You are on page 1of 5

(The Simple Present Tense) sadanje vrijeme Potvrdni oblik: I call you call he, she, it calls o call

l you call they call odri!ni oblik I do not call I don"t call you do not call he, she, it does not call (he doesn"t call) itd# e do not call you do not call they do not call

$pitni oblik: do I call% do you call% does he, she, it call do e call% do you call% do they call%

$pitno&odri!ni oblik: do I not call% (da li ne 'ovem, itd#) do you not call% does he, she, it not call% do e not call% do you not call% do they not call%

& Pre'ent svih (la(ola obra'uje se tako da se u' (la(olska vremena uvek stavljaju li!ne 'amenice# )edino se tre*e lice jednine sadanje( vremena ra'likuje od ostalih lica, jer dobija nastavak s ili es, osim (la(ola: to be + biti, to have + imati, can, may mo*i, must + morati, ou(ht + trebati, & ,astavak s 'a sadanje vreme i'(ovara se kao -s. ako dola'i i'a be'vu!no( su(lasnika, ili -'. ako dola'i i'a 'vu!no( su(lasnika ili samo(lasnika: he speaks (hi spi:ks), he reads (hi ri:d')# & /la(oli koji se 'avravaju na s, 0, ', sh i eh, obra'uju tre*e lice jednine nastavkom es: he dresses, he teaches# & /la(oli koji se u neodre1eniom na!inu svravaju na y, kad pred tim y stoji su(lasnik, menjaju y u i u tre*em licu jednine: to cry (he cries), to try (he tries)# & 2dri!ni oblik (sadanje( vremena pravi se tako to se u'me sadanje vrane pomo*no( (la(ola to do, pa se 'atim doda ne(acija not i neodre1eni na!in (la(ola koji se menja, be' predlo(a to# & $pitni oblik sadanje( vremena pravi se talko to se u'me sadianje vreime pomo*no( (la(ola to do u inver'iji i neodre1eni na!in (la(ola koji se menja&, be' predlo(a to# & Prosto sadanje vreme upotrebljava se: a) da o'na!i radnju !ije trajanje nije odre1eno: I rite# ()a piem#)3 I ork# ()a radim#)3 b) da potvrdi jednu po'natu istinu: 4ish live in ater# (5ibe 6ive u vodi#)3 The sun rises in the mornin(, and sets in the evenin(# (Sunce i'la'i ujutru, a 'ala'i uve!e#)3 c) da o'na!i radnju koja se po navici vri: I al ays rise early# ($vek ustajem rano#)3 d) da o'na!i radnju koja se ponavlja: I have an 7n(lish lesson three times a eek# (Imam !as en(lesko( triput nedeljno#)#

The present 8ontinious tense Sadanje vrijeme potvrdno: I am callin( (ja 'ovem, itd#) you are callin( he, she, it is callin( e are callin( you are callin( they are callin(

2dri!no: I am not callin( you are not callin( he, she, it is not callin( e are not callin( you are not callin( they are not callin( $pitno & odri!no: am I not callin(% are you not callin(% is he, she it not callin(% itd#

$pitni oblik: am I callin(% are you callin(% is he, she, it callin(% itd#

& Nesvreni prezent (radi se od pre'enta pomo*no( (la(ola to be i participa pre'enta (la(ola koji Particip pre'enta (radi se tako to se in9initivu doda nastavak &in(# :ko se (la(ol u in9initivu 'avrava na & e koje se ne i'(ovara to & e pred nastavkom &in( ispada: ritin( & piu*i3

se menja# rite & pisati

:ko se (la(ol 'avrava na jedan su(lasnik ispred ko(a stoji kratak na(laen samo(lasnik, krajnji su(lasnik se ispred & in( udvostru!ava: hit & udariti hittin( & udaraju*i

& ,esvreni pre'ent (trajno sadanje vreme) upotrebljava se: a) da o'na!i nesvrenu -trajnu radnju koja se vri u vreme kada se (ovori: I am learnin( 7n(lish no # Sad u!im en(leski#)3 ;hat are you doin( (no )% (<ta radite + sad%)3 I am ritin( letters# (Piem pisma# + tj# u trenutku kad se (ovori)3 b) da o'na!i nesvrenu radnju !ije je trajanje neprekidno: I am al ays trenutku i radim uvek, neprestano)3 orkin(# ()a radim + sad u ovom

c) trajno sadanje vreme (la(ola to (o sa neodre1enim na!inom neko( (la(ola o'na!ava blisku budu*nost koja se namerava da i'vri: tomorro I am (oin( to lecture about :ndric# (Sutra *u predavati o :ndri*u#)#

(4uture Simple Tense) Prosto budu*e vreme

Potvrdni oblik: I shall call you ill call he ill call, she ill call, it ill call e shall call you ill call they ill call

Skra*eni oblik: I"ll call you"ll call he"ll call, she"ll call, it"ll call e"ll call you"ll call they"ll call $pitni oblik: shall I call% ill you call% ill he, she, it call% shall e call% ill you call% ill they call%

2dri!ni oblik: I shall ( ill) not call you ill not call he, she, it ill, not call e shall ( ill) not call you ill not call they ill not call I shan"t call you on"t call he, she, it on"t, call e shan"t call you on"t call they on"t call

2dri!no&upitni oblik: shall ( ill) I not call% ill you not call% ill he, ill she, ill it not call% shall e not call% ill you not call% ill they not call%

& Prosto budu*e vreme obra'uje se pomo*nim (la(olom -shall. 'a prvo lice jednine i mno6ine, pomo*nim (la(olom - ill. 'a dru(o i tre*e lice jednine i mno6ine i neodre1enim na!inom (a(ola koji se menja# & $pitni oblik se obra'uje inver'ijom# & 2dri!ni oblik se obra'uje doda vanjem re!ce -not.# & Prosto budu*e vreme upotrebljava se da bi se o'na!ila radnja koja *e se do(oditi u budu*nosti# 7n(le'i !e*e upotrebljavaju prosto budu*e vreme ne(o sadanje vreme, kao u nekim dru(im je'icima# Prosto budu*e vreme naro!ito se !esto upotrebljava posle (la(ola koji o'na!avaju o!ekivanje, nadu itd# I hope e shall have better luck ne0t time (nadam se da *emo slede*i put imati vie sre!e) I e0pect that he ill come tomorro (o!ekujem da *e on sutra do*i) hat ill you (ain by it% (ta *e time posti*i%)# ,apomena: $ (ovoru se i 'a prvo lice jednine i mno6ine koristi oblik ill#

(Past Tense ili Preterite) (Prolo svreno vreme)

Potvrdni oblik: I called you called he, she, it called e called you called they called

2dri!ni oblik: I did not call I didn"t call you did not call he, she, it did not call e did not call you did not call they did not call

$pitni oblik: did I call% you didn"t call did you call% did he, she, it call% did e call% did you call% did they call%

$pitno&odri!ni oblik: did I not call% didn"t I call% did you not call% did he, she, itnot call% did e not call% did you not call% did they not call%

& Pravilni (la(oli obra'uju prolo svreno vreme dodavanjem nastavka ed na in9initiv : to ans er (od(ovoriti), I ans ered# (2d(ovorio sam#)#,epravilni (la(oli obra'uju prolo svremo vreme menjanjem samo(lasnika u in9initivu : to kno ('nati), I kne # (=nao sam#)3 & Svi oblici prolo( svreno( vremena jednaki su3 & kod prolo( svreno( vremena kod pravilnih (la(ola i'(ovara se kao d kad je krajnji (las samo(lasnik ili 'vu!an su(lasnik, a kao t kad je krajnji (las mukli su(lasnik: I returned 3 & Prolo svreno vreme upotrebljava se: a) da se i'ra'i radnja koja se do(odila u prolosti i potpuno 'avrila pa nema nikakve ve'e sa sadanjo*u: I as in Paris last year# (>io sam u Pari'u prole (odine#)3 ?e ent to @ondon a eek a(o# (2tiao je u @ondon pre nedelju dana#)3 I heard it yesterday# (Auo sam to ju!e#)3 b) da se i'ra'i radnja koja je trajala neko vreme u prolosti be' ikakve ve'e sa sadanjo*u: ;e ent to school hen e ere children# (Ili smo u kolu kad smo bili deca#)3 c) prolo svreno vreme used to sa neodre1enim na!inom o'na!ava radnju koja je trajala i ponavljala se u prolosti: I used to read a (reat deal# (Imao sam obi!aj da mno(o !itam#)3 ?e used to come to see us every day# (Imao je obi!aj da nas pose*uje svako( dana#)3 d) prolo svreno vreme upotrebljava se kad se (ovori o stvarima 'a koje 6elimo da se do(ode ili bi trebalo da se do(ode: It"s time they ere back# (Breme je da se vrate#)# ,apomena: 2vo vreme prevodi se na srpski vie prolim vremenom ne(o predanjim svrenim

Pade6 objekta (2bjective 8ase) (lasi: me you him her it us you them meni, mene, mi, me tebi, tebe, ti, te njemu, nje(a,mu, (a noj, nju, joj, je 'a stvari sva tri roda nama, nas vama, vas njima, njih, im, ih