You are on page 1of 51

Ö©°üe .¥ :É«côJ ¤EG /≈°Sƒe .< ,¥hQR .Ω , ,ÒgR .∫ ,¢SÉ«dEG.´ ,ìÓ◊.Ω ,™«HQ .∑-…QOƒc .… - ÊGó«©°S .ì - ˆG ó©°S .

EG : ¢ùfƒJ ¤EG ,ÊÉë∏°S.… - Qhóæ" .Ü - ¿Éæe.∑ - πëμd.Ω : É«fÉÑ°SEG ¤EG "±Gó¡dG" ƒKƒ©Ñe

...â``Ñ°ùdG Oó``Y ‘ ¬``«dEG É```fô°TCG …ò``dG "»``fƒJÉHGôJ"h "QÉ`````fhQ" ≈``dEG á````aÉ°VE’ÉH

¢ûà``jRƒ∏«∏M IÉbÓeo Öæq éà«°S IhGQhQ ,ìô``à≤eo "ƒ```μjR"
ô```¡°ûdG á``jÉ¡f ¬`H ´É``ªàLEÓd ±Gõ``aRh …OÉ``°U ∞∏q μjo h
ºbQ á«`°VÉjôdG Iójô÷G
www.elheddaf.com

êO 20 :øªãdG 2669 Oó©dG.2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG á«°VÉjQ á«eƒj
E-mail : contact@elheddaf.com

ä’DhÉ°ùàdG ìô£jh ÜÉ`«¨dG π°UGƒjo á`«ÑYR

JSK

äÉ``ÑjQóàdG øe ¿É```Ñ«°Th »``°VÉe ™`æÁ …Oƒ``L âjBG
"ΩÉ````g â°ùjh" ≈`dEG ΩÉ```ª°†fEÓd ¬```à≤aGƒe »```£©j π```«°VƒØ∏H
•É````Ñ°†fE’G ¢Vô`````a ≈````∏Y ô``````°ü
jo h
q
á````«Ñ£dG ¢Uƒ```ëØdG AGô```LE’ ¿ó````æd ‘ Ωƒ```«dG ô`````¶àæeo h
¿B’G ≈àM "Éjƒÿ" ™e á`«Yɪ÷G äÉ`ÑjQóàdG ∞fCÉà°ùj º`d Iô`"ƒH
q G" :Iô`"ƒH
"»àHÉ°UEG øe Gó«q L AÉ`Ø°ûdG π`LCG øe »`àbh πeÉc ò`NCG π`°†aC
( áæLÉWôb `H 16:00 áYÉ°ùdG ≈∏Y Ωƒ«dG)

MCA

C Bruges

q
∫hCG ‘ "êhô`````H" ió````ëàJ
á```````jOƒdƒŸG
»`````μ«é∏H – …ô````FGõL ´Gô`````°U
∞jô`°T øH
»∏`°ùj ,¿GƒjõH ,…ôª©dG øH
á`jOÉY ô```«Z êhôH IGQÉ```Ñe" :»`````∏YƒH
á`Ñ«"QƒH ≈`dEG ¿ƒ``∏°üj …hÉμq eh
"Ö©∏dG ‘ ájOƒdƒŸGh ô`FGõ÷G IQƒ``°U ¿C’
¿Éc Ú```ÑYÓdG ô`NCÉJ" :»```°TÉæq M
Ú«μ«é∏ÑdG ≈∏Y RƒaCG ¿CG ≈æq “CG" :Oƒ`°ûM
"äGÒ°†ëàdG èeÉfôH Ò«¨J ÖÑ°ùH
"π``jRGÈdG ‘ Gó```Yƒe º``¡d Üô``°VCGh
á`jóYÉ```°ùe IQOÉ````¨eo ƒ`````ëf »```∏YƒHH
O qó`````éjo
ìô```°ù
q jo h á``¶◊ ájCG ‘
‘ á``≤ãdG
AÉ`©HQC’G ≈``dEG
,â«dÉ`L
¢û"ƒHh Ò°TÉj
º``¡ÑdÉ£jo h
õ``«cÎdÉH
≈eôŸG ΩÉ`eCG

"É`Ñ«dƒL" ¤EG hQhCG ±’BG 10 ™`aóH ÖdÉ`£eo "»`Ñjó«°S"

MOB

USC

q a ,¢Vƒ◊G ‘ ÜÉ°üjo IQÉb
ÜÉéYE’G ∫Éæj " »∏fÉà°S" h ¢üHÎdG QOɨjo ìÓ

"ôHƒ°ùdG" ‘ É`«ª°SQ ¿ÉcQÉ`°û«o °S á`eÉ`°TƒHh ¢Tƒ`eÉeR
"ó``≤©dG AÉ```°†eE’ Oƒ``∏«a ´É``æbEG ójQCG" :Qƒ```°TÉ`Y
USMB

"GÒãc ÉfhóYÉ°S ≈eGó≤dGh Ió«q L AGƒLC’G" :»∏Hƒf

IQGOE’G ¢ù``∏›
º```°Sô
q jo h ™ªàéj
ÖjÉ©dG ádÉ≤à°SEG

∞`£îj »cQÉ````Ñ«e
»`dɪ©dGh AGƒ``°VC’G
¢üHô```àdG ™```WÉ≤jo

ìô``````°ù
jo äÉcô``M
q
ô``¶àæeo "…É`°SÉc"h
Gó```Z hCG Ωƒ```«dG

CRB

USMA

USMH

܃∏£e áÑjÉ«Wh ÜQÉéàdG ‘ ´ô°û«°Sh ¢ùfƒJ π`°üj »`fÉZ óªMCG
"áaÉ°VE’G Ëó≤àH ºgóYCGh QÉ°üfC’G øe ìÉ`ª°ùdG Ö∏WCG" :»∏ZR

JSMB

"»`≤«≤◊G »``¡Lh ¿hô``à°Sh á```YÉæb øY AÉ```©HQC’G äô`àNEG" :OGó`≤e

RCA

"ÜGôc »`d OÉ`©°SEG ≈`æq “CGh ¿Gó`«ŸG ‘ »`Jõ«e á``ØÿGh á``«dÉà≤dG" :»``ª«gGôH

¢UÉ`````î°TCG" :»```∏jÉ``f
Gƒ``Lhq Q º¡``∏«ch »```Hq Q
"»`JÉ``fÉ©e øY Ò`ãμdG

‫ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎﻝ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ‬

...âÑ°ùdG OóY ‘ ¬«dEG Éfô°TCG …òdG "ʃJÉHGôJ"h "QÉfhQ" ¤EG áaÉ°VEG

2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

02

Oó```©dG
2669

...á«eÓμdG Üô◊G AÉ¡fE’ ¬«∏Y OôdG ¬°†aQ ÖfÉL ¤EG

¢ûà`jRƒ∏«∏M áaÓÿ ìÎ≤eo "ƒμjR" á`eOÉ≤dG Iô``àØdG ‘ ¢ûà`jRƒ∏«∏M IÉ`bÓe Öæq éà«°S IhGQhQ
»ŸÉY ÜQóe º°†d Iôaq ƒàeo á«fGõ«eh ô```¡°ûdG á``jÉ¡f ¬H ´É``ªàLEÓd ±Gõ```aRh …OÉ```°U ∞`∏q μjo h 
µišGeEleL3efG¢¦f‹š©ƒ52') ʝjfƒ5{£ƒ6 
›ƒ‘F)µ)|5'¶)gš…jLeG¦IJ¡L{£ƒ6“{: 
’šv©ƒ5 «zF) Ÿ1e”F) h3yº) žƒ5) ¢%eƒ€* e©(e£H 
§š;¥3)|7')œe/µœeLyH¦º)y‹*„€jL4¦š©š/ 
¥y”;yLy¯Ÿy;

¬àHƒ≤Y É«HÉàc ¬ëæªà°S
¤EG äÉëjô°üàH ¬F’OEG ó©H
áãdÉãdG á«YGPE’G IÉæ≤dG

ó©H π°üØj ⁄ IhGQhQ ó«°ùdG ¿CÉH Ωó≤dG Iôμd ájôFGõ÷G ájOÉ–E’G ¢ù«FQ øe áHô≤e QOÉ°üe âØ°ûc
∫ÉM ‘ ¬∏Ñb ≈àM hCG πjRGÈdG ∫Éjófƒe ó©H ¢ûàjRƒ∏«∏M ∞∏î«°S …òdG ójó÷G ÖNÉædG ájƒg ‘
Ò°S á°SGQO ≈∏Y ∞μ©j å«M ,ΩOÉ≤dG …Ée ô¡°T ¢üHôJ πÑb á«æØdG á°VQÉ©dG »æ°SƒÑdG IQOɨe
..Ú«ŸÉ©dG ÚHQóŸG ¢†©Ñd á«æ¡eh á«JGP 

„ƒv©ƒ5 1yƒF) )zI µJ "{L)41" +e D 
gš. ›.%) ¡G +ÒfE i©H)}©G «{()}·) 1e±¶)
"|‚¹)"g‹šL¢%e*u¦…F)•”sLÒfEh3yG 
if©9 q(ejH •©”±J iL3e”F) he”F%¶) ›.%) ¡G 
˜šÈªƒCe ,gvj GÊ;i©FJyF)leƒCe º)µ 
›L4)ÊF)œeLyH¦G›fDe­iH3e”G+Ê0ÊE%)

™HÉà«o °S ójó÷G ÖNÉædG
πjRGÈdÉH "ô°†ÿG" 
›fD ¢¦—©ƒ5 yLy·) g0e F) iL¦I yLy± 
3)¦ƒ€Gi Le‹G¡G¡—jL§j/›L4)ÊF)œeLyH¦G 
yš*µ¢¦—©ƒ5n©/+3JyF)¥zIµ "|‚¹)" 
½¦ŽC#e”C31J1{Gi‹*ejG›.%) ¡G "efGeƒF)" 
BF iL1{‘F)J i©;e·) leHe—G'¶) §š; “{‹jF)J 
҃‚sjF)JkD¦F)t*{*¤FtƒLeG "™e C%¶)" 
ʝjfƒ5{£ƒ6µªƒ53y;¦GœJ%¶)y©.

¿hójôjo ¿ƒjôFGõ÷G
ÉMƒªW ÉHQóe 
3e©0 §š; Ï9'¶) ¢¦L{()}·) {ˆj LJ 
„€jL4¦š©š/ i‘©š0 ¢%eƒ€* iL{()}·) iL1e±'¶)
"“e‘F)"yDe‹,¼') "|‚¹)"3eƒH%)t…Ln©/ 
i©;¦H iš”H •©”sj* tƒL ÒfE h3yG ŒG 
3)J1%¶) g‹F ¡G ¡—jL §j/ ½e¸) gvj šF 
+3J1 µ y.)¦jLJ eƒ‚L%) «3e”F) K¦jƒº) §š; 
Kyº)›L¦9“y£F)¢¦—jƒ5ªjF)e©ƒ5J3B* 
Ÿ1e”F)g0e šF
OGôe .`g 

½e¸)g0e šFi‘©š0›ƒ‚C%) 3e©j0¶˜F2J 
yLy± §š; |L +J)3J3 „©({F) ¢%) iƒ7e0 
«zF)y”‹F)µª(e£ F)3JyF)¼') œ¦ƒ7¦F)“yI 
e©”L{C') „5%e—Fefƒ±yLy·)g0e F)ŒG¤…*{L 
Ó* ¡GJ •©”ƒ€F) h{Žºe* Ÿe; +3{”º) 
gj—G§š;y.)¦j,ªjF)JÓ*3yšFi©,)zF)҃5 
«zF) "Ǧ,e*){,"½e…L'¶)Òf¹)+҃5+J)3J3 
–{‘F)J lefvj º) ¡G yLy‹F) ŸejI) ›¿ ¦I 
y‹* ¥yL{L «zF) ª—©ƒ—º) gvj º) 3){< §š; 
›L4)ÊF)œeLyH¦G

GO qó›o πNój "ƒμjR""
ÚHQóŸG áªFÉb 

•*eƒF)ªšL4)ÊF)žp F)¢%e*eH31eƒGk‘ƒ€E 
Ósƒ6{º)Ó*3yº)¡ƒ8{0$¶)¦Iy.¦L "¦—L4 
kDJ µ esƒ6{G ¢eE eGy‹* "|‚¹)" gL3yjF 
›ƒ‚‘L¢%) ›fDiv©ƒ6¡*h3yº)iCϹ•*eƒ5 
iv©ƒ6 ¡* ’š0 «zF) „€jL4¦š©š/ gš. +J)3J3 
„5%eE¼'){()}·)›©I%e,+3J|8§š;¤‹G•‘,)J 
›L4)ÊF) œeLyH¦GJ e©”L{C') h¦ p* e©”L{C') 
¢¦—šÈ ¡LzF) Ó© ‘F) Ó* ¡G "¦—L4" §”fLJ 
½e…L'¶) 3){< §š; i£º) ¥zI ½¦jF e:¦ˆ/ 
"3eHJ3"J "ª©ƒ53¦,"Ó©ƒH{‘F)J "Ǧ,e*){,"

Ö∏L πLC’ áªî°V á«fGõ«e
ójóL ÜQóe 
+J)3J3y©ƒF)iL{()}·)iL1e±¶)„©(33{D 
Kyj Gµ¤‘ƒ€E¢%)•fƒ5eEªºe;h3yGgš.

...∞°üfh ô¡°T òæe πMÉμdG ‘ Ö«°UCG

á``«Yɪ÷G äÉ``ÑjQóàdG ∞``fCÉà°ùj º``d Iô```"ƒH
¿B’G ≈```àM "É``jƒÿ" ™````e
ÜQóàdG
π°UGhCGh ,øgGôdG âbƒdG
q
≈Ø°TC
≈ G ¿CG QɶàfG ‘ OGôØfG ≈∏Y
»
»ØNCG ’ ,áHÉ°UE’G øe É«FÉ¡f
q G ÊCG ºμ«∏Y
πeÉc
π
òNCG π°†aC
»
»àHÉ°UEG øe Gó«L AÉØ°û∏d »àbh
πμ°ûH
π
äÉÑjQóàdG ±ÉæÄà°SG πÑb
."»FÓeR ™e …OÉY

¤EG OƒYCÉ°S Ék «FóÑe"
á`«ª°SôdG á°ùaÉæŸG
"Ék `eƒj 15 ó©H

¬fC’ GGÒãc
ãc ôNC
NCÉC àJ ød á
᫪°SôdG
dG
ΩÓμH òNC’G ∫ÓN øeh É«FóÑe
¿hô¡°ùj øjòdG ¬jOÉf AÉÑWCG
‘ Gô°VÉM ¿ƒμ«°S ¬LÓY ≈∏Y
.Ék eƒj 15 ó©H ¬jOÉf äÉjQÉÑe
ó¡e .ä
ä
…ó¡e

¢
¢†aôj ¬fq CG ÖYÓdG í°VhCGh
á
áaRÉéŸG ∫Éμ°TC’G øe πμ°T …CÉH
ä
äÉÑjQóàdG
¤EG
IOƒ©dÉH
á
᫪°SôdG á°ùaÉæŸGh á«Yɪ÷G
»
»μd Gògh ,É«FÉ¡f ¬FÉØ°T ¿hO
ób äÉØYÉ°†e ¤EG ¢Vô©àj

q
óbh ÌcCG ∫ƒ£j ¬HÉ«Z π©Œ
AÉ≤d ‘ ¬àcQÉ°ûe ≈àM Oó¡J
,É«æ«aƒ∏°S ΩÉeCG πÑ≤ŸG ¢SQÉe ô¡°T
á°ùaÉæŸG ¤EG ¬JOƒY q¿CG ±É°VCGh

‫ﺗﺸﺎﻫﺪﻭﻥ ﺍﻟﻴـﻮﻡ‬

:»FÉ¡ædG øªK QhódG :É«fÉÑ°SEG ¢SCÉc
ójQóe ∂«à∏JCG ` É«°ùædÉa 22:00
( et HD2 2 BeIN Sports)

:»FÉ¡ædG ∞°üf :ájõ«∏‚E’G á£HGôdG ¢SCÉc
óàjÉfƒj ΰù°ûfÉe ` óf’QófÉ°S 20:45
( et HD3 3 BeIN Sports)

ÖîàæŸG óFÉb ô°TÉÑj ⁄
äÉÑjQóàdG Iô"ƒH ó«› »æWƒdG
"Éjƒÿ" …OÉf ™e á«Yɪ÷G
Qhôe ºZQ ,¿B’G ≈àM …ô£≤dG
¬°Vô©J ≈∏Y ∞°üfh ô¡°T áHGôb
q¿CG ºZQh ,πMÉμdG ‘ áHÉ°UE’
¤EG Ò°ûJ âfÉc äÉ«£©ŸG πc
¬FÓeR ™e äÉÑjQóàdG ¬Jô°TÉÑe
øμd ,ájQÉ÷G áæ°ùdG ™∏£e
™aGóŸG π°UGh ¢ùeCG Ωƒj ≈àM
"RÒ‚GQ ƒ#°SÓ"" `d ≥HÉ°ùdG
»Øàμjh OGôØfG ≈∏Y ÜQóàdG
q
iôNCGh á«FÉNΰSG øjQɪàH
ÖfÉL ¤EG äÓ°†©dG ájƒ≤àd
±Gô°TEG â– á«LÓY ¢ü°üM
Gògh ,¬jOÉæd ÊóÑdG ô°†ëŸG
ô°†NC’G Aƒ°†dG ¬«≤∏J ájÉZ ¤EG
á«Yɪ÷G äÉÑjQóàdG Iô°TÉÑŸ
.á∏Ñ≤ŸG ΩÉjC’G ‘ ¬FÓeR ™e

q G" :Iô````"ƒH
π``°†aC
»````àbh πeÉc òNCG
"Gó«q L AÉØ°ûdG πLC’

É橪L Ö°†à≤e åjóM ‘h
Éæd ∞°ûc ,AÉKÓãdG ¢ùeCG ¬H
áHÉ°UE’G øe √AÉØ°T q¿CG Iô"ƒH
≈àM í«ë°üdG ≥jô£dG ‘ Ò°ùj
Aƒ°†dG ó©H ≥∏àj ⁄ ¿Éc ¿EG
»Ñ£dG ºbÉ£dG πÑb øe ô°†NC’G
äÉÑjQóàdG Iô°TÉÑŸ "Éjƒÿ" `d
ÚM Éæd ∫Ébh ,á«Yɪ÷G
ô°TÉHCG ⁄" :É«ØJÉg ¬H ÉædÉ°üJG
…OÉædG ™e á«Yɪ÷G äÉÑjQóàdG
‘ ∂dòd GõgÉL â°ùd ÊCq ’

