You are on page 1of 22

De geschiedenis leert ons, dat we nooit iets geleerd hebben van de geschiedenis!!

Het beleid van de Wereld Raad van Kerken, en diverse kerkgenootschappen in de 21e eeuw. De beschuldiging door kerkgenootschappen van christenvervolging en apartheid door Joden, en de bewuste opzet van anti-Judaïsme in de 20 en 21e eeuw. Tweede stukje

Vrienden van Sabeel Nederland, wie zijn ze, wat zijn hun achtergronden, en wat promoten ze. Wie en wat zijn o.a. de Nederlandse NGO’s. Wie steunen Sabeel nl en wat zijn hun achtergronden. Wie financieren de anti-Israël groeperingen in Nederland.

Sabeel Nederland.

2:1

Sabeel Jeruzalem is wereldwijd wel het bekendst geworden met het uitbrengen van het Kairos Document getiteld “ Het uur van de waarheid “ in december 2009 te Jeruzalem., zoals in het Eerste Stukje is omschreven. In een interview werd Meta Floor gevraagd wat Sabeel is en voor staat. Onderstaand is de uitleg over Sabeel door Meta Floor: Wat is Sabeel?

“ Sabeel is een oecumenisch centrum voor bevrijdingstheologie in Jeruzalem. Zij werkt aan vrede, gerechtigheid en verzoening in Israël / Palestina. Zij is opgericht door Palestijnse christenen in reactie op de eerste intifada in 1990. Sabeel probeert antwoorden te vinden op vragen en problemen die de voortdurende bezetting van Palestijnse Gebieden door Israël oproept bij de Palestijnse bevolking en de Palestijnse christenen in het bijzonder. Sabeel wil ook wereldwijd werken aan bewustwording in de kerken over de situatie en visie van Palestijnse christenen. “ Sabeel = „de weg‟ Het Arabische woord Sabeel betekent 'bron' en 'weg'. De eerste christenen werden „mensen van de weg‟ genoemd, mensen die de weg van Jezus wilde gaan. Zo wil ook Sabeel een weg zoeken waarlangs de betekenis van de christelijke gemeenschap in Palestina vorm kan worden gegeven. Daarnaast betekent: „Sabeel‟ ook „bron‟. Bron van levend water, bron van inspiratie. “ Voorgeschiedenis, totstandkoming Vrienden van Sabeel Nederland 2:2 Op 21 mei 2006 organiseerde UCP een besloten bijeenkomst in de Desmet Studio te Amsterdam ten einde de verschillende mogelijkheden te verkennen om tot oprichting te komen van een „Stichting Vrienden van Sabeel Nederland‟ (VvSN). Stephen Sizer, bestuurslid van Friends of Sabeel UK was als gast aanwezig. Deze oriënterende bespreking werd vooraf gegaan door een première vertoning van de documentaire film „The Iron Wall’. Aan de daarop volgende discussie werd ook deelgenomen door Akiva Eldar (inleider) en Mohammed Alatar de filmmaker. Vertegenwoordigers van o.a. UCP, ICCO, Keerpunt, deelnemers uit kerkelijke kring en deelnemers aan een reis in het kader van de olijfboomactie, namen deel aan het oriënterende gesprek mbt. de oprichting van VvSN. Ook Ineke Bakker van de RvK Nederland ontving een uitnodiging; zij was niet aanwezig. Van de zijde van KiA was gevraagd om enig uitstel van deze bespreking, in de verwachting dat wanneer vertegenwoordigers van een classis in Noord Holland bereid gevonden zouden zijn om aan de oprichting mee te werken, dit een goede verworteling van VvSN in de PKN ten goede zou komen. Helaas heeft noch in 2007 noch in het daaropvolgende jaar, een classis een vertegenwoordiger voor het bestuur voorgedragen. De bijeenkomst in mei leidde niet direct tot de vorming van een zelfstandige stichting VvSN. Binnen de werkgroep Keerpunt werd in de september vergadering de stand van zaken opgemaakt en werden zowel personele als organisatorisch vragen besproken die met een oprichting van de stichting gegeven waren. Vrij snel na de Internationale Sabeel Conferentie van november 2006, waaraan o.a.

een delegatie uit Noord Holland deelnam, kwam een kleine groep belangstellenden bijeen in het PDC te Zaandam, met de intentie om gericht toe te werken naar het in het leven roepen van een stichting VvSN (08-122006). Aanwezig waren: Pim Ockeloen en Jan den Hertog (nms. Keerpunt), Eel van der Weij (lid classis Alkmaar), Hans en Liesbeth Maarleveld , Freek van der Veen (deelnemers aan de Sabeelconferentie), en Burret Olde. De twee laatstgenoemden waren werkzaam bij Kerk in Actie. Een paar genodigden waren verhinderd. Tijdens de vergadering werd een stappenplan aangedragen, dat in juni 2007 zou moeten leiden tot een officiële start van de stichting. De maand juni werd gekozen i.v.m. de oproep van de WCC om in de week van 3-9 juni internationale aandacht van de kerken te vragen voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Daarnaast was in juni 2007 veertig jaar Israëlische bezetting van Palestijns gebied een feit. Na nog een vergadering in februari, werd in maart 2007 een voorlopig bestuur gevormd en lagen de concept- statuten ter tafel die op 23 april de notaris passeerden. De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Rivierenland en aangemerkt als een ANBI. Vrienden van Sabeel Nederland werd officieel opgericht op 25 augustus in 2007. De drijvende kracht was toen Ds.Henri Veldhuis, maar die werd zelfs voor de club Sabeel te radicaal, althans, in zijn presentatie naar buiten toe. Het huidige bestuur (2011) bestaat uit: Jan den Hertog predikant Voorzitter, Willemien Keuning predikant Secretaris, Bert Middel ? Penningmeester en medebestuursleden zijn: Marijke Egelie pastoraal werkster, Janeke Stegeman theologe, Jan Willem Stam en Johan van den Berg predikant. De bestuursleden werken allemaal op vrijwillige basis. Vrienden van Sabeel is geen onderdeel, of behoort toe aan Sabeel Jeruzalem. Het is een ondersteunende stichting zoals elke Vrienden van Sabeel organisatie in de Wereld. Ik bedoel hiermee, dat Friends of Sabeel US en vrienden van Sabeel NL niet officieel gelinieerde instituten, maar wel met het zelfde doel, principe en gedachtengoed, maar een aparte status hebben. Sabeel nl heeft geen betaalde krachten. Sabeel is aangesloten aan de Wereldraad van Kerken en bij de PKN. De belangrijkste banden voor Sabeel in NL zijn echter: Werkgroep Keerpunt in de Protestantse kerk, Al Awda, International Dialogue Foundation UCP,IKVPax Christi, ICCO, kerk in Actie, en Meta Floor die via: Kerk in Actie uitgezonden is naar Jeruzalem ter ondersteuning voor Sabeel Jerusalem. Sabeel organiseert samen met Kerk in Actie allerlei activiteiten waaronder ook groeps- en studie reizen naar Israël en de betwiste Arabisch Palestijnse gebieden. De reizen worden via reisbureau Makor Reizen uit Ridderkerk georganiseerd.

