You are on page 1of 1

KLEUR: 713 AC

NoordhollandsDagblad MAANDAG 21 FEBRUARI 2005 / 713 redactie.ac@nhd.nl Stad en Streek Cultuur


Jubilerend Wapenspel weet buiken aan het schudden te krijgen
쮿 Toneelgroep Wapenspel met ’Een schat groten getale, en de ontvangst is tra spanning geeft, maar juist siasme. Heel sterk is Ad Koeman ben, maar echt van zijn eigen pen langs het raam op zoek naar
van een buste’. Gezien in een bijna vol dan ook warm. De jarige toneel- alle spanning weghaalt. Wat in de rol van opa, die zichtbaar spel was de verlegen Johan, ge- de schat en het plassen in de em-
Schermer Wapen in STOMPETOREN. vereniging deelt cadeautjes uit zou het verrassend geweest zijn geniet van de plaaggeest die hij weldig gespeeld door Tim Dek- mer door Janus (Martin Zeile-
bij de ingang vanwege het 25-ja- als de schat uit stenen bestond, mag vertolken en de dialoog die ker. Minpuntje van de regie was maker) bijvoorbeeld. Vooral
Wat moet dat worden? Een rig jubileum. maar Gerard (Menno Bauer) hij heeft met de deftige, krenge- dat zijn reactie op de binnen- zijn gezicht erbij geeft hilariteit
klucht met de titel ’Een schat Het stuk blijkt alles behalve toch voor Marga (Eveline Visser) rige Hanekam. Deze dame komst van Lenny (Marga Scher- in de zaal. Zeilemaker is telkens
van een buste’, die de buiken onduidelijk. Het zit volgens koos, zijn echte schat. Dan wa- wordt overtuigend gespeeld mer) helaas niet zichtbaar was sterk in mimiek. Als Lien (Willy
doet schudden? De korte in- kluchttraditie vol misverstan- ren de laatste scènes voor Cle- door Nel Koeman, zijn eigen voor het publiek, omdat Euge- Plekker) dan ook nog eens kof-
houd maakt niet veel duidelijk. den en deze worden overduide- mentine Hanekam interessan- vrouw. Wat moet dat geweldig nie (Nel Kregel) opstond om fiekopjes in de emmer doet, ligt
Een opa die in trance raakt, lijk aan het publiek overge- ter geweest. Nu wachtte ze lijd- oefenen zijn geweest, want ook zich voor te stellen en daardoor de zaal plat. En daar ging het
maar wiens hoofd eerder al aan bracht. Soms een beetje te. Het zaam haar ondergang af. haar rol kent de ene heerlijk ve- Johan afdekte. om: de buiken doen schudden’.
diggelen gegooid wordt? opgraven van een schat wordt Aan de spelers ligt het niet. nijnige zin na de andere. Wie Er zaten echter genoeg leuke Dat is ze gelukt.
Toch komt Stompetoren in ontzettend gerekt, wat geen ex- Allemaal spelen ze vol enthou- het niet van de tekst moet heb- vondsten in het spel. Het krui- ANNIEK KASPERS

Alkmaarder Simon Borst


Overtuigend
strijkkwartet
쮿 Koffieconcert Muziekkring Heerhugo-
waard door het Van Dingstee Kwartet:

penseelt pittoresk Bergen


Ingrid van Dingstee viool, Marjolein van
Dingstee viool, Helena van Tongeren altvi-
ool en Ewout van Dingstee cello. Gezien
Sander Visser. Foto JJFoto/Erwin Neles
zondag 20 februari in De Schakel HEERHU-
GOWAARD.

In de ban van Het Geluid VAN ONZE MEDEWERKER ONNO HOEDEMAN


Het wordt langzamerhand tra-
ditie bij de koffieconcerten van
Je koos voor Het Geluid als naam a l k m a a r - Tot eind maart de Muziekkring Heerhugo-
van je studio. Waarom?
,,Studio’s hebben de meest idi-
De passie toont Simon Borst bij Ed’s waard: steeds slaagt men erin de
trouwe bezoekers iets bijzon-
Gallery in Alkmaar zijn ge-
ote namen. Maar het geluid, Met tien jaar ervaring op het ders voor te schotelen. Zo ook
daar gaat het om. Hoe is het gebied van geluid en opname schilderde impressies van ditmaal weer. Het Van Dingstee
geluid? is toch het eerste dat je had hij genoeg bagage voor Bergen en omgeving. Hij Kwartet, een strijkkwartet met
wilt weten. Het is voor de hand verwezenlijking van zijn droom: drukte zijn bewondering drie jonge leden van de familie
liggend, maar niemand heeft een eigen opnamestudio. Deze Van Dingstee, dat naast werken
daar aan gedacht. Ik houd van realiseerde de Alkmaarse gitarist uit in olieverf op linnen en van Haydn en Schubert het ei-
duidelijkheid. Vandaar dus de twee jaar geleden in De Rijp. papier. Zijn schilderijen gentijdse ’Willink-vierluik’ van
naam, en het domein Singer/songwriters, zijn ter plekke ontstaan, Lex van Delden bracht, en met
www.hetgeluid.nl heb ik ook zigeunerorkesten en harde want hij heeft het kunste- een fraaie beamerpresentatie
kunnen claimen. Overigens metalbands wisten sindsdien de van vier Willink-schilderijen dit
heb ik bij het bouwen van de weg naar Het Geluid al te naarsdorp ervaren als het werk een onmiskenbare meer-
studio mezelf een aantal doe- vinden. Deze week in De Passie: mooist denkbare atelier in waarde wist te geven.
len gesteld qua geluidskarakte- Sander Visser, studiobaas. de open lucht. Het kwartet opende met het
ristiek, die ik ook behaald heb: bekende ’Strijkkwartet in D
de studio klinkt zoals ik dat Borst hanteert een markante kleine terts’ het ’Kwintenkwar-
van te voren bedacht heb. Ik geld verspijkerde. Het kostte penseeltoets die het pointillis- tet’. Fraai van voordracht en ex-
houd van originele eigen mu- me een jaar, en het viel tegen: me zeer nabij staat. Hij wil pressiviteit, waarbij met name
ziek die met passie gemaakt twee keer zo lang bezig ge- zich echter niet opstellen als het virtuoze spel van eerste vio-
wordt, of dat nou zigeunermu- weest en twee keer zo duur ge- een volgeling van de traditie liste Ingrid van Dingstee in het
ziek is, metal of folk. Die neem worden. En het binnenhalen waarbij streepjes en puntjes di- tweede deel opviel. En een derde
ik dan bij voorkeur met ge- van bands is een vak apart, ik rect uit de tube voor een opti- deel waarin de canonische imi-
bruikmaking van de ruimte ben er te bescheiden voor. Ik sche kleurmenging zorgen. taties tussen enerzijds de twee
op.’’ probeer een soort sneeuwbalef- Borst speelt op zijn eigen ma- violen en anderzijds altviool en
