ΤΕΣΤ          «ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ  ΕΝΩΣΕΩΝ»  

 
Όνομα:  ______________________   Ημερομηνία  _____________    
 
Α1.   Να   ονομαστούν   οι   παρακάτω   ενώσεις    
 
α)    HCl  _________________________  
 
 
β)  HNO3_________________________  

 

γ)  Ca(OH)2  _______________________  

 

δ)  KCl    ___________________________  

 

Βαθμός  :_______  

 

ε)  AlPO4__________________________  
στ)  CO  ___________________________  
ζ)  Cr2(SO3)3  _______________________  
η)  H2SO3  _________________________  
θ)  FeCl2  _________________________  
ι)  Pb(SO4)4  _______________________  
κ)  CuBr  __________________________  
Α2.   Να   γίνει   η   παρακάτω   αντιστοίχιση        
 
α)  H2S    
i)  όξινο  θειϊκό  ασβέστιο  
β)  H2SO3  

ii)  υπερχλωρικό  κάλιο  

γ)  H2SO4    

iii)  υδρόθειο  

δ)  Ca(HSO4)2  

iv)  χλωρικό  κάλιο  

ε)  KClO3  

v)  υποχλωριώδες  κάλιο  

στ)  KClO2    

vi)  θειώδες  οξύ  

ζ)  KClO  

vii)  χλωριώδες  κάλιο  

η)  KClO4  

viii)  θειϊκό  οξύ  

 

Α3.   Να   γράψετε   τους   παρακάτω   μοριακούς   τύπους    
 
α)  φωσφορικό  αμμώνιο  __________________________  
β)  βρωμικό  οξύ  _________________________________  
γ)  βρωμιώδης  οξύ  _______________________________  
δ)  υποβρωμιώδης  οξύ____________________________  
ε)  υπερβρωμικό  οξύ  _____________________________  
στ)  ντιρικό  ασβέστιο  _____________________________  
ζ)  ανθρακικό  αργίλιο  _____________________________  
η)  κυανιούχο  νάτριο  ______________________________  
θ)  αμμωνία  _____________________________________  
ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ι)  διοξείδιο  του  άνθρακα  __________________________  
κ)  υδροβρώμιο  __________________________________  
λ)  νιτρίδιο  του  μαγνησίου  _________________________  
μ)  θειϊκός  σίδηρος  ΙΙ  ______________________________  
ν)  φθοριούχος  μόλυβδος  ΙΙ  ________________________  
ξ)  νιτρικός  ψευδάργυρος  _________________________  
 
Α4.   Να   βρείτε   ποιες   από   τις   παρακάτω   ο νομασίες   είναι   σωστές   και   ποιες  
λανθασμένες.   (στις   λανθασμένες   να   δώσετε   δίπλα   τις   σωστές   απαντήσεις)    
 
α)  ΝaCN  à  κυανιούχο  άζωτο    
β)  ΗBrO2  à  υποβρωμιώδες  οξύ  
γ)  Ca(OH)  à  υδροξείδιο  του  καλίου  
δ)  HI  à  υδρογονούχο  υδρογόνο  
ε)  NH4HCO3  à  όξινο  θειώδες  αμμώνιο    
στ)  Η2Ο  à  υδροξείδιο  του  χαλκού    
ζ)  CuOH  à  υδροξείδιο  του  χαλκού  Ι    
 

ΣΥΚΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful