You are on page 1of 2

Escola Cèsar August 6è U3.

Fraccions
(raonament i problemes)

Nom................................................................................. Data................................................................................

1. Observa les notes aconseguides a l'apartat de càlcul i numeració per un alumne de la classe i contesta les preguntes següents
Unitats Unitat 1 Unitat 2 Unitat 3 Punts possibles 20 25 40 Punts aconseguits 14 15 21 Nota en forma de fracció

En quin examen ha aconseguit millor nota? I pit or? !"p#

$. %'&ndreu ens explica que ahir al vespre tenia tanta gana que va aga'ar una pi((a del congelador) la va posar al 'orn i se'n va men at "*+ de la pi((a. ,u- pots dir de la seva a'irmació? !1p#

.. /ots escriure utilit(ant les xi'res del n0mero 1.$.1 una 'racció equivalent a 1*.? !1p#

+. ,uan hem anat de viatge hem comprat un 'ormatge que pesa .*+ de 2g. 3i 'em talls d'1*+ de 2g per repartir entre els amics) quants trossos ens sortiran? !1p#

". El /ere ha men at 1*+ de la pi((a i la 4erc- 1*.) la resta se l'ha men at el %lu5s. ,uina part de la pi((a s'ha men at el %lu5s? ,ui ha men at m6s? I men7s? !+p#

1. 8els 9:: alumnes de la nostra escola) 1*1: estan apuntats a timbal o batucada) 1*$ a esports i 1*9: a mecanogra'ia. ;alcula el nombre d<alumnes de cadascun dels grups !.p#

9. =em anat al ma orista per muntar el men ar de >adal i hem comprat un pac amb $+ llaunes de re'resc. 3abent que cada llauna t6 1*. de litre) quants litres de re'resc tenim? 3i em dedico a omplit gots que tenen una capacitat de 1*" de litre) quants gots podr6 omplir? !$p#

?. =e guan7at $ de cada . partides de càlcul mental amb cartes que he ugat a classe. 3i he guan7at + partides) quantes hem ugat en total? !1p#

@. Ainc moltes ganes de comprarBme la /3+ i els pares 'an un tracte amb mi) em diuen que em pagaran la meitat del seu cost) perC que m'he d'espavilar estalviant de la setmanada per pagar la resta. 8espr6s de parlar amb els avis aconsegueixo que em paguin 1*. del preu) perC encara he de posar una mica de diners de la meva part) concretament 9" D. ,uant costa aquesta consola? !$p#