You are on page 1of 79

Przysz radn s tu obok cebe! Znasz ch? Przekona| ch?

Gosu| wadome !
11 stopada 2012
Fna Rabczanske| Sceny Muzyczne|
Forum Rdzawka Rabczanske Wec Pozarzdowe poeca| :)
Szanown Panstwo,
Dobega konca pro|ekt ma|cy przedstawc rnorodnoc muzyczn w
Rabce-Zdro|u okocach. Spotykamy s w ramach Rabczanske| Sceny
Muzyczne|, a czc wykonawcw wza udza w konkurse "Made
n Rabka II" o tytu "Przeb| roku 2012".
W na|bszym czase poecamy trzy wydarzena:
1. Oddane gosu w sondze nternetowe| na wykonawc/zesp,
na|bardze|, Panstwa zdanem, zasugu|cy na otrzymane nagrody
Internautw. http://www.kuturowygoscnec.regon-rabka.p/
2. Koncert w kawarn-ksgarn "Mdzy Sowam" 27.09.2012 o
19:00. Koncert bdze ma charakter podsumowu|cy - |u bez
przesuchan konkursowych, wystp |urorzy, pomysodawca zaproszen
goce.
3. Fna pro|ektu 6.10.2012 (sobota) w teatrze "Rabco", na
ktrym zostan wrczone nagrody wystp aureac.
Pro|ekt zakonczy s szczegnym wydarzenem kuturanym w ska ne
tyko tego roku ne tyko Rabk. Wystp bowem zesp "Moton
Tro", ktry |est |ednym z bardze| rozpoznawanych poskch
wykonawcw na wece!
Wce| nformac| oraz nk do sondy nagran konkursowych na
http://www.kuturowygoscnec.regon-rabka.p/
Strefa VIP Masz Gos Masz Wybr
Organzator: Lceum Ognoksztacce m.Swte| Rodzny w Rabce-Zdr|
Wszyscy uczestncy otrzyma| materay promu|ce akc| Masz Gos Masz Wybr.
Serdeczne zapraszamy :)
Co kandydat/kandydatka na radnego wedzec pownen?
Zestaw materaw przydatnych kademu wyborcy.
Zostac radn/radnym? Sprawdz, czy bdzesz w tym dobra/dobry
Grupa Neformana Forum Rdzawka na Masz Gos Masz Wybr
Forum Rdzawka wyrnone na ga Super Samorzd 2012
1 marca 2013 w Paacu Prezydenckm w Warszawe na ga Super Samorzd 2012, z udzaem Szefa
Kancear Prezydenta |acka Mchaowskego, wrczono Nagrody Super Samorzd 2012. Honorowy
patronat nad Nagrod ob| prezydent Bronsaw Komorowsk.
Stowarzyszene zwyke Forum Rdzawka otrzymao wyrnene za dzaana prowadzone w 2012
,ktre przyzna koordynatorzy naszych zadan.
Forum Rdzawka reprezentowa Mateusz W|towcz Potr Szkany.
Forum Rdzawka |est w akc| Masz Gos Masz Wybr |u od 2008 roku, przez te 6 at, zreazowamy
trzy kampane profrekfency|ne oraz akc|e na terene gmny Rabka-Zdr|.
Z terenu maoposk tyko 2 organzac|e zostay nagrodzone:
Laureatem Nagrody Super Samorzd 2012 zostao Soectwo Sukowce wadze samorzdowe
gmny Iwanowce
Wyrnene dostao Stowarzyszene zwyke Forum Rdzawka
Dzku|emy wszystkm meszkancom oraz samorzdow gmny Rabka-Zdr| za pomoc wsparce.
Zobacz zd|ca.
Wyrnena za dzaana w ramach akc| w 2012 roku!
Nagrody Super Samorzd 2012
Wce| na www.maszgos.p
Akcja Masz Gos, Masz Wybr, w ramach ktrej przyznawana jest Nagroda, to realizowany od ponad
1 lat oglnopolski projekt !"ndacji im# $te%ana &atorego# W '1' rok" jej wsporganizatorem byo
$towarzyszenie ($zkoa )iderw*, a partnerami +racownia &ada, i -nnowacji $poecznych
($tocznia*,
+racownia na rzecz .rwnowa/onego 0ozwoj" oraz $towarzyszenie )iderw )okalnych Gr"p
1bywatelskich#
W tym rok" zgosio si2 ponad 13 %ormalnych i nie%ormalnych gr"p z caego kraj"# 4z256
dokonywaa zmian w przestrzeni, np# rewitalizowaa zaniedbane parki, cz256 dziaaa na rzecz
lepszej kom"nikacji z lokaln7 wadz7 i np# we wsppracy z "rz2dem przeb"dowywaa serwisy
internetowe8 jeszcze inni wspdecydowali o %"nd"szach soeckich i przenosili cz256
odpowiedzialno5ci za p"bliczne pieni7dze na mieszka,cw#
Stowarzyszene zwyke Forum Rdzawka kontynuu|e akc| od 2008 roku.
Bramy udza w kampanach profrekwency|nych:
- Ppek Europy (2009) (sprawozdane)
- ,Gdzekowek bdzesz, zagosu|" (sprawozdane)
- ,Idz gosu| wadome!" (sprawozdane)
- ,Przysz radn/e s tu obok cebe! Znasz ch/|e? Przekona| ch/|e!" (2010)
- Kobety na wybory! (2011) (sprawozdane)
Sprawozdane Masz Gos Masz Wybr 2009
Zobacz nasz profil na Masz Gos Masz Wybr.
Chcemy zreazowac nastpu|ce zadana :
1) Dostpne ses|e Rady
Chcemy doprowadzi do publikacji protokow z sesji w Internecie.
2) Dostpn Radn
Chcemy rozpozna formy kontaktu radnych z mieszkacami i zgosi nasze propozycje.
Analiza 9ost2pne sesje 0ady w Rabce-Zdrj
- strona urzdu opsu|e nektre eementy ses| Rady Masta
- porta gorce24.p opsu|e nektre ses|e Rady Masta .
Analiza 9ost2pni 0adni w Rabce-Zdrj
1. Dyury radnych
Informac|a w BIP
Po wyszukanu w googe mamy nformac| z BIP: (nformac|a z 13 grudna 2010)
18 czerwca 2012 dodano zakadk w BIP Dyury Radnych
Zobacz galeri Masz Gos Masz Wybr '1'
Harmonogram dziaa:
18 marca 2012 - utworzene menu Masz Gos Masz Wybr 2012
06 ma|a 2012 - utworzene Modeu Komunkac| w gmne Rabka-Zdr|
12 czerwca 2012 - przekazano psma w sprawe akc| Masz Gos Masz Wybr 2012 do
Przewodnczce| Rady Masta Rabka-Zdr| Mar Grncke| Orze oraz Burmstrz Masta Rabka-Zdr|
Pan Ewy Przybyo
12 czerwca 2012- przekazano Karty Praw Meszkanca do Me|ske| Bbotece Pubczne| w Rabce-Zdr|
18 czerwca 2012 dodano zakadk w BIP Dyury Radnych
25 czerwca 2012- rozmowa z Przewodnczc Rady Masta Rabka-Zdr| o akc|.
wrzesen 2012-przekazane szkoom paketu o edukac| obywateske|.
ForumRdzawkana dy urze-MaszGosMaszWybr,radni i nie tylko.
Przedstawce Stowarzyszena zwykego Forum Rdzawka Mateusz W|towcz, uda s 25
czerwca 2012 na dyur Przewodnczce| Rady Masta Rabka-Zdr| Pan Mar Karony Grncke|-
Orze w ceu omwena dzaan stowarzyszena oraz akc| Masz Gos Masz Wybr prowadzone| od
2008 roku na terene gmny Rabka-Zdr|.
Podczas rozmowy przedstawce Forum przedstaw nformac|e na temat akc| dowedza s o
formach komunkac|. Stae dyury radnych odbyway s, ae meszkancy ne korzysta z nch.
Mamy dost2pne nast2p"j7ce %ormy kontakt" z radnymi:
1.Informac|a w BIP Rabka -zakadka Dyury Radnych
2.Skerowane psma do radnego/e| na dzennk podawczy Urzdu Masta Gmny w Rabce-Zdr|
3.Przesane e-ma|a do radnego/e| na adres rada@rabka.p w temace poda|c do ,ktrego
radnego/e| |est skerowana wadomoc.
4.Kontakt z radnym/ na swom terene
5.Wobec nskego zanteresowana staym dyuram, mona s umwc z radnym/ w urzdze
przez sekretarat Rady Masta Rabka-Zdr| w godznach przy Urzdu.
6.Konkt teefonczny z radnym poprzez Sekretarat Rady Masta.
7.Przesac psmo poprzez patform E-Paup za pomoc formuarza !argi" #nios!i" zapy$ania
do urz%du
8.Pan Przewodnczca Rady Masta |est dostpna oprcz dyuru ,praktyczne cay czas w czase
pracy urzdu.
Oprcz tego:
- Wobec nskego zanteresowana staym dyuram w przypadku radnych powatowych mona s
umwc na dyur w urzdze poprzez Sekretarat Rady Masta Rabka-Zdr|
-Informac|e o koms|ach Rady Masta mona uzyskac w urzdze.
-Podczas Ses| Rady Masta meszkancy w punkce &oln' &nios!i po wczene|szym
ponformowanu, mog zgosc swo|e wnosk, skarg, propozyc|e.
-W przypadku osed meszkancy mog zgaszac wnosk do Zarzdu Oseda do Komtetu Oseda.
-W soectwach mona zgaszac do Rady Soecke|, Sotysa Radnego z danego terenu.
-Kweste zwzane z nwestyc|am na danych terenach s uchwaane na Zebranach We|skch oraz
Zebranach Osedowych.
-Wee nformac| |est zameszczonych w Buetyne Informac| Pubczne| Rabka-Zdr| pozostae
nformac|e mona uzyskac w ramach Dostpu do Informac| Pubczne|.
W przypadku zadana Dostpne Ses|e, Forum Rdzawka poproso o poruszene kwest
mowocpubkac| protokw z ses| w Internece na XXIV Ses| Rady Me|ske| w Rabce-Zdro|u,
ktra odbya s 26 czerwca 2012r.
W Urzdze Masta |est rozwaany pomys transms| Ses| Rady Masta on-ne.
Wobec powyszych faktw Stowarzyszene zwyke Forum Rdzawka skup s na promowanu
powyszych form kontaktu oraz bdze zachcac meszkancw do kontaktu ze swom Radnym.
Stowarzyszene zwyke Forum Rdzawka dzku|e Pan Przewodnczce| za udzeene obszernych
nformac| na temat form kontaktu radnych z meszkancam nnych nteresu|cych nas kwest w
ramach akc| Masz Gos Masz Wybr.
Wce| nformac| na :
http://www.fordza.cba.p/masz-gos-m asz-wybor-2012
http://www.maszgos.p/
O akcji Masz Gos Masz Wbr
Akcja Masz Gos! Masz Wbr "o jedna oglno#olska akcja anga$%j&ca obwa"eli i wadze sa'orz&dowe do dialog% i
ws##rac( Zos"aa zaina%g%rowana w 2002 rok% i do "ej #or obja swoi' dziaanie' )00 g'in w caej *olsce( W "'
rok% do akcji zgosio si #onad 1+0 %czes"nikw(
,o akcji za#rasza' organizacje #ozarz&dowe! gr%# 'ieszka-cw! szko! biblio"eki! do' k%l"%r oraz lokalne 'edia(
.czes"nic / we ws##rac z wadza'i g'in l%b 'ias"a / realiz%j& jedno z zada- za#ro#onowanc0 #rzez organiza"orw(
W "' rok% zadania s& zwi&zane z "rze'a "e'a"a'i1
-zagos#odarowanie #rzes"rzeni #%blicznej
-wkorzs"anie 2%nd%sz lokalnc0
-#rze#w in2or'acji wadze / 'ieszka-c
.czes"nic! k"rz najsk%"eczniej wkonaj& zadania zos"an& wr$nieni 3agrod& 4%#er 4a'orz&d 2012( .roczs"a Gala
wrczenia odbdzie si w l%"' 2015 rok%(
Akcj organiz%j& 6%ndacja i'( 4"e2ana 7a"orego i 4"owarzszenie 4zkoa 8iderw wraz z *racowni& 7ada- i 9nnowacji
4#oecznc0 :4"ocznia;! *racowni& Zrwnowa$onego Rozwoj% i 4"owarzszenie' 8iderw 8okalnc0 Gr%# Obwa"elskic0(
Rol& organiza"orw jes" ws#ieranie %czes"nikw oraz #ro'ocja dziaa- s#rzjaj&cc0 b%dowie sk%"ecznej ws##rac
'idz 'ieszka-ca'i a wadza'i sa'orz&dow'i! w&czani% 'ieszka-cw w s#raw g'in oraz #o#rawie #rze#w%
in2or'acji na #ozio'ie lokaln'(
<94=OR9A
*rojek" zos"a zainicjowan #rzez 6%ndacj i'( 4"e2ana 7a"orego w 2002 rok% / #rzed wbora'i sa'orz&dow'i ws#lnie z
:Gaze"& Wborcz&; i 4"owarzszenie' Gaze" 8okalnc0 #rze#rowadzili>' akcj in2or'acjn&! zac0caj&c& do %dzia% w
wborac0 sa'orz&dowc0 i %>wiada'iaj&c& 'ieszka-co'! jakie s& ko'#e"encje wadz sa'orz&dowc0 oraz jakie obie"nice
skadane #rzez kandda"w s& 'o$liwe do zrealizowania( Wraz z dziaania'i in2or'acjn'i #rowadzili>' akcj zbierania
obie"nic wborczc0 skadanc0 #rzez s"ar"%j&cc0 w wborac0 kandda"w na wj"w! b%r'is"rzw i #rezden"w( Ra#or"
z realizacji obie"nic zos"a o#%blikowan w 200) #odczas ka'#anii #rzed nas"#n'i wbora'i sa'orz&dow'i(
W okresie 200)-2010 w #ar"ners"wie ze 4"owarzszenie' 4zkoa 8iderw #rowadzili>' 99 e"a# akcji nas"awion na
ani'owanie deba" o lokalnc0 #roble'ac0 z %dziae' 'ieszka-cw i wadz sa'orz&dowc0(
W "' rok% kon"n%%je' 999 e"a# akcji za#lanowan na la"a 2010-201? czli kadencj wadz wbranc0 w lis"o#adzie 2010(
4k%#ia' si na ani'owani% ws##rac 'ieszka-cw i wadz sa'orz&dowc0(
*rzed ka$d'i wbora'i #owszec0n'i! %czes"nic sk%#ieni wok akcji zac0cali obwa"eli do >wiado'ego %dzia% w
wborac0 / organiz%j&c deba" z kandda"a'i! in2or'%j&c o #roced%rac0 wborczc0( Ws#ierali "ak$e oglno#olskie
ka'#anie #ro2rekwencjne realiz%j&c je na #ozio'ie lokaln'( Wicej in2or'acji na "en "e'a" w zakadce Obwa"ele i
Wbor(
Zobacz wce| na www.maszgos.p
Dzen da Kuby
Forum Rdzawka RWP poeca| :)
Szanown Panstwo
19 utego 2012 roku moe byc w Rabce po raz koe|ny pkne. Po raz
koe|ny moe ob|awc s zwycza|na dobroc wza|emna sodarnoc.
Zberamy na eczene Kuby Cho|neckego!!!
Proponu|emy "Dzen da Kuby" czy me przy|emne nedzene
popoudne a przy tym udza w rzeczy ze wszech mar szachetne| - pomocy
choremu dzecku.
W nedzee 19 utego zapraszamy na:
KONCERTY
Stowarzyszene "Lokomotywa" o godz 14:00 w kne
"Sneka" organzu|e rodznne koncerty z zespoam
dzeccym zakonczone fnaowym wystpem "Cocoon Band",
"Ne tacy by" znanych z teewzy|nych wystpw
"InoRos". Gorco poecamy mprez "Lokomotywy", a po
ne| zapraszamy na:
AKC|E &#8211; AUKC|E koordynowan przez Agat Stask http://kura-d.bogspot.com
o 16:30 w kawarn "Zdro|owe|", czy wek kermasz wyrobw
rkodzenczych cytac| wybranych przedmotw.
Z cae| Posk da Kuby przesano wee podarunkw, ktre bdze
mona kupc podczas kermaszu. Da kadego zna|dze s co na |ego
keszen gust! Gaer ze zd|cam:
http://www.kuturowygoscnec.regon-rabka.p/2012/kuba/ndex.htm
http://www.kuturowygoscnec.regon-rabka.p/2012/gaera2/ndex.htm
Ponad to organzu|emy cytac| wybranych przedmotw rkodzenczych
a take:
obrazu Ewy Laczek-Daek &#8211; styzowany modoposk wdok
starego kocoa w Rabce http://www.aczek-daek.netgaera.p/
czterech rysunkw |erzego Treta http://tret.box.p/tag_b/26850/|erzy-tret.htm
nesamowte fotografe p. Kuby Cepnskego
prac |ana Cepnskego http://www.photo|anografa.regon-rabka.p/
autografy |ustyny Kowaczyk, Kama Stocha Kmka Murank
prac autorsk |ustyny Steczkowske|, ktra take zechcaa pomc
Kube! http://|ustynasteczkowska.p/p/kontakt/da|_zna%C4%87_odpowedz_|ustyny
Kuba Cho|neck to dzeny chopec, ktry od czterech at zmaga s z
bardzo groznym wrogem, zowym nowotworem neurobastom w IV stopnu
zaawansowana. Szaa zwycstwa przechyaa s raz na |edn raz na
drug stron. Na pocztku sprawy ne wygday dobrze. Ae dzk
eczenu w Szptau Unwersyteckm w Krakowe Prokocmu &#8211;
chemoterap, operac|, megachem przeszczepow szpku kostnego,
wydawao s e bdze dobrze. Nestety po tym nezwyke wyczerpu|cym
eczenu
przyszed nawrt choroby koe|na chema koe|na operac|a... Na
szczce rokowana po drugm etape eczena da| nadze|. |est
bardzo skuteczna bron w bata z neurobastom &#8211; terapa
przecwcaam anty GD2. Nestety to trudne mczce eczene dostpne
|est w Nemczech a posk NFZ ne wyraz zgody na |e| refundac|...
Potrzebne |est 80 tys euro - kwota nebotyczna, ae dzk weu udzom
dobre| wo na subkonce Kuby w fundac| "Na ratunek dzecom z
chorob nowotworow "
|est |u |e| prawe poowa! Terapa zostaa |u rozpoczta ae
potrzebne s rodk na drug rat.
Damy rad!
http://kuba-cho|neck.bogspot.com/
Kub mona wspomc wpatam na subkonto w fundac|
11 1160 2202 0000 0001 0214 2867 tytuem (Wane!): da |akuba
Cho|neckego
oraz przekazu|c 1% podatku z rocznego PITa Numer KRS 0000086210 z
dopskem |akub Cho|neck (Wane!)
Zapraszam wszystkch Panstwa 19 utego
Przypomnam o cytac| zd|c na Aegro
wszystke szczegy: http://www.kuturowygoscnec.regon-rabka.p/
Pozdrawam
|an Cekarz
Stowarzyszene Kuturowy Gocnec
PS o akc| take na
http://krakow.zaprasza.eu/artykuy/Artce.php?artce_d=92
http://www.kursnakurs.p/a736/aukc|a/akc|a-aukc|a-da-kuby
http://www.facebook.com/events/309438415757951/
10 marca 2012
10 marca na caym wece, take w Posce, odbywac s bd akc|e zwzane z koe|n rocznc
krwawo stumonego powstana narodowego, |ake w 1959 r. wywoaa w Tybece chnska okupac|a.
W tym roku obchody ma| szczegny charakter, ze wzgdu na bezprecedensow fa
samopodpaen Tybetanczykw. Od utego 2009 r. w Tybece podpao s w protece przecwko
chnskm wadzom co na|mne| 25 osb.
Organzac|e dzaa|ce na rzecz Tybetu apeu| o pod|ce skoordynowanych, sodarnych
mdzyrzdowych dzaan w ceu rozwzana konfktu w Tybece.
,Sytuac|a w Tybece sta|e s coraz grozne|sza. Tybet |est zupene odcty od wata, a meda ne
ma| mowoc dostana s tam drog ofc|an" - mw Yesh Losar - przewodnczcy
Spoecznoc Tybetanske| w Posce . ,|edyn odpowedz ze strony chnskch wadz na postuaty
Tybetanczykw |est zwkszane repres| nakrcane spra przemocy."
W Posce 10 marca w weu mastach odbd s akc|e, wyraa|ce sodarnoc z waczcym o
wonoc Tybetanczykam. Akc|e na rzecz Tybetu odbd s w ponad 80 mastach 30 panstwach
na caym wece.
Forum Rdzawka organzu|e kampan nformacy|n .
Aktuane nformac|e na temat panowanych wydarzen w nnych mastach mona znaezc na strone
www.ratu|Tybet.org
Gwnym postuatam tegorocznych demonstrac| bd: podnesene kwest Tybetu przez posk
MSZ w czase kontaktw z chnskm wadzam (Mnster Spraw Zagrancznych Radosaw Skorsk w
tym roku panu|e wzyt w Pekne) oraz wywarce pres| na chnske wadze w ceu umowena
dostpu do Tybetu nezaenym dzennkarzom.
W cgu ostatnch dwch mescy sytuac|a w Tybece znaczco s pogorszya. W ostatnm czase
w protece podpao s koe|nych 10 Tybetanczykw oraz odbyy s masowe demonstrac|e.
Chnske wadze odpowedzay na ne ognem zab|a|c co na|mne| pcu Tybetanczykw, weu
nnych ranc.
Tybetu zosta zamknty da zagrancznych goc dzennkarzy w zwzku z obchodam roczncy
powstana a take masowych protestw, |ake ogarny Tybet cztery ata temu.
Podpsz petyc|
Informac|e
Maoposka do ceu Eu
GrupaNieformalnaForumRdzawkaudost pniaprenumerat Maopolskado celueu
Magazyn |est |u dostpny w sedzbe Forum Rdzawka.
A od 11 marca bdze dostpny w Me|ske| Bbotece Pubczne| w Rabce-Zdr|
Informac|a o dostpnych koe|nych wydanach na naszym profu na Facebooku.
http://malopolska.do-celu.eu/magazyn
Wydawca:
Agenc|a Artystyczna Promot 1 Sp. z o.o.
POLSKAPREZYDENCJA2011
Coto jest RadaUE?
Rada Un Europe|ske| |est gwnym organem decyzy|nym Un Europe|ske|. Wraz z Koms|
Europe|sk oraz Paramentem Europe|skm |est |ednym z trzech gwnych aktorw borcych udza
w procese decyzy|nym UE. Gwnym zadanem Rady |est przy|mowane, wraz z Paramentem,
aktw prawa UE. Rada reprezentu|e panstwa czonkowske Un. Rada ne ma swo|ego staego
skadu: w posedzenach Rady uczestnczy zawsze |eden mnster z kadego kra|u Un w zaenoc
od poruszane| na posedzenu tematyk. |e omawane s np. probemy zwzane z edukac|, to w
posedzenu bor udza mnstrowe edukac|. Tak wc decyz|e pode|mowane przez Rad UE to
na|czce| komproms wypracowany po mudnych negoc|ac|ach mdzy wszystkm czonkam Un.
Rada Un Europe|ske| posada sw| Sekretarat Generany, ktrego sedzba zna|du|e s w Brukse
ktrego zadanem |est zapewnene sprawnego funkc|onowana Rady.
Istne| nastpu|ce konfgurac|e Rady:
Rada ds. Zagrancznych (FAC)
Rada ds. Ognych (GAC)
Rada ds. Gospodarczych Fnansowych (ECOFIN)
Rada ds. Wymaru Sprawedwoc Spraw Wewntrznych (|HA)
Rada ds. Zatrudnena, Potyk Spoeczne|, Zdrowa Potyk dotyczce| Konsumentw (EPSCO)
Rada ds. Konkurency|noc (COMPET)
Rada ds. Transportu, Teekomunkac| Energ (TTE)
Rada ds. Ronctwa Rybowstwa (AGRIFsh)
Rada ds. Srodowska (ENVI)
Rada ds. Edukac|, Modzey Kutury (EYC)
Jaka jest rnica midzy Rad Unii Europejskiej, Rad Europejsk a Rad Europy?
Rada Un Europe|ske|, Rada Europe|ska Rada Europy s czsto ze sob myone, choc zasadnczo
rn s od sebe:
Rada Un Europe|ske|, w ktre| przez 6 mescy przewodnczy prezydenc|a narodowa, to gwny
organ decyzy|ny Un Europe|ske|. Zadana ksztat Rady UE zostay opsane powye|.
Rada Europe|ska to organ potyczny Un Europe|ske|. Rad Europe|sk nazywane s spotkana
premerw ub prezydentw panstw czonkowskch, ktre odbywa| s ok. czterech razy w roku na
ktrych omawane s na|wane|sze probemy, |akch ne dao s omwc na szczebu
mnsteranym. Podczas szczytw Rady Europe|ske| wyznaczane s ogne kerunk rozwo|u UE
oraz opracowywane s podpsywane ostateczne teksty un|nych traktatw.
Rada Europy ne |est w oge nstytuc| un|n, ecz nezaen od UE organzac| mdzynarodow.
Rada Europy za|mu|e s przede wszystkm ochron praw czoweka, ochron demokrac|
wspprac panstw czonkowskch w dzedzne kutury. Organzac|a wyda|e akty okreane manem
konwenc| - ne ma| one charakteru wcego, pen ro wytycznych tworz standardy prawa.
Jakies gwnezadaniaPrezydencji?
Przygotowane sprawowane Prezydenc| w Radze UE we s z konecznoc koordynowana
kku tyscy spotkan, zarwno formanych (powconych omawanu becych spraw), |ak
neformanych (w ceu wymany pogdw w sprawach dugotermnowych), w Brukse,
Luksemburgu oraz kra|u Prezydenc|, w tym take spotkan na na|wyszym szczebu (Rada
Europe|ska, szczyty z przywdcam panstw trzecch). Kuczow ro Prezydenc| |est
wypracowywane porozumen pomdzy Panstwam Czonkowskm szczegne wtedy, gdy
poruszane s kweste drawe kontrowersy|ne.
Innym zadanem |est reprezentowane Rady wobec nstytuc| UE, w szczegnoc wobec Koms|
Europe|ske| Paramentu Europe|skego. Zadane to wymaga przede wszystkm begoc
procedurane| merytoryczne|, zarwno na szczebu potycznym, |ak przede wszystkm
urzdnczym. Przez p roku panstwo sprawu|ce Prezydenc| prowadz prace Rady ksztatu|e |e|
reac|e z partneram nstytuc|onanym, przewodnczy spotkanom roboczym, a take reguarne
nformu|e Parament Europe|sk o prowadzonych pracach.
W zwzku z powoanem przez Traktat Lzbonsk stanowska Wysokego Przedstawcea ds.
Zagrancznych Potyk Bezpeczenstwa, dotychczasowe kompetenc|e Prezydenc| w zakrese
potyk zewntrzne| zostay ogranczone. Una Europe|ska zyskaa w tym zakrese wksz
,wdocznoc" sprawnoc, rwne za porednctwem tworzone| Europe|ske| Suby Dzaan
Zewntrznych.
Jaki wpywna Prezydencj mawej ciew ycie Traktatuz Lizbony?
Wprowadzene Traktatu z Lzbony ma na ceu wzmocnene zdonoc Un do sp|nego dzaana na
zewntrz, oraz epsze reazowane zadan wewntrznych. Prezydenc|a uzyskaa do reazac| tych
cew nowe narzdza, a manowce od momentu we|ca w yce Traktatu:
formane potwerdzono Prezydenc|e grupowe, tzw. ,tro",
zmen s sposb pode|mowana decyz| w Radze UE.
Utworzono ponadto nowe stanowska: Przewodnczcego Rady Europe|ske| Wysokego
Przedstawcea ds. Zagrancznych Potyk Bezpeczenstwa.
Rozdzielenie kompetencji
Manowan na podstawe Traktatu z Lzbony na stanowska Staego Przewodnczcego Rady
Europe|ske| Wysokego Przedstawcea, prze|m czc odpowedzanoc przynaenych do te|
pory przedstawceow kra|u sprawu|cego Prezydenc|, gwne w zakrese dzaan zewntrznych
(bezpeczenstwo, hande, dzaana humantarne). Premer kra|u sprawu|cego Prezydenc| bdze
wsppracowa w nnych dzedznach z Przewodnczcym Rady Europe|ske|.
Prezydencja grupoa
Zgodne z postanowenam Traktatu Lzbonskego Prezydenc| Rady sprawu| uprzedno ustaone
grupy trzech Panstw Czonkowskch |tro| przez okres 18 mescy. Kady czonek grupy koe|no
przewodnczy przez okres szecu mescy, a pozosta czonkowe grupy wspera| kra|
przewodnczcy we wszystkch |ego obowzkach na podstawe wspnego programu.
Podejmoanie decyzji Radzie UE
Zmana sposobu pode|mowana decyz| w Radze UE dokonana przez Traktat z Lzbony dotyczy tych
dzedzn, w ktrych stanowono kwafkowan wkszoc gosw. Mmo e Traktat z Lzbony
wszed |u w yce, na wnosek Posk przywdcy Panstw Czonkowskch uzgodn, e do 1 stopada
2014 roku bd obowzyway dotychczasowe zasady gosowana, z Traktatu z Nce. Do 31 marca
2017 roku, kady kra| bdze mg zadac powtrnego gosowana w systeme nce|skm w ten
sposb skuteczne bokowac pode|mowane nekorzystnych da nego decyz|. Od stopada 2014 r.
bdze mg mec zastosowane tzw. komproms z |oanny, pozwaa|cy na odwekane
pode|mowana decyz| w Radze przez ,rozsdny czas".
Coto jest trio Prezydencji?
Przywe| |ednoczene obowzek sprawowana Prezydenc| wprowadzony zosta moc Traktatu z
1957 r. ustanawa|cego Wspnoty Europe|ske. |ak pokazao |ednak dowadczene, okres szecu
mescy |est zbyt krtk, aby panstwo sprawu|ce Prezydenc| mogo skuteczne zreazowac
zaoone cee swo|ego Przewodnctwa. W te| sytuac|, zacza krystazowac s koncepc|a
Prezydenc| grupowe|, w ktre| trzy kra|e sprawu|ce po sobe Przewodnctwo koordynowayby
mdzy sob gwne cee, |ake chcayby zreazowac w duszym okrese, to znaczy 18. mescy
sprawowanych przez sebe trzech koe|nych Prezydenc|. Skuteczn reazac| te| koncepc|
zapewnc ma te zaoene, e kade Tro skada s z panstwa duego panstw mne|szych, a take
to, e w kade| tr|ce bdr kra|e stare| nowe| Un.
Zgodne z decyz| Rady Europe|ske| z dna 1 styczna 2007, po przy|cu Bugar Rumun
do grona panstw czonkowskch UE ustaono nowy porzdek sprawowana Prezydenc| w Radze Un
Europe|ske|. Obe|mu|e on obecne 27 Panstw Czonkowskch okreony |est do poowy 2020 r.
Perwszym panstwam, ktre zreazoway ten mode byy Nemcy, Portugaa Sowena.
Poska, rozpoczyna|ca Prezydenc| w pcu 2011 r., bdze perwszym na|wkszym panstwem
,naszego" Tra, w skad ktrego wchodz Krestwo Dan Repubka Cypry|ska. Strona poska
rozpocza wspprac w ramach naszego Tra z Dan oraz Cyprem |u w roku 2008. Wsppraca ta
|est kontynuowana na beco zarwno na pozome Mnstrw Spraw Zagrancznych trzech panstw,
|ak Koordynatorw ds. Przygotowan do sprawowana Przewodnctwa kadego z panstw Tra.
Tr|stronna wsppraca Poska, Dana, Cypr |est take prowadzona rozw|ana na szczebu
zanteresowanych mnsterstw oraz urzdw nstytuc| centranych.
W nastpstwe dotychczasowych spotkan oraz zgodne z kaendarzem prac przygotowawczych we
wrzenu br. strona poska oraz pozosta partnerzy Tra przekaza Sekretaratow Generanemu
Rady swo|e wkady merytoryczne do strategczne| czc programu prac Tra w ceu nadana |e|
formy wstpnego pro|ektu przez Sekretarat Generany. W nasze| czc wkadu podkreone zostay
poske obszary strategczne, ktre bd obszaram szczegnego zanteresowana poske|
Prezydenc|.
Ostatne spotkane Penomocnkw panstw Tra ds. Przygotowan do Przewodnctwa w Radze UE
mao me|sce 22 stopada 2010 r. w Brukse. Spotkane pozwoo omwc wkady narodowe do
programu strategcznego Tra oraz stan zaawansowana prac przygotowawczych. Integran czc
spotkana byy rozmowy z przedstawceam Sekretaratu Generanego Rady oraz Koms|
Europe|ske|.
Zgodne z uzgodnonym harmonogramem prac perwszy pro|ekt wspnego Programu prac 18.
mesczne| Prezydenc| Tra Poska - Dana - Cypr ma zostac przedstawony przez Sekretarat
Generany Rady Un Europe|ske| w stycznu 2011 r. Zgodne z praktyk un|n ostateczny program
prac zostane opubkowany w czerwcu 2011 r. Do tego czasu kontynuowane bd konsutac|e
zarwno w ramach panstw Tra, |ak z Sekretaratem Generanym Rady, ktry formane
zobowzany |est do |ego opracowana w oparcu o narodowe wkady panstw Tra.
Koe|ne spotkane Penomocnkw przewdzane |est na 2011 r., za Mnstrw Spraw Zagrancznych
na wosn przyszego roku w Posce.
!otyc"czasoe spotkania pa#st trio$
Spotkana na szczebu koordynatorw ds. Prezydenc|
uty 2008 - Kopenhaga (Dana)
ma| 2008 - Warszawa (Poska)
stopada 2009 - Nkoz|a (Cypr)
ma| 2009 - Warszawa (Poska)
stopad 2009 - Bruksea (Bega)
kwecen 2010 - Aya Napa (Cypr)
stopad 2010 - Bruksea (Bega)
%potkania na szcze&lu ministr spra zagranicznyc"
ma| 2009 - Pafos (Cypr)
czerwec 2010 - Tsvdee|e (Dana)
Zobacz:POLSKIEPRZ YGOTOWANIADOPREZYDENCJI1 LIPCA2011
Zrdem powyszych nformac| |est strona nternetowa Poske| Prezydenc| 2011
{|comments on}
Mdzynarodowy Dzen Tybetu 2011
6 pca |ego Swtobwoc Daa|ama, duchowy przywdca Tybetanczykw, aureat Poko|owe|
Nagrody Noba, symbo tybetanske| wak o wonoc podstawowe prawa czoweka obchodz
urodzny - na caym wece obchodzone |ako Swatowy Dzen Tybetu.
W tym roku dzen ten |est wy|tkowy ze wzgdu na hstoryczne przemany, |ake na rzecz
demokratyzac| spoecznoc tybetanske| dokona sam Daa|ama zrzeka|c s wadzy potyczne|.
Pozosta|e |ednak wc ,opekunem" reprezentantem Tybetanczykw, ktrzy od przeszo 50 at
upomna| s o wonoc przestrzegane podstawowych udzkch praw.
Zobacz wce| na ratu|tybet.org.p
W Me|ske| Bbotece Pubczne| w Rabce-Zdr| |est |u dostpny nowy buetyn Ratu| Tybet
Zaproszene
Zaproszenie
11 listopada 2012 r. (niedziela) po po mszy witej
o godz. 10:00
w kocik! "witego #rzy$a na %&idowej
c'r ()nie&ogosy( wykona
pieni patriotyczne oraz !twory m!zyki dawnej.
*o mszy w. mo$liwo+ zo$enia o,iary
na rzecz wietlicy dla dzieci !licy
prowadzonej przez siostry szarytki w -acie na
.krainie.
Zapraszamy wszystkic'/ ktrym le$y na serc!
sprawa polskic' misji na .krainie.
(a$a $o u!rais!i' mias$o # ob#odzi' od'ss!im" gdzi' pracu)* sios$ry szary$!i"
#+r,d nich s. Doro$a -rs!a" prz'by#a)*ca #i'l' la$ # rabczas!i') parafii +#. .arii
.agdal'ny" ob'cni' prz'oona si,s$r # (aci'.
ios$ry opi'!u)* si% chorymi" s$arszymi oraz dzi'/mi z rodzin pa$ologicznych. &
(aci' i # o!olicy opr,cz bi'dy ma$'rialn') zaobs'r#o#a/ mona $rudn* sy$uac)% rodzin"
!$,r' cz%s$o s* rozbi$'. 0i'rpi* na $ym z#aszcza dzi'ci" ni')'dno!ro$ni' #ycho#u)*c'
si% na ulicy. 1i' przy)mu)* sa!ram'n$,#" ni' ucz%szcza)* na nabo's$#a. 1i'da#no
sios$rom udao si% !upi/ i rozpocz*/ r'mon$ domu oraz s$opnio#o #')+/ # +rodo#is!o i
zdoby/ zaufani' ludzi. Pro#adz* on' +#i'$lic% dla o!oo 23 dzi'ci ulicy: dba)* o ich
higi'n%" #yda)* posi!i" pomaga)* # nauc'" organizu)* #olny czas" pr,bu)*c
prz'ci#dziaa/ d'moralizac)i modych. Dzi'ci mog* $u r,#ni' noco#a/. ios$ry ucz*
s#oich podopi'cznych zasad" odpo#i'dzialno+ci" pods$a#o#ych czynno+ci z#i*zanych z
u$rzymani'm domu.
4b'cni' pod opi'!* si,s$r prz'by#a moda samo$na" b'zdomna ma$!a. 1i'da#no
ul'ga #ypad!o#i" s!u$!i'm cz'go ma po#ani' usz!odzony !r%gosup. 5') r'habili$ac)a
)'s$ bardzo !osz$o#na i prz'!racza finanso#' moli#o+ci si,s$r.
ios$ry dzi%!u)* za !ady dar i zap'#nia)* o modli$#i'.
Dzi%!u)'my za informac)% Pani 6arolini' 1ini!
Agomerac|a Rabka
Pro|ekt Uchway Se|mku Wo|ewdztwa Maoposkego w sprawe wyznaczena agomerac| Rabka-
Zdr|
Marszaek Wo|ewdztwa Maoposkego nformu|e, e pro|ekt uchway Se|mku Wo|ewdztwa
Maoposkego w sprawe wyznaczena agomerac| Rabka-Zdr| skerowany zosta do konsutac|
spoecznych.
Dokument |est dostpny w sedzbe Urzdu Marszakowskego Wo|ewdztwa Maoposkego w
Departamence Srodowska, Ronctwa Geodez|, w Krakowe przy u. Racawcke| 56 (II ptro, pok.
257).
W termne do dna 5 czerwca 2012 r. stne|e mowoc zgaszana uwag wnoskw do pro|ektu
uchway eektronczne na adres e-ma: asen@maoposka.mw.gov.p ub psemne na adres: Urzd
Marszakowsk Wo|ewdztwa Maoposkego, Departament Srodowska, Ronctwa Geodez|, u.
Racawcka 56, 30-017 Krakw. Zgoszone uwag wnosk zostan rozpatrzone przez Zarzd
Wo|ewdztwa Maoposkego.
Zmiana granic is$ni')*c') aglom'rac)i do$yczy r'zygnac)i z budo#y sys$'m,#
!analizacy)nych na $'r'ni' gminy 7ab!a-Zdr,) # mi')sco#o+ciach: 0hab,#!a"Ponic'"
7dza#!a" 7ab!a-Zdr,) mias$o 8 cz%+/.
http://www.wrotamaoposk.p/root_BIP/BIP_w_Maoposce/root_UM/podmotowe/Konsutac|e+pro|ek
tow/Konsutac|e+pro|ektow+z+NGO/agomerac|a+Rabka-Zdro|.htm
E-Urzd Rabka-Zdr|
26 wrzena 2012 ruszy E-Urzd Rabka-Zdr|.
https://eurzad.rabka.p/eurzad/EXEC
http://gmna.eu/rabka/
Porta '9rz*d umowa:
-dostp do danych pubcznych przechowywanych w bazach Urzdu takch, |ak nformac|e o pane
wykonanu dochodw wydatkw budetu, nformac|e o menu gmny nnych, do ktrych dostp
ne wymaga re|estrac| w portau,
-dostp do nformac| o zobowzanach podatkowych opatach Twoch oraz osb prawnych, ktre
reprezentu|esz, |ak rwne nformac| z nnych re|estrw urzdu, do ktrych dostp wymaga
uwerzytenena re|estrac| w portau,
-patnoc zobowzan podatkowych,
-dostp do formuarzy eektroncznych udostpnanych przez Urzd,
-dostp do nnych usug eektroncznych wadczonych przez admnstrac| pubczn rnych
szczeb.
Wce| nformac| |u wkrtce.
Wony Tybet
Grupa Neformana wczya s w Kampan Wony Tybet :)
Na terene Rabk-Zdr| rozkoportowano buetyn Ratu| Tybet
W Lceum Ognoksztaccym m.Swte| Rodzny w Rabce-Zdr| odbya s prezentac|a fmu
Skradzone dzecko Tybetu (ang. Tbets Stoen Chd) - 15 mnutowy fm powcony hstor
Genduna Czok| Nmy, XI Panczenamy uprowadzonego w 1995 r. przez wadze chnske, oraz
kwestom wonoc reg w Tybece wraz z apeem o dzaane pyncym od aureatw Poko|owe|
Nagrody Noba takch |ak Arc. Desmond Tutu.
