PENGARUH MODAL INTELEKTUAL DAN PENGUNGKAPAN MODAL INTELEKTUAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN

Usulan Peneletian Untuk Pra skripsi sebagai Salah Satu S arat Pen usunan Skripsi

A!!a "atikha Ri#a NIM$%&'%())*&

UNI+ERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG "AKULTAS EKONOMI SEMARANG '(%)

i

Usulan Penelitian, Pra skripsi

Nama NIM Judul Skripsi

: Amma Fatikha Riza : 142103384 : ANALISIS MODAL INTELEKTUAL PERUSAHAN DAN PENGUNGKAPAN MODAL INTELAKTUAL PERUSAHAAN -DALAM KONTEKS IPO.

Pem im i!"

: #r$ %ae!al Alim Adi&i'a(a) S*$) M$Si

Semara!") 1+ Fe ruari 2013 Me!"etahui) ,etua Pr-"am Studi Aku!ta!si Me!(etu'ui) #-se! Pem im i!"

Rustam .) S*) MS/) Akt

#r$ %ae!al Alim) S*$) M$Si$

ii

MOTTO DAN PERSEM/AHAN Motto : “Hasbunallahu wa ni’mal wakiil, nikmal maula wa nikman nasir” (cukuplah Allah sebagai penolong kita dan Dia sebaik-baik pelindung ! "ersembahan : #u persembahkan tulisan kecil ini untuk : • #edua orang tuaku $apak %ubaidi dan &bu Ambar 'ukmi (ang telah membesarkan dan mendidik penuh s(ukur, serta membimbing dalam setiap doa-doan(a! • #akak-kakakku )*it, &in, +urul, akib, ,ulan ,eko, topik (ang selalu mendukung! • -ahabat-sahabatku (ang senantiasa memberikan dorongan semangat!

KATA PENGANTAR

iii

Assalaamu’alaikum Wr.artika) Msi) Akt$ selaku #eka! F* 4!i5ersitas Islam Sulta! A"u!" (a!" atas dedikasi!(a F* 4!i5ersitas Islam Sulta! A"u!" dapat kem ali meraih Akreditasi A$ • Rustam .) S*) MS/) Akt selaku .etua Pr-"ram Studi Aku!ta!si 4!i5ersitas Islam Sulta! A"u!" Semara!"$ • 6apak #r$ %ae!al Alim Adi&i'a(a) S*$) M$Si selaku #-se! Pem im i!" (a!" telah mem erika! im i!"a!) pe!"araha! da! pe!"etahua! te!ta!" a!tua!!(a selama i5 . Wb Pu'i s(ukur se!a!tiasa pe!ulis haturka! kehadirat A00A. S12 (a!" selalu ada dalam setiap la!"kah pe!ulis se a karu!ia da! rahmat!(a (a!" e"itu erlimpah) serta tak lupa pe!ulis haturka! sh-la&at serta salam kepada 'u!'u!"a! kita semua Na i esar Muhammad SA1$ Alhamdulillahira ilalami!) pe!ulis dapat me!(elesaika! skripsi de!"a! 'udul : “ANALISIS MODAL INTELEKTUAL DAN PENGUNGKAPAN MODAL INTELAKTUAL PERUSAHAAN (DALAM KONTEKS IPO ! Pe!ulisa! Skripsi i!i dimaksudka! u!tuk meme!uhi salah satu pers(arata! memper-leh "elar sar'a!a ek-!-mi pada 3akultas ek-!-mi pr-"ram studi aku!ta!si di 4!i5ersitas Islam Sulta! A"u!" Semara!"$ Pada kesempata! i!i pe!ulis i!"i! me!"u/apka! terima kasih kepada e erapa pihak (a!" telah mem erika! su""#r$ serta tersusu!(a pe!ulisa! skripsi i!i) (aitu : • I u #r$ .'$ I!dri .

a!(ak hal kepada pe!ulis) terutama dalam pe!"er'aa! da! pe!(elesaia! skripsi i!i$ • Seluruh 6apak7I u #-se! pe!"ampu mata kuliah serta sta337kar(a&a! 'urusa! aku!ta!si di F* 4!i5ersitas Islam Sulta! A"u!" tempat pe!ulis me!empuh ilmu$ • 6apak da! I u ter/i!ta (a!" selalu mem eri d-a) pe!didika!) !asihat) da! m-ti5asi (a!" tak per!ah terputus mem erika! duku!"a!) !asihat da! d-a$ • Prada!a .2 :109 (a!" telah mem erika! sema!"at) masuka!) k-mpak da! erprestasi) ta!ks 3-r all 3rie!d$ • 2ema!.selaku i u k-s (a!" telah me!(e&aka! tempat!(a u!tuk disi!""ahi$ • Aulia) shi3a) puspa tie&a) i/ha!) 3a'ar) satria semua!(a tema! seper'ua!"a! masa sek-lah me!/apai impia! ersama u!tuk isa me!empuh pe!didika! di a!"ku kuliah) sem-"a kita dapat sukses du!ia akhirat< a!tua!$ A!"kata! pali!" seru) 5 .tema! k-s 'asmie! 8!a!a$ I!dah) de5i )ai!i da! rahma dkk9 terima kasih atas keramaia!!(a da! I u J-k.$S (a!" selalu mem eriku sema!"at) m-ti5asi) d-a) perhatia!)da! me!ema!iku saat susah da! se!a!" serta tempatku meluapka! keluh kesah$ • Adik da! kakak tersa(a!") ii! )e5it) !urul) aki )risa)2erima kasih atas d-a) duku!"a!)da! m-ti5asi kalia!$ • 2ema! per'ua!"a! satu "e!k 8 Nisa) #ila ) Aulia da! #esi 9 (a!" telah setia me!ema!iku dari semester a&al) aku sa(a!" kalia!$ • Para Pu!""a&a Aku!ta!si Fakultas *k-!-mi a!"kata! 2010 8A.

Wb. Semara!") 1+ Fe ruari 2013 Pe!ulis Amma Fatikha Riza 5i .Akhir kata) pe!ulis ma!3aat erharap skripsi i!i dapat mem erika! sum a!"sih a"i kepe!ti!"a! ilmu pe!"etahua! maupu! pe!elitia! khusus!(a di ida!" aku!ta!si$ Waalaikumsalam Wr.

DA"TAR ISI HALAMAN 0UDUL$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ HALAMAN PENGESAHAN$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ HALAMAN MOTTO$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ KATA PENGANTAR$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ DA"TAR ISI$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %$ 0atar 6elaka!"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ '$ Perumusa! Masalah$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )$ 2u'ua! Pe!elitia!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ &$ Ma!3aat Pe!elitia!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 1$ TIN0AUAN PUSTAKA$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ =$1$ Res-ur/e 6ased 2he-r($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ =$2$ Stakeh-lder 2he-r($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ =$3$ 0e"itima/( 2he-r($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ =$4$ Si"!alli!" 2he-r($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ =$=$ M-dal I!telektual da! Nilai perusahaa!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ =$>$ Pe!"u!"kapa! M-dal i!telektual da! Nilai perusahaa!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ =$?$ Pe!elitia! 2erdahulu$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ =$8$ .era!"ka Pe!elitia!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 2$ METODE PENELITIAN$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >$1$ Je!is Pe!elitia!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >$2$ P-pulasi da! 2ek!ik Pe!"am ila! Sampel$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ i ii iii i5 5ii 1 4 4 = > > ? ? 8 + 11 13 1> 1> 1> 1? 5ii .

>$3$ Je!is da! Sum er #ata$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >$4$ 2ek!ik Pe!"umpula! #ata$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >$=$ @aria el Pe!elitia! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >$=$1 @aria el I!depe!de!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >$=$1$1 M-dal i!telektual $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >$=$1$2 Pe!"u!"kapa! M-dal I!telektual$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >$>$ @aria el depe!de!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >$?$ 2ek!ik A!alisis$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >$?$1$ A!alisis #eskripti3$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >$?$2$ 4'i Asumsi .ip-tesis$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >$?$4$1$ >$?$4$2$ >$?$4$3$ 4'i .-e3isie!si #etermi!asi 8R9$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 4'i Si"!i3ikasi F$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 4'i Statistik t$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ DA"TAR PUSTAKA$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 5iii .lasik$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >$?$2$1$ >$?$2$2$ >$?$2$3$ >$?$2$4$ 4'i N-rmalitas$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 4'i Multik-li!iearitas$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 4'i Aut-k-relasi$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 4'i .eter-skedastisitas$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 1? 18 18 18 18 20 2= 2> 2> 2> 2> 2? 2? 28 2+ 30 30 30 30 32 >$?$3$ A!alisi Re"resi 0i!ier 6er"a!da$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >$?$4$ Pe!"u'ia! .

