You are on page 1of 73

Educacin secundaria

para persoas adultas

mbito da comunicacin
Mdulo 3 Unidade didctica 11

Emprego das tecnoloxas da informacin e da comunicacin

Pxina 1 de 73

ndice
1. Programacin da unidade ........................................................................................3
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Encadramento da unidade no mbito social ................................................................. 3 Presentacin................................................................................................................. 3 Obxectivos didcticos ................................................................................................... 3 Contidos ....................................................................................................................... 4 Temporalizacin e actividades...................................................................................... 5 Recursos didcticos...................................................................................................... 8 Avaliacin ..................................................................................................................... 9 Bibliografa utilizada para a elaboracin desta unidade didctica ................................. 9

2.

Textos e secuencia de actividades........................................................................11


Texto 1: Aspectos formales de presentacin de los trabajos....................................... 11 Texto 2: Procura de informacin por internet (aspectos tericos) ............................... 16 Texto 3: Actitud personal frente al estudio (aspectos tericos) ................................... 19 Texto 4: Medios de comunicacin audiovisual: a televisin (aspectos tericos).......... 22 Texto 5: El correo electrnico (aspectos tericos)....................................................... 24 Texto 6: El chat ........................................................................................................... 27 Texto 7: O xnero lrico (aspectos tericos)................................................................ 28 Texto 8: La oracin simple.......................................................................................... 32 Texto 9: Caractersticas do xnero lrico. Versificacin (aspectos tericos) ................ 37 Texto 10: Textos de instrucciones y normas (aspectos tericos) ................................ 44 Texto 11: Historia da lingua galega (aspectos tericos) .............................................. 48 Texto 13: Galego e casteln, linguas en contacto (aspectos tericos) ........................ 54 Texto 14: La correspondencia personal ...................................................................... 57 Texto 15: O xnero dramtico. O teatro (aspectos tericos) ....................................... 62 Texto 16: Mecanismos de referencia interna .............................................................. 67 Texto 17: A exposicin (aspectos tericos)................................................................. 71 Texto 18: Cdigos non verbais (aspectos tericos)..................................................... 72

Pxina 2 de 73

1.
1.1

Programacin da unidade
Encadramento da unidade no mbito social
Unidade 1

Bloque 1
Unidade 2

Mdulo 1 Bloque 2
Unidade 3 Unidade 4 Unidade 5 Unidade 6

Bloque 1 Mdulo 2 Bloque 2

Unidade 7 Unidade 8 Unidade 9 Unidade 10

Bloque 1 Mdulo 3 Bloque 2

Unidade 11: Emprego das tecnoloxas da infor-

macin e da comunicacin
Unidade 12 Unidade 13 Unidade 14

Bloque 1 Mdulo 4 Bloque 2

Unidade 15 Unidade 16

1.2

Presentacin
O traballo nesta unidade didctica cntrase no emprego das tecnoloxas da informacin e da comunicacin, e ten como obxectivo que o alumnado adulto sexa competente no tratamento da informacin dixital. Cmpre ensinarlle ao alumnado a utilizar unha serie de ferramentas que hoxe en da se presentan en soportes variados e que lle han permitir mellorar as sas habilidades para unha xestin da informacin, atendendo diversidade de finalidades persoais e profesionais. Necesitaranse estratexias para organizar, relacionar e sintetizar esta informacin, e tamn para preparar o alumnado para os avances tecnolxicos que se avecian.

1.3

Obxectivos didcticos
Comprender e analizar textos aparecidos en medios de comunicacin e TIC. Utilizar estratexias para a realizacin e a presentacin de tarefas co uso das TIC. Usar a composicin escrita como fonte de informacin, medio de comunicacin e xeito de regular a conduta. Expor oralmente temas de actualidade de xeito claro e ordenado, co uso consciente dos elementos non verbais e axudndose dos medios audiovisuais e das TIC.
Pxina 3 de 73

Comunicarse en soportes como a correspondencia postal e os medios informticos. Identificar e usar mecanismos de referencia interna gramaticais e lxicos. Recoecer tipos de oracins simples, e normas de puntuacin e ortogrficas, e apreciar o seu valor funcional e social. Coecer a formacin da lingua galega e as sas etapas ata o sculo XX, coa utilizacin de textos da poca tomados das TIC. Comprender a situacin lingstica galega a travs do estudo de fenmenos de contacto de linguas, co emprego das TIC. Valorar os textos poticos coa lectura de poemas e coa anlise dos elementos e os recursos retricos e mtricos do texto. Recoecer o valor dos textos teatrais coa lectura de fragmentos, e analizar algunhas caractersticas temticas e formais. Desenvolver a autonoma de lectura localizando textos, consultando pxinas e bibliotecas virtuais, e participando en obradoiros literarios de internet.

1.4

Contidos
Comunicacin oral
Comprensin de mensaxes orais dos medios de comunicacin audiovisual (radio, televisin e

internet), con especial atencin aos programas de lecer (concursos, series, etc).
Exposicin planificada, clara e ordenada sobre temas de actualidade, contrastando puntos de vista e

opinin expresadas neles, coa axuda dos medios audiovisuais e das TIC.
Uso consciente dos elementos paraverbais e non verbais na intervencin oral planificada: ton

axeitado, pausas e xesticulacin coherente.


Utilizacin de estratexias encamiadas realizacin de tarefas individuais ou en grupo, con utilizacin

das tecnoloxas da informacin e da comunicacin (achega de informacins, guins, informes, etc.). Comunicacin escrita
Comprensin de textos propios da vida coti e das relacins sociais en mbitos prximos

experiencia do alumnado, como mensaxes de chat e correo electrnico, normas e instrucins de uso.
Utilizacin da composicin escrita como fonte de informacin e aprendizaxe, como maneira de

comunicar experiencias e coecementos propios, e como xeito de regular a conduta.


Uso das TIC para elaborar textos escritos ben presentados e correctos, aproveitando as posibilidades

dos procesadores de textos, os correctores ortogrficos, etc.


Comunicacin persoal mediante a correspondencia postal e utilizando medios informticos: chat,

correo electrnico, etc Coecemento da lingua


Identificacin e uso reflexivo dalgns mecanismos de referencia interna, tanto gramaticais como

lxicos: nominalizacins e hipernimos de significado abstracto. Revisin dos tipos de oracins simples. Revisin das normas de puntuacin en relacin coa cohesin sintctica (coma, punto e seguido, punto e parte), e das normas ortogrficas (b/v; m antes de p e b; h; en casteln, j/g), con aprecio dos seus valores funcionais e sociais. Uso de estratexias para a organizacin do traballo persoal para progresar na aprendizaxe: planificacin do tempo mediante a axenda persoal
Coecemento xeral da formacin da lingua galega e das etapas da sa historia social ata o sculo

Lingua e sociedade

XIX, co manexo de textos da poca e informacin tomada de medios e tecnoloxas da comunicacin.


Comprensin da situacin sociolingstica galega a travs do estudo de fenmenos de contacto de

linguas (conflito lingstico e interferencias), con emprego das TIC, que permitan abordar os prexuzos lingsticos Educacin literaria
Recitacin de poemas valorando a funcin dos elementos simblicos e dos recursos retricos e

mtricos do texto: revisin da onomatopea, anfora, metfora; ritmo e rima.


Lectura dramatizada de fragmentos de obras teatrais en lingua galega, recoecendo algunhas

caractersticas temticas e formais (accin, personaxes, dilogos, etc.).


Uso progresivamente autnomo das bibliotecas virtuais: localizacin de obras por autor e ttulo. Consulta de pxinas dixitais sobre obradoiros literarios e participacin neles. Desenvolvemento da autonoma de lectura e do aprecio pola literatura como fonte de pracer, e de

coecemento doutros mundos, tempos e culturas

Pxina 4 de 73

1.5

Temporalizacin e actividades
Temporalizacin

16 perodos lectivos divididos en catro semanas. 1 semana. 1 sesin, en casteln. Presentacin da unidade. Texto 1. 2 sesin, en galego. Texto 2. 3 sesin, en casteln. Texto 3. 4 sesin, en galego. Texto 4. 2 semana. 1 sesin, en casteln. Textos 6 e 6. 2 sesin, en galego. Texto 7. 3 sesin, en casteln.Texto 8. 4 sesin, en galego. Texto 9. 3 semana. 1 sesin, en casteln. Texto 10. 2 sesin, en galego. Textos 11. 3 sesin, en casteln. Texto 12. 4 sesin, en galego. Texto 13. 4 semana. 1 sesin, en casteln. Texto 14. 2 sesin, en galego. Texto 15. 3 sesin, en casteln. Texto 16. 4 sesin, en galego. Textos 17 e 18.
Actividades

1 sesin: en casteln. Presentacin polo profesor ou a profesora da unidade didctica, dos elementos que contn, e de como se pretende levala a cabo. Faranse indicacins precisas do proceso, mesmo da realizacin das actividades, xa que han formar parte da avaliacin. Situarase o alumnado fronte aos computadores para que, despois de entregado o texto 1, realice as prcticas necesarias para o manexo dalgns dos elementos imprescindibles dos procesadores de textos, se familiarice coas barras de ferramentas e realice as actividades. importante que o alumnado asuma a necesidade dunha correcta presentacin de calquera traballo, tanto man como nun computador. As novas tecnoloxas facilitan a tarefa, pero hai que aprender a manexalas. importante que quen tea computador na sa casa repita as tarefas realizadas na aula, para lograr a familiaridade no menor tempo posible. 2 sesin: en galego. O profesorado entregar fotocopias do texto 2, onde se tratan aspectos tericos sobre como se organiza a informacin en internet e como se accede a ela, co uso das novas tecnoloxas da informacin e da comunicacin. Estdanse os buscadores mis usuais, e danse enderezos de bibliotecas galegas e de fra da comunidade. Lvase a cabo unha exemplificacin prctica de procura de informacin en internet. Explicaranse, na prctica co computador, todas estas cuestins ata a total comprensin por parte do alumnado. Despois poderanse realizar as actividades propostas, loxicamenPxina 5 de 73

te con computadores. Trtase de actividades prcticas, de procura de informacin en internet, e de participacin, por grupos, en obradoiros literarios. Ao final, realizarase a exposicin de conclusins, de xeito oral na aula. Ao profesorado correspndelle dirixir a actividade e supervisar o traballo do alumnado co computador para que, en caso de xurdiren dificultades, se poidan superar. 3 sesin: en casteln. Entregarnselle ao alumnado fotocopias do texto 3 . Neste texto trtase de predispor unha actitude positiva do alumnado ante o estudo. conveniente a creacin de hbitos diarios de estudo e o uso de estratexias que axuden a planificar o traballo, non s das actividades escolares, senn tamn de calquera actividade que se propoa realizar fra das aulas. Cumprir desear un horario de estudo e cumprilo. conveniente que o profesor ou a profesora fagan revisins peridicas do cumprimento dos obxectivos marcados. 4 sesin: en galego. Entregaranse fotocopias do texto 4, onde se estuda a televisin como medio de comunicacin audiovisual. Trtase de entender o medio de comunicacin mis completo, as estratexias de manipulacin que utiliza e a creacin dun esprito crtico no alumnado ante esa manipulacin. As actividades para este texto refrense a un estudo comparativo entre das cadeas televisivas. Intentarase que se entenda cal o obxectivo primordial da televisin e realizarase un debate sobre os programas de entretemento. No debate cumprir manter o respecto ante as opinins dos demais e unhas normas bsicas na expresin oral. importante que o alumnado participe de forma oral na aula, tendo en conta nas sas participacins os elementos verbais e non verbais, e respectando as regras da comunicacin oral. 5 sesin: en casteln. Entregaranse fotocopias dos texto 5 e 6. No texto 5 explcase que o correo electrnico, como funciona, e instrese o alumnado no seu manexo. O profesor ou a profesora teen que estar pendentes para que se sigan as pautas precisas, e debern orientar cando se considere que algn aspecto presenta dificultades na prctica. No texto 6 , explcase o chat. Igual que se fixo no texto anterior, trtase de informar o alumnado sobre o que e como se usa, ademais de entregar algns enderezos tiles para participar nestes faladoiros. , en xeral, outro paseo polas tecnoloxas da informacin e da comunicacin. Ao profesorado correspndelle dirixir a actividade e supervisar o traballo do alumnado co computador para que, en caso de xurdiren dificultades, se poidan superar. 6 sesin: en galego. Entregarnselle ao alumnado fotocopias do texto 7. O tema desta sesin o xnero lrico. Faise un rpido percorrido, na sa parte terica, polas caractersticas lingsticas do xnero e os recursos literarios que lle son propios. Non se abordan todos os recursos, senn os mis salientables. Nas actividades, o alumnado intentar identificar os recursos estudados en poemas de autores e autoras de Galicia. O profesor ou a profesora prestarn atencin aos traballos para que as sas presentacins escritas cumpran os requisitos mnimos, utilizando ben os signos de puntuacin. Dbese dirixir sempre o alumnado ata os dicionarios cando xurdan dbidas, anda que sexa para comprobar, autocorrixir e autoavaliarse. importante que o alumnado adquira o hbito de usar dicionarios impresos e interactivos. 7 sesin: en casteln. Entregaranse fotocopias do texto 8, que incle unha revisin da oracin simple e da sa clasificacin desde os puntos de vista da actitude do falante e da estrutura sintctica. Non se persegue nesta sesin unha aprendizaxe memorstica por parte do alumPxina 6 de 73

nado, senn que, a travs dos elementos constitutivos das oracins simples, sexan quen de recoecer a terminoloxa proposta. 8 sesin: en galego. Entregaranse fotocopias do texto 9, onde se segue a estudar o xnero lrico, concretamente o ritmo e a rima. Estudarase a versificacin, seus elementos e as sas caractersticas. Entrgase tamn no texto unha serie de poemas de autores galegos para ler e practicar as os aspectos tericos presentados. Tamn se incle unha entrevista con E. Estvez, premio Gonzlez Garcs de poesa, aparecida en Vieiros, para que o alumnado poida ler opinins dun poeta actual e coeza como as novas tecnoloxas da informacin e da comunicacin estn, tamn, ao servizo da poesa. As actividades propostas teen que ver coa prctica do ritmo e da rima, e coa posibilidade de que o alumnado realice as sas propias producins poticas. O profesor ou a profesora hanlles prestar atencin aos traballos realizados para que as producins escritas cumpran os requisitos de presentacin, cun uso axeitado dos signos de puntuacin. 9 sesin: en casteln. Entregaranse fotocopias do texto 10, para traballar con textos de instrucins e de normas. Os textos de instrucins teen unhas caractersticas especficas que o alumnado debe coecer. Inciase a sesin, xa que logo, coas caractersticas lingsticas deste tipo de textos, e con exemplos prcticos e actividades. O profesor ou a profesora tern coidado de corrixir constantemente as actividades escritas para evitar erros, e invitarn o alumnado autocorreccin e autoavaliacin. 10 sesin: en galego. Entregaranse fotocopias do texto 11, que un breve percorrido pola historia da lingua galega, desde o seu nacemento, na Idade Media, ata o sculo XIX, mencionando obras e autores caractersticos de cada un deses perodos. As actividades buscan ser un resumo da historia da nosa lingua. O uso das novas tecnoloxas da informacin e da comunicacin hanos axudaranos neste percorrido histrico a travs das bibliotecas virtuais e internet, onde se localizarn autores e obras. 11 sesin: en casteln. Entregaranse fotocopias do texto 12, en que se aborda a puntuacin como elemento bsico da cohesin textual. O alumnado debe coecer o uso prctico dos signos de puntuacin, con exemplos e actividades sobre textos en que se pon de manifesto a importancia do seu uso correcto. Abrdanse tamn nesta unidade algns elementos da ortografa que xa se estudaron, pero que serven de necesario repaso. 12 sesin: en galego. Entregaranse fotocopias do texto 13, en que se tratan algns fenmenos que teen lugar nas linguas en contacto, neste caso no galego e no casteln. Nesta sesin explcanse interferencias lingsticas entre as das linguas de Galicia, nomeadamente a aparicin e o uso de galeguismos e de castelanismos. As actividades cntranse no recoecemento destas interferencias en ambas as linguas. O profesor ou a profesora deben dirixir sempre o alumnado ata os dicionarios cando xurdan dbidas, anda que sexa para comprobar, autocorrixir e autoavaliarse. importante a adquisicin do hbito de usar dicionarios impresos e interactivos. 13 sesin: en casteln. Entregaranse fotocopias do texto 14, onde se estuda a correspondencia persoal como outro tipo de comunicacin tradicional. Estdase a sa estrutura e as sas caractersticas lingsticas e de presentacin. A evolucin das novas tecnoloxas da comunicacin e da informacin tamn afectou a este tipo de comunicacin persoal, que camPxina 7 de 73

biou a canle papel-sobre-selo polo computador. Agora esa comunicacin prodcese a travs do correo electrnico e do chat, como xa vimos anteriormente. As actividades xiran en torno ao recoecemento dos elementos das cartas persoais e da prctica dalgunhas delas. O profesor ou a profesora hanlles prestar atencin aos traballos para que as presentacins cumpran os requisitos mnimos, especialmente no uso axeitado dos signos de puntuacin. 14 sesin: en galego. Entregaranse fotocopias do texto 15, en que se estuda o xnero dramtico: as sas caractersticas lingsticas e non lingsticas, e que o diferencia doutros xneros, como a narrativa ou a lrica. Describiranse rapidamente algns subxneros e, nas actividades, tratarase de identificar e recoecer algunhas desas caractersticas en fragmentos teatrais. Tamn, utilizando as tecnoloxas da informacin e da comunicacin, o alumnado porase en contacto con algunha obra teatral. 15 sesin: en casteln. Entregaranse fotocopias do texto 16, onde se estudan algns mecanismos de referencia interna dos textos. Trtase dun sinxelo percorrido por algns mecanismos de cohesin textual. Xa se estudaron algns en unidades didcticas anteriores. Neste caso abrdanse os mis importantes dos gramaticais e dos lxicos, con exemplos de cada un nas actividades propostas. A aplicacin destes mecanismos non algo illado, senn que se d sempre dentro dun texto. Por esta razn, a creacin de textos o mbito adecuado para a posta en prctica dos mecanismos de cohesin. Unha vez mis, utilizaremos a composicin escrita como medio de informacin, aprendizaxe e comunicacin. As actividades do alumnado sern en lingua escrita, polo que o profesor ou a profesora tern que prestarlles especial atencin s realizacins do alumnado e s sas correccins individuais e colectivas. Cumprir teren coidado de corrixir constantemente esas producins escritas para evitar erros, e invitarn o alumnado autocorreccin e autoavaliacin. 16 sesin: en galego. Entregaranse fotocopias do texto 17, onde se tratan as caractersticas da exposicin, actividade lingstica oral con caractersticas propias. Estudaranse as fases da sa preparacin e as actitudes necesarias para abordala. Nas actividades trtase de preparar unha exposicin oral seguindo as pautas dadas na informacin terica e usando as TIC para a procura de informacin e tamn para a exposicin do tema. Entregaranse fotocopias do texto 18, en que se estudan os cdigos non verbais. Nesta sesin intntase que o alumnado aprenda os elementos non lingsticos que acompaan as emisins orais e que constiten sinais que comunican informacin. Realizarase un percorrido por cada unha destes elementos para favorecer o seu recoecemento. As actividades propostas servirn de apoio aos aspectos tericos.

1.6

Recursos didcticos
Na unidade xa estn includos os textos sobre os que se vai traballar. importante fotocopiar todos os textos necesarios antes de comezar cada sesin. imprescindible ter computadores con acceso a internet na aula. Cando non os haxa, haber que desprazarse co grupo ata a aula especfica. moi importante que na aula haxa dicionarios en galego e en casteln para solucionar as dbidas de vocabulario que poidan xurdir e, na medida do posible, dicionarios virtuais para resolver dbidas cando traballen co computador.
Pxina 8 de 73

1.7

Avaliacin
Nesta unidade didctica a avaliacin parte integrante do proceso, xa que as propias actividades sern tomadas como referencia para a valoracin do alumnado. Para as realizar, necesario pr en xogo estratexias e instrumentos de cuxo uso o profesor pode extraer conclusins. O manexo e uso que o alumnado faga dos computadores ao principio da unidade serve de avaliacin inicial, as como os comentarios sobre o que cada un sabe ou non sabe de informtica e sobre os contidos e obxectivos da unidade didctica. Os aspectos procedementais avaliaranse a travs da observacin e valoracin das tarefas propostas nas actividades, tanto individuais como grupais, orais e escritas, e de manexo dos computadores. Non haber probas obxectivas para valorar os aspectos conceptuais. A evolucin das tarefas a travs da unidade completa marcar as pautas dos contidos adquiridos. En todas as sesins programadas hai actividades que poder servir de reforzo ou ampliacin dependendo das necesidades do alumnado.

1.8

Bibliografa utilizada para a elaboracin desta unidade didctica


Algns textos utilizados nesta unidade didctica xa teen marcada a bibliografa ao seu p. Ademais, engadimos as seguintes referencias: Consellera de Educacin e Ordenacin Universitaria. Xunta de Galicia. Educacin secundaria a distancia para persoas adultas: 1.Comunicacin. Lingua Galega. 2. Comunicacin. Os medios de comunicacin social. 3. Comunicacin. A comunicacin literaria. 4A. Comunicacin. A lingua, instrumento de aprendizaxe. 4B. Comunicacin. A comunicacin persoal e profesional. Fernndez, L.; Martn, R. Comentarios de textos literarios. Almadraba, 1995 VVAA. Informtica 2000. Barcelona. Marzo de 2002. VVAA. La narracin. Cuadernos de Lengua Castellana y Literatura. 3, 4 de ESO. Ediciones Pedaggicas, Madrid, 1997. VVAA. Lingua galega e literatura; mtodos, tcnicas e estratexias. 1 de ESO. Obradoiro-Santillana, 2000. VVAA. Lingua galega e literatura. Anaya. 1 curso de secundaria. 2000. 2 curso se secundaria. 2004. 3 curso de secundaria. 2002. 4 curso de secundaria. 2003. VVAA. Lengua y Literatura. Anaya 1er curso. 2000 2 curso. 2000 VVAA. Lengua y Literatura. Casals.
Pxina 9 de 73

3 er curso. 2002 4 curso. 2003


Prensa dixital e pxinas web utilizadas

[http://www.vieiros.com]

Pxina 10 de 73

2.

Textos e secuencia de actividades


Texto 1: Aspectos formales de presentacin de los trabajos
Un trabajo bien hecho tiene que recoger los contenidos sealados y tener una presentacin ordenada, limpia y atractiva. Debe haber equilibrio entre el contenido y su presentacin. El trabajo se compone de elementos que tendrn una determinada organizacin, comnmente establecida. Hay distintos tipos de presentacin, pero nosotros vamos a realizar una aprovechando las posibilidades que ofrece el ordenador, usando un programa de tratamiento de textos (Word, WordPerfect, etc.) de los que existen en el mercado.
Tipo de papel

Lo normal es emplear un tamao de papel DIN A 4 con orientacin vertical. Normalmente se emplea papel de 0,80 gramos porque su grosor lo hace ms cmodo y soporta bien la impresin, aunque que se puede usar papel de otro peso.

Mrgenes

Para un tamao DIN A 4, los mrgenes superior e inferior pueden ser de 2,5 cm y, a la izquierda y derecha, de 3 cm. Si se va a encuadernar el trabajo, puede dejarse un margen un poco mayor a la izquierda para que, una vez encuadernado, el margen visible sea igual en los dos lados del papel. En ese caso, puede elegirse 3,5 cm para el margen izquierdo.

Pxina 11 de 73

Interlineado

Es el espacio vertical que se establece para separar las lneas del texto. Los ms usados son el sencillo, el de 1,5 y el doble. Lo normal es establecer un interlineado sencillo, que se adapta al tamao de fuente (tipo de letra) utilizado; se puede utilizar el de 1,5 lneas o el doble para la confeccin de ttulos y subttulos. El interlineado siempre est en relacin con el tamao de letra usado.
Justificacin

Es la disposicin del texto en la lnea en relacin con los mrgenes. Existen cuatro tipos de justificacin: izquierda, derecha, centrada y completa. Izquierda: alinea el texto a la izquierda de la lnea. Este tipo de justificacin refleja la escritura manual. Derecha: alinea el texto a la derecha de la lnea; es bastante usual en textos publicitarios para facilitar la insercin de imgenes. Su empleo resulta artificial para un texto de carcter formal. Centrada: alinea el texto en el centro de la lnea; usado sobre todo en textos de creacin, se basa en el efecto plstico de la lnea de texto; deja grandes espacios en blanco. Completa: hace que todas las lneas (excepto la ltima del prrafo) comiencen y terminen al borde de la lnea; hace desaparecer los espacios superfluos al final y al principio de la lnea, haciendo que todas estn completas de derecha a izquierda. Es la que sugerimos para la realizacin de sus trabajos.
Confeccin del prrafo

Lo normal es que la primera lnea del prrafo posea una sangra (la primera lnea comienza un poco metida a la derecha) que no debe ser inferior a tres espacios.
Tipos de letra

Tambin llamado fuente, hay que elegir la que se va a utilizar en los textos. Los tratamientos de texto ofrecen una gran variedad de tipos de letra que confiere a los escritos diferentes aspectos. Hay determinados tipos de letra que son los ms usuales, como Times New Roman, Arial o Courier New. Estos son ejemplos de algunos de ellos:

Tamao de letra

Una vez elegido el tipo de fuente hay que elegir, tambin, su tamao, que puede variar segn se trate de ttulos, subttulos o texto normal.

Pxina 12 de 73

He aqu un ejemplo de distribucin de los tamaos de letra:

Cada tipo de fuente permite adems aplicar diferentes efectos, como negrita, subrayado, cursiva, tachado, doble tachado, sombra, , rre elliie ev ve e, etc. Los efectos ms usuales son la negrita, la cursiva y el subrayado, que indican que una informacin es importante. No se debe abusar de ellos, pues dejaran de tener ese carcter destacable para convertirse en algo montono que no le indica nada al lector.
Correcciones

Si se desea corregir una palabra o una letra en el texto, es necesario situar el cursor en el lugar donde se encuentra el error y, una vez all, elegir entre estas dos opciones: Sobreescribir: para substituir un texto ya escrito, hay que pulsar la tecla <Ins> y ya se puede escribir el nuevo texto. Insertar : para insertar un texto se debe comprobar que en la lnea de mensajes no aparece la palabra SOB. En caso contrario, se debe pulsar, de nuevo, <Ins>. As el texto que
se escriba aparecer a la izquierda del cursor. Ortografa

Aunque conozcamos las reglas de ortografa, algunas veces cometemos errores o tenemos dudas sobre algunas palabras. El ordenador proporciona un diccionario que puede ayudar con las dudas. Para utilizar el corrector ortogrfico abrimos el men Herramientas y seleccionamos la opcin Ortografa.
Pxina 13 de 73

Cuando el programa se detenga en una palabra, hay que pulsar sobre una de las teclas del cuadro de dilogo:
Se utiliza si la palabra es correcta, aunque no se encuentre en el diccionario.

En este caso, el corrector no se detendr si encuentra de nuevo la misma palabra.

Si la palabra no es correcta, se puede utilizar la lista de palabras propuestas.

Permite sustituir la palabra incorrecta por la seleccionada en la lista. La palabra se sustituir por la seleccionada de la lista siempre que aparezca en el documento. La palabra se incluir en el diccionario y el programa ya no se detendr en ella.

Cierra el cuadro de dilogo Ortografa.

Sinnimos

Algunas veces se puede recurrir a esta herramienta del siguiente modo: Poner el cursor en la palabra. Abrir el men Herramientas y seleccionar la opcin Sinnimos. Elegir un sinnimo de la lista. Hacer clic sobre la tecla Reemplazar.

Secuencia de actividades S1. Enumere diez caractersticas de un procesador de textos que no posea una mquina de escribir.

S2.

Qu ocurre cuando en un texto hay dos palabras iguales, una seguida de la otra, y pasamos el corrector ortogrfico?

Pxina 14 de 73

S3.

Escriba dos sinnimos da cada una de las siguientes palabras (utilice la opcin Sinnimos del men Herramientas):
Alma

Almanaque

Fiesta

S4.

Copie los dos primeros prrafos del texto 2.

Utilice los mrgenes tal y como se indican. Interlineado. Justificacin centrada. Use el tipo de letra Book Antiqua. Tamao de letra: 14. Las palabras entre parntesis tiene que ponerlas en negrita y subrayarlas.

Pxina 15 de 73

Texto 2: Procura de informacin por internet (aspectos tericos)


Internet unha superautoestrada da informacin. un conxunto de redes informticas conectadas entre elas en todo o mundo, que ofrece moita e variada informacin s persoas usuarias. O servizo www (world wide web: rede global mundial) permite acceder aos servizos mediante unha ferramenta de navegacin, que pode ser un programa informtico deseado para tal uso, como por exemplo Internet Explorer ou Netscape Navigator. A informacin organzase nuns documentos de texto, chamados pxinas web, onde se poden combinar texto, imaxe, son e vdeo. Algunhas son interactivas, dicir, pdese intercambiar informacin con elas. Para se conectar a internet cmpre ter un computador axeitado, un mdem (un perifrico que permite a transmisin de datos entre dous computadores) e unha lia telefnica ordinaria. Ademais disto necestase un software de conexin, que ofrecen as compaas de telecomunicacins e que empregan unha conexin chamada PPP.
Buscadores

Para procurar unha determinada informacin s temos que escribir un enderezo, accederemos a el e poderemos ler as sas pxinas. A cantidade de informacin case ilimitada, por iso necesario empregar os buscadores ou portais, que nos axudan na nosa procura. Os mis empregados, entre outros moitos, son: [http://www.google.es]. o buscador mis utilizado a nivel mundial. [http://www.yahoo.com]. Ten as pxinas rexistradas nel clasificadas por temas, s hai que escribir unha palabra clave do que queremos buscar. [http://www.altavista.com]. Rastrexa a palabra clave en todos os documentos da rede. Ademais, permite facer preguntas e obter respostas. [http://www.lycos.com]. Con caractersticas similares aos buscadores anteriores. [http://www.hotbot.com]. Aparecen as pxinas do tema que se busca agrupadas segundo criterios determinados. [http://www.buscopio.com]. Trtase dun buscador de buscadores. Neste directorio aparecen buscadores xenricos e temticos. [http://www.enxebre.com] [http://www.vieiros.com] [http://www.galiciacity.com] [http://merlin.dicoruna.es]. Son algns dos buscadores galegos dispoibles neste momento.
Bibliotecas

Internet pdenos ofrecer bibliografa abundante sobre calquera tema. As grandes bibliotecas do Estado teen os seus catlogos informatizados. dicir, que podemos saber, por exemplo, todos os libros e edicins que ten publicados un autor determinado, indicando, ademais, a sa localizacin. [http://www.exlibris.usual.es/bibesp]. Ten unha listaxe de todas as bibliotecas espaolas e de todo o mundo.

Pxina 16 de 73

[http://biblioteca.cesga.es/]. Se entra no sistema de xestin de bibliotecas de Galicia aparecer toda a informacin das bibliotecas galegas que teen os seus fondos informatizados. [http://www.bne.es/cat.htm]. Na Biblioteca Nacional, en Madrid, odemos entrar no catlogo informatizado Ariadna, de libros modernos. Neste catlogo aparecen todas as producins de autores e autoras de Espaa. As universidades teen tamn informatizados os seus fondos bibliogrficos. Moitas estn agrupadas en consorcios para desenvolver accins comns e dispoen de catlogos colectivos nos que comparten os seus fondos. [http://www.baratz.es/cgi-bin/abwebr/LI/TI]. A Rede Universitaria Espaola de Catlogos Absys (RUECA) rene os libros das universidades de Castela-A Mancha, a Pontificia de Comillas, A Rioxa, Murcia e Xan. [http://www.uned.es/biblio/ruedo.htm]. A Rede Universitaria Espaola Dobis/Libis (RUEDO) rene os fondos bibliogrficos das Universidades de Alacante, Crdoba, Granada, Navarra, UNED, Oviedo, Pas Vasco, As Palmas, Politcnica de Madrid, Sevilla e Valladolid. Esta rede non tan accesible como a anterior. [http://www.uned.es/]. a pxina da UNED. Se fai clic en Medios y Servicios, poder acceder sa biblioteca [http://www.usc.es]. Universidade de Santiago. Se fai clic en Investigacin e docencia, ha aparecer informacin sobre a sa biblioteca. [http://www.udc.es]. Universidade da Corua. [http://www.uvigo.es]. Universidade de Vigo.

Exemplificacin de busca

Busquemos documentacin utilizando internet ata atopar un libro de lrica galega medieval. En primeiro lugar, escribimos o enderezo ao que queremos acceder: neste caso http://www. mepsyd.es, para entrar nas pxinas en que o Ministerio de Educacin, Poltica Social e Deporte ofrece unha listaxe de ligazns aos recursos bibliogrficos. Aparece outra pantalla, na que seleccionamos a opcin Bibliotecas Pblicas del Estado; a seleccin xa aparece en vermello. Aparece en pantalla informacin sobre as bibliotecas pblicas do Estado, e ns seleccionamos Galicia. A seguinte pantalla un formulario de procura nos catlogos. Ns seleccionamos o campo Materia, e nel escribimos: Lrica galega medieval. Tamn indicamos no campo Tipo de documento que o que desexamos son libros. Unha vez que xa determinamos as nosas preferencias, damos a orde Buscar. Segundo os datos que ns previamente proporcionamos, aparecen os ttulos dos libros que existen nas bibliotecas da rede pblica de Galicia e que teen como materia Lrica galega medieval. Para continuar seleccionamos o primeiro destes libros. Na pantalla aparecen os datos do libro seleccionado.

Pxina 17 de 73

Secuencia de actividades S5. Seguindo as indicacins da exemplificacin anterior, busque nunha biblioteca virtual as seguintes obras: Gramtica da lingua galega. X. R. Frexeiro Mato. A Nosa Terra. Vigo, 1988. Gran Enciclopedia Galega. VVAA. Silveiro Caada, editor. Santiago, 1974. O atraso econmico de Galicia. Xos Manuel Beiras. Galaxia. Vigo, 1981. Historia xeral de Galicia. VVAA. A Nosa Terra. Vigo, 1997. Arquitectura Romnica en la Costa da Morte. J. Ramn Ferrn Gonzlez. Deputacin Provincial. A Corua, 1999. A Biblia. Vigo. SEPT, 1989. A Filosofa, outra historia. F. Javier Prez Carrasco. Galaxia. Vigo, 1999. Dicionario Xerais da Lingua. VVAA. Xerais. Vigo, 1994. S6. Localice en internet a Biblioteca Virtual Galega e, usando os seus arquivos, conteste as seguintes preguntas:
Cal o enderezo electrnico desta biblioteca? De que institucin acadmica depende? Quen a dirixe?

Cite cinco autores ou autoras de quen tean material sonoro

Cite cinco obras de Fina Casalderrey que aparezan na sa ficha

Cite cinco obras das que haxa edicin dixital nesta biblioteca virtual

S7.

Utilizando un buscador de internet, localice pxinas de obradoiros literarios galegos. A clase dividirase en grupos e cada grupo participar nun deses obradoiros. Poden servir de exemplo as seguintes pxinas: [http://axouxereblog.blogspot.com] [http://www.vigonet.com] [http://galeguidade.net]

S8.

Ao final cada grupo far un informe da sa participacin, onde recolla actividades realizadas, aprendizaxes, o interese e as achegas individuais e colectivas. Unha persoa por grupo expor oralmente ao resto da clase, cun guin previo, o resultado das actividades. Participara vostede noutro taller?

Pxina 18 de 73

Texto 3: Actitud personal frente al estudio (aspectos tericos)


Es importante que reflexione sobre cules son sus actitudes y expectativas frente al estudio. Si se fija una meta, conviene que sepa qu pasos deber dar para conseguirla, cul es el nivel de esfuerzo que va a necesitar, con qu recursos cuenta y cmo puede superar las dificultades que se puedan presentar. Tambin influye que se tenga claro que el trabajo que se est haciendo responda a los intereses propios, que es til para uno y que se tenga confianza en las propias capacidades y en las ayudas que se pueden recibir. Para tratar con xito los estudios es necesario establecer un plan de trabajo personalizado y procurar cumplirlo. Esto resulta imprescindible. Un buen plan tiene que tener en cuenta la cantidad y dificultad de las materias de estudio y el tiempo del que se dispone para prepararlas. Tambin tiene que ser realista, adaptado a las circunstancias personales de cada uno.
Cmo distribuimos en el horario las materias de estudio y trabajo?

Esta distribucin deber tener en cuenta su capacidad de concentracin y la mayor o menor dificultad que para usted representan las distintas materias de estudio. Hay personas que necesitan poco tiempo para concentrarse en el estudio: su mejor momento est justo al comienzo de la actividad. En este caso, una buena distribucin horaria podra ser: Primer perodo de estudio: materias difciles. Descanso. Segundo perodo de estudio: materias de dificultad media. Descanso. Tercer perodo de estudio: materias fciles. Repaso. Por el contrario, otras personas tardan en concentrarse. Su mejor momento coincide con el tramo final de la sesin de estudio. Para estas personas, una buena distribucin horaria podra ser: Primer perodo de estudio: materias fciles. Repaso. Descanso. Segundo perodo de estudio: materias de dificultad media. Descanso. Tercer perodo de estudio: materias difciles. En un buen plan de trabajo, hay que dedicar un tiempo a los repasos de los temas ya estudiados. Los repasos bien hechos estimulan la memoria, detienen la cada de la curva del olvido y permiten recuperar la informacin que aprendemos con anterioridad. Los repasos ms eficaces son los que se realizan las primeras ocho horas despus del estudio, y el segundo ocho horas ms tarde. Si se dejan pasar muchas horas o muchos das para hacer el repaso, este resultar ms difcil, precisar de ms tiempo y tendr peores resultados.
Pxina 19 de 73

Secuencia de actividades S9. Planificacin del trabajo a largo y a medio plazo (para toda la evaluacin y para cada semana).
Nmero de semanas de las que dispongo desde este momento hasta la fecha de evaluacin

Fecha en que tendr lugar la evaluacin

N de semanas Contenidos que debo preparar de las materias de curso en estas semanas

mbito da comunicacin: (nmero de unidades) mbito social mbito cientfico-tecnolgico

Distribucin de esos contenidos en las semanas

N de semanas

1 semana (fecha de finalizacin....................)

mbito da comunicacin (nmero de unidades) mbito social mbito cientfico-tecnolgico


2 semana (fecha de finalizacin....................)

mbito da comunicacin (nmero de unidades) mbito social mbito cientfico-tecnolgico


3 semana (fecha de finalizacin....................)

mbito da comunicacin (nmero de unidades) mbito social mbito cientfico-tecnolgico

Proceda de la misma manera con todas las semanas hasta la fecha de evaluacin. Recuerde fijar un tiempo para los repasos.

Pxina 20 de 73

S10.

Propuesta de modelo de esquema para planificar los perodos de estudio de cada da de la semana.
Das Materias Cada da indique qu mbitos o aspectos de los mbitos va a preparar y en qu horario

Lunes

Martes

Mircoles

Jueves

Viernes

Sbado

Domingo

S11.

Cree que el estudio es una actividad que precisa de adiestramiento como muchas otras o que depende exclusivamente de unas cualidades innatas que unas personas poseen y otras no? Razone la respuesta.

S12.

Realiz alguna vez un plan de estudios? Le parece que sirve para algo?

S13.

Cumpli los objetivos que se marc en el plan de estudios?

S14.

Tome las medidas necesarias para cumplir el plan de estudios la prxima vez.
Pxina 21 de 73

Texto 4: Medios de comunicacin audiovisual: a televisin (aspectos tericos)


o medio de comunicacin de masas mis completo, xa que combina a imaxe en movemento e o son, ademais de ter un poder social inmenso. o medio de comunicacin mis popular.
Obxectivos da televisin

Os obxectivos bsicos da televisin son formar, persuadir, informar e entreter. En cada programa pode haber algo de cada un deses aspectos, pero sempre predomina algn deles: Formar: reportaxes culturais, documentais, debates, entrevistas, etc. Informar: noticiarios, reportaxes sobre feitos de actualidade, retransmisins de acontecementos non espectaculares, etc. Entreter: pelculas comerciais, telefilmes, teleseries, espazos dramticos, concursos, actuacins musicais, revistas, etc. Persuadir: espazos cedidos a partidos polticos, grupos relixiosos, editoriais de noticiarios, publicidade, etc. Coa excepcin das pelculas, as reportaxes, os documentais, etc., os programas televisivos basean o seu xito na presenza fsica individual do elemento humano. Na prensa e na radio as persoas son annimas, entanto que na televisin pasan a ser un elemento comunicativo mis: a presenza fsica, os xestos, o ton de voz, a actitude, etc., condicionan a percepcin do que se transmite. importante que as persoas telespectadoras saiban captar a manipulacin da realidade que lles transmite a televisin. A presentacin de imaxes significa algo mis do que vemos: son unha seleccin do que os guionistas queren que vexamos. As mesmo, a travs da televisin penetran nos nosos fogares a violencia, o sexismo, as actitudes xenfobas ou belicistas, etc. O importante termos unha actitude crtica ante todo o que sae na pantalla, xa que o menor detalle pode estar manipulado e ten unha intencin estudada e especfica.
A televisin autonmica galega

No ano 1985 xorde en Galicia a canle autonmica de titularidade pblica. Un dos seus obxectivos bsicos a defensa e a promocin da lingua da comunidade. A sa defensa e promocin non se d s dun xeito directo, senn tamn polo uso continuado da lingua galega en todos os programas. por isto que o seu labor fundamental na normalizacin e na relevancia social da nosa lingua.

Pxina 22 de 73

Secuiencia de actividades S15. Procure na prensa ou en revistas a seccin dedicada televisin e recolla a programacin dun da calquera da Televisin de Galicia (titularidade pblica) e a de Tele 5 (titularidade privada). Faga despois as actividades seguintes:

Clasifique os programas de cada canle segundo o seu obxectivo principal: informar, formar, entreter, persuadir.
Nome do programa Cadea que o emite Informar Formar Entreter Persuadir

Tendo en conta estes datos ordene, numerando de 1 a 4, os obxectivos preferentes de cada canle.
Informar Televisin de Galicia Formar Entreter Persuadir

Tele 5

Despois da actividade anterior, pdese facer na aula, a travs dun pequeno debate, unha anlise dos resultados desde o punto de vista dun telespectador crtico. Facer despois outro debate oral sobre os concursos televisivos. Teranse en conta as normas propias das argumentacins orais, o respecto aos demais, os tempos que cada un ten que utilizar, o ton axeitado, a xesticulacin...

Pxina 23 de 73

Texto 5: El correo electrnico (aspectos tericos)


Es el intercambio de mensajes entre usuarios de internet. No es necesario que el remitente y el destinatario estn conectados al mismo tiempo: el primero manda el mensaje cuando quiere y el segundo lo recibe cuando puede. La direccin de correo electrnico de un usuario de Internet la obtenemos concatenando (enlazando, uniendo) el nombre del usuario con el nombre del dominio mediante el smbolo @ (arroba): nombre@dominio.
Microsoft Outlook Express

Es el programa de correo electrnico que viene con Windows y tambin con el paquete Internet Explorer. Las partes ms importantes de esta ventana son: Carpetas: para crear una carpeta nueva accedemos en Carpetas locales al men Contextual, elegimos Carpeta nueva... y le damos un nombre. Para abrir una carpeta, la seleccionamos con el ratn. Los mensajes que recibimos aparecen en la Bandeja de entrada. Para mover mensajes de una carpeta a otra, abrimos la carpeta donde estn los mensajes y los arrastramos a la de destino. Las carpetas que tenemos inicialmente son: Bandeja de entrada: contiene los mensajes que recibimos. Bandeja de salida: contiene los mensajes que estn pendientes de enviar. Elementos enviados: contiene los mensajes enviados de forma correcta. Elementos eliminados: contiene los mensajes que hemos borrado. Contactos: ventana con direcciones de correo. Para aadir una direccin hacemos clic sobre Contactos y elegimos Nuevo contacto... Rellenamos los campos que aparecen, indicando en Mostrar un nombre identificativo. Para mandar un mensaje a cualquier persona de Contactos, hacemos doble clic sobre el contacto y aparece un mensaje con el campo Para ya rellenado. Cabeceras: en esta ventana se muestran los datos de los mensajes. Si aparece un smbolo o dibujito de un clip, indica que tiene un archivo adjunto. Contenido del mensaje: tiene el contenido del mensaje seleccionado en la cabecera.
Enviar y recibir mensajes

Para enviar y recibir los mensajes que tenemos pendientes, hacemos clic en Enviar y recibir todo. Para crear un mensaje seleccionamos Mensaje nuevo, con lo que aparece una ventana nueva con un mensaje vaco. Los campos que debemos rellenar son: Para: indicamos la direccin de correo del destinatario del mensaje. CC: enva copias del mensaje a las direcciones que indiquemos, separadas por punto y coma (;). Asunto: breve descripcin del tema sobre el que trata el mensaje.
En el cuadro de texto escribimos el contenido del mensaje.

