You are on page 1of 98

TALÝSMANLAR MAJÝKAL ALFABELER Dünyadaki bütün uygarlýklar ve bütün zamanlardaki majikal geleneklerin hepsinde kullanýlan bir alfabe ve sayý

sistemi vardýr. Bilinen en ilkel toplum olan Avusturalya yerlilerinden yazýsý olmayan, dünyanýn deðiþik yerlerindeki kabilelere kadar bütün ilkel toplumlarda bile bazý kutsal sembol ve çizimler vardýr. Eski Mýsýr'da yazý sadece rahipler kastýnýn tekelinde olan bir þeydi. Harfler ve onlarýn majikal deðerleri hakkýnda bir çok þey söylenmesi mümkündür fakat burada yeni bir þeyler türetmek yerine Muhiddini Arabi'nin düþüncelerini nakletmek daha kolaydýr. Arabi nin fikri, aþaðýda, kendi orijinal anlatýmýndan ziyade ana fikir olarak verilmiþtir. Harflerdeki güç üç ayrý þekildedir. Önce onlarýn kaðýt üzerindeki çizilmeleriyle, resim olararak Astral'da uyandýrdýklarý titreþim, ikinci olarak sesle okunduklarý vakit ses vibrasyonu olarak meydana getirdikleri ya da daha doðru bir ifadeyle uyandýrdýklarý güç. Ve en sonra da Düþünce olarak, meydana getirdikleri vibrasyon. Bu sonuncusu hem þekil ve hem de harfin özel dalga boyundan kaynaklanýr. Tragna ekolünde özel Tragna alfabesi kullanýlýr. Tragna alfabesine geçmeden önce diðer kullanýlmasý mümkün olan alfabelere bakalým. Tragna ekolü, kendi alfabesinden sonra sadece Arap ve Ýbrani alfabelerini kabul eder. Diðer Alfabeler bizden çok uzaktýr. Latin harflerindeyse gereken Astral güç henüz oluþmamýþtýr. Çünkü Latin harfleri dünyada çok yaygýn olmakla birlikte majikal amaçlarla kullanýlmalarý pek azdýr ve gereken Astral birikime sahip deðildirler. Majikal amaçlarla kullanýlan alfabelerin en eskilerinden biri olan Ýbrani alfabesi aþaðýdadýr. Her harfin bir ismi ve bir de EBCED deðeri denilen sayý deðeri vardýr. Harflerin isimlerinin özel bir anlamý yoktur. Hayattan alýnma þeylerle harfler isimlendirilmiþtir. Mesela Alef Öküz, Beth ya da gerçek ismiyle Beyt ev, Cimel deve, Ayin göz, Yod El vs. demektir. Kaph, Mem, Nun, Pe ve Tzaddi harfleri kelimenin sonuna geldikleri zaman farklý biçimde yazýlýrlar ve sayý deðerleri de deðiþir. 1

TALÝSMANLAR

Ýbrani alfabesinden daha yeni olan Arap Alfabesi ve Arapça ebced bütün olarak Ýbranice'den alýnmýþtýr. Harflerin þekilleri farklý olmakla birlikte isimleri Ýbranice'dir. Mesela Arapça'da "Elif" sadece bir harf ismidir fakat Ýbranice'de "Öküz" demektir. Tragna sisteminde, Tragna alfabesi alýnana kadar Arap alfabesi kullanýldýðý için Arap alfabesini biraz daha etraflýca incelemek gereklidir. ARAP ALFABESÝ

2

TALÝSMANLAR Arap alfabesinde, harfin kelimenin baþýndaki, ortasýndaki ve sonundaki þekilleri farklýdýr fakat ebced deðeri deðiþmez. Tragna ekolünde Arap alfabesi aynen kullanýlmakla birlikte bazý farklý uygulamalar da mevcuttur. Bir talismana yazýlan isim ya da isimler, "Ýsmin katlanýþý" denilen bir iþlemden geçerler. ÝSMÝN KATLANIÞI (ÝSMÝN MAJÝKAL YAZILIÞI) Ýsim Arapça, ayrýk harflerle yazýlýr ve ayna görüntüsü olarak, tamamen ters çevrilir. Örnek olarak Bülent (Arapçada Bülend þeklinde yazýlýr) ismini alalým. Ayna görüntüsü olan yazýdaki harfler birleþtirilir ve saðdan sola doðru ikiye katlanýr. Bundan sonra, bu harfler Astra'nýn içine alýnýr. Bu, kiþinin gücünü sembolize eder. Burada isim, Astra'daki, Jüpiter sembolünün yerindedir. Renkli çalýþýlan talismanlarda Jüpiter'in, Astra'daki rengi olan yeþille yazýlýr. Tabii ki, ismin katlanýþý sadece Astra yazmak için deðildir. Bütün Tragna talisman sisteminde, isimler katlý olarak yazýlýrlar. Bununla beraber ismin katlanýþý yöntemi sadece Arap alfabesi kullanýldýðý 3

TALÝSMANLAR zaman geçerlidir. Tragna alfabesi kullanýlmaya baþlanýldýktan sonra bu yöntem hiç kullanýlmamýþtýr. Harf sayýsý tek olan isimlerde katlama þöyle yapýlýr: Önce ismin tersi alýnýr. Ortadaki harf býrakýlýp, diðerleri bilindiði gibi katlanýr. Kalan orta harf, en alta, ayrý bir satýr olarak yazýlýr. Ýki kiþinin isminin birlikte kýrýlmasý da þöyle yapýlýr: Ýki isim yanyana yazýlýr ve ters çevrilir. Örnek olarak, KADIN ve ERKEK kelimelerini birer isim olarak kabul edelim ve ters çevirelim. Katlamak için bir harf birinci isimden, bir harf ikinci isimden alýnarak iki harfli guruplar yapýlýr. Aþaðýda Kadýn isinin birinci harfi K1, Erkek isminin birinci harfi E1 olarak gösterilmiþtir. E2 - K2 - E1 - K1 E4 - K4 - E3 - K3 K5 4

TALÝSMANLAR Þayet her iki ismin harfleri çift sayýlý ve dörder harfliyseler: E2 K2 E1 K1 E4 K4 E3 K3 Ve þayet isimler beþten fazla, altý harfliyseler: E2 K2 E1 K1 E4 K4 E3 K3 E5 K5 Þekillerinde kýrýlýr ve katlanýrlar. Tek kelimelerin yani ismin katlanýþýndaki beþ harfli þekli yukarda gördük. Ýsim altý harfliyse üçer üçer katlanýr. Yedi harfli, 3,3,1 þeklinde yapýlýr. Ve mesela sekiz harfliyse 3,3,2 dokuz harfliyse 3,3,3. On harflide de 3,3,3,1 þeklinde olur. TÝSAN ALFABESÝ Tisan, burada görülen alfabenin ismidir. Bu alfabe majikal amaçlarla kullanýlýr. Tisan kelimesi aslýnda alfabenin ismi olmakla birlikte, uzun zaman için bizim tarafýmýzdan ekolün ismi olarak da kabul edilmiþtir.1 Tisan alfabesinde yirmi ana harf vardýr. Bunlarýn yalnýz baþlarýna, tek tek yazýlýþlarý (Bir tür kapital), kelimenin baþýndaki, ortasýndaki ve sonundaki yazýlýþlarý ayrý ayrýdýr. Dolayýsýyla her harfin dört ana þekli vardýr. Aþaðýdaki tabloda Tisan alfabesinin kapital hali görülmektedir. Bu tablo her tür majikal çalýþma ve talisman için yeterlidir. Bununla beraber Yolcunun, alfabenin her halini öðrenmesi ve kullanabilmesi de gereklidir. 1 Çok çok sonra, Saki Tarafýndan ekol ismi olarak "Kblan Tragna" verilmiþtir. 5

TALÝSMANLAR

Harfler ikiþerli guruplar halinde birleþtirilerek heceler yazýlýr. Her hecenin yazýlýþþekli de ayrýdýr. Hece harfleri olan bu ikili harfler de tek ve ayrý birer harf sayýlýrlar. Dolayýsýyla esasta yirmi temel harften meydana gelen alfabenin harf sayýsý oldukça yükselir. Heceler sesli ve sessiz heceler olarak ikiye ayrýlýrlar. Sesli hecelerde birinci harf sessiz, ikinci harf seslidir. Mesela RA. Sessiz hecelerdeyse ikinci harf sessizdir. Mesela AR. Ýkili hecelerden baþka üçlü heceler de vardýr fakat bizim kullandýðýmýz dünya dilleri için gerekli deðildirler. Tragna alfabesinin esas olarak Sanskritçe ve Tibetçe karýþýmý bir dilin alfabesi olduðu söylenmiþtir. Arapça ve Ýbranice gibi sað el tarafýndan sol el tarafýna doðru yazýlýr. Tragna sayý sembolleri de farklýdýr. Matamatik sistemi esas olarak ikili sisteme benzer. Buradaki sayý sembolleri bizim kullandýðýmýz ondalýk sisteme göre Astralda oluþturulmuþtur. Sayýlar ondalýk sisteme göre yazýlýrlar. Sayýlarýn yazýlýþýnda bir farklýlýk vardýr. Sayýlar da yazý gibi saðdan sola yazýlýrlar. Mesela 1988 þu þekilde yazýlýr 8891 6

TALÝSMANLAR TÝSAN EBCEDÝ Harflerin kendilerine göre Ebced deðerleri vardýr. Ebced tutarýnýn hesaplanýþý biraz farklýdýr. Kelimenin harflerinin toplamý bulunur ve kelime kaç harfliyse o sayýyla çarpýlýr. Mesela dört harfli bir kelimede harflerin teker teker ebced deðerleri alýnýr. Toplanýr ve çýkan sayý dörtle çarpýlýr. Hecelerin de Ebced deðerleri farklýdýr. Bunlar da þu þekilde bulunur: Ýki harfin deðeri toplanýr ve ikiye bölünür. Çýkan sayý hecenin deðeridir ve hece bir harf sayýlýr. Ýkiye bölmede tam sayý çýkmazsa, mesela sonuç 21 ise ve bunu ikiye bölersek çýkan sayý 10.5 olur. Bu durumda sayý yükseltilerek yuvarlanýr ve 11 kabul edilir. Bu sistene göre Bülent ismi, BÜ-LE-N-T þeklinde hecelere ayrýlarak hesaplanýr. Her hece bir harf sayýldýðý için Bülent ya da daha doðru yazýlýþýyla Bülend dört harfli bir isim kabul edilir. (B=2)+(Ü=30)=32 32/2=16 Onaltý, Bü hecesinin tutarýdýr. (L=10)+(E=5)=15 15/2=7.5 = 8 Sekiz, Le hecesinin tutarýdýr. (N=20) Yirmi, N hecesiniz tutarýdýr. Burada n, tek baþýna bir harf yada hece kabul edilir. (D=4) Dört, D hecesinin tutarýdýr. (32+8+20+4) X 4 = 192. Bülent isminin tutarý 192'dir. Hece yazýlýþlarýnda sessiz hecelerde sesli harfin tek ya da baþtaki þekli kullanýlýrken, sesli harfin daima ortadaki þekli kullanýlýr. Esasýnda hecelerin de kelimenin baþýnda ortasýnda ve sonundaki yazýlýþlarý farklýdýr fakat pek fazla önemli deðildir. Tisan alfabesi Talisman, Vefk ve Sicil gibi þeylerde kullanýldýðý zaman iþlemlerin tesiri üç misli fazla olur çünkü Tisan Astralda yeri olan çok eski bir sistemdir. Alfabede orijinal olarak J harfi yoktur. J yazmak gerektiði zaman S harfi ve Ce hecesinin birleþiminden meydana gelen bir üçlü gurup 7

TALÝSMANLAR kullanýlýr. Bu tek harf olarak kabul edilir. Türkçede fazla bir kullanýmý olmayan X harfi de ayný zamanda Ks sesi için kullanýlýr. Tragna alfabesi, bizim Türkçe fonetiðimize ve gramerimize göre Astral planda adapte edilmiþ ve orijinalinden biraz farklýlaþmýþtýr. Þayet çalýþmalarda gerekirse, Arapça harflerin Tisan alfabesine çevrilmesi mümkündür. Bunun için her Arapça harf dört Tisan harfinden meydana gelen bir grupla gösterilir ve Arapça harflerin Tisan'da ayrý birer ismi vardýr. Bunlarýn ebced deðeri de, dört harfin toplamýnýn dörtle çarpýlmasýyla bulunur. TÜRKÇE HARFLER Tisan alfabesinde, Türkçe'deki her harfin karþýlýðý yoktur. Türkçe harfler olarak yukarda verilen farklýlaþtýrýlmýþ harfler sadece grup üyelerinin özel notlar tutabilmeleri ve gerekirse, aralarýnda yazýlý haberleþme yapabilmeleri için tarafýmýzdan uyarlanmýþtýr. Talisman yazýlýmlarýnda yukardaki, farklýlaþtýrýlmýþ harfler asla kullanýlmaz, harflerin özgün þekilleri kullanýlýr. TÝSAN ALFABESÝ VE TÝSAN DÝLÝ Tisan majikal ekolü aynanýn bu yanýna geçirilmeye ilk baþlanýldýðý sýralarda çok az Kabalistik hitabe ve deyim kullanýlýrdý. Çalýþmalarýn büyük bölümü Ýslami zikirlere ve Arap diline odaklanýyordu. Beþinci kat geçildikten sonra yapýlan bazý özel çalýþmalarla Tisan alfabesi ve Tragna zikirleri alýndý. O zamandan sonra bütün çalýþmalar Tragna talismanlarý, zikirleri ve harfleriyle yürütüldü. Aþaðýdaki, 8

TALÝSMANLAR katlarla ilgili kýsýmlarda da çalýþmalarýn Arap ve Ýbrani dillerine baðlý olarak alýnan kýsýmlarý ve talismanlar burada gene o, alýndýklarý dil ve alfabe ile yazýlmýþlardýr. Tisan dili ve alfabesi aslýnda kýsmen yapay þeylerdir. Yapaydýrlar çünkü özellikle alfabe Türkeçe'ye göre uyarlanmýþtýr. Bu harflerin, daha doðrusu sembollerin çok çok eski uygarlýklar zamanýnda kullanýldýklarý Saki tarafýndan belirtilmiþtir fakat gerek dil, gerek alfabe ister bir Astral dil olsun, ister Atlantis ve Mu uygarlýklarý öncesinin kayýp dillerinden biri olsun, her durumda bize göre uyarlanmýþtýr. Bu da dili ve harfleri Yapay hale getirmiþtir. Kýsaca bu sembol ve kelimeler Tragna ekolünün özel dil ve sembolleri olmuþlardýr. Tragna hitabelerinde bir çok Arapça, Ýbranice, Latince, Eski Yunanca benzeri, daha doðrusu bu dilleri çaðýrýþtýran kelime vardýr. Katlarda karþýlaþýlan bir çok varlýðýn ismi de, ya bazý bilinen mitolojilerden alýnmýþ ya da bunlarý çaðýrýþtýran þekildedir. Ancak, bir çok þeyin bizim bilinçaltýmýzdaki kalýplardan alýndýðýný, daha doðrusu verilenlerin, bizim algýlayabileceðimiz þekilde verildiðini düþünerek bunu izah edebiliriz. Saki tarafýndan, alfabedeki bir tek harfin bizim için özel olarak þekillendirildiði söylenmiþtir. Bu da J harfidir. Tisan alfabesinde J yoktur ve bu harf için S, E ve C harflerinin kombinesinden meydana gelen bir sembol kullanýlmaktadýr. Buna karþýlýk Türkçede hemen hemen hiç kullanýlmayan X ve bu harfle türetilen heceler vardýr. Bu harf ve heceler bize hiç verilmeseydi de olurdu.2 Veriliþ sebebinin Tisan dilindeki bazý zikirlerin ve invocationlarýn yazýlmasý için gerekmesinden olduðu tahmin edilmektedir. Bu nokta, Tisan alfabe ve dilinin ortak bilinçaltýndan çýkmýþ olmasý fikrini biraz çürütmektedir. Eðer öyle olsaydý bilinçaltýmýz X ve heceleri yerine J 2 Alfabenin veriliþi ve daha sonralarý bu satýrlarýn yazýldýðý sýralarda X tamamen gereksiz bir harfti fakat yýllar sonra deðiþik çalýþma ve amaçlar için verilen bir çok zikir sözü ve mantranýn hemen hemen hepsinde X harfinn kullanýldýðýný gördük. Sözkonusu çalýþmalar daha farklý aþamalara ait çalýþmalar olduklarý için bu kitaba eklenmemiþlerdir. 9

TALÝSMANLAR ve hecelerini uydururdu. çünkü bizim için mesela Jale ya da Jülide, yazabilmek her zaman için ters oluyor. Tisan alfabesinde her harf esas olarak dört farklý þekilde yazýlýr. Harfin, kelimenin baþýnda, ortasýnda ve sonundaki þekilleri farklý olduðu gibi tek tek yazýlýþlarý yani Kapital harf þekilleri de farklýdýr. Ýki tane istisna vardýr. Birincisi J harfidir. Bu harf, kapital, baþta, ortada ve sonda olmasýna bakýlmaksýzýn hep ayný yazýlýr. Ýkinci istisna A yada I harfidir. A üçgen þekliyle gösterilir ve her durumda ayný yazýlýr fakat A nýn bir de deðiþik þekli vardýr. Bu da aþaðýdaki harf tablosunda görülen balýða benzer þekildir. Bu þekil harfin kapital hali deðil, farklý þeklidir. Üçgen ya da balýk þekli her yerde kullanýlýr. Harflerin dört ana þeklinden baþka hecelerdeki þekilleri de farklýdýr. Aþaðýda sesli ve sessiz hece tablolarý görülmektedir fakat bu tablolarýn örnek olarak yapýldýklarý, hecenin, kelimenin baþýnda, ortasýnda ya da sonunda oluþuna göre, hece tablolarýndaki sembollerin de deðiþebilecekleri unutulmamalýdýr. Sessiz hecelerde, yani Ob, As, El gibi hecelerde hecelerin sadece üç þekli, A, E ve O ile olan heceler gösterilmiþtir. I nýn, A ile, Ö, Ü, U nun O ile ve Ý nin de E ile ayný sembol olduðu unutulmamalýdýr. Gene sessiz hecelerde bir kural vardýr. Hecenin ilk harfi olan sesli harf, önündeki sessiz harfe göre yön deðiþtirir. Mesela ikinci harf, A yý temsil eden üçgense, B, G, M, T, Z harflerinden önceyse bilinen düz þeklindedir. C, H, P, V harflerinden önceyse sað el yanýna yatýk þekildedir. D, K, R, X harflerinden önceyse baþaþaðýdýr. F, L, S, Y harflerinden önceyse sol el yanýna yatýk þekildedir. Bu deðiþmez kuraldýr. Hece kelimenin neresinde olursa olsun deðiþmez. Çalýþmalarda Arapça zikir ve harflerin kullanýldýðý dönemlerden kalma bir de Arap harflerinin Tisan karþýlýklarý tablosu aþaðýda görülmektedir. Her Arap harfi, dört Tisan harfi ile yazýlan bir isme sahiptir. 10

TALÝSMANLAR HARFLERÝN ANA ÞEKÝLLERÝ

11

TALÝSMANLAR SESLÝ HECELER

12

TALÝSMANLAR SESSÝZ HECELER

13

TALÝSMANLAR

14

TALÝSMANLAR ASTRA (ÝLK TALÝSMAN)

Bu talisman çalýþmalarýn en baþýnda alýnan bir irtibat talismanýdýr. Piramit ve piramit enerjisinin sembolüdür. Herþeyin baþý ve sonu olan ana talismandýr. Çalýþmalara yeni baþlayan bir kimse Sýfýr katýný geçene kadar Gümüþ Eþkenar dörtgen talismaný kullanamaz. Sýfýr katýnda koruyucu olarak Astra kullanýlýr. Çalýþmaya katýlan herkes için iki Astra hazýrlamak olasýdýr. Bunlarýn birisi Altar üzerinde, Aynayý görebilecek þekilde dururken diðeri bir bantla kiþinin alnýna tutturulur. Çalýþma haricinde Astra Kýrmýzý kadifeye sarýlarak karanlýk bir yerde ve yabancýlarýn göremeyeceði þekilde saklanýr. Astra'nýn sarýldýðý bez ya da içine konulduðu torbanýn üzerine de yaldýzla talismanýn þekli çizilir. Bu talismanýn aslýnda bir ismi olmamakla birlikte, tarif için bir isim gerekince, Saki tarafýndan, bizim dil ve alýþkanlýklarýmýza en uygun isim olan Astra verilmiþ ya da bu isim türetilmiþtir. Kat çalýþmalarýnda Astra'nýn bir eþi imajinatif olarak boyuna asýlýr fakat bu imajinatif Astra'nýn üzerinde sadece Jüpiter sembolü vardýr. Çevre harfleri yoktur. Astra ortasýnda Jüpiter sembolü olan bir üçgendir. Tepesinde Arapça, Þýn, sað el tarafýnda Nun ve sol el tarafýnda Elif harfleri vardýr. Bu harfler esas olarak Tragna alfabesiyle yazýlýr. Tragna Alfabesinin dýþýnda Arapça ya da Ýbranice olabilir. Latin alfabesi veya baþka bir alfabe ile yapýlamaz. Tragna alfabesiyle yazýlýþý da iki þekildedir. Birincisi, 15

TALÝSMANLAR

yukarda görüldüðü gibi her harfin kendi özel sembolüyle gösteriliþidir. Ýkinci þekil Arapça harflerin isimlerinin Tragna diline göre dörder harfle katlanarak yazýlmasýdýr. Þian, Alef ve Naun þeklinde yazýlýr. Fiziksel talismanlar kaðýt üzerine çizildikleri takdirde Üçgen kahverengi, Jüpiter yeþil, Alef sarý, Naun mavi ve Þian kýrmýzý renkle çizilir. Çalýþmada kullanýlan esas talismanlarsa daire þeklinde dökülmüþ kurþun üzerine önce oyulur sonra oyuklar boyayla doldurulur veya oyulmadan, doðrudan boyanýr. Kurþuna yapýlan talismanlarda üçgen, kahverengi bir çerçevedir. Ýçi dolu deðildir. Üçgen, Piramitin iki boyutlu gösterimidir. Þin Ateþi, Elif havayý, Nun suyu, üçgen de ayný zamanda topraðý ifade ederse de Talisman bütün olarak Ateþ elementiyle ilgilidir. Jüpiter sembolü Ether, ruh ya da kullanýcýnýn kendisini sembolize eder. 16

TALÝSMANLAR NEGATÝF ASTRA Renkler tam olarak aynýdir. Sadece Jüpiter'in ayna görüntüsü çizilidir ve Nun'la Elif harfleri yer deðiþtirmiþtir. TRÝAKMLNON VE PENTÝGMLNON Tragna çalýþmalarýnýn ana formu eþkenar dörtgen þeklidir. Hemen hemen her talisman ve her fikir onun üzerine kuruludur. Eþkenar dörtgenle yapýlan talismanlarda kaðýt vs, kullanýlmasý mümkün olmakla birlikte onun ana metali gümüþtür. Eþkenar dörtgende geometrik orantýlar çok önemlidir. Gümüþten kesilen bir eþkenar dörtgende köþelerin sivirliði, alt ve üst üçgenlerin oranlarý ile kenarlarýn düzgünlüðü muntazam olmalýdýr. Eþkenar dörtgen þekli iki tane, tabaný yüksekliðine eþit olan (b) piramitinin, taban tabana yapýþtýrýlmýþþeklinin, iki boyutlu gösterimidir. Kýsaca o, evrenin sembolüdür. Madalyon olarak kullanýlan eþkenar dörtgenlerin bir ucuna küçük bir delik açýlarak halka takýlýr. Halka asla gövdeye kaynatýlmamalýdýr. Bu takdirde geometrik bütünlük bozulur. Eþkenar dörtgenin kullanýlan diðer talismanlarýn haricinde iki ana þekil vardýr ki, bunlar güçle kontaðý saðlarlar. Ayrýca bu talismanlar yolcunun bir tür künyesidir. Bütün yaptýklarý ve gücü kullanabilme derecesi onun ana talismaný üzerinde kayýtlýdýr. Bu ana talismanlara Triakmlnon ve Pentigmlnon isimleri verilir. Triakmlnon aydýnlýk, Pentigmlnon karanlýk tarafa 17

TALÝSMANLAR aittir. Yolcu yeni baþladýðý sýralarda ancak Triakmlnon'u kullanabilir. Diðerinin vibrasyonlarý oldukça güçlüdür ve ancak beþinci kat seviyesi geçildikten sonra kullanýlmasý caizdir. Aslýnda bu seviyeden sonra, iki talisman arasýnda bir fark yoktur. Her iki yanda da her iki talisman kullanýlýr. Ayrýca bu seviyeden sonra iki yan diye bir þey de yoktur. Veya vardýr da pek fark etmez. Yolcu, talismanlarýn üzerlerindeki þekillere göre, zevkine uygun olanýný kullanabilir. Triakmlnon ve Pentigmlnon isimleri Triangl ve Pentagram kelimelerini çaðrýþtýrmakla birlikte bu kelimelerle ilgili olmadýklarý söylenmiþtir. Bu çaðrýþým, üzerlerindeki þekillerle de ilgilidir çünkü birinde üçgen, diðerinde pentagram vardýr. Triakmlnon, yolcunun eðitimine ilk baþladýðý sýrada takýlýr. Ýlk katlarda, insanlarla telapatik iliþki kurmak, uzaktan istenen haraketi yaptýrabilmek veya korunmak amacýyla kullanýlýr. Sembolik manalarý ve güçleri ileri katlarda verilir. Ýlk takýldýðýnda son derece güçlü baþ aðrýlarý verebilir çünkü beyinle direk iliþkilidir. Kýsa süre içinde beyin ona alýþýr. TRÝAKMLNON 18

TALÝSMANLAR Triakmlnon þeklinde, iki dairenin içindeki üçgenin tabaný, yüksekliðine eþittir. Bu üçgen majikal piramiti temsil eder. Ortadaki jüpiter yolcunun kendisini sembolize eder. Ayný zamanda talismanýn kaynaðý olan ana katý da gösterir. Eþkenar dörtgen þekli, Triakmlnon ve Pentigmlnon Altýncý kattan gelir. Bu talisman kaðýt üzerine hazýrlandýðý zaman kendisine göre bazý renkler kullanýlýr. Bu renkler þu þekildedir. Eþkenar dörtgen : Mavi Daireler : Dýþ daire kýrmýzý, iç daire siyahÜçgen : Kahverengi Jüpiter : Yeþil Naun : Mavi Alef : Sarý Þian : Kýrmýzý Tritan : Sarý Driton : Yeþil Mars, Venüs : Gümüþ, Sarý veya Kýrmýzý En tepedeki, Yolcunun sicili : Gümüþ, Sarý veya Kýrmýzý Triakmlnon veya Pentigmlnon gümüþ üzerine hazýrlandýðý zaman gümüþ, eþkenar dörtgen þeklinde kesilir. Ayrýca bir çerçeve çizilmez. Eðer kaðýt üzerine çizilecekse kaðýt, eþkenar dörtgen þeklinde kesilmiþ bile olsa ayrýca bir çerçeve çizilmelidir. Triakmlnon, Mars ve Venüs sembolleri taþýrsa erkek ve kadýn bütün insanlarý etkiler. Þayet sadece belli bir kimseye tesir etmek amacýyla hazýrlanýrsa Mars, Venüs yerine o kiþinin ismi yazýlýr veya isim sicili yapýlýr. Tabii bu isim de gümüþ rengi, sarý yada kýrmýzýyla yazýlmalýdýr. Triakmlnon'un taþýdýðý bütün sembollerin birer isim ve manasý vardýr. TRÝAKMLNON: Yöneten, Ýdare eden anlamýndadýr. 19

TALÝSMANLAR Üçgen, doðrudan doðruya majikal piramiti anlatýr. Köþe harfleri Arapça Þýn, Elif, Nun ya da Tisanca karþýlýklarý olan Þian, Alef, Naun'dur. Bununla beraber köþelerin ve merkezin, kendine göre özel isimleri vardýr. Üst Köþe (Naun harfi): KRÝNON. Sol el köþesi (Alef harfi): GHAOL. Sað el köþesi (Þian harfi): OTKLÝNON. Merkez (Jüpiter sembolü): TRÝKON. Çevre harfleri ve üçgen elementlerin sembolleridir. Ayný zamanda da kiþinin güç kaynaklarýný, enerji kapsamýný anlatýrlar. Triakmlnon ve Astra'daki çevre harflerinin sýralanýþý farklýdýr. Bu farklýlýk, güç kaynaklarýnýn ve enerji kapsamlarýnýn farklý olmasýndandýr. Mars, Venüs sembolleri: Diþi ve erkek fonksiyonlarýný çeker. Evrenin (+) ve (-) güçlerini, Astral ve fizik planlarý ve zýtlýklarý temsil eder. Driton: Nokta kiþinin maddi varlýðýný anlatýr. Çizgi, bir bölüm üstteki kýsmý, yüce ruhu ve onun himayesi altýnda bulunmayý anlatýr. Tritan: Yer güçlerini temsil eder. Karanlýk yanýn olduðunu belirtir. Bir açýdan, ateþ elementi ile rabýtalý bir semboldür. 20

TALÝSMANLAR PENTÝGMLNON

Triakmlnon'un, Yöneten, idare eden manasýnda olmasýna karþýlýk PENTÝGMLNON, Karþý gelen veya Ýsyan eden anlamýndadýr. Triakmlnon'un aydýnlýk tarafý anlatmasýna karþýlýk, Pentigmlnon, gücün karanlýk yanýný ifade eder. Ýlk Astral katlarda sadece Triakmlnon kullanýlýr. Belli bazý seviyelerden sonraysa, mesela yedinci kattan itibaren. ikisinden birini kullanmanýn farký yoktur. Her ikisi de, her iki yanda kullanýlýr ve bilgi alýnýr. Pentigmlnon'daki semboller, Triakmlnon'dakilerin ayný olmakla birlikte, üstteki altta ve ayna görüntüsü halindedir. Pentigmlnon'daki, sahibinin isim sicili alttadýr. Bu talismanýn ya da mührün üzerindeki her sembolün ayrý bir mana ve ismi vardýr. Bu isimler ve yorumlarý aþaðýdadýr. Eþkenar dörtgen: En baþta da anlatýldýðý gibi bütün olarak, Uzayý, Astral alemleri, Güçler dengesini ve Fizik evreni anlatýr. 21

TALÝSMANLAR Mars, Venüs sembolleri: Triakmlnon'da, en altta olmalarýna karþýlýk burada en üsttedirler. Evrendeki erkek ve diþi fonksiyonlarýný anlatýrlar. (+) ve (-) güçleri sembolize ve invoke ederler. Astral ve Fizik planlarý ifade ederler. Driton: Alttaki nokta kiþinin maddi varlýðýný anlatýr. Çizgiyle ayrýlan üstteki bölüm, üstteki yüce ruhu ve onun himayesi altýnda olmayý ifade eder. Tritan: Burada, Pentigmlnon'daki þeklinin ayna görüntüsüdür. Hangi þekilde çizilirse çizilsin. Ýsmi aynýdýr. Yer güçlerini temsil eder. Karanlýk yanýn olduðunu belirtir. Ateþ elementiyle iliþkilidir. Pentagramýn çevre harfleri de aslýnda harf deðil stilize edilmiþ birer sicildirler. Bu sicilleri isimlerin, takdis sözleri ve manalarý da aþaðýdadýr. OTÝKSLAS: Cehennemin kapýsýna giden manasýndadýr. Astral varlýklarla temas kurmak için kullanýlýr. HRÝKSLAS: Öðrenim ya da öðretim. Kiþileri tam olarak yolcuya baðlamakta ve onun istediklerini almasýnda kullanýlýr. 22

TALÝSMANLAR

KÝMTRYAN: Yok olma. Bir iþ yaptýrýnca kiþinin tam olarak ortadan kalkmasý veya çok kötü durumlara düþmesi. Ölüm talismanýyla birlikte kullanýlýrsa tam yok olur. SRÝNKON: Kendini affettirme veya kurtulmaya çalýþmak için bu kapýya gidilir. Ýmtihanlar vs. Ýki tarafa geçiþ. Burada yolcuya dýþardan gelebilecek zararlar önlenir ve tam olarak geri yollanýr. ARKTRYAN: Zevkler ülkesi. Seks çalýþmasý. Köleleþtirmek. Seksüel kölelik. Sadist zevkleri açýklayan kapý. KULLÝSUS: Bu isim ters Satürn'den ziyade gücün ana yönetimini anlatýr. Orta noktanýn takdis sözü olup, Lüsifer'in, yüksek Astral planlardaki isimlerinden biridir. PENTAGRAM: Gücün aþaðýdan yukarýya akýþýný, karanlýk yanýn gücünü anlatýr. EÞMERKEZLÝ DAÝRELER: Astral katlarý ve fizik planý ifade ederler. 23

TALÝSMANLAR TRÝAKMLNON VE PENTÝGMLNON'UN ARKA YÜZLERÝ Her iki talismanýn da arka yüzleri aynýdýr. Bununla birlikte, Yedinci kat seviyesine gelinceye kadar Triakmlnon ya da Pentigmlnon'un arka yüzlerinin sadece üst kýsmý yazýlýr. Alt kýsým boþ kalýr. Üst yarý, alt yarýdan düz bir çizgiyle ayrýlýr. Üstte kalan üçgenin içine bir Astra çizilir. Buradaki Astra'da, çevre harfleri üçgenin içindedir. Ayrýca buradaki Jüpiter sembolü farklýdýr. Jüpiter'in ucu kývrýk deðil, düzdür. Bir tür dört rakamýna benzer. Alt kýsma gelince. Bu ters üçgenin alt ucuna bir ters Satürn ve merkeze de talisman sahibinin isim sicili yada düpedüz ismi yazýlýr. Yolcularýn dikkat etmesi gereken nokta: Talismanlardaki alt üçgeni zamansýz doldurmaktan kaçýnmak gereðidir. Bu takdirde kiþinin baþýna bir çok olumsuzluk gelebilir. Ayrýca alttaki boþ kýsma ne yazýlmasý gerektiðini bilmeyen, yeni baþlamýþ olan kimselerin burayý rasgele bazý talisman ya da sembollerle doldurmalarý da kendileri için düþünülemiyecek kadar olumsuz sonuç verebilir. Boþ yerler, gerektiði sürece boþ kalmalýdýr. 24

TALÝSMANLAR SEMBOLLERÝN YORUMLARI Triakmlnon ve Pentigmlnon da bulunan sembollerin yukarda anlatýlandan daha geniþ anlamlarý vardýr. Eþkenar dörtgen þeklinin pozitif ve negatif evrenlerle olan iliþkisi kitabýn baþýnda, piramitler bahsinde incelenmiþti. Driton ve Tritan þekillerinin anlamlarýysa yeterince açýktýr. Burada ek olarak ele alýnmasý gereken semboller, pentagramýn çevre harfleri, daha doðrusu sicilleri, Pentigmlnon ve Triakmlnon isimlernin anlamlarýdýr. Triakmlnon yöneten, Pentigmlnon karþý gelen anlamlarýndadýr. Bu anlamlar isimlerin Türkçeye tam tercümesi deðil, onlarýn ifade ettikleri fikirlerdir. Ýsimlerin hiç bir anlamlarýnýn olmamasý da mümkün olabileceði gibi, bizim bilinçaltýmýzdan alýnmýþþeyler de olabilirler. Yöneten ve Ýsyan eden, bu talismanlarý taþýyan kimsenin diðer insanlar üzerinde yapabileceði etkileri, sertmi, yumuþakmý yaklaþacaðýný göstermez. Talismanlar spiritüel tekamüldeki iki farklý ilerleme yolunu anlatýrlar. Derviþin yolu ve Savaþçýnýn yolu. Bunlarýn hiç biri Karanlýk ve aydýnlýk yana ait deðildir. Her yanda iki yolun izleyicisi de olabilir. Ýkisinin de kendisine göre tehlike, zorluk ve keyifleri vardýr. Yolcu hangi yolu izlerse izlesin, her iki yanda da yani karanlýk veya aydýnlýk yanda olmasý farketmeksizin mutlaka kendi yapý ve anlayýþýna uygun bir spiritüel rehber bulmak zorundadýr. Rehberin fizik planda yaþayan bir bedenli ya da bir Astral varlýk olmasý pek farketmez. Derviþin yolundan giden kimse, maji, tasavvuf, Yoga, Spiritüalizm ya da herhangi bir budist ekolün izleyicisi olabilir. Bu kimseler tam bir tevekkülle kendilerini rehberlerinin eline býrakýrlar. Aslýnda derviþin yolu kiþiliksiz, silik kimselere ait olmamakla birlikte zayýf ve silik kimseler derviþin yolunu izlerler. Burada esas olan imandýr. Ýnanç, inanma ve söylenileni irdelemeden kabul etmek. Kendini üstün bir gücün yönetim ve ihtimamýna terketmek. Þeyhin her dediðini kabul etmek. Koyulan fiziksel, ahlaki ve spiritüel kurallara tam olarak uymak. Yönetilmekten hoþlanmak. Bunlar aslýnda gereðince yapýlýrsa kötü þeyler deðildir. Tarihte görülen bir çok ya 25

TALÝSMANLAR da hemen hemen bütün mutasavvýflar Derviþin yolunu izlemiþlerdir. Bununla beraber gerçek bir spiritüel ve fiziksel disiplin içine girebilecek kadar saðlam kimselerin yaný sýra tembel ve güçsüz kimseler de Derviþin yolu tarafýndan cezbedilirler. Bazý sahte þeyhler insanlarý rahatlýkla istismar edebilir ya da kendisini Astral rehber olarak gösteren deðersiz varlýklar yolcuyu obsede edebilir. Bunlar derviþin yolunun tehlikeleridir. Özet olarak derviþin yolu, tevekkül ve teslimiyet, diðerlerine hizmet yoludur. Savaþçýnýn yolunu izleyen yolcuya gelince. Bu kimse daha dik baþlý yapýdadýr. Derviþin yolundan giderek kendisini disipline edeceði yerde isyan ve tahakküm duygularýný serbest býrakýp, beslemektedir. Onun spiritüel rehberi daha arka plandadýr ve genel olarak kendisini ortaya sürmez. Kiþi kendi kararlarýný vermek zorundadýr. Karar vermek için yardým alamaz. Savaþçýnýn yolundan gidenin baðlý olduðu ahlaki ve spiritüel kavramlar yoktur. O, zaten bu tür þeylere isyan etmiþtir. Kendi kurallarýný kendisi koyar. Genel olarak bilinen bir üste, þeyh ya da yönetici varlýða fazla tahammülü ve hayranlýðý yoktur. Kendi üzerindeki güçleri kabul etmez, boyun eðmez, emir almaz ve gerekirse bunlarla savaþýr. Mutasavvýflar arasýndan savaþçýnýn yolunu izleyenler tek tük çýkmýþtýr fakat kayda deðer bir majikal ilerleme göstermiþ olan majisyenlerin bir çoðu savaþçýnýn yolunu izlemiþlerdir. Savaþçýnýn yolundan giden yolcu her þeyi irdeler. Kandi beðendiðini alýr. Bununla beraber o da kendisini fazla büyük görmek, gücünün yetmiyeceði boyuttaki güçlerle karþýlaþmak, obsesyon deðilse bile hasara uðramak ve sýk sýk yanlýþ kararlar vermek gibi tehlikelere açýktýr. Bu yolu da özetlemek herekirse Savaþçýnýn yolu baþkaldýrmayý, kendi öz deðerlerine güvenmeyi ve kendine hizmeti gerektirir. Tisan ekolü bu yollarýn ikisini de kabul edip uygular ancak yolcularýn eðilimleri hangi yola sapacaklarýný belirler. Tisan ekolünde zaman zaman hem karanlýk, hem aydýnlýk yanlarda çalýþmak zorunludur. Ýlk baþlayanlar da genel olarak Derviþin yolunu izlemek zorundadýrlar çünkü kiþi öz olarak ne derece güçlü olursa olsun yeni baþladýðý zaman savaþçýnýn yolundan gitmeye gücü ve karar verebilme kapasitesi yetmez. Ayrýca devamlý olarak derviþin yolunu 26

TALÝSMANLAR tercih etse bile bir zaman gelir ki, sadece eðitimi için bile olsa savaþçýnýn yolunu tanýmak zorunda kalýr. Triakmlnon ve Pentigmlnon daki Driton ve Tritan sembolleri bu yollarý açýklar. Yollar bir noktada kesiþirler. Burada, Yolun sonunda deyimini kullanmýyorum çünkü yolculuðun sonu yoktur. Ýster bu noktada, ister kiþi yeterince geliþtiði zaman karanlýk ve aydýnlýk yanlar ya da Derviþin ve Savaþçýnýn yolu diye devam yollarý kalmaz. Ýlk baþta kiþi her þeyi karýþtýrýr ve hangi yanda olduðunu bile kendisine söylenmeden anlayamaz. Daha sonra ise karanlýk ve aydýnlýk tam olarak birleþir. Bunlarýn izafi kavramlar olduklarý idrak edilir. Tapýlacak, korkulacak ya da savaþýlacak bir gücün varlýðý ihtiyaç olmaktan çýkar. Fakat burada artýk Triakmlnon ve Pentigmlnon da söz konusu deðildir. Bu yeni aþamada semboller de deðiþir. Triakmlnon ve Pentigmlnon gibi ikiz sembollerin yerini Quadramagnaton alýr. Pentagramýn çevre sicillerine gelince. Bunlar tam olarak beþ kapýyý anlatýrlar. Bu kapýlar kiþinin yola çýkýþ, yolculuða baþlama seviyeleridir. Kiþi hangi durumda olursa olsun bu kapýlardan herhangi birinden girerek, saat yönünde ya da saat aksi yönde yolculuða baþlayabilir. Sonundaysa, ömrü yeterse mutlaka Pentagramýn çarkýný tamamlar ve baþladýðý yere deðiþim geçirmiþ olarak gelir. Buradaki saat yönü ve saat aksi yön deyimleri tabii ki, Pentagramýn çevresindeki sicillerin sýralanýþýný anlatýr. Astral alemde ya da spiritüel tekamül içinde bu yönlerde dönüleceðini deðil. Þimdi Pentagram ýn çevre sicillerini ele alalým. Pentagram þekli için gücün aþaðýdan yukarýya akýþý ve karanlýk yanýn temsili denildi fakat pentagram þekli bizdeki batý majisi kültürü yüzünden verilmiþ bir sembol de olabilir. Her ne olursa olsun savaþçýnýn yolunu ifade etmek için yeterlidir. Aslýnda Triakmlnon daki üçgen yukardan gelen gücü ve ilahi güç altýnda himaye edilmeyi anlatýrken Pentagram aþaðýdan gelen gücü ve kiþinin kendi kararlarýyla üstün güçleri tanýmamasýný anlatýr. Þimdi en alt uçtan baþlayarak, saat aksi yönde sicilleri inceleyelim. Ýþaretlerin yukarda anlatýlan yorumlarý oldukça basit ve hatta saçma 27

TALÝSMANLAR görünmektedir. Sadece basit büyücülük uygulamalarýný anlatýr gibidirler. Yolcunu, yolculuðunun ilk aþamalarýnda bunlarýn derin anlamlarýný bilmesi de önemli ve gerekli deðildir. Otikslas. Cehennemin kapýsýna giden: Bunun tarifinde, Astral varlýklarla iliþki kurmak deniliyor fakat daha derin alýnýrsa Astrala geçiþ anlamýna geldiði de görülür. Astral güçlerle uðraþan ve bu yola çýkan kimse, gerçek cehennem fikrine inanmasak ve Cehennem kelimesini sembolik bir ifade olarak kabul etsek bile bir noktada kendisini, kendi cehennemine mahküm etme tehlikesiyle karþý karþýyadýr. Obsede olabilir. Çýldýrabilir, Astral bedeni imha olabilir ya da en azýndan kafasý karýþarak her türlü tekamüle, en azýndan bir hayat süresince veda edebilir. Zaten Katlarýn ilk seviyeleri de tam bir cehennemdir. Bununla beraber kiþi gene de koruma altýndadýr. Kubbe içindeki nokta ile oluþturulan sembol bunu ve kiþinin cehennemin kapýsýnda bile yardýmsýz býrakýlmýyacaðýný gösterir. Yolcu beþ kapýnýn ilki olarak kabul ettiðimiz bu kapýdan, yolculuðunun herhangi bir aþamasýnda geçebilir. Bunlarýn belli bir sýrasý yoktur. Burasý ayný zamanda da imtihan kapýsýdýr. Bu semboller Pentigmlnon üzerinde yani savaþçýnýn yolunu temsil eden madalyondadýr fakat Derviþin yolunda da geçerlidirler. Savaþçýnýn yolunda ilerlemek daha egoist, daha sert olduðundan ve kiþi bu gibi tehlikelere daha açýk olduðundan semboller bu madalyonda yer alýr. Hrikslas. Öðrenim ya da öðretim: Bu kapýda yolcu iç sezgisiyle ya da eðitimi sayesinde bilgi alýr. Gerçeði ve gerçek nedenleri sezer. Ya da tekamülünün uygun aþamasýndaysa öðretir. Öðretmesi bedenlilere de olabilir. Katlarýn zekalarýna da. Kimtryan. Yok oluþ: Yok oluþ kapýsý, öðrenimden sonradýr. Buraya Hrikslas tan sonra ya da saat yönünü izliyorsak önce gelebiliriz. Bu aþamada, Hrikslas tan sonra gelinmiþse bilgi hazmedilir ve yolcu transformasyon geçirir. Eski benliði aldýðý bilgileri hazmedip, silinip, yok olur. Ya da bir önceki kapýdan geçerken öðretme seviyesinde ise gene yok olur çünkü bilgi ve benliðini öðrettiðine nakletmiþtir. Bu belki kendine hizmet yolunda saçma gibi görünebilir fakat yolcu 28

TALÝSMANLAR bunu baþkasýna hizmet için deðil, yeni oluþumlara yer açmak için yapmýþtýr. Eskisi uygulanýp, nakledilmezse yeni bilgi gelmez. Bu kapýya þayet aksi yönden gelinmiþse, yani öðrenim yerine kendini affettirmeden gelinmiþse, kiþi yeni aþamasýnda gene yok olur. Eskinin üzerine sünger çeker. Bu kapý önemlidir ve geçilmesi zorunludur. Çünkü yeni enkarnasyonlarý ve yolculuktaki aralarý da anlatýr. Yola ilk buradan, bu aþamadan çýkmak da olasýdýr. Bu durumda Kimtryan kapýsý kendini spiritüel tekamüle adayan, benliðini býrakmaya hazýr olan ya da yeni doðmuþ veya yeniden doðmak için ölmüþ olan kimselere uygundur. Srinkon. Affedilme: Her þeyden önce yeni enkarnasyonlarý anlatýr. Yolculuðunun herhangi bir aþamasýnda duraklayan yolcunun yola devam etmesidir. Bu kapý, katlarýn gücünü kullanan kimsenin kendisini yargýlama ve yeniden yapýlandýrma yeri ya da aþamasýdýr. Derviþin yolundan, savaþçýnýn yoluna geçiþi ya da tam tersini veya ikisini birden uygulamaya baþlamayý, Karanlýk ve aydýnlýk yanlarýn karýþýmýný vurgular. Eðer bu aþamaya diðer yandan gelinirse yani Arktryan dan geçilmiþse, yolcunun, katlarýn gücünü kullanmasýnýn yorumu, daha ciddi durumlarla ilgilenmesinin baþlangýcý olabilir. Arktryan. Zevk: Bu kapý dünya hayatýna dalmayý, katlarýn gücünün verdiði kayfi ve gücü kullanmayý, cismani zevkleri anlatýr. Affedilmeden sonraki gevþeme yeni güçlerin geliþini ifade ettiði kadar, Otikslas tan sonra girilmiþse, astral alemle tanýþmanýn zevk ve þaþkýnlýðýdýr. Kullisus. Lusifer: Bu sembol kapýlarýn merkezi ve kiþinin kendi öz benliðidir. Ters satürnle sembolize edilir çünkü kiþinin daha ziyade egoist, menfi, kendine hizmet yanýný anlatýr. Ancak Astroloji de Satürn hem engelleme ve kötülükleri, hem saðlamlýk ve bilgiyi ifade eder. Bunlarýn hangisi kiþinin dýþ yanýna hakimse, Satürn, iç yandaki diðer etkiyi açýða çýkartýp, kiþinin yapýsýný dengeler. Yolcuyu yasak saydýðý ve kendisini kýsýtladýðý þeylerden haberdar edip, yasaklarý kaldýrýr. Bu nokta beþ kapýnýn güç ve bilgisini toplar. Görüldüðü gibi kiþi hayatýnýn herhangi bir aþamasýnda bu kapýlarýn herhangi birinden yolculuða baþlayabilir. Kapýlar, kendi temsil 29

TALÝSMANLAR ettikleri alanlarda doðmuþ, yani hayata o aþamadan baþlayan kimseleri de gösterebilir. Hiç birisi baþlangýç ve son olmadýðý gibi izlenecek bir yön de yoktur. ÇOCUK TRÝAKMLNON U Küçük bir çocuðu, Astral güçlerle kontaða sokmak, onu, güce hazýrlamak ve gücü üzerine toplamak için aþaðýdaki Triakmlnon un hazýrlanmasý mümkündür. Talismanýn tepesine çocuðun ismi, üçgenin ortasýnda, Jüpiter sembolünün olduðu yere yöneticinin ismi yazýlýr. Arka yüze ortadan yatay bir çizgiyle bölünmüþ ve altý bir çeyrek daire ile kapatýlmýþ üçgen yapýlýr. Üst bölüme yöneticinin ismi, alta (yukardaki þekilde Ýsim yazýsýnýn bulunduðu yere) çocuðun ismi yazýlýr. Bu talisman çocuklar için olduðu kadar kýsmen etki altýnda olmasý istenen harici kimselere de uygun olabilir. Bununla beraber harici kimseler ve yeni baþlayanlar için aþaðýda daha uygun bir model vardýr. 30

TALÝSMANLAR DÝÐER KÝMSELER ÝÇÝN TRÝAKMLNON Çalýþma gurubunun geniþletilmesi istendiði takdirde yeni üyeler için aþaðýdaki Triakmlnon hazýrlanýr. Ortaya, Jüpiter yerine kiþinin ismi yazýlýr. Üstte gene kiþi vardýr (Þekilde A harfleri olan yerler). Arka yüze, tam olarak bir dairenin üzerindeymiþ gibi, orantýlý olarak, dört yana bakan, dört küçük üçgen çizilir. Üçgenlerin ortasýna merkezden baþlayarak, spiral þeklinde Saki, Ozan, Bülent isimleri, tekrarlayan harfler atýlarak, saat yönünde yazýlýr. Bu durmda harfler S, A, K, I, O, Z, N, B, L, D. harfleridir. Çalýþmalarda sýfýr katýndan baþlanýp, hýzlý bir geçiþle ilerlenir. Katlarda, Kblan kitabýnýn alýnýþý sýrasýnda girilmemiþ yerlere de girilebilir. Ýlk odak noktasý sekiz form ve merdivenler olan giriþtir. Yeni baþlayan kimseler için asla Pentigmlnon hazýrlanmamalýdýr.3 3 Bu Talisman bilgi olarak alýnmakla birlikte kullanýlmamýþtýr. Daha sonralarý çalýþmalarýn yapýsý deðiþtikçe söz konusu çalýþma talismanlarýnýn kullanýlýþþartlarý da deðiþmiþ ve yeni baþlayan kimseler için de istendiði takdirde Pentigmlnon hazýrlanmýþtýr. 31

TALÝSMANLAR TRÝAKMLNON UN ÇEVRE SEMBOLLERÝNDEKÝ FARKLAR Triakmlnon üçgeninin çevresinde üç tane sembol vardýr. Bunlar tepeden aþaðýya, saat aksi yönde, Arapça, Þin, Elif, Nun harfleri ya da Tisan karþýlýklarý olan Naun, Alef, Sian dýr. Arap harfler bir tek þekilde yazýlýr buna karþýlýk Tisan karþýlýklarý üç, dört þekilde yazýlabilir. Bunlarýn hangisinin kullanýldýðý önemli deðildir. Birinci þekil yukardaki triakmlnon örneklerinde görülmektedir. Ýkinci þekil olarak ayný þekillerin kullanýlmasý fakat Alef in balýk þekli yerine üçgenle gösterilmesi de mümkündür. Üçüncü þekil olarak, harfler Yukarda, Tisan dili ve alfabesi bölümünde görüldüðü gibi, Arap harflerinin tisan karþýlýklarý olan dört harfli guruplar olarak yazýlabilir. NAUN, ALEF, SÝAN. Son olarak da aþaðýdaki þekilde görülen sembollerle yazýlmalarý mümkündür. Tabii burada da Alef, üçgen yerine Balýk sembolü ile yazýlabilir. ÝKÝZ TALÝSMANLAR Triakmlnon ve Pentigmlnon un ayný gümüþ levha üzerine sýrt sýrta yazýlmalarý mümkün deðildir. Bu durumda birbirlerini nötrleþtirecekleri için etkisiz kalýrlar. Ýki talismanýn ayný anda taþýnabilmeleri için Saki tarafýndan yeni bir talisman dizayn edildi. Buna göre, her iki talisman da ayný. Farklýlýk ortadaki dairelerin içindeki ek sembollerde. Yeni dizayna göre Triakmlnon un ortasý aþaðýdaki gibidir. 32

TALÝSMANLAR

Görüldüðü gibi, üçgenin üç yanýndaki boþluklarda birer sembol vardýr. Soldaki, daire içindeki düz yýldýz aydýnlýk yaný ve aydýnlýk akýmlarý, saðdaki ters yýldýz karanlýk yaný ve karanlýk güçleri anlatýrken, alttaki heksagram her ikisini toplar. Pentigmlnon daki deðiþiklikler ise þu þekildedir. Pentagramýn çevresindeki beþ boþluða, beþ sembol iþlenir. Yazýlým sýrasý tepeden baþlayarak, saat yönündedir. En tepedeki daire içindeki üçgenin içinde BO sicili vardýr. 33

TALÝSMANLAR

Sað ve sol iki altta ayný þekil ve sicilin baþaþaðý þekli çizilmiþtir. Ýki yanda kalan üçgenlerin birinde B, diðerinde O harfleri yazýlýdýr. Bunlarýn hangisinin saðda, hangisinin solda olacaðý önemli deðildir. Herne kadar çizimler burada görülüyorlarsa da sekiz santim yüksekliðinde, dört santim geniþliðinde olan gümüþ eþkenar dörtgenler üzerine anlaþýlýr þekilde oyulmalarý imkansýz gibidir. Ýkiz talismanlar, ancak Saki nin çalýþtýðý Astral planda yapýlabilir. Burada deðil. Dolayýsýyla talismanlar, Saki dahil hiç kimseye pratik gelmediði için bir daha konularý geçmedi. TALÝSMANÝK MAJÝ Tragna ekolünde Talisman sözü bilinen madalyon vs, þeklindeki talismanlarý ifade eder. Aslýnda Tragna ekolünde Talisman diye bir deyim yoktur. Bu isim bilinen bir þey olduðu için tarafýmýzdan kullanýlmýþtýr. Tragna ekolü talismanlarý Batýlý talismanlardan oldukça farklýdýr. Tamamen farklý uygulamalar olmalarýna raðmen, en azýndan genel kültür olsun diye batý talismanlarý hakkýnda da bazý þeyler bilimnesi gereklidir. BATILI TALÝSMAN VE AMULETLER Batýda kullanýlan Talisman kelimesi Arapça Týlsým sözünden çekilmiþtir. Sözün, Eski Yunancadan geldiðini iddia eden kaynaklar da vardýr. Amulet Latince, Amuletum'dan gelir fakat kökeni bilinmez. Gerçek bir majikal talismanýn, kendi kendisini þarj eden bir bataryaya benzediði iddia edilir. Hazýrlanma zamaný, onu gereken planeter angelic güçlerle techiz eder. Enerjinin gerçek karakteri, majisyenin onu isteme sebebine baðlýdýr. Enerji bir defa uyarýlýnca 34

TALÝSMANLAR veya talismana eklenince talisman þarj edilmiþ olur ve Evren yasalarýnýn prensipleriyle iþler. Talisman kullanýldýkça daha fazla enerji çekip kendi bünyesine katarak fonksiyonunu devam ettirir. Talisman, kendi amaçlarýný meydana getirebilecek olan güçleri çekip, pozitif yolla çalýþýrken, Amulet daha pasif fonksiyonlara sahiptir. Amulet, istenmeyen kötü etkileri daha onlar ilerlemeden etkisiz býrakýr. Bununla beraber saðlýðý koruyan bir Amulet ve hastalandýktan sonra saðlýðý düzelten bir Talisman hemen hemen ayný fonksiyonlara sahiptirler. Bu yüzden Talismanik maji, ayný zamanda Amuletik maji olarak da kabul edilebilir. Tisan Ekolünde Amulet karþýlýðý bir þey yoktur. Amulet'e en iyi örnek olarak halk arasýnda çok yaygýn olan nazar boncuklarýný gösterebiliriz. Batýdaki Talismanik maji lanetlerde de görülür. Bununla beraber, lanetleme durumlarýnda sonucun her zaman memnuniyet verici olmadýðý da söylenir. Eðer herhangi bir sebeple güç hedeften yansýrsa geri teper. Hatta hedefe baþarýyla vursa bile negatif etkilerinin uzun zaman majisyenle kaldýðý söylenir. Bütün majikal çalýþmalarda olduðu gibi Talisman yapýmý da Etherik enerjinin baþka tarafa çevrilmesi faraziyesine dayanýr. Bu açýdan talismanlar, istenen gücü fizik plana açýkça ileten birer objedirler. Batý majisi ve batýlý Kabalistik ekollerdeTalisman yapýmý için ilk yapýlacak þey, talismanýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gereken bir parça taþ, metal ya da parþömeni seçmektir. Niyet için hangi planeter uyumluluðun gerektiði kararlaþtýrýlýr. Mesela aþk talismaný yapýlacaksa, bunu en iyi Venüs saðlar. Demek ki, talismanýn üzerine oyulacaðý metal Bakýr'dýr. Uyumlu renk ise yeþildir. Yeþil bakýr bulunmadýðý için hemen hemen daima yeþil kaðýt kullanýlýr. Önemli olan bu talismanýn, Venüs'ün en uyumlu olduðu zamanda yapýlmasýdýr. Gene mesela bir cuma günü, Venüs saati seçilir. (Günün birinci ve sekizinci saatleri). Astrolojik olarak en uygunuysa, Venüs'ün Terazi veya Boða burçlarýnda olduðu zamanlardýr. 35

TALÝSMANLAR Talismanýn gerçek çizimi majisyene baðlýdýr. Majisyen genel ezoterik geleneðe sadýksa herhangi bir majikal text kitabýndan bir talismaný kopyalayabilir. Buraya kadar genel olarak anlatýlanlarýn Tragna ekolü ve Kblan kitabýyla hiç bir ilgileri olmadýðý, sadece batý majisi hakkýnda bazý açýklamalar yapýldýðý unutulmamalýdýr. TRAGNA TALÝSMANLARI Aþaðýda görülen talismanlarýn çoðu, bilinen majikal operasyonlara güçlendirici olarak kullanýlýrlar. Her zaman uygulanan sistem ne ise o uygulanýr, Dua, zikir ya da gereken þey yapýlýr. Bu talismanlar sadece olayý güçlendirir. Zaten örnekler de Tragna zikir ve alfabesi deðil, Arapça zikir ve alfabe kullanýldýðý görülmektedir. Bu talismanlar mesela Ýslami vefklere ek olarak kullanýlabilirler. Sýfýr katý talismanlarý yeni baþlayanlar için olmakla birlikte, ileri seviyelerde, burada anlatýlan bal mumu bebek vs, olmadan da kullanýlýrlar. Mesela aþaðýdaki pentagramýn uygulamalarýnda görülen çalýþmalar, baþka bir sistem kullanmadan, sadece Tragna zikir ve yazýsý kullanýlarak yapýlýrlar. Özel bir talisman da hazýrlanmayabilir. Sadece çizilen büyük bir pentagramýn karýþýnda oturup, zikir ve imajinatif çalýþmayla iþ bitirilebilir. Bu son söylenenlerin yeni baþlayanlarda hiç bir sonuca ulaþmýyacaðý unutulmamalýdýr.Bu tip uygulamalar ileri seviyedeki yolcular içindir. 36

TALÝSMANLAR SIFIR KATI TALÝSMANLARI Buradaki ana baþlýk sýfýt katý olmakla birlikte talismanlar ve uygulamalar sýfýr katýyla, beþinci kat arasýnda alýnmýþlardýr. PENTAGRAMIN UYGULAMALARI Deðiþik geleneklerde fakat özellikle Anton le Vay'in Satanik ayinlerinde görülen, Satanik amaçlý ters pentagram doðru olmakla birlikte Tisan ekolünde bazý deðiþiklikler vardýr. Pentagram içiçe iki dairenin içine deðil, tek bir dairenin içine çizilir. Çevresindeki harfler deðiþiktir. Buradaki iþaretler aslýnda harf deðil, sicildir. Ortadaki sembol de keçi kafasý deðil, Satürn'ün, ayna görüntüsünün tersidir. Tragna ekolünün pentagramý, Satanik pentagram olarak çizilen keçi kafalý pentagramdan daha anlamlýdýr. Her þeyden önce bu pentagram doðrudan doðruya þeytaný temsil etmediði gibi, þeytan tapýmýyla da ilgisi yoktur. Bu pentagram tam olarak gücün karanlýk yanýný anlatýr. Çevre ve merkez sicilleri hakkýnda Triakmlnon ve Pentigmlnon bölümünde geniþ bilgi verilmiþtir. Pentagramýn yapýlýþý þu þekildedir: Siyah karton üzerine yaldýzla çizilir. Daha geleneksel olmasý için bez üzerine çizilebilir. Bu çizim bir defa kullanýlýp, atýlmak için deðildir. Devamlý kullanýlýr. Bu yüzden bez daha dayanýklý olur. Çok daha geleneksel olmasý için, önce bir siyah horoz, þeytan, þeytani güçler ya da karanlýk güçler 37

TALÝSMANLAR adýna kurban edilir. Pentagram tam dolunay zamanýnda, Dolunay sýfýr Orb'dayken yapýlýr. Önce horozun kaný, çizimin yapýlacaðý yüzeye fýrçayla sürülerek, çizim kanla yapýlýr. Kan ýslakken üzerine toz yaldýz dökülür. Yaldýz gümüþ rengi olmalýdýr. Kan kuruyunca ýslatýlmýþ yaldýz zemine yapýþýp kalýr. Çevre sicilleri yazýlýrken en alt uçtan baþlanýp, saat aksi yönde devam edilir. Bu talismanýn kullanýmý ve bununla yapýlan irtibat çalýþmalarý tehlikelidir. Ancak belli dereceler ilerlendikten sonra baþvurulmalýdýr. Bu pentagramýn oldukça deðiþik kullaným alanlarý vardýr. Bunlarýn hemen hemen hepsinde temel çizim ve uygulama aynýdýr. ÞEHVET VE BAÞTAN ÇIKARTMA ÇALIÞMALARI Kýrmýzý kaðýda gümüþle yazýlýr. Ortada isteyenin ismi katlanmýþ olarak yazýlýdýr. En alttaki ucun altýndaki sicilin altýnda istenen kimsenin ismi ve onun da altýnda pentagramýn merkezi sembolü olan ters Satürn çizilmiþtir. Bu talisman bir balmumu bebeðin içine, istenen kiþiye ait olan diðer meteryalle birlikte koyulur. Bebek kýrmýzý beze sarýlýr ve Ayn talisman, gene gümüþle, bezin üzerine de çizilir. Zikir için Esmaül hüsna'dan maksada uygun bazý zikirler seçilebilir. Mesela Ya Evvelül Cima + Kiþi ismi veya Ya Evvelül Camiül cima + Kiþi ismi kullanýlabilir. Çalýþma süresi dört gündür. Yansýmasý dört gün ve oluþumu da dört gün sürer. Kýsaca onaltý günde çalýþýr. Bununla beraber bu period 4 - 4 - 24 gün de olabilir. Okumada, zikirin ebced deðerine isteyen ve istenenin isimlerinin ebced deðerlerinin toplamý eklenir ve o kadar zikir yapýlýr. Dikkat edilecek nokta zikirde sadece zikir sözlerinin kullanýlmasý, kiþi isimlerinin kullanýlmasýnýn gerekli olmadýðý ve zikirdeki Ya ve Ül sözlerinin ebced deðerlerinin de, kaç kere geçiyorlarsa o kadar toplama eklenmeleridir. Bu talismanýn örneði aþaðýda görülmektedir. 38

TALÝSMANLAR

AYIRMA ÇALIÞMALARI Ayný pentagram ayýrma iþlemlerinde de kullanýlýr. Biri erkek biri diþi iki bebek hazýrlanýr. Pentagramlar siyaha, gümüþle yazýlýrlar. Erkeðin talismaný erkek bebeðe, kadýnýnki diþi bebeðe koyulur. Mesela Ya Müahhir Ül Kahhar gibi bir zikir yapýlýr. Periodu 8 -8 -16 toplam 32 gündür. Kiþiler normal þekilde deðil. Birbirlerine zarar vererek ayrýlýp, daðýlýrlar. KÖTÜ RÜYA Ayný pentagram gümüþle, siyaha yazýlarak bebeðe koyulur. Bebek siyah beze sarýlýr ve bezin üzerine de gümüþle Ayný talisman çizilir. Ya Habir Ül Kahhar ya da rüyayla ilgili baþka bir esma ile sert bir esma birleþtirilir. Bu çalýþma hedef kiþinin kabuslar görmesine neden olur. Eðer niyet edilirse, kurban bunlarýn yapandan geldiðini de anlayabilir. 39

TALÝSMANLAR KÝÞÝYÝ ZOR DURUMLARA DÜÞÜRMEK Ayný bebek, Kahhar zikriyle þarj edilirse kurban türlü dertlerle karþýlaþýr ve insanlar arasýnda þerefsizleþip, alçalýr. Herkes onu hor görür. Kurban, yapana karþý da son derece küçük düþer. Eðer Kahhar, uygun bir sert esma ile birleþtirilirse etki daha da güçlü olur. KADININ ERKEÐÝ ÝSTEMESÝÝÇÝN Kaðýda bir kadýn resmi yapýlýr. Kalbinin üzerine istenen kadýnýn ismi yazýlýr. Anne ismi vs, gerekli deðildir. Baþýnýn üzerine, mümkünse kendi renkleriyle Astra çizilir. Ayaklarýnýn altýna da kadýný yani diþi cinsi temsilen Venüs sembolü çizilir (Resim yerine direk olrak kiþinin isminin yazýlmasý da mümkündür. Önemli olan kiþinin isminin planeter sembolle Astra arasýnda sýkýþmasýdýr). Balmumundan bir diþi bebek yapýlýr. Kaðýt kývrýlýp, bebeðin göðsüne gömülür. Bebeðin kalbi üzerine de kadýnýn ismi yazýlýr. Bütün yazýlýmlar Arap, Ýbrani ya da Tisan alfabesiyle yapýlmalýdýr.Bebek kýrmýzý bir beze sarýlýr. Bezin üzerine de yaldýzla Astra çizilir. Bez veya torba, çalýþma sýrasýnda mumun eriyerek vücudu kirletmemesi içindir çünkü çalýþýrken bebek sað elde tutulur veya boyuna asýlýr. Torbalý ya da torbasýz, bebeðin tene deymesi gerekir. Yani, kazak, gömlek vs, üzerine asýlmaz. Bilinen herhangi bir zikir, dua vs, çalýþmasý yapýlýr. Kiþiye ait resim, saç, kumaþ parçasý gibi herhangi bir malzeme varsa bunlar da bebeðin içine, talismanla birlikte, birbirlerine sarýlarak koyulur. Çalýþmalar sýrasýnda torba ya da örtü kullanýlmasa bile çalýþma haricinde bebek tarif edildiði gibi kýrmýzý ve üzerinde Astra olan bir beze sarýlarak, karanlýk bir yerde saklanmalýdýr. Eðer bebek piramit içinde muhafaza ediliyorsa piramitin üzeri de ayrýca örtülmelidir. Yukardaki örnekte görülen Astra, negatif Astra'dýr. Pozitif Astra da kullanýlýr fakat baþtan çýkartmak vs, gibi çalýþmalar için karanlýk sembol daha uygundur. 40

TALÝSMANLAR Bu çalýþma iki ayrý insanýn birleþmesi için de uygulanýr. Yani Yolcu'nun kendisinin haricindeki iki kiþi için çalýþmasý olasýdýr. ERKEÐÝN KADINI ÝSTEMESÝÝÇÝN Erkek için yapýlan talisman, kadýn için yapýlanla hemen hemen Aynýdýr. Aradaki fark, erkek talismanýnda alttaki planet sembolünün Venüs yerine Mars olmasýdýr. ÝKÝ FARKLI KÝÞÝNÝN BÝRLEÞMESÝÝÇÝN ÇALIÞMA Ýki bebek ve biri kadýný, biri erkeði temsil eden iki talisman hazýrlanýr. Tabii bebeklerin de biri erkek, biri kadýndýr. Ayný þekilde kiþilerin meteryalleri de bebeklere yerleþtirilir. Bu sefer bebekler yeþil beze sarýlýrlar veya yeþil torbalara koyulurlar. Bez veya torbalarýn üzerlerine gene yaldýzla Astra çizilir. Çalýþmada uygun bir zikir veya dua yapýlýrken erkeðin bebeði sað, kadýnýnki sol elde tutulur. Bu çalýþmalarda yolcu baþka birisine vekaletten çalýþýyorsa Yeþil, kendisi için çalýþýyorsa kýrmýzý bez veya torba kullanýr. Ýmajlarda negatif Astra varsa beze de negatif Astra çizilmelidir. Yaldýz daima gümüþ yaldýzdýr. AYIRMA, UZAKLAÞTIRMA ÇALIÞMALARI Ayný bebekler hazýrlanýr. Resimlerin altlarýna Mars ve Venüs deðil, her ikisine de Satürn sembolü çizilir. Bebekler siyah beze sarýlýrlar ve gene gümüþ yaldýzla Astra çizilir. Bu iþlem iki insaný ayýrmak kadar, birisini kendinden uzaklaþtýrmak için de kullanýlýr. Her durumda Satürn sembolü ve renkler deðiþmez. Bu çalýþmalarý baþlatmak için yani çizim, hazýrlýk vs, için uygun gün ve saatler, Pazartesi ve Perþembe günleri 01:30 ve 03:00 arasýdýr. 41

TALÝSMANLAR Mümkün olduðu takdirde Astralarýn kendi renkleriyle çizilmesi gerektiði unutulmamalýdýr. KÝÞÝLERÝÝSTENÝLEN YERE GETÝRMEK En üste isteyenin, alta, üçgenin içine istenenin isimleri yazýlýr. En alta getirici olarak seçilen zikir, ayet veya dua her neyse o yazýlýr. Bu talisman da öncekiler gibi bilinen diðer çalýþmalara ek olarak kullanýlýr. Mesela bir Ýslami vefkle birleþtirilir. Ýsteyen kimse, bu talismaný ve vefki muska halinde, mumlanmýþ olarak üzerinde taþýr veya yataðýnýn, yastýðýnýn altýnda saklar. Kýrmýzý kaðýt üzerine gümüþ kalemle yazýlýr veya kalýcý olmasý istenirse gümüþ levha üzerine kazýlarak boyunda taþýnýr. Çarþamba veya Cuma günü 01:30 ve 03:30 arasýnda hazýrlanýr. TANIMAYAN BÝR KÝMSEYÝ GETÝRMEK Bu uygulama yolcunun kendisini tanýmayan ve hatta yerini bile bilmeyen bir kimseyi kendisine, bulunduðu yere çekmesi için kulanýlýr. Yolcu kendisini tanýmayan ve bulunduðu yeri bilmeyen birisini kendi bulunduðu yere getirebilir ve onun üzerinde bütün arzularýný ifa edebilir. Bununla beraber arada her iki tarafý da tanýyan birilerinin bulunmasý iyi olur. Ýstenen kiþi, gideceði kiþiyi rüyasýnda görebilir veya farkýnda olmadan ona gidebilir. Talismandaki daire kiþinin gücünü sýnýrlar. Üçgen gücün yukardan tabana inmesini sembolize eder. En 42

TALÝSMANLAR üste isteyenin, üçgenin içine istenenin isimleri, üçgenle daire arasýnda kalan alttaki boþluða arapça rakamlarla istenenin ebced tutarý yazýlýr. En alta da seçilen çaðýrýcý esma yazýlýr. Burada örnek olarak, Ya Mukaddimül cima zikri uygun görülmüþtür. Yani bu talisman seks amaçlý bir çaðýrma içindir. Diðer maksatlarla yapýlan çalýþmalarda sadece Ya Mukaddim zikri kullanýlabilir. Talisman istenen kimsenin gücünü sýnýrlayýp, onu isteyen ve çaðýrýcý esma arasýna sýkýþtýrýr. Bu çalýþma Çarþamba ve Cuma günleri 01:30 ve 03:00 arasýnda yapýlabiir. Uygulama þekli þöyledir: Ýstenen kimse için kullanýlacak olan esmayla bir vefk hazýrlanýr. Kiþinin resmi ve varsa saç vs, gibi meteryali veya herhangi bir eþya parçasý vefkin içine sarýlýr. Ýstenen kimsenin cinsiyetinde bir balmumu bebek hazýrlanýr. Vefke sarýlý bütün meteryal bebeðin göðsüne gömülür. Yukardaki talisman ince ve küçük bir kurþun levhaya yazýlýr ve daha mum sýcakken bebeðin göðsü üzerine yapýþtýrýlýr. Bebek, ayný þekilde üzerine yaldýzla Astra çizilmiþ olan kýrmýzý bir beze sarýlýr veya torbaya koyulur ve vefk adedi kadar okunur. Çalýþmalarda bebek bezi veya torbasýyla birlikte boyuna asýlýr ve tene temas eder. Þayet uygulamayý yapan bir kadýnsa ya da kadýn adýna, erkeðin gelmesi için yapýlýyorsa talisman aþaðýdaki gibi olur. 43

TALÝSMANLAR ÝSTENMEYEN KÝÞÝYÝ DEF ETMEK

Yandaki talisman siyah kaðýda gümüþ yaldýzla çizilir. Üste isteyenin, daha doðrusu istemeyenin ismi, alta, üçgenin içine istenmeyenin ismi alta, dairenin dýþýna istenmeyen kadýnsa Venüs, erkekse Mars sembolü çizilir. en alta da gönderici esma ya da ayet yazýlýr. Burada örnek olarak Ya Dafi zikri yazýlmýþtýr. Ayný esmayla bir vefk hazýrlanýr. Talisman ve vefk muska haline getirilip, mumlanýr. Ýstenmeyen kimsenin bulunduðu yere veya yataðýnýn altýna ya da sýk temas ettiði bir þeye saklanýr. Okunmasý adedince sürdürülür. Ýstenmeyen kiþi nihayi olarak gider. Bu çalýþma Pazartesi ve Perþembe günleri saat 01:30 ve 03:00 arasýnda hazýrlanmalý ve baþlamalýdýr. Çalýþmanýn etkisinin üç, en fazla dört günde görülmesi gerekir. YALAN SÖYLENMEMESÝÝÇÝN Yukardaki talisman varsa daire, yoksa kare þeklindeki bir gümüþ levhaya kazýlýr. Üstte Zal, sað el tarafýnda Mim, sol el tarafýnda Ayýn harfinin, kelimenin ortasýndaki yazýlýþþekli vardýr. Üçgenin altýnda 44

TALÝSMANLAR isteyenin ismi yazýlýdýr. Talisman boyunda taþýnýr. Kýsa bir konsantre karþý tarafýn düþüncelerini kontrole alýr. Cevap vermek ve doðru söylemek istek ve ihtiyacýný güçlendirir. Bu sýrada takan, talismanýn ýsýndýðýný hisseder. Bu talisman Çarþamba günü güneþ doðarken hazýrlanýr. Özel bir zikri ve çalýþmasý yoktur. PARA GELMESÝ Para konusunda Jüpiter + Merkür, dünyevi iþlerde para kazanmayý gösterir. Talisman, mümkünse daire þeklinde kesilmiþ gümüþe, deðilse kaðýda yazýlýr. Üçgenin ortasýna talismanýn sahibinin isminin katlý hali yazýlýdýr. Talisman üstte ve tercihen boyunda taþýnýr. Pazar sabahý güneþ doðarken hazýrlanmalýdýr. Uygun bir zikir veya dua ile desteklenmelidir. Kaðýda çizildiði takdirde üçgen kahverengi, Jüpiter yeþil, daire siyah Merkür turuncu, isim yeþil renkle yazýlacaktýr. Dua veya zikir sözü talismanýn arkasýna vefk olarak yazýlýr. ÜSTÜNLÜK KURMAK Aþaðýdaki talisman kocasýnýn baský ve huzursuzluðundan kurtulup, serbest kalmak isteyen bir kadýn için yapýlmýþtýr. Erkeðin baskýsýný kýrýp, onu eblehleþtirir. Geleneksel olarak kadýn daima alt seviyeli varlýk olarak kabul edildiði için buradaki üçgen terstir. Gücün aþaðýdan yukarýya çevriliþini ve kadýnýn üstün oluþunu anlatýr. Üçgenin içine iki ismin katlanmýþ hali yazýlýr. Bu iþleme baþlanýrken önce kadýnýn ismi yazýlýp, ters çevrilir. Çalýþma çarþamba günü 03:00 - 04:00 arasýnda yapýlmalýdýr. Çalýþmaya uygun bir dua veya zikir eklenir. Talisman ince bir 45

TALÝSMANLAR kurþun levha üzerine yazýlýr. Bu levhayý kadýn üzerinde veya çantasýnda taþýr. Ayný talismanýn küçük bir sureti kaðýda çizilip, altýna duasý yazýlýr. Kaðýt muska haline getirilip, katlanýr, mumlanýr. Evde erkeðin yataðýnýn altýna veya kapý üzerine veya erkeðin sýk temas ettiði bir yere saklanýr. Okunuþu dört gün sürdürülür. Çok kesin ve kalýcý bir etki istenirse talismanlar bebek içinde þarj edilirler. Kurþun levha bebeðin göðsüne yapýþtýrýlýr ve þarj iþlemi bittikten sonra çýkartýlýp, muskayla birlikte sahibine verilir. Bebeðin üzerine talisman tekrar çizilir ve bir mezara gömülür. Kaðýda yazýlan talismanlarda Daire siyah, isimler yeþildir. Mars kýrmýzý, Venüs pembe renkle çizilmelidir. KÝÞÝLERÝ BAÐIMLI KILMAK Bir kiþiye, onun herhangi bir iþi için talisman verilirken istenildiði takdirde o kiþi devamlý olarak baðýmlý hale getirilir. Bunun için talismanýn yapýldýðý meteryalin arkasýna ikinci bir talisman yapýlýr. Bu talisman aþk çalýþmalarýndaki talismanýn eþidir. Mesela, Astra, altýna isim, onun altýna da kiþinin cinsiyetine göre Venüs veya Mars sembolü yazýlýr. En üste, kiþi kime baðýmlý olacaksa onun isminin katlý hali yazýlýr. Ýsimlerin karýþtýrýlmasýyla ufak bir zikir yapýlýr. Ýki çalýþma yeterlidir. Eðer bu kiþi gurup çalýþmalarýnda kullanýlacak bir kobay olarak düþünülüyorsa en üste, kiþi kimin vasýtasýyla kontrol altýnda tutulacaksa onun isminin katlý hali, üçgenin iki yanýna da bütün kiþilerin isimleri katlý olarak yazýlýr. 46

TALÝSMANLAR KORUYUCU TALÝSMAN Çalýþma notlarý, dolap vs, gibi þeylerin baþka kiþiler tarafýndan karýþtýrýlmamasý için veya çalýþma odasýna kimsenin girmemesi, uzaklaþmasý için aþaðýdaki talisman kullanýlýr. Önce Astra kendi renkleriyle çizilir. Bundan sonra Þýn'dan baþlanarak saat yönünde yani Þýn, Nun, Elif, Þýn sýrasýyla, talismanýn sahibinin isminin harfleri birer birer yazýlýr. Eðer talisman gurup çalýþmalarýnýn korunmasýnda kullanýlacaksa arka arkaya bütün isimler harf harf yazýlmalýdýrlar. Bundan sonra talisman daire içine alýnýr. Daire siyah, harfler yeþildir. Bu talismanýn defter veya dosya üzerine yazýlmasý veya bir dolaba konmasý yeterlidir. Ek bir çalýþma istemez. ÝKÝ KÝÞÝNÝN ARASINA GÝRMEK Üçüncü bir kiþi, iki kiþinin mesela bir kadýnla erkeðin arasýna girmek isterse yukardaki talismaný hazýrlar. Üçgen yatýk olarak çizilir. Sivri uca araya girmek isteyenin ismi, üste erkeðin, alta kadýnýn ismi yazýlýr. Çalýþma süresi dört gündür. Bitince bir hafta için etkili olur. Bu uygulama bir anlýk bozukluklar yaratýr fakat geçicidir. Uygulamadan sonra derhal bebek uygulamalarýyla aþk talismanlarý çalýþtýrýlmalýdýr. 47

TALÝSMANLAR

UZAKLAÞTIRMA TALÝSMANLARI Bir erkek, bir kadýný kendisinden uzaklaþtýrmak isterse aþaðýdaki talismaný, pazartesi veya perþembe günü saat 01:00 ile 03:00 arasýnda, siyah kaðýda gümüþ kalemle çizer. Talisman, bir balmumu bebeðin içine, kiþiye ait bazý meteryallerle birlikte koyulur. Bebek siyah beze sarýlýr. Bezin üzerine de gene gümüþ yaldýzla ayný talisman çizilir. Bundan sonra bebek cam piramidin merkezine yerleþtirilir. Dört gün, Ya Zahirüddafi zikri, ((Zikir X 2) + Kiþi adý) kadar yapýlýr. Dört gün tamamlanýnca bebek olayýn yansýmasý için dört gün daha piramitte býrakýlýr. Bundan sonra da sekiz gün olayýn oluþumu sürer. Yani 4 + 4 + 8 Toplam 16 günde olay gerçekleþir. Þayet bu talisman dýþardan birisinin hesabýna yapýlýyorsa üçgenin köþelerine Þýn, Nun, Elif harfleri yazýlmaz. En üstte isteyen kiþinin ismi düz, üçgenin merkezine gene isteyen kiþinin ismi katlý olarak yazýlýr. Altta, ters Satürn ve üçgen arasýna gidecek olanýn ismi yazýlýr. Bu örnek bir erkeðin bir kadýný, bir erkeðin baþka bir erkeði ve bir kadýnýn baþka bir kadýný 48

TALÝSMANLAR uzaklaþtýrmasý için yapýlýr. Bir kadýnýn bir erkeði uzaklaþtýrmasý için aþaðýdaki þekil kullanýlýr. En üste ters Satürn, altýna erkeðin ismi, üçgenin içine kadýnýn ismi katlý ve en alta gene kadýnýn ismi düz olarak yazýlýr. Çalýþmasý Aynýdýr. Zikir olarak Ya Dafiül Cebbar gibi bir zikir de kullanýlabilir. Eðer talisman gurup dýþý birisi için yapýlýyorsa ayrýca yuvarlak bir gümüþ levhaya çizilir. Levha okuma ve yansýma süresince bebeðin üzerinde býrakýlýr. Sürenin sonunda taþýmasý için isteyen kiþiye verilir. Eðer bir kimsenin, bir mekandan uzaklaþtýrýlmasý söz konusuysa levha o kiþinin uzaklaþmasý istenen yere de saklanabilir. BÜYÜ BOZMA VE KORUMA Bu talisman bir tür durdurucudur. Kiþinin kendisini etkilemek isteyen kimseye hakim olmasýný ve onun etkinliðini önleyici tesirdir. Daire þeklinde kesilmiþ gümüþe çizilir. Gümüþün üzerine ayrýca daire þekli çizilmez. Üste kiþi adý, ortaya gene kiþi adý katlý olarak yazýlýr. En alttaki bölüme durdurulacak kimsenin adý yazýlýr. Bu talisman erkeðin kadýný, erkeðin erkeði, kadýnýn kadýný engellemesi içindir. Sivri ucu aþaðýya doðru olan üçegenli talismansa kadýnýn erkeði engellemesi içindir. Bu durumda en alta ve ortaya korunan kiþinin ismi, ortadaki katlý olarak yazýlýr. Üstteki kýsmaysa engellenecek kiþinin ismi yazýlýr. 49

TALÝSMANLAR Talisman bebek içinde dört gün þarj edilir. Bebek korunacak kiþinin bebeðidir. Bebek çalýþma sýrasýnda siyah beze sarýlmalýdýr. Bezin üzerine gene ayný talisman çizilir. Çalýþma sonucunda talisman bebekten çýkartýlýp, kiþiye verilir. Eðer korunacak kiþi durumdan haberdar deðilse ona farkettirmeden elbisesine veya bulunduðu yere saklanýr. RÜYAYA GÝRMEK Bu sistem bir insanýn rüyasýna olumlu þekilde girmek için kullanýlýr. Talisman bir parça kaðýt üzerine çizilip, varsa, istenen kimsenin meteryal ve resmi ile birlikte bir balmumu bebeðin içine koyulur. Bebeðin üzerine de kiþinin ismi yazýlýr. Haftada bir zikir yapýlýr. Etkinin sürekli olmasý için bebek sürekli olarak piramitte tutulmalýdýr. Zikir, Esmaül hüsna dan Habir ve isteðe uygun türde bir esmanýn birleþmesinden meydana gelir. Mesela aþk için yapýlýyorsa "Ya Habirül Vedud" gibi olabilir. Talisman yan kenarlarý uzatýlmýþ ve altý bir yayla kapatýlmýþ olan Astra üçgenidir. Üçgenin ortasýna yönetici ya da isteyenin ismi katlý olarak, alttaki kýsma istenenin ismi düz olarak yazýlýr. 50

TALÝSMANLAR BÝR KÝÞÝNÝN, BÝRDEN FAZLA KÝÞÝYÝ ETKÝLEMESÝ Pazar sabahý, Güneþ doðarken hazýrlanýr. Çalýþma süresi altý gündür. Periodu 6 - 6 - 12 dir. Talismanlarýn periodu þu þekilde açýklanabilir: Çalýþmasý altý gün olan bir talismanýn oluþumu, yani kiþide tepkiler uyandýrmasý da altý gün sürer. Bu iki devrenin toplamý oniki gündür ve kiþide istenen tepkilerin meydana gelmesi yani sonuç alýnmasý da ayrýca oniki gün sürer. Bu period yani Çalýþma - Oluþum - Sonuç devreleri her talisman için geçerlidir. Mesela 2 - 2 - 4, 3 - 3 - 6 gibi. Ýstenen kiþi sayýsý kadar ve kiþilerin cinsiyetlerinde balmumu bebek hazýrlanýr. mesela iki kiþi etkilenecekse isteyen kimseyle birlikte üç bebek hazýrlanýr. Etkilenecek kiþilerin bebeklerine aþaðýdaki talisman aynen yazýlýp koyulur. Çevre harfleri yapanýn isminin yayýlmýþ halidir. Tepeden baþlanýp, saat aksi yönde ilerlenir. Harfler, isim altý harfliyse heksagram, beþ harfli ise pentagram, dört harfliyse kare, üç harfliyse üçgen düzeninde yazýlýr. Dairenin içine ve üçgenin üzerine etki altýna alacak olan kimse onun ismi düz olarak yazýlýr. Ayný kiþinin ismi üçgenin içine katlý olarak koyulur. Yapan ve isteyen kiþinin ayný kimse olmasý gerekmez. Üçgenin altýnda kalan kapalý kýsým içine istenen kimselerin isimleri düz olarak ve satýr satýr yazýlýr. Bu tarif, isteyen kimsenin bebeðine koyulacak olan talisman 51

TALÝSMANLAR içindir. Etkilenecek kimselerin bebeklerine koyulacak olan talismanlarda, alttaki bölüme sadece o kiþinin kendi ismi yazýlmalýdýr. Zikir olarak 2X Mukaddim + Konuya uyan bir esma kullanýlýr Adetler, etkileyecek ve etkilenecek bütün kiþilerin isimleriyle beraber hesaplanýr ve sonuç ikiyle çarpýlýr. Bütün talismanlarýn yani bu iþte kullanýlacak olan bütün talismanlarýn, siyah zemine gümüþ renkli kalemle yazýlmasý gereklidir. ÝKÝ KÝÞÝNÝN, BÝRKAÇ KÝÞÝYÝ ETKÝ ALTINDA TUTMASI Bu talismanýn özel alýnýþ amacý, yani özellikle, istenen iþe uygun bir talisman istenilmesinin sebebi iki aile arasýnda, evilik konusunu kolaylaþtýrmaktýr. Bu durumda erkek ve kadýn, herbiri kendi ailesini etkiliyor demektir. Talisman, bir erkek ve kadýnýn kendi ailelerini etkileyerek evliliðe rýza göstermelerini saðlamak için alýnmýþ olmakla beraber iki ya da daha çok kimsenin, baþka bir topluluðu ya da baðýmsýz farklý topluluklarý etki altýnda tutmasý ve her tür amaç için kullanýlabilir. Bütün çalýþmalarý da bir kiþi, hatta diðerlerine belli etmeden bile, onlara vekaletten yapabilir. Aþaðýdaki izahtaki iki kiþi, dört bebek vs, gibi ifadeler tabii talismanýn alýnýþ amacýna uygundur. Baþka bir durumda kullanýlýrken sayýlar vs, þartlara göre deðiþmelidir. Talisman cuma sabahý, güneþ doðarken, beyaz üzerine yeþille veya yeþil üzerine beyazla hazýrlanýr. Ýkisi erkek, ikisi diþi dört adet balmumu bebek hazýrlanýr (Ýki ailedeki, babalar ve anneleri temsilen). Üçgenin üzerine erkeðin ve kýzýn isimleri harf harf karýþtýrýlarak ve erkeðin isminden baþlayarak yazýlýr. Erkeðin anne ve babasý için hazýrlanmýþ talismanýn üçgenine erkeði ismi katlý olarak yazýlýr. Alttaki ÝSÝM yazýlý olan yere babanýn ve ikincisine annenin isimleri yazýlýr. Yani 52

TALÝSMANLAR erkeðin anne ve babasýnýn isimleri yazýlýr. Kýzýn anne ve babasý için hazýrlanmýþ olan talismanlara da, gene ayný þekilde karýþýk olarak erkeðin ve kýzýn isimleri ve üçgene, yukardaki örnekte görülen YAPAN KATLI yazan yere kýzýn ismi katlý olarak yazýlýr. Aþaðýdaki bölümlere de, birine annesinin, diðerine babasýnýn ismi yazýlýr. Herkesin bebeðine kendi ismi yazýlýr ve içine talismaný koyulur. Ýki tane yeþil torba hazýrlanýr ve iki aile torbalara baba anne, baba anne þeklinde koyulur. Torbalarýn üzerlerine birer üçgen çizilip, üçgenlerin üzerine erkek ve kýzýn isimleri birlikte katlanmýþ olarak yazýlýr. Üçgenlerin çevreleri boþtur. Kullanýlacak zikir bu amaç için (Ya Camiül vedud X2 + anne + anne + baba + baba adedindedir). Çalýþmasý beþ, yansýmasý beþ, oluþmasý yirmibeþ gündür. 53

TALÝSMANLAR ÞÝFA TALÝSMANLARI Aþaðýdaki þifa talismanlarý ve onlardan sonra görülen özel para talismaný Dördüncü kat, birinci bölümdeki Iþýk adamlardan alýnmýþtýr. Aslýnda Dördüncü kat çalýþmalarýnýn açýklanýþý sýrasýnda yazýlmalarý gerekmektedir fakat bu talismanlar bölüm olarak ayrý bir bütünlüðe sahip olduklarý için bu bölümde veriliyorlar. Bu talismanlarýn yazýlabilmesi için belli bir gün ve saat aranmaz. Hastalýk meydana geldiði zaman yazýlýr, þifa ile ilgili kýsa ve herhangibir zikir yapýlýr ve isteyene verilir. Dairenin içine isteyen kimsenin adý düz olarak yazýlýr. Üçgen ve daire arasýndaki harfler, hastalýða ya da saðlýksýz bölgeye göre deðiþir. Hastalýklar ve vücut bölümleri ile ilgili harfler aþaðýda görülmektedir. Üçgenin çevresindeki harfler talismaný yapan ya da yapanlarýn birlikte, isimlerinin harf harf yazýlýþýdýr. Buna tepeden baþlanýp, saat aksi yönde devam edilir. Bu harfler birbirlerine ve harflere temas etmeyen çizgilerle birleþtirilirler. 54

TALÝSMANLAR

Þifa talismanlarý aþaðýdaki örnekte görüldüðü gibi de çizilebilirler. Renk önemli deðildir. Basit bir kurþun kalemle de yapýlabilirler. Hasta kimseye verilmeden önce zikir çalýþmasý sadece bir gün yapýlýr. Aþaðýdaki talisman, seksüel yetersizlikler, soðukluk durumlarý yada fiziksel zayýflýklarý tedavi için kullanýlýr. Zikri Ya Kaviül Vedud tur. zikir adedi 356 + kiþi ismidir. Aynen yukardakiler gibi bir defa okunup, kiþiye verilir. Hastalýk kalýcý, müzmin bir durumsa Kiþinin bebeði yapýlýp, kýrmýzý bir torbaya koyulur. Ayný talismandan bir 55

TALÝSMANLAR tane daha yapýlýp, bebeðin içine koyulur. Bundan sonra bilindiði gibi çalýþýlýr. Müzmin durumlarda diðer hastalýklar için de böyle çalýþmak gerekir. 56

TALÝSMANLAR ÖZEL PARA TALÝSMANI Salý sabahý, güneþ doðarken, sarý kaðýt üzerine, herhangibir renkle (Kýrmýzý tercih edilir) yapýlýr. Beyaz bir kaðýda sarý kalemle yapýlmasý da mümkündür. Zikri Ya Kaviül Mugni X 2 + kiþi ismidir. Herhangi bir yazýlým sýrasý yoktur. Fakat anlatým sýrasýna göre þu þekilde yazýlabilir. 1 -Ýç daire. 2 - Üçgen. 3 - Dairenin içi. 4 - Jüpiter sembolleri. Üsten baþlanýp, saat aksi yönde devam edilir. 5 - Dýþ harfler. 6 - Dýþ daireler. En alttaki daire önce yapýlýr ve saat aksi yönde devam edilir. a) Daire. b) Y harfine benzeyen, daireyi üçe bölen çizgi. c) S iþaretleri. d) Ýçteki küçük daireler. 57

TALÝSMANLAR ANORMAL ÞEHVET ÝTÝLÝMLERÝNÝ MEYDANA ÇIKARTMAK Bu talisman seksüel amaçlý çalýþmalara ek olarak uygulanýr. Özel bir zikir ya da çalýþma gerekmez. Asýl çalýþma için gereken talismanlar ya da talismandan ayrý olarak yazýlýr ve operasyon talismaný ile birlikte kiþinin bebeðine koyulur. Pentagramýn ve yan üçgenlerin içine isteyen kimsenin ismi katlý olarak yazýlýr. Alttaki daire ise, istenen kimsenin ismi düz olarak, saat aksi yönde yarým daire þeklinde yazýlýr. Harf adedi fazlaysa tam daire dahi olabilir. Önemli olan, pentagramýn ucundan inen çizginin, ismin orta harfinin üzerinden ya da orta harflerin arasýndan geçmesidir. Üzerinde çalýþýlan kiþide anormal derecede seksüel istek, sadizim, mazohizm gibi duygular ve ahlak dýþý meyiller uyandýrýr. Bu talisman ve bu bölümün sonuna kadar olan talismanlar beþinci katta alýnmýþlardýr. 58

TALÝSMANLAR KÝÞÝ YA DA ÞÝRKETLERÝ BATIRIP, ÝFLAS ETTÝRTMEK VEYA YÜKSELTMEK Bu talisman siyah üzerine sarý ya da kýrmýzý veya sarý yaldýzla hazýrlanýr. Pazartesi sabahý baþlayarak, üzerinde altý gün çalýþýlýr ve sonra hedef olan iþ yerine býrakýlýr. Ýki pentagramýn arasýna istenen kimsenin ismi, ismin hemen altýna, olmasý gereken iþ yazýlýr. Yukardaki örnekte iki pentagram arasýnda görülen iki satýrýn üstteki isim, alttaki iflas kelimesidir. Þayet konu bir þirketse, kiþi ismi yerine þirket ismi yazýlýr. Çalýþmalarda aþaðýdaki zikirler kullanýlýr. Batýrmak için : Ya Mugniül Ýblisül Kahhar. 4746 + Kiþi ya da þirket isminin tutarý. Yükseltmek için : Ya Mugmiül Azimül Kaviül Mukaddim. 4419 + 59

TALÝSMANLAR Kiþi ya da þirket isminin tutarý. Yükseltmek için : Ya Mugniül Azimül Aziz. Yükseltmek için : Ya Mugniül Kaviül Aziz. Yükseltmek için : Ya Mugniül Azimül Mukaddim. Þirketler üzerinde çalýþýlýrken, þirket ismi yerine o þirkette yönetici durumda olan kimselerin isimleri de yazýlabilir. Eðer söz konusu olan bir þirket deðil de kiþi ise talisman bebekte þarj edilebilir. Talismanýn alt bölümündeki Jüpiter sembolü olaylarýn büyüme ya da küçülmesini gösterir. Normal sembol para açýsýndan destekler ve kullanýma göre küçültür. Jüpiterin ayna görüntüsü, fakirleþtirmekte kullanýlýr. Her durumda Mars sembolü vardýr. Þayet Mars ve Satürn sembolleri kullanýlýrsa tam sýnýrlama ve çökme olur. KÝÞÝLERÝ SAPTIRMAK Aþaðýdaki talisman bir ya da birkaç kiþiyi yapacaklarý veya yapmakta olduklarý iþten saptýrmak için kullanýlýr. Kurbanlarýn konsantrelerini sýfýra indirmek, düþüncelerini baþka alanlara kaydýrmak gerekir. Bu durum genel olarak seks fikriyle saðlanabilir fakat baþka þeyler de olabilir. Sýrasýyla, Pentagramlar, dýþtaki oval sýnýr ve merkezdeki küçük daire çizilir. Ýç dairenin içine yönetici yani çalýþmayý yapan yolcunun ya da iþi isteyen kimsenin ismi katlý olarak yazýlýr. Pentagramlarýn içinde kurban durumundaki kiþilerin isimleri düz olarak yazýlýr. Her biri kendi bulunduðu pentagrama göre düz durumdadýr. Þayet saptýrýlacak kiþi sayýsý tekse her pentagrama ayný isim yazýlýr. Ýki kiþi üzerinde çalýþýlacaksa isimler 1 -2 - 1 - 2 þeklinde yazýlýr. Yani karþýlýklý pentagramlar ayný isimleri taþýr. Üç kiþi üzerinde çalýþýlacaksa üç pentagrama isim yazýlýp, biri boþ býrakýlýr. Eðer kiþi sayýsý dörtten fazlaysa her pentagrama birden fazla isim yazýlmasý da mümkündür. 60

TALÝSMANLAR

Her pentagramýn merkezinden yanlardaki pentagramlarýn merkezlerine birer çizgi ve gene her pentagramýn merkezinden orta daireye bir çizgi çekilir. Burada, orta dairedeki yönetici, gücün odak noktasýdýr. Gücü toplar ve dört bir yana o daðýtýr. Çalýþmada dörtlü esmalar gereklidir. Ýki gün çalýþýlýr. Esmalar çeþitli olabilir. Mesela sýkýntý vermek için Hafid, toplumdan uzaklaþtýrmak ve blokaj için Mani, Zarar vermek için Mümit ve uzaklaþtýrmak için Dafi olabilir. Mesela seks düþüncelerinin ön plana çýkmasý isteniyorsa Cýma kelimesi de zikre eklenebilir. Zikirler iki ayrý bölüm olarak yapýlýr. Ya Hafidül Mümit ve Ya Cýmaül Maniüd Dafi. Aded, (Ya Hafidül Mümit X 2) + (( Ya Cýmaül X3) Maniüd Dafi X 2 (Veya Cýma kelimesi varsa X3)) + Kiþi isimleri þeklinde hesaplanýr. Çalýþma için baþlama günü önemli deðildir. Bu talismanla, Altýncý kata kadar verilen bütün talismanlar tamamlanmýþ oluyor. Bununla beraber, Katlar bölümünde görüleceði gibi özellikle beþinci katta verilen daha bir çok talisman vardýr. Buraya kadar yazýlanlar çalýþma 61

TALÝSMANLAR notlarýnda geliþ sýrasý ve bir çoðunun da hangi katta verildiði belli olmayan, ilk talismanlardýr. Altýncý kata girene kadar çalýþmalarýn Arapça esasýnda yapýldýðý daha önceleri de söylenilmiþti. Katlar bölümünde, Beþinci kat talismanlarýnýn da Arapça olduklarý görülecek. Bütün bu Arapça talismanlarýn kullanýmda Tisan alfabe ve istenen iþe uygun olan Tragna zikirlerine çevrilerek kullanýlmalarý mümkün ve daha iyidir. Bu bölümü bitirmeden önce tütsü, kýyafet, iþi biten imajlarýn ne yapýlmalarý gerektiði, Ýlk çalýþmalarda yolcular için verilen koruyucu talismanlar ve ilk beþ katta, talisman harici alýnan bazý çalýþmalarýn incelenmesi de yerinde olur. KORUYUCU VE ÝRTÝBAT SAÐLAYICI TALÝSMANLAR Aþaðýdaki iki talisman çalýþmalarýn en baþýnda alýnmýþtýr. Astra dan hemen sonra verilmiþlerdir. Ancak hiç kullanýlmadýlar ve pratik olarak hiç yapýlmadýlar. Bunlarýn ikisinin yerine de Triakmlnon kullanýldý. Talismanlar Triakmlnon öncesi, yeni baþlayan, katlarla yeni tanýþan ve daha Triakmlnon u takacak sebiyeye gelmemiþ olan yolcular için gereklidir. KORUYUCU TALÝSMAN Bu talisman gümüþ levha üzerine hazýrlanýr. Karanlýk yan çalýþmalarýnda, gelen imajlarýn aldatýcýlýðýndan ve hücumlarýndan korur. 62

TALÝSMANLAR Gümüþ tam bir kare olmalýdýr. Çalýþmalar sýrasýnda talisman boyuna takýlýr. Üzerindeki þekillerin anlamlarý þunlardýr, Balýk þekli; A, Pentagram: Z, Sol yandaki kesiþen üç çizgi: K, Sað yanýndaki iki dalgalý çizgi: B. Yýldýz þekli aslýnda joker gibidir. Her yerde kullanýlýr, baþlangýcý ya da bitiþi de anlatýr. ÝRTÝBAT TALÝSMANI Üçgen þeklinde kesilmiþ olan gümüþ levhaya hazýrlanýr. Üst uca bir delik açýlýr ve buradan boyuna takýlýr. Ortadaki sembol bilinen Jüpiter sembolünden farklý olarak, aðzý açýk bir 4 rakamýna benzer. Talisman gerekli planlarla devamlý olarak iletiþim halinde olmayý ve iletiþimin kolaylaþmasýný saðlar. Devamlý olarak taþýnýr. Ayrýca koruyucu vasýftadýr. Bu talisman baðýmsýz olarak verilmiþ ve sonra da Triakmlnon ve Pentigmlnon un arka yüzlerinin üst kýsmýnda yer almýþtýr. AYIRMA VE ÝÞ YOK ETMEK

Bu talisman, iþ ya da maddi bir þeyi yok etmek için, mavi üzerine siyahla çizilir. Ortaya Kanteris sicili koyulur. Bu stilize edilmiþ çift Satürn sembolüdür. Pentagramýn iki yanýndaki boþluklara, yukardaki þekilde (K) harfleri olan yerlere kiþi ismi ya da konu yazýlýr. Salý günü, Güneþ doðarken yazýlýr. Beþ gün çalýþýlýr. 63

TALÝSMANLAR Bundan sonra ya istek olana kadar üstte taþýnýr veya mümkün olursa istenen iþ yerinin yada þeyin civarýna saklanýr. Zikir Kurtan Zegel dir. Adedi, ((Zikir X 2) + Kiþi) þeklinde hesaplanýr. Ayýrmalar için siyah üzerine kýrmýzý ile perþembe günü güneþ doðarken yazýlýr. Bu sefer pentagramýn saðýna ve soluna kiþilerin isimleri yazýlýr. Zikir Erken Summel dir. Bunun da hesaplanýþý ((Zikir X 2) + Kiþi + Kiþi) þeklinedir. Üç gün çalýþýlýr. Sonra kiþilerin veya kiþilerden birinin civarýna saklanýr. Mümkün olmadýðý takdirde üstte taþýnýr. Her iki çalýþmada da zikirler dairenin çevresine çepeçevre yazýlmalýdýr. 64

TALÝSMANLAR KRÝSTOS KÝTABI Üspiramitinden çýkýlýr ve kýsa bir yürüyüþle kuþ adamlarýn sütunlu koridoruna geçilir. Kondor orada beklemektedir. Ayný, saðlý sollu kapýlar olan yer. Kondor, saðdan üçüncü odanýn kapýsýna bir çarpý atar ve yolcularý içeriye sokar. Ýçerde kýrmýzý, mavi, bordo rengi karýþýmý bir atmosfer vardýr. Ortada büyük bir masa, üzerinde gene büyük bir kristal küre, bir kitap ve masanýn ardýnda oturan yaþlý bir kuþ adam görülür. Kitabýn üzerinde aþaðýdaki çizim vardýr. Yaþlý kuþ adamýn da düþünce yoluyla konuþmasýna raðmen ince bir ses ayrýca duyularak konuþmayý tekrarlamaktadýr. Kitabýn ilk sayfsýnda Tisan harfleri ile ve kalýn bir yazýyla KRÝSTOS sözü yazýlýdýr. Kuþ adam, eþkenar dörtgen sembolü için Alttan ve üstten gelen gücü gösterir. Güç dengesidir demiþti. Kristos, insanlar tarafýndan bilinmeyen bir efsane kitaptýr . Açýlan ilk sayfada, sayfa boyu çizilmiþ bir talisman vardýr. 65

TALÝSMANLAR

Bu talisman her yolcu tarafýndan ayrý ayrý çizilmeli ve 6. Kat çalýþmalarý bitene kadar üstte taþýnmalý, sonra da yaþanýlan evin bir yerinde saklanmalýdýr. Herhangi bir zikri, çalýþmasý, günü, rengi yoktur. Bundan sonra kitaptan aþaðýaki talismanlar alýnýr. KRÝSTOS TALÝSMANLARI Bunlarýn ekserisi özel bir gün ve renk gerektirmez. Çalýþma günleri daha azdýr ve her tür malzeme ile yapýlabilirler. Ayrýca önceki bölümlerdeki gibi bebek çalýþmalarýna gerek yoktur. Talismanlar doðrudan çalýþma piramitinde þarj edilirler. 66

TALÝSMANLAR CÝNSEL AMAÇLI BÝRLEÞTÝRMELER

Bu talisman bir erkeðin bir kadýný, bir erkeðin baþka bir erkeði, bir kadýnýn bir erkeði ya da bir kadýnýn baþka bir kadýný cinsel amaçlý olarak kendisine baðlamasý için yapýlýr. Eðer istenen iþ bir eþcinsel iliþki ise, istenen kiþinin eþcinsel olup, olmamasý veya bu tür duygulardan uzak olmasý farketmez. Duruma göre ortadaki Jüpiter sembolünün altýndaki semboller deðiþir. Yukardaki Mars, Venüs sembolleri, erkeðin kadýný yada kadýnýn erkeði istemesi hali içindir. Þayet erkek, erkeði isterse bunlarýn yerine bir tane dört kollu Mars ve kadýn, kadýný isterse bir tane dört kollu Venüs çizilir. Ayný cins birbirini isterse zikir, Kurtan Signa , farlý cinsler birbirini isterse Kurtan Sante dir. Eðer çalýþmayý yapan kiþi yani yönetici kendisi için çalýþýyorsa zikir Kurtan + Kendi ismi dir. Herhangi bir günü, saati yoktur. Ýstenildiði an hazýrlanýr. Ýki gün çalýþýlýp, üstte taþýnýr. Zikir sayýsý ((Zikir X 2) + istenenin ismi + Ýsteyenin ismi) þeklinde hesaplanýr. Eðer yönetici kendisi için çalýþýyorsa zikir ((Kurtan + Kendi ismi) X 2 + Ýstenen) dir. Talismanýn yapýlýþý þu þekildedir: Ýki yandaki, aþaðýya inen üçgenler, þekile (1) ile iþaretlenmiþ yerler, yöneticinin kendi ismi ile doldurulur. Eþkenar dörtgenin içi (2) zikirle doldurulur. Sað el tarafýndaki alt üçgen (3) isteyenin, sol el tarafýndaki alt üçgen (4) istenenin isimleri ile doldurulur. Yazýlar 67

TALÝSMANLAR küçük küçük, mümkün olduðu kadar çok ve sýk yazýlmalý ve bütün boþluklar doldurulmalý. Bitmiþ talisman aþaðýdaki gibi olur. Bu örnekteki yazýlarýn, anlaþýlmalarý için biraz büyük yazýldýklarý ve gerçekte daha küçük çalýþýlmasý gerektiði unutulmamalý. Buradaki bütün örnekler isteyenin erkek olmasý durumu içindir. Eðer isteyen kadýnsa talismanýn ana þekli aþaðýdaki gibi olmalýdýr. Aþaðýdaki çizim, Bu talismanýn, bir erkekte heþcinsel eðilimler uyanmasý için hazýrlanmýþ bir örnektir. Bu örnekte ayrý ayrý, isteyen ve istenen yoktur. Bir kiþinin eþcinsel olmasý istenmektedir. 68

TALÝSMANLAR

AÞIK ETME ÇALIÞMASI Aslýnda ayrýca bir aþýk etme çalýþmasý pek gerekli deðildir çünkü bütün bu iþler cinsel tabanlýdýr. Ýnsanlar aþk ve romantizmi kendileri uydururlar. Bununla beraber aþaðýdaki talisman istenirse ayrýca kullanýlabiilir. (1) nolu yarým daireler tamamen zikirle doldurulur. (2) nolu üçgene yönetici ismi bir defa, (3) nolu boþluða, üste isteyenin, alta istenenin isimleri birer defa, iki satýr halinde yazýlýr. Bu ana þekil erkeðin kadýný istemesi durumu içindir. Yani erkek ismi üstte, kadýn ismi en alttadýr. Eðer isteyen kadýnsa altta görülen kalýp kullanýlýr. Bu durumda da üçgenden sonra isteyeni, yani kadýnýn ismi, en üste de istenenin, yani erkeðin ismi yazýlýr. Eðer yönetici kendisi için 69

TALÝSMANLAR çalýþýyorsa direk olarak (3) nolu yere bir defa, istediði kiþinin ismini yazar. Zikir þu þekilde düzenlenir: Mesela Amet, Leyla yý istiyorsa zikir Ahmet kurtan sante Leyla dýr. Leyla, Ahmet i istiyorsa zikir Leyla kurtan sante Ahmet dir. Adetlerin hesaplanýþý þöyledir: (Ahmet + Leyla + ((Kurtan + Sante) X 2)). Þayet yönetici kendisi için çalýþacaksa zikir ve adet hesaplanýþý deðiþir. Bu durumda mesela yöneticinin ismi Ozan sa ve istediði Ayþe ise, zikir, Ayþe kurtan Ozan Kirten dir. Hesaplanýþý ( (Ayþe + Ozan + Kurtan + Kirten) X 4) þeklinde yapýlýr. Dört gün çalýþýlýr ve isteyene taþýttýrýlýr. EVLÝLÝK SAÐLAMAK Çalýþmaya baþlama günü serbesttir. Siyah üzerine gümüþle yazýlýr ya da istenirse gümüþ levhaya oyulabilir. Eþkenar dötgenin içi Likan Kinter zikriyle doldurulur. Ortadaki daireye bir defa isteyenin ismi yazýlýr. Zikir Likan Kinter , zikir adedi ((Likan Kinter X 2) + Ýsteyenin ismi) dir. Ýki gün çalýþýlýp, isteyene, taþýmasý için verilir. Bu talisman belli kiþilerin arasýnda evlilik olmasý için deðil, isteyenin evlilik imkanlarýyla karþýlaþmasý içindir. Belli iki kiþinin evliliði için yapýlacak olan talismanda bazý farklýlýklar vardýr. Ayrýca bu talismanda da alýndýktan çok sonra bazý düzeltmeler yapýlmýþtýr. Dairenin içine bir üçgen çizilir.Üçgenin altý açýktýr ve ortadan bir çizgiyle bölünmüþtür. Üste yönetici ismi, alta evlenmesi istenen kimenin ismi yazýlýr. Çalýþma ve zikir aynýddir. Genel evlilik için orta daire aþaðýdaki gibi yapýlýr. 70

TALÝSMANLAR Ýki kiþinin evliliði içinse, Orta daire ayný þekilde çizilir. Alt bölgeye üste erkek, alta kadýnýn isimleri yazýlýr. Bunda da zikir ve çalýþma aynýdir. UZAKTAKÝ KÝÞÝYÝ GETÝRMEK Aþaðýdaki getirme çalýþmasý kadýnýn erkeðe gelmesi içindir. Þayet erkeðin kadýna gelmesi istenirse eþkenar dörtgene, sað el tarafýndaki üçgen baðlanýr, sol el tarafýndaki serbest býrakýlýr. Daima, saða (6) erkeðin, sola (5) kadýnýn adý yazýlýr. Ýsteyen ve istenen ayný cinsiyette ise çizim yukardaki gibi olur ve isteyen sað el tarafýna, istenen sol el tarafýna yazýlýr. Üçgenler isteyen ve istenenin isimleri ile tamamen doldurulur. Eþkenar dörtgeneki üst daireye (1) isteyenin adý, alt daireye (2) istenenin adý birer defa yazýlýr. Eþkenar dörtgenin içi (3) ve (4) Ýnna Ankolia Takiren segnil zikri ile tamamen doldurulur. Çalýþma zikrinin tamamý þu þekildedir. Ýnna Ankolia (Ýsteyenin ismi) e (Ýstenenin ismi) Takiren Segnil . Adet, ((Takiren Segnil) X 2)+ Ýsteyen + Ýstenen) þekline hesaplanýr. Çalýþma süresi dört gündür. 71

TALÝSMANLAR YAKINDAKÝ KÝÞÝYÝ GETÝRMEK

Yakýnlýk ve uzaklýk kavramlarý mesafe kadar kiþilerin birbirlerine olan duygu, yakýnlýk ve tanýþýklýk derecelerine göre de deðiþir. Aþaðýdaki talismanda kullanýlacak zikir Tiaken Ýstenen dir. Aded, ((Tiaken + Ýstenen) X 2) olarak hesaplanýr. Eþkenar dörtgenin içindeki daireye (1) bir defa isteyenin ismi yazýlýr. Eþkenar dörtgenin içi Mars, Venüs sembolleri hariç boþtur. Alttaki üçgen (2) Ýstenenin ismiyle doldurulur. Bundan sonra isteyen ve istenenin isimleri harf harf karýþtýrýlýr. Mesela Ýsteyen Ozan, Ýstenen Ayþe ise karýþtýrma þu þekilde olur. E Þ Y A -N A Z O Burada latin alfabesi kullanýlmaktadýr fakat gerçekte Tisan alfabesi kullanýlacaðý için yukardaki isimler, Tisan alfabesi esasýna uygun olarak saðdan sola yazýlmýþlardýr. Her isimden bir harf alarak karýþtýrma yapýlýr. E N Þ A Y Z A O Bu karýþýmla iki, yan üçgen (3) ve (4) tam olarak doldurulur. Son olarak zikir, Ýsteyen ve istenen har harf ayný þekilde karýþtýrýlýr ve talismanýn tepesinden baþlayýp, saat aksi yönde giderek çevresine dört tur yazýlýr. 72

TALÝSMANLAR ÝYÝ TANINAN FAKAT YERÝ BÝLÝNMEYEN VE ELDE HÝÇ BÝR METERYALÝ BULUNMAYAN KÝÞÝYÝ GETÝRMEK Bu çalýþmada, istenen kimsenin de isteyenin yerini bilmediði kabul edilir. Çalýþmanýn ana fonksiyonu karþýlaþma saðlamaktýr. Astra üçgeninin altý uzatýlýr ve bir eþkenar dörtgenin ucuymuþ gibi içe kapatýlýr. Üçgenin içine isteyenin, alta istenenin isimleri yazýýlýr. En alttaki açýklýk da Ankolia ismiyle kapatýlýr. 73

TALÝSMANLAR Bunun çevresine, daire þeklinde, Ankolia nirkon kreta (Ýsteyen) e (Ýstenen) artien kommel zielle hitabesi yazýlýr. Daire çizilmez, yazý daire þeklinde çepeçevre yazýlýr. Çalýþmada zikir sözü olarak Kommel kelimesi kullanýlýr. Piramitte iki gün çalýþýlýr. Adet, Zikir + Ýsteyen + Ýstenen kadardýr. Çalýþmadan sonra mumlanýp, üstte bir hafta taþýnýr. Salý günü kýrmýzýya, mavi ile yazýlýr. Hitabe her çalýþmanýn baþýnda ve sonunda 20 defa okunup, Amen sözü ile bitirilir. Ýstenirse bebekle çalýþýlmasý da mümkündür. SEKS AMAÇLI OLMAYAN BÝRLEÞTÝRMELER Bu çalýþmanýn zikri Ýkren Sante dir. Amacý farklý cinsiyetteki kimseleri seksüel amaç olmadan birleþtirmektir. Mesela iþ yapmak isteyen bir erkek ve kadýn, iki kardeþ, dargýn veya tanýþmayan kiþiler. Talisman burada farklý cinsiyetler için anlatýlmakla birlikte ayný cinsiyetteki kiþiler için de kullanýlabilir. Çarþamba günü güneþ doðarken yapýlýr. 3 gün, Zikir + Erkek + kadýn adedinde çalýþýlýr. Ortaya yönetici ismi yazýlýr. Eþkenar dörtgenin içi boþtur. Üst üçgenler erkek ismi ve zikirle (Mesela: Ali Ýkren Sante), alt üçgenler kadýn ismi ve zikirle (Mesela: Ayþe Ýkren Sante) doldurulur. AYIRMA ÇALIÞMALARI Ayrýlmalarý istenen kimselerin biri erkek diðeri kadýnsa, erkeðin ismi sað el tarafýndaki üçgene (2), kadýnýn ismi sol el tarafýndaki üçgene (5) doldurulur. Ýkisi de ayný cinsiyettense herbiri bir üçgene yazýlýr. Üçgenler ve eþkenar dörtgenin arasýndaki boþluklar (3) ve (4) Kadýn ismi Arkiden Zakiro 74

TALÝSMANLAR erkek ismi þeklinde dolurulur. Eþkenar dörtgenin içi (1) tamamen Ýnna Kanterisis Arkiden Zakiro sözleri ile doldurulur. Çalýþmada kullanýlacak zikir sadece Arkiden Zakiro dur. Zikir adedi ((Arkien Zakiro X 2) + Kiþi + Kiþi) kadardýr. 4 Veya 6 gün çalýþýlýr. GEZEGEN SEMBOLLERÝ VE ÖNEMLERÝ Bu talismanda Jüpiter sembolü kullanýlmýþ olmakla beraber çalýþmanýn karakteri icabý, Jüpiter yerine ters Satürn kullanýlmasý daha uygun görülebilir. Ayrýca ayýrma ve uzaklaþtýrma çalýþmalarý için yapýlan talismanlarýn genel olarak siyah üzerine kýrmýzý ile yazýlmalarý daha iyidir þeklinde de düþünülebilir. Bu düþünceler þayet majikal ve/veya Astrolojik uyumluluklar düþünülürse doðrudur fakat buradaki talismanlar söz konusu olduðu zaman yanlýþtýr. Neden? Ayýrmak, yok etmek, iþ bozmak, bir þeyi, kiþiyi, olayý engellemek gibi þeyler Majikal olarak da Astrolojik olarak da Satürn ile ilgilidir ve Kblan Tragna ekolü uygulalamarý da hesaba alýnýrsa en uygun sembol ve gezegensel uyum ters Satürn sembolüdür fakat burada söz konusu olan þey Majikal uyumluluk veya Astrolojik anlamlar deðildir. Burada söz konusu olan þey tamamen 6. Kat ve 6. Kat'ýn enerji akýmýdýr. Kristos talismanlarý 6. Kat'tan enerji alýrlar. Bu talismanlarda kullanýlan gezegensel semboller ne Astrolojik ve ne de majikaldir. Bu semboller zaten geçmiþten gelen kökü sembolik anlamlararý olan majikal þeyler de deðildirler. Astroloji ve Astronomi amaçlý olarak yakýn dönemler içinde insanlar tarafýndan yakýþtýrýlan sembollerdir ve herhangi bir majikal güçleri de yoktur. Bu modern sembollerin talismanlarda kullanýlýþ nedenleri sadece bizim yani kullanýcý, yönetici, uygulayýcý her ne denilirse o, zihnimiz ve bilinçaltýmýzla 6. Kat arasýnda bir köprü kurmak, olayý

6. Kat enerjisi ile özleþtirmektir. Bu yüzden de Majikal ve/veya Astrolojik olarak hiç bir ilgisi olmasa da çalýþmalar ne amaçlý olursa olsun Jüpiter veya en fazla 75

TALÝSMANLAR ters Jüpiter sembolü kullanýlýr. Buradaki talimsanlarda yönetici, ana güç konumunda olan Jüpiter sembolleri Astrolojik ve Majikal uyumluluklarý deðil, 6. Katýn gücünü, 6. Kat enerjisinin yönetici durumunu belirtir. Ayýrma çalýþmasý için daha komplike bir çalýþma sistemi vardýr. Bu yöntemde iki kiþiyi ayýrmak için taþýyýcý görevi yapacak olan ikinci bir kadýna gerek vardýr fakat bu kadýnýn önceden bazý iþlemlerden geçirilmiþ olmasý seks maji çalýþma ve tekniklerine alýþýk olmasý gerekir. Kadýn söz konusu kiþileri ayýrmakta kullanýlýr ve talismaný kendi üzerinde taþýr. Onun hiç bir rolü veya etki altýnda kalmasý imkaný yoktur. Sadece taþýyýcýdýr. Talismaný mümkünse boynunda, iki göðsü arasýnda, mümkün deðilse herhangibir yerinde taþýr. Çalýþmada Kadýn pentagram düzeninde yatar ve seks iliþkisi sýrasýnda adedi kadar Arkiden Zakiro zikri yapar. Yöneticinin kadýna yardýmcý olacak þekilde ritmli git gel haraketleri yapmasý iyi olur. Bu iþlemde erkek zikir yapmaz sadece iliþkiyi sürdürür. Bir kiþiyi uzaklaþtýrmak için de ayný þekile çalýþýlýr. Talismaný yardýmcý kadýn taþýr. Talisman, taþýyana etki yapmaz. Bitirilmiþ bir ayýrma talismaný yukardaki gibidir. 76

TALÝSMANLAR BÝR KÝMSEYÝ, BULUNULAN YERDEN UZAKLAÞTIRMAK

Bir kimseyi, bulunulan yerden telapatik olarak anýnda uzaklaþtýrabilmek için talisman ve çalýþmanýn önceden yapýlýp, hazýrlanmýþ olmasý gerekir. Bu çalýþma belirli bir kimse için deðil, duruma göre varlýðý istenmeyecek olan herhangi bir kimse içindir. Yani önceden belirlenmiþ bir hedefi yoktur. Ýki üçgenin içine (1), üsttekine normal, alttakine baþaþaðý olarak birer defa yönetici ismi yazýlýr. Talismandaki iki üçgenin arasýndaki, Mars sembollerinin arasýna (2) bütün insanlarý temsilen Homo Kitan yazýlýr. Þayet devamlý olarak, varlýðý istenmeyen belli bir kimse varsa Homo Kitan yerine onun ismi yazýlýr. Bu durumda talisman sadece bir kiþi için çalýþýr. Normal veya siyah kaðýda yazýlýr. Üç gün çalýþýlýr. Belli bir gün ve saati yoktur. Zikri Kanteris Argimen Ksento dur. Zikir, ((Kanteris Argimen Ksento X 3) + (Homo Kitan X 2)) adedinde veya ((Kanteris Argimen Ksento X 3) + Kiþi adý) adedinde yapýlýr. Kullanýlan zikir, üçgenlerin çevresine (3), tepeden baþlanýp, saat aksi yönde iki tur yazýlýr. Talisman daima üstte taþýnýr ve bulunulan yerde istenmeyen bir kimse olduðu zaman zikir o kiþi için, zihinden yapýlýr. Bu talismanýn genel amaçlýsýnýn bitirilmiþ örneði yandadýr. 77

TALÝSMANLAR KÝÞÝYÝ UZAKLAÞTIRMAK Katlar bölümünden önceki talismanlar bölümündeki uzaklaþtýrma talisman ve çalýþmasý aynen kullanýlýr. Harfler ve isimler Tisan alfabesi ile yazýlýr. Zikir, Tisan zikridir. Karien Dekalont . Adedi Zikir X2 + kiþi ismidir. Kullanýlan zikir ayrýca, talismanýn çevresine dört tur yazýlýr. HAKÝMÝYET KURMAK Genel maksatlýdýr. Bir kimsenin üzerinde hakimiyet kurmak için kullanýlýr. Dört gün, Tunkar + Ýstenen kiþi ismi adedi kadar çalýþýlýr. Zikir Tunkar Kiþi (Mesela: Tunkar Mehmet) tir. Ýç eþkenar dörtgen kiþi ismiyle, dýþ eþkenar dörtgen zikirle doldurulur. Seks amacýyla kullanýlýrsa herhangi bir birleþtirme talismaný ile birlikte yapýlabilir. Ýstenirse zikirler de birleþtirilir. 78

TALÝSMANLAR KÖLELEÞTÝRME ÇALIÞMASI

Bir kimseyi köleleþtirmek için kullanýlýr. Orta daireye (1) sadece isteyenin ismi yazýlýr. Eþkenar dörtgenin içi istenen kimsenin ve Tunkar Ardien zikrinin harf harf karýþtýrýlmasýyla meydana gelen cümle ile tamamen doldurulur. Zikir sözü Tunkar Ardien dir. Adedi, Tunkar Ardien X 2 + istenenin ismi kadardýr. Dört gün çalýþýlýr. Mesela, istenen kiþinin ismi Mehmet ise karýþým þu þekilde olur: TUNKAR ARDÝEN MEHMET TNEEMÝHDERMATREAMKHNEUMT Bütün bunlar Tisan alfabesi ile hazýrlanacaktýr. HÝPNOZ VE TELKÝN ÇALIÞMALARI Pentagramýn ortasýna (1), isteyenin, hipnozu yapacak olanýn ismi yazýlýr. Pentagramýn bacaklarýna (2), Kilit söz, Bacaklarýn arasýndaki boþluklara (3) telkinin ana fikri ve kiþi ismi yazýlýr. Üçgen (4) zikirle 79

TALÝSMANLAR tamamen doldurulur. Üçgenin çevresine (5) ise zikir ve isteyenin ismi, harf harf karýþýk olarak üç tur yazýlýr. Bunda üçgenin tepesinden baþlanýp, saat aksi yönde gidilir. Dört gün ya da istenildiði kadar çalýþýlýr. Adedi Zikir sözü X 2 + istenenin ismi kadardýr. Zikir Aitun Kuryan dýr. TELAPATÝK OLARAK EMÝR VERMEK Eþkenar dörtgenin içi (1) zikirle, Sað el tarafýndaki üçgenin içi (3) isteyenin ismiyle, sol el tarafýndaki üçgenin içi (2) istenen kiþinin ismiyle ve dairenin içi verilecek emir veya emirlerle tamamen doldurulur. Olumlu yada olumsuz kullanýlýr. Zikri Zakiro Okiola dýr. Adedi Zikir X 2 + Ýsteyen + Ýstenen dir. Altý gün veya istenildiði sürece çalýþýlýr. 80

TALÝSMANLAR RÜYAYA GÝRMEK

Bu talisman bir kimsenin rüyasýna olumlu ya da olumsuz olarak girmek için kullanýlýr. Sadece zikir deðiþir. Olumlu zikir Tarken Makilo , olumsuz zikir Tarken Kikran dýr. Üçgenin içine (1) yönetici ismi yazýlýr. Üçgenin altýndaki yarým daire ile çevrilmiþ kýsma (2) istenen kiþinin ismi yazýlýr. Hangi zikir kullanýlacaksa o, harf harf üçgenin uçlarýnýn doðrultusunda içten dýþa doðru yazýlýr. En uçlarda kalan harfler birer çizgi ile birleþtirilir. Arada kalan boþluklara (3) Gösterilmek ya da anlatýlmak istenen her ne ise o yazýlýr. Bu boþluklar tamamen doldurulur. Konu cümlesi zikirle beraber yazýlmalýdýr. 4 gün çalýþýlýr. Zikir adedi, zikir X 2 + Kiþi adýdýr. Ýstendiði takdirde çalýþmanýn uzatýlmasý veya dönem dönem tekrarlanmasý mümkündür. SIKINTI VERMEK Çalýþma süresi üç gündür. Zikri, Gasteris -Ýsteyenin ismi - e Ýstenenin ismi - Kislan Kryos tur. Zikir sözleri alt üçgene (1) sýðabildiði kadar yazýlýr. Özel bir gün ve rengi yoktur. 81

TALÝSMANLAR ÝÞTEN KOVDURTMAK

Üst üçgene (1) yönetici ismi düz, alt üçgene (1) gene yönetici ismi ters olarak (Baþaþaðý) yazýlýr. Üçgenlerin arasýna (2) istenen kimsenin ismi düz olarak yazýlýr ve Çevreye (3), tepeden baþlanýp, saat aksi yönde bir tur Kikran Kabriel - Ýsteyen - Ati -Ýstenen yazýlýr. Dört gün çalýþýlýr. Zikir sadece Kikran Kabriel 82 dir.

TALÝSMANLAR BÝR ÝÞE VEYA ÞEYE ENGEL OLMAK

Engel olma zikri Kimeron Aklies tir. Bu çalýþma iyi veya kötü kullanýlabilir. Birisinin iþine, evliliðine, yolculuðuna veya iyileþmesine engel olunabileceði gibi, Hastalanmasýna, iþten çýkartýlmasýna, ayrýlmasýna, kaza geçirmesine de engel olmak mümkündür ve ayný þeydir. Üst üçgene (1) yönetici ismi yazýlýr. Daire (2) zikir + neye veya kime engel olunacaðý ile doldurulur. Ýstenmeyen iþin talismanýný dairenin içine yapmak ve o iþin zikri ile engel olma zikrini birleþtirmek mümkündür. Mesela evliliðe engel olmak için daireye bir evlilik talismaný yapýlýr. Evlilik zikri ile engelleme zikri birleþtirilip çalýþýlýr. Çalýþma her iþ için üç gündür. Ek talisman yapýlmasa bile zikir daima Kimeron Aklies + istenmeyen iþ þeklinde yapýlýr. Mesela evlilik talismaný yapýlmaz ve Kimeron Aklies ten sonra evlilik zikri ve kiþi ismi yazýlarak daire doldurulursa (Ek olarak Evlilik kelimesi de yazýlabilir) zikir, (Kimeron Aklies X 2) + (Likan Kinter X 2) + Kiþi ismi adedinde ve þeklindedir. HASTALIK, FELÇ VS Zikri Kintares Kortila dýr. Eþkenar dörtgenin içindeki daireye (1) yönetici ismi yazýlýr. Alttaki üçgen (2) Kiþi ismi ile doldurulur. Çevresine, tepeden baþlayarak bir tur istenen hastalýk ismi, onun çevresine de dört tur zikir yazýlýr. Zikir adedi, zikir X 2 + kiþi adý kadardýr. Dört gün çalýþýlýr. Bu talismanda yönetici ismi olarak kendi ismini yazmamak daha doðrudur. Daireye Kanteris gibi bir isim yazýlabilir. Bu çalýþma engel olma talismanýyla birleþtirilebilir. Engel olma talismanýnýn dairesinin içine þifa zikirleri (Entares Partium), engel olma zikri ve kiþi ismi yazýlýr (Doldurulur). Veya gene daire içine þifa talismaný yapýlýr. Dairenin çevresine dört tur hastalýk ismi yazýlýr. Bu yazý sadece dairenin çevresindedir. Üçgeni çevrelemez.. 83

TALÝSMANLAR KÝÞÝYÝ YERÝNDEN KOVMAK (TERHÝL)

Dairenin içine (1) yönetici, yani çalýþmayý yapanýn ismi yazýlýr. Eþkenar dörtgenin içi (2) sadece Tarken Kazidel zikriyle doldurulur. Alt üçgenler (3), (4) Zikir + yönetici ismiyle doldurulur. Alttaki, altý açýk üçgen (5) kovulacak olan kiþinin ismiyle tamamen doldurulur. Üç gün, zikir X 2 + istenen kiþi adý adedinde çalýþýlýr. Bundan sonra kiþinin çýkmasý gereken yerde saklanýr. Mümkün olmazsa iþi isteyen kimse kendi üzerinde taþýr. Bir kiþiyi, bir evden, iþ yerinden, herhangibir mekandan def etmek için kullanýlýr. ÝÞ BOZMAK

Zikri Kueri Sintar dýr. Ýki gün çalýþýlýr. Ýstenilen kiþinin iþ yerine býrakýlýr veya konuyu isteyen tarafýndan taþýnýr. Zikir adedi, Zikir X 2 + istenenin ismi kadardýr. Eþkenar dörtgenin içi (1) Ýstenen kiþinin ismiyle doldurulur. Alt üçgenler (2), (3), iþin þekli ya da ne olmasý istendiði ile doldurulur. Çevresine zikir beþ tur yazýlýr. 84

TALÝSMANLAR KÝÞÝNÝN SEKS GÜCÜNÜ YOK ETMEK

Zikri Mimkar Nurdak týr. Ýçteki küçük eþkenar dörtgenin ortasýndaki daireye istenen kiþinin ismi yazýlýr. Eþkenar dörtgenin içi zikirle doldurulur. Eþkenar döretgenin dört dýþ kenarýna birer tane zikir yazýlýr. Zikirler yan uçlardan, alt ve ust uçlara doðru yazýlýrlar. Bundan sonra eþkenar dörtgenin dört ucu doðrultusunda birer tane ters pentagram yapýlýr. Bu pentagramlarýn ortalarýna Mars sembolü koyulur ve bacaklarýn uçlarýna KLÝKE kelimesi alt uçtan baþlanýp, saat aksi yönde giderek harf harf yazýlýr. Bu iþlenden sonra bunlarýn hepsi birden büyük bir eþkenar dörtgenin içine alýnýr. Çevreye, en dýþa daire halinde zikir mümkün olduðu kadar çok yazýlýr. Bu daire, dýþtaki büyük eþkenar dörtgenin alt ve üst uçlarýnýn daireye temas edeceði kadar büyüktür. Daire çizgi olarak çizilmez, yazý daire þeklinde yazýlýr. Zikir adedi zikir X 2 + Ýstenenin ismi kadardýr. Dört gün çalýþýlýr sonra istenen kimsenin çevresine saklanýr. Bu mümkün olmazsa isteyen kimse tarafýndan taþýnýr. 85

TALÝSMANLAR

86

TALÝSMANLAR ÖLÜM ÇALIÞMASI Bu talisman kiþiyi öldürmek için yapýlýr. Altý gün çalýþýlýr ve kiþinin bulunduðu bir yere býrakmak mümkünse býrakýlýr. Eþkenar dörtgenin içi zikir + kurban ismi ile doldurulur. Zikir, Krikon Kalteris Ýden dir. Mesela ölmesi istenen kimsenin ismi Mehmet ise eþkenar dörtgenin içi Krikon Kalteris Ýden Mehmet cümlesi ile doldurulur. Yazý, iki pentagramýn bacaklarý arasýndaki boþluða da aynen yazýlýr. Pentagramlarýn ortalarýna isteyenin ya da yöneticinin ismi yazýlýr. Alttaki pentagrama yazýlan isim, tersinden, ayna görüntüsü olarak ve baþaþaðý yazýlýr. Ýki pentagramýn da bütün bacaklarýna Santorus kelimesi yazýlýr. Zikir adedi, Krikon Kalteris Ýden X 3 + Kiþi adý kadardýr. Eþkenar dörtgenin çevresine tepeden baþlayýp, saat aksi yönde ilerleyerek beþ tur zikir + kiþi adý yazýlýr. Bunun da çevresine gene tepeden baþlayýp, saat aksi yönde üç tur Santorus Killer yazýlýr (Bunun Ýngilizcedeki Killer kelimesi ile ilgisi yoktur). Hepsinin dýþýna, Eþkenar dörtgenin dört ucu doðrultusunda, yönetici ve isteyeni dönüþþokundan korumak maksadýyla dört tane küçük Triakmlnon çizilir. Bu talismanlarda taþýyanýn ismi üstte yazýlý deðildir. Üçgenin ortasýnda Jüpiter sembolü yoktur. Bunun yerine yönetici ismi yazýlmýþtýr. Bu isim sicil þeklinde yazýlmalýdýr. Koruma için yapýlan Triakmlnon yandaki gibidir. Esas talisman, koruma triakmlnonlarýna göre üç, dört misli büyüktür. 87

TALÝSMANLAR

88

TALÝSMANLAR KORKU UYANDIRMAK Çevrede ya da belli bir kiþi üzerinde korku hisleri uyandýrmak ölüm çalýþmasý ile aynýdýr. Sadece zikir deðiþir ve çevredeki dört Triakmlnon gerekli deðildir. Bu da istenildiði kadar çalýþýlabilir. Zikri Zantikor Kirtas týr. Adedi, Zikir X 2 + Kiþi ismi (Ya da bütün insanlarý temsilen Homo Kitan 2 X) kadardýr. KÝÞÝYÝ ASTRAL BÖLGEDE GÖMMEK Bu çalýþmanýn bazý katlardaki ruh enerjisini gömme çalýþmalarýna destek olarak kullanýlmasý mümkündür. Bu da Ölüm çalýþmasýyla aynýdýr fakat korku çalýþmasý gibi bunda da çevre koruyucularý gerekmez. Zikri Krikto Kitan dýr. ANTÝTELERE HÜKMETMEK, ZORLAMAK, KOVMAK Bu çalýþmanýn üç ayrý zikri vardýr. Tragna, Antite çaðýrma esmasý Ýdor Kuelas , Ya Kuddüsül Kavi ve Ya Dafiül Kuddüs zikirleri ayrý ayrý yapýlýr. Hesaplanýþlarý þu þekildedir: Ýdor Kuelas X 2 + Ýsteyenin ismi. Ya Kuddüsül Kavi X2 + isim. Ya Dafiül Kudüs X 2 + isim. Çalýþmaya, herhangi bir varlýkla iliþkiden en az üç gün önce baþlanýr. Ýstendiði takdirde dört gün de olabilir. Bu talismanýn bazý orantýlara dikkat edilerek çizilmesi gerekmektedir. Eþkenar dörtgenin üst kýsmýndaki dairenin yarý çapý, Eþkenar dörtgenin yüksekliðinin altýda biridir. Bu dairenin içindeki üçgene yönetici ismi yazýlýr. Yönetici ismi ayrýca harf harf, dairenin çevresine, tepeden baþlanarak pentagram düzeninde yazýlýr. Eþkenar 89

TALÝSMANLAR dörtgenin alt yarýsýndaki üçgenin taban uzunluðu, dairenin çapý kadardýr ve iki üst ucu birer ters pentagramdýr. Çizgiler, pentagramlarýn alt ve yan kollarý ile birleþirler. Üçgenin içindeki minik eþkenar dörtgende gene yönetici ismi yazýlýdýr. Talismaný oluþturan ana eþkenar dörtgenin üst yarýsý, yani daireninçevresi ulur. Üçgenin çevresi olan alt kýsým Ya Dafiül Kuddüs ile doldurulur. Dairenin içi, yani üçgen ve daire çemberi arasýnda kalan kýsým ile aþaðýdaki üçgenin içi, yani minik eþkenarýn çevresi Ýdor Kuelas zikriyle doldurulur. Bu talisman Siyah üzerine kýrmýzý ile yazýlýr. 90

Ya Kuddüsül Kavi

TALÝSMANLAR

ANTÝTE ÇAÐIRMA TALÝSMANI Eþkenar dörtgenin içindeki bütün boþluklar Kanteris ismi ile doldurulur. Çaðýrýlmasý planlanan antitenin ismi pentagramýn bacaklarýna birer defa yazýlýr. Eðer belli bir antite ismi yoksa buralara genel anlamlý, bütün antiteleri temsilen Antes yazýlýr. Bu talisman çalýþmalarda davet için kullanýlýr. Þayet davette kadýn kullanýlacak ve talisman ona taþýttýrýlacaksa dört köþedeki Neptün sembollerinin yanlarýna birer tane de Venüs sembolü çizilir. Eðer antite bir kimseye musallat etmek için çaðýrýlacaksa pentagramýn bacaklarýna Antite ismi (Antite ismi yoksa, Oppositer) + Kiþi ismi yazýlmalýdýr. Cuma günü hazýrlanýr ve üç gün þarjedilir. Üçgenin içine yönetici ismi, pentagramýn ortasýna ise yönetici ismi veya isteyen kimsenin ismi yazýlýr. Eþkenar dörtgenin içine Kanteris veya antite ismi veya Antes kelimesi doldurulur. Bu tamamlandýktan sonra eþkenar dörtgenin en üst noktasýndan baþlayarak çevresine, saat aksi yönde dört tur Ýdor Kuelas yazýlmalýdýr. Zikir adedi: Ýdor

Kuelas X 2 + Çalýþmaya katýlan kiþilerin isimleri + Antes (Veya antite ismi) kadardýr. Zikir sadece Ýdor Kuelas týr. 91

TALÝSMANLAR EKSORSÝZM ÇALIÞMASI Üst üçgene isteyenin ismi, pentagramýn ortasýna isteyenin isminin ayna görüntüsü, ters olarak yazýlýr. Pentagramýn her bacaðýna bir defa Antes , veya antite ismi belli ise o yazýlýr. Üç gün çalýþýlýr. Talisman obsedenin boynuna veya vücudunun herhangibir yerine takýlýr. Daha iyisi iki göðüs arasýna çizilmesidir. Çalýþma tarzý bilinen obsesyon tedavisi çalýþmalarýndan biridir. Zikir Ýdor Kirra , zikir adedi: ((Ýdor Kirra X 2) + Ýsteyen + Antes veya antite ismi). 92

TALÝSMANLAR NAZARDAN KORUMA / KORUNMAK

Dairelerin içine (1) ateþ elementinin lordu olan Utas ýn ismi yazýlýr. Ýki dairenin arasýna (2) nazardan korunacak olan çocuk, kiþi veya þeyin ismi yazýlýr. Nazardan korunma zikri olarak Ya Rahmanirrahim + Ýsim veya Zyrkon (Zirkon Okunur) + Ýsim kullanýlýr. Üç gün çalýþýlýp, korunacak olan kiþiye veya þeye takýlýr. Mavi üzerine gümüþ yaldýz veya kurþun kalemle yazýlmasý veya beyaza, maviyle yazýlmasý iyi olur. ÞANS AÇILMASI Çalýþmaya baþlama günü serbesttir. Siyah üzerine gümüþ yaldýzla yazýlýr. Ýstenirse gümüþ levha üzerine oyulmasý da mümkündür. Eþkenar dörtgein içi Kudit Manes zikriyle doldurulur. Dairenin içine bir defa, isteyenin ismi yazýlýr. Zikir adedi ((Kudit Manes X 2) + Ýstetenin ismi) kadardýr. Ýki gün çalýþýlp, isteyene verilir. Bu talismanda orta dairenin aþaðýdaki bibi hazýrlanmasý daha iyi olabilir. Üst üçgene yönetici ismi, alttaki bölüme isteyenin ismi yazýlýr. Zikir ve çalýþma aynýdýr. SIKINTIDAN KURTULMAK / KURTARMAK 93

TALÝSMANLAR Zikir Anties Liken e + Ýsteyenin ismi dir. Zikir adedince üç gün çalýþýlýr. Üçgenin içine isteyenin ismi, dairenin çevresine, kare þeklinde dört defa zikir yazýlýr. Yazým tepeden baþlanýp, saat aksi yönde gidilir. 94

TALÝSMANLAR ALACAÐINI KURTARMAK

Eþkenar dörtgenim içi Aires Pariniekeno Gasteris cümlesiyle tamamen doldurulur. Bu çalýþmanýn zikri Ditar Tikaren dir. Zikir, Eþkenar dörtgenin çevresine dört tur yazýlýr. Yazýma tepeden baþlanýr ve saat aksi yönde ilerlenir. Hepsinin dýþýna, dört köþeye dört tane Jüpiter sembolü çizilir. Pentagramýn bacaklarý arasýnda kalan beþ boþluða da birer Jüpiter sembolü çizilir. Pentagramýn bacaklarýna (1) borçlu ismi birer defa ve pentagramýn ortasýna (2) bir defa alacaklý ismi yazýlýr. Altý gün çalýþýlýr ve talisman borçlunun olduðu yere saklanýr. Mümkün deðilse alacaklýya taþýttýrýlýr ve istenildiði kadar çalýþýlýr. ÝMTÝHANDA BAÞARI Bu çalýþmanýn zikri Kutuier Kipros tur. Ortaya kiþi ismi yazýlýr. Eþkenar dörtgenin içi Ýmtihan kelimesi ile doldurulur. Çevresine (ZZZ) zikir üç tur yazýlýr. Üç gün çalýþýlýr veya imtihan öncesi bir gün çalýþýlýp, isteyene verilir. 95

TALÝSMANLAR BÜYÜDEN KORUNMAK / KORUMAK Bu çalýþma ve talismanýn þekli Nazar talismaný ile aynýdir. Sadece zikir deðiþir. Zikir Kuisteros Tantaris tir. BÜYÜ BOZMAK Engel olma talismaný büyü ile birleþtirilerek kullanýlýr. Büyü bozma zikri Zikeyon Kuanteris tir. SAYGI UYANDIRMAK Zikri Harkium Kurrersa dýr. Üçgene isteyenin ismi, Eþkenar dörtgenin içine, tamamýný dolduracana kadar Korisentum Ýnalas yazlýr. Çevresine (1), tepeden baþlayýp, saat aksi yönde giderek dört tur zikir yazýlýr. Zikir adedi: ((Zikir X 2) + Kiþi adý) dýr. Ýstenildiði kadar çalýþýlýr. Üstte taþýnýr. ÞÝFA

Eþkenar dörtgenin içindeki daireye (1) yönetici ismi yazýlýr. Alttaki üçgen (2) þifa verilecek kiþinin ismiyle doldurulur. Çevreye, tepeden baþlayýp, saat aksi yönde bir tur hastalýðýn ismi, onun çevresine de dört tur þifa zikri yazýlýr. Entares Partium . Dört gün, ((Zikir X 2) + Kiþi) adedince çalýþýlýp, isteyene verilir. 96

TALÝSMANLAR

ÝÞÝ GÜÇLENDÝRMEK Ýç eþkenar dörtgenin içi (1), Ýsteyenin ismiyle doldurulur. Alttaki iki üçgenin içleri (2), (3) iþin þekli yazýlarak doldurulur. Çevresine tepeden baþlayýp, saat aksi yönde beþ tur zikir yazýlýr. Zikir Epikore Rantum dur. Adedi ((Zikir X 2) + Kiþi adý) kadardýr. Ýki gün çalýþýlýp, üstte taþýnýr yada iþ yerinde býrakýlýr. Kristos talismanlarý burada sona ermektedir. Daha alt katlarda alýnan talismanlar ve ilerde karþýlaþýlacak olanlar bir operasyonun parçalarýdýrlar. Kristos talismanlarýnýn farký onlarýn baþka bir operasyonun parçasý olmayýp, baþlýbaþýna operasyon, Talismanik Maji olmalarýdýr. 97