fect te krijgen door opname- nier met kleuren en vormen en cello fors gestreken en bijna hu-
Krijg je uitsluitend groepen op be- technisch het onderste uit de tracht vooral het licht te be- moristisch werden neergezet.
zoek? kan te halen.’’ trappen. Het ’Willink-vierluik’ dat Lex
,,Nee, hoor: ik heb ook radio- Zijn gedrukte visitekaartje ver- van Delden in 1979 schreef ter
commercials en filmmuziek Heb je wel eens iemand ’ontdekt’? meldt het metier ’kunstschil- gelegenheid van Willinks tach-
opgenomen. En een kermis- ,,Toen ik Ralph de Jong voor der’ en als zodanig hoopt Borst tigste geboortedag, is zo’n werk
single, maar ook bijvoorbeeld het eerst zag spelen in Atlantis, zich na een voorbereiding van waaraan een gemiddeld koffie-
een cd van de groep Servus. had ik meteen het idee dat ik twaalf jaar ook definitief waar concertbezoeker toch wel moet
Dat is een groot zigeunerorkest met hem wilde werken. Hij is te kunnen maken. Tot nog toe wennen. Eigentijds van klank-
met veel violen en een cimba- singer/songwriter, bespeelt een werkt hij tussendoor in de ho- idioom, en beslist minder toe-
list. Bijzonder is dat Nello Mi- heleboel gitaren en is gewoon reca om financieel de nodige gankelijk dan de twee andere
rando, een violist uit het be- een podiumbeest. We hebben armslag te krijgen voor het werken van het programma.
roemde Mirando-geslacht met schitterende opnames gemaakt professionaliseren van zijn Simon Borst schilderde in Bergen de atelierwoning van Matthieu Wiegman. Foto JJFoto/Dick Breddels Het werd door het kwartet ech-
hen meespeelde. Hij was termi- en we zitten dicht tegen een hobby. ter overtuigend vertolkt en was
naal ziek en zag dit als zijn platendeal aan. Dus ja, je kunt Als laatbloeier had Borst geen het kunstschilders betaamt, via in en rond Bergen bieden Borst rustige kleurpartijen: ,,Huisjes marken heeft hij zijn schilders- dank zij de beamerpresentatie
muzikale afscheid. Ik heb hem wel zeggen dat ik hem ontdekt behoefte aan een academie. de oogharen zijn waarne- een ideaal openluchtatelier: en boompjes worden daarbij ezel al uitgeprobeerd. Boven- voor het merendeel van de be-
onlangs weer gesproken, als heb.’’ Wel volgde hij bij Artiance mingsgebied visueel af te tas- ,,Laatst zat ik in Bergen een ontdaan van hun identiteit en dien gaat hij de komende zo- zoekers alleszins acceptabel.
door een wonder is zijn ziekte schilderlessen van Loek Bos en ten. Aldus observerend weet knus huisje in het groen te dienen gewoon als bouwstenen mer naar Yorkshire om te kij- Het afsluitende ’Strijkkwar-
gestabiliseerd en hij denkt er Waaraan denk je bij het woord Jessica Keppel. Borst: ,,Zij heb- hij zijn werk een eigenzinnig schilderen toen de bewoners voor een totaalbeeld.’’ ken of er aan de andere kant tet in A kleine terts’ van Schu-
