PENDAHULUAN

1.0 PENGENALAN KEPADA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan adalah suatu proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan perhubungan atau komunikasi dan interaksi di antara individu dengan individu yang lain contohnya seperti seorang guru dengan murid-muridnya ataupun seorang ibu dengan anaknya. Pendidikan merupakan proses pembelajaran yang tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan seorang manusia kerana ia berlaku sepanjang hayat.

Melalui pendidikan nilai-nilai murni dan aspek moral diterapkan kepada semua pelajar. Ini adalah bertujuan untuk melahirkan pewaris negara yang

bertanggungjawab, berdisplin, mempunyai jati diri yang kukuh, bersifat patriotik, berjaya dalam kehidupan serta memahami dan mencintai budaya negara. Selain itu ia juga penting untuk memupuk semangat setia kawan dan perpaduan diantara berbilang kaum.

Pendidikan juga merupakan suatu proses berkomunikasi dan berinteraksi diantara manusia dengan persekitarannya seperti sekolah, tempat tinggal, tempat kerja dan pekerjaannya serta institusi masyarakat yang lain. Komunikasi dan interaksi diantara masyarakat yang baik dapat mengeratkan perpaduan dan sebagai salah satu cara hidup demokrasi.

1

Dengan adanya pendidikan seseorang itu dipandang mulia dan dihormati oleh individu yang lain. Individu yang mempunyai pendidikan dapat menaikkan taraf hidup keluarga dan dijadikan rujukan oleh individu lain. Selain itu bangsa yang mempunyai ramai individu yang berpendidikan dapat membantu dalam mengisi keperluan tenaga kerja professional dan seterusnya melonjakkan ekonomi negara. Kesimpulannya pendidikan dapat memartabatkan status seorang individu, bangsa didalam sesebuah negara dan negara secara keseluruhannya.

1.1 Maksud Falsafah dan Falsafah Pendidikan

Dari segi Falsafah, ia juga mempunyai maksud yang meluas. Mengikut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Keempat (2005, hal. 406) membawa maksud pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi atau sebagai dasar kepada ilmu yang lain. Pada pandangan Islam, falsafah adalah sama seperti hikmah, tetapi pada dasarnya hikmah adalah lebih luas daripada falsafah tu sendiri. Menurut (Abdul Fatah, 2003) kedudukan hikmah dalam Al-Quran mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada falsafah.

Maksud falsafah telah diperkembangkan lagi oleh ramai tokoh falsafah dari barat dan juga Islam seperti Socrates, Plato, Aristolte, John Hospers, Al-Khindi, Al-Farabi dan lain-lain lagi. Daripada pengertian yang diberikan oleh tokoh-tokoh ini, secara keseluruhannya falsafah bermaksud suatu usaha untuk mencari sesuatu kebenaran

2

atau keyakinan berhubung dengan suatu perkara, secara arif dan bijaksana dengan menggunakan kekuatan minda dan akal fikiran.

Selain itu, perkataan falsafah berasal daripada perkataan Yunan iaitu philien yang bermakna cinta dan Sophia yang bermakna kearifan atau kebijaksanaan, kebenaran atau keyakinan berhubung dengan suatu perkara, secara arif dan bijaksana dengan menggunakan kekuatan minda dan akal fikiran.

Falsafah ini telah dibahagi kepada cabang-cabang ilmu yang utama iaitu Metafizik, Epistomologi, Aksiologi dan Logik. Cabang falsafah metafizik memberikan fokus kepada fikiran tentang kewujudan sesuatu. Cabang ini boleh dibahagikan kepada tiga iaitu realiti, kebenaran dan kewujudan. Epistemologi pula merupakan cabang falsafah yang memberikan penekanan kepada ilmu. Ia juga dikenali sebagai teori ilmu dan berteraskan kepada kebenaran. Seterusnya ialah cabang falsafah Aksialogi, dimana cabang ini memberikan perhatian terhadap persoalan nilai dan sistem nilai. Cabang falsafah Aksiologi ini boleh dibahagikan kepada dua iaitu etika dan estetika. Etika berasal daripada perkataan Yunan iaitu Ethos bererti sifat, watak, kebiasaan atau tempat yang biasa. Estetika pula berasal daripada perkataan Yunani Aisthesis yang bererti pemahaman dan pengamatan intelektual. Cabang falsafah yang terakhir ialah Logik dimana logik berkaiatan dengan pemikiran serta hujah yang betul atau sebaliknya.

3

Dasar digubal dalam sistem pendidikan perlu merujuk kepada asasnya iaitu falsafah pendidikan. Dalam dasar pendidikan pula, perkataan dasar mempunyai maksud yang luas. Dari sudut bahasa dan dalam bidang sains sosial dasar sama erti dengan asas iaitu ketetapan yang menjadi pegangan dan tonggak tindakan dan urusan. Dari segi perkataan Bahasa Inggeris dasar bermaksud policy. Dari segi estimologinya pula, policy berasal dari perkataan Greek iaitu polis yang bermaksud City-states. Dalam bahasa Latin pula, ia bermaksud ‘politia ‘ yang merujuk kepada negara manakala perkataan Policies digunakan dalam Middle English yang membawa erti merujuk kepada pengendalian urusan awam dan pentadbiran.