Vanaf 15 t/m 22 juni 2011 organiseerde Sabeel weer zo‟n promotie-rondreis door Israël en de betwiste Palestijnse grondgebieden, onder reisbegeleiding van Ds. Kees de Groot uit Zeewolde en Meta Floor. Meta Floor is veelvuldig in Nederland waar zij aan Sabeel Promotie- en discussie avonden deelneemt en organiseert. Ook neemt zij deel aan discussies of symposiums verzorgd door derden, als bijvoorbeeld Dries van Agt. Meta Floor leidt ook veel discussie avonden in diverse Protestantse kerken etc. in Nederland. Allemaal te meerdere glorie van Sabeel, en om Israël te demoniseren. Een wereldwijde actie van Sabeel Internationaal, is het organiseren van Conferenties. De laatste Conferentie die Sabeel Internationaal heeft gehouden was afgelopen februari 2011 in Bethlehem Israël. Ook Sabeel nl heeft sinds haar oprichting al diverse Conferenties gehouden in Nederland. In september a.s. houdt zij weer een Conferentie aan het VU Amsterdam. Eén van de belangrijkste activiteiten die Sabeel nl uitvoert is, en het daadwerkelijk op alle fronten ondersteund, dan is het wel de actie: Nederlandse Gaza Freedom flotilla Een ander wereldwijde actie is het BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) welk Sabeel nl ook van harte ondersteunt, en diverse acties mede georganiseerd heeft in Nederland, met behulp vooral met de uitvoering met dit netwerk van actiegroeperingen en dit zijn de acties wat ze zover hebben ondernomen. Over de achtergronden BDS NL kunt u hier lezen Sabeel nl onderhoudt contact met haar leden via een maandelijkse nieuwsbrief. Daarnaast heeft zij een eigen website waarop zij ook een diverse aan informatie op verstrekt, en haar agenda op heeft. Sabeel bespreekt proSabeel gedachtengoed boeken en films op haar site. Sabeel heeft sinds oktober 2009 een aparte jongerenafdeling opgezet genaamd: “ Young Friends of Sabeel Nederland “. Het is opgezet door 5 leden, die op basis van hun ervaringen in Israël / Palestina, zoals zij zeggen, graag iets willen doen met deze ervaringen. Zij willen een netwerk vormen met andere jongeren / jongvolwassenen in Nederland die zich betrokken voelen bij de conflictsituatie in Israël en Palestina. Ze versturen een maandelijkse nieuwsbrief en ze organiseren regelmatig een activiteit. Voor het ontvangen van een nieuwsbrief kunnen ze zich inschrijven op dit mailadres: yfosnederland@gmail.com . Sabeel organiseert ook speciale jongerenreizen naar Israël. Sabeel plaatst via KiA advertenties in alle kerkbladen om jongeren op te roepen voor deelname. Ook organiseren ze speciale jongeren conferenties. Zie Bldz. 2. Alle Vrienden van Sabeel organisaties wereldwijd, hebben een jongerenafdeling.

Een website die veel meer informatie verstrekt over de in en outs over Sabeel nl en Sabeel Internationaal, is de website van Ds. Henri Veldhuis initiatiefnemer en medeoprichter van Sabeel nl. Jaarverslagen Sabeel nl van 2009 kunt u hier lezen. Jaarverslagen Sabeel nl van 2008 kunt u hier lezen. Jaarverslagen Sabeel nl van 2007 kunt u hier lezen. Meta Floor Geboren 22 december 1972 Zij groeide op als 4e van 6 kinderen op, in een orthodox-christelijk gezin in het Zuid-Hollandse dorpje Driebruggen. Haar vader was directeur van de Lagere School. Zij heeft HBO maatschappelijk werk gestudeerd in Ede, later heeft ze dit gecombineerd met Theologie. Naar haar studie heeft ze als vrijwilligster met straatkinderen gewerkt in India. Daarna heeft ze een jaar vrijwilligerswerk gedaan in Jeruzalem. Daar raakte ze in contact met Palestijnen en ProPalestijnse Joden, door deze ontmoetingen in haar werk begon ze het lot van de Palestijnen aan te trekken. Daarna werkte ze 6 jaar als gemeenteadviseur missionair diaconaal werk bij het Protestants Dienstcentrum in Gelderland. Er kwam een vacature van Sabeel Jerusalem waarop zij op heeft gesolliciteerd, waarop ze werd aangenomen. Meta is in dienst van Kerk in Actie, en woont en werkt in Jeruzalem voor Sabeel sinds 2007. Zij heeft een inkomen van: € 70.000,00 per jaar + een toelage van €50.000,00 voor Sabeel Jerusalem activiteiten. Meata Floor is ongehuwd. Meta Floor heeft ook een eigen website: http://www.metafloor.nl/. De website Sabeel Jeruzalem is: http://www.sabeel.org/

De omschreven activiteiten Sabeel Jeruzalem zijn: 2:3 1. Sabeel verzorgt de uitgave van een periodiek met informatie over de christelijke gemeenschap in Palestina/Israël met de naam 'Cornerstone'. 2. Sabeel ontwikkelt les- en cursusmateriaal voor vormingswerk in plaatselijke gemeenten. 3. Sabeel ontwikkelt specifieke activiteiten voor vrouwen, jongeren en geestelijken. 4. Sabeel organiseert speciale projecten rondom christelijke feestdagen, zoals een 'Alternatieve Kruisweg', een cursus voor de Adventsperiode en een Vastenproject; dat alles ook voor internationale gasten. 5. Sabeel organiseert tweejaarlijks een internationale conferentie waar de centrale vragen van de Palestijnse christelijke gemeenschap aan de orde worden gesteld.

6. Sabeel organiseert solidariteitsreizen en oriëntatieprogramma's voor bezoekers uit het buitenland. 7. Sabeel publiceert regelmatig brochure‟s voor de kerken wereldwijd, waarin zij hun visie geven op de situatie in het Midden Oosten en hen oproepen tot verbondenheid.