nu over om een nieuw album ’passie’? ben mij voldoende klaarge- artistieke dimensie te geven. mij uitnodigden voor een kop- In dat opzicht hebben ook ver- van de Noordzee wellicht nog bert, het zogenaamde ’Rosa-
op te nemen. Bij mij in De ,,Bevlogenheid, bezieling, lief- stoomd om als autodidact ver- Borst begon zijn kunstzinnige je koffie. Bleek ik bezig te zijn tegenwoordigers van de be- uitdagingen op hem staan te mundekwartet’ en genoemd
Rijp!’’ de, met oogkleppen op iets der te gaan. Bovendien heeft de escapades met beeldhouwen en het onderkomen van mijn il- faamde Bergense School hem wachten. naar het thema uit het gelijkna-
proberen voor elkaar te krijgen praktijk al bewezen dat de na- boetseren: ,,Objecten die daar- lustere voorganger Matthieu wel beïnvloed. Borst raadpleegt mige orkestwerk, werd geken-
Is er nog werk in de studiowereld? wat je geweldig vindt. Als je er tuur in de toekomst mijn favo- bij ontstaan hebben echter Wiegman te penselen.’’ veelvuldig naslagwerken over Geschilderde impressies van Bergen door merkt door een teer gebracht
,,Laten we eerlijk zijn: het is te goed over nadenkt ben je niet riete leermeesteres zal zijn.’’ ruimte nodig en daar was mijn beeldende kunst om te ontdek- Simon Borst. Zijn werk is te zien tot en eerste deel en lichtvoetig ro-
rustig. Ik heb wel leuke projec- goed bij je hoofd om in deze Alkmaarse appartement niet Bouwstenen ken hoe fameuze vakbroeders met eind maart bij ’Ed’s Gallery’, Laat 95, mantisch en uiterst expressief
ten, maar het is over de hele li- tijd een studio te beginnen. Oogharen op berekend. De nood werd Soms voelt Borst de behoefte hun stiel hebben aangepakt. Alkmaar. spel in de twee daaropvolgende
Openingstijden: maandag van 13.00-
nie duidelijk stiller geworden, Passie, of blinde passie, is het De geschilderde impressies van omgezet in een deugd en ik be- even afstand te nemen van zijn De natuur blijft echter zijn fa- 17.30 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag
delen. In het laatste deel hadden
dat hoor ik ook van andere stu- enige dat je er doorheen kan Bergen en omgeving zijn zeker sloot daarop de aantrekkelijk- driftige penseeltoetsen. Hij voriete leerschool. van 10.00-17.30 uur, donderdag van alle vier de instrumentalisten
dio’s. Eigenlijk was ik gek toen slepen. Want ik heb het toch geen toonbeelden van origina- heid van het schilderspenseel laat de compositorische ele- Simon Borst beproeft zijn ar- 10.00-21.00 uur en zaterdag van 10.00- volop de gelegenheid om hun
ik twee jaar geleden een groot gedaan.’’ liteit. Borst beschikt echter uit te testen.’’ menten van landschap en be- tistieke krachten niet uitslui- 17.00 uur, bovendien koopzondag 6 virtuositeit te etaleren.
pand huurde, en dat voor veel HERMAN DE JAGER over de vaardigheid om, zoals Het dorpsschoon en de natuur bouwing dan samenvloeien in tend op Bergen. Ook in Dene- maart van 13.00-17.00 uur. JAAP WIJNANDS

Mondriaan pleit voor eigentijdse klanken Afwisselend concert Respiro en Un Misterio


쮿 Simeon ten Holt: ’Suite voor strijkkwar- De Mondriaan-strijkers inter- gankelijk. ’Strijkkwartet nr. 8’ van Sjosta- 쮿 Kleinkoor Respiro met melodieuze elk foutje onverbiddelijk en Martin Kraakman, het be- Het geluid van Un Misterio
tet’; Maurice Horsthuis: strijkkwartet ’De preteerden het werk echter met Maurice Horsthuis compo- kovitsj uit de verf. In deze com- slagwerkgroep Un Misterio olv. Louis de wordt afgestraft. kende ’Panis Angelicus’, was gaf contrast aan het concert,
Zolder’; Dimitri Sjostakovitsj: ’Strijkkwar- een elan alsof er opnieuw baan- neerde in 2002 speciaal voor positie uit 1960 tekenen de na- Blieck. Dirigent Harrie Peijnenburg. Be- Er werd werk gezongen van gewaagd. De twee wisselden door de afwijkende klankkleur
tet nr. 8’. Uitvoering door het Mondriaan langstelling: ruim 100 mensen. Gezien: onder andere O. di Lasso, A. elkaar na elke zangregel af, be- en muziekkeuze. De vier musi-
brekend werk in de scheppende ’Mondriaan’ zijn strijkkwartet smeulende wereldbrand van
Kwartet: Jan Erik van Regteren Altena (vi- zondagmiddag in de Allemanskerk te
toonkunst moest worden ver- ’De Zolder’. Het werk werd door 1940-1945 en blijvend politieke OUDKARSPEL.
Diepenbrock, C. Frank en W.A. geleid op piano. De stemmen ci straalden rust uit, ze ston-
ool), Edwin Blankenstijn (viool), Annette
Bergman (altviool) en Eduard van Regteren richt. de componist zelf ooit omschre- onrust indringend het muzika- Mozart. De meeste nummers kwamen vanwege verschillend den duidelijk boven de mu-
Altena (cello). Gehoord vrijdagavond 18 fe- Ten Holt scheen de muzikale ven als ’een taaie poging om af te le gevoelspatroon. De Russische Het was aangekondigd als een kwamen vlot en lichtjes voor- aangehouden tempi met el- ziek. De combinatie met het
bruari in de Ruïnekerk in BERGEN. romantiek destijds niet af te rekenen met de klassieke ka- componist zocht intensief, bijzonder concert en dat werd bij. Het koor kwam goed uit in kaar in botsing. Martin moest koor bij het slot leek niet hele-
zweren, maar wilde zich kenne- mermuziek’. Violist Jan Erik maar zeker niet shockerend, het, in de Allemanskerk in de akoestisch goede kerk. De zijn woorden daardoor inslik- maal geslaagd. Er was geen
Het Mondriaan Kwartet, vier lijk wel beijveren om een nieu- van Regteren Altena en zijn me- naar een muzikale strategie om Oudkarspel. Afwisselend soms klank kaatste prima de kerk in, ken om weer gelijk te komen. sprake van harmonie, het
professionele strijkers gespecia- we epoque in te luiden. Deze be- destrijkers namen echter geens- de culturele traditie van zijn va- knap a capella-werk van klein- al had het koor wellicht nog Het gezamenlijke slot met pia- klankwerk overheerste.
liseerd in eigentijds repertoire, nadering werd door het koppel zins het initiatief om met ’De derland verfrissende impulsen koor Respiro met de ronde no- wat meer naar voren kunnen no ging weer prima. De toegift werd door Un
hield vrijdagavond in de Ber- van uitvoerenden welklinkend Zolder’ uitsluitend tegen intens te geven. Het Mondriaan Kwar- ten van melodische slagwerk- staan. Technisch klonk het De solo’s van Ageeth Peijen- Misterio gegeven. Terecht,
gense Ruïnekerk een krachtig nagestreefd. Tussen redelijk gewortelde tradities aan te tet boog zich in de vertolking groep Un Misterio. Een con- over het algemeen prima, al burg werden enthousiast ont- want het publiek had hen tij-
pleidooi voor composities van vertrouwde harmonieën en ato- schoppen. Integendeel, het van het strijkkwartet zeer be- cert vol contrasten, waar de was er duidelijk sprake van een vangen. Ze werd op piano be- dens het concert het meeste ap-
Ten Holt, Horsthuis en Sjosta- nale vernieuwingsaspecten werk werd muzikaal zorgvuldig dreven over een evenwichtige sterke en de zwakke kanten vacature bij de bassen. Bij de geleid door dirigent en echtge- plaus gegeven. Een waardige
kovitsj. De zevendelige ’Suite werd een soepele brug gebouwd neergezet, zonder de Ruïnekerk combinatie van emotionele zeg- van het koor duidelijk geëta- gesproken teksten had een mi- noot Harrie Peijnenburg. Ze afsluiting van een bijzonder
voor strijkorkest’ uit 1955 van en dat maakte de muziek van de opnieuw op zijn toch al schaarse gingskracht en technische per- leerd werden. Het grootste na- crofoon niet misstaan. zong zuiver, zeker en met een concert.
Simeon ten Holt zou bijna als Bergense meester ook voor min- grondvesten te laten sidderen. fectie. deel van a capella zingen is dat De solo van de tenoren Piet heldere uitspraak. MARINUS RINTEL
een klassieker kunnen gelden. der geoefende oren hoogst toe- Monumentaal kwam het ONNO HOEDEMAN

exposities
Dubbelexpositie in Opgaven voor deze rubriek kunnen op werkda-
gen tussen 9.00 en 10.00 uur worden doorge-
geven op telefoonnummer 072-5184045, fax
15.00 uur.
De Vest, Canadaplein 2. Beeldende kunst
van Rob Komen. Geopend van wo. t/m za.
072-5052556. Tot maart.
Vitali-Van de Graaf Accountancy, Mosselaan
69. Schilderijen in olie, acryl en aquarel-
gen tijdens openingsuren. T/m februari.
MIDDENBEEMSTER
Galerie De Groene Poort, Middenweg 124.

bibliotheek De Mare 072-5184070 of per e-mail: redactie-


.ac@nhd.nl.
ALKMAAR
12.00-17.00 uur, do. 19.00-21.00 uur en zo.
14.00-17.00 uur. T/m 27 februari.
Gallery Chicory, Luttik Oudorp 56. Expositie
techniek van Aaltje van Wieringen. Te be-
zichtigen tijdens kantooruren. T/m april.
EGMOND AAN ZEE
Expositie werken van Rob Verkerk, Paul
Stap, Otto Heuvelink en François Cayol. Ge-
opend za. en zo. 13.00-17.00 uur en op af-
Atlantis, Breedstraat 33. Vroeger was alles Realisten met werk van Graziella Curreli, Galerie Conny van Kasteel, Noorderstraat 4. spraak, tel.nr. 0299-683976. T/m 13
Wil Bijlsma en Anna Czerni- en etsen. beter: collages van Belinda Boerman. Te Elzo Dibbets, Romee Kanis, Jan Jaap Stigter Overzichtsexpositie 2004-2005. Geopend maart.
awska exposeren tot en met 8 Anna Czerniawska, echtgenote bezichtigen tijdens openingsuren. Tot 27 en Wijnand Warendorf. Geopend do. t/m do. t/m zo. van 15.00-19.00 uur. T/m 6 OTERLEEK
maart in bibliotheek De Mare. van Wil Bijlsma, is afkomstig februari. zo. 13.00 tot 17.30 uur. T/m 13 maart. maart. Galerie Inter Pascua, Dorpsstraat 49. Exposi-
Niet alleen de expositiewand, uit Polen. Hier studeerde zij te- Bibliotheek De Mare, Laan van Straatsburg. Kachelmuseum, Bierkade 10. ’Stralend HEERHUGOWAARD tie olieverven, pastels, aquarellen en bron-
maar ook de vitrines zullen zij kenen, schilderen, keramiek en Dubbelexpositie met werken van Wil Bijl- warm’, expositie van straalkachels, de pro- Artotheek Heerhugowaard, hoek Zuidtan- zen van Rob Houdijk. Geopend za. en zo.
met kunst van hun hand. Et- fotografie. Sinds 1998 heeft zij sma en Anna Czerniawska. Geopend di. ductie, vormgeving en het dagelijks ge- gent en Middenweg. Werk van Frans van van 12.00-17.00 uur en op telefonische af-
t/m vr. 13.30-17.30 uur en vr. 18.30-21.00 bruik. Geopend zo. van 12.00 tot 16.00 uur. den Kroonenberg. Geopend Donderdag 19 spraak tel.nr. 072-5743109 of 072-
sen, pastel- en potloodtekenin- haar atelier in Nederland. An-
uur, za. 11.00-15.00 uur. T/m dinsdag 8 Rondleidingen op afspraak tel.072- tot 21 uur, zaterdag 10 tot 13 uur en eerste 5150458. T/m 27 maart.
gen, foto’s en schilderijen van na tekent en schildert model- maart. 5159418/5192626. woensdag van de maand 13 tot 15 uur. SCHOORL
landschappen, bloemen, naak- len, portretten en landschap- Bibliotheek Oudorp, Oudorperplein 13. MCA, Wilhelminalaan 12. Schilderijen van T/m 19 maart. De Blinkerd, Heereweg 150. Expositie schil-
ten en portretten tooien de bi- pen. Etsen maakt zij van naak- Schilderijen gemaakt door Edith van Camp- Frea May, t/m februari. Dri-Art keukenadvies, Pascalstraat 25. Schil- derclub Jan van Scorel, tot 21 maart.
bliotheek op tot (literaire) ten, dieren, landschappen en fort, t/m februari. Beeldhouwwerk van Ria Peperkamp Tegels, Koelmalaan 330. Ten- derijen van Nelie Tjallingii. Geopend di. Het Strooyen Huis, Burgmeester Peecklaan
kunst- en cultuurtempel. Maar bloemen. Het lege Nederlandse Bakker, t/m maart. Te bezichtigen tijdens toonstelling spiegels van Jack Peters. Be- t/m vr. van 10.00-17.00 uur, za. 10.00- 11.Expositie olieverfschilderijen van Lies-
wel één waar iedereen zich en Poolse landschap is een van openingsuren. T/m februari. zichtiging tijdens openingstijden. T/m 16.00 uur. T/m 25 februari. beth Fiévez-Eijkel. Geopend do. t/m ma.
thuis voelt. de favoriete onderwerpen van Boekhandel Zwaan en Terburg, Kanaalkade mei. Intratuin, Middenweg. Expositie ’Verlicht van 11.00-20.00 uur. Tot 1 mei.
Wil Bijlsma, bekend als coördi- haar fotografie. 28. Expositie Werkgroep Fotografie Artian- Woon- en zorgcentrum de Nieuwpoort, Prins Milieu’. Te bezichtigen tijdens openingstij- STOMPETOREN
ce. Te bezichtigen tijdens openingstijden. Alexanderstraat 25. Acrylschilderijen en den. Tot 24 februari. Wittenburg, Noordervaart 99. Groepsexpo-
nator van de bomenwacht en Ook is zij bijzonder succesvol Een van de werken die in de bibliotheek De Mare is te zien. T/m februari. aquarellen van de broers Jan en Dirk Boer- HEILOO sitie schilderijen van vijf vrouwen van ate-
als zanger/voordrachtskunste- met haar fotografische kunst- Centrale bibliotheek, Gasthuisstraat 2. Expo- man. Te bezichtigen tijdens openingsuren. Zorgcentrum De Loet, de Loet 1. Olieverf- lier De Bolderick. Geopend ma. t/m vr. van
naar, behaalde tussen zijn op- kaarten. Daarvan worden in de bliotheken. Deze hernieuwde Bibliotheek De Mare, Laan van sitie beeldhouwwerken Ims van der Tem- T/m februari. schilderijen van Therese Thjang. Open ma. 9.00-17.00 uur. T/m 31 maart.
leiding tot onderwijzer en zijn vitrines excentrieke exempla- kennismaking kan dus een Straatsburg 2, Alkmaar. Vrij pel en expositie Schilderijen Azië van Hetty EGMOND AAN DEN HOEF t/m zo. van 10.00-17.00 uur. T/m eind ZUID-SCHARWOUDE
studie aan de universiteit tot ren getoond. ’aha-Erlebnis’ worden, maar te- entree. Behalve zondag en Jansma-Polster, t/m 26 februari. Tevens ex- Dorpshuis Hanswijk, Hanswijk 1. Expositie maart. Galerie Paardenslagerij, Dorpsstraat 446.
Neerlandicus de aktes tekenen Anna en Wil exposeerden re- gelijkertijd een verrassende maandag elke dag open. Zie positie schilderijen uit het kinderatelier aquarellen Anneke Schoutsen en Arie LIMMEN Overzichtsexpositie Dirk Felthuis. Ge-
en handenarbeid. Hij maakt gelmatig in de regio en meer- ontmoeting, want er is veel re- voor exacte openingstijden: van Artiance, t/m maart. Geopend di. t/m Breed. Te bezichtigen na overleg dorps- Johwin Slaapcomfort, Rijksweg 127. Schilde- opend za. 11.00-17.00 uur en na tel. af-
aquarellen, potloodtekeningen dere malen in een van de bi- cent werk bij. www.bibliotheekalkmaar.nl vrij. van 11.00-21.00 uur en za. van 11.00- huisbeheerder, tel.nr. 072-5061492/tel. rijen van Inge van der Heijdt. Te bezichti- spraak tel.nr. 0226-317382. Tot 5 maart.

You might also like