You are on page 1of 4

 

 
BAØI THÖÙ 002

VOÂ NHIEÃM NGUYEÂN TOÄI

Gôùm Gheùt Toäi Loãi

CHUAÅN BÒ HOÂM TRÖÔÙC

Troïng taâm baøi nguyeän ngaém ngaøy mai laø thoâi thuùc toâi bieát gôùm gheùt söï döõ. Ngöôøi ta sôï vaø traùnh söï döõ,
thöôøng laø vì nhöõng hình phaït do söï döõ ñem laïi, chöù khoâng phaûi vì noù traùi nghòch vôùi Thieân Chuùa hay vì noù
mang theo saéc thaùi xaáu xa veà ñaøng luaân lyù. Nhöõng nguyeân nhaân naøy trí khoân con ngöôøi khoù coù theå nhaän
bieát ñöôïc, tröø khi Thieân Chuùa maïc khaûi cho. Vaø Ngaøi ñaõ maïc khaûi ñieàu naøy roõ raøng qua maàu nhieäm voâ
nhieãm nguyeân toäi.

Ñoái vôùi caùc taâm hoàn bình thöôøng, thì vieäc sôï ñieàu döõ coù theå laø taïm ñuû. Ñoái vôùi taâm hoàn ñaïo ñöùc,
thì caàn phaûi gôùm gheùt söï döõ, vì hoï hieåu bieát hôn vaø phaûi chia seû moïi taâm tình cuûa Thieân Chuùa. Chæ coù söï
döõ môùi giuùp ta traùnh ñöôïc söï döõ. Chæ coù gheâ tôûm söï döõ môùi laø vöïc saâu ngaên taâm hoàn ta xa caùch söï döõ.
Tình caûm naøy chính laø moät nhaân ñöùc do aùnh saùng vaø tình yeâu taïo thaønh. Ñoù laø aùnh saùng sieâu nhieân maõnh
lieät vaø tình yeâu Thieân Chuùa eâm aùi dòu daøng.

OÂi Maria, söï trinh trong voâ nhieãm cuûa Meï raát quyù giaù vaø neáu bò dính beùn moät veát nhô nhoû beù naøo
ñoù, Meï seõ cheát vì ñau khoå! OÂi bieát bao giôø con môùi coù nhöõng taâm tình nhö Meï! Laïy Meï cuûa con, xin giuùp
ñôõ con!

NGUYEÄN NGAÉM

THIEÂN CHUÙA VAØ SÖÏ AÙC

Toäi nguyeân toå laø toäi cuûa caû nhaân loaïi, neân noù thaám nhieãm taän xöông maùu con ngöôøi. Taát caû con caùi Adam
ñeàu maéc phaûi. Thieân Chuùa ñaõ khoâng ngaàn ngaïi ñaûo loän caû moät heä thoáng traät töï, ñeå Meï Maria thoaùt khoûi
hieäu naêng ñònh luaät phoå quaùt naøy.

Nhöng qua ñoù chuùng ta muoán ñeà caäp tôùi vaán ñeà gì? Phaûi chaêng baøn veà toäi cuûa moät caù nhaân? Chaéc
chaén laø khoâng. Thöïc ra ôû ñaây muoán baøn veà haäu quaû cuûa moät toäi: veà söï soáng cao ñeïp ñaõ maát. Thieân Chuùa
ban söï soáng cao ñeïp naøy cho mình Meï Maria ngay luùc Meï hieän thaân trong baøo thai. Vaø chæ caàn moät giaây
phuùt nhanh nhö tia chôùp cuõng coù theå bò töôùc ñoaït. Coù khi chính luùc khoâng ngôø tôùi laïi laø luùc laøm maát ñi. Ñeå
traùnh neù giaây phuùt mong manh ñoù, Thieân Chuùa khoâng ngaàn ngaïi laøm nhöõng kyø coâng laï luøng, ñoù laø vieäc
Ngaøi gôùm gheùt moïi toäi loãi vaø taát caû nhöõng gì mang daáu veát toäi loãi.

Taïi sao Thieân Chuùa khoâng theå chòu ñöïng moät veát nhô naøo nôi taâm hoàn maø Ngaøi yeâu daáu? Chính
vì Ngaøi muoán aùnh maét dòu hieàn cuûa Ngaøi döøng laïi nôi taâm hoàn ñoù maø khoâng bò vaån ñuïc. Ngaøi cuõng muoán
quaù khöù cuûa taâm hoàn aáy khoâng dính beùn moät chuùt bôn nhô. Quaù khöù ñoái vôùi chuùng ta thaät laø chuyeän quaù
xa xöa, nhöng trong tö töôûng Thieân Chuùa, noù laïi luoân hieän dieän ôû hieän taïi. Neân moïi toäi loãi duø ñaõ ñöôïc tha,
nhöng veát tích vaãn coøn maõi!
 

 
Laïy Chuùa cuûa con, nhôø Chuùa chuaån bò cho con, neân giôø ñaây con gôùm gheùt caùc toäi troïng. Con ñoan
chaéc khi toäi loãi noåi daäy trong taâm trí con, chuùng seõ gaëp phaûi moái aùc caûm saâu cay cuûa con, vì chuùng xuùc
phaïm tôùi söï thaùnh thieän vaø coâng chính cuûa Chuùa. Toäi loãi traùi nghòch vôùi thaùnh yù Thieân Chuùa, laøm hö hoûng
chöông trình ñôøi ñôøi cuûa Ngaøi. Nôi toäi troïng, Chuùa chæ tìm thaáy vong aân boäi nghóa maø thoâi.

Duø yeáu ñuoái taàm thöôøng ñeán ñaâu, toâi cuõng cöông quyeát choáng laïi caùc toäi nheï chuû yù. Tuy ôû möùc
thaáp hôn, chuùng cuõng choáng laïi thaùnh yù Chuùa, vaø laøm hö hoûng chöông trình vónh cöûu cuûa Ngaøi. Chuùng laø
hình boùng vong aân boäi nghóa ñoái vôùi Chuùa.

Con khoâng bieát aên naên khoùc loùc toäi loãi, vaø cuõng chöa döùt khoaùt hoaøn toaøn ñöôïc toäi loãi. OÂi laïy
Chuùa, con xin thaønh thaät doác quyeát laïi moät laàn nöõa: con seõ khoâng bao giôø phaïm toäi nöõa, vì vôùi ôn Chuùa
giuùp, linh hoàn naøo cuõng coù theå giöõ ñöôïc. Khoâng phaûi söï döõ sinh ra do bôûi caùc toäi troïng vaø nhöõng loãi coá yù
phaïm maø thoâi, nhöng coøn do caùc loãi phaïm vì voâ tình hay yeáu ñuoái nöõa. Duø ôû naác thang thaáp hôn nöõa,
chuùng vaãn laø nhöõng haønh vi sô suaát, baát toaøn: nhö töø choái moät hy sinh trong tröôøng hôïp thuaän tieän, buoâng
thaû theo laïc thuù tình caûm vaø tính töï aùi. Thöïc ra ñoù khoâng haún laø toäi thaät, chaúng qua chæ laø boäi phaûn choáng
laïi ôn thaùnh vaø troán traùnh baøn tay nhaân haäu cuûa Thieân Chuùa. Ñoù laø nhöõng thieáu soùt, nhöõng veát nhô laøm
hoen oá taâm hoàn, vaø laøm caûn trôû tình yeâu Chuùa ñoaùi thöông.

Than oâi, ñôøi toâi coù bieát bao toäi nheï vaø haønh vi thieáu soùt naøy! Traùch mình nhö vaäy, lieäu toâi ñaõ
thaønh thöïc vôùi baûn thaân toâi chöa? Khi xöng nhöõng toäi ñoù ra, khoâng bieát toâi coù khieâm nhöôøng theâm, hay laïi
bò caùm doã maø noùi leân raèng: löông taâm toâi nhö theá thì teá nhò quaù! Ñaáy khoâng phaûi laø tính teá nhò cuûa caùc
Thaùnh ñaâu!

CHUÙA GIEÂSU VÔÙI TOÄI LOÃI

Ngoâi Lôøi xuoáng theá laøm ngöôøi maëc laáy thaân phaän thaáp heøn ñau khoå cuûa chuùng ta. Ngaøi gaùnh nhaän taát caû
toäi loãi chuùng ta, vaø duøng maùu mình ñeå röûa saïch taát caû. Ngaøi luoân ñeà phoøng vaø traùnh neù baát cöù söï gì coù theå
xuùc phaïm tôùi Cha Ngaøi. Cho duø töù chi Ngaøi vaáy maùu, vôùi taát caû nhuïc nhaõ heøn haï, Ngaøi cuõng chaáp nhaän vaø
mong muoán nhö theá: ñaây chính laø choã tieáp xuùc giöõa ngöôøi chieán thaéng vaø jeû thuø. Ngoaøi ra, Ngaøi khoâng
coøn phaûi ñau khoå chòu ñöïng söï gì khaùc.

Chuùa Gieâsu thoâng chuyeån söï gôùm geùt toäi loãi cuûa Ngaøi sang Meï Maria. Thaät laø hieån nhieân vì
ngöôøi con chính laø söï soáng tieáp noái cuûa ngöôøi meï. Qua bao ngaøy thaùng, ngöôøi con tieáp xuùc thaân maät vôùi
meï mình: neân hai söï soáng chæ laø moät, hai traùi tim cuõng chung moät doøng maùu. Vì theá, trong doøng maùu Meï
Maria khoâng coù veát tyø oá. Chuùa Gieâsu khoâng theå chòu ñöïng ñöôïc veát nhô naøo, duø chæ trong choác laùt thoâi.
Ngaøi muoán tìm möôïn söùc soáng Ngaøi nôi moät thuï taïo trong traéng vaø traøn ñaày ôn thaùnh.

Toâi lieân töôûng ñeán vieäc röôùc leã. Ñoù laø nguoàn maïch daãn ñöa toâi tôùi tieáp xuùc thaân maät vôùi Chuùa
Gieâsu. Röôùc leã khoâng phaûi laø moät söï keát hôïp hai neáp soáng thaønh moät sao? Chuùa trong saïch voâ cuøng. Chuùa
xuoáng vôùi toâi vaø ôû laïi vôùi toâi. Taát caû moïi söï hieän höõu trong con ngöôøi toâi ñöôïc phôi baøy tröôùc aùnh maét
Ngaøi. Ngaøi bieát taát caû. Toäi nheï cuõng nhö vieäc choáng laïi ôn thaùnh ñeàu laø veát nhô, coøn noùi chi ñeán nhöõng
laàm loãi chuû yù, nhöõng loãi laàm maø toâi coøn löu luyeán? Tình yeâu bao la cuûa Chuùa laøm toâi boái roái. Chuùa töôi
cöôøi vaø tin töôûng ñeán vôùi toâi, saün saøng môõ cöûa loøng ñoùn toâi theá roài nuï cöôøi Ngaøi chôït taét vaø moâi ngaøi ñang
 

 
maáp maùy noùi gì voäi ngöøng baët! Nhö boà caâu ra khoûi taøu Noe khoâng bieát ñaët chaân nôi naøo, lieàn ngöôùc maét
tieác thöông baàu Trôøi ñaõ töø bieät. Lieäu toâi coøn tieáp tuïc laøm cho Vò Thöôïng Khaùch ñau khoå ñeán noãi phaûi
nhuïc nhaõ khoâng? Phaûi chaêng toâi thieáu nhöõng taâm tình eâm dòu ngoït ngaøo maø Chuùa thöôøng daønh cho caùc
taâm hoàn ñaïo ñöùc trong saïch? Khoâng, nhaát ñònh toâi khoâng choáng laïi ôn thaùnh nöõa! Nhaát ñònh toâi khoâng laøm
gì xaáu xa nöõa! Moãi laàn röôùc leã, toâi seõ töï nhuû raèng: Chuùa Gieâsu khoâng muoán gaëp thaáy nôi Meï Ngaøi veát
nhô naøo, duø chæ laø veát nhô voâ tình khoâng chuû yù cuûa toäi nguyeân toå. Neân töø nay toâi cuõng khoâng ñeå Ngaøi phaûi
giaùp maët vôùi baát cöù moät loãi coá yù naøo nöõa.

ÑIEÀU DOÁC QUYEÁT

1. Giôø ñaây toâi thaønh thaät nhaéc laïi quyeát ñònh laø khoâng bao giôø phaïm toäi coá yù.

2. Hoâm nay ñaëc bieät toâi seõ chuù yù tôùi nhöõng sô suaát maø toâi deã chieàu theo.

Toâi coá gaéng nuoâi döôõng trong toâi taâm tình gôùm gheùt söï döõ.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐o0o‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