UNIVERSITATEA SPIRU HARET DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Lector univ.dr. Roxana Tudorică

Lector univ. drd. Nadia Florea

CAIET DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

2007

Student:………………………………………………Anul de studiu:…… Telefon:…………………… Facultatea:…………………………. Specialitatea:……………………….. Unitatea de învăţământ pilot ……………………………………………………………sector…….. Adresa unităţii de învăţământ: ………………………………………………………………………. Telefon/fax: ………………………… Mijloace de transport: ………………………………………………………………………………… Profesor mentor: Directorul unităţii de învăţământ pilot (semnătură şi ştampilă):

Coordonatorul practicii pedagogice din Universitatea Spiru Haret: Directorul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic: Decanul facultăţii:

2

CUPRINS Obiectivele practicii pedagogice Conţinutul şi secvenţele practicii pedagogice Planificarea activităţilor de practică pedagogică 3.1. Orarul săptămânal al profesorului mentor 3.2. Planificarea lecţiilor de probă şi a lecţiei finale Evaluarea practicii pedagogice: A) Documentele portofoliului de evaluare: 4.1. Fişa de asistenţă 4.2. Grilă de observare a lecţiei 4.3. Planificare calendaristică 4.4. Proiectul unităţii de învăţare 4.5. Proiect de lecţie 4.6. Proiect didactic pentru activităţi educative 4.6.1. Proiect didactic pentru activitate extraşcolară 4.6.2. Proiect didactic pentru dirigenţie 4.7. Fişă de caracterizare psihopedagogică 4.8 Fişe de evaluare a lecţiilor 4.8.1. Fişă de evalua a lecţiei de probă nr.1 4.8.2. Fişă de evalua a lecţiei de probă nr.2 4.8.3. Fişă de evaluare a lecţiei finale B) Proiect didactic-sinteză 1. Obiectivele practicii pedagogice. Practica pedagogică, parte integrantă a procesului de învăţământ, are următoarele obiective: - consolidarea şi aprofundarea pregătirii de specialitate, psihopedagogice şi metodice; - învăţarea, exersarea şi formarea abilităţilor şi competenţelor necesare exercitării profesiunii didactice; - cunoaşterea documentelor şcolare care fundamentează organizarea şi conducerea procesului didactic; - aplicarea particularizată la disciplinele de învăţământ a tuturor componentelor procesului general de predare-învăţare-evaluare (principiile, finalităţile, conţinutul, metodele, mijloacele, formele de organizare, sistemele de evaluare a rezultatelor şcolare); - formarea şi dezvoltarea abilităţilor practice de proiectare didactică; - efectuarea şi exersarea unor acţiuni specifice procesului de învăţământ pe baza pregătirii teoretice de psihologia educaţiei, pedagogie, didactică a specialităţii; - formarea capacităţii de cunoaştere a elevilor (individual şi în grupul şcolar), în vederea tratării diferenţiate a acestora; 3

cultivarea abilităţilor şi a capacităţilor de autoevaluare şi de integrare a rezultatelor autoevaluării în proiecţia personală a dezvoltării profesionale. 2. Conţinutul şi secvenţele practicii pedagogice a) Componentele de bază ale conţinutului practicii pedagogice sunt: - cunoaşterea unităţilor de învăţământ, ca organizaţii sociale având ca misiune formarea, educarea şi socializarea tinerei generaţii; - cunoaşterea structurii organizatorice, a relaţiilor funcţionale dintre compartimentele şi serviciile componente, a sistemelor manageriale ale unităţilor şcolare; - cunoaşterea sistemului de activităţi didactice, educaţionale, administrative, economico-financiare, etc., a relaţiilor şi a interacţiunilor reciproce dintre acestea; - înţelegerea raporturilor reciproce dintre şcoală-familie-organizaţiile sociale şi ale administraţiei locale, comunităţile locale şi a schimburilor permanente cu mediul în care acţionează; - asimilarea principalelor componente, calificări, responsabilităţi, îndatoriri şi drepturi ale profesiei de cadru didactic ; - capacitatea de transpunere a conţinutului ştiinţific, de specialitate al obiectelor de studiu, în conţinuturi didactice, în măsură să facă posibilă şi accesibilă însuşirea de către elevi a valorilor ştiinţei, tehnologiei şi culturii; - construirea de demersuri şi strategii didactice adecvate finalităţilor şi conţinuturilor disciplinelor de studiu, formarea şi dezvoltarea deprinderilor de apreciere şi susţinere a activităţilor didactice cu elevii; - formarea abilităţilor şi a capacităţii de observare şi de studiere a particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor; - dezvoltarea capacităţii de evaluare şi apreciere a activităţilor instructiv-educative proprii, ale elevilor şi ale colegilor. b) Structura practicii pedagogice. Sistemul practicii pedagogice este structurat şi conţine următoarele etape şi secvenţe: - etapa pregătitoare, de început a practicii, în care se realizează primul contact cu realităţile unităţilor şcolare şi se asigură cunoaşterea de către studenţi a tuturor elementelor teoretice şi a instrumentelor necesare pentru trecerea la efectuarea propriu-zisă a activităţilor practice; - practica observatorie care urmăreşte formarea capacităţilor de identificare a principalelor componente ale procesului de învăţământ, precizarea etapelor activităţilor didactice în succesiunea lor şi a capacităţii de observare a fiecărui eveniment al diferitelor forme de activităţi didactice (tipuri de lecţii, activităţi educative şcolare şi extraşcolare, dirigenţie etc.); - proiectarea didactică care se concretizează în realizarea următoarelor documente şcolare: planificare calendaristică, proiectarea unei unităţi de învăţare, proiectarea principalelor tipuri de lecţii; stabilirea, în timp util, a datelor necesare acţiunilor de proiectare, analiza curriculumului şcolar, identificarea obiectivelor cadru/competenţelor generale şi a obiectivelor de referinţă/competenţe specifice, diagnoza nivelului de pregătire a elevilor ca premisă în formularea obiectivelor operaţionale ale lecţiei; - desfăşurarea lecţiilor de probă şi a lecţiilor finale, care presupune construirea de demersuri didactice bazate pe adoptarea de strategii didactice adecvate conţinuturilor şi finalităţilor educaţionale urmărite; integrarea acţiunilor evaluative în funcţie de celelalte componente ale procesului didactic; exersarea capacităţilor de stimulare a creativităţii, motivaţiei, interesului elevilor prin intermediul interacţiunilor şi comunicării educaţionale; - integrarea feed-back-ului în proiecţia personală a dezvoltării profesionale prin analiza şi autoanaliza activităţilor educaţionale (lecţii, activităţi extraşcolare, ore de dirigenţie) desfăşurate. c) Îndrumarea practicii pedagogice Practica pedagogică, în ansamblul său este coordonată de către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 4

-

şi se efectuează în şcolile pilot de aplicaţie, stabilite de inspectoratele şcolare, pe baza unor protocoale încheiate între Rectoratul Universităţii şi inspectorate. Îndrumarea şi realizarea efectivă a practicii pedagogice este asigurată: a) de personalul didactic al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic şi al facultăţilor de profil care: - face legătura cu conducerile şcolilor şi cu profesorii-mentori care vor îndruma nemijlocit practica studenţilor; - asigură documentaţia ştiinţifică necesară studenţilor în pregătirea activităţilor din cadrul practicii pedagogice; - analizează şi avizează proiectele didactice pentru fiecare tip de activităţi practice ale studenţilor; - analizează şi evaluează împreună cu profesorii- mentori rezultatele obţinute de studenţi la practica pedagogică; - înscrie în documentele şcolare de evidenţă-activităţile fiecărui student efectuate în perioadele de practică pedagogică. b) de către profesorii-mentori din şcolile pilot (de aplicaţie), care acţionează ca agenţi şi garanţi ai realizării şi calităţii practicii pedagogice asigurând: - planificarea activităţilor instructiv-educative înscrise în programele de practică; - repartizarea săptămânală a studenţilor la activităţile didactice pe care le desfăşoară profesorii-mentori; - îndrumarea ştiinţifică de specialitate şi didactică a studenţilor pentru toate categoriile şi tipurile de activităţi practice ce se realizează, pe toată durata practicii pedagogice; - analizează, apreciază şi evaluează rezultatele obţinute de studenţi la practica pedagogică. Desfăşurarea optimă şi realizarea corespunzătoare a obiectivelor practicii pedagogice implică în mod necesar participarea efectivă şi responsabilă a studenţilor la toate acţiunile, proiectele şi programele înscrise în sistemul general al practicii pedagogice, componentă organică, esenţială a pregătirii pentru profesiunea didactică.

5

3.PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ 3.1.ORARUL SĂPTĂMÂNAL AL PROFESORULUI MENTOR (pentru orele şi activităţile demonstrative) ORA 8 9 10 11 12 13 LUNI Disciplina TIC TIC TAC TAC Clasa IX D IX D XI C XI C MARŢI Disciplina TAC TAC TIC TIC Clasa XI D XI D IX C IX C MIERCURI Disciplina TIC TIC TIC TAC TAC Clasa IX B IX B XF XI B XI B JOI Disciplina VINERI Clasa Disciplina TAC TAC TIC XC TIC XB XB Clasa XIIA XIIA IX A IX A

TIC TIC Dirigentie

3.2.PLANIFICAREA LECŢIILOR DE PROBĂ ŞI A LECŢIEI FINALE Lecţia de probă nr.1 Data/Ora Subiectul Luni, ora 8-9 Reţele de calculatoare Lecţia de probă nr.2 Data/Ora Subiectul Clasa Prezentarea Miercuri, primelor XF ora 10-11 noţiuni de calcul tabelar Lecţia finală Subiectul Test de verificare şi apreciere a rezultatelor şcolare

Clasa IX D

Data/Ora Joi, ora 11-12

Clasa XC

4.EVALUAREA PRACTICII PEDAGOGICE: 6

A) Documentele portofoliului de evaluare 4.1.Fişa de asistenţă Data: Clasa : IX-a A Durata : 50 minute Nr. de elevi (prezenţi/înscrişi) : 29/32 Disciplina : TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SI COMUNICAŢIEI Unitatea de învăţare : Mijloace moderne de comunicare- Internet Subiectul lecţiei : test de evaluare Tipul lecţiei1 : de verificare si apreciere a rezultatelor scolare Scopurile lecţiei/O.R./C.S. : Verificarea deprinderilor de utilizare a mijloacelor moderne de comunicare – reţeaua Internet Obiective operaţionale : La sfarşitul orei elevii vor şti să : O1:definească noţiunile legate de „arhitectura” Internetului O2:enumere serviciile oferite în Internet şi descrierea acestora O3:clasifice şi să folosească modul de adresare în Internet  Strategii didactice: - Metode de invatamant: • Metode de comunicare orala: conversatia in etapa de organizare a clasei si in etapa de autoevaluare si evaluare • Metode bazate pe actiune: exercitii - Forme de organizare a activitatii de evaluare: • individuala in etapa de rezolvare a testului si de autoevaluare • colectiva in etapa de apreciere a lucrarii - Forme de dirijare a activitatii de evaluare: • dirijata de profesor, prin materiale didactice; • independenta - Resurse psihologice ale desfasurarii activitatii: • Capacitatea de invatare a clasei  Elevii si-au insusit notiunile teoretice predate la capitolul Mijloace moderne de comunicare- Internet, precum si modul de utilizare a acestuia. • Diagnosticul motivatiei
1

Fişă de asistenţă aplicabilă la toate tipurile de lecţie (dobândire de cunoştinţe, mixtă, formare de priceperi şi deprinderi, recapitulare şi evaluare) şi la toate lecţiile şi activităţile demonstrative la care s-a asistat

7

-

 Interesul pentru insusirea cunostintelor necesare este acelasi la intregul colectiv • Motivatie  Se vor constientiza elevii de necesitatea utilizarii Internetului pentru documentare, comunicare si prezentarea informatiilor din domeniul propriu de activitate Resurse materiale: • test cu itemi cu alegere multipla, cu raspuns scurt/ de completare, de tip pereche, cu alegere duala • barem de notare detaliat a testului • flipchart • materiale bibliografice:  Pentru elevi: • Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, M.Milosescu, Editura Didactica si pedagogica, 2005  Pentru profesor: • Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, M.Milosescu, Editura Didactica si pedagogica, 2005 • Tehnologia informatiei si a comunicatiilor,Radu Marsanu, Anca Elena Voicu, LiceeALL2000
• Moment organizatoric: Pregătirea lecţiei - Intocmirea proiectului didactic, unităţii de învăţare, - Conceperea variantelor de test, a punctajului şi grilei de notare •Organizarea si pregătirea clasei pentru test(2min) - Verificarea frecvenţei elevilor - Verificarea existenţei resurselor materiale •Captarea atenţiei elevilor (2 min) - Prezentarea conţinutului ce urmează a fi verificat şi forma de evaluare - Distribuirea testelor cu itemi cu alegere multiplă, cu răspuns scurt/ de completare, de tip pereche, cu alegere duală. •Desfăşurarea testului(25 min) •Autoevaluarea testului(10min) - Elevii sunt rugaţi să aprecieze răspunsurile din lucrarea colegului şi să le noteze conform baremului de notare indicat. •Predarea testului (1 min) - Elevii sunt rugaţi să predea lucrările profesorului. •Aprecierea rezultatelor (10 min) Intrebari si observatii pe baza discutiilor cu profesorul mentor În alcătuirea unui test este indicat să se folosească mai multe tipuri de itemi (in acest caz se folosesc itemi cu alegere

Desfasurarea lectiei

-

multipla, cu raspuns scurt/ de completare, de tip pereche, cu alegere duala) pentru ca elevii să poată da răspunsuri variate. Prezentarea baremului de notare le dă elevilor posibilitatea să se autoevalueze şi, evaluând lucrarea colegului, să înţeleagă modul de notare a unui test. Dupa încheierea testului se face o verificare orală a răspunsurilor de către elevi sub conducerea profesorului, astfel aceştia având posibilitatea de a înţelege ce au

8

-

4.1.Fişa de asistenţă

Profesorul stabileşte împreună cu elevii răspunsurile corecte, ele sunt notate pe flipchart. simultan, dacă timpul permite, profesorul va nota la întâmplare câteva lucrări Profesorul face aprecieri cu privire la modul de desfăşurare a activităţii şi a rezultatelor parţiale

greşit şi de a reţine răspunsurile corecte.

Data:23.02.2007 Clasa : IX-a C Durata : 50 minute Nr. de elevi (prezenţi/înscrişi) : 27/29 Disciplina : TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SI COMUNICAŢIEI Unitatea de învăţare : Formatarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui procesor de texte Subiectul lecţiei : Împârţirea (splitarea) liniilor şi coloanelor în tabelele word Tipul lecţiei2 : Dobândire de noi cunoştinţe Scopurile lecţiei/O.R./C.S. : Dobândirea de abilităţi de lucru cu tabele folosind Microsoft Word din cadrul pachetului Microsoft Office Obiective operaţionale : La sfarşitul orei elevii vor şti să : O1: utilizeze editorul de texte Microsoft Word O2: lucreze cu tabele în cadrul Microsoft Word O3: proiecteze tabele cu rubricaţie complexă (coloane intercalate).  Strategii didactice: - Metode de invatamant: • Metode de comunicare orala: conversatia in etapa de organizare a clasei si in etapa de autoevaluare si evaluare • Metode bazate pe actiune: exercitii - Forme de dirijare a activitatii de evaluare: • dirijata de profesor, prin materiale didactice; • independenta - Resurse materiale: • Fişe de lucru • Suport de curs • materiale bibliografice:  Pentru elevi: • Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, M.Milosescu, Editura Didactica si pedagogica, 2005
2

Fişă de asistenţă aplicabilă la toate tipurile de lecţie (dobândire de cunoştinţe, mixtă, formare de priceperi şi deprinderi, recapitulare şi evaluare) şi la toate lecţiile şi activităţile demonstrative la care s-a asistat

9

 Pentru profesor: • Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, M.Milosescu, Editura Didactica si pedagogica, 2005 • Tehnologia informatiei si a comunicatiilor,Radu Marsanu, Anca Elena Voicu, LiceeALL2000
Desfasurarea lectiei 1. Moment organizatoric. 2. Enunţarea titlului şi formularea obiectivelor. 3. Scurtă recapitulare: - Pentru proiectarea unui tabel activez Table apoi: a. Format b. Table AutoFormat sau Insert. - La ce foloseşte opţiunea Formula… ? 4. Prezentarea conţinutului: - Pentru realizarea tabelelor mai complicate se poate utiliza atât editorul automat de tabele cât şi “creionul” sau “guma” puse la dispoziţie de Microsoft Word. - Opţiunea Table Autoformat pune la dispoziţia utilizatorilor o întreagă colecţie de formate în care pot fi “îmbrăcate” tabelele brute create. 5. Distribuirea fişelor. 6. Sarcină de lucru suplimentară Să se răspundă la următoarele întrebări: a.- La ce foloseşte funcţia Product ? b.- Ce semn se pune în faţa unei formule ? c.- Ce paşi se parcurg pentru a efectua un total pe orizontală într-un tabel ? d.- Se pot efectua şi calcule pe verticală ? e.- Ce înseamnă Above ? f.- Ce facilităţi oferă “guma” în desenarea tabelelor ? 7. Fixarea prin întrebări: a. Fixarea terminologiei: - ce efect are autoformatarea unui tabel ? - ce înţelegeţi prin Cap de tabel ? - ce înseamnă formatarea titlului ? b. Fixarea acţiunilor: - pentru a desena linii în interiorul unui tabel, activăm: a. DrawTable b. Insert sau c. AutoFit ? - pentru dezactivarea creionului, facem: a. clic sau b. clic-clic - pentru calculul unui total pe orizontală utilizeăm: a. funcţia Sum(Abowe) sau b. Sum(Left) ? Intrebari si observatii pe baza discutiilor cu profesorul mentor

Fixarea cunoştinţelor este importantă deoarece în acest fel elevul pleacă cu o parte din cunoştinţele noi însuşite din clasă şi totodată are posibilitatea de a pune întrebări în cazul în care nu a înţeles ceva din explicaţiile profesorului Se lucrează mult pe sistemul întrebărirăspunsuri, între profesor şi elevi existând un dialog permanent.

