RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3 2014

DISEDIAKAN OLEH PANITIA SAINS SMKTSR

1

RANCANGAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3 (2014) TEMA : PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP
1. RESPIRASI C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+ H).%( P"' "()!)*)+ E-%d"+. P"+$)#.%*)+

BIDANG PEMBELAJARAN : MINGGU PdP O !"#$%& P"' "()!)*)+ 1.1 Menganalisa mekanisma pernafasan manusia.

Memerhatikan model atau perisian Murid boleh# komputer untuk mengenalpasti struktur sistem respirasi manusia • mengenal pasti struktur sistem yang terdiri daripada rongga respirasi manusia. hidung, trakea, bronkus paru-paru, tulang rusuk, diafragma dan otot • mengenal pasti struktur paruinterkosta. paru. Mengka i model paru-paru bagi mengenal pasti bronkus, bronkiol dan al!eolus. Membina model sistem respirasi manusia yang berfungsi untuk menun ukkan hubungan antara tekanan udara dalam rongga toraks dengan proses tarikan dan hembusan nafas. Membin"angkan mekanisma pernafasan. • memerihalkan proses menarik dan menghembus nafas. • menghubung kait perubahan tekanan udara dalam rongga toraks dengan tarikan dan hembusan nafas. • memerihalkan mekanisma pernafasan.

B2D1E1 melabel struktur sistem respirasi dan struktur peparu manusia (1$.1)

1&2 (02/01- 10/01)

B/D1E1 membina model sistem respirasi manusia untuk menun ukkan proses tarikan dan hembusan nafas (1$.1) B3D1E1 menerangkan mekanisme pernafasan (1$.1)

2

MINGGU PdP

O !"#$%& P"' "()!)*)+ 1.2 Memahami pengangkutan oksigen dalam badan manusia.

C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+ Menayangkan !ideo atau perisian komputer dan mengumpul maklumat serta mentafsir data tentang perkara berikut# a) &esapan oksigen daripada al!eoli ke dalam kapilari darah dan daripada kapilari darah ke dalam sel. b) 'engangkutan oksigen oleh sel darah merah dalam bentuk oksihemoglobin.

H).%( P"' "()!)*)+ Murid boleh#

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

1&2 (02/01- 10/01)

• memerihalkan resapan oksigen daripada al!eoli ke dalam B3D2E1 kapilari darah. menghuraikan proses resapan dan • memerihalkan pengangkutan oksigen oleh darah. • memerihalkan resapan oksigen daripada kapilari darah ke dalam sel.
pengangkutan oksigen oleh darah dari peparu ke sel badan(1$.2).

%

MINGGU PdP

O !"#$%& P"' "()!)*)+ 1.% Menyedari kepentingan sistem respirasi yang sihat.

C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+ Mengumpul dan mentafsir data tentang perkara berikut# a) 5ahan yang memudaratkan system respirasi seperti nikotin dan tar (daripada asap rokok), sulfur dioksida (daripada kilang), dan karbon monoksida (daripada asap kenderaan) serta erebu. b) .esan pelbagai bahan yang memudaratkan sistem respirasi seperti toksin dan karsinogen. ") 'elbagai penyakit sistem respirasi. Men alankan akti!iti untuk menun ukan kesan merokok kepada paru-paru. Mengadakan atau membuat la6atan ke pameran tentang kesan merokok dan pelbagai penyakit yang berkaitan dengan paru-paru. 0umbangsaran pelbagai ide tentang "ara untuk menperbaiki kualiti udara dan mengamalkannya.

H).%( P"' "()!)*)+ Murid boleh# • menyenaraikan pelbagai bahan yang memudaratkan sistem respirasi.

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

B1D1E1 menamakan pelbagai bahan dan penyakit yang memudaratkan sistem respirasi (1$.%)

%&( (1%/01- 2)/01)
*0(/01 + ,uti -ari -ari .eputeraan /abi Muhammad 0.1.2 *13/01 - + ,uti -ari 4haipusam

• menerangkan kesan bahan B3D3E1 "emar kepada sistem respirasi. men elaskan kesan bahan "emar
kepada sistem respirasi (1$.%)

• menyenaraikan pelbagai penyakit yang mempengaruhi sistem respirasi. • mempraktikkan amalan baik untuk meningkatkan kualiti udara.

B/D2E1 'embentangan hasil buku skrap dalam pelbagai bentuk persembahan berta uk 7.epentingan sistem respirasi yang sihat8# • 5ahan "emar udara • pelbagai penyakit yang berkaitan dengan sistem respirasi • ,ara untuk memperbaiki kualiti udara • 1malan mengekalkan udara yang bersih. (1$.%)

(

BIDANG PEMBELAJARAN : MINGGU PdP O !"#$%& P"' "()!)*)+ 2.1 Memahami sistem pengangkutan dalam manusia.

2. PEREDARAN DARAH DAN PENGANGKUTAN C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+ Memerhati dan mengka i model, perisian komputer atau !ideo tentang struktur antung dan enis salur darah (seperti# arteri, !ena dan kapilari) dalam sistem peredaran darah. Mengka i satu spesimen hidup antung untuk mengenal pasti strukturnya. Membin"angkan perkara berikut# a) fungsi antung. b) "iri salur darah dan fungsinya. Men alankan akti!iti untuk membanding dan membe9akan darah beroksigen dengan darah terdeoksigen. Men alankan simulasi pengaliran darah dalam sistem peredaran. Membin"angkan peranan sistem peredaran darah dalam pengangkutan bahan. Men emput pega6ai perubatan untuk memberi "eramah tentang :Men aga .esihatan ;antung 1nda<. H).%( P"' "()!)*)+ Murid boleh# • memerihalkan sistem peredaran sebagai satu sistem saluran yang mempunyai satu pam dan berin ap untuk memastikan pengaliran darah dalam satu B2D2E1 arah. melabel struktur antung manusia • menyatakan fungsi antung. (1=.1) • mengenal pasti struktur antung manusia. • membanding dan membe9akan struktur arteri, !ena dan kapilari. • menghubungkaitkan "iri salur darah dengan fungsinya.
B4D2E1 memerhati dan mengenalpasti struktur antung menggunakan model atau spesimen hidup (1=.1) B4D2E2 membandingkan antara darah beroksigen dengan darah terdeoksigen melalui akti!iti (1=.1)

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

%&( (1%/01- 2)/01)
*'en"erapan 0emester 1

• membanding dan membe9akan B3D4E1 darah beroksigen dengan darah Menerangkan# • sistem peredaran darah terdeoksigen.
• •

manusia, peranannya dalam pengangkutan bahan dan kepentingan mengekalkan antung yang sihat (1=.1)

* 2)/01/201((0abtu) + '>&0>.?@1-1/ ,A4B 5>&C1/4B 41-A/ 51&A ,B/1.

)

O !"#$%& P"' "()!)*)+

C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+

H).%( P"' "()!)*)+ • mengilustrasikan laluan aliran darah dalam sistem peredaran. • memerihalkan peranan sistem peredaran darah dalam pengangkutan bahan. • menerangkan kepentingan mengekalkan antung yang sihat.

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

)&D (23/01 + 03/02)
*%0/01 + ,uti 'eristi6a 1 *%1/01 + ,uti 4ahun 5aru ,ina

2.2 Menganalisa darah manusia.

Men emput seorang pega6ai perubatan untuk memberi "eramah mengenai# a) komponen darah iaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, platlet dan fungsinya. b) .umpulan darah iaitu 1, 5, 15 and ?. ") .esesuaian antara kumpulan darah penderma dengan penerima. d) .epentingan menderma darah. e) 'enyimpanan dan pengendalian darah yang didermakan.

Murid boleh# • menyatakan komponen darah dan fungsinya. • menyatakan kumpulan darah. • memadankan kumpulan darah penderma kepada penerima. • me6a arkan kepentingan menderma darah. • memerihalkan bagaimana darah yang didermakan disimpan dan dikendalikan. .

B/D3E1 'embentangan hasil penulisan artikel dalam pelbagai bentuk persembahan mengenai# (1=.2) • komponen darah dan fungsinya. • kumpulan darah • kumpulan darah penderma kepada penerima. • kepentingan menderma darah • pengendalian dan penyimpanan darah

D

MINGGU PdP

O !"#$%& P"' "()!)*)+ 2.% Menganalisa sistem pengangkutan dalam tumbuhan.

C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+ Memerhatikan tumbuhan yang layu dan membin"angkan bagaimana ia berlaku. Mengka i epidermis sehelai daun di ba6ah mikroskop untuk mengenal pasti stomata dan membin"angkan fungsinya. Men alankan eksperimen untuk mengka i faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi.

H).%( P"' "()!)*)+ Murid boleh# • • • • memerihalkan bagaimana tumbuhan men adi layu. memerihalkan fungsi stomata. memerihalkan transpirasi. memerihalkan peranan transpirasi. mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi.