da! kadir )20039$ Selai! itu pe!elitia! me!"e!ai m-dal i!telektual dapat mem a!tu 6apepam da! ikata! aku!ta! i!d-!esia me!/iptaka! sta!dar (a!" le ih aik dalam pe!"u!"kapa! m-dal i!telektual$ Me!urut elka-ui 820039 praktik aku!ta!si k-!ser5ati3 me!eka!ka! ah&a i!3estasi perusahaa! dalam m-dal i!telektual disa'ika! dalam lap-ra! keua!"a! (a!" dihasilka! dari selisih a!tara !ilai uku pasar da! !ilai uku$ .alisasi) i!-5asi da! tek!-l-"i da! persai!"a! is!is (a!" ketat pada a ad i!i memaksa perusahaa! B perusahaa! u!tuk me!"u ah /ara mereka me!'ala!ka! is!is!(a$ Perusahaa! harus de!"a! /epat me!"u ah strate"i!(a dari is!is te!a"a ker'a a"ar perusahaa! terus ertaha! da! me!u'u k!-&led"e ased usi!ess 8 is!is erdasarka! pe!"etahua!9$ Sehi!""a karakteristik utama perusahaa!!(a me!'adi perusahaa! er asis ilmu pe!"etahua!$ Seiri!" de!"a! peru aha! ek-!-mi (a!" erkarakteristik ek-!-mi er asis ilmu pe!"etahua! de!"a! pe!erapa! ma!a'eme! pe!"etahua!) kemamura! suatu perusahaa! aka! er"a!tu!" pada suatu pe!/iptaa! tra!s3-rmasi da! kapitalisasi dari pe!"etahua! itu se!diri$ M-dal i!telektual telah me!'adi asset (a!" sa!"at is!is m-der! saat i!i$ .al$ Nilai le ih (a!" di miliki iC .al i!i me!im ulka! ta!ta!"a! er!ilai dalam du!ia a"i aku!ta! u!tuk me!"ide!ti3ikasi) me!"ukur da! me!""u!"kapka!!(a dalam lap-ra! keua!"a! 8sa&ar'u&-!.%$ Latar /elakang Masalah Al.al terse ut dikare!aka! i!5est-r aka! mem erika! !ilai (a!" ti!""i pada perusahaa! (a!" memiliki m-dal i!telektual (a!" le ih esar 8 (u!iasih et al)20109$ Impleme!tasi m-dal i!telektual merupaka! suatu (a!" masih aru) uka! sa'a di i!d-!esia tetapi 'u"a di li!"ku!"a! is!is "l.

adir)20039$ Me!urut "uthtrie da! pett( 820009 salah satu pe!dekata! (a!" di "u!aka! m-del i!telektual (aitu u!tuk me!ilai da! me!"ukur aset pe!"etahua!$ .da! . N-$ 1+ di se utka! ah&a akti5a tidak er&u'ud adalah akti5a !-!m-!eter (a!" dapat diide!ti3ikasi da! tidak mempu!(ai &u'ud 3isik serta dimiliki u!tuk di"u!aka! dalam me!"hasilka! atau me!(erahka! ara!" atau 'asa) di se&aka! kepada pihak lai!(a atau u!tuk tu'ua! admi!istrati3$ M-dal i!telektual dapat dipa!da!" se a"ai pe!"etahua!) dalam pem e!tuka!) keka(aa! i!telektual da! pe!"alama! (a!" dapat di"u!aka! u!tuk me!/iptaka! keka(aa! 8Ste&art) 200?9$ Masalah se e!ar!(a de!"a! m-dal i!telektual (aitu terletak pada pe!"ukura!!(a$ Para pe!eliti erusaha me!emuka! C . N-$1+ 8re5isi 20009 te!ta!" akti5a tidak er&u'ud$ IAI me!"u!"kapka! dalam PSA.perusahaa! pada umum!(a kala!"a! is!is masih elum me!dapatka! 'a&a a! (a!" tepat$ Nilai le ih i!i se!diri isa erasal dari kemampua! erpr-duksi suatu perusahaa! sampai pada l-(alitas pela!""a! terhadap perusahaa!$ Nilai le ih i!i dihasilka! -leh m-dal i!telaktual (a!" dapat di per-leh dari uda(a pe!"em a!"a! perusahaa! maupu! kemampua! perusahaa! dalam mem-ti5asi kar(a&a!!(a sehi!""a pr-dukti5itas perusahaa! dapat di pertaha!ka! atau dapat me!i!"kat 8su&ar'u!.e"u!aa! m-dal i!telektual se a"i salah satu i!strume! u!tuk me!e!tuka! !ilai perusahaa! telah me!arik perhatia! akademisi da! praktisi 8ed5i!ss-! da! mal-!e)1++?D s5e () 20019 Me!urut Eu!aisih et al$)820109 3e!-me!a me!"e!ai m-dal i!telaktual mulai erkem a!" setelah mu!/ul PSA.

are!a semaki! a!(ak!(a perusahaa! (a!" melakuka! pe!a&ara! umum saham perda!a kepada pu lik) da! semaki! a!(ak!(a perusahaa! (a!" i!"i! me!dapatka! m-dal melalui alter!ati3 me!a&arka! saham!(a k'e pu lik) maka pe!iliti term-ti5asi u!tuk melakuka! pe!elitia! te!ta!" m-dal i!telaktual pada perusahaa! (a!" melakuka! i!itia pu li/ -33eri!" 8IPG9 di 6ursa *3ek I!d-!esia$ #alam pe!ti!(a i!3-rmasi (a!" e3esie!) pe!"u!"kapa! i!3-rmasi te!ta!" m-dal i!tela/tual meme"a!" pera!a! (a!" sa!"at pe!ti!"$ Me!utut h-la!d 820029 #alam mem erika! pe!"har"aa! terhadap perusahaa! i!3-rmasi keua!"a! tidak /ukup me!'adi dasar a"i i!5est-r) kare!a le ih di d-mi!asi -leh -utput (a!" me!u!'uka! ki!er'a te!ta!" pe!/iptaa! !ilai$ #e!"a! demikia!) pe!"akua! aset tidak er&u'ud dalam sistem aku!ta!si tidak /ukup$ #ikare!aka! e erapa u!sur asset tidak er&u'ud tidak dapat dimasuka! dalam lap-ra! keua!"a! kare!a masalah ide!ti3ikasi) pe!"akua! ) da! pe!"kura!!(a$ Alter!ati3 (a!" diusulka! (aitu de!"a! memperluas pe!"u!"kapa! aset tidak er&u'ud melalui pe!"u!"kapa! m-dal i!telektual 8sir et al$) 20109$ Ci ./ara (a!" dapat dia!dalka! u!tuk me!"ukur akti5a tak i!telektual$ er&u'ud da! m-dal 4!tuk me!dapatka! pe!da!aa!) de!"a! pertim a!"a! ia(a (a!" relati3 re!dah dari pada uta!") pasar m-dal seri!" kali di'adika! alter!ati3 pe!da!aa! utama a"i perusahaa!$ Salah 3akt-r (a!" mu!"ki! me!d-r-!" perusahaa! "pu li/ adalah ada!(a peru!da!" u!da!"a! (aitu 44 PPh pasal 1? (a!" mem erika! 3asilitas pe!"ura!"a! erupa pe!uru!a! pa'ak se esar =F dari (a!" erlaku &a'i pa'ak ada! (a!" saham!(a di perda"a!"ka! mi!imal 40F di ursa e3ek 844 N-$ 3>) 20089$ .

Pe!elitia! (a!" dilakuka! -leh Pur!-m-sidhi 8200>9) 6-edi 820089) .ur(a!t.da! Sa3ruddi! 820089) 4lum et al$ 820089) S-likhah et al$ 820109) Sir et al$ 820109) Eu!iasih et al$ 820109 Selama e erapa tahu! terakhir pe!elitia! te!ta!" pe!"aruh m-dal i!telaktual da! pe!"u!"kapa! m-dal i!telaktual terhadap !ilai perusahaa! telah a!(ak dilakuka! di i!d-!esia ) meskipu! uka! dalam k-!teks IPG da! masih terdapat hasil (a!" tidak k-!siste!$ Gleh kare!a itu) pe!elitia! i!i i!"i! me!"u'i te!ta!" pe!"aruh m-dal i!telaktual da! pe!"u!"kapa! m-dal i!telaktual terhadap !ilai perusaha! (a!" melakuka! pe!a&ara! umum saham perda!a di ursa e3ek i!d-!esia$ '$ Peru!usan Masalah 6erdasarka! pe!'elasa! di atas) maka pe!eliti merumuska! masalah pe!elitia! i!i se a"ai erikut: a$ Apakah m-dal i!telaktual mempe!"aruhi terhadap !ilai perusahaa! (a!" melakuka! pe!a&ara! umum saham perda!a H $ Apakah pe!"u!"kapa! m-dal i!telektual mempe!"aruhi !ilai perusahaa! (a!" melakuka! pe!a&ara! umum saham perda!a )$ Tu3uan penelitian 6erkaita! de!"a! permasalaha! (a!" telah dirumuska! di atas) maka tu'ua! pe!elitia! i!i adalah: a$ 4!tuk memper-leh ukti empiris te!ta!" pe!"aruh m-dal i!telektual terhadap !ilai perusahaa! (a!" melakuka! pe!a&ara! umum saham perda!a di 6ursa *3ek I!d-!esia$ Cii .

