You are on page 1of 25

Standardul Internaţional de Contabilitate 7

Situaţiile fluxurilor de numerar


Această versiune cuprinde amendamentele care rezultă din IFRS noi şi cele amendate
emise până la data de 31 martie 2004. Secţiunea “Modificări în ediţia de faţă” de la
începutul acestui volum prevede datele de aplicare ale IFRS noi şi amendate şi de
asemenea identifică IFRS curente neincluse în acest volum.
IAS 7

Cuprins
paragrafe
Standardul Internaţional de Contabilitate 7
Situaţiile fluxurilor de numerar
OBIECTIV
ARIE DE APLICABILITATE 1-3
BENEFICIILE INFORMAŢIILOR REFERITOARE LA
FLUXURILE DE NUMERAR 4-5
DEFINIŢII 6-9
Numerar şi echivalente de numerar 7-9
PREZENTAREA UNEI SITUAŢII A FLUXURILOR DE
NUMERAR 10-17
Activităţi de exploatare 13-15
Activităţi de investiţie 16
Activităţi de finanţare 17
RAPORTAREA FLUXURILOR DE NUMERAR DIN
ACTIVITĂŢI DE EXPLOATARE 18-20
RAPORTAREA FLUXURILOR DE NUMERAR
DIN ACTIVITĂŢI DE INVESTIŢII ŞI FINANŢARE 21
RAPORTAREA FLUXURILOR DE NUMERAR PE O BAZĂ
NETĂ 22-24
FLUXURILE DE NUMERAR ÎN VALUTĂ 25-28
DOBÂNZI ŞI DIVIDENDE 31-34
IMPOZITUL PE PROFIT 35-36
INVESTIŢII ÎN FILIALE, ÎNTREPRINDERI ASOCIATE ŞI
ASOCIERI ÎN PARTICIPAŢIUNE 37-38
ACHIZIŢIONAREA ŞI CEDAREA FILIALELOR ŞI A ALTOR
UNITĂŢI DE AFACERI 39-42
ALTE TRANZACŢII DECÂT CELE ÎN NUMERAR 43-44
COMPONENTE ALE NUMERARULUI ŞI ALE
ECHIVALENTELOR DE NUMERAR 45-47
ALTE PREZENTĂRI 48-52
DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE 53
ANEXE
Situaţia fluxurilor de numerar a unei entităţi, alta decât o instituţie
financiară
B. Situaţia fluxurilor de numerar pentru instituţiile financiare

2 © IASCF
IAS 7

Standardul Internaţional de Contabilitate 7 Situaţiile fluxurilor de numerar (IAS 7)


cuprinde paragrafele 1-53. Toate paragrafele au autoritate egală dar păstrează formatul
IASC al standardului din momentul adoptării acestuia de IASB. IAS 7 trebuie citit în
contextul obiectivului său, al Prefaţei la Standardele Internaţionale de Raportare
Financiară şi al Cadrului general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.
IAS 8, Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori oferă o bază pentru
selectarea şi aplicarea politicilor contabile în absenţa unor recomandări explicite.

© IASCF 3
IAS 7

Standardul Internaţional de Contabilitate 7

Situaţiile fluxurilor de numerar

Obiectiv
Informaţiile referitoare la fluxurile de numerar ale unei întreprinderi sunt utile
utilizatorilor de situaţii financiare, punându-le la dispoziţie o bază pentru evaluarea
capacităţii entităţii de a genera numerar şi echivalent de numerar, şi a nevoilor sale de a
utiliza acele fluxuri de numerar. Deciziile economice luate de către utilizatori impun o
evaluare a capacităţii unei entităţi de a genera numerar sau echivalente de numerar,
precum şi a momentului şi siguranţei concretizării acestora.

Obiectivul acestui Standard este acela de a impune furnizarea de informaţii cu privire la


istoricul mişcărilor de numerar şi de echivalent de numerar ale unei entităţi, prin
intermediul situaţiei fluxurilor de numerar, clasificând fluxurile de numerar din timpul
perioadei în fluxuri din activităţi de exploatare, investiţie şi finanţare.

Arie de aplicabilitate
1. O entitate trebuie să întocmească o situaţie a fluxurilor de numerar în
conformitate cu cerinţele acestui Standard şi să o prezinte ca parte integrantă a
situaţiilor sale financiare, pentru fiecare perioadă pentru care sunt prezentate
situaţiile financiare.

2. Acest Standard înlocuieşte IAS 7, Situaţia modificărilor în poziţia financiară,


aprobat în iulie 1977.

3. Utilizatorii situaţiilor financiare ale unei entităţi sunt interesaţi de modul în care
entitatea generează şi foloseşte numerarul şi echivalentele de numerar. Acest lucru
se întâlneşte indiferent de natura activităţilor entităţii şi chiar dacă numerarul poate
fi privit ca produs al societăţii, aşa cum ar putea fi cazul unei instituţii financiare.
Entităţile au nevoie de numerar, în esenţă, pentru aceleaşi motive, oricât ar fi de
diferite principalele lor activităţi producătoare de venituri. Entităţile au nevoie de
numerar pentru a-şi desfăşura activităţile, a-şi plăti obligaţiile şi pentru a asigura
rentabilitate investitorilor. În consecinţă, acest Standard cere tuturor entităţilor să
prezinte o situaţie a fluxurilor de numerar.

4 © IASCF
IAS 7

Beneficiile informaţiilor referitoare la fluxurile de


numerar
4. Atunci când este utilizată împreună cu restul situaţiilor financiare, situaţia
fluxurilor de numerar furnizează informaţii care permit utilizatorilor să evalueze
modificările în activele nete ale unei întreprinderi, structura sa financiară (inclusiv
lichiditatea şi solvabilitatea sa), precum şi capacitatea entităţii de a influenţa
valoarea şi momentul de apariţie a fluxurilor de numerar, în vederea adaptării la
circumstanţele şi oportunităţile în continuă schimbare. Informaţiile referitoare la
fluxurile de numerar sunt folositoare la stabilirea capacităţii unei întreprinderi de a
genera numerar şi echivalente de numerar şi dau posibilitatea utilizatorilor să
dezvolte modele de evaluare şi comparare a valorii actualizate a fluxurilor de
numerar viitoare ale diferitelor întreprinderi. De asemenea, aceste informaţii
sporesc gradul de comparabilitate al raportării rezultatelor din exploatare între
diferite întreprinderi, deoarece elimină efectele utilizării unor tratamente contabile
diferite pentru aceleaşi tranzacţii şi evenimente.

5. Istoricul informaţiilor referitoare la fluxurile de numerar este, adesea, utilizat ca


indicator al valorii, momentului apariţiei şi siguranţei viitoarelor fluxuri de
numerar. Acesta este, de asemenea, folositor în verificarea exactităţii evaluărilor
trecute ale viitoarelor fluxuri de numerar, precum şi în examinarea relaţiilor dintre
profitabilitate şi fluxurile nete de numerar, ca şi a impactului modificării preţurilor.

Definiţii
6. Următorii termeni sunt folosiţi în acest Standard cu sensul specificat în
continuare:
Numerarul cuprinde disponibilităţile băneşti şi depozitele la vedere.
Echivalentele de numerar sunt investiţiile financiare pe termen scurt, extrem de
lichide, care sunt uşor convertibile în sume cunoscute de numerar şi care sunt
supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.
Fluxurile de numerar sunt intrările sau ieşirile de numerar şi echivalente ale
acestuia.
Activităţile de exploatare sunt principalele activităţi producătoare de venit ale
entităţilor, precum şi alte activităţi care nu sunt activităţi de investiţie sau
finanţare.
Activităţile de investiţie constau în achiziţionarea şi cedarea de active imobilizate
şi de alte investiţii, care nu sunt incluse în echivalentele de numerar.
Activităţile de finanţare sunt activităţi care au ca efect modificări ale dimensiunii
şi compoziţiei capitalurilor proprii şi datoriilor entităţii.

Numerar şi echivalente de numerar

© IASCF 5
IAS 7

7. Echivalentele numerarului sunt păstrate, mai degrabă, în scopul îndeplinirii


angajamentelor pe termen scurt, decât pentru investiţii sau în alte scopuri. Pentru a
califica un plasament drept echivalent de numerar, acesta trebuie să fie uşor convertibil
într-o sumă prestabilită de numerar şi să fie supus unui risc nesemnificativ de schimbare
a valorii. Prin urmare, un plasament este, în mod normal, calificat drept echivalent de
numerar doar atunci când are o scadenţă mică de, să zicem, trei luni sau mai puţin de la
data achiziţiei. Investiţiile de capital nu sunt considerate echivalente de numerar, cu
excepţia cazului în care sunt, în fondul lor economic, echivalente de numerar, de
exemplu, în cazul acţiunilor preferenţiale achiziţionate în cursul unei perioade scurte
înaintea scadenţei lor şi cu o dată de răscumpărare specificată.
8. În general, împrumuturile bancare sunt considerate activităţi de finanţare. Totuşi, în
anumite ţări, descoperirile de cont care sunt rambursabile la vedere fac parte integrantă
din gestiunea numerarului unei întreprinderi. În aceste circumstanţe, descoperirile de
cont sunt considerate ca o componentă a numerarului şi echivalentului de numerar. O
caracteristică a acestor aranjamente bancare este faptul că soldul bancar fluctuează,
deseori, între disponibil şi descoperit.

9. Fluxurile de numerar exclud mişcările între elemente care constituie numerar sau
echivalente de numerar, deoarece aceste componente fac parte din gestiunea
numerarului unei întreprinderi, şi nu din activităţile de exploatare, investiţie şi finanţare.
Gestiunea numerarului presupune plasarea excedentului de numerar în echivalente de
numerar.

Prezentarea unei situaţii a fluxurilor


de numerar
10. Situaţia fluxurilor de numerar trebuie să prezinte fluxurile de numerar din cursul
perioadei, clasificate în activităţi de exploatare, investiţie şi finanţare.

11. O entitate prezintă fluxurile sale de numerar din activităţile de exploatare, investiţie şi
finanţare într-o manieră care corespunde cel mai bine activităţii sale. Clasificarea în
funcţie de activităţi furnizează informaţii ce permit utilizatorilor să stabilească
impactul respectivelor activităţi asupra poziţiei financiare a entităţii, precum şi
valoarea numerarului şi a echivalentelor de numerar. Aceste informaţii pot fi folosite,
de asemenea, pentru a evalua relaţiile ce apar între activităţile respective.

12. O tranzacţie poate include fluxuri de numerar care sunt clasificate diferit. De
exemplu, când rambursarea în numerar a unui împrumut include atât dobânda, cât şi
principalul, elementul dobândă poate fi clasificat drept activitate de exploatare, iar
elementul de capital, drept activitate de finanţare.

Activităţi de exploatare

6 © IASCF
IAS 7

13. Valoarea fluxurilor de numerar ce provin din activităţi de exploatare este un indicator
cheie al măsurii în care activităţile entităţii au generat suficient flux de numerar pentru
a rambursa împrumuturile, a menţine capacitatea de funcţionare (producţie) a entităţii,
a plăti dividende şi a face noi investiţii, fără a recurge la surse externe de finanţare.
Informaţiile cu privire la componentele specifice ale istoricului fluxurilor de numerar
din exploatare, împreună cu alte informaţii, sunt folositoare în prognozarea viitoarelor
fluxuri de numerar din exploatare.

14. Fluxurile de numerar provenite din activităţi de exploatare sunt derivate, în primul
rând, din principalele activităţi producătoare de venit ale entităţii. Prin urmare, ele
rezultă, în general, din tranzacţiile şi alte evenimente care intră în determinarea
profitului net sau a pierderii nete. Exemple de fluxuri de numerar provenite din
activităţi de exploatare sunt:

(a) încasările în numerar din vânzarea de bunuri şi prestarea de servicii;

(b) încasările în numerar provenite din redevenţe, onorarii, comisioane şi alte


venituri;

(c) plăţile în numerar efectuate către furnizorii de bunuri şi prestatorii de servicii;

(d) plăţile în numerar efectuate către şi în numele angajaţilor;

(e) încasările şi plăţile în numerar ale unei societăţi de asigurare pentru prime şi
daune, anuităţi şi alte beneficii generate de poliţele de asigurare;

(f) plăţile în numerar sau restituiri ale impozitelor pe profit, cu excepţia cazului în
care ele pot fi identificate în mod specific cu activităţile de investiţie şi finanţare;
şi
(g) încasările şi plăţile în numerar provenite din contracte încheiate în scopuri de
plasament sau tranzacţionare.

Anumite tranzacţii, cum ar fi vânzarea unei instalaţii de producţie, pot da naştere unui
câştig sau unei pierderi, care este inclusă în determinarea profitului net sau a pierderii
nete. Cu toate acestea, fluxurile de numerar aferente acestor tranzacţii sunt fluxuri de
numerar provenite din activităţi de investiţie.

15. O entitate poate deţine valori mobiliare şi titluri de credit pentru scopuri de
tranzacţionare sau plasament, caz în care sunt similare stocurilor de mărfuri
achiziţionate special pentru a fi revândute. Prin urmare, fluxurile de numerar generate
de cumpărarea şi vânzarea titlurilor de tranzacţionare şi plasament sunt clasificate
drept activităţi de exploatare. În mod similar, avansurile în numerar şi creditele
acordate de instituţiile financiare sunt, de obicei, clasificate drept activităţi de
exploatare, din moment ce se referă la principala activitate producătoare de venit a
respectivei întreprinderi.

© IASCF 7
IAS 7

Activităţi de investiţie
16. Prezentarea separată a fluxurilor de numerar provenite din activităţi de investiţie este
importantă deoarece fluxurile de numerar reprezintă măsura în care cheltuielile au
servit obţinerii de resurse menite a genera viitoare venituri şi fluxuri de numerar .
Exemple de fluxuri de numerar provenite din activităţi de investiţie sunt:

(a) plăţile în numerar pentru achiziţionarea de imobilizări corporale, necorporale şi


alte active imobilizate. Aceste plăţi le includ şi pe acelea care se referă la costurile
de dezvoltare capitalizate şi la construcţia, în regie proprie, a imobilizărilor
corporale;

(b) încasările în numerar din vânzarea de imobilizări corporale, active necorporale şi


alte active imobilizate;

(c) plăţile în numerar pentru achiziţia de instrumente de capitaluri proprii sau de


datorie ale altor întreprinderi şi de interese în asocierile în participaţiune (altele
decât plăţile pentru aceste instrumente considerate a fi echivalente de numerar sau
acelea păstrate în scopuri de plasament şi de tranzacţionare);

(d) încasările în numerar din vânzarea de instrumente de capitaluri proprii sau de


datorie ale altor întreprinderi, şi interese în asocierile în participaţiune (altele decât
încasările pentru acele instrumente considerate a fi echivalente de numerar sau
acelea păstrate în scopuri de plasament şi de tranzacţionare);

(e) avansurile în numerar şi împrumuturile efectuate către alte părţi (altele decât
avansurile şi împrumuturile efectuate de o instituţie financiară);

(f) încasările în numerar din rambursarea avansurilor şi împrumuturilor efectuate


către alte părţi (altele decât avansurile şi împrumuturile unei instituţii financiare);

(g) plăţile în numerar aferente contractelor futures, forward, de opţiuni şi swap, în


afara cazului când acestea sunt deţinute în scopuri de plasament sau de
tranzacţionare sau când plăţile sunt clasificate ca fiind activităţi de finanţare; şi

(h) încasările în numerar aferente contractelor futures, forward, pe opţiuni sau swap,
în afara cazului când acestea sunt deţinute în scopuri de plasament sau de
tranzacţionare sau când încasările sunt clasificate ca fiind activităţi de finanţare.

Când un contract reprezintă un instrument de acoperire a unei poziţii de risc


identificabile, fluxurile de numerar aferente respectivului contract sunt clasificate în
aceeaşi manieră ca şi fluxurile de numerar aferente poziţiei astfel acoperite.

Activităţi de finanţare

8 © IASCF
IAS 7

17. Prezentarea separată a fluxurilor de numerar provenite din activităţi de finanţare este
importantă deoarece este utilă în previzionarea fluxurilor de numerar viitoare aşteptate
de către finanţatorii entităţii. Exemple de fluxuri de numerar provenite din activităţi de
finanţare sunt:

(a) încasările în numerar provenite din emisiunea de acţiuni sau alte instrumente de
capital;

(b) plăţile în numerar efectuate către proprietari pentru a achiziţiona sau răscumpăra
acţiunile entităţii;

(c) încasările în numerar provenite din emisiunea titlurilor de creanţă, a


împrumuturilor, datoriilor neasigurate, obligaţiunilor, ipotecilor şi a altor
împrumuturi pe termen scurt sau lung;

(d) rambursările în numerar ale unor sume împrumutate; şi

(e) plăţile în numerar efectuate de locatar pentru reducerea obligaţiilor aferente unui
contract de leasing financiar.

Raportarea fluxurilor de numerar


din activităţi de exploatare
18. O entitate trebuie să raporteze fluxurile de numerar din activităţi de exploatare
folosind una dintre cele două metode:

(a) metoda directă, prin care sunt prezentate clasele principale de plăţi şi încasări
brute în numerar; sau

(b) metoda indirectă, prin care profitul net sau pierderea netă este ajustată cu
efectele tranzacţiilor ce nu au natură monetară, amânările sau angajamentele
de plăţi sau încasări în numerar din exploatare trecute sau viitoare, şi
elementele de venituri şi cheltuieli asociate cu fluxurile de numerar din
investiţii sau finanţări.

19. Entităţile sunt încurajate să raporteze fluxurile de numerar obţinute din activităţi de
exploatare folosind metoda directă. Metoda directă furnizează informaţii care sunt
folositoare în estimarea fluxurilor de numerar viitoare şi care nu sunt disponibile prin
metoda indirectă. Pe baza metodei directe, informaţiile privind clasele principale de
plăţi şi încasări brute în numerar pot fi obţinute:

(a) fie din înregistrările contabile ale entităţii; fie

(b) prin ajustarea vânzărilor, a costului vânzărilor (dobânzi şi alte venituri similare şi
cheltuieli cu dobânda şi alte cheltuieli similare pentru instituţiile financiare) şi a
altor elemente în contul de profit şi pierdere cu:

© IASCF 9
IAS 7

(i) modificările pe parcursul perioadei ale stocurilor şi


ale creanţelor şi datoriilor din exploatare,

(ii) alte elemente decât numerarul; şi

(iii) alte elemente pentru care efectele numerarului sunt


fluxurile de numerar din investiţii sau finanţare.

20. Prin metoda indirectă, fluxul de numerar net din activităţi de exploatare este determinat
prin ajustarea profitului net sau a pierderii nete cu efectele:

(a) modificărilor survenite pe parcursul perioadei în stocuri şi în creanţele şi datoriile


din exploatare;

(b) elementelor nemonetare cum ar fi amortizarea, provizioanele, impozitele amânate,


pierderile şi câştigurile în valută nerealizate, profiturile nerepartizate ale entităţilor
asociate şi interesele minoritare; şi

(c) tuturor celorlalte elemente pentru care efectele în numerar sunt fluxurile de
numerar din investiţii şi finanţare.

Alternativ, fluxul net de numerar din activităţile de exploatare poate fi prezentat


folosind metoda indirectă, prin evidenţierea veniturilor şi cheltuielilor prezentate în
contul de profit şi pierdere şi a modificărilor de pe parcursul perioadei survenite în
valoarea stocurilor şi a creanţelor şi datoriilor din exploatare.

Raportarea fluxurilor de numerar


din activităţi de investiţii şi finanţare
21. Entităţile trebuie să raporteze separat clasele principale de încasări şi plăţi brute în
numerar provenite din activităţi de investiţie şi finanţare, făcându-se excepţie în
măsura în care fluxurile de numerar descrise în paragrafele 22 şi 24 sunt raportate
pe o bază netă.

Raportarea fluxurilor de numerar


pe o bază netă
22. Fluxurile de numerar provenite din următoarele activităţi de exploatare, investiţie şi
finanţare pot fi raportate pe o bază netă:

(a) plăţile şi încasările în numerar efectuate în numele clienţilor, atunci când fluxurile
de numerar reflectă, mai degrabă, activităţile clientului decât pe acelea ale entităţii;
şi

10 © IASCF
IAS 7

(b) plăţile şi încasările în numerar pentru elementele pentru care rulajul este rapid,
sumele sunt mari, iar termenul de scadenţă este scurt.

23. Exemplele de plăţi şi încasări în numerar la care s-a făcut referire în paragraful 22(a)
sunt:
(a) acceptarea şi rambursarea depozitelor la vedere ale unei bănci;

(b) fondurile deţinute pentru clienţi de către o societate de investiţii; şi

(c) chiriile încasate în numele proprietarilor de proprietăţi imobiliare şi


plătite acestora.

Exemplele de încasări şi plăţi de numerar la care s-a făcut referire în


paragraful 22(b) sunt avansurile făcute pentru şi rambursarea:

(a) valorilor principalului aferent clienţilor care folosesc cărţi de credit;

(b) achiziţiei şi cedării de investiţii; şi

(c) altor împrumuturi pe termen scurt, de exemplu, acelea care au un


termen de scadenţă de trei luni sau mai puţin.

24. Fluxurile de numerar provenite din fiecare dintre următoarele activităţi ale unei
instituţii financiare pot fi raportate pe o bază netă:

(a) încasările şi plăţile de numerar pentru acceptarea şi rambursarea


depozitelor cu o dată fixă de scadenţă;

(b) plasarea depozitelor la şi retragerea acestora de la alte instituţii


financiare; şi

(c) avansurile în numerar şi împrumuturile făcute clienţilor, precum


şi rambursarea acestor avansuri şi împrumuturi.

Fluxurile de numerar în valută


25. Fluxurile de numerar provenite din tranzacţiile efectuate în valută trebuie
înregistrate în moneda de raportare a unei întreprinderi prin aplicarea cursului de
schimb dintre moneda de raportare şi valută, asupra valorii în valută, la data
fluxului de numerar.

© IASCF 11
IAS 7

26. Fluxurile de numerar ale unei sucursale din străinătate trebuie convertite la cursul
de schimb dintre moneda de raportare şi valută, la data fluxului de numerar.

27. Fluxurile de numerar exprimate în valută sunt raportate într-o manieră conformă cu
IAS 21, Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar. Aceasta permite utilizarea
unui curs de schimb ce aproximează cursul actual. De exemplu, la înregistrarea
tranzacţiilor în valută sau pentru conversia fluxurilor de numerar ale unei sucursale
din străinătate se poate folosi, pentru o perioadă, un curs de schimb mediu ponderat.
Cu toate acestea, IAS 21 nu permite folosirea cursului de schimb de la data bilanţului
atunci când se convertesc fluxurile de numerar ale unei sucursale din străinătate.

28. Profitul şi pierderile nerealizate ce provin din variaţia cursurilor de schimb valutar nu
sunt fluxuri de numerar. Totuşi, efectul variaţiei cursului de schimb valutar asupra
numerarului şi echivalentelor de numerar deţinute sau datorate în valută este raportat
în situaţia fluxului de numerar pentru a reconcilia numerarul şi echivalentele de
numerar la începutul şi la sfârşitul perioadei. Această valoare este prezentată separat
de fluxurile de numerar provenite din activităţi de exploatare, investiţie, finanţare şi
include diferenţele, dacă există, ale acelor fluxuri de numerar care au fost raportate la
cursul de schimb de la sfârşitul perioadei.

Elemente extraordinare
29. [Şters]

30. [Şters]

Dobânzi şi dividende
31. Fluxurile de numerar din dobânzi şi dividende încasate sau plătite trebuie
prezentate separat. Fiecare dintre acestea trebuie clasificat într-o manieră
consecventă de la o perioadă la alta, ca fiind generat fie de activităţi de exploatare,
fie de investiţie sau de finanţare.

32. Valoarea totală a dobânzilor plătite de-a lungul unei perioade este
prezentată în situaţia fluxului de numerar, indiferent dacă a fost
recunoscută drept cheltuială în contul de profit şi pierdere, sau
capitalizată în conformitate cu tratamentul alternativ permis de IAS 23,
Costurile îndatorării.
33. Atât dobânda plătită, cât şi dobânda şi dividendele încasate sunt
clasificate de instituţiile financiare, de obicei, drept fluxuri de numerar
din exploatare. Totuşi, nu există un consens privind clasificarea acestor
fluxuri de numerar de către alte întreprinderi. Atât dobânda plătită, cât
şi dobânda şi dividendele încasate pot fi clasificate drept fluxuri de

12 © IASCF
IAS 7

numerar din exploatare, deoarece intră în determinarea profitului net


sau a pierderii nete. Alternativ, dobânda plătită şi dobânda şi
dividendele încasate pot fi clasificate drept fluxuri de numerar din
finanţare şi, respectiv, din investiţie, deoarece ele reprezintă costuri ale
atragerii surselor de finanţare sau a eficienţei investiţiilor.
34. Dividendele plătite pot fi clasificate drept fluxuri de numerar din
finanţare, deoarece reprezintă costuri ale atragerii resurselor de
finanţare. Alternativ, dividendele plătite pot fi clasificate drept
componentă a fluxului de numerar din activităţi de exploatare pentru a
ajuta utilizatorii să determine capacitatea unei întreprinderi de a plăti
dividende din fluxurile de numerar de exploatare.

Impozitul pe profit
35. Fluxurile de numerar provenite din impozitul pe profit vor fi prezentate separat şi
vor fi clasificate drept fluxuri de numerar din activităţi de exploatare, cu excepţia
situaţiei în care ele pot fi alocate în mod specific activităţilor de finanţare şi
investiţie.

36. Impozitele pe profit sunt generate în urma tranzacţiilor care dau naştere
unor fluxuri de numerar clasificate în situaţia fluxurilor de numerar ca
activităţi de exploatare, investiţie şi finanţare. În timp ce cheltuielile cu
impozitul pot fi alocate fără dificultate activităţilor de investiţie şi
finanţare, fluxurile de numerar aferente impozitelor respective sunt,
adesea, imposibil de alocat şi pot apărea într-o perioadă diferită de cea a
fluxurilor de numerar aferente tranzacţiei de bază. Prin urmare,
impozitele plătite sunt clasificate, de obicei, drept fluxuri de numerar
din activităţi de exploatare. Totuşi, atunci când este posibilă
identificarea fluxului de numerar din impozite şi alocarea lui unei
tranzacţii individuale care dă naştere unor fluxuri de numerar clasificate
drept activităţi de investiţie sau finanţare, fluxul de numerar din
impozite va fi clasificat în mod corespunzător ca activitate de investiţie
sau finanţare. Atunci când fluxurile de numerar din impozite sunt
aferente mai multor clase de activităţi, este prezentată valoarea totală a
impozitelor plătite.

Investiţii în filiale, întreprinderi asociate şi


asocieri în participaţiune
37. Atunci când se prezintă o investiţie într-o entitate asociată sau filială pe
baza metodei punerii în echivalenţă sau a costului, investitorul
limitează informaţiile raportate în situaţia fluxurilor de numerar la acele

© IASCF 13
IAS 7

fluxuri de numerar generate între el şi entitatea în care s-a investit, de


exemplu, la dividende şi avansuri.
38. O entitate care prezintă interesul său într-o entitate controlată în comun
(a se vedea IAS 31, Raportarea financiară a intereselor în asocierile în
participaţiune) folosind consolidarea proporţională, va include în
situaţia consolidată a fluxurilor de numerar ponderea aferentă ei din
fluxurile de numerar ale entităţii controlate în comun. O entitate care
prezintă un asemenea interes folosind metoda punerii în echivalenţă
include în situaţia fluxurilor de numerar fluxurile de numerar generate
de investiţia sa în entitatea controlată în comun, precum şi repartizările
şi alte vărsăminte sau încasări apărute între aceasta şi entitatea
controlată în comun.

Achiziţionarea şi cedarea filialelor


şi a altor unităţi de afaceri
39. Fluxurile de numerar globale provenite din achiziţiile şi din cedările de filiale şi
alte unităţi de afaceri trebuie prezentate separat şi clasificate drept activităţi de
investiţie.

40. Entităţile trebuie să prezinte, cumulativ, în cursul perioadei fiecare


dintre următoarele aspecte, atât în ceea ce priveşte achiziţiile, cât şi
înstrăinările filialelor sau ale altor unităţi de afaceri:
(a) contraprestaţia totală aferentă achiziţiei sau cedării;
(b) ponderea din contraprestaţia aferentă achiziţiei sau cedării,
primită sub forma numerarului şi a echivalentelor de numerar;
(c) valoarea numerarului sau a echivalentelor de numerar din filiala
sau unitatea achiziţionată sau cedată; şi
(d) valoarea, rezumată pe fiecare categorie principală, a activelor şi
datoriilor din filiala sau unitatea de afaceri care a fost
achiziţionată sau cedată, altele decât numerarul şi echivalentele
de numerar.
41. Prezentarea separată a efectelor fluxurilor de numerar generate în urma
achiziţiei sau cedării de filiale şi alte unităţi comerciale, ca elemente-
rânduri distincte, împreună cu prezentarea separată a valorii activelor şi
obligaţiilor achiziţionate sau înstrăinate, ajută la distingerea fluxurilor
de numerar respective de fluxurile de numerar provenite din alte
activităţi de exploatare, investiţie şi finanţare. Efectele fluxurilor de
numerar ale înstrăinărilor nu sunt deduse din acelea ale achiziţiilor.
42. Valoarea cumulată a numerarului plătit sau încasat drept contraprestaţie
a achiziţiilor sau vânzărilor este raportată în situaţia fluxurilor de
numerar, după deducerea numerarului şi a echivalentelor de numerar
achiziţionate sau cedate.

14 © IASCF
IAS 7

Alte tranzacţii decât cele în numerar


43. Tranzacţiile de natură investiţională şi de finanţare care nu necesită întrebuinţarea
numerarului sau a echivalentelor de numerar trebuie excluse din situaţia fluxului
de numerar. Astfel de tranzacţii trebuie prezentate în altă parte a situaţiilor
financiare într-un mod care să furnizeze toate informaţiile relevante cu privire la
aceste activităţi de investiţie şi finanţare.

44. O mare parte a activităţilor de investiţie şi finanţare nu au un impact direct asupra


fluxurilor de numerar curente, cu toate că ele afectează structura capitalului şi a
activelor unei întreprinderi. Excluderea tranzacţiilor fără numerar din situaţia fluxului
de numerar este consecventă cu obiectivul unei situaţii a fluxului de numerar,
deoarece aceste elemente nu implică fluxuri de numerar în perioada curentă. Exemple
de tranzacţii fără numerar sunt:
(a) achiziţia de active fie prin asumarea directă a obligaţiilor aferente, fie prin
intermediul unui leasing financiar;
(b) achiziţionarea unei întreprinderi prin intermediul emiterii de acţiuni; şi
(c) convertirea datoriilor în capital.
Componente ale numerarului şi ale
echivalentelor de numerar
45. O entitate trebuie să evidenţieze componentele numerarului şi ale echivalentelor de
numerar şi să prezinte o reconciliere a sumelor din situaţia fluxurilor sale de
numerar cu elementele echivalente raportate în bilanţ.

46. Având în vedere diversitatea practicilor de gestiune a numerarului şi a practicilor


bancare utilizate în lume şi pentru a respecta IAS 1, Prezentarea situaţiilor financiare,
o entitate va indica politica adoptată în determinarea componentelor numerarului şi
ale echivalentelor de numerar.

47. Efectul oricărei modificări în politica de determinare a componentelor numerarului şi


echivalentelor de numerar, de exemplu, o modificare în clasificarea instrumentelor
financiare anterior considerate ca făcând parte din portofoliul de investiţii ale entităţii,
este raportat în conformitate cu IAS 8, Profitul net sau pierderea netă a perioadei,
erori fundamentale şi modificări ale politicilor contabile.

Alte prezentări
48. Entitatea trebuie să prezinte valoarea soldurilor semnificative de numerar şi
echivalent de numerar deţinute şi a căror utilizare de către grup este restricţionată,
împreună cu un comentariu al conducerii.

© IASCF 15
IAS 7

49. Există diferite circumstanţe în care soldurile de numerar şi echivalente de numerar


deţinute de o entitate nu sunt disponibile grupului pentru a fi utilizate de acesta.
Exemplele includ soldurile de numerar şi echivalente de numerar deţinute de o filială
care îşi desfăşoară activitatea într-o ţară unde se aplică controlul schimbului valutar
sau alte restricţii legale, atunci când soldurile nu sunt utilizabile în orice scopuri de
către societatea-mamă sau de alte filiale.

50. Pentru înţelegerea poziţiei financiare şi a lichidităţii unei întreprinderi, utilizatorilor le


pot fi de folos informaţii suplimentare. Prezentarea acestor informaţii, însoţite de
comentariul conducerii, este încurajată şi poate cuprinde:

(a) valoarea facilităţilor de credit nefolosite care sunt disponibile viitoarelor activităţi
de exploatare şi stingerii angajamentelor de capital, indicând orice restricţie în
folosirea acestor facilităţi;

(b) valorile cumulate ale fluxurilor de numerar provenite din activităţile de


exploatare, de investiţie şi de finanţare aferente intereselor în asocierile în
participaţiune, raportate folosind metoda consolidării proporţionale;

(c) valoarea cumulată a fluxurilor de numerar ce reprezintă creşteri ale capacităţii de


exploatare, separat de acele fluxuri de numerar care sunt necesare menţinerii
capacităţii de exploatare;

(d) valoarea fluxurilor de numerar provenite din activităţi de exploatare, investiţie şi


finanţare, aferente fiecărui sector de activitate şi segment geografic raportat (a se
vedea IAS 14, Raportarea pe segmente).

51. Prezentarea separată a fluxurilor de numerar care reprezintă creşteri ale capacităţii de
exploatare de fluxurile de numerar necesare menţinerii capacităţii de exploatare este
folositoare, oferind posibilitatea utilizatorilor să determine dacă entitatea investeşte în
mod adecvat pentru menţinerea capacităţii sale de exploatare. O entitate care nu
investeşte în mod adecvat în menţinerea capacităţii sale de exploatare poate prejudicia
profitabilitatea sa pe viitor pentru lichiditatea curentă şi repartizările către acţionari.

52. Prezentarea pe segmente a fluxurilor de numerar oferă utilizatorilor posibilitatea de a


obţine o înţelegere mai bună a relaţiilor dintre fluxurile de numerar ale societăţii, pe
ansamblu, şi acelea ale părţilor sale componente, pe de o parte, şi gradul de
disponibilitate şi variabilitate a fluxurilor de numerar pe segmente, pe de altă parte.

Data intrării în vigoare


53. Acest Standard Internaţional de Contabilitate intră în vigoare pentru situaţiile
financiare aferente perioadelor începând de la 1 ianuarie 1994.

16 © IASCF
IAS 7

Anexa A
Anexa însoţeşte, dar nu face parte din, IAS 7.
Situaţia fluxurilor de numerar a unei
întreprinderi, alta decât o instituţie financiară
1. Exemplele evidenţiază doar valorile perioadei curente. Cifrele corespondente ale
perioadei precedente se cer a fi prezentate în concordanţă cu IAS 1, Prezentarea
situaţiilor financiare.

2. Pentru a evidenţia modul în care au fost obţinute situaţiile fluxurilor de numerar prin
metoda directă şi prin metoda indirectă, sunt furnizate informaţii din contul de profit
şi pierdere şi din bilanţ. Nici contul de profit şi pierdere, nici bilanţul nu sunt
prezentate în conformitate cu cerinţele de prezentare ale Standardelor Internaţionale
de Contabilitate.

3. Pentru întocmirea situaţiei fluxurilor de numerar sunt, de asemenea, relevante


următoarele informaţii suplimentare:

• toate acţiunile unei filiale au fost achiziţionate cu 590. Valorile juste ale activelor
achiziţionate şi ale datoriilor preluate sunt următoarele:

stocuri 100
creanţe 100
numerar 40
imobilizări corporale 650
furnizori comerciali 100
datorii pe termen lung 200

• 250 au fost adunaţi din emisiunea de capital social şi alţi 250, din împrumuturi pe
termen lung.

• cheltuielile cu dobânda au fost de 400, din care 170 au fost plătiţi în timpul
perioadei. 100, legaţi de cheltuielile cu dobânda ale perioadei precedente, au fost
de asemenea plătiţi în timpul perioadei.

• dividendele plătite au fost de 1.200.

• obligaţiile fiscale la începutul şi la sfârşitul perioadei au fost de 1.000 şi respectiv


de 400. De-a lungul perioadei, au mai apărut impozite în valoare de încă 200.
Impozitele pe dividendele încasate au însumat 100.

• de-a lungul perioadei, grupul a achiziţionat terenuri, clădiri, instalaţii şi


echipamente de lucru cu un cost total de 1.250 din care 900 au fost obţinuţi prin

© IASCF 17
IAS 7

leasing financiar. Au fost efectuate plăţi în valoare de 350 pentru achiziţionarea de


terenuri, clădiri, instalaţii şi echipamente.

• instalaţiile cu o valoare iniţială de 80 şi cu o amortizare acumulată de 60 au fost


vândute cu 20.

• creanţele la finele lui 20-2 includ dobânzi de încasat de 100.

Contul de profit şi pierdere consolidat


pentru perioada încheiată în 20-2
Vânzări 30.650
Costul vânzărilor (26.000)
Profit brut 4.650
Amortizare 450
Cheltuieli administrative şi de desfacere (910)
Cheltuieli cu dobânzi (400)
Venit din investiţii financiare 500
Pierderi din diferenţe de curs valutar (40)
Profit net înaintea impozitării şi elemente extraordinare 3.350
Elemente extraordinare – încasări din asigurarea împotriva cutremurelor 180
Profit net după elementele extraordinare 3.530
Impozit pe profit (300)
Profit net 3.230

18 © IASCF
IAS 7

Bilanţul consolidat la sfârşitul perioadei 20-2


20-2 20-1
Active
Numerar şi echivalente de numerar 410 160
Creanţe 1.900 1.200
Stocuri 1.000 1.950
Investiţii de portofoliu 2.500 2.500
Imobilizări corporale la cost 3.730 1.910
Amortizarea cumulată (1.450) (1.060)
Imobilizări corporale la valoare netă 2.280 850
Total active 8.090 6.660

Datorii
Furnizori 250 1.890
Dobânzi de plătit 230 100
Impozit pe profit de plătit 400 1.000
Datorii pe termen lung 2.300 1.040
Total datorii 3.180 4.030

Capitaluri proprii
Capital social 1.500 1.250
Rezultat reportat 3.410 1.380
Total capitaluri proprii 4.910 2.630
Total datorii şi capitaluri proprii 8.090 6.660

© IASCF 19
IAS 7

Situaţia fluxurilor de numerar prin metoda directă


(paragraful 18 a )

20-2
Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare
Încasări de la clienţi 30.150

Plăţi către furnizori şi angajaţi (27.600)

Numerar generat din exploatare 2.550

Dobânzi plătite (270)

Impozit pe profit plătit (900)

Fluxul de numerar înainte de elemente extraordinare 1.380

Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor 180

Numerar net din activităţi de exploatare 1.560

Fluxuri de numerar din activităţi de investiţie


Achiziţia filialei X, fără numerarul dobândit (nota A) (550)

Achiziţionarea de imobilizări corporale (nota B) (350)

Încasări din vânzarea de echipament 20

Dobânzi încasate 200

Dividende încasate 200

Numerar net folosit în activităţi de investiţie (480)

Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare


Venituri din emisiunea de capital social 250
Venituri din împrumuturi pe termen lung 250
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar (90)
Dividende plătite* (1.200)

Numerar net utilizat în activităţi de finanţare (790)

Creşterea netă a numerarului şi echivalentelor de numerar 290


Numerar şi echivalente de numerar la începutul perioadei (nota C) 120
Numerar şi echivalente de numerar la finele perioadei (nota C) 410

* Acesta poate fi evidenţiat, de asemenea, drept flux de numerar din exploatare.


Situaţia fluxurilor de numerar prin metoda indirectă
(paragraful 18 b)
20-2
Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare
Profit net înainte de impozitare şi elemente extraordinare 3.350
Ajustări pentru:
Amortizare 450

20 © IASCF
IAS 7

Pierderi din diferenţe de curs 40


Venituri din investiţii (500)
Cheltuieli cu dobânzi 400 .

3.740
Creşteri ale creanţelor comerciale şi de altă natură (500)
Scăderea stocurilor 1.050
Scăderea datoriilor către furnizori (1.740)
Numerar generat din exploatare 2.550
Dobânzi plătite (270)
Impozit pe profit plătit (900)
Fluxuri de numerar înaintea elementelor extraordinare 1.380
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor 180

Numerar net din activităţi de exploatare 1.560

Fluxuri de numerar din activităţi de investiţie


Achiziţia filialei X, fără numerarul dobândit (nota A) (550)
Achiziţia de imobilizări corporale ( nota B) (350)
Încasări din vânzarea de echipament 20
Dobânzi încasate 200
Dividende încasate 200
Numerarul net folosit în activităţi de investiţie (480)

Fluxurile de numerar din activităţi de finanţare

Venituri din emisiunea de capital social 250


Încasări din împrumuturi pe termen lung 250
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar (90)
Dividende plătite* (1.200)

Numerarul net folosit în activităţi de finanţare (790)

Creşterea netă de numerar şi echivalente de numerar 290

Numerar şi echivalente de numerar la începutul perioadei (nota C) 120

Numerar şi echivalente de numerar la finele perioadei (nota C) 410

*Acesta poate fi, de asemenea, evidenţiat ca flux de numerar din activităţi de exploatare.

© IASCF 21
IAS 7

Note la situaţia fluxurilor de numerar


(metoda directă şi metoda indirectă)
A. Achiziţia filialei
În timpul perioadei grupul a achiziţionat filiala X. Valorile juste ale activelor achiziţionate
şi datoriilor preluate sunt următoarele:
Numerar 40
Stocuri 100
Creanţe 100
Imobilizări corporale 650
Furnizori (100)
Datorii pe termen lung (200)
Preţul total al achiziţiei 590
Mai puţin: numerarul deţinut de X (40)
Fluxul de numerar din achiziţie, fără numerarul achiziţionat 550

B. Imobilizări corporale

În timpul perioadei, grupul a achiziţionat imobilizări corporale cu un cost global de 1.250,


din care 900 au fost achiziţionaţi prin leasing financiar. Au fost plătiţi 350 pentru
achiziţionarea imobilizărilor corporale.

C. Numerar şi echivalente de numerar

Numerarul şi echivalentele de numerar constau în disponibilităţi băneşti, solduri la bănci şi


investiţii în instrumente de pe piaţa monetară. Numerarul şi echivalentele de numerar
incluse în situaţia fluxurilor de numerar cuprind următoarele sume din bilanţ:

20-2 20-1
Casa şi conturi la bănci 40 25
Investiţii pe termen scurt 370 135
Numerar şi echivalent de numerar raportate anterior 410 160
Efectele variaţiei cursului de schimb valutar - (40)
Numerar şi echivalente de numerar retratate 410 120

Numerarul şi echivalentele de numerar de la sfârşitul perioadei includ


depozite la bancă în valoare de 100 deţinute de o filială, care nu pot fi liber
remise grupului, din cauza restricţiilor aplicate schimbului valutar.

Grupul are facilităţi de împrumut nefolosite de 2.000, din care 700 pot fi
folosite doar pentru viitoare extinderi.
D. Informaţii pe segmente

Segment Segment
Total

22 © IASCF
IAS 7

A B
Fluxuri de numerar din:
Activităţi de exploatare 1.700 (140) 1.560
Activităţi de investiţie (640) 160 (480)
Activităţi de finanţare (570) (220) (790)
490 (200) 290

Prezentarea alternativă
(metoda indirectă)

Ca o alternativă, în situaţia fluxurilor de numerar obţinută prin metoda


indirectă, profitul din exploatare înainte de modificarea capitalului circulant
este, uneori, prezentat astfel:
Venituri, cu excepţia veniturilor din investiţii 30.650
Cheltuieli de exploatare, cu excepţia amortizării (26.910)

Profitul din exploatare înainte de modificarea capitalului circulant 3.740

© IASCF 23
IAS 7

Anexa B
Anexa însoţeşte, dar nu face parte din, IAS 7.

Situaţia fluxurilor de numerar pentru


instituţiile financiare

1. Exemplul evidenţiază doar valorile perioadei curente. Cifrele


comparative ale perioadei precedente se cer a fi prezentate în concordanţă
cu IAS 1, Prezentarea situaţiilor financiare.

2. Exemplul este prezentat folosindu-se metoda directă.


20-2
Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare
Încasări din dobânzi şi comisioane 28.447
Plăţi de dobânzi (23.463)
Recuperări din credite scoase în extrabilanţier 237
Plăţi în numerar către salariaţi şi furnizori (997)
4.224
(Creşteri) reduceri ale activelor de exploatare
Plasamente pe termen scurt (650)
Depozite ţinute în scopuri de reglementare şi control monetar 234
Avansuri către clienţi (288)
Creşterea netă a creanţelor din cărţi de credit (360)
Alte titluri negociabile pe termen scurt (120)
Creşteri (reduceri) ale obligaţiilor de exploatare
Depozite de la clienţi 600
Certificate de depozit negociabile (200)
Numerarul net din activităţi de exploatare înaintea impozitului
pe profit 3.440
Impozit pe profit plătit (100)

Numerar net din activităţi de exploatare 3.340

Fluxul de numerar din activităţi de investiţie


Cedarea filialei Y 50
Dividende încasate 200
Dobânzi încasate 300
Încasări din vânzări de titluri netranzacţionabile 1.200
Achiziţionarea de titluri netranzacţionabile (600)
Achiziţionarea de imobilizări corporale (500)
Numerar net din activităţile de investiţie 650

24 © IASCF
IAS 7

Fluxul de numerar din activităţi de finanţare

Emisiune de capital împrumutat 1.000


Emisiune de acţiuni preferenţiale de către o filială 800
Rambursarea împrumuturilor pe termen lung (200)
Descreşterea netă a altor împrumuturi (1.000)
Dividende plătite (400)

Numerarul net din activităţi de finanţare 200

Efectele variaţiei cursului de schimb valutar asupra numerarului şi


echivalentelor de numerar 600

Creşterea netă de numerar şi echivalente de numerar 4.790


Numerar şi echivalente de numerar la începutul perioadei 4.050
Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul perioadei 8.840

© IASCF 25