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

B4D3E1 mengenal pasti stomata dan fungsinya serta mengaitkan dengan kelayuaan tumbuhan melalui akti!iti(1=.%)

)&D (23/01 + 03/02)
*01/0% + 4ahu n 5aru ,ina *0%/02 + ,uti -ari 2ilayah *0(/0% + ,uti Canti 4ahun 5aru ,ina

B3D0E2 menerangkan transpirasi dan peranannya (1=.%)

B0D1E1 menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi melalui eksperimen (1=.%)

3

MINGGU PdP

O !"#$%& P"' "()!)*)+

C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+

H).%( P"' "()!)*)+

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

Men alankan akti!iti untuk mengka i yang berikut# a) 'engangkutan bahan makanan yang disintesiskan melalui floem. b) 'engangkutan air dari akar ke daun melalui Eilem. Mengka i keratan rentas akar, batang dan daun untuk mengesan lokasi Eilem dan floem. Membin"angkan peranan transpirasi dalam pengangkutan air dan mineral.

memerihalkan bagaimana faktor ini mempengaruhi kadar transpirasi. mengka i laluan air di dalam keratan batang menggunakan pe6arna yang sesuai.
B4D3E2 memerhati laluan air dan bahan makanan dalam tumbuhan melalui akti!iti (1=.%)

3 (10/02 + 1)/02)

mengenal pasti lokasi Eilem dan B2D3E1 melabel lokasi tisu Eilem dan floem floem.
dalam batang tumbuhan dikotiledon(1=.%)

memerihalkan fungsi Eilem dan men elaskan fungsi tisu Eilem dan floem (1=.%) floem.

B3D0E1

* 25/01/2014(Sabtu) – PERSEKOLAHAN CUTI BERGANTI TAHUN BARU CINA (!A"LIS PER!UA#AKATAN IBUBAPA $AN KURSUS KEIBUBAPAAN)

$

BIDANG PEMBELAJARAN : MINGGU PdP O !"#$%& P"' "()!)*)+ %.1 Memahami perkumuhan manusia.

3. PERKUMUHAN C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+ Membin"angkan maksud perkumuhan. Mengka i model, "arta atau memerhati perisian komputer untuk mengenalpasti organ perkumuhan iaitu kulit, paru-paru dan gin al. H).%( P"' "()!)*)+ Murid boleh# • menerangkan maksud perkumuhan. • mengenal pasti organ perkumuhan manusia. menyatakankan hasil perkumuhan bagi setiap organ perkumuhan. menerangkan kepentingan perkumuhan.
B2D4E1 mendefinisikan perkumuhan(20.1) B1D2E1 menamakan organ-organ perkumuhan dan hasil perkumuhan manusia bagi setiap organ (20.1)

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

$ (13/02 + 21/02)
*'enyemakan 5uku 0emester 1

• Membin"angkan hasil perkumuhan bagi setiap organ perkumuhan seperti air, karbon dioksida, mineral, garam dan urea. • Membin"angkan kepentingan perkumuhan. %.2 Mengka i model, "arta atau memerhati perisian komputer sistem urinari untuk mengenal pasti lokasi gin al, ureter, pundi ken"ing dan uretra.

B3D/E1 men elaskan kepentingan perkumuhan(20.1)

$ Menganalisa (13/02 + 21/02) sistem urinari
dalam manusia.

Murid boleh# • mengenal pasti lokasi gin al dan B2D0E1 bahagian sistem urinari yang Melabel struktur sistem urinari manusia(20.2) lain.

22/02/201( (0abtu) + @F' 5il1/201(

=

MINGGU PdP

O !"#$%& P"' "()!)*)+

C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+ Mengumpul dan mentafsir data tentang fungsi gin al.

H).%( P"' "()!)*)+ • memerihalkan bentuk gin al,

E-%d"+. P"+$)#.%*)+
B4D4E1 memerhati bentuk, struktur, fungsi gin al menggunakan model atau perisian komputer (20.2)

= (2(/02 + 2$/02)
*2)/02 + Mula Bnter!ensi 0'M

• mengenal pasti struktur gin al. Mengka i spesimen hidup gin al untuk# • memerihalkan fungsi gin al. a) memerihalkan bentuk gin al. b) mengenalpasti komponen gin al B3D/E2 iaitu korteks, medula dan pel!is. • menerangkan kepentingan untuk menerangkan kepentingan mengekalkan kesihatan gin al (20.2) mengekalkan kesihatan gin al. Membin"angkan perkara berikut# a) .epentingan gin al. b) .ehidupan dengan gin al yang rosak. Mengumpul dan mentafsir data berikut# a) ,ara tumbuhan menyingkirkan hasil perkumuhan. b) -asil perkumuhan tumbuhan ialah karbon dioksida, air dan hasil perkumuhan yang kompleks. Murid boleh# • memerihalkan "ara tumbuhan menyingkirkan hasil perkumuhan. mengenal pasti hasil perkumuhan tumbuhan.
B3D/E3 menerangkan "ara-"ara bagaimana tumbuhan menyingkirkan hasil perkumuhan(20.%) B1D2E1 menamakan organ-organ perkumuhan dan hasil perkumuhan manusia bagi setiap organ (20.1)

%.% Menganalisa perkumuhan dalam = (2(/02 + 2$/02) tumbuhan.

10

BIDANG PEMBELAJARAN :

4. PEMBIAKAN

11

MINGGU PdP

O !"#$%& P"' "()!)*)+ (.1 Memahami pembiakan seks dan aseks.

C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+ Membin"angkan perkara berikut# a) .epentingan dan enis pembiakan. b) 'ersamaan dan perbe9aan antara pembiakan seks dengan aseks

H).%( P"' "()!)*)+ Murid boleh# • • menyatakan kepentingan pembiakan. membanding dan membe9akan pembiakan seks dengan aseks. menyatakan enis pembiakan. menyatakan maksud persenya6aan. memerihalkan persenya6aan dalam dan luar. mengelaskan hai6an dan tumbuhan mengikut "ara pembiakannya.

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

B3D1E1 men elaskan kepentingan pembiakan dan membandingkan antara pembiakan seks dengan pembiakan aseks (21.1) B1D3E1 menamakan enis- enis pembiakan (21.1) B2D/E1 mendefinisikan persenya6aan(21.1) B3D1E3 Menerangkan persenya6aan dalam dan persenya6aan luar(21.1)

10 (0%/0% + 03/0%)
*03/0%-4amat Bnter!ensi 0'M

Menggunakan "arta, gambar ra ah, !ideo atau perisian • komputer untuk mengka i perkara berikut# a) 'ersenya6aan. • b) 'ersenya6aan dalam dan luar. ") 'elbagai "ara pembiakan aseks iaitu belahan dedua, • penunasan, pembentukan spora dan pembiakan !egetatif serta pen anaan semula. Membin"ang dan mengelaskan hai6an dan tumbuhan berdasarkan "ara pembiakannya. •

B3D1E2 mengelaskan hai6an dan tumbuhan mengikut "ara pembiakan aseks (21.1)

MINGGU PdP

O !"#$%& P"' "()!)*)+

C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+

H).%( P"' "()!)*)+

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

12

(.2 Menganalisa sistem pembiakan lelaki.

10 (0%/0% + 03/0%)

Mengenal pasti bahagian sistem pembiakan lelaki dengan menggunakan "arta, model, !ideo atau perisian komputer# a) ?rgan seks iaitu testis dan 9akar. b) 5ahagian lain yang berkaitan iaitu skrotum, uretra, salur sperma dan kelen ar prostat. Membin"angkan perkara berikut# a) Gungsi setiap bahagian sistem pembiakan lelaki. b) 'eranan sperma dalam pembiakan. ") 'erubahan fi9ikal, fisiologi dan emosi lelaki semasa baligh.

Murid boleh# • mengenal pasti bahagian sistem pembiakan lelaki.
B1D3E2 menamakan bahagian-bahagian sistem pembiakan lelaki dan 6anita (21.2 & 21.%) B3D2E1

memerihalkan fungsi setiap men elaskan fungsi bahagian-bahagian bahagian sistem pembiakan sistem pembiakan lelaki (21.2) lelaki. menyatakan peranan sperma B3D2E2 dalam pembiakan. memerihalkan perubahan yang berlaku pada lelaki semasa baligh.

• •

menerangkan peranan sperma dalam pembiakan dan perubahan yang berlaku pada lelaki semasa baligh (21.2)

1%

MINGGU PdP

O !"#$%& P"' "()!)*)+ (.% Menganalisa sistem pembiakan 6anita.

C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+ Mengenal pasti bahagian sistem pembiakan 6anita dengan menggunakan "arta, model, !ideo atau perisian komputer# a) ?rgan seks iaitu o!ari dan uterus. b) 5ahagian lain yang berkaitan iaitu salur falopia, fara dan ser!iks. Membin"angkan perkara berikut# a) Gungsi setiap bahagian sistem pembiakan 6anita. b) 'eranan o!um dalam pembiakan. ") 'erubahan fi9ikal, psikologi dan emosi 6anita semasa baligh. Men alankan simulasi untuk menun ukkan perbe9aan antara gamet lelaki dengan 6anita berdasarkan sai9, bilangan dan pergerakan.

H).%( P"' "()!)*)+ Murid boleh# • • mengenal pasti bahagian sistem pembiakan 6anita. memerihalkan fungsi setiap bahagian sistem pembiakan 6anita. menyatakan peranan o!um dalam pembiakan.

E-%d"+. P"+$)#.%*)+
B1D3E2 menamakan bahagian-bahagian sistem pembiakan lelaki dan 6anita (21.2 & 21.%) B3D2E3 menerangkan fungsi bahagianbahagian sistem pembiakan 6anita (21.%)

11 (10/0% + 1)/0%)

• •

B3D2E4 menerangkan peranan o!um dalam pembiakan dan perubahan yang memerihalkan perubahan yang berlaku pada 6anita semasa baligh berlaku pada 6anita semasa (21.%)

baligh.

membanding dan membe9akan antara gamet lelaki dengan 6anita berdasarkan sai9, bilangan dan pergerakan.

B3D2E0 membandingkan antara gamet lelaki dengan gamet 6anita berdasarkan sai9, bilangan dan pergerakan (21.%)

*1)/0%(0abtu)-Ma lis 1nugerah ,emerlang dan Mesyuarat 1gung 'B5C *5ulan 1kademik Minggu 5ahasa dan '00

1(

MINGGU PdP

O !"#$%& P"' "()!)*)+ (.( Menganalisa kitar haid.

C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+ Membin"angkan perkara berikut# a) -aid dan kitar haid. b) 'erubahan dinding uterus semasa kitar haid. ") -ubungan antara fasa subur dalam kitar haid dengan persenya6aaan. d) .epentingan men aga kebersihan diri semasa haid.

H).%( P"' "()!)*)+ Murid boleh# • memerihalkan maksud haid. • memerihalkan maksud kitar haid. • memerihalkan perubahan dinding uterus semasa kitar haid.

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

B2D1E1 mendefinisikan haid(21.() B3D3E1 men elaskan kitar haid (21.()

12 (12/0% + 21/0%)
*Minggu .emanusiaan

B3D3E2 menerangkan perubahan dinding uterus semasa kitar haid dan menghubungkait antara fasa subur dengan • menghubungkait fasa subur kitar persenya6aan (21.()

haid dengan persenya6aan.

B3D3E3 • menerangkan kepentingan men aga kebersihan diri semasa menerangkan kepentingan men aga kebersihan diri semasa haid (21.() haid.

12

(.) Menganalisa persenya6aan dan kehamilan.

Membin"angkan perkara berikut dengan menggunakan gambar ra ah, "arta, model, !ideo atau perisian komputer# a) @okasi penempelan embrio. b) 'erkembangan 9igot kepada embrio seterusnya men adi fetus hingga kelahiran

Murid boleh# • memerihalkan persenya6aan dalam manusia. • mengenal pasti lokasi penempelan embrio. • memerihalkan perkembangan 9igot kepada embrio seterusnya men adi fetus hingga kelahiran. .
B3D10E1 men elaskan persenya6aan dalam manusia, menentukan lokasi penempelan embrio dan perkembangan 9igot kepada embrio men adi fetus sehingga kelahiran(21.))

1)

1%

,A4B '>&4>/C1-1/ '>/CC1@ 1 (22/0%/201( + %0/0%/201(

MINGGU PdP

O !"#$%& P"' "()!)*)+

C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+

H).%( P"' "()!)*)+

E-%d"+. P"+$)#.%*)+
B/D4E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk persembahan mengenai# • kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat kepada kesihatan ibu dan fetus semasa kehamilan • kesan rokok terhadap fetus • kepentingan mengelak daripada mengambil bahan yang boleh memudaratkan fetus (21.D)

(.D Memahami 1( kepentingan pen agaan pra (%1/0% + 0)/0() natal.

*MA@1 '>/41.0B&1/ 'A014 '50

Mengaturkan pameran atau Murid boleh# persembahan multimedia tentang perkara berikut# • menghubungkait kepentingan a) .epentingan pengambilan pengambilan makanan yang makanan yang berkhasiat berkhasiat kepada kesihatan semasa kehamilan. ibu dan fetus semasa b) .esan merokok dan kehamilan. pengambilan bahan tertentu seperti dadah dan alkohol ke • menerangkan pentingnya atas embrio dan fetus. mengelak daripada mengambil bahan yang boleh memudaratkan fetus.

* 0)/0(/201((0abtu) + '>&0>.?@1-1/ ,A4B 5>&C1/4B -1&B &1H1 'A101.

1D

MINGGU PdP

O !"#$%& P"' "()!)*)+

C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+ Mengumpul dan mentafsir data berikut# a) Maksud kemandulan. b) ,ara mengatasi kemandulan iaitu nutrisi, ra6atan hormon, pembedahan, persenya6aan in !itro (BIG). c) .a6alan kehamilan iaitu kaedah ritma, penggunaan kondom, pil peran"ang keluarga, intra-uterine contraceptive device (BA,F), spermisid, !asektomi dan ligasi. Membahaskan isu ka6alan kehamilan dan kesannya pada masyarakat. Membin"angkan kepentingan penyelidikan pembiakan manusia.

H).%( P"' "()!)*)+ Murid boleh# • • • • menyatakan maksud kemandulan.

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

(.3 Menilai kepentingan 1) penyelidikan dalam (03/0( + 11/0() pembiakan manusia.
*Minggu 0ains dan Matematik

memerihalkan "ara mengatasi B3D10E2 kemandulan. men elaskan "ara-"ara mengatasi memerihalkan kaedah ka6alan kehamilan. membahaskan salah guna ka6alan kehamilan dan kesannya kepada masyarakat. menerangkan kepentingan penyelidikan pembiakan manusia.
kemandulan dan kaedah-kaedah ka6alan kehamilan (21.3)

B/D0E1 Memberi "eramah atau membahaskan mengenai# • kaedah ka6alan kehamilan • salah guna ka6alan kehamilan • kebaikan dan keburukan ka6alan kehamilan kepada masyarakat. • .epentingan penyelidikan pembiakan manusia (21.3)

13

MINGGU PdP

O !"#$%& P"' "()!)*)+

C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+ Meneliti bunga untuk mengenal pasti bahagian berikut# a) &anggi dan sepal. b) 5ahagian antan iaitu stamen yang terdiri daripada filamen, anter dan butir debunga. ") 5ahagian betina iaitu pistil yang terdiri daripada stigma, stil, o!ari dan o!ul. Menggunakan mikroskop atau kanta tangan untuk memerhati berikut# a) .eratan rentas dan keratan melintang o!ari untuk mengenal pasti o!ul. b) 5utir debunga. Membin"angkan fungsi berikut# a) 5unga dalam pembiakan. b) 5ahagian pembiakan antan bunga. ") 5ahagian pembiakan betina bunga.

H).%( P"' "()!)*)+ Murid boleh# • mengenal pasti bahagian berlainan pada bunga. • mengenal pasti bahagian pembiakan antan dan betina bunga. • mengenal pasti gamet antan dan betina.

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

(.$ Menganalisa sistem (0(/0( + 1$/0() pembiakan seks tumbuhan berbunga.

1D

B4D0E1 mengenal pasti bahagian-bahagian bunga, bahagian pembiakan antan, bahagian pembiakan betina, butir debunga dan o!ul melalui akti!iti (21.$)

• memerihalkan fungsi bahagian pembiakan antan dan betina bunga dalam pembiakan seks.

B3D11E1 menerangkan fungsi bahagian-bahagian pembiakan antan dalam pembiakan seks tumbuhan berbunga(21.$) B3D11E2 menerangkan fungsi bahagian-bahagian pembiakan betina dalam pembiakan seks tumbuhan berbunga(21.$)

1$

MINGGU PdP

O !"#$%& P"' "()!)*)+ (.= Menganalisa pendebungaan.

C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+ Membin"angkan perkara berikut dengan menggunakan "arta, model, !ideo atau perisian komputer# a) 'endebungaan. b) ;enis pendebungaan. ") 'ersamaan dan perbe9aan antara pendebungaan sendiri dengan pendebungaan ka"uk. d) .elebihan pendebungaan ka"uk. e) .egunaan pendebungaan ka"uk dalam pertanian. Men alankan akti!iti untuk mengka i pelbagai enis bunga dan mengenal pasti agen pendebungaannya.

H).%( P"' "()!)*)+ Murid boleh# • • memerihalkan maksud pendebungaan. menghubungkait "iri bunga dengan agen pendebungaannya. menyatakan enis pendebungaan.