10

8. Notarea activităţii şi anunţarea temei orei următoare: Data viitoare vom învăţa să ilustrăm paginile Word.

Exerciţiul nr.1 a) Deschideţi documentul Evidenţă_vânzări.doc; scrieţi titlul utilizând WordArt: Situaţia vânzărilor pe primele 5 luni b) Sub titlu, desenaţi tabelul:
Vânzări pe lunare Grup de produse Televizoare Frigidere Maşini de spălat Aspiratoare Totalul: Ianuarie 134 104 27 77 Februarie 138 112 56 68 Martie 125 98 47 81 Aprilie 131 102 63 91 Mai 138 106 52 84 Vânzări pe 5 luni

în anul 2006

c) Calculaţi totalurile pe semestre şi anuale, utilizând formule. d) Îmbrăcaţi tabelul obţinut într-un format ales din colecţia TableAutoFormat. Rezolvare: a)-deschidem fişierul Evidenţă_vânzări.doc : - clic-dr New Microsoft Word Document - introducem numele  - clic-clic deschidem  - scriem titlul cu Word Art  b)-Generăm tabelul cu 2 coloane şi 6 linii: - clic pe  Table  Insert  Table

- introducem nr. linii şi coloane  - apoi OK 11

- înălţăm prima coloană( cu mouse-ul) - activăm creionul 

Table Draw Table 

- trasăm o linie  - împărţin coloana mijlocie în cinci (cu creionul)  - începem să introducem datele în tabel c)- Calculăm totalurile pe semestre (verticală) - poziţionez sub coloana Ianuarie - clic pe  Table  Formula… - introducem formula  =SUM(ABOWE) - apoi OK - pentru calculul  adunărilor pe orizontală d)- Îmbrăcăm tabelul (autoformatare): - selectăm tabelu ( clic pe cruciuliţa din stânga-sus)  - clic pe  Table  Table AutoFormat …

- aleg modelul preferat - apoi Apply

Exerciţiul nr.2 a) În fişierul Evidenţă_semestrială.doc scrieţi titlul: Situaţia vânzărilor pe primul semestru b) Sub titlu, desenaţi tabelul:

12

4.1.Fişa de asistenţă Data:29.03.2007 Clasa : XI D Durata: 50 minute Nr. de elevi (prezenţi/înscrişi) : 29/32 Disciplina : TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SI COMUNICAŢIEI Unitatea de învăţare : Utilizarea aplicatiilor specializate pentru realizarea unor operatii de prelucrare grafica Subiectul lecţiei : Functii specifice de desenare ,linii drepte,curbe, dreptunghiuri, elipse Tipul lecţiei3 : Lectie mixta (comunicare/însuşire de noi cunoştinţe ; formarea sau consolidarea anumitor deprinderi ) Scopurile lecţiei/O.R./C.S. : La sfarşitul acestei ore elevii vor fi capabili să utilizeze funcţiile grafice ale editoarelor grafice Obiective operaţionale : La sfarşitul orei elevii vor şti să : O1: utilizeze instrumentele dreptunghi,e lipsa O2: utilizeze instrumentul linie dreapta,linie curba O3: folseasca comenzile de rotire, ingustare/alungire a imaginii O4: cunoasca modalitatile de modificare a culorii sau grosimii conturului Strategii didactice: Procedee de instruire: -explicaţia în etape de comunicare; -învăţarea prin descoperire, prin rezolvarea de aplicaţii; -conversaţia de consolidare în etapa de fixare a cunoştinţelor. Forme de organizare: -frontală Forme de dirijare: dirijată de profesor Resurse materiale: -material bibliografic: -manual,calculator, fişă de lucru, Internet Metode de evaluare:
3

Fişă de asistenţă aplicabilă la toate tipurile de lecţie (dobândire de cunoştinţe, mixtă, formare de priceperi şi deprinderi, recapitulare şi evaluare) şi la toate lecţiile şi activităţile demonstrative la care s-a asistat

13

- chestionare orală - verificare prin lucru în echipă (fişa de lucru şi calculatorul) - observare sistematica a elevilor
Desfasurarea lectiei 1. Organizarea şi pregătirea clasei (1 min): verificarea frecvenţei elevilor; verificarea stării reţelei de calculatoare 2. Captarea atenţiei elevilor(1 min): - anunţarea subiectului temei respective; - anunţarea obiectivelor urmarite; - anunţarea modului de desfăşurare a activităţii. 3. Actualizarea cunostintelor anterioare(5 min): - care sunt principalele instrumente de desenare? pensula de diferite grosimi, creion, radiera, - cum se lucreaza cu caseta de culori? se foloseste butonul de umplere 4.Transmiterea noilor cunostinte (15min): Editorul grafic Paint dispune de posibilitatea trasarii unor forme geometrice de baza : elipsa (cerc), dreptunghi precum si a unor contururi neregulate Exista 3 optiuni la trasarea acesora : - dreptunghi (elipsa, poligon) gol - dreptunghi plin cu contur - dreptunghi plin fara contur Mai sunt de asemenea accesibile instrumente de trasare a liniilor drepte si curbe, de diferite grosimi, selectate din caseta cu optiuniModul de utilizare: - se selecteaza instrumentul dorit - culoarea de contur se selecteaza dand click stanga pe una din culorile din paleta , sau dublu click pt acces la alte culori - culoarea de umplere a conturului se obtine cu click dreapta pe una din casutele paletei de culori - tinand butonul stanga apasat deplasam mouse-ului pana la obtinerea dimensiunii dorite -daca nu am obtinut forma sau dimensiunea dorita ,se poate anula actiunea cu comanda Undo Trasarea liniilor se face prin selectarea cu mouse-ul a instrumentului dorit si deplasarea cu butonul stang apasat pana la obtinerea formei dorite. In prealabil , trebuie aleasa culoare si grosimea dorita. Pentru liniile curbe, dupa eliberarea butonului mouse-ului se da din nou click stanga pe un punct al liniei, si se trage intr-o alta directiePentru mai multa precizie in realizarea desenelor se recomanda a se utiliza instrumentul "lupa" care permite marirea imaginii de 2, 4, 6 ori, ( sau utilizarea comenzii Image/ Zoom/ Large) dupa care se revine la scara normala. Intrebari si observatii pe baza discutiilor cu profesorul mentor

14

5.Consolidarea cunostintelor(25 min):

•Profesorul propune spre realizare o fişă de aplicaţii. Solicită elevilor prezentarea modalităţilor de realizare a aplicaţiilor.
elevii realizeaza sarcinile de pe fisa de lucru, modifica dimensiunea , culoarea desenului obtinut 6.Evaluarea (5 min): Se verifica daca elevii si-au terminat sarcinile propuse pe fisa de lucru, se studiaza aspectul paginii si modul de salvare al aplicatiilor. Se vor face aprecieri individuale şi colective asupra activităţii desfăşurate. Eevii sunt atenţi la aprecieri şi la recomandările făcute de profesor

4.1.Fişa de asistenţă Data: 29.11.2006 Clasa : XII A Durata: 100 minute Nr. de elevi (prezenţi/înscrişi) : 29/32 Disciplina : TEHNOLOGII ASISTATE DE CALCULATOR Unitatea de învăţare : Identificarea tipurilor de date si a operatiilor specifice acestora Subiectul lecţiei : Modalitati de realizare a reclamei in spatiul virtual Tipul lecţiei4 : Fixare si formare de deprinderi si priceperi Scopurile lecţiei/O.R./C.S. ♦ INFORMATIV -fixarea si consolidarea notiunilor teoretice prin aplicatii concrete; ♦ FORMATIV -formarea deprinderilor de utilizare corecta a aplicatiilor PowerPoint, a retelei Internet si a aplicatiei Word; ♦ EDUCATIV -dezvoltarea atitudinii pozitive fata de introducerea calculatorului in toate domeniile de activitate; -dezvoltarea motivatiei invatarii, a intereselor de cunoastere si a trairilor intelectuale; -exprimarea unui mod de gandire creativ in structura si rezolvarea problemelor; Obiective operaţionale : La sfarşitul orei elevii vor şti : O1: -să-şi formeze deprinderi de lucru specifice temei de studiu; O2: să-şi dezvolte gândirea logică, capacitatea de generalizare si problematizare O3: să argumenteze avantajele utilizării utilitarului PowerPoint şi a aplicatiei Word; O4: să aprecieze corect soluţiile oferite de colegi;
4

Fişă de asistenţă aplicabilă la toate tipurile de lecţie (dobândire de cunoştinţe, mixtă, formare de priceperi şi deprinderi, recapitulare şi evaluare) şi la toate lecţiile şi activităţile demonstrative la care s-a asistat

15

O5: sa se implice cu placere si interes la toate etapele lectiei; Strategii didactice: - Metode de invatamant: - metode de comunicare orala: conversatia, explicatia; - metode de actiune: exercitiul, problematizarea; - Forme de organizare a activitatii de evaluare: - frontala; - individuala; - pe grupe; Resurse materiale:  -Un calculator (sistem de operare Windows, pentru utilizare: Microsoft Office)  -Caiet de notiţe;  -Proiect didactic;  -Fişe de lucru. Material bibliografic de specialitate - Tehnologia informatiei si a comunicatiilor Manual pentru clasa a X – a Autoare : Daniela Oprescu, Cristina Eugenia Damacus Spatiu de instruire :laboratorul de informatica Metode de evaluare -evaluare sumativa; -evaluare continua (cu ajutorul calculatorului); -evaluare formativa;
Desfasurarea lectiei Intrebari si observatii pe baza discutiilor cu profesorul mentor 1. Momentul organizatoric Înainte de trecerea la noi prezentarea şi explicarea noilor cunoştinţe este ♦ pregatirea lectiei necesară o recapitulare a cunoştinţelor -intocmirea proiectului didactic; acumulate anterior, chiar în clasele ♦ organizarea si pregatirea clasei anterioare, indiferent dacă elevii -verificarea frecventei elevilor; consideră aceste cunoştinţe ca fiind -verificarea existentei resurselor materiale; “arhicunoscute”, deoarece în acest mod 2. Captarea atentiei clasei se reîmprospătează vocabularul cu ♦ anuntarea obiectivelor operationale noţiunile uitate şi se face mai uşor ♦ explicarea modului de desfasurare a activitatii trecerea la termenii noi ce urmează a fi Elevii sunt rugati de profesor sa porneasca calculatoarele si sa lanseze in executie aplicatia Microsoft PowerPoint si aplicatia explicaţi, sau în cazul acestei lecţii se

16

Word.Se trece apoi la reactualizarea cunostintelor. 3. Reactualizarea cunostintelor Profesorul are la dispoziţie un set de intrebări prin care va verifica oral nivelul de cunoştiinte. a) Ce este o reţea de calculatoare ? O retea de calculatoare reprezinta un ansamblu de calculatoare (sisteme de calcul) interconectate prin intermediul unor medii de comunicatie (cablu coaxial, fibra optica, linie telefonica, ghid de unde) in scopul utilizarii in comun de catre un numar foarte mare de utilizatori b) Ce este reţeaua Internet ? Mediul Internet este un ansamblu de retele de calculatoare interconectate care impreuna cu miile de calculatoare individuale (terminale, statii de lucu) si milioane de utilizatori , constituie comunitatea Internet care are la dispozitie un mediu informational si de calcul cu foarte multe servicii informatice si resurse (baze de date diverse, biblioteci de programe, documentatii, etc.). c) Care este clasificarea reţelelor de calculatoare ? • retele locale ( LAN - Local Area Networks) - lucreaza la nivelul unei cladiri sau al unui grup de cladiri avand distanta intre statiile de lucru de 10-1000 m; • retele orasenesti ( MAN - Metropolitan Area Networks ) - lucreaza la nivelul unui oras avand distanta intre statiile de lucru de ordinul kilometrilor; • retele regionale/mondiale ( WAN - Wide Area Networks ) - lucreaza la nivelul unei regiuni sau la nivel mondial avand distanta intre statiile de lucru de ordinul miilor de kilometri; • retele publice ( PDN - Public Data Networks ) d) Ce este poşta electronică sau e-mailul ? Poşta Internet – Email-ul este o formă modernă de comunicare, ce combină rapiditatea unui apel telefonic cu înregistrarea şi expedierea unei scrisori. 4. Intensificarea retinerii si asigurarea transferului de informatii (aplicatie) Realizati utilizand aplicatia Microsoft PowerPoint, aplicatia Word si reteaua Internet o reclama a liceului vostru. Puteti implementa utilizand slid-urile o reclama liceului sau clasei voastre, astfel ca fiecare slide sa contina: • Informatii utile; • Scurt istoric; • Specializari; • Discipline optionale; • Structura anului scolar; • Profesori; • Elevi; • Clase; • Rezultate deosebite; • Baza materiala; Informatile despre aceste campuri se vor realiza in word astefel veti putea realiza o legatura intre PowerPoint si Word. Iar in

pot aplica aceste cunoştinţe mai uşor. Aceste aplicaţii sunt uitle deoarece stimulează creativitatea elevilor oferindu-le posibilitatea să aplice cunoştinţe de la mai multe materii şi saşi exprime punctul de vedere asupra unei teme date, abordând-o personalizat.

17

incheiere veti putea trimite aceste informatii in mailurile fiecaruia sau persoanelor care sunt interesate de liceul vostru. 5. Concluzii si notarea elevilor Se vor face aprecieri individuale si colective asupra activitatii desfasurate.Se trag concluzii privind insusirea de catre elevi a modului de implementare si utilizare prezentarilor. Se remarca utilitatea acestora.

4.2. GRILĂ DE OBSERVARE A LECŢIEI Data : 11.03.2007 Clasa : IX -D Nr. de elevi (prezenţi/înscrişi) : 29/32 Disciplina : TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SI A COMUNICAŢIEI Subiectul lecţiei :– REŢEAUA INTERNET Tipul lecţiei : DOBÂNDIRE DE NOI CUNOŞTINŢE Resurse procedurale (metode, procedee, interacţiuni, forme de organizare a activităţii elevilor) : Metode şi procedee : - conversaţia: frontală, individuală, recapitulativă dezvoltată şi expozitivă, explicaţia, descoperirea - aplicaţii pe calculator Forme de organizare a activităţii elevilor : - Individual - Pe grupe - La nivelul întregii clase Resurse materiale (mijloace de învăţământ): - CD cu soft educaţional – Instruire asistată de calculator utilizând un program de predare « Curs de informatică interactiv » realizat de I.S.A. - reţea proprie de calculatoare - suport de curs (manualul) - fişe de lucru - material didactic (placa de retea, calculator dezmembrat) - planşe pe format A2 - Prezentare Power Point : INTERNETUL – Reţeaua cu cea mai mare extindere Indicatori Recunoaşterea acţiunii indicatorilor ( se bifează) 18 Aspecte semnificative privind etapele lecţiei, în funcţie de indicatori, în vederea elaborării proiectelor de lecţie

1.Aspect informativ - conţinut ştiinţific - adaptarea la nivelul clasei - încadrarea noilor cunoştinţe în sistemul cunoştinţelor anterioare - realizarea cerinţelor programei şcolare (obiectivecadru, obiective de referinţă; competenţe generale, competenţe specifice) 2.Aspect formativ - utilizarea metodelor activ-participative (sugerate de programa şcolară) - realizarea conexiunii inverse - dezvoltarea capacităţilor intelectuale - valorificarea valenţelor educative ale temei - dezvoltarea capacităţii de transfer (realizarea de corelaţii intra/inter/transdisciplinare) 3. Metodologia didactică - aplic. metodelor şi a procedeelor didactice - utilizarea mijloacelor de învăţământ - încadrarea în timp 4. Evaluarea activităţii elevilor - iniţială - formativă - finală 5. Relaţia profesor-elev; elev-elev - atmosferă de lucru în clasă - organizarea activităţii pe grupe sau independent/individual 6. Alţi indicatori

X X X X

Desi aceasta lectie necesita un bogat continut stiintific, doamna profesoara s-a adaptat la nivelul de cunostinte al clasei s-a realizat o legătură între cunoştinţele anterioare si cele noi prin referire la arhitectura calculatorului respectându-se cerinţele programei şcolare

X X X X X

s-au utilizat metode moderne de predare-învăţare sugerate de programa şcolară inclusiv prin utilizarea dezvoltării de abilităţi de comunicare orală, lucru pe care s-a pus accent, doamna profesoara dovedind a avea cunostinte bogate de metodica si pedagogie

X X X X X X X X

s-a folosit conversaţia în toate tipurile ei, realizându-se un feed-back permanent. Încadrarea în timp a lăsat de dorit, deoarece numărul mare de activităţi solicita o perioadă mai mare de timp.

Atmosfera in laboratorul de informatică a fost o atmosferă relaxată, elevii putând discuta atât între ei cât si cu doamna profesoară, nedepăşind limitele impuse de aceasta. Lucrul sa desfăşurat atât pe grupe cât şi individual, oferind posibilitatea tuturor elevilor de a participa interactiv la lecţie

19

4.3. Planificare calendaristică (semestrială/anuală) În interiorul planificării anuale se poate face o demarcaţie între semestre. Clasa: a IX a Disciplina: Tehnologia informaţiei si a comunicaţiei Nr. de ore /săptămâna: 2 ore / săptămână Nr. de ore total: 70
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE DEFINIREA CONCEPTELOR DE BAZĂ ALE UNUI SISTEM DE CALCUL, ALE REŢELELOR DE CALCULATOARE PRECUM ŞI IMPLICAŢIILOR PRIVIND UTILIZAREA LOR OBIECTIVE DE REFERINŢĂ / COMPETENŢE SPECIFICE • • • Utilizează componentele hard şi soft ale unui calculator • CONŢINUTURI Identificarea componentelor hard şi soft ale unui calculator Descrierea funcţionării unui calculator personal Definirea conceptului de reţea de calculatoare şi enumerarea avantajelor lucrului în reţea. Argumentarea necesităţii securizării computerelor şi a reţelelor Descrierea implicaţiilor utilizării calculatorului, din punct de vedere al sănătăţii Operarea corectă la nivel elementar Descrierea interfeţei sistemului de operare Descrierea organizării informaţiilor pe suport extern Dobândirea deprinderilor de lucru cu discuri logice, directoare, fişiere Aplicarea modalităţii de tipărire a unui fişiei Realizarea unor aplicaţii practice. Cunoaşterea tastaturii ca dispozitiv de introducere a datelor şi în special de editare. Funcţiile mouse-ului Dobândirea deprinderilor de utilizare a tastaturii Operarea ergonomică şi eficientă cu tastatura NR. ORE SĂPT S1 S2 S3 10 S4 S5 S6 S7 12 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 SEM I OBS


UTILIZAREA SITEMULUI DE OPERARE WINDOWS PENTRU STOCAREA, PRELUCRAREA ŞI PREZENTAREA INFORMAŢIEI •


Utilizează elementele specifice lucrului cu informaţii, stocarea acestora şi tipărirea lor • • • • •

FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA ABILITĂŢII DE TASTARE CORECTĂ ŞI RAPIDĂ

Utilizează elementele specifice abilităţii de tastare corectă şi rapidă


12

SEM

20

• • •


FORMATAREA ŞI DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE UTILIZARE A UNUI PROCESOR DE TEXTE Utilizează elemente specifice aplicaţiei de editare texte Word • • • • • • • FORMATAREA ŞI DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE UTILIZARE A MIJLOACELOR MODERNE DE COMUNICARE – REŢEAUA INTERNET • Utilizează elemente specifice accesului la o reţea locală şi la Internet • • • • • • • • • • •

Realizarea unor deprinderi practice de lucru rapid. Enumerarea şi aplicarea operaţiilor de bază necesare prelucrării unui text Utilizarea operaţiilor de bază în procesarea textului Aplicarea modalităţilor de formatare a textului Utilizarea avansată a editorului de texte Formatarea finală a unui document Descrierea şi aplicarea corectă a modului de tipărire a unui document Descrierea facilităţilor de utilizare a poştei electronice, a faxului şi prezentării oferite de editor Realizarea unor aplicaţii practice Deprinderea redactării corecte şi rapide a unor documente Definirea noţiunilor legate de „arhitectura „ internetului Enumerarea serviciilor oferite de Internet şi descrierea acestora Enumerarea componentelor necesare accesului la Internet Clasificarea şi folosirea modului de adresare în Internet Utilizarea posibilităţilor de căutare a informaţiilor Aplicarea modalităţilor de folosire a serviciului de email Descrierea şi aplicarea măsurilor de securitate în utilizarea Internetului Utilizarea serviciului de conversaţie Utilizarea corectă a regulilor de comportare în reţeaua Internet Realizarea unor aplicaţii practice Utilizarea operaţiilor de bază necesare realizării unei pagini HTML Folosirea elementelor de bază pentru inserarea în pagină a elementelor: text, imagine Aplicarea operaţiilor de bază necesare pentru

S17

I

S18 S19 12 S20 S21 S22 S23 SEM II

S24 S25 12 S26 S27 S28 S29 SEM II

S30 S31 S32

21

FORMAREA DEPRINDRILOR DE CREARE A UNEI PAGINI WEB

Utilizează elemente specifice realizării în fază iniţială a unei pagini web

• • • •

realizarea unei pagini – copiere, mutare, ştergere Enumerarea şi aplicarea modalităţilor de a realiza o hiper-legătură Utilizarea tabelelor într-o pagină WEB Realizarea unor aplicaţii practice Transformarea documentelor text obişnuite sau a prezentărilor PPT în pagini WEB

S33 12 S34 S35 SEM II

4.4. Proiectul unităţii de învăţare Clasa : a IX –a Disciplina : Tehnologia informaţiei si a comunicaţiilor Unitatea de învăţare: DEFINIREA CONCEPTELOR DE BAZĂ ALE UNUI SISTEM DE CALCUL, ALE REŢELELOR DE CALCULATOARE PRECUM ŞI IMPLICAŢIILOR PRIVIND UTILIZAREA LOR. Număr de ore alocate: 10 Data/date corespunzătoare numărului de ore : Saptamanile 1 – 5
NR. CRT. COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE CONŢINUTURI RESURSE EVALUARE

22

1

Identificarea componentelor hard şi soft ale unui calculator personal

• • • • • • •

2

Descrierea funcţionării unui calculator personal Definirea conceptului de reţea de calculatoare şu enumerarea avantajelor lucrului în reţea Argumentarea necesităţii securizării computerelor şi a reţelei Descrierea implicaţiilor utilizării calculatorului, din punct de vedere al sănătăţii.

