You are on page 1of 29

CAIET DE PRACTICĂ

Student:, Gr Specializarea: Administraţie Publică Profesor îndrumător:
1

Scurt istoric al oraşului Roman

Ţinutul Romanului reprezintă o adevărată comoară de relicve istorice care dovedesc importanţa acestui centru al Moldovei. Prima menţiune documentară o aflăm dintr-o „listă a oraşelor ruseşti îndepărtate şi apropiate” alcătuită între 1388 – 1391 iar primul document local care aminteşte de Roman este Uricul din 30 martie 1392. Numele oraşului a fost preluat de la domnul Moldovei Roman I Muşat, considerat întemeietorul oraşului. Oraşul Roman este unul din puţinele oraşe din Moldova care se poate mândri cu existenţa a două cetăţi: Cetatea Muşatinilor, cea mai sudică fortificaţie moldovenească de la sfârşitul secolului al XIV-lea şi Cetatea Nouă a Romanului construită de Ştefan cel Mare (domn al Moldovei în perioada 1457 – 1504) la locul de confluenţă a râurilor Moldova şi Siret. În 1834 oraşul devine capitala judeţului Roman. În anul 1845, Romanul figura printre primele 5 oraşe importante ale Moldovei. Unirea Principatelor Române a imprimat oraşului o activitate febrilă, Romanul fiind un puternic centru unionist. Oraşul şi judeţul Roman au adus o contribuţie însemnată la războiul pentru independenţă din 1877 – 1878. În preajma Primului Război Mondial s-a înfiinţat un atelier pentru reparaţii cu caracter militar, transformat ulterior în Arsenalul Armatei.

Dezvoltare urbană
Consemnat prima dată, alături de Piatra şi Neamţ, în Letopiseţul Novgorodului (document extern, în general acceptat ca fiind datat 1387-1392), Romanul are o vechime mai mare, dezvoltându-se la confluenţa râurilor Moldova şi Siret. Considerat unul dintre cele mai importante centre medievale din Moldova, Romanul este menţionat întâia oară într-un document intern la 30 martie 1392 (este vorba de un hrisov de danie către Ionaş Viteazul, care a fost scris ’’în cetatea noastră, a lui Roman voievod’’). Se pare că numele oraşului a fost preluat de la numele voievodului Roman I Muşat (13921394), considerat de unii cercetători ca fiind întemeietorul acestuia, deşi există probe materiale care să ateste existenţa curţii de la Roman încă de pe vremea lui Petru I Muşatinul. Întemeierea în 1408 de către Alexandru cel Bun a unei episcopii a condus la sporirea importanţei politice, militare şi administrative a Romanului.

2

36 (1) Consiliul local are iniţiativa şi hotărăşte. 1.L. în condiţiile legii.741119 Conform Legii nr. punctul 4.Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi. AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ŞI COMPETENŢELE ACESTORA 1. cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. 351/24 august 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional .2009. nr.06.C. c) atribuţii privind administrarea domeniului public si privat al comunei. 134 din 30.06. 134 din data de 30. oraşului sau municipiului.2001R – Legea Administraţiei Publice Locale: Art. e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern si extern. în toate problemele de interes local. ale instituţiilor si serviciilor publice de interes local si ale societarilor comerciale si regiilor autonome de interes local. oraşului sau municipiului. 215 din 12. b) atribuţii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei. Consiliul Local al Municipiului Roman aprobă Statutul Municipiului Roman prin hotărârea Consiliului Local nr. paragraful 4.Consiliul Local Roman: Piaţa Roman – Vodă. 53 / 2002.200 STATUTUL MUNICIPIULUI ROMAN În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. nr. 3 . Potrivit Legii nr. (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului. telefon 0233.3 Municipiul Roman este municipiu de rangul II.Anexă la H. d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni.04.

ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale. nr. ale prefectului.Piaţa Roman – Vodă. (3) Eşarfa va fi purtată. in condiţiile legii. a prevederilor Constituţiei.04. cu persoanele fizice sau juridice române ori străine. 1. (5) Primarul conduce serviciile publice locale. Art. (1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: a) atribuţii exercitate in calitate de reprezentant al statului. d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor. precum şi în justiţie. 4 . 62. (2). (1) Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice. la solemnităţi. (3) Pentru punerea in aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative prevăzute la alin. (4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale. b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local. 61 (1) Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. precum şi a hotărârilor consiliului judeţean. (2) Semnul distinctiv al primarului este o eşarfă în culorile drapelului naţional al României. în condiţiile legii.2. in condiţiile legii. pe care îl conduce. a hotărârilor consiliului local. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual. ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor.Primarul Municipiului Roman.2001R – Legea Administraţiei Publice Locale: Art. (4) Modelul eşarfei se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. telefon 0233741651 Conform Legii nr. (2) Primarul asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. 215 din 12. Art. dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor. primarul beneficiază de un aparat de specialitate. a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului. precum si punerea in aplicare a legilor. a decretelor Preşedintelui României. in mod obligatoriu. 63. c) atribuţii referitoare la bugetul local. recepţii.

socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.d). corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial. referendumului şi a recensământului. negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare in numele unităţii administrativ-teritoriale. c). le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora. c) elaborează proiectele de strategii privind starea economica. c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. în primul trimestru. a). d). alte rapoarte şi informări. evidenţei statistice. f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege. g) emite avizele. primarul: a) exercită funcţia de ordonator principal de credite. cât şi a sediului secundar. atât a sediului social principal. d) verifică. inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii. după caz. sancţionează şi dispune suspendarea. (5) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative. (3) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale. pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate. b). b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local. primarul: a) prezintă consiliului local. în condiţiile legii. b) ia măsuri pentru prevenirea şi. c) iniţiază. b) prezintă. precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local. un raport anual privind starea economică. (1) lit. 36 alin. gestionarea situaţiilor de urgenţă. a) -d). a). modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau. în condiţiile legii. (6) lit. Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege. (1) lit. primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil. (4) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) In temeiul alin.36 alin. (1) lit. e) numeşte. 5 .(6) lit. socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale.e) alte atribuţii stabilite prin lege. a raporturilor de muncă. (1) lit. prin compartimentele de specialitate. primarul: a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local. la solicitarea consiliului local. după caz. atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor.

precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege. (7) Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local. (2) În aceasta calitate. a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ. în condiţiile legii. (1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă.Atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară pot fi delegate si secretarului unităţii administrativ-teritoriale sau altor funcţionari publici din aparatul de specialitate cu competente în acest domeniu. 6 . Art.h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor. primarul poate solicita prefectului. sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale. potrivit legii. la luarea măsurilor de protecţie civilă. dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate. . primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale. având anexat contractul de management. precum şi cu consiliul judeţean. 65. la propunerea primarului. Art. primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna sau in oraşul în care a fost ales. Numirea se face prin dispoziţia primarului. în condiţiile legii. (6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale. 64. la organizarea şi desfăşurarea alegerilor.

3 Compartiment urmărire impozite şi taxe 2.Reguli si proceduri de lucru generale Capitolul 4 .Dispozitii finale 2.2 Serviciul impozite şi taxe persoane juridice 2.Anexa la Dispoziţia Nr.1 Serviciul lucrări publice investiţii 7 .Sanctiuni Capitolul 5 .Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din cadrul aparatului de specialitatea al primarului şi serviciilor subordonate Capitolul 3 . 6705 din 21. Direcţia impozite şi taxe locale 2. Direcţia tehnică 3.Dispozitii generale Capitolul 2 .1 Serviciul impozite şi taxe persoane fizice 2.4 Compartiment informatic 3.06.2007 Regulamentul intern de organizare si funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Roman şi Serviciilor subordonate Foto: Sediul primăriei Roman Capitolul 1 .

4.3 Compartiment licitaţii 3.3. si asigura indeplinirea sarcinilor ce revin Primarului Municipiului Roman. protrivit structurii organizatorice stabilita prin Hotărâre a Consiliului Local.2 Birou resurse umane 5.5.2. ca autoritate a administratiei publice locale.1.2 Serviciul administrativ 3.1. Compartiment audit 8. Serviciul public de asistenţă socială 8.4 Compartiment transport local 5. Serviciul urbanism 7. Serviciul juridic contencios 5. Compartiment aisitenţă persoane vârstnice 8.1 Compartiment buget contabilitate 4.1. Direcţia administraţie publică locală juridic contencios 5.5 Unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare publice 4. Direcţia buget contabilitate 4. Compartiment persoane cu handicap 8. Compartiment alocaţii de stat 8. Serviciul relaţii publice protecţie civilă 5.1.4 Compartiment protecţia mediului 3.2.10 Cantina de ajutor social Capitolul 1: Dispozitii generale Art. Serviciul administraţie publică locală 5.3.3. Compartiment ajutor social 8. Aparatul propriu de specialitate al Primarului municipiului Roman şi Servicile subordonate sunt organizate pe compartimente. 8 .5 Compartiment control comercial 6.7 Compartiment economic 8.8 Compartiment prevenire violenţă domestică 8.9 Compartiment administrativ 8. Birou autoritate tutelară 8.6 Compartiment fond locativ 8.

rapoarte privind activitatea compartimentelor pe care le conduc.1. statul de functii si de personal. Art. compartimentele din cadrul aparatului propriu intocmesc proiecte de hotarari si dispozitii pe care le prezinta Primarului in vederea emiterii acestora.5. . in conditiile legii. Art. Conducatorii compartimentelor de specialitate vor colabora permanent in vederea indeplinirii la timp si in mod corespunzator a sarcinilor ce le revin. si in scopul indeplinirii atributiilor ce le revin. la cererea sefului ierarhic superior. ori de cate ori este nevoie.7.4. Conducatorii compartimentelor de specialitate. . întocmirea statelor de plata pentru salariati si consilieri locali. din dispozitia sau cu aprobarea conducerii Primariei Municipiului Roman. a deciziilor Prefecturii judetului Neamţ. birourile (organizate pe Directii sau servicii publice) si compartimentele independente.3. Conducatorii compartimentelor de specialitate prezinta. detasare. prin reprezentanti legali ai Primariei.8. Art.1. aparatul propriu raspunde de executarea lucrarilor potrivit atributiilor stabilite in prezentul regulament. 4. Legatura intre diferitele compartimente ale Primariei Municipiului Roman se face prin conducatorii acestora. iar legatura cu alte institutii sau cu conducerea ministerelor si a celorlalte organe ale administratiei de stat. pe baza pontajelor de prezenta si a referatelor de ore suplimentare si a altor drepturi salariale. vor putea stabili si alte sarcini decat cele prevazute in prezentul Regulament. . in conformitate cu prevederile legale.intocmirea documentatiei de aprobare sau modificare a organigramei aparatului propriu de specialitate a Primarului municipiului Roman şi serviciilor subordonate. ori de cite ori este nevoie. transfer. Capitolul 2: Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Roman şi Serviciile subordonate Art. Art. pensionare si orice alte modificari aparute in raporturile de munca. .organizarea concursurilor pentru ocuparea functiilor publice vacante. Art.1. pentru personalul din cadrul acestora. asigura aducerea la indeplinire a actelor normative adoptate de Parlamentul si Guvernul Romaniei. In functie de specificul activitatii fiecaruia. incetare a activitatii. Art. Compartimentele de lucru in intelesul prezentului regulament sunt serviciile. 9 .intocmirea dispozitiilor de încadrare.intocmirea contractelor de munca si tinerea evidentei fiselor postului ce cuprind sarcinile de serviciu ale fiecarui angajat. Aceste sarcini vor fi prezentate in scris si asumate sub semnatura de catre cei indreptatiti sa le aduca la indeplinire.1.2.In activitatea sa.calculul drepturilor banesti aferente concediilor de odihna si a concediilor de boala pentru salariati. aflate in subordinea Primarului. precum si a deciziilor autorităţilor publice locale din municipiul Roman.întocmirea statelor de plata in vederea achitarii salariilor cuvenite asistentilor persoanelor cu handicap.2 Birou resurse umane Atributii legate de activitatea de Resurse umane : . .1.1.

etc. . . CAS. .constituirea. conducatorii compartimentelor si celalalt personal muncitor incadrat au dreptul sa ceara sefului ierarhic superior sa resolve operativ problemele ridicate de acestia. . retinerea si eliberarea garantiilor materiale pentru salariatii care au calitatea de gestionari.Dispozitii finale Art. Şefii compartimentelor şi serviciilor au obligaţia de a comunica prevederile regulamentului tuturor salariaţilor din subordine şi vor întocmi în acest sens un proces verbal cu semnăturile de luare la cunoştinţă. somaj si impozit pe salarii. ***************************************************************** 10 .tinerea evidentei cererilor de concedii de odihna. . Prezentul regulament se va comunica tuturor compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului şi serviciilor publice subordonate prin grija Aparatului de lucru permanent din cadrul Consiliului Local.intocmirea darilor de seama statistice si altor situatii solicitate pe linie de personal Capitolul 5 . fond somaj. fara plata..întocmirea ordinelor de plata pentru virarea la buget a impozitului pe salariu. drepturile salariale si orice modificare intervenita pe parcursul desfasurarii activitatii pentru salariati si pentru asistentii angajati pentru bolnavii cu handicap de gradul I. majorarilor si oricaror modificari privind salarizarea personalului.întocmirea si predarea fiselor fiscale pentru salariatii institutiei.verificarea lunara a sporurilor de vechime ale personalului angajat.atit pentru salariatii institutiei cit si pentru asistentii persoanelor cu handicap. .eliberarea de adeverinte privind salarizarea angajatilor institutiei.efectuarea operatiunilor privind incadrarea. 11 Compartimentele aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Roman vor aduce la indeplinire orice alte sarcini dispuse de Primarie in legatura cu activitatea acestora si care nu sunt cuprinse in prezentul regulament.coordonarea activitatii de evaluare anuala a performantelor profesionale individuale ale salariatilor institutiei si de acordare a gradelor profesionale. de care depinde indeplinirea corecta si operativa a obligatiilor de serviciu.întocmirea si predarea declaratiilor privind virarea CAS-lui. in carnetele de munca. fond sanatate. de studii.coordonarea aplicarii indexarilor. procese verbale ce se depun cu număr de înregistrare spre păstrare la Biroul resurse umane. . fond de sanatate. In vederea stimularii spiritului de initiativa si a raspunderii personale in realizarea atributiilor si sarcinilor ce le revin. medicale. de maternitate in vederea calcularii drepturilor banesti. . . . la cererea acestora . consilieri locali si asistentii persoanelor cu handicap.

11 .

datorită continuării procesului de armonizare a legislaţiei româneşti cu legislaţia comunitară. funcţionarul public. avan-sare şi promovare şi alte activităţi legate de acestea) sunt: 1. cu sprijinu l Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 2. perioadă de stagiu. serviciile publice subordonate. însumând un număr mediu lunar de 610 persoane şi un număr de 618 persoane la sfârşitul anului. cu privire la Statutul Funcţionarilor Publici: „Gestiunea curentă a resurselor umane şi a funcţiilor publice este organizată şi realizată. organizării şi dezvoltării carierei în funcţia publică. aplicarea principiilor egalităţii de şanse.“ Articolul 5 al Hotărârii de Guvern 611/2008 prezintă în detaliu acest principiu. care acoperă majoritatea activităţilor de management al resurselor umane (recrutare. prin elaborarea cadrului legal. strategiile şi reglementările se gestionează la nivel central de către ANFP. prin îmbunătăţirea performanţelor profesionale şi a perfecţionării continue în vederea dezvoltării profesionale individuale. ************************************************** Managementul operativ – un principiu de bază în domeniul managementului resurselor umane în funcţia publică Exemplu: Raport de activitate al primarului municipiului Roman pe 2009 II. prin elaborarea politicilor şi instrumentelor interne de gestiune şi planifcare a resurselor umane. arătând că princi-palii actori în managementul carierei funcţionarilor publici. Fiecare autoritate sau instituţie publică are responsabilitatea de a-şi gestiona funcţionarii publici conform legislaţiei în vigoare. În urma reorganizării structurii aparatului de specialitate al Primarului şi a acelor servicii subordonate care au în structura 12 . precum şi prin monitorizarea şi controlul implementării acestora. autorităţile şi instituţiile publice. asistenţii personali ai persoanelor cu handicap şi pentru consilierii locali şi alţi colaboratori.Principiul de bază în domeniul managementului resurselor umane în funcţia publică este că managementul operativ de zi cu zi trebuie realizat de instituţiile şi autorităţile publice. de către un compartiment specializat. dezvoltare. în timp ce ANFP are responsa-bilitatea de a îndruma şi de a susţine fecare autoritate şi instituţie publică în vederea gestionării personalului. mobilitate. Această diviziune este prezentată în detaliu în Tabelul 1. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. 3. BIROUL RESURSE UMANE Biroul resurse umane gestionează activitatea de personal şi salarizare pentru funcţionarii din aparatul propriu al primăriei. care colaborează direct cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. motivării şi transparenţei. a politicilor şi a instrumentelor necesare planifcării. În anul 2009. în timp ce politica. Baza legală a acestei diviziuni a rolurilor şi responsabilităţilor în activităţile MRU este dată de articolul 24 al Legii 188/1999 republicată. s-au continuat modificările de ansamblu ale structurii aparatului de specialitate şi ale serviciilor subordonate Primarului municipiului Roman începute în anul 2008. în cadrul fecărei autorităţi şi instituţii publice. în condiţiile legii. Rolurile şi responsabilităţile în domeniul managementului operativ al resurselor umane sunt îm-părţite între ANFP şi autorităţile şi instituţiile publice locale şi centrale.

Având în vedere respectarea cadrului legal privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice lo cale. aceasta ducând la modalităţi noi de lucru. Până în anul 2009.de la Direcţia de Sănătate Publică şi s-a înfiinţat Serviciul de asistenţă medicală comunitară şi şcolară. concesionar al acestui serviciu. legislaţia în acest domeniu fiind relativ nou apărută. Ca urmare a modificărilor efectuate în organigrama Primăriei. în anul 2009. la modificări ale tuturor raportărilor statistice şi a declaraţiilor lunare. Referitor la asistenţii personali ai persoanelor cu handicap s-au înregistrat 33 de noi contracte de muncă. posturi vacante din cadrul aparatului propriu şi al serviciilor subordonate. Personalul contractual de execuţie a fost angajat prin concurs pe posturi vacante (4 persoane) sau pe posturi temporar vacante( 4 persoane) . în conformitate cu prevederile legale. respectiv au fost promovaţi 15 funcţionari publici. în cursul anului 2009 au fost avansaţi în treaptă 28 de funcţionari publici. Procedura de recrutare a funcţionarilor publici şi a personalului contractual pentru posturile nou create s-a demarat în condiţii de austeritate bugetară impusă de raţionalizarea cheltuielilor publice. al Poliţiei Comunitare. În anul 2009 s-a decis continuarea acordării sporului pentru radiaţii. completarea dosarelor personale. iar 31 de persoane şi-au încetat activitatea. înregistrându-se un număr însemnat de solicitări privind eliberarea de adeverinţe şi copii după carnetele de muncă pentru achiziţionarea de bunuri cu plata în rate. fără a perturba activitatea curentă de salarizare a întregii primării sau a biroului. În anul 2009 s-au organizat doar 4 concursuri pentru recrutarea funcţionarilor publici şi 3 pentru personal contractual. au fost preluate începând cu 1 iulie 2009. 32 încetări ale contractului individual de muncă prin acordul părţilor. în ceea ce priveşte funcţionarii publici. în coordonarea Direcţiei de asistenţă şi protecţie socială Roman. la cererea asistentului sau ca urmare a decesului bolnavului. cât şi salariaţilor din cadrul biroului pentru evidenţa persoanei. prin modificări legislative produse de Ordonanţe ale Guvernului. ca urmare a expirării certificatului de încadrare într-un grad de handicap. pentru a sprijini dezvoltarea carierei funcţionarilor publici din Primăria Roman. 2 medici şi 28 asistenţi medicali . atât salariaţilor din cadrul Poliţiei Comunitare. Prin specificul activităţii. Astfel. s-au înregistrat: 20 angajări. În luna martie 2009. în cursul anului s-a schimbat programul informatic de calcul a salariilor. Posturile scoase la concurs au fost dintre cele importante pentru buna funcţionare a primăriei şi anume posturi de conducere din cadrul aparatului de specialitate al primarului. În ceea ce priveşte salarizarea. biroul resurse umane a alocat un timp însemnat relaţiilor cu publicul şi cu angajaţii instituţiei. un număr de 104 salariaţi din cadrul Serviciului public de salubrizare. 4 încetări raporturi de serviciu prin pensionare. au fost preluaţi de o societate privată. s-au obţinut avizele obligatorii impuse de lege din partea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti. plata salariilor pentru anul 2009 s-a făcut în proporţie de 100%. în corpul funcţionarilor publici din primăria Roman nu au mai fost organizate examene de promovare în grad profesional. acordarea deducerilor suplimentare la calculul impozitului pe 13 . Legat de această categorie de salariaţi. precum şi a posibilităţii limitate de angajare de personal. 30 persoane – personal contractual.lor funcţii publice.

10. nr. indiferent de greutăţile pe care suntem nevoiţi să le înfruntăm.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman Anexa H. la nevoile imediate ale cetăţenilor pe care îi reprezint şi la îndeplinirea angajamentelor electorale.C. 1 Anexa nr. 161 din 30. guvernamentale sau regionale. nr.L. reprezintă un potenţial deosebit pentru bunăstarea personală. Alături de echipa mea am reuşit să devenim una dintre cele mai active comunităţi din România în ceea ce priveşte accesarea de fonduri externe bugetului local. din prima lună. pentru că Romanul merită să-şi recâştige farmecul de altă dată. europene. atât pentru a redesena 14 . nr. prin nivelul de cunoştinţe şi calificare.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman H.C. în permanenţă. obiectivul general fiind reaşezarea acestei comunităţi pe locul pe care îl merită din punct de vedere istoric.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman Anexa nr. nr. 218 din 17. 2 a H. În anul 2009 au participat la cursuri de formare. salariaţi din cadrul Direcţiei Poliţia Comunitară şi însoţitori ai persoanelor cu handicap angajate cu contract individual de muncă. nr.08. Schimbarea la faţă a oraşului a început încă din prima zi.L.C.12. soluţionarea nemulţumirilor cu privire la plata sporurilor. 101 din 06.03.2009 privind completarea H. Formarea profesională şi educaţia sunt elemente esenţiale în dezvoltarea capitalului uman care. dar şi a angajatorilor care asigură valorificarea corespunzătoare a acestora.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman MISIUNEA ŞI VIZIUNEA DEZVOLTĂRII ORAŞULUI ROMAN Romanul. 101 din 06.C. obligaţie asumată prin votul primit de la romaşcani. resurse de care romaşcanii aveau atâta nevoie. din primul an de mandat şi va fi continuată. REGULAMENT DE FUNCŢIONAREA CONSILIULUI LOCAL H.L. nr. am dorit să mă implic activ în revigorarea acestui oraş. 101 din 06. în principal.C.2009 privind modificarea anexei nr. orelor suplimentare şi concediilor medicale.L. depunerea dosarelor în vederea participării la concursuri. în elita municipiilor din Moldova. 2 H. 101 din 06. 44 din 09.L.L.08.L. nr. economic. Austeritatea bugetară s-a reflectat şi în domeniul resurselor bugetare alocate participării la cursurile de perfecţionare şi formare profesională a angajaţilor. ancorat fiind.salarii. geo-strategic.C.2008 privind modificarea H.C. un oraş european Încă de la preluarea mandatului.08.08.

Şef birou resurse umane 2. la implementarea de proiecte care să ofere locuri de muncă pentru cetăţenii activi. Neamţ. cod poştal 611022 Tel. jud.741. Ioniţă Nicolae Nr. european. nr. 0233.741. de la modernizarea infrastructurii la creşterea coeficientului de sănătate prin revigorarea mediului. Gălăţeanu Otilia . Primarul municipiului Roman Primăria Municipiului Roman Roman.Romanul în modernitate.Primăria Municipiului Roman 1. Direct: 208. de la locuinţe pentru tineri şi persoane aflate în stare de risc social la infrastructura educaţională şi sportivă. 0233. un oraş în care investiţiile să vizeze toate categoriile sociale şi profesionale.ro 15 . 1. dar şi pentru că orice investiţie realizată cu aceste fonduri înseamnă locuri de muncă şi bunăstare pentru cetăţenii acestei vechi cetăţi muşatine.604 Birou resurse umane .741. Mihai Florentina 3. 0233.119.609 / Interior: 154 e-mail: resurseumane@primariaroman. de la parcurile de joacă pentru copii. Piaţa Roman-Vodă. Laurenţiu Dan Leoreanu. la centrele comunitare pentru vârstnici. 0233.165. de la facilităţi pentru atragerea investiţiilor în zonă.650 Fax: 0233.651.744. de care să fim cu toţii mândri.740. Am fost şi vom fi în continuare dedicaţi construirii unui oraş modern. Solomon Gabriela 4.

direct. după caz. municipiului sau judeţului. ART. aparţin comunei. ART. ART. cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.CATEGORII DE SARCINI ADMINISTRATIVE ÎNDEPLINITE Autoritătile administratiei publice locale – respectiv Consiliile Locale si Primăriile organizează punerea în executie si să execute în concret prevederile legilor. (2) Autonomia locală priveşte organizarea. preşedintele consiliului judeţean şi consilierii judeţeni. socială a comunitătii locale. (2) Acest drept se exercită de consiliile locale şi primari. competenţele şi atribuţiile. 4 (1) Autonomia locală este numai administrativă şi financiară. treburile publice. egal. în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă. funcţionarea. 215/2001 a administraţiei publice locale: ART. aceştia îndeplinesc o funcţie de autoritate publică. în funcţie de numărul locuitorilor comunei. secret şi liber exprimat. autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin vot universal. 29 (1) Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabileşte prin ordin al prefectului. raportat de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs sau. oraşului. în condiţiile legii. la data de 1 iulie a anului care precedă alegerile. după caz. în toate problemele de interes local. 25 Aleşii locali sunt primarul. precum şi de consiliile judeţene şi preşedinţii acestora. oraşului sau municipiului. beneficiind de dispoziţiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat. 30 (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte. În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor. ordinelor prefectului judetului Neamţ. potrivit legii. 3 (1) Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona. Legea nr. consilierii locali. precum şi gestionarea resurselor care. în condiţiile legii. ordonantelor si hotărârilor Guvernului României. asigurând în conditiile legii rezolvarea problemelor privind dezvoltarea economică. fiind exercitată pe baza şi în limitele prevăzute de lege. a propriilor hotărâri si dispozitii – să vegheze la stricta lor aplicare si respectare. după cum urmează: ART. 16 .

2001 17 . d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni.2007 Legea nr.05. 215 din 23 aprilie 2001.O. 554 din 2 decembrie 2004 Legea contenciosului administrative.O.O. e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern. publicată în M. oraşului sau municipiului.2004 Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999. nr. 70 din 3 februarie 2003 Legea nr.a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului.10. publicată în M. b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei. nr. 525 din 2 august 2007 Legea nr.2007 Legea nr. privind liberul acces la informaţiile de interes public. oraşului sau municipiului. 544 din 12 octombrie 2001. Legea administraţiei publice locale. republicată în M. publicată în M. nr. 1154/07. ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local. In cadrul Primăriei Roman.O. 365/29.02. 123/20. 52 din 21 ianuarie 2003.12. privind Statutul funcţionarilor publici. republicată în M. 7 din 18 februarie 2004. privind transparenţa decizională în administraţia publică. publicată în M. c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei.O. sunt stabilite dispoziţii referitoare la organizarea şi disciplina muncii în conformitate cu prevederile actelor normative: Legea nr. privind Codul de conduită a funcţionarilor publici. nr. cu modificările şi completările ulterioare.O. 663 din 23. nr. nr.

cât şi a unor interese de ordin profesional-administrativ. principiu potrivit căruia persoanele care doresc să acceadă sau să promoveze într-o funcţie publică trebuie să deţină şi să confirme cunoştinţele şi aptitudinile necesare exercitării funcţiei publice respective. atragerea candidaţilor pentru posturile care urmează a fi ocupate. în capitolul VI . în secţiunea 1 – Recrutarea funcţionarilor publici. în timp ce condiţiile subiective se bazează pe dreptul de opţiune a angajatorului în stabilirea calităţilor individuale ale fiecărui aspirant la o funcţie publică. ca subiect de studiu pentru managementul instituţiilor publice. c) egalitatea de şanse. Concursul pentru ocuparea funcţiei publice se organizează numai în limita posturilor rămase vacante. potrivit căruia autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a pune la dispoziţie tuturor celor interesaţi informaţiile de interes public referitare la cariera în funcţia publică. se precizează că „ocuparea funcţiilor publice vacante se poate face prin promovare. Principiile care stau la baza organizării carierei în funcţia publică sunt următoarele: a) competenţa. conform art. recrutarea funcţionarilor publici se face prin concurs. Prin stabilirea condiţiilor de acces în funcţiile publice. principiu conform căruia confirmarea cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare exercitării unei funcţii publice se face prin concurs sau examen. de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. 18 . conţine un program alcătuit din patru etape: a) b) c) d) analiza cerinţelor postului vacant. transfer. Condiţii de acces într-o funcţie publică Intrarea în corpul funcţionarilor publici de carieră se face prin ocuparea unei funcţii publice vacante de către o persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege. 6. e) transparenţa. după dreptul de apreciere în selectarea candidaţilor.RECRUTAREA ŞI SELECŢIA FUCŢIONARULUI PUBLIC În prezent. prin recunoaşterea vocaţiei la cariera în funcţia publică a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile stabilite potrivit legii. după efectuarea transferului prevăzut de lege şi a redistribuirii funcţionarilor publici din corpul de rezervă. 2003 privind organizarea şi dezvoltarea funcţionarilor publici. în condiţiile legii.” (art. Activitatea de recrutare. 1209 din 14 oct. Literatura de specialitate defineşte recrutarea funcţionarilor publici ca fiind procesul de identificare şi atragere a personalului calificat pentru ocuparea posturilor şi/sau funcţiilor publice vacante. b) competiţia. pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi. Condiţiile de acces în funcţiile publice pot fi grupate. Astfel. alin 1). Condiţiile obiective sunt verificate de autoritatea sau instituţia publică. d) profesionalismul. în România. legiuitorul urmăreşte satisfacerea atât a unor scopuri de natură politică. 51. cercetarea posibilităţilor privind locurile unde pot fi găsiţi posibilii candidaţi. organizat în limita funcţiilor publice vacante prevăzute anual în acest scop prin planul de ocupare a funcţiilor publice. 1 din Hotărârea Guvernului nr.Cariera funcţionarilor publici . Pentru a participa la acest concurs trebuie îndeplinite anumite condiţii strict prevăzute de lege. întocmirea specificaţiilor aferente activităţii în postul liber. redistribuire şi concurs. Această modalitate de organizare a carierei funcţionarului public este prevăzută şi în Statutul funcţionarilor publici. fără a avea un drept de apreciere asupra acestora. în condiţii obiective şi condiţii subiective. principiu potrivit căruia exercitarea funcţiei publice se face cu respectarea principiilor prevăzute de lege. alin.

cât şi în statutul funcţionarilor publici. Potrivit legii (art. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi. 50 din Legea nr. cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică. b) speciale. care privesc toate funcţiile publice administrative. b) cunoaşte limba română. e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează. i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani. fiind prevăzute atât în legea fundamentală. atestată pe bază de examen medical de specialitate. republicată privind Statutul funcţionarilor publici) poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are cetăţenia română şi domiciliul în România. 188 din 1999. care împiedică înfăptuirea justiţiei.După conţinutul lor condiţiile de acces în funcţiile publice pot fi: a) generale. de serviciu sau în legătură cu serviciul. demnităţile publice şi funcţiile jurisdicţionale. g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice. reglementate prin statute speciale. care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii. de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie. d) are capacitate deplină de exerciţiu. 19 . scris şi vorbit. contra statului sau contra autorităţii. referitoare numai la anumite categorii de funcţionari publici.

Rezultate privind interviurile organizate in vederea transferurilor in diferite functii de executie sau de conducere.Planuri integrate de dezvoltare urbană . Dosare profesionale. “Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în municipiul Roman”. . Biroul Resurse Umane. Adrese sesizare plan ocupational. 928/2007 pentru ratificarea Acordul – cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Borderouri prezente. „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a municipiului Roman – zonele: Scuar Hotel Roman. Pietonal Ştefan cel Mare . Centru Istoric Urban Ştefan cel Mare. prezenta angajatilor.Sub-domeniul: „Centre urbane” B. Domeniul major de intervenţie 1. „Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Roman . „Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc în Municipiul Roman" (aprobat şi în derulare) – Programul “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent”. zona cartierelor Favorit şi Cuza – Vodă”. Proiecte depuse în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013. Evidenta lucrarilor predate in urma probelor pentru concursuri de post. 20 .1.Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor . care cuprinde proiectele individuale: I. Axa prioritara 1.  Am realizat un borderou cu inventarul mai multor dosare ce contineau concedii . II. . state de plata.Zona de acţiune Centru Favorit” (aprobat şi în derulare). zile libere.DERULAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE  Stagiul de practica a fost derulat in cadrul Primăriei Municipiului Roman.Poli urbani de creştere.  Am numerotat si arhivat dosare cu continut asemanator celor de mai sus. Pe perioada practicii de specialitate am luat contact cu diferite acte ce fac parte din atributiile departamentului mai sus mentionat :       Fise postului. finanţat conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.tronsoanele I şi IV.  Am consultat Proiecte cu finanţare europeană: A. derulat prin autoritatea naţionala pentru protecţia drepturilor copilului.

Legea nr. . . 432/2004.calculează fondul de premiere conform prevederilor legale. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare.asigură parcurgerea tuturor etapelor prevăzute în cadrul procedurilor de desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante. republicată. .întocmeşte programarea concediilor de odihnă şi ţine evidenţa efectuării acestora. . şi H. conform cu H. . pensionarea şi definitivarea personalului din cadrul aparatului de specialitate. conform H. .execută lucrări privind evidenţa şi mişcarea personalului.întocmeşte registrul electronic de evidenţă a salariaţilor şi îl înaintează Inspectoratului Teritorial de Muncă. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. 21 . . Am luat la cunoştinţă .calculează drepturile salariale ale salariaţilor până la total brut. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. . . detaşarea.întocmeşte documentele necesare la încadrarea în muncă (contracte de muncă.). .G. statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare şi le supune spre aprobare consiliului local.întocmeşte dispoziţii privind încadrarea.ţine evidenţa şi eliberează legitimaţii de împuternicit al primarului şi legitimaţii de serviciu pentru salariaţi.elaborează proiectul de organigramă. nr. întocmeşte.verifică şi completează dosarele de personal pentru întreg personalul administraţiei publice.verifică şi vizează foile zilnice de prezenţă ale tuturor compartimentelor. dispoziţii de angajare. .întocmeşte dosarele profesionale ale funcţionarilor publici din cadrul instituţiei.G. . adrese de transfer. nr. despre atributiile departamentului de Resurse Umane : .ţine evidenţa concediilor medicale ale salariaţilor. completează şi păstrează carnetele de muncă ale personalului din aparatul de specialitate din administraţia publică locală. . deasemenea.întocmeşte şi actualizează statele de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului. în vederea stabilirii drepturilor salariale lunare. etc. sancţionarea. . transferul.G. promovarea.

.G.întocmeşte lucrări/situaţii cu privire la funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate. nr. in cadrul sistemului informational a unor mijloace moderne de prelucrare a informatiilor .urmăreşte întocmirea de către şefii serviciilor de specialitate a fişelor de post pentru toţi salariaţii din cadrul aparatului de specialitate şi asigură gestionarea acestora. · Adoptarea unor decizii in cadrul Primariei. trimestriale.întocmeşte Planul anual de formare şi perfecţionare profesională.. CONCLUZII PUNCTE TARI / PUNCTE SLABE PROPUNERI DE EFICIENTIZARE A ÎNDEPLINIRII SARCINILOR ADMINISTRATIVE In urma efectuarii practicii de specialitate in cadrul Primariei Roman. . pentru o mai buna functionare a procesului decizional. . Puncte slabe : · · Dificultatea adaptarii in timp util la nevoile cetatenilor. modificată şi completată prin H. · Utilizarea. am identificat o serie de aptitudini pe care mi-as dori ca functionarii publici sa le detina. . am putut observa urmatoarele aspecte ale activitatii desfasurate in cadrul primariei: Puncte tari : · Structura organizatorica piramidala ce permite mai buna coordonare a departamentelor . si anume : 22 . semestriale şi anuale către Direcţia Judeţeană de Statistică. .întocmeşte şi înaintează lucrări statistice lunare. transmiţându-l apoi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici şi a personalului contractual conform H. In acelasi timp. nr. care sunt tot mai variate. in vederea realizarii obiectivelor ce urmaresc in principal cat mai buna satisfacere a solicitărilor cetatenilor. nr.G.coordonează evaluarea funcţionarilor publici conform H.G. . 157/1999.ţine evidenţa funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate. 775/1998. Aparitia unor deficiente in procesul de prelucrare a informatiilor (întârziei).elaborează Planul anual de ocupare a functiilor publice şi îl înaintează spre aprobare Consiliului Local.colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. . Direcţia Generală a Finanţelor Publice. · Lipsa de solutii sau tergiversarea gasirii acestora de catre administratia publica locala pentru rezolvarea problemelor cetatenilor cu o situatie sociala dificila · Multitudinea sarcinilor si atribuţiilor de serviciu pe care trebuie să le îndeplinescă functionarii publici si remunerarea scazuta din punct de vedere al eforturilor depuse.

***************************************************** ANEXE 23 .▪ Capacitatea de a rezolva eficient problemele ▪ Capacitate de implementare a soluţiilor ▪ Capacitate de organizare a muncii proprii şi de gestionare a timpului ▪ Capacitatea de asumare a responsabilităţilor ▪ Capacitatea de autoperfecţionare ▪ Capacitatea de valorificare într-un context nou a experienţei dobândite ▪ Capacitatea de analiză ▪ Capacitatea de sinteză ▪ Capacitatea de a genera idei noi (creativitate) ▪ Spirit de iniţiativă ▪ Capacitatea de planificare ▪ Capacitatea de acţiune.

.Judeţul..... Domnului.......08. o copie a Hotărârii.... Evidenţă Informatizată şi Urmărirea Carierei Director...............gov. prin care ne înaintaţi situaţia cu funcţionarii publici la..13 din Instrucţiunile pentru elaborarea Planului de ocuparea funcţiilor publice (anexa1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionalea Funcţionarilor Publici nr..... Referitor la adresa dumneavoastră înregistrată la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu nr................................ Partea I................................... Vă mulţumim pentru colaborare..........ro. în termen de 30 de zile de la data aprobării de către ................ 7660/2006.................... nr...... Stimate domnule......Adresa sesizare plan ocupaţional .......................................vă comunicăm următoarele:   (observaţii)…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Pentru informaţii suplimentare puteţi accesa site-ul www.................................................de aprobare a Planului de ocupare a funcţiilor publice şi o copie aacestuia............................... Preşedinte.............................. aveţi obligaţia de a ne transmite.......... …………………………………………… Consilier: …………………………………………… 24 ........................................................... macheta planului de ocuparea funcţiilor publice pentru anul............ în conformitate cu prevederile art.........:.......2006)................................ precum şi adresa de email.anfp....... publicat în Monitorul Oficial.............................. Vă reamintim că................... …………………………………………… Direcţia Planificare..............sau tel........................ 742 din 31... .

........ Funcţionar public: .............. 1 Format standard dosar profesional Coperta DOSAR PROFESIONAL Nr................... Data întocmirii dosarului profesional: ........ 25 ...................... 4. Funcţionar public . 5.. completări.HG 432/2004 ANEXA Nr...... Număr de referinţă ........... ........... în termen de 3 zile de la data emiterii actului administrativ (fişa postului) prin care o persoană este desemnată să certifice datele cuprinse în dosarele profesionale. Formular A*) DATE REFERITOARE LA DOSARUL PROFESIONAL 1...................... 2...... A2 e...... în termen de 3 zile de la data emiterii actului administrativ (fişa postului) prin care o persoană este desemnată să opereze modificări. rectificări**): nume şi prenume funcţia semnătura 8..…………… 3................. Autoritatea sau instituţia publică care a întocmit dosarul profesional ............. după caz....................... 6................. **) Se completează ori de câte ori este nevoie.... DOSAR PROFESIONAL NR... completări........... Persoana care a întocmit dosarul profesional: nume şi prenume funcţia semnătura 7. ........c........ rectificări în dosarele profesionale................ ***) Se completează ori de câte ori este nevoie... Persoana (persoanele) autorizate să certifice datele cuprinse în dosarul profesional***): nume şi prenume funcţia semnătura *) În situaţia în care nu mai există spaţiu pentru completare se utilizează un nou formular numerotat cu A1..…….......…………...t......... Persoana (persoanele) autorizate să opereze modificări..

26 .

27 .

28 .

..... Consiliul Local Roman....22 14.................................................................3 4.... 215/2001 a administraţiei publice locale..................... Cap................. Principii.......7 5...............................12 8................................................. Cap. III........................................................... Organigramă...CUPRINS 1.............2.....................................14 10.. Regulament intern de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Roman.......3 4.............Recrutarea şi selecţia funcţionarului public................................................................................... Principiul de bază în domeniul MRU...............................1.3 4.......2 3................................9 5......................................12 7.....................................................................................18 12..........................1.............................. Scurt istoric al oraşului Roman.......................................11 7.............2....................1................................................. 11...............Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Roman şi Serviciile subordonate............................Derularea stagiului de practică de specialitate......... Cap.... Legea nr........... Statutul Municipiului Roman..8 5........................20 13................................. Regulament de funcţionare a Consiliului Local .... 2 2. Primarul Municipiului Roman..................................................Adeverinţă desfăşurare stagiu de practică...........18 Condiţii de acces într-o funcţie publică...........................18 11.........................2.......... Misiunea şi viziunea dezvoltării oraşului Roman.............................Anexe..................Concluzii.......Cuprins..................................................................................14 9...........pag..........................1.................................................... I – Dispoziţii generale......................................24 15..3.....................29 29 ..........................16 10................. – Dispoziţii finale.......... Autorităţile administraţiei publice locale şi competenţele acestora...................................Categorii de sarcini administrative îndeplinite.......4 5.......10 6.............16 11....... II .......................... Dezvoltarea urbană............ Raportul de activitate al Primarului Municipiului Roman pe 2009.............................28 16........1..........................................