Masz Gos Masz Wybr 2010
Grupa Neformana Forum Rdzawka zadekarowaa wykonane 2 zadan:
Zadane 2: Dobrzy kandydac
Zadane 5: Wysoka frekwenc|a
O akc|
Ceem akc| |est zanteresowane obywate sprawam spoecznoc okane| zachcene ch do
wadomego udzau w wyborach samorzdowych, zarwno poprzez korzystane z bernego, |ak
czynnego prawa wyborczego.
Zobacz nasz prof na portau Masz Gos Masz Wybr.
Rabczanska Koac|a Profrekwency|na-wybory prezydencke
Rabcza skaKoalicjaProfrekwencyjna
Frekwenc|a po 1 turze wynosa 59,10 % a w 2 turze 61.17% Na|wysza frekwenc|a w 2 turze w
powece Nowotarskm
Poberz Sprawozdane z Pk do pobrana.
1. Kampania
Kampana ,Gdzekowek bdzesz, zagosu|"www.gdzekowek-bedzesz.p |est reazowana przez
koac| ,Masz gos, masz wybr", ktra skupa kkanace opnotwrczych ceszcych s
autorytetem organzac| pozarzdowych, dzaa|cych na rzecz zwkszena udzau obywate w
wyborach.
Organzac|e te z powodzenem przeprowadzy dwe gone kampane: ,Zmen kra|. Idz na wybory"
przed wyboram paramentarnym w 2007 roku oraz ,Ppek Europy" przed wyboram do Paramentu
Europe|skego w 2009 roku.
W 2010 roku koac|a reazu|e dwe ognoposke kampane profrekwency|ne: przed wyboram
prezydenckm samorzdowym. Koac|a zabega take o zmany w prawe wyborczym, ktre ma|
uatwc obywateom udza w gosowanu (dzk |e| staranom udao s wprowadzc do prawa
wyborczego procedur gosowana przez penomocnka).
2.CeleKampanii
gosowane |est proste ne zabera wee czasu,
wybory ne przekrea| panw weekendowych,
pobyt poza me|scem staego zameszkana ne
przeszkadza w oddanu gosu,
udza w wyborach |est teraz bardze| dostpny da osb
starszych nepenosprawnych,
gosowane Poon za granc |est bardzo wane
3.OrganizatorlokalnyKampaniiGdziekolwiekB dzieszZagosujw gminieRabkaZdrj
Mateusz W|towcz-Grupa Neformana Forum
Rdzawka http://www.fordza.cba.p rdzawan1@ntera.p
4.Obszardziaa Rabcza skiejKoalicji Profrekwencyjnej
Rabka Zdr|,Rdzawka,Ponce
5.Wsporganizatorzy
http://www.szkoa-katocka.rabka.p/news.php
6.Materiaykampanii Gdziekolwiekb dziesz,zagosuj
Na strone www.gdzekowek-bedzesz.p w Materay promocy|ne prosz o pobrane Prezentac|
Kampana "Gdzekowek bdzesz,zagosu|" (31.05.2010)
Pakat kampan - strona 21
Baner nternetowy - strona 24
7. Zdj ciakampanii Gdziekolwiekb dziesz,zagosuj
Zobacz zd|ca na http://www.facebook.com/abum.php?ad=8595&d=122533304454295&ref=pb
8.Harmonogram
1 Czerwca 2010r - pubkac|a nformac| o panowanym utworzenu Rabczanske| Koac|
Profrekwency|ne| (RKP)
10 czerwca 2010 r - wysane nformac| do Szk ponadgmnaz|anych o utworzenu RKP
mowoc wsppracy
:3 0z'r#ca :313r - #ybory pr'zyd'nc!i' 1 ;ura
' lipca ()*) + y&ory prezydenckie ( tura
5 Lpca- 9 Lpca 2010r-przygotowane raportu z dzaan Rabczanske| Koac| Profrekwency|ne|
10 Lpca 2010r - pubkac|a raportu na http://www.fordza.cba.p/
9.Komunikacjazewn trzna
Dzaana Koac| bd |awne.Na pocztek http://www.fordza.cba.p/ Informac| o dzaanach bd
rwne na http://www.facebook.com/pages/Forum-Rdzawka/122533304454295
Zobacz te na Nezaena Rabka http://www.nezaeznarabka.com/forum/vewtopc.php?t=1227
10.Zasady
1. Dzaana w ramach Kampan ne mog byc wykorzystywane przez |e| uczestnkw do
prowadzena agtac| wyborcze| na rzecz konkretnych kandydatw komtetw wyborczych.
2. O dzaanach prowadzonych w ramach Kampan naey nformowac wszystke zanteresowane
osoby, meda nstytuc|e. Reac|e z dzaan bd podawane do pubczne| wadomoc za
porednctwem medw okanych,portau Nezaena Rabka,strony
nternetowe|http://www.fordza.cba.p/
3.Dzaana s konsutowane z czonkam koac| wsporganzatoram
II Rabcza skaKoalicjaProfrekwencyjna-WyborySamorz dowe2010
Materiaykampaniis dost pnew MiejskiejBibliotecePublicznejw Rabce-Zdrj.
Na tereniegminyzawisyplakatyprofrekwencyjne.
*, -ampania ./osuj 0iadomie
Kampana ,Gosu| wadome!" wystartowaa tu przed wyboram zachca Poakw do
wadomego oddana gosu. Swadomy gos to ten, ktry zosta oddany po uprzednm poznanu
kandydata |ego dotychczasowe| dzaanoc oraz wz| rozwo|u |ego me|scowoc. Ponewa te
osoby przez na|bsze cztery ata bd decydowac o naszym na|bszym otoczenu dysponowac
pendzm naszych samorzdw, warto dobrze przemyec swo| decyz|.
Zobacz wce| na www.maszgos.p
(,1ele -ampanii ./osuj 0iadomie
- oddane wadomego gosu w wyborach
- zachcene do udzau w wyborach
2,3rganizator lokalny -ampanii ./osuj 0iadomie
Grupa Neformana Forum Rdzawka
',3&szar dzia/a# 44 Ra&cza#skiej -oalicji Pro5rekencyjnej+6y&ory %amorzdoe ()*)
Rabka Zdr|,Rdzawka,Ponce
7,8ateria/y kampanii ./osuj 0iadomie
Materay kampan "Gosu| wadome!":Pakaty,znaczk do przypnana,dugopsy,uotk
nformacy|ne.
9, :djcia kampanii ./osuj 0iadomie
Zd|ca na Facebooku :)
;,<armonogram
9 stopada 2010r - pubkac|a nformac| o utworzenu II Rabczanske| Koac| Profrekwency|ne|-
Wybory Samorzdowe 2010
12 stopada 2010r - wysane nformac| do Szk ponadgmnaz|anych o utworzenu RKP
mowoc wsppracy
21 listopada2010r - WyborySamorz dowe2010Lokalewyborczeczynneod 8 do 22 !!!
5 grudnia2010r- WyborySamorz dowe20102 turaw przypadkunie wybraniaburmistrzaw 1 turze
7-16 grudna 2010 - przygotowane sprawozdana z dzaan II Rabczanske| Koac|
Profrekwency|ne|-Wybory Samorzdowe 2010
16 grudna 2010r - pubkac|a sprawozdana na fordza.cba.p w pkach do pobrana.
=,-omunikacja zentrzna
Dzaana Koac| bd |awne.Informac|e bd umeszczane na strone nternetowe|,na profu Forum
Rdzawka na Facebooku oraz na portau Nezaena Rabka m.n w wtku Masz Gos Masz Wybr
>,:asady
1. Dzaana w ramach Kampan ne mog byc wykorzystywane przez |e| uczestnkw do
prowadzena agtac| wyborcze| na rzecz konkretnych kandydatw komtetw wyborczych.
2.Dzaana s konsutowane z czonkam koac| wsporganzatoram
Poradnk wyborcy. Zobacz koneczne :)
|ak gosowac :)
Grupa Neformana Forum Rdzawka na Masz Gos Masz Wybr
RatujTybet10 marca2011
10 marca po raz koe|ny berzemy udza w ognoposke| akc| sodarnoc z Tybetem. Tego dna
podobne dzaana bd s odbywac na caym wece. Gwnym hasem w tym roku |est obrona
|zyka tybetanskego - w ten sposb chcemy pokazac sodarnoc z tyscam ucznw, ktrzy w
pazdzernku zeszego roku wysz na uce tybetanskch mast protestowac w obrone |zyka
tybetanskego.
Forum Rdzawka wcza s w akc|.W Me|ske| Bbotece Pubczne| w Rabce-Zdr| od 10 marca
bdze dostpny buetyn Ratu| Tybet nake|ka Sodarn z Tybetem.
Obrona |zyka tybetanskego.
StowarzyszeniezwykeForumRdzawkawobecACTA.
Stowarzyszene zwyke Forum Rdzawka rozesao petyc|e 06.02.2012 o pod|ce anazy umowy
ACTA.
Do nastpu|cych nstytuc| Rzecznk Praw Obywateskch,Generany Inspektor Ochrony Danych
Osobowych.Wysamy rwne petyc| do Koms| Europe|ske| w ceu wyraena naszego
zanepoko|ena umow ACTA |e| mowym zagroenam da obywate Un Europe|ske|.
O odpowedz na nasze petyc|e ponformu|emy na strone nternetowe|.
Naszepropozycjedo programuwsplpracyna 2013
Co ? Roczny program wsppracy samorzdu Gminy Rabka-Zdrj z organizacjami
pozarzdowymi oraz innymi podmiotami prowadzcymi dziaalno po!ytku publiczn"go na
rok #$%&'(
)to ogasza ? *urmistrz Rabki-Zdroju
+la kogo ? +o wszystkic, zaint"r"sowanyc, o zgaszani" propozycji i "w"ntualnyc, uwag do
zaproponowan"go proj"ktu programu-
Gdzi" ? .ropozycj" nal"!y ki"rowa pis"mni" na adr"s /rz0du 1i"jski"go w Rabc"-Zdroju( &2-
3$$ Rabka-Zdrj ul- .arkowa #
4"rmin ? od #2-$5-#$%# r-do $6-%$-#$%# r-
.obi"rz program do konsultacji 7Roczny program wsppracy samorzdu Gminy Rabka-Zdrj z
organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami prowadzcymi dziaalno po!ytku
publiczn"go na rok #$%&' - POBIERZ
8asz" propozycj" s w *9. :R Konsultacje 2012
NiechBgmaich w swojejopiece.
Wszyscy czymy s w bu z tragczne zmarym ofaram katastrofy w Smoensku.Ne zapomnmy
ch powcena wak o epsz Posk.
Grupa Neformana Forum Rdzawka,woontarusze,dzaacze.
Mamprawowiedzie
Szanown Panstwo,
weu obywate skary s na brak nformac| o kandydatach w wyborach. Aby
wy|c naprzecw ch oczekwanom, Stowarzyszene 61 reazu|e pro|ekt
,Kandydac 2011". Zapraszamy wszystke osoby startu|ce w wyborach
paramentarnych do wypenena spec|anego kwestonarusza opracowanego
wraz
z ponad 20 organzac|am pozarzdowym. Udzeone odpowedz zostan
opubkowane
w ndywduanych profach kandydatw, w obywateskm
serwseMamPrawoWedzec.p. Dzk nm, wyborcy bd mog poznac pogdy,
dowadczene oraz zakres kompetenc| zanteresowan przyszych
paramentarzystw.
Inc|atywa ne wspera adnego komtetu wyborczego an rodowska
potycznego, datego zaey nam
na dotarcu do |ak na|szersze| grupy kandydatw. Dla$'go $' zapraszamy
&as" )a!o grup% a!$y#nych oby#a$'li" do #*cz'nia si% # dziaania na
rz'cz +#iadom'go goso#ania.
5<6 1< &EP7ZE=>
1. Zami'+ci' nasz ban'r oraz lin! na s$roni'.
Zachcamy do zameszczana grafk nku do serwsu MamPrawoWedzec.p na strone
Wasze| organzac|. W zaman zrobmy to samo.
2. -nformu)ci' o nas.
|e prowadzce newsetter, zamece w nm nformac| o naszych dzaanach. Moece
take wysac maa z opsem pro|ektu do czonkw przy|ac Wasze| organzac|.
3. Pom,ci' nam do$rz'/ do !andyda$,#.
Ze wzgdu na du czb osb startu|cych w wyborach ne uda nam s zebrac danych
kontaktowych do wszystkch. Prze|ce nam adresy e-ma oraz namary do kandydatw z
Waszego okrgu, a zaprosmy ch do wypenena kwestonarusza.
4. 1ama#ia)ci' !andyda$,# z' s#o)'go o!r%gu do zapr'z'n$o#ania s#oich
pogl*d,#.
Znace adres e-ma do kandydata? Napszce mu o pro|ekce. Kandydat moe sam zgosc
s do udzau w nm, wysya|c nam sw| adres e-ma.
5. 6orzys$a)ci' z !#'s$ionariusza.
Kwestonarusz zosta podzeony na bok tematyczne odpowada|ce rnym obszarom
prac koms| se|mowych. Byc moe czc kwest, o ktre pytamy, bezporedno dotyczy
Wasze| dzaanoc. Zbera|ce dekarac|e kandydatw, by pzne| wykorzystac |e podczas
kadenc| Se|mu Senatu.
641;<6;
Koordynatorka pro|ektu: Anna Huras
T: +48 790 291 827
E-ma: anna.huras@art61.p
SzlachetnaPaczkaw Rabce-Zdrj
SZLACHETNA PACZKA to pro|ekt, ktry co roku czy tysce osb: woontaruszy, rodzny w
potrzebe, darczyncw dobroczyncw.To tysce spotkan, ktre odbywa| s w przy|azne|
atmosferze wza|emne| otwartoc pen zrozumena czoweka da czoweka. Potrzebu|ce rodzny
opowada| o swo|e| trudne| sytuac| woontaruszom, spotkanym po raz perwszy w ycu,
darczyncy z pas| przygotowu| konkretn pomoc da nezna|omych spena| ch marzena!
Ce gwny
Zaey nam na stworzenu warunkw do wzrastana, czy rozwo|u wydobywana z udz tego, co
na|pkne|sze. Werzymy, e dzk Paczce kady ma szans na zman. Mdra pomoc, wzrastane
wsptworzene to dee, ktrym chcemy s kerowac w czase trwana te| edyc| SZLACHETNE|
PACZKI.
Mdra pomoc
Woontarusze spotyka| s potrzebu|cym rodznam dagnozu| ch sytuac|, a nastpne
wcza| do pro|ektu tyko te rodzny, co do ktrych ma| pewnoc, e pomoc moe byc da nch
nsprac| do zmany. Paczka to ne tyko konkretna pomoc materana, to przede wszystkm mpus
do dzaana.
Wzrastane
Chcemy aby kady czowek zaangaowany w nasz pro|ekt odkrywa swo| wartoc, potenc|a
nowe mowoc, a potem chca dzec s tym z nnym. Wzrastane wymaga wysku, uwanoc
pracy nad sob, |est pokonywanem wasnych saboc barer da sebe da nnych.
Woontarusze, czsto po raz perwszy w ycu, spotyka| s z trudnym watem bedy, darczyncy
przygotowu| da nezna|omych pomoc o wartoc prezentu, a potrzebu|ce rodzny opowada| o
probemach obcym udzom.
Wsptworzene
Kada osoba |est wan nepowtarzan czc Paczk. Kady ma do zrobena co wy|tkowego.
Ponadto ma prawo do wspdecydowana ksztatowana pro|ektu. Chcemy wspne wadome
reazowac de mdre| pomocy
Fna akc| 8-9 grudna. Szczegowe nformac|e na strone.
7ab!a-Zdr,) a pacz!a
Szachetna paczka w tym roku |est organzowana po raz perwszy przez Pana Kama Dyrcza,w
nasze| gmne.
27 rodzn otrzymao pomoc.Akc| wspar woontarusze/szk:
Krzysztof Cenawsk,
Patt,Aeksandra Luberda,
Ergo,Nataa,Onek,
|acek Chowanak,Karona Skawska,
Lukasz Nowak,
Magdaena,Ac|a Pdzm,Ka|a Mkowec,
Ema Koanko oraz Oga Kocek.
Paczk byy skadane na u. Orkana 8 ,Sak Katechetyczne przy Kocee w. Mar Magdaeny w
Rabce Zdr|,w dnach otwarca magazynu: 8-9 grudna w godznach od 7:30 do 17:30
Kontakt z organzatorem: 889 306 098; ema: kuba.dyrcz@gma.com
Szachetna Paczka Re|on Rabka na FB
Zobacz aktuany status Paczk w Rabce-Zdr|
Kampana Parkngowa 2009
Grupa Neformana Forum Rdzawka braa udza w 2009 roku w Kampan Parkngowe| 2009 VI
edyc|a Kampan Parkngowe| ,Czy naprawd chcaby byc na naszym me|scu?"
Waczymy o ,wone" kopert da osb z nepenosprawnoc!.Forum Rdzawka dystrybuowao
materay nformacy|no -promocy|ne (pakaty, uotk)
Zobacz wce| o kampan Parkngowe| 2009 http://www.nepenosprawn.p/edge/x/40790
XXI WOSP Rabka-Zdr|
Zaczynamy |u w ptek 11 styczna o godzne 20:00 od ,rockotek" w kube Strefa 1 (u. Do
Poceszne| Wody), na ktr szczegne zapraszamy modze. Ptkowa ,rockoteka", na ktre|
po|aw s po raz perwszy Woontarusze WOSP z puszkam, bdze doskona rozgrzewk przed
dwoma koe|nym dnam, na ktre zapanowamy kka cekawych wydarzen promu|cych
rabczansk Fna. W sobot 12 styczna o godzne 12:00 zapraszamy w menu Kawarn-ksgarn
,Mdzy sowam" (u. Podhaanska 21a) na spotkane autorske z Leskem Mazanem, znanym
krakowskm pubcyst. Spotkane zatytuowane ,Medycyna na wesoo" poprowadz cenony ekarz z
Rabk, prywatne przy|ace Pana Mazana, dr Maran Leszczynsk.
Bezporedno po spotkanu zapraszamy na cytac| darw rzeczowych przekazanych na rzecz
WOSP przez znanych Rabczan oraz otrzymanych ze Sztabu gwnego WOSP w Warszawe. Wrd
przedmotw zna|du| s m.n:
- maowdo na szke przedstawa|ce 2 anoy autorstwa Potra Potrowskego,
- pozytywka przekazana przez p. Burmstrz Ew Przybyo,
- Kamba tradycy|ny afrykansk nstrument przekazany przez Kub ,Bobasa" Wka,
- trzy rysunk kopa grafk autorstwa |erzego Koeckego,
- na|nowsza pyta CD Potra Koeckego.
Tego samego dna, w sobot weczorem o godzne 19:00 zapraszany do Kubu fmowego Pod
Anoem (Gaera MOK Pod Anoem, u. Parkowa 5) na muzyczny weczr fmowy. W programe:
"Bues Brothers" (1980) (133 mnuty) - kutowa komeda muzyczna z |ohnem Beushm Danem
Aykroydem w roach gwnych (w fme wystpu| take mdzy nnym Ray Chares, Aretha
Frankn, |ames Brown |ohn Lee Hooker) oraz "Szkoa rocka" (2003) (104 mnuty) - bdca hodem
da cszego grana, komeda muzyczna z |ackem Backem w ro gwne|.
W nedze 13 styczna od godzny 8 rano zapraszamy do Sa gmnastyczne| Szkoy Podstawowe|
Nr 2 (u. Sdecka 2), na ktre| odbywac s bdze III Amatorsk Turne| Pk Satkowe| o Puchar
Dyrektora Gmnnego Orodka Kutury w Rabe Wyne|. Pod konec turne|u od godzny 15: 30
odbd s pokazy sportowe otwarte warsztaty pastyczne da dzec. I wreszce tego samego dna
weczorem o godzne 18:00 zapraszamy ponowne do kubu Strefa 1 na koncert rockowy, ktry
zakonczy 21 Fna WOSP w Rabce-Zdr|.
&7d;cie z nami <<< Gramy dla ratowania /ycia dzieci i godnej opieki medycznej seniorw#
Szczegowy program:
11 s$ycznia godz. :3:33 Orkestrowa rockoteka (Kub Strefa 1, u. Do poceszne| wody) -
Organzatorzy: Stowarzyszene Lokomotywa Kub Strefa 1
1: s$ycznia godz. 1::33 Spotkane autorske z Leszkem Mazanem (Ksgarna kawarna Mdzy
sowam, u. Podhaanska 21a) - Organzator: Ksgarna kawarna Mdzy sowam
1: s$ycznia godz. 12:23 Lcytac|a darw rzeczowych na rzecz WOSP (Ksgarna kawarna
Mdzy sowam, u. Podhaanska 21a) - Organzator: Stowarzyszene Lokomotywa
1: s$ycznia godz. 1?:33 Muzyczny weczr fmowy (Gaera MOK Pod Anoem, u. Parkowa 5) -
Organzator: Stowarzyszene Promoc| Kutury Edukac| Rabkon - Kub fmowy Pod Anoem
12 s$ycznia godz. @:33 III Amatorsk Turne| Pk Satkowe| o Puchar Dyrektora Gmnnego
Orodka Kutury w Rabe Wyne| (Saa gmnastyczna Szkoy Podstawowe| Nr 2, u. Sdecka 2)
Organzatorzy: GOK Raba Wyna Towarzystwo Sportowe Podhaansk
12 s$ycznia godz. 1A:23 Otwarte warsztaty pastyczne da dzec (Saa gmnastyczna Szkoy
Podstawowe| Nr 2, u. Sdecka 2) Organzator: Spdzena soc|ana Sprng
12 s$ycznia godz. 1A:23 godz. 1B:23 Pokazy sportowe, w programe:
- Zakopansk Kub Karate tradycy|nego - Sekc|a Rabka-Zdr|
- |arosz Fght Cub (kckbockng)
- Paneta Sportu (ekc|a nordc wakng)
- Footba Bambn (pka nona da dzec)
12 s$ycznia godz. 1@:33 Koncert rockowy wateko do neba (Kub Strefa 1, u. Do poceszne|
wody), wystp: Hghanders, Heart Attack, E|szet Zenunm - Organzatorzy: Stowarzyszene
Lokomotywa Kub Strefa 1
Stowarzyszene Lokomotywa
www.okomotywa.org
Stanowsko Forum Rdzawka w sprawe artykuu Czy brak sa koncertowe| wykonczy rabczansk
scen muzyczn?
Stanowsko Forum Rdzawka w sprawe artykuu 4zy brak sali koncertowej wyko,czy rabcza,sk7
scen2 m"zyczn7=
Opubkowanego na portau gorce24.p
1) Stowarzyszene zwyke Forum Rdzawka popera postuat budowy sa koncertowe| w Rabce-
Zdro|u.
2) Obecne warunk okaowe ne s wystarcza|ce da prowadzena dzaanoc przez organzac|e
dzaa|ce w sferze kutury. Rabka |ako uzdrowsko pownno wykorzystac potenc|a organzac|
pozarzdowych osb fzycznych dzaa|cych na pou kutury.
3) W przypadku organzac| dzaa|cych na obszarach we|skch dobrym rozwzanem |est
przebudowa remz Ochotnczych Stray Poarnych na me|sca spotkan da meszkancw dzaan w
obszarze kutury.
4) W 2011 roku na kutur tzn. Me|sk Orodek Kutury wydano 595.000 z a na wsparce
organzac| pozarzdowych dzaa|cych w obszarze kutury wydano 54.497 z. Sytuac|a w 2012
wydano 682 000 z na Me|sk Orodek Kutury a na organzac|e pozarzdowe 70 900 z. Mmo
reanego wzrostu fnansowana, |est on nada za nsk.
5) W przypadku Me|skego Orodka Kutury ,ktry obecne mec w Gaer Pod Anoem a
prawdopodobne przenese s do Amfteatru mona zastosowac rozwzane sprawdzone w
Warszawe pt. Wawerska Strefa Kultury , budynek oddane organzac| meszkancom w ceu
prowadzena oddonych dzaan kuturanych. Wce| o WSK
6) Wacwy wyda|e s cytat z Raportu o stane samorzdu:
'' Warto te/ zaznaczy6, /e wzrastaj7ca aktywno56 obywatelska w obszarze k"lt"ry i szt"ki >daj7ca
si2 za"wa/y6 szczeglnie w wielkich miastach?, obejm"j7ca zarwno podmioty trzeciego sektora,
jak i dziaania cakowicie indywid"alne, wr2cz prywatne, powinna zosta6 za"wa/ona i "wzgl2dniona
przez instyt"cje samorz7dowe#
&y6 mo/e to wa5nie instyt"cje k"lt"ry powinny mc stat"towo wspiera6 dziaalno56 sabszych
organizacyjnie osb %izycznych i prawnych, tworz7c swojego rodzaj" klastry obiegw k"lt"ry,
%inansowane ze 5rodkw p"blicznych#
Wymagaoby to jednak nowego zde%iniowania ich sposob" pracy i k"lt"ry organizacyjnej oraz
przekazania wa5ciwych kompetencji i 5rodkw ze strony samorz7d" ''
7) Poruszane kweste organzac| pozarzdowych warto poruszyc na zebranu Zespou doradczego
ds.organzac| pozarzdowych.
Materay dodatkowe:
1. Poecamy wszystkm zapoznane s z raportem Wsppraca w obszarze kultury: organizacje, samorzdy,
instytucje publiczne - raport z badan Kon/|awor
2. Raport o stane samorzdnoc terytorane| w Posce Rozdza 3.6 Kutura
3. Raporty o stane kutu ry
Zrdo fnansach gmny: e-urzd Rabka, Nasza Kasa.
Wybory Sotysa 2011
20 lutego2011r. godz.7:00-20:00 Zesp SzkoyPodstawoweji Gimnazjum w Rdzawce
-andydat na so/tysa $
-Fas |zef
?ista kandydat do Rady %o/eckiej Rdzace$
- Chudy Tadeusz
- Czyszczon Adam
- Fas |an
- Pyka Zofa
- Rapacz Stansaw
- Twarg Adam
- Za|c Tadeusz
Sotys
W wyborach sotysa soectwa Rdzawka zostaa zgoszona zare|estrowana po |edna kandydatura.
Wyborca otrzymu|e |edn kart do gosowana, na ktre| umeszczono tyko |edn zare|estrowan
kandydatur - nna n urzdowo zatwerdzona w/w karta |est newana.
Obok nazwska zostan umeszczone sowa: |estem ,za", ,przecw" wyborca stawa znak ,x" przy
|ednym z tych okreen.
Postawene dwch ub wce| znakw ,x" ub ne postawene znaku skutku|e newanoc gosu.
RadaSoecka
W wyborach do rady soecke| kady wyborca otrzymu|e |edn kart do gosowana, na ktre|
umeszczen s zare|estrowan kandydac w koe|noc afabetyczne| - nna n urzdowo
zatwerdzona w/w karta |est newana.
Wyborca gosu|e na 7 kandydatw wobec powyszego na karce do gosowana stawa znak "x" w
co na|wye| 7 kratkach obok nazwsk wybranych kandydatw.
Postawene znakw ,x" w wksze| czbe kratek ub ne postawene znaku w adne| kratce czyn
gos newanym.
7 Czerwca Ppek Europy
Grupa Neformana Forum Rdzawka
wykonaa w czerwcu 2009
Kampan Profrekfency|n 7 Czerwca Ppek Europy
Zobacz Sprawozdane w Pkach do pobrana :)
Oraz nk z dzaan
http://www.7czerwca.org.p/p/Kaendarz_wydarzen;data-2009+06+03
oraz
http://www.maszgos.p/me|scowosc.php?organzac|a=559&aNews=1&news=1094#czyta|
Razem '89'09
Grupa Neformana Forum Rdzawka Lceum Gmnaz|um m.Swte| Rodzny
wykonay wspne kampan Razem 89'09
Rok 1989 to cg nezwyke wanych wydarzen - rozmowy przy Okrgym Stoe, perwsze czcowo
wone wybory, powoane perwszego nekomunstycznego rzdu, odrodzene s prawdzwego
samorzdu, przemany gospodarcze a przede wszystkm - odzyskane wonoc. Rok 1989 odmen
os - zborowy osobsty - nas wszystkch, ma te decydu|cy wpyw na wydarzena w cae|
Europe.
Moemy chcemy ceszyc s z tego, co wtedy w cgu koe|nych at udao nam s osgnc. Ten
sukces by efektem wyskw, pracy, entuz|azmu zaangaowana tyscy udz, datego chcemy,
eby powszechna bya dzsa| radoc duma. |estemy te przekonan, e uwadomene sobe |ak
wee potrafmy dokonac, pozwo przetrwac obecne trudnoc. W cgu na|bszych mescy
bdzemy rozmawac o probemach nepowodzenach. Podyskutu|my: czy tak mao byc, co
chcemy |eszcze zrobc, zmenc, poprawc.
Chcemy , aby 4 czerwca by radosnym wtem wygrane| wonoc. Pokazu|c drog naszym
ssadom zaczmy hstoryczny proces w Europe. Udao nam s datego, e potrafmy s
porozumec dzaac razem.
Bdzmy w tym konsekwentn.
HAPPENING POD FONTANNA SLONI
Dna 17 Czerwca 2009 roku ucznowe nauczycee Gmnaz|um Lceum Ognoksztaccego m.
Swte| Rodzny w Rabce Zdro|u wezm udza w akc| "Razem''.
O 11.30 ucznowe w kasach zosta| zaopatrzen w paketk, nake|k baony z ogo akc|, ponadto
|edna osoba z kade| kasy dostane T-shrt "Razem'89".
O 11.50 gromadzmy s przed budynkem szkoy z nadmuchanym baonam dzemy pod
fontann ,,son'' przed kawarn ,,Zdro|owa''.
O 12.00 pod fontann wypuszczamy w powetrze baony wracamy do szkoy.
Akc|a upamtna 20 rocznc perwszych wonych wyborw w Posce. Na terene szkoy zawsy
pakaty akc|,,Razem'' Zostane te wykonana gazetka o roku 1989.
Zapraszamy wszystkch meszkancw do udzau w uroczystocach!
Wsporganzatoram s: Gmnaz|um Lceum Ognoksztacce m.Swte| Rodzny w Rabce Zdro|u
oraz Grupa Neformana "Forum Rdzawka".
Zobacz reac| :)
Do cz do CentrumWolontariatuw RabceZdroju
Czy wstydzmy s pracowac za darmo? Czy warto angaowac s w prac woontarack? |ake
korzyc moe ona przynec woontaruszow? I czy w oge wypada mwc gono o korzycach,
skoro pracu|emy bez wynagrodzena, z wasne| wo na rzecz da dobra nnych?
O tych weu nnych sprawach zwzanych z de woontaratu bdze mona |u wkrtce
porozmawac w Centrum Woontaratu, ktre powstane w nowe| sedzbe Stowarzyszena
Lokomotywa - Centrum Kutury Kno Sneka.
Stowarzyszene Lokomotywa serdeczne zaprasza wszystke osoby prywatne, nstytuc|e, szkoy,
organzac|e zanteresowane woontaratem do udzau w naszym pro|ekce utworzena w Rabce-
Zdr| Centrum Woontaratu, ktrego dzaanoc doceowo swom zasgem ma ob|c cay regon
Podhaa.
Ne wane, e masz at, gdze meszkasz czym s za|mu|esz na co dzen. Woontarat czy
wszystkch udz otwartych na wspne dzaane da dobra nnych. Da weu z Was moe to byc
pocztek cekawe| przygody, wy|tkowe dowadczene ub moe nawet sposb na yce.
Zapraszamy zarwno osoby chcce aktywne dzaac w bece| pracy Centrum (|ako Lderzy), |ak
wszystkch zanteresowanych pod|cem pracy |ako woontarusz da wybrane| przez sebe nstytuc|
czy szkoy.
Zadanem Centrum bdze z |edne| strony prowadzene dzaanoc edukacy|ne| poega|ce| na
upowszechnanu wedzy na temat woontaratu (w praktyce bd to spotkana z dowadczonym
woontaruszam, szkoena, dyskus|e paneowe, pokazy kna zaangaowanego spoeczne tp.) a z
druge| strony tworzene bazy danych na temat woontaruszy z Podhaa zarzdzane zasobam
udzkm. Dzk dzaanoc Centrum po|aw s mowoc angaowana woontaruszy przez
nstytuc|e, szkoy, organzac|e do swoch pro|ektw dzaan.
Wszystke osoby fzyczne prawne zanteresowane wzcem udzau w naszym pro|ekce prosmy o
zgoszena maowe na adres Stowarzyszena Lokomotywa: okomotywa.rabka@gma.com.
Grzegorz Werner
WizjarozwojuRdzawki
Wizjarozwojusoectwa
PRIORYTET1 Podnoszenieatrakcyjno ciinfrastrukturyspoeczno usugowej,
kulturalneji turystycznej.
Dzaana:
1. Przebudowa rozbudowa remzy OSP w Rdzawka.
2. Budowa penowymarowego boska sportowego.
3. Dzaana na rzecz kompeksowego rozwo|u usug pod potrzeby turystyczne.
4. Promoc|a waorw rekreacy|no- wypoczynkowych soectwa Rdzawka.
5. Wyznaczene, reazac|a oznakowane ceek rowerowych.
PRIORYTET2. Kultywowanietradycjispoeczno cilokalnych
Dzaana:
1. Wsperane mprez kuturanych.
2. Organzowane mprez promu|cych ntegracy|nych da meszkancw.
3. Wsperane okanych organzac| kutywu|cych tradyc| regonan.
PRIORYTET3. Modernizacjaistniej cegosystemukomunikacjidrogowej
Dzaana:
1. Budowa, rozbudowa, modernzac|a remonty cgw peszych, ceek rowerowych
mostw, prze|c przez rzek oraz owetena ucznego.
2. Budowa chodnkw, pacw, drg, parkngw.
3. Budowa modernzac|a zatoczek autobusowych, wat przystankowych.
PRIORYTET4. Wspieranieinicjatywindywidualnychmieszka cwgminy,szczeglnie
rolnikww dziaaniachna rzeczodnowywsi.
Dzaana:
1. Stymuowane dzaanoc da|cych dodatkowe dochody gospodarstwom ronym.
Opisplanowanychzada i przedsi wzi aktywizuj cychspoeczno
lokaln , przewidzianychdo realizacjiw ramachPlanuOdnowy
Miejscowo ciRdzawka.
Pro|ekt wprowadzonych do panu zadan powsta w oparcu o wytyczne pomysy wz|
meszkancw konsutac|e spoeczne. Podstaw tworzena Panu Odnowy Me|scowoc
Rdzawka |est zdane sobe sprawy z okanych zasobw potenc|aw, zmobzowane ch,
zanwestowane w rozw| stworzene systemu dzaan partnerskch tak, aby uzyskac efekt
przyrastana nc|atyw kumuowana s ch skutkw. Zadana przedstawone w Pane byy
tematem kku zebran z meszkancam soectwa, zostay rwne uzgodnone z Burmstrzem
Masta Rabka-Zdr|, ponewa wkszoc kosztw zwzanych z reazac| przedstawonych
pone| zadan ponese Gmna Rabka-Zdr|.
Reazac|a zadan pro|ektw ob|tych Panem Odnowy Me|scowoc nastpowac bdze
w koe|noc wynka|ce| z herarch wanoc. Czynnkem przemawa|cym za ustaenem
koe|noc reazac| by przede wszystkm pozom nterwenc| w poszczegne obszary
rozwo|u spoeczno-gospodarczego gmny, |ak rwne stopen przygotowana
poszczegnych nwestyc| oraz obektywna ocena szansy na pozyskane zewntrznego
wsparca fnansowego. Reazac|a znaczne| czc zapanowanych nwestyc| byaby
nemowa gdyby |edynym zrdem ch fnansowana by budet Gmny Rabka-Zdr|.
5.1 Przebudowadrogipowiatowejnr K 1666Ponice-Rdzawka- budowachodnikaw
miejscowo ciRdzawkana terenieGminyRabka-Zdrj.
Droga powatowa nr K1666 Ponce - Rdzawka stanow gwn drog przeotow co skutku|e duym
natenem ruchu koowego.
W chw obecne| w cgu drog brak |est odpowednch warunkw da ruchu
peszych. Droga na odcnku w km 1+621,60 do 1+804,80 posada chodnka. Na pozostaym
odcnku ruch peszych odbywa s neureguowanym poboczem. Tak stan rzeczy zagraa
bezpeczenstwu meszkancw, w tym rwne dzec uczszcza|cych do Zespou Szk
Szkoy Podstawowe| Gmnaz|um w Rdzawce.
Sabo rozwnta nfrastruktura drogowa dzaa rwne hamu|co na rozw|
me|scowoc pod wzgdem turystyk. Odwedza|cy Rdzawk goce ne ma| mowoc
wykorzystana w pen waorw wdokowo - kmatycznych ze wzgdu na brak warunkw
do bezpecznego poruszana s po me|scowoc.
Trasa wzdu drog powatowe| posada na|wksze natene ruchu zwaszcza w
weekendy wakac|e, kedy to turyc powraca|cy z gr chcc omnc kork na tzw.
zakopance, decydu| s na powrt.
Zakres przebudowy obe|mu|e stne|cy pas drogowy przewdu|e s wykonane
nastpu|cych prac:
- cakowty remont nawerzchn |ezdn poprzez pooene na caym odcnku
przebudowywanym nakadk warstwy cerane| z BA 0/12,8 mm gruboc 5 cm,
- uoene warstwy profowane| o zmenne| gruboc z BA 0/16 mm,
- frezowane stne|ce| nawerzchn,
- korytowane pod konstrukc| chodnka,
- wykonane nasypu pod chodnk,
- wykonane prawostronnego chodnka na caym odcnku przebudowywane| drog,
- korytowane pod poszerzene drog,
- uoene warstw konstrukcy|nych nawerzchn |ezdn,
- rozbrka przepustw pod z|azdam,
- renowac|a przepustw w cgu drog powatowe|,
- umocnene wotw wyotw oczyszczanych przepustw,
- wymana znszczonych eementw odwodnena,
- przebudowa stne|ce| studn wpadowe|,
- wykonane rowu krytego,
- wykonane drenau francuskego,
- uoene koryta cekowego za chodnkem,
- wycnka krzakw o pow. 60 m2,
- rozbrka stne|cego krawnka 127 mb.
Gwnym ceem zadana |est rozw| Rdzawk zwzany z podnesenem atrakcy|noc
turystyczne| oraz bezpeczenstwa meszkancw.
Reazac|a zadana przyczyn s do:
- poprawy nfrastruktury drogowe| na terene me|scowoc,
- zapewnena wacwych warunkw ycowych |e| meszkancom,
- zapewnena wacwych warunkw do rozwo|u przedsborczoc szczegne z brany
turystyczne|,
Budowa chodnka uatw nawzywane kontaktw spoecznych meszkancw poprzez
zapewnene mowoc bezpeczne| komunkac| oraz swobodne| rozmowy podczas
korzystana z przedmotowego cgu peszego.
Instytuc|a reazu|ca zadane: Urzd Masta Rabka-Zdr|
Zadane bdze reazowane w etapach:
Etap I - Przebudowe drog powatowe| nr K 1666 Ponce-Rdzawka - budowa chodnka w
me|scowoc Rdzawka gna terene Gmny Rabka-Zdr| w km 1+ 080 - 1 + 580
Szacunkowy koszt nwestyc| Etap I: 500 000,00 z
Zrda fnansowana: Budet Gmny Rabka-Zdr| po przy|cu przez Rad Masta,
Okres reazac|: 2010
Etap II - Przebudowe drog powatowe| nr K 1666 Ponce-Rdzawka - budowa chodnka w
me|scowoc Rdzawka na terene Gmny Rabka-Zdr| w km 0 + 000 - 1+ 080
Szacunkowy koszt nwestyc| Etap II: 800 000,00 z
Zrda fnansowana: Budet Starostwa Nowotarskego,
Okres reazac|: 2011- 2013
Etap III - Przebudowe drog powatowe| nr K 1666 Ponce-Rdzawka - przebudowa
nawerzchn 0+000,00 do 2+216,87
Szacunkowy koszt nwestyc| Etap III: 1 500 000,00 z
Zrda fnansowana: Budet Starostwa Nowotarskego
Okres reazac|: 2014 - 2015
5.2 Przebudowai rozbudowaremizyOSPw Rdzawce.
Aktywnoc, |ak wykazu| s meszkancy w organzac| uczestnctwe w ycu sportowym
gmny kae zakadac, e take w sferze kutury aktywnoc ta osgne wysok pozom.
W chw obecne| yce spoeczno-kuturanego me|scowoc gromadz s przy kocee
parafanym, szkoe remze.
W ramach panowanego zadana przewdu|e s: przebudow rozbudow remzy straacke|
w zakrese: rozbudowa o dodatkowy gara da samochodw stray poarne|, dobudowa
pomeszczen spena|cych funkc| domu kutury, remont wzw santarnych oraz zapecza
soc|anego kuchennego, termomodernzac|a budynku, adaptac|a stne|cych pomeszczen
da potrzeb organzac| dzaa|cych na terene soectwa. W budynku organzowane bd
spotkana meszkancw, zebrana soecke, wystpy dzec modzey, mprezy
okocznocowe .
Przedmotowa nwestyc|a stworzy mowoc organzac| rnego rodza|u mprez
kuturanych, wystpw, koncertw, spotkan czy zebran organzac| spoecznych
kuturanych, da ktrych budynek stac s moe rwne sedzb. Stworzona zostane
mowoc aktywnego zagospodarowana czasu wonego modzey dzec poprzez
zaangaowane udza w reazac| zadan z zakresu szeroko rozumane| kutury. Powstan
rwne warunk da dzaanoc twrcw udowych, grup zespow artystycznych,
organzac| wystaw, penerw artystycznych. Bogate dzedzctwo kuturowe gmny pozwaa
na rozwnce dzaanoc odkrywa|ce| hstor terenu, promu|ce| synne postace
zwzane z przeszoc Rdzawk okoc oraz zanteresowane modego pokoena
odkrywanem przeszoc stron rodznnych. Bogata oferta kuturana skerowana do
modzey, umowa|ca aktywne zagospodarowane wonego czasu, wpyne na
zmne|szene zagroena tego rodowska z|awskam patoogcznym.
Przyczyn s to rwne do podnesena |akoc yca udnoc w sferze nematerane|, gdy
powstane mowoc nawzywana wz reac| mdzyudzkch mdzyssedzkch.
Dzk odkrywanu dzedzctwa kuturowego, zwzkw czcych przeszoc z
terazne|szoc me|scowoc tworzyc s bdze zesp cech dentyfku|cych
wyodrbna|cych we oraz |e| spoecznoc.
Instytuc|a reazu|ca zadane: Ochotncza Stra Poarna Rdzawka
Szacunkowy koszt nwestyc|: 950 000,00 z
Zrda fnansowana: dotac|a poyczka ze rodkw Budetu Gmny Rabka-
Zdr|, Program Rozwo|u Obszarw We|skch
Okres reazac|: 2013-2014
5.3 Budowastadionusportowego
Rozw| nfrastruktury suce| wypoczynkow rekreac| |est |ednym z prorytetw rozwo|u
me|scowoc Rdzawka. Osgncu tego ceu suyc bdze zagospodarowane dzaek
stanowcych wasnoc Gmny Rabka-Zdr|. Zarwno okazac|a dzak, |ak rwne
warunk gebowe, rodowskowe przyrodncze oraz potrzeby spoeczne przemawa| za
proponowanym sposobem |e| zagospodarowana. Przy|te rozwzane wynka take z
konecznoc zapewnena meszkancom Rdzawk me|sca wypoczynku rekreac|.
Reazac|a panowanego przedswzca pozwo na stworzene me|sca rekreac|
wypoczynku da meszkancw Rdzawk oraz osb przy|ezdnych.
Instytuc|a reazu|ca zadane: Urzd Masta Rabka-Zdr|
Szacunkowy koszt nwestyc|: 1 300 000,00 z
Zrda fnansowana: Budet Gmny Rabka-Zdr| po przy|cu przez Rad Masta,
budet Wo|ewdztwa Maoposkego, budet panstwa,
Okres reazac|: 2012-2013
5.4 PrzebudowaboiskprzyZespoleSzkoyPodstawoweji Gimnazjumw Rdzawce.
Rozw| nfrastruktury suce| wypoczynkow rekreac| |est |ednym z prorytetw rozwo|u
me|scowoc Rdzawka. Osgncu tego ceu suyc bdze zagospodarowane dzaek,
pooonych obok zespou szk.
Reazac|a pozwo na podnesene bezpeczenstwa dzec modzey korzysta|cych z
przedmotowych obektw oraz stworzene mowoc korzystana z penowymarowych
bosk w ceu ksztatowana wacwe| postawy sportowe| wrd dzec modzey.
Instytuc|a reazu|ca zadane: Urzd Masta Rabka-Zdr|
Szacunkowy koszt nwestyc|: 800 000,00 z
Zrda fnansowana: Budet Gmny Rabka-Zdr| po przy|cu przez Rad
Masta, budet Wo|ewdztwa Maoposkego, budet panstwa,
Okres reazac|: 2012-2013
5.5 Budowazbiornikwwodnychwrazz sieci wodoci gow dla zaopatrzenia
mieszka cww wod pitn i hydrantamip. po . orazdla potrzebStra y Po arnej.
Duym probemem da meszkancw Rdzawk zwaszcza w okrese suszy |est fakt, wee
gospodarstw domowych cerp z powodu braku wody (zwaszcza w re|one Obdowe|).
Doprowadza to do nezadowoena meszkancw. Sytuac| z pewnoc poprawaby budowa
zbornkw wodnych da zaopatrzena meszkancw w wod ptn.
Na terene me|scowoc Rdzawka |est zokazowana dua czba obektw drewnanych. W
ceu skuteczne| ochrony stne|cych budynkw o konstrukc| drewnane| oraz nowo
wybudowanych osed meszkanowych, koneczna |est budowa hydrantw p.po., ktre bd
umowac sprawne przeprowadzane akc| ratownczych przez prne dzaa|c na terene
soectwa Ochotncz Stra Poarn.
Instytuc|a reazu|ca zadane: Urzd Masta Rabka-Zdr|
Szacunkowy koszt nwestyc|: 3 000 000,00 z
Zrda fnansowana: Budet Gmny Rabka-Zdr| po przy|cu przez Rad Masta,
Okres reazac|: 2014-2015
5.6 Budowa cie ki rowerowejz GryPi tkowejprzezrol Sotyswk ,Le niakwk w
stron osiedlaObidowa.
Trasa rowerowa bdze stanowa |edn z na|wkszych atrakc| turystycznych w oferce
Gmny Rabka - Zdr|, czc |edno z na|atrakcy|ne|szych terenw uzdrowska
z Gorczanskm Parkem Narodowym. Bdze rwne wykorzystywana podczas
organzowanych mprez rowerowych, przyczyn s do ksztatowana postawy sportowe|
wrd modzey ne tyko z Gmny Rabka-Zdr|, ae take okocznych me|scowoc.
W okrese zmowym bdze suya |ako trasa narcarstwa begowego oraz szak da
organzowanych kugw.
Instytuc|a reazu|ca zadane: Urzd Masta Rabka-Zdr|
Szacunkowy koszt nwestyc|: 2 000 000,00 z
Zrda fnansowana: Budet Gmny Rabka-Zdr| po przy|cu przez Rad Masta,
Okres reazac|: 2014-2015
5.7 Poprawanawierzchnidrgosiedlowychwrazz infrastruktur .
W ostatnch atach wykonano remont kku drg osedowych. Obecne w zakrese rozbudowy
nfrastruktury drogowe| owetenowe| pozostay do reazac| zadana z zakresu remontu
drg dobudowy owetena ucznego w cgach drg prowadzcych do osed
meszkanowych.
Reazac|a nwestyc| przyczyn s przede wszystkm do poprawy bezpeczenstwa
meszkancw. Przyczyn s rwne do wzrostu aktywnoc yca spoecznego oraz uczyn
me|scowoc bardze| atrakcy|n pod wzgdem turystycznym. Inwestyc|a przyczyn s
rwne do wzrostu atrakcy|noc turystyczne| me|scowoc.
Instytuc|a reazu|ca zadane: Urzd Masta Rabka-Zdr|
Szacunkowy koszt nwestyc|: 1 500 000,00 z
Zrda fnansowana: Budet Gmny Rabka-Zdr| po przy|cu przez Rad
Masta,
Okres reazac|: 2010-2015
5.8 Budowasieci kanalizacyjneji gazowejna terenieRdzawki.
Podstawowym probemem ograncza|cym mowoc rozwo|owe Rdzawk |est brak sec
kanazacy|ne| na terene me|scowoc. Wpywa to negatywne na stan rodowska
naturanego, gdy czc cekw komunanych przedosta|e s do wd gruntowych,
powerzchnowych geby. Brak systemu zagospodarowana oczyszczana cekw w
zasadnczy sposb wpywa na obnene atrakcy|noc nwestycy|ne| me|scowoc, gwne
sektora usug turystycznych wypoczynkowych. Ma to negatywny wpyw na
zagospodarowane przestrzenne estetyk me|scowoc.
W ramach pro|ektu przewdu|e s budow sec kanazac| santarne| wraz z przyczam.
Scek z nowo wybudowane| sec kanazacy|ne| zostan odprowadzone na stne|c
oczyszczan cekw zna|du|c s w Rabce-Zdro|u przy ucy Zaryte. Maksymana oc
cekw, |ak moe przy|c oczyszczana wynos: Ord= 8700 m3/d, Omaxd=10860m3/d.
Odbornkem oczyszczan cekw w Rabce-Zdro|u |est rzeka Raba.
Reazac|a zadana |est |ednym z prorytetw nwestycy|nych panowanych do wykonana na
terene soectwa Rdzawka w okrese panowana 2010-2015. Budowa sec kanazac|
santarne| na obszarze Rdzawk w zasadnczy sposb zwkszy atrakcy|noc nwestycy|n
me|scowoc. Pozwo na reazac| |ednego z podstawowych kerunkw rozwo|u,
okreonego w dokumentach strategcznych, |akm |est sektor usug turystycznych
reazu|cych potrzeby udnoc ws.
Reazac|a zadana bdze maa powany wpyw na stan rodowska naturanego.
Zapobegne bowem zaneczyszczanu wd powerzchnowych, gruntowych geby przez
cek wypywa|ce z neszczenych zbornkw bezodpywowych. Pozwo rwne na
uchronene przed skaenem u|ca wody na Ponczance zaopatru|ce w wod Rabk-Zdr|
oraz Zbornk Dobczyck zasa|cy Krakw w wod ptn.
Nedobr wody ptne| oraz zaostrzane wymog w zwzku z rygorem ochrony |akocowe|
ocowe| zasobw wodnych zewn Raby obgu|e do dasze| reazac| systemw
kanazac| oczyszczana cekw, ochrony zrdsk, zwkszena referency|noc utrzymana
rwnowag hydrogeoogczne|.
Podobne bardzo stotna da rozwo|u me|scowoc bdze gazyfkac|a ws, ktra newtpwe
popraw stan powetrza oraz umow meszkancom wybr, z |akego rodza|u opau chc
korzystac.
Wykonane zadana pozwo na podnesene standardu yca meszkancw poprzez oddane
do ch dyspozyc| tak wanego eementu nfrastruktury technczne|, |akm |est kanazac|a
santarna gazowa. Reazac|a zadana popraw byt udnoc, da|c szans mowoc
nwestowana, rozwo|u usug. Ce ten osgnty bdze zarwno poprzez nwestyc|e
zwzane z funduszam zewntrznym, |ak rwne aktywzac| spoecznoc okane|.
Instytuc|a reazu|ca zadane: Urzd Masta Rabka-Zdr|
Szacunkowy koszt nwestyc|: 15 000 000,00 z
Zrda fnansowana: rodk Budetu Gmny Rabka-Zdr|, Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowska Gospodark Wodne|, Program Operacy|ny Infrastruktura
Srodowsko
Okres reazac|: 2011-2015
5.9 Budowaplacuzabawdla dzieci.
Utworzene pacu zabaw na terene Rdzawk przyczyn s do poprawy |akoc yca
meszkancw - matek sprawu|cych opek nad maym dzecm, dzk mowoc wspne|
organzac| czasu wonego. Przyczyn s rwne do powstawana wz mdzyudzkch
wpywa|cych na ntegrac| spoecznoc okane| ne tyko wrd matek, ae take maych
dzec nabywa|cych od na|modszych at ume|tnoc zachowana s w grupe. Zapewn
rwne bezpeczn form spdzana czasu wspnego dzec.
Reazac|a pacu zabaw |est koneczna w zwzku z brakem w chw obecne| na
terene me|scowoc ognodostpnego me|sca przeznaczonego do wspne| zabawy da
dzec. Na|bszy pac zabaw |est pooony w Parku Zdro|owym w Rabce-Zdro|u oddaonym
o kka kometrw od Rdzawk. Skorzystane z urzdzen zabawowych przez dzec z
Rdzawk zwzane |est na przykad z konecznoc zorganzowana do|azdu, co wpywa na
obcene budetu rodznnego oraz |est bardze| czasochonne. Wye| wymenone czynnk
znaczne ograncza| powszechnoc dostpu do wspnego spdzana czasu w grupe
rwencze| w pen argumentu|e konecznoc powstana pacu zabaw na terene Rdzawk.
Instytuc|a reazu|ca zadane: Urzd Masta Rabka-Zdr|
Szacunkowy koszt nwestyc|: 150 000,00 z
Zrda fnansowana: Budet Gmny Rabka-Zdr| po przy|cu przez Rad Masta,
Okres reazac|: 2013
5.10RegulacjapotokuRdzawianka.
Reguac|a potoku |est bardzo wana ze wzgdu na konecznoc zapewnena poczuca
bezpeczenstwa wrd meszkancw. W kku me|scach neustanne podczas obftych
opadw deszczu roztopw dochodz do podtopen osuwana s brzegu. Nszczone s
ssedne dzak. Ze wzgdu na wasnoc tego terenu przez Regonany Zarzd Gospodark
Wodne| nwestyc|a ta bdze musaa byc reazowana wspne z nm.
Instytuc|a reazu|ca zadane: Urzd Masta Rabka-Zdr| w porozumenu z Regonanym
Zarzdem Gospodark Wodne|
Szacunkowy koszt nwestyc|: 3 000 000,00 z
Zrda fnansowana: Budet Gmny Rabka-Zdr| po przy|cu przez Rad Masta, budet
regonanego Zarzdu Gospodark Wodne|
Okres reazac|: 2013-2015
5.11Utworzenieszlakuzabytkowychkapliczek.
Kapczk przydrone s nezwyke charakterystyczne da pe|zau poskch ws, a
ko|arzy s |e z kutur tradyc| chrzec|ansk, choca ch geneza ma newtpwe
rodowd pogansk. Powstawane ch ma zwzek z kutem przodkw, a okazac|a ch przy
drogach ub na skrzyowanach nterpretowana |est w kategor zagospodarowana przestrzen
wte| magcznego znaczena |e| granc.
Kapczk w Rdzawce s nezwyke zrncowane wekowo, a ustaene ch datac|
ntenc| powstana |est trudne z uwag na brak zrde hstorycznych. Pod wzgdem formy
wrd kapczek przewaa| nazemne murowane ae s take wykonane z drewna,
neweke, nadrzewne ub nasupne, dwuspadowe skrzyneczk.
Zokazowane na terene Rdzawk przydrone kapczk wadcz o gbokm
przywzanu meszkancw do tradyc| chrzec|anske|. Ma| one du wartoc
sentymentan zwzane s z tradyc| odprawana przy nch naboenstw przez koe|ne
pokoena rodzn. Wspna modtwa przyczyna s do konsodac| spoeczenstwa
ugruntowana wz ssedzkch.
Wkszoc kapczek wznesonych przez meszkancw Rdzawk |est zwzana z
epdemam |ake nawedzy te tereny. W 1873 roku wybucha w okocy epdema
choery w wynku ktre| zmaro 201 osb. Kapczk powstay w me|scach, gdze
chowano zmarych na|czce| s one na skra|u ws ub mdzy roam.
W ramach zadana panu|e s wykonane renowac| wszystkch kapczek
przydronych zna|du|cych s na terene Rdzawk, sporzdzene foderu pn. ,Szakem
zabytkowych kapczek" oraz oznakowane szaku. Przyczyn s ono do podnesena
waorw turystycznych, wadomoc hstoryczne| me|scowoc oraz poprawy estetyk
me|scowoc.
Kapczk te s na|czce| dzeem me|scowych rzemenkw, a ch wyposaene
stanow zazwycza| wzerunk przywoone z pobskch sanktuarw ub kupowane w
skepach z dewoc|onaam.
Instytuc|a reazu|ca zadane: Urzd Masta Rabka-Zdr|
Szacunkowy koszt nwestyc|: 100 000,00 z
Zrda fnansowana: Budet Gmny Rabka-Zdr| po przy|cu przez Rad Masta,
Okres reazac|: 2015
5.12Pomocw utylizacjieternituz terenuSoectwaRdzawka.
Istotnym przedswzcem |est pomoc meszkancom Soectwa w utyzac| eterntu,
co ze wzgdu na specyfk moe byc wykonywane wyczne przez wyspec|azowane frmy
we s z ponesenem duych nakadw fnansowych. |u od kku at Gmna Rabka-
Zdr| przeznacza rodk Gmnnego Funduszu Ochrony Srodowska na fnansowane utyzac|
eterntu. Zapotrzebowane na pomoc znaczne przekracza coroczn wysokoc rodkw
fnansowych, |ake gmna posada na przedmotowym funduszu.
Prowadz to do konecznoc kkuetnego oczekwana meszkancw na dotac| z
przeznaczenem na wywz materaw zawera|cych azbest.
Reazac|a przedswzca wpyne z pewnoc na popraw warunkw yca
meszkancw Soectwa ch zadowoena oraz poepszy stan rodowska naturanego. Pomoc
fnansowa przyczyn s do zaprzestana usuwana wyrobw zawera|cych azbest na wasn
rk przez meszkancw.
Instytuc|a reazu|ca zadane: Urzd Masta Rabka-Zdr|
Szacunkowy koszt nwestyc|: 120 000,00 z
Zrda fnansowana: Fundusze Ochrony Srodowska
Okres reazac|: 2010-2015
5.13Monta instalacjikolektorwsolarnychw ramachwykorzystaniaenergii
odnawialnej.
Monta nstaac| koektorw sonecznych na budynkach gospodarstw domowych |est
koe|nym oczekwanym przez meszkancw przedswzcem. Wadomo, e monta soarw
we s z ponesenem przez meszkancw wysokch nakadw fnansowych, ktre ze
wzgdu na panu|ce warunk atmosferyczne neprdko zostan zwrcone w forme
oszczdnoc na opae.
Ne ma wtpwoc, e nwestyc|a ta wpyne bardzo korzystne na popraw |akoc
powetrza oraz wzrost poczuca spenena wanego obowzku, |akm |est dbane o stan
rodowska naturanego.
Instytuc|a reazu|ca zadane: Urzd Masta Rabka-Zdr| oraz meszkancy Soectwa
Szacunkowy koszt nwestyc|: 2 400 000,00 z
Zrda fnansowana: Budet Gmny Rabka-Zdr| po przy|cu przez Rad Masta, budet
gospodarstw domowych
Okres reazac|: 2013-2015
5.14Stworzeniemiejscaz dost pemdo Internetuna zasadziehot spotw.
Obecne dostp do Internetu |est podstaw rozwo|u kadego czoweka. Ucznowe
bardzo czsto korzysta| z nego w ceu poszerzena swe| wedzy. Internet |ako sec usug |est
tak popuarny, e uywa s go do weu cew. Dostpny |est bez wkszych probemw da
kadego. Ne tyko w kafe|kach nternetowych, szkoach, ae coraz czce| w domach.
Uywany |est ne tyko przez modze, ae rwne przez osoby starsze. Do zaet |ake
oferu|e sec nternetowa mona zaczyc: Poczt eektronczn czy E-Ma - |est na|bardze|
popuarn usuga dostpn w Internece. Korzysta| z ne| mony udz na caym wece.
|est atwa w obsudze, a wee udogodnen rnych dodatkowych funkc| pozwaa na
szybk wyman wadomoc. Czaty oraz rne komunkatory nternetowe pozwaa| na
poznawane rnych udz z caego wata, mona rozmawac z weoma osobam
|ednoczene, ub z kad osobno. Du zaeta |est to, e mona pozostac osob anonmow w
nternece tak dugo, |ak tego chcemy. |est to due udogodnene da osb nemaych
skrytych. Wee Czatw rwne udostpno funkc| Ogdana udz "po druge| strone".
Dzk temu |estemy w stane ogdac ch suchac dzk maym przyrzdom takm
|ak mkrofon kamerka nternetowa.. Wyszukwark Internetowe pozwaa| na atwe szybke
wyszukwane weu potrzebnych nformac|, danych dotyczcych szukana np. pracy,
wadomoc, rozrywk oraz nauk. Wystarczy tyko wpsac cg wyrazw, a one szybko
zna|du| wszystko to, co ma |ake powzane z szukanym tematem. Aukc|e nternetowe,
ktre pozwaa| na kupno, sprzeda, zaman wkszoc rzeczy, s bardzo wygodne, gdy
moemy wee rzeczy obserwowac bez wychodzena z domu. Konta nternetowe umowa|
kerowane kontem, pacene rachunkw, wykonywane przeeww, sprawdzane sada konta
bez potrzeby wzyty w oddzae banku. Wszystko o nauce mona znaezc na stronach
powconych edukac|.
W zwzku z powyszym panu|e s stworzene me|sca w Soectwe Rdzawka
prawdopodobne obok We|skego Centrum Kuturano-Sportowego, gdze bdze
bezprzewodowy Internet na zasadze hot spot.
Rozwzane to pozwo kademu zanteresowanemu skorzystane z Internetu za
darmo, mona bdze przy|c ze swom aptopem po prostu poczyc s. Wpyne to na
rozw| spoecznoc okane|, zadowoene meszkancw Soectwa, popraw oferty
turystyczne| me|scowoc.
Instytuc|a reazu|ca zadane: Urzd Masta Rabka-Zdr|
Szacunkowy koszt nwestyc|: 150 000,00 z
Zrda fnansowana: Budet Gmny Rabka-Zdr| po przy|cu przez Rad Masta,
Okres reazac|: 2013
VI. Wykonalno PlanuOdnowyMiejscowo ciRdzawkana lata 2010-2015.
Pan Odnowy Me|scowoc Rdzawka na ata 2010-2015 posada bardzo dobre
zapecze nstytuc|onane da reazac| opsanych w dokumence zadan z zaoenem reazac|
zamerzonych cew. Gmna Rabka-Zdr| |ako bezporedno odpowedzana za wdroene
,Panu Odnowy Me|scowoc Rdzawka" posada odpowedne zasoby udzke oraz
mowoc fnansowe wymagane da reazac| cew opsanych w programe. Zasoby
udzke potwerdza|ce zdonoc nstytuc|onan opera| s o struktur organzacy|n
Urzdu Masta Rabka-Zdr|. Bezporedne zapecze nstytuc|onane pro|ektu stanow
poszczegne wydzay urzdu masta. Przedstawony dokument bdze reazowany na baze
odrbnych pro|ektw wykonawczych, obe|mu|cych dzaana zntegrowane.
Wdroene POM zaeca s Burmstrzow Masta Rabka-Zdr|, Radze Soecke|
Soectwa Rdzawka oraz Sotysow ws Rdzawka.
Osoby pracu|ce nad Panem Odnowy Me|scowoc bd may za zadane:
ce koordynowac prace pro|ektowe,
w pen wykorzystywac posadany przez dan |ednostk organzacy|n kapta nteektuany
spoeczny.
Pan Odnowy Me|scowoc bdze podega staemu montorowanu. Proces ten
bdze ma na ceu anazowane stanu zaawansowana przy|tych dzaan oraz zgodnoc ch
z postawonym zaoenam. Pan bdze modyfkowany przez korekty uaktuanane |ego
zapsw. Stan reazac| zapanowanych dzaan ch weryfkac|a bdze procesem cgym,
trwa|cym od momentu rozpoczca panowanych nwestyc|, poprzez reazac|, a do
momentu zakonczena. Montorowane odbywac s bdze w forme bezporedne|,
poega|ce| na dokonanu wz| okanych sprawdzanu stanu rzeczywstego reazac| zadan
oraz poredne| - sprawozdawcze|, poega|ce| na anazowanu materaw, wskaznkw
statystyk.
W montorowanu brac bd udza wszystke podmoty oraz komrk organzacy|ne
Urzdu Masta Rabka-Zdr| zaangaowane we wdraane Panu Odnowy Me|scowoc
Rdzawka. Ocen wdraana panu za|me s Rada Soecka Soectwa Rdzawka.
Zrdo : PLAN ODNOWY MIE|SCOWOSCI RDZAWKA NA LATA 2010-2015
AnalizaSWOTsoectwaRdzawka
AnalizaSWOTsoectwaRdzawka
|edn z metod wykorzystywan do montorowana zmany sytuac| w soectwe, gmne,
powece, regone, czy szerze| w organzac| |est metoda anazy SWOT (S - sne strony, W
- sabe strony, O - szanse, T - zagroena). Anaza ta zmerza z |edne| strony do u|awnena
wszystkch potenc|anych szans rozwo|u oraz zagroen zwzanych ze zmanam
dokonu|cym s w otoczenu, z druge| za do krytyczne| oceny wasnych zasobw z punktu
wdzena zdonoc do konkurenc|.
Podsumowane sytuac| rozwo|owe| soectwa.
SILNESTRONY
pooene na gwnym szaku komunkacy|nym
wysoke waory kra|obrazowo- turystyczne
nfrastruktura technczna
potenc|a udzk
potenc|ane tereny pod nwestyc|e
aktywna otwarta spoecznoc okana
bezporedne ssedztwo masta uzdrowskowego Rabka-Zdr|
S ABESTRONY
brak kanazac|, wodocgu gazu
wysoke bezroboce strukturane- uboene spoeczenstwa
sabe geby
brak ofert na zagospodarowane wonego czasu da modzey
brak bazy nocegowo - gastronomczne|
nsk stan zasobnoc gospodarstw domowych
newykorzystany potenc|a modego pokoena
brak nfrastruktury spoeczne|
SZANSE
pozyskane nwestorw kaptau
doksztacane spoeczenstwa - szkoena kursy
sprzy|a|ca potyka regonana w tym adresowana do rozwo|u obszarw we|skch
zwkszane s dostpnoc do kaptaw rodkw pomocowych, w tym pochodzcych z
Un Europe|ske|
promoc|a waorw soectwa
tworzene nowych me|sc pracy
dasza ntegrac|a spoecznoc okane|
nwestowane w soectwe przez udz wraca|cych z emgrac| zarobkowe| (zakadane
wasnne| dzaanoc)
ZAGRO ENIA
rosnce bezroboce - degradac|a spoeczenstwa
mgrac|a modzey do duych mast za granc panstwa
rosnca przestpczoc patooge spoeczne
brak rodkw fnansowych
Ma|c na uwadze wnosk z anazy SWOT panu|e s nastpu|ce kerunk rozwo|u
me|scowoc Rdzawka:
modernzac|a budowa nfrastruktury technczne| turystyczne| podnoszce| atrakcy|noc
ws,
stworzene warunkw da zagospodarowana wonego czasu meszkancw w kadym weku,
poszerzene oferty kuturane| edukacy|ne| da meszkancw,
zagospodarowane terenw wyznaczonych pod turystyk aktywn - rekreac|,
skuteczna promoc|a waorw rekreacy|no - wypoczynkowych ws,
reazac|a prac modernzacy|no - nwestycy|nych ma|cych na ceu popraw stanu
techncznego podnesena bezpeczenstwa na drogach w obrbe me|scowoc,
rozw| dzaanoc kuturane| rekreacy|no - sportowe|,
podnesene estetyk me|scowoc,
pode|mowane dzaan promu|cych me|scowoc wrd turystw nwestorw
Zrdo : PLAN ODNOWY MIE|SCOWOSCI RDZAWKA NA LATA 2010-2015
ParafiaRdzawka
Parafiarzymsko-katolickap.w. Naj wi tszejMaryiPannyMatkiKo cioa
* Rdzawka 205, 34-700 Rabka, te. (18) 267 81 50
Proboszcz
ks. Wo|tya Potr MIC
Na terene paraf meszka ks. dr Czesaw Pooczek MIC, Geratowce, wyw. 1965, od 2007, rektor
kocoa Swtego Krzya na Obdowe|
Rok erygowana paraf 1982
Koc parafany wybudowany w 1984, konsekrowany w 1990
Kocoy ub kapce obsugwane przez paraf
Obdowa, koc Swtego Krzya (2 km od kocoa),
Odpust:
I - NMP Matk Kocoa, ponedzaek po Zesanu Ducha Swtego
II - I nedzea ma|a ,Znaezene Krzya Swtego" - Obdowa
III - III nedzea wrzena ,Podwyszena Krzya Swtego" - Obdowa
Msze w. w niedzielei wi ta
- w kocee parafanym: ndz. 8 (w Adwence 7), 10, 17
- w kapcach obsugwanych przez paraf: Obdowa - 8, 9, 10
Kanceara parafana pon.-sob. po Mszy w. o 7 przed Msz w. o 18
5 numerRabcza skichWie ci Pozarz dowych.
Szanown Panstwo,
Rabczanske Wec Pozarzdowe prezentu| 5 numer.
W numerze:
1asz' 1C4
- $towarzyszenie @"lt"rowy Go5ciniec
Z nasz'go pod#,r!a
- Nowa organizacja $towarzyszenie Alternatywa 4habwka
- @orba '1A
1 D dla 7ab!i
- $towarzyszenie Mio5nikw @"lt"ry )"dowej
-Bczniowski @l"b $portowy (Cedynka*
D 1chotnicza $tra/ +o/arna w 4habwce
- +olskie Eowarzystwo Walki z M"kowiscydoz7
- +olskie $towarzyszenie na 0zecz 1sb z Bpo5ledzeniem Bmysowym koo terenowe
w 0abceD .droj"
- $towarzyszenie Miosierdzia Fw# Wincentego A +a"lo w 0abce
- 1chotnicza $tra/ +o/arna w +onicach
Cos z 1C4.PE
D +e6 --- sektora: @obieca dobroczynno56, m2ski sport
- Wizer"nek organizacji od 1 lat stabilny
1asza gmina
- Miasta +artnerskie 0abki a organizacje pozarz7dowe#
- $oectwo w $ieci
- @onk"rs (Granty $towarzyszenia .drowych Miast +olskich*
- )atarnik w 0abce
Dobr' Pra!$y!i
- !01+-$
- Nasza @asa
+obierz
ub z http://www.fordza.cba.p/poberz-rwp
$prostowanie #
Stowarzyszene Kuturowy Gocnec ob|o patronatem wydarzene "Gazda znowu wec".
"Dekatesy Ryszard Steska, Stowarzyszene Pkne Neony oraz artystka Pauna Oowska- by
organzatoram wydarzena. Przepraszamy Stowarzyszene Kuturowy Gocnec organzatorw za
pomyk.
FROPIS
FROPIS -Forum Rabczanskch Organzac| Pozarzdowych Spoecznych,nowy porta nformacy|ny
da organzac| z nasze| gmny w,ktrym zna|d Panstwo wee uytecznych nformac|.
Pomys na FROPIS wz s z 2 powodw 1) organzac|e zgaszay potrzeb uporzdkowana
wsparca da NGO w Wecach 2) |ak brac przykad to od na|epszych czy ngo.p
FROPIS skada s z
$rona g,#na wstp do portau
(aza organizac)i baza organzac| dzaa|cych na terene gmny zweryfkowanych w gmne,
powece, sdze KRS.
.apa 1C4 mapa organzac| w mapach Googe
.apa #sparci' mapa kto pomaga NGO w gmne w mapach Googe
4PP 1D nasze organzac|e uprawnone do otrzymana 1%
&sparci' organizac)i strony nternetowe,pubkac|e,una europe|ska
(iblio$'cz!a --- '!$ora bboteczka w Bbotece Pedagogczne| w Rabce
Forumo#a (iblio$'!a nasze pozyskane pubkac|e da organzac|
7ab!a -nfo zna|d tuta| Panstwo dokumenty strategczne gmny Rabka-Zdr| oraz nk do
przydatnych nformac| o nasze| gmne.
Program &sp,pracy :312 programy wsppracy na 2013 gmny,powaty wo|ewdztwa
(adani' --- '!$ora |ak |est stan naszych organzac|
4rgany kto dzaa na rzecz organzac|
Z'sp, doradczy ds.1C4 gmnny zesp doradczy
.od'l &sp,pracy warty poecena da kadego
6al'ndarium #ydarz' co s wydarzyo
&yraG s#o)' zdani'. kade zdane |est da nas wane
.apa #i$ryny co s zmeno
FROPIS |est na cenc| Creatve Commons Uznane autorstwa-Uyce nekomercy|ne-Na tych samych
warunkach 3.0 Poska. z wyczenem podmotw, ktre wyrazy zgod na pubkac| materaw na
amach portau ,z poszanowanem ch praw autorskch podanem zrda materaw.
Zapraszamyna https://sites.google.com/site/fropisngo/
Zapraszamy
Mateusz W|towcz
Stowarzyszene zwyke Forum Rdzawka
Druginumer Rabcza skichWie ci Pozarz dowych
Rabczanske Wec Pozarzdowe prezentu| drug numer RWP.
W numerze:
1asz' 1C4
-Stowarzyszene Artystw Lanna Drzewe|
<!c)'
-Dzen Bezpecznego Internetu 2012
1asza gmina
-Zesp Doradczy ds. Organzac| Pozarzdowych oraz |ego reguamn
-Konkurs ofert na reazac| zadan pubcznych w 2012 r. w zakrese kutury,sztuk, ochrony
dzedzctwa kuturowego tradyc|.
-Nvea Gosu| na Rabk.
1D dla 7ab!i
-Ucznowsk Kub Sportowy "|edynka"
-Poske Stowarzyszene na rzecz Osb z Upoedzenem Umysowym Koo w Rabce Zdro|u
-Poske Towarzystwo Wak z Mukowscydoz
-Stowarzyszene Monkw Kutury Ludowe| w Rabce Zdro|u
-Ochotncza Stra Poarna Chabwka
-Stowarzyszene Moserdza Sw. Wncentego A Pauo w Rabce
-Towarzystwo Opek nad Ocemnaym w RabceZdro|u.
Dobr' Pra!$y!i
-Latarncy Posk Cyfrowe|
-Euroregon "Tatry"
-Zadba|o swo|e rodowsko wygra| noceg da rodzny w rednowecznym zamczysku!!!
&4E41;<7-<;
-Docz do Centrum Woontaratu w Rabce Zdro|u
&sparci' 1C4
(iblio$'cz!a --- '!$ora
69 7EFEE65-
(aza organizac)i pozarz*do#ych z $'r'nu gminy 7ab!a Zdr,)
+obierz
ub www.fordza.cba.p/poberz-rwp
NowotarskiDzie Wolontariusza2011
Rabczanske Wec Pozarzdowe poeca|:
Me|sk Orodek Kutury w Nowym Targu Zaprasza na Fna Nowotarskego Dna Woontarusza 2011
w dnu 5 grudna (ponedzaek). A bdze s dzao...
|u w godz.10.00 - 14.00 bdze dzaac na terene masta gra me|ska da grup z gmnaz|w szk
rednch. Wybrane organzac|e pozarzdowe rozokowane na trase w centrum Nowego Targu bd
pokazywac swo| dzaanoc zachcac do woontaratu.
Nastpne przenosmy s do Me|skego Orodka Kutury. W godz. 16.00 - 19.30 w hou bdze
mona odwedzc stoska organzac| pozarzdowych. Z koe o 17.00 otworzymy wystaw
"Woontarat - a |ednak s krc 2011" gdze przedstawmy dzaaonc wybranych organzac| w
"fotografcznym skrce".
Pzne| o 17.30 na sa wdowskowe| MOK |eden z gwnych punktw programu, czy
rozstrzygnca: pebscytu "Aktywny 2011" na woontarusza roku w Mece Nowy Targ Powece
nowotarskm; konkursu "Nowotarsk Dobroczynca 2011" na frm, przedsborc roku wspera|c
organzac|e pozarzdowe; oraz konkursu da modzey "TAK, woontarat!" na pakat promu|cy
woontarat.
A od 18.30 tych na|modszych, ae ne tyko. zapraszamy na Mkoa|kowe spotkane z ba|k
"Kozucha Kamczucha" w re.|uusza Chrzstowskego. Ba|ka rozbaw nauczy, a przy okaz| bdze
mona zakupc paczk, ktre przekaemy dzecom z ubogch rodzn. Na scene zobaczymy osoby
znane z Masta oraz grupa teatrana dorosych z MOK.
Na konec wszystkch woontaruszy, przedstawce organzac| przybyych goc zapraszamy na
Afterparty do Pubu Pama, u. Kocena 7 w Nowym Targu. Cekawy program artystyczny
gwarantowany!
Zapraszamy!
Szczegowy program:
10.00 - 14.00
Gra me|ska da gmnaz|w szk rednch
16.00 - 19.30
Stoska organzac| w hou
17.00
Otwarce wystawy "Woontarat - |ednak s krc 2011"
17.30
Rozstrzygnca:
pebscytu "Aktywny 2011"
konkursu "Nowotarsk Dobroczynca 2011"
oraz konkursu "TAK, woonotatat!"
18.30
Mkoa|kowe spotkane z ba|k "Kozucha Kamczucha" w re. |uusza Chrzstowskego(mowoc
zakupu paczk da dzec z ubogch rodzn)
20.00 Afterparty da woontaruszy (Pub Pama, u. Kocena 7)
KulturowyGo ciniec- StyleZakopia skie
$o#arzysz'ni' z#y!' Forum 7dza#!a i 7abczas!i' &i'+ci Pozarz*do#' pol'ca)* :H
Zapraszamy do przy|rzena s rwcemu nurtow kutury materane|
snym prdom rnorodnych de,
|ake may me|sce w czasach burzwego rozwo|u podhaanskch kurortw.
25.07.2012 (roda) w budynku MOK w Rabce (wa "Pod Anoem"
u. Parkowa 5) o 18:00, podczas spotkana z cyku "Wykady
Kuturowego Gocnca" preekc| pt "Stye Zakopanske.
Rozw| Podhaanske| archtektury uzdrowskowe|" wygos wetny
znawca tego tematu, Zbgnew Mozdzerz z Muzeum Tatrzanskego
Zapraszamy
TrzecinumerRabcza skichWie ci Pozarz dowych
Rabczanske Wec Pozarzdowe prezentu| trzec numer RWP.
Sprostowane:
1 wrzena w Kne Sneka odbdze s koncert BYLISMY, |ESTESMY, BEDZIEMY, ktrego ekpa
Beskdu Punkowego w skadze Anna |ank-Mucha, Wadek Mucha Mcha ,,Ma|er'' s
organzatoram. Natomast Stowarzyszene Lokomotywa |est partnerem.Beskd Punkowy przed
koncertem za|mu|e s szczegowym meda reatons, tematycznym stoskam, grafk redakc|
strony BESKID PUNKOWY -http://www.beskdpunkowy.p. POLSKA KULTURA NIEZALEZNA
Independent.p
W numerze:
1asz' 1C4
- Stowarzyszene Lokomotywa
<!c)'
- Aktywne Karpacke NGO
-Centrum Aktywnoc Lokane|
-NGO 2.0 I Prawo
1asza gmina
-Badane Stanu III Sektora w Rabce
- Sprng Spdzena Soc|ana
- Zada| pytane do Wydzau Promoc| Kutury Sportu
- Masz Gos Masz Wybr 2012
Dobr' Pra!$y!i
-Montorng funduszu korkowego w Rabce
-Infona RPO
- Ewauac|a.co
&4E41;<7-<;
-Organzac|a przy|azna woontaruszom
Pa$rona$
-POLSKO-ROSY|SKA WYMIANA MLODZIEZY 2012
&sparci' 1C4
(iblio$'cz!a --- '!$ora
6u 7EFEE65-
(aza organizac)i pozarz*do#ych z $'r'nu gminy 7ab!a Zdr,)
Poberz
ub www.fordza.cba.p/poberz-rwp
CzwartynumerRabcza skichWie ci Pozarz dowych
Rabczanske Wec Pozarzdowe prezentu| czwarty numer RWP.
W numerze:
1asz' 1C4
-Stowarzyszene na rzecz Rozwo|u Kuturanego Ws Rdzawka
<!c)'
Szachetna Paczka w Rabce-Zdro|u
-Pro|ekt Face
-Nowotarsk Dzen Woontarusza 2012
1asza gmina
-Z naszego podwrka
-Programy wsppracy 2013
-Sprng
-NGO w urzdze
-Paramentarzyc a organzac|e
Dobr' Pra!$y!i
-Bznes a organzac|e.
Poberz
ub www.fordza.cba.p/poberz-rwp
1%- WYBIERZM DRZE- Czterywskazaniam dregoprzekazywania
1% - WYBIERZ MDRZE - Cztery wskazania mdre! "rzekazywania
1. Zr#$ t!% &rzeka' 1% na d!$r! ws"#(ne
2. Zastan#w si)* +! ,est d(a Cie$ie wa'ne
3. Wy$ierz !raniza+,)* kt#ra si) tym za,m-,e
4. ."rawd/* +! zr!$i0a z 1w!im 1%
12 Zr#$ t!% &rzeka' 1% na d!$r! ws"#(ne
1!* ,ak nam si) 'y,e w d-'ym st!"ni- za(e'y !d mdre! wydatk!wania "-$(i+zny+3* +zy(i w
ist!+ie* naszy+3 ws"#(ny+3* "ieni)dzy2 1% t! me+3anizm* w kt#rym 1y m!'esz zade+yd!wa4 na
+! ma $y4 "rzezna+z!na +z)54 1w!,e! "!datk-2 M!'esz $ez"!5redni! wskaza4 "r!$(em* kt#ry
,est d(a Cie$ie wa'ny* a tak'e instyt-+,)* kt#ra dzia0a w tym !$szarze2 6ie rezyn-, z
m!'(iw!5+i de+yd!wania ! sw!i+3 "ienidza+32
72 Zastan#w si)* +! ,est d(a Cie$ie wa'ne
Zastan#w si)* +! +3+ia0$y5 zmieni4* dy$y5 t! 1y de+yd!wa0 ! "!dzia(e "!datk#w2 W +! $y5 si)
zaana'!wa0* dy$y5 mia0 +zas* "ienidze i "rzek!nanie* 'e 1w#, wysi0ek "rzyniesie e8ekty2
&!my5( nie ty(k! ! s"rawa+3 "rzewi,a,+y+3 si) na,+z)5+ie, w kam"ania+3 1%* a(e ! inny+3
r#wnie wa'ny+3* a mnie, n!5ny+3 media(nie2 &rzekaz-,+ 1% na +e(* kt#ry ,est Ci $(iski*
zwi)kszasz szanse ,e! !sini)+ia2
92 Wy$ierz !raniza+,)* kt#ra si) tym za,m-,e
6ie "rzekaz-, a-t!maty+znie +zy "rzy"adk!w!2 Wy$iera,+ !raniza+,) nie kier-, si) wy0+znie
rek(am2 6ie "!zwa(a, te'* $y kt!5 inny d!k!na0 za Cie$ie wy$!r-2 6ie "rzekaz-, 1%
!raniza+,i* ! kt#re, ni+ nie wiesz* kt#re, nazwa i nr :R.- w"isany z!sta0 na sztywn! d!
$ez"0atne! "r!ram- r!z(i+zania &I12 D!wiedz si)* +zym si) za,m-,e* ,ak dzia0a2 &rze,rzy, ,e,
str!n) internet!w* s"raw!zdania z -$ie0y+3 (at (-$ sk!ntakt-, si) z ni $ez"!5redni!2
;e5(i wiesz +! +3+esz wes"rze4* a nie wiesz k!!* za,rzy, na "!rta( www.ngo.pl2 W
!#(n!"!(skie, $azie in8!rma+,i ! !raniza+,a+3 "!'ytk- "-$(i+zne! m!'esz wysz-ka4 t)* kt#ra
dzia0a w interes-,+e, Ci) dziedzinie i< (-$ w 1w!,e, !k!(i+y2 M!'esz zadzw!ni4 na in8!(ini) !
!raniza+,a+3 "!zarzd!wy+3 =>1 ?@? A1B* a($! s"yta4 inny+3C "rzy,a+i#0* zna,!my+3*
ws"#0"ra+!wnik#w* k!! "!(e+a,2
&rzed "rzekazaniem 1% s"rawd/* +zy !raniza+,a zna,d-,e si) w wykazie !raniza+,i "!'ytk-
"-$(i+zne! -"rawni!ny+3 d! "rzy,m!wania w"0at 1% "-$(ik!wanym "rzez Ministra &ra+y i
&!(ityki ."!0e+zne, na str!nie www.pozytek.gov.pl
@2 ."rawd/* +! zr!$i0a z 1w!im 1%
Zainteres-, si)* i(e "ieni)dzy wy$rana "rzez Cie$ie !raniza+,a ze$ra0a z w"0at 1% i +! dzi)ki
tym 5r!dk!m r!$i2 Za,rzy, na ,e, str!n) i s"rawd/* +zy ! tym in8!rm-,e2 ;e5(i nie* zadzw!D (-$
wy5(i, mai(a i za"yta,2 Zanim "rzeka'esz ,e, 1% w k!(e,nym r!k-* s"rawd/* ,ak !s"!dar-,e
ze$ranymi "ieni)dzmi2 E"ewni, si)* +zy t!* +! r!$i Ci si) "!d!$a2 ;e5(i tak* ws"!m#' , zn!w-2
F m!'e "!za 1% "rzeka'esz ,e, dar!wizn)G F($! w0+zysz si) w ,e, dzia0aniaG
Forum Darczycw w Polsce
Oglnopolska Federacja Organizacji Pozarzdowych
Pracownia Bada i Innowacji Spoecznych !S"ocznia#
Dzie BezpiecznegoInternetu2012
W roku 2012 DBI obchodzc bdzemy 7 utego. Tematem przewodnm mdzynarodowego Dna
Bezpecznego Internetu |est Internet |ako cznk mdzy pokoenam. Wszystke dzaana bd
reazowane pod hasem "Wspne odkrywamy cyfrowy wat! Bezpeczne!".
Podczas tegorocznych obchodw DBI chcemy zwrcc uwag na to, e wrtuany wat moe byc
odkrywany wspne przez na|modszych oraz ch rodzcw czy dzadkw.
Dzec mog oswoc swoch dzadkw z technczn obsug Internetu, dzadkowe za czuwa| nad
bezpecznym rozwanym poruszanem s na|modszych w sec.
Warte poecena s kursy.
Materay edukacy|ne.
Perwszy numer Rabczanskch Wec Pozarzdowych
Rabczanske Wec Pozarzdowe prezentu| perwszy numer RWP.
W perwszym numerze:
Nasze NGO
-Stowarzyszene Promoc| Kutury Edukac| Rabkon
Akc|e
-Gra Me|ska ,Rabczansk pocg"
-"Zagra| to |eszcze raz, Sam" o Muzycznym Maratone Fmowym sw kka
-XX Fna Weke| Orkestry Swteczne| Pomocy w Rabce Zdr|
Nasza gmna
-SPRING Spdzena Soc|ana
-Roczny program wsppracy samorzdu Gmny RabkaZdr| z organzac|am pozarzdowym na rok
2012.
-Wynk rozstrzygnca otwartego konkursu ofert na reazac| zadan pubcznych w 2012 r. w
zakrese upowszechnana kutury fzyczne| sportu.
Dobre Praktyk
-Mode wsppracy
-NARZEDZIA ZARZADZANIA ROZWO|EM ORGANIZAC|I KROK PO KROKU
WOLONTARIAT
-Regonane Centrum Woontaratu w Krakowe
Wsparce NGO
Baza organzac| pozarzdowych z terenu gmny Rabka-Zdr|
Poberz
Made n Rabka
Rabczanske Wec Pozarzdowe poeca|:
Wekm krokam zba s zakonczene pro|ektu ,.ad' in 7ab!a" tym samym
rozstrzygnce konkursu o tytu I6ul$uro#'go Produ!$u 7o!u 8 7abcool :311J.
,Made In Rabka" |est pro|ektem reazowanym przez Stowarzyszene Kuturowy Gocnec,
ma|cym na ceu promowane udz kreatywnych, wykonu|cych cekawe przedmoty z dzedzny
sztuk uytkowe|. Byc moe ktry z ch pomysw bdze ma szanse stac s orygnana pamtk
z Rabk. Oby tak s stao.
O nagrod waczy 18 uczestnkw zgoszonych do konkursu. Przyznane zostan trzy
nagrody:1agroda 5ury, ktr przyzna koms|a konkursowa skada|ca s ze znanych artystw
(Ewa Laczek-Daek, Potr Bes, |erzy Tret), 1agroda -n$'rnau$,# - wyonona za pomoc
netrnetowe| sondy oraz trzeca, nezaena nagroda ufundo#ana prz'z Fundac)' 7oz#o)u
7'gionu 7ab!a.
Rozstrzygnece konkursu nastp K grudnia :311r. w p|an Zakadu Przyrodoecznczego
bdze poczone z !i'rmasz'm wyrobw osb nomnowanych oraz ze spec|anym !onc'r$'m,
podczas ktrego wystp znan rabczanscy muzycy, gra|cy na co dzen w nnych skadach. W tym
dnu muzykw zczy wspna dea oraz Potrek Koeck trzyma|cy pecze nad koncertem.
Obszerne artykuy wywady z osobam nomnowanym do konkursu zna|du| s na strone
Stowarzyszena Kuturowy Gocnec.
Na swo|ego faworyta bdze mona gosowac za pomoc
stronywww.kuturowygoscnec.regon-rabka.p,
na ktre| zostane uruchomona spec|ana sonda.
Gosowane bdze trwac dwa tygodne od 15 do 30 stopada
2011 r.
Osobom nomnowanym yczymy powodzena.
Nomnac|e mona zobaczyc tuta|:::
http://kuturowygoscnec.regon-rabka.p/madenrabka.htm
XX Fna Weke| Orkestry Swteczne| Pomocy w Rabce - Zdr|
W Rabce orkestrowe grane bdze trwao 2 dn - zaczynamy 7 a konczymy 8 styczna! Przyczce
s do nas!
8 styczna 2011 roku po raz 20 zagra Weka Orkestra Swteczne| Pomocy. Srodk penne
zebrane w tym dnu zostan przeznaczone na zakup na|nowoczene|szych urzdzen da ratowana
yca wczenakw oraz pomp nsunowych da kobet carnych z cukrzyc.
Gwnym hasem XX Fnau WOSP |est "Gramy z pomp! Zdrowa mama, zdrowy wczenak, zdrowe
dzecko, czy na zakup na|nowoczene|szych urzdzen da ratowana yca wczenakw oraz pomp
nsunowych da kobet carnych z cukrzyc."
Po raz koe|ny do akc| wczya s rwne rabczanska spoecznoc. Wzorem at ubegych
zare|estrowany zosta Sztab Weke| Orkestry Swteczne| Pomocy. W tym roku na prob ucznw
rabczanskch szk rednch, ktrzy od at aktywne wspera| dzaana Fundac| WOSP |urka
Owsaka, Sztab dzaa |u po raz drug przy Stowarzyszenu Lokomotywa. Do przeprowadzena
pubczne| zbrk pendzy zare|estrowaa s rekordowa czba 80 modych Woontaruszy, z
pord ktrych z bem serca zmuszen bymy wyosowac 60, gdy tye me|sc otrzymamy ze
Sztabu gwnego w Warszawe. Woontarusze zaopatrzen w spec|ane dentyfkatory z
hoogramam puszkam Orkestry bd kwestowac na terene cae| nasze| gmny od wczesnych
godzn porannych a do pznego weczora.
Ne byo by |ednak Orkestry bez mprez towarzyszcych, ktre wspera| gwny ce kadego Fnau
WOSP tworz nepowtarzan atmosfer tego dna. Woontarusze dzaa|cy w Sztabe
przygotowa szereg atrakc| z pord ktrych mam nadze| kady zna|dze co nteresu|cego da
sebe. Startu|emy |u w sobot 7 styczna o 12:30 od gry me|ske|, w ktre| wezm udza druyny
zoone z ucznw rabczanskch szk. Pocztek zakonczene trasy zapanowane zostao w kne
Sneka. Tego samego dna o godz. 19:00 w Me|skm Orodku Kutury odbdze s maraton
fmowy podczas ktrego Woontarusze bd kwestowac na rzecz XX Fnau. 8 styczna w samo
poudne przed Snek odbdze s orkestrowe maowane samochodu a od godzny 16 do 24 na
sa knowe| odbdze s prawdzwy muzyczny maraton - koncerty sostw zespow (goce z
Krakowa, Nowego Scza, Nowego Targu oraz rabczanscy muzycy). Ne zapomnamy rwne o
na|modszych uczestnkach XX Fnau da ktrych od godzny 16 odbd s warsztaty pastyczne
organzowane przez Kawarno-ksgarn ,Mdzy Sowam", u. Podhaanska 21A. Odbdze s
rwne cytac|a darw przekazanych przez rabczanskch artystw, sportowcw przedsborcw,
ktra odbdze s w Kawarn nowego obektu Uzdrowska ,Rabczansk Zdr|" na u. Roztok 7.
Tradycy|ne |ak co roku o godzne 20:00 bdze wateko do neba, tym razem przed knem
Sneka, spec|ane przygotowane w sposb odbega|cy od zazwycza| przy|te| formuy.
Serdeczne zapraszam - bdzce z nam w tym dnu!
Grzegorz Werner
Rabczanske Wec Pozarzdowe poeca| :)
Gramy z pomp! Zdrowa mama, zdrowy wczenak, zdrowe dzecko, czy na zakup
na|nowoczene|szych urzdzen da ratowana yca wczenakw oraz pomp nsunowych da
kobet carnych z cukrzyc.
Rabczanske sztab |est 956 zare|estrowanym sztabem WOSP.
Gwnym sponsorem |est Fundac|a Rozwo|u Regonu Rabka
Organzator rabczanskego fnau: Stowarzyszene Lokomotywa
Szef sztabu: Grzegorz Werner (787 387 424)
Organzac|a cytac|: Czarek Skrock (606 143 948), Oa Gwd
Organzac|a gry me|ske|: Krzysztof Nzoek, Mcha Kocenak (888 889 757 ub e-ma:
gra.rabka@gma.com),
Przemek Sychta organzac|a maratonu fmowego: Macek Gazdzck, Czarek Skrock
organzac|a fnau: Marka Szewczyk (788 724 911), Kuba Dyrcz (889 306 098), Patryc|a Irzyk,
|oanna Bagadznska, Marta Kuka, Domnka |urzec, Knga Chrustek, Dorota Woznak, Mcha Lopata,
Potr Maec
Koms|a odpowedzana za przeczene pendzy: Teresa Borowska-Gacek, Sywa |urzec, Kasa
Forek
Partnerzy:
Stowarzyszene Promoc| Kutury Edukac| Rabkon
Sponsorzy poskw da Woontaruszy artystw:
Pzzera "Maenka"
Pzzera "Caabra"
Sponsorzy:
FHU STOL-MOT Stansaw Stoarczyk
Wce| nformac| na fan page XX Fna Weke| Orkestry Swteczne| Pomocy w Rabce - Zdr|
Zada| pytane do Wydzau Promoc|, Kutury Sportu gmny Rabka-Zdr|
Zada| pytane do Wydzau Promoc|, Kutury Sportu gmny Rabka-Zdr| dotyczce organzac|
pozarzdowych spoeczenstwa obywateskego.
Start :2 pca 2012 Konec:4 serpna 2012
Odpowedz opubku|emy w serpnowym numerze RWP.
Dzku|emy.
Organzator:
Stowarzyszene zwyke Forum Rdzawka
Rabczanske Wec Pozarzdowe
Przesanepytania:
1) Czy dzaa na terene gmny Modzeowa Rada Masta Rabka-Zdr| bowem ne wdac |e|
dzaanoc ?
2) Ie rodkw fnansowych przeznaczya Rabka na organzac|e pozarzdowe od 2008 roku do
dz ?
3) |ak wygda udostpnane oka na spotkana organzac| ? |ake to s okae ?
4) Czy budynek MOK-u wobec przenosn MOK-u pod Musz zostane przekazany twrc udowym ?
Odpowedz:
Burmstrz Rabk-Zdro|u w odpowedz na pytana zadane poczt eektronczn w dnu
08.08.2012r. /data wpywu/ nformu|e, e:
1. Modzeowa Rada Masta Rabka-Zdr|, dzaa|ca przy Me|skm Orodku Kutur), ze wzgdu na
brak modzey zanteresowane| aktywnoc spoeczn, zawesa swo| dzaanoc.
2. Urzd Me|sk w Rabce-Zdro|u przeznacza rodk fnansowe na organzac|e pozarzdowe przez
zecane zadan pubcznych w Otwartych Konkursach Ofert w zakrese wsperana upowszechnana
kutury fzyczne| oraz kutury, sztuk, ochrony dbr kutury dzedzctwa narodowego.
Wszeke nformac|e dotyczce ogaszana konkursu protokoy z ch rozstrzygnca wraz z
wysokoc przyznanych dotac| zna|du| s na strone nternatowe| www.rabka.p - BIP. w zakadce
Zamwena pubczne ogoszena, ogoszena rne /ata 2008-2011/ oraz w zakadce Programy
granty /rok 2012.
3. Urzd Me|sk udostpna sa obrad na spotkane organzacy|ne po wczene|szych ustaenach.
4. Na dzen dzse|szy ne zostaa |eszcze pod|ta decyz|a w sprawe zmany sedzby Me|skego
Orodka Kutury w Rabce-Zdro|u.
Aktywne Karpacke NGO
W ramach pro|ektu ,Aktywne karpacke NGO" utworzona zostane Karpacka Sec Informac|
Wsparca da Organzac| Pozarzdowych, ktra skadac s bdze z 4 punktw stac|onarnych oraz
mobnych orodkw doradczych (na terene gmn ob|tych pro|ektem) oferu|cych usug doradczo-
nformacy|ne da przedstawce organzac| pozarzdowych oraz osb zanteresowanych
zaoenem organzac| pozarzdowe|.
http://www.karpackengo.p
Doradztwo dotyczyc bdze becych probemw zwzanych z funkc|onowanem organzac|
pozarzdowych oraz tematyk zwzane| np. z zarzdzanem, promoc|, pozyskwanem rodkw
fnansowych, zarzdzanem personeem, wsppracy z sektorem pubcznym nnym organzac|am
pozarzdowym, zagadnen zwzanych z funkc|onowanem podmotw ekonom spoeczne|.
Panowane |est take prowadzene doradztwa spec|astycznego.
Organzowane bd rwne szkoena da przedstawce organzac| pozarzdowych w
nastpu|cych moduach tematycznych:
1. Wsppraca partnerstwo okane.
2. Zarzdzane NGO.
3. Pozyskwane funduszy na dzaanoc NGO.
4. Przygotowane pro|ektu.
5. Podstawy zarzdzana pro|ektam.
6. Ksgowoc zarzdzane fnansam NGO.
7. Doskonaene ume|tnoc nterpersonanych.
8. Tworzene funkc|onowane OPP.
9. Prowadzene dzaanoc gospodarcze| w NGO - funkc|onowane PES.
10. PR da NGOs.
oraz nnych wynka|cych z potrzeb organzac| pozarzdowych.
Panu|e s take reazac| szkoen da przedstawce |ednostek samorzdu terytoranego o
tematyce:
,Wsppraca z NGO- procedury zecana zadan pubcznych".
W ramach pro|ektu ,Aktywne karpacke NGO" prowadzone bd rwne dzaana nformacy|ne
aktywzu|ce - m.n. uruchomona zostane strona nternetowa pro|ektu wraz z forum
newsetterem, wydawany bdze kwartank nformacy|ny, w ktrym zameszczane bd
aktuanoc, porady prawne, nformac|e dotyczce funkc|onowana NGOs tp. Organzowany bdze
konkurs na na|epsz nc|atyw pozarzdow oraz da na|bardze| przy|azne| trzecemu sektorow
gmne
4elem projekt" jest rozwj potencja" organizacji pozarz7dowych >NG1? na terenie @arpat do ko,ca
'1G r# 4el ten zrealizowany b2dzie poprzez prowadzenie:
D doradztwa,
D szkole,,
D dziaa, in%ormacyjnych i aktywiz"j7cych
na obszarze 1H powiatw i 1G gmin poo/onych na terenie @arpat w ramach stworzonej @arpackiej
$ieci -n%ormacji i Wsparcia dla 1rganizacji +ozarz7dowych#
9zi2ki realizacji projekt" wzro5nie dost2pno56 i jako56 "s"g szkoleniowych i doradczych dla
przedstawicieli NG1 oraz osb pragn7cych zao/y6 organizacj2 pozarz7dow7# +lan"je si2, /e
e%ektem projekt" b2dzie rwnie/ rozwj wsppracy pomi2dzy organizacjami pozarz7dowymi,
sektorem p"blicznym >jednostkami samorz7d" terytorialnego? oraz sektorem prywatnym#
Zobacz dyury w Rabce-Zdr|
BIURA STAC|ONARNE
Rabka-Zdr| (34-700), u. Psudskego 1
Doradca stac|onarny: Mace| Kopytek
Kuturowy Gocnec - 1. koncert RSM
&' cz#ar$'! :1.3K. o 1B:33 # 7abc' LPod Crzyb!i'mL odb%dzi' si%
pi'r#szy !onc'r$ pro)'!$u L.ad' in 7ab!a -- - 7abczas!a c'na
.uzycznaL.
Naszym ceem |est prezentac|a muzyk tworzone| w Rabce okocy. Mamy
nadze| wyowena kku pereek, |ak to mao me|sce podczas I
edyc| pro|ektu w 2011r. Wc zapraszamy chtnych chccych wzc
udza w te| akc| - przed nam |eszcze trzy koncerty. Zakadamy, e
bd one okaz| do wspne| radoc z muzyk. Ogaszamy take
konkurs na "Przeb| roku 2012" warunkem do |ego przystpena
|est zaprezentowane utworu z wasn muzyk.
Szczegy na http://www.kuturowygoscnec.regon-rabka.p/
Podczas I koncertu swo|e utwory zaprezentu|:
Aa Luberda, Oa Luberda, Wy Bake czy Przemek Swerczek oraz Dzwny
Zesp 1c z I LO w Rabce
Przy okaz| pozwo sobe zachcc Panstwa do ektury 8 numeru
"Wadomoc Rabczanskch", ktry zosta skonstruowany |ako
pretekst do dyskus| o dugofaowych ceach Rabk-Zdro|u. |est tam wywad
red naczenego nt. rabczanskch nstytuc| kuturanych oraz m| wywad z
pochodzcym z Rabk bznesmenem, ktry przedstaw swo| anaz
perspektyw rozwo|u Rabk.
"WR" mona nabyc w: Saony prasowe - przy u. Ponatowskego,
przy u. Psudskego ("Manhattan"), w Zakadze
Przyrodoecznczym, przy Dworcu PKS ("MOTO PRESS"), Kosk - w
"Bedronce", przy p. w. Mkoa|a, w Rynku, przy u. Nowy
Swat. Ksgarne: "Akryba", "Mdzy Sowam" oraz
"BIT-BORT" (rodkowy pawon Zakadu Przyrodoecznczego)
Program Wsppracy UM z NGO 2013
7oczny program #sp,pracy samorz*du Cminy 7ab!a-Zdr,)
z organizac)ami pozarz*do#ymi oraz podmio$ami" o !$,rych mo#a # ar$. 2 us$. 2 us$a#y
z dnia :M !#i'$nia :332 r. o dziaalno+ci poy$!u publiczn'go i o #olon$ariaci' NDz. 9.
z:313 r. 1r :2M poz. 1A2K z p,Gn. zm.H na ro! :312.
Przy|mu|c nne|szy dokument Gmna Rabka-Zdr| dekaru|e wo ksztatowana wsppracy
z organzac|am pozarzdowym oraz nnym podmotam prowadzcym dzaanoc poytku
pubcznego na zasadze partnerstwa wyraa ntenc| reazac| swoch zadan ustawowych
w zakresach, gdze |est to mowe, w csym wspdzaanu z nm.
,Roczny program wsppracy samorzdu Gmny Rabka-Zdr| z organzac|am pozarzdowym oraz
nnym podmotam prowadzcym dzaanoc poytku pubcznego na rok 2013" okrea ramowe
zasady wsperana przez Samorzd Gmny dzaan organzac| pozarzdowych poprzez zecane
powerzane tym organzac|om reazac| ustawowych zadan gmny na zasadach okreonych w
stosownych aktach prawnych ( w szczegnoc w ,Ustawe o dzaanoc poytku pubcznego
o woontarace" oraz,Ustawe o fnansach pubcznych"). Za ceowe uzna|e s coroczne
wskazywane wybranych obszarw prorytetowych grup zadan po to, aby na ch reazac|
kerowac rodk fnansowe. Gwnym kryteram seekc| tych grup s z |edne| strony - potrzeby
Gmny, za z druge| strony - potenc|a organzac| pozarzdowych.
Stwerdzene powysze poparte |est dotychczasowym dowadczenam stanow punkt wy|ca do
daszego pogbana wsppracy z tym organzac|am. Potenc|a organzac| pozarzdowych oraz
bskoc tematyczna przedmotu ch dzaanoc z zadanam gmny |ednoznaczne wskazu|e na
mowoc epszego zaspoka|ana potrzeb zborowych wspnym wyskem samorzdu tych
organzac|.
Pos$ano#i'nia og,ln'
O 1.
Podstaw ,Rocznego programu wsppracy samorzdu Gmny Rabka-Zdr| z organzac|am
pozarzdowym oraz nnym podmotam prowadzcym dzaanoc poytku pubcznego na rok
2013", zwanego dae| ,Programem", |est art. 5a ust. 1 ustawy z dna 24 kwetna 2003 r.
o dzaanoc poytku pubcznego o woontarace.
O :.
Iekroc w Programe |est mowa o:
1.

Ius$a#i'J - rozume s przez to ustaw z dna 24 kwetna 2003 r. o dzaanoc
poytku pubcznego o woontarace (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z pn. zm.),
2.

Idziaalno+ci poy$!u publiczn'goJ - rozume s przez to dzaanoc
spoeczne uyteczn prowadzon przez organzac|e pozarzdowe w sferze zadan
pubcznych okreonych w Ustawe,
3. Iuch#al'J - rozume s przez to uchwa, do ktre| zacznkem |est Program,
4. ICmini'J - rozume s przez to Gmn Rabka-Zdr|,
5. Ipodmio$ach ProgramuJ - rozume s przez to organzac|e pozarzdowe oraz nne
podmoty prowadzce dzaanoc poytku pubcznego wymenone w art. 3 ust. 3
Ustawy,
6. Io$#ar$ym !on!ursi' of'r$J - rozume s przez to otwarty konkurs ofert, o ktrym
mowa w art. 11 ust. 2 art. 13 Ustawy,
7. Ipriory$'$ach zada publicznychJ - naey przez to rozumec szczegne stotne
obszary zadan pubcznych wymenone w programe wsppracy |ako rekomendowane
do zecana ch reazac| organzac|om pozarzdowym,
8. I!omis)i !on!urso#')J - naey przez to rozumec koms| powoan przez Burmstrza
Rabk-Zdro|u Zarzdzenem o ogoszenu otwartego konkursu ofert. Tryb powoywana
koms| |ak rwne zasady |e| dzaana zostay opsane w dasze| czc programu.
0'l' Programu
O 2.
1. Gwnym ceem nne|szego programu |est budowane partnerstwa pomdzy Gmn
a organzac|am w rodowsku okanym, sucemu wsperanu organzac| w reazac|
wanych cew spoecznych.
2. Cee szczegowe nne|szego programu obe|mu|:
a) umacnane okanych dzaan, stworzene warunkw do powstawana nc|atyw
struktur funkc|onu|cych na rzecz spoecznoc okane|,
b) aktywzac| spoecznoc okane|,
c) budowane spoeczenstwa obywateskego poprzez umacnane w wadomoc
meszkancw Gmny poczuca odpowedzanoc za wspnot okan, swo|e
otoczene oraz tradyc|,
d) popraw |akoc yca meszkancw Gmny poprzez pene|sze zaspaka|ane
potrzeb spoecznych,
e) ntegrac| na rzecz reazac| sfery zadan pubcznych wymenonych w art. 4
Ustawy,
f) otwarce na nnowacy|noc konkurency|noc poprzez umowene organzac|om
pozarzdowym ndywduanego wystpowana z ofertam na reazac| zadan
pubcznych reazowanych przez samorzd.
g) wprowadzane nowatorskch bardze| efektywnych dzaan dzk dobremu
rozpoznanu wystpu|cych potrzeb,
h) prezentac| dorobku rodowska organzac| pozarzdowych promowane |ego osgnc.
Zasady #sp,pracy
O M.
Gmna Rabka-Zdr| wsppracu|e z organzac|am pozarzdowym nnym
podmotam w sferze reazac| zadan pubcznych na zasadach rwnego dostpu do nformac|,
pomocnczoc, suwerennoc stron, partnerstwa, efektywnoc, uczcwe| konkurenc| |awnoc.
Przestrzegane tych zasad sprzy|a daogow we wza|emnych kontaktach.
Za!r's prz'dmio$o#y #sp,pracy oraz priory$'$o#' zadania publiczn'
O A.
1.

Wsppraca z podmotam Programu dotyczy zadan okreonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dna 8
marca 1990 r. o samorzdze gmnnym (tekst |ednoty: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z
pzn. zm. ) , a w szczegnoc zadan wasnych gmny obe|mu|cych nastpu|ce obszary:
a)

kutury, sztuk, ochrony dbr kutury dzedzctwa narodowego,
b) wsperana upowszechnana kutury fzyczne|,
c) turystyk kra|oznawstwa,
d) dzaanoc rzecz osb nepenosprawnych,
e) ekoog oraz ochrony dzedzctwa przyrodnczego,
f) ochrony promoc| zdrowa,
g) promoc| gmny.
2. Lsta wymenonych zagadnen stanow wy|cow nformac| da partnerw Programu
o podstawowych kerunkach dzaan w roku 2013, |ednak ne stanow |edynego kryterum
pod|ca wsppracy pomdzy Gmn a organzac|am.
O K.
Na podstawe sty zagadnen prorytetowych wymenonych w O 5 nne|szego Rocznego Programu
Wsppracy, Rada Me|ska proponu|e w szczegnoc nastpu|c st zadan pubcznych
Gmnyprzewdzanych do reazac| w roku 2013 przez organzac|e pozarzdowe.
Zadania z za!r'su #spi'rania i upo#sz'chniania !ul$ury fizyczn')
1. Organzowane prowadzene za|c, szkoen oraz zawodw w szczegnoc da dzec
modzey.
1. Organzowane mprez sportowych oraz rekreacy|nych kadego
szczeba (szkonych,mdzyszkonych, ognogmnnych, regonanych,
ognokra|owych, mdzynarodowych oraz promu|cych Gmn).
2. Utrzymywane konserwac|a obektw sportowych terenw rekreacy|nych.
Zadania z za!r'su !ul$ury" sz$u!i" ochrony d,br !ul$ury i dzi'dzic$#a narodo#'go
1. Wspomagane okanych nc|atyw artystycznych wzbogaca|cych ofert kuturan
Gmny.
2. Organzowane festwa, koncertw, przegdw, prezentac|, wystaw, konkursw, penerw,
warsztatw, prezentu|cych rne gatunk twrczoc.
1. Organzowane wonego czasu aktywzac|a dzec modzey.
Zadania z za!r'su $urys$y!i i !ra)ozna#s$#a
1. Organzowane mprez turystyczno-kra|oznawczych da dzec modzey (t|. ra|dy, zoty,
wyceczk).
2. Organzowane popuaryzac|a mprez turystyczno-kra|oznawczych .
Formy #sp,pracy i spos,b r'alizac)i programu
O B.
1. Wsppraca, o ktre| mowa w 5, moe przyberac nastpu|ce formy:
a) finanso#'
- zecane organzac|om w drodze otwartych konkursw ofert reazac| zadan
pubcznych w forme powerzana wykonana zadana wraz z udzeenem dotac|
na ch sfnansowane ub wsperana zadan wraz z udzeenem dotac| na ch
dofnansowane,
- na wnosek organzac| pozarzdowe| zecane reazac| zadana pubcznego
z pomncem otwartego konkursu ofert ( tryb maych grantw ),
b) ni'finanso#'
- wza|emne nformowane s o panowanych dzaanach,
- konsutowane pro|ektw aktw prawnych dotyczcych organzac| pozarzdowych,
- przekazywane nformac| o wsppracy za porednctwem strony nternetowe|
medw okanych,
- nformowane o zadanach pubcznych, reazowanych w danym roku oraz
o ogaszanych konkursach ofert sposobach ch rozstrzygnc,
- wydawane opn przez Burmstrza Rabk - Zdro|u o dzaanoc organzac|
pozarzdowych oraz udzeane rekomendac| organzac|om podmotom
wsppracu|cym z Gmn , ubega|cym s o dofnansowane z nnych zrde,
- tworzene zespow doradczo - nc|atywnych zoonych z przedstawce
organzac| pozarzdowych oraz przedstawce Urzdu Me|skego.
c) inn' formy #sp,pracy
- udostpnane oka na spotkana organzac| pozarzdowych,
- promoc|a dzaanoc organzac| pozarzdowych w medach,
- udostpnane m me|sca na stronach nternetowych Masta,
- tworzene kaendarza mprez ch koordynac|a,
- aktuazowane zakadk na strone www.rabka.p pn.,Organzac|e pozarzdowe",
- prowadzene przez Wydza Promoc|, Kutury Sportu bazy nformac|
o organzac|ach pozarzdowych dzaa|cych na terene Gmny,
- umowene ob|ca patronatem Samorzdu przedswzc reazowanych przez
organzac|e pozarzdowe na rzecz meszkancw Gmny,
- pomoc w dzaanoc merytoryczne|,
- pubkac|a protokow z zebran Zespou Doradczego ds. Organzac| Pozarzdowych na strone
www.rabka.p, w zakadce pn.,Organzac|e pozarzdowe",
2. Organzac|e z wasne| nc|atywy mog zoyc ofert reazac| zadan pubcznych zgodne
z art. 12 Ustawy a take na zadana reazowane dotychczas przez nne podmoty, w tym
przez organy admnstrac| pubczne|.
3. Na wnosek organzac| ub nnego podmotu, zgodne z art. 19a Ustawy, Gmna moe
zecc wykonane reazac| zadana o charakterze okanym ub regonanym z pomncem
otwartego konkursu ofert, |e czne spenone s nastpu|ce warunk:
- wysokoc dofnansowana ub fnansowana zadana pubcznego ne przekracza
kwoty 10.000 z
- zadane pubczne ma byc reazowane w okrese ne duszym n 90 dn,
- czna kwota przekazana w ten sposb te| same| organzac| w danym roku
kaendarzowym ne moe przekroczyc 20.000 z
- czna kwota przekazana w tym trybe ne moe przekroczyc 20 % dotac|
panowanych w roku budetowym na reazac| zadan pubcznych przez
organzac|e pozarzdowe.
;ryb po#oy#ania i zasady dziaania !omis)i !on!urso#ych do opinio#ania of'r$
O @.
Koms|e konkursowe powoywane s w ceu opnowana zoonych ofert.
W skad Koms| wchodz przedstawcee Burmstrza Rabk-Zdro|u reprezentanc
organzac|pozarzdowych ( nepochodzcy z organzac|, ktrych oferty zostay zoone
w konkurse ). W pracach Koms| mog uczestnczyc take z gosem doradczym osoby
posada|ce spec|astyczn wedz w dzedzne obe|mu|ce| zakres dzaan zadan
pubcznych, ktrych konkurs dotyczy.
Otwarty konkurs ofert oraz nabr na czonkw koms| konkursowe| z organzac|
pozarzdowych nnych podmotw ogasza Wydza Promoc|, Kutury Sportu,
zameszcza|c te nformac|e w:
- Buetyne Informac| Pubczne|,
- na tabcy ogoszen Urzdu Me|skego,
- na strone nternetowe| masta www.rabka.p
Burmstrz ub osoba przez nego upowanona powou|e koms| konkursow wybera
przedstawce organzac| nnych podmotw spord zgoszonych kandydatur, keru|c s
przy tym posadan przez nch spec|astyczn wedz w dzedzne obe|mu|ce| zakres zadan
pubcznych, ktrych dotyczy konkurs.
Koms|a konkursowa moe dzaac bez udzau osb wskazanych przez organzac|e
pozarzdowe ub podmoty wymenone w art. 3 ust. 3 Ustawy, |ee:
1) adna organzac|a ne wskae osb do skadu koms| konkursowe| ub
2) wskazane osoby ne wezm udzau w pracach koms| konkursowe|, ub
3) wszystke powoane w skad koms| konkursowe| osoby podega| wyczenu na podstawe
art. 15 ust. 2d ub art. 15 ust. 2f Ustawy.
Przewodnczcym koms| konkursowe| |est przedstawce Wydzau Promoc|, Kutury Sportu
odpowedzany za dany konkurs.
Obsug admnstracy|no-burow koms| konkursowych prowadz pracowncy Wydzau Promoc|,
Kutury Sportu.
Koms|a konkursowa dokumentu|e swo| prac w forme psemne| zgodne z ogoszonym
warunkam konkursu.
Koms|a dokonu|e oceny ofert na podstawe karty oceny formane| merytoryczne|. Wynk oceny
przedstawane s w forme protokou, o ktrym mowa w 8 ust. 11, z przypsan m ocen
punktow proponowan kwot przyznana dotac|.
Koms|a konkursowa przy rozpatrywanu ofert:
a) Ocena mowoc reazac| zadana przez organzac|e pozarzdow ub podmoty
wymenone w art. 3 ust. 3 Ustawy,
b) ocena przedstawon kakuac| kosztw reazac| zadana, w tym w odnesenu do
zakresu rzeczowego zadana,
c) ocena proponowan |akoc wykonana zadana kwafkac|e osb, przy udzae ktrych
wnoskodawca bdze reazowa zadane pubczne,
d) uwzgdna panowany przez organzac| pozarzdow ub podmoty wymenone
w art. 3 ust. 3 Ustawy udza rodkw wasnych ub rodkw pochodzcych z nnych
zrde na reazac| zadana pubcznego,
e) uwzgdna panowany przez organzac| pozarzdow ub podmoty wymenone
w art. 3 ust. 3 Ustawy wkad rzeczowy, osobowy, w tym wadczena woontaruszy
prac spoeczn czonkw,
f) uwzgdna anaz ocen reazac| zeconych zadan pubcznych w przypadku
organzac| pozarzdowe| ub podmotw wymenonych w art. 3 ust. 3 Ustawy, ktre
w atach poprzednch reazoway zecone zadana pubczne, borc pod uwag
rzetenoc, termnowoc oraz sposb rozczena otrzymanych na ten ce rodkw.
Wynk pracy Koms| Konkursowe| s przedstawane w forme Protokou
zatwerdzane przez Burmstrza Rabk-Zdro|u.
Kady, w termne 30 dn od dna ogoszena wynkw konkursu, moe dac
uzasadnena wyboru ub odrzucena oferty.
W przypadku otrzymana dotac| w wysokoc nsze| n wnoskowana, wnoskodawca
dokonu|e uzgodnen z Wydzaem Promoc|, Kutury Sportu w ceu
doprecyzowana warunkw zakresu reazac| zadana.
Informac|e o zoonych ofertach, o ofertach nespena|cych wymogw formanych,
ofertach odrzuconych, a take nformac|e o udzeenu dotac| na reazac| zadan, bd
podane do pubczne| wadomoc w forme wykazu umeszczonego w Buetyne
Informac| Pubczne|, na tabcy ogoszen Urzdu Me|skego oraz na me|ske|
patforme nformacy|ne| da organzac| pozarzdowych.
&yso!o+/ +rod!,# prz'znaczonych na r'alizac)' programu
O ?.
Srodk na reazac| zadan pubcznych, o ktrych mowa w O A" bd zabezpeczone w budece
wydzau reazu|cego zadane pubczne.
pos,b oc'ny r'alizac)i programu
O 13.
1. Gmna, w czase wykonywana zadana przez podmoty Programu, sprawu|e
kontro prawdowoc wykonywana zadana, w tym wydatkowana przekazanych na reazac|
ceu rodkw fnansowych.
2. W ramach kontro upowanen pracowncy Urzdu Me|skego w Rabce-Zdro|u mog badac
dokumenty nne nonk nformac|, ktre ma| ub mog mec znaczene da oceny
prawdowoc wykonywana zadana. Kontroowany na dane kontrou|cego |est
zobowzany dostarczyc ub udostpnc dokumenty nne nonk nformac| w termne
okreonym przez sprawdza|cego.
3. Prawo do kontro przysugu|e upowanonemu pracownkow zarwno w sedzbach |ednostek,
ktrym w ramach konkursu czy te trybe maych grantw wskazano reazac| zadana |ak w
me|scach reazac| zadan. Burmstrz moe dac czcowych sprawozdan z wykonywanych
zadan, a |ednostk reazu|ce zecone zadana zobowzane s do prowadzena wyodrbnone|
dokumentac| fnansowo - ksgowe| rodkw fnansowych otrzymanych na reazac| zadana
zgodne z zasadam wynka|cym z ustawy.
4. Oceny reazac| nne|sze| programu dokonu|e Rada Me|ska na podstawe rocznego
sprawozdana Burmstrza Rabk-Zdro|u przedoonego w termne do 30 kwetna
rokunastpnego.
5. Mernk efektywnoc programu oparte s na nformac| dotyczce| |ego reazac| w
cgu ostatnego roku, a w szczegnoc:
- czbe organzac| pozarzdowych nnych podmotw borcych udza w reazac|
programu,
- czbe osb zaangaowanych w reazac| Programu,
- czbe osb, ktre byy adresatam dzaan pubcznych u|tych w Programe,
- wysokoc rodkw fnansowych przeznaczonych na reazac| Programu,
- wysokoc rodkw fnansowych zaangaowanych przez organzac|e pozarzdowe
nne podmoty w reazac| zadan pubcznych u|tych w Programe.
-nformac)' o sposobi' $#orz'nia programu
O 11.
Pro|ekt Programu wsppracy Gmny Rabka-Zdr| z organzac|am pozarzdowym oraz nnym
podmotam prowadzcym dzaanoc poytku pubcznego na nastpny rok bdze poddany
konsutac|om spoecznym z meszkancam, a take z organzac|am pozarzdowym
podmotam wymenonym w art. 3 ust. 3 Ustawy funkc|onu|cym na terene Gmny oraz
Zespoem doradczym ds. Organzac| pozarzdowych.
Pro|ekt Programu zameszczony bdze na strone nternetowe| Urzdu Me|skego, wyweszony na
tabcy ogoszen Urzdu oraz udostpnony w postac tekstowe| w Wydzae Promoc|, Kutury
Sportu.
Uwag wnosk dotyczce Programu bdze mona skadac osobce w Urzdze Me|skm ub za
porednctwem poczty tradycy|ne|, poczty eektronczne| /zakada s 14-dnowy okres
wnoszena uwag konsutac|/. Opne bd anazowane w mar mowoc uwzgdnane.
Na podstawe sprawozdana z reazac| poprzednego programu oraz przeprowadzonych
konsutac| przygotowywany bdze koe|ny roczny program wsppracy, ktry
bdze uchwaany do dna 30 stopada roku poprzedza|cego okres |ego obowzywana.
Pos$ano#i'nia !oco#'
O 1:.
1. Program ma charakter otwarty, zakada mowoc uwzgdnana nowych form wsppracy.
2. Organzac|e pozarzdowe, ktrych zadana s wsperane fnansowo z budetu Gmny, zobowzane s
do promowana Gmny poprzez:
a) przekazywane |ak na|wksze| czne odborcw nformac| o dofnansowanu zadana
ze rodkw pubcznych,
b) przy zadanach o charakterze otwartym da pubcznoc, poprzez umeszczene
w me|scu wdocznym herbu Masta Rabka - Zdr|,
c) nformowane w wypowedzach pubcznych przekazywanych komunkatach
medanych nformac| o wspudzae Gmny Rabka - Zdr| w reazac| zadana ,
d) umeszczane nformac| o wspudzae fnansowym Gmny wraz z zameszczenem
herbu Masta na drukach promocy|nych (pakaty, zaproszena, broszury, fodery tp)
oraz na strone nternetowe| dotowanego.
3. Szczegowych nformac| na temat reazac| zasad promoc| pro|ektw udzea Wydza
Promoc|, Kutury Sportu Urzdu Me|skego.
4. Wzory dokumentw zwzanych z reazac| Programu okrea rozporzdzene Mnstra
Pracy Potyk Spoeczne| z dna 15 grudna 2010 r. w sprawe wzoru oferty reazac|
zadana pubcznego wzoru sprawozdana z wykonana tego zadana (Dz. U. z 2011 r.
Nr 6 poz. 25).