"“e‘F)"t ³¢%)ej.¶))zIœÏ0{ˆj LJ 
y‹*„€jL4¦š©š/•/µe£,3yƒ7%) ªjF)i*¦”‹F) 
i©;)2'¶)+e ”F)µªƒ8eº)i‹·)¤,esL|, 
§š; Œ©*eƒ5%) z G ¤‹G k”‘,) e£H%) ž<3 imFemF) 
¢J1 ª‘sƒ7 tL|, J%) 3)¦/ «%) #){.') Ÿy; 
h3yº) ¤F gpjƒL » eG ¦IJ e£j”C)¦G ª”š, 
ªjF)i*¦”‹FeC†(e¸)„8{;¤*|8Jª ƒ5¦fF) 
¤F t jƒ5 ª 9¦F) g0e F) •/ µ 3yƒjƒ5 
i©DkHeEe£Ge£jƒ€De G¤F¡—È¡FJe©*ejE 
“{‹LŸ)1eG¤©š;†šƒjƒ5ªjF)i©Feº)iG){ŽF)
"“e‘F)"¤Fe£js GªjF)i©š‹jFe*¤FÏ0'))y©. 
gsƒ5z Ge£*ŸeDªjF)ifL{ŽF)¤,esL|,g”; 
œeLyH¦º)i;{D

OqOÎJ ød "±ÉØdG""
É¡eó≤jo ƒd ¬àdÉ≤à°SEG ∫ƒÑb ‘
´ÉªàLE’G Gòg ‘ 

eƒ*ej/y‹ƒL¡F„€jL4¦š©š/¢eE)2')J 
¢%eƒ€*ª(e£ F)¥3){Dª”š,§š; "“e‘F)"3)|7') 
)yIe. §‹ƒL ¢eE «zF) ¦IJ ›©/{F) J%) #e”fF) 
t º œeLyH¦º) y‹* eG 3eˆjH)J kD¦F) t*{F 
iƒ5)3yF kD¦F) ¡G ŒƒjG ¤F ¢¦—L §j/ ¥3){D 
ÎE%) ¤j©DŒC3eƒ‚L%)J¤šƒ,yDªjF)„8J{‹F) 
•©”sjF "|‚¹)"+1e©DµtÃ)2') –¦ƒF)µ 
ÎE%) Ÿyƒ©ƒ5 ¤H%) eE ›L4)ÊF) µ y©. 3)¦ƒ€G 
+Ò0%¶) ¤,esL|, gfƒ* ¤j*¦”; 3){D ª”šj* 
œ¦fDµ11Ì,¡FeH31eƒGgƒ/ "“e‘F)"¢'eC 
ej.¶) #e -%) e£GyD )2') „€jL4¦š©š/ iFe”jƒ5) 
#eƒ5%) Œƒ8JJ le9e©j/¶) ›E z0%) +J)3J3 ¢%¶ 
¢%) ¦FJ kHeE iˆ¸ iL%) µ ª ƒ5¦fF) iCϹ 
if<3žš‹Heº)y.)y‹fjƒG§”fL¦L3e ©ƒF))zI 
iE3eƒ€º) µ i¿e·) ½e¸) ª 9¦F) g0e F) 
¤vL3e,µ+{GœJ%¶ »e‹F)„5%eEle©(e£Hµ 
µ˜F2¡G3)¦‘L1l¦E¤jG{/¢%) y‹*e*3yG 
µ¤fƒ G¡G{£ƒ6%)¤jFeD'){-')•*eƒ5kDJ 
e©”L{C')h¦ .œeLyH¦G›fD
…ó¡e .ä 

§š;„7¦ƒ¹))zIµe/)ÌD)¤FŸ 
§š; „7¦
„ ¦ƒ¹))zIµe/)ÌD)¤FŸyD¢%
yS D¢%) y‹*
y‹* 
Œš…G›L4)ÊF)µœeLyH¦º)i;{Dgsƒ5„€GeI 
hzE «zF) ª 9¦F) g0e F) eG%) ªƒ8eº) {£ƒ€F) 
i‹·) e£* ¼1%) i©;)2') lesL|, µ {G%¶) 
¼') ŸJy”šF #e;yjƒ5) ¤šƒL ¢%) {ˆj ©C ªƒ8eº) 
eH3yƒG tƒ8J%) 2') iG1e”F) ŸeL%¶) µ {()}·) 
¢%eƒ€*eƒ5e/¢¦—L¢%) {ˆj L«zF)ej.¶)¢%)
"|‚¹)"BFi© ‘F)iƒ83e‹F)µª ƒ5¦fF)›f”jƒG 
{£ƒ6¡GœJ%¶)¦fƒ5%¶)¥eƒD%) ›.%) µK{p©ƒ5 
«3e·) {£ƒ€F) iLe£H ¤j¾{* 3z‹, )2') «{‘©C 
+J)3J3„©({F)¥yL{LešmGešmG

¢UÉÿG »FÉ¡ædG √QGô≤H ¬ÑdÉ£ào °S
π«MôdG hCG √ó≤Y ójóéàH
∫ÉjófƒŸG ó©H 
esƒ8)J “)}C4 «1eƒ7 ª(e mF) ¢¦—©ƒ5J 
2') „€jL4¦š©š/ª 9¦F)g0e F)ŒG¤;ej.)µ 
yLy¯ ¢%eƒ€* ª(e£ F) ¥3){”* ¢Ï.{F) ¤fFe…©ƒ5 
„5%eEiLe£Hy‹*«{‘©C{£ƒ6iLe<¼')¥y”; 
•©”ƒ€F) h{Žº) µ K{pjƒ5 ªjF) e©”L{C') Â%) 
y‹* +|6efG ›©/{F) J%) iG1e”F) i ƒF) Œš…G 
3eˆjH)Ï©sjƒG¢¦—©ƒ5J»e‹F)„5%eEle©(e£H 
¥yL{LešmGœeLyH¦º)y‹*eG¼') h3yº)3){D 
¡G¢¦9)3eGžI{ˆj L½¦ŽC#e”C3¢%) iƒ7e0 
¡GeDυH)iG1e”F) "¢e—F)"le©‘ƒ,leL3efG 

+J)3J3
+J)3J3 "“e‘F)"„©(3¢%%)Ÿ¦Ly‹*Ÿ¦LyE%
Ÿ¦Ly‹*Ÿ¦LyE%eejL
jL 
„€jL4¦š©š/lesL|,§š;ip ‘ƒ5'¶)3{È¡F 
¤s G y;¦G „7¦ƒv* ¥)yS ± Ó/ +Ò0%¶) 
ªjF)J ¥y”; yLypj* „7e¹) ª(e£ F) ¥3){D 
i©G)}£H¶) lesL|jF) ›—F iCeƒ8') l#e. 
i;{Dgsƒ5z Gª ƒ5¦fF)ª ”jF)e£*¼1%) ªjF) 
¤È}”,œÏ0¡GiG1e”F)»e‹F)„5%eEle©(e£H 
¤j;¦¾µ’‹ƒ8%¶)i”š¸)¤š‹.Jgvj º) 
e£©š;e šƒ±ªjF)+Ò0%¶)leG¦š‹º)gƒ/J 
Ÿy;3{D¤*3yG§š;¤fƒ‚<+yƒ6¡GJ+J)3J3¢'eC 
ª(e mF) ’šE yDJ iG1e”F) +̑F) µ ¤,eDÏG 
iLe£H ¤* ej.ÏF “)}C4 «1eƒ7 «3)1'¶) 
µ¢eE¢')§j/ "“e‘F)"{”Gµ«3e·){£ƒ€F) 
3¦ƒ‚¸e©”L{C') h¦ .µy.)¦j©ƒ5kD¦F)˜F2 
Ó©šsšFe©”L{C')Â%)„5%eEle©(e£H

AÉYóà°SEG ¬Lƒào °S "±ÉØdG""
áeOÉ≤dG ΩÉjC’G ‘ »æ°SƒÑdG ¤EG
¬H ´ÉªàLEÓd 

¢%) "“e‘F)" µ œJ&¦ƒG 3yƒG ’ƒ€EJ 
§š; )1y¾ 1{L ¶ ¢%) 3{D «zF) +J)3J3 
i©GϗF) h{¸) #e£H'¶ ¤*3yG lesL|, 
#e;yjƒ5e* {G%) e£ ©* ŸÏ;'¶) ›(eƒ5J µ 
½e¸) ª‘He. {£ƒ6 iLe£H ›fD „€jL4¦š©š/ 
¥y”; yLy¯ ¦ƒ8¦G „7¦ƒv* ¥1S 3 eƒF

Ú``ÑYÓdG ™°†J ¢û`àjRƒ∏«∏Mh IhGQhQ ÚH á``«eÓμdG Üô◊G
ΩDhÉ`````°ûJo h Iô``````«M ‘ »````°VÉjôdG Qƒ```¡ª÷Gh êô```M ‘
ÒKCÉJ øe ±ƒq îàeo »°VÉjôdG Qƒ¡ª÷G
ÖîàæŸG ≈∏Y πcÉ°ûŸG

Qƒ¡ª÷G q¿EÉa ,ÖîàæŸG »ÑY’ ≈∏Y ¿Gô£«°ùj IÒ◊Gh ≥∏≤dG ¿Éc GPEGh
ΩÉjC’G √òg ôFGódG ´Gô°üdG ÖÑ°ùH IÒÑc Iô°ùM ‘ óLƒj √QhóH »°VÉjôdG
¬àbh ‘ »JCÉj ⁄ ±ÓÿG Gòg q¿CG ≈∏Y ¿ƒ©ªéjh ,¢ûàjRƒ∏«∏Mh IhGQhQ ÚH
‘ º¡JÉjQÉÑe ¤hCG øY ΩÉjCG á©°†Hh ô¡°TCG 5 ó©H ≈∏Y "ô°†ÿG" q¿CG á°UÉN
ÒÑc ºgÉØJh ≥«°ùæJ ΣÉæg ¿ƒμj ¿CG ¢VÎØj ¿Éc ¬fq CG øjócDƒe ,∫ÉjófƒŸG
¤EG π≤æàdG ¬d ≈æ°ùàj ≈àM Öîàæª∏d …Ò°†– èeÉfôH π°†aCG ‘ π°üØ∏d
≥«≤– ≈∏Y øgGôj »c ,ájƒæ©ŸG á«MÉædG øe á°UÉN ∫ÉM π°†aCG ‘ πjRGÈdG
.ÊÉãdG QhódG ƃ∏H ‘ πãªàŸG ¬aóg

¢ûàjRƒ∏«∏M ™e …OÉ°U ´ÉªàLEG
ÌcCG ÉgôéØ
q jo ób ɪ∏ãe ´É°VhC’G Ç qó¡jo ób

…OÉ°U ó«dh √ó≤©«°S …òdG ´ÉªàL’G Öãc øY ¿ƒÑbq Îj ™«ª÷G ≈≤Ñjh
óYƒŸG Ö°ùM …QÉ÷G ô¡°ûdG ájÉ¡f ¢ûàjRƒ∏«∏M ™e IhGQhQ `d øÁC’G ´GQòdG
»æWƒdG ÖNÉædG ¬«a íæÁ ¿CG ¢VÎØj …òdGh ,Ú∏LôdG ÚH ¬«∏Y ≥ØàŸG
¿ƒμj ¿CG ≈Øf ¬fq CG ºZQ ,¬eóY øe √ó≤Y ójóéàH ¢UÉÿG »FÉ¡ædG √QGôb
á¡L øe ¬fq CG ÒZ ,´ƒ°VƒŸG Gòg ¿CÉ°ûH "±ÉØdG" ™e èeÈe ´ÉªàLG ΣÉæg
É«≤jôaEG ܃æL ‘ É¡àbh √óLGƒJ ÖÑ°ùH ´ÉªàL’G ô°†ëj ød …òdG IhGQhQ
¢ûàjRƒ∏«∏M π°ü«°S AÉYóà°SG q¿EÉa Ú«∏ëª∏d É«≤jôaEG ∙CG ¢SCÉc Qƒ°†◊
q¿CG ó«cC’Gh .»FÉ¡ædG √QGôb íæŸ ‹É◊G ô¡°ûdG ájÉ¡f ôFGõ÷G ¤EG Ωhó≤∏d
QGô≤à°S’G ó«©jh ™°VƒdG Ç qó¡j ób Úaô£dG ÚH π°üë«°S …òdG ´ÉªàL’G
.ÌcCG √ôéØj
q ób ɪ∏ãe "ô°†ÿG" ¤EG

äÉYGô°üdG √ò¡H ¿ƒμj ’ ∫ÉjófƒŸG `d Ò°†ëàdG

…òdG ¢ûàjRƒ∏«∏M ™e …OÉ°U ó«dh ´ÉªàLG ¬«dEG ∫hDƒ«°S Ée QɶàfG ‘h
ájGóH ∫Éjófƒª∏d »∏©ØdG Ò°†ëàdG ‘ "ô°†ÿG" ´hô°T πÑb ÉeÉg ¿ƒμ«°S
q¿EÉa ,πÑ≤ŸG ¢SQÉe 5 Ωƒj èeÈŸG É«æ«aƒ∏°S AÉ≤d ≥Ñ°ù«°S …òdG ¢üHÎdG øe
q
ôÁ »àdG áÑ©°üdG IÎØdG √òg RhÉŒ πLC’ ¿ÉHƒ∏£e áªμ◊Gh π≤©àdG
IÒNC’G "¿ÉμdG" ‘ »°übCG ÉŸ ≈àM πμ°ûdG Gò¡H øμJ ⁄ »àdGh ÖîàæŸG É¡H
ÖdÉ£ŸG ¢ûàjRƒ∏«∏M Ö©∏e ‘ ÌcCG IôμdG ≈eôJ Éægh ,∫hC’G QhódG øe
,¬©ØæJ ɇ ÌcCG √ô°†J ób »àdG ¬ØbGƒeh ¬JÉHÉ°ùM øe ÒãμdG á©LGôÃ
‹hDƒ°ùe ™e ´Gô°U ‘ É¡«a πNój »àdG ¤hC’G IôŸG â°ù«d É¡fCG ΩGOÉe
QGƒØjO äƒc ™e ¬àHôŒh ,∫ÉjófƒŸG ¤EG πgCÉàdG ó©H É¡«a πª©j ájOÉ–G
.∂dP ≈∏Y π«dO ÈcCG 2010 áæ°S
…ó¡e .ä

øe πμd IÒNC’G äÉëjô°üàdG É¡à∏ªM »àdG á«eÓμdG Üô◊G âdGRÉe
á°UÉN ,çó◊G ™æ°üJ ¢ûàjRƒ∏«∏M »æWƒdG ÖNÉædGh IhGQhQ "±ÉØdG" ¢ù«FQ
òæe CGóH …òdGh Ú∏LôdG ÚH OƒLƒŸG ±ÓÿG áë°VGh á≤jô£H äô¡XCG É¡fq CG
,∫ÉjófƒŸG áYôb Öë°S ó©H Iô°TÉÑe á«eGõ¡f’G »æ°SƒÑdG ÜQóŸG äÉëjô°üJ
q ÚM
≈∏Y ∫hC’G ∫hDƒ°ùŸG á°UÉNh GóMCG Öé©J ⁄ á≤jô£H "ô°†ÿG" Ωõb
¢ûàjRƒ∏«∏M ¢†aQ ÖÑ°ùH Gó«≤©J QƒeC’G OGOõJ ¿CG πÑb ,ájôFGõ÷G IôμdG
ΩóàëŸG ´Gô°üdG .πÑ≤ŸG á«∏jƒL ô¡°T ájÉ¡æH »¡àæ«°S …òdG √ó≤Y ójóŒ
áæjÉÑàe ∫É©aCG OhOQ ∞∏q N »æWƒdG ÖîàæŸG iƒà°ùe ≈∏Y Ú∏YÉa ÈcCG ÚH
âbƒdG øe Öé©J
…òdG ,»°VÉjôdG Qƒ¡ª÷G É°†jCGh ÚÑYÓdG á¡L øe
q
ºàj ⁄ ∫GRÉe âbh ‘ ,äÉëjô°üàdG ∫OÉÑJ πLCG øe ¿ÓLôdG √QÉàNG …òdG
GOGó©à°SG ÉjOh ÖîàæŸG ɪ¡¡LGƒ«°S øjò∏dG Ú°ùaÉæŸG Aɪ°SCG ‘ É«FÉ¡f π°üØdG
.ÉHhQhCG ‘ ¿GƒL 5 Ωƒjh ôFGõ÷G ‘ πÑ≤ŸG …Ée 31 Ωƒj ∫Éjófƒª∏d

¿ƒØ≤j ∞°U …CG ‘ ¿ƒaô©j ’ ¿ƒÑYÓdG

IhGQhQ ÚH ºFÉ≤dG ´Gô°üdG §°Sh »FÉæãà°SG ™°Vh ‘ ¿ƒÑYÓdG óLƒjh
Úà«eÓYE’G ÚàLôÿG øe º¡HGô¨à°SG ¤EG áaÉ°VEÉa ,¢ûàjRƒ∏«∏Mh
,¿ƒØ≤j øe ∞°U ‘h ¿hófÉ°ùj øe ¿ƒaô©j ’ º¡fq EÉa ,Ú∏Lô∏d ÚJÒNC’G
IÒNC’G äÉYÉ°ùdG ‘ ΩÓYE’G πFÉ°Sƒd åjó◊G øe ¿ƒHô¡àj
º¡∏©L Ée ƒgh
q
’ q¿CÉH ¿ƒª∏©j º¡fq CG á°UÉN ,´ƒ°VƒŸG ¿CÉ°ûH º¡«∏Y á∏Ä°SCG ìôW øe ÉaƒN
±ô£dG ¬«a ¿hófÉ°ùj íjô°üJ …CG º¡d ¿Gôب«°S ¢ûàjRƒ∏«∏M ’h IhGQhQ
OÉ≤àfG …CG πÑq ≤àj ’ ¬fq CÉH ±hô©ŸG »æ°SƒÑdG ÜQóŸG ÖfÉL øe á°UÉN ,ôNB’G
á«æØdGh á«μ«àμàdG ¬JGQÉ«N ¿CÉ°ûH ¬©e GƒØ∏àNG øjòdG ÚÑYÓdG á∏ãeCGh
.á«≤ÑdGh ±Îe ,…hÉØ«©dG ,∫GõZ ≈∏Y IÒãc "ô°†ÿG" øY É«FÉ¡f ºgó©HCGh

á«eGõ¡fE’G äÉëjô°üàdG øe
ádÉ≤à°SE’G hCG ádÉbE’G øY åjó◊G ¤EG
?!¢ûàjRƒ∏«∏M ÜÉ°UCG …òdG Ée ...