Para enviar el mensaje seleccionamos Enviar. Si lo queremos enviar ms tarde elegimos en la barra de men Archivo/Enviar ms tarde. Podemos componer los mensajes sin estar conectados a internet y cuando nos conectemos los enviamos haciendo clic en Enviar y recibir todo.
Pxina 24 de 73

Mensajes con archivos adjuntos

Podemos adjuntar archivos a nuestros mensajes (facturas, textos, programas, imgenes, etc.). Si los archivos son muy grandes los debemos comprimir. Para enviar archivos adjuntos a un mensaje, creamos primero el mensaje y luego hacemos clic en Adjuntar archivo e indicamos aquellos archivos que deseamos adjuntar al mensaje. As, cuando mandemos este mensaje, aparecer tanto su contenido como los archivos adjuntos. Si un mensaje tiene archivos adjuntos aparece entre la cabecera y el contenido del mensaje el icono Este mensaje tiene datos adjuntos. Haciendo clic sobre el icono se despliega una ventana con los nombres de los archivos. Podemos abrir directamente los archivos adjuntos haciendo doble clic sobre ellos, o bien, elegir la opcin de Guardar datos adjuntos. Debemos recordar en qu carpeta lo guardamos.
Responder a mensajes recibidos

En determinadas ocasiones nos mandan un mensaje con una duda referente a algn tema. Usando el icono Responder al remitente, aparece una ventana de mensaje nuevo con los campos Para, Asunto y Contenido del mensaje ya rellenados; slo tenemos que escribir la respuesta y enviar el correo.
Firma

Es el equivalente al remite en una carta de papel. Para crear una firma, en la barra de herramientas elegimos Herramientas/Opciones... y la ficha Firmas. Seleccionamos Nueva. Activamos la casilla de verificacin Agregar firmas a todos los mensajes salientes. En el cuadro de texto, escribimos la firma. Si existen otras firmas, hacemos clic sobre Predeterminado. Elegimos Aceptar.

Secuencia de actividades S16. Cree su firma.

Cree su firma dejando la primera lnea en blanco. Indique que desea aadir la firma a todos los mensajes que enve. Aada a los contactos las direcciones de correos de sus amigos e amigas. Cree un mensaje seleccionando como destinatario uno de los contactos.
S17. Envese a s mismo un correo con un fichero adjunto.

Escriba un mensaje a su direccin de correo. Adjunte un archivo que contenga una imagen y envelo. Al cabo de un minuto, compruebe el correo. Qu sucede?
Pxina 25 de 73

S18.

Obtenga el archivo del mensaje que se ha enviado a s mismo de la actividad anterior.

Abra el mensaje que se ha enviado en la actividad anterior. Guarde el archivo en una carpeta.
S19. Conteste a un mensaje de los que le han enviado.

Cree un archivo de Microsoft Word con sus datos, centro en el que estudia, la localidad, actividades favoritas, etc. Guarde el archivo con el nombre Favoritos y cierre Microsoft Word. Abra uno de los mensajes que tenga en su carpeta de Microsoft Outlook Express. Conteste y adjunte el archivo de Microsoft Word que acaba de crear.

Pxina 26 de 73

Texto 6: El chat
El chat permite mantener en directo una conversacin entre varios usuarios de internet, todos a la vez en tiempo real. Es decir, a diferencia de lo que ocurre en el correo o en las noticias, no hace falta publicar un texto y esperar a que contesten: es simultneo. Los chats aparecen ordenados segn temas. Los hay dedicados a economa, ocio, deportes, informtica, etc.
Procedimiento

Disponemos de dos opciones: Programas dedicados de forma exclusiva a realizar chats como Irc-chat. Tienen la ventaja de cargarse de forma rpida, pero presentan el inconveniente de que tenemos que saber el servidor de chat que tenemos que usar. A travs de pginas web. Son de carga ms lenta, pero estn integrados en una pgina web, con lo que slo necesitamos el navegador.
Un ejemplo en el portal Terra

Abrimos el navegador y accedemos al portal http://www.terra.es En Servicios elegimos Chat. Se abrir una ventana en la que aparecen los temas sobre los que podemos hablar. Elegimos Ocio. Echamos un vistazo a los distintos canales de ocio de que disponemos y elegimos #15_a_20. Introducimos un pseudnimo. Si ya est siendo usado, pediremos otro. Una vez dentro del chat, tenemos una ventana de texto a la izquierda con los mensajes que envan los distintos usuarios. En el centro aparece una segunda columna con la lista de todos los usuarios conectados en ese momento. Si hacemos doble clic sobre el nombre de uno de ellos, podremos mantener una conversacin privada con ese usuario. En la parte inferior disponemos de una barra Mensaje en la que escribimos el texto, que al pulsar [Intro] pasa al cuadro de texto que contiene los mensajes. Para buscar direcciones de chat podemos usar un buscador con las palabras chat o irc.
Otras direcciones de chat

http://www.ciudadfutura.com/chatmania http://www.inforchat.com http://www.ya.com/chat http://www.guay.com/chat

Pxina 27 de 73

Texto 7: O xnero lrico (aspectos tericos)


Chamamos poesa lrica que expresa os sentimentos persoais do autor ou da autora sobre os temas que trata. Os poetas tratan de describir o seu mundo interior coa finalidade de revelar as sas propias emocins. O xnero lrico moi antigo; nas sas orixes est relacionado coa msica e o nome deste xnero procede da palabra lira, que era o instrumento musical que se utilizaba na antigidade para acompaar as mis variadas composicins. Dentro do xnero lrico atopamos poemas, cantigas, cancins, romances, odas, himnos, panxolias... e tamn aqueles textos escritos en prosa potica que, malia non participares das caractersticas formais da lrica, expresan sentimentos e comunican emocins. O poeta intenta expresar sentimentos, emocins, sensacins..., e faino a travs de smbolos externos da realidade que adquiren valor connotativo e mediante eles flanos do amor, da beleza, da soidade, da nostalxia, etc. Lembre que a connotacin consiste en que as palabras e expresins din moito mis do que significan porque estn cargadas de suxestins e de simboloxas; dise que teen significado suplementario. Nota: en todos os exemplos reproducidos qeu respctase a ortografa usada polos autores, anda que non coincida coa normativa actual.
Recursos literarios propios da linguaxe potica. Figuras retricas

A linguaxe literaria, nomeadamente a potica, caracterzase polo uso especial que fai da lingua. Ese uso especial, chamado linguaxe figurada, busca facer mis fermosa a mensaxe e acadar maior intensidade comunicativa. Os recursos expresivos da linguaxe potica denomnanse figuras retricas e pdense agrupar en tres grupos:

Recursos fonticos: relacionados cos sons da lingua. Onomatopea: consiste na reproducin ou imitacin dos sons da natureza e das cousas por medio dos sons da linguaxe:
Qu ben, que bomba vn co seu rebombio! A bomba, bong!, a bomba, bon amigo

Celso Emilio Ferreiro. O soo sulagado.

Recursos semnticos: baseados no dignificado das palabras Metfora: consiste en presentar como idnticos dous termos distintos sen que haxa ningn tipo de enlace entre eles. Esta identidade pode vir dada por unha asociacin de sentidos ou de semellanzas, pero outras veces unha asociacin emocional e subxectiva. No seguinte exemplo, o autor constre toda unha serie de metforas para se referir ao outono:

Pxina 28 de 73

Ti, outono, es un home coa ollada murcha, cos guedellos ao vento. Es a cor do adeus irremediabel. Cadaleito do vento e do bosco esquencido, verba hmida e chumba. Outono fondo fondo coma un espello fondo coma a saudade. Voz lonxana de anxos voz do vento en agona longa. Outono, sangue morto, aloumio sen forza, apagada canzn de cotovos. Outono silandeiro, espida gaita, rexoldar de pingueiros. Soed!

Antn Avils de Taramancos. De As moradas do vento

Recursos morfosintcticos: que fan referencia s formas que poden adoptar as palabras e s relacins que se establecen entre as palabras que forman unha oracin. Anfora: consiste na repeticin dunha palabra ou mis ao comezo de versos sucesivos.
EU SEN TI Eu xa te busquei cando o mundo era unha pedra intaita. Cando as cousas buscaban os seus nomes, eu xa te buscaba. Eu xa te procurei no comenzo dos mares e das chairas. Cando Dios procuraba compaa eu xa te procuraba. Eu xa te chamei cando soio a voz do vento soaba. Cando o silenzo chamaba polas verbas, eu xa te chamaba. Eu xa te namorei cando o amor era unha folla branca. Cando a la namoraba as outas cumes, eu xa te namoraba. Sempre, dende a neve dos tempos, eu, na ta ialma.

Celso Emilio Ferreiro. O soo sulagado

Pxina 29 de 73

Secuencia de actividades S20. No seguinte poema o recurso principal o uso de onomatopeas. Intente facer un poema seguindo a estrutura do anterior. Pense en onomatopeas que sirvan para identificar sons de determinados seres ou obxectos: o vento, a pingueira, o grilo, a chuvia, as pisadas, o cuco.

CANCIN DAS TRES CUCHARAS Pra cando Luisa tea un neno Tac, tac, tac cuchara de pau cunca de madeira o meu neno est na lareira. Tin, tin, tin cuchara de prata cunca do pazo o meu neno est no regazo. Ton, ton, ton cuchara de ouro cunca de cristal o meu neno prncipe real.

Luis Pimentel

S21.

Os seguintes fragmentos de poemas inclen metforas. Indique a que se refiren esas metforas.

Anaco de noite para alumiar a luz escandalosa e ofensiva que fai do medioda brasa queimadora cintilante.

Manuel Mara

...vencello que nos xungue e ten en p, herencia secular de cada un, fogar no que arde acesa a nosa fe.

Manuel Mara

Pxina 30 de 73

Chammoslle: libro de silencio, prtico terminal da escravitude, escritura feliz da opacidade, lus que desata e nome da ledicia.

Xos Luis Mndez Ferrn

Acolledora cova, tnel uterino polo que accedo a un espacio en sombra.

X.L. Valcrcel

S22.

Inente facer un poema, de cinco versos como mnimo, que incla o recurso da anfora: pode repetir a mesma palabra ao comezo dos versos ou ao final.

Pxina 31 de 73

Texto 8: La oracin simple


Una oracin simple es aquella que tiene un solo verbo. Las oraciones simples se clasifican segn estos criterios: Por la actitud del hablante. Hablamos entonces de oraciones enunciativas, interrogativas, exclamativas, dubitativas, desiderativas y exhortativas. Por la estructura sintctica de la oracin. Por este criterio se clasifican en personales o impersonales; atributivas o predicativas; transitivas o intransitivas; activas o pasivas; pronominales o no pronominales.
Por la actitud del hablante
Afirman o niegan algo. Afirmativas: Luisa vino ayer. Negativas: Luisa no vino ayer. Expresan una pregunta: Vino ayer Luisa? Expresan nfasis: Viene Luisa! Expresan hechos de realizacin posible o dudosa: Quiz venga Luisa maana; Luisa podra venir maana. Manifiestan un deseo: Ojal venga Luisa a la fiesta del sbado.

Enunciativas

Interrogativas

Exclamativas

Dubitativas

Desiderativas

Imperativas o exhortativas

Transmiten una orden, exhortacin o ruego: Ven ahora mismo, Luisa; Luisa, ven, por favor.

Segn su estructura sintctica

Personales

El verbo tiene sujeto, explcito o implcito. La gente murmura. Ir maana (sujeto: 1 persona del singular)

Pxina 32 de 73

Impersonales

El verbo no tiene sujeto. Amanece pronto. Hace das que se fue Llevan atributo. Estaba triste No llevan atributo. Compr el piso

Atributivas

Predicativas

Transitivas

Las que tienen complemento directo. Lee la novela Aqullas en las que no hay complemento directo. Lee Tienen un sujeto agente, un verbo conjugado y un complemento directo. El mecnico arregl el coche Sujeto paciente + verbo ser conjugado + participio + complemento agente. El coche fue arreglado por el mecnico

Intransitivas

Activas

Pasivas

Activas

Sujeto agente El mecnico...

Verbo conjugado ...arregl...

Complemento directo ...el coche

Pasivas

Sujeto paciente El coche...

Perfrasis ser + participio ...fue arreglado...

Complemento agente ...por el mecnico

Pxina 33 de 73

Pronominales

El verbo va acompaado por un pronombre personal tono. Me encontr: Te salud?; Nos veremos el verbo no va acompaado por este tipo de pronombres. Llegaron a su casa; Estoy cansado; Volved pronto

No pronominales

Secuencia de actividades S23. Clasifique estas oraciones segn la actitud del hablante.
Laura regresa esta tarde

Cundo volver Luis?

Ojal Juan te devuelva el dinero!

Cllate, por favor

S24.

Transforme las oraciones simples del ejercicio anterior a todas las modalidades oracionales segn la actitud del hablante. Es decir, si es enunciativa, escrbala para que sea interrogativa, exclamativa, dubitativa, etc.
Enunciativa Interrogativa Exclamativa Duvitativa Desiderativa Imperativa

Laura regresa esta tarde

Cundo volver Luis?

Ojal Juan te devuelva el dinero!

Cllate, por favor

Pxina 34 de 73

S25.

Analice y clasifique las siguientes oraciones segn su estructura sintctica:


Dejaron sucias todas las aulas

Cunto le gustaba ese vestido!

Se disfrut de la velada

Est usted cansada?

Quiz sea mi hermana

En el descanso hubo pitidos

S26.

Indique si hay complemento directo o no en las siguientes oraciones y seale la funcin del pronombre tono:
Se convoc la reunin

De verdad te peg?

ramos observados desde lejos

Te aprecio sinceramente

Dmelo ahora mismo

Haba tres coches mal aparcados

Me pregunt sobre tu vida

Pxina 35 de 73

S27.

Clasifique las siguientes oraciones en pronominales y no pronominales:


Te pintars las uas?

Ests muy guapa

Se golpearon duramente

El gato tiene hambre

Nos peleamos

Os veris en el parque

Juan quiere un coche

Compra unos pasteles

Pxina 36 de 73

Texto 9: Caractersticas do xnero lrico. Versificacin (aspectos tericos)


Versos regulares e irregulares

Unha caracterstica do texto lrico a sa distribucin en versos e estrofas. Un verso cada unha das lias en que est distribudo o texto potico. Na lectura faise unha pausa ao final de cada verso. Esta distribucin en versos busca lograr ritmo e harmona. Os versos poden ser regulares (os que manteen o mesmo nmero de slabas) ou irregulares (nos que o nmero de slabas desigual).
Mtrica. Medida dos versos

Para contar as slabas dos versos cmpre ter presente que a slaba mtrica non a slaba gramatical. Para medir as slabas dos versos hai que considerar o ltimo acento do verso e as licenzas mtricas. Daquela, segundo o ltimo acento do verso: Se o verso remata en palabra aguda, contarase unha slaba mis:

Quixera baar o meu corazn no fondo lirismo dun raio de sol

(5 + 1) 6 (5 + 1) 6 6 (5 + 1) 6

Lus Amado Carballo

Se o verso remata en palabra esdrxula, contarase unha slaba menos:

Nena que nesa fontia queres encher a ta cntara

8 (9 - 1) 8

Manuel Curros Enrquez

Se o verso remata en palabra grave, o nmero final de slabas non vara:

A dos toxos feridores e das rosas velaas

8 8

Ramn Cabanillas

Pxina 37 de 73

Licenzas mtricas

Son nomeadamente tres: sinalefa, direse e sinrese. Sinalefa: cando, dentro dun verso, unha palabra remata en vogal e a seguinte comeza por vogal, pdense unir esas das slabas formando unha soa slaba mtrica:
Mia alma, sen lei vive salvaxe Mi al ma sen lei vi ve sal va xe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aquilino Iglesia Alvario

Direse: cando das vogais dunha mesma palabra forman ditongo, pdense separar en das slabas mtricas:
Campanas de Bastabales cando vos oio tocar mrrome de soidades 8 (7 + 1) 8
8

Rosala de Castro

Sinrese: cando nunha mesma palabra do verso das vogais forman hiato (das slabas), pdense unir formando unha soa slaba mtrica.
ben se adivia que choras no longo das tas pestanas... 8 8

Manuel Curros Enrquez

A rima

A rima un dos recursos clsicos do xnero lrico que reforza o seu carcter harmnico e musical. Consiste na repeticin de sons finais dos versos a partir da ltima vogal acentuada. A rima pode ser consonante ou asonante. Consonante: prodcese cando se repiten todos os sons (voclicos e consonnticos) a partir da ltima vogal acentuada:
Galicia! Nai e seora, sempre garimosa e forte; preto e lonxe; onte, agora, ma...na vida e na morte!

Ramn cabanillas

Pxina 38 de 73

Asonante: prodcese cando soamente se repiten os sons voclicos a partir da ltima vogal acentuada:
Cando maxino que es ida no mesmo sol te me mostras e eres a estrela que brilla e eres o vento que zoa.

Rosala de Castro

Poemas para ler


A Tecn soia a mia tea, sembrei soia o meu nabal, soia vou por lea monte, soia a cexo arder no lar. Nin na fonte nin o prado, as morra coa carrax, el non ha de virme a erguer, el xa non me pousar. Que tristeza! O vento soa canta o grilo seu comps...; ferve o pote..., mais, meu caldo, soa te hei de cear. Cala, rula, os teus arrulos ganas de morrer me dan; cala, grilo, que si cantas, sinto negras soids. O meu homio perdeuse, ningun sabe en onde vai... Anduria que pasaches con el as ondas do mar; anduria, voa, voa, ven e dime en onde est.

Rosala de Castro

B Dos celtas antigos gloriosos exempros; do duro romano non lixios, non servos: rompede as cadeas da patria, dos eidos; luitade valentes; luitade, gallegos. Con rogo e con pranto, con brandos acentos, non ben se consiguen os nobres empeos: esforzo e constancia vos peden os tempos: luitade animosos; luitade gallegos. Luitando se vencen da sorte os degredos; quen luita, ese forte; quen cede, ese servo: oponde aos destinos un peito de ferro luitade, luitade, luitade, luitade, luitade, gallegos.

Eduardo Pondal

Dos celtas antigos

Pxina 39 de 73

C Aqu ven o maio de frores cuberto... puxronse porta cantndome os nenos; os puchos furados pra min estendendo, pedronme crocas dos meus castieiros. Pasai, rapacios, calados e quedos, que o que polo de hoxe que darvos non teo Eu snvo-lo probe do pobo gallego: Pra min non hai maio, pra min sempre inverno!... Cando eu me atopare de donos liberto i o pan non me quiten trabucos e prstemos, e como os de abade frorezan meus eidos, chegando habr entonces o maio que eu quero. Queredes castaas dos meus castieiros?... Cantdeme un maio sin bruxas nin demos; un maio sin segas, usuras nin preitos, sin quintas, nin portas, nin foros, nin cregos.

M. Curros Enrquez

O maio

D Nas leves tardes de outono tan sereas, ateigadas de silencio e de dozura eu vou sentindo, amor, a ta tenrura igual que lume queimndome nas veas. O son das aves, o vento e as sereas, a voz solemne do mar, rouca e escura, a voz do amor coa sa fondura, co seu incansbel ritmo de mareas. Eu quero vivir o Outono na ribeira para amistar coas gaivotas e embarcar nunha dorna xentil, ben marieira. O meu desexo mis fondo naufragar, ouh mia boa e sinxela compaeira! no teu mar de tenrura. S no teu mar.

Manuel mara

Poemas outono

E Logo esculco no teito con mincia e ternura por si algures descobro o rastro dos teus ollos como mirtos de amor ou edras que me nacen cada noite e me van afogando. Os teus ollos estn a esa hora no vento, viaxeiros -nada saben de minteo ciumes do vento e medo deste da. Deixo as portas abertas, a casa como pampa. Saio rua a buscar-te

No lubricn de Santiago non hai galos que canten S brtema e rudos tmidos que devalan e unha choiva sen tempo escoando polos vidros do meu cuarto baleiro no que xazo sen boca e comezo a sentir -eu- o teu medo inmenso diante do novo da.

Pilar pallars

Stima soidade

Pxina 40 de 73

E. ESTVEZ
PREMIO 'GONZLEZ GARCS' DE POESA

"A discusin sobre o futuro do libro arcaica: o futuro internet"

O seu poemario Construcins naceu sendo un blog no que o autor rexistraba da a da o proceso creativo Redaccin - 18:45 horas. 27/05/2008 Tags: eduardo estvez poesa premio gonzlez garcs Eduardo Estvez soubo este martes pola ma que gaara o Premio 'Gonzlez Garcs'. Deulle tempo a anuncialo no seu blog e pouco mis; desde o medioda, o seu telfono non deixou de soar: parabns e entrevistas. "A mia xefa vaime matar", di, anda que non especialmente preocupado. Un da un da e un peso gastouse. De que falan estas Construcins? Os temas son os mesmos de sempre. Son pequenas historias, cun estilo bastante narrativo, anda que fixando a mirada lrica no pequeno detalle. En realidade, os poemas parten de a, da graza que supn atopar ese detalle sobresaliente na realidade coti, e esa descuberta d lugar a unha reflexin posterior, que moito mis ampla. O poema crao o lector? Si, evidentemente. Eu non pretendo dicir verdade ningunha, non creo que iso sexa posible. Non pretendo, sequera, comunicar. Como dica Maiakovski, a 'comunicacin' non existe, imposible. Construcin naceu no blog enconstrucion? Si, o libro comezou a construrse al. O obxectivo era mostrar en directo a evolucin do libro, o proceso creativo, que a xente fose lendo os poemas e participase coa sa opinin. As e todo, no blog est apenas unha parte pequena do poemario e do proceso, porque deixei de escribir nel nun momento dado, cando comecei a pensar na posibilidade de publicar o libro. Esa visibilidade influu no proceso creativo? Non influu realmente, porque anda que o blog tivo moitas visitas, a participacin da xente foi moi baixa. Recuncars? Foi unha experiencia abondo interesante, e si que me gustara retomala. De feito, tamn teo a intencin de publicar no blog a parte do proceso de creacin que finalmente non publicara. Cal o futuro do libro, nun escenario no que internet convrtese no centro da comunicacin? A discusin sobre o futuro do libro arcaica. O libro est morto, cando menos tal e como o coecemos, en papel. O futuro do libro est en internet, e negalo non ver a realidade.

Pxina 41 de 73

Secuencia de actividades S28. Analice a estrutura mtrica das seguintes estrofas seguindo estas pautas:

Nmero de versos

Amorias das silveiras que eu lle daba meu amor, caminios antre o millo, adis, para sempre, adis!

N slabas de cada verso

Tipo de rima

Rosala de Castro
Versos que riman entre si

Nmero de versos

Polo correo do vento mndoche a mia cancin, nun sobre de sentimento que asinei co corazn.

N slabas de cada verso

Tipo de rima

Iglesia Alvario
Versos que riman entre si

Nmero de versos

Como bica o nords a neve fra, deixando nas folerpas a sa pegada, as quero bicar sobre a nevada, os teus labios enchidos de alegra.

N slabas de cada verso

Tipo de rima

Fiz Vergara Vilario


Versos que riman entre si

Pxina 42 de 73

S29.

A seguinte estrofa de Celso Emilio Ferreiro est incompleta, fltalle o ltimo verso. Laa en voz alta procurando interiorizar o seu ritmo:

Meu neno non teas medo, que iste vento meu amigo anque rosma polas ras ...................................................

Celso Emilio ferreiro

A estrofa unha copla: catro versos de oito slabas que riman en asonante os versos pares e quedan soltos os impares. Intente escribir un verso que complete a estrofa. Procure manter o ritmo e que remate nunha palabra que rime con amigo.
S30. Trate de completar esta estrofa de A. Noriega Varela. Laa en voz alta:

Fastuoso carballo, sombra ta bailaron as braegas todo o da, mais, o da expirou..., asoma a la ...................................................

A. Noriega Varela

Nesta ocasin a estrofa un sirvents: versos de 11 slabas que riman en consonante o primeiro co terceiro e o segundo co cuarto. Invente un verso para completar a estrofa, procurando manter o ritmo e buscando, para rematar, unha palabra que rime con da.

Pxina 43 de 73

Texto 10: Textos de instrucciones y normas (aspectos tericos)


En la vida cotidiana utilizamos asiduamente el lenguaje de las instrucciones: para indicar a un desconocido cmo se llega a un lugar de la ciudad, para aconsejar a una amiga dnde se compra un disco, para ensear a un hermano menor el modo de usar un juguete, la manera de hacer un zumo o de cambiar de canal con el mando a distancia. A travs de las instrucciones transmitimos rdenes, consejos, obligaciones, sugerencias, etc. Este tipo de lenguaje tiene unas caractersticas especficas: La instruccin normalmente va dirigida a una segunda persona verbal (t o usted). La accin gramatical se representa mediante ciertos procedimientos: El modo imperativo (o el subjuntivo, si la oracin es negativa): Desconecte el aparato de la red No tome este medicamento sin haber consultado a su mdico. El infinitivo, para casos de instrucciones generales sin un destinatario concreto: Cerrar bien el frasco despus de cada uso. Las perfrasis verbales que indican obligacin, ruego, etc.: Debe llamar al servicio tcnico si observa anomalas. Oraciones impersonales en futuro: Se deber acudir al servicio de urgencias en caso de intoxicacin. El lxico de la instruccin es muy concreto, preciso y objetivo (nada importan los sentimientos de los interlocutores). En las instrucciones, los textos resultan distantes y fros por su impersonalidad. Estos textos suele utilizar oraciones imperativas o exhortativas. La disposicin de la informacin sigue un orden lgico, objetivo y preciso, con una distribucin espacial cuidada que fomente la claridad y la sencillez de la lectura. He aqu un ejemplo literal tomado de las instrucciones de uso de un medicamento, en el que se pueden comprobar los rasgos descritos:
Advertencias Debido a la intensa coloracin rojo oscuro del principio activo [x] es posible el teido de las heces de los pacientes bajo tratamiento con el mismo; este hecho por s mismo no reviste significacin patolgica. Embarazo y lactancia. No son necesarias advertencias especiales. Su posible utilizacin durante estos perodos ser valorada y establecida por el mdico. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinarias. No se han descrito. Posologa La posologa habitual es de dos comprimidos dos veces al da. El nmero de comprimidos diarios y la duracin del tratamiento podrn modificarse segn criterio mdico. Conservacin Mantener a temperatura ambiente con el envase bien cerrado. Instrucciones para la correcta administracin Los comprimidos se tomarn enteros con un poco de agua. Sobredosis Por la baja toxicidad del preparado es del todo improbable que se presente intoxicacin alguna. En caso de sobredosis o ingestin accidental consultar al Servicio de Informacin Toxicolgica: 91 562 04 20 Caducidad No se debe utilizar despus de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Pxina 44 de 73

Secuencia de actividades S31. Conteste verdadero o falso, o completela frase, en el ltimo caso:
Afirmacin V/F

El lenguaje de la instruccin lo utilizamos slo para transmitir sentimientos personales e ntimos

La instruccin va dirigida a una segunda persona

El modo imperativo apenas se usa en el lenguaje de la instruccin

Si la oracin es afirmativa, debemos utilizar el subjuntivo como procedimiento lingstico idneo

Las perfrasis verbales no tienen cabida en el lenguaje de la instruccin

Debe acudir al mdico inmediatamente si observa dolores pectorales persistentes es un ejemplo de lenguaje de la instruccin Dej de fumar porque me di cuenta de que era muy perjudicial para la salud, es otro tpico ejemplo del lenguaje de la instruccin

La disposicin de la informacin en los textos de instruccin sigue un orden...


____________________

S32.

Lea los siguientes textos y realice las actividades propuestas.


Cmo cambiar el color de las flores Material necesario: Un clavel blanco. Tinta roja y verde. Dos tarros de cristal. Una navaja. Un palito de 30 centmetros. Cambiar el color de las flores? Estar pensando que es imposible. Pero al responder negativamente ha olvidado que las plantas absorben el agua de la tierra y que el agua circula a travs de las races de los tallos. Elija una flor blanca, un clavel o una hortensia, y corte el tallo por la mitad, a lo largo, en una longitud de doce centmetros. Prepare dos tarros de cristal lo ms altos posible, y llnelos de agua hasta la mitad. Aada unas gotas de tinta roja y otras de verde en cada frasco, hasta que el agua se tia de estos colores. Sumerja el tallo cortado en los tarros, un lado en la solucin roja y el otro en la verde. Sujete la flor con un palito y un poco de cinta adhesiva para que se conserve erguida. Al cabo de varias horas la flor blanca se ha transformado en una flor bicolor, mitad roja y mitad verde. El agua de los recipientes ha sido absorbida y, a travs de los vasos capilares del tallo, ha llegado hasta los ptalos de la flor cambiando su color.

Pxina 45 de 73

La aguja flotante Material necesario: Un recipiente con agua. Una aguja de coser. Muchas veces habr visto una hoja flotando sobre el agua de un estanque o uno de esos insectos que caminan por su superficie sin hundirse. Este fenmeno curioso se debe a la tensin superficial del agua. La hoja y el insecto se sostienen gracias a la piel de la superficie y a que ambos tienen su peso repartido en una base amplia. Una aguja y un recipiente con agua le bastarn para comprobar este principio cientfico. Deje caer la aguja de punta sobre la superficie del agua y ver cmo se hunde hasta el fondo. Pruebe de nuevo. Deje caer la aguja, suavemente, muy cerca del agua, en sentido horizontal. Ahora la aguja flota porque su peso se ha repartido sobre la superficie del agua, en toda su longitud, en lugar de concentrarse en el rea minscula de la punta.

Realice uno de los dos experimentos propuestos y escriba una memoria posterior de acuerdo con las siguientes indicaciones: Haga una lista del material utilizado. Describa los pasos que ha dado al hacer el experimento, en el mismo orden en que los ha realizado. El tiempo verbal predominante ha de ser el pasado, puesto que ya se ha realizado el experimento. Utilice la frmula se+ verbo en tercera persona (se eligi, se prepararon, se sumergi) para referirse a los pasos que ha seguido. En las memorias de este tipo no se utiliza nunca la primera persona. El ltimo prrafo de la memoria ha de ser una conclusin en la que se exponga qu es lo que demuestra el experimento.

Pxina 46 de 73

S33.

Lea en clase con sus compaeros y compaeras algn reglamento del centro (normas de utilizacin de la biblioteca, reglamento de rgimen interno, etc.), poniendo especial atencin en los siguientes aspectos:

Verbos que se utilizan al principio de cada artculo (de prohibicin, mandato, recomendacin, etc.). Persona gramatical en que est redactado. Disposicin y nmero de los prrafos (si la hay).
S34. Elaborar entre todos unas normas de convivencia para la clase, con apartados para el profesorado y el alumnado. Lea el siguiente texto y realice las actividades propuestas.

S35.

Sobre la terraza se haba reunido toda la compaa femenina [].Aquel da se preparaba la mermelada, segn un mtodo nuevo para Agafia Mijailovna, sin aadir agua. Haba sido Kitty quien introdujo este nuevo sistema, utilizado en su casa. Agafia Mijailovna, a quien le estaba reservada esta tarea en primer lugar, a pesar de considerar que nada de lo que se elaborase en casa de Lvin poda ser malo, haba echado, sin embargo, un poco de agua sobre las fresas del jardn y tambin sobre las silvestres, afirmando que era imposible hacerlo de otra manera; la haban sorprendido (mientras echaba el agua) y ahora las fresas se cocan delante de todos. Con el rostro arrebolado e irritado, el cabello revuelto y los flacos brazos desnudos hasta los codos, Agafia Mijailovna haca girar la cacerola sobre la lumbre y miraba sobriamente las fresas que se cocan en ella deseando con toda su alma que se pegasen y no se cocieran del todo. La princesa, al notar la ira de Agafia dirigida contra ella, como principal consejera de la coccin de las fresas, finga estar ocupada en otra cosa y dijo: No se puede retirar ahora la espuma, querida?. Yo lo har, dijo Dolly, y levantndose, comenz a pasar prudentemente el cucharn, recogiendo el azcar espumoso; de vez en cuando, para despegarlo del cucharn al que se haba agarrado, golpeaba este contra el plato, ya recubierto de una multicolor espuma amarillenta con el jarabe rojizo que se escurra debajo. Cmo lo rebaarn en el t, pensaba en sus propios hijos, recordando que tambin ella, de nia, haca lo mismo []. Bueno, ahora creo que ya est lista, dijo Dolly, dejando que se escurriera el jarabe de la cuchara. Cuando est acaramelado, quiere decir que ya est hecho. Len Tolstoi. Ana Karenina (adaptacin)

Subraye, en cada prrafo, las frases que den informacin sobre cmo se elabora la mermelada de fresas. Basndose en las frases subrayadas, redacte la receta de mermelada de fresas que aparece en este texto.

Pxina 47 de 73

Texto 11: Historia da lingua galega (aspectos tericos)


O nacemento do galego

Tras a conquista de Galicia por roma, cara ao sculo I, o latn foise convertendo, pouco e pouco, na lingua falada polos habitantes deste territorio, despois de desprazar as que se falaban antes da sa chegada. Ese latn sufriu despois o influxo das linguas dos pobos xermnicos e mis tarde da dos rabes, que lle legaron ao latn de Galicia moitas palabras. Axia xurdiu a distincin entre latn culto (o que se empregaba en documentos oficiais, textos lexislativos e eclesisticos) e latn vulgar (o que se empregaba oralmente). No sculo VIII, cando os falantes de latn vulgar xa descoecan o latn culto, podemos situar o nacemento do galego, tendo en conta que se trata dunha evolucin progresiva e que non se pode situar nun momento histrico concreto.
A idade media

A lingua dese perodo, chamada galego-portugus, viviu o seu momento de mximo esplendor. Era a lingua empregada por toda a sociedade en todas as situacins, ademais de ser considerada unha das de maior prestixio de toda a Pennsula Ibrica. Nos sculos XIII e XIV creouse unha importante literatura escrita en galego-portugus. Destacan dun xeito especial as cantigas de amor, de amigo, e de escarnio e maldicir, e mais as Cantigas de Santa Mara, compostas estas baixo a coordinacin do rei Afonso X.
Os sculos escuros

No sculo XV comezou, debido a unha serie de circunstancias polticas e sociais, unha progresiva implantacin do casteln, que se foi convertendo na lingua de cultura e de prestixio. No entanto, o galego foi quedando relegado lingua oral e familiar da maiora das clases populares. Este longo perodo de silencio nas letras galegas, que se estendera ata o sculo XIX, recibe o nome de Sculos Escuros. O poder poltico, econmico e relixioso quedaba en mans de persoas de orixe non galega. Acentuouse o desprestixio social do galego, ata o punto de que as clases superiores da poboacin autctona optaron polo idioma da coroa. Comezou as un proceso desgaleguizador e iniciouse un primeiro foco diglsico. Mesmo,por descoecemento, comezouse a considerar o galego como un dialecto do casteln, como un casteln mal falado. Neste proceso de castelanizacin, dous feitos tiveron especial relevancia: a creacin da Universidade de Santiago (1504) e a chegada da imprenta a Galicia, pois en ambos casos a lingua empregada foi o casteln. Desa etapa de Sculos Escuros consrvanse unhas poucas mostras literarias: Poesa oral, annima e tradicional: cantigas, romances, contos, refrns... n exemplo constitenos os romances sobre a rebelin, e posterior apresamento e decapitacin, do mariscal Pardo de Cela. Poesa acadmica: composicins renacentistas ou barrocas de Martn Torrado, Gmez Tonel, dona Isabel de Castro, etc. Panxolias: tiveron un gran desenvolvemento,que continuara no sculo XIX debido galeguizacin do tema do Nadal, por mor da identificacin entre Galilea e Galicia.
Pxina 48 de 73

Teatro: a primeira peza conservada o Entrems famoso sobre a pesca no ro Mio, de Gabriel Feixoo de Araxo (1671). Coa chegada do sculo XVIII, a situacin comeza a cambiar, e aparecen algns libros ilustrados que procuran a dignificacin de Galicia, estudan a sa lingua, recuperan o cultivo literario e van sentando as bases que posibilitan o renacemento do sculo vindeiro. As principais figuras deste tempo son o Padre Feixoo e o Padre Sarmiento. O Padre Feixoo: defende a dignidade da lingua galega, negando a sa condicin de dialecto do casteln e equiparndoa coas outras linguas romances cultas. O Padre Sarmiento: realizou importantes estudos acerca da lingua galega, recompilou abundante lxico, indagou na sa etimoloxa e defendeu o emprego do galego no ensino, na igrexa e na administracin.

Secuencia de actividades S36. Pensa que a situacin que viviu o galego na Idade Media se corresponde coa situacin actual? Razoe a resposta.

S37.

Escriba no seu caderno un texto en que argumente unha destas das posturas:

Sera mellor que se unificasen as linguas e que unha mesma lingua se utilizase nun territorio amplo (a Pennsula Ibrica ou mesmo Europa, como ocorre coa moeda). preferible que cada pobo mantea a sa lingua como manifestacin importante da sa cultura.
S38. Busque en internet estes autores medievais e lea algns dos seus poemas: Airas Nunes, Don Dinis, Pero Meogo, Pero da Ponte, Joam Garca de Guillade e Xon Airas de Santiago. Busque nunha enciclopedia virtual galega informacin acerca de Pardo de Cela. Busque en internet informacin sobre as panxolias do sculo XV-XVI.

S39. S40.

Pxina 49 de 73

Texto 12: Puntuacin y ortografa (aspectos tericos)

Los signos de puntuacin dan cohesin a los textos. Su uso tiene una fundamentacin sintctica. Sealan los apartados del texto y constituyen una especie de armazn del mismo.
Signo de puntuacin Unidad textual

Signos bsicos

[ , ] Coma [ ; ] Punto y coma [ . ] Punto y seguido [ . ] Punto y aparte

Sintagma, frase Oracin Prrafo

Otros

[ ? ] Interrogacin [ ! ] Admiracin [ - ] Guin [ _ ] Raya [ ... ] Puntos suspensivos [ ( ) ] Parntesis [ ] Comillas [ 1 ] Llamada

Oracin interrogativa Oracin exclamativa Separacin de palabras Dilogo Suspensin del discurso Aclaracin Cita textual Nota, referencia

En los textos literarios su uso adquiere frecuentemente valor estilstico. As, no es raro encontrar en la literatura actual textos en los que se prescinde de los signos de puntuacin o se hace un uso anmalo de ellos: unas veces con voluntad estilstica; otras como rechazo de los convencionalismos de la lengua escrita. He aqu un ejemplo ilustrativo:
...el drama del desencantado que se arroj a la calle desde un dcimo piso, y a medida que caa iba viendo a travs de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeas tragedias domsticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad, cuyas noticias no haban llegado nunca hasta la escalera comn, de modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle haba cambiado por completo su concepcin del mundo, y haba llegado a la conclusin de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa vala la pena de ser vivida. Garca Mrquez, Gabriel: Como nimas en pena. El Pas.

En el texto anterior, la puntuacin es un elemento que aporta cohesin al desarrollo de la accin. Los puntos suspensivos iniciales evocan una accin en pleno desarrollo: el protagonista saltando al vaco. El uso exclusivo de la coma sugiere continuidad, imposibilidad de detener la accin: la cada del protagonista y su visin de la vida del edificio. Cada elemento de la enumeracin funciona como un fotograma en una secuencia cinematogrfica.

Pxina 50 de 73

Secuencia de actividades S41. Observe la presencia o ausencia de signos de puntuacin en los textos siguientes. Justifquelos en cada caso.
A No existe esponja para lavar el cielo pero aunque pudieras enjabonarlo y luego echar baldes y baldes de mar y colgarlo al sol para que se seque siempre te faltara un pjaro en silencio no existen mtodos para tocar el cielo pero aunque te estiraras como una palma y lograras rozarlo en tus delirios y supieras por fin cmo es el tacto siempre te faltara la nube de algodn no existe un puente para cruzar el cielo pero aunque consiguieras llegar a la otra orilla a fuerza de memoria y de pronsticos y comprobaras que no es tan difcil siempre te faltara el pino del crepsculo eso porque se trata de un cielo que no es tuyo aunque sea impetuoso y desgarrado en cambio cuando llegues al que te pertenece no lo querrs lavar ni tocar ni cruzar pero estarn el pjaro y la nube y el pino

Benedetti, Mario

Otro cielo

Justificacin:

B Bajo la luz del flexo la mosca se qued quieta. Alargu con cuidado el dedo ndice de la mano derecha. Poco antes de aplastarla se oy un grito, despus el golpe del cuerpo que caa. En seguida llamaron a la puerta de mi habitacin. La he matado dijo mi vecino. Yo tambin musit para m sin comprenderle.

Mateo Dez, Luis

Un crimen

Justificacin:

Pxina 51 de 73

C Tena la heroica mana bella de lo derecho, lo recto, lo cuadrado. Se pasaba el da poniendo bien, en exacta correspondencia de lneas, cuadros, muebles, alfombras, puertas, biombos. Su vida era un sufrimiento acerbo y una espantosa prdida. Iba detrs de familiares y criados, ordenando paciente e impaciente lo desordenado. Comprenda bien el cuento del que se sac una muela sana de la derecha porque tuvo que sacarse una daada de la izquierda. Cuando se estaba muriendo, suplicaba a todos con voz dbil que le pusieran exacta la cama en relacin con la cmoda, el armario, los cuadros, las cajas de las medicinas. Y cuando muri y lo enterraron, el enterrador le dej torcida la caja en la tumba para siempre.

Jimnez, Juan ramn

El recto

Justificacin:

D Esta mujer cabe en mis manos. Es blanca y rubia, y en mis manos la llevara como a una cesta de magnolias. Esta mujer cabe en mis ojos. La envuelven mis miradas, mis miradas que nada ven cuando la envuelven. Esta mujer cabe en mis deseos. Desnuda est bajo la anhelante llamarada de mi vida y la quema mi deseo como una brasa. Pero, mujer lejana, mis manos, mis ojos y mis deseos te guardan entera su caricia porque slo t, mujer lejana, slo t cabes en mi corazn.

Neruda, Pablo

Mujer lejana

Justificacin:

Pxina 52 de 73

S42.

Busque en los textos anteriores diez palabras con b y diez palabras con v.
Palabras con b Palabras con v

S43.

En los textos anteriores hay numerosos ejemplos de palabras con g y con j. Haga dos columnas: una que tenga todas las palabras que se escriben con g y otra con todas las palabras que se escriben con j.
Palabras con g Palabras con j

S44.

Subraye de azul las palabras de los textos anteriores que tengan m antes de p, y de rojo las palabras que tengan m antes de b. Lea el texto siguiente y subraye todas las palabras que lleven h.
Seguro que a ti te han dicho que la historia de la humanidad es apasionante. Lo es en nuestro pasado prehistrico, en nuestros orgenes, que se encuentran en el mono, en nuestra evolucin y en nuestro pasado ms reciente, que abarca desde el 3000 antes de Cristo hasta la actualidad, aproximadamente. Pero igual de apasionante es la historia de las lenguas del mundo, por ellas sabemos el pasado de los pueblos. En nuestro caso, por ejemplo, el castellano pertenece a la familia de las lenguas romnicas, es decir, las que proceden del latn. Esto mismo ha ocurrido con otras lenguas como el gallego, el cataln, el francs, etc. Hacer la historia de una lengua es seguir las huellas de la historia del pueblo que la habla.

S45.

Por medio de la derivacin podemos formar palabras nuevas a partir de la primitiva. Por ejemplo, de herir, herida; de honra, honroso.
Busque en el texto una palabra primitiva y otra derivada que se escriban con h

Escriba palabras de la familia de humanidad.

Pxina 53 de 73

Texto 13: Galego e casteln, linguas en contacto (aspectos tericos)


Linguas em contacto

relativamente frecuente que os individuos que viven nunha mesma comunidade utilicen entre si unha mesma lingua, pero tamn moi frecuiente a existencia de sociedades en que conviven das ou mis linguas. Cando isto sucede dise que nese territorio existen das linguas en contacto. Este o caso de Galicia, onde se falan o galego e o casteln.
Interferencias

Debido a este contacto, e polo uso alternado que os individuos e os grupos sociais fan das das linguas, entre elas prodcese unha serie de interferencias. As interferencias teen lugar cando no uso dunha das linguas en contacto se empregan o vocabulario, as expresins ou as construcins propias e especficas da outra lingua. Son moi frecuentes as interferencias do galego no casteln, isto , os galeguismos no casteln. Mais as interferencias do casteln no galego, chamadas castelanismos, son moito mis frecuentes debido presin social que esa primeira lingua, vista como lingua de prestixio, exerce sobre o galego en diferentes mbitos: Lxico: *escoba, *grifo, *sartn, *parexa, *Dios, *rodilla, *cuchara, *ayer, etc. (no canto de vasoira, billa, tixola, parella, Deus, xeonllo, culler, onte, etc.). Morfoloxa: repercuten sobre todo nas alteracins do xnero: *a leite, *a nariz, *o ponte, etc. (por o leite, o nariz, a ponte, etc.). Sintaxe: mala colocacin do pronome (*Lle dixo que...), emprego de tempos verbais compostos (*haba dito), uso de a na perfrase ir + infinitivo (*vou a estudar), etc. Pero tamn se produce o proceso contrario, e podemos atopar numerosos trazos propios do galego no casteln falado na nosa comunidade. Son os galeguismos.
Algns exemplos de castelanismos
Castelanismo (en cursiva) Vai buscar unha sartn O viernes pasado fomos a Santiago Pecha o grifo da ducha No curral haba cinco conexos Xon e Mara casronse onte Vou a mirar a ver se veen Helena marchouse cedo Correccin Tixola Venres A billa Coellos Casaron Mirar Marchou Castelanismo (em cursiva) Lle dixen que viese s tres Meu irmn traballa mis que eu Dios llo pague Dime quenes eran Comeremos calquer cousa Xa haban chegado Traballa de abogado Correccin Dxenlle Ca min Deus Quen Calquera Chegaran Avogado

Observacin importante: como pode ver no exemplo Xon e Mara casaron onte, o verbo casar, en galego non ten forma reflexiva. Outros verbos que seguen esta norma son: adormecer, afogar, podrecer, caer, calar, espertar, tremer, ficar, marchar, morrer, parar, quedar, rir, sorrir... Pxina 54 de 73

Secuencia de actividades S46. Localice os castelanismos deste texto e escrbaos en galego normativo.
Cando ramos pequenos, todos os verns, bamos a pasar uns das casa de meu to Paco. O peor era o viaxe! Aquela carretera tia moitas curvas e meu pai tia a mala costume de fumar dentro do coche, polo que eu sempre me mareaba. Gustbame estar al, especialmente aquelas tardes en que nos sentbamos na eira e meu to contaba as sas historias mentres gardaba a mel nova en tarros de cristal. Nesos momentos eu sempre pensaba que nunca haba odo narrar como el o faca, describindo calquer pequeno detalle coma se fose o mis importante do relato.

S47.

Localice as interferencias do galego que aparecen nestas oracins en casteln.

De aquella, no vas venir con nosotras? Y luego? Anmate, mujeria, que vienen estes tambin.

Cuando dijistes eso, casi se me cae el nio del colo.

Echastes ya el sal al guiso? No te me gusta nada como qued.

Pxina 55 de 73

S48.

Na tboa seguinte substita os castelanismos lxicos pola forma correcta galega. Se a descoece, utilice un dicionario virtual.
Castelanismo Hacienda Forma correcta Castelanismo Helado Forma correcta

Lunes

Niebla

Jueves

Granizo

Viernes

Novio/-a

Escuela

Suelo

Ensear

Viudo/-a

Cerilla

Direccin (dunha ra)

Chorizo

Zanxa

Cena

Carretera

Comida (medioda)

Calle

Manzanilla

Acera

Menta-poleo

Cuneta

Dulce

Fecha

Cuchara

Cuello

Cucharilla

Rin

Cuchillo

Rodilla

Tenedor

Basura

Agotado/-a

Apellido

Alcantarilla

Apodo

Pxina 56 de 73

Texto 14: La correspondencia personal


Cartas

Correspondencia: es la comunicacin que pueden establecer las personas mediante cartas. Una carta es un mensaje escrito que un emisor (remitente) enva a un receptor (destinatario), generalmente alejado en el espacio, utilizando los servicios de correos, lo que conlleva que la respuesta se demore. Modernamente es posible enviar cartas tambin a travs de otros medios tcnicos, prcticamente instantneos, como el fax o el correo electrnico. Cartas personales: ponen en contacto a dos o ms personas y son las que se escriben los amigos, los familiares, etc. es decir, personas conocidas entre s. Una manifestacin clara de esta confianza es que acostumbramos a escribirlas a mano, precisamente para subrayar esta intimidad.
Caractersticas de la carta personal

Vocabulario sencillo y coloquial. El tono afectivo del escrito justifica que muchas veces introduzcamos numerosas exclamaciones. Tambin se introducen interrogaciones. Al ser de carcter privado, permite que haya muchos sobrentendidos, ya que la informacin transmitida se refiere a situaciones y asuntos que el destinatario ya conoce. Todas estas caractersticas intentan reproducir el lenguaje hablado, la conversacin, la descripcin espontnea, como si estuvisemos dialogando personalmente con la persona a la que le escribimos la carta.
Estructura de la carta personal

A diferencia de las cartas comerciales, las cartas personales no estn sometidas a unas normas tan rgidas como aquellas. Aun as, se pueden distinguir en ellas varias partes: Lugar y fecha: en el extremo superior derecho; en primer lugar se indica la localidad y, separada por comas, la fecha. Saludo o encabezamiento: es una frmula con la que nos dirigimos a la persona a la que enviamos la carta. La expresin utilizada puede variar segn el grado de confianza que tengamos con el destinatario. Contenido: es la parte ms importante de la carta, porque en ella va la informacin que queremos transmitir. Suele organizarse en tres partes: introduccin, exposicin o cuerpo y conclusin. Despedida: se sita al final y la frmula usada depende del grado de confianza y de intimidad. Firma: formada por el nombre y la rbrica. Postdata: no siempre es necesaria; la usamos slo cuando se nos ha olvidado decir algo y ya hemos firmado.

Pxina 57 de 73

En las cartas personales tambin se deben tener en cuenta los aspectos formales, es decir, debemos respetar los mrgenes, mantener la limpieza del escrito (no debe llevar tachones) y utilizar una letra legible.

Ejemplo
Fecha

Vigo, 15 de julio de 2008 Querida amiga: Te escribo para saber de ti porque hace mucho tiempo que no hablamos. Qu tal estis por ah? Cmo van tus hijos en los estudios? Ya nos contars si os acostumbris a la nueva vida. Seguro que sentisteis un gran cambio. Que todo sea para bien. Te acordars que cuando marchasteis se haba descubierto un asunto muy extrao en el cementerio. No vas a creer como acabo todo aquello. Se supo que unos jvenes del pueblo andaban metidos en trfico de drogas y la escondan en algunos nichos del cementerio. La guardia civil, gracias a la informacin de los vecinos, lleg a d-tener en total hasta a siete personas; ahora estn en la crcel en espera de que salga el juicio, ya tienen arreglada la vida para unos cuantos aos. Ms tiempo tienen que esperar las familias de los damnificados para una curacin lenta y costosa. La gente colabor para clarificar este caso tal y como se debe hacer. Por otro lado, me dan pena los hijos y las mujeres que van a tener que aguantar las habladuras de la gente, y ya sabes cmo es la gente a veces. Y hablando de otros temas, qu tal le va a tu marido con el nuevo trabajo? Seguramente todo ser perfecto. Juan le manda saludos, se acuerda de l cada vez que juega el Celta. La verdad es que hay das que os echamos de menos. Bueno, Aurora, por hoy ya me he entretenido bastante con esta carta. Voy a hacer la comida, que estn al llegar los nios de la escuela. Hoy comemos los tres solos porque Juan tiene una reunin y no viene hasta la noche. Como ves tenemos una vida muy activa, espero tu carta en la que me cuentes todas las novedades. Besos y abrazos para todos Mara PD: Acurdate de que me tienes que mandar las llaves del trastero si quieres que lo abra un poco los das de sol.
Conclusin Saludo o encabezamiento

Introduccin

Cuerpo

Despedida

Firma

Postdata

Pxina 58 de 73

Secuencia de actividades S49. Estos dos poemas de Gloria Fuertes son cartas. Lalos y responda luego.
A
Aparece al atardecer, o de maana si el da est nublado y por las noches cabalga por mis hombros o se mete en mi cabeza a machacar nueces. Con mi perro se lleva a matar y a mi me est destrozando los nervios. Dice que no se va porque no le da la gana. Todos los das hace que se me vaya la leche, me esconde el cepillo la paz y las tijeras; si alguna vez tengo la suerte de conciliar el sueo, ulula desgaitndose por el desvn. Ruego a ustedes manden lo que tengan que mandar, y se lleven de mi honesto pisito a dicho ente, antes de que le coja cario.

Sociedad de Amigos y Protectores de Espectros, Fantasmas y Trasgos. Muy seores suyos: Tengo el disgusto de comunicarles que tengo en casa y a su disposicin un fantasma pequeo de unos dos muertos de edad, que habla polaco y dice ser el espritu de Gengis Kan. Viste sbana blanca de pesca con matrcula de Uranio y lleva un siete en el dobladillo que me da miedo zurcrselo porque no se est quieto.

Gloria Fuertes B

Sociedad de amigos y protectores

Querida Glorita: Hace mucho tiempo que no me gusta como ests debieras de ir a Dios y que te hiciera un reconocimiento a fondo, o que te recetara su manoen tu cabeza. Esas bolsas que empiezas a tener bajo los ojos pueden ser de llorar como t dices, pero tambin es sntoma de Corazn.

Cudate hija por bien de todos. S que tienes miedo, un miedo solo, un tierno miedo, miedo a que no... Algrate Glorita que quien amas te vive!

Gloria Fuertes

Carta a mi misma

Qu poema considera usted carta personal? Cul carta comercial? Por qu?

En cada uno, indique los versos que correspondan a cada parte de una carta.
Partes Sociedad de amigos y protectores Versos Encabezamiento Cuerpo Despedida

Pxina 59 de 73

Partes Carta a m misma Versos

Encabezamiento

Cuerpo

Despedida

En estos poemas en forma de carta faltan algunos elementos importantes. Cubra la siguiente plantilla para cada uno de los textos, completando los apartados que no estn y sintetizando los que s se aparecen en ellos.
A
Lugar y fecha

Encabezamiento

Saludo al

destinatario
Problema

Cuerpo (asunto o asuntos)

Solicitud

Despedida

Final
Firma del

emisor

Imagine que ha recibido estos textos y debe contestar a Gloria Fuertes. Al primer texto, respndale que su fantasma no puede ser recogido al no cumplir los requisitos. Incluya consejos para solucionar los trastornos que le ocasiona.

Pxina 60 de 73

Al segundo respndale que conoce una medicina para curar el mal que la aqueja (el miedo).

Escriba a alguien de su clase con quien tenga confianza y comntele que este curso est feliz porque est obteniendo resultados positivos en los estudios.

Pxina 61 de 73

Texto 15: O xnero dramtico. O teatro (aspectos tericos)


O mis caracterstico do teatro que ten unha dobre natureza: dunha banda un produto literario e, doutra, a sa finalidade a de se converter nun espectculo. No xnero dramtico hai un aspecto verbal, que o propio texto, e outro non verbal, que a escenografa, o vestiario, a msica, as luces, os xestos dos actores e actrices, etc.
Compoentes

Na parte verbal hai dous compoentes: o dilogo e as acoutacins. Dilogos: son as voces dos personaxes. Nos dilogos teatrais non aparece nunca a voz do narrador. Acoutacins: son indicacins que fai o autor, dirixidas a orientar a posta en escena, e poden ter carcter descritivo (ambiente e decorados) ou aclaratorio (xestos, entoacin, movementos, traxes, etc).
Estrutura

As como os textos narrativos se articulan en captulos, os textos teatrais tamn se reparten en unidades mis pequenas. As divisins mis comns son os actos e as escenas. Acto: unha unidade de lugar, tempo e accin. Remata cando saen todos os personaxes que interveen nel e hai un cambio na continuidade espazo-temporal. Normalmente hai un cambio de decorado. Escena: unha unidade mis curta, pode haber varias en cada acto. Xeralmente utilzase para marcar as entradas e as sadas dos personaxes.
Subxneros

Algns dos subxneros teatrais son os seguintes: Traxedia: a historia que se representa imita accins humanas que provocan sufrimento, compaixn e temor. Comedia: describe os aspectos mis risibles da vida; o seu final feliz e optimista, xa que o obxectivo deste tipo de obras facer rir. Farsa: amosa situacins grotescas e personaxes ridculos que participan dunha accin deformada e carnavalesca. Sainete: unha peza breve de ndole cmica, con personaxes que adoitan ser populares.

Pxina 62 de 73

Secuencia de actividades S50. Lea o seguinte fragmento teatral e conteste s seguintes cuestins:

(Entran en escena a forasteira e o seorito, un fidalgo rural mozo, lanzal. Veen collidos pola cintura, en idilio. Ela (Antinea), vestida de galega. Ollan un momento para a paisaxe). CEGO.- Reparade na desgraza deste pobre cego, ao que Deus privou de ver esta terra florida que estades mirando! SEORITO.- Vaiche gustando a mia terra, andaluza terca? FORASTEIRA.- (Mostrando o vestido). Pois xa o ests vendo... SEORITO.- Iso falo por min e agradzocho... FORASTEIRA.- Por ti comecei a querela; agora quroa tamn sen ti. SEORITO.- Ol, a!, mia farruqia. (Cllelle o queixo e mraa fixamente). E que fermosa ests... D xenio verte. Eduardo Blanco Amor. Galicia en festa [adaptacin]

Que elementos nos indican que se trata dun texto teatral?

Que personaxes interveen no dilogo? Como se marca o cambio de interlocutor?

Pxina 63 de 73

Como se chama o texto que aparece entre parnteses? Que funcin ten e quen o enuncia?

S51.

Transforme este dilogo nun texto teatral, indicando as intervencins dos personaxes e escribindo as anotacins necesarias:

- Saben? Andrs un adivio dixo de speto o anfitrin parella estranxeira-. Traes as cartas? - Sempre as levo no peto respondeu o horteln dando unha palmadia a altura do corazn. - Por que non llelas botas a eles? dixo o doutor Freire, satisfeito de poder presentar un nmero realmente orixinal aos hspedes. - Ai, non, seor! exclamou Reme. - E por que non? Que hai de malo? insistiu o dono da casa. - Non, nada dixo ela resignada-. Eu volvo cocia que xa se foron os tronos. - De verdade el adivia o futuro? preguntou o doutor Kimball nun ton divertido. - incrible dixo Freire. Sempre acerta. Vea, Andrs, adiante. - Ben, -dixo Andrs, co ton solemne de quen inicia unha cerimonia-. Esta maneira de botalas chmase Sete en Cruz. Primeiro, crtanse as, sete veces coa man esquerda. Agora colcanse deste xeito, en cruz, mirando para abaixo. Manuel Rivas: Vostedes sern moi felices

Pxina 64 de 73

S52.

Contine este texto teatral engadindo as indicacins escnicas necesarias:


Interior do teatro. Escenario escangallado, baleiro e sen decorar. Unhas voces que proveen do patio de butacas centran a atencin. Unha espectadora, mocia e despistada, interrompida polo acomodador. Alicia, que avanza cara ao escenario baleiro. ACOMODADOR: Eh! Un momento, seorita! vostede tan amable de me Ensinar a entrada? (Alicia non responde, olla cara ao escenario.) A sa entrada, seorita? ALICIA: Ah, si! Perdn! (Remexe entre as cousas do seu bolso.) Debe ser isto. (Entrgalle un billete.) ACOMODADOR: Non, seorita! Este lle un billete de autobs ! (Perdendo un chisco a paciencia) O que eu lle pido que me mostre a entrada do teatro! Un papelio azul que hai que sacar a fra! Eduardo Alonso e Manuel Guede: O soo dunha noite de vern

S53.

Lea o seguinte fragmento teatral.


Mentres vai entrando a xente no lugar da representacin, o borralleiro, o corregalos, a choqueira, a madamita e o trotero maqullanse, vstense e arranxan os ltimos detalles, nun espazo disposto entremedias do pblico, procurando conseguir a sa axuda en tales facendas. Levan longos saios de pano vello e cobren as sas facianas con carozas ou maquillaxe clara e mesta, asemellndose a pantasmas ou mscaras de entroido choqueiro. Faise o escuro. Espllanse por entre o pblico, iluminados pola velaa luz de cands e comezan a envolvelo no queixume dos seus laios, que irn medrando de volume ata enchelo todo dun berro adoecido e tmero. CORREGALOS. Na terra da que somos ns, os campos podrecan na soidade!. BORRALLEIRO. As xentes fuxan dos seus lares para terras que lles eran estraas! TROTEIRO. A fame e a ruindade feiticeira das forzas endiaadas empuxaba aos nosos mellores vinculeiros a deixar a terra que os vira nacer e medrar!. MADAMITA. O recendo dos verdes pieiros tornrase tufo de ulir desacougante! CHOQUEIRA. Os ros baixaban cubertos do prateado resplandor das troitas mortas! CORREGALOS. O gando adoeca na pasenia agona de febres e andazos porcalleiros! BORRALLEIRO. Tiamos unha terra rica e de proveito e xemiamos baixo o p aldraxante do estranxeiro! MADAMITA.A fala de xentes alleas asoballaba dos nosos devanceiros! CORREGALOS. A fame, pouquidade e o longo tremer medorento fixo que en todos ns acougasen os desexos de dar remate ao xunguimento! TROTEIRO. E o berro adoecido de milleiros de xentes sinxelas ergueuse polos camios, enchendo o ar de sons de loita e quecer de lume xusticeiro! BORRALLEIRO. Reclamando a pronta desaparicin da angustia e o desacougo da face de nosa terra! MADAMITA. O sangue dos nosos entregos, pacientemente derramado, fxose clamor no cumio dos outeiros. Vidal Bolao. Ledaas pola morte do Meco [adaptacin]

Pxina 65 de 73

Os personaxes enumeran as afrontas e aldraxes que Galicia tivo que aturar ao longo dos tempos. Comnteos.

O autor rompe nesta obra co escenario italiana. Os actores mvense entre o pblico e renense nun espazo disposto entremedias do pblico. Que efecto consegue?

S54.

En rede. Entre na pxina de teatro bruto (http://www.corevia.com/teatrobruto) e lea a obra de Manuel Lorenzo A conquista da cripta, representada por esta compaa.

Pxina 66 de 73

Texto 16: Mecanismos de referencia interna


Ya hemos visto que un texto no es un simple conjunto de oraciones agrupadas en prrafos. Los mecanismos que garantizan la cohesin de un texto son fundamentalmente los reflejados en la tabla. Luego nos detendremos en algunos de ellos.
Pronombres Elipsis Determinantes

Gramaticales

Decticos Correlativos

Mecanismos que garantizan la cohesin

Conectores Formas verbales Repeticin de palabras

Lxicos y semnticos

Sinonimia, antonimia, hiponimia, hiperonimia Campo semntico Punto de vista

Otros
Puntuacin

Pronombres: realizan la funcin de sustitutos. Permiten hacer referencia a algn elemento que ya ha aparecido en el texto. Esta referencia es un mecanismo de cohesin textual.
S55. Lea el siguiente texto:
Mi sombra No nos decimos ni una palabra pero s que mi sombra se alegra tanto como yo cuando, por casualidad, nos encontramos en el parque. En estas tardes la veo siempre delante de m, vestida de negro. Si camino, camina; si me detengo, se detiene. Yo tambin la imito. Si me parece que ha entrelazado las manos por la espalda, hago lo mismo. Supongo que a veces ladea la cabeza, me mira por encima del hombro y se sonre con ternura al verme tan excesivo en dimensiones, tan coloreado y pletrico. Mientras paseamos por el parque la voy mimando, cuidando. Cuando calculo que ha de estar cansada, doy unos pasos muy medidos ms all, ms ac, segn- hasta que consigo llevarla adonde le conviene. Entonces me contorsiono en medio de la luz y busco una postura incmoda para que mi sombra, cmodamente, pueda sentarse en un banco. Anderson Imbert, Enrique: Cuentos en miniatura. Equinoccio, 1976

A qu sustantivo hacen referencia los pronombres sealados en negrita?

Pxina 67 de 73

Elipsis: supresin en el texto de un elemento que, sin embargo se sobreentiende, generalmente porque ha aparecido antes.
Si en la primera frase del texto anterior reponemos todos los elementos que se han elidido por estar sobreentendidos, obtendremos un texto como ste:
(Mi sombra y yo) no nos decimos ni una palabra pero (yo) s que mi sombra se alegra tanto como yo (me alegro) cuando, por casualidad, (mi sombra y yo) nos encontramos en el parque.

S56.

Reescriba el resto del texto anterior reponiendo todos los elementos que se han elidido. Valore el texto que resulta. Observe el diferente ritmo y tono del mismo.

Determinantes: los tipos de determinantes que aparecen en un texto establecen diferentes relaciones entre los sustantivos a los que preceden y el objeto al que hacen referencia: Desconocido/conocido: un libro / el libro. Prximo/ lejano: este libro / aquel libro. Emisor/receptor: mi libro / tu libro.
Es habitual que, a medida que el texto avanza en su desarrollo, se vayan utilizando cada vez ms determinantes; cuando algo se menciona por primera vez en un texto, se utiliza generalmente un determinante indefinido; una vez que es conocido, se emplea el artculo determinado, aunque no es una regla de estricto cumplimiento.

El amor Estaban al borde de un ribazo. Eran tres chopos jvenes, el tronco fino, de un gris claro, erguido sobre el fondo plido del cielo, y sus hojas blancas y verdes revolando en las ramas delgadas. El aire y la luz del paisaje realzaban an ms con su serena belleza la de aquellos tres rboles. Yo iba con frecuencia a verlos. Me sentaba frente a ellos, cara al sol del medioda, y mientras los contemplaba, poco a poco senta cmo iba invadindome una especie de beatitud. Todo en derredor de ellos quedaba teido, como si aquel paisaje fuera un pensamiento, de una tranquila hermosura clsica: la colina donde se erguan, la llanura que desde all se divisaba, la hierba, el aire, la luz. Cernuda, Luis. Ocnos. Seix-Barral. 1977

Pxina 68 de 73

S57.

Subraye los determinantes del texto. Observe los determinantes que utiliza el autor para referirse a los objetos y los que utiliza para referirse a las sensaciones que le provocan. Qu diferencia hay? (Por ejemplo: el tronco/una beatitud).

Mecanismos lxicos y semnticos. El lxico que integra un texto constituye un elemento fundamental de cohesin. Las palabras seleccionadas por el autor o la autora mantienen entre s distintas relaciones semnticas, puesto que designan significados pertenecientes a un mismo campo.
En un texto como el siguiente podemos encontrar palabras repetidas (enfermedad, ambulatorio, mdicos, saber, caso...), sinnimos (analizar, examinar), antnimos (hombre/mujer), hipernimos (enfermedad/diarrea, catarro). Encontramos asimismo un conjunto de palabras del mismo campo semntico, como las que acabamos de ver... Hallamos incluso, palabras que slo nuestro conocimiento del mundo nos permite relacionar (herramientas, tornillos, ferretera, trastero). Analizar esta compleja red de relaciones semnticas nos ayudar a determinar el tema del texto, a identificar su estructura, a comprenderlo mejor.

La enfermedad Una maana indiferente en que el ambulatorio despachaba la retahla cansina de diarreas de nio y alguna vejiga de viejo y catarros banales que las devotas del seguro llaman andancio, una maana de esas lleg un hombre joven con su volante y se puso a esperar en el banco alargado como de estacin de autobuses. Era delgado, bien parecido. No se le vea mala cara, si se descuenta el morado profundo de unas ojeras, nada a su edad, quiz la resaca del sbado. Al menos cualificado de los mdicos del ambulatorio le correspondi el sobresalto disimulado de percibir un sntoma decisivo. A veces es una intuicin. Mand comprobar, analizar. No es posible, secreteaban los mdicos, en un rincn del mundo como ste. Pero el hombre tena la enfermedad. Se trataba de un muchacho del centro de la ciudad, hijo de familia y de costumbres decentes. Veamos la anamnesia, qu palabreja, y slo faltaba que lo interrogaran con una luz cegadora. Las dolencias infantiles?, quera saber. y vacunas. Las amgdalas. Transfusiones de sangre, alguna transfusin de sangre?. Tuvo como un arranque de protesta cuando le preguntaron, aunque fuera con muchos rodeos, si se haba acostado con hombres, pero se qued en la negativa y el rubor. Lo pusieron en sin causa conocida, porque haba que informar para el computador de datos. Slo las personas indispensables lo supieron y los mdicos fueron como confesores, segn los juramentos de su religin. El segundo caso vino rpido y fue algo diferente. Una mujer casada de los arrabales, tambin de vida honesta. Las conjeturas fueron hacia el marido, que viajaba por provincias un muestrario de bisutera fina. Ella era una casada joven y fiel. El marido tena fama de honradez en los tratos, peo no era imposible que hubiera enredado con una camarera de hotel, la camarera slo se acostara con el gerente (...) Los mdicos tuvieron que hablar con el marido de la casadita de los arrabales y el hombre se dej examinar y estaba muy sano. Pero no pudo aguantar lo de su mujer, cogi el muestrario y sus cosas y se march para siempre (...). Al fin termin sabindolo toda la ciudad, que haba dos casos entre los miles de habitantes, y la gente se entreg a la higiene y a las religiones temerosas. Lo que no se saba es cmo llegaron a relacionarse, despus de aquellas novedades, el joven que no haba conocido mujer y la seora que se haba quedado sin marido. Se pusieron a vivir en casa de ella para all del ro y fue un alivio para la poblacin porque as quedaba el puente por medio. Pero acaso se han cansado de su lazareto. Ahora los amantes viven en el parque y a la plaza de las palomas y nos inquietan con su felicidad descuidada. Vienen algo plidos y enlazados, se acarician, alguien los ha visto besarse tranquilamente en la boca como antes se acostumbraba, cuando el amor no estaba amenazado y era una pasin sin guantes. Pereira, Antonio; Las ciudades de poniente. Madrid, Anaya & Mario Muchnik, 1994

Pxina 69 de 73

S58.

Complete el campo semntico de enfermedad.

S59.

Busque en el texto ejemplos de sinonimia, antonimia e hiperonimia.

Sinonimia

Antonimia

Hiperonimia

S60.

Elabore un cuento breve a partir de esta lista inconexa de palabras que se han sacado de un cuento original. Puede introducir las palabras en cualquier orden y repetirlas, si es necesario:

Rey, isla, hijas, ciudades, dote, monja, casar, romance, lloraba, mar, habl, hermoso, pareci, abril, Irlanda, bosques, pjaros.
S61. Elabore una narracin. Le ofrecemos varias posibilidades. Elija la que prefiera.

Narre, sirvindose de un narrador personaje secundario (por ejemplo, un locutor de radio) lo que sucede en el terreno de juego. Cuente mediante un monlogo interior lo que est viviendo en esos momentos el portero del equipo visitante. Construya su narracin a partir de los siguientes datos. Espacio: un poblado indgena en mitad de la selva amaznica. Personajes: un reportero, una biloga, una tribu aborigen. Tiempo: una semana del verano del 2009. Narre unos acontecimientos situados en la Roma Imperial del siglo I despus de Cristo. Utilice un narrador protagonista en primera persona.

Pxina 70 de 73

Texto 17: A exposicin (aspectos tericos)


Unha das modalidades da nosa actividade lingstica explicar un tema ou un asunto. Normalmente, esta explicacin denomnase exposicin e pode realizarse oralmente ou por escrito. Na comunicacin oral coti realzanse exposicins, por exemplo, cando explicamos o funcionamento dun aparello, as regras dun xogo ou como se chega a un lugar. Neste caso, os receptores son suxeitos activos e poden intervir no tema. Con todo, resrvase o termo exposicin propiamente dita a un tipo de acto comunicativo unilateral, polo que un emisor transmite a sa explicacin ao receptor, que con frecuencia mltiple e mantn unha actitude pasiva durante a explicacin. Neste sentido, son exposicins orais as clases maxistrais, o desenvolvemento dun tema en clase, etc. Estas actividades prodcense nunha situacin de formalidade que esixe determinados comportamentos nas fases do seu desenvolvemento.
Fases Actitudes
Adecuar a explicacin ao destinatario e ao propio

Preparacin. Documentacin: consulta de fontes de informacin. Planificacin: esquema ou guin da intervencin.

contido da intervencin.
Manexar as estruturas lingsticas prximas s do

estilo formal: uso da terceira persoa, vocabulario preciso...


A fluidez discursiva debe ser maior: o emisor debe

Desenvolvemento. Intervencin de quen expn. Quenda de rogos e preguntas ou coloquio.

pronunciar adecuadamente, non debe tatexar nin usar retrousos. Para manter o interese imprescindible unha boa diccin, unha intensidade adecuada no ton da voz e un ritmo apropiado.

Secuencia de actividades S62. Preparar por grupos unha exposicin sobre o tema os programas de lecer na televisin. Cada grupo pode presentar un punto de vista diferente. Procurar informacin en internet e elaborar un esquema coas conclusins s que se chegue. Han servir para que o/a representante do grupo faga a exposicin. Poden servir tamn os traballos realizados para o texto 4. A exposicin pode presentarse utilizando un programa informtico, por exemplo, o PowerPoint. Realizar un debate coas ideas abordadas nas exposicins.

S63.

S64.

Pxina 71 de 73

Texto 18: Cdigos non verbais (aspectos tericos)


Existen elementos que acompaan s emisins lingsticas e que constiten tamn sinais, xa que comunican informacin: Voz. Intensidade. Volume Tempo: velocidade de emisin dos enunciados). Ton: altura musical dos sons. Variantes de entoacin e duracin silbica: o alongamento ou acurtamento silbico dependen das situacins: ao titubear, ao consolar a outros, ao negar con nfase... expresamos distintos sentimentos que quedan reflectidos na entoacin que utilizamos. Xestos: os movementos da cara e do corpo brindan datos sobre a personalidade e o estado emocional dunha persoa. Por exemplo, o rostro expresa emocins como felicidade, medo, tristeza, ira... Postura: a postura corporal transmite a actitude cara interaccin cos demais: tensin, interese, relaxacin, aburrimento... Disposicin espacial: pdense analizar tamn as disposicins das persoas e dos obxectos no espazo e o uso significativo que as persoas fan del.
Nos espazos interiores obsrvanse distribucins case fixas: nas salas de espera de estacins ou aeroportos, por exemplo, as cadeiras colcanse en disposicin centrfuga (que se afasta do centro), entanto que nos bares a distribucin centrpeta (que atrae ou tende a aproximarse ao centro).

Distancias: as distancias entre os individuos van desde as de carcter ntimo ata as sociais, que nalgns casos estn moi pautadas. Outros: existen outros elementos que poden acompaar s palabras ou actuar por si sos: o riso, o choro, o berro, o bocexo, a tose, etc. Os silencios tamn son significativos.

Secuencia de actividades S65. O ton de voz empregado pode contradicir a informacin contida nun enunciado. Describa unha situacin en que ocorra isto.

Pxina 72 de 73

S66.

Que carcter adquire o volume da voz ao expresar afecto, enfado e tristura?


Afecto

Enfado

Tristura

S67.

Que sentimentos expresan o tempo lento e o rpido? E o ton alto e o baixo?

Tempo

Ton

S68.

Con que se relacionan habitualmente o riso, o choro, o berro, o bocexo, a tose e os rudos de gorxa? Pense que outros significados poden adquirir.

Riso

Bocexo

Choro

Tose

Berro

Rudos gorxa

S69.

Exprese os sons se producen para expresar aprobacin, acordo, interese, admiracin, desaprobacin, repugnancia e pracer? Describa situacins en que os xestos e as posturas corporais poidan substitur, confirmar, repetir ou contradicir un enunciado.

S70.

S71.

En que circunstancias a proximidade ou a distancia entre persoas pode crear conflitos?

Pxina 73 de 73