You are on page 1of 106

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

MODUL PEMBELAJARAN
BAHASA TAMIL
(Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil)

Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2013

Cetakan Pertama 2013


Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian
artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan
cara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara
lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian
Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

:
:
:
:

!!

16.01.2012

10.00
2.00
3152, , , .

,

:
x
x ,

.
: 017-2344921


:
.

!
,

, , ,
, ,
.

x
x
x
x

:
.
.
24 .
.
, , ,
.

.
: 017-2498768
: 234, , 70400 , .

1.

?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2.


?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4.


.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5.

?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6.


? ?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

::
RM3.00

500

1. ?
2.

3. ?
4. ?
5. ?

..

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

. ,

.


. , , ,

.

.
. ,
.
.

.
,

. ,

1.

_____________ . ( )

2.

_____________

. (

)
3.

4.

_____________ . ( )
_____________ . (

)
5.

_____________ . ( )

6.

_____________ . ( )

7.

8.

_____________ . ( )

9.

_____________ . ( )

10.

_____________ . ( )

_____________ . ( )

2
,
1

. ,

,
.

( .


( . )

RM 11.00

RM 25.00

RM 12.50

RM 20.80

RM 6.50

RM 8.50

RM 8.50

RM 14.50

RM 18.00

RM 20.00

RM 20.00

RM 26.00

RM 22.50

RM 25.00

2

2

, ,
.

, 11-

.
,


.

.

,


. ,
. ,
.
,

.
,

.

.
.

.

( RM)

(3--12 )

RM 8.00

RM 10.50

RM 16.00

RM 20.00


(55 )
-

RM

RM 10.00

5.50

RM 5.00

8.00

4.00

8.00

6.00

10

2

4

.
.

.
. . .
, ,

, ?
.


, , ,
. ,

. ,
, .

11

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

12

, .

: 10.09.2011
: 2.30
:

:


;
;
.,


;
.
: .
019-2434563
.
019-2244991

13

, . ?

: . . ?

: .


?
: ; ;
.

. .

14

3
,
1

.

1

15

3

2

,
.
16 , 32
.
.
, .
, , ,
, ,
.

.
, 8 8

.

.

. .


, , , ,

.

, ,
, .


.


, , , , , , ,
.


.

.
.

.
.

16

. ,
,
. , .

. ,
.

. .
, , ,
.
.

.
. , ,
.

17

1.

: _________________, _________________, _________________

2.

: _________________, _________________, _________________

3.

: _________________, _________________, _________________

4.

: _________________, _________________, _________________

18

1.

________________________________

2.

________________________________

3.

________________________________

19

3

5

.

?

,
,
,

, ?
,
. . . . ???

,
! ,
.

?

, .
.

. . .

20

3

6

1.


.


. , .

2.

. ,
.

.

3. .

. ,

.

4.


.

.

5.
.
. ,

.

21

, ,
.

.
. .
.

.

.


.

.
.
.
?
?

22

, , .

1.________________

1.________________

1.________________

2.________________

2.________________

2.________________

3.________________

3.________________

3.________________

4.________________

4.________________

4.________________

5.________________

5.________________

5.________________

6.________________

6.________________

6.________________

7.________________

7.________________

7.________________

23

.
1.

: __________________________________________________________

2.

: __________________________________________________________

3.

: __________________________________________________________

4.

: __________________________________________________________

5.

: __________________________________________________________

6.

: __________________________________________________________

7.

: __________________________________________________________

8.

: __________________________________________________________

9.

: __________________________________________________________

10.

: __________________________________________________________

24

.
4


1. .......... ?
2. .........
?

3. ......... ?

1. ........?
4 ............

.
3 .........
.

25

4
,
1

26

4
,

1. 5
2.

3.
4.

27

.
.
.
.
.

.

.

.

.
.
.
, ,
.

.
.

.

28

4

3

29

.
14, ,
48000 ,
.
28 2011

,
. .
.

,
.

.
.

, 14

3.00 .

.
.
,
.
. .
.
.

. , .
.

.

6.00 .

.
. .

30

1. ?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. ?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. ?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. ?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4

31

4

6

, .

32

4

7

1.

____________
2.

_____________

.
3.

___________ .
4. _________

.
5.

___________

.
6.


____________

33

, .

,
,
. .
, !
! . .

,
, , .
,
, .

.
.
, .
;
.

34

,
.
1. .
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. .
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. .
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. .
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. .
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. . .
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7. .
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8. .
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

35


.
.
.
6 8 , 5 7
.


.

.
, , ,
,
, ,
. 2 4
; .

.
,

. ,
. ,
.

. ,
, , , .
.

.
.
.
,

36

!


!
!

:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

37

1. ?
______________________________________________

2. ?
______________________________________________

3. ?
______________________________________________

4. ?
___________________________________________________

38!
!
!
!
!
!
!

1. ?
____________________________________________

2. ?
____________________________________________
3. ?
___________________________________________
4. ?
___________________________________________

39

________________________________.

: _____________________________
_____________________________
_____________________________

40

:-

:-

___________ _________
_____________

41

, .

.
. ,

. ; ; .
.
.


. ,
.

?
? .

,
.
,
. !
!
.
,
. ........,

42

1. . _________________,
.

2. . _________________,

3. . _____________,
.

4. . _____________,

5. . _____________,

6. . _____________, .

43

6
6
1

. .

.

.

44

, , .


.
. ,
.
,

.
.
.

.
. ,
() .
, .
.
.

45

1. -

.
.

2.

3. -

.
.

4. -

46

1.

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

2.

3.

4.

5.

47

, ,
.

1. _________________(, )

2. __________________

(, ) .

3. _________________ (, )

4. _____________________

(, ).
5.

_________________ (, ).

48

6

5

.
.
.
.
, .

.
.


.
.

.
.

.
,

.
.

49

6

6

1.
.

2.
.
.

3.
.

.

4. .
,
.

50

, .

1. .
2.
.
3.

4.

5. .
6. .

51

. .


.
.

52

1.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. .
.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. .
.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. .
.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53

7
,
1

.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

54

7

2

!!

1.

2.


!

?

?

.
!

3.

4.
! !

.
!
.
.

5.

6.
! !

? .!

55

7.


...

!


!

9.

8.

! !

? .

.
,
.

.

10.

! !

.

.
!
.
.

56

7

3

1. ?
______________________________________________________
_____________________________________________________
2. ?
______________________________________________________
_____________________________________________________
3.

?
______________________________________________________
_____________________________________________________
4. ?
______________________________________________________
_____________________________________________________
5.
?
______________________________________________________
_____________________________________________________

57

1.
!

?
?

2. !
!
.
, !

4. ... !
.

3. ! !
.
,

. .

58

7


\

5.
.

1.

2.

3.

59

.
1.


!
!

.

.
2.

!
.

.
3.

. . . . . . . !

60

1. ?

2. ?

3. ?

4.

61

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

62

1.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

63

64

.
,

. ,
. . ,
.. ,
.
.


. , .
.

. , ,
, ,
.

.

.
,

.
.
,
.

; . ,

.G

65


,
. .

. .

.
..
.
, , .

.
. .
.
, ,

66

,, .

1.
______

____
. ( / )

2. ______ ________
. ( / )

3. _____
________ .
( / )

4. __________
______________ . ( / )

67

1.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
2. -
__________________________________________________________
__________________________________________________________
3. -
__________________________________________________________
__________________________________________________________
4. -
__________________________________________________________
__________________________________________________________

68

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

69( ) ( )
( )
.
. :-

i.

ii.

iii.


.
.
. :-

i.

= ( )

ii.

( )

iii.

( )

70


1.

= _____________________

2.

= _____________________

3.

= _____________________

4.

= _____________________

5.

= _____________________

6.

= _____________________

7.

= _____________________

8.

= _____________________

9.

= ______________________

10.

= ______________________

= ______________________

11.

12.

= _______________________

13.

= _______________________

71

1.

2.

= _____________________

= _____________________

3.

= _____________________

4.

= _____________________

5.

= _____________________

6.

= _____________________

7.

= _____________________

8.

= ______________________

9.

= ______________________

10. +

= ______________________

11. +

= _______________________

12. +

= _______________________

72

1.

2.

3.

4.

5.

73

9
,
1


.

.
.

70

. ,
,


.
,

,

.


.

74

9

2


20 -

.

. ,
100
.87

.

. ,

.

75

9

3

2000
35 .
..
.
2006-

. 1950-


. , 2001
. ,

1989
.
1979
.

76

.

.

.

. , , ,
.

, , ,
.

. ,
.
.

. ,.

77

9

5

.
.

! .

. .

78

79

.
,

. ,

. ,
.

.

.

. .

80


.


.
1)_______________ .2)_________________ . ,

3)__________________ .
, !
?
.
, .
, 4)______________

.
5)______________ . ,
. 6)______________
.

81

.
1.
.
2.

___________ (, )

. ___________(,
) .

3.
______________ ( ,
) .
4. ____________( , )
.

82

10
,
1

, , ..
.


.

.

.


.

.
,
.

83

10
,

, , .

84

10


.
.
. 27.08.1910 .
1928
.

.
.
.
,

.

.

.


, .
.
, ,
. , 1978-
.


.

85

10

86

10

87

10

1. ?

2.
?

3. ?

4. ?

5.
?

88


-
!
-
!

!
-
!
-

! -
!
-
!
-
!
-

89

10

1. ?

2. ?

3.

4.

5.
?

90

10


.
-

91

10

1. ?
________________________________________________________________________

2. ?
________________________________________________________________________

3. ?
________________________________________________________________________

4. ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

92

10

6

1863

12.
1893.
, ..
1902


93

10

7


,
.

94

10

( 3 )


,
.

:__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

95

10

1. .
.

2. .
.

3. .
.

4.

96

10

1.

= ________________

2.

= ________________

3.

= ________________

4.

= ________________

= ________________

5.

1.

= ________________

2.

= ________________

3.

= ________________

4. = ________________
5.

= ________________

97

10

10

1.

_____________ ( )

2. _____________ (
3.
(
4.

) .

__________________

______________ (

.
5. _______________________
( )
6.

_____________ ( ) .

_______________ (

.
7.

____________ (

98

10

,
.

. ,

. .

. .

99

10

, ,
.

1.

________________________________________________________________________

2.

________________________________________________________________________

3.
.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

100