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

13 (21/0( + 2)/0()

B2D2E1 mendefinisikan pendebungaan(21.=) B0D2E1 menganalisis pelbagai enis bunga dan agen pendebungaannya melalui ker a lapangan (21.=)

• •

B1D4E1 menamakan enis- enis pendebungaan (21.=) membanding dan membe9akan B3D12E1 membandingkan antara pendebungaan antara pendebungaan sendiri sendiri dengan pendebungaan ka"uk dengan pendebungaan ka"uk. (21.=)

• •

menerangkan kelebihan B3D12E2 pendebungaan ka"uk. menerangkan kelebihan pendebungaan ka"uk (21.=) menerangkan melalui "ontoh kegunaan pendebungaan ka"uk dalam pertanian.

1=

MINGGU PdP

O !"#$%& P"' "()!)*)+ (.10 Memahami perkembangan buah dan bi i benih pada tumbuhan.

C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+ Menggunakan mikroskop untuk memerhati perkembangan salur butir debunga dalam larutan sukrosa pada peratusan yang berbe9a ()J - 10J). Melukis gambar ra ah berserta nota penerangannya mengenai perkara berikut# a) 'roses persenya6aan pada tumbuhan. b) 'embentukan buah dan bi i benih. Membin"angkan perkara berikut# a) 4empat berlakunya persenya6aan dalam bunga. b) 'ersenya6aan pada tumbuhan. ") 'embentukan buah dan bi i benih.

H).%( P"' "()!)*)+ Murid boleh# • mengenal pasti lokasi di mana berlakunya persenya6aan dalam bunga.

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

13 (21/0( + 2)/0()

B4D0E2 memerhati perkembangan tiub debunga dalam larutan sukrosa pada peratusan yang berbe9a ()J dan 10J) melalui akti!iti (21.10) B3D13E1 menghuraikan persenya6aan dalam tumbuhan sehingga pembentukan buah dan bi i benih (21.10)

• •

memerihalkan persenya6aan dalam tumbuhan. memerihalkan pembentukan buah dan bi i benih.

20

MINGGU PdP

O !"#$%& P"' "()!)*)+ (.11 Mensintesis konsep per"ambahan bi i benih.

C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+ Membelah bi i benih se"ara meman ang dan mengenal pasti strukturnya dengan menggunakan kanta tangan atau mikroskop. Mengumpul dan mentafsir data tentang perkara berikut# a) Gungsi pelbagai bahagian bi i benih iaitu embrio (radikal, plumul dan kotiledon) dan testa yang dilindungi perikarpa (kulit buah). b) 'erubahan fi9ikal bi i benih berdasarkan pembentukan radikal, plumul dan kotiledon. Men alankan perbin"angan dalam kumpulan ke"il untuk# a) mengenal pasti pemboleh ubah yang berkaitan dengan per"ambahan bi i benih. b) membina hipotesis mengenai keadaan yang diperlukan untuk per"ambahan bi i benih. Merekabentuk dan men alankan eksperimen bagi menentukan keadaan yang diperlukan untuk per"ambahan bi i benih.

H).%( P"' "()!)*)+ Murid boleh# • mengenal pasti struktur bi i benih. • menerangkan fungsi bahagian bi i benih yang berbe9a. • memerihalkan perubahan fi9ikal bi i benih semasa per"ambahan. • membuat hipotesis tentang keadaan yang diperlukan untuk per"ambahan bi i benih.

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

1$&1= (21/0( + 10/0)) *2$/0(-,uti 'eristi6a 2(-ari 0ukan 0ekolah) *01/0)--ari 'eker a *0)&0D/0)4entatif ''4 4ing 1,2,%,(,)

B4D0E3 memerhati struktur bi i benih dan mengaitkan dengan fungsi melalui akti!iti (21.11)

• merekabentuk eksperimen menentukan keadaan yang diperlukan untuk mengka i keadaan yang untuk per"ambahan bi i benih melalui diperlukan untuk per"ambahan eksperimen (21.11) bi i benih. • men alankan eksperimen untuk mengka i keadaan yang diperlukan untuk per"ambahan bi i benih. • membuat kesimpulan tentang keadaan yang diperlukan untuk per"ambahan bi i benih.

B0D4E1

*10/0)/201( (0abtu) + '>&0>.?@1-1/ ,A4B 5>&C1/4B -1&B &1H1 'A101. 21

MINGGU PdP

O !"#$%& P"' "()!)*)+

C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+ Men alankan ka ian pembiakan !egetatif pelbagai tumbuhan di tapak semaian untuk mengenal pasti enis pembiakan !egetatif. Membin"angkan maksud pembiakan !egetatif. Membin"angkan aplikasi penyelidikan pembiakan !egetatif yang di alankan dalam pertanian.

H).%( P"' "()!)*)+ Murid boleh# • • menerangkan melalui "ontoh maksud pembiakan !egetatif. menyatakan bahagian tumbuhan yang boleh membiak se"ara !egetatif. mengelaskan tumbuhan berbunga berdasarkan bahagian yang boleh membiak se"ara !egetatif.

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

(.12 Mengaplikasi pembiakan 20 !egetatif dalam tumbuhan (12/0) + 13/0)) berbunga.

B3D14E1 mengelaskan tumbuhan berbunga berdasarkan bahagian yang boleh membiak se"ara !egetatif(21.12)

memerihalkan aplikasi B0D3E1 penyelidikan pembiakan menganalisis pembiakan !egetatif !egetatif yang di alankan dalam melalui ker a lapangan (21.12) pertanian.

13/0)/201( (0abtu) + @F' 5il2/201(

22

TEMA
MINGGU PdP

:
O !"#$%& P"' "()!)*)+

JIRIM DALAM ALAM
C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+ Membin"angkan perkara berikut# a) ,iri yang digunakan untuk mengukur kadar pertumbuhan seperti tinggi dan berat. b) Maksud pertumbuhan. ") 'ola pertumbuhan bagi lelaki dan 6anita. d) .esan pengambilan nutrisi kepada perkembangan fi9ikal dan kese ahteraan mental kanak-kanak. Men alankan akti!iti untuk mentafsir lengkuk pertumbuhan lelaki dan 6anita daripada bayi ke alam de6asa. H).%( P"' "()!)*)+ Murid boleh# • • memerihalkan maksud pertumbuhan. mengenal pasti "iri yang digunakan untuk mengukur kadar pertumbuhan.
B2D3E1 mendefinisikan pertumbuhan(22.1) B3D10E1 men elaskan "iri-"iri yang digunakan untuk mengukur kadar pertumbuhan(22.1)

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

).1 Menganalisa 21&22 pola pertumbuhan (1=/0) + 23/0)) manusia.

• •

menganalisa lengkuk B4D/E1 pertumbuhan lelaki dan 6anita. mentafsir lengkuk pertumbuhan lelaki
dan 6anita se ak bayi ke alam de6asa membanding dan membe9akan melalui akti!iti(22.1)

lengkuk pertumbuhan lelaki dengan 6anita. memerihalkan kesan pengambilan nutrisi ke atas pertumbuhan kanak-kanak.
B3D10E2 menerangkan kesan kekurangan pengambilan nutrisi ke atas pertumbuhan kanak-kanak(22.1)

22-2(

,A4B '>&4>/C1-1/ 41-A/ (2$/0)/201( + 1)/0D/201(

BIDANG PEMBELAJARAN :

1. TANAH DAN SUMBERNYA

2%

MINGGU PdP

O !"#$%& P"' "()!)*)+ 1.1 Menganalisa kepelbagaian mineral dalam kerak 5umi.

C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+ Membin"angkan maksud mineral. Mengumpul dan mentafsir data mengenai pelbagai enis mineral yang 6u ud di dalam kerak 5umi# a) Ansur semula adi iaitu emas dan perak, b) 0ebatian semula adi iaitu oksida, karbonat, sulfida dan silikat. Membin"ang dan mengenal pasti unsur dalam beberapa sebatian semula adi. Men alankan akti!iti untuk mempela ari perkara berikut# a) .ekerasan mineral. b) .elarutan mineral dalam air. ") .esan haba ke atas beberapa karbonat, oksida dan sulfida logam.

H).%( P"' "()!)*)+ Murid boleh# • memerihalkan maksud mineral. • menerangkan melalui "ontoh mineral yang 6u ud dalam bentuk unsur semula adi atau sebatian semula adi. • mengenal pasti unsur dalam sebatian semula adi. • memerihalkan sifat mineral. • menulis persamaan dalam perkataan untuk menun ukkan kesan haba ke atas mineral.

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

2) (1D/0D + 20/0D)
*'en"erapan 0emester 2 *20/0D--ari 'elaporan 5il1/1(

B2D10E1 Mendefinisikan mineral(2%.1) B3D1/E1 menerangkan dengan "ontoh mineral yang 6u ud dalam bentuk unsur semula adi dan sebatian semula adi(2%.1)

B4D1E1 memerhati sifat-sifat mineral dan menulis persamaan dalam perkataan untuk menun ukkan kesan haba ke atas mineral melalui akti!iti(2%.1)

2(

MINGGU PdP

O !"#$%& P"' "()!)*)+

C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+ Men alankan sumbangsaran dan membin"angkan perkara berikut# a) "ontoh logam. b) "ontoh bukan logam. Men alankan akti!iti untuk mengka i tindak balas antara beberapa logam iaitu magnesium, aluminium, 9ink dan besi dengan bukan logam berikut# a) oksigen. b) sulfur.

H).%( P"' "()!)*)+ Murid boleh# • menyatakan "ontoh logam dan bukan logam. • memerihalkan tindak balas antara logan dan bukan logam. • menulis persamaan dalam perkataan bagi menun ukkan tindak balas antara logam dengan bukan logam. • menyatakan logam bertindak balas dengan bukan logam pada kadar yang berbe9a. Murid boleh# • menyatakan pelbagai bentuk sebatian silikon. • menyatakan "ontoh sili"a. • menyatakan "ontoh silikat. • menghubungkait sifat sebatian silikon dengan kestabilannya.

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

1.2 Memahami tindak balas (2%/0D + 23/0D) antara logam dengan bukan logam.

2D

B4D2E1 memerhati tindak balas antara beberapa logam iaitu magnesium, aluminium, 9ink dan besi dengan bukan logam melalui akti!iti(2%.2)

1.% Memahami 2D sebatian (2%/0D + 23/0D) silikon.
*5ulan Bhya &amadhan

Mengumpul dan mentafsir data tentang sebatian silikon yang 6u ud dalam bentuk silika dan silikat. Men alankan akti!iti untuk mengka i sifat silika dan silikat seperti berikut# a) .elarutan dalam air. b) 4indak balas dengan asid hidroklorik. ") .esan haba. Mengadakan la6atan ke kilang untuk mempela ari proses pembuatan ka"a, seramik, "ip elektronik dan gentian optik. Membin"angkan kegunaan sebatian silikon dalam kehidupan harian.

B1D0E1 Menamakan pelbagai bentuk sebatian silikon dan memberi "ontoh (2%.%)

B4D3E1 memerhati sifat silika dan silikat melalui akti!iti(2%.%)

• menerangkan melalui "ontoh B3D11E1 kegunaan sebatian silikon dalam men elaskan kegunaan sebatian silikon dalam kehidupan seharian(2%.%) kehidupan harian.

2)

MINGGU PdP

O !"#$%& P"' "()!)*)+ 1.( Menganalisa sebatian kalsium.

C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+ Mengumpul dan mentafsir data tentang kalsium karbonat. Men alankan akti!iti untuk mengka i berikut# a) 0ifat kalsium karbonat berdasarkan tindak balasnya dengan asid, kelarutannya dalam air dan kesan haba. b) 'embentukan kalsium oksida (kapur tohor) dan kalsium hidroksida (kapur mati). Membin"angkan perkara berikut# a) 'enggunaan sebatian kalsium iaitu kalsium karbonat, kalsium oksida dan kalsium hidroksida. b) 0ifat sebatian kalsium dengan meru uk kepada kegunaannya.

H).%( P"' "()!)*)+ Murid boleh# • menyatakan unsur dalam kalsium karbonat. • mengenal pasti pelbagai bentuk kalsium karbonat. • memerihalkan sifat kalsium karbonat. • menulis persamaan dalam perkataan bagi tindak balas kalsium karbonat. • memerihalkan pembentukan kalsium oksida dan kalsium hidroksida. • menghubungkait sifat sebatian kalsium dengan kegunaannya.

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

23 (%0/0D + 0(/03)

B1D/E1 menamakan unsur dalam kalsium karbonat dan pelbagai "ontoh (2%.()

B0D0E1 meneliti sifat-sifat kalsium karbonat berdasarkan tindak balasnya dengan asid, kelarutannya dalam air dan kesan haba melalui eksperimen(2%.()

B3D11E2 men elaskan kegunaan sebatian kalsium karbonat, kalsium oksida, kalsium hidroksida. dan mengaitkan sifat-sifat sebatian kalsium dengan kegunaannya(2%.()

2D

MINGGU PdP

O !"#$%& P"' "()!)*)+ 1.) Menganalisa sumber bahan api semula adi dan kepentingannya

C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+ Melayari laman sesa6ang atau membuat la6atan ke '>4&?01B/0, 'usat 0ains /egara atau logi penapisan minyak untuk mengumpul maklumat mengenai pembentukan sumber bahan api semula adi di Malaysia. Men alankan akti!iti untuk mengka i penyulingan berperingkat petroleum. Membin"angkan perkara berikut# a) 0ifat dan kegunaan pelbagai pe"ahan petroleum. b) 0umbangan petroleum dan gas asli kepada pembangunan ekonomi negara. ") 'enggunaan yang "ekap petroleum dan sumber bahan api semula adi yang lain. • • •

H).%( P"' "()!)*)+ Murid boleh# • menyenaraikan sumber bahan api semula adi. menerangkan pembentukan sumber bahan api semula adi. memerihalkan penyulingan berperingkat petroleum.

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

B1D1E1 menamakan pelbagai sumber bahan api semula adi (2%.)) B3D12E1 men elaskan pembentukan sumber bahan api semula adi(2%.)) B4D10E1 memerhati hasil-hasil penyulingan berperingkat petroleum melalui akti!iti(2%.)) B/D/E1 Membuat pembentangan risalah yang dihasilkan mengenai#(2%.)) '>4&?01B/0/ 'lanetarium/ 'usat 0ains /egara/ @ogi 'enapisan Minyak atau Membuat pembentangan risalah yang dihasilkan mengenai#(2%.)) • 0ifat dan kegunaan pelbagai pe"ahan petroleum. • 0umbangan petroleum dan gas asli kepada pembangunan ekonomi negaraK dan • 'enggunaan yang "ekap petroleum dan sumber bahan api semula adi yang lain

2$ (03/03 + 11/03)

• •

memerihalkan sifat pelbagai pe"ahan daripada penyulingan berperingkat petroleum. memerihalkan kegunaan pelbagai pe"ahan petroleum. menerangkan sumbangan petroleum dan industri gas asli kepada pembangunan ekonomi negara. men anakan ide tentang "ara penggunaan se"ara "ekap sumber bahan api semula adi.

23

TEMA

:

TENAGA DALAM KEHIDUPAN
1. KEELEKTRIKAN C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+ Men alankan akti!iti berikut# a) Menghasilkan "as elektrik statik dalam bahan melalui geseran. b) Mengesan "as elektrik statik menggunakan elektroskop. ") Memerhati apa yang berlaku apabila dua ob ek yang sama atau berlainan "as diletakkan berdekatan dan membuat kesimpulan mengenai "as elektrostatik. Membin"angkan perkara berikut# a) Maksud elektrostatik. b) ;enis "as elektrik statik. ") 0ifat "as elektrik statik. d) ,ontoh bahan yang mudah di"as iaitu asetat dan politena. e) Genomena harian yang berkaitan dengan "as elektrik statik seperti kilat. f) @angkah keselamatan yang perlu diambil semasa mengendalikan "as elektrik seperti penggunaan pengalir kilat. H).%( P"' "()!)*)+ Murid boleh# • • • • memerihalkan maksud elektostatik. menyatakan enis "as elektrik statik. menyatakan sifat "as elektrik statik. memerihalkan bagaimana "as elektrik statik dihasilkan dalam bahan tertentu. memerihalkan "ara mengesan "as elektrik statik. memerihalkan fenomena harian yang disebabkan oleh "as elektrik statik. menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil semasa pengendalian "as elektrik.
B2D11E1 mendefinisikan elektrostatik(2(.1) B3D13E1 men elaskan enis "as dan sifat-sifat elektrostatik (2(.1) B4D11E1 memerhati sifat-sifat "as elektrostatik melalui akti!iti(2(.1)

BIDANG PEMBELAJARAN : MINGGU PdP O !"#$%& P"' "()!)*)+ 1.1 Memahami elektrostatik

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

2= (1(/03 + 1$/03)

• •

B3D13E2 menerangkan fenomena harian yang berkaitan dengan "as elektrik statik dan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa mengendalikan "as elektrik(2(.1)

2$

MINGGU PdP

O !"#$%& P"' "()!)*)+ 1.2 Memahami keelektrikan

C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+ Mengumpul dan mentafsir data mengenai sumber tenaga elektrik yang digunakan dalam kehidupan harian

H).%( P"' "()!)*)+ Murid boleh# • memberikan "ontoh sumber tenaga elektrik dalam kehidupan harian. menyatakan maksud keelektrikan. menyatakan maksud !oltan. menyatakan maksud rintangan. memerihalkan arah arus dan pengaliran elektron dalam litar elektrik.

E-%d"+. P"+$)#.%*)+
B4D12E1 mengesan pengaliran arus elektrik menggunakan ana kuasa Ian de Craff dan gal!anometer melalui akti!iti(2(.2) B2D12E1 MendefinisikanK • tenaga elektrik, • arus elektrik, • !oltan dan • rintangan(2(.2) B3D20E1 men elaskan arah pengaliran arus elektrik dan elektron dalam litar elektrik(2(.1)

2= (1(/03 + 1$/03)
*1)/03-,uti -ari /u9ul Luran

Men alankan akti!iti untuk memerhati pengaliran arus elektrik menggunakan • anakuasa Ian de Craff dan gal!anometer Membin"angkan perkara berikut# a) .eelektrikan. b) 1rus elektrik. ") Ioltan. d) &intangan. e) 1rah arus dan pengaliran elektron dalam litar elektrik. • • •

1.% Mengumpul maklumat dan men alankan persembahan Mengaplikasi kefahaman multimedia mengenai penemuan unit %0 "ara mengukur bagi# a) arus iaitu ampere. (21/03 + 2)/03) keelektrikan b) !oltan iaitu !olt. ") rintangan iaitu ohm. Memeriksa alat dan membin"angkan kegunaanya dalam pengukuran# a) 1rus. b) Ioltan. Membina litar elektrik serta mengukur arus dan !oltannya.

Murid boleh# • • • • • • • mengenal pasti alat pengukur arus. mengenal pasti alat pengukur !oltan. menyatakan unit arus. menyatakan unit !oltan. menyatakan unit rintangan. mengukur arus dalam litar elektrik. mengukur !oltan dalam litar elektrik.
B1D2E1 menamakan alat pengukur bagi arus dan !oltan serta unitnya (2(.%)

B4D12E2 membina litar elektrik serta mengukur arus dan !oltannya melalui akti!iti(2(.%)

2=

MINGGU PdP

O !"#$%& P"' "()!)*)+ 1.( Mensintesis hubungan antara arus, !oltan dan rintangan.

C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+ Merekabentuk dan men alankan eksperimen untuk mengka i perkara berikut# a) .esan perubahan rintangan ke atas arus. b) .esan perubahan !oltan ke atas arus. Membin"angkan perkara berikut# a) -ubungan antara !oltan, arus dan rintangan. b) -ukum ?hm.

H).%( P"' "()!)*)+ Murid boleh# • merekabentuk eksperiman untuk mengka i hubungan antara rintangan dan arus. men alankan eksperimen untuk mengka i hubungan antara rintangan dan arus. memerihalkan kesan perubahan rintangan ke atas arus. merekabentuk eksperimen untuk mengka i hubungan antara !oltan dan arus. men alankan eksperiman untuk mengka i hubungan antara !oltan dan arus. memerihalkan kesan perubahan !oltan ke atas arus. menyatakan -ukum ?hm.

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

%0 (21/03 + 2)/03)

B0D/E1 Mereka bentuk eksperimen untuk mengka i kesan perubahan rintangan ke atas arus B0D/E2 Mereka bentuk eksperimen untuk mengka i kesan perubahan !oltan ke atas arus(2(.()

• •

%1 (2$/03 + 01/0$)

*2$M2=/03--ari &aya 'uasa %0/03-,uti 'eristi6a % *%1/03-,uti 5erganti -ari &aya 'uasa *01/0$- ,uti 5erganti -ari &aya 'uasa %0

MINGGU PdP

O !"#$%& P"' "()!)*)+

C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+ Memadankan simbol pada litar elektrik dengan komponennya. Melukis gambara ah dan membina litar berikut# a) @itar yang lengkap. b) @itar bersiri. ") @itar selari. Membin"angkan persamaan dan perbe9aan antara litar bersiri dan litar selari dengan ilustrasi.

H).%( P"' "()!)*)+ Murid boleh# • • • • • • mengenal pasti komponen litar elektrik dan simbolnya. melukiskan satu gambar ra ah litar yang lengkap. membinakan satu litar yang lengkap. membinakan satu litar bersiri. membinakan satu litar selari. membanding dan membe9akan susunan komponen dalam litar bersiri dengan litar selari.

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

1.) Mensintesis %2 konsep litar selari dan litar (0(/0$ + 0=/0$) bersiri

B2D13E1 memadankan simbol-simbol pada litar elektrik dengan komponennya(2(.))

B3D21E1 mengilustrasi litar bersiri dan litar selari(2(.))

1.D Menganalisa %2 arus, !oltan dan rintangan (0(/0$ + 0=/0$) dalam satu litar bersiri

Men alankan akti!iti untuk mengka i Murid boleh# arus, !oltan dan rintangan dalam satu • memerihalkan pengaliran arus litar bersiri. melalui komponen dalam litar bersiri. Membin"angkan kelebihan dan • memerihalkan !oltan yang kelemahan litar bersiri. merentasi komponen dalam litar bersiri. • memerihalkan rintangan dalam litar bersiri. B3D21E2 • menerangkan kelebihan dan menerangkan kelebihan dan kelemahan litar bersiri.

kelemahan litar bersiri (2(.D)

0=/0$/201( (0abtu) + @F' 5il%/201( %1

MINGGU PdP

O !"#$%& P"' "()!)*)+

C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+

H).%( P"' "()!)*)+

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

1.3 Menganalisa arus, !oltan %% dan rintangan dalam satu litar (11/0$ + 1D/0$) selari.

Murid boleh# Men alankan akti!iti untuk mengka i arus, !oltan dan rintangan dalam satu litar selari. • memerihalkan pengaliran arus melalui komponen dalam litar Membin"angkan perkara berikut# selari. a) .elebihan dan kelemahan litar selari. • memerihalkan !oltan yang b) 'ersamaan dan perbe9aan antara merentasi komponen dalam litar bersiri dengan litar selari litar selari. berdasarkan arus, !oltan dan rintangan. • memerihalkan rintangan dalam litar selari. • menerangkan kelebihan dan kelemahan litar selari.
B3D21E3 menerangkan kelebihan dan kelemahan litar selari(2(.3)

membanding dan membe9akan antara litar bersiri dengan litar selari berdasarkan arus, !oltan dan rintangan

B3D21E4 membandingkan litar bersiri dengan litar selari berdasarkan arus, !oltan dan rintangan (2(.D & 2(.3)

*1D/0$/201( (0abtu) + '>&0>.?@1-1/ ,A4B 5>&C1/4B -1&B F>>'1I1@B.

%2

MINGGU PdP

O !"#$%& P"' "()!)*)+ 1.$ Memahami kemagnetan.

C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+

H).%( P"' "()!)*)+

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

%( (1$/0$ + 22/0$)

Men alankan akti!iti berikut# Murid boleh# a) Menggunakan serbuk besi untuk mengka i medan magnet satu • memerihalkan maksud magnet bar. medan magnet. b) Menggunakan kompas untuk • menghubungkaitkan garisan menun ukan arah medan magnet. medan magnet dengan kekuatan medan magnet. Membin"angkan perkara berikut# • menerangkan kegunaan a) Medan magnet. magnet dalam kompas. b) -ubungkait antara garisan medan magnet dan kekuatan • melukiskan medan magnet medan magnet. satu magnet bar. Mengka i dan membin"angkan kegunaan magnet dalam kompas. • melukiskan arah medan magnet.

B3D22E1 Menerangkan# • medan magnet, • hubungan antara garisan medan magnet dengan kekuatan medan magnetK dan • kegunaan magnet dalam kompas(2(.$) B4D13E1 memerhati medan magnet melalui akti!iti(2(.$)

%( (1$/0$ + 22/0$)

1.= Memahami keelektro magnetan.

Men alankan akti!iti untuk mengka i Murid boleh# medan magnet yang terhasil oleh arus elektrik yang mengalir melalui 6ayar • menghubungkaitkan arus lurus. elektrik yang mengalir melalui konduktor dengan Membin"angkan maksud# kemagnetan. a) .eelektromagnetan. b) >lektromagnet. • memerihalkan maksud elektromagnet.

B4D13E2 memerhati medan magnet yang terhasil oleh arus elektrik yang mengalir melalui 6ayar lurus melalui akti!iti(2(.$) B2D14E1 MendefinisikanK • keelektromagnetan dan • elektromagnet(2(.=)

%%

BIDANG PEMBELAJARAN :

2. PENJANAAN ELEKTRIK

MINGGU PdP

O !"#$%& P"' "()!)*)+ 2.1 Memahami pen anaan tenaga elektrik.

C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+ Meneroka laman sesa6ang atau mengadakan la6atan ke stesen ana kuasa untuk mengumpul dan mentafsir data berikut# a) 'elbagai enis generator iaitu termal, hidroelektrik,disel, nuklear dan turbin gas. b) 'en anaan tenaga elektrik dalam pelbagai enis stesen ana kuasa. ") 0umber tenaga alternatif, "ontoh# tenaga solar dan bio isim. Membin"angkan persamaan dan perbe9aan dalam pen anaan tenaga elektrik pelbagai enis stesen ana kuasa. Men alankan akti!iti tentang penggunaan tenaga solar menggunakan alat seperti kotak solar atau sel solar (sel foto!olta).

H).%( P"' "()!)*)+ Murid boleh# • menyenaraikan pelbagai enis generator. • memerihalkan pen anaan tenaga elektrik daripada pelbagai enis stesen ana kuasa. • membanding dan membe9akan pen anaan tenaga elektrik antara pelbagai enis stesen ana kuasa. • memberi "ontoh sumber tenaga altenatif.

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

%) (2)/0$ + 2=/0$)
*%1/0$- -ari .ebangsaan

B1D3E1 menamakan pelbagai enis generator dan sumber tenaga altenatif (2).1)

B3D23E1 membandingkan pen anaan tenaga elektrik oleh pelbagai enis stesen ana kuasa(2).1)

%(

MINGGU PdP

O !"#$%& P"' "()!)*)+ 2.2 Memahami transfomer.

C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+ Membina sebuah transfomer ringkas dan mengka i struktur fi9ikalnya. Men alankan akti!iti untuk menun ukkan fungsi transfomer ringkas. Mengumpul dan mentafsir data mengenai prinsip ker a transfomer in ak naik dan transfomer in ak turun.

H).%( P"' "()!)*)+ Murid boleh# • mengenal pasti pelbagai bahagian transfomer. • memerihalkan bagaimana transfomer berker a. • membanding dan membe9akan transfomer in ak naik dengan transfomer in ak turun. • memerihalkan peranan transfomer dalam penghantaran dan pengagihan elektrik.

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

%) (2)/0$ + 2=/0$)

B2D10E1 melabel bahagian-bahagian transformer(2).2)

B3D23E2 membandingkan antara transfomer in ak naik dengan transfomer in ak turun(2).2)

2.% Menganalisa %D penghantaran elektrik dan (01/0= + 0D/0=) sistem pengagihan.

Membin"angkan transfomer in ak naik dan in ak turun dari aspek# a) 'ersamaan dan perbe9aan. b) .egunaan dalam penghantaran dan Memerhati model atau "arta dan Murid boleh# membin"angkan sistem • menyusun mengikut penghantaran dan pengagihan urutan komponen dalam elektrik termasuk &angkaian Crid sistem penghantaran dan /asional, stesen transformer, pengagihan elektrik. lapangan suis, pen"a6ang masuk • memerihalkan fungsi komponen utama dan pen"a6ang bahagian. sistem penghantaran dan pengagihan elektrik. Mengumpul dan mentafsir • memerihalkan bagaimana data tentang &angkaian Crid tenaga elektrik dihantar dan /asional Malaysia. diagihkan dari stesen ana kuasa kepada pengguna.

B3D23E3 menerangkan bagaimana tenaga elektrik dihantar dan diagihkan dari stesen ana kuasa kepada pengguna(2).%)

%)

MINGGU PdP

O !"#$%& P"' "()!)*)+ 2.2 Memahami transfomer.

C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+ Membina sebuah transfomer ringkas dan mengka i struktur fi9ikalnya. Men alankan akti!iti untuk menun ukkan fungsi transfomer ringkas. Mengumpul dan mentafsir data mengenai prinsip ker a transfomer in ak naik dan transfomer in ak turun. Membin"angkan transfomer in ak naik dan in ak turun dari aspek# a) 'ersamaan dan perbe9aan. b) .egunaan dalam penghantaran dan

H).%( P"' "()!)*)+ Murid boleh# • mengenal pasti pelbagai bahagian transfomer. • memerihalkan bagaimana transfomer berker a. • membanding dan membe9akan transfomer in ak naik dengan transfomer in ak turun. • memerihalkan peranan transfomer dalam penghantaran dan pengagihan elektrik.

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

%D (01/0= + 0D/0=)

B2D10E1 melabel bahagian-bahagian transformer(2).2)

B3D23E2 membandingkan antara transfomer in ak naik dengan transfomer in ak turun(2).2)

1D/0=/201( (0abtu) + @F' 5il(/201(
2.% Menganalisa %3 penghantaran elektrik dan (0$/0= + 12/0=) sistem pengagihan. Memerhati model atau "arta dan Murid boleh# membin"angkan sistem • menyusun mengikut penghantaran dan pengagihan urutan komponen dalam elektrik termasuk &angkaian Crid sistem penghantaran dan /asional, stesen transformer, pengagihan elektrik. lapangan suis, pen"a6ang masuk utama dan pen"a6ang bahagian. • memerihalkan fungsi komponen sistem penghantaran dan pengagihan elektrik. Mengumpul dan mentafsir • memerihalkan bagaimana data tentang &angkaian Crid tenaga elektrik dihantar dan /asional Malaysia. diagihkan dari stesen ana kuasa kepada pengguna.

B3D23E3 menerangkan bagaimana tenaga elektrik dihantar dan diagihkan dari stesen ana kuasa kepada pengguna(2).%)

%D

MINGGU PdP

O !"#$%& P"' "()!)*)+

C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+

H).%( P"' "()!)*)+

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

2.( Memahami bekalan %3 elektrik dan sistem (0$/0= + 12/0=) penda6aian di rumah.

Mengumpul dan mentafsir data Murid boleh# mengenai bekalan tenaga elektrik di rumah. • menyatakan nilai !oltan utama. Mengka i dan membin"angkan perkara berikut# a) 0istem penda6aian elektrik di rumah termasuk kotak fius, suis utama, pemutus litar, 6ayar hidup, 6ayar neutral, 6ayar bumi dan meter elektrik. b) .od 6arna antarabangsa. Men alankan akti!iti untuk# a) mengka i struktur dan reka bentuk plug % pin, b) melengkapkan penda6aian plug %-pin. • • • • menyatakan enis arus elektrik. mengenal pasti enis arus elektrik yang dibekalkan ke rumah. menyatakan enis penda6aian elektrik. mengenal pasti pelbagai bahagian sistem penda6aian elektrik. memerihalkan fungsi pelbagai bahagian sistem penda6aian elektrik. memerihalkan penda6aian plug %-pin.
B3D24E1 menerangkan fungsi bahagian-bahagian sistem penda6aian elektrik dan penda6aian plug %-pin(2).()

%$
*1D/0=--ari Malaysia

,A4B '>&4>/C1-1/ '>/CC1@ 2 (1%/0=/201( + 21/0=/201()

%3

MINGGU PdP

O !"#$%& P"' "()!)*)+ 2.) Menganalisa kos penggunaan tenaga elektrik.

C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+ Memeriksa pelbagai peralatan elektik rumah untuk mengumpul dan mentafsir data tentang kuasa, !oltan dan kadar arus. Mengira umlah pengaliran arus yang mengalir melalui peralatan elektrik di rumah. Membin"angkan hubung kait antara penggunaan tenaga elektrik, kuasa dan masa. Men alankan audit penggunaan tenaga elektrik di rumah untuk mengenal pasti kos penggunaan tenaga elektrik dalam sebulan.

H).%( P"' "()!)*)+ Murid boleh# • menyatakan kadar kuasa dan !oltan peralatan elektrik di rumah. • mengirakan umlah arus yang mengalir melalui peralatan elektrik. • mengingatkan kembali hubungan antara penggunaan tenaga elektrik, kuasa dan masa. • menyelesaikan masalah dengan mengira kos penggunaan elektrik.

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

%= (22/0= + 23/0=)

B3D20E1 menyelesaikan masalah dalam kos penggunaan elektrik(2).))

%= (22/0= + 23/0=)

2.D Memahami fungsi fius dan 6ayar bumi.

Membin"angkan perkara berikut# a) ;enis fius. b) /ilai fius. ") Gungsi fius dalam sistem penda6aian elektrik. d) 'eranan da6ai bumi dalam sistem penda6aian elektrik. Men alankan akti!iti untuk mengka i ke adian litar pintas. Men alankan akti!iti untuk menentukan nilai fius yang sesuai bagi peralatan elektrik yang berbe9a.

Murid boleh# • mengenal pasti pelbagai enis fius. • menyatakan nilai fius. • memerihalkan fungsi fius dalam sistem penda6aian elektrik. • menentukan nilai fius yang sesuai bagi peralatan elektrik.
B4D14E2 memerhati ke adian litar pintas melalui akti!iti

B4D14E1 menentukan nilai fius yang sesuai bagi peralatan elektrik yang berbe9a melalui • memerihalkan peranan da6ai bumi akti!iti

dalam sistem penda6aian elektrik

%$

MINGGU PdP

O !"#$%& P"' "()!)*)+

C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+

H).%( P"' "()!)*)+

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

2.3 Menilai %= kepentingan langkah (22/0= + 23/0=) ber aga- aga dalam penggunaan elektrik.

Mengumpul dan mentafsir data Murid boleh# tentang perkara berikut# a) 'un"a kemalangan elektrik. • menyatakan langkah keselamatan B/D2E1 Memberi "eramah mengenai# b) @angkah yang perlu diambil yang perlu diambil apabila (2).3 & 2).$) sekiranya berlaku kemalangan menggunakan elektrik. • langkah keselamatan yang elektrik. perlu diambil apabila ") ,iri keselamatan di rumah • memerihalkan langkah yang perlu menggunakan elektrik. untuk mengelak berlakunya diambil apabila berlakunya • memerihal langkah yang perlu kemalangan elektrik. kemalangan yang melibatkan diambil apabila berlakunya elektrik, kemalangan yang melibatkan Membin"angkan keperluan elektrik, langkah ber aga- aga dalam • me6a arkan keperluan adanya • me6a arkan keperluan adanya penggunaan elektrik. langkah-langkah keselamatan langkah keselamatan dan "iri dan "iri-"iri keselamatan di keselamatan di rumah bagi rumah bagi mengelakkan mengelakkan kemalangan elektrik.
kemalangan elektrik )$)4 (sila lihat unit seterusnya)

%=

TEMA

:

ASTRONOMI DAN PENEROKAAN ANGKASA LEPAS
1. BINTANG DAN GALAKSI C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+ Mengumpul dan mentafsir data tentang perkara berikut# a) ,iri Matahari iaitu sai9, isim, ketumpatan relatif dengan 5umi dan suhu permukaan. b) 0truktur Matahari iaitu korona, kromosfera dan fotosfera. ") Genomena yang berlaku di permukaan Matahari iaitu prominen, nyala suria and tompok matahari. d) .esan fenomena di permukaan Matahari ke atas 5umi. e) 'en anaan tenaga oleh Matahari. H).%( P"' "()!)*)+ Murid boleh# • memerihalkan "iri Matahari. • mengenal pasti struktur Matahari. B2D1/E1 • mengenal pasti fenomena yang berlaku di permukaan Matahari.
melabel struktur Matahari(2D.1) B1D10E1 menamakan pelbagai fenomena yang berlaku di permukaan Matahari(2D.1)

BIDANG PEMBELAJARAN : MINGGU PdP O !"#$%& P"' "()!)*)+ 1.1 Menganalisa Matahari

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

(0 (2=/0= + 0%/10)

• menerangkan kesan fenomena di B3D2/E1 permukaan Matahari ke atas men elaskan kesan fenomena di 5umi. • menyatakan bagaimana tenaga di anakan oleh Matahari.

permukaan Matahari ke atas 5umi dan bagaimana tenaga di anakan oleh Matahari(2D.1)

(0

MINGGU PdP

O !"#$%& P"' "()!)*)+ 1.2 Memahami bintang dan galaksi dalam alam semesta.

C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+ Membin"angkan perkara berikut# a) Fefinisi bintang. b) Matahari sebagai bintang. Mela6at 'lanetarium /egara atau 'usat 0ains /egara untuk mengumpul dan mentafsir data tentang berikut# a) 5intang "erah seperti 0irius dan &igel. b) Matahari sebagai satu bintang. ") 'elbagai enis bintang berdasarkan suhu, sai9 dan ke"erahan. d) 'embentukan bintang. e) .ematian bintang yang meninggalkan kerdil putih, bintang neutron dan lohong hitam. f) ;enis galaksi iaitu elips, berpilin dan tidak seragam. g) Calaksi 5ima 0akti. h) 1lam semesta. Mengambil bahagian dalam akti!iti memerhati bintang. Menonton perisian komputer atau !ideo untuk mengumpul maklumat mengenai topik dalam ob ektif pembela aran ini

H).%( P"' "()!)*)+ Murid boleh# • mendefinisikan bintang. • mengenal pasti Matahari sebagai suatu bintang. • mengenal pasti bintang-bintang "erah di langit. • membanding dan membe9akan bintang berdasarkan kepada "iri tertentu. • memerihalkan pembentukan bintang. • memerihalkan kematian bintang.

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

B2D11E1 mendefinisikan bintang(2D.2)

(0 (2=/0= + 0%/10)

B3D2/E2 mengenal pasti Matahari adalah bintang dan membandingkan bintang berdasarkan "iri-"iri tertentu(2D.2)

B3D2/E3 Men elaskan# • pembentukan bintang dan kematian bintang, • Calaksi 5ima 0aktiK dan • alam semesta dan kedudukan 0istem 0uria dalam alam semesta(2D.2) B1D11E1 menamakan pelbagai bentuk galaksi(2D.2) B3D2/E3 Men elaskan# • pembentukan bintang dan kematian bintang, • Calaksi 5ima 0aktiK dan • alam semesta dan kedudukan 0istem 0uria dalam alam semesta(2D.2)

• menyatakan enis galaksi. • memerihalkan Calaksi 5ima 0akti. • memerihalkan alam semesta. • menyatakan kedudukan 0istem 0uria dalam alam semesta.

(1

MINGGU PdP

O !"#$%& P"' "()!)*)+

C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+

H).%( P"' "()!)*)+

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

1.% Mensyukuri ke6u udan alam semesta (1&(2 sebagai anugerah (0D/10 + 21/10) 4uhan.
*0)M0D--ari &aya -a i

Menulis sa ak or H)%#4 tentang keunikan, ketertiban, keindahan dan keharmonian alam semesta sebagai satu tanda keagungan 4uhan. Membin"angkan perkara berikut# a) .eluasan alam semesta. b) 0emua yang 6u ud di alam semesta adalah tidak kekal. ") .epentingan Matahari dan 5ulan kepada hidupan di 5umi.

Murid boleh# • menghargai keunikan, ketertiban, keindahan dan keharmonian alam semesta sebagai satu tanda keagungan 4uhan.
B/D3E1 Membuat pembentangan hasil penulisan kreatif (sa ak/ syair/ puisi/ pantun /lirik lagu/lirik nasyid/ dll ) mengenai# keunikan, ketertiban, keindahan dan keharmonian alam semesta sebagai satu tanda keagungan 4uhan (23.1)

• memerihalkan luasnya alam semesta berbanding 5umi. • menerangkan kepentingan Matahari dan 5ulan kepada hidupan di 5umi. • menyatakan semua yang 6u ud di alam semesta adalah tidak kekal.

B3D21E1 menerangkan keluasan alam semesta berbanding 5umi dan kepentingan Matahari dan 5ulan kepada hidupan di 5umi(2D.%)

(2 (20/10 + 2)/10)

*22/10- ,uti 'eristi6a ( *2%/10--ari Feepa!ali *2(/10-,uti 5erganti -ari Feepa!ali *2)/10- 16al Muharram

(2

BIDANG PEMBELAJARAN :

2. PENEROKAAN ANGKASA LEPAS

MINGGU PdP

O !"#$%& P"' "()!)*)+

C)d)+,)+ A#$%-%$% P"' "()!)*)+

H).%( P"' "()!)*)+

E-%d"+. P"+$)#.%*)+

2.1 Memahami perkembangan dalam bidang (% astronomi dan penerokaan (23/10 + %1/10) angkasa lepas.

Melayari internet, mengadakan Murid boleh# la6atan ke 'lanetarium atau 'usat 0ains /egara untuk mengumpul • memerihalkan perkembangan dan mentafsir data tentang berikut# dalam bidang astronomi. a) 'erkembangan dalam bidang astronomi. • memerihalkan pembangunan b) 1plikasi teknologi berkaitan dalam penerokaan angkasa penerokaan angkasa lepas dan lepas. astronomi, "ontohnya remote sensing. • menerangkan dengan "ontoh ") 'erkembangan dalam aplikasi teknologi yang penerokaan angkasa lepas, berkaitan penerokaan angkasa "ontohnya pelan"aran roket, lepas dan astronomi. satelit, prob termasuk pendaratan manusia di • me6a arkan keperluan permukaan 5ulan. meneruskan penerokaan Membahaskan mengenai keperluan untuk meneruskan penerokaan angkasa lepas. Men alankan persembahan multimedia tentang pembangunan dalam bidang astronomi dan penerokaan angkasa lepas. angkasa lepas.

B3D22E1 menerangkan perkembangan dalam bidang astronomi dan pembangunan dalam penerokaan angkasa lepas(23.1)

B3D22E2 menerangkan dengan "ontoh aplikasi teknologi yang berkaitan penerokaan angkasa lepas dan astronomi(23.1) B3D22E3 me6a arkan keperluan meneruskan penerokaan angkasa lepas(23.1)

(%

((,()&(D (0%/11 + 21/11)

'>/C>M10.B/B1/ G'M '>/C>M10.B/B1/ '>/0.?&1/ F1@1M 0''50

,A4B '>&0>.?@1-1/ 1.-B& 41-A/ 201( (22/11/201( + 0(/01/201))

((

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful