You are on page 1of 8

¨n mßn cèt thÐp trong kÕt cÊu bª t«ng cèt

thÐp vïng biÓn miÒn trung viÖt nam


ABRASION OF REINFORCEMENT IN THE REINFORCED
CONCRETE IN THE MIDDLE SEA OF VIETNAM

KS. Lª Ngäc Quang


ThS. NguyÔn Huy Quang
C«ng ty t­ vÊn c«ng nghÖ thiÕt bÞ vµ kiÓm ®Þnh x©y dùng

ABSTRACT: This presentation refers to some problems in regards of the abrasion of


reinforcement in reinforced concrete structure under sea environmental effects of
middle sea in Vietnam basing on the survey and inspection results of several actual
projects. The conclusions and solutions are taken here from to propose reasonable
technical prevention solutions for the basic civil construction and also economical
activities with purpose of exploitation in the coastal areas of middle sea in Vietnam.

1. §Æt vÊn ®Ò

Víi nhiÒu lîi thÕ vÒ ®Þa lý, tù nhiªn vµ x· héi phï hîp cho sù ho¹ch ®Þnh ph¸t triÓn
kinh tÕ c¸c vïng l·nh thæ ven biÓn cña c¶ n­íc nãi chung vµ miÒn trung nãi riªng ®ang
®­îc ­u tiªn tËp trung ®Çu t­ x©y dùng c¸c khu kinh tÕ nh­ c«ng nghiÖp, du lÞch, ®«
thÞ…Tuy nhiªn, vÊn ®Ò gi¶m tuæi thä c«ng tr×nh x©y dùng ë nh÷ng vïng nµy do ¶nh
h­ëng cña c¸c yÕu tè m«i tr­êng tù nhiªn ®ang ®Æt ra cho c¸c nhµ thiÕt kÕ vµ thi c«ng
x©y dùng mét bµi to¸n kh¸ hãc bóa. V× hiÖn nay ch­a cã ®­îc tiªu chuÈn hay qui ph¹m
thiÕt kÕ vµ thi c«ng thÝch hîp vµ dµnh riªng ®èi víi ®iÒu kiÖn m«i tr­êng. ChÝnh v× vËy,
viÖc nghiªn cøu thùc tr¹ng c¸c c«ng tr×nh ®· cã, ®¸nh gi¸ nguyªn nh©n, ph©n tÝch thùc
tiÔn rót ra nh÷ng kinh nghiÖm vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc vµ gi¶m thiÓu
c¸c thiÖt h¹i lµ hÕt søc cÇn thiÕt.

2. TÝnh chÊt x©m thùc cña m«i tr­êng

§Æc ®iÓm chung cña khÝ hËu n­íc ta lµ nhiÖt ®íi Èm, giã mïa, nhiÒu n¾ng vµ m­a.
Riªng vïng ven biÓn trong khÝ quyÓn th­êng cßn lÉn c¸c t¹p chÊt mang tÝnh x©m thùc
tíi kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp nh­ Cl, SO 3, CO2…trong ®ã ®Æc biÖt lµ Clo [3,4]. Mét sè
®Æc tr­ng cña m«i tr­êng vïng biÓn miÒn trung n­íc ta nh­ sau:
N­íc biÓn: cã chøa c¸c muèi mang tÝnh x©m thùc bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp: NaCl –
2,7%, MgCl2 – 0,32%, MgSO 4 – 0,22%, CaSO4 - 0,13%, KHCO3 – 0,02%.
KhÝ quyÓn biÓn:
+ L­îng muèi clorua phan t¸n cao, gi¶m dÇn theo chiÒu cao vµ theo chiÒu s©u vµo
®Êt liÒn, gi¶m m¹nh ë cù ly 100 mÐt c¸ch bê biÓn.
+ ¶nh h­ëng cña khÝ quyÓn biÓn lan réng trªn 10 km.
+ §Æc tr­ng khÝ hËu nhiÖt ®íi nãng Èm (b¶ng 1).
+ KhÝ quyÓn biÓn g©y Èm ­ít bÒ mÆt.

B¶ng 1. TÝnh chÊt m«i tr­êng khÝ quyÓn ven biÓn miÒn trung ViÖt Nam
§Þa Dao ®éng §é Èm L­îng Sè ngµy Tèc ®é ¨n L­îng muèi
®iÓm nhiÖt ®é, trung m­a trung s­¬ng mßn thÐp (Cl-) sa l¾ng
o
C b×nh, % b×nh, mm mï, ngµy CT3,g/m .n¨m mg/m2.ngµy
2

Vinh 17,6-29,6 85 1994,3 26,8 309,6 0,6-1,0


§µ 21,3-29,1 85 2041,5 3,3 382,1 8-40
N½ng
Nha 23,8-28,4 82 1358,9 0,3 409,4 10-50
trang

Ngoµi c¸c t¸c ®éng th­êng xuyªn nh­ nhiÖt ®é, ®é Èm cao, l­îng Clo lín th× mét trong
nh÷ng nÐt ®Æc tr­ng cña khÝ hËu miÒn trung ViÖt Nam lµ t¸c ®éng theo chu k ú kh« -
Èm vµ nhiÒu giã, b·o. Trong mïa §«ng, th­êng xen kÏ c¸c ®ît giã mïa §«ng – B¾c,
kÐo theo thêi tiÕt hanh kh« víi c¸c ®ît m­a phïn ®é Èm cao. VÒ mïa hÌ, trêi n¾ng
nãng lµm n­íc bèc h¬i nhanh nh­ng l¹i cã c¸c ®ît m­a rµo thÊm ­ít ®ét ngét. C¸c t¸c
®éng trªn g©y nªn qu¸ tr×nh kh« Èm bÒ mÆt kÕt cÊu vµ khuÕch ®¹i tèc ®é thÈm thÊu cña
c¸c chÊt x©m thùc. Ngoµi ra c¸c ®ît giã, b·o còng ®­a l­îng muèi lín vµo ®Êt liÒn.
Nh­ vËy, khÝ quyÓn ven biÓn miÒn trung ViÖt Nam víi ®é Èm vµ nhiÖt ®é cao, l­îng
muèi lín kÌm theo c¸c thay ®æi chu kú kh« Èm vµ giã b·o m¹nh tiÒm Èn kh¶ n¨ng x©m
thùc m¹nh tíi kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp [4].

3. c¬ chÕ ¨n mßn cèt thÐp trong bª t«ng

Qu¸ tr×nh ¨n mßn cèt thÐp trong bª t«ng diÔn ra theo hai giai ®o¹n chÝnh (xem h×nh 1)
[5]. Giai ®o¹n t1 lµ kho¶ng thêi gian c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng th©m nhËp vµo bªn trong
bª t«ng cho ®Õn khi møc ®é ¨n mßn b¾t ®Çu x¶y ra vµ giai ®o¹n t 2 lµ kho¶ng thêi gian
mµ sù ¨n mßn x¶y ra m¹nh mÏ cho ®Õn khi cèt thÐp bÞ h­ h¹i ®¸ng kÓ.

§é rØ

Ng­ìng h­ h¹i cèt thÐp Tèc ®é rØ

t1 t2 Thêi gian

H×nh 1. Qu¸ tr×nh ¨n mßn cèt thÐp trong bª t«ng


Trong bª t«ng, th«ng th­êng cèt thÐp ®­îc b¶o vÖ b»ng mét líp « xÝt thô ®éng. Líp «
xÝt s¾t nµy ®­îc t¹o trªn bÒ mÆt cèt thÐp bÒn v÷ng trong m«i tr­êng kiÒm. Cã hai c¬
chÕ chñ yÕu ph¸ huû líp « xÝt b¶o vÖ dÉn ®Õn ¨n mßn cèt thÐp [2].
- C¸c bonat ho¸ hoÆc röa tr«i lµm gi¶m ®é pH cña bª t«ng.
- X©m nhËp Clo.

3.1. Qu¸ tr×nh C¸cbonat ho¸

KhÝ CO2 trong khÝ quyÓn thÊm nhËp qua c¸c vÕt nøt vµ qua líp bª t«ng b¶o vÖ cã ®é
®Æc ch¾c kÐm, kÕt hîp víi Ca(OH)2 cã trong bª t«ng, t¹o ra vïng cã nång ®é pH thÊp
trong miÒn l©n cËn cèt thÐp. Theo thêi gian, vïng cã nång ®é pH thÊp ngµy cµng ph¸t
triÓn réng trong bª t«ng theo chiÒu s©u. Khi nång ®é pH ≈ 8 vµ vïng nµy tiÕp xóc víi
cèt thÐp, líp « xÝt b¶o vÖ thô ®éng trªn bÒ mÆt cèt thÐp bÞ ph¸ ho¹i vµ cèt thÐp b¾t ®Çu
bÞ ¨n mßn.
Tèc ®é c¸cbonat ho¸ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng biÓu thøc sau:

c = k. t (1)

Trong ®ã:
c – chiÒu s©u c¸cbonat ho¸
t – thêi gian
k – hÖ sè c¸cbonat ho¸, phô thuéc vµo chÊt l­îng bª t«ng
k < 3mm/(n¨m)0,5 – bª t«ng tèt
k > 6mm/(n¨m)0,5 – bª t«ng xÊu
C¸c yÕu tè c¬ b¶n ¶nh h­ëng ®Õn møc ®é c¸c bonat ho¸:
- ChÊt l­îng bª t«ng ( xèp, ®Æc ch¾c)
- §é Èm ­ít cña bª t«ng: møc ®é c¸c bonat ho¸ m¹nh nhÊt ë trong kho¶ng ®é
Èm tõ 50÷70%

3.2. Qu¸ tr×nh x©m nhËp clo

Trong m«i tr­êng kiÒm, mµng « xÝt b¶o vÖ xung quanh cèt thÐp cã thÓ bÞ ph¸ huû do
t¸c ®éng cña clo. Trong bª t«ng clo cã thÓ ®Õn theo hai giai ®o¹n:
3.2.1. Trong giai ®o¹n thi c«ng:

- Clo cã trong n­íc sö dông trén bª t«ng.


- Clo cã trong cèt liÖu.
3.2.2. Trong giai ®o¹n sau thi c«ng:
Clo x©m nhËp tõ m«i tr­êng bªn ngoµi vµo
- Clo cã trong n­íc biÓn, vïng l©n cËn thuû triÒu.
- Clo cã trong khÝ quyÓn.
- Clo cã trong c¸c m¹ch n­íc ngÇm hoÆc trong n­íc s«ng nhËn chÊt th¶i tõ
c¸c khu c«ng nghiÖp.
Sù ¨n mßn b¾t ®Çu khi cã mét l­îng clo nhá nhÊt x©m nhËp vµo vïng cã cèt thÐp. ë
®©y gäi lµ ng­ìng ¨n mßn vµ ®­îc coi nh­ vµo kho¶ng 0,06% träng l­îng mÉu bª
t«ng. Møc ®é cã thÓ lín 10-15 lÇn hµm l­îng ban ®Çu, tèc ®é thÈm thÊu cña clo cã
kh¸c nhau gi÷a c¸c vïng.
4. ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ ¨n mßn cèt thÐp trong bª t«ng

4.1. X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng ¨n mßn cèt thÐp trong bª t«ng

Cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p ®Ó x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng x¶y ra ¨n mßn cèt thÐp trong bª t«ng,
nh­: x¸c ®Þnh chiÒu s©u nhiÔm c¸c bon, x¸c ®Þnh sù x©m nhËp cña clo, ®o ®iÖn trë cña
bª t«ng vµ ®o ®iÖn thÕ cña bª t«ng.
ë ®©y sö dông ph­¬ng ph¸p ®o ®iÖn thÕ cña bª t«ng.

4.1.1.C¬ së:
Ph­¬ng ph¸p nµy dùa trªn b¶n chÊt ¨n mßn ®iÖn ho¸ cña cèt thÐp. Ban ®Çu ®é kiÒm pH
trong bª t«ng cã trÞ sè 12,5÷13,0. M«i tr­êng nµy t¹o nªn 1 líp « xÝt s¾t trªn bÒ mÆt cèt
thÐp. Líp « xÝt ban ®Çu nµy cã ®é ®Æc ch¾c cao, ng¨n c¶n kh«ng cho qu¸ tr×nh ¨n mßn
ph¸t triÓn, ®­îc gäi lµ mµng b¶o vÖ thô ®éng cña cèt thÐp.
Nh­ng trong qu¸ tr×nh khai th¸c, cïng víi thêi gian ®é pH trong bª t«ng gi¶m xuèng
d­íi 11, ®ång thêi c¸c ion x©m thùc, ®Æc biÖt lµ Cl - tÊn c«ng vµo cèt thÐp. Khi 1 ®iÓm
cña mµng b¶o vÖ thô ®éng bÞ ph¸ vì nã t¹o thµnh 1 anod vµ ®ång thêi t¹o ra dßng ®iÖn
ion gi÷a anod vµ katod. Tõ viÖc ®o ®iÖn thÕ bÒ mÆt bª t«ng x©y dùng ®­îc b¶n ®å ®iÖn
thÕ cho phÐp ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng ¨n mßn cèt thÐp trong bª t«ng [2].

4.1.2. Tr×nh tù:


- X¸c ®Þnh vÞ trÝ cèt thÐp, nèi cèt thÐp víi von kÕ, v«n kÕ nèi víi ®iÖn cùc Cu-CuSO 4.
- Di chuyÓn ®iÖn cùc trªn bÒ mÆt bª t«ng däc theo vÞ trÝ cèt thÐp vµ ghi sè hiÖn trªn
mµn h×nh v«n kÕ.

4.1.3. Xö lý sè liÖu:
So s¸nh gi¸ trÞ ®iÖn thÕ ®o ®­îc víi b¶ng tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ ( b¶ng 2)

B¶ng 2. B¶ng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng ¨n mßn cèt thÐp
§iÖn thÕ Kh¶ n¨ng ¨n mßn
+ Lín h¬n – 200mV 5%
+ Tõ -200mV ®Õn -350mV 50%
+ Nhá h¬n -350 mV 95%

4.2. §¸nh gi¸ møc ®é ¨n mßn cèt thÐp trong bª t«ng


§Ó ®¸nh gi¸ møc ®é ¨n mßn cèt thÐp, sö dông thiÕt bÞ néi soi quang häc. Sau khi x¸c
®Þnh vÞ trÝ cèt thÐp vµ chiÒu dµy líp b¶o vÖ b»ng thiÕt bÞ Proformetter, ng­êi ta khoan
mét lç ®­êng kÝnh 10 mm ®Õn cèt thÐp vµ luån d©y quang häc ®Ó xem vµ chôp ¶nh (víi
®é phãng ®¹i gÊp 10 lÇn). C¨n cø vµo ¶nh thu ®­îc sÏ tiÕn hµnh ph©n lo¹i.

5. thùc tr¹ng ¨n mßn cèt thÐp trong bª t«ng ë mét sè c«ng


tr×nh ven biÓn miÒn trung

5.1. Nhµ ®iÒu hµnh ga Vinh – NghÖ An


X©y dùng vµ hoµn thµnh n¨m 1982, c«ng tr×nh cÊp II, niªn h¹n sö dông trªn 50 n¨m.
KÕt cÊu khung bª t«ng cèt thÐp. N»m c¸ch bê biÓn kho¶ng 7.000 mÐt. Kh¶o s¸t th¸ng
8 n¨m 1999.

B¶ng 3. KÕt qu¶ kh¶o s¸t


TT Tªn cÊu kiÖn ChiÒu dµy, §iÖn thÕ, C­êng ®é T×nh tr¹ng ¨n mßn
líp b¶o vÖ, mV bª t«ng, cèt thÐp
mm kG/cm2
TÇng 1
1 Cét A1-9 20 - 242 255 ThÐp ch­a gØ
2 Cét A1-13 10 - 368 210 ThÐp gØ nÆng
3 Cét B-5 10 - 315 215 ThÐp gØ nÆng
4 Cét B-10 15 - 300 205 ThÐp gØ nÆng
5 Cét B-16 20 - 216 260 ThÐp gØ nhÑ
6 Cét B-22 15 - 320 215 ThÐp gØ nÆng
7 Cét D-14 20 - 278 245 ThÐp gØ nhÑ
8 DÇm CB-13 10 - 359 200 ThÐp gØ nÆng
9 DÇm 22-C2B 10 - 346 205 ThÐp gØ nÆng
10 DÇm 10-BC 15 - 338 200 ThÐp gØ nÆng
11 DÇm 6-AB 15 - 331 210 ThÐp gØ nÆng
12 DÇm 3-AB 15 - 329 205 ThÐp gØ nÆng
TÇng 2
13 Cét A1-13 15 - 332 210 ThÐp gØ nÆng
14 Cét A2-12 20 - 262 260 ThÐp ch­a gØ
15 Cét A1-9 10 - 385 210 ThÐp gØ nÆng
16 Cét A2-9 15 - 347 205 ThÐp gØ nÆng
17 Cét B-11 15 - 339 210 ThÐp gØ nÆng
18 Cét D-12 10 - 354 205 ThÐp gØ nÆng
19 Cét D-10 20 - 276 250 ThÐp gØ nhÑ
20 DÇm 4-AB 20 - 229 255 ThÐp gØ nhÑ
21 DÇm 8-AB 10 - 353 200 ThÐp gØ nÆng
22 DÇm 11-DC 10 - 366 210 ThÐp gØ nÆng
23 DÇm 13-DC 10 - 371 215 ThÐp gØ nÆng
24 DÇm 6-DE 10 - 350 205 ThÐp gØ nÆng
5.2. Nhµ l­u mÉu – ViÖn h¶i d­¬ng häc – Nha Trang – tØnh Kh¸nh Hoµ
X©y dùng vµ hoµn thµnh n¨m 1985, c«ng tr×nh cÊp II, niªn h¹n sö dông trªn 50 n¨m.
KÕt cÊu khung bª t«ng cèt thÐp. N»m c¸ch bê biÓn kho¶ng 500 mÐt. Kh¶o s¸t th¸ng 4
n¨m 2000.
B¶ng 4. KÕt qu¶ kh¶o s¸t
ChiÒu dµy, §iÖn C­êng ®é
TT Tªn cÊu kiÖn líp b¶o vÖ, thÕ, mV bª t«ng, T×nh tr¹ng ¨n mßn cèt
2
mm kG/cm thÐp
1 Cét 1-A 15 -346 195 ThÐp gØ nÆng
2 Cét 2-A 15 -382 190 ThÐp gØ nÆng
3 Cét 3-A 10 -376 210 ThÐp gØ nÆng
4 Cét 4-A 10 -362 200 ThÐp gØ nÆng
5 Cét 5-A 20 -249 240 ThÐp gØ nhÑ
6 Cét 1-B 15 -356 220 ThÐp gØ nÆng
7 Cét 2-B 20 -233 215 ThÐp gØ nhÑ
8 Cét 3-B 15 -361 205 ThÐp gØ nÆng
9 Cét 4-B 10 -347 200 ThÐp gØ nÆng
10 Cét 5-B 10 -351 210 ThÐp gØ nÆng
11 DÇm 1 15 -332 215 ThÐp gØ nÆng
12 DÇm 2 15 -344 200 ThÐp gØ nÆng
13 DÇm 3 20 -234 255 ThÐp gØ nhÑ
14 DÇm 4 20 -229 250 ThÐp gØ nhÑ
15 DÇm 5 15 -351 205 ThÐp gØ nÆng
5.3. Nhµ ®iÒu trÞ – BÖnh viÖn phong Tuy Hoµ
X©y dùng vµ hoµn thµnh n¨m 1978, c«ng tr×nh cÊp II, niªn h¹n sö dông trªn 50 n¨m.
KÕt cÊu khung bª t«ng cèt thÐp. N»m c¸ch bê biÓn kho¶ng 500 mÐt. Kh¶o s¸t th¸ng 3
n¨m 2001.
B¶ng 5. KÕt qu¶ kh¶o s¸t
TT Tªn cÊu kiÖn ChiÒu §iÖn thÕ, C­êng ®é T×nh tr¹ng ¨n mßn
dµy, líp mV bª t«ng, cèt thÐp
b¶o vÖ, kG/cm2
mm
1 Cét 1 10 -360 230 ThÐp gØ nÆng
2 Cét 2 10 -357 210 ThÐp gØ nÆng
3 Cét 3 15 -334 215 ThÐp gØ nÆng
4 Cét 4 10 -372 225 ThÐp gØ nÆng
5 Cét 5 10 -381 235 ThÐp gØ nÆng
6 Cét 6 15 -329 240 ThÐp gØ nÆng
7 Cét 7 15 -342 215 ThÐp gØ nÆng
8 Cét 8 20 -286 255 ThÐp gØ nhÑ
9 DÇm 1 20 -223 260 ThÐp gØ nhÑ
10 DÇm 2 10 -318 225 ThÐp gØ nÆng
11 DÇm 3 15 -347 210 ThÐp gØ nÆng
12 DÇm 4 15 -364 205 ThÐp gØ nÆng
13 DÇm 5 10 -359 210 ThÐp gØ nÆng
14 DÇm 6 15 -318 200 ThÐp gØ nÆng
15 DÇm 7 15 -342 205 ThÐp gØ nÆng
5.4. BÖnh viÖn h÷u nghÞ ViÖt Nam – CuBa - §ång Híi – tØnh Qu¶ng B×nh
X©y dùng vµ hoµn thµnh n¨m 1980, c«ng tr×nh cÊp II, niªn h¹n sö dông trªn 50 n¨m.
KÕt cÊu khung bª t«ng cèt thÐp. N»m c¸ch bê biÓn kho¶ng 500 mÐt. Kh¶o s¸t th¸ng 3
n¨m 2001.
Tæng sè ®· ®¸nh gi¸ møc ®é ¨n mßn t¹i 210 vÞ trÝ. Trong ®ã:
169 vÞ trÝ cèt thÐp bÞ gØ nÆng, ®iÖn thÕ tõ 300÷500 mV, thËm chÝ >600mA chiÕm 80 %.
41 vÞ trÝ cèt thÐp bÞ gØ nhÑ, ®iÖn thÕ tõ 150÷300 mV, chiÕm 20%.
PhÇn lín c¸c cÊu kiÖn kiÓm tra t¹i c¸c c«ng tr×nh cèt thÐp ®· bÞ gØ, nhiÒu vÞ trÝ møc ®é gØ rÊt nÆng
¶nh h­ëng lín ®Õn kh¶ n¨ng chÞu lùc cña kÕt cÊu cÇn ph¶i gia c­êng hoÆc lo¹i bá thay thÕ.
6. ®Ò xuÊt Mét sè gi¶i ph¸p phßng chèng ¨n mßn cèt thÐp
c«ng tr×nh ven biÓn
6.1. Lùa chän vËt liÖu ®Çu vµo hîp lý: nªn sö dông xi m¨ng cã hµm l­îng C3A≤10%,
kiÕn nghÞ dïng xi m¨ng poãc l¨ng-xØ, poãc l¨ng puz«lan hoÆc xi m¨ng bÒn sunph¸t.
Cèt liÖu kh«ng cã tiÒm n¨ng g©y ph¶n øng kiÒm silic, hµm l­îng Cl -≤0,05%, n­íc trén
bª t«ng cã hµm l­îng Cl -≤500mg/lÝt, t¨ng c­êng sö dông c¸c phô gia lo¹i ho¸ dÎo,
chèng thÊm, øc chÕ chèng ¨n mßn, kh«ng chøa gèc clorua.
6.2. ThiÕt kÕ chiÒu dµy líp b¶o vÖ hîp lý víi tõng m¸c bª t«ng ( tû lÖ n­íc/xim¨ng).
Víi bª t«ng m¸c chèng thÊm B6 lµ 3cm vµ B8 lµ 2,5-3 cm. BÒ mÆt kiÕn tróc c«ng tr×nh
nªn thiÕt kÕ tr¬n ph¼ng, dÔ tho¸t n­íc, tr¸nh gãc c¹nh.
6.3. B¶o vÖ cè thÐp b»ng s¬n, phñ hoÆc m¹ kim lo¹i bÒ mÆt ngoµi cèt thÐp. Khi c¸c
c«ng tr×nh ngÇm d­íi ®Êt hoÆc n­íc biÓn, b¶o vÖ cèt thÐp b»ng Protecter khi líp phñ bª
t«ng kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng b¶o vÖ cèt thÐp.
6.4. C«ng nghÖ thi c«ng ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn m«i tr­êng. Sau khi thi c«ng xong
ph¶i b¶o d­ìng b»ng phñ Èm hoÆc mµng c¸ch n­íc bÒ mÆt ®Õn 7 ngµy sau ®ã t­íi Èm,
phñ mµng c¸ch n­íc ®Ó gi¶m thiÓu tèi ®a c¸c vÕt nøt bÒ mÆt do co ngãt. H¹n chÕ tèi ®a
m¹ch ngõng.
6.5. B¶o vÖ mÆt ngoµi b»ng v÷a xi m¨ng m¸c cao, c¸c lo¹i s¬n phñ gèc epoxy biÕn tÝnh
hoÆc s¬n phñ xi m¨ng – polime gèc acrylic, g¹ch èp…
7. kÕt luËn
C¸c c«ng tr×nh bª t«ng cèt thÐp x©y dùng ven biÓn miÒn trung n­íc ta chÞu t¸c ®éng x©m
thùc m¹nh cña m«i tr­êng ven biÓn, víi ®Æc tr­ng lµ vïng cã l­îng muèi sa l¾ng lín
nhÊt c¶ n­íc, tuæi thä c«ng tr×nh cã thÓ bÞ suy gi¶m tíi 30÷50% theo niªn h¹n thiÕt kÕ.
Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh lµm gi¶m tuæi thä c«ng tr×nh ven biÓn ®ã lµ do sù
¨n mßn cèt thÐp, dÉn ®Õn ph¸ huû c¸c kÕt cÊu chÞu lùc. Nguyªn nh©n chÝnh lµ do qu¸
tr×nh c¸c bonat ho¸ hoÆc röa tr«i lµm gi¶m ®é pH cña bª t«ng ph¸ ho¹i líp « xÝt b¶o vÖ
thô ®éng trªn bÒ mÆt cèt thÐp vµ do tÝch tô hµm l­îng Cl - vµo trong bª t«ng tõ kh«ng
khÝ vµ n­íc biÓn. Møc ®é cã thÓ lín tíi 10÷15 lÇn hµm l­îng ban ®Çu.
§Ó kh¾c phôc cÇn ph¶i ¸p dông tæng hîp nhiÒu gi¶i ph¸p: tõ c«ng ®o¹n lùa chän vËt
liÖu ®Çu vµo, c¸c b­íc thiÕt kÕ hå s¬, cho ®Õn c«ng nghÖ thi c«ng. §Æc biÖt c«ng t¸c
qu¶n lý chÊt l­îng trong qu¸ tr×nh thi c«ng.
C¸c biÖn ph¸p phßng chèng trªn ®©y còng chØ mang tÝnh chÊt hç trî v× ®é bÒn cña c«ng
tr×nh phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè. VÊn ®Ò nµy cÇn ®­îc quan t©m ®Çu t­ nghiªn cøu
cña c¸c nhµ khoa häc, kü thuËt ®Ó x©y dùng ®­îc mét tiªu chuÈn riªng cho lo¹i c«ng
tr×nh vïng ven biÓn n­íc ta.
Tµi liÖu tham kh¶o
1. Lª Quang Hïngm, Tæng luËn “Nguyªn nh©n ¨n mßn kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp d­íi t¸c
®éng khÝ hËu ven biÓn ViÖt Nam, mét sè h­íng ®¶m b¶o vµ n©ng cao ®é bÒn c«ng
tr×nh”. Trung t©m th«ng tin t­ liÖu khoa häc vµ c«ng nghÖ quèc gia. Hµ néi 1994.
2. Vò M¹nh L·ng, Nh÷ng thÝ nghiÖm ®Ó x¸c ®Þnh gØ cèt thÐp trong cÇu bª t«ng cèt
thÐp. B¸o c¸o héi th¶o quèc gia vÒ c¸c ph­¬ng ph¸p kiÓm tra kh«ng ph¸ huû trong
x©y dùng. Hµ Néi 18/10/2001, tr 78-84.
3. Cao Duy TiÕn,B¶o vÖ vµ söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh bª t«ng cèt thÐp vïng ven biÓn
ViÖt Nam. Bµi gi¶ng líp tËp huÊn “ BÖnh häc c«ng tr×nh”. Hµ Néi 1999, tr125-175.
4. TuyÓn tËp b¸o c¸o héi th¶o khoa häc“ ¨n mßn vµ b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng
vïng ven biÓn”. ViÖn khoa häc kü thuËt x©y dùng. Hµ Néi 8-1993.
5. Noel. P. Mainvaganam; Repair and protection of concrete structures. CRC Presss, London 1992.
6. B. Durand and J. Berard, Materials and structures. 1987, 20p.

Related Interests