v¨n phßng quèc héi LAWDATA

c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam

TH¤NG T¦
c ñ a B é T µ I C H Ý N H S è 4 5 / 2 0 0 4 / T T- B T C n g µ y 2 1 t h ¸ n g 5 n ¨ m 2004 vÒ viÖc Bæ sung, söa ®æi mét sè ®iÓm cña Th«ng t s è 4 4 / 2 0 0 3 / T T- B T C n g µ y 1 5 / 5 / 2 0 0 3 c ñ a B é T µ i c h Ý n h h í n g d É n q u ¶ n l ý, t h a n h t o ¸ n v è n ® Ç u t v µ v è n s ù n g h i Ö p cã tÝnh chÊt ®Çu t vµ x©y dùng thuéc nguån vèn ng©n s¸ch nhµ níc

C¨n cø LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc sè 01/2002/QH11 ngµy 16/12/2002; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ Qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng, NghÞ ®Þnh sè 12/2000/N§-CP ngµy 05/5/2000 vµ sè 07/2003/N§-CP ngµy 30/01/2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ Qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng; C¨n cø ý kiÕn cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i C«ng v¨n sè 131/VPCP ngµy 8/1/2004 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ thñ tôc hµnh chÝnh trong c«ng t¸c qu¶n lý, thanh, quyÕt to¸n vèn lËp quy ho¹ch; Bé Tµi chÝnh bæ sung, söa ®æi mét sè ®iÓm cña Th«ng t sè 44/2003/TT-BTC ngµy 15/5/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn qu¶n lý, thanh to¸n vèn ®Çu t vµ vèn sù nghiÖp cã tÝnh chÊt ®Çu t vµ x©y dùng thuéc nguån vèn ng©n s¸ch nhµ níc nh sau: 1. §iÓm 10 môc IV kho¶n B phÇn II ®îc bæ sung thªm nh sau: “- C¸c dù ¸n sau ®©y kh«ng thùc hiÖn viÖc t¹m gi÷ chê quyÕt to¸n 5% kÕ ho¹ch thanh to¸n vèn ®Çu t hµng n¨m cña dù ¸n: + C¸c dù ¸n quy ho¹ch; + C¸c dù ¸n chuÈn bÞ ®Çu t; + C¸c dù ¸n thuéc ch¬ng tr×nh trång míi 5 triÖu ha rõng (trõ vèn ®Çu t c¬ së h¹ tÇng gåm tr¹m b¶o vÖ rõng, phßng chèng ch¸y, s©u bÖnh, vên ¬m,... cã møc vèn trªn 100 triÖu ®ång). + C¸c dù ¸n thuéc ch¬ng tr×nh môc tiªu Quèc gia: ch¬ng tr×nh 135; ch¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ viÖc lµm; Ch¬ng tr×nh v¨n ho¸; ch¬ng tr×nh níc s¹ch vµ vÖ sinh m«i trêng n«ng th«n; ch¬ng tr×nh d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh; ch¬ng tr×nh phßng, chèng mét sè bÖnh x· héi, bÖnh dÞch nguy hiÓm vµ HIV/AIDS; + C¸c dù ¸n thuéc nguån vèn sù nghiÖp ®Þa chÊt, sù nghiÖp gi¸o dôc, sù nghiÖp ®êng bé, sù nghiÖp ®êng s¾t hiÖn ®ang thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i c¸c Th«ng t liªn tÞch gi÷a Bé Tµi chÝnh vµ c¸c Bé chuyªn ngµnh (trõ vèn söa ch÷a lín); + C¸c dù ¸n chØ bè trÝ kÕ ho¹ch vèn ®Ó thu håi vèn ®· ®îc c¬ quan Tµi chÝnh øng tríc;

2 + Nh÷ng dù ¸n thuéc ch¬ng tr×nh kiªn cè ho¸ trêng, líp häc theo híng dÉn Th«ng t sè 58/2003/TT-BTC ngµy 1/6/2003 cña Bé Tµi chÝnh”. 2. Bæ sung ®iÓm 11 míi vµo môc IV kho¶n B phÇn II, theo ®ã chuyÓn ®iÓm 11, ®iÓm 12 thµnh ®iÓm 12, ®iÓm 13 môc IV kho¶n B phÇn II, cô thÓ nh sau: “11- §èi víi dù ¸n quy ho¹ch hoµn thµnh ®· nghiÖm thu nhng cha ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt (trêng hîp thanh to¸n lÇn cuèi g¾n víi viÖc phª duyÖt ®å ¸n quy ho¹ch) mµ ®Õn hÕt n¨m kÕ ho¹ch, dù ¸n quy ho¹ch cha ®îc phª duyÖt th× sè vèn trong kÕ ho¹ch cha thanh to¸n ®îc chuyÓn vµo tµi kho¶n t¹m gi÷ t¹i Kho b¹c nhµ níc ®Ó tiÕp tôc thanh to¸n. 12- Sè vèn thanh to¸n cho tõng c«ng viÖc, h¹ng môc c«ng tr×nh kh«ng ®îc vît dù to¸n hoÆc gi¸ tróng thÇu; tæng sè vèn thanh to¸n cho dù ¸n kh«ng ®îc vît tæng dù to¸n vµ tæng møc ®Çu t ®· ®îc phª duyÖt. Sè vèn thanh to¸n cho dù ¸n trong n¨m (bao gåm c¶ t¹m øng vµ thanh to¸n khèi lîng hoµn thµnh) nhiÒu nhÊt kh«ng vît kÕ ho¹ch vèn c¶ n¨m ®· ®îc th«ng b¸o cho dù ¸n. 13- §èi víi mét sè dù ¸n ®Æc biÖt quan träng cÇn ph¶i cã c¬ chÕ t¹m øng, thanh to¸n vèn kh¸c víi c¸c quy ®Þnh trªn ®©y, sau khi cã ý kiÕn cña cÊp cã thÈm quyÒn, Bé Tµi chÝnh sÏ cã v¨n b¶n híng dÉn riªng.” Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o.