You are on page 1of 193

"Puterea lui ACUM" de Eckhart Tolle The "Power of NOW" by Eckhart Tolle

UN GHI PENT!U T!E"I!E #PI!ITUA$A%A GUI E TO #PI!ITUA$ EN$IGHTENMENT O carte de&'re tre(ire) ilu*i+are) i+,ul+erabilitate) eliberare de &uferi+ta) ,i+decare) cre&terea ca'acitatii &i&te*ului i*u+itar i+tr-o +oua traducere i+ lb. ro*a+a 're(e+tata i+ ,aria+ta bili+/,a de a+ Mirahoria+

Mai i+tai cate,a 'reci(ari. 0. Cel care a readu& cu ci+&te i+ ate+tia co+te*'ora+ilor +u*ele *arelui *i&tic di+ ordi+ul do*i+ica+) Ma1tre Eckhart 20345 - 06378) +u a &e&i(at ca te9tul &au e&te i+&'irat di+ A&hta,akra Gita% A&hta,akra #a*hita) o carte careia O&ho i-a dedicat di&cur&urile di+ 'erioada 00%5:%0:74 - 35%5:%0:74) cu'ri+&e i+ cartea; "Ilu*i+area- #i+/ura re,olutie %E+li/hte+*e+t; The O+ly !e,olutio+" 3. Co+&ider ca lectura ace&tei cartii "Puterea lui ACUM" a lui Eckhart Tolle e&te o i+troducere i+ calea a+tica de tre(ire 'ri+ "*etoda de rela9are 2eliberare< 'u+ere i+ re'au&8 'ilotata") rede&co'erita de a+ Mirahoria+) o cale care de&chide 'ortile rei+tre/irii +oa&tre) eli*i+arii &e'ararii de i+tre/) refacerii u+itatii cu Co+&tii+ta U+i,er&ului) care &e *a+ife&ta i+ +oi) da+d a&tfel de'li+a libertate /ratiei di,i+e &a lucre(e i+ +oi &i 'ri+ +oi.

e ce e&te +e,oie de acea&ta +oua traducere =


Puterea benefic si transformatoare a cartii "Puterea lui ACUM" a lui Eckhart Tollle, a carei simpla lectura in lb. englez a declansat numeroase vindecri miraculoase, a fost anihilata in traducerea

in lb. romana inca din titlu, care a fost rebotezat "Puterea Prezentului"[vedeti traducerea realizata de Ale andra !or", publicata de Editura #urtea $eche in anul %&&'(. )ntregul te t este plin de erori, in opinia mea fundamentale, care denota ancorarea in materie si timp*"materialism spiritual", cum il numea #hog+am Trungpa,. )n traducerea, la care facem referire, apare in capitolul -& introducerea diacronicului *succesiunii, si a mintii, in locul realitatii sincronice si a non.mintii / in loc de/ Transformarea bolii 0n )luminare 1 Transforming )llness into Enlightenment apare /"Transformarea bolii 0n treapt spiritual superioar",. 2ecunoasterea limba3ului adecvat *manifestat.nemanifestat4 ordinea e plicita si cea implicita a lui 5avid !ohm [e plicate *ph+sical, and implicate *non.ph+sical, order(, devine in traducere, in propozitia din mitul al treilea [6e plicit *fizic, "i implicit *nonfizic, "(, ceea ce este eronat.vedeti 7niversul 8olografic pe/ http/11999.scribd.com1mirahorian ,. Titlul/ " Adevrul care se afla inlauntrul tau 1The Truth that is :ithin", care face referire la celebra afirmatie a lui )isus ca " )mparatia lui 5umnezeu este inlauntrul vostru1 The kingdom of ;od is 9ithin +ou" *<uca1<uke -=/%-,, este tradus ca/ "Adevrul din noi". >ai 3os de acest titlu in loc de ")isus", este folosit numele ")sus" *vedeti semnificatia in 2ota din capitolul ?/ )isus 8ristos/ realitatea prezen@ei dvs. divine1 Aesus #hrist/ The Bealit+ Cf Dour 5ivine Presence, in fraza/ "#End citez ocazional cuvintele lui )sus sau ale lui !uddha din #ursul miracolelor sau din alte lucrri, nu o fac pentru a compara, ci pentru a v atrage aten@ia c 0n esen@ e ist "i a e istat 0ntotdeauna un adevr spiritual unic, de"i acesta ni se prezint sub atEtea forme", care reda / ":hen ) occasionall+ Fuote the 9ords of Aesus or the !uddha, from A #ourse in >iracles or from other teachings, ) do so not in order to compare, but to dra9 +our attention to the fact that in essence there is and al9a+s has been onl+ one spiritual teaching, although it comes in man+ forms." Gchimbarea de paradigma, care ar putea duce la amanarea auto.anihilarii civilizatiei prezente de pe Terra, pe care a initiat.o presedintele !arack Cbama *"invingator.invingator", in loc de / "invingator.infrant",, si pt care i s.a decernat premiul 2obel pentru Pace in %&&H, nu poate fi inteleasa de cititorii din Bomania, care au la dispozitie actuala traducere eronata. 5in aceasta cauza am inceput sa corectez te tul amintit mai sus. ITraduttore, traditoreJ *I a traduce inseamna a trada J *literal I traducatorul, tradatorJ, este o e presie italiana, care adesea este utilizata in alte limbi pt. rezonanta sau paronimia sa. #ompararea unui traducator cu un tradator nu desemneaza faptul ca evident traducerea unui te t dintr.o limba in alta nu poate respecta perfect te tul operei originale, ci faptul ca te tul tradus este alterat, influentat si colorat de catre credintele traducatorului, daca acesta nu a trecut printr.o revolutie similara cu cea a autorului4 in realitate in cazul unor lucrari, care au telul de a declansa o schimbare a credintelor anterioare, intervine intotdeauna cenzura si filtrarea, asa ca nu mai avem de a face cu o traducere, ci cu o redare a convingerilor proprii ale traducatorului. Adevaratele lucrari de referinta folosesc in astfel de cazuri versiunea numita bilingva si publica te tul original vis.K.vis de traducerea sa. Asa se procedeaza de pilda in cazul #oranului, te tului lui <ao Tzu si asa trebuie procedat si cu te tul lui Eckhart Tolle . The beneficial and the transformative po9er of this book in English language, that has triggered life.changing effects, miraculous healings and an unprecedented shift in consciousness on our planet, 9as diminished and destro+ed from the beginning in the Bomanian translation, 9here the title 9as renamed "The po9er of the present". [ see the Bomanian translation b+ Ale andra !ors, 9hich 9as published b+ the #urtea $eche Publishing 8ouse, in %&&'( The 9hole te t is full of basic errors *in chapter -& 9e discover the introduction of mind and diachronic s+mbol*step, stage, 9here 9e deal 9ith non.mind and s+nchronic realit+ in the follo9ing translation from Bomanian/ "Transforming )llness into a superior spiritual step " instead of "Transforming )llness into Enlightenment",. The lack of kno9ledge of the appropriate scientific and spiritual language *manifested.unmanifested4 the e plicate *ph+sical, and implicate *non.ph+sical, order of 5avid !ohm becomes "e plicit and implicit", 9hich is an error (, see more in 8olographic 7niverse on/ http/11999.scribd.com1mirahorian ,. The title/ " Adevrul care se afla inlauntrul tau 1The Truth that is :ithin", 9hich refers to the 9ell kno9n affirmation made b+ Aesus " The kingdom of ;od is 9ithin +ou" *<uke -=/%-,, is translated as/ " The Truth from us". The Paradigm shift 9hich has been initiated b+ the President !arack Cbama["9inner.9inner" instead of "9inner.defeated"(, and for 9hich he 9as a9arded the 2obel Peace Prize in %&&H, can postpone the self.annihilation of the present civilization on Earth.

)f humanit+ is not to destro+ both itself and the planet 9e must realize the urgent need for a radical change in human consciousness. The message in the book 9ritten b+ Eckhart Tolle can not be understood b+ the readers in Bomania, 9ho have access onl+ to the current version of mistranslation. !ecause of this ) started to correct the te t of the Bomanian translation. Traduttore, traditore or "to translate is to betra+" *literall+, "translator, traitor", is an )talian e pression that is often used in other languages for its paron+m+. #omparing a translator 9ith a traitor designates not onl+ the evidence that a te t translated from one language into another can not meet the original perfect te t, but that translated te t is altered, influenced and colored b+ the translatorLs beliefs, if this one has not undergone a paradigm revolution similar to the one of the author4 in fact in the case of 9orks, 9hich aim to trigger a shift in counsciousness, al9a+s comes into pla+ the censorship and the filtering due to the old beliefs, so 9e do not deal 9ith a translation, but 9ith a presentation of the translatorMs beliefs s+stem. True scientific 9orks are issued 9ith the original te t and its translation in mirror*called bilingual version,. Nor e ample the Ooran, the book of <ao Tzu, and 9h+ not this book of Eckhart Tolle . #ITU!I AUTO!% AUTHO! #ITE# #ITE P#I-#CIENCE# htt';%%www.'&i-&cie+ce&.co*% #ITE >I MAGEN htt';%%www.da+*irahoria+.co*% #ITE G!AA$ #TA! htt';%%www.da+*irahoria+.ro% #O$ICITATI ACEA#TA CA!TE $A A !E#A *irahoria+?/*ail.co*

Puterea lui The Power of


de %b+ Eckhart Tolle
Traducere i+ lb. ro*a+a corectata de% Tra+&latio+ i+ !o*a+ia+ corrected by a+ Mirahoria+ U+ /hid de Ilu*i+are &'irituala%A Guide to #'iritual E+li/hte+*e+t
Motto; " #u+te* aici 'e+tru a 'er*ite &co'ului di,i+ al u+i,er&ului &@ &e *a+ife&te. A&ta arata cAt de i*'orta+t eBti " % " We are here to e+able the di,i+e 'ur'o&e of the u+i,er&e to u+fold. That i& how i*'orta+t you are " Editia i+tai%Cir&t Editio+; 0::7) Na*a&te Publi&hi+/) Da+cou,er) Ca+ada

ACUM NOW

CUP!IN# % CONTENT
I+troducerea traducatorului% Coreword of the tra+&lator PrefaEa editorului de >arc Allen *autorul cr@ii/ "$isionar+ !usiness and a $isionar+ <ife", Cu,a+t i+ai+te 1Coreword de Bussell E. 5icarlo *autorul cr@ii/ "To9ards a 2e9 :orld", Mituri) credi+te) *odele /re&ite de&'re realitate I+troducere 1I+troductio+2autorului%of the author8 Cu* a a'arut acea&ta carte= The Ori/i+ of thi& Fook Ade,@rul care &e afla i+lau+trul tau The Truth that i& Withi+ Gou 0. NU #UNTEHI 2TOTUNA CU MINTEA8 UMNEADOA#T!I %GOU A!E NOT GOU! MIN -.-. #el mai mare obstacol 0n calea iluminrii 1The ;reatest Cbstacle to Enlightenment -.-.-. )luminarea . ce este aceastaP 1 Enlightenment . 9hat is thatP -.%. Eliberarea din mintea dvs.1 Nreeing +ourself from +our mind -.Q. )luminarea/ dep"irea gEndurilor 1Enlightenment/ Bising above Thought -.'. Emo@ia/ reac@ia corpului la mintea dumneavoastr1Emotion/ The !od+Ls Beaction to Dour >ind 3. CONJTIENTI"A!EA; CA$EA E$IFE!I!II E U!E!E%CON#CIOU#NE##; THE WAG OUT OC PAIN 2u mai crea@i durere 0n prezent 1#reate 2o >ore Pain )n The Present 5urerea trecut/ dizolvarea corpului.durere1 Past Pain/ 5issolving The Pain.!od+ )dentificarea sinelui fals cu corpul.durere1Ego )dentification :ith The Pain.!od+ Criginea fricii 1The Crigin Cf Near )ncercarea sinelui fals*ego, de a atinge starea de 0mplinire1The EgoLs Gearch Nor :holeness 6. #I INT!AM A KNC LN C$IPA E ACUM %MODING EEP$G INTO THE NOW 2u v cuta@i pe voi insiva *sinele, 0n minte15onLt Geek Dour Gelf in The >ind Pune@i capt iluziei timpului 1End The 5elusion Cf Time 2imic nu e ist 0n afara lui clipei Acum 12othing E ists Cutside The 2o9 #heia dimensiunii spirituale 1The Oe+ To The Gpiritual 5imension Accesarea puterii lui Acum 1Accessing The Po9er Cf The 2o9

Benun@area la timpul psihologic 1<etting ;o Cf Ps+chological Time 2ebunia timpului psihologic 1The )nsanit+ Cf Ps+chological Time 2egativismul "i suferin@a 0"i au rdcinile 0n timpul psihologic 12egativit+ and Guffering 8ave Their Boots )n Time 5escoperirea vie@ii dincolo de situa@ia de via@1 Ninding The <ife 7nderneath Dour <ife Gituation Toate problemele sunt iluzii ale min@ii1All Problems Are )llusions Cf The >ind 7n pas uria" 0n evolu@ia con"tiin@ei1 A Ruantum <eap )n The Evolution Cf #onsciousness !ucuria de a tri1 The Ao+ Cf !eing M. #T!ATEGII$E MINHII E EDITA!E A $UI ACUM% MIN #T!ATEGIE# CO! ADOI ING THE NOW Pierderea lui Acum/ iluzia central1<oss of 2o9/ The #ore 5elusion Gtarea obi"nuit de incon"tien@ "i incon"tien@a profund1Crdinar+ 7nconsciousness and 5eep 7nconsciousness #e caut eiP 1:hat Are The+ GeekingP 5izolvarea strii de incon"tien@ obi"nuit15issolving Crdinar+ 7nconsciousness Eliberarea de nefericire1Nreedom from 7nhappiness #um putem renun@a la negativismP1 8o9 can 9e drop negativit+P Criunde v.a@i afla, fi@i acolo complet prezent 1:herever Dou Are, !e There Totall+ Gcopul interior al cltoriei vie@ii 1The )nner Purpose Cf Dour <ifeLs Aourne+ Trecutul nu poate supravie@ui dac e ista prezen@a1constien@a1The Past #annot Gurvive )n Dour Presence*A9areness, #e rmEne cEnd iluzia ia sfEr"itP 1:hat is left 9hen illusion endsP #are este puterea clipei de AcumP 1:hat is the po9er of 2o9P N. #TA!EA E CON#TIENTA2P!E"ENHI8 %THE #TATE OC P!E#ENCE 2u este ceea ce credeti ca este1 )tLs 2ot :hat Dou Think )t )s. #e vre@i s spune@i cu Sinrdcinat 0nlauntrul sinelui tau"P1 :hat do +ou mean b+ "rooted 9ithin +ourself"P Gensul ezoteric al Sa"teptrii"1 The Esoteric >eaning Cf ":aiting" Nrumuse@ea se ive"te 0n neclintirea prezen@ei 1!eaut+ Arises in The Gtillness of Dour Presence Bealizarea starii de pura con"tiin@ 1Bealizing Pure #onsciousness )isus 8ristos/ realitatea prezen@ei dvs. divine1 Aesus #hrist/ The Bealit+ Cf Dour 5ivine Presence 4. CO!PU$ INTE!IO!%THE INNE! FO G Niin@a este sinele dvs. Profund1!eing )s Dour 5eepest Gelf Privi@i dincolo de cuvinte1<ook !e+ond The :ords
5escoperiti.va realitatea invizibil "i indestructibil1Ninding Dour )nvisible and )ndestructible Bealit+.

#onectarea cu corpul interior 1#onnecting :ith The )nner !od+ Transformarea prin intermediul corpului 1Transformation Through The !od+ Bugciune pentru corp1 Germon Cn The !od+ Ga aveti rdcini interioare inlauntru1 8ave 5eep Boots :ithin )nainte de a intra 0n corp, iart 1!efore Dou Enter The !od+, Norgive <egtura ta cu 2emanifestatul 1Dour <ink :ith The 7nmanifested )ncetinirea procesului de 0mbtrEnire 1Glo9ing 5o9n The Aging Process E ist dovezi "tiin@ifice 0n acest sensP )s there an+ scientific evidence for thisP )ntrirea sistemului imunitar1 Gtrengthening The )mmune G+stem <sa@i respira@ia s v duc in corp1 <et The !reath Take Dou )nto The !od+ Nolosirea creativ a mintii 1#reative 7se Cf >ind Arta de a asculta 1 The Art Cf <istening 7. PO!HI CIT!E $UMEA NEMANICE#TATI%PO!TA$# INTO THE UNMANICE#TE G ptrundem "i mai adEnc 0n corp1;oing 5eepl+ into the !od+ Gursa Ri.ului*4 chi4 cMhi4 in lb. 3aponeza/ ki,1The Gource of #hi*Ri44 in Aapanese/ Oi, Gomnul profund fr vise 15reamless Gleep Alte por@i 1Cther Portals

<ini"tea1Gilence Gpa@iul 1Gpace Adevrata natur a spa@iului "i a timpului 1The True 2ature of Gpace and Time >oartea con"tient 1#onscious 5eath O. !E$AHII I$UMINATE% EN$IGHTENE !E$ATION#HIP# Ptrunde@i 0n clipa de Acum, oriunde v.a@i afla1Enter The 2o9 Nrom :herever Dou Are Bela@ii de iubire1ur1<ove18ate Belationships 5ependen@a "i cutarea plenitudinii1 Addiction And The Gearch Nor :holeness 5e la rela@ii de dependen@ la cele iluminate1Nrom Addictive To Enlightened Belationships Bela@iile ca form de practic spiritual 1Belationships As Gpiritual Practice 5e ce femeile sunt mai aproape de iluminare 1:h+ :omen Are #loser To Enlightenment 5izolvarea corpului.durere feminin colectiv 15issolving The #ollective Nemale Pain.!od+ Benun@area la rela@ia cu sine1;ive 7p The Belationship :ith Dourself :. INCO$O E CE!ICI!E JI NECE!ICI!E #E AC$I PACEA %FEGON HAPPINE## AN UNHAPPINE## THE!E I# PEACE !inele superior dincolo de bine "i de ru 1The 8igher ;ood !e+ond ;ood and !ad GfEr"itul dramei vie@ii dvs1The End Cf Dour <ife 5rama Efemeritatea "i ciclurile vie@ii1)mpermanence and the #+cles of <ife Nolosirea "i abandonarea negativismului 17sing And BelinFuishing 2egativit+ 2atura compasiunii1The 2ature of #ompassion Gpre o ordine diferit a realit@ii 1To9ard a 5ifferent Crder of Bealit+ 05. #EMNICICATIA P!E A!II% THE MEANING OC #U!!EN E! Acceptarea prezentului de Acum 1Acceptance of the 2o9 5e la energia mental la energia spiritual 1Nrom >ind Energ+ to Gpiritual Energ+ Predarea 0n rela@iile personale 1Gurrender in Personal Belationships Transformarea bolii 0n )luminare 1Transforming )llness into Enlightenment #and lovesc dezastrele*utilizarea situatiilor limita pt. a ne trezi, 1:hen 5isaster Gtrikes Transformarea suferin@ei 0n pace1Transforming Guffering into Peace #alea crucii 1The :a+ of The #ross Puterea de a alege 1The Po9er to #hoose MulEu*iri %Ack+owled/*e+t&

I+troducerea traducatorului
Puterea benefic si transformatoare a acestei carti, care in lb. englez a declansat numeroase vindecri miraculoase, a fost anihilata in traducerea in lb. romana inca din titlu, care a fost rebotezat "Puterea Prezentului"[vedeti traducerea realizata de Ale andra !or", publicata de Editura #urtea $eche in anul %&&'(. )ntregul te t este plin de erori fundamentale. )n traducerea la care facem referire apare in capitolul -& introducerea diacronicului *succesiunii, si a mintii, in locul realitatii sincronice si a non.mintii / in loc de/ Transformarea bolii 0n )luminare 1Transforming )llness into Enlightenment apare /"Transformarea bolii 0n treapt spiritual superioar",. 2ecunoasterea limba3ului adecvat *manifestat.nemanifestat4 ordinea e plicita si cea implicita a lui 5avid !ohm [e plicate *ph+sical, and implicate *non.ph+sical, order(, devine in traducere, in propozitia din mitul al treilea [6e plicit *fizic, "i implicit *nonfizic, "(, ceea ce este eronat.vedeti 7niversul 8olografic pe/ http/11999.scribd.com1mirahorian ,. Titlul/ " Adevrul care se afla inlauntrul tau 1The Truth that is :ithin", care face referire la celebra afirmatie a lui )isus ca " )mparatia lui 5umnezeu este inlauntrul vostru1 The kingdom of ;od is 9ithin +ou" *<uca1<uke -=/%-,, este tradus ca/ "Adevrul din noi". >ai 3os de acest titlu in loc de ")isus", este folosit numele ")sus" *vedeti semnificatia in 2ota din capitolul ?/ )isus 8ristos/ realitatea prezen@ei dvs. divine1 Aesus #hrist/ The Bealit+ Cf Dour 5ivine

Presence, in fraza/ "#End citez ocazional cuvintele lui )sus sau ale lui !uddha din #ursul miracolelor sau din alte lucrri, nu o fac pentru a compara, ci pentru a v atrage aten@ia c 0n esen@ e ist "i a e istat 0ntotdeauna un adevr spiritual unic, de"i acesta ni se prezint sub atEtea forme", care reda / ":hen ) occasionall+ Fuote the 9ords of Aesus or the !uddha, from A #ourse in >iracles or from other teachings, ) do so not in order to compare, but to dra9 +our attention to the fact that in essence there is and al9a+s has been onl+ one spiritual teaching, although it comes in man+ forms." Gchimbarea de paradigma, care ar putea duce la amanarea auto.anihilarii civilizatiei prezente de pe Terra, pe care a initiat.o presedintele !arack Cbama *"invingator.invingator", in loc de / "invingator.infrant",, si pt care i s.a decernat premiul 2obel pentru Pace in %&&H, nu poate fi inteleasa de cititorii din Bomania, care au la dispozitie actuala traducere eronata. 5in aceasta cauza am inceput sa corectez te tul amintit mai sus. ITraduttore, traditoreJ *I a traduce inseamna a trada J *literal I traducatorul, tradatorJ, este o e presie italiana, care adesea este utilizata in alte limbi pt. rezonanta sau paronimia sa. #ompararea unui traducator cu un tradator nu desemneaza faptul ca evident traducerea unui te t dintr.o limba in alta nu poate respecta perfect te tul operei originale, ci faptul ca te tul tradus este alterat, influentat si colorat de catre credintele traducatorului, daca acesta nu a trecut printr.o revolutie similara cu cea a autorului4 in realitate in cazul unor lucrari, care au telul de a declansa o schimbare a credintelor anterioare, intervine intotdeauna cenzura si filtrarea, asa ca nu mai avem de a face cu o traducere, ci cu o redare a convingerilor proprii ale traducatorului. Adevaratele lucrari de referinta folosesc in astfel de cazuri versiunea numita bilingva si publica te tul original vis.K.vis de traducerea sa. Asa se procedeaza de pilda in cazul #oranului, te tului lui <ao Tzu si asa trebuie procedat si cu te tul lui Eckhart Tolle . The beneficial and the transformative po9er of this book in English language, that has triggered life.changing effects, miraculous healings and an unprecedented shift in consciousness on our planet, 9as diminished and destro+ed from the beginning in the Bomanian translation, 9here the title 9as renamed "The po9er of the present". [ see the Bomanian translation b+ Ale andra !ors, 9hich 9as published b+ the #urtea $eche Publishing 8ouse, in %&&'( The 9hole te t is full of basic errors *in chapter -& 9e discover the introduction of mind and diachronic s+mbol*step, stage, 9here 9e deal 9ith non.mind and s+nchronic realit+ in the follo9ing translation from Bomanian/ "Transforming )llness into a superior spiritual step " instead of "Transforming )llness into Enlightenment",. The lack of kno9ledge of the appropriate scientific and spiritual language *manifested.unmanifested4 the e plicate *ph+sical, and implicate *non.ph+sical, order of 5avid !ohm becomes "e plicit and implicit", 9hich is an error (, see more in 8olographic 7niverse on/ http/11999.scribd.com1mirahorian ,. The title/ " Adevrul care se afla inlauntrul tau 1The Truth that is :ithin", 9hich refers to the 9ell kno9n affirmation made b+ Aesus " The kingdom of ;od is 9ithin +ou" *<uke -=/%-,, is translated as/ " The Truth from us". The Paradigm shift 9hich has been initiated b+ the President !arack Cbama["9inner.9inner" instead of "9inner.defeated"(, and for 9hich he 9as a9arded the 2obel Peace Prize in %&&H, can postpone the self.annihilation of the present civilization on Earth. )f humanit+ is not to destro+ both itself and the planet 9e must realize the urgent need for a radical change in human consciousness. The message in the book 9ritten b+ Eckhart Tolle can not be understood b+ the readers in Bomania, 9ho have access onl+ to the current version of mistranslation. !ecause of this ) started to correct the te t of the Bomanian translation. Traduttore, traditore or "to translate is to betra+" *literall+, "translator, traitor", is an )talian e pression that is often used in other languages for its paron+m+. #omparing a translator 9ith a traitor designates not onl+ the evidence that a te t translated from one language into another can not meet the original perfect te t, but that translated te t is altered, influenced and colored b+ the translatorLs beliefs, if this one has not undergone a paradigm revolution similar to the one of the author4 in fact in the case of 9orks, 9hich aim to trigger a shift in counsciousness, al9a+s comes into pla+ the censorship and the filtering due to the old beliefs, so 9e do not deal 9ith a translation, but 9ith a presentation of the translatorMs beliefs s+stem. True scientific 9orks are issued 9ith the original te t and its translation in mirror*called bilingual version,. Nor e ample the Ooran, the book of <ao Tzu, and 9h+ not this book of Eckhart Tolle . P!ECAHA E ITO!U$UI%

de >arc Allen *autorul cr@ii $isionar+ !usiness and a $isionar+ <ife, [C afacere "i o via@ 0n baza unei viziuni(, 2ovato, #alifornia G7A, august -HHH C carte ca "Puterea lui Acu*" apare probabil o dat la un deceniu sau chiar o dat la o genera@ie. Este mai mult decEt o carte4 este energie pur, pe care probabil c o sim@i@i 0n timp ce @ine@i cartea 0n mEn. Are puterea de a.i oferi cititorului o e perien@ cu totul special "i de a.i schimba via@a 0n bine. "Puterea lui Acu*" a fost publicat pentru prima dat 0n #anada, iar editorul canadian, #onnie Oellough, mi.a spus c a auzit 0n repetate rEnduri pove"ti despre schimbri pozitive "i chiar despre miracole, care s.au produs dup ce oamenii au 0nceput s citeasc aceast carte. S#ititorii telefonau la editur", mi.a spus ea. STi foarte mul@i mi.au povestit despre vindecri "i transformri minunate, despre bucuria din ce 0n ce mai mare pe care au trit.o 0n timp ce citeau aceast carte." #artea m.a fcut s con"tientizez c fiecare moment al vie@ii mele este un miracol. Acest lucru este adevrat, indiferent dac eu 0l 0n@eleg sau nu. Ti "Puterea lui Acu*" 0mi arat tot mai mult cum s.l 0n@eleg. )nc de la prima pagin este clar c Eckhart Tolle este un maestru contemporan. El nu apar@ine unei anumite religii sau doctrine, nu este un guru4 0nv@turile sale 0nglobeaz esen@a tuturor tradi@iilor "i nu intr 0n contradic@ie cu niciuna U fie cre"tin, hindus, buddhist, musulman, indigen sau oricare alta. El este capabil s fac ceea ce au fcut to@i marii mae"tri spirituali/ s ne arate, 0ntr.un limba3 simplu "i clar, c ade,@rul) lu*i+a c@l@u(itoare) &e afl@ 1+ +oi. Eckhart Tolle 0ncepe prin a ne introduce 0n povestea vie@ii sale U povestea unei depresii timpurii "i a disperrii, care a culminat cu o e perien@ teribil de trezire a con"tiin@ei, 0ntr.o noapte, la pu@in timp dup 0mplinirea a %H de ani. )n ultimii %& de ani, a reflectat la aceast e perien@, a meditat "i "i.a aprofundat 0n@elegerea. )n ultimul deceniu, a devenit un profesor de talie mondial, un suflet ales, cu un mesa3 ales, unul pe care l.au 0mprt"it atEt )isus 8ristos, cEt "i !uddha/ ilu*i+area 'oate fi ati+&@) aici Bi acu*. 2e putem elibera de suferin@, de an ietate "i de nevroz. Pentru aceasta 0ns trebuie s a3ungem s 0n@elegem rolul pe care 0l 3ucm 0n generarea propriei dureri4 propria noastr minte ne creeaz problemele, nu alte persoane, nu Slumea e terioar". >intea noastr, cu flu ul ei constant de gEnduri despre trecut "i gri3i 0n ce prive"te viitorul. Nacem marea gre"eal de a ne identifica cu propria minte, crezand c acesta este eul nostru U cEnd, de fapt, suntem fiin@e mult mai evoluate. Eckhart Tolle ne arat 0n repetate rEnduri cum s ne conectm la sinele nostru profund pe care.l nume"te Niin@a noastr/ Niin@a este energia vital unitar, etern, mereu prezent de dincolo de miliardele de forme vii supuse na"terii "i mor@ii. Totu"i, Niin@a nu este numai dincolo, ci "i 0nlauntrul fiecrei forme de via@, ca esen@ interioar invizibil "i indestructibil. #eea ce 0nseamn c ea ne este accesibil 0n acest moment sub forma sinelui nostru profund, a adevratei noastre naturii sau identitati. 5ar nu cuta@i s pune@i stpEnire pe ea prin puterea min@ii. 2u 0ncerca@i s o 0n@elege@i. 2u pute@i s o cunoa"te@i decEt . atunci cEnd mintea este pusa in repaus, neclintit, cEnd sunte@i prezent, total "i profund, 0n momentul actual... A regsi adevarata noastr identitate de con"tiin@ a Niin@ei "i a men@ine aceast stare de Scon"tiin@ sensibil" 0nseamn a atinge iluminarea. "Puterea lui Acu*" este aproape imposibil de citit fr 0ntreruperi, de la 0nceput pEn la sfEr"it U ea trebuie lsat din mEn din cEnd 0n cEnd, pentru a putea medita la cele citite "i a le aplica propriei e perien@e de via@. Este un adevrat ghid, un curs complet de medita@ie "i de cunoa"tere. Este o carte care merit citit "i recitit U "i de fiecare dat cEnd o ve@i reciti, ve@i remarca un sens nou, mai profund. Este o carte pe care mul@i oameni, inclusiv eu, vor dori s o studieze o via@ 0ntreag. "Puterea lui Acu*" are un numr crescEnd de cititori devota@i. Ti este de3a numit o capodoper4 indiferent cum o ve@i considera, indiferent cum o ve@i descrie, este o carte care are puterea de a schimba vie@i, de a ne trezi la realitate "i de a ne manifesta pe deplin poten@ialul. >arc Allen *autorul cr@ii $isionar+ !usiness and a $isionar+ <ife [C afacere "i o via@ 0n baza unei viziuni(,

2ovato, #alifornia G7A, august -HHH CUDANT INAINTE %Coreword b+ Bussell E. 5icarlo Author of To9ards a 2e9 :orld A vedea un cer albastru.azuriu acoperit de o ptura de nori, in razele portocalii ale soarelui care apune, poate, 0n anumite momente, s ne ofere clipe de o asemenea frumuse@e, 0ncEt s ne surprindem ca am rmas cu gura cscat, rpi@i pe moment, cu privirea inlemnit. $ie9 !lanketed b+ an azure sk+, the orange.+ello9 ra+s of the setting sun can, at special times, gift us 9ith a moment of such considerable beaut+, 9e find ourselves momentaril+ stunned, 9ith frozen gaze. Gplendoarea clipei ne uime"te atEt de mult, 0ncEt mintea noastr, aflat de obicei 0ntr.o activitate instinctiv ne0ntrerupt, se opre"te "i nu ne mai transport 0n alt loc, 0n afara lui Saici "i acum". )n acea lumin, pare s se deschid o u" spre o alt realitate, mereu prezent "i totu"i rareori sesizat. The splendor of the moment so dazzles us, our compulsivel+ chattering minds give pause, so as not to mentall+ 9hisk us a9a+ to a place other than the here.and.no9. !athed in luminescence, a door seems to open to another realit+, al9a+s present, +et rarel+ 9itnessed. Abraham >aslo9 a numit aceste triri "e perien@e de varf", deoarece ele reprezint cele mai 0nalte momente ale vie@ii, 0n care, ferici@i, ne surprindem catapulta@i dincolo de grani@ele obi"nuin@ei si ale cotidianului. Ar fi putut la fel de bine s le numeasc Se perien@e efemere". )n cursul acestor ocazii de e pansiune a con"tiin@ei, aruncm o privire ctre domeniul etern al Niin@ei 0ns"i. #hiar dac numai pentru o clip, ne 0ntoarcem acas la adevratul nostru Gine. Abraham >aslo9 called these "peak e periences," since the+ represent the high moments of life 9here 9e 3o+full+ find ourselves catapulted be+ond the confines of the mundane and ordinar+. 8e might 3ust as 9ell have called them "peekL e periences. 5uring these e pansive occasions, 9e sneak a glimpse of the eternal realm of !eing itself. )f onl+ for a brief moment in time, 9e come home to our True Gelf. "Ah", ar putea ofta cineva, Sa"a de magnific... ce bine ar fi dac a" putea rmEne aici*0n aceast stare,. 5ar cum s rmEn aici permanentP" 1LAh," one might sigh, "so grand ... if onl+ ) could sta+ here. !ut ho9 do ) take up permanent residenceP" 7ltimii zece ani i.am dedicat 0n 0ntregime acestei descoperiri, 5uring the past ten +ears, ) have committed m+self to finding out. )n cutarea mea, am avut onoarea de a ini@ia un dialog cu unii dintre cei mai 0ndrzne@i, mai ptrunztori "i mai intuitivi Spionieri ai paradigmelor" din epoca noastr/ din medicin, "tiin@, psihologie, afaceri, religie1spiritualitate "i poten@ial uman. 5uring m+ search, ) have been honored to engage in dialogue 9ith some of the most daring, inspiring and insightful "paradigm pioneers" of our time/ in medicine, science, ps+cholog+, business, religion 1 spiritualit+, and human potential. Acest grup atEt de divers de indivizi este reunit de afirmarea intuitiei lor comune c umanitatea face 0n acest moment un pas uria" 0nainte in dezvoltarea sa evolutiv. This diverse group of individuals is 3oined b+ their commonl+ voiced insight that humanit+ is no9 taking a Fuantum leap for9ard in its evolutionar+ development. Aceast schimbare este 0nso@it de o modificare revolutionara a modului de in care privim realitatea .a imaginii mentale fundamentale pe care o purtam in noi despre "modul in care sunt lucrurile"[ce este "realitatea"( This change is accompanied b+ a shift in 9orld vie9 V the basic picture 9e carr+ 9ith us of "the 9a+ things are." C perspectiv asupra lumii 0ncearc s rspund la dou 0ntrebri fundamentale/ S#ine suntem noiP" "i S#are este natura universului 0n care trimP" A 9orld vie9 seeks to ans9er t9o fundamental Fuestions, ":ho are 9eP" and ":hat is the nature of the 7niverse in 9hich 9e liveP" Bspunsurile noastre la aceste 0ntrebri comanda calitatea "i caracteristicile rela@iilor noastre personale cu familia, cu prietenii "i cu anga3atorii1anga3a@ii. Privite la scar global, ele definesc o civilizatie. Cur ans9ers to these Fuestions dictate the Fualit+ and characteristics of our personal relationships 9ith famil+, friends and emplo+ers 1emplo+ees. :hen considered on a larger scale, the+ define societies.

Mituri) credi+te) *odele /re&ite de&'re realitate Ar trebui s nu mai fie o surpriz pentru nimeni faptul c apari@ia unei noi perspective asupra lumii pune sub semnul 0ntrebrii multe dintre lucrurile pe care societatea occidental le consider ca fiind adevrate/ 1)t should be of little surprise that the 9orld vie9 9hich is emerging calls into Fuestion man+ of the things :estern societ+ holds to be true/ MITU$ N!. 0 MGTH P0; U*a+itatea a ati+& 'u+ctul cul*i+a+t al de(,olt@rii &ale%8umanit+ has reached the pinnacle of its development. >ichael >urph+, cofondatorul Esalenului bazEndu.se pe studii de religie comparat, medicin, antropologie "i sport, a sus@inut ideea provocatoare c dezvoltarea uman include stadii mai avansate. Esalen co.founder >ichael >urph+, dra9ing upon comparative religious studies, medical science, anthropolog+, and sports, has made a provocative case that there are more advanced stages of human development. #End o persoan atinge acele niveluri avansate de maturitate spiritual, 0ncep s 0nfloreasc unele capacit@i e traordinare U de iubire, vitalitate, umanism, con"tientizare corporal, intui@ie, de percep@ie*direct,, de comunicare*telepatica, "i de voin@. As a person reaches these advanced levels of spiritual maturit+, e traordinar+ capacities begin to blossom . of love, vitalit+, personhood, bodil+ a9areness, intuition, perception, communication, and volition. Pri*ul 'a&/ recunoa"terea e isten@ei lor. #ei mai mul@i oameni nu recunosc[e istenta capacitatilor nemi3locite de cunoastere si de actiune(. Abia dup aceea pot fi aplicate diferite metode cu intentia deliberata [de a determina manifestarea lor(. Cir&t &te'/ to recognize the+ e ist. >ost people do not. Then, methods can be emplo+ed 9ith conscious intention. Nota; )nstitutul Esalen din !ig Gur, #alifornia, a fost fondat 0n -HW% de dou personalit@i vizionare, >ichael >urph+ "i Bichard Price. )nstitutul a fost conceput ca un centru educa@ional alternativ, dedicat e plorrii a ceea ce Aldous 8u le+ nume"te Spoten@ialul uman", capacit@ile umane nee plorate, aflate dincolo de imagina@ie. Esalenul a devenit repede cunoscut pentru 0mbinarea filozofiilor orientale cu cele occidentale, pentru atelierele sale de lucru didactic "i e perimental, pentru aflu ul constant de filosofi, psihologi, arti"ti "i gEnditori religio"i. Pe aici au trecut figuri de seam ale Snoii spiritualit@i", ca Nritz Perls, 0ntemeietorul gestaltterapiei, )da Bolf, cu terapia sa de rolfing, Boberto Assagioli, printele psihosintesei, Bollo >a+, #ari Bogers, Ale ander <o9en, #hristina "i Gtanislav ;rof. Alturi de ace"tia, au mai fost prezente personalit@i politice ca >. ;orbaciov, >ark Gatin "i cercettori ai noii fizici *Nrit3of #apra, ;ar+ Xukav,. <a cursurile organizate acolo [de psihologie transpersonal, psihologie buddhist, "amanism, hipnoz, +oga, intui@ie practic, gestaltterapie, metoda feldenkrais, rolfing "i #ursul miracolelor ( au participat anual intre ?.&&&.=.&&& de persoane4 este vorba. *2. red., MITU$ N!. 3;% MGTH P3 #u+te* co*'let &e'araEi u+ii de alEii) de +atur@ Bi de co&*o&% We are co*'letely &e'arate fro* each other) +ature) a+d the Qo&*o&. Acest mit al [separarii universului in( "celalalt.si. mine" a fost responsabil pentru rzboaie, pentru violarea si distrugerea planetei "i pentru toate formele "i manifestrile nedrepttii umane. This m+th of "other.than.me" has been responsible for 9ars, the rape of the planet, and all forms and e pressions of human in3ustice. <a urma urmei, care om cu mintea 0ntreag i.ar face vreun ru altuia, dac ar sim@i pe acea persoan ca pe o parte din el insusiP After all, 9ho in their right mind 9ould harm another if the+ e perienced that person as part of themselvesP

Gtanislav ;rof, 0n cercetrile sale despre strile modificate de con"tiin@, rezum acest lucru spunEnd c Sspiritul "i con"tiin@a fiecruia dintre noi, sunt 0n ultim instan@, echivalente cu ITot. #eea.#e.EsteJ, pentru c nu e ist grani@e absolute 0ntre corp1ego "i totalitatea e isten@ei". Gtan ;rof, in his research of nonordinar+ states of consciousness, summarizes b+ sa+ing "the ps+che and consciousness of each of us is, in the last anal+sis, commensurate 9ith "All.That.)s" because there are no absolute boundaries bet9een the bod+1ego and the totalit+ of e istence." Teoria doctorului <arr+ 5osse+ despre medicina Erei a treia, 0n care gEndurile, atitudinile "i inten@iile de a vindeca ale unei persoane pot influen@a fiziologia altei persoane este foarte bine sus@inut de cercetrile "tiin@ifice despre puterea de vindecare a rugciunii. *spre deosebire de medicina Erei a doua, 0n care dominant era medicina corp.minte,, 5r. <arr+ 5osse+Ls Era.Q medicine, 9here the thoughts, attitudes, and healing intentions of one individual can influence the ph+siolog+ of another person is ver+ 9ell supported b+ scientific studies into the healing po9er of pra+er. *in contrast to Era.%, prevailing mind.bod+ medicine, Acest lucru nu este posibil potrivit principiilor cunoscute ale fizicii "i dupa modul in care "tiin@a tradi@ional percepe realitatea. 2o9 this canLt happen according to the kno9n principles of ph+sics and 9orld vie9 of traditional science. Ti totu"i preponderen@a dovezilor sugereaz c este posibil. Det the preponderance of evidence suggests that indeed it does. MITU$ N!. 6; MGTH P6 $u*ea fi(ica e&te tot ce e9i&t@ %The 'hy&ical world i& all there i&. Niind legat de materie, "tiin@a tradi@ional presupune c orice lucru care nu poate fi msurat, testat 0n laborator sau investigat cu a3utorul celor cinci sim@uri sau al e tensiilor lor tehnologice pur "i simplu nu e ist. >aterialisticall+ bound, traditional science assumes that an+thing that cannot be measured, tested in a laborator+, or probed b+ the five senses or their technological e tensions simpl+ doesnLt e ist. S2u este real." #onsecin@a/ intreaga realitate a fost redus la realitatea fizic. )tLs "not real." The conseFuence/ all of realit+ has been collapsed into ph+sical realit+. 5imensiunile realitatii spirituale, sau cele pe care eu le.a" numi nonfizice, au fost alungate din cetate. Gpiritual, or 9hat ) 9ould call nonph+sical, dimensions of realit+ have been run out of to9n. Aceast pozi@ie vine 0n contradic@ie cu Sfilozofia peren", acel consens filosofic, care a parcurs epoci, religii, tradi@ii "i culturi, ce descriu dimensiuni diferite, dar continue ale realit@ii. This clashes 9ith the "perennial philosoph+," that philosophical consensus spanning ages, religions, traditions, and cultures, 9hich describes different but continuous dimensions of realit+. Acestea pornesc de la dimensiunea cea mai dens "i mai pu@in con"tient U pe care noi am numit.o Smaterie" U "i merg pEn la cea mai pu@in dens "i cea mai con"tient, pe care noi am numi.o dimensiunea spiritual. These run from the most dense and least conscious . 9hat 9eLd call "matter" . to the least dense and most conscious, 9hich 9eLd call spiritual. 5estul de interesant este faptul ca acest model e tins, multidimensional al realit@ii este sugerat de teoreticieni ai mecanicii cuantice, ca Aack Gcarfetti, care descrie cltoria supraluminic. Alte dimensiuni ale realit@ii sunt folosite pentru a e plica o calatorie care se produce cu o vitez mai mare decEt cea a luminii U limita ultim a vitezei[unui corp in universul vizibil(. )nterestingl+ enough, this e tended, multidimensional model of realit+ is suggested b+ Fuantum theorists such as Aack Gcarfetti 9ho describes superluminal travel. Cther dimensions of realit+ are used to e plain travel that occurs faster than the speed of light . the ultimate of speed limits. Gau s lum 0n considerare o'era le/e+darului fi(icia+ a,id Foh*) cu *odelul &@u *ultidi*e+&io+al al realit@Eii) i+ care a'are ordi+ea e9'licita 2fi(ic8 Bi ordi+ea i*'licit@ 2+o+fi(ic8 R ,edeti ; Nota MS. Cr consider the 9ork of the legendar+ ph+sicist, 5avid !ohm, 9ith his e plicate *ph+sical, and implicate *non.ph+sical, multidimensional model of realit+.

Nota M; >odelul lui 5avid !ohm al ordinii e plicite *desfasurate, "i al ordinii implicite *infasurate, e plica modul in care este realitatea *inclusiv multidimensionala,. )ntr.un univers holografic este adevarata afirmatia lui Thot/ " "#eea ce este 3os este asemenea cu ceea ce este sus" *Thot18ermes Trismegistus in Tablitele de Gmarald,. )n imaginea de mai 3os este vizibil cuplul de stari de infasurare si de desfasurare a universului care e plica trecerea de la faza de nemanifestare [starea potentiala4 faza localizata4 materie, realitatea fizica( la faza de manifestare [ cinetica, faza delocalizata/ energie, camp, realitatea nonfizica(. [vedeti articolul " U+i,er&ul Holo/rafic " de >irahorian pe/ http/11999.scribd.com1>)BA8CB)A2(

Aceasta nu doar o simpl teorie U E perimentul Aspect, care a avut loc 0n -HY% 0n Nran@a a demonstrat c dou particule cuantice care fuseser la un moment dat conectate, odat separate de distan@e considerabile, continuau s rmEn 0ntr.un fel conectate. This is no mere theor+ . the -HY% Aspect E periment in Nrance demonstrated, that t9o once.connected Fuantum particles separated b+ vast distances remained someho9 connected. 5ac una dintre particule suferea o transformare, atunci "i cealalt era afectata de o schimbare U instantaneu. )f one particle 9as changed, the other changed . instantl+. #ercettorii nu cunosc mecanica modului de producere a acestei cltorii supraluminice, de"i unii teoreticieni sugereaz c aceast cone iune se realizeaz prin intermediul unor Spor@i" ctre dimensiuni superioare. Gcientists donLt kno9 the mechanics of ho9 this faster.than.the.speed.of. light travel can happen, though some theorists suggest that this connection takes place via door9a+s into higher dimensions. Astfel, contrar celor care au 3urat credin@ paradigmelor tradi@ionale*dogmelor care comanda gEndirea stiintifica actuala ,, oameni cu influenta, cu o viziune de pionierat 0n "tiin@, cu care am vorbit, sunt de prere c fiinta umana nu a atins 0nc punctul ma im al dezvoltrii sale, c suntem mai degrab conecta@i, "i nu separa@i de toate formele de via@ "i c spectrul complet al con"tiin@ei 0nglobeaz atEt dimensiunea fizic, cEt "i o multitudine de dimensiuni nonfizice ale realit@ii. Go contrar+ to 9hat those 9ho pledge their allegiance to the traditional paradigm might think, the influential, pioneering individuals ) spoke 9ith felt that 9e have not reached the pinnacle of human development, 9e are connected, rather than separate, from all of life, and that the full spectrum of consciousness encompasses both ph+sical and a multitude of non ph+sical dimensions of realit+.

)n esen@, aceast nou perspectiv asupra realitatii 0nseamn s nu ne mai privim pe noi, pe ceilal@i "i intreaga viata doar prin ochii ego.ului nostru mrunt, pmEntesc, care trie"te 0n timp "i se na"te 0n timp. At core, this ne9 9orld vie9 involves seeing +ourself, others, and all of life, not through the e+es of our small, earthl+ self that lives in time and is born in time. #i mai curand prin ochii sufletului, ai Niin@ei, ai Ginelui nostru autentic. !ut rather through the e+es of the soul, our !eing, the True Gelf. 7nul cEte unul, oamenii fac saltul pe aceast orbit superioar. Cne b+ one, people are 3umping to this higher orbit. Prin cartea sa, "Puterea lui Acum", Eckhart Tolle 0"i ocup locul pe care 0l merit 0n acest grup special de mae"tri mondiali. :ith his book, The Po9er of 2o9, Eckhart Tolle rightfull+ takes his place among this special group of 9orld.class teachers. >esa3ul lui Eckhart este urmtorul/ problema umanit@ii este adEnc 0nrdcinat 0n mintea 0ns"i. EckhartLs message/ the problem of humanit+ is deepl+ rooted in the mind itself. Gau, mai curEnd, 0n identificarea noastr gre"it cu mintea. Cr rather, our misidentification 9ith mind. Nota M; problema umanit@ii este rezultatul modului defectuos in care ne utilizam constienta, ca urmare a identificarii cu mintea #on"tiin@a noastr labil, tendin@a de a alege calea minimei rezisten@e, fr a con"tientiza pe deplin momentul prezent, creeaz un gol. Cur drifting a9areness, our tendenc+ to take the path of least resistance b+ being less than full+ a9ake to the present moment, creates a void. )ar mintea condi@ionat de timp, care a fost construit pentru a fi un servitor util, compenseaz golul*lipsa constientei4 prezentei vazatorului, proclamEndu.se ea 0ns"i stpEn. And the time.bound mind, 9hich has been designed to be a useful servant, compensates b+ proclaiming itself master. #a un fluture ce zboar din floare 0n floare, mintea retrie"te e perien@e trecute sau, proiectEndu. "i propriul su film pe ecranul de televiziune [interior(, anticipeaz ceea ceea ce va urmaZ <ike a butterfl+ flittering from one flo9er to another, the mind engages past e periences or, pro3ecting its o9n made.for.television movie, anticipates 9hat is to come. 5oar rareori ne gasim in repaus 0n adEncimea oceanic a momentului de aici "i acum. Geldom do 9e find ourselves resting in the oceanic depth of the here and no9. Pentru c aici U 0n clipa de Acum U este locul in care noi descoperim adevratul Gine, care se afla in spatele corpului nostru fizic, al emo@iilor schimbtoare "i a min@ii guralive [care nu se mai opreste din vorbit( 1 Nor it is here . in the 2o9 . 9here 9e find our True Gelf, 9hich lies behind our ph+sical bod+, shifting emotions, and chattering mind. Nota M; practica tacerii*in skrt./ mouna, in afara si inlauntru usureaza desprinderea de minte si fi area in constienta )ncununarea gloriei dezvoltrii umane nu const in capacitatea noastr de a ra@iona "i de a gEndi, de"i aceasta este trstura care ne deosebe"te de animale. The cro9ning glor+ of human development rests not in our abilit+ to reason and think, though this is 9hat distinguishes us from animals. )ntelectul, ca "i instinctul, reprezint doar o achizitie de pe traseu. )ntellect, like instinct, is merel+ a point along the 9a+. 5estinul nostru ultim este s ne reconectm cu Niin@a noastr esen@ial "i s ne e primm din realitatea noastra e traordinar divin, 0n lumea obisnuita fizic, clip de clip. Cur ultimate destin+ is to re.connect 9ith our essential !eing and e press from our e traordinar+, divine realit+ in the ordinar+ ph+sical 9orld, moment b+ moment. 7"or de spus, insa sunt pu@ini cei care au atins fazele care urmeaza in dezvoltarea fiintei umaneZ Eas+ to sa+, +et rare are those 9ho have attained the further reaches of human development. 5in fericire, e ist ghizi "i profesori care s ne a3ute pe parcurs. Nortunatel+, there are guides and teachers to help us along the 9a+.

)n calitatea sa de profesor "i de ghid, formidabila putere a lui Eckhart nu st totusi 0n priceperea sa deosebit de a ne fermeca prin povestiri interesante, de a transforma abstractul in concret ori in a ne oferi o tehnic folositoare. As a teacher and guide, EckhartLs formidable po9er lies not in his adept abilit+ to delight us 9ith entertaining stories, make the abstract concrete, or provide useful techniFue. >ai curEnd, magia sa vine din e perien@a personal, a cuiva care "tie. Bather, his magic is seated in his personal e perience, as one 9ho kno9s. Prin urmare, e ist o putere 0n spatele cuvintelor sale, care poate fi 0ntElnit numai la cei mai mari mae"tri spirituali. As a result, there is a po9er behind his 9ords found onl+ in the most celebrated of spiritual teachers. Trind 0n profunzimea acestei Bealit@i Guperioare, Eckhart lumineaz cu trie o cale pentru cei care doresc s.l urmeze. !+ living from the depths of this ;reater Bealit+, Eckhart clears an energetic path9a+ for others to 3oin him. Gi ce se va intampla dac altii chiar 0l vor urmaP And 9hat if others doP #u siguranta ca lumea a"a cum o cunoa"tem noi azi se va schimba 0n bine. Gurel+ the 9orld as 9e kno9 it 9ould change for the better. )erarhiile valorice actuale vor deveni rm"i@e ale temerilor pieritoare care plutesc [ca fumul care este prins( si evacuat prin cosul vErte3ului Niin@ei insasi. $alues 9ould shift in the flotsam of vanishing fears that have been funneled a9a+ through the 9hirlpool of !eing itself. C nou civiliza@ie va lua fiin@. A ne9 civilization 9ould be born. $e@i 0ntreba. Sunde sunt dovezile e isten@ei acestei Bealit@i GuperioareP" ":hereLs the proof of this ;reater Bealit+P" +ou ask. 2u v pot oferi decEt o analogie/ un grup de oameni de "tiin@ se 0ntElnesc "i v prezint toate dovezile "tiin@ifice care atest c bananele sunt amare. ) offer onl+ an analog+/ A batter+ of scientists can get together and tell +ou about all the scientific proof for the fact that bananas are bitter. )ns tot ce trebuie s face@i este s gusta@i una, o singur dat, pentru a v da seama c mai e ist o intreaga alta realitate legata de banane. !ut all +ou have to do is taste one, once, to realize that there is this 9hole other aspect to bananas. )n final, dovada nu poate sa stea in argumente intelectuale, ci 0n a fi atins in vreun mod de divinul dinuntrul "i din afara noastr. 7ltimatel+, proof lies not in intellectual arguments, but in being touched in some 9a+ b+ the sacred 9ithin and 9ithout. Eckhart Tolle ne ofer cu pricepere aceast posibilitate. Eckhart Tolle masterfull+ opens us to that possibilit+. Bussell E. 5i#arlo *autorul cr@ii To9ards a 2e9 :orld $ie9/ #onversations at the <eading Edge Gpre un nou mod de a privi lumea/ conversa@ii la grani@a cunoa"terii, Erie, Penns+lvania, G7A ianuarie -HHY1 Bussell E. 5i#arlo Author, To9ards a 2e9 :orld $ie9/ #onversations at the <eading Edge Erie, Penns+lvania 7.G.A. Aanuar+ -HHY

INT!O UCE!E% INT!O UCTION Cu* a a'arut acea&ta carte= %The Ori/i+ Of Thi& Fook 2u.mi folose"te prea mult trecutul "i rareori m gEndesc la el4 cu toate acestea, a" vrea s v spun pe scurt cum am a3uns s fiu un 0nv@tor spiritual si cum a aparut aceasta carte. ) have little use for the past and rarel+ think about it4 ho9ever, ) 9ould briefl+ like to tell +ou ho9 ) came to be a spiritual teacher and ho9 this book came into e istence. PEn la vrsta de -Q ani, am trit 0ntr.o stare aproape continu de an ietate, 0ntrerupt de perioade de depresie suicidal. 7ntil m+ thirtieth +ear, ) lived in a state of almost continuous an iet+ interspersed 9ith periods of suicidal depression. Acum am sentimentul c vorbesc despre o via@ anterioar sau despre via@a altei persoane. )t feels no9 as if ) am talking about some past lifetime or somebod+ elseLs life. )ntr.o noapte, la pu@in timp dup ce 0mplinisem %H de ani, m.am trezit spre diminea@a cuprins de un sentiment de total groaz. Cne night not long after m+ t9ent+.ninth birthda+, ) 9oke up in the earl+ hours 9ith a feeling of absolute dread. > mai trezisem de nenumrate ori 0nainte cu acest sentiment, dar de data asta era mai intens ca niciodat. ) had 9oken up 9ith such a feeling man+ times before, but this time it 9as more intense than it had ever been. <ini"tea nop@ii, contururile vagi ale mobilei din camera 0ntunecat, zgomotul 0ndeprtat al trenului, care trecea pe lng casa mea [.totul prea atEt de strin, de ostil "i atat de lipsit de orice sens, 0ncEt mi.a produs o sil profund fa@ de lume. The silence of the night, the vague outlines of the furniture in the dark room, the distant noise of a passing train . ever+thing felt so alien, so hostile, and so utterl+ meaningless that it created in me a deep loathing of the 9orld. #el mai dezgusttor lucru dintre toate era totu"i, propria mea e isten@. The most loathsome thing of all, ho9ever, 9as m+ o9n e istence. #e rost sa continui s triesc cu aceast povar de suferintaP :hat 9as the point in continuing to live 9ith this burden of miser+P #e rost avea s continui aceast lupt permanent P :h+ carr+ on 9ith this continuous struggleP Gim@eam cum o profund dorin@ de autodistrugere, de none isten@, devenise acum mult mai puternic decEt dorin@a instinctiv de a continua s triesc. ) could feel that a deep longing for annihilation, for none istence, 9as no9 becoming much stronger than the instinctive desire to continue to live. SEu nu mai puteam trai cu mine 0nsumi in continuare\. ") cannot live 9ith m+self an+ longer." Acesta era gEndul care contiunua s se repete singur 0n mintea mea. This 9as the thought that kept repeating itself in m+ mind. Apoi, dintr.o dat, am devenit con"tient ciud@enia acestui gand. Then suddenl+ ) became a9are of 9hat a peculiar thought it 9as. S#u+t eu o fii+E@ &au dou@= ]Am ) one or t9oP 5ac nu m mai pot suporta pe mine 0nsumi, atunci trebuie s e iste dou fiin@e 0n mine/ IeuJ "i Isinele.mine 0nsumiJ, cu care IeuJ nu mai pot tri. )f ) cannot live 9ith m+self, there must be t9o of me/ the ])L and the ]selfL that ])L cannot live 9ith. SPoate c", m.am gEndit eu, Snumai unul dintre ele este real." ">a+be," ) thought, "onl+ one of them is real." Am fost atEt de uimit de aceast stranie descoperire, 0ncEt mintea mea s.a oprit 0n loc. ) 9as so stunned b+ this strange realization that m+ mind stopped.

Eram perfect con"tient, dar nu mai aveam gEnduri. ) 9as full+ conscious, but there 9ere no more thoughts. Apoi m.am sim@it atras 0n ceea ce semna cu un vErte3 de energie. Then ) felt dra9n into 9hat seemed like a vorte of energ+. <a 0nceput a fost o mi"care lent, care apoi s.a accelerat. )t 9as a slo9 movement at first and then accelerated. Am fost cuprins de o fric intens, "i corpul meu a 0nceput s tremure. ) 9as gripped b+ an intense fear, and m+ bod+ started to shake. Am auzit cuvintele Snu te 0mpotrivi", ca "i cum ar fi venit de undeva din pieptul meu. ) heard the 9ords "resist nothing," as if spoken inside m+ chest. Gim@eam c sunt tras 0ntr.un gol. ) could feel m+self being sucked into a void. > sim@eam ca "i cum golul se afla mai degrab 0n mine decEt 0n afara mea. )t felt as if the void 9as inside m+self rather than outside. 5intr.o dat, nu a mai e istat nici urm de fric "i m.am lsat s alunec 0n acel gol. Guddenl+, there 9as no more fear, and ) let m+self fall into that void. 2u 0mi amintesc ce s.a 0ntEmplat dup aceea. ) have no recollection of 9hat happened after that. Am fost trezit de ciripitul unei psri din fa@a geamului meu. ) 9as a9akened b+ the chirping of a bird outside the 9indo9. Nu *ai au(i&e* +iciodata 'A+@ atu+ci u+ aBa &u+et. ) had never heard such a sound before. Aveam 0nc ochii 0nchi"i "i am avut imaginea unui diamant pre@ios. 5a, dac un diamant ar putea scoate un sunet, a"a ar suna. Am deschis ochii. Primele raze ale soarelui treceau prin draperii. Nr s m gEndesc, am sim@it, am "tiut c este infinit mai mult lumin decEt ne dm noi seama. Acea lumin blEnd filtrat de draperii era iubirea 0ns"i. Cchii mi s.au umplut de lacrimi. >.am ridicat "i m.am plimbat prin camer. >+ e+es 9ere still closed, and ) sa9 the image of a precious diamond. Des, if a diamond could make a sound, this is 9hat it 9ould be like. ) opened m+ e+es. The first light of da9n 9as filtering through the curtains. :ithout an+ thought, ) felt, ) kne9, that there is infinitel+ more to light than 9e realize. That soft luminosit+ filtering through the curtains 9as love itself. Tears came into m+ e+es. ) got up and 9alked around the room. A* recu+o&cut ca*era Bi *i-a* dat &ea*a c@ +iciodat@ +u o ,@(u&e* cu ade,@rat 'A+@ atu+ci. Totul era proaspt "i pur, ca "i cum tocmai ar fi fost creat. Am luat 0n mEini diferite lucruri, un creion, o sticl goal, minunEndu.m de frumuse@ea "i via@a care izvorau din ele. ) recognized the room, and +et ) kne9 that ) had never trul+ seen it before. Ever+thing 9as fresh and pristine, as if it had 3ust come into e istence. ) picked up things, a pencil, an empt+ bottle, marveling at the beaut+ and aliveness of it all. )n ziua aceea m.am plimbat prin ora" cuprins de o uimire profund fa@ de miracolul vie@ii pe PmEnt, ca Bi cu* toc*ai aB fi ,e+it 'e lu*e. That da+ ) 9alked around the cit+ in utter amazement at the miracle of life on earth, as if ) had 3ust been born into this 9orld. )n urmtoarele cinci luni, a* tr@it 1+tr-o &tare de 'ace Bi fericire 'rofu+de Bi +e1+treru'te. 5up aceea, ea s.a diminuat 0ntrucEtva 0n intensitate sau poate c a"a mi s.a prut mie, pentru c a devenit starea mea natural. Puteam s func@ionez normal 0n lume, de"i mi.am dat seama c, orice a" fi fcut, nu a" mai fi putut aduga nimic la ceea ce aveam de3a. Nor the ne t five months, ) lived in a state of uninterrupted deep peace and bliss. After that, it diminished some9hat in intensit+, or perhaps it 3ust seemed to because it became m+ natural state. ) could still function in the 9orld, although ) realized that nothing ) ever did could possibl+ add an+thing to 9hat ) alread+ had. Ttiam, desigur, c mi se 0ntEmplase un lucru e trem de important, dar nu 0l 0n@elegeam complet. Abia peste cE@iva ani, dup ce am citit te te de spiritualitate "i am petrecut mai mult timp cu o serie de mae"tri spirituali, am realizat c toEi c@utau ceea ce *ie *i &e 1+tA*'la&e deTa.

) kne9, of course, that something profoundl+ significant had happened to me, but ) didnLt understand it at all. )t 9asnLt until several +ears later, after ) had read spiritual te ts and spent time 9ith spiritual teachers, that ) realized that 9hat ever+bod+ 9as looking for had alread+ happened to me.

A* 1+Eele& fa'tul c@ 're&iu+ea i+te+&@ a &uferi+Eei di+ +oa'tea aceea trebuie &@ fi forEat co+Btii+Ea *ea &@ &e retra/@ di+ ide+tificarea cu eul +efericit Bi e9tre* de a+9io&) care e&te) 1+ ulti*@ i+&ta+E@) o ficEiu+e a *i+Eii. ) understood that the intense pressure of suffering that night must have forced m+ consciousness to 9ithdra9 from its identification 9ith the unhapp+ and deepl+ fearful self, 9hich is ultimatel+ a fiction of the mind. Aceast retragere trebuie s fi fost atEt de complet, 0ncEt acel ego fals, plin de suferin@, s.a dezumflat imediat, ca atunci cEnd scoatem un dop dintr.o 3ucrie gonflabil. This 9ithdra9al must have been so complete that this false, suffering self immediatel+ collapsed, 3ust as if a plug had been pulled out of an inflatable to+. Ceea ce a r@*a& a fo&t ade,@rata *ea +atura de e9i&te+E@ co+ti+u@; Eu #u+t2Nota M; a&*ita8 co+Btii+Ea 1+ &tarea ei cea *ai 'ur@) 1+ai+te de ide+tificarea cu for*a. :hat 9as left then 9as m+ true nature as the ever.present ) am/ consciousness in its pure state prior to identification 9ith form. Mai tAr(iu a* 1+,@Eat &@ *@ cufu+d 1+ acea lu*e i+terioar@ ate*'oral@ Bi f@r@ de *oarte) 'e care o 'erce'u&e* i+iEial ca 'e u+ /ol) Bi &@ r@*A+ co*'let co+Btie+t. <ater ) also learned to go into that inner timeless and deathless realm that ) had originall+ perceived as a void and remain full+ conscious. Am trecut prin stri de o indescriptibil fericire "i sfin@enie, fa@ de care chiar "i e perien@a ini@ial pe care tocmai am descris.o ple"te. A venit un moment cEnd, pentru o vreme, am rmas fr nimic 0n plan fizic. ) d9elt in states of such indescribable bliss and sacredness that even the original e perience ) 3ust described pales in comparison. A time came 9hen, for a 9hile, ) 9as left 9ith nothing on the ph+sical plane. 2u aveam rela@ii sociale, cas, loc de munc, identitate social definit. Am petrecut aproape doi ani stEnd 0n parc pe bnci, 0n be@ia celei mai intense fericiri. ) had no relationships, no 3ob, no home, no sociall+ defined identit+. ) spent almost t9o +ears sitting on park benches in a state of the most intense 3o+. 5ar chiar "i cele mai frumoase e perien@e vin "i pleac. !ut even the most beautiful e periences come and go. Probabil c fundamental, prin compara@ie cu orice alta e perien@, este senzatia unui curent subteran de 'ace) care +u *-a *ai '@r@&it de atu+ci. >ore fundamental, perhaps, than an+ e perience is the undercurrent of peace that has never left me since then. 7neori este foarte puternic, aproape palpabil, 0ncEt 0l pot sim@i "i al@ii. Gometimes it is ver+ strong, almost palpable, and others can feel it too. Alteori este undeva 0n fundal, ca o melodie 0ndeprtat. At other times, it is some9here in the background, like a distant melod+. >ai tErziu, oamenii veneau din cEnd 0n cEnd la mine "i 0mi spuneau/ S$reau "i eu ceea ce ai tu. Po@i s.mi dai "i mie sau s.mi ar@i cum s.l ob@in "i euP" )ar eu rspundeam/ UAi deTa ace&t lucru. ar +u -l 'oEi &i*Ei 'e+tru c@ *i+tea ta face 'rea *ult (/o*ot". Acest rspuns s.a transformat mai tErziu 0n cartea pe care o @ine@i 0n mEn. I+ai+te &@-*i dau &ea*a) a,ea* di+ +ou o ide+titate e9terioar@. e,e+i&e* u+ 1+,@E@tor &'iritual. <ater, people 9ould occasionall+ come up to me and sa+/ ") 9ant 9hat +ou have. #an +ou give it to me, or sho9 me ho9 to get itP"

And ) 9ould sa+/ "Dou have it alread+. Dou 3ust canLt feel it because +our mind is malting too much noise." That ans9er later gre9 into the book that +ou are holding in +our hands. Ade,@rul care &e afla i+lau+trul tau %The Truth That I& Withi+ Gou Aceast carte reprezint esen@a activit@ii mele, atEt cEt poate fi ea e primat 0n cuvinte, cu indivizi "i grupuri mici de cautatori interesati de trezire spiritual, din Europa "i America de 2ord. #u o profund afec@iune "i apreciere a" vrea s le mul@umesc acelor fiin@e e cep@ionale pentru cura3ul "i disponibilitatea lor interioar de a 0mbr@i"a schimbarea interioara, pentru 0ntrebrile lor provocatoare "i dorin@a lor de a asculta. This book represents the essence of m+ 9ork, as far as it can be conve+ed in 9ords, 9ith individuals and small groups of spiritual seekers during the past ten +ears, in Europe and in 2orth America. )n deep love and appreciation, ) 9ould like to thank those e ceptional people for their courage, their 9illingness to e*brace i++er cha+/e, their challenging Fuestions, and their readiness to listen. Aceast carte nu ar fi aprut fr ei. Ace"ti oameni apar@in unei minorit@i norocoase de pionieri spirituali/ oameni care a3ung la un punct 0n care devin capabili s rup tiparele mentale colective mo"tenite, tipare care i.au @inut dintotdeauna pe oameni lega@i de suferin@. This book 9ould not have come into e istence 9ithout them. The+ belong to 9hat is as +et a small but fortunatel+ gro9ing minorit+ of spiritual pioneers/ people 9ho are reaching a point 9here the+ become capable of breaking out of inherited collective mind.patterns that have kept humans in bondage to suffering for eons. #red c aceast carte 0"i va gsi drumul ctre aceia care sunt pregti@i pentru o transformare interioar radical "i asfel va ac@iona ca un catalizator pt aceasta. ) trust that this book 9ill find its 9a+ to those 9ho are read+ for such radical inner transformation and so act as a catal+st for it. Gper de asemenea ca va a3unge la mul@i al@ii, care vor considera con@inutul ei demn de luat 0n seam, chiar dac nu vor fi pregatiti, s 0l triasc sau s 0l pun 0n practic 0n totalitate. ) also hope that it 9ill reach man+ others 9ho 9ill find its content 9orth+ of consideration, although the+ ma+ not be read+ to full+ live or practice it.. E&te 'o&ibil ca) *ai tAr(iu) &@*A+Ea 'la+tat@ la citirea ace&tei c@rEi &@ fu(io+e(e cu &@*A+Ea ilu*i+@rii 'e care fiecare fii+E@ u*a+@ o 'oart@ 1+ &i+e Bi &@ /er*i+e(e bru&c) de,e+i+d ,ie i+lau+trul lor. )t is possible that at a later time, the seed that 9as so9n 9hen reading this book 9ill merge 9ith the seed of enlightenment that each human being carries 9ithin, and suddenl+ that seed 9ill sprout and come alive 9ithin them\. #artea 0n forma ei actual a luat na"tere 0n urma 0ntrebrilor spontane puse de diferite persoane la seminare, ore de medita@ie "i "edin@e de consiliere individual "i din acest motiv am pstrat formatul 0ntrebare.rspuns. The book in its present form originated, often spontaneousl+, in response to Fuestions asked b+ individuals in seminars, meditation classes and private counseling sessions, and so ) have kept the Fuestion and ans9er format. <a aceste ore "i seminare am 0nv@at "i am primit la fel de mult ca "i cei care mi.au pus 0ntrebrile. ) learned and received as much in those classes and sessions as the Fuestioners. 7nele 0ntrebri "i rspunsuri le.am preluat aproape cuvEnt cu cuvEnt. Gome of the Fuestions and ans9ers ) 9rote do9n almost verbatim. Altele sunt mai generale, 0n sensul c am combinat anumite tipuri de 0ntrebri cu care m.am 0ntElnit frecvent 0ntr.una singur "i am e tras esen@a din mai multe rspunsuri, pentru a forma un rspuns general. Cthers are generic, 9hich is to sa+ ) combined certain t+pes ofL Fuestions that 9ere freFuentl+ asked into one, and e tracted the essence from different ans9ers to form one generic ans9er.

7neori, 0n timp ce scriam, 0mi venea 0n minte un rspuns cu totul nou, mai profund sau mai intuitiv decEt tot ceea ce spusesem pEn atunci. Gometimes, in the process of 9riting, an entirel+ ne9 ans9er came that 9as more profound or insightful than an+thing ) had ever uttered. 7nele 0ntrebri au venit de la redactorul meu, care i mi.a cerut e plica@ii suplimentare 0n anumite locuri.Gome additional Fuestions 9ere asked b+ the editor so as to provide further clarification of certain points. $e@i descoperi c, de la prima pEn la ultima pagin, dialogul alterneaz continuu 0ntre dou niveluri diferite. Dou 9ill find that from the first to the last page, the dialogues continuousl+ alternate bet9een t9o different levels. <a un nivel, v atrag aten@ia asupra aspectelor false. $ vorbesc despre natura incon"tientului uman "i despre disfunc@iile sale, cum ar fi cel mai des 0ntElnite manifestari comportamentale, de la conflictele din rela@iile personale pEn la rzboaiele dintre triburi sau na@iuni. Cn one level, ) dra9 +our attention to 9hat is false in +ou. ) speak of the nature of human unconsciousness and d+sfunction as 9ell as its most common behavioral manifestations, from conflict in relationships to 9arfare bet9een tribes or nations.

Aceste informa@ii sunt vitale, pentru c, dac nu 0nv@a@i s recunoa"te@i falsul drept fals U ca un lucru strin de dvs. U nu va putea s apar nici o transformare de durat "i ve@i sfEr"i 0ntotdeauna fiind tra"i 0napoi 0n iluzie sau 0ntr.o anumit form de suferinta ori durere. Guch kno9ledge is vital, for unless +ou learn to recognize the false as false ..as not +ou.. there can be no lasting transformation, and +ou 9ould al9a+s end up being dra9n back into illusion and into some form of pain. <a acest nivel, v art "i cum s nu face@i din ceea ce este fals 0n dvs. un Gine si intr.o problem personal, pentru c tocmai acesta este modul 0n care se perpetueaz chiar falsul . Cn this level, ) also sho9 +ou ho9 not to make that 9hich is false in +ou into a self and into a personal problem, for that is ho9 the false perpetuates itself. <a un alt nivel, v voi vorbi despre o transformare profund a con"tiin@ei umane . nu ca pe o posibilitate in viitorul 0ndeprtat, ci ca pe ceva accesibil acum, chiar 0n acest moment . indiferent cine sunte@i "i unde v afla@i. Cn another level, ) speak of a profound transformation of human consciousness . not as a distant future possibilit+, but available no9 . no matter 9ho or 9here +ou are. $ voi arta cum s v elibera@i din sclavia fata de minte pt a intra 0n aceast stare de iluminare a con"tiin@ei ci cum s o mentine@i 0n via@a de zi cu zi. Dou are sho9n ho9 to free +ourself from enslavement to the mind, enter into this enlightened state of consciousness and sustain it in ever+da+ life. <a acest nivel al cartii , cuvintele nu urmresc 0ntotdeauna comunicarea de informa@ii, ci adesea sunt menite de a v aduce 0n timp ce citi@i 0n aceast nou stare de con"tiin@. Cn this level of the book, the 9ords are not al9a+s concerned 9ith information, but often designed to dra9 +ou into this ne9 consciousness as +ou read. )n mod repetat, voi 0ncerca s v iau cu mine 0n aceast stare atemporal de prezen@ con"tient intens 0n Acum, 0n clipa prezent, pentru a v oferi ceva din gustul iluminarii. Again and again, ) endeavor to take +ou 9ith me into that timeless state of intense conscious presence in the 2o9, so as to give +ou a taste of enlightenment.

PEn cEnd ve@i reu"i s tri@i e perimental lucrurile despre care v vorbesc, s.ar putea ca aceste pasa3e s vi se par 0ntru cEtva repetitive. 7ntil +ou are able to e perience 9hat ) speak of, +ou ma+ find those passages some9hat repetitive. Totu"i, imediat ce ve@i reu"i acest lucru, cred c v ve@i da seama c ele con@in o mare putere spiritual "i pot deveni pentru dvs. cele mai plcute pr@i ale cr@ii. As soon as +ou do, ho9ever, ) believe +ou 9ill realize that the+ contain a great deal of spiritual po9er, and the+ ma+ become for +ou the most re9arding parts of the book. >ai mult, deoarece fiecare fiinta umana poart 0nlauntrul sau smEn@a iluminrii, de multe ori m voi adresa cu+o&c@torului*vedeti 2ota, din dvs. care locuieste 0n spatele celui care gEndeste din sinea dvs., sinelui mai profund, care recunoa"te imediat adevrul spiritual, rezoneaz cu el "i prime"te putere de la acesta. >oreover, since ever+ person carries the seed of enlightenment 9ithin, ) often address m+self to the k+ower* see the 2ote belo9, in +ou 9ho d9ells behind the thinker, the deeper self that immediatel+ recognizes spiritual truth, resonates 9ith it, and gains strength from it. Nota% Note; Eckhart Tolle foloseste cuvantul "cunosctorul " pt. termenul "dra&htuh" consacrat in lb.sanskrita si care inseamna/ "vazatorul4 Ginele4 sufletul4 martorul4 seer, soul, 9itness, Atman, Gelf" de la radacina1from the root; "dr&h") care inseamna1 9hich means/ "a ,edea< to &ee",

Gimbolul pentru pauz [G^(, care apare dup anumite pasa3e este o sugestie c dvs ati putea sa doriti s v opri@i din lectur un moment, s plon3ati in neclintire*lini"te,, "i s sim@i@i, "i s tri@i e perien@a adevrului care tocmai a fost e primat. The pause s+mbol ^ after certain passages is a suggestion that +ou ma+ 9ant to stop reading for a moment, become still, and feel and e perience the truth of 9hat has 3ust been said. Puteti sa va opriti "i 0n alte locuri din te t , acolo unde sim@i@i spontan "i firesc sa faceti acest lucru *de a plon3a in neclintirea prezentei constiente,. There ma+ be other places in the te t 9here +ou 9ill do this naturall+ and spontaneousl+.

Pe masura ce ve@i 0ncepe s citi@i aceast carte, semnificatia [ pe care o dau( anumitor cuvinte, cum ar fi "Niin@" sau "prezen@*constienta,", nu v va fi complet clar. 5oar continuati sa citi@i mai departe. As +ou begin reading the book, the meaning of certain 9ords, such as "!eing" or "presence," ma+ not be entirel+ clear to +ou at first. Aust read on. Pe masura ce citi@i vor apare ocazional 0n minte )ntrebrile sau obiec@ii. Ruestions or ob3ections ma+ occasionall+ come into +our mind as +ou read. Ele vor primi poate un rspuns mai tErziu , 0ntr.un paragraf ulterior din carte, sau poate c se vor dovedi lipsite de importan@, atunci cEnd ve@i ptrunde mai adEnc 0n aceast 0nv@tur U "i 0nlauntrul dvs. The+ 9ill probabl+ be ans9ered later in the book, or the+ ma+ turn out to be irrelevant as +ou go more deepl+ into the teaching . and into +ourself. 2u citi@i doar cu mintea. 5onLt read 9ith the mind onl+. Cbserva@i dac nu sim@i@i vreo "reac@ie de rspuns" 0n timp ce citi@i sau o senzatie de recunoa"tere din profunzimea dinluntrul dvs. :atch out for an+ "feeling response" as +ou read and a sense of recognition from deep 9ithin. 2u pot sa v spun niciun adevr spiritual pe care s nu.l cunoa"te@i de3a 0n adEncul sufletului*in profunzimea dinluntrul dvs., ) cannot tell +ou an+ spiritual truth that deep 9ithin +ou donLt kno9 alread+.

Tot ce pot face este s v amintesc ceea ce a@i uitat 1All ) can do is remind +ou of 9hat +ou have forgotten. #unoa"terea vie, strveche "i totu"i mereu nou, este atunci*intr.un asemenea moment,, activat "i eliberat dinlauntrul fiecarei celule a corpului dvs.1<iving kno9ledge, ancient and +et ever ne9, is then activated and released from 9ithin ever+ cell of +our bod+. >intea vrea mereu s clasifice "i s compare, dar aceast carte va actiona mai mult pt. dvs. dac nu ve@i 0ncerca s compara@i termenii folosi@i aici cu cei 0ntElni@i 0n alte lucrri4 in mod contrar, probabil c ve@i a3unge la o stare de confuzie. The mind al9a+s 9ants to categorize and compare, but this book 9ill 9ork better for +ou if +ou do not attempt to compare its terminolog+ 9ith that of other teachings4 other9ise, +ou 9ill probabl+ become confused. Eu folosesc cuvinte ca Sminte", Sfericire", "i Scon"tiin@" 0n moduri care nu corespund neaprat altor abordri. 2u v lasa@i atasa@i de vreun cuvant. Ele sunt doar trepte pe care pasim, care sunt lsate 0n urm cEt mai repede posibil. ) use 9ords such as "mind," "happiness," and "consciousness" in 9a+s that do not necessaril+ correlate 9ith other teachings. 5onLt get attached to an+ 9ords. The+ are onl+ stepping stones, to be left behind as Fuickl+ as possible. #End citez ocazional cuvintele lui )isus sau ale lui !uddha din #ursul miracolelor sau din alte lucrri, nu o fac pentru a compara, ci pentru a v atrage aten@ia c 0n esen@ e ist "i a e istat 0ntotdeauna doar o singura invatatur spiritual, de"i aceasta vine sub multe infatisari sau forme. :hen ) occasionall+ Fuote the 9ords of Aesus or the !uddha, from A #ourse in >iracles or from other teachings, ) do so not in order to compare, but to dra9 +our attention to the fact that in essence there is and al9a+s has been onl+ one spiritual teaching, although it comes in man+ forms. 7nele dintre aceste forme, cum este cazul religiilor antice, s.au supraincarcat cu atEt de multe elemente strine, 0ncEt esen@a lor spiritual a fost aproape 0n 0ntregime acoperit de acestea. Gome of these forms, such as the ancient religions, have become so overlaid 9ith e traneous matter that their spiritual essence has become almost completel+ obscured b+ it. 5e aceea, 0n mare msur, semnificatia lor profund nu mai este recunoscut "i puterea lor de transformare s.a pierdut. To a large e tent, therefore, their deeper meaning is no longer recognized and their transformative po9er lost. #itez din vechile religii sau din alte 0nv@turi pentru a v revela 0n@elesul lor adEnc "i pentru a restaura astfel puterea lor de transformare, mai ales pentru cititorii care apar@in acestor orientri religioase. Eu le spun/ nu este nevoie s cuta@i adevrul 0n alt parte. :hen ) Fuote from the ancient religions or other teachings, it is to reveal their deeper meaning and thereb+ restore their transformative po9er . particularl+ for those readers 9ho are follo9ers of these religions or teachings. ) sa+ to them/ there is no need to go else9here for the truth. <sa@i.m s v art cum s a3unge@i la un nivel mai profund *inlauntrul dvs, in ceea ce de3a ave@i. <et me sho9 +ou ho9 to go more deepl+ into 9hat +ou alread+ have. #u toate acestea, in ma3oritatea cazurilor, m.am strduit s folosesc o terminologie cEt se poate de neutr pentru ca aceasta s poat a3unge la o gama cEt mai mare de fiin@e umane*care au specializari si limba3e diferite,. >ostl+, ho9ever, ) have endeavored to use terminolog+ that is as neutral as possible in order to reach a 9ide range of people.

#artea de fa@ poate fi vazuta ca o reformulare adecvat pentru epoca noastr a unicei 0nv@turi spirituale eterne, ce se afla la temelia tuturor religiilor. This book can be seen as a restatement for our time of that one timeless spiritual teaching, the essence of all religions. Ele nu deriv din surse e terne, ci din singurul )zvor autentic dinlauntrul nostru, asa ca nu contine nici o teorie sau specula@ie.1 )t is not derived from e ternal sources, but from the one true Gource 9ithin, so it contains no theor+ or speculation. $orbesc din e perien@a launtrica, "i, dac uneori devin prea categoric, fac aceasta pentru a trece de straturile dure ale rezisten@ei mentale "i pentru a a3unge la acel loc din interiorul dvs. 0n care dvs. de3a cunoa"te@i, la fel de bine ca "i mine, "i 0n care adevrul este recunoscut atunci cEnd este auzit. ) speak from inner e perience, and if at times ) speak forcefull+, it is to cut through heav+ la+ers of mental resistance and to reach that place 9ithin +ou 9here +ou alread+ kno9, 3ust as ) kno9, and 9here the truth is recognized 9hen it is heard.

)n acele momente apare un sentiment de e altare "i de intens trire*a faptului de a fi viu,, ca "i cum ceva dinlauntrul dvs. ar spune/ S5a, Eu "tiu c aceasta este adevrat". There is then a feeling of e altation and heightened aliveness, as something 9ithin +ou sa+s/ "Des. ) kno9 this is true."

Ca'itolul 0 0. NU #UNTEHI 2TOTUNA CU MINTEA8 UMNEADOA#T!I %GOU A!E NOT GOU! MIN 0.0. Cel *ai *are ob&tacol 1+ calea ilu*i+@rii %The Greate&t Ob&tacle to E+li/hte+*e+t 0.0.0. Ilu*i+area - ce e&te acea&ta= % E+li/hte+*e+t - what i& that= 7n cer"etor sttea la marginea unui drum de mai bine de Q& de ani. )ntr.o zi, trecu pe acolo un strin. STe 0nduri s.mi dai un banP", murmur mecanic cer"etorul, 0ntinzEndu.i vechea lui "apc de baseball. S2u am nimic s.@i dau", spuse strinul. Apoi acesta l.a 0ntrebat/ S5ar pe ce e"ti a"ezatP" S Pe nimic", rspunse cer"etorul. SE doar o cutie veche. Am stat pe ea de cEnd m "tiu." STe.ai uitat vreodat 0nuntruP", 0ntreb strinul. S2u", rspunse cer"etorul. S#e rost areP 2u e nimic 0n ea." S7it.te 0nuntru", insist strinul. #er"etorul reu"i s ridice pu@in capacul. 7imit, nevenindu.i s cread, socat, vzu c toat cutia era plin cu aur. A beggar had been sitting b+ the side of a road for over thirt+ +ears. Cne da+ a stranger 9alked b+. "Gpare some changeP" mumbled the beggar, mechanicall+ holding out his old baseball cap. ") have nothing to give +ou," said the stranger. Then he asked/ ":hatLs that +ou are sitting onP" "2othing," replied the beggar. "Aust an old bo . ) have been sitting on it for as long as ) can remember." "Ever looked insideP" asked the stranger. "2o," said the beggar. ":hatLs the pointP ThereLs nothing in there." "8ave a look inside," insisted the stranger. The beggar managed to pr+ open the lid. :ith astonishment, disbelief, and elation, he sa9 that the bo 9as filled 9ith gold. Eu sunt acel strin care nu are nimic s v dea "i care v spune s v uita@i 0nuntru. ) am that stranger 9ho has nothing to give +ou and 9ho is telling +ou to look inside. 2u 0n interiorul vreunei cutii, ca 0n parabol, ci undeva mai aproape/ 0n interiorul dvs. 2ot inside an+ bo , as in the parable, but some9here even closer/ inside +ourself. S5ar eu nu sunt un cer"etor" U mi se pare c v aud spunand. "!ut ) am not a beggar," ) can hear +ou sa+.

#ei care nu "i.au descoperit adevrata lor bog@ie, care este strlucitoarea fericire a Niin@ei "i sentimentul profund "i indestructibil de impacare* si de implinire care vine odat cu aceasta descoperire,, sunt cer"etori, chiar dac de@in cele mai mari bog@ii materiale. Those 9ho have not found their true 9ealth, 9hich is the radiant 3o+ of !eing and the deep, unshakable peace that comes 9ith it, are beggars, even if the+ have great material 9ealth. Niindca ei caut 0n afara frEme de plcere sau de satisfac@ie, de confirmare sau recunoa"tere, de siguran@ sau de iubire, in timp ce inlauntrul lor se afla o comoar care nu numai ca include toate aceste lucruri, ci este infinit mai bogat decEt orice le.ar putea oferi lumea. The+ are looking outside for scraps of pleasure or fulfillment, for validation, securit+, or love, 9hile the+ have a treasure 9ithin that not onl+ includes all those things but is infinitel+ greater than an+thing the 9orld can offer. #uvEntul Siluminare" evoc ideea unei realizri supraomene"ti, iar sinele fals*micul eu4 egoul, vrea s perpetueze aceast idee, dar aceasta este pur "i simplu starea dvs. natural, de trire a identit@ii cu Niin@a. The 9ord enlightenment con3ures up the idea of some super.human accomplishment, and the ego likes to keep it that 9a+, but it is simpl+ +our natural state of felt oneness 9ith !eing. Este o stare de conectare la ceva incomensurabil "i indestructibil, la ceva care, aproape parado al, sunte@i 0n esen@ dvs., dar care, cu toate acestea, v dep"e"te cu mult. )t is a state of connectedness 9ith something immeasurable and indestructible, something that, almost parado icall+, is essentiall+ +ou and +et is much greater than +ou. Aceasta inseamn a va descoperi adevarata dvs. natura, de dincolo de nume "i de forma *0nf@i"are,1 )t is finding +our true nature be+ond name and form. )ncapacitatea de a sim@i aceast stare de conectare [cu tot ce e ista( d na"tere iluziei separrii U separare de propria persoan "i de lumea care v 0ncon3oar. The inabilit+ to feel this connectedness gives rise to the illusion of separation, from +ourself and from the 9orld around +ou. Atunci v percepe@i, con"tient sau incon"tient, ca pe un fragment izolat. )a nastere frica, iar conflictul interior si in afara devine regul *norma,. Dou then perceive +ourself, consciousl+ or unconsciousl+, as an isolated fragment. Near arises, and conflict 9ithin and 9ithout becomes the norm. )ubesc definirea simpl pe care !uddha o dat.o iluminrii, drept / SsfEr"itul suferin@ei". ) love the !uddhaLs simple definition of enlightenment as "the end of suffering." 2u este nimic supraomenesc 0n ea, nu.i a"aP There is nothing superhuman in that, is thereP 5esigur, ca defini@ie, este incomplet. 2e spune doar ce nu este iluminarea/ nu este suferin@. Cf course, as a definition, it is incomplete. )t onl+ tells +ou 9hat enlightenment is not/ no suffering. 5ar ce rmEne atunci cEnd nu mai e ist suferin@P !uddha pstreaz tcerea asupra acestui subiect, iar tcerea lui 0nseamn c acest lucru trebuie descoperit pe cont propriu. !ut 9hatLs left 9hen there is no more sufferingP The !uddha is silent on that, and his silence implies that +ouLll have to find out for +ourself. El folose"te o defini@ie negativ pentru ca mintea s nu o transforme 0ntr.o credin@ sau 0ntr.o realizare supraomeneasc, un obiectiv imposibil de atins. 8e uses a negative definition so that the mind cannot make it into something to believe in or into a superhuman accomplishment, a goal that is impossible for +ou to attain.

)n ciuda acestei precau@ii, ma3oritatea budi"tilor inc cred c iluminarea este pentru !uddha, nu pentru ei, cel pu@in nu 0n aceast via@. 5espite this precaution, the ma3orit+ of !uddhists still believe that enlightenment is for the !uddha, not for them, at least not in this lifetime. A@i folosit cuvEntul Niin@. Pute@i s ne e plica@i ce 0n@elege@i prin acest cuvEntP Dou used the 9ord !eing. #an +ou e plain 9hat +ou mean b+ thatP Niin@a este $iata 7nica omniprezenta si etern, de dincolo de infinitatea de forme vii, supuse na"terii "i mor@ii. !eing is the eternal, ever.present Cne <ife be+ond the m+riad forms of life that are sub3ect to birth and death. Totu"i, Niin@a nu este numai dincolo*in spate4 ca realitate suport,, ci "i 0n adEncul fiecrei forme de via@, ca esen@a cea mai launtrica, invizibil "i indestructibil1 8o9ever, !eing is not onl+ be+ond but also deep 9ithin ever+ form as its innermost invisible and indestructible essence. Aceasta 0nseamn c ea v este accesibil Acum, in acest moment , ca sinelei vostru cel mai profund, adevrata voastra natura. This means that it is accessible to +ou no9 as +our o9n deepest self, +our true nature. 5ar nu cuta@i s apuca@i aceasta cu mintea* prin puterea "min@ii,. !ut donLt seek to grasp it 9ith +our mind. 2u 0ncerca@i s o 0n@elege@i. 5onLt tr+ to understand it. C pute@i cunoa"te doar atunci cEnd mintea este neclintit*in lini"te interioar,. Dou can kno9 it onl+ 9hen the mind is still. #End sunte@i prezent, cEnd aten@ia voastr se afl 0n 0ntregime "i intens in clipa de Acum, Niin@a poate fi sim@it, dar ea nu poate fi 0n@eleas niciodat pe cale mental. :hen +ou are present, 9hen +our attention is full+ and intensel+ in the 2o9, !eing can be felt, but it can never be understood mentall+. A regsi con"tien@a de Niin@a noastra profunda "i a ne men@ine in acea stare de "simtire a realizarii menirii noastre" 0nseamn iluminare. To regain a9areness of !eing and to abide in that state of "feeling.realization" is enlightenment. G #End spune@i Niint, v referi@i la 5umnezeu P 5ac da, de ce nu spune@i 5umnezeuP :hen +ou sa+ !eing, are +ou talking about ;odP )f +ou are, then 9h+ donLt +ou sa+ itP #uvEntul 5umnezeu "i.a pierdut sensul pe parcursul miilor de ani de folosire gre"it. )l folosesc uneori "i eu, dar destul de rar. Prin Sfolosire gre"it" vreau s spun c oameni care nu au reu"it niciodat s arunce mcar o privire fugar 0n lumea sacrului, 0n vastitatea infinit din spatele acestui cuvEnt, 0l folosesc cu mult convingere, ca "i cum ar "ti despre ce anume vorbesc. The 9ord ;od has become empt+ of meaning through thousands of +ears of misuse. ) use it sometimes, but ) do so sparingl+. !+ misuse, ) mean that people 9ho have never even glimpsed the realm of the sacred, the infinite vastness behind that 9ord, use it 9ith great conviction, as if the+ kne9 9hat the+ are talking about. Gau aduc argumente 0mpotriva sa, ca "i cum ar "ti ce este lucrul pe care 0l neag. Aceast folosire gre"it d na"tere unor credin@e, unor afirma@ii absurde "i unor iluzii egoiste, ca de e emplu/ "5umnezeul meu sau al nostru este singurul adevrat", iar "5umnezeul tu este fals", sau faimoasei afirma@ii a lui 2ietzsche/ S5umnezeu a murit". Cr the+ argue against it, as if the+ kne9 9hat it is that the+ are den+ing. This misuse gives rise to absurd beliefs, assertions, and egoic

delusions, such as ">+ or our ;od is the onl+ true ;od, and +our ;od is false," or 2ietzscheLs famous statement ";od is dead." #uvEntul 5umnezeu a devenit un concept 0nchis. The 9ord ;od has become a closed concept. )n momentul cEnd acest cuvant este rostit, o imagine mental este creata, care poate c nu mai este aceea a unui btrEn cu barb alb, dar totusi o reprezentare mental a cuiva sau a ceva din e teriorul dvs "i, desigur, aproape inevitabil, aceasta este o reprezentare a cuiva sau a ceva de se masculin. The moment the 9ord is uttered, a mental image is created, no longer, perhaps, of an old man 9ith a 9hite beard, but still a mental representation of someone or something outside +ou, and, +es, almost inevitabl+ a male someone or something. 2ici 5umnezeu, nici Niin@ "i nici vreun alt cuvEnt nu poate defini sau e plica realitatea inefabil din spatele cuvEntului, astfel c singura 0ntrebare important este aceea dac cuvEntul este un spri3in sau o piedic pentru capacitatea noastr de a tri realitatea la care se refer. 2either ;od nor !eing nor an+ other 9ord can define or e plain the ineffable realit+ behind the 9ord, so the onl+ important Fuestion is 9hether the 9ord is a help or a hindrance in enabling +ou to e perience That to9ard 9hich it points. )ndic el*acest cuvant, dincolo de sine, la ceea ce transcende realitatea*manifestat,, sau se contamineaz cu u"urin@, devenind nimic altceva decEt o idee din mintea dvs. 0n care crede@i, un idol mentalP 15oes it point be+ond itself to that transcendental realit+, or does it lend itself too easil+ to becoming no more than an idea in +our head that +ou believe in, a mental idolP #uvEntul Niin@ nu e plic nimic, dar nici cuvEntul 5umnezeu nu face acest lucru. The 9ord !eing e plains nothing, but nor does ;od. Totu"i, Niin@a are avanta3ul de a fi un concept deschis. !eing, ho9ever, has the advantage that it is an open concept. 2u reduce infinitatea invizibil la o entitate finit. )t does not reduce the infinite invisible to a finite entit+. Este imposibil s ne formm o imagine mental despre ea. )t is impossible to form a mental image of it. 2imeni nu poate s revendice posesia e clusiv a Niin@ei. 2obod+ can claim e clusive possession of !eing. Este 0ns"i esen@a dvs "i v este imediat accesibil ca senzatie a propriei dvs. prezen@e, drept realizare con"tienta a lui Seu sunt", care este anterioar gEndului c Seu sunt acesta" sau " eu sunt acela". )t is +our ver+ essence, and it is immediatel+ accessible to +ou as the feeling of +our o9n presence, the realization ) am that is prior to ) am this or ) am that. A"adar, este un pas foarte mic de la cuvEntul Niin@ la e perien@a Niintarii*E isten@ei din Seu sunt",.1 Go it is onl+ a small step from the 9ord !eing to the e perience of !eing. G #are este cel mai mare obstacol 0n calea tririi acestei realit@iP :hat is the greatest obstacle to e periencing this realit+P )dentificarea cu mintea dvs., face gEndurile compulsive )dentification 9ith +our mind, 9hich causes thought to become compulsive. Nota M; )dentificarea cu mintea dvs., face gEndurile compulsive *involuntare, incontrolabile, intruzive, permanente "i repetitive, s aiba puterea de a v simti obligati sa le asculta@i [ s devin porunci obligatorii in cazul diverselor manii si obsesii *obsesiv.compulsive, si se traduce printr.o nevoie incontrolabila *patologic, de a fura obiecte *cleptomania,, de a continua consumul de drog*alcoolism4 dependente,(.

)ncapacitatea de a opri gEndirea este o boal groaznic, dar nu ne dm seama de acest lucru fiindc aproape toat lumea sufer de ea, a"a c este considerat un lucru normal. 2ot to be able to stop thinking is a dreadful affliction, but 9e donLt realize this because almost ever+bod+ is suffering from it, so it is considered normal. Acest ne0ncetat zgomot mental v 0mpiedic s gsi@i acel taram al neclintirii*lini"tii, interioare, care este inseparabil de Niin@*E isten@4 #eea ce este,. This incessant mental noise prevents +ou from finding that realm of inner stillness that is inseparable from !eing. El mai creeaz "i un eu*sine, fals, construit de minte, care arunc o umbr de fric "i suferin@. )t also creates a false mind.made self that casts a shado9 of fear and suffering. $om discuta mai mult despre acest lucru mai tErziu. :e 9ill look at all that in more detail later. Nilozoful 5escartes credea c a descoperit adevrul fundamental cEnd a fcut afirma@ia/ S;Endesc, deci e ist". The philosopher 5escartes believed that he had found the most fundamental truth 9hen he made his famous statement/ ") think, therefore ) am." 5e fapt, el, a dat e presie erorii de la temelia tuturor celorlalte/ echivaland gEndirea cu Niin@a "i identitatea cu gEndirea*mintea,. 8e had, in fact, given e pression to the most basic error/ to eFuate thinking 9ith !eing and identit+ 9ith thinking. #el ce gEnde"te compulsiv *incontrolabil,, adic aproape toat lumea, trie"te 0ntr.o stare de aparent separare, 0ntr.o lume nesanatos de comple , cu nesfarsite probleme "i conflicte , o lume care oglindeste fragmentarea din ce 0n ce mai mare a min@ii. The compulsive thinker, 9hich means almost ever+one, lives in a state of apparent separateness, in an insanel+ comple 9orld of continuous problems and conflict, a 9orld that reflects the ever.increasing fragmentation of the mind. )luminarea este o stare de intregire, de a fi Sunu cu intraga e istenta " "i, din acest motiv, 0mpcat. Enlightenment is a state of 9holeness, of being "at one" and therefore at peace. A fi unit cu via@a 0n aspectul su manifestat, lumea, ca "i cu Ginele dvs. profund "i via@a nemanifestat U a fi una cu Niin@a. At one 9ith life in its manifested aspect, the 9orld, as 9ell as 9ith +our deepest self and life unmanifested . at one 9ith !eing. )luminarea nu este numai sfEr"itul suferin@ei "i al conflictelor perpetue din interiorul "i din afara noastr, ci "i sfEr"itul sclaviei noastre in minte[Nota M/ traficul ne0ntrerupt de gEnduri(. Enlightenment is not onl+ the end of suffering and of continuous conflict 9ithin and 9ithout, but also the end of the dreadful enslavement to incessant thinking. #e incredibila este aceasta eliberareZ :hat an incredible liberation this isZ )dentificarea cu mintea dvs. creeaz un ecran opac de concepte, etichete, imagini, cuvinte, 3udec@i "i defini@ii ce blocheaz orice rela@ie autentic[Nota M/ cu realitatea, cu semenii, cu noi insine(. )dentification 9ith +our mind creates an opaFue screen of concepts, labels, images, 9ords, 3udgments, and definitions that blocks all true relationship. Ge interpune 0ntre dvs si Ginele dvs, 0ntre dvs. "i semenul dvs, barbat sau femeie, 0ntre dvs. "i natur, 0ntre dvs. "i 5umnezeu. Acest ecran de gEnduri este cel care ne creeaz iluzia separrii, impresia c e ista@i dvs si un Scellalt"complet separat . )t comes bet9een +ou and +ourself, bet9een +ou and +our fello9 man and 9oman, bet9een +ou and nature, bet9een +ou and ;od. )t is this screen of thought that creates the illusion of separateness, the illusion that there is +ou and a totall+ separate "other." Atunci uita@i faptul esen@ial c, dedesubtul nivelului manifestarilor fizice "i al formelor diferite, sunte@i una cu tot ceea ce e ist [Nota M/ doar oceanul e ista pretutindeni si el este cel care ia aparenta oricarui val(.

Dou then forget the essential fact that, underneath the level of ph+sical appearances and separate forms, +ou are one 9ith all that is. Prin termenul Sa@i uitat" indic faptul c nu mai sim@iti aceast unitate ca realitate de sine evident. Pute@i crede c acest lucru este adevrat, dar nu mai "ti@i c este adevrat. C credin@ poate fi lini"titoare. Totu"i numai prin e perien@a proprie devine eliberatoare.1!+ "forget," ) mean that +ou can no longer feel this oneness as self.evident realit+. Dou ma+ believe it to be true, but +ou no longer kno9 it to be true. A belief ma+ be comforting. Cnl+ through +our o9n e perience, ho9ever, does it become liberating. ;Endirea a devenit o boal. !olile apar atunci cEnd lucrurile nu mai sunt 0n echilibru. 5e e emplu, nu este nimic anormal 0n multiplicarea "i diviziunea celulelor 0n corpul uman, dar, cEnd acest proces continu fr s @in cont de organismul ca 0ntreg, celulele prolifereaz "i apare boala. Thinking has become a disease. 5isease happens 9hen things get out of balance. Nor e ample, there is nothing 9rong 9ith cells dividing and multipl+ing in the bod+, but 9hen this process continues in disregard of the total organism, cells proliferate and 9e have disease. Not@% Note; >intea este un instrument minunat dac este folosit corect. Totu"i, folosit incorect, devine foarte distructiv. Pentru a e prima mai precis acest lucru, nu ma refer atat la faptul ca v folosi@i incorect mintea U ci, la faptul ca de obicei, nu o folosi@i deloc. Ea v folose"te pe dvs. Aceasta este boala. #rede@i c sunte@i mintea dvs. Este o iluzie. 7n instrumentul a pus stpEnire pe dvs. *si ati devenit prizonieri,1 The mind is a superb instrument if used rightl+. 7sed 9rongl+, ho9ever, it becomes ver+ destructive. To put it more accuratel+, it is not so much that +ou use +our mind 9rongl+ . +ou usuall+ donLt use it at all. )t uses +ou. This is the disease. Dou believe that +ou are +our mind. This is the delusion. The instrument has taken +ou over. 2u sunt 0n totalitate de acord. Este adevrat c am multe gEnduri care nu au un scop precis, ca ma3oritatea oamenilor, dar am totu"i capacitatea de a alege s.mi folosesc mintea pentru a ob@ine sau realiza diferite lucruri "i fac asta tot timpul. ) donLt Fuite agree. )t is true that ) do a lot of aimless thinking, like most people, but ) can still choose to use m+ mind to get and accomplish things, and ) do that all the time. 2umai faptul c pute@i rezolva un careu de cuvinte 0ncruci"ate sau construi o bomb atomic nu 0nseamn c v folosi@i mintea. A"a cum cEinilor le place foarte mult s road oase, mintea ador s se ocupe de probleme. Acesta este motivul pentru care rezolv cuvinte 0ncruci"ate "i construie"te bombe atomice. 5vs. nu sunte@i interesat de aceste scopuri. 5a@i.mi voie s v pun o 0ntrebare/ v pute@i elibera de mintea dvs. ori de cEte ori dori@iP AEi de&co'erit buto+ul de Uo'rire"= Aust because +ou can solve a cross9ord puzzle or build an atom bomb doesnLt mean that +ou use +our mind. Aust as dogs love to che9 bones, the mind loves to get its teeth into problems. ThatLs 9h+ it does cross9ord puzzles and builds atom bombs. Dou have no interest in either. <et me ask +ou this/ can +ou be free of +our mind 9henever +ou 9ant toP 8ave +ou found the "off" buttonP Nota M/ "butonul de oprire" se invat in metoda de rela are pilotat auditiv Adic s nu mai gEndesc delocP 2u, nu pot, poate numai pt. o secund sau dou. Dou mean stop thinking altogetherP 2o, ) canLt, e cept ma+be for a moment or t9o. Atunci, mintea este cea care v folose"te pe dvs. $ identifica@i incon"tient cu ea, a"a c nici nu "ti@i c sunte@i sclavul ei. 1Then the mind is using +ou. Dou are unconsciousl+ identified 9ith it, so +ou donLt even kno9 that +ou are its slave. Este ca "i cum a@i fi posedat fr s "ti@i aceasta, "i astfel lua@i entitatea care v posed ca fiind dvs. in"iv.)tLs almost as if +ou 9ere possessed 9ithout kno9ing it, and so +ou take the possessing entit+ to be +ourself. )nceputul libert@ii este s v da@i seama de faptul c nu sunte@i entitatea care v posed U adic mintea gEnditoare. The beginning of freedom is the realization that +ou are not the possessing entit+ . the thinker.

#unoscEnd acest lucru, ave@i ocazia s observa@i entitatea. Ono9ing this enables +ou to observe the entit+. )n momentul 0n care 0ncepe@i s observa@i pe cel ce gEndeste, se activeaz un nivel mai inalt al con"tiin@ei. The moment +ou start 9atching the thinker, a higher level of consciousness becomes activated. Atunci 0ncepe@i s realiza@i c dincolo de lumea gEndurilor e ist un vast taram al inteligen@ei, c aceast gEndire este doar un aspect mrunt al acelei inteligen@e. Dou then begin to realize that there is a vast realm of intelligence be+ond thought, that thought is onl+ a tin+ aspect of that intelligence. Atunci va veti da seama de asemenea c toate lucrurile care conteaz U frumuse@ea, iubirea, creativitatea, bucuria, pacea interioarU vin de dincolo de minte. Atunci 0ncepe@i s v trezi@i. Dou also realize that all the things that trul+ matter . beaut+, love, creativit+, 3o+, inner peace . arise from be+ond the mind. Dou begin to a9aken. G

0.3. Eliberarea di+ *i+tea du*+ea,oa&tr@ Creei+/ your&elf fro* your *i+d Ce ,reEi &@ &'u+eEi 'ri+ "ob&er,area /A+ditorului"=%What e9actly do you *ea+ by "watchi+/ the thi+ker"=
#End o persoan se duce la doctor "i spune/ SAud o voce capul meu", probabil c va fi trimis la psihiatru. :hen someone goes to the doctor and sa+s, ") hear a voice in m+ head," he or she 9ill most likel+ be sent to a ps+chiatrist. Bealitatea este ca 0ntr.un mod foarte asemntor, aproape toat lumea aude o voce sau mai multe voci 0n cap tot timpul/ procesele involuntare de generare a gEndurilor pe care nu v da@i seama c ave@i puterea de a le opri. >onologuri "i dialoguri continue. The fact is that, in a ver+ similar 9a+, virtuall+ ever+one hears a voice, or several voices, in their head all the time/ the involuntar+ thought processes that +ou donLt realize +ou have the po9er to stop. #ontinuous monologues or dialogues. Probabil c a@i 0ntElnit pe strad Snebuni" care vorbesc far oprire, cu voce tare sau mormie ctre ei in"i"i. Ei bine, acest lucru nu difer foarte mult de ceea ce face@i dvs. 0n"iv "i to@i oamenii Snormali", cu e cep@ia faptului c nu vorbi@i cu voce tare . Dou have probabl+ come across "mad" people in the street incessantl+ talking or muttering to themselves. :ell, thatLs not much different from 9hat +ou and all other "normal" people do, e cept that +ou donLt do it out loud. $ocea comenteaz, speculeaz, 3udec, compar, se plEnge, accept sau respinge etc. Ea nu este neaprat relevant pentru situa@ia 0n care v afla@i 0n acel moment4 poate retri.trecutul recent sau 0ndeprtat, poate repeta sau imagina posibile situa@ii viitoare. The voice comments, speculates, 3udges, compares, complains, likes, dislikes, and so on. The voice isnLt necessaril+ relevant to the situation +ou find +ourself in at the time4 it ma+ be reviving the recent or distant past or rehearsing or imagining possible future situations. Atunci cand i"i imagineaz lucruri care merg ru si finaluri nedorite4 acest lucru este numit S0ngri3orare". 7neori, aceast band de magnetofon care zbErnEie 0n fundal este 0nso@it de vizualizari, de imagini sau de Sfilme mentale". 8ere it often imagines things going 9rong and negative outcomes4 this is called 9orr+. Gometimes this soundtrack is accompanied b+ visual images or "mental movies." #hiar dac vocea este relevant pentru situa@ia curent, ea va fi interpretat termenii trecutului. Acest lucru se petrece fiindc vocea apar@ine min@ii noastre condi@ionate, care este rezultatul istoriei voastre de via@, dar si cadrului.mental cultural colectiv, pe care l.ati mo"tenit. A"a c dvs. privi@i "i evalua@i prezentul prin ochii trecutului si ob@ine@i o perspectiv total distorsionat asupra lui. 2u de pu@ine ori, vocea poate sa apartina celui mai aprig du"man al unei persoane.

Even if the voice is relevant to the situation at hand, it 9ill interpret it in terms of the past. This is because the voice belongs to +our conditioned mind, 9hich is the result of all +our past histor+ as 9ell as of the collective cultural mind.set +ou inherited. Go +ou see and 3udge the present through the e+es of the past and get a totall+ distorted vie9 of it. )t is not uncommon for the voice to be a personLs o9n 9orst enem+. >ul@i oameni traiesc avEnd 0n minte un tor@ionar care 0i atac, 0i chinuie "i 0i pedepse"te continuu, acaparEndu.le mare parte din energia vital. El este cauza nefericirii "i a suferin@ei nee primate, ca "i a bolii. >an+ people live 9ith a tormentor in their head that continuousl+ attacks and punishes them and drains them of vital energ+. )t is the cause of untold miser+ and unhappiness, as 9ell as of disease. $estea bun este c v pute@i elibera de mintea dvs. Aceasta este singura eliberare autentic. Pute@i face primul pas chiar acum. )ncepe@i s v asculta@i ,cEt pute@i de des, vocea care vorbe"te 0n capul dvs.. Acorda@i o aten@ie deosebit gEndurilor repetitive sau tiparelor de gEndire4 poate c aceste vechi discuri de gramofon vorbesc 0n capul dvs. de ani 0ntregi. The good ne9s is that +ou can free +ourself from +our mind. This is the onl+ true liberation. Dou can take the first step right no9. Gtart listening to the voice in +our head as often as +ou can. Pa+ particular attention to an+ repetitive thought patterns, those old gramophone records that have been pla+ing in +our head perhaps for man+ +ears. )at ce 0n@eleg eu prin Sobservarea gEnditorului" U este un alt fel de a spune/ ascult.@i vocea din cap, fi acolo ca o prezenta impartiala, care asista ca un martor sau spectator. This is 9hat ) mean b+ "9atching the thinker," 9hich is another 9a+ of sa+ing/ listen to the voice in +our head, be there as the 9itnessing presence. #End v asculta@i vocea min@ii, 0ncerca@i s fi@i impar@ial. Adic nu o 3udeca@i. 2u 3udeca@i "i nu condamna@i ceea ce auzi@i, pentru c asta ar 0nsemna c aceea"i voce a intrat din nou pe u"a din spate. :hen +ou listen to that voice, listen to it impartiall+. That is to sa+, do not 3udge. 5o not 3udge or condemn 9hat +ou hear, for doing so 9ould mean that the same voice has come in again through the back door. $ ve@i da repede seama/ ca vocea e acolo, iar aici sunt eu care o ascult, o urmresc. DouLll soon realize/ there is the voice, and here ) am listening to it, 9atching it. Aceasta realizare a lui "eu sunt", a senzatiei propriei prezen@e U nu este un gEnd. Ea vine de undeva de dincolo de minte. This ) am realization, this sense of +our o9n presence, is not a thought. )t arises from be+ond the mind. G A"a c, atunci cEnd asculta@i un gEnd, con"tientiza@i nu numai gEndul, ci "i propria dvs. prezen@ ca martor al gEndului. )n felul acesta, a aprut o nou dimensiune a con"tiin@ei. )n timp ce v asculta@i gEndul, sim@i@i o prezen@ con"tient U Ginele dvs. profund U ca "i cum s.ar afla dincolo de gEnd sau dedesubtul lui, orice.ar 0nsemna asta. Go 9hen +ou listen to a thought, +ou are a9are not onl+ of the thought but also of +ourself as the 9itness of the thought. A ne9 dimension of consciousness has come in. As +ou listen to the thought, +ou feel a conscious presence . +our deeper self . behind or underneath the thought, as it 9ere. Atunci gEndul 0"i pierde puterea asupra dvs. "i 0ncepe cu repeziciune s slbeasc 0n intensitate, 0n for@, pentru c nu mai continua@i s finanta@i mintea cu energie prin identificarea cu ea. Acesta este 0nceputul sfEr"itului gEndirii involuntare "i incontrolabil RNota M(. The thought then loses its po9er over +ou and Fuickl+ subsides, because +ou are no longer energizing the mind through identification 9ith it. This is the beginning of the end of involuntar+ and compulsive thinking. Nota M; finan@area min@ii cu energie se realizeaz si prin lupt cu ea, asa ca abandona@i lupta, "i reintoarce@i.v la starea de spectator V vede@i cele patru atitudini corecte pt eliberare in diferite tradi@ii spirituale ale omenirii pe/ http/11999.scribd.com1>)BA8CB)A2

#End un gEnd dispare, ve@i resim@i o discontinuitate 0n flu ul mental U un spa@iu gol*Nota M/ cerul se vede printr norii reprezentati de ganduri, al "non.min@ii". :hen a thought subsides, +ou e perience a discontinuit+ in the mental stream . a gap of "no. mind." <a 0nceput, aceste intervale*spa@ii goale, vor fi scurte, poate de cEteva secunde, dar treptat ele se vor prelungi. #End vor aprea astfel de intervale, ve@i sim@i o anumit neclintire*lini"te, "i pace in interiorul dvs. At first, the gaps 9ill be short, a fe9 seconds perhaps, but graduall+ the+ 9ill become longer. :hen these gaps occur, +ou feel a certain stillness and peace inside +ou. Nota M; $edeti plansa de la $ipassana bhavana, sau pt "dezvoltarea vederii superioare" sau a "vederii penetrante" *se subintelege ca a realita@ii, atat conventionale, cat si ultime,. $ipassana este o metoda de medita@ie descoperita de catre !uddha si consta pur si simplu in a fi atent la realitate* sub forma respiratiei, gandurilor..,

Acesta este 0nceputul strii dvs. naturale de trire a identita@ii cu Niin@a*#eea ce este,, senza@ie care, de obicei, este ecranata*ascuns4 acoperita, de minte*Nota M; traficul de ganduri,. Prin practicare repetata, senza@ia de neclintire*lini"te, "i de pace se va aprofunda. 5e fapt, nu e ista limite ale profunzimii sale. $e@i sim@i "i o subtil senza@ie de bucurie care urc din adEncu) launtric/ bucuria Niintarii. This is the beginning of +our natural state of felt oneness 9ith !eing, 9hich is usuall+ obscured b+ the mind. :ith practice, the sense of stillness and peace 9ill deepen. )n fact, there is no end to its depth. Dou 9ill also feel a subtle emanation of 3o+ arising from deep 9ithin/ the 3o+ of !eing.

2u este o stare asemntoare cu transa[Nota M(. 5eloc. Aici nu e vorba de o pierdere a con"tiin@ei. Este e act opusul transei. )t is not a trancelike state. 2ot at all. There is no loss of consciousness here. The opposite is the case. Nota M; Autorul e clude transa hipnotic, care este identificat cu somnul si cu pierderea constientei. )n realitate transa centrifug poate e ista in stare de veghe *soferul conduce masina prin diferite localitati total absorbit de drum si nu vede nimic din ce este in afara focarului sau de atentie4 lectura unui roman palpitant are acelasi efect atunci cand apare absorbtia concentrativa,. E ista dou feluri de transe*centrifuga si centripeta, dupa directia de deplasare*catre periferir4 catre centru,. Ambele sunt folosite pt. eliberare fiindca pot bascula una in cealalta in functie de punctul de ancorare. Cricare din ele daca este centrata in ego conduce la pierderea constientei*hipnoza4 autohipnoza,. Transa centripet care este ancorat in prezen@, in constien@ a3unge la neclintire si la realizarea cunoasterii nemi3locite a Ginelui in cursul unei stari parado ale de veghe*turiya4 lit./ a patra, descrisa in Ma+ualul de !ela9are Pilotata de Mirahoria+. Aceasta "a patra stare " nu poate fi identificata cu somul, cu starea de veghe profana ori cu somnul cu vise. ea este o absorbtie in neclintire. transa mistica*samadhi,,o stingere a agitatiei. Practicantul se retrage din traficul mintii si al lumii *pierde contactul cu lumea din afara, dar ramane ancorat in constiinta a " #eea ce este ". 5ac pre@ul pcii ar fi scderea nivelului con"tiin@ei, iar pre@ul neclintirii*calmului, ar fi o scdere a vitalit@ii "i a vitezei de reac@ie, atunci aceste lucruri nu ar merita dobEndite. )f the price of peace 9ere a lo9ering of +our consciousness, and the price of stillness a lack of vitalit+ and alertness, then the+ 9ould not be 9orth having. )n aceast stare conectare interioar sunte@i mult mai alert "i mai treaz decat 0n starea de identificare cu mintea. )n this state of inner connectedness, +ou are much more alert, more a9ake than in the mind.identified state. Gunte@i 0n 0ntregime prezent. Aceasta mre"te frecven@a vibra@iei cEmpului energetic care d via@ corpului fizic.Dou are full+ present. )t also raises the vibrational freFuenc+ of the energ+ field that gives life to the ph+sical bod+. [ Nota M; se activeaza centrul cand se stinge deliberat periferia4 incepem sa folosim simturile corpului subtil4 tranzitie descrisa de <ao Tzu in capitolul ==/ "cand periferia coboara, centrul se ridica"( Pe msur ce ptrunde@i mai adEnc 0n acest tram al Snon.min@ii", cum i se spune uneori 0n Crient, realizati o stare de pur con"tien@. As +ou go more deepl+ into this realm of no.mind, as it is sometimes called in the East, +ou realize the state of pure consciousness. )n aceast stare, v sim@i@i propria prezen@ cu o asemenea intensitate "i bucurie, 0ncEt orice gEnd, orice emo@ie, 0ntregul corp fizic "i toat lumea e tern devin relativ lipsite de importan@ 0n compara@ie cu trirea. [ Nota M; se observa absorbtia in centru si desprinderea de periferie( )n that state, +ou feel +our o9n presence 9ith such intensit+ and such 3o+ that all thinking, all emotions, +our ph+sical bod+, as 9ell as the 9hole e ternal 9orld become relativel+ insignificant in comparison to it. Totu"i, nu este o stare egoist, ci una total altruist. And +et this is not a selfish but a selfless state. $ conduce dincolo de ceea ce a@i crezut anterior c este S propriul sine *ego,". )t takes +ou be+ond 9hat +ou previousl+ thought of as "+our self." Aceast prezen@ sunte@i esen@ialmente dvs. "i simultan, de neimaginat mai mult decEt dvs. That presence is essentiall+ +ou and at the same time inconceivabl+ greater than +ou.

#eea ce 0ncerc s v 0mprt"esc aici poate prea parado al sau chiar contradictoriu, dar nu e ist nici un alt mod 0n care a" putea e prima aceste lucruri. :hat ) am tr+ing to conve+ here ma+ sound parado ical or even contradictor+, but there is no other 9a+ that ) can e press it. G )n loc s Sobserva@i gEnditorul", pute@i crea dvs. 0n"iv un gol 0n flu ul gEndirii, pur "i simplu concentrEndu.v aten@ia asupra clipei de Acum. 5eveni@i intens con"tient de momentul prezent. )nstead of "9atching the thinker," +ou can also create a gap in the mind stream simpl+ b+ directing the focus of +our attention into the 2o9. Aust become intensel+ conscious of the present moment. Este un lucru care v va aduce o profund satisfac@ie. Astfel, v 0ndeprta@i con"tiin@a de activit@ile min@ii "i crea@i un interval*spatiu gol, al non.min@ii *intre ganduri prin care puteti vedea dincolo de ecranul mental,, 0n care sunte@i e trem de alert "i con"tient, 0ns fr s gEndi@i. This is a deepl+ satisf+ing thing to do. )n this 9a+, +ou dra9 consciousness a9a+ from mind activit+ and create a gap of no.mind in 9hich +ou are highl+ alert and a9are but not thinking. Aceasta este esen@a medita@iei. )n via@a cotidian, pute@i face acest e erci@iu oprindu.v la orice activitate de rutin, care de obicei este doar un mod de a atinge un obiectiv, acordEndu.i toat aten@ia dvs., astfel 0ncEt s devin un scop 0n sine. This is the essence of meditation. )n +our ever+da+ life, +ou can practice this b+ taking an+ routine activit+ that normall+ is onl+ a means to an end and giving it +our fullest attention, so that it becomes an end in itself. [Nota M; absorbtia concentrativa in orice punct e tern fi eaza traficul mental*dharana, si conduce la meditatie*dh+ana, si transa mistica*samadhi,, daca se practica vairag+a, starea incolora de constien@a(. 5e e emplu, de cEte ori coborE@i "i urca@i scrile acas sau la locul de munc, fi@i e trem de atent la fiecare pas, la fiecare mi"care, chiar "i la respira@ie. Ni@i total prezent. Gau cEnd v spla@i pe mEini, fi@i atent la toate informa@iile senzoriale asociate cu aceast activitate/ sunetul "i felul 0n care sim@i@i apa, mi"crile mEinilor, mirosul spunului ".a.m.d. [Nota M; sunt e emplificate e ercitii de iesire din minte si de fi are in atentie constienta, e act ca in $i3nana !hairava si Doga Gutra( Nor e ample, ever+ time +ou 9alk up and do9n the stairs in +our house or place of 9ork, pa+ close attention to ever+ step, ever+ movement, even +our breathing. !e totall+ present. Cr 9hen +ou 9ash +our hands, pa+ attention to all the sense perceptions associated 9ith the activit+/ the sound and feel of the 9ater, the movement of +our hands, the scent of the soap, and so on. Cri atunci cEnd v urca@i 0n ma"in, dup ce 0nchide@i portiera, opri@i.v pentru cEteva secunde "i observa@i.v respira@ia. #on"tientiza@i senza@ia calm, dar intens a prezen@ei. E ist un singur criteriu sigur 0n func@ie de care v pute@i msura succesul 0n aceast activitate/ gradul 0n care sim@i@i pacea interioar. Cr 9hen +ou get into +our car, after +ou close the door, pause for a fe9 seconds and observe the flo9 of +our breath. !ecome a9are of a silent but po9erful sense of presence. There is one certain criterion b+ 9hich +ou can measure +our success in this practice/ the degree of peace that +ou feel 9ithin. G A"a c pasul cel mai important al cltoriei dvs. spre iluminare const 0n a 0nv@a s nu v mai identifica@i cu mintea dvs. 5e cEte ori crea@i un gol 0n flu ul mental, lumina con"tiin@ei se accentueaz. Go the single most vital step on +our 3ourne+ to9ard enlightenment is this/ learn to disidentif+ from +our mind. Ever+ time +ou create a gap in the stream of mind, the light of +our consciousness gro9s stronger.

)ntr.o zi s.ar putea s v surprinde@i zEmbind vocii din minte, a"a cum v.a@i amuza de poznele unui copil. )ar aceasta denot c, de cEtva timp, nu mai lua@i 0n serios ceea ce se petrece 0n minte, deoarece sentimentul dvs. de sine nu mai depinde de un asemenea proces. [Nota M; solidificarea starii de detasare de minte al martorului constient, al prezentei impartiale( Cne da+ +ou ma+ catch +ourself smiling at the voice in +our head, as +ou 9ould smile at the antics of a child. This means that +ou no longer take the content of +our mind all that seriousl+, as +our sense of self does not depend on it.

Ilu*i+area; de'@Birea /A+durilor E+li/hte+*e+t; !i&i+/ abo,e Thou/ht


Este gEndirea esen@ial pentru supravie@uirea 0n aceast lumeP )snLt thinking essential in order to survive in this 9orldP >intea dvs. este un instrument, o unealt. Ea e ist pentru a fi folosit 0ntr.un anumit scop, iar, cEnd sarcina este 0ndeplinit, sa o lsa@i deoparte. 5ar, dup cum stau lucrurile, a" spune c aproape Y&.H&_ din gEndurile ma3orit@ii oamenilor sunt nu numai repetitive "i inutile, dar, prin natura lor disfunc@ional "i deseori negativ, mare parte sunt chiar duntoare. Cbserva@i.v mintea "i ve@i descoperi c este adevrat. Ea duce la o pierdere important de energie vital. Dour mind is an instrument, a tool. )t is there to be used for a specific task, and 9hen the task is completed, +ou la+ it do9n. As it is, ) 9ould sa+ about Y& to H& percent of most peopleLs thinking is not onl+ repetitive and useless, but because of its d+sfunctional and often negative nature, much of it is also harmful. Cbserve +our mind and +ou 9ill find this to be true. )t causes a serious leakage of vital energ+. Acest gen de gEndire incontrolabil este 0n realitate o form de dependen@. Prin ce se caracterizeaz dependen@aP Pur "i simplu prin faptul c nu mai sim@i@i c a@i avea posibilitatea s hotrE@i cEnd s va opri@i. Pare un lucru mai puternic decEt dvs., care v d un fals sentiment de plcere, o plcere care invariabil se transform 0n durere. This kind of compulsive thinking is actuall+ an addiction. :hat characterizes an addictionP Ruite simpl+ this/ +ou no longer feel that +ou have the choice to stop. )t seems stronger than +ou. )t also gives +ou a false sense of pleasure, pleasure that invariabl+ turns into pain.

e ce a* fi de'e+de+Ei de *i+te= Why &hould we be addicted to thi+ki+/= Pentru c v identifica@i cu ea U ceea ce considera@i a fi identitatea dvs. deriv din con@inutul "i activitatea min@ii. !ecause +ou are identified 9ith it, 9hich means that +ou derive +our sense of self from the content and activit+ of +our mind. [Nota M; >etoda de mosire a lui Gocrate/ eliminarea identificarilor prin constientizare si prin intrebari parado ale, care suspenda gandirea, ca si Ooan.urile din buddhismul zen( $i se pare c a@i 0nceta s e ista@i dac nu a@i mai gEndi. !ecause +ou believe that +ou 9ould cease to be if +ou stopped thinking. Pe msur ce cre"te@i, v forma@i o imagine mental despre cine sunte@i, 0n baza condi@ionrii personale "i culturale. As +ou gro9 up, +ou form a mental image of 9ho +ou are, based on +our personal and cultural conditioning. Putem *numi aceast identitate fantomatic Ssine fals". :e ma+ call this phantom self the ego. Ginele fals const 0n activitatea mental "i nu poate fi men@inut 0n via@ decEt gEndind permanent. )t consists of mind activit+ and can onl+ be kept going through constant thinking. Termenul de ego*Ssine fals", are semnificatii diferite pentru persoane diferite, dar, 0n conte tul propus de mine, se refer la acel sine fals creat prin identificarea incon"tient cu mintea. The term ego means different things to different people, but 9hen ) use it here it means a false self, created b+ unconscious identification 9ith the mind.

Pentru ego*sinele fals,, momentul prezent abia dac e ist. 2umai trecutul "i viitorul sunt considerate importante. To the ego, the present moment hardl+ e ists. Cnl+ past and future are considered important. Aceast inversare total a adevrului este o dovada a faptului c mintea nu func@ioneaz corect sub influen@a ego*sinelui fals,. Este mereu preocupat de men@inerea 0n via@ a trecutului, pentru c, fr el. cine mai sunte@i dvs.P This total reversal of the truth accounts for the fact that in the ego mode the mind is so d+sfunctional. )t is al9a+s concerned 9ith keeping the past alive, because 9ithout it . 9ho are +ouP Ge proiecteaz constant 0n viitor pentru a."i asigura supravie@uirea continu "i a cuta acolo eliberarea sau 0mplinirea. >intea spune/ S0ntr.o zi, cEnd se va 0ntEmpla cutare sau cutare lucru, m voi sim@i bine, voi fi fericit "i 0mpcat". )t constantl+ pro3ects itself into the future to ensure its continued survival and to seek some kind of release or fulfillment there. )t sa+s/ "Cne da+, 9hen this, that, or the other happens, ) am going to be oka+, happ+, at peace." #hiar "i atunci cEnd Ginele fals pare preocupat de prezent, ceea ce vede nu este prezentul/ acesta este perceput total gre"it pentru c este privit prin ochii trecutului. Even 9hen the ego seems to be concerned 9ith the present, it is not the present that it sees/ )t misperceives it completel+ because it looks at it through the e+es of the past. [Nota M; perceptiile prezente sunt colorate de trezirea amintirilor unor e periente similare( Gau reduce prezentul la un mi3loc pentru atingerea unui scop, un obiectiv 0ntotdeauna legat de viitorul proiectat de minte. Cbserva@i.v mintea "i ve@i vedea c a"a func@ioneaz. Cr it reduces the present to a means to an end, an end that al9a+s lies in the mind.pro3ected future. Cbserve +our mind and +ouLll see that this is ho9 it 9orks. Mo*e+tul 're(e+t deti+e cheia R't a i+tra 'e 'oartaS eliber@rii. 5ar nu pute@i gsi momentul prezent atEta timp cEt v identifica@i cu mintea dvs.The present moment holds the ke+ to liberation. !ut +ou cannot find the present moment as long as +ou are +our mind. 2u vreau s.mi pierd capacitatea de a analiza "i a face deosebiri. 2u m.ar deran3a s 0nv@ s gEndesc mai clar, mai concentrat, dar nu vreau s.mi pierd capacitatea mental. 5arul gEndirii este cel mai pre@ios lucru pe care 0l avem. Nr el, am fi doar o alt specie de animale. ) donLt 9ant to lose m+ abilit+ to anal+ze and discriminate. ) 9ouldnLt mind learning to think more clearl+, in a more focused 9a+, but ) donLt 9ant to lose m+ mind. The gift of thought is the most precious thing 9e have. :ithout it, 9e 9ould 3ust be another species of animal. 5omina@ia min@ii nu este mai mult decEt un stadiu 0n evolu@ia con"tiin@ei. The predominance of mind is no more than a stage in the evolution of consciousness. [Nota M; "caderea care a condus la pierderea darului telepatiei , a graiului unic al speciei umane si la incurcare limbilor"(. 2ecesitatea de a trece la stadiul urmtor a devenit o urgen@4 altfel, vom fi distru"i de minte, care s.a preschimbat 0ntr.un monstru. $om discuta mai pe larg aceste lucruri mai tErziu. :e need to go on to the ne t stage no9 as a matter of urgenc+4 other9ise, 9e 9ill be destro+ed b+ the mind, 9hich has gro9n into a monster. ) 9ill talk about this in more detail later. ;Endirea "i con"tiin@a nu sunt sinonime. ;Endirea este numai un aspect limitat al con"tiin@ei. ;Endul nu poate e ista fr con"tiin@, dar con"tiin@a nu are nevoie de gEnduri. Thinking and consciousness are not s+non+mous. Thinking is onl+ a small aspect of consciousness. Thought cannot e ist 9ithout consciousness, but consciousness does not need thought. [Nota M; sursa luminii este constiinta4 mintea lucreaza cu lumina imprumutata de la sursa, ca o oglinda (. )luminarea 0nseamn ridicarea deasupra gEndurilor, iar nu caderea inapoi la un nivelul de sub gEnduri, nivelul de animal sau de plant. Enlightenment means rising above thought, not falling back to a level belo9 thought, the level of an animal or a plant.

)n starea de iluminare, v pute@i folosi inca mintea care gEndeste ori de cEte ori este necesar, dar 0ntr.un mod mult mai eficient "i mai concentrat decEt 0nainte. )n the enlightened state, +ou still use +our thinking mind 9hen needed, but in a much more focused and effective 9a+ than before. C pute@i folosi mai ales 0n scopuri practice, dar sunte@i elibera@i de dialogul interior involuntar, pstrEndu.v neclintirea*lini"tea, interioar. Dou use it mostl+ for practical purposes, but +ou are free of the involuntar+ internal dialogue, and there is inner stillness. #End v folosi@i mintea, "i mai ales atunci cEnd ave@i nevoie de o solu@ie creativ, alterna@i la fiecare cEteva minute gEndirea cu neclintirea*lini"tea,, oscilati intre starea de activare a min@ii si aceea de lini"tire a ei. Gtarea de non.minte, din afara min@ii este con"tien@a fr activitate de gEndire. :hen +ou do use +our mind, and particularl+ 9hen a creative solution is needed, +ou oscillate ever+ fe9 minutes or so bet9een thought and stillness, bet9een mind and no.mind. 2o. mind is consciousness 9ithout thought. [Nota M; "orice proces creativ are trei faze -.i+&a*a+tarea*activitate de fi are asupra subiectului4 analiza, documentare,,%.i+cubatia *faza de retragere din minte,4 Q. ilu*i+area*faza de iesire la suprafata a solutiei, descoperirii,. Aceste faze sunt similare celor trei ramuri care conduc la eliberare, trezire si functionare holografica / dhara+a*concentrare4 fi area atentiei,, dhya+a*meditatie4 iesirea din minte, si &a*adhi*e taz4 enstaza4 transa mistica, / 2umai astfel este posibil gEndirea creativ, pentru c numai a"a gEndul are o putere real. ;Endul singur, lipsit de conectarea la lumea vast a con"tiin@ei, devine repede sterp, nebunesc, distructiv. Cnl+ in that 9a+ is it possible to think creativel+, because onl+ in that 9a+ does thought have an+ real po9er. Thought alone, 9hen it is no longer connected 9ith the much vaster realm of consciousness, Fuickl+ becomes barren, insane, destructive. Pa+a aici a* aTu+& a(i 34.05.5: >intea este, 0n esen@, o ma"in de supravie@uire. Atacul "i aprarea 0mpotriva altor min@i, adunarea, depozitarea "i analizarea informa@iilor U acestea sunt lucrurile la care se pricepe ea, dar nu este deloc creativ. The mind is essentiall+ a survival machine. Attack and defense against other minds, gathering, storing, and anal+zing information . this is 9hat it is good at, but it is not at all creative. To@i arti"tii adevra@i, indiferent dac "tiu sau nu, creeaz 0ntr.o zon aflat 0n afara min@ii, din lini"tea lor interioar. >intea d apoi form impulsului creativ sau intui@iilor. All true artists, 9hether the+ kno9 it or not, create from a place of no.mind, from inner stillness. The mind then gives form to the creative impulse or insight. #hiar "i marii oameni de "tiin@ au afirmat c descoperirile creative cele mai importante le.au fcut 0n momente de calm mental. Even the great scientists have reported that their creative breakthroughs came at a time of mental Fuietude.

)n urma unui chestionar aplicat celor mai mari matematicieni de pe tot teritoriul Gtatelor 7nite, inclusiv lui Einstein, pentru a afla metodele lor de lucru, rezultatul U surprinztor U a fost acela c SgEndirea 3oac numai un rol secundar 0n faza decisiv "i de scurt durat a actului creator". The surprising result of a nation.9ide inFuir+ among AmericaLs most eminent mathematicians, including Einstein, to find out their 9orking methods, 9as that thinking "pla+s onl+ a subordinate part in the brief, decisive phase of the creative act itself." A"a c eu a" spune c motivul foarte simplu pentru care ma3oritatea oamenilor de "tiin@ nu sunt creativi nu este acela c nu "tiu s gEndeasc, ci acela c nu "tiu cum s se opreasc din gEnditZ Go ) 9ould sa+ that the simple reason 9h+ the ma3orit+ of scientists are not creative is not because the+ donLt kno9 ho9 to think but because the+ donLt kno9 ho9 to stop thinkingZ

2u prin intermediul min@ii, al gEndirii s.a creat miracolul vie@ii pe PmEnt sau corpul dvs., "i nu prin intermediul ei sunt ele men@inute 0n via@. )t 9asnLt through the mind, through thinking, that the miracle that is life on earth or +our bod+ 9ere created and are being sustained. E ist 0n mod clar o inteligen@ mult mai vast decEt mintea. There is clearl+ an intelligence at 9ork that is far greater than the mind. #um poate o singur celul uman, care are un diametru de %&.Q& `mm, s con@in 0n A52.ul ei instruc@iuni care ar putea umple -.&&& de cr@i, a cEte W&& de pagini fiecareP 8o9 can a single human cell measuring -1-,&&& of an inch across contain instructions 9ithin its 52A that 9ould fill -,&&& books of W&& pages eachP #u cEt aflm mai multe despre func@ionarea corpului, cu atEt 0n@elegem mai bine cEt de vast este inteligen@a care l.a construit "i cEt de pu@ine "tim despre ea. #End mintea noastr se reconecteaz cu ea, devine cea mai minunat unealt. 0ncepe s deserveasc un scop care o dep"e"te cu mult. The more 9e learn about the 9orkings of the bod+, the more 9e realize 3ust ho9 vast is the intelligence at 9ork 9ithin it and ho9 little 9e kno9. :hen the mind reconnects 9ith that, it becomes a most 9onderful tool. )t then serves something greater than itself.

0.M. E*oEia; reacEia cor'ului la *i+tea du*+ea,oa&tr@%E*otio+; The FodyV& !eactio+ to Gour Mi+d
5ar emo@iileP Gunt prins mult mai des 0n vErte3ul emo@iilor mele decEt 0n vErte3ul gEndurilor. :hat about emotionsP ) get caught up in m+ emotions more than ) do in m+ mind. >intea, 0n felul 0n care folosesc eu acest cuvEnt, nu este compus doar din gEnduri. Ea include "i emo@iile, "i tiparele mental.emo@ionale de reac@ie incon"tient[2ota(. >ind, in the 9a+ ) use the 9ord, is not 3ust thought. )t includes +our emotions as 9ell as all unconscious mental.emotional reactive patterns. Nota; 2u e ista obiecte intr.un univers in care totul curge, ci doar procese, rEuri. 2u e ista obiectul minte, ci un proces, o curgere, o activitate. #eea ce numim minte este de fapt un trafic de impulsuri* senzoriale, imaginative, memorate, procesate analitic. in emisfera stanga, si analogic.in emisfera dreapta, pe care le numim ganduri. Crice impuls1gand poate sa fie neutru*fara impact emotional, sau colorat emotional*induce atractie sau respingere, Emo@ia apare acolo unde mintea "i corpul se 0ntElnesc. Emotion arises at the place 9here mind and bod+ meet. Este reac@ia corpului la activitatea min@ii U sau, a@i putea spune, o oglindire a min@ii 0n corp. 5e e emplu, gEndul la un posibil atac sau un gEnd ostil va crea 0n corp o acumulare de energie, pe care noi o numim furie. )t is the bod+Ls reaction to +our mind . or +ou might sa+, a reflection of +our mind in the bod+. Nor e ample, an attack thought or a hostile thought 9ill create a build.up of energ+ in the bod+ that 9e call anger. #orpul se pregte"te de lupt. ;Endul c sunte@i amenin@at, fizic sau psihologic, face musculatura corpului s se incordeze*pt fuga sau atac,, iar aceasta este componenta fizic a ceea ce noi numim fric. The bod+ is getting read+ to fight. The thought that +ou are being threatened, ph+sicall+ or ps+chologicall+, causes the bod+ to contract, and this is the ph+sical side of 9hat 9e call fear. #ercetrile au artat c emo@iile puternice pot produce schimbri chiar "i 0n biochimia corporal. Aceste schimbri biochimice reprezint aspectul fizic sau material al emo@iilor. Besearch has sho9n that strong emotions even cause changes in the biochemistr+ of the bod+. These biochemical changes represent the ph+sical or material aspect of the emotion.

Cf course, +ou are not usuall+ conscious of all +our thought patterns, and it is often onl+ through 9atching +our emotions that +ou can bring them into a9areness. 5esigur, ca dvs. nu sunte@i de obicei con"tien@i de toate formele.gand *tipare de gEndire, "i deseori numai observEndu.v emo@iile le pute@i con"tientiza. #u cEt sunteti mai mult identificat cu gEndirea, cu preferin@ele "i cu aversiunile dvs., cu 3udec@ile "i cu interpretrile dvs., cu alte cuvinte, cu cEt sunte@i mai pu@in prezent ca observator con"tient, cu atEt 0ncrctura emo@ional va fi mai puternic, indiferent dac sunte@i con"tient sau nu de acest lucru. The more +ou are identified 9ith +our thinking, +our likes and dislikes, 3udgments and interpretations, 9hich is to sa+ the less present +ou are as the 9atching consciousness, the stronger the emotional energ+ charge 9ill be, 9hether +ou are a9are of it or not. 5ac nu v pute@i sim@i emo@iile dvs., dac sunte@i separat de ele, le ve@i tri la un nivel pur fizic, ca pe o problem fizic sau ca pe un simptom*maladii psiho.somatice,. G.a scris foarte mult despre aceasta 0n ultimii ani, a"a c nu e nevoie s aprofundam. )f +ou cannot feel +our emotions, if +ou are cut off from them, +ou 9ill eventuall+ e perience them on a purel+ ph+sical level, as a ph+sical problem or s+mptom. A great deal has been 9ritten about this in recent +ears, so 9e donLt need to go into it here. 7n tipar incon"tient puternic se poate manifesta "i sub forma unui eveniment e tern, care vi se 0ntEmpl[2ota 5>/ cazul sincronicitatii(. 5e e emplu, am observat c, 0n cazul oamenilor care au acumulat mult furie, fr s o con"tientizeze "i fr s o e prime, e ist o probabilitate mai mare de a fi ataca@i, verbal sau chiar fizic, de alte persoane furioase U deseori fr niciun motiv aparent. A strong unconscious emotional pattern ma+ even manifest as an e ternal event that appears to 3ust happen to +ou. Nor e ample, ) have observed that people 9ho carr+ a lot of anger inside 9ithout being a9are of it and 9ithout e pressing it are more likel+ to be attacked, verball+ or even ph+sicall+, b+ other angr+ people, and often for no apparent reason. Ei eman un puternic radiatie de furie[2ota 5>(, pe care anumite persoane o receptioneaz la nivel subliminal si aceasta declan"eaz eliberarea propriei lor furii latente. The+ have a strong emanation of anger that certain people pick up subliminall+ and that triggers their o9n latent anger. [Nota M/ radiatia contrara de nonviolenta sau de iubire are capacitatea de a pacifica toate vietuitoarele(, 5ac ave@i dificult@i 0n a v sim@i emo@iile, 0ncepe@i prin a v concentra aten@ia asupra cEmpului energetic intern al corpului dvs. Gim@i@i.v corpul din interior. Aceasta va va pune 0n contact cu emo@iile dvs. $om e plora aceast problem 0n detaliu mai tErziu. )f +ou have difficult+ feeling +our emotions, start b+ focusing attention on the inner energ+ field of +our bod+. Neel the bod+ from 9ithin. This 9ill also put +ou in touch 9ith +our emotions. :e 9ill e plore this in more detail later. G Gpune@i c o emo@ie este reflectarea min@ii 0n corp. 5ar, uneori, 0ntre cele dou entit@i apare un conflict/ mintea spune Snu", 0n timp ce emo@ia spune Sda" sau invers. Dou sa+ that an emotion is the mindLs reflection in the bod+. !ut sometimes there is a conflict bet9een the t9o/ the mind sa+s "no" 9hile the emotion sa+s "+es," or the other 9a+ around.

5ac vre@i 0ntr.adevr s v cunoa"te@i mintea, corpul v va oferi 0ntotdeauna o reflectare autentic, a"a c fi@i aten@i la emo@ie sau mai degrab sim@i@i.o 0n corp. 5ac 0ntre cele dou e ist

un conflict aparent, gEndul va fi minciuna, iar emo@ia va fi adevrul. 2u va reprezenta adevrul ultim despre cine sunte@i, ci adevrul relativ despre starea min@ii dvs. la momentul respectiv. )f +ou reall+ 9ant to kno9 +our mind, the bod+ 9ill al9a+s give +ou a truthful reflection, so look at the emotion or rather feel it in +our bod+. )f there is an apparent conflict bet9een them, the thought 9ill be the lie, the emotion 9ill be the truth. 2ot the ultimate truth of 9ho +ou are, but the relative truth of +our state of mind at that time. #onflictul dintre gEndurile de la suprafa@ "i procesele mentale incon"tiente este foarte frecvent. #onflict bet9een surface thoughts and unconscious mental processes is certainl+ common. Poate c nu sunte@i capabil deocamdat s aduce@i activitatea mental incon"tient 0n con"tiin@ sub forma gEndurilor, dar ea se va reflecta mereu 0n corp sub forma emo@iei, iar emo@iile vi le pute@i con"tientiza. Dou ma+ not +et be able to bring +our unconscious mind activit+ into a9areness as thoughts, but it 9ill al9a+s be reflected in the bod+ as an emotion, and of this +ou can become a9are. A privi o emo@ie 0n acest fel este, 0n linii mari, ca "i cum ai asculta sau privi un gEnd, lucru despre care am vorbit mai devreme. To 9atch an emotion in this 9a+ is basicall+ the same as listening to or 9atching a thought, 9hich ) described earlier. Gingura diferen@ este aceea c, dac gEndul e ist doar 0n mintea dvs., o emo@ie are o puternic componenta fizic "i, prin urmare, este sim@it 0n primul rEnd 0n corp. The onl+ difference is that, 9hile a thought is in +our head, an emotion has a strong ph+sical component and so is primaril+ felt in the bod+. Pute@i lsa emo@ia s e iste acolo fr a fi controla@i de ea. 2u mai sunte@i emo@ia4 sunte@i martorul, prezen@a observatoare. Dou can then allo9 the emotion to be there 9ithout being controlled b+ it. Dou no longer are the emotion4 +ou are the 9atcher, the observing presence. 5ac e ersa@i acest lucru, tot ceea ce este incon"tient 0n dvs. va fi adus la lumina con"tiin@ei. )f +ou practice this, all that is unconscious in +ou 9ill be brought into the light of consciousness. 5eci observarea emo@iilor noastre este la fel de important ca "i observarea gEndurilorP Go observing our emotions is as important as observing our thoughtsP 5a. Nace@i.v un obicei din a v 0ntreba/ S#e se 0ntEmpl 0n mine 0n acest momentP" 0ntrebarea v va indica direc@ia corect. Des. >ake it a habit to ask +ourself/ :hatLs going on inside me at this momentP That Fuestion 9ill point +ou in the right direction. 5ar nu analiza@i, pur "i simplu urmri@i. #oncentra.@i.v aten@ia 0n interior. Gim@i@i energia emo@iei. 5ac nu e ist nici o emo@ie, 0ndrepta@i.v aten@ia mai adEnc, spre cEmpul energetic interior al corpului dvs. Aceasta este u"a ctre Niin@. !ut donLt anal+ze, 3ust 9atch. Nocus +our attention 9ithin. Neel the energ+ of the emotion. )f there is no emotion present, take +our attention more deepl+ into the inner energ+ field of +our bod+. )t is the door9a+ into !eing. G C emo@ie reprezint de obicei un tipar de gEndire amplificat "i energizat, iar, din cauza 0ncrcturii sale energice deseori cople"itoare, la 0nceput nu este u"or s rmEi prezent suficient de mult timp pentru a o observa. An emotion usuall+ represents an amplified and energized thought pattern, and because of its often overpo9ering energetic charge, it is not eas+ initiall+ to sta+ present enough to be able to 9atch it. $rea s pun stpEnire pe dvs. "i de obicei reu"e"te U cu e cep@ia cazului 0n care sunte@i suficient de prezent. )t 9ants to take +ou over, and it usuall+ succeeds . unless there is enough presence in +ou. 5ac v sim@i@i atras 0n identificarea incon"tient cu emo@ia printr.o lips de prezen@, lucru normal, de altfel, emo@ia devine temporar identic cu dvs. 5eseori, gEndirea "i emo@ia formeaz un cerc vicios, alimentEndu.se reciproc. )f +ou are pulled into unconscious identification 9ith the emotion through lack of presence, 9hich is normal, the emotion temporaril+ becomes "+ou." Cften a vicious circle builds up bet9een +our thinking and the emotion/ the+ feed each other.

Tiparul de gEndire 0"i creeaz o refle ie amplificat sub forma emo@iei, iar frecven@a de vibra@ie a emo@iei continu s hrneasc tiparul ini@ial de gEndire. Gtruind mental asupra situa@iei, asupra evenimentului sau asupra persoanei percepute drept cauz a emo@iei, gEndul 0ncarc emo@ia cu energie, iar, la rEndul ei, emo@ia energizeaz tiparul de gEndire ".a.m.d. The thought pattern creates a magnified reflection of itself in the form of an emotion, and the vibrational freFuenc+ of the emotion keeps feeding the original thought pattern. !+ d9elling mentall+ on the situation, event, or person that is the perceived cause of the emotion, the thought feeds energ+ to the emotion, 9hich in turn energizes the thought pattern, and so on. )n principiu, toate emo@iile sunt modificri ale unei emo@ii primordiale "i nediferen@iate, care 0"i are originea 0n pierderea con"tiin@ei de sine, dincolo de orice nume "i form. 5in cauza naturii sale nediferen@iate, este greu s gsim un nume care s descrie precis aceast emo@ie. SNrica" este un termen destul de apropiat, dar, pe lEng un sentiment constant de amenin@are, aceast emo@ie include "i un sentiment profund de abandon "i ne0mplinire. !asicall+, all emotions are modifications of one primordial, undifferentiated emotion that has its origin in the loss of a9areness of 9ho +ou are be+ond name and form. !ecause of its undifferentiated nature, it is hard to find a name that precisel+ describes this emotion. "Near" comes close, but apart from a continuous sense of threat, it also includes a deep sense of abandonment and incompleteness. Ar fi mai potrivit dac am folosi un termen la fel de nediferen@iat ca "i aceast emo@ie primar "i s o numim, pur "i simplu, Sdurere". 7na dintre principalele sarcini ale min@ii este s se 0mpotriveasc "i s 0nlture aceast durere emo@ional U unul dintre motivele activit@ii sale ne0ntrerupte U, dar tot ce poate s fac este s o ascund temporar. )t ma+ be best to use a term that is as undifferentiated as that basic emotion and simpl+ call it "pain." Cne of the main tasks of the mind is to fight or remove that emotional pain, 9hich is one of the reasons for its incessant activit+, but all it can ever achieve is to cover it up temporaril+. 5e fapt, cu cEt mintea se lupt mai mult s scape de durere, cu atEt durerea devine mai puternic. >intea nu poate gsi niciodat solu@ia, nici nu."i poate permite s v lase pe dvs. s o face@i, pentru c este ea 0ns"i o parte din Sproblem". )n fact, the harder the mind struggles to get rid of the pain, the greater the pain. The mind can never find the solution, nor can it afford to allo9 +ou to find the solution, because it is itself an intrinsic part of the "problem." )magina@i.v un "ef al unei sec@ii de poli@ie care 0ncearc s prind un incendiator, cEnd, fpta"ul este, de fapt, chiar el. )magine a chief of police tr+ing to find an arsonist 9hen the arsonist is the chief of police. 2u ve@i scpa de durere pEn cEnd nu ve@i 0nceta s cuta@i rostul sinelui identificEndu.v cu mintea dvs., mai e act, cu Ginele fals. >intea va fi 0n acel moment 0nlturat de la putere "i Niin@a vi se va revela drept adevrata dvs. natur. 5a, "tiu ce o s m 0ntreba@i. Dou 9ill not be free of that pain until +ou cease to derive +our sense of self from identification 9ith the mind, 9hich is to sa+ from ego. The mind is then toppled from its place of po9er and !eing reveals itself as +our true nature. Des, ) kno9 9hat +ou are going to ask. $oiam s v 0ntreb/ ce se 0ntEmpl cu emo@iile pozitive, ca iubirea "i bucuriaP ) 9as going to ask/ :hat about positive emotions such as love and 3o+P Ele nu pot fi separate de starea dvs. natural de conectare interioar cu Niin@a. #lipe fulgurante de iubire "i bucurie sau Gcurte momente de profund pace interioar sunt posibile ori de cEte ori 0n flu ul gEndirii apare un gol. Pentru cei mai mul@i oameni, astfel de goluri apar rareori "i numai accidental, 0n momentele 0n care mintea rmEne Sfr grai", momente declan"ate uneori de o frumuse@e ie"it din comun, de o solicitare fizic e trem sau chiar de un pericol foarte mare. 7intr.o dat, apare lini"tea interioar. Ti 0n interiorul acestei lini"ti e ist o bucurie subtil, dar intens, e ist pace. The+ are inseparable from +our natural state of inner connectedness 9ith !eing. ;limpses of love and 3o+ or brief moments of deep peace are possible 9henever a gap occurs in the stream of thought. Nor most people, such gaps happen rarel+ and onl+ accidentall+, in moments 9hen the mind is rendered "speechless," sometimes triggered b+ great beaut+, e treme ph+sical e ertion, or even great danger. Guddenl+,

there is inner stillness. And 9ithin that stillness there is a subtle but intense 3o+, there is love, there is peace. 5e obicei, astfel de momente sunt de scurt durat, deoarece mintea 0"i reia repede activitatea de bruia3, pe care noi o numim gEndire. )ubirea, bucuria "i pacea nu pot 0nflori pEn cEnd nu v.a@i eliberat de sub domina@ia min@ii. 5ar aceste sentimente nu sunt ceea ce eu a" numi emo@ii. Ele se situeaz dincolo de emo@ii, la un nivel mult mai profund. 7suall+, such moments are short.lived, as the mind Fuickl+ resumes its noise.making activit+ that 9e call thinking. <ove, 3o+, and peace cannot flourish until +ou have freed +ourself from mind dominance. !ut the+ are not 9hat ) 9ould call emotions. The+ lie be+ond the emotions, on a much deeper level. A"a c trebuie s v con"tientiza@i 0n 0ntregime emo@iile "i s fi@i capabili s le sim@i@i, 0nainte de a putea sim@i ceea ce se afl 0n spatele lor. Emo@ie 0nseamn, ad litteram, Stulburare". #uvEntul vine din latinescul emovere, care are sensul de Sa tulbura". Go +ou need to become full+ conscious of +our emotions and be able to feel them before +ou can feel that 9hich lies be+ond them. Emotion literall+ means "disturbance." The 9ord comes from the <atin emovere, meaning "to disturb." )ubirea, bucuria "i pacea sunt stri profunde ale Niin@ei sau, mai curEnd, trei aspecte ale strii de conectare interioar cu Niin@a. Prin urmare, nu au un antonim, deoarece vin din afara min@ii. Emo@iile, pe de alt parte, prin faptul c apar@in min@ii dualiste, sunt supuse legii contrariilor. Aceasta 0nseamn c nu pute@i avea parte de ceva bun fr ceva ru. <ove, 3o+, and peace are deep states of !eing or rather three aspects of the state of inner connectedness 9ith !eing. As such, the+ have no opposite. This is because the+ arise from be+ond the mind. Emotions, on the other hand, being part of the dualistic mind, are sub3ect to the la9 of opposites. This simpl+ means that +ou cannot have good 9ithout bad. #a urmare, 0n lipsa iluminrii, 0n starea de identificare cu mintea, ceea ce este uneori numit 0n mod gre"it bucurie reprezint, de obicei, scurta plcere din ciclul alternan@ei continue 0ntre plcere "i durere. Plcerea deriv 0ntotdeauna dintr.un aspect e terior, 0n timp ce bucuria vine din interior. Go in the unenlightened, mind.identified condition, 9hat is sometimes 9rongl+ called 3o+ is the usuall+ short.lived pleasure side of the continuousl+ alternating pain1pleasure c+cle. Pleasure is al9a+s derived from something outside +ou, 9hereas 3o+ arises from 9ithin. Acela"i lucru care astzi v produce plcere mEine v va produce durere sau v va prsi, "i astfel absen@a sa v va cauza durerea. The ver+ thing that gives +ou pleasure toda+ 9ill give +ou pain tomorro9, or it 9ill leave +ou, so its absence 9ill give +ou pain. Ti ceea ce deseori este numit dragoste poate fi foarte plcut "i incitant pentru un timp, dar reprezint un ata"ament rezultat din dependen@, o stare de nevoie e trem, ce se poate transforma 0n contrariul ei cEt ai clipi. And 9hat is often referred to as love ma+ be pleasurable and e citing for a 9hile, but it is an addictive clinging, an e tremel+ need+ condition that can turn into its opposite at the flick of a s9itch. >ulte rela@ii de Siubire" oscileaz 0ntre Siubire" "i ur, atrac@ie "i agresiune, dup ce euforia ini@ial a trecut. >an+ "love" relationships, after the initial euphoria has passed, actuall+ oscillate bet9een "love" and hate, attraction and attack. )ubirea real nu v face s suferi@i. #um ar puteaP Beal love doesnLt make +ou suffer. 8o9 could itP Ea nu se transform brusc 0n ur, a"a cum bucuria autentic nu se transform 0n durere. )t doesnLt suddenl+ turn into hate, nor does real 3o+ turn into pain. 5up cum v.am spus, chiar "i 0nainte de a atinge iluminarea U 0nainte de a v elibera de mintea dvs. U, pute@i sim@i strfulgerri ale bucuriei "i ale iubirii adevrate sau ale pcii interioare, profunde, dar foarte vii. As ) said, even before +ou are enlightened . before +ou have freed +ourself from +our mind . +ou ma+ get glimpses of true 3o+, true love, or of a deep inner peace, still but vibrantl+ alive. Acestea sunt aspecte ale naturii dvs. adevrate, care de obicei este ascuns de minte. These are aspects of +our true nature, 9hich is usuall+ obscured b+ the mind.

#hiar "i 0ntr.o rela@ie de dependen@ Snormal" pot e ista momente 0n care s fie sim@it prezen@a a ceva autentic "i pur. Even 9ithin a "normal" addictive relationship, there can be moments 9hen the presence of something more genuine, something incorruptible, can be felt. 5ar vor fi numai strfulgerri, acoperite curEnd prin interferen@ele min@ii. !ut the+ 9ill onl+ be glimpses, soon to be covered up again through mind interference. Poate ve@i avea atunci sentimentul c v.a@i aflat 0n posesia unui lucru foarte pre@ios, pe care 0ns l. a@i pierdut, sau poate c mintea v va convinge de faptul c, oricum, era o iluzie. )t ma+ then seem that +ou had something ver+ precious and lost it, or +our mind ma+ convince +ou that it 9as all an illusion an+9a+. Adevrul este c nu era o iluzie "i c nu pute@i pierde aceast stare. The truth is that it 9asnLt an illusion, and +ou cannot lose it. Este o parte din starea dvs. natural, ce poate fi ascuns, dar niciodat distrus de minte. )t is part of +our natural state, 9hich can be obscured but can never be destro+ed b+ the mind. #hiar "i atunci cEnd cerul este foarte acoperit de nori, soarele tot nu dispare. El continu s se afle acolo, de cealalt parte a norilor. Even 9hen the sk+ is heavil+ overcast, the sun hasnLt disappeared. )tLs still there on the other side of the clouds. !uddha spune c durerea sau suferin@a apar 0n urma dorin@ei sau a Snevoii" arztoare de ceva "i c pentru a ne elibera de durere trebuie s tiem lan@urile dorin@ei. The !uddha sa+s that pain or suffering arises through desire or craving and that to be free of pain 9e need to cut the bonds of desire. Toate dorin@ele intense sunt 0ncercri ale min@ii de a."i gsi salvarea sau 0mplinirea 0n lucruri e terioare "i 0n viitor, ca substitut pentru bucuria Niin@ei. All cravings are the mind seeking salvation or fulfillment in e ternal things and in the future as a substitute for the 3o+ of !eing. AtEta timp cEt eu sunt totuna cu mintea mea, m identific cu aceste dorin@e intense, cu aceste nevoi, pofte, ata"amente "i aversiuni4 iar 0n afara lor nu mai e ist niciun Seu", decEt ca simpl posibilitate, ca poten@ial ne0mplinit, o smEn@ care nu a dat 0nc roade. As long as ) am m+ mind, ) am those cravings, those needs, 9ants, attachments, and aversions, and apart from them there is no ")" e cept as a mere possibilit+, an unfulfilled potential, a seed that has not +et sprouted. )n aceast stare, chiar "i dorin@a mea de a m elibera sau de a a3unge la iluminare este doar o alt poft de a deveni satisfcut sau 0mplinit 0n viitor. )n that state, even m+ desire to become free or enlightened is 3ust another craving for fulfillment or completion in the future. Go donLt seek to become free of desire or "achieve" enlightenment. A"a c nu 0ncerca@i s v elibera@i de dorin@e sau s Satinge@i" iluminarea. 5eveni@i prezent. Ni@i aici ca observator al min@ii. 0n loc s.l cita@i pe !uddha, deveni@i !uddha, deveni@i Scel iluminat", adic ceea ce 0nseamn cuvEntul buddha. !ecome present. !e there as the observer of the mind. )nstead of Fuoting the !uddha, be the !uddha, be "the a9akened one," 9hich is 9hat the 9ord buddha means. Camenii se afl 0n ghearele durerii de milioane de ani, de cEnd au czut din starea de gra@ie "i au intrat 0n lumea timpului "i a min@ii, pierzEnd con"tiin@a Niin@ei. 5in acel moment, au 0nceput s se perceap ca fragmente lipsite de sens 0ntr.un univers strin, neconectate la Gurs sau unele cu altele. 8umans have been in the grip of pain for eons, ever since the+ fell from the state of grace, entered the realm of time and mind, and lost a9areness of !eing. At that point, the+ started to perceive themselves as meaningless fragments in an alien universe, unconnected to the Gource and to each other. 5urerea este inevitabil atEta timp cEt v identifica@i cu mintea, adic atEta timp cEt sunte@i incon"tient din punct de vedere spiritual. > refer aici 0n primul rEnd la durerea emo@ional, care este "i prima cauz a durerilor "i a bolilor fizice. Besentimentul, ura, autocomptimirea, vinov@ia, furia, deprimarea, gelozia ".a.m.d., chiar "i cel mai slab sentiment de iritare U toate sunt forme ale durerii. Ti fiecare plcere sau e altare con@ine 0n ea smEn@a durerii/ contrariul su inseparabil, care se va manifesta 0n timp. Pain is inevitable as long as +ou are identified 9ith +our mind, 9hich

is to sa+ as long as +ou are unconscious, spirituall+ speaking. ) am talking here primaril+ of emotional pain, 9hich is also the main cause of ph+sical pain and ph+sical disease. Besentment, hatred, self.pit+, guilt, anger, depression, 3ealous+, and so on, even the slightest irritation, are all forms of pain. And ever+ pleasure or emotional high contains 9ithin itself the seed of pain/ its inseparable opposite, 9hich 9ill manifest in time. Crice om care a folosit vreodat un drog ca s se simt Sbine" va "ti c momentele de e taz se transform 0n final 0ntr.o stare de ru, c plcerea se transform 0n durere. An+bod+ 9ho has ever taken drugs to get "high" 9ill kno9 that the high eventuall+ turns into a lo9, that the pleasure turns into some form of pain >ul@i oameni "tiu din proprie e perien@ cEt de u"or "i cEt de repede se poate transforma o rela@ie intim din surs de plcere 0n surs de durere. >an+ people also kno9 from their o9n e perience ho9 easil+ and Fuickl+ an intimate relationship can turn from a source of pleasure to a source of pain. Privite dintr.o perspectiv superioar, atEt polul pozitiv, cEt "i cel negativ sunt fe@e ale aceleia"i monede, fac amEndou parte din durerea fundamental, inseparabil de starea identificrii cu mintea. Geen from a higher perspective, both the negative and the positive polarities are faces of the same coin, are both part of the underl+ing pain that is inseparable from the mind.identified egoic state of consciousness. E ist dou niveluri ale durerii/ durerea pe care o crea@i 0n prezent "i durerea din trecut, care mai trie"te 0nc 0n mintea "i 0n corpul dvs. There are t9o levels to +our pain/ the pain that +ou create no9, and the pain from the past that still lives on in +our mind and bod+. #um putem s nu mai crem durere 0n prezent "i s dizolvm durerile din trecut U iat despre ce a" vrea s v vorbesc mai departe. #easing to create pain in the present and dissolving past pain . this is 9hat ) 9ant to talk about no9.

Ca'itolul 3 3. CONJTIENTI"A!EA; CA$EA E$IFE!I!II E U!E!E%CON#CIOU#NE##; THE WAG OUT OC PAIN Nu *ai creaEi durere 1+ 're(e+t %Create No More Pai+ I+ The Pre&e+t 2u e ist om a crui via@ s fie total lipsit de durere "i de suferin@. Care nu este vorba mai degrab de a 0nv@a s trim cu ele, decEt s 0ncercm s le evitmP 2obod+Ls life is entirel+ free of pain and sorro9. )snLt it a Fuestion of learning to live 9ith them rather than tr+ing to avoid themP #ea mai mare parte a durerilor omene"ti sunt inutile. Ele sunt autogenerate*create de ego, atEta timp cEt o minte care nu este supus observrii v conduce via@a . The greater part of human pain is unnecessar+. )t is self created as long as the unobserved mind runs +our life. 5urerea pe care o crea@i acum este 0ntotdeauna o form de neacceptare, de rezisten@ incon"tient la ceea ce e ist. <a nivelul gEndului, rezisten@a este o form de a 3udeca. The pain that +ou create no9 is al9a+s some form of non acceptance, some form of unconscious resistance to 9hat is. Cn the level of thought, the resistance is some form of 3udgment. <a nivel emo@ional, este o form de negativism. Cn the emotional level, it is some form of negativit+.

)ntensitatea durerii1suferintei depinde de gradul de rezisten@ la momentul prezent, care la rEndul su depinde de gradul 0n care v identifica@i cu mintea. The intensit+ of the pain depends on the degree of resistance to the present moment, and this in turn depends on ho9 strongl+ +ou are identified 9ith +our mind. >intea 0ncearc mereu s nege clipa de Acum "i s scape de ea. The mind al9a+s seeks to den+ the 2o9 and to escape from it. #u alte cuvinte, cu cEt v identifica@i mai mult cu mintea, cu atEt ve@i suferi mai mult. )n other 9ords, the more +ou are identified 9ith +our mind, the more +ou suffer. Gau putem spune "i a"a/ cu cEt sunte@i mai capabil s respecta@i "i s accepta@i clipa de Acum, cu atEt ve@i fi mai liber de durere "i suferin@ U "i de mintea egocentric. Cr +ou ma+ put it like this/ the more +ou are able to honor and accept the 2o9, the more +ou are free of pain, of suffering . and free of the egoic mind. 5e ce mintea, de obicei, se 0mpotrive"te sau neag clipa de AcumP :h+ does the mind habituall+ den+ or resist the 2o9P Pentru c nu poate func@iona "i pstra controlul 0n afara timpului, care este trecut "i viitor, a"a c ea percepe clipa de Acum, care se sustrage temporalit@ii, ca pe o amenin@are. !ecause it cannot function and remain in control 9ithout time, 9hich is past and future, so it perceives the timeless 2o9 as threatening. Timpul "i mintea sunt, de fapt, inseparabile. Time and mind are in fact inseparable. )magina@i.v PmEntul fr oameni, locuit numai de plante "i animale. Ar mai avea un trecut "i un viitorP Ar mai avea sens s vorbim despre timpP )magine the Earth devoid of human life, inhabited onl+ b+ plants and animals. :ould it still have a past and a futureP #ould 9e still speak of time in an+ meaningful 9a+P )ntrebrile S#Et este oraP" sau S #e zi este aziP" U dac ar mai e ista cineva s le pun U ar fi total lipsite de sens. The Fuestion ":hat time is itP" or ":hatLs the date toda+P" . if an+bod+ 9ere there to ask it . 9ould be Fuite meaningless. Gte3arul sau vulturul ar fi zpci@i de o asemenea 0ntrebare. S#are orP", ar 0ntreba ei. The oak tree or the eagle 9ould be bemused b+ such a Fuestion. ":hat timeP" the+ 9ould ask. SGigur, e acum. Timpul este clipa de Acum. #e altceva mai e istP" ":ell, of course, itLs no9. The time is no9. :hat else is thereP" 5a, avem nevoie de minte, ca "i de timp pentru a func@iona 0n aceast lume, dar a3ungem la un punct 0n care ele pun stpEnire pe via@a noastr, "i atunci 0ncepem s func@ionm prost, apar durerea "i suferin@a. Des, 9e need the mind as 9ell as time to function in this 9orld, but there comes a point 9here the+ take over our lives, and this is 9here d+sfunction, pain, and sorro9 set in. >intea, pentru a se asigura c pstreaz controlul, caut permanent s acopere momentul prezent prin trecut "i viitor "i astfel, la fel cum vitalitatea "i poten@ialul creator infinit al Niin@ei, care sunt inseparabile de clipa de Acum, devin acoperite de timp, adevrata dvs. natur este ascuns de minte. The mind, to ensure that it remains in control, seeks continuousl+ to cover up the present moment 9ith past and future, and so, as the vitalit+ and infinite creative potential of !eing, 9hich is inseparable from the 2o9, becomes covered up b+ time, +our true nature becomes obscured b+ the mind. Povara din ce 0n ce mai grea a timpului s.a acumulat 0n mintea uman. An increasingl+ heav+ burden of time has been accumulating in the human mind. To@i oamenii sufer sub greutatea acestei poveri, dar continu s mai adauge cEte pu@in la ea 0n fiecare moment, ori de cEte ori ignor sau neag acest pre@ios prezent sau 0l reduc la un mi3loc pentru atingerea unui obiectiv viitor, care e ist numai 0n mintea lor, niciodat 0n realitatea prezenta .

All individuals are suffering under this burden, but the+ also keep adding to it ever+ moment 9henever the+ ignore or den+ that precious moment or reduce it to a means of getting to some future moment, 9hich onl+ e ists in the mind, never in actualit+. Acumularea timpului 0n mintea colectiv "i individual include "i o mare cantitate de durere rezidual din trecut. The accumulation of time in the collective and individual human mind also holds a vast amount of residual pain from the past. 5ac nu mai vre@i s v crea@i durere dvs. 0n"iv sau altora, dac nu mai dori@i s suplimenta@i reziduurile durerilor trecute care mai triesc 0nc 0n dvs., atunci nu mai crea@i timp sau, cel pu@in, nu mai mult decEt este necesar pentru a face fa@ aspectelor practice ale vie@ii. #um s 0ncetm s crem timpP )f +ou no longer 9ant to create pain for +ourself and others, if +ou no longer 9ant to add to the residue of past pain that still lives on in +ou, then donLt create an+ more time, or at least no more than is necessar+ to deal 9ith the practical aspects of +our life. 8o9 to stop creating timeP 5a@i.v seama c momentul prezent este tot ceea ce ve@i putea avea vreodat. Nace@i din clipa de Acum @inta principal a vie@ii dvs. Bealize deepl+ that the present moment is all +ou ever have. >ake the 2o9 the primar+ focus of +our life. 5ac mai 0nainte sl"uia@i 0n timp "i fcea@i din cEnd 0n cEnd vizite scurte 0n clipa de Acum, locui@i de acum 0ncolo 0n prezent "i vizita@i din cEnd 0n cEnd trecutul "i viitorul, atunci cEnd trebuie s face@i fa@ aspectelor practice ale unei situa@ii. Gpune@i mereu Sda" momentului prezent. :hereas before +ou d9elt in time and paid brief visits to the 2o9, have +our d9elling place in the 2o9 and pa+ brief visits to past and future 9hen reFuired to deal 9ith the practical aspects of +our life situation. Al9a+s sa+ "+es" to the present moment. #e poate fi mai inutil, mai nesntos, decEt s crea@i o rezisten@ intern fa@ de un lucru care e ist de3aP :hat could be more futile, more insane, than to create inner resistance to something that alread+ isP #e poate fi mai nesntos decEt s te opui vie@ii 0nse"i, care este acum "i mereu acumP Preda@i.v 0n fa@a a ceea ce e ist. :hat could be more insane than to oppose life itself, 9hich is no9 and al9a+s no9P Gurrender to 9hat is. Gpune@i Sda" vie@ii U "i observa@i cum via@a 0ncepe dintr.o dat s lucreze "pentru dvs. "i nu 0mpotriva dvs. Ga+ "+es" to life . and see ho9 life suddenl+ starts 9orking for +ou rather than against +ou. G

Prezentul este uneori inacceptabil, neplcut sau groaznic. The present moment is sometimes unacceptable, unpleasant, or a9ful. Este a"a cum este. Cbserva@i felul 0n care mintea 0l eticheteaz "i cum acest proces de etichetare, aceast continu asezare in 3udecare, creeaz durere "i nefericire. )t is as it is. Cbserve ho9 the mind labels it and ho9 this labeling process, this continuous sitting in 3udgment, creates pain and unhappiness. CbservEnd mecanismele min@ii, ie"i@i din aceste tipare ale rezisten@ei "i atunci 0i ve@i putea permite momentului prezent s e iste. !+ 9atching the mechanics of the mind, +ou step out of its resistance patterns, and +ou can then allo9 the present moment to be. Aceasta v va oferi e perien@a strii de eliberare interioar de condi@iile e terioare, starea de pace interioar autentic. 7rmri@i apoi ceea ce se 0ntEmpl "i trece@i la ac@iune, dac este necesar "i posibil. This 9ill give +ou a taste of the state of inner freedom from e ternal conditions, the state of true inner peace. Then see 9hat happens, and take action if necessar+ or possible. Accepta@i U apoi ac@iona@i. )ndiferent ce con@ine momentul prezent, accepta@i.l ca "i cum dvs. l.a@i fi ales. Accept . then act. :hatever the present moment contains, accept it as if +ou had chosen it.

#onlucra@i 0ntotdeauna cu el, nu 0mpotriva lui. Nace@i.v din el un prieten "i un aliat, nu un du"man. Al9a+s 9ork 9ith it, not against it. >ake it +our friend and all+, not +our enem+. Acest fapt v va transforma 0n mod miraculos 0ntreaga via@. This 9ill miraculousl+ transform +our 9hole life. G

urerea trecut@; di(ol,area cor'ului-durere %Pa&t Pai+; Fody

i&&ol,i+/ The Pai+-

AtEta timp cEt nu pute@i accede la puterea clipei de acum, orice durere emo@ional pe care o tri@i las 0n urm un reziduu dureros, ce continu s triasc 0n sinea dvs. As long as +ou are unable to access the po9er of the 2o9, ever+ emotional pain that +ou e perience leaves behind a residue of pain that lives on in +ou. Ge contope"te cu durerea trecutului, care era de3a acolo, "i se fi eaz 0n mintea "i 0n corpul dvs. Ea include, desigur, "i durerea pe care a@i suferit.o 0n copilrie, provocat de incon"tien@a lumii 0n care v.a@i nscut. )t merges 9ith the pain from the past, 9hich 9as alread+ there, and becomes lodged in +our mind and bod+. This, of course, includes the pain +ou suffered as a child, caused b+ the unconsciousness of the 9orld into 9hich +ou 9ere born. Aceast durere acumulat este un cEmp energetic negativ, care v locuie"te corpul "i mintea. This accumulated pain is a negative energ+ field that occupies +our bod+ and mind. 5ac o considera@i un fel de entitate invizibil cu drepturi proprii, 0ncepe@i s v apropia@i destul de mult de adevr. )f +ou look on it as an invisible entit+ in its o9n right, +ou are getting Fuite close to the truth. Este corpul.durere emo@ional. El are dou stri de func@ionare/ latent *adormit, "i activ. )ts the emotional pain.bod+. )t has t9o modes of being/ dormant and active. 7n corp.durere se poate afla 0ntr.o stare de latent pEn la H&_ din timp4 totu"i, la o persoan e trem de nefericit, el poate fi activ -&&_ din timp. A pain.bod+ ma+ be dormant H& percent of the time4 in a deepl+ unhapp+ person, though, it ma+ be active up to -&& percent of the time. 7nii oameni triesc aproape 0n 0ntregime prin corpul.durere, 0n timp ce al@ii doar 0n anumite situa@ii, cum ar fi rela@iile intime, abandonrile sau pierderile din trecut, rnirile fizice sau emo@ionale ".a.m.d. Gome people live almost entirel+ through their pain.bod+, 9hile others ma+ e perience it onl+ in certain situations, such as intimate relationships, or situations linked 9ith past loss or abandonment, ph+sical or emotional hurt, and so on. Gtarea de activitate a corpului.durere poate fi declan"at de orice eveniment, mai ales dac rezoneaz cu un tipar al durerii din trecut. An+thing can trigger it, particularl+ if it resonates 9ith a pain pattern from +our past. #End este pregtit corpul.durere se poate activa sau trezi din starea latent, chiar "i la un simplu gEnd sau la o remarc inocent, fcut de o persoan apropiat,. :hen it is read+ to a9aken from its dormant stage, even a thought or an innocent remark made b+ someone close to +ou can activate it. 7nele corpuri.durere sunt neplcute, dar relativ inofensive, de e emplu, ca un copil care nu vrea s renun@e la o cerere sEcEitoare. Gome pain.bodies are obno ious but relativel+ harmless, for e ample like a child 9ho 9onL t stop 9hining. Altele sunt ni"te mon"tri vicio"i "i distructivi, adevra@i demoni. 7nii sunt violen@i fizic4 dar mult mai mul@i sunt agresivi din punct de vedere emo@ional. Cthers are vicious and destructive monsters, true demons. Gome are ph+sicall+ violent4 man+ more are emotionall+ violent. 7nii atac persoanele apropiate sau pe cele din 0mpre3urimi, 0n timp ce al@ii v atac chiar pe dvs., gazda lor. Gome 9ill attack people around +ou or close to +ou, 9hile others ma+ attack +ou, their host. ;Endurile "i sentimentele pe care le ave@i despre via@a proprie devin atunci profund negative "i autodistructive. Thoughts and feelings +ou have about +our life then become deepl+ negative and self.destructive.

!oala "i accidentele sunt generate deseori tocmai 0n acest fel. 7nele corpuri.durere 0"i pot 0mpinge gazda la sinucidere. )llnesses and accidents are often created in this 9a+. Gome pain. bodies drive their hosts to suicide. #End crede@i c "ti@i bine o persoan "i apoi v confrunta@i brusc, pentru prima oar, cu o creatur strin "i perfid, tri@i un "oc. :hen +ou thought +ou kne9 a person and then +ou are suddenl+ confronted 9ith this alien, nast+ creature for the first time, +ou are in for Fuite a shock. Totu"i, este important s o observa@i mai mult 0n dvs. 0n"iv "i mai pu@in 0n al@ii. 8o9ever, itLs more important to observe it in +ourself than in someone else. #uta@i orice semn de nefericire, 0n orice form U el poate semnala trezirea corpului.durere. :atch out for an+ sign of unhappiness in +ourself, in 9hatever form . it ma+ be the a9akening pain.bod+. Aceast trezire poate lua forma iritrii, a nerbdrii, a proastei dispozi@ii, a dorin@ei de a rni, a enervrii, a furiei, a deprimrii, a nevoii de a declan"a un moment dramatic 0ntr.o rela@ie personal etc. This can take the form of irritation, impatience, a somber mood, a desire to hurt, anger, rage, depression, a need to have some drama in +our relationship, and so on. Gurprinde@i corpul.durere 0n momentul 0n care se treze"te din starea de laten@. #atch it the moment it a9akens from its dormant state. #orpul.durere vrea s supravie@uiasc, precum orice alt entitate vie, "i nu poate supravie@ui decEt dac v determin v identifica@i incon"tient cu el. pain.bod+ 9ants to survive, 3ust like ever+ other entit+ in e istence, and it can onl+ survive if it gets +ou to unconsciousl+ identif+ 9ith it. Atunci se poate ridica, poate pune stpEnire pe dvs., "sa devina dvs" *s v determine s v identifica@i cu el,, si poate tri prin dvs. The )t can then rise up, take +ou over, "become +ou", and live through +ou. Are nevoie s."i procure Shrana" prin dvs. )t needs to get its "food" through +ou. Ge hrne"te cu orice e perien@ ce rezoneaz cu propriul su fel de energie, cu orice lucru ce creeaz o durere nou, indiferent sub ce form/ furie, dorin@ de a distruge, ur, pierdere, dram emo@ional, violen@ "i chiar boal. )t 9ill feed on an+ e perience that resonates 9ith its o9n kind of energ+, an+thing that creates further pain in 9hatever form/ anger, destructiveness, hatred, grief, emotional drama, violence, and even illness. Astfel, corpul.durere, 0n momentul 0n care a preluat conducerea, v va pune 0ntr.o situa@ie de via@ care s reflecte propria sa frecven@ energetic din care s se hrneasc. Go the pain.bod+, 9hen it has taken +ou over, 9ill create a situation in +our life that reflects back its o9n energ+ freFuenc+ for it to feed on. 5urerea se poate hrni doar din durere. 5urerea nu se poate alimenta din bucurie. C gse"te cu totul indigest. Pain can onl+ feed on pain. Pain cannot feed on 3o+. )t finds it Fuite indigestible. Cdat ce corpul.durere a pus stpEnire pe dvs., dori@i "i mai mult durere. 5eveni@i o victim sau un agresor. Cnce the pain.bod+ has taken +ou over, +ou 9ant more pain. Dou become a victim or a perpetrator. $re@i fie s provoca@i sau s suferi@i durerea, fie amEndou. Dou 9ant to inflict pain, or +ou 9ant to suffer pain, or both. 2u este o diferen@ prea mare 0ntre cele dou There isnLt reall+ much difference bet9een the t9o.. 5esigur, nu sunte@i con"tient de acest aspect "i ve@i sus@ine cu vehemen@ c nu dori@i durerea. Dou are not conscious of this, of course, and 9ill vehementl+ claim that +ou do not 9ant pain. 5ar e amina@i.v cu aten@ie "i ve@i descoperi c gEndirea "i comportamentul v sunt proiectate 0n a"a fel 0ncEt s fac durerea s continue, atEt 0n ceea ce v prive"te pe dvs., cEt "i pe al@ii. !ut look closel+ and +ou 9ill find that +our thinking and behavior are designed to keep the pain going, for +ourself and others. 5ac a@i fi 0ntr.adevr con"tient de acest lucru, tiparul s.ar dizolva, pentru c a dori mai mult durere este o nebunie "i nimeni nu este nebun 0n mod con"tient sau voit. )f +ou 9ere trul+ conscious of it, the pattern 9ould dissolve, for to 9ant more pain is insanit+, and nobod+ is consciousl+ insane.

#orpul.durere, care este umbra 0ntunecat, proiectat de ego*sinele fals,, se teme 0n realitate de lumina con"tiin@ei. The pain.bod+, 9hich is the dark shado9 cast b+ the ego, is actuall+ afraid of the light of +our consciousness. Ge teme s nu fie descoperit. )t is afraid of being found out. Gupravie@uirea sa depinde de identificarea dvs. incon"tient cu el, ca "i de frica incon"tient de a 0nfrunta durerea ce trie"te 0n dvs. )ts survival depends on +our unconscious identification 9ith it, as 9ell as on +our unconscious fear of facing the pain that lives in +ou. 5ar, dac nu o 0nfrunta@i, dac nu o aduce@i la lumina con"tiin@ei, ve@i fi for@at s o retri@i de nenumrate ori. !ut if +ou donLt face it, if +ou donL t bring the light of +our consciousness into the pain, +ou 9ill be forced to relive it again and again. #orpul.durere vi se poate prea un monstru periculos, la care nu suporta@i s v uita@i, dar eu v asigur c este o fantom lipsit de substan@, care nu poate 0nvinge puterea prezen@ei dvs. The pain.bod+ ma+ seem to +ou like a dangerous monster that +ou cannot bear to look at, but ) assure +ou that it is an insubstantial phantom that cannot prevail against the po9er of +our presence. 7nele 0nv@turi spirituale afirm c orice durere este 0n ultim instan@ o iluzie U "i au dreptate. Gome spiritual teachings state that all pain is ultimatel+ an illusion, and this is true. )ntrebarea este/ Aceasta este adevrat 0n cazul dvs.P C simpl credin@ nu poate face ca acest lucru s fie adevrat. The Fuestion is/ )s it true for +ouP A mere belief doesnLt make it true. $re@i s tri@i durerea pentru tot restul vie@ii "i s continua@i s spune@i c este o iluzieP 5o +ou 9ant to e perience pain for the rest of +our life and keep sa+ing that it is an illusionP Acest lucru v va elibera de durereP #eea ce ne preocup aici este felul 0n care v pute@i da seama de acest adevr U adic felul 0n care 0l pute@i face s devin real 0n e perien@a dvs. 5oes that free +ou from the painP :hat 9e are concerned 9ith here is ho9 +ou can realize this truth . that is, make it real in +our o9n e perience. A"adar, corpul.durere nu vrea s fie observat direct "i s fie vzut a"a cum este. )n momentul 0n care 0l observa@i, 0i sim@i@i cEmpul energetic 0n interiorul dvs. "i v 0ndrepta@i aten@ia asupra lui, se rupe identificarea cu el. Go the pain.bod+ doesnLt 9ant +ou to observe it directl+ and see it for 9hat it is. The moment +ou observe it, feel its energ+ field 9ithin +ou, and take +our attention into it, the identification is broken. Ge instaleaz o dimensiune superioar a con"tiin@ei. Eu o numesc prezen@. Gunte@i acum martorul sau observatorul corpului.durere. A higher dimension of consciousness has come in. ) call it presence. Dou are no9 the 9itness or the 9atcher of the pain.bod+. Aceasta 0nseamn c el nu v mai poate folosi de acum 0nainte, pretinzEnd c v reprezint, "i nu se mai poate alimenta prin dvs. $.a@i descoperit puterea interioar. A@i dobEndit accesul la puterea clipei de acum. This means that it cannot use +ou an+more b+ pretending to be +ou, and it can no longer replenish itself through +ou. Dou have found +our o9n innermost strength. Dou have accessed the po9er of 2o9. #e se 0ntEmpl cu corpul.durere cEnd devenim suficient de con"tien@i pentru a 0ntrerupe identificarea cu elP :hat happens to the pain.bod+ 9hen 9e become conscious enough to break our identification 9ith itP #orpul.durere este creat de incon"tien@4 con"tiin@a 0l face s devin el 0nsu"i. 7nconsciousness creates it4 consciousness transmutes it into itself. GfEntul Pavel a e primat foarte frumos acest principiu universal/ S)ar tot ce este pe fa@, se descoper prin lumin, c@ci tot ceea ce e&te de&co'erit lu*i+@ e&te" [!iblia sau GfEnta Gcriptur, Editura )nstitutului !iblic "i de >isiune, !ucure"ti, -HH?(."5ar toate, fiind date pe fa@, sunt artate de lumin, pentru c ceea ce face ca totul &@ fie ar@tat e&te lu*i+a".[Epistola ctre
Efeseni ?.-Q(.

2ota/ *#itatele biblice sunt preluate din [Efeseni, ?, -Q([ !iblia sau GfEnta Gcriptur a $echiului si 2oului Testament, Traducere <iteral 2ou, !ucure"ti, %&&-, ce are la baz !iblia . Traducere <iteral, 5umitru #ornilescu -HQ-(

Gt. Paul e pressed this universal principle beautifull+/ "Ever+thing is sho9n up b+ being e posed to the light, and whate,er i& e9'o&ed to the li/ht it&elf beco*e& li/ht." "!ut all things become visible 9hen the+ are e posed b+ the light, for ever+thing that becomes visible is light.[2e9 American Gtandard !ible4 Ephesians ?.-Q( "!ut ever+thing e posed b+ the light becomes visible,)nternational [Gtandard $ersion4 Ephesians ?.-Q( A"a cum nu pute@i lupta cu 0ntunericul, tot a"a nu pute@i lupta cu corpul.durere. Aust as +ou cannot fight the darkness, +ou cannot fight the pain.bod+. )ncercarea de a face acest lucru, ar crea un conflict interior, "i astfel "i mai mult durere. Tr+ing to do so 9ould create inner conflict and thus further pain. Cbservarea este suficient. :atching it is enough. 7rmarirea lui implic acceptarea lui ca parte a ceea ce este 0n momentul dat. :atching it implies accepting it as part of 9hat is at that moment. #orpul.durere const din energia vital blocat, care s.a separat de cEmpul energetic total "i a devenit temporar autonom prin procesul artificial de identificare cu mintea. The pain.bod+ consists of trapped life.energ+ that has split off from +our total energ+ field and has temporaril+ become autonomous through the unnatural process of mind identification. G.a rsturnat "i a devenit anti.via@, ca un animal care 0ncearc s."i devoreze singur coada. )t has turned in on itself and become anti.life, like an animal tr+ing to devour its o9n tail. 5e ce crede@i c civiliza@ia noastr a devenit atEt de distructiv pt. via@P :h+ do +ou think our civilization has become so life.destructiveP #hiar "i for@ele care se opun vie@ii sunt totu"i energie vital. !ut even the life.destructive forces are still life.energ+. #End ve@i 0ncepe s v deta"a@i de identificarea cu el "i s deveni@i un observator, corpul.durere va continua s func@ioneze un timp "i va 0ncerca s v pcleasc s v identifica@i din nou cu el. :hen +ou start to disidentif+ and become the 9atcher, the painbod+ 9ill continue to operate for a 9hile and 9ill tr+ to trick +ou into identif+ing 9ith it again. 5e"i nu 0l mai alimenta@i cu energie prin identificare, i.a mai rmas un impuls, o iner@ie, ca 0n cazul volantului sau a titirezului ce continu s se 0nvErt, de"i nu mai este ac@ionat de nimic. Although +ou are no longer energizing it through +our identification, it has a certain momentum, 3ust like a spinning 9heel that 9ill keep turning for a 9hile even 9hen it is no longer being propelled. )n acest stadiu, el poate crea dureri 0n diferite pr@i ale corpului, dar acestea nu vor dura. At this stage, it ma+ also create ph+sical aches and pains in different parts of the bod+, but the+ 9onLt last. BmEne@i prezent, rmEne@i con"tient. Ni@i paznicul mereu vigilent al spa@iului interior. Gta+ present, sta+ conscious. !e the ever.alert guardian of +our inner space. Trebuie s fi@i suficient de prezent 0ncEt s pute@i urmri corpul.durere "i s 0i sim@i@i energia. Dou need to be present enough to be able to 9atch the pain.bod+ directl+ and feel its energ+. Atunci el nu v va mai putea controla gEndirea. )t then cannot control +our thinking. )n momentul 0n care gEndirea dvs. se aliniaz cu cEmpul energetic al corpului.durere, de3a v.a@i identificat cu acesta "i 0l alimenta@i din nou cu propriile gEnduri. The moment +our thinking is aligned 9ith the energ+ field of the painbod+, +ou are identified 9ith it and again feeding it 9ith +our thoughts. 5e e emplu, dac furia este vibra@ia energetic predominant a corpului.durere "i nutri@i gEnduri pline de furie, struind cu mintea la ceea ce v.a fcut cineva sau la ceea ce 0i ve@i face dvs. lui sau ei, v.a@i lsat prad incon"tien@ei, iar corpul.durere a devenit Sdumneavoastr" 0n"iv. Nor e ample, if anger is the predominant energ+ vibration of the pain.bod+ and +ou think angr+ thoughts,

d9elling on 9hat someone did to +ou or 9hat +ou are going to do to him or her, then +ou have become unconscious, and the pain.bod+ has become "+ou." Acolo unde e ist furie, 0ntotdeauna este "i durere dedesubt. :here there is anger, there is al9a+s pain underneath. Gau atunci cand sim@i@i c v cuprinde o dispozi@ie trist "i 0ncepe@i s activa@i un tipar de gEndire negativ, spunEndu.v singur cEt de oribil este via@a, gEndirea dvs. s.a aliniat cu corpul.durere, a@i intrat 0n starea de incon"tien@ "i vulnerabilitate la atacul corpului.durere. Cr 9hen a dark mood comes upon +ou and +ou start getting into a negative mind.pattern and thinking ho9 dreadful +our life is, +our thinking has become aligned 9ith the pain.bod+, and +ou have become unconscious and vulnerable to the pain.bod+Ls attack. )n sensul 0n care 0l folosesc eu aici, a fi Sincon"tient" 0nseamn a te identifica unui anumit tipar mental sau emo@ional. "7nconscious," the 9a+ that ) use the 9ord here, means to be identified 9ith some mental or emotional pattern. )mplic absen@a dvs. complet ca observator. )t implies a complete absence of the 9atcher. Aten@ia con"tient "i sus@inut rupe legtura dintre corpul.durere "i procesele gEndirii, duce la apari@ia procesului de transmutare. Gustained conscious attention severs the link bet9een the painbod+ and +our thought processes and brings about the process of transmutation. Este ca "i cum durerea ar deveni combustibilul flcrii con"tiin@ei dvs., care 0ncepe s ard astfel mai puternic. )t is as if the pain becomes fuel for the flame of +our consciousness, 9hich then burns more brightl+ as a result. Acesta este 0n@elesul ezoteric al vechii arte a alchimiei/ transmutarea metalului obi"nuit 0n aur sau a suferin@ei 0n con"tiin@. This is the esoteric meaning of the ancient art of alchem+/ the transmutation of base metal into gold, of suffering into consciousness. Buptura interioar se vindec "i deveni@i din nou un intreg. The split 9ithin is healed, and +ou become 9hole again. Besponsabilitatea dvs. este s nu mai crea@i o alt durere. Dour responsibilit+ then is not to create further pain. G rezumm acum acest proces. #oncentra@i.v aten@ia asupra sentimentului interior. Becunoa"te@i corpul.durere. Accepta@i c se afl acolo. <et me summarize the process. Nocus attention on the feeling inside +ou. Ono9 that it is the pain.bod+. Accept that it is there. 2u v gEndi@i la el U nu lsa@i sentimentul s se transforme 0n gEndire. 2u 0l 3udeca@i "i nu 0l analiza@i. 2u face@i din el o identitate proprie. 5onLt think about it . donLt let the feeling turn into thinking. 5onLt 3udge or anal+ze. 5onLt make an identit+ for +ourself out of it. BmEne@i prezent "i continua@i s fi@i observatorul lucrurilor care se petrec 0n interiorul dvs. Gta+ present, and continue to be the observer of 9hat is happening inside +ou. #on"tientiza@i nu numai durerea emo@ional, ci "i pe dvs. ca Spersoana care observ", observatorul tcut. Aceasta este puterea clipei de acum, puterea prezen@ei con"tiente. 7rmri@i ce se 0ntEmpl 0n continuare. !ecome a9are not onl+ of the emotional pain but also of "the one 9ho observes," the silent 9atcher. This is the po9er of the 2o9, the po9er of +our o9n conscious presence. Then see 9hat happens. G Pentru multe femei, corpul.durere se treze"te mai ales 0nainte de perioada ciclului menstrual. Nor man+ 9omen, the pain.bod+ a9akens particularl+ at the time preceding the menstrual flo9. 5espre acest lucru "i despre cauzele sale voi vorbi mai mult ceva mai tErziu. Acum a" vrea s v spun numai atEt/ dac pute@i rmEne atent "i prezent 0n acest timp "i dac pute@i observa ceea ce sim@i@i, 0n loc s v lsa@i dominat de eveniment, ve@i avea ocazia s face@i cel mai intens e erci@iu spiritual "i ve@i putea s v transmuta@i rapid toat durerea pe care a@i sim@it.o 0n trecut. ) 9ill talk about this and the reason for it in more detail later. Bight no9, let me 3ust sa+ this/ )f +ou are able to sta+ alert and present at that time and 9atch 9hatever +ou feel 9ithin, rather than be

taken over b+ it, it affords an opportunit+ for the most po9erful spiritual practice, and a rapid transmutation of all past pain becomes possible.

Ide+tificarea &i+elui fal& cu cor'ul-durere%E/o Ide+tificatio+ With The Pai+Fody


Procesul pe care tocmai l.am descris este e trem de puternic "i 0n acela"i timp foarte simplu. )i poate fi e plicat "i unui copil "i s sperm c 0ntr.o zi va fi printre primele lucruri ce vor fi predate la "coal. The process that ) have 3ust described is profoundl+ po9erful +et simple. )t could be taught to a child, and hopefull+ one da+ it 9ill be one of the first things children learn in school. Cdat ce a@i 0n@eles principiile de baz ale prezen@ei dvs. ca observator al evenimentelor interioare U "i le.a@i S0n@eles" trindu.le U ave@i la dispozi@ie cel mai puternic instrument de transformare. Cnce +ou have understood the basic principle of being present as the 9atcher of 9hat happens inside +ou . and +ou "understand" it b+ e periencing it . +ou have at +our disposal the most potent transformational tool. 2u neg c v.a@i putea confrunta cu o rezisten@ interioar intens 0n procesul de renun@are la identificarea cu durerea. This is not to den+ that +ou ma+ encounter intense inner resistance to disidentif+ing from +our pain. Aceasta se va 0ntEmpla astfel mai ales dac, 0n cea mai mare parte a vie@ii dvs., a@i trit 0n strEns identificare cu corpul.durere emo@ional "i dac 0ntregul sentiment de sine sau mare parte a lui este investit 0n acesta. This 9ill be the case particularl+ if +ou have lived closel+ identified 9ith +our emotional pain.bod+ for most of +our life and the 9hole or a large part of +our sense of self is invested in it. Asta 0nseamn c v.a@i construit un sine nefericit din corpul.durere "i crede@i c dvs. sunte@i aceast fic@iune construit de minte. :hat this means is that +ou have made an unhapp+ self out of +our pain.bod+ and believe that this mind.made fiction is 9ho +ou are. )n acest caz, frica incon"tient c v ve@i pierde identitatea va crea o rezisten@ puternic la orice tentativ de anulare a identificrii. )n that case, unconscious fear of losing +our identit+ 9ill create strong resistance to an+ disidentification. #u alte cuvinte, prefera@i mai curEnd s suferi@i U s fi@i corpul.durere U decEt s face@i un salt 0n necunoscut "i s risca@i s pierde@i familiarul sine nefericit. )n other 9ords, +ou 9ould rather be in pain Vbe the pain.bod+V than take a leap into the unkno9n and risk losing the familiar unhapp+ self. 5ac acest lucru este adevrat 0n ceea ce v prive"te, observa@i.v rezisten@a. )f this applies to +ou, observe the resistance 9ithin +ourself. Cbserva@i ata"area fa@ de propria durere. Ni@i foarte atent. Cbserve the attachment to +our pain. !e ver+ alert. Cbserva@i plcerea ciudat pe care o simtiti 0n urma faptului c sunte@i nefericit. Cbserve the peculiar pleasure +ou derive from being unhapp+. Cbserva@i impulsul de vorbi despre acest lucru sau de a v gEndi la el. Cbserve the compulsion to talk or think about it. Bezisten@a va 0nceta dac o ve@i con"tientiza. Atunci ve@i putea s v 0ndrepta@i aten@ia asupra corpului.durere, rmEnEnd prezent ca martor "i ini@iind astfel transmuta@ia sa. The resistance 9ill cease if +ou make it conscious. Dou can then take +our attention into the pain. bod+, sta+ present as the 9itness, and so initiate its transmutation. 2umai dvs. pute@i face acest lucru. 2imeni nu.l poate face in locul dvs. Cnl+ +ou can do this. 2obod+ can do it for +ou. 5ar dac ave@i norocul s 0ntElni@i o persoan intens con"tient, dac pute@i fi alturi de ea "i s o urma@i 0n starea de prezen@, acest lucru poate fi salutar "i poate accelera procesul. !ut if +ou are fortunate enough to find someone 9ho is intensel+ conscious, if +ou can be 9ith them and 3oin them in the state of presence, that can be helpful and 9ill accelerate things. Astfel, lumina dvs. va deveni cu repeziciune mai puternic. #End un bu"tean care abia a 0nceput s ard este pus lEng unul care arde puternic "i dup un timp este separat din nou, el va arde

mult mai intens. )n this 9a+, +our o9n light 9ill Fuickl+ gro9 stronger. :hen a log that has onl+ 3ust started to burn is placed ne t to one that is burning fiercel+, and after a 9hile the+ are separated again, the first log 9ill be burning 9ith much greater intensit+. <a urma urmei, este acela"i foc. A fi un astfel de foc este una dintre func@iile unui maestru spiritual. After all, it is the same fire. To be such a fire is one of the functions of a spiritual teacher. 7nii terapeu@i s.ar putea s fie "i ei capabili s 0ndeplineasc aceast func@ie, dac au dep"it nivelul identificrii cu mintea, putEnd crea "i sus@ine o stare de prezen@ con"tient intens 0n timp ce lucreaz cu dvs. Gome therapists ma+ also be able to fulfill that function, provided that the+ have gone be+ond the level of mind and can create and sustain a state of intense conscious presence 9hile the+ are 9orking 9ith +ou.

Ori/i+ea fricii %The Ori/i+ Of Cear


A@i spus c frica face parte din durerea noastr emo@ional fundamental. Dou mentioned fear as being part of our basic underl+ing emotional pain. #um apare frica "i de ce are o pondere atEt de mare 0n vie@ile oamenilorP 8o9 does fear arise, and 9h+ is there so much of it in peopleLs livesP Care o anumit cantitate de fric nu a3ut la autoaprareP And isnLt a certain amount of fear 3ust health+ self.protectionP 5ac nu m.a" teme de foc, a" putea s bag mEna 0n el "i s m ard. )f ) didnLt have a fear of fire, ) might put m+ hand in it and get burned. 2u frica este motivul pentru care nu v bga@i mEna 0n foc, ci faptul c "ti@i c v ve@i arde. The reason 9h+ +ou donLt put +our hand in the fire is not because of fear, itLs because +ou kno9 that +ouLll get burned. 2u ave@i nevoie de fric pentru a evita pericolele 0ntEmpltoare . ci doar de un minim de inteligen@ "i bun.sim@. Pentru asemenea chestiuni practice, este util aplicarea lec@iilor 0nv@ate 0n trecut. Dou donLt need fear to avoid unnecessar+ danger . 3ust a minimum of intelligence and common sense. Nor such practical matters, it is useful to appl+ the lessons learned in the past. 5ac cineva v amenin@ cu focul sau cu violen@a fizic, a@i putea avea un sentiment asemntor cu frica. Aceasta este o retragere instinctiv din fa@a pericolului, dar nu este acela"i lucru cu starea psihologic de fric despre care vorbim aici. 2o9 if someone threatened +ou 9ith fire or 9ith ph+sical violence, +ou might e perience something like fear. This is an instinctive shrinking back from danger, but not the ps+chological condition of fear that 9e are talking about here. Gtarea psihologic de fric este independent de orice pericol concret "i imediat. Ea 0mbrac multe forme/ disconfort, gri3, an ietate, nervozitate, tensiune, groaz, fobie ".a.m.d. The ps+chological condition of fear is divorced from an+ concrete and true immediate danger. )t comes in man+ forms/ unease, 9orr+, an iet+, nervousness, tension, dread, phobia, and so on. Acest tip de fric psihologic este legat 0ntotdeauna de ceea ce s.ar putea 0ntEmpla, nu se refer la un lucru care se 0ntEmpl acum. This kind of ps+chological fear is al9a+s of something that might happen, not of something that is happening no9. 5vs. tri@i aici "i acum, 0n timp ce mintea dvs. se afl 0n viitor. Aceasta creeaz golul in care se instaleaza an ietatea. Dou are in the here and no9, 9hile +our mind is in the future. This creates an an iet+ gap. Ti dac v.a@i identificat cu mintea "i a@i pierdut contactul cu puterea "i simplitatea clipei de acum, golul in care s.a instalat an ietatea v va 0nso@i constant. And if +ou are identified 9ith +our mind and have lost touch 9ith the po9er and simplicit+ of the 2o9, that an iet+ gap 9ill be +our constant companion. Pute@i oricEnd s face@i fa@ momentului prezent, dar nu pute@i face fa@ unui lucru care este doar o proiec@ie a min@ii U nu pute@i face fa@ viitorului.Dou can al9a+s cope 9ith the present moment, but +ou cannot cope 9ith something that is onl+ a mind pro3ection . +ou cannot cope 9ith the future.

>ai mult, atEta timp cEt v identifica@i cu mintea dvs., via@a v este condus de ego*sinele fals,, a"a cum am artat mai devreme. >oreover, as long as +ou are identified 9ith +our mind, the ego runs +our life, as ) pointed out earlier. #a urmare a naturii sale iluzorii "i 0n ciuda elaboratelor sale mecanisme de aprare, ego*sinele fals, este foarte vulnerabil "i nesigur "i se consider amenin@at 0n mod constant. !ecause of its phantom nature, and despite elaborate defense mechanisms, the ego is ver+ vulnerable and insecure, and it sees itself as constantl+ under threat. <ucrurile stau astfel chiar dac, privit din e terior, ego*sinele fals, este foarte 0ncreztor. This, b+ the 9a+, is the case even if the ego is out9ardl+ ver+ confident. Acum aminti@i.v c o emo@ie este reac@ia corpului la activitatea min@ii dvs. 2o9 remember that an emotion is the bod+Ls reaction to +our mind. #e mesa3 prime"te 0n mod constant corpul de la ego*sinele fals,, construit de minteP SPericol, sunt amenin@at." Ti care este emo@ia generat de acest mesa3 continuuP Nrica, desigur. :hat message is the bod+ receiving continuousl+ from the ego, the false, mind.made selfP 5anger, ) am under threat. And 9hat is the emotion generated b+ this continuous messageP Near, of course. Nrica pare s aib multe cauze. Nrica de pierdere, frica de e"ec, frica de a fi rnit etc, dar, 0n ultim instan@, toate fricile reprezint frica de moarte, de anihilare a egoului*sinelui fals,. Near seems to have man+ causes. Near of loss, fear of failure, fear of being hurt, and so on, but ultimatel+ all fear is the egoLs fear of death, of annihilation. Pentru ego*sinele fals,, moartea pEnde"te 0ntotdeauna dup col@. 0n aceast stare de identificare cu mintea, frica de moarte afecteaz fiecare aspect al vie@ii dvs. To the ego, death is al9a+s 3ust around the corner. )n this mind.identified state, fear of death affects ever+ aspect of +our life. 5e e emplu, chiar "i un lucru aparent obi"nuit "i Snormal", ca nevoia instinctiv de a avea dreptate 0ntr.o discu@ie "i de a.i dovedi celuilalt c gre"e"te U aprEnd 0n felul acesta pozi@ia mental cu care v.a@i identificat U este urmare a fricii de moarte [a egoului*sinelui fals,(. Nor e ample, even such a seemingl+ trivial and "normal" thing as the compulsive need to be right in an argument and make the other person 9rong . defending the mental position 9ith 9hich +ou have identified . is due to the fear of death. Atunci cEnd v identifica@i cu o pozi@ie mental "i gre"i@i, sentimentul de identitate bazat pe gEndire este serios amenin@at cu anihilarea. )f +ou identif+ 9ith a mental position, then if +ou are 9rong, +our mind.based sense of self is seriousl+ threatened 9ith annihilation. A"a c dvs., ca ego*sine fals,, nu v pute@i permite s gre"i@i. A gre"i 0nseamn a muri. 5in cauza acestui lucru s.au purtat rzboaie "i au fost distruse nenumrate rela@ii. Go +ou as the ego cannot afford to be 9rong. To be 9rong is to die. :ars have been fought over this, and countless relationships have broken do9n. Cdat ce a@i scpat de identificarea cu mintea, pentru sentimentul dvs. de identitate nu mai are nici o importan@ dac ave@i dreptate sau nu4 astfel, nevoia incontrolabil "i profund incon"tient de a avea dreptate, care este o form de violen@, nu va mai e ista. Cnce +ou have disidentified from +our mind, 9hether +ou are right or 9rong makes no difference to +our sense of self at all, so the forcefull+ compulsive and deepl+ unconscious need to be right, 9hich is a form of violence, 9ill no longer be there. Pute@i afirma clar "i ferm ce sim@i@i sau gEndi@i, fr a mai fi agresiv sau mEnat de sentimente defensive 0n legtur cu aceste lucruri. Dou can state clearl+ and firml+ ho9 +ou feel or 9hat +ou think, but there 9ill be no aggressiveness or defensiveness about it. Gentimentul de identitate deriva dintr.un loc mult mai profund "i mai autentic, din interiorul dvs., nu din minte. Dour sense of self is then derived from a deeper and truer place 9ithin +ourself, not from the mind. 7rmri@i apari@ia oricrui fel de sentiment defensiv. #e apra@iP C identitate iluzorie, o imagine din mintea dvs., o entitate fictiv. #on"tientizEnd acest tipar, observEndu.l, ve@i anula identificarea cu el. 0n lumina con"tiin@ei dvs., tiparul incon"tient se va dizolva rapid. :atch out for an+ kind of defensiveness 9ithin +ourself. :hat are +ou defendingP An illusor+ identit+, an image in +our

mind, a fictitious entit+. !+ making this pattern conscious, b+ 9itnessing it, +ou disidentif+ from it. )n the light of +our consciousness, the unconscious pattern 9ill then Fuickl+ dissolve. Acesta este sfEr"itul tuturor conflictelor "i al 3ocurilor de putere, care sunt atEt de corozive pentru rela@ii. Puterea asupra altora este de fapt slbiciune deghizat 0n putere. Adevrata putere se afl 0n interior "i v este acum disponibil. This is the end of all arguments and po9er games, 9hich are so corrosive to relationships. Po9er over others is 9eakness disguised as strength. True po9er is 9ithin, and it is available to +ou no9. A"a c orice persoan care s.a identificat cu mintea sa "i, din acest motiv, este deconectat de la puterea sa adevrat, de la sinele su profund, 0nrdcinat 0n Niin@, va avea ca tovar" constant frica. Go an+one 9ho is identified 9ith their mind and, therefore, disconnected from their true po9er, their deeper self rooted in !eing, 9ill have fear as their constant companion. 2umrul persoanelor care au dep"it identificarea cu mintea este e trem de mic, a"a c pute@i presupune c aproape orice persoan cu care v 0ntElni@i pe strad sau pe care o cunoa"te@i trie"te 0ntr.o stare de fric. 2umai intensitatea ei variaz. Aceast stare fluctueaz 0ntre an ietate "i groaz la un capt al scalei "i o senza@ie vag de neplcere "i sentimentul unui pericol 0ndeprtat la cellalt. #ei mai mul@i oameni devin con"tien@i de ea numai atunci cEnd trec printr.o stare mai intens. The number of people 9ho have gone be+ond mind is as +et e tremel+ small, so +ou can assume that virtuall+ ever+one +ou meet or kno9 lives in a state of fear. Cnl+ the intensit+ of it varies. )t fluctuates bet9een an iet+ and dread at one end of the scale and a vague unease and distant sense of threat at the other. >ost people become conscious of it onl+ 9hen it takes on one of its more acute forms. I+cercarea &i+elui fal& de a ati+/e &tarea de 1*'li+ire %The E/oV& #earch Cor Whole+e&& 7n alt aspect al durerii emo@ionale, care este o parte intrinsec a min@ii conduse de Ginele fals, 0l reprezint un profund sentiment de lips sau de ne0mplinire, de a nu fi 0ntreg. Another aspect of the emotional pain that is an intrinsic part of the egoic mind is a deep.seated sense of lack or incompleteness, of not being 9hole. <a unii oameni, acesta este con"tient, la al@ii este incon"tient. 5ac este con"tient, forma sa de manifestare o reprezint sentimentul nelini"titor "i constant al lipsei de valoare proprie sau acela c nu e"ti suficient de bun. )n some people, this is conscious, in others unconscious. )f it is conscious, it manifests as the unsettling and constant feeling of not being 9orth+ or good enough. 5ac este incon"tient, va fi resim@it numai indirect, ca o dorin@, o nevoie, o cerin@ intens, 0n orice caz, oamenii se 0nscriu deseori 0n grani@ele unei nevoi incontrolabile de gratificare a sinelui fals "i caut lucruri cu care s se identifice pentru a putea umple acest gol pe care 0l simt 0n ei 0n"i"i. )f it is unconscious, it 9ill onl+ be felt indirectl+ as an intense craving, 9anting and needing. )n either case, people 9ill often enter into a compulsive pursuit of ego.gratification and things to identif+ 9ith in order to fill this hole the+ feel 9ithin. A"a c se lupt s acumuleze posesiuni, bani, succes, putere, recunoa"tere sau o rela@ie special, 0n primul rEnd pentru a se putea sim@i mai bine cu ei 0n"i"i, pentru a se sim@i mai comple@i. Go the+ strive after possessions, mone+, success, po9er, recognition, or a special relationship, basicall+ so that the+ can feel better about themselves, feel more complete. 5ar, chiar "i atunci cEnd ob@in toate aceste lucruri, ei constat curEnd c golul continu s e iste "i este fr margini. Atunci se simt 0ntr.adevr 0n pericol, pentru c nu se mai pot min@i. Gau pot "i chiar continu s se mint, dar le este mult mai greu. !ut even 9hen the+ attain all these things, the+ soon find that the hole is still there, that it is bottomless. Then the+ are reall+ in trouble, because the+ cannot delude themselves an+more. :ell, the+ can and do, but it gets more difficult. AtEta timp cEt mintea dominat de Ginele fals v conduce via@a, nu v pute@i sim@i cu adevrat bine4 nu v pute@i sim@i 0mpcat sau 0mplinit, cu e cep@ia unor intervale foarte scurte, 0n care ob@ine@i ceea ce v.a@i dorit, cEnd o dorin@ tocmai a fost 0mplinit. As long as the egoic mind is running +our life, +ou cannot trul+ be at ease4 +ou cannot be at peace or fulfilled e cept for brief intervals 9hen +ou obtained 9hat +ou 9anted, 9hen a craving has 3ust been fulfilled.

5eoarece sinele fals este un sentiment derivat al identit@ii, el are nevoie s se identifice cu lucruri e terne. Are nevoie s fie atEt aprat, cEt "i alimentat constant. Gince the ego is a derived sense of self, it needs to identif+ 9ith e ternal things. )t needs to be both defended and fed constantl+. Ginele fals se identific cel mai des cu posesiunile, cu ocupa@ia, cu statutul "i recunoa"terea social, cu educa@ia "i cuno"tin@ele, cu aspectul fizic, cu aptitudinile speciale, cu rela@iile, cu istoria de via@ personal sau a familiei, cu sisteme de credin@e "i apeleaz deseori la identificri politice, na@ionaliste, rasiste, religioase "i alte identificri colective. 2iciuna dintre acestea nu sunte@i dvs. The most common ego identifications have to do 9ith possessions, the 9ork +ou do, social status and recognition, kno9ledge and education, ph+sical appearance, special abilities, relationships, personal and famil+ histor+, belief s+stems, and often also political, nationalistic, racial, religious, and other collective identifications. 2one of these is +ou. ;si@i c este 0nspimEnttorP Gau este o eliberare s "ti@i acest lucruP >ai devreme sau mai tErziu, va trebui s renun@a@i la toate aceste lucruri. 5o +ou find this frighteningP Cr is it a relief to kno9 thisP All of these things +ou 9ill have to relinFuish sooner or later. Poate c acum v vine greu s crede@i "i, bine0n@eles, nu v cer s crede@i c nu v pute@i regsi identitatea 0n nimic din toate acestea. Perhaps +ou find it as +et hard to believe, and ) am certainl+ not asking +ou to believe that +our identit+ cannot be found in an+ of those things. $e@i afla singur adevrul, 0l ve@i afla cel mai tErziu 0n momentul 0n care ve@i sim@i c se apropie moartea. Dou 9ill kno9 the truth of it for +ourself. Dou 9ill kno9 it at the latest 9hen +ou feel death approaching. >oartea ia tot ceea ce nu sunte@i dvs. Gecretul vie@ii este s Smori 0nainte de a muri" U "i s descoperi c nu e ist moarte. 2u v cuta@i sinele 0n minte. 5eath is a stripping a9a+ of all that is not +ou. The secret of life is to "die before +ou die" . and find that there is no death.

Ca'itolul 6

6. #I INT!AM A KNC LN C$IPA


Nu ,@ c@utaEi &i+ele 1+ *i+te%

E ACUM %MODING

EEP$G INTO THE NOW

o+Vt #eek Gour #elf I+ The Mi+d

Gimt c mai am multe lucruri de aflat despre felul 0n care func@ioneaz mintea mea, 0nainte de a putea s m apropii mcar de con"tiin@a deplin sau de iluminarea spiritual. ) feel that there is still a great deal ) need to learn about the 9orkings of m+ mind before ) can get an+9here near full consciousness or spiritual enlightenment. 2u, nu este a"a. Problemele min@ii nu pot fi rezolvate la nivelul min@ii. 2o, +ou donLt. The problems of the mind cannot be solved on the level of the mind. 5up ce a@i 0n@eles principala disfunc@ie, nu mai ave@i nevoie s 0n@elege@i sau s afla@i prea multe. Gtudiul comple it@ii min@ii v poate transforma 0ntr.un bun psiholog, dar nu v va duce mai

departe de nivelul mental, a"a cum studiul nebuniei nu este suficient pentru a aduce sntatea mintal. A@i 0n@eles de3a mecanismele de baz ale strii de incon"tien@/ identificarea cu mintea, fapt ce creeaz un sine fals, ca substitut al sinelui dvs. adevrat, 0nrdcinat 0n Niin@. 5eveni@i So mldi@ din vie" [v. )oan -?, -(, dup cum a spus )isus. Cnce +ou have understood the basic d+sfunction, there isnLt reall+ much else that +ou need to learn or understand. Gtud+ing the comple ities of the mind ma+ make +ou a good ps+chologist, but doing so 9ont take +ou be+ond the mind, 3ust as the stud+ of madness isnLt enough to create sanit+. Dou have alread+ understood the basic mechanics of the unconscious state/ identification 9ith the mind, 9hich creates a false self, the ego, as a substitute for +our true self rooted in !eing. Dou become as a "branch cut off from the vine," as Aesus puts it. 2evoile sinelui fals sunt fr sfEr"it. Ea se simte vulnerabil "i amenin@at, a"a c trie"te constant 0ntr.o stare de fric "i dorin@. The egoLs needs are endless. )t feels vulnerable and threatened and so lives in a state of fear and 9ant. 5up ce a@i aflat cum opereaz disfunc@ia principal, nu mai ave@i nevoie s e plora@i nenumratele sale manifestari, nu este nevoie s le transforma@i 0ntr.o comple problem personal. Cnce +ou kno9 ho9 the basic d+sfunction operates, there is no need to e plore all its countless manifestations, no need to make it into a comple personal problem. 5esigur, sinele fals ador s fac acest lucru. El este mereu 0n cutarea unui lucru de care s se ata"eze pentru a."i men@ine "i 0ntri sentimentul iluzoriu de identitate "i se va ata"a imediat de problemele dvs. The ego, of course, loves that. )t is al9a+s seeking for something to attach itself to in order to uphold and strengthen its illusor+ sense of self, and it 9ill readil+ attach itself to +our problems. Acesta este motivul pentru care, 0n cazul atEtor oameni, mare parte din sentimentul lor de identitate este strEns legat de propriile probleme. This is 9h+, for so man+ people, a large part of their sense of self is intimatel+ connected 9ith their problems. 5up ce aceasta s.a 0ntEmplat, ultimul lucru pe care ei "i l.ar dori ar fi s se elibereze4 ar 0nsemna s."i piard sinele. Cnce this has happened, the last thing the+ 9ant is tobecome free of them4 that 9ould mean loss of self. Ginele fals se poate investi 0ntr.o msur foarte mare 0n durere "i suferin@. There can be a great deal of unconscious ego investment in pain and suffering. Cdat ce a@i recunoscut c la baza strii de incon"tien@ st identificarea cu mintea, stare care, desigur, include "i emo@iile, ie"i@i din ea. 5eveni@i prezent. Go once +ou recognize the root of unconsciousness as identification 9ith the mind, 9hich of course includes the emotions, +ou step out of it. Dou become present. #End sunte@i prezent, 0i pute@i permite min@ii s fie a"a cum este fr s v 0mpotmoli@i 0n ea. >intea 0n sine nu este disfunc@ional. :hen +ou are present, +ou can allo9 the mind to be as it is 9ithout getting entangled in it. The mind in itself is not d+sfunctional. Este un instrument minunat. 5isfunc@iile apar atunci cEnd v cuta@i pe dvs. 0n"iv 0n ea "i considera@i 0n mod gre"it c dvs. sunte@i totuna cu mintea dvs. Ea devine atunci o minte condus de sinele fals "i pune stpEnire pe 0ntreaga dvs. via@. )t is a 9onderful tool. 5+sfunction sets in 9hen +ou seek +our self in it and mistake it for 9ho +ou are. )t then becomes the egoic mind and takes over +our 9hole life.

Pu+eEi ca'@t ilu(iei ti*'ului%E+d The

elu&io+ Of Ti*e

Pare aproape imposibil s scpm de identificarea cu mintea. To@i suntem afunda@i 0n ea. #um 0nve@i un pe"te s zboareP )t seems almost impossible to disidentif+ from the mind. :e are all immersed in it. 8o9 do +ou teach a fish to fl+P )at care este cheia/ pune@i capt iluziei timpului. Timpul mintea sunt inseparabile. Elimina@i timpul, "i mintea se opre"te U dac nu alege@i cumva s o pune@i la treab. 8ere is the ke+/ End the delusion of time. Time and mind are inseparable. Bemove time from the mind and it stops . unless +ou choose to use it.

A te identifica cu propria minte 0nseamn a fi prins 0n timp/ impulsul de a tri aproape e clusiv prin memorie "i anticipare. Aceasta creeaz o preocupare continu pentru trecut "i viitor U gEndul la recunoa"terea momentului prezent "i la a.i 0ngdui s e iste treze"te neplcerea. )mpulsul apare pentru c trecutul v confer o identitate, iar viitorul men@ine promisiunea salvrii, a 0mplinirii sub orice form. AmEndou sunt iluzii. To be identified 9ith +our mind is to be trapped in time/ the compulsion to live almost e clusivel+ through memor+ and anticipation. This creates an endless preoccupation 9ith past and future and an un9illingness to honor and ackno9ledge the resent moment and allo9 it to be. The compulsion arises because the past gives +ou an identit+ and the future holds the promise of salvation, of fulfillment in 9hatever form. !oth are illusions. 5ar cum am mai func@iona 0n aceast lume dac am fi lipsi@i de sim@ul timpuluiP 2u ar mai e ista scopuri pe care s ne strduim s le atingem. 2u am mai "ti cine suntem, pentru c trecutul face din noi ceea ce suntem azi. #red c timpul este ceva foarte pretios si trebuie s 0nv@m s.l folosim cu inteligen@, in loc s.l risipim. !ut 9ithout a sense of time, ho9 9ould 9e function in this 9orldP There 9ould be no goals to strive to9ard an+more. ) 9ouldnLt even kno9 9ho ) am, because m+ past makes me 9ho ) am toda+. ) think time is something ver+ precious, and 9e need to learn to use it 9isel+ rather than 9aste it. Timpul nu este deloc pretios, pentru ca este o iluzie. #eea ce percepeti ca pretios nu este timpul, ci singurul moment e istent in afara sa/ clipa de Acum. Ea este intr.adevar pre@ioasa. #u cat sunteti mai concentrat asupra timpului U trecut "i viitor U, cu atat pierdeti mai mult din vedere clipa de Acum, cel mai pretios lucru care e ista. Time isnLt precious at all, because it is an illusion. :hat +ou perceive as precious is not time but the one point that is out of time/ the 2o9. That is precious indeed. The more +ou are focused on time . past and future . the more +ou miss the 2o9, the most precious thing there is. 5e ce este eel mai pretios lucruP )n primul rand, pentru ca este singurul care e ista. Este tot ceea ce e ista. Eternul prezent este spatiul in care se deruleaza viafa dvs., singurul factor care ramane constant. $iata este acum. 2u a e istat niciodata vreun timp in care viata dvs. sanufie acum s.i nici nu se va intampla vreodata. )n al doilea rand, clipa de Acum este singurul punct care va poate duce dincolo de granitele limita.te ale mintii. Este singurul punct de acces in lumea lipsita de timp si de forma a Niintei. :h+ is it the most precious thingP Nirstl+, because it is the onl+ thing. )tLs all there is. The eternal present is the space 9ithin 9hich +our 9hole life unfolds, the one factor that remains constant. <ife is no9. There 9as never a time 9hen +our life 9as not no9, nor 9ill there ever be. Gecondl+, the 2o9 is the onl+ point that can take +ou be+ond the limited confines of the mind. )t is +our onl+ point of access into the timeless and formless realm of !eing. G

Ni*ic +u e9i&ta i+ afara cli'ei de Acu* %Nothi+/ E9i&t& Out&ide The Now
Trecutul si viitorul nu sunt lafel de reale, uneori chiar mai reale decdt prezentulP <a urma urmei, trecutul determind fe.lul nostru de afi si modul in care ne percepem si ne compor.tdm in prezent. )ar obiectivele noastre viitoare determind ac.fiunile pe care le intreprindem in prezent. ArenLt past and future 3ust as real, sometimes even more real, than the presentP After all, the past determines 9ho 9e are, as 9ell as ho9 9e perceive and behave in the present. And our future goals determine 9hich actions 9e take in the present. 2u afi inteles inca pe deplin esenta lucrurilor pe care vi le.am e plicat pentru ca incercati sa le intelegeti mental. >intea nu poate intelege acest lucru, numai dvs. puteti. $a rog, ascultati.m. Dou havenLt +et grasped the essence of 9hat ) am sa+ing because +ou are tr+ing to understand it mentall+. The mind cannot understand this. Cnl+ +ou can. Please 3ust listen.

A e istat vreodata un moment cand ati trait, facut, gandit sau simtit vreun lucru in afara clipei de AcumP #redeti ca se va intampla vreodataP Este posibil ca un lucru sa se intample sau sa e iste in afara clipei de AcumP Baspunsul este evident, nu.i asaP 8ave +ou ever e perienced, done, thought, or felt an+thing outside the 2o9P 5o +ou think +ou ever 9illP )s it possible for an+thing to happen or be outside the 2o9P The ans9er is obvious, is it notP Nimic nu s-a intamplat vreodata in trecut; toate se intampla in clipa de Acum. Nothing ever happened in the past; it happened in the Now. Nimic nu se va intampla vreodata in viitor; totul se intampla in clipa de Acum. Nothing will ever happen in the future; it will happen in the Now. #eea ce considerate trecut este, de fapt, o amprenta de memorie, inmagazinata in minte, a unei clipe de Acum mai vechi. #and va amintiti trecutul, reactivati aceasta amprenta U tot in prezent. :hat +ou think of as the past is a memor+ trace, stored in the mind, of a former 2o9. :hen +ou remember the past, +ou reactivate a memor+ trace . and +ou do so no9. $iitorul este o clipa de Acum imaginata, o proiectie a mintii. #and apare, apare sub forma clipei de Acum. The future is an imagined 2o9, a pro3ection of the mind. :hen the future comes, it comes as the 2o9. #and va ganditi la viitor, faceti aceasta tot in clipa de Acum. :hen +ou think about the future, +ou do it no9. Evident, trecutul si viitorul nu au realitate proprie. Past and future obviousl+ have no realit+ of their o9n. As,a cum <una nu are o lumina proprie si poate doar sa reflecte lumina Goarelui, tot as,a trecutul si viitorul sunt doar palide refle ii ale luminii, ale puterii si ale realitatii prezentului etern. Ele i"i imprumuta realitatea de la clipa de Acum. Aust as the moon has no light of its o9n, but can onl+ reflect the light of the sun, so are past and future onl+ pale reflections of the light, po9er, and realit+ of the eternal present. Their realit+ is "borro9ed" from the 2o9. Esenta cuvintelor mele nu poate fi inteleasa de minte. )n momentul intelegerii, in constiinaa se produce o trecere de la minte la Niinta, de la timp la prezenta. !rusc, totul vi se pare viu, radiaza energie, eman prezen@a Niintei. The essence of 9hat ) am sa+ing here cannot be understood b+ the mind. The moment +ou grasp it, there is a shift in consciousness from mind to !eing, from time to presence. Guddenl+, ever+thing feels alive, radiates energ+, emanates !eing.

Cheia di*e+&iu+ii &'irituale%The Qey To The #'iritual

i*e+&io+

)n situatiile in care viata ne este amenintata si avem nevoie de o reactie rapida, trecerea de la timp la prezenta se produce uneori de la sine. Personalitatea, care are un trecut "i un viitor, dispare momentan "i este inlocuita de o intensa prezenta con"tient, foarte lini"tit, dar 0n acela"i timp foarte vigilent. Bspunsul de care este nevoie vine din aceast stare de con"tiin@. )n life.threatening emergenc+ situations, the shift in consciousness from time to presence sometimes happens naturall+. The personalit+ that has a past and a future momentaril+ recedes and is replaced b+ an intense conscious presence, ver+ still but ver+ alert at the same time. :hatever response is needed then arises out of that state of consciousness. >otivul pentru care unii oameni ador activit@ile periculoase, cum ar fi escaladarea mun@ilor, cursele de ma"ini etc, de"i poate nu 0l con"tientizeaz, este acela c 0i for@eaz s struie 0n clipa de Acum U 0n starea de trire intens care este eliberat de timp, de probleme, de gEnduri, de povara personalit@ii. Prsirea prezentului, chiar "i pentru o secund, poate 0nsemna moarte. 5in nefericire, ace"ti oameni a3ung dependen@i de o anumit activitate pentru atingerea strii respective. 5ar dvs. nu trebuie s escalada@i versantul nordic al Eigerului pentru asta. Pute@i intra 0n aceast stare chiar acum. The reason 9h+ some people love to engage in dangerous activities, such as mountain climbing, car racing, and so on, although the+ ma+ not be a9are of it, is that it forces them into the 2o9 . that intensel+ alive state that is free of time, free of problems, free of thinking, free of the burden of the personalit+. Glipping a9a+ from the present moment even for a second ma+ mean death. 7nfortunatel+, the+ come to

depend on a particular activit+ to be in that state. !ut +ou donL t need to climb the north face of the Eiger. Dou can enter that state no9. G 5in timpuri strvechi, mae"trii spirituali din toate tradi@iile au artat c aceast clip de Acum este cheia dimensiunii spirituale. Gince ancient times, spiritual masters of all traditions have pointed to the 2o9 as the ke+ to the spiritual dimension. #u toate acestea, se pare c ea a rmas un secret, 0n mod sigur, acest lucru nu este afirmat 0n temple sau biserici. 5ac intra@i 0ntr.o biseric, ve@i auzi poate citate din Evanghelii, ca S2u v 0ngri3i@i de ziua de mEine" "i S#el ce se apuc de arat "i se uit peste umr nu este potrivit s intre 0n )mpr@ia #erurilor". Gau poate c ve@i auzi versetul despre florile cEmpului care nu 0"i fac gri3i pentru ziua de mEine, ci triesc le3er 0n clipa de Acum atemporal, 5umnezeu dEndu.le totul din plin. 5espite this, it seems to have remained a secret. )t is certainl+ not taught in churches and temples. )f +ou go to a church, +ou ma+ hear readings from the ;ospels such as "Take no thought for the morro94 for the morro9 shall take thought for the things of itself," or "2obod+ 9ho puts his hands to the plo9 and looks back is fit for the Oingdom of ;od." Cr +ou might hear the passage about the beautiful flo9ers that are not an ious about tomorro9 but live 9ith ease in the timeless 2o9 and are provided for abundantl+ b+ ;od. Profunzimea "i natura radical a acestor 0nv@turi nu este recunoscut. 2imeni nu pare s."i dea seama c ele sunt fcute pentru a fi trite "i pentru a aduce o profund transformare The depth and radical nature of these teachings are not recognized. 2o one seems to realize that the+ are meant to be lived and so bring about a profound inner transformation. G Toat esen@a filozofiei Xen se reduce la a te men@ine mereu pe muchia de cu@it a clipei de Acum U la a fi atEt de complet, atEt de profund prezent, 0ncEt nici o problem, nici o suferin@, nimic din ceea ce nu sunte@i dvs. 0n"iv s nu continue s supravie@uiasc 0n dvs. )n clipa de Acum, 0n absen@a timpului, toate problemele dvs. se dizolv. Guferin@a are nevoie de timp4 ea nu poate supravie@ui 0n clipa de Acum. The 9hole essence of Xen consists in 9alking along the razorLs edge of 2o9 . to be so utterl+, so completel+ present that no problem, no suffering, nothing that is not 9ho +ou are in +our essence, can survive in +ou. )n the 2o9, in the absence of time, all +our problems dissolve. Guffering needs time4 it cannot survive in the 2o9. >arele maestru Xen, Binzai, pentru a le distrage elevilor si aten@ia de la timp, ridica deseori degetul "i 0ntreba/ S#e ne lipse"te 0n acest momentP" C 0ntrebare profund, care nu solicit un rspuns mental. Este fcut s v aduc aten@ia "i mai profund 0n clipa de Acum. C 0ntrebare similar din tradi@ia Xen este/ S5ac nu acum, atunci cEndP" The great Xen master Binzai, in order to take his studentsL attention a9a+ from time, 9ould often raise his finger and slo9l+ ask/ ":hat, at this moment, is lackingP" A po9erful Fuestion that does not reFuire an ans9er on the level of the mind. )t is designed to take +our attention deepl+ into the 2o9. A similar Fuestion in the Xen tradition is this/ ")f not no9, 9henP" G #lipa de Acum este central "i 0n 0nv@turile sufite, ramura mistic a )slamului. Gufi@ii au un proverb/ S#redinciosul sufit este fiul timpului prezent". )ar Bumi, marele poet "i maestru al sufismului, declara/ STrecutul "i viitorul 0l iau pe 5umnezeu din fa@a ochilor no"tri, arde@i.le 0n foc pe amEndou". The 2o9 is also central to the teaching of Gufism, the m+stical branch of )slam. Gufis have a sa+ing/ "The Gufi is the son of time present." And Bumi, the great poet and teacher of Gufism, declares/ "Past and future veil ;od from our sight4 burn up both of them 9ith fire." >eister Eckhart, marele maestru spiritual din secolul al b))).lea, a rezumat foarte frumos toate acestea/ STimpul este cel care 0mpiedic lumina s a3ung la noi. 2u e ist obstacol mai mare 0n calea ctre 5umnezeu decEt timpul". >eister Eckhart, the thirteenth.centur+ spiritual teacher,

summed it all up beautifull+/ "Time is 9hat keeps the light from reaching us. There is no greater obstacle to ;od than time."

Acce&area 'uterii lui Acu*% Acce&&i+/ The Power Of The Now


Acum un moment, cEnd a@i vorbit despre prezentul etern "i despre irealitatea trecutului "i a viitorului, m.am surprins ui.tndu.m la copacul care se vedea pe geam. > mai uitasem la el de cEteva ori "i mai 0nainte, dar acum a fost ceva diferit. A moment ago, 9hen +ou talked about the eternal present and the unrealit+ of past and future, ) found m+self looking at that tree outside the 9indo9. ) had looked at it a fe9 times before, but this time it 9as different. Percep@ia e tern nu s.a schimbat prea mult, numai culorile preau mai vii "i mai vibrante. 5ar acum avea o dimensiune 0n plus. Este greu de e plicat. The e ternal perception had not changed much, e cept that the colors seemed brighter and more vibrant. !ut there 9as no9 an added dimension to it. This is hard to e plain. 2u "tiu cum am fcut, dar am a3uns s fiu con"tient de ceva invizibil, pe care 0l sim@eam drept esen@a acestui copac, spiritul su interior, dac vre@i. ) donLt kno9 ho9, but ) 9as a9are of something invisible that ) felt 9as the essence of that tree, its inner spirit, if +ou like. Gi 0ntr.un fel fceam parte din acest lucru. Acum 0mi dau seama c mai 0nainte nu vzusem cu adevrat copacul, ci numai o imagine plat "i moart a lui. #End m uit acum la copac, o parte din acea con"tiin@ este 0nc prezent, dar simt c 0ncepe s.mi scape. $ede@i, e perien@a se retrage de3a 0n trecut. Este posibil ca un astfel de moment s fie vreodat mai mult decEt o strfulgerareP And someho9 ) 9as part of that. ) realize. no9 that ) hadnLt trul+ seen the tree before, 3ust a flat and dead image of it. :hen ) look at the tree no9, some of that a9areness is still present, but ) can feel it slipping a9a+. Dou see, the e perience is alread+ receding into the past. #an something like this ever be more than a fleeting glimpseP $.a@i eliberat de timp pentru un moment. A@i trecut 0n clipa de Acum "i astfel a@i perceput copacul fr ecranul min@ii. #on"tiin@a Niin@ei a devenit parte din percep@ia dvs. Cdat cu dimensiunea atemporal vine "i un alt fel de cunoa"tere, o cunoa"tere care nu Somoar" spiritul, care trie"te 0n fiecare fiin@ "i 0n fiecare lucru. C cunoa"tere care nu distruge sacra.litatea "i misterul vie@ii, ci con@ine o iubire "i un respect profunde pentru tot ceea ce e ist. C cunoa"tere despre care mintea nu "tie nimic. Dou 9ere free of time for a moment. Dou moved into the 2o9 and therefore perceived the tree 9ithout the screen of mind. The a9areness of !eing became part of +our perception. :ith the timeless dimension comes a different kind of kno9ing, one that does not "kill" the spirit that lives 9ithin ever+ creature and ever+ thing. A kno9ing that does not destro+ the sacredness and m+ster+ of life but contains a deep love and reverence for all that is. A kno9ing of 9hich the mind kno9s nothing. >intea nu poate cunoa"te copacul. Poate cunoa"te numai fapte sau informa@ii despre el. >intea mea nu v poate cunoaste pe dvs., ci con@ine doar etichete, 3udec@i, fapte "i opinii despre dvs. 2umai Niin@a poate cunoa"te direct. The mind cannot kno9 the tree. )t can onl+ kno9 facts or information about the tree. >+ mind cannot kno9 +ou, onl+ labels, 3udgments, facts, and opinions about +ou. !eing alone kno9s directl+. E ist un loc pentru minte "i cuno"tin@ele ei. Este lumea practic a vie@ii de zi cu zi. Totu"i, atunci cEnd a3unge s st.i pEneasc peste toate aspectele vie@ii dvs., inclusiv rela@iile pe care le ave@i cu alte persoane "i cu natura, se transform 0ntr.un parazit monstruos, care, necontrolat, poate foarte bine s ) distrug toat via@a de pe planet, iar 0n final "i pe sine, distrugEndu."i gazda. There is a place for mind and mind kno9ledge. )t is in the practical realm of da+.to.da+ living. 8o9ever, 9hen it takes over all aspects of +our life, including +our relationships 9ith other human beings and 9ith nature, it becomes a monstrous parasite that, unchecked, ma+ 9ell end up killing all life on the planet and finall+ itself b+ killing its host. A@i 0ntrevzut pentru o clip felul 0n care atemporalitatea vE poate transforma percep@iile. 5ar o singur e perien@ nu este suficient, indiferent cEt a fost ea de frumoas sau de profund. 5e ceea ce avem nevoie "i 0ncercm acum s ob@inem este o schimbare de con"tiin@ permanent. Dou have had a glimpse of ho9 the timeless can transform +our perceptions. !ut an

e perience is not enough, no matter ho9 beautiful or profound. :hat is needed and 9hat 9e are concerned 9ith is a permanent shift in consciousness. A"a c anula@i vechiul tipar de negare "i rezisten@ fa@ de momentul prezent. Cbi"nui@i.v s v retrage@i aten@ia din trecut "i viitor ori de cEte ori nu v sunt de folos. )e"i@i din dimensiunea temporal cEt de mult pute@i 0n fiecare zi. 5ac vi se pare greu s intra@i direct 0n clipa de Acum, 0ncepe@i cu observarea tendin@ei obi"nuite a min@ii de a dori s evadeze din clipa de Acum. Go break the old pattern of present.moment denial and present moment resistance. >ake it +our practice to 9ithdra9 attention from past and future 9henever the+ are not needed. Gtep out of the time dimension as much as possible in ever+da+ life. )f +ou find it hard to enter the 2o9 directl+, start b+ observing the habitual tendenc+ of +our mind to 9ant to escape from the 2o9. $e@i observa c viitorul este imaginat, de obicei, ca fiind mai bun sau mai ru decEt prezentul. 5ac viitorul imaginat este mai bun, el v ofer o speran@ sau o anticipare plcut. 5ac este mai ru, creeaz an ietate. Ambele sunt iluzorii. Prin autoobservare, ve@i fi automat mai prezent 0n via@a dvs. 0n momentul 0n care v da@i seama c nu sunte@i prezent, a@i devenit prezent. Dou 9ill observe that the future is usuall+ imagined as either better or 9orse than the present. )f the imagined future is better, it gives +ou hope or pleasurable anticipation. )f it is 9orse, it creates an iet+. !oth are illusor+. Through self.observation, more presence comes into +our life automaticall+. The moment +ou realize +ou are not present, +ou are present. 5e cEte ori sunte@i capabil s v observa@i mintea 0nseamn c nu mai sunte@i prins 0n capcana ei. A intervenit un alt factor, un lucru care nu apar@ine min@ii/ prezen@a dvs. ca observator. :henever +ou are able to observe +our mind, +ou are no longer trapped in it. Another factor has come in, something that is not of the mind/ the 9itnessing presence. Ni@i prezent ca observator al propriei min@i U al gEndurilor, al emo@iilor "i al reac@iilor dvs. 0n diferite situa@ii. Ni@i cel pu@in la fel de interesat de reac@iile dvs. pe cEt sunte@i de persoana sau situa@ia care le.a produs. !e present as the 9atcher of +our mind . of +our thoughts and emotions as 9ell as +our reactions in various situations. !e at least as interested in +our reactions as in the situation or person that causes +ou to react. Cbserva@i de asemenea cEt de des vi se 0ndreapt aten@ia spre trecut sau spre viitor. 2u critica@i "i nu analiza@i ceea ce observa@i. 2otice also ho9 often +our attention is in the past or future. 5onLt 3udge or anal+ze 9hat +ou observe. 7rmri@i gEndul, sim@i@i emo@ia, observa@i reac@ia. 2u face@i din ele o problem personal. Ti atunci ve@i sim@i ceva mai puternic decEt toate aceste lucruri pe care le observa@i/ 0ns"i prezen@a lini"tit, care observ, 0n spatele con@inuturilor min@ii, observatorul tcut. :atch the thought, feel the emotion, observe the reaction. 5onLt make a personal problem out of them. Dou 9ill then feel something more po9erful than an+ of those things that +ou observe/ the still, observing presence itself behind the content of +our mind, the silent 9atcher. G C prezen@ intens este necesar atunci cEnd anumite situa@ii declan"eaz o reac@ie cu o puternic 0ncrctur emo@ional, de e emplu, atunci cEnd imaginea de sine v este amenin@at, cEnd 0n via@a dvs. apare o provocare ce declan"eaz frica, cEnd Slucrurile merg prost" sau cEnd este reactivat un comple emo@ional din trecut. 0n aceste momente, e ist tendin@a de a deveni Sincon"tient". Beac@ia sau emo@ia pune stpEnire pe dvs. U deveni@i una cu ea. C pune@i 0n practic. $ 3ustifica@i, 0i arta@i celuilalt c gre"e"te, ataca@i, v apra@i... numai c aceast fiin@ nu sunte@i dvs., ci tiparul de reac@ie, mintea 0n modul ei obi"nuit de supravie@uire. )ntense presence is needed 9hen certain situations trigger a reaction 9ith a strong emotional charge, such as 9hen +our self.image is threatened, a challenge comes into +our life that triggers fear, things "go 9rong," or an emotional comple from the past is brought up. )n those instances, the tendenc+ is for +ou to become "unconscious." The reaction or emotion takes +ou over . +ou "become" it. Dou act it out. Dou 3ustif+, make 9rong, attack, defend ... e cept that it isnLt +ou, itLs the reactive pattern, the mind in its habitual survival mode.

)dentificarea cu mintea 0i confer acesteia mai mult energie4 observarea 0i retrage min@ii energia. )dentification 9ith the mind gives it more energ+4 observation of the mind 9ithdra9s energ+ from it. )dentificarea cu mintea creeaz mai mult timp4 observarea min@ii deschide dimensiunea atemporalit@ii. )dentification 9ith the mind creates more time4 observation of the mind opens up the dimension of the timeless. Energia care 0i este retras min@ii se transform 0n prezen@. 5up ce a@i sim@it ce 0nseamn a fi prezent, devine mult mai u"or s alege@i pur "i simplu s ie"i@i din dimensiunea temporal ori de cEte ori nu ave@i nevoie de timp 0n scopuri practice "i s ptrunde@i mai adEnc 0n clipa de Acum. The energ+ that is 9ithdra9n from the mind turns into presence. Cnce +ou can feel 9hat it means to be present, it becomes much easier to simpl+ choose to step out of the time dimension 9henever time is not needed for practical purposes and move more deepl+ into the 2o9. Acest lucru nu v afecteaz capacitatea de a v folosi de timp U de trecut sau de viitor U atunci cEnd ave@i nevoie s.l utiliza@i 0n chestiuni practice. Ti nu v afecteaz nici capacitatea de a v folosi mintea. 5e fapt, chiar o amplific. #End o ve@i folosi, mintea va fi mai rapid, mai concentrat. This does not impair +our abilit+ to use time . past or future . 9hen +ou need to refer to it for practical matters. 2or does it impair +our abilit+ to use +our mind. )n fact, it enhances it. :hen +ou do use +our mind, it 9ill be sharper, more focused.

!e+u+Earea la ti*'ul '&iholo/ic% $etti+/ Go Of P&ycholo/ical Ti*e


)nv@a@i s folosi@i timpul pentru aspectele practice ale vie@ii U putem numi acest interval Stimp cronologic" U, dar imediat ce a@i rezolvat problemele practice reveni@i la con"tiin@a prezentului. )n acest fel, nu ve@i acumula un Stimp psihologic", care este identificarea cu trecutul "i proiec@ia incontrolabil 0n viitor. <earn to use time in the practical aspects of +our life . 9e ma+ call this "clock time" . but immediatel+ return to present.moment a9areness 9hen those practical matters have been dealt 9ith. )n this 9a+, there 9ill be no build.up of "ps+chological time," 9hich is identification 9ith the past and continuous compulsive pro3ection into the future. Timpul cronologic nu 0nseamn numai a stabili o 0ntElnire sau a planifica o e cursie. El include "i a 0nv@a din trecut pentru a nu repeta acelea"i gre"eli la nesfEr"it4 stabilirea obiectivelor "i efortul de a le duce la 0ndeplinire4 predic@iile legate de viitor, prin intermediul tiparelor "i al legilor fizice, matematice ".a.m.d., 0nv@ate din trecut, "i abordarea unor ci adecvate de ac@iune 0n baza predic@iilor noastre. #lock time is not 3ust making an appointment or planning a trip. )t includes learning from the past so that 9e donLt repeat the same mistakes over and over. Getting goals and 9orking to9ard them. Predicting the future b+ means of patterns and la9s, ph+sical, mathematical and so on, learned from the past and taking appropriate action on the basis of our predictions. 5ar chiar "i aici, 0n sfera vie@ii practice, 0n care nu ne pu.)cm descurca fr s recurgem la trecut sau la viitor, momentul prezent rmEne factorul esen@ial/ orice lec@ie din trecut devine relevant "i se aplic acum. Crice planificare "i orice c*ort de a atinge un anumit scop au loc acum. !ut even here, 9ithin the sphere of practical living, 9here 9e cannot do 9ithout reference to past and future, the present moment remains the essential factor/ An+ lesson from the past becomes relevant and is applied no9. An+ planning as 9ell as 9orking to9ard achieving a particular goal is done no9. )n cazul unei persoane ce a atins iluminarea, concentrarea aten@iei se identific 0ntotdeauna cu Acum, de"i ea are 0nc o con"tiin@ periferic a timpului. #u alte cuvinte, ea ontinu s foloseasc timpul cronologic, dar este eliberat de timpul psihologic. The enlightened persons main focus of attention is al9a+s the 2o9, but the+ are still peripherall+ a9are of time. )n other 9ords, the+ continue to use clock time but are free of ps+chological time. #End e ersa@i aceasta, fi@i atent s nu transforma@i timpul fonologie 0n timp psihologic fr s v da@i seama. 5e e emplu, dac 0n trecut a@i fcut o gre"eal "i acum a@i 0nv@at din ea folosi@i timpul cronologic. Pe de alt parte, 0n cazul 0n care continua@i s v gEndi@i la ea "i s v critica@i, s ave@i remu"i sau un sentiment de vinov@ie, atunci face@i din nou gre"eala de a transforma incidentul

0ntr.un aspect Spropriu "i personal"/ face@i din el o parte a sentimentului de sine "i 0l transforma@i 0n timp psihologic, care este 0ntotdeauna legat de un fals sentiment de identitate. Befuzul de a ierta implic 0n tnod necesar greaua povar a timpului psihologic. !e alert as +ou practice this so that +ou do not un9ittingl+ transform clock time into ps+chological time. Nor e ample, if +ou made a mistake in the past and learn from it no9, +ou are using clock time. Cn the other hand, if +ou d9ell on it mentall+, and self.criticism, remorse, or guilt come up, then +ou are making the mistake into "me" and "mine"/ +ou make it part of +our sense of self, and it has become ps+chological time, 9hich is al9a+s linked to a false sense of identit+. 2on.forgiveness necessaril+ implies a heav+ burden of ps+chological time. 5ac v stabili@i un obiectiv "i 0ncerca@i s 0l atinge@i, folosi@i timpul cronologic. Tti@i unde dori@i s a3unge@i, dar respecta@i "i acorda@i cea mai mare aten@ie pasului pe care 0l face@i 0n momentul prezent. )f +ou set +ourself a goal and 9ork to9ard it, +ou are using clock time. Dou are a9are of 9here +ou 9ant to go, but +ou honor and give +our fullest attention to the step that +ou are taking at this moment. 5ac v concentra@i e cesiv asupra scopului, poate pentru c 0ncerca@i s ob@ine@i prin el fericirea, 0mplinirea sau un sentiment mai complet de identitate, clipa de Acum nu mai este respectat. Este redus la o simpl treapt spre viitor, lipsit de valoare intrinsec. )f +ou then become e cessivel+ focused on the goal, perhaps because +ou are seeking happiness, fulfillment, or a more complete sense of self in it, the 2o9 is no longer honored. )t becomes reduced to a mere stepping stone to the future, 9ith no intrinsic value. Timpul cronologic se transform atunci 0n timp psihologic. #ltoria vie@ii dvs. nu mai este o aventur, devine o nevoie obsesiv de a ob@ine, de a atinge, de a Sreu"i". 2u mai reu"i@i s vede@i "i s mirosi@i florile de la marginea drumului "i nici nu mai sunte@i con"tient de frumuse@ea "i miracolul vie@ii care se desf"oar 0n 3urul dvs. decEt atunci cEnd sunte@i prezent 0n clipa de Acum. #lock time then turns into ps+chological time. Dour lifeLs 3ourne+ is no longer an adventure, 3ust an obsessive need to arrive, to attain, to "make it." Dou no longer see or smell the flo9ers b+ the 9a+side either, nor are +ou a9are of the beaut+ and the miracle of life that unfolds all around +ou 9hen +ou are present in the 2o9. G )n@eleg suprema importan@ a clipei de Acum, dar nu pot s fiu pe deplin de acord cu dvs. cEnd spune@i c timpul este 0n totalitate o iluzie. ) can see the supreme importance of the 2o9, but ) cannot Fuite go along 9ith +ou 9hen +ou sa+ that time is a complete illusion. #End spun c Stimpul este o iluzie", nu inten@ionez s e prim un adevr filozofic. $ amintesc pur "i simplu un fapt U un fapt atEt de evident, 0ncEt s.ar putea s v fie greu s 0l 0n@elege@i, s vi se par lipsit de sens, dar odat 0n@eles complet, acesta poate tia cu repeziciunea unei sbii prin h@i"ul straturilor de comple it@i "i Sprobleme" create de minte. 5a@i.mi voie s repet/ prezentul este tot ce ve@i avea vreodat. 2u va e ista niciodat un moment 0n care via@a dvs. s nu fie Sacest moment". 2u este o realitateP :hen ) sa+ "time is an illusion," m+ intention is not to make a philosophical statement. ) am 3ust reminding +ou of a simple fact . a fact so obvious that +ou ma+ find it hard to grasp and ma+ even find it meaningless . but once full+ realized, it can cut like a s9ord through all the mind.created la+ers of comple it+ and "problems." <et me sa+ it again/ the present moment is all +ou ever have. There is never a time 9hen +our life is not "this moment." )s this not a factP

Nebu+ia ti*'ului '&iholo/ic% The I+&a+ity of P&ycholo/ical Ti*e


2u ve@i mai avea nici o 0ndoial asupra faptului c timpul psihologic este o boal mental dac 0i ve@i observa manifestarile colective. Ele apar, de e emplu, sub forma ideologiilor, ca na@ional. socialismul, comunismul U sau orice fel de na@ionalism U ori ca sistemele religioase rigide, ce func@ioneaz lazEndu.se pe presupunerea implicit c binele cel mai mare se afl 0n viitor "i, prin urmare, scopul atingerii lui 3ustific mi3loacele. Dou 9ill not have an+ doubt that ps+chological time is a mental disease if +ou look at its collective manifestations. The+ occur, for e ample, in the form of ideologies such as communism, national socialism or an+ nationalism, or rigid religious belief s+stems, 9hich operate under the implicit assumption that the highest good lies in the

future and that therefore the end 3ustifies the means. Gcopul este o idee, un punct 0n proiec@ia mental viitorului, 0n care salvarea, indiferent sub ce form ar fi prezentat U fericire, 0mplinire, egalitate, eliberare etc. U va fi atins. 5e multe ori, mi3loacele de a ob@ine aceste lucruri implic 0nrobirea, torturarea "i omorErea oamenilor 0n prezent. The end is an idea, a point in the mind.pro3ected future, 9hen salvation in 9hatever form . happiness, fulfillment, eFualit+, liberation, and so on . 9ill be attained. 2ot infreFuentl+, the means of getting there are the enslavement, torture, and murder of people in the present. 5e e emplu, se estimeaz c au fost omorE@i circa ?& de milioane de oameni pentru progresul cauzei comunismului, pentru construirea unei Slumi mai bune" 0n Busia, #hina "i alte @ri comuniste. Este un e emplu cutremurtor despre felul 0n care credin@a 0ntr.un rai viitor creeaz un iad 0n prezent. >ai poate e ista vreo 0ndoial c timpul psihologic este o boal mental grav "i periculoasP Nor e ample, it is estimated that as man+ as ?& million people 9ere murdered to further the cause of communism, to bring about a "better 9orld" in Bussia, #hina, and other countries. This is a chilling e ample of ho9 belief in a future heaven creates a present hell. #an there be an+ doubt that ps+chological time is a serious and dangerous mental illnessP #um func@ioneaz acest tipar mental 0n via@a dvs. )ncerca@i mereu s a3unge@i 0n alt loc decEt cel 0n care v afla@iP #ea mai mare parte a ac@iunilor dvs. sunt doar mi3loace pentru atingerea unui scopP 8o9 does this mind pattern operate in +our lifeP Are +ou al9a+s tr+ing to get some9here other than 9here +ou areP )s most of +our doing 3ust a means to an endP Gatisfac@ia se afl 0ntotdeauna dup col@ sau este redus la scurte momente de plcere, ca se ul, mEncarea, butura, drogurile sau fiorii de fric ori entuziasmP $ oncentra@i mereu s deveni@i, s realiza@i "i s atinge@i diver./. @eluri, alerga@i mereu dup emo@ii "i plceri noiP )s fulfillment al9a+s 3ust around the corner or confined to short.lived pleasures, such as se , food, drink, drugs, or thrills and e citementP Are +ou al9a+s focused on becoming, achieving, and attaining, or alternativel+ chasing some ne9 thrill or pleasureP #rede@i c dac veti aduna mai multe lucruri ve@i fi mai 0mplinit, mai bun Gau mai 0ntregit din punct de vedere psihologicP A"tepta@i un brbat sau o femeie care s dea un sens vie@ii dvs.P 5o +ou believe that if +ou acFuire more things +ou 9ill become more fulfilled, good enough, or ps+chologicall+ completeP Are +ou 9aiting for a man or 9oman to give meaning to +our lifeP )n starea de con"tiin@ normal, de identificare cu mintea sau starea de neiluminare, puterea "i poten@ialul creator infinit care stau ascunse 0n clipa de Acum sunt camuflate 0n totalitate de timpul psihologic. 0n aceste condi@ii, via@a dvs. c"i pierde capacitatea de a vibra, prospe@imea, sentimentul de uimire "i e taz. $echile tipare de gEndire, de emo@ie, de comportament, de reac@ie "i de dorin@ sunt aplicate 0n performan@e ce repet la nesfEr"it un scenariu din mintea dvs., care v confer un fel de identitate, dar deformeaz sau ascunde realitatea prezent. Atunci mintea creeaz o obsesie a viitorului pentru a evada dintr.un prezent nesatisfctor. )n the normal, mind.identified or unenlightened state of consciousness, the po9er and infinite creative potential that lie concealed in the 2o9 are completel+ obscured b+ ps+chological time. Dour life then loses its vibranc+, its freshness, its sense of 9onder. The old patterns of thought, emotion, behavior, reaction, and desire are acted out in endless repeat performances, a script in +our mind that gives +ou an identit+ of sorts but distorts or covers up the realit+ of the 2o9. The mind then creates an obsession 9ith the future as an escape from the unsatisfactor+ present. Ne/ati,i&*ul Bi &uferi+Ea 1Bi au r@d@ci+ile 1+ ti*'ul '&iholo/ic% Ne/ati,ity A+d #ufferi+/ Ha,e Their !oot& I+ Ti*e L5ar credin@a c viitorul va fi mai bun decEt prezentul nu este 0ntotdeauna o iluzie. Prezentul poate fi oribil, iar lucrurile pot deveni mai bune 0n viitor "i deseori a"a se "i 0ntEmpl. !ut the belief that the future 9ill be better than the present is not al9a+s an illusion. The present can be dreadful, and things can get better in the future, and often the+ do. 5e obicei, viitorul este o replic a trecutului. Gunt posibile schimbri superficiale, dar transformrile reale sunt rare "i depind de capacitatea dvs. de a fi suficient de prezent pentru a dizolva trecutul cu a3utorul puterii clipei de Acum. #eea ce percepe@i ca viitor este o parte intrinsec a strii prezente de con"tiin@. 5ac mintea dvs. este foarte 0mpovrat de trecut, ve@i tri acelea"i lucruri.

Trecutul 0nsu"i se perpetueaz prin lipsa prezen@ei. #alitatea con"tiin@ei dvs. 0n acest moment este ceea ce d form viitorului U care, desigur, nu poate fi trit decEt 0n clipa de Acum. 7suall+, the future is a replica of the past. Guperficial changes are possible, but real transformation is rare and depends upon 9hether +ou can become present enough to dissolve the past b+ accessing the po9er of the 2o9. :hat +ou perceive as future is an intrinsic part of +our state of consciousness no9. )f +our mind carries a heav+ burden of past, +ou 9ill e perience more of the same. The past perpetuates itself through lack of presence. The Fualit+ of +our consciousness at this moment is 9hat shapes the future . 9hich, of course, can onl+ be e perienced as the 2o9. Pute@i cE"tiga -& milioane de dolari fr ca schimbarea adus de acest fapt s fie mai pu@in superficial. A@i continua pur "i simplu s aplica@i acelea"i tipare condi@ionate, 0ntr.un cadru mai lu os. Camenii au 0nv@at s divid atomul. 0n loc s omoare -& sau %& de persoane cu o bEt de lemn, acum o persoan poate omor0 un milion de indivizi doar printr.o apsare pe buton. Este aceasta o schimbare autenticP Dou ma+ 9in d-& million, but that kind of change is no more than skin deep. Dou 9ould simpl+ continue to act out the same conditioned patterns in more lu urious surroundings. 8umans have learned to split the atom. )nstead of killing ten or t9ent+ people 9ith a 9ooden club, one person can no9 kill a million 3ust b+ pushing a button. )s that real changeP 5ac numai calitatea con"tiin@ei dvs. 0n acest moment determin viitorul, atunci ce anume determin calitatea con"tiin@ei dvs.P ;radul prezen@ei dvs. 5eci, singurul loc unde este posibil apari@ia unei schimbri autentice "i unde trecutul poate fi dizolvat este clipa de Acum. )f it is the Fualit+ of +our consciousness at this moment that determines the future, then 9hat is it that determines the Fualit+ of +our consciousnessP Dour degree of presence. Go the onl+ place 9here true change can occur and 9here the past can be dissolved is the 2o9. G Toate atitudinile negative sunt produse de o acumulare a timpului psihologic "i o negare a prezentului. 5isconfortul, an ietatea, tensiunea, stresul, gri3ile U toate formele de fric U sunt produse de abunden@a viitorului "i de insuficien@a tririi prezentului. $inov@ia, regretul, resentimentele, suferin@ele, triste@ea, amrciunea "i toate formele de lips a iertrii sunt produse de abunden@a trecutului "i de insuficien@a prezen@ei. All negativit+ is caused b+ an accumulation of ps+chological time and denial of the present. 7nease, an iet+, tension, stress, 9orr+ . all forms of fear . are caused b+ too much future, and not enough presence. ;uilt, regret, resentment, grievances, sadness, bitterness, and all forms of non.forgiveness are caused b+ too much past, and not enough presence. #ei mai mul@i oameni descoper c le este greu s cread 0n posibilitatea unei stri de con"tiin@ complet eliberate de orice form de negativism. Ti cu toate acestea, tocmai ea este starea de eliberare despre care ne vorbesc toate 0nv@turile spirituale. Este promisiunea salvrii, nu 0ntr.un viitor iluzoriu, ci chiar acum "i aici. >ost people find it difficult to believe that a state of consciousness totall+ free of all negativit+ is possible. And +et this is the liberated state to 9hich all spiritual teachings point. )t is the promise of salvation, not in an illusor+ future but right here and no9. Poate c v va fi greu s recunoa"te@i c timpul este cauza suferin@elor sau a problemelor dvs. #rede@i c ele sunt produse de situa@ii specifice din via@a dvs. "i, dintr.un punct de vedere conven@ional, este adevrat. 5ar pEn cEnd nu a@i rezolvat principala disfunc@ie generatoare de probleme a min@ii U ata"amentul ei fa@ de trecut "i viitor "i negarea clipei de Acum U problemele sunt 0n realitate interschimbabile. 5ac astzi a@i 0ndeprta 0n mod miraculos toate problemele dvs. ceea ce percepe@i drept cauze ale suferin@ei sau ale nefericirii dvs., dar nu a@i deveni mai prezent, mai con"tient, v ve@i trezi curEnd cu un set similar de probleme sau motive de suferin@, ca o umbr care v urmeaz oriunde a@i merge. 0n final, e ist o singur problem autentic/ mintea ata"at de timp. Dou ma+ find it hard to recognize that time is the cause of +our suffering or +our problems. Dou believe that the+ are caused b+ specific situations in +our life, and

seen from a conventional vie9point, this is true. !ut until +ou have dealt 9ith the basic problem.making d+sfunction of the mind . its attachment to past and future and denial of the 2o9 . problems are actuall+ interchangeable. )f all +our problems or perceived causes of suffering or unhappiness 9ere miraculousl+ removed for +ou toda+, but +ou had not become more present, more conscious, +ou 9ould soon find +ourself 9ith a similar set of problems or causes of suffering, like a shado9 that follo9s +ou 9herever +ou go. 7ltimatel+, there is onl+ one problem/ the time bound mind itself. 2u pot s cred c a" putea a3unge vreodat 0ntr.un punct 0n care s fiu complet eliberat de problemele mele. ) cannot believe that ) could ever reach a point 9here ) am completel+ free of m+ problems. Ave@i dreptate. 2u a3unge@i niciodat 0n acest punct pentru c v afla@i de3a 0n acest punct acum. 2u e ist salvare 0n timp. 2u v pute@i elibera 0n viitor. Prezen@a 0n clipa de Acum este cheia libert@ii, a"a c nu pute@i fi liber decEt acum. Dou are right. Dou can never reach that point because +ou are at that point no9. There is no salvation in time. Dou cannot be free in the future. Presence is the ke+ to freedom, so +ou can onl+ be free no9. e&co'erirea ,ieEii di+colo de &ituaEia de ,iaE@1Ci+di+/ The $ife U+der+eath Gour $ife #ituatio+ 2u 0n@eleg cum a" putea s fiu liber acum. 5in 0ntEmplare, sunt e trem de nefericit 0n acest moment. Este un fapt, "i m.a" min@i singur dac a" 0ncerca s m conving c totul este bine, cEnd 0n mod clar nu este a"a. Pentru mine, momentul prezent este e trem de nefericit4 nu este deloc eliberator. #eea ce m a3ut s merg 0nainte este speran@a sau posibilitatea ca situa@ia s se 0mbunt@easc 0n viitor. ) donLt see ho9 ) can be free no9. As it happens, ) am e tremel+ unhapp+ 9ith m+ life at the moment. This is a fact, and ) 9ould be deluding m+self if ) tried to convince m+self that all is 9ell 9hen it definitel+ isnLt. To me, the present moment is ver+ unhapp+4 it is not liberating at all. :hat keeps me going is the hope or possibilit+ of some improvement in the future. 5oar ave@i impresia c aten@ia dvs. se afl 0n prezent, cEnd de fapt ea este complet acaparat de timp. 2u pute@i fi "i nefericit "i total prezent 0n clipa de Acum. Dou think that +our attention is in the present moment 9hen itLs actuall+ taken up completel+ b+ time. Dou cannot be both unhapp+ and full+ present in the 2o9. #eea ce considera@i Svia@" ar trebui mai curEnd s se numeasc Ssitua@ie de via@". Este timpul psihologic/ trecut "i viitor. Anumite lucruri din trecut n.au mers a"a cum a@i dorit dvs. >ai manifesta@i 0nc o anumit rezisten@ fa@ de ceea ce s.a 0ntEmplat 0n trecut, "i acum v 0mpotrivi@i lucrurilor care e ist de3a. Gperan@a este cea care v face s merge@i 0nainte, dar speran@a v face s v concentra@i asupra viitorului "i aceast concentrare continu pe viitor perpetueaz negarea prezentului "i, din acest motiv, nefericirea dvs. :hat +ou refer to as +our "life" should more accuratel+ be called +our "life situation." )t is ps+chological time/ past and future. #ertain things in the past didnLt go the 9a+ +ou 9anted them to go. Dou are still resisting 9hat happened in the past, and no9 +ou are resisting 9hat is. 8ope is 9hat keeps +ou going, but hope keeps +ou focused on the future, and this continued focus perpetuates +our denial of the 2o9 and therefore +our unhappiness. Este adevrat c situa@ia mea de via@ prezent este rezultatul lucrurilor care s.au 0ntEmplat 0n trecut, dar ea rmEne totu"i situa@ia mea prezent "i faptul c sunt blocat 0n ea m face nefericit. )t is true that m+ present life situation is the result of things that happened in the past, but it is still m+ present situation, and being stuck in it is 9hat makes me unhapp+. 8aide@i s uitm pentru moment situa@ia dvs. prezent de via@ "i s ne concentrm asupra vie@ii dvs. Norget about +our life situation for a 9hile and pa+ attention to +our life.

#are este diferen@aP :hat is the differenceP Gitua@ia dvs. de via@ e ist 0n timp. Dour life situation e ists in time. $ia@a dvs. e ist acum. Dour life is no9. Gitua@ia dvs. de via@ este o construc@ie a min@ii. Dour life situation is mind.stuff. $ia@a dvs. este real. #uta@i Spoarta strEmt care duce spre via@". Ge nume"te clipa de Acum. Beduce@i.v via@a la acest moment. Gitua@ia dvs. de via@ poate fi plin de probleme U ma3oritatea a"a "i sunt U dar descoperi@i dac ave@i vreo problem 0n acest moment. 2u mEine, nu peste -& minute, ci acum. Ave@i vreo problem acumP Dour life is real. Nind the "narro9 gate that leads to life." )t is called the 2o9. 2arro9 +our life do9n to this moment. Dour life situation ma+ be full of problems . most life situations are . but find out if +ou have an+ problem at this moment. 2ot tomorro9 or in ten minutes, but no9. 5o +ou have a problem no9P #End sunte@i asaltat de probleme, nu mai e ist loc pentru ceva nou, nu mai e ist loc pentru solu@ii. A"a c, ori de cEte ori pute@i, face@i pu@in loc, crea@i un spa@iu pentru a descoperi via@a din spatele situa@iei de via@. :hen +ou are full of problems, there is no room for an+thing ne9 to enter, no room for a solution. Go 9henever +ou can, make some room, create some space, so that +ou find the life underneath +our life situation. Nolosi@i.v pe deplin sim@urile. Tri@i 0n locul 0n care v afla@i. 7ita@i.v 0n 3ur. Privi@i, nu interpreta@i. $ede@i lumina, formele, culorile, te turile. #on"tientiza@i prezen@a tcut a fiecrui lucru. #on"tientiza@i spa@iul care le permite tuturor lucrurilor s e iste. Asculta@i sunetele, nu face@i aprecieri despre ele. Asculta@i lini"tea din spatele sunetelor. Atinge@i ceva U orice U, sim@i@i "i accepta@i prezen@a Niin@ei. Cbserva@i.v ritmul respira@iei4 sim@i@i aerul cum intr "i iese, sim@i@i energia vital din corpul dvs. Permite@i.le tuturor lucrurilor s e iste, cu "i fr dvs. Accepta@i 0nsu"irile tuturor lucrurilor. Ptrunde@i mai adEnc 0n clipa de Acum. 7se +our senses full+. !e 9here +ou are. <ook around. Aust look, donLt interpret. Gee the light, shapes, colors, te tures. !e a9are of the silent presence of each thing. !e a9are of the space that allo9s ever+thing to be. <isten to the sounds4 donLt 3udge them. <isten to the silence underneath the sounds. Touch something . an+thing . and feel and ackno9ledge its !eing. Cbserve the rh+thm of +our breathing4 feel the air flo9ing in and out, feel the life energ+ inside +our bod+. Allo9 ever+thing to be, 9ithin and 9ithout. Allo9 the "isness" of all things. >ove deepl+ into the 2o9. <sa@i 0n urm lumea mortificat a abstrac@iei mentale, a timpului. )e"i@i din mintea nesntoas care v sectuie"te de energia vital, care otrve"te "i distruge 0ncet PmEntul. $ trezi@i dintr.un vis al timpului 0n prezent. Dou are leaving behind the deadening 9orld of mental abstraction, of time. Dou are getting out of the insane mind that is draining +ou of life energ+, 3ust as it is slo9l+ poisoning and destro+ing the Earth. Dou are a9akening out of the dream of time into the present. G Toate 'roble*ele &u+t ilu(ii ale *i+Eii %All Proble*& Are Illu&io+& Of The Mi+d > simt ca "i cum a" fi scpat de o povar uria". Am o senza@ie de u"urare. > simt eliberat... dar problemele m a"teapt dup col@, nu.i a"aP Ele nu au fost rezolvate. 2u am scpat doar temporar de eleP )t feels as if a heav+ burden has been lifted. A sense of lightness. ) feel clear... but m+ problems are still there 9aiting for me, arenLt the+P The+ havenLt been solved. Am ) not 3ust temporaril+ evading themP #hiar dac v.a@i trezi 0n paradis, nu ar trece mult "i mintea dvs. ar spune Sda, dar..." 0n ultim instan@, nu este vorba de rezolvarea problemelor, ci de 0n@elegerea faptului c nu e ist probleme. )f +ou found +ourself in paradise, it 9ouldnLt be long before +our mind 9ould sa+ "+es, but...." 7ltimatel+, this is not about solving +our problems. )tLs about realizing that there are no problems. E ist numai situa@ii U pe care le rezolvm 0n prezent sau le acceptm ca atare, ca parte din 0nsu"irile prezentului, pEn cEnd ele se schimb sau pot fi rezolvate. Cnl+ situations . to be dealt

9ith no9, or to be left alone and accepted as part of the "isness" of the present moment until the+ change or can be dealt 9ith. Problemele sunt construc@ii ale min@ii "i au nevoie de timp pentru a supravie@ui. Ele nu pot supravie@ui 0n realitatea clipei de Acum. Problems are mind.made and need time to survive. The+ cannot survive in the actualit+ of the 2o9. #oncentra@i.v asupra clipei de Acum "i spune@i.mi ce problem ave@i 0n acest moment. Nocus +our attention on the 2o9 and tell me 9hat problem +ou have at this moment. G 2u 0mi da@i niciun rspuns, pentru c este imposibil s ave@i probleme atEta vreme cEt aten@ia dvs. este absorbit de clipa de Acum. Este posibil s fie vorba de o situa@ie care trebuie s fie ori rezolvat, ori acceptat. 5e ce s o transformm 0ntr.o problemP 5e ce am transforma ceva 0ntr. o problemP 2u este via@a suficient de provocatoare "i a"aP Pentru ce mai ave@i nevoie "i de problemeP ) am not getting an+ ans9er because it is impossible to have a problem 9hen +our attention is full+ in the 2o9. A situation that needs to be either dealt 9ith or accepted . +es. :h+ make it into a problemP :h+ make an+thing into a problemP )snLt life challenging enough as it isP :hat do +ou need problems forP >intea ador 0n mod incon"tient problemele pentru c ele v ofer un fel de identitate. Este normal U "i nebunesc. SProblem" 0nseamn s v men@ine@i mental 0ntr.o situa@ie, fr a avea inten@ia autentic m posibilitatea de a 0ntreprinde vreo ac@iune 0n momentul prezent, transformEnd. o astfel incon"tient 0ntr.o component a sentimentului dvs. de identitate. The mind unconsciousl+ loves problems because the+ give +ou an identit+ of sorts. This is normal, and it is insane. "Problem" means that +ou are d9elling on a situation mentall+ 9ithout there being a true intention or possibilit+ of taking action no9 and that +ou are unconsciousl+ making it part of +our sense of self. 5eveni@i atEt de cople"it de situa@ia de via@, 0ncEt v pierde@i sentimentul de a tri, sentimentul Niin@ei. Purta@i 0n minte povara nesntoas a sute de lucruri pe care trebuie sau va trebui poate s le face@i 0n viitor, 0n loc s v concentra@i pe singurul lucru pe care 0l pute@i face acum. Dou become so over9helmed b+ +our life situation that +ou lose +our sense of life, of !eing. Cr +ou are carr+ing in +our mind the insane burden of a hundred things that +ou 9ill or ma+ have to do in the future instead of focusing +our attention on the one thing that +ou can do no9. #End crea@i o problem, crea@i durere. 2u este nevoie decEt de o simpl alegere, o simpl decizie/ indiferent de ceea ce se 0ntEmpl, nu.mi voi mai provoca durere. 2u voi mai crea probleme. 5e"i este o alegere simpl, ea este foarte radical. 2u ve@i face aceast alegere decEt dac sunte@i 0ntr. adevr stul de suferin@, decEt dac sim@i@i c nu o mai dori@i. Ti nu ve@i fi 0n stare s v @ine@i de cuvEnt pEn la sfEr"it decEt dac accesa@i puterea clipei de Acum. )n condi@iile 0n care nu v ve@i mai crea dureri dvs. 0n"iv, atunci nu le.o ve@i mai aduce nici celorlal@i. 5e asemenea, nu ve@i mai contamina nici frumosul PmEnt, nici spa@iul dvs. interior "i nici psihicul uman colectiv cu negativismul crerii de probleme. :hen +ou create a problem, +ou create pain. All it takes is a simple choice, a simple decision/ no matter 9hat happens, ) 9ill create no more pain for m+self. ) 9ill create no more problems. Although it is a simple choice, it is also ver+ radical. Dou 9onL t make that choice unless +ou are trul+ fed up 9ith suffering, unless +ou have trul+ had enough. And +ou 9onLt be able to go through 9ith it unless +ou access the po9er of the 2o9. )f +ou create no more pain for +ourself, then +ou create no more pain for others. Dou also no longer contaminate the beautiful Earth, +our inner space, and the collective human ps+che 9ith the negativit+ of problem.making. G 5ac v.a@i aflat vreodat 0ntr.o situa@ie periculoas, de via@ "i de moarte, "ti@i c aceasta nu a constituit de fapt o problem. >intea nu a avut timp s Slucreze" "i s o transforme 0ntr.o problem. 0ntr.o situa@ie de urgen@, mintea se opre"te4 deveni@i total prezent 0n clipa de Acum "i conducerea este preluat de un lucru infinit mai puternic. Acesta este motivul pentru care e ist

atEt de multe povestiri despre oameni obi"nui@i care au devenit brusc capabili de fapte de un cura3 incredibil. 0ntr.o situa@ie periculoas, fie supravie@ui@i, fie nu supravie@ui@i. Cricum, nu este o problem. )f +ou have ever been in a life.or.death emergenc+ situation, +ou 9ill kno9 that it 9asnLt a problem. The mind didnLt have time to fool around and make it into a problem. )n a true emergenc+, the mind stops4 +ou become totall+ present in the 2o9, and something infinitel+ more po9erful takes over. This is 9h+ there are man+ reports of ordinar+ people suddenl+ becoming capable of incredibl+ courageous deeds. )n an+ emergenc+, either +ou survive or +ou donLt. Either 9a+, it is not a problem. 7nii oameni se 0nfurie cEnd m aud spunEndu.le c problemele sunt iluzii. Ge simt amenin@a@i de faptul c vor fi deposeda@i de sentimentul a ceea ce sunt, de identitatea lor. Gome people get angr+ 9hen the+ hear me sa+ that problems are illusions. ) am threatening to take a9a+ their sense of 9ho the+ are. Au investit mult timp "i efort 0ntr.un fals sentiment de sine. >ult vreme, "i.au definit 0n mod incon"tient 0ntreaga lor identitate 0n termenii problemelor sau suferin@elor lor. #ine ar mai fi ei fr acesteaP The+ have invested much time in a false sense of self. Nor man+ +ears, the+ have unconsciousl+ defined their 9hole identit+ in terms ofL their problems or their suffering. :ho 9ould the+ be 9ithout itP >are parte din lucrurile pe care oamenii le spun, le gEndesc sau le fac sunt motivate de fric, aceasta fiind legat 0ntotdeauna, desigur, de concentrarea asupra viitorului "i de pierderea contactului cu clipa de Acum. 5eoarece 0n momentul prezent nu e ist probleme, nu e ist nici fric. A great deal of 9hat people sa+, think, or do is actuall+ motivated b+ fear, 9hich of course is al9a+s linked 9ith having +our focus on the future and being out of touch 9ith the 2o9. As there are no problems in the 2o9, there is no fear either. 5ac ar aprea o situa@ie 0n care s fie nevoie s reac@iona@i imediat, ac@iunile dvs. ar fi clare "i incisive, 0n cazul 0n care pornesc de la con"tiin@a momentului prezent. $a e ista "i o mai mare probabilitate de reu"it. 2u va fi o simpl reac@ie bazat pe condi@ionrile trecute ale min@ii, ci un rspuns intuitiv la situa@ia dat. 0n alte momente, cEnd reac@ioneaz mintea stpEnit de timp, descoperi@i c este mai eficient s nu face@i nimic U s rmEne@i pur "i simplu centra@i 0n clipa prezent. Ghould a situation arise that +ou need to deal 9ith no9, +our action 9ill be clear and incisive if it arises out of present.moment a9areness. )t is also more likel+ to be effective. )t 9ill not be a reaction coming from the past conditioning of +our mind but an intuitive response to the situation. )n other instances, 9hen the time.bound mind 9ould have reacted, +ou 9ill find it more effective to do nothing . 3ust sta+ centered in the 2o9.

U+ 'a& uriaB 1+ e,oluEia co+Btii+Eei%A >ua+tu* $ea' I+ The E,olutio+ Of Co+&ciou&+e&&


Am trit pentru o clip aceast stare de eliberare de minte "i timp pe care a@i descris.o, dar trecutul "i viitorul sunt atEt de puternice, 0ncEt nu pot rmEne 0n afara lor mult vreme. ) have had glimpses of this state of freedom from mind and time that +ou describe, but past and future are so over9helmingl+ strong that ) cannot keep them out for long. #on"tiin@a limitat de timp este profund 0nrdcinat 0n psihicul uman. 5ar ceea ce 0ncercm noi s facem aici este parte din transformarea profund a con"tiin@ei colective a planetei "i chiar dincolo de aceasta/ trezirea con"tiin@ei din visul materiei, al formei "i al separrii. GfEr"itul timpului. Gpargem tiparele mentale care au dominat via@a uman de miliarde de ani. Tiparele mentale care au creat o suferin@ inimaginabil pe o scar vast. 2u folosesc cuvEntul Sdiabolic". Este mai util s o numesc incon"tien@ sau nebunie. The time.bound mode of consciousness is deepl+ embedded in the human ps+che. !ut 9hat 9e are doing here is part of a profound transformation that is taking place in the collective consciousness of the planet and be+ond/ the a9akening of consciousness from the dream of matter, form, and separation. The ending of time. :e are breaking mind patterns that have dominated human life for eons. >ind pat.

terns that have created unimaginable suffering on a vast scale. ) am not using the 9ord evil. )t is more helpful to call it unconsciousness or insanit+. )n legtur cu distrugerea vechiului mod de func@ionare a con"tiin@ei sau mai curEnd a incon"tientului/ este acesta un llucru pe care trebuie s.l facem sau se va 0ntEmpla oricumP idic, aceast schimbare este inevitabilP This breaking.up of the old mode of consciousness or rather unconsciousness/ is it something 9e have to do or 9ill it happen an+9a+P ) mean, is this change inevitableP Este o problem de perspectiv. #eea ce facem "i ceea ce kse 0ntEmpl constituie 0n fapt un singur proces4 pentru c sunte@i una cu totalitatea con"tiin@ei, nu le pute@i separa. 5ar fnu e ist nici o garan@ie c omenirea va realiza aceast trans.formare. Procesul nu este inevitabil sau automat. #ooperarea dvs. este o parte esen@ial. Cricum l.a@i privi, este un salt de dimensiuni cuantice 0n evolu@ia con"tiin@ei "i 0n acela"i timp igura noastr "ans de supravie@uire ca ras. ThatLs a Fuestion of perspective. The doing and the happening is in fact a single process4 because +ou are one 9ith the totalit+ of consciousness, +ou cannot separate the t9o. !ut there is no absolute guarantee that humans 9ill make it. The process isnLt inevitable or automatic. Dour cooperation is an essential part of it. 8o9ever +ou look at it, it is a Fuantum leap in the evolution of consciousness, as 9ell as our onl+ chance of survival as a race. Fucuria de a tr@i %The Woy Of Fei+/ Pentru a afla cu certitudine dac v.a@i lsat guvernat de timpul psihologic, pute@i folosi un criteriu simplu. 0ntreba@i.v/ oare fac ceea ce fac cu bucurie, u"urin@ "i rela areP To alert +ou that +ou have allo9ed +ourself to be taken over b+ ps+chological time, +ou can use a simple criterion. Ask +ourself/ )s there 3o+, ease, and lightness in 9hat ) am doingP 5ac nu, atunci timpul mascheaz momentul prezent "i via@a este perceput ca o povar sau o lupt. )f there isnLt, then time is covering up the present moment, and life is perceived as a burden or a struggle. 5ac nu e ist bucurie, u"urin@ "i rela are 0n ceea ce face@i, nu trebuie neaprat s v schimba@i activitatea. )f there is no 3o+, ease, or lightness in 9hat +ou are doing, it does not necessaril+ mean that +ou need to change 9hat +ou are doing. Poate fi suficient s schimba@i modul 0n care o realiza@i. S>odalitatea" este 0ntotdeauna mai important decEt ceea ce faceti*Sactivitatea",. )ncerca@i s acorda@i mai mult aten@ie ac@iunilor decEt rezultatului pe care dori@i s.l ob@ine@i prin ele. )t ma+ be sufficient to change the ho9. "8o9" is al9a+s more important than "9hat." Gee if +ou can give much more attention to the doing than to the result that +ou 9ant to achieve through it. Acorda@i aten@ie deplin tuturor lucrurilor pe care vi le aduce 0n fa@ prezentul. Aceasta implic "i o acceptare complet a ceea ce este, pentru c nu pute@i acorda o aten@ie total unui lucru cruia 0ncerca@i 0n acela"i timp s.i opune@i rezisten@. ;ive +our fullest attention to 9hatever the moment presents. This implies that +ou also completel+ accept 9hat is, because +ou cannot give +our full attention to something and at the same time resist it. )mediat ce ve@i 0ncepe s respecta@i momentul prezent, toat nefericirea "i chinul se vor dizolva, iar via@a va 0ncepe s se deruleze cu u"urin@ "i bucurie. #End ac@iona@i prin prisma con"tiin@ei prezentului, tot ceea ce face@i abund de un sentiment de gri3, iubire "i corectitudine U chiar "i cele mai simple ac@iuni. As soon as +ou honor the present moment, all unhappiness and struggle dissolve, and life begins to flo9 9ith 3o+ and ease. :hen +ou act out of present.moment a9areness, 9hatever +ou do becomes imbued 9ith a sense of Fualit+, care, and love . even the most simple action. G A"a c nu urmri@i rezultatele ac@iunii dvs. U acorda@i aten@ie ac@iunii 0n sine. Bezultatele vor veni de la sine. Aceast atitudine este un e erci@iu spiritual foarte puternic. 0n !hagavad ;ita, una

dintre cele mai vechi "i mai frumoase 0nv@turi spirituale despre e isten@, lipsa ata"amentului fa@ de rezultatele ac@iunilor dvs. se nume"te Oarma Doga. Ea este descris drept calea ctre Sac@iunea dedicat". Go do not be concerned 9ith the fruit of +our action . 3ust give attention to the action itself. The fruit 9ill come of its o9n accord. This is a po9erful spiritual practice. )n the !hagavad ;ita, one of the oldest and most beautiful spiritual teachings in e istence, non.attachment to the fruit of +our action is called Oarma Doga. )t is described as the path of "consecrated action." #End 0ncercarea incontrolabil de a ne rupe de clipa de Acum 0nceteaz, bucuria Niin@ei inund tot ceea ce face@i. :hen the compulsive striving a9a+ from the 2o9 ceases, the 3o+ of !eing flo9s into ever+thing +ou do. )mediat ce aten@ia dvs. se 0ndreapt spre clipa de Acum, sim@i@i o prezen@, o lini"te "i o pace interioar. The moment +our attention turns to the 2o9, +ou feel a presence, a stillness, a peace. )mplinirea "i satisfac@ia nu mai depind de viitor .U nu mai a"tepta@i de la el salvarea. 5e aceea, nu mai sunte@i ata"at de rezultate. Dou no longer depend on the future for fulfillment and satisfaction . +ou donLt look to it for salvation. 2ici e"ecul, nici succesul nu mai au puterea de a v schimba starea interioar de contopire cu Niin@a. A@i descoperit via@a 0n spatele situa@iei dvs. de via@. Therefore, +ou are not attached to the results. 2either failure nor success has the po9er to change +our inner state of !eing. Dou have found the life underneath +our life situation. )n absen@a timpului psihologic, sentimentul de sine deriv din Niin@, nu din trecutul personal. 5e aceea, nevoia psihologic de a deveni orice altceva decEt sunte@i de3a nu mai e ist. 0n lume, la nivelul situa@iei de via@, pute@i s v 0mbog@i@i, s dobEndi@i cuno"tin@e, succes, s v elibera@i de anumite lucruri, dar 0n dimensiunea mai profund a Niin@ei sunte@i complet "i 0n 0ntregime clipa de Acum. )n the absence of ps+chological time, +our sense of self is derived from !eing, not from +our personal past. Therefore, the ps+chological need to become an+thing other than 9ho +ou are alread+ is no longer there. )n the 9orld, on the level of +our life situation, +ou ma+ indeed become 9ealth+, kno9ledgeable, successful, free of this or that, but in the deeper dimension of !eing +ou are complete and 9hole no9. )n aceast stare de 0mplinire, vom mai fi capabili sau vom mai dori s atingem obiective e terioareP )n that state of 9holeness, 9ould 9e still be able or 9illing to pursue e ternal goalsP 5esigur, dar nu ve@i mai avea preten@ia iluzorie ca un lu.pcru sau o persoan din viitor s v salveze sau s v fac fe.)ricit. 0n ce prive"te situa@ia dvs. actual de via@, este posibil s mai e iste lucruri pe care s fie nevoie s le ob@ine@i sau s i le 0ndeplini@i. Cf course, but +ou 9ill not have illusor+ e pectations that an+thing or an+bod+ in the future 9ill save +ou or make +ou happ+. As far as +our life situation is concerned, there ma+ be things to be attained or acFuired. Aceasta este lumea formei, a cE"tigului "i a pierderii. Totu"i, la un nivel mai profund, sunte@i de3a complet, iar cEnd ve@i realiza acest lucru ve@i sim@i 0n spatele lucrurilor pe care le face@i o energie vesel "i plin de via@. ThatLs the 9orld of form, of gain and loss. Det on a deeper level +ou are alread+ complete, and 9hen +ou realize that, there is a pla+ful, 3o+ous energ+ behind 9hat +ou do. EliberEndu.v de timpul psihologic, nu v ve@i mai urmri obiectivele cu o hotrEre 0nver"unat, motivat de fric, furie, nemul@umire sau de nevoia de a deveni cineva. 2ici nu ve@i rmEne inactiv din cauza fricii de e"ec, care pentru sinele fals reprezint pierderea identit@ii. !eing free of ps+chological time, +ou no longer pursue +our goals 9ith grim determination, driven b+ fear, anger, discontent, or the need to become someone. 2or 9ill +ou remain inactive through fear of failure, 9hich to the egois loss of self. #End sentimentul dvs. de sine deriv din Niin@, cEnd v elibera@i de Sdevenire" ca nevoie psihologic, nici fericirea dvs. "i nici sentimentul de sine nu mai depind de rezultate, "i astfel v elibera@i de fric. 2u mai cuta@i permanen@a acolo unde ea nu poate fi gsit/ 0n lumea formei, a cE"tigului "i a pierderii, a na"terii "i a mor@ii.

:hen +our deeper sense of self is derived from !eing, 9hen +ou are free of "becoming" as a ps+chological need, neither +our happiness nor +our sense of self depends on the outcome, and so there is freedom from fear. Dou donLt seek permanenc+ 9here it cannot be found/ in the 9orld of form, of gain and loss, birth and death. 2u mai cere@i ca aceste situa@ii, condi@ii, locuri sau oameni s v fac fericit "i nu mai suferi@i apoi cEnd toate acestea nu v 0ndeplinesc a"teptrile. Dou donLt demand that situations, conditions, places, or people should make +ou happ+, and then suffer 9hen the+ donLt live up to +our e pectations. Totul este respectat, dar nimic nu mai conteaz. Normele se nasc "i mor, totu"i dvs. vede@i eternul din spatele formelor. Tti@i c Sniciun lucru real nu poate fi amenin@at". Ever+thing is honored, but nothing matters. Norms are born and die, +et +ou are a9are of the eternal underneath the forms. Dou kno9 that "nothing real can be threatened." #End aceasta este starea Niin@ei dvs., cum a@i putea s nu reu"i@iP A@i reu"it de3a. :hen this is +our state of !eing, ho9 can +ou not succeedP Dou have succeeded alread+. Ca'itolul M #trate/ii ale *i+Eii de e,itare a cli'ei de Acu*

M. #T!ATEGII A$E MINHII E EDITA!E A C$IPEI #T!ATEGIE# CO! ADOI ING THE NOW

E ACUM% MIN

Pierderea cli'ei de Acu*; ilu(ia fu+da*e+tal@ 1$o&& Of Now; The Core

elu&io+

#hiar dac accept 0n 0ntregime c, 0n ultim instan@, timpul este o iluzie, ce importan@ va avea acest lucru 0n via@a meaP Tot trebuie s triesc 0ntr.o lume complet dominat de timp. Even if ) completel+ accept that ultimatel+ time is an illusion, 9hat difference is that going to make in m+ lifeP ) still have to live in a 9orld that is completel+ dominated b+ time. Acceptarea intelectual nu este decEt o alt credin@ "i nu va conta prea mult 0n via@a dvs. Pentru a 0n@elege acest adevr, trebuie s 0l tri@i. #End fiecare celul a corpului dvs. este atEt de prezent 0ncEt s simt c vibreaz de via@ "i cEnd pute@i sim@i aceast via@ 0n fiecare moment ca bucurie a Niin@ei, atunci se poate spune c v.a@i eliberat de timp. )ntellectual agreement is 3ust another belief and 9onLt make much difference to +our life. To realize this truth, +ou need to live it. :hen ever+ cell of +our bod+ is so present that it feels vibrant 9ith life, and 9hen +ou can feel that life ever+ moment as the 3o+ of !eing, then it can be said that +ou are free of time. 5ar mEine tot va trebui s.mi pltesc facturile "i tot voi 0mbtrEni "i voi muri, ca toat lumea. 5eci, cum a" putea spune vreodat c m.am eliberat de timpP !ut ) still have to pa+ the bills tomorro9, and ) am still going to gro9 old and die 3ust like ever+bod+ else. Go ho9 can ) ever sa+ that ) am free of timeP 2u facturile de mEine sunt adevrata problem. 5isolu@ia corpului fizic nu este o problem. Pierderea clipei de Acum este problema, sau mai degrab iluzia principal care transform o simpl situa@ie, un eveniment sau o emo@ie 0ntr.o problem personal "i 0n suferin@. Pierderea clipei de Acum este pierderea Niin@ei. Tomorro9Ls bills are not the problem. The dissolution of the ph+sical bod+ is not a problem. <oss of 2o9 is the problem, or rather/ the core delusion that turns a mere situation, event, or emotion into a personal problem and into suffering. <oss of 2o9 is loss of !eing. A te elibera de timp 0nseamn a te elibera de nevoia psihologic de trecut pentru a avea o identitate "i de viitor pentru a atinge satisfac@ia. Beprezint cea mai profund transformare a con"tiin@ei pe care v.a@i putea.o imagina. 0n cazuri rare schimbarea se produce radical "i dramatic, odat pentru totdeauna. Aceasta se 0ntEmpl de obicei printr.o abandonare total 0n mi3locul unei

suferin@e intense. #ei mai mul@i oameni trebuie s munceasc pentru ea. To be free of time is to be free of the ps+chological need of past for +our identit+ and future for +our fulfillment. )t represents the most profound transformation of consciousness that +ou can imagine. )n some rare cases, this shift in consciousness happens dramaticall+ and radicall+, once and for all. :hen it does, it usuall+ comes about through total surrender in the midst of intense suffering. >ost people, ho9ever, have to 9ork at it. 5up ce a@i trit de cEteva ori aceast stare atemporal de con"tiin@, 0ncepe@i s oscila@i 0ntre aceste dimensiuni ale timpului "i prezen@ei. )n primul rEnd, 0ncepe@i s con"tientiza@i cEt de rar aten@ia dvs. este situat 0ntr.adevr 0n prezent. :hen +ou have had +our first fe9 glimpses of the timeless state of consciousness, +ou begin to move back and Lforth bet9een the dimensions of time and presence. Nirst +ou become a9are of 3ust ho9 rarel+ +our attention is trul+ in the 2o9. 5ar a "ti c nu sunte@i prezent este de3a un mare succes/ aceast con"tiin@ este prezen@ U chiar dac ini@ial nu @ine decEt cEteva secunde 0n timp cronologic 0nainte de a se pierde din nou. Apoi, din ce 0n ce mai des, alege@i s v concentra@i asupra prezentului mai degrab decEt asupra trecutului sau a viitorului "i, ori de cEte ori realiza@i c a@i pierdut clipa de fa@, sunte@i capabil s v opri@i la ea nu doar cEteva secunde, ci perioade mai lungi de timp, din perspectiva timpului cronologic. !ut to kno9 that +ou are not present is a great success/ that kno9ing is presence . even if initiall+ it onl+ lasts for a couple of seconds of clock time before it is lost again. Then, 9ith increasing freFuenc+, +ou choose to have the focus of +our consciousness in the present moment rather than in the past or future, and 9henever +ou realize that +ou had lost the 2o9, +ou are able to sta+. in it not 3ust for a couple of seconds, but for longer periods as perceived from the e ternal perspective of clock time. A"a c 0nainte de a v fi a ferm 0n starea de prezen@, adic 0nainte de a fi pe deplin con"tient, ve@i oscila un timp 0ntre con"tiin@ "i necon"tientizare, 0ntre starea de prezen@ "i starea de identificare cu mintea. Pierde@i clipa prezent, dar v 0ntoarce@i la ea de nenumrate ori. 0n final, prezen@a devine starea dvs. predominant. Go before +ou are firml+ established in the state of presence, 9hich is to sa+ before +ou are full+ conscious, +ou shift back and forth for a 9hile bet9een consciousness and unconsciousness, bet9een the state of presence and the state of mind identification. Dou lose the 2o9, and +ou return to it, again and again. Eventuall+, presence becomes +our predominant state. )n cazul ma3orit@ii oamenilor, prezen@a fie nu este e perimentat niciodat, fie este trit numai accidental "i pentru scurt timp, 0n rare ocazii, fr a fi recunoscut ca atare. #ei mai mul@i oameni oscileaz nu 0ntre con"tiin@ "i lipsa ei, ci 0ntre diferite niveluri de incon"tien@. Nor most people, presence is e perienced either never at all or onl+ accidentall+ and briefl+ on rare occasions 9ithout being recognized for 9hat it is. >ost humans alternate not bet9een consciousness and unconsciousness but onl+ bet9een different levels of unconsciousness.

#tarea obiB+uit@ de i+co+Btie+E@ Bi i+co+Btie+Ea 'rofu+d@ %Ordi+ary U+co+&ciou&+e&& a+d ee' U+co+&ciou&+e&&
<a ce v referi@i cEnd vorbi@i despre diferite niveluri de incon"tien@P :hat do +ou mean b+ different levels of unconsciousnessP 5up cum "ti@i probabil, 0n timpul somnului oscila@i 0ntre faza somnului fr vise "i cea a somnului cu vise. As +ou probabl+ kno9, in sleep +ou constantl+ move bet9een the phases of dreamless sleep and the dream state )n mod similar, 0n starea de veghe, ma3oritatea oamenilor nu fac altceva decEt s oscileze 0ntre nivelul obi"nuit al incon"tien@ei "i o incon"tien@ profund. #End vorbesc despre starea obi"nuit de incon"tien@, m refer la identificarea cu gEndurile "i cu emo@iile personale, cu reac@iile, cu dorin@ele "i cu aversiunile dvs. Este starea normal a ma3orit@ii oamenilor.

Gimilarl+, in 9akefulness most people onl+ shift bet9een ordinar+ unconsciousness and deep unconsciousness. :hat ) call ordinar+ unconsciousness means being identified 9ith +our thought processes and emotions, +our reactions, desires, and aversions. )t is most peopleLs normal state. )n aceast stare, sunte@i condus de mintea dominat de sinele fals "i nu sunte@i con"tient de Niin@. 2u este o stare de durere sau de nefericire acut, ci una 0n care e ist un nivel redus, aproape continuu, de disconfort, neplcere, plictiseal sau nervozitate U un fel de stare de fundal. )n that state, +ou are run b+ the egoic mind, and +ou are una9are of !eing. )t is a state not of acute pain or unhappiness but of an almost continuous lo9 level of unease, discontent, boredom, or nervousness . a kind of background static. Poate c nu v da@i seama de acest lucru pentru c face parte atEt de mult din via@a Snormal", tot a"a cum nu con"tientiza@i niciun zgomot de fond continuu, de intensitate 3oas, ca, de e emplu, bEzEitul unui aparat de aer condi@ionat, pEn cEnd acesta 0nceteaz. Dou ma+ not realize this because it is so much a part of "normal" living, 3ust as +ou are not a9are of a continuous lo9 background noise, such as the hum of an air conditioner, until it stops. #End 0nceteaz brusc, apare o senza@ie de u"urare. >ul@i oameni folosesc alcoolul, drogurile, se ul, mEncarea, munca, televizorul sau chiar cumprturile ca anestezice, 0n 0ncercarea incon"tient de a 0ndeprta aceast neplcere de fond. :hen it suddenl+ does stop, there is a sense of relief. >an+ people use alcohol, drugs, se , food, 9ork, television, or even shopping as anesthetics in an unconscious attempt to remove the basic unease. #End se 0ntEmpl astfel, o activitate care ar fi putut s fie foarte plcut, dac s.ar fi desf"urat cu modera@ie, se poate transforma 0ntr.o dependen@, "i tot ceea ce poate aduce ea 0n asemenea , condi@ii este o eliberare foarte scurt. :hen this happens, an activit+ that might be ver+ en3o+able if used in moderation becomes imbued 9ith a compulsive or addictive Fualit+, and all that is ever achieved through it is e tremel+ short.lived s+mptom relief. 5isconfortul strii de incon"tien@ obi"nuit se transform 0n durerea incon"tien@ei profunde U o stare mai acut "i mai evident de suferin@ "i de nefericire U atunci cEnd lucrurile Snu merg cum trebuie", cEnd sinele fals este amenin@at sau cEnd e ist o provocare, o amenin@are, o pierdere, real sau imaginar, ma3or 0n situa@ia dvs. de via@, sau un conflict 0ntr.o rela@ie. The unease of ordinar+ unconsciousness turns into the pain of deep unconsciousness . a state of more acute and more obvious suffering or unhappiness . 9hen things "go 9rong," 9hen the ego is threatened or there is a ma3or challenge, threat, or loss, real or imagined, in +our life situation or conflict in a relationship Este o versiune intensificat de incon"tien@ obi"nuit, diferit de prima nu prin natura, ci prin intensitatea ei. )t is an intensified version of ordinar+ unconsciousness, different from it not in kind but in degree. )n incon"tien@a obi"nuit, rezisten@a habitual sau negarea a ceea ce e ist creeaz acea neplcere "i acea nemul@umire pe care ma3oritatea oamenilor le accept ca via@ obi"nuit. )n ordinar+ unconsciousness, habitual resistance to or denial of 9hat is creates the unease and discontent that most people accept as normal living. #End aceast rezisten@ este intensificat de o provocare la adresa sinelui fals, apare un negativism intens, ca furia, frica profund, agresiunea, depresia etc. :hen this resistance becomes intensified through some challenge or threat to the ego, it brings up intense negativit+ such as anger, acute fear, aggression, depression, and so on. )ncon"tien@a profund 0nseamn adesea activarea corpului.durere "i identificarea cu el. 5eep unconsciousness often means that the pain.bod+ has been triggered and that +ou have become identified 9ith it. $iolen@a fizic ar fi imposibil fr incon"tien@a profund. Ea poate s apar foarte u"or 0n acele momente "i locuri 0n care o mul@ime de oameni sau chiar o na@iune 0ntreag genereaz un cEmp colectiv de energie negativ.

Ph+sical violence 9ould be impossible 9ithout deep unconsciousness. )t can also occur easil+ 9henever and 9herever a cro9d of people or even an entire nation generates a negative collective energ+ field. #el mai bun indicator al nivelului dvs. de con"tiin@ este modul 0n care proceda@i atunci cEnd 0n calea vie@ii dvs. se ivesc obstacole. The best indicator of +our level of consciousness is ho9 +ou deal 9ith lifeLs challenges 9hen the+ come. )n conformitate cu obstacolele, o persoan de3a incon"tient tinde s devin "i mai incon"tient, iar una con"tient tinde s devin "i mai profund con"tient. Through those challenges, an alread+ unconscious person tends to become more deepl+ unconscions, and a conscious person more intensel+ conscious. Pute@i folosi un obstacol pentru a v trezi sau 0i pute@i permite s v trag 0ntr.un somn "i mai profund. $isul incon"tien@ei obi"nuite se transform atunci 0ntr.un co"mar. Dou can use a challenge to a9aken +ou, or +ou can allo9 it to pull +ou into even deeper sleep. The dream of ordinar+ unconsciousness then turns into a nightmare. 5ac nu pute@i fi prezent nici mcar 0n circumstan@e obi"nuite, ca de e emplu atunci cEnd v afla@i singur 0ntr.o camer, cEnd v plimba@i prin pdure sau asculta@i pe cineva, atunci cu siguran@ nu ve@i putea s rmEne@i con"tient cEnd un lucru Smerge prost" sau cEnd v confrunta@i cu persoane sau situa@ii dificile, cu pierderea sau cu amenin@area pierderii. )f +ou cannot be present even in normal circumstances, such as 9hen +ou are sitting alone in a room, 9alking in the 9oods, or listening to someone, then +ou certainl+ 9onLt be able to sta+ conscious 9hen something "goes 9rong" or +ou are faced 9ith difficult people or situations, 9ith loss or the threat of loss. $e@i fi cople"it de o reac@ie, care 0n final este 0ntotdeauna o form de fric, "i ve@i fi tras 0napoi 0ntr. o incon"tien@ adEnca. Aceste greut@i reprezint testele. Dou 9ill be taken over b+ a reaction, 9hich ultimatel+ is al9a+s some form of fear, and pulled into deep unconsciousness. Those challenges are +our tests. 2umai felul 0n care le face@i fa@ v va arta, dvs. "i celorlal@i, cEt de departe a@i a3uns 0n ceea ce prive"te starea dvs. de con"tiin@, "i nu cEt de mult pute@i sta cu ochii 0nchi"i sau ce viziuni ave@i. Cnl+ the 9a+ in 9hich +ou deal 9ith them 9ill sho9 +ou and others 9here +ou are at as far as +our state of consciousness is concerned, not ho9 long +ou can sit 9ith +our e+es closed or 9hat visions +ou see. A"a c este esen@ial s aduce@i mai mult con"tiin@ 0n via@a dvs. 0n situa@iile obi"nuite, cEnd totul decurge relativ de la sine. )n acest fel, puterea prezen@ei dvs. va cre"te. Go it is essential to bring more consciousness into +our life in ordinar+ situations 9hen ever+thing is going relativel+ smoothl+. )n this 9a+, +ou gro9 in presence po9er. Ea genereaz un cEmp energetic cu o frecven@ de vibra@ie foarte 0nalt tn interiorul "i 0n 3urul dvs. 0n acest cEmp nu poate ptrunde "i nu poate supravie@ui nici mcar pu@in incon"tien@, negativism, disonan@ sau violen@, a"a cum 0ntunericul nu poate supravie@ui 0n prezen@a luminii. )t generates an energ+ field in +ou and around +ou of a high vibrational freFuenc+. 2o unconsciousness, no negativit+, no discord or violence can enter that field and survive, 3ust as darkness cannot survive in the presence of light. #End 0nv@a@i s fi@i martorul propriilor gEnduri "i emo@ii, un aspect esen@ial al strii de prezen@, ve@i fi surprins poate cEnd ve@i con"tientiza pentru prima oar caracterul Sstatic" al strii obi"nuite de incon"tien@ "i v ve@i da seama cEt de rar a@i avut o stare de confort interior, dac l.a@i sim@it vreodat. :hen +ou learn to be the 9itness of +our thoughts and emotions, 9hich is an essential part of being present, +ou ma+ be surprised 9hen +ou first become a9are of the background "static" of ordinar+ unconsciousness and realize ho9 rarel+, if ever, +ou are trul+ at ease 9ithin +ourself. <a nivelul gEndirii, ve@i descoperi o mare rezisten@ sub forma criticilor, a nemul@umirilor "i a proiec@iilor mentale, care v 0ndeprteaz de clipa prezent. <a nivel emo@ional, va e ista un curent subteran de disconfort, tensiune, plictiseal sau nervozitate. Ambele sunt aspecte ale modului obi"nuit de rezisten@ a min@ii.

Cn the level of +our thinking, +ou 9ill find a great deal of resistance in the form of 3udgment, discontent, and mental pro3ection a9a+ from the 2o9. Cn the emotional level, there 9ill be an undercurrent of unease, tension, boredom, or nervousness. !oth are aspects of the mind in its habitual resistance mode. Ce caut@ ei= %What Are They #eeki+/= #ari Aung ne relateaz, 0ntr.una dintre cr@ile sale, o conversa@ie purtat cu un "ef de trib indian din America de 2ord, care i.a spus c, din perspectiva sa, cei mai mul@i oameni albi au e presii 0ncordate, c ochii lor au o privire fi "i c atitudinea lor eman cruzime sau violen@. El a spus/ SEi par s caute mereu ceva. #e anume cautP Albii vor 0ntotdeauna ceva. Gunt mereu nelini"ti@i "i agita@i. 2oi nu "tim ce vor. #redem c sunt nebuni. #arl Aung tells in one of his books of a conversation he had 9ith a 2ative American chief 9ho pointed out to him that in his perception most 9hite people have tense faces, staring e+es, and a cruel demeanor. 8e said/ "The+ are al9a+s seeking something. :hat are the+ seekingP The 9hites al9a+s 9ant something. The+ are al9a+s uneas+ and restless. :e donLt kno9 9hat the+ 9ant. :e think the+ are mad." #urentul subtil de disconfort constant a aprut, desigur, cu mult timp 0naintea civiliza@iei industriale a $estului4 dar 0n civiliza@ia vestic, care acum acoper aproape tot globul pmEntesc, inclusiv cea mai mare parte a Estului, el se manifest sub o form "i cu o intensitate fr precedent. Era de3a prezent pe vremea lui )isus "i de asemenea cu W&& de ani 0nainte, pe vremea lui !uddha, "i cu siguran@ a e istat cu mult timp 0naintea sa. S5e ce sunte@i mereu 0nfrico"a@iP", i.a 0ntrebat )isus pe discipolii si. S;Endurile an ioase pot aduga mcar o singur zi la via@a voastrP" )ar !uddha ne. a 0nv@at c la baza suferin@ei se afl starea de dorin@ sau de poft mistuitoare. The undercurrent of constant unease started long before the rise of :estern industrial civilization, of course, but in :estern civilization, 9hich no9 covers almost the entire globe, including most of the East, it manifests in an unprecedentedl+ acute form. )t 9as alread+ there at the time of Aesus, and it 9as there W&& +ears before that at the time of !uddha, and long before that. :h+ are +ou al9a+s an iousP Aesus asked his disciples. "#an an ious thought add a single da+ to +our lifeP" And the !uddha taught that the root of suffering is to be found in our constant 9anting and craving. Bezisten@a fa@ de clipa prezent ca disfunc@ie colectiv este intrinsec legat de pierderea con"tiin@ei Niin@ei "i st la baza civiliza@iei noastre industriale dezumanizate. Nreud a recunoscut "i el e isten@a acestui curent subtil de disconfort "i a scris despre aceasta 0n cartea sa 5isconfort 0n cultur, dar nu a recunoscut adevrata rdcin a disconfortului "i nu a realizat c eliberarea de ea este posibil. Aceast disfunc@ie colectiv a creat o civiliza@ie foarte nefericit "i e trem de violent, care a devenit o amenin@are nu numai pentru ea 0ns"i, ci "i pentru via@a de pe aceast planet. Besistance to the 2o9 as a collective d+sfunction is intrinsicall+ connected to loss of a9areness of !eing and forms the basis of our dehumanized industrial civilization. Nreud, b+ the 9a+, also recognized the e istence of this undercurrent of unease and 9rote about it in his book #ivilization and )ts 5iscontents, but he did not recognize the true root of the unease and failed to realize that freedom from it is possible. This collective d+sfunction has created a ver+ unhapp+ and e traordinaril+ violent civilization that has become a threat not onl+ to itself but also to all life on the planet. i(ol,area &t@rii de i+co+Btie+E@ obiB+uit@% i&&ol,i+/ Ordi+ary U+co+&ciou&+e&&

5eci, cum ne putem elibera de aceast boalP 1Go ho9 can 9e be free of this afflictionP #on"tientizEnd.o. Cbserva@i modurile multiple 0n care disconfortul, nemul@umirea "i tensiunea apar 0n sinea dvs. 0n urma criticilor inutile, a rezisten@ei fa@ de ceea ce este "i a negrii acestuia. >ake it conscious. Cbserve the man+ 9a+s in 9hich unease, discontent, and tension arise 9ithin +ou through unnecessar+ 3udgment, resistance to 9hat is, and denial of the 2o9.

Crice con@inut incon"tient se dizolv atunci cEnd asupra sa se revars lumina con"tiin@ei. An+thing unconscious dissolves 9hen +ou shine the light of consciousness on it. 5up ce a@i aflat cum s dizolva@i starea de incon"tien@ obi"nuit, lumina prezen@ei dvs. va strluci foarte tare "i va fi mult mai u"or s face@i fa@ incon"tien@ei profunde, ori de cEte ori ve@i sim@i atrac@ia sa gravita@ional. Cnce +ou kno9 ho9 to dissolve ordinar+ unconsciousness, the light of +our presence 9ill shine brightl+, and it 9ill be much easier to deal 9ith deep unconsciousness 9henever +ou feel its gravitational pull. Totu"i, incon"tien@a obi"nuit poate fi dificil de detectat ini@ial, din cauza aspectului de normalita.te pe care l.a cptat.. 8o9ever, ordinar+ unconsciousness ma+ not be eas+ to detect initiall+ because it is so normal. Cbi"nui@i.v s v urmri@i starea mental.emo@ional prin autoobservare. SGunt rela at 0n acest momentP", aceasta este o 0ntrebare bun pe care s v.o pune@i frecvent. >ake it a habit to monitor +our mental.emotional state through self.observation. ]Am ) at ease at this momentP" is a good Fuestion to ask +ourself freFuentl+. Gau v pute@i 0ntreba/ S#e se 0ntEmpl 0n interiorul meu 0n acest momentP" Ni@i cel pu@in la fel de interesat de ceea ce se 0ntEmpl 0n interiorul dvs. pe cEt sunte@i de ceea ce se 0ntEmpl 0n afar. 5ac sesiza@i corect ce se 0ntEmpl 0n interior, situa@ia se va aran3a de la sine 0n e terior. Bealitatea cea mai important este cea interioar, cea e terioar avEnd o importan@ secundar. Cr +ou can ask/ ":hatLs going on inside me at this momentP" !e at least as interested in 9hat goes on inside +ou as 9hat happens outside. )f +ou get the inside right, the outside 9ill fall into place. Primar+ realit+ is 9ithin, secondar+ realit+ 9ithout. 5ar nu rspunde@i imediat la aceste 0ntrebri. 0ndrepta@i.v aten@ia spre interior. Arunca@i o privire. #e fel de gEnduri produce mintea dvs.P #e sim@i@iP !ut donLt ans9er these Fuestions immediatel+. 5irect +our attention in9ard. 8ave a look inside +ourself. :hat kind of thoughts is +our mind producingP :hat do +ou feelP )ndrepta@i.v aten@ia spre corpul dvs. E ist vreo tensiuneP 5irect +our attention into the bod+. )s there an+ tensionP #End a@i descoperit c e ist un nivel sczut de disconfort, un fundal static, 0ncerca@i s afla@i ce anume evita@i, nega@i sau crui lucru 0i opune@i rezisten@ U prin negarea clipei prezente. Cnce +ou detect that there is a lo9 level of unease, the background static, see in 9hat 9a+ +ou are avoiding, resisting, or den+ing life . b+ den+ing the 2o9. E ist multe feluri 0n care oamenii manifest o rezisten@ incon"tient fa@ de momentul prezent. Am s v dau cEteva e emple. E ersEnd, puterea dvs. de a v autoobserva, de a v urmri starea interioar se va dezvolta. There are man+ 9a+s in 9hich people unconsciousl+ resist the present moment. - 9ill give +ou a fe9 e amples. :ith practice, +our po9er of self.observation, of monitoring +our inner state, 9ill become sharpened. Eliberarea de +efericire%Creedo* Cro* U+ha''i+e&& 7rE@i activitatea pe care o desf"ura@iP Poate fi vorba de locul de munc sau poate c a@i acceptat s 0ntreprinde@i o anumit activitate "i o face@i, dar o parte din dvs. ur"te situa@ia "i i se opune. Ave@i unele resentimente fa@ de o persoan apropiat, pe care 0ns nu le.a@i e primatP 5o +ou resent doing 9hat +ou are doingP )t ma+ be +our 3ob, or +ou ma+ have agreed to do something and are doing it, but part of +ou resents and resists it. Are +ou carr+ing unspoken resentment to9ard a person close to +ouP Bealiza@i c energia pe care o dega3a@i 0n aceast stare produce efecte atEt de duntoare, 0ncEt v contamina@i atEt pe dvs., cEt "i pe cei din 3urP 5o +ou realize that the energ+ +ou thus emanate is so harmful in its effects that +ou are in fact contaminating +ourself as 9ell as those around +ouP Privi@i cu aten@ie 0n interior. E ist aici o urm cEt de mic de resentiment sau de 0mpotrivireP 5ac da, observa@i acest sentiment atEt la nivel mental, cEt "i la nivel emo@ional. #e gEnduri genereaz mintea dvs. 0n 3urul acestei situa@iiP 8ave a good look inside. )s there even the slightest trace of resentment, un9illingnessP )f there is, observe it on both the mental and the emotional levels. :hat thoughts is +our mind creating around this situationP

E amina@i apoi emo@ia, care este reac@ia corpului dvs. fa@ de aceste gEnduri. Gim@i@i emo@ia. Este plcut sau neplcutP Este o energie pe care a@i ales s o ave@i 0n interiorP Ave@i de alesP Then look at the emotion, 9hich is the bod+Ls reaction to those thoughts. Neel the emotion. 5oes it feel pleasant or unpleasantP )s it an energ+ that +ou 9ould actuall+ choose to have inside +ouP 5o +ou have a choiceP Poate c o persoan profit de dvs., poate c activitatea 0n care v.a@i anga3at este plictisitoare, poate c un apropiat al dvs. nu este sincer, este enervant sau incon"tient, dar toate aceste aspecte sunt irelevante. Are prea pu@in importan@ dac emo@iile "i gEndurile dvs. legate de aceast situa@ie sunt 3ustificate sau nu. >a+be +ou are being taken advantage of, ma+be the activit+ +ou are engaged in is tedious, ma+be someone close to +ou is dishonest, irritating, or unconscious, but all this is irrelevant. :hether +our thoughts and emotions about this situation are 3ustified or not makes no difference. #ert este c v opune@i unei situa@ii e istente. Transforma@i momentul prezent 0ntr.un du"man. $ genera@i nefericirea, un conflict 0ntre interior "i e terior. The fact is that +ou are resisting 9hat is. Dou are making the present moment into an enem+. Dou are creating unhappiness, conflict bet9een the inner and the outer. 2efericirea polueaz nu numai Niin@a dvs. interioar "i pe cei din 3ur, dar "i psihicul uman colectiv, din care dvs. sunte@i o parte inseparabil. Poluarea planetei este numai o reflectare e tern a po. lurii psihice interioare/ a milioane de indivizi incon"tien@i, care nu."i asum responsabilitatea pentru spa@iul lor interior. Dour unhappiness is polluting not onl+ +our o9n inner being and those around +ou but also the collective human ps+che of 9hich +ou are an inseparable part. The pollution of the planet is onl+ an out9ard reflection of an inner ps+chic pollution/ millions of unconscious individuals not taking responsibilit+ for their inner space. Nie 0nceta@i activitatea, vorbi@i cu persoana 0n cauz "i v e prima@i 0n totalitate sentimentele, fie renun@a@i la negativis. mul pe care mintea dvs. G.a creat 0n 3urul situa@iei, pentru c acesta nu serve"te niciunui scop, cu e cep@ia faptului c 0ntre"te un fals sentiment de identitate. Either stop doing 9hat +ou are doing, speak to the person concerned and e press full+ 9hat +ou feel, or drop the negativit+ that +our mind has created around the situation and that serves no purpose 9hatsoever e cept to strengthen a false sense of self. Becunoa"terea inutilit@ii lui este important. 2egativismul nu este niciodat modul optim de a rezolva o situa@ie. 5e fapt, 0n cele mai multe cazuri, v face prizonierul ei, blocEnd orice schimbare real. Becognizing its futilit+ is important. 2egativit+ is never the optimum 9a+ of dealing 9ith an+ situation. )n fact, in most cases it keeps +ou stuck in it, blocking real change. 7n lucru 0n realizarea cruia este investit o energie negativ se va contamina de aceasta "i, 0n timp, va da na"tere la "i mai mult durere, la "i mai mult nefericire. An+thing that is done 9ith negative energ+ 9ill become contaminated b+ it and in time give rise to more pain, more unhappiness. >ai mult, orice stare interioar negativ este contagioas/ nefericirea se rspEnde"te mai repede decEt o boal. Nurthermore, an+ negative inner state is contagious/ 7nhappiness spreads more easil+ than a ph+sical disease. )n virtutea legii rezonan@ei, ea declan"eaz "i alimenteaz negativismul latent la alte persoane, cu e cep@ia celor imune U adic profund con"tiente. Through the la9 of resonance, it triggers and feeds latent negativit+ in others, unless the+ are immune . that is, highl+ conscious. 5vs. polua@i lumea sau contribui@i la cur@area mizerieiP Are +ou polluting the 9orld or cleaning up the messP Gunte@i responsabil pentru propriul spa@iu interior4 nimeni altcineva decEt dvs. nu este rspunztor, a"a cum sunte@i responsabil "i pentru starea planetei. Dou are responsible for +our inner space4 nobod+ else is, 3ust as +ou are responsible for the planet.

#um este 0n interior, a"a este "i 0n afar. 5ac oamenii se cur@ de poluarea interioar, atunci vor 0nceta s mai polueze e teriorul. As 9ithin, so 9ithout/ )f humans clear inner pollution, then the+ 9ill also cease to create outer pollution. Cu* 'ute* re+u+Ea la +e/ati,i&*= % How ca+ we dro' +e/ati,ity= #e ne recomanda@i P As +ou suggestP AbandonEndu.l pur "i simplu. #um renun@a@i la o bucat de crbune fierbinte, pe care o @ine@i 0n mEnP #um renun@a@i la un baga3 greu "i inutil, pe care 0l purta@i cu dvs.P BecunoscEnd c nu dori@i s mai tri@i durerea sau s mai duce@i povara "i abandonEnd.o. !+ dropping it. 8o9 do +ou drop a piece of hot coal that +ou are holding in +our handP 8o9 do +ou drop some heav+ and useless baggage that +ou are carr+ingP !+ recognizing that +ou donLt 9ant to suffer the pain or carr+ the burden an+more and then letting go of it. Gtarea de incon"tien@ profund, ca "i corpul.durere sau o alt durere profund, cum ar fi pierderea unei fiin@e iubite, necesit o transformare intermediat de combinarea acceptrii cu lumina prezen@ei U aten@ia dvs. sus@inut. Pe de alt parte, multe tipare de comportament ale incon"tien@ei obi"nuite pot fi pur "i simplu abandonate dup ce a@i stabilit c nu le mai dori@i "i dup ce v.a@i dat seama c pute@i alege, c nu sunte@i numai un conglomerat de refle e condi@ionate. 5in toate cele de mai sus rezult c pute@i avea acces la puterea clipei prezente. Nr ea, nu ave@i nici o posibilitate de alegere. 5eep unconsciousness, such as the pain.bod+, or other deep pain, such as the loss of a loved one, usuall+ needs to be transmuted through acceptance combined 9ith the light of +our presence . +our sustained attention. >an+ patterns in ordinar+ unconsciousness, on the other hand, can simpl+ be dropped once +ou kno9 that +ou donLt 9ant them and donLt need them an+more, once +ou realize that +ou have a choice, that +ou are not 3ust a bundle of conditioned refle es. All this implies that +ou are able to access the po9er of 2o9. :ithout it, +ou have no choice. GpunEnd c anumite emo@ii sunt negative, nu se creeaz o polaritate mental 0ntre bine "i ru, dup cum a@i e plicat dvs. mai devremeP )f +ou call some emotions negative, arenLt +ou creating a mental polarit+ of good and bad, as +ou e plained earlierP 2u. Polaritatea a fost creat 0ntr.un stadiu timpuriu, cEnd mintea dvs. considera c momentul prezent este ru4 aceast 3udecat a dus apoi la o emo@ie negativ. 2o. The polarit+ 9as created at an earlier stage 9hen +our mind 3udged the present moment as bad4 this 3udgment then created the negative emotion. 5ar spunEnd c anumite emo@ii sunt negative, nu spune@i de fapt c ele nu ar trebui s e iste, c nu este permis s avem aceste emo@iiP 5up prerea mea, ar trebui s ne acordm permisiunea de a sim@i toate sentimentele care apar, 0n loc s le 3udecm ca rele sau s spunem c nu ar trebui s le avem. Este 0n regul s ai resentimente4 este 0n regul s fii furios, enervat, capricios sau oricum altfel U dac nu, a3ungem s ne reprimm sentimentele, a3ungem la conflict interior sau la negare. Totul are voie s e iste ca atare. !ut if +ou call some emotions negative, arenLt +ou reall+ sa+ing that the+ shouldnLt be there, that itLs not oka+ to have those emotionsP >+ understanding is that 9e should give ourselves permission to have 9hatever feelings come up, rather than 3udge them as bad or sa+ that 9e shouldnLt have them. )tLs oka+ to feel resentful4 itLs oka+ to be angr+, irritated, mood+, or 9hatever . other9ise, 9e get into repression, inner conflict, or denial. Ever+thing is oka+ as it is. 5esigur. #End a aprut un tipar mental, o emo@ie sau o reac@ie, accepta@i.o. 2u a@i fost suficient de con"tient pentru a putea face o alegere 0n acest caz. Aceasta nu este o 3udecat, este un fapt. 5ac a@i fi putut alege sau a@i fi realizat c ave@i posibilitatea de a alege, a@i fi ales suferin@a sau bucuria, rela area sau disconfortul, pacea sau conflictulP A@i alege un gEnd sau un sentiment care s v izoleze de starea dvs. natural de bine, de bucuria interioar de a triP Eu numesc orice

sentiment de acest fel sentiment negativ, adic pur "i simplu ru. 2u 0n sensul c Snu ar fi trebuit s face@i asta", ci pur "i simplu ru, ca o durere de stomac. Cf course. Cnce a mind pattern, an emotion or a reaction is there, accept it. Dou 9ere not conscious enough to have a choice in the matter. ThatLs not a 3udgment, 3ust a fact. )f +ou had a choice, or realized that +ou do have a choice, 9ould +ou choose suffering or 3o+, ease or unease, peace or conflictP :ould +ou choose a thought or feeling that cuts +ou off from +our natural state of 9ell.being, the 3o+ of life 9ithinP An+ such feeling - call negative, 9hich simpl+ means bad. 2ot in the sense that "Dou shouldnLt have done that" but 3ust plain factual bad, like feeling sick in the stomach. #um a fost posibil ca oamenii s omoare -&& de milioane dintre semenii lor numai 0n secolul bbP Camenii "i.au fcut atEt de mult ru unul altuia, 0ncEt rul dep"e"te orice imagina@ieZ Ti asta fr s @inem cont de violen@a mental, emo@ional "i fizic, de tortura, durerea, cruzimea pe care continu s "i le aplice zilnic unii altora, precum "i altor fiin@e sensibile. 8o9 is it possible that humans killed in e cess of -&& million fello9 humans in the t9entieth centur+ aloneP 8umans inflicting pain of such magnitude on one another is be+ond an+thing +ou can imagine. And thatLs not taking into account the mental, emotional and ph+sical violence, the torture, pain, and cruelt+ the+ continue to inflict on each other as 9ell as on other sentient beings on a dail+ basis. Care ac@ioneaz 0n acest fel pentru c sunt 0n contact cu starea lor natural, cu bucuria interioar de a triP Gigur c nu. 2umai cei atin"i de o stare profund negativ, care se simt foarte ru ar crea o asemenea realitate, care s reflecte felul 0n care se simt. )ncredibil, dar adevrat. Camenii sunt o specie periculos de nebun "i e trem de nesntoas. Aceasta nu este o 3udecat. Este un fapt. Ti tot fapt este c sntatea mental se afl tot acolo, 0n spatele nebuniei. $indecarea "i eliberarea sunt posibile chiar acum. 5o the+ act in this 9a+ because the+ are in touch 9ith their natural state, the 3o+ of life 9ithinP Cf course not. Cnl+ people 9ho are in a deepl+ negative state, 9ho feel ver+ bad indeed, 9ould create such a realit+ as a reflection of ho9 the+ feel. 2o9 the+ are engaged in destro+ing nature and the planet that sustains them. 7nbelievable but true. 8umans are a dangerousl+ insane and ver+ sick species. ThatLs not a 3udgment. )fs a fact. )t is also a fact that the sanit+ is there underneath the madness. 8ealing and redemption are available right no9. Bevenind la ceea ce a@i spus U este categoric adevrat c, atunci cEnd v accepta@i resentimentele, irascibilitatea, furia ".a.m.d., nu mai sunte@i for@a@i s le investi@i orbe"te "i este mai pu@in probabil s le proiecta@i asupra altora. 5ar m.a" mira s nu v 0n"ela@i "i pe dvs. 0n"iv. 5up ce a@i practicat acceptarea pentru un timp, vine un moment cEnd trebuie s [ trece@i la stadiul urmtor, 0n care s nu mai crea@i aceste emo@ii negative. Altfel, Sacceptarea" dvs. devine doar o simpl etichet mental, ce.i permite sinelui fals s continue s se lase 0n voia suferin@ei "i astfel s 0ntreasc sentimentul de separare fa@ de ceilal@i oameni, de mediul dvs. 0ncon3urtor, de locul "i timpul 0n care v afla@i. 5up cum "ti@i, separarea st la baza sentimentului de identitate al sinelui fals. #oming back specificall+ to 9hat +ou said . it is certainl+ true that, 9hen +ou accept +our resentment, moodiness, anger, and so on, +ou are no longer forced to act them out blindl+, and +ou are less likel+ to pro3ect them onto others. !ut ) 9onder if +ou are not deceiving +ourself. :hen +ou have been practicing acceptance for a 9hile, as +ou have, there comes a point 9hen +ou need to go on to the ne t stage, 9here those negative emotions are not created an+more. )f +ou donLt, +our "acceptance" 3ust becomes a mental label that allo9s +our ego to continue to indulge in unhappiness and so strengthen its sense of separation from other people, +our surroundings, +our here and no9. As +ou kno9, separation is the basis for the egoLs sense of identit+. Adevrata acceptare ar transforma aceste sentimente instantaneu. 5ar dac a@i "ti foarte bine c totul este S0n regul", atunci a@i mai avea oare aceste sentimente negativeP Nr evaluri, fr rezisten@e fa@ de ceea ce e ist, ele nu ar aprea. 0n mintea dvs. e ist ideea c STotul este 0n regul", dar 0n adEncul sufletului nu crede@i cu adevrat acest lucru "i, astfel, vechile tipare mental. emo@ionale de rezisten@ sunt 0nc active. Ele sunt cele care v fac s v sim@i@i ru. True acceptance 9ould transmute those feelings at once. And if +ou reall+ kne9 deepl+ that ever+thing is "oka+," as +ou put it, and 9hich of course is true, then

9ould +ou have those negative feelings in the first placeP :ithout 3udgment, 9ithout resistance to 9hat is, the+ 9ould not arise. Dou have an idea in +our mind that "ever+thing is oka+," but deep do9n +ou donLt reall+ believe it, and so the old mental. emotional patterns of resistance are still in place. ThatLs 9hat makes +ou feel bad. Ti acest lucru este 0n regul. ThatLs oka+, too. $ apra@i dreptul de a fi incon"tient, dreptul de a suferiP 2u v face@i gri3i/ nimeni nu v va lua acest drept. 5up ce v da@i seama c un anumit aliment v face s v sim@i@i ru, mai continua@i s.l ingera@i "i s afirma@i c este 0n regul s te sim@i ruP ...... Are +ou defending +our right to be unconscious, +our right to sufferP 5onLt 9orr+/ nobod+ is going to take that a9a+ from +ou. Cnce +ou realize that a certain kind of food makes +ou sick, 9ould +ou carr+ on eating that food and keep asserting that it is oka+ to be sickP Criunde v.a@i afla, fi@i complet prezent :herever Dou Are, !e There Totall+ A@i putea s ne mai da@i cEteva e emple despre starea de incon"tien@ obi"nuitP #an +ou give some more e amples of ordinar+ unconsciousnessP )ncerca@i s v surprinde@i lamentEndu.v 0n gEnd sau cu voce tare 0n legtur cu o situa@ie 0n care v afla@i, de ceea ce fac sau spun al@i oameni, de mediul 0ncon3urtor, de situa@ia dvs. de via@, chiar "i de vreme. A te plEnge de o situa@ie implic 0ntotdeauna neacceptarea strii e istente. Acest comportament are invariabil o 0ncrctur negativ incon"tient. #End v plEnge@i, v transforma@i 0ntr.o victim. #End v e prima@i cu voce tare nemul@umirea, de@ine@i controlul. 5eci, schimba@i situa@ia printr.o ac@iune sau e primEndu.v nemul@umirea, dac este necesar "i posibil4 ie"i@i din situa@ie sau accepta@i.o. Crice alt comportament apar@ine anormalit@ii. Gee if +ou can catch +ourself complaining, in either speech or thought, about a situation +ou find +ourself in, 9hat other people do or sa+, +our surroundings, +our life situation, even the 9eather. To complain is al9a+s non.acceptance of 9hat is. )t invariabl+ carries an unconscious negative charge. :hen +ou complain, +ou make +ourself into a victim. :hen +ou speak out, +ou are in +our po9er. Go change the situation b+ taking action or b+ speaking out if necessar+ or possible4 leave the situation or accept it. All else is madness. Gtarea obi"nuit de incon"tien@ este 0ntotdeauna legat 0ntr.un fel de negarea clipei de Acum. Acum implic, desigur, "i un Saici". $ opune@i faptului de a v afla Saici "i acum"P 7nii oameni ar prefera, de e emplu, s se afle 0n alt parte. ,Aici" nu este niciodat suficient de bun pentru ei. AutoobservEndu.v, descoperi@i dac nu este "i cazul dvs. Crdinar+ unconsciousness is al9a+s linked in some 9a+ 9ith denial of the 2o9. The 2o9, of course, also implies the here. Are +ou resisting +our here and no9P Gome people 9ould al9a+s rather be some9here else. Their "here" is never good enough. Through selfobservation, find out if that is the case in +our life. Oriu+de ,-aEi afla) fiEi co*'let 're(e+t%Where,er you are) be there totally. 5ac descoperi@i c pentru dvs. este intolerabil s v afla@i Saici "i acum" "i c acest fapt v face nefericit, ave@i trei posibilit@i/ s ie"i@i din situa@ie, s o schimba@i sau s o accepta@i complet. 5ac dori@i s v asuma@i responsabilitatea pentru via@a dvs., trebuie s alege@i una dintre aceste trei posibilit@i "i trebuie s face@i acest lucru chiar acum. )ar apoi s accepta@i consecin@ele. Nr scuze. Nr negativism. Nr poluare psihic. Pstra@i.v curat spa@iul interior. :herever +ou are, be there totall+. )f +ou find +our here and no9 intolerable and it makes +ou unhapp+, +ou have three options/ remove +ourself from the situation, change it, or accept it totall+. )f +ou 9ant to take responsibilit+ for +our life, +ou must choose one of those three options, and +ou must choose no9. Then accept the conseFuences. 2o e cuses. 2o negativit+. 2o ps+chic pollution. Oeep +our inner space clear. )n cazul 0n care trece@i la ac@iune U schimbEnd situa@ia sau ie"ind din ea U mai 0ntEi renun@a@i la negativism, dac este posibil. Ac@iunile care vin din observarea a ceea ce este necesar sunt mai eficiente decEt cele care vin dintr.o atitudine negativist. )f +ou take an+ action . leaving or

changing +our situation . drop the negativit+ first, if at all possible. Action arising out of insight into 9hat is reFuired is more effective than action arising out of negativit+. Crice ac@iune este mai bun decEt lipsa ac@iunii, mai ales dac a@i fost blocat 0ntr.o situa@ie nefericit mult timp. 5ac este vorba de o gre"eal, cel pu@in 0nv@a@i ceva, astfel 0ncEt cazul respectiv s nu mai fie o gre"eal. 5ac rmEne@i blocat, nu 0nv@a@i nimic. Nrica v 0mpiedic s trece@i la fapteP Becunoa"te@i frica, observa@i.o, 0ndreptEndu.v aten@ia asupra ei, fi@i complet prezent. Aceasta va distruge legtura dintre fric "i gEndirea dvs. 2u tsa@i frica s v inunde mintea. Nolosi@i puterea momentului prezent. Nrica nu o poate 0nvinge. An+ action is often better than no action, especiall+ if +ou have been stuck in an unhapp+ situation for a long time. )f it is a mistake, at least +ou learn something, in 9hich case itLs no longer a mistake. )f +ou remain stuck, +ou learn nothing. )s fear preventing +ou from taking actionP Ackno9ledge the fear, 9atch it, take +our attention into it, be full+ present 9ith it. 5oing so cuts the link bet9een the fear and +our thinking. 5onLt let the fear rise up into +our mind. 7se the po9er of the 2o9. Near cannot prevail against it. 5ac 0ntr.adevr nu e ist niciun lucru pe care l.a@i putea face pentru a schimba starea de lucruri aici "i acum "i dac nu pute@i ie"i din situa@ie, atunci accepta@i 0n totalitate s v afla@i aici "i acum, renun@End la orice rezisten@ interioar. Ginele fals "i nefericit, care iube"te sentimentul de suferin@, de ur, care ador s."i plEng de mil nu va mai putea supravie@ui 0n acest caz. Aceast atitudine se nume"te abandonare. Abandonarea nu 0nseamn slbiciune. Ea implic o mare putere. 2umai o persoan care s.a abandonat pe sine are acces la puterea spiritual. AbandonEndu.v, ob@ine@i o eliberare interioar 0n raport cu situa@ia. Atunci s.ar putea s constata@i c situa@ia se schimb fr s mai fie nevoie s face@i vreun efort. Cricum, sunte@i liber. )f there is trul+ nothing that +ou can do to change +our here and no9, and +ou canLt remove +ourself from the situation, then accept +our here and no9 totall+ b+ dropping all inner resistance. The false, unhapp+ self that loves feeling miserable, resentful, or sorr+ for itself can then no longer survive. This is called surrender. Gurrender is not 9eakness. There is great strength in it. Cnl+ a surrendered person has spiritual po9er. Through surrender, +ou 9ill be free internall+ of the situation. Dou ma+ then find that the situation changes 9ithout an+ effort on +our part. )n an+ case, +ou are free. Gau e ist un lucru pe care Sar trebui" s.l face@i, dar pe care nu.l face@iP Bidica@i.v "i face@i acest lucru chiar acum. #a alternativ, pute@i s v accepta@i pe deplin inactivitatea, lenea sau pasivitatea din acest moment, dac aceasta este alegerea dvs. Tri@i complet acest sentiment. Gavura@i.l. Ni@i cEt pute@i de lene" sau de inactiv. 5ac tri@i con"tient "i complet sentimentul, ve@i scpa curEnd de el. Gau poate nu. Cricum, nu mai e ist niciun conflict interior, rezisten@ sau negativism. Cr is there something that +ou "should" be doing but are not doing itP ;et up and do it no9. Alternativel+, completel+ accept +our inactivit+, laziness, or passivit+ at this moment, if that is +our choice. ;o into it full+. En3o+ it. !e as laz+ or inactive as +ou can. )f +ou go into it full+ and consciousl+, +ou 9ill soon come out of it. Cr ma+be +ou 9onLt. Either 9a+, there is no inner conflict, no resistance, no negativit+. Gunte@i stresatP Gunte@i atEt de ocupat s a3unge@i 0n viitor, 0ncEt prezentul este redus la un simplu mi3loc de a a3unge acoloP Gtresul este provocat de faptul c v afla@i Saici", dar dori@i s fi@i Sacolo" sau de faptul c v afla@i 0n prezent, dar cuta@i s tri@i 0n viitor. Este o scindare care v consum interior foarte mult. A crea "i a tri cu aceast sciziune interioar este o nebunie. Naptul c oricine altcineva face la fel nu 0nseamn c este un lucru mai pu@in nebunesc. 5ac trebuie, v pute@i mi"ca mai repede, pute@i lucra mai repede sau chiar alerga, dar fr s v proiecta@i 0n viitor "i fr s respinge@i prezentul. #End v mi"ca@i, munci@i, alerga@i U implica@i.v total 0n activitate. !ucura@i.v de flu ul de energie care circul prin corp, de nivelul 0nalt de energie al acestui moment. Acum nu mai sunte@i stresat, nu v mai rupe@i 0n dou. 2u face@i decEt s v mi"ca@i, s alerga@i, s munci@i U "i s v bucura@i de acest lucru. Are +ou stressedP Are +ou so bus+ getting to the future that the present is reduced to a means of getting thereP Gtress is caused b+ being "here" but 9anting to be "there," or being in the present but 9anting to be in the future. )tLs a split that tears +ou apart

inside. To create and live 9ith such an inner split is insane. The fact that ever+one else is doing it doesnLt make it an+ less insane. )f +ou have to, +ou can move fast, 9ork fast, or even run, 9ithout pro3ecting +ourself into the future and 9ithout resisting the present. As +ou move, 9ork, run . do it totall+. En3o+ the flo9 of energ+, the high energ+ of that moment. 2o9 +ou are no longer stressed, no longer splitting +ourself in t9o. Aust moving, running, 9orking . and en3o+ing it. Gau pute@i renun@a la tot, a"ezEndu.v pe o banc 0n parc. 5ar cEnd face@i acest lucru, observa@i. v mintea. Ar putea s spun/ SAr trebui s munce"ti. Pierzi timpul". Cbserva@i.v mintea. XEmbi@i la atacurile ei. Cr +ou can drop the 9hole thing and sit on a park bench. !ut 9hen +ou do, 9atch +our mind. )t ma+ sa+/ "Dou should be 9orking. Dou are 9asting time." Cbserve the mind. Gmile at it. Ccup trecutul mare parte din aten@ia dumneavoastrP $orbi@i "i v gEndi@i deseori la el, fie pozitiv, fie negativP $ gEndi@i la lucrurile importante pe care le.a@i realizat, la aventurile, la e perien@ele dvs. sau la rolul de victim "i la lucrurile oribile care vi s.au 0ntEmplat sau poate pe care le.a@i fcut dvs. altei persoaneP 5oes the past take up a great deal of +our attentionP 5o +ou freFuentl+ talk and think about it, either positivel+ or negativel+P The great things that +ou have achieved, +our adventures or e periences, or +our victim stor+ and the dreadful things that 9ere done to +ou, or ma+be 9hat +ou did to someone elseP ;Endurile v trezesc un sentiment de culpabilitate, de mEndrie, resentimentele, furia, regretul sau autocomptimireaP 0n acest caz nu numai c 0ntre@ine@i un fals sentiment de identitate, dar a3uta@i "i la accelerarea procesului de 0mbtrEnire a corpului, creEnd o acumulare de trecut 0n psihicul dvs. Are +our thought processes creating guilt, pride, resentment, anger, regret, or self.pit+P Then +ou are not onl+ reinforcing a false sense of self but also helping to accelerate +our bod+Ls aging process b+ creating an accumulation of past in +our ps+che. $erifica@i pe cont propriu acest lucru la persoanele care au o tendin@ puternic de a rmEne ag@ate de trecut. <sa@i trecutul s moar 0n fiecare moment. 2u ave@i nevoie de el. Nace@i referire la el numai atunci cEnd este relevant pentru prezent. Gim@i@i puterea acestui moment "i plenitudinea Niin@ei. Nace@i.v sim@it prezen@a. $erif+ this for +ourself b+ observing those around +ou 9ho have a strong tendenc+ to hold on to the past. 5ie to the past ever+ moment. Dou donL t need it. Cnl+ refer to it 9hen it is absolutel+ relevant to the present. Neel the po9er of this moment and the fullness of !eing. Neel +our presence. G Gunte@i 0ngri3oratP Ave@i multe gEnduri care 0ncep prin S#um ar fi fost dac...P" 0nseamn c v.a@i identificat cu mintea, care se proiecteaz 0ntr.o situa@ie imaginar din viitor "i creeaz frica. 2u ave@i cum s rezolva@i o asemenea situa@ie, pentru c ea nu e ist. Este o fantom mental. Pute@i pune capt acestei nebunii care v afecteaz sntatea "i via@a pur "i simplu acceptEnd ce se 0ntEmpl 0n momentul prezent. #on"tientiza@i.v respira@ia. Gim@i@i aerul intrEnd "i ie"ind din corp. Gim@i@i.v cEmpul energetic interior. 0n via@a real U spre deosebire de proiec@iile imaginare ale min@ii U nu a@i fost nevoit s face@i fa@ decEt momentului prezent. 0n.treba@i.v ce Sproblem" ave@i acum, nu anul viitor, nu mEine sau peste cinci minute. #e nu e 0n regul cu momentul prezentP Pute@i 0ntotdeauna s face@i fa@ prezentului, niciodat i viitorului U "i nici nu sunte@i obliga@i s face@i asta. Bspunsul, puterea, ac@iunea corect sau resursa vor fi aici cEnd ve@i avea nevoie de ele, nu 0nainte "i nici dup aceea. Are +ou 9orriedP 5o +ou have man+ "9hat if" thoughtsP Dou are identified 9ith +our mind, 9hich is pro3ecting itself into an imaginar+ future situation and creating fear. There is no 9a+ that +ou can cope 9ith such a situation, because it doesnLt e ist. )tLs a mental phantom. Dou can stop this health. and life.corroding insanit+ simpl+ b+ ackno9ledging the present moment. !ecome a9are of +our breathing. Neel the air flo9ing in and out of +our bod+. Neel +our inner energ+ field. All that +ou ever have to deal 9ith, cope 9ith, in real life . as opposed to imaginar+ mind pro3ections V is

this moment. Ask +ourself 9hat "problemL +ou have right no9, not ne t +ear, tomorro9, or five minutes from no9. :hat is 9rong 9ith this momentP Dou can al9a+s cope 9ith the 2o9, but +ou can never cope 9ith the future .nor do +ou have to. The ans9er, the strength, the right action or the resource 9ill be there 9hen +ou need it, not before, not after. S)ntr.o zi voi reu"i." Cbiectivul pe care vi l.a@i fi at v.a acaparat atEt de mult aten@ia, 0ncEt reduce@i momentul prezent la un simplu instrument pentru atingerea unui scopP $ rpe"te bucuria a ceea ce face@iP A"tepta@i s 0ncepe@i s tri@iP 5ac v construi@i un astfel de tipar mental, indiferent de ceea ce ve@i realiza sau ve@i ob@ine, prezentul nu va fi niciodat destul de bun4 viitorul va prea 0ntotdeauna mai bun decEt prezentul. C re@et perfect pentru insatisfac@ie "i ne0mplinire permanent, nu sunte@i de acordP "Cne da+ )Lll make it." )s +our goal taking up so much of +our attention that +ou reduce the present moment to a means to an endP )s it taking the 3o+ out of +our doingP Are +ou 9aiting to start livingP )f +ou develop such a mind pattern, no matter 9hat +ou achieve or get, the present 9ill never be good enough4 the future 9ill al9a+s seem better. A perfect recipe for permanent dissatisfaction and nonfulfillment, donL t +ou agreeP Gunte@i de obicei o persoan care a"teaptP #e procent din via@ v petrece@i a"teptEndP Eu numesc Sa"teptare la scar mic", de e emplu, coada de la oficiul po"tal, un bloca3 0n trafic, coada de la aeroport sau a"teptarea unei persoane la o 0ntElnire etc. SA"teptarea la scar mare" este a"teptarea urmtorului concediu, a unui loc de munc mai bun, a momentului cEnd copiii vor cre"te, a unei rela@ii 0ntr.adevr importante, a succesului, a securit@ii financiare, a momentului cEnd vom fi o persoan important sau cEnd vom avea mai multe cuno"tin@e. 2u de pu@ine ori, oarnenii 0"i petrec toat via@a a"teptEnd s 0nceap s triasc. Are +ou a habitual "9aiter"P 8o9 much of +our life do +ou spend 9aitingP :hat ) call "small.scale 9aiting" is 9aiting in line at the post office, in a traffic 3am, at the airport, or 9aiting for someone to arrive, to finish 9ork, and so on. "<arge.scale 9aiting" is 9aiting for the ne t vacation, for a better 3ob, for the children to gro9 up, for a trul+ meaningful relationship, for success, to make mone+, to be important, to become enlightened. )t is not uncommon for people to spend their 9hole life 9aiting to start living. A"teptarea este o dispozi@ie mental. cn principiu, 0nseamn s dore"ti viitorul4 s nu dore"ti prezentul. 2u 0@i dore"ti ceea ce ai "i vrei ceea ce nu ai. Crice a"teptare creeaz 0n incon"tient un conflict interior 0ntre a te afla aici "i acum, unde de fapt nu vre@i s v afla@i, "i viitorul proiectat, 0n care a@i dori s tri@i. Acest lucru v reduce foarte mult calitatea vie@ii, fcEndu.v s pierde@i prezentul. :aiting is a state of mind. !asicall+, it means that +ou 9ant the future4 +ou donLt 9ant the present. Dou donLt 9ant 9hat +ouLve got, and +ou 9ant 9hat +ou havenLt got. :ith ever+ kind of 9aiting, +ou unconsciousl+ create inner conflict bet9een +our here and no9, 9here +ou donLt 9ant to be, and the pro3ected future, 9here +ou 9ant to be. This greatl+ reduces the Fualit+ of +our life b+ making +ou lose the present. 2u este nimic ru 0n a te strdui s.@i 0mbunt@e"ti situa@ia de via@. !ine0n@eles c v pute@i 0mbunt@i situa@ia de via@, dar nu v pute@i 0mbunt@i via@a. $ia@a este factorul primar. $ia@a este Niin@a dvs. profund. Ea este de3a desvEr"it, complet, perfect. Gitua@ia dvs. de via@ const 0n circumstan@e "i e perien@e personale. 2u este nimic ru 0n a.@i fi a obiective "i a 0ncerca s realizezi anumite lucruri. ;re"eala const 0n folosirea lor ca substitut pentru sentimentul vie@ii, pentru Niin@. Gingurul punct de acces ctre acest sentiment este A#7>. Gunte@i ca un arhitect care nu acord niciun fel de aten@ie funda@iei unei cldiri, dar investe"te o mul@ime de timp 0n suprastructur. There is nothing 9rong 9ith striving to improve +our life situation. Dou can improve +our life situation, but +ou cannot improve +our life. <ife is primar+. <ife is +our deepest inner !eing. )t is alread+ 9hole, complete, perfect. Dour life situation consists of +our circumstances and +our e periences. There is nothing 9rong 9ith setting goals and striving to achieve things. The mistake lies in using it as a substitute for the feeling of life, for !eing. The onl+ point of access for that is the 2o9. Dou are

then like an architect 9ho pa+s no attention to the foundation of a building but spends a lot of time 9orking on the superstructure. 5e e emplu, mul@i oameni a"teapt prosperitatea. Ea nu poate veni 0n viitor. #End respecta@i, recunoa"te@i "i accepta@i pe deplin realitatea prezent U locul 0n care v afla@i, cine sunte@i, ce face@i chiar acum U cEnd accepta@i pe deplin ceea ce ave@i, sunte@i recunosctor pentru ceea ce ave@i, recunosctor pentru ceea ce este, recunosctor pentru Niin@. Becuno"tin@a pentru momentul prezent "i plenitudinea vie@ii de acum este adevrata prosperitate. Ea nu poate veni 0n viitor. Apoi, 0n timp, aceast prosperitate se va manifesta 0n cazul dvs. 0n diferite feluri. Nor e ample, man+ people are 9aiting for prosperit+. )t cannot come in the future. :hen +ou honor, ackno9ledge, and full+ accept +our present realit+ . 9here +ou are, 9ho +ou are, 9hat +ou are doing right no9 . 9hen +ou full+ accept 9hat +ou have got, +ou are grateful for 9hat +ou have got, grateful for 9hat is, grateful for !eing. ;ratitude for the present moment and the fullness of life no9 is true prosperit+. )t cannot come in the future. Then, in time, that prosperit+ manifests for +ou in various 9a+s. 5ac nu sunte@i satisfcut cu ceea ce ave@i sau sunte@i frustrat sau suprat din cauza lipsurilor din prezent, aceasta v poate motiva s v 0mbog@i@i, dar "i dac ve@i cE"tiga milioane, ve@i continua s tri@i starea prezent de lips "i 0n adEncul sufletului ve@i continua s v sim@i@i ne0mplinit. Pute@i avea multe e perien@e interesante pe care s le plti@i cu bani, dar ele se vor 0ncheia repede "i v vor lsa mereu cu un sentiment de gol interior "i cu nevoia unei gratificri fizice "i psihice suplimentare. 2u ve@i tri comuniunea cu Niin@a "i nu ve@i sim@i plenitudinea vie@ii de acum, singura prosperitate autentic. )f +ou are dissatisfied 9ith 9hat +ou have got, or even frustrated or angr+ about +our present lack, that ma+ motivate +ou to become rich, but even if +ou do make millions, +ou 9ill continue to e perience the inner condition of lack, and deep do9n +ou 9ill continue to feel unfulfilled. Dou ma+ have man+ e citing e periences that mone+ can bu+, but the+ 9ill come and go and al9a+s leave +ou 9ith an empt+ feeling and the need for further ph+sical or ps+chological gratification. Dou 9onLt abide in !eing and so feel the fullness of life no9 that alone is true prosperit+. A"a c abandona@i dorin@a ca stare mental. #End v surprinde@i alunecEnd 0n a"teptare... ie"i@i repede din ea. Beveni@i la momentul prezent. Tri@i "i bucura@i.v de ceea ce tri@i. 5ac sunte@i prezent, nu mai ave@i nevoie s a"tepta@i nimic. A"a c data viitoare cEnd cineva v va spune/ S0mi pare ru c v.am fcut s a"tepta@i", 0i pute@i rspunde/ S2u face nimic. 2u am a"teptat. Am stat aici "i m.am sim@it bine U savurEnd bucuria de a fi eu 0nsumi". Go give up 9aiting as a state of mind. :hen +ou catch +ourself slipping into 9aiting ... snap out of it. #ome into the present moment. Aust be, and en3o+ being. )f +ou are present, there is never an+ need for +ou to 9ait for an+thing. Go ne t time somebod+ sa+s, "Gorr+ to have kept +ou 9aiting," +ou can repl+, "ThatLs all right, ) 9asnLt 9aiting. ) 9as 3ust standing here en3o+ing m+self . in 3o+ in m+ self." Acestea sunt numai cEteva strategii mentale obi"nuite pentru negarea momentului prezent, care fac parte din starea normal de incon"tien@. Ele sunt u"or de trecut cu vederea tocmai pentru c sunt atEt de bine fi ate 0n obi"nuin@ele noastre, 0n modul nostru normal de a tri/ fundalul static al nemul@umirii perpetue. 5ar cu cEt e ersa@i mai mult observarea strii mental.emo@ionale interioare, cu atEt v va fi mai u"or s sesiza@i bloca3ul 0n trecut sau 0n viitor, adic momentul 0n care sunte@i incon"tient, "i s v trezi@i din visul timpului 0n prezent. 5ar ave@i gri3/ sinele fals, nefericit, bazat pe identifica.9m rea cu mintea trie"te 0n timp. El "tie c momentul prezent este propria sa moarte "i prin urmare se simte foarte amenin@at de el. $a face tot ce poate pentru a v smulge de aici. $a 0ncerca s v men@in 0n capcana timpului. These are 3ust a fe9 of the habitual mind strategies for den+ing the present moment that are part of ordinar+ unconsciousness. The+ are eas+ to overlook because the+ are so much a part of normal living/ the background static of perpetual discontent. !ut the more +ou practice monitoring +our inner mental.emotional state, the easier it 9ill be to kno9 9hen +ou have been trapped in past or future, 9hich is to sa+ unconscious, and to a9aken out of the dream of time into the present. !ut be9are/ The false, unhapp+ self, based on mind identification, lives on time. )t kno9s that the

present moment is its o9n death and so feels ver+ threatened b+ it. )t 9ill do all it can to take +ou out of it. )t 9ill tr+ to keep +ou trapped in time. #co'ul i+terior al c@l@toriei ,ieEii %The I++er Pur'o&e Of Gour $ifeV& Wour+ey )n@eleg c ceea ce spune@i este adevrat, totu"i, cred c oamenii trebuie s aib un scop 0n via@4 altfel, am fi la voia 0ntEmplrii, "i apoi U un scop 0nseamn viitor, nu.i a"aP #um putem 0mpca acest lucru cu a tri 0n prezentP ) can see the truth of 9hat +ou are sa+ing, but ) still think that 9e must have purpose on our lifeLs 3ourne+, other9ise 9e 3ust drift, and purpose means future, doesnLt itP 8o9 do 9e reconcile that 9ith living in the presentP #End v afla@i 0ntr.o cltorie, este, desigur, util s "ti@i care este destina@ia final sau cel pu@in direc@ia general de mi"care, dar nu uita@i/ 0n ultim instan@, singurul lucru real 0n cltoria dvs. este pasul pe care 0l face@i 0n acest moment. Este singurul lucru care e ist. :hen +ou are on a 3ourne+, it is certainl+ helpful to kno9 9here +ou are going or at least the general direction in 9hich +ou are moving, but donLt forget/ the onl+ thing that is ultimatel+ real about +our 3ourne+ is the step that +ou are taking at this moment. ThatLs all there ever is. 5rumul vie@ii dvs. are un scop e terior "i unul interior. Gcopul e terior este atingerea @elului sau a destina@iei, realizarea obiectivelor pe care vi le.a@i propus, anumite performan@e, care, desigur, 0nseamn viitorul. Dour lifeLs 3ourne+ has an outer purpose and an inner purpose. The outer purpose is to arrive at +our goal or destination, to accomplish 9hat +ou set out to do, to achieve this or that, 9hich, of course, implies future. 5ar, dac destina@ia dvs. sau pa"ii pe care 0i ve@i face 0n viitor v vor acapara atEt de mult aten@ia, 0ncEt s devin mai importan@i decEt pasul pe care 0l face@i acum, atunci ve@i rata complet scopul interior al acestei cltorii, care nu are nimic 0n comun cu locul spre care v 0ndrepta@i sau cu ceea ce face@i. 5impotriv, @ine foarte mult de felul 0n care ac@iona@i. !ut if +our destination, or the steps +ou are going to take in the future, take up so much of +our attention that the+ become more important to +ou than the step +ou are taking no9, then +ou completel+ miss the 3ourne+Ls inner purpose, 9hich has nothing to do 9ith 9here +ou are going or 9hat +ou are doing, but ever+thing to do 9ith ho9. 2u are nimic de.a face cu viitorul, dar 0nseamn totul pentru calitatea con"tiin@ei fiecrui moment. Gcopul e terior se 0nscrie 0ntr.o dimensiune orizontal a spa@iului "i timpului4 scopul interior urmre"te o adEncime a Niin@ei dvs. 0n dimensiunea vertical a atemporalului Acum. )t has nothing to do 9ith future but ever+thing to do 9ith the Fualit+ of +our consciousness at this moment. The outer purpose belongs to the horizontal dimension of space and time4 the inner purpose concerns a deepening of +our !eing in the vertical dimension of the timeless 2o9. #ltoria dvs. e terioar poate presupune un milion de pa"i4 cltoria interioar are 0ns numai unul/ pasul pe care 0l face@i chiar acum. Pe msur ce deveni@i din ce 0n ce mai con"tient de acest singur pas, ve@i realiza c el cuprinde de3a 0n sine to@i ceilal@i pa"i, inclusiv destina@ia. Acest singur pas se transform atunci 0ntr.o e presie a perfec@iunii, un act de o mare frumuse@e. El v va aduce 0n Niin@ "i lumina Niin@ei va strluci prin el. Acesta este atEt scopul, cEt "i 0mplinirea cltoriei dvs. interioare, cltoria 0n tine 0nsu@i. Dour outer 3ourne+ ma+ contain a million steps4 +our inner 3ourne+ onl+ has one/ the step +ou are taking right no9. As +ou become more deepl+ a9are of this one step, +ou realize that it alread+ contains 9ithin itself all the other steps as 9ell as the destination. This one step then becomes transformed into an e pression of perfection, an act of great beaut+ and Fualit+. )t 9ill have taken +ou into !eing, and the light of !eing 9ill shine through it. This is both the purpose and the fulfillment of +our inner 3ourne+, the 3ourne+ into +ourself. G

Are vreo importan@ dac ne 0ndeplinim sau nu scopul e terior, dac reu"im sau e"um 0n aceast lumeP 5oes it matter 9hether 9e achieve our outer purpose, 9hether 9e succeed or fail in the 9orldP )n cazul fiecruia, va avea importan@ atEta timp cEt nu ) v.a@i realizat 0nc scopul interior. 5up aceea, scopul e terior va fi doar un 3oc, pe care s.ar putea s continua@i s.l 3uca@i numai pentru c v distreaz. )t 9ill matter to +ou as long as +ou havenLt realized +our inner purpose. After that, the outer purpose is 3ust a game that +ou ma+ continue to pla+ simpl+ because +ou en3o+ it. Este la fel de posibil s e"ua@i complet 0n scopul dvs. e terior "i 0n acela"i timp s 0nregistra@i un succes total 0n ce prive"te scopul interior. Ge poate 0ntEmpla "i invers, situa@ie mai des 0ntElnit/ bog@ie e terioar 0nso@it de srcie interioar sau Ss fi cE"tigat lumea, dar s v fi pierdut sufletul", dup cum a spus )isus. )t is also possible to fail completel+ in +our outer purpose and at the same time totall+ succeed in +our inner purpose. Cr the other 9a+ around, 9hich is actuall+ more common/ outer riches and inner povert+, or to "gain the 9orld and lose +our soul," as Aesus puts it. )n ultim instan@, fiecare scop e terior este sortit Se"ecului" mai devreme sau mai tErziu, pur "i simplu pentru c este supus legii efemerului, ca toate lucrurile. 7ltimatel+, of course, ever+ outer purpose is doomed to "fail" sooner or later, simpl+ because it is sub3ect to the la9 of impermanence of all things. #u cEt ve@i realiza mai repede c scopul dvs. e terior nu v poate oferi o satisfac@ie de durat, cu atEt va fi mai bine. #End a@i perceput limitele scopului e terior, renun@a@i la a"teptarea nerealist c acesta ar trebui s v fac fericit "i pune@i.o 0n slu3ba scopului dvs. interior. The sooner +ou realize that +our outer purpose cannot give +ou lasting fulfillment, the better. :hen +ou have seen the limitations of +our outer purpose, +ou give up +our unrealistic e pectation that it should make +ou happ+, and +ou make it subservient to +our inner purpose. Trecutul +u 'oate &u'ra,ieEui dac@ &u+teEi 're(e+t% The Pa&t Ca++ot #ur,i,e I+ Gour Pre&e+ce A@i spus c a ne gEndi "i a vorbi inutil despre trecut este unul dintre modurile 0n care evitm prezentul. Dou mentioned that thinking or talking about the past unnecessaril+ is one of the 9a+s in 9hich 9e avoid the present. 5ar 0n afar de trecutul pe care ni.l amintim "i cu care poate c ne identificm, nu mai e ist 0n noi "i un alt nivel de trecut, care s fie mult mai profundP !ut apart from the past that 9e remember and perhaps identif+ 9ith, isnLt there another level of past 9ithin us that is much more deep. seatedP $orbesc despre trecutul incon"tient, care ne condi@ioneaz vie@ile, mai ales prin intermediul e perien@elor timpurii din copilrie. ) am talking about the unconscious past that conditions our lives, especiall+ through earl+ childhood e periences, perhaps even past.life e periences. Ti apoi mai e ist "i condi@ionarea cultural, care este legat de locul 0n care trim din punct de vedere geografic "i de perioada istoric 0n care trim. And then there is our cultural conditioning, 9hich has to do 9ith 9here 9e live geographicall+ and the historical time period in 9hich 9e live. Toate aceste lucruri determin felul 0n care vedem lumea, felul 0n care reac@ionm la ea, felul 0n care gEndim despre ea, tipul de rela@ii pe care le avem cu ceilal@i, felul 0n care ne trim vie@ile. #um am putea vreodat s con"tientizm toate aceste lucruri sau s scpm de eleP #Et de mult ar duraP Ti chiar dac am reu"i, cu ce.am mai rmEneP All these things determine ho9 9e see the 9orld, ho9 9e react, 9hat 9e think, 9hat kind of relationships 9e have, ho9 9e live our lives. 8o9 could 9e ever become conscious of all that or get rid of itP 8o9 long 9ould that takeP And even if 9e did, 9hat 9ould there be leftP

Ce r@*A+e cA+d ilu(ia ia &fArBit= %What i& left whe+ illu&io+ e+d&= 2u este nevoie s investiga@i trecutul incon"tient din dvs., cu e cep@ia manifestarilor sale din prezent, sub forma gEndurilor, a emo@iilor, a dorin@elor, a reac@iilor sau a unui eveniment e tern 0n care sunte@i antrenat. )ndiferent dac sim@i@i sau nu nevoia s afla@i diverse lucruri despre trecutul dvs. incon"tient, obstacolele prezentului vor aduce totul la lumin. 5ac v afunda@i 0n trecut, el va deveni o prpastie fr fund/ 0ntotdeauna va mai e ista ceva de analizat. Poate crede@i c ave@i nevoie de mai mult timp pentru a 0n@elege trecutul sau a v elibera de el, cu alte cuvinte, poate crede@i c viitorul v va elibera de trecut. Aceasta este o iluzie. 2umai prezentul v poate elibera de trecut. >ai mult timp psihologic nu v poate elibera de timpul psihologic. 5obEndi@i accesul la puterea clipei de Acum. Aceasta este cheia. There is no need to investigate the unconscious past in +ou e cept as it manifests at this moment as a thought, an emotion, a desire, a reaction, or an e ternal event that happens to +ou. :hatever +ou need to kno9 about the unconscious past in +ou, the challenges of the present 9ill bring it out. )f +ou delve into the past, it 9ill become a bottomless pit/ There is al9a+s more. Dou ma+ think that +ou need more time to understand the past or become free of it, in other 9ords, that the future 9ill eventuall+ free +ou of the past. This is a delusion. Cnl+ the present can free +ou of the past. >ore time cannot free +ou of time. Access the po9er of 2o9. That is the ke+. Care e&te 'uterea cli'ei de Acu*= %What i& the 'ower of Now= 2u este altceva decEt puterea prezen@ei dvs., con"tiin@a dvs. eliberat de formele gEndirii. 2one other than the po9er of +our presence, +our consciousness liberated from thought forms. A"a c, aborda@i trecutul de la nivelul prezentului. #u cEt ve@i acorda mai mult aten@ie trecutului, cu atEt 0l ve@i investi cu mai mult energie "i cu atEt este mai probabil s v construi@i din el un Ssine". G nu m 0n@elege@i gre"it/ aten@ia este esen@ial, dar nu fa@ de trecut ca trecut. Acorda@i aten@ie prezentului4 acorda@i aten@ie comportamentului, reac@iilor, dispozi@iei, gEndurilor, emo@iilor, temerilor "i dorin@elor dvs., a"a cum apar ele 0n prezent. Acolo se afl trecutul din dvs. 5ac ve@i reu"i s fi@i suficient de prezent pentru a urmri toate aceste lucruri, fr s le critica@i sau s le analiza@i, fr s emite@i niciun fel de apreciere, atunci v ve@i rezolva problemele trecutului "i 0l ve@i dizolva prin puterea prezen@ei dvs. 2u v pute@i regsi 0n trecut. $ ve@i gsi pe sine numai venind 0n prezent. Go deal 9ith the past on the level of the present. The more attention +ou give to the past, the more +ou energize it, and the more likel+ +ou are to make a "selfL out of it. 5onLt misunderstand/ Attention is essential, but not to the past as past. ;ive attention to the present4 give attention to +our behavior, to +our reactions, moods, thoughts, emotions, fears, and desires as the+ occur in the present. ThereLs the past in +ou. )f +ou can be present enough to 9atch all those things, not criticall+ or anal+ticall+ but non3udgmentall+, then +ou are dealing 9ith the past and dissolving it through the po9er of +our presence. Dou cannot find +ourself b+ going into the past. Dou find +ourself b+ coming into the present. 2u este util s 0n@elegem trecutul "i astfel s 0n@elegem de ce facem anumite lucruri, de ce reac@ionm 0n anumite feluri sau de ce ne crem 0n mod incon"tient propria dram, propriile tipare de rela@ionare ".a.m.d. P )snLt it helpful to understand the past and so understand 9h+ 9e do certain things, react in certain 9a+s, or 9h+ 9e unconsciousl+ create our particular kind of drama, patterns in relationships, and so onP Pe msur ce ve@i con"tientiza "i mai mult realitatea dvs. prezent, ve@i 0n@elege cu a3utorul intui@iei motivele pentru care condi@ionarea dvs. func@ioneaz 0n aceste moduri particulare4 de e emplu, de ce anume rela@iile dvs. urmeaz anumite modele U "i v ve@i putea aminti lucruri care s.au 0ntEmplat 0n trecut "i pe care acum le ve@i 0n@elege mai clar. Acest lucru este foarte bun "i poate fi util, dar nu esen@ial. Esen@ial este prezen@a dvs. con"tient. Ea dizolv trecutul. Ea este agentul transformrii. A"a c nu cuta@i s 0n@elege@i . trecutul, ci 0ncerca@i s fi@i cEt pute@i de prezent. Trecutul nu aate supravie@ui dac sunte@i prezent. 2u poate supravie@ui decEt 0n absen@a dvs.

As +ou become more conscious of +our present realit+, +ou ma+ suddenl+ get certain insights as to 9h+ +our conditioning functions in those particular 9a+s4 for e ample, 9h+ +our relationships follo9 certain patterns, and +ou ma+ remember things that happened in the past or see them more clearl+. That is fine and can be helpful, but it is not essential. :hat is essential is +our conscious presence. That dissolves the past. That is the transformative agent. Go donLt seek to understand the past, but be as present as +ou can. The past cannot survive in +our presence. )t can onl+ survive in +our absence.

Ca'itolul N N. #TA!EA E CON#TIENTA2P!E"ENHI8 %THE #TATE OC P!E#ENCE Nu e&te ceea ce credeti ca e&te% ItV& Not What Gou Thi+k It I&. Bepeta@i mereu c starea de prezen@ este elementul.cheie. #red c 0n@eleg acest lucru din punct de vedere intelectual, dar nu "tiu dac am trecut vreodat prin aceast e perien@. > 0ntreb U este oare ceea ce cred eu c este sau este ceva total diferitP Dou keep talking about the state of presence as the ke+. ) think ) understand it intellectuall+, but ) donLt kno9 if ) have ever trul+ e perienced it. ) 9onder . is it 9hat ) think it is, or is it something entirel+ differentP 2u este ceea ce crede@i c esteZ 2u pute@i gEndi prezen@a "i mintea nu o poate 0n@elege. Prezen@a este 0n@eleas numai atunci cEnd sunte@i prezent. )tLs not 9hat +ou think it isZ Dou canLt think about presence, and the mind canLt understand it. 7nderstanding presence is being present. )ncerca@i un mic e periment. 0nchide@i ochii "i spune@i.v/ S> 0ntreb care va fi urmtorul meu gEnd". Apoi fi@i foarte atent "i a"tepta@i urmtorul gEnd. A"a cum a"teapt o pisic 0n fa@a gurii unui "oarece. #e gEnd va ie"i din Sgaura "oareceluiP" cncerca@i acumZ Tr+ a little e periment. #lose +our e+es and sa+ to +ourself/ ") 9onder 9hat m+ ne t thought is going to be." Then become ver+ alert and 9ait for the ne t thought. !e like a cat 9atching a mouse hole. :hat thought is going to come out of the mouse holeP Tr+ it no9. G !ineP :ellP A trebuit s a"tept destul de mult pEn a aprut 0n sfEr"it un gEnd. ) had to 9ait for Fuite a long time before a thought came in. E act. #End v afla@i 0ntr.o stare de prezen@ intens sunte@i iberat de gEnduri. Gunte@i foarte lini"tit "i 0n acela"i timp foarte alert. 0n momentul 0n care aten@ia dvs. con"tient scade sub un anumit nivel, gEndurile dau buzna 0nuntru. Xgomotul mental revine4 lini"tea dispare. Gunte@i 0napoi 0n timp. E actl+. As long as +ou are in a state of intense presence, +ou are free of thought. Dou are still, +et highl+ alert. The instant +our conscious attention sinks belo9 a certain level, thought rushes in. The mental noise returns4 the stillness is lost. Dou are back in time. Pentru a le testa gradul de prezen@, unii mae"tri Xen veneau pe nea"teptate pe la spatele elevilor "i 0ncercau s.i loveasc cu un b@. #e sperieturZ 5ac elevul era total prezent "i 0ntr.o stare de vigilen@, dac 0"i pstrase Scureaua la brEu "i lampa aprins" U una dintre analogiile pe care )isus le folose"te pentru prezen@ U, atunci 0"i observa maestrul apropiindu.se pe la spate "i 0l oprea sau se ferea. 5ar dac era lovit 0nsemna c fusese cufundat 0n gEnduri, adic absent, incon"tient. To test their degree of presence, some Xen masters have been kno9n to creep up on their students from behind and suddenl+ hit them 9ith a stick. Ruite a shockZ )f the

student had been full+ present and in a state of alertness, if he had "kept his loin girded and his lamp burning," 9hich is one of the analogies that Aesus uses for presence, he 9ould have noticed the master coming up from behind and stopped him or stepped aside. !ut if he 9ere hit, that 9ould mean he 9as immersed in thought, 9hich is to sa+ absent, unconscious. Pentru a rmEne prezent 0n via@a de zi cu zi este util s ai rdcini adEnci 0n tine 0nsu@i4 altfel, mintea, care are o for@ incredibil, v va trage cu ea ca un rEu slbatic. To sta+ present in ever+da+ life, it helps to be deepl+ rooted 9ithin +ourself, other9ise, the mind, 9hich has incredible momentum, 9ill drag +ou along like a 9ild river. Ce ,reEi &@ &'u+eEi cu Ui+r@d@ci+at 1+lau+trul &i+elui tau"= What do you *ea+ by "rooted withi+ your&elf"= $reau s spun s.@i locuie"ti corpul pe deplin. G ai mereu o parte din aten@ie 0ndreptat spre cEmpul energetic intern al propriului corp. G 0@i sim@i corpul din interior, ca s zic a"a. Acest lucru v ancoreaz 0n prezent *vedeti capitolul W,. )t means to inhabit +our bod+ full+. To al9a+s have some of +our attention in the inner energ+ field of +our bod+. To feel the bod+ from 9ithin, so to speak. !od+ a9areness keeps +ou present. )t anchors +ou in the 2o9 *see #hapter W,. #e+&ul e(oteric al UaBte't@rii" % The E&oteric Mea+i+/ Of "Waiti+/" )ntr.un anumit sens, starea de prezen@ poate fi comparat cu a"teptarea. )isus a folosit analogia a"teptrii 0n unele din parabolele sale. )n a sense, the state of presence could be compared to 9aiting. Aesus used the analog+ of 9aiting in some of his parables. 2u este vorba despre genul obi"nuit de a"teptare amestecat cu plictiseal "i iritare care reprezint o negare a prezentului "i despre care am vorbit de3a. This is not the usual bored or restless kind of 9aiting that is a denial of the present and that ) spoke about alread+. 2u este o a"teptare 0n care aten@ia dvs. se fi eaz asupra unui punct viitor, iar prezentul este perceput ca un obstacol indezirabil ce v 0mpiedic s ob@ine@i ceea ce v dori@i. )t is not a 9aiting in 9hich +our attention is focused on some point in the future and the present is perceived as an undesirable obstacle that prevents +ou from having 9hat +ou 9ant. Este o a"teptare calitativ diferit, una pentru care ave@i nevoie de toat aten@ia "i vigilen@a dvs. There is a Fualitativel+ different kind of 9aiting, one that reFuires +our total alertness. Ge poate 0ntEmpla ceva 0n orice moment "i, dac nu sunte@i absolut treaz, absolut nemi"cat, pute@i rata evenimentul. Gomething could happen at an+ moment, and if +ou are not absolutel+ a9ake, absolutel+ still, +ou 9ill miss it. Acesta este genul de a"teptare despre care vorbe"te )isus. 0n aceast stare, toat aten@ia dvs. se 0ndreapt spre prezent. 2u mai rmEne niciun pic pentru reverii, gEnduri, amintiri, anticipri. 2u mai este niciun pic de tensiune 0n ea, niciun pic de fric, doar prezen@ alert. This is the kind of 9aiting Aesus talks about. )n that state, all +our attention is in the 2o9. There is none left for da+dreaming, thinking, remembering, anticipating. There is no tension in it, no fear, 3ust alert presence. Gunte@i prezent cu 0ntreaga dvs. fiin@, cu fiecare celul a corpului dvs. 0n aceast stare, Sdumneavoastr" cel care ave@i un trecut "i un viitor, personalitatea U dac dori@i .U, nu se mai afl acolo. Ti, totu"i, nu se pierde niciun lucru de valoare. Gunte@i 0nc 0n esen@ dvs. 5e fapt, sunte@i mai mult dvs. decEt a@i fost vreodat pEn atunci sau abia acum sunte@i dvs. 0n"iv. Dou are present 9ith +our 9hole !eing, 9ith ever+ cell of +our bod+. )n that state, the "+ouL that has a past and a future, the personalit+ if +ou like, is hardl+ there an+more. And +et nothing of value is lost. Dou are still essentiall+ +ourself. )n fact, +ou are more full+ +ourself than +ou ever 9ere before, or rather it is onl+ no9

that +ou are trul+ +ourself. SNii ca un servitor care a"teapt 0ntoarcerea stpEnului", spune )isus. Gervitorul nu "tie la ce or va veni stpEnul. A"a c rmEne treaz, alert, echilibrat, lini"tit, ca s nu piard din vedere 0ntoarcerea stpEnului. cntr.o alt parabol, )isus vorbe"te despre cele cinci femei negli3ente *incon"tiente, care nu au avut suficient ulei *con"tiin@, pentru a."i @ine lampa aprins *starea de prezen@,, "i astfel au pierdut sosirea mirelui *prezentul, "i n.au mai a3uns la nunt *iluminare,. Aceste cinci femei se deosebesc de cele cinci femei 0n@elepte, care au avut suficient ulei *au rmas con"tiente,. "!e like a servant 9aiting for the return of the master," sa+s Aesus. The servant does not kno9 at 9hat hour the master is going to come. Go he sta+s a9ake, alert, poised, still, lest he miss the masterLs arrival. )n another parable, Aesus speaks of the five careless *unconscious, 9omen 9ho do not have enough oil *consciousness, to keep their lamps burning *sta+ present, and so miss the bridegroom *the 2o9, and donLt get to the 9edding feast *enlightenment,. These five stand in contrast to the five 9ise 9omen 9ho have enough oil *sta+ conscious,. 2ici mcar brba@ii care au scris Evangheliile nu au 0n@eles sensul acestor parabole, a"a c primele interpretri gre"ite "i distorsiuni s.au strecurat prin scrierea lor. 5up alte interpretri eronate, sensul real s.a pierdut complet. Acestea nu sunt parabole despre sfEr"itul lumii, ci despre sfEr"itul timpului psihologic. Ele indic transcenden@a min@ii supuse sinelui fals "i posibilitatea de a tri 0ntr.o stare de con"tiin@ total diferit. Even the men 9ho 9rote the ;ospels did not understand the meaning of these parables, so the first misinterpretations and distortions crept in as the+ 9ere 9ritten do9n. :ith subseFuent erroneous interpretations, the real meaning 9as completel+ lost. These are parables not about the end of the 9orld but about the end of ps+chological time. The+ point to the transcendence of the egoic mind and the possibilit+ of living in an entirel+ ne9 state of consciousness.

Cru*u&eEea &e i,eBte 1+ +ecli+tirea 're(e+Eei %Feauty Ari&e& i+ The #till+e&& of Gour Pre&e+ce #eea ce tocmai a@i descris este un lucru pe care 0l triesc ocazional, pentru cEteva secunde, cEnd sunt singur 0n mi3locul naturii. :hat +ou have 3ust described is something that ) occasionall+ e perience for brief moments 9hen ) am alone and surrounded b+ nature. 5a. >ae"trii Xen folosesc cuvEntul satori pentru a descrie strfulgerarea intui@iei, momentul de absen@ a min@ii "i de prezen@ total. Des. Xen masters use the 9ord satori to describe a flash of insight, a moment of no.mind and total presence. 5e"i satori nu este o transformare durabil, fi@i recunosctori atunci atunci cEnd apare, pentru c v ofer o idee despre gustul iluminrii. Although satori is not a lasting transformation, be grateful 9hen it comes, for it gives +ou a taste of enlightenment. Poate c a@i trit de multe ori aceast stare fr s "ti@i ce este "i fr s 0i 0n@elege@i importan@a.

Dou ma+, indeed, have e perienced it man+ times 9ithout kno9ing 9hat it is and realizing its importance. Prezen@a este necesar pentru a deveni con"tien@i de frumuse@ea, mre@ia "i sfin@enia naturii. Presence is needed to become a9are of the beaut+, the ma3est+, the sacredness of nature. A@i privit vreodat 0n infinitatea spa@iului, 0ntr.o noapte senin, uimit de calmul absolut "i de vastitatea ei inimaginabilP 8ave +ou ever gazed up into the infinit+ of space on a clear night ,a9estruck b+ the absolute stillness and inconceivable vastness ofL itP A@i ascultat cu aten@ie susurul unui rEu de munte 0n pdureP Gau cEntecul unei privighetori la apus, 0ntr.o sear lini"tit de varP Pentru a con"tientiza aceste lucruri, mintea trebuie s se lini"teasc. Trebuie s lsa@i la o parte un moment baga3ul personal de probleme, din trecut "i din viitor, "i toate informa@iile pe care le.a@i acumulat4 altfel, ve@i privi fr s vede@i, ve@i asculta fr s auzi@i. Este nevoie de prezen@a dvs. total 8ave +ou listened, trul+ listened, to the sound of a mountain stream in the forestP Cr to the song of a blackbird at dusk on a Fuiet summer eveningP To become a9are of such things, the mind needs to be still. Dou have to put do9n for a moment +our personal baggage of problems, of past and future, as 9ell as all +our kno9ledge4 other9ise, +ou 9ill see but not see, hear but not hear. Dour total presence is reFuired. 5incolo de frumuse@ea formelor e terioare, e ist ceva mai mult aici/ ceva ce nu poate fi e primat, ceva inefabil, o esen@ profund, interioar, sfEnt. Cri de cEte ori e ist frumuse@e, aceast esen@ interioar strluce"te 0n afar. Ea vi se dezvluie numai atunci cEnd sunte@i prezent. Este oare posibil ca aceast esen@ nenumit "i prezen@a dvs. s fie unaP Ar mai putea ea s e iste acolo fr prezen@a dvs.P Ptrunde@i mai adEnc 0n ea. 5escoperi@i singur. !e+ond the beaut+ of the e ternal forms, there is more here/ something that cannot be named, something ineffable, some deep, inner, hol+ essence. :henever and 9herever there is beaut+, this inner essence shines through someho9. )t onl+ reveals itself to +ou 9hen +ou are present. #ould it be that this nameless essence and +our presence are one and the sameP :ould it be there 9ithout +our presenceP ;o deepl+ into it. Nind out for +ourself. G Atunci cEnd a@i trit aceste momente de prezen@, probabil c nu v.a@i dat seama c pentru un interval foarte scurt v.a@i aflat 0ntr.o stare de absen@ a gEndirii. :hen +ou e perienced those moments of presence, +ou likel+ didnLt realize that +ou 9ere briefl+ in a state of no.mind. G.a 0ntEmplat a"a pentru c distan@a dintre starea respectiv "i flu ul de gEnduri a fost foarte mic. Poate c satori a durat numai cEteva secunde 0nainte ca gEndurile s v revin, dar a e istat4 altfel, nu i.a@i fi trit frumuse@ea. This is because the gap bet9een that state and the influ of thought 9as too narro9. Dour satori ma+ onl+ have lasted for a fe9 seconds before the mind came in, but it 9as there4 other9ise, +ou 9ould not have e perienced the beaut+. >intea nu poate nici s recunoasc, nici s creeze frumuse@ea. Nrumuse@ea sau sfin@enia au fost prezente doar cEteva secunde 0n care v.a@i aflat 0ntr.o stare de prezen@ total. >ind can neither recognize nor create beaut+. Cnl+ for a fe9 seconds, 9hile +ou 9ere completel+ present, 9as that beaut+ or that sacredness there. 5in cauza intervalului de timp foarte scurt "i a lipsei de vigilen@ "i de aten@ie, probabil c nu a@i putut sesiza diferen@a fundamental dintre percep@ie U con"tiin@a frumuse@ii fr a v gEndi 0n vreun fel la ea U "i etichetarea "i interpretarea ei prin intermediul gEndului. 5urata a fost atEt de mic, 0ncEt a fcut ca totul s par un singur proces. !ecause of the narro9ness of that gap and a lack of vigilance and alertness on +our part, +ou 9ere probabl+ unable to see the fundamental difference bet9een the perception, the thought.less a9areness of beaut+, and the naming and interpreting of it as thought/ The time gap 9as so small that it seemed to be a single process. Totu"i, adevrul este c 0n momentul 0n care au intervenit gEndurile, nu a@i mai rmas decEt cu o amintire. The truth is, ho9ever, that the moment thought came in, all +ou had 9as a memor+ of it.

#u cEt intervalul dintre percep@ie "i revenirea gEndurilor este mai mare, cu atEt sunte@i mai profund ca fiin@ uman, cu alte cuvinte, cu atEt sunte@i mai con"tient.The 9ider the time gap bet9een perception and thought, the more depth there is to +ou as a human being, 9hich is to sa+ the more conscious +ou are. >ul@i oameni sunt atEt de prin"i 0n 0nchisoarea min@ilor lor, 0ncEt frumuse@ea naturii nu e ist 0n realitate pentru ei. Pot spune S#e floare frumoasZ", dar aceasta este doar o etichetare mental mecanic. Pentru c ei nu sunt prezen@i, lini"ti@i, nu vd cu adevrat floarea, nu 0i simt esen@a, sfin@enia U tot a"a cum nu se cunosc nici pe ei 0n"i"i, nu 0"i simt esen@a, sfin@enia. >an+ people are so imprisoned in their minds that the beaut+ of nature does not reall+ e ist for them. The+ might sa+, ":hat a prett+ flo9er," but thatLs 3ust a mechanical mental labeling. !ecause the+ are not still, not present, the+ donLt trul+ see the flo9er, donLt feel its essence, its holiness . 3ust as the+ donLt kno9 themselves, donLt feel their o9n essence, their o9n holiness. Pentru c trim 0ntr.o cultur dominat de minte atEt de mult, cea mai mare parte a artei, arhitecturii, muzicii "i literaturii moderne este lipsit de frumuse@e, de esen@ interioar, cu foarte rare e cep@ii. !ecause 9e live in such a mind.dominated culture, most modern art, architecture, music, and literature are devoid of beaut+, of inner essence, 9ith ver+ fe9 e ceptions. >otivul este acela c oamenii care realizeaz aceste crea@ii nu pot U nici mcar pentru o secund U s se elibereze de mintea lor. The reason is that the people 9ho create those things cannot . even for a moment . free themselves from their mind. A"a c nu se afl niciodat 0n legtur cu acest spa@iu interior 0n care se ivesc creativitatea "i frumuse@ea autentic. Go the+ are never in touch 9ith that place 9ithin 9here true creativit+ and beaut+ arise. >intea lsat de capul ei creeaz monstruozit@i, "i asta nu doar 0n galeriile de art. 7ita@i.v la peisa3ele noastre urbane "i la depozitele de de"euri industriale. 2ici o civiliza@ie nu a produs vreodata atEta urE@enie. The mind left to itself creates monstrosities, and not onl+ in art galleries. <ook at our urban landscapes and industrial 9astelands. 2o civilization has ever produced so much ugliness. Bealizing Pure #onsciousness

!eali(area &tarii de 'ura co+Btii+E@ %!eali(i+/ Pure Co+&ciou&+e&&


E&te Pre(e+Ea acelaBi lucru cu Cii+Ea= I& 're&e+ce the &a*e a& Fei+/= #End deveni@i con"tient de Niin@, ceea ce se 0ntEmpl de fapt este c Niin@a devine con"tient de ea 0ns"i. :hen +ou become conscious of !eing, 9hat is reall+ happening is that !eing becomes conscious of itself. Naptul c Niin@a devine con"tient de ea 0ns"i U aceasta este prezen@a. :hen !eing becomes conscious of itself . thatLs presence. 5eoarece Niin@a, con"tiin@a "i via@a sunt sinonime, am putea spune c prezen@a 0nseamn con"tiin@a care devine con"tient de sine sau via@a care a3unge la autocon"tientizare. Gince !eing, consciousness, and life are s+non+mous, 9e could sa+ that presence means consciousness becoming conscious of itself, or life attaining self.consciousness. 5ar nu v ata"a@i prea mult de cuvinte "i nu face@i un efort pentru a 0n@elege aceste lucruri. 2u ave@i nevoie s 0n@elege@i nimic pentru a putea deveni prezent. !ut donLt get attached to the 9ords, and donLt make an effort to understand this. There is nothing that +ou need to understand before +ou can become present.

)n@eleg ce a@i spus, dar pare s reias c Niin@a, realitatea transcendental ultim, 0nc nu este complet, c trece printr.un proces de dezvoltare. Are nevoie 5umnezeu de timp pentru dezvoltarea personalP ) do understand 9hat +ou 3ust said, but it seems to impl+ that !eing, the ultimate transcendental realit+, is not +et complete, that it is undergoing a process of development. 5oes ;od need time for personal gro9thP 5a, dar numai dac privim din perspectiva limitat a universului manifestat. Des, but onl+ as seen from the limited perspective of the manifested universe. )n !iblie, 5umnezeu declar/ SEu sunt Alfa "i Cmega. Eu sunt cel viu". )n the !ible, ;od declares/ ") am the Alpha and the Cmega, and ) am the living Cne. )n lumea atemporal 0n care e ist 5umnezeu, care este 0n acela"i timp "i casa dvs., 0nceputul "i sfEr"itul, Alfa "i Cmega, sunt una, iar esen@a tuturor lucrurilor care au e istat "i vor e ista vreodat este etern prezent 0ntr.o stare nemanifestat de unitate "i perfec@iune U complet dincolo de orice lucru pe care l.ar putea imagina sau 0n@elege vreodat mintea uman. " )n the timeless realm 9here ;od d9ells, 9hich is also +our home, the beginning and the end, the Alpha and the Cmega, are one, and the essence of ever+thing that ever has been and ever 9ill be is eternall+ present in an unmanifested state of oneness and perfection . totall+ be+ond an+thing the human mind can ever imagine or comprehend. )n lumea noastr de forme aparent separate, totu"i, perfec@iunea atemporal este un concept inimaginabil. )n our 9orld of seemingl+ separate forms, ho9ever, timeless perfection is an inconceivable concept. Aici chiar "i con"tiin@a, lumina ivit din Gursa etern, pare supus unui proces de dezvoltare, dar asta numai din cauza percep@iei noastre limitate. 0n termeni absolu@i, lucrurile nu stau a"a. 8ere even consciousness, 9hich is the light emanating from the eternal Gource, seems to be sub3ect to a process of development, but this is due to our limited perception. )t is not so in absolute terms. Totu"i, da@i.mi voie s continui s vorbesc un moment despre evolu@ia con"tiin@ei 0n aceast lume. 2evertheless, let me continue to speak for a moment about the evolution of consciousness in this 9orld. Tot ceea ce e ist con@ine Niin@a, con@ine esen@a lui 5umnezeu, are un anumit grad de con"tiin@. #hiar "i o piatr are o con"tiin@ rudimentar4 altfel, nu ar e ista, iar atomii "i moleculele sale s.ar dispersa. Totul este viu. Goarele, PmEntul, plantele, animalele, oamenii U toate sunt e presii ale con"tiin@ei 0n diferite grade, con"tiin@ manifestat ca form. Ever+thing that e ists has !eing, has ;od.essence, has some degree of consciousness. Even a stone has rudimentar+ consciousness4 other9ise, it 9ould not be, and its atoms and molecules 9ould disperse. Ever+thing is alive. The sun, the earth, plants, animals, humans . all are e pressions of consciousness in var+ing degrees, consciousness manifesting as form. <umea apare atunci cEnd con"tiin@a ia diferite forme, mentale sau materiale. ;Endi@i.v la milioanele de forme de via@ de pe aceast planet. The 9orld arises 9hen consciousness takes on shapes and forms, thought forms and material forms. 5in mare, de pe pmEnt, din aer U "i fiecare dintre ele este reprodus de milioane de ori. <ook at the millions of life forms on this planet alone. )n the sea, on land, in the air . and then each life form is replicated millions of times. )n ce scopP E ist o entitate sau o fiin@ prins 0ntr.un 3oc, care se 3oac cu formeleP Aceasta este 0ntrebarea pe care "i.au pus.o vechii 0n@elep@i din )ndia. Ei au vzut lumea ca lila, un fel de 3oc divin pe care 0l 3oac 5umnezeu. To 9hat endP )s someone or something pla+ing a game, a game 9ith formP This is 9hat the ancient seers of )ndia asked themselves. The+ sa9 the 9orld as lila, a kind of divine game that ;od is pla+ing. Normele de via@ individual nu sunt, evident, foarte importante 0n acest 3oc. The individual life forms are obviousl+ not ver+ important in this game. )n mediul marin, ma3oritatea formelor de via@ nu supravie@uiesc mai mult de cEteva minute dup na"tere. )n the sea, most life forms donLt survive for more than a fe9 minutes after being born.

Norma uman se transform "i ea 0n @rEn mult prea repede, iar cEnd a disprut, este ca "i cum n.ar fi e istat niciodat. Este acest lucru tragic sau crudP The human form turns to dust prett+ Fuickl+ too, and 9hen it is gone it is as if it had never been. )s that tragic or cruelP 2umai 0n cazul 0n care crea@i o identitate separat pentru fiecare form, atunci cEnd uita@i c acea con"tiin@ a fiecreia este esen@a lui 5umnezeu, ce se e prim pe sine prin form. Cnl+ if +ou create a separate identit+ for each form, if +ou forget that its consciousness is ;od.essence e pressing itself in form. 5ar nu "ti@i cu adevrat acest lucru pEn cEnd nu v da@i seama de apartenen@a dvs. la esen@a lui 5umnezeu drept con"tiin@ pur. !ut +ou donLt trul+ kno9 that until +ou realize +our o9n ;od. essence as pure consciousness. 5ac un pe"te se na"te 0n acvariul dvs. "i 0i da@i numele de Aohn, scrie@i un certificat de na"tere, 0i povesti@i istoria familiei lui "i peste dou minute este 0nghi@it de un alt pe"te U este un lucru tragic. 5ar este tragic numai pentru c dvs. a@i proiectat un sine individual acolo unde nu e ista. A@i luat o frac@iune dintr.un proces dinamic, un dans molecular, "i a@i fcut din ea o entitate separat. )f a fish is born in +our aFuarium and +ou call it Aohn, 9rite out a birth certificate, tell him about his famil+ histor+, and t9o minutes later he gets eaten b+ another fish . thatLs tragic. !ut itLs onl+ tragic because +ou pro3ected a separate self 9here there 9as none. Dou got hold of a fraction of a d+namic process, a molecular dance, and made a separate entit+ out of it. #on"tiin@a 0"i pune masca formelor pEn cEnd acestea ating o asemenea comple itate, 0ncEt se pierde complet 0n ele. #on"tiin@a omului contemporan s.a identificat complet cu masca ei. Ge cunoa"te pe sine numai ca form U "i de aceea trie"te temEndu.se c forma sa fizic sau psihologic va fi anihilat. Aceasta este mintea dominat de sinele fals, "i 0n acest moment apar disfunc@ii considerabile. 5up cum vedem acum, se pare c a decurs total gre"it ceva 0n lan@ul evolutiv. 5ar chiar "i asta face parte din lila, 3ocul divin. 0n final, pre.v siunea suferin@ei create de aceast aparent disfunc@ionalitate for@eaz con"tiin@a s se desprind din identificarea cu forma "i s se trezeasc din visul formei/ 0"i regse"te con"tiin@a de sine, dar la un nivel mult mai profund decEt atunci cEnd a pierdut.o. #onsciousness takes on the disguise of forms until the+ reach such comple it+ that it completel+ loses itself in them. )n present.da+ humans, consciousness is completel+ identified 9ith its disguise. )t onl+ kno9s itself as form and therefore lives in fear of the annihilation of its ph+sical or ps+chological form. This is the egoic mind, and this is 9here considerable d+sfunction sets in. )t no9 looks as if something had gone ver+ 9rong some9here along the line of evolution. !ut even this is part of lila, the divine game. Ninall+, the pressure of suffering created b+ this apparent d+sfunction forces consciousness to disidentif+ from form and a9akens it from its dream of form/ )t regains self.consciousness, but it is at a far deeper level than 9hen it lost it.

Acest proces este e plicat de )isus 0n parabola fiului rtcitor, care pleac de la casa tatlui su, 0"i risipe"te averea, a3unge un cer"etor "i este apoi for@at de suferin@ele sale s se 0ntoarc aca.s. #End se 0ntoarce, tatl su 0l iube"te mai mult decEt 0nainte. Gtarea fiului este a"a cum era "i 0nainte, "i totu"i diferit. Acum are o dimensiune 0n plus U profunzimea. Parabola descrie cltoria de la perfec@iunea incon"tient, prin imperfec@iunea aparent "i Sru", pEn la perfec@iunea con"tient. This process is e plained b+ Aesus in his parable of the lost son, 9ho leaves his fatherLs home, sFuanders his 9ealth, becomes destitute, and is then forced b+ his suffering to return home. :hen he does, his father loves him more than before. The sons state is the same as it 9as before, +et not the same. )t has an added dimension of depth. The parable describes a 3ourne+ from unconscious perfection, through apparent imperfection and "evil" to conscious perfection. Acum 0n@elege@i semnifica@ia mai profund "i mai larg a faptului de a deveni prezent ca observator al min@iiP Cri de cEte ori urmri@i mintea, v retrage@i con"tiin@a din formele mentale,

aceasta transformEndu.se atunci 0n ceea ce noi numim observator sau martor. #an +ou no9 see the deeper and 9ider significance of becoming present as the 9atcher of +our mindP :henever +ou 9atch the mind, +ou 9ithdra9 consciousness from mind forms, 9hich then becomes 9hat 9e call the 9atcher or the 9itness. Prin urmare, observatorul U con"tiin@a pur dincolo de form U devine mai puternic, iar forma@iunile mentale devin mai slabe. #End vorbim despre observarea min@ii, personalizm un eveniment de importan@ cosmic/ prin dvs. con"tiin@a se treze"te din visul ei de iden. tificare cu forma "i se retrage din form. Acest lucru preveste"te U dar, de fapt, particip U la un eveniment aflat probabil 0n viitorul 0ndeprtat din punctul de vedere al timpului cronologic. Evenimentul se nume"te sfEr"itul lumii. #onseFuentl+, the 9atcher . pure consciousness be+ond form . becomes stronger, and the mental formations become 9eaker. :hen 9e talk about 9atching the mind 9e are personalizing an event that is trul+ of cosmic significance/ through +ou, consciousness is a9akening out of its dream of identification 9ith form and 9ithdra9ing from form. This foreshado9s, but is alread+ part of, an event that is probabl+ still in the distant future as far as chronological time is concerned. The event is called . the end of the 9orld. G #End con"tiin@a se elibereaz pe sine din identificarea cu formele fizice "i mentale, devine ceea ce noi am putea numi con"tiin@ sau prezen@ pur ori iluminat. Acest lucru li s.a 0ntEmplat de3a cEtorva persoane "i se pare c este destinat s se 0ntEmple din nou la o scar mult mai larg, de"i nu e ist nici o garan@ie c va fi a"a. :hen consciousness frees itself from its identification 9ith ph+sical and mental forms, it becomes 9hat 9e ma+ call pure or enlightened consciousness, or presence. This has alread+ happened in a fe9 individuals, and it seems destined to happen soon on a much larger scale, although there is no absolute guarantee that it 9ill happen. #ei mai mul@i oameni se afl 0nc 0n ghearele modului de con"tiin@ dominat de sinele fals/ se identific cu mintea lor "i sunt condu"i de ea. 5ac, la un moment dat, nu se vor elibera de mintea lor, aceasta 0i va distruge. $or tri din ce 0n ce mai mult 0n confuzie, conflict, violen@, boal, disperare, nebunie. >ost humans are still in the grip of the egoic mode of consciousness/ identified 9ith their mind and run b+ their mind. )f the+ do not free themselves from their mind in time, the+ 9ill be destro+ed b+ it. The+ 9ill e perience increasing confusion, conflict, violence, illness, despair, madness. >intea dominat de sinele fals a devenit un vas care se scufund. 5ac nu cobora@i la timp, v ve@i scufunda 0mpreun cu ea. Egoic mind has become like a sinking ship. )f +ou donLt get off, +ou 9ill go do9n 9ith it. >intea colectiv dominat de sinele fals a devenit cea mai periculoas "i mai distructiv entitate ce a locuit vreodat pe aceast planet. #e crede@i c se va 0ntEmpla cu planeta, 0n cazul 0n care con"tiin@a uman rmEne neschimbatP The collective egoic mind is the most dangerousl+ insane and destructive entit+ ever to inhabit this planet. :hat do +ou think 9ill happen on this planet if human consciousness remains unchangedP Pentru ma3oritatea oamenilor, singura 0ntrerupere a domina@iei min@ii este revenirea ocazional la un nivel de con"tiin@ inferior gEndirii*animalitate, se ualitate, betie,. Alread+ for most humans, the onl+ respite the+ find from their o9n minds is to occasionall+ revert to a level of consciousness belo9 thought. Niecare dintre noi face acest lucru 0n fiecare sear, 0n timpul somnului. 5ar acela"i lucru are loc 0ntr.o anumit msur "i prin se , alcool "i alte droguri ce suprim activitatea mental e cesiv. 5ac nu ar e ista alcoolul, tranchilizantele, antidepresivele "i substan@ele ilegale, care sunt, toate, consumate 0n cantit@i imense, nebunia min@ii umane ar deveni "i mai evident. Ever+one does that ever+ night during sleep. !ut this also happens to some e tent through se , alcohol, and other drugs that suppress e cessive mind activit+. )f it 9erenLt for alcohol, tranFuilizers, antidepressants, as 9ell as the illegal drugs, 9hich are all consumed in vast Fuantities, the insanit+ of the human mind 9ould become even more glaringl+ obvious than it is alread+.

#red c, dac ar fi lipsi@i de formele lor de drog, mare parte dintre oameni ar deveni un pericol pentru sine "i pentru al@ii. ) believe that, if deprived of their drugs, a large part of the population 9ould become a danger to themselves and others. Aceste droguri "i medicamente v men@in bloca@i 0ntr.un mod de func@ionare eronat. These drugs, of course, simpl+ keep +ou stuck in d+sfunction. Nolosirea lor pe scar larg nu face decEt s 0ntErzie colapsul vechilor structuri mentale "i ivirea unei con"tiin@e superioare. Their 9idespread use onl+ dela+s the breakdo9n of the old mind structures and the emergence of higher consciousness. 5e"i utilizatorii individuali gsesc o anumit eliberare fa@ de tortura zilnic impus de mintea lor, ei sunt 0mpiedica@i s genereze suficient prezen@ con"tient pentru a se ridica deasupra gEndurilor "i a."i gsi astfel adevrata eliberare. :hile individual users ma+ get some relief from the dail+ torture inflicted on them b+ their minds, the+ are prevented from generating enough conscious presence to rise above thought and so find true liberation. #aderea inapoi la un nivel de con"tiin@ inferior min@ii, care reprezint nivelul anterior gEndirii al strmo"ilor no"tri, al animalelor "i plantelor, nu este o op@iune valabil pentru noi. Nalling back to a level of consciousness belo9 mind, 9hich is the pre.thinking level of our distant ancestors and of animals and plants, is not an option for us. 2u e ist cale de 0ntoarcere. Pentru ca rasa uman s supravie@uiasc, ea trebuie s avanseze la stadiul urmtor. There is no 9a+ back. )f the human race is to survive, it 9ill have to go on to the ne t stage. #on"tiin@a evolueaz 0n tot universul sub miliarde de forme. A"a c, chiar dac nu vom reu"i, acest lucru nu va avea nici o importan@ la scar cosmic. #onsciousness is evolving throughout the universe in billions of forms. Go even if 9e didnLt make it, this 9ouldnLt matter on a cosmic scale. #on"tiin@a nu poate s piard ceva vreodat, a"a c ea s.ar e prima pur "i simplu printr.o alt form. 2o gain in consciousness is ever lost, so it 9ould simpl+ e press itself through some other form. #hiar faptul c v vorbesc aici, iar dvs. m asculta@i sau citi@i aceast carte este un semn clar c noua con"tiin@ ca"tiga un punct de spri3in pe aceast planet. !ut the ver+ fact that ) am speaking here and +ou are listening or reading this is a clear sign that the ne9 consciousness is gaining a foothold on the planet. )n aceast activitate nu este implicat nimic personal/ eu nu v 0nv@ nimic. 5vs. sunte@i con"tiin@ "i v asculta@i pe dvs. 0n"iv. E ist un proverb 0n Crient/ SProfesorul "i 0nv@celul creeaz 0mpreun 0nv@tura". There is nothing personal in this/ ) am not teaching +ou. Dou are consciousness, and +ou are listening to +ourself. There is an Eastern sa+ing/ "The teacher and the taught together create the teaching." Cricum, cuvintele 0n sine nu sunt importante. Ele nu sunt Adevrul4 doar arat spre el. Eu v vorbesc 0n stare de prezen@ "i 0n timpul acesta s.ar putea s reu"i@i s veni@i alturi de mine. 5e"i fiecare cuvEnt pe care 0l folosesc are, desigur, o istorie "i vine din trecut, ca de altfel tot limba3ul, cuvintele pe care vi le adresez acum vibreaz de 0nalta energie a prezen@ei, total diferit de sensul pe care 0l e prim cuvintele 0n calitate de simple cuvinte. )n an+ case, the 9ords in themselves are not important. The+ are not the Truth4 the+ onl+ point to it. ) speak from presence, and as ) speak, +ou ma+ be able to 3oin me in that state. Although ever+ 9ord that ) use has a histor+, of course, and comes from the past, as all language does, the 9ords that ) speak to +ou no9 are carriers of the high.energ+ freFuenc+ of presence, Fuite apart from the meaning the+ conve+ as 9ords. Tcerea este cel mai puternic vehicul al prezen@ei, a"a c atunci cEnd citi@i sau m asculta@i vorbind, con"tientiza@i lini"tea dintre "i din spatele cuvintelor. #on"tientiza@i pauzele. Ascultarea lini"tii, oriunde v.a@i afla, este o cale direct "i u"oar de a deveni prezent. #hiar dac e ist zgomote, printre ele "i 0n spatele lor va e ista 0ntotdeauna lini"tea. Ascultarea lini"tii produce

imediat lini"tea interioar. 2umai lini"tirea poate percepe lini"tea din e terior. Ti ce altceva este lini"tirea decEt prezen@, con"tiin@ eliberat de formele gEndiriiP )at realizarea vie a ceea ce am discutat pEn acum. Gilence is an even more potent carrier of presence, so 9hen +ou read this or listen to me speak, be a9are of the silence bet9een and underneath the 9ords. !e a9are of the gaps. To listen to the silence, 9herever +ou are, is an eas+ and direct 9a+ of becoming present. Even if there is noise, there is al9a+s some silence underneath and in bet9een the sounds. <istening to the silence immediatel+ creates stillness inside +ou. Cnl+ the stillness in +ou can perceive the silence outside. And 9hat is stillness other than presence, consciousness freed from thought formsP 8ere is the living realization of 9hat 9e have been talking about. G Ii&u& Hri&to&; realitatea 're(e+Eei d,&. di,i+e% We&u& Chri&t; The !eality Of Gour Pre&e+ce i,i+e

RNota/ )n limba romEn forma )isus 8ristos, utilizat 0n prezent de !iserica Crtodo BomEn, este preferat de ma3oritatea credincio"ilor ortodoc"i. )isus a fost men@ionat 0n te tul grec al evangheliilor ca efghij klmgnoj* )psoqs 8ristrs,, 0n transcriere latin )esus #hristus, vedeti detalii pe/ http/11ro.9ikipedia.org19iki1)isussdins2azaret http/11999.3urnalul.ro1stire.special1hristos.sau.cristos.-%QQ=Y.html( )isus din lb. greaca*efghj, )esus , )psqs,, care traduce numele ebraic* , +thouva sau Dwshua, si aramaic *Aeschua ori Aeschu,, are aceeasi radacina cu numele Aosuw, care are semnificatia I 5umnezeu salveaza J sau I5umnezeu elibereaza J. Acest nume este redat in alte limbi astfel/ )sa *araba,, Aesus*engleza, germana,, Awsus *franceza,, ;esx*italiana,, Aesys*spaniola,, Aezu*albaneza,, Aezus*poloneza,, z{|}|*rusa,. Ge observa ca si in lb. rusa se prefera forma cu doi de "i"*z{, evitndu.se forma isus ~ asin ~ mgar [asino*italiana,, Asno *spaniola,, Esel*germana,, | *rusa,, * ebraica, , Ene*franceza,, ass, donke+*engleza,(, Termenul Hri&to&*"uns de 5umnezeu"4 in lb.latina/ klmgnoj, transcris "#hristus" / L7nctusL gratia divina, este o redare in lb. greaca*klmgnoj.Ohristrs, a termenului ebraic "*e&ia" *mu0a4mashiach messiah, care inseamna "ungere4 acoperire cu ulei". Termenul latin "missus"*lit./ "trimis",, asemanator fonetic cu ">esiae", nu corespunde semnificatiei reale de consacrare ceremoniala a regilor si marilor preoti prin ungere cu ulei de masline, descrisa prima data in #artea E odului sau )esirea *capitolul %H,. >a3oritatea variantelor moderne provin din lb. greaca/ in lb. engleza si franceza/ #hrist * "Cint de 5ieu"4 "Anointed b+ ;od",,in spaniola si italiana/#risto* "7ngido por 5ios"4"7nto da 5io",, , in lb. rusa si bulgara / {|| * "{ {"4"{ {",4 Termenul /raEie* in latina/ "gratia"4 in lb. greaca/ haris lmj4 in ebr./ , in engl/ "grace4in fr./ "grEce"4 in spaniola / "gracia" 4 in italiana/"grazia", se aude in ma3oritatea limbilor drept "/ra&" si este inrudit fonetic si semantic cu "u+/erea"*coborarea gratiei divine,. Acest termen *gra@ie, apare in e presia "gra@ia divin" * in latina/ 6gratia divina\4 in engl/ "divine grace"4in fr./ "grEce divine"4 in sp./ "gracia divino"4 in italiana/"grazia divino", .)ntalnim acest termen in efectele starii de gratie*create si necreate/ ";ratia increata est Gpiritus Ganctus"4 harul,darurile si calitatile fiintelor umane desemneaza gra@ia creat sau manifestata,/ "gratios," "recunoscator", "gratitudine*stare de multumire,," si in "gratuit" , dar si ale pierderii acestei stari*"ingrat",. Gemnificatia sa de "a multumi", "a drui", "favoare", s.a pastrat in italian*"grazie", si in spaniol *"gracias", . Alte semnificatii ne indica calitati si capacitati/ agreabil, plcut, charm*farmec, "armul, fermecarea fascinatie,incantare,, frumusete, iubit. Te tele teologice redau termenul latin "gratia" prin "har"* iertare, iubire, bunatate,dar, si desemneaza un dar supranatural acordat de 5umnezeu unei fpturi spre mEntuirea ve"nic.

2u v ata"a@i de niciun cuvEnt. Pute@i 0nlocui cuvEntul ")isus 8ristos" cu prezen@, dac acesta este mai semnificativ pentru dvs. )isus 8ristos a fost esen@a dvs. divin sau Ginele, cum este numit uneori 0n Crient. Gingura diferen@ 0ntre )isus 8ristos "i prezen@ este c primul cuvEnt se refer la

divinitatea care e ist 0n dvs. indiferent dac sunte@i con"tient de ea sau nu, 0n timp ce prezen@a 0nseamn divinitatea sau esen@a divin trezit. 5onLt get attached to an+ one 9ord. Dou can substitute "#hrist" for presence, if that is more meaningful to +ou. #hrist is +our ;od essence or the Gelf, as it is sometimes called in the East. The onl+ difference bet9een #hrist and presence is that #hrist refers to +our ind9elling divinit+ regardless of 9hether +ou are conscious of it or not, 9hereas presence means +our a9akened divinit+ or ;od.essence. >ulte ne0n@elegeri "i credin@e false legate de )isus 8ristos se vor lmuri dac ve@i realiza c nu e ist trecut "i viitor 0n )isus 8ristos. A spune c )isus 8ristos a fost sau va fi este o contradic@ie 0n termeni. )isus a e istat. El a fost omul care a trit acum %.&&& de ani "i a realizat prezen@a divin, adevrata sa natur. >an+ misunderstandings and false beliefs about #hrist 9ill clear if +ou realize that there is no past or future in #hrist. To sa+ that #hrist 9as or 9ill be is a contradiction in terms. Aesus 9as. 8e 9as a man 9ho lived t9o thousand +ears ago and realized divine presence, his true nature. Ti astfel a spus/ S)nainte de Abraham sunt eu". El nu a spus/ SAm e istat "i 0nainte de na"terea lui Abraham". Acest lucru ar fi 0nsemnat c el se mai afla 0nc 0n dimensiunea timpului "i a identit@ii ca form. And so he said/ "!efore Abraham 9as, ) am." 8e did not sa+/ ") alread+ e isted before Abraham 9as born." That 9ould have meant that he 9as still 9ithin the dimension of time and form identit+. #uvintele sunt pe care le folosesc 0ntr.o afirma@ie care 0ncepe cu trecutul indic o transformare radical, o discontinuitate 0n dimensiunea temporal. Este ca o afirma@ie Xen de o mare profunzime. )isus a 0ncercat s e prime direct, nu prin gEndire discursiv, 0n@elesul prezen@ei, al realizrii de sine. The 9ords ) am used in a sentence that starts in the past tense indicate a radical shift, a discontinuit+ in the temporal dimension. )t is a Xen.like statement of great profundit+. Aesus attempted to conve+ directl+, not through discursive thought, the meaning of presence, of self realization. El dep"ise dimensiunea con"tiin@ei guvernate de timp "i intrase 0n lumea atemporalit@ii. 5imensiunea eternit@ii ptrunsese 0n aceast lume. 8e had gone be+ond the consciousness dimension governed b+ time, into the realm of the timeless. The dimension of eternit+ had come into this 9orld. 5esigur, eternitatea nu 0nseamn un timp nesfEr"it, ci absen@a timpului. Astfel, omul )isus a devenit )isus 8ristos, un vehicul al con"tiin@ei pure. #um se define"te pe sine 5umnezeu 0n !iblieP A spus cumva 5umnezeu/ SEu am fost dintotdeauna "i voi e ista 0ntotdeauna"P Gigur c nu. Eternit+, of course, does not mean endless time, but no time. Thus, the man Aesus became #hrist, a vehicle for pure consciousness. And 9hat is ;odLs self.definition in the !ibleP 5id ;od sa+ ") have al9a+s been, and ) al9a+s 9ill beP" Cf course not. Acest lucru ar fi conferit realitate trecutului "i viitorului. 5umnezeu a spus/ SEU #UNT CE$ CE #UNT". Aici nu e ist timp, doar prezen@. That 9ould have given realit+ to past and future. ;od said/ ") A> T8AT ) A>." 2o time here, 3ust presence. SA doua venire" a lui )isus 8ristos este o transformare a con"tiin@ei umane, o trecere de la timp la prezen@, de la gEndire la con"tiin@ pur, "i nu venirea unui brbat sau a unei femei. The "second coming" of #hrist is a transformation of human consciousness, a shift from time to presence, from thinking to pure consciousness, not the arrival of some man or 9oman. 5ac S )isus 8ristos " s.ar re0ntoarce mEine sub o form e terioar, ce altceva ar putea el sau ea s ne spun decEt/ SEu sunt Adevrul. Eu sunt prezen@a divin. Eu sunt via@a etern. Eu m aflu 0n tine. Eu sunt aici. Eu sunt Acum". )f "#hrist" 9ere to return tomorro9 in some e ternalized form, 9hat could he or she possibl+ sa+ to +ou other than this/ ") am the Truth. ) am divine presence. ) am eternal life. ) am 9ithin +ou. ) am here. ) am 2o9." G 2u 0l personaliza@i niciodat pe )isus 8ristos. 2u face@i din )isus 8ristos o identitate formal. Avatarurile, mamele divine, [mae"trii ilumina@i, cei foarte pu@ini care sunt autentici nu sunt [ speciali ca persoane. 2ever personalize #hrist. 5onLt make #hrist into a form identit+. Avatars, divine mothers, enlightened masters, the ver+ fe9 that are real, are not special as persons. Nr un sine

fals pe care s.l men@in, s.l apere "i s.l hrneasc, ei sunt mai simpli, mai comuni decEt o femeie sau un brbat obi"nui@i. Crice persoan cu un sine fals puternic i.ar considera nesemnificativi sau, mai probabil, i.ar trece complet cu vederea. :ithout a false self to uphold, defend, and feed, the+ are more simple, more ordinar+ than the ordinar+ man or 9oman. An+one 9ith a strong ego 9ould regard them as insignificant or, more likel+, not see them at all. 5ac v sim@i@i atras de un maestru spiritual este pentru c 0n dvs. e ist de3a suficient prezen@ pentru a recunoa"te prezen@a 0n altul. Au fost mul@i oameni care nu i.au recunoscut pe )isus sau pe !uddha, a"a cum e ist "i au e istat mereu oameni care se simt atra"i de mae"tri fal"i. Ginele fals al cuiva se simte atras de un sine fals mai cuprinztor. 0ntunericul nu poate recunoa"te lumina. 2umai lumina poate recunoa"te lumina. A"a c, s nu crede@i c lumina se afl 0n afara dvs. sau c ea nu poate veni decEt sub o anumit form. )f +ou are dra9n to an enlightened teacher, it is because there is alread+ enough presence in +ou to recognize presence in another. There 9ere man+ people 9ho did not recognize Aesus or the !uddha, as there are and al9a+s have been man+ people 9ho are dra9n to false teachers. Egos are dra9n to bigger egos. 5arkness cannot recognize light. Cnl+ light can recognize light. Go donLt believe that the light is outside +ou or that it can onl+ come through one particular form. 5ac numai maestrul dvs. este personificarea lui 5umnezeu, atunci cine sunte@i dvs.P Crice form de e clusivism este identificarea cu forma, iar identificarea cu forma 0nseamn sine fals, indiferent cEt de bine ascuns este el. )f onl+ +our master is an incarnation of ;od, then 9ho are +ouP An+ kind of e clusivit+ is identification 9ith form, and identification 9ith form means ego, no matter ho9 9ell disguised. Nolosi@i prezen@a maestrului pentru a v reflecta propria identitate, dincolo de nume "i de form, pentru a v 0ntoarce la dvs. "i a deveni mai prezent dvs. 0n"iv. $e@i realiza curEnd c nu e ist Sal meu" sau Sal tu" 0n prezen@. Prezen@a este una. 7se the masterLs presence to reflect +our o9n identit+ be+ond name and form back to +ou and to become more intensel+ present +ourself. Dou 9ill soon realize that there is no "mine" or "+ours" in presence. Presence is one. >unca 0n grup poate fi util pentru intensificarea luminii prezen@ei. 7n grup de oameni reunit 0ntr.o stare de prezen@ genereaz un cEmp colectiv de energie de o mare intensitate. Aceasta nu numai c spore"te gradul de prezen@ al fiecrui membru, dar a3ut "i la eliberarea con"tiin@ei umane colective din starea ei actual de sclav a min@ii. #eea ce va face starea de prezen@ din ce 0n ce mai accesibil indivizilor. Totu"i, dac nici mcar unul dintre membrii grupului nu este ferm 0nrdcinat 0n starea de prezen@ pentru a putea men@ine frecven@a 0nalt a energiei acestei stri, sinele fals poate s se reafirme u"or "i s saboteze eforturile grupului. 5e"i e erci@iul 0n grup este de nepre@uit, nu este suficient "i nu trebuie s v baza@i doar pe el. A"a cum nu trebuie s v baza@i pe un profesor sau pe un maestru, cu e cep@ia perioadei de tranzi@ie, cEnd deprinde@i semnifica@ia "i practica prezen@ei. ;roup 9ork can also be helpful for intensif+ing the light of +our presence. A group of people coming together in a state of presence generates a collective energ+ field of great intensit+. )t not onl+ raises the degree of presence of each member of the group but also helps to free the collective human consciousness from its current state ofmind dominance. This 9ill make the state of presence increasingl+ more accessible to individuals. 8o9ever, unless at least one member of the group is alread+ firml+ established in it and thus can hold the energ+ freFuenc+ of that state, the egoic mind can easil+ reassert itself and sabotage the groupLs endeavors. Although group 9ork is invaluable, it is not enough, and +ou must not come to depend on it. 2or must +ou come to depend on a teacher or a master, e cept during the transitional period, 9hen +ou are learning the meaning and practice of presence.

Ca'itolul 4 4. CO!PU$ INTE!IO!%THE INNE! FO G

Cii+Ea e&te &i+ele d,&. cel *ai 'rofu+d 1Fei+/ I& Gour

ee'e&t #elf

2e.a@i vorbit mai devreme despre importan@a de a avea rdcini adEnci 0n noi sau de locuirea corpului nostru. 2e pute@i e plica ce 0n@elege@i prin astaP Dou spoke earlier about the importance of having deep roots 9ithin or inhabiting the bod+. #an +ou e plain 9hat +ou meant b+ thatP #orpul poate deveni un punct de acces ctre taramul Niin@ei. 8aide@i s vorbim mai pe larg despre acest lucru. The bod+ can become a point of access into the realm of !eing. <etLs go into that more deepl+ no9. 2u sunt 0nc foarte sigur c 0n@eleg la ce v referi@i cEnd vorbi@i despre Niin@. ) am still not Fuite sure if ) full+ understand 9hat +ou mean b+ !eing. SApP #e vrei s spui cu astaP 2u 0n@eleg apa." Asta ar spune un pe"te dac ar avea o minte omeneasc. ":aterP :hat do +ou mean b+ thatP ) donLt understand it." This is 9hat a fish 9ould sa+ if it had a human mind. $ rog s nu mai 0ncerca@i s 0n@elege@i Niin@a. A@i avut de3a strfulgerri semnificative ale Niin@ei, dar mintea va 0ncerca mereu s bage totul 0ntr.o cutie si apoi s pun o etichet pe ea. 2u se poate face acest lucru. 2u poate deveni un abiect al cunoa"terii. )n Niin@, subiectul "i obiectul sunt una[vedeti Nota MS. Please stop tr+ing to understand !eing. Dou have alread+ had significant glimpses of !eing, but the mind 9ill al9a+s tr+ to sFueeze it into a little bo and then put a label on it. )t cannot be done. )t cannot become an ob3ect of kno9ledge. )n !eing, sub3ect and ob3ect merge into one. Nota M; )n acest moment este descrisa starea holografica de functionare, cunoscuta lui Gocrate, lui Patan3ali si lui <ao Tzu, in care este depasita dualitatea subiect.obiect si care permite accesul la cunoasterea directa* se inlatura realitatea secunda constituita de proiectiile umbrelor obiectelor pe peretele pesterii. Gocrate4 nu mai este folosita modelarea realitatii prin impulsuri.vrittis. pe ecranul mental. Patan3ali, si se trece la actiunea nemi3locita*siddhis4 haruri, daruri divine4 la adevaratele capacitati divine ale fiintei umane, Niin@a poate fi sim@it ca un mereu prezent "eu &u+t"*2ota 5>/ a&*ita,, dincolo de nume "i form. A sim@i "i astfel a "ti c sunte@i "i conti.ila@i s rmEne@i 0n aceast stare adEnc 0nrdcinat de iluminare este adevrul despre care )isus spune c v va elibera. !eing can be felt as the ever. present ) am that is be+ond name and form. To feel and thus to kno9 that +ou are and to abide in that deepl+ rooted state is enlightenment, is the truth that Aesus sa+s 9ill make +ou free. 2ota 5>/ a&*ita2eu &u+t8< &tare i+ter*ediara de tra+&a *i&tica-&a*adhi de&cri&a de Pata+Tali8

e ce a+u*e *@ ,a elibera= Cree fro* what= $ va elibera de iluzia c nu sunte@i nimic mai mult decEt corpul fizic "i mintea dvs. Aceast Siluzie a sinelui", cum o nume"te !uddha, este eroarea fundamental. $ va elibera de fric, 0n multiplele ei forme, o consecin@ inevitabil a acestei iluzii U frica aceea care va fi agresorul dvs. constant atEta timp cEt sentimentul dvs. de sine deriv numai din aceast form efemer "i vulnerabil. Ti v va elibera de pcat, care este suferin@a ce v.o produce@i incon"tient "i dvs., "i altora, atEta timp cEt acest sentiment iluzoriu de identitate guverneaz ceea ce gEndi@i, spune@i, face@i. Nree from the illusion that +ou are nothing more than +our ph+sical bod+ and +our mind. This "illusion of the self," as the !uddha calls it, is the core error. Nree from fear in its countless disguises as the inevitable conseFuence of that illusion . the fear that is +our constant tormentor as long as +ou derive +our sense of self onl+ from this ephemeral and vulnerable form. And free from sin, 9hich is the suffering +ou unconsciousl+ inflict on +ourself and others as long as this illusor+ sense of self

governs 9hat +ou think, sa+, and do. Pri,iEi di+colo de cu,i+te %$ook Feyo+d The Word& 2u 0mi place cuvEntul Spcat". )mplica faptul c sunt 3udecat "i gsit vinovat. ) donLt like the 9ords sin. )t implies that ) am being 3udged and found guilt+. )n@eleg. 5e.a lungul secolelor, 0n 3urul unor cuvinte, cum ar fi pcat, s.au acumulat multe puncte de vedere "i interpretri gre"ite din cauza 0n@elegerii gre"ite, a ignoran@ei sau a dorin@ei de a controla, dar ele con@in un sEmbure de adevr. ) can understand that. Cver the centuries, man+ erroneous vie9s and interpretations have accumulated around 9ords such as sin, due to ignorance, misunderstanding, or a desire to control, but the+ contain an essential core of truth. 5ac nu pute@i privi dincolo de aceste interpretri "i nu pute@i recunoa"te realitatea indicat de acest cuvEnt, atunci nu.l folosi@i.)f +ou are unable to look be+ond such interpretations and so cannot recognize the realit+ to 9hich the 9ord points, then donLt use it. 2u v bloca@i la nivelul cuvintelor. 7n cuvEnt nu este mai mult decEt un mi3loc pentru atingerea unui scop. Este o abstrac@ie. #a un indicator, arat spre ceva care se afl dincolo de el. 5onLt get stuck on the level of 9ords. A 9ord is no more than a means to an end. )fs an abstraction. 2ot unlike a signpost, it points be+ond itself. #uvEntul miere nu este mierea. Pute@i studia "i vorbi despre miere cEt dori@i, dar nu ve@i "ti 0ntr.adevr ce este mierea pEn cEnd nu o ve@i gusta. 5up ce a@i gustat.o, cuvEntul devine mai pu@in important pentru dvs. 2u ve@i mai fi ata"at de el. <a fel, pute@i vorbi sau v pute@i gEndi la 5umnezeu 0n permanen@ pentru tot restul vie@ii, dar asta nu 0nseamn c "ti@i ce este sau c a@i avut fie o strfulgerare a acestei realit@i pe care o indic cuvEntul. 2u este mai mult decEt un ata"ament obsesiv fa@ de un indicator, un idol mental. The 9ord hone+ isnLt hone+. Dou can stud+ and talk about hone+ for as long as +ou like, but +ou 9onL t reall+ kno9 it until +ou taste it. After +ou have tasted it, the 9ord becomes less important to +ou. Dou 9onLt be attached to it an+more. Gimilarl+, +ou can talk or think about ;od continuousl+ for the rest of +our life, but does that mean +ou kno9 or have even glimpsed the realit+ to 9hich the 9ord pointsP )t reall+ is no more than an obsessive attachment to a signpost, a mental idol. Ti inversul este valabil/ dac, indiferent din ce motive, nu v.a plcut cuvEntul miere, este posibil ca aceast atitudine s v fac s nu o gusta@i niciodat. 5ac ave@i o puternic aversiune pentru cuvEntul 5umnezeu, care este o form negativ de ata"ament, este posibil s nega@i nu doar cuvEntul, ci "i realitatea pe care o semnific. $ pute@i refuza singur posibilitatea de a tri aceast realitate. 5esigur, toate acestea sunt intrinsec legate de identificarea cu mintea. The reverse also applies/ )f, for 9hatever reason, +ou disliked the 9ord hone+, that might prevent +ou from ever tasting it. )f +ou had a strong aversion to the 9ord ;od, 9hich is a negative form of attachment, +ou ma+ be den+ing not 3ust the 9ord but also the realit+ to 9hich it points. Dou 9ould be cutting +ourself off from the possibilit+ of e periencing that realit+. All this is, of course, intrinsicall+ connected 9ith being identified 9ith +our mind. A"a c, dac un cuvEnt nu mai func@ioneaz pentru dvs., abandona@i.l "i 0nlocui@i.l cu unul care func@ioneaz. 5ac nu v place cuvEntul pcat, atunci numi@i.l incon"tien@ sau nebunie. Go, if a 9ord doesnLt 9ork for +ou an+more, then drop it and replace it 9ith one that does 9ork. )f +ou donLt like the 9ord sin, then call it unconsciousness or insanit+. A"a v ve@i afla poate mai aproape de adevr, de realitatea din spatele cuvEntului, decEt prin cuvEntul pcat, care a fost folosit gre"it atEt de mult timp, "i ve@i avea mai pu@in loc pentru vinov@ie. That ma+ get +ou closer to the truth, the realit+ behind the 9ord, than a long.misused 9ord like sin, and leaves little room for guilt. 2u.mi plac nici aceste cuvinte. Ele con@in presupunerea c ceva nu este 0n regul cu mine. # a" fi 3udecat. ) donLt like those 9ords either. The+ impl+ that there is something 9rong 9ith me. ) am being 3udged.

Gigur c ceva nu este 0n regul cu dvs. . dar nu sunte@i 3udecat. Cf course there is something 9rong 9ith +ou . and +ou are not being 3udged. 2u vreau s v 3ignesc, dar oare nu apar@ine@i rasei umane, care a omorEt peste -&& de milioane de membri ai propriei specii numai 0n secolul bbP ) donLt mean to offend +ou personall+, but do +ou not belong to the human race that has killed over -&& million members of their o9n species in the t9entieth centur+ aloneP , Aceasta ar fi o culpabilitate prin asociereP Dou mean guilt b+ associationP 2u este o problem de culpabilitate. 5ar atEta timp cEt sunte@i condus de o minte dominat de sinele fals, sunte@i parte din nebunia colectiv. Poate c nu a@i analizat prea atent condi@ia uman dominat de mintea condus de sinele fals. )t is not a Fuestion of guilt. !ut as long as +ou are run b+ the egoic mind, +ou are part of the collective insanit+. Perhaps +ou havenLt looked ver+ deepl+ into the human condition in its state of dominance b+ the egoic mind. 5eschide@i ochii "i privi@i frica, disperarea, lcomia "i violen@a, care apar de peste tot. Cbserva@i cruzimea monstruoas "i suferin@ele, la o scar inimaginabil, pe care oamenii le.au produs "i continu s le produc atEt membrilor propriei specii, cEt "i celorlalte forme de via@ de pe aceast planet. 2u este nevoie s condamna@i. Cbserva@i doar. Acesta este pcatul. Aceasta este nebunia. Aceasta este incon"tien@a. <a urma urmei, nu uita@i s v observa@i propria minte. #uta@i acolo rdcina nebuniei. Cpen +our e+es and see the fear, the despair, the greed, and the violence that are all.pervasive. Gee the heinous cruelt+ and suffering on an unimaginable scale that humans have inflicted and continue to inflict on each other as 9ell as on other life forms on the planet. Dou donLt need to condemn. Aust observe. That is sin. That is insanit+. That is unconsciousness. Above all, donLt forget to observe +our o9n mind. Geek out the root of the insanit+ there.
e&co'eriti-,a realitatea i+,i(ibil@ Bi i+de&tructibil@%Ci+di+/ Gour I+,i&ible a+d I+de&tructible !eality.

A@i spus c identificarea cu forma noastr fizic este parte din aceast iluzie4 deci, cum poate corpul, forma fizic, s ne fac s ne dm seama ce este Niin@aP Dou said that identification 9ith our ph+sical form is part of the illusion, so ho9 can the bod+, the ph+sical form, bring +ou to a realization of !eingP #orpul pe care 0l pute@i vedea "i atinge nu v poate purta ctre Niin@. 5ar acest corp vizibil "i tangibil este numai un 0nveli" e terior sau, mai curEnd, o percep@ie limitat "i distorsionat a unei realit@i mai profunde. )n starea dvs. natural de conectare cu Niin@a, aceast realitate profund poate fi sim@it 0n fiecare moment sub forma unui corp interior invizibil, prezen@a vie din dvs. Astfel c, a.@i Slocui trupul" 0nseamn a.@i sim@i trupul din interior, a sim@i via@a din acest corp, "i 0n felul acesta a a3unge s afli c e"ti mai mult decEt forma e terioar. The bod+ that +ou can see and touch cannot take +ou into !eing. !ut that visible and tangible bod+ is onl+ an outer shell, or rather a limited and distorted perception of a deeper realit+. )n +our natural state of connectedness 9ith !eing, this deeper realit+ can be felt ever+ moment as the invisible inner bod+, the animating presence 9ithin +ou. Go to "inhabit the bod+L is to feel the bod+ from 9ithin, to feel the life inside the bod+ and thereb+ come to kno9 that +ou are be+ond the outer form. 5ar acesta este numai 0nceputul unei cltorii interioare, care v va duce din ce 0n ce mai departe, 0ntr.o lume cu mult lini"te "i pace, "i 0n acela"i timp e trem de puternic "i vibrEnd de via@. <a 0nceput, ve@i avea doar strfulgerri ale acesteia, prin care ve@i 0ncepe s realiza@i c nu sunte@i numai un fragment fr sens dintr.un univers strin, suspendat pentru o clip 0ntre na"tere "i moarte, cruia 0i sunt permise numai cEteva plceri de scurt durat, urmate de durere "i anihilarea final. !ut that is onl+ the beginning of an in9ard 3ourne+ that 9ill take +ou ever more deepl+ into a realm of great stillness and peace, +et also of great po9er and vibrant life. At first, +ou ma+ onl+ get fleeting glimpses of it, but through them +ou 9ill begin to realize that +ou are not 3ust a meaningless fragment in an alien universe, briefl+ suspended bet9een birth and death, allo9ed a fe9 short.lived pleasures follo9ed b+ pain and ultimate annihilation.

)n spatele formei dvs. e terioare, sunte@i conectat cu ceva atEt de vast, incomensurabil "i sacru, 0ncEt nu poate fi conceput sau descris 0n cuvinte U "i totu"i v vorbesc despre acest lucru acum. $orbesc despre acesta nu pentru a v oferi ceva 0n care s crede@i, ci pentru a v arta cum pute@i s.l cunoa"te@i dvs. 0n"iv. 7nderneath +our outer form, +ou are connected 9ith something so vast, so immeasurable and sacred, that it cannot be conceived or spoken of . +et ) am speaking of it no9. ) am speaking of it not to give +ou something to believe in but to sho9 +ou ho9 +ou can kno9 it for +ourself. Gunte@i rupt de Niin@ atEta timp cEt mintea dvs. v acapareaz 0ntreaga aten@ie. #End se 0ntEmpl acest lucru U "i se 0ntEmpl permanent pentru ma3oritatea oamenilor U, nu v mai afla@i 0n corpul dvs. >intea v absoarbe 0ntreaga capacitate de con"tientizare "i o transform 0n crea@ii ale min@ii. 2u pute@i s v opri@i din gEndit. ;Endirea incontrolabil a devenit o boal colectiv. 0ntregul sentiment de identitate deriv din activit@ile min@ii. )dentitatea care nu."i mai are rdcinile 0n Niin@ devine o structur mental vulnerabil "i mereu nevoia", ce creeaz frica drept emo@ie subteran predominant. Atunci, singurul lucru care conteaz lipse"te din via@a dvs./ con"tiin@a sinelui profund U realitatea dvs. invizibil "i indestructibil. Dou are cut off from !eing as long as +our mind takes up all +our attention. :hen this happens . and it happens continuousl+ for most people . +ou are not in +our bod+. The mind absorbs all +our consciousness and transforms it into mind stuff. Dou cannot stop thinking. #ompulsive thinking has become a collective disease. Dour 9hole sense of 9ho +ou are is then derived from mind activit+. Dour identit+, as it is no longer rooted in !eing, becomes a vulnerable and ever.need+ mental construct, 9hich creates fear as the predominant underl+ing emotion. The one thing that trul+ matters is then missing from +our life/ a9areness of +our deeper self . +our invisible and indestructible realit+. Pentru a deveni con"tient de Niin@, trebuie s v retrage@i con"tiin@a din cEmpul min@ii. Aceasta este una dintre cele mai importante sarcini ale cltoriei dvs. spirituale. $a elibera cantit@i uria"e de con"tiin@, care mai 0nainte fuseser prinse 0n capcana gEndirii incontrolabile "i inutile. C modalitate foarte eficient de a face acest lucru este s nu v mai concentra@i asupra gEndirii "i s v 0ndrepta@i aten@ia asupra corpului, unde Niin@a poate fi sim@it, 0n prima faz, sub forma unui cEmp energetic invizibil, ce d via@ acelui lucru pe care 0l percepe@i ca fiind corpul dvs. fizic. To become conscious of !eing, +ou need to reclaim consciousness from the mind. This is one of the most essential tasks on +our spiritual 3ourne+. )t 9ill free vast amounts of consciousness that previousl+ had been trapped in useless and compulsive thinking. A ver+ effective 9a+ of doing this is simpl+ to take the focus of +our attention a9a+ from thinking and direct it into the bod+, 9here !eing can be felt in the first instance as the invisible energ+ field that gives life to 9hat +ou perceive as the ph+sical bod+. Co+ectarea cu cor'ul i+terior %Co++ecti+/ With The I++er Fody $ rog, 0ncerca@i acest lucru acum. G.ar putea s v fie mai u"or dac 0nchide@i ochii 0n timpul acestui e erci@iu. >ai tErziu, cEnd Sprezen@a 0n corp" va deveni natural "i u"oar, acest lucru nu va mai fi necesar. Please tr+ it no9. Dou ma+ find it helpful to close +our e+es for this practice. <ater on, 9hen "being in the bod+L has become natural and eas+, this 9ill no longer be necessar+. )ndrepta@i.v aten@ia asupra corpului. Gim@i@i.l din interior. Este viuP E ist via@ 0n palmele, bra@ele, picioarele "i 0n tlpile dvs. U 0n abdomen, 0n pieptP Pute@i sim@i cEmpul energetic subtil care trece prin tot corpul "i d o via@ vibrant fiecrui organ "i fiecrei celule 0n parteP cl pute@i sim@i simultan 0n toate pr@ile corpului ca pe un cEmp energetic unicP #ontinua@i s v concentra@i "i s v sim@i@i corpul interior cEteva minute. 5irect +our attention into the bod+. Neel it from 9ithin. )s it aliveP )s there life in +our hands, arms, legs, and feet . in +our abdomen, +our chestP #an +ou feel the subtle energ+ field that pervades the entire bod+ and gives vibrant life to ever+ organ and ever+ cellP #an +ou feel it simultaneousl+ in all parts of the bod+ as a single field of energ+P Oeep focusing on the feeling of +our inner bod+ for a fe9 moments.

2u 0ncepe@i s v gEndi@i la el. Gim@i@i.l. #u cEt 0i acorda@i mai mult aten@ie, cu atEt acest sentiment va fi mai clar "i mai puternic. $e@i sim@i c fiecare celul devine mai vie, iar dac sim@ul dvs. vizual este foarte dezvoltat, este posibil s v vede@i corpul devenind luminos. 5e"i o astfel de imagine v poate a3uta temporar, acorda@i mai mult aten@ie sentimentului decEt imaginii ce poate aprea. C imagine, indiferent cEt de frumoas sau de puternic ar fi, este de3a definit ca form, a"a c are o capacitate mai mic de penetrare 0n profunzime. 5o not start to think about it. Neel it. The more attention +ou give it, the clearer and stronger this feeling 9ill become. )t 9ill feel as if ever+ cell is becoming more alive, and if +ou have a strong visual sense, +ou ma+ get an image of +our bod+ becoming luminous. Although such an image can help +ou temporaril+, pa+ more attention to the feeling than to an+ image that ma+ arise. An image, no matter ho9 beautiful or po9erful, is alread+ defined in form, so there is less scope for penetrating more deepl+. Gim@irea corpului interior este lipsit de form, de limite, este insondabil. Pute@i oricEnd s ptrunde@i mai adEnc 0n el. 5ac nu pute@i sim@i prea multe 0n acest stadiu, fi@i atent la tot ceea ce reu"i@i s sim@i@i. Pentru moment, este destul de bine. #oncentra@i.v asupra a ceea ce sim@i@i. #orpul dvs. se treze"te la via@. >ai tErziu, vom mai e ersa. Acum v rog s deschide@i ochii, pstrEndu.v o parte din aten@ie concentrat asupra cEmpului energetic interior al corpului chiar din momentul 0n care 0ncepe@i din nou s privi@i prin camer. #orpul interior se afl la grani@a dintre identitatea dvs. ca form "i identitatea ca esen@, natura dvs. adevrat. 2u pierde@i niciodat contactul cu ea. The feeling of +our inner bod+ is formless, limitless, and unfathomable. Dou can al9a+s go into it more deepl+. )f +ou cannot feel ver+ much at this stage, pa+ attention to 9hatever +ou can feel. Perhaps there is 3ust a slight tingling in +our hands or feet. ThatLs good enough for the moment. Aust focus on the feeling. Dour bod+ is coming alive. <ater, 9e 9ill practice some more. Please open +our e+es no9, but keep some attention in the inner energ+ field of the bod+ even as +ou look around the room. The inner bod+ lies at the threshold bet9een +our form identit+ and +our essence identit+, +our true nature. 2ever lose touch 9ith it. Tra+&for*area 'ri+ i+ter*ediul cor'ului % Tra+&for*atio+ Throu/h The Fody 5e ce ma3oritatea religiilor au condamnat sau au negat corpulP Ge pare c persoanele care doreau s evolueze spiritual au privit 0ntotdeauna corpul ca pe un obstacol sau chiar ca pe un pcat. :h+ have most religions condemned or denied the bod+P )t seems that spiritual seekers have al9a+s regarded the bod+ as a hindrance or even as sinful. 5e ce atEt de pu@ine dintre persoanele care cutau adevrul spiritual au a3uns 0ntr.adevr la elP :h+ have so fe9 seekers become findersP <a nivel corporal, oamenii se apropie foarte mult de animale. Toate func@iile primare ale corpului U plcerea, durerea, respira@ia, alimenta@ia, defeca@ia, somnul, dorin@a de a."i gsi un partener "i de a procrea "i, desigur, na"terea "i moartea U le regsim "i la animale. Cn the level of the bod+, humans are ver+ close to animals. All the basic bodil+ functions . pleasure, pain, breathing, eating, drinking, defecating, sleeping, the drive to find a mate and procreate, and of course birth and death . 9e share 9ith the animals. <a mult timp dup ce au deczut din starea de gra@ie "i unificare 0n iluzie, oamenii s.au trezit brusc 0n ceea ce prea s fie un corp de animal U "i au fost foarte tulbura@i de acest lucru. S2u te min@i singur. 2u e"ti decEt un animal." A long time after their fall from a state of grace and oneness into illusion, humans suddenl+ 9oke up in 9hat seemed to be an animal bod+ . and the+ found this ver+ disturbing. "5onLt fool +ourself. Dou are no more than an animal." Acesta prea s fie adevrul crud. 5ar era un adevr prea greu de acceptat. Adam "i Eva au vzut c erau goi "i au 0nceput s se team. 2egarea incon"tient a naturii lor animalice s.a instalat foarte repede. This seemed to be the truth that 9as staring them in the face. !ut it 9as too disturbing a truth to tolerate. Adam and Eve sa9 that the+ 9ere naked, and the+ became afraid. 7nconscious denial of their animal nature set in ver+ Fuickl+.

Pericolul de a fi domina@i de porniri instinctuale foarte puternice "i de a se 0ntoarce la starea de incon"tien@ complet era 0ntr.adevr foarte real. Bu"inea "i tabuurile legate de anumite pr@i ale corpului "i de func@iile corporale, mai ales de se ualitate, "i.au fcut apari@ia. <umina con"tiin@ei lor nu era 0nc suficient de puternic pentru a se putea 0mprieteni cu natura lor animalic, pentru a.i permite acesteia s e iste "i chiar pentru a se bucura de acest aspect al fiin@ei lor U cu atEt mai pu@in pentru a ptrunde mai adEnc 0n ea "i a descoperi acolo divinul ascuns, realitatea 0n iluzie. A"a c au fcut ce era necesar s fac. Au 0nceput s se disocieze de corpul lor. Acum se vedeau ca avEnd un corp, 0n loc s considere c sunt corpul lor. The threat that the+ might be taken over b+ po9erful instinctual drives and revert back to complete unconsciousness 9as indeed a ver+ real one. Ghame and taboos appeared around certain parts of the bod+ and bodil+ functions, especiall+ se ualit+. The light of their consciousness 9as not +et strong enough to make friends 9ith their animal nature, to allo9 it to be and even en3o+ that aspect of themselves . let alone to go deepl+ into it to find the divine hidden 9ithin it, the realit+ 9ithin the illusion. Go the+ did 9hat the+ had to do. The+ began to disassociate from their bod+. The+ no9 sa9 themselves as having a bod+, rather than 3ust being it. #End au aprut religiile, aceast disociere a devenit "i mai pronun@at prin credin@a c Snu e"ti corpul tu". 2enumra@i oameni din Est "i din $est au 0ncercat de.a lungul timpului s 0l gseasc pe 5umnezeu, s gseasc mEntuirea sau iluminarea prin negarea corpului. :hen religions arose, this disassociation became even more pronounced as the "+ou are not +our bod+L belief. #ountless people in East and :est throughout the ages have tried to find ;od, salvation, or enlightenment through denial of the bod+. Acest fapt a luat forma negrii sentimentului de plcere "i mai ales a negrii se ualit@ii, forma postului "i a altor practici ascetice. Camenii "i.au provocat chiar "i dureri 0n 0ncercarea de a slbi trupul "i a.l pedepsi, de vreme ce 0l considerau pctos. This took the form of denial of sense pleasures and of se ualit+ in particular, fasting, and other ascetic practices. The+ even inflicted pain on the bod+ in an attempt to 9eaken or punish it because the+ regarded it as sinful. )n cre"tinism, aceasta se numea mortificarea crnii. Al@ii au 0ncercat s se elibereze de corp intrEnd 0n stri de trans sau cutEnd e perien@e care s le permit decorporalizarea *Nota M; e perienta in afara corpului4 calatoria astrala,. >ul@i mai practic 0nc acest lucru. #hiar "i despre !uddha se spune c a practicat negarea corpului prin post "i prin forme e treme de ascetism timp de "ase ani, dar nu a atins iluminarea pEn cEnd nu a renun@at la aceste practici. )n #hristianit+, this used to be called mortification of the flesh. Cthers tried to escape from the bod+ b+ entering trance states or seeking out.of.the.bod+ e periences. >an+ still do. Even the !uddha is said to have practiced bod+ denial through fasting and e treme forms of asceticism for si +ears, but he did not attain enlightenment until after he had given up this practice. Napt este c nimeni nu a a3uns la iluminare negEndu."i corpul, luptEnd 0mpotriva lui sau prin decorporalizare. The fact is that no one has ever become enlightened through den+ing or fighting the bod+ or through an out.of.the.bod+ e perience. 5e"i o astfel de e perien@ poate fi fascinant "i v poate oferi o imagine fugar despre starea de eliberare din forma material, ca 0n final s fi@i mereu nevoi@i ca 0n final s v 0ntoarce@i 0n corp, unde are loc transformarea esen@ial. Although such an e perience can be fascinating and can give +ou a glimpse of the state of liberation from the material form, in the end +ou 9ill al9a+s have to return to the bod+, 9here the essential 9ork of transformation takes place. Transformarea se realizeaza prin corp, nu din afara lui. Acesta este motivul pentru care niciun maestru autentic nu a sus@inut vreodat lupta 0mpotriva corpului sau prsirea acestuia, de"i discipolii lor, a a@i pe minte, au fEcut.o deseori. Transformation is through the bod+, not a9a+ from it. This is 9h+ no true master has ever advocated fighting or leaving the bod+, although their mind. based follo9ers often have. 5in vechile 0nv@turi despre trup, au supravie@uit numai anumite fragmente, de e emplu, afirma@ia lui )isus potrivit creia Stot trupul vostru se va umple de lumin"4 ele au mai supravie@uit "i ca mituri, cum ar fi credin@a c )isus nu "i.a prsit niciodat corpul, ci a rmas una cu el "i s.a ridicat la Sceruri" cu el. Cf the ancient teachings concerning the bod+, onl+ certain fragments survive, such as AesusL statement that "+our 9hole bod+ 9ill be filled 9ith light," or the+ survive as m+ths, such

as the belief that Aesus never relinFuished his bod+ but remained one 9ith it and ascended into "heaven" 9ith it. PEn 0n ziua de azi, aproape nimeni nu a 0n@eles aceste fragmente sau sensul secret al anumitor mituri, iar credin@a c Snu suntem corpul nostru" a continuat s fie universal, ducEnd la negarea corpului "i la 0ncercarea de a scpa de el. Almost no one to this da+ has understood those fragments or the hidden meaning of certain m+ths, and the "+ou are not +our bod+L belief has prevailed universall+, leading to bod+ denial and attempts to escape from the bod+. Astfel, nenumra@i oameni care au 0ncercat s gseasc adevrul au fost 0mpiedica@i s ating 0mplinirea spiritual "i s afle Scalea". #ountless seekers have thus been prevented from attaining spiritual realization for themselves and becoming finders. Este posibil regasirea 0nv@turilor pierdute despre semnifica@ia corpului sau reconstituirea lor din fragmentele e istente 0ncP )s it possible to recover the lost teachings on the significance of the bod+ or to reconstruct them from the e isting fragmentsP 2u este nevoie s facem asta. Toate 0nv@turile spirituale provin din acela"i )zvor. )n acest sens, e ist "i a e istat 0ntotdeauna un singur maestru, care se manifest sub mai multe forme diferite. Eu sunt acel maestru "i ve@i fi "i dvs. dup ce ve@i reu"i s accede@i la Gursa interioar. There is no need for that. All spiritual teachings originate from the same Gource. )n that sense, there is and al9a+s has been onl+ one master, 9ho manifests in man+ different forms. ) am that master, and so are +ou, once +ou are able to access the Gource 9ithin. )ar calea ctre aceasta o reprezint corpul interior. 5e"i toate 0nv@turile spirituale provin din aceea"i Gurs, dup ce ele sunt e primate 0n cuvinte "i scrise, nu mai reprezint decEt o colec@ie de cuvinte U "i un cuvEnt nu este decEt un indicator, a"a cum am spus mai devreme. Toate aceste 0nv@turi sunt indicatoare care arat drumul 0napoi ctre )zvor. And the 9a+ to it is through the inner bod+. Although all spiritual teachings originate from the same Gource, once the+ become verbalized and 9ritten do9n the+ are obviousl+ no more than collections of 9ords . and a 9ord is nothing but a signpost, as 9e talked about earlier. All such teachings are signposts pointing the 9a+ back to the Gource. Am vorbit de3a despre Adevrul ascuns 0n corpul dvs., dar voi rezuma 0nc o dat 0nv@turile pierdute ale vechilor mae"tri U chiar dac avem aici un alt indicator. $ rog s v strdui@i s v sim@i@i corpul interior 0n timp ce citi@i sau asculta@i. ) have alread+ spoken of the Truth that is hidden 9ithin +our bod+, but ) 9ill summarize for +ou again the lost teachings of the masters . so here is another signpost. Please endeavor to feel +our inner bod+ as +ou read or listen.

!u/@ciu+e 'e+tru cor' %#er*o+ O+ The Fody #eea ce percepe@i ca pe o structur fizic densa, numit corp, supus bolilor, 0mbtrEnirii "i mor@ii, nu este ceva real 0n ultim instan@ U nu sunte@i dvs. Este o percep@ie gre"it a realit@ii dvs. esen@iale, aflat dincolo de na"tere "i de moarte, "i se datoreaz limitrilor min@ii noastre, care, pierzEnd contactul cu Niin@a, creeaz corpul ca dovad a credin@ei sale iluzorii 0n separare "i pentru a."i 3ustifica starea de fric. :hat +ou perceive as a dense ph+sical structure called the bod+, 9hich is sub3ect to disease, old age, and death, is not ultimatel+ real . is not +ou. )t is a misperception of +our essential realit+ that is be+ond birth and death, and is due to the limitations of +our mind, 9hich, having lost touch 9ith !eing, creates the bod+ as evidence of its illusor+ belief in separation and to 3ustif+ its state of fear.

5ar nu 0ntoarce@i spatele corpului, pentru c 0n acest simbol al efemerului, al limitrii "i al mor@ii, pe care 0l percepe@i ca fiind crea@ia iluzorie a min@ii dvs., se afl ascuns splendoarea realit@ii esen@iale "i nemuritoare. 2u v 0ndrepta@i aten@ia 0n alt parte 0n cutarea Adevrului, pentru c el nu poate fi gsit 0n alt parte decEt 0n corp. !ut do not turn a9a+ from the bod+, for 9ithin that s+mbol of impermanence, limitation, and death that +ou perceive as the illusor+ creation of +our mind is concealed the splendor of +our essential and immortal realit+. 5o not turn +our attention else9here in +our search for the Truth, for it is no9here else to be found but 9ithin +our bod+. 2u lupta@i 0mpotriva corpului, pentru c astfel lupta@i 0mpotriva propriei realit@i. Gunte@i corpul dvs. #orpul pe care 0l pute@i vedea "i atinge este numai un voal sub@ire "i iluzoriu. )n spatele lui se afl corpul interior invizibil, poarta ctre Niin@, ctre $ia@a 2emanifestat. Prin intermediul corpului interior sunte@i conectat inseparabil cu aceast $ia@ 7nic nema.nifest U nenscut, nemuritoare, etern prezent. Prin corpul interior sunte@i una cu 5umnezeu pentru totdeauna. 5o not fight against the bod+, for in doing so +ou are fighting against +our o9n realit+. Dou are +our bod+. The bod+ that +ou can see and touch is onl+ a thin illusor+ veil. 7nderneath it lies the invisible inner bod+, the door9a+ into !eing, into <ife 7nmanifested. Through the inner bod+, +ou are inseparabl+ connected to this unmanifested Cne <ife . birthless, deathless, eternall+ present. Through the inner bod+, +ou are forever one 9ith ;od. #a a,eti r@d@ci+i i+terioare i+lau+tru% Ha,e ee' !oot& Withi+

#heia pentru a avea rdcini interioare adEnci este de a ne afla mereu 0n legtur cu corpul nostru interior U a.l sim@i 0n orice moment. Acest sentiment se va adEnci rapid "i v va transforma via@a. The ke+ is to be in a state of permanent connectedness 9ith +our inner bod+ . to feel it at all times. This 9ill rapidl+ deepen and transform +our life. #u cEt v con"tientiza@i mai mult corpul interior, cu atEt frecven@a sa vibratorie va fi mai 0nalt, ca o lumin ce devine mai intens pe msur ce 0ntoarce@i mai mult comutatorul "i mri@i alimentarea cu electricitate. <a acest nivel superior de energie, negativismul nu poate s v mai afecteze "i tinde@i s atrage@i noi situa@ii care s reflecte aceast frecven@ superioar. The more consciousness +ou direct into the inner bod+, the higher its vibrational freFuenc+ becomes, much like a light that gro9s brighter as +ou turn up the dimmer s9itch and so increase the flo9 of electricit+. At this higher energ+ level, negativit+ cannot affect +ou an+more, and +ou tend to attract ne9 circumstances that reflect this higher freFuenc+. 5ac v men@ine@i aten@ia asupra corpului cEt mai mult posibil, ve@i rmEne ancorat 0n clipa de fa@. 2u v ve@i pierde 0n lumea e terioar "i nici 0n propria minte. ;Endurile "i emo@iile, temerile "i dorin@ele, vor continua s e iste 0ntr.o anumit msur, dar nu vor mai prelua controlul. )f +ou keep +our attention in the bod+ as much as possible, +ou 9ill be anchored in the 2o9. Dou 9onLt lose +ourself in the e ternal 9orld, and +ou 9onL t lose +ourself in +our mind. Thoughts and emotions, fears and desires, ma+ still be there to some e tent, but the+ 9onLt take +ou over. $ rog s analiza@i 0ncotro este 0ndreptat aten@ia dvs. 0n acest moment. > asculta@i pe mine sau citi@i aceste cuvinte dintr.o carte. Acesta este punctul 0n care se concentreaz aten@ia dvs. 5e asemenea, sunte@i con"tient periferic de al@i oameni, de mediul ambiant ".a.m.d. Please e amine 9here +our attention is at this moment. Dou are listening to me, or +ou are reading these 9ords in a book. That is the focus of +our attention. Dou are also peripherall+ a9are of +our surroundings, other people, and so on. >ai mult, poate c 0n timp ce citi@i sau asculta@i cuvintele mele e ist "i o oarecare activitate mental legat de con@inutul lor, vreun comentariu mental. Ti totu"i nu este nevoie ca vreuna dintre acestea s v absoarb toat aten@ia. 0ncerca@i ca 0n acela"i timp s intra@i 0n contact cu corpul dvs. interior. Nurthermore, there ma+ be some mind activit+ around 9hat +ou are hearing or reading, some mental commentar+. Det there is no need for an+ of this to absorb all +our attention.

Gee if +ou can be in touch 9ith +our inner bod+ at the same time. Pstra@i.v o parte din aten@ie 0ndreptat spre interior. 2u o lsa@i s se concentreze toat 0n e terior. Gim@i@i.v corpul din interior, ca pe un cEmp energetic unic. Este ca "i cum a@i asculta sau citi cu 0ntreg corpul. Nace@i acest e erci@iu 0n zilele "i sptmEnile urmtoare.. Oeep some of +our attention 9ithin. 5onL t let it all flo9 out. Neel +our 9hole bod+ from 9ithin, as a single field of energ+. )t is almost as if +ou 9ere listening or reading 9ith +our 9hole bod+. <et this be +our practice in the da+s and 9eeks to come. 2u v ceda@i 0ntreaga aten@ie min@ii "i lumii e terioare. )ncerca@i neaprat s v concentra@i asupra a ceea ce face@i, dar sim@i@i.v corpul interior ori de cEte ori este posibil. BmEne@i 0nrdcinat 0n el. Apoi observa@i felul 0n care acest lucru v schimb starea de con"tiin@ "i calitatea performan@ei 0n activitate 5o not give all +our attention a9a+ to the mind and the e ternal 9orld. !+ all means focus on 9hat +ou are doing, but feel the inner bod+ at the same time 9henever possible. Gta+ rooted 9ithin. Then observe ho9 this changes +our state of consciousness and the Fualit+ of 9hat +ou are doing. 5e cEte ori a"tepta@i ceva, oriunde v.a@i afla, folosi@i acest timp pentru a v sim@i corpul interior. Astfel, aglomerrile de trafic "i cozile vor deveni foarte agreabile. )n loc s v proiecta@i mental 0n afara clipei de Acum, ptrunde@i mai adEnc 0n prezent, intrEnd mai adEnc 0n corpul dvs. :henever +ou are 9aiting, 9herever it ma+ be, use that time to feel the inner bod+. )n this 9a+, traffic 3ams and line.ups become ver+ en3o+able. )nstead of mentall+ pro3ecting +ourself a9a+ from the 2o9, go more deepl+ into the 2o9 b+ going more deepl+ into the bod+. Arta constientizarii corpului interior se va transforma 0ntr.un mod de via@ total diferit, 0ntr.o stare de permanent conectare cu Niin@a "i va aduga vie@ii dvs. o profunzime pe care nu a@i mai cunoscut.o pEn acum. The art of inner.bod+ a9areness 9ill develop into a completel+ ne9 9a+ of living, a state of permanent connectedness 9ith !eing, and 9ill add a depth to +our life that +ou have never kno9n before. Este u"or s rmEi prezent ca observator al min@ii proprii cEnd e"ti profund 0nrdcinat 0n corpul tu. )ndiferent ce se 0ntEmpl 0n e terior, nimic nu te mai poate tulbura. )t is eas+ to sta+ present as the observer of +our mind 9hen +ou are deepl+ rooted 9ithin +our bod+. 2o matter 9hat happens on the outside, nothing can shake +ou an+more. AtEta vreme cEt nu ve@i fi prezent U. iar locuirea corpului este mereu un aspect esen@ial al acestei stri Uve@i continua a fi@i condus de minte. Gcenariul 0nscris 0n mintea dvs., pe rare l.a@i 0nv@at cu mult timp 0n urm, condi@ionarea propriei min@i, v va dicta gEndirea "i comportamentul. Poate c v ve@i elibera de ea pentru scurte intervale de timp, dar eliberarea va fi rareori de lung durat. 7nless +ou sta+ present . and inhabiting +our bod+ is al9a+s an essential aspect of it . +ou 9ill continue to be run b+ +our mind. The script in +our head that +ou learned a long time ago, the conditioning of +our mind, 9ill dictate +our thinking and +our behavior. Dou ma+ be free of it for brief intervals, but rarel+ for long. Acest lucru este adevrat mai ales atunci cEnd ceva Smerge prost" sau atunci cEnd suferi@i o pierdere sau ave@i o suprare. Beac@ia dvs. condi@ionat va fi involuntar, automat "i predictibil, alimentat de unica emo@ie fundamental afectat la baza strii de identificare cu mintea/ frica. A"a c, atunci cEnd vor aprea astfel de obstacole, pentru c apar 0ntotdeauna, face@i.v un obicei din a intra imediat 0n trup, concentrEndu.v cEt pute@i de mult asupra cEmpului energetic intern al corpului. This is especiall+ true 9hen something "goes 9rong" or there is some loss or upset. Dour conditioned reaction 9ill then be involuntar+, automatic, and predictable, fueled b+ the one basic emotion that underlies the mind identified state of consciousness/ fear. Go 9hen such challenges come, as the+ al9a+s do, make it a habit to go 9ithin at once and focus as much as +ou can on the inner energ+ field of +our bod+.

2u este nevoie s dureze mult, doar cEteva secunde. 5ar trebuie s face@i asta chiar 0n momentul 0n care v confrunta@i cu obstacolul. Crice amEnare va permite apari@ia unei reac@ii mental. emo@ionale ce poate prelua controlul. #End v concentra@i asupra interiorului "i v sim@i@i corpul interior, deveni@i imediat calm "i prezent, pentru c v retrage@i con"tiin@a din minte. 5ac 0n aceast situa@ie este nevoie de un rspuns, acesta va aprea de la nivelul profund la care v afla@i. A"a cum Goarele este infinit mai strlucitor decEt flacra lumEnrii, tot a"a e ist infinit mai mult inteligen@ 0n Niin@ decEt 0n mintea dvs. This need not take long, 3ust a fe9 seconds. !ut +ou need to do it the moment that the challenge presents itself. An+ dela+ 9ill allo9 a conditioned mental.emotional reaction to arise and take +ou over. :hen +ou focus 9ithin and feel the inner bod+, +ou immediatel+ become still and present as +ou are 9ithdra9ing consciousness from the mind. )f a response is reFuired in that situation, it 9ill come up from this deeper level. Aust as the sun is infinitel+ brighter than a candle flame, there is infinitel+ more intelligence in !eing than in +our mind. AtEta timp cEt v afla@i 0ntr.un contact con"tient cu corpul interior, sunte@i ca un copac adEnc 0nrdcinat 0n pmEnt sau ca o cldire cu o funda@ie adEnc "i solid. 7ltima analogie a fost folosit de )isus 0n parabola gre"it 0n@eleas a celor doi oameni care construiau o cas. 7nul dintre cei doi oameni o construie"te pe nisip, fr funda@ie, iar, cEnd vin furtunile "i inunda@iile, casa este luat de ape. #ellalt sap adEnc, pEn cEnd a3unge la stEnc "i apoi 0"i construie"te casa, pe care apele revrsate nu o pot muta din loc. As long as +ou are in conscious contact 9ith +our inner bod+, +ou are like a tree that is deepl+ rooted in the earth, or a building 9ith a deep and solid foundation. The latter analog+ is used b+ Aesus in the generall+ misunderstood parable of the t9o men 9ho build a house. Cne man builds it on the sand, 9ithout a foundation, and 9hen the storms and floods come, the house is s9ept a9a+. The other man digs deep until he reaches the rock, then builds his house, 9hich is not s9ept a9a+ b+ the floods. I+ai+te de a i+tra 1+ cor') iart@ %Fefore Gou E+ter The Fody) Cor/i,e >.am sim@it foarte incomod cEnd am 0ncercat s 0mi mut aten@ia asupra corpului interior. Am avut o senza@ie de agita@ie "i de grea@. A"a c nu am putut tri lucrul despre care vorbi@i. ) felt ver+ uncomfortable 9hen ) tried to put m+ attention on the inner bod+. There 9as a feeling of agitation and some nausea. Go ) havenLt been able to e perience 9hat +ou are talking about. #eea ce a@i sim@it a fost o emo@ie rezidual, de care probabil nu a@i fost con"tient pEn cEnd nu a@i 0nceput s fi@i mai atent la corpul dvs. 5ac nu 0i acorda@i pu@in aten@ie la 0nceput, emo@ia respectiv v va 0mpiedica s dobEndi@i accesul la corpul interior, aflat la un nivel mai profund, 0n spatele su. :hat +ou felt 9as a lingering emotion that +ou 9ere probabl+ una9are of, until +ou started putting some attention into the bod+. 7nless +ou first give it some attention, the emotion 9ill prevent +ou from gaining access to the inner bod+, 9hich ties at a deeper level underneath it. A.i acorda aten@ie nu 0nseamn s 0ncepe@i s v gEndi@i la ea. 0nseamn s observa@i pur "i simplu emo@ia, s o sim@i@i pe deplin "i astfel s o recunoa"te@i "i s o accepta@i ca atare. 7nele emo@ii sunt u"or de identificat/ furie, fric, durere ".a.m.d. Attention does not mean that +ou start thinking about it. )t means to 3ust observe the emotion, to feel it full+, and so to ackno9ledge and accept it as it is. Gome emotions are easil+ identified/ anger, fear, grief, and so on. Altele pot fi mai greu de etichetat U sentimente vagi de disconfort, greutate sau constrEngere, la 3umtatea drumului 0ntre o emo@ie "i o senza@ie fizic. 0n orice caz, ceea ce conteaz nu este dac pute@i sau nu s 0i ata"a@i o etichet mental, ci dac pute@i aduce sentimentul cEt mai mult 0n con"tiin@. Aten@ia este cheia transformrii U "i o aten@ie total implic de asemenea acceptarea. Aten@ia este ca o raz de lumin U puterea concentrat a con"tiin@ei care transform totul 0n ea 0ns"i. Cthers ma+ be much harder to label. The+ ma+ 3ust be vague feelings of unease, heaviness, or constriction, half9a+ bet9een an emotion and a ph+sical sensation. )n an+ case,

9hat matters is not 9hether +ou can attach a mental label to it but 9hether +ou can bring the feeling of it into a9areness as much as possible. Attention is the ke+ to transformation . and full attention also implies acceptance. Attention is like a beam of light . the focused po9er of +our consciousness that transmutes ever+thing into itself. )ntr.un organism complet func@ional, o emo@ie are o durat de via@ foarte scurt. )n a full+ functional organism, an emotion has a ver+ short life span. Este ca un val sau ca o und de moment la suprafa@a Niin@ei. #End nu sunte@i 0n corpul dvs., totu"i, o emo@ie poate supravie@ui 0n dvs. timp de zile ori sptmEni 0ntregi sau se poate altura altor emo@ii cu o frecven@ similar, care, dup ce au aprut, au format corpul.durere, un parazit ce poate tri 0n interiorul dvs. ani la rEnd, ali.mentEndu.se cu energia dvs., conducEnd la boli fizice "i fcEndu.v nefericit *vezi capitolul %,. )t is like a momentar+ ripple or 9ave on the surface of +our !eing. :hen +ou are not in +our bod+, ho9ever, an emotion can survive inside +ou for da+s or 9eeks, or 3oin 9ith other emotions of a similar freFuenc+ that have merged and become the pain. bod+, a parasite that can live inside +ou for +ears, feed on +our energ+, lead to ph+sical illness, and make +our life miserable *see/ #hapter %,. #oncentra@i.v, a"adar, aten@ia asupra sim@irii emo@iei "i verifica@i dac mintea nu s.a ata"at cumva de un tipar de suferin@, ca, de e emplu, 0nvinov@irea, autocomptimirea sau resentimentele U toate acestea alimentEnd emo@ia. 5ac este a"a 0nseamn c 0nc nu a@i iertat. <ipsa iertrii vizeaz deseori o alt persoan sau chiar pe dvs., dar poate viza la fel de bine o situa@ie sau o stare de fapt U trecut, prezent sau viitoare U pe care mintea refuz s o accepte. Go place +our attention on feeling the emotion, and check 9hether +our mind is holding on to a grievance pattern such as blame, self.pit+, or resentment that is feeding the emotion. )f that is the case, it means that +ou havenLt forgiven. 2on.forgiveness is often to9ard another person or +ourself, but it ma+ 3ust as 9ell be to9ard an+ situation or condition . past, present or future . that +our mind refuses to accept. 5a, lipsa iertrii se poate manifesta chiar "i cu privire la viitor. Aceasta denot refuzul min@ii de a accepta incertitudinea, de a accepta c viitorul se afl, 0n ultim instan@, 0n afara controlului ei. )ertarea 0nseamn abandonarea nemul@umirilor, "i astfel renun@area la durere. Ea se produce de la sine dup ce realiza@i c preten@iile dvs. nu fac decEt s 0ntreasc un fals sentiment de sine. )ertarea 0nseamn s nu mai opunem rezisten@ vie@ii U s 0i permitem s triasc prin noi. Alternativele sunt durerea "i suferin@a, o restrEngere a flu ului de energie vital "i, 0n multe cazuri, 0mbolnvirea fizic. Des, there can be non.forgiveness even 9ith regard to the future. This is the mindLs refusal to accept uncertaint+, to accept that the future is ultimatel+ be+ond its control. Norgiveness is to relinFuish +our grievance and so to let go of grief. )t happens naturall+ once +ou realize that +our grievance serves no purpose e cept to strengthen a false sense of self. Norgiveness is to offer no resistance to life . to allo9 life to live through +ou. The alternatives are pain and suffering, a greatl+ restricted flo9 of life energ+, and in man+ cases ph+sical disease.

)n momentul 0n care ierta@i cu adevrat, v retrage@i puterea de sub domina@ia min@ii. Bisipa iertrii este chiar natura min@ii, a"a cum sinele fals, construit de minte, nu poate supravie@ui fr lupt "i conflict. >intea nu poate ierta. 2umai dvs. pute@i. 5eveni@i prezent, intra@i 0n corpul dvs., sim@i@i pacea "i lini"tea/ vibrant revrsate de Niin@. 5e aceea )isus a spus/ S0nainte de a intra 0n templu, ierta@i". The moment +ou trul+ forgive, +ou have reclaimed +our po9er from the mind. 2on.forgiveness is the ver+ nature of the mind, 3ust as the mind.made false self, the ego, cannot survive 9ithout strife and conflict. The mind cannot forgive. Cnl+ +ou can. Dou become present, +ou enter +our bod+, +ou feel the vibrant peace and stillness that emanate from !eing. That is 9h+ Aesus said/ "!efore +ou enter the temple, forgive."

$e/@tura ta cu Ne*a+ife&tatul %Gour $i+k With The U+*a+ife&ted Care e&te relaEia di+tre 're(e+E@ Bi cor'ul i+terior= What i& the relatio+&hi' betwee+ 're&e+ce a+d the i++er body= Prezen@a este con"tiin@ pur U con"tiin@ care a fost retras din minte, din lumea formei. #orpul interior este legtura dvs. cu 2emanifestatul, iar 0n cele mai profunde aspecte ale sale chiar este 2emanifestatul/ Gursa din care se revars con"tiin@a, a"a cum lumina se revars de la Goare. #on"tiin@a corpului interior este amintirea con"tientizat a originii sale "i 0ntoarcerea la Gurs. Presence is pure consciousness . consciousness that has been reclaimed from the mind, from the 9orld of form. The inner bod+ is +our link 9ith the 7nmanifested, and in its deepest aspect is the 7nmanifested/ the Gource from 9hich consciousness emanates as light emanates from the sun. A9areness of the inner bod+ is con. sciousness remembering its origin and returning to the Gource. Ne*a+ife&tatul e&te acelaBi lucru cu DiaEa= I& the U+*a+ife&ted the &a*e a& Fei+/= 5a. #uvEntul 2emanifestatul 0ncearc, printr.o definire negativ, s e prime #eea ce nu poate fi spus, gEndit sau imaginat. )ndic ceea ce este spunEnd ceea ce nu este. Niin@a, pe de alt parte, este un termen pozitiv. $ rog s nu v ata"a@i de niciunul dintre aceste cuvinte "i nu 0ncepe@i s crede@i 0n ele. Ti ele nu sunt mai mult decEt simple indicatoare. Des. The 9ord 7nmanifested attempts, b+ 9a+ of negation, to e press That 9hich cannot be spoken, thought or imagined. )t points to 9hat it is b+ sa+ing 9hat it is not. !eing, on the other hand, is a positive term. Please donLt get attached to either of these 9ords or start believing in them. The+ are no more than signposts AEi &'u& c@ 're(e+Ea e&te co+Btii+Ea retra&@ di+ *i+te) Ci+e o'erea(@ acea&t@ retra/ere= Gou &aid that 're&e+ce i& co+&ciou&+e&& that ha& bee+ reclai*ed fro* the *i+d. Who doe& the reclai*i+/= 5vs. face@i asta. 5ar pentru c 0n esen@ sunte@i con"tiin@, am putea la fel de bine s spunem c este o trezire a con"tiin@ei din visul formei. Asta nu 0nseamn c propria dvs. form va disprea instantaneu 0ntr.o e plozie de lumin. Pute@i continua s e ista@i avEnd forma dvs. prezent "i fiind totu"i con"tient de profunzimea fr form "i fr moarte din dvs. Dou do. !ut since in +our essence +ou are consciousness, 9e might as 9ell sa+ that it is an a9akening of consciousness from the dream of form. This does not mean that +our o9n form 9ill instantl+ vanish in an e plosion of light. Dou can continue in +our present form +et be a9are of the formless and deathless deep 9ithin +ou. Trebuie s recunosc c toate acestea dep"esc cu mult puterea mea de 0n@elegere "i totu"i, la un nivel mai profund, mi se pare c "tiu despre ce vorbi@i. Este mai curEnd un sentiment decEt altceva. > pclesc singurP ) must admit that this is 9a+ be+ond m+ comprehension, and +et on some deeper level ) seem to kno9 9hat +ou are talking about. )tLs more like a feeling than an+thing else. Am ) deceiving m+selfP 2u, nu v pcli@i singur. #eea ce sim@i@i v va conduce mai aproape decEt gEndirea de cel care sunte@i cu adevrat. 2u pot s v spun nimic ce s nu cunoa"te@i de3a 0n adEncul sufletului. A3ungEnd la un anumit stadiu de conectare interioar, recunoa"te@i adevrul, cEnd 0l auzi@i. 5ac nu a@i a3uns 0nc la acest stadiu, practicarea con"tientizrii corpului va produce profunzimea necesar. 2o, +ou are not. Neeling 9ill get +ou closer to the truth of 9ho +ou are than thinking. ) cannot tell +ou an+thing that deep 9ithin +ou donLt alread+ kno9. :hen +ou have reached a certain stage of inner connectedness, +ou recognize the truth 9hen +ou hear it. )f +ou havenLt reached that stage +et, the practice of bod+ a9areness 9ill bring about the deepening that is necessar+.

I+ceti+irea 'roce&ului de 1*b@trA+ire % #lowi+/

ow+ The A/i+/ Proce&&

)ntre timp, con"tiin@a corpului interior aduce o serie de beneficii 0n plan fizic. 7nul dintre acestea este o reducere semnificativ a procesului de 0mbtrEnire a corpului fizic. )n the meantime, a9areness of the inner bod+ has other benefits in the ph+sical realm. Cne of them is a significant slo9ing do9n of the aging of the ph+sical bod+. )n timp ce corpul e terior pare s 0mbtrEneasc 0n mod obi"nuit "i s se ofileasc destul de repede, corpul interior nu se schimb 0n timp4 pute@i doar s 0l sim@i@i mai bine "i s p.trunde@i 0n el mai profund. 5ac acum ave@i %& de ani, cEmpul energetic al corpului interior va fi sim@it la fel "i la Y& de ani. $ivacitatea lui va fi la fel de vibrant. )mediat ce starea dvs. obi"nuit nu mai 0nseamn e isten@ 0n afara corpului, prins 0n capcana min@ii, ci e isten@ 0n corp "i prezen@ Saici "i acum", corpul dvs. fizic se va sim@i mai u"or, mai curat "i mai viu. Pe msur ce 0n corp e ist mai mult con"tiin@, structura sa molecular devine mai pu@in dens. >ai mult con"tiin@ 0nseamn reducerea iluziei materialit@ii. :hereas the outer bod+ normall+ appears to gro9 old and 9ither fairl+ Fuickl+, the inner bod+ does not change 9ith time, e cept that +ou ma+ feel it more deepl+ and become it more full+. )f +ou are t9ent+ +ears old no9, the energ+ field of +our inner bod+ 9ill feel 3ust the same 9hen +ou are eight+. )t 9ill be 3ust as vibrantl+ alive. As soon as +our habitual state changes from being out.of.the.bod+ and trapped in +our mind to being in.the.bod+ and present in the 2o9, +our ph+sical bod+ 9ill feel lighter, clearer, more alive. As there is more consciousness in the bod+, its molecular structure actuall+ becomes less dense. >ore consciousness means a lessening of the illusion of materialit+. #End v identifica@i mai mult cu corpul interior atemporal decEt cu corpul e terior, cEnd prezen@a devine modul dvs. normal de con"tiin@, iar trecutul "i viitorul nu v mai domin aten@ia, nu mai acumula@i timp 0n psihicul dvs. "i 0n celulele corpului. Acumularea timpului ca povar psihologic a trecutului "i a viitorului reduce foarte mult capacitatea celulelor de a se re0nnoi. A"a c, dac v locui@i corpul interior, corpul e terior va 0mbtrEni mult mai 0ncet4 "i chiar "i atunci cEnd aceasta se va 0ntEmpla, esen@a dvs. atemporal 0"i va transmite strlucirea prin intermediul formei e terioare "i nu ve@i da impresia unei persoane btrEne. :hen +ou become identified more 9ith the timeless inner bod+ than 9ith the outer bod+, 9hen presence becomes +our normal mode of consciousness and past and future no longer dominate +our attention, +ou do not accumulate time an+more in +our ps+che and in the cells of the bod+. The accumulation of time as the ps+chological burden of past and future greatl+ impairs the cellsL capacit+ for self rene9al. Go if +ou inhabit the inner bod+, the outer bod+ 9ill gro9 old at a much slo9er rate, and even 9hen it does, +our timeless essence 9ill shine through the outer form, and +ou 9ill not give the appearance of an old person. E9i&t@ do,e(i Btii+Eifice 1+ ace&t &e+&= I& there a+y &cie+tific e,ide+ce for thi&= )ncerca@i "i ve@i fi dvs. 0n"iv dovada. Tr+ it out and +ou 9ill be the evidence. I+t@rirea &i&te*ului i*u+itar% #tre+/the+i+/ The I**u+e #y&te* $e@i observa un alt beneficiu al acestei practici, vizibil 0n lumea fizic, "i anume o fortificare considerabil a sistemului imunitar. Atunci cEnd ve@i 0ncepe s v locui@i corpul,. #u cEt aduce@i mai mult con"tiin@ 0n corp, cu atEt sistemul imunitar devine mai puternic. Este ca "i cum fiecare celul se treze"te "i se bucur. #orpul iube"te aten@ia acordat. Este "i o puternic form de auto vindecare. Another benefit of this practice in the ph+sical realm is a great strengthening of the immune s+stem 9hich occurs 9hen +ou inhabit the bod+. The more consciousness +ou bring into the bod+, the stronger the immune s+stem becomes. )t is as if ever+ cell a9akens and re3oices. The bod+ loves +our attention. )t is also a potent form of self healing. #ele mai multe boli se strecoar pe nesim@ite 0nuntru atunci cEnd nu sunte@i prezenl 0n corp. 5ac stpEnul nu este acas, aici se instaleaz tot felul de caractere dubioase. #End v locui@i corpul, oricrui oaspete nedorit 0i va fi greu s ptrund acolo.

>ost illnesses creep in 9hen +ou are not present in the bod+. )f the master is not present in the house, all kinds of shad+ characters 9ill take up residence there. :hen +ou inhabit +our bod+, it 9ill be hard for un9anted guests to enter. 5ar nu se fortific doar sistemul imunitar fizic4 "i sistemul imunitar psihic devine mai puternic. Acesta din urm v prote3eaz de cEmpurile energetice mental.emo@ionale negative ale altor persoane, care sunt de altfel e trem de contagioase. <ocuirea corpului nu v prote3eaz prin ridicarea unui scut, ci prin ridicarea frecven@ei vibratorii a 0ntregului cEmp energetic, astfel 0ncEt orice lucru care vibreaz la o frecven@ mai mic, de e emplu, frica, furia, depresia ".a.m.d., e ist acum 0n ceea ce este de fapt o ordine diferit a realit@ii. Toate acestea nu mai ptrund 0n cEmpul con"tiin@ei dvs., iar, dac se 0ntEmpl asta, nu mai trebuie s le opune@i niciun fel de rezisten@, pentru c trec fr s lase urme. $ rog s nu accepta@i "i nici s respinge@i din start ceea ce v spun. Testa@i informa@iile. )t is not onl+ +our ph+sical immune s+stem that becomes strengthened4 +our ps+chic immune s+stem is greatl+ enhanced as 9ell. The latter protects +ou from the negative mental.emotional force fields of others, 9hich are highl+ contagious. )nhabiting the bod+ protects +ou not b+ putting up a shield, but b+ raising the freFuenc+ vibration of +our total energ+ field, so that an+thing that vibrates at a lo9er freFuenc+, such as fear, anger, depression, and so on, no9 e ists in 9hat is virtuall+ a different order of realit+. )t doesnLt enter +our field of consciousness an+more, or if it does +ou donLt need to offer an+ resistance to it because it passes right through +ou. Please donLt 3ust accept or re3ect 9hat ) am sa+ing. Put it to the test. E ist o tehnic simpl, dar foarte puternic de medita@ie pentru autovindecare, pe care o pute@i practica ori de cEte ori sim@i@i nevoia s v fortifica@i sistemul imunitar. Este e trem de eficient atEt dac o folosi@i chiar de la primele simptome ale bolii, cEt "i 0n cazul bolilor care s.au instalat de3a, cu condi@ia s o folosi@i frecvent "i concentrEndu.v intens. Ea va contracara orice 0ntrerupere 0n cEmpul dvs. energetic, produs de o form sau alta de negativism. Totu"i, nu este un substitut pentru practica permanent a prezen@ei 0n corp4 altfel, efectul su va fi doar temporar. )at despre ce este vorba. There is a simple but po9erful self.healing meditation that +ou can do 9henever +ou feel the need to boost +our immune s+stem. )t is particularl+ effective if used 9hen +ou feel the first s+mptoms of an illness, but it also 9orks 9ith illnesses that are alread+ entrenched if +ou use it at freFuent intervals and 9ith an intense focus. )t 9ill also counteract an+ disruption of +our energ+ field b+ some form of negativit+. 8o9ever, it is not a substitute for the moment.to.moment practice of being in the bod+, other9ise, its effect 9ill onl+ be temporar+. 8ere it is. #End ave@i cEteva minute libere, mai ales seara la culcare "i diminea@a la trezire, 0nainte de a v ridica din pat, Sinunda@i.v" corpul cu con"tiin@. )nchide@i ochii. Gta@i 0ntins pe spate. Alege@i diferite pr@i ale corpului asupra crora la 0nceput v ve@i concentra foarte pu@in timp/ palmele, tlpile, bra@ele, picioarele, abdomenul, pieptul, capul ".a.m.d. Gim@i@i energia vie@ii din interiorul acestor pr@i cEt pute@i de intens. BmEne@i concentrat asupra fiecrei pr@i timp de -? secunde. Apoi lsa@i.v aten@ia s traverseze corpul, ca un val, de cEteva ori, de la picioare spre cap "i invers. Aceast traversare nu trebuie s dureze mai mult de un minut. 5up aceea, sim@i@i.v corpul interior 0n 0ntregime, ca pe un cEmp energetic unic. Pstra@i acest sentiment timp de cEteva minute. )n tot acest timp, fi@i prezent cu intensitate 0n fiecare celul a corpului. 2u v 0ngri3ora@i dac mintea reu"e"te ocazional s v atrag aten@ia 0n afara corpului, pierzEndu.v astfel 0n gEnduri. )mediat ce a@i observat c se 0ntEmpl acest lucru, 0ntoarce@i.v aten@ia asupra corpului interior. :hen +ou are unoccupied for a fe9 minutes, and especiall+ last thing at night before falling asleep and first thing in the morning before getting up, "flood" +our bod+ 9ith consciousness. #lose +our e+es. <ie flat on +our back. #hoose different parts of +our bod+ to focus +our attention on briefl+ at first/ hands, feet, arms, legs, abdomen, chest, head, and so on. Neel the life energ+ inside those parts as intensel+ as +ou can. Gta+ 9ith each part for fifteen seconds or so. Then let +our attention run through the bod+ like a 9ave a fe9 times, from feet to head and back again. This need onl+ take a minute or so. After that, feel the inner bod+ in its totalit+, as a single field of energ+. 8old that feeling for a fe9 minutes. !e intensel+ present during that time, present in ever+ cell of +our bod+. 5onLt be concerned if the mind occasionall+ succeeds in dra9ing +our attention out of the bod+ and +ou lose +ourself in some thought. As

soon as +ou notice that this has happened, 3ust return +our attention to the inner bod+. $@&aEi re&'iraEia &@ ,@ duc@ i+ cor'% $et The Freath Take Gou I+to The Fody 7neori, cEnd mintea mea este foarte activ, dobEnde"te o asemenea for@, 0ncEt 0mi este imposibil s.mi mut aten@ia de la ea "i s.mi simt corpul interior. Acest lucru se 0ntEmpl mai ales atunci cEnd intru 0ntr.un tipar de 0ngri3orare sau de an ietate. Pute@i s.mi sugera@i ce s facP At times, 9hen m+ mind has been ver+ active, it has acFuired such momentum that )fnd it impossible to take m+ attention a9a+ from it and feel the inner bod+. This happens particularl+ 9hen ) get into a 9orr+ or an iet+ pattern. 5o +ou have an+ suggestionsP 5ac la un moment dat descoperi@i c v este greu s intra@i 0n legtur cu corpul interior, este mai u"or s 0ncepe@i prin a v concentra asupra respira@iei. Bespira@ia con"tient, care este de altfel o medita@ie foarte puternic, v va aduce treptat 0n contact cu corpul. 7rmri@i.v respira@ia cu aten@ie, 0n timp ce aerul intr "i iese din corp. )f at an+ time +ou are finding it hard to get in touch 9ith the inner bod+, it is usuall+ easier to focus on +our breathing first. #onscious breathing, 9hich is a po9erful meditation in its o9n right, 9ill graduall+ put +ou in touch 9ith the bod+. Nollo9 the breath 9ith +our attention as it moves in and out of +our bod+. )nhala@i, sim@i@i cum abdomenul se dilat "i se contract u"or, la fiecare inspira@ie "i e pira@ie. 5ac v este mai u"or s vizualiza@i, 0nchide@i ochii "i imagina@i.v scldat 0n lumin sau scufundat 0ntr.o substan@ luminoas U o mare de con"tiin@. Apoi inspira@i aceast lumin. Gim@i@i cum aceast substan@ luminoas v umple corpul, fcEndu.l "i pe el luminos. Apoi treptat, con. centra@i.v mai mult asupra a ceea ce sim@i@i. Acum sunte@i 0n corp. 2u v ata"a@i de nici o imagine vizual. !reathe into the bod+, and feel +our abdomen e panding and contracting slightl+ 9ith each inhalation and e halation. )f +ou find it eas+ to visualize, close +our e+es and see +ourself surrounded b+ light or immersed in a luminous substance . a sea of consciousness. Then breathe in that light. Neel that luminous substance filling up +our bod+ and malting it luminous also. Then graduall+ focus more on the feeling. Dou are no9 in +our bod+. 5onLt get attached to an+ visual image.

Colo&irea creati,@ a *i+tii %Creati,e U&e Of Mi+d 5ac ave@i nevoie s v folosi@i mintea pentru un scop anume, folosi@i.o 0n con3unc@ie cu corpul interior. 2umai dac ve@i reu"i s fi@i con"tient fr a avea gEnduri v ve@i putea folosi mintea 0n mod creativ, iar cea mai u"oar cale de a intra 0n aceast stare este prin corp. )f +ou need to use +our mind for a specific purpose, use it in con3unction 9ith +our inner bod+. Cnl+ if +ou are able to be conscious 9ithout thought can +ou use +our mind creativel+, and the easiest 9a+ to enter that state is through +our bod+. Cri de cEte ori ave@i nevoie de un rspuns, de o solu@ie sau de o idee creativ, 0nceta@i s gEndi@i pentru un moment, 0ndreptEndu.v aten@ia asupra cEmpului energetic interior. #on"tientiza@i calmul. #End v relua@i "irul gEndurilor, ele vor fi proaspete "i creative. 0n orice activitate mental, obi"nui@i.v s oscila@i la fiecare cEteva minute 0ntre gEndire "i un mod de ascultare interioar, un calm interior. Am putea spune/ nu gEndi@i doar cu mintea, gEndi@i "i cu corpul. :henever an ans9er, a solution, or a creative idea is needed, stop thinking for a moment b+ focusing attention on +our inner energ+ field. !ecome a9are of the stillness. :hen +ou resume thinking, it 9ill be fresh and creative. )n an+ thought activit+, make it a habit to go back and forth ever+ fe9 minutes or so bet9een thinking and an inner kind of listening, an inner stillness. :e could sa+/ donLt 3ust think 9ith +our head, think 9ith +our 9hole bod+.

Arta de a a&culta% The Art Of $i&te+i+/

#End asculta@i o alt persoan, nu o asculta@i doar cu mintea, asculta@i.o cu tot corpul. Gim@i@i cEmpul energetic al corpului dvs. interior 0n timp ce o asculta@i. Acest sentiment deviaz aten@ia de la gEndire "i creeaz un spa@iu de calm, ce v va permite s asculta@i efectiv, fr interven@ia min@ii. 0i acorda@i celui din fa@a dvs. un spa@iu U 0n care s e iste. Este cel mai pre@ios dar pe care i.l pute@i face. >a3oritatea oamenilor nu "tiu s asculte pentru c cea mai mare parte a aten@iei lor este absorbit de gEndire. :hen listening to another person, donLt 3ust listen 9ith +our mind, listen 9ith +our 9hole bod+. Neel the energ+ field of +our inner bod+ as +ou listen. That takes attention a9a+ from thinking and creates a still space that enables +ou to trul+ listen 9ithout the mind interfering. Dou are giving the other person space . space to be. )t is the most precious gift +ou can give. >ost people donLt kno9 ho9 to listen because the ma3or part of their attention is taken up b+ thinking. Gunt mai aten@i la gEndurile lor decEt la ceea ce spune cellalt "i nu sunt deloc aten@i la ceea ce conteaz 0ntr.adevr/ Niin@a celeilalte persoane, Niin@ aflat 0n spatele cuvintelor "i al gEndurilor. 5esigur, nu pute@i sim@i Niin@a altei persoane decEt prin intermediul propriei Niin@e. Acesta este 0nceputul realizrii unificrii, care este iubirea. <a cel mai profund nivel al Niin@ei sunte@i una cu tot ceea ce e ist. The+ pa+ more attention to that than to 9hat the other person is sa+ing, and none at all to 9hat reall+ matters/ the !eing of the other person underneath the 9ords and the mind. Cf course, +ou cannot feel someone elseLs !eing e cept through +our o9n. This is the beginning of the realization of oneness, 9hich is love. At the deepest level of !eing, +ou are one 9ith all that is. #ele mai multe rela@ii umane consista in principal din min@i aflate 0n interac@iune, iar nu fiin@e umane ce comunic unele cu altele, fiin@e aflate 0n comuniune. 2ici o rela@ie nu poate 0nflori 0n acest fel. Acesta este motivul pentru care e ist atEt de multe rela@ii conflictuale. #End mintea v conduce via@a, conflictul, luptele "i problemele sunt inevitabile. A va afla in contact cu corpul interior creeaz un spa@iu gol unde mintea nu e ist "i 0n care o rela@ie poate 0nflori. >ost human relationships consist mainl+ of minds interacting 9ith each other, not of human beings communicating, being in communion. 2o relationship can thrive in that 9a+, and that is 9h+ there is so much conflict in relationships. :hen the mind is running +our life, conflict, strife and problems are inevitable. !eing in touch 9ith +our inner bod+ creates a clear space of no.mind 9ithin 9hich the relationship can flo9er.

Ca'itolul 7 PO!HI CIT!E $UMEA NEMANICE#TATI 1PO!TA$# INTO THE UNMANICE#TE #@ '@tru+de* Bi *ai adA+c 1+ cor'%Goi+/ ee'ly i+to the Fody

)mi pot sim@i energia din corp, mai ales 0n bra@e "i 0n picioare, dar nu reu"esc s merg mai departe, a"a cum a@i sugerat dvs. mai devreme. ) can feel the energ+ inside m+ bod+, especiall+ in m+ arms and legs, but ) donLt seem to be able to go more deepl+, as +ou suggested earlier. Nace@i urmtorul e erci@iu ca pe o medita@ie. 2u este nevoie s dureze mult. Xece pEn la -? minute sunt suficiente. Asigura@i.v mai 0ntEi c nu e ist factori e terni care s v tulbure, cum ar fi soneria telefonului sau persoane care ar putea s v 0ntrerup. A"eza@i.v pe un scaun, dar nu v lsa@i pe spate. >en@ine@i.v coloana vertebral dreapt. Aceasta v va a3uta s rmEne@i vigilent. Gau lua@i pozi@ia dvs. favorit de medita@ie. >ake it into a meditation. )t neednLt take long. Ten to fifteen minutes of clock time should be sufficient. >ake sure first that there are no e ternal distractions such as telephones or people 9ho are likel+ to interrupt +ou. Git on a chair, but donLt lean back. Oeep the spine erect. 5oing so 9ill help +ou to sta+ alert. Alternativel+, choose

+our o9n favorite position for meditation. Asigura@i.v c ave@i corpul rela at. )nchide@i ochii. Bespira@i profund de cEteva ori. Gim@i@i.v respira@ia 0n partea inferioar a abdomenului, ca "i cum ar fi acolo. Cbserva@i cum aceasta se dilat "i se contract u"or, 0n timp ce aerul intr "i iese din corp. Apoi con"tientiza@i 0ntregul cEmp energetic interior al corpului. 2u v gEndi@i la el, 0ncerca@i s.l sim@i@i. NcEnd aceasta, v retrage@i con"tiin@a din cEmpul min@ii. 5ac vi se pare util, folosi@i vizualizarea Sluminii" pe care am descris. o mai devreme. >ake sure the bod+ is rela ed. #lose +our e+es. Take a fe9 deep breaths. Neel +ourself breathing into the lo9er abdomen, as it 9ere. Cbserve ho9 it e pands and contracts slightl+ 9ith each in and out breath. Then become a9are of the entire inner energ+ field of the bod+. 5onLt think about itVfeel it. !+ doing this, +ou reclaim consciousness from the mind. )f +ou find it helpful, use the "light" visualization ) described earlier. #End v ve@i putea sim@i clar corpul interior ca pe un cEmp energetic unic, abandona@i, dac este posibil, orice imagine vizual "i concentra@i.v e clusiv asupra a ceea ce sunte@i. :hen +ou can feel the inner bod+ clearl+ as a single field of energ+, let go, if possible, of an+ visual image and focus e clusivel+ on the feeling. 5ac pute@i, abandona@i inclusiv orice imagine mental a@i mai avea 0nc despre corpul fizic. Tot ceea ce rmEne este un sentiment de prezen@ sau de Sfiin@are" 0nvluitor, iar corpul interior este sim@it ca "i cum nu ar avea grani@e. Apoi adEnci@i.v "i mai mult aten@ia 0n acest sentiment. 5eveni@i una cu el. #ontopi@i.v cu cEmpul energetic, astfel 0ncEt s nu mai percepe@i vreo dualitate 0ntre observator "i observat, 0ntre dvs. "i corpul dvs. 5istinc@ia dintre interior "i e terior se dizolv "i ea acum, astfel 0ncEt nu mai e ist un corp interior. AdEncindu.v "i mai mult 0n corp, transcende@i 0n sus trupul. )f +ou can, also drop an+ mental image +ou ma+ still have of the ph+sical bod+. All that is left then is an all.encompassing sense of presence or "beingness," and the inner bod+ is felt to be 9ithout a boundar+. Then take +our attention even more deepl+ into that feeling. !ecome one 9ith it. >erge 9ith the energ+ field, so that there is no longer a perceived dualit+ of the observer and the observed, of +ou and +our bod+. The distinction bet9een inner and outer also dissolves no9, so there is no inner bod+ an+more. !+ going deepl+ into the bod+, +ou have transcended the bod+.

BmEne@i 0n aceast arie a Niin@ei pure cEt timp v sim@i@i bine4 apoi deveni@i din nou con"tient de corpul fizic, de respira@ie "i de sim@urile fizice, deschide@i ochii. Timp de cEteva minute, privi@i ceea ce v 0ncon3oar 0ntr.un mod meditativ U adic, fr a ata"a mental etichete U "i continua@i s v sim@i@i corpul interior 0n tot acest timp. Gta+ in this realm of pure !eing for as long as feels comfortable4 then become a9are again of the ph+sical bod+, +our breathing and ph+sical senses, and open +our e+es. <ook at +our surroundings for a fe9 minutes in a meditative 9a+ . that is, 9ithout labeling them mentall+ .. and continue to feel the inner bod+ as +ou do so. Accesul la aceast lume lipsit de forme este eliberator. $ elibereaz de legtura cu forma "i de identificarea cu ea. Este via@a 0n starea ei nediferen@iat, dinainte de fragmentarea ei 0n multiplicitate. 8aving access to that formless realm is trul+ liberating. )t frees +ou from bondage to form and identification 9ith form. )t is life in its undifferentiated state prior to its fragmentation into multiplicit+. C putem numi 2emanifestatul, Gursa invizibil a tuturor lucrurilor, Niin@a din toate fiin@ele. Este o lume a calmului "i a pcii profunde, dar "i a bucuriei "i a vitalit@ii intense. Cri de cEte ori sunte@i prezent, deveni@i 0ntr.o anumit msur Stransparent" pentru lumin, pentru con"tiin@a pur izvorEt din aceast Gurs. $e@i realiza de asemenea c lumina nu este separat de fiin@a dvs., ci constituie 0ns"i esen@a dvs. :e ma+ call it the 7nmanifested, the invisible Gource of all things, the !eing 9ithin all beings. )t is a realm of deep stillness and peace, but also of 3o+ and intense aliveness. :henever +ou are present, +ou become ]transparentL to some e tent to the light, the

pure consciousness that emanates from this Gource. Dou also realize that the light is not separate from 9ho +ou are but constitutes +our ver+ essence. #ur&a >i-ului2 < chi< cXhi< i+ lb. Ta'o+e(a; ki8%The #ource of Chi2>i< < i+ Wa'a+e&e; Qi8 [Nota M; termenul chi folosit in te t desemneaza energia vitala Ri*4 chi4 cMhi4 in lb. 3aponeza/ ki,1the vital energ+ #hi*Ri44 in Aapanese/ Oi,( Care 2emanifestatul este ceea ce 0n Crient se nume"te chi, un fel de energie vital universalP )s the 7nmanifested 9hat in the East is called chi, a kind of universal life energ+P 2u, nu este. 2emanifestatul este sursa acestui chi. #hi este cEmpul energetic interior al corpului dvs. Este puntea dintre eul dvs. e terior "i Gurs. 2o, it isnLt. The 7nmanifested is the source of chi. #hi is the inner energ+ field of +our bod+. )t is the bridge bet9een the outer +ou and the Gource. Ge afl la 3umtatea drumului dintre manifestatul, lumea formei, "i 2emanifestatul. #hi poate fi comparat cu un rEu sau cu un flu de energie. 5ac v concentra@i con"tiin@a din ce 0n ce mai adEnc asupra corpului interior, urma@i cursul acestui rEu 0napoi ctre Gursa lui. #hi este mi"care4 2emanifestatul este lini"tire. #End a3unge@i 0n punctul lini"tirii absolute, care 0n acela"i timp vibreaz de via@, a@i lsat 0n urm corpul interior "i pe chi "i a@i a3uns la Gursa 0ns"i/ 2emanifestatul. #hi este legtura dintre 2emanifestatul "i universul fizic. )t lies half9a+ bet9een the manifested, the 9orld of form, and the 7nmanifested. #hi can be likened to a river or an energ+ stream. )f +ou take the focus of +our consciousness deepl+ into the inner bod+, +ou are tracing the course of this river back to its Gource. #hi is movement4 the 7nmanifested is stillness. :hen +ou reach a point of absolute stillness, 9hich is nevertheless vibrant 9ith life, +ou have gone be+ond the inner bod+ and be+ond chi to the Gource itself the 7nmanifested. #hi is the link bet9een the 7nmanifested and the ph+sical universe. A"a c, dac v 0ndrepta@i aten@ia din ce 0n ce mai profund 0n corpul interior, s.ar putea s a3unge@i 0n acest punct unic, 0n care lumea se dizolv 0n 2emanifestatul, iar 2emanifestatul ia forma flu ului de energie chi, care devine apoi lumea. Acesta este punctul na"terii "i al mor@ii. #End con"tiin@a dvs. este orientat spre e terior, 0"i fac apari@ia mintea "i lumea. #End este orientat spre interior, 0"i d seama de propria Gurs "i se 0ntoarce 0napoi 0n 2emanifestatul. Apoi, cEnd con"tiin@a revine 0n lumea manifestat, v relua@i identitatea de form pe care temporar a@i abandonat.o. Ave@i un nume, un trecut, o situa@ie de via@, un viitor. 5ar, dintr.un punct de vedere fundamental, nu mai sunte@i persoana dinainte/ ave@i o imagine a unei realit@i interioare care nu apar@ine Sacestei lumi", de"i nu este separat de ea, a"a cum nu este separat nici de dvs. Go if +ou take +our attention deepl+ into the inner bod+, +ou ma+ reach this point, this singularit+, 9here the 9orld dissolves into the 7nmanifested and the 7nmanifested takes on form as the energ+ stream of chi, 9hich then becomes the 9orld. This is the point of birth and death. :hen +our consciousness is directed out9ard, mind and 9orld arise. :hen it is directed in9ard, it realizes its o9n Gource and returns home into the 7nmanifested. Then, 9hen +our consciousness comes back to the manifested 9orld, +ou reassume the form identit+ that +ou temporaril+ relinFuished. Dou have a name, a past, a life situation, a future. !ut in one essential respect, +ou are not the same person +ou 9ere before/ Dou 9ill have glimpsed a realit+ 9ithin +ourself that is not "of this 9orld," although it isnLt separate from it, 3ust as it isnLt separate from +ou. Acum, adopta@i urmtorul e erci@iu ca practic spiritual zilnic/ pe msur ce avansa@i 0n via@, nu acorda@i niciodat -&&_ din aten@ia dvs. lumii e terioare "i min@ii. Pstra@i o parte din ea 0n interior. Am vorbit de3a despre acest lucru. Gim@i@i.v corpul interior chiar "i atunci cEnd v anga3a@i 0n activit@ile zilnice, mai ales 0ntr.o rela@ie cu o alt persoan sau cu natura. Gim@i@i lini"tea din adEncul fiecreia. Pstra@i poarta deschis. Este foarte posibil s fi@i con"tien@i de 2emanifestatul pe tot parcursul vie@ii. 0l ve@i sim@i ca pe un sentiment profund de pace undeva 0n fundal, ca pe o stare de lini"tire ce nu v prse"te niciodat, indiferent ce se 0ntEmpl 0n e terior. 5eveni@i o punte 0ntre 2emanifestatul "i manifestatul, 0ntre 5umnezeu "i lume. Aceasta este starea de conectare cu Gursa pe care o numim iluminare. 2o9 let +our spiritual practice be this/ As +ou go about +our life, donLt give -&& percent of +our attention to the e ternal 9orld and to +our mind.

Oeep some 9ithin. ) have spoken about this alread+. Neel the inner bod+ even 9hen engaged in ever+da+ activities, especiall+ 9hen engaged in relationships or 9hen +ou are relating 9ith nature. Neel the stillness deep inside it. Oeep the portal open. )t is Fuite possible to be conscious of the 7nmanifested throughout +our life. Dou feel it as a deep sense of peace some9here in the background, a stillness that never leaves +ou, no matter 9hat happens out here. Dou become a bridge bet9een the 7nmanifested and the manifested, bet9een ;od and the 9orld. This is the state of connectedness 9ith the Gource that 9e call enlightenment. 2u rmEne@i cu impresia c 2emanifestatul este separat de manifestatul. #um ar putea fiP El este via@a ce anim orice form, esen@a interioar a tot ceea ce e ist. 5a@i.mi voie s v e plic. 5onLt get the impression that the 7nmanifested is separate from the manifested. 8o9 could it beP )t is the life 9ithin ever+ form, the inner essence of all that e ists. )t pervades this 9orld. <et me e plain. #o*+ul 'rofu+d f@r@ ,i&e % rea*le&& #lee' 5vs. face@i o cltorie 0n 2emanifestat 0n fiecare sear, cEnd intra@i 0n faza somnului profund, fr vise. 5eveni@i una cu Gursa. 5e aici v lua@i energia vital ce v sus@ine pentru o vreme atunci cEnd v 0ntoarce@i 0n lumea manifestat, lumea formelor separate. Aceast energie este mult mai vital si mai importanta decEt mEncarea/ SCmul nu trie"te numai cu pEine". 5ar 0n timpul somnului fr vise nu ptrunde@i 0n 2emanifest 0n mod con"tient. 5e"i func@iile corporale 0nc se pstreaz, Sdumneavoastr" nu mai e ista@i 0n aceast stare. $ pute@i imagina cum ar fi s intra@i 0n somnul fr vise pstrEndu.v o con"tiin@ deplinP Este imposibil de imaginat, pentru c aceast stare nu are con@inut. [Nota M/ apare definitia somnului din Patan3ali4 metoda este cunoscuta sub denumirea de rela9are 'ilotata auditi,, in cazul in care se foloseste intrarea prin poarta vegherii.starea parado ala de veghe si drept +idra yo/a daca se utilizeaza poarta somnului parado al4 vedeti detalii in manual si prezentare( Dou take a 3ourne+ into the 7nmanifested ever+ night 9hen +ou enter the phase of deep dreamless sleep. Dou merge 9ith the Gource. Dou dra9 from it the vital energ+ that sustains +ou for a 9hile 9hen +ou return to the manifested, the 9orld of separate forms. This energ+ is much more vital than food/ ">an does not live b+ bread alone." !ut in dreamless sleep, +ou donLt go into it consciousl+. Although the bodil+ functions are still operating, "+ou\ no longer e ist in that state. #an +ou imagine 9hat it 9ould be like to go into dreamless sleep 9ith full consciousnessP )t is impossible to imagine it, because that state has no content. 2emanifestatul nu v elibereaz pEn cEnd nu ptrunde@i aici 0n mod con"tient. Acesta este motivul pentru care )isus nu a spus/ SAdevrul v va elibera", ci/ S$e@i cunoa"te adevrul "i adevrul v va elibera". Acesta nu este un adevr conceptual. Este adevrul vie@ii eterne, de dincolo de form, pe care ori 0l cunoa"tem direct, ori nu.l cunoa"tem deloc. 5ar nu 0ncerca@i s rmEne@i con"tient 0n timpul somnului fr vise. Este foarte pu@in probabil s reu"i@i. #el mult, a@i putea s rmEne@i con"tient 0n timpul visului, dar nu mai mult de atEt. Acest lucru se nume"te visare lucid, care poate fi o stare interesant "i fascinant, dar nu eliberatoare. The 7nmanifested does not liberate +ou until +ou enter it consciousl+. ThatLs 9h+ Aesus did not sa+ the truth 9ill make +ou free, but rather/ "Dou 9ill kno9 the truth, and the truth 9ill make +ou free." This is not a conceptual truth. )t is the truth of eternal life be+ond form, 9hich is kno9n directl+ or not at all. !ut donL t attempt to sta+ conscious in dreamless sleep. )t is highl+ unlikel+ that +ou 9ill succeed. At most, +ou ma+ remain conscious during the dream phase, but not be+ond that. This is called lucid dreaming, 9hich ma+ be interesting and fascinating, but it is not liberating. A"a c folosi@i.v corpul interior ca poart prin care s intra@i 0n 2emanifestatul "i pstra@i deschis aceast poart ca s rmEne@i conectat la Gurs1)zvor tot timpul. Pentru corpul interior nu conteaz dac corpul dvs. fizic este tEnr sau btrEn, slab sau puternic. #orpul interior este atemporal. 5ac nu pute@i 0nc s v sim@i@i corpul interior, folosi@i una dintre celelalte por@i, de"i, 0n ultim instan@, ele sunt una. Am vorbit de3a destul de mult despre unele, dar voi relua aici totul pe scurt.

Go use +our inner bod+ as a portal through 9hich +ou enter the 7nmanifested, and keep that portal open so that +ou sta+ connected 9ith the Gource at all times. )t makes no difference, as far as the inner bod+ is concerned, 9hether +our outer ph+sical bod+ is old or +oung, frail or strong. The inner bod+ is timeless. )f +ou are not +et able to feel the inner bod+, use one of the other portals, although ultimatel+ the+ are all one. Gome ) have spoken about at length alread+, but )Lll mention them again briefl+ here. Alte 'orEi %Other Portal& #lipa de Acum poate fi considerat poarta principal. Este un aspect esen@ial al fiecreia dintre celelalte por@i, inclusiv al corpului interior. 2u pute@i fi prezent 0n corpul dvs. fr a fi intens prezent 0n clipa de fa@. The 2o9 can be seen as the main portal. )t is an essential aspect of ever+ other portal, including the inner bod+. Dou cannot be in +our bod+ 9ithout being intensel+ present in the 2o9. Timpul "i manifestatul sunt ine orabil legate 0ntocmai ca prezentul atemporal "i 2emanifestatul. #End dizolva@i timpul psihologic prin con"tiin@a intens a momentului prezent, deveni@i con"tient de 2emanifestatul atEt direct, cEt "i indirect. 0n mod direct, 0l ve@i sim@i sub forma iradierii "i puterii prezen@ei dvs. con"tiente U fr vreun con@inut, doar prezen@. )ndirect, sunte@i con"tient de 2emanifestatul 0n "i prin lumea senzorial. #u alte cuvinte, sim@i@i esen@a lui 5umnezeu 0n fiecare creatur, 0n fiece floare, 0n fiecare piatr "i v da@i seama de faptul c/ STot ceea ce e9i&t@ e&te &fA+t". 5in acest motiv, )isus, vorbind 0n 0ntregime din esen@a sa ori din identitatea de )isus 8ristos, spune 0n Evanghelia dup Toma/ S e&'icaEi o bucat@ de le*+< eu &u+t acolo. !idicaEi o 'iatr@ Bi *@ ,eEi /@&i acolo". RNota M; ,edeti 'ri+ci'iul holo/rafic i+ cartile 'ublicate de Mirahoria+S Time and the manifested are as ine tricabl+ linked as are the timeless 2o9 and the 7nmanifested. :hen +ou dissolve ps+chological time through intense present.moment a9areness, +ou become conscious of the 7nmanifested both directl+ and indirectl+. 5irectl+, +ou feel it as the radiance and po9er of +our conscious presence . no content, 3ust presence. )ndirectl+, +ou are a9are of the 7nmanifested in and through the sensor+ realm. )n other 9ords, +ou feel the ;od.essence in ever+ creature, ever+ flo9er, ever+ stone, and +ou realize/ ]All that i&) i& holy." This is 9h+ Aesus, speaking entirel+ from his essence or #hrist identit+, sa+s in the ;ospel of Thomas/ "Gplit a piece of 9ood4 ) am there. <ift up a stone, and +ou 9ill find me there." C alt poart ctre 2emanifestatul este creat prin oprirea gEndirii. Another portal into the 7nmanifested is created through the cessation of thinking. Acest proces poate 0ncepe cu un lucru foarte simplu, ca, de e emplu, respira@ia con"tient sau privitul unei flori, 0ntr.o stare de vigilen@ intens, astfel 0ncEt s nu e iste niciun comentariu mental 0n acest timp. E ist multe feluri de a crea o 0ntrerupere 0n flu ul nesfEr"it al gEndurilor. >edita@ia vizeaz tocmai acest lucru. ;Endurile fac parte din lumea manifestat. Activitatea mental continu v @ine prizonier 0n )umea formei "i devine un ecran opac, ce v 0mpiedic s deveni@i con"tient de 2emanifestatul, con"tient de esen@a divin atemporal "i lipsit de form, aflat 0n dvs. "i 0n toate celelalte lucruri "i creaturi. #End sunte@i intens prezent, nu trebuie s v mai preocupe gsirea unei modalit@i de oprire a gEndirii, pentru c mintea se opre"te automat. Acesta este motivul pentru care am spus c prezentul este un aspect esen@ial al tuturor celorlalte por@i. This can start 9ith a ver+ simple thing, such as taking one conscious breath or looking, in a state of intense alertness, at a flo9er, so that there is no mental commentar+ running at the same time. There are man+ 9a+s to create a gap in the incessant stream of thought. This is 9hat meditation is all about. Thought is part of the realm of the manifested. #ontinuous mind activit+ keeps +ou imprisoned in the 9orld of form and becomes an opaFue screen that prevents +ou from becoming conscious of the 7nmanifested, conscious of the formless and timeless ;od.essence in +ourself and in all things and all creatures. :hen +ou are intensel+ present, +ou donLt need to be

concerned about the cessation of thinking, of course, because the mind then stops automaticall+. ThatLs 9h+ ) said the 2o9 is an essential aspect of ever+ other portal. Aba+do+area2'redarea8 U a da drumul, a 0nltura rezisten@a mental.emo@ionala 0n fa@a a ceea ce e istU devine "i ea o important cale de acces ctre 2emanifestat. >otivul este simplu/ rezisten@a intern v izoleaz de ceilal@i, de dvs. 0n"iv, de lumea din 3ur. Ea amplific sentimentul de separare, de a crui supravie@uire depinde sinele fals. #u cEt sentimentul separrii este mai puternic, cu atEt sunte@i mai legat de lumea manifestat, de lumea formelor separate. #u cEt sunte@i mai legat de lumea formei, cu atEt identitatea dvs. ca form devine mai impenetrabil. Poarta este 0nchis "i sunte@i izolat de dimensiunea interioar, dimensiunea profunzimii. 0n starea de abandonare, identitatea dvs. de form slbe"te "i devine, 0ntr.o anumit msur, Stransparent", astfel c 2emanifestatul 0"i poate trimite razele prin ea. #urre+der . the letting go of mental.emotional resistance to 9hat is . also becomes a portal into the 7nmanifested. The reason for this is simple/ inner resistance cuts +ou off from other people, from +ourself, from the 9orld around +ou. )t strengthens the feeling of separateness on 9hich the ego depends for its survival. The stronger the feeling of separateness, the more +ou are bound to the manifested, to the 9orld of separate forms. The more +ou are bound to the 9orld of form, the harder and more impenetrable +our form identit+ becomes. The portal is closed, and +ou are cut off from the inner dimension, the dimension of depth. )n the state of surrender, +our form identit+ softens and becomes some9hat "transparent," as it 9ere, so the 7nmanifested can shine through +ou. 5e dvs. depinde deschiderea acestei por@i 0n via@a dvs., care v va aduce accesul con"tient ctre 2emanifestat. Gtabili@i contactul cu cEmpul energetic al corpului interior, fi@i prezent intens, scpa@i de identificarea cu mintea, abandona@i.v 0n fa@a a ceea ce e ist4 acestea toate sunt por@i ce pot fi folosite U dar nu este nevoie s folosi@i decEt una. )s up to +ou to open a portal in +our life that gives +ou conscious access to the 7nmanifested. ;et in touch 9ith the energ+ field of the inner bod+, be intensel+ present, disidentif+ from the mind, surrender to 9hat is4 these are all portals +ou can use . but +ou onl+ need to use one. / 5esigur, "i iubirea trebuie s fie una dintre aceste por@iP Gurel+ love must also be one of those portalsP 2u, nu este. )mediat ce una dintre por@i s.a deschis, iubirea este prezent 0n dvs. prin Ssentimentul. realizare" al unificrii. )ubirea nu este o poart4 este ceea ce ptrunde prin poart 0n aceast lume. AtEta timp cEt sunte@i prins 0n capcana identit@ii de form, nu poate e ista niciun fel de iubire. Garcina dvs. nu este s cuta@i iubirea, ci s gsi@i o poart prin care s poat intra iubirea. 2o, it isnLt. As soon as one of the portals is open, love is present in +ou as the "feeling.realization" of oneness. <ove isnLt a portal4 itLs 9hat comes through the portal into this 9orld. As long as +ou are completel+ trapped in +our form identit+, there can be no love. Dour task is not to search for love but to find a portal through 9hich love can enter. $i+iBtea %#ile+ce >ai e ist "i alte por@i 0n afara celor pe care le.a@i men@ionatP Are there an+ other portals apart from those +ou 3ust mentionedP 5a, mai e ist. 2emanifestatul nu este separat de manifestat. <umea este 0mbibat de 2emanifestat, dar este atEt de bine ascuns, 0ncEt aproape nimeni nu reu"e"te s.l sesizeze. 5ac a@i "ti unde s cuta@i, l.a@i gsi peste tot. )n fiecare moment se deschide cEte o poart. Des, there are. The 7nmanifested is not separate from the manifested. )t pervades this 9orld, but it is so 9ell disguised that almost ever+bod+ misses it completel+. )f +ou kno9 9here to look, +ouLll find it ever+9here. A portal opens up ever+ moment. Auzi@i cEinele care latr 0n deprtareP Gau ma"ina care treceP 5o +ou hear that dog barking in the distanceP Cr that car passing b+P

Asculta@i cu aten@ie. Pute@i sim@i prezen@a 2emanifestatului 0n eleP 2u pute@iP #uta@i.l 0n lini"tea din care vin sunetele "i 0n care se 0ntorc. Acorda@i mai mult aten@ie lini"tii decEt sunetelor. Naptul c acorda@i aten@ie lini"tii e terioare creeaz lini"tea interioar4 mintea se lini"te"te. Ge deschide o poart. <isten carefull+. #an +ou feel the presence of the 7nmanifested in thatP Dou canL tP <ook for it in the silence out of 9hich the sounds come and into 9hich the+ return. Pa+ more attention to the silence than to the sounds. Pa+ing attention to outer silence creates inner silence/ the mind becomes still. A portal is opening up. Niecare sunet se na"te din lini"te, moare 0napoi 0n lini"te "i 0n timpul vie@ii sale este 0ncon3urat de lini"te. <ini"tea 0i permite sunetului s e iste. Este o parte intrinsec, dar nemanifestat a fiecrui sunet, a fiecrei note muzicale, a fiecrui cEntec, a fiecrui cuvEnt. 2emanifestatul este prezent 0n aceast lume sub forma lini"tii. 5e aceea s.a spus c niciun lucru din aceast lume nu este mai asemntor cu esen@a divin decEt lini"tea. Tot ce trebuie s face@i este s.i acorda@i aten@ie. #hiar "i 0n timpul unei conversa@ii, con"tientiza@i pauzele dintre cuvinte, scurtele intervale de lini"te dintre propozi@ii. )n timp ce face@i acest lucru, dimensiunea lini"tirii va cre"te 0n dvs. 2u pute@i fi atent )a lini"te fr ca simultan s nu se fac lini"te "i 0n dvs. <ini"te 0n afar, lini"te 0n interior. A@i intrat 0n 2emanifestatul. Ever+ sound is born out of silence, dies back into silence, and during its life span is surrounded b+ silence. Gilence enables the sound tobe. )t is an intrinsic but unmanifested part of ever+ sound, ever+ musical note, ever+ song, ever+ 9ord. The 7nmanifested is present in this 9orld as silence. This is 9h+ it has been said that nothing in this 9orld is so like ;od as silence. All +ou have to do is pa+ attention to it. Even during a conversation, become conscious of the gaps bet9een 9ords, the brief silent intervals bet9een sentences. As +ou do that, the dimension of stillness gro9s 9ithin +ou. Dou cannot pa+ attention to silence 9ithout simultaneousl+ becoming still 9ithin. Gilence 9ithout, stillness 9ithin. Dou have entered the 7nmanifested. #'aEiul %#'ace A"a cum niciun sunet nu poate e ista fr lini"te, niciun lucru nu poate e ista fr nimic, fr spa@iul gol care 0i permite s e iste. Niecare obiect fizic sau corp vine din nimic, este 0ncon3urat de nimic "i 0n final se va 0ntoarce 0n nimic. Aust as no sound can e ist 9ithout silence, nothing can e ist 9ithout no.thing, 9ithout the empt+ space that enables it to be. Ever+ ph+sical ob3ect or bod+ has come out of nothing, is surrounded b+ nothing, and 9ill eventuall+ return to nothing. 2u numai atEt, chiar "i 0n interiorul fiecrui corp fizic e ist mult mai mult Snimic" decEt Sceva". Nizicienii ne spun c soliditatea materiei este o iluzie. #hiar "i materia aparent solid, inclusiv corpul dvs. fizic, este aproape -&&_ spa@iu gol U atEt de vaste sunt distan@ele dintre atomi 0n compara@ie cu mrimea lor. !a "i mai mult, chiar 0n interiorul fiecrui atom 0n cea mai mare parte e ist doar spa@iu gol. #eea ce rmEne este mai mult o frecven@ vibratorie decEt particule de materie solid, seamn mai mult cu o not muzical. 2ot onl+ that, but even inside ever+ ph+sical bod+ there is far more "nothing" than "something." Ph+sicists tell us that the solidit+ of matter is an illusion. Even seemingl+ solid matter, including +our ph+sical bod+, is nearl+ -&& percent empt+ space . so vast are the distances bet9een the atoms compared to their size. :hat is more, even inside ever+ atom there is mostl+ empt+ space. :hat is left is more like a vibrational freFuenc+ than particles of solid matter, more like a musical note. !uddhi"tii "tiu acest lucru de peste %.?&& de ani. SNorma este vid, vidul este form", afirm Gutra )nimii, unul dintre cele mai cunoscute te te vechi buddhiste. Esen@a tuturor lucrurilor este vidul. !uddhists have kno9n that for over %,?&& +ears. "Norm is emptiness, emptiness is form," states the 8eart Gutra, one of the best kno9n ancient !uddhist te ts. The essence of all things is emptiness. 2emanifestatul nu este prezent 0n aceast lume numai ca lini"te4 el 0mbib 0ntregul univers fizic ca spa@iu U din interior "i din e terior. Este o lini"te care poate trece la fel de u"or neobservat. Toat lumea acord aten@ie lucrurilor din spa@iu, dar cine este atent la spa@iul 0nsu"iP The 7nmanifested is not onl+ present in this 9orld as silence4 it also pervades the entire ph+sical universe as space . from 9ithin and 9ithout. This is 3ust as eas+ to miss as silence. Ever+bod+ pa+s attention to the things in space, but 9ho pa+s attention to space itselfP

Am impresia c vre@i s spune@i c S vidul" sau S nimicul" nu este doar nimic, c el are o anumit calitate misterioas. #e este nimiculP Dou seem to be impl+ing that "emptiness" or "nothing" is not 3ust nothing, that there is some m+sterious Fualit+ to it. :hat is this nothingP 2u pute@i pune o asemenea 0ntrebare. >intea dvs. 0ncerc s transforme nimicul 0n ceva. )n momentul 0n care 0l transforma@i 0n ceva, 0l pierde@i. Dou cannot ask such a Fuestion. Dour mind is tr+ing to make nothing into something. The moment +ou make it into something, +ou have missed it. 2imicul U spa@iul U este aparen@a 2emanifestatul sub forma unui fenomen e terior 0ntr.o lume perceput prin sim@uri. #am atEt putem spune despre el "i chiar "i ceea ce am spus este un fel de parado . 2othing . space . is the appearance of the 7nmanifested as an e ternalized phenomenon in a sense.perceived 9orld. ThatLs about as much as one can sa+ about it, and even that is a kind of parado 2u poate deveni un obiect al cunoa"terii. 2u v pute@i face o tez de doctorat pe tema Snimicului". #End oamenii de "tiin@ studiaz spa@iul, 0l transform de obicei 0n ceva "i astfel pierd total din vedere 0ns"i esen@a sa. )t cannot become an ob3ect of kno9ledge. Dou canLt do a Ph.5. on "nothing." :hen scientists stud+ space, the+ usuall+ make it into something and thereb+ miss its essence entirel+. 2u este de mirare c ultima teorie despre spa@iu afirm c el nu este gol deloc, c este umplut de o substan@. Cdat ce ave@i o teorie, nu este prea greu s gsi@i dovezi care s o sus@in, cel pu@in pEn cEnd apare o alt teorie.. 2ot surprisingl+, the latest theor+ is that space isnLt empt+ at all, that it is filled 9ith some substance. Cnce +ou have a theor+, itLs not too hard to find evidence to substantiate it, at least until some other theor+ comes along. " S2imicul" poate deveni pentru dvs. o poart ctre 2emanifestat numai dac nu 0ncerca@i s.l Sapuca@i" sau s.l 0n@elege@i. 2othing" can onl+ become a portal into the 7nmanifested for +ou if +ou donLt tr+ to grasp or understand it. 2u asta facem acumP )snLt that 9hat 9e are doing hereP 2u, deloc. Eu 0ncerc s v ofer cEteva 3aloane, ca s v art cum pute@i introduce dimensiunea 2emanifestatului 0n via@a dvs. 2u 0ncercm s.l 0n@elegem. 2u este nimic de 0n@eles. 2ot at all. ) am giving +ou pointers to sho9 +ou ho9 +ou can bring the dimension of the 7nmanifested into +our life. :e are not tr+ing to understand it. There is nothing to understand. Gpa@iul nu are Se isten@". SA e ista" 0nseamn literalmente Sa ie"i 0n eviden@". 2u pute@i 0n@elege spa@iul pentru c el nu iese 0n eviden@. 5e"i spa@iul 0n sine nu are e isten@, ci permite tuturor lucrurilor s e iste. 2ici lini"tea nu are e isten@ "i nici 2emanifestatul. Gpace has no "e istence." "To e ist" literall+ means "to stand out." Dou cannot understand space because it doesnLt stand out. Although in itself it has no e istence, it enables ever+thing else to e ist. Gilence has no e istence either, nor does the 7nmanifested. #e se 0ntEmpl dac v retrage@i aten@ia de la obiectele din spa@iu "i con"tientiza@i spa@iulP #are este esen@a acestei camereP >obila, tablourile ".a.m.d. sunt 0n camer, dar nu sunt camera. Pere@ii, podeaua "i tavanul definesc limitele camerei, dar nici ele nu sunt camera. #are este, deci, esen@a camereiP Gpa@iul, desigur, spa@iul gol. 2u ar e ista nici o Scamer" fr el. Cdat ce spa@iul este Snimic", putem spune c ceea ce nu este acolo este mult mai important decEt ceea ce este acolo. A"a c fi@i atent la spa@iul din 3urul dvs. 2u v gEndi@i la el. Gim@i@i.l, a"a cum este. Ni@i atent la Snimic". Go 9hat happens if +ou 9ithdra9 attention from the ob3ects in space and become a9are of space itselfP :hat is the essence of this roomP The furniture, pictures, and so on arein the room, but the+ are not the room. The floor, 9alls, and ceiling define the boundar+ of the room,

but the+ are not the room either. Go 9hat is the essence of the roomP Gpace, of course, empt+ space. There 9ould be no "roomL 9ithout it. Gince space is "nothing," 9e can sa+ that 9hat is not there is more important than 9hat is there. Go become a9are of the space that is all around +ou. 5onLt think about it. Neel it, as it 9ere. Pa+ attention to "nothing." )n timp ce face@i acest lucru, 0n interiorul dvs. se produce o modificare a con"tiin@ei. )at de ce. Echivalentul interior al obiectelor din spa@iu, ca mobila, pere@ii ".a.m.d., reprezint obiectele dvs. mentale/ gEnduri, emo@ii "i obiecte ale sim@urilor. )ar echivalentul interior al spa@iului este con"tiin@a care le permite obiectelor mentale s e iste, a"a cum spa@iul le permite tuturor lucrurilor s e iste. 5eci, dac v retrage@i aten@ia de la lucruri U obiectele din spa@iu U automat v retrage@i aten@ia "i de la obiectele mentale. #u alte cuvinte, nu pute@i 0n acela"i timp s gEndi@i "i s con"tientiza@i spa@iul U sau lini"tea. #on"tientizEnd spa@iul gol din 3urul dvs., deveni@i simultan con"tient de spa@iul non.mental, al con"tiin@ei pure/ 2emanifest. Astfel, contemplarea spa@iului poate deveni o poart pentru dvs. As +ou do that, a shift in consciousness takes place inside +ou. 8ere is 9h+. The inner eFuivalent to ob3ects in space such as furniture, 9alls, and so on are +our mind ob3ects/ thoughts, emotions, and the ob3ects of the senses. And the inner eFuivalent of space is the consciousness that enables +our mind ob3ects to be, 3ust as space allo9s all things to be. Go if +ou 9ithdra9 attention from things . ob3ects in space . +ou automaticall+ 9ithdra9 attention from +our mind ob3ects as 9ell. )n other 9ords/ Dou cannot think and be a9are of space . or of silence, for that matter. !+ becoming a9are of the empt+ space around +ou, +ou simultaneousl+ become a9are of the space of no.mind, of pure consciousness/ the 7nmanifested. This is ho9 the contemplation of space can become a portal for +ou. Gpa@iul "i lini"tea sunt dou aspecte ale aceluia"i lucru, ale aceluia"i nimic. Ele sunt o e teriorizare a spa@iului interior "i a lini"tii interioare, care este lini"tirea/ uterul de o creativitate infinit al 0ntregii e isten@e. #ei mai mul@i oameni nu con"tientizeaz deloc aceast dimensiune. 2u e ist spa@iu interior, nu e ist lini"tire. Gpace and silence are t9o aspects of the same thing, the same nothing. The+ are an e ternalization of inner space and inner silence, 9hich is stillness/ the infinitel+ creative 9omb of all e istence. >ost humans are completel+ unconscious of this dimension. There is no inner space, no stillness. Gunt dezechilibra@i. #u alte cuvinte, ei cunosc lumea, sau cred c o cunosc, dar nu.l cunosc pe 5umnezeu. Ge identific e clusiv cu forma lor fizic "i psihologic, necon"tientizEnd esen@a. Ti, deoarece fiecare form este e trem de instabil, triesc cu fric. Aceast fric genereaz o percep@ie e trem de gre"it a lor 0n"i"i "i a altor oameni, o distorsiune 0n perspectiva lor despre lume. The+ are out of balance. )n other 9ords, the+ kno9 the 9orld, or think the+ do, but the+ donLt kno9 ;od. The+ identif+ e clusivel+ 9ith their o9n ph+sical and ps+chological form, unconscious of essence. And because ever+ form is highl+ unstable, the+ live in fear. This fear causes a deep misperception of themselves and of other humans, a distortion in their vision of the 9orld. 5ac un dezastru cosmic ar duce la sfEr"itul lumii noastre, 2emanifestatul ar rmEne total neafectat de acesta. #ursul miracolelor a e primat foarte sugestiv acest adevr/ S2imic real nu poate fi amenin@at. 2imic ireal nu e ist. )n aceasta const pacea lui 5umnezeu". [ Nota M; civilizatiile superavansate de grad )$ se muta cu intreaga plaeta si locuiesc in zona nemanifestata, in afara e ploziilor de supernove si a altor evenimente cosmice catastofale/ ciocniri galactice4 stramosii nostri au facut acelasi lucru pt a supravietui( )f some cosmic convulsion brought about the end of our 9orld, the 7nmanifested 9ould remain totall+ unaffected b+ this. A #ourse in >iracles e presses this truth poignantl+/ "2othing real can be threatened. 2othing unreal e ists. 8erein lies the peace of ;od." 5ac rmEne@i 0ntr.o legtur con"tient cu 2emanifestatul, aprecia@i, iubi@i "i respecta@i profund manifestatul "i fiecare form de via@ din el ca pe o e presie a Niin@ei 7nice de dincolo de form. Tti@i de asemenea c fiecare form este fcut s se dizolve din nou "i c, 0n ultim instan@, niciun lucru e terior nu conteaz prea mult. A@i S0nvins lumea", dup cum spunea )isus U sau, 0n cuvintele lui !uddha, a@i Strecut pe malul cellalt". )f +ou remain in conscious connection 9ith the 7nmanifested, +ou value, love, and deepl+ respect the manifested and ever+ life form in it as an e pression of the Cne

<ife be+ond form. Dou also kno9 that ever+ form is destined to dissolve again and that ultimatel+ nothing out here matters all that much. Dou have "overcome the 9orld," in the 9ords of Aesus, or, as the !uddha put it, +ou have "crossed over to the other shore." Ade,@rata +atur@ a &'aEiului Bi a ti*'ului %The True Nature of #'ace a+d Ti*e ;Endi@i.v "i la acest lucru/ dac nu ar mai fi nimic 0n afara lini"tii, ea nu ar e ista pentru dvs.4 nu a@i "ti ce este. 2umai cEnd apare sunetul se na"te lini"tea. Analog, dac ar e ista numai spa@iu fr niciun obiect 0n el, spa@iul nu ar e ista pentru dvs. )magina@i.v c sunte@i un punct al con"tiin@ei ce plute"te 0n imensitatea spa@iului U fr stele, fr gala ii, numai vid. !rusc, spa@iul nu ar mai fi imens4 nu ar mai fi deloc. 2o9 consider this/ )f there 9ere nothing but silence, it 9ouldnLt e ist for +ou4 +ou 9ouldnLt kno9 9hat it is. Cnl+ 9hen sound appears does silence come into being. Gimilarl+, if there 9ere onl+ space 9ithout an+ ob3ects in space, it 9ouldnLt e ist for +ou. )magine +ourself as a point of consciousness floating in the vastness of space . no stars, no gala ies, 3ust emptiness. Guddenl+, space 9ouldnLt be vast an+more4 it 9ould not be there at all. 2u ar mai e ista vitez, mi"care dintr.un loc 0n altul. Este nevoie de cel pu@in dou puncte de referin@ pentru ca distan@a "i spa@iul s apar. Gpa@iul ia na"tere 0n momentul 0n care 7nu devine doi "i Sdoi" devine Szece mii de lucruri", cum nume"te <ao Xi[Nota M; <ao Tzu <ao Tseu4 <ao Tse( lumea manifestat, spa@iul devine din ce 0n ce vast. Astfel, lumea "i spa@iul apar simultan. There 9ould be no speed, no movement from here to there. At least t9o points of reference are needed for distance and space to come into being. Gpace comes into being the moment the Cne becomes t9o, and as "t9o" become the "ten thousand things," as <ao Tse calls the manifested 9orld, space becomes more and more vast. Go 9orld and space arise simultaneousl+. 2imic nu ar putea e ista fr spa@iu, "i totu"i spa@iul este nimic. cnainte de na"terea universului, 0nainte de S!ig !ang", dac dori@i, nu e ista un imens spa@iu gol care a"tepta s fie umplut. Gpa@iul nu e ista, nu e ista niciun lucru. E ista numai 2emanifestatul U 7nu. #End 7nu a devenit Szece mii de lucruri", dintr.o dat a 0nceput s e iste spa@iul "i a permis e isten@a a o mul@ime de lucruri. 5e unde a venit elP A fost creat de 5umnezeu pentru a face loc universuluiP Gigur c nu. Gpa@iul este lipsa lucrurilor, a"a c nu a fost niciodat creat. 2othing could be 9ithout space, +et space is nothing. !efore the universe came into being, before the "big bang" if +ou like, there 9asnLt a vast empt+ space 9aiting to be filled. There 9as no space, as there 9as no thing. There 9as onl+ the 7nmanifested . the Cne. :hen the Cne became "the ten thousand things," suddenl+ space seemed to be there and enabled the man+ to be. :here did it come fromP :as it created b+ ;od to accommodate the universeP Cf course not. Gpace is no.thing, so it 9as never created. )e"i@i din cas 0ntr.o noapte senin "i privi@i cerul. >iile de stele pe care le pute@i vedea cu ochiul liber nu sunt mai mult decEt o frac@iune infinitezimal din tot ceea ce e ist acolo. Peste -&& de miliarde de gala ii pot fi de3a detectate cu cele mai puternice telescoape, fiecare gala ie fiind un Sunivers insular" cu miliarde de stele. Totu"i, "i mai uimitoare este infinitatea spa@iului 0nsu"i, profunzimea "i lini"tea care.i permite acestei realit@i magnifice s e iste. 2imic nu ar putea fi mai uimitor "i mai maiestuos decEt imensitatea "i lini"tea spa@iului U "i, cu toate acestea, ce este spa@iulP 7n gol, un imens gol. ;o out on a clear night and look up at the sk+. The thousands of stars +ou can see 9ith the naked e+e are no more than an infinitesimal fraction of 9hat is there. Cver -&& billion gala ies can alread+ be detected 9ith the most po9erful telescopes, each gala + an "island universe" 9ith billions of stars. Det 9hat is even more a9e.inspiring is the infinit+ of space itself, the depth and stillness that allo9s all of that magnificence to be. 2othing could be more a9e.inspiring and ma3estic than the inconceivable vastness and stillness of space, and +et 9hat is itP Emptiness, vast emptiness.

#eea ce nou ne apare ca spa@iu 0n universul nostru perceput prin intermediul min@ii "i al sim@urilor este 0nsu"i 2emanifestatul, e teriorizat. Este Scorpul" lui 5umnezeu. Ti cel mai mare miracol este c aceast lini"te "i vastitate care 0i permit universului s e iste nu se afl numai acolo 0n spa@iu U ci "i 0n sinea dvs. #End sunte@i total prezent, 0l 0ntElni@i sub forma spa@iului interior nemental, aflat 0n nemi"care. 0n sinea dvs., este imens ca profunzime, nu ca 0ntindere. 0ntinderea spa@ial este, 0n ultim instan@, o percep@ie eronat a profunzimii infinite U un atribut al realit@ii transcendente. :hat appears to us as space in our universe perceived through the mind and the senses is the 7nmanifested itself, e ternalized. )t is the "bod+" of ;od. And the greatest miracle is this/ That stillness and vastness that enables the universe to be, is not 3ust out there in space . it is also 9ithin +ou. :hen +ou are utterl+ and totall+ present, +ou encounter it as the still inner space of no. mind. :ithin +ou, it is vast in depth, not in e tension. Gpatial e tension is ultimatel+ a misperception of infinite depth . an attribute of the one transcendental realit+. 5up Einstein, spa@iul "i timpul nu sunt separate. 2u 0n@eleg prea bine acest lucru, dar cred c el spune c timpul este a patra dimensiune a spa@iului. C nume"te S continuumul spa@io.temporal". According to Einstein, space and time are not separate. ) donLt reall+ understand it, but ) think he is sa+ing that time is the fourth dimension of space. 8e calls it the "space.time continuum." 5a. #eea ce percepe@i 0n e terior ca spa@iu "i timp sunt, 0n ultim instan@, iluzii, dar ele con@in un miez de adevr. Ele sunt cele dou atribute esen@iale ale lui 5umnezeu, infinitatea "i eternitatea, percepute ca "i cum ar avea o e isten@ e tern 0n afara dvs. 0n sinea dvs., atEt spa@iul cEt "i timpul au un echivalent interior ce dezvluie natura lor adevrat, dar "i a dvs. 0n vreme ce spa@iul este lumea non.mental, de o profunzime infinit, aflat 0n nemi"care, echivalentul interior al timpului este prezen@a, con"tiin@a eternei clipe de Acum. Aminti@i.v c nu e ist nici o diferen@ 0ntre ele. #End spa@iul "i timpul sunt realizate 0n interior ca 2emanifestatul U prezen@ "i absen@a min@ii U spa@iul "i timpul e terior continu s e iste pentru dvs., dar devin mult mai pu@in importante. Ti lumea continu s e iste, dar nu va mai fi capabil s v impun constrEngeri. Des. :hat +ou perceive e ternall+ as space and time are ultimatel+ illusor+, but the+ contain a core of truth. The+ are the t9o essential attributes of ;od, infinit+ and eternit+, perceived as if the+ had an e ternal e istence outside +ou. :ithin +ou, both space and time have an inner eFuivalent that reveals their true nature, as 9ell as +our o9n. :hereas space is the still, infinitel+ deep realm of no.mind, the inner eFuivalent of time is presence, a9areness of the eternal 2o9. Bemember that there is no distinction bet9een them. :hen space and time are realized 9ithin as the 7nmanifested . no.mind and presence . e ternal space and time continue to e ist for +ou, but the+ become much less important. The 9orld, too, continues to e ist for +ou, but it 9ill not bind +ou an+more. 5in acest motiv, scopul ultim al lumii nu se afl 0n ea, ci 0n transcenden@a ei. A"a cum dvs. nu a@i fi con"tient de spa@iu dac el nu ar con@ine obiecte, lumea este necesar pentru ca 2emanifestatul s se realizeze. Poate c a@i auzit proverbul buddhist/ S ac@ +u ar e9i&ta ilu(ia2*aya8) +u ar *ai e9i&ta +ici ilu*i+are". Prin intermediul lumii "i, 0n ultim instan@, prin dvs., Ne*a+ife&tatul &e cu+oaBte 'e &i+e. Gunte@i aici pentru a.i permite scopului divin al universului s se 0mplineasc. AtEt de important sunte@iZ 8ence, the ultimate purpose of the 9orld lies not 9ithin the 9orld but in transcendence of the 9orld. Aust as +ou 9ould not be conscious of space if there 9ere no ob3ects in space, the 9orld is needed for the 7nmanifested to be realized. Dou ma+ have heard the !uddhist sa+ing/ ")f there 9ere no illusion, there 9ould be no enlightenment." )t is through the 9orld and ultimatel+ through +ou that the 7nmanifested kno9s itself. Dou are here to enable the divine purpose of the universe to unfold. That is ho9 important +ou areZ RNota M; )n te tul meu de pilotare "7niversul se cunoaste pe sine, devine constient de sine, se trezeste") iar nu doar "2emanifestatul se cunoa"te pe sine". Moartea co+Btie+t@ %Co+&ciou& eath

)n afar de somnul fr vise, despre care am vorbit de3a, mai e ist o alt poart involuntar. Ea se deschide pentru foarte scurt timp 0n momentul mor@ii fizice. #hiar dac a@i ratat toate celelalte

ocazii de realizare spiritual 0n timpul vie@ii, o ultim poart se va deschide pentru dvs. imediat dup o corpul a murit. Apart from dreamless sleep, 9hich ) mentioned alread+, there is one other involuntar+ portal. )t opens up briefl+ at the time of ph+sical death. Even if +ou have missed all the other opportunities for spiritual realization during +our lifetime, one last portal 9ill open up for +ou immediatel+ after the bod+ has died. RNota M; va recomand lectura comentariului capitolului QQ al lui <ao Tzu "Calea catre i*ortalitate", de >irahorian, unde se observa strategia "stingerii fara sa mori", iar nu doar utilizarea clipei mortii, ca in traditia tibetana din !ardo Thodol4 Cartea tibeta+@ a *orEilor< !ardo Thdol ( E ist nenumrate relatri ale celor care au avut impresia vizual a acestei por@i sub forma unei lumini strlucitoare "i apoi s.au 0ntors din ceea ce este cunoscut sub numele de e perien@ a mor@ii clinice. >ul@i dintre ei au vorbit "i despre un sentiment de beatitudine "i pace profund. )n Cartea tibeta+@ a *orEilor, este descris ca Ssplendoarea luminoas a luminii incolore a 2imicului", despre care se spune c este Seul nostru adevrat". Aceast poart se deschide doar pentru foarte scurt timp "i, dac nu a@i 0ntElnit de3a dimensiunea 2emanifestatului 0n decursul vie@ii, este foarte probabil s o rata@i. #ei mai mul@i oameni poart cu sine prea mult rezisten@ rezidual, prea mult fric, un ata"ament prea mare fa@ de e perien@a senzorial, o identificare prea puternic cu lumea manifestat. A"a c, vzEnd poarta, se 0ndeprteaz 0nfrico"a@i "i apoi 0"i pierd con"tiin@a. #ele mai multe dintre lucrurile care se 0ntEmpl dup aceasta sunt involuntare "i automate. )n final, apare un nou ciclu al na"terii "i al mor@ii. Prezen@a lor nu a fost 0nc suficient de puternic pentru nemurirea con"tient. There are countless accounts b+ people 9ho had a visual impression of this portal as radiant light and then returned from 9hat is commonl+ kno9n as a near.death e perience. >an+ of them also spoke of a sense of blissful serenit+ and deep peace. )n the Tibetan !ook of the 5ead, it is described as "the luminous splendor of the colorless light of Emptiness," 9hich it sa+s is "+our o9n true self." This portal opens up onl+ ver+ briefl+, and unless +ou have alread+ encountered the dimension of the 7nmanifested in +our lifetime, +ou 9ill likel+ miss it. >ost people carr+ too much residual resistance, too much fear, too much attachment to sensor+ e perience, too much identification 9ith the manifested 9orld. Go the+ see the portal, turn a9a+ in fear, and then lose consciousness. >ost of 9hat happens after that is involuntar+ and automatic. Eventuall+, there 9ill be another round of birth and death. Their presence 9asnLt strong enough +et for conscious immortalit+. eci) trecerea 'ri+ acea&t@ 'oart@ +u 1+&ea*+@ a+ihilare=% #o /oi+/ throu/h thi& 'ortal doe& +ot *ea+ a++ihilatio+= #a "i la celelalte por@i, natura dvs. radiant rmEne, dar nu "i personalitatea. )n orice caz, tot ceea ce este real sau valoros 0n personalitatea dvs. este natura dvs. adevrat, a crei strlucire rzbate dincolo de iluzii. Ea nu se pierde niciodat. 2imic din ceea ce este valoros U niciun lucru real U nu se pierde vreodat. As 9ith all the other portals, +our radiant true nature remains, but not the personalit+. )n an+ case, 9hatever is real or of true value in +our personalit+ is +our true nature shining through. This is never lost. 2othing that is of value, nothing that is real, is ever lost. Apropierea mor@ii "i moartea 0ns"i, disolu@ia formei fizice, este 0ntotdeauna o ocazie minunat pentru realizarea spiritual. Aceast ocazie este pierdut 0n mod tragic de cele mai multe ori, de vreme ce trim 0ntr.o cultur care nu "tie aproape nimic despre moarte, a"a cum nu "tie aproape nimic despre niciunul dintre lucrurile care conteaz cu adevrat. Approaching death and death itself, the dissolution of the ph+sical form, is al9a+s a great opportunit+ for spiritual realization. This opportunit+ is tragicall+ missed most of the time, since 9e live in a culture that is almost totall+ ignorant of death, as it is almost totall+ ignorant of an+thing that trul+ matters. Niecare poart este o poart a mor@ii, moartea sinelui. #End trece@i prin ea, 0nceta@i s v mai construi@i identitatea din forma psihologic 0n3ghebat de minte. Atunci realiza@i c moartea este o iluzie, a"a cum identificarea dvs. cu forma era o iluzie. >oartea de fapt 0nseamn sfEr"itul iluziei. Este dureroas numai atEta timp cEt v ag@a@i de iluzie. Ever+ portal is a portal of death, the death of the false self. :hen +ou go through it, +ou cease to derive +our identit+ from +our

ps+chological, mind.made form. Dou then realize that death is an illusion, 3ust as +our identification 9ith form 9as an illusion. The end of illusion . thatLs all that death is. )t is painful onl+ as long as +ou cling to illusion. Ca'itolul O

O. !E$AHII I$UMINATE% EN$IGHTENE

!E$ATION#HIP#

P@tru+deri 1+ cli'a de Acu*) oriu+de ,-aEi afla.%E+ter The Now Cro* Where,er Gou Are Am crezut 0ntotdeauna c adevrata iluminare nu este posibil decEt prin iubirea adus de rela@ia dintre un brbat "i o femeie. 2u acesta este lucrul care ne face din nou comple@iP #um poate via@a cuiva s fie 0mplinit pEn cEnd nu se 0ntEmpl aceastaP ) al9a+s thought that true enlightenment is not possible e cept through love in a relationship bet9een a man and a 9oman. )snLt this 9hat makes us 9hole againP 8o9 can oneLs life be fufilled until that happensP 5in e perien@a dvs., acest lucru este adevratP $i s.a 0ntmplat dvs.P )s that true in +our e perienceP 8as this happened to +ouP 2u 0nc, dar cum ar putea fi altfelP Ttiu c se va 0ntEmpla. 2ot +et, but ho9 could it be other9iseP ) kno9 that it 9ill happen. #u alte cuvinte, a"tepta@i un eveniment viitor care s v sa)veze. 2u este aceasta eroarea fundamental despre care am 0t vorbitP >Entuirea nu se afl 0n alt timp sau spa@iu. Este "i acum. )n other 9ords, +ou are 9aiting for an event in time to save +ou. )s this not the core error that 9e have been talking aboutP Galvation is not else9here in place or time. )t is here and no9. #e 0nseamn aceast afirma@ie/ S>Entuirea este aici "i acumP " 2u 0n@eleg. 2ici nu "tiu ce 0nseamn mEntuire. :hat does that statement mean, "salvation is here and no9"P ) donLt understand it. ) donLt even kno9 9hat salvation means. >a3oritatea oamenilor alearg dup plcerile fizice sau diferite forme de gratifica@ie psihologic deoarece cred c aceste lucruri 0i vor face ferici@i sau 0i vor elibera de un sentiment de fric sau de lips. Nericirea poate fi perceput ca un sentiment de trire mai intens, atins prin intermediul plcerii fizice, sau ca un sentiment mai sigur "i mai complet al sinelui, atins printr.o form sau alta de gratifica@ie psihologic. >ost people pursue ph+sical pleasures or various forms of ps+chological gratification because the+ believe that those things 9ill make them happ+ or free them from a feeling of fear or lack. 8appiness ma+ be perceived as a heightened sense of aliveness attained through ph+sical pleasure, or a more secure and more complete sense of self attained through some form of ps+chological gratification. Aceasta este cutarea mEntuirii ce provine dintr.un sentiment de insatisfac@ie sau de lips. )nvariabil, orice satisfac@ie pe care o va ob@ine o astfel de persoan este de scurt durat, a"a c starea de satisfac@ie sau de 0mplinire este de obicei proiectat din nou 0ntr.un punct imaginar, departe de aici "i acum. S#End voi ob@ine b sau m voi elibera de D U atunci 0mi va fi bine". Acesta este cadrul mental incon"tient ce creeaz iluzia mEntuirii 0n viitor. This is the search for salvation from a state of unsatisfactoriness or insufficienc+. )nvariabl+, an+ satisfaction that the+ obtain is short.lived, so the condition of satisfaction or fulfillment is usuall+ pro3ected once again onto an imaginar+ point a9a+ from the here and no9. ":hen ) obtain this or am free of that . then ) 9ill be oka+." This is the unconscious mind.set that creates the illusion of salvation in the future. Adevrata mEntuire*salvare4eliberare, este 0mplinirea, pacea, via@a 0n toat plenitudinea ei. cnseamn s fii tu 0nsu@i, s sim@i 0n interior acea stare de bine pentru care s nu e iste o stare opus, bucuria de a tri care nu depinde de nimic altceva decEt de ea 0ns"i. Aceast stare este resim@it nu ca o e perien@ trectoare, ci ca o prezen@ constant. 0ntr.un limba3 teist, aceasta 0nseamn Ss.l cuno"ti pe 5umnezeu" U nu ca pe un lucru e terior, ci ca pe esen@a proprie cea mai profund. Adevrata mEntuire*salvare4eliberare, este s ne cunoa"tem pe noi 0n"ine ca pr@i

inseparabile ale $ie@ii 7nificate din afara timpului "i a formei, $ia@ din care vine tot ceea ce e ist. True salvation is fulfillment, peace, life in all its fullness. )t is to be 9ho +ou are, to feel 9ithin +ou the good that has no opposite, the 3o+ of !eing that depends on nothing outside itself. )t is felt not as a passing e perience but as an abiding presence. )n theistic language, it is to "kno9 ;od" . not as something outside +ou but as +our o9n innermost essence. True salvation is to kno9 +ourself as an inseparable part of the timeless and formless Cne <ife from 9hich all that e ists derives its being. Adevrata mEntuire este o stare de eliberare U eliberare de fric, de suferin@, de acea stare perceput ca o lips sau o insuficien@ "i, din acest motiv, de orice dorin@, nevoie, poft sau ata"ament. Este eliberarea de gEndirea incontrolabil, de negativism "i, mai presus de toate, de trecut "i de viitor ca nevoie psihologic. >intea dvs. v spune c nu pute@i a3unge acolo. # ar trebui s se 0ntEmple un anume lucru sau dvs. ar trebui s deveni@i a"a "i pe dincolo 0nainte de a fi liber "i 0mplinit. $ spune, de fapt, c ave@i nevoie de timp U c este nevoie s gsi@i, s rezolva@i, s face@i, s realiza@i, s dobEndi@i, s deveni@i sau s 0n@elege@i un anumit lucru 0nainte de a v putea elibera sau de a fi 0mplinit. True salvation is a state of freedom . from fear, from suffering, from a perceived state of lack and insufficienc+ and therefore from all 9anting, needing, grasping, and clinging. )t is freedom from compulsive thinking, from negativit+, and above all from past and future as a ps+chological need. Dour mind is telling +ou that +ou cannot get there from here. Gomething needs to happen, or +ou need to become this or that before +ou can be free and fulfilled. )t is sa+ing, in fact, that +ou need time . that +ou need to find, sort out, do, achieve, acFuire, become, or understand something before +ou can be free or complete. 5vs. privi@i timpul ca pe un mi3loc de a atinge mEntuirea, cEnd de fapt este cel mai mare obstacol 0n calea ei. #rede@i c nu pute@i a3unge acolo din pozi@ia 0n care v afla@i 0n acest moment pentru c 0nc nu sunte@i complet sau suficient de bun, dar adevrul este c aici "i acum este singurul punct din care pute@i a3unge acolo. SA3unge@i" acolo realizEnd c sunte@i de3a acolo. )) descoperi@i pe 5umnezeu 0n momentul 0n care realiza@i c nu ave@i nevoie s.l cuta@i. A"a c nu e ist o singur cale ctre mEntuire/ poate fi folosit orice stare, dar nu este nevoie de niciuna 0n mod special. Totu"i, e ist un singur punct de acces/ clipa de Acum. 2u poate e ista mEntuire 0n alt moment decEt acum. Gunte@i singur "i fr un partenerP Ptrunde@i 0n clipa de Acum. Ave@i o rela@ie cu cinevaP Ptrunde@i 0n clipa de Acum. Dou see time as the means to salvation, 9hereas in truth it is the greatest obstacle to salvation. Dou think that +ou canLt get there from 9here and 9ho +ou are at this moment because +ou are not +et complete or good enough, but the truth is that here and no9 is the onl+ point from 9here +ou can get there. Dou "getL there b+ realizing that +ou are there alread+. Dou find ;od the moment +ou realize that +ou donLt need to seek ;od. Go there is no onl+ 9a+ to salvation/ An+ condition can be used, but no particular condition is needed. 8o9ever, there is onl+ one point of access/ the 2o9. There can be no salvation a9a+ from this moment. Dou are lonel+ and 9ithout a partnerP Enter the 2o9 from there. Dou are in a relationshipP Enter the 2o9 from there. 2imic din ceea ce a@i putea face sau realiza vreodat nu v va apropia mai mult de mEntuire decEt ceea ce e ist 0n prezent. Acest lucru poate fi greu de 0n@eles pentru o minte obi"nuit s cread c toate lucrurile valoroase se afl 0n viitor. 2iciun lucru pe care l.a@i fcut vreodat sau care v.a fost fcut 0n trecut nu v poate 0mpiedica s spune@i Sda" 0n fa@a a ceea ce e ist "i s v concentra@i aten@ia mai profund asupra clipei de acum. 2u pute@i face acest lucru 0n viitor. Nie 0l face@i acum, fie nu.l mai face@i deloc. There is nothing +ou can ever do or attain that 9ill get +ou closerto salvation than it is at this moment. This ma+ be hard to grasp for a mind accustomed to thinking that ever+thing 9orth9hile is in the future. 2or can an+thing that +ou ever did or that 9as done to +ou in the past prevent +ou from sa+ing +es to 9hat is and taking +our atten. tion deepl+ into the 2o9. Dou cannot do this in the future. Dou do it no9 or not at all. G !elaEii de iubire%ur@% $o,e%Hate !elatio+&hi'&

PEn 0n momentul 0n care ave@i acces U "i numai dac reu"i@i aceasta U la frecven@a con"tientizat a prezen@ei, toate rela@iile, mai ales cele intime, sunt profund viciate "i, 0n ultim instan@, disfunc@ionale. 7nless and until +ou access the consciousness freFuenc+ of presence, all relationships, and particularl+ intimate relationships, are deepl+ fla9ed and ultimatel+ d+sfunctional. Ele pot prea perfecte pentru un timp, ca atunci cEnd sunte@i S0ndrgostit", dar invariabil aceast perfec@iune aparent este distrus prin apari@ia tot mai frecvent a certurilor, a conflictelor, a nemul@umirilor "i a violen@elor emo@ionale sau chiar fizice. Ge pare c ma3oritatea rela@iilor de iubire devin 0n scurt timp rela@ii de iubire1ur. )ubirea se poate transforma atunci 0n atacuri 0nver"unate, sentimente de ostilitate sau de retragere complet a afec@iunii pe nepus mas. Acest lucru este considerat normal. 0n aceste condi@ii, rela@ia va oscila un timp, cEteva luni sau cE@iva ani, 0ntre polaritatea Siubirii" "i cea a urii "i v va da 0n egal msur plcere "i suferin@. 5eseori, cuplurile devin dependente de aceste cicluri. The+ ma+ seem perfect for a 9hile, such as 9hen +ou are "in love," but invariabl+ that apparent perfection gets disrupted as arguments, conflicts, dissatisfaction, and emotional or even ph+sical violence occur 9ith increasing freFuenc+. )t seems that most "love relationships" become love1hate relationships before long. <ove can then turn into savage attack, feelings of hostilit+, or complete 9ithdra9al of affection at the flick of a s9itch. This is considered normal. The relationship then oscillates for a 9hile, a fe9 months or a fe9 +ears, bet9een the polarities of "love" and hate, and it gives +ou as much pleasure as it gives +ou pain. )t is not uncommon for couples to become addicted to those c+cles. 5rama lor 0i face s se simt vii. Atunci cEnd echilibrul dintre polaritatea pozitiv "i cea negativ este pierdut, iar ciclurile negative, distructive apar cu o frecven@ "i o intensitate din ce 0n ce mai mare U situa@ie la care se a3unge 0ntotdeauna mai devreme sau mai tErziu U nu mai dureaz mult "i rela@ia se destram complet. Their drama makes them feel alive. :hen a balance bet9een the positive1 negative polarities is lost and the negative, destructive c+cles occur 9ith increasing freFuenc+ and intensit+, 9hich tends to happen sooner or later, then it 9ill not be long before the relationship finall+ collapses. Pute@i avea impresia c eliminarea ciclurilor negative sau distructive ar face ca totul s fie bine "i rela@ia ar 0nflori minunat U dar, din nefericire, acest lucru nu este posibil. Polarit@ile sunt interdependente. 7na nu poate e ista fr cealalt. )t ma+ appear that if +ou could onl+ eliminate the negative or destructive c+cles, then all 9ould be 9ell and the relationship 9ould flo9er beautifull+ . but alas, this is not possible. The polarities are mutuall+ interdependent. Dou cannot have one 9ithout the other. <atura pozitiv con@ine de3a 0n ea latura negativ, care nu s.a manifestat 0nc. Ambele sunt, de fapt, aspecte diferite ale aceleia"i disfunc@ii. > refer la ceea ce se nume"te, 0n general, rela@ie romantic U nu la iubirea adevrat, care nu are opus, pentru c se na"te din afara min@ii. )ubirea ca stare continu este totu"i foarte rar U la fel de rar ca "i fiin@ele umane con"tiente. Gunt totu"i posibile momente scurte "i fugare de iubire ori de cEte ori apare o pauz 0n flu ul gEndirii. The positive alread+ contains 9ithin itself the as +et unmanifested negative. !oth are in fact different aspects of the same d+sfunction. ) am speaking here of 9hat is commonl+ called romantic relationships . not of true love, 9hich has no opposite because it arises from be+ond the mind. <ove as a continuous state is as +et ver+ rare . as rare as conscious human beings. !rief and elusive glimpses of love, ho9ever, are possible 9henever there is a gap in the stream of mind. 5esigur, partea negativ a unei rela@ii este mai u"or de recunoscut ca fiind disfunc@ional decEt cea pozitiv. A"a cum este mai u"or s recuno"ti sursa negativismului la partener decEt la tine 0nsu@i. Ea se poate manifesta sub multe forme/ po.sesivitate, gelozie, control, retragere "i resentimente nerostite, nevoia de a avea 0ntotdeauna dreptate, insensibilitate "i egocentrism, cereri emo@ionale "i manipulare, nevoia de a te certa, de a critica, a 3udeca, a 0nvinov@i sau a ataca, furie, rzbunare incon"tient pentru durerea produs 0n trecut de un printe, pierderea controlului "i violen@ fizic. The negative side of a relationship is, of course, more easil+ recognizable as d+sfunctional than the positive one. And it is also easier to recognize the source of negativit+ in +our partner than to see it in +ourself. )t can manifest in man+ forms/

possessiveness, 3ealous+, control, 9ithdra9al and unspoken resentment, the need to be right, insensitivit+ and self.absorption, emotional demands and manipulation, the urge to argue, criticize, 3udge, blame, or attack, anger, unconscious revenge for past pain inflicted b+ a parent, rage and ph+sical violence. <atura pozitiv const 0n aceea c sunte@i S0ndrgostit" de partenerul dvs. <a 0nceput aceast stare v va produce o profund satisfac@ie. $ sim@i@i e trem de viu. E isten@a proprie a cptat dintr.o dat sens, pentru c cineva are nevoie de dvs., v dore"te "i v face s v sim@i@i o persoan deosebit, iar dvs. face@i acela"i lucru pentru ea sau el. cmpreun, v sim@i@i comple@i. Gentimentul poate deveni atEt de intens, 0ncEt restul lumii s devin complet nesemnificativ. Cn the positive side, +ou are "in love" 9ith +our partner. This is at first a deepl+ satisf+ing state. Dou feel intensel+ alive. Dour e istence has suddenl+ become meaningful because someone needs +ou, 9ants +ou, and makes +ou feel special, and +ou do the same for him or her. :hen +ou are together, +ou feel 9hole. The feeling can become so intense that the rest of the 9orld fades into insignificance. Totu"i, poate a@i mai observat "i c aceast intensitate este 0nso@it de o senza@ie de nevoie "i de dependen@. Pute@i deveni dependent de cellalt. El sau ea are asupra dvs. efectul unui drog. $ sim@i@i foarte bine cEnd drogul este disponibil, dar simpla ipotez sau gEndul c el sau ea ar putea s nu mai fie acolo pentru dvs. poate provoca gelozie, posesivitate, 0ncercarea de a manipula prin "anta3 emo@ional, culpabilizare "i acuza@ii U teama de pierdere. 5ac cealalt persoan v prse"te, acest lucru poate da na"tere celei mai intense ostilit@i sau celei mai profunde dureri "i disperri. 0ntr.o secund, afec@iunea se poate transforma 0ntr.un atac crunt sau o suferin@ teribil. #e mai este iubirea acumP Poate iubirea s se transforme 0n opusul ei 0ntr.o secundP A fost oare iubire sau o poft "i un ata"ament prin dependen@P 8o9ever, +ou ma+ also have noticed that there is a neediness and a clinging Fualit+ to that intensit+. Dou become addicted to the other person. 8e or she acts on +ou like a drug. Dou are on a high 9hen the drug is available, but even the possibilit+ or the thought that he or she might no longer be there for +ou can lead to 3ealous+, possessiveness, attempts at manipulation through emotional blackmail, blaming and accusing . fear of loss. )f the other person does leave +ou, this can give rise to the most intense hostilit+ or the most profound grief and despair. )n an instant, loving tenderness can turn into a savage attack or dreadful grief. :here is the love no9P #an love change into its opposite in an instantP :as it love in the first place, or 3ust an addictive grasping and clingingP

e'e+de+Ea Bi c@utarea 'le+itudi+ii %Addictio+ A+d The #earch Cor Whole+e&& e ce a* de,e+i de'e+de+Ei de cel@lalt= 1:h+ should 9e become addicted to another personP >otivul pentru care rela@iile de iubire romantic reprezint o e perien@ atEt de intens "i universal cutat este acela c ele par s ofere eliberarea dintr.o stare de fric, nevoie, lips "i ne0mplinire, ce are rdcini profunde "i face parte din condi@ia uman 0n starea sa neeliberat "i neiluminat. Aceast stare are atEt o dimensiune fizic, cEt "i una psihologic. The reason 9h+ the romantic love relationship is such an intense and universall+ sought.after e perience is that it seems to offer liberation from a deep.seated state of fear, need, lack, and incompleteness that is part of the human condition in its unredeemed and unenlightened state. There is a ph+sical as 9ell as a ps+chological dimension to this state. <a nivel fizic, evident, nu sunte@i complet "i nici nu ve@i fi vreodat/ sunte@i fie brbat, fie femeie, adic o 3umtate din 0ntreg. <a acest nivel, nevoia de a fi complet U 0ntoarcerea la uniune U se manifestat prin atrac@ia dintre brba@i "i femei, prin nevoia brbatului de femeie "i nevoia femeii de brbat. Este aproape o nevoie irezistibil de uniune cu polaritatea energetic opus. Bdcina acestei nevoi fizice este de natur spiritual/ dorin@a de a pune capt dualit@ii, de a te 0ntoarce la starea de plenitudine. Cn the ph+sical level, +ou are obviousl+ not 9hole, nor 9ill +ou ever be/ Dou

are either a man or a 9oman, 9hich is to sa+, one.half of the 9hole. Cn this level, the longing for 9holeness . the return to oneness . manifests as male.female attraction, manLs need for a 9oman, 9omanLs need for a man. )t is an almost irresistible urge for union 9ith the opposite energ+ polarit+. The root of this ph+sical urge is a spiritual one/ the longing for an end to dualit+, a return to the state of 9holeness. 7niunea se ual d senza@ia cea mai apropiat de aceast stare la nivel fizic. 5in acest motiv, este considerat e perien@a care ofer cea mai mare satisfac@ie 0n lumea fizic. 5ar uniunea se ual nu este mai mult decEt o clip trectoare de plenitudine, o secund de beatitudine. AtEta timp cEt este cutat incon"tient ca mi3loc al mEntuirii, persoana caut s pun capt dualit@ii la nivelul formei, +i,el la care *A+tuirea +u e&te 'o&ibil@. $i se ofer o imagine fugar, foarte tentant a raiului, dar nu vi se permite s rmEne@i mai mult timp aici "i v trezi@i din nou 0ntr.un corp separat. Ge ual union is the closest +ou can get to this state on the ph+sical level. This is 9h+ it is the most deepl+ satisf+ing e perience the ph+sical realm can offer. !ut se ual union is no more than a fleeting glimpse of 9holeness, an instant of bliss. As long as it is unconsciousl+ sought as a means of salvation, +ou are seeking the end of dualit+ on the level of form, 9here it cannot be found. Dou are given a tantalizing glimpse of heaven, but +ou are not allo9ed to d9ell there, and find +ourself again in a separate bod+. <a nivel psihologic, sentimentul de lips sau de ne0mpli.nire este chiar mai mare decEt la nivel fizic. AtEta timp cEt v identifica@i cu mintea dvs., ave@i un sentiment al identit@ii derivat dintr.o surs e tern. Adic ob@ine@i o idee despre cine sunte@i din lucruri care, 0n ultim instan@, nu au nimic de.a face cu cine sunte@i 0n realitate/ rolul dvs. social, posesiunile, aspectul e terior, succesele "i e"ecurile, sistemul de credin@e ".a.m.d. Acest sine fals, construit de minte, se simte vulnerabil, nesigur "i caut mereu lucruri noi cu care s se identifice "i care s.i dea sentimentul c e ist. 5ar nimic nu este vreodat suficient pentru a.i produce o satisfac@ie de durat. Temerile sale rmEn4 ca "i sentimentul de lips "i de nevoie acut. Cn the ps+chological level, the sense of lack and incompleteness is, if an+thing, even greater than on the ph+sical level. As long as +ou are identified 9ith the mind, +ou have an e ternall+ derived sense of self. That is to sa+, +ou get +our sense of 9ho +ou are from things that ultimatel+ have nothing to do 9ith 9ho +ou are/ +our social role, possessions, e ternal appearance, successes and failures, belief s+stems, and so on. This false, mind.made self, the ego, feels vulnerable, insecure, and is al9a+s seeking ne9 things to identif+ 9ith to give it a feeling that it e ists. !ut nothing is ever enough to give it lasting fulfillment. )ts fear remains4 its sense of lack and neediness remains. 5ar atunci apare aceast rela@ie special. Ea pare s fie rspunsul la toate problemele sinelui fals "i pare s rspund tuturor nevoilor sale. #el pu@in la prima vedere. Toate celelalte lucruri pornind de la care 0n trecut v.a@i derivat sentimentul identit@ii par acum relativ nesemnificative. Acum ave@i un singur punct de interes care le 0nlocuie"te pe toate celelalte, d sens vie@ii dvs. "i prin el v defini@i identitatea/ persoana de care v.a@i S0ndrgostit". 2u mai sunte@i un fragment dislocat 0ntr.un univers nepstor U sau cel pu@in a"a vi se pare <umea dvs. are acum un centru/ persoana iubit. Naptul c centrul se afl 0n afara dvs. "i c din acest motiv ave@i 0n continuare un sentiment de identitate derivat dintr.un obiect e terior nu pare s conteze prea mult la 0nceput. #eea ce conteaz este c sentimentele subiacente, de ne0mplinire, fric, lips "i insatisfac@ie, atEt de caracteristice strii de identificare cu mintea, au disprut U sau nuP G.au dizolvat sau continu s e iste 0n spatele acestei realit@i superficiale numite fericireP !ut then that special relationship comes along. )t seems to he the ans9er to all the egoLs problems and to meet all its needs. At least this is ho9 it appears at first. All the other things that +ou derived +our sense of self from before, no9 become relativel+ insignificant. Dou no9 have a single focal point that replaces them all, gives meaning to +our life, and through 9hich +ou define +our identit+. the person +ou are "in love" 9ith. Dou are no longer a disconnected fragment in an uncaring universe, or so it seems. Dour 9orld no9 has a center/ the loved one. The fact that the center is outside +ou and that, therefore, +ou still have an e ternall+ derived sense of self does not seem to matter at first. :hat matters is that the underl+ing feelings of incompleteness, of fear, lack and unfulfillment so

characteristic of the egoic state are no longer there . or are the+P 8ave the+ dissolved, or do the+ continue to e ist underneath the happ+ surface realit+P 5ac 0n rela@ia dvs. a@i avut parte atEt de Siubire", cEt "i de opusul ei U atacul, violen@a emo@ional U atunci e foarte probabil s confunda@i ata"amentul sinelui fals "i dependen@a cu iubirea. 2u pute@i s v iubi@i partenerul la un moment dat, iar 0n urmtorul moment s 0l ataca@i. )ubirea nu are opus. 5ac Siubirea" dvs. are un opus, atunci nu este iubire, ci o puternic nevoie a sinelui fals de a avea un sentiment de identitate mai complet "i mai profund, o nevoie pe care cellalt o satisface temporar. Este 0nlocuitorul pe care 0l d sinele fals pentru mEntuire "i pentru scurt timp aproape c ne sim@im mEntui@i. )f in +our relationships +ou e perience both "love" and the opposite of love . attack, emotional violence, and so on . then it is likel+ that +ou are confusing ego attachment and addictive clinging 9ith love. Dou cannot love +our partner one moment and attack him or her the ne t. True love has no opposite. )f +our "love" has an opposite, then it is not love but a strong ego.need for a more complete and deeper sense of self, a need that the other person temporaril+ meets. )t is the egoLs substitute for salvation, and for a short time it almost does feel like salvation. 5ar vine un moment cEnd partenerul dvs. se comport astfel 0ncEt nu v mai satisface nevoile U sau mai curEnd nevoile sinelui fals. Gentimentele de durere, fric "i lips, care sunt o parte intrinsec a con"tiin@ei sinelui fals, dar au fost acoperite de Srela@ia de iubire", ies acum din nou la suprafa@. #a 0n cazul oricrei dependen@e, v sim@i@i minunat cEnd drogul este disponibil, dar invariabil vine un moment cEnd drogul nu mai func@ioneaz. #End acele sentimente dureroase reapar, le sim@i@i chiar mai intens "i mai acut decEt 0nainte. Pe deasupra, v percepe@i partenerul, ca fiind cauza acestor sentimente. Aceasta 0nseamn c le proiecta@i 0n afar "i 0l ataca@i pe cellalt cu toat violen@a slbatic a durerii dvs. Acest atac poate trezi durerea partenerului, "i el sau ea v poate rspunde la atac. 0n acest punct, sinele fals mai sper 0nc 0n mod incon"tient c atacul su sau 0ncercrile sale de manipulare vor reprezenta o pedeaps suficient pentru a.l convinge pe partener s."i schimbe comportamentul, ca s.l pute@i folosi din nou pentru a v acoperi durerea. the drug is available, but invariabl+ there comes a time 9hen the drug no longer 9orks for +ou. :hen those painful feelings reappear, +ou feel them even more strongl+ than before, and 9hat is more, +ou no9 perceive +our partner as the cause of those feelings. This means that +ou pro3ect them out9ard and attack the other 9ith all the savage violence that is part of +our pain. This attack ma+ a9aken the partnerLs o9n pain, and he or she ma+ counter +our attack. At this point, the ego is still uncon. sciousl+ hoping that its attack or its attempts at manipulation 9ill be sufficient punishment to induce +our partner to change their behavior, so that it can use them again as a cover.up for +our pain. Niecare dependen@ apare dintr.un refuz incon"tient de a accepta durerea "i de a o lsa 0n urm. Niecare dependent 0ncepe cu durerea "i se sfEr"e"te 0n durere. )ndiferent de substan@a de care sunte@i dependent U alcool, mEncare, droguri legale ori ilegale sau poate o persoan U, v folosi@i de un lucru sau de o persoan pentru a v ascunde durerea. Acesta este motivul pentru care 0n rela@iile intime, dup ce euforia ini@ial a trecut, apare atEt de mult nefericire, atEt de mult durere. 2u rela@iile provoac durerea "i nefericirea. Ele scot la lumin ceea ce se afl de3a 0n dvs. Cricare dependen@ a3unge 0ntr.un punct 0n care nu mai produce rezultatul dorit "i atunci sim@i@i durerea mai puternic ca oricEnd. the drug is available, but invariabl+ there comes a time 9hen the drug no longer 9orks for +ou. :hen those painful feelings reappear, +ou feel them even more strongl+ than before, and 9hat is more, +ou no9 perceive +our partner as the cause of those feelings. This means that +ou pro3ect them out9ard and attack the other 9ith all the savage violence that is part of +our pain. This attack ma+ a9aken the partnerLs o9n pain, and he or she ma+ counter +our attack. At this point, the ego is still uncon. sciousl+ hoping that its attack or its attempts at manipulation 9ill be sufficient punishment to induce +our partner to change their behavior, so that it can use them again as a cover.up for +our pain.

Acesta este unul dintre motivele pentru care oamenii 0ncearc mereu s scape de momentul prezent "i caut un fel de mEntuire 0n viitor. Primul lucru pe care l.ar putea 0ntElni dac s.ar concentra asupra clipei de Acum ar fi durerea proprie "i de acest lucru se tem ei. 5ac ar "ti mcar cEt de u"or este ca 0n clipa de Acum s ob@in puterea care dizolv trecutul "i durerea sa, realitatea care dizolv iluziaZ 5ac ar "ti cEt de aproape sunt de propria lor realitate, cEt de aproape se afl de 5umnezeuZ This is one reason 9h+ most people are al9a+s tr+ing to escape from the present moment and are seeking some kind of salvation in the future. The first thing that the+ might encounter if the+ focused their attention on the 2o9 is their o9n pain, and this is 9hat the+ fear. )f the+ onl+ kne9 ho9 eas+ it is to access in the 2o9 the po9er of presence that dissolves the past and its pain, the realit+ that dissolves the illusion. )f the+ onl+ kne9 ho9 close the+ are to their o9n realit+, ho9 close to ;od. 2ici evitarea rela@iilor cu scopul de a 0ncerca s se evite durerea nu este o solu@ie. 5urerea este oricum prezent. E ist o mai mare probabilitate ca trei rela@ii e"uate 0n tot atE@ia ani s v for@eze s v trezi@i decEt trei ani tri@i pe o insul pustie sau 0nchis 0n camer. 5ac a@i putea aduce o prezen@ intens 0n singurtatea dvs., acest lucru v.ar a3uta. Avoidance of relationships in an attempt to avoid pain is not the ans9er either. The pain is there an+9a+. Three failed relationships in as man+ +ears are more likel+ to force +ou into a9akening than three +ears on a desert island or shut a9a+ in +our room. !ut if +ou could bring intense presence into +our aloneness, that 9ould 9ork for +ou too. e la de'e+de+E@ la relaEii ilu*i+ate Cro* Addicti,e To E+li/hte+ed !elatio+&hi'& Pute* tra+&for*a o relaEie de de'e+de+E@ 1+tr-u+a aute+tic@=Ca+ we cha+/e a+ addicti,e relatio+&hi' i+to a true o+e=

5a. Niind prezent "i intensificEndu.v "i mai mult prezen@a prin concentrarea intens a aten@iei asupra clipei de Acum/ indiferent dac tri@i singur sau cu un partener, cheia este aceea"i. Pentru ca iubirea s 0nfloreasc, lumina prezen@ei dvs. trebuie s fie foarte puternic, astfel 0ncEt s nu mai pierde@i controlul 0n favoarea celui ce gEnde"te 0n sinea dvs. sau a corpului.durere "i s le confunda@i cu cel ce sunte@i cu adevrat. Des. !eing present and intensif+ing +our presence b+ taking +our attention ever more deepl+ into the 2o9/ :hether +ou are living alone or 9ith a partner, this remains the ke+. Nor love to flourish, the light of +our presence needs to be strong enough so that +ou no longer get taken over b+ the thinker or the pain.bod+ and mistake them for 9ho +ou are. #unoa"terea de sine, ca Niin@ aflat 0n spatele celui ce gEnde"te 0n sinele dvs., ca lini"te 0n spatele zgomotului mental, ca iubire "i bucurie 0n spatele durerii, 0nseamn eliberare, mEntuire "i iluminare. A renun@a la identificarea cu corpul.durere 0nseamn a aduce prezen@a 0n durere "i a o transforma astfel. A renun@a la identificarea cu cel ce gEnde"te 0n sinea dvs. 0nseamn a fi un observator tcut al gEndurilor "i comportamentului propriu, mai ales al tiparelor mentale repetitive "i al rolurilor 3ucate de sinele fals. To kno9 +ourself as the !eing underneath the thinker, the stillness underneath the mental noise, the love and 3o+ underneath the pain, is freedom, salvation, enlightenment. To disidentif+ from the pain.bod+ is to bring presence into the pain and thus transmute it. To disidentif+ from thinking is to be the silent 9atcher of +our thoughts and behavior, especiall+ the repetitive patterns of +our mind and the roles pla+ed b+ the ego. 5ac nu o mai investi@i cu Sidentitate", mintea 0"i pierde trstura incontrolabil , 0n principal obligarea de a 3udeca "i astfel de a se opune realit@ii e istente, fapt ce duce la conflict, dram "i dureri noi. 5e fapt, 0n momentul 0n care 3udecata 0nceteaz prin acceptarea realit@ii, v.a@i eliberat de minte. A@i fcut loc iubirii, bucuriei, pcii. 0n primul rEnd, trebuie s nu v mai 3udeca@i pe dvs. 0n"iv4 apoi s nu v mai 3udeca@i semenul. #el mai important catalizator al schimbrii 0ntr.o rela@ie este acceptarea complet a partenerului a"a cum este el, fr a sim@i nevoia de a.l 3udeca sau de

a.l schimba 0n vreun fel. Acest lucru v duce imediat dincolo de sinele fals. cn acest moment, toate 3ocurile mentale "i ata"amentele prin dependen@ iau sfEr"it. 2u mai e ist victime "i fpta"i, acuzatori "i acuza@i. Acesta este "i sfEr"itul oricrei codependen@e, al atrac@iei 0n tiparele incon"tiente ale celuilalt care le permitea s e iste mai departe. Atunci fie v ve@i despr@i U 0n iubire U fie ve@i ptrunde mai profund 0n clipa de Acum 0mpreun U 0n Niin@. G fie chiar atEt de u"orP 5a, este chiar atEt de u"or. )f +ou stop investing it 9ith "selfness," the mind loses its compulsive Fualit+, 9hich basicall+ is the compulsion to 3udge, and so to resist 9hat is, 9hich creates conflict, drama, and ne9 pain. )n fact, the moment that 3udgment stops through acceptance of 9hat is, +ou are free of the mind. Dou have made room for love, for 3o+, for peace. Nirst +ou stop 3udging +ourself4 then +ou stop 3udging +our partner. The greatest catal+st for change in a relationship is complete acceptance of +our partner as he or she is, 9ithout needing to 3udge or change them in an+ 9a+. That immediatel+ takes +ou be+ond ego. All mind games and all addictive clinging are then over. There are no victims and no perpetrators an+more, no accuser and accused. This is also the end of all codependenc+, of being dra9n into somebod+ elseLs unconscious pattern and thereb+ enabling it to continue. Dou 9ill then either separate . in love . or move ever more deepl+ into the 2o9 together . into !eing. #an it be that simpleP Des, it is that simple. )ubirea este o stare a Niin@ei. )ubirea dvs. nu se afl 0n e terior, ci adEnc 0n dvs. 2u o pute@i pierde niciodat "i nici ea nu v poate prsi. 2u este dependent de un alt corp, de o form e terioar. Este lini"tea prezen@ei dvs., v pute@i sim@i realitatea atemporal "i lipsit de form sub forma vie@ii nemanifestate care v anim forma fizic. Atunci pute@i sim@i aceea"i via@ 0n profunzimea fiecrui om "i a fiecrei fiin@e. Privi@i dincolo de vlul formei "i al separrii. Aceasta este realizarea unit@ii. Aceasta este iubirea. <ove is a state of !eing. Dour love is not outside4 it is deep 9ithin +ou. Dou can never lose it, and it cannot leave +ou. )t is not dependent on some other bod+, some e ternal form. )n the stillness of +our presence, +ou can feel +our o9n formless and timeless realit+ as the unmanifested life that animates +our ph+sical form. Dou can then feel the same life deep 9ithin ever+ other human and ever+ other creature. Dou look be+ond the veil of form and separation. This is the realization of oneness. This is love. #e este 5umnezeuP $ia@a etern din spatele tuturor formelor de via@. #e este iubireaP Gim@irea prezen@ei acestei $ie@i adEnc 0n strfundurile dvs. "i ale tuturor fiin@elor. )dentificarea cu ea. 5e aceea, orice iubire este iubirea lui 5umnezeu. :hat is ;odP The eternal Cne <ife underneath all the forms of life. :hat is loveP To feel the presence of that Cne <ife deep 9ithin +ourself and 9ithin all creatures. To be it. Therefore, all love is the love of ;od. G )ubirea nu este selectiv, a"a cum nici lumina soarelui nu este selectiv. Ea nu face o persoan s fie special. 2u este e clusivist. E clusivismul nu este iubirea lui 5umnezeu, ci Siubirea" sinelui fals. Totu"i, intensitatea cu care este sim@it iubirea adevrat poate varia. Pute@i 0ntElni o persoan care s v 0napoieze dragostea cu mai mult claritate "i intensitate decEt altele, iar, dac aceast persoan are acelea"i sentimente fa@ de dvs., se poate spune c sunte@i amEndoi 0ntr.o rela@ie de iubire. <egtura care v une"te cu aceast persoan este aceea"i legtur care v une"te cu persoana care st lEng dvs. 0n autobuz, cu o pasre, cu un copac, cu o floare. 2umai gradul de intensitate este diferit. <ove is not selective, 3ust as the light of the sun is not selective. )t does not make one person special. )t is not e clusive. E clusivit+ is not the love of ;od but the "love" of ego. 8o9ever, the intensit+ 9ith 9hich true love is felt can var+. There ma+ be one person 9ho reflects +our love back to +ou more clearl+ and more intensel+ than others, and if that person feels the same to9ard +ou, it can be said that +ou are in a love relationship 9ith him or her. The bond that connects +ou 9ith that person is the same bond that connects +ou 9ith the person sitting ne t to +ou on a bus, or 9ith a bird, a tree, a flo9er. Cnl+ the degree of intensit+ 9ith 9hich it is felt differs.

#hiar "i 0ntr.o rela@ie de dependen@ pot aprea momente 0n care rzbate ceva mai real, ceva care dep"e"te nevoile dvs. mutuale legate de dependen@. Acestea sunt momentele 0n care intensitatea atEt a min@ii dvs., cEt "i a aceleia a partenerului scade brusc, iar corpul.durere este temporar adormit. Even in an other9ise addictive relationship, there ma+ be moments 9hen something more real shines through, something be+ond +our mutual addictive needs. These are moments 9hen both +our and +our partnerLs mind briefl+ subside and the pain.bod+ is temporaril+ in a dormant state. Aceasta se 0ntEmpl uneori 0n timpul momentelor de intimitate fizic sau atunci cEnd amEndoi sunte@i martorii miracolului na"terii unui copil, 0n prezen@a mor@ii sau atunci cEnd unul dintre dvs. este grav bolnav U 0n orice situa@ie care face mintea s devin neputincioas. 0n asemenea momente, Niin@a dvs., care se afl de obicei 0ngropat sub minte, se dezvluie "i acest lucru face posibil comunicarea autentic. This ma+ sometimes happen during ph+sical intimac+, or 9hen +ou are both 9itnessing the miracle of childbirth, or in the presence of death, or 9hen one of +ou is seriousl+ ill . an+thing that renders the mind po9erless. :hen this happens, +our !eing, 9hich is usuall+ buried underneath the mind, becomes revealed, and it is this that makes true communication possible. #omunicarea autentic este comuniune U realizarea unit@ii, care este iubirea. 5e obicei, aceasta se pierde din nou foarte repede, cu e cep@ia cazului 0n care pute@i rmEne prezent suficient timp pentru a 0mpiedica mintea s revin la vechile ei obiceiuri. 5e 0ndat ce mintea "i identificarea cu mintea reapar, nu mai sunte@i dvs. 0n"iv, ci v identifica@i cu imaginea dvs. mental "i 0ncepe@i s 3uca@i din nou 3ocuri "i roluri cu scopul de a satisface nevoile sinelui fals. Gunte@i din nou o minte uman, care pretinde c este o fiin@ uman, in.terac@ionEnd cu o alt minte, 3ucEnd drama numit Siubire". True communication is communion . the realization of oneness, 9hich is love. 7suall+, this is Fuickl+ lost again, unless +ou are able to sta+ present enough to keep out the mind and its old patterns. As soon as the mind and mind identification return, +ou are no longer +ourself but a mental image of +ourself, and +ou start pla+ing games and roles again to get +our ego needs met. Dou are a human mind again, pretending to be a human being, interacting 9ith another mind, pla+ing a drama called "love." 5e"i sunt posibile scurte momente de iubire autentic, iubirea nu poate 0nflori dac nu v.a@i eliberat pentru totdeauna de identificarea cu mintea "i prezen@a dvs. nu este suficient de intens pentru a dizolva corpul.durere U sau dac nu pute@i mcar rmEne prezent ca observator. #orpul. durere nu mai poate atunci s pun stpEnire pe dvs. "i s distrug iubirea. Although brief glimpses are possible, love cannot flourish unless +ou are permanentl+ free of mind identification and +our presence is intense enough to have dissolved the pain.bod+ . or +ou can at least remain present as the 9atcher. The pain. bod+ cannot then take +ou over and so become destructive of love. !elaEiile ca for*@ de 'ractic@ &'iritual@%!elatio+&hi'& A& #'iritual Practice Pe msur ce identificarea cu sinele fals ca mod al con"tiin@ei "i toate structurile sociale, politice "i economice se apropie din ce 0n ce mai mult de faza final a colapsului, rela@iile dintre brba@i "i femei reflect din ce 0n ce mai mult starea profund de criz 0n care se afl acum umanitatea. Pe msur ce oamenii se identific din ce 0n ce mai profund cu mintea lor, ma3oritatea rela@iilor nu 0"i mai au rdcinile 0n Niin@ "i astfel se transform 0n surse de durere, fiind dominate de probleme "i conflicte. As the egoic mode of consciousness and all the social, political, and economic structures that it created enter the final stage of collapse, the relationships bet9een men and 9omen reflect the deep state of crisis in 9hich humanit+ no9 finds itself. As humans have become increasingl+ identified 9ith their mind, most relationships are not rooted in !eing and so turn into a source of pain and become dominated b+ problems and conflict.

>ilioane de oameni triesc singuri sau 0"i cresc singuri copiii, incapabili s stabileasc o rela@ie intim sau nedorind s repete drama nebuneasc din rela@iile trecute. Al@ii trec de la o rela@ie la alta, de la un ciclu de plcere.durere la altul, 0n cutarea zadarnic a satisfac@iei prin uniunea cu polaritatea energetic opus. )ar al@ii prefer compromisul "i continu s rmEn 0mpreun, perpetuEnd o rela@ie 0n care domin negativismul, de dragul copiilor, al siguran@ei, al obi"nuin@ei, de team s nu rmEn singuri sau 0n virtutea unui alt gen de aran3ament de pe urma cruia Sbeneficiaz" "i unul "i cellalt sau chiar 0n virtutea dependen@ei incon"tiente de descrcarea energetic a dramelor emo@ionale "i a suferin@ei. >illions are no9 living alone or as single parents, unable to establish an intimate relationship or un9illing to repeat the insane drama of past relationships. Cthers go from one relationship to another, from one pleasure.and.pain c+cle to another, in search of the elusive goal of fulfillment through union 9ith the opposite energ+ polarit+. Gtill others compromise and continue to be together in a d+sfunctional relationship in 9hich negativit+ prevails, for the sake of the children or securit+, through force of habit, fear of being alone, or some other mutuall+ "beneficial" arrangement, or even through the unconscious addiction to the e citement of emotional drama and pain. Totu"i, fiecare criz reprezint nu numai un pericol, ci "i o oportunitate. 5ac rela@iile energizeaz "i amplific tiparele mentale ale sinelui fals "i activeaz corpul.durere, de ce s nu acceptm acest fapt, 0n loc s 0ncercm s scpm de elP 5e ce s nu cooperm cu el, 0n loc s evitm rela@iile sau s continum s urmrim fantoma partenerului ideal ca rspuns la problemele noastre sau ca un mod de a ne sim@i 0mplini@iP Ccazia ascuns 0n fiecare criz nu se manifest pEn cEnd nu sunt recunoscute "i acceptate complet toate datele unei situa@ii. AtEta timp cEt continua@i s le nega@i, atEta timp cEt 0ncerca@i s scpa@i de ele sau v dori@i ca lucrurile s fi fost altfel, fereastra oportunit@ii nu se deschide "i rmEne@i prins 0n capcana situa@iei respective, care va rmEne neschimbat sau va continua s se 0nrut@easc "i mai mult. 8o9ever, ever+ crisis represents not onl+ danger but also opportunit+. )f relationships energize and magnif+ egoic mind patterns and activate the pain.bod+, as the+ do at this time, 9h+ not accept this fact rather than tr+ to escape from itP :h+ not cooperate 9ith it instead of avoiding relationships or continuing to pursue the phantom of an ideal partner as an ans9er to +our problems or a means of feeling ful. filledP The opportunit+ that is concealed 9ithin ever+ crisis does not manifest until all the facts of an+ given situation are ackno9ledged and full+ accepted. As long as +ou den+ them, as long as +ou tr+ to escape from them or 9ish that things 9ere different, the 9indo9 of opportunit+ does not open up, and +ou remain trapped inside that situation, 9hich 9ill remain the same or deteriorate further. BecunoscEnd "i acceptEnd faptele, dobEndim "i un anumit grad de eliberare 0n raport cu ele. 5e e emplu, cEnd "ti@i c e ist o lips de armonie "i conserva@i aceast observa@ie, prin faptul c acum "ti@i acest lucru a aprut un nou factor, iar starea lipsei de armonie nu poate rmEne neschimbat. #End "ti@i c nu e ist pace 0ntr.o rela@ie, con"tiin@a acestui lucru creeaz un spa@iu de lini"te, ce 0ncon3oar lipsa de pace 0ntr.o 0mbr@i"are afectuoas "i iubitoare "i astfel transform lipsa de pace 0n pace. #Et despre transformarea interioar, nu puteti face nimic 0n privin@a ei. 2u v pute@i transforma "i nu.l pute@i transforma nici pe partener 0ntr.o persoan diferit. Tot ce pute@i face este s crea@i un spa@iu 0n care s se produc transformarea, 0n care s ptrund iubirea "i gra@ia divin. :ith the ackno9ledgment and acceptance of the facts also comes a degree of freedom from them. Nor e ample, 9hen +ou kno9 there is disharmon+ and +ou hold that "kno9ing," through +our kno9ing a ne9 factor has come in, and the disharmon+ cannot remain unchanged. :hen +ou kno9 +ou are not at peace, +our kno9ing cre. ates a still space that surrounds +our nonpeace in a loving and tender embrace and then transmutes +our nonpeace into peace. As far as inner transformation is concerned, there is nothing +ou can do about it. Dou cannot transform +ourself, and +ou certainl+ cannot transform +our partner or an+bod+ else. All +ou can do is create a space for transformation to happen, for grace and love to enter.

G A"a c, de cEte ori o rela@ie nu func@ioneaz, ori de cEte ori o rela@ie scoate la iveal Snebunia" dvs. "i a partenerului dvs., bucura@i.v. #eea ce era incon"tient este adus la lumin. Este o ocazie de a v mEntui. )n fiecare moment, pstra@i observa@iile pe care le.a@i fcut, mai ales pe acelea care se refer la starea dvs. interioar. )ndiferent dac este vorba despre gelozie, aprare, nevoia de a te certa, de a avea dreptate, un copil interior care cere iubire "i aten@ie sau o durere emo@ional de orice fel U indiferent despre ce este vorba, recunoa"te@i realitatea momentului "i pstra@i ceea ce a@i con"tientizat. Atunci rela@ia va deveni pentru dvs. sadhana, o practic spiritual. 5ac observa@i la partenerul dvs. un comportament incon"tient, pstra@i ceea ce a@i con"tientizat 0n 0mbr@i"area iubitoare a cunoa"terii "i nu reac@iona@i. in +ou and in +our partner, be glad. :hat 9as unconscious is being brought up to the light. )t is an opportunit+ for salvation. Ever+ moment, hold the kno9ing of that moment, particularl+ of +our inner state. )f there is anger, kno9 that there is anger. )f there is 3ealous+, defensiveness, the urge to argue, the need to be right, an inner child demanding love and attention, or emotional pain of an+ kind . 9hatever it is, kno9 the realit+ of that moment and hold the kno9ing. The relationship then becomes +our sadhana, +our spiritual practice. )f +ou observe unconscious behavior in +our partner, hold it in the loving embrace of +our kno9ing so that +ou 9onLt react. )ncon"tien@a "i cunoa"terea nu pot coe ista mult timp U chiar dac aceast cunoa"tere se refer numai la cellalt "i nu la persoana care ac@ioneaz incon"tient. Norma de energie care se afl 0n spatele ostilit@ii "i atacului gse"te prezen@a iubirii absolut intolerabil. 5ac reac@iona@i 0n vreun fel la incon"tien@a partenerului, deveni@i incon"tient. 5ar, dac v aminti@i s v cunoa"te@i reac@ia, nimic nu este pierdut. 7nconsciousness and kno9ing cannot coe ist for long . even if the kno9ing is onl+ in the other person and not in the one 9ho is acting out the unconsciousness. The energ+ form that lies behind hostilit+ and attack finds the presence of love absolutel+ intolerable. )f +ou react at all to +our partnerLs unconsciousness, +ou become uncon. scious +ourself. !ut if +ou then remember to kno9 +our reaction, nothing is lost. 7manitatea este supus unei presiuni teribile de a evolua, pentru c aceasta este singura ei "ans de supravie@uire ca ras. Acest lucru va afecta fiecare aspect al vie@ii dvs. "i mai ales rela@iile intime. 2iciodat pEn acum rela@iile umane nu au fost atEt de problematice "i de pline de conflicte ca 0n prezent. 8umanit+ is under great pressure to evolve because it is our onl+ chance of survival as a race. This 9ill affect ever+ aspect of +our life and close relationships in particular. 2ever before have relationships been as problematic and conflict ridden as the+ are no9.

A"a cum a@i observat, poate, ele nu e ist pentru a v face s v sim@i@i fericit sau 0mplinit. cn cazul 0n care continua@i s urmri@i scopul mEntuirii prin intermediul unei rela@ii, ve@i suferi nenumrate deziluzii. 5ar dac accepta@i faptul c rela@ia e ist pentru a v face con"tient, "i nu fericit, atunci tocmai acest lucru v va oferi mEntuirea "i v ve@i alinia con"tiin@ei superioare care dore"te s ia na"tere 0n aceast lume. #ei care continu s se agate de vechile lor tipare vor avea parte de o durere, violen@, confuzie "i nebunie din ce 0n ce mai mari. As +ou ma+ have noticed, the+ are not here to make +ou happ+ or fulfilled. )f +ou continue to pursue the goal of salvation through a relationship, +ou 9ill be disillusioned again and again. !ut if +ou accept that the relationship is here to make +ou conscious instead of happ+, then the relationship 9ill offer +ou salvation, and +ou 9ill be aligning +ourself 9ith the higher consciousness that 9ants to be born into this 9orld. Nor those 9ho hold on to the old patterns, there 9ill be increasing pain, violence, confusion, and madness.

Presupun c este nevoie de dou persoane pentru ca o rela@ie s devin un e erci@iu spiritual, a"a cum a@i sugerat. 5e e emplu, partenerul meu 0nc 0"i mai pune 0n aplicare vechile tipare de gelozie "i control. ).am atras aten@ia de multe ori, dar el este incapabil s realizeze acest lucru. ) suppose that it takes t9o to make a relationship into a spiritual practice, as +ou suggest. Nor e ample, m+ partner is still acting out his old patterns of 3ealous+ and control. ) have pointed this out man+ times, but he is unable to see it. 5e cEte persoane este nevoie pentru a v transforma via@a 0ntr.un e erci@iu spiritualP 2u conteaz dac partenerul nu vrea s coopereze. Gntatea mental U con"tiin@a U poate s apar 0n aceast lume prin dvs. 2u este nevoie s a"tepta@i ca lumea s devin mai pu@in nebun sau ca o persoan s devin con"tient pentru a v dezvolta spiritual. G.ar putea s dureze o ve"nicie. 2u v acuza@i unul pe altul de incon"tien@, 0n momentul 0n care 0ncepe@i s v certa@i, v.a@i identificat cu o pozi@ie mental "i apra@i nu numai aceast pozi@ie, dar "i sentimentul dvs. de sine. Ginele fals a preluat comanda. A@i devenit incon"tient. 7neori, poate fi bine s subliniem anumite aspecte ale comportamentului partenerului. 5ac sunte@i foarte vigilent, foarte prezent, pute@i face acest lucru fr implicarea sinelui fals U fr s 0nvinov@i@i, s acuza@i sau s 0ncerca@i s.i dovedi@i celuilalt c gre"e"te. 8o9 man+ people does it take to make +our life into a spiritual practiceP 2ever mind if +our partner 9ill not cooperate. Ganit+ . consciousness . can onl+ come into this 9orld through +ou. Dou do not need to 9ait for the 9orld to become sane, or for somebod+ else to become conscious, before +ou can be enlightened. Dou ma+ 9ait forever. 5o not accuse each other of being unconscious. The moment +ou start to argue, +ou have identified 9ith a mental position and are no9 defending not onl+ that position but also +our sense of self. The ego is in charge. Dou have become unconscious. At times, it ma+ be appropriate to point out certain aspects of +our partnerLs behavior. )f +ou are ver+ alert, ver+ present, +ou can do so 9ithout ego involvement . 9ithout blaming, accusing, or making the other 9rong. #End partenerul are un comportament incon"tient, abandona@i orice critic. #ritica 0nseamn fie confundarea comportamentului incon"tient al unei persoane cu persoana respectiv, fie proiectarea propriei incon"tiente asupra altuia "i confundarea ei cu acea persoan. Abandonarea criticilor nu 0nseamn c nu recunoa"te@i disfunc@ia "i incon"tien@a atunci cEnd o vede@i. 0nseamn s Sfi@i cel care "tie" 0n loc s Sfi@i reac@ia" "i 3udectorul. Atunci fie ve@i fi complet liber de orice reac@ie, fie ve@i reac@iona rmEnEnd con"tient, pstrEndu.v spa@iul interior 0n care reac@ia este observat "i 0n care i se permite s e iste. 0n loc s v lupta@i cu 0ntunericul, aduce@i lumina. 0n loc s reac@iona@i la o iluzie, privi@i iluzia "i 0n acela"i timp vede@i dincolo de ea. #End sunte@i con"tient crea@i un spa@iu de prezen@ iubitoare, care le permite lucrurilor "i oamenilor s e iste a"a cum sunt. 2u e ist catalizator mai mare pentru transformare. 5ac e ersa@i aceast atitudine, partenerul nu va putea rmEne alturi de dvs. continuEnd s fie incon"tient. :hen +our partner behaves unconsciousl+, relinFuish all 3udgment. Audgment is either to confuse someoneLs unconscious behavior 9ith 9ho the+ are or to pro3ect +our o9n unconsciousness onto another person and mistake that for 9ho the+ are. To relinFuish 3udgment does not mean that +ou do not recognize d+sfunction and unconsciousness 9hen +ou see it. )t means "being the kno9ing" rather than "being the reactionLL and the 3udge. Dou 9ill then either be totall+ free of reaction or +ou ma+ react and still be the kno9ing, the space in 9hich the reaction is 9atched and allo9ed to be. )nstead of fighting the darkness, +ou bring in the light. )nstead of reacting to delusion, +ou see the delusion +et at the same time look through it. !eing the kno9ing creates a clear space of loving presence that allo9s all things and all people to be as the+ are. 2o greater catal+st for transformation e ists. )f +ou practice this, +our partner cannot sta+ 9ith +ou and remain unconscious. 5ac amEndoi sunte@i de acord ca rela@ia s devin un ierci@iu spiritual, atunci cu atEt mai bine. $ pute@i e prima )ntimentele, gEndurile "i reac@iile unul fa@ de altul chiar 0n momentul 0n care apar, pentru a nu crea un gol temporal, 0n care o emo@ie sau o durere nee primat sau nerecunoscut s se poat deteriora "i amplifica. cnv@a@i s e prima@i ceea ce sim@i@i fr s 0nvinov@i@i. cnv@a@i s v asculta@i partenerul 0n mod deschis, nedefensiv. Acorda@i.i spa@iu pentru a se putea e prima. Ni@i prezent. Acuzarea, aprarea, atacul U toate aceste tipare care sunt fcute s 0ntreasc sau

s prote3eze sinele fals ori s satisfac nevoile acestuia vor deveni inutile. G acorzi spa@iu altora U "i @ie 0nsu@i U este un lucru vital. )ubirea nu poate 0nflori fr el. #End a@i eliminat cei doi factori care distrug rela@iile/ adic atunci cEnd corpul.durere s.a transformat, iar dvs. nu v mai identifica@i cu mintea "i cu pozi@iile mentale "i partenerul dvs. a fcut la fel, ve@i tri fericirea unei rela@ii care 0nflore"te. 0n loc s v reflecta@i unul altuia durerea "i incon"tien@a, 0n loc s v satisface@i nevoile mutuale "i dependente ale sinelui fals, v ve@i reflecta unul altuia iubirea pe care o sim@i@i adEnc 0n interior, iubirea care vine odat cu con"tientizarea faptului c sunte@i una cu tot ceea ce e ist. Aceasta este iubirea care nu are opus. )f +ou both agree that the relationship 9ill be +our spiritual practice, so much the better. Dou can then e press +our thoughts and feelings to each other as soon as the+ occur, or as soon as a reaction comes up, so that +ou do not create a time gap in 9hich an une pressed or unackno9ledged emotion or grievance can fester and gro9. <earn to give e pression to 9hat +ou feel 9ithout blaming. <earn to listen to +our partner in an open, nondefensive 9a+. ;ive +our partner space for e pressing himself or herself. !e present. Accusing, defending, attacking . all those patterns that are designed to strengthen or protect the ego or to get its needs met 9ill then become redundant. ;iving space to others . and to +ourself . is vital. <ove cannot flourish 9ithout it. :hen +ou have removed the t9o factors that are destructive of relationships/ :hen the pain.bod+ has been transmuted and +ou are no longer identified 9ith mind and mental positions, and if +our partner has done the same, +ou 9ill e perience the bliss of the flo9ering of relationship. )nstead of mirroring to each other +our pain and +our unconsciousness, instead of satisf+ing +our mutual addictive ego needs, +ou 9ill reflect back to each other the love that +ou feel deep 9ithin, the love that comes 9ith the realization of +our oneness 9ith all that is. This is the love that has no opposite. 5ac partenerul este 0nc identificat cu mintea "i cor.pul.durere, 0n vreme ce dvs. v.a@i eliberat de3a, aceasta va ii o dificultate ma3or U nu pentru dvs., ci pentru partener. 2u este u"or s trie"ti cu o persoan iluminat sau, mai curEnd, este atEt de u"or, 0ncEt sinele fals gse"te acest lucru e trem de amenin@tor. 2u uita@i c sinele fals are nevoie de probleme, conflicte "i Sdu"mani" pentru a."i 0ntri sentimentul de separare de care depinde identitatea sa. >intea partenerului care nu s.a dezvoltat spiritual va fi profund frustrat, pentru c pozi@iile sale fi e nu opun nici o rezisten@, ceea ce 0nseamn c vor deveni nesigure "i slabe, e istEnd "i Spericolul" de a se prbu"i cu totul "i de a duce la pierderea sinelui. #orpul.durere cere un feedback pe care nu 0l prime"te. 2evoia de ceart, de momente dramatice "i de conflict nu este satisfcut. 5ar aten@ie/ unele persoane care sunt retrase, insensibile, cu care nu po@i comunica sau care sunt rupte de sentimentele lor pot fi convinse "i pot 0ncerca s 0i conving "i pe al@ii c sunt dezvoltate spiritual sau cel pu@in c Snu este nimic 0n neregul" cu ele "i c tot rul vine de la partener. !rba@ii tind s fac acest lucru mai des decEt femeile. )f +our partner is still identified 9ith the mind and the pain. bod+ 9hile +ou are alread+ free, this 9ill represent a ma3or challenge . not to +ou but to +our partner. )t is not eas+ to live 9ith an enlightened person, or rather it is so eas+ that the ego finds it e tremel+ threatening. Bemember that the ego needs problems, conflict, and "enemies" to strengthen the sense of separateness on 9hich its identit+ depends. The unenlightened partnerLs mind 9ill be deepl+ frustrated because its fi ed positions are not resisted, 9hich means the+ 9ill become shak+ and 9eak, and there is even the "danger" that the+ ma+ collapse altogether, resulting in loss of self. The pain.bod+ is demanding feedback and not getting it. The need for argument, drama, and conflict is not being met. !ut be9are/ Gome people 9ho are unresponsive, 9ithdra9n, insensitive, or cut off from their feelings ma+ think and tr+ to convince others that the+ are enlightened, or at least that there is "nothing 9rong" 9ith them and ever+thing 9rong 9ith their partner. >en tend to do that more than 9omen. )"i pot privi perechea ca fiind ira@ional sau emotiv. 5ar, dac v pute@i sim@i emo@iile, nu sunte@i departe de corpul interior radiant, aflat chiar 0n spatele lor. 5ac tri@i preponderent la nivel mental, distan@a este mult mai mare "i trebuie s aduce@i con"tiin@a 0n corpul emo@ional 0nainte de a putea a3unge la corpul interior. The+ ma+ see their female partners as irrational or emotional. !ut if +ou can feel +our emotions, +ou are not far from the radiant inner bod+ 3ust underneath. )f +ou are

mainl+ in +our head, the distance is much greater, and +ou need to bring consciousness into the emotional bod+ before +ou can reach the inner bod+. 5ac nu e ist o emana@ie de iubire "i bucurie, prezen@ complet "i deschidere ctre toate fiin@ele, atunci nu v.a@i dezvoltat spiritual suficient de mult. 7n alt indicator este felul 0n care o persoan se comport 0n situa@ii dificile, complicate sau atunci cEnd lucrurile Smerg prost". 5ac Sdezvoltarea dvs. spiritual" este o autoamgire mental, atunci via@a v va pune curEnd 0n fa@ un obstacol care va scoate la iveal incon"tien@a dvs. sub o form oarecare U a fricii, furiei, a unei pozi@ii de aprare, a criticrii, deprimrii ".a.m.d. 5ac ave@i o rela@ie, multe probleme vor veni de la partener. 5e e emplu, o femeie poate fi pus 0n dificultate de un partener indiferent sau apatic, cu care nu poate comunica "i care trie"te aproape 0n 0ntregime la nivel mental. )f there isnLt an emanation of love and 3o+, complete presence and openness to9ard all beings, then it is not enlightenment. Another indicator is ho9 a person behaves in difficult or challenging situations or 9hen things "go 9rong." )f +our "enlightenment" is egoic self.delusion, then life 9ill soon give +ou a challenge that 9ill bring out +our unconsciousness in 9hatever form . as fear, anger, defensiveness, 3udgment, depression, and so on. )f +ou are in a relationship, man+ of +our challenges 9ill come through +our partner. Nor e ample, a 9oman ma+ be challenged b+ an unresponsive male partner 9ho lives almost entirel+ in his head. Ea va fi afectat de incapacitatea lui de a o auzi, de a.i acorda aten@ie "i spa@iu *libertatea de a fi ea 0ns"i,, care se datoreaz lipsei lui de prezen@. Absen@a iubirii 0n rela@ie, care de obicei este sim@it mai acut de femeie decEt de brbat, va declan"a trezirea corpului.durere al femeii "i, prin intermediul lui, ea 0"i va ataca partenerul U 0l va 0nvinov@i, critica, 0i va arta c gre"e"te ".a.m.d. <ucru care, la rEndul su, devine o dificultate pentru el. Pentru a se apra de atacul corpului. durere al femeii, pe care 0l consider total ne3ustificat, el va deveni "i mai profund 0nrdcinat 0n pozi@iile sale mentale, pe msur ce se 3ustific, se apr sau contraatac "i mai mult. 0n final, acest lucru poate activa propriul su corp.durere. #End ambii parteneri au a3uns s fie astfel controla@i, este atins un nivel de incon"tien@ profund, de violen@ emo@ional, de atac "i contraatac slbatic, care nu se va reduce pEn cEnd ambele corpuri.durere nu "i.au fcut plinul cu energie, putEnd intra astfel 0n faza de somnolen@. PEn data viitoare. Ghe 9ill be challenged b+ his inabilit+ to hear her, to give her attention and space to be, 9hich is due to his lack of presence. The absence of love in the relationship, 9hich is usuall+ more keenl+ felt b+ a 9oman than a man, 9ill trigger the 9omanLs pain.bod+, and through it she 9ill attack her partner . blame, criticize, make 9rong, and so on. This in turn no9 becomes his challenge. To defend himself against her pain.bod+Ls attack, 9hich he sees as totall+ un9arranted, he 9ill become even more deepl+ entrenched in his mental positions as he 3ustifies, defends himself or counterattacks. Eventuall+, this ma+ activate his o9n pain.bod+. :hen both partners have thus been taken over, a level of deep unconsciousness has been reached, of emotional violence, savage attack and counterattack. )t 9ill not subside until both painbodies have replenished themselves and then enter the dormant stage. 7ntil the ne t time. Acesta este numai unul dintre infinitele scenarii posibile. G.au scris pe aceast tem multe cr@i "i ar putea fi scrise mult mai multe despre felul 0n care incon"tien@a iese la lumin 0n rela@iile heterose uale. 5ar, a"a cum am spus mai devreme, dup ce a@i 0n@eles cauza principal a disfunc@ionalit@ii, nu mai ave@i nevoie s e plora@i nenumratele ei manifestari. This is onl+ one of an endless number of possible scenarios. >an+ volumes have been 9ritten, and man+ more could be 9ritten, about the 9a+s in 9hich unconsciousness is brought out in male.female relationships. !ut, as ) said earlier, once +ou understand the root of the d+sfunction, +ou do not need to e plore its countless manifestations. G aruncm din nou o scurt privire asupra scenariului pe care tocmai l.am descris. Niecare dificultate aprut aici este de fapt o "ans mascat de iluminare. )n fiecare etap de desf"urare a procesului disfunc@ional, este posibil eliberarea de incon"tient. 5e e emplu, ostilitatea femeii ar

putea deveni pentru brbat un semnal pentru a abandona nivelul de identificare cu mintea, pentru a se trezi 0n prezent U 0n loc s se identifice din ce 0n ce mai mult cu mintea, s devin din ce 0n ce mai con"tient. cn loc s Sdevin" corpul.durere, femeia ar putea deveni cunosctorul care observ durerea emo@ional 0n propria sa fiin@, accelerEnd astfel puterea clipei de acum "i ini@iind transformarea durerii. Aceasta ar 0nltura proiectarea incontrolabil "i automat a durerii 0n e terior. Atunci ea ar putea s."i comunice sentimentele partenerului. <etLs briefl+ look again at the scenario ) have 3ust described. Ever+ challenge that it contains is actuall+ a disguised opportunit+ for salvation. At ever+ stage of the unfolding d+sfunctional process, freedom from unconsciousness is possible. Nor e ample, the 9omanLs hostilit+ could become a signal for the man to come out of his mind.identified state, a9aken into the 2o9, become present . instead of becoming even more identified 9ith his mind, even more unconscious. )nstead of "being" the pain.bod+, the 9oman could be the kno9ing that 9atches the emotional pain in herself, thus accessing the po9er of the 2o9 and initiating the transmutation of the pain. This 9ould remove the compulsive and automatic out9ard pro3ection of it. Ghe could then e press her feelings to her partner. 5esigur, nu e ist nici o garan@ie c el ar asculta.o, dar astfel ar avea o mare "ans de a fi prezent "i de a sparge ciclul nesntos de aplicare involuntar a tiparelor mentale incon"tiente. 5ac femeia pierde aceast ocazie, brbatul ar putea s."i urmreasc reac@ia mental.emo@ional fa@ de durerea ei, defensivitatea care 0l 0mpiedic s reac@ioneze. El ar putea atunci s priveasc trezirea propriului corp.durere "i astfel s."i con"tientizeze emo@iile. 0n acest mod, ar putea lua fiin@ un spa@iu liber "i lini"tit de con"tiin@ pur U cunosctorul, martorul tcut, observatorul. #on"tiin@a nu neag durerea "i totu"i este cu mult deasupra ei. Ea 0i permite durerii s e iste "i totu"i o transform 0n acela"i timp. Ea accept totul "i transform totul. Astfel, partenerei i.ar fi fost deschis o u", prin care ea ar fi putut u"or s se alture lui 0n acest spa@iu. There is no guarantee, of course, that he 9ill listen, but it gives him a good chance to become present and certainl+ breaks the insane c+cle of the involuntar+ acting out of old mind patterns. )f the 9oman misses that opportunit+, the man could 9atch his o9n mental.emotional reaction to her pain, his o9n defensiveness, rather than being the reaction. 8e could then 9atch his o9n pain.bod+ being triggered and thus bring consciousness into his emotions. )n this 9a+, a clear and still space of pure a9areness 9ould come into being . the kno9ing, the silent 9itness, the 9atcher. This a9areness does not den+ the pain and +et is be+ond it. )t allo9s the pain to be and +et transmutes it at the same time. )t accepts ever+thing and transforms ever+thing. A door 9ould have opened up for her through 9hich she could easil+ 3oin him in that space. 5ac sunte@i 0n mod constant sau cel pu@in predominant prezent 0n rela@ia dvs., acest lucru va reprezenta cea mai mare dificultate pentru partener. El nu va fi capabil s v tolereze prezen@a mult timp, atEta vreme cEt rmEne incon"tient. 5ac este pregtit, va intra pe u"a pe care a@i deschis.o pentru el "i vi se va altura 0n aceast stare. 5ac nu este pregtit, v ve@i separa ca uleiul "i apa. <umina este mult prea dureroas pentru o persoan care dore"te s rmEn 0n 0ntuneric. )f +ou are consistentl+ or at least predominantl+ present in +our relationship, this 9ill be the greatest challenge for +our partner. The+ 9ill not be able to tolerate +our presence for ver+ long and sta+ unconscious. )f the+ are read+, the+ 9ill 9alk through the door that +ou opened for them and 3oin +ou in that state. )f the+ are not, +ou 9ill separate like oil and 9ater. The light is too painful for someone 9ho 9ants to remain in darkness. e ce fe*eile &u+t *ai a'roa'e de ilu*i+are= %Why Wo*e+ Are Clo&er To E+li/hte+*e+t Cbstacolele 0n calea dezvoltrii spirituale sunt acelea"i pentru femei "i brba@iP Are the obstacles to enlightenment the same for a man as for a 9omanP 5a, dar accentul se pune diferit. 0n general, pentru o femeie este mai u"or s."i simt "i s."i locuiasc corpul, a"a c ea este 0n mod natural mai aproape de Niin@ "i poten@ial mai aproape de dezvoltarea spiritual decEt un brbat. Acesta este motivul pentru care multe culturi vechi aleg

instinctiv figuri sau analogii feminine pentru a reprezenta sau descrie realitatea transcendent sau lipsit de form. Des, but the emphasis is different. ;enerall+ speaking, it is easier for a 9oman to feel and be in her bod+, so she is naturall+ closer to !eing and potentiall+ closer to enlightenment than a man. This is 9h+ man+ ancient cultures instinctivel+ chose female figures or analogies to represent or describe the formless and transcendental realit+. 5e multe ori, ea a fost privit ca un pEntec care d via@ tuturor lucrurilor care au fost create, care le sus@ine "i le hrne"te 0n timpul vie@ii lor 0n lumea formei. 0n Tao Te #hing, una dintre cele mai vechi "i mai profunde cr@i care au fost scrise vreodat, Tao, care ar putea fi tradus prin Niin@, este descris ca Sprezentul etern, infinit, mama universului". Este natural ca femeile s fie mai aproape de Niin@ decEt brba@ii, deoarece ele S0ntrupeaz" 2emanifestatul. Ti mai mult, toate creaturile "i toate lucrurile trebuie s se 0ntoarc 0n final la Gurs. SToate lucrurile dispar din nou 0n Tao. El este singurul care dureaz." 5eoarece Gursa este privit ca fiind feminin, acest lucru este reprezentat prin cele dou pr@i, luminoas "i 0ntunecat, ale arhetipului feminin 0n psihologie "i mitologie. Xei@a sau >ama 5ivin are dou aspecte/ ea d via@ "i ia via@a. )t 9as often seen as a 9omb that gives birth to ever+thing in creation and sustains and nourishes it during its life as form. )n the Tao Te #hing, one of the most ancient and profound books ever 9ritten, the Tao, 9hich could be translated as !eing, is described as "infinite, eternall+ present, the mother of the universe." 2aturall+, 9omen are closer to it than men since the+ virtuall+ "embod+L the 7nmanifested. :hat is more, all creatures and all things must eventuall+ return to the Gource. ]All things vanish into the Tao. )t alone endures." Gince the Gource is seen as female, this is represented as the light and dark sides of the archet+pal feminine in ps+cholog+ and m+tholog+. The ;oddess or 5ivine >other has t9o aspects/ Ghe gives life, and she takes life. #End mintea a preluat controlul "i oamenii au pierdut contactul cu realitatea esen@ei lor divine, ei au 0nceput s 0l gEndeasc pe 5umnezeu ca figur masculin. Gocietatea a devenit dominat de brba@i, iar femeia, supus brbatului. :hen the mind took over and humans lost touch 9ith the realit+ of their divine essence, the+ started to think of ;od as a male figure. Gociet+ became male dominated, and the female 9as made subordinate to the male. 2u 0ncerc s sugerez c ar fi bine s ne 0ntoarcem la reprezentrile feminine ini@iale ale divinului. 7nii oameni folosesc 0n prezent termenul de >am 5ivin 0n loc de 5umnezeu. Ei restabilesc astfel un echilibru 0ntre partea feminin "i cea masculin, care s.a pierdut cu mult timp 0n urm, "i asta este foarte bine. 5ar rmEne totu"i o reprezentare "i un concept, poate temporar util, ca o hart sau un indicator folositor o vreme, dar care sunt mai mult un obstacol decEt un a3utor atunci cEnd sunte@i pregtit s v da@i seama de realitatea din spatele tuturor conceptelor "i imaginilor. Adevrat rmEne totu"i faptul c frecven@a energetic a min@ii pare s fie, 0n esen@, masculin. >intea opune rezisten@, se lupt pentru control, folose"te, manipuleaz, atac, 0ncearc s 0n"face "i s posede ".a.m.d. Acesta este motivul pentru care 5umnezeul tradi@ional este o figur patriarhal, 0nvestit cu autoritate, ce de@ine controlul, dominatoare "i de multe ori un brbat mEnios, de care ar trebui s ne temem mereu, dup cum sugereaz $echiul Testament. Acest 5umnezeu este o proiec@ie a min@ii umane. ) am not suggesting a return to earlier female representations of the divine. Gome people no9 use the term ;oddess instead of ;od. The+ are redressing a balance bet9een male and female that 9as lost a long time ago, and that is good. !ut it is still a representation and a concept, perhaps temporaril+ useful, 3ust as a map or a signpost is temporaril+ useful, but more a hindrance than a help 9hen +ou are read+ to realize the realit+ be+ond all concepts and images. :hat does remain true, ho9ever, is that the energ+ freFuenc+ of the mind appears to be essentiall+ male. The mind resists, fights for control, uses, manipulates, attacks, tries to grasp and possess, and so on. This is 9h+ the traditional ;od is a patriarchal, controlling authorit+ figure, an often angr+ man 9ho +ou should live in fear of, as the Cld Testament suggests. This ;od is a pro3ection of the human mind. Pentru a dep"i mintea "i a v reconecta cu realitatea mai profund a Niin@ei ave@i nevoie de calit@i e trem de diferite/ abandonarea, atitudinea necritic, o deschidere care sE.i permit vie@ii s e iste 0n loc s i se opun, capacitatea de a pstra toate lucrurile 0n 0mbr@i"area plin de iubire

a cunoa"terii. Toate aceste calit@i sunt mult mai strEns legate de principiul feminin. 5ac energia mental este dur "i rigid, energia Niin@ei este moale "i fle ibil "i infinit mai puternic decEt mintea. >intea conduce civiliza@ia noastr, 0n timp ce Niin@a guverneaz via@a pe PmEnt "i 0n univers. Niin@a este inteligen@a ale crei manifestari vizibile formeaz universul fizic. 5e"i femeile sunt poten@ial mai aproape de ea, "i brba@ii pot avea acces la aceasta 0n sinea lor. To go be+ond the mind and reconnect 9ith the deeper realit+ of !eing, ver+ different Fualities are needed/ surrender, non3udgment, an openness that allo9s life to be instead of resisting it, the capacit+ to hold all things in the loving embrace of +our kno9ing. All these Fualities are much more closel+ related to the female principle. :hereas mind.energ+ is hard and rigid, !eing.energ+ is soft and +ielding and +et infinitel+ more po9erful than mind. The mind runs our civilization, 9hereas !eing is in charge of all life on our planet and be+ond. !eing is the ver+ )ntelligence 9hose visible manifestation is the ph+sical universe. Although 9omen are potentiall+ closer to it, men can also access it 9ithin themselves. )n acest moment, marea ma3oritate a brba@ilor "i femeilor 0nc se mai afl 0n ghearele min@ii/ se identific cu gEnditorul "i corpul.durere. 5esigur, acest lucru 0mpiedic dezvoltarea spiritual "i 0nflorirea iubirii. #a regul general, obstacolul ma3or tinde s fie pentru brba@i mintea 0n plin activitate de gEndire, iar pentru femei corpul.durere, de"i 0n anumite cazuri situa@ia poate fi invers, iar la unele persoane ambele obstacole s aib o for@ egal. At this time, the vast ma3orit+ of men as 9ell as 9omen are still in the grip of the mind/ identified 9ith the thinker and the pain.bod+. This, of course, is 9hat prevents enlightenment and the flo9ering of love. As a general rule, the ma3or obstacle for men tends to be the thinking mind, and the ma3or obstacle for 9omen the pain.bod+, although in certain individual cases the opposite ma+ be true, and in others the t9o factors ma+ be eFual. i(ol,area cor'ului-durere fe*i+i+ colecti, % i&&ol,i+/ The Collecti,e Ce*ale Pai+-Fody 5e ce corpul.durere este un obstacol mai mare pentru femeiP :h+ is the pain.bod+ more of an obstacle for 9omenP #orpul.durere are de obicei un aspect colectiv "i unul personal. Aspectul personal este reziduul acumulat al durerii emo@ionale suferite 0n timpul vie@ii. #orpul.durere colectiv este durerea acumulat 0n psihicul uman colectiv de.a lungul a %.&&& de ani, prin boli, torturi, rzboaie, crime, acte de cruzime, nebunie ".a.m.d. #orpul.durere personal al fiecrui om particip la acest corp. durere colectiv. E ist zone diferite 0n ce prive"te corpul.durere colectiv. The pain.bod+ usuall+ has a collective as 9ell as a personal aspect. The personal aspect is the accumulated residue of emotional pain suffered in oneLs o9n past. The collective one is the pain accumulated in the collective human ps+che over thousands of +ears through disease, torture, 9ar, murder, cruelt+, madness, and so on. Ever+oneLs personal pain.bod+ also partakes of this collective pain.bod+. There are different strands in the collective pain.bod+. 5e e emplu, anumite rase au @ri 0n care apar forme e treme de conflict sau violen@ au un corp. durere colectiv mai puternic decEt altele. Crice persoan care are un corp.durere puternic "i insuficient con"tiin@ pentru a se desprinde din identificarea cu el va fi for@at continuu s 0"i descarce periodic durerea emo@ional4 ea ar putea foarte u"or s devin fie autorul, fie victima unor acte de violen@, dup cum corpul.durere propriu este predominant activ sau pasiv. Pe de alt parte, acest gen de persoan ar putea fi poten@ial mai aproape de dezvoltarea spiritual. Acest poten@ial nu este neaprat o realitate, desigur, dar, dac v afla@i 0n capcana unui co"mar, ve@i fi probabil mai puternic motivat s v trezi@i decEt o persoan care trie"te momentele plcute "i neplcute ale unui vis obi"nuit. Nor e ample, certain races or countries in 9hich e treme forms of strife and violence occur have a heavier collective pain.bod+ than others. An+one 9ith a strong pain.bod+ and not enough consciousness to disidentif+ from it 9ill not onl+ continuousl+ or periodicall+ be forced to relive their emotional pain but ma+ also easil+ become either the perpetrator or the victim of violence, depending on 9hether their pain.bod+ is predominantl+ active or passive. Cn the other hand, the+ ma+ also be potentiall+ closer to enlightenment. This potential isnLt necessaril+ realized, of course, but if +ou are trapped in a nightmare

+ou 9ill probabl+ be more strongl+ motivated to a9aken than someone 9ho is 3ust caught in the ups and do9ns of an ordinar+ dream. )n afar de corpul.durere personal, fiecare femeie are rolul ei 0n ceea ce ar putea fi descris drept corpul.durere colectiv feminin U dac nu este total con"tient. Acesta este format din acumularea durerii suferite de femei, 0n parte prin sub3ugarea lor de ctre brba@i prin sclavie, e ploatare, viol, na"tere, avort etc. vreme de mii de ani. 5urerea emo@ional sau fizic ce pentru multe femei precede "i coincide cu ciclul menstrual este corpul.durere 0n aspectul su colectiv, care se treze"te din somnolen@ 0n acel moment, de"i el poate fi trezit "i 0n alte momente. El 0mpiedic circula@ia liber a energiei prin corp, a crei e presie fizic este menstrua@ia. 8aide@i s rmEnem la aceast idee un moment "i s vedem cum poate ea s devin o ocazie de dezvoltare spiritual. Apart from her personal pain.bod+, ever+ 9oman has her share in 9hat could be described as the collective female pain.bod+ . unless she is full+ conscious. This consists of accumulated pain suffered b+ 9omen partl+ through male sub3ugation of the female, through slaver+, e ploitation, rape, childbirth, child loss, and so on, over thousands of +ears. The emotional or ph+sical pain that for man+ 9omen precedes and coincides 9ith the menstrual flo9 is the pain.bod+ in its collective aspect that a9akens from its dormanc+ at that time, although it can be triggered at other times too. )t restricts the free flo9 of life energ+ through the bod+, of 9hich menstruation is a ph+sical e pression. <etLs d9ell on this for a moment and see ho9 it can become an opportunit+ for enlightenment. 5eseori, femeile sunt SstpEnite" de corpul.durere 0n perioada menstrua@iei. Acesta are o 0ncrctur energetic foarte puternic "i v poate atrage cu u"urin@ 0n identificarea incon"tient cu el. Atunci sunte@i activ posedat de cEmpul energetic ce v ocup spa@iul interior "i pretinde c sunte@i chiar dvs. U dar, desigur, nu sunte@i deloc dvs. $orbe"te prin dvs., ac@ioneaz prin dvs., gEnde"te prin dvs. El va crea 0n via@a dvs. situa@ii negative, astfel 0ncEt s se poat hrni cu aceast energie. $rea mai mult durere, indiferent sub ce form. Am descris de3a acest proces, care poate fi violent "i distructiv. Este durere pur, durere trecut U "i nu sunte@i dvs. Cften a 9oman is "taken over" b+ the pain.bod+ at that time. )t has an e tremel+ po9erful energetic charge that can easil+ pull +ou into unconscious identification 9ith it. Dou are then activel+ possessed b+ an energ+ field that occupies +our inner space and pretends to be +ou . but, of course, is not +ou at all. )t speaks through +ou, acts through +ou, thinks through +ou. )t 9ill create negative situations in +our life so that it can feed on the energ+. )t 9ants more pain, in 9hatever form. ) have described this process alread+. )t can be vicious and destructive. )t is pure pain, past pain . and it is not +ou. 2umrul femeilor care se apropie acum de starea de trezire complet este de3a mai mare decEt cel al brba@ilor "i va fi din ce 0n ce mai mare 0n anii care vor veni. 0n final, brba@ii s.ar putea s le a3ung din urm, dar pentru un interval de timp considerabil va e ista un decala3 0ntre gradul de con"tiin@ al celor dou se e. Nemeile 0"i redobEndesc func@ia la care au dreptul prin na"tere "i care din acest motiv le revine mai mult lor decEt brba@ilor/ aceea de a fi o punte de legtur 0ntre lumea manifestat "i 2emanifestatul, 0ntre fizic "i spirit. Principala dvs. sarcin acum, ca femeie, este s transforma@i corpul.durere astfel 0ncEt s nu se mai interpun 0ntre dvs. "i sinele dvs. adevrat, esen@a dvs. 5esigur, trebuie s dep"i@i "i cellalt obstacol 0n calea dezvoltrii spirituale U mintea gEnditoare U, dar prezen@a intens pe care o ve@i genera cEnd ve@i lucra cu corpul. durere v va elibera "i de identificarea cu mintea. The number of 9omen 9ho are no9 approaching the full+ conscious state alread+ e ceeds that of men and 9ill be gro9ing even faster in the +ears to come. >en ma+ catch up 9ith them in the end, but for some considerable time there 9ill be a gap bet9een the consciousness of men and that of 9omen. :omen are regaining the function that is their birthright and, therefore, comes to them more naturall+ than it does to men/ to be a bridge bet9een the manifested 9orld and the 7nmanifested, bet9een ph+sicalit+ and spirit. Dour main task as a 9oman no9 is to transmute the pain.bod+ so that it no longer comes bet9een +ou and +our true self, the essence of 9ho +ou are. Cf course, +ou also have to deal 9ith the other obstacle to enlight. enment, 9hich is the thinking mind, but the intense presence +ou generate 9hen dealing 9ith the pain.bod+ 9ill also free +ou from identification 9ith the mind.

Primul lucru pe care trebuie s vi.l aminti@i este acesta/ atEta timp cEt v construi@i o identitate din durere, nu v ve@i putea elibera de ea. AtEta timp cEt o parte a sentimentului dvs. de identitate este investit 0n durerea dvs. emo@ional, v ve@i opune incon"tient sau ve@i sabota orice 0ncercare de a v vindeca de durere. 5e ceP Pur "i simplu pentru c dori@i s rmEne@i intact, iar durerea a devenit o parte esen@ial a dvs. Acesta este un proces incon"tient "i singurul mod de a.l dep"i este s 0l aduce@i 0n con"tiin@. The first thing to remember is this/ As long as +ou make an identit+ for +ourself out of the pain, +ou cannot become free of it. As long as part of +our sense of self is invested in +our emotional pain, +ou 9ill unconsciousl+ resist or sabotage ever+ attempt that +ou make to heal that pain. :h+P Ruite simpl+ because +ou 9ant to keep +ourself intact, and the pain has become an essential part of +ou. This is an unconscious process, and the onl+ 9a+ to overcome it is to make it conscious. A v da brusc seama de faptul c sunte@i sau a@i fost ata"at de durerea proprie poate fi "ocant. 0n momentul 0n care v da@i seama de acest lucru a@i rupt ata"amentul. #orpul.durere este un cEmp energetic, aproape ca o entitate, care a devenit temporar locatarul spa@iului dvs. interior. C parte a energiei vitale a rmas blocat 0n aceast capcan, o energie care nu mai circul. 5esigur, corpul. durere e ist din cauz c 0n trecut s.au 0ntEmplat anumite lucruri. Este trecutul viu din dvs. "i, dac v identifica@i cu el, v identifica@i cu trecutul. Atunci cEnd v identifica@i drept victim, crede@i c trecutul este mai puternic decEt prezentul, credin@ contrar adevrului. Este credin@a c alte persoane "i ceea ce v.au fcut sunt responsabile pentru felul 0n care sunte@i azi, pentru suferin@a dvs. emo@ional sau pentru incapacitatea de a fi cel1cea care sunte@i 0n realitate. Adevrul este c singura putere care e ist este con@inut 0n momentul prezent/ este puterea prezen@ei dvs. Cdat ce ve@i cunoa"te acest lucru, v ve@i da seama c numai dvs. sunte@i responsabil pentru spa@iul dvs. interior de acum U "i nimeni altcineva U "i c trecutul nu poate 0nvinge puterea clipei de acum. To suddenl+ see that +ou are or have been attached to +our pain can be Fuite a shocking realization. The moment +ou realize this, +ou have broken the attachment. The pain.bod+ is an energ+ field, almost like an entit+, that has become temporaril+ lodged in +our inner space. )t is life energ+ that has become trapped, energ+ that is no longer flo9ing. Cf course, the pain.bod+ is there because of certain things that happened in the past. )t is the living past in +ou, and if +ou identif+ 9ith it, +ou identif+ 9ith the past. A victim identit+ is the belief that the past is more po9erful than the present, 9hich is the opposite of the truth. )t is the belief that other people and 9hat the+ did to +ou are responsible for 9ho +ou are no9, for +our emotional pain or +our inabilit+ to be +our true self. The truth is that the onl+ po9er there is, is contained 9ithin this moment/ )t is the po9er of +our presence. Cnce +ou kno9 that, +ou also realize that +ou are responsible for +our inner space no9 . nobod+ else is . and that the past cannot prevail against the po9er of the 2o9. G A"adar, identificarea v 0mpiedic s rezolva@i problema corpului.durere. 7nele femei, care sunt de3a destul de con"tiente pentru a."i abandona identitatea de victim la nivel personal, continu s se agate de o identitate colectiv de victim/ S#e le.au fcut brba@ii femeilorZ" Au dreptate U "i 0n acela"i timp gre"esc. Au dreptate deoarece corpul.durere colectiv feminin a luat na"tere, 0n principal, din cauza violen@elor e ercitate de brba@i asupra femeilor "i, de asemenea, din cauza reprimrii feminit@ii pe 0ntreaga planet timp de milioane de ani. Ele gre"esc 0n cazul 0n care o parte a sentimentului lor de identitate deriv de aici, 0nchizEndu.se astfel 0ntr.o identitate feminin colectiv. 5ac o femeie continu s nutreasc ur, resentimente sau s condamne, ea 0"i pstreazpul corpul.durere. Acest lucru 0i poate oferi o identitate 0ncura3atoare de solidaritate cu alte femei, dar o face prizoniera trecutului "i 0i blocheaz accesul deplin la esen@a "i puterea ei adevrat. 5ac femeile 0i resping pe brba@i, 0ntre@in un sentiment de separare, 0ntrind astfel sinele fals. Ti cu cEt sinele fals este mai puternic, cu atEt sunte@i mai departe de natura dvs. adevrat. Go identification prevents +ou from dealing 9ith the pain.bod+. Gome 9omen 9ho are alread+ conscious enough to have relinFuished their victim identit+ on the personal level are still holding on to a collective victim identit+ "9hat men did to 9omen." The+ are right . and the+ are also 9rong. The+ are right inasmuch as the

collective female painbod+ is in large part due to male violence inflicted on 9omen and repression of the female principle throughout the planet over millennia. The+ are 9rong if the+ derive a sense of self from this fact and thereb+ keep themselves imprisoned in a collective victim identit+. )f a 9oman is still holding on to anger, resentment, or condemnation, she is holding on to her pain.bod+. This ma+ give her a comforting sense of identit+, of solidarit+ 9ith other 9omen, but it is keeping her in bondage to the past and blocking full access to her essence and true po9er. )f 9omen e clude themselves from men, that fosters a sense of separation and therefore a strengthening of the ego. And the stronger the ego, the more distant +ou are from +our true nature. A"a c nu v folosi@i corpul.durere pentru a v crea o identitate. Nolosi@i.l 0n schimb pentru a v dezvolta spiritual. Transforma@i.l 0n con"tiin@. 7nul dintre cele mai bune momente pentru a face aceasta este 0n timpul ciclului menstrual. #red c, 0n anii care vor veni, multe femei vor ptrunde 0n starea de con"tiin@ profund 0n acest interval. 5e obicei, este o perioad de incon"tien@ pentru multe femei, deoarece corpul.durere colectiv feminin preia controlul. Totu"i, dup ce a@i atins un anumit nivel de con"tiin@, pute@i inversa procesul, astfel 0ncEt 0n loc s deveni@i mai incon"tient, s deveni@i mai con"tient. Am descris de3a procesul fundamental, dar a" vrea s 0l mai parcurgem o dat, acum 0ns referindu.ne 0n mod special la corpul.durere feminin colectiv. Go do not use the pain.bod+ to give +ou an identit+. 7se it for enlightenment instead. Transmute it into consciousness. Cne of the best tunes for this is during menses. ) believe that, in the +ears to come, man+ 9omen 9ill enter the full+ conscious state during that time. 7suall+, it is a time of unconsciousness for man+ 9omen, as the+ are taken over b+ the collective female pain.bod+. Cnce +ou have reached a certain level of consciousness, ho9ever, +ou can reverse this, so instead of becoming unconscious +ou become more conscious. ) have described the basic process alread+, but let me take +ou through it again, this time 9ith special reference to the collective female pain.bod+. #End "ti@i c se apropie perioada ciclului menstrual, 0nainte de a sim@i primele semne ale fenomenului, numit 0n termeni uzuali tensiune premenstrual, adic trezirea corpului.durere feminin colectiv, fi@i foarte atent "i locui@i.v corpul cEt mai mult posibil. #End apar primele semne, trebuie s fi@i suficient de vigilent pentru a le Ssurprinde" 0nainte ca ele s pun stpEnire pe dvs. 5e e emplu, primul semn poate fi un sentiment brusc de iritare puternic, de furie sau un simptom pur fizic. )ndiferent 0n ce ar consta, observa@i.l 0nainte ca el s pun stpEnire pe gEndirea sau pe comportamentul dvs. Aceasta 0nseamn pur "i simplu s v 0ndrepta@i aten@ia asupra lui. 5ac este o emo@ie, sim@i@i puternica 0ncrctur energetic din spatele ei. Becunoa"te@i corpul.durere. 0n acela"i timp, deveni@i observatorul4 fi@i atent la prezen@a con"tient "i sim@i@i.i puterea. Crice emo@ie 0n care ve@i aduce prezen@a dvs. va slbi curEnd "i se va transforma. 5ac este un simplu simptom fizic, aten@ia pe care i.o acorda@i 0l va 0mpiedica s se transforme 0ntr.o emo@ie sau gEnd. Apoi continua@i s fi@i vigilent "i a"tepta@i s apar urmtorul semn al corpului.durere. #End acesta apare, surprinde@i.l "i proceda@i la fel ca mai 0nainte. :hen +ou kno9 that the menstrual flo9 is approaching, before +ou feel the first signs of 9hat is commonl+ called premenstrual tension, the a9akening of the collective female pain.bod+, become ver+ alert and inhabit +our bod+ as full+ as possible. :hen the first sign appears, +ou need to be alert enough to "catch" it before it takes +ou over. Nor e ample, the first sign ma+ be a sudden strong irritation or a flash of anger, or it ma+ be a purel+ ph+sical s+mptom. :hatever it is, catch it before it can take over +our thinking or behavior. This simpl+ means putting the spotlight of +our attention on it. )f it is an emotion, feel the strong energ+ charge behind it. Ono9 that it is the painbod+. At the same time, be the kno9ing4 that is to sa+, be a9are of +our conscious presence and feel its po9er. An+ emotion that +ou take +our presence into 9ill Fuickl+ subside and become transmuted. )f it is a purel+ ph+sical s+mptom, the attention that +ou give it 9ill prevent it from turning into an emotion or a thought. Then continue to be alert and 9ait for the ne t sign of the pain.bod+. :hen it appears, catch it again in the same 9a+ as before.

>ai tErziu, cEnd corpul.durere s.a trezit complet din starea sa de somnolen@, ve@i tri o tulburare considerabil a spa@iului interior, care va dura poate cEteva zile. )ndiferent de forma pe care o ia, rmEne@i prezent. Acorda@i.i 0ntreaga dvs. aten@ie. Cbserva@i tumultul din interior. Accepta@i.i prezen@a. Pstra@i aceast informa@ie "i deveni@i cunosctorul. 2u uita@i/ nu lsa@i corpul.durere s v foloseasc mintea "i s pun stpEnire pe gEndirea dvs. 7rmri@i.l. Gim@i@i.i energia 0n corpul dvs. 5up cum "ti@i, aten@ie deplin 0nseamn acceptare complet. <ater, 9hen the pain.bod+ has full+ a9akened from its dormant state, +ou ma+ e perience considerable turbulence in +our inner space for a 9hile, perhaps for several da+s. :hatever form this takes, sta+ present. ;ive it +our complete attention. :atch the turbulence inside +ou. Ono9 it is there. 8old the kno9ing, and be the kno9ing. Bemember/ do not let the pain.bod+ use +our mind and take over +our thinking. :atch it. Neel its energ+ directl+, inside +our bod+. As +ou kno9, full attention means full acceptance. Printr.o aten@ie sus@inut "i, astfel, prin acceptare, apare transformarea. #orpul.durere se transform 0ntr.o con"tiin@ strlucitoare, a"a cum o bucat de lemn se transform "i ea 0n flacr atunci cEnd este pus 0n foc sau lEng el. >enstrua@ia va deveni atunci nu numai o e presie vesel "i plcut a feminit@ii, ci "i un moment sacru de transformare, 0n care da@i na"tere unei noi con"tiin@e. 2atura dvs. adevrat va strluci prin ea, atEt 0n aspectele sale feminine, ca >am 5ivin, cEt "i 0n aspectul su transcendent ca Niin@ divin ce dep"e"te dualismul masculin. feminin. Through sustained attention and thus acceptance, there comes transmutation. The pain.bod+ becomes transformed into radiant consciousness, 3ust as a piece of 9ood, 9hen placed in or near a fire, itself is transformed into fire. >enstruation 9ill then become not onl+ a 3o+ful and fulfilling e pression of +our 9omanhood but also a sacred time of transmutation, 9hen +ou give birth to a ne9 consciousness. Dour true nature then shines forth, both in its female aspect as the ;oddess and in its transcendental aspect as the divine !eing that +ou are be+ond male and female dualit+. 5ac partenerul dvs. este suficient de con"tient, v poate a3uta 0n acest e erci@iu pe care tocmai l. am descris, pstrEnd frecven@a prezen@ei intense mai ales 0n acest interval. 5ac el rmEne prezent ori de cEte ori recde@i 0n identificarea incon"tient cu corpul.durere, lucru care este posibil "i se va 0ntEmpla la 0nceput, ve@i putea foarte repede s v altura@i lui 0n aceast stare. Adic, ori de cEte ori corpul.durere preia temporar controlul, 0n timpul menstrua@iei sau 0n alte momente, partenerul nu 0l va confunda cu dvs. #hiar dac acesta 0l atac, cum probabil o va face, el nu va reac@iona ca "i cum a@i fi Sdvs.", retrgEndu.se sau construind un fel sau altul de aprare. 0"i va pstra spa@iul de prezen@ intens. 2u mai este nevoie de niciun alt lucru pentru transformare. 0n alte momente, ve@i fi capabil s face@i acela"i lucru pentru el sau s 0l a3uta@i sE."i recE"tige con"tiin@a de sub domina@ia min@ii, atr.gEndu.i aten@ia ctre aici "i acum ori de cEte ori se va identifica cu gEndirea. )f +our male partner is conscious enough, he can help +ou 9ith the practice ) have 3ust described b+ holding the freFuenc+ of intense presence particularl+ at this time. )f he sta+s present 9henever +ou fall back into unconscious identification 9ith the pain.bod+, 9hich can and 9ill happen at first, +ou 9ill be able to Fuickl+ re3oin him in that state. This means that 9henever the pain.bod+ temporaril+ takes over, 9hether during menses or at other times, +our partner 9ill not mistake it for 9ho +ou are. Even if the pain.bod+ attacks him, as it probabl+ 9ill, he 9ill not react to it as if it 9ere "+ou," 9ithdra9, or put up some kind of defense. 8e 9ill hold the space of intense presence. 2othing else is needed for transformation. At other times, +ou 9ill be able to do the same for him or help him reclaim consciousness from the mind b+ dra9ing his attention into the here and no9 9henever he becomes identified 9ith his thinking. )n acest fel, un permanent cEmp energetic de o frecven@ 0nalt "i pur va lua na"tere 0ntre dvs. 2ici iluziile, nici durerea, nici conflictele, nimic din ceea ce este strin de dvs. "i nu este iubire nu

va putea supravie@ui. Aceasta reprezint 0mplinirea scopului divin, transpersonal al rela@iei dvs. 5evine un vErte3 de con"tiin@, care va atrage multe alte persoane. )n this 9a+, a permanent energ+ field of a pure and high freFuenc+ 9ill arise bet9een +ou. 2o illusion, no pain, no conflict, nothing that is not +ou, and nothing that is not love can survive in it. This represents the fulfillment of the divine, transpersonal purpose of +our relationship. )t becomes a vorte of consciousness that 9ill dra9 in man+ others. !e+u+Earea la relaEia cu &i+e %Gi,e U' The !elatio+&hi' With Gour&elf #End o persoan este deplin con"tient, mai simte nevoia unei rela@ii de cupluP 7n brbat se mai simte atras de o femeieP C femeie se mai simte incomplet fr un brbatP :hen one is full+ conscious. 9ould one still have a need for a relationshipP :ould a man still feel dra9n to a 9omanP :ould a 9oman still feel incomplete 9ithout a manP )ndiferent de nivelul dezvoltrii spirituale, sunte@i 0nc brbat sau femeie, a"a c la nivelul identit@ii formale nu sunte@i complet. Gunte@i numai o 3umtate a 0ntregului. Aceast stare de ne0mplinire este sim@it sub forma atrac@iei dintre brba@i "i femei, a atrac@iei ctre polaritatea energetic opus, indiferent cEt de con"tient a@i fi. Enlightened or not, +ou are either a man or a 9oman, so on the level of +our form identit+ +ou are not complete. Dou are one.half of the 9hole. This incompleteness is felt as male.female attraction, the pull to9ard the opposite energ+ polarit+, no matter ho9 conscious +ou are. 5ar 0n aceast stare de conectare interioar, sim@i@i atrac@ia undeva la suprafa@a sau la periferia vie@ii dvs. Crice lucru care vi se 0ntEmpl 0n aceast stare este resim@it ca marginal. cntreaga lume pare numai o 0ngrmdire de valuri sau de unde la suprafa@a unui ocean vast "i adEnc. 5vs. sunte@i oceanul "i, desigur, sunte@i "i valul, dar un val care "i.a 0n@eles adevrata identitate de ocean "i comparat cu imensitatea "i profunzimea oceanului, lumea valurilor "i a undelor nu mai este deloc important. !ut in that state of inner connectedness, +ou feel this pull some9here on the surface or peripher+ of +our life. An+thing that happens to +ou in that state feels some9hat like that. The 9hole 9orld seems like 9aves or ripples on the surface of a vast and deep ocean. Dou are that ocean and. of course, +ou are also a ripple, but a ripple that has realized its true identit+ as the ocean, and compared to that vastness and depth, the 9orld of 9aves and ripples is not all that important. Acest lucru nu 0nseamn c nu mai ave@i rela@ii profunde cu alte persoane sau cu partenerul. 5e fapt, pute@i avea rela@ii profunde numai dac sunte@i con"tient de Niin@. $enind din Niin@, sunte@i capabil s v gsi@i centrul 0n spatele vlului formei. 0n Niin@, masculinul "i femininul sunt una. Norma dvs. poate continua s aib anumite nevoi, dar Niin@a nu are nici una. Este de3a complet "i 0ntreag. 5ac aceste nevoi sunt satisfcute, este minunat, dar satisfacerea sau nesatisfa.cerea lor nu afecteaz 0n nici un fel starea dvs. profund. Astfel 0ncEt este perfect posibil ca o persoan care a atins un nivel avansat de dezvoltare spiritual s aib un sentiment de ne0mplinire la nivelul superficial al fiin@ei, 0n cazul 0n care nevoia de a."i satisface polaritatea masculin sau feminin nu este 0mplinit "i 0n acela"i timp s se simt complet, 0mplinit "i 0mpcat 0n interior. This does not mean that +ou donLt relate deepl+ to other people or to +our partner. )n fact, +ou can relate deepl+ onl+ if +ou are conscious of !eing. #oming from !eing, +ou are able to focus be+ond the veil of form. )n !eing, male and female are one. Dour form ma+ continue to have certain needs, but !eing has none. )t is alread+ complete and 9hole. )f those needs are met, that is beautiful, but 9hether or not the+ are met makes no difference to +our deep inner state. Go it is perfectl+ possible for an enlightened person, if the need for the male or female polarit+ is not met, to feel a sense of lack or incompleteness on the outer level of his or her being, +et at the same time be totall+ complete, fulfilled, and at peace 9ithin.

)n 0ncercarea de a te dezvolta spiritual, homose ualitatea este un a3utor, un obstacol sau nu are nici o importan@P )n the Fuest for enlightenment, is being ga+ a help or a hindrance, or does it not make an+ differenceP Pe msur ce v apropia@i de maturitate, incertitudinea "orientrii se uale urmat de realizarea faptului c sunte@i Sdiferit" de al@ii v poate for@a s v desprinde@i din identificarea cu tiparele sociale condi@ionate de gEndire "i comportament. As +ou approach adulthood, uncertaint+ about +our se ualit+ follo9ed b+ the realization that +ou are "different" from others ma+ force +ou to disidentif+ from sociall+ conditioned patterns of thought and behavior. Aceasta va ridica automat "i nivelul de con"tiin@ deasupra celui de incon"tien@ al ma3orit@ii, ai crei membri preiau necritic toate tiparele mo"tenite. 5in acest punct de vedere, homose ualitatea poate fi un a3utor. #ondi@ia de marginal, de persoan care nu se potrive"te cu restul grupului sau care este respins de grup, indiferent din ce motiv, face via@a dificil, dar v ofer 0n acela"i timp un avanta3 din punctul de vedere al dezvoltrii spirituale. $ scoate din starea de incon"tien@ aproape for@at. This 9ill automaticall+ raise +our level of consciousness above that of the unconscious ma3orit+, 9hose members unFuestioningl+ take on board all inherited patterns. )n that respect, being ga+ can be a help. !eing an outsider to some e tent, someone 9ho does not "fit inLL 9ith others or is re3ected b+ them for 9hatever reason, makes life difficult, but it also places +ou at an advantage as far as enlightenment is concerned. )t takes +ou out of unconsciousness almost b+ force. Pe de alt parte, dac v construi@i un sentiment al identit@ii bazat pe homose ualitatea dvs., a@i scpat dintr.o capcan pentru a cdea 0n alta. $e@i 3uca roluri "i 3ocuri dictate de imaginea mental pe care o ave@i despre sine ca homose ual. $e@i deveni incon"tient, inconsistent. 0n spatele m"tii sinelui fals ve@i fi foarte nefericit. 0ntr.o atare situa@ie, homose ualitatea va fi un obstacol. 5ar ve@i avea, bine0n@eles, "i alte ocazii. 2efericirea profund poate fi un stimul grozav pentru trezirea con"tiin@ei. Cn the other hand, if +ou then develop a sense of identit+ based on +our ga+ness, +ou have escaped one trap onl+ to fall into another. Dou 9ill pla+ roles and games dictated b+ a mental image +ou have of +ourself as ga+. Dou 9ill become unconscious. Dou 9ill become unreal. 7nderneath +our ego mask, +ou 9ill become ver+ unhapp+. )f this happens to +ou, being ga+ 9ill have become a hindrance. !ut +ou al9a+s get another chance, of course. Acute unhappiness can be a great a9akener.

2u este adevrat c trebuie s ai o rela@ie bun cu tine 0nsu@i "i s te iube"ti 0nainte de a putea avea o rela@ie 0n care s te sim@i 0mplinit cu o alt persoanP )s it not true that +ou need to have a good relationship 9ith +ourself and love +ourself before +ou can have a fulfilling relationship 9ith another personP 5ac nu v pute@i sim@i rela at cEnd sunte@i singur, ve@i cuta o rela@ie ca s v masca@i disconfortul. Ti pute@i fi sigur c disconfortul va reaprea sub o form sau alta 0n rela@ie "i probabil v ve@i considera responsabil pentru aceast situa@ie. )f +ou cannot be at ease 9ith +ourself 9hen +ou are alone, +ou 9ill seek a relationship to cover up +our unease. Dou can be sure that the unease 9ill then reappear in some other form 9ithin the relationship, and +ou 9ill probabl+ hold +our partner responsible for it. Tot ce trebuie s face@i este s accepta@i 0n totalitate momentul. Atunci ve@i fi 0n largul dvs. aici "i acum "i ve@i avea o rela@ie confortabil cu sine. All +ou reall+ need to do is accept this moment full+. Dou are then at ease in the here and no9 and at ease 9ith +ourself.

5ar este neaprat necesar s ave@i o rela@ie cu dvs.P 5e ce nu pute@i pur "i simplu s fi@i dvs.P #End ave@i o rela@ie cu dvs., v 0mpr@i@i 0n dou/ Seu" "i Seu 0nsumi", subiect "i obiect. Aceast dualitate creat de minte este cauza principal a problemelor "i a conflictelor din via@a dvs. 0n starea de iluminare, sunte@i dvs. U Sdvs." "i Ssinele dvs." fuzioneaz. !ut do +ou need to have a relationship 9ith +ourself at allP :h+ canLt +ou 3ust be +ourselfP :hen +ou have a relationship 9ith +ourself, +ou have split +ourself into t9o/ ")" and "m+self," sub3ect and ob3ect. That mind.created dualit+ is the root cause of all unnecessar+ comple it+, of all problems and conflict in +our life. )n the state of enlightenment, +ou are +ourself . "+ouL and "+ourself" merge into one. 2u v critica@i, nu v plEnge@i de mil, nu sunte@i mEndru de dvs., nu v iubi@i, nu v urE@i ".a.m.d. Buptura produs de con"tiin@a autorefle iv se repar, iar blestemul ei este 0nlturat. 2u e ist niciun Ssine" pe care s fie nevoie s.l apra@i, s.l prote3a@i sau s.l hrni@i. Dou do not 3udge +ourself, +ou do not feel sorr+ for +ourself, +ou are not proud of +ourself, +ou do not love +ourself, +ou do not hate +ourself, and so on. The split caused b+ self reflective consciousness is healed, its curse removed. There is no "self" that +ou need to protect, defend, or feed an+more. #End a@i atins un anumit nivel de dezvoltare spiritual, e ist o singur rela@ie pe care nu o mai ave@i/ rela@ia cu sine. Cdat ce a@i renun@at la ea, toate celelalte rela@ii vor fi rela@ii de iubire. :hen +ou are enlightened, there is one relationship that +ou no longer have/ the relationship 9ith +ourself. Cnce +ou have given that up, all +our other relationships 9ill be love relationships. Ca'itolul : :. i+colo de fericire Bi +efericire &e afl@ 'acea %Feyo+d ha''i+e&& a+d u+ha''i+e&& there i& 'eace Fi+ele &u'erior di+colo de bi+e Bi de r@u %The Hi/her Good Feyo+d Good a+d Fad E ist vreo diferen@ 0ntre fericire "i pacea interioarP )s there a difference bet9een happiness and inner peaceP

5a. Nericirea depinde de condi@ii percepute ca pozitive4 pacea interioar, nu. Des. 8appiness depends on conditions being perceived as positive4 inner peace does not. Putem atrage numai circumstan@e pozitive 0n via@P 5ac atitudinea "i gEndirea noastr sunt mereu pozitive, am crea numai evenimente "i situa@ii pozitive, nu.i a"aP )s it not possible to attract onl+ positive conditions into our lifeP )f our attitude and our thinking are al9a+s positive, 9e 9ould manifest onl+ positive events and situations, 9ouldnLt 9eP Tti@i 0ntr.adevr ce este pozitiv "i ce este negativP Ave@i o viziune de ansambluP Au e istat multe persoane pentru care limitrile, e"ecul, pierderea, boala sau durerea de orice fel s.au dovedit cei mai mari profesori. Astfel au 0nv@at s renun@e la imaginile false despre sine "i la scopurile "i dorin@ele superficiale, dictate de sinele fals. Au dobEndit profunzime, smerenie "i compasiune. Au devenit mai reale. 5o +ou trul+ kno9 9hat is positive and 9hat is negativeP 5o +ou have the total pictureP There have been man+ people for 9hom limitation, failure, loss, illness, or pain in 9hatever form turned out to be their greatest teacher. )t taught them to let go of false self.images and superficial ego.dictated goals and desires. )t gave them depth, humilit+, and compassion. )t made them more real. Cri de cEte ori vi se 0ntEmpl un lucru negativ, e ist o lec@ie profund ascuns 0n acel eveniment, de"i 0n momentul respectiv poate c nu o sesiza@i. #hiar "i o boal scurt sau un accident v pot arta ce este real "i ce nu este real 0n via@a dvs., ce conteaz "i ce nu conteaz 0n ultim instan@.

:henever an+thing negative happens to +ou, there is a deep lesson concealed 9ithin it, although +ou ma+ not see it at the time. Even a brief illness or an accident can sho9 +ou 9hat is real and unreal in +our life, 9hat ultimatel+ matters and 9hat doesnLt. 5intr.o perspectiv superioar, condi@iile sunt 0ntotdeauna pozitive. #a s fiu mai precis/ ele nu sunt nici pozitive, nici pegative. Gunt ceea ce sunt. Ti cEnd tri@i acceptEnd complet starea de fapt U singurul mod sntos de a tri U nu mai e ist Sbine" "i SrEu" 0n via@a dvs. E ist numai un bine superior U 0n care este inclus "i Srul". Totu"i din perspectiva min@ii e ist bine.ru, plcere. neplcere, iubire.ur. 5e aceea, se spune 0n #artea ;enezei c Adam "i Eva nu au mai avut voie s rmEn 0n Srai" dup ce au SmEncat din pomul cunoa"terii binelui "i rului". Geen from a higher perspective, conditions are al9a+s positive. To be more precise/ the+ are neither positive nor negative. The+ are as the+ are. And 9hen +ou live in complete acceptance of 9hat is . 9hich is the onl+ sane 9a+ to live . there is no "good" or "bad" in +our life an+more. There is onl+ a higher good . 9hich includes the "bad." Geen from the perspective of the mind, ho9ever, there is good.bad, like. dislike, love.hate. 8ence, in the !ook of ;enesis, it is said that Adam and Eve 9ere no longer allo9ed to d9ell in "paradise" 9hen the+ "ate of the tree of the kno9ledge of good and evil." Pentru mine totul sun a negare "i pclire de sine. #End mi se 0ntEmpl un lucru groaznic, mie sau unei persoane apropiate U un accident, o boal, o durere de un anumit fel sau moartea Upot s m prefac c nu este chiar atEt de ru, dar realitatea c este un lucru ru rmEne, a"a c nu 0n@eleg de ce trebuie s o negP This sounds to me like denial and self.deception. :hen something dreadful happens to me or someone close to me . accident, illness, pain of some kind or death . ) can pretend that it isnLt bad, but the fact remains that it is bad, so 9h+ den+ itP

2u v preface@i "i nu pretinde@i nimic. Permite@i lucrurilor s fie a"a cum sunt, atEta tot. Dou are not pretending an+thing. Dou are allo9ing it to be as it is, thatLs all. Atitudinea de a le Spermite lucrurilor s fie a"a cum sunt" v va a3uta s dep"i@i mintea cu tiparele ei de rezisten@ ce creeaz polarit@i pozitiv.negativ. Este un aspect esen@ial al iertrii. )ertarea prezentului este "i mai important decEt iertarea trecutului. 5ac ierta@i fiecare moment U 0i permite@i sa e iste ca atare U, atunci nu vor e ista acumulri de resentimente care s necesite mai tErziu iertarea dvs. 2u uita@i c aici nu vorbim de fericire. 5e e emplu, cEnd o persoan iubit tocmai a murit sau v sim@i@i moartea aproape, nu pute@i fi fericit. Este imposibil. 5ar pute@i fi 0mpcat. Poate c ve@i plEnge "i v ve@i sim@i trist, dar dac a@i abandonat rezisten@ele, 0n spatele triste@ii ve@i sim@i o lini"te, un calm profund "i o prezen@ sacr. Aceasta este emana@ia Niin@ei, este pacea interioar, binele care nu are opus. This "allo9ing to be" takes +ou be+ond the mind 9ith its resistance patterns that create the positive.negative polarities. )t is an essential aspect of forgiveness. Norgiveness of the present is even more important than forgiveness of the past. )f +ou forgive ever+ moment . allo9 it to be as it is . then there 9ill be no accumulation of resentment that needs to be forgiven at some later time. Bemember that 9e are not talking about happiness here. Nor e ample, 9hen a loved one has 3ust died, or +ou feel +our o9n death approaching, +ou cannot be happ+. )t is impossible. !ut +ou can be at peace. There ma+ be sadness and tears, but provided that +ou have relinFuished resistance, underneath the sadness +ou 9ill feel a deep serenit+, a stillness, a sacred presence. This is the emanation of !eing, this is inner peace, the good that has no opposite.

Ti dac este o situa@ie 0n care pot schimba cevaP #um 0i pot permite s e iste, 0ncercEnd 0n acela"i timp s o schimb P :hat if it is a situation that ) can do something aboutP 8o9 can ) allo9 it to be and change it at the same timeP Nace@i ceea ce trebuie s face@i. cntre timp, accepta@i situa@ia e istent. 5eoarece mintea "i rezisten@a sunt sinonime, acceptarea v elibereaz imediat de domina@ia min@ii "i astfel va reconecteaz cu Niin@a. 5o 9hat +ou have to do. )n the meantime, accept 9hat is. Gince mind and resistance are s+non+mous, acceptance immediatel+ frees +ou from mind dominance and thus reconnects +ou 9ith !eing. #a urmare, motiva@iile obi"nuite ale sinelui fals pentru a intra 0n ac@iune U frica, lcomia, nevoia de control, de a apra sau alimenta falsul sentiment de identitate U nu vor 0nceta s func@ioneze. C inteligen@ mult mai puternic decEt mintea are acum controlul "i astfel, 0n ac@iunile dvs., va ptrunde o alt calitate a con"tiin@ei. As a result, the usual ego motivations for "doing" . fear, greed, control, defending or feeding the false sense of self . 9ill cease to operate. An intelligence much greater than the mind is no9 in charge, and so a different Fualit+ of consciousness 9ill flo9 into +our doing. SAccepta@i ceea ce vine spre voi @esut 0n tiparul destinului, cci ce ar putea fi mai potrivit pentru nevoile voastreP". Aceste cuvinte au fost scrise acum %.&&& de ani de >arcus Aurelius, unul dintre oamenii e trem de rari care au avut 0n acela"i timp "i puterea lumeasc, "i 0n@elepciunea. LAccept 9hatever comes to +ou 9oven in the pattern of +our destin+, for 9hat could more aptl+ fit +our needsP" This 9as 9ritten %,ooo +ears ago b+ >arcus Aurelius, one of those e ceedingl+ rare humans 9ho possessed 9orldl+ po9er as 9ell as 9isdom. Ge pare c cei mai mul@i dintre oameni au nevoie de un anumit grad de suferin@ 0nainte de a."i abandona rezisten@ele "i de a 0nv@a s accepte U 0nainte de a ierta. )mediat ce fac acest lucru, se 0ntEmpl unul dintre cele mai mari miracole/ trezirea con"tiin@ei Niin@ei prin ceea ce pare a fi rul, transformarea suferin@ei 0n pace interioar. Efectul ultim al tuturor relelor "i suferin@elor din lume este c ele 0i vor for@a pe oameni s realizeze cine sunt dincolo de nume "i de form. Astfel, ceea ce percepem ca fiind ru din perspectiva noastr limitat este, de fapt, o parte din binele superior care nu are opus. Totu"i, acest lucru nu devine adevrat pentru dvs. decEt prin iertare. PEn cEnd nu se 0ntEmpl acest lucru, rul nu a fost recuperat "i din acest motiv rmEne ru. )t seems that most people need to e perience a great deal of suffering before the+ 9ill relinFuish resistance and accept . before the+ 9ill forgive. As soon as the+ do, one of the greatest miracles happens/ the a9akening of !eing.consciousness through 9hat appears as evil, the transmutation of suffering into inner peace. The ultimate effect of all the evil and suffering in the 9orld is that it 9ill force humans into realizing 9ho the+ are be+ond name and form. Thus, 9hat 9e perceive as evil from our limited perspective is actuall+ part of the higher good that has no opposite. This, ho9ever, does not become true for +ou e cept through forgiveness. 7ntil that happens, evil has not been redeemed and therefore remains evil. Prin iertare, care 0n esen@ 0nseamn recunoa"terea lipsei de realitate a trecutului "i acceptarea momentului prezent a"a cum apare, miracolul transformrii se produce nu numai 0nuntru, ci "i 0n afar. 7n spa@iu lini"tit de prezen@ intens apare atEt 0n dvs., cEt "i 0n 3urul dvs. Cricine "i orice intr 0n acest cEmp al con"tiin@ei va fi afectat de ea, uneori vizibil "i imediat, alteori la niveluri mai profunde, schimbrile vizibile aprEnd ulterior. 5izolva@i dezacordurile, vindeca@i durerile, spulbera@i incon"tien@a U fr s face@i nimic U pur "i simplu e istEnd "i pstrEnd frecven@a prezen@ei intense. Through forgiveness, 9hich essentiall+ means recognizing the insubstantialit+ of the past and allo9ing the present moment to be as it is, the miracle of transformation happens not onl+ 9ithin but also 9ithout. A silent space of intense presence arises both in +ou and around +ou. :hoever or 9hatever enters that field of consciousness 9ill be affected b+ it, sometimes visibl+ and immediatel+, sometimes at deeper levels 9ith visible changes appearing at a later time. Dou dissolve discord, heal pain, dispel unconsciousness V 9ithout doing an+thing . simpl+ b+ being and holding that

freFuenc+ of intense presence. GfEr"itul dramei vie@ii dvs. 1The End Cf Dour <ife 5rama )n aceast stare de acceptare "i pace interioar, chiar dac nu le.am numi Srele", se mai pot produce evenimente care ar putea fii numite S rele" din perspectiva con"tiin@ei obi"nuiteP )n that state of acceptance and inner peace, even though +ou ma+ not call it "bad, " can an+thing still come into +our life that 9ould be called "bad" from a perspective of ordinar+ consciousnessP #ea mai mare parte a lucrurilor a"a.zis rele care se 0ntEmpl 0n vie@ile oamenilor sunt cauzate de incon"tien@. Ele se creeaz singure sau, mai bine.zis, sunt create de sinele fals. > refer la lucrurile Sdramatice". #End sunte@i total con"tient, 0n via@a dvs. nu se mai produc evenimente dramatice. 5a@i.mi voie s v reamintesc cum func@ioneaz sinele fals "i cum creeaz el dramele. >ost of the so.called bad things that happen in peopleLs lives are due to unconsciousness. The+ are self created, or rather ego.created. ) sometimes refer to those things as "drama." :hen +ou are full+ conscious, drama does not come into +our life an+more. <et me remind +ou briefl+ ho9 the ego operates and ho9 it creates drama. Ginele fals este mintea nesupravegheat ce v conduce via@a atunci cEnd nu sunte@i prezent sub forma con"tiin@ei treze, ca martor tcut. Ginele fals se percepe ca fragment separat 0ntr.un univers ostil, fr o legtur real cu vreo alt fiin@, 0ncon3urat de alte forme de sine fals, ale altor oameni, pe care fie le vede ca pe ni"te amenin@ri poten@iale, fie 0ncearc s le foloseasc pentru atingerea scopurilor sale. Tiparele de baz ale sinelui fals sunt fcute s 0i abat frica profund 0nrdcinat sau sentimentul de lips. Ele sunt rezisten@a, controlul, puterea, lcomia, aprarea, atacul. C parte din strategiile sinelui fals sunt e trem de inteligente, 0ns cu toate acestea nu rezolv niciodat niciuna dintre problemele sale, pur "i simplu pentru c problema este 0nsu"i sinele fals. Ego is the unobserved mind that runs +our life 9hen +ou are not present as the 9itnessing consciousness, the 9atcher. The ego perceives itself as a separate fragment in a hostile universe, 9ith no real inner connection to an+ other being, surrounded b+ other egos 9hich it either sees as a potential threat or 9hich it 9ill attempt to use for its o9n ends. The basic ego patterns are designed to combat its o9n deepseated fear and sense of lack. The+ are resistance, control, po9er, greed, defense, attack. Gome of the egoLs strategies are e tremel+ clever, +et the+ never trul+ solve an+ of its problems, simpl+ because the ego itself is the problem. #End sinele fals al unei persoane 0ntElne"te un alt sine fals, 0ntr.o rela@ie personal sau 0n cadrul unei organiza@ii sau institu@ii, mai devreme sau mai tErziu se 0ntEmpl lucruri Srele"/ drame de un fel sau altul, sub forma conflictelor, a problemelor, a luptelor pentru putere, a violen@ei fizice sau emo@ionale ".a.m.d. Aici intr "i relele colective, ca rzboiul, genocidul "i e ploatarea .U toate cauzate de incon"tien@a acumulat. 0n plus, multe tipuri de boli sunt produse de rezisten@a continu a sinelui fals, care genereaz restric@ii "i bloca3e 0n circula@ia energiei prin corp. #End v reconecta@i cu Niin@a "i nu mai sunte@i condus de minte, 0nceta@i s mai crea@i toate acele lucruri. 2u mai crea@i "i nu mai participa@i la nici o dram. :hen egos come together, 9hether in personal relationships or in organizations or institutions, "bad" things happen sooner or later/ drama of one kind or another, in the form of conflict, problems, po9er struggles, emotional or ph+sical violence, and so on. This includes collective evils such as 9ar, genocide, and e ploitation . all due to massed unconsciousness. Nurthermore, man+ t+pes of illness are caused b+ the egoLs continuous resistance, 9hich creates restrictions and blockages in the flo9 of energ+ through the bod+. :hen +ou reconnect 9ith !eing and are no longer run b+ +our mind, +ou cease to create those things. Dou do not create or participate in drama an+more.

Cri de cEte ori sinele fals al cuiva 0ntElne"te un alt sine fals, apar drame de un fel sau altul. #hiar dac tri@i complet singur, tot v ve@i crea o dram proprie. #End v este mil de dvs., 0ncepe drama. #End v sim@i@i vinovat sau an ios, este tot o dram. #End lsa@i trecutul sau viitorul s se suprapun prezentului, crea@i timp, timp psihologic U materialul din care se construiesc dramele. Cri de cEte ori nu respecta@i momentul prezent, permi@Endu.i s e iste a"a cum este, crea@i drame. :henever t9o or more egos come together, drama of one kind or another ensues. !ut even if +ou live totall+ alone, +ou still create +our o9n drama. :hen +ou feel sorr+ for +ourself, thatLs drama. :hen+ou feel guilt+ or an ious, thatLs drama. :hen +ou let the past or future obscure the present, +ou are creating time, ps+chological time . the stuff out of 9hich drama is made. :henever +ou are not honoring the present moment b+ allo9ing it to be, +ou are creating drama. #ei mai mul@i oameni 0"i iubesc drama vie@ii lor. Povestea lor este identitatea lor. Ginele fals le conduce via@a. Au investit 0n aceast poveste tot sentimentul identit@ii lor. #hiar "i cutarea U de obicei fr succes U a unui rspuns, a unei solu@ii sau a unui mod de vindecare devine o parte din ea. Ti lucrul de care se tem "i cruia i se 0mpotrivesc cel mai mult este sfEr"itul dramei proprii. AtEta timp cEt sunt mintea lor, lucrul de care se tem "i cruia i se 0mpotrivesc cel mai tare este propria lor trezire. >ost people are in love 9ith their particular life drama. Their stor+ is their identit+. The ego runs their life. The+ have their 9hole sense of self invested in it. Even their . usuall+ unsuccessful . search for an ans9er, a solution, or for healing becomes part of it. :hat the+ fear and resist most is the end of their drama. As long as the+are their mind, 9hat the+ fear and resist most is their o9n a9akening. #End tri@i 0ntr.o deplin acceptare a ceea ce este, a@i pus capt dramelor 0n via@a dvs. o dat pentru totdeauna. 2imeni nu mai poate nici mcar s se certe cu dvs., indiferent cEt de tare se strduie"te. 2u v pute@i certa cu o persoan care a devenit complet con"tient. C ceart implic identificarea cu mintea "i o pozi@ie mental, ca "i o rezisten@ "i o reac@ie fa@ de pozi@ia celuilalt. Bezultatul este c polarit@ile opuse se energizeaz reciproc. Aceasta este mecanica incon"tientului. $ pute@i e prima prerea clar "i ferm, dar 0n spatele ei nu se va mai afla nici o for@ de reac@ie, niciun fel de aprare sau atac. A"a c nu se va transforma 0ntr.o dram. #End sunte@i deplin con"tient, 0nceta@i s mai fi@i 0n conflict. S2ici o persoan unificat cu sine nu poate nici mcar s conceap conflictul", afirm #ursul despre miracole. Aceasta se refer nu numai la conflictul cu alte persoane, ci, mult mai important, "i la conflictul cu sine, care 0nceteaz atunci cEnd nu mai e ist contradic@ii 0ntre cererile "i a"teptrile min@ii dvs. "i ceea ce este. :hen +ou live in complete acceptance of 9hat is, that is the end of all drama in +our life. 2obod+ can even have an argument 9ith +ou, no matter ho9 hard he or she tries. Dou cannot have an argument 9ith a full+ conscious person. An argument implies identification 9ith +our mind and a mental position, as 9ell as resistance and reaction to the other personLs position. The result is that the polar opposites become mutuall+ energized. These are the mechanics of unconsciousness. Dou can still make +our point clearl+ and firml+, but there 9ill be no reactive force behind it, no defense or attack. Go it 9onLt turn into drama. :hen +ou are full+ conscious, +ou cease to be in conflict. "2o one 9ho is at one 9ith himself can even conceive of conflict," states A #ourse in >iracles. This refers not onl+ to conflict 9ith other people but more fundamentall+ to conflict 9ithin +ou, 9hich ceases 9hen there is no longer an+ clash bet9een the demands and e pectations of +our mind and 9hat is. Efe*eritatea Bi ciclurile ,ieEii %I*'er*a+e+ce A+d The Cycle& Of $ife Totu"i, atEta timp cEt v afla@i 0n dimensiunea fizic "i sunte@i legat de psihicul uman colectiv, durerea fizic U de"i rar U mai este 0nc posibil. Ea nu trebuie confundat cu suferin@a, cu durerea mental.emo@ional. Crice suferin@ este creat de sinele fals "i apare ca urmare a rezisten@ei. 5e asemenea, atEta timp cEt v afla@i 0n aceast dimensiune, mai sunte@i 0nc supus

naturii ei ciclice "i legii efemerit@ii tuturor lucrurilor, dar nu mai percepe@i acest lucru ca Sru" U el e ist pur "i simplu. 8o9ever, as long as +ou are in the ph+sical dimension and linked to the collective human ps+che, ph+sical pain . although rare . is still possible. This is not to be confused 9ith suffering, 9ith mental emotional pain. All suffering is ego.created and is due to resistance. Also, as long as +ou are in this dimension, +ou are still sub3ect to its c+clical nature and to the la9 of impermanence of all things, but +ou no longer perceive this as "bad" . it 3ust is. AcceptEnd starea "i calitatea prezent a tuturor lucrurilor, vi se dezvluie o dimensiune mai profund 0n spatele 3ocului contrariilor, ca o prezen@ durabil, o lini"te adEnc ce nu se schimb, o bucurie fr nici o cauz, dincolo de bine "i de ru. Este bucuria Niin@ei, pacea lui 5umnezeu. Through allo9ing the "isness" of all things, a deeper dimension underneath the pla+ of opposites reveals itself to +ou as an abiding presence, an unchanging deep stillness, an uncaused 3o+ be+ond good and bad. This is the 3o+ of !eing, the peace of ;od. <a nivelul formei, e ist na"tere "i moarte, crea@ie "i distrugere, cre"tere "i dispari@ie a formelor aparent separate. Acest lucru se reflect peste tot/ 0n ciclul de via@ al unei stele sau al unei planete, al unui corp fizic, al unui copac, al unei flori4 0n ridicarea "i prbu"irea na@iunilor, a sistemelor politice, a civiliza@iilor4 "i 0n inevitabilul ciclu cE"tig.pierdere din via@a unei persoane. Cn the level of form, there is birth and death, creation and destruction, gro9th and dissolution, of seemingl+ separate forms. This is reflected ever+9here/ in the life c+cle of a star or a planet, a ph+sical bod+, a tree, a flo9er4 in the rise and fall of nations, political s+stems, civilizations4 and in the inevitable c+cles of gain and loss in the life of an individual. E ist cicluri ale succesului, cEnd lucrurile se adun 0n 3urul dvs. "i prospera@i, "i cicluri ale e"ecului, cEnd lucrurile se spulber sau se dezintegreaz "i trebuie s renun@a@i la ele pentru a lsa s apar lucruri noi sau pentru a le permite transformrilor s se produc. 5ac v ag@a@i de lucruri "i v opune@i 0n momentul respectiv 0nseamn c refuza@i s accepta@i cursul vie@ii "i ve@i suferi. There are c+cles of success, 9hen things come to +ou and thrive, and c+cles of failure, 9hen the+ 9ither or disintegrate and +ou have to let them go in order to make room for ne9 things to arise, or for transformation to happen. )f +ou cling and resist at that point, it means +ou are refusing to go 9ith the flo9 of life, and +ou 9ill suffer. 2u este adevrat c ciclul ascendent este bun "i cel descendent este ru, cu e cep@ia evalurilor mentale. #re"terea este de obicei pozitiv, dar nimic nu poate cre"te la infinit. 5ac aceast cre"tere, de orice fel, ar continua mereu, 0n final ar deveni monstruoas "i distructiv. 5istrugerea este necesar ca s poat avea loc o nou cre"tere. 2u se poate una fr alta. )t is not true that the up c+cle is good and the do9n c+cle bad, e cept in the mindLs 3udgment. ;ro9th is usuall+ considered positive, but nothing can gro9 forever. )f gro9th, of 9hatever kind, 9ere to go on and on, it 9ould eventuall+ become monstrous and destructive. 5issolution is needed for ne9 gro9th to happen. Cne cannot e ist 9ithout the other. #iclul descendent este absolut esen@ial pentru realizarea spiritual. Trebuie s ai un e"ec profund la un anumit nivel sau s trie"ti o pierdere sau o durere profund ca s te sim@i atras ctre dimensiunea spiritual. Gau poate c, la un moment dat, succesul 0nsu"i a devenit gol "i lipsit de sens "i astfel s.a transformat 0n e"ec. E"ecul se afl ascuns 0n fiecare succes "i succesul 0n fiecare e"ec. cn aceast lume, adic la nivelul formei, toat lumea are Se"ecuri" mai devreme sau mai tErziu "i, desigur, fiecare realizare a3unge 0n ultim instan@ un nimic. Toate formele sunt efemere. The do9n c+cle is absolutel+ essential for spiritual realization. Dou must have failed deepl+ on some level or e perienced some deep loss or pain to be dra9n to the spiritual dimension. Cr perhaps +our ver+ success became empt+ and meaningless and so turned out to be failure. Nailure lies concealed in ever+ success, and success in

ever+ failure. )n this 9orld, 9hich is to sa+ on the level of form, ever+bod+ "fails" sooner or later, of course, and ever+ achievement eventuall+ comes to naught. All forms are impermanent. Pute@i continua s fi@i activ, s v bucura@i e primEnd sau creEnd forme "i circumstan@e noi, fr s v identifica@i cu ele. 2u ave@i nevoie de ele ca s v dea un sentiment de identitate. Ele nu sunt via@a dvs. . numai situa@ia dvs. de via@. Dou can still be active and en3o+ manifesting and creating ne9 forms and circumstances, but +ou 9onLt be identified 9ith them. Dou do not need them to give +ou a sense of self. The+ are not +our life . onl+ +our life situation. Energia dvs. fizic este "i ea supus ciclurilor. 2u poate fi 0ntotdeauna la nivel ma im. $or e ista momente de energie slab "i momente de energie 0nalt. $or e ista perioade cEnd ve@i fi e trem de activ sau de creativ, dar este posibil s e iste "i momente cEnd totul pare s stea pe loc "i cEnd ave@i sentimentul c nu ob@ine@i niciun rezultat, c nu realiza@i nimic. 7n ciclu poate dura oricEt, de la cEteva ore la cE@iva ani. E ist cicluri mari "i cicluri mici 0n interiorul acestora. >ulte boli apar din 0mpotrivirea fa@ de aceste cicluri de energie sczut, care sunt vitale pentru regenerare. #ompulsia de a face "i tendin@a de a deriva sentimentul valorii proprii "i sentimentul identit@ii din factori e terni, cum ar fi realizrile, sunt o iluzie inevitabil atEta timp cEt v identifica@i cu mintea. 0n aceste condi@ii devine foarte dificil sau chiar imposibil pentru dvs. s accepta@i ciclurile negative "i s le permite@i s e iste. Astfel, inteligen@a organismului poate prelua controlul ca msur de autoprotec@ie, creEnd o boal pentru a v for@a s v opri@i, pentru ca regenerarea necesar s aib loc. Dour ph+sical energ+ is also sub3ect to c+cles. )t cannot al9a+s be at a peak. There 9ill be times of lo9 as 9ell as high energ+. There 9ill be periods 9hen +ou are highl+ active and creative, but there ma+ also be times 9hen ever+thing seems stagnant, 9hen it seems that +ou are not getting an+9here, not achieving an+thing. A c+cle can last for an+thing from a fe9 hours to a fe9 +ears. There are large c+cles and small c+cles 9ithin these large ones. >an+ illnesses are created through fighting against the c+cles of lo9 energ+, 9hich are vital for regeneration. The compulsion to do, and the tendenc+ to derive +our sense of self 9orth and identit+ from e ternal factors such as achievement, is an inevitable illusion as long as +ou are identified 9ith the mind. This makes it hard or impossible for +ou to accept the lo9 c+cles and allo9 them to be. Thus, the intelligence of the organism ma+ take over as a self protective measure and create an illness in order to force +ou to stop, so that the necessar+ regeneration can take place. 2atura ciclic a universului este strEns legat de efemerita.tea tuturor lucrurilor "i a situa@iilor. !uddha a fcut din aceasta partea central a 0nv@turii sale. Toate condi@iile sunt e trem de instabile "i aflate 0ntr.un flu constant, sau, dup cum spunea el, efemeritatea este o caracteristic a fiecrei stri, a fiecrei situa@ii pe care o ve@i 0ntElni 0n via@. Aceasta se va schimba, va disprea sau va 0nceta s v mai mul@umeasc. Efemeritatea are un rol central "i 0n 0nv@turile lui )isus/ S2u aduna@i pentru voi comori pe pmEnt, unde moliile "i rugina distrug "i unde ho@ii intr "i fur...". The c+clical nature of the universe is closel+ linked 9ith the impermanence of all things and situations. The !uddha made this a central part of his teaching. All conditions are highl+ unstable and in constant flu , or, as he put it, impermanence is a characteristic of ever+ condition, ever+ situation +ou 9ill ever encounter in +our life. )t 9ill change, disappear, or no longer satisf+ +ou. )mpermanence is also central to AesusL teaching/ "5o not la+ up for +ourselves treasures on earth, 9here moth and rust consume and 9here thieves break in and steal...." AtEta timp cEt o stare este evaluat de mintea dvs. ca fiind Sbun", indiferent dac este vorba de o rela@ie, o posesiune, un rol social, un loc sau corpul fizic, mintea se ata"eaz de ea "i se identific cu ea. $ face fericit, v face s ave@i un sentiment pozitiv fa@ de propria persoan "i poate s devin o parte din dvs. sau din acela care crede@i c sunte@i. 5ar nimic nu dureaz 0n aceast dimensiune 0n care moliile "i rugina distrug totul. <ucrurile iau sfEr"it, se transform sau sufer o schimbare de polaritate/ aceea"i stare care ieri sau anul trecut era bun a devenit brusc sau

treptat rea. Gtarea care v fcea fericit v face acum nefericit. Prosperitatea de azi devine con. sumismul fr sfEr"it de mEine. #storia "i luna de miere fericite devin divor@ul nefericit sau coabitarea nefericit de mEine.. As long as a condition is 3udged as "good" b+ +our mind, 9hether it be a relationship, a possession, a social role, a place, or +our ph+sical bod+, the mind attaches itself to it and identifies 9ith it. )t makes +ou happ+, makes +ou feel good about +ourself, and it ma+ become part of 9ho +ou are or think +ou are. !ut nothing lasts in this dimen. sion 9here moth and rust consume. Either it ends or it changes, or it ma+ undergo a polarit+ shift/ The same condition that 9as good +esterda+ or last +ear has suddenl+ or graduall+ turned into bad. The same condition that made +ou happ+, then makes +ou unhapp+. The prosperit+ of toda+ becomes the empt+ consumerism of tomorro9. The happ+ 9edding and hone+moon become the unhapp+ divorce or the unhapp+ coe istence. Gau o anumit stare dispare, "i absen@a ei v face nefericit. #End o stare sau o situa@ie de care mintea s.a ata"at "i cu care s.a identificat se schimb sau dispare, mintea nu poate accepta acest lucru. Ge va ag@a de starea care dispare "i se va opune schimbrii. Este ca "i cum un membru ar fi smuls din corpul dvs Cr a condition disappears, so its absence makes +ou unhapp+. :hen a condition or situation that the mind has attached itself to and identified 9ith changes or disappears, the mind cannot accept it. )t 9ill cling to the disappearing condition and resist the change. )t is almost as if a limb 9ere being torn off +our bod+. 7neori, auzim despre oameni care "i.au pierdut to@i banii sau a cror reputa@ie a fost distrus, motiv pentru care s.au sinucis. :e sometimes hear of people 9ho have lost all their mone+ or 9hose reputation has been ruined committing suicide. Acestea sunt cazuri e treme. Al@ii, atunci cEnd sufer o pierdere grav de un fel sau altul, devin profund neferici@i "i se 0mbolnvesc. 2u pot face diferen@a 0ntre ei 0n"i"i "i situa@ia de via@ 0n care se afl. Am citit de curEnd despre o actri@ renumit, care a murit la Y& de ani. #End frumuse@ea ei a 0nceput s pleasc "i s fie distrus de btrEne@e, a a3uns la disperare "i a 0nceput s duc o via@ e trem de retras. Ti ea se identificase cu o stare e tern/ aspectul ei fizic. <a 0nceput, aceast stare i.a creat un sentiment de identitate fericit, apoi unul nefericit. 5ac ar fi fost capabil s intre 0n legtur cu via@a atemporal "i lipsit de form din ea, "i.ar fi putut urmri "i accepta ofilirea formei e terioare 0n deplin lini"te "i pace sufleteasc. >ai mult, forma ei e terioar ar fi devenit din ce 0n ce mai transparent fa@ de lumina care izvora din natura ei adevrat atemporal, astfel 0ncEt frumuse@ea nu i s.ar fi diminuat, ci s.ar fi transformat pur "i simplu 0n frumuse@e spiritual. Totu"i, nimeni nu i.a spus c acest lucru este posibil. #el mai important mod de cunoa"tere nu este 0nc accesibil tuturor. Those are the e treme cases. Cthers, 9henever a ma3or loss of one kind or another occurs, 3ust become deepl+ unhapp+ or make themselves ill. The+ cannot distinguish bet9een their life and their life situation. ) recentl+ read about a famous actress 9ho died in her eighties. As her beaut+ started to fade and became ravaged b+ old age, she gre9 desperatel+ unhapp+ and became a recluse. Ghe, too, had identified 9ith a condition/ her e ternal appearance. Nirst, the condition gave her a happ+ sense of self, then an unhapp+ one. )f she had been able to connect 9ith the formless and timeless life 9ithin, she could have 9atched and allo9ed the fading of her e ternal form from a place of serenit+ and peace. >oreover, her e ternal form 9ould have become increasingl+ transparent to the light shining through from her ageless true nature, so her beaut+ 9ould not reall+ have faded but simpl+ become transformed into spiritual beaut+. 8o9ever, nobod+ told her that this is possible. The most essential kind of kno9ledge is not +et 9idel+ accessible. !uddha ne.a 0nv@at c fericirea este dukkha U un cuvEnt din limba pali, care 0nseamn Ssuferin@" sau Sinsatisfac@ie". Este inseparabil de opusul ei. Adic fericirea "i nefericirea sunt, de fapt, una. 2umai iluzia timpului le separ. The !uddha taught that even +our happiness is dukkha .a Pali 9ord meaning "suffering" or "unsatisfactoriness." )t is inseparable from its opposite. This means that +our happiness and unhappiness are in fact one. Cnl+ the illusion of time separates

them A privi lucrurile 0n acest fel nu 0nseamn negativism. cnseamn, pur "i simplu, recunoa"terea naturii lucrurilor, astfel 0ncEt s nu alerga@i dup o iluzie tot restul vie@ii. 2u 0nseamn nici c nu ar trebui s aprecia@i lucrurile sau strile plcute. 5ar a 0ncerca s ob@ine@i prin ele un lucru pe care acestea nu vi.l pot oferi U o identitate, un sentiment de permanen@ "i 0mplinire U este o re@et sigur de frustrare "i suferin@. )ndustria reclamei "i societatea de consum s.ar prbu"i 0n 0ntregime dac oamenii ar progresa spiritual "i nu ar mai 0ncerca s."i gseasc identitatea prin lucruri. #u cEt 0ncerca@i mai mult s ob@ine@i fericirea 0n acest fel, cu atEt ea v va ocoli mai mult. 2iciun lucru din afar nu v va satisface decEt temporar "i superficial, dar probabil c ve@i avea nevoie de multe deziluzii pEn cEnd s realiza@i acest adevr. <ucrurile "i strile v pot oferi plcere, dar v vor da "i durere. <ucrurile "i strile v pot oferi plcere, dar nu v vor da bucurie. 2imic nu v poate aduce bucurie. !ucuria nu are o cauz "i vine din interior, 0ntocmai ca bucuria Niin@ei. Este o parte esen@ial a strii interioare de pace, stare care a fost numit pacea lui 5umnezeu. Este starea dvs. natural, nu un lucru pentru care trebuie s v strdui@i mult s.l ob@ine@i sau s.l realiza@i. This is not being negative. )t is simpl+ recognizing the nature of things, so that +ou donLt pursue an illusion for the rest of +our life. 2or is it sa+ing that +ou should no longer appreciate pleasant or beautiful things or conditions. !ut to seek something through them that the+ cannot give . an identit+, a sense of permanenc+ and fulfillment . is a recipe for frustration and suffering. The 9hole advertising industr+ and consumer societ+ 9ould collapse if people became enlightened and no longer sought to find their identit+ through things. The more +ou seek happiness in this 9a+, the more it 9ill elude +ou. 2othing out there 9ill ever satisf+ +ou e cept temporaril+ and superficiall+, but +ou ma+ need to e perience man+ disillusionrnents before +ou realize that truth. Things and conditions can give +ou pleasure, but the+ 9ill also give +ou pain. Things and conditions can give +ou pleasure, but the+ cannot give +ou 3o+. 2othing can give +ou 3o+. Ao+ is uncaused and arises from 9ithin as the 3o+ of !eing. )t is an essential part of the inner state of peace, the state that has been called the peace of ;od. )t is +our natural state, not something that +ou need to 9ork hard for or struggle to attain. >ul@i oameni nu 0"i dau seama niciodat c niciunul dintre lucrurile pe care le fac, le posed sau le realizeaz nu le poate aduce SmEntuirea". #ei care observ acest fapt devin deseori plictisi@i de lume "i depresivi/ dac nimic nu le poate oferi o satisfac@ie adevrat, pentru ce s te lup@i, ce rost mai au toateP 0n $echiul Testament profetul trebuie s fi a3uns la o astfel de con"tiin@ cEnd a scris/ SAm vzut tot ce se face sub soare "i privi@i, totul este de"ertciune "i sfor@are 0n van". #End a3unge@i 0n acest punct, sunte@i la un pas de disperare U "i la un pas de iluminare. >an+ people never realize that there can be no "salvationLL in an+thing the+ do, possess, or attain. Those 9ho do realize it often become 9orld.9ear+ and depressed/ if nothing can give +ou true fulfillment, 9hat is there left to strive for, 9hat is the point in an+thingP The Cld Testament prophet must have arrived at such a realization 9hen he 9rote ") have seen ever+thing that is done under the sun, and behold, all is vanit+ and a striving after 9ind." :hen +ou reach this point, +ou are one step a9a+ from despair . and one step a9a+ from enlightenment. 7n clugr buddhist mi.a spus odat/ STot ceea ce am 0nv@at 0n cei %& de ani de cEnd sunt clugr poate fi rezumat 0ntr.o singur propozi@ie/ ITot ceea ce apare dispareJ. Asta este tot ce "tiu". 5esigur, voia s spun cam urmtoarele/ am 0nv@at s nu m opun situa@iei prezente4 am 0nv@at s.i permit prezentului s e iste "i s accept natura efemer a tuturor lucrurilor "i strilor. Astfel, mi.am gsit lini"tea. A !uddhist monk once told me/ LAll ) have learned in the t9ent+ +ears that ) have been a monk ) can sum up in one sentence/ All that arises passes a9a+. This ) kno9." :hat he meant, of course, 9as this/ ) have learned to offer no resistance to 9hat is4 ) have learned to allo9 the present moment to be and to accept the impermanent nature of all things and conditions. Thus have ) found peace.

A nu opune rezisten@ vie@ii 0nseamn a fi atins starea de gra@ie, de u"urin@ "i iluminare. Aceast stare nu mai depinde de anumite stri sau calit@i ale lucrurilor, bune sau rele. Pare aproape parado al, "i totu"i, atunci cEnd dependen@a interioar de o anume form a disprut, condi@iile generale de via@, formele e terioare, tind s se amelioreze foarte mult. <ucrurile, oamenii sau condi@iile de care credea@i c ave@i nevoie ca s fi@i fericit v vin acum fr s fie nevoie s face@i vreun efort "i sunte@i liber s v bucura@i de ele "i s le aprecia@i U cEt e ist. Toate aceste lucruri, desigur, vor disprea, ciclurile vin "i se duc, dar, dac dependen@a a disprut, nu mai e ist frica de pierdere. $ia@a curge mai u"or. To offer no resistance to life is to be in a state of grace, ease, and lightness. This state is then no longer dependent upon things being in a certain 9a+, good or bad. )t seems almost parado ical, +et 9hen +our inner dependenc+ on form is gone, the general conditions of +our life, the outer forms, tend to improve greatl+. Things, people, or conditions that +ou thought +ou needed for +our happiness no9 come to +ou 9ith no struggle or effort on +our part, and +ou are free to en3o+ and appreciate them . 9hile the+ last. All those things, of course, 9ill still pass a9a+, c+cles 9ill come and go, but 9ith dependenc+ gone there is no fear of loss an+more. <ife flo9s 9ith ease. Nericirea derivat dintr.o surs secundar nu este niciodat prea profund. Este numai o refle ie palid a bucuriei Niin@ei, pacea vibrant pe care o descoperi@i 0n interior atunci cEnd v abandona@i pe sine. Niin@a v poart dincolo de polarit@ile opuse ale min@ii "i v elibereaz de dependen@a de form. #hiar dac totul s.ar prbu"i "i s.ar distruge 0n 3urul dvs., tot a@i sim@i un miez interior de pace profund. Poate c nu ve@i fi fericit, dar ve@i fi 0mpcat. The happiness that is derived from some secondar+ source is never ver+ deep. )t is onl+ a pale reflection of the 3o+ of !eing, the vibrant peace that +ou find 9ithin as +ou enter the state of nonresistance. !eing takes +ou be+ond the polar opposites of the mind and frees +ou from dependenc+ on form. Even if ever+thing 9ere to col. lapse and crumble all around +ou, +ou 9ould still feel a deep inner core of peace. Dou ma+ not be happ+, but +ou 9ill be at peace. Colo&irea Bi aba+do+area +e/ati,i&*ului %U&i+/ A+d !eli+Yui&hi+/ Ne/ati,ity Crice rezisten@ intern este trit ca negativism sub o form sau alta. Crice form de negativism este rezisten@. 0n acest conte t, cele dou cuvinte sunt aproape sinonime. 2egativismul merge de la iritare sau nerbdare pEn la furia feroce, de la o stare de deprimare sau suprare tcut la disperarea suicidar. 7neori, rezisten@a declan"eaz corpul emo@ional de durere, caz 0n care chiar "i o situa@ie minor poate provoca un negativism intens, ca furia, deprimarea sau suferin@a profund. All inner resistance is e perienced as negativit+ in one form or another. All negativit+ is resistance. )n this conte t, the t9o 9ords are almost s+non+mous. 2egativit+ ranges from irritation or impatience to fierce anger, from a depressed mood or sullen resentment to suicidal despair. Gometimes the resistance triggers the emotional pain. bod+, in 9hich case even a minor situation ma+ produce intense negativit+, such as anger, depression, or deep grief. Ego.ul crede c prin negativism poate manipula realitatea "i poate ob@ine ceea ce dore"te. #rede c prin negativism poate atrage o stare dezirabil sau dizolva una indezirabil. #ursul miracolelor subliniaz faptul c, ori de cEte ori sunte@i nefericit, e ist credin@a incon"tient c prin nefericire Splti@i" lucrul anume pe care.l dori@i. 5ac Sdvs." U mintea U nu crede@i 0n faptul c nefericirea duce la vreun rezultat, de ce o mai crea@iP Adevrul este, desigur, c negativismul nu duce la niciun rezultat. 0n loc s atrag o stare dezirabil, el o 0mpiedic s apar. 0n loc s dizolve starea indezirabil, el o @ine pe loc. Gingura sa func@ie Sutil" este c 0ntre"te sinele fals "i acesta este motivul pentru care acesta o iube"te. The ego believes that through negativit+ it can manipulate realit+ and get 9hat it 9ants. )t believes that through it, it can attract a desirable condition or dissolve an undesirable one. A #ourse in >iracles rightl+ points out that, 9henever +ou are unhapp+, there is the unconscious belief that the unhappiness "bu+s" +ou 9hat +ou

9ant. )f "+ouL . the mind . did not believe that unhappiness 9orks, 9h+ 9ould +ou create itP The fact is, of course, that negativit+ does not 9ork. )nstead of attracting a desirable condition, it stops it from arising. )nstead of dissolving an undesirable one, it keeps it in place. )ts onl+ "useful" function is that it strengthens the ego, and that is 9h+ the ego loves it. Cdat ce v.a@i identificat cu o form sau alta de negativism, nu mai vre@i s renun@a@i la ea "i, la un nivel incon"tient profund, nu dori@i nici schimbri pozitive. Ele v.ar amenin@a identitatea de persoan deprimat, furioas "i greu de mul@umit. Atunci ve@i ignora, nega sau sabota lucrurile pozitive din via@a dvs. Este un fenomen des 0ntElnit. Ti nebunesc 0n acela"i timp. Cnce +ou have identified 9ith some form of negativit+, +ou do not 9ant to let go, and on a deepl+ unconscious level, +ou do not 9ant positive change. )t 9ould threaten +our identit+ as a depressed, angr+, or hard.done.b+ person. Dou 9ill then ignore, den+ or sabotage the positive in +our life. This is a common phenomenon. )t is also insane. 2egativismul este ceva complet artificial. Este un factor de poluare psihic "i observm c e ist o legtur profund 0ntre otrvirea "i distrugerea naturii "i negativismul amplu care s.a acumulat 0n psihicul uman colectiv. 2ici o alt form de via@ de pe planet nu cunoa"te negativismul, 0n afar de oameni, tot a"a cum nici o alt form de via@ nu bat3ocore"te "i nu otrve"te pmEntul care o sus@ine. A@i vzut vreodat o floare nefericit sau un ste3ar stresatP A@i 0ntElnit vreodat un delfin deprimat, o broasc avEnd probleme de respect fa@ de sine, o pisic ce nu se poate rela a sau o pasre care s nutreasc ur "i resentimenteP Gingurele animale care pot tri ocazional ceva asemntor cu negativismul sau care dau semne de comportament nevrotic sunt cele care triesc 0n strEns legtur cu mintea uman "i cu nebunia ei. 2egativit+ is totall+ unnatural. )t is a ps+chic pollutant, and there is a deep link bet9een the poisoning and destruction of nature and the vast negativit+ that has accumulated in the collective human ps+che. 2o other life form on the planet kno9s negativit+, onl+ humans, 3ust as no other life form violates and poisons the Earth that sustains it. 8ave +ou ever seen an unhapp+ flo9er or a stressed oak treeP 8ave +ou come across a depressed dolphin, a frog that has a problem 9ith self.esteem, a cat that cannot rela , or a bird that carries hatred and resentmentP The onl+ animals that ma+ occasionall+ e perience something akin to negativit+ or sho9 signs of neurotic behavior are those that live in close contact 9ith humans and so link into the human mind and its insanit+. 7rmri@i orice plant sau animal "i lsa@i.le s v 0nve@e acceptarea situa@iei date, abandonarea 0n fa@a clipei de acum. <sa@i.le s v 0nve@e Niin@a. <sa@i.le s v 0nve@e integritatea U care 0nseamn a fi o unitate, a fi tu 0nsu@i, a fi real. <sa@i.le s v 0nve@e cum s tri@i, cum s muri@i "i cum s nu transforma@i via@a sau moartea 0ntr.o problem. :atch an+ plant or animal and let it teach +ou acceptance of 9hat is, surrender to the 2o9. <et it teach +ou !eing. <et it teach +ou integrit+ . 9hich means to be one, to be +ourself, to be real. <et it teach +ou ho9 to live and ho9 to die, and ho9 not to make living and d+ing into a problem. Am trit alturi de mai mul@i mae"tri Xen U to@i erau pisici A. #hiar "i ra@ele m.au 0nv@at importante lec@ii spirituale. Cbservarea lor este o medita@ie 0n sine. #Et de lini"tite plutesc, 0ntr.o total acceptare de sine, complet prezente 0n clipa de Acum, demne "i perfecte, a"a cum numai o fiin@ fr minte poate fi. Totu"i, din cEnd 0n cEnd, dou ra@e se iau la btaie U uneori fr niciun motiv aparent sau poate pentru c una a invadat spa@iul personal al celeilalte. <upta dureaz de obicei cEteva secunde "i apoi ra@ele se despart, 0noat 0n direc@ii diferite "i dau cu putere din aripi de cEteva ori. #ontinu apoi s 0noate lini"tite, ca "i cum lupta nu ar fi avut niciodat loc. #End am observat acest lucru pentru prima oar, am realizat brusc c aceste bti din aripi elibereaz un surplus de energie, 0mpiedicEnd astfel rmEnerea sa 0n corp "i transformarea 0n negativism. Aceasta este o inteligen@ natural, "i accesul la ea este foarte u"or, pentru c animalele nu au o minte care s @in 0n mod artificial trecutul 0n via@ "i apoi s construiasc o identitate 0n 3urul lui.

) have lived 9ith several Xen masters . all of them cats. Even ducks have taught me important spiritual lessons. Aust 9atching them is a meditation. 8o9 peacefull+ the+ float along, at ease 9ith themselves, totall+ present in the 2o9, dignified and perfect as onl+ a mindless creature can be. Cccasionall+, ho9ever, t9o ducks 9ill get into a fight . sometimes for no apparent reason, or because one duck has stra+ed into anotherLs private space. The fight usuall+ lasts onl+ for a fe9 seconds, and then the ducks separate, s9im off in opposite directions, and vigorousl+ flap their 9ings a fe9 times. The+ then continue to s9im on peacefull+ as if the fight had never happened. :hen ) observed that for the first time, ) suddenl+ realized that b+ flapping their 9ings the+ 9ere releasing surplus energ+, thus preventing it from becoming trapped in their bod+ and turning into negativit+. This is natural 9isdom, and it is eas+ for them because the+ do not have a mind that keeps the past alive unnecessaril+ and then builds an identit+ around it. C emo@ie negativ nu poate con@ine un mesa3 importantP 5e e emplu, dac m simt deseori deprimat poate fi un semn c ceva nu este 0n regul cu via@a mea "i m poate obliga s 0mi analizez situa@ia de via@ "i s fac anumite schimbri. A"a c am nevoie s ascult ce 0mi spune emo@ia "i nu s o resping ca fiind negativ. 5a, emo@iile negative recurente con@in uneori un mesa3, ca "i bolile. 5ar orice schimbri ve@i face, indiferent dac ele sunt legate de munc, de rela@iile personale sau de mediul ambiant, acestea sunt, 0n ultim instan@, doar o cosmetizare U dac nu vin dintr.o modificare de con"tiin@. >odificarea nu poate 0nsemna decEt un singur lucru/ o prezen@ mai intens. #End a@i a3uns la un anumit grad de prezen@, nu mai ave@i nevoie ca negativismul s v spun de ce anume ave@i nevoie 0ntr.o situa@ie de via@ dat. 5ar atEta timp cEt negativismul este prezent, folosi@i.l. Nolosi@i.l ca pe un fel de semnal care s v reaminteasc s fi@i mai prezent. #ouldnLt a negative emotion also contain an important messageP Nor e ample, if ) often feel depressed, it ma+ be a signal that there is something 9rong 9ith m+ life, and it ma+ force me to look at m+ life situation and make some changes. Go ) need to listen to 9hat the emotion is telling me and not 3ust dismiss it as negative. Des, recurring negative emotions do sometimes contain a message, as do illnesses. !ut an+ changes that +ou make, 9hether the+ have to do 9ith +our 9ork, +our relationships, or +our surroundings, are ultimatel+ onl+ cosmetic unless the+ arise out of a change in +our level of consciousness. And as far as that is concerned, it can onl+ mean one thing/ becoming more present. :hen +ou have reached a certain degree of presence, +ou donLt need negativit+ an+more to tell +ou 9hat is needed in +our life situation. !ut as long as negativit+ is there, use it. 7se it as a kind of signal that reminds +ou to be more present.

Cu* 1*'iedic@* a'ariEia +e/ati,i&*ului= Cu* &c@'@* de el du'@ ce a a'@rut= How do we &to' +e/ati,ity fro* ari&i+/) a+d how do we /et rid of it o+ce it i& there= A"a cum v.am spus, 0l 0mpiedica@i s apar fiind total prezent. 5ar nu v descura3a@i. E ist foarte pu@ini oameni pe pmEnt care 0"i pot men@ine o stare de prezen@ continu, de"i unii sunt foarte aproape de acest lucru. 0n curEnd cred c vor fi mult mai mul@i. As ) said, +ou stop it from arising b+ being full+ present. !ut donLt become discouraged. There are as +et fe9 people on the planet 9ho can sustain a state of continuous presence, although some are getting close to it. Goon, ) believe, there 9ill be man+ more. Cri de cEte ori observa@i c resim@i@i o form sau alta de negativism, nu o considera@i un e"ec, ci un semnal util, care v spune/ STreze"te.teZ Prse"te.@i minteaZ Nii prezentZ". :henever +ou notice that some form of negativit+ has arisen 9ithin +ou, look on it not as a failure, but as a helpful signal that is telling +ou/ ":ake up. ;et out of +our

mind. !e present." E ist un roman al lui Aldous 8u le+ care se nume"te )nsula, scris 0n ultimii si ani de via@, cEnd scriitorul devenise foarte interesat de 0nv@turile spirituale. Este relatat povestea unui brbat care a naufragiat pe o insul pustie, izolat de restul lumii. Pe aceast insul se afl o civiliza@ie unic. <ucrul neobi"nuit aici este c locuitorii, spre deosebire de restul lumii, sunt snto"i la minte. Primul lucru pe care 0l observ brbatul sunt papagalii colora@i, a"eza@i sus 0n copaci, care par s spun con@inu/ SAten@ieZ Aici "i acumZ Aten@ieZ Aici "i acumZ". >ai tErziu, aflm c locuitorii insulei 0i 0nv@au aceste cuvinte ca s le reaminteasc continuu s fie prezen@i. There is a novel b+ Aldous 8u le+ called )sland, 9ritten in his later +ears 9hen he became ver+ interested in spiritual teachings. )t tells the stor+ of a man ship9recked on a remote island cut off from the rest of the 9orld. This island contains a uniFue civilization. The unusual thing about it is that its inhabitants, unlike those of the rest of the 9orld, are actuall+ sane. The first thing that the man notices are the colorful parrots perched in the trees, and the+ seem to be constantl+ croaking the 9ords "Attention. 8ere and 2o9. Attention. 8ere and 2o9." :e later learn that the islanders taught them these 9ords in order to be reminded continuousl+ to sta+ present. A"a c, ori de cEte ori sim@i@i c negativismul apare 0n sinea dvs., indiferent dac este cauzat de un factor e tern, de un gEnd sau de un lucru pe care nu.l con"tientiza@i, privi@i negativismul ca "i cum o voce ar spune/ SAten@ieZ Aici "i acumZ Treze"te.teZ". #hiar "i cea mai mic iritare este semnificativ "i trebuie acceptat "i analizat4 altminteri, se va produce o acumulare crescEnd a reac@iilor neobservate. A"a cum v.am mai spus, a@i putea renun@a la negativism odat ce v ve@i da seama c nu dori@i ca acest cEmp energetic s se afle 0n interiorul dvs. "i c este inutil. 5ar 0n acest caz asigura@i.v c 0l abandona@i complet. 5ac nu reu"i@i s 0l abandona@i, atunci accepta@i e isten@a lui "i 0ndrepta@i.v aten@ia asupra acestui sentiment, a"a cum v.am artat mai devreme. Go 9henever +ou feel negativit+ arising 9ithin +ou, 9hether caused b+ an e ternal factor, a thought, or even nothing in particular that +ou are a9are of, look on it as a voice sa+ing ]Attention. 8ere and 2o9. :ake up." Even the slightest irritation is significant and needs to be ackno9ledged and looked at4 other9ise, there 9ill be a cumulative build.up of unobserved reactions. As ) said before, +ou ma+ be able to 3ust drop it once +ou realize that +ou donLt 9ant to have this energ+ field inside +ou and that it serves no purpose. !ut then make sure that +ou drop it completel+. )f +ou cannot drop it, 3ust accept that it is there and take +our attention into the feeling, as ) pointed out earlier. C alternativ la abandonarea unei reac@ii negative este dizolvarea acesteia imaginEndu.v c sunte@i transparent la cauza e tern a reac@iei. $ recomand s e ersa@i 0ntEi cu lucruri minore, fr nici o importan@. G presupunem c sta@i acas, a"ezat confortabil 0n fotoliu. !rusc, auzi@i sunetul ascu@it al unei alarme auto din strad. )ritarea cre"te. #are este scopul iritriiP 2iciunul. 5e ce a@i creat.oP 2u dvs. a@i creat.o, ci mintea dvs. A fost o reac@ie complet automat, incon"tient. 5e ce a creat.o mintea dvs.P Pentru c ea posed credin@a incon"tient c rezisten@a, pe care o tri@i ca negativism sau nefericire de un anumit fel, va dizolva 0ntr.un fel aceast stare indezirabil. 5esigur, aceast credin@ este o iluzie. Bezisten@a pe care o creeaz, furia sau iritarea sunt 0n acest caz mult mai perturbatoare decEt cauza ini@ial pe care 0ncearc s o elimine. As an alternative to dropping a negative reaction, +ou can make it disappear b+ imagining +ourself becoming transparent to the e ternal cause of the reaction. ) recommend that +ou practice it 9ith little, even trivial, things first. <etLs sa+ that +ou are sitting Fuietl+ at home. Guddenl+, there is the penetrating sound of a car alarm from across the street. )rritation arises. :hat is the purpose of the irritationP 2one 9hatsoever. :h+ did +ou create itP Dou didnLt. The mind did. )t 9as totall+ automatic, totall+ unconscious. :h+ did the mind create itP !ecause it holds the unconscious belief that its resistance, 9hich +ou e perience as negativit+ or unhappiness in some form, 9ill someho9 dissolve the undesirable condition. This, of course, is a delusion. The resistance that it creates, the irritation or anger in this case, is far more disturbing than the original cause that it is attempting to dissolve.

Toate acestea pot fi transformate 0n practic spiritual. Gim@i@i c deveni@i transparent, ca "i cum nu a@i mai avea soliditatea corpului material. Permite@i.i zgomotului sau cauzei reac@iei dvs. negative s treac pur "i simplu prin dvs. A"a cum v.am mai spus, face@i mai 0ntEi acest e erci@iu cu lucrurile mici. Alarma de la ma"in, cEinele care latr, copiii care @ip, bloca3ul din trafic. 0n loc s construi@i 0n dvs. un zid de rezisten@, care s fie constant "i dureros lovit de lucruri Sce nu ar trebui s se 0ntEmple", lsa@i totul s treac prin dvs. All this can be transformed into spiritual practice. Neel +ourself becoming transparent, as it 9ere, 9ithout the solidit+ of a material bod+. 2o9 allo9 the noise, or 9hatever causes a negative reaction, to pass right through +ou. )t is no longer hitting a solid "9all" inside +ou. As ) said, practice 9ith little things first. The car alarm, the dog barking, the children screaming, the traffic 3am. )nstead of having a 9all of resistance inside +ou that gets constantl+ and painfull+ hit b+ things that "should not be happening," let ever+thing pass through +ou. #ineva v spune ceva 0ntr.un mod nepoliticos sau cu inten@ia de a v rni. cn loc s ave@i o reac@ie incon"tient "i negativ, precum atacul, aprarea sau retragerea, lsa@i totul s treac prin dvs. 2u opune@i nici o rezisten@. #a "i cum nu ar mai fi nimeni acolo care s se simt rnit. Aceasta este iertarea, 0n acest fel, deveni@i invulnerabil. Pute@i s 0i spune@i acelei persoane c are un comportament inacceptabil, dac asta alege@i s face@i. 5ar ea nu mai are puterea de a v controla starea interioar. 5vs. de@ine@i controlul U nu o alt persoan, nici mintea dvs. )ndiferent dac este vorba de o alarm auto, o persoan agresiv, o inunda@ie, un cutremur sau pierderea tuturor bunurilor materiale, mecanismul de rezisten@ este acela"i. Gomebod+ sa+s something to +ou that is rude or designed to hurt. )nstead of going into unconscious reaction and negativit+, such as attack, defense, or 9ithdra9al, +ou let it pass right through +ou. Cffer no resistance. )t is as if there is nobod+ there to get hurt an+more. That is forgiveness. )n this 9a+, +ou become invulnerable. Dou can still tell that person that his or her behavior is unacceptable, if that is 9hat +ou choose to do. !ut that person no longer has the po9er to control +our inner state. Dou are then in +our po9er . not in someone elseLs, nor are +ou run b+ +our mind. :hether it is a car alarm, a rude person, a flood, an earthFuake, or the loss of all +our posses. sions, the resistance mechanism is the same. Practic medita@ia, am fost la diferite seminare, am citit multe cr@i despre practicile spirituale, 0ncerc s a3ung la starea lipsei de rezisten@ U 0ns, 0n cazul 0n care m 0ntreba@i dac am a3uns la o pace interioar adevrat "i durabil, rspunsul meu sincer va trebui s fie S nu ". 5e ce nu am gsit.oP #e altceva pot s facP ) have been practicing meditation, ) have been to 9orkshops, ) have read man+ books on spiritualit+, ) tr+ to be in a state of nonresistance . but if +ou ask me 9hether ) have found true and lasting inner peace, m+ honest ans9er 9ould have to be "no." :h+ havenLt ) found itP :hat else can ) doP )nc o mai cuta@i 0n afar "i nu pute@i ie"i din starea de cutare. Poate c urmtorul seminar v va aduce rspunsul, poate aceast tehnic nou. 5ac m 0ntreba@i pe mine, v.a" spune/ nu cuta@i pacea. 2u cuta@i nici o alt stare 0n afara celei 0n care v afla@i acum4 altfel, ve@i construi singur conflictul interior "i rezisten@a incon"tient. )erta@i.v pentru faptul c nu sunte@i 0mpcat. 0n momentul 0n care ve@i accepta complet lipsa dvs. de pace, ea se va transforma 0n pace. Crice lucru pe care 0l accepta@i pe deplin v va duce acolo, v va aduce pacea. Acesta este miracolul abandonrii. Dou are still seeking outside, and +ou cannot get out of the seeking mode. >a+be the ne t 9orkshop 9ill have the ans9er, ma+be that ne9 techniFue. To +ou ) 9ould sa+. 5onLt look for peace. 5onLt look for an+ other state than the one +ou are in no9, other9ise, +ou 9ill set up inner conflict and unconscious resistance. Norgive +ourself for not being at peace. The moment +ou completel+ accept +our non.peace, +our nonpeace becomes transmuted into peace. An+thing +ou accept full+ 9ill get +ou there, 9ill take +ou into peace. This is the miracle of surrender.

Poate c a@i auzit e presia S0ntoarce "i cellalt obraz", pe care a folosit.o acum %.&&& de ani un mare maestru spiritual. El 0ncerca s e prime simbolic secretul lipsei de rezisten@ "i de reac@ie. cn aceast afirma@ie, ca "i 0n toate celelalte, el era interesat numai de realitatea dvs. interioar, nu de comportamentul e terior din via@. Dou ma+ have heard the phrase "turn the other cheek," 9hich a great teacher of enlightenment used %,&&& +ears ago. 8e 9as attempting to conve+ s+mbolicall+ the secret of nonresistance and nonreaction. )n this statement, as in all his others, he 9as concerned onl+ 9ith +our inner realit+, not 9ith the outer conduct of +our life. #unoa"te@i povestea lui !anzanP cnainte de a deveni un mare maestru Xen, a 0ncercat mul@i ani s ating iluminarea, dar aceasta 0i scpa. Apoi, 0ntr.o zi, 0n timp ce se plimba prin pia@, a auzit o conversa@ie 0ntre un mcelar "i clientul su. S5.mi cea mai bun bucat de carne pe care o ai", a spus clientul. )ar mcelarul i.a rspuns/ SNiecare bucat pe care o am este cea mai bun. 2u e ist aici niciuna care s nu fie cea mai bun". Auzind aceste cuvinte, !anzan a atins iluminarea. $d c a"tepta@i o e plica@ie. #End ve@i accepta starea prezent, fiecare Sbucat de carne" U fiecare moment va fi cel mai bun. Aceasta 0nseamn iluminare. 5o +ou kno9 the stor+ of !anzanP !efore he became a great Xen master, he spent man+ +ears in the pursuit of enlightenment, but it eluded him. Then one da+, as he 9as 9alking in the marketplace, he overheard a conversation bet9een a butcher and his customer. ";ive me the best piece of meat +ou have," said the customer. And the butcher replied, "Ever+ piece of meat ) have is the best. There is no piece of meat here that is not the best." 7pon hearing this, !anzan became enlightened. ) can see +ou are 9aiting for some e planation. :hen +ou accept 9hat is, ever+ piece of meat . ever+ moment . is the best. That is enlightenment. Natura co*'a&iu+ii%The Nature of Co*'a&&io+ 5ep"ind sfera contrariilor create de minte, ve@i deveni asemeni unui lac adEnc. Gitua@ia e tern de via@ "i tot ceea ce se 0ntEmpl aici este suprafa@a lacului. 7neori calm, uneori btut de vEnt "i neuniform, 0n func@ie de cicluri "i anotimpuri, 0n adEncuri, totu"i, lacul este mereu netulburat. 5vs. sunte@i 0ntreg lacul, nu doar suprafa@a lui, "i sunte@i 0n contact cu propria profunzime, care rmEne absolut nemi"cat. 2u v opune@i schimbrilor, ag@Endu.v mental de orice situa@ie. <ini"tea dvs. interioar nu depinde de acest lucru. BmEne@i 0n Niin@ U neschimbtoare, atemporal, nemuritoare U "i satisfac@ia sau fericirea dvs. nu va mai depinde de lumea e terioar a formelor schimbtoare. $ pute@i bucura de ele, v pute@i 3uca, de asemenea, cu ele, pute@i crea forme noi "i aprecia frumuse@ea lor. 5ar nu va fi nevoie s v ata"a@i de niciuna. 8aving gone be+ond the mind.made opposites, +ou become like a deep lake. The outer situation of +our life and 9hatever happens there, is the surface of the lake. Gometimes calm, sometimes 9ind+ and rough, according to the c+cles and seasons. 5eep do9n, ho9ever, the lake is al9a+s undisturbed. Dou are the 9hole lake, not 3ust the surface, and +ou are in touch 9ith +our o9n depth, 9hich remains absolutel+ still. Dou donLt resist change b+ mentall+ clinging to an+ situation. Dour inner peace does not depend on it. Dou abide in !eing . unchanging, timeless, deathless . and +ou are no longer dependent for fulfillment or happiness on the outer 9orld of constantl+ fluctuating forms. Dou can en3o+ them, pla+ 9ith them, create ne9 forms, appreciate the beaut+ of it all. !ut there 9ill be no need to attach +ourself to an+ of it. #End devii atEt de deta"at nu 0nseamn c te 0ndeprtezi "i de ceilal@i oameniP :hen +ou become this detached, does it not mean that +ou also become remote from other human beingsP 5impotriv. AtEta timp cEt nu sunte@i con"tient de Niin@, nu ve@i 0n@elege realitatea altor persoane, pentru c nu a@i descoperit.o pe a dvs. >intea va aproba sau va respinge forma lor, care nu include numai corpul, ci "i mintea lor. Bela@iile autentice devin posibile numai atunci cEnd e ist con"tiin@a Niin@ei. $enind din Niin@ ve@i percepe corpul "i mintea altei persoane ca pe un ecran 0n spatele cruia pute@i sim@i realitatea ei adevrat, a"a cum o sim@i@i pe a dvs. A"a c, atunci cEnd

v ve@i confrunta cu suferin@a sau cu comportamentul incon"tient al altei persoane, rmEne@i prezent "i 0n contact cu Niin@a "i astfel ve@i putea privi dincolo de form, sim@ind Niin@a pur "i strlucitoare a celuilalt prin propria Niin@. <a acest nivel, orice suferin@ este recunoscut ca iluzorie. Guferin@a este cauzat de identificarea cu forma. 7neori aceast 0n@elegere este 0nso@it de miracole ale vindecrii prin trezirea con"tiin@ei Niin@ei 0n al@ii U dac ace"tia sunt pregti@i. Cn the contrar+. As long as +ou are una9are of !eing, the realit+ of other humans 9ill elude +ou, because +ou have not found +our o9n. Dour mind 9ill like or dislike their form, 9hich is not 3ust their bod+ but includes their mind as 9ell. True relationship becomes possible onl+ 9hen there is an a9areness of !eing. #oming from !eing, +ou 9ill perceive another personLs bod+ and mind as 3ust a screen, as it 9ere, behind 9hich +ou can feel their true realit+, as +ou feel +ours. Go, 9hen confronted 9ith someone elseLs suffering or unconscious behavior, +ou sta+ present and in touch 9ith !eing and are thus able to look be+ond the form and feel the other personLs radiant and pure !eing through +our o9n. At the level of !eing, all suffering is recognized as an illusion. Guffering is due to identification 9ith form. >iracles of healing sometimes occur through this realization, b+ a9akening !eing.consciousness in others . if the+ are read+. Acea&ta e&te co*'a&iu+ea= I& that what co*'a&&io+ i&=

5a. #ompasiunea este con"tiin@a unei legturi profunde 0ntre dvs. "i toate celelalte fiin@e. 5ar compasiunea are dou laturi. Pe de o parte, deoarece 0nc mai sunte@i aici prin corpul dvs. fizic, 0mprt"i@i vulnerabilitatea "i moartea formei cu to@i oamenii "i toate fiin@ele vii. 5ata viitoare cEnd ve@i spune/ S2u am nimic 0n comun cu aceast persoan, aminti@i.v c ave@i foarte multe 0n comun/ peste cE@iva ani U doi sau =&, asta nu conteaz foarte mult U, amEndoi ve@i fi cadavre 0n descompunere, apoi grmezi de praf, iar apoi nu va mai rmEne nimic. Aceasta este o realitate care ne treze"te "i ne face s ne sim@im umili, lsEnd foarte pu@in loc mEndriei. Este un gEnd negativP 2u, este un fapt. 5e ce s 0nchide@i ochii 0n fa@a luiP cn acest sens, e ist o egalitate total 0ntre dvs. "i orice alt fiin@. Des. #ompassion is the a9areness of a deep bond bet9een +ourself and all creatures. !ut there are t9o sides to compassion, t9o sides to this bond. Cn the one hand, since +ou are still here as a ph+sical bod+, +ou share the vulnerabilit+ and mortalit+ of +our ph+sical form 9ith ever+ other human and 9ith ever+ living being. 2e t time +ou sa+ ") have nothing in common 9ith this person," remember that +ou have a great deal in common/ A fe9 +ears from no9 . t9o +ears or sevent+ +ears, it doesnLt make much difference . both of +ou 9ill have become rotting corpses, then piles of dust, then nothing at all. This is a sobering and humbling realization that leaves little room for pride. )s this a negative thoughtP 2o, it is a fact. :h+ close +our e+es to itP )n that sense, there is total eFualit+ bet9een +ou and ever+ other creature. 7nul dintre cele mai puternice e erci@ii spirituale este medita@ia profund asupra mor@ii formelor fizice, inclusiv a propriei fiin@e. Acest lucru se nume"te Smoartea 0nainte de moarte". Ptrunde@i cEt mai profund 0n acest e erci@iu. Norma dvs. fizic se dizolv, nu mai e ist. Apoi vine un moment cEnd toate formele mentale sau gEndurile mor "i ele. Ti totu"i dvs. sunte@i 0nc aici U prezen@a divin din dvs. Badiind, complet treaz. 2iciun lucru real nu a murit vreodat, numai numele, formele "i iluziile. Cne of the most po9erful spiritual practices is to meditate deepl+ on the mortalit+ of ph+sical forms, including +our o9n. This is called/ 5ie before +ou die. ;o into it deepl+. Dour ph+sical form is dissolving, is no more. Then a moment comes 9hen all mind.forms or thoughts also die. Det +ou are still there . the divine presence that +ou are. Badiant, full+ a9ake. 2othing that 9as real ever died, onl+ names, forms, and illusions. #on"tiin@a e isten@ei acestei dimensiuni nemuritoare, natura dvs. adevrat, este cealalt latur a compasiunii. <a un nivel profund, recunoa"te@i acum nu numai propria nemurire, dar prin ea "i pe

aceea a tuturor fiin@elor. <a nivelul formei, v 0mprt"i@i din moartea "i efemerul e isten@ei. <a nivelul Niin@ei, 0mprt"i@i via@a etern, strlucitoare. Acestea sunt cele dou aspecte ale compasiunii. 0n compasiune, sentimentele aparent opuse, ca triste@ea "i bucuria, se contopesc 0ntr.un singur sentiment "i se transform 0ntr.o pace interioar profund. Aceasta este pacea lui 5umnezeu. Este unul dintre cele mai nobile sentimente de care sunt capabili oamenii "i are o mare putere de vindecare "i transformare. 5ar adevrata compasiune, a"a cum am descris.o eu, este rar. C empatie profund pentru suferin@a altei fiin@ei umane necesit, bine0n@eles, un grad 0nalt de con"tiin@, dar reprezint numai o latur a compasiunii. 2u este complet. Adevrata compasiune dep"e"te empatia sau simpatia. Ea nu apare pEn cEnd triste@ea nu se contope"te cu bucuria, bucuria Niin@ei dincolo de form, bucuria vie@ii eterne. The realization of this deathless dimension, +our true nature, is the other side of compassion. Cn a deep feeling.level, +ou no9 recognize not onl+ +our o9n immortalit+ but through +our o9n that of ever+ other creature as 9ell. Cn the level of form, +ou share mortalit+ and the precariousness of e istence. Cn the level of !eing, +ou share eternal, radiant life. These are the t9o aspects of compassion. )n com. passion, the seemingl+ opposite feelings of sadness and 3o+ merge into one and become transmuted into a deep inner peace. This is the peace of ;od. )t is one of the most noble feelings that humans are capable of, and it has great healing and transformative po9er. !ut true compassion, as ) have 3ust described it, is as +et rare. To have deep empath+ for the suffering of another being certainl+ reFuires a high degree of consciousness but represents onl+ one side of compassion. )t is not complete. True compassion goes be+ond empath+ or s+mpath+. )t does not happen until sadness merges 9ith 3o+, the 3o+ of !eing be+ond form, the 3o+ of eternal life. #'re o ordi+e diferit@ a realit@Eii %Toward a iffere+t Order of !eality

2u sunt de acord cu ideea c un corp are nevoie s moar. Gunt convins c putem a3unge la nemurirea fizic. >otivul pentru care corpul moare este acela c noi credem 0n moarte. ) donLt agree that the bod+ needs to die. ) am convinced that 9e can achieve ph+sical immortalit+. :e believe in death and thatLs 9h+ the bod+ dies. #orpul nu moare pentru c dvs. crede@i 0n moarte. #orpul e ist, sau pare s e iste, deoarece crede@i 0n moarte. #orpul "i moartea sunt aspecte ale aceleia"i iluzii, create de modul de con"tiin@ dominat de sinele fals, care nu are con"tiin@a Gursei vie@ii "i se vede pe sine ca separat "i constant amenin@at. Astfel, creeaz iluzia c sunte@i un corp, un vehicul fizic dens, constant amenin@at. The bod+ does not die because +ou believe in death. The bod+ e ists, or seems to, because +ou believe in death. !od+ and death are part of the same illusion, created b+ the egoic mode of consciousness, 9hich has no a9areness of the Gource of life and sees itself as separate and constantl+ under threat. Go it creates the illusion that +ou are a bod+, a dense, ph+sical vehicle that is constantl+ under threat. A te percepe pe tine sub forma unui corp vulnerabil, care s.a nscut "i peste pu@in timp moare U aceasta este iluzia. #orpul "i moartea/ o singur iluzie. 2u pot e ista una fr alta. $re@i s pstra@i o parte a iluziei "i s scpa@i de cealalt, 0ns acest lucru este imposibil. Nie o pstra@i pe toat, fie o abandona@i 0n 0ntregime. To perceive +ourself as a vulnerable bod+ that 9as born and a little later dies . thatLs the illusion. !od+ and death/ one illusion. Dou cannot have one 9ithout the other. Dou 9ant to keep one side of the illusion and get rid of the other, but that is impossible. Either +ou keep all of it or +ou relinFuish all of it. Totu"i, nu pute@i scpa de corp "i nici nu trebuie s face@i acest lucru. #orpul este o percep@ie incredibil de gre"it a naturii dvs. adevrate. 5ar natura dvs. adevrat este ascuns undeva 0n aceast iluzie, nu 0n afara ei, "i astfel corpul este singurul punct de acces spre ea. 8o9ever, +ou cannot escape from the bod+, nor do +ou have to. The bod+ is an incredible misperception of +our true nature. !ut +our true nature is concealed some9here 9ithin that illusion, not outside it, so the bod+ is still the onl+ point of access to it.

5ac a@i vedea un 0nger, dar l.a@i confunda cu o statuie, tot ce ar trebui s face@i ar fi s v modifica@i felul de a privi "i s observa@i din nou mai atent Sstatuia de piatr", nu s 0ncepe@i s v uita@i 0n alt parte. Atunci a@i descoperi c nu a e istat niciodat o statuie de piatr. )f +ou sa9 an angel but mistook it for a stone statue, all +ou 9ould have to do is ad3ust +our vision and look more closel+ at the "stone statue," not start looking some9here else. Dou 9ould then find that there never 9as a stone statue. 5ac credin@a 0n moarte creeaz corpul, de ce animalele au corpP 7n animal nu are sine fals "i nici nu crede 0n moarte. )f belief in death creates the bod+, 9h+ does an animal have a bod+P An animal doesnLt have an ego, and it doesnLt believe in death.... Totu"i moare sau pare s moar. !ut it still dies, or seems to. 2u uita@i c felul 0n care percepe@i lumea este o reflectare a strii dvs. de con"tiin@. 2u sunte@i separat de ea "i nu e ist nici o lume obiectiv 0n afara ei. 0n fiecare moment, con"tiin@a dvs. creeaz lumea 0n care tri@i. 7na dintre cele mai importante observa@ii intuitive oferite de fizica modern este aceea a unit@ii dintre observator "i observat/ persoana care realizeaz e perimentul U con"tiin@a observatoare U nu poate fi separat de fenomenul observat. 7n mod diferit de a analiza cauzele fenomenului observat ar fi un comportament diferit. Atunci cEnd crede@i, la un nivel profund, 0n separare "i lupta pentru supravie@uire, vede@i aceast credin@ reflectat peste tot 0n3ur "i percep@iile dvs. sunt guvernate de fric. <ocui@i 0ntr.o lume a mor@ii "i a corpurilor care se lupt, se omoar "i se devoreaz unele pe altele. Bemember that +our perception of the 9orld is a reflection of +our state of consciousness. Dou are not separate from it, and there is no ob3ective 9orld out there. Ever+ moment, +our consciousness creates the 9orld that +ou inhabit. Cne of the greatest insights that has come out of modern ph+sics is that of the unit+ bet9een the observer and the observed/ the person conducting the e periment . the observing consciousness . cannot be separated from the observed phenomena, and a different 9a+ of looking causes the observed phenomena to behave differentl+. )f +ou believe, on a deep level, in separation and the struggle for survival, then +ou see that belief reflected all around +ou and +our perceptions are governed b+ fear. Dou inhabit a 9orld of death and of bodies fighting, killing, and devouring each other. 2imic nu este a"a cum pare a fi. <umea pe care o crea@i "i o vede@i prin mintea care creeaz sinele fals poate prea un loc e trem de imperfect, chiar o Svale a plEngerii". 5ar indiferent ce anume percepe@i, totul este numai un fel de simbol, ca o imagine dintr.un vis. Este felul 0n care con"tiin@a dvs. interpreteaz "i interac@ioneaz cu dansul energiei moleculare din univers. Aceast energie este materia brut a a"a.numitei realit@i fizice. C vede@i 0n termenii corpurilor, na"terii "i mor@ii sau ca pe o btlie pentru supravie@uire. Este posibil un numr infinit de interpretri complet diferite, de lumi complet diferite "i de fapt chiar e ist U toate depind de con"tiin@a care percepe. Niecare fiin@ este un punct focal al con"tiin@ei "i fiecare astfel de punct focal 0"i creeaz propria lume, de"i toate lumile sunt conectate. E ist lumea uman, lumea furnicilor, lumea delfinilor ".a.m.d. E ist nenumrate fiin@e a cror frecven@ de con"tiin@ este atEt de diferit de a dvs., 0ncEt probabil c sunte@i la fel de pu@in con"tient de e isten@a lor pe cEt sunt ele de e isten@a dvs. Niin@ele cu o con"tiin@ 0nalt, care sunt con"tiente de legtura lor cu Gursa "i cu celelalte fiin@e "i lucruri, ar locui 0ntr.o lume care dvs. vi s.ar prea un rai U "i totu"i toate lumile sunt, 0n final, una singur. 2othing is 9hat it seems to be. The 9orld that +ou create and see through the egoic mind ma+ seem a ver+ imperfect place, even a vale of tears. !ut 9hatever +ou perceive is onl+ a kind of s+mbol, like an image in a dream. )t is ho9 +our consciousness interprets and interacts 9ith the molecular energ+ dance of the universe. This energ+ is the ra9 material of so.called ph+sical realit+. Dou see it in terms of bodies and birth and death, or as a struggle for survival. An infinite number of completel+ different interpretations, completel+ different 9orlds, is possible and, in fact, e ists . all depending on the perceiving consciousness. Ever+ being is a focal point of consciousness, and ever+ such focal point creates its o9n 9orld, although all

those 9orlds are interconnected. There is a human 9orld, an ant 9orld, a dolphin 9orld, and so on. There are countless beings 9hose consciousness freFuenc+ is so different from +ours that +ou are probabl+ una9are of their e istence, as the+ are of +ours. 8ighl+ conscious beings 9ho are a9are of their connectedness 9ith the Gource and 9ith each other 9ould inhabit a 9orld that to +ou 9ould appear as a heavenl+ realm . and +et all 9orlds are ultimatel+ one. <umea noastr uman colectiv este creat 0n mare parte prin nivelul de con"tiin@ pe care noi 0l numim minte. #hiar "i 0n interiorul lumii umane colective e ist diferen@e ma3ore, multe Ssublumi", 0n func@ie de cel care percepe sau creeaz lumea respectiv. 5eoarece toate lumile sunt conectate, cEnd con"tiin@a uman colectiv se transform, natura "i lumea animalelor vor reflecta aceast transformare. 5e aici "i afirma@ia din !iblie, potrivit creia 0n era urmtoare Sapoi am p"it 0ntr.un cEmp plin de tot felul de animale U leul, mielul, leopardul "i lupul .U stEnd to@i la un loc 0ntr.o unire desvEr"it". Aceasta indic posibilitatea unei ordini complet diferite a realit@ii. Cur collective human 9orld is largel+ created through the level of consciousness 9e call mind. Even 9ithin the collective human 9orld there are vast differences, man+ different "sub.9orlds," depending on the perceivers or creators of their respective 9orlds. Gince all 9orlds are interconnected, 9hen collective human consciousness becomes transformed, nature and the animal kingdom 9ill reflect that transformation. 8ence the statement in the !ible that in the coming age "The lion shall lie do9n 9ith the lamb." This points to the possibilit+ of a completel+ different order of realit+. <umea a"a cum ne apare ea azi, dup cum am mai spus, este 0n mare o reflectare a min@ii conduse de sinele fals. Nrica fiind o consecin@ inevitabil a iluziilor induse de sinele fals, lumea noastr este dominat de fric. A"a cum imaginile dintr.un vis sunt simboluri ale strilor "i sentimentelor interioare, la fel realitatea noastr colectiv este 0n mare parte e presia simbolic a fricii "i a straturilor profunde de negativism acumulate 0n psihicul uman colectiv. 2u suntem separa@i de lumea noastr, a"a c atunci cEnd ma3oritatea oamenilor se vor elibera de iluzia sinelui fals, aceast schimbare interioar va afecta 0ntreaga crea@ie. $e@i locui efectiv 0ntr.o lume nou. Este o schimbare a con"tiin@ei planetare. 7n straniu proverb buddhist spune c fiecare copac "i fiecare fir de iarb vor deveni 0n ultim instan@ puncte de iluminare ale aceluia"i adevr. 5up spusele GfEntului Pavel, 0ntreaga crea@ie a"teapt ca oamenii s ating iluminarea. 0n felul acesta interpretez eu propozi@ia/ SPentru c fptura a"teapt cu nerbdare descoperirea fiilor lui 5umnezeu" [Bomani Y, -H(. GfEntul Pavel continu spunEnd c, prin aceasta, 0ntreaga crea@ie se va mEntui/ S#ci "tim c toat fptura 0mpreun suspin "i 0mpreun are dureri pEn acum" [Bomani Y, %%(. The 9orld as it appears to us no9 is, as ) said, largel+ a reflection of the egoic mind. Near being an unavoidable conseFuence of egoic delusion, it is a 9orld dominated b+ fear. Aust as the images in a dream are s+mbols of inner states and feelings, so our collective realit+ is largel+ a s+mbolic e pression of fear and of the heav+ la+ers of negativit+ that have accumulated in the collective human ps+che. :e are not separate from our 9orld, so 9hen the ma3orit+ of humans become free of egoic delusion, this inner change 9ill affect all of creation. Dou 9ill literall+ inhabit a ne9 9orld. )t is a shift in planetar+ consciousness. The strange !uddhist sa+ing that ever+ tree and ever+ blade of grass 9ill eventuall+ become enlightened points to the same truth. According to Gt. Paul, the 9hole of creation is 9aiting for humans to become enlightened. That is ho9 - interpret his sa+ing that "The created universe is 9aiting 9ith eager e pectation for ;odLs sons to be revealed." Gt. Paul goes on to sa+ that all of creation 9ill become redeemed through this/ "7p to the present... the 9hole cre. ated universe in all its parts groans as if in the pangs of childbirth." #eea ce se na"te este o con"tiin@ nou "i, ca o inevitabil refle ie a ei, o lume nou. Acest lucru este prezis "i 0n 2oul Testament, 0n Apocalips [%-, -(/ STi am vzut cer nou "i pmEnt nou. #ci cerul cel dintEi "i pmEntul cel dintEi au trecut". :hat is being born is a ne9 consciousness and, as its inevitable reflection, a ne9 9orld. This is also foretold in the 2e9 Testament !ook of Bevelation/ "Then ) sa9 a ne9 heaven and a ne9 earth, for the first heaven and the first earth had passed a9a+."

5ar nu confunda@i cauza cu efectul. Garcina dvs. principal nu este cutarea mEntuirii prin crearea unei lumi mai bune, ci trezirea din identificarea cu forma. Atunci nu ve@i mai fi legat de aceast lume, de acest nivel al realit@ii. $ ve@i putea sim@i rdcinile 0n 2emanifestatul "i astfel v ve@i putea elibera de ata"amentul fa@ de lumea manifestat. $ ve@i putea bucura de plcerile trectoare ale acestei lumi fr s mai e iste frica de pierdere, a"a c nu ve@i mai sim@i nevoia s v ag@a@i de ele. 5e"i ve@i putea sim@i bucuriile plcerilor senzoriale, dorin@a "i nevoia de a sim@i e perien@ele senzoriale nu vor mai e ista, ca de altfel nici cutarea constant a satisfac@iei prin gratificare psihologic, prin alimentarea sinelui fals. $e@i fi 0n contact cu ceva infinit mai mare decEt orice plcere, mai mare decEt orice lucru manifestatul. !ut donLt confuse cause and effect. Dour primar+ task is not to seek salvation through creating a better 9orld, but to a9aken out of identification 9ith form. Dou are then no longer bound to this 9orld, this level of realit+. Dou can feel +our roots in the 7nmanifested and so are free of attachment to the manifested 9orld. Dou can still en3o+ the passing pleasures of this 9orld, but there is no fear of loss an+more, so +ou donLt need to cling to them. Although +ou can en3o+ sensor+ pleasures, the craving for sensor+ e perience is gone, as is the constant search for fulfillment through ps+chological gratification, through feeding the ego. Dou are in touch 9ith something infinitel+ greater than an+ pleasure, greater than an+ manifested thing. )n a 9a+, +ou then donLt need the 9orld an+more. Dou donLt even need it to be different from the 9a+ it is. )ntr.un fel, nu ve@i mai avea nevoie de lume. 2u ve@i mai avea nevoie ca ea s fie altfel decEt este. 2umai 0n acest moment ve@i 0ncepe s ave@i o contribu@ie real la construirea unei lumi mai bune, a unei realit@i diferite. 2umai 0n acest moment ve@i fi capabil s sim@i@i adevrata compasiune "i s 0i a3uta@i pe ceilal@i la nivelul cauzei. 2umai cei care au cunoscut transcenderea lumii pot crea o lume mai bun. )t is onl+ at this point that +ou begin to make a real contribution to9ard bringing about a better 9orld, to9ard creating a different order of realit+. )t is onl+ at this point that +ou are able to feel true compassion and to help others at the level of cause. Cnl+ those 9ho have transcended the 9orld can bring about a better 9orld. Poate v mai aminti@i c am vorbit despre natura dual a adevratei compasiuni, care este con"tiin@a unei legturi 0ntre moartea "i nemurirea 0mprt"it. <a acest nivel profund, compasiunea devine vindecare 0n sensul cel mai amplu. 0n aceast stare, influen@a dvs. vindectoare se bazeaz 0n primul rEnd nu pe realizarea unui anumit lucru, ci pe simpla e isten@. To@i cei cu care ve@i veni 0n contact vor fi atin"i de prezen@a dvs. "i influen@a@i de pacea pe care o iradia@i indiferent dac sunt con"tien@i de acest lucru sau nu. #End sunte@i complet prezent "i oamenii din 3ur manifest comportamente incon"tiente, nu mai sim@i@i nevoia de a reac@iona la ele, a"a c nu le mai acorda@i niciun fel de realitate. Pacea dvs. interioar este atEt de vast "i de profund, 0ncEt tot ceea ce nu este pace dispare 0n ea de parc nici nu ar fi e istat. Acest lucru rupe ciclul karmic de ac@iune "i reac@ie. Animalele, copacii, florile vor sim@i pacea dvs. "i vor rspunde la ea. $e@i 0nv@a pe al@ii numai e istEnd, artEndu.le pacea lui 5umnezeu. 5eveni@i Slumina lumii", o emana@ie a con"tiin@ei pure, "i astfel elimina@i suferin@a la nivelul cauzei. Elimina@i incon"tien@a din lume. Dou ma+ remember that 9e talked about the dual nature of true compassion, 9hich is a9areness of a common bond of shared mortalit+ and immortalit+. At this deep level, compassion becomes healing in the 9idest sense. )n that state, +our healing influence is primaril+ based not on doing but on being. Ever+bod+ +ou come in contact 9ith 9ill be touched b+ +our presence and affected b+ the peace that +ou emanate, 9hether the+ are conscious of it or not. :hen +ou are full+ present and people around +ou manifest unconscious behavior, +ou 9onLt feel the need to react to it, so +ou donLt give it an+ realit+. Dour peace is so vast and deep that an+thing that is not peace dis. appears into it as if it had never e isted. This breaks the karmic c+cle of action and reaction. Animals, trees, flo9ers 9ill feel +our peace and respond to it. Dou teach through being, through demonstrating the peace of ;od. Dou become the "light of the

9orld," an emanation of pure consciousness, and so +ou eliminate suffering on the level of cause. Dou eliminate unconsciousness from the 9orld. Asta nu 0nseamn c nu 0i pute@i 0nv@a pe al@ii "i prin ceea ce face@i U de e emplu, artEndu.le cum s scape de identificarea cu mintea, cum s."i recunoasc tiparele incon"tiente ".a.m.d. 5ar cel care sunte@i este 0ntotdeauna o lec@ie mult mai important "i cu o putere de transformare mult mai mare decEt ceea ce spune@i, chiar mai important decEt ceea ce face@i. This doesnLt mean that +ou ma+ not also teach through doing . for e ample, b+ pointing out ho9 to disidentif+ from the mind, recognize unconscious patterns 9ithin oneself, and so on. !ut 9ho +ou are is al9a+s a more vital teaching and a more po9erful transformer of the 9orld than 9hat +ou sa+, and more essential even than 9hat +ou do. >ai mult, recunoscEnd primatul Niin@ei "i astfel lucrEnd la nivelul cauzei, compasiunea dvs. se va putea manifesta simultan la nivelul ac@iunii "i al efectului, alinEnd suferin@a ori de cEte ori v ve@i 0ntElni cu ea. #End un om flmEnd v va cere o bucat de pEine "i ave@i una, 0i ve@i da "i lui. 5ar 0n timp ce 0i da@i pEinea, chiar dac interac@iunea este foarte scurt, ceea ce conteaz 0n realitate este 0mprt"irea Niin@ei, pentru care pEinea este doar un simbol. Prin ea are loc o vindecare profund. )n acest moment nu mai e ist un om care d "i unul care prime"te, ei sunt una. Nurthermore, to recognize the primac+ of !eing, and thus 9ork on the level of cause, does not e clude the possibilit+ that +our compassion ma+ simultaneousl+ manifest on the level of doing and of effect, b+ alleviating suffering 9henever +ou come across it. :hen a hungr+ person asks +ou for bread and +ou have some, +ou 9ill give it. !ut as +ou give the bread, even though +our interaction ma+ onl+ be ver+ brief, 9hat reall+ matters is this moment of shared !eing, of 9hich the bread is onl+ a s+mbol. A deep healing takes place 9ithin it. )n that moment, there is no giver, no receiver. 5ar nu ar trebui s mai e iste foame "i foamete. #um putem crea o lume mai bun fr s ne ocupm de relele ca foamea "i violen@a, 0n primul rEndP !ut there shouldnLt be an+ hunger and starvation in the first place. 8o9 can 9e create a better 9orld 9ithout tackling evils such as hunger and violence firstP Toate relele sunt efectul incon"tien@ei. Pute@i reduce aceste efecte ale incon"tien@ei, dar nu le pute@i elimina dac nu elimina@i cauza lor. Adevrata schimbare are loc 0n interior, nu 0n e terior. All evils are the effect of unconsciousness. Dou can alleviate the effects of unconsciousness, but +ou cannot eliminate them unless +ou eliminate their cause. True change happens 9ithin, not 9ithout. 5ac v sim@i@i chemat s alina@i suferin@a lumii, acesta este un lucru foarte nobil, dar aminti@i.v s nu v concentra@i numai asupra e teriorului4 altfel, ve@i avea parte de frustrare "i disperare. Nr o profund schimbare interioar la nivelul con"tiin@ei umane, suferin@a lumii este un pu@ fr fund. A"a c nu lsa@i compasiunea s devin unilateral. Empatia cu durerea sau lipsa unei persoane "i dorin@a de a a3uta trebuie s fie echilibrate de o con"tiin@ profund a naturii eterne a vie@ii "i a naturii iluzorii a tuturor durerilor. <sa@i pacea dvs. interioar s invadeze tot ceea ce face@i "i ve@i func@iona simultan la nivelul efectului "i al cauzei. )f +ou feel called upon to alleviate suffering in the 9orld, that is a ver+ noble thing to do, but remember not to focus e clusivel+ on the outer4 other9ise, +ou 9ill encounter frustration and despair. :ithout a profound change in human consciousness, the 9orldLs suffering is a bottomless pit. Go donLt let +our compassion become one.sided. Empath+ 9ith someone elseLs pain or lack and a desire to help need to be balanced 9ith a deeper realization of the eternal nature of all life and the ultimate illusion of all pain. Then let +our peace flo9 into 9hatever +ou do and +ou 9ill be 9orking on the levels of effect and cause simultaneousl+. Acest lucru este valabil "i dac sus@ine@i o mi"care ce are drept scop s.i opreasc pe oamenii profund incon"tien@i s se distrug pe sine, s.i distrug pe al@ii, planeta sau s provoace suferin@e cumplite altor fiin@e sensibile. 2u uita@i/ a"a cum nu v pute@i lupta cu 0ntunericul, tot a"a nu v

pute@i lupta cu incon"tien@a. 0ncercEnd, polurile opuse se vor 0ntri "i se vor 0nrdcina "i mai adEnc. $ ve@i identifica cu una dintre polarit@i, ve@i crea un Sdu"man" "i astfel ve@i fi cufundat din nou 0n incon"tien@. #re"te@i nivelul con"tiin@ei 0mpr"tiind informa@ii sau cel mult practicEnd rezisten@a pasiv. 5ar asi.gura@i.v c nu ave@i nici o rezisten@ interioar, niciun pic de ur, niciun pic de negativism. S)ubi@i.v du"maniiZ", a spus )isus, lucru care, desigur, 0nseamn Ss nu ave@i du"mani". This also applies if +ou are supporting a movement designed to stop deepl+ unconscious humans from destro+ing themselves, each other, and the planet, or from continuing to inflict dreadful suffering on other sentient beings. Bemember/ Aust as +ou cannot fight the darkness, so +ou cannot fight unconsciousness. )f +ou tr+ to do so, the polar opposites 9ill become strengthened and more deepl+ entrenched. Dou 9ill become identified 9ith one of the polarities, +ou 9ill create an "enem+," and so be dra9n into unconsciousness +ourself. Baise a9areness b+ disseminating information, or at the most, practice passive resistance. !ut make sure that +ou carr+ no resistance 9ithin, no hatred, no negativit+. "<ove +our enemies," said Aesus, 9hich, of course, means "have no enemies." Cdat implicat 0n transformarea la nivelul efectului, este foarte u"or s v pierde@i 0n el. BmEne@i treaz "i foarte, foarte prezent. Punctul dvs. central trebuie s rmEn nivelul cauzal, scopul dvs. principal s fie e plicarea dezvoltrii spirituale, iar pacea, cel mai pre@ios dar fcut lumii. Cnce +ou get involved in 9orking on the level of effect, it is all too eas+ to lose +ourself in it. Gta+ alert and ver+, ver+ present. The causal level needs to remain +our primar+ focus, the teaching of enlightenment +our main purpose, and peace +our most precious gift to the 9orld. Ca'itolul 05 05. #e*+ificatia 'redarii% The Mea+i+/ of #urre+der Acce'tarea 're(e+tului de Acu* %Acce'ta+ce of the Now A@i vorbit de cEteva ori despre S abandonare ". 2u.mi place aceast idee. Gun fatalist, 0ntr.un fel. 5ac acceptm 0ntotdeauna lucrurile a"a cum sunt, nu vom mai face niciun efort pentru a le ameliora. >i se pare c progresul const tocmai 0n acest lucru, atEt 0n sfera personal, cEt "i 0n sfera colectiv, s nu acceptm limitele prezentului "i s ne strduim s le dep"im "i s crem ceva mai bun. 5ac nu am fi fcut acest lucru, am tri "i acum 0n pe"teri. #um 0mpca@i ideea de abandonare cu schimbarea luaturilor "i rezultatelorP Dou mentioned "surrender" a fe9 times. ) donLt like that idea. )t sounds some9hat fatalistic. )f 9e al9a+s accept the 9a+ things are, 9e are not going to make an+ effort to improve them. )t seems to me 9hat progress is all about, both in our personal lives and collectivel+, is not to accept the limitations of the present but to strive to go be+ond them and create something better. )f 9e hadnLt done this, 9e 9ould still be living in caves. 8o9 do +ou reconcile surrender 9ith changing things and getting things doneP Pentru unii oameni, abandonarea poate avea conota@ii negative, implicEnd 0nfrEngerea, renun@area, e"ecul de a face fa@ dificult@ilor vie@ii, letargia ".a.m.d. Adevrata abandonare, totu"i, este un lucru total diferit. 2u 0nseamn s accep@i pasiv orice situa@ie 0n care e"ti implicat "i s nu faci nimic 0n aceast privin@. 2ici nu 0nseamn s nu.@i mai faci planuri sau s nu 0ntreprinzi ac@iuni pozitive. To some people, surrender ma+ have negative connotations, impl+ing defeat, giving up, failing to rise to the challenges of life, becoming lethargic, and so on. True surrender, ho9ever, is something entirel+ different. )t does not mean to passivel+ put up 9ith 9hatever situation +ou find +ourself in and to do nothing about it. 2or does it mean to cease making plans or initiating positive action.

Abandonarea este 0n@elepciunea simpl, dar profund, ce const 0n a te supune mai degrab decEt a te opune cursului vie@ii. Gingurul loc 0n care pute@i sim@i cursul vie@ii este clipa de Acum, a"a c a te abandona 0nseamn a accepta momentul prezent necondi@ionat "i fr rezerve. 0nseamn a renun@a la orice rezisten@ intern fa@ de ceea ce este. Bezisten@a intern 0nseamn a spune Snu" la ceea ce e ist, prin critic "i negativism emo@ional. 5evine e trem de pronun@at mai ales atunci cEnd lucrurile Smerg prost", adic atunci cEnd e ist un decala3 0ntre cererile sau a"teptrile rigide ale min@ii "i realitate. Aceasta este prpastia durerii. 5ac a@i trit suficient, "ti@i c lucrurile pot Smerge prost" foarte des. Tocmai 0n acele momente trebuie s practica@i abandonarea, dac dori@i s elimina@i durerea "i suferin@a din via@a dvs. Acceptarea strii prezente v elibereaz imediat de identificarea cu mintea "i astfel v reconecteaz cu Niin@a. Bezisten@a este mintea. Gurrender is the simple but profound 9isdom of +ielding to rather than opposing the flo9 of life. The onl+ place 9here +ou can e perience the flo9 of life is the 2o9, so to surrender is to accept the present moment unconditionall+ and 9ithout reservation. )t is to relinFuish inner resistance to 9hat is. )nner resistance is to sa+ "no" to 9hat is, through mental 3udgment and emotional negativit+. )t becomes particularl+ pronounced 9hen things "go 9rong," 9hich means that there is a gap bet9een the demands or rigid e pectations of +our mind and 9hat is. That is the pain gap. )f +ou have lived long enough, +ou 9ill kno9 that things "go 9rong" Fuite often. )t is pre. cisel+ at those times that surrender needs to be practiced if +ou 9ant to eliminate pain and sorro9 from +our life. Acceptance of 9hat is immediatel+ frees +ou from mind identification and thus reconnects +ou 9ith !eing. Besistance is the mind. Abandonarea este un fenomen pur interior. 2u 0nseamn c la nivel e terior nu pute@i 0ntreprinde nimic pentru a schimba situa@ia. 5e fapt, nu situa@ia 0n 0ntregime trebuie s o accepta@i atunci cEnd v abandona@i, ci numai micul segment numit Acum. Gurrender is a purel+ inner phenomenon. )t does not mean that on the outer level +ou cannot take action and change the situation. )n fact, it is not the overall situation that +ou need to accept 9hen +ou surrender, but 3ust the tin+ segment called the 2o9. 5e e emplu, dac a@i fi 0mpotmolit undeva 0n noroi, nu a@i spune/ S!ine, m resemnez s fiu 0mpotmolit 0n noroi". Besemnarea nu este abandonare. 2u trebuie s accepta@i o situa@ie de via@ indezirabil sau neplcut. Ti nici nu trebuie s v min@i@i, spunEnd c nu este nimic ru 0n a fi 0mpotmolit 0n noroi. 2u. Becunoa"te@i 0n totalitate dorin@a dvs. de a ie"i din aceast situa@ie. $ restrEnge@i aten@ia la momentul prezent, fr s 0l eticheta@i 0n niciun fel. Aceasta 0nseamn c nu e ist o 3udecat critic la adresa clipei de Acum. 5eci nu e ist rezisten@, negativism emo@ional. Accepta@i calitatea acestui moment. Apoi trece@i la ac@iune "i face@i tot ce pute@i pentru a ie"i din noroi. C astfel de ac@iune eu o numesc pozitiv. Este mult mai eficient decEt ac@iunea negativ, care vine din furie, disperare sau frustrare. PEn cEnd nu ob@ine@i rezultatul dorit, continua@i s practica@i abandonarea, evitEnd etichetarea clipei de Acum. .L Nor e ample, if +ou 9ere stuck in the mud some9here, +ou 9ouldnLt sa+/ "Cka+, ) resign m+self to being stuck in the mud." Besignation is not surrender. Dou donLt need to accept an undesirable or unpleasant life situation. 2or do +ou need to deceive +ourself and sa+ that there is nothing 9rong 9ith being stuck in the mud. 2o. Dou recognize full+ that +ou 9ant to get out of it. Dou then narro9 +our attention do9n to the present moment 9ithout mentall+ labeling it in an+ 9a+. This means that there is no 3udgment of the 2o9. Therefore, there is no resistance, no emotional negativit+. Dou accept the "isness" of this moment. Then +ou take action and do all that +ou can to get out of the mud. Guch action ) call positive action. )t is far more effective than negative action, 9hich arises out of anger, despair, or frustration. 7ntil +ou achieve the desired result, +ou continue to practice surrender b+ refraining from labeling the 2o9. 5a@i.mi voie s v ofer o analogie vizual pentru a ilustra ceea ce vreau s spun. >erge@i noaptea pe o potec, 0ncon3urat de o cea@ deas. 5ar ave@i o lantern puternic, care trece prin cea@ "i creeaz un spa@iu 0ngust 0n fa@a dvs. #ea@a este situa@ia dvs. de via@, care include trecutul "i viitorul4 lanterna este prezen@a dvs. con"tient4 spa@iul clar din fa@a dvs. este clipa de Acum. <et me give +ou a visual analog+ to illustrate the point ) am malting. Dou are 9alking

along a path at night, surrounded b+ a thick fog. !ut +ou have a po9erful flashlight that cuts through the fog and creates a narro9, clear space in front of +ou. The fog is +our life situation, 9hich includes past and future4 the flashlight is +our conscious presence4 the clear space is the 2o9. <ipsa abandonrii v consolideaz forma psihologic, scoica sinelui fals, "i astfel creeaz un puternic sentiment de separare. <umea din 3ur "i mai ales oamenii 0ncep s fie percepu@i ca o amenin@are. Apare compulsia incon"tient de a.i distruge pe ceilal@i 3udecEndu.i critic "i nevoia de a concura "i a domina. #hiar "i natura devine un du"man, iar percep@iile "i interpretrile dvs. sunt guvernate de fric. !oala mental pe care o numim paranoia este numai o form pu@in mai acut a acestei stri normale, dar disfunc@ionale a con"tiin@ei. 2on.surrender hardens +our ps+chological form, the shell of the ego, and so creates a strong sense of separateness. The 9orld around +ou and people in particular come to be perceived as threatening. The unconscious compulsion to destro+ others through 3udgment arises, as does the need to compete and dominate. Even nature becomes +ourenem+ and +our perceptions and interpretations are governed b+ fear. The mental disease that 9e call paranoia is onl+ a slightl+ more acute form of this normal but d+sfunctional state of consciousness. 2u numai forma dvs. psihologic, dar "i forma fizic U corpul dvs. U se 0ntresc "i se rigidizeaz prin rezisten@. Tensiunea cre"te 0n diferite segmente ale corpului, iar corpul ca 0ntreg se contract. #ircula@ia liber a energiei vie@ii prin corp, esen@ial pentru o func@ionare sntoas, este foarte redus. E erci@iile asupra corpului "i anumite forme de terapie fizic pot fi utile 0n restabilirea circula@iei acestei energii, dar dac nu practica@i abandonarea 0n via@a de zi cu zi, aceste lucruri nu pot aduce decEt o ameliorare temporar a simptome.lor, deoarece cauza U tiparul rezisten@ei U nu a fost dizolvat. 2ot onl+ +our ps+chological form but also +our ph+sical form . +our bod+ . becomes hard and rigid through resistance. Tension arises in different parts of the bod+, and the bod+ as a 9hole contracts. The free flo9 of life energ+ through the bod+, 9hich is essential for its health+ functioning, is greatl+ restricted. !od+9ork and certain forms of ph+sical therap+ can be helpful in restoring this flo9, but unless +ou practice surrender in +our ever+da+ life, those things can onl+ give temporar+ s+mptom relief since the cause . the resistance pattern . has not been dissolved. E ist 0n dvs. ceea ce rmEne neafectat de condi@iile trectoare, care formeaz situa@ia de via@ dat, "i numai abando.nEndu.v ave@i acces la el. Este via@a dvs., 0ns"i Niin@a U care e ist etern 0n domeniul atemporal al prezentului. ;sirea acestei vie@i este Ssingurul lucru necesar" despre care vorbea ))isus. There is something 9ithin +ou that remains unaffected b+ the transient circumstances that make up +our life situation, and onl+ through surrender do +ou have access to it. )t is +our life, +our ver+ !eing . 9hich e ists eternall+ in the timeless realm of the present. Ninding this life is "the one thing that is needed" that Aesus talked about.

5ac gsi@i c situa@ia dvs. de via@ este nesatisfctoare sau chiar intolerabil, numai abandonEndu.v 0ntr.o prim faz pute@i sparge tiparul incon"tient de rezisten@ ce perpetueaz aceast situa@ie. )f +ou find +our life situation unsatisfactor+ or even intolerable, it is onl+ b+ surrendering first that +ou can break the unconscious resistance pattern that perpetuates that situation. Abandonarea este perfect compatibil cu ac@iunea, cu ini@ierea schimbrii sau cu realizarea obiectivelor. 5ar 0n starea de abandonare total o energie complet diferit, de o calitate diferit, v anim ac@iunile. Abandonarea v reconecteaza cu energia.surs a Niin@ei, "i dac ceea ce face@i este inundat de Niin@, aceasta devine o celebrare plin de bucurie a energiei vie@ii, care v poart "i mai adEnc 0n prezent. Prin lipsa de rezisten@, calitatea con"tiin@ei dvs., "i din acest motiv calitatea tuturor ac@iunilor pe care le 0ntreprinde@i, cre"te infinit de mult. Gurrender is perfectl+ compatible 9ith taking action, initiating change or achieving

goals. !ut in the surrendered state a totall+ different energ+, a different Fualit+, flo9s into +our doing. Gurrender reconnects +ou 9ith the source.energ+ of !eing, and if +our doing is infused 9ith !eing, it becomes a 3o+ful celebration of life energ+ that takes +ou more deepl+ into the 2o9. Through nonresistance, the Fualit+ of +our consciousness and, therefore, the Fualit+ of 9hatever +ou are doing or creating is enhanced immeasurabl+. Bezultatele vor veni de la sine "i vor reflecta aceast calitate. Am putea numi acest lucru Sac@iune de abandonare de sine". 2u este o munc, a"a cum ne.am obi"nuit noi cu ea de mii de ani. Pe msur ce tot mai mul@i oameni se vor trezi, cuvEntul munc va disprea din vocabularul nostru "i poate c 0n locul lui va fi creat unul nou. The results 9ill then look after themselves and reflect that Fualit+. :e could call this "surrendered action." )t is not 9ork as 9e have kno9n it for thousands of +ears. As more humans a9aken, the 9ord 9ork is going to disappear from our vocabular+, and perhaps a ne9 9ord 9ill be created to replace it. #alitatea con"tiin@ei dvs. din acest moment este elementul determinant al viitorului pe care 0l ve@i tri. A"a c abandonarea este cel mai important lucru pe care 0l pute@i face pentru a produce schimbri pozitive. Crice ac@iune pe care o 0ntreprinde@i este secundar. 2ici o ac@iune cu adevrat pozitiv nu poate s provin dintr.o stare de con"tiin@ din care lipse"te abandonarea. )t is the Fualit+ of +our consciousness at this moment that is the main determinant of 9hat kind of future +ou 9ill e perience, so to surrender is the most important thing +ou can do to bring about positive change. An+ action +ou take is secondar+. 2o trul+ positive action can arise out of an unsurrendered state of consciousness. )n@eleg c daca m aflu 0ntr.o situa@ie neplcut sau nesatisfctoare "i accept complet momentul a"a cum este, nu va e ista suferin@ sau nefericire. $oi fi deasupra acestora. 5ar tot nu 0n@eleg bine de unde vine energia sau motiva@ia ac@iunii pentru producerea schimbrii, 0n condi@iile 0n care nu e ist o anumit cot de nemul@umireP ) can see that if ) am in a situation that is unpleasant or unsatisfactor+ and ) completel+ accept the moment as it is, there 9ill be no suffering or unhappiness. ) 9ill have risen above it. !ut ) still canLt Fuite see 9here the energ+ or motivation for taking action and bringing about change 9ould come from if there isnLt a certain amount of dissatisfaction. )n stare de abandonare, 0n@elege@i foarte clar ce trebuie fcut "i trece@i la fapte, fcEnd cEte un lucru pe rEnd "i concen.trEndu.v asupra fiecruia. 0nv@a@i de la natur/ observa@i cum se 0mpline"te fiecare lucru "i cum se desf"oar fir)ul vie@ii, fr nemul@umire sau nefericire. 5e aceea a spus )isus/ S<ua@i seam la crinii cEmpului cum cresc, nu se ostenesc "i nici nu torc". )n the state of surrender, +ou see ver+ clearl+ 9hat needs to be done, and +ou take action, doing one thing at a time and focusing on one thing at a time. <earn from nature/ Gee ho9 ever+thing gets accomplished and ho9 the miracle of life unfolds 9ithout dissatisfaction or unhappiness. ThatLs 9h+ Aesus said/ "<ook at the lilies, ho9 the+ gro94 the+ neither toil nor spin." 5ac situa@ia dvs. general este nesatisfctoare sau neplcut, separa@i.v de ea chiar 0n acest moment "i abandona@i.v situa@iei e istente. Aceasta este lumina lanternei care strbate cea@a. Gtarea dvs. de con"tiin@ 0nceteaz atunci s mai fie controlat de condi@ii e terne. 2u mai ac@iona@i pe baza reac@iei "i a rezisten@ei. )f +our overall situation is unsatisfactor+ or unpleasant, separate out this instant and surrender to 9hat is. ThatLs the flashlight cutting through the fog. Dour state of consciousness then ceases to be controlled b+ e ternal conditions. Dou are no longer coming from reaction and resistance.

Analiza@i datele concrete ale ac@iunii. 0ntreba@i.v/ SPot s fac ceva pentru a schimba aceast situa@ie, pentru a o ameliora sau a ie"i din eaP" 5ac da, 0ntreprinde@i ac@iunile potrivite. #oncentra@i.v nu asupra celor -&& de lucruri pe care le ve@i face sau va trebui s le face@i la un moment dat, ci asupra singurului lucru pe care 0l pute@i face acum. Aceasta nu 0nseamn c nu trebuie s v face@i niciun fel de planuri. Poate c stabilirea unui plan de ac@iune este lucrul pe care 0l pute@i face acum. 5ar asigura@i.v c nu 0ncepe@i s derula@i 0n sinea dvs. Sfilme mentale", c nu v proiecta@i 0n viitor, pierzEnd astfel clipa de Acum. Crice ac@iune ve@i 0ntreprinde, este posibil s nu 0"i arate roadele imediat. Then look at the specifics of the situation. Ask +ourself, ")s there an+thing ) can do to change the situation, improve it, or remove m+self from itP" )f so, +ou take appropriate action. Nocus not on the -&& things that +ou 9ill or ma+ have to do at some future time but on the one thing that +ou can do no9. This doesnLt mean +ou should not do an+ planning. )t ma+ 9ell be that planning is the one thing +ou can do no9. !ut make sure +ou donLt start to run "mental movies," pro3ect +ourself into the future, and so lose the 2o9. An+ action +ou take ma+ not bear fruit immediatel+. PEn cEnd se vor vedea rezultatele U nu v 0mpotrivi@i situa@iei e istente. 5ac nu pute@i 0ntreprinde nimic "i nici nu pute@i ie"i din situa@ie, folosi@i situa@ia pentru a ptrunde mai adEnc 0n starea de abandonare, 0n clipa de Acum, 0n Niin@. #End ptrunde@i 0n aceast dimensiune atemporal a prezentului, schimbarea vine deseori 0n feluri ciudate, fr s fie nevoie s face@i mare lucru. $ia@a devine cooperant, 0ncepe s v a3ute. 5ac factori interni ca frica, vinov@ia sau iner@ia v.au 0mpiedicat s face@i ceva, ei se vor dizolva 0n lumina prezen@ei con"tiente. 7ntil it does . do not resist 9hat is. )f there is no action +ou can take, and +ou cannot remove +ourself from the situation either, then use the situation to make +ou go more deepl+ into surrender, more deepl+ into the 2o9, more deepl+ into !eing. :hen +ou enter this timeless dimension of the present, change often comes about in strange 9a+s 9ithout the need for a great deal of doing on +our part. <ife becomes helpful and cooperative. )f inner factors such as fear, guilt, or inertia prevented +ou from taking action, the+ 9ill dissolve in the light of +our conscious presence. 2u confunda@i abandonarea cu o atitudine de tipul S2u m mai deran3eaz nimic" sau S2u 0mi mai pas". 5ac v ve@i uita mai atent, ve@i descoperi c o astfel de atitudine este contaminat de negativism, sub forma resentimentelor ascunse, astfel 0ncEt nu este deloc o abandonare, ci o rezisten@ mascat. #End v abandona@i, 0ndrepta@i.v aten@ia 0n interior pentru a verifica dac a mai rmas vreo urm de rezisten@. Ni@i foarte vigilent fcEnd acest lucru4 altfel, un rest de rezisten@ poate continua s se ascund 0ntr.un col@ 0ntunecat, sub forma unui gEnd sau a unei emo@ii nerecunoscute. 5o not confuse surrender 9ith an attitude of ") canLt be bothered an+more" or ") 3ust donLt care an+more." )f +ou look at it closel+, +ou 9ill find that such an attitude is tainted 9ith negativit+ in the form of hidden resentment and so is not surrender at all but masked resistance. As +ou surrender, direct +our attention in9ard to check if there is an+ trace of resistance left inside +ou. !e ver+ alert 9hen +ou do so4 other9ise, a pocket of resistance ma+ continue to hide in some dark corner in the form of a thought or an unackno9ledged emotion. e la e+er/ia *e+tal@ la e+er/ia &'iritual@ %Cro* Mi+d E+er/y to #'iritual E+er/y A.@i abandona rezisten@ele pare mai u"or de spus decEt de fcut. Tot nu 0n@eleg clar cum s fac acest lucru. 5vs. spune@i c abandonEndu.m situa@iei, dar problema mea rmEne/ S#um anumeP\ <etting go of resistance is easier said than done. ) still donLt see clearl+ ho9 to let go. )f +ou sa+ it is b+ surrendering, the Fuestion remains/ "8o9P" )ncepe@i prin a accepta c e ist o rezisten@. Ni@i acolo cEnd se 0ntEmpl, cEnd apare rezisten@a. Cbserva@i cum este creat de mintea dvs., cum aceasta eticheteaz situa@ia, pe dvs. 0n"iv sau pe ceilal@i. 7rmri@i procesul mental implicat. Gim@i@i energia emo@iei. AsistEnd la apari@ia rezisten@ei, ve@i 0n@elege c este inutil. Ni Endu.v 0ntreaga aten@ie asupra clipei de Acum, rezisten@a

incon"tient devine con"tiin@ "i acesta este sfEr"itul ei. 2u pute@i fi "i con"tient, "i nefericit U "i con"tient, "i negativist. 2egativismul, nefericirea sau suferin@a, indiferent de form, 0nseamn e isten@a unei rezisten@e, iar rezisten@a este 0ntotdeauna incon"tient. Gtart b+ ackno9ledging that there is resistance. !e there 9hen it happens, 9hen the resistance arises. Cbserve ho9 +our mind creates it, ho9 it labels the situation, +ourself, or others. <ook at the thought process involved. Neel the energ+ of the emotion. !+ 9itnessing the resistance, +ou 9ill see that it serves no purpose. !+ focusing all +our attention on the 2o9, the unconscious resistance is made conscious, and that is the end of it. Dou cannot be conscious and unhapp+, conscious and in negativit+. 2egativit+, unhappiness, or suffering in 9hatever form means that there is resistance, and resistance is al9a+s unconscious. 5ar 0mi pot con"tientiza sentimentele de nefericireP Gurel+ ) can be conscious of m+ unhapp+ feelingsP

A@i alege s fi@i nefericitP 5ac nu dvs. a@i ales acest sentiment, cum a aprut elP #are este scopul suP #e anume 0l men@ine 0n via@P :ould +ou choose unhappinessP )f +ou did not choose it, ho9 did it ariseP :hat is its purposeP :ho is keeping it aliveP Gpune@i c sunte@i con"tient de sentimentele dvs. de nefericire, dar adevrul este c v identifica@i cu ele "i men@ine@i viu procesul printr.o gEndire incontrolabil. Toate acestea sunt procese incon"tiente. Dou sa+ that +ou are conscious of +our unhapp+ feelings, but the truth is that +ou are identified 9ith them and keep the process alive through compulsive thinking. All that is unconscious. 5ac a@i fi con"tient, adic pe deplin prezent aici "i acum, tot negativismul s.ar dizolva aproape instantaneu. )f +ou 9ere conscious, that is to sa+ totall+ present in the 2o9, all negativit+ 9ould dissolve almost instantl+. 2u ar putea supravie@ui 0n prezen@a dvs. #i doar 0n absen@a dvs. 2ici corpul.durere nu poate supravie@ui mult timp 0n prezen@a dvs. )t could not survive in +our presence. )t can onl+ survive in +our absence. Even the pain.bod+ cannot survive for long in +our presence. $ men@ine@i vie nefericirea acordEndu.i timp. Acesta este sEngele ei. )ndeparta@i timpul cu o con"tiin@ intens a momentului prezent "i ea va dispare. Dou keep +our unhappiness alive b+ giving it time. That is its lifeblood. Bemove time through intense present.moment a9areness and it dies. 5ar oare chiar dori@i ca ea s moarP $.a@i sturat 0ntr.adevr de eaP #ine a@i fi fr eaP !ut do +ou 9ant it to dieP 8ave +ou trul+ had enoughP :ho 9ould +ou be 9ithout itP PEn cEnd nu practica@i abandonarea, dimensiunea spiritual este un lucru despre care citi@i, vorbi@i, v entuziasma@i, scrie@i cr@i, 0l analiza@i, crede@i 0n el U sau nu, dup caz. 2u conteaz. PEn cEnd nu v ve@i abandona, ea nu va deveni o realitate vie 0n via@a dvs. 7ntil +ou practice surrender, the spiritual dimension is something +ou read about, talk about, get e cited about, 9rite books about, think about, believe in . or donLt, as the case ma+ be. )t makes no difference. 2ot until +ou surrender does it become a living realit+ in +our life. #End face@i aceasta, energia pe care o emana@i "i care in acel moment v conduce via@a are o frecven@ vibratorie mult mai 0nalt decEt energia mental care inca conduce lumea U energia care a creat actualele structuri ale civiliza@iei noastre, politice, sociale "i economice, "i care se perpetueaz continuu prin sistemele noastre educa@ionale "i mass.media. :hen +ou do, the energ+ that +ou emanate and 9hich then runs +our life is of a much higher vibrational freFuenc+ than the mind energ+ that still runs our 9orld . the energ+ that created the e isting social, political, and economic structures of our civilization, and 9hich also continuousl+ perpetuates itself through our educational s+stems and the media.

Prin abandonare, energia spiritual ptrunde 0n aceast lume. Atunci nu mai e ist suferin@, nici pentru dvs., nici pentru al@i oameni "i nici pentru vreo alt form de via@ de pe planet. Through surrender, spiritual energ+ comes into this 9orld. )t creates no suffering for +ourself, for other humans, or an+ other life form on the planet. Gpre deosebire de energia mental, ea nu polueaz pmEntul "i nu este supus legii polarit@ilor, care impune faptul ca nimic s nu e iste fr opusul su, c nu poate e ista bine fr ru. 7nlike mind energ+, it does not pollute the earth, and it is not sub3ect to the la9 of polarities, 9hich dictates that nothing can e ist 9ithout its opposite, that there can be no good 9ithout bad. #ei care func@ioneaz pe baza energiei mentale "i care reprezint 0nc marea ma3oritate a popula@iei de pe PmEnt rmEn 0n afara con"tientizrii e isten@ei acestei energii spirituale. Ea @ine de o ordine diferit a realit@ii "i va crea o lume diferit cEnd un numr suficient de oameni se vor abandona pe sine "i se vor elibera astfel de negativism. Those 9ho run on mind energ+, 9hich is still the vast ma3orit+ of the Earths population, remain una9are of the e istence of spiritual energ+. )t belongs to a different order of realit+ and 9ill create a different 9orld 9hen a sufficient number of humans enter the surrendered state and so become totall+ free of negativit+. 5ac PmEntul va supravie@ui, aceasta va fi energia care 0l va locui. )f the Earth is to survive, this 9ill be the energ+ of those 9ho inhabit it. )isus s.a referit la aceast energie atunci cEnd a fcut acele faimoase afirma@ii profetice 0n Predica de pe >unte/ SNerici@i cei blEnzi4 c aceia vor mo"teni pmEntul". Aesus referred to this energ+ 9hen he made his famous prophetic statement in the Germon on the >ount/ "!lessed are the gentle4 the+ shall have the earth for their possession." C prezen@ tcut, dar intens va dizolva tiparele incon"tiente ale min@ii. )t is a silent but intense presence that dissolves the unconscious patterns of the mind. Ele mai rmEn active pentru un timp, dar nu v vor mai conduce via@a. The+ ma+ still remain active for a 9hile, but the+ 9onLt run +our life an+more. #ondi@iile e terne crora le opunea@i rezisten@ tind "i ele s se schimbe sau s dispar rapid prin abandonare. The e ternal conditions that 9ere being resisted also tend to shift or dissolve Fuickl+ through surrender. Acesta este un puternic instrument de transformare a situa@iilor "i a oamenilor. 5ac condi@iile nu se schimb imediat, acceptarea clipei de Acum v va permite s v ridica@i deasupra lor. Cricum, sunte@i liber. )t is a po9erful transformer of situations and people. )f conditions do not shift immediatel+, +our acceptance of the 2o9 enables +ou to rise above them. Either 9a+, +ou are free.

Predarea2aba+do+area8 1+ relaEiile 'er&o+ale %#urre+der i+ Per&o+al !elatio+&hi'& 5ar cum rmEne cu oamenii care vor s m foloseasc, s m manipuleze sau s m controlezeP Trebuie s m abandonez lorP :hat about people 9ho 9ant to use me, manipulate or control meP Am ) to surrender to themP Niind izola@i de Niin@, ei 0ncearc 0n mod incon"tient s."i trag energia "i puterea de la dvs. The+ are cut off from !eing, so the+ unconsciousl+ attempt to get energ+ and po9er from +ou. Este adevrat c numai o persoan incon"tient va 0ncerca s.i foloseasc sau s.i manipuleze pe ceilal@i, dar la fel de adevrat este c numai o persoan incon"tient poate fi folosit "i manipulat. )t is true that onl+ an unconscious person 9ill tr+ to use or manipulate others, but it is eFuall+ true that onl+ an unconscious person can be used and manipulated. 5ac v opune@i sau v 0mpotrivi@i comportamentului incon"tient al altor persoane, deveni@i "i dvs. incon"tient. )f +ou resist or fight unconscious behavior in others, +ou become unconscious +ourself.

5ar abandonarea nu 0nseamn s le permite@i unor persoane incon"tiente s v foloseasc. 5eloc. !ut surrender doesnLt mean that +ou allo9 +ourself to be used b+ unconscious people. 2ot at all. Este perfect posibil s spune@i un Snu" ferm "i clar unei persoane sau s gsi@i ie"irea dintr.o situa@ie pstrEndu.v 0n acela"i timp starea de lips de rezisten@ intern complet. )t is perfectl+ possible to sa+ "no" firml+ and clearl+ to a person or to 9alk a9a+ from a situation and be in a state of complete inner nonresistance at the same time. #End spune@i Snu" unei persoane sau unei situa@ii, lsa@i.l s nu vin dintr.o reac@ie, ci din intui@ie, din con"tiin@a clar a ceea ce este bine "i a ceea ce este ru pentru dvs. 0n momentul respectiv. :hen +ou sa+ "no" to a person or a situation, let it come not from reaction but from insight, from a clear realization of 9hat is right or not right for +ou at that moment. <sa@i.l s fie un Snu" care nu provine dintr.o reac@ie, liber de orice negativism "i care nu mai creeaz suferin@. <et it be a nonreactive "no," a high.Fualit+ "no," a "no" that is free of all negativit+ and so creates no further suffering. G.a creat o situa@ie neplcut la locul de munc. Am 0ncercat s m abandonez, dar 0mi este imposibil. Apare mereu foarte mult rezisten@. ) am in a situation at 9ork that is unpleasant. ) have tried to surrender to it, but ) find it impossible. A lot of resistance keeps coming up. 5ac nu v pute@i abandona, face@i ceva imediat/ e prima@i.v punctul de vedere sau face@i ceva pentru a schimba situa@ia U sau ie"i@i din ea. Asuma@i.v responsabilitatea pentru via@a dvs. 2u v polua@i Niin@a interioar, frumoas "i strlucitoare "i nici PmEntul cu negativism. )f +ou cannot surrender, take action immediatel+. Gpeak up or do something to bring about a change in the situation . or remove +ourself from it. Take responsibilit+ for +our life. 5o not pollute +our beautiful, radiant inner !eing nor the Earth 9ith negativit+. 2u.i da@i nefericirii, indiferent de forma ei, un lca" 0n interiorul dvs. 5o not give unhappiness in an+ form 9hatsoever a d9elling place inside +ou. 5ac nu pute@i face nimic, de e emplu, dac sunte@i 0n 0nchisoare, atunci ave@i dou posibilit@i/ rezisten@a sau abandonarea, 0nln@uirea sau eliberarea interioar de condi@iile e terne. Guferin@a sau pacea interioar. )f +ou cannot take action, for e ample if +ou are in prison, then +ou have t9o choices left/ resistance or surrender. !ondage or inner freedom from e ternal conditions. Guffering or inner peace. <ipsa de rezisten@ trebuie practicat "i 0n comportamentul e terior 0n via@, ca, de e emplu, lipsa rezisten@ei la violen@, sau este un lucru care @ine numai de via@a interioarP )s nonresistance also to be practiced in the e ternal conduct of our lives, such as nonresistance to violence, or is it something that 3ust concerns our inner lifeP 2u trebuie s v preocupe decEt aspectul interior. Acesta este principal. Dou onl+ need to be concerned 9ith the inner aspect. That is primar+. 5esigur, el va transforma "i comportamentul dvs. e terior, din rela@ii ".a.m.d. Cf course, that 9ill also transform the conduct of +our outer life, +our relationships, and so on. Bela@iile dvs. se vor schimba profund prin abandonare. 5ac nu pute@i accepta niciodata ceea ce este, prin implica@ie, nu ve@i putea accepta pe nimeni a"a cum este. Dour relationships 9ill be changed profoundl+ b+ surrender. )f +ou can never accept 9hat is, b+ implication +ou 9ill not be able to accept an+bod+ the 9a+ the+ are. )l ve@i evalua, critica, eticheta, respinge sau ve@i 0ncerca s 0l schimba@i. Dou 9ill 3udge, criticize, label, re3ect, or attempt to change people. >ai mult, dac transforma@i mereu clipa de Acum 0ntr.un mi3loc pentru atingerea unui scop viitor, ve@i transforma fiecare persoan pe care o 0ntElni@i sau cu care intra@i 0n rela@ie 0ntr.un mi3loc pentru atingerea unui scop. Nurthermore, if +ou continuousl+ make the 2o9 into a means to an end in the future, +ou 9ill also make ever+ person +ou encounter or relate 9ith into a means to an end.

Bela@ia U fiin@a uman U va avea atunci o importan@ secundar pentru dvs. sau niciuna. The relationship . the human being . is then of secondar+ importance to +ou, or of no importance at all. #eea ce pute@i ob@ine din rela@ie este pe primul loc U un cE"tig material, un sentiment de putere, o plcere fizic sau o anumita form de gratificare a sinelui fals. :hat +ou can get out of the relationship is primar+ . be it material gain, a sense of po9er, ph+sical pleasure, or some form of ego ratification. 5a@i.mi voie s v e emplific modul 0n care func@ioneaz abandonarea 0n rela@iile umane. <et me illustrate ho9 surrender can 9ork in relationships. #End v afla@i implicat 0ntr.o ceart sau 0ntr.o situa@ie conflictual, poate cu partenerul sau cu o persoan apropiat, 0ncepe@i prin a observa cEt de defensiv deveni@i cEnd v este atacat pozi@ia sau prin a sim@i for@a agresiunii 0n timp ce ataca@i pozi@ia celuilalt. :hen +ou become involved in an argument or some conflict situation, perhaps 9ith a partner or someone close to +ou, start b+ observing ho9 defensive +ou become as +our o9n position is attacked, or feel the force of +our o9n aggression as +ou attack the other personLs position. Cbserva@i cEt de ata"at sunte@i de perspectiva "i opiniile dvs. Cbserve the attachment to +our vie9s and opinions. Gim@i@i energia mental.emo@ional din spatele nevoii dvs. de a avea dreptate "i de a.i dovedi celuilalt c gre"e"te. Aceasta este energia min@ii conduse de sinele fals. C con"tientiza@i recunoscEnd.o, sim@ind.o cEt pute@i de mult. Neel the mental.emotional energ+ behind +our need to be right and make the other person 9rong. ThatLs the energ+ of the egoic mind. Dou make it conscious b+ ackno9ledging it, b+ feeling it as full+ as possible. Apoi, 0ntr.o zi, 0n mi3locul unei certe, v ve@i da brusc seama c ave@i posibilitatea de a alege "i c pute@i hotr0 s v abandona@i propriile reac@ii U numai ca s vede@i ce se 0ntEmpl. $ abandona@i. 2u vreau s v abandona@i reac@ia numai verbal, spunEnd/ S!ine, tu ai dreptate", cu o privire care spune/ SGunt deasupra acestei incon"tiente copilre"ti". Then one da+, in the middle of an argument, +ou 9ill suddenl+ realize that +ou have a choice, and +ou ma+ decide to drop +our o9n reaction . 3ust to see 9hat happens. Dou surrender. ) donLt mean dropping the reaction 3ust verball+ b+ sa+ing "Cka+, +ou are right," 9ith a look on +our face that sa+s, ") am above all this childish unconsciousness." Aceasta nu ar 0nsemna decEt s deplasa@i rezisten@a la un alt nivel, mintea "i sinele fals fiind 0nc la conducere "i reclamEndu."i superioritatea. Eu m refer la abandonarea 0ntregului cEmp energetic mental.emo@ional din interior, care lupta pentru putere. ThatLs 3ust displacing the resistance to another level, 9ith the egoic mind still in charge, claiming superiorit+. ) am speaking of letting go of the entire mental.emotional energ+ field inside +ou that 9as fighting for po9er. Ginele fals este viclean, a"a c trebuie s fi@i foarte vigilent, foarte prezent "i complet sincer cu dvs. 0n"iv pentru a vedea dac a@i abandonat 0ntr.adevr identificarea cu o pozi@ie mental "i v.a@i eliberat de minte. The ego is cunning, so +ou have to be ver+ alert, ver+ present, and totall+ honest 9ith +ourself to see 9hether +ou have trul+ relinFuished +our identification 9ith a mental position and so freed +ourself from +our mind. 5ac v sim@i@i brusc foarte u"or, clar "i profund 0mpcat, acesta este un semn inconfundabil c 0ntr.adevr v.a@i abandonat. )f +ou suddenl+ feel ver+ light, clear and deepl+ at peace, that is an unmistakable sign that +ou have trul+ surrendered. Apoi observa@i ce se 0ntEmpl cu pozi@ia mental a celuilalt, dac nu o mai energiza@i1finantati energetic prin rezisten@1opozitie. Then observe 9hat happens to the other personLs mental position as +ou no longer energize it through resistance. Nota M; I&i& / "$a orice te o'ui e+er/i(e(i< $a orice te o'ui 'er&i&ta"4":hatever +ou take on and oppose +ou are energizing. :hatever +ou resist persists." vedeti/ "#are sunt cele patru atitudini corecte pt. a realiza )mpacarea *cu sine insusi si cu lumea,, Eliberarea si )luminareaP " pe/ http/11999.scribd.com1>)BA8CB)A2

#End identificarea cu pozi@iile mentale a fost eliminat, 0ncepe adevrata comunicare. :hen identification 9ith mental positions is out of the 9a+, true communication begins. 5ar ce pute@i spune despre nonrezisten@ 0n fa@a violen@ei, a agresiunii "i a altor lucruri asemntoareP :hat about nonresistance in the face of violence, aggression, and the likeP 2onrezisten@a nu 0nseamn neaprat s nu facem nimic, 0n sensul ei complet. 2onresistance doesnLt necessaril+ mean doing nothing., )nseamn doar c orice Sac@iune" devine nonreactiv *nu este declan"at ca o reac@ie,. All it means is that an+ "doing" becomes nonreactive. 2u uita@i 0n@elepciunea profund care st la baza practicrii artelor mar@iale 0n Crient/ nu te opune for@ei adversarului. #edeaz ca s 0nvingi. Bemember the deep 9isdom underl+ing the practice of Eastern martial arts/ donLt resist the opponentLs force. Dield to overcome. GpunEnd acest lucru, Sa nu face nimic" cEnd v afla@i 0ntr.o stare de prezen@ intens este un factor de transformare "i vindecare foarte puternic pentru situa@ii "i oameni. 8aving said that, "doing nothing" 9hen +ou are in a state of intense presence is a ver+ po9erful transformer and healer of situations and people. )n taoism, e ist un termen numit 9u 9ei*,edeti Nota M,, care este de obicei tradus prin Sactivitate fr ac@iune" sau Sa sta lini"tit, fr s faci nimic". )n #hina antic, acest lucru era considerat una dintre cele mai mari realizri sau virtu@i. Este radical diferit de inactivitatea din starea obi"nuit de con"tiin@ sau mai curEnd de incon"tien@, care vine din fric, iner@ie sau indecizie. Adevrata Sactivitate fr ac@iune" implic lipsa de rezisten@ "i vigilen@ intens. )n Taoism, there is a term called 9u 9ei, 9hich is usuall+ translated as "actionless activit+L or "sitting Fuietl+ doing nothing." )n ancient #hina, this 9as regarded as one of the highest achievements or virtues. )t is radicall+ different from inactivit+ in the ordinar+ state of consciousness, or rather unconsciousness, 9hich stems from fear, inertia, or indecision. The real "doing nothing" implies inner nonresistance and intense alertness. Nota M; 2onactiunea*9u 9ei, nu este Sactivitate fr ac@iune1 actionless activit+ " cum a apare in te tul de mai sus4 gasiti detalii in traducerea te tului lui <ao Xi, 5ao 5e Aing din "#artea #aii spre #er si Putere" publicata de 5an >irahorian4 corespondentul nonactiunii*9u 9ei, in hinduism este naishkarm+a si este detaliat in traducerea Aforismelor lui Patan3ali *Doga Gutra, publicata de 5an >irahorian4 http/11999.scribd.com1>)BA8CB)A2 Pe de alt parte, dac se impune o ac@iune, nu ve@i mai reac@iona 0n virtutea min@ii condi@ionate, ci ve@i rspunde situa@iei din prezen@a con"tient. Cn the other hand, if action is reFuired, +ou 9ill no longer react from +our conditioned mind, but +ou 9ill respond to the situation out of +our conscious presence. )n aceast stare, mintea este liber de concepte, inclusiv de conceptul nonviolen@ei. A"a c, cine poate prezice ce ve@i faceP )n that state, +our mind is free of concepts, including the concept of nonviolence. Go 9ho can predict 9hat +ou 9ill doP Ego.ul crede c puterea dvs. st 0n rezisten@a pe care o opune@i, cEnd de fapt rezisten@a v izoleaz de Niin@, singurul sediu al puterii adevrate. The ego believes that in +our resistance lies +our strength, 9hereas in truth resistance cuts +ou off from !eing, the onl+ place of true po9er. Bezisten@a este slbiciune "i fric deghizat 0n putere. #eea ce ego*sinele fals, vede drept slbiciune este Niin@a dvs. 0n puritatea, inocen@a "i puterea sa. Besistance is 9eakness and fear masFuerading as strength. :hat the ego sees as 9eakness is +our !eing in its purit+, innocence, and po9er.

#eea ce este vzut ca putere este slbiciune. Astfel, ego*sinele fals, are un mod de e isten@ continuu rezistent "i 3oac roluri contrafcute pentru a ascunde acea Sslbiciune" care este de fapt puterea dvs. :hat it sees as strength is 9eakness. Go the ego e ists in a continuous resistance.mode and pla+s counterfeit roles to cover up +our "9eakness," 9hich in truth is +our po9er. PEn cEnd nu apare abandonarea, rolurile incon"tiente constituie cea mai mare parte a interac@iunilor umane. 7ntil there is surrender, unconscious role.pla+ing constitutes a large part of human interaction. )n abandonare, nu mai ave@i nevoie de aprrile "i m"tile sinelui fals. 5eveni@i foarte simplu, foarte real. )n surrender, +ou no longer need ego defenses and false masks. Dou become ver+ simple, ver+ real. SAcest lucru este periculos", spune sinele fals. S$ei suferi. $ei fi vulnerabil." #eea ce ego*sinele fals, nu "tie, desigur, este faptul c numai prin renun@area la rezisten@, devenind Svulnerabil", v pute@i descoperi invulnerabilitatea adevrat "i esen@ial. "ThatLs dangerous," sa+s the ego."DouLll get hurt. DouLll become vulnerable." :hat the ego doesnLt kno9, of course, is that onl+ through the letting go of resistance, through becoming "vulnerable," can +ou discover +our true and essential invulnerabilit+. Tra+&for*area bolii 1+ Ilu*i+are %Tra+&for*i+/ Ill+e&& i+to E+li/hte+*e+t 5ac o persoan este grav bolnav "i 0"i accept total condi@ia, abandonEndu.se bolii, nu 0"i abandoneaz dorin@a de a se face bineP 8otrErea de a lupta cu boala nu ar mai e ista, nu.i a"aP )f someone is seriousl+ ill and completel+ accepts their condition and surrenders to the illness, 9ould the+ not have given up their 9ill to get back to healthP The determination to fight the illness 9ould not be there an+ more, 9ould itP Abandonarea 0nseamn acceptarea interioar a strii de fapt fr rezerve. $orbim despre via@a dvs. U despre acest moment U nu despre condi@iile sau circumstan@ele vie@ii dvs., nu despre ceea ce eu a" numi situa@ia dvs. de via@. Am mai vorbit de3a despre asta. Gurrender is inner acceptance of 9hat is 9ithout an+ reservations. :e are talking about +our life . this instant . not the conditions or circumstances of +our life, not 9hat ) call +our life situation. :e have spoken about this alread+. )n privin@a bolii, acesta este sensul su. !oala face parte din situa@ia dvs. de via@. Prin urmare, are un trecut "i un viitor. Trecutul "i viitorul formeaz un continuum ne0ntrerupt, cu e cep@ia cazului 0n care puterea salvatoare a clipei de Acum este activat prin prezen@a con"tient. 5up cum "ti@i, 0n spatele diferitelor condi@ii care formeaz situa@ia dvs. de via@ "i care e ist 0n timp, se afl un lucru mai profund, mai important/ via@a dvs., Niin@a din clipa de Acum atemporal. :ith regard to illness, this is 9hat it means. )llness is part of +our life situation. As such, it has a past and a future. Past and future form an uninterrupted continuum, unless the redeeming po9er of the 2o9 is activated through +our conscious presence. As +ou kno9, underneath the various conditions that make up +our life situation, 9hich e ists in time, there is something deeper, more essential/ +our <ife, +our ver+ !eing in the timeless 2o9. 5eoarece nu e ist probleme 0n clipa de Acum, nu e ist nici boal. #redin@a 0ntr.o etichet pe care cineva o ata"eaz condi@iei dvs. men@ine situa@ia pe loc, 0i d putere "i o transform dintr.un dezechilibru temporar 0ntr.o realitate aparent solid. )i d nu numai realitate "i soliditate, ci "i o continuitate 0n timp, pe care nu o avea 0nainte. #oncentrEndu.ne pe acest moment "i ferindu.ne s etichetm mental situa@ia, boala este redus la unul sau mai mul@i factori, precum/ durerea fizic, slbiciunea, disconfortul sau neputin@a. As there are no problems in the 2o9, there is no illness either. The belief in a label that someone attaches to +our condition keeps the condition in place, empo9ers it, and makes a seemingl+ solid realit+ out of a temporar+ imbalance. )t gives it not onl+ realit+ and solidit+ but also a continuit+ in time that it did not have before. !+ focusing on this instant and refraining from labeling it mentall+, illness is reduced to one or several of these factors/ ph+sical pain, 9eakness, discomfort, or disabilit+.

Acestea sunt condi@iile crora v abandona@i U acum. 2u v abandona@i ideii de Sboal". <sa@i suferin@a s v for@eze s tri@i 0n prezent, 0ntr.o stare de intens prezen@ con"tient. Nolosi@i.o pentru iluminare. That is 9hat +ou surrender to . no9. Dou do not surrender to the idea of "illness." Allo9 the suffering to force +ou into the present moment, into a state of intense conscious presence. 7se it for enlightenment. Abandonarea nu transform ceea ce e ist de3a, cel pu@in nu 0n mod direct. Abandonarea v transform pe dvs. #End dvs. v.a@i schimbat, se schimb "i lumea dvs. 0n 0ntregime, pentru c lumea este o simpl reflectare. Am vorbit despre acest lucru mai devreme. Gurrender does not transform 9hat is, at least not directl+. Gurrender transforms +ou. :hen +ou are transformed, +our 9hole 9orld is transformed, because the 9orld is onl+ a reflection. :e spoke about this earlier. 5ac v.a@i uitat 0n oglind "i nu v.a plcut ce a@i vzut, ar trebui s fi@i nebun ca s ataca@i maginea din oglind. Este e act ceea ce face@i cEnd v afla@i 0ntr.o stare de neacceptare. )f +ou looked in the mirror and did not like 9hat +ou sa9, +ou 9ould have to be mad to attack the image in the mirror. That is precisel+ 9hat +ou do 9hen +ou are in a state of nonacceptance. Ti, desigur, dac ataca@i imaginea, v atac "i ea la rEndul ei. 5ac accepta@i imaginea indiferent care este aceasta, dac ave@i o atitudine prietenoas fa@ de ea, nu poate s nu devin "i ea prietenoas cu dvs. )at cum schimba@i lumea. And, of course, if +ou attack the image, it attacks +ou back. )f +ou accept the image, no matter 9hat it is, if +ou become friendl+ to9ard it, it cannot not become friendl+ to9ard +ou. This is ho9 +ou change the 9orld. 2u boala este problema. Eul dvs este problema U atEta timp cEt mintea centrata in ego "i sinele fals de@in controlul. )llness is not the problem. Dou are the problem . as long as the egoic mind is in control. #End sunte@i bolnav sau ave@i un handicap, nu sim@i@i c a@i e"uat 0ntr.un anumit fel, nu v sim@i@i vinovat. 2u da@i vina pe via@ pentru c v.a fcut o nedreptate, dar nu da@i vina nici pe dvs. Toate acestea 0nseamn rezisten@. 5ac ave@i o boal grav, folosi@i.o pentru a progresa spiritual. :hen +ou are ill or disabled, do not feel that +ou have failed in some 9a+, do not feel guilt+. 5o not blame life for treating +ou unfairl+, but do not blame +ourself either. All that is resistance. )f +ou have a ma3or illness, use it for enlightenment. Nolosi@i orice lucru Sru" care vi se 0ntEmpl pentru a v dezvolta spiritual. Betrage@i timpul din boal. 2u 0i da@i nici trecut, nici viitor. An+thing "bad" that happens in +our life . use it for enlightenment. :ithdra9 time from the illness. 5o not give it an+ past or future. <sa@i.o s v for@eze s deveni@i intens con"tient de momentul prezent U "i observa@i ce se 0ntEmpl. <et it force +ou into intense present.moment a9areness . and see 9hat happens. 5eveni@i un alchimist. Transforma@i metalul obi"nuit 0n aur, suferin@a 0n con"tiin@, dezastrul 0n progres spiritual. !ecome an alchemist. Transmute base metal into gold, suffering into consciousness, disaster into enlightenment. [Nota M;<ao Tzu in capitolul '% spune ca/ infrangerea poate fi o victorie iar victoria un esec( Gunte@i grav bolnav "i acum a@i devenit furios pentru tot ceea ce v.am spusP Atunci acesta este un semn clar c boala a devenit o parte din sentimentul dvs. de identitate "i c acum v apra@i identitatea U dar "i boala. Gtarea etichetat ca Sboal" nu are nimic de.a face cu fiin@a dvs. adevrat. Are +ou seriousl+ ill and feeling angr+ no9 about 9hat ) have 3ust saidP Then that is a clear sign that the illness has become part of +our sense of self and that +ou are no9 protecting +our identit+ . as 9ell as protecting the illness. The condition that is labeled "illness" has nothing to do 9ith 9ho +ou trul+ are.

Ca+d lo,e&c de(a&trele2utili(area &ituatiilor li*ita 't. a +e tre(i8 %Whe+ i&a&ter #trike&
)n ce prive"te ma3oritatea 0nc incon"tient a popula@iei, numai o &ituaEie-li*it@ are poten@ialul de a sparge coa3a dur a egoului*sinelui fals, "i de a.l for@a s se abandoneze "i astfel s."i trezeasc con"tiin@a. As far as the still unconscious ma3orit+ of the population is concerned, onl+ a critical limit.situation has the potential to crack the hard shell of the ego and force them into surrender and so into the a9akened state. C situa@ie.limit apare atunci cEnd, printr.un dezastru, o revolt de propor@ii, o pierdere sau o suferin@ important, 0ntreaga dvs. lume este distrus "i 0"i pierde sensul. Este o 0ntElnire cu moartea, fizic sau psihologic. A limit.situation arises 9hen through some disaster, drastic upheaval, deep loss, or suffering +our 9hole 9orld is shattered and doesnLt make sense an+more. )t is an encounter 9ith death, be it ph+sical or ps+chological. >intea "i sinele fals, creatorul acestei lumi, intr 0n colaps. 5in cenu"ea vechii lumi poate lua na"tere o nou lume. The egoic mind, the creator of this 9orld, collapses. Cut of the ashes of the old 9orld, a ne9 9orld can then come into being. 5esigur, nu e ist nici o garan@ie c o situa@ie.limit va reu"i aceast transformare, dar poten@ialul e ist mereu. There is no guarantee, of course, that even a limit.situation 9ill do it, but the potential is al9a+s there. Bezisten@a unor persoane fa@ de starea de fapt chiar se intensific 0ntr.o asemenea situa@ie "i devine astfel o coborEre 0n iad. Gome peopleLs resistance to 9hat is even intensifies in such a situation, and so it becomes a descent into hell. <a al@ii, poate e ista numai o abandonare par@ial, 0ns chiar "i aceasta le va da o anumit profunzime "i lini"te, care nu e istau 0nainte. )n others, there ma+ onl+ be partial surrender, but even that 9ill give them a certain depth and serenit+ that 9ere not there before. Pr@i din carapacea sinelui fals sunt distruse, "i acest lucru permite unor mici bre"e de lini"te "i energie aflate 0n spatele min@ii s strluceasc prin ea. Parts of the ego shell break off, and this allo9s small amounts of the radiance and peace that lie be+ond the mind to shine through. #ituaEiile-li*it@ au 'rodu& *ulte *iracole. $i*it-&ituatio+& ha,e 'roduced *a+y *iracle&. Au e istat criminali condamna@i la moarte ce."i a"teptau e ecu@ia, care, 0n ultimele ore ale vie@ii lor, au trit lipsa sinelui fals, bucuria "i lini"tea profund aduse de aceasta. There have been murderers in death ro9 9aiting for e ecution 9ho, in the last fe9 hours of their lives, e perienced the egoless state and the deep 3o+ and peace that come 9ith it. Bezisten@a intern fa@ de situa@ia 0n care s.au trezit a devenit atEt de intens, 0ncEt le.a produs o suferin@ insuportabil, fr s mai aib 0ncotro s fug sau ceva de fcut pentru a scpa de ea, nici mcar un viitor proiectat de minte. The inner resistance to the situation the+ found themselves in became so intense as to produce unbearable suffering, and there 9as no9here to run and nothing to do to escape it, not even a mind.pro3ected future. Astfel, au fost for@a@i s accepte complet inacceptabilul. Au fost for@a@i s se abandoneze situa@iei. Au putut s intre 0n starea de gra@ie, care vine odat cu mEntuirea/ de eliberare total de trecut. Go the+ 9ere forced into complete acceptance of the unacceptable. The+ 9ere forced into surrender. )n this 9a+, the+ 9ere able to enter the state of grace 9ith 9hich comes redemption/ complete release from the past. e&i/ur) +u &ituaEia-li*it@ face loc *iracolului &t@rii de /raEie Bi *A+tuirii) ci actul aba+do+@rii. Cf course, it is not reall+ the limit.situation that makes room for the miracle of grace and redemption but the act of surrender. A"a c, ori de cEte ori apare un fel sau altul de dezastru sau o situa@ie se S0nrut@e"te" e trem de mult U boal, handicap, pierderea casei sau a averii ori a unei identit@i sociale, ruperea unei rela@ii personale, moartea sau suferin@a unei persoane apropiate sau chiar iminen@a propriei mor@i U gEndi@i.v c mai e ist o perspectiv, c sunte@i la un pas de un lucru incredibil/ o transformare

alchimic complet a metalului obi"nuit de durere "i suferin@ 0n aur. Acesta este pasul numit abandonare. Go 9henever an+ kind of disaster strikes, or something goes seriousl+ "9rong" . illness, disabilit+, loss of home or fortune or of a sociall+ defined identit+, break.up of a close relationship, death or suffering of a loved one, or +our o9n impending death . kno9 that there is another side to it, that +ou are 3ust one step a9a+ from something incredible/ a complete alchemical transmutation of the base metal of pain and suffering into gold. That one step is called surrender. 2u vreau s spun c ve@i fi fericit 0n astfel de situa@ii. 2u ve@i fi. 5ar frica "i durerea se vor transforma 0n pace interioar "i lini"te, care vin dintr.un loc foarte profund .chiar din 2emanifestat. ) do not mean to sa+ that +ou 9ill become happ+ in such a situation. Dou 9ill not. !ut fear and pain 9ill become transmuted into an inner peace and serenit+ that come from a ver+ deep place . from the 7nmanifested itself. Este Spacea lui 5umnezeu care dep"e"te orice 0n@elegere". #omparativ cu ea, fericirea este un lucru destul de superficial. #u aceast pace radiant vine con"tiin@a U nu la nivel mental, ci 0n interior, la nivelul Niin@ei . a faptului c sunte@i indestructibil, nemuritor. Aceasta nu este o credin@. Este o certitudine absolut, care nu are nevoie de dovezi e terne dintr.o surs secundar. )t is "the peace of ;od, 9hich passes all understanding." #ompared to that, happiness is Fuite a shallo9 thing. :ith this radiant peace comes the realization . not on the level of mind but 9ithin the depth of +our !eing . that +ou are indestructible, immortal. This is not a belief/ )t is absolute certaint+ that needs no e ternal evidence or proof from some secondar+ source. Tra+&for*area &uferi+Eei 1+ 'ace % Tra+&for*i+/ #ufferi+/ i+to Peace Am citit despre un filozof stoic din ;recia antic,care la auzul ve"tii c fiul su a murit 0ntr.un accident, el a spus/ STtiam c nu este nemuritor". Aceasta este abandonareP 5ac da, nu.mi doresc a"a ceva. E ist anumite situa@ii 0n care abandonarea pare artificial "i inuman. ) read about a stoic philosopher in ancient ;reece 9ho, 9hen he 9as told that his son had died in an accident, replied, ") kne9 he 9as not immortal." )s that surrenderP )f it is, ) donLt 9ant it. There are some situations in 9hich surrender seems unnatural and inhuman. )zolarea de propriile sentimente nu este abandonare. 5ar nu "tim care a fost starea sa interioar cEnd a spus aceste cuvinte. )n anumite situa@ii e treme, poate fi imposibil s v accepta@i prezentul. 5ar 0ntotdeauna ave@i o a doua "ans de a v abandona. !eing cut off from +our feelings is not surrender. !ut 9e donLt kno9 9hat his inner state 9as 9hen he said those 9ords. )n certain e treme situations, it ma+ still be impossible for +ou to accept the2o9. !ut +ou al9a+s get a second chance at surrender. Prima ocazie este s v abandona@i 0n fiecare moment realit@ii prezente. Ttiind c nu poate fi anulat ceea ce e ist U pentru c e ist de3a U spune@i Sda" la ceea ce e ist sau accepta@i ceea ce nu e ist. Dour first chance is to surrender each moment to the realit+ of that moment. Ono9ing that 9hat is cannot be undone . because it alread+ is . +ou sa+ +es to 9hat is or accept 9hat isnLt. Atunci face@i ce trebuie s face@i, ceea ce v cere situa@ia. 5ac rmEne@i 0n aceast stare de acceptare, nu mai crea@i negativism, suferin@ "i nefericire. Then +ou do 9hat +ou have to do, 9hatever the situation reFuires. )f +ou abide in this state of acceptance, +ou create no more negativit+, no more suffering, no more unhappiness. Atu+ci tr@iEi 1+tr-o &tare de +o+re(i&te+E@) o stare de gra@ie "i usurin@, eliberat de orice lupt *tensiune,. Dou then live in a state of nonresistance, a state of grace and lightness, free of struggle. Cri de cEte ori nu pute@i face acest lucru, ori de cEte ori pierde@i aceast "ans U fie pentru c nu crea@i suficient prezen@ con"tient pentru a 0mpiedica un tipar de rezisten@ habitual sau

incon"tient s apar, fie pentru c starea este atEt de dificil, 0ncEt este absolut inacceptabil pentru dvs. U crea@i o form de durere, o form de suferin@. :henever +ou are unable to do that, 9henever +ou miss that chance . either because +ou are not generating enough conscious presence to prevent some habitual and unconscious resistance pattern from arising, or because the condition is so e treme as to be absolutel+ unacceptable to +ou . then +ou are creating some form of pain, some form of suffering. Poate c vi se pare c situa@ia creeaz suferin@a, dar 0n ultim instan@ lucrurile nu stau a"a U rezisten@a dvs. este cea care creeaz suferin@a.)t ma+ look as if the situation is creating the suffering, but ultimatel+ this is not so . +our resistance is. Acum ave@i o a doua "ans de a v abandona/ dac nu pute@i accepta ceea ce se afl afar, atunci accepta@i ceea ce se afl 0n interior. 2o9 here is +our second chance at surrender/ )f +ou cannot accept 9hat is outside, then accept 9hat is inside. 5ac nu pute@i accepta condi@iile e terne, accepta@i condi@iile interne. Adic/ nu v opune@i durerii. <sa@i.o s e iste. Abandona@i.v suferin@ei, disperrii, fricii, singurt@ii sau oricrei forme 0mbrcate de suferin@. )f +ou cannot accept the e ternal condition, accept the internal condition. This means/ 5o not resist the pain. Allo9 it to be there. Gurrender to the grief, despair, fear, loneliness, or 9hatever form the suffering takes. Ni@i martorul ei, fr s o eticheta@i mental. )mbr@i"a@i.o. Apoi ve@i vedea cum miracolul abandonrii transform suferin@a profund 0n pace profund. Aceasta este crucificarea dvs. <sa@i.o s devin 0nvierea "i 0nl@area dvs. :itness it 9ithout labeling it mentall+. Embrace it. Then see ho9 the miracle of surrender transmutes deep suffering into deep peace. This is +our crucifi ion. <et it become +our resurrection and ascension. 2u 0n@eleg cum se poate abandona cineva suferin@ei. A"a cum a@i artat, suferin@a este refuzul abandonrii. #um ne putem abandona lipsei abandonriiP ) do not see ho9 one can surrender to suffering. As +ou +ourself pointed out, suffering is non. surrender. 8o9 could +ou surrender to nonsurrenderP 7ita@i de abandonare pentru moment. #End durerea este profund, orice discu@ie despre abandonare vi se va prea oricum inutil "i lipsit de sens. #End durerea este profund, este foarte probabil s sim@i@i o dorin@ puternic de a fugi de ea, 0n loc s v abandona@i ei. 2u dori@i s sim@i@i ceea ce sim@i@i. #e ar putea fi mai normalP 5ar nu e ist scpare, ie"ire. Norget about surrender for a moment. :hen +our pain is deep, all talk of surrender 9ill probabl+ seem futile and meaningless an+9a+. :hen +our pain is deep, +ou 9ill likel+ have a strong urge to escape from it rather than surrender to it. Dou donLt 9ant to feel 9hat +ou feel. :hat could be more normalP !ut there is no escape, no 9a+ out. E ist multe evadri false U munca, butura, drogurile, furia, proiec@ia, reprimarea ".a.m.d. U dar ele nu v vor elibera de durere. Guferin@a nu scade 0n intensitate cEnd o face@i s devin incon"tient. There are man+ pseudo escapes . 9ork, drink, drugs, anger, pro3ection, suppression, and so on . but the+ donLt free +ou from the pain. Guffering does not diminish in intensit+ 9hen +ou make it unconscious. #End nega@i durerea emo@ional, tot ceea ce face@i sau gEndi@i, inclusiv rela@iile dvs., devin contaminate de ea. C difuza@i, ca s spun a"a, sub forma energiei pe care o emana@i, iar ceilal@i o detecteaz subliminal. :hen +ou den+ emotional pain, ever+thing +ou do or think as 9ell as +our relationships become contaminated 9ith it. Dou broadcast it, so to speak, as the energ+ +ou emanate, and others 9ill pick it up subliminall+. 5ac sunt incon"tien@i, se pot sim@i obliga@i s v atace sau s v rneasc 0ntr.un fel sau 0i pute@i rni dvs., proiectEnd incon"tient durerea dvs. asupra lor. $e@i atrage "i manifesta tot ceea ce corespunde strii dvs. )f the+ are unconscious, the+ ma+ even feel compelled to attack or hurt +ou in some 9a+, or +ou ma+ hurt them in an unconscious pro3ection of +our pain. Dou attract and manifest 9hatever corresponds to +our inner state.

#End nu e ist scpare, e ist totu"i o cale de abordare a problemei. A"a c nu 0ntoarce@i spatele durerii. infrunta@i.o. Gim@i@i.o complet. Tri@i.o U nu v gEndi@i la eaZ E prima@i.o, dac este nevoie, dar nu crea@i un scenariu mental 0n 3urul ei. Acorda@i toat aten@ia sentimentului, nu persoanei, evenimentului sau situa@iei care pare s o fi produs. 2u lsa@i mintea s foloseasc durerea pentru a v crea 0n 3urul ei o identitate de victim. :hen there is no 9a+ out, there is still al9a+s a 9a+ through. Go donLt turn a9a+ from the pain. Nace it. Neel it full+. Neel it . donLt think about itZ E press it if necessar+, but donLt create a script in +our mind around it. ;ive all +our attention to the feeling, not to the person, event, or situation that seems to have caused it. 5onLt let the mind use the pain to create a victim identit+ for +ourself out of it. #omptimindu.v "i spunEndu.le altora povestea dvs., ve@i rmEne blocat 0n suferin@. 5eoarece este imposibil s scpa@i de sentiment, singura posibilitate de a.l schimba este s v adEnci@i 0n el4 altfel, nimic nu se va schimba.Neeling sorr+ for +ourself and telling others +our stor+ 9ill keep +ou stuck in suffering. Gince it is impossible to get a9a+ from the feeling, the onl+ possibilit+ of change is to move into it4 other9ise, nothing 9ill shift. A"a c acorda@i aten@ie deplin sentimentelor "i ab@ine@i.v de la etichetarea lor mental. Pe msur ce v adEnci@i tot mai mult 0n sentiment, fi@i e trem de atent. Go give +our complete attention to 9hat +ou feel, and refrain from mentall+ labeling it. As +ou go into the feeling, be intensel+ alert. <a 0nceput, vi se va prea un loc 0ntunecat "i terifiant, iar, cEnd ve@i sim@i dorin@a intens de a fugi, observa@i.o fr s.i da@i curs. #ontinua@i s v concentra@i aten@ia asupra durerii, continua@i s sim@i@i durerea, frica, groaza, singurtatea U sentimentul, oricare ar fi el. BmEne@i vigilent, rmEne@i prezent U prezent cu toat Niin@a, cu fiecare celul a corpului. NcEnd acest lucru, aduce@i o raz de lumin 0n 0ntuneric. At first, it ma+ seem like a dark and terrif+ing place, and 9hen the urge to turn a9a+ from it comes, observe it but donLt act on it. Oeep putting +our attention on the pain, keep feeling the grief, the fear, the dread, the loneliness, 9hatever it is. Gta+ alert, sta+ present . present 9ith +our 9hole !eing, 9ith ever+ cell of +our bod+. As +ou do so, +ou are bringing a light into this darkness. Aceasta este flacra con"tiin@ei voastre. This is the flame of +our consciousness. )n acest stadiu, nu mai este nevoie s v face@i gri3i 0n legtur cu abandonarea. Aceasta s.a produs de3a. #umP Aten@ia deplin este acceptare deplin, este abandonare. AcordEndu.i aten@ie deplin, folosi@i puterea clipei de Acum, care este puterea prezen@ei dvs. 2ici un rest ascuns de rezisten@ nu poate supravie@ui 0n ea. Prezen@a elimin timpul. Nr timp, suferin@a "i negativismul nu pot supravie@ui. At this stage, +ou donL t need to be concerned 9ith surrender an+more. )t has happened alread+. 8o9P Null attention is full acceptance, is surrender. !+ giving full attention, +ou use the po9er of the 2o9, 9hich is the po9er of +our presence. 2o hidden pocket of resistance can survive in it. Presence removes time. :ithout time, no suffering, no negativit+, can survive. Acceptarea suferin@ei este o cltorie 0n moarte. #onfruntarea cu durerea profund, acceptarea ei, mutarea aten@iei asupra ei 0nseamn a muri con"tient. #End a@i murit de aceast moarte, realiza@i c nu e ist moarte U "i c nu ave@i de ce s v teme@i. 2umai sinele fals moare. )magina@i.v o raz de soare care a uitat c este o parte inseparabil a soarelui "i se pcle"te singur, fcEndu. se s cread c trebuie s lupte pentru supravie@uire, s creeze "i s se agate de o identitate diferit de cea a soarelui. >oartea acestei iluzii nu ar fi incredibil de eliberatoareP The acceptance of suffering is a 3ourne+ into death. Nacing deep pain, allo9ing it to be, taking +our attention into it, is to enter death consciousl+. :hen +ou have died this death, +ou realize that there is no death . and there is nothing to fear. Cnl+ the ego dies. )magine a ra+ of sunlight that has forgotten it is an inseparable part of the sun and deludes itself into believing it has to fight for survival and create and cling to an identit+ other than the sun. :ould the death of this delusion not be incredibl+ liberatingP

$ dori@i o moarte u"oarP A@i prefera s muri@i fr durere, fr agonieP Atunci lsa@i trecutul s moar 0n fiecare moment "i permite@i luminii prezen@ei dvs. s alunge prin strlucirea ei sinele greoi, legat de timp, care credea@i c sunte@i Sdvs.". 5o +ou 9ant an eas+ deathP :ould +ou rather die 9ithout pain, 9ithout agon+P Then die to the past ever+ moment, and let the light of +our presence shine a9a+ the heav+, time.bound self +ou thought of as "+ou." Calea crucii% The Way of The Cro&& E ist multe relatri despre oameni care spun c l.au gsit pe 5umnezeu prin suferin@ profund "i e ista e presia cre"tin Scalea crucii", care, presupun, se refer la acela"i lucru. There are man+ accounts of people 9ho sa+ the+ have found ;od through their deep suffering, and there is the #hristian e pression "the 9a+ of the cross," 9hich ) suppose points to the same thing. Ti noi vorbim despre acela"i lucru. :e are concerned 9ith nothing else here. Gtricto senso, ei nu l.au gsit pe 5umnezeu prin suferin@a lor, deoarece suferin@a implic ezisten@. <.au gsit pe 5umnezeu prin abandonare, prin acceptarea total a strii de fapt, pozi@ie pe care au fost for@a@i s o adopte prin suferin@a lor intens. Probabil c la un anumit moment "i.au dat seama c suferin@a este creat de ei. Gtrictl+ speaking, the+ did not find ;od through their suffering, because suffering implies resistance. The+ found ;od through surrender, through total acceptance of 9hat is, into 9hich the+ 9ere forced b+ their intense suffering. The+ must have realized on some level that their pain 9as self.created. 5e ce este abandonarea echivalent cu gsirea lui 5umnezeuP 8o9 do +ou eFuate surrender 9ith finding ;odP 5eoarece rezisten@a este inseparabil de minte, renun@area la rezisten@ U abandonarea U este sfEr"itul domina@iei min@ii ca stpEn, sfEr"itul impostorului, al ego.ului care se ddea drept Sdvs.",. Toate aprecierile "i tot negativismul se dizolv. Gince resistance is inseparable from the mind, relinFuishment of resistance . surrender . is the end of the mind as +our master, the impostor pretending to be "+ou," the false god. All 3udgment and all negativit+ dissolve. <umea Niin@ei, care a fost ascuns de minte, se deschide 0n acel moment. !rusc, apare o mare lini"te 0n dvs., un sentiment incomprehensibil de pace. Gi 0n aceast pace se afl o bucurie profund. )ar 0n aceast bucurie se afl iubirea. )n centrul tuturor se afl sacrul, incomensurabilul, cel ce nu poate fi numit. The realm of !eing, 9hich had been obscured b+ the mind, then opens up. Guddenl+, a great stillness arises 9ithin +ou, an unfathomable sense of peace. And 9ithin that peace, there is great 3o+. And 9ithin that 3o+, there is love. And at the innermost core, there is the sacred, the immeasurable, That 9hich cannot be named. 2u numesc acest lucru gsirea lui 5umnezeu/ #um am putea vreodat gsi ceea ce nu am pierdut, 0ns"i esen@a vie@ii care e ist 0n dvs.P #uvEntul 5umnezeu este limitativ nu numai din cauza miilor de ani de percep@ie "i folosire gre"ite, dar "i din cauz c implic e isten@a unei alte entit@i 0n afara dvs., alta decat dvs. insiva. ) donLt call it finding ;od, because ho9 can +ou find that 9hich 9as never lost, the ver+ life that +ou areP The 9ord ;od is limiting not onl+ because of thousands of +ears of misperception and misuse, but also because it implies an entit+ other than +ou. 5umnezeu este Niin@a 0ns"i, nu o fiin@. Aici nu poate e ista o rela@ie autentic subiect.obiect, nu e ist dualitate, dvs. "i 5umnezeu. Bealizarea lui 5umnezeu este cel mai natural lucru din lume. ;od is !eing itself, not a being. There can be no sub3ect.ob3ect relationship here, no dualit+, no +ou and ;od. ;od.realization is the most natural thing there is. 7imitor "i incomprehensibil nu este faptul c 0l pute@i deveni con"tient de 5umnezeu, ci c nu sunte@i con"tient de 5umnezeu. The amazing and ncomprehensible fact is not that +ou can become conscious of ;od but that +ou are not conscious of ;od.

#alea crucii pe care a@i men@ionat.o mai devreme este vechea cale a iluminrii "i pEn de curEnd a fost singura. 5ar nu o respinge@i "i nu 0i subestima@i eficacitatea. Ea 0nc mai func@ioneaz. The 9a+ of the cross that +ou mentioned is the old 9a+ to enlightenment, and until recentl+ it 9as the onl+ 9a+. !ut donLt dismiss it or underestimate its efficac+. )t still 9orks. #alea crucii este o inversare complet. Ea 0nseamn c lucrul cel mai ru din via@a dvs., crucea, se transform 0n cel mai bun lucru, care vi se poate 0ntEmpla vreodat, for@Endu.v s dep"i@i lumea formal, s deveni@i 5umnezeu U pentru c "i 5umnezeu este un non.lucru. The 9a+ of the cross is a complete reversal. )t means that the 9orst thing in +our life, +our cross, turns into the best thing that ever happened to +ou, b+ forcing +ou into surrender, into "death," forcing +ou to become as nothing, to become as ;od .because ;od, too, is no.thing. )n acest moment, pentru ma3oritatea incon"tient a oamenilor, calea crucii este 0nc singura cale. Ei se vor trezi numai printr.o suferin@ suplimentar, iar iluminarea ca fenomen colectiv va fi, lucru predictibil, precedat de transformri profunde. At this time, as far as the unconscious ma3orit+ of humans is concerned, the 9a+ of the cross is still the onl+ 9a+. The+ 9ill onl+ a9aken through further suffering, and enlightenment as a collective phenomenon 9ill be predictabl+ preceded b+ vast upheavals. Acest proces reflect func@ionarea anumitor legi universale ce guverneaz dezvoltarea con"tiin@ei "i astfel au fost prezise de unii prezictori. This process reflects the 9orkings of certain universal la9s that govern the gro9th of onsciousness and thus 9as foreseen b+ some seers. Este descris, printre alte locuri, 0n #artea Bevela@iei sau Apocalipsa, mascat de o simbolistic obscur "i uneori impenetrabil. )t is described, among other places, in the !ook of Bevelation or Apocal+pse, though cloaked in obscure and sometimes impenetrable s+mbolog+. Aceast suferin@ nu este produs de 5umnezeu, ci de oameni lor 0n"i"i "i semenilor lor, dar "i de unele msuri de aprare pe care PmEntul, care este o fiinta vie, un organism inteligent, le va lua pentru a se prote3a de asaltul nebuniei umane. This suffering is inflicted not b+ ;od but b+ humans on themselves and on each other as 9ell as b+ certain defensive measures that the Earth, 9hich is a living, intelligent organism, is going to take to protect herself from the onslaught of human madness. Totu"i, e ist azi un numr din ce 0n ce mai mare de oameni 0n via@ a cror con"tiin@ este suficient de evoluat pentru a nu mai avea nevoie de suferin@ suplimentar 0nainte de a atinge iluminarea. Poate c "i dvs. sunte@i unul dintre ei. 8o9ever, there is a gro9ing number of humans alive toda+ 9hose consciousness is sufficientl+ evolved not to need an+ more suffering before the realization of enlightenment. Dou ma+ be one of them. Atingerea iluminrii prin suferin@ U calea crucii U 0nseamn a fi for@at s intri 0n )mpr@ia #erurilor 0mpotrivindu.te *lovind si urland,. Enlightenment through suffering . the 9a+ of the cross . means to be forced into the Oingdom of 8eaven kicking and screaming. )n final, v abandona@i pentru c nu mai pute@i 0ndura suferin@a, dar suferin@a ar putea continua mult timp pEn s se 0ntEmple acest lucru. Dou finall+ surrender because +ou canL t stand the pain an+more, but the pain could go on for a long time until this happens. )luminarea aleas con"tient 0nseamn renun@area la ata"amentul fa@ de trecut "i viitor, pentru a face concentrarea asupra lui Acum principala tinta a vie@ii tale. Enlightenment consciousl+ chosen means to relinFuish +our attachment to past and future and to make the 2o9 the main focus of +our life. )nseamn a alege s rmEi 0n starea de prezen@, "i nu 0n timp. )t means choosing to d9ell in the state of presence rather than in time. )nseamn a spune Sda" strii de fapt. Atunci nu mai ave@i nevoie de durere.

)t means sa+ing +es to 9hat is. Dou then donLt need pain an+more. 5e cEt timp crede@i c ve@i avea nevoie 0nainte de a putea spune/ S2u voi mai crea durere, nu voi mai crea suferin@"P 5e cEt durere mai ave@i nevoie 0nainte de a putea face aceast alegereP 8o9 much more time do +ou think +ou 9ill need before +ou are able to sa+ ") 9ill create no more pain, no more sufferingP" 8o9 much more pain do +ou need before +ou can make that choiceP 5ac crede@i c ave@i nevoie de mai mult timp, ve@i primi mai mult timp U "i mai mult durere. Timpul "i durerea sunt inseparabile. )f +ou think that +ou need more time, +ou 9ill get more time . and more pain. Time and pain are inseparable. Puterea de a ale/e %The Power to Choo&e #e se 0ntEmpl cu to@i ace"ti oameni care aparent vor s sufereP Am o prieten al crei partener este agresiv fizic "i care a avut o rela@ie anterioar de acela"i fel. :hat about all those people 9ho, it seems, actuall+ 9ant to sufferP ) have a friend 9hose partner is ph+sicall+ abusive to9ard her, and her previous relationship 9as of a similar kind. 5e ce alege astfel de brba@i "i de ce acum refuz s ias din aceast situa@ieP 5e ce atEt de mul@i oameni aleg efectiv suferin@aP :h+ does she choose such men, and 9h+ is she refusing to get out of that situation no9P :h+ do so man+ people actuall+ choose painP )mi dau seama c verbul a alege este unul dintre termenii favori@i ai adep@ilor curentului 2e9 Age, dar 0n acest conte t nu este folosit foarte corect. ) kno9 that the 9ord choose is a favorite 2e9 Age term, but it isnLt entirel+ accurate in this conte t. Este o eroare s spunem c cineva 0"i Salege" o rela@ie disfunc@ionalE sau orice alt situa@ie negativ de via@. Alegerea implic con"tien@, prezen@ U un grad 0nalt de con"tiin@. Nr ea, nu ave@i posibilitatea de a alege. )t is misleading to sa+ that somebod+ "chose" a d+sfunctional relationship or an+ other negative situation in his or her life. #hoice implies consciousness . a high degree of consciousness. :ithout it, +ou have no choice. Alegerea 0ncepe 0n momentul 0n care scpa@i de identificarea cu mintea "i de tiparele sale condi@ionate, 0n momentul 0n care deveni@i prezent. #hoice begins the moment +ou disidentif+ from the mind and its conditioned patterns, the moment +ou become present. PEn cEnd nu a3unge@i 0n acest punct, nu sunte@i con"tient, din punct de vedere spiritual. Adic sunte@i for@at s gEndi@i, s sim@i@i, s ac@iona@i 0n anumite feluri, 0n func@ie de condi@ionarea mental. Acesta este motivul pentru care )isus a spus/ S)art.i, 5oamne, c nu "tiu ce fac". 7ntil +ou reach that point, +ou are unconscious, spirituall+ speaking. This means that +ou are compelled to think, feel, and act in certain 9a+s according to the conditioning of +our mind. That is 9h+ Aesus said/ "Norgive them, for the+ kno9 not 9hat the+ do." Acest lucru nu are nici o legtur cu inteligen@a, 0n sensul conven@ional al cuvEntului. Am 0ntElnit multe persoane inteligente "i foarte educate care erau 0n acela"i timp total incon"tiente, adic complet identificate cu mintea lor. This is not related to intelligence in the conventional sense of the 9ord. ) have met man+ highl+ intelligent and educated people 9ho 9ere also completel+ unconscious, 9hich is to sa+ completel+ identified 9ith their mind. 5e fapt, dac dezvoltarea mental "i baga3ul mai mare de cuno"tin@e nu sunt contrabalansate de o dezvoltare corespunztoare a con"tiin@ei, atunci poten@ialul de a a3unge la nefericire "i dezastru este foarte mare. )n fact, if mental development and increased kno9ledge are not counterbalanced b+ a corresponding gro9th in consciousness, the potential for unhappiness and disaster is ver+ great.

Prietena dvs. este blocat 0ntr.o rela@ie cu un partener abuziv "i nu este pentru prima oar. 5e ceP 2u are posibilitatea de a alege. >intea, fiind condi@ionat de trecut, 0ncearc mereu s recreeze ceea ce "tie "i 0i este familiar. #hiar dac este dureros, cel pu@in este familiar. Dour friend is stuck in a relationship 9ith an abusive partner, and not for the first time. :h+P 2o choice. The mind, conditioned as it is b+ the past, al9a+s seeks to recreate 9hat it kno9s and is familiar 9ith. Even if it is painful, at least it is familiar. >intea ader 0ntotdeauna la cunoscut. 2ecunoscutul este periculos, pentru c nu are niciun control asupra lui. The mind al9a+s adheres to the kno9n. The unkno9n is dangerous because it has no control over it. Acesta este motivul pentru care mintea ur"te "i ignor prezentul. ThatLs 9h+ the mind dislikes and ignores the present moment. #on"tiin@a momentului prezent creeaz o bre" nu numai 0n flu ul gEndirii, ci "i 0n cotinuumul trecut.viitor. 2ici un lucru cu adevrat nou "i creativ nu poate ptrunde 0n aceast lume decEt prin aceast bre", prin acest spa@iu liber al posibilit@ii infinite. Present.moment a9areness creates a gap not onl+ in the stream of mind but also in the past.future continuum. 2othing trul+ ne9 and creative can come into this 9orld e cept through that gap, that clear space of infinite possibilit+. A"a c prietena ta, identificEndu.se cu mintea, poate recrea un tipar 0nv@at 0n trecut, 0n care intimitatea "i violen@a sunt legate inseparabil. Alternativ, ea poate pune 0n aplicare un tipar mental 0nv@at 0n copilria timpurie, conform cruia ea este lipsit de valoare "i merit s fie pedepsit. Go +our friend, being identified 9ith her mind, ma+ be re.creating a pattern learned in the past in 9hich intimac+ and abuse are inseparabl+ linked. Alternativel+, she ma+ be acting out a mind pattern learned in earl+ childhood according to 9hich she is un9orth+ and deserves to be punished. Este posibil "i s triasc o parte important din via@ prin corpul.durere, care caut mereu mai mult durere cu care s se alimenteze. Partenerul ei are "i el tiparele sale incon"tiente, care le completeaz pe ale ei. )t is possible, too, that she lives a large part of her life through the pain. bod+, 9hich al9a+s seeks more pain on 9hich to feed. 8er partner has his o9n unconscious patterns, 9hich complement hers. 5esigur, ea 0"i creeaz singur situa@ia, dar cine sau ce este cel care a creat.oP 7n tipar mental. emo@ional din trecut, nimic mai mult. 5e ce s facem din el un euP 5ac 0i ve@i spune c "i.a ales singur starea sau situa@ia, 0i ve@i 0ntri starea de identificare cu mintea. 5ar este tiparul su mental adevrata ei personalitateP Este sinele ei adevratP Este identitatea ei adevrat derivat din trecutP Cf course her situation is self created, but 9ho or 9hat is the self that is doing the creatingP A mental.emotional pattern from the past, no more. :h+ make a self out of itP )f +ou tell her that she has chosen her condition or situation, +ou are reinforcing her state of mind identification. !ut is her mind pattern 9ho she isP )s it her selfP )s her true identit+ derived from the pastP Arta@i.i prietenei cum s devin o prezen@ care 0"i observ gEndurile "i emo@iile. $orbi@i.i despre corpul.durere "i despre cum se poate elibera de el. 0nv@a@i.o arta con"tientizrii corpului interior. Arta@i.i pe viu semnifica@ia prezen@ei. )mediat ce va fi capabil s acceseze 'uterea lui Acu* "i astfel s rup legtura cu trecutul ei condi@ionat, va avea posibilitatea de a alege. Gho9 +our friend ho9 to be the observing presence behind her thoughts and her emotions. Tell her about the pain.bod+ and ho9 to free herself from it. Teach her the art of inner.bod+ a9areness. 5emonstrate to her the meaning of presence. As soon as she is able to access the po9er of the 2o9, and thereb+ break through her conditioned past, she 9ill have a choice. 2imeni nu alege disfunc@ionalitatea, conflictul, durerea. 2imeni nu alege nebunia. Ele se 0ntEmpl pentru c nu ave@i suficient prezen@ pentru a dizolva trecutul, nu ave@i suficient lumin pentru a alunga 0ntunericul. 2u sunte@i aici 0n totalitate. 2u v.a@i trezit complet 0nc. )ntre timp, mintea condi@ionat v conduce via@a. 2obod+ chooses d+sfunction, conflict, pain. 2obod+ chooses

insanit+. The+ happen because there is not enough presence in +ou to dissolve the past, not enough light to dispel the darkness. Dou are not full+ here. Dou have not Fuite 9oken up +et. )n the meantime, the conditioned mind is running +our life. Gimilar, dac sunte@i unul dintre cei mul@i care au probleme cu prin@ii, dac mai nutri@i 0nc resentimente 0n legtur cu un anumit lucru pe care l.au fcut sau nu l.au fcut, atunci 0nc mai crede@i c au avut posibilitatea de a alege U c ar fi putut s se comporte diferit. Gimilarl+, if +ou are one of the man+ people 9ho have an issue 9ith their parents, if +ou still harbor resentment about something the+ did or did not do, then +ou still believe that the+ had a choice . that the+ could have acted differentl+. )ntotdeauna ni se pare c oamenii au avut posibilitatea de a alege, dar aceasta este o iluzie. AtEta timp cEt mintea dvs. cu tiparele ei condi@ionate v conduce via@a, atEta timp cEt sunte@i mintea dvs., ce op@iuni ave@iP 2iciuna. 2ici mcar nu sunte@i acolo. )t al9a+s looks as if people had a choice, but that is an illusion. As long as +our mind 9ith its conditioned patterns runs +our life, as long as +ou are +our mind, 9hat choice do +ou haveP 2one. Dou are not even there. Gtarea de identificare cu mintea este e trem de disfiinc@ional. Este o form de nebunie. Aproape toat lumea sufer de aceast boal, 0n diferite grade. The mind.identified state is severel+ d+sfunctional. )t is a form of insanit+. Almost ever+one is suffering from this illness in var+ing degrees. )n momentul 0n care realiza@i acest lucru, nu mai pute@i avea resentimente. #um a@i putea fi suprat pe boala cuivaP Gingura reactie sau atitudine corect este co*'a&iu+ea. The moment +ou realize this, there can be no more resentment. 8o9 can +ou resent someoneLs illnessP The onl+ appropriate response is compassion. Nota M; vedeti Cele Patru Atitudi+i Corecte pe/ http/11999.scribd.com1>)BA8CB)A2

Acea&ta 1+&ea*+@ c@ +i*e+i +u e&te re&'o+&abil 'e+tru actele &ale= Nu-*i 'lace acea&t@ idee. #o that *ea+& +obody i& re&'o+&ible for what they do= I do+Vt like that idea. 5ac sunte@i condus de minte, de"i nu ave@i posibilitatea de a alege, ve@i suferi totu"i consecin@ele incon"tien@ei dvs. "i ve@i crea suferin@e suplimentare. $e@i duce povara fricii, a conflictelor, a problemelor "i a durerii. Guferin@a astfel creat v va for@a, 0n final, s ie"i@i din starea de incon"tien@. )f +ou are run b+ +our mind, although +ou have no choice +ou 9ill still suffer the conseFuences of +our unconsciousness, and +ou 9ill create further suffering. Dou 9ill bear the burden of fear, conflict, problems, and pain. The suffering thus created 9ill eventuall+ force +ou out of +our unconscious state. Ceea ce &'u+eEi de&'re ale/ere e&te ,alabil Bi 'e+tru iertare) 're&u'u+= Trebuie &@ fii total co+Btie+t Bi &@ te aba+do+e(i 1+ai+te de a 'utea ierta= What you &ay about choice al&o a''lie& to for/i,e+e&&) I &u''o&e. Gou +eed to be fully co+&ciou& a+d &urre+der before you ca+ for/i,e= S)ertarea" este un termen folosit de %.&&& de ani, dar ma3oritatea oamenilor au o imagine foarte limitat despre semnifica@ia ei. "Norgiveness" is a term that has been in use for %,&&& +ears, but most people have a ver+ limited vie9 of 9hat it means. 2u pute@i ierta cu adevrat pe cineva atEta timp cEt sentimentul dvs. de identitate deriv din trecut. Dou cannot trul+ forgive +ourself or others as long as +ou derive +our sense of self from the past. 2umai avEnd acces la 'uterea lui Acu*, care este puterea proprie, poate e ista iertare autentic. Cnl+ through accessing the po9er of the 2o9, 9hich is +our o9n po9er, can there be true forgiveness. Acest lucru las trecutul fr nici o putere. #End realiza@i 0n adEncul sufletului c niciun lucru pe care l.a@i fcut vreodat sau care v.a fost fcut nu poate atinge cEtu"i de pu@in esen@a radiant a

fiin@ei dvs. adevrate, 0ntregul concept al iertrii devine inutil.This renders the past po9erless, and +ou realize deepl+ that nothing +ou ever did or that 9as ever done to +ou could touch even in the slightest the radiant essence of 9ho +ou are. The 9hole concept of forgiveness then becomes unnecessar+. Ji cu* aTu+/ la acea&t@ co+Btie+ti(are=%A+d how do I /et to that 'oi+t of reali(atio+= #End v abandona@i strii de fapt "i deveni@i total prezent, iar trecutul 0nceteaz s mai aib vreo putere. 2u mai ave@i nevoie de el. Prezen@a este cheia. #lipa de Acum este cheia. :hen +ou surrender to 9hat is and so become full+ present, the past ceases to have an+ po9er. Dou do not need it an+more. Presence is the ke+. The 2o9 is the ke+. #um voi "ti c m.am abandonatP 8o9 9ill ) kno9 9hen ) have surrenderedP #End nu ve@i mai sim@i nevoia s pune@i aceast 0ntrebare. :hen +ou no longer need to ask the Fuestion.

Multu*iri% Ack+owled/*e+t& )i sunt profund 0ndatorat lui #onnie Oellough pentru spri3inul ei clduros "i pentru rolul vital pe care -.a 3ucat 0n transformarea manuscrisului meu 0n aceast carte pe care a oferit.o lumii. Este o bucurie s lucrez cu ea. ) am deepl+ thankful to #onnie Oellough for her loving support and her vital part in transforming the manuscript into this book and bringing it out into the 9orld. )t is a 3o+ to 9ork 9ith her. $reau s 0mi e prim recuno"tin@a "i fa@ de #orea <adner "i to@i oamenii minuna@i care au contribuit la aceast carte, dEndu.mi libertatea, cel mai pre@ios dar U libertatea de a scrie "i libertatea de a tri. $ mul@umesc, Adrienne !radle+ din $ancouver, >argaret >iller din <ondra, Angie Nrancesco din ;lastonbur+, Anglia, Bichard din >enlo Park "i Bennie Nrumkin din Gausalito, #alifornia. ) e tend m+ gratitude to #orea <adner and those 9onderful people 9ho have contributed to this book b+ giving me space, that most precious of gifts . space to 9rite and space to be.Thank +ou to Adrienne !radle+ in $ancouver, to >argaret >iller in <ondon and Angie Nrancesco in ;lastonbur+, England, Bichard in >enlo Park and Bennie Nrumkin in Gausalito, #alifornia. )i sunt 0ndatorat "i lui Ghirle+ Gpa man "i lui 8o9ard Oellough pentru corectarea manuscrisului "i impresiile lor utile pe marginea acestuia, ca "i tuturor celor care au avut bunvoin@a s revizuiasc manuscrisul mai tErziu "i s ne ofere informa@ii suplimentare. )@i mul@umesc, Bose 5ende9ich, pentru c ai tehnoredactat manuscrisul 0n maniera ta unic, plin de veselie "i profesionalism. )n final, a" dori s 0mi e prim iubirea "i recuno"tin@a pentru mama "i tatl meu, fr de care aceast carte nu ar fi e istat, pentru mae"trii mei spirituali "i pentru cel mai mare guru dintre to@i/ via@a. ) am also thankful to Ghirle+ Gpa man and 8o9ard Oellough for their earl+ revie9 of the manuscript and helpful feedback as 9ell as to those individuals 9ho 9ere kind enough to revie9 the manuscript at a later stage and provide additional input. Thank +ou to Bose 5ende9ich for 9ord.processing the manuscript in her uniFue cheerful and professional manner. Ninall+, ) 9ould like to e press m+ love and gratitude to m+ mother and father, 9ithout 9hom this book 9ould not have come into e istence, to m+ spiritual teachers, and to the greatest guru of all/ life.

Editor/ 5>

PC !Cb ==.?Y !7#8ABEGT tel.1fa / *'&, &=%Q'H&Q'AUTHO! #ITE# #ITE P#I-#CIENCE# htt';%%www.'&i-&cie+ce&.co*% #ITE >I MAGEN htt';%%www.da+*irahoria+.co*% #ITE G!AA$ #TA! htt';%%www.da+*irahoria+.ro% internet/ e.mail/ danmirahorian@gmail.com