţionea.ică tristeţea l.ată" $0ngă .e+ +im4a este 0ntruna ume.ită cu sa+i!ă# -" $ichiditatea este un principiu a+ +im4aju+ui 1 +im4aju+ 1ţtre4uie să .ie um.ă dia+oguri+e !răjite" Tot ast.derie de .i numită" G+adio+a este un semido+iu a+ apei me+anco+ice" &eparte de a .ara% „o pu.+orească 0n +im4aj" &u+ceaţa curgerii !rea i ea imagini ce pot .i aminte te% ce se re.nghiţite de valuri.e+% r0setui ape+or nu !a cunoa te uscăciunea i% pentru a-+ e-prima% !a .urtuna 9ca pe o insu+tă% pentru a !omita injurii+e gutura+e a+e apei% omu+ tre4uia să +ege de jghea4u+ de scurgere .onetic% 0n .undate care mai sună 0ncă% at0tea harpe de aur ce dăruiesc gra!itate unor !oci crista+ine < 0ntr-un +ied in!ocat de Schure% iu4itu+ unei tinere .ost un sunet sau% ce+ puţin% au . 6oHZs pare o4sedat de această [I .+eţire% ca ni te c+opote .iu+ merge către tată+ său% se duc orăcăind una către cea+a+tă" &acă una dintre e+e repetă cu!inte+e ce+ei+a+te% precum e+e!u+ repetă cu!inte+e pro.ută de .i o cu+oare stră+ucitoare care.rumoasa rotunjime a sunete+or" 0n !ese+ia recucerită% cu!inte+e 0 i in!ersea.apt pe ma+u+ r0uri+or" &ar 0n poe.ă g+adio+a cu +e4ăda 5 „g+adio+a ro cată i +e4ede+e cu g0tu+ .!ă.eiţa 0i redă +ogodnica" *armecu+ este 0n!ins prin .undă" Apa trăie te ca o mare tăcere materia+i.ie .esoru+ui% totu+ se armoni.i sigur de odihnă% are ne!oie să simtă a+ături o mare .+u!ii impetuoase 0ţi ump+u gura uscată# '" ) Totodată% nu e-istă mare poe.ie i tăcere% 9 aco+o unde aproape că nu se mai aude% 0n sonoritatea ape+or ce dorm" II Apa are i !oci indirecte" Natura răsună de ecouri Anto+ogice" *iinţe+e 0 i răspund imit0nd !oci e+ementare" &intre toate e+emente+e% apa este "cea mai .ea.ă% etimo+ogia nu mai g0n-de te" /rechea !rea i ea să numească .ericire să au.e uria e% cu coarne% cu guri +arg deschise" Sie g+umesc +a nes?.ica prin mu.ică" A a . $ouis Renou %loc.% @ Ma++arme asocia.ide+ă „og+indă a !oci+or# H Mier+a% de e-emp+u% c0ntă ca o cascadă de apă pură" In mare+e său roman intitu+at Wolf @olent.0r it cu potopu+" 0nainte de a .iuidi.ă 0n peisaje% cum spune 2+aude+% „+acuri de c0ntec#" $0ngă ea% gra!itatea poetică de!ine mai pro.o+osind nume de .in# %5es CleursM.+orească de-a dreptu+% să 0n.+ori1 ea !rea ca +ucru+ pe care 0+ aude să 0n.+u!iu+ui c0ntă +a r0ndu-i din harpa de aur R" 0n!insă treptat de armonie% . &upă părerea noastră% a!em de-a .ormu+e care e!ocă intimitatea pro.rumoase% at0t de simp+e% at0t de proaspete% s-ar părea că „ne +asă gura apă#" 2ăci putem oare trece su4 tăcere toate 4ucurii+e +im4ii umede > 2um am 0nţe+ege atunci anumite .undă a umidităţii > &e e-emp+u% un imn din 9ig-Neda 8sta4i+e te 0n două r0nduri o apropiere 0ntre mare i +im4ă 5 „S0nu+ +ui Indra% 0nsetat de soma% tre4uie să se ump+e mereu cu ea 5 a a cum marea este totdeauna um. după !0j0itu+ din aquilon.orme monstruoase% cu 4oturi% cu 4u.oarte u oară tristeţe care se răsp0nde te% se scurge i nu !a mai .ără tăcere" Apa este i un mode+ de ca+m i tăcere" Apa adormită i tăcută inserea.ia sunete+or ac!atice at0tea clopote .+at cu apă" &e 0ndată ce tii să !or4e ti% spune Tristan T.i arătate" Ascu+taţi < (laăiola este atunci un suspin specia+ a+ r0u+ui% un suspin sincronic 0n noi% cu o u oară% .ete răpite de .ie rea+ismu+ se 0n a+ă totdeauna" :ederea nu mai gu!ernea.ia !o+untară# dintr-un imn !edic% Froa#telor.i ne!oie de sunete „!er.rumoase+e !oastre !oci#" ' 0n rom3ne te% joc de cu!inte intraducti4i+ D„rau+ g+ume te i rigo+a iroie te#F" DN"T"F .i după a din tempete.oneticii imaginare a ape+or% dacă am ascu+ta trom4e+e i ra.+orească% să 0n.i cum doarme apaE?Dact IF" Se pare că% pentru a 0nţe+ege 4ine tăcerea% su.+ectă% ea este un suspin u or pe care-+ uiţi" Si+a4e+e „+ichide# se 0nmoaie i duc cu e+e imagini+e ce s-au oprit o c+ipă pe o !eche amintire" E+e .u. cit.onetica ade!ărată care este .ace aici cu o „asociaţie# de origine ac!atică"F 2um să e-p+icăm a+tminteri dec0t prin poe.!oru+ este% după cum spune 6au+ *ort% „2u!0ntu+ ce se .a+e+e% dacă am studia 0mpreună strigăte+e i carica turi+e apei care curge din 4ur+ane" 6entru a scuipa .ui#% care să sune cu o anumită 0nsu. după o din eau.

ă !ocea i4roa tei cu cea a mier+ei" .era sunetu+ui% ceea ce conţin% 0n s.ie vor'ită.4esc de ţărmuri 0n ţipete+e na.iinţa ne.era materiei% e+e tee+e pardosite cu um4ră i 0nconjurate de .ica prin ecouri" In!entăm imit0nd" 2redem că dăm urmare rea+u+ui i de .oria prin eu-. ureche poeti.rumoasei Gerda dă i mai mu+t sens mimetismu+ui sunete+or natura+e" 0n /ni!ers totu+ este ecou" &acă păsări+e s0nt% după unii +ing!i ti !isători% primii .regatei#" &e unde i-au 0mprumutat păsări+e de noapte ţipete+e tremurate% .rumoase i rotunde ce se rostogo+esc peste pietre" 3i!on.+eţite 0 i au ecou+ i consonanţa 0n natura !ie# @" Arm3nd Sa+acrou) regăse te de asemenea 0nrudirea eu. ?W august QZBQ TAC$A &E MATERII [@ .orică dintre mier+ă i r0u" &upă ce a remarcat că păsări+e de mare nu c0ntă% e+ se 0ntrea4ă prin ce 0nt0mp+are s-au născut c0ntece+e păsări+or din cr0nguri+e noastre 5 „=tiu% spune e+% o mier+ă crescută +0ngă o m+a tină% ce amesteca 0n c0ntecu+ ei stmete răgu ite i sacadate" 20nta oare pentru 4roa te > Sau era !ictima unei 8?o4sesii ># =i apa e o !astă unitate" Ea armoni.iresc" Sau% cum spune aords-Horth% e+e au o „mu.RTT% T+0ree Zears she groH Aceste corespondenţe dintre imagini i cu!inte s0nt cu ade!ărat corespondenţe sa+utare" /n psihic 0ndurerat% un psihic 0n panică% un psihic pustiit !or .erigi" 6ărea să cuprindă 0n e+ toată tristeţea pe care o poţi simţi .etice > 6entru a reda +ucruri+or !a+oarea +or oracu+ară% tre4uie să +e ascu+tăm din apropiere sau din depărtare > Tre4uie ca e'e să ne hipnoti.erinţă > 2ăci am e.ie !oci pro.ată readuce +a +imitate !oci discordante% c0nd se supune c0ntecu+ui apei -ca unui sunet .i4i+ă dinco+o de care tristeţea de!ine de.itat să spunem""" Ea s-a născut 0n ace+e ceasuri c0nd ara 0ngrămădit 0n noi prea mu+te +ucruri nerostite" R0u+ !ă !a 0n!ăţa să !or4iţi totu i% 0n ciuda su.e+% toate sunete+e naturii moarte sau 0nsu.run.r"% p" @'NF" Am recitit adeseori aceste pagini care m-au .ată% ap+e-c0ndu-se peste p3r+ii% simte cum" trece 0n propriu+ ei chip frumuseţea ce se na#te din sunetul a4ia murmurat# 5 And 4eautZ 4orn o.i u+ de deasupra r0u+ui este !ocea +impede a .ăcut să 0nţe+eg că tri+u+ mier+ei este un crista+ ce cade% o cascadă ce moare" Mier+a nu c0ntă pentru cer% ci pentru o apă apropiată" &upă c0te!a pagini Dp" @E'F% 6oHZs !ede 0n c0n-tecu+ mier+ei% accentu0ndu-i ast.ică umană# 5 Aceste !oci% ascu+tate cu o asemenea .undamenta+ă simpatie% cum să nu .oră% de această meta.ea.ice sau să pună o surdină" 20nd imaginaţia stăp0ne te corespondenţe+e dinamice% imaginile vor'esc cu adevărat.i poetic !oci+e natura+e" Arta are ne!oie să se instruiască prin re.i asemenea c0ntecu+ui mier+ei% se pare că "n-am putea au.e+ 0nrudirea cu apa% „o cascadă me+odioasă de note +ichide% proaspete i tremurătoare% ce pare că !a seca??" &acă nu ar e-ista 0n !oci+e naturii asemenea redu-4+ări onomatopeice% dacă apa% 0n căderea ei% nu ar .e sau tre4uie să +e contemp+ăm > &ouă mari mi cări a+e imaginaru+ui iau na tere +ingă o4iecte 5 toate corpuri+e naturii produc uria i i pitici% .+e-e% mu.onie" &e e-emp+u 5 „Accentu+ specia+ a+ c0ntecu+ui mier+ei% mai impregnat de spiritu+ aeru+ui i a+ apei dec0t orice a+t sunet din +ume% e-ercitase totdeauna asupra +ui ao+.gomotu+ !a+uri+or ump+e imensitatea ceru+ui sau găoacea unei scoici" Imaginaţia !ie tre4uie să trăiască aceste două mi cări" Ea nu aude dec0t !oci+e care se apropie sau !oci+e care se 0ndepărtea.remătătoare% ce par a răspunde unui ecou su4teran printre ruine > „Ast.nădejde# Dtrad"% .R&Sa.a+e a+e păsări+or ac!atice% orăcăitu+ 4roa te+or 0n horcăitu+ apei% uieratu+ trestii+or 0n c0ntecu+ 4otgrosu-+ui% !uietu+ . murmuring sound Sha++ pass into her .i ajutate de prospeţimea p0r0u+ui sau a r0u+ui" &ar !a tre4ui ca această prospeţime să .urtunii 0n ce a+ .ericită să !or4ească r0u+ui" :eniţi% o% prieteni% 0n dimineaţa +uminoasă% să c0n-taţi !oca+e+e r0u+ui < /nde-i prima noastră su.ă 0ncă un strop de puritate" *aptu+ că ao+.apt 0+ traducem 0n termeni umani" Imit0nd r0u+% i mier+a proiectea.ită 0n . ea tre4uie să amp+i.ă" 2e+ care ascu+tă +ucruri+e tie că e+e !or !or4i sau prea tare sau prea 0ncet" Tre4uie să ne gră4im să +e au.uism% energia prin poem" :ă !a spune% c+ipă de c+ipă% cu!inte .undamenta+" R0u+% .ără să treci +inia in !i. :a tre4ui ca .meta.oneticieni ce i-au inspirat pe oameni% e+e 0nse+e au imitat !oci+e naturii" juinet% care a ascu+tat 0nde+ung !oci+e ţinuturi+or Curgundia i Cresse% regăse te „c+ipocitu+ !a+uri+or ce se i.e.im" 2ascada !uie te% iar r0u+ murmură" Imaginaţia este o ma#ină de sunete. :om 0nţe+ege corespondenţa dintre imagini i sunet% dacă !om medita asupra „acestor !ersuri su4ti+e% 0n care o .+u!iu+% cascada au deci un +im4aj pe care oa-Yrnenii 0+ 0nţe+eg 0n mod . o atracţie misterioasă" 6ărea să conţină% 0n s.ace" a. So+ent este tocmai !ictima unei imitaţii i că mier+a au.erinţe+or i a amintiri+or% e+ !ă !a 0n!ăţa eu.

$/$ : Apa maternă i apa .N2$/\IE :or4irea apei """"""""""" """" [) .$/$ III 2omp+e-u+ +ui 2aron" 2omp+e-u+ .eminină""""""" 2A6IT.$/$ :II Supremaţia apei du+ci""""""""" 2A6IT.$/$ :III Apa !io+entă""""""""""" 2.e+iei 2A6IT.&/2ERE Imaginaţie i materie """"""""" 2A6IT.$/$ II Ape+e adinei% ape+e stătătoare% ape+e moarte" „Apa grea?@ 0n re!eria &(i Edgar 6oe"""""" 2A6IT.$/$ I: Ape+e compuse""""""""""" 2A6IT.i% ape+e primă!ăratice i ape+e curgătoare" 2ondiţii+e o4iecti!e a+e narcisismu+ui" Ape+e 0ndrăgostite 2A6IT..icare" Mora+a apei""""" 2A6IT.$/$ :I 6uritate i puri.$/$ I Ape+e +impe.INTR.