ÖîàæŸG §«fi ‘ çóëj Ée Gƒª¡Øj ⁄ ÚÑYÓdG øe ÒãμdG q¿CG í°VGƒdGh
¢ûàjRƒ∏«∏M äÉLôN äÌc ó≤a ,∫ÉjófƒŸG ¤EG πgCÉàdG IÒ°TCÉJ ´É£àbG òæe
q »àdG ¬JÉëjô°üJh áÑjô¨dG á«eÓYE’G
¬îjQÉJh …ôFGõ÷G ÖîàæŸG É¡«a Ωõ≤j
ôéØj
q ¿CG πÑb ,(¿Gó©°S IOÉ«b â– 2010 ÖîàæŸ ºFGódG √OÉ≤àfG) …hôμdG
íÑ°ü«d IhGQhQ ¢ù«FôdG ÚHh ¬æ«H Qƒà°ùŸG "±ÉØdG" ™e √ó≤Y ójóŒ ´ƒ°Vƒe
‘ Qhój Ée ÉÄ«°T q¿CG »æ©j Ée ƒgh ,¬àdÉ≤à°SG hCG ÜQóŸG ádÉbEG øY ¿B’G åjó◊G
»æWƒdG ÖîàæŸG É¡aôY »àdG äGõ¡dG πμH §ÑJQG ¬ª°SG q¿C’ ¢ûàjRƒ∏«∏M øgP
ájOh IGQÉÑe á›ôH ¢ûàjRƒ∏«∏M ¢†aQ q¿CG ôcòdÉH ôjóL .ÒNC’G ô¡°ûdG ‘
É¡H ΩÉb »àdG áÑjô¨dG QƒeC’G øe ≈≤Ñj É¡«∏Y É«æ«aƒ∏°S π«°†ØJh ∫ɨJÈdG ΩÉeCG
.ΩÉ©dG »°VÉjôdG …CGôdG πc äCÉLÉa »àdGh IÒNC’G IóŸG ‘

03

‫ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎﻝ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ‬
á∏gCÉàŸG äÉÑîàæŸG ôFÉ°ùc
…»æWƒdG ÖîàæŸG ¢ùμYh

‫"ﺍﻟﻬﺪﺍﻑ" ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻛﺸﻔﺖ‬
...‫ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺭﻭﺭﺍﻭﺓ‬

≈`≤q ∏àj "»`fƒJÉHGôJ" »`dÉ£jE’G
‘ ó`Lƒjo h á````∏ª÷ÉH É```°VhôY
"…Gƒ"GQÉH" ™e áeó≤àe äÉ°VhÉØe
»àdG ¤hC’G áØ«ë°üdG "±G qó¡dG" âfÉc
ÊÉaƒ«L ‹É£jE’G OƒLh øY âØ°ûc
∫hC’G πLôdG äÉHÉ°ùM øª°V ,ʃJÉHGôJ
Iôμd ájôFGõ÷G ájOÉ–’G ¢SCGQ ≈∏Y
..IhGQhQ óªfi Ωó≤dG 

{0$) µ œe; l¦ƒ* e£FeD «zF) 
¢%) „€jL¦š©š/ 1)3%) )2')" ¤,esL|, 
"}Ie.¤‘švL¡GJ¢$¶)›/ҚC›/{L 
¤ ©*•fƒG–e‘,)¼')+J)3J3tº%)e£ ©/ 
eH31eƒGe Fk‘ƒ€EyLy.h3yGÓ*J 
1¦.¦º)Ǧ,e*){,¢¦—LyD¤H%)iƒ7e¹) 
«zF)ʹ)¦IJ+ÌCz G¤,eL¦FJ%)¡ƒ8 
Ê; ¡LÒ0%¶) ÓG¦©F) µ |€j L %)y* 
gvj º) ¢J&¦ƒ€* žj£, ŒD)¦GJ ’sƒ7 
›SmjL+{º)¥zIyLy·)¢%
)Ò<ª 9¦F)
S 
§š;›9e£j,ªjF)+Òm—F)„8J{‹F)µ 
“{9¡G)y F{L')gvj º•*eƒF)h3yº) 
lefvj º)„‚‹*J+Òf—F)iLyH%¶)„‚‹* 
›L4)ÊF) "œeLyH¦G"¼')išI%ejº)

ÉHƒ∏£e äÉH ‹É£jE’G
,É``«fÉŸCG ,É```«dÉ£jEG ‘
…Gƒ"GQÉHh ∂«°ùμŸG 
•C)¦G
•C)¦G ›.{F) ¢%) "l3¦fƒ
"l3¦fƒ5
fƒ5 «e— 
«e—ƒ5"
—ƒ5" 
‡Ìƒ6) ¤H%) ›©Fy* +{—‘F) §š; e©(yfG 
¤F )y;eƒG ")3eGe „5¦F3eE" gš. 
leG¦š‹G«%) "l3¦fƒ5«e—ƒ5"†‹,»J 
Ó*leƒ8Je‘º)¤©F') kšƒ7Je;K{0%) 
i;eƒF)§j/ÓC{…F)

√ójôjo ∂«°ùμŸG Öîàæe
πjRGÈdG ‘ 
Ó*kGyS ”,yDleƒ8Je‘º)kHeE¢')J 
¢'eC ÇeL¦)ÊF) 1e±¶) Ó*J ›.{F) 
1e±¶)¡Geƒ8{;eƒ‚L%)§”š,Ǧ,e*){, 
“)|6'¶)›.%) ¡GŸy”F)+{—Fª—©ƒ—º)
"œeLyH¦G"BF žˆ º) yšfF) gvj G §š; 
¢eI3¦IJi‘(eƒF)¥zI¡GiL)y* 
3{D «zF) ½e…L'¶) h3yº) «¦£jƒL yD 
¡ƒF) µ ¤Gy”, ž<3 œ)}j;¶) Ÿy; 
he”F%¶e* išCe¸) ¤,҃G išƒ7)¦GJ 
–{‘F) ›E „5%)3 §š; lepL¦jjF)J 
e£fL3y, §š; “|6%) ªjF) lefvj º)J 
§š;“)|6'¶)¡G›ƒ‚C%)eHeI3ypL¡FJ 
¶') ›L4)ÊF)µÇeC¦©.ҎƒF)#ÏG4 
“)|6'¶)J †Žƒ‚F) ¡; 1e‹j*¶) 3{D )2') 
§š; ›‹F)J «)¦)3efF) gvj G §š; 
yLy.¡Gi£.)¦šF¤,1e;')
¢T .¿’óY 

y©/¦F) «{()}·) gvj º) yS ‹L ¶J 
Ǧ,e*){, ŒG yDe‹jF) µ g<{L «zF) 

i ƒ5 ¡ƒF)µ¤Gy”,ž<3›.{FeC
S 
“{9 ¡G ¤ƒ” , ¶ „8J{‹F) ¢%) ¶') 
gI%ej,iDϝ;lefvj GJ+ÒfEiLyH%) 
i‘(eƒF) "œeLyH¦º)" µ iE3eƒ€šF 
Ó*J¤ ©*–Ï…F)oy/¢') eCišf”º) 
¤,1e©D µ ›ƒ€‘F) {-') )y F{L') gvj G 
§j/ »e‹F) „5%eE le©(e£H ¼') 
¡G „8J{‹F) ¡G yLy‹F) ›.{F) §”š, 
Çeº%¶) "{C¦HeI" ½e…L'¶) "¦L4¶" 
¡; ¢emsfL ÓDϝ; Ófvj G ¡GJ 
eIJ "œeLyH¦º)" œ¦š/ ›©fD h3yG 
eG gƒ/J ÇeL)¦)3efF)J ª—©ƒ—º) 
i©GÏ;'¶) {L3e”jF) ’šjÀ µ 13J 
„8J{‹F) ¥z£F kD{…, ªjF) i©f .%¶) 
i©ƒ53e£H'eC

‘ πNO …Gƒ"GQÉÑdG OÉ–EG
¬©e áeó≤àeo äÉ°VhÉØe 

i©Fe…L'¶) "l3¦fƒ5 «e—ƒ5" gƒ/J 
¡; n/efF) ÇeL)¦)ÊF) 1e±¶) ¢'eC 
tL{·) ¤fvj G µ uJ{F) n‹fL h3yG 
„5%eEle©(e£H¼')œ¦ƒ7¦F)µ¤šƒ€Cy‹* 
iGy”jGleƒ8Je‘Gµ›01»e‹F) 
¢%) ¤©š; „8{;J ½e…L'¶) h3yº) ŒG 
’©ƒ‚,J i© ‘F) ¤ƒ83e; §š; “|€L

ô`«°†ëàdG Qô`≤
q Jo É«°ShQ
á›ÈH ∫É`````jófƒŸG `d
á`````jOh äÉ````jQÉÑe 4
q jo ¢ùJƒª∏«ah
¬ª‚ Qòë
¿’ƒ¨æjÉf ó````YÉ°üdG
ÖîàæŸG »°ùaÉæe óMCG -»°ShôdG ÖîàæŸG Qôb
äÉjQÉÑe 4 á›ôH -πjRGÈdG ∫Éjófƒe ‘ »æWƒdG
Qô≤ŸG »ŸÉ©dG óYƒª∏d ÉgGÒ°†– á∏°ù∏°S ‘ ájOh
Ée Ö°ùM ,ΩOÉ≤dG á«∏jƒL 13h ¿GƒL 12 ÚH
Gògh ,Ωó≤dG Iôμd á«°ShôdG ájOÉ–E’G ¬àë°VhCG
¢SCÉc äÉ«FÉ¡f ¤EG á∏gCÉàŸG äÉÑîàæŸG Ö∏ZCG πãe
IÎØdG ‘ äÉjQÉÑe 3 Ö©d äQôb »àdG ⁄É©dG
ÚH IQhódG ¥Ó£fG ≥Ñ°ùJ »àdG IÒNC’G ájOGóYE’G
Gògh .¿GƒL ô¡°T ájGóHh ΩOÉ≤dG …Ée ô¡°T ájÉ¡f
ïjQÉàdG ‘ ¢SQÉe 5 Ωƒj ∂dP πÑb AÉ≤d Ö©∏J ¿CG ó©H
»æWƒdG ÖîàæŸG ¢ùμY ,"ÉØ«ØdG" πÑb øe OóëŸG
ΩÉeCG ¢SQÉe ô¡°T á¡LGƒe ó©H »Øàμj ¿CG Qô≤J …òdG
ΩOÉ≤dG …Ée 31 Ωƒj §≤a øjôNBG øjAÉ≤∏H É«æ«aƒ∏°S
.ÉHhQhCG ‘ ¿GƒL 4 Ωƒj ôNBGh ôFGõ÷G ‘

2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

‫ﺳﻴﻤﻀﻲ ﻏﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺇﻋﺎﺭﺗﻪ ﺣﺘﻰ‬
…‫ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ‬

ΩÉ``ª°†fEÓd ¬```à≤aGƒe »`£©j π`«°VƒØ∏H
‘ Ωƒ``«dG ô``¶àæeo h "ΩÉg â°SGh" ≈```dEG
á````«Ñ£dG ¢Uƒ``ëØdG AGô```LE’ "¿óæd"
á«fÉ£jÈdG á«eÓYE’G ôjQÉ≤àdG øe ÒãμdG âØ°ûc
¥Éë°SEG …ôFGõ÷G ‹hódG π°UƒJ øY ,¢ùeCG á«dÉ£jE’Gh
§°TÉædG ΩÉg â°SGh ‹hDƒ°ùe ™e ¥ÉØJG ¤G π«°VƒØ∏H
≈∏Y º°†æ«°S √ôKEG ≈∏Y RÉટG …õ«∏‚E’G …QhódG ‘
. .º°SƒŸG ájÉ¡f ájÉZ ¤EG …OÉædG Gòg ¤EG IQÉYEG πμ°T 

ž.e£G¢%
)„G%)i©He…LÊF)}Èe,i‘©sƒ7k‘ƒ€EJ 
„8J{‹F)ž<3 "©FÒÈÊF)"µg‹šF)›ƒ‚CÒjH'¶) 
i©Fe…L'¶) «1)¦ F) ¡G iƒ7e0 ¤jšƒ7J ªjF) +Òm—F) 
z G¤*)yjH)§š;tšL«zF)¦F¦ƒ5eƒ5«1eHe£jGy”GµJ 
kƒ5)J½J&¦ƒG¤F¤GyD«zF)J|€ºeC›L¦9kDJ 
«1e F)2e”H')Jž£G¦pI†0ž©;y,µÓf<){F)ŸeI 
}E{º)›jsL¤H%) ›©Fy*¥1y£L«zF)‡¦”ƒF)tfƒ6¡G 
iF¦.3J{Gy‹*g©,ÌF)œJy.µÒ0%¶)›fDeG

äÉjQÉÑŸG πc ïjQÉJ ójó–
»FÉ¡ædG π°üØdG QɶàfEG ‘
Ú°ùaÉæŸG ‘

ÒàfE’G `d Ωób ¬JQÉYEG ¢VôY
GóZ hCG Ωƒ«dG ó≤©dG AÉ°†eEGh
ä’É◊G ≈°übCG ‘

≈∏Y Ωó≤dG Iôμd á«°ShôdG ájOÉ–E’G âØ°ûch
Ωƒj Ö©∏à°S »àdGh ,É¡ÑîàæŸ ájOƒdG äÉjQÉÑŸG ïjQGƒJ
Ωƒjh (äÉÑîàæŸG ôFÉ°S πãe ÉØ«ØdG ïjQÉJ) ¢SQÉe 5
ÜQóŸG Ö∏W …òdG ÊÉãdG AÉ≤∏d áÑ°ùædÉH …Ée 24
≈∏Y ,ƒμ°Sƒe ‘ √AGôLEG »°ShôdG Öîàæª∏d ‹É£jE’G
ÒNC’G AÉ≤∏dGh …Ée 31 Ωƒj ådÉãdG AÉ≤∏dG Ö©∏j ¿CG
Aɪ°SCG á«°ShôdG ájOÉ–’G º°SôJ ⁄h .¿GƒL 7 Ωƒj
,ÚaÉ°TQBG ºLÉ¡ŸG AÓeR º¡¡LGƒ«°S øjòdG Ú°ùaÉæŸG
øe ÒãμdG ™e áeó≤àe äÉ°VhÉØe ‘ óLƒJ PEG
»FÉ¡f ¥ÉØJG ´ƒbh ¿hO iôNCG äÉÑîàæe äÉjOÉ–G
ó«cCÉJ áeOÉ≤dG ΩÉjC’G ‘ ºàj ¿CG ô¶àæjh ,É¡©e ó©H
.»°ShôdG ÖîàæŸG º¡¡LGƒ«°S øjòdG Ú°ùaÉæŸG Aɪ°SCG

¿ƒμà°S äGÒ°†ëàdG ájGóH
¤EG ôØ°ùdGh …Ée 18 Ωƒj
¿GƒL 8 Ωƒj πjRGÈdG

ájOGóYE’G IÎØdG ‘ »°ShôdG ÖîàæŸG ´ô°û«°Sh
18 Ωƒj ∫ÉjófƒŸG ¥Ó£fG ≥Ñ°ùJ »àdG IÒNC’G
OÓÑdG πNGO ÓjƒW É°üHôJ …ôé«°S PEG ,ΩOÉ≤dG …Ée
Ö©∏à°S ¤hC’G IGQÉÑŸÉa ,ájOh äÉjQÉÑe 3 ¬∏∏îàJ
ºàj ⁄ ¿GÒNC’G ¿GAÉ≤∏dGh ƒμ°Sƒe ‘ É«ª°SQ
ôeC’G ≈≤Ñjh .¿B’G ≈àM ɪ¡àeÉbEG ¿Éμe ójó–
πjRGÈdG ¤EG ¿hÒ£«°S ƒ∏«HÉc ∫ÉÑ°TCG ¿CG ó«cC’G
,¿GƒL 8 Ωƒj ¬fƒÑ©∏«°S AÉ≤d ôNB’ ‹GƒŸG Ωƒ«dG ‘
hÉ°S øe áÑjô≤dG ƒàjEG Ió∏H äQÉàNG É«°ShQ ¿CG ôcòj
.ΩOÉ≤dG ∫ÉjófƒŸG ‘ É¡àeÉbE’ Gô≤e ƒdhÉH

q jo ¢ùJƒª∏«a
øe ¿’ƒ¨æjÉf Qòë
áeOÉ≤dG ¬à¡Lh ójó– ‘ CÉ£ÿG

»μ«é∏ÑdG ÖîàæŸG ÜQóe QòM ,ôNBG ó«©°U ≈∏Yh
¿Gó«e §°Sh ¿’ƒ¨æjÉf ÉLGQ ¬ÑY’ ¢ùJƒª∏«a
,áeOÉ≤dG ¬à¡Lh ójó– ‘ CÉ£ÿG øe …QÉ«dÉc
…OGƒædG QÉÑc ´Gô°U πfi É«dÉM óLƒj …òdG ƒgh
,ÒàfE’G ,‹ƒHÉf ,¢SƒàæaƒL IQƒ°U ‘ á«HhQhC’G
»àdG …OGƒædG øe ÉgÒZh ¿ÉeÒL ¿É°S ¢ùjQÉH
á«Øë°U ôjQÉ≤J âØ°ûch .¬eGó≤à°SG ‘ ÖZôJ
í°VhCG »μ«é∏ÑdG ÖîàæŸG ÜQóe ¿CG á«dÉ£jEG
∫ÉM ‘ ∫ÉjófƒŸG ¤EG ¬«Yóà°ùj ød ¬fCG ¬ÑYÓd
á°UÉN ,ójó÷G ¬jOÉf ™e QGôªà°SÉH Ö©∏dG ‘ ¬∏°ûa
¬æμÁh ¬Ñ°üæe ‘ IÒãc äGQÉ«N ∂∏Á ¬fCG
‘ ¬fC’ ,πμ°ûe ¿hO ¬JÉeóN øY AÉæ¨à°S’G
»μ«é∏ÑdG ÖîàæŸG ‘ É«°SÉ°SCG ÉÑY’ ¢ù«d π°UC’G
√ÉÑàfG âØd å«M …QÉ«dÉc ™e ÒÑμdG ¬≤dCÉJ ºZQ
.É«dÉM á«HhQhC’G …OGƒædG ÈcCG
…ó¡e .ä

Oó```©dG
2669 

le;eƒF) 
µ i‹L|5 i”L{…* 3¦G%¶) l3eƒ5J 
ŸeI kƒ5)J Ÿ)y”jƒ5) i©ƒ‚D „vL e©C +Ò0%¶) 
iÈ}£F) y‹* +|6efC +3e;') ›—ƒ6 §š; ›©ƒ8¦‘š* 
y/%¶)„G%) œJ%) Ò0%¶)«1e F)eIyf—,ªjF)i©ƒ5e”F) 
¤(ÏG4J ¢Jyf; ŸeG%) «}©šÃ'¶) 1e±'¶) „5%eE µ 
+3)1'¶)k;3eƒ5i‘©ˆHi©ƒ5ev*
kƒL3¦CŸe£Ž ©,¦H 
¦IJ›©ƒ8¦‘š*+3e‹jƒ5¶ÒjH'¶)¼')„8{;Éy”,¼') 
#¦ƒ‚F)t jFÒI¦,„©({F)+3)1')¤jšfD«zF)„8{‹F) 
¼') Ÿ¦©F)3e£H›” jF)›.%) ¡G›©ƒ8¦‘š*BF|‚0%¶) 
ªjF) iG4ÏF) i©f…F) „7¦s‘F) 4ejp©ƒ5 ¡L%) ¢y F 
«zF) #){.'¶) ¦IJ ¥y”; §š; ¥#eƒ‚G') •fƒjƒ5 
Ÿ¦©F) 3e£H žj©ƒ5 "e©Fe…L') œ¦f,¦C" ŒD¦G gƒ/ 

{Ly”,§ƒD%)§š;)y<J%) 
l)3e©¹)
µ+ÒfEe j”-"œeD–e©ƒ©ƒF) )zIµJŸeI 
l)3e©¹)µ+ÒfEe j”-"œeD–e©ƒF))zIµJŸeI 
ž£G)y”jƒ5¶ §‹ƒH ¡LzF) Óf;ÏFe*J e£* Ÿ¦”H ªjF) 
¢%) ž—©š; ª‘0%) ¡F «1e šF iCeƒ8') Éy”, ›.%) ¡G 
ªƒ8eº)’©ƒF)z Ge C)yI%) Ó*¡G¢eE›©ƒ8¦‘š* 
g;ÏF)¢eE¢') §j/Ÿy”j,»¤‹Gleƒ8Je‘º)¡—F 
gpL¢eEªjF)3¦G%¶)„‚‹*™e I¡—F)ÒmEe fp‹L 
"e£©š;•‘jH¢%)

q jo ób π«°VƒØ∏H
√QGƒ°ûe ø°Tó
ΩOÉ≤dG âÑ°ùdG "ΩÉg â°SGh" ™e
"»à«°S ∞jOQÉc" ΩÉeCG 
›pƒ5«zF)«{()}·)½JyF)ž.e£º)¡ƒ6yLyDJ 
µžƒ5¦º))zIÒjH'¶)ŒG¤F3¦£:{0$) „G%) #eƒG 
«1eH ŒG yLy·) ¥3)¦ƒ€G e©9e©j/) ¦L4¶ #e”F 
ªjF) i©f…F) „7¦s‘F) ueà œe/ µ ŸeI kƒ5)J 
kfƒF)¡GiL)y*¤,3e;') y”;§š;¤‹©D¦,Je£L{p©ƒ5 
ªj©ƒ5’L13eE§š;e‘©ƒ8¤L1eHœ} ©ƒ5Ó/Ÿ1e”F) 
4ejº) «}©šÃ'¶) «3JyF) ¡G iF¦·) heƒ¸ 
„*{,›fD¤©Cl¶¦.g‹F¥3Jy”­¢¦—©ƒ5«zF)J 
•fƒ©ƒ5 «zF) „53eG {£ƒ€F Ÿ1e”F) ª 9¦F) gvj º) 
ª,)3efG ¡; nLy¸) ¢J1 iL1¦F) e© ©C¦šƒ5 +)3efG 
e£©Ctƒ6̺)iL}©šÃ'¶)i…*){F)„5%eEª(e£H’ƒH 
ªj©ƒ5̃ƒ€HeGe£©C¤.)¦©ƒ5ªjF)JŸeIkƒ5)J
…ó¡e .ä

É«°SÉ°SCG Ö©∏dÉH á«HÉàc äÉfɪ°V ≈≤∏J
"ƒdƒ°SÉ°S" ¢VôY ¢†aôa 

¢'eC e()1 "e©Fe…L') œ¦f,¦C" ŒD¦G gƒ/J 
¢%eƒ€* i©*ejE leHeƒ8 §”š, yD ¢¦—L ›©ƒ8¦‘š* 
œJ%¶)¤fš…G¦IJyLy·)¤L1eHŒGe©ƒ5eƒ5%)¤jE3eƒ€G 
ÒjH'¶) ¤,31eŽG ¢%¶ ¤G)y”jƒ5) µ g<{L 1eH «%¶ 
¤š‹pLÒfEg‹FkDJheƒjE)¦IJy/)JgfƒFkHeE 
gƒ/JŸ1e”F)œeLyH¦º)µiE3eƒ€šF+¦D}E{Gµ 
e£ƒ5%)3§š;J„G%)i©Fe…L'¶)ŸÏ;'¶)›(eƒ5J¤jFJ)y,eG 
eƒ8{;ŸyD¦F¦ƒ5eƒ5«1eH¢'eC"l3¦fƒ5«e—ƒ5"i—fƒ6 
´ yDJ ›©ƒ8¦‘š* y”; #)|€F J3J%) ¢¦©šG i©”* 
’ƒH˜šÈ«zF)eG3e*«1eH¼') u̔º))zIÉy”, 
œ¦f,¦C"gƒ/ÒjH'¶)¢%) JyfL¡—Fg;ÏF)iDe…* 
g;ÏF) iDe…* ›GeE ){0&¦G K̃6) yD "e©Fe…L') 
¤šf”jƒGµ“|jF)iL{/¤F¢¦—,§j/«{()}·) 
l)¦ ƒ5+yG¤‹GyDe‹jG¤H%)iƒ7e0

´É`«°†H ɫ檰V ±Î©j "ƒdƒ°SÉ°S"
äÉ°VhÉØŸG Ì©Jh ÖYÓdG á≤Ø°U 

¥{LyG •L{9 ¡; „G%) ¦F¦ƒ5eƒ5 «1eH ’ƒ€EJ 
l¦,"ŒD¦Ge£*„0lesL|,µ¦,eH¦*ªƒ8eL{F) 
i”‘ƒ7 e©ƒ8 ¡; +|6efG Ò< i”L{…*J "¦,eEÒG 
y‹* leƒ8Je‘º) ΋,J ¤L1eH ¼') ›©ƒ8¦‘š* h)yjH) 
kƒ5)J¼') Ÿeƒ‚H¶) •*eƒF)eG3e*ž.e£G›ƒ‚C¢%)

...‫ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻭﺿﻊ ﻣﻬﻠﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﻮﺳﻨﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪﻩ‬

q
ô¡°TCG 6 ¢†jƒ©J ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh ¬àdÉbEG ¤EG ¬©aO πLC’ ¬JÉëjô°üàH IhGQhQ õØà°ùj
¢ûàjRƒ∏«∏M
ô¡°TCG 6 QƒLCÉH É°†jƒ©J ájOÉ–’G ∞∏q μào °S ¬àdÉbEG 
\|‚¹)]3eƒH%)§j/JÓ©GÏ;'¶)ÓFJ&¦ƒšF¥4)}‘jƒ5)J„€jL4¦š©š/lesL|, 
¤jFeD') i©He—G'e*o̗GÒ<¤HS %) yE&¦,œeLyH¦º)¼') ¤šI%e,z GifL{ŽF)¤,esL|j* 
‰‘sjF)g.)JJgvj šFi©š0)yF)ÓH)¦”Fe*¤FÏ0')gfƒ*iL1e±¶)„©(3“{9¡G 
h3yL ¤H%eEJ ª ‘F) žDe…F) ŒG {()}·) µ ¤,e;ej.) y”; §j/ „‚C{L ¤H%) ›©Fy* 
¤jFeD')¢%S )™3yL«zF)„€jL4¦š©š/y”‹*i©¿ªIl)4JepjF)¥zIJªƒH{‘F)gvj º) 
„€jL4¦š©š/ŒHeÈ¡FK{0%)le”sjƒGJ{£ƒ6%)ijƒ53¦.%e*eƒ‚L¦‹,iL1e±¶)’š—jƒ5 
3)¦‘L1l¦Egvj GŒG¤Foy/eEk©fF)¡GœeLyH¦º)Œ*ej©Fe£©š;œ¦ƒ¸)µ

¬àdÉbEG ΩóY ócq Dƒjo h ádÉ°SôdG º¡a IhGQhQ

ÚH IôFGódG á«eÓμdG Üô◊G q¿CG Ωó≤dG Iôμd ájôFGõ÷G ájOÉ–E’G øe QOÉ°üe âØ°ûc
q É¡ÑÑ°S IhGQhQ óªfi ájOÉ–E’G ¢ù«FQh ¢ûàjRƒ∏«∏M »æWƒdG ÖNÉædG
ÒNC’G ø£ØJ
...ô£b øe ô¨e ¢VôY ¬«≤∏J ó©H á«æØdG á°VQÉ©dG IQOɨe ‘ ÜQóŸG áÑZQ ¤EG 

iš£GÉy”,i©ƒ‚D+3e-')œÏ0¡Gª ƒ5¦fF)h3yšFwCgƒH+J)3J33{D˜FzF
S 
˜F2J¥y”;yLy¯¢%eƒ€*¥3){D#e…;'¶ yLy·)Ÿe‹F)¡G{£ƒ6œJ%) iLe£HiLe<¼') 
–{CŒG)|5¤ƒ8Je‘,y‹*+31eŽº)µ„€jL4¦š©š/if<3œ¦/Ӕ©Fe*˜ƒ€F)Œ…”F
S 
y‹*{()}·)¡;)y©‹*tfƒ7%) h3yº)›”;¢%S ) +J)3J3BFyE%) ¥11S {,¢%S ¶ lefvj GJ 
Ӛ.{F)Ó*“Ϲ)he*tjCeG¦IJ›L4)ÊF)+3J1

IQOɨŸG ‘ ¢ûàjRƒ∏«∏M áÑZQ âë°†a á∏¡ŸG 

e£©CyE%) \{L)41]+e DKyj Gµª ƒ5¦fF)h3yšFiFeƒ53+J)3J3n‹*yDJ 
)z£Feº){ˆH¤jFeD') §š;Ÿy”L¡F¤ —F½e¸)g0e F)iFe”jƒ5)ŒHeÈ¡F¤HS %) 
¢%S )’ƒ€—LeG¦IJÓC{…F)†*{L«zF)y”‹F)#¦ƒ8§š;i©FeGle‹f,¡G3){”F) 
¡GišL¦9i(eDy.)¦,’ƒ€EeGy‹*+31eŽº)¼')¤*3yGŒCyL{0$¶)¦I+J)3J3 
\|‚¹)]gL3yjF|‚0%¶)#¦ƒ‚F)¢J{ˆj L3ef—F)Ó*3yº) 

i© ‘F)iƒ83e‹F)„5%)3§š;¤Ge£Gišƒ7)¦GyL{L¶„€jL4¦š©š/¢%S e*+J)3J3™)31') 
Ÿy;µ¤jf<3Jª”©”¸)¤‘D¦G¡;’ƒ€—šF¤‹CyFª 9¦F)g0e šFiš£GŒƒ‚L¤š‹. 
’ƒ€E«zF)JimFemF)i©;)2'¶)+e ”F)µÒ0%¶)¤sL|,µkSš¯ªjF)išƒ7)¦º) 
›‹F)¡G¤‹ ³i©š(e;›Eeƒ€­§j/qp±JœeLyH¦º)y‹*#e”fF)µ¥11S {,¤©C 
{()}·)r3e0¢¦—©ƒ5ª ƒ5¦fF)›f”jƒG¢%S e*’ƒ€— ©F{()}·)µ

"ô°†ÿG" ΩóîJ ’ IôJq ƒàŸG ábÓ©dG

q
¬JÉëjô°üàH ájOÉ–E’G õØà°ùj
¢ûàjRƒ∏«∏M 

œeLyH¦Gµ\|‚¹)]BFiC|€GiE3eƒ€­tƒL¶yDӚ.{F)Ó*iDϋF){
,S ¦,
S 
h3yº)Ó*eIe‘,Je”©ƒ ,gSš…jLªºe‹F)oy¸))z£F҃‚sjF)¢%S )Ÿ)1eG›L4)ÊF) 
+J)3J3’—‹©ƒ52')iL1e±¶)k©*µoysLeº’FeÀŒD)J¦IJ1e±¶)„©(3J 
)zI¢¦—©ƒ5e ©*„€jL4¦š©š/BFi‘©š0¡;nsfF)§š;œeLyH¦šF҃‚sjF)„8¦; 
iE3eƒ€G¢%S )¼')tº¤HS %)e­›f”º)¢)¦.{£ƒ6y‹*yLy·)¤;J|€­ώƒ€ GÒ0%¶) 
u¦9«%) ¢J1iE3eƒ€º)“y£*¢¦—jƒ5J+1e‹F)¡;r{v,¡Fišf”º)\|‚¹)]
OGôe .`g  

œJ%¶)3JyF)4JepjF 

u¦ƒ8¦*˜F2)y*J\|‚¹)]gL3yjFeƒsjGª 9¦F)g0e F)y‹L»¤j£.¡G
S 
§š;)31eDe*3yG+J)3J3y.J)2')›©/{šF¥1)y‹jƒ5)e£©C’ƒ€EªjF)¤,esL|,µ 
gvj º) É}”j* ˜F2 y‹* ŸeDJ œeLyH¦º) ¡G ÇemF) 3JyF) ¼') \|‚¹)] ›©I%e, 
gFe…G¤HS %e*™3yL¦IJ«J{—F)e£vL3e,J{()}·)¡;i©fšƒ5+3¦ƒ7ŸyS DJ«{()}·) 
iL{()}.ŸÏ;') ›(eƒ5J§š;3e F)tjC¤HS %) eEe©f .%) e*3yG¥3efj;e*‰S‘sjFe* 
„‚C3 eGy‹* iƒ7e0 ¤jFeD'¶ iL1e±¶) „©(3 ŒC1 ›.%) ¡G ¥yƒ8 i£f. tj‘©F 
›L4)ÊF)œeLyH¦G¡GÇemF)3JyF)¼')\|‚¹)]›©I%ej*¥y”;µ¦ƒ8¦º)‡|€F)

‫ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎﻝ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ‬

2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

04

Oó```©dG
2669

...‫ﻗﺪ ﻳﻠﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬

Iƒ````£N ó``©H ≈``∏Y hQƒ```eGOÉc
É````````cQƒjÉe ∫É```````jQ ø```````e
øY ÉãëH ∂dPh ,‹É◊G …ƒà°ûdG ƒJÉcÒŸG øe ájGóH OGó«°Sƒ°S ∫ÉjQ IQOɨe GÒNCG Qôb »æWƒdG ÖîàæŸG ÖY’ hQƒeGOÉc Ú°SÉ«d ¿CG hóÑj
..áeOÉ≤dG ⁄É©dG ¢SCÉc äÉ«FÉ¡f ‘ ácQÉ°ûŸG á°Uôa ´É«°†d ÉÑæŒ ôNBG ¬≤jôa ‘ »°SÉ°SCÉc Ö©∏dG á°Uôa 

eE3¦LeGœeL3¼')1)y©ƒ5¦ƒ5œeL3¡GJ3¦G)1eE 
§j/t.3%¶)§š;+3e;'e*•š‹jLyD{G%¶)¢%)¶') 
«1e F)¢%)JyfLJ«3e·)«J{—F)žƒ5¦º)iLe£H 
½JyF) y”; Œ©fF „sjG Ò< "ª—ƒ5efF)" 
¡Gy‹L¤H%) eƒ7¦ƒ0ª(e£H›—ƒ€*«{()}·) 
+y;µž£‘©:¦,¡—È¡LzF)›(ϔF)Óf;ÏF) 
†ƒ5¦F)J%)eCyF)µ#)¦ƒ5}E){G 

œeL3 «1eH ¡G i*{”G 31eƒG gƒ/J 
¤‘D¦Gžƒ/yD "|‚¹)"g;¶¢¦—L1)y©ƒ5¦ƒ5 
ef;¶ ¢¦—©F i©HemF) i.3yšF œe”jH¶) 3{DJ 
«zF)J eE3¦LeG œeL3 “¦‘ƒ7 ¡ƒ8 )yLy. 
eŽ©F" g©,{, žšƒ5 µ ¡GemF) }E{º) ›jsL 
3yƒjº)¡;‡e”H–3e‘*J "ªj šL1%)

IQGOEG ÚH ¥ÉØJEG øY åjóM
ÚjOÉædG

á°Uôa ¬d í«àjo ÉcQƒjÉe
äÉjQÉÑŸG øe Qób ÈcCG Ö©d
∫ÉjófƒŸG πÑb

‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‬
..."‫ﻳﺘﺄﻟﻖ ﻣﻊ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﻞ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﻣﻊ "ﺍﻟﺨﻀﺮ‬

É«≤jôaEG ¢SCÉc Ö©d ójôjo ¿Éc ÖdÉW øH
¬`°†aQ "ƒ∏«Hƒf"h á```æ°S 20 ø``e πbC’
ƒμfGôØdG ÖYÓdG ≥dCÉàj …òdG âbƒdG ‘
ΩÉ¡æJƒJ ¬jOÉf ™e ÖdÉW øH π«Ñf …ôFGõL
Ú©ÑààŸG øe ÒãμdG ™∏£àj ,…õ«∏‚E’G
Gòg ∞£îj »μd IhGQhQ øe ∫É°üJG ¤EG
..¿GhC’G äGƒa πÑb ÖYÓdG 

«1e F) ¡G i*{”º) 31eƒº) k‘ƒ€E 
1)y©ƒ5¦ƒ5œeL3JeE3¦LeG+3)1')¢%)"ª—ƒ5efF)" 
¢%) eE i”‘ƒF) ›©ƒ7e‘, iCeE §š; ej”‘,) 
¥z£F˜ƒ6¢J1„sjGª 9¦F)gvj º)g;¶ 
leHeƒ8§”š,yD¢¦—L¤H%) iƒ7e0i*{pjF) 
leL3efG ¡G §”f, eG œÏ0 ªƒ5eƒ5%eE g‹šF 
¼') +3eƒ6'¶) 3y¯ i©Hefƒ5'¶) i©HemF) i.3yF) 
§j/1)y©ƒ5¦ƒ5œeL3ŒG†f,{LJ3¦G)1eE¢%) 
¢)¦. 

BF efƒ5e G eE3¦LeG 3e©0 ¢¦—©ƒ5 
¡;nsfL•L{‘F))zI¢%) iƒ7e0J3¦G)1eE 
gƒ º))zIµ„” F)i©…ŽjF¡È%) Ò£: 
¡G heIzF) iš/{G œÏ0 tƒ‚,) eG gƒ/ 
iGeH4{F) iCemE tƒ, eE i©HemF) i.3yF) 
ÊE%) g‹š* J3¦G)1eE BF "ªj šL1%) eŽ©F" µ
¿ƒμj ób ∫É≤àfE’G 
iL}IepšF˜Fz*œ¦ƒ7¦F)JleL3efº)¡GyD 
ª 9¦F)ª ‘F)žDe…F)e D')µÏG%)i*¦š…º)
IQÉYEG πμ°T ≈∏Y 
œeLyH¦ºe*iE3eƒ€º)µ¤j©”/%e* i©GÏ;'¶) 31eƒº) ’ƒ€—, » ¢') §j/
∫ .≥◊G óÑY 
œe”jH) i”‘ƒ7 „7¦ƒv* K{0%) ›©ƒ7e‘, ¡;

"∫ÉjófƒŸG Ö©d ≈æq “CG ’ ÊCG â∏b GPEG ÉHPÉc ¿ƒcCÉ°S" :…ófÉe 
œeDJ ifƒ5e ºe* ¤DeC3 {—ƒ6J +Ò0%¶) ¦ƒ5eCe ©E3¦* 
l{."›ƒjG–e©ƒ5µe-ysjGe‹©*3g/eƒ7 
gvj º) ŒG i*{¯ œJ%) µ Œ()3 ›—ƒ€* 3¦G%¶) 
Ǧ‹ƒ8JJ)ÒmEªj£G)¦š£ƒ5¢¦f;ÏF)ª 9¦F) 
eG§š;)ÒmEžI{—ƒ6%))y.i©,)¦G“J{:µ 
œJ%) œ¦/ ¤,esL|, «yHeG žj0 "¥¦š‹C 
ª 9¦F)gvj º)ŒG¤Fi*{¯

QGƒM "∫ÉÑJƒa ¢ùfGôa" á∏éŸ ÊhÎμd’G ™bƒŸG iôLCG
…OÉfh »æWƒdG ÖîàæŸG ÖY’ …ófÉe ≈°ù«Y ™e ÉÑ°†à≤e
ΩÉeCG ¢ùeCG ∫hCG ¬≤jôa IGQÉÑe ájÉ¡f ó©H Iô°TÉÑe ¢ùÁQ
QhódG º°SôH "ΩhQó«∏«a" Ö©∏e ≈∏Y É«∏«°Sôe ∂«ÑŸhCG
..á«°ùfôØdG ¢SCÉμdG øe 32 

«3J1 µ •F%ejº) ¡È%¶) Ò£ˆF) tƒC%)J 
+Òf—F) ¤jf<3 ¡; ªƒH{‘F) ¼J%¶) i.3yF) 
ª 9¦F) gvj º) 1)y‹, ¡ƒ8 3){jƒ5¶) µ 
ªƒ8eº)ʝC¦H{£ƒ6i*{¯œJ%) „8e0eGy‹* 
œeDJ išƒ7e‘F) ¦ƒ5eCe ©E3¦* +)3efG ifƒ5e ­ 
e*2eE¢¦E%eƒ5"›L4)ÊF)œeLyH¦Gœ¦/«yHeG 
»e‹F)„5%e—*iE3eƒ€º)µ{—C%) ¶Ç%) kšD¦F 
eIy‹*J„È3ŒG#e”fF)¢eƒ‚*{0$)“yI«y ; 
leL¦jƒG Éy”, Ê; {È )zI ›E ¡—F œeLyH¦º) 
"žƒ5¦º)¡G§”f,e©C+ÒfE

,Ö°UÉæŸG O qó©àeo ™aGóe ÉfCG"
Ò¡¶c »àMGQ óLCG »æμd
"øÁCG 

ŒG ¡È%) Ò£ˆE ¥4J{* ¡; g;ÏF) u|7 
„5eƒ5%¶)µeH%)"œeDJªƒ8eº)žƒ5¦º)z G„È3 
˜šG%) Ç%) {‹ƒ6%) ¡—Fgƒ7e º)Œ©.µg‹F%)JŒC)yG 
"¡È%)Ò£ˆEÎE%)4JÊF)J•F%ejFe*½tƒ,ªjF)lÏI&¦º) 
|L%) Ò£ˆE„È3BFœJ%¶)•L{‘F)ŒG¤jL)y*µg‹F«yHeG¢%) {EzL 
«zF)gƒ º)¦IJ¡È%)Ò£ˆEªƒ8eº)žƒ5¦º)z G¤ƒ‘HkfmL¢%)›fD 
ª 9¦F)gvj šFª ‘F)žDe…F)3eˆH%)k‘šL¤š‹.JÒfE›—ƒ€*¤©C•F%e,

»eób
âÑKCG ⁄h πª©dG π°UGhCÉ°S""
q
"»°ùfôØdG …QhódG ‘ ó©H 

y‹* ªƒH{‘F) ¼J%¶) i.3yF) «3J1 µ ¤šD%e, œ¦/ «yHeG ›ƒ7)J 
e()1œ¦D%)3J{ŽF)µŒD%)¢%)gpL¶"œeDJe©ƒ5eƒ5%)g‹šF)¡Gӝƒ5¦G 
Éy”,ªš;g.¦jL¢$¶)žš‹,%)eH%)Ji©ƒH{‘F)¼J%¶)i.3yF)§š;’©ƒ8Ç%) 
§š;¢¦ƒ‚G#ªƒ6¶JªjHe—G§š;iˆCesšFK¦jƒº)µleL3efG 
gpL¡—Fe©Fe/g©,ÌF)œJy.µesL{G)}E{G›jsHK¦jƒº))zI 
"e jHe—G§š;Še‘¸)eH13%))2')•ƒ F)„‘ *išƒ7)¦º)
∫ .≥◊G óÑY

IOƒY á∏Môe Ëó≤J ¤EG íªWCG"
"ÖîàæŸG ™e »àfÉμe ≈∏Y á¶aÉëª∏d iƒà°ùŸG ‘ 

¡G +1¦‹F) iš/{G œÏ0 y©. K¦jƒG Éy”, §š; ¤G}; «yHeG yE%) 
gvj º)1)y‹,¡ƒ8¤jHe—G§š;Še‘sšFe©‹ƒ5˜F2JªƒH{‘F)«3JyF) 
¡G §”f, e©C ¤”L{C ŒG ¥{ˆj L )ÒfE ϝ; ¢%) ¼') )҃€G ª 9¦F) 
1y; „8¦¹ esƒ6{G «yHeG §”fLJ ªƒH{‘F) «J{—F) žƒ5¦º) le©Fe‹C 
„È3eC1µis*){F)–)3J%¶)¡G¤H%) iƒ7e0leL3efº)¡GÊj‹G 
¤He—G'e*JŸe£º)1y‹jGŒC)yG¤H%¶ ¤*3yºœ¦š¸)¡GyLy‹F)t©jLeE 
i©;eCyF)gƒ7e º)Œ©.›Žƒ6

á©FGQ áYƒª› Éæjód""
"º∏bCÉàdG ‘ äÉHƒ©°U óLCG ⁄h 

¤Fi*{¯œJ%) œÏ0eIy.JªjF)“J{ˆF)¡;)1y¾«yHeGoy± 
+)3efG„*{,œÏ0e£*›f”jƒ5)ªjF)i‹(){F)i”L{…F)Jª 9¦F)gvj º)

:(‫ﺑﺎﻧﺘﺎﻙ )ﻻﻋﺐ ﺃﺳﺘﻮﻥ ﻓﻴﻼ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ‬

"∞``«©°V Öîàæe ô``FGõ÷G ¿CG É```æfÉgPCG »``a ™°†f ød"
ô£ÿG øμdh "¿ƒJÒØjEG" ÖY’ "ƒcÉcƒd ƒ∏«ehQ"h »°ù∏«°ûJ ÖY’ "QGRÉg øjójEG" ájõ«∏‚E’G ádƒ£ÑdG ɪ‚ »μ«é∏ÑdG ÖîàæŸG ‘ ¿ƒjôFGõ÷G ±ô©j
¬«∏Y ƒg Éà áfQÉ≤e ,πbCG áLQóH ÒNC’G Gòg øY çóëàj ™«ª÷G á«eÓYE’G á«MÉædG øe ,"ΣÉàfÉH ¿É«°ùjôc" IQƒ°U ‘ ôNBG ÖY’ øe »JCÉj ób
,»°VÉŸG º°SƒŸG ¬ª°V
q …òdGh "Ó«a ¿ƒà°SCG" ƒgh ájõ«∏‚E’G ádƒ£ÑdG ‘ ΩÎfi …OÉf ‘ ᪡e ábQh "ΣÉàfÉH" øμd ,ôcòdG ÚØdÉ°S ¬«æWGƒÃ ∫É◊G
.É¡æe á«fÉÑ°SE’G á°UÉN ,…OGƒædG øe ójó©dG QɶfCG â– ƒgh á«dƒ¨fƒc ∫ƒ°UCG øe ¬fCG ƒg ÖYÓdG Gò¡d »ØÿG A»°ûdG

"…õ«∏‚E’G ÖîàæŸG ΩÉeCG âdOÉ©J ôFGõ÷G ¿CG Gó«q L ôcòJCG"
?É¡JógÉ°ûe á°Uôa ∂d âfÉc 

ª  —FJ˜FzFiƒ7{‘F)«yF¡—,»i/)|7 
gvj º) ŸeG%) efšƒ5 žjF1e‹, ž—H%) {Ez,%) 
«}©šÃ'¶)

ÖîàæŸG ô°UÉæY ¢†©H ±ô©J πgh
?…ôFGõ÷G 

4¦*1¦*„8eL3 "e©jƒ5e*"g;¶)y©.“{;%
)
S 
“{;%) eE "e©ƒ FeC" g;¶ ½¦ŽC ¢e©‘ƒ5
"«{,3¦E"BF g‹F «zF) Ӄsš* É{E eƒ‚L%) 
¡LzF)J"re©FJ13)yH¦jƒ5"B*•sjšL¢%) ›fD 
ifƒ5e ºe*ž£©©/%)

,RƒHOƒH ,IQƒjó" ±ôYCG"
"Ú°ùë∏H Ëôch ‹ƒ¨a 
¡LzF) Ó*3yº) Ó* ¡G ¢eE «zF) "„ —©F" 
ª,҃G iL)y* µ •F%ejF) §š; ÇJy;eƒ5 
«3)¦ƒ€Gµi£Gi©ƒvƒ6¦IJiLJ{—F)
¢TƒHôY ∫ÉeBG ¬JQhÉM

Ö©∏j …òdG É°†jCG IQƒjó" ΣÉæg
Ö©∏jh "¢U’ÉH ∫Éà°ùjôc" …OÉæd
Ióe òæe ájõ«∏‚E’G ádƒ£ÑdG ‘
?¬aô©J πg ,á∏jƒW 

e—©pš*µ¢eEeº¤‹Gkf‹F+3¦Lyž‹H 
¤ :%)J gL{”F) ›f”jƒº) µ ¤‹G g‹F%) yDJ 
y©.g;¶
S

Ú«μ«é∏ÑdG ÚHQóŸG ±ô©J πgh
âbh ‘ ôFGõ÷G ≈∏Y Éaô°TCG øjò∏dG
?"¢ùæμ«d"h "êÉ°SGh" ≥HÉ°S 

„—; y©.
S ›—ƒ€* ¤C{;%) ¶ "reƒ5)J"

Ú°ùaÉæª∏d ¤hC’G ∂Jô¶f »g Ée
∫ÉjófƒŸG ‘ ºcOÓH ÖîàæŸ áKÓãdG
?ΩOÉ≤dG 

œeLyH¦º)¼')kšI%e,ªjF)BF)lefvj º) 
Ò< ¡C )zFJ iCyƒF) he* ¡G ›I%ej, » 
gvj G™e I¢%)e HeI2%)µŒƒ‚H¢%)œ¦”‹º) 
›£ƒ5

á«∏ªY ¿CG ¿hôj Ú©ÑààŸG øe ÒãμdG
Ö©∏à°S »μ«é∏ÑdG ÖîàæŸG Ö«Ñ°ûJ
?∂dƒbÉe .É«Ñ∏°S GQhO 

¶ ¡—FJ e*eƒ6 efvj G ˜šÅ e H%) t©sƒ7 
¶¤H%) ¡:%) ¶J+¦DJ2gvj G¤H%) {— Ly/%) 
e j£.)¦G¡G“¦vjLgvj Gy.¦L
S

ÖîàæŸG øY Iôμa ∂jód πg
ºμ«°ùaÉæe óMCG ó©j …òdG …ôFGõ÷G
?πÑ≤ŸG ∫ÉjófƒŸG ‘ 

lefvj G›mG¤H%)¦I¤C{;%)eG)ÒmE„©F 
¢¦—šÈ ÓL{()}·) ¢%) y©E%)J e©”L{C') œeƒ6 
ž£H%)eEe£*„5%e*¶e©—©j—,Je© CK¦jƒG 
i©ƒvƒ6+¦D¢¦—šÈ

ôFGõ÷G ,»μ«é∏ÑdG ÖîàæŸG ¢ùμY
πg ,ÒNC’G ∫ÉjófƒŸG ‘ âcQÉ°T 

13¡Gg;ÏF)•©”ƒ6„€Iy ©F"ª*›ƒj,¢%) y/%) 
¢¦—L¢%)›D%¶)§š;¤©š;¢eE«zF)ª 9¦F)g0e F) 
¡ƒ8 g;ÏF) ¡—L » ¢') §jsC ¤‹G e©ƒ5eG¦šfL1 
¥z£* 1{L ¶ ¢%) ›D%¶) §š; ¤©š; ¢eE ¤,e……À 
¢') ›f”jƒº)µeÃ¢¦—LyDg;¶§š;i”L{…F) 
›f”jƒº)µ¤ƒ‘HK¦jƒºe*3¦£ˆF)›ƒ7)J

ÖdÉW øH π«Ñf ÖYÓdG ƒg Gòg 
ʝC¦H 24 Ÿ¦L y©F)¦G ¡G gFe9 ¡* ›©fH 
ÆeŽjƒGi LyG¡GeIJ¢eL{()}.¥)yF)J1994 
%)y* «}©šÃ'¶) Ÿe£ ,¦, «1eH ŒG ¢$¶) †ƒ€ LJ 
oÏ- +yº Ÿ)4)J «1eH ŒG Ÿy”F) +{E if;)yG 
¤Ceƒ€jE)y‹*›©F«1eH¼') eIy‹*›”jH)Jl)¦ ƒ5 
gš9l)¦ ƒ54y‹*J•L{‘F)µeƒ€Ey/%) “{9¡G 
hefƒ5%¶ {0$) •L{C ¡; nsfF) «1e F) J҃G ¤ G 
«1eH¼')›”j ©F)zIe G¦L¼')e£C{‹L¶iF¦£¾ 
¤H%) ¶') e‹()3 eƒ5¦G K1%) ¡L%) ª—©pšfF) ¢J{E¦G 
{0$) •L{C ¡; nsfF) §š; K{0%) +{G )ʾ ¢eE 
1¦‹©F¢¦LyF)gfƒ*«1e F)le9eƒ€Hy©¯gfƒ* 
¤‘ƒ€jE)ž-™3e—H)1«1eH¼')†fƒ‚Fe*JeƒH{C¼') 
¼') ¤*ª,%eL¢%) e…jƒ5)«zF)Óf;ÏF)#ÏEJy/%) 
›ƒ/¡L%) Ÿe£Ž GÒ*•L{C¼') †fƒ‚Fe*J)̚Ã') 
#){.'¶«1e F)ŒG҃D„*{,œ¦01iƒ7{C§š; 
¢eE eÁ ÊE%) kHeE +%e.e‘º) ¢%) ¶') h3epjF) 
Œ©·)Œ jD)J)y.is.eHh3e¯K1%) 2') ŒD¦jL 
qGyHeC ¡ƒ/%) eL1eH ypL ¢%) gš…jL ¥)¦jƒG ¢%) 
y”; §š; §ƒ‚G%)J Ÿe£ ,¦, «1eH ŒG +|6efG 
ªƒ8eº)žƒ5¦º)l)¦ ƒ55+yºµ)Ì/)

¿Gó«ŸG §°Sh ‘ §°ûæj 
†*)3 ¢)y©G †ƒ5J }E{G µ gFe9 ¡* †ƒ€ LJ 
i©He…LÊF)Ÿy”F)+{Eµ)ÒmE›‹jƒGgƒ G¦IJ 
2')›jƒ5eE¦©H«1eHµiC{;¡*´e/gƒ G›mG 
ªG¦p£F)J ª;eCyF) ¢)y©º) ª…ƒ5J Ó* ŒD¦jL 
¤H%)ž<3K|©F)i£·)§š;+1e;h3yº)¤š‹jƒLJ 
ÓGy”F)ejš—*g‹šF)y©pL

»àdG á≤jô£dÉH º∏Y IhGQhQ
ÖYÓdG ƒ∏«Hƒf É¡H ¢†aQ 
e©pL3y,#)¦ƒ8%¶)’…vLg;ÏF)tfƒ7%)¢%)y‹*J 
kšƒ,) ªƒ8eº) žƒ5¦º) ¡G +1¦‹F) iš/{G µ 
›L{C%) µ+J)3J3 "“e‘F)"„©({*“){9%¶)„‚‹* 
g;ÏF)•©”ƒ6J¦š©*¦Hi-1e/¤©š;kƒDJªƒ8eº) 
+{—F) „5%)3 §š; œJ%¶) ›.{F) 3{”©F gFe9 ¡* 
h{D¡;¤j‹*ejGiL{()}·)
‘QÉcƒd .≥◊G óÑY

Ö«Ñ◊GƒH
∞°üf ¢Vô©j
hQhCG ¿ƒ«∏e
IQGOEG ≈∏Y
»LÎdG
»∏jÓH πHÉ≤eo

Ö«Ñ◊GƒH óªfi Ö∏W
ácô°ûd ΩÉ©dG ôjóŸG -áæ«£æ°ùb ÜÉÑ°T
»LÎdG º‚ äÉeóN
≈≤àdG PEG ,»∏jÓH ∞°Sƒj »°ùfƒàdG »°VÉjôdG
¢†Ñf ¢ùL ¿CG ó©H QƒæH ¢VÉjQ »LÎdG ¢ù«FôH
¢üHôJ ¿Éμe "ƒ°S’ÉW êÉWôb" ¥óæa ‘ ÖYÓdG
É°VôY Ö«Ñ◊GƒH Ωób óbh ,¢ùfƒàH "ôaÉæ°ùdG"
äÉeóN øe IOÉØà°SE’G πHÉ≤e hQhCG ¿ƒ«∏e ∞°üæH
√ó≤Y ójóŒ ¢†aQ …òdG ¿Gôgh áæjóe øHG
.áØFÉ°üdG √òg »¡àæ«°S …òdG 

“¦‘ƒ7µ){0&¦G™3eƒ6gFe9¡*¢%) iƒ7e0 
45 +yº i ƒ519 ¡G ›D%¶ ªƒH{‘F) gvj º) 
gvj º)ŸeG%)¥&Je”C3e£©CŸ}£H)+)3efGµi”©D1 
i‘©ˆHi©-Ïm*Çeº%¶)

ƒ∏«Hƒf ¬°†aQ ÖYÓdG
áæ«¡e á≤jô£H 
Óf;ÏFe* œeƒ,¶) „8̑º) ¡G ¤H%) ž<3J 
¡G ž£ G Ó*¦I¦º) iƒ7e0 ¢efƒ€F) Ó*̎º) 
gvj šFK{ŽƒF)leb‘F)“¦‘ƒ7¼') ž£ƒ8›.%) 
gvj º) ¼') Ÿeƒ‚HÏF )¦;yjƒL ¢%) ›fD ª 9¦F) 
g‹šFe* g;ÏF) e D') eIy‹* tfƒLJ ªƒH{‘F) 
ejDJgš…jL)y”‹GJef‹ƒ7){G%)ªšƒ7%¶)¥yš*tFeƒF 
›©ƒ8¦‘š* ŒG ›fD ¡G œe¸) ¢eE ešmG ÏL¦9 
•*eƒF)h3yº)¢%) e Žš*i©”fF)JŸ¶¦<ª©I){* 
ifI¦º) #e;yjƒ5) „‚C3 ¦š©*¦H hefƒ€F) gvj º 
+Ò¿i”L{…*gFe9¡*›©fH+y;eƒF)iL{()}·) 
e£* ÓI%) ªjF) i©‘©—Fe* ÒEzjFe* e I „5%e* ¶J 
¥zI ›mG «1e‘, ›.%) ¡G ÊE%¶) ¤”©”ƒ6J g;ÏF) 
›f”jƒº)µ’D)¦º)

πªëH º∏MCG" :πÑb øe ìô°U
IƒYO ô¶àfCGh ô°†ÿG ¢ü«ªb
"È°üdG ÆQÉØH ƒ∏«Hƒf 

ŒD¦­ •*eƒ5 kDJ µ ¤‹. 3)¦/ µJ 
Ÿe£ ,¦, ’L13 ¢)y©G †ƒ5J u|7 "¢)y©º)" 
{()}·)tFeƒFg‹šF)¦Iªš/"Ï(eD«}©šÃ¶) 
|7e Gª H%)iƒ7e0{ŽƒF)z GÇ1J){Lžš¸))zIJ 
{()}·) ¼') 3){jƒ5e* gI2%) k EJ |‚všF µJ 
ªjš…; #eƒ‚”F ÆeŽjƒG i LyG ¼') †fƒ‚Fe*J 
¢%) œ¦”‹º) Ò< ¡C )zF iš(e‹F) i”C3 i©‘©ƒF) 
)ÒmE{—C%)¶ª H%)ž<3ª 9¦F)g0e F)+¦;1„‚C3%) 
"¡I){F)kD¦F)µgvj º)µ

ÖYÓdG ≈∏Y Öéj" :ƒ∏«Hƒf
"!»H π°üàj ¿CG 
ª 9¦F)g0e Fe*„7evƒ6%¶)y/%)›ƒ,)˜F2y‹* 
¦š©*¦H ™3eG ¢¦. i ƒ5 20 ¡G ›D%¶ gvj º 
Ÿeƒ‚H¶) µ g;ÏF) if<3J 3)¦¸) §š; ¤‹š9%)J 
¡G ¦š©*¦H gš9J «{()}·) ª 9¦F) gvj º) ¼) 
„—‹F) „©FJ ¤* g;ÏF) ›ƒjL ¢%) „vƒ€F) )zI 
g‹šFi”©”/eƒsjGg;ÏF)¢eE¢') eIy‹*KÒF 
¤* ŸeD eG ¦IJ «{()}·) gvj º) “¦‘ƒ7 µ 
¤ G efFe9 ›©fH •©”ƒ€* ›ƒ,) Ó/ „vƒ€F) )zI 
yL{Lg;ÏF)¢%) ¤;e D)›.%) ¡G¦š©*¦HB*œeƒ,¶) 
"|‚¹)"„©D›/i”©”/

π°üJEG ºK OqOôJ ÖYÓdG ≥«≤°T
2012 Ȫaƒf ‘ ƒ∏«Hƒf `H 
"É{E"¤ƒ5')Jg;ÏF)•©”ƒ6„€IyH)e£ ©/J 
)Êj‹G¤*œeƒ,'¶)›fDÏ©šD11{,2')¦š©*¦H13¡G 
„©FJg;ÏFe*œeƒ,'¶)ª 9¦F)g0e F)§š;¤H%) 
¢eE«zF)„vƒ€F)1{*eIy‹*Œ jD)¤H%)Ò<„—‹F) 
¢JyL{L)¦HeEÓf;ÏF)„‚‹*¢%)˜F23{*Je…©ƒ5J
S 
i”©D1{0$)µž£L%)3)JÒ<ž-{()}·)„©D›/
S 
g;ÏF)•š‹,KyG„5e©Dª 9¦F)g0e F)yL{L)zF 
«{()}·) gvj º) “¦‘ƒ7 ¼') Ÿeƒ‚H¶) +{—‘* 
2012ʝC¦H{£ƒ6¦š©*¦HB*É{E›ƒj©F

:ÖYÓdG ≥«≤°ûd ∫Éb ƒ∏«Hƒf
"!ÖdÉW øH ±ôYCG ’" 
É{E œeƒ,) ŒG +3eƒ5 ҎF) +%e.e‘º) ¢¦—jF 
y/)¦F) “{¸e* Ò0%¶) )zI ¤F œeD 2') ¦š©*¦H B* 
«%) ¡G gš9%) »J ›©fH ˜”©”ƒ6 “{;%) ¶ +3z‹G"

05

‫ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎﻝ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ‬

2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

Oó```©dG
2669

"äGQÉ°üàfE’G ≥≤ëfo ≈àM iôNCG ±GógCG π«é°ùJ ≈∏Y πªYCÉ°S" :ƒæ«àæÑ°SGQ

‫ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﻓﻲ ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎﻥ‬

πgCÉà∏d ¬≤jôa IOÉ«≤H IÒÑμdG ¬àMôa øY É«à°SÉH `d QÉ©ŸG É«∏«°Sôe ∂«ÑŸhCG ÖY’ ƒæ«àæÑ°SGQ ¿ÉjQƒ∏a ÈY
:É«à°SÉH …OÉæd ÊhÎμdE’G ™bƒª∏d íjô°üJ ‘ ∫Éb å«M ,¿É«ØjEG ÜÉ°ùM ≈∏Y É°ùfôa ¢SCÉc øe 16 QhódG ¤EG
»Øμj IÒÑc IGQÉÑe Ωó≤f ⁄ ¿EG ≈àëa ,á≤ãdG á«MÉf øe ɪ«°S ,Éæd ó«L ôeCG Ωƒ«dG RƒØdG ±óg »∏«é°ùJ"
,è¡ædG ¢ùØf ≈∏Y á∏°UGƒª∏d GÒÑc É°SɪM ô¡XCG ɪc "IGQÉÑŸG ájÉ¡f ≈àM ÉædÉà≤H Éæ∏gCÉJh RƒØdG Éæ≤≤M ÉæfCG
,äGôŸG ¢†©H ‘ áªFÉ≤dG êQÉN âæch ≥HÉ°ùdG ‘ GÒãc Ö©dCG ⁄ »æfCG ºZQ º∏°ùà°SCG ⁄" :ÓFÉb ±É°VCGh
≈∏Y πªYCÉ°Sh ó◊G Gòg óæY ∞bƒJCG ød »ææμd ,»∏ªY AGõL ∫ÉfCG ÉfCG Ωƒ«dGh óéH πª©dG â∏°UGh »ææμd
. "äGQÉ°üàf’G ≥«≤ëàd iôNCG ±GógCG π«é°ùJ

‫ﺷﺪﺩ‬

á`jGóH π``°†aCG ¿É```«ØjEG ≈∏Y É```fRƒa" :Rƒ````HOƒH
"»`°ù«°S A»› ™e ô``ãcCG Qƒq £àæ°Sh ó``jó÷G ΩÉ©∏d

‫ﺳﻴﻠﺘﺤﻖ ﺑـ ﻋﺒﺪﻭﻥ ﻭﺑﻠﻜﺎﻻﻡ‬
...‫ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬

≥Øàj Rôfi
ΰù«d ™e É«ª°SQ
™bƒ«o °Sh »à«°S
äÉYÉ°ùdG ∫Ó`N
áeOÉ≤dG

É«à°SÉH ¬jOÉæd ÊhÎμdE’G ™bƒŸG IÉæb RƒHOƒH ¢VÉjQ ¢üN
∫hCG IÒ¡X ⩪L »àdG IGQÉÑŸG ájÉ¡f ó©H ádƒ£e äÉëjô°üàH
á°ùaÉæe øe 32 QhódG QÉWEG ‘ ¿É«ØjEG ™e »μ«°SQƒμdG …OÉædG ¢ùeCG
É°Uƒ°üN ,πgCÉàdG IÒ°TCÉJ ™£≤H Gó«©°S GóH å«M ,É°ùfôa ¢SCÉc
»àdGh ,º°SƒŸG øe ∫hC’G ∞°üæ∏d áÑ©°U ájÉ¡f ó©H AÉL ∂dP ¿CG
:ÓFÉb πgCÉàdG ≈∏Y RƒHOƒH ≥∏Yh ,…QhódG ‘ á«Ñ∏°S èFÉàf äó¡°T
≥«≤ëàH 2014 ójó÷G ΩÉ©dG ÉfCGóHh Ö©°U Ȫ°ùjO ô¡°ûH ÉfQôe"
ájGóH ™e ábÓ£fG ø°ùMCG É¡fCG ó≤àYCG ,É°ùfôa ¢SCÉc ‘ º¡e Rƒa
."ΩÉ©dG Gòg

ÉfõéY ºZQ RƒØdÉH ¿ƒ°VGQ""
"IGQÉÑŸG πàb øY

Éæ«∏Y ,∞∏ÿG ¤EG É«FÉ≤∏J ™LGÎf áé«àædG ‘ Ωó≤àf ÉeóæY"
´ÉaódG Ö©∏H ÉfôeCÉj ⁄ ÜQóŸG ,á«MÉædG √òg øe Qƒ£àf ¿CG
¿ƒÑYÓdÉa ,∂dòH »Yh ¿hO ” ôeC’G ,±ó¡dG Éæ∏«é°ùJ ó©H
º¡«≤∏J øe ÉaƒN áé«àædG á«≤Ñ°SCG òNCG ó©H ¿ƒ©LGÎj Ée IOÉY
."±GógC’G

áeRÓdG äÉfÉμeE’G ∂∏‰""
"¿É«°ùædÉa ‘ RƒØdÉH IOƒ©∏d

¬≤jôa á¡LGƒÃ ÒμØàdG ‘ ¿B’G øe É«à°SÉH ¿Gó«e §°Sh CGóHh
:É¡æY ∫Ébh ,»°ùfôØdG …QhódG ‘ ¿É«°ùædÉa ΩÉeCG áeOÉ≤dG
‘ ÉæØ∏N º¡fEG ,Éæd áÑ°ùædÉH GóL ᪡e ¿É«°ùædÉa IGQÉÑe"
RƒØdG ‘ Éæë‚ GPEGh ,IôNDƒŸG »KÓK ™e ¿hõcôªàjh Ö«JÎdG
áÑ©°U ÉæH ¥Éë∏dG ‘ º¡àª¡e ¿ƒμà°S º¡Ñ©∏à çÓãdG •É≤ædÉH
º¡JQób øe É≤KGh RƒHOƒH GóHh "Éæd º¡à°ùaÉæe øe ìÉJôfh GóL
,¿É«°ùædÉa ¤EG ºgOƒ≤«°S …òdG π≤æàdG øe RƒØdÉH IOƒ©dG ≈∏Y
≥«≤ëàd áeRÓdG äÉ«fÉμeE’G ∂∏‰ ÉæfCG º∏©f øëf" :±É°VCGh
Gòg Qɨ°üà°SG ÖæŒ §≤a Éæ«∏Y Öéj ,¿É«°ùædÉa ‘ RƒØdG
."ájófC’G á«≤H ™e Éæ∏©a ɪ∏ãe Gó«L ¬eGÎMGh ≥jôØdG

…Rhõ©e .¢U

"±G qó¡dG"烩Ñe
"É«fÉÑ°SEG ¤EG

»HhQƒH .Ω

᫪gC’ ÉcQóe 2011 ‘ ájôFGõ÷G á«ÑgòdG IôμdG ÖMÉ°U GóHh
äÉ©∏£Jh ∫ÉeBG ¤EG ¥ôj ⁄ …òdG iƒà°ùŸG øY ô¶ædG ¢†¨H πgCÉàdG
QhódG RhÉŒ ¿Éc IGQÉÑŸG √òg ‘ Éæaóg" :±É°VCGh ,…OÉædG ¥É°ûY
¿Éch Ö°SÉæe âbh ‘ ±ó¡dG Éæ∏é°S ,∂dP ≥«≤– ‘ Éæë‚h 32
,ÉæJÉjQÉÑe ‘ Éæ°ü≤æj Ée ƒgh ,iôNCG ±GógCÉH IGQÉÑŸG πàb ÉæfÉμeEÉH
."≥≤ëŸG RƒØdG Gò¡H ¿ƒ°VGQ øëf ÉeƒªY øμd

áeRÓdG äGôμdG Ωó≤æo °S""
"∞jó¡àdG πLCG øe »°ù«°S `d

»°ùfôØdG ‹hódG ‘ IÒÑμdG ¬à≤K øY áæ°S 23 ÖMÉ°U ÈYh
º°SQ Éeó©H ≥jôØ∏d É¡eó≤«°S »àdG áaÉ°VE’Gh »°ù«°S πjÈL
øëf" :¢Uƒ°üÿG Gòg ‘ ∫Ébh ,§≤a ΩÉjCG πÑb É«à°SÉH `H ¥ÉëàdG
Éæ«dEG º°†fG ¬fCG ó≤àYCG ,ÌcCG Qƒ£à∏d »°ù«°S πjÈL ¤EG áLÉëH
,RƒHOƒH óYhh "A»°T πc πÑbh ’hCG ±GógC’G π«é°ùJ ±ó¡H
,ÓÑ≤à°ùe Ú°ùaÉæŸG ΣÉÑ°T õ¡d ᪰SÉM äGôμH √ójhõàH »°ù«°S
,±GógC’G π«é°ùàd áeRÓdG äGôμdG »°ù«°S `d Ωó≤æ°S" :±É°VCGh
ƒdh ,ÊÉ«L `d ÚàëfÉ°S ÚJôc äQôe ¿É«ØjEG IGQÉÑe ‘ Óãªa
."á«KÓãH øjõFÉa ÉgÉæ«¡fC’ ɪ¡∏é°S

É«FÉ≤∏J ±ó¡dG ó©H Éæ©LGôJ""
"ÜQóŸG øe ôeCÉH ¢ù«dh

É°Uƒ°üN ,»MGƒf IóY øe ¬≤jôa Qƒ£J ≈∏Y RƒHOƒH Oó°Th
:∫Ébh ,áeó≤àe ÖJGôe ≈∏Y á°ùaÉæŸG øe øμªàj ≈àM ,ájƒæ©ŸG

‫ﻓﻲ ﺭﺣﻠﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﺍﻣﺖ ﻳﻮﻣﻴﻦ‬

o Égó```YƒH »```ØJ "¢ù``«∏«Hƒe""
≥````≤–h
IGQÉ``````Ñe Qƒ```°†``ëH ø``«jôFGõL º`````∏M
"ƒ``«HÉfÒÑdG" »```a ó```jQóe ∫É``````jQ `d 

¢e—G'
e— e*J t©sƒF)F) •L{…F)
…F) µ ҃, 
œÏ0 )̚Ã') ¼') ›” jF) g;ÏF) 
leƒ7¦s‘F)#){.'¶ iG1e”F)le;eƒF) 
ªƒ53›—ƒ€*Œ©D¦jF)´¡GJi©f…F) 
yLy·)¥y”;§š;

»æWƒdG ÖîàæŸÉH º∏ëj
¬«∏Y §∏°ùào °S AGƒ°VC’Gh 
1eH µ Œ©D¦jFe* 4{¿ +¦…0 ¢') 
«}©šÃ'¶)¼J%¶)i.3yF)«3J13yƒjL 
¼') 1¦‹ƒšF Ósƒ6{º) 4{*%) §”fLJ 
g‹šFe* ¤F tƒjƒ5 +4ejº) i.3yF) 
µ ª 9¦F) ª ‘F) žDe…F) Ó;%) k± 
¡L{0$) ÓL{()}. Óf;¶ žƒ‚L «3J1 
¢¦—LÒ0%¶))zIŸ¶e—š*J¢Jyf;eIJ 
„€jL4¦š©š/ “{9 ¡G +¦”* e‹*ejG 
i*eƒ7'¶) ¡G ¤,1¦; 3¦C ¤Ly;eƒGJ 
§š;uÌD)4{¿¢%)¼')+3eƒ6'¶)3y¯ 
gvj º) h3yG «1¦. kL$) ¡LyF) }; 
¤;yjƒL » ¤H%) Ò< •*eƒF) ªfºJ%¶) 
ªjF) ¢y F 1e©fºJ%) le©‘ƒ, „8¦¹ 
iLe£Hh{Žº)µk©D%)
∫ .≥◊G óÑY

F {CeI¦F
e F ¡G ›E
›E –e‘,)
e ) 
ªj©ƒ5 ̃©FJ 
e£©Ce­i”‘ƒF)›ƒ7e‘,Œ©.§š; 
¢¦©šG 4JepL «zF) ½eº) šfº) 
i©D efL{”, œ1e‹, i©D ªIJ J3J%) 
{‘ƒH){,"ŒD¦Gl){Ly”,gƒ/g;ÏF) 
+3eƒ6'¶) 3y¯ „ƒvjº) "kE3eG 
¢eE {CeI¦F ŒG g;ÏF) y”; ¢%) ¼') 
1{L»e©CŸ1e”F)¢)¦.§j/yjÈ 
ªjF) +Òm—F) „8J{‹F) gfƒ* yLyjF) 
Œ©*eƒ5%¶)œÏ0ÊE%) –{C¡G¤jšƒ7J 
+Ò0%¶)

¢TÉ≤f πfi ó≤©dG Ióe
ó©H º°ù–o ⁄h 
i…©ƒfF) ›©ƒ7e‘jF) „‚‹* k©”* 
̃©Fµ4{¿Œ©D¦,¡;›ƒ‘,ªjF) 
ªjF)y”‹F)+yGe£ ©*¡Gªƒ53›—ƒ€* 
ŒD¦L¢%) {ˆj º)¡GJy‹*1ysj,» 
J%) ’ƒHJ žƒ5)¦G i-Ï- +yº g;ÏF) 
»+3¦ƒF)¡—F’ƒHJžƒ5)¦Gi‹*3%) 
¥zI „7¦ƒv* ª(e£H ›—ƒ€* tƒ‚j, 
3¦G%¶) ›E ¢'eC ˜F2 )y; eGJ i…” F)

»°ùfôØdG ôaÉgƒd øe πc π°Uh
¥ÉØJ’ …õ«∏‚E’G »à«°S ΰù«dh
ÖYÓdG ∫É≤àfÉH »°†à≤j »FÉ¡f
¤EG Rôfi ¢VÉjQ …ôFGõ÷G
¤hC’G áLQódG …QhO Qó°üàe
…ƒà°ûdG ƒJÉcÒŸG øe ájGóH
...‹É◊G 

žƒ5¦º) y G 3eˆH%¶) 4{¿ k‘FJ 
i‹()3 leL¦jƒG ŸyD ¡L%) ªƒ8eº) 
œÏ0 ˜F2 yE&¦L ¢%) ›fD {CeI¦F ŒG 
›0y©F«3e·)žƒ5¦º)¡GœJ%¶)•ƒ€F) 
i©ƒH{C–{C+y;+y .%) ¡ƒ8eIy‹* 
tp ©F e©š©ƒ5{G eI4{*%) i©*J3J%)J 
§š; +¦”* „Ce º) ªj©ƒ5 ̃©F 
„7e jD)µ+4ejº)i.3yšF1¦‹ƒF) 
4{¿ ¢%) ¼') +3eƒ6'¶) 3y¯ ¤,eGy0 
†ƒ5¦E†ƒ€ LJi ƒ5{‹F)¡GšfL 
ªG¦pI¢)y©G

äRhÉŒ á≤Ø°üdG ᪫b
hQhCG ¿ƒ«∏e

"l3¦fƒ5 «e—ƒ5" i—fƒ6 kHeE 
Êv* „G%) l1{‘H) yD i©He…LÊF)

"‫ "ﺇﺗﻔﻘﺖ ﻣﻊ ﻟﻴﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﻭﺳﺄﻟﻌﺐ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﻠﺘﺮﺍ‬:‫ﻣﺤﺮﺯ‬
ÖY’ ócCGh ,…õ«∏‚E’G …Qhó∏d ¬dÉ≤àfG äGóéà°ùe ôNBG øY åjóë∏d Rôfi ¢VÉjQ `H ¢ùeCG Iô¡°S Éæ∏°üJG
íjô°üàdG É°†aGQ ,áeOÉ≤dG º°SGƒŸG ∫ÓN ¬fGƒdCG ¢üª≤à«d »à«°S ΰù«d ™e É«ª°SQ ¬bÉØJG " ±Gó¡dG" `d ôaÉgƒd
.áeOÉ≤dG ΩÉjC’G ∫ÓN á≤Ø°üdG øY »ª°SôdG ¿ÓYE’G ájÉZ ¤EG iôNCG äÉeƒ∏©Ã 
y©E%e,›—*
?"±Gó¡dG" á«eƒj »Øë°U ∂©e ¢VÉjQ ÓgCG
√òg ó©H »æWƒdG ÖîàæŸG ¤EG Ωɪ°†fÓd íª£à°S 
“|jF)k±eH%)ž—*ef/{G
?Iƒ£ÿG »à«°S ΰù«d ™e áeó≤àe ä’É°üJG ‘ ∂fCG Éæª∏Y 
eG›E›;%eƒ5Jª,e*eƒ/¡ƒ8§”fLª 9¦F)gvj º)ž‹H ™e »FÉ¡f ¥ÉØJ’ ∂dƒ°Uh ócDƒJ πg ,…õ«∏‚E’G 
gvj º)½J&¦ƒG§G{Gµ+{—F)§”f,J3eˆH%¶)k‘šF«yF á«eÓYE’G ôjQÉ≤àdG ¬JOQhCG Ée ≥ah …OÉædG Gòg
»æØdG ºbÉ£dG hCG ájOÉ–’G øe ä’É°üJG â«≤∏J πg
?á«fÉ£jÈdG
?»æWƒdG e šƒ7¦, e H%) œ¦”F) ¡—ÈJ «1e F) )zI ŒG l¶eƒ,) «yF 

¡G ¶J iL1e±¶) ¡G ¶ ¢$¶) §j/ œeƒ,) «%) Ç1{L » 
h3yº)

Ωƒ‚ ™HQCG øe ¥óæa ‘ áeÉbE’G
ºYÉ£ŸG ≈¡°TCG ‘ äÉÑLƒdGh

á≤HÉ°ùŸG ‘ øjõFÉØdG øFÉHõdG øe áfƒμŸG ¢ù«∏«Hƒe áã©H âeÉbCGh
ºîaCG óMCG ‘ ∂dòc á«æWƒdG áaÉë°üdGh ácô°ûdG »∏㇠¢†©Hh
™HQC’G …P "É°ù«°ùfGôH É°Sƒg" ¥óæØH ôeC’G ≥∏©àjh ,ójQóe ¥OÉæa
âeGO »àdG á∏MôdG â∏∏îJh ,á«fÉÑ°SE’G ᪰UÉ©dG Ö∏b ‘ Ωƒ‚
OÉØà°SGh ,áªîa ºYÉ£e ¤EG ᪶æŸG äÉLôÿG ¢†©H Úeƒj
áaÉ°VE’ÉH ójQóe ∫Éjôd ᪰SQ ¿É°üªb øe º¡∏°Uh Qƒa øFÉHõdG
.ájôFGõ÷G ácô°ûdG ¿É°üªb ¢†©Hh »μ∏ŸG …OÉæ∏d áë°ThC’

á≤jô£H ¿Éc Ö©∏ŸG ¤EG ∫ƒ°UƒdG
"VIP" ∫ƒNódGh ᪶æe

ó©H GóL ɪ¶æe "ƒ«HÉfÒH" Ö©∏e ¤EG …ôFGõ÷G óaƒdG ∫ƒ°Uh ¿Éch
ÚJQÉ«°S ‘h 17:00 áYÉ°ùdG ≈∏Y ¥óæØdG øe QÉ°üfC’G ≥∏£fG ¿CG
á≤jô£H πNGóŸG ΩÉeCG ¿ƒjôFGõ÷G ™ªéàj ¿CG πÑb ,Úà°UÉN
ɪ∏Y ,óMGh ¿Éμe ‘ ¿ƒ°ù∏éjh ¢†©H ™e Gƒ∏Nój ¿CG πÑb ájQÉ°†M
πH ¢ù«∏«Hƒe áã©H ≈∏Y §≤a ô°üà≤j ⁄ …ôFGõ÷G Qƒ°†◊G ¿CG
øe IGQÉÑŸG πLCG øe GhôaÉ°S øjòdG ÚjôFGõ÷G ¢†©H ¤EG ∂dP ió©J
ºgOƒLh øeGõJ øjòdG QÉéàdGh Úª«≤ŸG ¢†©H ≈àM hCG øWƒdG ¢VQCG
»HhQƒH.Ω
.IGQÉÑŸG óYƒe ™e ójQóe ‘

çó◊G ∫É≤ædG ∞JÉ¡dG πeÉ©àŸ "¢ù«∏«Hƒe" ácô°T â©æ°U
᪰UÉ©∏d ÚjôFGõL ÜÉÑ°T Iô°ûY â∏≤f ÉeóæY ÚæKE’G ¢ùeCG
ΩÉeCG ójQóe ∫ÉjQ …OÉf IGQÉÑe Qƒ°†◊ ójQóe á«fÉÑ°SE’G
,á«fÉÑ°SE’G "ɨ«∏dG" øe 18 ádƒ÷G ÜÉ°ù◊ ƒ¨«a Éà∏«°S ¬Ø«°V
øe ¢ù«∏«Hƒe øFÉHR øe ÚjôFGõ÷G ÜÉÑ°ûdG áYƒª› πé°Sh
ƒZÉ«àfÉ°S" Ö©∏e äÉLQóe ‘ ºgQƒ°†M øWƒdG ≥WÉæe ∞∏àfl
ÈY ácô°ûdG É¡à≤∏WCG »àdG á≤HÉ°ùŸG ‘ ºgRƒa ó©H "ƒ«HÉfÒH
"ΣƒÑ°ùjÉa" »YɪàL’G π°UGƒàdG ™bƒe ‘ ᫪°SôdG É¡àëØ°U
.á«æWh äGƒæbh óFGôL øe Ú«Øë°üdG ¢†©H á≤aQ

∫ .≥◊G óÑY :É«ØJÉg √QhÉM

"hΫe" áØ«ë°U äÈY å«M ,…õ«∏‚E’G OÉ–’G ¢SCÉc
‹hódG π«é°ùàH ÒÑμdG É¡HÉéYEG øY ájõ«∏‚E’G
‘ "Éμæ«fÉH" á≤jôW ≈∏Y AGõ÷G á∏côd …ôFGõ÷G
äQÉ°TCGh ,¢ùeCG ∫hCG ÊhÎμdE’G É¡©bƒe ≈∏Y ô°ûf ∫É≤e
πªLC’Gh π°†aC’G âfÉc á«æØdG ¿hóÑY á£≤d ¿CG ¤EG
»àdG iôNC’G á«æØdG äÉëª∏dG ºZQ IGQÉÑŸG ‘
πμ°ûH ≥dCÉJ …òdG ¿ƒ°SôJÉH »ÁÉL ¬∏«eR É¡eób
≈eôe ‘ á∏eÉc á«KÓK ¬∏«é°ùàH √ÉÑàfÓd âØ∏e
."RôeÉ¡dG"

…ôK ,ƒJ ,¿Gh"h á∏MôdG ‘ á©FGQ AGƒLCG
IôFÉ£dG …hóJ "¢ù«∏«Hƒe ÉØ«a ... ∂∏eCG Ée πc ΩóbCÉ°S" :∑QÉM
‘ ‹hódG øjóeƒH …QGƒg QÉ£e øe "¢ù«∏«Hƒe" áã©H â≤∏£fGh
,É°S 18:15 áYÉ°ùdG OhóM ‘ ∫hC’G êƒØdG QÉW å«M ,Úà∏MQ "á«°SÉ°SC’G »àfÉμe ≈∏Y ®ÉØë∏d
¢ù∏«Hƒe »à∏MQ äOÉ°Sh ,É°S 20:05 ≈∏Y ÊÉãdG êƒØdG QÉW ɪæ«H
º¡éjRÉgCÉH ¢Sɪ◊G øe GƒL ¿hõFÉØdG ≥∏N øjCG á©FGQ AGƒLCG
ÉeóæY á°UÉN ,"¢ù«∏«Hƒe" ácô°Th »æWƒdG Öîàæª∏d Ió骟G
᪰UÉ©dG QÉ£e ¤EG IôFÉ£dG ∫ƒ°Uh óæY óMGh 䃰üH GhOOQ
"…Ò÷’ ÉØ«a ... …ôK ƒJ ¿Gh" »JQÉÑY ójQóe á«fÉÑ°SE’G
."¢ù«∏«Hƒe ÉØ«a ... …ôK ƒJ ¿Gh" ∂dòch

0 ‫ ﺳﻴﻠﺘﺎ ﻓﻴﻐﻮ‬-3 ‫ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺪﺭﻳﺪ‬

QÉ```°üàfE’G IhÓ```M º``ZQ QÉ````ædÉH Ö````©d »```Jƒ∏«°ûfCG

¢ü«∏≤J øμ“ å«M ,ÊÉÑ°SE’G …QhódG øe 18 ádƒ÷G ΩÉàN ‘ ¢ùeCG ƒ¨«a Éà∏«°S ΩÉeCG RƒØdG ≥«≤– øe ójQóe ∫ÉjQ øμ“ á¨dÉH áHƒ©°üH
áØ«¶fh á«KÓãH ¿Éc RƒØdG ¿CG ºZQh ,áãdÉãdG áÑJôŸG ‘ ¬°ùØf ÉàÑãe ójQóe ƒμ«à∏JCGh áfƒ∏°TôH øe πc ΩÉeCG •É≤f 5 ¤EG iôNCG Iôe ¥QÉØdG
º¡°Uôa ó«°ùŒ ‘ »μjôfCG ∫ÉÑ°TCG π°ûa ¿CG ó©H É«Ñ∏°S ≈¡àfG …òdG ∫hC’G •ƒ°ûdG ‘ ƒ¨«a Éà∏«°S ídÉ°U ‘ âfÉc IGQÉÑŸG äÉjô› ¿CG ’EG
AGQh ¿Éc …òdG »°ù«N ∫ƒNO ó©H á«fÉãdG á∏MôŸG ‘ ÉgQɪãH âJCG »àdG äGÒ«¨àdGh äÓjó©àdG ¢†©ÑH »Jƒ∏«°ûfCG ó©H Ωƒ≤«d ,IÒãμdG
.≈∏ãŸG á≤jô£dÉH 2014 áæ°S É¡H CGóH ƒ¨«a ΩÓMCG É¡H ≈¡fCG IójóL á«FÉæK hódÉfhQ ºéædG Égó©H »°†ª«d ∫hC’G ±ó¡dG

"»ª∏M â≤≤M »àdG ¢ù«∏«Hƒe ôμ°TCGh Ωƒ«dG Gòg ≈°ùfCG ød" :(¢ù«∏«Hƒe ¿ƒHR) ¥GRôdG óÑY …hGR

á∏MôdÉH GóL ó«©°S ¬fCG "ƒ«HÉfÒH ƒZÉ«àfÉ°S" Ö©∏e ‘ ¢ùeCG AÉ°ùe GóLGƒàe ¿Éc …òdG ¢ù«∏«Hƒe øFÉHR óMCG ¥GRôdG óÑY …hGR ∞°ûc
:ƒ¨«a Éà∏«°S ΩÉeCG ¢ùeCG "»μ∏ŸG" …OÉædG IGQÉÑe AÉæKCG »Ñ©°ûdG OGƒdG ÜÉH »M øHG …òdG ¥GRôdG óÑY ∫Ébh ,ájôFGõ÷G ácô°ûdG ɡશf »àdG
,"Ö©∏ŸG äÉLQóe øe ójQóe ∫ÉjQ Ö∏≤dG »≤jôa IGQÉÑe Qƒ°†ëH »ª∏M â≤≤M »æfCG á°UÉNh IQOÉÑŸG √òg ≈∏Y ¢ù«∏«Hƒe ácô°T ôμ°ûf"
ácô°T ¿CG iôNCG Iôe ócDhCGh GóL ™FGQ ôeCG Ö©∏ŸG øe ƒfÉ«à°ùjôch ójQóe ∫ÉjQ IógÉ°ûe áMGô°U" :᪰UÉ©dG OÉ–G ô°UÉæe ±É°VCGh
."±hô¶dG π°†aCG ‘ Éæà©°Vh ¢ù∏«Hƒe

ΣQÉM »ëàa ¿CG hóÑj
ÌcCG ¬àdÉ°V óéj íÑ°UCG
Ö°üæe ‘ Ö©∏j ÉeóæY
á≤aQ …QƒëŸG ™aGóŸG
ÈY å«M ,É«à°SÉH
™bƒe ™e ¬ãjóM ‘
»μ«°SQƒμdG …OÉædG
ÒÑμdG ¬MÉ«JQG øY
Qƒfi ‘ Ö©∏d
ÖfÉL ¤EG ´ÉaódG
»°ùfôØdG ‹hódG
¿É«à°SÉÑ«°S ≥HÉ°ùdG
∫Ébh ,»°ûJÓ«μ°S
:¥É«°ùdG Gòg ‘
ádÉM ‘ »æfCG ô©°TCG"
≈∏Y äOƒ©J ,Ió«L
ÉfCGh
´ÉaódG Qƒfi ‘ Ö©∏dG
"¿É«ØjEG IGQÉÑe ‘ ±óg …C’ Éæ«≤∏J Ωó©H ó«©°S
Ö©∏d ¬àLÉM ¤EG …ôFGõ÷G ‹hódG íŸ Éªc
‘óg" :Éë°Vƒe ∫Ébh ,Iôªà°ùe áØ°üH äÉjQÉÑŸG
âbƒdG ‘ ,äÉjQÉÑŸG øe OóY ÈcCG Ö©d ≈≤Ñj
Ëó≤J »∏Y »¨Ñæjh ácQÉ°ûŸG á°Uôa ∂∏eCG ‹É◊G
."á«°SÉ°SC’G »àfÉμe ≈∏Y ®ÉØë∏d ∂∏eCG Ée πc 

y”‹F)§š;Œ©D¦jF)†”C§”fLJª(e£H–e‘,¶
?ó≤©dG ≈∏Y ™bƒJ ≈àe 

iG1e”F)ŸeL%¶)œÏ0oys©ƒ5¤ —F†fƒ‚Fe*§jG“{;%) ¶

∑hÉH ÉeCG á«FÉæãH ô°ùîj ÊÉ£∏°S
∂«fƒdÉ°S

≥«≤– ‘ ÊÉ£∏°S Ëôc π°ûa
»ãfÉ°ùcEG ¬jOÉf á≤aQ ICÉLÉØŸG
⩪L »àdG IGQÉÑŸG ‘ GOƒμ°S
¢ùeCG ∫hCG AÉ°ùe ÒNC’G Gòg
ÖMÉ°U ∂«fƒdÉ°S ΣhÉH ™e
…QhódG ‘ á«fÉãdG áÑJôŸG
ô°ùN å«M ,ÊÉfƒ«dG
º¡JGQÉÑe ÊÉ£∏°S ¥ÉaQ
±óg πHÉ≤e Úaó¡H
á¡LGƒŸG äó¡°Th ,óMGh
AÓeR Ωó≤J âaôY »àdG
‘ OQ ¿hO ±ó¡H ÊÉ£∏°S
…OÉf ºLÉ¡e ácQÉ°ûe É¡àjGóH
≥HÉ°ùdG …óædƒ¡dG ÆÉg øjO hOCG
PEG ,»ãfÉ°ùcEG ÖfÉL øe á«°SÉ°SCG áØ°üH
,IGQÉÑŸG QGƒWCG πeÉc Ö©dh ô°ùjC’G ìÉæ÷G Ö°üæe π¨°T
,24 á£≤ædG óæY áÁõ¡dG √ò¡H »ãfÉ°ùcEG ó«°UQ óªŒh
ádƒL 18 Qhôe ó©H á©HÉ°ùdG áÑJôŸG ‘ ∂dòH õcôªà«d
.á≤HÉ°ùŸG ôªY øe

´óNo ΩÉg â°ùjh" :hΫe
IõØà°ùeo AGõL á∏côH
"¿hóÑY øe

ΩÓYE’G πFÉ°Sh âdhCG
ájõ«∏‚E’Gh á«HhQhC’G
GÒÑc ÉeɪàgG á°UÉN áØ°üH
∫ɪL ¬∏é°S …òdG ±ó¡dÉH
‘ AGõL á∏cQ øe ¿hóÑY
¬jOÉf ⩪L »àdG IGQÉÑŸG
ΩÉg â°ùjh `H â°SQƒa ΩÉ¡¨æJƒf
á°ùaÉæe QÉWEG ‘ ¢ùeCG ∫hCG IÒ¡X

Oó```©dG 2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
2669 Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG 

Ӄ6eL

‫ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ‬

‫ﻣﻮﻟﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ‬

‫"ﻻ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﻴﻦ ﺳﻴﻬﺘﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ‬
"‫ﻷﻧﻬــﻢ ﻳﻌﺮﻓـــﻮﻥ ﺃﻥ ﻻﻋﺒﻴﻨــﺎ ﻓـــﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑـﺎ‬

ƒKƒ©Ñe
"±G qó¡dG"
≈``````````dEG
É«fÉÑ°SEG

.Ω πëμd

06

"i .e9{D"B*1600¡G#)yj*')Ÿ¦©F) ª—©pšfF)rJ{*›EӃ5 –{()}¸)Ÿ

‫ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩﻳﺔ ﺗﺘﺤﺪﻯ "ﺑﺮﻭﺝ" ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺻﺮﺍﻉ‬
‫ﺟﺰﺍﺋــﺮﻱ – ﺑﻠﺠﻴﻜــﻲ ﻗﺒــﻞ ﺍﻟﻤﻮﻧﺪﻳـــﺎﻝ‬

¬eƒj ΣQOCG …òdG ¢üHÎdG Gò¡d ∂ª««≤J ƒg Ée
(¢ùeCG IÒ¡X iôLCG QGƒ◊G) ?¢ùeÉÿG 

›E
›E “J{ˆF) ›ƒ‚C%) µ ҃L „*ÌF) ¢%) y”j;%) 
•š‹jL
•š‹ e©C #)¦ƒ5 e GeG%) i/ejG i*¦š…º) leHe—G'¶) .Ω ∫ɪc 
¢%¢%) ×y¸)J}©EÌF)§j/J%) e.̃5¶)҃‚sjFe* 
Ÿ)Ì/)1¦ƒLJ›Eeƒ€G«%
Ÿ)Ì
)oJy/¢J1{GœJ%¶)’ƒ F) 
e š‹¯JÒ¹e*|€f,›G)¦;e£šEJŒ©·)Ó*œ1efjG
e š‹ 
eGe³+{LeŽG+1¦;iš/{G#)1%e*)ÒmEœ#e‘jH

πcÒ°S" ΩÉeCG GóZ ᪡e ájOh IGQÉÑe ºcô¶àæJ .¢S Ú°SÉj
?É¡æY ∫ƒ≤J GPɪa »μ«é∏ÑdG "êhôH 

ŸeG%
ŸeG)kHeE#)¦ƒ5iL1J§”f,iL1¦F)+)3efšFifƒ Fe* 
e£©C4¦‘FeC"¢eG{.¢eƒ5„L3e*"J%
e£©C
) "rJ{*›E҃5" 
›ƒ‚C%
›ƒ‚ )Je …FeŽLyD˜F2¡GÎE%¶)J#ªƒ6µe ‹‘ L¡F
›ƒ 
›fDe£ssƒH§j/e *¦©;„Ce º)’ƒ€—LJŸ}£ H¢%
)
›fD 
„©FJ҃‚sjF)›.%
) ¡Ge I¡sH{()}·)¼') 1¦‹H¢%)
„
„© 
)y.iL1e;i£.)¦º)Êj;%)J‡e” F)Œ.›.%)¡G
´Gô°U ∫hCG ‘ É«μ«é∏H É≤jôa ¿ƒ¡LGƒà°S ºμæμd
"∫ÉjófƒŸG" ‘ ÚÑîàæŸG á¡LGƒe πÑb

ÖÑ°ùH IQOɨŸG ‘ äôμa ∂fCG í«ë°U
í«ë°
ë°U πg
?¬°û«©J âëÑ°UCG …òdG §¨°†dG 

+e©/µeL1e;eb©ƒ6tfƒL†Žƒ‚F)¢%)yE&J%)¢%)1J%)¶J%) 
žps*ÒfE•L{Cµ¢¦—,eºiƒ7e0Ÿy”F)+{Eg;¶ 
ª šƒ7J ¤H%) yE&J%eC ˜F)&¦ƒ5 „vL e©C eG%) iL1¦F¦º) 
esL|7k Eª  —FJ«1¦‹ƒ5•L{C¡G)y.{ŽG„8{; 
«y”;›E%eƒ5J›/3%)¡Fª H%)¤FlyE%)J½e;%)›©EJŒG 
“{;%) ª H%¶ iLe£ F)§j/2015¢)¦.¼') yjÈ«zF) 
išGeEª,e©FJ&¦ƒG›±%eƒ5J)y©.ª,eHe—G')
¢ù∏› áLôN ≈∏Y ∂≤«∏©J Ée
ójôjh ∫Ó°S π°SGQ …òdG IQGOE’G
?á«∏jƒL 5 ¤EG IOƒ©dG 

gvj º)JeL1eH§”fL«1e FeC«%
gv
){F)™{9eƒ6%)¶eH%) 
¢¦ƒ€©‹L
¢¦ƒ€ Ó©—©pšfF) ¢%) y”j;%) ¶ eE efvj G §”fL 
«{()}·)gvj º)¢%
«{(
) )y©.¢¦E3yLž£C{0$) »e;µ 
¢%¢%)gpL¶˜FzFe*J3J%
g
)µÓCÌ¿Óf;¶¡G›—ƒ€jL 
„8{‘HJe£”/¡GÎE%
„
„8{
) "rJ{*›E҃5"+)3efGª…‹H 
¤ ;§ <µ¡sHe ©š;e©Ceƒ8')e…Žƒ8

ºàfCG ºμd á°Uôa á¡LGƒŸG √òg ¿CG ó≤à©J ’CG
?GhQôëààd ¿ƒªLÉ¡ŸG 

›E҃5"ŸeG%) eCyI›pƒ,¢%) +y(e‘F)eGJ
˜sƒ‚L 
œJ%)µiLep*if©fƒ6ŸeG%)iš£ƒ5eC)yI%)Œ©ƒ‚,ž- "rJ{* 
+)3efº) Êj;%) ª H') ›©šD z G ˜F kšD i©ƒ53 +)3efG 
e ,eHe—G') ›Ge—* e£š0yH ¡F iL҃‚± i£.)¦G 1{¾ 
e D «zF) ’m—º) qGeHÊF) gfƒ* ›”mFe* {‹ƒ€H e H%¶ 
¢%) 1J%) {0$) eb©ƒ6™e I¢%) eEi©HyfF)i©/e F)¡G¤* 
¤sƒ8J%)

,Úaóg â∏é°S"
äGôjô“ 5 âeób
±ô°TC
q É°Sh ᪰SÉM
ájOƒdƒŸG ™e …ó≤Y
"ájÉ¡ædG ≈àM 

+3)1'¶) „š¾ ¤* ŸeD eG ¢%) y”j;%) 
i©šL¦. 5 g‹šG ¢%¶ h)¦ƒF) Ó; ¦I 
)ÒfE e”L{C gƒ5e L «zF) y©/¦F) ¦I 
¥3eƒH%) ›—F ŒƒjLJ iL1¦F¦º) žps* 
eºJ)ÒmE¤()¦.%¶ e ”jƒ6)y”Fi/)|* 
µ eIe ƒ€; ªjF) i‹(){F) leDJ%¶) {Ez,%) 
eE "™¦ƒ€L ª¸" „5%e—F) leL3efG 
gƒ5e LJ¤©Ci/){Fe*¢J{‹ƒ€L¡LzF)Óf;ÏF)¡Gª H%) 
ª,%eL¢%)§ ³%)˜FzFle/eƒº)g/%)ª H%¶ªf‹Fi”L{9 
heL'¶)iš/{Gµe f‹šG¼')1¦‹HJe©*epL')1{F)
πëμd .Ω

... "󫪩dG" ¢ùaÉæe øY A»°T πc ∞°ûμJ "±G qó¡dG"

QÉ`````Ñc ôgÉb ... "êhôH πcÒ°S"
¬``«°VÉe ≈∏Y ¢û`«©j …òdG Éμ«é∏H 

ÇemF)•L{‘F) "rJ{*›E҃5"eL1JŸ¦©F)iL1¦F¦º)„Ce GÊj‹L 
i©f‹ƒ€F)¤ G–|5«zF) "rJ{*ªƒ5“%)"–ϝ‹F)y‹*i Lyº)µ 
ª‘j—LJhe”F%ÏFŒ(e.¤H%)¶')e—©pš*µiLyH%¶)ŸyD%)¡G¤H%)ž<3J 
§”fL¤ —FJÎE%)¶iC|€Gif,{G§š;g‹šFe*+Ò0%¶)žƒ5)¦º)µ 
Ó*¦I¦G Óf;Ï* +Òf—F) iLyH%¶) ¢¦³ i”L{; iLJ{E iƒ53yG 
eE¢¦©—©pšfF)¥yE&¦LešmGiL1eº)leHe—G'¶)išD¡GÇe‹LJ 
µ¥yš*iF¦…*3efE{£DJheIzF)iš/{Gµi©*epL')ep(ejH•”/ 
Œƒ5ejF) ’ƒF) e©Fe/ ›jsLJ "rJ{* ªƒ5 “%)"J "˜ ©." +3¦ƒ7 
y(){F)¡;‡e” F)¡GŒƒ5eƒ6–3e‘*

ÜÉ≤dCG 5 ¬jód ,1899 áæ°S ¢ù°SCÉJ
1985 áæ°S ÉgôNBG 

|‚0%¶)ÓH¦šF)«y,{L«zF) "rJ{*›E҃5"•L{C„ƒ5%e,yDJ 
„‚©*%¶) y£; µ iF¦…fF) gš”* r¦,J 1899 i ƒ5 „‚©*%¶)J 
g”š*4eCeE1931J1926ªj ƒ5Ó,{G1¦ƒ5%¶)J„‚©*%¶)J 
3JyF)µ™3eƒ6Ÿ¦L1985i ƒ5eI{0%) l){GoÏ-e—©pš*„5%eE 
§”f,J){—fGªƒD%)Jª*J3J%¶)1e±'¶)„5%eEi”*eƒG¡G«y©£jF) 
i ƒ5 +Ò0%¶) žƒ5)¦º) µ "rJ{* ›E҃5" e£””/ ip©jH ›ƒ‚C%) 
“%)"ÓDϝ‹F)•š0nFemF)’ƒF)µiF¦…fF)›E%) eº2008 
"k¹3yH%)"J "rJ{*ªƒ5

•QÉØdG º°SƒŸG ¢SCÉc »FÉ¡f ô°ùN 

Ӄ5¦DheD¢eEJ+ÒfEip©jH•”/yD "rJ{*"•L{C¢eEJ 
iƒ G¡;he©ŽF)¡Gi ƒ518y‹*he”F%¶)i”He‹G¡G§H1%) J%) 
¤ —FJ "k ©."ŸeG%) e—©pš*„5%eEª(e£H¼') ›ƒ7JeºqL¦jjF) 
ªjF){()}·)iL1¦F¦G¢%eƒ6˜F2µ¤H%eƒ6i‘©ˆHi©(e m*eI|0 
l|0e£ —FJiƒ7e‹F)1e±')ŸeG%)iL3¦£·)„5%eEª(e£Hk…ƒ€H 
le©F)y©º) is©ƒ‚C ŒDJ §š; iLe£ F) kHeEJ §ƒ5¦G ¡* “y£* 
Œ©·)e£C{‹LªjF)i”L{…Fe*

ºgô£NCG ÖfÉLCG ÚÑY’ 6 º°†j
"ƒÑ«°ThCG" …Òé«ædG 

«%)žƒ‚L¶¤H%)eHy.J"rJ{*›E҃5"1)y‹jFi‘9e0+%){DµJ 
Ÿ1e”F) "œeLyH¦º)"œÏ0 "|‚¹)"¤.)¦©ƒ5ª—©pš*½J1g;¶ 
eE Ó©šsº) Óf;ÏF) §š; ¼J%¶) i.3yFe* yj‹LJ ›L4)ÊFe* 
ÇJÒGe—F)"3¦© ©."ª— ©GJyF)žIJgHe.%)Óf;¶6žƒ‚L¤H%) 
ªƒH{‘F)J "¡ƒ53e©C" «y šƒL'¶) "«¦." «y F¦£F) "™¦jL')" 
ŒHeƒ7 "¦f©ƒ6J%) ›©©(e—©G" «Òp© F) žI{…0%) ¡—FJ "„L3¦." 
leG¦š‹º) gƒ/ iš©—ƒ€jF) µ g;¶ {…0%) §”fLJ •L{‘F) he‹F%) 
e£ ;e šƒ±ªjF)
πëμd .Ω

q
π°†ØJ 

+y”; «%) ¡G Çe;%) ¶ ½ ifƒ Fe* 
«zF) K¦jƒº) ¡; eGe³ „8)3 eH%)J 
#e mjƒ5efC heIzF) iš/{G µ ¤jGyD 
e£j‹©ƒ8 ÓjšF) ÓjfL{ŽF) Ójƒ7{‘F) 
«1&J%)k Eiš‹F)J1)14¦š*hefƒ6ŸeG%) 
kšpƒ5 )2')J +y©. leL3efG eGJ1 
l){L{³ „0 kGyD y”C ÓCyI 
K31%) ¶J –)J3 g;¶ eH%) iƒ5e/ 
ª H%eEJ!¥y/J҃6eL¢¦fƒ5esL)2eº 
¤”/¡G|7e º)¢%) “{;%) •L{‘F)µy©/¦F)ž.e£º) 
žƒ5¦º) )y©‹ƒ5 k E ešmG ¤š‹C 13 ›f”,%)J gƒŽL ¢%) 
½•‘ƒL¢eEeº‡3e‘F)

øY ó©ÑJ áæLÉWôb
º∏c 170 `H "ΩQhó«æ«H"

™£≤d ôFGõ÷G ájOƒdƒe ƒÑY’ ô£°†«°S
ô≤e øe Ωƒ«dG IÒ¡X º∏c 170 áaÉ°ùe
∂dPh áæLÉWôb ¤EG "ΩQhó«æ«H" ‘ º¡àeÉbEG
"êhôH πcÒ°S" ΩÉeCG ájOƒdG á¡LGƒŸG AGôLC’
øY Éæd È©j º¡°†©H π©L Ée ƒgh »μ«é∏ÑdG
π≤æà∏d º¡≤jôa ô£°†j GPÉŸ ∫AÉ°ùàjh ¬FÉ«à°SEG
"󫪩dG" á¡LGƒŸ ájófC’G »JCÉJ ’h Iôe πc ‘
."ΩQhó«æH" ‘ Éæg

≈∏Y ≥aGƒJo ¥óæØdG IQGOEG
AGó¨dG áÑLh âbh Ëó≤J

áæjóe ¤EG Ωƒ«dG ™∏≤«°S ájOƒdƒŸG óah ¿C’
¿EÉa ,Gô¡X IóMGƒdG áYÉ°ùdG ≈∏Y áæLÉWôb
áÑLh âbh Ëó≤J ¤EG ô£°†«°S »æØdG ºbÉ£dG
óaƒdG ìÉJôj ≈àM ∂dPh 11:30 ¤EG AGó¨dG
ó≤Y »∏YƒH ÜQóª∏d ≈æ°ùàjh ∂dP ó©H Ó«∏b
á∏«μ°ûàdG øY ¿ÓYE’Gh »æØdG ´ÉªàLE’G
.ájOƒdG á¡LGƒŸG CGóÑà°S »àdG á«°SÉ°SC’G

á¡LGƒŸG IQGOE’ ¿ÉÑ°SEG ΩÉμM

"»ª«N" "¿OQÉ" ÒÑdCG" ¥óæa ôjóe ≥ØJG
™e ájOƒdG IGQÉÑŸG √òg º«¶æJ AGQh ¿Éc …òdG
»KÓK Ö∏L πLCG øe ¿ÉÑ°SE’G IôLÉæŸG óMCG
º«μëàdGh á¡LGƒŸG √òg IQGOE’ ÊÉÑ°SEG º«μ–
á«fÉãdG áLQódG äÉjQÉÑe IQGOEG ≈∏Y Oƒ©àŸG
.á«fÉÑ°SE’G

çó– "êhôH" ™bƒe
ájOƒdG IGQÉÑŸG øY

"êhôH πcÒ°S" ≥jôØd »ª°SôdG ™bƒŸG çó–
ΩÉeCG áÑ≤JôŸG ájOƒdG á¡LGƒŸG øY ¢ùeCG
¬LGƒj Iôe ∫hCG É¡fCG ócCGh ,ôFGõ÷G ájOƒdƒe
øe á¡LGƒŸG ᫪gCG ócCG ɪc ,ÉjôFGõL ÉjOÉf
,á«μ«é∏ÑdG ádƒ£Ñ∏d äGÒ°†ëàdG á∏°UGƒe πLCG
»ØfÉL 18 Ωƒj ¿GQhódG ¤EG ¬à∏éY Oƒ©J »àdG
.≥jôØdG QÉÑNCG ¢†©H ô°ûf ɪc ‹É◊G

¢üHÎj "πcÒ°S""
"Éî«ØjÒJhCG" ‘
ÉjOh "É«°SQƒe" ¬LGƒ«o °Sh

»μ«é∏ÑdG "êhôH πcÒ°S" ≥jôa …ôéj
§Ñ°†dÉHh ,É«fÉÑ°SEG ‘ Éæg …ƒà°ûdG ¬°üHôJ
™≤J »àdG áFOÉ¡dG "Éî«ØjÒJhCG" áæjóe ‘
¬JÉjQÉÑe …ôéj ¬æμdh ,áæLÉWôb øe Üô≤dÉH
¤EG ô¶ædÉH "hQƒeCG …O ƒÑeÉc" Öcôà ájOƒdG
ɪc ,É¡«∏Y ôaƒàj »àdG IÒÑμdG äÉfÉμeE’G
ájOh IGQÉÑe ¿ƒ«μ«é∏ÑdG Ö©∏j ¿CG ô¶àæj
§°ûæj …òdG ,"É«°SQƒe ∫ÉjQ" ΩÉeCG á«fÉK
¢ù«FôdG Ö©∏ŸG á«°VQCG ≈∏Y á«fÉãdG áLQódÉH
.≥jôØdG Gò¡d

ÚÑYÓdG ∫ƒ``≤Y
¢SCÉμdG áYôb ‘

ôFGõ÷G ájOƒdƒe ƒÑY’ íÑ°UCG
¢SCÉc ‘ ÌcCG ¿hôμØj
óYƒe ÜGÎbG ™e ,ájQƒ¡ª÷G
Ωƒ«dG á«°ûY Qô≤ŸG áYô≤dG
Óa ,á°SOÉ°ùdG áYÉ°ùdG ≈∏Y
ájƒg øY ’EG º¡æ«H åjóM
‘ ¬fƒbÓ«°S …òdG ¢ùaÉæŸG
√òg øe »FÉ¡ædG øªK QhódG
á«Ñ∏ZC’G ¿Éc GPEGh ,á°ùaÉæŸG
≥jôa ΩÉeCG Ö©∏dG ¿ƒæªàj
≥jô£dG ¿ƒμJ ≈àM Ò¨°U
¿EÉa ,ΩOÉ≤dG Qhó∏d ÌcCG IóÑ©e
≥jôa ΩÉeCG Ö©∏dG ≈æªàj ¢†©ÑdG
¬ëjõj ≈àM ÚZƒdƒH ‘ ÒÑc
QGôμJ á∏MQ ‘ ,¬≤jôW øe
.•QÉØdG º°SƒŸG ƒjQÉæ«°S

ø``¡q μàj Oƒ````°ûM
π`FÉÑ≤dG á`¡LGƒÃ
ÉgÉæq ªàJ ’ á«Ñ∏ZC’Gh

ôFGõ÷G ájOƒdƒe ±Góg ø¡μJ
Qôμàj ¿CÉH Oƒ°ûM ¿ÉªMôdG óÑY
™bƒJh •QÉØdG º°SƒŸG ƒjQÉæ«°S
á¡LGƒe ‘ º¡≤jôa áYô≤dG
É¡jód »àdG πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T
¢SCÉc á≤HÉ°ùe ‘ IÒÑc ó«dÉ≤J
ájOƒdƒŸG ¿CGh ájQƒ¡ª÷G
’ Ée ƒgh πÑ≤à°ùJ »àdG »g
øjòdG ÚÑYÓdG á«Ñ∏ZCG √Éæªàj
π«°ùà°S áÑ«Ñ°ûdG ¿CG ¿hócDƒj
Éeó©H á°UÉN ,OQÉÑdG ¥ô©dG º¡d
¢ùØf ‘ ᪰UÉ©dG OÉ–EG â°übCG
QhódG ‘ ÉÑjô≤J ±hô¶dG
.á°ùaÉæŸG øe •QÉØdG

É°ùLÉg íÑ°UCG íÑ°ùŸG
ÚÑYÓd

¤EG íÑ°ùŸG ≈∏Y QhôŸG íÑ°UCG
áÑ°ùædÉH É«≤«≤M É°ùLÉg ±ô¨dG
,¢û"ƒH íÑ°UCG Éeó©H ,ÚÑYÓd
Ò°TÉjh ∞jô°T ≈«ëj ,Oƒ°ûM
Gƒ≤∏«d ,êô©æŸG ‘ ¿hô¶àæj
¬°ùHÓÃ óaƒdG AÉ°†YCG óMCG
OóY ™ØJQG å«M ,íