You are on page 1of 3

ARS ELECTRONICA LINZ

2008 års vinnare


av Golden Nica:
Pollstream av
HeHe

Om Ars Electronica
Ars Electronica är en organisation för elektronisk konst base- Om man åker till Linz för festivalen kan det lätt bli lite
rad i Österrike. Organisationen och traditionen med en årlig överväldigande och svårt att veta vad man ska se och vart
festival grundades redan 1979. Förhållandet till datorer och man ska ta sig. Festivalen är ett enormt arrangemang och inte
elektroniska medier var förstås helt annorlunda då (två år alltid helt överskådligt.
innan IBM:s första PC, och fjorton år innan webben) jämfört På O.K Center, som (i likhet med Färgfabriken i Stock-
med idag. Det hade redan funnits utställningar kring interak- holm) presenterar sig som ”ett laboratorium” för samtida
tiv och digital konst – den viktiga utställningen Software på konst, hittar man utställningen Cyberarts som innehåller en
Jewish Museum i New York hölls till exempel redan 1970 – stor del av pristagarna i årets upplaga av tävlingen Prix Ars
men Ars Electronica etablerade sig tidigt som ett namn och Electronica, framförallt från kategorierna Interactive Art och
räknas idag allmänt som det viktigaste återkommande arran- Hybrid Art. Där visas främst interaktiva installationer. Det är
gemanget kring digital konst. Festivalen har ett nytt tema också ofta utställningen på O.K Center som tydligast har
varje år. Temat för 2008 var ”The Limits of Intellectual Pro- karaktären av samtida konst. På O.K Center ordnas också
perty”. visningar av pristagarna i kategorin Computer Animation.
När man nämner Ars Electronica tänker man främst på På Brucknerhaus köper man festivalpass och böcker, och
den årliga festivalen (Ars Electronica Festival) som sedan där anordnas symposier kring festivalens teman. Där brukar
1987 sammanfaller med en tävling (Prix Ars Electronica) också prisutdelningen, Prix Ars Electronica Gala, ordnas. Det
men också innehåller flera utställningar, seminarier, konserter är en högtidlig tillställning med åtskilliga tal av inblandade
och andra arrangemang. Det finns också en utställningslokal politiker och makthavare som är engagerade i festivalen, men
–!Ars Electronica Center, som är öppen året runt, och en även överlämnandet av guldstatyetten som är själva den gyl-
utvecklingsavdelning – Ars Electronica Futurelab, som lene Nike (”Golden Nica”) som är förstapriset i varje katego-
mestadels bedriver utveckling av allt från teaterteknik till na- ri. Dessutom brukar det ordnas workshopar och andra
vigationsutrustning i bilar.

1
Ars Electronica Center

aktiviteter, och inte minst en utställning som också den an-


sluter till årets tema.
Utställningen på Ars Electronica Center skiljer sig lite
från övriga utställningar på flera sätt. Dels är den öppen året Festivalen äger rum över hela staden.
runt och innehåller en del saker som inte ändras från år till
år, men den skiljer sig också på så sätt att den är mindre in- Det nybyggda konst museet Lentos
riktad på konst och snarare tycks sikta på att inspirera och
visa exempel på spännande sätt att använda ny teknik. Bland
annat har de en robotverkstad och ett komplext system där
man kan göra egna små gubbar i lera som fotograferas och
importeras in i en 3D-miljö som sedan projiceras på olika
ytor.
Dessutom finns det ofta flera andra utställningar runt om
i staden, t ex på konstmuseet Lentos, på olika mindre galleri-
er och utställningar från olika skolor. Det ordnas också per-
formances, fester och utställningar lite här och var i staden.
De senaste åren har det även funnits utvalda konstnärer
som bjuds in att ställa ut och föreläsa i samband med festiva-
len. 2006 var det John Maeda, som visade ”rörliga målning-
ar” och Toshio Iwai som gjorde stor succé med sin föreläs-
ning där han visade bilder och filmer från sin karriär, de-
monstrerade några verk och spelade på instrumentet tenori-
on han designat för Yamaha. 2005 fick Theo Jansen ett spe-
ciellt pris för sitt arbete med gigantiska rörliga skulpturer
byggda av PVC-rör.

2
Prix Ars Electronica
Tävlingen innehåller ett antal sinsemellan ganska vitt skilda Hybrid Art är en kategori som tillkom 2007. Här har man
kategorier. I varje kategori delas det ut ett första pris, Golden lämnat kravet på både interaktion och digital teknik och istäl-
Nica, som ibland kallas för motsvarigheten till en Oscar, två let inlemmat naturvetenskap i vidare mening t.ex. biotec.
”Award of Distinction” och ett antal hedersomnämnanden
(”Honorary Mentions”). Digital Communities handlar om hur digitala tekniker
som webben, mobiltelefoner och liknande påverkar sociala
Interactive Art handlar framförallt om interaktiva installa- relationer. Ofta handlar det om projekt som stöder demokrati
tioner, alltså verk som både har karaktären av installationer eller mänskliga rättigheter.
som tar plats i rummet och som på ett eller annat sätt inbju-
der besökarna att fysiskt interagera med verken. Digital Musics handlar förstås om musik, eller i alla fall
ljud. Inte sällan har priset gått till elektroakustiska ljudkonst-
Net Vision, för olika Internetbaserade projekt. Till exempel närer och kompositörer, men ibland även till musiker i olika
har gruppen etoy fått pris för sin aktion när de ”kapade” electronica- och dansgenrer. Ibland har priser även gått till
sökmotorer på webben, men priset har även gått till Linus ljudinstallationer och skulpturer med ljud och musik.
Thorvalds som skapade operativsystemet Linux och till olika
nätkonstnärer som Yugo Nakamura. Utöver dessa finns det ytterligare två specialkategorier för
ungdomar: u19 – Freestyle computing som är öppen för
Computer Animation / Visual Effects handlar om rörli- österrikiska ungdomar under 19 år och The next idea som
ga bilder, ofta till stor del helt datorgenererade kortfilmer. är ett stipendium för kreativa personer i åldern 19-27 som
Priserna har gått till såväl erkända animatörer som till nya ger en plats på Ars Electronica Futurelab och möjlighet att
förmågor, och ibland till en studio som Pixar. utveckla en idé där

Nedan: Statyetten Golden Nica

Till höger: Festligheter vid prisutdelningen