You are on page 1of 68

DE HEILIGE GEEST EN ZIJN

GAVEN
Studie over de geestelijke
gaven
Gebaseerd op materialen van Rev. Gerald Rowlands en Aglow
Bijbelstudies
Verder bijgewerkt en uitgebreid door ds. R.H.F. Uppelschoten

Datum: _____________________________________

Naam: _____________________________________
Gemeente: _________________________________

2
Inhoud
1. WIE IS DE HEILIGE GEEST?..........................................................................4

2. DE VOLHEID VAN DE GEEST VOORSPELD......................................................9

3. HET EERSTE BEWIJS VAN DE HEILIGE GEEST ..............................................14

4. DE HEILIGE GEEST EN DE GELOVIGE ..........................................................20

5. WAAROM SPREKEN IN TONGEN?................................................................28

6. DE GAVEN VAN DE GEEST .........................................................................35

7. DE GAVE VAN PROFETIE............................................................................40

8. DE GAVEN VAN OPENBARING.....................................................................44

9. GELOOF.................................................................................................... 56

10. GAVEN VAN GENEZINGEN EN VERRICHTEN VAN WONDEREN ......................61

BRONNEN EN VERWIJZINGEN.......................................................................... 68

3
1. Wie is de Heilige Geest?

Inleiding

De Heilige Geest is waarschijnlijk de minst bekende persoon van de Godheid. Op veel


plaatsen waar men op z’n minst de naam van Jezus heeft gehoord, weet men weinig of
niets over de Heilige Geest. Zelfs in de kerken is er een verdrietige afwezigheid van kennis
over Hem.

Hoewel we ons er niet altijd van bewust zijn, spreekt de Bijbel zowel in het Oude als in het
Nieuwe Testament, veel over de Heilige Geest.
Op de tweede en derde brief van Johannes na, vinden we in elk boek van het Nieuwe
Testament verwijzingen naar Zijn persoon en Zijn werk.

Gebed

Heer, als we met deze studie over de gaven van de Heilige Geest beginnen, open
alstublieft onze ogen voor alles wat U aan ons wilt openbaren.
Dank U,
Amen.

Bijbelstudie

Discussievraag:

Hoe belangrijk is de rol van de Heilige Geest op dit moment in uw leven?

Een van de belangrijkste redenen waarom vele Christenen onverschillig staan tegenover
de Heilige Geest, is omdat ze van mening zijn dat Hij een onpersoonlijke kracht of invloed
is. Ze gaan met Hem om alsof Hij elektriciteit is of een ander soort kracht die ze aan en uit
kunnen schakelen wanneer ze maar willen.
Een mogelijke reden voor dit misverstand, is de verschillende namen die Hij heeft in de
Bijbel om Zijn bedieningen te symboliseren.

(1) Welke symbolen van de Heilige Geest worden gebruikt in de volgende verzen?

Ezechiël 37:9 (Het Hebreeuwse woord kan ook worden vertaald met “wind”)

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lucas 3:22

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

4
Hebreeën 1:9
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Openbaring 7:2
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Handelingen 2:3
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Johannes 7:38, 39
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Psalm 133:1, 3
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Dit zijn allemaal symbolen van de bedieningen van de Heilige Geest, maar hij is groter dan
enige of al Zijn bedieningen.

Discussievragen:

Waarom worden deze symbolen gebruikt voor de Heilige Geest?


Hoe kunnen deze u helpen om Zijn werk te begrijpen?

Als de Nieuwtestamentische schrijvers het over de Heilige Geest hebben, gebruiken zij het
persoonlijke voornaamwoord dat wij voor een persoon gebruiken.

(2) Schrijf de zin of de uitdrukking over de Heilige Geest in de volgende verzen op en


omcirkel de voornaamwoorden die op Hem slaan.

Johannes 14:17
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Johannes 15:26
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Johannes 16:13
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Johannes 16:14
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

5
De Bijbel schrijft ook veel verschillende gevoelens of emoties toe aan de Heilige Geest.

Lees Efeziërs 4:30


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(3) Wat worden we vermaand niet te doen?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lees Handelingen 5:3, 4


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Dit is het bekende verhaal van Ananias en Saffira, die een stuk land verkochten en over de
verkoopprijs logen tegen de discipelen. Door Goddelijke wijsheid legde Petrus de leugen
bloot, eerst voor Ananias en daarna voor Saffira.

(4) Tegen wie, vond Petrus, hadden Ananias en Saffira gezondigd?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Een onpersoonlijke kracht is niet in staat om gevoelens te hebben. Er kan niet tegen
gelogen worden en er kan geen verdriet aangedaan worden. U kunt bijvoorbeeld
elektriciteit geen verdriet doen.
U kunt er ook niet tegen liegen of in verzoeking brengen. Maar een persoon kan al dit soort
emoties wel hebben.

(5) Zoek in de volgende verzen op welke uitdrukkingen van persoonlijkheid over de Heilige
Geest worden gegeven.

Efeziërs 4:30
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Handelingen 9:31
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Romeinen 8:6
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Handelingen 13:8
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Romeinen 8:26
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Johannes 14:26
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

1 Korintiërs 12:11
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

6
Handelingen 16:6
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Handelingen 19:6
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Al deze voorbeelden zijn uitdrukkingen van een persoonlijkheid, die een onpersoonlijke
kracht niet heeft.
De Heilige Geest heeft de basiskenmerken van een persoonlijkheid:
• verstand : het vermogen om te denken en te beredeneren
• gevoel : het vermogen om dingen te voelen
• wil : de bekwaamheid om te kiezen en te beslissen
Hij is inderdaad een Persoon!

Discussievragen:

Verandert uw denken over de Heilige Geest wanneer u aan Hem denkt als aan een
Persoon?
Zo ja, in welk opzicht?

Nu we de persoonlijkheid van de Heilige Geest hebben vastgesteld, gaan we kijken wat we


nog meer over Hem kunnen leren.

Lees Mattheüs 28:19


(6) In wiens naam moeten we dopen?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lees 2 Korintiërs 13:13


(7) Wat bidt Paulus voor de Korintiërs?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Discussievraag:

Wat is de gemeenschap van de Heilige Geest en wat zijn de resultaten?

(8) Schrijf de kenmerken op die in elk van de volgende verzen gegeven worden.

Hebreeën 9:14
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Psalm 139:7-10
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lucas 1:35
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

1 Korintiërs 2:10, 11
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

7
Door de hele Bijbel heen wordt de Heilige Geest in verband gebracht met de Vader en de
Zoon op basis van gelijkheid. En aan Hem worden kenmerken toegeschreven die alleen
God heeft. Als we dit zouden zeggen in theologische termen, zouden we zeggen dat de
Heilige Geest eeuwig, alomtegenwoordig, almachtig en alwetend is.

Lees nog eens Handelingen 5:3, 4


(9) Wat zegt Petrus nadat hij aan Ananias vertelde dat deze tegen de Heilige Geest
gelogen heeft?
Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Deze gedachte is essentieel voor ons begrip van de Heilige Geest. Door de Heilige Geest
gelijk te stellen met God, zegt Petrus in feite dat de Heilige Geest God is.
Hier zien we een van de grote waarheden van de Christelijke doctrine.

Als derde lid van de Godheid is de Heilige Geest niet alleen gelijk aan God de Vader en God
de Zoon, maar Hij is God.
We moeten daarom dezelfde eerbied, respect en eer aan Hem geven en evenveel over
Hem weten als over de andere twee leden van de Goddelijke Drieëenheid.

Persoonlijke toepassing

(1) Hebt u meer over de Heilige Geest gedacht als een kracht of macht of als een
Persoon?
Zo ja, laat uw gedachten dan uitbreiden.

(2) Eert u Hem als een gelijkwaardig lid van de Drieëenheid of Godheid?

(3) Probeert u de komende week bewust te beginnen met de Heilige Geest te zien als
een
Persoon en als God. Als u dat in het verleden nog niet gedaan hebt, begin dan nu
met
Hem te spreken en uw hart en noden met Hem te delen.

Uit het hoofd leren

“En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij
u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet
en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.”
(Johannes 14:16, 17)

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

8
2. De volheid van de Geest voorspeld

Inleiding

Onze relatie met de Heilige Geest als Nieuwtestamentische Christenen is totaal


verschillend van die van de mensen uit het Oude Testament. In het Oude Testament vinden
we de Heilige Geest op en in bepaalde sleutelfiguren.
Hoe dan ook, de mensen en de voorkomende gevallen, zijn meer uitzonderingen dan regel.

Gebed

Heer, ik dank U dat U mij de natuur en de bedoelingen van Uw gezegende Heilige Geest
wilt openbaren. Verlicht mijn geest en vermeerder mijn kennis.
Dank U,
Amen.

Bijbelstudie

Aan het begin van deze les willen we even kijken naar de profetieën van het Oude
Testament.

Lees Joël 2:28, 29


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Er is weinig bekend over de profeet Joël, wiens naam betekent: “Jahweh is God”. De
meeste experts denken dat hij gedurende de regering van koning Joas vóór de ballingschap
heeft geschreven.
Een van zijn belangrijkste thema’s is: “De Dag des Heren”, een periode waarin God zelf zou
ingrijpen in het verloop van de geschiedenis van de mensheid. Dit is misschien wel zijn
meest bekende profetie.

(1) Op wie zou volgens Joël Gods geest worden uitgestort?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(2) Noem een paar gevolgen van deze uitstorting.


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

In deze profetie voorspelt God de komst van een nieuw geestelijk tijdperk. Met de komst
van de Heilige Geest worden verschillen tussen gelovigen weggewist:
(1) Sekse – zowel zonen als dochters, mannen en vrouwen ontvangen de gave van
profetie;
(2) Leeftijd – zowel ouderen als jongeren zouden dromen gaan dromen;
(3) Maatschappelijke status – de Geest zou uitgestort worden op zowel de dienstknechten
als op hun meesters;
(4) Geestelijke status – het was niet alleen bestemd voor priesters en alle andere
godsdienstige
figuren. Het was een uitstorting op wat we vandaag de “leken” zouden noemen.

9
Discussievraag:

Kent u mensen die nu de vervulling van Joëls profetie ervaren?

Lees Ezechiël 36:27


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Ezechiël had een bediening onder de bannelingen in Babylon. Terwijl hij hen herhaaldelijk
herinnerde aan de zonden die hen tot de ballingschap hadden geleid, vertroostte hij hen
ook met zijn profetieën over een betere toekomst.

(3) Wat voorspelde hij?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(4) Wat zou er gebeuren als de Geest kwam “inwonen”?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Door de hele geschiedenis van Israël en Juda heen hebben de Joden uitgekeken naar de
komst van hun beloofde Messias (De Gezalfde).

Lees Jesaja 42:1


(5) Welke speciale eigenschap zou deze Messias hebben?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lees Jesaja 61:1


(6) Wat was de uitwerking van de aanwezigheid van de Heilige Geest op de bediening van
de Messias?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lees Lucas 4:18-21


Na de verzoeking in de woestijn keerde Jezus terug naar zijn geboortestad Nazareth. Daar
las Hij dit gedeelte uit Jesaja voor in de synagoge.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(7) wat zei Jezus na het lezen van dit gedeelte?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Door dit te zeggen verkondigde Jezus dat Hij de langverwachte Messias was, op wie Gods
Geest rustte.

10
Lees Jesaja 44:3
(8) Welke belofte werd er in dit vers bovendien nog gegeven bij de uitstorting van de
Geest?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

In deze beloofde toekomstige uitstorting, zouden al Gods mensen deze zegen ontvangen.
Wat wij de volheid van de Geest hebben genoemd, wordt in deze tijd vaak de doop in de
Heilige Geest genoemd.
In de Bijbel wordt deze ervaring op verschillende manieren uitgedrukt. We zullen in het
kort naar deze uitdrukkingen kijken.

(9) Lees de volgende teksten en schrijf de uitdrukkingen op die op deze ervaring van
toepassing zijn.

Johannes 7:39
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Johannes 20:22
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Handelingen 1:8
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Handelingen 2:38
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Handelingen 8:15
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Handelingen 10:47
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Handelingen 19:2
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Het woord ontvangen is de meest gebruikte omschrijving in het Nieuwe Testament voor het
verkrijgen van deze ervaring.

Lees Handelingen 10:38


(10) Welke speciale uitdrukking wordt gebruikt om de Heilige Geest te omschrijven bij de
Here Jezus?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Zalving is een term die ons bekend in de oren klinkt omdat het vaak gebruikt wordt in het
Oude Testament. Het kenmerk bij olie is dat het werd “uitgegoten op”.
Dus de kracht van de Geest is “uitgegoten op”, de gelovige.

11
Lees Handelingen 2:4
(11) Hoe wordt in dit vers deze ervaring omschreven?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Deze uitdrukking omschrijft het effect van de Geest “in” de gelovigen.


“Ze zijn vervuld met de Heilige Geest”.

Lees Efeziërs 5:18


(12) Wat zijn hier de instructies van Paulus aan de Efeziërs?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

In de grondtekst, het Grieks, betekent het vervuld zijn “een voortdurende actie”.
Het is een voortdurende staat van vervuld zijn met de Heilige Geest. Om deze vervulling te
behouden moeten we dagelijks drinken uit de bron.

Lees:
Mattheüs 3:11
___________________________________________________________________________________________

Marcus 1:8
___________________________________________________________________________________________

Lucas 3:16
___________________________________________________________________________________________

Johannes 1:33
___________________________________________________________________________________________

Handelingen 1:5
___________________________________________________________________________________________

Handelingen 11:16
___________________________________________________________________________________________

(13) Welke term wordt in elk van deze verzen gebruikt?


___________________________________________________________________________________________

Dit is een term waar nogal verwarring over bestaat maar niettemin volkomen bijbels is.
Dopen betekent ergens volledig ingedoopt of in ondergedompeld worden. Het heeft zelfs
een diepere betekenis, nl. ondergedompeld worden in iets dat ook de kracht heeft om
datgene wat het omhuld te veranderen.

Een goed voorbeeld is het verven van stoffen die in een verfbad gedompeld worden en dan
volledig van kleur veranderen.

Gedoopt worden in de Geest betekent dan ook dat je ingedoopt, ondergedompeld,


volkomen omsloten, begraven, omringd wordt door de Heilige Geest.

Een andere term, de vrijmaking van de Geest, wordt niet werkelijk gebruikt in het Nieuwe
Testament, maar wel als vanzelfsprekend beschouwd. Het omschrijft de vrijmaking van de
menselijke geest die plaats vindt wanneer deze door de Heilige Geest levend wordt
gemaakt. Het is de vrijmaking van iemands gebondenheid naar vrijheid, van droogte naar
rivieren van levend water, van onvruchtbaarheid naar vruchtbaarheid.

Dit is nu waar Jezus over spreekt in het Evangelie van Johannes.

12
Lees Johannes 7:38, 39
(14) wat zegt Jezus in dit vers tegen de menigte?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Stromen van levend water die uit het binnenste van de gelovige vloeien is de term die
waarschijnlijk het best omschrijft wat er vandaag de dag onder zoveel gelovigen gebeurt.
Vandaar dat die term steeds vaker gebruikt wordt in de Charismatische Vernieuwing.

Persoonlijke toepassing

(1) Hebt u persoonlijk de doop in de Heilige Geest ontvangen?


Zo niet, staat u er voor open om die te ontvangen?

(2) Als u deze ervaring al hebt ontvangen, bent u dan dagelijks met de Geest vervuld?

(3) Hebt u een oprecht gevoel van vrijheid in uw geest ontvangen?

Uit het hoofd leren

“Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn
binnenste vloeien. Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen,
ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.”
(Johannes 7:38, 39)

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

13
3. Het eerste bewijs van de Heilige Geest

Discussievraag:

Bent u zich bewust van een nieuwe relatie met de Heilige Geest?

Inleiding

Hoe weten we of we wel of niet gedoopt zijn in de Heilige Geest? *(


Wat is het eerste bewijs (eerste teken) dat iemand de volheid van de Geest ontvangen
heeft? Om het antwoord op deze vraag te vinden moeten we drie dingen in gedachten
houden.

• 1. Het gaat om het eerste teken. We zijn het erover eens dat er nog vele andere
tekenen en bewijzen van de volheid van de Geest zijn, maar waar we naar zoeken is
datgene dat waarschijnlijk het eerste teken is dat iemand die nieuwe dimensie van
de kracht van de Geest ervaren heeft.

• 2. We zoeken naar het Bijbelse teken. Het gaat ons niet om persoonlijke ervaringen
en tradities, maar wat de Bijbel openbaart als het gemeenschappelijke basisbewijs
bij diegenen uit de eerste gemeente die deze doop in de Heilige Geest hebben
ervaren.

• 3. Het is de Bijbelse ervaring van de doop in de Heilige Geest en niet wat mensen
denken dat de doop inhoudt.

Gebed

“Heer, ik wil open staan voor alles wat U mij wilt leren. Geef me alstublieft Uw begrip voor
alles wat U mij wilt openbaren”.

Bijbelstudie

Lees Handelingen 1:14, 15


(1) Hoeveel mensen ongeveer kwamen samen voor aanhoudend gebed?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lees Lucas 24:44-49


(2) waarom waren ze daar?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Een van de moeilijkste dingen waarvoor Christenen geroepen zijn is wachten. Toch hadden
deze discipelen gehoorzaam gewacht.

*( Pastor Rowlands, de samensteller van dit materiaal, gelooft dat spreken in tongen het
eerste bewijs is van de Heilige Geest. Niet iedereen zal het met deze verklaring eens zijn.

14
Discussievraag:

Kunt u iets vertellen over een tijd in uw leven waarin God u zei te wachten,…
en wat waren de resultaten?

Lees Handelingen 2

(3) Op welke dag vond de ervaring in hoofdstuk 2 plaats?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Pinksteren is de Griekse naam voor het Joodse Feest der Weken.


Dit viel op de vijftigste dag na de opstanding van Jezus Christus.

(4) wat gebeurde er op die dag?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Dit is het meest volledige verslag van Pinksteren dat we in de Schrift hebben.
Op dit Pinksterfeest werden de beloften, die gedaan waren over de Heilige Geest, vervuld
onder het gezelschap van discipelen die wachtten in Jeruzalem. Zoals voorzegd was door
de profeten, was dit het begin van een compleet nieuw werk van de Heilige Geest.

Er zijn verschillende bewijzen dat de Heilige Geest tot deze eerste discipelen was
gekomen:
• een geweldige windvlaag uit de hemel
• tongen van vuur
• spreken met andere tongen

Zowel in het Hebreeuws als in het Grieks betekent het woord voor Geest ook wind. Het is
dan ook kenmerkend dat er een geweldige windvlaag kwam als voorbode van de komst
van de Heilige Geest. Wind spreekt van leven, macht, beweging, kracht, allemaal typerend
voor de Heilige Geest.

Het symbolische vuur was ook zeer belangrijk. Johannes de Doper had voorzegd dat Jezus
zou dopen in Geest en vuur. Vuur is een teken van zuivering, loutering, reiniging,
verbranden van kaf en afval.
De wind en tongen van vuur waren er voordat de discipelen vervuld werden met de Geest.
Hiervan kan daarom niet echt gezegd worden dat het bewijzen zijn van de vervulling met
de Geest. Het bewijs dat zich openbaarde nadat de discipelen vervuld waren met de Geest
was, dat ze begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te
spreken.

Er wordt ons duidelijk verteld dat iedereen die daar aanwezig was, werd vervuld met de
Heilige Geest en dat allen begonnen te spreken in tongen.
Het duidelijke bewijs bij iedere discipel bij die gelegenheid was het bovennatuurlijke
vermogen om te spreken in talen die ze nooit geleerd hadden.

Van de drie gebeurtenissen die op die dag plaatsvonden is er een die later een steeds weer
terugkerende factor bij de doop in de Heilige Geest is. Dat is het spreken met andere
tongen.

15
Lees Handelingen 10

(5) Wie was Cornelius?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(6) Hoe wordt Cornelius beschreven?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(7) Beschrijf het visioen.


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(8) Wat deed Cornelius?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(9) Wat was Petrus aan het doen?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(10) Wanneer begreep Petrus zijn visioen?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(11) Wat gebeurde er terwijl Petrus preekte?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(12) Wat was hier ongewoon aan?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Petrus geloofde dat de zegeningen van God alleen voor de Joden waren totdat hij zijn
visioen kreeg. Toen hij deze mensen in tongen hoorde spreken en hoe zij God groot
maakten, werd hij volledig overtuigd dat God Zich ook aan de heidenen bekend wilde
maken.

Discussievraag:

Kunt u vertellen of God uw vooraf gevormde mening over Hem heeft veranderd?

(13) Wat zei Petrus?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

16
Lees Handelingen 11:1-8
(14) Wat gebeurde er toen Petrus in Jeruzalem kwam?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(15) Waarom?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(16) Wat gebeurde er nadat hij een verklaring had gegeven?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Het argument van Petrus dat God de heidenen had gezegend met de gave van de Geest
op precies dezelfde manier zoals Hij dat gedaan had bij de Joodse gelovigen op Pinksteren
en dat ze ook in tongen hadden gesproken, was genoeg om de Joodse gelovigen te
overtuigen.

Lees Handelingen 19:1-7


(17) Waar vond deze gebeurtenis plaats?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(18) Welke vraag stelde Paulus?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(19) Wat was hun antwoord?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(20) Wat gebeurde er toen Paulus deze mensen doopte en de handen oplegde?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

We hebben bij drie gelegenheden gezien dat de doop in de Heilige Geest een begrensde,
definitieve, ogenblikkelijke gebeurtenis is. Bij elk van deze gelegenheden is er een
overeen-komstige factor en dat is van alle ontvangers bij alle gelegenheden wordt gezegd
dat ze in tongen spraken als direct gevolg van het vervuld worden met de Heilige Geest.
Wij denken daarom dat spreken in tongen een serieus en betrouwbaar bewijs is van het
ontvangen van de Geest.

Er zijn twee andere verslagen in Handelingen van gelovigen die de Geest ontvangen.

Lees Handelingen 8
(21) Waar ging Filippus naar toe tijdens de vervolging?
___________________________________________________________________________________________

(22) Wat was de houding van de mensen toen Filippus preekte?


___________________________________________________________________________________________

(23) Wat was hun reactie op de tekenen die Filippus deed?


___________________________________________________________________________________________

(24) Wat was het gevolg?


___________________________________________________________________________________________

(25) Wat gebeurde er toen Petrus en Johannes hen de handen oplegden?


___________________________________________________________________________________________

17
Hoewel dit verslag niet specifiek zegt dat de nieuwe Christenen in tongen spraken, zag
Simon de tovenaar, dat er iets gebeurde als het resultaat van het ontvangen van de Geest.
Wat het ook was, het kwam plotseling, indrukwekkend en duidelijk zichtbaar. Simon
verlangde naar de macht om dit verschijnsel te laten gebeuren. Kunnen we dan niet
aannemen dat hij hetzelfde teken zag dat bij andere gelegenheden zichtbaar werd?

Lees Handelingen 9:1-9 -19


Dit is het dramatische verhaal van de bekering van de Saulus (Paulus) van Tarsus.
(26) Wat was de bediening van Ananias tegenover Paulus (vers 17)?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

De Schrift zegt in dit verband niet dat Paulus in tongen spreekt maar later leren we dat hij
gewoon was dit te doen.

Lees 1 Korintiërs 14:18


(27) Wat zegt Paulus, ook al schrijft hij aan de Korintiërs om misbruik van het speken in
tongen te corrigeren?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lees 1 Korintiërs 14:5, 39


(28) Wat zegt Paulus nog meer over tongen?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Op basis van het voorgaande bewijs van ervaringen in de Bijbel bevestigen we nederig dat
het spreken in tongen het eerste Bijbelse bewijs is van de doop in de Geest. We bevestigen
ook dat er vele andere Bijbelse bewijzen zijn die moeten volgen, zonder welke de ervaring
niet compleet is.

Persoonlijke toepassing

(1) Ben ik bereid om het spreken in tongen te aanvaarden als het eerste bewijs van de
doop in de Heilige Geest zowel voor vandaag als voor de Eerste Gemeente?

(2) Ben ik bereid om alle argwaan die ik heb over de Bijbelse basis van het spreken in
tongen, opzij te zetten?

(3) Ben ik bereid God om deze ervaring te vragen?

Uit het hoofd leren

“En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde
het gehele huis, waar zij gezeten waren en er vertoonden zich aan hen tongen als van
vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen en zij werden allen vervuld
met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun
gaf uit te spreken.”
(Handelingen 2:2-4)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

18
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

19
4. De Heilige Geest en de gelovige

Inleiding

Voordat Jezus stierf vertelde Hij Zijn verdrietige discipelen dat het beter voor hen was dat
Hij wegging. Want wanneer Hij dat deed zou Hij de Heilige Geest zenden. Zo lang Jezus op
aarde was, was Hij lichamelijk beperkt in wat Hij kon doen binnen een bepaalde tijd.
Maar de Heilige Geest is alleen beperkt door de wil van de mens.

Het eerste doel van de Heilige Geest is verlossing in ons leven te brengen. Wanneer we
gered zijn, geeft Hij ons kracht voor een heilig leven en voor dienstbaarheid.

Gebed

“Heer, vergeef me alstublieft dat ik niet begrijp hoe belangrijk het werk van de Heilige
Geest in mij is. Ik wil alles leren wat U mij wilt doorgeven.
Amen”.

Bijbelstudie

Lees Johannes 16:8-11


(1) Wat zegt Jezus dat de Heilige Geest gaat doen als Hij komt?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(2) Waarom van zonde?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(3) Waarom van gerechtigheid?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(4) Waarom van oordeel?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Een belangrijk deel van het werk van de Heilige Geest is oordelen, terechtwijzen en
overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Zonder het overtuigende werk van de
Geest zouden we ons niet bewust zijn van onze zondige en verloren staat.

De Heilige Geest maakt ons bewust van de verdorvenheid van de zonde. Ook van hoever
we verwijderd zijn van Gods maatstaf van gerechtigheid. Tenslotte van het verschrikkelijke
oordeel dat elke zondaar te wachten staat.

Discussievraag:

Deel met elkaar een moment waarop u zich erg bewust was van de overtuiging en/of van
de terechtwijzing van de Geest.

20
De Heilige Geest brengt ook bekering en nieuw leven.

Lees Titus 3:4-6


(5) Waarom heeft God ons gered, volgens dit vers?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(6) Om welke reden was het niet?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(7) Hoe heeft Hij ons gered?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(8) Hoe werd de Heilige Geest aan ons gegeven?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lees Efeziërs 2:1-10


(9) Wat doet God door Zijn Heilige Geest?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Voordat we Jezus kennen zijn we geestelijk dood. Wanneer we Hem aannemen, ontvangen
we ook de Heilige Geest die leven geeft aan onze dode geesten. Op de Pinksterdag begon
het tijdperk van de Heilige Geest. Nu doet God Zijn werk onder de mensen door de Heilige
Geest.

Lees Johannes 3:5, 6


(10) Tijdens Zijn bediening op aarde sprak Jezus vaak over het binnengaan in het
koninkrijk der hemelen. Wat is de essentiële voorwaarde voor dit koninkrijk?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lees Romeinen 8:2


(11) Wat zegt Paulus dat de wet van de Geest des levens in Jezus voor hem gedaan heeft?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lees Romeinen 8:6 en 1 Johannes 5:6


(12) Hoe geeft de Geest zekerheid over onze verlossing?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Bedenk hoe genadig God is. We worden niet alleen Zijn kinderen wanneer we gered zijn,
maar Hij geeft ons ook de zekerheid van het getuigenis van de Heilige Geest.

21
Discussievraag:

Kunt u over een moment vertellen waarop de Heilige Geest u de nodige zekerheid gaf over
uw verlossing?

Lees Johannes 16:13


(13) Wat is een ander aspect van de bediening van de Heilige Geest?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(14) Hoe doet Hij dit?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lees Johannes 14:16, 17, 26


(15) Hoe noemt Jezus de Heilige Geest hier?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Discussievraag:

Een andere Trooster houdt in dat er al een eerste trooster of helper, zoals het woord ook
vaak vertaald wordt, is geweest. Wie was die eerste Trooster?

Toen Jezus sprak over de komst van de Heilige Geest, bereidde Hij Zijn discipelen voor op
Zijn vertrek. Zij waren natuurlijk ontzet over de gedachte dat Hij hen zou verlaten.

(16) Welke zekerheid over de Trooster gaf Hij hun?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

In wezen zei Jezus tot Zijn discipelen dat, ook al moest Hij hen lichamelijk verlaten, de
vader iemand anders zou sturen die Zijn plaats innam, iemand die hen nooit zou verlaten.

(17) Wat zou Hij nog meer doen?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lees Romeinen 8:11


(18) Noem een ander aspect van het werk van de Heilige Geest.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Het woord sterfelijk betekent gebonden aan de dood en doelt op ons lichaam. De belofte
van dit vers is dat de Heilige Geest, wanneer Hij in ons woont, leven, kracht, gezondheid
en energie aan ons lichaam geeft.

Leven in de Geest is een gezonde zaak. Het bevordert onze lichamelijke sterkte en we
kunnen het leven beter aan.

22
Lees Handelingen 1:8
(19) Wat zou er volgens Jezus gebeuren toen Hij de discipelen zei in Jeruzalem te blijven
totdat ze de Heilige Geest hadden ontvangen?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(20) Waartoe zou deze kracht hen in staat stellen?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Jezus gebruikte het woord Dunamis waarvan ons woord dynamo is afgeleid, een machine
die zichzelf voorziet van een doorlopende voorraad kracht. Dus de kracht van de Geest in
ons, wekt weer nieuwe kracht op, zodat we in staat zijn om te getuigen van Christus. We
zijn niet alleen in staat om te getuigen van Jezus, maar we worden een getuige voor Hem.

Een ander belangrijk aspect van de bediening van de Heilige Geest is dat Hij kracht
verleent aan onze gebeden.

Lees Efeziërs 6:18 en Judas 20


(21) Wat worden we in deze verzen geboden toe doen?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Discussievraag:

Wat denkt u dat bidden in de Geest betekent?

Lees Romeinen 8:26, 27


(22) Waarom hebben we de hulp van de Heilige Geest nodig als we bidden?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(23) Hoe pleit Hij voor ons?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Wanneer we bidden in de Geest schieten woorden soms tekort en zuchten we in gebed.


Dat is de Heilige Geest die “voor ons pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen”.

(24) Wat is het voordeel dat de Heilige Geest voor ons pleit?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Wanneer we bidden weten we niet altijd zeker dat we bidden naar de wil van God. Maar
wanneer we bidden in de Geest, bidden we het volmaakte gebed omdat de Heilige Geest
de gezindheid van God heeft.

Een andere manier waarop de Heilige Geest ons helpt is in aanbidding.

23
Lees Handelingen 2:1-11
(25) Wat verbaasde de mensen in Jeruzalem het meest toen ze de discipelen in andere
tongen hoorden spreken?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(26) Wat zeiden de discipelen?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lees Handelingen 10:44-46


(27) Wat deden de mannen die in tongen spraken?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Als we gedoopt zijn in de Heilige Geest, inspireert deze ons tot het voortdurend prijzen en
het aanbidden van God. Wanneer we bidden of zingen in tongen zullen we vaak een gevoel
van aanbidding hebben en God grootmaken.

Lees Johannes 4:24


(28) Op welke twee manieren moeten we God aanbidden?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Hoe aanbidden we God in de Geest? Er is vaak gediscussieerd over deze vraag. Maar door
de gave van de Heilige Geest kunnen we nu God aanbidden in onze geest. Onze geest is
nu immers samengevoegd met de Heilige Geest.

Lees Filippenzen 3:3


(29) Wie zijn volgens Paulus van de ware besnijdenis (Gods erfgenamen)?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lees Galaten 5:22, 23


(30) Wat is de vrucht van de Geest?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

De vrucht van de Geest kan niet voortkomen uit de natuurlijke mens. Ongeacht hoe
verfijnd of ontwikkeld iemand ook is. Het karakter van God wordt alleen zichtbaar in een
mens wanneer God, de Heilige Geest, in hem woont.

24
Persoonlijke toepassing

(1) Ben ik met dingen bezig waarvan ik weet,… dat ze het werk van de Heilige Geest
verhinderen?

(2) Ben ik werkelijk bereid met Hem en met het werk dat Hij in mij doet, mee te
werken?

Ontvangen van de Heilige Geest

Als u de vragen 1 en 2 met ja hebt beantwoord, bent u klaar om de volheid van de Geest
te ontvangen.

Het eerste vereiste om kandidaat te zijn voor de doop in de Geest is dat u Jezus Christus
als uw Redder aanvaard moet hebben. Als u een kind van God bent, mag u de gaven van
de Geest ontvangen.

Het tweede vereiste is dat u een diep verlangen naar deze zegen moet hebben. Jezus
drukte het als volgt uit: “Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke” (Johannes
7:37). Bent u dorstig naar het water van de Geest?
Als u dat bent, dan kunt u tot Jezus komen en drinken. Zo simpel is het.

Bedenk dat u deze zegen niet hoeft te verdienen. Als dat wel zo was, dan zou het niet
langer de gave van de Geest zijn. U kunt deze geweldige zegen nooit verdienen en dat
hoeft u ook niet. Het is voor u als een vrije gift.

Ik wil u graag drie simpele woordjes geven die u in staat stellen om deze kostbare zegen te
ontvangen. Die woordjes zijn: ontspan, ontvang, antwoord. Laten we even kort naar deze
woordjes kijken.

1. Ontspan.
Ontspan eerst lichamelijk en dit helpt u om geestelijk en emotioneel te ontspannen.
Waarom gaat u niet ergens gemakkelijk zitten. De discipelen zaten op de Pinksterdag, dus
dit is een goede Bijbelse houding om de Geest te ontvangen.
Ga zitten en ontspan u.
U bent in goede handen – de handen van Jezus. Hij is de doper in de Heilige Geest.

2. Ontvang.
Het zou goed zijn om nu aan Jezus te vragen u te dopen in de Geest. Vraag het eenvoudig,
rustig en in geloof. Begin niet te smeken of te pleiten. U hoeft niet te schreeuwen of te
kreunen. Jezus is bij u. Hij kan uw gebed horen.
Wanneer u Hem rustig gevraagd hebt om u te vullen met de Geest, dan moet u nu in
geloof aannemen dat Hij uw gebed verhoort. Ontvang nu de Geest in geloof.

Bedenk dat het woord voor geest hetzelfde woord is als adem.
Waarom opent u niet uw mond, zucht diep en ademt de Heilige Geest in?

Dit is wat Jezus bedoelt met drinken van de Geest.


Net zoals u uw mond opent om water te drinken, kunt u ook nu, uw mond openen om van
de Geest te drinken. Open uw mond en adem in en, terwijl u dit doet, geloof dat de Heilige
Geest in uw leven komt op een nieuwe manier.

Doe het in geloof.

“Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal
geschieden.”
(Marcus 11:24)

25
U doet dit alles door geloof.
Het zijn echt geen emoties.
Misschien voelt u helemaal niets. Het is dan ook geen emotionele ervaring. Het gaat hier
om een geestelijke ervaring. Het kan gepaard gaan met emoties, maar dat hoeft niet. Als
dat wel het geval is, ontspan u en geniet ervan. Is dat niet het geval, maak u er dan geen
zorgen over. Emoties zij erg ongeregeld en onbetrouwbaar.

Het belangrijkste is niet wat u voelt, maar wat u gelooft.


Geloof dat u de Geest hebt ontvangen.
Dit is de eerste stap, daarna “ademt u de Heilige Geest in”.
Terwijl u dit doet, begint u met vreugde God te danken en te prijzen dat Hij u vult met de
Heilige Geest. Laat uw hart in aanbidding naar God uitgaan en blijf steeds meer drinken
van de Geest.

3. Antwoord.
Nu komen we aan de derde stap, uw antwoord aan de Geest, die nu uw hele wezen aan het
vullen is. Als u inademt moet u ook uitademen. U ademt de Geest in en nu moet u lofprijs
aan God uitademen, in geloof voor Zijn zegen.
Wanneer u dit doet, moet u dit niet doen in uw eigen taal. Streef ernaar God te prijzen,
maar geloof dat u dit kunt doen in een nieuwe taal die de Geest u wil geven.

Spreken in tongen is een wonder.


Het is een bovennatuurlijke mogelijkheid die u gegeven wordt door de Geest. Dit betekent
niet dat het moeilijk is. Het betekent eenvoudig dat u met God moet meewerken. Dit beeld
wordt duidelijk geïllustreerd door het verhaal van Petrus die op het water wandelt
(Mattheüs 14:29).

Jezus riep Petrus. “Kom”,


en dan lezen we: “En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus”.
Toen Petrus op het water liep, was hij er zich niet van bewust dat hij iets bovennatuurlijks
deed. Hij liep net zo natuurlijk als hij zou doen op vaste grond. Het wonder was, dat hij niet
zonk! Zo is het ook als we beginnen te spreken in tongen.

We gebruiken onze tong en lippen op dezelfde manier als we dat zouden doen wanneer we
onze eigen taal spreken. Het wonder ligt niet in het spreken op zich. Het wonder is, de taal
die we krijgen uit te spreken.

Met andere woorden, het is niet hoe u spreekt, maar wat u spreekt is een wonder. Spreken
is iets natuurlijks, net als lopen. Wanneer u in tongen spreekt is het eigenlijke spreken net
zo natuurlijk als elk ander moment waarop u uw mond gebruikt om te spreken.
Het wonder begint wanneer de Heilige Geest u woorden geeft uit te spreken in een andere
taal die u nooit geleerd hebt of zelfs nooit gehoord hebt.

Ik wil deze eenvoud van het spreken in tongen benadrukken. Heel veel mensen hebben
problemen op dit punt; ze maken het zichzelf erg moeilijk. Ze denken dat het voor hen te
moeilijk is. Sommigen worden gespannen in plaats van ontspannen.

Veel mensen zijn zo oprecht in hun verlangen om zélf niet te spreken, dat ze werkeloos
blijven wachten totdat God hun stembanden overneemt. God moet maar met hun lippen
beginnen te spreken, zonder dat ze zelf een actieve rol spelen.

Kijk alstublieft in Handelingen 2:4 dat “zij” – de discipelen – het onderwerp zijn. Het waren
daarom de discipelen die met de Heilige Geest vervuld werden en zij, de discipelen,
“begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.”

Ze begonnen te spreken.

26
Wanneer u begint te spreken in tongen, bent u degene die moet beginnen.

U spreekt de woorden, maar de Heilige Geest zal ze aan u geven. De Heilige Geest zal u
voorzien van geluiden, woorden en zinnen. Deze zullen u vreemd in de oren klinken. Het is
een taal die u nog nooit gehoord hebt, hoogstwaarschijnlijk een engelen taal of hemelse
taal, die heel anders klinkt dan alle aardse talen.

Als de Geest u deze woorden in gedachten geeft, spreek ze uit. Spreek ze vrijmoedig uit.
Wees nooit bang. In het begin hebt u misschien maar een of twee woorden. U ontdekt
wellicht dat u ze steeds weer herhaalt. Doe dat dan gewoon.

Als u ze vrijmoedig in geloof uitspreekt, zal de Heilige Geest uw woordenschat uitbreiden.


De vloed van woorden zal toenemen totdat rivieren vanuit uw binnenste gaan stromen.
Beslis daarom dat u, wanneer u de Heilige Geest hebt ingeademd, daarop lofprijs tot God
uitademt. Besluit dit te doen met uw stem, maar niet in uw eigen taal. Spreek krachtig uit
wat de Geest u in gedachten geeft.

U voelt misschien dat uw lippen beginnen te trillen en dat uw mond vol met vreemde
woorden is. Spreek ze vrijmoedig uit.

Wanneer u begint te spreken, ga er dan mee door. Stop niet. Laat het doorstromen. Hoe
meer het stroomt, hoe vrijer u wordt. Maakt u niet bezorgd om hoe het klinkt; dat is de
zaak van de Heilige Geest. Hij geeft u de taal waarvan Hij verlangt dat u die op dit moment
krijgt.

Als u doorgaat met deze gave van spreken in tongen te gebruiken, gaat u van taal tot taal,
want er zijn verschillende soorten tongen (1 Korintiërs 12:10). Wanneer u eenmaal in
tongen gesproken hebt, zoals de Geest u die geeft uit te spreken, kunt u dit voortaan doen
wanneer u dat maar wilt. Het hangt gewoon af van uw beslissing en initiatief.

Paulus zegt: “Hoe staat het dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn
verstand” (1 Korintiërs 14:15).

U bidt wanneer u het zelf wilt, of het nu met uw verstand is of met de Geest. Gebruik deze
mogelijkheid elke dag en meerdere keren per dag. Wanneer u dat doet, zal het u sterken
en zegenen want Paulus zegt: “wie in een tong spreekt, sticht zichzelf” (1 Korintiërs 14:4).
U bouwt uzelf geestelijk op elke keer als u spreekt en bidt in een nieuwe taal. Dit is een
gave van de Geest waardoor degene die deze gebruikt, opgebouwd wordt.

Uit het hoofd leren

“Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn”.
(Romeinen 8:16)

“En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden
zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke
verzuchtingen.”
(Romeinen 8:26)

27
5. Waarom spreken in tongen?

Inleiding

Er zijn maar weinig onderwerpen die zoveel misverstanden hebben veroorzaakt als het
spreken in tongen. In deze les gaan we het antwoord zoeken op een vraag die vele mensen
hebben gesteld: Wat is het doel of het nut van het spreken in talen die men niet begrijpt?

Gebed

“Heer, ik weet dat U alleen goede gaven geeft. Help me om te begrijpen wat U in mij wilt
volbrengen door het geven van de gave van tongen.
Dank U, Jezus”.

Bijbelstudie

Mensen die Gods gave van het spreken in tongen omlaag willen halen, gebruiken daarvoor
vaak uitspraken van Paulus die speciaal bestemd waren voor de weerspannige leden van
de kerk van Korinthe.
Maar Paulus heeft ook andere uitspraken gedaan waaruit blijkt hoe hij over deze gave
dacht.

Lees 1 Korintiërs 14:5


(1) Wat zegt Paulus in dit vers?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lees 1 Korintiërs 14:18


(2) Wat zegt Paulus hier?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Merk op dat Paulus uitdrukkelijk zegt: “Ik dank God… ”.


Spreken tot God in een taal van de Geest bevordert en versterkt het diepe besef van de
persoonlijke, intieme relatie en gemeenschap met God.

Discussievraag:

Hebt u persoonlijk deze intieme gemeenschap met God ervaren? Wissel ervaringen uit die
van bijzondere betekenis voor u zijn.

28
Lees 1 Korintiërs 14:2
(3) Hoe noemt Paulus het spreken in tongen in dit vers?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Paulus dankte God voor het voorrecht om zulke heilige, intieme geheimenissen uit te
spreken.

Lees 1 Korintiërs 14:14


(4) Wat zegt Paulus over ons verstand wanneer we in tongen bidden?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Als Paulus zegt dat ons verstand onvruchtbaar is, bedoelt hij dat onze geest neutraal is.
Dus we zijn ontspannen, verfrist en opgebouwd door deze geestelijke oefening.
Wat is de bedoeling van God wanneer Hij ons een taal geeft die we niet begrijpen?

De eerste reden om te spreken in tongen is omdat het Gods wil is voor ons.

Discussievraag:

Gelooft u dat God wil dat elke Christen in tongen spreekt? Zo niet, waarom niet?

Lees Handelingen 2:4


Dit is de gebeurtenis in Jeruzalem wanneer op de Pinksterdag de Heilige Geest over de
discipelen komt.

(5) Wat was het zichtbare bewijs van de vervulling met de Heilige Geest?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lees Handelingen 10:46


Toen Petrus het huis van Cornelius, de Romeinse centurion, bezocht en het Evangelie met
hen deelde, gebeurde hetzelfde tot verbazing van het Joodse gezelschap.

(6) Wat gebeurde er volgens de Bijbel waardoor de Joden verbaasd stonden?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

De oorzaak van hun verbazing lag in het feit dat tot op die dag de mensen geloofd hadden
dat de doop in de Heilige Geest alleen voor de Joodse gelovigen was.

Lees Handelingen 19:6


Toen Paulus in Efeze kwam, ontmoette hij een groep gelovigen die niets van de Heilige
Geest wist.

(7) Wat gebeurde er toen hij hen de handen oplegde?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

29
De tweede reden om in tongen te spreken is dat dit volgens de Bijbel het eerste bewijs is
van de volheid van de Geest.

Lees Romeinen 8:26


(8) Welk probleem merkt Paulus hier op?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Dit is een van onze menselijke zwakheden. Soms, wanneer we gaan bidden, zijn we ons
ervan bewust dat we assistentie en hulp nodig hebben. Maar we weten niet precies wat er
aan de hand is en hoe we ervoor moeten bidden.

(9) Hoe overwint de Geest deze zwakheid voor ons?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(10) Hoe doet Hij dat?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Omdat de Heilige Geest God is, is Hij in staat om onze harten te doorzoeken en te
ontdekken wie we zijn en wat er aan de hand is.

(11) Wat weet de Heilige Geest?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

De bedoeling des Geestes weten, betekent dat de Heilige Geest Gods wil voor ons kent.

(12) Hoe bidt de Heilige Geest?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Door te bidden naar de wil van God, brengt de Heilige Geest ons in harmonie met die wil.
Alle complexen, belemmeringen en negatieve gedachten die ons hinderen, bidt Hij er uit.
En Hij bidt ons in de positieve, machtige, heilzame wil van God voor ons leven. Dit soort
bidden is een van de machtigste manieren om “de vernieuwing van uw geest” te
bewerkstelligen.

De derde reden om te spreken in tongen is dat het een therapeutische manier is om ons te
reinigen en te bevrijden.

Bidden voor andere mensen, speciaal voor mensen die ons dierbaar zijn, kan soms moeilijk
voor ons zijn. Wanneer we weten dat mensen een probleem hebben of wanneer God ons
iemand op het hart geeft om voor te bidden, weten we niet altijd hoe we voor hen moeten
bidden. Onze gevoelens voor hen, of ons gebrek aan kennis van Gods wil voor hun leven,
kunnen belemmeringen zijn.

Hoe moeten we voor anderen bidden in deze momenten? Het antwoord is: in tongen.

30
De vierde reden om te bidden in tongen is dat het ons in staat stelt volmaakte gebeden te
bidden voor anderen en voor onszelf.

Discussievraag:

Kunt u zich in dit verband een gebeurtenis of tijdstip herinneren waarin u niet wist hoe u
moest bidden voor iemand en wat er toe gebeurde?

Lees nog eens 1 Korintiërs 14:4


(13) Wat is volgens dit vers een van de voordelen van het spreken in tongen?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Een ander woord voor stichten is opbouwen. Wanneer we in tongen spreken worden we
geestelijk opgebouwd, ook al zijn de woorden zelf, als een mysterie voor ons verstand.

De vijfde reden om te spreken in tongen is dat het een bron is voor onze geestelijke
opbouw.

Lees nog een keer 1 Korintiërs 14:2


(14) Tot wie spreken wij wanneer we in tongen bidden?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(15) Waardoor spreken we deze “geheimenissen”?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Het elementaire doel van deze geestelijke oefening is niet dat we tot mensen spreken,
maar dat we tot God mogen spreken. Als we op deze manier met God communiceren zijn
we van de beperkingen en begrenzingen van ons kleine verstand bevrijd. We zijn niet
langer beperkt in ons spreken over de dingen die we hebben geleerd en opgenomen zijn in
ons bewustzijn.

We zijn ook vrij om te spreken over de dingen die we intuïtief leren van de Geest van God.
We communiceren met God over diepere dingen, die een mysterie blijven voor onze
beperkte geest.

De zesde reden om te spreken in tongen is dat het een terrein is van intieme geestelijke
gemeenschap met God.

Lees 1 Korintiërs 14:17, 18


(16) Wat doen we volgens Paulus wanneer we in tongen spreken?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

31
Discussievraag:

Hebt u zich ooit niet in staat gevoeld om uw dank en waardering tegenover God uit te
spreken? Vertel elkaar uw ervaringen.

God is zo goed dat woorden alleen niet genoeg zijn om de overvloedige dank die in ons is,
uit te drukken. Dan is hier een manier om dat te doen. Paulus zegt dat het goed is om God
door de Geest te danken in de taal die Hij geeft.

Deze dankzegging vervangt alles wat onze geest maar kan bedenken. Het gaat veel verder
dan de rijkdom poëzie bijvoorbeeld. Het gaat rechtstreeks naar God door de Heilige Geest.

De zevende reden om te spreken in tongen is dat het een mogelijkheid is om God te


danken op een manier die aangenaam is voor Hem.

Lees 1 Korintiërs 14:15 en Judas vers 20


(17) Hoe noemt Paulus het spreken in tongen in dit vers?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

De achtste reden is dat spreken in tongen ons in staat stelt om te bidden “in de Geest”.

Lees Jesaja 28:11, 12


(18) Hoe zal God tot Zijn volk spreken volgens Jesaja?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(19) Hoe noemt God dit?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

In deze dagen van uitzonderlijke spanning heeft de mens rust nodig. Misschien wel meer
dan in welke andere eeuw ook. Gemeenschap met God door met Hem te spreken in
tongentaal is een ontspannende en verfrissende ervaring.
Het lichaam en de geest kunnen volledig ontspannen.We hoeven niet na te denken over
wat we moeten zeggen of hoe we het moeten zeggen. De Heilige Geest stroomt door ons
heen in volmaakte gemeenschap met de Vader. En wij ontvangen zo de weldaad van die
geweldige gemeenschap. Het is versterkend voor onze menselijke geest, ziel (of psyche)
en ons lichaam.

De negende reden om te spreken in tongen is dat het een bron van rust en verfrissing is.

Lees nog eens Handelingen 2:11


(20) Waarover stonden de Joden verbaasd op de eerste Pinksterdag?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

32
Lees nog eens Handelingen 10:46
(21) Maak deze zin af: Want zij hoorden hen spreken in tongen en …
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Heel vaak wanneer we in tongen spreken is de Geest bezig om God te aanbidden, prijzen
en loven. De Heilige Geest verheerlijkt de wonderbare werken van God.

De tiende reden is dat spreken in tongen een bediening van lofprijs en aanbidding tot God
is.

Lees Efeziërs 5:18


(22) Wat wordt ons in dit vers verteld dat we moeten doen?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

De elfde reden om te spreken in tongen is dat dit een Bijbelse manier is om de volheid van
de Geest te bewaren.

Dienstbaar zijn aan God door te spreken in tongen is een goede manier om vervuld te
blijven met de Geest. Daarom zouden we dit elke dag, en een aantal keren per dag,
moeten doen.

Lees 1 Korintiërs 14:5


(23) Wat is het gevolg van het spreken in tongen met uitleg?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Degene die een persoonlijke tongen of gebedstaal gebruikt, wordt er door opgebouwd.
Maar alleen hijzelf wordt er door opgebouwd. Als zijn tong echter wordt uitgelegd, kan het
ook een zegen voor anderen zijn. Degene die in tongen spreekt zou ook moeten bidden dat
hij uitleg krijgt zodat andere gelovigen ook opgebouwd worden.

Lees Jakobus 1:26, 3:1-18


(24) Waarmee vergelijkt Jakobus onze tong?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Jakobus leert ons dat de tong het controle centrum van de mens is. Wanneer we ons
controle centrum aan de Heilige Geest geven, brengt Hij onze gesprekken onder de
controle van de Here Jezus Christus. Onze overgave aan de Heilige Geest in de gave van
tongen bewerkt de vrijmaking van het zoete, levende water, het woord van God.

Bij regelmatig, dagelijks gebruik van deze gave, zullen we de kracht vinden om negatieve
en kritische woorden te weerstaan.

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

33
Lees Efeziërs 4:29
(25) Waartoe leidt goede conversatie?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Spreken in tongen is een manier om de Geest van Christus in ons gestalte te geven.
Daardoor zullen we alleen die dingen zeggen die nuttig zijn tot opbouw van onszelf en
onze toehoorders. Spreken in tongen reinigt en vernieuwt onze geest, die de bron is van
ons spreken en van onze manier van leven.

De twaalfde reden om in tongen te spreken is dat het de sleutel is om de Geest van


Christus in onze geest te brengen.

(26) Geef een samenvatting van de redenen waarom God wil dat Christenen de gave van
tongen hebben.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Discussievraag:

Van hoeveel van deze redenen bent u zich bewust geweest tijdens uw gebeden?
Vertel wat van uw ervaringen.

Persoonlijke toepassing

(1) Als u dat nog niet doet, bent u bereid om bidden in de Geest een regelmatig en
belangrijk onderdeel van uw gebedsleven te maken?

(2) Bidden in tongen is niet primair een emotionele ervaring. Bent u bereid om God te
gehoorzamen ongeacht wat uw gevoelens ook mogen zijn?

Uit het hoofd leren

“Hoe staat het dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand; ik
zal lofzingen met mijn geest, maar ook lofzingen met mijn verstand.”
(1 Korintiërs 14:15)

34
6. De gaven van de Geest

Inleiding

De grote geestelijke opwekking die vandaag over de wereld gaat noemt men
Charismatische Vernieuwing. Deze uitdrukking is (en wordt nog steeds) gebruikt om een
zeer belangrijk aspect van deze opwekking te beschrijven. Het is een herstel binnen de
kerk van de bovennatuurlijke openbaringen die in het Nieuwe Testament zo duidelijk
aanwezig waren. Deze openbaringen, ook wel gaven van de Geest genoemd, waren vele
eeuwen opvallend afwezig bij de kerk.

In de laatste, ruim halve eeuw, heeft God deze dingen hersteld en Zijn
herstellingsprogramma is de laatste decennia wel heel drastisch gegroeid. De
Charismatische Vernieuwing is in elk onderdeel van de Christelijke Kerk binnengedrongen.
Het brengt nieuw leven en kracht aan het lichaam van Christus.

Door het herstel van deze zegeningen is er een groeiende behoefte aan onderwijs over de
zo belangrijke onderwerpen die te maken hebben met de gaven van de Geest.

Er worden veel charismatische gaven in de Bijbel genoemd. De meeste verwijzingen


vinden we in Romeinen 12:3-8, 1 Korintiërs 12:8-10, 28-30 en Efeziërs 4:11.

Voor onze studie zullen we ons beperken tot een overdenking van de negen gaven die
genoemd worden in 1 Korintiërs 12:8-10.

Gebed

“Vader, we prijzen en verhogen Uw Naam. We danken U voor de geweldige gave aan ons –
Uw Heilige Geest. Onderwijs ons nu terwijl we deze studie aan U toewijden. Amen”.

Bijbelstudie

Lees 1 Korintiërs 12:1


(1) Hoe weet u dat God wil dat wij bekend zijn met de geestelijke gaven?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Discussievraag:

Waarom worden ze gaven genoemd?

Lees 1 Korintiërs 12:8-10


(2) Wat zijn de geestelijke gaven die in dit vers genoemd worden?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lees 1 Korintiërs 12:4-7


(3) wie is de gever van deze geestelijke gaven?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

35
(4) Waarvoor worden de gaven gegeven?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(5) Wie kunnen in deze bediening gebruikt worden?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lees 1 Korintiërs 1:7


(6) Wat is het doel van Paulus voor deze kerk?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lees Efeziërs 5:18


(7) Wat moeten de leden van de kerk van Efeze doen volgens Paulus?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lees 1 Korintiërs 12:31 en 14:12


(8) Wat moet onze houding zijn tegenover geestelijke gaven?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(9) Om welke reden moeten we ernaar verlangen?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(10) Het standpunt van Paulus over de gaven van de Geest is kristalhelder. Geef eens een
samenvatting van wat we in de bovenstaande negen vragen daarover geleerd hebben.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Om onze studie over de gaven van de Geest wat eenvoudiger te maken, delen we ze op in
drie categorieën.

Gaven van spreken: Gaven van bekwaamheid: Gaven van


openbaring:

Tongen Geloof Woorden van wijsheid


Vertolking van tongen Gaven van genezingen Woorden van kennis
Profetie Wonderen Onderscheiden van geesten

Discussievraag:

Vertel iets over een periode waarin een van de geestelijke gaven speciaal voor u iets
betekende.

36
De gave van tongen

De openbaring van tongen heeft twee functies:

Ten eerste “gebedstongen”, die tot doel hebben de persoon die ze gebruikt, op te bouwen.
Ten tweede de gave van tongen die, samen met de gave van vertolking van tongen, dient
om de hele gemeente op te bouwen en niet alleen het individu.

Omdat de gemeente van Korinthe, maar later ook vele andere gemeenten, deze openbare
bediening van de gave van tongen misbruikte, is het belangrijk dat we letten op de
richtlijnen die Paulus geeft aan de gemeente van Korinthe.

Lees 1 Korintiërs 13:1


(11) Wat moet altijd onze motivatie zijn wanneer we deze gave gebruiken?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lees 1 Korintiërs 14:5, 13, 27


(12) Waar moet het altijd mee samengaan?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(13) Is er enige beperking in het gebruiken?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Iedere gelovige die ooit in tongen heeft gesproken is in staat om het lichaam op te bouwen
door een uitspraak in tongen. Daarom moet u op elk moment bereid zijn om dat te doen.

Strekt u uit naar een overgave aan de Geest.

Wees ontspannen in uw geest en sta open voor de Heilige Geest.

Ontwikkel gevoeligheid voor wat de Geest wil doen of zeggen in een bepaalde dienst.

Wanneer de Heilige Geest een uitspraak in tongen wil doen door u, dan bent u zich meestal
hiervan innerlijk al bewust een tijdje voor dat u eigenlijk begint te spreken.
Dit is vaak een zachte beweging in uw geest, een groeiende opwinding en verwachting.
Dit groeit uit tot een diep bewustzijn, een diepe overtuiging, dat de Geest een uitspraak wil
gaan doen en dat deze uitspraak in u is.

Lees 1 Korintiërs 14:32

(14) Wie heeft de controle over de eigenlijke uiting?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Discussievraag:

Als u ooit in een openbare dienst in tongen hebt gesproken vertel dan iets over de eerste
keer.

37
Velen verwachten dat de Heilige Geest de leiding over hun mond neemt en begint te
spreken. Maar de Schrift laat ons zien dat de persoon die de uiting heeft, ook de controle er
over heeft. De Heilige Geest geeft de inspiratie.

Als de tijd nog niet rijp is voor een boodschap in tongen, hoeft u het daarom ook nog niet
gelijk uit te spreken. U kunt rustig wachten voor het juiste moment om wel te gaan
spreken.
De Heilige Geest zal u duidelijk dat moment ingeven. Hij zal niet onderbreken wat er op
dat moment in de dienst gebeurt.

Lees 1 Korintiërs 14:33


(15) Hoe weten we dat de Heilige Geest geen verwarring in een samenkomst brengt?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Daaruit volgt dat, als er verwarring in een samenkomst wordt gebracht, dit uit een andere
bron komt en niet van God.

Discussievraag:

Praat met elkaar over verwarring die u hebt gezien in samenkomsten en wie of wat daar,
volgens u, verantwoordelijk voor was.

Als u denkt dat de Heilige Geest een boodschap in tongen aan u geeft uit te spreken, blijf
dan kalm en ontspannen en, wanneer Hij laat weten dat de tijd rijp is, spreek dan met een
normale maar duidelijk hoorbare stem.

Als u uitgesproken bent, moet iedereen wachten op God voor de vertolking. Vaak zal een
andere gelovige de vertolking geven, maar dat is beslist niet altijd noodzakelijk.

Lees 1 Korintiërs 14:13, 16


(16) Wat doet u als niemand anders de vertolking geeft?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(17) Waarom?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

De vertolking van tongen

De vertolking van tongen is een begeleidende gift bij de gave van tongen en wordt altijd
samen met die gave gebruikt. Het is de bovennatuurlijke mogelijkheid van de Heilige
Geest om een boodschap in tongen gesproken, uit te leggen in de moedertaal van de
gemeente. Het is niet de gave van vertaling.

Door deze gave van de Geest is de betreffende gelovige in staat om de uitspraak


begrijpelijk te maken voor de gemeenschap. Hierdoor kunnen ze de uitspraak ontvangen
en er door opgebouwd worden.

38
Lees 1 Korintiërs 12:11
(18) Wie mag vertolken?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Elke geestvervulde gelovige kan door de Geest gekozen en gezalfd worden om deze gave
te openbaren. Ook hier moeten we weer een gevoeligheid voor de Heilige Geest
ontwikkelen. Houd uw geest open voor de Heilige Geest wanneer u God aanbidt in een
samenkomst van gelovigen. Meestal zult u van te voren weten dat er een boodschap in
tongen gegeven wordt en dat God u de uitleg daarvan geeft.

Wanneer de uiting komt, wacht dan rustig af totdat die klaar is.
In het begin, wanneer u net begint te spreken, weet u misschien alleen maar de eerste zin
van de vertolking en hebt u een beknopt idee van wat er volgt. Maar net zoals alle andere
gaven van de Geest werkt ook deze door geloof! Als u begint met door te geven van wat
de Heilige Geest tot u zegt, spreek dan met een normale, duidelijk verstaanbare stem.

Laat geen persoonlijke gedachten, gevoelens of ideeën in de vertolking binnensluipen.


Laten uw eigen gedachten neutraal zijn. Laat uw geest een open kanaal zijn waar de
Heilige Geest doorheen kan stromen.

Als de vertolking klaar is en u hebt het gevoel dat de Heilige Geest alles gezegd heeft wat
Hij wil zeggen, stop dan!
Wanneer u de uitleg gegeven hebt, wees dan stil terwijl de anderen die toetsen. Als er
andere gelovigen zijn die regelmatig gebruikt zijn in de vocale gaven, dan kunnen zij
beoordelen of de woorden werkelijk van God komen.
De maatstaven die iemand mag gebruiken om te toetsen, zijn gelijk aan die we gebruiken
om profetie te toetsen, wat de volgende openbaring is die we gaan bekijken in de volgende
les.

Discussievraag:

Als u ooit de gave van vertolking gekregen hebt na een uitspraak in tongen, deel uw
ervaring dan met de anderen.

Persoonlijke toepassing

(1) Bent u bereid om u door de Heilige Geest te laten gebruiken in een openbare
bediening door middel van de gaven van de Geest?

(2) Bent u bereid om de richtlijnen van Paulus te gehoorzamen en de uitleg die door u
gegeven is te laten toetsen door rijpere gelovigen in uw gemeente?

Uit het hoofd leren

“Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest;


en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here;
en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt.
Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.”
(1 Korintiërs 12:4-7)

39
7. De gave van profetie

Inleiding

Deze week gaan we de derde vocale gave van de Geest bestuderen – profetie. De gave
van profetie brengt de gedachten van God over aan de gemeente. De profeet spreekt uit
naam van God tot de gelovigen.

Profeteren is het uitspreken van geïnspireerde woorden.

Het doel van profetie is drievoudig:


• Opbouw van de gemeente, opbouw en versterking van de gelovigen.
• Hen vermanen in beweging zetten, confronteren en uitdagen.
• Troosten en bemoedigen.

Vaak bevat een profetie alle bovenstaande elementen.

Gebed

“Heer, ik weet dat geestelijke dingen niet begrepen kunnen worden met een natuurlijk
verstand. Help me deze dingen van de Geest te begrijpen door Uw Heilige Geest.Ik dank U
voor het verhoren van dit gebed. Amen”.

Bijbelstudie

Lees 1 Korintiërs 14:29-33


(1) Wie mag profeteren?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(2) Hoeveel mensen mogen in een samenkomst profeteren?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(3) Wat moeten de anderen doen?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(4) Leg dit vers eens uit: “En de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen”.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Zoals we al eerder vermeldden over het spreken in tongen (in hoofdstuk 6), doet degene
die spreekt, geïnspireerd door de Heilige Geest, het eigenlijke spreken zelf. God zal hem of
haar nooit dwingen om te spreken.

Het kan wel zo zijn dat u sterk wordt aangedrongen om te spreken, maar dat is geen
dwang.

40
Drie misverstanden over profetie

• Profetie moet niet verward worden met preken.


Velen houden vandaag de dag vol dat de gave van profetie het vermogen is om
goed te preken. Maar preken en onderwijzen zijn meestal resultaten van gebed en
meditatie in het Woord van God. Preken gaat om het zorgvuldig voorbereiden van
iemands verstand en geest om zo de mensen te dienen.
Daartegenover staat, dat de gave van profetie, niet het resultaat is van zorgvuldige
studie. De gave van profetie is een spontaan spreken door de Heilige Geest.

• De gave van profetie is niet om de toekomst te voorspellen.


De gave is om op te bouwen, te bemoedigen en te troosten maar niet om
toekomstige gebeurtenissen te voorspellen.
Als er een element van voorspelling in de profetie voorkomt, is dat meestal omdat
er een andere gave (bijvoorbeeld een woord van kennis of wijsheid) meewerkt.

• De gave is niet voor persoonlijke leiding.


Als we persoonlijke leiding nodig hebben, moeten we dat aan Jezus Zelf vragen (zie
Jakobus 1:5). Als we een profetische uitspraak krijgen betreffende de toekomst, dan
kan dat alleen maar iets bevestigen wat God al aan ons persoonlijk heeft laten zien.

Bijbels onderwijs over profetie

Laten we nu eens kijken wat de Bijbel speciaal over deze wonderbare gave die God ons
schenkt, te zeggen heeft.

Lees 1 Korintiërs 14:3


(5) Hoe omschrijft dit vers de gave van profetie?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(6) Schrijf met behulp van een woordenboek de betekenis van de volgende drie woorden
op:
stichten
___________________________________________________________________________________________

vermanen
___________________________________________________________________________________________

bemoedigen
___________________________________________________________________________________________

Discussievraag:

Kunt u vertellen wanneer u gesticht, vermaand of bemoedigd werd door iemand die de
gave van profetie gebruikte?
Wat was uw reactie?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

41
Lees 1 Korintiërs 14:24, 25
(7) Welk effect kan profetie hebben op een ongelovige?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lees 1 Korintiërs 14:31


(8) Welk effect kan profetie hebben op de gelovige?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Hier wordt niet bedoeld het onderwijs wat normaal gegeven wordt uit Gods Woord door
een voorganger of leraar. Maar het is het leren van geestelijke waarheden door de zalving
van de Geest. Dit onderwijs moet eerst getoetst worden aan Gods Woord voordat het
verwerkt wordt.

Lees 1 Korintiërs 14:1, 39


(9) Wat moet onze houding zijn ten opzichte van het ontvangen van de gave van profetie?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Door de gave van profetie kunnen we door God gebruikt worden om Zijn volk te
bemoedigen. We hebben al geleerd dat degene die de gift gebruikt, verantwoordelijk is
voor het gebruik of misbruik. Profetie is geen ongecontroleerde uitspraak en de profeet is
ook niet in een soort van trance. Hij of zij, doet niets wat tegen de eigen wil in gaat.

De geest van profetie is onderworpen aan de profeet. Het is de profeet die spreekt namens
God en de profeet heeft steeds de controle over alles wat hij of zij zegt.

Kenmerken van een echte, door de Geest geïnspireerde profetie

Alle profetieën moeten beoordeeld worden. Hier volgen enkele aanwijzingen om dit te
doen.

• Het zal nooit het Woord van God tegenspreken.


Daarom moet iedere profetische uitspraak getoetst worden aan het Woord van God.
God zal u nooit door middel van een profetie iets vertellen wat Zijn Woord verbiedt.

• Het zal altijd Jezus Christus verhogen en Hem nooit minachten.

• Het zal de gelovigen opbouwen, bemoedigen en troosten.


Het laat hen nooit verward, angstig of onzeker achter.

• Het moet de meerderheid van de aanwezige gelovigen aanspreken.


Vooral de meer volwassen gelovigen die zelf vaak gebruikt zijn in de vocale gaven.

• Het zal de geest van de samenkomst niet doorbreken, hoewel het wel voor een
andere koers kan zorgen.

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

42
Lees Mattheüs 7:16
(10) Hoe kunnen we volgens Jezus de valse profeten herkennen?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

We moeten elke zogenaamde profetie afwijzen die komt van iemand wiens leven een
schande is voor de zaak van Christus.
De uiteindelijke test van een profetie met een voorspelling erin is of die wel of niet uitkomt.

Hier volgen enkele richtlijnen voor het profeteren.

• Wees ontspannen. Sta niet onder druk.

• Wacht rustig in uw geest op de Heer. Sta open voor Zijn stem.

• Wanneer u de aandrang van de Geest in uw geest voelt, geef uzelf dan opnieuw
over aan God als een kanaal waar Hij doorheen kan stromen.

• Bedenk dat de gave werkt door geloof.

• Begin uit te spreken wat God u ingeeft. Houdt het eenvoudig.

• Terwijl u spreekt wacht u rustig op de Heer voor het restant van de boodschap.

• Onderken wanneer de Geest is opgehouden te spreken en stop dan.

Lees Romeinen 12:6


(11) Wat zijn de beperkingen van ons vermogen om te profeteren?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Persoonlijke toepassing

(1) Verlang ik werkelijk naar Gods geestelijke gaven?

(2) Ben ik bereid om ze te gebruiken tot opbouw van de hele gemeente?


Zo niet, ben ik bereid om bereid gemaakt te worden?

Uit het hoofd leren

“Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of toehoorder binnen, dan wordt hij
door allen weerlegd, wordt hij door allen doorgrond, het verborgene van zijn hart komt aan
het licht en hij zal zich ter aarde werpen, God aanbidden en belijden, dat God inderdaad in
uw midden is.”
(1 Korintiërs 14:24, 25)

“Want gij kunt alleen één voor één profeteren, opdat allen lering en allen opwekking
erdoor ontvangen.”
(1 Korintiërs 14:31)

43
8. De gaven van openbaring

Inleiding

We zijn nu zover dat we kunnen gaan kijken naar de drie gaven van openbaring. Het zijn:
een woord van kennis, een woord van wijsheid en onderscheiden van geesten.

Gebed

“O God, hoe hard hebben we Uw kennis, Uw wijsheid en Uw onderscheiding nodig.


Leer ons alles wat we moeten weten over deze drie kostbare gaven”.

Bijbelstudie

Een woord van kennis

Een woord van kennis is een fragment of een klein gedeelte van de kennis van God over
bepaalde feiten. En informatie door een bovennatuurlijke openbaring van de Heilige Geest.
Het is bovennatuurlijk gegeven en de informatie was tevoren niet bekend bij de persoon en
de kennis kon niet verkregen worden op een natuurlijke manier.

We zien dat Jezus deze woorden van kennis gebruikt in Zijn bediening.

Lees Johannes 1:47-50


(1) Deze verzen vermelden de eerste ontmoeting van Jezus met Natanaël, die later een
van de twaalf discipelen werd. Wat zei Jezus tegen hem?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(2) Hoe weten we dat Jezus Natanaël nog niet eerder had ontmoet?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(3) Wat was de reactie van Jezus?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

De vijgenbomen die in die streek groeien, hebben bijzonder grote bladeren die niet alleen
de boom bedekken maar ook de grond er omheen. Iemand die onder een dergelijke boom
zit is helemaal niet te zien. Natanaël wist heel goed dat Jezus hem nooit op een natuurlijke
manier had kunnen zien zitten onder de boom.

(4) Wat was de verbaasde reactie van Natanaël?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

44
Lees Johannes 4:18-20
(5) Dit is de geschiedenis van de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de
bron. Welke dingen over haarzelf vertelde Jezus aan haar?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lees Johannes 4:28-30


(6) Wat zei ze over Jezus tegen de andere mensen in de stad?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Jezus wist heel veel over de vrouw van Samaria ook al had Hij haar nog nooit eerder
ontmoet. Zij was verbaasd over de juistheid van Zijn kennis over haar verleden en haar
leven nu. Het gebruik van een woord van kennis bracht uiteindelijk een opwekking teweeg
in Samaria.

De eerste Gemeente gebruikte ook woorden van kennis.

Lees Handelingen 9:10-16


(7) Wat openbaarde de Heer aan Paulus over Ananias?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Als we terugkijken naar het Oude Testament dan zien we dat bepaalde mensen een woord
van kennis kregen.

Lees 2 Samuël 12:1-14


(8) Wat wist Nathan over David op een bovennatuurlijke wijze?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Discussievraag:

Kunt u andere voorbeelden uit de Bijbel bedenken waar iemand een woord van kennis
kreeg of waar iemand een woord van kennis gebruikte?

Persoonlijke vraag:

Kunt u een tijdstip herinneren waarop u (ook al herkende u het op dat bewuste moment
niet als zodanig) een woord van kennis over iemand kreeg?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

45
Onderscheidingen

• Een woord van kennis is geen menselijke kennis die op natuurlijke wijze verkregen
is.

• Het is niet enkel menselijke kennis, die vervolgens geheiligd is (of wordt) door God.

• Het kan niet verkregen worden door intellectuele studie, door boeken te bestuderen
of een academische opleiding aan een universiteit te volgen.

• Het is niet een mogelijkheid om beter in de Bijbel te studeren of de Bijbel beter te


begrijpen of uit te leggen.

Zijn werk in de Schriften

Waarom geeft God een woord van kennis? Laten we in de Schrift kijken hoe het gebruikt is.

(9) Schrijf eens op hoe een woord van kennis in de volgende verzen gebruikt werd.
Handelingen 5:1-11
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Johannes 1:47-50
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Handelingen 9:11
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

1 Koningen 19:9
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Johannes 11:11-14
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Het gebruik van deze gave

• Deze is bovennatuurlijk van aard en kan niet verkregen worden door logica,
conclusies te trekken, beredeneren, etc. Niet door ons natuurlijke verstand is een
bron, maar een bovennatuurlijke openbaring van de Heilige Geest.

• Deze werkt door geloof. Degene die de openbaring ontvangt doet dit in geloof. Deze
openbaring wordt ontvangen in de geest, niet in het verstand, ook niet in de
emoties.

• Deze is geen vocale gave maar wordt stil en onhoorbaar ontvangen in iemands
geest.

• Deze kan vocaal worden wanneer het gedeeld wordt met anderen (Joh. 1:47, 4:18).

• Iedere Geestvervulde Christen die bereid is om naar God te luisteren kan dit
ervaren.

• Deze is van onschatbare waarde in de bediening van pastoraat.

46
• Gehoorzame actie en respons is vitaal voor een voortdurende werking van deze
openbaring in iemands bediening.

47
Een woord van kennis gaat vaak samen met een woord van wijsheid

Een woord van wijsheid

Een woord van wijsheid is een fragment van Goddelijke wijsheid die op een
bovennatuurlijke manier door de Heilige Geest gegeven wordt. Het voorziet iemand
onmiddellijk in de wijsheid van wat hij of zij zeggen moet in een bepaalde situatie.

De gave staat bovenaan de lijst omdat het zo belangrijk is. Zij stelt ons in staat met
Goddelijke wijsheid te spreken en te handelen en zorgt er daarom voor dat andere gaven
goed gebruikt kunnen worden.

Als een woord van wijsheid ontbreekt, kunnen de andere gaven verkeerd gebruikt worden
en veel verwarring veroorzaken.

Zoals we al eerder zeiden, geeft God vaak een woord van wijsheid samen met een woord
van kennis, zodat de gelovigen weten, hoe ze die kennis op een goede manier kunnen
gebruiken. Door een woord van kennis, openbaarde God aan Ananias de verblijfplaats en
toestand van Paulus. Maar, Hij liet ook zien, door een woord van wijsheid, wat Ananias
moest doen in deze moeilijke situatie.
Merk wel op dat het woorden (logos) van wijsheid zijn en niet de gave van wijsheid.

We geven u een illustratie.

Illustratie

Een man raakt in juridische moeilijkheden en raadpleegt zijn advocaat. De advocaat geeft
aan zijn cliënt niet alle wijsheid en kennis die hij bezit. Hij kiest die worden, of dat gedeelte
van zijn kennis, dat van toepassing is op de problemen van zijn cliënt en die geeft hij door.

Zo kiest God, die alle dingen weet, uit Zijn oneindige voorraad wijsheid de speciale portie
wijsheid die nodig is voor een van Zijn kinderen. Dit geeft Hij door via de Heilige Geest.

Wat een woord van wijsheid is

• Het is bovennatuurlijk van aard

• Het wordt gegeven zoals de Heilige Geest het wil (1 Korintiërs 12:11)

• Het wordt gegeven voor een speciale nood of situatie

Wat een woord van wijsheid niet is

• Het is geen natuurlijke wijsheid

• Het is geen wijsheid die verkregen is door academische studie

• Het is geen wijsheid die verkregen is door ervaring

• Het is zelfs geen wijsheid om de Bijbel te begrijpen

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

48
Bijbels voorbeeld

Lees Lucas 4:1-3


(10) Wat waren de antwoorden van Jezus aan satan toen Hij verzocht werd in de woestijn?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Hoe weet iemand hoe hij moet reageren op de verleidingen van satan? Nu hebben we het
voorbeeld van Jezus, maar de woorden van wijsheid waarmee Jezus satan confronteerde
waren aan Hem gegeven door de Heilige Geest.

Lees Lucas 20:22-26


(11) Wat waren de woorden van wijsheid die de Heilige Geest aan Jezus gaf toen de
schriftgeleerden Hem in de val wilden laten lopen?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(12) Wat was hun reactie?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lees Johannes 8:3-11


(13) Hoe is de situatie?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(14) Wat is hun motief?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(15) Hoe ging Jezus met de situatie om door een woord van wijsheid?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(16) Wat voor effect had dit woord van wijsheid op de schriftgeleerden en de Farizeeën?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lees Handelingen 6:1-5


(17) Wat is het probleem in deze verzen?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(18) Wat was het woord van wijsheid dat de apostelen kregen om het probleem op te
lossen?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

49
Lees Handelingen 15:19-22

In de begintijd van de nieuwe gemeente kwam de vraag naar voren of de niet-joodse


Christenen besneden moesten worden of niet.

Door deze kwestie dreigde de hele gemeente te scheuren. Uiteindelijk kwam het probleem
voor de raad in Jeruzalem en Paulus en Barnabas en een aantal anderen werden gestuurd
om de zaak van de besnijdenis te presenteren.
Na de argumenten gehoord te hebben legde Jakobus een verklaring af, vol van wijsheid.

(19) Wat was het woord dat hij doorgaf?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lees Handelingen 27:23, 24

Dit is het bekende verhaal van de zeereis van Paulus die eindigde in een schipbreuk.
Voordat het schip aan de grond liep was alle hoop verdwenen en de bemanning en
passagiers van het schip waren in wanhopige omstandigheden.

Op dit moment gaf Paulus de wijsheid door, die hij van de Heer ontvangen had.

(20) Wat vertelde Paulus aan hen?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Een woord van wijsheid is een belofte voor alle discipelen van Christus.

Lees Lucas 21:14, 15


(21) Welke belofte wordt in deze verzen gegeven?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Het woord van wijsheid hoeft geen vocale gave te zijn, maar een gave van openbaring. Het
wordt dan stil in iemands geest ontvangen.

Het woord van wijsheid komt vervolgens pas naar buiten wanneer het wordt uitgesproken
in pastoraat, prediking en profetie.

Het woord van wijsheid kan ook naar buiten komen wanneer ernaar gehandeld wordt. Denk
er eens aan dat de uitdrukking voor de woorden van God (dabar), niet alleen Z’n letterlijke
woorden zijn, maar ook Z’n daden. Het woord van wijsheid zou dus ook de daad van
wijsheid kunnen betekenen.

50
Discussievraag:

Deel met elkaar in de groep momenten waarop u een woord van wijsheid hebt ontvangen.

Onderscheiden van geesten

Onderscheiden van geesten is belangrijker dan we ons meestal realiseren.


Als deze gave vaker gebruikt zou worden samen met zijn tegenhanger, nl. het uitdrijven
van demonen, dan zouden veel van de problemen die we vandaag de dag zoal tegen
komen, aanzienlijk geringer zijn.

Het onderscheiden van geesten is de derde gave van openbaring (zie ook in Les 6, blz. 35).
Het is een Goddelijke mogelijkheid, gegeven door de Heilige Geest. Dit stelt ons in staat
om in het geestelijke rijk binnen te komen en onderscheid te maken tussen de geest van
satan (de boze geesten of demonen), de Geest van God en de menselijke geest. Daardoor
kunnen we de oorsprong onderscheiden van bepaalde acties, leringen, omstandigheden
etc.

De bron van zaken die door geestelijke bronnen zoals satan, God of mensen, geïnspireerd
zijn kunnen we door middel van de gave van het onderscheiden van geesten, identificeren.

Deze gave is beperkter dan de andere twee gaven van openbaring. De openbaring die hier
gegeven wordt is beperkt tot de oorsprong van het gedrag in kwestie.
Toch is het onderscheiden van geesten net zo bovennatuurlijk als de andere acht gaven.
Deze gave voorziet de gemeente van informatie die op geen andere manier te vinden is.

Het functioneren van de gave van onderscheiden van geesten

De gave van het onderscheiden van geesten geeft aan iemand een bovennatuurlijk begrip
van de aard en activiteit van geesten. Het stelt ons in staat om onderscheid te maken
tussen de Goddelijke, demonische of menselijke oorsprong van geestelijke activiteiten.
Deze gave openbaart de geaardheid van de geesten.

Het is makkelijk om de woorden van de geest van satan en de woorden van de geest van
God te verwarren. Satan probeert altijd de werken van de Heilige Geest na te bootsen.

Lees Johannes 8:44


(22) Welke verschillende namen gaf Jezus aan satan?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lees Openbaring 12:9


(23) Hoe wordt satan in dit vers genoemd?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

51
Al deze door ons in de Bijbel opgezochte benamingen duiden op subtiele, sluwe
misleidingen. Satan gebruikt de meest intelligente en slinkse, goed doordachte methoden
om overal kwaad te brengen. Vaak is zijn nabootsing zo aannemelijk dat iemand volledig
misleid kan zijn tenzij er iemand aanwezig is die de gave van onderscheiden van geesten
gebruikt.

Als demonische activiteit altijd zo duidelijk rook naar slechte en boosaardige dingen als wij
vaak denken, dan zou deze gave van de Geest niet nodig zijn.

Lees Handelingen 16:16-18


(24) Waarom was de slavin zo belangrijk voor haar meester?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(25) Wat zei ze over Paulus en Silas?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(26) Wat deed Paulus na een aantal dagen?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Paulus daagde de geest uit, die gemakkelijk andere dienaren van God zou kunnen
misleiden. Het meisje gaf een perfecte, ware verklaring toen ze Paulus en Silas beschreef.
Het probleem was niet de informatie die gegeven werd. Het probleem was degene die
achter de op zich juiste informatie schuilging. De geest die sprak was een boze geest, een
boze bron.

Discussievraag:

Waarom zou een boze geest de apostelen op die manier bekendmaken?

Het gebruik en de noodzaak van deze gave voor onze tijd

De gave van het onderscheiden van geesten maakt zijn eigen opwekking mee in een groot
deel van de wereld. Deze werkt in de bedieningen van veel van Gods mensen in de huidige
vernieuwing. Het is vitaal dat de gave van onderscheiden van geesten gebruikt wordt als
de gemeente haar volledige taak wil voltooien en het werk van de duisternis wil
vernietigen.

Deze bovennatuurlijke gave was eerst speciaal nodig voor zendelingen en werkers in
heidense landen waar spiritisme, satanisme en occultisme overvloedig aanwezig zijn.
Doordat de wereld tot een “global village” is geworden, zijn spiritisme, satanisme en
occultisme ook aanwezig in de overige landen, inclusief ons eigen land.

De gave van onderscheiden van geesten is daarom meer dan ooit nodig in de gemeenten.

52
Hoe de gave van onderscheiden van geesten werkt

De eerste en meest duidelijke functie van deze gave is het openbaren van de
aanwezigheid van boze geesten in de levens van mensen of in de gemeente. Maar de gave
functioneert ook om de bron van een profetische boodschap, een bepaalde leerstelling of
om sommige bovennatuurlijke manifestaties te beoordelen.

De persoon die van deze gave gebruik maakt zal in staat zijn om te vertellen of de bron
van de boodschap of handeling demonisch, Goddelijk of menselijk is.

Als de bron demonisch blijkt te zijn, dan is de persoon die gebruik maakt van de gave van
het onderscheiden van geesten, ook in staat om het volgende te onthullen:

• De aard van de boze geest. Dat betekent wat zijn werk is, bijvoorbeeld liegen,
ziekte veroorzaken (zoals kanker, blindheid, stomheid, enzovoort), onrein gedrag
enzovoort.

• De naam van de boze geest. Die wordt meestal openbaar bij de aard van de
demon, maar het is niet ongebruikelijk om de eigenlijke naam te onthullen (vaak
wat hij doet).

• Het aantal boze geesten. Het komt voor dat iemand door meer dan één geest is
bezet (het geval van “legioen” en Maria waar Jezus zeven boze geesten heeft
uitgedreven).

• De kracht van bepaalde geesten. Vaak zal in de strijd met een boze geest degene
die de gave van onderscheiding gebruikt, weten door een openbaring wie van de
boze geesten het sterkste is en de meeste autoriteit heeft. Dit is “de sterke man” in
het huis.

Vaak zullen boze geesten veel informatie over zichzelf geven aan iemand waarvan ze
weten dat hij ze op een bovennatuurlijke manier heeft gezien. Ze weten dat ze op hun
aanwezigheid betrapt zijn en dat deze persoon macht van de Heilige Geest zal krijgen om
hen uit te werpen.

Maar aangezien boze geesten liegen is het goed om de informatie die zij geven, altijd met
de nodige reserve te beschouwen. Wat demonen aan informatie geven moet met
achterdocht worden behandeld. We mogen alleen vertrouwen hebben in de informatie die
de Heilige Geest op een bovennatuurlijke manier openbaart.

Het onderscheiden van geesten houdt niet altijd geloof in om demonen uit te drijven.
Hoewel de gave van onderscheid wel vitaal is voor effectieve uitdrijving, is het op zichzelf
hiervoor niet genoeg. Deze gave moet namelijk samenwerken met de gave van geloof en
wonderen.

Degenen die deze gaven in combinatie weten te gebruiken, hebben vaak het meeste
succes met het uitdrijven van boze geesten.

Persoonlijke toepassing

(1) Ben ik zo toegewijd aan God dat ik bereid ben om de gaven van openbaring
te gebruiken?

(2) Ben ik bereid om kritiek of zelfs spot te aanvaarden van andere Christenen
die niet geloven in deze geestelijke gaven?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
53
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

54
Uit het hoofd leren

“Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder
zonde is, werpe het eerst een steen naar haar. En weer bukte Hij neder en schreef op de
grond.
Maar toen zij dit hoorden, gingen zij een voor een weg, te beginnen bij de oudsten,
en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden.”
(Johannes 8:7-9)

55
9. Geloof

Inleiding

We gaan nu kijken naar de eerste van de drie gaven van bekwaamheid – geloof.

De gave van geloof heeft te maken met de toekomst en het onzichtbare. Dat wil zeggen:
de dingen die niet fysiek ervaren worden. Het gaat hier om een speciale gave die aan
iemand gegeven wordt die geroepen is, een buitengewone hoeveelheid vertrouwen te
hebben.

Op deze manier stelt God iemand in staat om Zijn doelen te bereiken ondanks
tegengestelde en tegenstrijdige omstandigheden in het leven. God reinigt de persoon van
alle twijfels en vult hem of haar met speciaal geloof.

De gave van geloof omvat een speciale vrijstelling van God. Hij geeft dit wanneer Zijn taak
voor de gelovige, groter of meer geloof vraagt dan normaal gesproken het geval zou zijn.

Gebed

“Heer, ik verlang ernaar alles te leren wat U mij wilt onderwijzen. Open mijn verstand
opdat ik alles wat U vandaag voor mij hebt tot me mag nemen en verwerken”.

Bijbelstudie

Lees Romeinen 12:3


(1) Wat heeft God aan een ieder van ons geschonken?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

De mate van geloof die God aan iedere Christen geeft is niet de gave van geloof. De gave
van geloof heeft een veel hogere functie dan een algemeen geloof. Algemeen geloof groeit
uit het oorspronkelijke zaad van geloof dat God in ons hart geplant heeft.

Lees Mattheüs 6:30, 14:31, 16:8


(2) Wat was de voortdurende klacht van Jezus over Zijn toehoorders?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Persoonlijke vraag

Als Jezus vandaag tot u zou spreken, wat denkt u dat Hij dan zou zeggen over uw geloof?

56
Lees Mattheüs 8:10
(3) Wat was het commentaar van Jezus op de Romeinse hoofdman?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

De hoeveelheid algemeen geloof varieert bij elke individuele gelovige al naar gelang zijn
groei. Zo spreekt Jezus wel over “klein geloof” en “groot geloof” (Mattheüs 17:20, 8:10,
15:28).

Algemeen geloof groeit wanneer het gevoed wordt uit het Woord en geoefend wordt in de
omstandigheden van het leven. Het kan uitgroeien naar een zeer hoge mate. Maar de gave
van geloof staat zelfs ver boven de hoogste mate van het algemene geloof.

In sommige vertalingen wordt de gave van geloof ook wel speciaal geloof genoemd. Dit
geeft een geloof aan, geschonken door de Heilige Geest, wat tegemoet komt aan onze
nood in speciale en verzachtende omstandigheden.

Dit suggereert verder dat de gave van geloof, niet constant in elke gelovige aanwezig is,
maar dat elke uiting een aparte gave van geloof is.
Een episode in het leven van Elia illustreert dit.

Lees 1 Koningen 17:1

Koning Achab was een van de slechtste koningen van Israël en hij “deed wat kwaad was in
de ogen des Heren, meer dan allen die voor hem geweest waren”.

(4) Wat zei Elia door geloof?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Als we verder lezen in het hoofdstuk zien we dat Elia’s gave van geloof de wonderbare
vervulling van die profetie tot gevolg had.

Discussievraag:

Bent u zich bewust van de gave van geloof in uw leven of in het leven van iemand anders?
Zo ja, vertel dit aan de groep.

In een andere periode in het leven van Elia zien we dat hij niet altijd dit soort geloof had.

Lees 1 koningen 19:1-4


(5) Wat gebeurde er toen koning Achab aan zijn vrouw Izebel vertelde wat Elia gedaan
had?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(6) Wat was de reactie van Elia op haar bedreiging?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

57
(7) Wat was de smeekbede van Elia aan de Heer?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Onder deze omstandigheden zat Elia onder de bremstruik; bang, ontmoedigd en klaar om
te sterven want de gave van geloof was op dat tijdstip niet nodig.
Dit zegt niet dat Elia dan zijn geloof in God kwijt is.

Lees 1 koningen 19:15-18


(8) Waardoor kwam zijn moed weer terug?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

God wil dat wij weten dat we met vertrouwen verder kunnen gaan. Wanneer er speciale
eisen aan ons gesteld worden, zal God ons op een bovennatuurlijke wijze speciaal geloof
geven. We kunnen daardoor dan ook Zijn doel bereiken.

Hoe de gave van geloof werkt

De gave van geloof schijnt vaak op een vrij passieve manier te werken, zoals we ook
kunnen zien in het boek Daniël.

Lees Daniël 6:16-23


(9) Wat zijn de omstandigheden van dit verhaal?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

We kennen waarschijnlijk allemaal wel dit vertrouwde verhaal hoe Daniël’s vijanden hem
bij de koning aangaven. Ook al wilde deze koning Daniël helpen, toch stond hij machteloos
om zijn vriend te redden.

(10) Wat gebeurde er de volgende morgen nadat Daniël in de leeuwenkuil was gezet?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(11) Hoe weten we dat de gave van geloof in werking was?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

58
Als contrast bij dit voorbeeld van ogenschijnlijk passief geloof, hebben we het verhaal van
Simson die een leeuw doodde.

Lees Richteren 14:5, 6


(12) Hoe doodde Simson de leeuw?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Het doden van de leeuw door Simson is een voorbeeld van actieve betrokkenheid van de
mens bij de openbaringen van God. Dit is een voorbeeld van wonderbare werken.
Vaak wordt er de indruk gewekt dat de gave van geloof passief werkt. Dit komt doordat
deze gave samenwerkt met meer indrukwekkende gaven zoals: werken van wonderen,
gaven van genezing en dergelijke.

De gave van geloof werkt ook door het spreken van woorden van geloof.

Lees 2 Korintiërs 4:13


(13) Wat zegt dit vers?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Dit is een voorbeeld van de woorden die een man van God spreekt door inspiratie en die
door God gesteund worden als Zijn eigen woord.

De resultaten zijn er niet altijd onmiddellijk, maar komen zeker. Deze gave kan op
verschillende manieren functioneren (bijvoorbeeld om te zegenen, maar ook te vervloeken,
te scheppen, of te vernietigen, enzovoort).

Discussievraag:

Wissel ervaringen uit waarbij u of iemand anders een woord van geloof heeft gesproken en
wat de resultaten waren.

(14) Er zijn een paar opmerkelijke voorbeelden van de gave van geloof die werkt door het
gesproken woord. Schrijf bij elk voorbeeld de specifieke gave van geloof op.

Jozua 10:12-14
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

1 Koningen 17:1
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Handelingen 13:11
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Handelingen 5:1-10
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

59
Discussievraag:

Gelooft u dat God sommige mensen eerder in de bediening van deze gave zal gebruiken
dan anderen?

De Schrift leert ons ook het principe van het woord van geloof.

Lees Markus 11:12-20


(15) Maak een samenvatting van het incident in deze verzen.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lees Markus 11:23


(16) Wat zegt dit vers over het hebben van iets?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lees Job 22:28


(17) Hoe komt iets tot stand?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Persoonlijke toepassing

(1) Heb ik ooit aan God gevraagd om mij de gave van geloof te geven?

(2) Ben ik bereid om in deze bediening gebruikt te worden?

Uit het hoofd leren

“Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn
hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem
geschieden.”
(Markus 11:23)

“Wanneer gij tot iets besluit, dan komt het tot stand, en op uw wegen straalt het licht.”
(Job 22:28)

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

60
10. Gaven van genezingen en verrichten van wonderen

Inleiding

De drie verwijzingen naar de gaven van genezingen vinden we in 1 Korintiërs 12:9, 28 en


30.
In elk van deze tekstenstaat oorspronkelijk het woord charismata iamaton. Dit is
meervoud, het gaat dus om gaven van genezingen (in plaats van de gave van genezing
wat enkelvoud is).

Gaven van genezingen werken op een bovennatuurlijke manier om ziekten en zwakheden


te genezen zonder natuurlijke middelen van welke aard dan ook. Het is de kracht van de
Heilige Geest die op het lichaam van iemand komt, de ziekte oplost en de pijn uitdrijft om
de persoon te genezen.

Het gebruik van de meervoudsvorm benadrukt de overvloedigheid van Gods genezende


gaven voor de gekwelde mensheid.
Het kan ook benadrukken dat genezing door Jezus vrijmaakt van elke ziekte, zwakheid,
plaag, misvorming en kwelling. Er is een grote verscheidenheid van openbaringen van
deze gave.

Gebed

“O Heer,deze wereld heeft Uw gaven van genezingen en wonderen zo nodig. Help me om


deze les goed te begrijpen”.

Bijbelstudie

Gaven van genezingen

Het gebruik van deze gaven van genezingen wil niet zeggen dat men altijd in staat is alle
ziekten te genezen. Sommige mensen hebben dit niet goed begrepen en vragen zich af
waarom Christenen niet de ziekenhuizen en soortgelijke instellingen ingaan en alle ziekten
genezen.

Zelfs Jezus deed dit niet. Hij ging maar één keer naar iets wat vergeleken zou kunnen
worden met een modern ziekenhuis. Dat was het bad van Bethesda, waar een menigte
zieken lag.

Lees Johannes 5:1-9


(1) Hoe worden de mensen bij het bad omschreven?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(2) Waarom waren ze daar?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(3) Hoeveel mensen heeft Jezus bij deze gelegenheid genezen?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

61
Zelfs uit deze grote menigte zieke mensen zocht Jezus slechts één individu uit om te
genezen.

Tevens lezen we van vele andere keren dat grote menigten zieken naar Jezus kwamen en
Hij “genas hen allen” staat er vervolgens opgetekend (zie: Mattheüs 4:24, 12:15, Lucas
4:40).

Een belangrijk principe van Goddelijke genezing is dat de betreffende persoon tot Jezus
moet komen. Het gaat erom dat hier een daad van geloof en medewerking tot uitdrukking
komt.

Het doel van de gaven van genezingen

(4) We vinden verschillende doelstellingen van genezing in de Evangeliën en Handelingen.


Schrijf achter elk Bijbelvers het doel wat gegeven wordt.

1 Johannes 3:8 en Lucas 13:16


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Johannes 10:36-38
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Markus 16:17-20
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Mattheüs 4:23, 25
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Markus 2:12 en Lucas 13:13


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

De Heilige Geest geeft gaven van genezingen aan een dienstknecht van God om die door
te geven aan wie Hij dat wil, met Zijn bedoeling.

Zoals alle andere gaven moeten de gaven van genezingen niet alleen gegeven worden,
maar ze moeten ook ontvangen worden. Net zoals er een principe van geloof is om deze
gaven te gebruiken, zo is er ook een principe van geloof om deze gaven te ontvangen.

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

62
Lees 2 Koningen 20:1-7
(5) Schrijf een korte samenvatting op van de gegeven situatie.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lees 2 Koningen 20:8-11


(6) Hoe reageerde Hizkia op zijn genezing?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(7) Welk teken was hem gegeven?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Ook al was Hizkia genezen van zijn ziekte, hij was nog steeds niet klaar om het te geloven
(dus om het te ontvangen). Dit duurde totdat God hem een wonderbaarlijk teken gaf.

De Syrische generaal Naäman had ditzelfde probleem met het ontvangen van zijn
genezing.

Lees 2 Koningen 5:1-14


(8) Maak een korte samenvatting van het verhaal van Naäman.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Naäman’s genezing was voornamelijk vertraagd door zijn vooraf gevormde ideeën over
hoe hij genezen zou moeten worden.

(9) Wat verwachtte hij van de profeet Elisa?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(10) Wat was zijn tweede obstakel?


___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

63
Discussievraag:

Kunt u andere mensen in de Bijbel bedenken die God beperkten door hun vooraf opgevatte
meningen?

Ook al zijn er uitzonderingen op de regel, het is altijd Gods verlangen om te genezen.


Maar, soms werken de normale kanalen waarlangs Gods genezende kracht zou moeten
stromen niet zo goed. Dan kan het nodig zijn dat God een speciale gave van genezingen
geeft.

Soms geeft God gaven van genezingen via de normale genezingskanalen; op andere tijden
volgens Zijn wil op buitengewone manieren.

Laten we eens kijken naar twee van deze buitengewone manieren die God gebruikt.

Lees Handelingen 5:15


(11) Wat was de werking van genezing in dit voorbeeld?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lees Handelingen 19:12


(12) Hoe genas God in dit verslag?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Discussievraag:

Gebruikt God nog steeds buitengewone manieren van genezing?

Verrichten van wonderen

Een wonder gebeurt wanneer God ingrijpt in het normale verloop van de toekomst. De
gave van het verrichten van wonderen komt pas wanneer God ons bekleedt met de kracht
van de Heilige Geest. Dit stelt ons dan in staat om iets te doen wat volledig buiten het
bereik van het menselijke kunnen ligt. Hij geeft dit aan ons op een speciaal tijdstip, voor
een speciaal doel.

Alle gaven van de Heilige Geest zijn wonderbaarlijk, maar het gebruik van het woord
wonder in dit voorbeeld, duidt op daden van kracht.

Wonderen zijn het onloochenbare bewijs van de opstanding

Als Jezus niet leefde, dan zou Zijn Naam geen macht hebben om zieken te genezen en om
wonderen te verrichten. Petrus overtuigde de ongelovige Joden van de opstanding van
Jezus Christus en de noodzaak zich te bekeren.
Dit kon Petrus hardmaken door het feit dat de Naam van Jezus nog steeds macht had om
de zieken te genezen en wonderen te verrichten.

64
(13) Wat gebeurt er in de volgende verzen wanneer men de Naam van Jezus aanroept?
Handelingen 4:29-30
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Handelingen 4:13
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Handelingen 4:31
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Handelingen 5:28
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Handelingen 5:12-14
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Discussievraag:

Hebt u ooit een wonder ontvangen door de Naam van Jezus aan te roepen?
Vertel hier eens over aan de anderen in de groep.

Lees Lucas 4:16


(14) Hoe weten we dat Jezus al eerder in de synagoge gepredikt had?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lees Lucas 4:33-35


(15) Wat gebeurde er toen Jezus de man met de boze geest bevrijdde?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lees Johannes 6:2


(16) Waarom volgde de grote schare Hem?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Overal waar de discipelen predikten, de zieken genazen, boze geesten uitwierpen en waar
zij wonderen verrichten, kwamen er hele scharen van mensen tot Christus.

Lees Handelingen 8:6


(17) Waarom sloeg de schare acht op Filippus?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lees Handelingen 9:32-35


(18) Door welk wonder kwamen alle mensen van Lydda en Saron tot de Heer?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

65
Lees Handelingen 9:38-42
(19) Wat was de reactie van de mensen in Joppe toen Petrus, Dorkas uit de doden
opwekte?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lees Handelingen 14:8-18


(20) Hoe reageerden de mensen van Lystra toen Paulus een lamme genas?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lees Handelingen 28:8, 9


(21) Wat was de reactie toen de vader van Publius werd genezen?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Aan het slot van het boek Handelingen zijn de wonderen in volle gang. Toen de mensen
zagen dat de vader van Publius genezen was, geloofden ze dat, als God één persoon wilde
genezen, Hij ook in staat zou zijn en bereid was, om iedereen te genezen die in nood zat.

Wanneer mensen op de juiste manier over Gods genezing denken en geloven, dan krijgen
ze van Hem wat Hij hun zo graag wil geven.

Het verrichten van wonderen is de mogelijkheid van de Heilige Geest die de gelovige in
staat stelt om een wonder te doen. God doet ook wonderen in het leven van een gelovige.
Velen die nog nooit de gave van wonderen hebben ontvangen, hebben vaak
verbazingwekkende wonderen ervaren die God in hun levens gedaan heeft.

(22) Schrijf op welk soort wonder er in de volgende verzen beschreven wordt.

Handelingen 5:17-20
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Handelingen 12:1-10
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Handelingen 16:15-30
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Handelingen 8:39-40
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Deze en vele andere voorbeelden zijn wonderen die God doet in de levens van gelovigen.
Soms is dit zelfs zonder de medewerking van de gelovige in kwestie. Daarom zijn dit ook
geen voorbeelden van hoe de gave van het verrichten van wonderen werkt.

Ze zijn het tegenovergestelde van de wonderen die in de volgende verzen staan.

66
(23) Omschrijf deze wonderen.

Handelingen 9:40
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Handelingen 20:9-12
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

De praktische uitvoering van de gave van verrichten van wonderen kan op drie manieren:

• Door zalving van de Heilige Geest om een speciaal vertrouwen en speciaal gezag te
ontwikkelen.

• Door een gesproken woord van geloof en gezag. Elia zei dat de God die antwoordt
met vuur, de God van Israël is. Het vuur dat naar beneden kwam was een
voorbeeld van het verrichten van wonderen.

• Door een stoutmoedige daad in geloof.

Persoonlijke toepassing

(1) Ben ik bereid om alle gaven te ontvangen die de Geest van God me wil geven?

(2) Ben ik bereid om ze te gebruiken zoals Hij dat aangeeft in de Schrift?

(3) Zorg ik ervoor dat Hij verheerlijkt wordt door elk van de gaven die Hij aan mij wil
geven?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

67
Bronnen en verwijzingen

De Heilige Geest en Zijn Gaven

Het Oude Testament heeft een tijd voorspeld dat God Zijn Geest zou uitstorten op “alle
vlees”. De mensen zouden profeteren en geestelijke dromen en gezichten hebben.

Die profetie werd op de Pinksterdag vervuld, toen de wachtende discipelen van Jezus met
de Heilige Geest vervuld werden en in tongen begonnen te spreken. Deze mannen en
vrouwen die eerst bedeesd en lafhartig waren, begonnen vrijmoedig het Evangelie te
verkondigen. Ze verrichten genezingen en wonderen en brachten het Evangelie aan alle
mensen van de toen bekende wereld.

Wie of wat is deze Heilige Geest, die in de Bijbel de Trooster wordt genoemd, of de Geest
der waarheid? Wat gebeurt er wanneer iemand met de Heilige Geest wordt vervuld? Hoe
kunnen wij deze heerlijke geestelijke gave ontvangen, die ons in staat stelt om zelfs
dezelfde werken als God te doen?

De Heilige Geest en Zijn Gaven brengt de lezer zorgvuldig tot begrip van de Heilige Geest,
Zijn werk in deze tijd en de geestesgaven die beschikbaar zijn voor iedere gelovige.

Over de auteur

Gerald Rowlands is een goede bekende binnen de kring van Aglow lezers. Hij is een
geliefde schrijver, leraar en evangelist en woont met zijn vrouw en twee van hun drie
dochters in Australië.

Over de bewerking

Deze studie is opnieuw overgenomen uit Aglow materiaal, bewerkt en aangepast aan de
inmiddels veranderde Nederlandse taal en grammatica, door ds. R.H.F. Uppelschoten.
Hiervoor is officieel toestemming gevraagd aan Mrs. Rowena Cooper, Communications
Specialist van Women’s Aglow International in de Verenigde Staten.

Over Aglow

Deze studies zijn uitgegeven tot opbouw van iedere Christen en kunnen zowel door
mensen afzonderlijk als door groepen worden gebruikt. Een Bijbelstudiegroep mag echter
alleen met de naam Aglow worden aangeduid, wanneer deze onder leiding staat van een
plaatselijke afdeling van Women’s Aglow Fellowship.

© 1987 Women’s Aglow Fellowship Nederland

ISBN 90-71178-03-X

Vertaling Josee van den Broek en Rebecca Vos

© 1984 Aglow Publications, Edmonds, Washington, USA.

68