3


• • •

4

5


• •

6

Descrierea aspectelor de bază legale privind utilizarea softului

• •

Unitatea centrală Dispozitive de intrare Dispozitive de ieşire Memorii Conceptul de sistem de operare Tipuri de software rolul şi funcţiile componentelor unui calculator personal tipuri de reţea (LAN, MAN, WAN, Internet) partajare resurse, comunicaţii in Internet drepturi de acces viruşi informatici şi antiviruşi Ergonomia postului de lucru Măsuri de sănătate şi siguranţă în utilizarea calculatorului Afecţiuni provocate de un mediu de lucru inadecvat. Legislaţia referitoare la drepturile de autor privind produsele software Aspecte economice ale nerespectării legislaţiei (pentru producător, pentru utilizator)

Resurse: pedagogice –Metodica predării informaticii, cursuri universitare, ghid de evaluare modernă oficiale: - programa şcolară psihologice: - cunoştinţe dobândite de către elevi la disciplina Informatică - umane - colectiv eterogen Mijloace de învăţământ: - manual şcolar-editura :Corint autor:Mioara Gheorghe; - manual şcolar-editura :All - echipamenteledecalcul ale laboratorului ; - software AEL Metode, strategii didactice: conversaţia: frontală, individuală, recapitulativă dezvoltată şi expozitivă, explicaţia, descoperirea Aplicaţii pe calculator Forme de organizare: activitate frontală, individuală

Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii cunosc dispozitivele de intrare şi de ieşire precum şi ca au dobândit conceptul de sistem de operare Aplicaţii practice care dovedesc că elevii ştiu cum funcţionează un calculator Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii cunosc noţuinea de reţea, ştiu să lucreze in reţea şi de asemenea comunică pe Internet Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii cunosc importanţa securizării informaţiilor în reţea. Aplicaţii practice diverse în care se urmăreşte respectarea regulilor de sănătate şi siguranţă în utilizarea calculatorului

Aplicaţii practice care folosesc soft cu licenţă şi urmărirea respectării utilizării de către elevi a softului licenţiat

Clasa : a IX –a Disciplina : Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Unitatea de învăţare: UTILIZAREA SISTEMULUI DE OPERARE WINDOWS PENTRU STOCAREA, PRELUCRAREA ŞI PREZENTAREA INFORMAŢEI Număr de ore alocate: 12 Data/date corespunzătoare numărului de ore : Săptămânile 6 – 11 23

NR. CRT. 1

COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE Operarea corectă la nivel elementar

CONŢINUTURI • • Pornirea-oprirea corectă – repornirea calculatorului Vizualizarea informaţiilor referitoare la rsursele hardware şi software ale calculatorului desktop: data şi ora, volumul, opţiuni desktop de afişare pictograme ferestre: descriere, vizualizare conţinut disc logic, director, fişier: identificare, proprietăţi, vizualizare conţinut operaţii cu directoare şi fişiere: creare,copiere, mutare, ştergere, căutare, redenumire, realizarea unei copii de siguranţă pe dischetă, pe CD, sau pe un alt suport extern schimbarea discului de lucru curent schimbarea directorului de lucru curent notepad paint calculator imprimantă instalarea în sistem a unei imprimante sugestii: realizarea unei felicitări, realizarea unei diplome, editarea unui afiş sau a unei foi publicitare organizarea aplicaţiilor realizate într-o structură de directoare proprii

RESURSE Resurse: pedagogice –Metodica predării informaticii, cursuri universitare, ghid de evaluare modernă oficiale: - programa şcolară psihologice: - cunoştinţe dobândite de către elevi la disciplina Informatică - umane - colectiv eterogen Mijloace de învăţământ: - manual şcolar-editura :Corint autor:Mioara Gheorghe; - manual şcolar-editura :All autor:Mariana Panţîru;

EVALUARE Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii ştiu să lucreze corect cu calculatorul şi că ii cunosc componentele Aplicaţii practice în care rezultă că elevii cunosc interfaţa sistemului de operare utilizat Aplicaţii practice în cadrul cărora elevii folosesc informaţii de pe suport extern Aplicaţii practice din care rezultă că elevii ştiu să lucreze cu directoare şi fişiere Aplicaţii practice din care rezultă că elevii ştiu să folosească Paint, Notepad Aplicaţii practice din care rezultă că elevii ştiu să folosească o imprimantă

2

Descrierea interfeţei sistemului de operare

• • • • •

3 4

Descrierea organizării informaţiilor pe suport extern Dobândirea deprinderilor de lucru cu discuri logice, directoare, fişiere

-

5

Utilizarea unor accesorii ale sistemului de operare Windows Aplicarea modalităţii de tipărire a unui fişier Realizarea unor aplicaţii practice

6 7

• • • • • •


• •

echipamentele de calcul ale laboratorului ; - software AEL Metode, strategii didactice: conversaţia: frontală, individuală, recapitulativă dezvoltată şi expozitivă, explicaţia, descoperirea Aplicaţii pe calculator Forme de organizare: activitate frontală, individuală

Aplicaţie practică: realizarea unui afiş publicitar din care să rezulte că elevii folosesc cunoştinţele dobândite până acum

Clasa : a IX –a Disciplina : Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Unitatea de învăţare: FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA ABILITĂŢII DE TASTARE CORECTĂ ŞI RAPIDĂ Număr de ore alocate: 12 Data/date corespunzătoare numărului de ore : Săptămânile 12 – 17
NR. CRT. COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE CONŢINUTURI RESURSE EVALUARE

24

1

Cunoaşterea tastaturii ca dispozitiv de introducere a datelor şi în special de editare

• • • •

2

Dobândirea deprinderilor de utilizare a tastaturii în procesul de procesare text sau grafică Operarea ergonomică şi eficientă cu tastatura


• • • •

3

4

Realizarea unor deprinderi practice de lucru rapid

• •

descrierea diverselor tipuri de tastaturi funcţiile tastelor taste speciale Windows. Deplasarea cursorului şi click-uri obţinute cu tastatura taste de editare tastele funcţionale, rol shortcut-uri, combinaţii de taste poziţia corpului în timpul lucrului utilizarea corectă a mâinilor în timpul lucrului conştientizarea lucrului eficient prin exerciţii practice jocuri practice şi aplicaţii dedicate învăţării folosirea unui software de instruire specializat

Resurse: pedagogice –Metodica predării informaticii, ghid de evaluare modernă oficiale: - programa şcolară psihologice: - cunoştinţe dobândite de către elevi la disciplina Informatică - umane - colectiv eterogen Mijloace de învăţământ: - manual şcolar-editura :Corint autor:Mioara Gheorghe; - manual şcolar-editura :All Metode, strategii didactice: conversaţia: frontală, individuală, recapitulativă dezvoltată şi expozitivă, explicaţia, descoperirea Aplicaţii pe calculator Forme de organizare: activitate frontală, individuală

Aplicaţii practice din care rezultă că elevii ştiu să utilizeze corect tastatura şi cunosc funcţiile tastelor speciale Aplicaţii practice din care rezultă că elevii cunosc amplasarea tastelor pe tastatură, şi ştiu să folosească shortcut-uri Aplicaţii practice în cadrul cărora se urmăreşte poziţia corectă a elevilor în faţa calculatorului

Jocuri practice şi aplicaţii dedicate învăţării

Clasa : a IX –a Disciplina : Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Unitatea de învăţare: FORMAREA ŞI DEZVOLAREA DEPRINDERILOR DE UTILIZARE A UNUI PROCESOR DE TEXTE Număr de ore alocate: 12 Data/date corespunzătoare numărului de ore : Săptămânile 18 – 23
NR. COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI RESURSE EVALUARE

25

CRT.

VIZATE

26

1

Enumerarea şi aplicarea operaţiilor de bază necesare prelucrării unui text

• • • • • • • • •

2

Utilizarea operaţiilor de bază în procesare textului


3 Aplicarea diferitelor modalităţi de formatare a textului • • • • • • • • • • • • • • 5 Formatarea finală a unui document • •

4

Utilizarea avansată a editorului de texte

lansarea unei aplicaţii de procesare text deschiderea unui document existent – modificarea şi salvarea lui crearea unui document nou închiderea unui document utilizarea „ajutor-ului” iniţializarea paginii de lucru introducerea informaţiilor în text, funcţia „anulare” selectarea informaţiilor – caracter, cuvânt, paragraf, întregul document copierea, mutarea, ştergerea – folosirea comenzilor „Copiere”, „lipire”, „decupare”, etc căutarea şi înlocuirea – utilizarea comenzilor „găsire”, „înlocuire” schimbarea dimensiunii şi tipului caracterelor folosirea stilului : bold, italic şi subliniere marcarea vizuală paragraf, text utilizarea culorilor în text alinierea textului în cadrul documentului spaţierea rândurilor copierea formatului unui text selectat folosirea şi setarea tabulatorilor folosirea listelor utilizarea instrumentelor de pe bara de desenare inserarea şi formatarea tabelelor într-un document, operaţii cu tabele inserarea şi formatarea graficelor şi imaginilor importarea obiectelor, tabelelor, graficelor, fişierelor inserarea bordurilor de pagină stiluri şi paginare – aplicarea stilurilor existente unui document, numerotarea paginilor antet şi subsol, introducerea datei, autorului, numărului de pagină

Resurse: pedagogice –Metodica predării informaticii, ghid de evaluare modernă oficiale: - programa şcolară psihologice: - cunoştinţe dobândite de către elevi la disciplina Informatică - umane - colectiv eterogen

Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii cunosc noţiuni introductive despre un editor de texte Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii ştiu să utilizeze operaţii de bază în procesarea textului Aplicaţii practice din care să rezlte că elevii cunosc modalităţile de formatare a textului

Mijloace de învăţământ: - manual şcolar-editura :Corint autor:Mioara Gheorghe; - manual şcolar-editura :All

Metode, strategii didactice: conversaţia: frontală, individuală, recapitulativă dezvoltată şi expozitivă, explicaţia, descoperirea Aplicaţii pe calculator

Aplicaţii prcatiice din care reiese că elevii ştiu să utilizeze opţiunile avansate ale editorului de texte Aplicaţii prcatice din care reiese că elevii cunosc elemente de amănunt în ceea ce priveşte formatarea textului Aplicaţii practice din care reiese că elevii ştiu să tipărească documentul lucrat Aplicaţii practice din care reiese că elevii cunosc modalităţile de utilizare a poştei lectronice şi a faxului Aplicaţie practică din care rezultă că elevii ştiu să aplice ceea ce au învăţat până acum

27

Forme de organizare: activitate

Clasa : a IX –a Disciplina : Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Unitatea de învăţare: FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE UTILIZARE A MIJLOACELOR MODERNE DE COMUNICARE – REŢEAUA INTERNET Număr de ore alocate: 12 Data/date corespunzătoare numărului de ore : Săptămânile 24 – 29
NR. CRT. COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE CONŢINUTURI RESURSE EVALUARE

28

1

Definirea noţiunilor legate de „arhitectura” Internetului

• •


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2

Enumerarea serviciilor oferite în Internet

3

Enumerarea componentelor necesare accesului la Internet

4

Clasificarea şi folosirea modului de adresare pe Internet Utilizarea posibilităţilor de căutare a informaţiilor Aplicarea modalităţilor de folosire a serviciului de email

5 6

istoria Internetului protocolul de transmisie TCP/IP DHCP într-o reţea locală Adresa IP, DNS Browser – protocolul http Host şi client DNS proxi WWW E-mail Chat Chat, exepmplificare pe NETMEETING Newsgroup FTP PORTAL E-comerce Formulare în Internet Baze de date on-line Operaţii bancare prin Internet Tipuri de comunicaţii Modemul Calculatorul Browser Provider Configurarea sistemului de operare pentru stabilirea legăturii cu un provider Adresarea de Internet Adrese de e-mail browsere motoare de căutare programe de poştă: Outlook Express, Netscape Messenger, Eudora, Pegasus, etc citirea, întocmirea, trimitearea, redirecţionarea unui mesaj folosirea facilităţii „ataşare fişiere” 29

Resurse: pedagogice –Metodica predării informaticii, ghid de evaluare modernă oficiale: - programa şcolară psihologice: - cunoştinţe dobândite de către elevi la disciplina Informatică - umane - colectiv eterogen

Mijloace de învăţământ: - manual şcolar-editura :Corint autor:Mioara Gheorghe; - manual şcolar-editura :All

Metode, strategii didactice: conversaţia: frontală, individuală, recapitulativă dezvoltată şi expozitivă, explicaţia, descoperirea Aplicaţii pe calculator

Aplicaţii practice din care reiese că elevii au înţeles şi cunosc arhitectura Internetului Aplicaţii prcatice din care reiese că elevii cunosc serviciile oferite in Internet Aplicaţii practice din care reiese că elevii cunosc componentele necesare accesului la Internet Aplicaţii practice din care reiese că elevii cunosc modul de adresare in Internet Aplicaţii practice din care reiese că elevii ştiu să caute informaţii pe Internet Aplicaţii practice din care reiese că elevii ştiu să folosească serviciul de e-mail Aplicaţii practice din care reiese că elevii cunosc modalităţile de securitate a informaţiilor Aplicaţii practice din care reiese că elevii cunosc modalităţile de conversaţie Aplicaţii practice din care reiese că elevii cunosc regulile de comportare în reţea

Forme de organizare: activitate frontală, individuală

Clasa : a IX –a Disciplina : Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Unitatea de învăţare: FORMAREA DEPRINDERILOR DE CREARE A UNEI PAGINI WEB Număr de ore alocate: 12
NR. CRT. COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE CONŢINUTURI

Data/date corespunzătoare numărului de ore : Săptămânile 30 – 35
RESURSE EVALUARE NR ORE

30

1 2

Utilizarea operaţiilor de bază necesare realizării unei pagini HTML Folosirea elementelor de bază pentru inserarea în pagină a elementelor: text, imagine


• • • • •

lansarea editorului HTML interfaţa editorlui inserarea şi formatarea unui text: corp de literă, mărime, stil, culoare – obţinerea culorii – legătura cu aplicaţia Paint inserarea unei imagini – modificarea proprietăţilor imaginii: poziţionare, dimensiuni, încadrare text formatarea unui fundal sau a unei teme folosirea instrumentelor Copiere, decupare, lipire pentru a copia text, imagine realizarea unei legături pe un text realizarea unei legături pe o imagine maparea unei imagini inserarea unui tabel formatarea tabelului sugestii:; întocmirea unei pagini web personale, realizarea paginii clasei utilizând paginile personale modalităţi de depozitare a paginii aplicaţii practice

3

4

Aplicarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei pagini – copiere, mutare, ştergere Enumerarea şi aplicarea • modalităţilor de a realiza o • hiper-legătură • Utilizarea tabelelor într-o pagină web Realizarea unor aplicaţii practice • • • • •

5 6

7

Transformarea documentelor text sau a prezentărilor PPT în pagini web

Resurse: pedagogice – Metodica predării informaticii, ghid de evaluare modernă oficiale: - programa şcolară psihologice: cunoştinţe dobândite de către elevi la disciplina Informatică - umane - colectiv eterogen Mijloace de învăţământ: - manual şcolar-editura :Corint autor:Mioara Gheorghe; - manual şcolar-editura :All Metode, strategii didactice: conversaţia: frontală, individuală, recapitulativă , explicaţia, descoperirea Aplicaţii pe calculator Forme de organizare: activitate frontală, individuală

Aplicaţii practice din care rezultă că elevii cunosc editorul HTML Aplicaţii practice din care rezultă că elevii cunosc elementele de bază pentru inserarea în pagină a unui text sau imagine Aplicaţii practice din acare reiese că elevii cunosc opersaţiile de bază pentru realizarea unei pagini Aplicaţii practice din acare reiese că elevii cunosc modalităţile de realizare a unei hiper-legături Aplicaţii practice din care reiese că elevii cunosc modul de utilizare a tabelelor într-o pagina web Aplicaţie practică din care reiese că elevii pot aplica ceea ce au învăţat

1

2 1 2 2 2 2

Aplicaţii practice din care reiese că elevii ştiu să transforme texte in pagini web

4.5. Proiect de lectie 2 DISCIPLINA: TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR CLASA : A IX-A D SUBIECTU: REŢELE DE CALCULATOARE TIPUL LECTIEI: DOBÂNDIRE DE NOI CUNOŞTINŢE SCOPURI: 31

DE A ÎNŢELEGE CONCEPTUL DE REŢEA DE CALCULATOARE ŞI DE A ENUMERA AVANTAJELE LUCRULUI IN REŢEA, ÎN MOD SPECIAL IN REŢEAUA INTERNET CONTINUTUL INFORMATIV: Lecţia conţine informaţii teoretice şi aplicaţii practice cu privire la reţele de calculatoare cunoscute, făcându-se referire la reţeaua Internet. Sunt prezentate noţiuni precum: reţea, modem, rooter, swich, Internet, Intranet, etc. OBIECTIVE OPERATIONALE Până la sfârşitul orei, elevii vor fi capabili să: O1: înţeleagă impactul tehnologiilor informatice în societate precum şi a necesităţii utilizării reţelelor de calculatoare O2: definească o reţea de calculatoare şi componentele acesteia O3: înţeleagă modul de conectare fizică şi de instalare a softului aferent O4: realizeze o shemă generală, pe baza prezentărilor oferite de colegi, cu elementele definitorii ale unei reţele O5: să-şi formeze şi să-şi dezvolte deprinderile de utilizare a mijloacelor moderne de comunicare – reţeaua Internet O6: să-şi formeze un mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru iar la sfârşitul orei să se autoevalueze RESURSE MATERIALE (MIJLOACE DE INVĂŢĂMÂNT) - CD cu soft educational – Instruire asistată de calculator utilizând un program de predare « Curs de informatică interactiv » realizat de I.S.A. - reţea proprie de calculatoare - suport de curs (manualul) - fişe de lucru - material didactic (placa de retea, calculator dezmembrat) - planşe pe format A2 - Prezentare Power Point : INTERNETUL – Reţeaua cu cea mai mare extindere RESURSE PROCEDURALE(METODE ŞI PROCEDEE) Metode şi procedee : - conversaţia: frontală, individuală, recapitulativă dezvoltată şi expozitivă, explicaţia, descoperirea - aplicaţii pe calculator ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ELEVILOR : - Individual - Pe grupe - La nivelul întregii clase STRATEGIE DE EVALUARE : - Chestionar de autoevaluare 32

- Fişe de evaluare CONDIŢII INIŢIALE DE REALIZARE: Lecţia se desfăşoară în Laboratorul de informatică, Sala 2, laborator dotat cu 25 de calculatoare conectate la o reţea locală şi la reţeaua de Internet. DESFĂŞURAREA LECŢIEI Lecţia se desfăşoara folosind metode moderne de predare+învăţare, şi anume metoda centrată pe elev, în care predarea se face ţinând cont de stilul de învăţare al elevului. Scopul Strategii de predare Timp Strategii de învăţare Resurse predării alocat Elevi cu dominantă Elevi cu dominantă Elevi cu dominantă practică vizuală auditivă Oferirea de Instruirea asistată 15 Descoperă punctele Ascultă prezentarea Utilizează tastatura pentru CD cu soft informaţie de calculator min principale ale animată de intervenţia luarea notiţelor cu cuvinte educaţional; legată de utilizând un prezentării multimedia profesorului cu exemple proprii într-un editor de texte; Reţeaua reţelele de program de (sunt prezentate tipurile legate de reţelele utilizate Desenează schematic tipurile de proprie de calculatoare predare : „Curs de de reţea, exemple, la ora actuală; reţele şi elementele definitorii calculatoare; informatică entităţi participante, Pun intrebări în ale acestora; interactiv” realizat conectarea fizică a momentele de oprire a de I.S.A. staţiilor într-o reţea şi prezentării multimedia; instalarea soft-ului, animate şi însoţite de sunet); Explicarea Suport de curs şi 10 „observă” conceptele Completează spaţiile Studiază o placă de reţea pusă Suport de conceptelor fişe de lucru min teoretice din suportul goale din fişele de lucru, la dispoziţia lor de profesor şi o curs; teoretice de curs în care punctele pe măsură ce se încorporează pe placa de bază; Fişe de cheie sunt evidenţiate derulează prezentarea Simulează instalarea softului lucru; prin fonturi cu italic; multimedia; pentru reţeaua din laborator; Placă de Subliniază cu culori sau Citesc şi rezolvă testul reţea; încadrează în chenar programat pe calculator de la Test pe principalele noţuini sfârşitul prezentării calculator; legate de reţele; multimedia; De la teorie la Predare 15 Prezintă colegilor Pun întrebări colegilor Simulează şi realizează o Reţeaua practică: cea reciprocă(Aplicaţie: min trecerea de la conceptul (vizual) care „ predau” schemă generală, pe baza proprie de mai mare şi Internetul – reţeaua general de „reţea” la pe baza suportului de prezentărilor oferite de colegi, a calculatoare; des utilizată cu cea mai mare „reţeaua Internet”, curs, oferindu-le, în transferului informaţiilor cu Planşe de reţea, extindere); componentele şi acelaşi timp, celor cu ajutorul internetului, printr-un format A2; Internetul Profesorul aplicaţiile necesare dominantă practică modem sau cablu de reţea sau 33

Dezvoltarea de abilităţi de comunicare orală Autoevaluare

monitorizează activitatea (vine cu completări legate de tehnologia de ultimă generaţie „Wireless”); Dezbateri

funcţionării acesteia (pe baza suportului de curs şi a experienţei personale); 15 min Răspund întrebărilor adresate de ceilalţi colegi şi apelează la profesor; Chestionar de autoevaluare

şansa de a-şi realiza schema; Întocmesc un raport verbal în privinţa mesajelor cheie (feedback); Aduc argumente pro şi contra utilizării diferitelor tipuri de reţele pentru navigarea pe Internet Chestionar de autoevaluare

unde radio;

Completarea individuală a chestionarului Evaluarea lecţiei: Ce a decurs bine? Ce trebuie modificat în viitor?

5 min

Utilizează diagramele realizate pe parcursul orei, pentru ideile principale şi legăturile dintre acestea; Se leagă de realitate pentru a interveni în dezbatere; Chestionar de autoevaluare

Data : 22.03.7007 Clasa : X F Nr. de elevi (prezenţi/înscrişi) :28/30 Disciplina : TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIEI Subiectul lecţiei : PREZENTAREA PRIMELOR NOŢIUNI DE CALCUL TABELAR Tipul lecţiei : DOBÂNDIRE DE NOI CUNOŞTINŢE 34

Resurse procedurale (metode, procedee, interacţiuni, forme de organizare a activităţii elevilor) : Metode si procedee : - conversaţia: frontală, individuală, recapitulativă dezvoltată şi expozitivă, explicaţia, descoperirea - aplicaţii pe calculator Forme de organizare a activitatii elevilor : - Individual - Pe grupe - La nivelul intregii clasei Resurse materiale (mijloace de învăţământ): - CD cu soft educational – Instruire asistata de calculator utilizand un program de predare « Curs de informatica interactiv » realizat de I.S.A. - suport de curs (manualul) - fişe de lucru Indicatori Recunoaşterea acţiunii indicatorilor ( se bifează) X X X X X X X X X Aspecte semnificative privind etapele lecţiei, în funcţie de indicatori, în vederea elaborării proiectelor de lecţie Lecţia are un bogat conţinut ştiinţific, dar care a fost prezentat astfel încât să se adapteze la nivelul clasei, nivel care in acest caz este destul de ridicat În desfăşurarea lecţiei s-a urmărit corelarea noilor cunoştinţe cu cele anterior dobândite, respectându-se cerinţele progamei şcolare Respectând programa şcolară s-au utilizat metode activparticipative, doar realizarea de corelaţii interdisciplinare a lăsat de dorit, acesta fiind o clasă cu specific mecamic, lucru greu de aplicat în practică

1.Aspect informativ - conţinut ştiinţific - adaptarea la nivelul clasei - încadrarea noilor cunoştinţe în sistemul cunoştinţelor anterioare - realizarea cerinţelor programei şcolare (obiective-cadru, obiective de referinţă; competenţe generale, competenţe specifice) 2.Aspect formativ - utilizarea metodelor activ-participative (sugerate de programa şcolară) - realizarea conexiunii inverse - dezvoltarea capacităţilor intelectuale - valorificarea valenţelor educative ale temei - dezvoltarea capacităţii de transfer (realizarea de corelaţii intra/inter/transdisciplinare) 3. Metodologia didactică

35

- aplic. metodelor şi a procedeelor didactice - utilizarea mijloacelor de învăţământ - încadrarea în timp 4. Evaluarea activităţii elevilor - iniţială - formativă - finală

X X X X X X

Doamna profesoara a aplicat la clasă metode moderne de predare, dovedind cunoştinţe solide în acest sens. Încadrarea în timp a fost buna, deşi s-a lucrat pe grupe

Pe tot parcursul desfăşurării lecţiei a avut loc o evaluare permanentă a elevilor atât cu privire la cunoştinţele anterioare cât şi cu privire la cele nou acumulate Atmosfera în clasă a fost, şi de acestă dată, relaxată, elevii dovedind o bună comunicare cu doamna profesoară, aceasta reuşind să menţină un cadru de lucru lejer, dar totodată ordonat, deşi lucrul s-a desfăşurat pe grupe şi în acest caz este mai dificil de menţinut ordinea în sală

5. Relaţia profesor-elev; elev-elev - atmosferă de lucru în clasă - organizarea activităţii pe grupe sau independent/individual

X X

6. Alţi indicatori

4.3. Planificare calendaristică (semestrială/anuală) În interiorul planificării anuale se poate face o demarcaţie între semestre. Clasa: a X-a Disciplina: TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIEI 36

Nr. de ore /săptămâna: 1 Nr. de ore total: 36 Unitatea de invaţare 0 UTILIZAREA APLICAŢIILOR SOFTWARE SPECIALIZATE PENTRU REALIZAREA UNEI PREZENTĂRI POWER POINT                         Continuturi ale unitaţii de învaţare 1 Aplicarea operaţiilor de bază necesare realizării unei prezentări Aplicarea elementelor de bază în procesarea textului Utilizarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei prezentări - copiere, mutare, ştergere Aplicarea modalităţilor de formatare a unei prezentări Utilizarea elementelor grafice în prezentare Utilizarea diagramelor Inserarea imaginilor şi altor obiecte într-o prezentare Realizarea animaţiei într-o prezentare Realizarea unei prezentări Identificarea modalităţilor de a realiza tipărirea prezentării realizarea unor aplicaţii practice Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Excel Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a datelor din foile de calcul Utilizarea formulelor şi a funcţiilor Utilizarea corectă a optiunilor de tipărire a unei foi de calcul Utilizarea unor tehnici şi procedee de realizare de grafice şi diagrame Realizarea de import obiecte Realizarea unor aplicaţii practice Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Access Operarea cu baze de date Crearea şi utilizarea formularelor Utilizarea informaţiilor dintr-o bază de date Crearea şi utilizarea rapoartelor Realizarea unor aplicaţii practice Competenţe vizate 2 Utilizează elementele specifice realizării unei prezentări Power Point Nr ore 3 12 Sapt 4 S1

S12

UTILIZAREA APLICAŢIILOR SOFTWARE SPECIALIZATE PENTRU CALCULUL TABELAR EXCEL UTILIZAREA APLICAŢIILOR SOFTWARE SPECIALIZATE PENTRU BAZE DE DATE - ACCESS 4.4. Proiectul unităţii de învăţare Clasa : a X-a

Utilizează elementele specifice lucrului cu tabele şi efectuării de calcul tabelar Utilizează elementele specifice realizării unei baze de date şi realizează aplicaţii practice

12

S13

36

S25 S26

S36

Disciplina : TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIEI 37

Unitatea de învăţare: UTILIZAREA APLICAŢIILOR SOFTWARE SPECIALIZATE PENTRU REALIZAREA UNEI PREZENTĂRI POWER POINT Număr de ore alocate: 12 Data/date corespunzătoare numărului de ore : s1 – s11
NR. CRT COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE CONŢINUTURI RESURSE EVALUARE

38

1

Aplicarea operaţiilor de bază necesare realizării unei prezentări

• •

2

Aplicarea elementelor de bază în procesarea textului

3

Utilizarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei prezentări – copiere, mutare, ştergere

4

Aplicarea modalităţilor de formatare a unei prezentări Utilizarea elementelor grafice în prezentare

5

6

Utilizarea diagramelor

7

Inserarea imaginilor şi altor abiecte într-o prezentare Realizarea animaţiei întro prezentare

8

Pornirea aplicaţiei Deschiderea unei prezentări existente – modificarea şi salvarea prezentării • Închiderea prezentării Folosirea „Ajutor” – ului • Crearea unei noi prezentări • Alegerea caracteristicilor pentru diapozitiv (slide) – modificarea acestora • Inserarea unui text • Inserarea unei imagini • Folosirea instrumentelor Copiere, Decupare, Lipire pentru a copia text, imagine, diapozitive în cadrul unei prezentări sau între mai multe prezentări active • Ştergerea obiectului selectat • Reordonarea diapozitivelor într-o prezentare • Ştergerea unei/unor folii dintr-o prezentare • Formatarea textului – corp de literă, stil, mărime, culori, centrare, aliniere • Redimensionarea şi mutarea casetelor text într-un diapozitiv • Inserarea obiectelor grafice în prezentare: linii, casete, cercuri • Modificarea poziţiei şi aspectului unui obiect grafic - mutarea, mărime, culoare, umbriri • Crearea unei diagrame • Modificarea structurii unei diagrame • Crearea de diferite tipuri de diagrame: bar chart, pie chart, etc. • Inserarea unei imagini – modificarea proprietăţilor imaginii, mutarea ei în alt diapozitiv, • Importarea altor obiecte în prezentare: text, foi de calcul, tabele, diagrame, fişiere grafice • Adăugarea de efecte de animaţie • Schimbarea efectelor de animaţie preselectate • Adăugarea de efecte de tranziţie a diapozitivelor

Resurse: pedagogice – Metodica predării informaticii, cursuri universitare, ghid de evaluare modernă oficiale: - programa şcolară psihologice: cunoştinţe dobândite de către elevi la disciplina Informatică - umane - colectiv eterogen Mijloace de învăţământ: - manual şcolar-editura :Corint autor:Mioara Gheorghe; - manual şcolar-editura :All autor:Mariana Panţîru; - echipamentele de calcul ale laboratorului ; - software AEL Metode, strategii didactice: conversaţia: frontală, individuală, recapitulativă dezvoltată şi expozitivă, explicaţia, descoperirea Aplicaţii pe calculator Forme de organizare: activitate frontală, individuală

Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii ştiu să deschidă aplicaţia, pot să sa auto documenteze colosind Help Elevii să realizeze o prezentare formată din 2 slide-uri apoi să modifice conţinutul, să insereze o imagine, să şteargă un slide, să salveze prezentarea. Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii ştiu să modifice conţinutul unui slide, să copie o imagine dintr-un fişier, să copie un slide dintr-o altă prezentare, să şteargă un slide, să salveze prezentarea. Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii pot să formateze conţinutul unui slide, realizând o prezentare atractivă. Elevii să ştie să adauge elemente de grafică prezentării. Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii ştiu să realizeze o prezentare care să evidenţieze prin grafice progresul lor şcolar. Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii ştiu să lucreze cu imagini, pentru a realiza o prezentare reuşită. Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii pot să realizeze efecte de animaţie atât asupra obiectelor unui slide cât şi asupra prezentării. Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii ştiu să facă prezentarea unui moment cu ajutorul Power Point, folosind programarea în timp a diapozitivelor, note pentru

39

Clasa : a X-a Disciplina : TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIEI Unitatea de învăţare: UTILIZAREA APLICAŢIILOR SPECIALIZATE PENTRU CALCUL TABELAR - EXCEL Număr de ore alocate: 12 Data/date corespunzătoare numărului de ore : s12 – s23
NR. CRT COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE CONŢINUTURI RESURSE EVALUARE

40

1

Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Excel Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a datelor din foile de calcul

• • • • •

2

• • • • • • • • • • • •

3

Utilizarea formulelor şi a funcţiilor

• • • • •

Deschiderea aplicaţiei Deschiderea, salvarea unei foi/registru de calcul Folosirea funcţiei „ajutor” Închiderea aplicaţiei Moduri de vizualizare Formatarea documentului: stabilirea dimensiunilor şi marginilor paginii, orientarea acesteia, adăugare antet şi subsol, introducere numere pagină, etc. Formatarea celulelor în conformitate cu tipul datelor ce le vor conţine Introducerea de informaţii într-o celulă: numere, text, simboluri Formatarea textului: font, dimensiune, stil, culoare, orientare Selectarea unei celule sau a unui grup de celule adiacente sau neadiacente, a unei linii, a unui rând Copierea/mutarea conţinutului unei celule într-o altă celulă a aceleiaşi foi de calcul sau a altei foi de calcul active sau între registre Ştergerea unei celule sau a unui grup de celule adiacente, a unei linii, a unui rând Căutarea/înlocuirea conţinutului unei celule Inserarea de rânduri/coloane Modificarea dimensiunilor liniilor şi coloanelor Unirea celulelor şi stabilirea tipului de aliniere Stabilirea tipurilor de margini utilizate pentru o celulă sau un grup de celule Sortarea datelor după unul sau mai multe criterii Introducerea unei formule simple într-o celulă Formule aritmetice şi logice pentru adunări, scăderi, înmulţiri şi împărţiri Completarea automată a unei serii de date (autofill). Folosirea funcţiilor: min, max, count, sum, average Funcţia IF Folosirea referinţei relative, absolută sau mixtă a unei celule în formule sau funcţii

Resurse: pedagogice – Metodica predării informaticii, cursuri universitare, ghid de evaluare modernă oficiale: - programa şcolară psihologice: cunoştinţe dobândite de către elevi la disciplina Informatică - umane - colectiv eterogen

Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii ştiu să deschidă aplicaţia, pot să sa auto documenteze folosind Help Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii ştiu să deschidă/închidă un registru nou, să insereze, să şteargă şi să redenumească foile dintr-un registru, să insereze/şteargă linii/coloane intr-o foaie să selecteze celule şi grupuri de celule şi să le copie pe aceeaşi foaie sau altă foaie, să îmbine celule, să bordeze grupuri de celule.

Elevii să ştie să folosească formule aritmetice pentru calcularea anumitor câmpuri, să cunoască câteva funcţii de interes general, să folosească referinţele relative, absolute şi mixte în formule. Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii pot să tipărească o secţine de foaie de calcul sau un registru de calcul Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii pot să utilizeze insereze şi să Mijloace de lucreze cu diagrame învăţământ: - manual şcolar-editura Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii ştiu să importe imagini, grafice, etc :Corint autor:Mioara Gheorghe; şi să lucreze cu ele - manual şcolar-editura :All autor:Mariana Panţîru; - echipamentele de calcul ale laboratorului ; - software AEL

41

Metode, strategii didactice: conversaţia: frontală, individuală,

Clasa : a X-a Disciplina : TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIEI Unitatea de învăţare: UTILIZAREA APLICAŢIILOR SPECIALIZATE PENTRU BAZE DE DATE - ACCESS Număr de ore alocate: 12 Data/date corespunzătoare numărului de ore : s24 – s36 NR. COMPETENŢE CONŢINUTURI RESURSE EVALUARE CRT SPECIFICE VIZATE

42

1

Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Access

2 3 4 5 6

2

Operarea cu baze de date

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3

Crearea şi utilizarea formularelor

• • • • • •

4

Utilizarea informaţiilor dintr-o bază de date

• • • • •

Resurse: Deschiderea aplicaţiei • pedagogice –Metodica Deschiderea, modificarea, salvarea predării informaticii, şi închiderea unei baze de date cursuri universitare, ghid existente de evaluare modernă Folosirea funcţiei „ajutor” • oficiale: programa Închiderea aplicaţiei şcolară Moduri de vizualizare • psihologice: - cunoştinţe Proiectarea unei baze de date dobândite de către elevi la Crearea unei tabele disciplina Informatică Definirea unei chei primare - umane - colectiv eterogen Stabilirea unui index Mijloace de învăţământ: Modificarea proprietăţilor unui câmp manual şcolar-editura Introducerea de date în tabelă :Corint Vizualizarea informaţiilor dintr-o autor:Mioara Gheorghe; tabelă - manual şcolar-editura :All Modificarea datelor într-o tabelă autor:Mariana Panţîru; Adăugarea de înregistrări într-o bază echipamentele de calcul ale de date laboratorului ; Ştergerea de înregistrări într-o bază de • software AEL date Metode, strategii didactice: Crearea unui formular simplu conversaţia: frontală, Introducerea datelor în baza de date individuală, recapitulativă folosind formulare simple dezvoltată şi expozitivă, Formatarea textului explicaţia, descoperirea Schimbarea culorii fondului într-un Aplicaţii pe calculator formular Importul unei imagini sau fişier text Forme de organizare: într-un formular activitate frontală, individuală Modificarea modului de aranjare a obiectelor în formular Conectarea la o bază de date existentă Căutarea unei înregistrări Crearea unei interogări simple Crearea unei interogări multiple Salvarea unei interogări 43

Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii ştiu să deschidă/închidă un tabel, să insereze, să şteargă şi să modifice articolele dintr-un tabel, să sorteze şi să filtreze articolele, să realizeze duplicate ale tabelelor Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii ştiu să stabilească o relaţie între tabele care au un câmp comun folosind facilităţile oferite de aplicaţie. Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii pot realiza elemente de interfaţă simple folosind facilităţile oferite de aplicaţie. Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii ştiu să stabilească o relaţie între tabele care au un câmp comun folosind facilităţile oferite de aplicaţie. Elevii să ştie să folosească întocmească rapoarte cu datele pe care le au în tabele folosind facilităţile oferite de aplicaţie.

Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii şi- au format deprinderi de lucru cu această

4.5. Proiect de lecţie5 DISCIPLINA: TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR CLASA : A X-A F SUBIECTU: PREZENTAREA PRIMELOR NOŢIUNI DE CALCUL TABELAR TIPUL LECTIEI: DOBÂNDIRE DE NOI CUNOŞTINŢE SCOPURI: SCOPUL ÎNTREGII SESIUNI ESTE DE A ÎNŢELEGE ŞI UTILIZA PRIMELE NOŢIUNI DE CALCUL TABELAR CONTINUTUL INFORMATIV: Lecţia conţine informaţii teoretice şi aplicaţii practice cu privire la modul de calcul tabelar, făcându-se referire la Microsoft Excel. Sunt prezentate noţiuni precum: foaie de lucru, registru, celule, formule, etc. OBIECTIVE OPERAŢIONALE Până la sfârşitul orei, elevii vor fi capabili să: O1: cunoască şi să utilizeze aplicaţia Microsoft Excel din pachetul Microsoft Office O2: să-şi dezvolte deprinderi de lucru cu foi de calcul şi celule O3: să-şi formeze capacitatea de a utiliza instrumente informatice în procesul de predare – învăţare, respectiv de a identifica lecţia de pe reţea şi de a o utiliza de câte ori este nevoie. RESURSE MATERIALE (MIJLOACE DE INVATAMANT) - CD cu soft educaţional – Instruire asistată de calculator utilizând un program de predare « Curs de informatică interactiv » realizat de I.S.A. - reţea proprie de calculatoare - suport de curs (manualul) - fişe de lucru - Prezentare Power Point : EXCEL-un mod usor de calcul tabelar RESURSE PROCEDURALE(METODE SI PROCEDEE) Metode si procedee : - conversaţia: frontală, individuală, recapitulativă dezvoltată şi expozitivă, explicaţia, descoperirea - aplicaţii pe calculator ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ELEVILOR : - Individual - Pe grupe - La nivelul intregii clase STRATEGIE DE EVALUARE :
5

Proiect de lecţie aplicabil la toate tipurile de lecţii din sistem (dobândire de cunoştinţe, mixtă, formare de priceperi şi deprinderi, recapitulare, evaluare)

44

- Chestionar de autoevaluare - Fişe de evaluare CONDITII INIŢIALE DE REALIZARE: Lecţia se desfăşoară în Laboratorul de informatică, Sala 2, laborator dotat cu 25 de calculatoare conectate la o reţea locală şi la reţeaua de Internet. DESFĂŞURAREA LECŢIEI Lectia se desfasoara conform metodelor moderne de invatare predare în care se pune accent pe stilurile de invăţare ale elevului
Scopul predării Strategia de predare Instruire asistată de calculator utilizând o lecţie realizată in Microsoft Power Point Suport de curs electronic in Power Point şi fişe de lucru Timp alocat Elevi cu dominantă vizuală Descoperă punctele principale ale prezentării Power Point si urmăresc explicaţiile profesorului Urmăresc prezentarea Power Point , identifică şi subliniază din suportul de curs oferit principalele etape necesare lucrului cu editorul de calcul tabelar Aplică cunoştinţele teoretice dobândite, folosind o fişă de lucru pregătită anterior Test interactiv pentru grupa de vizuali Strategii de invatare Elevi cu dominantă auditivă Ascultă prezentarea animată de intervenţia profesorului si urmăresc individual lecţia Pun intrebări in momentele de oprire a prezentării Power Point Urmăresc prezentarea Power Point şi completează spaţiile goale din fişele de lucru, pe baza informaţiilor „auzite” de până acum Resurse Elevi cu dominanta practică Desenează schematic principalele comenzi ce urmează a fi folosite pe parcursul lecţiei

Oferirea de informatii: operatii de baza specifice calculului tabelar Explicarea conceptelor teoretice

10 min

Reţeaua proprie de calculatoare Elevii copiază lecţia in caiete Prezentare Power Point a lecţiei Fişe de lucru; Prezentarea Power Point a lecţiei;

15 min

Verifică schema desenată anterior urmărind încă o dată prezentarea Power Point

De la teortie la practică

Practică individuală pe computer Test interactiv

15 min

Evaluarea lecţiei

10 min

Urmează indicaţiile oferite de fişa de lucru, consultând, în caz de nevoie, prezentarea Power Point Test interactiv pentru grupa de auditivi

Răspunde cerinţelor elaborate de profesor prin fişa de lucru. Se pot deschide aplicaţii Excel Verificarea implementării fişei de lucru pe computer

Fişe de lucru

Test pe computer cu autocorectare

Evaluarea lecţiei: Ce a decurs bine? Ce trebuie modificat în viitor?

4.2. GRILĂ DE OBSERVARE A LECŢIEI 45

Data : 23.05.2007 Clasa : IX C Nr. de elevi (prezenţi/înscrişi) :28/30 Disciplina : Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei Subiectul lecţiei : test de verificare Tipul lecţiei : de verificare si apreciere a rezultatelor scolare Strategii didactice: - Metode de invatamant: • Metode de comunicare orala: conversatia in etapa de organizare a clasei si in etapa de autoevaluare si evaluare • Metode bazate pe actiune: exercitii - Forme de organizare a activitatii de evaluare: • individuala in etapa de rezolvare a testului si de autoevaluare • colectiva in etapa de apreciere a lucrarii - Forme de dirijare a activitatii de evaluare: • dirijata de profesor, prin materiale didactice; • independenta - Resurse psihologice ale desfasurarii activitatii: • Capacitatea de invatare a clasei  Elevii si-au insusit notiunile teoretice predate la capitolul Mijloace moderne de comunicare- Internet, precum si modul de utilizare a acestuia. • Diagnosticul motivatiei  Interesul pentru insusirea cunostintelor necesare este acelasi la intregul colectiv • Motivatie  Se vor constientiza elevii de necesitatea utilizarii Internetului pentru documentare, comunicare si prezentarea informatiilor din domeniul propriu de activitate - Resurse materiale: • test cu itemi cu alegere multipla, cu raspuns scurt/ de completare, de tip pereche, cu alegere duala • barem de notare detaliat a testului • flipchart • materiale bibliografice:  Pentru elevi: • Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, M.Milosescu, Editura Didactica si pedagogica, 2005  Pentru profesor: • Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, M.Milosescu, Editura Didactica si pedagogica, 2005 46

• • • Indicatori

Tehnologia informatiei si a comunicatiilor,Radu Marsanu, Anca Elena Voicu, LiceeALL2000 Tehnologia informatiei si a comunicatiilor,D.Oprescu, C.Damacus, Editura Niculescu 2006 Didactica predarii Informaticii, Cristian Masalagiu, Ioan Asiminoaei, editura Polirom Recunoaşterea acţiunii indicatorilor ( se bifează) X X X X X X X X X X X X X X X X X Aspecte semnificative privind etapele lecţiei, în funcţie de indicatori, în vederea elaborării proiectelor de lecţie

1.Aspect informativ - conţinut ştiinţific - adaptarea la nivelul clasei - încadrarea noilor cunoştinţe în sistemul cunoştinţelor anterioare - realizarea cerinţelor programei şcolare (obiective-cadru, obiective de referinţă; competenţe generale, competenţe specifice) 2.Aspect formativ - utilizarea metodelor activ-participative (sugerate de programa şcolară) - realizarea conexiunii inverse - dezvoltarea capacităţilor intelectuale - valorificarea valenţelor educative ale temei - dezvoltarea capacităţii de transfer (realizarea de corelaţii intra/inter/transdisciplinare) 3. Metodologia didactică - aplic. metodelor şi a procedeelor didactice - utilizarea mijloacelor de învăţământ - încadrarea în timp 4. Evaluarea activităţii elevilor - iniţială - formativă - finală 5. Relaţia profesor-elev; elev-elev - atmosferă de lucru în clasă - organizarea activităţii pe grupe sau independent/individual 6. Alţi indicatori

47

4.5. Proiect de lecţie6 DISCIPLINA:TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIEI CLASA:X C SUBIECTUL : Aplicatii practice de laborator TIPUL LECŢIEI: Fixare si formare de deprinderi si priceperi SCOPURI: ♦ INFORMATIV -fixarea si consolidarea notiunilor teoretice prin aplicatii concrete; ♦ FORMATIV -formarea deprinderilor de utilizare corecta a aplicatiilor PowerPoint; ♦ EDUCATIV -dezvoltarea atitudinii pozitive fata de introducerea calculatorului in toate domeniile de activitate; -dezvoltarea motivatiei invatarii, a intereselor de cunoastere si a trairilor intelectuale; -exprimarea unui mod de gandire creativ in structura si rezolvarea problemelor; NIVELUL INITIAL AL CLASEI: -elevii cunosc sistemul de operare Windows -elevii au cunostinte despre utilitarul Microsoft Word OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Până la sfârşitul orei vor fi capabili să: O1: definească noţiunea de prezentare; O2: lanseze în execuţie aplicaţia, şi să introducă corect date; RESURSE PROCEDURALE( METODE ŞI PROCEDEE): ♦ metode de invatamant -metode de comunicare orala: conversatia, explicatia; -metode de actiune: exercitiul, problematizarea; ♦ procedee de instruire -conversatia de consolidare; -explicatia (in etapa de asimilare a noilor cunostinte); -exercitii de consolidare; ♦ forme de organizare a activitatii instructive
6

Proiect de lecţie aplicabil la toate tipurile de lecţii din sistem (dobândire de cunoştinţe, mixtă, formare de priceperi şi deprinderi, recapitulare, evaluare)

48

-frontala; -individuala; -pe grupe; ♦ forme de dirijare a activitatii -dirijata de profesor sau prin materiale didactice; -independenta; ♦ resurse materiale -Un calculator (sistem de operare Windows, pentru utilizare: Microsoft Office) -Caiet de notiţe; -Proiect didactic; -Fişe de lucru. ♦ material bibliografic de specialitate - Tehnologia informatiei si a comunicatiilor Manual pentru clasa a X – a Autoare : Daniela Oprescu, Cristina Eugenia Damacus ♦ spatiu de instruire :laboratorul de informatica ♦ metode de evaluare -evaluare sumativa; -evaluare continua (cu ajutorul calculatorului); -evaluare formativa; DESFASURAREA ACTIVITATII 1. Momentul organizatoric ♦ pregatirea lectiei -intocmirea proiectului didactic; ♦ organizarea si pregatirea clasei -verificarea frecventei elevilor; -verificarea existentei resurselor materiale; 2. Captarea atentiei clasei ♦ anuntarea obiectivelor operationale ♦ explicarea modului de desfasurare a activitatii Elevii sunt rugati de profesor sa porneasca calculatoarele si sa lanseze in executie aplicatia Microsoft PowerPoint.Se trece apoi la reactualizarea cunostintelor. 3. Reactualizarea cunostintelor:Profesorul are la dispoziţie un set de intrebări prin care va verifica oral nivelul de cunoştiinte. 49

INTREBARE 1. Ce este o aplicatie PowerPoint?

RASPUNS ASTEPTAT Aplicatia PowerPoint este un editor grafic care ne ajuta sa creem prezentari de proiecte, promovarea unor produse sau servicii, rapoarte privind realizarile unei firme intr-o perioada data, rezentari cu caracter personal(album si fotografii). Elementul de baza al unei al unei aplicatii este slide-ul sau diapozitivul.

2. Ce este o slide-ul sau diapozitivul? 3. Cum se lanseaza in executie o aplicatie PowerPoint? 4. Cum se realizeaza salvarea unei prezentari? Care sunt modalitatiile de vizualizare a unei prezentari?

 Meniul Start

Programs Microsoft PowerPoint; Se efectueaza dublu click pe pictograma de pe descktop;

Salvarea unei prezentari se realizeaza in felul urmator: Meniul File Save As (Fisier Salvare ca); Vizualizarea unei prezentari se realizeaza in felul urmator: Meniul Expunere diapozitiv – Vizualizare diapozitiv.  Cu ajutorul butonului sau tastei F5.

4. Intensificarea retinerii si asigurarea transferului de informatii (cu exercitii initiale de verificare) Fisa 1 - Microsoft PowerPoint 1.Realizati o prezentare care sa contina textul urmator: Diapozitiv 1 “Modalitati de formatare a unei prezentari Conceptul de formatare se refera la schimbarile care se fac in aspectul unei prezentari. Pentru a formata un text ce urmeaza a fi introdus, se muta cursorul in locul in care se doreste introducerea textului si apoi se da comanda de formatare. Pentru a formata un text deja introdus, acesta se selecteaza si apoi i se da comanda de formatare.” Formatarea caracterelor -pentru titlul: fontul utilizat Arial, dimensiune font 16, italic, culoare font verde, aliniere la centru -pentru text: fontul utilizat Times New Roman, dimensiune font 12, italic, culoare font rosu, culoare fond galben, aliniere la stanga Diapozitiv 2 “Formatarea caracterelor Caracterele sunt reprezentate de litere, numere, simboluri (&,*,$), semen de punctuatie si spatii. Termenul de formatare al caracterelor se refera la atributele pe care le au caracterele individuale intr-o prezentare.In cadrul unui text, caracterele utilizate sunt bine definte de anumite marimi cum ar fi: tipul fontului, stilul si dimensiune acestuia.” Formatarea caracterelor -pentru titlul: fontul utilizat Arial, dimensiune font 14, ingrosat, culoare font rosu, aliniere la centru 50

-pentru text: fontul utilizat Arial, dimensiune font 14, ingrosat, culoare font verde, culoare fond albastru, aliniere la stanga Diapozitiv 3 “Cum se redimensioneaza caseta de text? Pasul 1 –se executa clic in sectiunea titlului sau a textului.Acesta va fi incadrat de un cadru In coltul cadrului precum sip e fiecare din cele patru laturi ale acestuia, se observa punctele pentru redimensionare(mici patratele) Pasul 2-pentru redimensionarea pe o singura directie(numai pe orizontala sau numai pe verticala), se fixeaza cursorul mouse-ului pe unul din patratele aflate pe directia dorita si tinand butonul apasat, se trage pana cand caseta a capatat dimensiunea dorita dupa care se eliberaeaza butonul” Formatarea caracterelor -pentru titlul: fontul utilizat Times New Roman, dimensiune font 16, ingrosat, culoare font portocaliu, aliniere la centru -pentru text: fontul utilizat Arial Narrow , dimensiune font 14, ingrosat, culoare font alb, culoare fond albastru deschis, aliniere la stanga 2.Salvati prezentarea cu numele modalitati de formatare . 3.Aplicati efecte de animatie diapozitivelor 4.Vizualizati prezentarea. Fisa 2-Microsoft PowerPoint 1.Realizati o prezentare cu numele APLICATIE (FISIER-SALVARE CA…) 2.Inserati in prezentare 5 diapozitive.(INSERARE – DIAPOZITIV NOU) Diapozitiv 1 Editati textul urmator: “Programul Microsoft PowerPoint face parte din pachetul de programe Microsoft Office, alaturi de Word si Excel, este folosit pentru realizarea de prezentari animate in domenii cum ar fi cel publicitar.Fiind o aplicatie din pachetul Microsoft Office , Microsoft PowerPoint prezinta o interfata destul de asemanatoare cu cea a programelor Word si Excel , avand o serie de elemente comune : aceeasi organizare a sistemului de meniuri si a barelor de instrumente.” Formatarea caracterelor -pentru text: fontul utilizat Times New Roman, dimensiune font 16, cursiv, culoare font verde, culoare fond galben, aliniere la stanga FORMATFONT,FORMAT-FUNDAL, butonul ALINIERE LA STANGA -inserati o imagine din colectia Office INSERARE – IMAGINE - MINIATURA Diapozitiv 2 Editati textul urmator: “Fiind o aplicatie din pachetul Microsoft Office , Microsoft PowerPoint prezinta o interfata destul de asemanatoare cu cea a programelor Word si Excel , avand o serie de elemente comune : aceeasi organizare a sistemului de meniuri si a barelor de instrumente. Fisierele create cu aceste programe se numesc prezentari si au extensia .ppt (Microsoft PowerPoint).” Formatarea caracterelor -pentru text: fontul utilizat Book Antiqua, dimensiune font 18, , culoare font rosu, culoare fond galben, aliniere la stanga FORMAT-FONT, FORMAT-FUNDAL, butonul ALINIERE LA STANGA -inserati o imagine din colectia Office INSERARE – IMAGINE - MINIATURA 51

Diapozitiv 3 -inserati o diagrama INSERARE – DIAGRAMA… Diapozitiv 4 -inserati o nomograma INSERARE – NOMOGRAMA… Diapozitiv 5 -inserati 5 imagini din colectia Office INSERARE – IMAGINE - MINIATURA 3.Adaugati efecte de animatie EXPUNERE DIAPOZITIVE-TRANZITIE DIAPOZITIV 4.Vizualizati prezentarea EXPUNERE DIAPOZITIVE- VIZUALIZARE EXPUNERE Fisa 3 - Microsoft PowerPoint 1.Realizati o prezentare cu numele DIAGRAME (Fisier-Salvare ca…Nume fisier: DIAGRAME - butonul Salvare) 2.Inserati in prezentare 4 diapozitive (Inserare-Diapozitiv nou) Diapozitiv 1:-inserati diferite forme geometrice (Forme automate-Forme de baza) si aplicati-le efectul 3-D (selectati figura geometrica-butonul Stil 3-D) Diapozitiv 2:-inserati un tabel care sa contina orarul (Inserare-Tabel-Numar de coloane:5 , Numar de randuri:7-butonul OK ) Diapozitiv 3:-inserati o nomograma (Inserare-Nomograma) Microsoft Office
Microsoft Word Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Diapozitiv 4:inserati imagini din colectia Office (Inserare-Imagine-Miniatura) 3.Adaugati efecte de animatie Expunere diapozitive-Tranzitie diapozitiv 4.Vizualizati prezentarea Expunere diapozitive- Vizualizare expunere Fisa 4 - Microsoft PowerPoint 1.Realizati o prezentare cu numele SCHITA UNEI DISCHETE (Fisier-Salvare ca…Nume fisier: SCHITA UNEI DISCHETE - butonul Salvare) 2.Inserati in prezentare 5 diapozitive (Inserare-Diapozitiv nou) Diapozitiv 1 “Sistemul de intrare-iesire asigura comunicatia calculatorului cu lumea inconjuratoare prin intermediul unor echipamente specializate numite dispozitive periferice. Ele sunt de trei tipuri: 1.dispozitive de intrare 2.dispozitive de iesire 3.dispozitive de intrare-iesire” 52

 inserati doua butone de actiune: Expunere diapozitive-Butoane actiune-Buton actiune:inainte sau urmatorul, Buton actiune:inapoi sau anteriorul Diapozitiv 2:  editati cuvantul : laborator -selectati cuvantul-meniul Inserare-Hiperlink… - se alege o prezentare-butonul OK  inserati un buton de actiune: Expunere diapozitive-Butoane actiune- Buton actiune:inapoi sau anteriorul 3.Adaugati efecte de animatie Expunere diapozitive-Tranzitie diapozitiv 4.Vizualizati prezentarea Expunere diapozitive- Vizualizare expunere Fisa 5 -Microsoft PowerPoint 1.Realizati o prezentare cu numele Elemente de design (Fisier-Salvare ca…Nume fisier: Elemente de design - butonul Salvare) 2.Inserati in prezentare 4 diapozitive (Inserare-Diapozitiv nou) Diapozitiv 1:  editati cuvantul urmator: o inserati un buton de actiune(Expunere diapozitive-Butoane actiune-Buton actiune:inainte sau urmatorul) o culoare fond : albastru(Format-Fundal-Efecte de umplere) Diapozitiv 2: Construiti urmatorul tabel : Elemente de design Mod de realizare Inserare diapozitiv nou meniul Inserare-Diapozitiv nou… Sabloane de aspect meniul Format-Aspect diapozitiv… Sabloane forma meniul Format-Forma diapozitiv… Inserare text meniul Inserare-Caseta text Inserare film si sunet meniul Inserare-Film si sunete Inserare tabel meniul Inserare-Tabel… Inserare diagrama meniul InserareDiagrama… Inserare diagrame relationale meniul Inserare(nomograme) Nomograma… Inserare-Tabel... 53

 inserati doua butone de actiune( Expunere diapozitive-Butoane actiune-Buton actiune:inainte sau urmatorul, Buton actiune:inapoi sau anteriorul)  culoare fond : albastru (Format-Fundal-Efecte de umplere) Diapozitiv 3:-inserati 6 forme geometrice suprapuse (Forme automate-Forme de baza) , aplicati-le efectul 3-D (selectati figura geometricabutonul Stil 3-D)  inserati doua butone de actiune(Expunere diapozitive-Butoane actiune-Buton actiune:inainte sau urmatorul, Buton actiune:inapoi sau anteriorul)  culoare fond : albastru (Format-Fundal-Efecte de umplere) Diapozitiv 4:  realizati un link catre o alta prezentare (editati cuvantul : LABORATOR -selectati cuvantul-meniul Inserare-Hiperlink…- se alege o prezentare-butonul OK)  inserati un buton de actiune(Expunere diapozitive-Butoane actiune- Buton actiune:inapoi sau anteriorul)  culoare fond : albastru (Format-Fundal-Efecte de umplere) 3.Adaugati efecte de animatie ( Expunere diapozitive-Tranzitie diapozitiv) 4.Vizualizati prezentarea( Expunere diapozitive- Vizualizare expunere)

5. Concluzii si notarea elevilor Se vor face aprecieri individuale si colective asupra activitatii desfasurate.Se trag concluzii privind insusirea de catre elevi a modului de implementare si utilizare prezentarilor. Se remarca utilitatea acestora.

54

4.6. Proiect didactic pentru activităţi educative 4.6.1. Proiect didactic pentru activitate extraşcolară Data : 22.02.2007 Clasa : X B Nr. de elevi (prezenţi/înscrişi) :30/32 Disciplina : Consiliere si orientare şcolară Subiectul lecţiei : SPRING DAY Tipul lecţiei : MIXTĂ Obiectivele activităţii: La sfarsitul acestei lecţii elevii vor fi capabili să : - explice semnificaţia zilei SPRIND DAY - cunoască ţarile Uniunii Europene - cunoască numeroase date despre ţara pe care şi-au ales să o reprezinte în concurs - dezvolte abilităţi de comunicare atât în clasă cât şi în cadrul unei competiţii Strategia didactică : Resurse procedurale (metode, procedee, interacţiuni, forme de organizare a activităţii elevilor) : Metode si procedee : - conversaţia: frontală, individuală, recapitulativă dezvoltată şi expozitivă, explicaţia, descoperirea - competiţia atât la nivelul clasei cât şi al şcolii Resurse materiale (mijloace de învăţământ): - material didactic - CD-uri cu informaţii despre U.E. si ţările din componenţa ei - Internetul Scenariul propriu-zis (organizarea clasei, motivarea elevilor, conduita didactică, oportunitatea alegerii temei, activitatea didactică, gradul de implicare şi participare a elevului, asigurarea feed-backului – aprecieri, evidenţieri, situaţii conflictuale, elevi problemă, impasuri, observaţii): 55

In cadrul acestei lecţii, care se va desfăşura pe parcursul a mai multor săptămâni, se vor culege informaţii referitoare la ţara ce i-a fost repartizată clasei a Xa B , se vor căuta elemente de tradiţie specifice ţării ce vor putea fi folosite la împodobirea sălii de clasă in vederea desfăşurării unui concurs final la nivelul întregii şcoli. Elevii sunt motivati să participe la acest gen de activitate deoarece in acest fel pot învăţa multe lucruri despre ţările vecine, ţări ce fac parte din U.E., de asemenea învaţă despre U.E. si normele ei, si, nu în ultimul rând, pot primi un premiu prin participarea şi câştigarea concursului cu care se finalizează această activitate. Dirigintele, împreună cu elevii, stabileşte sarcini pentru fiecare elev ce participă la competiţie. Deşi conflictele sunt inerente, se urmăreşte o rezolvare a acestora, pe cale amiabilă, prin redistribuirea sarcinilor celor nemulţumiţi. Unii elevi se ocupă de culegerea şi sortarea datelor de pe Internet sau din alte surse, referitoare la ţara respectivă, în timp ce alţii sunt preocupaţi cu procurarea hainelor specifice ţării respective, precum şi cu prepararea bucatelor reprezentative. Dacă apar elevi recalcitranţi, aceştia vor fi redistribuiţi, oferindu-li-se posibilitatea de a face ceva util si care să le şi placă. Acestora li se explică, totodată, că lucrul în echipă presupune îndeplinirea sarcinilor ce le revin, chiar dacă, uneori, aceste sarcini nu sunt tocmai ceea ce şi-au dorit. Pentru a fi stimulaţi, elevilor li se propune un premiu de „bună purtare” , precum şi unul de „ cel mai bun documentarist”. După culegerea datelor referitoare la ţara respectivă, un elev cu înclinaţii artistice va realiza un eseu referitor la tema primită. În final are loc concursul la nivelul şcolii, concurs finalizat cu premii şi surprize. Deşi pare o activitate uşoară şi la îndemâna oricui, organizarea unei activităţi care să-i implice pe toţi elevii clasei, este uneori dificilă, deoarece fiecare elev are propria personalitate, şi , aproape fiecare, vrea să fie lider, deşi acest lucru nu se poate. Dirigintele trebuie să dea dovadă de o bună cunoaştere a Managementului conflictelor, şi mai ales a Managementulu clasei de elevi, pentru a rezolva toate, sau aproape toate divergenţele ce apar între elevi.

56

4.6.2.Proiect didactic pentru dirigenţie Data: 25.04.2007 Subiectul activităţii:HEXAGONUL INTERESELOR Strategii de realizare (metode, procedee, mijloace, forme de organizare): - metode şi procedee: conversaţia, aprobarea, problematizarea, exemplul; - forme de organizare: frontal, individual. - resurse materiale: fişă de lucru, cărţi, reviste, internet. Scenariul desfăşurării activităţii: 1) Organizarea clasei în vederea desfăşurării activităţii Elevii lucrează individual, folosind fişele de lucru puse la dispoziţie 2) Motivarea elevilor „Meseria este brăţară de aur” – se urmăreşte sensibilizarea elevilor.După acest exerciţiu, elevii vor vedea dacă profesiile pe care şi le-au ales sunt întradevăr pe măsura intereselor lor. 3) Anunţarea temei şi a obiectivului activităţii Tema pentru această oră de consiliere şi orientare este HEXAGONUL INTERESELOR Competenţe specifice: - identificarea şi ierarhizarea propriilor interese ocupaţionale; - relaţionarea acestor interese cu domenii ocupaţionale în care pot fi valorificate. Obiective operaţionale: O1 – identificarea intereselor personale; O2 – identificarea ocupaţiilor care corespund intereselor personale.

57

4) Desfăşurarea activităţii Etapele lecţiei Dozare Moment organizatoric (2 min) Motivarea elevilor: sensibilizarea captarea atenţiei (1 min) Comunicarea obiectivelor lecţiei (3 min) Desfăşurarea dezbaterii (30 min)

Conţinutul informaţional al lecţiei Activitatea dirigintelui Activitatea elevilor -Răspund întrebări.

Strategia didactică Metode şi Forme de Resurse procedee organizare materiale la Conversaţia Frontal

-Consemnează absenţele. -Verifică existenţa resurselor materiale „Meseria este brăţară de aur”

Ascultă Frontal introducerea făcută de diriginte inainte de inceperea activităţii efective Se propun două abordări: Notează subiectul Frontal - identificarea şi ierarhizarea propriilor interese ocupaţionale; propus şi punctele - legătura între interese şi domenii ocupaţionale în care pot fi care trebuie atinse valorificate. în dezbatere. 1.Distribuie elevilor fişa „Hexagonul intereselor” şi anunţă că expunerea Individual discuţia va fi despre interese personale şi identificarea ocupaţiilor -Studiază fişa problematizarea care corespund acestora. Precizează că identificarea intereselor conversaţia personale îi poate ajuta să conştientizeze cât de potriviţi sunt pentru domeniile de activitate pe care doresc să le aleagă. 2.Solicită elevilor să citească timp de 10 minute ocupaţiile aferente - Completează fişa fiecărei categorii de interese, aşa cum apar ele în hexagon şi să de lucru aleagă acel grup de profesii pe care îl preferă. Cere apoi elevilor să noteze pe fişa primită, în spaţiul liber, denumirea grupului ales. 3.Cere elevilor să aleagă un al doilea grup care corespunde -Investighează intereselor lor. Pe fişa intereselor, elevii vor nota a doua categorie de ocupaţiile aferente interese (în al doilea spaţiu liber). Procesul se repetă pentru a treia grupurilor alese şi opţiune: alegerea unui al treilea grup şi notarea denumirii acestuia în selectează spaţiul liber. ocupaţiile pe care 4.Alocă un interval de 5 minute pentru ca elevii să investigheze ar dori să le 58

fişe individuale

ocupaţiile aferente grupurilor alese de ei şi să selecteze două sau trei ocupaţii pe care ar dori să le exploreze. 5.Cere elevilor să găsească câteva modalităţi prin care pot obţine mai multe informaţii despre ocupaţiile selectate. Realizarea feed- - În ce măsură ocupaţiile listate în categoriile selectate se potrivesc back-ului cu interesele personale? (10 min) - Care au fost criteriile pe baza cărora au ales cele 2-3 ocupaţii din mulţimea alternativelor oferite? - Sunt şi alte ocupaţii de interes care ar putea fi incluse în categoriile alese? - Cum ar putea obţine informaţii despre ocupaţiile alese? Concluzii Formulează concluzii pe baza răspunsurilor elevilor. Îndrumă elevii (3 min) să consulta site-urile MEC, institutelor de învăţământ superior, biroului forţelor de muncă, bursei locurilor de muncă, etc. Anunţarea Să aleagă o ocupaţie şi să strângă informaţii despre aceasta. Să temei pentru noteze aceste informaţii, precum şi sursele de informare. acasă (1 min)

exploreze. -Răspund întrebări.

la frontal individual

răspund la întrebări conversaţia

Notează Notează tema

prelegerea

1) Asigurarea feed-back-ului Asigurarea feed-back-ului se realizeaza prin conversatie, elevii raspunzand la intrebari de genul: - În ce măsură ocupaţiile listate în categoriile selectate se potrivesc cu interesele personale? - Care au fost criteriile pe baza cărora au ales cele 2-3 ocupaţii din mulţimea alternativelor oferite? - Sunt şi alte ocupaţii de interes care ar putea fi incluse în categoriile alese? - Cum ar putea obţine informaţii despre ocupaţiile alese?

59

Fişă de lucru Hexagonul intereselor REALIST

CONVENŢIONAL

inginer constructor, miner, mecanic auto, pădurar, depanator radio-tv, tehnician dentar, electrician, bijutier, instalator, maşinist, lăcătuş, pilot de avion, tâmplar

INVESTIGATIV

contabil, secretar, stenodactilograf, funcţionar public, expert financiar, poştaş, casier, recepţioner, vânzător, ospătar

analist financiar, agent comercial, agent de asigurări, bancher, avocat, procuror, judecător, crainic radiotv, jurnalist, mic întreprinzător, analist de sistem, manager

economist, medic, antropolog, astronom, fizician, chimist, laborant, psihiatru, psiholog, cercetător, farmacist, operator PC, geolog, matematician, statistician, meteorolog, biolog, horticultor, oceanograf, radiolog, sromatolog, radiolog, chirurg, proiectant, biochimist, bio-fozocian dansator, filosof, profesor de literatură/muzică/arte plastice, regizor, actor, jurnalist, reporter, muzician, dirijor, designer, decorator, creator demodă, arhitect, artist, fotograf, compozitor, manager publicitar, fotomodel, moderator TV, scriitor

ANTEPRENORIAL

psihoterapeut, fizioterapeut, consilier şcolar, asistent social, profesor, sociolog, asistent medical, infirmier, ministru, bibliotecar, istoric, medic specialist, consultant resurse umane, director de servicii sociale, preot

ARTISTIC

SOCIAL 60

1. În primul rând, mi-ar plăcea să fac parte din grupul................................................................ 2. În al doilea rând, mi-ar plăcea să fac parte din grupul............................................................. 3. În al treilea rând, mi-ar plăcea să fac parte din grupul............................................................. Trei ocupaţii despre care aş vrea să obţin mai multe informaţii: ............................................. ............................................. .............................................

Referitor la activitatea de dirigenţie, ca document educaţional în sprijinul cadrelor didactice ce vor desfăşura astfel de demersuri educaţionale, important este Caietul profesorului-diriginte pentru că el reuneşte toate domeniile şi referinţele muncii educative. Structura acestui caiet ar putea fi următoarea: 1. Catalogul clasei 2. Profesorii clasei 3. Comitetul de părinţi pe clasă 4. Colectivul de responsabili ai clasei 5. Orarul clasei 6. Proiectul anual de activitate educativă 7. Proiectul semestrial de activitate educativă 8. Scenarii de lecţii de dirigenţie (schiţe de proiecte ale orelor de dirigenţie) 9. Asistenţe la orele clasei ş.a. 10.Observaţii asupra clasei şi asupra elevilor 11. Fişele psihopedagogice (ce vor sta la baza realizării Caracterizărilor elevilor) 4.7. Fişă de caracterizare psihopedagogică A) Dosarul şcolar al elevului (în vederea realizării sarcinilor de profesor diriginte) 1. Date personale generale (nume, prenume, data naşterii etc.) 2. Fişa medicală 61

3. Fişa psihologică 4. Fişa rezultatelor şcolare 5. Rezultate la teste 6. Fişa convorbirilor cu părinţii 7. Fişa anchetei sociale 8. Mediul familial (scurtă caracterizare) 9. Dezvoltarea fizică (scurtă caracterizare) 10. Trăsături de personalitate caracteristice 11. Aptitudini speciale 12. Activitate extraşcolară 13. Interese, pasiuni 14. Aspiraţii educaţionale 15. Aspiraţii profesionale 16. Realizări excepţionale 17. Nevoi speciale 18. Adaptarea socială 19. Disciplina 20. Alte informaţii A) Fişă psihopedagogică I. Date generale: 21. Numele şi prenumele 22. Data naşterii 23. Locul naşterii II. Date familiale Profesia mamei Profesia tatălui Familia: normală, mamă decedată, tată decedat, părinţi divorţaţi, tată vitreg, mamă vitregă Numărul copiilor Elevul este al… (în ordinea naşterilor) Atmosfera social-morală a familiei şi condiţiile de muncă ale elevului III. Date medicale Boli cronice Deficienţe fizice Alte date IV. Profil psihopedagogic 62

Nr. Indicatori crt. 1. Nivel intelectual 2. Caracter 3. Stabilitate emotivă 4. Sănătate 5. Condiţia economică şi social culturală 6. Interes-vocaţie specială pentru domeniile (obiectele) 7. Lipsa de interes-vocaţie pentru domeniile (obiectele) 8. Inteligenţa teoretică-practică V. Situaţia şcolară Nr. Situaţia şcolară crt. 1. Media generală anuală, ordinea clasificării, din x elevi 2. Materii cu rezultatele cele mai bune, medii anuale, clasificarea 3. Materii cu rezultatele cele mai slabe, medii anuale, clasificarea

(Se consemnează elementele semnificative; se recomandă colaborarea cu profesorul consilier din şcoală)

63

4.8. FIŞE DE EVALUARE A LECŢIILOR 4.8.1 FIŞĂ DE EVALUARE A LECŢIEI DE PROBĂ nr.1 Data : Nr. crt. 1. 2. Clasa : Disciplina : Subiectul lecţiei : NOTE 4 5 Tipul lecţiei : 6 7 8 9 10

INDICATORI PROIECTAREA LECŢIEI Documentare metodico-ştiinţifică (concordanţa cu programa, terminologie), formularea obiectivelor operaţionale, unitatea obiective-conţinut-itemi de evaluare DESFĂŞURAREA LECŢIEI Parcurgerea adecvată a etapelor lecţiei, densitatea sarcinilor şi ritmul de lucru, dozarea raţională a timpului Prezentarea conţinutului (ştiinţific, logic, accesibil, esenţial, exemplificat., interdisciplinar) Realizarea obiectivelor operaţionale Realizarea comunicării didactice, dificultatea solicitărilor, succesiunea şi tipologia întrebărilor, Aspecte formativ-educative (dezvoltarea creativităţii, a capacităţilor intelectuale, valorificarea educativă a conţinutului, a aspectelor moral-civice, interculturale, ecologice etc); individualizare, motivare, activizare Mijloace implicate în activităţile de învăţare, asigurarea caracterului practic-aplicativ PERSONALITATEA STUDENTULUI PRACTICANT: Ţinuta, autoritatea în faţa clasei; limbajul (corect, expresivitate, accesibilitate, corectarea răspunsurilor greşite); elemente de creativitate didactică (ex.: micro-decizii luate în situaţii de feed-back); atmosfera şi climatul afectivmotivaţional în lecţie; relaţia profesor-elev, elev-elev. CAPACITATEA DE EVALUARE ŞI DE AUTOEVALUARE: Formele de evaluare folosite; conştientizarea elevilor asupra rezultatelor evaluării; propunerea unor măsuri corective pentru lecţia viitoare; spirit autocritic; capacitate de identificare a aspectelor reuşite şi a celor mai puţin izbutite

3.

64

NOTA SEMNĂTURA Profesor- mentor ………………………………… Nota finală = media notelor corespunzătoare indicatorilor 1, 2 şi 3 = _________________ = 3 4.8.2 FIŞĂ DE EVALUARE A LECŢIEI DE PROBĂ nr.2 Data : Clasa : Disciplina : Subiectul lecţiei : ……… ….…………….. Tipul lecţiei :

65

Nr. crt. 1. 2.

INDICATORI PROIECTAREA LECŢIEI Documentare metodico-ştiinţifică (concordanţa cu programa, terminologie), formularea obiectivelor operaţionale, unitatea obiective-conţinut-itemi de evaluare DESFĂŞURAREA LECŢIEI Parcurgerea adecvată a etapelor lecţiei, densitatea sarcinilor şi ritmul de lucru, dozarea raţională a timpului Prezentarea conţinutului (ştiinţific, logic, accesibil, esenţial, exemplificat., interdisciplinar) Realizarea obiectivelor operaţionale Realizarea comunicării didactice, dificultatea solicitărilor, succesiunea şi tipologia întrebărilor, Aspecte formativ-educative (dezvoltarea creativităţii, a capacităţilor intelectuale, valorificarea educativă a conţinutului, a aspectelor moral-civice, interculturale, ecologice etc); individualizare, motivare, activizare Mijloace implicate în activităţile de învăţare, asigurarea caracterului practic-aplicativ PERSONALITATEA STUDENTULUI PRACTICANT: Ţinuta, autoritatea în faţa clasei; limbajul (corect, expresivitate, accesibilitate, corectarea răspunsurilor greşite); elemente de creativitate didactică (ex.: micro-decizii luate în situaţii de feed-back); atmosfera şi climatul afectivmotivaţional în lecţie; relaţia profesor-elev, elev-elev. CAPACITATEA DE EVALUARE ŞI DE AUTOEVALUARE: Formele de evaluare folosite; conştientizarea elevilor asupra rezultatelor evaluării; propunerea unor măsuri corective pentru lecţia viitoare; spirit autocritic; capacitate de identificare a aspectelor reuşite şi a celor mai puţin izbutite

NOTE 4 5

6

7

8

9

10

3.

66

NOTA SEMNĂTURA Profesor- mentor ………………………………… Nota finală = media notelor corespunzătoare indicatorilor 1, 2 şi 3 = _________________ = 3 4.8.3 FIŞĂ DE EVALUARE A LECŢIEI FINALE Data : Nr. crt. 1. 2. Clasa : Disciplina : Subiectul lecţiei : NOTE 4 5 Tipul lecţiei : 6 7 8 9 10 ……… ….……………..

INDICATORI PROIECTAREA LECŢIEI Documentare metodico-ştiinţifică (concordanţa cu programa, terminologie), formularea obiectivelor operaţionale, unitatea obiective-conţinut-itemi de evaluare DESFĂŞURAREA LECŢIEI Parcurgerea adecvată a etapelor lecţiei, densitatea sarcinilor şi ritmul de lucru, dozarea raţională a timpului Prezentarea conţinutului (ştiinţific, logic, accesibil, esenţial, exemplificat., interdisciplinar) Realizarea obiectivelor operaţionale Realizarea comunicării didactice, dificultatea solicitărilor, succesiunea şi tipologia întrebărilor, Aspecte formativ-educative (dezvoltarea creativităţii, a capacităţilor intelectuale, valorificarea educativă a conţinutului, a aspectelor moral-civice, interculturale, ecologice etc); individualizare, motivare, activizare Mijloace implicate în activităţile de învăţare, asigurarea caracterului practic-aplicativ PERSONALITATEA STUDENTULUI PRACTICANT: Ţinuta, autoritatea în faţa clasei; limbajul (corect, expresivitate, accesibilitate, corectarea răspunsurilor greşite); elemente de creativitate didactică (ex.: micro-decizii luate în situaţii de feed-back); atmosfera şi climatul afectivmotivaţional în lecţie; relaţia profesor-elev, elev-elev. CAPACITATEA DE EVALUARE ŞI DE AUTOEVALUARE: Formele de evaluare folosite; conştientizarea elevilor asupra rezultatelor evaluării; propunerea unor măsuri corective pentru lecţia viitoare; spirit autocritic; capacitate de identificare a aspectelor reuşite şi a celor mai puţin izbutite 67

3.

COMISIA NOTA SEMNĂTURA 1. Profesor- mentor ………………………………… Nota finală = media notelor corespunzătoare indicatorilor 1, 2 şi 3 = _________________ = 3 ……… ….…………….. 2. Profesor Didactica specialităţii ……………………………..………….. Nota finală = media notelor corespunzătoare indicatorilor 1, 2 şi 3 = _________________ = 3 ……… ………………… B. Proiect didactic de sinteză - Lucrare de absolvire a modului de pregătire a personalului didactic Proiectul-sinteză constă în elaborarea unei lucrări de sinteză pe o temă, la alegerea candidatului, cu acordul profesorului de specialitate din domeniul Psihologiei educaţiei, Pedagogiei (Teoria şi metodologia curriculumului, Teoria şi metodologia instruirii şi Teoria şi metodologia evaluării), domeniul didacticii aplicate la

68

disciplinele de specialitate, domeniul practicii pedagogice, domeniul activităţilor educative prevăzute în curriculum-ul şcolar (inclusiv la dispoziţia şcolii), domeniul organizării şi managementului unităţilor şi proceselor instructiv-educative. În cadrul proiectului-sinteză, candidatul trebuie să demonstreze că a asimilat cunoştinţele teoretice prevăzute de programele de studii, că este în măsură să le valorifice la disciplinele de specialitate, pe baza experienţei dobândite prin intermediul practicii pedagogice efectuate. NOTĂ: 1. Începând cu anul universitar 2005-2006, tematica va fi stabilită de fiecare cadru didactic coordonator la disciplinele din Planul de învăţământ al D.P.P.D.: Psihologia educaţiei, Pedagogie, Didactica specialităţii, Practică pedagogică, Sociologia educaţiei, Management educaţional, Informatică asistată de calculator. 2. Bibliografia se va stabili în colaborare cu profesorul coordonator. NOTELE OBŢINUTE DE STUDENT LA PRACTICA PEDAGOGICĂ STRUCTURI ALE PORTOFOLIULUI ACTIVITĂŢILE DE PRACTICĂ OBSERVATORIE (4.1., 4.2.): ACTIVITĂŢILE DE PROIECTARE (4.3., 4.4., 4.5., 4.6.): ACTIVITĂŢI DE PREDARE–ÎNVĂŢARE-EVALUARE în cadrul lecţiilor de probă (4.8): ACŢIUNILE EXTRAŞCOLARE (4.6.1.): MATERIALE DIDACTICE rezultate din activitatea cu elevii – probe de evaluare, fişe de muncă independentă s.a: CARACTERIZAREA PSIHOPEDAGOGICĂ A ELEVILOR (4.7.): LECŢIA DE PROBĂ NR.1 (4.8.1.): LECŢIA DE PROBĂ NR.1 (4.8.2.): LECŢIA FINALĂ (4.8.3.): MEDIA GENERALĂ (în cifre şi litere): Semnătura coordonatorului de practică pedagogică: Colocviul I (semestrul 6) Colocviul II (semestrul 7)

69

CAIETUL DIRIGINTELUI Numele şi prenumele_______________________________ Clasa_______________ Şcoala________________________________ MOTO „Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viată ! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume ! " (din Child's Appels, Mamie Gepe Cole) ARGUMENT „Caietul dirigintelui”, conceput in aceasta forma dorim sa reprezinte un util instrument de lucru pentru profesorul diriginte. In realizarea lui am pornit de la legislatia in vigoare care reglementeaza munca dirigintelui in scoala si ne-am raportat permaanent la indicatiile metodice cuprinse in literatura pedagogica si psihologica, literatura care vizeaza metodologia activitatii educative. Pentru a asigura unitatea si continuitatea muncii educative desfasurata la clasa de elevi, caietul a fost conceput pe ani, oferind posibilitatea de consemnare a datelor chiar in cazul reorganizarii claselor pe parcursul anilor scolari. De asemenea, caietul poate fi utilizat pe parcursul a 4 ani scolari chiar in conditiile incadrarii diferite a dirigintilor de la un an la altul (in situatii deosebite, cand cadrele didactice nu sunt titulare). In acest caz, caietul trebuie predat conducerii la sfarsitul anului scolar, pentru a putea fi preluat de noul diriginte in anul urmator. In structurarea caietului ne-am straduit sa prevedem variante pentru consemnarea, pe cat posibil, a tuturor aspectelor muncii educative, asigurandu-i valabilitatea pentru ciclul gimnazial si liceal; precum si pentru invatamantul seral, dar care necesita unele adaptari ce le pot realiza dirigintii. Pentru a dobândi operativitate şi pentru a fi completat cu uşurinţă de toate categoriile de personal didactic, caietul oferă puncte de sprijin pentru fiecare aspect al muncii educative . Pentru completarea tabelelor cu numele elevilor ,se va întocmi un tabel cu elevii clasei ,care apoi se copie în toate tabelele. Fişa individuală se va multiplica pentru fiecare elev .

CUPRINS 1. STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2. COLECTIVUL CLASEI 3. COLECTIVUL DIDACTIC AL CLASEI 4. RESPONSABILITĂŢI ÎN CADRUL COLECTIVULUI 5. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE 6. SARCINILE DIRIGINTELUI 7. TEMATICA ORELOR DE DIRIGENŢIE 8. SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI A ABSENŢELOR 9. ELEVII CU REZULTATE DEOSEBITE ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ 10. SITUAŢIA ELEVILOR PROBLEMĂ 11. SITUAŢIA MANUALELOR PRIMITE/PREDATE 12. PARTICIPAREA ELEVILOR LA VIAŢA COLECTIVULUI 13. SITUAŢIA OPŢIUNILOR ŞCOLARE 14. PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINŢII 15. PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII 16. OBSERVAŢII ASUPRA CLASEI 17. FIŞELE INDIVIDUALE ALE ELEVILOR 18. PLANURI DE LECŢIE

1. STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR
Componentele structurale Semestrul I Clasa a IX a Cursuri: 12 septembrie – 23 decembrie Vacanţă: 24 decembrie – 8 ianuarie Cursuri :9 ianuarie –3 februarie Vacanţă intersemestrială: 4 februarie – 12 februarie Cursuri :13 februarie – 14 aprilie Vacanţă:15 aprilie 2006 – 24 aprilie Cursuri :25 aprilie – 16 iunie Vacanţa de vară :17 iunie– 31 august Clasa a X a cursuri:15 septembrie - 22 decembrie vacanţă - 23 decembrie - 7 ianuarie cursuri- 8 ianuarie - 2 februarie vacanţă intersemestrială: 3 februarie 11 februarie Cursuri- 12 februarie -15 iunie şi vor fi întrerupte în intervalul 7 aprilie - 15 aprilie de vacanţa de Paşte. Vacanţa de vară -16 iunie - 31 august Clasa a XI a Clasa a XII a

Semestrul al IIlea Examenul de corigenţă Alte examene şi concursuri

ORARUL CLASEI A X- A B ora 8 9 10 11 12 13 14 Luni
HTML Informatică Lb. Română Lb. Română Măsurări Tehn Măsurări Tehn CDS

Marti
Antreprenoriala Biologie Matematică Matematică Fizică Lb. Engleză

Miercuri
Lb. Italiană Geografie Lb. Engleză Muzica Ed. Fizică Lb. Italiană

Joi
Lb. Română Desen Istorie Ed. Fizică Electrotehnică Electrotehnică Dirigenţie

vineri
Fizică Matematică Socio Umane Mecanica Mecanica Chimie Religie

2. COLECTIVUL CLASEI
Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Numele şi prenumele Andriescu Alin Baba Gianina Bîz Ioana Anastasia Blag Mirabela Buză Petru Cojocaru Tatiana Criţan Dragoş Dorel Dănică Irinel Dobre Elena Dobre Mihai Dragotă Ion Gabriel Geacă Ioana Maria Istvan Cornelia Izvoran Marinela Koharovics Gabriel Leban Adela Mihai Marius Munteanu Daniel Nătângă Verginica Neagu Eleonora Nicoară Lenuţa Nistor Bogdan Orban Marius Rus Cristian Serban Andreea Stanci Ioan Gabriel Stănoiu Diana Stefănuţ Maria Stolcz Adrian Totoaşă Oana Data şi locul naşterii Prenumele părinţilor Ocupaţie, loc de muncă Adresa familiei Obs.

3. COLECTIVUL DIDACTIC AL CLASEI
Numele profesorului Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Obiectul de învăţământ Limba română Limba latină Limba franceză Limba engleză Limba …….italiana Istoria Geografie Matematică Fizică Chimie Biologie Educaţia muzicală Educaţia plastică Educaţia fizică Socio-umane Religia Opţional 1 CDL Opţional 2 CDL Stoica Valentin Piper Diana Stanilescu Lucian Sarpe Alina Hanes Teodora Simulescu Iuliana Stanca Gabriela Ion Ion Ilea Ioan Aspru Ioan Popescu George Liber Jenica Liber Jenica Peter Esther Peter Esther Stanescu Gabriela Stoica Valentin Piper Diana Stanilescu Lucian Sarpe Alina Hanes Teodora Simulescu Iuliana Stanca Gabriela Ion Ion Ilea Ioan Aspru Ioan Popescu George Liber Jenica Liber Jenica Clasa a IX a Pantelimon Cornelia Clasa a X a Pantelimon Cornelia Clasa a XI a Clasa a XII a

4. RESPONSABILITĂŢI a) ALE ELEVILOR Nr. Responsabilităţi crt.

Şeful clasei Locţiitor Casier Consiliul elevilor b) ALE PĂRINŢILOR Nr. Responsabilităţi crt.

Numele şi prenumele elevilor Anul şcolar 2005 - Anul şcolar 2006 2006 2007 Clasa a IX a Clasa a X a Orban Marius Cojocaru Tatiana Biz Ioana Biz Ioana Nistor Bogdan Nistor Bogdan Orban Marius Cojocaru Tatiana Numele şi prenumele elevilor Anul şcolar 2005Anul şcolar 2006 2006 2007 Clasa a IX a Clasa a X a Orban Ion Orban Ion Geaca Ovidiu Geaca Ovidiu Dragota Maria Dragota Maria Orban Ion Orban Ion

Anul şcolar 20__20__ Clasa a XI a

Anul şcolar 20__20__ Clasa a XII a

Anul şcolar 20__20__ Clasa a XI a

Anul şcolar 20__20__ Clasa a XII a

Şeful comitetului Membru Membru Membru în consiliul de administraţie

5. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE 1. Dezvoltarea respectului faţă de sine şi a atitudinilor pozitive faţă de propria persoană 2. Dezvoltarea abilităţilor interpersonale necesare în şcoală, în familie, în grupul de prieteni şi în carieră 3. Utilizarea abilităţilor de management al informaţiilor pentru obţinerea performanţei şi asigurarea succesului 4. Dezvoltarea resurselor personale şi managementul ofertelor de educaţie şi profesionale pentru planificarea carierei şi adaptarea optimă la cerinţele pieţei muncii 5. Dezvoltarea abilităţilor de management al stilului de viaţă 6. SARCINILE DIRIGINTELUI - organizează, conduce şi desfăşoară activităţi educative cu clasa la care a fost numit diriginte; - urmăreşte cum se asigură ordinea, curăţenia şi atmosfera generală în sala de clasă ce i-a fost repartizată; - se preocupă de cunoaşterea elevilor şi a clasei; - consiliază elevii şi părinţii acestora în probleme de învăţare, de viaţă, de integrare socială; - sprijină orientarea şcolară şi profesională; - reprezintă elevii în colectivul didactic şi ţine legătura cu profesorii care predau la clasă în vederea optimizării eforturilor acestora; - ţine legătura cu părinţii elevilor, comunică periodic familiei situaţia la învăţătură şi disciplină; - acordă notele la purtare, iar când este cazul, supune situaţia disciplinară dezbaterii consiliului profesoral; - completează, în condiţii grafice corespunzătoare, catalogul clasei; - urmăreşte transcrierea mediilor în registrul matricol, atât la sfârşitul anului şcolar, cât şi după examenele de corigenţă; - completează caietul dirigintelui. 7. TEMATICA ORELOR DE DIRIGENŢIE

PLANIFICARE ANUALĂ LA CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ- clasa a IX a
Componenta Subcomponenta A. Autocunoastere si dezvoltare Autocunoastere personala Schimbare, crestere, dezvoltare B. Comunicare si abilitati sociale Exersarea tehnicilor de comunicare Aplicarea tehnicilor de management al emotiilor Managementul informatiilor Managementul invatarii D. Planificarea carierei Planificarea si dezvoltarea carierei Calitatea vietii personale E. Calitatea stilului de viata Calitatea relatiilor sociale Calitatea mediului de munca Tema -cunoasterea colectivului de elevi -stima de sine -adolescenta: schimbari fizice,sociale si psihice -comunicarea –abilitate sociala forme de comunicare -managementul emotiilor -resurse de informare cu privire la invatare, munca si cariera - invatare permanenta: caracteristici, reglementari europene si nationale ,avantaje si dezavantaje -cariera:definire, factorii care influenteaza alegerea carierei - calitatea vietii si stilul de viata -componentele calitatii vietii - violenta domestica -strategii de preventie in scoala si comunitate -conditii sociale ,economice, politice si tehnologice in stilul de viata si tipurile de profesii pe piata muncii -planificarea carierei din perspectiva stilului de viata -discutarea situatiilor la invatatura Sapt Nr de ore s1 s3 S4 -s7 3 S8 -s11 S12 3 -s15 S16 3 s119 3 S20 S22 S23 S25 S26 S28 S29 S31 S32 6 S36 3 3 3 3 3

C. Managementul informatiilor si invatarii

PLANIFICARE ANUALĂ LA CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ- clasa a X a
NR

COMPONENTE A. MANAGEMENTUL CLASEI CA GRUP

SUBCOMPONENTE ORE 8

TEMA Analiza rezultatelor din clasa a IX a . Ambientul clasei Regulamentul clasei Proprietatea individuală şi colectivă Munca in echipă: avantaj sau dezavantaj? Prietenia-o floare rară în lume Analiza rezultatelor la sfârşitul anului şcolar Agresivitate şi violenţă Cine este cel de lângă mine? Domenii profesionale Scrisoare de prezentare Deciziile mele. Mijloace de gândire direct atentă Modă şi personalitate Cum învăţăm Învăţ pentru că îmi place trebuie sau sunt obligat Cum ne văd ceilalţi? Drepturi si îndatoriri Pot si vreau Întrecerea cu tine Ce, cât şi cum citim ? Cunoştinţele obţinute prin studiu Familia – cel mai confortabil mediu de petrecere a timpului liber Despre mine, timp şi cunoştinţe Calamităţile naturale Pentru o viata curata Emoţiile mele Igiena si sănătatea personală Pietoni si şoferi Să circulăm corect Concurs pe teme rutiere Cum citim o etichetă Noţiuni despre protecţia civilă Despre cutremure Incendiile şi noi Drogurile tutunul şi alcoolul Tentaţia răului

DATA S1 S2 S3 S15 S16 S36 S30 S4 S19 S25 S9 S33 S13 S5 S12 S26 S6 S11 S20 S27 S22 S7 S32 S18 S31 S8 S14

B. DEZVOLTAREA PERSONALITAŢII ŞI A CARIEREI

Dezvoltarea personalităţii

6

Dezvoltarea carierei Educaţia pentru o societate democrata C. EDUCAŢIA PENTRU VALORI Educaţia pentru munca si calitate Educaţia pentru receptarea valorilor culturale Educaţia pentru viata privata Educaţia pentru mediu Educaţia pentru sănătate Educaţia rutiera Educaţia pt. protecţia consumatorului Ed. pt. protecţia civilă Ed. pt. apărarea împotriva incendiilor Ed. juridică si prevenirea delicventei juvenile

2 2 2 2 2

2 2 3 1 2 1 2

D. EDUCAŢIA PENTRU SECURITATEA PERSONALA

S10 S21 S29 S17 S23 S35 S28 S24 S34

PLANIFICARE ANUALĂ LA CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ- clasa a XI a
NR

COMPONENTE A. MANAGEMENTUL CLASEI CA GRUP

SUBCOMPONENTE

ORE 8

TEMA

DATA

Dezvoltarea personalităţii B. DEZVOLTAREA PERSONALITAŢII ŞI A CARIEREI C. EDUCAŢIA PENTRU VALORI Dezvoltarea carierei Educaţia pentru o societate democrata Educaţia pentru munca si calitate Educaţia pentru receptarea valorilor culturale Educaţia pentru viata privata Educaţia pentru mediu Educaţia pentru sănătate Educaţia rutiera Educaţia pt. protecţia consumatorului Ed. pt. protecţia civilă Ed. pt. apărarea împotriva incendiilor Ed. juridică si prevenirea delicventei juvenile

6 2 2 2 2 2 1 1 3 1 2 1 1

D. EDUCAŢIA PENTRU SECURITATEA PERSONALA

PLANIFICARE ANUALĂ LA CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ- clasa a XII a NR COMPONENTE SUBCOMPONENTE ORE TEMA A. MANAGEMENTUL CLASEI CA GRUP Dezvoltarea personalităţii B. DEZVOLTAREA PERSONALITAŢII ŞI A CARIEREI C. EDUCAŢIA PENTRU VALORI Dezvoltarea carierei Educaţia pentru o societate democrata Educaţia pentru munca si calitate Educaţia pentru receptarea valorilor culturale Educaţia pentru viata privata Educaţia pentru mediu Educaţia pentru sănătate Educaţia rutiera Educaţia pt. protecţia consumatorului Ed. pt. protecţia civilă Ed. pt. apărarea împotriva incendiilor Ed. juridică si prevenirea delicventei juvenile 8 6 2 2 2 2 2 1 1 3 1 2 1 1

DATA

D. EDUCAŢIA PENTRU SECURITATEA PERSONALA

8. SITUAŢIA ŞCOLARĂ a) LA ÎNVĂŢĂTURĂ
Nr. crt. Numele şi prenumele Anul şcolar 2006-2007 Clasa a IX a Situaţia Med Media şcolară purtare generală P 10 9.25 P 10 8.36 P 9 9.98 P 10 10 P 10 9.50 P 10 8.25 P 10 7.30 P 7 7 P 10 9.25 P 10 9.87 P 10 9.33 P 10 9.76 P 10 9.33 P 10 9.67 P 10 9.91 P 10 9.55 P 10 9.88 P 10 9.56 P 10 9.45 P 10 9.44 P 10 9.92 P 10 9.97 P 10 9.32 P 10 8.25 P 10 8.32 P 10 8.25 P 9 8.36 P 10 9.33 P 8 8.89 P 10 9.32 Anul şcolar 20__20__ Clasa a X a Situaţia Med Media şcolară purtare generală Anul şcolar 20__20__ Clasa a XI a Situaţia Med Media şcolară purtare generală Anul şcolar 20__20__ Clasa a XII a Situaţia Med Media şcolară purtare generală

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Andriescu Alin Baba Gianina Bîz Ioana Blag Mirabela Buză Petru Cojocaru Tatiana Criţan Dragoş Dănică Irinel Dobre Elena Dobre Mihai Dragotă Ion Geacă Ioana Maria Istvan Cornelia Izvoran Marinela Koharovics Gabriel Leban Adela Mihai Marius Munteanu Daniel Nătângă Verginica Neagu Eleonora Nicoară Lenuţa Nistor Bogdan Orban Marius Rus Cristian Serban Andreea Stanci Ioan Gabriel Stănoiu Diana Stefănuţ Maria Stolcz Adrian Totoaşă Oana

b) SITUAŢIA ABSENŢELOR

Nr. Crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa a IX a Sem. I M 25 1 20 10 5 12 10 10 4 5 9 10 12 1 14 17 12 23 21 21 20 19 13 11 1 10 12 13 21 1 231 231 446 N 5 1 10 2 1 12 1 40 1 5 3 3 12 1 12 15 12 1 4 3 2 5 4 1 1 1 3 21 215 215 0

Sem. II M 12 3 12 3 12 10 14 5 10 5 9 4 12 12 12 9 6 4 6 4 7 9 5 3 1 1 3 3 12 1 203 203 401 N 9 2 11 4 3 2 4 1 7 5 9 1 7 5 6 1

Clasa a X a Sem. I Sem. II M N M N

Clasa a XI a Sem. I Sem. II M N M N

Clasa a XII a Sem. I Sem. II M N M N

1. Andriescu Alin 2. Baba Gianina 3. Bîz Ioana 4. Blag Mirabela 5. Buză Petru 6. Cojocaru Tatiana 7. Criţan Dragoş 8. Dănică Irinel 9. Dobre Elena 10. Dobre Mihai 11. Dragotă Ion 12. Geacă Ioana Maria 13. Istvan Cornelia 14. Izvoran Marinela 15. Koharovics Gabriel 16. Leban Adela 17. Mihai Marius 18. Munteanu Daniel 19. Nătângă Verginica 20. Neagu Eleonora 21. Nicoară Lenuţa 22. Nistor Bogdan 23. Orban Marius 24. Rus Cristian 25. Serban Andreea 26. Stanci Ioan Gabriel 27. Stănoiu Diana 28. Stefănuţ Maria 29. Stolcz Adrian 30. Totoaşă Oana Nemotivate Motivate TOTAL GENERAL Neşcolarizaţi:

1 1

1 1 2 198 198

9. ELEVI CU REZULTATE DEOSEBITE

ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ Nr. Numele şi prenumele Activitatea la care a obţinut crt. rezultate 1. Neagu Eleonora Sport – volei 2. Stolcz Adrian Sport – tenis de masa 3. Nistor Bogdan Concurs dans 4. Biz Ioan miss 5. 6. 7. 8. 9. 10 · M = menţiune specială; PS = premiu special; PIII = premiul al treilea; PII = premiul al doilea; PI = premiul întâi 10. SITUAŢIA ELEVILOR PROBLEMĂ * Nr. Numele şi prenumele crt. În ce constă problema

Performanţa * mentiune Premiul I mentiune Premiul I

An şcolar 2006 - 2007 2006 - 2007 2006 - 2007 2006 - 2007

Data consemnării 13.03.2007 13.03. 2007

Măsuri luate Discutii cu parintii Discutii cu antrenorul

1. Dănică Irinel ABSENTE NEMOTIVATE 2. Stolcz Adrian ABSENTE MOTIVATE 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. - eşec şcolar - starea de sănătate - integrare dificilă - situaţie materială deosebită ( venituri f. mici) - comportament deviant 11. SITUAŢIA MANUALELOR PRIMITE/PREDATE

Nr. crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Disciplina şcolară Clasa a IX a Limba română Limba latină Limba franceză Limba engleză Limba …….italiana Istoria Geografie Matematică Fizică Chimie Biologie Educaţia muzicală Educaţia plastică Educaţia fizică Socio-umane Religia Opţional 1-CDL Opţional 2-CDL 32

Manuale primite Clasa a X a 32

Manuale predate Clasa a IX a Clasa a X a

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

12. PARTICIPAREA ELEVILOR LA VIAŢA COLECTIVULUI

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Numele şi prenumele

Andriescu Alin Baba Gianina Bîz Ioana Blag Mirabela Buză Petru Cojocaru Tatiana Criţan Dragoş Dănică Irinel Dobre Elena Dobre Mihai Dragotă Ion Geacă Ioana Maria Istvan Cornelia Izvoran Marinela Koharovics Gabriel Leban Adela Mihai Marius Munteanu Daniel Nătângă Verginica Neagu Eleonora Nicoară Lenuţa Nistor Bogdan Orban Marius Rus Cristian Serban Andreea Stanci Ioan Gabriel Stănoiu Diana Stefănuţ Maria Stolcz Adrian Totoaşă Oana

Anul şcolar 2006 2007 Clasa a IX a R I A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Anul şcolar 2007 2008 Clasa a X a R I A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Anul şcolar 20__20__ Clasa a XI a R I A

Anul şcolar 20__20__ Clasa a XII a R I

A

R – retras, izolat, dezinteresat de viaţa colectivului I – integrat în colectiv, dar fără să aibă iniţiativă A – are autoritate, bun organizator şi animator al colectivului 13. PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Tema Discutarea situatiei la invatatura in anul scolar precedent Cei trei prieteni: parinte – scoala – elev Ocupatiile elevului in timpul liber Atitudinea in colectiv a elevilor Despre autoritatea parintilor Speram sa ne revedem cu bine la anul care urmeaza 20.09.2006 20.11.2006 21.01.2007 13.03.2007 15.05.2007 3.07.2007

Data

Observaţii

14. OBSERVAŢII ASUPRA COLECTIVULUI CLASEI Clasa este, in general omogena, toti elevii reusind sa se integreze in colectiv. Rezultatele sunt bune la invatatura, chiar daca mai lasa de dorit la absente, numarul acestora fiind destul de mare. Seful clasei reuseste sa-si indeplineasca sarcinile impreuna cu loctiitorul sau si cu ceilalti elevi din conducerea clasei. Profesorii care predau la clasa sunt relativ multumiti de nivelul de pregatire al elevilor, disciplina fiind o problema, totusi nu este o clasa greu de stapanit ci doar o clasa cu multa initiativa si cu elevi dornici sa invete, chiar daca uneori mai sunt si obraznici.

SCENARIU DIDACTIC DISCIPLINA: Consiliere şi orientare CLASA. a X-a B DATA: 22 februarie 2006 TEMA: Eu şi opinia clasei DURATA: 50’ OBIECTIVE: La sfârşitul activităţii elevul va fi capabil: • Să înţeleagă importanţa şi necesitatea unei atitudini decente în relaţiile interpersonale; • Să resimtă necesitatea stabilirii unor relaţii de colegialitate cu ceilalţi elevi; • Să dezvolte capacitatea de a accepta valorile care există in cadrul grupurilor umane. METODE ŞI PROCEDEE: • conversaţia euristică; • problematizarea; • expunerea; • alegerea forţată; • metoda ciorchinelui. • lectura întreruptă MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: • planşe; • flip-chart • fişe de lucru • post-it • texte MOMENT ORGANIZATORIC: • Se împarte clasa în grupe de cate 4 elevi. • Se reaminteşte tema lecţiei al cărui titlu se scrie pe tablă şi se motivează opţiunea pentru temă CAPTAREA ATENŢIEI: • Se distribuie elevilor blazonul personal şi li se cere să-l completeze. • Blazonul cuprinde 4 dreptunghiuri în care elevii vor nota: 2 calităţi personale, 2 defecte, un lucru pe care nu-l cunosc ceilalţi despre el, şi un hobby • Pe baza asemănărilor, defectelor sau hobby-urilor îşi vor grupa blazoanele pe o planşă. Se vor vedea astfel grupurile de afinităţi sau de prieteni. De ce v-aţi grupat astfel? Ce aţi avut în vedere? Planşa cu blazoanele sa păstrează în clasă. La sfârşitul clasei a IX- a se reia tema şi se va urmări progresul făcut în abordarea imaginii de sine şi în evoluţia grupurilor de prieteni. CONŢINUTUL LECTIEI: • Se aplică metoda ciorchinelui pentru a vedea valorile morale şi atitudinile pe care le presupune colectivul de elevi, grupul – clasă.

Grupul - clasă

Se comentează împreună şi se cere să păstreze valorile pozitive. • Se cere apoi elevilor să completeze împreună cu colegii de grupa chestionarul: Cum mă văd eu? ( fiecare elev pentru sine) Cum mă văd ceilalţi? (completează pentru colegii de grupă) Cum aş vrea să fiu? ( fiecare pentru sine) • Se interpretează răspunsurile. Se urmăreşte dacă sunt diferenţe mari între imaginea de sine şi percepţia colegilor. Dacă sunt diferenţe mari, care este cauza acestora? O supraevaluare sau o subestimare a realităţii? Se comentează cu elevii. • Li se cere elevilor sa stabilească în grup, de comun acord, trei calităţi ale colegului ideal şi trei defecte care fac un coleg sa fie antipatic. Răspunsul se trece pe un post-it pe care un reprezentant al grupei îl lipeşte pe flit-chart. Păstrându-se doar calităţile se obţine astfel imaginea clasei ideale, a colectivului ideal. Se comentează cu elevii. Profesorul citeşte textul Elevul din clasa I . Urmându-se lectura întrerupta de întrebări se încearcă sa se obţină opiniile elevilor în legătură cu cazul prezentat. „ Elevul din clasa I” Odată, la începutul anului şcolar, un tată a venit la şcoală şi şi-a îndreptat paşii direct către biroul directorului . Vă rog să-mi înscrieţi băiatul în clasa I. Am mai fost la şase şcoli să-l înscriu dar nu l-au primit. De ce nu l-au primit? Ce s-a întâmplat? întrebă directorul Stop! 1. Care credeţi că este motivul pentru care băiatul nu poate fi înscris la şcoală? Care este problema? Despre ce credeţi că este vorba în povestire? Vedeţi, fiul meu este prea mare şi nu încape în clasă. Dar pe coridor încape? Nu încape nici pe coridor, zise tatăl. Atunci îl punem în sala de sport. Nu încape nici în sala de sport, zise tatăl cu tristeţe. Atunci îmi pare rău, dragă domnule, dar nu-l putem primi nici noi, zise directorul.

Vă înţeleg, dar vă rog să mă înţelegeţi şi dumneavoastră pe mine. Pavko al meu e copil de scoală şi trebuie să meargă la şcoală. Nu pot să-l las fără educaţie. Şi nici nu am bani pentru amendă. Stop! 2. Ei, ce ziceţi acum? Aţi fost surprinşi? Cum credeţi că se simte Pavko? Dar tatăl lui? Ce credeţi că se va întâmpla în continuare? În cele din urmă s-au înţeles să-l înscrie pe Pavko la şcoală. O să stea în curtea şcolii şi o să se uite în clasă pe fereastră ca să urmărească lecţiile. Când o să vină iarna, Pavko o să stea tot în curte. O să poarte o haină de blană şi căşti pe urechi ca să audă ce se vorbeşte în clasă, pentru că ferestrele vor fi închise. De scris şi de desenat o să-i fie uşor. O să-şi pună o tablă pe genunchi. În ziua următoare Pavko veni la şcoală. Stând în curtea şcolii îşi mişca nedumerit pantofii lui uriaşi, iar capul îi ajungea până la coşul de pe acoperiş. Copiii fugiră în clase când îl văzură şi începură să se uite la el pe fereastră. Pavko se uita şi el pe fereastră căutându-şi clasa. Altminteri era liniste. Copii uimiţi se zgâiau doar la el. Şi Pavko? Se zgâia şi el la ei. Stop! 3. Ce părere aveţi despre soluţia găsită pentru ca Pavko să poată veni la şcoală? E bună? De ce?/ De ce nu? Ce credeţi că vor gândi ceilalţi copii din şcoală despre Pavko?Cum v-aţi simţi dacă aţi fi elevi şi aţi vedea pe fereastră un uriaş? Cum credeţi că se simţea Pavko? Cum v-aţi simţi voi în locul lui? Deodată, de la o fereastră de la etajul întâi se auzi vocea unei fetiţe: Est în clasa întâi? Eu? Întrebă Pavko, aplecându-se puţin ca să vadă cu cine vorbeşte. Da, sunt în clasa întâi, spuse el dând din cap şi zâmbind fetiţei îndrăzneţe. Avea faţa rotundă, un năsuc mic şi părul negru. Şi eu sunt în clasa întâi şi mă cheamă Betka, zise fetiţa. Tata mi-a citit ieri o poveste despre un uriaş bun. Şi tu eşti un uriaş bun? Pavko dădu din nou din cap, dar îşi dădu seama că nu are nici o dovadă. Începu să se gândească. Betka văzu lumina unui gând în ochii lui mari. Stop! 4. Acum ce credeţi? Ce va face Pavko? Credeţi că este un uriaş bun sau un uriaş rău? Dacă e bun cum o va dovedi? Ce credeţi că se va întâmpla în continuare? Ce va face Pavko? O va face pe Betka să-i fie frică de el? Dar pe ceilalţi copii? Îşi întinse apoi o mână până la pădure. Când o aduse înapoi, în palma lui era o veveriţă. O duse până la fereastră şi i-o dădu fetei. O veveriţă! Ce frumoasă e! strigă Betka. Nu-i culegi un con? Pavko îşi întinse din nou mâna. Ajunse la vârful unui brad. Când îţi lăsă mâna jos, era plină de conuri. Ceilalţi copii erau entuziasmaţi. Spaima le trecu, pentru că îşi dădură seama că Pavko, deşi era uriaş, nu făcea rău nici unei veveriţe. Apoi copii se jucară cu Pavko în fiecare pauză . Când se jucau de-a poarta de aur, Pavko era poarta. Când se jucau fotbal, Pavko era portarul . Îi era uşor. Dacă întindea o mână acoperea jumătate din poartă. Îi părea rău de un singur lucru: că nu putea să se joace de-a v-aţi ascunselea. Toată lumea îl vedea, oriunde era. Atunci copiii nu se mai jucară de-a v-aţi ascunselea, pentru că nu era interesant să se joace fără Pavko. Toţi copii doreau să fie prieteni cu el. Dar prietena lui cea mai bună era…ştiţi voi cine. Betka cea cu faţa rotundă, nasul mic şi părul negru. Fetiţa aceea care vorbise prima cu el. Trebuie să adăugăm că Pavko era un elev bun şi că primea în fiecare zi un plus in caietul de teme. Stop! 5. Ce părere aveţi acum? Cum se simt Pavko şi ceilalţi copii acum? Dar tatăl lui Pavko? Temă de reflexie: Descrieţi o situaţie în care v-aţi simţit marginalizat. Ce sentimente aţi avut? Cum aţi depăşit momentul. Cine v-a ajutat? Bibliografie: • Leca, M. C., Grecu, M. C, - Putem să schimbăm lumea împreună , Editura Alfa, 1997 •

-

• •

Ghica, V. – Ghid de consiliere şi orientare şcolară, Ed. Polirom, Iaşi, 1988. # # # - Dirigintele, ora de dirigenţie, adolescenţii, vol. al III-lea, editor S.C. Tribuna Învăţământului

15. FIŞELE INDIVIDUALE ALE ELEVILOR Caracterizarea psihopedagogică a unui elev Fişa de observaţie a elevului I.DATE ALE ELEVULUI: Numele: BÎZ initiala tatalui G. prenumele IOANA Data nasterii 20.08.1985 locul nasterii PETROSANI Domiciliul : Str SATURN nr – bloc:16 sc:I ap 12 Localitate : Slatina, Judetul OLT Telefon_______________ Data inscrierii in unitatea de invatamant SEPTEMBRIE 2005 nr matricol 261 II.STRUCTURA FAMILIEI SI MEDIUL FAMILIAL: MEMBRI PARINTI FRATI / SURORI ALTI MEMBRI AI FAMILIEI MEDIUL FAMILIAL I. □favorabil □ pasiv □ coercitiv □ nefavorabil PROFESIA SI LOCUL DE MUNCA/STUDIU TATA – GRIGORE MAMA – ILEANA Unitatea economica: PENSIONAR Unitatea economica: CASNICA FRATI________________ SURORI_____________

II.1. Starea de sanatate si dezvoltare fizica a elevului Stare de sanatate □ buna □ medie □ precara II2.Trasaturi individuale: a) Performanta scolara: - Discipline preferate: romana, engleza - Discipline cu rezultate foarte bune: engleza, informatica - Discipline cu rezultate modeste: matematica, fizica b) Capacitatea si stilul de munca: dezvoltare fizica □ armonioasa □ buna □ deficitara

CAPACITATE □ mare □ medie □ redusa □ foarte redusa c) Inteligente definitorii: □ lingvistica □ logico-matematica □ spatiala □ muzicala NIVELUL GENERAL DE INTELIGENTA □ foarte inteligent □ inteligent d) Echilibrul afectiv-emotional □ calm, echilibrat □ controlat, stapanit

STIL □ interesat, actic □ sistematic □ independent □ haotic □ corporal-chinestezica □ inter-personala □ intra-personala

□ mediocru □ scazut □ emotiv □ hiperemotiv, timid

e) Comportamentul si activitatile din cadrul colectivului IN FAMILIE ■ fata de parinti: □ atasament □ admiratie □ dependenta □ independenta □ docilitate □ respect ■ fata de frati / surori □ ocrotire □ dependenta □ ajutorare □ indiferenta IN SCOALA □ disciplinat □ politicos □receptiv □ independent □ maleabil □ destabilizant □ neparticipativ □ bravant □ dezinteresat IN GRUP SI SOCIETATE □ bun coleg □ participa din obligatie □ apreciat pentru pozitia in clasa □ nu este apreciat de colectiv □ aprecieri extrascolare □ se sustrage de la sarcini □ bun participant dar fara opinie □ izolat □ autoritar dar bun organizator □ individualist, egoist □ dezinteresat □ lipsit de initiativa f) Temperamentul: TIPUL NERVOS □ agitat TIPUL SENTIMENTAL □ inchis TIPUL ACTIV □ exuberant TIPUL PASIONAT

□ fermecator □ constiincios □ intreprinzator

□ entuziast □ sensibil □ bun camarad

□ singur TIPUL FLEGMATIC □ serios TIPUL SANGVIN □ abil TIPUL NONSALANT □nepasator TIPUL APATIC □ fara mari resurse g) Trasaturi dominante de caracter • Atitudine fata de societate: □ cinste □atasament □rautate □bunatate • Atitudine fata de munca □sarguinta □indiferenta □ seriozitate □lene • Atitudine fata de sine □ demnitate □ inganfare □ spirit autocritic

□ muncitor □ ordonat □descurcaret □indolent □ incet

□ adora succesul □ lipsit de entuziastm □ posesiv □ apatic □ ranchiunos

□patriotism □sfidare □loialitate □ipocrizie □temeinicie □nepasare □initiativa □neglijenta □indiferenta □optimism □aroganta

□ironie □politete perfidie □indiferenta □exigenta □rutina □rutina □modestie □laudarosenie □exigenta

III.ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA • Aspiratia elevului_________________ • Posibilitatile elevului: □mari □ medii □ reduse • Dorinta parintilor □ concordanta cu a elevului □ apropiata □ opusa • Concluziile examenului de specialitate (dupa caz): □DA □NU IV. APRECIERI GENERALE SI RECOMANDARI sa aiba mai multa incredere in sine b) sa reuseasca sa ia decizii singur c) sa nu se mai lase influentat de cei din jur
a)

□ □ □

ANCHETA SOCIALĂ Nr 528 / 02.09.2006 Realizată de asistentul social MUNTEAN FLORIN Locul şi data SLATINA, 02.09.2006 Persoane prezente: PARINTII, DIRIGINTELE Scopul STABILIREA SITUATIEI MATERIALE A COPILULUI I. Date de identificare a copilului Nume şi prenume: BÎZ G. IOANA Locul şi data naşterii: PETROSANI, 20.08.1985 CNP:0/2/2/0/0/8/8/5/3/3/0/9/1/ B.I. OT 316920 Domiciliul legal: STR. SATURN, BL. 16, SC. I, AP.12 Domiciliul în fapt: STR. SATURN, BL. 16, SC. I, AP.12 Etnia:ROMANA Religia: ORTODOXA II. Date despre familie: Date despre mama Nume şi prenume: BÎZ. C. MARIA Locul şi data naşterii: BOTOSANI, 03.02.1967 CNP: 0/2/0/3/0/2/6/7/0/3/0/8/5/ B.I. OT. 450983 Domiciliul legal: STR. SATURN, BL. 16, SC. I, AP.12 Domiciliul în fapt: STR. SATURN, BL. 16, SC. I, AP.12 Stare civilă: CASATORITA Studii: MEDII Ocupaţia: CASNICA Etnia: ROMANA Religia: ORTODOXA Stare de sănătate BUNA Date despre tata Nume şi prenume: BÎZ C, GEORGE Locul şi data naşterii: TARGU JIU, 03.02. 1967 CNP: 0/2/0/3/0/2/6/7/0/1/9/5/3/ B.I. OT. 253489 Domiciliul legal: STR. SATURN, BL. 16, SC. I, AP.12 Domiciliul în fapt: STR. SATURN, BL. 16, SC. I, AP.12 Stare civilă: CASATORIT Studii: MEDII Ocupaţia: PENSIONAR Etnia: ROMANA Religia: CATOLICA Stare de sănătate PRECARA, CIROZA HEPATICA

Date despre copiii din familie Nr. Nume si prenume crt. 1 2 3 4 5 BÎZ G. IOANA

Data naşterii

Ocupaţia

Locul unde se Observaţii afla copilul: familie/instituţie FAMILIE

20.08.1985

ELEVA

Date despre alte persoane care locuiesc la aceeaşi adresă Nr.crt. Nume şi prenume Vârsta Stare civilă 1 2 3

Ocupaţie

III. Istoricul social al copilului COPILUL PROVINE DINTR-O FAMILIE MODESTA, CINSTITA SI CU O BUNA REPUTATIE IN PLAN LOCAL IV. Starea de sănătate BUNA V. Situaţia materială/financiară a familiei Locuinţa Proprietate personală: □ Electricitate Starea de igienă: Venituri Stabile: PENSIA TATALUI, ALOCATIA COPILULUI Ocazionale:_____________________________________________________ Suprafaţa de teren cultivată (tipul culturii):______________________________ Animale:________________________________________________________ Alte proprietăţi:___________________________________________________ VI. Relaţiile în familie şi comunitate Relaţii în familie: INTRE MEMBRII FAMILIEI EXISTA RELATII ARMONIOASE, AJUTANDU-SE INTRE EI Relaţiile în comunitate: CU COMUNITATEA RELATIILE SUNT DE ASEMENEA BUNE, FAMILIA FIIND APRECIATA SI RESPECTATA IN COMUNITATEA DIN CARE FACE PARTE, NIMENI NE AVAND NIMIC RAU DE ZIS LA ADRESA LOR VII. Observaţii da nu Numărul de camere: 2 □ Încălzire □ Nesatisfăcătoare □ Telefon □ Apă curentă □ Satisfăcătoare

VIII. Concluzii şi recomandări

Asistent Social