$ 4!tuk memper-leh ukti empiris te!ta!" pe!"aruh pe!"akua! m-dal i!telektual terhadap !ilai perusahaa! (a!" melakuka! pe!a&ara! saham umum saham perda!a di 6ursa e3ek I!d-!esia$ &$ Man4aat Penelitian Pe!elitia! i!i diharapka! dapat mem erika! ma!3aat se a"ai erikut : a$ 6a"i i!5est-r i!3-rmasi te!ta!" pe!"u!"kapa! m-dal i!telektual dalam lap-ra! tahu!a! dapat di"u!aka! se a"ai pertim a!"a! dalam keputusa! i!5estasi $ $ 6a"i ma!a'eme! a"ar dapat me!(a'ika! da! me!"u!"kapka! lap-ra! keua!"a! da! me!"u!"kapka! lap-ra! keua!"a! se/ara 'u'ur ter uka) sehi!""a dapat diperta!""u!"'a&a ka! da! tidak me!(esatka! pemakai$ /$ 6a"i 6*I hasil pe!elitia! i!i dapat di"u!aka! se a"ai pertim a!"a! dalam me!e!tuka! re"ulasi luas pe!"u!"kapa! da! m-dal i!telektual pada perusahaa! pu li/$ d$ Mem erika! re3ere!si a"i para pe!eliti sela!'ut!(a dalam melakuka! pe!elitia!$ a"i Ciii .

aset tak er&u'ud 8i0$a01ibl% ass%$s9$ R%s#ur&%s . 6ased 2he-r( Ci5 .20119 me!'elaska! ah&a me!urut pa!da!"a! Res-ur/e B 6ased 2he-r( perusahaa! aka! u!""ul dalam persai!"a! usaha da! u!tuk me!dapatka! ki!er'a keua!"a! (a!" aik de!"a! /ara memiliki ) me!"uasai da! mema!3aatka! aset B aset strate"i (a!" pe!ti!" 8aset er&u'ud da! tidak er&u'ud9$ 6elaka!"a! i!i mu!/ul alira! aru dalam a!alisis keu!""ula! ersai!" (a!" dike!al de!"a! pe!dekata! er asis sum er da(a 8 r%s#ur&%'bas%( )i%* #+ $.as%( T.% +irm-R.tiap perusahaa!$ Res-ur/e B 6ased the-r( merupakam suatu pemikira! (a!" erkem a!" dalam te-ri ma!a'eme! strate"i/ da! keu!""ula! k-mperati3 perusaaa! (a!" me(aki!i ah&a perusahaa! aka! me!/apai keu!""ula! apa ila memiliki sum er da(a (a!" u!""ul 8sh-likhah et$al dalam &ah(u sudar'-) 20119$ Sum er da(a (a!" dimiliki perusahaa! erpe!"aruh terhadap ki!er'a perusahaa! (a!" pada akhir!!(a aka! me!i!"katka! !ilai perusahaa! erdasarka! pe!dekata! Res-ur/e.%#r2 dipel-p-ri -leh Pe!r-se 81+=+9 (a!" me!"emukaka! ah&a sum er da(a perusahaa! adalah heter-"e!) tidak h-m-"e!) 'asa pr-dukti3 (a!" tersedia erasal dari sum er da(a perusahaa! (a!" mem erika! karakter u!ik a"i tiap.1$ TIN0AUAN PUSTAKA 1$% Res5ur6e /ase7 The5r 1er!er3elt 8dalam 1ah(u Sudar'./9$ I!i di/irika! -leh keu!""ula! pe!"etahua! 8k0#*l%(1%-l%ar0i01 %&#0#m29 atau perek-!-mia! (a!" me!"a!dalka! aset.

el-mp-k stakeh-lder i!ilah (a!" me!'adi pertim a!"a! utama a"i perusahaa! dalam me!"u!"kapka! da! atau tidak me!"u!"kapa! suatu i!3-rmasi didalam lap-ra! keua!"a!$ .el-mp-k stakeh-lder terse ut meliputi peme"a!" saham) kar(a&a! ) pela!""a! ) pemas-k ) kreditur ) pemeri!tah da! mas(arakat$ Para stakeh-lder mempu!(ai ke&e!a!"a! u!tuk mempe!"aruhi ma!a'eme! dalam pr-ses pema!3aata! seluruh p-te!si (a!" dimiliki -leh -r"a!isasi$ Gleh kare!a itu ha!(a de!"a! pe!"el-laa! (a!" aik da! maksimal maka seluruh p-te!si i!ilah (a!" aka! me!/iptaka! 5alue added u!tuk kemudia! me!d-r-!" ki!er'a keua!"a! da! !ilai perusahaa! (a!" merupaka! -rie!tasi para stakeh-lder dalam me!"i!ter5e!si ma!a'eme!$ 1$' Legiti!a6 The5r Me!urut Ahutrie et al$) 820049 le"itima/( the-r( erhu u!"a! erat de!"a! pelap-ra! i!telektual /apital$ Me!urut pa!da!"a! le"itima/( the-r( -r"a!isasi se/ara erkela!'uta! me!/ari /ara u!tuk me!'ami! ke erla!"su!"a! usaha mereka dalam atas !-rmal (a!" erlaku di mas(arakat$ 2e-ri i!i erdasarka! pada per!(ataa! ah&a terdapat se uah k-!trak s-/ial a!tara -r"a!isasi de!"a! li!"ku!"a! dima!a -r"a!isasi terse ut me!'ala!ka! usaha!(a$ Suatu /ara u!tuk me!'elaska! harapa! mas(arakat te!ta!" a"aima!a seharusa!(a -ra"a!isasi melaksa!aka! -perasi!(a dise ut k-!trak s-/ial$ .1$' Stakeh5l7er The5r 2e-ri i!i me!(ataka! ah&a semua stakeh-lder erhak u!tuk memper-leh i!3-rmasi me!"e!ai akti3itas perusahaa! (a!" mempe!"aruhi mereka$ .arapa! s-/ial i!i tidak tetap) !amu! eru ah seri!" er'ala!!(a &aktu) maka hal i!i C5 .

%#r2 dikemukaka! -leh Spe!/e 81+?39 da! R-ss 81+??9 da! kemudia! diad-psi -leh 0ela!d da! P(le 81+??9 ke dalam pasar perda!a$ Pada pe!a&ara! umum saham perda!a terdapat asimetri i!3-rmasi a!tara pemilik lama de!"a! i!5est-r p-te!sial me!"e!ai pr-spek perusahaa! di masa depa! 8.art-!-) 200>9$ 6ah&a -r"a!isasi aka! erusaha u!tuk me!u!'ukka! si!(al erupa i!3-rmasi p-siti3 kepada i!3est-r p-te!sial melalui pe!"u!"kapa! dalam lap-ra! keua!"a! hal terse ut di i!dikasika! dalam si"!alli!" the-ri$ 8miller da! &hiti!" 200=9$ Si!(al adalah suatu ti!daka! (a!" dilakuka! -leh pemilik lama u!tuk me!"k-mu!ikasika! i!3-rmasi (a!" dimiliki!(a kepada i!5est-r 80ela!d da! p(le 1+??9$ Pemilik lama mempu!(ai m-ti5asi u!tuk me!"u!"kapka! i!3-rmasi pri5at se/ara sukarela kare!a mereka erharap i!3-rmasi terse ut dapat dii!terprestasika! se a"ai si!(al p-siti3 me!"e!ai ki!er'a perusahaa! da! mampu me!"ura!"i asimetri aku!ta!si$ Pe!"u!"kapa! sukarela me!"e!ai m-dal i!telektual memu!"ki!ka! i!5est-r da! stakelh-lder lai!!(a u!tuk le ih aik dalam me!ilai kemampua! perusahaa! C5i .al i!i dapat di/apai dalam pe!"u!"kapa! lap-ra! keua!"a! 8"utrie dalam &ah(u &idar'-)20119$ Pe!"u!"kapa! dalam lap-ra! keua!"a! dapat di"u!aka! -leh perusahaa! u!tuk me!u!'uka! perhatia! ma!a'eme! perusahaa! terhadap !ilai B !ilai (a!" ada dalam mas(arakat$ 1$& Signalling the5r .hli3i da! 6-uri 820109 me!(e utka! ah&a si10ali01 $.me!u!tut perusahaa! u!tuk ta!""ap terhadap li!"ku!"a! dima!a mereka er-perasi 8dee"aa!)20049$ Pa!da!"a! the-r( le"itimasi i!i me!(ataka! ah&a dalam me!'ala!ka! -perasi!(a) -r"a!isasi harus se'ala! de!"a! !ilai B !ilai mas(arakat$ .

al terse ut ter ukti dalam er a"ai de3i!isi (a!" er eda dari er a"ai literatur (a!" ada$ Me!urut Su'a! da! A e(sekara 8dalam 6ra!/-) %$ al$20109 ah&a m-dal i!telektual merupaka! a"ia! dari aset tidak er&u'ud$ .al$ #e!"a! m-dal i!telektual) perusahaa! dapat me!(esuaika! perkem a!"a! pe!"etahua! da! tek!-l-"i (a!" semaki! /epat serta dapat me!"a!tisipasi peru aha!.mereka$ 81illiams 2010) Miller da! 1hiti!" 200=9$ 4!tuk meme!uhi ke utuha! i!3-rmasi i!5est-r serta meme!uhi !ilai perusahaa! ) perusahaa! harus me!"u!"kapka! i!telle/tual /apital pada lap-ra! keua!"a!$ 8Miller da! 1hiti!" 20039 4!tuk mem erika! keu!tu!"a! k-mpeteti3 a"i perusahaa! serta mem erika! !ilai (a!" le ih ti!""i a"i perusahaa! hal terse ut dapat mem erika! si!(al p-siti3 dari -r"a!isasi diharapka! aka! me!dapatka! resp-! p-siti3 dari pasar$ Pada saat IPG) s$ak%. 8dalam 1--d/-/k da! R-sali!d) 200+9 me!'elaska! C5ii .#l(%r perusahaa! me!"alami pe!i!"kata! (a!" si"!i3ika!$ 4!tuk me!arik /al-! i!5est-r aru) perusahaa! me!"irimka! si!(al kepada /al-! i!5est-r de!"a! se/ara sukarela melap-rka! i!3-rmasi (a!" erkaita! de!"a! II$ 1$) M57al Intelektual 7an Nilai Perusahaan .di masa me!data!") melakuka! pe!ilaia! (a!" tepat terhadap perusahaa! da! me!"urasi presepsi resik.al) ki!er'a) da! !ilai perusahaa!$ Meskipu! pe!ti!") m-dal i!telektual merupaka! sesuatu (a!" k-mpleks da! sulit u!tuk dide3i!isika!$ .-!disi terse ut dapat me!i!"katka! da(a sai!" "l.esadara! perusahaa! terhadap pe!"el-laa! m-dal i!telektual me!'adi s-lusi tepat dalam persai!"a! "l.u!ter) %$al.peru aha! (a!" ter'adi di masa me!data!"$ .

ah&a m-dal i!telektual adalah per edaa! a!tara !ilai pasar de!"a! !ilai uku perusahaa!$ Seda!"ka!) me!urut Pa l-s 8dalam 6ra!/-) %$ al$ 20109 m-dal i!telektual se a"ai sum er da(a er asis pe!"etahua! (a!" mem a!tu me!/iptaka! keu!""ula! k-mpetiti3 a"i perusahaa!$ #e!"a! demikia!) m-dal i!telektual dapat dide3i!isika! (aitu semua pr-ses er&u'ud erdasarka! aset tidak er asis sum er da(a pe!"etahua! (a!" iasa!(a tidak ditampilka! dalam !era/a da! dapat dima!3aatka! u!tuk me!i!"katka! !ilai perusahaa!$ Sekel-mp-k aset pe!"etahua! (a!" merupaka! atri ut -r"a!isasi da! erk-!tri usi si"!i3ika! u!tuk me!i!"katka! p-sisi persai!"a! de!"a! me!am ah !ilai a"i pihak B pihak (a!" erkepe!ti!"a! hal terse ut di se ut de!"a! m-dal i!tela/tual 8 Marr da! S/hiuma) 2001 dalam s-likhah et al 20109$ Ihe! et al me!(ataka! ah&a i!5est-r aka! mem erika! m-dal i!telektual (a!" le ih ti!""i di a!di!"ka! de!"a! perusahaa! (a!" memiliki sum er da(a i!telektual (a!" re!dah$ Nilai (a!" di erika! i!5est-r kepada perusahaa! ter/ermi! dalam har"a saham perusahaa!$ 4lum et$al$) 820089 melakuka! studi m-dal i!telektual de!"a! me!""u!aka! sampel perusahaa! per a!ka! (a!" erada di I!d-!esia$ Pe!elitia! terse ut me!(ataka! ah&a m-dal i!telektual de!"a! me!""u!aka! sample perusahaa! per a!ka! I!d-!esia$ Pe!elitia! terse ut me!(ataka! (a!" diukur de!"a! @AII2M ah&a m-dal i!telektual erpe!"aruh terhadap ter ukti se/ara statisti/ ki!er'a perusahaa! da! ki!er'a perusahaa! di masa depa!$ .asil pe!elitia! (a!" dilakuka! -leh Is!a&ati da! A!sh-ri 8200?9) da! Sia!ipar 8200+9 'u"a me!u!'ukka! ada!(a pe!"aruh (a!" si"!i3ika! a!tara m-dal i!telektual de!"a! C5iii .

1: M-dal i!telektual erpe!"aruh p-siti3 terhadap !ilai perusahaa! (a!" melakuka! pe!a&ara! umum saham perda!a$ 1$& Pengungkapan M57al Intelektual 7an Nilai Perusahaan Me!urut 6ru""e!) %$ al.ki!er'a perusahaa!$ 6erdasarka! hasil pe!elitia!.#l(%r) serta me!/e"ah keru"ia! da! rum-r "-sip (a!" mempe!"aruhi reputasi perusahaa!$ .eper/a(aa! pe!ti!" dalam 'a!"ka pa!'a!" a"i perusahaa! se a"ai suatu strate"i dalam me!/iptaka! k-mitme! s$ak%. 8200+9 alasa! perusahaa! me!"u!"kapka! m-dal i!telektual (aitu me!"ura!"i ti!"kat asimetri i!3-rmasi sehi!""a ia(a m-dal perusahaa! dapat me!"alami pe!uru!a!$ Pe!"u!"kapa! m-dal i!telektual dapat me!i!"katka! !ilai rele5a!si lap-ra! keua!"a!$ Pe!i!"kata! !ilai rele5a!si lap-ra! keua!"a! dapat me!/e"ah perusahaa! pada k-!disi se a"ai erikut: a9 .pe!elitia! terse ut) maka hip-tesis pertama dalam pe!elitia! i!i adalah se a"ai erikut: .e"a"ala! dalam me!(ampaika! i!3-rmasi se/ara rele5a! sehi!""a me!"aki atka! kemer-s-ta! p-sisi keua!"a! perusahaa! da! dapat me!"hila!"ka! da(a sai!" 'a!"ka pa!'a!"$ 9 I!5est-r sulit me!ilai se/ara akurat !ilai perusahaa! u!tuk al-kasi sum er da(a de!"a! me!""u!aka! lap-ra! keua!"a! (a!" tidak melap-rka! m-dal i!telektual$ /9 Ma!a'er sulit u!tuk me!e!tuka! rele5a!si aset tidak diperluka! u!tuk -perasi perusahaa!$ d9 Pe!"u!"kapa! m-dal i!telektual dapat me!/iptaka! keper/a(aa! de!"a! kar(a&a! da! s$ak%.#l(%r (a!" le ih ti!""i u!tuk masa er&u'ud (a!" CiC .

asil pe!elitia! terse ut me!duku!" pe!elitia! uka! A d-lm-hammadi 8200=9$ 6erdasarka! uraia! di atas) maka hip-tesis kedua dalam pe!elitia! i!i adalah se a"ai erikut: CC .!ilai se'ati mereka (a!" diterapka! dalam perusahaa! serta kemampua! perusahaa! dalam me!/iptaka! keka(aa! sehi!""a dapat me!i!"katka! reputasi$ #alam e erapa pe!elitia! terdahulu terdapat ukti empiris (a!" me!(ataka! pe!"aruh pe!"u!"kapa! sukarela da! pe!"u!"kapa! m-dal i!telektual terhadap !ilai perusahaa! atau kapitalisasi pasar) &alaupu! dalam k-!teks IPG$ Pe!elitia! (a!" dilakuka! -leh A d-lm-hammadi 8200=9 mem uktika! ah&a 'umlah pe!"u!"kapa! k-mp-!e! m-dal i!telektual dalam lap-ra! tahu!a! erpe!"aruh si"!i3ika! terhadap !ilai kapitalisasi pasar perusahaa!$ Arti!(a) perusahaa! (a!" me!"u!"kapa! le ih a!(ak k-mp-!e! m-del i!telektual dalam lap-ra! tahu!a!(a /e!duru!" memiliki !ilai kapitalisasi pasar (a!" ti!""i$ Pe!elitia! (a!" dilakuka! -leh Sih-ta!" da! 1i!ata 820089 de!"a! me!"am il sampel perusahaa! pu lik di I!d-!esia (a!" er asis tek!-l-"i) me!emuka! ukti ah&a ada ke/e!deru!"a! pe!i!"kata! dalam pe!"u!"kapa! m-dal i!telektual selama peri-de pe!"amata!$ Pe!elitia! terse ut 'u"a me!emuka! ukti ah&a terdapat hu u!"a! p-siti3 a!tara ti!"kat pe!"u!"kapa! m-dal i!telektual de!"a! kapitalisasi pasar$ .depa! perusahaa! 86ru""e!) %$ al.3 200+9$ Pe!"u!"kapa! i!3-rmasi me!"e!ai m-dal i!telektual dapat 'u"a di'adika! perusahaa! se a"ai alat pemasara!$ #e!"a! pe!"u!"kapa! m-dal i!telektual) perusahaa! dapat mem erika! ukti te!ta!" !ilai.

-m i!asi a!alisis 8P0S9 hip-tesis i!telektual erpe!"aruh terhadap peneliti 1 I!telektual /apital da! ki!er'a keua!"a! perusahaa! Gleh : zuli(ati 2ahu! : 2011 pertama dapat dilihat ki!er'a perusahaa!$ Pe!"u'ia! hip-tesis di CCi ..2: Pe!"u!"kapa! m-dal i!telektual erpe!"aruh p-siti3 terhadap !ilai perusahaa! (a!" melakuka! pe!a&ara! umum saham perda!a$ 1$1 Penelitian Ter7ahulu #i I!d-!esia pe!elitia!.asil sKuare terhadap ah&a /apital si"!i3ika! 2 Praktik i!telle/tual Praktik .pe!elitia! se elum!(a telah me!"u'i pe!"aruh m-dal i!telektual da! pe!"u!"kapa! m-dal i!telektual terhadap ki!er'a perusahaa! da! ki!er'a pasar perusahaa!$ Sepe!"etahua! pe!eliti) pe!elitia! (a!" terkait de!"a! m-dal i!telektual da! pe!"u!"kapa! m-dal i!telektual dalam k-!teks I0i$ial Publi& O++%ri01 8IPG9 masih 'ara!" dilakuka!$ Implikasi te-ritis dari pe!elitia! i!i adalah se a"ai re3ere!si da! literatur (a!" erkaita! de!"a! pe!"u'ia! pe!"aruh m-dal i!telektual da! pe!"u!"kapa! m-dal i!telektual pada !ilai perusahaa! (a!" melakuka! pe!a&ara! umum saham perda!a$ 6erikut i!i merupaka! pe!elitia! J empiris te!ta!" m-dal i!telektual : Penelitian8Penelitian E!piris Tentang modal intelektual dan Pengungkapan Modal intelektual N 0u7ul 7an Na!a +ariabel Depen7en In7epen7en .i!er'a perusahaa! I!telektual /apital least Hasil .

/apital perusahaa! i!d-!esia$ Gleh &ah(u : dis/l-sure i!telle/tual (a!" /apital ukura! 8size9 lakuka! perusahaa! 82A9) pr-3ita ilitas me!""u!aka! multiple re"ressi-! ah&a ukura! da! 8RGA9 terhadap me!u!'uka! terda3tar di ursa e3ek dis/l-sure Sri laela 8RGA9) le"ht 5aria el -3 listi!" 6*I perusahaa! 8AA*9 $ pr-3ita ilitas erpe!"aruh si"!i3ika! 2ahu! : 200+ keluasa! i!telle/tual 3 Pe!"aruh i!telektual i!telektual m-dal Nilai da! perusahaa! terhadap M-dal i!telektual da! m-dal i!telektual Gleh &idar'2ahu! : 2011 : 1ah(u /apital dis/l-sure$ A!alisi (a!" di"u!aka! pe!elitia! re"resi dalam i!i li!iear pe!"u!"kapa! m-dal !ilai perusaha! pe!"u!"kapa! me!""u!aka! a!alisis er"a!da $ hip-tesis pertama me!u!'uka! ah&a m-dal /apital melakuka! pe!a&ara! erpe!"aruh si"!i3ika! !ilai .ip-tesis me!u!'uka! pe!"aruh pe!"u!"kapa! m-dal terhadap perusahaa!$ kedua ah&a umum saham perda!a tidak pe!"aruh i!telektual (a!" CCii .

era!"ka pemikira! me!"e!ai hu u!"a! a!tara m-dal i!telle/tual da! Pe!"u!"kapa! M-dal i!telektual terhadap !ilai perusahaa!: M-dal I!telektual Nilai Perusahaa! Pe!"u!"kapa! M-dal I!telektual 2$ METODE PENELITIAN 2$% 0enis Penelitian Pe!elitia! i!i merupaka! studi empiris (a!" dilakuka! u!tuk mem uktika! ada!(a pe!"aruh m-dal i!telektual da! pe!"u!"kapa! m-dal i!telektual terhadap !ilai perusahaa! Pada pe!elitia! i!i) pe!"u'ia! hip-tesis (a!" dia'uka! terkait de!"a! pe!"aruh a!tara 5aria el i!depe!de! (a!" meliputi m-dal i!telektual da! CCiii .i!tellektual melakuka! pe!a&ara! saham erpe!"aruh si"!i3ika! (a!" umum perda!a se/ara terhadap !ilai perusahaa! 1$2 Kerangka Pe!ikiran 6erdasarka! pe!'elasa! se elum!(a) "am ar erikut merupaka! kera!"ka pemikira! pe!elitia! i!i$ .

riteria pe!"am ila! sampel dalam pe!elitia! i!i adalah se a"ai erikut: 1$ 2$ Seluruh saham (a!" di ta&arka! kepada pu lik merupaka! saham perda!a$ Perusaha! termasuk dalam 'e!is i!dustri per a!ka!) telek-mu!ikasi ) elektr-!ik) k-mputer da! multimedia) aut-m-ti3 da! 3armasi) kare!a 'e!is i!dustri i!i memiliki aset m-dal i!telektual (a!" i!te!si3 83irrer da! &illiam)2003 dalam sir et)al$20109 Sampel merupaka! a"ia! dari p-pulasi (a!" karakteristik!(a he!dak diselidiki da! dia!""ap dapat me&akili keseluruha! p-pulasi (a!" ma!a 'umlah!(a le ih sedikit daripada 'umlah p-pulasi!(a 8Nur I!dria!t.da! 6am a!" Sup-m-) 20009$ P-pulasi (a!" di"u!aka! dalam pe!elitia! i!i adalah p-pulasi (a!" meme!uhi kriteria sampel terte!tu sesuai de!!"a! (a!" di kehe!daki pe!eliti 8sekara!)200>9$ .pe!"u!"kapa! m-dal i!telektual terhadap 5aria el depe!de! (aitu !ilai perusahaa!$ 2$' P5pulasi 7an Teknik Penga!bilan Sa!pel P-pulasi adalah keseluruha! !ilai (a!" mu!"ki!) hasil pe!"ukura! ataupu! perhitu!"a! kualitati3 ataupu! kua!titati3 me!"e!ai karakteristik terte!tu 8Nur I!dria!t.da! 6am a!" Sup-m-) 20009$ Pe!elitia! i!i merupaka! pe!elitia! (a!" melakuka! pe!&ara! umum saha! perda!a pada tahu! 200? sampai 2011$ Pe!"am ila! sampel pe!eliti di lakuka! de!"a! me!""u!ka! met-de purp-si5e sampli!") merupaka! tipe pemiliha! sampek se/ara tidak a/ak (a!" meme!ui kriteria sampel terte!tu de!"a! kehe!dak pe!eliti$ CCi5 .

2$) Pengu!pulan Data Met-de pe!"umpula! data (a!" di"u!aka! dalam pe!elitia! i!i adalah data arsip$ Salah satu e!tuk pe!"umpula! data arsip adalah data sku!der$ #ata (a!" dia!alisis adalah pr-pektus perusahaa! (a!" melakuka! pe!a&ara! umum saham perda!a$ Pr-pektus adalah "a u!"a! a!tara pr-3il perusahaa! da! lap-ra! tahu!a! (a!" me!'adika! se uah d-kume!tasi resmi (a!" di"u!aka! suatu lem a"a7 perusahaa! u!tuk mem etika! "am ara! me!"e!ai saham (a!" di ta&arka!!(a u!tuk di'ual kepada pu lik$ Pe!""u!aa! data diper-leh dari sum er.sum er (a!" sudah ada) (aitu data seku!der erupa lap-ra! tahu!a! perusahaa! (a!" terda3tar di 6ursa *3ek$ 2ahapa! sela!'ut!(a dilakuka! pe!elusura! da! pe!/atata! i!3-rmasi pada lap-ra! tahu!a! (a!" erkaita! de!"a! pe!elitia!$ Met-de /-!te!t a!al(sis di"u!aka! u!tuk me!"ukur 'umlah pe!"u!"kapa! m-dal i!telektual de!"a! mem a/a da! mem eri k-de i!3-rmasi (a!" terka!du!" di dalam!(a me!urut kera!"ka m-dal i!telektual (a!" dipilih$ Apa ila item (a!" dite!tuka! diu!"kapka! -leh perusahaa! di lap-ra! tahu!a!) maka aka! di eri sk-r 1$ Seda!"ka!) apa ila item (a!" dite!tuka! tidak diu!"kapka! -leh perusahaa! di lap-ra! tahu!a!) maka aka! di eri sk-r 0$ 2$& +ariabel penelitian 2$&$%$ +ariabel In7epen7en 2$&$%$%$ M57al Intelektual M-dal i!telektual (a!" di maksud dalam pe!elitia! i!i adalah ki!'er'a m-dal i!telektual (a!" merupaka! pe!/iptaa! !ilai (a!" di per-leh atas pe!"e-laa! m-dal i!telektual$ Pe!"el-laa! m-dal i!telektual (a!" di kem a!"'a! -leh puli/ CC5 .

9E Huma0 4a"i$al (H4 : 6e a! kar(a&a!. .uma! Iapital 8@A.dari @A terhadap I*$ Rasii!i me!u!'ukka! k-!tri usi (a!" di uat -leh setiap u!it dari I* terhadap )alu% a((%( -r"a!isasi$ +A9A :9A. .81++8D1+++D2000D20039) dimma!a ki!er'a m-dal i!telektual di ukur erdasarka! 5alue added (a!" di /iptaka! -leh 3 i!dikat-r 3-rmati3 (aitu @alue added /apital /-!33i/ie! 8@AIA9) @alue added .49 CC5i .< +A9A : 9A.49) Struktural Iapital /-e3esie!s 8S2@A9 keti"a dari 5alue added terse ut di sim -lka! de!"a! @AII2M$ Pemilliha! m-del @AII2M se a"i ukura! atas m-dal i!telektual me!"a/u pada pe!elitia! 3irier &illiams 820039) 2a! et al$)8200?9 4lum et al$)820089) sia!ipar 8200+9) Eu!aisih et$)al820109) da! s-likhah et al$)820109$ F-rmulasi perhitu!"a! @AII2M adalah se a"ai erikut :    Ou$"u$ 8G429: 2-tal pe!'uala! da! pe!dapata! lai!$ I0"u$ 8IN9: 6e a! da! ia(a.9E /alu% A((%( Huma0 4a"i$al 8@A. 4a"i$al Em"l#2%( (4E : #a!a (a!" tersedia 8ekuitas) la a ersih9 /alu% A((%( 4a"i$al Em"l#2%( 8@AIA9 B Rasi. ia(a 8selai! e a! kar(a&a!9$ /alu% A((%( 8@A9: Selisih a!tara Gutput da! I!put  .

dari @A terhadap .usi0%ss P%r+#rma0&% I0(i&a$#r9$ +AI9TM : +A9A = +AHU = ST+A 2$&$%$'$ Pengungkapan M57al intelektual Pe!"u!"kapa! m-dal i!telektual di pr-ksika! de!"a! me!""!aka! m-dal i!telektual$ Met-de i!i di"u!aka! se/ara luas u!tuk me!"ukur 'umlah pe!"u!"kapa! dalam lap-ra! perusahaa! 86eattie da! 2h-ms-!) 200?9$ Atri ut pe!"u!"kapa! II diam il erdasarka! pe!elitia! 6ukh %$ al$) 820049) (a!" terdiri dari empat puluh tu'uh eleme! (a!" di a"i kedalam e!am sub'1r#u") (aitu : CC5ii .+A /alu% A((%( I0$%ll%&$ual 4#%++i&i%0$ 8@AII2M9 Me!"i!dikasika! kemampua! i!telektual -r"a!isasi$ @AII2M dapat 'u"a dia!""ap se a"ai 6PI 8.Rasi.I$ Rasi.i!i me!u!'ukka! k-!tri usi (a!" di uat -leh setiap rupiah (a!" dii!5estasika! dalam .I terhadap )alu% a((%( -r"a!isasi$ +AHU:+A.i!i me!"ukur 'umlah SI (a!" di utuhka! u!tuk me!"hasilka! 1 rupiah dari @A da! merupaka! i!dikasi a"aima!a ke erhasila! SI dalam pe!/iptaa! !ilai$ S$ru&$ural 4a"i$al (S4 : /alu% A((%( (/A B Huma0 4a"i$al (H4 ST+A : S9.H9 S$ru&$ural 4a"i$al /alu% A((%( 8S2@A9 Rasi.dari SI terhadap @A$ Rasi.

ar(a&a! ku!/i Pe!am aha! item. a0( (%)%l#"m%0$ =9 Pr-ses >9 Strate"i 4!tuk sub'1r#u" JStrate"iL) ti"a item ditam ahka! u!tuk pe!elitia! i!i) (aitu: 19 Nama pesai!" 29 Suplier 39 Akuisisi 6is!is 0e ih 'auh la"i) sub'1r#u" J4us$#m%rsL ditam ahka! e erapa item) seperti : 19 .19 Peker'a 5 4us$#m%rs 39 2ekh!-l-"i I!3-rmasi 6 R%s%ar&.epuasa! pela!""a! 29 Pe!"etahua! aka! pela!""a! Sub'1r#u" JPeker'aL ditam ahka! e erapa item) (aitu : 19 2im Ahli 29 Serikat Peker'a 39 Asura!si 49 .item i!i u!tuk mem edaka! i0(%7 (a!" di"u!aka! dalam pe!elitia! i!i de!"a! i0(%7 (a!" telah di"u!aka! -leh pe!elitia! terdahulu$ Selai! itu) pe!am aha! i0(%7 i!i 'u"a u!tuk mem erika! tam aha! perspekti3 aru item pe!"u!"kapa!$ 6erikut adalah ta el pe!'a ara! item (a!" di"u!aka! dalam &#0$%0$ a0al2sis : CC5iii .

Ite! Pengungkapan I9 Group Peker3a Sta33 di edaka! me!urut usia .u u!"a! de!"a! k-!sume! Jumlah pela!""a! Nama pela!""a! Pe!'uala! tahu!a! Mark%$ s.epuasa! k-!sume! .ar(a&a! ku!/i Pe!siu! .ar% Strategi .ra0( perusahaa! 2a!""u!" 'a&a s-sial perusahaa! Supplier Akuisisi is!is Struktur -r"a!isasi perusahaa! 6uda(a perusahaa! %& Ite! %) 2 CCiC .eselamata! da! kesehata! peker'a Sta33 di edaka! erdasarka! departeme! Customers .e&ar"a!e"araa! Pe!didika! Pr-"ram perekruta! Sistem Remu!erasi Pe!"eluara! u!tuk pe"a&ai Pelatiha! kar(a&a! 2im Ahli Asura!si .

#$#m#us s&al%9) di ma!a 'ika item setiap CCC .2ekh!-l-"i aru (a!" di"u!aka! Per3-rma perusahaa! Pr-"ram pe!i!"kata! k-mpete!si Partisipasi li!"ku!"a! Pe!""u!aa! aha! aku Sistem distri usi Strate"i kemitraa! perusahaa! 2u'ua! serta alasa! dari kemitraa! Research and development Per!(ataa! ke i'aka! da! strate"i RM# 6ia(a RM# Re!/a!a 'a!"ka pa!'a!" RM# Li&%0s% perusahaa! Pr5ses Sistem k-mu!ikasi i!ter!al 0i!"ku!"a! ker'a Re!/a!a pr-"ram s-sial Re!/a!a pr-"am li!"ku!"a! Resik.$%( (i&.usaha .-mu!ikasi a!tar departeme! Tekhn5l5gi 7an In45r!asi #eskripsi i!5estasi I2 #eskripsi sistem tekh!-l-"i i!3-rmasi Aset s#+$*ar% (a!" dimiliki #eskripsi 3asilitas I2 (a!" dimiliki Sum er : 6ukh %$ al$) 2004 4 & > 2 4 & Met-de &#0$%0$ a0al2sis di"u!aka! u!tuk me!"ukur 'umlah pe!"u!"kapa! m-dal i!telektual (aitu de!"a! e!tuk (a!" pali!" sederha!a u!tuk me!"ukur pe!"u!"kapa! m-dal i!telektual (a!" di lakuka! -leh perusahaa!$ Pem eria! sk-r u!tuk item pe!"u!"kapa! dilakuka! de!"a! me!""u!aka! skala dik-t-mi tidak tertim a!" 8u0*%i1.