Falsafah pendidikan merupakan satu sistem kepercayaan, pegangan atau prinsip am yang membincangkan pelbagai hal tentang pendidikan dan pengajaran yang patut dilaksanakan di sekolah atau di dalam bilik darjah (Abd Fatah Hassan).

Falsafah pendidikan adalah pecahan daripada falsafah umum pendidikan. Falsafah umum ini, terdiri daripada beberapa falsafah seperti Idealisme, Realisme, Pragmatisme dan Eksistensialisme. Pada umumnya, Falsafah Idealime

memfokuskan kepada akal, jiwa dan kerohanian. Menurut Idealisme kebenaran hanyalah bergantung kepada tiga perkara ini sahaja. Realisme pula, dikenali

sebagai meterialisme kerana ia hanya fokus pada kebendaan semata-mata. Pragmatisme pula, adalah golongan dalam falsafah kontemporari dimana alam semesta bersifat dinamik dan manusia perlu mendapatkan pengalaman. Ia juga dikenali sebagai fungsionalisme, eksperimentalisme atau falsafah orang Amerika

4

kerana orang Amerika yang membentuk falsafah ini. Akhir sekali falsafah Eksistensialisme terbentuk selepas perang dunia kedua. Ia juga termasuk dalam falsafah kontemporari tetapi telah dibentuk oleh orang Eropah. Mengikut falsafah ini, individu bebas untuk membuat keputusan, pemilihan dan pembelajarannya sendiri. Ini kerana kehidupan adalah tanggungjawab individu itu sendiri.

Daripada mazhab falsafah umum, seperti yang diterangkan telah wujud pelbagai falsafah pendidikan yang berasas kepadanya. Falsafah pendidkan ini pula telah dibahagikan kepada empat iaitu Perenialisme, Esensialisme, Progresivisme dan Rekonstruksionisme. Merujuk kepada Perenialime falsafah ini adalah suatu pandangan pendidikan yang sangat konservatif dan tradisional. Falsafah ini mempunyai prinsip iaitu pendidikan adalah latihan bagi membentuk dan

memperkembangkan mental dan intelektual.

Esensialisme tokohnya ialah William Bagley dan Thomas Briggs. Pegangan falasafah ini adalah pendidikan melalui pengetahuan teras yang terkumpul dan berkekalan buat beberapa lama. Prinsip falsafah ini ialah ilmu pengetahuan yang diperolehi harus diamalkan agar individu menjadi proaktif dalam masyarakat. Progresivisme berpegang kepada corak individu dimana ia bergantung kepada persekitaran dan masyarakatnya manakala prinsip falsafah ini adalah minat yang digalakkan daripada pengalaman langsung adalah rangsangan yang paling baik untuk pembelajaran. Rekonstruksionisme menekankan kepada pembaharuan dan

5

perubahan. Contohnya guru dan pelajar adalah agen pembaharuan dan agen penyelesai masalah yang terdapat dalam masyarakat.

1.2 Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Falsafah pendidikan yang menjadi panduan bagi semua aktiviti pendidikan di Malaysia dikenali sebagai FPK. Dengan adanya FPK, maka sistem pendidikan negara sebenarnya menganjakkan diri ke kedudukan yang paling hadapan dengan mengungkapkan secara jelas prinsip dan nilai asas yang mendasari dan membentuk sistem pendidikan Malaysia daripada peringkat yang paling rendah hingga kepada peringkat tertinggi. FPK menjelaskan tujuan dan matlamat pendidikan untuk individu dan negara. Kedua-dua tujuan selaras, iaitu untuk melahirkan insan yang berilmu, berakhlak mulia dan bertanggungjawab dimana ia akan menjadi seorang warganegara yang baik. Pendidikan merupakan proses asas dan utama untuk

6

pembinaan insan yang baik, seimbang dan bersepadu yang secara langsung merupakan saluran utama dan yang paling penting untuk menjayakan hasrat dan cita-cita negara. Salah satu yang terkandung dalam FPK adalah falsafah tentang manusia yang berasaskan kepercayaan kepada Tuhan dan agama. Matlamat pendidikan adalah untuk membangunkan semua aspek diri manusia secara harmonis dan seimbang supaya kesepaduan fitrah diri manusia terpelihara. Berilmu dan berpendidikan harus menghasilkan budi pekerti yang baik dan akhlak yang mulia sekaligus menjadi ciri-ciri asasi seorang ahli keluarga, masyarakat dan yang baik dan terdidik.

warganegara

Satu konsep asas yang terkandung dalam FPK ialah tentang ilmu, nilai ilmu dan peranan ilmu dalam pembangunan insan dan masyarakat. Nilai ilmu terletak pada kebenaran kandungan yang berfungsi bukan sahaja untuk memaklumkan dan menerangkan kepada manusia akan sesuatu, tetapi lebih penting lagi ilmu mempengaruhi, mengubah dan membentuk diri serta masyarakat manusia.

FPK juga melihat individu itu dalam beberapa lapisan pertalian atau perhubungan. Tujuan pendidikan bukan sahaja untuk pembangunan dan kesejahteraan diri individu tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap lapisan hubungan individu berkenaan bermula dengan keluarga, meluas kepada masyarakat dan negara. Berdasarkan FPK, jelas bahawa tujuan pendidikan tinggi bukan hanya setakat memperoleh segulung ijazah atau diploma, tetapi adalah untuk

pembangunan diri manusia secara menyeluruh dan seimbang supaya menjadi

7

seorang insan, ahli keluarga dan masyarakat dan warganegara yang berilmu, bertanggungjawab, berakhlak mulia dan berbakti.

Rajah dibawah menunjukkan Falsafah Pendidikan yang berpaksikan kepada Ketuhanan

INTELEK

ROHANI

Ilmu Pengetahuan dan Akhlak Mulia

Insan Yang Seimbang dan Harmonis

Tanggungjawab dan Sumbangan Kepada Masyarakat

JASMANI

Kepercayaan dan Kepatuhan Kepada Tuhan

EMOSI

(Mok Soon Sang. (2008). Bimbingan dan Latihan Persediaan INSAK dan Temu Duga. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.)

8

2.0 DASAR SISTEM PENDIDIKAN

Di Malaysia, pendidikan mempunyai peranan yang amat penting dalam menentukan hala tuju sistem pendidikan negara yang mana dasar ini dikenali sebagai Dasar Pendidikan Kebangsaan. Dasar Pendidikan Kebangsaan mula dilaksanakan di negara ini dalan tahun 1957. Terdapat tiga tujuan utama yang terkandung dalam dasar pendidikan kebangsaan iaitu :

i)

Tujuan dasar pendidikan pendidikan diadakan adalah untuk mewujudkan satu sistem pelajaran yang dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik.

ii)

Untuk menghasilkan pelajar yang berdisplin serta mematuhi dan menghormati kedua ibubapa mereka dimana prinsip ini sejajar dengan dasar dan polisi pendidikan untuk mengadakan proses pengajaran dan pembelajaran yang cekap dan efisien.

iii)

Untuk memastikan agar dasar ini dapat dilaksanakan dengan berkesan khususnya dalam menentukan perkembangan sistem pendidikan yang progresif dan bahasa kebangsaan dijadikan sebagai bahasa penghantar yang utama.

Apabila dilihat pada masa kini, sistem pendidikan di Malaysia banyak mengalami perubahan selepas kita mencapai kemerdekaan terutama pada sekitar tahun 1980an. Berdasarkan Laporan Jawatankuasa Kabinet yang telah mengkaji Perlaksanaan

9

Dasar Pelajaran Kebangsaan (1979), Rancangan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) mula dilaksanakan di semua sekolah rendah di seluruh negara mulai tahun 1983. Rancangan KBSR ini menekankan penguasaan terhadap kemahiran asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Ia juga turut memberi tumpuan terhadap perkembangan individu secara menyeluruh yang meliputi aspek jasmani, rohani, intelek dan sosial serta emosi.

Pada tahun 1989, Rancangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) diperkenalkan disemua sekolah menengah di Malaysia. KBSM dirancang untuk memperkembangkan potensi individu daripada aspek jasmani, rohani, emosi, intelek dan sosial secara menyeluruh dan bersepadu didalam usaha untuk melahirkan pelajar berilmu, berakhlak mulia serta berupaya memberikan sumbangan kepada kemajuan pembangunan serta kesejahteraan.

10

3.0 KBSR DAN KBSM

Untuk berada setaraf dengan negara-negara lain kualiti pendidikan mestilah dipertingkatkan, di mana pada awal tahun 1986 sehingga awal tahun 1991 adalah saat yang sangat penting dalam sejarah kerana pendidikan negara kita telah mengalami berbagai-bagai perubahan dan perubahan ini telah dilaksanakan dalam pelbagai aspek. Di samping itu, kita juga sedang berusaha untuk menanggani cabaran perkembangan semasa dimana kita sudah dapat melihat bahawa nilai kerohanian dan nilai-nilai murni dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu mula terabai. Perlaksanaan kurikulum baru KBSR dan KBSM adalah susulan daripada perubahan yang dilakukan oleh Laporan Jawatankuasa Kabinet mengenai perlaksanaan Dasar Pelajaran yang dikeluarkan pada tahun 1979.

3.1 Latar belakang Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)

Semua sistem dalam Pendidikan Kebangsaan perlu dikaji semula. Ini berlaku kerana Falsafah Pendidikan Negara yang dahulunya dikenali Falsafah Pendidikan telah digubal. Berhubung dengan perubahan-perubahan ini maka terbentuklah satu kurikulum baru iaitu Kurikulum Bersepadu sekolah Rendah. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) ini telah dilancarkan dengan sepenuhnya pada tahun 1983. Penggubalan kurikulum ini adalah untuk memastikan semua murid berpeluang untuk mendapatkan semua kemahiran, pengetahuan, nilai-nilai, sikap dan juga segala amalan kehidupan yang diperlukan.

