You are on page 1of 19

Produkcja energii z biogazu

Aleksander Tybiski 175525

Plan prezentacji
1. 2. 3. $.

5. (. 7.

Wstp - uzdatnianie gazu Wykorzystanie biogazu Elektro iep!o"nie z silnika#i spalino"y#i %odu!y kogenera y&ne na przyk!adzie zak!adu %leko'ita Alternaty"na produk &a energii %ikroturbina gazo"a) silnik *tirlinga +iteratura

Wstp
,zdatnianie biogazu.dsiar zanie biologi zne " /er#entatorze0poza-obe no12 tlenu oraz bakterii *ul/oba ter o3ydans. .dsiar zanie 4e#i zne " /er#entatorze0poza-u"olnienie si siarko"odoru przy u5y iu substan &i 4e#i zne&.

*uszenie - " elu 4ronienia agregat6" s!u57 y 4 do "ykorzystania gaz przed "ysoki# zu5y ie#.

8ys. 1.Wybrane etapy przebiegu pro esu te 4nologi znego " uzyski"aniu biogazu.

Wykorzystanie biogazu
Energi 4e#i zn7 za"arta " biogazie #o5na "ykorzysta2 przet"arza&7 &7 "-energi iepln7 9ko io!) palnik: -energi elektry zn7 9generator napdzany silnikie#) turbin7 na biogaz: -kogenera &a 9sprz5enie #o y i iep!a: -energi #e 4ani zn7 9silnik spalino"y na biogaz:

Elektrociepownie blokowe z silnikami spalinowymi

8ys. 2. * 4e#at elektro iep!o"ni bloko"e&.

Produkcja energii z biogazu na przykadzie zakadu Mlekovita

8ys. 3. ;roduk &a biogazu " zak!adzie.

Parametry silnika TC !"#$%#$ &""kWel ' (&"kWt

)ilans energii dla agregatu TC !"#$%#$ &""kWel ' (&"kWt

8ys. $. <ilans energii dla agregatu T=>2?1(@1( .

*kad tec+nologiczny cieplny modu,w TC !"#$%#$ ! - (&"kWt

8ys. 5. ,k!ad te 4nologi zny ieplny

*kad tec+nologiczny elektroenergetyczny modu,w TC !"#$%#$ ! - &""kWel

8ys. (. ,k!ad te 4nologi zny elektroenergety zny

Przykadowe zyski
Szacowana dobowa ilo produkcji biogazu 10560m3/d (440m3/h) 1 !o"z# unikni$#% zakupu &n&rgii &l&k#r%czn&j 1000 k' ( )*00h ( 0+31 z, - ok * 6*4 000 z, * Sprz&da. zi&lon%ch c&r#%/ika#0w1 1000 k' ( )*00h ( 0+1) z, - ok 1 426 000z, !o"z#% roczn&j ob",ugi "&rwi"ow&j agr&ga#0w 1 ko"z# ob",ugi agr&ga#0w 3 *50 000 z, 4oczn% z%"k z #%#u,u produkcji pr5du1 * 6*4 000 z, 6 1 426 000 z, 7 *50 000 z, - 3 )50 000 z, 3 '%#worzon& ci&p,o 880 k' ( )*00h - ok )100 9'h

%ikroturbina gazo"a
'%korz%"#uj5c ci&p,o odz%"kan& na w%jciu #urbin% w"#$pni& ogrz&wa ono "pr$.on& powi&#rz&+ doprowadzan& na"#$pni& wraz z paliw&m do komor% "palania S#5d gor5c& gaz% "palinow& prz&p,%waj5 do #urbin%+ gdzi& rozpr$.aj5 "i$+ nap$dzaj5c "pr$.ark$ oraz pr5dnic$ 9ikro#urbin% charak#&r%zuj& g,0wni& kompak#owa kon"#rukcja oraz ni&wi&lki& w%magania pod wzgl$d&m kon"&rwacji+ chocia. j&dnocz&ni& 3 np w por0wnaniu do "ilnik0w #,okow%ch 3 maj5 on& mni&j"z5 "prawno &l&k#r%czn5

8ys. 7.,k!ad z #ikroturbin7 .

%ikroturbina gazo"a paro"a

:&n&ra#or w%korz%"#uj& ol&j #&rmaln% do podgrzania i odparowania organiczn&j ci&cz% robocz&j w parowniku(2+3+4) ;ara ci&cz% nap$dza #urbin$(4+5) k#0ra b&zpor&dnio zo"#aj& "pr$.ona g&n&ra#or&m &l&k#r%czn%m ;ara prz&p,%wa prz&z r&g&n&ra#or gdzi& podgrz&wa ci&cz(*+)) <a"#$pni& para #ra/ia do kond&n"a#ora ()+6+1) <a"#$pni& ci&cz j&"# pompowana(1+*) do r&g&n&ra#ora i o"#a#&czni& do parownika

Silniki S#irlinga

8ys. A. ,k!ad z silnikie# *tirlinga.

Balety i "ady energii z biogazu


Balety-enegia zysta -z#nie&szenie e#is&i #etanu do at#os/ery -de entraliza &a produk &i energii Wady-konie zno12 przestrzegania 1 is!y 4 "y#og6" pro esu /er#enta &i -nak!ady in"esty y&ne

Cziku& za u"ag i zaprasza# do dyskus&i

.iteratura
1.

=entru# elektroniki stoso"ane& D przyk!ad zak!adu #leko'ita. """.kogenera &a es.pl Enstytut energetyki odna"ialne& """.ieo.pl <iogaz rolni zy - odna"ialne Fr6d!o energii - teoria i prakty zne zastoso"anie - pra a zbioro"a 0 *ilniki gazo"e - "ybrane zagadnienia 0 pod red. nauk. Ada#a Cu5yskiego.

2.

3.

$.