Welke werkzaamheden/nevenfuncties voert Meta Floor naast haar takenpakket uit?: Onbekend

Beschrijving geallieerde organisaties Sabeel nl. 2:4 Nederland-Gaza.nl. zij beschrijven zichzelf als de bepleiters van het Nederlands initiatief om de Gaza blokkade te doorbreken. Zij zijn gemotiveerd om mensen in dit gebied te ondersteunen. Nederland Gaza.nl heeft geen jaarverslag, jaarrekening op het internet. Website, nieuwsbrief, brochure(s) agenda , facebook, twitter, actie, links Bestuursleden: voorzitter Rob Groenhuijzen Wie zijn de initiatiefnemers van de Internationale Free Gaza flotilla? De initiatiefnemers zijn Huwaida Arraf en Adam Shapiro, ze zijn de leiders van de “Free-Gaza-Movement” en de organisators van de Hamas Gaza Flotilla – en hun organisatie was de thuishaven van diverse voormalige Islamitische terroristen en zelfmoord terroristen, inclusief diegenen die het café in Tel Aviv opblies. Ze namen ook het initiatief en ze zijn ook het hoofd van het International Solidarity Movement (ISM).

De Rights Forum.nl is een stichting die zich inzet voor een rechtvaardig Midden –Oosten beleid. Lees verder hier De Rights Forum.nl heeft geen jaarverslag jaarrekening op het internet. Website, nieuwsbrief, brochure(s), agenda, facebook, twitter, actie, links Bestuursleden:

Voorzitter: Dries van Agt: Dries van Agt (CDA) was van 1977 tot 1982 Minister president van Nederland. Nadien was hij commissaris van de Koningin in Noord-Brabant en ambassadeur van de Europese Uni in Japan en de Verenigde Staten. Van Agt is voorzitter en secretaris van het bestuur van „The Rights Forum‟. Henri Veldhuis is theoloog en predikant van de Protestantse Barbaragemeente te Culemborg, Veldhuis is penningmeester van het bestuur van The Rights Forum. Veldhuis is ook de initiatiefnemer van Vrienden van Sabeel Nederland. Jaap Hamburg, bestuurslid is ook de voorzitter van: Een Ander Joods Geluid (EAJG). Jules Hosman, (VVD) was na zijn rechtenstudie in Leiden en Parijs werkzaam op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna was hij bij Hoogovens in IJmuiden en bij Corus Londen. Head European and International Public Affairs, van 1985 tot 2006 was Hosman tevens voorzitter van de Commissie Europese Markt van VNO-NCW. Mouin Rabbani is bestuurslid en Midden-Oosten deskundige en werkzaam als onafhankelijk analist. Rabbani werkte voor de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al-Hag en de International Crisis Group (ICG). Raad van advies: druk met de linker muisknop op de foto‟s op wie ze zijn. Keesjemaduraatje had in 2009 een open brief geschreven met name over Hans van den Broek. Lees hier Dries van Agt heeft naast De Rights Forum ook nog een eigen site. Lees verder hier Jaarverslag niet van toepassing. Website, nieuwsbrief, brochure(s), agenda, facebook, twitter, actie. Links , groepen Bestuursleden: niet van toepassing SIVMO.nl Het steuncommite Israëlische Vredes- en mensenrechtenorganisaties bevordert een rechtvaardige en duurzame vrede tussen Israël en de Palestijnen. Lees verder hier SIVMO.nl activiteiten jaarverslag, niets te vinden op internet aan jaarverslagen

Website, nieuwsbrief, brochure(s), agenda, facebook, twitter, actie, links Bestuursleden: Gied ten Berge voorzitter, Pieter Dijker penningmeester, Hella Rottenberg secretaris, Dr. J. Slomp, bestuurslid. Dijker en Rottenberg hebben connecties met EAJG en Slomp is verbonden aan Kerk in Actie.

U4P.nl. Utrecht voor Palestina is een onafhankelijke actiegroep vanuit een achtergrond, onder meer de extreme anarchistische krakersbeweging, onder leiding van Kristel Letschert. Ze organiseren ook lezingen en debatten. Lees verder hier. Kristal Letschert is tevens directeur van de Olijfboom actie. Ze organiseert veel BDS acties. Geen jaarverslagen op het internet. Website, nieuwsbrief, brochure(s), agenda, facebook, twitter, actie, links, groepen Bestuursleden: onbekend Nederlands Palestina komitee (NPK) ziet zich als onderdeel van een mondiale beweging tegen uitbuiting, onderdrukking, discriminatie en racisme. Lees verder hier Geen jaarverslagen op het internet. Website, nieuwsbrief, brochure(s), agenda, facebook, twitter, actie, links, groepen Bestuursleden: onbekend Keesjemaduraatje volgt deze groep al enige jaren. Lees hier

Werkgroep keerpunt.nl. zet zich in voor een rechtvaardige vrede in palestina en Israël en stelt zich als doel christenen en kerkelijk organisaties te helpen in hun meningsvorming hierover en hen te stimuleren zich in woord en daad solidair te tonen. Lees verder hier. Geen jaarverslagen op het internet. Website, nieuwsbrief, brochure(s), agenda, facebook, twitter, actie, links, groepen

Bestuursleden: Guus Hoelen voorzitter/secretaris de grote man achter divestment campaign Nederland (BDS). Kees Bons penningmeester, Maeijke Egelie-Smulders bestuurslid pastoraal werkster, Meindert Dijkstra bestuurslid, Meindert Dijkstra is oudtestamenticus, archeoloog, Jan den Hartog bestuurslid, predikant, Henriette Kreamer bestuurslid, ? Pim Ockeloen bestuurslid, voormalig sales manager gepensioneerd. Allen zijn direct verbonden aan Sabeel. Verslag Keesjemaduraatje. Lees hier 40 jaar bezetting.nl. United Civilians for Peace (UCP) zet zich in voor een rechtvaardige en vreedzame oplossing van de Israëlisch-Palestijnse kwestie waarbij de rechten en belangen van burgers centraal staan. Onze uitgangspunten zijn het internationale recht en de mensenrechten. UCP is een samenwerkingsverband van Oxfam Novib, ICCO, Cordaid en IKV Pax Christi. Lees verder hier. Geen recente jaarverslagen op het internet. Website, nieuwsbrief, brochure(s), agenda, facebook, twitter, actie, links, groepen. Bestuursleden: onbekend CIDI heeft in september 2011 nog een artikel aan gewijd. Ratna Pelle heeft een artikel aan deze groepering gewijd. Anja Meulenbelt.SP.nl Lid van de SP en eerste Kamerlid van de SP die een eigen webblog heeft. Website, nieuwsbrief, brochure(s), agenda, facebook, twitter, actie, links, groepen. Carel Brendel schreef het volgende over haar IKV Pax Christi.nl. zet zich in voor vrede, verzoening en gerechtigheid in de wereld. Samen met mensen in conflictgebieden werken wij aan een vreedzame en democratische samenleving. Hierbij betrekken wij mensen uit Nederland, die zich net als IKV Pax Christi willen inzetten voor duurzame politieke oplossingen voor crisis en oorlogssituaties. Lees verder hier. Jaarrekeningen van de laatste jaren.

Website, nieuwsbrief, brochure(s), agenda, facebook, twitter, actie, links, groepen. Bestuursleden: Jan Pronk voorzitter, Ben Schennink, wetenschapper polemologie, Caecilia van Peski, j. de strijk, Jack Bogers, Ineke Schenk, Marijke van Grafhorst, voormalig voorzitster IKV, Willemijn Verkoren hoofd CICAM, ICCO.nl. werkt aan een wereld zonder armoede en onrecht. Daarom steunt ICCO projecten die bijdragen aan één van onze drie hoofdprogramma‟s. op welke beleidsschema in een land het accent ligt, is afhankelijk van de lokale politieke en economische situatie. Lees verder hier Jaarrekeningen en verslag. Website, nieuwsbrief, brochures, agenda, facebook, twitter, actie, links, groepen. Bestuursleden: Raad van toezicht, raad van bestuur NGO-Monitor rapporteerde het volgende over deze organisatie. Kerk in Actie.nl Wij werken vanuit ons christelijk geloof. Ieder mens heeft het recht op respect en een menswaardig bestaan ongeacht geloof politieke overtuiging, ras, sekse, of nationaliteit. Lees verder hier. Jaarverslagen Website, nieuwsbrief, brochure(s), agenda, facebook, twitter, actie, links, groepen Bestuursleden: Ir. G-J. Kramer, voorzitter, Mevr. G. Prins, secretaris, Mr. P. Schreuder Ds. A.J. Plaisier, vanuit het moderamen van de generale synode B. van Bokhoven, vanuit het moderamen van de generale synode Directie: H. Feenstra, algemeen directeur Ds. E. Overeem, adjunct directeur NGO-Monitor rapport. Cordaid.nl (Catholic Organisation for Relief & Development Aid) is één van de grootste ontwikkelingsorganisaties in Nederland, met een netwerk van bijna

1.000 partnerorganisaties in 36 landen in Afrika, Azie, het Midden-Oosten en Latijns- Amerika. Lees verder hier. Jaarverslag jaarrekening 2009 Website, nieuwsbrief, brochure(s), agenda, facebook, twitter, actie, links, groepen. Bestuursleden: René Grotenhuis algemeen directeur, bestuursleden niet echt duidelijk NGI-Monitor rapport. EAJG.nl (Een Ander Joods Geluid) …Voor de noodzakelijke kritische noot in de berichtgeving over Israël, voor een rechtvaardige en vreedzame oplossing van het conflict tussen Israël en Palestina. Lees verder hier. Geen jaarverslagen op het internet. Website, nieuwsbrief, brochure(s), agenda, facebook, twitter, actie, links, groepen. Jaap Hamburger voorzitter, Max Wieselmann penningmeester/zakelijke leiding, Alfred Feberwee secretaris. De Raad van Advies wordt gevormd door: Harry de Winter voorzitter,Hedy d'Ancona, Dieuwertje Blok, Leo Mok (niet te verwarren met Leo Mock met ck van o.a. Crescas), Anneke Mouthaan, Marjan Sax, Carola de Vries-Robles, Micha de Winter

YMCA.nl. De YMCA in Nederland werd opgericht op 23 oktober 1853 en is daarmee de oudste jongerenorganisatie van Nederland. Lees verder hier. Jaarverslag 2009 Website, nieuwsbrief, brochure(s), agenda, facebook, twitter, actie, links, groepen. Bestuursleden: Mr.Drs. Cees Bremer secretaries,

Al Adwa.nl (Al Dawa Al Islamia) is werelds meest vooraanstaande Islamitische liefdadigheidsorganisatie met leden uit alle hoeken van de wereld. Lees verder hier. Geen jaarverslagen op het internet. Website, nieuwsbrief, brochure(s), agenda, facebook, twitter, actie, links, groepen Bestuursleden: Mede oprichter is Arjan El Fassed, Groen Links, Ibrahim al-Baz voorzitter, Sloop de Muur nl. Zij zijn een groep van organisaties en individuen met een gezamenlijk doel: De MUUR die Israël op Palestijns grond gebouwd heeft moet gesloopt worden. Nederland moet sancties opleggen aan Israël om dit af te dwingen. Lees verder hier. Website, nieuwsbrief, brochure(s), agenda, facebook, twitter, actie, links, groepen. Geen jaarverslag op het internet. Bestuursleden: Nawal al-Baz voorzitter De PKN zelf hebben we niet in deze opsomming van gerelateerde organisaties meegenomen. De links van de omschreven groeperingen/stichtingen boven zijn ook weer, kan men zeggen gerelateerd aan Sabeel.nl. Gerelateerde Politieke Partijen aan Sabeel Het is mij niet bekend hoe de Christelijke Politieke Partijen tegenover Sabeel staan of steunen. Wat betreft GL, PVDA , CDA, CU en de SP ook door diverse leden van de VVD zijn er zeker banden met Sabeel of/en met de bovengenoemde organisaties. Sabeel wordt zeer zeker door ondersteunende gerelateerde platvormen van deze genoemde partijen fysiek of financieel gesteund. Wat we wel kunnen melden is dat in het slotpanel op de conferentie van Sabeel nl september 2011, één Lid van het CDA Kathleen Ferrier en Andre Rouvoet van de CU er aan het slotpanel deelnemen. Zie: deelnemerslijst. Achteraf waren beide niet aanwezig, en waren ze vervangen door anderen. In 2013 heeft NGO-Monitor nog een rapport uitgebracht over de AntiIsraël NGO groeperingen, waaronder ook de Nederlandse staatsgesubsidieerde NGO’s, hoe zij kerstmis manipuleren.

Vrienden van Sabeel Nederland 2:5 Vrienden van Sabeel Nederland is in 2007 officieel opgericht. Sabeel nl verspreid zo veel mogelijk, de opgelegde boodschap van Naim Atheek, zogenaamd namens de Arabische Christelijk Palestijnen. Er zijn heel veel artikelen geschreven over Sabeel. Artikelen wat ik omschrijf als een aanklacht tegen Sabeel en medestanders. Een krachtig artikel van Ds. J. Vreugd van Christenen Voor Israël nl, wat meer te maken heeft met de situatie Nederland Israël. Dhr. Wim Kortenoeven voormalig Kamerlid PVV, en voormalig werkzaam bij het CIDI als researcher en redacteur, en vaste columnist bij Christenen voor Israël, auteur van het boek: “De kern van de zaak – feiten en achtergronden van het Arabisch-Israël Conflict “, heeft het volgende geschreven over Sabeel in 2008 in één van zijn columns op de website van Christenen voor Israël, welk ook overgenomen werd in 2009 door Brabosh.com . Naim Ateek, zijn naam bent U al veelvuldig tegenkomen, in dit rapport over Sabeel en aanverwante organisaties. Zij claimen allemaal dat zij de bevrijdingstheologie volgen. Maar wat is, en houdt bevrijdingstheologie in? Bevrijdingstheologie: Bevrijdingstheologie is vooral in de Latijns-Amerikaanse landen een populaire theologie. In de bevrijdingstheologie staat de bevrijding van de “ zonde ” centraal. In de ogen van de bevrijdingstheologen is “zonde” in de Westerse benadering gericht op het handelen van de individuele gelovige (het vergeven van individuele zonden als de leugen, seksuele misdraging, oplichterij, overspel, moord), terwijl het begrip “ zonde ” volgens de bevrijdingstheologen veeleer te vinden is in sociale onderdrukking, slavernij, ongelijkheid, economische onrechtvaardigheid etc. Vaak sluiten bevrijdingstheologen het concept van de individuele zonde zelfs uit, enkele on der hen zijn overtuigde extremisten stonden van begin af op gespannen voet met de Rooms-Katholieke geloofsleer. De radicaliteit van het Evangelie is het uitgangspunt: Christus menslievendheid en zijn inzet voor de armen, zoals beschreven in de “ Bergrede ” en in “ Matheus 25 “,en de Christenmeenten/kerken en hun solidariteit staan centraal in de bevrijdingstheologie. Bevrijdingstheologen stonden zee kritisch ten opzichte van de gevestigde orde en de Zuid-Amerikaanse dictaturen. Niet zelden namen zij de wapens op om de zogenaamde volksonderdrukkers te bestrijden. Hierbij stonden zij vaak aan de zijde van Radicaal-Marxistische guerrillastrijders.

In deze tijd en met name in het Midden-Oosten is het duidelijk te herkennen, dat zij zich aan de zijde van de PLO en Hamas scharen en vereenzelven . Vervangingstheologie: Sabeel en aanverwanten praten altijd dat zij de bevrijdingstheologie aanhangen, maar in feite, als je het goed leest en luistert wat zij verkondigen dan hebben zij het daar helemaal niet over. In feite verkondigen zij duidelijk de “ vervangingstheologie ” met een Marxistisch tint. Met het Marxistisch tint bedoel ik mee, de overdreven verdediging van de PLO en later kwam Hamas daarnaast. Sabeel en aanverwanten kunnen geen negatief commentaar horen over beide genoemde partijen. Zoals zij te allen tijde zal zeggen, Hamas is een op democratische wijze gekozen Partij. Maar wat houdt de vervangingstheologie of ook wel genoemd “ supersessionism “ werkelijk in? De vervangingstheologie leert in wezen dat de kerk, Israël heeft vervangen, in het plan van G‟d. Aanhangers van de vervangingstheologie geloven dan ook, dat de Joden niet langer G‟d‟s uitverkoren volk zijn, en G‟d heeft geen specifieke toekomstplannen met de natie Israël. Al de verschillende standpunten van de relatie tussen kerk en Israël kunnen verdeeld worden in 2 standpunten: of de kerk is een voortzetting van Israël (vervanging / convenant theologie), of de kerk is helemaal anders en verschillend van Israël (dispensationalisme / premillennialisme). Vervangingstheologie leert dat de kerk de vervanger is voor Israël en dat de vele beloften aan Israël in de Bijbel zijn vervuld in de christelijke kerk, en niet in Israël. Zo de profetische voorspellingen in de Bijbel, de zegeningen en de toegedane beloftes voor de terugkeer naar het beloofde land aan Israël zijn afgedaan, ze zijn vergeestelijkt of “ allegorisch ”, en zijn de beloften van G‟ds zegeningen overgegaan naar de christelijke kerk. Grote problemen zijn er uit ontstaan met deze opvatting, zoals het voortbestaan van het Joodse volk door de eeuwen heen en vooral met de opleving van de moderne staat Israël. Als Israël veroordeeld is door G‟d, en er is geen toekomst meer voor de Joodse natie, hoe verklaren we dan het bovennatuurlijke voortbestaan van het Joodse volk over de afgelopen 2000 jaar, ondanks de vele pogingen om hen te vernietigen? Hoe verklaren we waarom en hoe Israël ontstond als een natie in de 20e eeuw en niet in de voorgaande 1900 jaren? Het Kairos document wordt veelvuldig besproken in dit rapport, velen bestempelen het dan ook als een politiek antisemitisch document. Het woord “Kairos” waar komt het vandaan en wat betekent het, en wat wordt ermee bedoeld specifiek in dit Arabisch Palestijns document?

Kairos komt uit het oude Grieks en het betekend letterlijk “ het moment suprême “. De oude Grieken hadden twee woorden voor deze uitdrukking van „het moment suprême „ 1. Het oude Griekse woord „Chronos‟ en 2. „Kairos’. Chronos verwijst naar de Chronologische of sequentiële tijd, terwijl Kairos meer betekent: de tijd tussen, een moment van onbepaalde tijd, waarin iets bijzonders gebeurt. Wat dat speciale iets is, hangt af van wie dat woord gebruikt. Terwijl Chronos kwantitatief is, is Kairos meer een kwalitatieve aard. Kairos betekent ook zowel in het oude als in het moderne Grieks „weer‟ en in het meervoud (kaitoi of keri) betekend het “ de tijden ”. In retoriek is Kairos: “ een passerende instant, wanneer een opening ontstaat, die aangedreven moet worden, zelfs als het nodig is met geweld, om het uiteindelijke succes te bereiken “. In de Christelijke Theologie, in het Nieuwe Testament betekent Kairos: “ de afgesproken tijd in de doelstelling van G’d “, de tijd wanneer G‟d handelt. (bijv. Marcus 1.15,: de kairos is voldaan). Dit verschilt met het gebruikelijke woord voor “ tijd ”, Chronos of in het Latijn Kronos. In de oosterse-orthodoxe en Oosterse-Katholieke kerken, voordat de G‟ddelijke Liturgie begint, de Deacon roept dan luid naar de priester: “ Kairos tou poiesai to Kyrio “ (Het is tijd voor de Heer om op te treden) wat aangeeft dat de tijd “ de tijd van de Liturgie een kruispunt is met de Eeuwigheid ”. Deze laatste kreet wordt veelvuldig weer gebruikt in de “ de vervangingstheologie ”. Lancering document “ Uur van de Waarheid ” in Nederland. 2:6 Timeline: Wat betreft Vrienden van Sabeel, sinds de oprichting kan veel geschreven worden, maar laten we verder gaan vanaf de lancering van het Kairos Document 2009 in Nederland. De lancering van dit document heeft de gemoederen vanuit diverse organisaties behoorlijk verhit zowel bij het ProIsraël als Anti-Israël kamp. Het heeft duidelijk de Kerk en politieke stromingen verdeeld. M.a.w. het heeft een polarisatie zowel in spirituele als maatschappelijke samenleving veroorzaakt, met zeer duidelijke gevolgen. Op 22 December 10 dagen nadat het document gelanceerd was in Jeruzalem, werd het Kairos-document in de Domkerk Utrecht gelanceerd met financiële

en uitvoerende ondersteuning van ICCO. De bijeenkomst werd door Jack van Ham, Toenmalig voorzitter Raad van Bestuur ingeleid. Jack van Ham is afgetreden als voorzitter van ICCO, en is bestuursvoorzitter geworden in 2011 bij het Liliane Fonds. Het document „Het uur van de Waarheid’. Een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijden. Dit document, het zogenaamde Kairos document is het Palestijns Christelijk antwoord op de bezetting. Het is in het Nederlands vertaald door Rena Netjes en Yolanda Voorhaar. In November 2009 heeft Kees de Vreugd van Christenen voor Israël, een brief verstuurd, een reactie op de uitgave van het Kairos document in Jerusalem. Voordat dit document verspreid werd in Nederland door Sabeel en de Wereld Raad van kerken. Het document werd aangeboden door de Palestijnse theoloog en hoogleraar aan de Bethlehem University Father Jamal Khader aan dr. Arjan Plaisier, Scriba van de Protestantse kerk Nederland, bisschop Joris Vercammen, Aartsbisschop van Utrecht, Oudkatholieke kerk, dhr. Gerard Kruis, Secretarisgeneraal Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie en de heer Dr. Henk van Hout, voorzitter Raad van Kerken Nederland. Voor de presentatie van het Kairos document had het Centraal Joods Overleg (CJO) een brief verstuurd naar kerkorganisaties, waarin geprotesteerd werd dat het document een volkomen verkeerd beeld schetst, waardoor Israël op een onacceptabele negatieve wijze wordt neergezet. Met als alibi: geloof, hoop en liefde uit stralen, is het een pure uiting van politieke propaganda, die tot doel heeft de kerken en de internationale gemeenschap op te roepen tot een economische boycot tegen Israël. 1 dag nadat het Kairos-document gelanceerd werd in Nederland, Schreef Andreas Havinga een open brief in het Ecumenical News International (ENI. Zwitserland het volgende. Uit Joodse kringen in Nederland is felle kritiek gekomen op het Kairosdocument. Het Centraal Joods Overleg stuurde als eerste een brief aan de kerken waarin het Kairos-document 'politieke propaganda' en een 'anti-Israël manifest' wordt genoemd, dat de joden diep in het hart treft. Rabbijn Evers noemt het "een regelrechte oorlogsverklaring aan Israël" (artikel ND). Zo schrijft rabbijn Menno ten Brink in Trouw: " In andere woorden: als de Joodse staat verdwijnt, kan men pas verzoenen. Betekent dit dat als de Joden de zee in gedreven zijn, is er een bereidheid is tot verzoening? " Waarom roept men op tot een economische Boycot van Israëlische producten? Begrijpt men niet dat door een dergelijke boycot ook Arabische Israëliërs en Palestijnen worden getroffen?

Ds. Henri Veldhuis (Sabeel) schrijft op zijn Blog: Maar er zijn andere Joodse stemmen die, ook in de kerken, te weinig worden gehoord. Veel christenen die zich 'onopgeefbaar verbonden' voelen met het Joodse volk, lijken nogal selectief in hun keuze van Joden die ze graag horen en ondersteunen. Eén van die andere stemmen wordt vertolkt door stichting „Een Ander Joods Geluid‟ (EAJG). Het stichtingsbestuur las het artikel van rabbijn Evers en gaf commentaar: Kritiek Evers op Kairos-document niet legitiem. Daarin stelt het bestuur ondermeer: " Evers is derhalve een Rabbijn die bezetting, onderdrukking, annexatie, boycot, oorlog en verwoesting negeert of zelfs zonder merkbare terughoudendheid recht praat, zolang die door Joden worden bedreven. Een gevierd man, die ten prooi is gevallen aan een ongeneeslijke verwarring tussen religieus Jodendom en een extreme vorm van politiek zionisme " Jaap Hamburger stelt dan ook: “ wie de bezetting ontkend staat buiten het debat “. Wat ten volle beaamt wordt door Sabeel. Gelukkig weten de meesten, welk soort zelfhatende Joodse club EAJG is, en dat zo‟n 95% van de in Nederland wonende Joden afkerig zijn van EAJG. Ook het Overlegorgaan voor Joden en Christenen (OJEC) heeft gereageerd op het Kairos-document: reactie OJEC. Christenen voor Israël Internationaal en Christenen voor Israël Nederland hebben gereageerd op het Kairosdocument. CIDI en het CJO hebben een gezamenlijke reactie gegeven. Tijdens alle schermutselingen heen en weer, was er een commissie van aanbeveling samengesteld door Sabeel Nederland en de officiële namenlijst werd gepubliceerd. Lees hier: Comité van Aanbeveling Kairos-document. In het Trouw Van 22 januari 2010 stond een artikel met de titel: “ Boycot van Israël is een slag in de lucht. Het Kairos manifest van de Palestijnse Christenen wil een boycot. Maar Israël is heel anders als Zuid-Afrika “. Het was geschreven door de bekende Israëlische vredesactivist Uri Avnery van Gus Shalom. Sabeel roept altijd in de verdediging „ dat is wat het Kairosdocument ook zegt „. Helaas hebben we kunnen constateren in het hele BDSverhaal en opstelling, dat daar heel iets anders mee bedoeld wordt dan als Sabeel ter verdediging aanvoert. Ik denk niet dat o.a. de Technologische- en Academische Boycot een alleenstaand product van de Westbank is. Het hele BDS programma is dus een puur antisemitisch verhaal. Een herhaling en gekopieerd uit de tweede wereld oorlog van de Nazi‟s, toen zij Joodse zaken, winkels en Joodse leraren/professoren en Joodse leerlingen aan universiteiten/scholen boycotten. In eerste instantie was de Raad van Kerken Nederland bepaald niet positief over het Kairos Document. Door de overvleugeling van de Linkse leden, draaide de Raad van Kerken richting Kairos document in positieve zin. En kwam er steun aan een selectieve boycot, waar de Palestijnse Christenen om vragen. M.a.w. een volledige steun wilde men niet geven maar wel een

„positieve discriminatie‟ ten aanzien van Palestijnse producten. De Raad van Kerken schreef over hun besluit een open brief over het Kairos Document. Op 18 februari heeft het moderamen van de PKN, zonder overleg met andere Kerkgenootschappen een brief overhandigt aan de Israëlische Ambassadeur in Nederland, dhr. H. Kney-Tal. Deze brief is geschreven op basis van de IPnota van 2008, waarin men een publieke oproep doet aan de Israëlische regering om het internationale recht na te komen, waaronder resolutie 242: beëindiging van de bezetting door Israël van de Palestijnse gebieden. Sabeel was zeer verontwaardigd over het feit dat er in de brief gezwegen werd over Gaza, zoals zij zeggen: dat daar de situatie het ergste is. Het is een strafkamp, zonder voedsel en andere verzorging. Ambassadeur Kney-Tal reageerde met de volgende brief op PKN na aanleiding van een artikel wat geplaatst was op 19 februari 2010 in het Trouw en in het HD. Het Centraal Joods Overleg (CJO) reageerde woedend nadat ze hoorden over de brief aan de Israëlische ambassadeur en dreigden met het verbreken van het contact met PKN. Ze reageerden dan ook met een Boze brief gericht aan het PKN. Veel reacties kwamen dan ook los naar aanleiding van de desbetreffende brief gericht aan de Israëlische ambassadeur. Het trouw schreef: Verhouding PKN en Joods Overleg staat op springen. Ook het RD schreef een reactie met de titel: Brief PKN verbijsterd Christen voor Israel. Ook kwam er een brief van de Beraadsgroep Israël. En nog twee opvolgende artikelen: Opnieuw kritiek PKNbrief aan Israel (ND) en Israel blijft gevoelig onderwerp PKN (RD). En Niemand snapt wat van Israelbrief PKN (FD) Er kam ook een reactie van Simon Schoon Sabeel: Simon Schoon verdedigd PKN-brief (FD). Ook de Werkgroep Keerpunt kon natuurlijk niet achterblijven met een reactie op de website van IKON. Het Simon Wiesenthal Center reageerde als volgens. Enkele PKN-dominees onder wie ds. A.A. Spijkerboer, ds. A. Polhuis en Prof. Dr. H.W. de Knijff een open brief gepubliceerd in het ND, waarin de PKN-brief bekritiseert als „onevenwichtig’. Ds. A. Polhuis heeft ook een krachtig artikel geschreven op KarlBarth.nl. Coen Constandse typeert op dezelfde site, het Kairos-document als “Vervangingstheologie”. Zo langzamerhand ontstond er een stevige media-oorlog tussen de Pro- en Anti-aanhangers over het Kairos-document. Rabbijn Yitchok Adlerstein van het Simon Wiesenthal Center schrijft nog een artikel in het (RD), waarin hij het gevaar van groeperingen als Sabeel aan de kaak stelt. Zo zegt hij terecht dat de samenstellers van het Kairos-document het bestaansrecht van Israël niet aanvaarden, bijv. als onderdeel van de twee-

staten oplossing. De Palestijnse theologen hangen de „vervangingstheologie‟ aan “ Waardoor Israël in feite bij het vuilnis kan “. In Maart 2010 Schrijft Wim Kortenhoeven een artikel in het Trouw genaamd “Wie tipte Los Angelos?”. Waarin hij onder ander Meta Floor, medewerker van Kerk in Actie, werkzaam voor Sabeel Jerusalem, beticht van „ophitsing „ en pogingen doet om de „sfeer te ondermijnen‟. Dit na aanleiding de geruchtmakende brief van het Simon Wiesenthal Center aan de PKNmoderanen. Reactie PKN-moderanen. De reden van Wim kortenhoeven om uit te halen naar Meta, is dat Meta floor op reactie op de brief van het Simon Wiesental Center, zij een antisemitische cartoon op haar website plaatste. Emiel Hakkenes Journalist van het Trouw weide hier ook een artikel aan. De PKN vond de Antisemitische Cartoon geen issue. In maart 2010 bracht Rifat Kassis, Palestijnse coördinator achter het Kairosdocument, een bezoek aan Nederland. In het Trouw verscheen op 22 maart een uitgebreid interview met Kassis. Waarin hij o.a aanhaalde: “ De bezetting is een zonde tegen G’d, maar dat jullie zwijgen over de bezetting is ook een zonde “. Op 31 maart 2010 staat een artikel in het (ND), dat het Simon Wiesenthal Center een gesprek aan wil gaan met de leiding van het PKN. Zij willen praten met de Protestantse Kerk, over hun Israël beleid. In een brief aan het bestuur van de PKN op 7 april 2010 neemt EAJG, met kracht afstand van de wijze waarop andere instanties binnen „ de Joodse gemeenschap „ zich hebben veroorloofd te reageren op het manifest en op de standpuntbepaling van de PKN. Op 12 april 2010 verstuurde open brief haalt dr. Geert Cohen Stuart zeer hard uit naar het synodebestuur van de Protestantse Kerk. De voormalige theologische adviseur van de Nederlandse Hervormde Kerk (voorloper van de Protestantse Kerk) in Jerusalem schaart zich daarmee in een lange rij criticasters van het Israëlbeleid. Cohen Stuart schrijft verontrustend en verbijsterd te zijn door de “ recente verslechtering in de relatie tussen de PKN en het volk Israël “. Lees verder hier: artikel (ND). Dr. Cohen Stuart maakt o.a. Henri Veldhuis en de volgelingen van Atheek uit voor „ meelopers van Hitler „. Malcolm Lowe, een bijbelgeleerde uit Jeruzalem Schreef een kritische analyse in april 2010 op het Kairos-document. Lees hier. Naar aanleiding van het Kairos-document publiceerde Prof. Dr. Koo van der Wal, emeritus hoogleraar wijsbegeerte op de website van „Werkgroep Keerpunt‟ een uitvoerige beschouwing over de Israël Theologie van de PKN. (helaas verwijderd)

Op 20 april schreef Eildert Mulder van het dagblad Trouw het volgende in het artikel genaamd: Een radicale vertaling, waarin hij suggereert dat de Nederlandse Kairos groep bewust heeft verkozen voor een radicalere vertaling dan de Arabische tekst het toelaat. Met name, van de teksten over de Boycot. Mede gezien de aanvankelijke „milde‟ interpretatie van Nederlandse Kairosgroep begeleidende toelichting, is de opmerking van Mulder geheel terecht. Op 26 april 2010 organiseerde Platform Appel Kerk en Israël een themamiddag tegen het Kairos-document. (aankondiging + open brief (FD) Het was een middag van veel lezingen. Rabbijn Tzvi Marx (directeur van het Folkertsma Stichting) Noemt het Kairos-document zelfs “Antisemitisch” in zijn lezing. Lees samenvatting van de themadag (ND) hier. In mei 2010 is de Werkgroep Kairos Palestina Nederland opgericht om het Kairos document te promoten, en om het document bekendheid te geven naar de kerken en de media toe. De initiatiefnemers en samenstelling van de werkgroep zijn: Jan van der Kolk, oud bestuurslid ICCO, voorzitter Jan den Hartog, predikant, voorzitter Sabeel Nederland, secretaris Alette van de Lagemaat, maatschappelijk werker, penningmeester Ghada Zeidan, Palestijnse, voormalig projectleider United Civilians for Peace,bestuurslid. Janneke Stegeman, theologe, bestuurslid Sabeel Nederland, bestuurslid Gied ten Berge, socioloog en religiewetenschapper, voormalig medewerker IKV Pax Christi, bestuurslid. Adviseur van de werkgroep is: Meta Floor. Op 26 mei 2010 kwam IKV Pax Christi met een reactie op het Kairosdocument. Op 22 juni 2010 publiceerde de Nederlandse Bisschoppenconferentie een verklaring op het Kairos document in het: Blad voor Katholiek Nederland. In juli 2011 publiceerde het Nederlandse Genootschap der Vrienden (Quakers) alsnog een reactie op het Kairos-document. Op 6 september 2011 kwam de Werkgroep Kairos met wat zij noemen een belangrijke verklaring naar buiten, als aanloop naar de Conference a.s. september. Op 14 september stuurde de PKN een bemoedigende brief naar Sabeel Jerusalem,

Waarin zij de aanvraag van Abbas voor een eigen staat bij de VN ondersteunt. De Werkgroep Kairos Palestina Nederland heeft voor 15 en 16 september 2011 een Conferentie gepland in Amsterdam aan de VU (Vrije Universiteit) met de titel: “ Uur van de Waarheid. Het Palestijns Kairos-document in Nederland “. De conferentie werd mede gefinancierd en ondersteund door ICCO, Kerk in Actie, Sabeel en VISOR, het VU “ Institute for Study of Religion, Culture and Society “. VISOR ontvangt zijn fondsen van: Nationale, Europese en Internationale subsidieregelingen en fondsen. De vraag blijft dan: In hoeverre de VU nog een wetenschappelijk instituut genoemd kan worden, wanneer de universiteit ruimte biedt aan een conferentie die geen oog heeft voor het Israëlisch standpunt. En, het Kairos document is absoluut geen Wetenschappelijk Religieus document (het kan daar ook niet op gestaafd worden). Er was ook geen sprake van een tweezijdig wetenschappelijk debat over het betwistte document. Alleen Prof. Eep Talstra van de deelnemende sprekers/verdedigers van het document is aangesloten aan VISOR. Kan een conference met een programma als omschreven, wetenschappelijk genoemd worden? En mag de VU een dergelijk conference mede organiseren en mede financieren onder hun eigen regelementen? September 2011, alles speelt tegelijk, je zou bijna denken dat het afgesproken werk is. Conference Durban lll, Abbas vraagt een Palestijnse staat aan bij de VN en de Kairos conference etc, De voormalige ministers Dries van Agt, Frans Andriessen, Laurens Jan Brinkhorst en Hans van den Broek tevens voorzitter en allen zijn leden van “The Rights Forum”, hebben een betoog geschreven, dat een erkenning van een Palestijnse staat, de kans op vrede redt. Zij vinden dan ook dat de opstelling van Nederland en het EU-verband door niet, tot oprichting van een Palestijnse staat stemt, zeer betreurenswaardig. Likoed Nederland reageerde in een ingezonden brief aan “Ad Valvas “ het universiteitsblad van de VU, Waarin Likud nl de VU aan de kaak stelde over de Kairos werkgroep, hoe Sabeel in de VU, een eenzijdig beeld kon neerzetten, en het deligimatiseren van Israël toestond. De reactie van de VU was: dat zij alleen de ruimte verhuurde voor deze conferentie. De vraag blijft dan: Waarom wordt VISOR als medeorganisator genoemd, als de VU alleen de ruimte verhuurde? En in welke mate is het VU een eenzijdig politiek instituut verworden?

Alsmede, andere universiteiten in Nederland? In het verleden zijn er al diverse anti-Israel conferenties aan het VU gehouden. In oktober 2011 was er weer één gepland. (Universiteiten en o.a. BDS-campagne activiteiten, wordt later een apart artikel aan gewijd)

In het derde stukje beschrijven we inhoudelijk de conferentie van Sabeel gehouden in 2011 in Amsterdam, en over de financiële verdeling die de NGO’s ontvangen zowel direct als indirect van de Nederlandse overheid, en hoe vakbonden een deel van hun inkomen gebruikt voor het ondersteunen en financieren van terroristische groeperingen. Ya‟akov Siepman.

Diverse boeken stellen wij u regelmatig gratis ter beschikking. Een vrijwillige bijdrage aan het Digibieb-project, klein of groot, is zeer welkom. Met uw bijdrage kunnen wij u blijvend up-to-date onderzoeken verstrekken, en uw Digibieb aanvullen. Naam en bankrekeningnummer: J.P. Siepman Sneek ING 3607055 onder vermelding van: donatie-boeken

Reacties of aanvullingen: yaakov.siepman@live.nl