11

Dalam Falsafah KBSR ini, ia akan diberikan penekanan dalam kemahiran 3M iaitu membaca, mengira dan menulis. Ini adalah pendidikan yang paling asas yang perlu diketahui oleh semua murid. Dalam KBSR ini, ia juga turut diberikan

penekanan dalam perkembangan diri individu secara seimbang dan menyeluruh dari aspek Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek dan juga Sosial. Selain itu juga dengan adanya aspek JERIS ini perkembangan dan pemupukan bakat seseorang individu dapat ditonjolkan.

3.2 Objektif pembentukkan KBSR

i)

Murid dapat menguasai dan menghargai bahasa Malaysia sebagai Bahasa Kebangsaan dan sebagai alat perpaduan yang baik dan memuaskan.

ii)

Murid dapat menguasai kemahiran asas bahasa iaitu kemahiran bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa penghantar di Sekolah Rendah iaitu Bahasa Malaysia

iii)

Melalui KBSR pembinaan sikap dan perlakuan yang baik berpandukan nilai-nilai kemanusiaan dan kerohanian yang berlandaskan Rukun Negara dapat dipupuk dikalangan murid.

iv)

Murid dapat bergaul antara satu sama lain, dapat menghargai hak-hak dan kebolehan orang lain serta dapat menunjukkan semangat kerjasama dan juga bertoleransi dengan individu yang lain.

12

v)

Murid dapat menunjukkan minat, kefahaman, dapat menambahkan ilmu pengetahuan serta peka terhadap alam dan individu disekitarnya.

(sumber daripada www.Scirbd. Com)

KBSR telah dibahagikan kepada tiga bidang asas yang utama iaitu bidang komunikasi, bidang kemanusian dengan persekitaran dan bidang perkembangan diri individu. a) Bidang Komunikasi Pada dasarnya bidang komunikasi terdiri daripada komponen kemahiran asas yang terkandung dalam matapelajaran Bahasa antaranya ialah Bahasa Melayu, Bahasa Cina, Bahasa Tamil dan Bahasa Inggeris serta Matematik.

b) Bidang Kemanusiaan Dengan Persekitaran Didalam bidang ini, ia terbahagi kepada dua komponenan yang utama iaitu komponen kerohanian, nilai dan sikap. Komponen yang kedua ialah kemanusian dan alam. Semua komponen ini diwakili oleh matapelajaran Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral.

c) Bidang Perkembangan Diri Individu Bidang ini juga turut di pecahkan kepada beberapa komponen iaitu kesenian dan rekreasi. Bagi komponen ini ia diwakili oleh matapelajaran Muzik, Pendidikan Seni dan Pendidikan Jasmani.

13

Berdasarkan tiga bidang yang dinyatakan diatas, maka kita dapat lihat dengan jelas tujuan pendidikan KBSR ini. Tujuannya adalah agar murid-murid dapat berkembang secara menyeluruh dari aspek rohani, emosi, intelek, jasmani dan akhlak serta nilai –nilai estetika. Seiring dengan falsafah dan dasar pendidikan negara dimana untuk membina negara dan menanam semangat perpaduan kaum yang kukuh serta berintegrasi nasional melalui sistem pendidikan yang bersistematik dan tersusun

3.3 Latar Belakang Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)

Pendidikan di Malaysia adalah bertujuan untuk melahirkan tenaga kerja yang mahir dan berpengetahuan bagi mencapai perpaduan serta keharmonian rakyat yang berbilang kaum. Selain itu pendidikan juga menjadikan pelajar mempunyai perkembangan individu yang menyeluruh. Bagi menyambung kesinambungan pembelajaran dan mewujudkan keseimbangan diantara sekolah rendah dan sekolah menengah, kurikulum sekolah menengah telah mengalami beberapa perubahan. Kurikulun Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) telah dibentuk dari syor-syor Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979) dan ia telah dilaksanakan pada tahun 1988 secara berperingkat-peringkat. Tujuan utama pembentukan KBSM ini adalah untuk membantu pelajar mengilap potensi mereka dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek yang akan diseimbangkan kepada masyarakat dan juga negara. Selain itu KBSM juga dirancang untuk mencerminkan Falsafah Pendidikan Negara.

14

Gambarajah Model Operasi Pendidikan KBSM berlandaskan Falsafah dan Matlamat Pendidikan Negara

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Matlamat pendidikan

Objektif-objektif sukatan pelajaran

Kognitif, Afektif, Psikomotor

Mata pelajaran (teras & elektif)

Insan yang baik

Mata pelajaran (teras & eleftif)

Isi Kandungan

Bahasa Nilai

Bahasa Nilai

Isi Kandungan

(Mok Soon Sang. (2006). Nota, Panduan dan Latihan MTeST INSAK dan Isu-Isu Pendidikan Dalam Temuduga (Edisi 2). Selangor: Multimedia-ES Resources Sdn. Bhd.)

15

KBSM digubal berlandaskan konsep pendidikan umum yang memberikan penekanan kepada pendidikan yang seimbang. Ini adalah usaha bagi memupuk nilai-nilai dan kemahiran dalam diri pelajar agar menjadi seorang warganegara yang mempunyai semangat patriotik serta bertanggungjawab pada ibubapa, masyarakat dan negara. Penumpuan khusus diberikan kepada nilai-nilai dan semangat kewarganegaraan bagi menyemai perasaan bangga terhadap bangsa dan negara.

3.4 Objektif Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)

I.

Mempertingkatkan berkesan.

kecekapan

berbahasa

untuk

komunikasi

dengan

II.

Mempertingkatkan dan meluaskan penguasaan dan penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu ke arah mencapai perpaduan negara.

III.

Mengembangkan dan meningkatkan lagi daya intelek serta mengamalkannya dalam kehidupan seharian.

IV.

Memperoleh

ilmu

pengetahuan

dan

menguasai

kemahiran

serta

mengamalkannya dalam kehidupan seharian. V. Berkeupayaan untuk memperkembangkan serta mengubahsuai kemahirankemahiran selaras dengan perkembangan baru dalam bidang ilmu

pengetahuan dan sumber teknologi. VI. Memiliki ketrampilan untuk kegunaan dan manfaat diri serta masyarakat.

16

VII.

Memiliki keyakinan yang kukuh dan daya tahan untuk menghadapi cabarancabaran hidup.

VIII.

Memahami, menginsafi dan menghayati sejarah serta latar belakang sosiobudaya negara.

IX.

Menyedari tentang kepentingan kesihatan diri dan sentiasa berusaha untuk memeliharanya.

X. XI. XII.

Peka, prihatin dan menghargai alam serta nilai-nilai estitika. Memiliki dan menghayati nilai-nilai murni. Menggemari dan mencintai ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha untuk menambahkan dan mengembangkannya

XIII.

Memiliki kesedaran, tanggungjawab yang tinggi dan kesediaan berbakti kepada agama, bangsa dan negara.

(Sumber ini dipetik daripada Pusat Pemkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia. (1992). Buku Penerangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka)

Unsur-unsur penting yang terdapat dalam KBSM ialah ilmu dan kemahiran, nilai-nilai murni, bahasa, kokurikulum dan budaya sekolah. Didalam unsur ilmu dan kemahiran ianya memperkembangkan kemahiran belajar, psikomotor dan sosial, membina intelek, kreativiti dan pemikiran agar dapat dikaitkan dengan kehidupan seharian. Nilai-nilai murni adalah unsur yang terpenting kerana pelajar akan diberi penerapan dari segi kerohanian, kemanusiaan dan kewargenegaraan. Contoh nilai-nilai murni

17

tersebut seperti baik hati, berdikari, berhemah tinggi, semangat bermasyarakat dan sebagainya.

Bahasa Melayu adalah bahasa pengantar yang digunakan disekolah-sekolah dan juga bahasa perhubungan diantara kaum di negara ini. Selain itu ia adalah lambang dan identiti bangsa Malaysia. Didalam KBSM, Bahasa Melayu diberi tumpuan dalam semua mata pelajaran dan penekanan diberikan kepada penggunaan aspek-aspek bahasa yang betul yang merangkumi sebutan, struktur ayat, tatabahasa istilah dan laras bahasa mengikut setiap mata pelajaran. Selain itu penggunaan Bahasa Melayu dipertingkatkan dengan ketepatan berkomunikasi, kecekapan berbahasa, kemampuan berfikir dan menggunakan Bahasa Melayu secara kreatif.

Aktiviti kokurikulum yang terkandung didalam KBSM meliputi aktiviti persatuan, unit beruniform dan permaianan. Melalui aktiviti kokurikulum ini pelajar dapat berinteraksi dengan pelbagai kaum, mendisplinkan diri dan mengamalkan sikap tolenrasi serta kerjasama dengan rakan-rakan yang lain. Gerak kerja kokurikulum juga berfungsi untuk mengeratkan hubungan diantara murid, sekolah dan masyarakat selain itu mengisi masa lapang pelajar dengan aktiviti-aktiviti menyeronokkan dan berfaedah untuk memelihara kesihatan fizikal dan mental. Ia juga untuk mengamalkan dan mengukuhkan ilmu pengetahuan yang diperolehi dalam bilik darjah dan membantu pelajar tentang pemilihan kerjaya.

18

Seterusnya unsur budaya sekolah, ia membawa maksud seluruh persekitaran diri pelajar di sekolah. Aktiviti budaya sekolah termasuklah aktiviti seperti menyanyikan lagu kebangsaan, lagu sekolah dan lagu patriotik yang dinyanyikan secara bersama didalam perhimpunan sekolah. Selain itu acara membaca ikrar dalam upacara rasmi seperti hari sukan, mengibarkan bendra kebangsaan pada pagi hari persekolahan dan perlaksanaan Program Minggu Bahasa Melayu juga antara aktiviti budaya sekolah. Dengan adanya aktiviti berkenaan pembentukan akhlak dan sahsiah pelajar dapat berjalan dengan lancar dan berkesan.

Penggubalan KBSM adalah untuk mencapai tujuan dan matlamat FPK dalam usaha untuk melahirkan warganegara Malaysia yang sempurna dan mempunyai keperibadian yang tinggi seperti percaya kepada Tuhan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, setia kepada negara dan memberi sumbangan kepada kemajuan serta memupuk integrasi nasional. Sesungguhnya integrasi nasional antara kaum adalah aspek penting dalam masyarakat Malaysia. Tanpa semangat perpaduan dan setia kawan pembangunan negara pasti akan terjejas dan konflik pasti akan belaku dan menyebabkan perpecahan kaum. Sebagai rakyat Malaysia kita perlu berusaha merapatkan jurang perbezaan kaum dan mewujudkan masyarakat Malaysia yang hidup bersatu padu, saling menghormati, harmonis dan sejahtera.

Untuk membina sistem pendidikan yang berdasarkan kelima-lima prinsip Rukun Negara seperti yang terdapat dalam FPK. Kurikulum KBSR dan KBSM mempunyai

19

perkaitan kepada Prinsip Rukun Negara. Sekolah adalah agen dalam penyebaran ilmu dan pembentukan akhlak yang sempurna melalui proses pembelajaran maka penerapan Prinsip Rukun Negara adalah bersesuaian. Oleh yang demikian, proses pengajaran dan pembelajaran termasuk aktiviti kokurikulum harus menekankan unsur integrasi nasional iaitu kepatuhan terhadap Prinsip Rukun Negara.

4.0 PRINSIP-PRINSIP KBSM

Menurut Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran : ‘ .....individu yang dilahirkan dari sistem persekolahan negara perlu selaras dengan tujuan pembangunan kemanusiaan.’ (Para 452, hlm. 277)

Daripada kenyataan diatas jelas menunjukkan bahawa pendidikan adalah asas pembentukkan insan seimbang, sepadu serta menyeluruh. Oleh sebab itu penggubalan kurikulum peringkat menengah bagi menjayakan matlamat ini. Bagi memastikan tujuan ini tercapai, proses pendidikan hendaklah berpusat kepada pelajar. Pengajaran dan pembelajaran di peringkat menengah pula, guru mesti berikan tumpuan kepada pelajar-pelajar dengan melibatkan mereka secara aktif. Apabila dilihat dari segi penggunaan Bahasa Melayu pada masa kini, ia masih lagi perlu dipertingkatkan dan dimantapkan sebagai bahasa ilmu. Oleh itu, peranan guru-guru Bahasa Melayu sangat penting dalam mempertingkatkan penggunaan dan penguasaan bahasa ini. Dengan ini berdasarkan kenyataan diataslah berlakunya penggubalan KBSM berpandukan prinsip-prinsip berikut.

20

Gambarajah dibawah merujuk kepada Prinsip-Prinsip KBSM

Kesinambungan pendidikan rendah dengan pendidikan menengah

Pendidikan umum untuk semua pelajar

Penggunaan disiplin ilmu yang ada

PRINSIP KBSM
Kesepaduan antara unsur-unsur intelek, rohani, emosi dan jasmani

Penekanan nilai-nilai murni

Peningkatan penggunaan Bahasa Melayu

Pendidikan seumur hidup

21

(Pusat Pemkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia. (1992). Buku Penerangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka) 5.0 PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI DIDALAM KBSR DAN KBSM

Aspek-aspek yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah lengkap kerana ianya merangkumi dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan social (JERIS). Ianya adalah bertujuan untuk melahirkan individu yang boleh memberi sumbangan kepada pembangunan dan kesejahteraan negara. Untuk menterjemahkan aspek-aspek tersebut didalam sistem pendidikan negara ia diterapkan didalam KBSR dan KBSM. Melalui nilai-nilai murni didalam KBSR dan KBSM pelajar dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni tersebut dalam kehidupan seharian. Nilai-nilai murni yang utama ialah:-

1. Baik hati -

nilai murni ini mengajar pelajar agar mempunyai sifat belas kasihan, bertimbang rasa, pemurah, saling faham-memahami dan pemaaf.

2. Berdikari -

pelajar boleh bertindak sendiri atau berdaya usaha sendiri, mempunyai keyakinan diri dan memupuk rasa

bertanggungjawab.

22

3. Hemah tinggi -

menjadikan pelajar bertingkah laku mulia, menghargai maruah sendiri, menyemai sifat kesopanan dan menginsafi diri sendiri dan mengakui kesalahan diri.

4. Kasih sayang - memupuk rasa sayang pelajar kepada nyawa dan alam

sekitar dan mencintai keamanan dan negara.

5. Keadilan -

melahirkan pelajar yang akan mematuhi undang-undang, peraturan, kebenaran dan keputusan yang adil dan saksama.

6. Kebebasan -

pelajar perlu memahami kebebasan adalah tertakluk kepada peraturan dan undang-undang negara mengamalkan sistem demokrasi.

7. Keberanian -

melalui nilai murni ini keberanian yang ditekankan ialah dari segi menuntut kebenaran atau keadilan, menentang kesalahan, mempertahankan pendirian positif, berani bertanggungjawab dan bertindak secara rasional.

8. Kejujuran -

menyemai sifat amanah, bercakap benar, niat baik dan ikhlas hati dalam diri dan kehidupan pelajar.

9. Kerajinan -

palajar akan menjadi seorang yang berusaha bersungguhsungguh, bersemangat ketekunan, berdaya usaha, berdedikasi, gigih dan bertungkus-lumus.

10. Kesyukuran -

pelajar akan mempunyai rasa berterima kasih, mengenang dan membalas budi dan penghargaan.

11. Kerjasama -

pelajar akan bersemangat persaudaraan, muhibah, gotong

23

royong, tolenrasi, perpaduan dan tanggungjawab sama. 12. Rasional pelajar akan dapat membuat pertimbangan dengan penaakulan logikal dan terbuka. 13. Patriotisme nilai murni ini dapat memupuk pelajar untuk mempunyai sifat patriotik yang untuk mencintai negara, taat setia kepada Raja dan negara, menghormati lambang-lambang negara, sanggup berkorban untuk negara dan berbangga dengan negara Malaysia.
14. Kesederhanaan -

pelajar dapat membuat pertimbangan diantara kepentingan diri dan orang lain. Mereka juga tidak

akan melakukan sesuatu yang berat sebelah.
15. Hormat-menghormati - pelajar diajar untuk mentaati ibu bapa, pemimpin, Raja

dan negara. Selain itu mempunyai rasa hormat kepada orang lebih tua, guru, rakan dan orang lain.
16. Semangat bermasyarakat -

pelajar dapat mengamal dan mempraktikkan nilai Ini dalam kehidupan bermasyarakat dengan saling bermuafakat, mempunyai semangat kejiranan, bergotong-royong, muhibah dan peka terhadap isu-isu sosial dalam masyarakat,

17. Kebersihan fizikal dan mental - selain menjaga kebersihan dan kesihatan diri,

24

pelajar juga akan turut menjaga kebersihan alam sekitar. Pelajar juga akan mementingkan kelakuan sopan, emosi dan berpemikiran sihat.

Didalam sistem pendidikan di sekolah, nilai-nilai murni ini dapat disemai dan diasah dengan menerapkannya didalam sukatan mata pelajaran serta proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral. Selain itu ianya juga terdapat didalam semua mata pelajaran lain. Melalui penyertaan pelajar didalam aktiviti kokurikulum dan budaya sekolah nilai-nilai murni tersebut diamalkan, diajar dan diterapkan kepada mereka.

Kesimpulannya kesemua nilai-nilai murni diatas telah diterapkan dalam KBSR dan KBSM kerana nilai-nilai tersebut penting untuk dijadikan panduan dan amalan dalam kehidupan setiap pelajar. Melalui nilai-nilai murni yang terdapat didalam KBSR dan KBSM hasrat kerajaan untuk memupuk semangat perpaduan kaum serta integrasi nasional dapat direalisasikan pada masa akan datang. Negara juga dapat melahirkan pewaris bangsa yang bertanggungjawab, berdikari, berdaya saing dan patriotisme serta mempunyai jati diri yang kukuh dan berperwatakan positif.

25

6.0 IMPLIKASI TERHADAP KURIKULUM

Falsafah Pendidikan Negara mempengaruhi struktur pembentukan kurikulum dan memberi impak yang besar dalam pendidikan. Melalui FPN, KBSR dan KBSM digubal bagi mengadaptasikan aspek-aspek dan nilai-nilai murni dalam FPN. Antaranya ialah;

Perubahan sukatan pelajaran yang digubal berorientasikan kepada program bersepadu dan diberi penekanan kepada aspek kesepaduan dan

keseimbangan.

Konsep-konsep

seperti

penggabungjalinan

(penyatuan

kemahiran-kemahiran) dan penyerapan (penyatuan isi) diterapkan dalam pendidikan. Sebagai contoh, pelajar mempelajari teknik-teknik jahitan, memasak, automotif dan pertukangan yang berlandaskan teori dan praktikal. • Penekanan diberikan dalam penerapan nilai-nilai murni. Bahan-bahan pelajaran yang digunakan adalah mengutamakan nilai-nilai murni dan diserapkan dalam setiap mata pelajaran. Ini bagi melahirkan pelajar yang

26

bertanggungjawab, bersemangat patriotik, berguna kepada masyarakat dan mengamalkan cara hidup yang harmoni dan bertolak ansur. • Program pendidikan yang digubal dan disusun agar dapat melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Perubahan sistem pendidikan yang menitikberatkan pendidikan umum dan bersifat lebih terbuka. Ini bagi menangani masalah-masalah sosial yang berlaku dikalangan pelajar.

Pendidikan teknik dan vokasional diberi penekanan dan lebih banyak kursuskursus ditawarkan. Pelajar boleh memilih bidang pilihan mereka dan mengikut kecenderungan masiang-masing. Antara bidang yang ditawarkan ialah Ekonomi Rumah Tangga, Automotif, Pertanian, Elektrik dan sebagainya.

Penerapan

budaya

sains

dan

teknologi

ke

dalam

pendidikan

dan

membekalan kemudahan-kemudahan computer, LCD dan sebagainya ke sekolah-sekolah. • Memupuk semangat keusahawanan dikalangan pelajar dan menggalakan pelajar mempelajari selok belok tentang perniagaan. Ini diterapkan melalui penubuhan Kelab Usahawan di sekolah-sekolah. • Bahasa Melayu diberi pengukuhan dan perluasan dalam pendidikan sebagai satu cabang ilmu pengetahuan. • Bahasa Inggeris diberi penekanan dalam pendidikan bagi memastikan pelajar menguasainya dengan baik. 27

Penekanan dalam pendidikan bagi melahirkan individu yang berkeyakinan tinggi dan berdikari. Pengajaran dan pembelajaran didalam kelas digalakan berkomunikasi secara dua hala pelajar dan guru. Ini bagi menggalakan pelajar memberikan pendapat mereka sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran.

PENUTUP

Falsafah Pendidikan Kebangsaan memainkan peranan penting dalam institusi pendidikan dalam sesebuah negara termasuklah Negara Malaysia. Dengan adanya FPK, sistem pendidikan akan lebih teratur, sistematik dan menjadi aspirasi kepada semua usaha dan rancangan yang berlandaskan kepada aspek-aspek yang sejajar dengan matlamat pendidikan negara. Dengan penerapan FPK dalam KBSR dan KBSM ia menjadi landasan atau teras kepada sistem pendidikan kebangsaan. Malah ia merupakan gambaran cita-cita serta hala tuju kepada semua usaha dan perjuangan rakyat Malaysia melalui proses pendidikan. Pemantapan nilai-nilai murni dalam KBSR dan KBSM yang berlandaskan FPK mengukuhkan lagi kurikulum didalam sistem pendidikan. Ia diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan pendidikan negara menuju kearah kecemerlangan seterusnya mampu mengangkat taraf pendidikan negara. Penerapan FPK dalam KBSR dan KBSM juga merupakan tonggak dalam melahirkan insan yang bersahsiah tinggi,

bertanggungjawab, bersemangat patriotik, mahir dalam teknologi, mengamalkan nilai-nilai murni dan sebagainya. Ia sejajar dengan matlamat pendidikan, bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna dan memiliki serta menghayati ciri-ciri

28

berikut; iaitu percaya dan patuh kepada Tuhan, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara. Selain daripada itu juga ia dapat melahirkan rakyat yang boleh memahami dan menerima serta mengamalkan prinsip-prinsip dan cita-cita demokrasi mengikut perlembagaan, melahirkan rakyat yang taat setia kepada Raja dan meningkatkan rasa cinta kepada Negara, melahirkan rakyat yang memahami serta mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara, dan bersikap toleransi, demi mewujudkan perpaduan rakyat berbilang kaum, mengurangkan jurang perbezaan antara kaum dengan

membekalkan kemudahan-kemudahan asas pendidikan kepada golongan yang kurang berada.

Kesimpulanya, FPK yang diterapkan dalam KBSR dan KBSM didalam kurikulum pendidikan, kokurikulum, penerapan nilai-nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran, penerapan dan peningkatan bahasa dan pembentukan budaya sekolah yang cemerlang dan mempunyai persekitaran yang menggalakan, mampu melahirkan individu yang seimbang dari segi pengetahuan dan kemahiran yang sesuai dan mempunyai moral serta nilai etika yang kukuh sekaligus sejajar dengan matlamat pendidikan negara.

29

BIBLIOGRAFI

Abu Bakar Nordin dan Ikhsan Othman (2008). Falsafah Pendidikan dan Kurikulum ( Edisi kedua ). Tanjong Malim Perak Malaysia: Quantum Books Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia (1992), Buku Penerangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (Cetakan Pertama) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Artikel Pkesihatan – Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Menengah. www.Scribd.com Artikel KBSM dan KBSR. www.Authostream.com Jurnal Life As It Is. Pts Publication & Distributors Sbn. Bhd. www.Pts.com.my Kamus Dewan Edisi Keempat. (2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pelajaran Malaysia. (1980). Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Mok Soon Sang. (2008) Bimbingan dan Latihan INSAK & Temuduga (Terbitan Pertama) Selangor: Multimedia Sdn. Bhd. Mok Soon Sang. (2006) Nota, Panduan dan Latihan (Terbitan Ketiga). Selangor: Multimedia-Es Recources Sdn. Bhd.

30

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful