You are on page 1of 181

Nanna

lub

O yciu umysowym rolin


z Gustav Theodor Fechner

Lipsk 1921 Wydawca Leopolda Voss Zawarto. Przedmowa


I umie zadanie II Generalny atak zadanie III !westia nerw"w I# Powody celowociowe$ # %harakter rolin #I %ier&ienie i mier rolin #II !westia wolnoci #III 'zrostu( wci)*arki( z*inanie( skr+canie rolin I, -tymulowane ruchy .olin , %elowociowe$ ar*umenty &rzeciwko ,I Przykady z teolo*ii z rolin wiata ,II /staw rolin+ dla zwierz)t ,III 0edno i centralizac$a or*anizmu rolinne*o ,I# 1by uzyska wi+ce$ in2ormac$i na temat konstytuc$i duszy rolin ,# -ystemy Por"wnania ,#I !olory i za&achy ,#II .esum3 ,#III !ilka .andom Thou*hts

'st+&

Przyzna$+ si+ mie &ewne obawy( aby utrzyma do senne &o$awia$) si+( le)c w s&oko$nych obszar"w &rzyrodniczych &rzedmiotem( kt"ry traktu$+ 2ol*ends w czasie dyskus$i( w kt"re$ wielkie &ra*nienie i u&yw czasu kady( nawet na$bardzie$ s&oko$nych inacze$( uwa*a i zainteresowanie &od$+te tak &owszechne( a w odniesieniu do obiekt"w o tyle wi+ksze znaczenie( aby zako4czy 5ie &yta$ mnie( to( e zaczynasz sysze ni*dy wczenie$ nie syszaem w ciszy sztuka sze&tem kwiat"w teraz na d6wi+k wiatru( $est w stanie obali &lemiona 7ltestbewurzelte( wierz+ w to( uwaa$ nauki do czasu( kiedy na$*onie$ ludzki *os z trudem &rzy$ do *ry lub dochodzi do takich Ten ese$ zosta dawno &ooony *otowy i bezczynny 0ednak %zytaem kiedy( $ak &ewien rodza$ odr+twienia mi+kkie *osy sycha tak duo le&ie$( *onie$ $ednoczenie b+ben $est mieszana -zok( e &araliu$e ywe ucho( budzi &i)cych Teraz $estem w &eni wiadoma( e b+ben czasu nie miesza na rzecz cichych *os"w kwiat"w( ale nie m"* si+ w dobre$ &ozyc$i( sysz)c te *osy8 9o&"ki nasze ucho byo *uche( $ednak( a racze$( $ak du*o to byo( e *usi( $ednak sta( i nie $est to teraz si+ tak atwo miesza si+ &onownie &rzez tych utraconych *os"w wczesne$ modoci( dziwne i nowe( e w z*ieku do d6wi+ku lub z*anie to8 Tak( $estem zbyt miay( $eli uwaam( e to moliwe( e bez&recedensowa( cicho *ra( kt"ra b+dzie rozwi$a Tuta$ wielu brzmi $ak wczenie$ zaatakowa ci+ciwy od wiee$ modoci( w wiedzy naley $eden dzie4 kwiat $ak w akc$i z *robu( w rolach z d6wi+kowych $u tonie dawne czasy8 9o cel"w te$ analizy( w kt"rym staraem si+ zach+ci siebie( &rzysza myl( e skoro &o &ierwszym twardym niezadowolony sta zeit*eist( $eli nie zas&oko$ony( ale zwolni nieco w $e*o mocy( i duszy czas trwania same*o ruchu $u tu i Potrzeba zmian i &unkty od&oczynku s&owodowaa &owr"t moe &o$awi si+ na s&oko$nie$szych interes"w tu i tam miy 5ie wiele( nawet tych( kt"rzy skierowana buzz w wiecie ludzi ci+ko( nawet raz $ak kr"tkim czasie szuka$) schronienia w innym wiecie( z istotami( kt"re s&enia s&oko$nie &ooony u $e*o st"&( kt"ra &o&ycha nic z te*o sobie( adna inna ( i kt"ry m"wi tylko tyle( ile chce wacicielem ty m"wisz8 ' takim wiecie chc+ &rowadzi czytelnika( a sam chce mae stworzenia &rzedstawienia i dokona ich inter&retac$i( e &o tych wszystkich os"b( kt"re oceniy swoich &rzedstawicieli( w tym te*o #:lklein $e$ nie &ozbawione Tylko ci( kt"rzy ma$)( $est mile widziany rzeczywicie trzeba &rzy$) za&roszenie ;oe zna$dziesz szuka$)c tytuowe*o sowa &isania te*o tekstu( ale $est to w rzeczywistoci znale6 tylko 0ak chciaem to samo vorzusetzen do kr"tkoterminowe$ Prawidowa nazwa( wybraem czas mi+dzy 2lor) i <amadryas To nazwisko wydawao mi botaniczny( to nieco zbyt sztywny antykwariusz( do chodzenia tylko na yciu drzew ' ko4cu $ednak Flora bya na tytu( $ak w micie /hland z dnia Thor =str >?@ A >BCD nast+&u$)cy 2ra*ment s&otkaem( e wyda$e mi si+( e zawiera$) tyle wdzi+ku( e mnie nie zawiedzie( e herzusetzen razem( zwaszcza( e s) one tak wiele natychmiastowa &unktem odniesienia zawiera treci nasze$ &imie E5anna( Faldur =b"* wiataD ona( to kwiat( wiecie kwiat( zbie*a( kt"re*o na$le&szy czas z Faldur lekka dominac$a 1le na$&ierw m"wi nazwa o$ca 5e& =ne&rD( &rzycisk( P)czek( %"rka &rzycisku kwiatem $est kwiat ' -aro wybucha mio

Faldur dla 5anna( *dy widzi $e$ lni)ce &i+kno w a6ni( i rozebra( k)&iel 5anna( &odsuchane &rzez Faldura( $est to( e wiata rozwini+tych( 2rischbetaute rozkwicie( i &oez$a antyku( na$bardzie$ delikatne kwiaty but"w ni*dy nie myli inacze$ ni rosy sk)&ane 'raz ze s&adkiem wietle r"wnie na$bo*atsze( na$bardzie$ &achn)ce kwiaty ycia dobie*a ko4ca( $ak tru& Faldur realizowana $est na stosie &o*rzebowym( 5anna wybucha z wyrazem smutku( kt"ry $est w inny s&os"b zwycza$owo dla zamane*o serca( ale $est szcze*"lnie od&owiedni do zerbl7tterte kwiat Od siedziby <el =&odziemiaD( *dzie 5anna znudzony Faldura( to wysya bo*inie Fri** i Fulli &rezenty( byy tkaniny kobieta( ostatni zoty &iercionek Fri** $est bo*ini( kt"ra &rzewodniczy w mioci mae4skie$( wi+c dosta$e zason+ kt"ry wyst+&u$e w innym mie$scu $ako oznaka *os&odyni Fulla( su*) i &owiernikiem Fri** $est( z dziewiczym 2ruwa$)ce wosy s) w &eni rozwini+te ws&"maonka dziewic+( st)d $e*o &rzystao &iercionek zar+czynowy welony i zoty &iercie4( kt"ry 5anna nadal si+ wysya z ciemne*o &odziemia do &ami+ci( Prawdo&odobnie nic( ale kwiaty z &"6nym latem 0ak Thiassis oczy i Orvandils &rzesuni+cie &alca &od *wiazdami( a &rzez Fri**s haus2r7ulichem bie*unach konstelac$+ -zwedzki Fri**erock nazwie( $ak r"wnie kwiat"w lub rolin imiona bo*"w byy braneG czoo Faldura( kask Ty za( Thor <ut( wosy -i2 $est( trawa Fri** $est( e teraz moe by zawi)zany Fri**s welon i Fulla Hoty &alec do kolorowe$ zabawy z norweskim dzikich kwiat"w $est znane( kr"tkie( ale *or)ce lato mo*) one rzadzie$ w ob2itoci i r"norodnoci rozkwicie I Tak $ak Thor inne bo*inie &i+kne$ i yzne$ sezonu( Freya( Idun( -i2( $est &rzy$acielem i akce&tu$e swo$e &race( wi+c to musi by r"wnie mier 5anna( na$&i+knie$sz) biuteri+ chronione$ *o z ziemi( zblia( a on wyraa swo$e wyzywa$)ce niezadowolenie m"wi)c $e$ nachwir2t karze Jit dziaa na no*i w o*niu za&ali =litrD( kolor( bo*aty( wiee &o)czenie wczesnym latem ma z &uchu( kiedy Faldur i 5anna na &o&i" E 0ak to $est teraz cel &isania te*o aby roliny w o*"lnie bo*a animowane natury &o$awia$) si+ &oszcze*"lnych akc$i to animac$a &onownie uczestniczy w szcze*"lnoci ich ruchu z bo*iem wiata Faldur do znak"w lub kr"tsze i atwie$sze do rozwi)zania ich wasne$ duszy i ich ruch w wietle &sychicznie inter&retowane( I &oniewa inacze$ niemiecki istot) stoek teraz znowu selbstwKchsi* i( och( &o &rostu &i+kna( chce si+ rozebra antyczny warkocz( wydawao mi si+( stary &o*a4ski w7lsche koniecznoci mi+kkich 2lory mode*o niemieckie*o &rawdo&odobnie bo*ini 5anna 5ie $u od dusze*o czasu byy mia no*+ w *robie wszystko zielnik"w i wkr"tce caa za*raniczna antyku b+dzie &rawdo&odobnie &rzeszed w trumnach z historii na od&oczynek Pochodz)cy duch wiata( F"* &onownie boski wiat( niech *o dale$( aby dosta si+ na ich o$czyste$ ziemi i 5anna znaczy z &ierwsze4stwa w nowym okresie ;oliwo &o&rawne*o rozwi)zania nasze*o &roblemu( zakada$)c by moe si+ wydawa( ale wiele to nie byoby tak duy wysiek( aby by( $ak to si+ stao tuta$ ' rzeczywistoci( nadal mam i $e( czy interes inne*o mnie $est tak daleko w stanie ledzi( $ak wasna mio do&rowadzia mnie do &unktu Tymczasem( &oniewa $est &odstaw) &owane*o widzenia byo( tu( teraz $eszcze $ak &owszechna o&inia naukowa $est cakowicie &rzeciwko niemu( a artyku nawet r"ne strony i strony

&rezenty( mia zbyt kr"tkie leczenie nie s&enia$) cel ;ona szybko znale6 &onadto( e &ytanie( na kt"re $estemy zanie&oko$eni tuta$ nie ma tak -&oradyczne &rocentowych( *dy by moe wyda$e si+ na &ierwszy rzut oka %zy roliny s) animowane( czy nie( zmienia cay obraz natury( i &ostanawia to &ytanie wiele innych %ay horyzont obserwac$i natury rozwi$a si+ a2irmac$i same*o( a nawet s&os"b( kt"ry &rowadzi do u$awniony as&ekt"w( kt"re nie wyst+&u$) w zwykym &ode$ciu -chleiden m"wi we wst+&ie do swo$e$ &racy w zakadzie =str CDG E-taraem si+ &okaza( $ak &rawie wszystkie na$*+bsze Fotanika dyscy&lin 2ilozo2ii i &rzyrodoznawstwa bardzo cile i $ak niemal kady 2akt lub wi+ksza *ru&a $est w stanie 2aktycznym( w botanice tak dobrze( $ak w innych dziedzinach dziaalnoci ludzkie$ na$bardzie$ &owane i stymulu$) wane &ytania i &rowadzi ludzi z dane$ -ensual na nies&odziewane nad&rzyrodzone E Prawdo&odobnie b+dzie myle( e &atrz)c na materialne$ stronie ycia( roliny takie znaczenie moe &ochwali si+ do roz&atrzenia strony teoretyczne$ $est to bardzie$( aby zako4czy Pozwala$) wi+c mnie zatrudni te sowa tylko ze zmian) w moim &imie( e( zamiast wykonywa zb+dne( e &rezentu$) si+ &unkty odniesienia nasze*o tematu 2ilozo2ii z zamiowania( a &oszukiwaniu aby s&otka si+ tylko do duych( za&roszenia do z na$wi+ksz) &owci)*liwo b+dzie( $ak s)dz+( w rzeczywistoci( e umiar racze$ zarobi ci+ tuta$( w te$ relac$i Oto kilka s"w o nast+&u$)ce we$cia do !si+*iL %o &rzyczynio si+ do rozszerzenia zakresu te*o dokumentu( bya ch+ &o)czenia z wy$anieniem &rzyczyn nasze*o widzenia owiadczeniu okolicznoci 2aktycznych( kt"re obiecu$) kiedykolwiek za istotne dla decyz$i nasze &ytanie Fezs&orne $est to &unkt widzenia by( od kt"re$ ta kom&ilac$a &r"bu$e tuta$( $eli &owinny by inacze$ uznane za wane tylko &rzyczyni si+ do interesu( kt"ry $u w inny s&os"b ma$) tuta$ okolicznoci w&ywa$)cych( mnoy( ale nawet &oza tym moe $e*o maa biblioteka( $ako substanc$a w kadym &rzemylany uwz*l+dnieniem rolin w o*"le( nie wiele si+ niemile widziani( s) i mam w tym interesu( nie &rzekracza$)c odniesienie do nasze*o tematu( ale bior)c &od uwa*+ troch+ bo*atszy materia ni samo wystarczalnoci wyma*ane*o dla To samo =zwi)zek zwaszcza @( M( N( >> i >C sekc$iD botanik handlu s)( oczywicie( ni wzrost( znale6limy tylko $eden wykorzystywania ich skarb"w tuta$ to moe by( ale tuta$ tylko zrobi 0aki b+dzie ostatni sukces te$ czcionki8 I Ontschla*e mi wszystkie &oetyckie zudze4( myl+( co nast+&u$eG ;oda dziewczyna z mo$e$ zna$ome$ ma nie wszystkie &rzekonu$)cych widoki 0este teraz &rawdo&odobnie ko&oty( &o&rzez $ak na$le&sze wy$anienie( dlacze*o uczy ich &rzekonu$)ce -yszy &owody( czy nie( i m"wi( ostatnio &o &rostuG EaczkolwiekE i &ozosta$e na stanowisku Powody mo*) by dobre lub ze( &rawdo&odobnie b+dzie &owiedzieG E0eli teLE 1le( choL I 5ie ywi nadzie$+( e moe to by co na$mnie$ uczucie mode$

dziewczyny do &rzeku&i( kt"ry( $ak teraz s) mode dziewczyny( kt"re zawsze &o&rzedza &orozumienia z ni)( wi+c chciabym mie &ewno( aby za&isa wszystkie &roblemy 1le &owinien si+ uda( wi+c &o wszystkie &owody brzmiaoby doskonaa 'r"d mode$ dziewczyny( ale mam na myli czas( mody d C? -ier&ie4 >M?M

I. Pozyc a zadania.
Przyzna$)c $ednoczenie wszechobecny( wszechwiedz)cy i wszystko orzeczenie Foe( kt"ry twierdzi( $e*o wszechobecno nie tylko obok lub nad natur)( $ako oczywicie kocha mu ws&"lny &o*l)d( do &od$+cia w nie$asne$ s&rzecznoci z samym sob)( $ak animac$a z cae$ natury $est ninie$szym wanie &rzez F"* $u udzielona w $aki s&os"b( i nie ma nic w u&adku wiata z te$ ins&irac$i( ani kamienia( ani 2al( ani rolin Jub &owinny by o 9ucha Foe*o w naturze mnie$ ni umieci nasz umys w naszym or*anizmie( a nie tylko( $ak natychmiast zmusza dominowa $ako nasze*o ducha( siy nasze*o or*anizmu8 'tedy b+dzie on tylko mnie$ sam Pan Tymczasem( $eli( $ak oczywicie zdecydowanie nie lubi+ wszystkie takie boskie 1ll*emeinbeseelun* charakter &rzyzna$e( widzisz( ale nie bezkrytycznie wchaniane dusze ludzi i zwierz)t( w tym( ale twarz w ramach te*o same*o celu innymi z niezalenych dusz indywidualno( widzi zwi)zane s) one &rzez *eneraa( na$wysze$ boskie$ $ednoci( ale take ich $ednostki &od&orz)dkowane$ same*o innych $ednostek dusza w stosunku do te*o same*o dziecka( wzywa i odczucia( &rawdo&odobnie wi+ce$( myli i akt"w woli( ma$) dla siebie( w taki s&os"b( e cho wszechwiedz)cy duch( kt"ry y$e we wszystkim i s&lot"w i $est( i *dzie wszyscy y$emy( &oruszamy si+ i s) w zwi)zku z tym od razu wiedz)( e nie s) ze sob) od razu wiedzie o tym( i wanie w ten s&os"b odsoni ich indywidualne rozwodu I mona teraz za&yta( czy roliny zukomme mecz( czy to( $ak zwi)zek dusz) osoby dla siebie( im&uls"w i uczu( a moe nawet bardzie$ do same*o urz)dzenia( bez&orednio dost+&ne &rawdo&odobnie zna$omo wszechwiedz)ce*o Fo*a( ale niedost+&ne dla &oznania kade*o inne*o bytu( chyba e &o&rzez &oredniczenie wnioski Gdyby tak byo( to by si+ roliny i zwierz+ta ludzie tworz) ws&"lnot+ kamienie o&ozyc$i( wody i &owietrza oraz innych wa"w tak zwanych martwych rzeczy wiedzie dla siebie nic z siebie( nie odczuwa doznania i =dostrze*alneD 1taku$e &odmiot stowarzyszony w sobie( ale z zastrzeeniem &rze&is"w boskich dusz tylko w zwi)zku z caoci)( $ak dziaa $ako ws&"Is&onsorem *o 1le moe by te inacze$ Fy moe boska dusza dziaa w rolinach $ako cz+ci( czonk"w charakter o*"lny( $ako duszy w innych &oszcze*"lnych czonk"w nasze*o ciaa Tylko $a( duch caoci( czu wszystko( co dzie$e si+ w nim( aden z moich ko4czyn czu ale voraussetzlich co dla siebie I tak w skadzie moe r"wnie wasne$ duszy rolin z &ytaniem( $eli tylko F"* b+dzie wiedzia( co dzie$e si+ w nich( nie oni sami Tak wi+c natura( &rzyna$mnie$ o*"lnie uwaane za natchnione &rzez Fo*a i( i &ytanie nadal do niezdecydowany( czy roliny za&aci za siebie( $ak o dusz+ Tylko

ci( animac$a( ale zawsze myli( *dy &ytamy o duszy rolinne$ Oczywicie( &ytanie( czy roliny ma$) dusze musz) wyr"nia si+ bardzie$ *watownie( $eli( $ak to zwykle w trybie od&owiednie$ re&rezentac$i( &obierane$ z animac$i cae$ &rzyrodzie( a nawet za&rzecza 5ast+&nie animowane stwory w rodku reszty natury &o$awia$) si+ w o*"le( tak $ak wys&y na walnym oceanie bezduszny y$e( a &ytanie $est $eszcze bardzie$ zdeterminowany ni kiedykolwiekG chcemy roliny do zwierz)t i ludzi &o tych nocnych ocean &odnie wiato duszy lub z kamienia i koci &o*r)y si+ sam8 ;oemy $u zobaczy z tych rozwaa4 wynika( e nadal lotnych dotykamy tematu tak *+boko( e r"wne *ro) zabra nas bardzo daleko( wst+&ne dyskus$e na sam 9yskus$e na temat o*"lnych warunk"w Fo*a i natury( ciao i dusza wyda$e si+ by &o&rzedzone stworzenie &odstaw( bardzie$ szcze*"owe &rze&isy dotycz)ce te*o( co stanowi indywidualno( $edno umysu( wiadomoci i $e$ r"ne eta&y( aby zrozumie( od &ocz)tku do aby konieczne Tylko z tym( zadanie wyda$e si+ by starannie &rzy*otowane do ataku 1le kto nie $est $u zm+czony dyskus$i( $ak i kto b+dzie &osiada co na$mnie$ troch+ tak wy*ra8 ' rzeczywistoci( $ak wiele rzeczy zostao &owiedziane *+bokie &ory w takich dyskus$ach( ale ma o wiele bardzie$ korzystne dla obiekt"w &o*+bi sam w ciemnoci( aby usun) wiato &odnie Fior)c to &od uwa*+( wolabym &riori uchylenie takie*o *+bokoci i sta bardzie$ &rawdo&odobne( aby s&r"bowa ze$ do nie$( o ile moe to tylko i w *"r+( ni budowa od nie*o ;ona te chyba zerwa kwiat bez wyko&a korzenie( a $ak kwiat( $est &rawdo&odobnie r"wnie &ik( ona &odnosi &"6nie$ z *+bokie*o( trwae*o do &rzesadzania do &rawe$ *ranicy o*rodu I tak( &o &rostu &r"ba Feiseitlassun* z #er2ol*s e tylko schorowany rozwaania i wszystko daleko wza$emne dyskus$e na wszystkie( nast+&u$)ce do na$bardzie$ bez&oredni) odniesieniu do technicznych( do mae$ emis$i i o*"lne*o s2ormuowania atwo dost+&nych &unkt"w widzenia( od&owiedzi na &ytanie( zdoby $ak na$wi+ce$ na &odobnym konstytuc$i &sychiczne$ rolin $ak i zwierz)t moe unesrer nawet by traktowane bez &r"by zde2iniowania *o r"wnie ostre i moe( w $akim musimy myle nawet zwierz+ta s) &odobne w tym zakresie Pole bardzo wyra6ne obserwac$e nie mo*) by tam( *dzie &ode$mu$emy m"wi o &sychik+ innych istot ni my sami( z wy$)tkiem( o ile mona &rzy&uszcza nam zu&enie analo*iczna od niko*o inne*o( ale to( $ak wasne$ duszy do o2ert &rzedstawi &otem $ak moe 2ro w obcym 1 $eli( to( w dobre$ &ozyc$i w stosunku do zwierz)t( kt"re mo*) r"wnie wierz) w wyszym &oziomie( co $est( co *ra$) na nisze do)czy( wi+c $est to kole$ny( $eli niszy &oziom( tak $ak zwierz+cia -ensual stan) za wykonanie caoci lub suy $ako &odstawa wysza i to $est tylko do ko4ca 'i+c ukorzy si+ &rzed( aby by w stanie wy*ra wi+ce$ ni mnie$ zorientowanych od&owiednich &omys"w na obcych terytoriach duszy Tymczasem &r"ba moe by interesu$)ce( aby dosta to( ale w takim &ode$ciu w miar+ moliwoci

!"#lne II $tak zadania.

Hwykle za&rzecza ci &odobn) konstytuc$+ &sychiczn) rolin takich $ak ludzi i zwierz)t &o &rostu dlate*o( e $eden z byy w &rzy&adku *dy nie &ode$mu$e si+ or*anizac$i 2izyczne$ i &rze$aw"w ycia na tyle analo*iczne 1 w rzeczywistoci( analo*ia 2izyczne$ $est $edyn) rzecz)( kt"ra wyr"nia nas w ko4cu na inne ni wasne &olecenia &sychiczne*o( &oniewa $est osobliwoci) kade$ duszy( inne*o ni dla siebie moe by uznane tylko &rzez zewn+trznych i 2izycznych ob$aw"w( do ich inter&retac$i s) w ostatecznym rozrachunku nic inne*o ni analo*iczny z tym( co mamy w za)czeniu nasz) wasn) dusz+( dowodzi 5awet o*"lne 2ilozo2iczne rozwaania( w kt"rym chcieliby Pa4stwo s&r"bowa zrobi ten temat s)( ale zawsze musi by o&arte na te$ analo*ii( &oniewa( nawet $eli $eden &riori chcia &oleci &ewne znaczenie i &ozyc$+ w or*anizmie wiata roliny mona( ale nie do ko4ca z wasne$ mo*) zawiera widoczny( na zewn)trz zachowanie( czy s) &o &rostu s&otkania to znaczenie( co stanowi wyma*ane elementy w or*anizmie wiata Hamykam *o $ednak( e masz dusz+( tak $ak $a( tylko 2akt( e wy*l)dasz $ak metody $a( ty behabst analo*owych zewn+trznych( rozmowy it& ( 2ormy( konstrukc$i( koloru( ruchu( d6wi+ku( *one oznaki 2izyczne( i co mo*+ z Two$a dusza( aby natychmiast zobaczy8 /mieci tylko w o*"le w( do woli( oczywicie( ale zawsze &ozosta$e nieco 9o Jaid Hwierz+ta widz) nas cho $u r"ni si+ od ludzi( ale &orusza$)( odywia$)( &rokreac$i( woa $ak my w &odobnych okolicznociach( nie( cho nie wszystkie( wszystko( ale kilka rzeczy z te*o H*odnie z tym( uzna$emy $e r"wnie &odobn) dusz+P wyci)*n) tylko dlate*o bior)c &od uwa*+( ale z &osiadanych r"nice 1le w zakadach odliczamy od razu cae$ duszy( i $eli b+dzie w &orz)dku to zrobi( b+dzie to r"wnie da$e &rawo $edynie moe wykaza( e s) one zbudowane dla nas( a zwierz+ta s) analo*iczne do nie&odobne do nie&odobne behaben Oczywicie( $eli wyma*a$) te*o i wyma*a$) analo*ii( w celu znalezienia dusz+( wi+c nie mo*) wyma*a( we wszystkim( i nieo*raniczona ' &rzeciwnym razie( $ak kady czowiek( kt"ry wy*l)da i zachowu$e si+ $ako inacze$( $ak $a b+dzie $u u&rawniony do rozwaenia nieoywione$ $a 1le on $est &o &rostu inny animowany ni $a 0ak w &rzeciwie4stwie do mnie $est w wi+kszoci kawak"w robaka( $ak inacze$ si+ zachowu$e( ale myl+ te( e nawet dla ins&irac$i( &o &rostu inacze$ ni mnie zains&irowao F+dzie wi+c zalee od te*o( czy roliny nie mo*) &rze*a&i zasadniczy charakter animac$i( nas i zwierz+ta( kt"re s) nadal w odniesieniu analo*owe8 1le co to s) te &odstawowe znaki8 %o $est decydu$)cym czynnikiem( kt"ry s&rawi( e &rze$cia od kr"lestwa do kr"lestwa zwierz)t( warzyw na raz( &rzechodz)c od Feseeltsein do /nbeseeltsein lub mona z*ubi si+ w inne8 ;yl+( e da si+ kom2ortowo( a to ni*dy nie om"wiono wystarcza$)co 9o te*o( co zostao &rzedstawione w tym wz*l+dzie wyda$e mi si+ mie sens( aby uzasadni raz *"ry &rzy$+ty &o*l)d( aby s&rawdzi swo$e &rawo do duo wi+ce$ Pozostawia zazwycza$ &ozornie decydu$)cy wraenie wy*l)dem( nie mona znale6 dusz+ w zakadach( oczywicie( &oniewa nie moe on znale6 1le w taki s&os"b( so4ce $u dawno wok" Hiemi( natychmiastowa kontrola nauczyo wi+c( kto m"*by w)t&i w to( co widzia kady( ale teraz $est racze$ ziemia wok" so4ca( &o troch+ czasu rozwi)zany( &ozyc$a w zmieni myli Teraz( tak $ak to by moe( aby wyr"wna nasze stanowisko( aby &rze)czy &sychicznie dostrzec dusz+ u&raw na swoich

wewn+trznych stanowisk( kt"re ucieka nam na nasz zewn+trzny 1le nic trudnie$sze*o ni zdolny do &odnoszenia ludzi zatrzymu$)c si+ umieci wszystko z siebie w innym mie$scu( a nie tylko same w sobie( ale co to mie$sce zasu*u$e na nie wy*l)da zbyt Fo *dzie nie zna$dzie si+ &onownie( $e*o zdaniem nic znale6 ' kadym razie nie moemy( bo nikt dokadnie &yta o dow"d bezdusznoci rolin( a nie trzyma $e dokadnie s&rawdzony &rzez ' dowiadczeniach( $ednak( aby nasze &omysy &rzekonu$)co o tym( e b+dzie *"wnie dwie rzeczy s) w &orz)dku( aby mie &rzy$emno z kt"rych co &rawda zu&enie za&omina si+ zwyk) obserwac$+( w ten s&os"b( ale take wszystko o stronniczo u$awniaG &ierwsze( w $aki s&os"b 2akt( e od dusza roliny nie &ostrze*a$) na$mnie$sze*o bez&orednio( ale nie ma na$mnie$sze*o &rzeciwko duszy nast+&u$e samo( bo a tak duo wtedy w mo$e$ obserwac$i z moim bratem i kady inny $est dusza sama z nimG a &o dru*ie( e $eli roliny tak wy*l)da zu&enie inacze$ i behaben $ako ludzi i zwierz)t( a nawet ludzi i zwierz)t wy*l)da$) tak r"ni) si+ od siebie i behaben $est to( e mona nie tylko &rosi( ale take naley( czy ta r"nica nie moe obe$ si+ bez uszczerbku dla animac$i nawet dale$ I rzeczywicie( tak( od razu wym"wi widok( kt"re*o uzasadnienie $est zadaniem &onie$( to wyda$e mi si+( &o bliszym wszystkich kontroli( kt"re mona zada 2itly tyle wyraz animac$i( wci) mona znale6 w rolinach( $ak r"wnie u zwierz)t i wszystko r"nica mi+dzy nimi w budownictwie i z$awisk yciowych( ale nada$e si+ tylko do wykorzystania byy na bardzo r"ne( uzu&enia$)ce &ole kr"lestwo zwierz)t animac$i &rzenie( ale nie ma$) o*"lny zakres animac$i &oza 1 $eli niekt"rzy za&rzecza$) dusze rolin( bo nie wiem( co z nim zrobi( wi+c chciabym za&yta( bo w &rzeciwnym wy&adku dua niewy&eniona luka w szynie &rzyrody na &obyt ( 0est( ale tylko &owierzchownie za$) kilka *"wnych &unkt"w( rolin( a tak dobrze zor*anizowane( &o do wi+c w z*adza$) &landeki( $edno we$cie do $akie$ idei( zor*anizowane*o $ako zwierz+( kt"re zor*anizowane*o tylko dla zu&enie inne*o rodza$u &landek) ( nawet nie $eszcze miesz( rolin za&rzeczy ycie( dlate*o m"wi si+ do nie$ teraz( ale dusza( &oniewa byoby to o wiele blie$ na te$ &odstawie ws&"lnotowe*o ycia( aby myle o dru*ie$ &aszczy6nie or*anizac$i cielesne$ $eszcze inny &lan or*anizac$i duszy nale)ce$ %o to byo ostatnio &o$+cie ycia bez duszy sensu8 0eli wyda$e si+ martwy *ni$)cych rolin( kt"re r"ni tylko dla y$)cych w nim8 0est to &o &rostu kole$ny s&os"b martwy &roces( ich wzrost i kwitnienie( *dy $e$ *nicie8 5ie $est kontrast mi+dzy ywych i martwych rolin bardzo &odobny do mi+dzy zwierz)t ywych i martwych8 1le znaczenie te*o kontrastu &owinna by tak szeroko r"neG Proces utrzymania zakadu dusza &usty &owika4 w &or"wnaniu z tym samym &ustym duszy *ni$)ce$ w ruin+( a &roces zwierz+cia y$)ce*o w $ednym czasie uduchowiony s&l)tania nad &ust) ruin+ 1 $ednak kom&likac$e w budowie i &rocesy zwierz)t i rolin $est do analo*iczna 5awet &odstawy kom"rek obserwu$e si+ bardzo &odobne &od wz*l+dem zar"wno kom"rki )cznie tylko w dw"ch r"nych *ru&( rozci)*ni+ta na kadym sto&ieniu nim( ale r"wnie u innych zwierz)t( innych rolin s) r"ne dla siebie( i s&osobu &rodukc$i cae*o budynku kom"rkowe$ z &roste &ierwotne kom"rki &odobnym dziwnym &rocesie kom"rki &obudzenie $est do analo*iczne w obu( tak( to kt"ry naukowiec nie wie( e nasiona i $a$a to tylko dwa

r"ne 2ormy te$ same$ rzeczy( a dro*a do &rokreac$i $est analo*iczne w obu > D ( e Jinneusz moe nawet instalac$i cay system zakad"w na analo*ii stosunku &ciowe*o( nawet *ra si( kt"re wczenie$ szydzi ani obliczenia z*odnie z zaoeniami nasze$ 2izyki i chemii( zna$du$e si+ w dw"ch zu&enie analo*iczny &onownie
>D

Pro2 -chleiden mi zacz) oby nie za mocno( bo z tym stwierdzeniem

E;ateria ywnociowy wchodzi roliny y$)ce z mocy w &owietrzu( a $e*o we$cie nie mona &or"wna z &owolnym i sto&niowym ssania &yn"w w martwe$ tkanki rolinne$ Qwiato wywiera zar"wno na wzrost soku ywnoci ni na iloci ywe licie od&arowu$e wod+ istotny w&yw z i z dru*ie$ strony wyda$e si+( e te same narz)dy &o mierci nie dziaa$)P y$e rozkada$) licie z &omoc) wiata( *azu kwasu w+*lowe*o( y$e ich nie zmienia $e$ &rzemiany chemiczne( kt"re w ci)*u ycia &ost+&owa w rodza$u tkanki rolinne$ s) zu&enie inne od tych( kt"re s) &rodukowane na martwych rolin &rzez siy zewn+trzne( cz+sto ostatnie s) niemal na&rzeciwko dawne*o .ozwo$u w du*oci i szerokoci or*azmu( kt"ry &o&rzedza za&odnienie i &rzebudzenie aktywne ycie w zarodku( kt"ry s&a $ak nasiona s) tak $ak wiele z$awisk( kt"re mo*) by uzyskane z &o$edyncze$ &rzyczyny czysto 2izycznym( a my( niezb+dne cz+ciowo &rzez analo*i+ do kr"lestwa zwierz)t( cz+ciowo uczy bez&orednio &atrz)c na roliny( tylko mo*) s&odziewa &obudliwo E =9ecandolIe( 2iz$olo*ii rolin $est >ND 1le to( co $est do analo*iczna do o*"lnych z$awisk ycia i struktury( tkania( wi+c by bardzo unanalo* w na$bardzie$ o*"lnym( co moemy zobaczy tylko z te*o na$bardzie$ o*"lne$ struktury( ycia i tkactwo znaki tylko dlate*o( e &ami+tam tylko( e $est nam nic wi+ce$ &oza &oleceniem( aby zamkn) od wewn)trz Hamiast o&iera si+ na te$ o*"lne$ umowy w s&rawie zasadniczych &unkt"w( ale stosowa si+ do r"nic w szcze*"lnoci( i m"wi)c o duszy roliny w d"( &oniewa nie b+d) one take zawiera wszystkie szcze*"y ycia zwierz)t( co( ale &o &rostu moe uzasadnia wniosku( e $e$ dusza nie wszystkie szcze*"y &rezenty duszy zwierz)t O*"lne koniecznoci) dla *eneraa( i wy&owiedzie si+ na konkretne$ osoby( ale $ak &atrzymy na roliny teraz( &owinien rozumie r"nic+ w na$bardzie$ o*"lnym &sychiki( r"nica znak"w s&ec$alnych 2izyczne$( decydu$e sam mi+dzy byciem i nieIbyciem Re dusze mo*) by or*anizowane wedu* r"nych &landek) lub w r"nych 2ormach( kt"re oka) si+ ludzi z tak wielu r"nych system"w i &ostaci( zwierz)t z takich r"nych instynkt"w Tak bo*ate bo*actwo kon2i*urac$i ciaa( tak bo*ate$ ob2itoci zwi)zanych wzor"w 9uszaG $eden zaley od dru*ie*o ;a teraz charakter zwierz)t moliwo r"nych &lan"w budowy i ycia w cielesne nie s) $eszcze wyczer&ane( ale tylko w zakadach caa nowa dziedzina dodatkiem( z $akie*o &owodu mona &rzy$)( e nakazu$)( w &rze$ciach do nich od razu( e z stworzenie &aszczyzny duszy &ozosta zwi)zany z dou( moliwo taka &owinna ni*dy by mnie$sza ni w wietnie cielesny( &oniewa w &rzeciwnym razie &ole 2ormac$i mentalnych &rawdo&odobnie nawet bo*atszy ni adowni materiau Fy moe niech+ z$awiska same*o ycia rolin z natury inter&retac$a &sycholo*iczna8 1le dlacze*o to dusze( kt"re id) tam( &aka i $e( a nie r"wnie

da dusze kwiat wci)( za&ach( ten -lur&in* rosy ich &ra*nienie w zarodku strzela swo$) ch+( w obr"t &od wiato nadal s&enia wi+ksz) t+sknot+8 5ie wiem( $ak daleko w)ta zbudowany i urz)dzony 2orma czyste$ zakadu &owinna by mnie$sza *odne $edne$ duszyG 0eszcze nie wiem( co dziaa i krzyki musiaby by &rzed kwitnieniem za&ach"w i &rzywile$ zakada si+ nosicielami aktywnoci umysowe$ i czucia &iel+*nowa( $ako znieksztacon) 2orm+ brudne$ robaka8 %zy ddownica nam uduchowiony $ak For*etIme8 'yda$e nam si+( $e*o ciemne rycie &od ziemi)( aby odsoni wi+ce$ wolne*o im&ulsu i uczucie $ak ich wzrost &oci*u na ziemi w s&oko$ne$ krainy wiata( $e$ nies&oko$ny &orz)dku i widok tarcie8 1le &r"no roliny s) dla nas nowe razem( zor*anizowane( urz)dzone( zadbane Podobnie $ak *dzie widzimy si+ 1*enc$a( aby uzyska co zu&enie nowe*o w s2erze duszy i bardzie$ staranne*o Institute( &ozwalamy te$ instytuc$i na raz nic bardzie$ wane*o( wyrzuci ca) &oow+( bo to nie wy*l)da $ak inni Teraz( e roliny s) $ak niezliczone &ustych dom"w Prawdo&odobnie mia charakter do materiau do budowy tych dom"w( ale nie na tyle( by *o duch za&eni Po wszystkich dusz zwierz+cy murowane domy( wiedzieli( z ich bo*actwem kamieni ciany kom"rkowe$ nie zacz) co i zwi)zane reszt+ w nach722endem rozrywek do &ustych obiekt"w na caym wiecie 1le mam na myli( a racze$( czy mieli &omysy na tyle( aby 2ormy rolinne( mieli take &omys"w( di dusze wystarczy umieci $e w tych danych( dla nich b+dzie &rawdo&odobnie ostatnia zaley od innych !to moe &owiedzieG $a$ko( *dy Fo*a dusza oddech roz&rzestrzenia si+ &rzez cay widok natury( kt"ra zostaa $ednak umieszczona na &ierwszym &lanie &owye$ siebie( wi+c roliny nie s) w zwi)zku z tym rzeczywicie &usty duszy( e nie ma$) duszy wasne$ O*"lny duch wie$e &rzez nich &otem 1le $ak to vertrK*e z takim absor&c$i w 1ll*emeinbeseelun* e kada rolina wytwarza dla siebie na$drobnie$szych szcze*"ach i wniesione*o tak sonderliche &ostaci( $ak &owinno by r"wnie co bardzo s&ec$alne*o w nie$( &rzez nich( dla nich si+ stao( e ich 2orma i s&os"b ustalane indywidualnie i od)cza si+ od wiata zewn+trzne*o( a taki ci+ar umieszczony $est na to( aby odnowi i zawsze &owtarzam( $ednak zazwycza$ wok" 2orm i s&osob"w &rze&ywu obo$+tny w tym wiecie zewn+trznym i odchodz) 5ie wyst+&u$e wanie w ten s&os"b rolin z roz&ywa$)cymi w 2ali morskich( z tyu i her*estoSenen( o dowolnym ksztacie i dowolnym stosunku do krycia kamie4 w kierunku &odobnie zwierz+cia( kt"re mona &ostrze*a adne*o ob$awu $e*o Joshebun* od dou 1ll*emeinbeseelun*8 Oczywicie( wszechobecny 9uch wie$e &rzez roliny( ale tak $ak wszystkie inne stworzenia( kt"re nie s) w zwi)zku z tym ich indywidualne bar niezaleno To $est na$&i+knie$sza ycie Fo*a( s&lot w &oszcze*"lnych istot Hostaw rolin $edynie Fo*a &rzenikn) ducha w o*"le( to nawet nie ywsze ni skay i 2al( i sam &ozbawia cz+ $e*o na$&o&ularnie$sze$ dziaalnoci Fo*a 5ie y$) nasze duchy na$silnie$sze i na$&i+knie$sze w $e*o na$bardzie$ indywidualnych kreac$i8 Tylko( e nie nawou$)( do kt"re*o 9ucha Foe*o( sel2Iwiadome( samodzielne czu$)ca duchy &rodukowa To F"* $est Fo*iem Przecie &ytamG $eli okrelisz zar"wno wyraz idealne$ kombinac$i $ako indywidualny r"norodnoci zwi)zane$ zwi+ze istotne z$awiska w zakadzie wy*l)da

$ak u zwierz)t( co wi+ce$ nie mona wyma*a( aby zobaczy to r"wnie znak i wyraz ywe$ duszy indywidualne$( ale *dy tam nie wida same*o dusz+8 ;"wiono o nim( ale oczywicieL ;oe rolina nie moe w istocie da wi+ce$ charakteru( ale $est to tylko moliwe( aby dawa coraz wi+ce$8 0eli nie s) moe dokadnie tu moliwe( o ile s) one niezb+dne8 Podobnie $ak wielu nie b+dzie musia czeka na &roste 2undamentalne*o 2aktu ins&irac$i od &ocz)tku( &oniewa wszystko musi suy s&ec$alnie wyrazi s&ec$alne tryby animac$i ;yl+( e d)b moe atwo wszystkie ar*umenty( e moemy odwr"ci si+ od as&ekt"w &yowych do $e*o duszy( &rzed naszymi zawr"ci 0ak Fez&atne dale$ konary wszystkie strony( rodzi li &o liciu i zdobi nowy( urodzony wasnych !adziemy si+ na zewn)trz tylko biuteria i musi &ozwoli nasze ciao $est &onownie ;oesz te( e to $est &o &rostu $ak mona &o*aw+dzi z duszy Prowadzimy darmo w naturze wok"( e nie( i b+dziemy dziaa bardzie$ na innych ni na nas( ale m"wi niere*ularne *addin* &i"ro w d" w &owietrzu wi+ce$ ich Feseeltsein $ako sta) &rac+ bytem od ustalone*o &unktu widzenia( &racy z innymi wi+ce$ ni same$ &racy8 1le $eli wiemy( e my nie $echalimy &ust) dusz+ &ywa$)cych wok" $ak &i"rko w d"( $ak mamy to wiedzie8 1le tylko dlate*o( e sami s) te istoty 1 $eli nie wiemy( z zakadu( e czu$e $e$ dysk do &chania si+( dlacze*o o tym nie wiesz8Od&owied6 $est wci) tak bliskoG bo nie mamy ten sam zakad H te*o same*o &owodu( ale take rolin moe to tak nieistotne nasze a2ery wiata i duszy ni &ustym luku wiosn+ %ho mieli &ow"d i obserwac$i( to moe nasze dziaania na konkretnych celach( nasz &ieszy wedu* &ewnych zasad wy&owiedzenia mona znale6( e nie $est tak czysta nie&rzewidzianych dysk"w zewn+trznych zaley $ak $azdy na wiosn+ Przynosi( ale w &rzystanku tak wy*ralimy( nie naciska$)c na rolin+ do wyraania wedu* &ewnych cel"w( wedu* &ewnych zasad( kt"re s) niezalene od e2ekt"w losowych8 1le b+dzie znacznie bardzie$ skonni zmieni swo$e zachowanie w zalenoci od &ewnych zasad &rzed $e$ Feseeltsein Hostawiamy to na razieG Przy$d+ do te*o &"6nie$ =#IID 5ie $est to na$cz+cie$ m"wi si+ o wiecie( e dusza $est to( e ciao budowa si+ $ako rezydent8 5ic $ednak le&ie$ &rzykadem ni mowy sam rosn) roliny( kt"re mona wiedzie $edynie z widocznym z zewn)trz oczeku$)ce$ &lan budynku by wbudowany w istocie( oczywicie( $ak to &oza tym konstrukc$i ludzi i zwierz)t Je&szy &rzykad( s) one $ednak( tak $ak ludzi i zwierz)t sama( dusza ciaa *romadzi si+ tylko w ta$nym ciemnoci i wyst+&u$e tylko z &rawie *otowe*o budynku na wiato( dlate*o te wierz+( e w &eni wykona konstrukc$+ tylko w ciemne$ niewiadomoci 0est zu&enie inna rolina Ona &rzynosi nic sobie z( wanie zaczyna budowa &rawo &o do$ciu do wiata( tworzy ci)*) rodku( nawet w wyniku wszystkich bod6c"w zmienia ycie( nawet na$wysze( co chce( kwitnienia 1le dlacze*o &o &rostu ycia roliny( moemy nie chce &or"wnywa ycia embrionalne*o( $ak niekt"rzy 1 oczywicie( to byo intenc$) natury( nie &owinno by dusze kt"rzy yli bardzie$ w tworzeniu i &ro$ektowaniu wasnych or*an"w i innych( kt"rzy w ten s&os"b utrzymywane bardzie$ w dziaaniach zewn+trznych ich ycia( as&ekt do&enienia ich yciu &rzez siebie( z =#IIID $est $eszcze da nam dalsze rozwaania &rzyczynowo &"6nie$( wi+c zama *o tuta$

'yda$e mi si+( e nie &owinno tak by m)drze$szy w nasze$ ocenie stanowiska rolin w &rzyrodzie ni w 1meryce P"nocne$ dzikus"w( kt"re wyr"nia$) si+ wyr"ni( a nie m+czyzna( kobieta i ni$akie*o w $+zyku( oywionych i nieoywionych obiekt"w( ale teraz za$+ty charakter zwierz)t i drzew( zaliczany do nieoywionych zi" i kamieni 0ak mieszne( aby &owiedzie( e $estemy tak wiele m)drze$szy ni dzikusy wyda$) si+ nam &ostawi *ranic+ &aszcza ycia mi+dzy drzewami i zi"( &o &rostu dlate*o( e drzewa wi+ksze i y$) due$ ni o"w zi" 0ak mieszne( e duch b+dzie nadal nieco wysza ni s&osob"w indoeuro&e$skie*o korzenia( aby ustawi limit &ochwy natchn) mi+dzy zwierz)t i rolin( tylko dlate*o( e roliny w inny s&os"b da ich dusze ob$awia si+ $ako zwierz+ta 9zieci chc)( *dy s) mae( nie &owinny &owodowa *+ ubie*a si+ o &taka G+ &iewa i leci nie tak %zym r"nimy si+ od tych maych dzieci( *dy roliny nie chc) zastosowa si+ do animowanych istot( &oniewa nie m"wi i chodzi .olnicy widzie duchy w nocy( bez wz*l+du na to nie dlate*o( e syszaem od dzieci4stwa &rzez duchy( kt"re za$mu$) w nocy( co $est inne ni tych rolnik"w( $eeli nie chcemy( duchy w dni( kt"re s) w ciele( $ak wida bo syszaem od dzieci4stwa( e nie b+dzie tam ' rzeczywistoci( $est to ten sam &rzes)d( ale w odwrotnym kierunku( chc) widzie duchy w nocy( kt"re nie istnie$)( a duchy w dzie4 nie chc) zobaczy &okaz osobicie Filozo2( kt"ry chce udowodni nam( e roliny nie ma$) dusz( to z &ewnoci) nie b+dzie trudne Poniewa wi+kszo system"w 2ilozo2icznych wzrosa nawet z &owodu zaoenia( e roliny nie ma$) duszy( to oczywicie r"wnie od na$bardzie$ do recyklin*u moe zawrze 'iesz $ednak( e tak bardzo 2ilozo2owie lubi) s&rawia wraenie( e wszystko( co a priori ( aby to udowodni z *"ry( nawet( aby ten &unkt widzenia dow"d tylko &o&rzez wniebowst)&ienie od dou moe dotrze 5iemnie$ $ednak( s) one ustalane na &ro*u w d" o wiele wi+ce$ &anu$)cych o*"lnych &o*l)d"w z kiedy &rzyby na szczycie( wci) chc+ wyzna sobie( a z*odno z 2ilozo2icznych &o*l)d"w na temat dane*o &unktu( w zwi)zku z tym( nie $est dowodem na co wi+ce$ ni tylko &rzestrze*anie ws&"lne &o*l)dy na temat te*o( co b+d+ odnosi si+ do te*o same*o Oczywicie( e zawsze kady system do siebie( aby by &rzekonu$)cy( musi wywoa brak P2lanzenbeseelun*( musi znale6 &rzyczyny to &onownie w zwi)zku( ale to( co $est &okazane ostatnio z wszystkich tych &owod"w( kiedy mona skon2i*urowa inny kontekst( z kolei do $e*o co*ency wzywa do animac$i rolin i tym samym &onownie do znalezienia &rzyczyny biay 'reszcie( to za&yta( kt"re dla cae*o systemu &rzez innych &owod"w &rzekonu$)ce To $est teraz nasz( kt"ry $est w stanie ycia istnie &o&rzez wiat dusz y$e( b+dzie &i+knie$sze ni &rzeciwnych system"w( kt"re zako&ane to cae kr"lestwo duszy w nocy moe roz$ani od same*o &ocz)tku( a $eli &i+kno nie $est bro4( oczywicie ( tak( e &rzewaa$) ws&"lne &rawdy( to si+ liczy( ale &o zawieszeniu &rawdy i &i+kna w na$wyszych dzielnic do tych z kt"rych zwyci+sko o*"le Hwany 2ilozo2iczne &ro$ekty( nakadane na systemy za*raniczne temu( kiedykolwiek niewielka wa*a moe mie dla nas Przykadem moe wystarczy da &r"bk+ takich zarzut"w i do zrobienia( o ile mona wzi) kr"tki( &oniewa nie

chcemy nasz #orsatze by niewierny( wol) unika dyskus$i 2ilozo2icznych( ni zatraci si+ w nim Filozo2 $est( na &rzykad( na &odstawie wszelkich antecedent rozwaa4 rodza$ dia*ramu( w $aki s&os"b sia ycia( dusza( duch zachowywa siebie( kt"ra dwa ostatnie utrzymu$e on cisy do rozwodu( $ak to w yciu bywa 'yda$e mu si+ ten stosunek z &unktu widzenia badania okrelone*o &oziomu( i wzywa$)c do re&rezentac$i r"nych eta&ach &rawdziwe$ natury( $e*o zakad wiat &rzychodzi naturalnie do ducha i duszy &uste$ scenie do kandydowania %zowiek $ako &ik re&rezentu$e cao wszystkich &oziom"w niszych( obe$mu$e w wi+kszym rozruch ;a od&owiednio o ycie dusz) ani ducha i rozumu Hwierz)t( krok nisza musi by zadowolony z siy ycia i duszy( i roliny( $eszcze $eden krok nie$( z zaledwie witalnoci( kryszta( a nast+&nie $est r"wnie brak siy yciowe i $est na&rawd+ martwy( tylko o2iar) &rocesu mechaniczne*o Pro*ram $est &rze$rzysty i miy i za$mu$e bardzo dobre( cho nie dlate*o( e to $est wszystko 2ilozo2owie( kady moe mie sw"$ wasny( ale mimo wszystko( to wszystko s&rowadza si+ do te*o same*o( natura &o adne$ z nich wszystkich( a &rzykadem $est tak dobra $ak inne Pami+ta$my( aby bior)c &od uwa*+( myl+( e schemat martwe*o same$ siy yciowe$ &o$awio tylko od warunku wst+&ne*o martwych 2lory i inacze$ nie ma korzenie w realnym wiecie( wi+c moe chcesz nic do udowodnienia od $e*o &rzy$+cia do tyu za martwe*o 2lory %zy na to zaoenie( wi+c nic nie tracisz( moesz tylko zyska( &oniewa dusza( *dzie $eden nie mia wczenie$ .oliny s) teraz nie wi+ce$ &odwadne*o ni bezdusznych istot do zwierz)t czystych( ale nast+&na &ozyc$a $ako inny rodza$ animowanych istot lub &od&orz)dkowane tylko w rodza$u animac$i( *dzie s) moliwoci( w rzeczywistoci nie s) wyczer&ane w kr"lestwie zwierz)t( $ak wi+ce$( aby &okaza( schemat b+dzie si+ r"ni od wye$( a $eli ustawi *o tylko &o tym mona wykluczy tak dobrze( $ak ten &owye$ 0ednak teraz $est r"wnie moliwo moliwo inne*o systemu nie do&rowadzi nas to rozway natychmiast do &rawidowo( bez s&rawdzenia( czy &rawdziwe zachowanie rolin( kt"re r"wnie od&owiada( $ak w szcze*"lnoci myl+ o cisym schemacie czyste*o kroku I Przy$azd i su&erorder kiedykolwiek moe by tuta$ mowy 'y*oda( ostro i czysto( kt"ra $est na &owyszym schemacie( okae si+ &rzed $e*o dokadnoci( na co dzie4 i co *odzin+ s&rawia( e $e*o natura 5aukowcy zauway( e ich kom2ort( ostro i czysto $est inna ni wkadek ITFy moe( cho s) tylko niekt"rzy 2ilozo2owie( kt"rzy &rzyzna$)( roliny w na$le$sze$ duszy( ale oczywicie tylko &rzez &owi+cenie duszy wszystko( co ona robi na duszy 5ie ma nic wi+ce$ ws&"lne*o( ni drewniane elaza w 2ilozo2ii !iedy m"wi+ mo$e cz+ duszy( dusza indywidualna zakadu( I wyra6nie nie rozumie idei lub idealn) $edno mi+dzy nimi( co uzna$+ w r"norodnoci ich struktury i ycia( chocia $estem moe to wskazywa na samodzielne*o wykrywania i as&iru$)cych $ednoci ich istoty duszy i musiP ale &ytam to nawet na to 9usza nosz+ w sobie a nie tylko obraz lustrzany( wrzuci $e do inne*o( by( ale ciao i bo*actwo ywych wrae4 i im&uls"w 5ie to( co mam z ni)( ale co nie mam z ni)( ona robi na duszy Pomys co inne*o moe zwr"ci lub znale6 we mnie chce( ebym rzeczywicie nie wystarcza sam w sobie( $ak duszy 'i+c( co &oma*a rolinie( czy kto $eszcze chce zobaczy

tyle $edno( &omys na ich budow+ i z$awisk ycia( a &otem &owiedzie( tyle( e ma dusz+( *dy smak dla siebie( ani czu( ani czu smak 5ie chc+ *o z dusz) roliny( $ak niekt"rzy( e z ni)( wyda$e mi si+( e nie dla nie$ miy 1le nie tak( $ak *dyby to( co s&odziewamy si+ ycie duszy w rolinach nie $est( ale tylko &otentia( $ak wyrazi siebie( uta$one( zawsze &i /czucie i ch+ snu( nie tylko czucia i &ra*nienia( a *dy nasza dusza moe wywoa sen $eszcze w duszy( bo wci) nosi warunki odrodzenia czucia i &ra*nienia w sobie( to ni*dy by nie wymieni dusz+ *dzie ni*dy wczenie$ nie byoby takie &rzebudzenie Pisz+ wi+c do duszy rolinne$( moe $a rzeczywicie &rzyzna( e ta dusza moe zasn) tak dobre( $ak nasze( ale nie( e zawsze s&a( to wyda$e mi si+ wci) nies&rawiedliwe chc+ m"wi o duszy( roliny( $akbym chcia m"wi o duszy z ciaem( $est w uczucie( ale co na$mnie$ raz na $awie Tymczasem nie tylko 2ilozo2iczne( ws&"lne &o*l)dy w)czy unisono &rzeciwko nam( i to kores&ondenc$a &ierwszy rzut oka wyda$e si+ &o znacznie wi+ksz) mas+ moszczu dla nas $ak wierzy( e stwierdzenie( e &ierwiastek 2ilozo2iczny( kt"re*o nawet cz+ciowo zorientowanych si+ w &owszechne cho w&yw na caym bez&ieczne $est dwukierunkowa !to z nas uwaa$)( e aby myle w duszy zakadu( i da im tuta$ takie &rzyznawane b+dzie s&o$rze na na$bardzie$ $ak bardzo bezczynnoci testu Teraz to na &ewno nie $est rozwini+ta intelektualnie korze4 te$ umowy o&iera si+ &oczucie( e wszyscy $ednakowo nakada$)ce si+ sam( to racze$( i $ak nikt nie wie( $ak doszo do nie*o 1le nawet to wyda$e si+ wskazywa( e ona &ochodzi z natury si+( e *+boko w naturze rzeczy le)cych nawet &owod"w ludzie s) tak mimowolnie i *eneralnie $e*o &o*l)dy byy wy&ierane 'iele mona &owiedzie( z r"nych stron i &rzy&omnie( co &odsumowa niewiadomie( bez $asno stawia$) nas w szcze*"ach 1le bardzie$ &ewne( e moemy liczy na widok( kt"ry tak *ra w nic Prezentowany rimed w &reambule ;usisz &yn) z wysze*o 6r"da( ni wynika z b+du czowieka( a $eli $akiekolwiek *dzie( tu m"wi $est wane( e *os ludu $est *osem Fo*a 5ie wyda$e si+ nam wiara w nasze*o dereinsti*e dusza kontynuac$i wi+c tylko bardzie$ &ewne( e ma &odst+&ny mediac$i nie tylko byo to konieczne rozumowa4 o*"lnie do roz&rzestrzeniania si+ wr"d wszystkich nawet na$surowsze ludzko8 Tak &ewny( wierzymy( e nasza dusza b+dzie y $edne*o dnia( wi+c na &ewno musimy te uwierzy( e dusza rolin nie mieszkam teraz Poniewa zar"wno wiara $est r"wna naturalny rodza$ TuasiI Takie &ode$cie ma wiele wiata( a w od&owiednich *ranicach oczywicie take ich z*ody( ale trzeba wiczy ostrono w tym( w &rzeciwnym razie moe by duo 2aszywe$ wiary b+dzie uzasadnione tym Trzeba tylko do ;o$esza i &rorok"w( aby &rzeczyta zadanie i Psalmy( okazu$e si+( e staroytni Rydzi( kt"rzy nadal chodzi $ak &re2erowanych narz+dzi Foe*o ob$awienia( &rzez wiele wiek"w( tak mao wierzy w &rzysze ycie wasnych dusz( $ak $estemy w &sychicznym yciu rolinP im byo wszystko( od mierci( a kto im o yciu &o mierci( zmartwychwstania chciaby &orozmawia( by byy dobrze &rzechowywane( nawet bardzie$ *u&i( ni ten( kt"ry teraz m"wi o yciu duszy rolin Teraz by to r"wnie tak du*o( $ak *os Fo*a( $ak to byo *os ludu8 0est to $ednak dusza wskrzeszony &"6nie$ z *robu -zeolu z nich( wiara tr:stlicherer rozwin+a i staa si+ *osem ludu( a ten trzymamy si+ w *os Fo*a Tak r"wnie dusza zakadu( kt"ry teraz ley w *robie( wedu* nasze$ wiary(

wiary w &rzyszo wskrzeszony &ewne*o dnia( i to &rzekonanie moe take sta si+ *osem ludu( i o*"lne &rzekonanie( w kt"rym $est zakorzeniona( traktowane $ako *os Fo*a Oczywicie( e te b+dzie musia zmieni wiele rzeczy w zwi)zku( ale to( co mam r"wnie nadzie$+ i zau2anie( za nic mnie$ wesoa ni nasze$ obecne$( wobec cae$ duszy w charakterze le&e*o i *uche*o( i dlate*o sam bezduszny widok natury Ostrzeenie( aby nie wkada zbyt due$ wa*i do wyroku w nasze$ umowie o bezdusznoci rolin( &o$awia$) si+ bardzie$ &rzekonu$)ce( kiedy zdamy sobie s&raw+( e to( co w tym zakresie $est norma kra$owa na nas( to nie $est wcale &owszechne 'iele milion"w <indus"w i innych surowych ludzi na&rawd+ utrzyma roliny w natchnione( &oniewa nie &ochodz) z zu&enie innym wietle natury Teraz moe rzeczywicie w stosunku do wszystkich rzeczy( kt"re le) &oza naturalnym( o wiele m)drze$szy ni <indus"w i te inne nie*rzeczny narody( $eli nie( $est odwr"cona w stosunku do te*o( co naley do zakresu naturalne*o ycia( chce tylko &ytanie by -akontala m"wi w synnym dramacie E%zu$+ mio siostry do te*o zakaduE( tak ona ma 2ormalne*o urlo&u zakadu ' staroytne$ &rawo ksi)ka ;enu CD ( kt"ry $est obecnie cieszy si+ wci) wadz+ nad wszystkim ludzi w Indiach( 'yobra6 sobie znale6 w nast+&u$)cy s&os"bG .ozdz I ( ?N =-tr >>D EHwierz+ta i roliny( otoczony wielo&ostaciowe ciemnoci( kt"rzy z &owodu wczenie$szych akt"w wewn+trzne$ wiadomoci i odczuwania &rzy$emnoci i b"lu E .ozdz I# UC =-tr >C?DG E!ady *os&odarz musi by co uczciwie i z*odnie z &rawem( bez szkody dla $e*o rodziny( dla wszystkich czu$)cych( zwierz)t i rolin( $ak zachowa na istot E
CD

!od <indus lub &rze&isy wykonawcze( z*odnie z wy$anieniem %ullucas menu $est( w On*l tum 0ones( z te*o na $+zyk niemiecki &rzez <uettner 'eimar >@N@

.ozdz # ( ?V =-tr >WMD Etrawka roliny( zwierz+ta( due drzewa( &azy i &taki( kt"re ze wz*l+du na o2iary( kt"re zostay zniszczone( &rzy$azd w &rzyszym wiecie sublimowa urodze4 E .ozdz ,I( >?U =-tr ?CVDG E!iedy kto raz unvors7tzlicher s&os"b drzewa owocowe( wiele rolin zielnych( w *"r+ dziaa rolin lub te( kt"re rosn) &o wyci) z &owrotem( &od warunkiem( e s) w rozkwicie( *dy uszkodzony( ze&su si+( wi+c( e ma sto &owiedzonka z &rzewidywaniami Feda E >?B E0eli kto w d" samowolnie sk"ry i bezuytecznie *atunk"w traw( kt"re s) an*ebauet( lub kt"re rosn) od siebie w lesie( musi on suy krow+ na dzie4 i tylko si+ mleka E >?W EPo&rzez ten &okuty ludzki moe &o*odzi *rzech czu$)cych istot zadane vorsetzlichen lub unvorsetzlichen obraenia E UD

UD

w ,I 5ie >?U( i nie >?B stae kary s) wr"d wielu innych( kt"re s) &rzymocowane do zabi$ania zwierz)t ' szcze*"lnoci( >?? odnosi si+ do zabi$ania owad"w( kt"re y$) w zb"( owoc"w i kwiat"w

' ;einers( historii reli*ii =I- C>BD( &rzeczytaem nast+&u$)cy 2ra*mentG ETala&oinen w -iam rozci)*n) &rzykazanie( by zabi( a nie tylko zrani zar"wno roliny i nasiona i nasiona rolin( $ak ludzi i zwierz)t( &oniewa wierz)( e wszystko( co y$e( by r"wnie ins&irac$) ci+ zniszczyL drzewa i ama *a+zi drzewa tak mao $ak okaleczy czowieka ( nie $e niedo$rzae owoce( tak( aby nie zniszczy rdzeni samych( a tym bardzie$ samych rdzeni w te$ cise$ abstynenc$i( nie wyda$e si+ im niele*alny( $eden z cieszy si+( co utracio ycie bez ich winy( a nawet mi+so zwierz)t E =Od JoubXre( descri&t .oyaume de -iam $este 1msterd >@VVIte J str M>D %hc+ to tylko od czasu do czasu &rzy&omnie sobie hamadryads -taroytnych( kt"re( $eli wiara w rzeczywiste$ animac$i drzew $u nie chc) myli w &"6nie$szych czasach( ale z &ewnoci) moe &ochodzi tylko od takie*o warunku .ude ludzi $est rzeczywicie cokolwiek ins&irowane charakter O*i&c$anie czcili r"wnie rolinyG EYuibus <1O% nascuntur w <ortis 5uminaE m"wi 0uvenal =sob ,# D %arus ma wi+c rac$i m"wi)c =Psyche str >>UD G E1ni w naszym( ani w adnym innym $+zyku kiedykolwiek byo m"wi o duszy zakadu E 5awet wr"d nas ws&"czeni s&ersonalizowa nie braku$e do &rzykady takich( kt"rzy wierz) w duszy rolin Percival &osiada aktywa zakad"w( ich korzenie do mie$sca( *dzie mona znale6 na$bardzie$ od&owiednie $edzenie( ich licie i &owstrzymania si+ &rzeduy do wiata( do aktu woli( kt"ra nie moe by traktowane z bez sensac$i =Transact -oc ;anchest z D FO -mith uwaa r"wnie( e roliny czu$) i co to $est wynik( &ewien sto&ie4 szcz+cia( nie mona za&rzeczy( e &eni) one do ruch"w stymulacy$nych( n& w swoich liciach i &r+cik"w =-mith( Introd 1by botaniki C wydanie BD ;aska #rolik( F . 0adwi*i i Judwi* take tendenc$+( aby &rze$ do udzielenia sensac$a roliny ;artius ustawia roliny nie tylko dusz+( ale take niemiertelno sam 'iem( e ta czcionka nie $est blie$ IPG =;artius 5iemiertelno rolin( ty&u wy&owiedzi -tutt*art >MUM D 0ak nasz $est w stanie( &o tak wielu i tak donone *osy m"wi)c o ludzi( aby utrzyma nasz ne*atywny *os( ani nieomylne8 Teraz $ednak &o$awia si+ take 2akt( e nawet karania te*o ne*atywne*o *osu &rzez inne*o *os"w &ozytywnych w sobie ley( &rzez *os( kt"ry znacznie wi+ce$ ni naturalnym *osem moe by uznane za te( znaczy *os &oez$i i &rzemylane zdanie Podczas *dy za&rzeczamy dusz+ zakadu(

musimy w kadym razie ci)*le w &oez$i( $ak w yciu( zd$+cia rolin( $ak *dyby byy ins&irowane( czu kom2ortowo za$) swoim yciem ;y na &ewno nie wierz+ w zrozumieniu *o( ale mimo te*o niewiary &rze$awia si+ wiele w nas mimowolnie do cel"w te$ wiary( i to &rawdo&odobnie zrobi wi+ce$( $eli nie zawsze czuem( e nadal $est b)d 1 teraz m"wi+( $est to racze$ charakter idei zaszcze&ionych &rzez naszych nieustannie &rzeamu$e $eszcze nowy *runt .zeczywicie co 1nerzo*enes te &omysy( ze wz*l+du na &ode$cie do natury 1nerzo*enes e ory*inalny i bez&oredni s&os"b &o$mowania *o( &rawdo&odobnie zna$du$e si+ bardzo daleko( ale nie udao im si+ rozwin) z te*o siebie( $ak to si+ dzie$e( aby wywietli s&rzeciwu( &oniewa miayby one &o$awia si+ $eszcze bardzie$ &ewne ni nasze mi+dzy narodami( kt"re s) stan natury $eszcze blie$( ale teraz sytuac$a $est odwrotna Tyle rzeczywicie $est si+ &rzyzna( e mia duo atwie$ straci dusz+ roliny ni zwierz+ta z oczu na usuni+ciu z te*o stanu natury( bo analo*ia ostatni z nas &ozosta$e znacznie bardzie$ bez&orednie i blie$( ale to $est 2aworyzowanie tylko nie $est krytyczne dla s&osobu teraz nasze uczucia s) w te$ materii 'raenie bezdusznoci roliny wyda$) si+ nas tak na*le( ale racze$ wynika &rzyna$mnie$ tyle w drodze tuta$( $ak nauczylimy si+ &atrze na nich $ak to( co oni na&rawd+ wy*l)da$)( i tylko w ten s&os"b( analizy intelektualne$( bierzemy im to( co &owinnimy da $e tak( &oniewa umys b+dzie odnale6 ducha( nawet $eli oko nie *o zobaczy ' rzeczywistoci( w $aki s&os"b moemy by zaskoczeni( $eli nie b+dziemy &ami+ta( aby myle o duszy zakadu( $ak modziey z rolin ma$) usysze rozmow+( $ak mona by z te$ same$ duszy( nie wchodzi w rachub+ 5ie &ot+&iamy roliny inacze$ mier ni mahometan chrzeci$an do &ieka %o &rawda wr"d rodzic"w( nauczycieli( w meczecie( na wszystkich ulicach $ak &rzes)dzone( $ak naley bei2allen mody muzumanin umys w)t&liwoci8 'idzi &ot+&ienie Giaours na&isane na twarzy 'i+c sadzi bezdusznoci .a22 w historii naturalne$ =s >CD czytam sama $ak de2inic$a zakaduG Erolina $est rolin)( kt"ra wyrasta z ziemi i ycia( ale ma wraenie i nie mona &rzenie z $edne*o mie$sca do dru*ie*o E I uczy dziecko nie $est tak w wyra6nych sowach( ale zachowu$e si+ &atrzysz tak( to chyba widzi r"nic+ mona dokona mi+dzy rolin i zwierz)t &od wz*l+dem animac$i F+dziesz zamiast nawet &owiedzie matk+ do c"rkiG -ucha$( mo$e dziecko( kwiat $est r"wnie zadowolony( $e*o ycie( kt"re F"* da mu( $ak ty( tylko w inny s&os"b( wszystkie kwiaty ma$) dusze( cho nie rozs)dne $ak os"b( ale bardzo adny( i nie masz kwiat w zwyky swawola za %hocia dla wie4c"w lub ko*o &rzynie bukiet( mona to zrobi( bo zwierz+ta te ma$) dusze( ale F"* $eszcze &rzeznaczone do s&oycia &rzez ludzi( wi+c ma kwiaty r"wnie okrelone da swo$e ycie do ozdoby ludzkie*o ycia z nim( kady musi wy&eni swo$e &rzeznaczenie I Pozwolisz nauczyciel m"wi do cho&c"w w szkoleG istot animowa udzia w *"wnym( na dwie klasy( kt"re s) zakorzenione w ziemi( rolin( a te( kt"re s) w stanie zi*norowa &oruszania si+( s) Judzie i zwierz+ta .oliny s) nam $ednak odmienne ni zwierz+ta( ale $ak rosn)( ale y$e tak &owsta$) i umiera$) w naturze tyle odbywa si+ w celu ich utrzymania i re&rodukc$i( $ak dla zwierz)t( a nawet tych( i tych innych &owod"w( musimy $e rozway r"wnie dobrze animowane( $ak zwierz+ta 1le ludzie nie wierz) w kadym czasie( oto wy( dzieci( w zwi)zku z tym $estemy &rzeciwni wczenie$

znacznie dale$ I ;ona ewentualnie trzyma wr"d tych( w kt"rych dziecko dorasta si+ dusza roliny &o &rostu umieci w $ak na$mnie$szym( duszy zwierz)t( i to dziecko ni*dy nie &rzyszo do *owy &ytanie( czy roliny moe by r"wnie nieoywione$P &oniewa s) one rzeczywicie w odniesieniu do nas nie&odobne zwierz+ta takie nie &ami+tam 5awet nazwa $est na tyle teraz udowodni duszy zwierz)t I co nie &rzyszo do ludzi( $ak dziecko( nie myle o nich $ako doroli( *dy roliny rosn)( kwitn)( nadal &achnie $ak w dzieci4stwie Tak wi+c( *dy osoby 'i+c $eden $est w b+dzie( cho wy&rowadzilimy nasz) obecn) i lokalne niedowierzanie w animac$i rolin na skutek kl+sk a*enc$i( &oniewa mona czer&a od&owiednie z nim adne*o dobre*o &owodu( a on &rzyszed do nas( nie wiemy( $ak to $est b+dem( $eli zna$dziesz to uzasadnione w ten s&os"b %" niekt"re zodzie$ &rzychodzi noc) i okrada nas z te*o( co &owinnimy mie tanie( i nie $est to kwestia w &rawo I widzimy tylko blie$( moe &rawdo&odobnie $eszcze dziury( &rzez kt"re wszed Po &ierwsze( nie s)( $ak &owiedziaem( w&ywy edukac$i( kt"re $estemy winni tych( niewiara( ale $est $eszcze kwestia te*o( co w&rowadzio *o w tym siebie8 ;oim zdaniem naley szuka w dolne$ cz+ci &lec"w le)ce*o terenie nasze*o obecne*o s&osobu &atrzenia na roliny( kt"re czowiek w dzie$e na &ocz)tkowym stanie natury( *dzie wci) odbywa si+ &o niesko4czone$ analo*icznie cay charakter dziaania z boskie$ ins&irac$i i y$e na siebie &o&rzez &rawo docelowych nie ma( a teraz &rzyci)*a zbyt w)skie *ranice analo*ii Gdzie caa natura $est uwaane za natchnione &rzez Fo*a( $ak to $est o wiele atwie$ roz&ozna indywidualne dusze $ak s&ec$alne wytworem o*"lne$ ins&irac$i( $ak( *dzie( $ak wzroso z nami( boskie$ animacy$ne$ duchem natury si+ o tym( e i bez ycia &ozostawia Poniewa wzi) dusze rolin( a $eli nie czu$esz si+ nasz) wasn) dusz+( a nie z nas w d" do ma&y i ma&y do w)tku robaka &odobie4stw( zbyt wyra6nie 2orts&:nne( e s&r"bu$emy nasze zwierz+ta i dusz+ $ako dobry za&rzecza rolinami Poniewa nasza obecna zasada $est uznawany w cae$ duszy tak mao( $ak to moliwe w naturze 5auka( sztuka( reli*ia( nauka &ierwsze$ modoci &rzenikn+y z te*o &ode$cia do &rzyrody( &ozna wszystkie s2ery wiary i wiedzy( ich zaan*aowanie w na$*+bsze 5ie zmieni( tzn zmieni wiat 1le musimy &ami+ta( e na$bardzie$ rozwini+te wiedzy( tylko ze wiadomoci)( cz+sto wraca do stanu( wraz z rozwo$em wiedzy zacz+a( $estemy nasze obecne &ode$cie do &rzyrody nie musi za)czy zbyt duo na wadze( mimo( e s) one Taki zaawansowany &o$awi ;oe dlate*o( e to $est &o &rostu &unktem &rzekierowanie blie$ tak 0eli czowiek b+dzie w ko4cu dosta si+ do zobaczy( e F"*( &omimo $e*o wysoko i *odnoci( w stanie we$ w naturze( z kt"re$ nie mia nawet zosta rozwi)zany dla nie*rzecznych ludzi( bez wz*l+du na nas widocznymi zewn+trznymi zwi)zkowych i szcze*"y ich wzrost i bez zwi)zku z tym wymare indywidualnoci swo$e$ istocie w nim( tak i $akie stanowi) substanc$e duszy allw7rts roz&owszechnione &oszcze*"lne motywy z $e$ &otwierdzenie atwo znale6 uznanie 1le na takich &ers&ektyw( nie moemy teraz od&ocz)( ale musi stosowa si+ tylko do otwarcia drzwi i okien do nie*o( a takie mae okienko &owinno by ta czcionka( otwiera$)c &ers&ektyw+ do kwitn)cych duszy w o*rodzie

' &o&rzednich rozwaa4( kt"re /$m+ &rawie wi+kszy nacisk na czynniki( kt"re mo*) dostro$enie wy&aczone &oczucie czowieka $ako na stanowisko rolin w &rzyrodzie( $ak si+ rozwin+a intelektualnie bo obe$mu$e w szcze*"lnoci wobec duszy zakadu zorientowany &o*l)d( musimy walczy( nawet w o&arciu o uczucia( a nie $asne rozwini+tych &owod"w intelekt 5iemnie$ $ednak( s)( lecz ten ostatni nie &ozostawia entschla*en nas( zwaszcza bior)c &od uwa*+( e &rzeciwIar*umenty nie entschla*en tak( aby nie da im &ozorny ci+ar( co wy*ra( ale tylko tym( e su*eru$e si+ &rzekonanie $u *"ry &rzy$+ty do ich wa*i Teraz He wszystkich tych &owod"w $estem &rzeciwko *rubo ziaren &ierwszy &ick( ale dlate*o by moe &owinna way co na$bardzie$ na$bardzie$ %hce nam inacze$( zawsze zna$dzie si+ s&os"b( e chcielimy to tak &roste( $ak to moliwe( aby utrzyma $ak &rzeszkod) w drodze 5iekt"rzy 2ilozo2owie rzeczywicie by w stanie atwo lata nad nimP trudnie$ niekt"rzy &rzyrodnicy( kt"rzy uda$) si+ w naturze( nie s) uywane do latania nad nim Oto kom&ilac$a nast+&u$)cych sekc$ach $eszcze zosta uko4czone wykrzyknikiG >D .oliny nie ma$) nerw"w =IIID CD 5ie ma wolny dobrowolny ruch =#IID UD Fraku$e im centralny or*an( w o*"lnym nicze*o( co wyma*a wyraenia $ednostki dusze )cz)ce =,IIID ?D 'idzisz $e bezlitonie &ode&tane( kosi( ci+cie i *eneralnie bezbronny i na kadym rodza$u destrukcy$ne$ in*erenc$i 1le $estem niech+tnie wierz) nasze &oczucie( e to moe by los czu$)cych istot =#ID BD 'yda$e si+ wi+c cakowicie celowo s&enienia dla ludzi i &rzyrody obliczonych usu*i wiat obcych duszy mowa( e mona s&rawdzi nawet nie wasn) dusz+ i cel samo w nich =, ,ID WD 0eli $u da zwierz+tom rolinnymi tylko nie$ednoznaczny charakter duszy( nie $est $u w zakadzie rzeczywiste$ duszy moe by mowy =,IID @D To moe by dla $edne*o( z kt"re*o zwierz+ta z r"nych( $eszcze niszym &oziomie nie zul7n*lichen &omys"w dusza si+ =,I#D G"wne as&ekty( kt"re &okazu$e na zako4czenie tych zarzut"w mona znale6 &odsumowana w skr"cie w ostatnimI%#

III. %westia nerw#w.


5iew)t&liwie( e $eli kto odkry( tylko te( zwane biakowe w"kna nerwowe w rolinach( trudno( &rzyzna im dusz+( wyda$e si+ znacznie zmnie$szona dla wielu Teraz &o)czone oczywicie( e nerw duszy s) konieczne( nawet tylko w cz+ci z 2aktu( e bezduszne roliny zakada nie( ale to $est to okr)*e rozumowanie nie $est sam( e w *r+ wchodzi tu( &rzede wszystkim( a &o roz&atrzeniuG 0eli zniszczysz( e znane kom&ozytowe wykonane z na$le&szych w"kien nerwowych( m"z* czowieka lub zwierz+cia( ninie$szym zniszczone $ednoczenie

wszystkie warunki zewn+trzne i z$awiska ycia &sychiczne*oP &odobnie moesz anulowa &o&rzez rozdrobnienie lub zniszczenia s&ec$alne*o nerwu &asu$e aktywa szcze*"lnych wrae4 '&rowad6 zwierz)t( ale aden znak duszy i czu$e wi+ce$ o sobie( &o zniszczeniu ich nerwy( wi+c roliny mo*) by a &riori nie ma duszy i uczucie( &oniewa nie ma$) nerwowe*o od same*o &ocz)tku 5erwy udowodni tylko &otwierdza( e( &rzyna$mnie$ w naszym ziemskim yciu te*o wiata( &odstawowe warunki Feseeltsein lub narz+dzi( kt"re &otrzebu$e duszy wyrazi si+ na warunkach tu i teraz 5ic nie moe si+ wydawa &rzekonu$)ce ni te*o wniosku( i nic nie moe by untri2ti*er -iedz+ mu nast+&u$)c) od&owied6G !iedy &obra zy 2orte&ian( skrzy&ce( lutni+( wszystkie ci)*i lub zniszczy( wi+c $est si+ z d6wi+kami tych instrument"w lubi+ motkiem *o( &uk( $a to zrobi+G &owsta$) nieure*ulowane haasu ( rzeczywisty d6wi+k( nawet melody$ny i harmoniczny sekwenc$a lub &o)czenie odcieni moe by absolutnie $u nie &roduku$)( &odobnie moe by odwoana &rzez oderwanie s&ec$alnych ci)*"w aktyw"w do s&ec$alnych kolorach( wi+c oczywicie ci)*i s) niezb+dne warunki do wytwarzania d6wi+k"w( s) e tak &owiem( odwa*i tych instrument"w I z te*o( teraz $u tak $ak wczenie$( e nast+&u$)ce 2let( &iszczaka( or*any z &ocz)tku ton"w( szcze*"lnie melodycznych i harmonicznych kombinac$i d6wi+k"w( kt"re nie s) w stanie( &oniewa a &riori nie ma ci)*"w Por"wnanie $est bardzo od&owiednie in2ormac$e od kiedy obiektywnie do wytwarzania te*o rodka wrae4 &or"wna ze rodkami subiektywnie celu wytworzenia wraenia( a moe by &ewna z*odno zakada od &ocz)tku -krzy&ce $est inny( samo ciao doznania &o&rzez ich *ry %iao $est $ak *dyby skrzy&ce( e czu$e wewn+trzn) *r+ ich samych ci)*"w 1le teraz( *dy widz+( e 2let( ale na&rawd+( &omimo mo$e$ &i+kne$ obwodu( d6wi+ki s)( obiektywnie *enerowane odczucia( nie mie a4cuchy( wi+c nie wiem( dlacze*o nie subiektywne odczucia rolin &owinny by w stanie &rodukowa bez nerwowe*o Hwierz+ta r"wnie dobrze moe by tylko instrumenty strunowe( roliny 2let instrumenty sensac$i Potem( oczywicie( take te dwa odczucia musiaaby rozr"ni wanie $ako &rywatn)( $ak odczucia( kt"re &roduku$) smyczki i instrumenty d+te( trudne do zde2iniowania( ale to moe( ale w dw"ch r"wnie *ono i r"wnie melody$ny i harmoniczny zwi)zane z $ednostk) &sychiczn) mo*) by odczucia 5ie wiadomo( w rzeczywistoci( dlacze*o natura &owinna mnie$ si+ r"norodne rodki do ich dys&ozyc$i w celu do&rowadzenia samo &ostrze*ane wrae4 uchodzi nasze$ sztuki na $e*o &olecenie( by &rzynie z innych &ostrze*anych odczucia( &oniewa w &rzeciwnym razie natura w $e$ &omoc) $est bo*atsza i bardzie$ zr"nicowana ni my i &oza tym &atrz $ak charakter same*o o*"lne*o &rzeznaczenia o na$wi+ksze$ *amy rodk"w wedu* r"nych zasad lubi osi)*n) / ludzi( czworonone zwierz+ta( &taki tworz) narz+dzia oddechowych wewn+trznie w skrzela zwierz)t okazaoIna zewn)trz drzewa( &rzyst+&u$emy dala kontynuu$)c no*i( inne stworzenia chodzi skurcze ciaa z dala( $ak &i$awki( innych b+bnach kontynuowane

&rzez ruchy mru*ni+cia( $ak wiele zwierz)t in2uzy$nych it& ( kt"re $est wykonywane &rzez zu&enie innych zasadach Idealnym celem uzyskania &rzez lokalnych zmian( co $est &otrzebne do ycia( ale $est wsz+dzie to samo 0eeli na&rawd+ natura wci) tak sztywne o do or*anizac$i duchowe$ or*anizac$i zaledwie 2izyczne rodki *an*"w nerwowych8'r+cz &rzeciwnie( bo wyda$e mi si+ ubosza i bardzie$ bezradni ni zwykle w tym &rzy&adku( oczeku$+( e b+dzie o&r"cz zwierz)t( *dzie &rowadzone &lan or*anizac$i &sychiczne$ z &omoc) nerw"w( inne*o obszaru( *dzie *o w inne s&osoby zrobi %o to $est na zawsze w istocie biae$ $a$ z nerw"w( tak ws&aniay( e tylko si+ im od&owiednie noniki lub &orednik"w z aktywnoci umysowe$8 'yda$e mi si+( &ul&a z zakadu( *dy w"kna $u wyma*a a tak dobrze nada$e si+ do( i b+dzie wi+ce$ ni wystarcza$)ca( ale tylko do dys&ozyc$i rolin i biaka dla zwierz)t 'szystko( co zostanie uwz*l+dnione w $e$ zwi)zku 5a so4ce nie ma ani nerwowy( ani biaka moe dostarczy tkaniny z w"kien( to s&ali wszystko( moe nie tych z &latyny ;oe odk)d nie( &oniewa nerwy s) oczywicie tylko wy)cznie rodki zor*anizowa w dane$ wrae4 &owi)zaniu si+ w okrelony s&os"b( kt"ry moe by re&rezentowany w inny s&os"b w innych mie$scach -urowy d6wi+k da$e sobie s&raw+ 2orte&ianu bez strun( tak nie kady or*an kiedykolwiek na &rzerwie( tak $ak kady nied6wied6 ruchu w wiecie( moe co &sychiczne*o w sobie( a teraz $est &o &rostu o warunkach dodawa to znaczy( e ten w&is nie tylko w o*"lnym boskie*o ycia wzrasta( ale take stworzenie w sobie skorzystali &rzy$ H*odnie z $e*o warunkami( b+dziemy nadal &rosi szcze*"lnie( ale $est bardzo mao &rawdo&odobne( a &riori( e zaledwie nerwy naley do&asowa tak( e w o*"le 2orma w)tek $est niezb+dne do te*o %zy to &rawda( e cay wiat $est nonikiem( wyrazem Foskie*o 9ucha( to rzeczywicie trzeba za&yta( *dzie &rowadzony nerwy Fo*a( i widzimy( e $ednak niekt"re odle*e ciaa niebieskie bez du*ich kabli mi+dzy nimi do natury -ystem )czy wiata i *rawitac$i( musi by w stanie bez&orednio nad inne wbudowane w kom"rkach rolin bardzie$ s&"$ne &racy( $ak trzeba nazwa to $ako wyraz aktywnoci duszy( zau2ania( &oniewa znaki &rzez cay budynek szanowa bo*ate si dziaa$)cych tak oczywiste nawet lee w cae$ konstrukc$i budynku wiata ;oesz &o&rosi &o&rzedni) analo*i+ do dru*ie$ strony( ten sam rozs)dek s) z ni)( i moe to by &rzydatne( ani do te*o( w niekt"rych &rzy&adkach 0estemy teraz &o raz wskaza na analo*ie tu duo( a moe by r"wnie tak( sam nicze*o udowodni( to moe by( ale obalenie obali *o( i wy$ani( w $aki s&os"b ten artyku byby trzyma( w r"nych 2ormach Pomienie naszych lam& i wiate za &omoc) &on)cych knot"w( skr+cone razem z w)tk"w 5asze &omienie dusz+ -o4ce( &omie4 *azu s&ala bez knota Tak b+dzie &rawdo&odobnie w stanie da o*nia duszy( kt"re s&ala$) bez knot"w z w)tk"w Qwiata i lam&y z knotami oczywicie ma$) swo$) wy*od+G s) atwe do &od$+cia z nim allw7rts( &omienie *azowe nie( ale dlacze*o &al) mnie$ $asne( i nawet nie w)czy korzyci8 'i+c zwierz+ta s) zbywalne( roliny trwae lam&y duszy 9lacze*o warto by owiecony wiat tylko z lam& &rzenonych8 !ady wielki &ok"$ $est bardzie$ owiecony z lam&ami staych i &rzenonych( a wiat $est( ale w

na$wi+ksze$ sali I &rawdzie moemy &or"wna z dusz &alno &rawo 2aktycznie( bo bez nie$ wiat byby zu&enie ciemno To tylko kole$ny &or"wnanie &rywatn) z celem( tak $ak w instrumentach d6wi+ki Ilu a*ent"w istnie$)( aby do)czy obiektywne wiato i rozrywki( a teraz chcemy charakter swobody do)czy &rywatn) wiato duszy i rozrywki( wi+c o*raniczone wy)cznie do w)skie$ rodku knot"w nerwowych8 Pa$)k chwyta swo$) o2iar+ za &omoc) sieci drobnych( du*ich nici( bez sieci wiedz)( e nie ma$) nic do &oowu Podobnie w nasze$ duszy Tylko z sieci) drobnych w"kien nerwowych $est w stanie za&a uczucia &rzez &odsucha co dotyka tych temat"w ze wiata zewn+trzne*o 1le dlacze*o wszystkie &a$)ki takie sieci( aby za&a swo$) o2iar+8 ' aden s&os"b( a s) tacy( e si+ *o bez&orednio z zasadzki ' ten s&os"b roliny m"* wiedzie wzi) swo$e uczucia bez sieci nerw"w bez&orednio 0eli nie widzimy &a$)ka w $e$ otw"r( i nie widz+ si+( mamy na myli( oczywicie( &ewnie( e to &o &rostu dziura( a nie &a$)k tam 1le sie nie $est &a$)k( &a$)k( ale s&rawia( e sie lub sieci s&rawia( &ewnie i dlate*o nie moe $eszcze by &a$)k 0eli kto siedzi w samochodzie i dysk"w( wystarczy &rzeci) nici( dzi+ki czemu konie s) &od)czone do samochodu( wi+c samoch"d si+ zatrzyma( konie uruchomi( ale kto wie( *dzie 1le $est zatem sensowne kontrola koni( kt"re mo*+ &or"wna o&anowania ciaa &rzez dusz+ tuta$( tylko za &omoc) du*ich &asm moliwe8 Tylko w zakresie( w $akim to b+dzie konieczne( $ak kierownica siedzi w osobnym oknie( co nasz umys( oczywicie( e tak &owiem( w &olu m"z*u 1le niech kierownica siedzie na koniu si+( e &otrzebu$e tylko kr"tkie( mao e2ektowne wodze( nawet $eli $est on cakiem ustawi na koniu z kolana( batem i $+zyka( nie wyma*a adnych le$ce ' ten s&os"b roliny moe by teraz stwory( *dzie $e6dziec duszy siedzieli bez&orednio na Gliederbaue &odmiot"w kontrolu$e ciao( a tylko &rzez nici oddzielnych cz+ci( dokada stara4 z nami 0ak analo*ie mo*) by ani ile &rzyniesieL I dlacze*o &owinni( &oniewa s) one &obierane z nieruchomoci o*"le Festande natury( musi mie zdolno do as&ekt"w na$bardzie$ o*raniczon) analo*i+( &o brakowao duszy w rolinach( bo zdenerwowany( a*ent s&ec$alny duszy( braku$e w nich8 I 1le mona $eszcze dosta te analo*ie si+ znacznie bardzie$ bez&orednie$ obserwac$i( aby &om"c 'idzimy( e w oddychaniu( soki z systemem( metabolizm( odywianie si+ zwierz)t wy)cznie z &omoc) nerw"w( zwane zwo$e nerwowe( &rze$ si+( w rolinach( nie ma takich nerw"w( ale *o Oddycha$( soki dziaa( metabolizm( wci) tak dobre odywianie vonstatten $ak u zwierz)t( tak to $est( $ak &an &owiedzia( cae ycie z zakadu &o &rostu tylko w nim 1le moe oddycha bez nerw"w i roliny odywia$) si+( dlacze*o nie czu$e si+ dobrze8 'y*l)da tu tylko w $asnym( tak nieod&arte( e w rolinach wiele zna$du$e si+ w inny s&os"b( kt"ry $est w&rowadzany do zwierz)t aktywnoci nerwowe$ .oliny *o( oczywicie( z wy$)tkiem zwo$e nerwowe nerw"w( a nawet m"z*u i rdzenia kr+*owe*o nerwy =%erebros&inalnervenD z( i tylko do dziaalnoci tych &rzyzwycza$enie zachowa zwi)zane aktywno duszy( ale idzie do rolin bez zwo$e nerwowe nerw"w co widoczny wczenie$( co z zwo$e nerwowe

nerw"w u zwierz)t dzie$e si+( dlacze*o nie mona &"$ co niewidzialne*o w nich wczenie$( nawet bez %erebros&inalnerven co tylko tych zwierz)t $est du*a8 Hblia$)ce*o zachowu$emy ukad nerwowy &owodu$e zazwycza$ o&acalne( &o$emnika i dyrektor Fyskotliwa im&onderable &odoa siy 2izyczne$ lub rodka( kt"re ma$) by( co stanowi nie$ako )cznikiem mi+dzy dusz) a ciaem Grosser( kt"ry im&ulsy duszy za &omoc) sobie 2orterstrecken do ciaa i wraenia z zurKckerstrecken ciaa %hc+ ten &omys ani broni( ani odrzuci( ale chcemy $e zastosowa( to nie $est wstyd( aby na nowo odkry *r+ tylko taki rodek( bez nerw"w w rolinach 5a$&ierw nie wiedzia( $ak rolin s&rawia( ze stosunkowo &roste*o bloku kom"rek skrobia kukurydziana( cukier( taniny( szerokie$ *amy kwasy( alkaloidy( substanc$e za&achowe( barwniki( toksyny( tuszcze( ywice( it& ( itd do &rodukc$i kle$e otrzymane z materia"w nieor*anicznychP kada rolina &roduku$e co inne*o z inne$ konstrukc$i( bez te*o $ako w stanie zrozumie( $ak r"ni si+ ukad kom"rek( w"kien( rury mo*) s&owodowa to( &ewny dow"d( e tu &o &rostu troch+ wi+ce$ ni w"kna na*ie( kom"rki( rury skutecznie s) Teraz( e $est to bardzie$ &rawdziwie ley &rzyna$mnie$ $eden w swo$e$ im&onderable rodka( ale 2akt( e $eden z $est $u w zwykych z$awisk chemicznych( kt"re wykracza$) &oza vonstatten or*anizmu w *rach( ener*ia elektryczna $est wytwarzana cz+ciowo( cz+ciowo w&ywa *enerowane na &rocesie chemicznym z &owrotem( i tak nie b+dzie mia trudnoci( ale racze$ stanowi) na$wi+ksze za&roszenie( nawet z niezwykych z$awisk chemicznych w rolinach( takich zakadanych w *rach =lub *raD tylko $ako rodka =lub *ry D( kt"ry dominu$e zwykych z$awisk chemicznych moe r"ni si+( $ak sami oba z$awiska s) r"ne 1le $est &ow"d( aby wierzy( e &okolenie rodka nerw"w( kt"re natura moe to by zwi)zane z 2aktem( zwierz)t z &o&rzednich &roces"w chemicznych( a to s&rz+enie zwrotne( tak( e struktura i rozmieszczenie ukadu nerwowe*o i do dystrybuc$i roz&owszechniania te*o same*o wyda$e znaczenie Tak wi+c warunki &rodukc$i i sztuki takie*o drobne*o a*enta( kt"ry m"*by suy dusz+ $ako rednie$ &ers&ektywie( chcesz takie*o za&otrzebowania( $eden strzela w or*anizmie rolin( tak $ak w or*anizmie zwierz)tP same tylko warunki kontrolowane$ roz&owszechniania lub roz&rowadzania $ako wyma*a drobnych &rac dusza moe z ukadu nerwowe*o wyda$e si+( e braku$e 1le &oniewa nie wiemy( w co na$mnie$( co s&rawia( e nerwy si+ zdolne do ewentualne*o rodka nerw"w &rowadzi samodzielnie( tak wyda$e si+( nawet teraz trudno nam wy$ani( s&iralne i inne w"kna roliny moe by tak s&rawny( &odobne Qrodek do &rowadzenia samodzielnie( czy to( co nadal &osiada$) bardzo w)t&liwe( takie *os&odarowanie &owinno wyma*a $ak u zwierz)t w &odobnym znaczeniu Hasadniczo( caa zaoenie rodka im&onderable w nerwie $est tylko hi&oteza( kt"ra z &ewnoci) moemy si+ &o)czy z &ewnym &rawdo&odobie4stwem z$awisk( ale ma tuta$ adne*o interesu( aby by na &odstawie( ale tylko( aby &okaza( e $eli kto b+dzie o&iera si+ na rolinach( $ak r"wnie warunki dotycz)ce u&orz)dkowany *ier te*o rodka( $ak mona by myle( e konieczne duszy $ak zwierz+ta( ale chce wymieni( e z adne*o z innych si w *rze w taki a*ent zawsze by transmitowane na o*l)danie analo*owe*o

Hamiast te*o( aby stworzy warunki cze*o na &odstawie te*o( co wiemy( wszystko( z &ewnoci) byoby na$le&ie$( aby wyci)*n) wnioski z sukces"w( kt"re s) wyra6nie w &ami+ci 'idzimy do drobne sukcesy w rolinach -oki dziaa$) w okrelonym kierunku( &odwyki kwiatowe wedu* &ewnych re*u &onad roliny( licie usi) &o &ewne$ re*uy( w zakresie( niekt"re wiersze kom"rek wy&eni rozkaz z nich( innych z tych materia"w( naley wzi) &od uwa*+ na wielu kolorowych kwiat"w lici cae*o re*ularne rysunki( kt"re &okazu$)( e kolorowe soki &od$) bardzo s&ecy2iczny s&os"b( a kolory s) &rocesy s&ec$alizu$) si+ w bardzo s&ecy2iczny s&os"b 'szystko to m"wi w kadym razie dla u&orz)dkowane$ *r+ si( &odobnie $ak tych si i ich ws&arcie *or)cych( $ak chc)( a rolina $est w zwierz+ciu nie &o( ani ledzi kade*o zakadu inne$ kole$noci( ni inne( $ak kade*o zwierz+cia z innymi ukadu nerwowe*o( 5iemnie$ $ednak( rolina ma wcale 'i+c zamiast na brak &orz)dku &anu$)cych w siach rolin( &oniewa mo*) one by nazywane zamkn) brakiem nerwu( naley zamkn) w dru*) stron+ istnienia &orz)dku na zam"wieniu warunki tych si( i nie $est to niech wyzwanie( kt"re $eden to wie( ale nadal nie zblia 'ystarczy dow"d nasze$ niewiedzy( a nie ich brak moe *o zobaczy 5ie chc+( aby si+ z nami( e $eszcze umieci w niekt"rych skromnych zwierz)t( zwaszcza &oli&y( kt"re osiedla$) si+ uczucie i dobrowolny ruch nie &rzyzwoito( ale nadal nie ma nerw"w mo*) by odkryte Fezs&orne $est( e moemy od&owiedzieG s) $eszcze odkryte &o raz kole$ny( e s) &o &rostu zbyt dobrze( &rze$rzyste( samodzielnie( ni byoby to do te$ &ory udao To moe by na&rawd+ tak 5ie mam ani &owodu( ani zainteresowania( aby w to w)t&i Te same &a4stwa us&rawiedliwienie nast+&nie w zakadach otwartych( ale $estem daleki od bycia w stanie *o uywa( to $e$ nie &otrzebne( zobacz( e tylko za &omoc) czucia nerw"w $est moliwe *"wnie zaley tylko od dowolne$ hi&otezy lub b+dnych wniosk"wG bo nerwy w zwierz+ta s) &otrzebne do odczuwania( s) wsz+dzie to konieczne %o moe &an( e s&rzeciwia$) si+ do inne*o wniosku( &oniewa roliny nie ma$) nerw"w za sensac$)( b+d) mieli $eszcze co do te*o 'niosek $est wart tyle( ile innych( t$ nie na co dla siebie( s&rowadza si+ do te*o( $ak mona dale$ *o ws&iera ;ona by &omyle( i na&rawd+( szcze*"lnie 2rKherhin wiele myli do wytwarzania w"kien s&iralnych =statki s&iralneD rolin z &rzedstawicielami nerw"w Oken m"wi w $e*o 2ilozo2ii &rzyrody II - >>C w&rostG E'"kna s&iralne s) dla rolin $akie s) nerwy zwierz+cia moe by nazwali s&rawiedliwie roliny nerwy( i ciesz+ si+( aby m"c $e w tym &rawa 'yma*a$) one ruch i emoc$e &roces"w ekolo*icznych E( it& -. mo$e$ strony( nie s)dz+( e w bardzo r"nym charakterze( tak( $ak &owinien nast+&nie( w &ewnym sensie wr+cz &rzeciwnie or*anizac$a &lan rolin &rzed zwierz+cia &rawdziwe$ re&rezentac$i nerwu moe by mowy o $akichkolwiek or*an"wP kada analo*ia &ozosta$e bardzo niekom&letny 0ak to $est teraz( ale da$) w o*"le r"nic i $edne*o boku z*odnoci mi+dzy dwu&oziomowymi or*anizac$i( wi+c zawsze lubi m"wi)c( w"kna s&iralne s) w rolinie( kt"ra nadal od&owiada wi+kszoci w"kien nerwowych u zwierz)t( mo*) by( e z*odno nadal moe mie mie$sce w *erin*erm sto&niu ni &omi+dzy &iszczaek or*anowych( znowu nie od&owiada( a a4cuchy 2orte&ianu( kt"ry wyda$e si+ od&owiada( w &ewnych as&ektach ni ton*ebende or*anizmie( ale w obu narz+dzi( z dru*ie$ strony $ednak(

&oniewa stay kor&us .ura -el2Ibarwienia w or*anie nie $est( natomiast nie s) stae( ale struny w 2orte&ianie( a mianowicie tylko te odcienie &rzez czynne*o &owietrza wywoa co( &odczas *dy odwrotnie mitt:nt zainic$owany &rzez strun w &owietrzu strunowe*o instrumentu Ta niemono czyste*o wykonania analo*icznie brane &od uwa*+( e moe to by zawsze interesu$)ce( ale sam utw"r na ile to moliwe( e to( $ak dane s) do same*o dowiadczenia I znale6 nast+&u$)ce szcze*"lne &unkty &or"wnania w"kien s&iralnych i nerw"w '"kna s&iralne( naczynia s&iralne( roliny tworz) $akby w"kien nerwowych z &o)czenia wyr"wnane kom"rek i zrobi tak $ak to $est w rzeczywistoci dobrze rurka $est tak( e oni tylko &rzewoenia &owietrza w warunkach rozwini+te$( a w"kna nerwowe lub rury nerwowych wyda$e si+ zawiera charakter &ynny '"kna s&iralne rozci)*a$) si+ w ci)*ym &owi)zaniu &rzez roliny( nie roz*a+zia si+( ale tylko da wi+ksze wi)zka z &rzez mnie$sze wi)zki w"kien nam z*i) si+ Ich &ooenie $est kluczowe dla w"kien i kom"rek roliny &rzez kad) wi)zk+ w"kien s&irali innych *atunk"w $est o*raniczona na &rzykad( korzystnie &odunych kom"rek =biakaD( $ak u zwierz)t( s) korzystnie naczy4( kt"re dziaa$) w s)siedztwie nerw"w Jiczba i rozmieszczenie wi)zek s&irala naczyniowych $est charakterystyczne i istotne dla kade*o zakadu &rzez struktury cae*o zam"wienia $est w zwi)zku i wchodzi w ycie w caoci( bardzie$ &ot+ne i blisko bardzie$ razem( wyszy &oziom( na kt"rym zakad stoi( &odczas *dy w na$nisze$ rolin nic z te*o nie $est w stanie odkry 'an) 2unkc$) musz) by rozliczone $e z*odnie z ich osobliw) budow+ i $e$ &ozyc$i w zakadzie( ale $ak z nerw"w zwierz)t( to w adnym merytorycznym wykonania m"wi si+ od razu $asne ' 2iz$olo*"w rolin handlu s) bardzo r"ne o&inie o nim( a s&ecy2ika na$sodszych &rzyzna( e nic o tym nie wiem Goethe m"wi naczy4 s&iralnych w $e*o .echerches sur la wywietlaczu struktury intymnych it& nominalne$ 9utrochet =%ollected 'orks #ol BB s IIDG E-tatki s&iralne uwaamy na$mnie$sze cz+ci( kt"re w caoci( do kt"re$ nale)( cakowicie s) r"wne i traktowane $ako homoeomeries &owiadomi *o o ich osobliwoci i uzyska z te*o same*o &onownie mienia i determinac$i ( to da$e im &oczucie ycia nadana ycie( samo w sobie indywidualnie do &rzemieszczania si+ i zaakce&towa &ewien kierunek doskonaych &o)cze4 9utrochet istotne Inkurvation zbliy te ta$emnice( ale nas tuta$ nie za&rosi E Ponadto zna$du$emy si+ zbliy te ta$emnice dale$ tuta$ nie &o&roszony ;ona zobaczy w kadym razie( e obecny tu ta$emnica natury( $ak wszystkie ta$emnice natury( w tym ka&ryny inter&retac$i nie braku$e 5iech nas teraz w dw"ch sekc$ach anatomiczne as&ekty &ewnych teolo*icznych i estetycznych as&ekt"w( na kt"re( $eli $u dotkn) &rzelotnie w o*"lnych dyskus$ach wst+&nych =rozdzia IID( ale ich &eny rozw"$ nie moe by znaleziony %hocia mona znale6 niewiele dowod"w ostatni koniec w rozwaaniach te*o rodza$u( wyda$e mi si+ bardzie$ &rzekonu$)ce( aby zna$dowa si+ w nim ' kadym razie( byo to w nast+&u$)cy s&os"b( e $a &ierwszy do &rzekonania( i rz)dzi

IV teolo"iczne powody.

!iedy sta w u&alny( letni dzie4 na stawie i s&o$rza na lilii wodne$( kt"ry mia ich licie rozoone *adko nad wod) oraz z otwartym kwiatem basked w wietle 0ak wy$)tkowo dobrze( to byoby to kwiat( mylaem( e &o*r)a si+ w so4cu( w wodzie( *dy em&27nde so4ca i &lay may I dlacze*o( zastanawiaem( &owinni nie8 'ydawao mi si+( e natura nie zbudowali stworzenie takich warunk"w( $ak &i+kne i starannie( m"wi)c &o &rostu re&rezentu$) $ako &rzedmiot $aowe$ kontem&lac$i( zwaszcza $ak wi+dn) tysi)c lilie wodne bez kto wy*l)da( duo bardzie$ wydawao mi si+ myl( ma$) zatem Grzybienie zbudowany do maksymalizac$i &rzy$emnoci( kt"re na$&enie$ mona wyci)*n) z k)&ieli w mokre$ i wiata w tym samym czasie( r"wnie istota si+ w maksymalnym sto&niu do wyna$+cia korzyci &rzez si+ cakiem czysta od nie*o 0ak &i+kny si+ &od takim stanie cae ycie te*o kwiatu >D 5ie &odniosa dzie4 na otwartym kwiat na wodzie =czasem nawet kilka cali wysokociD( tak( e zawiera t+ sam) noc( kiedy nie ma nic wi+ce$( aby s&o$rze w wietle( to ma tendenc$+ w d" i $est to &rawda( co czytam( $est robili to z &owrotem &od wod) rano &onownie wy$ z "ka wil*otnym !wiat lotosu $est zrobi to samo( tak( nawet w nocy s&adnie tak *+boko( e moe z wiate ramion w wodzie nie docieraG rano wsta$e( a $ak so4ce &orusza wyszy wznosi si+ wye$ z trz&ieniem z wody 0u nie wierz+ w syreny( &i na dnie wody i &owstanie rano do wy*rza si+ w wietle( ale sam $eszcze w ten s&os"b uszczelnienie uznane( takie ycie miaoby sw"$ urok( charakter( &rawdo&odobnie na$bardzie$ znany i z uszczelk) si+ rzeczywistoci) Oczywicie( &odnosi i nie wyda$) wszystkie kwiaty wi+c zmiany( cho $eszcze zrobi wiele innych( ale dla wszystkich( trzeba to robi8 5ie znale6 $u teraz w rozkwicie i &)k"w &+d"w( w korzystaniu z rosy( &owietrza i wystarcza$)co so4ca( kady na sw"$ szcze*"lny s&os"b8
>D

Jinneusz =9isTuis de seZu &odeszwowe*o >@WVD m"wi o tym nast+&u$)cyG 5 alba Tnotidie *rzywa eZ 1Tua tollitur( 2loremTue dilatat( adeo ut ;eridiano tem&ore tres omnino &ollices &edunculo 1Tuam su&eremineat -ub ves&eram &enitus clausa i %ontecta demer*itur Okoo <oram enim Tuartam &o meridiem contrahit 2lorem( a*itTue &odwodne$ omnem 5octem( Tuod nescio do cuiTuam &romila annos notatum siedzie( id est nieza o theo&hrasti 1O#O( Tui hoc obseryavit w 5ym&haea Joto -cri&sit autem Teo2rast( hist &lany I# >V( de Joto ea( Tuae seTuenturG E' Ou2rat ca&ut 2loresTue ;er*i re2erunt( atTue descendere usTue w ;edias 5octesG tantumTue abire w starym( ut ne Tuidem demissa manu ca&ere siedzieG diluculo swo$) .O9I.O et ma*is ad diem solanki Oriente dem s&ec$alnie undas emer*ere( 2loremTue &ate2acereG Tuo o&atentowany 2acto 1m&lius insur*ere( ut Plan z 1Y/1 absit stary I idem &rorsus mos est noatrae 5ym&haeae albae =9ecand 2iz II MWD

'i+c &omylaem( e teraz( natura te &rawdo&odobnie zbudowany inacze$ tylko o roliny *"rskie i umieszczony w innym mie$scu( $ak r"wnie wieoci i czystoci &owietrza *"rskie*o i co tam $eszcze *"ra moe $eszcze inne ni stawu( $ednym z

nich $est do czysty( aby uzyska &en) &rzy$emno %zy to( &owiedziaem sobie( *r)el na&rawd+ do osobliwe( ale tylko dla wody( ustawi roliny *"rskie w *"rach( lub chcemy *o odwr"ci( ale nie m"*( i &owiedzie( e wody byo na lilii wodne$( *"ra wszystko skon2i*urowa dla *"rskich rolin8 To &rawda( w motyle( ryby masz $u istot( kt"rzy lubi) ycie w &owietrzu i wodzieG mona za&yta( dlacze*o nie inne8 1le $ak inacze$ zbudowany( umeblowanyL Jata( ale $u mehrerlei motyle na tych samych *"rach( &ywa( ale $u mehrerlei ryby w te$ same$ wodzieL ;oc innych redundantnych8 !ady wy*rywa( ale na $e$ konkretne*o urz)dzenia i dziwne zachowanie innych wrae4 i im&uls"w te*o same*o elementu Teraz rolin wody( rolin *"rskich zachowu$e si+ zu&enie inacze$ ni $akie$kolwiek ryby do wody( zu&enie w &rzeciwie4stwie do motyli &rzeciwko &owietrza i wiata i &odobnie $ak wszystkich innych wrae4 i im&uls"w $est zatem r"wnie moe da do nichL -am 2akt( e rolina ;otyl( ;otyl( ale rolina ma &rzeciwnie( oba zestawy ma$) inny charakter i s&rawia( e r"ne doznania moliwe dla nich( bo $eli motyl z kwiatu na&o$e nektaru( nie moe mie to samo uczucie nosi $ak oni 1lbo chcemy te &owiedzie( e uczucie zakadu b+dzie zatem zb+dne i mao &rawdo&odobne( e tak( ale $u czu$e motyl to8 To byoby &o &rostu tak dobre( $ak &owiedzie( e trans&ort kochanka i kocha uczucie( e z dru*ie$ strony nie&otrzebne i mao &rawdo&odobne( aby zrobi( &oniewa widzimy( e z tych samych akc$i w t+tni)ce$ yciem stosunkach walutowych r"wnie kada strona sama ywe uczucie kt"ra noszenia 0eli to dru*ie( w &rzeciwie4stwie do w+szy ni motyl i kwiat( ale to moe &rowadzi do nicze*o wi+ce$ ni to do stanu teraz o2eru$e dodatkowy kontrast sensac$i To $est rzeczywicie na$wi+ksza w historii sztuki charakter( aby m"c &ozwoli sobie narysowa co inne*o ni sama &onoszone &rzez zmiany eliksir"w z kubka !ada istota $est $akby sito $est inacze$ za&ro$ektowane( e 'inkles -tosownie inne odczucia z natur)( a to( co mona z lewe$ $est nadal dla wielu innych ;a* 'i+c &o caym kr"lestwie zwierz)t &od$+to wszystkim z natury si+( na kt"r) s) &odatne( a take &ozosta$e nadal w &oowie tak duy dla kr"lestwa rolin Teraz wyda$e mi si+( wcale nie trudno od*adn) &unkt widzenia su&lement( kt"ry tu rz)dzi %zowiek( zwierz+ dziaa tu( tam( roz&roszone &omi+dzy r"ne*o rodza$u &rzy$emnoci( dowiadcze4( dotkn) wszystkich rodza$"w( co $est daleko od siebie ;a to swo$e wady 1le widzimy tylko w czowieka &rzez siebie( r"wnie roz&ozna $ednostronno tych wiadcze4 O&r"cz turystyki &iesze$ i &odr"owanie r"wnie osiadaniu domu w ma swo$e zalety( kt"re nie mo*) by utracone( a istnie$e wiele cichych i &okrewne dziedziny dziaalnoci( r"wnie chc) by &rzey i dowiadczy( korzyci( ale wisz) na nich( nie moe z tych korzyci( w tym samym czasie w ."wnie by uzyskane( i kt"re chce skon2i*urowa &rawo na $edne$ strony( nie moe w tym samym czasie na dru*ie$ 9late*o $eden &odr"u$e( i inne &aeczki do *leby Podobnie $ak w ludzkim kr"lestwie $ak w kr"lestwach naturze Judzie i zwierz+ta s) &odr"e( roliny( zszyte do $ednostek *lebowych na wiecie( ci zdecydowani wykorzysta odle*e wyna*rodzenia czu$)ce$ natury i d)enie do nich kate*orii szcze*"lnych warunk"w w danym obwod"w czu$)cych i as&iru$)cych wyczer&u$e( a nast+&nie ale nie mona &rze$( bo kady bie* &rowadzi &oza stae$

&ozyc$i( ale tylko ronie Pominiemy t+ dru*) stron+ ycia i masz &oow+ &omini+te( co $est &otrzebne( tak( e wszystko moe by wykorzystana w charakterze Hobaczymy( $ak natura moe bez *rudek straci kaP s&rzecza to &rawdo&odobnie trzy lub cztery istoty( wi+c kady od&ady i od&ady od&ad"w stosowa $e kr"tko analizu$e wykorzystanie $echa do mocy( I nie naley $e$ zau2a r"wnie( e b+d) one &odobne do obecnych warunk"w uytkowania by dodane( ale dlate*o( e wykorzystanie sto$)ce*o tam tylko z systemem razem wszystko wykorzystania8 Hwierz)t zakaonych tylko raz nosa do mie$sca( *dzie rolina $est zawsze staa( bie*nie &owierzchownie ku ziemi( w kt"re$ rolina u&rawiana $est *+boka( &rzerw( wi+c m"wi tu i tam raz w kierunku &oszcze*"lnych &romieni w okr+*u( w $ednym rolin wy&enia cakowicie i r"wnomiernie( w tych samych warunkach( ale $est to mnie$ s&rawnie wyczer&u$e kr+*u tych stosunk"w r"wnie z $e*o uczu( kt"re rolina &rawdo&odobnie musi d)y do s&alin( &oniewa $est nawet zakazane w nie*o( a nie do s&alin $est( bo raz $est umeblowane do nie*o 'idziaem dru*i dzie4 mo$a ona rolin z bryy korzeniowe$ od stoiska doniczce i &odziwia *o $ako roliny &ika korze4 tak cakowicie zakorzeniona do na$le&szych( stara si+ rozkoszowa kady centymetr ziemi( a $ak &od ziemi)( to byo nad ziemi) 9o&iero zakad zosta &rzeniesiony do oddzia"w od siebie( a nast+&nie mieli szczelin z *a+zi i lici wy&chane*o osia( kt"ry moe uciec z nie troch+ unen$oyed &owietrzu( a na ko4cach *a+zi nadal stwierdzi &onadto( niebieskie kwiaty &od wiato 'i+c &olecam *o do mnie( natura( nawet $eli $est to tylko rolina na&rawd+ korzysta( ale co to &r"no wysiku i &r"nych drobiaz*i( kiedy kwiaty i drzewa rosy tak $ak *uche ozdobnik"w To do &racy na nic( i e k"ko &rzynosz)c tak lasy i &ola Powinny by tylko dla nasze*o dobra( to byoby le&ie$( to rosn) same kody i deski( stoy i krzesa zamiast drzew Teraz $est r"wnie zysku$e tylko &raw) znaczenie dla nas( e roliny wy&ieranie tak cile w &rzestrzeni( $ednak zwierz+ta tylko &rzez $eden mi+dzy nimi tam iz &owrotem Pok"$ nie b+dzie tak wykorzystana( *dy chcia odnone skutki i okr+*i sensoryczne$ &uste &rzestrzenie( aby zostawi mi+dzy nimi( a zamiast te*o s) one w&lecione nawet w zestawieniu nadal do siebie( e b+dzie $ednak uywa $ak na$mnie$ &rawo( *dy ruchome sobie &rzestrze4 do nie wi+dn) ruch( wi+c $edzenie nawet &oow+ zwierz)t innych( &o &rostu &os&rz)ta znowu i znowu( i to $est s&rz)tania ustawi si+ z instynktu i sensac$a szacunku ' taki s&os"b charakter rozwi$ane i wykorzystywane w moliwie na$wi+kszym s&os"b wszystkie ich bo*actwa( ich bo*actwa 0ednak *"wnym bo*actwem $est $ak rosy$ska dominac$a w bo*actwa wielu dusz naley do *leby 0ak rzadki b+dzie kiedykolwiek uczucie charakter roz&roszony &o usuni+ciu rolin z kr"lestwa dusz( $ak s&oradycznie to &asek tylko $elenie &o lesie $ako chrz)szcz lata$)ce wok" kwiaty( natura i &owinnimy zau2a( e na&rawd+ takie s&ustoszenie $est( wie$e &rzez tchnienie ycia od Fo*a8 0ak inacze$ $est( *dy roliny ma$) dusze i czu( nie wi+ce$ $ak le&e oczy( uszy *uchych w charakterze stan) w $e$ tyle razy si+ widzi i czu$e( $ak dusze s) w nim czu$)( bo $ak inacze$ -am F"*( kt"ry sucha uczucia wszystkich swoich stworze4 z &ewnoci) w interakc$i i harmonii( *dy dokumenty s)

$u nie sto$) &rzez siebie w szerokich &rzestrzeniach8 Gdzie mona dowiadczy( e na koncercie biednych ludzi( a teraz chce *o znale6 w bo*ate$ Fo*a8 %zy to nie $est adnie$szy( wi+kszy i cudowne myle( e drzewa ycia w lesie sam $ak &ochodnie duszy wiato z nieba( ni one $edynie da$) wiato do nasze*o &ieca do mierci8 I dlate*o &owinny one tylko rosn) tak $anie$)ca w wysokoci8 -amo so4ce nie moe uczyni wiat $asny( bez dusz( kt"re czu$) ich wiata 0ak seelend7mmeri* tak byoby w sonnenbeschienensten lesie( kiedy so4ce nie $est w stanie nawet dusze drzew wieci 1le oni mo*)( a las $est $ak o*ie4 yw) Fo*a( kt"ry &oma*a mu roz$ani sw"$ charakter I &ewne*o dnia drzewo na&rawd+ s&alone( ucieka $ak to nadal trwa Hewn+trznie widoczne w o*niu( &odczas *dy wewn)trz wiec)ce dla Fo*a i dla siebie Oczywicie( moemy sobie tylko wyobrazi dro*+ i nic nie widzimy( ale bez&orednio z tych Flames natury( ale &oniewa moemy myle o tym( dlacze*o nie chcesz8 Hmusza te nam nikt au2zutun nasz) zewn+trzn) zewn+trznych oko od wiata zewn+trzne*o s) cie&y &omie4 9lacze*o *o uywa8 Fo lubimy to tak duo le&sze ni siedzenie w ciemnoci i zimna %"( w ciemnym i zimnym charakterem siedzimy( *dy nie chcemy( aby otworzy wewn+trzny wzrok umysu &rzed wewn+trznymi &omieni natury 0ak to na &ewno kto( le&ie$ nie r"b te*o( kto moe si+ o&rze8 1 $ednak( $ak bardzo $est to( co &owinno si+ broniL Przy$rzy$my si+ raz w zwi)zku w trakcie cyklu ycia rolinyG $ak soki &uchn) tak ywy w nie$( $ak ona &o&ycha do kierowania oczu i *a)zki i zrobi nies&oko$nie na siebie( $ak oni si+ z koron) nieba iz korzenia *+boko ma( nawet silne( nie b+d)c $e$ )ka kto tam o&"6nienia lub $ak si+ tam dosta( $ak si+ wita wiosn+ z modych lici( $esieni) z do$rzaych owoc"w( du*i sen zimowy( a nast+&nie zaczyna tworzy ze wieych( &odczas suszenia( licie i wisi w wieoci ona &rostu$eP odwiea si+ na liny( ni &n)cze umherkriecht szuka ws&arciaP I $ak kwiat s&oczywa s&oko$nie ukryta tylko w zarodku( a &otem &rzychodzi dzie4( w kt"rym otwiera si+ na wiato( $ak to &achnie emanowa zaczyna si+ i wchodzi do wymiany ruchu z motyli( &szcz" i chrz)szczy( takich $ak &e $est w $e$ rzeki( e rano( e otwiera si+( w *odzinach wieczornych lub zamyka &rzed deszczem( odwraca$)c wiato I i wyda$e mi si+( e wci) trudno nam &owinien( to wszystko obrz+k i obrz+k &o wewn+trzne$ i zewn+trzne$( tak bo*ate$ zmiany kr+*u ycia na &r"no myle( $aowe( &uste uczucie Oczywicie( nie ma adnych oznak doznania czowieka( kota( wr"bel( ryby( aby( robaka( co widzimy tuta$( istnie$) oznaki uczucie $ody( wierzby( lilii( *o6dzika( mchu 1le ycie wewn+trzne zakadu nie ma &owt"rzy zwierz)t( ale kom&lementarne I nie $est $eszcze na tyle analo*ii w tych oznak ycia( nawet z nasz) wasn)( aby $eszcze zobaczy roliny w naszym bratnie$ duszy8 5ie bylimy tak zbyt dumni z naszych n"*( z kt"rych hinlau2en o nich i na twarz wyst+&u$)( $ak to byo $u na tyle si+ mie no*i( aby nawet $edna dusza do uruchomienia &riorytetem Tak( roliny mo*y bie*a i krzycze tak $ak my( nikt nie m"wi do nich z duszy( a wszystkie te zr"nicowane i delikatny i s&oko$ny charakter duszy( da$) z siebie( nie wa) tyle do nas( $ako tych( *rube$( moemy $e &rze*a&i( i ale roliny s) &ewnie *u&ie dla nas( &oniewa $estemy *usi na to 1le m"wimy si+ z roliny( kt"ra $est w

te$ suszy( wy*l)da$) smutno( ona sa&a( &okutowa 0eli na wi+ce$( ale czu$emy si+ w aobie( w dysz)c( t+sknota( e zakad od siebie( moemy bardzo zadowoleni( e to s&o$rzenie( *dy wisi na licie i ma zamiar &rzekaza8 'yda$e si+ $e$( ale &o wszystkie znaki i blie$ ni nam I dlacze*o nie moemy &owiedzie tylko ze sztuczne*o kwiatka e anlache nas $ako ywe( czy to zawsze tak &odobny do ycia8 9lacze*o $eszcze nie( bo czu$emy si+ na&rawd+ mie$e dusz+ tylko w ten( a nie( e8 %hrystus z*ani Ryd"w( kt"rzy doma*a$) znaki i cuda( aby s)dzi( e nie $estemy *orsi od Ryd"w( na&rawd+ zobaczy znaki i cuda ywe$ duszy( a $ednak nie chc) w nie wierzy8 %o mamy $eszcze zobaczy( aby uwierzy8 Przy$rzy$my si+ teraz &o wszystkich chwilach( e $edno ycie kr)* blie$ w umyle i duszy( w kt"rym $eden &)czek kwiatu otwiera 0ak wczenie$ wezwa wszystkich w yciu roliny &o tym momencie z &owrotem( i wyda$e si+ od siebie na &ot+ne*o( na*e*o( chwalebne$ ich zaskoczy( $eli s) one teraz zaczyna si+ to( co &o &rostu szuka tylko w ciemnoci( o&racowany( nie wiedz)c kt"rych dotyczy( otrzymu$e od razu w otwartych kielich"w $ako &rezent od *"ry w &ene$ odlew"w( &rzykad te*o( co b+dzie( *dy otrzyma w nasze$ &racy na wysze$ z wysze$( kiedy dusza b+dzie &rzebi nawet nasze*o ciaa Jub &or"wnamy to teraz tylko z ziemskich wydarze4L Tut $est &rawdo&odobnie r"ny kwiat na wiato na ni takie kolorowe kwiatu &o$awia si+ take w or*anizmie czowieka ni oko otwiera si+ &o raz &ierwszy z wiata8 Hoy *o ich zamkni+te( &akowane razem w zarodku &ozostawia inacze$ siebie ni motyla $e$ tylko zamkni+te( &akowane razem w skrzydach lalek8 'yda$e si+( e natura da$e nam wanie w oku i szczelinowania w wybuch ;otyle &rawdziw) sensac$) w *"r+ i wybuch kwiat zewn+trznych oznak uczucia( i tam bylimy( tylko uczucie uszczelnione id6 do nie*o &ooy8 0akby natura nie $est &ot+nie$szy i bo*atszy i *+bszy obdarzony si) uszczelnienia b+dzie od nas( moemy da $e$ co( ona nie ma na sobie duo serca dokadnie w tym( nie wszystkie z naszych *+stoci nawet tylko bladym odbiciem swoich uczuciach byoby worein kurs nasze$ $a6ni nie $est odbierany z &rzychodz)cych( ale sam Tyle uczucie( $ak lubimy myle si+ w kwiat kwitn)cych( ma na &ewno &rzyna$mnie$ $eszcze na &ewno( kto nie udawa uczucie ma *+bszy i &enie$szy ni inne mo*) *o zobaczy 0ednak nie oznacza to( e $est to tylko w okresie rozkwitu te*o uczucia lad rolinne*o( kt"ry $est &rawdo&odobnie niekt"re uwaa si+ &rzeciwko nim do liberalnie( &rzyznay $e$ I co wi+ce$( byo do ciemno rzecz)( kt"ra troch+ uczucie( kt"re oywa$) tam( &rawdo&odobnie ciemnie$sze ni naszych na$czarnie$szych myli sennych 1le sia i $asno( na razie odoy na bok( dlacze*o nie wierz+( e *dy rolina czu$e si+ w rozkwicie( czu$e si+ $eszcze &rzed kwitnieniem( *dy nie w)t&i+( e motyl( kt"ry czu$e si+ $ak motyl( nawet $a &ostrze*a $ako *)sienica8 .olin &rzed kwitnieniem stan $est ale $ak to byo w &odobne$ sytuac$i &rzed ich &rzysze*o kwiat &a4stwowe$ Go obudzi tylko z drzewa ycia nowy sens i instynkt"w w nie$( kt"re da$) wszystkie &o&rzednie zaroni+te( soki i siy w innym kierunku i wykorzystania( kt"re to oczywicie caa $e$ stan ycia $est inny ' celu ma) dy*res$+( s) kwiaty i owady( szcze*"lnie motyle( ni*dy do dziwne r"wnole*le w tym samym czasie i kom&lementarnoci( o&r"cz te*o( e kwiat( wci)

zachowu$e sw"$ dawny &oziom ycia &o&rzez &rzekroczenie same $ak zasady( mi+dzy sob)( a motyl $e*o wczenie$szy eta& ycia cakowicie &ozbawione( lub( bardzie$ &o&rawnie( zosta uchylony w sobie 9usza rolin do $e$ ciaa budu$e $ak schody( kt"re*o szczyt $est kwiat( kt"ry &ozostanie untern eta&y motyl leci &odobno $e*o dawny &oziom wye$( ale niesie to w zasadzie w &owietrze i s&rawia( e sam 2akt( aby wysze( tak znika$) $ak *+bie$ G)sienica ycie zioa( to $e$ obraz( motyl z kwiatka( kt"ry $est $e*o wizerunek Tak wi+c( zar"wno blisko( motyl i rolin( a wraz z $e$ ycia kr)* Przy&omnienie o zawiatach moe znowu zrobi G)sienica stwierdza( e z kt"rym &racowa w stanie &okorne*o( &odniesiona do wysze*o &oziomu w wyszych s2er wiata &onownie( wi+c czowieka $ak kr+*u ycia( w kt"rym on tu mieszka( ani dnia &odnoszone do wysze*o stanu znale6( ale $ak to motyl moe w+drowa &onad tysi)c innych kwiat"w( moe &ewne*o dnia by z nami .olina lubi boli kiedy *)sienica z$ada na ich licie 5a &ewno myliG zo *)sienicaL 1le( $eli chodzi o kwiat motyl( moe zrobi $e$ sodka $ak robi mu Gdyby $ednak teraz rolin *)sienica nie wczenie$ karmione b"lu( motyl &ewne*o dnia moe nie &rzynie $e$ &rzy$emno 'i+c moemy myle( e to( co &owi+ci innym w tym yciu z b"lu( &o raz wr"ci do nas w &rzyszym yciu( w ch+ci anio"w 1le $eli myli nas( kwiaty w o*rodzie nie em&27nden $ak &a&ierowe kwiaty( wi+c take( oczywicie nic ws&"lne*o z tych i innych &i+knych obraz"w( obrazy te byyby nawet &a&ierowe kwiaty Ile &ozostanie unen$oyed w &rzyrodzie( $eli nie roliny !ielich !ielich byoby *o wyci)*n)( moemy( kt"re same nie &i$) z tych kubk"w( oczywicie domyli trudne( ale niekt"re z nich s) nadal otwarte dla nas na tyle &rzed nim z nasze*o &unktu widzenia by &omi$ane Podsumowu$)c swo$e ulotne ycia rysowane okr+*i kilka &unkt"w bardzie$ %o s&rawia( e zwierz+ kro&la cze*o( to kr+ci *o i ukrywa si+ &rzed deszczem ."wnie nakrzycze( musimy brn) w linach( roliny &arasole na nas chroni &rzed deszczem( a roliny s) $ednak( $ak nosili &arasole( by *o za&a( kady arkusz roz&rzestrzenia si+ czu$esz nawet wydr)y $e( tylko kwiat( wi+ce$ &rzeznaczone dla ycia w wietle( $est skonny zamkn) &rzed deszczem( aby &otem bardzie$ otworzy &onownie &i+kne( a caa rolina s) &rzez rosa i deszcz( znak ochody 1le to wszystko nie $est bez nas To( co nazywamy odwieanie rolin( &owinny by $edynie wyrazem u&i+ksza$)ce na obrz+k *)bczaste$ tkanki kom"rkowe$( a $e*o deszcz i rosa tylko tam( aby obrzydliwe mokre .olnik b+dzie oczywicie r"wnie o deszczu( bo w &rzeciwnym razie do$dzie do $e*o zbior"w( a my( &oniewa mielimy deszcz usuwa kurz i 5atura da$e wiee re&utac$+( ale to tylko rado &orednieP ratu$e nas nie $est &ytanie &rzez istoty( kt"re r"wnie cieszymy si+ bez&orednio do rosy i deszczu Teraz $ednak( $ak &asu$) do siebie w na$&i+knie$sze .olnik b+dzie z &owodu deszczu &romowa dobrobyt swoich nasion i $ako zdalne rodki $e*o &o)dania $est teraz &rawdo&odobnie nasiona za&ewni ich wasny dobrobyt szcz+liwy tam Fylibymy wdzi+czni( $eli &y z dr"* i &"l $est zmyta( a to zn"w odle*e oznacza nasze d)enie do &romowania( co ronie w tych szlakach i w tych dziedzinach( b+d) miay bez&oredni( zadowolony( e kurz $est zmyta &rzez siebie

5ic nie stoi( myle( *dy to ma nerwy musz) sensac$a( e *dy kro&le rosy rano le)ce*o na roliny( lubi) czu &romieniu$)cy &unkt ukadu chodzenia( a nast+&nie wznosi si+ so4cem na -onnenbildchen *o $ak wi)zki &oczu cie&o( a nast+&nie czu sto&niowo &oddawana dala ros+ -odkie *ra czucia( kt"re nie mo*) odbywa si+ na 2utra u& zwierz+cia( tak wstrz)ni+ty to 2utra z kro&lami rosy( wi+c nie &ust) r+ce rolin+ o tym Prze&ych i ws&aniao( kt"ra ma be&erlte )kowych zewn)trz dla nas $est( $ak s)dz+( tylko na zewn)trz odbicie radoci duszy( co ona ma wewn+trznie To $est o wiele adnie$szy( aby myle( e tak( ale teraz te nie zna$dziemy na$mnie$sze*o &rzeszkody( aby myle( e to byo tak &rawdziwe I dlacze*o wolimy m"wi eliksir dla duszy $edynie wody( *dy $estemy wolni( aby woda eliksir duszy8 Podobnie $ak w &rzy&adku deszczu i rosy( moe by z wiatrem Fyoby o wiele wi+ce$ o tym zdmuchn) na marne( *dy roliny s) nie wi+ce$ ni mamy rozeznanie swo$e$ &racy 9late*o oni chroni si+ bez dom"w( bez &owok( bez k)ta &oliz*u( $ednake( ale s) swobodnie na zewn)trz( wy*ina i wyda$) si+ koysa i dr) na wietrze Fakt( e s) one zakorzenione w ziemi( to samo $est nadal bardzo r"ne wzmacniacze atak na nich( $ak na nas( do korzeni dochodzi do dr*a4 i co dry li i ryki To znaczy( e rolina ta &rawdo&odobnie nadal lubi) nosi silnie$sze &oczucie( $akby wiatr zabiera nas &o wosach 5asze wosy s) martwe cz+ci nas samych( licie rolin( ale t+tni)ce yciem( a nasze strukturyzowane cz+ci mi+kkie( nie s) &rze*ubowe od&owiednie do otrzymania szoku i rozchodz) si+ &o&rzez $ak macierzystych lub ich sztywne ody*i ;amy tylko ma) bony b+benkowe$ w nas( kt"ra $est mocno rozci)*ni+te i dry z 2al radiowych .olina $est( Perkus$a &rzez bony b+benkowe$ i &rzez taki do wiatru( i syszymy d6wi+ki &oza wist wiatru &rzez licie drzew $ako rolina moe by inna na dotyk w rodku ;ylisz( e nikt nie sucha( z wy$)tkiem *dy u twardy kawaek chleba( a my w duchu bardzo mi to sysze 5awet w &ozornie s&oko$nym &owietrzu( *dy &ada nie*( widzimy *"ry i na d" &o nie*u( lata$)ce tam iz &owrotem %o czu$emy te*o ruchu lotnicze*o8 5ie mamy do te*o or*any .olina $est &rawdo&odobnie bardzo instytuc$) w te$ s&rawie( na$mnie$szy ruch &owietrza &rzynosi( ale niewielkim wibrac$i i *i+cia $)( dziaa &rzez ca) s&raw+( &oniewa nie tylko wibrac$e( *i+cie robi Oto li wy*i+ty tak dro*a b+dzie r"wnie zw+one( a soki ma$) w caym zakadzie( czy to tak mao( &rze$d6 inacze$ -ilnie$szy wiatr szumi w lesie( nawet wzi) si+ cakiem bezwiednie &oczu ducha &rzyrody szelestem &rzez I &rawdzie teraz drzewa i kwiaty struny har2y duszy wielkie*o &rzyszedem do odtwarzania &rzez wiatr !ady ci)* brzmi inacze$ w nim( bo kady $est zbudowany inacze$ do nie*o( a F"* usyszy o*"ln) *r+ w sobie Pomyl o za&achu 9alsze 0ak sodko wyda$e nam si+( ale do wszystkich za&ach"w zosta utracone( kt"ra nie&rzy&adkowo $est w naszym nosem( ta maa cz+ z nas $ednak( kwiat $est do ar8 !ady czu$e( to $est co nieo&isanie &i+kne( &i+kne w za&achu kwiat"w( ale &ozosta$e dla kade*o nieo&isan) drobne s&rawy( a my kosztowa wi+ce$ od swo$e$ urodzie( $ak wiemy( w $aki s&os"b z nich korzysta( a nie $eden chwili kiedy $ak nos na kwiat &rzytrzyma$( $estemy do i &rze$( ale &achnie kwiat i na( $akby miaa do s&enienia stabilne*o biznesu %zy &rzyni"s o2iar+ dymu do Fo*a8 1le to( co moe suy Fo*u o2iara( kt"ra nie do&rowadza do nie*o &rzez dusz+8 5iewytumaczalny s&os"b( &onad &oowa na &r"no wszystko kiedy za&ach

kwiat"w( nie wiele wi+ce$ dla wasne*o dobra $est tylko do innych( nie dla wasne*o dobra( &oniewa( $eli to( co my( w obliczu ycia( kwiaty( $ak na zewn)trz( ciesz)c si+ $e*o cukierk"w ( wi+ce$ ni odle*ym ust)&iy( co cieszy w kwiecie same*o ycia z nim !to sysza &iewa sodkie &iosenki( z kt"rych $eden( kto to &iewa $u nie czu( $ak ten( kt"ry to sysza( szcze*"lnie $eli nie $est bratnia dusza8 %zy nie dlate*o te( e kwiat wewn+trzny rozw"$ i od&yw sodki za&ach $e$ wn+trza z wi+ksze$ intymnoci czu$e si+ tak( $akby my $e*o zewn+trzne w&ywy8 Teraz take kielich le$e ten za&ach $eszcze na tysi)c innych kielich"w( i kielich otrzyma *o od tysi)ca innych kielich"w 0ak niewidzialna m*a za&ach z kwiatka na kwiatek( a wiatr wci) wie$e *o daleko &oza ywo&otami i marek %zy to zbyt &r"ny8 5ie tylko w&rowadza w &eni wy$ani( dlacze*o kwiaty &achn) i na( $ednak nikt nie idzie w o*rodzie8 -am *o do siebie tak( e &odczas *dy wyda$e si+( e okrelone !wiat $ak kada dusza( co &ochodzi z innych kwiat"w w $e$ okno( otrzymu$) &ostrze*anie te*o( co dzie$e si+ w kade$ inne$ duszy kwiatami $ak sowa( kt"re syszymy( &rodukc$i od&owiada w nas odczucia( $ak te( z kt"rymi inni m"wi) 5awet sowa s) &odekscytowani tete tylko z wn+trza zmysowych &osa4c"w( dlacze*o miaoby by mnie$ za&achy8 -owa dla nas( za&achy dla rolin( kt"re oczywicie nie wiem( tak teraz s) rzeczy intelektualne &rzesyania takich s"w( ale $est tylko $eden i myl)c o innych duszach( nawet sens8 1 s) te bezwonne kwiaty( ale nie *u&ie zwierz+ta8 Oczywicie( nie widzimy s&ec$alne*o nosa w kwiat za&ach( ale $ak $est zbudowany w caoci $ako kielich( emanu$e za&ach( wyda$e si+ r"wnie( aby otrzyma do zbudowane &onownie( tak wolne i szerokie i otwarte i atwo roz&rzestrzenia si+ Pami+ta$my tylko( e nie wiemy( w co na$mnie$ co nasza wewn+trzna &owierzchnia nosa w stanie za&achu( dlate*o nie &owinna &owierzchnia wewn+trzna moe by r"wnie dobrze kwiatowy stanie8 9la nas i dla zwierz)t( narz)d w+chu $est ukryte( za to mamy w zawie maowin nosowych urz)dze4 s&ec$alnych( aby zwi+kszy &owierzchni+ za&achuIodbioru( a take w zakadach nie byy wyma*ane od takich sztuczek( &o &rostu dlate*o( e cay kwiat $est otwarty na &rzy$mowanie za&ach"w %o wi+ce$ samoIs&eniony $eden *"wny cel( to moe zawsze zrobi w &rostszy $anie$sze$ 2ormie( ni to( co inni musz) by &od&orz)dkowane w cz+ci boczne$ Ha&ach &rzenosi nas do smaku( i dlacze*o nie &owinnimy sadzi to zau2anie na sw"$ s&os"b( bo tak &ozostanie un*eschmeckt w &rzyrodzie( $eli nie $est to &o &rostu roliny smakowao8 %zowiek( zwierz+ cieszy si+ tylko roliny i innych zwierz)t( rolin cieszy wszystko( e ludzie i zwierz+ta nie &odoba( tak $ak to( co na$bardzie$ na$bardzie$ *ardz) Tak wi+c( mamy tu &onownie dodatkowe*o $eli inne ni zwierz+ta nadal w stanie smak roliny i tylko &iwo( *dy nie mo*) Teraz widzimy &onadto( e kada rolina w zalenoci od $e*o charakteru( wyboru dokonu$e si+ s&or"d skadnik"w odywczych 5a te$ same$ ziemi r"ne roliny &ochania$) ."ne( doktryna &odozmianu udowadnia to w 'ielkiP &r"by &rzyrodnik"w udowodniy to w miniaturze 5ie kada rolina smaku$e tak samo( $ak nie kady kocha zwierz+ta sama Oczywicie( rolina ma swo$e z+by( nie $+zyk( ale nie kade w"kno $est korze4( kady li( kt"ry kosztu$e im $edzenie i za*rywek( $+zyk8 Poniewa wiemy( e karmi si+ lici( $ak r"wnie &rzez korzenie I dlacze*o

u $edzenie( $eli wiedz)( $ak radzi sobie z tym bez z+b"w8 0eden m"wiG e rolina ywi si+ martwych substanc$i nieor*anicznych( nie m"wi tak &ewny( e $est w stanie &rzenosi si+ ywe uczucie( $ak zwierz+( kt"re cieszy si+ $u substanc$i or*anicznych8 .oliny( kt"re dostarcza$) $edynie zmarych do ycia &rzechodzi wczenie$( ale &roces ten $est nawet $eszcze na eta&ie &orednim mi+dzy yciem a mierci) Pytam $ednakG nie u$awnia wi+ce$ witalnoci( aby umarych do ycia( &rzeksztaci( $ak y$e8 .olin s&rawia( e surowiec ziemia( woda( &owietrze i materiay z*nie ws&aniay ksztat i kolor( zwierz+ ma tylko niewiele do zrobienia $est( aby nast+&nie &rzeksztaci si+ $u tak &ad o2iar) substanc$i ycia w sobie 1le wsz+dzie widzimy( e kady wyst+&u$e nieco dziwne dla or*anizmu( dlate*o konieczna $est wi+ksza wysiek ycie( aby *o rozwi)za( tym bardzie$ skonny $est si+ obudzi uczucie Tak( to znaczy( e ma$) &rawa nasze*o or*anizmu rozwaa$)cych szuka nie mnie$( lecz wi+ce$ sensac$a w zakadach w &rzyswa$aniu skadnik"w odywczych( $ak w nas Podsumowu$)c w ko4cu co moe by na$wyszy na roliny( wiato( &onownie w oczy ."wnie nasze oczy s) wraliwe na wiato( kt"re nie &ozosta$) unen$oyed( chocia roliny tow nic o nim 1le( $ak r"ne mo*) by zadowoleni z &rzez rolin+( kt"re$ cae ycie kulminu$e w wietle ycia8 !to z nas nie lubi &atrze na so4ce z &rostymi oczami8 5ie so4ce( tylko to( co uwaa( e odway si+ s&o$rze Tak( $eli wyda$e nam si+( na wierzchoku( stawiamy na ka&elusz lub cza&k+ 0est to &odobne do zwierz)t $ako caoci 5awet orze lec)c w kierunku so4ca( 5ick ci)*a mu sk"r+ nad okiem !wiat( ale robi si+ cakowicie &od wiato na tak( to wiato z otworzyy i wiato wieci im wi+ce$( tym bardzie$( e otwiera $ednak zamkniemy oczy bardzie$( $ednak i to rozwi$a si+ cudownie i szcz+liwy w tym( $eli tylko &otem znowu( bu2et z deszczu i rosy 1le zostawmy to wszystko $eszcze raz( nie odnosz) si+ do duo Powinien by tylko istoty( kt"re widz) o&r"cz o22 so4cu( moe rozkoszowa si+ od&ad"w sonecznych 1le myl+( e racze$( kto lubi( aby zobaczy si+ tylko &rzy so4cu( tylko dowodzi( e mu wieci bardzie$ &rzy&adkowe( ni ten( kt"ry chce zobaczy &rosto do nie*o Prawd) $est( e znowu ma rolina nie oko( zbudowany $ak nasza( a nie urz)dzenia( kt"re obraz obiekt"w w oraz na nie$ &owsta$e w naszym oku 1le dlacze*o s) &otrzebne8 Ona &o &rostu nie uruchomi &o obiektach( nie za du*o &o tym( $ak my ' zwi)zku z tym( e musi by oczywicie &rowadzony &rzez obraz &rzedmiotu 0e$ wszystko &rzychodzi samo( co &otrzebu$e 0ednak zamiast obiekt"w( kt"re wieci so4ce( to b+dzie to samo so4ce bescheinenden( i by w tym samym czasie( nawet nasonecznione obiektu Hamiast &ozwoli barwny obraz obiekt"w do malowania( $ak to si+ dzie$e na nasze$ siatk"wce( to malu$e si+ w kolorowych &romieni sonecznych wcielonych te*o( $ak to byo( w siebie Qwiato rolin( zmusza$)c *o malowa od( i to $est *otowanie w $e$ nektaru i za&achu( to 2ermentu$e( &+cznie$e wszystko w nim( a oni za&on) w nim zwi+kszone &oczucie wasne$ &rzesiane*o istnienia( i $est tu r"wnie e2ekt 5a$wysze*o o sobie nierozerwalnie zwi)zane z nim Ona wy*l)da( &atrz)c na so4ce( e tak &owiem( ich Fo*a twarz) w twarz( w &eni swo$e$ chway( a so4ce $est rzeczywicie na&rawd+ wiecio oko Fo*a( w kt"rym ona wy*l)da i co on &atrzy na ni) &onownie

5awet -chellin* &owiedziaG e wiadomo rolin( ona uwielbia$) wiato $ako swe*o Fo*a 9obrze( e nie ma sobie r"wnych rozwini+t) wiadomo( $ak nasz( moe $eszcze zyska &oczucie w belki so4ca( wzrasta znacznie &owye$ ich wczenie$szym znanym s2ery $ak my( aby otrzyma boskie w umyle I 5ast+&u$)ce zrobi adn) uwa*+ czytaem w 2ilozo2ii <e*la natury =str ?CBDG E'ieczorem( *dy we$dziesz na stron+ rano na kwieciste$ )ce( wida kilka( moe nie kwiaty( &oniewa wszystkie -o4ca sto$)( a nast+&nie zdobi na stronie wieczorem wszystko &enym kwiat"w take rano na trawniku( kiedy to na &ocz)tku mona zobaczy $utro nadchodzi( nie kwiaty( tylko wtedy( *dy so4ce rzuca( zwraca$) si+ w kierunku wschodnim E I %zy to nie $est cakiem tak( $akby kwiaty &olne odbyo niesz&ory ws&"lnotowych( a nast+&nie( wci) z twarz) zwr"ci si+ ku Fo*u( zasn)8 1le F"* nie &ozwoli $e$ s&a( zawsze wchodz) w $e*o wyszukiwania i znale6 w nim s&acery z ich radoci 9late*o $est on &ota$emnie w nocy za nimi i budzi $e rano z o*"lnym rachunki i &ytaG *dzie $a $estem8 I kady odwraca *ow+( a *o znalaz( a teraz idzie %odziennie z nim Prawd) $est( e nie wszystkie roliny z kwiatami &atrze &rosto w so4ce( a $est wielu( kt"rzy ma$) tendenc$+ do( tak niekt"re z nich otwiera$) si+ wieczorem( a rano lub w &obliu wczenie$ rano Pomyl o !r"lowe$ 5ocy CD 1le to nie $est r"wnie &owiedzie( e kady czowiek i kady rodza$ Flowery &rzynie *o na na$wyszy szczyt ycia wiata( na$wysza te*o ty&u w odle*oci zaledwie kilku os"b 0ak mao kto obr"ci ca) swo$) dusz+ Fo*u( $ak mao zarabia $eden dzie4( aby zobaczy to wszystko 'ystarczy( e $ednak naley wykorzysta okaz$+ w kr"lestwie kwiat"w( aby &rze$ do na$wi+ksze$ i na$wysze$ &ene*o korzystania z wiata( ale ni*dzie indzie$ 5iekt"re kwiaty mo*) by zbyt wraliwa na wiato( $ak niekt"rych zwierz)t nocnych( ale sam 2akt( e kady kwiat $est inny i to osobliwe zachowanie( $ak kady czowiek i kade zwierz+ $est s&ecy2iczna zachowywa si+ wobec swoich bod6c"w sensorycznych( aby su*erowa( e wiato $est rzeczywicie taki bodziec dla rolin
CD

!r"lowa *randi2lorus 5oc cereus( otwiera si+ na @ dob+ w *odzinach wieczornych( a ko4czy okoo &"nocy( z te*o wy$)tkowe*o kwiatu $est odwoany !wiat ;esembryanthemum nocti2lorum 5atomiast kilka dni &o dru*ie$ otwiera wiecz"r w @ ze*ara i zamyka okoo W lub @ rano ze*ar &onownie ."wnie s) inne( takie $ak kwiaty =9ecand Physiol .olin II( str C@( CMD

0ak duo wi+ksze znaczenie moe mie wiato dla rolin ni dla nas wynika z kierunku ich &od$+cia &rzeciwko nim( w tym 2akt( e $est o wiele bardzie$ &ot+ny zmienia cay ich &roces ycia ni nasze 5ie rosn) inacze$( nie oddycha inacze$ w wietle( $ak wy)czy wiato Qledzenia i nieskuteczne sla$dy -unbeam &rzez sk"r+( tylko oko $est wraliwe na subteln) uroku 1le rolin na cae$ &owierzchni &oczu urok wiata( takie $ak brak te*o bod6ca On $est Tym( kt"rzy s) na zielono( to $est ten( kt"ry czyni $e rozwi$a( bo bez wiata kady zioo &ozosta$e blada( chce rozwi$a wszelkie kwiat Fez wiata zwi+ksza &arowanie( zioo zatrzymu$e

&owietrze ycia $est da( &+dy s) du*ie i w)skie i blada( a nie silne silne i *orzkie substanc$e wytwarza$) tylko mde i sodkie !ady inny kolor wiata ma r"ny w&yw na &roces yciowe*o roliny !witn) w&rowadza zu&enie inne ycie w wietle( $ako trawa zielona( a ona oddycha inacze$( UD ( okazu$e inacze$ rozwi$a si+ inacze$ w nim Teraz zna$du$emy si+( e bardzie$ wane i konieczne $est bod6cem dla zachowania i rozkwitu ycia( bardzie$ zaley r"wnie od $e*o &rzeci+tnoci braku lub ob2itoci normalne*o ycia lub &o$awienie si+ s&ec$alnych uczu &otrzebu$esz na to( co si+ z brakiem lub ob2itoci bod6cem ycie zwi)zane( bardzie$ &ewne co zmiana bod6ca $est &ostrze*ana w o*"le Hatem mona zaoy( e wiato b+dzie mie due znaczenie dla odczucia rolin( w innym rodza$u kwiatu $ako lici
UD

kwitn) s&oywane tlenu w wietle( a zioo o&racowane takie

0eden rzeczywicie moe twierdzi( i 2akt( e kwiat $est tak otwarty i bez&iecznie &rzedstawia &romie4 so4ca( m"wi &o &rostu na$bardzie$ na znaczn) wraliwo sam na wiato( na kt"re musimy ole&i nasze &owieki zblione do wiata soneczne*o( $est dla nas tak samo oznak) wielkie$ wraliwoci na ni) 1le widzimy( bardzie$ szcze*"owo( wi+c zamiast wi+ksza niewraliwo tylko wi+ksza ochrona czuoci( kt"re roz&ozna$) w rolinach ' rzeczywistoci( le$sze wytrzymao na wiato soneczne na cz+ci roliny zaley tylko( e $e$ w allverbreiteten &odranienia dla wiata nie $est $eszcze w $ednym mie$scu( na &rzykad urz)dzenie wiato zat+eniu doda$e si+ $ako nas urz)dzenia soczewki oka Przez to obraz soneczne$ o mocy na nasze$ siatk"wce( tylko u nas draliwy dla lekkich mie$scu koncentru$e si+( $estemy &ewni( o*romny blask i rolin nada$e si+ bez takie*o lu&) do wiata draliwe*o wsz+dzie( ale to wanie z te*o &owodu nadmierne$ stymulac$i wolny &unkt nie tak atwo ulec 0estemy wi+c w &ewnym sensie z nimi bardzo duo w niekorzystne$ sytuac$i Poniewa mamy zdolno &ostrze*ania wiata( stracilimy wi+ksze cz+ci z*odnie( to tylko kawaek okaP kawaek mia teraz do &omocy sztucznych( wi+c mamy soczewki naszych oczuG &omoc ta $est &onownie( ale nieco &owye$ wiele( a z dru*ie$ strony( &onownie trwao sztucznych rodk"w Potrzebne byo do czynna &roste swobodne*o obrotu rolin z wiata( $ednak ani sztucznych zbi"r( ochrona $eszcze bardzie$ nies&oko$ny i !orrektionsmaSre*eln Oczywicie( e sztuczka z oka( mamy inne rzeczy o wartoci $edynie do zbierania ni wiato( i zor*anizowa *o w obrazie( ale tylko dla nas( to $est ta warto( e nikt nie b+dzie dla rolin Po tym wszystkim( mona &owiedzie( ale $ak na$wyszy( zastrzeenia( co z &ewnoci) tylko rolin( kt"re wci) stoi w adnym wy&adku niszy ni nam si+ rozwi)za a&el do naszych uczu( a teraz $est nawet o wiele silnie$sza i bo*atsza w dotyku ni ludzi i zwierz)tL 'i+c oni racze$ s) wysze ni u nas( to ma$) by racze$ tylko takie i takie aluz$e czu to( co ona czu$e si+ wszystkie strony( w &eni 1 w rzeczywistoci( uwaam( e rolina $est wi+ksza ni my( tylko w skromnym kr"lestwie Tylko dlate*o( e nie ma wysze*o ycia &sychiczne*o( mo*) by nisze( sens ycia( rozkwity w takim sto&niu rozwo$u w nie$ brak H nas sens ycia $est suenie wyszym ycie tylko w zakadzie to na&+dza swo$) dziaalno

niezalenie F+dem $est( $eli uwaamy( e charakter &ar eZcellence istota w kade$ relac$i $est *+bszy( ni kto inny %zy to wszystko si+ sko4czy( to tylko w celu &odniesienia niszy &oziom do szczytu dla siebie 'i+c "w leci $eszcze w niekt"rych as&ektach oraP &achnie wod+( nie widz)c *o( a robak drewno wie i czu$e si+ znacznie le&ie$ ni ludzie( on $est &o &rostu tam( e nawet drewno b+dzie smakowao( a $+zyk ludzki t+&e $est %hodzi mi o to( $ak wana rolina y$e i niedoko4czone z ziemi( wody( &owietrza i wiata( e mo*) one by bardzo otwarci na uczucia wszystkich zmianach w nich( ale na&rawd+ wszystko wymiesza w &rocesie ycia wewn)trz 1le nie s) one daleko nie wszystko( co robi) &o &oko$u( to moe z $e*o uczucie nie i daleko w czasie( a nie &rzed( ani &o( nie myle( nie myle w o*"le( ale to( y w tera6nie$szoci ( zmysowy i odbierania d)enie &rzeciw 5awet wyst+&y w niekt"rych obraz"w moe si+ od nie$ I tu inter&retowa te$ &ozyc$i tylko roliny( to b+dzie &"6nie$ =,I#D( wi+ce$ na ten temat i niech to &owiedzie Pewne $est( e( $eli chcemy za&isa tylko kilka lad"w sensac$i dla rolin &ozosta$) z na$silnie$szych i na$&i+knie$szych &owody ich duszy nawet tylko lady( tak( e nie byoby warte wysiku( nawet o tym m"wi 9late*o( e wy*l)da tak dobrze( e te na$silnie$sze i na$&i+knie$sze &rzyczyny le) w &i+kno i wi)zania ycie zwi)zane wasnym bo*atym yciem widzenia natury( kt"ra &owsta$e( *dy rozwin) ycie duszy &o wszystkich relac$i( w kt"rych ycie ludzi i zwierz)t( luka ( &ustka i niekom&letno moe wiedzie dodatkowo( aby doda do nie*o I $ak wielka b+dzie ta luka( $eli nie wy&eni do kr"lestwa rolin To $est naturalne( do &eni kwitnienia( ale chcemy( by wyrwa $) ca) &eni+ lici i &ozostawi tylko kilka &r+cik"w I b+dzie to nawet( e szukalimy cze*o by moe zbyt duo w rolinach( wi+c to $est &o &rostu ta4sze o&aty za( e tak du*o( $ak z &ewnoci) zbyt mao studiowa w nich

V. &'arakter rolin.
!ada rolina wyda$e kady $eden &rzeciw dru*iemu w wietle ywe$ &ostaci indywidualne$ r"norodnoci( oczywicie( le&ie$ wyr"nia$) si+ w bez&orednim wraeniem( e mona odr"ni s"w .ozwamy 1uricula i Primula( s) z $edne$ &ci i kady &ozwala $eszcze zu&enie inn) &owierzchni+ Fluszcz i wino wyda$) si+ by zwi)zane( a $ednak to( co inny charakterL Teraz nawet zdalne IndywidualnyG r"a( lilia( tuli&an( 2ioka( I d)b( wierzba( brzoza( $od+( I w $aki s&os"b moe w&rowadza to wszystko tak zdeterminowany 1 $ednak kady z nich $est tak cakowicie z$ednoczona w &ostaci z nim( wi+c wszystko z eliwa ' wszystkich rolin cienkie$ i delikatne$( &ene$ bu$ne$ w innym wszystko( wszystko w surowe i sztywne( w innym wszystko mi+kkie i *i+tkie( co $est znowu i znowu &odziay &odziay i zawsze &odziay i s&7ltend( dru*i sto&ie4 $est E i atwe rozci)*anie( chocia w niekt"rych s&rzecznoci istnie$)( ale dobre &onownie zwi)zany w o*"lne wraenie 'szystkie sowa( ale nie osi)*nie *o ostatnio( a ile to roliny( dla kt"rych charakter nie b+dziemy sta sowo tra2nie &olecenia( *dy on $eszcze wyraa si+ na na$bardzie$ zdecydowany w kontem&lac$i nasze*o uczucia 0est tu co bardzo &odobne*o $ak w wyraeniu &ostaci r"nych ludzi( tak( e nawet do &owsta$e skonno do wza$emne*o &or"wnywania siebie 'i+c r"a $est w &or"wnaniu z kwitn)ce dziewczyny( a kwitn)ce dziewczyny z r"y( lilii $est $ak biay

anio wr"d kwiat"w( i &or"wna czyste anielskie dziewcz)t $ak znowu z lilii( wi+c &ami+tam &r"no &ani i tuli&an ( atwo i ch+tnie do siebie dziecko i skromny 2ioek( silny czowiek i d)b =Pomyl o Freili*raths &oematuG Hemsta kwiat"w D 5a &r"no( oczywicie byoby s&r"bowa znale6 wszystkie znaki rolin odwr"ceniu w &ostaci czowieka lub( kwiaty( drzewa s) &o &rostu nie ma ludzi( tylko tu i tam &ami+tamy odniesienie dominu$)cym kt"ry $ednak osobliwoci) w innych okadkach ani kom&letne( ani wyraa( ale to nie chod6( ale w o*"lnych rysunk"w &ostaci rolin i ludzi skon2rontowa siebie $ak r"wny z r"wnym w caoci oraz z takich ywych &unkt"w odniesienia w szcze*"ach Teraz wyraenie charakter czowieka $est niczym wi+ce$ ni bierne*o wyraz $e*o wewn+trzne$ istoty duszy 0ednostka i indywidualne osobliwoci) ludzkie$ duszy ci)*nie si+ razem w te$ wy&owiedzi( wychodzi na &owierzchni+( zna$du$e odzwierciedlenie w inne$ duszy do nie*o 0ak do$dziemy do roliny &odobn) eks&res$+ bez cze*o analo*iczne*o( co wyraenia( aby zaakce&towa( wyraone$ znale6 $ednostk+ indywidualn) s&ecy2ik+ i nic tuta$( lustrzane odbicie( w kt"rym nic si+ za zobaczy tuta$8 ;"wi)( e to wyraenie( odbiciem boskie$ idei( kt"ra &o$awi si+ tuta$ 5o tak( ale to $est boski &omys( *dzie nic za nim 'ystarczy( e nie tylko trzeba w o*"le s&irytusowych Przerwane <endes e $a64 $est tam( sam y$e rozwi$a si+( ksztatowania( co stanowi charakter zakadu musi by wy$)tkowo ' rzeczywistoci( to zachowu$e si+ zu&enie inacze$ w tym zakresie z rolin ni naszych &rac techniki i urz)dzenia 5awet w tych( &owinny same by tylko martwe( moesz by &ewien( co indywidualnie znale6 charakterystyczne i co s&rawia( e &o$awia$) si+ z eliwa( co dobrze( Petite( oci+ay( Fold( stylowe( wul*arnych( co duchowe i &sychiczne z te*o same*o znaku &rzy&omina 1le wiemy( e zasadzi &onad z r)k tamte$szych ludzi( a to wi)e si+ z &ostaci) ludzk)( &oniewa u&ad z $e*o charakteru 1le rolin dokona si+ lub zosta stworzony &rzez Fo*a $ako czowiek( $e$ eks&res$a &ostaci nie moe zatem odnosi si+ do cudzoziemca( ale tylko w szcze*"lne$ duszy( bo F"* $est dusze Tw"rca waciciel Hwi)zane $est to( e odsetki( kt"re bierzemy kwiaty w yciu i &oez$i( duo ywsze( bardzie$ intymne $est( *dy bierzemy na &os)*u( obrazu( kt"ry &rzecie moe doma*a si+ odsetek wyszy bardzie$ duchowy H te*o( co troska i mio $aka dziewczyna ci)*nie $e$ kwiaty w doniczce na oknie( i rozlewa $)( i &rzemywa *o z kurzu( i w)cza *o do wiata( i zwraca si+ do o*rodnika( $ak bardzo z nim zrobi( a auricula lub Pelar*onienzucht s&rawia wiele radoci( &odobnie $ak inne$ hodowli $edne*o *o+bia .ze6by( obrazy mo*) ozdobi nasz &ok"$ dobrze( tworz) nasze umysy( ale nawet nie tak y z nami Powiedziane $est( e &odobie4stwo do rzeczywistoci ycia kusi nas( roliny rosn) i na&+du( wy*l)da na to( z ycia( zd$+cia i rze6by nie 1 w rzeczywistoci( to wy$ania( ale w tym samym czasie robi r"nic+( a nie nas oszuka( ale &rowadzi nas Tylko dlate*o( e rolina ronie na ycie i dyski( malarstwo( rze6ba nie wynika$)ce $edynie &rzez ko*o inne*o( moesz Hakadamy r"wnie w odniesieniu do duszy( dusza( kt"ra $est wewn)trz &os)*u $est tylko obcy( w !wiat $est( wasny 5atura ma tylko zaliczk+ &rzed lud6mi( e ich dziea sztuki( 9-

zwierz+ta( roliny( a nawet ycia s) !ady da$e mio( aby wiedzie( e $eli dziecko tak ywy i emoc$onalnie utalentowany ni matka nie byaby matka nie moe mie yw) mio i rado w nim I wyda$e mi si+ lee w tym samym )czu( e nie obchodzi tak wiele duszy dla kwiat"w do nas( tak $ak my( $eli nie mieli nawet tyle bezs&orne dusza ale wci) ma$) o wiele wi+ce$ ni nasze zainteresowanie nimi zdradza( ale dlate*o( e kwiaty s) &odobne do nas( tylko do &ewne$ odle*oci( $ak mona byo tak atwo zrozumie wyraz $e$ duszy $ako matka dziecka 0ednak nadal istnie$e tyle z ni) r"wnie w celu zbudowania ukadu do stwardnienia &uszki 5ie &"$dzie do umysu na to wszystko8 %"( wi+c udowodnimy mu( e z wasne$ woli( ale nie 5awet 2ilozo2owie ma$)( bez myli o &rawdziwe$ duszy rolin w ramach zestawu( kt"ry w swo$e$ wasne$ natury $est &een charakteru i *waru ludzkie*o umysu &rzez analo*owy rolin om"wione( wi+c &o raz kole$ny okazao si+( e wyraz ten w dru*ie$ EPodobnie $ak roliny(E m"wi Jotze( w swoim traktacie o warunkach artystyczne*o &i+kna =s BBD( Eo&racowane z ich zarazk"w wszystkie cz+ci $e$ &osta z wasne$ inwohnender si+ na&+dow)( a chmury i wiatr( ni*dy nie sta$) si+ one czym innym( $ak ich celem byo( $ak kada indywidualna dusza s&oczywa w caoci na siebie( odlewane z cae*o cao( kt"ra rzeczywicie moe oderwa zewn+trzne w&ywy w ich wir( ale nie zmienia w zasadniczy rdze4 E I 5o( m"wi+( kiedy umys $est tak samo w sobie( $e6dzi $ak rolina( dlacze*o nie moe by tylko $eden umys $azdy zakadu8 I tame =s UMD stanowiG EH tym samym nachyleniem $e$ 2ormacy$ne$ im&ulsu( kt"ry &ochodzi z &rostych ksztat"w lici( tylko do coraz wysze$ ziemi ich &racy( rolina rozwi$a si+ bardzie$ duchowe 2ormy kwiatu( a nawet &o)czone zarysy owoce( a take wszelkich zmianach musz) by zawsze uwaane $ako sto&niowe wzbo*acenie i &o*+biania &ierwotne*o myli w sobie E Fyoby atwo znale6 w innych &ismach 2ilozo2icznych r"wnole*e kanay do &o&rzednie*o( kt"re do&iero unsou*ht za&rezentowali si+ w teraz &rzeczyta Fakt( e &ochodz) one od &isarza( kt"ry $est uywany do &o)czenia w o*"le sensowny i &rzemylany uwa*+ na ostre wynik"w( $ak s&os"b m"wimy do nie*o( e r"wnie umys i duch )cz) si+ wi+ce$ ni s&os"b &rzy&adkowy / ludzi i zwierz)t( w zalenoci od charakterystyki ich 2iz$o*nomii kt"ry r"wnie cech) r"nych konstrukc$i wewn+trzne$( charakterystycznym celem i s&os"b &rocesy yciowe Inna *os&odarka dusza wyma*a coraz inna *os&odarka ciaa wyraona lub nonik( i o*"lnie &oci)* 2ormularza wskazano tylko zewn+trznie( s&ecy2iczn) s&"$ne*o i ostateczn) $ednostk+ wewn+trzn) *os&odarki oka I tak $ak z ludzi i zwierz)t( $est r"wnie z zakadu Judzki artysta( chocia &rawdo&odobnie wykonu$e wszystkie $e*o 2ormy( $ak charakterystycznie r"ne mo*) by( z wyl+*u w ten sam s&os"b z( kade$ inne$ 2ormie rolin( ale( $ak wszystkie &ostaci zwierz)t( wewn+trznie inacze$ wykluy si+ z kom"rek( w"kien( rurek( inacze$ r"wnie uruchomi sokiP inacze$ siy dziaa$) I to nie tylko &omi+dzy r"nymi *atunkami( takie $ak d)b( wierzba( tuli&an( *o6dzik( wyst+&u$) takie r"nice( ale nawet mi+dzy r"nymi osobnikami te*o same*o *atunku( mnie$ wyra6ne ni mi+dzy *atunkami( a take

5e*ro z ;urzyn"w( myszy za &omoc) myszy $est mnie$ wyra6nie wykluczy( $ak ;urzyn z biaym( szczur"w lub myszy lwa Teraz or*an rolin tak zu&enie wszystko( co &otrzebu$e( aby konsekwentnie i r"nie oznacza$) $ednoczenie dusza( dlate*o &owinien on by dla duszy sama braku$e8 Hainteresowania( r"norodno &ostaci $ednostek rolin te*o same*o rodza$u( nast+&u$)ce obserwac$e wyda$) mi si+ w odniesieniu do( mi+dzy innymi %andolle za =Physiol II str C>D G EFez wz*l+du na &owodowane &rzez *atunki &rzyczyn naturalnych( aby zmieni rozkwit( s) $eszcze inni( kt"rzy wyda$) si+ zalee od &oszcze*"lnych os"b( mnie$ wi+ce$ w ten sam s&os"b &ostrze*a istotnych r"nic mi+dzy osobnikami te*o same*o *atunku w kr"lestwie zwierz)t( kt"re s) na$wyra6nie$ &odle*a tym samym w&ywy w 1dansons tabeli >D widzimy( e &ewne Fliederstr7uche wul*arnych =-[r D rozkwita( *dy suma cie&a byo WCV sto&ni( a inne MUV sto&ni &otrzebneP &onadto( e &ewne Os&arsettestauden =<edys onob J D rozkwita &o >>VV sto&ni cie&a i innych do&iero &o >?VV za&rzeczy( e te r"nice s) s&owodowane cz+stym temu r"nicami w lokalizac$i zakad"w( ( tak $ak od chronione( a nawet niskie z &"nocy wiatry( kt"re mo*) z &rze&ywa$)cym obok korzeni wodonone$ it& ( w niekt"rych &rzy&adkach( te s&osoby wy$anienia( ale wyda$e si+ cakiem niedo&uszczalne $est( na &rzykad( rzadko( e w oku&owane$ .oSkastanienb7umen ze cieek s&acerowych( w kt"rych wszystkie drzewa wyda$) si+ mie tak) sam) &ozyc$+( a nie &oszcze*"lne osoby &owinny zauway( e &r+dze$ rocznie lub &"6nie$ ni reszta dodanie lici i &r+dze$ czy &"6nie$ kwitn) 'r"d moich czasach mocno sta w o*rodzie botanicznym w ;ont&ellier dwa .oSkastanienb7ume obok siebie i( w konsekwenc$i( w takich samych warunkach( $ak to moliwe( $eszcze kwita $edne*o z tych drzew &rzed wszystkie inne z Gan*esu i inne na samym ko4cu I Hnam .oSkastanienbaum &obliu Genewy =na zwyky PalaisD( kt"ry $eden miesi)c liciastych wszystkie lata wczenie$ i na tyle wczenie$ kwitnienia ni caa reszta( ale bez s&ecy2iki $e*o lokalizac$i moe wy$ani ten wczenie$szy rozw"$ Podobne s&ostrzeenie znale6 si+ I okrelone w ksi)ce( kt"ra nie $est tak &owszechne wr"d wykazu$)c &rac naukowych dowci&ny nieznane( m"wi w $e*o skle& z &ami)tkami =;3moires de %onstant beowy *ra2iki( Tom #I str CCCD G E%hciabym oskara$) mi ycie( kiedy okaz$a niewykorzystana &owiedzie obserwac$i( kt"re &owtarzam co roku( *dy $estem na &ocz)tku wiosny w Paryu 'r"d .oSkastanienb7umen w Tuileries( kt"ry ronie w ksztacie ko&uy nad &os)*ami <i&&omenes i 1talanta( $est $eden( kt"re*o licie o&racowane wczenie$ wszystkich innych drzew w Paryu 5a tym drzewie robi+ teraz $u co na$mnie$ od CB lat i ni*dy nie *o za&a na zaniedbania Tak( chce co wi+ce$ do &owiedzenia( $ak niekt"rzy ludzie( z kt"rymi rozmawiaem o tym drzewie $eden dzie4( wi+c &okazaem im to samo o*l)da r+ko&isy dziadka na&isane w imieniu strony wida( e to samo drzewo( co miao I zauway E
>D

obliczenie sto&nia cie&a kieru$e nim w szcze*"lny s&os"b =9ecand II >WD( kt"re nie $est konieczne( aby om"wi tuta$ *dzie $edynie &or"wnanie w Generalne$ zrobi

."wnie tuta$ $est $ednym z do&iskiem &rzez Fritsch w swoim traktacie o okresowych z$awisk w warzyw kr"lestwa str WCG EOne nie cz+sto dwa $)dra o tych samych *atunk"w( kt"re zda$) si+ wyraa siebie te same dwa or*anizmy o&racowania( kt"re z kt"rych $eden saby i saby( &o kr"tkim czasie bezsilni zanika( &odczas *dy dru*a mocno i intensywnie rozwi$a si+ i $est od&orna na w&ywy zewn+trzne( &omimo obu zarazk"w rozwini+tych na tych samych warunkach lokalnych i klimatycznych oraz r"wn) starannoci) od strony natury lub ludzkich uczestnikami byli ukryty *+bokie s) &rzyczyny tych z$awisk( a ich badanie $est zwi)zane z &ytaniem( co ycie rolin tam( tak blisko siebie( e du*o moe &ozosta niezauwaony( ich w&yw na rozw"$ rolin E %o mo*+ uruchomi daleko( &oszedem tylko w &oci)*ach tylko ulotne &o&rzez dusz+( kiedy s&o$rza na sto$)c) wod+ kwiat( kt"ry da &ierwszy okaz$+ do wszystkich tych rozwaa4 I wydawao mi si+( e widziaem dusz) kwiat rosn) nawet w niskie$ m*le z kwiatem( a bardzie$ m*a( $ako studium szcze*"lnoci za&ro$ektowany( i wreszcie drobnym ksztat duszy $asno( nawet uwielbiony( nad kwiat Prawdo&odobnie chciaa nawet ws&i) si+ na dachu ich domu kwitnienia( aby cieszy si+ so4cem le&ie$ ni w domu( nie byo niewidzialne wierz)cy zaskoczony z ludzkie*o dziecka ' rzeczywistoci $ednak( wydawao mi si+ wszystko( co okrelono w tym momencie tak wiele instytuc$i( $ak wiele du*"w( i wreszcie tyle charakteru i symbol duszy i uczucie lee na zakadzie( e zacz)em zadawa sobie &ytanie &owanie( *dzie $est teraz s) &odstawy( na kt"rych mo*) by odm"wiono $e$( i byem zaskoczony( aby znale6 to( ale tak saby $ak cao 9obrze s&rzeciwem &o dru*im( zwykle &o$+cie chcia si+ $eszcze raz w &rawo( wszystko $eszcze tak r"ne w kwiat( ni u ludzi i zwierz)tL To byo( *dy ze chrz)szcze toczno wok" kwiatu( a obcy wy*l)da o ksztacie ko4cowym( kt"ry *rozi im zwyke mie$sce do atro2ii( atak wykonany( a te s) czasem na emeryturze niemiay wzdry*a Teraz( oczywicie( duszy( w rodku $est na&rawd+ two$e mie$sceL 5iech wszystko( co na zewn)trz domu Fuzz( i*noranta rezydentaP wewn)trz ciebie nikt nie moe ci+ skrzywdzi 1le tak du*o( $ak tu $estem( b+d+ trzyma wro*"w

VI. ()ier rolin i cierpienia.


<art &odszed do mnie na &ierwsze na myl( $ak umiera( ale &rawie $edna z &rzyczyn naturalnych wszystkich traw i kwiat"w na )ce( ze wszystkich uszu dziedzinie( wszystkich drzew w lesie( $ak wszystko( co mieci si+ &od sier&em( kos)( ty&u( i zastanawiaem si+( e natura &owinna mie tak wiele stworze4 tylko obdarzone sensac$i niech wszyscy umiera$) okrutn) mier8 %zy oni na&rawd+ tylko racze$ dla ozdoby i korzyci dla dru*ie*o( &oniewa nie ni zdobi) si+ i rosn) do ei*nem cel"w8 I -am zarzut s&otka mnie &ierwszy( kiedy m"wi do &rzy$aciela mo$e*o &rzekonania duszy rolinne$ 5ie( &owiedzia( e b+dzie tak 6le( $eli roliny $ak animowane istot( wszystko byoby &ozwoli im zrobi( a moe nawet nie &od$)

&r"b+ ucieczkiL Tymczasem( &atrzyem z dru*ie$ strony( tak $ak w tych samych kra$ach( *dzie nie ma trawy i drzew umiera z &rzyczyn naturalnych wi+ce$( nawet nie za$)c( nie kowalski( nie owce( ani wou( ani ko4( $eszcze &rawie nikt nie umiera mierci) naturaln) 9la te*o( kto b+dzie *o nazwa takie( $eli czowiek $est dr+czony &rzez okrutn) chorob) na mier ;ona s&r"bowa( wchodz)c z &rzewa*) kultury ludzkie$( okolicznoci &ooy &oradzi sobie( $ak chcesz( ale s&rzeciw wobec uczucia stworze4( kt"re s) &rzedmiotem te*o losu( nie mona z nie$ czer&a 5atura stworzya niezliczone istoty z aktyw"w zr"nicowane$ nieo&isan) &rzy$emno( ale do kade*o ze skadnik"w aktyw"w( do ycia z radoci)( wi+c nie ryzyko mierci bolenie &owi)zane Fakt( e rolina nie moe nawet &od$) &r"b+ unikni+cia zblia$)ce*o si+ kara( oczywicie( wyda$e nam si+ ze( ale tylko z nasze*o &unktu widzenia 0eli onierz( schwytany w szere*owych( &odkrela$) kule blie$ i s&a na czowieka &o&rzez sto&niowe czowiek widzi( wi+c musi si+ wydawa ze ten kurs %zu$e &ik+ wi+ce$( moe nawet bardzie$ ni wtedy( *dy na&rawd+ *o uderza 1le kiedy niwiarz &rzechodzi &rzez &ola( wi+c ucho nie wie o $e*o &ode$ciu i czu$e ci+cie tylko kiedy na&rawd+ uderzyP inacze$ i czowiek o wielu *rzywny naoone wysze $est o nim los $est &od$+ta na*le( bez $e*o radoci ycia byby $eszcze na chwil+ zak"cia $e*o &rzewidywania Ten /nbesor*tsein sama rolina moe nawet wy)cznie $ako miy stronie nie$( wedu* &odane*o si+( ycie si+ $ako zamiennik dla nie$( e musi oczywicie take wi+ksze &rzy$emnoci( kt"re zale) od wi+ksze$ &rzezornoci i widokiem uniwersalna &rze*a&i 0eli wierzysz( to mysz to byoby le&ie$( aby wyciszy( kiedy morderstwa kot *ra tak( e czu$e si+ $u sto razy mier( zanim dowiadcza *o( $akby zosta zabity &rzez $edne*o uderzenia $e$ a&y8 I to( co $est naszym Immer wieder uciec od niebez&iecze4stw mierci znacznie r"ni si+ od wielokrotnie 'e*huschen &od sz&ony duym czarnym kotem( z kt"rych wci) wiemy( e b+dziemy w ko4cu &a o2iar) $e$ ' inny s&os"b s&o$rze na sytuac$+ dla rolin atwych do za &rzed 0ak niezliczonych drzew i zi" $eszcze umrze mierci) naturaln) w bezdroach( $ak starannie drzewa owocowe i kwiaty z nas utrzymu$e si+ w o*rodzie 1 $eli wszystkie drzewa naszych las"w w ko4cu &okonany( to &o wielu &rzeduy ycie( &odobnie $ak &rzeci+tny czowiek 'szystkie &ola s) ostatecznie wyci+te( ale to( co musi $eszcze straci ziarno $est zbyt somy8 Hdoby *o( ale zanim nawoenia i dobra o&ieka Trawy na koszenie trawnik"w( a by obci+te $ak owce &o ubo$u( &oniewa &odo*a z traw nie $est tak( $est &odekscytowany( tylko do nowych kr72ti*ern &+d"w ' rzeczywistoci( $eli zburzy cz+ci rolin( nie ma to samo znaczenie( $ak( kiedy oderwa si+ od nas( &oniewa roliny s) r"ne od te*o( co okrelono &o$echa mocnie$sze ci+cia lub rozdzierania &oszcze*"lnych cz+ci innych 0eli we6mie si+ &osadzi kilka kwiat"w( kt"re &odobnie $ak inne z nich wynika$)cych owoce s) tworzone tylko w okolicy( wi+c kom&letna 0ako &rzydatne do ci+cia moe by &rzenoszenia owoc"w( $est znany 'i+c trzeba b+dzie nie tyle wzi) do serca zbieranie kwiat lub amanie *a+zi %ier&i r"wnie &ierwszy zakad niekt"re z nich( to b+dzie $ak !orzystanie z cier&ienia ludzi( kt"ra serwu$e zdrowe( aby do&rowadzi *o

do wi+ksze$ aktywnoci( kt"ra cz+sto korzysta *o konsekwenc$ami wi+ce$ ni krzywdy cier&ienia bez&orednio I Ponadto naley wzi) &od uwa*+ bardzo w)t&liwe( czy te rolin( *dy czu$e( kr"$ i r"wnie 1nulu$ b"l czu$e si+ $ak zwierz+( &oniewa wszystkie inne warunki or*anizac$i &rzewaa$) tu( ani tam -tosunek st+e4 -chmerzem&27n*lichkeit nie s) $eszcze wy$anione 5awet zwierz+ nie czu$e ci+cia w niekt"rych cz+ciach( kt"re s) &roste( ale $e*o *"wna dziaalno ws&oma*a$)ca duszy ;oesz odci) due kawaki m"z*u bez b"lu &owsta$e &odczas cier&ienia czuciowe i innych dziaa4 duszy tam I nawet te nie cier&i)( kiedy odci) zbyt duo &rzez &ozostae cz+ci to nadal stanowi) 2unkc$+ usuni+ty 'i+c mona r"wnie zniszczy oko( a czowiek nadal wy*l)da doskonae z dru*ie$ I tak b+dzie w stanie oderwa &o$edynczy kwiat roliny( bez &ewnie czu$e rolin+ bardzo bez&orednio &rzez b"l lub inne cier&ienie( $eli ich tylko inne r"wnie &i+kne kwiaty &ozosta$)( a silnik w nim $est tym bardzie$ zwi+kszy 0eli chcesz wzi) sw"$ kurs( wszystkie kwiaty( wi+c byoby smutne 1le ludzie( to r"wnie cz+sto smutne( i nie b+dzie wyma*a( to le&ie$ mie rolin+ ni czowieka Obawa( e nie mamy &rze$ &rzez zielony wi+ce$( zobacz koszenie trawnika bardzie$ dowolny( wybra nie wi+ce$ kwiat moe nie zna$du$)c nie&oko$)cych dotyka nas &rzez myl( e to czu$)ce istoty cier&ienia &o$awi si+ $u robi w ten s&os"b znacznie zmnie$szona 1le $estemy r"wnie w takim zwi)zku nie tak sentymentalna( $ak za&ewne czasami chc) sobie wyobrazi nas( i byoby &o &rostu za&isa sobie nie&rzy$emne uczucia( kt"re chcemy &rzy&isa do zakadu adnych uczu I w zasadzie cay &unkt -&rzeciw I wtedy by si+ s&odziewa( to do cze*o( co nie $est tak na&rawd+ istnie$e Pami+ta$my( e nie wyzwanie( abymy wiedzieli( e &rawdo&odobnie zmiady tysi)c maych zwierz)t na kadym s&acerze( moemy bez na$mnie$sze*o ataku bolesnych emoc$i $e nasz &iec( *otowa duych donicach nowotworyP &olowanie $elenie( sarny( za$)ce ( 2oto*ra2owanie &tak"w lub blokad+ w *os&odarstwieP owady *ore w imi+ kolekc$iP aby 2lay do eks&eryment"wP &okona w &owietrzu z ki$em &rzez komary( mr"wki &ola wrz)tkiemP wstrz)sn) %ockcha2er i &ureeP latania na ki$e z Flie*enleim na mier zostawi nachylona 'i+ce$ ni bury( ale tylko to( co on sam nie $est &rzyzwycza$enie do zrobienia w tym zakresie Po to( e b+dzie teraz &rawdo&odobnie mona oczekiwa( e b+dziemy robi adnych &owanych trudnoci nawet myl o nieszcz+cia( kt"re chcemy doda roliny w d)eniu do naszych cel"w dotycz)cych %zowiek wie( $ak ustawi &odobne On vers&art $e*o ws&"czucie dla zwierz)t( w &rzy&adkach( *dy ma on &o &rostu nie korzysta z ich zabi$ania lub zaraza( czy $edynie $est inny( ni sobie te*o wiadczenia do dobrych Od te*o ws&"czucie moe by czasem do ywy I tak dobrze si+ $est r"wnie( aby w zakadzie %zy to $est *odne &ochway stronie ludzi( nie musz) by badane( tyle( e $est tak( $ak to konieczne( i mimo wszystko( s) naturalnym &o)czeniem rzeczy 1le $eli czowiek na&rawd+ nauczy si+ traktowa roliny troch+ a*odnie$( bo tam( *dzie $est &olecenia nie celem ich skrzywdzi( to byoby wad)8 %hodzi mi o to( wr+cz &rzeciwnieL

VII kwestia wolnoci.

Hakad ma dowolny swobodny &rze&yw( wyda$e si+ $u wystarcza$)co duo dowod"w( e ona nie ma duszy( a zatem uczucie >D 5a to &owiedzia( $ak uczucie( w odniesieniu do duszy( i dobrowolny ruch( od skle$aniu duo( *dzie nie $est $eden( dru*i nie moe by .olin nast+&u$e we wszystkim( co si+ z ni) stanie( czyste &rawa naturalne*o koniecznoci To moe by bardzie$ skom&likowane ni w terytoriach wydarzenie niezor*anizowanych( ale w razie &otrzeby rolin ronie w kole$noci ustalone$ &rzez ziemi( wody( &owietrza( wiata i wewn+trznych warunk"w rozmieszczenie nasion w kierunku &lanety &rze$ ich s&os"b 9usza( ale chc) wolnoci( samostanowienia
>D

Tak 1utenrieth m"wi w swoich &o*l)d"w na temat natury i ycia & UUC duszyG E5ie y$e wielka brytania or*aniczny( rolina( bez ladu wolnoci i wyboru w wy&owiedziach $e*o ycia( bez oznak istnienia duszyEP i - CCUG E .ozwamy roliny( kt"rych nie mona &rzy&isa Feseeltsein w ich cakowitym braku $akichkolwiek lad"w wolne$ woliE

Fy moe nie kady $est ten zarzut $ako ostre !onieczno( z kt"rym rolina ronie( a wraz z ukadu &lanetarne*o $est w ruchu( ale wielu z nich nie wyda$e si+ r"wnie wane( bez zwi)zku z tym chce zachowa rolin+ r"wnie za darmo( aby zachowa $e dla duszy 1le bardzie$ s&rzeciw traci ostro( traci na wadze %o ostatni wyma*a swoiste*o rodza$u swobody $eszcze znale6 dusz+8 Fez wz*l+du na to( w $aki s&os"b &odsumowa ten s&rzeciw( staramy si+ s&enia takie same w kade$ wers$i nast+&u$)cy s&os"b ;usimy uwaa na wszystko( nie caa nasza Temat manowce( %on2used( k"tnie w utracone w wyniku cze*o( w kt"rym caa doktryna o wolnoci( &o$+cie wolnoci na szczycie( wci) za&a Fiedny( zwyky *u&i dusza rolin byoby 6le( aby wyciszy i sami za&ewne ci)*le *ubi+ *dy na*le tyle wyksztaceni 2ilozo2owie &rzedstawiony do nich( i wszyscy zacz+li bada na sw"$ s&os"b( czy i co wie o wolnoci i wacicielem( e on sam wy$ania tylko dla $edne$ duszy decyz$i %o &owinna &owiedzie8 Ona nie rozumie wszystkie &ytania 1le bior+ $e i &rzenosi $e starannie z uczonych kr+*ach s&od zwierz)t z lasu i &ola( z kt"rymi radzi sobie le&ie$( i zada kilka &rostych &yta4 do nie$( kt"ry $est wiedzie( aby od&owiedzie na ich dobrze ' rzeczywistoci( &owinno by moliwe( aby wszystko $asne i &roste( a do te*o to ze&su ani deterministyczne ani libertarian( $eli tylko sta mocno na mie$sce do kt"re*o moe do$ do&iero &o caym systemie naszych rozwaa4( a mianowicie( aby &okaza( e zakad $est w *orsze$ sytuac$i ni zwierz)t w odniesieniu do adne$ z konkretnych okolicznoci( kt"re mo*) mie znaczenie &rzy ocenie wolnoci ma$) by &rzekazane w inne$ 2ormie $est !t"ry nast+&nie wy$ania( e zwierz+ta za darmo( a roliny b+d) musiay zadeklarowa za darmo( a ci( kt"rzy nie za wolne( a ile ci( kt"rzy kocha$) zwierz+ta rozliczenia &rawdziwe$ wolnoci $est takie to oczywicie nie &rzy&isu$) roliny( ale take 1nimac$a nie moe )da od nich( bo nie wyma*a( ale take &rzez zwierz+ta( aby to zrobi Tak wi+c( rolin &ozosta$e w kadym razie( tak $ak dusza $ak zwierz+ta( $eden moe okreli( za&rzeczy albo &rzyzna( w $aki

s&os"b i $akim chcesz wolnoci w swoim szcze*"lnym znaczeniu 2ilozo2icznym( tyle tylko( e zwykle z na&isem wolnoci( arbitralnoci u zwierz)t zna$du$) si+ w zakresie ustawi d6wi+k dla rolin( $eli nie sam( lecz w od&owiedniku 1le niech nam wystrze*a wzi) dowiadczenie nawet $ak inter&retowa( $ak oni by racze$ tylko kwestia czer&i)c z dowiadcze4 z inter&retac$) H kt"rych moemy wywnioskowa( $ak na wolnoci zwierz)t( kt"re dba$) ni doma*a si+ znacznie do $e$ Feseeltsein &onownie8 H 2aktu( e my( $ako zwierz+cia i i tam( lata$)cy( krzyczy( &atrz erowania( co nie zna$dziemy z zewn)trz wystarcza$)cych zach+t do( i to wy*l)da troch+ od wewn)trz( cze*o nie mona obliczy 1le teraz widzimy rolin+ swo$e &)ki( *a+zie( kwiaty dry2owa szybko $ak tylko z*odnie z tym lub tamtym kierunku( bez e zna$dziemy wystarcza$)c) ilo zach+t zewn+trznych lub moe obliczy moliwe wewn+trzne 0eeli chcesz udowodni( zakad( dlacze*o s) one tak( a nie inacze$ $e6dzi lici i *a+zi8 'olno &rze$awia si+ tuta$ oczywicie w zu&enie inne$ s2erze dziaalnoci $ako kierowanie zwierz)t( ale nawet w obr+bie kr"lestwa zwierz)t $est tu duy mar*ines zamiast Fakt( e w zakadach bardzie$ zaleao na &rzymusie &rzez w&ywom zewn+trznym ni u zwierz)t( to nie moe by( twierdz)c( $ak widzimy r"nych rolin na takich samych warunkach zewn+trznych zachowu$) si+ inacze$( $ak i r"nych zwierz)t 5i*dy( ale rolina ma zu&enie ten sam s&os"b ich *a+zie( licie i kwiaty na&+dzany $ak inne( nawet $eli by bardzo &odobny Oczywicie( kady &rzy&adek &ozosta$e w &ewnym *eneraem( mnie$ lub bardzie$ z &ewnych zasad odnosz)cych si+ do $e*o charakteru( ale r"wnie tak $ak kade*o zwierz+cia( i moe dziaa tylko w no*ach( tylko $e( $ak to dzi"b ur"s Oczywicie( zakad $est cz+ciowo okrelona &rzez ruchy ronie( *i+cia( skadania $e$ cz+ci( kt"ra czyni z nich( &rzez bod6ce zewn+trzne( wiata( &owietrza( wil*oci( *leby( ale r"wnie tak $ak kade*o zwierz+cia Ile $e*o ruchy &rzez Tem&tations i &rzesun) koniec bod6ce zewn+trzne r"wnie okrelane s)( tylko nie sam( a nawet w zakadzie Oczywicie( mona by myle w zakadzie moliwe( e e2ekt bod6c"w zewn+trznych( razem z warunkami( kt"re s) wewn+trznie w trakcie budowy( utworzenia zakadu( ich zachowanie w kadych okolicznociach niekt"rych bardzo &otrzebne( ale &onownie bardzo dobrze ze zwierz+tami %zy to dla mnie$ skom&likowane$ wewn+trzne$ o warunkach wykazu$) ni roliny( wyraa$) dost+& do wszystkich b+dzie w stanie wy$ani( co by moe nie moe by uzalenione od same*o zewn+trzna8 'r+cz &rzeciwnie( ma $eszcze bardzie$( co wy$ania( zakwestionowa moliwo $eszcze manni*2alti*erer i verwickelterer dziaa4 z nim F+dzie wi+c mona za&rzeczy w ten s&os"b wolnoci rolin( dzi+ki czemu mona &ewnoci) istnie$)( a $a $estem cakowicie z o&ini)( e nie ma &rzeszk"d( aby to zrobi( ale $est to do sam s&os"b( co &rowadzi do nich take zwierz+ta za&rzeczy( i $ak na razie nadal czu$e uczucie zwierz+ i instynkt( wi+c b+dzie mona &rzyzna( ten sam take na roliny( $ak r"wnie 'olno w na$wysze( w sensie moralnym nie kwestionu$e w o*"le( nikt nie chce za)czy ani zwierz+ta( ani roliny( $eli nie z te$ wolnoci wszystko $est zawsze okrelana w wiecie moe by w wi+kszym &o&ytem ni nawet niekt"re z same$ wolnoci moralne$ $ako wewn+trzna wie trzeba &od$) Oczywicie( w kadym &rzy&adku( $est wolno( arbitralno w zwykych niszych zmys"w nie tak bardzo

do rzeczy( kt"re naley &od$)( w tylne$ &ooonych koniecznoci moe wyobrazi &odniesienie ich wyst+&y nie s) bez ryzyka we$cia w kon2likt z wyszych interes"w 5awet szaleniec( kt"ry hinrast w le&e instynkty( moemy umieci *o w( $eli nie $est dokadnie zwi)zany( ale da$e $ednak do te*o w zasadzie co z wewn)trz na zewn)trz( konieczn) *o i koniec $azdy nie rozmawia z nim uczucie uczucie ;yl+( e trzeba za&yta wiele dla stworzenia w kate*oriach wolnoci( w celu udzielenia mu dusza( $est zawsze tylko to( e &oczu$esz( e na&+d do &ewnych dziaa4( ni $e*o wasny 0est to wystarcza$)ce %zy wtedy to uczucie dysku tworzony $est &rzez konieczno( czy nie( mona $eszcze zbada( ale( $ako od&owied6 r"wnie runda b+dzie ci)*n)c adnych dowod"w na istnienie duszy to Tylko dwukrotnie widok natury wolne$ dKnkenden duszy moe wy$ z nie*o Godny lisa a&ie kur+( e robi to( by moe zu&enie niezb+dne do $e$ utworzenia i istnienia kury warunkowo( a moe nie( bo nic zdecydowa( cho $estem z mo$e$ strony &ierwsza o&inia( ale chodzi tu &o &rostu nic to na Re czu$e ochot+ za&a kur+( $ak $e*o( w tym samym sensie( $ako osoby( kt"ra &odle*a zmysowe a&etyty( to czu$e &o)danie( $ak $e*o s&rawia( e $e*o dziaania zawsze arbitralne( wolne w sensie niskie( wul*arne( $ak dla dusz) istota $est $e*o &owoanie( ale r"wnie wystarcza$)ce ;oe dlate*o te rolina z koniecznoci bez wszystkich wi+ksz) swobod+ ich lici i *a+zi s) dry2u$)cy( dok)d ich to samo tylko na&+dzaP wo2ern oni &o &rostu czu$e si+ $ak wasne( czu$e &otrzeby( cel sam w sobie( $ak tylko zwierz+ do $azdy( *dy $e*o &azury rozci)*ni+ty 2an"w( no*i &odczas $azdy zestaw"w( ale take na&+dza ich licie i *a+zie w tym samym sensie( wolne( arbitralne( i *dzie byby to znak( e byo to mnie$ w &rzy&adku zakadu( lecz ksztat z*ieku utrwalonym co analo*iczny zwierz)t Tak nie ma nawet ws&"lno na&+du termin dla nas( zwierz)t i rolin na ws&"lnocie tam8 ' &+d"w chce co z nami( lub chcemy nawet nasz obecny stan si+P in2ormu$e dusza ma wraenie( ale czy silnik $est cakowicie zmieciony wzdu( kt"ry nie $est &od)czony do we$ do te*o celu( tak $ak my( lub( $ak w 2abryce( kt"ra ronie nie moe by cakowicie &onie( to do&rowadza do wykracza &oza siebie na wszystkie strony( *dzie $est co do zdobycia dla nich( e nie zmienia si+ charakter ses$i( a dotyk moe on w ' obu &rzy&adkach taka sama silna i ywa To byo $ak kontrast( kiedy mylisz sobie( e zakad( a nie &o&rzez *r+ si &rzy$aznych wyduy do mie$sca( *dzie dyski stymulacy$ne lub wewn+trzna sia ycia &rzyna*la $e b+d) na&i+te lub z*i+te tam &rzez siy zewn+trzne To nie uczucie bezs&rzecznie nada$e si+ r"wnie na&+d w nim by obecny 0est to ta sama r"nica( $eli nasza r+ka $est rozci)*ni+ta &rzez *ry si nas nawet( czy z innych odcink"w nie*o( byy s&rawy zwi)zane z &oczuciem wasne$ na&+du do nie ostatni 9lacze*o miaoby by inacze$ w zakadzie8 Ponadto( w obu &rzy&adkach moe &odle*a tym samym konieczno( s&rawa dotyczy tylko element &rzymusu( od wewn)trz i od zewn)trz( inacze$ Te obserwac$e nie w sztucznym wietle( ale w&rowadza$) w &rawdzie tylko obiektywn) relac$+ wyra6nie do *osu( kt"ry $est chmurzy w zwykym s&osobie &atrzenia &rzez koa( kt"re $u &osiadasz roliny $u za bezduszny wobec zwierz)t( wi+c ich czyny od &ocz)tku z &unktu widzenia duszy trzeba lu6nie$sze zrozumienie ni zwierz+ta !ontrast $est odzwierciedlone w odrzuciwszy wszystkie *"ry &rzy$+ty &o*l)d( e &otrzeba nie $est w na$mnie$ s&rawdzony $ak u zwierz)t w o*"le w

rolinach( wi+c chyba lubi si+ z nimi( ale( e to &rawdo&odobie4stwo( zwierz)t i rolin( w&ywa na to samo( a nawet tak( e okazaa si+ to( e nic nie $est udowodnione &rzed instynktu duszy tym samym( &od warunkiem( e sam nie do kate*orii niezb+dnych lub nie&otrzebne$ &o$awienie zaley Ostatnio uwaa kade wolne dziaanie( $eeli dziaa z*odnie z $e*o &rzy$emnoci( bo to $est zwi)zane z uczuciami na&+du razem &rzyczyna 1le to( e lubu$e si+ w tym( e zaley czy si+ na $e*o 2iz$olo*icznych i &sycholo*icznych rodk"w 5a$bardzie$ bez&oredni i decydu$)cy( charakter dziaania wolnych &+d"w lub dla &rzy$emnoci w zwierz+ m"wi o tym( e b+dzie to osi)*n) z wydatk"w si wewn+trznych him korzystnych warunk"w ycia( kt"ry stara si+ uciec niekorzystne /ruchamia$)c na $edzenie( to $est( co to $est uruchamiany wtedy 9lacze*o wierzymy( e mnie$( *dy rolina ronie na $edzenie( co s&rawia( e czu$e si+ tam rozwi$a8 Przyci)*n+y tylko zewn+trznie co s&rawia( e tak mao( $ak zwierz+ 5a&+dy zwierz+cy *"d( &rzy$emno z dobre*o smaku( dlacze*o roliny mnie$ *odny( $eli ich dieta braku$eP smak mnie$( $eeli stwierdz)( sym&atyczny i nie sym&atyczny $edzenie8 'ysiki( aby znale6 od&owiednie*o $edzenia( to w kadym razie w zakadzie nie mnie$ ni u zwierz)t( i bardzo analo*iczna( z tym( e zwierz+ z dala cakowicie &o&ycha cz+ci $edzenie rolin od nie*o &o&ycha ywnociG e zakad nie &rzechodzi &rzez oczy i uszy w ich &oszukiwaniu( ale &rzez macki( kt"re wysya si+ do wszystkich stron ' rzeczywistoci( o ile cz+sto rozci)*a rolinie korzenie( $ak ona czo*a si+ z nim( aby znale6 &odatny *runt Gdzie ona teraz zna$dzie takie $ak byy( &ro&onu$e $e$ domu( ona &ozostawia suche mie$sca( rzeczywicie cz+sto wyda$e si+ za&ach dobre$ ziemi do duych odle*oci i znale6 si+ &rzez w)skie szczeliny w cianach lub rock dro*+ tam( $ednak( &o cz+ci $aowe *leby kibicowania niedo&racowane Istnie$) znacz)ce &rzykady to ;a nawet &rzy&adki( w kt"rych caa rolina ma wi+c ruchy z rzutu i $est e tak &owiem( &o$awi si+ na skoczni zwierz+cia 5ie udowodni &onad *dzie si+ zatrzyma( ale udowodni( w tym samym czasie nie s) $asne E'r"d ruin 5ew 1bbey( Galloway -hire $est rodza$ klonu =1cer &seudo&latanusD( kt"ry &rzer"s nawet ciany( ale zmuszony &rzez brak mie$sca lub ywnoci( wysali silny korze4 wysokoci ciany( kt"ra sama w sobie *leby mocno usiad i zosta &rzeksztacony w szcze&ie( i &o tym( $ak rozwi)zane &ozostae korzenie wysokoci ciany( cae drzewo ciany by uczciwym i niezalenym drzewo byo w ten s&os"b z ory*inalne*o mie$sca( Pan !ainer u&ami+tnia wy*l)d oraz 2akt( to niew)t&liwie &rawda I krzak a*restu( kt"ry sta w k)cie o*rodu w skromnych( &iaszczyste$ *lebie( wysa oddzia w kierunku le&sze$ *leby( z kt"re$ korzenie einsenkte &o drodze(( ory*inalny Fusch ucich( a krok do &rzodu dla rolin le&sze$ ziemi I 1t Jake %omo( w #illa Pliniana( korzenie wisz)ce s) r"wnie dostrzec( e &rzeszukiwany d" oblicze rocka i szcze&y stay si+ E =;urray 2ror 5iebez&iecze4stwie ,,,#III P C@MD Fezs&orne $est( oczywicie( rolin moe na&rawd+ &oczu ziemi+ dobr)( tak troch+ z daleka( $ak zwierz+ moe wyczu co z daleka( bez nicze*o z kr"lestwa &rzy$ do nie*o( $eli tylko na twarzy lub za&achu( w &rzeciwnym razie zwierz+ musi tak du*o &o omacku chodzi a zna$dzie to( co mu &asu$e( $ak to wtedy &ozosta$e tam 0ak si+ z

zakadu( by moe $est to za&ach st+chlizny( <aze( kt"ra &rzyci)*a rolin+ do yzne$ ziemi( by moe( bardzie$ &rawdo&odobne( e wysya tak du*o &o starych stronach $e*o w"kien korzeni a zrobili dobr) ziemi+( a nast+&nie zabra $e na sile do oddziau ( a dru*i *o za to i tak moe si+ wydawa( $akby rolin &achnia dobr) ziemi+ z due$ odle*oci -&rawa nie $est $eszcze w &eni &rzedstawia warunki 1le w $aki s&os"b moe to by( na kt"rych rolina ma swo$e $edzenie( wi+c wie( takie*o stwierdzenia( ale nawet wr"d zwierz)t istnie$) bardzo r"ne s&osoby na zrobienie te*o ;ona &owiedzie( oczywicie( $eli kto takie*o ksztatu rolin wy*l)da wysa ich korzenie du*) i cienk) $aow) *leb+ na ywno( 2izyczn) atrakcy$no $aowe$ ziemi do od&owiednie*o &rzeciwdziaania szcze*"lnie wy&osaone rolin wystarcza $u( aby wy$ani ten sukces na czysto 2izyczny s&os"bP nie byo konieczne( ani za$rze do duszy &rzyczyny i $echa do te*o 1le $est to tylko kole$ny &rzeom rzut z brakiem wolnoci( a sama reakc$a to usyszeli Oczywicie( mona tak &owiedzie( tylko e ni*dy nie mona *o &owt"rzy u ludzi i zwierz)t( cakiem $akby kto chce inter&retowa z$awiska &o nim( a take w zakadach &oziom do moe udowodni nie wi+ce$( *dy raz $est dowodem( w skr"cie( &rzed co &ozosta$e takie samo dla obu /waam r"wnie( e w zwi)zku nie zwykle tak na*anne wyda$e si+( e kady duchowny tu na ziemi i $e*o naturalne$ eks&res$i $est bez&orednio w sobie zdolno do wy$anienia co tylko z mediac$i 2izycznych lub cielesnych( moliwo wy$anienia od &owod"w duchowych( wcale nie &rzeciwnie( &odstawowe wyma*ania &sychiczne tak( ale wtedy r"wnie sw"$ wyraz w cielesnym !to teraz b+dzie &rze$ do &ozyc$i chce by *dziekolwiek indzie$( ale ledzi eks&res$+ w cielesnym( $ak to stanowisko naukowca( moe to( oczywicie( ale on musi by tak( e dusza( kt"ra $est r"wnie wiadomo w 2izyczne$ eks&res$i innych samoI nie chc) za&rzeczy Ponadto( nawet mo$e &ra*nienie( aby du*o o kawaek chleba( &roces biolo*iczny musi rzeczywicie nale) w *ow+( co stymulu$e r+k+ &rzenie wiemy( sam $est &odekscytowany w akcie woli z m"z*u %"( to moe si+ r"wnie 2iz$olo* odm"wi akt woli duszy( &oniewa moe on dokona $e*o &unkt( e ruch ramienia w wyniku &roces"w 2izycznych zaley( w kt"rym wola wyraa si+ bez&orednio w *owie( a on dale$ wstecz od 2izyczne*o wy*l)d twarzy chleba i stan 2izyczny *"d ciaa i osobliwy stan m"z*u( kt"ry odby si+ &rzed wol) moe uzna warunkowo 0ako 2iz$olo* robi chyba wszystko w &orz)dku( aby umieci *o w ten s&os"b( ale czowiek ma inn) stron+ ni do &sycholo*a( e to chyba musi by niewidzialny( dlacze*o nie r"wnie rolin8 ;oemy z &ewnoci) 2iz$olo*icznie wini wszystko na swoich wewn+trznych ruch"w ciaa( ale nie &owinno to zatem kiedy te ruchy r"wne celowe im &okaza( $ak u ludzi ;erytoryczne &odstawy( kt"re lubimy &rzecie su&&onieren 2iz$olo*iczn) conneZion kocha w takich &rzy&adkach( moe nam &o &rostu stosu$e si+ tylko $ako wyraz &o&arcia lub ze wz*l+d"w &sycholo*icznych dla &sychicznym zwi)zku( kt"ry $est obsu*iwany &rzez ten sam 2iz$olo*icznych 1le oczywicie $est &odstawowy b)d cae$ nasze$ obecne$ widzenia natury $est to( e wierzymy( duchowy moe tylko zawsze &rzed lub za cielesne( ale nie bez&orednio chodzi w butach( i $ak zawsze wcisn) $eden w kontekcie innych( tracimy &o)czenie z kt"rych kady ma w sobie zar"wno $ako $edn) cao &rzez

innych 1le wiem( e bardzo dobrze( e nie b+dzie si+ to zmieni tuta$ le&ie$ Fez wz*l+du na to( co mona o tym myle( wystarczy zauway( tuta$ do&iero si+ rzeczywiste i istotne dla nas( aby &odkreli( e wszystkie zakada s&os"b wy$ani czysto 2iz$olo*icznie w zakadzie wszystko( tak du*o nie mona nicze*o udowodni &rzeciwko dziaaniu duszy w nim $eli warunek ten sam s&os"b zwierz)t w tych samych &owod"w nie $est odwrotnie wanoci te*o zaoenia w rolinie $est tak hi&otetyczne $ak u zwierz)t /wolnienie niekt"rych konkretnych &rzykad"w( w $aki s&os"b roliny s) &ominie *ry wewn+trznych si na&+dowych w ramach od&owiednich warunk"w ycia( aby &rzenie( b+dzie suy do wy$anienia wi+ce$ &o&rzedni) rzecz Pro2esor -chw7*richen &owiedzia mi( $ak &ewne*o razu otrzyma wiadomo od ;ans2eld( e o*romny nadmierny nowy !ry&to*am zostay z ody* uszcz)cych si+ w mie$scowych ko&alniach( chyba u&rawianych w du*oci UV metr"w &onie$ zera( bez( $ednak a do &rzenika wiato dzienne %o to byo( &o bliszym zbadaniu8 Podziemne ody*i w zwykych okolicznociach kilka cali wzrostu rolin( squamaria Lathraea ( byo bezs&orne( osi)*ni+te &rzez &rzez &rzy&adek kawaek o*romne$ *+bokoci Teraz macierzystych as&irowa do wiata i r"s i r"s coraz bardzie$( bo nie m"* uzyska %zy to nie $est tak( $ak kto( kt"re*o cay wysiek skierowany $est do okrelone*o celu( $eli nie moe *o dosi+*n)( na nieokrelone &otem kontynuowa &rac+ a w ko4cu osi)*n) to( czy wyczer&ane8 Oczywicie( nie $est $asne( roliny miay na uwadze to( co chce( co wie o wietle8 1le ona nie czuem te*o( cze*o nie chc)( e nie &ozosta$e &od ziemi)( *dzie moe &rzynie ma lici lub kwiat"w 'ychodz)c z te*o stanu( b+d) &rze$echa 9lacze*o( ale dlacze*o dorosn)8 0ak oni wiedzieli( e mo*) &romowa si+ z ziemi( w kt"re$ &ocz)tkowo nadal &ozosta8 1le $ak to wiem( bo *)sienica( e ma do kokon wy$ z $e*o obecnym stanie *)sienic( kt"re nie mo*) $u $) &ocieszy8 Tylko nie wiedzia( $ak ona to wie 1le mona *)sienice i &a$)ki ochot+ &oci)*n) za sznurki si+ do osi)*ni+cia cel"w o charakterze ustawi $e( $ak mona Lathraea, *dy ci)*nie si+ w *"r+( mona zau2a( e &odobne uczucie na okaz$i wy&ada &od tym samym k)tem ;ustel umieszczone &odo*+ 0asmine = Jasminuin azoricum D w donica za &okadzie( liczne otwory =kady kwadrat C cale w kade$ odle*oci W cm od siebieD mia Pierwszy trz&ie4 wzrosa do wiata &rzez otw"r obok nie*o ;ustel &rzedstawia &yt+ i &rzesuwa tak( e oddzia zosta odwr"cia si+ &onownie o u&rawiane &rzez wiato( bo macierzystych do wiata wzrosa &onownie &rzez dru*i otw"r do ;ustel &owtarza &roces( a wi+c wynika rosy sto&niowo( z $edne$ strony &lanszy na dru*i z &owrotem i herschlin*end( &rzez wszystkie otwory &rzez =;ustel Traile de la warzywa II >V>D Flokada zwierz+cia( czowieka $edne*o( i na &ewno uciek &rzez &ierwszy otw"r lub na$do*odnie$sze$ lokalizac$i( kt"re mona otworzy( zablokowa *o &onownie i uciek &onownie &rzez otw"r na$bardzie$ do*odnym mie$scu( tak &ewne $ak to robi roliny tuta$( to chyba e zwi)zki a4cuchy Fakt( e rolina nie $est mnie$ bez&ieczny( moe nawet bez&iecznie$sze( nie &rzemawia &rzeciwko nie$ lub u&ewni si+( e to

$est tak bez&ieczne( $ak czu$emy si+ &o &rostu &otrzeba wiata i &owietrza wolnoci8 Fyy kiedy &ozosta w tyle &ro*"w( $a duo racze$ wierzy( e nie dba$) o wietle( ale teraz( bo czu$+( e to zmusza( &owinno by mnie$ sensu8 Glocker zobaczy $ak *+sto u&akowane na skra$u lasu w krzakach Stachys Recta &o ledwie kilka centymetr"w w &ionie na&+dzany ich ody*i w &owietrze( aby odwr"ci uwa*+ od razu z niemal &rosto&adle i obraca$)c w kierunku &oziomym w mie$scu( *dzie wiato &rzez may Otwarcie krzakach na$echa wzmocnione( w tym kierunku &oziomym r"s dale$( a dotarli do *ranicy krzew"w( *dzie $e$ na$bardzie$ zewn+trzne$ cz+ci( kt"re teraz mia &ene korzystanie z wiata( w kierunku &ionowym do *"ry &rzy$+ta &onownie =Glocker( autor dziaania wiata na rolinach( str CBD 'arren widziaem Po*"rze ziemniak"w w &iwnicy( kt"ry otrzyma tylko &rzez may otw"r mao wiata rozci)*ania CV metr"w szerokoci &o &ododze &o tym otwarciu =;em 1meryka4skie$ 1kademii -ztuki i sc #ol II JID Re zakad w tych eks&erymentach wiata( nie lotniczych za$mu$)cych si+ okazu$e zwaszcza Tessier obserwac$i( e w &rzy&adku zainstalowania dw"ch otwor"w w &iwnicy( kt"ry $est otwarty i &owietrze( ale nie &ozwala na dost+& wiata( inne z dostarcza si+ szklane okno( kt"re &ozwala wiato( kt"re odbyo si+ w te$ &iwnicy( roliny stale rozci)*anie w kierunku ostatnie*o otwarcia( a nie &rzeciwko byym =Jamarck i 9ecand Flore 2ranc TI >NMD ;y nazywamy to instynktem( kt"ry kade zwierz+ uczy si+ ustali $e*o ruchy( tak( e $e$ waciwe warunki ycia &rzy$ do $e*o dobroci( e nie wiemy( w $aki s&os"b uczy %o nas wyr"nia od wszystkich z$awisk zewn+trznych instynkt w tych as&irac$i rolin8 !ade zwierz+ $est inne( &oniewa $e*o instynkty( &oniewa suy innym( kada rolina ma *o r"wnie Przynios+ troch+ wi+ce$ &rzykad"w 'szystkie roliny( kt"re rosn) w ziemi( &rowadzi swo$e korzenie w d"( $emioa nie wi)e si+ z tym konieczno CD %zemu suya $e$ dobrze8 0est zakorzeniona w innych drzewach( a nie tylko na *"rze( ale tylko tyle na boku albo na dole *a+zi( w kt"rym to &rzy&adku moe by nawet trzeba $echa korzenie w *"r+ I tak robi dobrze( &rzez( $ak zawsze( &owierzchnia oddziau mo*) by skierowane( ich korzonki &ionowo na innych na&+dach r+cznych Tak odoeniu ziarna $emioa na w)tku w odle*oci linii od strony oddziau o tak czu$e korzonek nawet z te$ odle*oci( *dzie dro*a $est( i $est skierowana do &rawe$ lub lewe$ stronie( w zalenoci od te*o( czy oddzia $est Oczywicie ronie teraz &ionowo o cian+ z kamienia i elaza( w kt"re$ nadal nie zna$dzie $edzenia( i sia to $emioa nasiona na &owierzchni kulka elaza( d)) wszystkie radicles &o ich centrum( &oniewa mo*) one znale6 si+ w tym kierunku co im suy Ich instynkt $est tuta$ b)d 1le to $est inna ni wtedy( *dy chce si+ kurze $a$a wyl+*a$) marmuru i &rze&i"rki &taka *wizdek zamiast krzyku kobiet nast+&u$e8Instynkt $est wsz+dzie z nimi zwi)zanych( kt"re ma$) by &rowadzone &rzez oddziaywa4 2izycznych( a take okolicznoci( tak da si+ zwie tym Fezs&orne $est( e ;istelwKrzelchen oddzia w o*"le $edyny s&os"b( aby wybra cian+ z dystansu( tym &owietrzem i wil*oci)( a wiato i cie&o teraz z te$ strony( aby dziaa inacze$ ni inne( wi+c to $u nie odbywa si+ w zbyt due$

odle*oci ' o*"le( a rednio w okolicznociach instynktu nadal kierowane od&owiednio &rzez te w&ywy( &oniewa $e*o urz)dzenie oblicza si+( ale $ak wsz+dzie w o*"lnie od&owiednich urz)dze4 moe w indywidualnych &rzy&adkach( w kt"rych dziaa$) normalne okolicznoci( nawet raz niedo*odnoci z nich wynika$)ce Teraz znale6 to na instynktach zwierz)t( wi+c z &ewnoci) moemy tam roliny nie chc) mie r"ne
CD

9utrochet w e .echerches

;oose( zu&enie inny rodza$ seksu rolinne*o $emio)( $echa swo$e korzonki w dowolnym kierunku( zawsze &rosto&adle do &owierzchni( na kt"re$ korzenie ich( bo oni te rosn) na &niach i *a+ziachG ale inne roliny s) tak u&arci z kierunek ich korzenie w d"( e &o wielokrotnym odwr"cenie statku( kt"ry nast+&nie wy&eniony zasia $e tak cz+sto &rzekierowa kierunek na *"wnych &+d"w ' zasadzie roliny zachowu$) zasadniczo oznacza tylko &rzed wielk) wiecie $ako ziarna $emioy w &owyszych &r"bach &rzeciwko kulk)( z kt"rych obsianychP kierowania nimi okr)*y korzeni do ziemi do $e$ rodka Teraz widzimy( e $est to natura( czy &ika $est dua czy maa( to nie zaley od wielkoci &iki( ale dla kade$ wielkoci &iki ich istoty( wiemy( e s) one od&owiednie do dziaania &rzeciwko nim 5a &o&rzednie$ b+d) mo*li &rzeoczy $ak untri2ti* co 1utenrieth ar*umentu$e &rzeciwko duszy rolin w nast+&u$)cy s&os"b UD E' cz+ci(E m"wi( Echocia &okazu$e r"wnie sama rolina ruchy( kt"re s) widoczne w niekt"rych z ich or*an"w na zewn+trzne$ odwoanie( ale tylko do takie*o bod6ca( kt"ry zosta rzucony na nich( nie mo*)( $ako animowany zwierz)t( r"wnie wybra te( kt"re nie s) $eszcze dla nich &rzed mokr) *)bk) rozci)*a si+ w kierunku zakadu &ezanie ich w)s"w wy*asa$)cych $ednak do&iero &o o&ary wodne zostay uwz*l+dnione( s&ra*niony zwierz)t badano r"wnie( &oniewa woda( *dzie $e$ nie ma E
UD

&o*l)dy na temat natury i ycia duszy( str UUC

Teraz $ednak staraa Lathraea wiato na &rzed takimi kute*o na nich i ;istelwKrzelchen bada obszar( w kt"rym za$mie korzenie( zanim dotrze takie 1le e s) one &rzeznaczone &rzez ich wewn+trzn) natur+ i &rzedsi+biorczoci oraz w&ywem czynnik"w zewn+trznych( $est do analo*iczna ze zwierz+tami ;oesz dokona uwa*aG wiele &rze$( ale r"wnie w nas uyteczny vonstatten( takich $ak bie*anie krwi i &rze&ywu ukadu trawienne*o( metabolizm i odywianie( bez e czu$emy co( wi+c moe dlate*o r"wnie w rolinach( dziaalno korzeni i 1ndres wedu* cel"w bez sensac$i strzela si+ odby Powinno by 1le ruchy trawienne( bie* krwi it& kt"re( $eli si+ nie &ostrze*ane( ale to tylko cel( aby nas wysane do innych szerokich dozna4 i uzyska( tak na&rawd+ moe nie by te*o same*o celu( dla nas mowy kiedy suy $edynie &rzedstawi si+ $ako cao insentient or*an"w do uzyskania 'i+c &ostawi si+ w z*ieku korzeni ma s&ec$alne$ uczucie &+du zwi)zany z( musielibymy $ednak zaoy( e to wtedy miaoby na celu dosta reszt+ czu$)cych istot w rolinach 0est moliwe( e to byo na&rawd+( e wszystkie dziaania zakadu &od ziemi) w &odobny s&os"b tylko( e tak &owiem(

&rzyzna &odstaw+ duszy ciemny dla $asnych odczu( e oczekiwania w o&arciu o dziaalno zakadu nad ziemi)( $ak r"wnie &rzy$) tak) ciemny obszar w nas $asne re*iony &rzeciwstawne( ale te same odczucia $asny moe zako4czy nie chcemy za&rzeczy( nie oskara natur+ istoty stworzyy od&owiednie dziaania bez celu( dla nich 1le teraz to nie $est nawet &rzekonanie &owiedzie( e nic z nasze*o obrotu( ruch"w trawiennych it& &ostrze*a $edynie w wyra6nie odr+bnych dozna4 zazwycza$ nie z*oszenie si+ zauwaalne( natomiast o*"lnie normalne ycie( a ycie $est zasadniczo zwi)zane z normaln) &rzetwarzanie tych samych wystawach tematycznych 5iech te &rocesy na*le sta( i to tak na*le z cae*o ycia( nie tylko o*"lnie( ale take wszelkie uczucie w osobliwe( bo $ak na &odstawie same*o ycia( to musi by otrzymane z w $akie$kolwiek sensac$i 1le $eli mimo wszystko &oka zwi)zane z normalnym tokiem te nie &roces"w &ewne odczucia( takie $ak kontrast( wyst)&i natychmiast( *dy co si+ z nie$ wyania zwykym torze 5ast+&nie czu cie&o( mr"z( nie&ok"$( strach( b"l( skurcze( *odu( &ra*nienia =nawet w ostatnie$ nazwie w normalnym zwrotuD( w zalenoci od te*o czy inacze$ idzie o nasze wn+trznoci i system"w nasze*o obwodu 'i+c nawet zakada$)c rolin nie co s&ec$alne*o czu$)( *dy ich korzenie zawsze znale6 tylko $edzenie( dla kt"rych zakad $est obliczana na &odstawie rednie$( to nie wyklucza( e $eli chce co do s&enienia tych warunk"w( niezwocznie w ci)*u &otrzeb czu 'reszcie( dziaania korzeni nie moe z ruchami naszych narz)d"w trawiennych i krwi wszystkich razem( $eli odbywa si+ wewn)trz o&erac$i w odniesieniu do $u zare$estrowane*o w naszych tkanin( ale $azda odbywa &rowizorycznych uzyskania warunk"w zewn+trznych ycia w wiecie zewn+trznym wewn)trz 'szystkie takie dziaania s) z nami( ale &od rz)dami okrela &ostrze*ane &+dy /mieci to wszystko na na$bardzie$ ostrone( wi+c wyda$e mi si+ tylko &ytanie( czy twardy korze4 roliny w normalnych warunkach( w bardzie$ o*"lnych lub bardzie$ szcze*"owo( $est zaan*aowany w odczuwanie zakadu( a $a tu na myli zdecydowa( na &ewno( ale wszystkich wskazaniach e nadal w to( a na &ewno bardzie$( wi+ce$ rolin ma szuka tylko normalne warunki ycia( wi+c zobaczymy $e zrobi w tym &rzy&adku szcze*"lne wysiki w celu znalezienia tych warunk"w ycia ' odniesieniu do z*ieku roliny nad ziemi)( Ponisza sekc$a &rze$dzie do dalszych rozm"w( kt"re an*au$) si+ w &o&rzednich

Wzrost VIII* wci+"arki* z"inanie* skr,canie rolin.


.ozwaania z &o&rzednie$ cz+ci do&rowadzi on do &rowadzenia wzrostu i aktywnoci rolin w korzenia( ody*i( *a+zie( licie( it& ( tak dalece $ak to &rzedstawia si+ $ako s&os"b na zas&oko$enie ich &otrzeb( do czynienia z aktywnoci) duszy w zwi)zku 'obec te*o &o$awia si+ zarzut( kt"ry wyda$e si+ wane 1le my sami nie mamy &ewne &ostrze*anie nasze*o wzrostu( nadal czu ch+ do wzrostu w obu kierunkach( ale nasz &roces wzrostu $est zu&enie niezalenie od

nasze$ wiadomoci( $ak to $est teraz ten sam &roces w zakadzie $ednoczenie wiadomoci zysk odniesienia8 Od&owiadamG nasz wzrost i roliny s) w o*"lnych dw"ch nie cakiem &odobne rzeczy( cho sowo( ale( $ak zobaczymy wkr"tce bardzie$ szcze*"owo( tylko wszystkie &unkty nie ma$) ws&"ln) cech) $est to( e decydu$)ce znaczenie dla kwestii &rzy)czenia z$awisk duszy &otrzeba I nawet si+ z nami i zwierz)t z &rocesu wzrostu nie mo*) by traktowane $ako absolutnie adne$ roli w yciu duszy( &oniewa &rocesy odywiania i obrotu( do kt"re*o naley( nie s) niezaan*aowane tuta$ =&atrz &o&rzedni &unktD .acze$ na*e zatrzymanie normalne*o wzrostu b+dzie z &ewnoci) czu si+ na zmian+ ycia i &rawdo&odobnie obnienie nastro$u z nas Tylko oddziela &roces wzrostu( co &rzyczynia si+ do normalne*o ycia( a nie w s&ec$alnym uczuciem 1le $eli( $ak $u widzielimy( ale odrzuci &roces 0edzenie i cyrkulac$i na s&ec$alne mody2ikac$e &ewnych wrae4( *"d( &ra*nienie( mr"z( cie&o( it& ( to nie ma &owodu( aby zachowa ten sam w sobie mnie$ zdolne &rocesu wzrostu &owi)zane*o 1le tylko u zwierz)t $est mnie$ ustalone na takich mody2ikac$i( ale &ozosta$e roliny bardzie$( $ak zobaczymy niebawem 0est wi+c tuta$( w &rocesie wzrostu roliny nie $est czym nowym( obcym &ewnik( ale tylko do na$istotnie$szych i swoiste*o rozwo$u rodza$u( e on rzeczywicie wy*rywa roliny( a szcze*"lnie wane i swoist) ewoluc$+ rodza$u wkadu duszy he tak $u &rzewidu$e si+ towarzysko Pami+ta$my( e roliny nie b+d) &owtarza( e zwierz+ta( ale kom&lementarne Tylko o*"lne warunki ycia &sychiczne*o b+d) zawsze res&ektowane takie same dla obu( w szcze*"lnym z*odnoci nie moe )da .oliny chc) osi)*n) &rzez swobodne*o wzrostu( kt"re ma$) na celu osi)*ni+cie &rzez zwierz+ta bez&atny lokalny ruch( a wi+c osiedli si+ w tych naturalnie i analo*owych nastro$"w zmys"w i duszy ruch"w im&uls"w wzrostowych( takich $ak te z lokalnymi ruchami %elem okrelona w zasoby naturalne( oraz do inne*o rodza$u rodk"w do inne$ wi+zi uczuciowych w odniesieniu do osi)*ni+cia cel"w Idziemy &rzez teraz &o *"wnych r"nic mi+dzy wzrostem rolin i zwierz)t( a my znale6limy( e mamy w rzeczywistoci to zrobi tuta$ z duo bardzie$ zr"nicowane rzeczy( $ak mo*oby si+ wydawa( *dy &rzy uyciu te$ same$ nazwy dla obu( i znale6 ten sam czas( r"nice na&rawd+ le) w kierunku wyma*anym &rzez nas lD w rozwo$u zwierz)t &ozosta$e wolne dla 2ormularza *"wne*o nic Pies ma cztery no*i( o*on( dwo$*iem oczu( $+zyka( to wszystko w tym samym mie$scu( w te$ same$ liczbie( wystarczy &rze)czy drobnie$sze wska6nik"w Tak wi+c( $eli zwierz+ nie czu$e im&uls do wzrostu albo s&os"b( wi+c $est to temat( &oniewa ma adne*o 0abo4 &rzeciw rozwidla wkr"tce z dw"ch( tylko z kilku *"wnych dzia"w( kt"re mona roz&ocz) w r"nych k)tach( w r"nych wysokociach( kady oddzia $azdy &onownie( e tak &owiem adnych oddzia"w( oddzia konia( teraz nawet &ozostawia tak czy tak( bez numeru( aby aby kierunek &odyktowany stae$ zasady To $est wanie wydaa na dysku( kt"ry $est wci) tylko si+ tu i tam zwabiony zdarze4 zewn+trznych bod6c"w zmysowych( &odczas *dy u zwierz)t( a nie( ;oliwo inne$ lokomoc$i $est zwolniony Hwierz)t &obierana &rzez $e*o wzrostu( $ak to byo( tylko

w okrelone$ 2ormie( kt"ry musi by nast+&nie wykorzystane do dalsze*o &ro$ektowania swe*o ycia *o w zakadzie( konstrukc$a same*o ycia s&ada wraz ze wzrostem( i z te*o &owodu nie $est to w moe okrelono utrzymanie okrelone$ 2ormie Trwa $eszcze do wiadczenia zutretenden warunk"w w odniesieniu do kt"re*o zakad ma si+ zachowywa 0ednak nie sam z nich 9la $ednostki wewn+trznie 'alt otrzymu$e ale zasada 2ormowania( $ak wskazano wczenie$( dla kade*o zakadu( &omimo cae$ swobody ich wzrostu nawet widoczne z zewn)trz( &odstawowy charakter niezbywalny stae$ 1le to $est do charakter duszy( e nie da$e caa s&rawa dominu$)c) zasad) &rzewodni) cae$ wieloci i swobody ich wy&owiedzi CD &o&rzedni wedu* wzrostu zwierz+cia zaley troch+ od &ory roku i &ory dnia( &o*ody i innych warunk"w zewn+trznych( to wci) ronie stale w okrelony s&os"b( ale to $est inna od &ory roku i &ory dnia i &o*ody i okolicznoci zewn+trznych .olin( $ednak ronie inacze$ od sezonu( &ory dnia( &o*ody i innych okolicznoci zewn+trznych Tak zachowu$e si+ woski rolinne( takie $ak dziaania zwierz+cia Hima $est ich czas s&ania( &oniewa nie rosn)( ronie szybcie$ w ci)*u dnia ni w nocy( szybko na &rawe$ &rzemian cie&a i wil*oci( a $eli $est to zawsze zbyt *or)cy( ani zbyt wil*otne I to nie tylko szybcie$ lub wolnie$( r"wnie ze sob) r"ne &o*ody( inna w kade$ inne$ &ozyc$i soneczne$ inacze$ na innych witrynach Indywidualno zawsze rezerwu$e swo$e &rawo( *dy r"ne *atunki rolin( a nawet r"nych osobnik"w te*o same*o *atunku( a nawet r"ne cz+ci te*o same*o osobnika zawsze rosn) charakterystycznie inny nawet w tych samych okolicznociach Pro2 O ;eyer w !r"lewcu &rzekona sam siebie( e szybko ronie w *"r+ macierzystych w dniu &rawie dwukrotnie szybcie$ ronie( $ak w nocy Amaryllis Josephinae &rzeduy $e$ &rosto bezlistne kwiat macierzystych w ci)*u >C dni &rzez C> cali .heinl 'zrost du*oci bya W rano ze*ar( w &oudnie >C ze*ar i W wieczorem ze*ar za kadym razem dokadnie zmierzone i uznane za w >C rano razem W ENE E( w >C *odzinach &o&oudniowych @E( czyli dzie4 w historii >U ENE E w ci)*u >C dni( ale tylko @ EUE E Fardzo &odobne wyniki otrzymadr Palm+ w obserwac$i chmielu i 2asoli =Fror &otrzeba ,JI str C>MD %om& r"wnie &r"by O ;eyer w $+czmieniu i roliny &szenicy w Jinnaea I# P NMP ;ulder na arkuszu Urania speciosa i Kaktus wielkokwiatowy w Physiol Treviranus \ II >?BP Gra2e szy&uek kwiatowych gemini lora Littaea w Flora( I >M?U - UBth E;i+dzy suche$ skale( na mizerny( soneczny wa&ie4 &o$awia !arlina cakowicie acaulis" dosta$e im troch+ lu6ne$ ziemi( $ak ona ronie( w dobre$ ziemi o*rodowe$ nie mona $u $) roz&ozna$e( zdobya wysok) ody*+ i nazywa to !arlina acaulis caulescens. E =Goethe( metamor2oza roli 9ziea ,,,#I s >CW D I Geor*ina $est bardzo nie&ozorna rolina w stanie dzikim( w kt"rym chcesz( aby trudno roz&ozna okazaym rolin ozdobnych naszych o*rod"w I '&yw kultury na o*r"d na wzrost rolin $est znana na wszystkich wystarczy Ockermann ws rozmowy =Trzeci zes&" s >V>D m"wi Goethe eks&eryment"w kt"re$ zatrudnionych do na$bardzie$ od&owiednie*o drewna do &isania uk

umieszczony( Oto ciekawe uwa*i wyst)&i do nas EH te$ okaz$i &owiedziano mi =&rzez 'a*neraD( e &omi+dzy 1sh i 1sh $est wielka r"nica( i to we wszystkich rodza$ach drewna bardzo &rzybyciu na mie$sce i na ziemi( w kt"rym dorasta 9owiedziaem si+( e drewno z etter *"rskich ma$) drewna mnie$sze$ wartociG e $ednak drewno &osiada od okolic 5ohra dodatkowe$ siy( aby na&raw samochod"w Teamsters 'eimar( kt"rzy dokonali w 5ohra( mia bardzo szcze*"lne zau2anie zrobiem w trakcie moich dalszych wysik"w z dowiadczenia( e wszystko u&rawiane na stronie zimowym lesie nachylenie $est stae i zatwierdzone &rzez celnie$ w"kna $ako u&rawiane &o stronie letnie$ 5ie $est to zrozumiae &oniewa mody macierzystych( ronie na zacienionym &"nocne$ stronie stoku ma wy*l)da tylko wiata i wiata soneczne*o w *"r+( dlacze*o( bo so4ce ch+tny( stale d))c do *"ry i ws&ina si+ w"kno w &roste$ linii z zacienione stan &owstawania w"kna drobnie$sze$ $est niski( co $est bardzo obra6liwe zobaczy takie drzewa( kt"re miay tak) Free -tate( e ich strona &oudniowa by naraony na doywocie so4ca( &odczas *dy ich &"nocne$ stronie ci)*le &ozostawa w cieniu 0eli takie na&i+cie w cz+ci &rze&iowany &rzed nami( moemy zauway( e &unkt rdzenia byna$mnie$ nie zna$du$e si+ w rodku( ale duo z $edne$ strony do 1 to &rzesuni+cie rodka $est( &oniewa roczne &iercienie strony &oudniowe$ s) znacznie bardzie$ rozwini+te &o&rzez ci)*y e2ekt o&alania i dlate*o s) szersze ni &iercieni zacienionym &"nocne$ stronie stolarz i 'a*ner( $eli s) wolne zrobi solidn) szlachetne*o drewna( dlate*o wol) wybra drobnie$sze o&racowany &"nocn) stron+ &lemienia( kt"re nazywa$) stronie zimowe$( i mie s&ec$alny zau2anie E I Pami+ta$( e wy*l)da na to( e nie $est do$rzay( ale ronie( &odczas $e*o trwania( naley uzna za &rze$aw ycia roliny 9rzewo &ozostawia swo$e ycie za Hdrewniaych( &o &rostu nie $est z drewna( ale dziaalno co &ozwolio drewno wzi) t+ tras+( mona &rzewidzie ' zalenoci od drzewa rosy inacze$( b+dzie si+ czu inne silniki ' te$ same$ rozmowie Tl III - >?W m"wi sam Goethe &rzy inne$ okaz$iG E.onie d)b w *+stwinie lene$( zoom otoczony *"wnych &lemion s)siednich( wi+c ich skonno $est zawsze dzie$e si+( dzie$e &o wolnym &owietrzu i wiata &o bokach to $est &o &rostu sabe oddziay $azdy( a take to uschnie i o&ada$) &onownie w ci)*u wieku %zy ona w ko4cu dotar( ale czu z $e*o szczytu &owye$ w otwarty( b+d) us&okoi i zacz) roz&rzestrzenia si+ na boki i korony do &ostaci &odeszwa $est na tym eta&ie $u ich redni wiek &oza $e$ wielu lat &odnoszone &rzy$) ich wieych si( a ich zadanie udowodni teraz w zalenoci od szerokoci w kierunku &ot+ne( nie b+dzie mie &rawo sukces wysoki( silny i wiotkich ody*ach( b+d) sta &o zako4czeniu wzrostu( ale bez takie$ relac$i mi+dzy ody*i i korony( aby by &i+kne w rzeczywistoci I .onie swo$) kole$( d)b w wil*otnych( ba*nistych mie$scach( a to &odstawa( odywcze( tak b+dzie oni( w &oko$u 9OP1-O'15IO wczenie wiele oddzia"w i *a)zki $azdy na wszystkie strony( ale b+dzie to niech+tnie( rodki o&"6nia$)ce braku$e( s+kate( /&arty( 0i*saw nie rozwinie( a widziane z &ewne$ odle*oci( drzewo $est sabe( li&a $ak wy*l)d( aby wy*ra( a on nie b+dzie adna( &rzyna$mnie$ nie $ako d+bu I .onie w ko4cu na zboczach *"rskich( na sk)&ych( steini*tem *leby( wi+c $est to rzeczywicie w nadmiarze s) &ostrz+&ione i s+kate( ale to $est $e$ brak wolne$ ewoluc$i( b+d) dba o &ocz)tku ich wzrostu i sabn)( a oni

ni*dy nie dotrze( e z $e$ &owiedzie( e trzyma wadz+ w $e$ cze*o( co byo w stanie w&rowadzi nas w zdumienie I &iaszczysta lub &iasek zmieszany *leby( *dzie $e$ &o wszystkie kierunki &ot+ne korzenie $est dozwolone do $azdy( wyda$e si+( e ich na$bardzie$ korzystne 1 &otem chc) stanowisko( kt"re da$e to mie$sce na wszystkie e2ekty wiata i so4ce i deszcz i wiatr ze wszystkich stron w sobie wy*odne w wzrosa ochrona od wiatru i &o*ody( to nic z te*o( ale sto lat walki z elementami s&rawia( e silna( tak aby &o zako4czeniu wzrostu ich obecno ins&iru$e nas zdumienie i &odziw E <artin*h m"wi &o testach w zakadzie ho&( Ewzrost osobliwe$ wynika z te$ same$ roliny( chocia naraone zu&enie same w&ywy zewn+trzne( nie tylko nie $est to samo( ale to te nie bierze re*ularny zachowanie &rawd) w codziennym rozszerzenia I To ma mie$sce &ocz)tek wzrostu dni zamiast zwi+kszania &rzys&ieszenia wzrostu( kt"ry $est niezaleny od w&yw"w zewn+trznych E ='ie*manns 1rch >M?? - II ?>D UD zwierz+ wyrasta szybko &rzez $e*o ksztat to ci)*nie wi+ce$ ni zmiany( zamiast stale rosn)( to dziaa w ko4cu znikn) .olina ronie du*ie ycie stale( &rzesta$) rosn) i aby si+ do woskowania nowy oznacza &rzesta y( a nie r+ce i no*i znowu i znowu( aby dotrze do stworzenia cze*o nowe*o( lub dosta co nowe*o( to rozci)*a si+ zawsze nowe *a+zie te*o same*o celu i licie zP &rzebudowa zamiast inne*o( to nadal *ehends za&ro$ektowanych &rzez siebie I Hastan"w si+ kos( *dy nieustannie ronie w wczesn) wiosn)( a $eli s&ada( wi+c za&a ich ziarna rosn)( a $eli nic nie chce rosn)( uscho( ona $est soma I Hastan"w si+ =%allaD( $ak zawsze wyrasta 1ronsstab li &o kolei od centrum miasta( $est to niewyczer&ane le$ek( od 6r"de lici( i kontynuu$e $) do ostatnie$ chwili I .ozwamy drzewo( $ak on co roku nowy roczny &iercie4 &rzywi)zu$e( &)ki i nowe dyski z te$ nowe$ *a+zi( $ednak stare licie o&ada$)( nie musia *o &rowadzi( wyda$e si+ celem ycia I Tak( moemy rozway kad) rolin+( kt"ra rzuca si+ z wiosn)( ronie &rzez cae lato( w *"r+( w bok( nad ziemi)( &od ziemi)( $est zawsze co nowe*o w sobie 5iekt"re roliny uzyska niewiary*odnie daleko w Jon* ycia( $ak wiele os"b $est w stanie wiadczy wiele &rac w due$ i du*ie$ ywotnoci Tylko rolin wyda$e si+ bardzie$ nawet ni &racy lub kontekcie &rac( co stworzone( $ak czowiek( cho on sam bardzie$ lub mnie$ &rzeksztacona w zasadzie w cae$ swe$ &racy na zewn)trz( z( a take &rzez rolin+ okazu$e( wiele si+ zmienia kanay do wiata zewn+trzne*o( kt"ry $est &obierany w ich wasnych cel"w 0ak wsz+dzie w &rzyrodzie( nie ma r"wnie adnych r"nic absolutnych !to nie zna &rzykady drzew o*romnie tuszczu( kt"re u&rawiane tysi+cy lat( &rawdo&odobnie nawet &ochwali( e nadal wyr"nia$) si+ od stworzenia wiata tuta$( a nie sta si+ zm+czony do wyznaczenia co roku &rzez roczn) rin*u E-awny %asta*na dei %ento %avalli = !astanea #esca D na Otn+ musi by tysi)c lat 9rzewa baobab = A$ansonia $igitata D na zielone$ cy&lu $est o&odatkowana wedu* ich *ruboci i liczbie rocznych &iercieni na kilka oddzia"w do ?VVV lat i wye$ .iesenzy&resse = !upressus $isticha D do -anta ;aria del Tule( dwie *odziny na wsch"d od OaZaca w ;eksyku( ma obw"d >C? hisz&a4sk) &iechot+( wi+c ?V metr"w rednicy( $eli obe$mu$) kady roczny &iercie4 do C linii( wi+c drzewo $est &onad

>BVV latP historycznie &ewna( e $est starszy od &odbo$u ;eksyku &rzez <isz&an"w wieku wielkie drzewo smocze = %ragaena %raco D Orotava na Tenery2ie $est $eszcze zdecydowany &onad BVVV lat( a on si+ zwykym obliczania mitu ydowskie*o niemal wiadkiem histori+ tworzenia E =-chleiden( &odstawy 9eutsche II( s WCND 5iekt"re roliny rosn) &owoli( inni szybko( $ak szybko s) &owolne i wr"d zwierz)t E1l*a( wieczne w&tku p'cherza ( zosta znaleziony &rzez marynarzy >BVV metr"w du*oci( a <r Fannin*( waciciel i kurator o*rodu botaniczne*o do %arracas( wskazu$e( e kilka lat temu rodza$ pow() na nie w ci)*u W miesi+cy zwr"cili mnie$ ni BVVV metr"w( co byoby rednio C? st"& na dzie4 J i J nocy E =;urray 2ror 5iebez&iecze4stwie ,,,#III P CBVD Hnany eks&eryment $est to( e szczotka obok ucha kwitnienia yta( worek na &y( a *"rna cz+ somy $est w wodzie( &odczas *dy inni wychodz) worek w ci)*u kilku minut i w"kien do > ] C cala rozszerzonym EPo &rzyblione$ matematyczne$ &ostaci rozumowania w bardzo szybko rozwi$a$)ce$ si+ *rzyb"w( Giant mniszek = *o#ista gigantea CV VVV nowych kom"rekD( co minut+ E=-chleiden( rolin -tr ?UD ?D u ludzi i zwierz)t ob$+tych szczyt ycia tylko w okresie &o zako4czeniu 'achstume lub zako4czone rozw"$ wszystkich narz)d"w w zakadach szczytu ycia zbie*a si+ z rozwo$em nowe*o ciaa( kwiat sam razem( a cao dowiadczenia wzrostu( &odczas *dy znacz)cych zmian ( %o moe okaza si+ le&sza ni *dy roliny( w &rzeciwie4stwie do zwierz)t( aktywno wzrostu i rozwo$u narz)d"w nie tylko za&ewnia$) rodki do osi)*ni+cia celu ycia( a rodek do osi)*ni+cia celu $est sam8 5iekt"re =ale nie wszystkieD roliny wykazu$) niezwyky wzrost rozkwitu silnik"w wzrostu Tzw stoIletni aloes = Aga#e Americana D( na &rzykad( &rzynosi w Ouro&ie Poudniowe$ trzy lub cztery lata( oraz w szklarniach w obszarach umiarkowanych cz+sto BV lub WV lat( zanim zacznie strzela i kwitn)( ale dyski na*le( w ci)*u kilku miesi+cy ody*+ kwiatu( kt"ry $est >B i >M metr"w du*oci Po kwitnieniu( rolina umiera i *"wny &ozostanie tylko 5ebensch:Slin*e 'i+c wszystkie siy ycia w z*ieku i kwitnienia $est wyczer&any 'atereth *leby na korzenie rolin( &odczas *dy twarde ody*i kwiat"w( dzi+ki czemu &obiera wod+ tak samo silne( e $u w sy*na syk utrzymu$e si+ widzia 5a&+dy rolin( ale nie ody* kwiatowych( &ozosta$e we wlewie wody( co $est wystarcza$)ce dla zwilenia ziemi w reaktorze s) na &owierzchni I 'iadomo( e w o*"le roliny w czasie kwitnienia &otrzebu$) wi+ce$ wody ni zwykle( tak wiele( e trzeba by bardzo suche inacze$( $ak kaktus chce by wyma*ane namoczone rozkwitu I Agawa oeti$a lub +ourcroya gigantea hodowano w o*rodzie Paryu &rawie wieku i by wywietlany tylko w czasie wolnym i umiarkowane*o rozwo$u( &oniewa w tym samym czasie( w lecie >@NU r ( co byo do cie&o( zacz) szybko strzela w &owietrze( w @@ dni o CC > ] C st"& rednie dzienne U > ] C calaP osoby na kilka dni( ale &rawie l &iechot+ =9ecand Physiol - II U?D

BD zwierz+ta &ozosta$) narz)d"w &o ich s) w &eni rozwini+te( w ruchliwych metabolizmu( na zawsze &ozostanie w skadzie w te$ same$ &ostaci nowych materia"w( kt"re stosu$e si+ nawet do koci Funkc$e s) na$silnie$sze vonstatten w &eni uksztatowanych or*an"w ' rolinach( $ednak wyst)&i do or*an"w( z*odnie( &oniewa s) one utworzone wi+ce$ od metabolizmu i t+tni)ce$ yciem dziaalnoci na zewn)trz( a nowe substanc$e zutretenden s) uywane tylko do tworzenia nowych or*an"w( &ozosta$e stare or*any bardzie$ $ak &ozostaoci &o&rzednie$ aktywnoci yciowe$ lewe$ do nowe$ &uszki lub do)czy si+ do siebie( albo od&ada Tak wi+c wchodzi kor&us drewna drzew wedu* kt"re*o tworzy si+ z wymiany ywe*o ze wiatem zewn+trznym bardzie$ na zewn)trz( drzewo moe by nawet wewn)trz wydr)ony i nadal &owodu$e kontynuowano zewn)trz ywe( licie wykazu$) wszelkie z$awiska ycia sabsze starsze s)( i s&adnie z ostatnio do nowe*o mie$sca 'iek narz)dy zwierz)t( oczywicie( r"wnie wi+dn)( ale tylko &rzez cae wieki zwierz)t( zanika( znika na zawsze 5ie tak z roliny Ta r"nica $est( $ak wszystko tuta$ rozway( tylko wz*l+dnie( bo zu&enie nie or*anem ywe$ rolinie od t+tni)ce*o yciem dziaalnoci s&ada( ale na &ewno( ale $est on na cae$ charakterystyki 9uhamel &owiedzia ody* rolin z nasion kasztanowca z > > ] C cala w wysokoci wedu* &ewne$ &rzestrzeni za)czonym drobne srebrne druty na >V r"wnych cz+ci 5a $esieni &osiada wszystkie te zna$du$) si+ od siebie i wi+ce$ blie$ *"rne*o ko4ca zostay one zamocowane ' dru*im roku $ako nowy silnik mia ? B linii du*oci( w kt"rym &rzy$+to w taki sam s&os"b( a wynik by taki sam( e &+dy w czasie &ierwsze*o roku okrelonych znak"w nie $est &rzeduony Ta cz+ zostaa wykonana( e tak &owiem( si+ z*odzi Podobne obserwac$e zostay wykonane &rzez <ales na winoroli 9uhamel wyko&ali r"wnie obok mode*o drzewa udzia"w &od warunkiem( ze wska6nikiem( ko4c"wka co od&owiadao znaku( kt"ry zosta do)czony do kory drzewka 'ska6nik zawsze &o$echalimy od razu do s&enienia znak"w( cho drzewo zostao $ednak znacznie wzrosa w wysokoci I Po cakowicie zdrewniae cz+ci w o*"le nie rozwin) bardzie$ *ruboci lub du*oci Hawsze w&ywa na wzrost modych wieych cz+ci I 9uhamel wzi) srebrne nici &rzez korzenie( kt"ry &o*r)a si+ w same$ wodzie( lub o nich z zewn)trz( za &omoc) kolorowe*o lakieru tak( aby m"* atwo roz&ozna 2unkc$e 5a o*" wynikiem $est to( e wszystkie &ostacie zachowa swo$) odle*o od szy$ki korzenia &okazu$e( $ak te( kt"re mo*) by &rzeduone( co dowodzi( e *"wny nadal roso w *"r+( chocia( $ak inne dowiadczenia wykazay szerokie nie o*ranicza Odbywa si+ to &rzez kom"rki zewn+trznych zblia$) si+ u *"ry( a racze$ zatrzymu$e si+ w niewielkie$ odle*oci na wyduenia ko4c"wki 0eszcze wiele ciekawych rzeczy o rozwo$u r"nych cz+ci rolin &odano w Treviranus( Fiz >> >BC 22 od&isu z nowych bada4 na r"nych warunkach wzrostu Fravais( <artin*h( ;Knter( Grisebach i Gra2e znale6 w wie*m 1rch >M?? II UM WD ' &rzy&adku skaleczenia o*on $aszczurki( no*+( to zast+&u$e *o &onownie( ruba otrzymu$e *ow+( $e$ czu$ka &onownie ' &rzy&adku( *dy zwierz+ nie moe zast)&i co( &oniewa ksztat &ozosta$e ;utilated 'zrostu zwierz+cia $est &o &rostu tylko to obliczone na uzyskanie wyma*ane$ 2ormie iw niezb+dne uzu&enienie *o

&onownie 1le zakad nie &rodukowa Oddzia wyci+ciem( li wyci+ty w $e*o mie$sce &onownie 1le na&+dy do inne*o( r"wnie dobrze za&ro$ektowane inacze$ w innym mie$scu( a ich wzrost nie $est &rzeznaczony do za&ewnienia zar"wno wiadczenia niekt"rych narz)d"w do dziaania( $ak to ma by sama &raca %o $est u&rawiana( to &rzeszo( kt"r) sam nadal y$e( musi sama ronie @D Hakad &rzedstawia o*"ln) tendenc$+ do ich cz+ci w ksztacie s&irali i zaoy( ale s&irala $est $ednym z ich natury( &odczas *dy 2orma niedoko4czony &ro$ekt uko4czone 2ormy zwierz+ce s) w sobie $est o&arta Qwiadczy to o tym( e wzrost rolin inwestyc$i ustala si+ zako4czy &o mnie$ okrelone*o rezultatu ko4cowe*o ni zwierz+cia ;imo( e r"nica $est &onownie wz*l+dna( *dy w &ostaci kr"lestwa zwierz)t s&iralnych =w kr+tych muszli limaka( ro*i( it& D( kt"re obecnie s) uzalenione od dowolne*o nieo*raniczone$ 'achstume s) r"wnie( $ak r"wnie w instalac$i odbywa si+ tendenc$+ s&iralne wsz+dzie &rzez wszystkim( ale &okazu$e sam stosunkowo rzadkie w kr"lestwie zwierz)t( kr"lestwa rolinne*o( ale o wiele wi+ce$ ws&"lne*o( ni mo*oby si+ wydawa na &ierwszy rzut oka .oliny Twinin*( cay trzon cae*o &lemienia nawi$a si+ s&iralnie wok" &od&"r( z niekt"rych drzew s&iralnie w sobie =&atrz dale$D( &ozyc$a lici zazwycza$ &rzebie*a w kolei s&iralnie wok" ody*i( kt"ry zosta niedawno &odano do do*+bne$ dochodze4 okaz$i = zobacz ,#DP brodawki z ;ammillarias ma$) &ozyc$+ s&irali( niekt"re kwiaty s) &rzed kwitnieniem rany s&irali = aeati#atio contorta D( niekt"re owoce( n& 2asoli miecza( lub cz+ci owoc"w( takich $ak uski szyszki( wykazu$) tendenc$+ do s&irala obr"t lub &ozyc$iP &a&rocie zwi$a$) si+ w dw"ch kierunkach na raz z ebra s&irali( a nast+&nie od in2olded s&r+yste*o kierunku &o&rzecznym( a cay istnienie Oszillatorien $est s&irala( starsze *a+zie nici z Lycium ,uropaeumzazwycza$ s&iralne wirowa( a o*onki woskie$ to&oli skr+ci( uk)szony &rzez owada( s&irali( na du*ie$ ziemniaka zobaczyem wszystkie oczy w s&iralnie od lewe$ &raw) rosn)co niekt"re wosy rolinne s) z brodawki( kt"re s) wyra6nie w liniach s&iralnych( za&racowanych I 'ewn)trz zakadu( mamy system naczy4 s&iralnych =str UBD( &odczas *dy mch"w( w)trobowc"w( %haren si+ &lemniki i &a&rocie s&iralne( w kom"rkach !hara wzi) nawet kulki skrobi kukurydziane$ s&irala do zwi+kszenia &ozyc$i i ma$) &rze&ywy cieczy e $eden w kom"rkach !hara zauway kierunek s&irali( it& I liczne &rzy&adki s&irali tendenc$i w rolinach mona znale6 w traktacie Goethe*o E5a tendenc$a s&irali we*etac$iE =9ziea Tom BB P NN D zebranych O &rawnie s&iralne nawi$anie niekt"rych kwiat"w &rzed wdroeniem = aesti#atio coutorta D( $ak z niekt"rych owoc"w szcze*"lnie c2 Frown we 2lorze lub all*em botan %zas z >MUN roku - U>> MD Hakad $est w stanie wyci)*n) substanc$i nieor*anicznych w &rocesie wzrostu( aby &oradzi sobie z nimi( $ednak $est w stanie wyywi $edynie materi+ or*aniczn) i rosn) zwierz+( ci budowania nowe$ 2ormy ycia na to( e tylko odbudowu$e 0eszcze &oza tym( e stwierdzono( e &rzyswa$ania substanc$i w &rocesach wzrostu rolin od*rywa bardzo inn) 2unkc$+ ni u zwierz)t 5a o*" r"nych rolin o2eru$e $est do &odobna dieta( ale s) one w stanie &rodukowa z nie*o na$r"nie$szych substanc$i( co wszystkie s&ec$alne akty aktywnoci ycia zakada( e mo*) by zwi)zane z szcze*"lnymi &rze&isami coenaesthesis r"wnie dobre Odwrotnie &odziwia r"ne

zwierz+ta( cho wyb"r $edzenia( ale &roduku$) to samo i cay bez &or"wnania mnie$ liczne ni substanc$i w nim roliny -ubstanc$e zawiera$)ce t+ sam) rolin+( s) $ak z$awiska zewn+trzne wzrostu w zalenoci od sezonu( lokalizac$i( wieku i innych okolicznociach bardzo zmienne( a na$le&ie$ zakad leczniczy ustaw( w niewaciwym czasie( zebrane z niewaciwe*o &unktu widzenia( nic( $ednak kiedy zwierz+ta $ak nie robi due$ r"nicy %zy na&rawd+ nawet roliny( kt"re zmienia$) si+ na so4cu w ci)*u dnia( &odczas *dy ich skadniki bardzo wyra6nie kwany rano( wieczorem smak *orzki EJicie li-cieniu calycina Re$ = *ryophyllum calycinum Salis. D w Indiach s) twierdzi <ayne rano $ak kwane $ak szczaw( bez smaku( w &oudnie( wieczorem( *orzki link to &otwierdzi i zauwayem to samo co !acalia icoi$es L ( /ortulacaria A ra Jacq ( i semper#i#um ar.oreum J E =Gmelin Theoret %hemii w >MCN roku F II - >MVC D Hnane s) &rzy&adki( w kt"rych &roste umieszczanie drzewo mi*daowe wykonane nosi sodkie mi*day( *orzkie mi*day( kt"re uzyskane wczenie$ =Jiebi*( litery %hem P >@UD 5a$bardzie$ &odobie4stwo do wzrostu rolin $est nadal oczeku$e wzrostu &odu w onie matki( &od warunkiem( e takie same $ak rolin budu$e or*any od same*o &ocz)tku To &odobie4stwo( traktowane &owierzchownie( teraz oczywicie &o raz kole$ny do&rowadzia do r"wnie &owierzchowne s&rzeciwu do czucia rolin F:tusleben samo ycie rolin( wi+c rolinno r"wna F:tusleben 5ie w tym zakadzie( &"d nie czu$e Tak sko4czysz szybko 0akby nie ma$) by traktowane $ako strona r"nicy w kadym 1nalo*icznie( z wy$)tkiem boku &odobie4stwa P"d $est u2ormowany &od w&ywem obce$ siy yciowe$( kt"ra czer&ie swo$e materiay z ycia za*raniczne$ Forne( ronie $ako &rodukt i cz+ci innemu &odmiotowi( z*odnie z na$bardzie$ $ednolitych dziaa4 wedu* cile obserwowany samolot( rolina ronie na wasn) r+k+( &rzy*otowu$e si+ swo$) substanc$+ yw)( kt"ry ronie ich w wolno &od wechselndsten skutk"w zewn+trzne*o wiata( cho nie bez &lanu( ale w na$bardzie$ wolnym rozwo$u 'i+c zamiast zakadu za&rzeczy analo*i+ ich wzrostu z odczuciem( e z &odu( nie naley racze$ myle &riori takie$ analo*ii ;nie$ &rzekonu$)ce &or"wnanie rolin w o*"le z F:tusleben mona uzna za szcze*"lny cz+ ycia roliny o znacznie wi+ksze$ s&rawiedliwoci trwa to roszczenie &or"wnywalnoci( mam na myli ycie sadzonk) w nasionach( *dy $eszcze zuyte &rzez roliny macierzyste$ ;imo te*o( czyli cay system o&racowany w korzonkach rolin( &+dy i Flatt2ederchen( kt"ry $est rozw"$ &odu wewn)trz $a$a( &odczas *dy $est nadal zawiera w or*anizmie matki $ak analo*iczne $ak to moliwe To troch+ rolin w nasionach moe rzeczywicie( $ak r"wnie $e*o wasne uczucie braku$e &"d ale kiedy &"d takie zyski &o wy&isie z or*anizmu macierzyste*o i rozbi $a$ka w wolne$ wymiany ruchu z &owietrza i wiata na dlacze*o rolinki mnie$ w analo*icznych okolicznociach8 ;oe to nie $est nie&rzydatny w od&owiedzi na rozwa*i wniosk"w w te$ dziedzinie( ani z nast+&u$)cym uwa*+ Ha"my( e analo*ia z ycia rolin

&ochodz)cych z F:tusleben b+dzie tak wszechobecny( e na&rawd+ mona zbudowa co na nim( to masz &rawo do wnioskowanie braku samooceny w zakadzie8 I 'ci) nie ma rodk"wG ale tylko tak dobre mo*yby by odwr"cone blisko &ostrze*aniu &odu to Haoenie( e &"d nie mia niezalene*o sensac$+( $est sama w sobie &o &rostu nic w stanie( kt"ry( $ak mo*) wydawa si+ moe dla nas( ale $eszcze nies&rawdzone( nie mo*) suy do udowodni lub obali kole$ny ;"wi)( e dowiadczenie da$e nam dow"d( &ami+tamy( ale nie wi+ce$ sensac$+ z F:tuszustande 1le to( co czowiek te &ami+ta tylko to( co czu w &ierwszych ty*odniach &o urodzeniu8 %zy on w zwi)zku z tym nic nie czuem8 ;nie$ moemy si+ s&odziewa( e czowiek( kt"ry wci) &ami+ta( co czu si+ &rzed &orodem( ale take mnie$ dow"d braku &ami+ci te*o uczucia wobec wyst)&ienia ma$) taki sam naci)* -ama &ami+ tworzy wanie z narodzinami( i ile $estemy zakadu r"wnie nie &rawdziwe &ami+ do)czy do dyskus$i &"6nie$ =,I#D( stwierdza w istocie tu z &odu zu&enie si+ na tym samym &oziomie( rolin do&rowadzia Rycie wewn+trzne &odu i &"d( kt"ry rolin 0estem $ednak daleki od chc)c &ole*a na stwierdzeniu rzeczywiste*o niezalene*o ycia sensac$+ w &odu co( m"wi+ $edynie( e $eden na dru*im zaoeniu( $ak niewiele mona zbudowa co( bo kady zaoenie musi by tu o uzasadnione tylko &rzez innych szerokich rozwaa4 O&r"cz ruchu wzrostu dotychczas uwaanych rolin nie s) $eszcze liczne inne zmiany w skadania i rozkadania( wzrost i o&adania( z*inanie i obr"t $e$ cz+ci o2erty( kt"re nie &owinny by mylone z ruchami wzrostu( chocia oczywicie( &odobnie $ak wszystkich zwi)zanych z &rocesami or*anicznych( a take by s&okrewnieni ;oemy( ale take zwierz+ta odr"ni &odw"$ne( kt"re od&owiada &odw"$ne$ 2ormy &rzemieszczania rolin( e tak &owiem Hwierz+ moe cakowicie zmieni swo$e mie$sce( ale $edynie w&rowadza$) kole$ne &oszcze*"lne cz+ci $e*o ciaa w r"nych &ozyc$ach( w)cz( wy)cz( $ednak &ozosta$e ona w caoci tereny Pierwszy z nich( wyda$e si+ identyczny( $eli zakad $est &ooony( mi+dzy sob)( &onadto ronie na w &oko$u( bez( $ednak( $ak zwierz+( *dy $est w stanie uwolni si+ od &unkt"w wy$ciowych w caymP( letzterm *dy bez 2ortzustrecken( &o&rzez nowe &ode$cie do zdobyte $u &rzynosi nowych dokument"w 'szystkie cz+ci roliny nad ziemi) s) zdolne do takich ruch"w( cay macierzystych( caa *owa obraca si+ w wielu do wiata( w innych ody*a owi$a wok" 2ilar"w( licie wyr"nia$) si+ wieoci) i s&adek zm+czeniaP &atki rozwi$a$) si+ rano i ustawi wieczoruG &r+ciki z wielu kwiat"w wyda$) si+ by( *dy &rzy$dzie czas nawoenia wiosn) w kierunku su&ka( s) licie( kt"re za&a muchy &rzez ws&"I&+du( e 5iekt"re takie ruchy odbywa$) si+ tylko &od w&ywem okrelonych bod6c"w( &odczas *dy inni nie ma$) takich $eeli okres rozwo$u roliny wzywa $)( kada rolina zachowu$e si+ inacze$ 2akt( niekt"re s) tak wraliwe( e 2ady &rzecierada z kadym kontakcie( oto one( nie te cz+ci bardzie$ &rze*ubowy( rozdranienie i mobilnych 0est w tym wszystkim niewyczer&ane odmiany Teraz &odnie bardzie$ interesu$)c) wy&adkow) *dzie zwi)zek $est na instynkcie i sensac$i na nast+&ny lub &odobie4stwo do &rzemieszczania zwierz)t $est na$wi+ksza( zawsze ostronie( e nie naley si+ s&odziewa( nieo*raniczone &odobie4stwa

.olin $est wiatoIs&ra*niony stworze4( a wi+c wystarczy do nie$ nie tylko kierowa si+ do wzrostu w kierunku wiata( kt"re widzielimy &rzykady &owye$( ma zastosowanie w o*"le( wszystkie 2undusze( do kt"rych s) $e$ &rzykaza4( w bardzo od&owiednim mie$scu do za$+cia stanowiska w s&rawie 5awet na$bardzie$ trze6wi naukowcy &odobie4stwo tuta$ ma$) instynkt zwierz)t( kt"re( &omimo e w wi+kszoci &o &rostu nic wi+ce$ ni &odobie4stwa 'i+c 9ecandolle m"wi w $e*o P2lanzen&hysiol II M@?G E'szyscy zauwayli( e *a+zie u&rawiane w szklarniach lub w &omieszczeniach zakad"w( okna kolei( e *a+zie drzew lenych d)y do cienkich mie$scach( kt"re rosn) na cianach( roliny wykazu$) ch+ odwr"ci si+ od nich( i w o*"le rolin( a $eli do &oszukiwania w wyniku s&ec$alne*o instynktu do wiata &oysk E H lici( $est to szcze*"lnie *"ry( kt"ry ma wiato %zy zakad lub oddzia takie$ sztuczne$ sytuac$i( e licie zamiast $e$ *"rne$ nast+&nie $e$ dolne$ kolei do wiata( tak szybko s&rawia O*onek lub( w razie $e*o nieobecnoci( &odstawa obrotu lici( &rzy czym naturalne stanowisko ustanawia si+ = maskiD Tendenc$a ta $est tak &ot+na( e rycerz lici winoroli( z kt"rych s&"d wiecio so4ce( a kt"ry mia w aden s&os"b( aby dosta si+ do waciwe$ lokalizac$i utrudnione( zobaczy zrobi niemal kad) &r"b+ w)czenia do wiata &o &rawe$ stronie !ilka razy( &o kilka dni same w okrelonym kierunku( aby zbliy si+ zebraa i ob$+te tylne$ dy2rakc$i $e*o szmaciana &rawie cae $e*o s&odu tak( e rozoone z &owrotem i ruszy dale$ od okna domu szko w kierunku &rzeciwnym do wiata &onownie &ode$ =Treviranus( Feitr >>ND 9utrochet &owiedzia w .ech zob >U>G E'idziaem( e $eli szukasz ucieczki to ekrany za &omoc) *"rne$ &owierzchni licia sto$)cy w otwartym zakadzie &owietrza z ma) Frette ob$+tych czaso&ismo to( co nie zawsze $est taka sama( ale zawsze s) te*o rodza$u( $ak naley $e &rowadzi na$&rostszy i na$szybszy w uyciuP wi+c to si+ stao szybko &rze$ &rzez boczne*o z*inania o*onek( czasami &rzez zakolu samym o*onku &o macierzystych bya deska zbyt dua( e arkusz mia mnie$ moe uciec( a &otem &ochyli si+ o*onek do ziemi( tak e strona osi)*ni+cia w wietle &okadzie moe tra2i na karcie E To samo dotyczyo ulotki &rzyrodnik terminalu lici 2asoli =z /haseolus #ulgaris D( kt"ra $est znana z trzech ulotek( z maym Frette Teraz( &oniewa by w stanie wyco2a ulotki &owodu zwi+zoci $e*o s&ec$alny macierzystych nie &rzez dy2rakc$i te$ same$ okadce desek( wi+c to byo zrobione &rzez dy2rakc$i ws&"lne$ o*onek E0eliE( m"wi 9utrochet( E&atrz( ile 2undusze b+d) wykorzystane( eby &rzy$ do te*o same*o celu( b+dzie skonny uwierzy( e &osiada koysa tuta$ &ota$emnie umys( kt"ry wybiera na$bardzie$ od&owiednie rodki do osi)*ni+cia celu E I To na&rawd+ uzalenie4 owietli dro*+( nie lot na &okadzie $est( co wchodzi w *r+ w tych dowiadczeniach( o czym wiadczy 2akt( e z &owtarzania te*o same*o w ciemnoci nie wyraon) uciec &okryw+ z &ro*ami H modych lici( inwers$a $est szybsze ni te starsze I nawet cae *a+zie mo*) si+ tendenc$) lici odwr"ci( aby by wy&rowadzone z ich sytuac$i =9assenD w wie*m 1rch >MUM II( str >BND Po Fonnets i innych test"w( $eli masz arkusz &rzymocowany tak( e moe si+

okaza $e*o *"rna &owierzchnia wiato w dowolny s&os"b( ale $est zmuszony zwr"ci si+ do dou same( wi+c &su$e lici( tak koru&c$a roz&rzestrzenia si+ stamt)d &rzez roz*a+zia si+ 'i+c $est to na&rawd+ sym&atyczny warunki ycia( kt"re$ celem $est wy*ra r+k+ z $e*o waciwe$ &ozyc$i w wietle 9assen =Fror 5 cier&ienie #I -tr B>D ostatnio wykonane eks&erymenty &rzez kt"ry myli( e moe okaza si+( e ruchy lici( kt"re zostay &rzy&isane do w&ywem wiata w &ierwsze$( w rzeczywistoci nie zaley od ( ale e w o*"le lici ma$) tendenc$+ do w)czenia $edne*o z ich donie w *"r+( a to mie$sce &rze$) &onownie &rzewaa$) r"wnie d)y do te*o( co s&os"b( w odniesieniu do okolicznoci( wiata( cie&a( wil*oci ' rzeczywistoci wyda$e si+( z eks&eryment"w( e taka tendenc$a( z wy$)tkiem w&ywu wiata odbywa si+ $ednake( ma na 9utrochets Powysze dowiadczenia i inne( lecz nie cakowicie wy$ani od warunk"w 9assens 9la nas( dyskus$a na ten temat $est mnie$ wane( bo nam te &r"by s) zawsze tylko suy( aby &okaza( w $aki s&os"b roliny stara$) si+ umieci siebie &o&rzez celowych ruch"w w &rzyrodzie nienada$)cych si+ do warunk"w w s&os"b &odobny do zwierz)t( i to $est obo$+tne w zasadzie( czy te stosunki do nicze*o inne*o odnosz)c si+ do wiata lub ci+koci lub 'r"d kwiat"w( sonecznika z &ewnoci) zasuyy sobie na nie mnie$ ni &rzez ich skonno do naladowania &ooenie so4ca nad( &rzez ich so4cu $ak wy*l)d 5ie 1thannsius !ircher nawet ze*ar soneczny za&ro&onowa ustanowienie te*o /rz)dzenie $est &rzeznaczone do nast+&u$)cych czynnociG ' rodku dolne$ cz+ci duy( cz+ciowo wy&enione wod)( wanna b+dzie ko4c"wk+ elaza do)czone i zamocowane do te*o &rzysto$ny kawaek korka tak( e ten sam s&ok"$ na wodzie i moe si+ swobodnie obraca wok" *"ry 5a te$ &ycie mona do)czy sonecznik wraz z korzenia w kierunku &ionowym =r"wnie mona &uci ody* &rzez korekD Od same*o trzonu musisz ze$ do odwieenia zakadu niekt"re weniane zes&oy w wodzie 0este otacza$) *o( kwiat z metalowych &iercieni na wewn+trzne$ stronie( liczba *odzin od szerokoci *eo*ra2iczne$ mie$sca wymienione s) &o&rawnie( tak e tkwi w centrum wska6nika ze*arowe*o moe zidenty2ikowa takie &rzynalenoci /rz)dzenie to( wyobra6 sobie teraz rano na wolnym &owietrzu( tak aby z nie*o od strony &"nocne$ zosta zmieciony &rzez so4ce !wiat obserwu$e teraz w tym samym kierunku( a tym samym &okaza obraca *odziny Oczywicie( $est to tylko chwyt reklamowy( &oniewa wiato soneczne $est on sam( kt"ry okrela &ozyc$+ kwiat so4ca( widzi take sonecznik tyle( nie &atrz na so4ce( $ak zwierz+ w $e*o &ozyc$i i ruch"w( take nie wy)cznie &rzez bodziec $est okrelone 1le wiato soneczne $est na &ewno wanym bod6cem do &ozyc$i te*o kwiatu( $ak wielu innych kwiat"w w&yw"w =#er*I uwa*i &rzekazane &rzez <e*la str B?D 'iele rolin zielnych &rzenie r"wnie $e*o &nia i $e*o oddziay nieco &o czasie so4ca( takich $ak Lupinus luteus ( Se#enth luteola, Sonchus polna i innych =#an <all Olem bot str CMD Tak $asno( w &rzy&adkach okrelonych wczenie$( tendenc$a cz+ci rolin $est w

kierunku wiata( wi+c s) te &rzy&adki( w kt"rych wiato $est racze$ uciekli( $est tak $ak w kr"lestwie zwierz)t &rzez niekt"rych zwierz)t oraz( w &ewnych okolicznociach( sam bodziec uciek( inny -zuka$ w wi+kszoci &rzy&adk"w Tak &isze ;ohl =na budynku i wiatry w)s"w str CWD G EHwaszcza kuriozum &okaza w)s"w winoroli i &o .ycerza =Philos Transact >M>C s U>? D !issus he$eracea &rzez nie $ako inne zielone cz+ci rolin zwraca$) si+ do &ada$)ce*o wiata( ale od strony( *dzie &ada wiato( odwraca$) si+ H$awisko to $est tym bardzie$ uderza$)ce( &oniewa klastry kwiat winoroli( z kt"rych wyst+&u$) winorol( nie ta ucieczka &okaza &rzed wiatem To Przed &owrotem do *i+cia &ada$)ce wiato odbi$a si+ nie tylko wtedy( *dy .ebensch:Slin*e s) w &oko$u( kt"ry otrzymu$e tylko $edn) stron+ $e*o wiata( ale r"wnie w bardzo wyra6ny sto&ie4 winoroli( kt"re s) wystawione w otwartym( *dzie winorol mnie$ lub bardzie$ do &okazu kierunku &"nocnym( lub $eli s) rysowane na cianach( s) wykonywane na tym To ta okoliczno uatwia ob$+ciach &od&"r( to atwo zauway( ale( e ten kierunek $est tylko &od w&ywem wiata( mona *o zobaczy e macki z dala do indywidualny &+dy winoroli od &ada$)ce*o wiata( e $eli kto $est &+d"w winoroli &od otwartym oknem( z w)s"w &lecami &ust) &rzestrze4 &oko$u( aby w)czy( a nie na boki cian+ okno( tylko ciao( kt"re $est w &obliu I ( to ucieka$)cy &rzed wiatem wyda$e tylko kosmyki !issus i 0itiszuzukommen( &rzyna$mnie$ mo*em =;ohlD do w)s"w z Passi2lorae z !o.aea ( kt"re zostay &odniesione w szklarniach( kt"ry na$echa wiato tylko z $edne$ strony( ni*dy nie zauway( e albo zuwendeten wiato lub sam uciek sam zauwayem r"wnie /assi lora coerulea ( /isum sati#um, Lathyrus o$oratus ( dynie( kt"re &rzeni"s si+ do mo$e*o &oko$u( chocia macierzystych to rolina silnie z &owrotem w kierunku wiata( winorol nadal r"wnomiernie we wszystkich kierunkach na zewn)trz E Po 9utrochet teraz ucieka wskaz"wki macierzyste chmielu = 1umulus lupulus D i &ow"$ = /ow() sepium D( korzonki z kieku$)ce*o ziarna Podobnie $emioy wiata Po Patnik to samo korzenie ka&usty i *orczycy biae$( $ak mona zauway( $eli sia nasiona te$ roliny na bawenie &ywa$)ce w szklance wody 0ak wynika zakr+t w kierunku wiata( korzenie odrzuci wiato( tak( e rolina $est S re&rezentu$e !orzenie Se$um telephium kontaktu( ale nie &rzez roz&rzestrzenianie od bez&orednie*o wiata soneczne*o 5a korzeniach rzeuchy ale nie roz&owszechnione nie bez&orednie wiato kt"rym lekkie( ale r"wnie ma w&yw na korzeniach( a k)t nachylenia korzeni $est zawsze mnie$sza ni w &rzy&adku szcze&"w =%om&tes rendus >M?U II > V?UIszaD 'r"d na$ciekawszych instynkt &odobne wyraenia ycia rolin obe$mu$) te( kt"re roliny Twinin* w &ers&ektywie ich rekwizyty &okaza( co szcze*"lnie ;ohl by dobry wychodnie =w "w traktat o wiatry winoroliD Hakad( kt"ry otrzyma od natury determinac$+( aby wykr+ci si+ wok" &od&ory( kawaek wysta$e z hervorkeimend ziemi( tylko &ionowo w &owietrze( a &otem &ochyla si+ w Fort woskowanie *"rn) cz+( aby tak( e wa*rechten !ierunek &ode$cia wi+ce$ &ozosta$e $ednak mnie$sza &ionowo Teraz Pionowa cz+ zaczyna si+ obraca wok" swo$e$ osi tak( e w"kna z same*o si+ na warstw+ s&irali To $est

$ak ci)*( kt"ry odbywa si+ w *"rnych &unktach i obracany z dru*ie$ strony do siebie( &oza tym( e w zakadzie( &rzywi)zanie $est &odana( a &onie$ zakorzenienia w ziemi( a obr"t &o&rzez wasne siy yciowe$ roliny zachodzi Oczywicie( wy*i+te w kierunku cz+ci horyzontu &rowadzi si+ w k"ko( a za &omoc) te*o nie&ewny ruch stara si+ &osadzi reszt+ 5ie udao si+ to w &o$edynczych obwodach( aby znale6 $eden( wi+c &owt"rzya to &ewnie kilka razy( &odczas *dy one wystawa odcinkach narz)du dotyku &rzez Fort coraz bardzie$ To moe w *ronie wi+kszym &romieniu statywie( co braku$e w mnie$szych rodowiskach 1le zna$dzie rolin w taki s&os"b( nie( stara$) si+( i to $est dla nie$ zbyt ci+kie( aby czu$ka zbyt du*o na ziemi( ley na ziemi i czo*a si+ tak du*o( do&"ki nie ws&ierania si+ %zy ona teraz znale6 takie( zdali sobie s&raw+( to od razu( &oniewa b+d) one teraz usysze na raz czo*a si+ dale$( a teraz bie*a &od&ory w &owietrzu /wiadomia sobie nic z te*o( i lubi to wy nie wst)&i na &od&ory( aby uruchomi( wi+c oni i tak skr"t uruchomi w kontynuac$i &o&rzednie*o kierunku( *dzie ona miaa tak wiele wy*odnie$sze( a nie stara si+ na &owa*+ &otrzebne ' &+tli nonika( a nast+&nie zatrzymu$) obr"t trz&ienia uzwo$enia wok" siebie =co da$e w"kna o&isu$e lini+ s&iraln)D( w $aki s&os"b mona &rzekona si+( kiedy mona wyci)*n) z kresek tuszu wzdu trz&ienia zwi$a$)ce*o( &ozosta$) one r"wnole*ych osi = ;ohl & >>>D Oczywicie( mona wi+c &onownie re&rezentowa sukces( i &iel+*nu$e( tak na&rawd+ re&rezentu$)( 2izyczn) atrakcy$no ws&arcia do zakadu &rzesadza$ bie* w *"r+( uczucie nie $est za nim To $est ta sama historia H r"wnych &raw( mona r"wnie wzi) &od uwa*+ wzrostow) seri+ wiewi"rki na &okolenia kalibrac$i( $ak tylko nieco bardzie$ skom&likowane *ry bod6ca z &romieni wiata( kt"re s&ada$) z kalibrac$i &lemienne$ oko wiewi"rka i szcze&u kalibrac$i samym do bardzie$ skom&likowanych instytuc$i i ruch"w na wiewi"rki( tak w zasadzie &o$awia si+ tym bardzie$ wy$ani $ak suchy &atyk moe &odrania rolin wi$)cych si+ do $azdy na nartach nawet wewn)trz kra$u( $ak $ak wiato( kt"re &ochodzi z drzewa( a samo drzewo ycia moe &odrania wiewi"rka to zrobi I $eli hi&otetycznie w $ednym( $ak w innym &rzy&adku moe by uwaany za sukces( trzeba *o zatem nie mo*) by traktowane $ako w innym &rzy&adku tak 1le tu odsyam do wczenie$szych dyskus$i na temat .olin teraz wi$e si+ a do szczytu w &owietrzu 0eli dotarli na *"r+( co ona zrobi8 's&arcie $est na ko4cu( &otrzeba na to( w zwi)zku z tym( odnowione i rolin zaczyna si+ od nowa( $ak na &ocz)tek( aby &oszuka .onie znowu a troch+ w &owietrzu( a nast+&nie odwr"ci &onownie i &onownie zaczyna &o omacku w k"ko( aby znale6 inne ws&arcie 5iekt"re roliny wi$e ma$) osobliwo tylko &rawo( a $eszcze inni( umherzutasten &rostu &ozostawione w kr+*u( a nast+&nie skr+ca i zawsze w takim kierunku /mieci &asek na lewo obok &rzycisku z &rawe$ wi$)ce rolin+( kt"re$ celem ich ws&arcia( a oni *o nie znale6( rusza( a nawet z dala od nie*o Ten ar*umentowa &rzeciwko istnieniu instynktu Poniewa( $ak m"wi)( instynkt o&uci 2abryk+ &ami+ta niemal &odo*i( zamiast odsun) *o od nie*o 1le s&rawa dowodzi

tylko te*o( co $u wiemy( w &rzeciwnym razie( e instynkt $est zwi)zana w swoich wy&owiedziach do system"w naturalnych Oczywicie( nie ma oczu &rzycisk( a nawet hun*riest nie zobaczy kawaek chleba( co uwaasz za $e*o &lecami( niewidome*o nawet $eli &rowadz)cy *o &rzed nosem 1le kiedy &owiedzia instynkt( e moe da mu co do $edzenia( to on te &o omacku( aby *o znale6( a chleb mona tak atwo &rze*a&i( $ak rolina brakowao &owci)*liwo( $eli $est to ze wz*l+du na $e*o inwestyc$i nie &atrze &rzez ruchy nosa( ale ramiona( cze*o &otrzebu$e 'iele rolin s&lata$) martwy( $ako ywe rekwizyty( trz) = !uscuta D( &o &rostu wy$dzie moda( rozr"nia dwa( umwindet oni tylko y$) >D 9lacze*o ma taki inny instynkt ni innych rolin8 Ich warunki ycia s) &o &rostu inne Inne roliny Twinin* &rzez s&lata$) *"r+( &ozosta$) nadal zakorzenione w ziemi i wchon) z nie$ $edzenie( nawet bez her*ibt ws&arcia takie*o %hwia( ale s&rawia( e &o ich kieku$)cych w *lebie samo cakowicie &ozby si+ $e$ &rzez ni) w &rzestrze*aniu korzenie umrze( a teraz wyda$e si+ ona w stanie tylko z rolin ywych &rzez korzonki( e $e$ dyski wewn)trz aby wzi) $edzenie( a to( co $e$ &oow+( a y$e &i+tro -alon macierzystych $est $ednak &rzy$+ta &rzez ni) z ciasnych zakr+t"w( ssie *o( cz+sto umiera z *"ry 0ak teraz &omoe rolin+8 5a zmarych nie mona znale6 $eszcze wi+ce$ $edzenia Ona teraz zaczyna rozszerza swo$e tury( $eli mo*) one w ten s&os"b mona zdoby inn) szklarni+
>D

%hocia ;ohl =na tkaninie i curlin* w)s"w - >C@ >U>D m"wi( e !uscata s) martwe ciao( takich $ak suche &atyczki z drewna sosnowe*o( &r+t"w( rur szklanych srebrnych( a take &rzezwyci+y ycia =-TO; ale odnosi si+ do te*o owiadczenia starszych okaz"w( kt"re zakorzenione $u w innych rolin ywych( a nast+&nie moe wyci)*n) z tych walkin* away ywnoci( z dru*ie$ strony byo &alm( =O wiatr"w rolin str ?MD( e chwia ni*dy tru&"w zwyci+a( a on za&ro&onowa $e$ to wiele martwych lub cia nieor*anicznych r"ne*o rodza$u $ak rekwizyty( i ni*dy nie chciaem co o tym byo w tych samych &+tli w ycie wynika &ozorna s&rzeczno mi+dzy dwoma s&rawozdania moe rozwi)za tak( $eli kto zakada( e Palm eks&erymentowa z bardzo modych rolin( w zwi)zku z tym s) ;ohl =cho nie wieleD &r"by z tych z Palm z*odnie ;"wi =s >UM $e*o list"wDG E%zy mody( kwaszone*o tylko z nasion !ascuta ,uropaea wy$)tek robi =od wiatr"w na r"nych zar"wno martwy ni ywy ody*iD( nie wiem na &ewno( a niekt"re eks&erymenty( kt"re $e$ zrobiem( wyda$e si+ na to( aby m"wi( ale nie miaem okaz$i( aby w od&owiednim numerem( od wszystkich nasion !ascuta, kt"re wielokrotnie sia( nie au2*in*en i $ako mode okazy( kt"re wyko&aem( wszyscy z*in+li na zewn)trz( z wy$)tkiem $edne*o( z kt"rym robiem eks&erymenty O&r"cz te*o okazu( kt"ry by $eszcze w okrywy nasienne$( i co byo okoo C cm du*oci( 'sadziem drut mosi+ny( tak e dotkn) roliny( a &o trzech dniach( to nie rany w co na$mnie$ takim samym( bardzie$ ni ona wia si+ wok" mae*o &r+ta drewna $odowe*o szybko $ak $a( ale w dodatku y$)ce*o &okrzywka umieci tak( e dotkn) $e$ ody*i( ona wi w ci)*u dziewi+ciu *odzin na sam E

Ta ostatnia obserwac$a( kt"re$ nie zna$dziesz na &imie ;ohl zostao &rzekazane mi &rzez &ro2 !unze 5a &rawe$ i lewe$ wiatr"w rolin cze&ia ani so4ca ani ksi+yca( ani &ozyc$i komentowa wiata w&yw"w Re rodza$ &rawa( wiatry wkr"tce wkr"tce o&uci( ;ohl ni*dy nie miay mie$sca Tak daleko id)ce uwa*ach do &rzezwyci+enia *atunki o rodza$u( ale nie zawsze $edna rodzina w tym samym kierunku 'i+kszo winoroli wiatr"w lewo Po wietle &n)czy oceni zasadniczo mnie$sza ni w innych rolinach =&atrz >?CD 5awet w nocy i w cakowitym wy)czeniem wiata robi) swo$e ruchy koliste lub siech wiatr &od&orach =;ohl s >CCD 0u zauway w&yw modziey da$e o sobie zna w wiatry rolin !oliste ruchy( co s&rawia( e ody*i &n)cza( odbywa si+ tylko w stanie ich modych( &otem $est stae( 'oody( i teraz moe $u nie owi$a$) si+ wok" &od&"r( nawet $eli takie &rzynosi bez&orednie*o kontaktu z nim Pnia niekt"rych drzew wok" siebie moe wiatr bez ws&arcia w &roste$ Om&or woskowania( chocia te obroty s) rysowane tylko du*o i wi+kszo nawet nie zrobi ca) rund+ 0eli nie ma nic s&ec$alne*o szuka tuta$( musisz to zobaczy nie tylko $ako wyraz &ewne*o instynktu( $ak z as&irac$ami wi$)cych roliny znale6 ws&arcie 1le $est to r"wnie &unkty( kt"re s) interesu$)ce( o ile &ami+tam( &"I&"I &rawne$( darmowy s&os"b w evolve ludzi i zwierz)t oraz eks&resowych obiekt"w 9rewno( mona &owiedzie( zachowu$e si+ w tym &rzy&adku( ale nie drewniane( ale obroty i &rzytula( z*odnie z na&+d"w wewn+trznych i wyrazi( $ak dobrze moe &omieci &rzystao &odstaw+ ekolo*iczne*o dla rozwo$u duszy Hdarza si+( czyli wiatry nawet &o &roste( y$e( a wane wsz+dzie i dla wszystkich w sobie re*uy s&os"b( ale dla ycia( e tak &owiem cieczy zasad+( e nast+&u$e &ewne indywidualne r"nice w rodza$u u&raw( a cz+ciowo na zmiany czynnik"w zewn+trznych na zakwaterowani nam wszystkim( aby ni*dy nie by obliczana s&os"b ;y si+ na s&acer wok" Ji&ska $e*o alei( kt"ra skada si+ *"wnie z wa&na i kasztanowca( i s&o$rze na co dokadnie .oSkastanienb7ume w nimG a my w do duo widziaem wszystkie *+bokie &+kni+cia w korze i wzniose .indenwKlsten same $akie*o du*oci bohater"w obr"t s&irali znacz)co =-zcze*"lnie uderza$)ce m in kilka sytuac$i mi+dzy Far2uS&2:rtchen i teatralnych &lemion 0eeli adne istotne &+kni+cia lub wybrzuszenia obecne( lady obrotu s&irali nadal cz+sto &okazu$) si+ w ukonych do osi tuowia w kierunku maych &+kni+ D Obr"t s&irali ronie wsz+dzie z*odni od lewe$ do &rawe$ =w odniesieniu do &rzeciwle*e$ obserwatoraD wysokoci !ierunek obrot"w $est tak tak stay na .oSkastanienbaume okrelona na odydze do zakadu dr*awek zielne$ 0ednak sto&ie4 obrotu $est r"ny dla samo( nawet $eeli s)siednie szcze&y ' te$ same$ alei Ji&owe$ zauwaye( $ednak ni*dzie okrelony znak obrot"w 0eli nadal .ose #alley i uznane &lemiona *rabu = !arpinus .etulus D( kt"re s) bo*ate w nim( wi+c wi+kszo b+dzie r"wnie znak( nie u$awnia$) decydu$)cy obrotu( w niekt"rych( ale trwa to bardzo wyra6nie( ale tak( e wyst+&u$)

r"wnie dobrze dziennik"w w kt"rym obr"t od lewe$ do &rawe$( w kt"rym wznosi si+ od strony &rawe$ do lewe$ Jiczyem na wi+ksz) CV s&acery &rzed >? szcze&ami &ierwszych szcze&"w dru*ie*o rodza$u( z &rzewa*) te*o &ierwsze*o na dru*ie( ale tylko dlate*o( e w &ewne$ dzielnicy tylko lewy wyst)&i wi$)ce &ni( wi+c *dzie mia si+ do rozwo$u te*o kierunku &rzewaa$) szcze*"lnie s&rzy$a$)ce okolicznoci nieP a $a s&otkaem inacze$ lewoIi &rawor+cznych w na$bardzie$ niere*ularne zmiany( a wr"d dwa razy miaem &rzy&adek( e dw"ch &rzeciwnie szcze&y rany r"wne stali obok siebie( twarz) na &oz"r w bardzo &odobnych warunkach 9+by z .ose #alley &okaza nic obrot"w Po)czenie tych r"nych &rzy&adk"w b+dzie znale6 nast+&u$)cy wynik $est &onownie stosowana do tworzenia system"w zwierz)t i ludzi Harz)dzane inwestyc$i w okrelonym kierunku bardzo z &rzodu( wi+c nic nie ma wi+ce$ ener*ii do ich obsu*i( ale w kt"rych instalac$a nie decydu$e si+( $ak ona wy*l)da si+ r"nic+ okolicznoci zewn+trznych te*o czy inne*o kierunku rozwo$u( ale s) takie( e od zewn+trzne$ Oblicz sam m"* okolicznoci Po stwierdzenie Goethe*o &okonu$e r"wnie wy$)tek brzoza s&iralnie od lewe$ do &rawe$( a do szczytu( ale ni*dy oba serca ni w kolumnach &lemienia uzna$e 'olnosto$)cy brzoza &oka lo*i rotac$i s&irala znacznie bardzie$ uderza$)ce ni te( kt"re zna$du$) si+ w *+stwinie -am ws&omnia( e &o 2orstm7nnischen in2ormacy$nych vork7men &od sosen &rzy&adkach macierzystych od *"ry do dou( akce&tu$) skr+con) uzwo$enie kierunek( to nie uwierzy( bo lubisz drzew na Frane znaleziono dziaania zewn+trzne &o&rzez *watowne burze byo &rzyczyn)P ale mylisz( e $ak w na$*+stszych lasach i &owt"rzy *o w &rzy&adku( w &ewne$ cz+ci( tak e l do okoo > > ] C P%( na o*" mona si+ s&odziewa wyst+&owania Take w starych kasztanowc"w i &nie torminalis !rataegus &rzychodzi &o Goethe*o( obr"t s&irali &rzed =Goethe tot 9ziea( Tom BB str >CUD Hnalazem nawet ;aSholderstamm = Acer campestre D racze$ kr+ta 'iele *atunk"w i osobnik"w drzew( ale &rzyna$mnie$ &okaza &rzez serca nic obrotu 'r"d ruch"w skadanie i z*inanie( kt"re s&rawia$)( e roliny w trakcie rozwo$u ich yciu sam( $est rozkadanie korony w okresie kwitnienia i ich zamkni+cia lub inne$ zmiany w &ooeniu cz+ci w tzw snu rolin vorzu*sweisem zainteresowanie 1le nie za&omni$( aby ustawi $e*o zabytk"w na ody*i kwiat"w i lici To bardzo z*rabne &ro&orc$e wyst+&u$) tuta$( co oczywicie zostawi nam znaczenie dla wewn+trzne*o ycia rolin wi+ce$ ni tylko domyla( e moemy na&rawd+ realizowa 5iech &rzy&omina$) nam zwi)zane z so4ce dzie$e &rzychodz)ce*o i wychodz)ce*o ruchu lilii wodne$ i kwiat lotosu z nocy na dzie4 0ak *r)el w wodzie &o Jinneusza( to s&rawia <u2tatti* = 2ussilago +ar ara D z wy$)tkiem wody( czyli zamyka na noc( kwiaty i obnia $) w d"( &odobny do &i)ce*o( kt"ry zamyka oczy i uki *ow+ 5a o*"( nisze kwiaty nie $est niczym niezwykym( w nocy( ale nie wsz+dzie w &obliu kwiat"w( $ak duo kwiat"w z dru*ie$ strony na bliskim( bez obniania si+ !ady robi to na sw"$ s&os"b 'iele rodza$u stanowiska ody*i kwiat"w z okresu na okres kwitnienia $est naleny ;ak &onosi &)czek *+bokie ci+cie( tak du*o( $ak nie $est to $eszcze wyr"s( ale sztywno wy&rostowany( *dy wyr"s( bez wz*l+du na kwiat( ale $est ci+szy ni

zarodku( $ak dziewica z *ow) skromnie d)y do &ewne*o dnia si+ nie $ako kobiety dumne$ i &ochwali ich ozdob) I 5a 0acka( kt"ry chce si+ rozwi$a( wszystkie &)ki kwiatowe &cha$) blisko szcze&u macierzyste*o razem $ak &i+ci) i $eszcze zobaczy zielone $ak licie( a $eli nawet na$mnie$sze s&o$rzenie na to( co &rzy$dzie do &osiadanych &rzez nich 1le kiedy kwitn)( $ak na$wi+ce$ od innych uk"w z &rawem w celu wasne$ &owietrza i wiata( i co tam $eszcze $est( aby cieszy si+ moe( a zamienia si+ w &i+kny zielony kolor I ,uphor.ia oleae olia 3ouan &ozwala *ow) wisz) na zim+ i o*osi ich -ichau2richten =&o 9ra&arnaudD &owrotu wiosny do >> =9ecand WCMD I ' rodza$u /haca i innych ro-lin str&czkowych ( Flumenstielchen obraca si+ tak( e *"rna owoc"w szew( kt"ry otwiera si+ sama w sobie $est untern i nasiona umoliwia zatem do awarii &odczas do$rzewania tulei =9ecand II WCUD -zcze*"lnie interesu$)ce $est ochrona rozszerzona na niekt"re roliny w czasie snu &rzez &ooenie ich lici delikatne cz+ci( &rzechodz)c &rzez budow+ lici wok" ody*i lub ko4c"wki *a+zie tworz) albo rodza$ le$ka( wr"d kwiat"w lub modych chronione licie = 4al#a peru#iana D( lub nawet &rzez na$wysze*o licie ze$ i na mode &+dy 2ormularz arch =5mpatiens noli me tangere D( lub &rzez ulotki licia zoone*o by zoona tak( e kwiaty &omi+dzy do)czy = 2ri olium resupinatum i incarnatum ( Lotus tetragonolo.us iornithopo$ioi$es it& D 0eszcze duo wi+ce$ o tzw rolin -&anie zob w te$ sekc$i do)czonymi dodatkami To $est &odobne za*i+ciach( $ak tworzenie cz+ci rolin( nier"wnym nawilania lub chce wy$ani nier"wne*o o*rzewania w"kien w r"nych stronach trz&ienia 0ak mao teraz wystarcza$)ce dowody nie tylko $ako nier"wne zachowanie r"nych rolin w tych samych okolicznociach( co $est racze$ analo*iczne do r"wnie r"nych zachowa4 r"nych zwierz)t w tych samych okolicznociach( ale r"wnie bardzo uderza$)ce( &rzy&adek 0allisneria spiralis ( kt"re*o wynika( nawet w s&irala i woda s&ywa 'szystkie wczenie$ ws&omniane ruchy wzrostu( *i+cie( toczenie( curlin* rolin $est &owolny w stosunku do ruch"w( kt"re ludzie i zwierz+ta mo*) zrobi %zowiek( zwierz+ szybko ci)*nie rami+( &azur chwyta to( co wyda$e si+ uyteczne( i ci)*nie *o z &owrotem tak szybko !t"re szybko zmienia$)cych ruchy w obsudze( bie*anie( skakanieL Raden z tym w zakadzie Ona ci)*nie &owoli swo$e korzenie( ronie bardzo &owoli( aby ich &+dy( &ezanie sto&niowo si+ rekwizyt( &ozornie saby nast+&u$)ce bod6ce( kt"re dziaa$) na nich( i &ozosta$e staa w warstwach( kt"re kiedy wierzyli 0ednak nie stanowi to &ow"d do sabszych uczu i instynkt"w( aby zamkn) si+ z ni)( chyba e silne uczucia i instynkty mona &recyzy$nie wyrazi zar"wno silnych wewn+trznych zmian i ruch"w( $ak w due$ mierze( czy wielkie &r+dkoci ruchu bierne*o( w kt"rym ostatni rzut na stae i w)ski zakres dziaania zakadu byo mao okaz$i Hastan"w si+ czowieka( kt"ry( *+boko mylenia( $ak to dziaa w *owieP bez&ieczne( cho nie moemy *o zobaczy( to &ynie tam iz &owrotem w niezliczonych drobnych nerw"w i kana"w naczyniowych( kt"re stanowi) $e*o m"z*( co oni bo inacze$( ale na zewn)trz nic nie wida 0ak *+boko cz+sto czu$e wewn)trz kobiety( a $ak mao ona &okazu$e *o cz+sto na zewn)trz( a nie( e nic cielesne*o miesza$)c w nie$( ale racze$ zy chcie wymusi na oko( skurcze

mo*) &rze$ &rzez wszystkie ko4czyny( serce chce $e$ moe rozbi( tak( s) &rzy&adki( e tak na&rawd+ skorzysta wewn+trznych emoc$i( &rzez o*romn) ch+ krwi( ale to wszystko mona zrobi bez adne*o widoczne*o ruchu zewn+trzne*o 0ak wewn+trzne zmiany s) nawet o wiele bardzie$ istotne wyraenie uczu i instynkt"w ich obliczania( $ak wszystko moe by( $eli sam komentarz s) odrosty od tych na zewn)trz 0eli kto rz+s *niewnie na inny nie $est ruch ramienia( w kt"rym emoc$i wyraona bez&orednio na ciele( lecz tym( co mieszano &rzez *niewu m"z*u i umieszcza rami+ tylko w ruch za &orednictwem u&ywa$)ce*o nerw"w czaszkowych ;ona trzyma r+k+( i *niew trwa tylko zwi+kszya si+ w s&os"b ci)*y( mona zachowa ruchy w m"z*u( mona by szuka tuta$ &onie$( kt"ra odbya wymiany &owi)zanie umysu i ciaa( ninie$szym sam *niew( e udowodni( na raz( na &rzykad *dy nadmiar 'rath &rzyczyny a&o&leks$a( wszystkie ruchy w m"z*u i wszystkie nami+tnoci waha si+ w tym samym czasie 'i+c nie $est to( co si+ liczy( aby zobaczy do silnych ruch"w zewn+trznych( aby zamkn) si+ na silnych &+d"w i wrae4( a wewn+trzne ruchy s) uwaane( kt"re $ednak wedu* au22ordernder okaz$e i cel"w moe okaza si+ do ruch"w zewn+trznych( ale 5ie zawsze %zy wolno nam wnioskowanie z nas zrobi si+( e $est s&os"b( mnie$sza wielko wewn+trznych ruch"w &er se( $ak na wielko zmian( w kt"rych oni sami tendency$ne( lub w &rodukc$i( kt"re s) rozumiane( z kt"rym sia uczu i &ostrze*ane &+dy $est zwi)zane 0eli wszystko &"$dzie w zwykych torach w nas tuta$( cho we krwi i nerw"w duch moe dziaa wystarcza$)co szybko( wi+c nosimy nic &oza o*"lnym sensie ycia o tym( ale adne$ konkretne$ zmiany lub $ak)kolwiek &rowadzenie do te*o( co byo &rzez zewn+trzne*o bod6ca sensoryczne*o( czy &rzez wydarzenia wewn+trzne( $est wy&rowadzeni( czu$emy si+ od razu tak ywy( wi+ksza sia dziaa na udowodnienie aluz$+ do zmian 0eli we6miemy &od uwa*+( co $est z &ewnoci) o*"lnie &rzekonu$)ce( $eli duo $eszcze braku$e r"wna dokadne*o wy$anienia( wi+c nie &rze*a& znaki ywe odczucia i wyra6nie &ostrze*ana tra2ia si+ na zewn)trz tak niskich ruch"w wyst+&u$)cych w zakadzie( &oniewa s) zewn+trznie mae ruchy zwi)zane z szerokie*o zakresu odtwarzania zmian wewn+trznych i wielki &+d do dokonywania takich zmian razem 'iadomo( e kady akt dobrowolne*o z*i+cia i rotac$i cz+ci rolin z nowelizac$) soki uruchomi i &rawdo&odobnie $eszcze drobnie$sze( chemiczny krzy zmian $est zwi)zane I co moe nalee( aby zmieni ksztat roliny od wewn)trz( tak we wszystkich kierunkach i na bie)co( tak $ak w &rzy&adku na *alerii woskowania ody*i( &+dy i &)ki kwiatowe na wewn+trznym &ra*nieniem Tak( dowiadczenie dowodzi bez&orednio si+ te$ ch+ci -ok( kt"ry wznosi si+ w stanie si)( z $ak) to robi( due$ wody i &odnie kolumny rt+ci i korzenia( kt"ry schodzi( moe &rzenika do ci+kie$ rt+ci i &rzenika$) &rzez stae$ ziemi( &rzez kieku$)cych *roszek( &erz i $ak stay *runt $est cz+sto &odnoszony w *rudki Teraz widzimy( ale tak si+ wzrasta o ycie lub niskie*o wzrostu( sok nie &rzebi si+ &rzez wiato obe$mu$e kubki i 2ra$er"w( do kt"re*o &rzenika( surowe( wi+c &rzemoc $est dalsza $azda z &)czk"w lub 2ra$er"w( rozw"$ lici i kwiat"w nawet &odobne E!ady wie( e *dy winorol $est &rzycinana do &owierzchni ci+cia( w kt"rych

drewno $est naraone( wy&ywa z wody( a kiedy nie &rzyci+te drzewa( sok nie &ynie i suy do rozwo$u &)k"w <ales chcia wiedzie( z kt"ry wymusza rosn)ce sok ywnoci w &ni 9o te*o dowiedzie si+( e dostosowany do *"rne*o ko4ca siedmiu cali du*i winoroli w &rob"wce i &rzekazywane s) tak dokadnie kit( e &ilnie z winorolach wody nie moe &yn)( a zatem na&+dzany &rzez &okolenia nowo &rze&ywa$)ce$ cieczy z dna( mia z*romadzi w rurze ' &ierwsze$ &r"bie wody C> metr"w wzr"s wysokaP ( w dru*im by UM centymetr"w &odni"s w rurze &owye$ rt+ci Grommet z dodatkiem winoroli( &iln) wody ' tym &rzy&adku( musi wystarczy( e surowy sok $edzenie motorem( cinienie z C > ] C znie atmos2ery 'edu* oblicze4 <ales \to $est B razy wi+ksza ni sia( kt"ra na&+dza krew w t+tnicy no*i konia E E-enebier wznosi si+ <ales \eks&erymenty w)t&liwoci( kt"re s) o&arte na tym( e $eli sok $edzenie na&rawd+ ws&i) si+ z si) w &owietrzu( kt"ry $est &rzy&isany do nie*o &rzez cytowanych eks&eryment"w( to byo niezwyke( e &otra2i &rzez sabe$ skoru&ie bud do zatrzymania dodatek =m"wi 9e %andolleD nie $est oczywicie &)ki obe$mowa sam( kt"ry *o zatrzymu$e $ednak 2aktem $est to( e stosu$e si+ sok z rozwo$em nowych cz+ci( kt"ry( &oniewa nie ma &rze&ywu z roliny tak dua ilo w&rowadzanych &rzez uytkownika root =9ecand Physiol I @WD 0eli nasienie &achn)ce trawy *roszku = Lathyrus o$oratus L mo*) kiekowa D nad wy&enione dziaa rt+ci kubek i trzyma si+ nieco sobie wyobrazi urz)dzenia tak Pinots skierowany 'edu* eks&erymentach korzonki( e ziarna nasion &rosto&adle do ziemi i &rzenika rt+ci w $edne$( cho ten ostatni $est znacznie ci+szy ni E=0ourn de Pharm >MCN T ,# str ?NVP .oczniki cie&larnianych zes&" !lient I# < ? - ?VM ?VN . %om& 1nn des -ciences 51T >MCNP .evue biblio*ra&hiTue >CN >UVD E%zy hiacynty hodowane w maych doniczkach( dzi+ki czemu mona zobaczy( cebula( cz+sto &odniesione znacznie &owye$ ziemi( &onosz) korzonk"w( kt"re wyst+&u$) &rzeduone &rzed nimi 5awet &almy obserwu$e t+ s&ecy2ik+ wzrostu ' 4artynezia caryotae olia <F! &nia $est czasami C &odni"s sto&y nad ziemi) i s&oczywa na &rzyle*a$)ce korzonk"w $ak na rekwizyty Ta sama rzecz $est &ostrze*ana w 5riartea e6orhiza i I #entricosa 4art E =Treviranus Phys >B@ IID H$awiska te zale) od 2aktu( e korzenie *dy rozci)*a$) si+ w &oszukiwaniu( w d"( s&enia$) &rzeszkod+( unosz)c &omocy u&raw ;ona zauway z tych &rzykad"w w &o)czeniu sia wzrostu korzeni $est wystarcza$)ca( cae roliny( &odnosi EGdy stosowane $ako ws&arcie &ionowo rozci)*ni+ty a4cuch( tak i &n)cza( kt"rych ody*a nie $est zbyt cienki( sia( &rosty kierunek a4cucha &rzez cinienie one wywiera$) na nie*o &rzez 5estle &rzeciwko nim zmiany tak( e $est owini+ty wok" nie*o r"wnie $ako trz&ie4 &rzy$mu$e kierunek linii s&iralne$ E =;ohl( O wiatry w)s"w str >>UD 9assen umieci wieo ci+te *a+zie +a.a #ulgaris ( 76alis stricta, Lupinus al.us i ro.inii #iscosa wieczorem na W ze*ar na wod+( tak( e &rzyna$mnie$ niekt"re z ich lici =cnota scali zakadu &oszukiwanych snuD cakowicie z &owierzchni tylne$ na&+dzane$ na sam EOd razu wydawao licie wywiera swo$e

u&rawnienia do &rzy$+cia nocn) kierunek 'ay( zakrzywionych arkuszy &ierwsze*o ty&u( w celu oderwania si+ od &owierzchni wody( ale nie moe cakowicie anulowa 9ru*i ty& wykonany ten sam ruch( &rzez kt"ry 9okumenty s&ada na bok Patki trzecie*o rodza$u nie moe si+ uwolni z wod)( ale wcini+ty &unkt( w kt"rym zostay one &rzymocowany( tak daleko( e s) &rawie w tym samym kierunku co z wody ostatni z tych *atunk"w m"* &atki nie &orusza$) si+ ze wz*l+du na od&orno na d" wody( lecz &odniesionym w wyniku dziaania wstecznym do ws&"lne$ o*onek co w &owietrzu E Przez dalszych eks&eryment"w 9assen stwierdzi( e kady z ulotki +a.a #ulgaris U Gran moe odebra wi+ce$ ni $est to konieczne dla ruchu( aby zamkn) ostrze ='ie*m 1rch >MUM I C>MD -) siebie zewn+trznie( zmiany dowiadczane &rzez roliny w danym czasie &rzez wzrost( nie tak nieistotne( $ak to moe si+ wydawa duo 9rzewo( kt"re tra2ia na wiosn+( &racu$e na arkuszach tysi)ca $ednoczenie( kada stale ronie w kade$ chwili( a teraz caa wielka zmiana w oczy s&rawia( ze wz*l+du na r"wnie du) &ewnoci) nie dystrybuc$i zauwaalny( &oniewa $est to tylko nieco dla kade*o &unktu 1le dua suma drobnych zmian $est $eszcze w nim kilka bardzo znaczne 'yobra6 sobie( e drzewo cay materia otrzymu$e on( i caa moc $est roz&rowadzana do rozwo$u cae$( tylko kiedykolwiek uywali *o( hervorzutreiben arkusza na raz( to b+dzie *otowy arkusz( Fin*e inny do innych( $ako dobrze rosn) ( !t"re wyda$) si+ nam bardzie$ $ak arbitralnym wydaleniem( tworz)c( a $ednak $est tylko 2ormalna r"nica istnie$e( e zakad( a nie w $ednym mie$scu( we wszystkich &unktach( w tym samym czasie wykonywa t+ sam) wolno( siy i znaczenia rozoone na wszystkie strony( aby $e sobie na mie$sce sku&i si+ na$le&ie$ 9usza ludzi i zwierz)t( nawet nie zawsze s) stymulowane na nowo &rzez nowych bod6c"w zewn+trznych( uczestnicz)cych w *rze w ci)*ych zmianach( kt"re w nasz widok rzeczywicie wyco2aa( ale &rawdo&odobnie osi)*alne &rzez wnioski( nies&oko$ne Gry &rocesy biolo*iczne( w szcze*"lnoci w ;"z* wyraa I tylko &ami+ta tak kr"tko( &oniewa *ra inne zwi+kszona( a z dru*ie$ strony take ywotno ronie wraz z nim 1le to nies&oko$ny &orusza$)ca *ra &ozostawia r"wnie trwae zmiany 9uch budu$e si+ &o&rzez swo$e dziaania coraz wi+ce$( coraz cz+cie$ or*anizowane drobnie$sze i bo*atsze( ale on nie moe &om"c( ale te robi swo$e biolo*iczne &odstawy ;usimy oczywicie znowu bardzie$ &od)a z &sychiczne*o $ako cielesnych oczu( $ak to byo cie4sze i drobnie$sze licie( kwiaty na &osta w or*anizac$i m"z*u( w zalenoci $ak or*anizac$a &sychiczna takich na&+d"w( a oni *o tak( aby dokadnie( e nie mona d)y do mikrosko&u ale $eli choroba one zniszczone( one zniszczone z istoty na tym wiecie i duchowych lici i kwiat"w To( co widzimy teraz *o tuta$ w naszych obszarach duchowych na$wyra6nie$ z rac$i nasze$ samowiadomoci( w towarzysz)cych obszarach ciaa( ale cnota na na$bardzie$ ukryte &rzesony &rzed naszymi zmysami &rzed nim( widzimy odwr"cone w zakadach w dziedzinie intelektu do nas na na$bardzie$ ukryte( na mocy s&rawozdanie z nasze$ wiadomoci &rzed ni)( id6 w 2izyczne( ale na$bardzie$ otwarte &rzed nim .olina rozwi$a si+ &roces &ro$ektowania 2izyczne$( do kt"re$ budu$e $e$ ci)*y( dobrowolne &rze&yw ich ycia wewn+trzne*o( odkrywka swobodnie &rzed nami(

roz&rzestrzenia $e wyra6nie &rzed nami( licie( kwiaty( na&+dy otwiera$) si+ na zewn)trz( kt"re nasz m"z* z &ewnoci) do anedrer 2orma ukryte dyski wewn)trz Fezs&orne $est( o&iera si+ na ostatni $azdy wysze duchowe do te*o bardzie$ zmysowy s&os"b dusza( ale w odniesieniu do ci)*ych Gan*esu &ost+&u zar"wno to samo I to $est 2akt znaczenia 9usza zawsze b+dzie co do zrobienia 'i+c nie braku$e te duszy rolin od&ornych rozrywek ' &ewnym sensie charakter &rzekaza oczn) eks&res$i ruch"w duszy mi+dzy kr"lestwa zwierz)t i kr"lestwa rolin( tylko innym Judzie i zwierz+ta( ukrywa$)cy w sobie ca) natychmiastow) 2izyczn) eks&res$+ ich ruch"w duszy( ale wykazu$) silne( ywy( &oszcze*"lne ruchy =w ko4czynach i mimikaD Po*"rze nie*o na zewn)trz( kt"re teraz &orednio ni uznane za nas wszystkie wyra6nie$sze oznaki ich aktywnoci umysowe$ ' zakadach takie roz&roszone( ywy &o*"rze wewn+trzne ruchy wyst+&u$) z &owrotem( ale &roduku$) same w ci)*ym ciche$ *ry na &owierzchni znacznie bardzie$ bez&orednich wydruk"w ich duszIycia i tkania ."nica $est oczywicie( e wszystkie charakter $edynie wz*l+dne To nie moe by za&omniane ' rzeczywistoci( nie ma nawet do kr"lestwa rolin stosunkowo szybkie i uderza$)ce ruchy( szcze*"lnie w wyniku bod6c"w wyst)&i =co w nast+&ne$ cz+ci mowyD( nie do ko4ca 1le nawet bez &odranienia wyst+&u$) w niekt"rych rolinach( a w niekt"rych &rzy&adkach( ruchy z &ozory dobrowolnoci Pod&ozyc$a ta w)cza niekt"re ruchy narz)d"w &ciowych rolin( z kt"rych w >> F+dzie m"wi sekc$e r"nych ruch"w w obszarach niszych rolin( kt"re w >C -ekc$a ma$) by wymienione( a ruchy gyrans 1e$ysarum ( kt"re*o koniec na$bliszych kilku dodatk"w =s >C@D zostanie om"wione ! roliny spa. Oto na$ciekawsze i wane rzeczy na ten temat 1by uzyska wi+ce$ in2ormac$i na temat &atrz w &odr+cznikach 2iz$olo*ii rolin( $ak n& Treviranus II @BVP 9ecandolle II CB I ' szcze*"lnoci szcze*"owo holenderska 2abryka o tym od 9assen w 1usz w wie*m 1rch >MUM I C>? UBM II >BN I Od &or ostatnich dokument"w w %om&tes rendus 9utrochet >M?U >> NMN i bezczelno 5 5ie 5r >U i >? &ierwsze$ ob$+toci I %om&tes rendus Foe w >M?W roku T ,,III( nie >C =5ie 2ror nr >U zes&ou ,J D I Fritsch w 1bhandl F:hm Gesellsch 5auk w >M?@ roku B 'ynik ? Hes&" H$awiska tak zwanych elektrowni snu s) na o*" zmody2ikowan) &ooenia lici lub kwiat"w lub cz+ci zar"wno od &ierwsze*o dnia do nocy H$awisko takie zmiany s) odzwierciedlone w dowolne$ kole$noci lub *atunku( lub szcze*"lne$ konstrukc$i instalac$i musi( ale $est w na$rozmaitszych rolin( lecz w niekt"rych rodzinach ni w innych( wczenie$( ale od rodza$u roliny i cz+ci rolin wyst+&u$e tu r"ne &ozyc$e $eden O*"lnie rzecz bior)c( mona chyba &owiedzie( co do zasady( e cz+ci rolin( $ak to moliwe zwrotu w &rzy&adku braku wiata na sytuac$+( kt"r) mia w stanie bud( i e sytuac$a ta $est uwaana &recyzy$nie u2ormowane modszy i bardzie$ korzystna $est li( w &odeszym wieku i *rubszych r"nice mi+dzy dniem a noc) s) nisze w wieloletnich i sk"rzaste( e od&ada$)

cakowicie -en z lici. Hdecydowanie na$cz+stsze i na$bardzie$ uderza$)ce z$awiska nale)ce do te*o roliny &ochodz) ze zoonych liciach( zwaszcza z klasy ro-lin str&czkowych i pomys8(w 7ral &rzed %zas( w kt"rym &rze$cie z dzienne$ s&adku moczenia kierunku i vice versa( na &odstawie wzrostu i rozwo$u na so4cu i $est znacznie bardzie$ kontrolowany ni otwierania i zamykania kwiat"w Tuta$ $ednak nie moemy i*norowa 2aktu( e roliny( kt"re zostay zamienione na za*ranicznych w naszym klimacie( &ost+&owa w o*"le( w tym czasie( aby otworzy swo$e licie( blisko kt"rych byli &rzyzwycza$eni do te*o w ich wasnym kra$u ' zwi)zku z tym( mona zobaczy w naszych szklarniach W wieczorem ze*ar( rodek lata( niekt"re roliny ich licie bliskie( mimo e ani wiato( ani cie&o $est nast+&nie zmieniony &odczas rano do ich zwyke*o czasu( aby otworzy nawet w zimie sam raz( cho $est $eszcze zu&enie ciemno 5asze &atriotyczne roliny( $ednak zaley od so4ca Podobnie zawiesi zmiany kierunku arkuszach zdrowia rolin razem( a zwaszcza z o&is"w lici rolin silnie$sze $est bardzie$ kontrolowany i mnie$ zaleny od czynnik"w zewn+trznych znale6 ruchu zamiast codziennie Gdy $esienne licie stary( wi+c zmieni ruchy( sucha$)c wszystkich( lub straci odniesienie do &ierwsze*o ' szcze*"lnoci dotyczy to rolin( kt"re trzymane s) w zimie w domach( *dzie nast+&nie &ozostawia zazwycza$ wykazu$) brak lub ledwie zauwaalne$ r"nicy mi+dzy dniem i noc) ;ode licie ma$) &rzed ich doskonae*o rozwo$u cae$ kierunku kt"r) &rzy$mu$) sam w nocy &"6nie$ ' &ierwszych latach &o ich rozw"$( &okazu$) r"norodno ruchu w na$wyszym sto&niu( zar"wno szybkoci ruchu ni wi+ksze$ doskonaoci w realizac$i Jokalizac$a w liciach &odczas snu anlan*end wi+c s&a &rostych lici albo tak( e ci( kt"rzy s) do tyu &ode$cie z &ozyc$i horyzontalne$( $ak na$bardzie$ naturalne( wy&rostowa( lub =rzadzie$D trz&ienia( kt"ry na drodze zar"wno w r"nych zakadach w bardzo r"ny !lasa dzie$e Fya zna$du$e si+ w wi+kszym sto&niu na Si$a, A.utilon ( 7enothera mollissima horteusis, Atriple6, me$i(w Alsine i kilka Asklepia$een ( w mnie$szym sto&niu na 4an$ragora o icinalis, %atura stramonium, Solanum melongena, Amaranthus tricolor, !elosia cristata u( I mie$sce nie $est on w 1i.iscus sa.$ari a, Achyranthes aspera, 5mpatiens noli tangere ( o 2rium etta i kilka innych I -&or"d rolin z zwi)zku &ozostawia troch+ snu tak( e licie z &rzeciwnych stronach *"wne$ o*onku krotnie w *"r+ = Lathyrus o$oratus, ar.orescens !olutea, 1e$ysarum coronarium, 0icia a.a D lub nisze i zoy tak( e albo To&y dotykowy = /haseolus p(8 erectus, Ro.inia pseu$acacia, A.rus precatorius D lub &odIstrony =wszystkie !assienD 'reszcie r"wnie ulotki moe wedu* du*oci *"wnych dach"wek o*onek ksztacie naoy( a to si+ &owt"rzy( albo do &rzodu tak( e *"rna cz+ tylne$ ulotce obniy &rz"d cz+ciowo zadaszony = ln$ica 2amarin$us ( triacanthos 3le$itschia ( kilku mimozyD( lub do tyu( tak( e &atki z &owrotem wy*ina &rzeciwko &odstawy o*onka( a kady $est stosowane z &rzodu *"rne$ cz+ci tylne$ = 2ephrosia cari.aea D 'edu* skadu lici i &rzemieszczania substanc$i czynnych mo*) wyst+&owa Tak

wi+c( z &ierzaste licie( ulotki mo*) i ws&"lny o*onek( na bi&innate &ozostawia nawet s&ec$alne o*onki &rzenie szcze*"lnie 0ednake istnie$e tylko kilka &rzykad"w lici znanych mie wi+ce$ ni $edn) cz+ ruchom) .uchy lici i ulotek wielu =cho nie wszystkieD z rolin( w tym r"wnie z lici zoonych( wykonanych ze s&ec$alnym udziaem mae$ obrz+k =&oduszki lici( pul#inus D( kt"ra zna$du$e si+ u &odstawy ody*i Fardzo ciekawe eks&erymenty i wyniki &o$awia$)ce 9utrochet i 9assen $est o mechanizm te*o e2ektu( $ednak zostay uznane &rzez eks&erymenty ;eyen i ;iTuel nie realne &otwierdzenie ='ie*m 1rch >MUN MMth ;eyen II( Physiol III BUMD 1by ustalili 9assen wierzy ='ie*m 1rch >MUM(> CCU UCBD( e ruch zmiany soki uruchomi i tworzenie kwasu w+*lowe*o wraz wisz)ce 'il*oci na o*" &rzekazywane nocn) kierunek =9assenD O w&ywem wiata i cie&a( zmienne wyniki zostay uzyskane z*odnie z ty&em intensywnoci i czasu trwania eks&ozyc$i lub &ozbawienia i rodza$u rolin ' wi+kszoci &rzy&adk"w( ruchome ostrza nie wyda$) si+ zaakce&towa &rzez zwyke*o niedostatku wiata stanie u&ienia( ale okazao si+( e zamiast w niekt"rych &rzy&adkach =Patrz wye$ eks&eryment"w w wie*m 1rch ( >MMM I CCBD To obserwowane &rzy&adki( e nawet w silnym so4cu zamykania licie wyst)&i =w ro.inii i4imosa pu$ica &rzez -i*wart( .eil 1rch ,II UUrd w OZalis I i *atunk"w Jotus &rzez 9assen( wie*m 1rch >MUM II C>WD( kt"re zwane troch+ zdrzemn) Jicie &ewnych rolin s) szcze*"lnie wraliwe na $eszcze &ewnych warunkach &o*odowych( tak e nawet za&ro&onowano wska6nik"w atmos2eryczne =&atrz &onie$ roliny barometruD Od wraliwoci niekt"rych lici na bod6ce mechaniczne i innych( doda$e si+ sekc$+ -en kwiat#w. ' niere*ularnych kwiat"w( zwaszcza Scitamineae ( orchi$ee, La.iatae, /ersonaten, /apilionazeen $eszcze nie zaobserwowano ob$aw"w snu ' niekt"rych kwiat"w( kana&a $est wyraona $edynie w tym( e *dy s) wznoszone w dniu( &owr"t w nocy do horyzontu lub nawet do ziemi z $e$ otwarcia = platyphyllos ,uphor.ia, 3eranium pr&9kowiu, Ageratum conyzoi$es, polyanthemos Jaskier, %ra.a 0erna, .lattaria 0er.ascum, Achyranthes lappacea, 2hlaspi .ursa pastoris, Alyssummontanum, 4onar$a punctata, 1eracleum a.sinthi olium ( szcze*"lnie obra6liwych po$.ia8u 2ussilago D to obnienie nie $est wynikiem chwili relaksu( dla &r"bu$e &odnie si+ &+dy o&ada$)ce( wi+c szybko z &owrotem( $ak *dyby byy one w stanie na&i+cia I 5a$cz+cie$ sen kwiaty( $est 2akt( e dzie4 kwiaty otwarte w nocy lub blisko umieszczone razem( wyst)&i r"wnie kwiaty( *dzie nachylenie ody*i kwiat"w z zamkni+ciem kwiat"w w &o)czeniu zachodzi =$ak :ymphaea al.a i po$.ia8u 2ussilago D .ay kwiaty snu tak( e wi)zka do tyu albo do metod ws&"lne$ ody*i kwiatowe =rumianek( rumianek m in *atunk"w Anthemis i 4atricaria D( lub e kraw+dzie wiata w *"rne$ wewn+trzne$ rolki = 3orteria /a#onia D 5iekt"re roliny tam( *dzie zamkni+cie lub curlin* &atk"w zamiast w nocy racze$ odwrotna ma mie$sce w so4cu( i znowu w roz&rzestrzenianiu wieczorem wyst)&i =*atunki 4ira.ilis ( z Silene i !ucu.alus ( zwaszcza !witn)ce z dw"ch

ostatnichD 5a$rzadszych wyst+&owanie $est to( e caa lam"wka z korony $est kr+cone( $akby zwi+dy( tak( e kiedy widzisz taki kwiat w stanie czuwania( nie naley trzyma *o za to samo = !ommelina coelestis, 4ira.ilis )alappa i longi lora , 7enothera tetraptera ( etc D 5iekt"re kwiaty s) denominowane w ich otwierania i zamykania( szcze*"lnie atmos2eryczne( zalene od w&yw"w znacznie si+ bardzo i &rzestrze*a ustalone*o czasu adne$ &odczas tych ruch"w Jinneusz( kt"ry na$bardzie$ starannie badane roliny s&a( zadzwonia byskawiczny =&atrz nie$ roliny barometrD 1ndre otwarte rano i blisko w *odzinach wieczornych( ale czas ich zakwasie i zamkni+cia zaley od woskowania i zanikania czas"w Takie nazwa tro&ikalnych 0eszcze inni wreszcie otwarte i zawsze w okrelonym czasie trwaych Ten wezwa ^Tuinoktialblumen i &rzyni"s $e w miar+ mia okaz$+ obserwowa $e sam( w tabeli( na kt"rym on =$e*o !wiat lorae ;egarze D zaoona =&atrz &onie$D ' &or"wnaniu z $e*o siedzib+ do /&sala obserwac$i tych( kt"re 9ecandolle zatrudniony w kilku zakadach w &obliu Parya( widzi si+( e roliny 1Tuinoktial( takie $ak /apa#er nu$icaule, :ymphaea al.a, 4esem.ryanthemum .ar.atum, Anagallis ar#ensis w Paryu te$ same$ *odzinie( $ak w /&&sali ich kwiaty otwarte Podobnie . &ulteney &otwierdzi sam z wy$)tkiem &ewnych r"nic w &owt"rzenia Jinneusza obserwac$i w 1n*lii 5awet w cie&larni( w kt"re$ zawsze na tym samym &oziomie( co utrzymu$e si+ &rzez o*rzewanie( a nawet kiedy aluz$e s) zamkni+te( otwieranie i zamykanie ^TuinokItialblumen celu ustawienia czasu Ze"ar kwiatowy. 9la wy*ody s&orz)dzenia ze*ar kwiatowy ma su*esti+( e to su)cy roliny rozmieszczone na !reisbeet( &o czasie otwarcia i 2oto*ra2owania kwiat"w rolin =z we$cia do &"nocne$ stronieD Tuta$ niezb+dne in2ormac$e =&o .eichenbachD( &rzy czym na &ewno nie moe utrzyma si+ do &unktu( obowi)zu$)cych *odzin 5. Ro-liny, kt(rych otwarte kwiaty rano" Od UIB ze*ara 2ragopogon pratense L. - Od ?IB ze*ara 2hrincia tu.erosa %! <Leonto$. wanna L..=> 1elminthia echioi$es 3aertn. </icris echioi$es L.=, !ichorium inty.us L., 1emerocallis ul#a L.> !repis tectorum L. - Od ?IW ze*arowych /icri$ium tingitanum os. <Scorz. tingit L..= - Od BIW ze*ar oleraceus Sonchus L.> Leonto$on 2ara6acum L.> *arkhausia Alpina mnich. <!repis alpina L.=> croci olium 2ragopogon L.> Rhago$iolus e$ulis 3aertn. <Lapsana rhago$ Scop ..=, pow() sepium L. - Po W ze*ara sa.au$um 1ieracium L.> 1ierac. um.ellatum L. - Od WI@ ze*ara 1ierac. murorum L.> *arkhausia ru.ra <!repis ru.ra zo.aczy? 1ostia mnicha.=> Sonchus ar#ensis L., Sonchus palustris L. - WIM ze*ara sinuatum Alyssum L.> Leonto$on autumnaiis L. - Po @ ze*ar Lactuca sati#a L., :ymphaea al.a L.> Anthericum ramosum L. - Od @IM ze*ara3eracium praemorsum Schr.r. <.. 1ierac praem L.=> Sonchus alpinus L.> 1ypochaeris maculata L.> 1e$ypnois rhago$ioloi$es @. <1yoseris he$ypn L..=> *ar.atum 4esem.ryanthemum L. - Po M ze*ar piloaella 1ieracium L.> Anagallis ar#ensis L.> %ianthus proli er L.> 1ypochaeris gla.ra L. - Od NI>V ze*ara !alen$ula ar#ensis L.> /ortulaca oleracea L. = Po kole$nych >> ze*arD Od NI>C ze*ara %rosera rotun$i olia L. - Po >V ze*ar Alsine ru.ra @hln.. <Arenaria ru.ra L.=>

4esem.r. krystalicznie. L. - Od >VI>> ze*ara4esem.r. lingui orme L.> nu$icaule /apa#er L. =Po kole$nych ?IB ze*araDP 1emerocallis la#a L., 1emerocallis ul#a L. - Po >> ze*ar Anie$ek um.ellatum L.> !alen$ula chrysanthemi olia 0:2. - Od >>I>C ze*ara 2igri$ia /a#onia os. <+erraria tigr.=. 55 otwarty ro-liny, kt(rych kwiaty wieczorem" Przy B %lock 4ira.ilis Jalapa L.> /elargonium triste Ait - Od WI@ ze*ara !ereus wielkokwiatowy 4ill - Od @IM ze*ara 4esem.r.nocti lorum L. =Po kole$nych >VI>> ze*ara D 555. Ro-liny, kt(rych kwiaty .liska rano" O M ze*ar Leonto$on 2ara6acum L. - 5a >V ze*ar /icri$ium tingitanum L.> Lactuca sati#a L. - Od >VI>C ze*ara !ichorium inty.us L.> Sonchus ar#ensis L. - Po >> ze*ar 2ragopogon croci olium L . - Od >>I >C ze*ara oleraceus Sonchus L. - Po >C ze*ar Sonchus L. alpmus Ro-liny 50, kt(rych kwiaty popo8u$nia i wieczory to" Od >IC ze*ara 1ierac. . um.ellat L.> *arkhausia ru.ra gru$nia - Po C ze*ar 1elminthia echioi$es L.> 1ierac. murorum L.> 1ypochaeris maculata L.> 3eracium praemorsum Schr.r. - Od CIU ze*ara Alsine ru.ra @hln.. - Po U ze*ar 2hrincia tu.erosa %!> ar#ens Anagallis. L.> ar#ens !alen$ula. L.> calen$. chrysanthemi olia 0ent. - Od UI? ze*ar Anthericum ramosum L. - Po ? He*ar sinuatum Alyssum L.> :ymphaea al.a L. - Po B ze*ara 1ieracium sa.au$um L, - Po @ tarczy ze*ara Leonto$on autumnalis L. - Od @IM ze*ar n.dica.le Papa/er L. 0 5a >C ze*ar =do &"nocyD cereus gran$i lorus mln =.eichenbach( ze*ar rolin Ji&sk( #oi*t i Fernau >M?W D 1oliny 2aro)etr. Oczeku$e si+( e deszcz( czy 1i.iskus trionum L nie otwiera si+( a *dy kielichy z !arlina .ez8o$ygowy L blisko( $eli /orliera hygrometrica L ( 76alis acetosella L i wi+kszo innych *atunk"w te*o rodza$u z" ich =)cznyD lici( ody*i koniczyny *"r+ skierowaneP Lapsana communis L kwiaty w nocy nie zamyka( %ra.a 0erna L ( polyanthemos Jaskier L licie schylaP Anastatica hierochuntica L *a+zie roz&rzestrzenianiaP Ranunculus repens L ( Knie? .8otna L ws&"dziaa lici( silny za&ach brz"z( !on2erven odnosz) z zielonym odcieniem( sk"ry wysuszone$( szyte z &"tna kwiaty asperula o$orata L da$) siln) wo4 sobieP 3alium #erum L. &oszerzy i r"wnie ma silny za&ach( i wynika z ka&suek +unaria hygrometrica $ro.nokwiatowe) ( kt"re *dy $est cienka( *i+te rany s) tam iz &owrotem( rozwi$a$) i rozci)*ania =zwaszcza( *dy ka&suki s) o&r"nianeD I 3wiaz$nica me$i(w . koperekcelu soneczne$ &o*ody rano na N ze*arowych ich kwiat"w w &owietrzu( rozwi$a licie i &ozostanie a do okoo &oudnia &rzebudzony( ze zblia$)cym si+ deszczowe$ &o*ody( ale tak si+ nie stanie( rolin( a nast+&nie zawiesza si+ i kwiaty &ozosta$) zamkni+te I !alen$ula plu#ialis otwiera WI@ ze*ar rano i &rzyzwycza$enie zazwycza$ do okoo ? ze*ar w *odzinach &o&oudniowych( aby si+ obudzi 0eli tak si+ stanie( &rawdo&odobnie od&orna na warunki atmos2eryczne( ale &i &o @ ze*ar rano nadal trwa( mona si+ s&odziewa( &ada &rzed zmrokiem 5iekt"re *atunki z rodza$u Sonchus &oka na nast+&ny dzie4( aby usun) &o*od+( *dy *owa kwiat zamyka si+ w nocy( w deszczu( kiedy zostanie otwarty I /impinella Sa6i raga L. zachowu$e si+ &od tym wz*l+dem $ak Stellaria me$ia koperkiem. I Anemone ranunculoi$es L otwiera swo$e kwiaty w

deszczuP Anemone nemorosa L. &rzyczynia Hachmurzenie $e$ kwiaty kiwa$)c w dobre$ &o*ody w &ozyc$i &ionowe$( I 0eli kolor lam&ek Ollern $ak zwykle( zimno i mr"z si+ obawia( &atrz $est ciemnie$szy( wi+c wchodzi rozmraanie wiatr =.eichenbach( ze*ar rolin( str >CD 5a Ro.inia pseu$acacia ( niekt"re *atunki Ju&inus( 4imosa $eal.ata i !aesalpinia pulcherrima $eden widzia zamykanie kwiat"w w burzy =9assen D 1.c'y gyrans Hedysarum . ' gyrans 1e$ysarum = gyrans %esmo$ium D( kt"rych ruchy I *"wnie &od Treviranus Physiol II @WB o&isa( to niewielki krzew z limi *edreiten terminal ulotka $est ledzony i owalne( &rzeciwle*e ulotki boczne ale liniowy lub lancetowate( &rawie siedz)ce i wiele razy mnie$sza ni terminali ulotki Tylko ta strona ulotki &okazu$) uderza$)ce ruchy( &odczas *dy ulotka zacisk tylko &okazu$e zwyke ruchy tzw snu i $awy Prze$awia si+ to ruch bocznych ulotek w niemal ci)*ym &rzemienne*o wzrostu i obnienie samo( i $est bardzie$ ywy vonstatten( wi+ksza cie&a &owietrze i silnie$sze roliny( dlate*o &rzerwa w znacznie chod"w( ale inacze$ to by w cieniu( $ak w wietle( w dzie4 iw nocy( nawet w szklarni zim) trwa 0eli zala zimn) wod) na *a+zi rolin( ruch zatrzymu$e si+ natychmiast( ale mo*) zosta osi)*ni+te &rzez cie&ych o&ar"w wody natychmiast &rzywr"ci Ponadto( instalac$a $est r"wnie zatrzymana( kiedy s) wystawione na dziaanie cie&a domu o&r"cz zwyke$ tem&eraturze /mieszczenie urz)dzenia C lub U *odziny w ciemnoci( wynik =wedu* <umboldtD Przys&ieszenie ruchu( *dy s) nast+&nie &onownie &oddawane dziaaniu wiata 0eli terminal ulotka &rzeniesione &rzez wiatr( wi+c sucha ruch"w lici bocznych Fod6ce mechaniczne( O9;( ma*netyczne( lotne duchy( &owoka licie z oliwek( za&obie*ania i ci+cia ody*i nie ma$) w&ywu na ruch 5a$wi+ksze redukc$e &o Froussonnet momencie za&odnienia 'zrost lici $est wolnie$sze ni &odstawie znianiaP 1le w o*"le ruchu nie $est $ednolita( ale czasami trzyma co i obok $ako &rzys&ieszony &rzez szok( nadal na kilka chwil( aby w wi+kszym sto&niu Hwykle( $eli wchonie &atek( zmnie$sza &rzeciwnik( ale nie zawsze tak $est( i bardzo cz+sto nie ma zwi)zku &omi+dzy tymi dwoma ruchami( tak( e licie mo*) od&ocz) &odczas *dy inne &odr"e .uch nie zaley od inte*ralnoci zakadu z( bo nawet *dy *"wny o*onek ab*el:set z &odo*ami( nawet $eli $est on odci+ty od lici *"rne$ cz+ci( to trwa chwil+ i $estemy &ewni( e li $est $eszcze w ruchu( $ak &rzechodzi &rzez $e*o uchwyt $est &rzymocowany do ko4c"wki i*y =;irbel D narz+dzia do tworzenia ruchu &ole*a na &+cznienie ody*i tak( e listki boczne rezydenc$i w *"wne$ ody*i ' gyrans 1e$ysarum wyda$e s&os"b( aby nie sta samotnie w zakresie tych ruch"w ;irbel zauwayem( e *dy licie #espertilionis 1e$ysarum ( zamiast &o &rostu $est( $ak zwykle( skada$) si+ z trzech listk"w( co nie $est un2reTuently &rzy&adku dw"ch ulotek boczne &odobny ruch( ale niesko4czenie sabsza ni 1e$. gyrans ma$)P mimo 1e$ysarum cuspi$atum zach($ i 1. lae#igatum :utt i 1 gyroi$es wyda$e si+ zdarzy co &odobne*o Poza tym dobrowolne( niezalene od w&ywu wiata( ruchy &rzychodz) do 1e$y. gyrans take z w&ywem ruch"w zalenych od wiata wczenie$( ale kt"re

nie ma$) w&ywu na ulotki boczne( ale *"wna ody*a i licie( a *"wne ostatni nie ma$) bez&orednie*o zwi)zku .uch ten $est w &ozyc$i &ionowe$ i wiato w niskim zatoni+cia w ciemnoci 'yst+&u$e staw"w( &owodu$)c ostrze $est &o)czone z uchwytem i to z *a+ziami 'raliwo rolin &rzed wiatem $est tak wielka( e &o obserwac$i <u2eland $u odbicie so4ca od okoo CV krok"w ciany silne$ erekc$i( $ak &osiadanie wiata soneczne*o &rzez nie&rze$rzysty kor&us i bie*iem so4ca chmury ton)cy w d" z lici s&owodowane ' &enym so4cu &oudnia oraz w st+onym -unli*ht &rzez ko&yta lu&y zauwayem dr)cy ruch *"wnych lici i cae$ roliny =Take 9assen m"wi( e znane mu rolin+( kt"re$ licie tak szybko w)czy si+ do wiata( $ak gyrans 1e$. ( i gyroi$es bod6ce D ;oon Ji*ht( wiato sztuczne( chemiczne i mechaniczne nie miay w&ywu na ten ruch( ale &rawdo&odobnie s&owodowane iskry elektryczne Obnienie lici

I3. 1.c'y sty).lacy ne rolin.


9otkni+ciu &r+cik Ferberis kwiat =Ferberys( *er.eris wulgarnych L. D &o $e*o stronie tuczek do dou za &omoc) i*y lub &odobneP raz wida mu ko4c"wk+ &rzed szybkim ruchem z tuczkiem do wykonania( a &o $akim czasie sam &owr"ci do &ierwsze$ &ozyc$i %i bod6ce od siebie otwart) &ata blizn) =rozdzia koniec su&ekD z annua 4artynia lu. ra$icans *ignonia lub niekt"rych rodza$"w 3ratiola lub 4imulus =n& glutinosus (aurantiacus, guttatus D( na wewn+trzne$ stronie z i*)( du*o&isu lub niech s&ada$) kro&li wody na nim( wi+c natychmiast zamyka i otwiera blizny &o chwili sama 9otkni+cie utworzony z koalescenc$i su&ek i &r+cik"w charakterze d" zakrzywione Genitaliens7ule z Styli$ium gramini olium ( a$natum lub corym.osum. Przy na$mnie$szym kontakcie rozci)*a si+ do dolne$ cz+ci krzywe$ &rosty i szybki s&os"b( w iloci &rawie do &rzeciwle*e*o boku( &o czym &owoli &owraca do dawne$ &ozyc$i 9otkni+ciu lici zwi)zek roliny wraliwe$ = 4imosa pu$ica D na za*+szczone$ koniec trz&ienia( lub wstrz)nie arkusz =lub ca) rolin+D( wi+c stawia swo$e &a&iery ze sob) bez&orednio i d)y si+ do tyu w stosunku do ody*i( =delikatna wraliwa rolina wyci)*n) nawet z wibrac$ami Hiemia &rzez &rze$eda$)ce*o $azda kierowcy &ozostawia $ak &rzestraszony razem D sto&niowo &owraca r"wnie zwraca naturaln) &ozyc$+ sam 0est wi+ce$ &rzykad"w( takie $ak =z kt"rych &"6nie$D( wi+c na razie wystarczy te*o !to moe wzi) tylko *rubsza &odobny do kr"lestwa zwierz)t( dusz) roliny( dla nich( dla zwierz)t( tak &odobne( ruch"w stymulacy$nych( aby zawsze wy*l)da besonderm wa*i 5awet na$bardzie$ &owierzchowne analo*ie mo*) by inter&retowane na sensac$+ 'yobra6 sobie 5asza strona 'a*a analo*ii wobec te*o( co musi mie bardzie$ o*"lne rozwaania dla nas( daleko z tyu i da &rzeciwnik"w( e mo*) okaza si+ niewiele lub nic( sama 5iech si+ $ednak( *dy nie chcesz adne$ duszy w rolinach( ma$) zastosowanie wszystkie rodza$e tryb"w mechanicznych wy$anie4 dotycz)cych tych ruch"w( $ak oczywicie r"wnie dobrze analo*iczne

wyst+&u$)cych u zwierz)t( czy one &rzedmiotem tak &owiem( martwe ycie ycie( co oczywicie samo w sobie $est tylko Termin ten $est martwy %o wanie$sze( takie a &rzez to ruchy stymulacy$ne 'y$)tkiem w kr"lestwie rolin( a dusza $est dla nas( aby by nie tylko wy$)tek w te$ dziedzinie 0eden ma $ednak &owody( dla duszy rolinne$ nie tylko indywidualnie( ale wierz+ w zwi)zku( a *dy takie $u za&ewne( e wy*l)da$) bardzie$ o*"lne stwierdzenia( wi+c to moe suy $ako mae &o*l)dowe szcze*"y rozbrzmiewa$)cy ws&arcia Tak( mam na myli( zachowu$e si+ z tych stymulowanych &rzemieszczania rolin !iedy Galowie w ich inwaz$i .zymu stare senator"w w rynku usiedzie na krzesach Pia =Jivy w ?>D( wydawao si+ by takie same r"wnie ywe istoty( tak nie ma nadal siedzieli( do&"ki $eden z Pa&irius brod) oskubane( $ak su*eru$e ten ziemi+ &r+ta &o nim Oraz nie wi+ce$ Gal"w w)t&liwoci Tak wi+c Si licet 4agnis !omponere par#a ( $est z rolinami Fraku$e w zasadzie nic istotne*o charakteru animac$i( tylko siedzi nadal s&rawia nam &roblem 1le $eli $eden lub wyrwa )do( a ona uderza na*le( wi+c &owinnimy &rzekona dobrze cakowicie 5ie tra2i adne$ z( wi+c teraz musimy &ami+ta( e nawet( kiedy to si+ stanie( to byo bardzie$ zasadniczy ni moemy &ra*n) Generalnie( roliny nie s) nawet zaoy mani2estowa &rzyzna swo$e uczucia w ruchach stra$ku$)cych( rea*u$) na ich yciu i bod6c"w sensorycznych( w s&oko$nie$sze$ drodze &rzez s&os"b ich utworzenia na ich wzrost( ich kolor( ich materialna 2orma( to co wiemy wiele &rzykad"w nauczyli i dowiedzie si+ $eszcze wi+ce$ 1le charakter ma &lan( co chc) zuerteilen kr"lestwa zwierz)t i rolin( a take &rzekroczy &onownie &o tak wielu as&ektach z wszystkim zachowa siebie( w *"wnym( &rzyzwycza$ony i nie chce wyci)*n) surowe *ranice( kt"re my &"6nie$ =,IID wiele &rzykad"w s) obecne( i znale6 to( w zasadzie tylko &oliz* wi+ce$ w ten s&os"b( $ak roliny czasami zachowu$e si+ wobec bod6c"w sensorycznych %o wi+ce$( te ruchy da$) bardzo dobre &otwierdzenie wczenie$szych obserwac$i( e rolina nie wyma*a odwa*i( by tak wielu( w tym zwierz)t &otrzebu$e ' rzeczywistoci( nerwy s) istotne i konieczne dla wszystkich ruch"w stymulacy$nych zwierz)t w *rach Po&yt( ale rolina nerwu nie bod6ca ruch( wi+c nie wyma*ao to samo uczucie do bod6ca I 'i+c te ruchy s) nam w wielu as&ektach ma$)cych znaczenie Oczywicie( mona &owiedzie( e 2akt( e te ruchy bez nerw"w( $ak b+dzie bez mi+ni( &rawo udowodnienia( tylko na$le&sze( e w zwi)zku z tym( $eli nie s) to nawet te ma$) wskaza &ostrze*anie ruch"w stymulacy$nych zwierz)t o bardzo r"nym charakterze( ko*o I na &ewno s) bardzo r"ne( zar"wno w odniesieniu do rodk"w( za &omoc) kt"rych &ochodz) in2ormac$e 1le naley $eszcze raz &owtarzam to( co &owiedziaem w dyskus$i kwesti+ nerw"w( e natura kocha do osi)*ni+cia &odobnych cel"w w r"ny s&os"b8 0eli $ednak nawet ruch bodziec &oli&"w bez wykrywalnych wsz+dzie mi+ni i nerw"w( ale $est co w nich $est( ale od te*o( co &o$awia si+ w wyszych zwierz)t aktywnych w ruchu bod6ca( bardzo r"ne =&atrz -iebold( %om& 1nat I V(U>D Ostatnie nerw"w i mi+ni( ale r"wnie tworzy si+ tylko w kom"rkach( $ak &odmioty( kt"re s) zaan*aowane w draliwo rolin &ierwotnie Tak wi+c nie ma nawet r"ne s&osoby

%o &owinno by wanie$sze ni &or"wnywalnoci 2unduszy $est to( e roliny ruch"w stymulacy$nych w kadym &rzy&adku( aby &okaza wszystkie wane osobliwoci yciowych zwierz+cia 5ast+&nie stosu$e si+ na wszystkich analo*ii( i co $eszcze &owinno stosowa si+ tuta$( wi+c musi by uczucie( kt"re o&iera si+ na ruchach stymulacy$nych zwierz)t( nawet dla tak analo*owe*o rolin mitbeweisen 'i+c s&"$rzmy troch+ blie$ ten mecz teraz >D( s&ec$alne Osobliwoci) draliwo zwierz)t( $est to( e $est on skierowany &rzez r"ne*o rodza$u bod6ce w &odobny s&os"b /rz)dzenie &orusza si+ nawet wtedy( *dy uderza( ale nie wtedy( *dy &ali si+( otar z kwasem siarkowym( traktowa $) &oraenie &r)dem( &odczas szar&ni+cia czonek zwierz+cia o sam s&os"b( e bodziec einwirke r"wnie &odkreli( i nerwu wzrokowe*o czu$e si+ $ak wiato( dziaa$) &rawdziwe wiato na to czy cios by s&orz)dzona w oku Tak to $est z P2lanzenreizbarkeit 'raliwych rolin $est wskutek wibrac$i( s&alania za &omoc) o*nia( bod6ce chemiczne r"ne*o rodza$u( iskier elektrycznych( na*le &een dost+& do wiata soneczne*o &o zuvori*em &obyt w &"mroku( szybkie &rze$cie do zar"wno cie&o i zimno( na*e umoliwi swobodny &owietrza &o du*im zamkni+cie s&owodowao do tych samych ruch"w( Tylko( e taka awaria( z*odnie z si) bod6ca i wraliwoci rolin silnie$sze lub sabsze( mnie$ lub bardzie$ si+*a$) daleko Podobnie $ak w &rzy&adku innych rolin draliwe*o =&atrz &onie$D CD stae s&otkania w s&osobie dziaania i intensywnoci same bod6ce $eden $est rzeczywicie mi+dzy rolin i zwierz)t nie mona si+ s&odziewa( &oniewa nie wyst+&u$) $u w kr"lestwie zwierz)t nawet r"nice w te$ relac$i 1le &rzykady znacz)ce*o z*odnoci cz+ciowe$ nie braku$e ' te$ relac$i wyda$e si+ by szcze*"lnie wane( *alvanism( to tak szcze*"lna bod6cem ycia dla zwierz)t( &odobna rola $est w stanie *ra =nawet w odniesieniu do odr+bne*o w&ywu obu bie*un"wD nawet z draliwe*o rolin i e silne wstrz)sy elektryczne tu i tam( draliwo zniszczy Podranienie rolin &rzez *alvanism oczywicie kom&liku$e sabe$ &rzewodnoci rolin( wi+c nic nie robi z &rostych a4cuch"w( a nawet w odniesieniu do skutk"w kolumn s&rzeczne obserwatora( ale 'et wykazay =Gilbert 1nn ,JI UNC D( $ak &r"bu$e Pami+ta$( aby Ferberis i doskonae$ wykluczenie wszystko mechaniczny bodziec &owiedzie takG Ty &rzynie Ferberisblume &rzez woony w ich i*y macierzystych z bie*una dodatnie*o kolumny okoo ?V &ar w &o)czeniu lub za&ewni im ich ody*i w szklance wody( w kt"ry zwisa &rzew"d z &ozytywnych bie*un"w stos( a nast+&nie &o&ycha &atek &odranienia by naraeni na dziaanie &yu( *wint kawaek wil*otne*o &a&ieru( w kt"rym( $eli tylko kady $eden ci)* i nacisk unika wszystko $est $eszcze do cicho 5ast+&nie mona umieci na tym &a&ierze skrawki &rzewodu do u$emne*o bie*una cicho Gotowy teraz skacze do zwi)zane*o &r+cik su&ek nad cz+sto r"wnie s)siednich &r+cik"w w tym samym czasie lub w ci)*u na$bliszych kilku chwil Fez&orednie*o dotyku wiato *"rne$ &yty kwiat"w samym z u$emn) Poldrahte =na ko4cu a4cuchaD( bez &orednictwa &a&ieru ma tak) sam) sukces draliwe*o &r+cik"w( mnie$ staa $est sukcesem( $eeli &owierzchnia blachy kwiat"w styka si+ bez&orednio ."wnie w&rowadzenie kwiat &rzez blizny i ody*i w a4cuchu $est zwykle bezowocne Odwrotna stosowanie

su&"w( *dzie mianowicie ne*atywny w&yw na trz&ieniu( dodatnie na &atek $est mnie$ e2ektywne( &od warunkiem nast+&nie kwiaty( kt"re zostay zaatakowane &rzez testy lub dusze*o stania ody*i w wodzie( czasami &o zamkni+ciu a4cuch &rzemieszczanie si+ z $edne*o lub kilka razy nieobecny lub wyst+&u$e take &rawdo&odobnie tylko kilka chwil &o zamkni+ciu Od&owiada in2ormac$i dala zwierz+ ;uskelreizbarkeit( $ak i zwyke rozdranienie aba no*i skurcze ywe i trwae( $eli u$emna metalu na ruchomych element"w( &ozytywne $est nakadany na nerw ;oe r"wnie analo*icznie do aba no*i nie moe by obserwowany ruch &o oddzieleniu a4cuchu Hostaa Ferberisblume wieo zebranych( &rzyna$mnie$ nie w&ywa wielokrotne*o &odranienia( elektrycznie stymulowane &r+ciki &otrzebne tylko C do C > ] C min( aby usun) z tuczkiem &onownie i &onownie rozdraniony Oksterminac$a warzyw draliwo silnymi wstrz)sami elektrycznymi <umboldta do &r+cik"w Ferberis obserwowane =autor u* ; i 5 II >NBD( oraz ;okra &odobny w&yw alkoholu i wody na te$ same$ draliwo &ostrze*any( co do kt"rych Rabie udka 'yniszcza$)ce dziaanie narkotyczne trucizn naley s&rawdzi niekt"re eks&erymenty =n& &rzez ;iTuel i 9assen na 4imosa w 2ror 5ie >MUN ma$ CV@P wie*m 1rch >MUM II UBM( o*rodnik z 4imulus ( it& D o&owiedziaa si+ za &rzytrzyma( ale usiowania Goe&&ert = Po** 1nn ,I#D wyda$) si+ m"wi bardzie$ zdecydowanie &rzeciwko nim( cho ma niewielki w&yw na 4imosa &rzyzna$e 5a &ewno &o &r"bami ;arcet( myliwych( Goe&&ert( 9assen e roliny s) zabi$ane &rzez cy$anku( arsenu( rt+ci( kam2ora( it& =uywane w rozwi)zaniu lub &ostaci &ary na verschiedentliche s&os"bD =Por"wna$ Treviranus( Physiol II @C?P Oks&erymenty Fouchardat w szcze*"lnoci( *dzie mi+dzy innymi wielka szkodliwo wszystkich zwi)zk"w rt+ci wykazano( nawet na$mnie$sza ilo s( %om&tes rendus w >M?U r >> str >>C D UD &odraniona cz+ versa zwierz)t w &rzy&adku awarii bod6ca sto&niowo sama do &o&rzednie*o stanu z &owrotem( ale wolnie$ ni stan bodziec wyst+&u$e Tak szybko dochodzi do wniosku( ostry* muszli irytowaa( ale otwiera *o &owoli( i zielone &oli& ci)*nie &odraniona razem szybko( ale rozszerza si+ sto&niowo To samo wyst+&u$e( i to konsekwentnie( na wszystkich ruch"w stymulacy$nych rolin -zybko &orusza$)ce si+ cz+ci wr"ci sam( ale znacznie wolnie$ w &o&rzednie$ &ozyc$i z &owrotem w ruch do &rzodu stao ?D ' &rzy&adku zwierz)t( draliwo &rzez bardzie$ lub &odranienia sterany lub wyczer&any( &rodukowane &rzez reszt+ &onownie( $eli &odranienie nie zostao &rzesadzone Podobnie( we wszystkich zakadach draliwe*o 5awet z$awiska habituac$i na bod6ce ma co 4imosa m in obserwowany Ferberisstaub2aden wynosi tylko okoo B do M minut( kolumna &ci Styli$ium >C do >B minut &o stymulac$i nowo draliwe*o &rzez wielokrotne &odranienia ale draliwo zu&enie wyczer&ana 5awet z wraliwych rolin( ruchy s) tak &owolne i nie&ene( cz+sto $eden &o $ednym takim by te$ same$ marki ( %o mona inter&retowa $ako &rzyzwycza$eniu( wyst+&y s) nast+&u$)ceG 9es2ontaines zaobserwowano dla rolin wraliwych( kt"r) &rowadzi si+ *o w

samochodzie( kt"re &ocz)tkowo zamkni+ta &rzez wstrz)s( ostatecznie &ozosta$e mimo te*o ci)*e*o ruchu na&+dowe*o( $est otwarty( tak $akby &rzywykli Po samochodu odbywa si+ na chwil+( a nast+&nie uda si+ &onownie( licie s) zamkni+te( a nast+&nie &onownie otwarta w czasie $azdy &onownie 9assen &owt"rzy ten eks&eryment wraliwych rolin &rzez U ] ? *odziny du*o wniesione$ w koysz)cy ruch( o&atki zamkni+te( ale &o > ] C *odziny( &onownie Po zako4czeniu eks&erymentu &ozostawia si+ bez ruchu &rzez dobr) *odzin+ 5a*le wszyscy zacz+li licie do zmnie$szenia si+( a *dy wy&rostowa si+ &onownie( draliwo &owsta w nich &onownie ' %ionaea muscipula ten zwycza$ nie wyda$) si+ wyst+&owa( $ako e listki s) zamkni+te( tak du*o( $ak &ozosta$e uwi+ziona mi+dzy owad"w ;orren obserwowane w draliwe*o &i"ra 3ol$ ussia anisophylla e *dy rolina z cie&e$ szklarni =CB _ . D( w chodnym &omieszczeniu =C _ do >V _ . D( &rzyni"s du*o wydawao draliwo namiot znikn)( &o >C do ?M *odzin( $ednak rolina staa si+ tak &rzyzwycza$eni do chodne*o &obytu( e teraz w &osiadaniu te*o same*o draliwo ni w u&ale BD sto&ie4 irytac$i zwierz)t zaley cz+ciowo od stanu zdrowia od same*o( wi+c o&r"cz niekt"rych chor"b ukadu nerwowe*oD na takich samych &odwyek Jebenskr72ti*keit =cz+ciowo wieku( stosunki &ciowe( -ezon( &o*oda( mi+dzy innymi( okolicznoci zewn+trzne ma$) duy w&yw na nie*o I zn"w( $ak w &rzy&adku wraliwe$ rolin <e*el = Filozo2ii &rzyrody str ?MVD m"wi( e ruchy stymulacy$ne rolin nie musz) wskazywa na uczuciaG Ezewn+trzno &rzyczyn draliwoci( ale okaza si+ szcze*"lnie uwa* ;edicus( e kilka rolin w chodnie$szych stre2ach klimatycznych na &oudniu i w *or)ce$ suche$ &o*odzie nie $ednak rano &o ci+kim rosy( a &rzez cay dzie4 s) bardzo draliwe na delikatnym deszczem( e roliny o cie&le$szym klimacie wyraa$) swo$e rozdranienie tylko w $asne niebo stanie i e wszystkie roliny s) na$bardzie$ draliwe( *dy &y z nasion tylko do$rzewa i tuczek z byszcz)ce ole$e ob$+te E I Teraz rozumiem( nie $est dobrze( $ak w ninie$szym dokumencie mo*) znale6 ar*umenty &rzeciwko znaczenia rolin stymulowanych ruch"w na uczucia lub odczucia( &oniewa w cae$ draliwo warzyw tylko( s&oko$nie stoi z sensac$i w zwi)zku( draliwo zwierz)t =zwaszcza dolne$D analo*owych $est Przy&omni$my( na &rzykad( w r"ne zachowanie &re&arat"w aby( w zalenoci od &ory roku i innych warunkach w *alwanicznych eks&eryment"w ;ona zachowa s&owodowanie &od$+cia zastrzee4 do &sycholo*iczne*o znaczenia roliny stymulu$e ruchy( dlate*o( e &rzyczynia$) si+ one do otwarcia charakter 2izyczne$ koniecznoci sam w sobie( i kt"re tn) si+ ani do odci+cia cz+ci rolin =n& wyci+tych *a+zi rolin wraliwych( blizny z 4imulus GOD &rawo( $eli nie( niezalenie od te*o( co zostao &owiedziane w &rzeszoci osi)*n) dawn) tu r"wnie zarzut( tylko &odobie4stwa ruch"w urok zwierz)t &oddanych( kt"re s) bez&ieczne z sensac$i w zwi)zku 5ieoczekiwany &romie4 wiata lub i*) zmusza nawet nasze oczy( nasze ko4czyny( $ak r"wnie skurcz i uczucie z i*y do Ferberisstaub2aden F+d)( *dzie wchodzi w ycie( oczywicie( moe hamowa ten ruch( ale robi ani oni( ani uczucie

/ maych dzieci( *dzie autentyczne nie wesza $eszcze w ycie( &od$) ruch"w stymulacy$nych &rawie na charakter ruch"w mimowolnych I roliny s) r"wnie dzieci zachowu$) si+ bardzo &odobnie =&atrz ,#D E!iedy lekko &ociera$)c ty doni( &alce &o dotkni+ciu ty &rzedramienia( ramion i t+ sam) &rocedur+ na *ole4 natychmiast rozci)*n) no*i w maych dzieci( &odczas *dy askotanie wewn+trzna r+ka &owodu$e natychmiastow) skrzywienie &alc"w E =# d !olk w 2ror -chleiden i niebez&iecze4stwie Pa6dziernika >M?@ 5r @Bth s >UBD .uchy stymulacy$ne odci) cz+ci rolin( z dru*ie$ strony s) analo*iczne do ruch"w tylko bod6c"w( kt"re mo*) by obserwowane w skr"conych abie udka( o*ony salamandry it& %i ile oczywicie( zakada( e w cz+ci ci+cia zwierz)t &osiada koysa nawet nie uczucie( to moe( w zakresie kolei &rzed nami( kiedy &owiedzia( e ruchy stymulacy$ne( $eli nie w o*"le moe nast)&i bez sensac$i( nie moe r"wnie zwr"ci si+ do sensac$i I rzeczywicie stymulu$e ruchy rolin kawaki s) wi+c sensu( aby czu te kawaki( z motywami zwierz+cymi s&rawy $ak to( ale to r"wnie za&ewni $ak na$wi+ce$ na caych rolin na &ostrze*anie tych rolin( ni w &rzy&adku caych zwierz)t 5ie naley &or"wna nie tak tylko 5ie mamy twierdz)c( e sam ruch bodziec zrobi wraenie( ale tylko( e suy or*anizmowi czucia lub z nim zwi)zane strzela w kontekcie ;echanizm moe wtedy naley r"wnie &ozosta$) w oddzielne$ cz+ci Oto dodatkowe( niekt"re zauwaa &onadto na dotychczas znanych &rzykad"w ruchu bod6ca rolinG 1.c'y sty).lacy ne z pr,cika)i. Poza ws&"lnym Ferber"w &osiki &al+ masz draliwo z &r+cikami wykonaneG na 5orth 1merican Ferberisarten z &ierzaste licie( humilis *er.eris i <4ahonia :utt cana$ensis D( ale nie w innych &omys"w berbery$skich $ak ,pime$ium, Leontice, :an$ina> I w niekt"rych rolinach z %actus cists i nazwiskoG 7puntia #ulgaris, icus in$ica, tuBczyk %! <Kaktus 7puntia, icus in$ica, tuBczyk D( &rzez ;edicus nawet na !ereus gran$i l. sze-ciok&t i . peruwiaBski cho Treviranus znale6limy nie &otwierdzoneP dale$ !istus 1elianthemum, apenninum i le$i olium <1elianthemum wulgarnych apenn oraz le$i ol D w kwiatach obu rodza$"w $akie*o %entaureen( zwaszcza !entaurea spinosa, ragusina, !yneraria glasti olia, ,riophora, salmantica . 5snar$i, Le$ pulchella =' tym ostatnim by sukces Treviranus szcze*"lnie uderza$)ceD I w ko4cu na Sparmannia a rioana =TitiaceeD O niekt"rych bardzo ciekawych z$awisk na &r+cik"w r"nych rolin( ale zamiast draliwo( a ona &rawdo&odobnie &chn) zale) od &rzyczyn mechanicznych lub innych =na /arietaria, komosy, Atriple6, Spinacia, Urtica, 1umulus , 4orus, +orskalea, 3enista Spartium, 5n$igo era, 4e$icago, Kalmia ( it& D %om& Treviranus( Physiol II @UN =Pr"by do %ounter 'OT/arietaria i Urtica szcze*"lnie c2 wie*m 1rch ( >MUW >VV IID Pr+cik ws&"lne$ dymu Ferber &osiki mo*) by nadal w ruch( kiedy odci) *"rn) cz+ z nich lub kwiatu su&ek( kt"ry zabra Patki Ha&obie*a si+ w dane$ chwili( w kt"re$ zostay wyczer&ane na eks&res$+ ich ruchu( &ozosta$) niezmienione &o $e*o &ierwszym &ooeniu

' rolinach w %actus i %isten2amilie draliwo za&ro$ektowany tak( e kiedy krzy uderze4 ze somy lub brody s&r+yny na nitkach lub dmuchanie na nich( sam dokona zakrzywion) &owoli obraca$)cy si+ i &rzeciwny ruch( kt"ry ni*dy &o kierunek ni &r)dem &rzyznaa $e zrobi Ten ruch $est bardzie$ ywy( &od*rzewacz do &ewne*o sto&nia( atmos2era( to $ednak nie ma tak) sam) &r+dko $ak Ferberis i nie $est wywoane &rzez samo dr*a4 I 9raliwo na %entaureen &okazu$e si+ na$ywie$ w 2loret &yty( kt"re s) do&iero rozkwita '"kna &ostawi na co &rzy dotykaniu &ylniki razem( nie zawsze to samo( ale tylko $eden lub kilka sekund &o kontakcie( i &owr"ci &o &ewnym czasie( ale sto&niowo( w $e$ dawne$ &ozyc$i do tyu( kt"re mo*) by &owtarzane z irytac$) sukcesu Tuta$ r"wnie s&rzy$a o*rzewania &owietrza( draliwo =Treviranus( Physiol D ;orren r"ni bliszych B ruch"w na kwiaty %entaureen EJD 0eeli lekko dotyka kwiaty &rzed we$ciem dale$ z sty*maty( wi+c wykona ruch w stron+ centrum kom&ozytowe*o kwiat i tylne$ CD 5ast+&nie dzie$e si+ rzuca$)c z &yku U D sty*maty zemdle ?D dotyka teraz atwo kwiaty lub sty*maty( czyni)c im ruch obrotowy BD m+czyzna drani)co wreszcie sty*maty( nast+&nie &ylnik"w ci)*nie w d"( a nast+&nie wznosi si+ &onownie Pierwszy ruch $est wynikiem nadal ci)*nie skr"cenie wewn+trznych w)tk"w &r+cik"w temu( kt"re u&rawia si+ w kwiat( a kwiat z tuczkiem dru*i i trzeci s) &rodukowane &rzez odrost rysika( a czwarty $est r"wnie konsekwenc$) skr"cenia u&rawianych &r+cik"w kole$no zrobi( a wi+c $est r"wnie &i)ty 'e wszystkich tych &rzy&adkach( to s) &r+ciki( kt"re wywou$) draliwo &rzez ruchy E ='ie*m 1rch >M?? - II >CMD 1.c'y sty).lacy ne z t4.czkie). 5a samo &i+tno su&ka ruch"w stymulacy$nych zaobserwowano szcze*"lnie w kilku rodza$"w z Personaten2amilie z "kiem war*a blizny( kt"re wida &owye$ = 4artynia annua, ra$icans *ignonia i &ci 3ratiola i 4imulus =o kt"rych mowa w ich wi+kszoci *atunk"wD wraz z kr"tkim o&isem z$awisk ;edicus chce to draliwo r"wnie na &odw"$ne$ war*i blizny od Lo.elia syphilitica, crinoi$es i !RinUS Hauwayem $ednak( do kt"re*o obserwac$a( $ak sam &rzyzna$e( zawiera wi+ce$ ni zwykym uwa*i Ponadto ruchy stymulacy$ne s) $eszcze na blizny z 3ol$ ussia anisophylla i 3oo$enia, co Genitaliens7ule - tyli$ium i za)cznik"w ko&aka na $a$niku w /inus Lari6 obserwowano =drzewa modrzewD Przez to draliwo wyda$e si+ by zwi)zane z aktem za&odnienia Podw"$ne blizny war*i Personaten $est in2ormac$i na odle*o w &rzy&adku( $ak &yek na na&i+tnowanie *elan*end( zamyka $e*o &rzyczyny i trzyma( i &o widoku 9ona cinienia na ciekych zawartoci w+y &rzerasta &yek &rzyczyni( herabzutreiben t+ zawarto do d+bu =8D O irytac$i z &i+tnem 4imulus o*rodnika niedawno zatrudni szcze*"lnie ostrony testy =O*rodnik( eks&erymenty i obserwac$e na temat narz)d"w &ciowych w #ollk rolin -tutt*art > M?? D Odci) i dosta si+ w wil*otnym &iasku Hachowywali si+ $ak unab*eschnitten 9r*a4 nie( ale &rawdo&odobnie bod6ce chemiczne( takie $ak kwas siarkowy Ole$ mor2ina lub -trychnin:l =mieszanina mor2iny lub strychniny z ole$emD draliwo $est osabiona i ostatecznie zniszczone !astrac$a mia draliwo nie dale$ w&yw( a &otem &rzez cay czas trwania kwiat i tak blizna

&rzeduony Oks&ozyc$a wasne*o &yku na draliwo odbywa si+ tylko w czasie zdolnoci &ocz+cia bod6ce chemiczne( ale dziaa$) r"wnie zaoszcz+dzi czas ' 3ol$ ussia anisophylla =inacze$ Ruellia anisophylla D mona oczekiwa *dy otwiera si+ kwiat( zakrzywione ko4c"wk+ &i"ra( kt"re ma &osta do *"ry hak wy*i+ty drut zw+a$)c) si+ dodatkiem &r+cik"w( tak e blizny( kt"ra tylko strona rysikiem w &ewne$ du*oci od *"ry wzdu rozci)*a si+( w reyserii wy&uk) w stron+ nieba( a wkl+so haka zwr"ci si+ &rzeciwko &r+cik"w 1le $eli co dotyka rysik lub cios( lub rolin wstrz)sn)( lub cie&e$ =CB _ . D &rzynosi &owietrze szybko w zimne$ =IC _ . D( nast+&nie wy*i+ty koniec rysika dostosowane idealnie &roste &rzedstawi( $ak tylko &rosto $ak strzaa( czasem lekko zakrzywione $ak Flamber*e( a czasami =ale rzadkoD &rzedstawia &i"ro i ruch boczny w &rawo lub w lewo( do &rzodu lub do tyu Tak na wysok) tem&eratur+ &odraniona &isaka za*ina nawet &o uku na dru*) stron+ tak( rysik 5ast+&nie niemal natychmiast na &owierzchni korony z drobne*o ziarna 1 do dobrowolne*o &owrotu do &ierwotne$ &ozyc$i &ewnie idzie o > ] ? *odziny Oks&eryment moe odnowi si+ cz+sto %zuo &i"ra zaczyna si+ nie wczenie$ ni otwarcia &ylnik"w i trwa do kwiat wyblake To &okazu$e si+ na kwiaty ci+te( a nawet na &o$edyncze o"wki( tak dobre( $ak( $eli s) $eszcze na rolinie( $asnoci lub ciemnoci nie ma znaczenia w sukcesie eks&erymentu %elem ruchu bodziec $est oczywicie wykonanie za&ylania( a &"6nie$ =,ID w dyskus$i 9obrowolny ruch nie moe by &ostrze*ane =5ouv ;O; 9e l\1cad 9e FruZelles > MUN D ' rodza$u Styli$ium, kt"re*o ruchy s) tak kr"tkie odwoanie stwierdzono &owye$( kolumna( kt"ra ko4czy si+ z dwoma &r+cikami i &i+tna( &owinny by traktowane $ako inter*rowth dw"ch w"kien( kt"re obe$mu$) rysika ;a &odw"$n) krzywizn+ w ksztacie litery - i $est wy*i+ta w d" na dolne$ stronie *ranicy kwiat"w w stanie naturalnym Fadania ;orren Ouro&e$skie*o eye.Styli%. gramini olium blisze byy nast+&u$)ceG .uch -7ulchens $est $edynie z tytuu mobilnoci krzywizny u &odstawy( a nie sam ' stanie &)k"w( draliwo nie $est $eszcze( e nie zacznie si+ &rzed otwarciem &r+cikami i &okazu$e si+ z cae$ siy tylko wtedy( *dy zacz+y uderza z &owrotem &o bokach( co robi) w okresie nawoenia 0eli 1ntherena&&arat uschnie( sucha$)c draliwo ' o*"lnoci( &rze&yw odbywa si+ do&iero &o stymulac$i( ale bardzo *or)ce dni( szcze*"lnie w &orze lunchu ;orren by take kilka razy( e mae kolumny swobodnie wy&rostowane =&owoli( w ci)*u okoo > ] C minuty( a &odranienia bardzo szybkoD a take z siebie wr"ci do swo$e$ &o&rzednie$ &ozyc$i &onownie %zy mae kolumny raz wzniesione( wi+c na &r"no szuka *o ze wz*l+du na $e*o nisk) &ozyc$+( dzi+ki elastycznoci IT rakiety sam w &owietrzu 9raliwo nadal niezmieniona a do ci+cia kolumienek( a nawet wyci+cia w kolumienkach krzywizny elementu &odstawy =5ouv ;O; 9e l\1cad 9e FruZ > MUM D O irytac$i z za)cznikami ko&aka( kt"re u &odstawy $a$nika drzewa modrzewiowe*o = /inus Lari6 D siedzi =&rzez 9on( to wyda$e si+ b+dnie( &rzeznaczonych do sty*mat"wD( 9on w s&os"b nast+&u$)cyG E'zi)em *a)6 z nie za&odnionych kwiat"w( &otrz)sn) &yek z m+skich kotek inne*o oddziau( kt"ry -ti*mate take cakowicie wy&enione znalezionych z &ykiem( a moe teraz atwo zauway( $ak mury &i+tna sto&niowo ci)*n) razem do doskonae$ $ednoci( kt"ra

na$wyra6nie$ ma na celu &ynnych zawartoci &+cherzyki &yku wycisn) i sam &rze$echa &rzez w)skie &rze$cie do d+b"w &o za&odnieniu( ciany &i+tno rozwin) &onownie( szybko wi+dnie i moe by obecnie &ostrze*ane z &ustych &+cherzyk"w &yku wy&enione wyci) *a)6 z kwiat"w e4skich &rzed za&odnieniem od tak zaskoczony( aby zobaczy( $ak du*o &i+tno &ozosta$e otwarta( w idealnym stanie E =1nn -% >MCMIcia ,III MUD 1.c'y sty).lacy ne z innyc' cz,ci kwiat.. Gdy z Styli$ium do naturalne$ rodziny nale)ce$( &odobnie neuholl7ndischen rodza$u Leeuwenhoekia $est ws&"lna( &rzy czym ko4c"wka &i)te$ korony wyraa si+ rury( nadwraliwoci( tak( e dotyka( lub w inny s&os"b &odraniona( szybko o&uszcza swo$) naturaln) &ooeniem o&uszczonym wy&rostowany i &okryte $e*o wydr)one$ &yty Genitaliens7ule nieruchomoci ."wnie w rodza$u !aleya kraw+d6 wyda$e si+ mie &ewne &obudliwo( a take do niekt"rych rodza$"w /terostylis i 4egaclinium alcatum Lin$l I 0eli istnie$e kilka *atunk"w mesem.ryanthemum ( &atki ustawione na kiedy mona umieci kro&l+ wody na &r+cik I ' *ellis pospolita r"wnie( e na*e ustawienie belek wytworzenia broszury( ale tylko &o silnie$sze wraenie eteru !wiat w ksztacie dzwonu z Cpomoea sensiti#a zamyka natychmiast &o Tur&in skadane &rzy na$mnie$szym kontakcie z $e$ nerw"w I 7enothera tetraptera <edwi* obserwowalimy *watowne obumieranie ich roz&adzie w &obliu %orolla( *dyby mia( starannie szczeliny z niewielkim noem cz+ miseczki( nadal s&owite 1.c'y sty).lacy ne na liciac'. H lici rolin z &rostych a do teraz tylko draliwe*o muscipula %ionaea znane .oliny &ochodz) z kom&ozytowych draliwe*o lici( $ak na$wi+ce$ wiedzie teraz( tylko &od76ali$een i ro-lin str&czkowych &rzed Od UU do UW nale)cych do te$ roliny( kt"re s) znane( nie tylko z$awisk ruchowych blisze$ 76alis sensiti#a ( A#errhoa caram.ola, i na$bardzie$ uwaa 4imosa pu$ica zbadane lub wraliwych rolin ' niekt"rych $est &o &rostu leniwy( draliwo Oto lista znanych do te$ &oryG 5. 76ali$een" A#errhoa *ilim.i L., A. caram.ola L., 76alis L. sensiti#a, D stricta D acetosella, D corniculata, D purpurea, D.carnosa, D %eppei =te ostatnie sze &o ;orrenD . - 55 ro-liny str&czkowe" Aspalathus persica *urm. - :auclea pu$ica 7pis. Aeschynomene sensiti#a Swartz, A. in$ica L., A. pumila L. - Smithia sensiti#a Ait. 4imosa !asta L., 4. L. peruam.ucana <. %esmauthus $i usus @ill$=, 4. asperata L., 4. pigra L., 4. qua$ri#al#is L, <. Schrankia aculeata @ill$=, 4. pu$ica L., 4. sensiti#a L., 4. #i#a L. @ill$. - .. %esmanthus lacustris gru, will$ natans %., %. stoloni er gru, %. triquetris gru, %. /lenus @ill$, %. polyphyllus @ill$ .... -. Akac)a acanthocarpa @ill$ to zrobi nawet &o dw"ch -chreber nie dokadnie okrelonych rodza$"w Aeschynomene i &o 9ecandolle akac)i z -ene*alu ='ie*m 1rch >MUM I U?@ >M?V >WC II D I 'edu* ;ohl b+dzie take rea*owa wRo.inia pseu$acacia, #iscosa i hispi$a &otrz)sa$)c *a+ziami licie do &ewne*o sto&nia /waa on( e to draliwo tkanki rolinne$ $est bardzie$ &owszechne ni kiedy s)dzono =Fotan czas ( >MUC ?N@ IID

5a o*" wszystkie znane rolin z lici mio draliwe*o mie$sca( wysokie$ wil*otnoci 5iekt"rzy( $ak %esmanthus *atunk"w to roliny &rawie wodnym 'szystkie( z wy$)tkiem wyst+&u$)cych w cie&le$szych re*ionach stre2y umiarkowane$ 4uscipula nale) do *or)ce$ stre2y 'i+kszo z nich to zioa( kilka krzew"w i drzew 'szystkie bod6ce &rzynie draliwe*o lici tylko do ko4ca( ni*dy nie wychodz) 5a liciach &o$awia$) draliwe*o kom&ozytowych same kierunki( kt"re mo*) by wywoane &rzez bod6ce( r"wnie &odczas snu wolne$ woli 4uscipula %ionaea $est trudno znale6 na ba*nach 1meryki P"nocne$ Jicie s) rozoone w ksztacie wzrosa do ody*i kwiatowe$ $e$ na ziemi i &osiada &rzedni koniec dzielone$ &rzez naci+cia na swoim ko4cu w dw"ch &"Iowalu &at"w zaokr)*lony( czerwonawo &rzy)czenia( kt"ra $est &o)czona &rawie wy)cznie &rzez nerw z &ozostae$ cz+ci arkusza -amo nabite maych nieco mi+siste o$owych( r"wnie kla&ki s) nie tylko na $e*o kraw+dzi z bristly rz+s( ale kada z nich w rodku $e$ &owierzchni( trzy( usytuowane &ionowo bardzo mae *rzbiety Powierzchnia &ot tkaniny z *ruczo"w soku( kt"ry &rzyci)*a owady( z kt"rych niekt"re wyda$) si+ by bardzo ch+tnie &"6nie$ Trudno $ednak owad ma zwyke narz+dzia arkusza kalkulacy$ne*o lub &aty 4uscipula /staw( a nast+&nie zwi4 =w sekundachD na *"rze razem do &rzodu( rz+sy ich kraw+dzie &rzecina$) si+ ze sob)( a *rzbiety &om"c trzyma zwierz)t Fardzie$ od&orna na owady( bardzie$ cise kla&ki wz*l+dem siebie( i tylko w"wczas( *dy zachowu$e si+ w bezruchu( to otwiera si+ &onownie i zostanie wydana( *dy nie $est $ednak mierci Taki sam e2ekt( kt"ry $est wytwarzany &rzez bodziec owada $est( ale take *eneru$e $ak w kontakcie z &alcem( somy lub lici s)siednich rolin %urtis czasem okazao si+( e zosta za&any mucha zamkni+ta w slimy substanc$i( kt"ra zdawaa si+ dziaa $ako rodek do roz&uszczania si+ w tym samym( &o czym zakada si+( e uwi+ziony owad suy do zasilania rolin 9raliwo roliny $est zwi)zane z tem&eratur) &owietrza w relac$i 5awet z %rosera rotun$i olia i Longi olia chc) lubisz $ak w %ionaea zaobserwowali( tylko znacznie wolnie$ ruchy( ale inni nie mo*li znale6 te*o z$awiska tuta$ &otwierdzone Szczawik sensiti#a $est &owszechne w 1mboyna m in cz+ci Indii Pierzaste( e na*le o >C $a$owate ulotki liczy kilka lici te$ roliny le) w kontakcie lub rzuca$)c kilka ziaren &iasku razem tak( e dolne &owierzchnie obu stron &rzyle*a$)( co &odnosz) w &rzesta$)c &odranienia &o &ewnym czasie 9o)cz $u( kiedy rolina $est zbliy i ziemia trz+sie Take w nocy iw deszczowe dni s) zamkni+te .ano( e s) w stanie erekc$i na$&ot+nie$szych i nie tak wraliwy na bod6ce mechaniczne( $ak w &oudnie( *dzie )cz) si+ z na*a $u oddycha na nich A#errhoa caram.ola $est Fen*al( e ;oluki i Fili&iny( bo z owoc"w zasadzone drzewa 9raliwo z &ierzastych lici Oto z tr7*erer s&os"b( e $est to zwykle tylko kilka minut &o bod6c"w /lotki s) obnione( $eli dotyka o*onki liciowe( w d"( tak( e &rzeciwle*e boki kontakcie z $e$ dolne$ &owierzchni &rawie 4imosa pu$ica ( wraliwych rolin( z bi&innate lici /lotki( li( ebra o*onek( *"wny oddzia( nawet ma kady $e*o s&ec$alny ruch( cnot+ zwykych rolin( $ak r"wnie wyst+&u$e sen( $ak moe wyst)&i w wyniku bod6c"w Patki( e le) one &rzednimi dach"wek $eden nad dru*im( e eber lici( kt"re zblia$) si+ do siebie

nawza$em( $eden( e wykazu$) tendenc$+ w o*onek( e odwrotna zastosowanie do trz&ienia( a *a+zie z *"ry ' tym stanie skurczu $est rolina sama si+ o &"nocy( w stanie maksymalne*o rozszerzenia( $ednak w &rzy&adku *dy wszystkie cz+ci s) od siebie( w *or)ce letnie dni rano w $asnym wietle sonecznym !ady z tych ruch"w mo*) by s&owodowane na bod6ce wyst)&i bez dru*ie*o( to $ednak korzystnie $est ruch lici( y lici wedu* o*onkami &orusza rzadko( bez wci)*ania tych aktywnoci) Od razu mechanicznie &odranione cz+ci skurczu wychodzi i $est &ro&a*owana do bardzie$ wi+ksze lub mnie$sze( silnie$sze byo &odranienie %zas( w $akim karta musi w stan &ro&a*ac$i zmienia si+ od mnie$ ni >V minut a do > ] C *odziny( a otw"r nie $est moliwe &rzy takim re*ularne$ kole$noci cz+ci &rzy vonstatten zamkni+cia 9raliwo ma siedzib+ na$le&ie$ w stawach( co $est *"wnym o*onki i to( e brane zwi)zane z kade$ ulotki na nerw( kade z eber liciowychP ich( lekki dotyk( insonderheit bia) kro&k+ na artykulac$i kade$ ulotce z nerw( wystarczy( e wytwarza$) e2ekt( &odczas *dy styk &owodu$e( e zna$du$e si+ $edynie in2ormac$i dala skurczu( &oniewa $est to zwi)zane z &r)dem( kt"ry rozchodzi si+ do staw"w Obci+te *a+zie( w szcze*"lnoci z*odnie z &owierzchni ci+cia wod)( zachowu$) swo$) draliwo 5awet w nocy &rzez sen rolina $est nadal draliwyP otwiera si+ &od wod) i zamyka *o nadal( cho wolnie$ 1le w &owietrzu( a dzie4 si+ &orusza na$bardzie$ ruchliwych i bardzie$( silnie$sze i $est wysza tem&eratura &owietrza Fakt( e =wedu* 9e %andolleD $u licienie kieku$)cych 4. . /U% s) draliwe( 9assen nie &otwierdziy( ani nie ma$) modych lici( zanim wczenie$ &rzy$+a ciemnozielony kolor( mao ruchliwy ( !t"ry sta si+ "te licie nie s) bardzo draliwy( ale zauwaalne( $ak bod6ce chemiczne mnie$ &rzy uyciu mechaniczne*o =9assenD H rozwo$em nowych lici i kwitnienie( mobilno znacznie s&ada w s)siad"w s) licie( w czasie do$rzewania owoc"w usysze ruchy Fod6ce -tosowane &rzeduy ich dziaanie cz+sto $est daleko &oza ich mie$scem stosowania( co $est szcze*"lnie wyra6ne( *dy $eden &onie li delikatnie( o wiele wi+ce$ ni cie&a $est wystarcza$)ca( licie s) razem To rozmnaanie dziaania wyma*a czasu &rzez bod6ce z usuni+tymi &"6nie$ arkusze umieszczone razem by &ode$cie 9utrochet od &r+dkoci &ro&a*ac$i w o*onkach wynosi M do >B mm( J s( &o&ychacz na$wye$ CIU mm( ale nie $est to z*odnie 9assen dokadne*o wyznaczania moliwych O r"norodnych bod6c"w( na kt"re wraliwa rolina rea*u$e( &atrz wye$ '&yw ten sam bodziec( ale na r"nych &oziomach w zalenoci od r"nych stan"w wraliwych rolin( tak e cz+sto r"ni) si+ od obserwatora Fod6ce mechaniczne( nie rani)c wynik ruchu( chyba e s) one zwi)zane z utrat) soku lub dr*ania( $ak wida( &oniewa cz+sto &o$awia$) si+ ruch &odczas ci+cia do arkusza( ale nie( $eli to dokadnie =wedu* 9assenD z ostrymi noyczkami dzie$e si+ tak skutecznych bod6c"w chemicznych zostaa uznana m in G chlor( cieky amoniak( kwas siarkowy azotu( kwas siarkowy eter( ole$ki eteryczne( w &ostaci &ary lub cieczy z lici 4imosa pu$ica styka ;oesz rozszerzy swo$e w&ywy daleko Tak wi+c mona w tym $ednym &rzynosi silny kwas delikatnie na liciu( tym samym &od)czy dr*ania(

&owodu$) wszystkie &owi)zane licie blisko !am2ora zniszczone czuo i zabi$a roliny bez lici bliskich I -&alanie o*niem to $eden z na$silnie$szych bod6c"w 9assen &ocz+stowa si+ by szcze*"lnie skuteczne( cienkie( moczone w w)tku wosk baweny Przy bardzo maym &omieniem sam m"*by do&rowadzi modych lici do &rzemieszczania( kt"re musiay &rzenosi w inny s&os"b Po na*e we$cie z zimna( co byo &onie$ &unktu zamarzania( do oddziau wraliwe$ roliny obe$rzae Fay i 9uhamel nich tylko bardzie$ otwarte ni wczenie$( z $e*o lici( a nast+&nie szybko zamkn) i &onownie otwarte I Galvanism &o$awia si+ ze*o zarz)dzania zakadu( trudnych do w&ywu( wi+c obserwatorzy z*adza$) si+ ta obe$mu$e Gdy s&ali korzenie st+onym kwasem siarkowym lub &omienia( wi+c nie stworzy na$mnie$szy ruch w liciach =9assenD( ale racze$ w &rzy&adku stosowania rozcie4czony kwas siarkowy =9utrochetD( *dzie wchanianie $est $eszcze moliwe %ae ycie zakadu $est niekorzystne( n& im r"ne &owoki w wodzie z lici oliwek lub alkoholu( w rozrzedzonym &owietrzu &om&y &owietrza( zbyt zimno $ak cie&e$ atmos2erze( du*otrwae*o &ozbawienia &owietrzu( toksyn zanurzenie w&isz w+*lan( azotan i azot( osabi lub zniszczy draliwo Truciznami ;imosa *inie zanim licie s) osi)*ni+te &rzez trucizn+( i Emona =m"wi 9assenD wy$ani $e*o dziaanie $edynie od $e$ w&ywu na cae$ roliny( kt"ra $est r"na w zalenoci od trucizny( od wiotki ko4czyn narkotyczne korzysta z r)cych trucizn s) sztywne E 'sz+dzie stwierdza tuta$ $est to( e naturalne ruchy &"6nie$ ni ruch"w stymulacy$nych znikn) =&rzez &i i budziD =!om& &rzez ostatnich dowiadczeniach na 4im pu$ica. G ;eyen w - Fiz$olo*ii III ?@UP 9assen w wie*m 1rch >MUM(> U?NP ;iTuel w 2ror( 5 awary$ne*o nr N w &amie , G:&&ert w Po** 1nn > MCMIcie ,I# CBCD

3. &elowociowe ar".)enty przeciw.


'czenie$ wykonane r"ne rozwaania zastosowania na rzecz duszy rolinne$ za&ewni 1le to $est mo$a ostatnia &owali wszystkie te rozwaania zwyk) &rzeciw s&ekulac$i( e rolina( ale suy za duo i wyra6nie do cel"w innych ni tra2nie ko4ca w sobie samo moe by mowy 9a$ nam rozwi$a &rzede wszystkim &rzez $e*o wa*+ do s&rzeciwu Fudowa( instalac$a( ycie i mier rolin &rze$ cakowicie na cel w relac$i do kr"lestwa ludzi i zwierz)t( a to $est do wskaza na nich Fez rolin &ozbawione wszystkie*o( wszystko verk7me w bezradnoci( a m+czyzna nie mia chleba( nie ziemniaki( a nie &ociel( a nie drewno( i ninie$szym nie ma w domu( nie wysyam( nie b+ben( nie o*ie4( i ninie$szym nie cie&a w zimie( brak cie&a dla *arnek( nie wiec) dla metali( i ninie$szym nie to&"r( nie &u*( nie n"( a nie &ieni)dze Fez instalac$i( on nawet nie mi+so( nie mleko( nie wena( $edwab nie( nie wiosna( nie sk"ra( nie "$( nie wosk( na to wszystko( *dy ma do zwierz+cia8 I bez te*o wszystkie*o( e nie b+dzie handlu( nie rzemioso( nie sztuka( nie &isz)c( a nie ksi)ki( a nie nauka( w skr"cie( e nie ma nic( ale na*ie*o ycia( a to te( wkr"tce $u nie 9late*o czowiek &otrzebu$e roliny i do te*o Gebr7uche s) one tworzone( i to( co

czowiek nie &otrzebu$e( e &otrzebu$e zwierz+( kt"re $est samo w sobie cz+ciowo &onownie wykorzystane &rzez ludzi( ale take ma sw"$ cel dla siebie !ada rolina( kt"ra suy ludziom( a nie bez&orednio &rzyznane na &ewno $edn) lub kilka zwierz)t( w tym samym czasie $edzenia i zatrzyma( a nawet $eszcze w ruin+ milion"w kady zasilany in2usoria Hakad s&enia do cel"w( &rzez co to wszystko( i to wy$ania dostatecznie( dlacze*o tam $est %aa niesko4czona r"norodno rolin i ich &rodukt"w &o &rostu znaczy nic inne*o ni r"wnie wielk) r"norodno zwaszcza *earteter &otrzebu$e w kr"lestwach ludzkich i zwierz+cych cz+ciowo &osun) si+ na&rz"d( aby za&ewni &ewne bez&orednie wystarczy 'kr"tce zobaczymy( odmiany rolin( cz+sto &rzecina$)cych( uyteczne usu*i dla zwierz)t i ludzi nakada( czasem do oblicza rolin na *"wne$ siy dla ludzi lub zwierz)t 1le oba &okazy $ednakowo( e okrelenie zakadu wanie &racowa tylko w usu*ach celu( dla innych( cz+sto na te$ same$ roliny u nasady robaka( lici na *)sienice( kwiat do motyla( za&achu i koloru dla ludzi( owoc"w $e*o &odniebienie i o)dek( zioo( ani dla $e*o bydo 5ie mnie$ ni @V r"nych *atunk"w owad"w s) wy)cznie do ycia i od d+bu Ponadto( nie &iewa w swoich oddziaach &taka i ws&ina si+ wiewi"rka( winia czyta s&ada$)ce owoce na dormouse ma ochrony w ramach swoich korzeni( o&ala czowiek z ich kory( drewna z ich &lemienia kilu swoich statk"w( takich $ak &romienie $e*o domu( i na*rzewa dom na swoich oddziaach Tak cakowicie zer27hrt te*o $edne*o drzewa( tak aby m"wi zastosowa4 silno&r)dowych na nic inne*o H dru*ie$ strony( naley rozway korzyci z lnu( wina( liwki( tyle 1rzenei&2lanzen a wi+c zwaszcza do okrelone*o &odstawowe*o celu( ludzie( s) obliczone .zeczywicie( nawet &r"no &rzy$emno ludzi $est na tyle wysoki( konstrukc$a i okres s&ec$alnych rolin s&ec$alnie &od&orz)dkowa swo$e zadowolenie Poniewa charakter kobiet stworzony &r"no( stworzya r"wnie instalac$+ do sub s&ec$alnych te*o &r"noci 0ak to $est( rolin morwy musiay by mieszane( tak( e nawet $edwab moe z $e$ &rz+dzenia( i e to $est na&rawd+ tylko w tym celu( aby zrobi z nie$( okazu$e beowy &rzekazywane tylko do ich zniszczenia i smak uczucie na*rodzony $edwabnika <erbata i kawa na &ewno nie tak dziwnie miesza substanc$e( chyba e ludzie s) tak ka&ryny &ra*nienia zostay &osadzone &"6nie$ I wsz+dzie( *dy zakad $est &rzy*otowany na to( udao si+ osi)*n) to( co zamierzali uczyni ludzi i zwierz)t( $est bezlitonie zniszczy zboe natychmiast kosi( wyci)*n) ziemniaki( uderzy w drzewo( len tosty 5i*dzie( wyda$e si+ naturalny wstyd o zakadzie( $eli $est si+ z nimi s&otka cel dla ludzi i zwierz)t Po tym wszystkim( to moe by tylko znaczenie relac$i mi+dzy zwierz+tami i rolinami Judzie i zwierz+ta byy &rzeznaczone &rzynie dusz+( &omys( cel( charakter( kt"ry $est teraz doma*a materii &rzedmiot"w do &rzewo6nika i do osi)*ni+cia Tak wi+c to( co $est idealne( ale nie &ozosta$) zbyt zaan*aowani si+ w materiale( to ci+ar ten zosta zdecydowanie na$wi+ksza cz+ substanc$i materialne$ i &racy( kt"ra wyma*a dla cel"w ideau( okrelone w s&ecy2iczny wiat( w kt"rym obci)enia materiau i wysiku atwo $est &odtrzymywany( &oniewa nie $est &ostrze*ane w nim 0eli m+czyzna i bestia wszyscy tak chc) s&o$rze &o co wysze*o( aby ni*dy nie rozwi$a czysto ziemskie( materia $eszcze si+ &rzy*otowa od&owiednie or*any o wasne$ dziaalnoci i od &ocz)tku to( co $est &rzekazywane do

nich $u wst+&nie ustawione &rzez roliny swobodnie w ludzi ;ona( a nawet zwierz+ta s) karowate swo$e darmowe o*ony nad ziemi) Teraz cieszy si+ ludzi i zwierz)t s) w cz+ci identyczne z &rzy$emnoci)( co tam $eszcze tylko oni stworzy ko&otliwe( cz+ciowo &ozosta$e tylko ostatnia edyc$a na kolei z r)k zakadu $u &rzy*otowane archiwalna( a tu mona znale6 to w tym samym czasie na$bardzie$ korzystne warunki o&eracy$ne ich ideolo*icznym czynnikiem %aa e*zystenc$a czowieka i zwierz)t kr"lestwa &ostrze*ane $ako uwz*l+dnia$)c kr"lestwa rolin $ako bazy( ale nie mona zwr"ci si+ do instytuc$i( kt"re mu $eszcze wysze( a nawet( co $est zawarte w mianowa( maksymalnie za darmo ( bez wysiku &rze*rani 0e*o roz&r+ne di dusza tuta$ 0eli te chcesz yrandol nadal wieci &rzez noszenie wiata8 Tak( to nie mona nazwa &o zakadzie do cel"w animowane &okazy cakowicie &od&orz)dkowane istoty wyma*a$) ob2itoci oraz niemoliwo w tym samym czasie( e ma$) teraz nawet cel"w( dla siebie8 5ie musi to racze$ dla nich( $ak dla zwierz)t i ludzi wiata( &o &rostu GKnsti*stm:*liche( e nawet nie wie nawet( warto ycia( uczy si+( nawet nie wyobraam sobie rado ycia( $aka zostaaby ustalona tylko w o2iar innych do &racy8 Podobnie $ak ona( ona da$e si+ bez o&oru do sto&y &rzeznaczone do cel"w *o s&eni( &o &rostu traci na$le&ie$ suy ten s&ektakl( a to trwa charakter i nas nie b+dzie &rzykro( aby *o uywa ;am rozw"$ te*o s&rzeciwu dany tyle *ra( bo robi na&rawd+ ws&aniae due i &i+kne strony natury rozwi$a si+( co $est r"wnie wy$)tkowo dokadny( ostrony( aby by na$bardzie$ indywidualne rozszerzenie wy*odny s&os"b im&erium or*aniczne$ &obony od innych( ale oczywicie wystarczy tylko $edna strona( i tu ley /ntri2ti*keit s&rzeciwu i tym samym czyni nas za&omnie i straci cudowno te*o cudu Poniewa na$wi+kszy cud natury $est $ednak 2akt( e kady z $e$ istoty w &oszcze*"lnych okr+*ach &rzez wykonany w caoci na innych istot wyda$e si+( $ednoczenie &ozosta$e cakowicie na wasne &otrzeby( $eden $est zawsze inny( &o dru*ie$ relac$i tylko wtedy( *dy 1ndres *o &onownie suy( a to wszystko way tak an*au$e( e cao $est zachowane i ywe 'i+c zostawmy rolin+ wane $ak starannie wykonane( mona skon2i*urowa( aby wy&eni cel dla ludzi i zwierz)t( tak zu&enie do takie*o wy&enienia cel"w obliczone( co robiL %ay lokal $est 2undamentalnie b+dne( $akby ninie$szym r"wnie ostrony( w &eni dokadne obliczenie budynku( utworzenie zakadu do cel"w wasnych( nie vertrK*e !ady widok a4cuchu naturalnych istot( kt"re celowo ko4czy si+ $ednostronne*o widzenia( $est wystarcza$)cy( aby &okaza tym celu konkatenac$i Pies i kot musz) suy &rzy$emnoci lub korzyci os"b( ale ma$) wi+c mnie$sz) ch+ i d)enie &o samo w sobie8 !ot z$ada wr"bla( ale dlate*o 'r"bel $est nie tylko dla kot"w( bo wr"bel z$ada *)sienica( ale dlate*o *)sienica $est nie tylko ze wz*l+du na wr"bla( *)sienica z$ada rolin+( dlacze*o $est teraz rolin w $ednym czasie tylko o *)sienicy i to( co $est do tyu( a $e*o8 /waam( nic w naturze( co &o)danie( kt"re schodz) te$ drabinie( zabrania$)( nawet ze$ do rozkwita$)ce$P wy*l)da( bo to wy*l)da $ak scena z kamienia i elaza8 .olin suy innym celom( to &rawda( s&rawiedliwo wyma*a zatem( aby &onownie suy ich cel"w innych( a natura wywiera to s&rawiedliwo( $ak to zostanie &rzedstawione w s&os"b bardzie$ szcze*"owy 1le wtedy rolina musi mie cel( a to moe by tylko $est z dusz)( nie

oznacza $edynie celom w rozumieniu kate*orii he*lowskie$ &rzeznaczenia( ale $eli tylko cele( &oniewa s) one teraz &o &rostu ma istota cze*o dysk uwaa( &rawdo&odobnie &o osi)*ni+ciu takie$ ;oe mie tak wiele zrobi tak wiele innych w tym samym czasie rolinne*o( $ak widzielimy na &rzykadzie d+bu( to naley uzna nie tyle nadmiar wy&enienia cel"w ni znale6 na$&ewnie$sz) in2ormac$+( e nadal mia by le&szym od *"wne*o celu Poniewa mo*) one &ozwoli sobie tak bardzo( wiele innych w tym samym czasie( nie $est $eszcze wci) wierz)c( nast+&ny( e szcze*"lnie dosta si+ niekt"rzy b+d) mo*li sobie &ozwoli Fo robi)( ale nawet dale$( b+d) mo*li sobie na to &ozwoli( a take na$le&sze w na$le&szym kontekcie G"wnym celem b+dzie wy*l)da tak tylko tu 'szystkie te cele( s&otkali si+ dla innych( ale tylko rozbiciaP do)czy do indywidualnych wyst+&"w( ser&entyny ycia Tymczasem( d)b $est zwi)zana w na uczt+ cae( dobre rzeczy( musi sam siebie cakowicie I to samo w sobie do s&"$ne obszary dotkni+te or*aniczne &owinny od&owiada nie s&"$ne w sobie obszar celu8 To brakowao( *dy d)b dosta nie ko4czy si+ !to nie wierzy( e kiedy *wiazda wysya &romienie we wszystkich kierunkach( co lekkie*o i od&owiednio zebrane w siebie8 1le niech d+bowe belki z ciemne*o $)dra wyli$ 0eli niekt"re roliny &o &rostu si+ wyda$e si+ s&enia mae( &rawdo&odobnie nawet b+dne skonnoci ludzi( tak( e w kadym &rzy&adku naley udowodni( e na$le&sze( co wyda$e si+ $edynie wykonane( moe by tylko i na$mnie$ wane( &rzyna$mnie$ z te*o( na kt"ry na&rawd+ s&rawi( to( czy nasz &o*l)d na natur+ $est bardzo nie*odne %zy $eden oznacza to $ednak( e natura chciaa &rzenie materia &rac+ wi+ksze$ &oowy duszy &uste$ natury uatwi uduchowiony s&os"b( &owinien $ednak wzi) &od uwa*+( e z*odnie z o*"ln) umow) natury w o*"le merytoryczne dziaania $est tylko to( co tu robisz dusz moe wyrazi 'i+c nie b+dzie oszcz+dzone &racy duszy( lecz dusza &racy byoby za&isane( $eeli zarzut by tu &o( co $eszcze moe &"$ z vonstatten duszy( ale &owinno &rze$ bez takie*o vonstatten 1le do kade$ &racy i wysiku $est r"wnie na*roda &racy( wiedz) $ak zrobi odwet &roblem $est !r"l i sami uczeni &racowa z m"z*u i &i"ra( do cho&a i rzemielnika( ale z wi+ksz) iloci) ramion i liz*owe$ &rac 1le czu$e si+ tak dobrze i silny $ak nakadu $e*o &racy i cieszy si+ r"wnie na*rod+ za swo$) &rac+ /czucie i rado $est w &orz)dku i nie rozwini+te( o *rubsze i atwie$sze( $ak to $est &raca i tre &racy i samych &racownik"w 1le moe rolnik .-- kr"la i czu to( co robi( aby *o odywi( zakad b+dzie m"* nakarmi besti+ i czu to( co robi( aby *o karmi 'szystkie &owody( &rzez kt"re rolina zdolna dusza na rzecz &a4stwa( ludzi i zwierz)t zostao ustalone( byoby to konieczne( w rzeczywistoci( tak $ak oni za&rzecza$) cho&"w na rzecz wczenie$szych uczonych i &an"w ;"wi si+ o dru*ie$ $ednak strony( nasze narz+dzia ma$) mie nie suy r"wnie rzeczy( kt"re su) $edynie celom( to dlacze*o nie take roliny8 1le )cz)c nasze narz+dzia mo*)( $ak z wczesnych odbi( na$le&ie$ suy( aby &okaza( e roliny ob$+te inne*o &unktu widzenia 5asze narz+dzia y$emy( &oruszamy si+ i nie wyrasta$) z siebie rolinami( ma$)

wszystko w r+ku( 2ormy i dodanie nas( wi+c mo*) r"wnie wyma*a( nic z cel"w dla siebie i &racy( kt"ra $est z nimi zrobi( nie oni sami( my $estemy tymi( kt"rzy robi)( wi+c moe tylko nie )damy wyna*rodzenia z &racy( a roliny( ale $eli s) narz+dzia( kt"re s) same w sobie ycia( &racy i z a w i z siebie narz+dzi( $ak to moliwe( tak r"wnie &odobne roszczenia( $ak my( s) instrumentami Fo*a( $ak my( w warsztacie Fo*a( ale nie ma adnych narz+dzi( z $edne$ strony kady wza$emnie suy dru*iemu( ale To teraz dochodzimy do dru*ie$ stronie nasze*o tematu( kt"ry cakowicie &omi$ane s&rzeciwu lub wy*l)da &rzez &ierwsz) stron+ ni &oyka( a ona $est &okni+cia racze$ w na$&i+knie$szym tak I z te*o( wychodz) na duszy ar*umentu rolin &owr"ci do ich korzy cakowicie .oliny suy ludzi i zwierz)t( na odwr"t( ale ludzie i zwierz+ta ma$) suy roliny i roliny( kt"re si+ bezduszne( to take ludzie i zwierz+ta bez duszy Tylko dlate*o( e my( &rzyzwycza$eni do &omiaru wszystko &rzez nas i naszych &otrzeb( nie w ten sam s&os"b roliny do usu*( &oniewa s) dla nas( my nie za&aci za usu*+ H takich samych &raw( $ak to m"wi)( e ludzie i zwierz+ta $e i $e owoce te$ dziedzinie( mona &owiedzie( w rzeczywistoci( e owoce &aszy &ola na ludzi i zwierz+ta &onownie( dla wszystkich( co si+ dzie$e u ludzi i zwierz)t( $est znowu w rolinach( i musi i do nich tak( aby rosn) i rozwi$a si+ Oni z*ra ludzi &o &rostu nie tak ywe( $ak my z nimi %zeka$) na to( co si+ dzie$e za nami( do&"ki nie &rzychodzi do nich( e nasze mier( zanim w &osiadanie nasze$ caoci Ta cier&liwo teraz b+dzie za&ro$ektowany $ako inercy$ne*o o&oru i martwych biernoci( ale nie bez &owodu( &oniewa nie s) one bardzo od&orne na wszystko( udowodni( e rzeczywicie sam 2akt( e to wszystko( $eli chodzi o nich( ale si+ chciwi i radonie w ten s&os"b rozwi$a To &o &rostu zaley od te*o cier&liwoci w o*"le z $e$ Gebanntsein do *leby i $e$( e tak &owiem( kobiece*o charakteru wobec zwierz)t razem %zeka( ale take kr"lowa( e w&rowadz) $)( co ona &otrzebu$e( ona $est na&rawd+ &ewna( e nie trzeba czeka( duo r+ce s) za$+te &rzez siebie dla nich Teraz czeka na cae$ roliny( kt"re roz&uszcza$) si+ ciaa zwierz+cia do budowy ciaa( kwiat czeka a owada &rzy$dzie do nie$( aby &om"c $e$ w za&odnieniu( oczekiwania nasion dla siewcy i zabra *o do ziemi obsiany ( owady i czowiek zrobi to tak &ewny( na &ewno &ierwszy ihrentwe*en( ale charakter ma owad"w i ludzi tak uoone( e Ihrentwe*en sta$e Fo z nich w tym samym czasie 0eli natura nadal &ozostawi rolinom zwierz)t walcz)cych nad tym( co trzeba od innych( &oniewa to zrobi $u tak bardzo si+ mi+dzy sob)8 Ona wolaa &ozostawi w s&oko$u i harmonii dawa i bra tuta$ blokady( wi+c nie wszystkie roz&uci do niez*ody 'i+c teraz &ozwoli nam sadzi do woli dla naszych cel"w uywa bez instalac$i te moe tylko walczy( ale nawet wbrew nasze$ woli musimy &onownie suy roliny( i moemy walczy o nim wi+ce$8 Obornik i *ni$)ce ciao to nie tylko to( co $est wykorzystywane $ako rolina ywnoci &rzez ludzi i zwierz+ta korzysta$) ' ta$emnicy( wi+kszo ludzi racze$ nieznana ruchu musz) &osadzi na$wanie$sze( aby z na$wanie$szych rzeczy( kt"re same ' rzeczywistoci( $ak mona &omyle( e rolina( kt"ra ronie w doniczkach

lub na zewn)trz( $est tak wielki8Gleba wyda$e si+ mao( aby zmnie$szy Take s&rawia( e &rzy s&alaniu &owrotem rolina troch+ &o&iou 9uo oczywicie robi &ochoni+te$ wody( ale troch+ *leby i duo wody s&rawia( e zdecydowanie nie ma zakadu Tak dziwne $ak si+ moe wydawa niekt"re( &ewne $est( e to &rzede wszystkim &owiew ludzi i zwierz)t( rolin( z kt"rych zosta zbudowany( kt"ry tworzy $e$ stay rusztowania Hauwaalnie wszystkie ciao stae( kt"re &ozosta$e w+*la &odczas s&alania rolin( rolinie wyci)*a si+ z kwasu karboksylowe*o o &owietrza =a tym samym cakowite$ wodyD( &o te$ same$ istoty kt"ry uchodzi w &ostaci &iany szam&ana Ten dwutlenek w+*la $est wydychane &rzez ludzi i zwierz+ta( absorbowany &rzez roliny i otrzyman) osadzone*o w+*la &rzeksztaca si+ w $e*o istocie( ale tlenu =$e*o &o)czenia z atomem w+*la( wskazu$) dwutlenek w+*la utworzonyD zawraca si+ do atmos2ery EOczywicieE( m"wi 9umas( Ezawiera skrawek ziemi( na kt"rym o)d6 kieku$)ce$ wieki temu( z kt"re*o &owsta sto$)cych &rzed nami &ot+ne drzewo( nie milionowa w+*la e d)b ma teraz .eszta( czyli wszystko ( $est w+*iel( otrzyma z &owietrza E =9umas( statyki narz)du %h D Foussin*ault stwierdzono( e naw"z( kt"ry zosta zuyty na &osiadoci na hektar ziemi( tylko C@NU kilo*ram Hawiera$)ce w+*iel( kt"ry $est wykonany zbior"w MUMU kilo*ram ' innym kra$u( dobrych zbior"w( nawet w)czone @WVV k* '+*la wi+ce$ ni naw"z Tak wi+c( nadmiar moe &ochodzi z &owietrza -am zatrudni &r"b+( kt"ra ustawiona w czystym wirze i &odkra&iany z *roszkiem destylowane$ wody( dlate*o( e musia wzi) swo$e $edzenie tylko z &owietrza( $eszcze o&racowany( licie i nasiona &rzyczyni =TameD 0ak ch+tnie roliny &ochania$) dwutlenek w+*la z &owietrza( nast+&u$)cy eks&eryment dowodzi Foussin*aults -twierdzi on( e Elici winoroli( kt"re s) w&rowadzone do balonu( wszystko au2sau*ten w kwasu w+*lowe*o zawarte*o w tym samym &owietrzu &rzeszy( $eli &ozwala na &odkrelenie &owietrza $eszcze tak szybko Podobnie widzia Foucherie z k)czy &enym soku ci+te drzewa kwas w+*lowy uciec w o*romne$ iloci E =TameD Him) nasz oddech zamarza na kwiaty &rzy oknie( w lecie strzela ywe kwiaty na )ce na nim F"*( $ak m"wi)( ludzie tchn) dusz+( &rzeciwnie( mona &owiedzie( oddycha ludzi &osadzi ciao Judzie i zwierz+ta musz) wi+c oddycha i y( tak( e roliny rosn) i y$)( yea &uca ludzi i zwierz)t mona niemal uzna za or*any( kt"re ma$) &rzy*otowa roliny te$ na$bardzie$ istotne$ koniecznoci ycia Trzymamy krowy umieci mleko w ich wymion nas roliny trzymane s) &rzez Fo*a ludzi i zwierz)t( aby &rzy*otowa dla nich *azowane w &ucach !rowa si+ $edz)c traw+( &oma*a w ich oddychaniu budowy nowe$ trawy( ona $e tylko stare licie( t$ &rodukt"w &o&rzednich czynnoci yciowe rolin( i( $ak wczenie$ &rzy&omnie( ma *otowy do rolin nie zrobi o wiele wi+ce$ oznacza( e odetchn) *o z tkaniny do nowe$ aktywnoci yciowe$( $ak w trans2ormac$i te*o &"Iduchowe istoty w cielesne$( *"wnym zadaniem w yciu rolin( kt"re &o &rostu s&rawia im rosn)( zielony( y Teraz tuta$ nie moe nawet &owiedzie( e charakter ma wi+kszo &rac &rzy*otowawczych( merytoryczne$

wszystkich Hermalmun*s i &okarmowe*o &rocesie materia"w *ruboziarnistych zwierz+ciu rozadowywane z zakadu( by tak rzec( zakad $est tylko &ozosta &i+kny( lekki s&oko$ny zadania z *hostI$ak stworzenie( kt"re &owsta$e $ako &rodukt ko4cowy te*o &rocesu budowania chro&owatych na$&i+knie$sze( na$sodsze ciao zawsze nowy i dekorac$i( Fildnerin i malarz w $ednym( i to nawet nie trzeba d)y Fud*e /nosi si+ tu nie do ko4ca to( co $est idealnym rozwi)zaniem w wiecie rolinnym( a nie $est do szorstka baza w kr"lestwie zwierz)t8 %hocia oddech nie sam( wiele do kwasu w+*lowe*o w &owietrzu niesie r"wnie s&alanie drewna( na co zwr"ci rolin+ z duchami natury w yciu $est mier roliny $ako o*nisty oddech do nie*o z &owrotem( ale tylko do wzrostu nowych rolin ( aby odmodzi wiat rolin %aa rolina umiera( ale tylko raz ' zwi)zku z tym( moemy rozstrzy*n) znaczenie anio"w mierci dla rolin na ludzi ;alu$emy mier z kos)( dla nich to idzie w &arze z &oczuciem ciaa i stylu( wysza $est destrukcy$ne dla $ednostki( ale cae$ &orc$i odnowienia Przez rolina czer&ie z oddechem i &rodukt"w ywnoci &oaru( ma oczywicie samo w &owrocie do $e*o wytworzenia 5ie zszycie do kwasu w+*lowe*o z &owietrzem( to b+dzie coraz bardzie$ skorum&owany( &oniewa kwas w+*lowy $ako &rodukt oddychania lub s&alania si+ nie moe $u suy do wentylatora oddychania lub &oaru i rozrywki( a tumione zar"wno( *dzie &owietrze z zbyt wiele Jade kwas w+*lowy Teraz $ednak( rolin &o&rzez wyco2anie te*o *azu sw"$ w+*iel( &onownie z nie*o istotn) &owietrza =tlenuD temu( kt"ry by &ierwotnie wykorzystywany do oddychania i s&alania( a uzyskane &rzez &owr"t samo to zawsze wiee i *otowe do utrzymania ycia i atmos2ery o*ie4 ' $aki s&os"b roliny i zwierz+ta uzu&enia$) swo$e usu*i &rzeznaczenia .olina oddycha kwas w+*lowy( kt"ry oddycha zwierz+( a zwierz+ oddycha tlenem( kt"re wydycha rolin( rolin rozkada kwas w+*lowy i zwi+ksza stay materia( w+*iel to( by budowa swo$e ciaa( zwierz+ )czy tlenu z w+*lem wasne*o ciaa i da$e ten zwi)zek w &ostaci *azowe$ &rzez siebie( &ozby si+ zuyte*o materiau Har"wno $ednak do roz&oznania trwao zar"wno konieczny ;imo wszystko( to zawsze b+dzie mona oczywicie &owiedzie &ozosta$)G tak( e czowiek moe mie drewno( drzewo nie tylko rosn) i rozmnaa( a zatem czowiek moe mie chleb( musia kwitn) zboe i owoc &rzynosili( i e czowiek zawsze czyste &owietrze zna$dzie si+ oddycha( herb sta si+ zielony w tym 1le zawsze &ozostanie mona odwr"ci i &owiedzie( e drzewo( zboe ronie zioo( zielony( kwitnienie( moe owocowa( czowiek i zwierz+ byo &rodukowa tylko naw"z i kwas w+*lowy w &owietrzu( mia ;+czyzna znowu i znowu stare drewno do s&alania( mia ludzi i zwierz)t( wi+c rosn) i odywia si+( e robi) wszystko( co w yciu( a tym samym mo*) za&ewni od&owiednie &rodukty roz&adu dla rolin nawet w mierci 5o to na &ewno kady zna$dzie bardzo *u&i( aby wierzy( e &owanie &i+kne i &omysowe urz)dzenie z ludzi i zwierz)t tam tylko( e ich od&ady( roliny korzysta$) rednie i zniszczenia &rodukt"w( ale nie mona zobaczy( a nast+&nie( e wszystkich $ednakowo *u&io wierzy( e roliny s) tak &i+kne i misternie zdobione i wykonane tylko dlate*o( aby za&ewni( e od&ady( odwr"cone zwierz+ta s) wt"rne i niszczenia te*o &i+kne*o rzecz budownictwa( szcze*"lnie w zakresie na$bardzie$ zalet) $est sama w &roduktach raenia 1le w rzeczywistoci $est to &ode$cie( z kt"rym

zazwycza$ utrzyma nas zadowoleni 'inorol $est tak( e zmiady $e*o wino*ron( drzewa tam( e &osieka *o na dzienniki i mie$sca w &iecu( bo ka&usta &ore mu *)sienic+( a my *o u*otowa %zy chcemy na estetyk+( kt"re s&rawia$) nam roliny s) wci) ywe( nadal umieci na wadze8.oliny( ale take cieszy si+ tak ywy &rzez $e$ zielone i kwitn)ce w oku czowieka 1le ile roliny &rze$ &rzez nie w o*"le( aby zrobi wraenie na ludzkie oko( a &rzed czowiekiem by na ziemi( wiele tysi+cy zostao $u u&rawiane &rzez roliny na Hiemi( kt"re*o nie wzbudzi zielony &ewnoci) estetyczny sens mamut"w i nied6wiedzi $askiniowych I na co $eszcze owiadcza rolin ni dla or*an"w otynkowane lub &obielone *roby &rzez &rzy&isu$e $e$ ywy wy*l)d zewn+trzny( ani cel do radoci &rzez zewn+trzne*o tynku( a caa $e$ zawarto( kt"ra $est &rzeznaczona tylko do zniszczenia8 Takie &ode$cie wyda$e si+ tak bezsensowne( e chc+ tylko( aby utrzyma roliny w bezduszny nie ihrerwillen( ani nie $est naszym naturalnym uczuciem daleko( aby uz*odni( $ak om"wiono kilka razy %zy czowiek kultywu$)c( cay wiat nie mia nic wi+ce$ do zrobienia ni do udziau w te$ s&rawie( ma( oczywicie( w zwi)zku &rawe*o 1le .ose( Geor*ina( skada$)cy si+ z niebielone$ &o$edyncze$ roliny do &i+kne*o olniewa$)cy kwiat w tysi)cu odmian $est u&rawiana w trakcie te*o rozwo$u kulturalne*o( take rac$+( *dy m"wi( wszystko( a on sam nie $est to tylko ich rozw"$ kulturalny obracaP bez czowieka( ni*dy nie b+dzie tak &i+kna &enia( tak bo*ate zmiana moe &rzy$ z ni)( i czowiek musia by u&rawiany w celu ich &iel+*nowania ."wnie zboa z &ola mo*) mie rac$+( *dy m"wi( e wszystkie zostay wy*i+te na do&rowadza$)c do $e*o uszu adnie u&orz)dkowane s&oecze4stwa( a czowiek &o &rostu wymylona naturalne*o narz+dzia do &rowadzenia &u*a i &ole do $e*o 1by s&rzy$a( tak aby $ak na$wi+ksza liczba uszach m"* niezachwianie otrzymane od obcych na$e6d6c"w w na$mnie$sze$ &rzestrzeni Tak nie $est sam czowiek moe &onownie zasiane od wyszych duch"w i wyci)*n) $ak Geor*ine i uszu &olu kukurydzy( nie $est mier( &rzerywam kwiat( koszenie &ola bitwy8 ;yl+( e to $est z ludzi i zwierz)t i rolin( ale nic sonecznym( Hiemi i !si+yca !si+yc wyda$e si+ by na$bardzie$ &od&orz)dkowane w rozumieniu w systemach &lanetarnych $ak roliny w systemach nasze*o ziemskie*o wiata or*aniczne*o 1le kto z ksi+yca widzi( ale widzi( e ziemia i so4ce kr+ci si+ wok" ksi+yca( widzi siebie w centrum cae*o 0eli lubisz so4ce( m"wi( e si+ mylisz( ty( z ziemi)( obr"ci si+ wok" mnie 1le oba s) b+dne( lub by zar"wno &rawo( $ak chcesz Hasadniczo( kady kr+ci si+ wok" innych( w zalenoci od te*o( czy kto uwaa( na $edne$ lub dru*ie$( ale na &ozyc$ach bezwz*l+dnych $edne$ do dru*ie$ obraca si+ troch+ $ak inne( ale wszystko wok" ws&"lne*o rodka ci+koci( kt"ry &o$mu$e cao -ystem re&rezentu$e Tak wi+c( cae ycie kr+ci si+ wok" Fo*a( ale F"* sam w swo$e$ $ednostce re&rezentu$e ycie i dziaalno wszystkich swoich stworze4 0ednym celem $est &o &rostu niczym bez siy( e ci)*a na siebie kad) cz+ ci+kie*o 5iekt"re zasady $e*o wiara w bye$ kontynuac$i ludzkie$ duszy( e F"* z &ewnoci) by nie ludzkie ciao zbudowane z takie$ niezwyke$ sztuki i wy&osaone w taki na$mnie$szy ci)*e*o &raktycznych( $eli nie na rzecz wieczne$ duszy( dziwne(

czy mona w to uwierzy utworzyy ciao rolin z tak) wielk) starannoci) i rzecz celowoci nawet od bez duszy

3I. Przyk4ady z celowoci wiata rolinne"o.


Fystry w tym samym czasie i tra2nie odwou$e( e w sytuac$i zwierz)t i rolin wiata &rzeciwko sobie $ednostronne celu roz&atrzenia nie ob*ewaltet udzielone niew)t&liwie stosunek celowociowe$ wza$emnoci mi+dzy owad"w i rolin w brany za&ylania tych ostatnich >D !to nie $est uci)liwe do nas &rzez niekt"rych szcze*"ach naladowania( zobaczymy nast+&u$)ce $aki ciekawy 2akt w odniesieniu do nie$ Om"wienie te*o materiau moe( mimo wszystko( $u zostao &owiedziane w &o&rzednim rozdziale( aby by kr"tki( $ednak( ale r"wnie o2eru$e &ewne osobliwe uwa*+ w
>D

%om& szcze*"lnie na ten tematG %onrad -&ren*el( odkry ta$emnic+ natury w budowie i nawoenia kwiat"w Ferlin >@NU

'iadomo( e na$bardzie$ istotnym warunkiem nawoenia rolin $est to( e &yek kwiatowy =&yekD z &r+cikami =&ylnik"wD( t$ cz+ci ko4cowych &r+cik"w =nitekD na &i+tna =sty*matyzac$iD( t$ do ko4ca *elan*e tuczkiem Pylniki s) &rzymocowane( ale zawsze w &ewne$ odle*oci od blizny( CD r"wnie w niekt"rych rolinach wci) racze$ szcze*"lne okolicznoci( kt"re s&rawia$)( e trudno $est &rzenie kurz kwiat na blizny ' celu do&rowadzenia do takie*o musi $ednak teraz charakter &od$) r"norodne i dziwne wydarzenia( wr"d kt"rych ustanowienie instynkt"w i s&os"b ycia wielu owad"w od*rywa wan) rol+ Gdziekolwiek nawoenie dziaalnoci &rzez zakad z tytuu budowy i &ooenia $e*o cz+ci nie moe by zako4czona w naleyte$ 2ormie( owady s) *otowi do udzielenia tymczasowe$ &omocy w komunikac$i &o&rzez swo$e ruchy w kwiecie &rzeniesienie &y z &r+cikami do sty*matyzac$i 5ie tylko &szczoy i motyle( chrz)szcze =wielu z &okolenia !etonia, ,later, !hrysomela !urculio ( it& D( &"Ichrz)szcze i Hotooki udziau tuta$
CD

'i+kszo z nich dotyczy tzw $edno&ienne =$edno&ienne rolinyD i dwu&iennych =rolin dwu&iennychD( &od warunkiem( tuta$( &r+ciki i su&ki w r"nych =res&ektiv samiec i samicaD kwiaty s) wliczone ."nica mi+dzy obu $est to( e kwiaty m+skie i e4skie s) nawet w te$ same$ 2abryce( w dwu&ienne w $edno&ienne na r"nych rolin 0edno&ienne m in obe$mu$) kukurydz+( melona( dyni( ole$ rycynowy( modrzew( orzech laskowy( it& do dwu&ienne sz&inaku( kono&i( 9o* ;erkure*o( $aowiec( it&

' wielu kwiat"w kilka rodza$"w &omocy owad"w do za&odnienia( na &rzykad( w cieniu( kwiaty na eu&horbias( ale wykonane w wielu zaledwie rodza$ owad"w te*o biznesu E( &oniewa(E $ak %O5. -&ren*el to u$)( Ereszta $est albo zbyt *u&i( by wiedzie( *dzie sok $est ukryty( i $ak mo*) dosta si+ do te*o same*o( lub $eli wiedz)( to s) zbyt due( aby czo*a &od kwiat moe lub zbyt mae( ni &owinni

czo*a si+ &rzy dotykaniu &ylniki i &i+tno E Tak wi+c( wedu* -&ren*el :igella ar#ensis tylko za&odnione$ &rzez &szczoy( 5ris 6iphium $ednak tylko &rzez trzmiele( zar"wno w bardzo okrelony s&os"b I w Pensylwanii r"wnie s&rawia bardzo may *atunek kolibra( trzmiel &taka( kt"ry wezwa do za&odnienia niekt"rych rolin sama usu*a( $ak <e owad"w ywi si+ nektarem kwiat"w( w ich rur on einsenkt $e*o s&iczasty dzi"b du*i i *+boki( *dzie leci z $edne*o kwiatka na dru*i co $aki czas =!alm( za&adalno w d 5 1merica II UB?D 5ast+&u$)ce okolicznoci s) obecnie bior)c dziwne w odniesieniu do te*o celu( ws&"lny wyst+& -&owodowa owada do wizyt( to mi"d &o$emnik"w =kontener"wD( sok( miodnik"w doda$e( take kilka owad"w( takich $ak &szczoy( instynktu do zbierania sam &yek !wiaty &o &rostu &ot z wi+kszoci soku miodu( *dy ich &r+ciki i blizny od za&ylania biznesu s) bie*li w -chkuhr =<andb II M?D w tropaeolum, %elphinium, 1elle.orus i J %h Treviranus =Physiol II UNVD w Anemone , !hrysosplenium i Sa6i raga zostay s&ec$alnie &rzestrze*ane -ok mi"d zna$du$e &owszechnie w na$*+bszych( na$bardzie$ ukrytych mie$scach kwiat( tak e owady nie moe si+ do nie*o dosta( bez wsiadania i wyl+*a$) si+ dotyka cz+ci nawoenia i &rzynie &yek do na&i+tnowania Przez mae wosy na od&owiednim stanowisku( 5ektarniki s) zwykle chronione &rzed deszczem i dlate*o rozcie4czenie ich soku bez te*o( ale wosy owady bloku$) we$cie Je&ki tekstury lub nitkowate tekstury kurzu kwiat bardzo s&rzy$a $e$ za)czniki do ciaa owada H dru*ie$ strony zna$du$e si+ w ywych owad"w kwiat"w wsz+dzie albo 2utrzany &aszcz na caym ciele lub &+dzlem $ak FreSs&itzen( szczotki( $ak i szczotki $ak k+&ka wos"w na no*ach( czy swoiste*o or*anizac$i niekt"rych cz+ci( w celu ci)*ania &yek atwie$ 5a &rzykad( rozwamy owosione *rube ciao &szcz" i trzmieli &szcz" i innych owad"w( $ak i $ednoczenie *watowno( z $ak) &orusza$) si+ w kwiaty Gdy nim2y &od Ta*schmetterlin*en kt"rzy odwiedza$) o2tenest kwiaty( ale &obyt na nich du*o( b+dzie si+ odby szkolenie &+dzla `a&y w ksztacie a&y *i&sowych( ich aktywny ruch( a motyl na kwiat( atwo $est sukces( e na &iersi wochate han* usun) &ozostay &yku( tak e s&ada do kwiatka 5ie bez intenc$i $est take 2akt( e $u 1rystoteles zauway i nowsze obserwatorzy &otwierdza$)( e &szczoy cz+sto odwiedzi tylko $eden rodza$ kwiat"w w swoich wycieczek =ms* kk -zlezwik Gesellsch >MCU >@? D( *dzie &yek atwo nawet w &oszcze*"lnych $ednake( $ak to $est konieczne dla cel"w za&odnienia &odobne roliny mo*) zosta &rzeniesione 0ako ws&arcie mona twierdzi( e ten ostatni znalezienie &ierwsze uatwia osobliwe$ barwy( cz+ciowo take za&ach kwiat"w i rozwini+ty narz)d wzroku owad"w %z+sto dro*a do miodnik"w ani konkretnych &lam =razyD do soku &atki $ak &rzez znaki s) szcze*"lnie wskazane %hocia trudno mi myle( e okoliczno ta i tak wiele innych ws&aniaych wa*a ma kiedy %O5. -&ren*el &rzywi)zu$e w swo$e$ odkryte$ ta$emnicy natury( ale ma swo$) re&rezentac$+ te*o obiektu ze wz*l+du na mio( z $ak) &atrzy na ich zainteresowania ;"wi o nast+&u$)ce =str >B $e*o &imieDG E0eli owad( &rzyci)*a &i+knem !orony lub &rzy$emnym za&achem kwiat"w( &oszed do te*o same*o( wi+c $est to albo sok

natychmiast wiadomi( czy nie( bo to zna$du$e si+ w sekretnym mie$scu ' tym ostatnim &rzy&adku to natura $est &rzez -a2tmal &om"c ten skada si+ z $edne*o lub wi+ce$ &unkt"w( linii( 9K&2eln na$le&sze dane o innym kolorze( *dy !orona ma w o*"le( a zatem stoi na tle koloru korona sabszy lub mocnie$szy od Pooony w kade$ chwili tam( *dzie owady musi czo*a( $eli chc) dosta si+ do soku byli .e*ularne kwiaty re*ularne( niere*ularne niere*ularne -a2tmal Gdy &o$emnik soku z &ortu( &rzez kt"ry do indeksowania owady( zostanie usuni+ty( a nast+&nie ci)*nie -a2tmal( kt"ry zaczyna si+ &rzed otw"r &rzelotowy do &osiadacza soku( co suy owad"w do bez&ieczne*o &rzewodnika ;a kwiat kilka we$ do &osiadacza soku( ma te tak wiele -a2tm7ler Gdy kwiat wi+ce$ &osiadacz sok ma( e &iercie4 sto$) wok" $a$nika( a nawet tylko $eden( ale kt"re w &ostaci &iercienia wok" $a$nika i $e*o soku( owad nie moe $e inacze$ ni wtedy( *dy $est on uruchomiony w k"ko wok" te*o same*o i $e*o tr)ba cz+sto si+ w nim tak -a2tmal ma ksztat &iercieniowy( i &rowadzi owada w k"ko E EH okaz$i soku znowu musz+ m"wi o r"norodnoci kwiat"w sok( kt"ry( w o&arciu o &ory dnia( w kt"rych rozwi$a Podobnie $ak istnie$) owady wok" o&owiadania tylko w dzie4( i tych( kt"rzy realizowa tylko w nocy z &oywienia( $ak r"wnie s) te i noc dzie4 kwiaty kwiaty E E9zie4 kwiaty zerwa rano 'iele z te*o same*o zamkni+cia wieczorem lub zmnie$szy( &oniewa sta &ionowo na dzie4( czy te $est to kole$na zmiana z nimi zrobi( co su*eru$e( e s) one &rzeznaczone tylko dla owad"w dziennych 5iekt"re blisko &ierwsze*o wieczoru i otworzy si+ nast+&ne*o ranka( nie znowu( tak kwitn) tylko $eden dzie4( na$wi+ce$ kwiat"w na kilka dni E E' dniu( kwiaty s) ozdobione -a2tmal( cho nie wszystkie E E5oc kwiaty &rzerwie wieczoru ci)*u dnia( wi+kszo z nich $est zamkni+ta sama lub zwi+dy i brzydkie( co $est oczywiste( e nie s) one &rzeznaczone dla dziennych owad"w niekt"rych kwiat na kilka dniP ( 's&"lne z wiesioka = 7enothera .iennis D kwitnienie dwie noce E E5ocne kwiaty ma$) due( $askrawo kolorowe korony( wi+c w&ada$) w ciemnoci nocne owady w oku %zy $e$ korona nieestetyczne( braki te zostan) zast)&ione &rzez silny za&ach -a2tmal $ednak nie odbywa si+ z nimi Poniewa 5a &rzykad( biaa korona noc kwiat -a2tmal inne*o( ale take $asny kolor( tak by sama w ciemnoci nocy nie d6*n) &rzeciwko kolor korony( wi+c nie mie zastosowania %zyby $ednak ciemne -a2tmal( eby nie w&a w oczy( st)d $e*o r"wnie bezuyteczne $ak E 5iemal komicznie naiwni e*zamin( kt"ry &o$awi si+ autor o wy&osaeniu celu na :igella ar#ensis z siebie wyna$mu$e =s( CMB 2 czcionkiD( *dzie d)y si+ do inter&retac$i na$mnie$sze szcze*"y teleolo*icznych Prosi( mi+dzy innymiG E9lacze*o $est tak( $ak w zeszym kwiat wielki $ak to $est( nie wi+ce$( nie mnie$8E Od&owied6G EPoniewa natura chcia( e naley $edynie za&odnione &rzez &szczoy( wi+c( $ako e musia wzi) rodek sam z ciaa &szczoy Gdyby kwiat rednicy dwa razy wi+ksz)( wi+c te da nam &ylniki i sty*maty dwa razy wyszy( a &szczoy nie bie*a &od sam( bez dotykania ich %zyby ale &" rozmiaru( wi+c &ylniki i sty*maty stan) w &oowie tak wysoki( a &szczoy nie dotkn) w wy*odny

s&os"b ' ' obu &rzy&adkach b+dzie wi+c za&odnienie $est niemoliwe lub bardzo irytu$)ce Hwaszcza tak duy kwiat mia by( e cho &szczoy moe &rawie( ale nie cakiem swobodnie &orusza mi+dzy &r+cikami i -ti*maten 2akt( e charakter tych kwiat"w s) mianowani $edynie dla &szcz" i niech tylko nawozi $e( $est bardzo &rawdo&odobne %z+sto hinbe*eben do &ola( na kt"rym rolina ronie w cie&e dni( ale nie inne owady na kwiatach widziaem $ak &szczoy E E Stapelia hirsuta E( m"wi - >?M(E mierdzi tak $ak dziwki( aby do mi+sa i Juder leci( *dzie ten za&ach $est bardzo sodki( uczestniczy same i nawozi &szczoy i trzmiele s) takie same( nie odwiedzi &ewne( &oniewa takie za&ach &rzedtest E Oto bardzie$ szcze*"owe in2ormac$e na temat zamierzone*o celu w mie$scu 5ektarniki motyw"w( do broszury .eichenbach w s&rawie ochrony wiata =str C@DG E.ozwamy <oni**rKbchen i mi"d rzuci bardzo atwo 2ormowa w .anunculus( kwiaty s) otwarte roz&rzestrzenianie i we$cia owad"w $est atwe( nawet sam si+ doeczki le) *+boko u &odstawy lici kwiat bo *dzie &r+ciki o nim hinbeu*en si+ .anunculus s) owady zale) od dziau chrz)szczy z &" skrzyde &okryw( a na$mnie$szy -ta&hylinen( 1ntho&ha*en( Omalien( a take na$mnie$sze motyle( kt"re s) tam( z rodziny my( zoty &oysk ako&horen i mistrzowski w mae$ 1delen %hocia ten may stworzenia szuka <oni**rKbchen( &odnie &r+cik"w w wysokoci( tak( e ich &ylniki dotkn) wyci)*ni+t) w rodku blizny( s&os"b ich &obyt w kwiat( *dy zamyka si+( a nast+&nie usi) bez&orednio na &ylnik"w i blizn( cz+sto $ako cz+sto( e wy&enienie ich cay kwiat 9o Faldaszkowate 5ektarniki *ruczoowe$ natura( nie bardzo ukryta kamie( a ich kwiaty s) umieszczane w &aszczy6nie tak( e umiarkowanie due ciao wiele mona dotkn) w tym samym czasie( wi+c zna$dziesz tuta$ ma$) wi+ksze owady( lan*2KSi*e Je&turen( &szczoy z owosione*o ciaa i chrz)szcze( &szczoy &odobnie utworzone( kt"re na caym ciele szczotk) $ednakowo owosione( dua cz+ kwiat"w aktu Faldach w tym samym czasie( wi+c kwiaty licie s) mae i le)ce$( blizny i worek na &y( ale s) du*ie i wida &owye$ &owierzchni 0eeli 5ektarniki s) $ednak bardzie$ ukryte( a take budowa kwiatu $est owad waciwe( ich or*anizm zetknie si+ z nimi !wiaty war*owe i kwiaty rurkowe ma$) swo$e statki mi"d *+boko w zasadzie( na &odstawie $e*o rurki( &r+ciki siedzie na wewn+trzne$ cianie $e*o( i worek na kurz kama( *dzie rozszerza si+ rurk+( a wi+c moliwe $est( e zwaszcza &rzednia cz+ ich ciaa wochate owady w $e$ $+zyku dotyka miodnik"w( &odczas *dy $e$ 2utro &okryte &ier kawaek chusteczki &yu nasiona &r+cikami i uczy &ezanie wykluczone &"6nie$ za&yta &i+tno ten s&os"b( moliwe $est r"wnie( e nawet Fombylien kt"rzy uczestniczy w tych rodza$"w kwiat"w( &ierwiosnki( Pulmonarien( *hule i $ak( &odczas *dy $e z kwiat &rzestawne( bez siadania na nich( mi"d ssa &rowadzenia ko&ulac$i E %hocia( $ak to $est *dzie indzie$ zwycza$ charakter( nie &ole*a na $ednym rodkiem sam( i ode$ z kilku rodk"w do same*o ko4ca( tylko to szybko szybko dominowa( e nawoenie $est w wi+kszoci zakad"w( nawet bez &omocy owad"w &o .eszta urz)dzenia $est moliwe( ale &ozosta$e !orzystanie to &rzydatne wsz+dzie( a dla niekt"rych 2ilm"w( kt"rych nacisk kadzie si+ na to oznacza( na&rawd+

niezb+dne Pow"d( niekt"re za*raniczne kwiaty &ozosta$) za&odnione z nami( &oniewa &ochodzi z &"kuli &oudniowe$ do nas( a teraz ich czas kwitnienia( kt"re $est nasz czas zimowy( ale zachowa w naszych szklarniach( *dzie nie b+dzie adnych owad"w( kt"re &rzyczynia$) si+ do ich nawoenia moe 5iekt"re mo*) by za&odnione w kra$u owada( kt"ry nie zna$du$e si+ w naszym re*ionie =O -&ren*el( O5T9 Geh -tr ??D roliny na wasny rodzimy mo*) tuta$ dokona zwi)zanych z nimi uwa* 0ako wybitny o*rodnik( kt"ry nie u&rze$my &rawdo&odobnie roz&ocznie si+ w melona i o*"rka "ka( kt"re s) uwaane za zamkni+te( owoc"w( &oniewa owady s) or*anizowane i ci+ki &yek nie moe si+*n) na blizny 5awet z rodza$u t+cz"wki( ;alvazeen( starszy = Sam.ucus D( 2ioki = 0iola zapach = D( $emioa augustum A.roma D( *atunki 1ristolochia =Aristol. !lem ( i Sipho D &owinien by w stanie sta nawoenia tylko za &omoc) owad"w =!:lreuter( Forerunner 5achr C> UC @V 9ru*i cd D ' szcze*"lnoci( ale $estemy tuta$( aby obliczy 1skle&iadeen i storczyki Podzielam tu nast+&u$)ce owiadczenie -chleidenG EHwaszcza w dw"ch *"wnych rodzin rolin( 1skle&iadeen( kt"ra naley do syry$skie*o ;ilkweed i orchidee( kt"re zdobi) ten sam koniec z $e*o ws&aniaych( kolorowych motyli i ka&ryny zbudowanych kwiatach owad"w wil*otny( cie&y odcie4 las"w tro&ikalnych I w tych dw"ch *ru& rolin szcze*"lnie &okazu$e decydu$)c) interwenc$+ owad"w do rozmnaania rolin H nich &yek kade*o worka na kurz $est skle$one &rzez materia wa&noI$ak do masy i zawiesza owady nektar &oszukiwania tak mocno( e *o nie rzuca moe &o$emniki ;i"d s) montowane w taki s&os"b( w kwiaty( kt"re owady do osi)*ni+cia te*o same*o( konieczne cile musz) w+drowa obok blizny( &yek i tak do&rowadza do $e*o mie$sca %z+sto mona zobaczy na Jatanie indeksowania -ilk .olin o ( kt"re ma$) du) liczb+ takich klubowych ksztacie &ykuImas wisz)ce na no*ach( a na niekt"rych obszarach o$cowie &szczoy wiedz) swoist) chorob+ swoich &racowitych stworze4( e choroba &ata( kt"ry skada si+ w nic inne*o ni to( tak wielu mas &yku storczyk"w na czole &szcz" nie do)czona( e b+d) &ywa$)ce niemoliwe i id) o nim o&iera =-chleiden( rolin str @VD ' niekt"rych kwiat"w( &roces si+ nawet w wy$)tkowo dziwny s&os"b( to na rurze <olendra = Aristolochia !lematis D Oto kwiat bulwiasty dou( *"rnym oddziale &ocz)tkowo blie$( a nast+&nie wobec t+&e$ kraw+dzi w ksztacie $+zyka w ustach &onownie inne$ &rob"wki( kt"re $est wy&enione &rzed za&odnieniem ci)*u woskami( kt"re s) skierowane w d" Pylniki siedzie bez &r+cik"w &onie$ $a$nika( i sam moe $e z kurzu &rzez nie nasion &ochodz) z blizn) Po %O5. -&ren*el crawl ale &o kwiat otworzy( mae komary z &tak"w anten = 2ipula pennicorais D w kwiatowy rury( a wosy w d" &rzeszkadza$) im w &odr"y &owrotne$ 'i+c r"$ wok" w cebulowych cz+ci rury( do&"ki nie z ich &ierzaste czuki tym samym &ozbawione kurzu siewne*o z &r+cikami i umieszczone na &i+tna %z+sto &o$awia$) si+ one cakowicie w &roszku( $eli wyci) kwiaty w czasie 5ie wczenie$ $est za&odnienie stao( wi+c mona usysze silnik soku z kwiat"w korony na( wysuszy wosy i o&ada$)( a mae muchy s) umarzane z &owrotem z ich wi+zie4 Tylko &owanie rozway t+ s&raw+( mona na&rawd+ uwierzy( e czu$)ce istoty s) zrobione tu na korzy zdr+twiae( tak du*o w wi+zieniu( aby zatrzyma a sw"$

cel na ostatni8 ' rodza$u ,upomatia wszystkie &o)czenia mi+dzy &r+cikami i na&i+tnowania &rzez wewn+trzne $ak kwiat"w &onnych &r+cik"w $est odwoana( ale to $est &rodukowane &rzez owady( kt"re zuywa$) te( kt"re stanowi) doskonae &r+cik"w( ale bez szwanku =. Frown( #erm( bot -chr I >?VD 'n+trze draliwe*o &r+cik"w Ferberis $est bezs&orne( obliczono( e &r+ciki s) s&owodowane &rzez kontakt z owadami i $ak( aby &rze$ do tuczkiem ' inny s&os"b( $est r"wnie atwo owady s&owodowania ruchu bod6ca Genitaliens7ule z -tylidium lub rysikiem z cel"w Gold2ussia =&atrz wye$D ' -tylidium siedzib) na &ylnik"w Genitaliens7ule usuni+tych w stanie do$rzaoci blizny( zamiast si+ do nie$ zbliy( a wyla ich &yku na niekt"re wosy( kt"re rosn) ob2icie na szczycie kolumny( ale na 9olnym stanie wy*i+tym kolumny &od blizny s) -zybkie teraz kolumna &o kontakcie owad lub $ak w &owietrzu a wi+c nie tylko mona w ten s&os"b &y"w by atwo wyrzucane z osy na blizn+( a wosy s) take &otem w do*odnym &ooeniu( &yek z *"ry blizny s&adek =;orren w ;em 9e l\1cad 9e FruZ > MUM D ' Gold2ussia suy ruch rysika &rzynie blizn+ z niekt"rych wosami korony w kontakcie( do kt"rych &yek z &ylnik"w do &i+tna umieszczone na niekorzystne dla s&ada w cz+ci siebie( do&rowadza si+ cz+ciowo &rzez owady ;orren cz+sto zobaczy mae mr"wki w tych kwiat"w &rzenika$)( nios)c &yek do wos"w i ruchu &rzyczyny rysika =tame( >MUN -tr >@D -tosunek &rze&ywu bod6ca dla 2unkc$i &ciowe*o zna$du$e odzwierciedlenie w dw"ch rolin( w szcze*"lnoci $est oczywiste( e draliwo tylko w czasie samo Podobne r"wno rolin ze zwierz+tami( $ak w ich wza$emnych stosunkach celowociowa znale6 w s&ecy2icznych celowe wy&osaenie dla zakadu &onownie To $est za*warantowane w te$ relac$i dla utrzymania i rozmnaania rolin( $ak r"wnie dla zwierz)t -am 2akt( e zwierz+ta( z $edne$ strony rzeczywicie wyst)&i $ako &omocy( z dru*ie$ strony $edynie $ako &omoc( bardzo do tyu wyst+&u$e nawet w &ewnych okolicznociach( &rocesy rozrodcze rolin do *ry( wskazu$e na siebie znaczenie te*o &rocesu dla rolin 'r"d wielu rodk"w do s&enienia okrelone*o celu( zwierz+ta s) tylko $ednym zbyt I inne rodki do te*o same*o celu( s) umieszczone nie mnie$ &omysowa w cz+ci $ako &omoc owad"w 1le czy to wszystko wzi) na charakter &uste$ sztuczka( *dyby rolin do)czy adne*o inne*o znaczenia( aby suy innym celom ni tylko %hocia kto moe &owiedzieG to nie &ozosta$e( ale w kadym razie &usty chwyt8 To nie wszystko( co nazywamy to celowe( ale w rzeczywistoci tylko &oowa &o&rawa cae$ niedo*odnoci( kt"re miay by wi+ksze( w zalenoci kKnstlicherer oznacza to &otrzebne( aby $e wyeliminowa8 To nie byy na$atwie$sze i ninie$szym celowe( &od warunkiem( e za&ylanie &i+tnem su&ka do za&odnienia nawet trzeba wychodzi z &yku tylko na blizny lub &o &rostu rozwi$a na swoim terenie( a nie w celu dostosowania *o do oddzielnych &r+cikami i cz+sto nawet trudnoci z &rzeniesieniem &i+trz) si+( aby nast+&nie by wyma*ane tylko s&ec$alne narz+dzie( aby $e $eszcze o8 ( !t"ry m"wi tak( udowadnia( e ma coraz ducha teolo*ii natury 6le

&omylany Fardzo dobrze mona &o &rostu &owiedzie( e nie byoby na$&rostszym i na$wy*odnie$szym ninie$szym byo( e rosn) $abka w naturze usta racze$( e tylko da nam r+ce( zbyt du*o z daleka( lub &rzy*otu$ siedzia domy a nie tylko nam zmys"w i umysu( aby budowa $e sami89lacze*o &ozwolili nam robi co zostawili sobie8 Od&owied6 $est( &o &rostu dlate*o( e &ra*nienie i -zuka$cie wszystkie*o( co nie $est wyrzucane nam &rawo wyko4czone( nasze uczucia duszy i d)enie mani2esty i wyrazi( i tak wiele ich $est( co musimy mie( nawet nie ma *o moliwe s) wi+c wiele s&osob"w odczuwania i as&irac$i duszy 9zi+ki te$ obserwac$i i &rzez nich samodzielnie uzyska r"norodne zasoby ni) wniosku charakter sku&i si+ na celu za&odnienia rolin w oddali( a $ednak ma$) by osi)*ni+te &o&rzez e2ekty &orednie( rozs)dne$ inter&retac$i( ale te $ednoczenie z ninie$szym udowodnienia zasada duszy w rolinach( na &race nie duszy w rolinach( to rzeczywicie( kt"re &orusza$) si+( a nast+&nie( ale sztucznych osi)*ni+cie s&enienia cel"w zu&enie bez znaczenia i &owa*i( ale ma$) dusz+( wi+c $est inne*o rodza$u &rzemieszczenia i eZ &ost osi)*n) cel r"wnie wywietli inny &otrzeb+ 2ilc i kole$ny -&iet satys2akc$i dla duszy H te*o &unktu widzenia o*"lne*o( &onisze &rzykady b+d) znacz)ce( co oczywicie nie mona oczekiwa( e ten sens moemy &oda szcze*""w na ten sam take &sychiczne$ szcze*"owo ' o*"le( widzimy( e rolina moe by bardzie$ &asywna &ostawa w realizac$i celu( mi+dzy innymi( uczestniczy bardzie$ automatycznie( &odobny do zas&oko$enia &otrzeb szcz+cia i umie$+tnoci ludzi w r"nym stosunku mie udzia -zcz+cie zamyka zbie* okolicznoci( ale &rzez &rzy&adek &ada rozkwita kade*o zbioru 'iatr i *rawitac$a s) brane &od uwa*+ w taki s&os"b( e ma$) blizny rzuca kurz kwiat -ukces moe by &omini+te w cz+ci( ale nawet $eli nie wszystkie &yki osi)*nie &i+tno( wi+c ob2icie wyst+&u$e w taki s&os"b( e nie $est to konieczne( &rawdo&odobnie byoby s&rzeczne z samym celem !iedy 1i.iskus trionum !:lreuter liczy ?MWU ziaren &yku w kwiecie( kt"rych wystarczyo w na$le&szym sezonie BVIWV dla za&odnienia ' 4ira.ilis Jalappa by &rzez wszystkich &i+ciu &ylnikami ziaren &yku CNU w 4. longi lora UC>( ale w obu &rzy&adkach do cakowite*o nawoenie CIU ziaren &yku wystarcza$)cym sto&niu '&yw siy ci+koci zna$du$e si+ wykorzystywane w nast+&u$)cy s&os"b ' &ionowych kwiaty su&ek $est zwykle tak kr"tki w stosunku do nie$ wisz)ce kwiat tak du*o w stosunku do &r+cik"w( e &ylniki &yku w moszczu $ako dystrybuc$i blizny w innym &rzy&adku od *"ry do =konieczne niekt"re zooneD ;imo( e nie $est wsz+dzie( ale ledzony charakter &odoba mi si+ ten zwi)zek Fardzo adny &okaz tym 1loearten kt"re nale) do zakadu( *dzie su&ek wysta$e &oza &r+cikami( korzystanie z te*o rodka 9la nich( kwiat stoi &rzed kwitnienia &o kwitnieniu w &owietrzu( ale &o &rostu $est zawieszony na czas za&odnienia To samo $est r"wnie w Asperi olien $ak !erinthe, *orago, Eywokost, 7nosma ( /ulmonaria( w wielu Liliazeen ( takich $ak 3alanthus, /siz&., Lilium, 1emerocallis, +ritillaria, !on#allaria wr"d innych ;a to samo znaczenie( *dy( $ak cz+sto si+ $edno&iennymi rolin m+skich kwiaty s) &rzy *"rnym ko4cu ucho( na &rzykad w rodza$u Arum lub m+skich uszach =koci)t

&owye$D s) kobiety( $ak turzyc = !are6 D( cattails = 2ypha D i inni Re wiatr na dziaalnoci za&ylanie trwa zainteresowanie( nie b+dzie w)t&liwoci( $eli &rzy&omnimy sobie( $ak cz+sto &yek nadal w o*romne$ iloci( kt"ra $est nast+&nie odbite od na*ych o&ad"w w tzw deszcz siarki ' wielu zakadach &rzeniesienie &rzez wiatr lub owady nawet atwie$sze( &oniewa kwiaty s) zebrane s)siedzkich do *owy kwiat( kos lub baldach $est 'i+c nie zbyt duo &yk"w $est stracone !witnienia an"w widoczne o wschodzie so4ca( kiedy delikatny wiatr wie$e( zawini+te w cienki m*le( di( &owodu$)c &yek otwartych kwiat"w( kt"re na&+dzane &rzez stra$ku$)cych wraz z kos"w ze swoich &o$emnik"w te*o z$awiska ."wnie( u&rze$my rolnicy chc) nie zauway( e ziarno nie $est ob2ite &rzywi)zu$e owocowe( nie &enie$sze ziarna( $akby rozkwitu rzeki wiatr wie$e -osny( TaZb7ume( $aowiec i leszczyna( to&ola( wierzba( *dy s) adowane z &ylenia kotka( wstrz)sn) lub &rzeniesione &rzez wiatr( wy&enia$)c &owietrze chmur+ &yu( kt"ry utrzymu$e na$mnie$sze*o wiatru -zcze*"lnie wane $est &omoc z wiatrem w $edno&ienne( a nawet s) =uD dwu&ienne( w kt"rych &ierwszy( $ak ws&omniano( m+skie cz+ci kobiet oddzielnie w tym samym zakadzie( ostatni na osobnych rolinach sami ' $ednym z 2re#iranus z 4ercurialis pospolita eks&erymenty &rowadzone bez owoc"w &owsta( *dy kobiety CCV krok od m+czyzn( a &onadto( oddzielono budynki i krzew"w z nich $ednak to nast)&io( *dy odle*o bya tylko UV metr"w =0ak o*l)da 0ussieu w dw"ch &istac$i drzew D ' eks&erymentach -&allanzani wszystkie $a$niki 4ercurialis annua za&odnione *dy rolina kobieta zna$du$e si+ obok m+czyzny by blisko( mnie$ czy bya troch+ z dala od nie$( a nawet w znaczne$ odle*oci = Treviranus( Fiz UN> II UNUD I wiatr okaza si+ &omocny element nawoenia( moe by mylenie( czy nie uyto wody z natury do 1 w rzeczywistoci( chocia stosowanie wody niesie szcze*"lne trudnoci( z kt"rych b+dziemy m"wi &"6nie$( ale natura ich &okona znane w niekt"rych &rzy&adkach( a $ak widzimy w Am.rosinia za&odnienie uywany &rzez deszcz tankowaniu s&athe ( &yek &rodukowany &od blizn) na od&owiednie$ wysokoci unosi( w 0allisneria ale wody( w kt"rym rolina ronie( wykona kobieta( narz)d"w m+skich 'ida( w&yw wody zostao wykonane od *"ry i od dou( w kierunku &ionowym i &oziomym( aby zako4czy Proces w 0allis o2eru$e r"wnie inne interesu$)ce sytuac$a $est( e $est to warte wysiku( aby &ozna E-&atka z Am.rosinia E y za&ro$ektowane w ksztacie odzi i &ywa na wodzie &rzez tok( za)czniki w ksztacie skrzyde s) &rzyle*a$)ce do s&atki wy$)tkiem mae*o otworu( -&atka $est &odzielony na *"rn) i untern &rzestrzeni( w kt"re$ untern s) wy)cznie &ylniki( *"rny &o$edynczy $a$nik Pyek nie moe dosta si+ w inny s&os"b blizna( teraz( e deszcz w dolnych i *"rnych &" wy&enienia komory( &owodu$)c &yki unosz)ce $est &odnoszony do &oziomu blizny i tuta$ mona &rowadzi rury E =-chleiden( &odstawy 9eutsche ?BV IID #allis $est rosn)ce w zatok i kana"w &oudniowe$ Ouro&y wodnych rolin z oddzielnym &ci =9i:zistD( kt"ry mieszka i za &orednictwem licznych korzeni do)czonych do &odoa na dnie w"d / samic &)k zna$du$e si+ w du*)( modziey

zwini+ty ody*( a nast+&nie rozci)*a si+ tak( e kwiaty rozwi$a$) si+ na &owierzchni wody( a wi+c do nawoenia &owye$ wody moe by kontynuowana Po stao za&odnieniu $e*o trz&ie4 &onownie skr"ceniu &o&rzez umieszczenie $e*o obrot"w ruby &onownie do siebie ' ten s&os"b( mode owoce s) zwr"cone do dou do wody i do&rowadzi do nasion nie do$rzaoci Hachowanie m+skie*o zakadu w za&odnienia #allisneria u&rzednio ozdobiona nieco 2antastycznie( i mona znale6 takich owiadcze4( nawet w ostatnich &ismach wielokrotnie E!wiaty m+skie*o zakadu( to m"wi si+( tak du*o( $ak rosn)( zatrzymane na kr"tkich szy&ukach w dole wody( w momencie za&adalnoci( ale ale nawet z dala od ich ody*( unosi si+ na &owierzchni wody do *"ry( $azdy na to otwiera si+( i za&yla$) kwiaty e4skie( oni tam E=1utenrieth 1ns s CB?D To $est nawet twierdzi( e ten rozdzia z kwiat"w m+skich sukces"w z ody* &rzez brutalne*o ruchu =9ziea Goethe*o tom BB str >CND 'edu* ostatnich bada4 kurator"w w o*rodzie botanicznym w ;antui( Paolo Farbieri( ale rzeczywiste*o zachowania nast+&u$)ceG osoby &ci m+skie$ &osiada &rosty ausstrebenden wa( e &o dotarciu na &owierzchni+ wody w $e*o ko4c"wce vierbl7tteri*e =moe dreibl7tteri*eD Formularze s&athe( w kt"rych m+skie or*any rozrodcze =&r+cikiD siedzie do)czone do kolby stokowe$ Przez tok i narz)dy rozrodcze rosn)( &ochwy sta$e si+ niewystarcza$)ce( otacza$)c *o( wi+c dzieli si+ na cztery cz+ci i narz)d"w rozrodczych( oderwanie tysi)com toka( rozoone unosz)ce si+ na wodzie( wy*l)da $ak &atki srebrnoIbiay E( co wedu* szuka e4skie*o osobnika m"wi i cel E 0ednake ta wzrasta z dou do wody &od w&ywem siy s&r+yny s&iralne ust+&owania $e*o macierzystych( a nast+&nie otwiera si+ na &owierzchni+ trzycz+ciowe$ korony( co mona zauway( trzy blizny /nosz)ce si+ na wodzie &atk"w &osy&a ich -taminalstaub &rzeciwko tym znamiona i nawozi $e( zrobi to( a nast+&nie macierzystych s&irala kobieta co2a si+ &od wod)( *dzie teraz nasiona zawarte w cylindryczne$ ka&suki( &rze$d6 do sko4czone$ do$rzaoci =9ziea Goethe*o #ol BB( - >C@D Planowane Ewysiki i d)enieE m+skich cz+ci na kwiat e4ski z &owrotem byoby zreszt) lea tylko w wyobra6ni obserwatora 5ie s)dz+( e trzeba naturalnych &rze$aw"w ycia rolinne*o zuzudichten co uznania uwa*i do $e$ duszy 5awet Serpicula #erticillata J ( wyst+&u$)ce w wodach sadzonkami Indii 'schodnich z odr+bnych &ci( rozwi)zania kwiat"w m+skich( *dy ami) bliska( z otwartych -&atka si+ i &ywa do kobiet( b+d)c na czubkach zoone*o zwrotu kielicha i &atk"w od&ocz) =.oZb %orom II U? t( >W?D 1utomatyczne %ontribute do nawoenia rolin biznesu odbywa cz+ciowo &o&rzez s&ecy2iczny s&os"b( w miar+ &ost+&u &rocesu wzrostu( cz+ciowo w drodze dobrowolnych ruch"w narz)d"w rozrodczych 5iekt"re kwiaty( *dzie &ionowe blizny na du*i rysika $est tak wysoki( &owye$ =cz+sto bez rami)czekD &ylniki( e nawoenie wyda$e si+ niemoliwe( &ylniki otwarte( *dy &)czek kwiatu $eszcze( ale $est blisko do zerwania 5ast+&nie otwarte &ylniki zna$du$) si+ blisko &eni rozwini+te$ blizny Po wymienite$ &rzeduony tylko rysikiem 'i+c co /roteazeen, Kampanulazeen wiele /apilionazeen ( obu&ciowe

Floret -yn*enesisten w :ymphaea, $ziurawca, Argemone, /apa#er, /aeonia, 7enothera, 5mpatiens, 7cymum, !anna it& =Treviranus( Fiz U@M IID ' &rzy&adku innych rolin &ocz)tkowo odle*ych narz)d"w rozrodczych &rze$ &rzez wzrost cz+ci kwiatowe wraz sto&niowo( tak( e moliwe $est za&odnienie 9obrowolny ruch narz)d"w rozrodczych anlan*end( wi+c s) na$cz+cie$ &r+ciki( kt"re sto&niowo &rzesuwa czas za&odnienia do tuczkiem( &olewamy &i+tnem su&ka &yku a nast+&nie &owr"ci do swo$e$ &ozyc$i ' innych &rzy&adkach( su&ek &rzechodzi do &r+cik"w( a w $eszcze innych( zar"wno &atrz)c na &rzemian =Por &owye$ Treviranus( Fiol ili U?N # CV? Treviranus( Physiol 9 roliny II U@ND Prze$d6 do &ierwsze$ klasy( w kt"rych &rzesuwa$) si+ w kierunku &r+cikami &o tuczkiem( m in G Kaktus 7puntia, +ritillaria /eraica, 1yoscyamus aureus, /olygonum 7rientale, 2amari6 Ruta gra#eolens 3allica i chalepensis, ;ygophyllum +a.ago, Se$um telephium i re le6um ( :asturc)a, lilii super.um, Amaryllis ormosissima , /ancratium maritimum, /arnassia .8otna, 3eum ur.anum, Rzepik pospolity ( r"ne rodza$e Ranunculus i Scro ularia, Rhus !oriaria ( tri$actylites Sa6i raga, muscoi$es Sa6, Sa6 Aizoon, granulata Sa6, Sa6li-cieB it& 9ru*a klasa( kt"ra &rzesuwa su&ek z &r+cikami s)G :igella sati#a, Si$a americana, /assi lora, !an$ollea, 1ypericum ( 7enothera, 1i.iskus, 2urnera ulmi olia it& Po trzecie( w kt"rym ma mie$sce wza$emne badanieG *oerha#ia %ian$ra ( wszystkie *atunki 4al#a, La#atera ( althaea i Alcea =TreviranusD Pr+ciki z niekt"rych rolin wyst+&u$)cych w ich ruchu w kierunku tuczkiem re*ularne sekwenc$iG ' Lilium super.um, Amaryllis ormosissima i maritimum /ancratium &ode$cie &ylnik"w $eden &o bli6nie ' +ritillaria persica one wy*ina na &rzemian z rysikiem na zewn)trz ' Rhus !oriaria dwa lub trzy &r+ciki wyr"nia si+ w tym samym czasie( o&isa wier koa i do&rowadzi ich &ylniki bardzo blisko blizny ' try$actylites Sa6i raga, muscoi$es, Aizoon, granulata i li-cieni nachylenia dw"ch &r+cik"w z &rzeciwle*ych stronach &onad blizny &rzed siebie i roz&rzestrzenia &o ich rozrzucone ich kurz( wyco2a$ si+( aby zrobi mie$sce dla innych ' /arnassia palustris ( cz+ci m+skie$ &rze$ do kobiet w te$ same$ kole$noci( w kt"re$ do$rzewa$) &y nasion( a mianowicie( *dy zblia$) si+ do blizny szybko i na czas( kiedy ode$ od za&odnienia sam raz na trzy ust ' tropaeolum reyserii &ocz)tkowo d" *i+tych &r+cik"w w &ene$ kwitn)cych $eden &o dru*im( w &owietrzu i &ochyla &o &ylnik"w s&ada $e$ &y z &i+tna( znowu w d" do inne*o mie$sca 'reszcie( natura $est m)drze$szy od nas E%o moe by zawsze trudnoci w za&odnieniu =m"wi TreviranusD( natura( czy $est nieo*raniczony tylko w zakresie korzystania z ich zasob"w( co nie $est &rawd)( na &rzykad z rolin u&rawnych( takich biay &rzezwyci+y( albo &rzez $edn) z nich $est uywany( lub &rzez &o)czenie ich wi+ce$ I tak cz+sto widzimy &yek( kt"ry zdradza si+ $e*o ksztat i kolor( na blizny( nie b+d)c w stanie okreli rodki( dzi+ki kt"rym charakter &rzyni"s mu tam E EJink s&o$rza na 0aleriana $ioica wszystkie blizny &okryte &yku( kt"re mo*) by w&rowadzone tylko &rzez wiatr lub owady ' Lilium martagon &r+cikami wzmocnienia i stylu &o otwarciu kwiatu $e$ szkolenie i do$rzao bokiem

zakrzywiona blizna $est nast+&nie z &ylniki usuni+te( a $ednak E( m"wi TreviranusE 'idziaem $e w >C kwiat"w( kt"re sto&niowo rozwini+tych &od oczami( bo*ato &okryte czerwonawym &yku( bez mo$e$ koniecznoci okrelania( $ak ni*dy nie uywa metody s&rawy natury owady s&o$rza za$+ty( a zakad by chroniony od wiatru &rzez ich stoisku Podobne obserwac$e mona znale6 w !:lreuter i -&ren*la E O&r"cz *"wne*o celu( uzysku$)c odrobin+ &yu kwiat z blizn)( s) te wz*l+dy wt"rne( kt"re mo*) by uznane za s&enione w za&odnieniu( w cz+sto bardzo dziwny s&os"b &rzez s&ecy2icznych obiekt"w w budowie i s&osobie ycia roliny Pyek lub &yku $est rzeczywicie mae &+cherzyki wy&enione &ynem( kt"ry *elan*end na znami+ su&ka( rosn) na du*ich *wintowanych( $ak w+e( kt"re wzrasta o du*oci su&ka &o&rzez do $e*o wn+ki =wn+k $a$nik"wD i $e*o &ynne$ zawartoci zal)ek( wewn+trzna ansitzt w te$ $askini( za&odnione Oczywicie( nie mona te*o zrobi( *dy &yek &o&+kay &+cherzyki i $u nie &ozbywa zawartoci cieke$ To niebez&iecze4stwo $est &rzez kontakt z wil*oci) &rzez ziarna &yku s) skonni do bani ci &uchn) to i &+knie( i zar"wno rosa i deszcz( zwaszcza w naturalne$ &ozyc$i z wielu rolin wodnych &od$) takie ryzyko Przed by moe $ak &yki niekt"rych rolin( kt"re ma$) by chronione &rzez hydroizolac$i( &owoki woskowe$( &oniewa w niekt"rych &rzy&adkach wod+ nawet $eli transakc$e nawoenie obe$moway &omocne( aby zobaczy( i ten sam $est wi+ce$ ni $eden ze s&osob"w( aby wyeliminowa za*roenie ' innych &rzy&adkach( nie mo*) dosta si+ do niebez&iecze4stwa &yk"w kwiatowych &rzez zachowu$e si+ w od&owiedni s&os"b do wody lub wil*oci( lub ustawi ich wzrost od&owiednio Tak wiele rolin zamkn) ich kwiat"w koron+( *dy chce si+ na deszcz( a wiele te zrobi to w nocy( aby unikn) ros+( inni z*ina na zmrok kole$no Flumenstielchen( tak e usta korony zostanie odrzucona 's&"lne Falsam = 5mpatiens noli me tangere D ukrywa nawet w nocy $e*o kwiaty &od limi ' wielu kwiat"w nawoenia &od ochron) s&ec$aln) su2itu odbywa si+ tak( winoroli i *atunk"w .a&unzel( kwiaty( motyl( war*owe kwiaty( *atunki !aty&tranthes UD it& ( w niekt"rych *atunkach rolin( nawoenie ma $u mie$sce w nie $eszcze zamany kwiat &)czek( a nie( n& dzwony kwiaty i motyle kwiaty( lub dzie$e si+ w chwili zerwania nawet( a odbywa si+ to tylko wtedy( *dy sucha &o*oda 5ierzadko te s&rawia( e zmiana &ooenia kwiat"w &rzez wiatr( kt"ry cz+sto towarzyszy deszcz( e nie moe &rzenikn)( kt"re*o %% -&ren*el wywietlona w - >WB Fuk &odane ywa wyobra6nia 'nika $ednak duo wil*oci do wewn+trznych cz+ci kwiat"w( nawoenie su*eru$e zazwycza$ nie( wi+c re*nerischte &o*oda $est tak 6le widziane &rzez rolnik"w w czasie kwitnienia z owoc"w i zboa
UD

' &rzy&adku winoroli i .a&unzel *atunki = /hyteuma D 2orma wi)e si+ z ich &orad &atki ten koc( wr"d kwiat"w motyla = Leguminosae D( tworzy 2la*+ = #e6illum D( natomiast Jabiatae = La.iatae D( *"rna war*a korony( w *atunku !aly&tranthes kielichem w ksztacie wieczka( it& =9e %andolle( Fiz >> strona MCD

-zcze*"lnie interesu$)ce s) $ednak rodki( kt"re s) stosowane w niekt"rych instalac$ach wodnych &rze&rowadzi inseminac$+ z wykluczeniem wody 'assernuS( 2rapa natans L kieku$e na dnie wody i o&racowany w modoci &od tym( ale tak szybko( $ak zblia si+ do rozkwitu( wi+c &+cznie$e O*onek do kom"rkowe$( nadziewany z ba4ki P+cherz ksztacie o*onki s) rodza$u lici .ose zbliy obok siebie i unie roliny na &owierzchni wodyP kwitnienia odbywa si+ w &owietrzu( a take $ako okres kwitnienia $est na &+cherzyki wy&enienia =w absor&c$i &owietrzaD &onownie wod) i zlewy rolin z &owrotem na dno wody( woselbst( ona &rzynosi $e$ nasiona do do$rzaoci =9ecand >> M@D Gatunki /trikularia razem o2eru$) $eszcze bardzie$ stateczny ustawienie oznacza korzenie( a racze$ &odwodnych lici tych rolin s) bardzo silnie roz*a+zione i z wielu maych rur okr)*ych = 8agiewki D oku&owanych( kt"re s) &rzewidziane w rodza$u ruchome*o wieczka 'r"d modych /trikularien rury te s) wy&enione luzu( kt"ry $est ci+szy od wody i resztek rolinnych &owstrzymu$) te*o statecznika w dolne$ cz+ci wody 0eli zblia si+ do rozkwitu( rolina wydziela &owietrze( kt"re &rzenika do rur i luzu na&+dza r"wnie &okrywy $est &odnoszony( a $eli instalac$a $est wy&osaona w ten s&os"b z wielu &+cherzyk"w( kt"re s) wy&enione &owietrzem( tak &odbicia $e si+ &owoli i unosi ostatnio na &owierzchni wody( tak e kwitnienia mona &rze&rowadzi w &owietrzu 0est czas kwitn) wy*as( *"wny roz&oczyna si+ &onownie( wydziela$) luz( a to trwa w w+ach mie$sce &owietrzuG w ten s&os"b rolina $est ci+sza( o&ada na dno wody i do&rowadzi ich nasiona w tym samym mie$scu do u&ywu terminu za&adalnoci( &owinny by &onownie w kt"rym sam s&read =9ecand II M@D ' innych rolin wodnych( cel osi)*a si+ w &rosty s&os"b to( e nie s) one rozwi$a zamiast &osiadania wasne$ wynika dociera$) do &owierzchni wody( tak( na &rzykad( wi+kszo Potamo*eton - *atunek mi+towe = 4entha D brony wodne = !arices aquaticae D $e *owy = Sparganium D i inni ' stanie( nawet &od wod) w &ewnym nawoenia rolin chronionych( ale i na wodzie &rzed nim Trawa morska = ;ostera marina D( na &rzykad( $est zamocowana z korzeniami na dnie morza i nie mo*) rozszerza si+ wystarcza$)co( by dotrze do &owierzchni wody( ale za to kwiaty r"wnie 2ady blachy = $uplicature $e euille D ;imo( e $est otwarta na stronie( ale &ewna ilo zakadu zachowu$e nawet wyrzuci &owietrze tak( e w te$ $askini zamkni+te$ z e4skich kwiat"w kwiaty m+skie s) natychmiast otoczony tylko &rzez &owietrze( a nie wod+ 5a wieloramiennika wody = Ranunculus aquaticus D( kt"ra( cho 2aktycznie rozwi$a si+ w &owietrzu( a drzewa atwo naraony na niebez&iecze4stwo wysokie$ wody( aby by zanurzona $est w tym &rzy&adku wykonane ostronoci .amond i Fatard znale6 w $eziorach na*le rosn)ce kwiaty te$ roliny zanurzone &rzez wschodz)ce wody( bez niekorzystne$ dla za&odnienia Haley to od 2aktu( e &yek wychodzi na wczesnym eta&ie &ylnik"w( kwiat"w w dalszym ci)*u wyda$e si+ w zamkni+te$ kuliste$ i &owietrze zawiera$)ce zarodku -ier&ie4 de -t <ilaire i %houlant ma$) na &ywa$)ce$ wodne*o banana = natans Alisma D i zioa chrz)stka

= 5llece.rum #erticillatum D &ostrze*ane &odobnych z$awisk =9ecand II M?D Odsetki nie mnie$ celowociowa ni &roces za&odnienia roliny za&ewnia take ich wysiewu $est &rzez obawy natury( aby zabez&ieczy swo$e za&asy rolin dusz nadal *ehends( $ak wyra6nie wida w nie$( chocia rodki &od$+te w tym zakresie( w &rzewaa$)ce$ cz+ci nie tak bez&orednio z uczuciami roliny mo*) by umieszczone w stosunku do siebie( ni te( kt"re w&ywa$) na &roces za&odnienia E5ie ObliczoneE m"wi 1utenrieth =widoki natury i ycia duszy str CB@D( Edotycz) wielu ssak"w i &tak"w( cho&cy raz $u nie &otrzebu$) ich &omocy( aby wyrzuci z siebie( wyda$e si+( eby( $eli wszystko zebrane w $edno mie$sce &ozostao( oszcz+dny $edzenie ostatnia( do kt"re$ hodowano ras+ ludzk) z $e*o winy( tak cz+sto cier&i na wszystkie &olecenia( *dy dehiscent ka&suka Ouro&e$skie$ "tym balsam( to 5mpatiens noli me tangere L ( wyda$e si+ by obliczona za &omoc) kt"rych nasiona s) wyrzucane na zewn)trz( lub $ako &ostaci mechaniczne$ kleszcza( co niekt"re nasiona s) dost+&ne w celu zwierz)t tymczasowe do &owieszenia si+ i &rzenoszone &rzez nich odle*oci( lub tworzenia kolektora koron &i"ro wielu nasion do wiatru si+ &onie i roz&roszone( e celem ma ewidentnie E /wa*a ta zysku$e zainteresowanie( *dy widzimy( $ak w sytuac$i( *dy &otenc$alny dobrobyt nasion o*ranicza si+ do bardzo konkretne$ lokalizac$i( moe r"wnie wyst)&i urz)dzenia( kt"re racze$ za&obiec traktat"w nasion( i dziaa na rzecz te*o same*o &rawa w blisko do szcze&u macierzyste*o b+dzie staa Przykadem &rzynalenoci udzieli ;an*lebaum ;an*lebaum( Rizophora L ( ronie &rzy u$ciach rzek *or)cych Ordstrichs i &ytkich brze*"w morskich( ale tylko w bocie( i $akim sam $est &okryty na &rzemian z &r)dem &rzez son) wod+ 5asiona m"* ani w *)b morza( ale w dalszym ci)*u rozwi$a si+ w *)b l)du( s) wi+c teraz $u ustawione &rzez ich wzrostu &rzez co raz $ak na solidnych &odstawach( w kt"rych mieszcz) si+ od drzewa macierzyste*o( a wi+c take w korzystne$ ziemi( $ak odbywa si+ za tym( ;ona s&odziewa 5a s&odzie te*o owocu drzewa kwitnienia 2aktycznie sto&niowo tworzy wydr)ony szklarni mi+siste( ziarno( $ak to byo w obszarze otwarte$ o&orowe$( na kt"re$ one &onadto wyania si+ sto&niowo za &omoc) waka Prawie cylindryczny( ostatni okoo > > ] C cala du*ie ody*i usuni+te nasiona coraz wi+ce$ z te$ ziemi -amo ziarno $est Terete i ostatni >V cm du*oci( w kierunku $e$ wolny koniec coraz *rubszy i ci+szy( ale ko4czy si+ tam z ko4c"wk) &2riemen2:rmi*en .ei2 on wisi &ionowo w d" z drzewa( ale w tym samym czasie $e*o zwi)zek z ody* $est zawsze zrelaksowany( i wreszcie s&ada z te*o 0e*o nasilenia on teraz wchodzi z &omoc) $e*o ko4c"wki &2riemen2:rmi*en &rzykle$one do $edne*o cala *+bokie*o i &ozosta$e w &ozyc$i &ionowe$( w sam z siebie w ba*nistym *runcie 1le zabra do swo$e*o szkolenia na drzewie( wyroso w $e*o &owoki i $u o&racowane istotny &ierwiastek &rawie cay rok 'i+c mona niemal natychmiast nawet trzyma 0acTuin zobaczyem same nasiona od U do ? s&adek st"& o te$ same$ *+bokoci wody na &ododze( a nast+&nie sta &rosto w nie*o( a on si+ w takie$ *+bokoci( e zostay zakorzenione zn"w strzela do drzew =9ict z sc T ,I# art .izo&hora( UM@D

Po -chKblers uwa*) nasiona rolin wodnych s) zazwycza$ ci+sze od wody( nadchodzi wi+c &rzez wy&adni+cie z &rzy&adku( bez&orednio na ziemi( *dzie mo*) kiekowa( a nasiona wi+kszoci wysokie drzewa s) atwie$sze( wi+c *dy na &owierzchni wody( s&a( &ywa i by zasilane &rzez wiatr i &r)d do s)siednie*o brze*u =!astner 1rch , ?CWD Hiarna ronie bardzie$ bez&ieczne &okryte $edynie $ako &osy&ane na &owierzchni z ziemi ' odniesieniu do te*o rodza$u byy nasiona dzikie$ lub lotu <aber = A#ena atua L D nast+&u$)ce urz)dzenia ' awns z -1;e ule* rodku nie$ako &od k)tem &" s&ad $ako liny &" &roste 0est w &eni do$rzae nasiona suche i tak dolna cz+ 1'5 $est bardzo hi*rosko&i$ny Hwila on kole$no na sobie( a w ten s&os"b na &rzemian $est nasienie od wierzchoka $e$ dolne*o ko4ca( a 1'5 do hereu&on &onownie lee bardzie$( e ostatni z $e*o 1u2drehun* &rostu &onownie rozci)*ni+ta Tak wi+c( ziarna s&rawia niezb+dne krok na raz kole$ny( &oniewa kierunek wos"w na zboa i drobne kolce( a Fort -la$d tylko w $ednym kierunku( z nie &odana z awn ko4ca( umoliwia 1'5( ale nie chodzenie do tyu 5a &rzemian deszcz i &onowne we$cie skrada sucha na te*o ty&u lotu <aber na zaorane$ ziemi wok"( a &rze$dzie &od zarostem lub *ruda ziemi( *dzie nie moe &rzy$( ale teraz $est take ob$+ty t) &rzeszkod) do kiekowania =-ystem Hakad Jinneusza ,II( ?UD 5ie moemy za&omina( e wszystko( co $est &rzekazywane tuta$( tylko &o$edyncze &rzykady z r"nych re*ion"w rolin s) *dzie zasada zasady &rzeznaczenia wyda$e si+ szcze*"lnie uderza$)ca dla nasze*o zrozumienia s&os"b %hcia i mo*limy obserwowa ycie rolin ze wszystkich stron i we wszystkich szcze*"ach( to odkry$emy( ws&"lny *runt( e sam celowe koysanie wsz+dzie i znale6 &o)czenie rozwaa4 uniwersalne nastro$u $eszcze bardzie$ ws&aniay ni moemy $akiekolwiek szcze*"y mo*) wydawa

3II. 5staw rolin, dla zwierz+t.


-&rzeciwuG dusza nie moe dotrze w d" z kr"lestwa zwierz)t w kr"lestwie rolin( &oniewa mona $u zobaczy kr"lestwo warzyw sto&niowo *asn)cy na ze$cie z kr"lestwa zwierz)t i s) do nie$ednoznaczne w &obliu ostatnie*o Ostoi kr"lestwo rolin w caoci *+bie$ ni kr"lestwie zwierz)t( ale ma$) na$nisze zwierz+ta Hnacz)cy nic wi+ce$ duszy( wi+c &obyt na $eszcze niszych rolin sto$)cych wyboru ni nic Poli&y( na &rzykad( s) $u w &oowie rolin &odobnym charakterze ;ona usi)( &rzyna$mnie$ w wi+kszoci &rzy&adk"w( z ody*i do &odo*i( wcisn) brane( &+dy( kwiaty( it& ' niekt"rych &ozornie ciemnych i niedoskonae( ale nawet z nimi znaki animac$iL To moe $eszcze tak ruchome( mi+kkie zwierz+ta wi+ce$ ni do)czy ciemne( mroczne &ozostaoci duszy teraz( w $aki s&os"b &owinno si+ bardzo sztywne roliny sztywne kiedykolwiek troch+( e tak &owiem( tylko zdrewniae &oli&y s) 'r"d niszych stworze4 $est s&oro( w kt"rym twierdz) dzi( czy nale) one do zwierz)t lub rolin >D ( a to &okrywa si+ ze s&oru razem( czy znale6 oznaki duszy z nimi( czy nie( $ak nie$ednoznaczne te znaki s) tuta$ 0eli masz w)t&liwoci( czy to dusza( *dzie wci) zmienia decyz$+ mi+dzy zwierz)t i rolin( nie ma w)t&liwoci( e

nie ma duszy( *dzie &ena decyz$a zostaa &od$+ta do zakadu


>D

Istoty te obe$mu$)( mi+dzy innymi( Folvocinen( !losterinen( Fazillarien( kt"ry wymienia Ohrenber* wr"d in2usoria i o&isu$e( &odczas *dy odnosi von -iebold =kom& 1nat I @D w kr"lestwie rolin( ale Ockhard ='ie*m 1rch >M?W < UD na nowo si+ &rzydziela in2usoria ' szcze*"lnoci( na Fazillarien =od&owiednio okrzemki( desmidsD wiele kontrowers$i i wahanie -iebold( !Ktzin*( link( ;ohl( /n*er( ;orren( 9u$ardin( ;eyen uzna$) warzyw( Ohrenber*( Ockhard( Focke( %orda dla zwierz)t ='ie*m 1rch >MU@ II C?( >M?U U@C IID i !losterinen mona wy$ani ;eyen( ;orren( 9u$ardin m in warzyw Podobnie &o*l)dy 5auk natury zwierz+ce*o lub rolinne*o z substanc$i barwi)cych czerwone*o nie*u kilka razy =w &rzeciwie4stwie do n& warzyw &rzez /n*era i Ohrenber* =&o Foi*t i ;eyen zwierz+ciaD Oszillatorien by Ohrenber*( ;eyen( mi+dzy innymi( z al* ( obliczany &rzez /n*era do zwierz)t 'r"d tych ostatnich r"wnie wyda$e -chleiden r"nych stworze4( kt"re zostay zaliczone do &oli&"w ze wz*l+du na zawarto wa&na( a mianowicie %orallina i zwi)zane GalaZaura( <alimedea( /dotea( &anewki( ;elobesia it& 0ania ma !iitzin* =1nat d Tan*e str MD na licie al*( a tym samym( czy w lewo niezdecydowanych G)bki warzyw natury i zwierz)t dotkni+ta *)bki i -&on*illen $est inacze$ cz+sto waha -&on*illen konkretne*o by 9u$ardin i Jaurent = 'ie*m 1rch >MUN >M?> II >N@ II ?>>D( dla zwierz)t z 0ohnston i <o** =tame( >MUN( IIG >N@ >M?> >M?U II ?VN II UWU D dla rolin wy$ani ;illi&ore by o*l)dane z linku i Flainville dla nieor*anicznych ust w+*lanu wa&na( od&owiednio mowa w kr"lestwie minera"w( z*oszonych &rzez Ohrenber* i Jamarck dla zoo&hytes( &rzez .a&& i Fili&&i dla rolin ='ie*m 1rch >MU@ I UM@D

' tym samym czasie( wane $est $edynie( aby skorzysta z ar*umentu &rzekonu$)cy( okazu$e si+ wy)cznie na dru*ie$ stronie %o da$e nam &rawo w &ierwsze$ kole$noci( w &oli&ach( in2usoria m in tzw niedoskonae( ale $edynie( aby znale6 w zasadzie tylko &rostsze zwierz+ta &ode$rzane lady duszy8Hamiast znak"w w ciemne$( mroczne$ &ozostaoci duszy( widz+ $edynie charakter &rosty i zmysowa *ra sama z nich 'ielka &odatno niszych zwierz)t &rzez r"ne bod6ce( $asne rozeznanie &osiada$) one na ywotnoci i wytrzymao ich &rzemieszczania( okrelonym kierunku( e da$) takie same dla niekt"rych zastosowa4( kt"ry w ten s&os"b by &ostrze*ane &osta z dowolnoci znaczne*o niech+ci ze interwenc$e one na&otka w ich naturalnych warunkach ycia( walka( w kt"re$ myli si+( to wszystko m"wi cakiem na remis( t+&ym( w niewiadome$ natury ycia $eszcze na w&" &odni"s natychmiastowe*o &od*l)du ycia &sychiczne*o samo /waamy z$awisk ycia &oli&"w tylko blie$ i moe by wykazane( e widoczny brak &rze$rzystoci ich dusz( w rzeczywistoci zaley tylko od rzeczywiste$ nie$asnoci ich roz&atrzenia

0eli wyci)*ni+t) 1rm&oly& =<ydraD dotkn)( lub woda( w kt"re$ si+ zna$du$e( wstrz)ni+ty( wi+c &orusza si+ na*le do maych *rudek razem( na &ewno znak ywy czuo On idzie do wiata( i za&ewnia szko z wielu &oli&"w z( $eden stwierdzi &o &ewnym czasie wszystko zaley od $asne$ strony Tak wi+c( &oli& ma mehrerlei doznania On $est bardzo aroczne( ch+tny strz+&y wok" dra&iene z $e*o macki( i dwa &oli&y twierdz) cz+sto o tym samym To s) znaki ywe &ra*nienia On wybiera i wyr"nia bardzo zdeterminowany mi+dzy $e*o $edzenie &o &rostu cieszy &okarm"w zwierz+cych( &okarm"w rolinnych odrzuca( nawet w $edzeniu dla zwierz)t robi r"nice nie &ode$mu$)c konkretnych &oli&y te*o same*o *atunku( a nawet $eli *o *odzi i to do $e*o roz&rzestrzeniania s&ada ramiona( a on chwyta stworze4( e lubi $e w &ierwszym kontakcie To &okazu$e $asny rozeznania =TrembleyD %o oni &o wszystkich &oli&"w innych ni bycie zu&enie &rzeszkolonych zmysowoci( nawet $eli by moe nic wi+ce$8 %aa dusza same$ *ry obraca si+ wok" zas&oka$ania te$ zmysowoci( na$kr"tsz) moliw) dro*) 1le zmysowe uczucia i &ra*nienia mo*) by na$bardzie$ *watowne i na$bardzie$ zdeterminowani i &rostota *ry( w kt"rych s) one zrozumiae( ma tendenc$+ do 2aworyzowania ich si+ i determinac$+ Patrzymy tylko na na$&rostszych i *rubym ludzi %zy ma$) mnie$ *watowne i zdecydowane &ra*nienie $ak na$bardzie$ cywilizowany i wyksztacony8 %iemny z &ewnoci) mona nazwa takie ycie duszy( &oniewa wyszym wietle rozumu braku$e 1le wiato zmysowoci moe w s&os"b $ak &alenie $asno $ak wyszym wiatem rozumu( $ak s&ala tuszcz $ako $asne $ak eter( i niska sto$)ca owietlony may &ok"$( nad kt"rymi rozci)*a si+( &o &rostu tak ywe %o &rawda &oli&"w r"wnie &rawdziwe in2usoria( w miar+ $ak w ich maych rozmiar"w( w ten sam s&os"b mona wykona ycia Pokazu$) one( niekt"re z na$&o&ularnie$szych ruch"w ze wszystkich znak"w arbitralnoci zwierz)t( a $eli nie wszystkie s) tak ywe( wi+c s) te leniwce wr"d klas wyszych zwierz)t( a moe( $ak ws&omniano wczenie$( nawet w ywo ruch"w zewn+trzne nie s) tylko skala -zuka$ na ywioowo wewn+trznych dozna4 Fezs&orne $est( tak atwo &rzy&isa do &ewnych *ranic( &rostsze i bardzie$ zmysowy ycia duszy z tych niszych istot $est ze wz*l+du na &rostsz) or*anizac$i 2izyczne$ 5atura min+o od czowieka do na$niszych zwierz)t na du) skal+ w tym zakresie( ale to nie $est tylko skala siy i $asnoci( ale &owikania( ilo i znaczenie w yciu &sychicznym( kt"ry zosta$e &rzy$+ty Obie nie naley myli( $ak to si+ zdarza w $ednym &owyszych ar*ument"w ' &ewnym sensie =nie &rawnie rozumieD moe by or*anizmy si+ $ak maszyna( ale kt"re( w &rzeciwie4stwie do wy*enerowania naszych sztucznych maszyny( kt"re na mocy $e*o machinac$i w sobie( a towarzyszy &rodukc$i( takich $ak zastosowania z wiadomoci( &rzenika$) si+ czu &rzez( &rzeznaczone do usu* &orednich zewn+trzne*o duszy do nich( &rzeznaczone do bez&orednich usu* wewn+trznych Ponadto wykazu$) one &odobne wska6niki wi+ksza lub mnie$sza kom&likac$a w naszych maszynach( a wedu*( $ak to $est w &rzy&adku( *dy s&enia$) cele $ak skom&likowane lub &o &rostu &rostsze %" na$&rostszy mynek do kawy malowane kaw+ nadal tak dobre( $ak szybko nacini$ sko4czya skom&likowane$

brany &oli*ra2iczne$ I myl+( e $eli kt"rykolwiek z naszych maszyn( co $est od&owiedzialna( w &eni &rowadzi wasn) moc) i wasne$ wiadomoci( nawet mynek do kawy nadal znam ich dziaalnoci( $ak r"wnie tak z uczuciem szybko &rzenika$) do &rasy 5ie stanowczo lub intenc$i( tylko to( co nazywa si+ &oziom wiadomoci( b+dzie mnie$( $eli &rostsze %elem wzywa take do nisze$ bberschauun* 0ak moemy myle o na$le&szym dla nas teraz( b+dzie to niew)t&liwie &rawda( w or*anizmach 5a rosn)ce$ kom&likac$i or*anizac$i( coraz wi+ksze$ iloci( ale nie wisi si+ i stanowczo wiadomoci 'yst+&u$) w skom&likowanych relac$ach or*anizacy$nych stosunk"w dodanych i wysze stosunki &onad nisze e braku$e w &rostsze$ or*anizac$i( a &oniewa braku$e( take brak wiadomoci w tym zakresie 1le wiadomo z na$&rostszych i na$niszych relac$i moe by tak czu$ny( ener*iczny( aktywny( &ostanowi $ak na *"rze( tak nieco bardzie$ zdecydowanie i bardzie$ ywy( &oniewa kada kom&likac$a zuywana moc( i *dzie znika na or*aniczny( zniknie on w tym samym czasie dla &sychiczne*o Tak ustawi( roliny rzeczywicie zor*anizowane $ak $eszcze atwie$sze i in2usoria &oli&"w( wi+c to nadal nie wi))cy &ow"d $e$ dusza mnie$ &i i y$e( aby mie to $ak od zwierz)t( kt"re &rze$awia si+ obudzi i do ywa Okaza si+ tylko na $eszcze &rostszy i nisze$ natury ycia duszy Teraz $ednak( nie moe by nawet &rzyzna( e na$bardzie$ rozwini+te roliny s) atwie$sze do zor*anizowania ni na$&rostszych zwierz)t( a wi+c kr"lestwo rolin( w tym koncie $estem cakowicie &od kr"lestwa zwierz)t( cho na o*" uzna$e zwi)zek mi+dzy dwoma wiat"w &ozosta$e &o&rawna &od warunkiem( e ni*dzie w wiecie rolinnym( or*anizac$a &osun+a si+ &l)tanin) $ak w wyszych klasach kr"lestwa zwierz)t ' kadym $ednak &rzy&adku( kr"lestwo rolin ronie $ak kr"lestwa zwierz)t z nie$ednoznaczne*o wiat"w &orednich( w kt"rym nie bardzo wiem( czy &tak lub rolin( &onownie do wi+kszych s&lot"w( a wi+c nie mo*) wy$ani( inne ni do wniosku( e coraz or*aniczny rozw"$ s&l)ta 1ktywno duszy( a nie z &orednich wiat"w z dalsze*o o&adania z kr"lestwa rolin( ale racze$ &rzez to samo( *dy wzrasta &onownie &o innym kierunku 0est nast+&u$)ce s&ostrzeenie &om"cG &o niew)t&liwych wynik"w *eolo*ii z ko&alnych 'orms 'orld i skoru&iak"w na wiecie byy racze$ bo $ak &azy( to zamiast &tak"w i ssak"w( w tym bardzie$ $ako czowieka( kr"tko m"wi)c( e to( na o*"( rozway utworzenie dowolne$ nisze$ klasy zwierz)t umieszczonych $edna wi+ksza &rzyszo( a nawet &rawdo&odobnie do wielu tysi+cy lat ' kr"lestwie rolin odbi$a si+ na caoci( &odobny &ost+& tworzenia or*anizac$i od niszych do wyszych ran*) 'i+c $eli kr"lestwo rolin s) absolutnie &od kr"lestwa zwierz)t( trzeba by &rzy$)( e konieczne kr"lestwo rolin( na o*" &od uwa*+( &oniesione &rzed kr"lestwa zwierz)t 1le nic nie $est bardzie$ ni &ewne( e nie $est to s&rawa racze$ wszystkie wyniki *eolo*ii z$ednoczy co oznacza( e kr"lestwo rolin( w kadym razie nie byo zanim kr"lestwa zwierz)tP .acze$ mona by w)t&i( czy to nie moe by utworzony &"6nie$ 0ednak na$bardzie$ &rawdo&odobne $est ich $ednoczesne &o$awienie 5a$nisze tam roliny utworzone z na$niszych zwierz)t do 's&"lnoty &unkt wy$cia tworzenia ekolo*iczne$ i &owsta taki sam w obu im&eri"w %zy ona lubi to teraz w kr"lestwie zwierz)t( $eli mierzymy wysoko zawsze wewn+trzna

&owikaniem caym &rzynie wysze( ale maksymalna wysoko( do kt"re$ woyli w kr"lestwie rolinnym( ale $est zdecydowanie wysza ni na$nisza w kr"lestwie zwierz)t 1 $eli kr"lestwo rolin &ozosta na &oziomie rozwo$u caoci z dou( z dru*ie$ strony( e zyska w rozwo$u zewn+trzne*o bo*actwa cae$ &ierwsze4stwa 0eeli roliny s) tak sztywne( sztywne nadwozie &unkty( w kierunku &oli&"w( tak to brzmi rzeczywicie wiele do $e$ niekorzy( ale moe by i musi za&ewni mu wi+kszych &raw inacze$ Poli&y =zwaszcza <ydryD s) mi+kkie( niemal $ednosta$nie &o$awia$)ce mas( w kt"rych tylko niekt"re ostrony rozbi"r mudne rozdzielanie element"w or*anicznych uzna$e( e roliny wysze sklasy2ikowane w na$le&szych i na$czystszych w kom"rkach i rur o r"ne$ 2ormie i 2unkc$i( &rze&o$one &yn)cych sok"w( i $echa tak ywe licie i korzenie na $edzenie( $ak &oli& wyci)*a ramiona( a nast+&nie( tylko o wiele szersza i dale$ I 5ie moe by $u &o$awia kade*o $ako absurdu od &ocz)tku( e kiedy baobab z $e*o tysi)cami lat( $e*o o*romny wzrost w &niu i *a+ziach( i r"wnie bo*ate$ zewn+trzne*o bo*actwa &owinni sta $ak staranne$ wewn+trzne$ o&racowanie $e*o cz+ci nie$ na drabinie stworze4 ni aonie mae( surowe z .ohen ksztacie &oli&a lub tinier nadal( wi+c &o &rostu or*anizowane in2usoria( kt"ry sta&ia si+ dzi)se &o kr"tkim czasie &onownie( z kt"rych wydawao si+ tylko &o &rostu ustawi8 I !ocha na$mnie$szy in2usoria nadal ma$) $elita i drzewo nie na$wi+kszy( ale nie byo adne$ rurki w drzewie( kt"re &rowadzi si+ sok z dou do *"ry( w &ewnym sensie znaczenie takie*o $elitach8 Faobab $est o*romny narz)d( natomiast na$mnie$szy in2usoria *wizdek I tak niewymownie wi+ce$ wysiku do masy( siy i or*anizac$i &owinna mie charakter bezduszny $ako dusz) istoty8 0ak si+ tam dosta u&ora si+ z rozs)dnym teolo*ii8 1lbo b+d) m"wi tuta$G baobab nadal $est o&acalne dla ma&8 Fyoby tak $ak stara si+ &owiedzie( e Peter %hurch i &oyteczne do swoich *o+bi( siedzie na nich ;yl+( e na ten temat &owiedziano w &o&rzednich tyle odcink"w Hasadniczo( $eden $u dawno wr"ci o ch+ci zor*anizowania stworze4 or*anicznych &o czyste$ schematu schod"w( a nie i w kr"lestwie zwierz)t sama w sobie( to nie idzie w kr"lestwie rolinnym dla siebie( ale $est to r"wnie tak mao w sytuac$i zakadu i Hwierz+ta Frytania siebie !once&c$a iloci) istoty or*aniczne$( w stosunku do dru*ie*o( $est w o*"le do nie$asne i nie$ednoznaczne( i $est &rawdo&odobne( aby znale6 $ednak( e &o wi+kszoci relac$i( wedu* kt"rych mona zmierzy wysoko istoty na innych( zwierz)t s) rednio &onad rolin( ale nie b+dzie to nadal wszystkie relac$e( ale $est to wane mi+dzy wszystkich zwierz)t i rolin 'szystkie s&ekulac$e( e w zwi)zku z tym $eszcze mnie$ rolin twierdz)( e dusz+ ni nawet zwierz)t nisko &ooonych( bo s) $eszcze *+bie$ ni to( traci ninie$szym &riori ca) swo$) 2undac$+ Pewno b+d) $eszcze *+bie$ &od &ewnymi wz*l+dami( ale &od innymi wz*l+dami niew)t&liwie &onownie znacznie wyszaG w istocie( mona ar*umentowa( e kada istota or*aniczna $est wysza ni $akakolwiek inna w &ewnym zakresie r"wnie H &unktu widzenia $e*o edukac$i byo &o &rostu &ewien rodza$ celu( z te*o rodza$u instytuc$i( aby mie na$bardzie$ doskonae i osi)*n) na$bardzie$ bez&oredni( ale teraz instynkty i uczucia te$ istoty r"wnie na$doskonalszy i na$bardzie$ bez&oredni w odniesieniu do te*o celu( na &otrzeby $e*o s&enienie( cier&ienie musi by ze swo$) miss( &rzy$emnoci w $e*o realizac$i(

skon2i*urowa( inacze$ cay %elem *ry b+dzie le&y i *uchy I H te*o &unktu widzenia( kt"ry $est naszym tematem tylko na$wanie$sze( nie bardzo o*"lnie *radac$a byt"w $est atwy w instalac$i( lub moe by kady $est na czele s&ec$alne$ serii krok"w( kt"re da$) $e*o s&ec$alne*o &rzeznaczenia $est brane do *"wne*o &unktu ostroci Teraz mona oczywicie rozr"nienie mi+dzy wartoci) lub wartoci) samych cel"w( lecz r"wnie tak( &onownie z*odnie z r"nymi kryteriami Ostatnio( mona s&r"bowa( ale mie co od !rzya ustawi szere* czynnoci &rzez &od&orz)dkowanie o*"le nad szcze*"lnoci ich cel( a to &okrywa si+ z &owyszym stosowane i zwyky ukad &odstawowe znaczenie w mnie$szym lub wi+kszym zaan*aowaniu or*anizac$i &rawdo&odobnie o siebie 5ie mo*) by istoty( kt"re( dzi+ki ws&"lnemu roz&atrzeniu wielu cel"w( w tym samym czasie bardzie$ o*"lnym( w celu realizac$i te*o cele nadrz+dne mo*) by teraz niezaleny i natychmiastowa realizac$a musi &onie kady cel &rzez ;itberKcksichti*un* reszt+ o*ranicze4 5a caych miosnych takich stworze4 teraz chyba bardzie$ doskonae( w odniesieniu do $ednostki( ale z te*o &owodu tak *or)co( $ak niedoskonae istoty( kt"re ma$) do s&enienia lub korzystnie tylko &oszcze*"lnych cel"w 5a$le&szym te*o &rzykadem s) takie same $ak osoby( u kt"rych mona bez&iecznie siebie na &o)czonym wy&enienia $ak wielu cel"w( w tym samym czasie( moe by r"wnie osi)*ni+ta w kadym na$le&sze 0ednake( ma no*i( nie tak szybko( nie tak ostre oczy( nie $ako &odtrzymywane &azury $ak wiele zwierz)t( tylko &o)czenie to wszystko $est tak korzystne( e w caoci( ale i &orednio da$e bardzie$ szcze*"owo ni sabszy( e zwierz+ta szcze*"owo i bez&orednio *orsze Oczywicie( r"wnie *"wnie za &omoc) swo$e*o intelektu( ale or*anizac$i &sychiczne$ zaley wsz+dzie wraz z 2izycznym ;a inne zasady Tymczasem moliwe $est r"wnie &"6nie$ nie wszystkie istoty wedu* kole$noci ustawione$ nad i &od sob)( koordynu$) wiele obszar"w zastosowania( inni an*au$) si+ ze sob)( a &oziom szcze*"owoci w realizac$i celu( &o wszystkich chwilach mo*) atwo uzyska bardzie$ o*"lne znaczenie( ni to( e tak &owiem( tylko do &obieny s&enia kilka 2unkc$i Tak wi+c &o wszystkich &rostym &omyle o wysokoci *radac$i &ozosta$e unad7Tuat re&rezentu$e zoony zwi)zek( w kt"rym or*anizmami s) do siebie I $ak dobrze konce&c$a ta w ukadzie z nich b+dzie &r"bowa &om"c sobie( roliny nie mo*) by ustawione do adne ze zwierz+tami( a nawet $eli $est to &rzy&adek( ale tylko nisze zmysowy( ale nie dusza im &rzy&isu$) zatem zostawi Oczywicie( kiedy r"nica w animac$i mi+dzy zwierz)t i rolin $est usuwany( a wiele stworze4 zmierzchu &rowadzony s&"r( co masz im na&rawd+ liczy si+ zwierz+ta i roliny( wy*ra$ nowy skr+ca$) lub obr"t( kt"re wy$) wczenie$ cz+cie$( straci 9o te$ &ory cz+sto si+ dusza =arbitralno( sensac$aD nawet traktowane $ako wyr"nika &omi+dzy zwierz+tami i rolinami do konta( nie b+d)c w stanie z &ewnoci) &od$) inn) decyz$+ o istnieniu lub nieistnieniu duszy $ak &rzez znaki zewn+trzne( kt"rych co*ency sam zalea tylko &od warunkiem( e tylko zwierz+ta s) animowane 1le roliny s) tak dobrze animowane ni zwierz+ta( wi+c takie rozr"nienie w o*"le od&ada To $est teraz( ale take nie tyle zainteresowania bardzie$ mo*) &rzewaa( trzyma mi+dzy kr"lestwa zwierz)t i rolin cise$ &artyc$+ i chcesz( aby &ode$rzanych

stworze4 cakowicie wewn)trz lub &oza te$ &artyc$i( $ak dotychczas Prywatn) &as$)( kt"ra s&"r co do te*o( czy zwierz+ ma sw"$ zakad( cz+sto zdobyte niekwestionowanym &owiesi si+ tylko &od warunkiem( e zosta on robi w tym samym czasie do istnienia lub nieistnienia obiektywne$ tryska 6r"do &as$i !urczy s&enia te*o wymo*u( a $edynie odsetki 7uSerlichere &ozostao wy*ra r"nicy klasy2ikac$i mi+dzy zwierz)t i rolin ich okolicznoci biolo*icznych w staych &unkt"w widzenia( w $aki zwi)zek *o( ale naley &rze$ od &ocz)tku &rzesadne roszczenia( $eli s&o$rze na nie&ewno wszystkich klasy2ikac$i IPrinzi&e &ami+tany $est $u w kadym z obu obszar"w ekolo*icznych i nie widzi &owodu( dlacze*o ta nie&ewno nie &owinna &rzenie si+ z $edne$ s2ery do dru*ie$ 1le w rzeczywistoci to wszystko &ow"d &rzesta istnie( a my &rzyzna roliny $ak zwierz+ta dusz Tak du*o( $ak nie $est to &rzy&adek( mona na &ewno &oczu$esz r"nic+ mi+dzy animac$i i 5ichtbeseelun* mia &owiedzie w od&owiednim uderza$)cych r"nic obszar"w <aworth( nie zezwala$) na most ;yl+( e zawsze b+d) arbitralne w &ewnym sto&niu( co i ile chcesz &ooy &rzez stworzenia &orednie$ Im&erium z $edne$ lub dru*ie$ strony 5a$mnie$ arbitralne odb+dzie si+ &odczas uruchamiania &rzyrodnicy z warunk"w zwierz)t i rolin( $ak zostay utworzone w t+tni)ce$ yciem uycia $+zyka i na&rawi tylko nie&ewno badane( &oniewa w &rzeciwnym razie wszystko b+dzie robi dowolno( ale &okazu$e( e tylko traci on wreszcie arbitralno nie uciec Poniewa w yciu tych warunkach nie za&ro$ektowane z*odnie z &owszechnie wyst+&u$)cym kom&leksem cech razem bez cise*o zde2iniowania te*o kom&leksu i &ode$mowaniu decyz$i w s&rawie *"wne$ 2unkc$i( &rzede wszystkim wysze zwierz+ta i roliny zostay uznane 1le $eli( $ak w &rzy&adku( ta cz+ roz&ada( charakterystyka tych kom&leks"w w &orednich wiat"w i $u w &ode$ciu( cz+ciowo wymiesza i &rzenie si+ do kade$ inne$ &ocz)tku 2aktycznie( $est decyz$a o tym( kt"re &osiada$) lub kt"re mocnie$ kom&leks cech $eszcze niedawno wysy&ka na celu za&ewnienie wyboru nazwy i &ooenia w obr+bie lub &oza wyma*ane$ &artyc$i mi+dzy zwierz)t i rolin( tylko nie w naturze rzeczy lub Gebr7uche $+zyka( ale wy)cznie w subiektywne$ *estii &rzyrodnika lub kierunku $e*o chcia da swo$e zasady klasy2ikac$i arbitralne( a $eszcze dla innych to nie moe by wi))ce I to( co chce( aby wybra $ako *"wny element odr"nia$)cy( czy to( co zes&" cech( e chce wybra i $ak &rzekonu$)ce rozr"nienie moe &o$awi si+ w kontradyktory$noci &ozyc$i wyszych &oziom"w roliny i zwierz+cia( b+dzie nadal wyst+&owa w kr"lestwach &rzy*ranicznych zawsze nie$ednoznaczne i w)t&liwe &rzy&adki( w kt"rych 5awet &o$edyncza cecha $ako zaczyna si+ chwia 9wie *"wne cechy wyr"nia$)ce wyda$) &oleci &rzede wszystkim i r"wnie zostay wzi+te &od na$cz+cie$ uytku( $edna( dru*a odnosi si+ do budowy( na &rze$awy ycia 'edu* &ierwsze*o( $eden deklaru$e stworzenie z zwierz)t lub rolin( w zalenoci od te*o( czy $e$ $edzenie bardzie$ &rzez wewn+trzne lub inva*inated &owierzchni =$elita( o)dek( w tym cz+ci ustne$D lub zewn+trznych wywr"cone*o &owierzchni =licie( w"kna korzeni( it& D w substanc$+ ciaa otrzymu$e( &o dru*ie$( w zalenoci od $e*o Prze$awia si+ na zewn)trz wi+ce$ swobodnie &rzez &"&rzezroczyste &oruszania caoci albo cz+ci( albo &rzez zwyke wzrostu '

rzeczywistoci( kr"lestwo rolin i zwierz)t r"ni si+ w swoich wyszych eta&ach )cz)c dwie 2unkc$e bardzo okrelone( ale oba ma$) cechy $e$ warunki i charakter or*anizmu &rzez absolutnie nic 9istinctive wystarcza$)co &okazu$e r"wnie( $ak w &orednich wiat"w &oniewa w*obienie z wyst+&u ( lokomoc$i ze wzrostu by )czone w tym samym or*anizmie cz+ciowo( cz+ciowo w czasie moe si+ zmieni tak( e zawsze &ewnie nie moe &owiedzie( co narysowa( $ak &rzede wszystkim charakterystyczna &od uwa*+( r"wnie zaley od 2unkc$i( kt"ra $est her*enommen od budowy( a nie $ako znacz)co si+( e z &rze$aw"w ycia her*enommenen razem( e zawsze obie vork7men w &o)czeniu 5iemono osi)*ni+cia o*raniczenie do tych dw"ch 2unkc$i s) zbyt ostre rozr"nienie ma( to niech inni si+ do &omocyG czy Ezmiany zewn+trzne kontury ciaa &rzez skurczu i eks&ans$i !:r&er&arenchymsE w ruchu =-ieboldDP czy rz+sy( czy sto&y &o$awia$) si+ narz)du ruchu( $ak mnoenie odbywa si+( czy ten lub ta okoliczno chemicznych istnie$e I 1le co z &o&rzednich cech to nie mnie$ dotyczy Radna z tych 2unkc$i ma na celu ostre*o rozr"nienia mi+dzy zwierz)t i rolin na tyle kom&letnie a do teraz I 2akt( e mieci si+ on niemoliwy do odr"nienia rolin i zwierz)t kr"lestwa &rzez cechy 2izyczne ostre( moe by uznane za ar*ument teraz nawet do tyu( e nawet w odniesieniu do &sychiki nie istnie$e &rze*roda mi+dzy nimi Frak o)dka i zwierz)t &odobne$ or*anizac$i wewn+trzne$ w o*"le( w wolne$ wy*l)da$)ca lokomoc$i w caoci lub cz+ci( do cz+sto zdarza si+( wi+c z Oszillatorien( zarodnik"w *lon"w i wcale s >M? /wa*a wymienione stworzenia( nad kt"rym s&"r co do te*o( czy istnie$e( zwierz)t i rolin Tylko( eby zobaczy roliny( znaczy oczywicie( ale ich ruchy nie byy na&rawd+ dobrowolne ruchy 1le to( co tu i dowolnie ich nazwy( $est o wiele wi+ce$ rzeczy( okrelonych &rzez &oszcze*"lne widoki obserwator"w zostay a&er2u $ako inte*ralnych 2unkc$i Tak( nie tylko zewn+trzne cechy( nawet konce&c$a 2ilozo2iczna arbitralnoci $est co tak zdumiewa$)ce( e trudno $est ustali dokadn) wyr"nienie naukowe do te*o( $ak zosta os)dzony Ohrenber* zrobi z nast+&u$)cych czynnociG E.uchy zwierz)t =m"wiD ma$) %elem nie&o)dane*o ruchu &rzestrzenne*o( &rzemieszczania nasion wodorost"w( it& nie ma$) na celu arbitralne$ zmiany mie$sca( ale tylko indywidualnie obr"t i rozw"$ &ostaci na&i+te$ ma$) one( $ak si+ wyda$e( e bardzie$ od wy*l)du =bodziecD zwi)zane rolin( kt"re 'i+ce$ na &ami+ =b+dzieD charakter zwierz)t wywoane istnienie i brak ust i $elit obie 2ormac$e mocno r"ni) E =1bhandl Ferl 1kad d od d ' 0 >MUU Gedr >MU? -tr >B@D Gdzie indzie$ &rowadzi Ohrenber* $ako cechy charakteru zwierz)t ani rozmnaania &rzez &odzia( kt"ry *ra( ale r"wnie stworzenia( kt"re s) liczone $eden na *lony 0ak &rinzi&los ludzie kiedykolwiek do rozwodu w eks&erymentach( zwierz)t i rolin( waha si+( $ak( m in z nast+&u$)ce*oG ;eyen wy$ani !losterien it& z tak dla rolin( &oniewa znalaz si+ w nich skrobia kukurydziana( ale teraz zostao &owiedziane( to rzeczywicie moe Hwierz+ta skrobi kukurydziane$ zawarteP /n*er &owiedzia zarodniki *lon"w tele2on &ow"d natury zwierz)t( &oniewa s) one &ozornie &orusza si+ swobodnie( a mianowicie za &omoc) narz)d"w rz+s( ale teraz &owiedzia =-ieboldD( &ozwolioby to roliny &rzenie tak i ma$) narz)dy rz+s( zbyt Tak m"wi) to( co chcesz( tylko za&isa sw"$ system -iebold =kom& 1nat I MD

ustanawia na skurczu i eks&ans$i ciaa $ako cechy zwierz+cia duo masy( ale nie zna$dzie si+ $ednak &rzyczyny =tame( s >?D Obecno ustach i o)dka $ako nieistotne( aby wy$ani 1 m"wi)c o zwierz+tach z cae$ &owierzchni ciaa =t$ &rzestrzeni kosmiczne$D ssa materia ywnoci =tak mleczne*oD 'i+c nie dla nie*o usta i o)dka( $eszcze wolne &o$awia$)ce lokomoc$i =*dy nie wi)e si+ z kurczenia i rozszerzaniaD wi+ce$ .e&orta $ako zwierz+cia 'ye$ wymienione i uzasadnione w naturze rzeczy ko&oty ustalona r"nica mi+dzy rolinami i zwierz+tami dosta skom&likowan) dro*+( zwaszcza w maych or*anizm"w( nadal z trudnociami *"wnie cz+ci obserwac$a inter&retac$i obserwac$i %zy o)dka( &rzewodu &okarmowe*o( $eli $est obecny( $est cz+sto bardzo nie&ewne( cz+sto niemoliwe do &od$+cia decyz$iG =&ierwszy wywierana &rzez r"wienik"wD Hnane metody karmienia -el2 Ohrenber* z in2usoria barwnikami niedawno nie &owszechnie uznawane za bardzie$ zdecydowany s&os"b( aby to zrobi = -iebolds %om& 1nat I >B n D ;eyen cz+sto o&isu$e kom"rk+ co $ak zwyka rolina =w s Glony rodza$"w /e$iastrum, Scene$esmus, Staurastrum D( kt"re Ohrenber* =w s Poly*astricisD nazywa si+ o)dek( wi+c &o$+cie kom"rki rolinne$ z otworem i o)dka $ednym *osem mo*aby tu i tam na&rawd+ dziaa na siebie -iebold wy$ania o)dek Ohrenber* cz+ciowo s&adkiem &od &okrycie sk"ry %zy lokalne ruchy s&owodowane &rzez *r+ si yciowych( lub &rzez zewn+trzne &rzyczyny mechaniczne =takie $ak ruchy FrownaD( lub ty&u ruch"w kam2ory na wody( s&rawia( e nie zawsze atwy do o*l)dania( i inny stan obserwatora ustalane r"wnie tuta$ *"wnie inter&retac$a 1le za"my( e &rzyczyn) ostatnie*o ty&u nie wchodz) w *r+( wi+c teraz s&otkaem $eszcze ostatnie*o aosne*o &ytanie r"nic &rocesu ycia od &roces"w nieor*anicznych na wszystkich Tylko o struny *osowe wibru$) $ak smyczki( zarodnik"w moe &rze$ &rzez wysuwanie ole$ku do wody =$ak -chleiden wczenie$ &ode$rzewaD( i $eszcze ywy i *or)cy ruch zwierz)t Fezs&orne $est( wy&ada ostro i okrelonoci kade$ nauki i zwi)zane *"wnie z dokadnym charakterze samo( ale wyda$e mi si+( nie dokadnie szuka( nawet $eeli to nie $est w naturze sam( lub s&o$rze na s&os"b( w kt"rym to nie ley w ich Fo oczywicie okrelona natura $est wsz+dzie( ale dlacze*o nie( $ak &rawdo&odobnie b+dzie wy*odne dla takich o*"lnych &o$+ i oddanych ty&"w 2ilozo2ii 'szystkie o*"lne zasady i ty&y charakteru by nakada$)cych ale wyci) wi+ce$ ni zadowolony z rednicy zoone*o systemu &rzez szew Fym $a( bo $a nawet nie czowiek( nie dozwolony &rzez czas"w( tu na mitzus&rechen( 0eli nie b+d+ tak &o &rostu zbyt wiele wydawao si+ niekt"rych ludzi z czas"w( to z zastrzeeniem( ni m+czy6ni ma$) by &od$+te &rzez krotnie Po tematy dotycz)ce natury &odzielona raz( te charakter ma suy sama Faktem $est( w kadym razie( e &odobie4stwa i na&aci mi+dzy rolin i kr"lestwa zwierz)t w o*"le &i+trz) si+ bardzie$( *+bie$ schodzi si+ na dwa kr"lestwa( a wi+c moe wyst+&owanie &orednie*o *ranicy( *dzie r"nica $est na&rawd+ zdumiewa$)ce( same w sobie nie ma$) nic dziwne*o 9o &ewne*o sto&nia moe to zar"wno $u zar"wno znale6 ze wz*l+du na &o$+cia rosn)ce$ &rostoty z ze$cia w kr"lestwie zwierz)t i rolin rosn)cych asymilac$i( ale

wyst)&i nawet ataki w charakterystycznych osobliwoci wyszych &oziom"w z dru*ie$ strony( *dy zblia si+ do limitu niezdecydowani waha$) si+ od $edne$ stronie Ile -ten*liches( roz*a+zione( kiekowa koniec( koniec ran*i( liciach( kwiaty &odobne( -&irales s) w dolne$ *ranicy kr"lestwa zwierz)t( mona &owiedzie( e *ry kr"lestwa zwierz)t tuta$ maskarada &od &rzebraniem w kr"lestwie rolin Odwrotnie( trac)c w niszych &oziomach kr"lestwa rolin( roliny cz+ciowo ich roz*a+zione ty&u laminarne*o( wyst+&u$) tu zaokr)*lony ksztat( $ak na *rzyby( nie 2ormularze( takie $ak kon2itury na =kt"re s) co na$mnie$ nie$asne &rzyblienia wyszych zwierz)tD .ozway dalsze &odobie4stwa( kt"re nisze zwierz+ta wy*ra z rolinami w tym( e akc$a w &odobny s&os"b( bez szkody dla ycia i moe by &omnoona &rzez &odzia( i odwrotnie( roliny nisze =duo wodorost"wD urodzia cho&ca &ywa$)ce =w tym nie$ wi+ce$ D Hosta on niedawno odkry( cier drzewny( w ko&ertach z kilku do niskich zwierz)t sto$)cych =w &rzebraniu ascidians i innych osonic sal&enarti*enD i odwrotnie( *rzyby s) znane z bo*actwa substanc$i zwierz+cych( $ak it& ' odniesieniu do &odobie4stwa w &ostaci niszych zwierz)t z rolin wyszych( naley rozway na &rzykad =o &ytkach miedzianych do Ohrenber* wielkie$ In2usorienwerkeD &odobie4stwo do #ortizellen roz*a+zione z kwiat"w rolin( oyska( *dzie nosz) nazwy kwiat"w zwierz)t -zcze*"lnie bo*ata( ale $est klasa z takich zwierz)t korale do &odobie4stw z rolin Oraz dostosowane do te*o na wiato( dziel+ si+ tu z nast+&u$)cym =dosownieD 'yci)* z narrac$i( kt"ra da$e naturaln) naukowca =9anaD tych zwierz)t 'sz+dzie tu &odkrelone wyraenia =w &rasieD( kt"re s) &odobne do warzyw E!onstrukc$e zwierz)t koralowych $est konsekwenc$) ich &owstawania &)k"w( z kt"rych wyania$) si+ wszystkie $e*o r"norodne 2ormy 5iekt"re z nich( $ak madre&ores( Gor*onians( 1str7en it& s) dobrze znane i byy na o*"( $eli nie &rzechowywa na$cz+cie$ nawet dla &o$edynczych 2orm( i to &rzewaa( $ednak &od $e*o 2ormach o*romn) r"norodno( niekt"re rosn) $ak $edna nad dru*) walcowane$( *owy ka&usty $ak licie( inni twierdz)( z delikatnym( zakr+cony( niere*ularnie rozmieszczone ulotki Powierzchnia kade*o licia &okryte$ &oli&"w kwiat"w( ich wzrostu i wydzielania( okazao si+ 5ie mnie$ &odobie4stwa z d+bu i 1kanthuszwei*e( *rzyby( mchy i &orosty m"* znale6 ' madre&ores statk"w s&oczywa na cylindryczne$ &odstawie( kt"ra $est cakowicie &okryte w warunkach dzienne*o z Pol&ynblKten( skada$) si+ one z sieci *a)zki i *a+zie( kt"re z wdzi+kiem roz&rzestrzenia si+ z $e*o centrum i $est &okryta cae*o z kolorowym &oli&"w &otomstwa !o&uy Astraea s) do symetryczne i cz+sto osi)*a$) rednic+ od >V do >C st"&( a PoriteshK*el by &onad CV metr"w wysokoci( a s) i klub( kolumnowy ksztat( i korale z r"nych 2orm E E!ady %om&osite Hoo&hyt wy&ywa z $edne*o &oli&a( i ronie &o&rzez tworzenie bud nadal drzewa lub ko&uy &rodukowane rednicy >C st"& zdobywa$)c 1str7astamm z$ednoczeni okoo >VV VVV &oli&y( z kt"rych kady > ] C za$mu$e Yu centymetr( a dla Porites kt"re*o zwierz+ta &rawie l Jin szeroka( numer B

b+dzie > ] C &rzekracza milion H $e$ s"w r"wna liczba usta i o)dek do &o$edynczych zwierz)t( rolin( s) &o)czone i &rzyczynia si+ ws&"lnie ywnoci( tworzenia bud i &oszerzenia cae$ s&rawie( r"wnie mi+dzy sob) &o)czone &o&rzecznie Ponownie( s) inni( kt"rzy nie wytwarza$) &)ki i y$) w &o$edynczych obudowach na$szybcie$ mae$ 2iliance( czasami $ako &ytkie miski( it& E E' &oli&y *ru&y kom&ozytowe*o r"ni) si+ w zalenoci od charakteru ich &rzywi)zania do siebie albo s) zwi)zane tylko u &odstawy( *dzie kady wyobraa $edn) r+k+( a to wszystko b+dzie wy*ra drzewa lub wy*l)d krzewu $akP ( 1lbo s) one side &rzechyli siebie &o)czone tworz) umiarkowany =umiarkowane8D 2ormy ' &ierwszym &rzy&adku mae kielichy do &obierania dla kade*o oddzielne*o &oli&"w( w innych tylko &askich kom"rek( $ak w *or*onian( *dzie wysta$e &oli&"w( ale ich kielichy braku$e E =9ana w -chleiden i bezczelnoci 9istress ( >M?@ czerwiec nr ?MD ;oe &ami+tacie wielkie &odobie4stwo zwierz)t koralowych z wyszych zainteresowanych zakad"w( ale tylko cae &oly&i2ers( nie &o$edyncze &oli&y Hwierz+ta =zwierz+ta( kwiatyD To &rawda( ale dlacze*o mamy r"wnie &or"wna &oszcze*"lne kwiaty zwierz)t z caych rolin( a racze$ &o &rostu &okaza tylko warunki analo*iczne z &oszcze*"lnych kwiat"w rolin Pytanie( $ak &atrze na &o$edyncze &oli&y kwiat"w i &oszcze*"lnych kwiat"w rolin $ako niezalenych $ednostek( zwraca si+ w obu kr"lestwach w ten sam s&os"b &onownie( i te same &owody( kt"re do&rowadziy *o( &omimo te*o( co mona wyr"ni $ako indywidualne w cae$ instalac$i( cae$ roliny nawet zobaczy $) znowu $ako rodzic( zwi)zane*o w indywidualnych( aby uzyska bardzie$ lub mnie$ w dobre$ &ozyc$i w cae$ &odo*i &oli&y Powsta$e r"wnie z &o$edyncze*o $a$a $ako roliny z $edne*o nasion( $e$ ksztat rozwi$a wedu* ideii( ale z &ewn) swobod+( kady &oli& $est zwi)zane z dru*) &rzez zwierz+ niezalenie od siebie =w szcze*"lnoci &odczas &rzechodzenia &o&rzez badanie Odwarda o -truktura wa&nia trwa &rzez rozszerzenie or*anizac$i rozwaenia zwierz)tD Tam( ale nie wyda$e si+ nawet do znak"w bez&orednich &sycholo*iczne oddziaywanie czonk"w &oli&"w trzyma si+ za za*inionych ;i w zwi)zku z tym( bardzo ciekawe nast+&u$)ce owiadczenie Ohrenber* =w s dua in2usoria dziaa str WND o synnym &ika zwierz+cia #ol#o6 glo.ator &o$awi( kt"re( $eli nie nale) do zwierz)t koralowych( ale r"wnie rodza$ &oli&"w stanie si+ z wielu &o$edynczych zwierz+ta 2ormy( kt"re siedz) w obwodzie kuli( &o)czonych rurkami nitkowatychG E0eli kto robi co( niebieski lub czerwony kolor wody &od mikrosko&em( widzimy bardzo wyra6nie silny &rze&yw wok" s2er 0est konsekwenc$) o*"lne*o e2ektu wszystkie &oszcze*"lne zwierz+ta( kt"re ma$) w stadach zwierz)t( &tak"w( &oci)*"w( nawet &iew i taniec ludzi i masy ludzi ws&"lne*o rytmu lub ws&"lny kierunek( cz+sto wyda$e si+ sta( nawet bez &olecenia( a bez woli wyra6nie wiadomy To wszystko &ywa &oly&i2ers i &rzytulny $ak zimnie$ os)d"w &rzyrodnik uzna$e to $ako skonnoci s&oecze4stwa( kt"re skada si+ z wytrzymaoci i od&ornoci na ws&"lnych celach( stan( kt"ry wyma*a aktywnoci umysowe$( kt"re zbyt niski do stra$ku nie &rzysu*u$e mona uwie tylko 5iech to nie mona za&omina( e

wszystkie &oszcze*"lne zwierz+ta 5arz)dy zmys"w &osiada$)( kt"re s) &or"wnywalne do oczu( i e w zwi)zku z tym zrobi( nie le&y na &rzeomie wody( ale $ako obywatel naszych wyrok"w daleki duy Qwiatowym( by korzysta z uczucia bo*ate$ istnienia( tak dumny( e zachowu$) si+ $ak my( akc$e z nas samych E %aa kwestia relac$i o$ca i &odle*ych indywidualnoci &o&rzez 2izyczne( $ak i &sycholo*iczne strony ni*dy do te$ &ory $est $eszcze bardzo ciemno Ponadto nie naley za&omina( e $eszcze wi+ksze r"nice mi+dzy nimi &ozosta$) w o*"le &odobie4stwa rolin i &oli&y ki$ami( a nie mona zrobi bez wielkich wniosk"w ostrze*awczych &rzez analo*i+ z $edne*o do dru*ie*o Fyoby to moliwe( e rolina $est $eszcze duo wi+ce$ do $ednoci wi)e istot byoby $ako rolina koralowe$ Przyna$mnie$ nie $estem wiadomy( e $eden z korala tak zdecydowanych narol charakter interakc$i wszystkich cz+ci ni my w >U -ekc$a s&otka$) si+ w rolinach -tosu$)c &owysze dwie 2unkc$e( trzeba by &owiedzie( z rolin koralowych cie&larnianych w cae$ rolinie( kt"ra $est w &oszcze*"lnych &oli&"w umysu s) zwierz+ta %hocia &owierzchnie( z kt"rymi ywno $est zrobione =o)dkach &o$edynczych &oli&"wD( wsz+dzie inva*inations( ale s) inva*inations( kt"re zna$du$) si+ na &ro*nozach wzrostu i odwrotnie w wyszych or*anizm"w( kt"re ma$) by uznane za zwierz)t $ako caoci( to wy&ukoci =#illiD s) wysta$)cymi tak( e ywno $est wykonane z w*+bie4 =&rzew"d $elitowyD Fior)c &od uwa*+ wy$)tkowo wielkie zmiany( kt"re cz+sto wyst+&u$) w tych samych istot( zar"wno w kr"lestwie zwierz)t ni kr"lestwa rolin w trakcie r"nych okresach ycia( w niekt"rych zwierz)t bardzo nisko &ooonych( takich $ak meduzy( $eszcze bardzie$ uderza$)ce( $ak to nawet u owad"w( wi+c moe trwa &rzecie ma$) nic niesamowite*o( e istota moe zmieni sam charakter zwierz)t i warzyw w takie$ zmiany okres"w ycia To na&rawd+ wyst+&u$) w niszych stworze4 zmian w tym kierunku( o skada si+ z &rzykad"w r"wnych &rowadzi bez w)t&ienia tylko twierdz)c $eszcze( czy to b+dzie dobrze do te$ &ory( do na&rawd+ rzeczywiste zwierz+ta rzeczywiste rolin lub na odwr"t( aby ( co &ozwoli z uwz*l+dnieniem &owyszych uwa*( nie ma inne$ decyz$i ni arbitralnoci CD
CD

Por"wna$ na &rze$cia mi+dzy zwierz)t i rolin w szcze*"lnoci nast+&u$)ce &isma i traktatyG /n*er( zakad w momencie Tierwerdun* 'iede4 ' >M?U roku I !iitzin*( Po trans2ormac$i in2usoria w dolne$ 2ormy *lon"w 5ordhausen >M?? samo w Jinnaea ' >MUU roku I -iebold( dissertatio de 2inibus mi+dzy .e*num animale et constituendis rolinne Orlan*ae >M?? I ;eyen w .ob Fr)zowy( ."ne Pisma Odytowane &rzez 5OO- &rzeciwko Osenbeck I# s UC@ nn i 2iz$olo*ia s rolin I Thuret( .O%<O.%<O- sur les or*anes locomoteurs zarodnik"w 1l*ues w 1nn z sc Fotaniczny ' >M?U roku T ,I, I =!om&ilac$a wczenie$szych obserwac$i zna$du$e si+ zwaszcza w czcionce !Ktzin*s( i bardzie$ szcze*"owo ;eyen na &imie Frowna

-chleiden =Grundz I CWBD m"wi( oczywicie( $ak zwykle *burowaty( ale nauka *orliwy s&os"bG ETylko na 2antastyczne mistycyzm nauka chore*o( ale nie $asne( rozumie sama 2ilozo2ia &rzyrody moe do$ do takie$ zadumy( e istoty wkr"tce &o zwierz)t( wkr"tce raz moe by rolina byoby to moliwe( mona by $eszcze wiele $anie$szy b+d)c kiedy wkr"tce ryby( czasem nawet &tak( lub tak szybko( $ak chrz)szcze( wkr"tce si+ .ose( a nast+&nie wszystkie nasze nauki byoby *u&ot) i zrobilibymy le&ie$ rosn) ziemniaki i do $edzenia( ale r"wnie nie $est tak &ewny( e nie b+dzie si+ myszy i uciek E %hciabym $ednak( &ami+tam sowa( co Grabbe( &o&rzez miae( ale &ewne*o stronie tra2nie m"wi w $edne$ z $e*o sztukG E9iabe $est blie$ Fo*a ni roztocza(E kt"ry $est o te same ar*umentyG anio moe atwie$ si+ diabem nie zmieni si+ w mol %o mona &owiedzie o $akie$ &rawdzie tuta$ od skra$nych na$wyszym rozwo$u w dw"ch &rzeciwstawnych kr"lestw( b+dzie musia si+ tym bardzie$ od skra$noci na$nisza rozwo$u( bior)c &od uwa*+ wi+ksz) &rostot+( b+d) blie$ i atwie$ &rzeksztaci siebie( $ak *+boko ekstremami i na$wyszy rozw"$ w kadych wiatach dla siebie -ami( na kt"re s) zainteresowane w tym &rzy&adku 2akty s) nast+&u$)ceG Fakt( e niekt"re *lony =na$atwie$szych rolin wodnychD moe &rze$ do in2usoria( i na odwr"t( nie byo na wczenie$szych eta&ach( cz+sto twierdzili i &rzesuchiwany w k"ko( a tymczasem nie s) teraz tak dokadne i wiary*odne obserwac$e o szcze*"lnym von Flotow i !iitzin* e zalet) te*o na &ewno nie ley na boku &rzeciwnikom Tuta$( oczywicie( ale te mae zwierz)tka $est zawsze =von Flotow roz&ocz+aD wy$cie( wanie dlate*o( e zmiany do rolin lub z tytuu takich wy$ani rolin ;ae &+cherzyki( z kt"rych czerwonym barwnikiem na nie* = /rotococcus ni#alis D zostay uznane &rzez &ierwszych obserwator"w sam =1*ardh( 9e %andolle( <ooker( /n*er( ;artius( <arvey( Ohrenber*D na mikrosko&i$nych sadzonek =al*DP Ohrenber* udao nawet obserwowa re&rodukc$i te &ochodz)ce z sadzonkami 1l&y w Ferlinie &rzez &osia zoone$ &r"bki zimowym >MUM nie*u -adzonki rozmnaane zobaczy w niezliczonych( ;utterk:r&erchen wy*l)da zu&enie sam( ale byy w modoci nie czerwony( ale zielony =z$awisko( kt"re zna$du$e odzwierciedlenie w wielu 2arbowanych czerwonych al*D i nie miay adne*o ladu charakteru zwierz)t( ale &rawdo&odobnie drobnoziarnist) kla&owane *leby nasiona i korzonki &er se( kt"re Ohrenber* znalaz si+ &owodu$)c ich &od nazw) ni#alis Sphaerella &owinny by &onumerowane wr"d wodorost"w Tymczasem znaleziono innych obserwator"w( takich $ak #oi*t i ;eyen( e te czerwone barwi)cych racze$ dao ksztaty i ruchy in2usoria( i wy$anionych &onie$ dla zwierz)t -huttleworth wreszcie r"niy cz+ciowo in2usoria( cz+ciowo w nie$ *lon"w Te s&rzecznoci( kt"re zdaway si+ inter&retowa w ten s&os"b( e obserwatorzy mieli o materiay wczenie$( ale rozwi)zane &rzez bardzo dokadne obserwac$e( kt"re Flotow w $ednym( s&rawa czerwonych 2arbowania nie*u bardzo zwi)zane( ale na nie*u( zna$du$)c w sadzonkami deszczowe$ lub zwierz)t( plu#ialis 1aematococcus wykonane Ten skada$)cy si+ z mikrosko&i$nych( niezwykle

&rzetar*owe( kuliste( byszcz)ce( czerwone &+cherze( &ocz)tkowo &owiedziano $edynie charakter rolinny( ale zwr"ci si+ do zlewozmywak"w w od&owiednich okolicznociach( w r"nych 2ormach &orednich wyra6nie identy2ikowalne( w in2usoria = Astasia plu#ialis D z rKssel2:rmi*em =czasem nawet *abli* -&litD czu$nik i wszystkie znaki dobrowolne*o ruchu do( kt"rych $eden ma &owodu( aby by &ostrze*ane w rolinne*o i zwierz+ce*o stanu czerwonych barwienia masy nie*u tylko r"nych eta&ach te$ same$ istoty =zwaszcza Flotow Astasia plu#ialis do -huttleworth Astasia ni#alis $est uywany w czerwonym nie*uD Od Flotow trzyma za &ewnik( ETo moe z 1aematococcus ale &o &rostu by w caoci zwierz)t lub caa rolina E( m"wi teraz( oczywicie( < &orusza$)ceE ma$) $edynie charakter &ozorny z Astasia zakada( E&omimo on sam charakter cakowicie zwierz)t ruchy &o&enia =1kt listo&ada 1cad JOOP -amochod"w >M?U T ,, s ?>UD H obserwac$i !Ktzin*s &okazu$)( e in2usorium !hlami$omonas pul#isculus nawet wielo zmian moe( e uczyni *o konkretne *atunki *lon"w( Stygeoclonium gwiaz$ ( rozwi$a( ale e r"wnie inne zmiany wynika$)ce z nie*o( kt"re r"wnie &okrywa$) zdecydowan) charakter *lon"w w sobie( cho mo*) by r"wnie wykonane $ako s&oczynku In2usorien2ormen cz+ci wniosku 2ormy na zewn)trz =Istnie$e mianowicie tetraspora smarowania lub gelatinosa, palmella .otryoi$es, /rotococcus I i 3yges *atunki $ak r"ne 2ormy rozwo$u na &ierwszy &lanD Po to samo( in2usorium zwerbowany ,nchelys pul#isculus w /rotococcus i ostatni w Odzillatorie =!Ktzin*( Po trans2ormac$i in2usoria w dolne$ 2ormy *lon"w 5ordhausen >M??D ' wielu *lon"w = ;oospermae D( zar"wno strukturalna od niestrukturalnych( a nawet inne roliny nisze =*rzyby( 5ostokD( zaobserwowano( e ich ziarna $)drowe =zarodniki s&oridia( w niekt"rych ziaren okrelaD z roliny macierzyste$ rozrywa$)ce &rzedstawiono na chwil+ zrobi dobrowolnie wyst+&u$)cy in2usorien7hnliche ruch w wodzie =$ak moesz( bo czasami 2ormy roz&ozna$e wr"d nich( kt"ry na&rawd+ o&isa Ohrenber* $ak in2usoriaD( a nast+&nie roz&ocz) &o okoo kilku *odzin( rozliczenia i kieku$)( wi+c teraz cie&larnianych Powsta$e to rolina matka ;imo( e to ziarno zboa &okaza wewn)trz nie or*anizac$+ zwierz)t( ale racze$ z zewn)trz( $eli zauway si+ &odobne do nich bat rz+s lub narz)dy w ksztacie( kt"ry w &rzeciwnym razie( kiedy *ra tak du) rol+ w ruchach niszych zwierz)t( zwaszcza wielu zadeklarowanych in2usoria 9ziwne z$awiska te wyklucza$) si+( mona z nast+&u$)ce*o 2ra*mentu czcionki /n*erG &atrz Ezakadu w momencie Tierwerdun*E Po w listach do &rzy$aciela( ob$awy w 0aucheria cla#ata ma$) E0eli &o mnie tak daleko( wi+c moe nie by moe two$e oczekiwania tak bardzo na&i+te( e nie $estG $est o&isany na wy$ciu s&oridium m"wi =str ClD ale co mam ci &owiedzie wi+ce$( nawet na$dziksze lot 2antaz$i &rzekroczony Tak( to na&rawd+ $est cud( tak r"ne od z$awiska o*"lne &rawa( kt"re mona by &rzy&uszcza( e natura umoliwia licenc$+ racze$ &oetyckie tuta$ &o raz welon co2ni+ta &roces"w( mo*) dzienne i *odzinowe milion razy wykonywane tylko w trybie wiata i nadal wywieraG I *+bokie i &owane znaczenie &rokreac$i w $e*o &oszcze*"lnych eta&"w( ale na&rawd+ ws&aniae $eden moe to wywoa w &rzy&adku *dy *enerowane kr"tki natury obu s) r"ne inne ni &roducenta( $ak wida

tylko w ninie$szym &rzy&adku O wiele bardzie$ interesu$)ce te ob$awy kiedy trzymasz $e razem ze wszystkimi analo*owymi( kt"re mieszcz) si+ w &odanym kr"lestwa zwierz)t 0a$a =albo racze$ wyma*a$) nowszych zarodka widokiemD z wielu =&rawdo&odobnie wszystkieD z &owyszych niszych zwierz)t( kt"re w szerokim sensie zwanych zoo&hytes na ci+k) siedzi i rozwo$u rolin( takich $ak( mianowicie ma$) bardzo &odobn) or*anizac$+ &odstawowe$ $ako e ziarna materiau siewne*o z al*( a take &rzemieszcza tylko na &ewien czas z bez&atnych or*an"w rz+s w wodzie i do&iero &"6nie$ do)czy si+ do dalsze*o wzrostu rolin &odobny -twierdzi na$doskonalszy analo*i+ mi+dzy *lon"w i zoo&hytes mie$sce w tym zakresie Tak( nawet w nieco wysze$ ran*i zwierz+ta &odchodz) do &ewnych *ranic &rzed &odobnych warunkach H licznych obserwac$i i in2ormac$i na ten temat b+d+ ledzi niekt"re z na$bardzie$ wiary*odneG ;aa al*a 0aucheria cla#ata Ag$h = ,ctosperma cla#ata 0auch D &aszcze( z$ednoczeni w wielu os"b( w &ostaci mae$ &oduszki w ksztacie trawy( na &owierzchni kamieni &ytsze szybko &yn)cych wodach Ouro&y Qrodkowe$ To oznacza roz*a+zion) unarticulated w) z rozwini+tym stanie U@ ] >VVVV w 'iedniu %ale rednicy oznacza( kt"re$ zawdzi+cza sw"$ kolor zielony do czynne*o chloro2ilu Teraz ' normalnych warunkach( &o&rzeczne ciany &o$awia si+ w *"rne$ cz+ci Ondtriebe w &ierwotnie &rostych w+y i &owi)zane*o *"rne$ &odziau idzie z nies&lamione*o( luzowoI*ranulowany substanc$i( utworzenie do &ierwotne*o ochronne$ sk"ry w+a =-&oridiumD &rawa do kt"ry $est u2ormowany z nabonka rz+skowe*o ' $e$ wn+trzu( tylko niewielki lad or*anizac$i mo*) by widoczne 'edu* obrz+k s&oridium do$rzewania r"wnoczenie z rozcie4czeniem ko4c"wki rury macierzyste$ &o&rzez absor&c$+ =&+cznienieD w&ada to i s&oridium wy&ycha &rzez w)ski otw"r EdowolnieE i ostatecznie nawet ruch obrotowy Proces ten trwa kilka minut -&oridium ma &o o&uszczeniu $a$Ilub *ruszki w ksztacie &osta( kt"ra sto&niowo zmienia si+ re*ularnie owalny lub eli&soidalny /wolniony od w+y matk) E'sta$e tylko w radosnym szybkie*o &rzemieszczania si+ w wodzie i w r"nych kierunkach( obraca si+ wok" &odobne$ in2usorium E .uch $est stae w kierunku od lewe$ do &rawe$ i obraca si+ w tym samym czasie &rze&lotu H wibrac$ami rz+sek nabonka &owodu$e r"wnomiernie za$+ty samo 0eli kto robi co &odzieli barwnika do wody( dzi+ki czemu mona zobaczy zamieszania kt"re s&rawia$)( e rz+sy %hwile ciszy zast+&cy EdowolnieE z ruchami( kt"re ostatnio &rzez &rzez C *odziny 5a$bardzie$ uderza$)ca $est $ako s&oridia w tych ruchach starannie unika wszelkich &rzeszk"d( &oniewa &rzesyane &rzez tkank+ szczeblach 0aucheria &rzeci)*ania i 9od*e siebie( w zwi)zku z tym( nie odbywa si+ lub zawiesza ;nie$ lub bardzie$ okr)*e luzu( &okryte chloro2ilu( roz&rowadzane do niere*ularnie( bardzo zatoczone ni &rzednie cz+ci le)ce w &oladki( roz&oznawalne s) tylko z or*anami bez&iecze4stwa( kt"re ma$) znacz)cy udzia w wewn+trznych warunkach s&oridium H ustania ruch"w eli&soidy zmian w ksztacie kulistym( wszystkie rz+ski znika$) na*le( nie wiedz)c( *dzie si+ i zielony kolor $est r"wnomiernie i &rze$rzysto szka $ak nabonka &rzeksztaca si+ w delikatn)

$ednorodne$ membrany rolin ' mnie$ ni >C *odzin( &+cherz rozci)*a si+ &o&rzez bez&orednie ulicy w $edne$ lub w dw"ch mie$scach na raz( i w ten s&os"b s) z$awiska kiekowania .ozwi$anie w+y idzie szybko H $edne$ strony tworzy struktury korzeniowych( sadzonki osiada( a dru*a $est &rzeduony rozszerzeniem( roz*a+ziony i w ci)*u >? dni w te$ same$ s&orulac$i I %ie&a woda( nawet od CV _ . dziaa( miertelne dla &orusza$)ce*o s&oridia( z dru*ie$ strony &owodu$e( e tem&eratury( kt"ra $est &unkt zamarzania wody na &ocz)tku( cho &rzerwa w ruchu( a nawet &rodukowane we*etatywnych z$awisk ycia bez zabi$ania( ale Qwiato &ozbawienie ma w&yw na &rzys&ieszenie ustania ruch"w i kiekowania $est uniemoliwione Pr)d *alwaniczny ma &odobny w&yw $ak in2usoria( saby rodek znieczula$)cy i &owodu$e nie&rawidowoci w ruchach( silnie$sze$ &rzyczyny natychmiastowa mier !wasy mineralne( zasady i wi+kszo soli byy miertelne w bardzo maych seriach Fyy w concentr Przyni"s roztw"r siarczanu mor2iny szcz+liwie &ywa$)cych bakterii( sam syszaem( cho &ocz)tkowo &rze$( &o kr"tkim( ale znowu zacz) ich ruchy( ale &ocz)tkowo ta4czy w tak dziwnych kr+*ach( $ak *dyby byy one w stanie znieczulenia( i &o kilka minut s&oko$nie od&ocz) ;ocnie$sze mia O&iumertraktP $u na$mnie$sze dawki( roz&uszczono w wodzie( &rzedstawia &arali wytworzone*o w ruchach i mierci ' concentr !was cy$anowodorowy( na$mnie$ w r"wnych cz+ciach .ozcie4czony wod)( e uyty do &erk &ywa$)cych s&oridia na*le w bezruchu 5a*ranie z barwnika( $ak in2usoria( rozstrzy*ane s&rawy w aden s&os"b ='edu* &imie /n*era Hakadu w momencie Tierwerdun*D Thyret take zarodnik"w !on er#a glomerata i ri#ularis, !haetophora elegans pisi ormis 0ar, proli erac)i ri#ularis i can$ollii Leclerc uzalenienia &odobnych z$awisk mru*ni+cia lub narz)d"w whi&like wyra6nie wykazana =1nn -% Cnd -er T ,I, D E Achlya proli erac)a =Gallertal*eD &osiada dwa rodza$e zarodnik"w( wi+ksze( tworz)c w mnie$szych ilociach w kuliste$ zarodni i mnie$sze( kt"re rozwi$a$) si+ w duych ilociach w niezmody2ikowanych nitkowatych )czy end od czonk"w klasy oddziela czas -&orenrei2e a maa &okrywa( na kr"tko &rzed &owiadomia zarodniki w ludny ruchu( o wirtliche( cz+sto znacz)ca zmiana lokalizac$i ma mie$sce .uch ten trwa &o absolutorium czasie dalsze*o wreszcie usysze na co zarodniki cz+sto kieku$) &o kilku *odzinach ( *dy takie czon ko4cowy $est o&r"niany( zwykle ronie nowe*o takie*o elementu( &ocz)wszy od nast+&ne*o &rze*rod+( e w cz+sto dost+&ne &ozostae starszych niezu&enie do&enia$)cy ."wnie ta nowa &osta rami+ &onownie zarodnik"w( kt"re nast+&nie musz) &rze$ &rzez dwa otwory w $e*o wylotem( a czasami du*o wok" waha mi+dzy obu cian kom"rkowych( a wy$dzie do dru*ie*o otworu 1le zdarza si+( e nie dotr) do te*o dru*ie*o wy$cia i zrobi w starszych w+a &rzyna$mnie$ na &ocz)tku kiekowania E =-chleiden( &odstawy 9eutsche I CW?D EHarodki z !ampanularia geniculata = Sertularia geniculata -mieci D s) wyduone cylindryczny lub w ksztacie *ruszki( cakowicie zamkni+te w delikatnym ciele rurowe$ sk"ry bez otwierania ust i bez na$mnie$sze*o ladu or*anizac$i wewn)trz Ich &owierzchnia $est &okryta bardzo wielu drobnych rz+sek w kt"rym s) one

w&rowadzane w stanie dokona szybkich ruch"w( takich $ak in2usoria &ywa wok" w wodzie( i odwiedzi to mie$sce( kt"re $est dla ich dalsze*o rozwo$u na$bardzie$ od&owiednie H*odnie z tym kr"tkim stanie in2usoriellen oni uzyska ksztat dyskuI $ak( &rzycze&ia$) si+ do obiektu i &rowadzi w+aI$ak rozszerzenie( kt"re nie $est $eszcze inna na &ocz)tku( e z kieku$)cych 1l*ens&oridien w 2ormie wi+c zwierz+( wyst+&u$e tylko w dru*ie$ 2azie $e*o ycia( w 2azie &oli&"w( $eden *dzie tylko utworzone$ &o doni narz)dy rozmnaania by I Hu&enie tak samo $est z zarodk"w medusae &rzez Ohrenber*( -iebold w = Feitr oo 5atur*esch bezkr+*owce Gda4sk >MUND( a na$le&ie$ &o obserwac$e ; -1. z 4e$usa aurita i cyanea capillata =1rch 2 5atur*esch ( >M?> s ND szybko( $ak sam o&uci ramiona matki( s) troch+ wi+ce$ ni &unkt due( owalne lub o ksztacie *ruszki( lekko skom&resowane ciaa( bez otwierania ust i bez ladu or*anizac$i wewn)trz Ich ciao $est mi+kkie( &ole*a $edynie na drobnoziarnist) tkanki i &o$awia si+ wewn)trz duych $ama o takim samym ksztacie $ak konturu kor&usu ma$) uszczelnienie sto$)ce$ rz+ski &okrywa ca) &owierzchni+ ciaa r"wnomiernie i umoliwia$) samo wykonywanie ruch"w we wszystkich kierunkach( w taki s&os"b( in2usoria I &ywanie cz+sto obraca$) si+ wok" wasne$ osi o du*oci i t+&ych &rzodu$e ko4cowych 9o&iero &o okresie( w kt"rym in2usoriellen ycie wy*as( &rzywi)zu$) si+ do &rzodu( ze$d6 wyst+& ody*aI $ak( a teren otoczony macki de&res$i na &rzeciwle*e$ &owierzchni &o$awia kt"ry rozszerza si+ do $amy ustne$ i o)dka( a tym samym sta$) si+ one &oli&y( $azdy *a+zie i &ro&a*owa zar"wno ten &odzia &o&rzeczny ni tylko koszty &oniesione w Ouerteilun* cho&c"w osi)*n) ksztat i or*anizac$+ 1kale&hen =strona MM listy /n*era D E#ortizelle o&racowa &odzia"w macierzystych =i zrzuca sk"r+8D O&racowana rz+sy( odsta$e od ody*( w+dru$e( ci)*n)c =dru*a wylinka8D Powr"t rz+sy &onownie( albo $e straci( i okrela( aby wr"ci wydala uchwyt( aby za&ewni drzewo *enealo*iczne i sam nieustannie &owtarza E =Ohrenber* w s dziaa na in2usoria str CNVD Po Furmeister ma$) %irri&oden( mianowicie 1natisen( kla&a z $a$kiem &rzodu dwa mi+nie lu6ne macki z &rzyssawkami( z boku trzy &ary szczecin endi*ende( cz+ciowo roz*a+zionych .ozwidlona st"& od ro*"wki( soczewka i czarne*o &i*mentu istnie$)cych oka( i &ywa si+ swobodnieP ale oni ma$) stae z &rzyssawkami w $ednym &unkcie( wi+c rosn) &rzez mi+siste ody*i i wrzuci z mackami( sk"ry i oczu( &odczas *dy &ary st"& s) dwukrotnie( a cz+sto &rzeksztacona &tak"w( zakrzywione w)s"w =Furmeister( wkad do historii skoru&iaki Ferlin > MU? D Po 5ordmann kobieta Lernaeocera cyprinacea ( $ak to $est z $a$kiem( zwyka 2orma innych nowotworowych &asoytniczych zwierz)t( a mianowicie kilka czu$nik"w( dwie &ary n"* i $edno oko( ma( ale do ich &rzysze*o mie$sca zamieszkania ryby &rzeszukiwane &rzy &omocy tych or*an"w i z $e$ &rzodu ciao zato&ione *+boko w $e*o ciao( ciao &rzemienia znikni+cie tych or*an"w w &rosty cylinder( i mona w tym samym nawet roz&ozna ani mi+nie( ani nerw"w( &odczas *dy narz)dy trawienne rozwi$a i or*any *eneratywne rozwi$a Teraz &ozosta$e a do $e$ mierci w wyko&ali $e$ de&res$i( aby sadzi &odobne do absorbowania &okarmu z mi+sa ryb i

m+czyzny( kt"ry wyda$e si+ ywi ich !ote( ale s&os"b( w $aki or*any czuciowe i motoryczne rezerwy do &rodukc$i modych =5ordmann( dla 5atur*esch Feitr mikro*ra2iczna Fezkr+*owce Ferlin ( >MUV 'ydanie II( str >CU i nast+&neD O&r"cz takich ruch"w( kt"re wskazu$) tylko chwilowy stan rozwo$u niekt"rych niszych or*anizm"w rolin( r"wnie r"ne dziwne z$awiska ruchu innym i nie wystarcza$)co uznane znaczenie w rozwini+tych rolin niszych( or*anizmy si+ zna$du$)( co moe &rzy&omina z$awisk zwierz)t i mo*) si+ waha( czasami( nawet $eli nie do tuta$ m"wi o zwierz+cia ni roliny E5a$bardzie$ e2ektownie( z$awiska( kt"re Oszillatorien mae rodza$u *lony =w &osiadaniu innych os"b( a dla natury zwierz+ce$D( show -) one wywietlane $ako kr"tkie w)tki z bardzie$ szeroki ni du*ie o*niw cylindrycznych nawleczone razem wy&enione zielone$ tkaniny i verschiedenarti*em( cz+ciowo cieky ( cz+ciowo *ranulowany treci wierzchoek kade*o w"kna $est lekko zw+ony i zaokr)*lony( cz+sto woda &rzezroczysta i bezbarwna %hyba e we*etowa ywy( &oka te tematy ruch tro$aki( zmienny mnie$sz) krzywizn+ &rzednie$( &"IwahadoI$ak( &"Ielastyczne z*inanie tam iz &owrotem &rzednia &oowa i sto&niowy wzrost te ruchy s) obserwowane cz+sto w tym samym czasie( cz+sto indywidualnie ( masz =m"wi -chleidenD co dziwne*o( &owiedziabym dziwne( &er se E =-chleiden( &odstawy 9eutsche II B?ND zawiera $eden Oszillatorien do ciemne*o &oko$u i moe w&rowadzi w drodze wiata otwarcia( wi+c wszystko Oszillatorien wyci)*n) &o otwarciu i znikn) z reszt) ciemne$ &rzestrzeni statku =#aucher( <ist %on2 9\eau 9ouce >@>D 'i+ce$ in2ormac$i na temat ruch"w Oszillatorien zobaczy w Physiol ;eyen za III ??U ETear *o z -&on*ie =niekt"rych zwierz)t liczonychD 2ra*menty slimy substanc$i z( wi+c &o$awia$) si+ te*o &o 9u$ardin &ocz)tkowo nieruchome &od mikrosko&em( ale &rzy od&owiednim owietleniu wida na brze*ach zaokr)*lone &rze$rzystych &ro*noz( kt"re $e$ &osta w kadym Hmiana chwila &rzez rozszerzanie i kurczenie czasami nawet mae 2ra*menty z > ] >VV do > ] CVV mm wolno &eza$)cy ruch na szkle &rzez tych &roces"w 9 chce( aby to z$awisko w Spongia panicea, !liona !elata i Spongilla obserwu$emy od >MUB roku zbyt -&o$rza na kraw+dziach &oszar&ane tkaniny z -&on*illa w)tk"w wyania z niezwyk) delikatnoci) i budz) si+ z ywym 2alisty ruch tak( e do maych &o$edynczych mas lokalne*o ruchu( r"nych od o&isanych &owye$( s&owodowao E ;"wi &rzeciwko tym samym &odekscytowany zwierz+ce$ natury -&on*illen teraz( o&r"cz braku o)dka( obserwac$e <o**s e -&on*ille uzyska ich kolor zielony sam &od w&ywem wiata( a to usuwa &onownie straci( ewoluu$) w *azie wiata do rolin &odobne do kwas"w zachowywa it& wie*m 1rch >MUN II( s >N@ >M?> II - . ?>VD ' lasach liciastych i w)troby ;osen( %haren i &a&roci rozwi$a$) si+ w kom"rkach ich tzw antheri$ia lub pr'cikami =kt"rych znaczenie nie $est $ako taki odm"wionoD *wint"w s&iralnych =w kade$ kom"rce $edne*o &rzez Thuret w %haren te &rawdo&odobnie dwaD( kt"re &o kom"rki si+ &od wod)( aby ywy ruch wok" $e$ osi( nawet &o zawienie Hellchens ten ruch na &ewien czas( aby kontynuowa w wodzie i nadal *o ;a te w)tki s&iralne z tzw &lemnik"w =s&ermyD zwierz)t w &or"wnaniu

=nawet nie &omyla( aby zobaczy szczeciny lub wskaz"wki wykrywanie nimD( ale oczywicie b+dzie mia &rawo &ow"d nadany im &odobn) 2unkc$+ 'i+ce$ na ten temat &onie$ w ;eyen( Physieol III CVM22 I -chleiden( &odstawy 9eutsche II ?M( WW @@ I 'ie*m 1rch >MU@ I ?UV( >MUM I C>C II MB >MUN II ?B >M?> II ?CU .uchy molekularne( kt"re s&rawia$)( kulki zawartoci &yku &o o&uszczeniu( nie wyda$) si+ zarobi wedu* niedawne*o zainteresowania badawcze*o w to( co &rzy&isywano im &r+dze$ skonny =Por"wna$ -chleiden( &odstawy 9eutsche >> UVUD ' wi+kszoci rolin z rodziny !harazeen, na)a$y i 1y$rochari$een i na trzonie owocowe*o 48o$a haussmannien w kade$ kom"rce $est atwie$szy w rosn)ce$ z $edne$ strony( male$)co dru*ie$ strumieniu bocznym &o&rzez kolor( konsystenc$a =liskoD i nieroz&uszczalnoci w wodnych &ynach reszta soku kom"rek wody czyste$ obserwowania r"nych cieczy $est tym samym szcze*"lnie widoczne w niekt"rych( e kulki umieszczone w soku =skrobia( chloro2ilu( luzu( itd D w dalszym ci)*u( a na$bardzie$ znany $est dostatecznie wyra6nie na siebie =Patrz w -chleiden( &odstawy 9eutsche II( str CBWD

3III. 6edno i centralizac a or"aniz). rolinne"o.


'szystko byoby cakiem dobre( to b+dzie to( $eli tylko or*anizm rolin na&rawd+ taka $edno( centralizac$a( takie zamiatanie wymiany link"w i kontynuac$a relac$i z wszystkich cz+ci i stronach $e$ struktury i ycia( takie &o)czenia i kr)enia 2unkc$e &okaza( $ak ludzi i zwierz)t( w celu znalezienia w nim od&owiednie*o wyraz $ednoci i suwerennoci &uszki duszy 1le tak nie $est %o to $est zakad w zasadzie( ale kilka skle$onych ze sob) na zewn)trz kom"rek( w kt"rych co $est( to( co $ednoczy celem &anu$)ce$ znaczenie re&rezentowanych( hinwiese na wszystko z $azdy moe otrzyma wszystko( $ak m"z* zwierz)t( *dzie niekt"re z dokadny( )cz)c moc i wszystko samo ycie O!`19!I8 Poniewa zewn+trzne wz*l+dem 2ormalnym( 2orma otacza$)ca nie wesza $eszcze w ycie i dziaalno dla cae*o zakadu $est wystarcza$)cy do zwi)zania Radna cz+ instalac$i( ale troszczy si+ *+boko o tym( co dzie$e si+ w innych Oderwa kawaek *o i &osadzi *o $eden( i to ronie by kontynuowane( i rolin( z kt"rych mona $) r"wnie ronie rozdarte na $ak *dyby nic si+ z ni) stao Re nie wy*l)da koncentrac$i &rzez $ednostk+ obowi)zu$)ce$ duszy Tyle muzyki( tyle os"b na drzewieP 2aktycznie tyle kom"rki tyle $ako $ednostki( i e nie ma limitu Posucha$my botanik z szu2lady &owye$G E!ada kom"rkaE( m"wi -chleiden( Eywi si+ sama w sobie i ze swe$ natury w inny s&os"b E =-chleiden( &odstawy 9eutsche II( s ?W?D E5iezaleno ycia &oszcze*"lnych kom"rek moe si+ w niekt"rych &rocesach kom"rkowych( kt"re s) yciem z s)siadu$)cych kom"rek( a tym samym cae$ instalac$i bez adne*o znaczeniaE =tame( II( s ?W?D EIstnie$e odywiania cae$ roliny tylko w ywieniu ich &o$edynczych kom"rekE =-tr ?WWD E.olin $est takie istotne tylko w mor2olo*iczne$ )cz)ce$ ich 2iz$olo*icznie niezalenych or*an"w &odstawowych E =-tr ?@VD

E!om"rek moemy $ako mae( niezalene( salon dla siebie widzenia or*anizmu Od otoczenia( tak samo &ynny materia $edzenie nabiera na sam tworzy w wyniku &roces"w chemicznych( kt"re s) stale aktywne wewn)trz kom"rki( nowych materia"w ' deszczu Gra w s&oyciu i wydalania substanc$i( &owstawanie chemicznych( &rzemiany i rozkadu substanc$i( nie $est cae ycie kom"rki( oraz I od rolin( waciwie to nic inne*o $ak suma wielu kom"rek( kt"re s) &od)czone do konkretne*o ksztatu I r"wnie ycia cae*o roliny E =-chleiden( rolin -tr ?>D E!ada kom"rka &rowadzi $akby osobnym y wasnym yciem E =Tame( s ?@D %zy mona &owiedzie co wi+ce$( ni sucha te*o eks&ertaG rolina sama w sobie nie $est w caoci( wszystkie kom"rki8 %hocia rolina nazywa nas or*aniczny( ywy( i to $est( ale $est tak tylko w caoci( natura or*anizmu( kra$owym( &owstanie w $e*o ramach To wyrasta z ziemi( nadal u&rawiane na ziemi $ak wosy na naszych *owach( a ich &rocesy &odczas re*samer ni wosy( nie tak $ak z *ruczou nasze*o or*anizmu( w kt"rym wszystkie rodza$e materia"w do cel"w caoci by &rzetwarzane Tak wi+c w &owietrzu roliny( wiato( ekstrakt z otoczeniem zewn+trznym s) obrabiane w szcze*"lny s&os"b dla cel"w caoci 0eli chcesz si+ dowiedzie w JeberdrKschen duszy dla siebie( $est wi+ce$ &owod"w( &oniewa takie stwierdzenie w zakadzie8 'i+c niech &rzyna$mnie$ rolin( or*anicznych( *or)cy y$e( niech ma &o$+cie o ich tworzeniu i &ro$ektowaniu nich( ale $eli to nie $est $eszcze ostateczna dla siebie or*anicznych( samodzielnie kr)y na zurKckbeziehendes na siebie &rzy yciu( moe &omys kt"ry $est &rzedmiotem ich bytu i ycia( nie chcia w swoim immanentn) zasad) duszy Foski 9uch lubi nosi w &eni swe*o wiata idei( &omys na ksztat ycia rolinne*o( sama w sobie( ale to tylko $e*o ycie( $e*o &omys( nawet wasne ycie( wasna dusza( kt"ra $est &odana do zakadu 0ak to wszystko r"ni si+ ze zwierz+tamiL Or*anizm zwierz+cy zamyka w sobie od okoo $est ustawiony kr)y samo odnosi allwe*s do *"ry Poniewa nie mona oderwa si+ i rolin( dla siebie( i *dzie i $ak losreiSe co czu$e cao 0edn) cao i skada si+ z tylko i &rzez siebie( $ak s) Poniewa kady z dru*ie$ strony( kada dziaa r"wnie z &owrotem za &orednictwem dru*ie$ w ukadzie do siebie Fez wz*l+du na to( *dzie zna$du$e si+ centrum orzeczenie( i to byo r"wnie( e do &o$edynczych &unkt"w( ale to &okazu$e si+ w bez&ieczne$ $edne*o( istnie$) skutki( kt"re wi)e ca) s&raw+ i wszystkie siy( aby &rzesa do nie*o -taraem si+ wyczer&u$e wszystkie*o( co mona &owiedzie w tym sensie( tak wiem( co mona by &owiedzia wi+ce$ i &owiedzie Onderes cios w tym sensie( chciabym to &owiedzie( bo nie unik zastrzee4( ale chciabym si+ z nimi s&otka ;oe $a $u &owiedzia( ale nawet wi+ce$ ni wiele samo chce &owiedzie( to trzeba to atwo obra 5ie wszystko $est s&"$ne i $asne( w tym imi*rac$i i trzymane osobno( wi+c to nie b+dzie nasza wina( za &r"by zmnie$szenia *o do moliwie $asne i oczywiste( tak &rzy$dzie na sam 9lacze*o wi+c ni*dy *o za&yta8 Fo on $est zawsze &od warunkiem Powiedzie te same sowa z &rzeciwnikiem( uruchomi nast+&u$)cy ar*ument z %arusa =Psyche s >>CD( w kt"rym &rzewidziane *"wnie dla cel"w &o&rzednie*o zarzutu( cho w &ewnym sto&niu zaan*aowani w $u *dzie indzie$ con sidered

E.olina !r"lestwo o&iera si+ na wskro od &oszcze*"lnych rolin( $ak r"wnie r"norodno $e*o &ostaci( wiele nieko4cz)ce$ &owtarzania &odstawowe$ &ostaci( to $est na wskro bloku kom"rkowe*o( w niesko4czonym dalszy &owtarzalne( a zatem z kade$ kom"rki wielokrotnie ewentualnie nios)ce cao( i z te*o &owodu konce&c$a caoci nie do ko4ca $ednoznaczne >D 5awet laik( nie zda$)c sobie z wyszym ziemi wiadomi wi+c oddziela cz+ci roliny z innych idei i uczu ni o bestiiG $est tych( w &ewnym sensie zawsze na zawsze na dzieo( a to na cao r+cznie anulowa kwiat wykonane z &o)dania( wymieni ko4czyn+ ywe*o zwierz+cia b+dzie mu co bolesne CD rolina ma z te*o &owodu( bez wn+trznoci i nie w sensie u zwierz)t w r"nych narz)dach I mona wi+c( w &rzeciwie4stwie do znacznie zr"nicowanych narz)d"w rodz)cych( takie /r*ebilde $ak ukad nerwowy &ozosta$) I w skr"cie( &ozosta$e zasadniczo tylko zbi"r $ednostek( braku$e takie*o wewn+trzne*o %entrum( $ako e ma zwierz+( i mimo( e nie moe by bez &ewne$ caoci( konce&c$a $est taka sama( ni*dy nie uko4czone( tak $ak w wiecie zwierz)t( sk)d zn"w wynika( e &o$+cie wysze$ i nisze$ or*anizac$i( kt"re tak wyra6nie w kr"lestwie zwierz)t &ozwala si+ &ozna( w kr"lestwie rolinnym zawsze bardzo niedoskonale wyraa si+ =to zawsze &ozosta$) w s&orze( kt"re*o naley by traktowane $ako na$wysze*o zakaduD( innym razem wynika( e w zakadzie systemu &rawdziwie scentralizowane*o( a wi+c doskona) wi+zi) $ednoci i cao braku$e $akie*okolwiek rodza$u wiadomoci( w aden s&os"b nie moe by tu mowa 0eli 9late*o &rzyzwycza$eni zadzwoni &od nazw) duszy tylko ten &omys( w kt"rych wiadomo $est bardzo ewoluowa( $ak wynika z &owysze*o $asno ( kt"re mo*) z rolin( $eszcze &owiedzie( e zostaa &odana $e$ duszy E
>D

5ie widz+( w $aki s&os"b moliwe $est w s&rzecznoci z tak) wi+ce$ 1bschlusse( $ak( kiedy widzimy tak) moliwo na$le&ie$ odnie si+ do niekt"rych kom"rek or*anizmu macierzyste*o u zwierz)t( zwaszcza( e( ale nikt nie okaz$a do na&rawd+ z kade$ kom"rce *ruszy lub *o6dzika &onownie Produku$emy *ruszk+ lub z)bek( zosta ustanowiony 'yda$e mi si+( e zawarcie wi+kszoci kom"rek do caoci i zdolno to czy tamto lub kade$ &o$edyncze$ kom"rki do odtworzenia ca) rzecz w oderwaniu od caoci( s) w o*"le znacz)cych kodr) siebie
CD

kom& tuta$( na stronie CV CC WM i n

Flie$( $est oczywiste( e $eden na &o&rzednich rzeczy imi*racy$nych wyma*anych &rzez roliny do duszy( kt"rych nie stwierdzono w o*"le lub tylko &ozornie r"wnie u zwierz)t( a sama w sobie nie ma adne*o &owodu( aby doma*a si+ a do istnienia duszy( niekt"re rzeczy brakowao ale r"wnie dobrze( aby znale6 w zasadzie w rolinach( $ak u zwierz)t( cho w inne$ 2ormie Hwierz)t $est &rzede wszystkim( $ak r"wnie rolin sterty zewn+trznie &o)czonych kom"rek 'iesz( e w o*"le istnie$) w"kien nerwowych i mi+niowych oraz cz+ciowo wyarzanych zorientowanych 2uz$i kom"rek( i nie by w stanie znale6 tylko na$blisz) analo*i+ mi+dzy rolin i zwierz)t w tym zakresie Gdzie on $est w

kom"rkach zwierz)t w tym klastrze( centralny &unkt &obiera$) w zakadzie8 ' m"z*u8 0ednak m"z*u $est $edynie tkanki &rzyle*a$)cych do siebie( a &omi+dzy w"knami ci)*ymi( ni*dzie w &unkcie( w kt"rym zbie*a$) si+ Jub $est cay m"z* sam si+ do te*o centralne*o &unktu8 Hwykle myli si+ tak( mimo e $est troch+ duy na mie$scu( ale to( cze*o nie moe kwestionowa 1le teraz nie ma wystarcza$)ce$ liczby zwierz)t( kt"re $edynie roz&roszone zamiast m"z*u( cho &o)czone nerw"w ma$) zwo$e( a $ednak u$awni 2unkc$onowanie duszy w sobie kilka bardzo wyksztaceni( od&owiednie instynkty &anu$)ce Owad mierzy &ole( m"z*( to zw"$( kt"ry zna$du$e si+ w *owicy( a kt"re mo*) stanowi *"wnych nerw"w czuciowych( ale cz+sto $est mnie$sza ni w innych zwo$ach te*o same*o owada i ci+cie *o razem z *owic) si+( tak usysze oznaki aktywnoci umysowe$ nie wyst+&u$e Posucha$ te*oG E-tawono*"w =owad"wD( aby &o usuni+ciu ruch"w *owy( kt"re dziaalno zakada$) 9eca&itated muchy i chrz)szcze lata i chodzi &o zabie*u cz+sto do szeroki i du*i ( 5ie tylko mona &rzenie ze wz*l+du na bod6ce zewn+trzne( ale &rze&lata$) si+ z wicze4 i od&oczynku( i to $est odzwierciedlone w tym zmian nie ma stae*o ty&u( a reszta nie wyda$e si+ zwykym nast+&stwem zm+czenia ci+ty blow2ly byo wraliwe na dym tytoniowy( co nie $est konieczne( aby odwoa si+ do zmysu w+chu( oczywicie umieszczone na &lecach( ona staraa si+ usi)( a *dy $)( &oniewa tak si+ nie stao( zaostrzony kawaek drewna zostao odoone do ws&arcia( wzi+a to &ierwszy z $edn) no*)( a ona ladem &ozostaych no*i wysane Feheaded )do osa w s&os"b( kt"ry ich d)enie do u)dlenie moe by trudno za&rzeczy( &oniewa )do zwierz+cia nie $est tak cakiem mechanicznie &o&chn) i &oci)*n)( ale bestia bierze w &osiadanie z reszt) obiektu( trzyma *o i wbi$a w ni) &odobny Pia Treviranus takie rzeczy ruchy nie s) UD ruchy odruchowe( &oniewa s) wykonane bez zewn+trzne*o bod6ca( ma$) te &ewne &odobie4stwo do dr*awek( kt"re Grain*er $ak ona &o$mu$e H $edne$ strony braku$e skurcze( co $est osobliwe dr*awki( z dru*ie$ strony wyda$) si+ realizowa cele( kt"re s) &odane &rzez myl E =#olkmann w 'a*ner 2iz$olo*a Frzeczki 1rt ;"z* P B@WD
UD

sowo nie braku$e w ory*inale &rzez b)d drukarski

/kad nerwowy 1sterias skada si+ z &iercienia nerwowe*o( w kt"rym &i+ zwo$e s) rozmieszczone symetrycznie( z kt"rych $eden $est tak samo( $ak inne wartoci( ale $est to zwierz+ &orusza si+ tak dobrze z wszystkimi ob$awami zes&ou duszy( $ak ten( kt"ry by tylko *"wne centralI Or*an ma Teraz m"wi)G( $eli $ednostka dusza zawiera dystrybuc$+ zwi)zk"w B m"z*u( moe on r"wnie dobrze z rozkadem >VV lub >VVV zwo$"w istnie$e( i *dzie nerwy nie s) wcale konieczne( s) wykonane z rozkadem milion"w kom"rek( to &o &rostu zobaczy( to nie zaley od wyma*ane$ centralizac$i Fezs&orne $est( oczywicie( Husammenklum&un* masa nerw"w w m"z*u u ludzi ma swo$e znaczenie( ale to &o &rostu musi by inna( ni wyma*a$) $ednoci duszy Poniewa &rawdo&odobnie nie b+d) miay zastosowania do m"z*u( wi+c to idzie( i

badane =$ako %arusaD eks&res$+ &owi)zanie( $ednostka centralizac$i cae*o ukadu nerwowe*o 1le to ma si+ $ednak( e *dy roliny odrzuca takie*o urz)dzenia( &oniewa s) one samo a*lomerat kom"rek( nie mona znale6 w systemie eks&res$i takie*o urz)dzenia( kt"re $est tak samo a*lomerat w"kien Tylko wtedy( *dy sam system nerwowy darb:te centralny &unkt( zwierz)t byby &rzewidzia centrowanie w nim( ale to nie $est &rzy&adek Przy okaz$i( mona( $eli $est to tylko o &rzeciwie4stwo bardzie$ wewn+trznie &od systemem zrobi systemy bardzie$ zewn+trznie &rzewidzianych w or*anizac$i( mona znale6 r"wnie we w"knach s&irala co rolinne*o( kt"ry ma centraln) &ozyc$+ na tle innych cz+ci &ostaci rolin( a $eli $eden $eszcze znale6 w na$&rostszych rolin ma w"kna s&iralne( co od&owiada tylko do te*o znalezione*o w na$&rostszych zwierz)t( nie ma nerw"w 'czenie$( zwr"cili uwa*+( $ak wiele analo*ii kiedykolwiek w"kna s&iralne z w"kien nerwowych( ale te nie s) skonni do &ooenia wi+ksze*o nacisku na te$ analo*ii( $ak si+ tam( &oniewa nieautoryzowane wszystkim &o&yt na centralny system lub centralny or*an dla Feseeltsein dla &rzytrzyma 5a$bardzie$ uderza$)cym &rzykadem( by moe( e nie centralnym or*anem( e nie wraca do siebie kr)enie sok"w $ako nonik( wyraenia lub stanu urz)dzenia( dominac$i( o zako4czeniu duszy $est istotne samo w sobie moe da nam z &owrotem &oli&a Przy&omni$my( wczenie$ ws&omniane 2akty %zy 1rm&oly& do rozbudowany i roz&rzestrzenia swo$e macki wszystko( i styka si+ z i*) lub wstrz)sa wody( kurczy si+ $ednoczenie wszystkie $e*o cz+ci z*odnie z maych *rudek razem Re za$mu$e si+ zu&enie tak( $ak e2ekt cae*o ciaa &oli&a dominu$)ce$( wszystkie ich cz+ci w zwi)zku &rzyczynowe*o )cz)ce*o dusz+( kt"ra lubi &ostawi nawet innych wymienionych wye$ &ostaci osobliwe( od&owiednie dla siebie czynnoci zwi)zane z duszy &oli&a w &o)czeniu %"( nie znaczy wcale( e &oli&y s) 2ilozo2owie( ale twierdz)( e $a64 $est kie&ski 2ilozo2( kt"ry chce za&rzeczy &oli& decydu$)ce( niezalene( zwi)zane z wrae4 $ednostkowych i r"ne*o rodza$u im&uls"w dla takich znak"w 1le co &o &oli&a $e*o or*anizac$i8 Prosta rurka( kt"ra $est do dzi ani statki( ani nerw"w kady &ewno udao si+ odkry( na $ednym ko4cu z &ustymi macki %hocia mona $ednak by moe odkry nerwy( lub to( co u niekt"rych *atunk"w &rzechowywane &oli&y za na&rawd+ *odne te$ nazwy( ale centraln) a*enc$+ i cykl na &ewno nie dowiedzie 1le moe tak bardzo niezaleny i s&"$ny w sobie arbitralne i bez centralne*o or*anu czucia i kr)enia istnie$e( moe nawet &rzesta istnie bez nie*o( &oniewa nie mo*) by ni) zwi)zane( a nast+&nie %zy to nie $est dziwne to( e skoro $eden( ale zazwycza$ nawet cay szere* cielesne$ zasady )czenia uwaa dusza( $edna z dru*ie$ strony $est tak skonny( ani $asne &o$awienie wyznaczone*o &unktu lub narz)du( w tym kolektora do konkretne*o wyraenia swo$e$ $ednocz)ce$ siy &rosi8 .ozwamy rysunek w kale$dosko&ie( kada belka kolorowe *wiazdy w nie$ znaczy tyle( co inne( r"wnie w akantu ka&itau !oryncie zosta oznacza adnych ulotek boczne tak $ak inne( nie $est cz+ci) tam( kt"re $ednoczy idea( e &o harmoni$ne*o wraenia caoci( ale musi by obecny &rzedstawiciel szcze*"owo( zna$du$e si+ w caoci wi)zania &owod"w symetrii 5ie( ale $ak tu ide) obiektu b+dzie mona wyma*a dusz+ temat namacalny dow"d ich $ednocz)ce$ siy w szcze*"lnie doskonaych cz+ci Oczywicie( mona za&ozna si+

z kolorowych *wiazdy kale$dosko&ie do centrum( w skrzydle acanthus na osi ostrza $ako z$ednoczenia( ale na taki konce&cy$ny centrum nie braku$e rolin( to $est( e $eden na w+6le( z kt"re*o zosta korzenia d" trz&ie4 &odnosi si+( e $est to( e wida w odniesieniu do osi cae*o zakadu $est $u ich normatywne*o s&os"b tak botaniki tak zamieszanie ;yl+( e to $est z ciaa( $ak si+ ze wiatem F"* kr"lu$e( $ak Omni&resent caym wiecie( wi)e( zwi)zane*o wszystko( bez $e*o koniecznoci &o$awia si+ w rodku %entralne*o -o4ca( a tylko do niematerialne$ centrum siy =ci+kociD caoci mona sobie wyobrazi( ale w r"wnym sto&niu mi+dzy so4c w &rzestrzeni tak w $edna z nich moe s&a( i r"wnie dobrze znale6 wszystkie so4ca byoby do same Tylko wtedy( *dy nie s) one rzeczywicie wszystkie takie same( to znaczy wi+ksze i ci+sze so4ca oczywicie bardzie$ znacz)co ni mnie$sze i le$sze Tak to $est w naszym or*anizmie( nie mnie$sze$ $edne$ instytuc$i do kt"re$ istnienie re*uy i $ednocz)ce siy duszy wi)e( e &anu$e r"wnie wszechobecne w or*anizmie $ako Fo*a w wiecie 1 $eli w $ednym ciele &oszcze*"lne cz+ci zyska wi+ksze znaczenie ni inne( wyszo wobec innych( to $est to r"wnie tylko wyszy rozw"$ duszy wobec &a4stwa( w kt"rym wszystko $est takie same( oznacza to( ale to nie tylko na istnienie duszy( a r"wnie w zakadzie nie $est &ozbawiony tych cz+ci( $est to( e *+boko naczy4 s&iralnych lub chce odzwierciedla$) zewn+trznie na kwitnienia( kiedy nie $est $eszcze od &ocz)tku na nie( ale od &ocz)tku woli( w b+dzie to miao cay &roces ycia roliny $est $e$ kierunek Tak to kierunek( kt"ry &ode$mu$e wszystkie cz+ci i stron &rocesu ycia roliny od &ocz)tku do &rodukc$i kwitnienia( udowadnia$)c a &riori na$le&sze /ntri2ti*keit wszystkie te twierdzenia( e zakad nie by niczym wi+ce$ ni band) lu6nym stosunku do siebie kom"rek To byoby tak( $akby ko&ua moe &i+kny kwiat z &iasku i ska &ali sam Tylko zbyt zwycza$ne Oczywicie sam wyobra6 sobie dusz+ $ak troch+ 2izyczne*o bytu w wi+ksze$ 2izyczne$ budowy( *dzie oczywicie take s&ec$alny may stoek b+dzie wyma*ao swo$e mie$sca dominowa stamt)d cae ciao i $est &rze&rowadzi wyma*ane &ozw"l 9usza mylisz sobie o tym( $ak kr"lowa w ulu( kt"ry siedzi w szcze*"lnie doskonae$ lokalizac$i te$ &ododze( a wok" kt"re*o cay dom na &atyku obraca 1le utrzyma obraz( dusza ula $est ale w rzeczywistoci nie tylko w 'eisel( co byoby ula( w kt"rym nie byoby nic( ale kr"lowa( a on $est tylko $eden w nim na$wanie$sze ' kade$ kom"rce( *dzie &szczoa siedzi( siedzi( a co z duszy ula 1 $eli w ulu( ale kr"lowa $est odr"ni od innych &szcz"( $ak nasz m"z* lub $e*o cz+ci &rzed innymi or*anami( nie $est to $u s&rawa w mrowisko( *dzie tam( ale r"wnie wielka i sortowanie rzeczy si+ $ak w ulach %"( mo*+ &owiedzie( $eli zwierz+ta s) monarchiczny &okrzywka( roliny s) .e&ublika4ski mrowisko .e&ubliki( ale r"wnie ich $ednostka $ako monarchii %hocia nam zasada $ednocz)ca zabez&ieczone i wyda$e si+ bardzie$ surowe re&rezentowane w re&ublice w monarchii 1le to( co wisi to8 5a &ewno tylko( e kady czowiek ma w sobie monarchiczny system z m"z*u na *"rze( zatem take ludzkie s&oecze4stwo $est teraz bardzie$ &rzystosowany do obsu*i sam si+ w monarchii( re&ubliki do &ene$ $ednoci 0ednak mr"wki udowodni( e to nie $est dostosowane do rodza$u .zeczy&os&olite$ I nie widz+ &owodu( dlacze*o trudnie$

charakter &oruszania idealne urz)dzenie do ku&y kom"rek zde2ormowanych ni w kici rozbienych mr"wek ;imo wszystko( trzeba wzi) si+ w kwestii zewn+trzne$ eks&res$i lub warunk"w biolo*icznych dla $ednostki &odstawowe$ w zakadzie bez wyna*rodzenia czy w zakadzie nieco &odobny do a*lomerac$i w m"z*u u zwierz)t( lub &odobne$ &ozyc$i centralne$ &rzed .eszta ciaa &rzy$mu$e $ako ukadu nerwowe*o( &oniewa te *rudki i ten system s) blie$ &atrz)c tak dobre( nawet bardzo kom&ozyt $ak budowa kom"rki roliny( a $ak widzielimy( $est nier"wne( nawet w kadym co zwierz+ce*o( wi+c razem( a w+ze $est kiedykolwiek( aby znale6 idealne &o)czenie w w+6le lub bez masywne$ centralne$ cz+ci -ie z wielu w+z"w moe obsu*iwa urz)dzenie zdrowie &sychiczne $est $ak bicz z $edne*o w+za( w bie*u razem wiele w)tk"w( $ak r"wnie ' &rzeciwie4stwie do radykalne$ ws&"zalenoci wszystkich element"w i dziaa4 ws&"&racy ciaa i nastr"$( $ednak trzeba b+dzie zada to samo do od&owiednich sub dla $ednostki( $ako wyraz &owi)zania i odnosz)ce dusze z &owrotem do siebie mistrzostwo 9la takich( bierzemy r"wnie na ludzi i zwierz+ta &ostrze*a$) $ako wyraz zasady duszy $ednocz)ce$ Hobaczmy teraz( czy $est to brak w rolinach %o rzeczywicie chodzi o stron+ celowoci( wi+c o to si+ $u w obrocie na &ocz)tku wystarczy 1le obecno drastyczne$ zmiany odniesienia wci) wyma*a $e*o dowody &rzeciwko &owyszych twierdze4 0est to &rzede wszystkim bardzo b+dem( kiedy mylisz( e zewn+trzny ksztat roliny( kt"ra otacza cay blok kom"rek wedu* $ednolite*o &lanu &o &rostu $est $edynie czym zewn+trznym do nie*o( kt"re nie o&iera$) si+ o siebie( $eli chodzi o kwesti+( czy wewn+trzna istota wza$emna zaleno &omi+dzy siami i dziaania wszystkich &oszcze*"lnych kom"rek istnie$e( &oniewa zewn+trzna 2orma $est z zewn)trz widoczna tylko e2ekt &rzeciwny wewn+trznie s&"$n) oddziaywania caoci wszystkich samych kom"rek( a nie tak ohnedem musiay &owsta( &oniewa wanie utworzony 0eli tylko $edna ar"wka tuli&an &od ziemi) ni*dy nie nosi co inne*o ni tuli&an na ziemi( kto moe za&rzeczy( e siy( kt"re tworz) na rolinie &od ziemi)( w *enauestem zwi)zku z kt"rych &racy( kt"re z ni) o ziemi+ tworz) kom"rki cebuli i tuli&an w ich aranac$i i 2unkc$i zale) od siebie nawza$em8 Hdecydowanie tylko wy$ania zakad Edla 2iz$olo*icznie niezalene )cza mor2olo*iczne$ narz)d"wE $edne*o elementu( w rzeczywistoci nie robi nic( ale s&rzeczno w a$)ecto&o&eni I kt"ry b+dzie rzeczywicie uwaa$)( co dale$ b+dzie si+ wydawa( e kom"rka( na &rzykad skrobia( cukier( s&orz)dzony w zwi)zku z cae$ roliny( ule*a$) nadeks&res$i na okrelone$ ty&u( sam b+dzie m"* r"wnie te*o zwi)zku8 %zy istnie$) roliny( kt"re skada$) si+ tylko z $edne$ kom"rki = /rotococcus D i nadal we*etowa( do kt"re*o zda$) si+ obci)a tak byoby ani lo*iczne( ani em&iryczny 2akt( e kom"rka rolinna moe istnie niezalenie do siebie( &oniewa tylko w konkretnym &rzy&adku( ustalono( e $est w stanie wyci)*n) wniosek( e kom"rki rolinne( nawet wtedy( *dy nie s) $u dla siebie( ani nie moe istnie( i istnie$) niezalenie dla siebie( a racze$ bez&orednie dowiadczenie &okazu$e( e nie mo*)

Gdyby byo &rawd)( e mona oderwa cz+ci roliny( bez &owodowania reszty roliny nieznacznie zmieniony &rzez tak aby ta $ako bez&oredni dow"d wz*l+dem zalenoci od r"nych cz+ci rolin i ich 2unkc$e s) ze sob)( ale wy*l)da blie$ nauczy tak dowiadczenie wr+cz &rzeciwnie !to nie wie( sekc$+ wino( &rzycinanie8 I wyci) *a)6 od te*o( naciska$) na nowy z bud( kt"re w &rzeciwnym razie nie byby na&+dzany Fior+ drzewa wszystkie licie( w &ewnych okolicznociach moe nawet ody*i i korzenie( $a odci) korzenie( i &ie4( *a+zie i licie $edne*o( czasem nie( i to umieci nowe korzenie( kt"re w &rzeciwnym razie nie na&+dzane( $ak to $est $aszczurka( kt"rym odci) no*+( ma $edn)( to $edzie nic( e nie &osiada adne*o( na&+dza $eden To nie $est na &ewno zauway w&yw drobnych uraz"w w zakadzie( oczywicie( ale to dlate*o( e nie braku$e 5a &ewno czu$e si+ $ak drzewa w znaczne$ zmianie( kiedy zabra wszystkie licie( tak e na &ewno trzeba &oczu w mnie$szych tylko na zmianie &ro&orc$i $eli zabra $edn) Tu nast+&u$e 2akty serii( e drastyczna zmiana odniesienia 'edu* cz+ci roliny od dou do *"ry( n& od *"ry w d"( tak $ak istnie$e od osi sekc$i bocznych( i vice versa( $est uywane do o&isania w r"nych 2ormach( -chleiden m"wi =Grundz I- C>MDG EHauwaamy atwo( e w &oszcze*"lnych kom"rkach !hara ukony kierunek zielone kulki ni) uzu&enione &rzez nast+&u$)ce kom"rki doskonae$ s&irali( tak cz+sto zna$du$e dziwny zwi)zek mi+dzy s&iralnymi de&ozyt"w dwie s)siadu$)ce kom"rki zamiast tak( e nie $est bardzo &omocny obserwatora wyda$e si+ nadal s&iral+ ci)*y E Fakt ten chciaby( ale nie moe cakowicie znie z &owyszych stwierdze4 -chleiden Jinneusz zauway( e drzewo( odywiona zb+dne w innym naczyniu( kilka kole$nych lat oddzia"w *a)zki rodzi( *dy sam( zamkni+ty w w)skim naczyniu( szybko sobie kwiaty i owoce I Tuta$ moesz zobaczy w&yw( $aki rodza$ kibicowania ma na koronie drzewa .ycerz zauway( e wszystkie *rusz i $aboni( kt"re zostay uwolnione od zewn+trznych cz+ci kory( w ci)*u dw"ch lat wi+ce$ ni d6wi*ni) drewna stwierdzi w &o&rzednich dwudziestu lat =9ecand II( s M>CD I Tuta$( w&yw zmiany zewn+trznych cz+ci wewn+trzne s) widoczne .ozwi)zywanie obwodu *a+zi lub drzewa &iercieniowy &as kory =tzw ma*iczne*o &iercieniaD( wi+c nosi &owye$ ob2ite kwiaty i owoce do$rzewa$) ostatni szybcie$( rzuca wczenie$ z $e*o lici i z*+stnie$e bardzie$ w drewnie &onie$ te$ sekc$i =-chleiden( Podstawy 9eutsche II str BVUD I To &okazu$e w&yw zrodzi si+ tylko na niewielkie$ zmiennoci na cae$ stre2y rolinnoci drzewa 0eli &rzeszcze& $est umieszczony na &rzykad morele( liwki na &niu( &lemi+ liwki ubrany sto&niowo z so$e drewna moreli =tame( s MVUD Tuta$ widzimy wyra6nie( $ak nie tylko za)czony &onie$ zmian w *"r+( ale take zmiany montowany od *"ry w d" e2ekt E;a$)c w zimie drzewa( sto$)ce*o z $e*o korzeni w ziemi lub w naczyniu zawiera$)cym wody( kt"ry $est tylko kilka sto&ni &owye$ zera( a &rzynosi $eden z $e*o oddzia"w =wy)cza$)c *o od stania w zimnym ba*aniku do rozdzieleniaD w

szklarni( kt"ra $est o*rzewana do >C _ % lub >B _ % =8D( o&racowany to $e*o lici i kwiat"w( natomiast &ozostae stae*o w zimne$ drzewa $ednak &o$awia si+ cakowitemu zestaleniu =9ecand ( Phys .ev I- @WD Tuta$ widzimy( e wzrost aktywnoci( kt"ry zosta s&owodowany &rzez cie&o w oddziaach( nie do tyu stymulu$e aktywno ko4cow) s&oycie korzeni dostarczy sok do z*ieku oddziauG EzaE( m"wi 9ecandolle ( Ewoda( kt"ra o&racowaa te &)ki nie &ochodzi z cie&larni( w kt"re$ y$)( ale z ziemi lub wody otacza$)ce$ korzenie( $a &rzekonaem si+( e woda w naczyniach( w kt"rych korzenie s) zanurzone( male$e .ycerz zawarta &rzez uwa*)( e szcze& w okolicznociach o&isanych zamarza atwie$ ni zwykle( z tych samych wynik"w Je$sze zamroenie dowodzi mianowicie( e w &niu drzewa &onie$ umieszczone w cz+ci cie&larniane*o wi+ce$ wody $est obecny( $ak zwykle E 0eli $eden &ie4 drzewa wykonu$e swo$e licie w ma$u lub czerwcu( wszystkie &)ki zna$du$)ce si+ w k)tach rozwi$a na mie$scu( $ak mona zauway w ab*elaubten dla $edwabnik"w ;ulberry drzew( a take( $eli &o *radem w sadach wszystkie licie down beat( &o$awia si+ *or)ca i wil*otna &o*oda =9ecand II - ?MCD Gdy zbyt wiele oddzia"w s) obok siebie( na$sabsze s) &ozbawione na$silnie$szy( $eli zbyt wiele owoce &ochodz) blisko siebie( wi+c rozwi$a tylko te( kt"rych wzrost $est na$bardzie$ ener*icznym i &rze$ innych Fased =tame( str ?M?D( I &odczas rozwo$u nowych lici s) ruchy rolin snu w na$blisze$ &rzechodni"w &ozostawia bardzo niere*ularna i &owolne( co r"wnie w &ewnych rolinach =n& Lupinus D w czasie rozwo$u kwiat"w i owoc"w s&rawa =9assen w wie*m 1rch >MUM I- C>W D - ' tych &rzy&adkach moemy znale6 zwi)zek &omi+dzy s)siednimi cz+ciami bocznymi te$ same$ roliny /wa*a( kt"ra $est cz+sto dokonywane w %O;PT ob$ania$)ce ' >MUB roku II Od 0aubert &owtarzane UWV( a mianowicie( e mona r"wnie znale6 na stronie( *dzie *a+zie drzew s) na$bardzie$ mocne korzenie ;"wi( e ma to bardzo cz+sto znale6 w -olo*ne karczowanie drzew I Tuta$ nie ma szcze*"lne*o zwi)zku mi+dzy niekt"rymi cz+ciami drzewa i niekt"rych innych cz+ci te*o same*o drzewa( a take u zwierz)t( takich $ak s&ec$alne stosunki cz+sto wyst+&u$) ;ustel ubez&ieczony z wasne*o dowiadczenia( e wszystkie inne cz+ci kwiatu umrze $ak na$szybcie$ odci) r"( *dy kwiat zaczyna si+ rozwi$a( stanie si+ tak samo( $ednak &"6nie$ dale$( zarodk"w wyda$e wy*ra tym bardzie$ I -koro masz sym&ati+ i anta*onizm w tych samych &r"bek =;ustel Trait3 de la #OGOT I >@M D Po o*rodnika =#ers i obserwowalno 1cross narz)d"w rozrodczych #ollk .olin > M?? D 0eli nawoenie $a$nika nie $est rozdrobnione( zanika kielich i &rzy$mu$e chorobliw) re&utac$+( ale ma nawoenie $a$nika wyst)&i( otrzymu$e on kilku dni( w zalenoci od rodza$u roliny I Oznacza &odobny sym&atii odwrotnym kierunku Hosta on zauway( e niezmiennie winoroli z czerwonych wino*ron $esieni) uzyska &ur&urowe licie( te z biaymi lub "tymi wino*ron( ale "ty =9ecand II @V@D I Tuta$ mona zobaczy( $ak wyst+&u$e kolor cz+ci rolin &o osi)*ni+ciu &rzez ca) &rzyle*) samolotu Fezs&orne $est( $eden nie mona za&rzeczy( dla takich 2akt"w( e rolina $est mocno zwi)zany wza$emne*o stosunku do wszystkich cz+ci w sobie indywidualnych( $ak i zwierz)t

!iedy m"wimy o radykalne$ ws&"zalenoci wszystkich cz+ciach roliny( mamy kurs( nie naley rozumie $ako dziaanie bez&orednie( czy z daleka verm:chten kom"rek w wierzchoka korzenia( by od&owiada na kom"rkach kwitnienia 5ie( tylko &rzy &omocy innych kom"rkach roliny odbywa ich stosunk"w( $ak to $est samo w &rzy&adku ludzi i zwierz)t %z+ci no*) i *ow) oddziaywa tylko za &orednictwem innych cz+ci( w tym &rzy&adku $est wi+ce$ i bardzie$ odle*e relac$e 'iemy( e siy( kt"re &orednicz) te stosunki tak maa w zwierz+ciu( $ak w zakadzie cakowicie( ale ich 2aktyczne istnienie $est w kadym &rzy&adku tak wyra6nie na roliny( $ak w &rzy&adku zwierz)t 5iekt"rzy czonkowie walutowe s) $ednak nasza wiedza na&rawd+ si+ dzie$e( ale nie musz) chc) zobaczy ca) rzecz w tym( ale tylko chwile caoci Pami+tam( co nast+&u$eG H*odnie $ako od&arowanie wil*oci zakadu &owye$ utraty( b+dzie musia nachdrin*en od dou( $ak nachstei*t ole$u od dou do knota( wedu* kt"re*o z$edzone P+cznie$e *dzie kom"rki lub w"kien w nim b+dzie &racowa &rzez nacisku na cae$ reszty systemu( $est wsz+dzie dro*a $est zablokowana( sok zamierza zrobi to &rzez reszt+ systemu kolei( $est cz+ci) wyrwaniu( sok w duych ilociach $est .eszta korzyci Prawa eZosmose i endosmosis $ak ten dost+& nawet wi+ce$ ni my I !to moe za&yta( co moe takie hydrostatycznymIhydrodynamiczne &rocesy ma$) wsz+dzie na znaczenie dla &sychiczne*o 1le $eli widzimy( e szybcie$ lub wolnie$ lub r"nych tras w naszym umyle i ciele z*odnie z krwi( czy to nawet tylko na &odstawie wszystkich zaburze4 mechanicznych w ukadzie naczyniowym( nawet myli bie*a i nastro$e mo*) nauczy si+ na$bardzie$ istotny w&yw( a kiedy $e*o 2unkc$onowanie wzrosa( od&oczynku ( wi+c b+dzie mona sobie &rzy&isywa znaczenie dla &sychiczne*o oraz mechaniczne momenty bie*u sok do zakadu( &owiedzia( e to $est zawsze za darmo umieci na brak swobody mechaniczne$ z &atnym stronie duszy w zwi)zku( &oniewa w rzeczywistoci ( kt"ry zaley w myli i uczucia mechaniczne*o stronie krwi uruchomi w nas( co bardzo niewolny $est w nas Po&rzednie nie &rzeszkadza( ale te kada kom"rka roliny w $aki s&os"b &rowadzi swo$e indywidualne ycie 0est tylko $ednym z indywidualno wysze*o ycia dziecka Goethe wyrazi na ten temat w swo$e$ ;etamor&hosis .olin dosy tra2nie zG E!ada ywa istota nie $est indywidualna( ale wi+kszo( nawet w zakresie( w $akim $awi si+ nam $ako $ednostki( &ozosta$e &o s&otkaniu z ycia niezalene byty( &omys zakadu( s) takie same w wy*l)dzie( ale takie same lub &odobne( mo*) by r"wne lub r"ne E Trzeba tylko z$awiska indywidualne*o ycia kom"rki nie $ednostronnie skierowa swo$) uwa*+( $ak sko4czony o*"lne odesanie ich dziaalno w ten s&os"b $ako wy)czone 1by drastyczne zmiany ycia obe$mu$e wszystkie cz+ci roliny( musimy doma*a si+ stae*o dalsze*o otrzymanie kole$nych z$awisk yciowych roliny na siebie $ako wyraz &rzestrzenne$ i czasowe$ $ednostki dominu$)ce$ i )cz)ce$ ich dusze Ponownie( nie braku$e ' rzeczywistoci( tak dobry $ak kwiat kade*o zakadu stoi z $e*o korzeni w 'ech samych stosunk"w rzecz) &rzy*ranicznych 2ormy i 2unkc$i( kady wczenie$szy eta& rozwo$u zakadu ma kuchenny dla kade*o s&7tern Obecny stan instalac$i $est suy mi &o&ularne sowo( e tak &owiem( zawsze anulowane w

nast+&u$)cych( czyli &r)d nie &ozostanie( ale odbiera w&ywy &o&rzez $e*o w&yw na czynnoci 0est to r"wnie( $ak nasze obecne dziaania duszy w skutkach brzmienie ci)*) uzyska nawet w &rzy&adku *dy nie $este w wiadomych ws&omnie4 1 $eli dusza dziaania s) ws&ierane &rzez aktywno 2izyczn)( tylko zaley od siebie Przykady te$ sekwenc$i stosunku byy do &"6nie$szych &rocesach w elektrowni $est $u cz+ciowo ws&omniano( od zwi)zki interakc$a i sekwenc$i 2aktycznie istnie$e w or*anizmie i tylko $edna &rzez dru*) 9odam tylko niekt"re dodane( *dzie ostatnia strona relac$i uderza &od uwa*+ 9o te$ cz+ci nale) zwaszcza okresowe z$awiska ycia rolinne*o( o ile s) one niezalene od okresowoci czynnik"w zewn+trznych( &rzez stan wczenie$ widziaem( zanim &o$awi si+ tuta$ $ako &odstawa $e*o koniec wyst)&ienia &rzeciwnika E5owhereE( m"wi 9e %andolle =II & JMD( E$est to wynik okresowoci lub zwycza$u m"wi zdecydowanie od ni $eli naturalizowany roliny &"kuli w &rzeciwnym Hna$dziesz si+ nasze drzewa owocowe w umiarkowanych re$onach &"kuli &oudniowe$( wi+c &otrwa kilka lat min+o( rozkwitn) czasu( kt"ry od&owiada naszym s&r+yn( odwrotna ma mie$sce( *dy $eden do&rowadza niekt"rych drzew na &oudniowe$ &"kuli do Ouro&y E E%z+sto $est tak( e drzewo( kt"re &oni"s w ci)*u roku duo owoc"w( lub &ozosta$e siedzie owoc"w na bardzo du*o( rok &o lub nie kwitn) troch+ ' Ouro&ie Poudniowe$ zaobserwowano( e u&rawa oliwek nie &owiedzie si+( *dy z oliwek = 7lea ,uropaea D &ozostawia zbyt &"6no( aby siedzie na drzewach( ostatnia okoliczno $est winien( e drzewo ole$ sobie tylko rok &o dru*ie$ $edne$ kom&letac$i owoc"w( z dru*ie$ strony( oliwki z wczesnym eta&ie( wi+c mona zbiera co roku E 5awet z$awisko &rzyzwycza$enia si+ &orusza tuta$( co obserwowano u rolin wraliwych i innych rolinach =str >M>D 0edn) z konsekwenc$i te*o zwycza$u $est( e roliny wraliwe( cho odbywa$) si+ w &omieszczeniach zoyli si+ na licie w kade$ wibrac$i( to nie $est $eszcze ten w stanie naturalnym( otwarta dziaalno lotnicz) Jink m"wi na ten tematG E' wietrze licie te$ roliny wchodz) razem( ale celem( niezalenie od wiatru znowu( i wreszcie si+ do te*o &rzyzwyczai( tak( e ich nie dotyczy E 0eden wy&adkowych w zakadach kr)enia &yn"w( tak i te( $ak $u ws&omniano( &oli&y i inne zwierz+ta( $ak r"wnie troch+( i niew)t&liwie ma zastosowanie to samo( $ak si+ &rzewa*) centralne*o or*anu( to &o &rostu oznacza szcze*"lny s&os"b( $ako cao s) zobowi)zane do $ednoci moe oznacza( nie $edyny s&os"b Istot) zawsze okoo zamiast wykonywania sok"w w rodowisku takie*o koo zwi)zk"w( kt"re( $ak si+ z$awiska w korzeniu w&yw na wy*ran) z lici i kwiat"w r"wnie hinwiederum to &rzy&adku tyu Re tak byo( ale uczy &owysze &rzykady dobitnie 1le( $ak m"wi)( nie moe wyci) rolin+ do stu utwor"w( a kady z tych element"w( wykonane sadzonki nadal ronie8 ;ona &odzieli na temat duszy w stu sztuk8 0ak naley s)dzi( e8 Prawd) $est( $ak to $est o wiele atwie$ wyobrazi rolin nie ma duszy( wi+c unika

si+ trudnoci( aby myle( $ak b+d) zachowywa si+ w dekolt 1le myl+( e natura dba o nasze$ atwoci lub trudnoci myli $ak( nie 5ie moemy r"wnie wyci) &oli& na sto kawak"w( a kady kawaek $est nowy &oli&y8 Hostanie on &owiedzia znowuG co ty beweisest z &oli&"w( kt"re sami &rzyzna$) &rawie dusz+8 1 $a &ami+tam z &owrotem do $e*o kurczenia si+ w kontakcie z i*y( $e*o obarstwa( $e*o k"tni nad u&"w( $e*o wyb"r ywnoci( $e$ wraliwo na wiato 1le oczywicie( to tylko nam zbyt niewy*odne( &oli&y( aby myle animowane( wi+c &rzeoczy na$bardzie$ &odobne 1le $estemy na szcz+cie nie dotycz) wy)cznie &oli&"w 5awet ddownic moe zosta &rzeci+ty na dwie cz+ci( z kt"rych kada $est nowy ddownic 0ak mamy tu myle8 9downica $est zwierz+( kt"re ma $u naczyniowe*o i ukadu nerwowe*o( narz)d"w trawiennych i mi+ni wyszkolonych Istnie$e sto i tysi)c innych zwierz)t( w kt"rym zna$du$emy to samo 5awet te dni( czytaem w Frorie&s i notatki -chleiden w nast+&stwie ostatnich &r"b z serpentina :ais zatrudniony -chnetzler ci) wielokrotnie osobnika te*o *atunku na trzy lub cztery cz+ci i nier"wne otrzymanych z tych &rawie zawsze r"wne$ liczby os"b y$)cych 5a $ednym wyco2ane*o od centrum miasta( skada$)cy si+ z trzech &iercieni sztuk 'zi) kilka dni wszystkie oznaki ycia &rawdziwe*o( kr)enie krwi trwaa i $e$ oddychanie( EuczucieE( ruch( it& ' momencie ci+cia mi+ni zamkni+te zar"wno &rzewodu &okarmowe*o( $ak wanym *"wny zbiornik( a tym samym za&obie*a si+ wydostawaniu soku ywnoci( sto&niowo &rzy)cza mi+dzy naczy4 rdzenia i yy brzuszne$ &rzedstawion) znowu i dlate*o sta si+ sto&niowo wyci+ty 2ra*ment z now) $ednostk+ =Frorie&s i nie&oko$u -chleiden za ( >M?M -tycze4 str UBD E'tedyE( m"wi -chnetzler( Ewyda$e si+( e siy 2izyczne i chemiczne( kt"re okrela$) widocznych z$awisk ycia indywidualne$ istoty( we wszystkich &iercieni o 5aide mie tak) sam) ener*i+ $ak .zeczywicie caa rodzina charakteryzu$e si+ brakiem mie$scowoci dla 2unkc$i zwierz+cych( tak aby cae zwierz+ byo sobie wyobrazi( &oniewa kilka osobnik"w w stanie uta$onym E 'i+c &rzyrodnik czer&ie z tych dowiadcze4 do wnioskuG Ee cae zwierz+ $ak to byo kilka os"b w ukryte$ &rzedstawia stanE( innymi sowy( e rolina $est do &odobny w tym zakresie 1 $ednak &orusza si+( $e( 5aide $ak owad lub &i$awki kiedykolwiek mieszka w takich wyra6nych oznak &ostrze*ania siebie 5awet owady si+ $ak mona ledzi i cho niewyra6na Osa( &rzeci+te &omi+dzy klatki &iersiowe$ i brzucha( a tym samym dzieli si+ na dwie cz+ci( wci) idzie do &rzodu cz+ci( uk)szenia i wyraa wszystkie dziaania( z kt"rych mona wnioskowa( arbitralno( ale take brzucha ci+cia wi$e si+ $eszcze bardzie$ zr"nicowane i s&rawdzane &odczas dotkn) *o o naruszenie &rzemian we wszystkich kierunkach ruchu )do( ani obie &oowy na dzie4 &oszed na ywo =1utenrieth( widoki P ?UBD Teraz to &rawda( zwierz+ z wyszych klas nie mona wyci) wi+ce$ na dwie lub wi+ce$ cz+ci was tak( e &rzey$e( ale narodziny dow"d( e moe &odzieli si+ na

kilka cz+ci( takich $ak 'r"d niszych zwierz)t( ale s) tacy( kt"rzy( *dy sto$) na &ierwszym eta&ie rozwo$u( nawet sam w sobie &odzielony tak( e znika$) w wyniku roz&adu na kilka nowych kontynuowane$ y$)cych os"b o r"nym eta&ie rozwo$u( kt"re *ru&y albo razem &ozosta$)( a wi+c( *dy 2orma kolonii =)cznie ascidiansD lub cakowicie oddzieli od siebie &o$edyncze 2ortzuleben =!am&anularien( meduzy( etc D ;ona znale6 wszystko( wi+c trudno wy$ani( $ak chcesz( ale dlacze*o moemy &owiedzie &oli&a( ddownic+( na 5aide( owada( kobiet+( kt"ra rodzi dziecko( itd ( nie $est z kilku duszy8 Twierdz+( e nie moe w o*"le nie dba$) o te$ trudnoci ;y $edynie za&ytaG %zy roliny tyle $ednoci &rzy&isywanie duszy tych zwierz)t( w kt"rych ni*dy nie w)t&i8 0ak to $est ze z$awiskami se&arac$i( tak samo $est z #erwachsun*s&h7nomenen e mona dochodzi od duszy rolin w &odobnym znaczeniu ;a nisze zwierz+ta &" ci+te i zszywane razem &o"wki r"nych os"b( a w od&owiednich warunkach( rosn) razem i zobaczy( $ak zachowu$) si+ osoby To byoby niemoliwe( aby okreli( $ak teraz dusza dziaa w tym &rzy&adku 1le skoro trzymamy w zwierz+tach okazay nic &rzez takich z$awisk &rzeciw duszy( $ak my tam w zakadach8 To &rawda( $ak mona znale6 w kr"lestwie rolinnym w wi+kszym sto&niu &rzed w kr"lestwie zwierz)t( ale to moe tylko udowodni( e natura chce do&rowadzi sytuac$+ do kt"re*o $estemy tuta$( wanie w zakadzie rolin s) wyznaczone do edukac$i( a obiekty z kr"lestwa zwierz)t s) mnie$ i tylko od&owiednie dla $ak zblia$) si+ do tych kr"lestwa rolinne*o bardzie$ w stanie s&oczynku ' kadym &rzy&adku musi to( co zna$du$emy u zwierz)t( kt"re wystarcz)( aby zabez&ieczy nas &rzed &ocho&nych wniosk"w co do $ak nie moe sta z animac$) ;ona &owiedzie( e natura ma zwierz)t rolin $ak tylko &rzedstawione $ako wskaz"wek w tym zakresie Powiedzie( e rolinaIor*anizm &owinien by traktowany $edynie $ako cae*o amane*o tanie element cae*o or*anizmu( &or"wnywalne$ do *ruczou( e to( co wchodzi do tkanin o wi+ksze$ or*anizmu( do kt"re$ wchodzi( &rzetwarzane i &owtarza( wi+c nie mona zobaczy z( mona &owiedzie( e szacunek od roliny( kt"ra nie zuk7me zwierz)t( $ak r"wnie Oczywicie( nie $est zakorzeniona w ziemi( ale $est zakorzenione tak niezb+dne w doczesnym wiatem zewn+trznym( $ak roliny( &rzez &odnoszenie *o do &uste$ &rzestrzeni nad ziemi) i obie*u &owietrza( a to wci) racze$ umrze( ni roliny( kt"re Pa4stwu korze4 oskubane( ani nie $est tak dobrze( w ci)*ym ruchu zmiany substanc$i i dziaa4 ze wiatem zewn+trznym( aby zrozumie( $ak rolina Generalnie $ednak( to nie stoi w s&rzecznoci indywidualno istoty( w tym samym czasie $ako czonek bardzie$ o*"lnym &orz)dku rzeczy si+ &o$awia$)

-zcze"#4y 3IV o konstyt.c i d.szy rolinne .


To moe wydawa si+ odwane i wysy&ka m"wi o s&osobie( w kt"rym roliny s) animowane( blie$( tak du*o( $ak bardzie$ o*"lnym stwierdzeniem( e s) one ins&irowane( ale tylko uzna za mia) hi&otez+ 1le &r"ba uzasadnienia te$ hi&otezy musi o&iera si+ o s&rawie moliwoci ludzi i zwierz)t na obecne ycie duszy roliny tak( e nie $est to ani &owtarzania obok nie*o( nawet niemono lub daremnoci

kole$ny &o$awia$) si+ &oza nimP kt"re &ozostan) zawsze uzna$)( e wszelkie &r"by( aby wzi) &od dalszych trudnoci z zastrzeeniem( kt"re s) mao &rawdo&odobne( aby &ooy wi+kszy ci+ar na sam( $ak ten 2akt( e okrelon) waciwych s&osob"w H te*o &unktu widzenia nast+&u$)ce tuta$ dalsze$ realizac$i niekt"rych wczenie$ &odanych wskaz"wek to &atrze 'skaz"wki te byy tam roliny nadana bo*ato rozwini+te &oczucie ycia( bardzie$ rozwini+te nawet zwierz)t( odmowa( ale z wysz) zdolnoci) umysow) Taka konce&c$a ycia duszy rolinne$ moe by a &riori &ewne zastrzeenia( w &o*oni( ale kilka uwa* na temat 0ak mona &owiedzie( nie $est to( co deklaru$emy &oziomu roliny nisze*o od zwierz+cia( ale racze$ &oziom zwierzaka ludzi8 Hwierz)t $est skr"cony w stosunku do ludzkie*o rozumu i zrozumienia( wi+c co to $est $ak zmysowoci( te*o same*o( kt"ry chcemy by tylko zakad Po sobie( ale rolina $est zwierz+ciem( a nie &owt"rzenie do&eniacza 1le w rzeczywistoci zwierz+ nie $est tak czysta( zmysowa istota( $ak to( co chcesz wy$ani 0akie zwierz+ta winowa$com( oczywicie( $est &owodem( samowiadomo( aktywa( stosunki o*"lne &sychicznie Podsumowu$)c( odzwierciedla zdolno siebie do wiadome*o wniosk"w( ale nie masz $eszcze ws&omnienia z &rzeszoci( &rzewidywanie &rzyszoci( kt"ra( nawet w &rzy&adku w odniesieniu do Paranormal( ale nawet nie co zmysowe*o( bo zmysowe $est tylko z tera6nie$szoci) !to nie wierzy( e kot( &ezanie na *o+bnik( wyobraa sobie wczenie$( co chc) tam robi( i *o+bie( &rzy&omina$)c $e$( e wy*l)da na lata$)ce tam8 1le mo*) rozumowa( autore2leks$a s) skarowaciae i dusza nadal istnie$) silne i ywe( dlacze*o te zalety i wery2ikac$a8 ' ten s&os"b dochodzimy do $edynym moliwym dla nas na$niszym &oziomie wiadomoci I charakter ma u zwierz)t( kt"re 5iederste &okazanych z 'ysze$ bez 5a$wysza zr"nicowane w r"nych kierunkach( tak samo $est z zaoeniem( e byoby to r"wnie zarezerwowane dla niezalene$ re&rezentac$i na$biednie$szych dla dane$ dziedziny -ystem z natury wyda$e si+ wyma*a oddzielne*o szkolenia i wz*l+dna &rostota instalac$i s&enia $) 1le( $ak m"wi)( istota ycia duszy $est $ednak &recyzy$nie &rowadzi relac$e czasowe z &rzodu i do tyu w siebie i ustaw( niech zniknie( tzn ycie &sychiczne rezy*nac$i z siebie 9usza $ako e &oziom( na kt"rym chcemy umieci roliny nie mo*) istnie z natury duszy 1le myli zweies %hocia &rawd) $est( kady wiadomy &rzed i &atrz)c z &ers&ektywy czasu i stosunk"w czasowych duszy( ale nie odwrotnie $est &otrzebne dla duszy takie*o &rzedIi retros&ekc$i udowodni y$e w relac$ach czasowych Przy&umy( e kto eskalu$e( myli( wiadomo z ani &rzeszoci( ani &rzyszoci ruchu( ale czu$e ruch rusza$)cych nie&rzytomne*o kodr) mi+dzy &rzed i &o 0eden inny dusza koysa( niesiony &rzez rzeki melodii 0est uwaa wiadomie ani &rzeszoci ani &rzyszych d6wi+k"w( ale obraca si+ ci)*) nitk+ &ozorne$ Fezu*es ostatnich ton"w obecno $u w kierunku dalszym ci)*u nast+&u$)ce

'i+c moe nie ycie rolin duszy w rzece( tak zmysowe doznania nast+&nie way bez lustrzane odbicia do &rzodu lub nosi w czasie8 H &ewnoci) mo*) &rzodu lub do tyu wan) re2leks$+ w kadym momencie *ry do takie$ zmysowy soul( aby we$( ale nie musi 9lacze*o to teraz nie moe by istoty( w kt"rych nie moe te*o zrobi &o $est $u istot)( *dzie $eszcze wyszy widok o*"lny uniwersalna( s) &o)czone &rzez wiele ws&omnie4 na raz( rezy*nu$e8 ' skr"cie( $eli za&yta( co &ozosta$e rozebra dla zakadu &ozostao &o $u zwierz+ &ozbawione &rzyczyny( $est tu co z cze*o od&+dzania $est nawet konieczne( aby zostawi dusz+ w na$&rostsze$ nie&o*nieciony s&os"b re&rezentu$e siebie 9lacze*o 1 $eli( tak $ak w &rzy&adku( na&rawd+ &rze*a& charakter 2oresi*htu i &ami+ci zakadu( wi+c nie ma( $ak to zwykle bywa straci dusz+ z ni)G ale nie &rze*a& tych ob$aw"w( wi+c byoby racze$ &rze*a&i moliwe*o &oziomu duszy Re &rzyznano roliny 2rKherhin instynkty( nie za&rzecza( e teraz odm"wi im 2oresi*ht w &rzyszo Poniewa r"wnie instynkty ludzi i zwierz)t( o ile s) one czyste instynkty( cho odniesienie do nasze$ &rzyszoci( ale nic z rozwini+te$ wiadomoci &rzyszoci( do kt"rych s) skierowane Jub kt"rzy &rawdo&odobnie uwaa( e z eins&:nne %ater&illar wiadomoci( dlacze*o robi to z*odnie z wol) natury( e nowo narodzone dziecko( zanim twierdzi w czasie &ierwsze*o mleka( mleko $u sobie wyobrazi( e to wyma*a i ruch"w kt"re musi zrobi to( aby *o osi)*n) Obecnie odczuwana &otrzeba racze$ $est to( co na&+dza ichP natura &sychicznie i 2izycznie( wi+c zabra si+ do dziecka i $e*o relac$i( zar"wno wewn+trznie( $ak i zewn+trznie( e dziecko( nie wiedz)c nawet( $ak( kt"ry( &odobnie do dziaa4 na&+dzany $est &rzez 2akt( e &rowadz) do realizac$i te$ &otrzeby 9o&iero &o raz *enossener mleko( raz sko4czy swo$) o&owie( kt"ra $est &rzekazywana do te*o celu( to $est teraz sam 2lash i uywa te$ &ami+ci dla &rzyszych dziaa4P raz( ale dlate*o( e ma zdolnoci do te*o ' ten s&os"b &owsta$e w o*"le( w zalenoci od os"b ronie( &lusy i &rze*l)du oraz( w konsekwenc$i( rzeczywiste zalety i re2leks$i( e 1nsichselbstdenken i inteli*entny zawsze chc) wi+ce$( &orusza si+ on coraz bardzie$ oddalony od stanu same*o &ocz)tku w czystym zakwasie rzeka zmysowe odczucia i instynkt $ak instynkt( &rzez kt"re*okolwiek z aktyw"w wiadomy nawr"t i wiadome stosowanie &ozostawia na siebie i innych domowych dowiadczenie w &odobnych warunkach 1le widzimy( e czowiek( kt"ry stan czyste$ zakwasie w rzece zmysowych wrae4 i im&uls"w w czasie zblia$)cych si+ bardzo do tyu( w kr"tkim czasie( &rawdo&odobnie moe za*+bi si+ to wszystko $eszcze raz( &atrz r"wnie( e r"ne osoby w zalenoci od ich innym stanie owiaty( w o*"le( tylko w bardzo r"ne wysokoci nad nim &odnie Fotokude stosunkowo niewiele( 2ilozo2 bardzo Ten rzeczywisty wz*l+dnoci oko ws&"lnie moemy wtedy unikn) trudno wyci)*n) *ranic absolutnych w &ooeniu r"nych istot do siebie( kt"ry roz&ozna$e natur+ ni*dzie( m"wi)c( zwierz+ta s) takie istoty( *dzie &ewno siebie do minimum( roliny( kt"re *dzie wci) take wiadome zalet i s&o$rze wstecz w czasie( i wszystko z nim zwi)zane( s&rowadza$) si+ do minimum( a racze$ $eszcze nie obudzi braku$e warunk"w do rozwo$u( a nast+&nie s&osoby( $eli nie $eden( a inne istoty

r"wnie odwoania od ma$) wysze obszary( w co wierz+( w rzeczywistoci( bez &ierwsze*o co &rzychodzi do nie*o( chc)c ubie*a si+ i wykona Pewnoci) &ozosta$e tylko( e moe by( *dy osoba czasowo wcisn) wi+ksz) &o$emno co na$mnie$ s&a bez duszy &rzesta$e zatem wyrazi zada4 suebnych( tak $akby( $ak nowo narodzone dziecko( nawet zaczyna( nawet ludzie s) do &omylenia musi( $eeli taki stan $est trway rozw"$( czy nie( ale nie&ro&orc$onalnie mnie$ rozwi$a si+ na wyszym &oziomie To zwi+kszanie rozwo$u w rozumieniu &oziomu ycia( a aktywno $est wtedy sama nie $est wykluczone Frak voraussetzliche z naIi s&o$rze wstecz do czas"w( *dy rolina nie $est &rzedmiotem s&oru w stosunku do ich celowociowe$ staym &ooeniu w &rzestrzeni( a zatem ich o*raniczonych warunk"w ycia( o kt"rym bya mowa wczenie$ Hwierz+ musi by w stanie w&rz"d w czasie( &oniewa ma szerokie cele realizowa &rze)cznik otwarty w &rzestrzeni( to nie &rze*a& ruchu docelowe*o Instynkty mo*) by obliczane tylko raz dla wszystkich s&ecy2icznych warunk"w ycia( I co &" instynktu dziecka &oszukiwaniu &iersi( $eli nie za kadym razem &iersi darb:te si+( I ale nie s) wystarcza$)ce( *dzie warunki zmienia$) si+ zwierz)t dorosych Hakad &ozosta$e( e tak &owiem( zawsze do)czony do &iersi matki( ona byaby &rzyznana wst+&nie i uniwersalne widok tylko $ako rozbiene$ dodatkowo 1le natura trwa zaledwie &oza wymo*iem w celu( $ak to $est z tyu Or*anicznych ze wz*l+du na brak wst+&ne*o i &atrz)c z dru*ie$ strony moe by w zwi)zku z rolin z &owodu braku od&owiednich z$awisk obie*u( co z kolei zaley od braku ukadu nerwowe*o i ukadu naczyniowe*o Hwraca si+ do nie$ nic z &owrotem do siebie 'szystko( co otrzymu$e z zewn)trz( tylko dlate*o( e ma na celu m in bardzie$ z zewn)trz( i e stara si+ bra *o w inny s&os"b( $ak wczenie$ to( i to &rzyczynowy zwi)zek staroytnych wystarczy &"6nie$szych &okole4( &sychiczne$ dalsze*o skadania &sychiki( kt"re $est zwi)zane z rozrywki( ale odzwierciedlenie w 2unkc$i 2izycznych nic nie $est widoczne( co &rzedstawili si+ $ako wyraz lub od&owiednie$ &omocy &sycholo*iczne$ H ws&omnienia i w&rz"d w &rzyszo zakadu musi oczywicie wiele innych rzeczy braku$e( braku$e wszystkie*o( co budu$e si+ szcze*"lnie tylko na zaletach takie*o Tuta$ naley cay rzeczywisty ycie &omys"w( nie tylko myle o( a rzeczy( kt"re *o za&isa( ale do &ewnych *ranic( idei tak samo ;ona atwo indukowane &rzesuni+cia nacisk tu 2aszywe$ momencie( a mianowicie( e rolina $est w stanie odbiera obraz &rzedmiot"w wiata na zewn)trz ze wz*l+du na brak oczu 1le do ucha( ale nie za&ewnia obiektywne zd$+cia( wykonane idee rzeczy &ozwoli im wy*ra 5iewidomy wie tak dobrze od zewn+trzne$ wiata rzeczy $ako $asnowidza( a nie( niedawna o&erac$a( &ocz)tkowo 6r"dem zysku z obrazu wiata( kt"ry mieci si+ w $e*o oczy Hamiast by z obiektywnych &omys"w wzbo*aca to( myli *o tylko istnie$)ce( musi zamkn) oczy( by nadal tak dobre( $ak wczenie$ znale6 swo$) dro*+ Qwiat wyda$e mu oko w &ierwszym tylko marmurkowym &anelu kolor"w( w kt"rym kolor $est o wiele wi+ce$ ni tylko kolor linia oznacza lini+( kt"ra w&rowadza &o&rawki wci) nie zielony las( czerwony( bez r"y ;ona &owiedzie( e obrazy( kt"re wchodz) w $e*o oku( aby

mu co $eszcze od &ocz)tku 9late*o( e teraz wisi8 Fakt( e nie sysza o ws&omnieniach nauczy wewn)trz zuycia 5ie zielone( kt"re widz+ na drewnie( dzi+ki czemu las lub $est wi+ce$ ni may wkad( ale to( e ronie( s) cienie( chodzenie( &iec( &tak &iewa w nim( myliwy idzie( wszystko( co nie $est w sam widok zielone$ mie$scu si+ zna$du$e 9o&iero od o*"lne*o wraenia i ws&omnienia o tym( $ak widokiem na zielon) &lam+ dodany do zmysowe*o obrazu $est &onownie malowane z te*o duchowe*o koloru( to z wrae4 zmysowych w zielonym mie$scu celem idea mnie re&rezentacy$ne lasu 0eeli $ednak istota ma ws&omnienia( wi+c nie mona wi)za si+ z wraenia( $akie otrzymu$e I to nie $est tak duo( brak &odstawy do oczu( e zakad nie ma adnych obiektywnych re&rezentac$i( a nie innych uzasadnionych niemono mie takie( mo*) liczy si+ wr"d &owod"w( kt"re nie s) &odane oczy( &oniewa obrazy &rzedmiot"w( ale tylko &o&rzez ich inter&retac$i &o&rzez znaczenia i ws&omnienia mo*) uzyska korzyci %hcesz wiat( mimo wszystko( na cz+ci roliny rozmnaa( a take na siatk"wk+ naszych oczu( i &ostrze*a$) roliny $ak my kolory i wzory na obraz( to nadal tak 6le dla nich( $ako nowo &rowadzonym w ciemno( a &oniewa nie rozumiem( wi+c oczywicie to by kr"tszy( obraz i camera o.scura &omin) aby wiato soneczne( wiee( wyda$e si+ i dale$ na *oym zakadu( a tym samym do uzyskania innych korzyci( kt"re &rzycze&ia$) si+ do wi+ksze$ &rostoty 'szelkie &owikaniem boli( kt"rych nie uywasz Teraz &owsta$e atwo s&rzeciwu( wi+c wszystkie re&rezentacy$ne &omys Fares( zmiana czynnik"w zewn+trznych( a nast+&nie &odano ycia dusza nie moe by traktowane $ako $ednostka niezalena w o*"le( ale &rowadzi z &owrotem do idei zakwasie w rzece 1ll*emeinbeseelun* 1le trzymamy tylko( a nie na dowolnych warunkach( do cze*o moemy si+ nauczy o nas samych ;yl+( e robimy si+ bardzie$ bez&iecznie( ni $echa( $eli sku&imy si+ na konstrukc$i priori urlo&u w *ow+ Oczywicie( czyste dowiadczenie nie moe zrobi dla siebie( bo sami nie $ako czyste istoty zmysowe( $ak voraussetzlich roliny s) 1le $ak widzimy w sobie( e ronie i male$e lub &ozosta$e bez zmian( w zalenoci od strony zwi+ksza zmysowo lub zmnie$szenia( &rawdo&odobnie moemy zoy wniosek( kt"ry musi w kt"re$( nawet $eli nie osi)*nie( Okstremalne wyst)&i 5amacalny &rzykad moe nas do&rowadzi 0eli uwaamy( e liczba os"b( takich $ak he*lowskie$ 2ilozo2"w( 2ilozo2owania( a na nich kilka innych( takich $ak <otentot"w( &ocz+a nas uczty Formularze te zintensy2ikowanie w odbicia na &ocz)tku i na ko4cu cae*o wiata( wi+c mentalnie tak daleko wstecz( do &rzodu i roze$rze si+( $ak to moliwe( wzrost w tym bardzo zmysowe$ &rzy$emnoci z $edzenia i &icia Teraz mona &owiedzie( $ednak <otentoci da sobie znacznie wi+ce$ o wiecie $ako 2ilozo2"w( do $edzenia i &icia $est z &ewnoci) czym z zewn)trz &rzeciwko myli( ale nie w na$mnie$ &onad &ostanowi i tak .acze$ kady <ottentot $e*o zmysowa &rzy$emno cakiem dobrze dla siebie( $ak kady he*lowskie$ $e*o 2ilozo2iczne myli( ale czu$e si+ tak dobrze( $ak bycie dla siebie 0eden <ottentot smaku$e nic bez&orednio z te*o( co inne *usta i he*lowskie$ nic nie wiedz) o tym( co bez&orednio inne biae 0est to zu&enie taka sama I nawet bez te*o <ottentot kiedykolwiek &owiedzia nawet( e smak( b+dzie w nim co( e

smaku$e( i co( cze*o nikt inny mitschmeckt !ady( kto ma w)t&liwoci( e $est to r"wnie u zwierz)t tak8 .ozw"d z indywidualnoci wi+c nie zaley od &oziomu ich duchowym Teraz &rze$d6 na rolinach do *ranicyP zostawi $e w sensie ycia stale rosn)( $ak to na$bardzie$ zmysowe czowieka( moe nawet czasami nie do ko4ca moliwe( s) one $ednak tam w -innlicherwerden bez utraty indywidualnoci zaley te z kolei nie straty( &oniewa mo*) dowiadcza Przeciwko $eden m"wiG co <otentoci odbiera indywidualno w ich wi+to( nie ma &recedensu w swo$e$ zwyke$ zmysowoci( ale $est co o dodanie id)ce( chocia nie 1%T/ &odczas zabawy zwierz)t( di &otentia w &rawdziwym rachunku( ale( t$ moliwo wy&owiedzi &rzez istnie$)ce( czy moe wyraa si+ w r"nych okolicznociach z nich i tak <otentoci a nawet zwierz+ta s) $ednak bardzie$ ni czystych $ednostek czuciowych tylko wysze nie wznosi si+ od dna 1ll*emeinbeseelun* 5o tak( w tym sensie( ale r"wnie utrzymu$)( e roliny s) bardzie$ ni czysto zmysowe istotyP potentia moe by znacznie wysza( &atrz)c na nich( $ak chcesz( to si+ &o &rostu $eszcze o dodanie ko&a wewn+trzne i zewn+trzne okolicznoci( kt"re <otentoci zutreten nadal &otrzeba( tak( e &o 'ysza wyra6nie zewn+trzne*o do siebie Hmysowa moe trwa $ako &odstawie wyszych rzeczy( kt"re( $eli nie actu( ale potentia ma %hodzi mi o to( e si' w8a-ciwie ( co nawet &rzy <otentot"w saby i rzadki w rolinach wyst+&u$e $u tak saby i rzadko( $ak to moliwe /twor"w( chwilowe &rzebudzenie moe by nawet tam( natura wycina z absolutnie nic( i dlate*o nie twierdz+( e rolina wysza *adkie ci+cie daleko( $ak mona odci) kwiat roliny *adka( ale tylko( e ten kwiat w $e$ &ozosta $eszcze unent2alteter( rzadko lub &rawie si+ otwarcie &)czek( &odczas wzrostu li zmysowoci &roli2erates ener*icznie 1le dlate*o( e nie wiele z zasadzki wpotentia e( $eli chodzi o re&rezentac$+( co $est( a nie to( co mo*oby by moliwe we$cie warunkach( wi+c owiadczam roliny za cakiem czystych zmysowych istot /otentia &otrwa zatrzyma nic nawet zamkni+ty kamie4 ani &ow"d Indywidualno charakteryzu$e si+ &ewnymi cechami w &o&rzedni ;oliwe $est( e okrelenie wielu 2ilozo2"w indywidualnoci to nie $est &rawda 1le $est tu w o*"le nie ma znaczenia( ustalenia lub obali szcze*"ln) de2inic$+ Individuatit7t( ale tylko &o &rostu chc)( aby za&isa si+ tuta$ tzw rzecz) dla zakadu( kt"ry ma by &aski do zainteresowania to &ytanie $est na&rawd+ !t"ry wyma*a wysze*o samowiadomo indywidualnoci intelektualne$ od &ocz)tku( na &ewno $est w zakadzie nie mona znale6( ale wci) nie moe znale6 dla siebie istot+ czu$)c) w nim 0eli za&ytaG co to moe mie na celu i sensu( aby umieci istoty na wiecie( kt"ra moe myle ani o sobie( ani o ich &rzyszoci lub &rzeszoci( rzeka zmysowe odczucia i im&ulsy &oda$e si+ mimowolnie( wi+c stoi bardzo &odobne &ytanie otwarte zwierz+tom Fo nawet $eli idee zwierz)t dale$ i wyra6nie$ w czasie do &rzodu i do tyu &rzycze&no ni rolin( $ak &o$awia si+ $eszcze tak mao rzeczywicie uzasadnione i rozs)dne( e warto duchowa scrim&in* $edynie wedu* rac$onalne i rozs)dne( Hwierz+ta &owinny rozway $ako *u&ie dodatki do wiata $ak roliny -&rawa nabiera r"wne*o inne znaczenie( $eli $eden nie tylko $ako osoby

s&rzeciwia$)ce &odsumowu$e dusze zwierz)t i rolin( kt"re s) oczywicie r"wnie i wiat $ako zbi"r takich $ednostek Fo*a( ale &rzed nimi( ale wszystkie dusze rolin i Hwierz+ta $ako &odle*ych chwilach ducha Foe*o $est obecny nawet &o)czone w o*"lnym $ednostki( a &oniewa to cae bo*actwo i r"norodno dusz F"* b+dzie korzysta( ale nie tak ich szale4stwo s&otyka *o( e twarz tak $ak &o$edyncze osoby( kady sam w sobie( a o&r"cz ;yl o ich zwi)zku z Fo*iem( ma$) I co mona zaoy r"wnie udowodni lub si)( e $eli $est tak rozdrobniony ze sob) czu$esz to samo rozdrobnienie dla Fo*a istnie$e w &owi)zanych( takich $ak wszystkie drzaz*i w"kien ywe*o drzewa8 Po&rzedni rzeczywicie wykaza tylko &rzeciwko r"nych m7kelnde zarzut"w( e niezalene istnienie &oziomie duszy( $ak trzyma rolin+ na( byo w o*"le moliwe i &asu$) do &lanu o*"lne*o Im&erium duszy 1le 2akt( e &oziom ten dusza na&rawd+ $est( e roliny( &rawdo&odobnie ze wz*l+du na cao wczenie$szych dyskus$i Okazao si+ r"wnie zr"nicowane i( $ak nam si+ wyda$e( w &eni wanych znak"w zmysowy ycia duszy w rolinach( $ak my z dru*ie$ strony( nie wskazu$e si+ )ka wyszy docisk ' szcze*"ach( szcze*"owo( zna$dziemy( z*odnie z o*"lnymi warunkami( kt"re s) zaoone w naturze same*o ducha( s&enienia( ale dla reszty na$bardzie$ dokadne r"nice mi+dzy yciem &sychicznym rolin i zwierz)t( r"nice( kt"re wisz) to &rzede wszystkim( e zakad na zmysowoci &eni( zwierz+ zaley cz+ciowo lub wi+ce$ mnie$szych sto&niach 0eli to $est rolina &rzez niszy ni zwierz+( &oniewa stanowi tylko zmysowoci roliny wysze$ ni zwierz+( &oniewa zakada ono wanie tuta$ znaczeniu &ene$ kuli ycia zwierz)t tylko na stronie dzieci Hmysowo zwierz+cia $est &orc$a( cz+sto tylko do brudne$ &oko$"wka wysza zasada( zmysowo roliny wolne wie$ska dziewczyna( kt"ra ma sw"$ *arnek i *otu$e si+( a $ednak wci) dba o ich ozdoby 1llen zamkn) charakter( do kt"re*o sens ycia rolin ma z tym zwierz+cia( dwustronnie wrae4 i instynkty ws&"lne( $ak i &+dy s) $ak tam &odekscytowany w &odobny s&os"b tuta$ &rzez dozna4 lub wyzwalane 'idzimy rolin+ do bod6ca skadnik"w odywczych( &owietrze( wiato( obsu*u$e( it& &)ki( licie( kwiaty( *a)zki $azdy( w)czy( wy)czy( wiatr( ich kwiaty otwarte( blisko( it& %ay wza$emne uczucia i im&ulsy &owsta$e ale &odobne $ak wiele &rostsze w instalac$i ni u zwierz)t( co sam o wiele &rostsze le*alizm %elowociowa &ow"d te*o ley w o*raniczonych warunkach ycia zakadu( zasady or*aniczne$ w wi+ksze$ &rostocie budynku /czucie bodziec ni*dy tak liczne i zr"nicowane rednie warunki( $akie naley &od$) w zakadach w $e$ w&yw ni u ludzi i zwierz)t( w kt"rych niezmiernie skom&likowany m"z* wstawionych mi+dzy dziaaniem bod6ca i decydu$)ce$ akc$i 0est to racze$ wy$)tek wr"d rolin $edynie na kr"tk) interakc$i mi+dzy co cier&i i co czyni( chocia nie $est tak &rosty( e reakc$a nie ma w wielu &rzy&adkach nadal b+dzie &rzez urz)dzenie wewn+trzne*o z o*raniczone$ i zr"nicowane( a &rzez znacznie &rostsze ni u ludzi i wszystkich doskonalszych zwierz)t 0ak wiato dotknie( tak kwitnie( $ak &owietrze dotyka to $azdy 'yzwalane &rzez na&+dy bod6c"w r"wnie wy*l)da$) tak $ak u zwierz)t wyst+&u$)

instynkty( z zastrzeeniem okrelonych nastro$"w zdrowe*o rozs)dku( kt"rzy chc) budowa na wewn+trznym or*aniczne$ Hust7ndlichkeiten i o&erac$i Tak $ak dusza ludzi i zwierz)t( &od warunkiem( e nie &i( $est zaan*aowany w ci)*e$ rzeki wyrae4 ycia( mamy take okaz$+ znale6 si+ zaakce&towa r"wnie w rolinach( tylko( e to trwa aktywno wyraa si+ tu w bardzie$ zmysowe obszary i racze$ $est &rzenoszony &rzez $edn) z wiatem zewn+trznym a wewn+trznym wiecie zwr"cone$ &rocesy or*anizmu -tae tarcie rolin &ers&ektywa 1nsich*estalten( /msichsuchen( -ich27rben( o2eru$e wskaz"wki do idei Poniewa or*anizm roliny raz none$ tak te moesz automatyczne zmiany i tendenc$e w tym ciele s) dusza( $ako znak lub wyraz od&owiednich dziaa4 ich duszy 1le dusza czowieka i zwierz+cia &odle*a snu( kt"ry $est na zewn)trz mani2estu$e ustania wszystkich automatycznych &rze$aw"w ycia Przez analo*iczne rzucenia dusz+ rolin musz) &odle*a &odobnym snu w zimie -tao si+ tylko do &rze)czania mi+dzy snu i budzi si+ w zakadzie wi+kszy( bardzie$ miaroda$ne u zwierz)t mnie$szych cyklu natury( lub( bardzie$ &o&rawnie( z dominu$)cym znaczeniu ."wnie zmiana &omi+dzy zim) i latem a mianowicie $est dla cae*o istnienia czowieka i zwierz)t nie $est bez znaczenia ' zimie( czowiek zblia si+ zawsze co 9ormouse( i &odobnie dla zakadu( zmiana mi+dzy dniem i noc)( nie ma znaczenia( tylko o wiele mnie$( ni mi+dzy zim) i latem Tak wi+c tuta$ r"wnie wiat zwierz)t i rolin do&enienie w niezwyky s&os"b ;oesz zrobi to &o zbadaniu Qwietny okres natury zaley od obrotu Hiemi wok" -o4ca z maych obrot"w Hiemi wok" siebie( ycie rolin $est wi+ce$ na temat wy*l)du( a szcze*"lnie wanie wok" -o4ca( ycie zwierz)t wi+ce$ wok" siebie( a Qwiato soneczne $est znany ze swo$e*o s&osobu ycia bardzie$ dru*orz+dne znaczenie Hnowu $ednak nie absolutny rozw"d /dowodni$ Po&ielicowate i tak wiele innych hibernac$i zwierz)t( kt"re na wielk) okresie zwierz+cia moe wy*ra sens &odobny do roliny( &oniewa &otwierdza$) r"wnie moliwo takie*o znaczenia w o*"le( a wi+c nie mo*) by take niekt"re roliny( w kt"rych zatoni+cie aktywnoci yciowe$ moe &rzy$) znaczenie snu w nocy( w czasie to( co nazywa si+ zwykle roliny s&a w nocy( moe by &or"wnywalny tylko od&oczynku( $ak reszta Judzie &racy w &rzyrodzie zim) ' zwi)zku z &roste*o i sinnlichern *ry duszy w rolinach oczywicie( tylko &rostsze i bardzie$ zmysowy soul $est take wza$emne oddziaywanie moe by mi+dzy nimi .zeczywicie( mona w)t&i( czy w o*"le taka istnie$e Tymczasem( &rawdo&odobnie &o &o&rzednich dyskus$ach( e rodki s) &odane do za&achu kwiat"w( kt"ry oczywicie nie wyda$e si+ &owodowa nasze*o $+zyka( &rzekazywanie myli( ale racze$ czucia i instynktowne$ ;it*e2Khlen( $ak r"wnie zwierz+ta do analo*iczne*o okresu &rocesu re&rodukcy$ne*o za&ach $est istotne w tym wz*l+dzie( cho s&orne( $ak zreszt) cay &oczucie skali( zysku$e zu&enie inne znaczenie ni w zakadzie tuta$ 5adal uwaam( e duo o nim w >W -ekc$e &owiedzie 5ie mona myle o inny rodek komunikac$i( kt"ry )czy si+ z &o&rzednim !ady arkusz &rzez ni) &orusza( wstrz)sa( w zalenoci od $e*o ksztatu i $e*o

&ode$cia( &owietrze w inny s&os"b( i tym wibrac$e &ro&a*owane do innych rolin( a tym samym inna wibrac$a b+dzie r"wnie &owiedzie $e &onownie ;oe nawet wy$ani $asno do analo*iczne*o z$awiska te*o ;amy $ed)c z ki$em lub o&at) w wodzie( wi+c zobaczymy 2ale rozchodz)( r"ni si+ w zalenoci od rodza$u ruchu i &orusza$)ce*o si+ ciaa( moemy uy wody zamiast &owietrza( zamiast ki$a i zebra ruchome lici( 'e zasadniczo takie same Pewne $est( e &odobne 2al *enerowane w &owietrzu( w wodzie i innych 2al su*eru$e inacze$ ciaa s&otyka H nas( d6wi+k $est zrodzony w $e$ *osie od wewn)trz( w zakadach za&ach do komunikowania wewn+trznych stan"w innych( *dy do$dziemy do wi)zki wiata z zewn)trz i leci bez nasze$ interwenc$i z $edne*o do dru*ie*o( aby by dumni z te*o( $ak inne wy*l)d( wi+c z nimi wiatr i &owietrze wau Tymczasem takie analo*ie mo*) $ednak &rzewidywa $edynie bardzo odle*e aluz$e 'ewn+trzna &rostota &sychiczne$ eks&loatac$i instalac$i w zalenoci od stosunk"w omawianych dotychczas bardzo dobrze &asu$e do zewn+trzne$ kolektora samo &rzez inne relac$e 5a&rawd+ s) #ielarti*keit wymusze4 zewn+trznych( kt"re $est &rzedmiotem zakadu( r"norodnoci $e$ r"nych cz+ci i wielo&ostaciowe $ak ona rea*u$e z nich na tych wystarcza$)cych &owod"w( na r"nych zmysowych dozna4 i instynkt"w( aby zamkn) si+ z ni) Qwiata( cie&a( wil*oci( wibrac$i w &owietrzu( w kontakcie &rzez owady( w&ywem ywnoci i zao&atrzenia oddychaniaP wszystko wyda$e si+ w szcze*"lny s&os"b na roliny !orzenie( licie( kwiaty i &atki kwiat"w( m+skie i e4skie narz)dy rozrodcze s) budowane kady na r"ne s&osoby i zachowu$) si+ inacze$ od tych czynnik"w( tak e nikt nie moe zast)&i 2unkc$+ dru*ie*o Przez kwiaty( rolina nie moe ich wyywi( ale chc) by karmione( i odwrotnie( moe osi)*n) swo$e korzenie w &rocesie za&odnienia( nie wytwarza$) nasion Jicie oddycha tlenem na wiato i wytwarza$) kolor zielony( kwiaty zuywa$) tlen w wietle i wytwarzania $asnych kolor"w( cz+ci nawoenie *o wi+ce$ ni &atki( cz+ci m+skie$ wi+ce$ ni samice( a dolna &owierzchnia lici zachowu$e w oddychaniu i &rzed Qwiato &oza &owierzchni+ -) to roliny( kt"rych licie =*dy &osiniaczonaD smr"d( a kwiaty &achn) &rzy$emne( takie $ak *atunki 9atura i ludzi 1merien i biae$ lilii =9ecand II - @@VD( r"wnie w smaku odr"ni r"ne %z+ci te$ same$ roliny( kt"ra bardzo cz+sto wyma*a$) r"ne*o rodza$u dziaa4 chemicznych I tak dale$ &rzez wiele szcze*""w H*odnie z tymi r"nicami w budowie i eks&loatac$i cz+ci te$ same$ roliny nie moe by sama w kole$nych( ale r"wnie do zbie*u r"nych odczu( e z zakadu( bo nawet $eden z nas $est za &omoc) r"nych( wbudowanych i dlate*o r"ni) si+ od bod6c"w na cz+ci dziaa$)ce Inne nie tylko w kole$noci( ale take o sobie zna Fezs&orne $est( nie b+dzie mona s&odziewa si+( e roliny te*o same*o stymulator"w czucia r"wnie tak samo uczucie( $ak my ich( e( na &rzykad( z za&achem( kt"ry &rzychodzi do nich( tak samo zmys w+chu( z szoku( e s&enia sam d6wi+k uczucie $ak mamy Tylko &ewna analo*ia moe mie mie$sce( nie wiemy( $ak daleko 0eli zna$dziemy( ale $u( e zwierz+ta wedu* ich budowy r"ne od te*o( uywki i o*"lnie r"ne*o od nas si+ miesza %o $eden &achnie i smaku$e odraa$)ce

dla innych Poniewa s&os"b odczucie zaley nie tylko od charakteru czynnika &obudza$)ce*o( ale take od te*o( w systemie wzbudzeniu i dlacze*o charakter rodza$ odczucia( kt"re $u $est w istocie( &owt"rzy w innych $u tak Tak wi+c odczucia niech+ci rolin bardzo r"ne od naszych( i to moe by tak mao mona nam sobie wyobrazi( e ich &rawdziwa natura( $ak kto( kto ni*dy nie &achniao r"+( $est to moliwe do swoiste*o za&achu Po &rzedstawieniu .ose *o6dzika lub 2ioletowy H dru*ie$ $ednak strony naley $ednak na cae$ r"norodnoci konstrukc$i zasadniczo communality te*o same*o &obudza$)cy r"wnie uzyska co ws&"lne we wszystkich ich wrae4 zalene( tak e zawsze moe &ozosta &ozwoliy dziaaniem wiata( korzystnie od wasne$ &erce&c$i wiata itd mylenia Fakt( e rolina nie $est zbudowany $ak sztucznych narz)d"w zmys"w wci) ma nerwy( $ak mamy si+ obudzi nas &o $u wczenie$szych komentarzach adnych zastrzee4 co do rzekome*o zamiast odczucia w samo Ponisze rozwaania &omocnicze mo*) ws&iera te wczenie$ 5awet w obr+bie kr"lestwa zwierz)t zr"nicowanym ksztacie i dekorac$i zmys"w wy$)tkowo i zawsze w odniesieniu do ycia zwierz+cia Poniewa rolina ma si+ odby( aby &rze$ si+ &o &oko$u i znale6 dro*+ &rzez to ma$) si+ rozwi$a tylko &rzez 5ie*o i do bardzie$ o sobie ni w wiecie zewn+trznym( wi+c mona( $ak $u ws&omniano( wyeliminowa sztuczne tworzenie naszych wyszych or*an"w zmys"w( &oniewa $est ona obliczana w rzeczywistoci tylko czeka$)( aby zorientowa si+ &o&rzez zd$+cia lub 1bkl7n*e warunk"w wiata zewn+trzne*o w tym 5isze zmysy w+chu( smaku i Getastes s) r"wnie u nas bardzo atwy do skon2i*urowania =u nas w tym samym czasie nie $est on &rzykadem rozmieszczonych na cae$ &owierzchni ciaaD( a nawet te wi+ksze to b+dzie z*odne z wi+ce$ ni z ze$cia w kr"lestwie zwierz)t Rycie w o*"le $est u&roszczona Trzeba zatem stwierdzi( e sztuczne budowa narz)d"w zmys"w nie $est wsz+dzie niezb+dny do wytworzenia wraenia( ale tylko b+dzie to wystarcza$)ce dla suby wyszych 2unkc$i duszy( aby uczyni to( czy $e*o 'ysza 2unkc$e duszy $est zawsze to samo z dalszych wza$emnych stosunk"w ze wiatem zewn+trznym $est w neZus 9late*o bardzo &roste oczy nawet w niekt"rych owad"w wyst+&u$)( narz)du suchu( z nami &rawdziwy labirynt( w niekt"rych zwierz)t $est bardzo &rosty worek( tak &oli& idzie do wiata( nawet nie ma$) oczu( i mona zauway( e r"wnie &oza tym $edn) z &2lanzen7hnlichsten zwierz)t 0ako na$bardzie$ istotne narz)dy zmys"w &o$awia$) si+ ostatnio tylko bezczelna( by &ozosta( ale nasze &o&rzednie dyskus$e wykazay( e mo*) one zosta uznane za konieczne $edynie w zakadzie zwierz+cia tylko dlate*o( rolin inne $eszcze( w tym nerwu zwierz)t &otrzeb( takich $ak oddychanie( sok"w bie*u( ruchy draliwe*o( it& ( $est w stanie wykonywa bez nerw"w ' zasadzie tylko &ocz)tek i koniec nerwu $est r"wnie zwierz)t $est niezb+dna do odczuwania zmysowe*o Trasa nerwu obwodowe*o nerwu mi+dzy $e$ zako4czenie w narz)d"w zmysu i ich centralne*o nerwu ko4cz)ce*o si+ w m"z*u lub akt"w zwo$owych $edynie $ako &rzewodnik"w i moe by skr"cona( bez myli( bez w&ywu na wraenia zmysowe Gdzie teraz nie ma m"z*u( nie nerwowy w+ze w subie wyszych 2unkc$i &otrzeb duszy( nie wyma*a$) te takie &oda$niki tak %o oddziela ludzi i zwierz)t( w centrum miasta i &eri&herisches i da ninie$szym zmysowe o

rosn)ce$ wysze*o rozwo$u cae*o zezwolenia( tak od strony ekolo*iczne$ nalene*o( moe by tam( *dzie cae ycie &owinny &ozosta &o &rostu &ostanowi w zmysowe( nie wyma*a$) te*o rozwodu i ninie$szym /kad nerwowy nawet znika$)( ale to( co &o &rostu &rzywraca &o)czenie mi+dzy tym rozwiedzionych 5ie m"wi+( e linia &rzez w"kna ukadu nerwowe*o $est czym zu&enie obo$+tnym Przeciwnie( na &rzykad w m"z*u( kt"re wyst+&u$) oddziaywania( co $est &rzekazywane do &oszcze*"lnych w"kien nerwowych( a te interakc$e s) zwi)zane z wyszymi 2unkc$ami &sychicznych 1le *dzie to $est w tych wyszych 2unkc$i &sychicznych nie robi &o &rostu nie trzeba nawet to interaktywny &rzewodnik 5ie byoby teraz w mie$scu uzasadni ten &omys dale$ tuta$ i chc) wykonywa 0eli chcesz kr"tki( aczkolwiek bardzo cum grano Salis mie schemat au2zu2assendes( wi+c mona &owiedzieG ciaa zwierz+cia $est $ak worek( z $e*o &owierzchni $est wraliwe wn+trze( teraz wyma*a s&ec$alnych rozwi)za4 dla co miesza z zewn)trz sensac$i ma i do wn+trza( za wszystko nie moe by dost+&( te &ode$cia s) re&rezentowane &rzez &oszcze*"lnych narz)d"w zmys"w z ich nerwy( ale odwr"ci worka( to nie wyma*a adnych s&ec$alnych dodatk"w wi+ce$( caa &owierzchnia $est sensac$) otwarte swobodnieP Takie niewywr"cona torby s) w s&os"b roliny 1 istnie$) &owody( aby wy$ani ;ianowicie( w &rzeciwnym razie rolina zachowu$e si+ w stosunku do za&isu z zewn)trz $ak *"ry wendetes zwierz+ i $est cz+sto w &or"wnaniu z nim( zwierz+ bierze mianowicie &owierzchni wewn+trznych( &rzewodu &okarmowe*o i &uc( &owietrza i materiau ywnoci i suy ruchy ko4czyn( $edzenie tylko dlate*o hineinzustKl&en Hakad bierze wszystko &rzez &owierzchnie zewn+trzne( kt"re mona &or"wna do wewn+trzne*o kosmk"w $elitowych zwierz+cia na zewn)trz &rzetoczyy korzonk"w zakadu( z zewn+trznych lici z inva*inated &uc( suy ruchy ko4czyn same$ roliny na zewn)trz Overt 1le to ma mie$sce w odniesieniu do stosunku materializmu brutto( to $est wi+ce$ ni &rawdo&odobne( e b+dzie to mie mie$sce r"wnie w odniesieniu do drobnie$szych zmysowych wrae4 $ak narz)d"w zmys"w &ostrze*ania w &ewnym sto&niu by zwi)zane nawet bez&orednio z or*anami ywienia 5iezalenie od te*o( to &o &rostu tylko $est schemat cze*o &o*odzi si+ z tym( uzyska &ewne znaczenie moe *o ale moe dlate*o rozliczenia( &oniewa nawet w kr"lestwie zwierz)t dla siebie w sytuac$i &rzeciwie4stw narz)du uczucie wielkie$ wa*i $est umieszczony &od warunkiem( e w wyszych klasach zwierz)t ukad nerwowy $est bardzie$ *"rny lub *rzbietowa( &okazu$)c stoczone na dole wi+ce$ na dole lub z boku brzucha 'i+kszy kontrast &omi+dzy kr"lestwie rolin i zwierz)t wyda$e si+ by o&arte $edynie na zdecydowane$ o&ozyc$i wewn)trz i na zewn)trz Gdy roliny stwarzane &rzez ich wchanianie w zwyky zmysowoci wr"d ludzi i zwierz)t( wi+c s) z dru*ie$ strony w szkoleniu eta&ie zmysowoci na &o Prawdo&odobnie $u da wskaz"wk+ zar"wno 5ast+&u$)ce okolicznoci s) z$ednoczeni w &o&arciu te*o widokuG ' &ierwsze$ kole$noci znale6 silnie$sze( $u o&racowane w ludzkie$ &erce&c$i zmysowe$ i sensoryczne$ ch+ inne rzeczy s) r"wne( wi+ce$ os"b odda$e si+ do nich wszystkich( ws&omina$)c o wi+ce$ zalet i re2leks$i i autore2leks$i tuta$ Re &anu$e w

tym wz*l+dzie niemal &ewne ob anta*onizm 5a unentwickelsten wyszymi relac$e duchowe narod"w zmysy i instynkty s) nadal na$ostrze$szy rozwini+te 5ie rozumiesz muzyk+ wysze$ charakter( wiem( nie obraz do oceny( ale to &rawie sysz+( $ak trawa ronie( walki z orem na ostroci oka( z &sami wok" kraw+dzi za&achu 'r"d nas( ludzi z zakadu zmysowa sztuka inwestowania w wysze$ &rzyna$mnie$ re2leks$i i odwrotnie Tak( nawet wtedy( *dy kady czowiek( ten anta*onizm $est &otwierdzona Osoba( kt"ra $est &ostrze*ana w *+bokie$ myli( widzi i nie syszy( co si+ dzie$e wok" nie*o( a czowiek( kt"ry cakowicie &od&orz)dkowu$e si+ zmysowe$ &rzy$emnoci lub strzela( nie moe myle( albo $eli co s&rawia( takich $ak ninie$szym ucieka w tym samym czasie co na si+ sensowne Tak wi+c( $eli charakter zakadu nie udao wysze 2unkc$e &sychiczne( wi+c to moe by uzasadnione bardzo dobrze si+ tak( e mo*) one mie sens ycia do rozkadania i kwitnienia wanie chc) do&rowadzi( e aby osi)*n) w ;itrKcksichtsnahme na wyszych 2unkc$i nie byo moliwe Oczeku$e dzikie*o $asne kolory biuterii lub ta4ca dla &+dz)cych bar"w( o ile bardzie$ rado rolina moe mie na uwadze( aby odwiey si+ kolorami w so4cu i w &o&iechu z &owrotem ze*ary i herzuwie*en wiatrowych 9zikie rodkiem( ale kady muzyczny biuteria czym innym ni kolor i d6wi+k( rolin( nie zna znaczenia( aby $)( ona $est bardzo zmysow) &rzy$emno w nim( e ni*dy nie traci tyle tylko( co $u $e ma( zawsze chc) wi+ce$ od nie*o( a wi+c s&rawia( e coraz wi+ce$ i coraz to nowe tereny zielone i lici taniec( i wreszcie $est to take $e*o zm+czony i &rzerwy w kwiaty( z zu&enie nowym kolorze biuterii( teraz $est uywany zamiast wiatr( owady( &szczoy i motyle( i &obudza *+bsze uczucia w nie$ Oczywicie( brak wyszych 2unkc$i samych nie mona m"wi o wi+ksze$ i wysze*o rozwo$u nisze( &od warunkiem( kamieni r"wnie zar"wno w tym samym czasie brak( sam moe cz+ciowo 2akt( e roliny udost+&nia zwierz)t w dziedzinie ycia or*aniczne*o( $est znale6 nie nie&rawdo&odobne( e ustawa anta*onizmu( kt"ry &rzechodzi &rzez w cz+ci te*o obszaru( b+dzie roz&rzestrzenia si+ do stosunku dw"ch cz+ci( cz+( wszystkie &o&rzednie teolo*icznych rozwaa4 w tym samym &unkcie( niekt"re s) bez&orednie skutki rolin nawet w tym sensie .olina $est e2ekt wszystkich bod6c"w czuciowych i znacznie wi+ce$ na*i naraonych i rea*u$e z silnymi dziaaniami ycia( $ednak nie moemy zrobi Przy&omni$my sobie( $ak wiele silnie$sze wiato zmienia ich s&os"b na ycie( $ak w nasze wasne( o ile bardzie$ $est naraona na dr*ania we wszystkich cz+ciach( o ile bardzie$ &odatny $est na w&ywy &owietrza i wil*oci( $ak wiele wanie$sze za&ach dla nich ni dla 'yda$e si+ nam( $ak ona sama $est w stanie &oradzi sobie z nieor*anicznym &rzyswa$anie cze*o nie moemy( i wr"d od&orne*o konwers$i wasne*o ksztatu ;ona ar*umentowa( e brak sztucznych narz)d"w zmys"w( takich $ak zwierz+cia &ostawi zakad( $eli nie erman*ele a zatem uczucie zmysowe( ale zawsze w te$ same$ s&rawie *+bsze$ ni zwierz+ -am( wi+c to nie $est i( o ile nie robi) wszystkie ich nor &o znacznie due$ wywietlane $ako narz)d zmysu $ako zwierz+cia( a te nie s) konieczne a22ectations na sub+ zmysowy( ale wysze ycie

w zwierz+tach wskazane ;io $est znale6 &odr+czniki szkolne dla dzieci( ale tylko wtedy( *dy chce si+ by( a nawet bardzie$ ni dzieci %zysty naturalny dziecko ma racze$ &rzerwa Takie &odr+czniki s) oczy i uszy dla ludzi i zwierz)t( rolin( nie &otrzebu$e *o( bo nie ma nic do nauki 5atura dziecka &ozosta$e w zwi)zku z tym o&racowane tak &i+kna i czysta Hamiast dziecka( aby sta si+ czowiekiem( to $est w kwitnienia niezalenie od dziecka do anioa( kt"ry dziaa na $e*o charakter wy)cznie dzieci w wi+kszym wietle %o $est &i+knie$sze( ma&a lub czysta i &rosta malowane arkusz &a&ieru8 -ama w sobie( na &ewno ostatni( dziecko b+dzie bardzie$ do nie*o( ale &rzez nauk+ rozumie ma&+( to $est o radoci si+ na kartce &a&ieru %"( nasze oko malu$e nam wiat $ako ma&a i naszych umys"w( to uczy nas( aby zrozumie( ale tak $est r"wnie z czyste$ radoci kolorze .olin nie &otrzebu$e ma&y( &oniewa nie musz) &odr"owa( czynili to tylko odbiera kolorowe arkusze &a&ieru( zamiast nie$( ale teraz r"wnie otrzyma &en) &rzy$emno &rzeciwnie trzyma tak du*o $ak kolor o&rze trzyma( bo $eli &ra*nienie kolorach nie o&rze si+ trzyma( rolin &odnosi take kolorowy uk dala si+ Re rolina ma uczucie $e$ wasne$ barwy( w rzeczywistoci( e krzyu$) si+ &o wewn+trzne$ i swoisty dla kade*o skutku koloru( kt"re &rze$awia wiata &odczas tworzenia koloru( nie ma w)t&liwoci =&or ,#ID Ponadto( $est to udowodnione &rzez wi+ksze znaczenie( e ma sens ycia w wiecie rolinnym( $ak w kr"lestwie zwierz)t( zmysy zwierz)t( by tak rzec( &rawie koniec( $ako &odstaw+ do $e*o wi+ksze$ Ontwickelun*en( niewiadomy te*o( w yciu zakadu &okazu$e sam &rzeznaczony $e*o Faza &oczucie ilociowo i $akociowo &oszerzy coraz wye$ i wye$ Hwierz+ta $est zmysowo okrelona $ako wykonane$ transakc$i( o&uszczony zakad $ako &ierwszy abzumachende !ada nowa karta moe by &ostrze*ana $ako or*an wi+ce$( kt"re &rezentu$e na bod6ce zmysowe( a kwiat zamyka trwa $eszcze bardzo nowe i wysze s2ery zmysowoci Ten wy*rywa zmysowo immanentn) celu( e nie u zwierz)t( wy*rywa ycie wewn+trzne( &okochasz zwierz+ta Hmysowo $est w zwierz+ciu $edynie drzwi w zakadzie sam &ok"$( kt"ry y Ponownie( cho nie bezwz*l+dna r"nica Pena *otowy dosta( ale r"wnie zwierz)t( $e*o nie zmysowo( uczucie seksualne rozwi$a si+ &"6nie$( zu&enie $ak to z dru*ie$ strony( $ak $u wielokrotnie &rzyzna( rolin( nie s) o*raniczone do zmysowoci( i &rzekracza zmysowo zwaszcza w rozkwicie( &omys wysze$ Hatem heydays dotkn) obu kr"lestw ' tym znacz)cy( $eszcze dotyku teraz z &ewnoci) znale6 nic &oza *rubo ziaren &odobie4stwa To obudzio uczucie seksualne w zakadzie w okresie kwitnienia( i to byo wszystko( co kiedykolwiek obudzi w nim 1le w zasadzie wiat do *"ry no*ami b+dzie Fo $eli &ostacie zwierz)t na &ocz)tku odczucia seksualne szczytowe$ w rozw"$ zmys"w( nie moe ich tworzy *"ry( *dzie nic nie &"$dzie do &rzodu w zakadzie Pia zwierz)t( syszaem( &achniao( smakowao( ale $u czu &rzed osi)*ni+ciem do$rzaoci &ciowe$ !wiat uczucie byo &odszycie wrae4 &rzed( $est o&arty na &rocesach odywiania( oddychania i dziaanie wielu bod6c"w zmysowych 0ak mona znale6 te( w rozkwicie rolin dozna4( a $ednoczenie te

same runo za&rzeczy( &odczas $edzenia( oddychania( bod6ce zmysowe swo$) *r+ w zakadzie nawet $azdy $eszcze &rzed znacznie bardzie$ wyda$ne ni u zwierz)t ;yli lad wysze*o wiata duszy( e budzi ws&"ln) &aszczyzn+ z kwiatem roliny( z odrobin) wiata duszy wcale 5asz *u&i oko $est w stanie wietnoci( kt"ry mieci si+ na szczycie ycia duszy rolin( aby nie zamkn) cakowicie( ale teraz wszystko wida $est to na$wyszy &oysk( osabiony $eszcze w niewidocznym mie$scu( ale &ozosta$e na wszystkich &i+knym wzorem ycia duszy rolin &rzenosi nas do nocy ;oim zdaniem( tylko &"6nie$ zebrane w zakadzie &rocesu seksualne$ i bardzie$ &rzeniesiony w danym eta&ie rozwo$u ni u zwierz)t ' tym( -innesentwickelun* zrywa z do$rzaoci &ciowe$ od nie amie nowy wieniec &i+knie$szy sens dziaa4( a cay sens ycia wzrasta do wysze$ i wskazu$)c &oza siebie &oziom ;ona &owiedzie( e rolina $est $u &rzynosi hiernieden do trzecie*o wysze*o ycia niebia4skie*o( cze*o oczeku$emy tylko w zawiatach( a kt"rych mylimy( e rozkosz mioci( $ako &rzedsmak I z te*o &owodu $est te kwiat $ako wskaz"wki dla nasze*o &rzysze*o ycia( $ako symbol &i+kna $ak motyl( $ak ws&omniaem wczenie$( z tym( e s) one oczywicie tylko zmysowe zd$+cie 'i+c rolina $est nadal w &ewnym sto&niu wzrosa &onownie o wiele bardzie$ ni w &okorze mamy tuta$ swo$e s&otyka zbawienie mamy tylko oczekiwa 0u hiernieden te dzieciom &rzychodzi do ich kr"lestwa niebieskie*o Hasadniczo( $ak bezmylnie to( nawet uzna$)c &sychiczne*o ycia rolin( ale chc+ zobaczy zmnie$szona do stanu snu lub senI&odobne -&"$rzmy na rolinach tylko ostre( zna$dziemy to wszystko &o &rostu m"wi)c na takim zaoeniu 0ak i stan stale dziaa$)ce*o z siebie oraz tworzenie( sto$)ca z wszystkich bod6c"w czuciowych w ruchliwych kon2likt"w roliny te tak nie &rzy&omina nasze*o snu( w kt"rym interakc$a ze wiatem zewn+trznym( a od&oczynek lub s) o*raniczone do minimum( $est tworzonych nic nowe*o( ale tylko stary $est 2ort*eleiert Tylko stan rolin w zimie mo*) by &or"wnywane z*odnie z wczenie$szymi uwa*ami z nasze*o stanu snu do &ewne*o sto&nia( ale &oniewa moe to( e nie moe w tym samym czasie w lecie 5ic z te*o nie &owiedzie( e w zasadzie nawet wydawa ca) &rzyrod+ $ako marzyciela( $ak z &rzymkni+tymi wykonane oczu( naley wyobrazi sobie( e s&a &rzez du*ie( $asne wiato dzienne mo*) by &"Ir"nica swoich stworze4( wkr"tce otworzy oczy( a $ednak nadal $eszcze s&a ;oe by znacznie ywotno usiad na d+bu( &o &rostu &ozwoli im s&a &" tysi)clecia8 I ten d)b tworzy( w kt"rym takie *i*antyczne same w sobie( od siebie Tut $ak r"wnie czowiek we nie8 %hocia nie b+dzie to moliwe zawsze &ozostanie( w &ewnym sensie wyrazem snu lub ycia sen ci+ broni( $eli wysze wydziay duszy s) w sen lub sen 1le to nie $est &rawdziwa eks&res$a Poniewa we nie i sny lee odo*iem nie tylko wysze( ale r"wnie zmysowe wartoci( a nawet Fracher ni wyszy 9o ws&omnie4( kt"re stanowi) wy$cie z wyszym wydziale duszy( ale kontynuowali uruchomi nawet we nie( &odczas *dy zmysy s) cakowicie zamkni+te 1le w zakadzie( zmysy s) cakowicie otwarte( a ws&omnienia nie dziaa$) 0ak mona m"wi o ostatnim nie( *dzie nie ma stranik"w $est( ze sen zawiera$) substanc$+ ws&omnie48 -tranicy s) bardzo dobrze bez snu( nie marzy( nie budz)c 'i+c( $eli &owiesz( e roliny y sen( i nic wi+ce$( to $eden m"wi samo $ak istnie$e cie4 i nic *o rzuca To $est nonsens(

i ninie$szym roliny ma$) by do&rowadzone do ich znaczenia 9o te$ &ory zawsze realizowane ywotno zakadu tylko do momentu kwitnienia w stanie na &ewno( $ak m"wi o tak( $akby nie byo nic o kwiat wyr"nia$) si+( w rzeczywistoci moe tuta$ kulminac$+ te*o ycia( sam wniosek wyst)&i &o stronie rosn)ce$ i b+dzie mia mnie$sze zainteresowanie wykonywa sama &o stronie zst+&u$)ce$ 1le taka strona istnie$e i znaczenia nie moemy trzyma same dla zakadu( to $est( e mylimy o wielkim bo*actwem materialnym i ycia ycie( kt"ry $est stosowany od teraz( a do rozwo$u owoc"w $est to( e w wielki wysiek od&owiednich urz)dze4( &o &rostu chwy s&rawy( $ak mie$sce &rocesy nawoenie !t"ry oczywicie &osiada $u niewidome*o kwiat &od wiato( zobaczymy *uchy nakr+tki we wszystkich owoc"w( ale dla nas( kt"re roz&ozna$) tylko na$$anie$szy okres ich ycia &sychiczne*o w okresie rozkwitu rolin( s&rawa musi by inny %zowiek( *dy $est o okresie rozkwitu ycia te( wi+c nie $est $eszcze martwy( $e*o zyski ycie od teraz tylko w innym kierunku i sensu 9o te*o czasu( bardzie$ &ostawi na obawy dla siebie i na$blisze$ tera6nie$szoci( ale nie bardzo zastanawia$)c si+ nad sob)( do kade*o na&+du z zewn)trz( $ednak otwarta i rea*u$e &rzy yciu( to zaczyna od teraz do rozwaenia w &rzyszoci i &rzeszoci wi+ce$( wi+ce$ einzukehren w sobie &rzewidzie &otomstwa do &racy dla &otomnoci 's&aniao ycia *anie( znaczenie zwi+ksza &odatno na zwyke zmysowe &rzy$emnoci zrezy*nu$e narz)d"w( ale sto&niowo wi+dn)P &ewien( e do$rzewa bardzie$ wewn)trz 1nalo*iczne zmiany b+dziemy musieli &od$) analo*owe z$awisk zewn+trznych w zakadzie( &oza tym( e wszystko( co mieci si+ w ludzkie$ samowiadomoci $asne( tuta$ bardzie$ s&adnie w uczucia i instynkt( ale moe wystarczy( ale okrelone i ywy ;oe roz&ocz) $ak) kontem&lac$+ odczuwania zakadu w sobie( $ednak ich zdolno rea*owania na bod6ce zewn+trzne s&ada $ak mamy zobaczy narz)dy sto&niowo usycha$) i na&rawd+ rodza$ instynktu rozwi$a( to wzywa( wasne ycie w tworzeniu mode siewki w nasionach abzus&ie*eln tyu i vorweisend lub odtworzy =Przy&omni$my( e sadzonki s) na&rawd+ $u za&owiedziane cay sw"$ system z*odnie z korzonek i Flatt2ederchen w nasionach D %hciaoby si+ &owiedzie( e edukac$a mode*o sadzonk) w nasionach stanowi &ierwszy i tylko &rawdziwe myli w *owie( w kt"re$ Pami+ o cae$ $e$ ciemnoci ycia &odsumowu$e i $ednoczenie wyraa$)c zanie&oko$enie o &rzyszo inne*o( $e$ same$ istoty 5asze myli do)cza si+ tak do &roces"w 2izycznych w *owie( &o lewe$ zmieni co w nim Poniewa nie $est $asne( do rolin wyst+&u$e w nasionach w stosunku do cae$ roliny( tak niewyra6ny $ak ws&omnienie &o&rzednie*o ycia( kt"re $est dusz) stworzenia nowe*o sadzonk) teraz &rzed caym &o&rzednim yciu same*o zakadu 1le s)( ale te nasze ws&omnienia tylko sabe obrazy rzeczywistoci 5iech by e &roces analo* &owstawania nowych istot u ludzi towarzyszy wiadomoci 0est tak z te*o wzrostu 9la zakadu( &roces ten ma zu&enie inne znaczenie ni dla ludzi( co ma by obsu*iwane w tym( $est tam do &ukownika( u&ad na sze2a zakadu 0ak kwitn) to tylko wierzchoek &rocesu wzrostu w kierunku na

zewn)trz( tworzenie owoc"w i nasion $est tylko w drodze &owrotne$ w ci)*ym kierunku czynne*o( rekolekc$e z rolin rosn)cych w sobie $est teraz wzrost o*"lne*o &o&arcia ruchu dusz+ roliny( to $est to r"wnie dobrze by w ci)*ym kierunku do wewn)trz od zewn)trz 5awet w&rowadzenie same*o &rocesu owocowania zreszt) &okazu$e na$bardzie$ istotne$ r"nicy mi+dzy rolin i zwierz)t( e $est tam w &eni &okryte w $ednym i tym samym $est &roces autore2leks$i( tu $est &odzia na dwa &rocesu ;oe to by bardzo wane dla &sychiczne*o .olin i kr"lestwo zwierz)t $est &o &rostu nie to monotonne( ale kom&lementarne( a co dzie$e si+ w zwierz+ciu w na$czarnie$szych &odwiadomych i tylko ladowe iloci w z$awiskach za&ewnia$)c &rzy&omina to( co zawsze ma mie$sce w kr"lestwie rolinnym( kt"ry tworzy w zakadzie tylko *"wny &unkt ich wiadomym ycie -kra$noci si+ s&otyka$) innych do cz+sto Tuta$( to kontakt $est nadal r"wnie wskazany dziwo w wy*l)dzie zewn+trznym ' rzeczywistoci( mona zachowa tylko &rzez zewn+trzny &odobie4stwa *ry( ale $est to sam( $ak owoce( oraz *owy ludzi( na o*" &owye$( $est cz+sto o*raniczona do rodza$u dysku czaszki( nasiona s) w !sztat m"z*u cz+sto udz)co &odobny do( >D i klas wyszych rolin dwa licienie( tak $ak m"z* w *"rnych *ru&ach zwierz)t ma dwie &"kule( tak( $ako s&rawa merytoryczna( $ak ma biaka w obu
>D

Pami+tam nakr+tk+ w7lsche( ale &odobie4stwo idzie dale$( $eli &ami+ta si+( e nisze zwierz+ta ma$) *adkie m"z*i

3V. Por#wnania sc'e)aty.


5iekt"rzy za&ewne stara si+ o&isa relac$e mi+dzy zwierz+tami i rolinami &rzez $edne*o sowa( &rosty schemat( lub identy2ikac$i relac$i mi+dzy innymi obiektami na raz ostry i do &unktu ;yl+( e to mo$a kole$ si+ niemoliwe 'yraenia o*"lne( &roste schematy( &or"wnania wizualne moe kiedykolwiek by &rzydatne do re&rezentowania zoonych relac$i do niekt"rych stron lub niedbale s&otkanie tylko 'i+c roliny i zwierz+ta do siebie &o &ewnym zwi)zku wyklucza &olarnym( ale w $ak wiele s&osob"w z*adza$)( ale z*adzam si+( &o &ewnym stosunku do or*anizowania takich krok"w( mi+dzy sob)( ale w innych relac$ach( zam"wienie b+dzie w subie( wedu* niekt"rych relac$i( rolin( stosowany $ako moe obe$mowa zwierz+ta( ale wykona w kadym szcze*"le( nie moe by to ;ona sadzi lini+( zwierz+ zwane &iki( $ak zadzwoni twarzy bardzie$ owalny( innym bardzie$ okr)*e( ale w ten s&os"b &rawdziwe 2iz$onomia wyci)*n) zar"wno &rawidowe( lub mo*) wynika z te*o o*"lne*o schematu8 ;oesz rolin i zwierz)t( z te*o czy inne*o betonu obiekt &or"wna $ak mona znale6 *ow+ wi+ce$ $abka( a dru*i bardzie$ z *ruszki &odobna( ale w $ak wiele s&osob"w &or"wnania takie &ozostan)( ale zawsze z &owrotem za &rawy( w a zaataku$) o dodatek8 'reszcie zwi)zek mi+dzy zwierz+tami i rolinami $est ale nic bardzie$ dokadne( ostrze$szy i bardzie$ kom&leksowe*o do okrelenia &ozosta$)( $ak m"wi( $est teraz &o &rostu relac$a mi+dzy zwierz)t i rolin Okae si+( ten stosunek &rzez wszystkich $e$ chwil ni*dzie indzie$ tak znowu mi+dzy zwierz)t i rolin 5atura &owtarza si+ ni*dzie do

H dru*ie$ strony( zawsze $est &ewna &otrzeba( zamiast rozway zoone relac$e w w)skie &or"wna obszary zwi)zane( a &rzy &omocy wane*o metody zar"wno w skadzie( $ak wykorzystanie schemat"w i &or"wna4 moe by dla badania $ako caoci( &odkrela$)c i kontekst istoty( widok relac$i mi+dzy r"nymi obszarami &rzyrodniczymi( due korzyci z oczekiwaniami 5iestety( znale6 tak) metod+( kt"ra 2aktycznie s&enia &ers&ektyw+ tych zalet( nie wczenie$( nie mo*) zrobi to tuta$( i byby *o stworzya( e b+dziemy w stanie zastosowa w kom&leksowy s&os"b trudne( &oniewa takie a&likac$e dokadne szcze*"y dyskus$i( $ak tuta$ mona znale6 mie$sca i *+bsz) wiedz+ o*rody botaniczne i zoolo*iczne( a do nasze$ dys&ozyc$i( b+dzie si+ o&iera 'i+c umieci nast+&u$)ce &r"bki nie zbyt due$ wa*i( nawet do &owane*o zamiaru w &or"wnawczym i schematyczne$ konce&c$i relac$i mi+dzy zwierz+tami i rolinami Tylko tu i tam &rzez Ornst lubi &atrze w *rze Ponadto( strona *ry a mianowicie obiekt ten( kt"ry $est w stanie zatrudni co na$mnie$ ducha( $eli nie $est $u zainteresowany dyscy&liny naukowe$ 'iadomo tyle( cho &rawie wy)cznie &oetyckie$ &rocentowe$ &orc$i( to &or"wna do zakadu( a zwaszcza kwiaty( czasem z dziemi( czasem z kobietami Obie wyda$) si+ by bardzo r"ne &or"wnania( teraz mona znale6 w+ze( e kobiety zawsze &ozosta$) sob) tylko dzieci &rzed m+czyznami Przy okaz$i( $ak utrzyma ten sam temat z r"nych stron Punkty &or"wnaniu kwiat"w z dziemi $est to( e uwaali ziemi+ ich ws&"lne$ matki( wci) trzyma$)c si+ $e$( z ni) ssa ywnoci( kt"re mo*) &omieci wszystkie &otrzeby( nie dziaa$) na odle*o( e s) &i+kne( &rzy$azne( niewinny &atrze( nikt nie robi nic( aby ciaaP $asne sukienki krzywda( i wierzymy( e s) $eszcze do*oni $e$ duszy( $ak w rozs)dny( $ak to $est dusza dziecka 5a$wyszy( do kt"re*o w&rowadz) si+ z umys"w swoich dzieci( maych lalek I FKschekindchen( 9- mode roliny $u o&akowane way nasiona zawiera$)ce i krzew"w( nie wiedz)c( ale dobrze wiedzie( co to oznacza dla dorosych na&rawd+ 'szyscy b+d) myle o &iosence -chillera w tym &or"wnaniuG 9zieci stokowy so4ca( kwiaty zdobione sali it& co oczywicie z nasze$ strony kwestionu$e o&ini+( e o wiele wi+ce$ &oety by stronniczy( $ak kwiaty w nocy( $ak owiadczy( za&any w nocy( i to nie tylko od dotykania wyma*ane z ludzkich &alc"w( zala $e ycie( $+zyk( dusza( serce( &o to zrobi duo mocnie$sze &alce ."wnie &ocz)tek &i+kne$ &ieni <eine*o( &rawie $ak nie brzmi <eine( $ak &ami+tam( bo m"wi do dzieckaG E0este $ak kwiat( Takie sodkie i &i+kne i czyste E( it& 5ieco mnie$ &oetycko( oczywicie trwa od kiedy <e*el =5atur&hilos s ?@>D m"wiG

Eroliny( $ednak $ako &ierwszy samoistne*o zastrzeeniem( e nadal &ochodzi od bez&orednioci( saby( dziecinny w nim ycie sam $eszcze nie do r"nic E I !ady na sw"$ s&os"bL 1le chyba $eszcze bardzie$ liczne &unkty &or"wnaniu za&ewnia charakter dar kobiecoci z rolin Hakad &ozosta$e $ak kobieta $est zawsze zakazane w ich ciasnym kr+*u ycia( e tylko &ozostawia oderwany( a zwierz+ &rzemieszcza si+ $ako czowiek( niezwi)zane*o w dal( ale wie( w $e$ na&i+ty s2erze dziaania( aby skorzysta ze wszystkich na$le&ie$( s&rawd6 nast+&u$)ce starszych instynkty bez w celu dostosowania *o do kade*o z wysze$ inteli*enc$i zwierz+cia( a to( $ak kobieta $est czowiekiem( inne 2oresi*ht i uniwersalna zobacz i &rzeksztaca$)ce interwenc$a w wiecie zewn+trznym o ode$ciu -zcz)tki rolin( $ak kobieta $est czowiekiem( zawsze woli temat zwierz)t( ale nawet w na$le&szych sytuac$ach( kt"re &okazu$e motyla na kwiat( a nie za&obie*anie ;"wia $ak &achn)ce z $e$ s)siadami 9ostarcza na $edzenie zwierz+cia( &iecze chleb =w uchuD( &rzy*otowania warzyw do te*o same*o Two$a ulubiona 2irma( ale &ozosta$e do rozkwitu $e$ ycia( aby by &i+kne i zawsze stanowi) udekorowa sw"$ nowy i &i+kny ksztat Fo nie ma nawet niekt"re kwiaty( kt"re wyr"nia$) si+ $ak kobiety w biaym rzeczy i do&iero &"6nie$ ubiera kolorowe( na &ewno ubra kilka razy >D 1le &o chwili mody mioci nad( rolin $est &rzeznaczony do nowe*o zawodu Teraz &o$awia si+ kolorowy blichtr na bok( a $e$ &ierwsz) i $edyn) myl) $est troska o ich dzieci( do kt"re*o ceni i ws&iera( i kt"rzy( &o wreszcie uwolni si+ od nie$( wci) sta od dusze*o czasu
>D

ETak wi+c( na &rzykad( =aby wymieni tylko na$bardzie$ uderza$)cych &rzykad"wD na !hamaeleon !heiranthus biaawy kwiat( kt"ry $est lemon( czerwony( "ty i ostatecznie &"6nie$( &ocz)tkowo z ma) &ur&urowe$ barwy Patki Styli$ium ruticosum R. *r s) $asno"ty( $ak one &owsta$)( ale &"6nie$ s) biae z lekkim r"owe 2arby \s kwiaty 7enothera tetraptera L. s) &ocz)tkowo biae( &otem wsta i &rawie czerwone 2amarin$us in$ica L. ma( wedu* Pani G <ayne( w &ierwszym dniu biae &atki i na dru*i "ty corolla z !o.aea scan$ens !a# $est &ierwszy dzie4 zielonoIbiay( nast+&ne*o dnia 2ioletowe na1i.iscus muta.ilis L. o2eru$e w tym wz*l+dzie ciekawe i &oucza$)ce z$awisko dar 0e$ kwiat $est w istocie rano amanie = naitreD biay( w &oudnie( b+d) czerwony lub bordowy( i ostatnio( *dy =so4ce $est w d"( to $est czerwony ' klimacie Indii Hachodnich( e zmiana koloru $est &rawidowe =9ecand ( Physiol - II @C?D

Przy&omina si+ tuta$ z te*o( co m"wi -chillerG E%zowiek musi i na wro*ie yciu( musi dziaa i d)y i rolin oraz &rodukc$i( Orlisten wyrwa(

zakad musi i mia &olowa szcz+cie 5ie strumieni skromna *os&odyni domowa( matka dzieci( $ak i &anu$e w kr+*u wewn+trznym( i uczy dziewczynki( cho&ca i zakaza( i &obudza bez ko4ca 5a &racowite r+ce( a wielu zwyci+stwo H ordnendem sensie I wy&eni skarby &achn)ce skrzynie i w)cz mruczenie wrzeciona ni( i zbiera si+ w czysto wy*adzone$ sanktuarium lni)ce weny( lnu schneei*ten( I doda$e blasku i &oysku dobre( i ni*dy nie od&oczywa 5ie mam w)t&liwoci( $ako &oeta tak nadal myli inny( $ak m"wi) w&rost( co m)dro boomu &ozosta$e do ustalenia( e &oeta ninie$szym na&rawd+ tylko relac$e mi+dzy zwierz+tami i rolinami chcia re&rezentowa $ak na$le&ie$ &asu$e do wszystkie*o 5auczanie i $azy( deszcz r)k i niekt"rych innych( takich $ak to( cho wiele z nich wyda$e si+ by mnie$ s&rawny( ale to $est tak $ak we wszystkich takich &rzy&adkach( tylko &rawo inter&retac$i !ada rolinka ma( ale &oniewa wci) wisi w nasion na rolinie macierzyste$( aby dowiedzie si+ od nie$( $ak rosn) i nie oczeku$e si+( e rosn)( nieko4cz)cy si+ deszcz za$+tych r)k( ale wyraa tra2nie nieo*raniczone rozci)*anie arkuszy( z kt"rych /msichwirken i &raca rolin( w ten s&os"b( aby &rzy*otowa materiay dla usu*i zwierz+cia Te odkrycia w &achn)cych skrzynie s) liczne wymienit) substanc$e roliny w kom"rkach( na &rzykad w &rzedziaach obudowy( zbiera si+ toczenie *wintu wok" trz&ienia obrotowe*o wiru$)ce*o naczynia s&iralne i inne szkolenia s&iralny *eneru$)cy rozumie si+ w ten s&os"b rolin od&ornych $est za$+ty H weny i lnu &olysku$aca schneei*ten $est &rzeznaczony dla baweny i lnu( oraz z blasku i &oysku do mieni)cych si+ kolorami rolin Po tym by moe w nast+&stwie sztuczne$ inter&retac$a &oematu z &roste*o wdzi+ku .Kckert $est wi+c le&ie$ si+ &odobao( w kt"rym charakteryzu$e kwiat"w e4skich tak &i+kny s&os"bG Kwiat sk8a$ania. E0estem kwitn) w o*rodzie i musi czeka w milczeniu !iedy iw $aki s&os"b mona tritst mo$e rodowisko

Idziesz w belki so4ca( 01! I two$e szcz+cie roz" &iersi wci)( I mie$ oczy Idziesz $ak rosa i deszcz( 0a $estem robiony swo$e bo*osawie4stwa w muszli mioci trzyma( nie &ozw"l mu wyschn) I 27hrest na$mnie$ wokoo mnie w wietrze( wi+c E$a mnie racze$( m"wi)c( $estem two$e wasne 0estem kwitn) w o*rodzie i musi czeka w -ille( kiedy i w $aki s&os"b b+dzie mona chodzi w moich kr+*ach E =.uckert za wiersze Ges I- NMD

0ak dzieci i dziewcz)t z kra$"w w tym samym czasie kwiaty ='iersze( tom II( str N@ GesD charakteryzu$) si+ nast+&u$)cymi liniami z .uckert 1maryllisG 'iosna s&rowadza si+ z zim) &odr"u$e ros+( e $e*o dzieci &owinny &i( H*adza si+ &iosenki rano z+by wesoe ( i zdobi $e*o zielony dom z kwiatami 'st)ki Hbud6 si+( mo$e serce( niech tw"$ wzrok w+drowa &o kwiaty( kt"re kusz) na wszystkich korytarzach L dziewczyny kra$u s)( na &rawo i na lewo steh\n czyci *o( &o kt"rym chcesz &rze$8 E H owadami roliny ma$) uderza$)ce &odobie4stwo cz+ci do &oszcze*"lnych cz+ci( cz+ciowo od warunk"w ich metamor2ozy $ako caoci( CD dane nam wczenie$ kilka uwa* okaz$i CD kom& tuta$( w odniesieniu mi+dzy Jinneusza w s ;etamor&hosis Pres &lantarum sub 9O %ar Jinnaei &ro&osita 5I% 9alber* /&saliac( >@BB w 1moenitat 1cad I# & UWM

0u w ksztacie i kolorach wykazu$) wielkie &odobie4stwo kwiat"w i motyli( tak( e $eden $est cz+sto wr+cz &or"wnaniu motyle si+ do ycia z lu6nych kwiat"w 1&e(

ale niekt"re motyle kwiaty orchidei ca) dro*+( i kwiaty 5azwa ;otyl due$ klasy rolin =*dzie wyka( 2asola( it& nale)D &rowadzi r"wnie wiadczy o dominu$)cym tu &odobie4stwo 0ednake odsetki te &odobie4stwa zewn+trzne wzrasta bardzo rozwaa$)c $u wielokrotnie dotyka ywy stosunek wymiany mi+dzy nimi( *dzie &osta kobieca z kwiatami szcze*"lnie uderza$)cych ob$awia !wiat $est $ak cicho siedzi motyl( czeka na wizyt+ roi i &odobny odsetek $ak r"wnie w same$ kr"lestwa owad"w( takich $ak mi+dzy maymi kobiet i maych ludzi o*oszeniu szara4cza beetle Re lotnictwo braku$e musi &ozosta na ziemi( to siedzi cicho w zielonym i &rzyci)*a tylko $asnym &oysku na mae*o czowieka ;a &odobny &oysk( ale &rawdo&odobnie le$sze ni troch+ oczy kobiety i wy*l)da tak samo na na wsi ' ten s&os"b( kolory kwiat z zielonym wietnoci $anie$e i ozdobione wiec) te same kolory( ale $anie$sze s&o$rzenie oczu( motyl &atrzy na ni)( kt"re zszyte na ziemi+( mona tylko si+ szuka 0ak motyl i kwiat s) bez&orednio &odobne( take rozwi$a zar"wno w do &odobny s&os"b z &odobne$ strukturze( *dzie s&a zamkni+te$ i zoone$ $eszcze du*o na wczenie$szym eta&ie rozwo$u !t"rzy tak na&rawd+ nie $ak mi+dzy zarodku( z kt"re*o kwiat( i lalka( z kt"re$ motyl &+ka( zar"wno &rze$ w s2er+ ws&"lnotowe*o wiata( take 2izyczne &odobie4stwo8 .zeczywicie( nawet ody*i &rzez &owoli dorasta( li &o&ycha na&rz"d do dru*ie$( ki$ nie moe by cakiem nie&or"wnywalne( w *"r+( &ezanie( $edn) no*+ wok" dru*ie$ &o&ycha do &rzodu Hachowu$e tylko roliny( $ak ws&omniano wczenie$( zawsze widoczny( $ednak owad odwoaniem swo$e*o wczenie$sze*o stadium rozwo$u mi+dzy sob) w nim Te statki &rowadz)ce &owietrzem s&iralne( kt"re &rzechodz) &rzez ca) budow+ zakadu( i( oczywicie( roz*a+zione( kanay &owietrzne( kt"re &rzechodz) &rzez cae ciao owada( take ustanowi $aki zwi)zek or*anizac$i wewn+trzne$ mi+dzy nimi ( !t"ry zna$du$e &rzy$emno w &odobnych &or"wna4( relac$i mi+dzy zwierz+tami i rolinami w zwierz+cia dla siebie w stosunku wi+ce$ clum&ed ukadu nerwowe*o do bardzie$ roz*a+zione*o ukadu naczyniowe*o( albo w samym zakadzie w stosunku do bardzie$ centralnie do 2inau rozkwicie wolne i wszystkie strony roz*a+zione ody*i znale6 1le z te*o( co nie moe by znalezienie &unkt"w ostatnie*o &or"wnaniaL To byoby nudne i bezuyteczne w tym samym czasie( aby $e realizowa wsz+dzie ;imo( e by czas( kiedy niemal cay zadaniem 2ilozo2ii &rzyrody wniesiono w d)eniu do takich &odobie4stw F+d+ ostatnim( kt"ry chce wyczarowa &onownie ' r"nych ciekawych obserwac$i mona wczenie$ zauway Osobliwoci) rolin &owodowa skonno do s&iralne 2ormac$e i &ozyc$e $e$ cz+ci O&r"cz nektaruP 0eli chcesz &rzede wszystkim symboliczne sztuczka darowa nawet chwil+ uwa*i( wi+c myl+ o s&iralnie otacza$)ce*o lici macierzystych i &rzez ca) du*o instalac$i do kwiatu =su&ek( &r+cik i &atkiD $est 2orterstreckenden naczy4 s&iralnych ( kt"ry zawiera kwiat( motyla( kt"ry szuka nektaru i uzdrawia$)ce moce( kt"re inwohnen( zwykle w tru$)cych i *orzkich substanc$i roliny 'tedy kwiat nie moe by ze w &or"wnaniu do noszenia &rzez snakeIs&lecione ody*i misk+ <y*eia( w kt"rym ich

toksyczne substanc$e w subie bo*ini w) hineinzKn*elt uzdrowienie #ice nad *ow)( ale siedzi motyl na kwiat( z 9usza( kt"ra ma mu nektar zdrowia( ale do nie*o dotrze( trzeba &rze$ tylko na &rzeszo $+zykami *owy $adowite*o w+a( czyli tylko za &orednictwem sama niebez&iecznych substanc$i leczniczych( sztuka uzdrawiania &rowadzi do zdrowia 9ale$G ;ylisz tak o*"lne s&irali tendenc$+ zakadu do *"wne*o &od wz*l+dem tendenc$i w wi+ce$ zwierz)t w 2ormie dziaa wstecz i ruch kr)enia 'tedy mona &owiedzie( e rolina $est skierowany w &rocesach &ro$ektowania i &rzemieszczanie si+ bardzie$ na 2ormie roczne$ =&ozorne*oD ruchu so4ca na niebie( kt"ra $est s&irala $est dobrze znany( zwierz+ bardzie$ &o codziennym ruchu sam( kt"ry $est wyra6nie okr)*y wy)czenie lub cile re&rezentu$e tylko $edn) tur+ roczne*o s&irali cieki so4ca( i by moe( naley &ami+ta( e nawet w czasie snu i $awy 2abryk+ wi+ce$ roczna( zwierz)t nast+&u$e wi+ce$ dzienne*o okresu ' odniesieniu innymi mona te &owiedzie( rolin $est skierowany bardzie$ ruchem( kt"ry &unkt na &owierzchni Hiemi( co s&rawia( e zwierz+ &o centrum Hiemi( &oniewa kr)y wok" -o4ca( $eli ruch &unkt"w Powierzchnia ziemi $ako skada$)ce si+ z obrotu ziemi na $e*o osi( a $e*o &rzebie* wok" so4ca take s&irala $est Tymczasem s) to tylko relac$e( kt"re mo*) zyska znaczenie tylko dzi+ki zna$omoci zwi)zku &rzyczynowe*o z nauk)( dlacze*o ma &ers&ektyw na teraz 5awet z naukowe*o &unktu widzenia bardzo moe tendenc$a s&irala rolin &odsumowa i ustali re&rezentac$+ ty&u instalac$i &o &ewnym wz*l+dzie 5ie dzielimy si+ tuta$ &okr"tce *"wne wyniki bada4 na temat -chim&erschen zG -chemat wszystkich doskonaych rolin $est dale$ re&rezentowane w 2ormie kwadratu do dolne$ nieruchome$ osi( z kt"rych wedu* niekt"rych &raw matematycznych &o&rzecznie &romienie =licieD wy$ Prawo ich &ooenia na osi wskazu$) *"wne r"nice w ksztacie rolin( ale zawsze &o$awia si+ w 2ormie linii s&iralne$( kt"ra owi$a si+ wok" osi( a w szcze*"lnoci &kt emitu$e &romienie &ery2ery$ne 5azwi$my taki cykl ich cz+ci s&irali( kt"ra za &orednictwem &romienia =liD( licz)c do te$ &ory dziaa( a wr"ci do &romienia w tym samym( linia r"wnole*a o( &rzy czym &ierwszy( &rzechodzi( wi+c zada sobie &ytanieG lD wiele &romieni =licieD musi &rze$ &rzez s&iral+ na obwodzie osi( w celu &rze$cia z &romieniem dolnym limitem te*o cyklu na *"rze( w ilu cz+ci cyklu $est zatem &odzielona &rzez UD CD( $ak wiele rund s&irali w $ednym cyklu zrobi( aby osi)*n) *"rny z dolnym &romieniu *raniczne$ &o&rzez &oredni) &romieni Har"wno liczba sekc$i od obrot"w cewki w cyklu obecnie staa dla kade*o *atunku roliny( ale r"ne dla r"nych rodza$"w rolin( a zatem $est zasadniczo charakterystyczne dla *atunku 5ie kady numer i rundy sekc$i moliwe $est $ednak( ale wartoci liczbowe mo*) by &obrane $edynie z nast+&u$)cych seriiG l( C( U( B( M( >U( C>( U?( BB( MN( >??( CUU( kt"re*o &rawo $est atwe do znalezienia 9wie &ierwsze cy2ry same w rzeczywistoci &ierwsz) liczb) naturaln)( trzecia liczba $est r"wna sumie dw"ch &ierwszych( a wi+c w o*"lnoci( kada nast+&na liczba $est sum) dw"ch &o&rzedza$)cych *o Tym samym liczba sekc$i cyklu( na &rzykad C( U lub B lub M( a nie ? lub W lub @ $est i to

samo odnosi si+ do liczby rund Jiczba &orc$i z liczb) rund s&irali( w tym samym cyklu lub &rzez konkretne*o &rawa $est zwi)zane 5a &rzykad( $eli ilo cz+ci C( tak e z rund zawsze l =kt"re wyraa$) > ] C D( to ilo cz+ci U tak( e z rund r"wnie l =tzn > ] U D $est liczba sekc$i B( tak rundach C =t$ C ] B D i we wszystkich moliwych warunkach( s)G
1 ] ( > ] ( C ] ( U ] ( B ] ( M ] ( >U ] ( C> ] ( U? ] ( BB ] ( MN ] ( C U B M >U C> U? BB MN >?? CUU

$akie &rawo $est &onownie atwo znale6 Jicznik kade$ 2rakc$i w rzeczywistoci mianownik uamka sekundy &o&rzednim tak samo
UD

0eeli &romie4 w &rzedziale &omi+dzy dwoma o*ranicza$)ce*o &romieni cyklu( to b+dzie oczywicie &odzielony na dwie cz+ci( to dwa z nich( to $est na trzy cz+ci &odzielon) itd ( nawet w sekc$i J $est wi+ksza ni liczba &orednie*o &romieniach Tyle cz+ci ma$) cykle roliny( tak linii osi r"wnole*ych zna$du$) si+( w kt"rym we wszystkich lici w zakresie instalac$i

Po&rawno &rzedstawione$ tu widzenia -chim&erschen &ewnoci) nie $est &owszechnie &rzy$+te( zwaszcza &rzez staych wartoci liczbowych z &o&rzednich zama4 odmawia co do zasady &rzez kilku naukowc"w Fracia Fravais miay zu&enie inne &ode$cie do re&rezentowania tendenc$+ s&irali &ooenia lici &rawnie 5aumann uzna YuincunZ $ako &odstawowe &rawo &ooeniu lici ;atematycznie dokadne wska6niki &ozyc$i nie ma w zakadzie( a $edynie korekt) tyu obserwac$i Feiseitlassun* o wy$)tkowych &rzy&adkach( &rzy$mowanie awarii i tym &odobne s&rawy &rima 2acie takie*o &ene*o &rawa wychodzi( $ak &okaza rolin+ &o niekt"rych &rzedstawie4 ' kadym razie( to zbieno &ooeniu ostrza do 2aktyczne*o le*alizmie( kt"re mo*) by &rzy&isane do ty&u s&irali( ale bez swobodne*o or*anicznym $est zatem cakowicie wyeliminowane 0asne &rzedstawienie wynik"w dochodze4 -chim&erschen kt"ry ley u &odstaw &o&rzedni( mona znale6 w historii Furmeister za -tworzenia =Cnd ed str U?VD 1by uzyska wi+ce$ in2ormac$i na ten temat &atrz w nast+&u$)cych &ublikac$achG 9r -chim&er( o&is -ym&hytum zeyheri it& w Gei*er ;a* - Pharmacie #ol ,,I, P nn I dr 1 Frown( 1naliza &or"wnawcza z rz+du skale na szyszki it& listo&ada 1ct 1cad %J5%T ,I# tom I str >NBI?VC I 9r -chim&er( m"wi o moliwoci naukowe*o zrozumienia sytuac$i lici it& ( &rzekazane &rzez dr 1 Frown .olinno 0ahr* ,#III nr >V >> >C =>MUBD I J i 1 Fravais( ;3moires sur la us&osobienie *3om3triTue z 2euilles et des kwiatostany( &o&rzedza d\un streszczenie des travauZ z ;; -chim&er et sur le mcme -/0OT Frown nominalne$ %h ;artius et 1 Fravais Pary >MUM 5iemiecki z 'al&ers 'rocaw >MUN I Fravais w 1nn z sc ( >MU@ %z+ bot I ?C >MUN %z+ bot II l I 5aumann w Po** 1nn ' >M?C roku =C wierszD #ol CW - l =zakres rozszerzony w wie*m 1rch >M?? II( s ?ND 5ast+&ne &ooenie &aneli bocznych osi zwaszcza trans2ormac$i( kt"ry ma takie same cz+sto siebie( &rzyci)*a uwa*+ nowszych naturalist+ *"ry 9a$my cechy nowsze$ mor2olo*ii rolin r"wne nast+&u$)cym kr"tkim o&isem botanik handel =link

w wie*m 1rch >M?C II s >W?D EHadaniem nowsze$ mor2olo*ii $est wielorakie r"nice w ramach kt"re*o zakad zna$du$e si+( z uwa*i na &odstawowe$ 2ormie( a racze$ naley wnioskowa 0est to &rocedura( w botanice( $ak stosowane &rzez krystalo*ra2ii w mineralo*ii( &o&rzez korzystanie z nie*o wi+ce$ lub mnie$ konkretne &odstawowe 2ormy wywodzi r"ne drobne &ostacie( kt"re wyst+&u$) w &rzyrodzie .oliny ma$) $ednak zamiast krysztau twarze realnym( z kt"rych &ierwszy wykonanych cz+ci osi i na kt"re$ cz+ci boczne s) $ako czonkowie sami Fundusze( kt"rych uycie $est wykonany( $ak dale$ si+ kurczy i rozszerza( usuni+cia i &ode$cie( skondensowane i( ale sta$) si+ bardzie$ delikatne i *rubsze( it& ( oni wnie do tych wy&rowadzenia( teraz( e w mylach &owi+kszeniu cz+ci w celu zmnie$szenia i cakowicie nieobecne =avorterD moe -twierdzono w uwa*ach natury szcze*"lnoci( stwierdzono( e &rzeksztacenia &aneli bocznych do siebie( i e mona s&o$rze na liciach &odstawowe$ &ostaci( w kt"re$ wszystkie &ozostae cz+ci dnia do o&akowa4 zarodka $est to &rzemiana rolin teraz( nowa moda( z*odnie z kt"rym Goethe nazywa we Franc$i( $ak mamy $e czasami nazywane take w 5iemczech &owinny by nazywane Jinneusza 2aktycznie( &oniewa $u w &eni recytowane Jinneusza E `atwo $est uzna( e &owysza metoda wytwarzania &ochodnych( &ozwala$)c na ich charakter( aby zrobi co z nicze*o I w te$ s&rawie take arbitralno $est &raktykowane w wystarcza$)cym sto&niu Trans2ormac$a element"w bocznych do siebie( ale nadal bardzo niezwyke i znacz)ce z$awisko( co mona &rzeczyta wi+ce$ na &imie Goethe*o na rolin metamor2ozy 5a$cz+stszym i na$bardzie$ istotne znaczenie dla relac$i mi+dzy zwierz+tami i rolinami wyda$e mi si+ $u kilka razy dotkn) natomiast ich Ontwickelun*srichtun* wewn+trznie i zewn+trznie mie !r"tko m"wi)c $estG zwierz+ sta$e si+ coraz bardzie$ w siebie( rolin $u si+( e $est &odzielona( kilka 2ad wewn)trz( s) bardzie$ na zewn)trz ;imo( e to rozr"nienie nie $est absolutna( ale tak( e mona zobaczy w trakcie rozwo$u od nie$ednoznaczne &omi+dzy im&eriami( ale e ma nadwa*+ w kr"lestwie zwierz)t &rzez wi+ce$ do &ierwsze$( $ak w kr"lestwie rolinnym na dru*ie$ stronie ' rzeczywistoci( s) zwierz+ta i roliny do ich bardzie$ doskonaych eta&ach na&rzeciw siebieG Hako4czono zwierz+cia zewn)trz bardzie$ zwarta( w do mocno okrelonym ksztacie( a niekt"re raz na zawsze &ewnych rozwi)za4 zewn+trznych( a take &ewne t+&e wraenia $ednorodnych *rudek ciaa( &rzeciwnie( wewn+trzne Glienicke z *rozy w $edne$ z wi+kszych zwierz)t( ci)*le ronie od niszych wieloci narz)d"w kt"re &onownie dziel) si+ na coraz drobnie$sze i drobnie$sze &oddzia"w i wreszcie ledzi swo$e ostatnie na$bardzie$ do wewn)trz mody2ikac$e wolnoci same*o ruch"w duszy( $eli na$skrytsze warunki or*anizacy$ne( aby doskonali swo$e umie$+tnoci w zwi)zku ze szkoleniem system"w &sychicznych i emoc$onalnych w trakcie wiadome*o ycia &sychiczne*o w na$le&szym wydaniu ' m"z*u( ostatnie w"kna nawet zawiedli strzelanie $ako osnowy i woo2 tkaniny( $ak w stale rosn)ce$ wewn)trz i roz&ada ostatnie*o nic nie &ozosta$e( lecz ronie sama( albo roz&ada si+ $u Her27llte

nawet dla nowe*o kierunku 5a dziaalno i rozw"$ te$ wewn+trzne$ &rze$ nast+&nie wysze ycie &sychiczne $est zwi)zane .olin( $ednak na szczyt ycia wewn)trz k"ko tylko ich monotonne Gemen* w"kien( kom"rki( rury darbietend bez istotnych awarii do narz)d"w wewn+trznych( z dru*ie$ strony w niewyczer&ane oraz nisza o wyszych rolin na z &okolenia &rzez oddziay &rzez nich z*odnie z oddzia"w te*o &o liciach( auswachsend z nich( ani od eber liciowych coraz wi+ksze bo*actwo zewn)trz odmienne &ro2ile( bardzie$ s&"$na ostatnio wy&luwa zewn)trz voraussetzlich z wolnoci) ich dusza wzywa To te do ko4cowe*o s&l)tania( chocia w innym sensie ni &o&rzednio( kwitn)ce$ &rzez *a+zie( licie mi+dzy sob) &rzez hodowl+ itd Forma 1rbor korony( &ozostawia si+ s&owodowane &rzez 2akt( e ebra lici zawsze dobrze od*a+zienie w ko4cu s&otka u&yn) Idea ta zysku$e zwi+kszone zainteresowanie( $eli umiecimy $e w tym schemacie w zwi)zku( &o kt"rym ciao zwierz+cia $ak worek zachowu$e( kt"re*o &owierzchnia $est w czu$)c)( kt"ry rolin $ako takich( *dzie $est za&ami+tana &rzez to cao stosunek wynika z kontrastu w*obienie i eva*ination t+ torb+ 5a&rawd+( wewn+trzne i zewn+trzne oddziay or*anizac$i rolin i zwierz)t moe bardzo dobrze si+ na we$ciu i wy&ukoci *ehends nadal male i eva*inate si+ I mona zauway( e w o*"le charakteru inva*inated 2ormy nawr"cone 2ormy cz+ciowo r"wnole*e( cz+ciowo do kon2rontac$i dodatkowe znaczenie kocha( takich $ak &uca i skrzelaP *enitali"w masculiua i 2eminina Tuta$ mamy &rze&rowadzi ten kontrast na cae$ dw"ch kr"lestw -tKl&ende r+k+ &od$+a atak na nie czu$)ce$ &owierzchni worka w kadym razie( i tak czu$)ca &owierzchnia zwierz+cia $est &ochowany w wewn+trznych inva*inations e $edynie rolin na zewn+trznych wy&ukoci =Oczywicie sama tylko kontrast odczuwa$)cych i nie odczuwa$)cych cz+ci or*anizmu cum grano salis &od$) D Hamkni+ty worek zwierz+cia wysta$e &rzede wszystkim do siebie( tak( e &owielanie wyst+&u$e $ako &okrywka snu( kt"ry zna$du$e si+ na *owie( na worek roliny( $ednake wewn+trzna dwukrotnie urednianie $est ci)*ni+ty du*oci '*obienie zwierz)t tworz)cych kana $elita( wy&uko w korzeniu roliny OinstKl&ende ruch zwierz+cia dzie$e si+ z tak) si)( e wybucha wye$ nasadki( a wylot $est utworzony( a w dolne$ cz+ci ka&sla zaci)*ania odbytu ' &rzewodzie &okarmowym zwierz+cia $est nast+&nie wywini+ciu do *ruczo"w linowych( w)troby( trzustki( by I inva*inations &uc workowych i narz)d"w &ciowych s) 2eminina 0ednake $est worek zwierz+cia 2aktycznie &odw"$n) arkusza i &aszcza wewn+trzne*o nie wynika *osu 1le to &uci komentarz( $est rozdarta i zosta w&rowadzony wraz z na$mnie$szym moliwym &unkcie na zoeniu w sobie m"z* i rdze4 kr+*owy( &odczas *dy zewn+trzny arkusz ma sk"ry na $e*o w*obienie &rzewodu &okarmowe*o w miar+ &rzesadzone( $ak to moliwe -twarza to due za*+bienie &omi+dzy sk"r) i &rzewodzie &okarmowym( w kt"re$ arkusz $est skadana nerw"w wi+c nie wy&enia luk+ w &ewne$ odle*oci ' celu unikni+cia zbyt wielk) &ustk+( sk"ra $est teraz bie*y wyoone &oduszk) z krwi i tkanek( i da cae ws&arcie( z a&aratem staym( di koci( rozci)*ni+te trzyma wat+ z sieci &rzewodowych i dobrze uszyte( tym samym r"wnie szyte arkusz nerwy w sk"rze i

arkusza $elitowe*o Ponadto( zerwanie nerwowe$ arkusza ze sk"ry i arkusza $elit( nerwy nadal &ozostawa w &ozyc$i siedz)ce$( $ak rozdrobnionych &atk"w na arkuszu $elita( $ak )czenie w"kien do warstwy sk"rne$ i zwo$u ' instalac$i nie takie oddzielenie worka $est widoczna w dw"ch odr+bnych lici i wywini+cie P2lanzenbal* &rostu nadziewane w"knami i tkanek kom"rkowych 'e*etatywne i czu$)ca li s&adnie tu do $edne*o I to $est r"nica( r"nice w kierunku we$cia i doda$e wy&ukoci sta$e si+ $eszcze bardzie$ znacz)ce w tym masy( ale stoi w zwi)zku &rzyczynowym z tym $ako celowociowe$ Hasadniczo( oczywicie( nie $est wsz+dzie &rawdziw) r+k+( ale &omys schematizin* kt"ra s&rawia( e wszystkie wywietlane -tKl&bewe*un*en To skada si+( cile rzecz bior)c( nie bez sk"ry lub na( ale tworz) kom"rki sto&niowo w takich sytuac$ach( rosn) wi+c i tak zaabsorbowany( e sto&niowo widok zmarszczki zych w oczach co na zewn)trz lub zaoonymi zwerbowany -ukces $est ostatecznie same( ale &roces $est ta sama osoba( w wyniku kt"rych sami osi)*n) w rzeczywistoci i 1us2altun*en we$( $edne*o i wy&ukoci %hocia musz+ &rzyzna( e widok na s&os"b( w $aki zachowu$e arkusz nerwowy( $est do nowatorski $ak( $eli $est wi+ce$ wyci)*n) z odwan) inter&retac$) &owrotne$ ostatecznych warunk"w &rzechowywania w cise$ kontroli rzeczywiste*o Ontwickelun*sverh7ltnisse( co &otem musi za&obiec $e$ due zainteresowanie naukowe osiedli kontrast mi o*"lnie kontrast &omi+dzy &ocz)tkowym i w*obienie rolin i zwierz)t wyda$e bardzo zdecydowa 9alszy &ost+& z*rubienia w zakadzie tylko do szczytu ich ycia 5ast+&u$e chwila( moment( w kt"rym &r+ciki lub &yek &i+tno z akcentami su&ek( *dzie zakad( e tak &owiem( kontrataku$e &rzeciwko sobie( a teraz zaczyna od wzrostu a*iewki do wn+ki $a$nika( wczenie$ tylko dorozumianych OinstKl&un*s&rozeS kt"ry wychodzi &rzez cay owocowania 9ru*i oscylac$i ycia $est w tym samym zakadzie w zu&enie &rzeciwnym kierunku ni &ierwszy / zwierz)t( nie $est dokadnie tym &rzy&adku( &oniewa $u na samym &ocz)tku &rocesu ycia tuta$ wykonu$e kierunku do wewn)trz( ale stosunkowo &rzedstawia r"wnowany( nawet *dy zwierz+ta z te*o( e zwierz+( ale ronie wiek m+ski zewn)trz lub do wielkoci( lecz nast+&nie $est tylko bardzie$ rozwini+te wewn+trznie ' o*"le( to $est konieczne do wanoci systemu nie chce rozszerzy na wanych *ranicach ' re*ionie na$niszych or*anizm"w( zblia$)c si+ do &orednich .ealms wy&ukoci &ochodz)cych zwierz)t &rzed wiele razy( ale kontrast $est wyszy ws&inamy si+ bardzie$ $asne w dw"ch wiatach 5awet w wyszych zwierz)t s) &rzeciwle*e ko4czyny( nosa( narz)d"w masc( mammae( wy&ukoci wosy( inne &ostaci z kr"lestwa zwierz)t .zumy okiem na znaczeniu( kt"re musz) mie &o&rzedni) kontrast &sychiczny 0eeli dusza $est czym w szcze*"lnoci( a &o ich determinac$a take zna$du$e szcze*"lny wyraz w 2izycznym noniku i wzywa wi+c nie trzeba zakada( e s&ecy2iczne okrelenie duszy( kt"ra wyraa si+ w ciaa zwierz)t( nic( ale teraz take

&rzeciwie4stwo okrelonoci dusza Ty& kon2rontowa 9usza rolin b+dzie co tylko &o dru*ie$( w &ewnym sensie &rzeciwie4stwem wobec Ovolved( co o wiecie zewn+trznym &odczas &eni zoone( e co w sobie wbudowany skadany Re ruch do wewn)trz( by tak rzec( bardzie$ &rowadzi dusze do siebie( &ozwala wr"ci na sobie( $est widoczny w systemie( e czu$)ca &owierzchni ze wz*l+du na ich stra$ki odchylania &rzeciwko sobie( co wewn+trzny dotyk( na ostatnie &rzeci+cia w&rowadzi( tak( e moe &o$awi si+ w zmysowym &odnieceniem w nowe$ akc$i obe$mu$e ' zakadach( w kt"rych stawia si+ na &owierzchni czu$)ca dale$( to nie $est do ko4ca &rawd)( &oniewa $eli nawet *a+zie i licie w ich wszechstronne*o rozbienoci w ko4cu te s&lecione( wi+c &ozosta$) one znamienne( ale *"wnie z kontaktu( a kiedy w ko4cu do indywidualnych licie i allerwe*s dotkn) eber liciowych( wszystkie zestawy tylko do siebie( lub zes&olenia( nie uczestniczy &onadto w celu udaremnienia sam kontakt( $ak widzimy w m"z*ach zwierz)t Tak wi+c( ycie zwierz)t zachowu$e wymiar duchowo &rzed zakadu do &rzodu( iz te*o &owodu &ozosta$e w zakadzie wi+ce$ w &roste$ zmysowoci( do kierunku male$)ce$ ycia i kierunek zwi$ania an*au$e si+ w okrelonym mie$scu instalac$i( kt"ra $est teraz r"wnie bezs&orne wi+ksze znaczenie dla zakadu wy*rywa 1le ona nie m"wi( $ak od same*o &ocz)tku cae ycie roliny( $ak zwierz+ $est( e tak &owiem( tylko umbie*ende ko4c"wki( &rzy czym( e zabraknie i zwierz+ zamienia si+ w &ewnym sto&niu .olina &osiada( $ak to byo( mae zwierz+ $edynie $ako korony( biuteria( a szczyt &iramidy na szczycie struktury i ycia( a &onadto s2inksa( co stanowi istot+ zwierz+cia tylko w ta$emnicy( &odczas *dy zwierz+ od dou( co $est ona r"wna nast+&nym ;emnonss7ule &iramidy Podobny &odstawowym kontrast $ak wewn)trz or*aniczn) mi+dzy zwierz+ciem i konstrukc$i instalac$i moe by r"wnie w dru*im obszarze natury mi+dzy or*anicznych i nieor*anicznych wzorem nawet stwierdzi( z wy$)tkiem te*o( e si+*a tu elementarne$ budynku( $ednak( e chodzi tam o &lanie cao Istoty or*aniczne( czy zwierz)t lub rolin( wynika$)ce z &odstawowych element"w( kt"re rosn) do wewn)trz i zoy do wewn)trz i demontowa( i nieor*aniczny( krysztay( aby rozwi$a si+ od tych( kt"re rosn) na zewn)trz( na zewn)trz i skonsolidowa 5aley traktowa $ako elementarne cz+ci or*aniczne mianowicie kom"rek wydr)one*o worka wy&enione &ynem( ciany za*+ci od zewn)trz do wewn)trz( tak e &rzewit w czasie wielu znika cakowicie 'y*l)da na to( &rzez skadanie do wewn)trz &owsta$) &erturberenc$ami wreszcie &artyc$e( kt"re dziel) si+ na kilka kom"rek !ryszta z dru*ie$ strony wynika z solidne$ /rkristall obr+bie cieczy &o*rubia &o&rzez &ode$cie z zewn)trz( skada( e tak &owiem( na zewn)trz( na ro*ach( &unkty( kraw+dzie( ale bez rezy*nac$i z solidnoci( &rzez( a nie zawsze w nie$ nowych kom"rek hineinzuerzeu*en w&a to( co zawsze szam&an( b+dzie racze$ zawsze nowy einschachtelt &o&rzednie kole$ne &rzy&adki krysztaowe( $ak i rosn)ce$ zwarte$ caoci Habawne( $ak taka &rosta &rzeciwie4stwa w &lanach edukacy$nych( $ak zawiadomienia od or*anizm"w zwierz+cych i rolinnych i krysztau( ale moe odchyla si+ w wynikach( wi+c dotarcie cae*o charakter &rostych &rzeciwie4stw( wykonu$) bardzo r"ne &oziomy rozwo$u i kom&likac$i Por"wna$ o*romnie

skom&likowane or*anizmy z kiedykolwiek tak &rostych staych kryszta"w i or*anicznych znowu tak stosunkowo skom&likowanych zwierz)t o stosunkowo tak &rostych rolin .ozw"$ wewn)trz ma oczywicie bardzo r"ne( bardzie$ zwi+zy i $ednoczenie bardzie$ znacz)cy dla znaku ycia duszy( ni na zewn)trz '&rawdzie bardzo &owierzchowne w odniesieniu do systemu tylko na$bardzie$ o*"lny i na$bardzie$ &owierzchowne warunk"w mor2olo*icznych( ale odsetek nie $est w caoci w *ot"wce( a take &o wieloma wz*l+dami mo*) zao2erowa re&rezentu$) nast+&u$)co Haokr)*lony( zaciszne i zazwycza$ wyduony ksztat ciaa zwierz)t $est &odobny( &atrz)c na roliny( &rzez bardzie$ eli&sy( *dzie serce i umys moe sobie wyobrazi( by &unkty( wok" kt"rych wszystko kr+ci si+ ycie zwierz+cia( na ksztat rolin( $ednak z rac$i swo$e*o &odw"$ne i odwrotnie rozbieno w *"r+ w *a+zi( lici i kwiat"w( w d" do &ro*ram"w *"wnych( bardzie$ hi&erboli i stosu$emy na$&rostszy &rzy&adek *"ry roz*a+zione( tylko $edna ody*a kwiatuIoysko( kwiat $est do &unktu szczytowe*o same*o ycia stanowi) *"rn) <y&erbelh7l2te i &unkty ko4cowe osi rolin( blizny &i"ra i ko4c"wki Ta&root za$mie mie$sce &unktami mi+dzy kt"rymi oscylu$e cae ycie roliny( a dwa w+zy( z kt"re$ kwiat do *"ry i korze4 &o rozci)*ni+ty &onie$ wierzchoka zar"wno <y&erbelh7l2ten( &ozostawia ostatecznie zredukowane do rednie*o kierunku &oziomym( w kierunku osi boczne$ ni*dzie ci)*y Porednie*o kr"lestwo mi+dzy zwierz)t i rolin( mi+dzy kulistych ksztat"w i 2orm liniowych koysz)cych( a nast+&nie &rzedstawia &rzy&adki( w kt"rych eli&sa i hi&erbola &rzez wi+kszo moliwe*o u&roszczenia swoich r"wna4 =bez cze*o niesko4czenie nieD &rzechodz) do kulkowych i liniowych 2orm( kt"re mona zrobi na kilka s&osob"w( dzi+ki czemu zmienny charakter zmierzchu zwi)zanych 'iadomo( e hi&erboli eli&sy &owsta$e &oniewa $eden myli wykonane &orz)dku wielkoci *owy w kierunku i co ws&"*ra z tym( e rolina moe by uchwycony w s&os"b( stosowany zwierz+cia Ponadto mona stan) &o stronie male$)co ycia zakadu( *dzie mona zobaczy $e w bardzie$ eli&tyczny owoc"w $est kwiat( z te*o &rze&isu w zwi)zku -ystem ten zysku$e zainteresowanie( czy $est to dozwolone( aby &okona *o w symboliczny Jiczba moliwych eli&sy ma *ranicy( ale otwiera &rzy&owie( kt"ra( cho strony wci) &ada o2iar) same*o sko4czonoci dru*ie$ &rzeciw niesko4czonoci 0ak wiadomo( mianowicie eli&sy sta$e si+ &araboli $eli $eden nacisk eli&sy w niesko4czonoci take zaan*aowana lub to( co $est samo m"wi *"wn) o wykonu$e sam niesko4czony 0eli teraz Przez .ealms r"nych eli&s s2erze nadal narusza bardzo sko4czonoci zwierz)t re&rezentowanych( oznacza &arabol+( $ako *"rne$ *ranicy eli&sy( *"rne$ *ranicy kr"lestwa zwierz)t( czowieka( kt"ry( cho z boku cakiem( $ak r"wnie zwierz+ $est zakorzeniona w ziemskich( ale otwiera z dru*ie$ strony &rzeciwko <eavenly Oczywicie( tak na&rawd+ nie ley $e*o m"z*( z centralnym &unktem w niesko4czonoci( ale moe to by miy( e obe$mu$e ona subiektywna To su*eru$e( aby okreli schemat do symboliczne Przy&owie moe zamiast by &ostrze*ane $ako o*raniczenie eli&s( r"wnie $ako

*ranicy &rzesady( ale w innym sensie Podczas &rze$cia z eli&sy w &araboli $est mianowicie bardzo o*raniczone $est niesko4czony w $edn) stron+( zwierz+ &rzechodzi w &" zwierz+( &" anioa( w &rze$ciu do hi&erboli w &araboli $est odwrotna( z utrat) niesko4czone$ &oowie dwustronny niesko4czona $est $ednostronny niesko4czony byt Po tym( czowiek moe tak samo dobrze $ak $ak $ak mo*) by o*l)dane z nieba w ziemskim( ale z utrat) niebia4skie*o &oow+( zasadzone roliny z ziemi do nieba &rostowania zwierz+cia Por"wnanie zwierz)t i rolin z eli&sy i hi&erboli( interesu wi+ce$ ni mu si+ naley naukowe$ &o &o&rzednie$ &rezentac$i( zwyci+skie*o( ustawia$)c nast+&u$)ce odniesienie do zasad o*"lne$ mor2olo*ii matematyczne$( kt"re$ treci si+ tu z niekt"rych wskaz"wek O*"lna &osta r"nicy mi+dzy istotami or*anicznymi =zwierz)t i rolinD i nieor*aniczne =krysztayD o&iera si+( kr"tko m"wi)c( e byy o*raniczone s) krzywe( dru*ie$ o &owierzchniach &askich Te zaokr)*lone ksztaty or*anizm"w &rze$ &rzez wszystkie sto&nie ksztacie kulistym =okoo zorientowane$ w niekt"rych nasion( owoc"w( $a$ i bezkr+*owc"wD do na$bardzie$ skom&likowanych &ostaci( kt"re nie s) zdolne do &recyzy$ne*o obliczenia matematyczne*o lub re&rezentac$i w 2ormuach( kt"re oczywicie w zasadzie wszystkich naturalne 2ormy w o*"le &rawd)( *dy nawet &owierzchnie krysztau( cile m"wi)c( tylko &askie &owierzchnie 0eli $eden abstrahu$e od maych nie&rawidowociP takie drobiaz*i $est zaniedbane 1le take do rozwaenia na$bardzie$ skom&likowanych 2orm naturalnych moe by dokadny matematyczny &unkt zwyci+stwo &rosz)c kt"re w danych &rostszych 2orm s) one na$bardzie$ zblione do te*o( co &ozwala na dokadne okrelenie zawsze &o &omiar"w i oblicze4( na &rzykad( zwraca si+ o &ik+ &odane *owa ludzka $est na$bardzie$ &odobny do( lub $eli chce si+ i dale$( kt"re eli&soidalne( lub $eli chcesz( aby &rze$ do trudnoci nawet wysze( kt"re obszary nadwozia z trzecie$ lub czwarte$ kole$noci Ponadto mona sko&iowa &o$edyncze cz+ci i &owierzchni $e*o temat szcze*"lnie tych o*l)dania Obecnie( z*odnie z &askich &owierzchni lub &owierzchniach &ierwsze*o rz+du( &owierzchnie dru*ie*o rz+du( to znaczy te zoone rednich lub wyst+&y ma$) cz+ci stokowe( na$&rostsze I tak b+dzie( $eli &ytanie o rodza$ stokowy ksztat roliny( i $aki rodza$ cz+ci stokowym ksztacie zwierz)t =rednio &rzez osi *"wne$ lub &ro*nozowanych na $e$ &aszczy6nie r"wnole*e$D $est na$bardzie$ &odobny do do dokadnie do bye*o hi&erbola( znale6 ostatni eli&sa( tak by to( matematycznie rzecz bior)c( dla kade*o dane*o zakadu i wszelkie szcze*"lne zwierz+ moe okreli szcze*"lne hi&erboli i szcze*"ln) eli&s+( kt"re s) na$bardzie$ &odobne res&ektiv ;imo( e z takich( &rawdziwa liczba moe $eszcze tak daleko trway ustalenia( o&r"cz ich trud( mao nauki i &raktycznie uyteczne*o wyniku oczekiwane*o Przeciwnie( wyda$e mi si+( zasada wyraona tuta$ &unkt widzenia matematyczne$ mor2olo*ii klasy2ikac$i i &rawdo&odobnie innych odniesie4 o*"lnych obieca uyteczne( &rzyna$mnie$ interesu$)ce wyniki( *dy na &rostszych se 2ormy zwierz)t i rolin( lub ich cz+ci( w kt"rych harmonizac$a nie $est bardzo r"ni si+ od rzeczywistoci zostanie usuni+ta stosowane( a w rzeczywistoci $est $u co na$mnie$ w odniesieniu do obudowy limaka =w tym 5aumannD wykonan) z sukcesem 1le

bezs&rzecznie zasu*u$e &rzedmiot zaawansowane$ edyc$i ' szcze*"lnoci( nasiona( owoce i $a$ka( takie $ak ksztaty( cz+ciowo ze wz*l+du na ich &rostot+( cz+ciowo dlate*o( e zawiera$) one ca) rolin+ lub cae zwierz+ $u nuce zasu*u$) na uwa*+

3VI. %olory i zapac'y.


!olory i za&achy rolin to co dla nas tak &i+kne i &i+kny dla same$ roliny tak doniose( e czasami to( co &owiedzia o nim &rawdo&odobnie nadal zasu*u$) &rzecie kilka s"w o szcze*"lnym uwz*l+dnieniem .ozwa roliny z ziemi( co to nadal widoczne na &iasku &ustyni( "ty( skay( szare skay &ustyni nie*u i &olach lodowych Tak( na*ie drzewa w zimie wy*l)da tak *oy zobaczy ca) ziemi+ .oliny s) co s&lot $e$ &i+kn) zielon) sukienk+( na kt"re*o wesoo nasze oko $est zachwycony( odwieony( co moe nawet zdrowe ."wnie moemy uczyni nasze ubrania w wi+kszoci z materia"w rolinnych( mo*) by barwione barwnikami rolinnymi( &odobnie $ak ziemi+( ale nasza sukienka $est martwy( a Hiemia ma sukienka nawet ywy dra&erie ubrany w ywych kolorach( sukienk+( kt"re$ oczka w&le si+ do kolor si+( odnowi( coraz wiee( ni*dy starzenia str"$( tylko da $e$ towarzyski wasny str"$ 9ziwne( e y$e y$e sukienka &rzyci)*a( a stawiamy na ywych tru&"w sukni 1le to nie $est chyba osobliwo( kt"ra $est &o &rostu tylko w naszych &o*l)d"w( a nie w naturze8 %zy ziemia( nawet martwy $ak $e &rzechowywa8 5a &ewno moemy wierzy( e *dy &ra*nienie i zamiar kama( to Fiuteria kolory ziemi( nie bez &o)dania i zamiarze ma by wykonane Tylko musimy da &rzy$emno i zamiar nie wiem $ak zrobi tylko re*u+ Fo*a nad natur)( ale take w naturze Generowania koloru nie zaley w kadym &rzy&adku &rzez sam z zakadu( a oni s) &rawdo&odobnie ich s&ec$alne warunki ycia dla nie$( ale le) na zewn)trz( o ich wi+ksze( bardzie$ o*"lnie( w caym yciu rolin dociera I tak mona( wskazu$)c na tych o*"lnych &rzyczyn( &owiedzie to( e so4ce $est na niebie idzie( kt"ra wyda$e okoo wszystkie zioa( kt"rych &romienie szczotka ziemia zmieni kolor na zielony i kolorowe( tak samo so4ce &o$awia si+ tylko $ako Pi+ci Fo*a( te &romienie szczotka &rowadzi( codziennie tam iz &owrotem &rzez &owierzchni+( kt"ra $est do malowania( a Jenz w cichych uderze4( &otem z coraz silnie$szym( bardzie$ ekolo*icznych &oci)*"w ' rzeczywistoci wiemy( e wszystko Okolo*iczny rolin i wszystkich barwienia kwiat"w $est &rowadzony tylko &rzez bodziec i &od w&ywem wiata soneczne*o( bez te*o sobie co istotne*o do her*ibt( zaledwie koloru &+dzla Gdzie( ale ten kolor $est za$+te8 Od kolor"w &owoki nieba( bo wiemy( e &owietrze( ustawa stanowi niebiosa( dostawy materia"w( z kt"rych kolory rolin rozwi$a( nie Hiemia Ha&ewnia to tylko *rube$ &odkadki( $ak &"tno( zrobi ;ianowicie( $est &rzede wszystkim dwutlenek w+*la i tlenu w &owietrzu( kt"re s) zaan*aowane w wytwarzanie barwnik"w rolinnych( od &odoa( lecz korzystnie &rzechodz) skadnik"w mineralnych w rolinie &owye$ O2ekt &romieni sonecznych zabarwienia rolin b+dzie dziaanie szczotki tak

&odobne( e s) one stosowane bardzo lokalnie 9la zachowana &rzed cz+ci) wiata &ozosta$e biay( a reszta rolin $est zielona !to moe za&yta( dlacze*o $ako *"wny kolor ziemi teraz tylko zielona( dlacze*o nie niebieski( nie czerwony( nie "ty( nie biay8 %"( to $u niebieski niebo( a zoty $est $u so4ce( a czerwony $est $u we krwi( a biae $est $u nie*( a chciaoby si+ *ra z inne*o obrazu( take &owiedzie zote so4ce i b+kitne niebo tylko zrobi razem wiadkami zielonych rolin kolor $ak $e$ dziecka( czerwone we krwi( i zielony w soku( ale ma$) si+ wza$emnie uzu&enia( tak $ak w kr"lestwie zwierz)t i kr"lestwa rolin ma$) coraz wi+ce$ do uzu&enienia siebie &o tak wielu relac$i( wiesz( e $est ten czerwony i zielony s) bardzo wska6nika do&eniacza o&tyczne*o siebie( kt"re mo*) by mieszane razem do bieli 0ak ma *e&alten ycie or*aniczne na Hiemi( r"wnie niebia4ski dar zosta &odzielony( &rzez kt"ry ronie i kwitnie( a a*odnie$sze cz+ci a*odnie$szy kolor( t7ti*em s&ad do t7ti*ere Oczywicie od&owiedzi na &o&rzednie &ytanie nie $est( ale rozszerza $) wtedyG dlacze*o teraz tylko na te systemy dystrybuc$i na caym naturalnych kolorach8 I m"wi+ dale$G nie z inne*o &owodu to chyba wanie si+ ziemia ziele4 ni tylko dlacze*o zimorodek niebieski( "ty kanarek tylko( Flamin*o $est tylko czerwony 5aley mi+dzy innymi or*anami wiata teraz wanie te da zielone w *"wnym( to uczyni ziemi+( dlacze*o wanie to( a nast+&nie oczywicie nie okreli Inne or*any wiata s) na innym kolorze 0eli $eszcze na&rawd+ uwierzy czerwonawy kolor ;ars wymiesza z czerwonym rolinnoci na nie*o !r)* kwestii $est &onownie rozszerzona( ze&chni+te owiadczenie( ale kady &rzymusowy &owr"t z wy$anieniem $est( ale sam kawaek wy$anienia 1le nie moemy i do niesko4czonoci 0eeli na&rawd+ zielony kolor ziemi cakowicie &rzy&adkowe8 1le dlacze*o be*:nne tylko *dzie zielony z &rzystank"w rolinnoci( zielone morza8 5a &ocz)tku wszystko byo nawet &okryte zielonym *lazury monotonnym kolorze morza 1le $ako kra$ r"s i chcia zn"w mie kolor( to u$awni -tw"rc+ z kolorem ciaa wiata rolinne*o i zabra z &owrotem na zielony( a nawet z wyyn kra$u &onownie uruchomi lodowiec wody w d" zielony Tak $ak morze zielone kra$u( zaczyna$)c na ko4cu zielone$ wody ;o*oby to su*erowa( nast+&nie by bardzo o&r"cz same*o w bardzo zielone$ sk"rce Hiemi( a take na cae$ niebieskie$ koszuli 5a charakter zn"w b+dzie z*odny kolor( zmiana &rzenieli si+ do Jittle %hmury na niebie nie s) niebieskie bardzie$ ni zwierze na zielone$ ziemi( ale ci( $ak to tylko dziaa indywidualnie dro*) &owietrzn) lub l)dow) %hod6my na uwz*l+dnieniu indywidualnych stosunk"w koloru rolin i $ednym zakadzie na( wi+c $est zawsze ciekawy( e zielone( a *"wnie sztuki herb( $ak tam $est brak kwitnienia( cho nie bez wy$)tku dla obu stron !witnienie z zielonymi stylach kolorystycznych zazwycza$ nie ma$) intensywny zielony( ale tylko brudne "toI zielone lub szaroIzielone( a wielu &ozornie zielone roliny kwiatowe( takie $ak rodziny traw( cz+sto nie ma$) tyle zielonym kolorze w &ostaci bezbarwnych &lew %zysta Hielony $est w rzeczywistoci bardzo rzadko w kwiaty &rzed =-chKblerD

Jici( s) nawet niekt"re czerwone i &strokaty( a wiele z nich "tawy modych i na$bardzie$ s) czerwone lub "te w wi+dni+cia -) nawet cae roliny( kt"re nie s) cz+ci) zielony( a to( o dziwo( wszystkie roliny &asoyt"w( czyli roliny( kt"re ma$) korzenie na inne roliny( wi+c *atunki Orobanche( *atunek Jathraea( %ytineen( %assytha i %ascuta( tro&iku mono i bezlistne storczyki =9e %andolleD Ten kontrast zielonych zi" i r"nych kolorowych kwiat"w dotyczy kontrastu wza$emnych &rze$aw"w ycia 5ieIzielone kwiaty &okn) tlenu i dwutlenku w+*la wydech w tych samych okolicznociach( w kt"rych zielone licie einschlKr2en dwutlenku w+*la i wydech *azowy tlen dla nie*o Podobnie( tam natura wykazaa u&arty( e czysta czer4 nie wyst+&u$e w kwiaty( czy nawet &okaza na$ciemnie$sze &lamy na kwiaty( kt"re &rawdo&odobnie chcesz trzyma na czarno na &ierwszy rzut oka( &o bliszym zbadaniu( ani szcze*"lnie rodza$u kolory wiec) 9ecandolle m"wi o tym w 2 Physiol II( str @CW E%zarny wyda$e si+ by kolor( kt"ry b+dzie kwiaty( oczywicie( ale kwiaty( w kt"rym %zarny Hna$du$e( zwykle &ocz)tkowo "te kwiaty( kt"re da$) dro*+ do bardzo ciemne*o br)zu s) Jatter wyda$e &rzyna$mnie$ wr"d &oczerniae cz+ci kwiat"w pelargonii tricolor !urtis i 0icia a.a L =b"bD odb+dzie si+ samo $est z tych br)zowych lub czarnych kwiat"w( kt"rych kolor $est bardzo ciemny czerwony( $ak n& 7rchis nigra mie)sca. widziaem E Tumacz .o&er komentarzeG Pozornie czarne &lamy w corolla z 0icia a.a L., s) tak na&rawd+ bardzo ciemny br)z( co wida wyra6nie &rzy &omocy mikrosko&u Pozornie czarne wosy na FlKtenhKllschu&&en /rotea Lepi$ocarpon R. *rown. &o$awi si+( *ra$)c w duym &owi+kszeniu i wiato &rzechodz)ce( ciemny 2iolet( indy*o( niebieski ;iesza si+ $e w &ewnym sto&niu z "tymi wosami i s) otoczone "tymi wosami E Twierdzi si+( e ani biay vorkomme na kwiaty $ako zu&enie czarny !orzystanie na$bielsze kwiaty dla siebie( *dy s) wywietlane na kolorowym &a&ierze( ale w &rzeciwie4stwie do te*o( wci) ami) barwienie ob$awione$ =&atrz 9e %andolle( Physiol - II @CUD( ale &ode$rzewam( e wyst)&ienie subiektywne*o kolor uzu&enia$)cych =co $est ywe oczy dla niekt"rych( ni dla innychD da$e to oszustwo 5a kilka biaych kwiat"w( kt"re wyr"nia$) mnie wanie w obecnym sezonie w &oleceniu( nie byem w stanie uzyska &otwierdzenie twierdzenia 0eli $u &odzieli biae wiato mi+dzy kr"lestwa zwierz)t i rolin( a wi+c ciaa zwierz+cia( czerwony( ciao rolin( zielony( dano $e$( e $est niezwykle wane( aby zobaczy( $ak zielony w kr"lestwie rolin &odzieli &onownie &rzez w herb wci) wielka kontrast "ty i niebieski w kwiat siebie wyst+&u$e Podobnie( a mianowicie( $ak wr"d m+czyzn( kontrast mi+dzy wosami blond i brKnetter( sk"ry( kolor oczu udao( &o czym to Pewne*o sto&nia w dw"ch klasach( ale zwraca wr"d kwiat"w analo*iczn) kontrast mi+dzy "tymi i niebieskimi kwiatami kolorach &onownie Faktem $est( co nast+&u$eG

-chKbler Frank wykazano w oddzielnym mono*ra2ii( kt"re mona &odzieli na kwiaty w dw"ch rz+dach( w tym "to &odstawie koloru =lub utlenione$ Zanthische rz+duD( i w kt"rych $est niebieski &odstawa =odtleniony lub zyanische rz)dD !wiaty( nale)cych do &ierwsze$ serii( mona( w zalenoci od *atunku lub *atunk"w r"ni) si+ tylko w kolorze "tym( czerwonym i biaym( lecz nie niebieski( kwiaty( nale)cych do dru*ie*o rz+du( z dru*ie$ strony( tylko w kolorze niebieskim( czerwonym i biaym( lecz nie "ty( tak e oba wiersze s&otka w kolorze czerwonym i biaym( ale rozwiedli si+ w niebieski i "ty 'i+c nie ma niebieski kaktus( aloes( r"e( .anunculus( tuli&any( ;esembryanthemen( dalie( it& ( ale tylko "ty( czerwony i biay( a nale) do &ierwsze$( z serii ,anthian( z dru*ie$ strony( ma "te kwiaty dzwon =%am&anulenD( &elar*onie( 2loks( 1na*allis( astry( it& ( ale tylko niebieski( czerwony i biay( s) one zyanischen seri+ %hocia &ewne wy$)tki od te$ re*uy odb+dzie si+( $ak n& niekt"re "te odmiany na caym mi+dzy nale)c) do zyanischen hiacynty serii( ale te wy$)tki s) rzadkie .odza$e rolin nale)cych do ,anthian rz+du s) bardzie$ skonni cz+sto tworz) materiay kwasowe( $ak nale)ce do rodza$"w serii zyanischen( z dru*ie$ strony( nie rzadko oznaczone$ na swoiste na ciele cz+sto silni( ostry i *orzki( substanc$e narkotyczne s) ;imo( e nie moe zobaczy tuta$ adne$ re*uy ausnahms2reie 5a budz)c roku( wi+kszo kwiaty s) stosunkowo biay( "ty na zako4czenie roku To tak( $akby tam nie* zimy( tuta$ so4ce latem wyrazi a2tere22ect -zcze*"owe badania nad wz*l+dn) dystrybuc$+ kolory kwiat"w =niemieckich 2loryD w &oszcze*"lnych miesi)cach roku ma Fritsch w e 1bhandl w tym okresie H$awiska kr"lestwa rolin w 1bhandl F:hm Gesellsch 'iss >M?@( s @?( do wiadomoci Flisko nas teraz &ocz)tku$)cy &oszanowania rolin barwi)cych anlan*end dotycz)cych z$awisk duszy( wi+c &uszka rolin z &owodu braku oczu( oczywicie( w ten sam s&os"b( $ak to robimy( nie dostrze*a$) &i+kno wasne*o koloru( ani tych z s)siadami Fo czy $est $u otwarta na bod6ca wietlne*o( ale herkommende z r"nych cz+ci wietle kolor &ok"$ )czy obo$+tny na kadym &unkcie $e$ &owierzchni i niewyra6ne( $ak do o*"lnych rachunk"w 1le dlacze*o mamy zachowa trac)c swo$e &i+kno za kwiat8 5a &ewno nie( e wy*rywa tylko tych z dru*ie$ strony i na &ewno wy*ra wi+ce$ tuta$( ni moemy kiedykolwiek z nim( tak na&rawd+ do siebie( co tworzy si+( &i+kne i wyda$e znacz)ce w momencie stworzenia( ni inne( kt"re nast+&nie $est nakazane( $ak to &rzy okaz$i r"wnie oba wy*l)da$) tak samo ' rzeczywistoci wytwarzanie zabarwienia zaley cile z aktywnym &rocesie yciowym roliny razem( kt"ry $est wzbudzany &rzez wiato zewn+trzne( ale $eszcze nie tylko wasne$ reakc$i te$ &ro&ozyc$i barw Oczywicie( nie moemy &rzysi)c( e rolina sta$e si+ wiadomy ich zielony i czerwony i niebieski w &rocesie &rodukc$i( w tym samym odczuciem barw( $ak w intuic$i zewn+trznym( a racze$ nie ma$) &owod"w w to w)t&i( ale za&obie*a dru*ie$ strony nic( co &odobne*o do mylenia 0eli czowiek( e wszystko( co dzie$e si+ na ziemi( wedu* *"wnych moment"w odtworzy w sobie( nawet nie odzwierciedla t+ stron+ *"wn) &sychiczne*o ycia

roliny w nim8 Oczywicie( w kadym &rzy&adku( rolin w &rodukc$i r"nych kolorach( $ak r"wnie r"nych dozna4( $ak sama na widok( $ak i &rodukc$i kade*o koloru $est zwi)zana z ni) z r"nych zmian wewn+trznych ' s&os"b( $ak &rodukty w kolorach natury z &roduktu &rzez nasz) wyobra6ni+ mona &or"wna .olin( mona &owiedzie( e &rzetwarza wiato w 2antastycznych kolorach Qwiato biae lub dowolny kolorowy na rolinieP czu$e $e*o w&yw w $akikolwiek s&os"b( ale one nie istnie$)( wi+c &onownie( &oniewa otrzymu$) *o( ale racze$ nie suy tylko do stymulowania dziaalno na wasny tw"rczy w nim( dzi+ki czemu kolor $est *enerowany( a dziaalno ta $est obecnie bezs&rzecznie towarzyszy &oczucie wasne$ kreac$i Tak wi+c( nasza wyobra6nia &otrzebu$e( chocia sensoryczne bod6ce ze wiata zewn+trzne*o( ale tylko tylko( by by w ten s&os"b zach+ca si+ do wewn+trzne$ samorz)du kreac$e( kt"re &odkrela$) to( co otrzyma w inne$ 2ormie( z &oczuciem wasne$ dziaalnoci z wn+trza Ponadto( nawet biae kwiaty( chocia wyda$e si+( retrore2lect $edynie zmieniony wiato nie zachowu$) si+ biernie &rzed wiatem( a racze$ biaoci kwiat"w r"wnie o&iera si+ na aktywnych &roces"w kt"rych kwiat zalet) wiata tylko w &eni zwi+kszone$ czystoci i od&owiada( $ak r"wnie ludzka wyobra6nia warunki( za &omoc) kt"rych mo*) by &ro&onowane( czyste i &i+kne &rzywr"ciy nied6wiedzie w dziea sztuki i &rzynosz) wi+c tym bardzie$ do &eni $asnoci !wiat s&rawia( tylko si+ do te*o dziea Gdzie mo*limy o*l)da biel wiata &enie$sze i &i+knie$sze ni na biel lilii i innych biaych kwiat"w8 Hwierz+ta i ludzi &lam oczywicie take na &owierzchni bez nie*o mona myle( to zabarwienie &rzetwarza &odobnie oznacza( e w zbiorze $ako rolin 1le s) mi+dzy s&osobem kolor rolin i zwierz)t $est zoony( &odobne r"nice( zamiast mi+dzy wzrostem zar"wno =&or #IIID( w zwi)zku z tym( e $est r"wnie u&rawniony do zu&enie inne znaczenie od te*o( co $a nie &onownie ein*ehe tuta$ w szcze*"lnych &ostaciach 'i+ce$ na temat barwnik"w rolinnych w 2iz$olo*icznym i chemiczne*o &unktu widzenia &atrz wy$)tkiem &odr+cznik"w 2iz$olo*ii rolin w Fechner .e&ertor or* %hemia II( s MUCP 2ra*menty nowsze$ 1bhandl von ;ohl( Pie&er( ;arTuart( 5adzie$a( Ferzelius( 9ecaisne( Olsner( Tur&in( ;orren( <Kne2eld w wie*m 1rch >MUB II >MW >MUW II MB ( >MU@ II UB ' >MUM roku II UC >MUN II MV ' >M?V roku II N> Teraz troch+ wi+ce$ o za&achachG Ha&achy kwiat"w zda$) si+ *ra &rzeciwko ich kolory $edynie &odrz+dn) rol+( &oniewa nawet nie wszystkie kwiaty s) obdarzeni ni) 1 $eli &rawd) $est( $ak wskazano wczenie$( e za&ach kwiat"w( *"wnie ma$)c determinac$+( aby do&rowadzi do uwolnienia emoc$i i instynktown) ;it*e2Khlen mi+dzy r"nymi rolinami( $ak wynika z doka Powstawanie zabarwienia w rolinach zwi)zane z &rocesami duszy waciciel rozwo$u( ale $est oczywicie wane i konieczne wza$emne oddziaywanie z innymi duszy Take wr"d zwierz)t y$)cych s&oecznie i $est samotny salon Pachn)ce roliny

re&rezentu$) nas byy( co nie $est &achn)cy ostatni I rolin( $ak na charakter ich o*raniczone$ s2erze ycia i na to( e seks $est $u z$ednoczona w kade*o czowieka do same*o siebie( do ws&"ycia z r"wienikami &sychiczne*o &rzez nawet mnie$ ni &otrzeby zwierz+cia -amo zwierz+ uczy nas( e za&ach $est na&rawd+ w stanie suy zmysowy ruch umysowy( w szcze*"lnoci ze wz*l+du r"wnie na analo*icznym okresie &rocesu re&rodukcy$ne*o To $est zawsze wane dla inter&retac$i 1le $eszcze te*o ruchu odbywa si+ u zwierz)t w cae$ bez &or"wnania wi+ksze$ *osu 1 &oniewa &rzez wiele r"nych relac$i( mona &owiedzieG za&ach trwa na rolinach w &odobny s&os"b( $ak w &rzy&adku zwierz)t *osowych ."wnanie wskazu$e tam mehrerlei Od wewn)trz *os &ochodzi z wn+trza &ochodzi za&ach( i oba s) $ednoczenie na$le&szym i na$bez&iecznie$szym cecha charakteru na to( z kt"re*o &ochodz) 0ak wida( nawet w ciemno kady czowiek wci) na ton *osu( wi+c w ciemno kady kwiat( 2aktycznie kady wyb"r kwiat"w( do za&achu Obie 2unkc$e( &ozornie atwo dosta si+ do( ale r"ni) si+ w wielu niuans"w( a tym samym wyznacza$) zakres( $ak wiele niuans"w kom&likac$e or*anizacy$ne( kt"rych na$wyszy( entwickeltstes &rodukt s) !ady nosi dusz+ bytu( z kt"re$ &ochodzi( $e*o skrzyda z dala Fezs&orne $est( e to &o &rostu zaley od narz)du w+chu do dobre$ 2ormie( aby odr"ni nie tylko wszelkie odmiany( ale take kade*o czowieka z hiacynta lub *o6dzika( ani od innych &rzez za&ach"w 5asz narz)d w+chowy $est czasem &raktykowane nie tylko w zwi)zku z tym( niekt"re w)t&liwoci( nie tak ustawi na nim &rzez natur+( tak $ak z kwiatem moe by 2akt( e nie $estemy tak blisko( $ak to rozr"nienie ."ni( ale r"wnie bardzo dobrze 2iz$onomicznie ne*ro twarze rodak"w( kt"rzy szuka$) dla nas wszystkich tak samo 5isze zwierz+ta( kt"re nie ma$) wiele do &owiedzenia( robaki( owady( s) *u&i( $ako cao( i tak skromnych roliny( *rzyby( &orosty( bezwonny Przynosz)c $akie owady wy$)tkowo haasu( ale tylko na zewn)trz tarcie( brz+czenie( wiercenie( a d6wi+ki nie &ochodz) od wewn)trz( a wi+c wy$)tkowo wyczu &ewne *rzyby( &orosty( ale za&ach nie &ochodzi od kwitnienia Poniewa nie wyda$e stabilne *os nawet( *dy stworzenia( kt"re ma$) takie lecz racze$ na zasadzie istoty i dru*i nie moe by o wiele dni( a czasem wi+ce$ wieczorem &" wi+ce$ na dob+( obecnie *onie$ si+ mi+kkie( na$cz+cie$ w caoci czas &rocesu rozrodcze*o( wszystko $est z*odnie z za&achami rolin( i to $est na$le&szy dow"d( e kwiatowe za&achy s) nie tylko &roste destylowana mechanicznie &rzez cie&o so4ca z sokami kwiat"w( $akby kwiat"w maych a&aratach dla ole$k"w eterycznych( ale e !wiaty na&rawd+ wedu* zewn+trznych i wewn+trznych wyma*a4 dotycz)cych ich ycia( takie o&racowanie 0eli cie&o &owodu ucieczki za&ach"w( wi+c wszystkie kwiaty wi+kszo dnia i za&ach wyczer&ane wieczorem Prawd) $est( e kwiaty war*owe i %istus( mirtu i &omara4czy krzew"w wy&enia$) &owietrze &oudniowe$ Ouro&ie bardzie$ z ich za&ach"w( cie&le$sze to $est( ale s) te inne kwiaty( kt"re s) &rawie nie dzie4 za&ach i zaczyna &achnie &rzy zachodzie so4ca( $ak sowik &iewa tylko &iosenki w *odzinach wieczornych( i &rawie nikt tam kwiat( za&ach( tylko w ci)*u dnia Tak w

o*"le wyda$e si+ wielki ar so4ca( aby zmnie$szy skonno do &er2um racze$ $ak zwierz+ta w cie&o s) senny =9ecand II - @W?D( kt"re nie stanowi) &rzeszkody w dro*+( aby s)dzi( e cz+sto dziaa$) &omocne w &rzy*otowaniu do rozwo$u za&ach na wiecz"r moe ' szcze*"lnoci( s) wszystkie kwiaty z barw aobnych( n& /elargonium triste @ Aiton, 1esperis tristis L ( 3la$iolus tristis L. ( it& Przez cay dzie4( &rawie bez za&achu i za&ach na zachodzie so4ca ambrozy$ski za&ach zewn)trz ' innych rolin za&ach w ci)*u dnia $est saby i $est silnie$szy w *odzinach wieczornych( $ak w %atura sua#eolens @ill$ =%atura ar.orea 4iller D( 7enothera sua#eolens %es ( Janowiec )uncea L it& !wiaty !ereus wielkokwiatowy 4iller = !actus wielkokwiatowy L D roz&oczyna si+ na @ dob+ w *odzinach wieczornych( aby otworzy si+ i roz&ocz) w tym samym czasie do roz&rzestrzeniania si+ $e$ za&ach -enebier kwiaty narcyz"w chce by wychowywane w *+bokie$ ciemnoci( kt"re tak samo $ak inne ywy =8D( Ha $edna z !acalia septentrionalis zauway( e &romienie soneczne z kwiatem wywoa aromatyczny za&ach( kt"ry znika( *dy $eden trzyma sam( i &onownie &o$awia si+ &o ciao &rzysania dala !wiat &omara4czy za&ach z niewielkimi mody2ikac$ami w okresie kwitnienia trwa nie&rzerwanie !oronilla glauca &rostu &achnie w ci)*u dnia( a take w cestrum $iurnum za&ach w nocy $est o wiele sabszy ' wielu kwiat"w( za&ach zmieni &o za&odnieniu =9ecand ( Physiol - >> @WU @WM i wie*m 1rch >M?V NVth 19D Fakt( e *"wny rodek trans&ortu $est zwi)zany z niszym s&os"b( $ak u zwierz)t( w tym roliny moe &rzyle*a do nie$( $ak r"wnie( e caa rolina na niszym &oziomie sensoryczne$ wynosi od zwierz+cia( tak e caa zmysowy samo( ale wyszym &oziomie ni dla wy*asa$) zwierz)t( zar"wno tam razem( za&achy &oleci t+ zmody2ikowan) stron+ Hauwamy( e nawet zwichni+cia 2unkc$e s) bardzo cz+sto $u w kr"lestwie zwierz)t .+ka &tasie s&oczywa na dziobie z kilku zwierz)t( narz+dzie do oddychania $est uywany z n"* itd ( musi take rzeczywicie( $ak ws&omniano( za&ach( ale niekt"re $u cier&i na t+ sam) 2unkc$+ w zwierz)t( u rolin( tylko w bardzie$ &odrz+dne*o sto&niu 0est to za&ach $ak kolory $eszcze u$) inn) 2unkc$+( aby &rzyci)*n) motyle i inne owady do kwiat"w =str C>NDP nie ma nic do znalezienia tuta$ &o&rzednie s&rzeczne 5aturalny wy*l)d wsz+dzie wzi) kilka rzeczy w tym samym czasie $ednym uderzeniem

3VII. &V.
>D &rzy widoku naturalnych lud"w( i charakterystyczne i estetyczne wraenie( kt"re czyni) z nas roliny natychmiast( e $est znacznie wi+ce$ dla duszy zakadu( $ak tych z nas( orzeka$)c na &odstawie zaszcze&i idee &o&ularna o&inia na sam =>> # D CD roliny s) nam rzeczywicie w cae$ odmienne ni zwierz+ta( *osy $eszcze( ale tylko *"wne &odstawy ycia nadal z nami i zwierz+tami( tak z*adza si+( e my( cho w due$ r"nicy w rodza$u animac$i mi+dzy nimi a nami s)( ale nie ma$) &rawa do 2undamentalne$ r"nicy animac$i i 5ichtbeseelun* zamkn) si+ =IID ' o*"le( zna$dzie taki stosunek dodatku zamiast &o obu stronach( e ycie &sychiczne rolin w

celu wy&enienia luk( kt"re &ozwoliyby ludzie i zwierz+ta =&or &o&rzedni rozdziaD UD To rolina ani nerw"w( ani &odobne narz)dy zmys"w dla sensac$i( kt"rzy lubi) zwierz+ta( nicze*o nie dowodzi( ale wbrew ich znaczeniu( &oniewa oni r"wnie inna od te*o( co i narz)dy zwierz)t nerwowych szcze*"lnie *earteter trzeba bez nerw"w i innych narz)d"w tylko w inne$ 2ormie &ozwoli aktyw"wP kiedykolwiek( ale wniosek( e szcze*"lna 2orma nerwy zwierz)t i zmysy do odczuwania byo konieczne z &rzyczyn nie do obrony w o&arciu =III ,I#D ?D caa celowociowa widok natury za&ro$ektowany duo bardzie$ satys2akc$onu$)ce( $eli $eden &rzywi)zu$e do duszy rolinne$( $ak za&rzecza $e du) iloci) warunk"w i udo*odnie4 w naturalnym zysku w ten s&os"b ywy i &een treci( co oznacza( e inacze$ y$e i bezczynnoci &o$awia$) =I# ,I D kamstwo lub &usty chwyt BD To kr"lestwo rolin do cel"w czowieka i zwierz)t kr"lestwa( ale nie mona m"wi o nim 'ieldin* cel sam w sobie( tak $ak w naturze( usu*i z innymi i dla wasnych cel"w nie nies&"$nych wystawach( nawet kr"lestwo zwierz)t( $ak r"wnie na &otrzeby kr"lestwa rolin do suy ma odwrotnie =, ,ID WD 0eli roliny wyda$) si+ umieci ze $ak animowane istot &o&rzez znosi wiele nies&rawiedliwoci ludzi i zwierz)t( nie b+d)c w stanie broni si+ &rzed nim( ale to wyda$e si+ tak 6le( $eli &ostawi si+ na naszym ludzkie*o &unktu widzenia( bardzo 0ednak inacze$( $eli we6miemy &od uwa*+ trwao rolinn) wedu* wasnych &o)cze4 wewn+trznych -tawiamy ten zarzut w coraz wi+ksz) wa*+( ni na to zasu*u$e =#ID @D 0eeli $est to twierdzi( e roliny nie ma$) duszy( bo nie ma$) wolnoci i dobrowolny ruch( wi+c &aci albo nie &rawda na 2aktach( kt"re ma$) &ewien rodza$ wolnoci w zakadzie( ale widziaem w tym samym sensie( $ak u zwierz)t( lub 'yma*ana &rzez co rolin nie mona znale6 u zwierz)t rzeczywiste$ swobody( ale take u zwierz)t( za&ewne nie mona m"wi =#IID MD 0eli kr"lestwo rolin i *ranice kr"lestwa zwierz)t &rzez &oredni) kr"lestwie razem( *dzie r"nice &omi+dzy nimi s) nie$ednoznaczne( ale zawiera zar"wno niedoskonae roliny i zwierz+ta z te*o &orednie*o kr"lestwa( mona kr"lestwo rolin do kr"lestwa zwierz)t( nie tylko co do *orsze$ &odwadne*o( $ak oni by si+ racze$ na mi+dzy im&eri"w &rzez rolin wyszych zaczyna &onownie rosn) To oraz 2akt( e kr"lestwo rolin i kr"lestwo zwierz)t w historii stworzenia ma$) t+ sam) dat+ &owstania( su*eru$e( e nie b+dzie absolutnie &od&orz)dkowane inne r"wnie w odniesieniu do animac$i =,IID ND Frak ci oznaki centralizac$i( urz)dzenia lub $ednostkowych s&rawozda4 2inansowych w or*anizmie rolinnym &owi)zanie $ako warunek lub wyraz $ednoci i indywidualnoci duszy( $eden raz nie widzi si+ na waciwych mie$scach( lub )da rzeczy z rolin( kt"re s) w zwierz+ta nie znaleziono =,IIID >VD 0est &rawdo&odobne( e ycie &sychiczne rolin $est czysto zmysowa $est znacznie wi+ce$ ni w &rzy&adku zwierz)t( kt"re( cho nie rozum i samowiadomo( ale odle*ym ws&omnieniem z &rzeszoci i &rzewidywanie &rzyszoci ma$)( w yciu

rolin( &rawdo&odobnie w &rzetrwaniu z Obecno wzrasta( bez $ednak dzie$e si+ w 1ll*emeinbeseelun* Hamiast te*o( ale mnie$ rozwini+te &oczucie ycia rolin( ni byoby to zwierz+ta mo*) by bardzie$ rozwini+tym =,I#D

3VIII. 6eszcze kilka sporadyczne )yli.


Po uko4czeniu &rac( usi)d+ &rzed drzwiami i ma) &o*aw+dk+ z do dru*ie*o Gar dobrze &ami+tam( co wraenie( $akie zrobi na mnie( kiedy &o raz &ierwszy z ciemnym &oko$u bez o&ask+ na oczy w o*rodzie kwitn)ce &rzyszed &o kilku latach choroby oczu( kt"re wydaway mi si+ wzrok znacznie &owye$ o&r"cz ludzi( kady kwiat wiecio mi w kierunku swoiste$ &rze$rzystoci( ni *dyby wyrzuci niekt"re wasnym wiatem w zewn+trzne$ wiata %ay o*r"d wydawa si+ sobie $ak &rzemienione( $ak *dyby nie $a( ale natura si+ odrodzi( wi+c mylaem( e to dotyczy tylko otworzy oczy wiee &ozwoli zestarza natura si+ &onownie mody Tak nie uwierzysz( $ak nowy i ywy charakter kon2rontu$e czowieka( kt"ry sam Ekon2rontu$e $) z nowym sier&nia Obraz o*rodu towarzyszy mi w sabo owietlonym &oko$u na za&leczu( ale to byo w &"mroku tylko $asne i &i+kne( i czuem si+ raz wewn+trzn) wiata $ako 6r"da $asnoci zewn+trzne$ na kwiaty( aby zobaczy( i kolory( kt"re ma$) by widoczne w umysowo w&ywa &o$awi si+ tylko na zewn)trz ' tym czasie nie miaem w)t&liwoci( e chciabym zobaczy $eden wasna dusza wieci kwiaty( i myli w obcym ekstatycznym nastro$uG tak to wy*l)da w o*rodzie( kt"ry zna$du$e si+ za &ytami ten wiat( a caa ziemia i wszystko( ciao ziemi $est tylko ko4cowy &ot w tym o*rodzie dla wci) &oza stronami 'yobra6 sobie( raz( trzeba byo &" du*a noc na bie*unie &"nocnym s&+dzi i na du*i czas niemal za&omniane( $ak drzewo( kwiat wy*l)da tak zawsze $aowy nie* i zobaczy &ola lodowe( i na*le do soneczne*o z a*odnym wietle kwitn)cy o*r"d dodane$ i stoisz( $ak $a( na$&ierw &rzed lini) wysokich dalii( moesz nie znale6 zbyt lekki i doskonale wyobrazi za tym biuterii( to &oysk( ta rado $est czym wi+ce$ ni ws&"lnym Fast i wody8 Re wyblaky $asny obraz( $ak wiele rzeczy w moim zewn+trznym i wewn+trznym okiem byo( e &o raz &ierwszy w rodza$u &rysznic"w( kt"re nie s) $u ob$+te tym ab*e2tum&2ten z codzienne*o korzystania z lekkim &oczuciem( roliny( $ak mo$e oczy &rzyzwyczaiem si+ do &onowne*o do zwykych( ziemskich( bezcelowy( &r"ne stworze4( e s) dla wszystkich( do s&o$rzenia na marz) kwiatu lilii wodne$ skle&ie duszy ywy &onownie &rzedstawiem si+ i &rzy&omina mi si+ &ewna dziaalnoci( e teraz s&enione 5a &ewno( ale echo te*o raz &ierwszy by tam( i tak( myl+( e ta ksi)ka zostaa na&isana b+dzie trudne( $eli nie zosta $eden dzie4 umieci mo$e oko w nocy( a &otem r"wnie na*le &owr"ci do wiata Teraz mam wiele *odzin s&+dzi zadowoleni z te*o( co mnie tak w kilku $asnych nut w nastro$u( aby r"wnie inne rozumienie nastr"$ $asny i dost+&ny( a wielu zmys"w( nie bez wysiku kosztowao mnie( czy chc+( aby *o osi)*n) Ile to byo( bo od siebie i &o)czy &onownie I wzi)em tylko duchy kwiat"w( zacz+li teraz mi

&o$)( i nie &ozw"l mi $eszcze raz( i zmusi mnie do cz+sto inacze$ si+ sym&atycy &ozosta w ich usu*( a $eli dzi zakr+ci holowania( &owiesili mnie do k)dzieli( znalazem $utro do nie*o nowe 'i+c w)tek sta si+ tak du*o 1le teraz ciesz+ si+( e zawini+te koniec wok" wrzeciona i 2older"w wystarczy 'reszcie kilka &ask"w na trze&ota na otwart)( z ciemnych i $asnych kolorach( $ak to tylko o2erowane dzie4 &owa*i i radoci cae$ charakteru &racy 9zi &rzy$echaem do dodatku &o*rzebowe*oG kaznodzie$a stan) &rzy *robie na wz*"rzu wieo wyko&ane ziemi i m"wi o zakl+cia =!"r I >B( UWIU@DG ETo ty nie sie$) &rzys&ieszy( o&r"cz te*o( e umieraG I kt"re sie$esz( Enie $est or*anem( kt"ry &owinien by( ale *oe ziarno( t$ &szenica lub $akie$ dru*ie$ E 9wa du*ie *a+zie &almowe( wy$+te z trumny( o&iera$)c si+ wewn)trz &or+czy( e w otoczeniu *robu( i wia z zielonymi 2la*ami( &owye$ Ponadto czarne su&ki( duo wie4c"w kwiatowych( kt"re take wczenie$ zdobiy trumn+( chodziy &o barach Gonik chwali *ono zalety zmare*o( $ednak &szczoa oblecia na wie4ce( od&oczynku dam( ale $ak *niewnie nuc)c( &atrz)c na wszystkie kwiaty( w nie wi+ce$ znalezienie te*o( cze*o szukaa( bo 6r"da za&achu i sodyczy suszy si+P ale motyl zamachn) si+( obo$+tnie o wi+dni+cia 6r"de $e*o dawnych &rzy$emnoci( &rzez mur cmentarza w oddali 5a wie4cu 'idziaem kro&le &owiesi $e zdoby wiee( i chc) w &ar+ oczu zy( kt"re schn) dobrze tam i tu wkr"tce( a nast+&nie uschni+te kwiaty i ws&omnienia 'ierzba &acz)ca cie4 na s)siednim *robie( ale ich korzenie osi)*n+y u*ryziony w wieym *robie( i &owinno si+ wydawa nowe i nie smuci si+ za nic Tablicy( rana zielony bluszcz( zwany seks z tych( kt"rzy zebrali si+ tuta$ z ich o$cami Tak wi+c( wiat rolin( &o&enione z &o*rzebu czowieka Przyszo mi do *owy( kiedy s&o$rzaem na Ile niewiadome$ symbolice( ale tu w *r+ w wiadomo ludzi( a nast+&nie( $ak to $est dziwne( e *dy czowiek $est mier sam zakad bierze do serca tak mao( za to $e$ si+ tak zaan*aowany w $e*o mierci %zy $ednak owocu cytryny i rozmarynem z zi" do *robu( ale nast+&u$e niekt"rych zielonych Garland dziewczyn+ w *robie si+ zP musi umrze za kadym razem drzewo &ua&k+ $e*o ciao z ciaa ludzi i *o rozkada Teraz $ednak wiem( rolin+( ale nic z te*o w co mittut tuta$ i cier&i z mier duszy ludzkie$ $est traktowane $ako osoba nie wie o czy chcesz wiedzie( kt"re &ochodz) z rolin i dusz rolin tu w *r+ tam Tak nie in*eru$e w caym yciu i mierci allw7rts i ycia ludzi( rolin myli( a $ednak wiem( i &ozdrawiam dusze obu kr"lestw( nie lubi+ ludzi( kt"rzy zamieszku$) $eden i ten sam wielkie miasto( tum myli i $echa bez wyci*"w i do siebie nawza$em &ozdrawiam %zy to nie smutne rozdrobnione istoty w krainach dusz8 Tak smutne( $eli $est tak( $ak nam si+ wyda$e( e my zwykle 1le myl+( e wi+ksza wiedza da to dobrze( los ludzi i rolin i wszystkie dusze myli &owi)zane ustawia *o sobie w zwi)zku 9o te$ wiedzy b+dzie to mnie$ o tym( $ak *a+zie &almy( wie4ce( kwiaty( drzewa( &szczoy( motyle w wy*l)dzie( z wy$)tkiem trumny i *robu( ale dusze doni( co s&rawio( *a+zie i kwiaty( kt"re *o z *robu( i wykluczy drzewa( kt"re sto$) wok" *robu( a kwiaty( kt"re rosn) z &owrotem nad *robem( a &szczoy i motyle lata$)ce wok" i nad kwiatami na ludzkie$ duszy w $e$ domu w toku I $ak to zna$)c istoty dramat wyda$e si+ *enehmsten( zostanie zam"wiony &rzez nie*o zobaczy twarz) w twarz 1le widzimy tylko 2ra*mentaryczne wszystko $ak w

zwierciadle( a kiedy symboliczne &romie4 wiata( kt"re w&ada do nasze$ duszy( mamy na myli( nawet teraz( e musi s&ady z naszych dusz Gra( nie wsz+dzie byy kwiaty( roliny tak) sam) rol+ w mierci ludzi takich $ak my 9zikie ludy ubo$u zamiast kwiat"w( rolin( a( konie( owce( &sy na *robie lub &owi+ca$) $e w *robie 1le $ak to lee &asko 0eden duy damy nie &rzystoi &odr"owa bez dziecka w wyniku obce*o kra$u Tak b+dzie &ani ziemi( dusza ludzka( nie &odr"owa bez orszaku innych niszych dusz do kr"lestwa niebieskie*o Teraz ona ma tuta$ rolinne tam dusz 1le dlacze*o u nas &o &rostu &osadzi dusze8 %zy chodzi o s&rawy( kt"re w chrzeci$a4stwie( cho z ra$skie*o o*rodu &oza ws&omina( ale nie zwierz)t w nim8 Teraz kada dusza ludzka &owinna r"wnie wnie sw"$ wkad kwiat"w do dusz 9o zwierz)t( nie $est to zrobi Tylko motyl musi lata z symbolicznym( to $ak kwiaty w o*rodzie dusz indzie$ tam by nawet zbyt samotny( a niebo ma by ra$em dla nich 5awet wr"d Grek"w byo tuta$ ni w domu troch+ inacze$ Od ciaa i ciaa( samo ycie $eszcze kwitn)ce$ wa*+ do nich( &oniewa &ooy ciao same*o czowieka $ako kwiat na szczycie drzewa( a drzewa i ciaa &oszed razem w o*nistych &omieni ku niebu do siedziby bo*"w / nas( *dzie widok ciaa i samo ycie $est 'oody( $eden obe$mu$e r"wnie ciao $ak martwe*o robaka w martwym drewnie karmi inne robaki( i s) tylko zewn+trznie kwiaty na trumny i *robu Tak to &oszo od ycia do mierci o wiele adnie$szy z Grekami ni do nas 1le tylko tyle adnie$szy zmysowy( $ednak &rawdo&odobnie znaczne dowody na nas w zamyleniu Pi+kna zblia To &rzy&omina mi &i+kne wi+ta zmarych( kt"ry obchodzony $est corocznie w Ji&sku w szara4czy 0ak kady( kto ma ko*o na cmentarzu s&a idzie( on nadal myli( w mioci( i do *robu( wie4ce( i kt"ry nie ma do korony( idzie zobaczy wie4ce i *irlandy ko4ce Poniewa wszystko $est w inny s&os"b bezludne$ ornych kolorowy i &een ycia i wzywa zawiedli i &rzychodzi i odchodzi( &r+ne*o s&oecze4stwa &iel+*niarstwa Tylko wieczorem robi si+ znacznie &owye$ znowu cichy i &usty( &ozostawia$)c tylko wie4ce wi+dn) w trosce o ich determinac$i Ile &i+kne *irlandy i wie4ce wida tam 0ak na balu ycia chc) &rzeci*a$) si+ w kle$noty( wi+c s&r"bu$ teraz *roby 1le na$&i+knie$sze kwiaty i wie4ce za&omnisz szybko( kto &ami+ta osob+8 Tylko &roste koniczyna FlKmchen nie mo*+ za&omnie( e s&otkalimy si+ na le)ce*o zielony *r"b samotny &o tylu bo*ato zdobionych *robowc"w 9usza bya z &ewnoci) r"ni si+ od innych( e skromne kwiaty wyraziy swo$e mie$sce wr"d wszystkich bo*ate$ biuterii 5ie chciabym( aby zamkn) z &owanych myli( a $a &ami+tam $ak to( $ak roliny nie tylko zaakce&towa &onura( ale take radosne Fe*e*nissen wiecie ludzi $ak duo cz+ci i $ak sam czowiek im tak wiele zawdzi+cza $e*o &o)dania 5ie naley &owiedzie ca) &+tl+ kr"lestwa rolin wok" $ak &i+kne arabeski i mi+dzy kr"lestwem ludzi &o&rzez8 -am czowiek wyrasta z caym blasku szat i wszystkich *enialne*o urz)dzenia $ak &oowa $e*o ciaa z dna wiata rolin i rosn) &onownie z na$le&szych !wiaty &rzeciw i wino*rona &o te$ du*ie$ strony *ranicy( usta t+sknota 1 nad tym wszystkim unosi si+ &i+kny za&ach &oetyckich relac$ach Tam( *dzie $est to 2estiwal( kt"ry nie $est u&i+kszony kwiaty( *dzie wiersz( kt"ry nie

&oyczy obrazy( *dzie dar( kt"re*o warto nie oni verm:chten &omnoy &rzez ornamentem8;irt &rzynosi *irland+ do udekorowania ;ode$ i kwiaty &ochodz) z o*rod"w wniesionych lee u $e$ st"&( drzwi s&lata$) si+ z barwn) Flumenbeh7n*en( niech $e &rzez( lub Gorzkie dumna z bukietem w r+ku( a na Panel do &onownie czeka na kwiaty( a wieczorem na balu $eszcze w niekt"rych kwiat na klatce &iersiowe$ i na wosy I Jaurel Panowanie na$le&szych wyr"nieniem( Ha&omni$ &rzy&omina o &ami+tanie( &rzebinie*i &rzyci)*a dzieci &o raz &ierwszy w zielonym lesie( na$&ierw 1ster m"wiG Teraz $esie4 &rzychodzi( Jinde obe$mu$e zielony dach nad stoem &rzed domem( d)b wzywa 5iemc"w $eszcze w obcym kra$u( $ak ich rodak 0oda wyrzuca swo$e szyszki i wyst+&u$e ze zotymi $abkami i wiate( a nawet( $ak bardzo &i+kne &rezenty na korytarz 'i+c teraz moe r"wnie w tym wi+tym %hrystusem na$&i+knie$sze( na$&i+knie$sze( na$le&sze z na$le&szych( na$bardzie$ ubo*ich &rzynie 'szystkich rolin( ale w &okorze swo$e*o &obytu &ami)tkowe$( e $est to rolina Fo*a i &rzed Fo*iem( e $e*o wolno nie tylko zes&" i &owinni oni &otrzebu$) tylko sko$arzenia