ti!"kat pe!"u!"kapa! m-dal i!telektual masi!" B masi!" perusahaa! diper-leh de!"a! mem a"i t-tal sk-r pe!"u!"kapa! de!"a! t-tal item i!dek pe!"u!"kapa! m-dal i!telektual$ #e!"a! demikia! perhitu!"a! m-dal i!telektual dapat di rumuska! se a"ai erikut: I4D N Oi' #item Oi' Aditem #i ma!a: I4D N Perse!tase pe!"u!"kapa! m-dal i!telektual perusahaa! 2-tal sk-r pe!"u!"kapa! m-dal i!tektual pada pr-spektus Di$%m N perusahaa! ADIi$%m N 2-tal item dalam i!deks pe!"u!"kapa! m-dal i!telektual 2$&$'$ +ariabel Depen7en @aria el #epe!de! dalam pe!elitia! i!i adalah Nilai perusahaa! dalam pe!elitia! i!i dide3i!isika! se a"ai !ilai pasar perusahaa! pada hari pertama di pasar sku!der (i0i$ial mark%$ )alu% . Nilai perusahaa! dari pe!elitia! i!i di per-leh de!"a! me!"alika! 'umlah seluruh saham (a!" di tempatka! da! di set-r pe!uh de!"a! har"a pe!utupa! perlem ar saham pada hari pertama pasar sku!der$ Suatu perusahaa! dikataka! mempu!(ai !ilai (a!" aik 'ika ki!er'a perusahaa! 'u"a aik$ Nilai perusahaa! dapat ter/ermi! dari har"a saham!(a) 'ika CCCi .kate"-ri pe!"u!"kapa! m-dal i!telektual diu!"kapka! dalam pr-spektus aka! di eri !ilai satu 819 da! !-l 809 'ika item tidak diu!"kapka!$ Sela!'ut!(a) sk-r dari setiap item di'umlahka! u!tuk memper-leh t-tal sk-r pe!"u!"kapa! u!tuk setiap perusahaa!$ Rasi.

i!i) me!u!'ukka! ah&a pasar semaki! per/a(a aka! pr-spek perusahaa! terse ut$ 2$2 2$2$% Teknik analisis Analisis Deskripti4 Statistik deskripti3 mem! erika! "am ara! atau deskripsi suatu data (a!" dilihat dari !ilai rata.5aria el (a!" di"u!aka!$ Statistik deskripti3 (a!" di"u!aka! adalah !ilai rata.rata 8mea!9) !ilai maksimum) !ilai mi!imum) serta sta!dar de5iasi$ 2$2$' U3i Asu!si Klasik 4'i asumsi klasik di"u!aka! dalam pe!elitia! i!i u!tuk me!"u'i apakah data meme!uhi asumsi klasik$ 4'i asumsi klasik ertu'ua! u!tuk me!"hi!dari estimasi (a!" iasa kare!a tidak semua data dapat diterapka! de!"a! melakuka! a!alisis re"resi$ #alam pe!elitia! i!i me!""u!aka! pe!"u'ia! (a!" meliputi u'i !-rmalitas) u'i multik-li!ieritas) u'i aut-k-relasi da! u'i heter-skedastisitas! CCCii .rata 8m%a09) sta!dar de5iasi) 5aria!) maksimum) mi!imum) sum) ra01%) kurt-sis da! sk%*0%ss 8keme!/e!"a! distri usi9 8Ah-zali) 200>9$ Statistik deskripti3 mem erika! "am ara! atau deskripsi suatu data sehi!""a me!'adika! se uah i!3-rmasi (a!" le ih 'elas da! mudah u!tuk dipahami$ Statistik deskripti3 me!(a'ika! ukura!.!ilai saham!(a ti!""i isa dikataka! !ilai perusahaa! 'u"a aik Aape!si 81++>9 dalam Rah/ma&ati 8200?9$ Semaki! ti!""i rasi.ukura! !umerik (a!" sa!"at pe!ti!" a"i data sampel$ 2u'ua! pe!"u'ia! i!i adalah mempermudah pemahama! terhadap 5aria le.

a ilit( Pl-t da! 4'i .2$2$'$' U3i N5r!alitas 4'i !-rmalitas adalah pe!"u'ia! te!ta!" ke!-rmala! distri usi data$ 4'i i!i ertu'ua! u!tuk me!"u'i apakah dalam m-del se uah re"resi) 5aria el depe!de! da! 5aria el i!depe!de! atau kedua!(a terdistri usi se/ara !-rmal$ 4!tuk me!"etahui e!tuk distri usi data) isa dilakuka! de!"a! "ra3ik distri usi da! a!alisis statistik$ Pe!"u'ia! de!"a! "ra3ik distri usi dilakuka! de!"a! melihat "ra3ik histr-"ram (a!" mem a!di!"ka! a!tara data .3akt-r multik-li!earitas adalah !ilai $#l%ra0&% P 0$10 atau sama de!"a! !ilai @IF Q 10$ M-del re"resi (a!" aik tidak terdapat masalah CCCiii .-lm-"r-5 Smir!-5 8Ah-zali) 200>9$ 2$2$'$) U3i Multik5lieritas 4'i multik-li!earitas ertu'ua! u!tuk me!"u'i apakah dalam m-del re"resi ditemuka! ada!(a k-relasi a!tar 5aria el i!depe!de!$ 4!tuk me!deteksi ada!(a masalah multik-li!earitas dapat dilihat dari !ilai $#l%ra0&% da! la&a!!(a) (aitu @IF 8/aria0&% I0+la$i#0 8a&$#r9$ Nilai $#l%ra0&% (a!" re!dah sama de!"a! !ilai @IF (a!" ti!""i 8kare!a @IF N 17$#l%ra0&%9$ Nilai &u$#++ (a!" dipakai u!tuk me!a!dai ada!(a 3akt-r.ser5asi de!"a! distri usi (a!" me!dekati distri usi !-rmal$ #istri usi !-rmal aka! mem e!tuk satu "aris lurus dia"-!al da! pl-ti!" data residual aka! di a!di!"ka! de!"a! "aris dia"-!al$ Jika distri usi data residual !-rmal) maka "aris (a!" me!""am arka! data (a!" sesu!""uh!(a aka! me!"ikuti "aris dia"-!al!(a$ #alam pe!elitia! i!i u!tuk me!"u'i apakah distri usi data !-rmal atau tidak dapat dilakuka! de!"a! pr-"ram SPSS de!"a! a!alisis "ra3ik N-rmal Pr.

eter-skedastisitas adalah 5aria! residual (a!" tidak k-!sta! pada re"resi CCCi5 .19$ Me!urut Ah-zali 8200>9) pe!"am ila! keputusa! ada tidak!(a aut-k-relasi dapat dilihat dari kete!tua! erikut: a$ 6ila !ilai #.1 terletak dia!tara atas atas 8#u9 da! 84.dl9) maka hasil!(a tidak dapat disimpulka!$ 2$2$'$1 U3i Heter5ski7itas . 1 terletak dia!tara 84.5aria el i!depe!de!!(a$ 2$2$'$& U3i Aut5k5relasi 4'i aut-k-relasi merupaka! pe!"u'ia! dima!a 5aria el depe!de! tidak erk-relasi de!"a! !ilai 5aria el itu se!diri) aik !ilai peri-de se elum!(a maupu! !ilai peri-de sesudah!(a sehi!""a memu!"ki!ka! pe!"ukura! de!"a! me!""u!aka! sampel (a!" relati3 tidak terlalu esar u!tuk pe!elitia! 8Ah-zali) 200>9$ 4!tuk me!deteksi "e'ala aut-k-relasi dapat me!""u!aka! u'i #ur i!.1 terletak dia!tara atas atas 8du9 da! atas a&ah 8dl9 atau #.du9) maka k-e3isie! aut-k-relasi sama de!"a! !-l) erarti tidak ada aut-k-relasi$ $ 6ila !ilai #.dl9) maka k-e3isie! aut-k-relasi le ih ke/il daripada !-l) erarti ada aut-k-relasi !e"ati3$ d$ 6ila !ilai #.multik-li!earitas atau ada!(a hu u!"a! k-relasi dia!tara 5aria el.du9 da! 84.1 le ih re!dah daripada makak-e3isie! aut-k-relasi le ih atas esar a&ah atau l#*%rb#u0(8dl9) daripada !-l) erarti ada aut-k-relasip-sti3$ /$ 6ila !ilai #.1 le ih esar daripada 84. 1ats-! 8#.

eter-skedastisitas me!""am arka! !ilai hu u!"a! a!tara !ilai (a!" diprediksi de!"a! s$u(%0$i9%( (%l%$% r%si(ual !ilai terse ut$ Iara memprediksi ada tidak!(a heter-skedastisitas dapat dilihat dari p-la "am ar s&a$$%r"l#$ m#(%l$ #asar a!alisis heter-skedastisitas 8Ah-zali) 200?9 : a$ Jika ada p-la terte!tu) seperti titik.sehi!""a akurasi hasil prediksi me!'adi mera"uka!$ 4'i heter-skedastisitas ertu'ua! u!tuk me!"u'i apakah dalam m-del re"resi ter'adi ketidaksamaa! 5aria! da! residual suatu pe!"amata! ke pe!"amata! (a!" lai!$ .titik me!(e ar di atas da! di a&ah a!"ka 0 pada sum u E) maka tidak ter'adi heter-skedastisitas$ M-del re"resi (a!" aik adalah h-m-skedastisitas atau tidak ter'adi heter-skedastisitas$ CCC5 .titik (a!" ada mem e!tuk p-la terte!tu (a!" teratur 8 er"el-m a!") mele ar kemudia! me!(empit9) maka me!"i!dikasika! telah ter'adi heter-skedastisitas$ $ Jika tidak ada p-la (a!" 'elas) serta titik.

-e3isie! determi!asi 8R29 pada i!ti!(a me!"ukur se erapa 'auh kemampua! m-del dalam me!era!"ka! 5ariasi 5aria el depe!de!$ Nilai k-e3isie! determi!asi erada di a!tara 0 da! 1$ Nilai R2 (a!" ke/il erarti kemampua! 5aria el. N R0 S R1II S R2II# S e Pengu3ian Hip5tesis 2$2$&$% U3i K5e4isien Deter!inasi .-!sta!ta$ N . .al terse ut me!"aki atka! data tidak !-rmal da! ada!(a het-r-skedastisitas 8"h-zali)200>9) sehi!""a perlu di tra!s3-rmasika! dalam l-"aritma !atural$ M-del a!alisis dalam pe!elitia! i!i adalah se a"ai erikut: 0!@ #ima!a: 0!@ II II# R0 R1$ R2 * 2$2$& N 0-"aritma Natural Nilai Perusahaa!. N I0$%ll%&$ual 4a"i$al$ N I0$%ll%&$ual 4a"i$al Dis&l#sur%$ N .2$2$) Analisi Regresi linier /ergan7a A!alisis re"resi (a!" di "u!aka! u!tuk me!"u'i pe!elitia! i!i (aitu me!""u!aka! re"resi li!ier er"a!da$ @aria el !ilai perusahaa! (a!" di ukur de!"a! dar"a pe!utupa! perlem ar saham pada hari pertama pasar sku!der di kalika! de!"a! 'umlah seluruh saham (a!" di tempatka! da! di set-r pe!uh 5e!deru!" memiliki !ilai sta!dart de5iasi (a!" ti!""i$ .R.-e3isie! Re"resi$ N Err#r $%rms.5aria el i!depe!de! dalam me!'elaska! 5aria el depe!de! amat ter atas$ CCC5i .

4'i t 84'i Parsial9) (aitu u!tuk me!"u'i apakah 5aria el i!depe!d) se/ara i!di5idu erpe!"aruh terhadap 5aria el depe!de!$ Pe!erimaa! atau pe!-laka! hip-tesis dilakuka! de!"a! kriteria se a"ai erikut: a9 Jika !ilai si"!i3ika! Q 0)0= maka hip-tesis dit-lak 8k-e3isie! re"resi tidak si"!i3ika!9$ I!i erarti ah&a se/ara parsial 5aria el i!depe!de! terse ut tidak mempu!(ai pe!"aruh (a!" si"!i3ika! terhadap 5aria el depe!de!$ 9 Jika !ilai si"!i3ika! P 0$0= maka hip-tesis diterima 8k-e3isie! re"resi si"!i3ika!9$ I!i erarti se/ara parsial 5aria el i!depe!de! terse ut mempu!(ai pe!"aruh (a!" si"!i3ika! terhadap 5aria el depe!de!$ CCC5ii .U3i statistik t .5aria el i!depe!de! mem erika! hamper semua i!3-rmasi (a!" di utuhka! u!tuk memprediksi 5ariasi 5aria el depe!de! 8Ah-zali) 200?9$ 2$2$&$' U3i signi4ikasi " 4'i si"!i3ika!si F pada dasar!(a me!u!'ukka! apakah semua 5aria le i!depe!de!t atau e as (a!" dimasukka! dalam m-del mempu!(ai pe!"aruh se/ara ersama B sama terhadap 5aria el i!depe!de! 8Ah-zali) 200>9$ Apa ila u'i si"!i3ika!si F me!u!'ukka! !ilai pP0)0= maka hip-tesis !-l dapat dit-lak$ 2$2$&$) U3i Signi4ikansi Para!etere In7i>i7ual .Nilai (a!" me!dekati 1 erarti 5aria el.

i!er'a Perusahaa!$ Fakultas ek-!-mi u!i5ersitas i!ter!ati-!al$6atam$ *rika)A$2012$ Pe!"aruh stru/tur /-rp-rate "-5er!a!/e terhadap pe!"u!"kapa! m-dal i!telektual 8Studi pada Perusahaa! .4!i5ersitas #ip-!e"-r-$Semara!"$ Marisa!ti$ 2012$ A!alisis hu u!"a! pr-3ita ilitas terhadap pe!"u!"kapa! m-dal i!telektual /apital$ Di"#0%1#r# . 4!i5ersitas #ip-!e"-r-$ Semara!"$ Sa&ar'u&-!-) 2$ da! A$ P$ . Semara!"$ Eusu3$ 200+$ M-dal I!telektual da! Market Per3-rma!/e Perusahaa!.=?$ CCC5iii .Perusahaa! (a!" 2erda3tar di 6ursa *3ek I!d-!esia$ U0i)%rsi$as Gu0a(arma$ #ep-k$ 6as(ar)F$200+$ Pe!"aruh m-dal i!telle/tual 8i!telle/tual /apital 9 terhadap retur! -! asset perusahaa! per a!ka! (a!" terda3tar di ursa e3ek I!d-!esia 6*I 8tahu! 200?.adir$ 2003$ I0$%ll%&$ual 4a"i$al: Perlakua!) Pe!"ukura! da! Pelap-ra! 8se uah librar2 r%s%ar&. Semara!"$ Sa!t-s-)S$ 200+$ Pe!"aruh M-dal I!telektual da! Pe!"u!"kapa!!(a 2erhadap .828$ 0aela)S$8200+9$ Fakt-r B 3a/t-r (a!" mempe!"aruhi pe!"u!"kapa! sukarela m-dal i!telektual 8Studi *mpiris Pada Perusahaa! N-! .eua!"a! (a!" 2erda3tar di 6ursa *3ek I!d-!esia 2ahu! 20109$skri"si.ur0al #+ a&&#u0$i01.200+9$ U0i)%rsi$as Gu0a(arma$ #ep-k$ Pratama)A$2012$ Aestalt aku!ta!si: k-mitme! perusahaa! dalam pe!"u!"kapa! i!telle/tual /apital$ U0i)%rsi$as Di"#0%1#r#$ Semara!"$ 1elker) M$ 81++=9$ T#is/l-sure P-li/() I!3-rmati-! As(mmetr( a!d 0iKuidit( i! *Kuit( MarketsT) 4#0$%m"#rar2 A&&#u0$i01 R%s%ar&. 11: 801.ur0al Aku0$a0si (a0 K%ua01a0 = 819: 3=.eua!"a! Ea!" 0isti!" di 6*I9$ T%sis.DA"TAR PUSTAKA Suhard'a!t-) #$ da! 1ardha!i M$ 2010$ Praktik i!telektual /apital dis/l-sure perusahaa! (a!" terda3tar di ursa e3ek I!d-!esia$ 8E U0i)%rsi$as S%b%las Mar%$$ Surakarta$ 1idar'-) 1$ 2011$ pe!"aruh m-dal i!telektual da! pe!"u!"kapa! m-dal i!telektual terhadap !ilai perusahaa!$ Simp-sium 0asi#0al aku0$a0si :I/$ A/eh$ %uli(ati da! Ar(a)N$ 2011$ i!telle/tual /apital da! ki!er'a keua!"a! perusahaa!$ Di0amika k%ua01a0 (a0 "%rba0ka0.9$ .

$ Ihe!) M$ I$$) S$ J$ Ihe!" a!d E$ .-lla!d) J$ 820029) Fu!d Ma!a"eme!t) I!telle/tual Iapital) I!ta!"i les a!d Pri5ate #is/l-sure$ W#rki01 Pa"%r) 4!i5ersit( -3 Alas"-&) 4.#ur0al #+ I0$%ll%&$ual 4a"i$al > 839: 3+?.%#r2$ M/Ara&.&a!"$ 200=$ A! empiri/al i!5esti"ati-! -3 the relati-!ship et&ee! i!telle/tual /apital a!d 3irms market 5alue a!d 3i!a!/ial per3-rma!/e$ ...41>$ CCCiC .ill 6--k I-mpa!($ S(d!e($ Ah-zali) I$ 2002$ A"likasi A0alisis Mul$i)aria$% (%01a0 Pr#1ram SPSS $ 6ada! Pe!er ita! 4!i5ersitas #ip-!e"-r-$ Semara!"$ A d-lm-hammadi) M$ J$ 200=) I!telle/tual /apital dis/l-sure a!d market /apitalizati-!) .1?>$ #ee"a!) I$ 2004$ 8i0a0&ial A&&#u0$i01 T.#ur0al #+ I0$%ll%&$ual 4a"i$al > 829: 1=+.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful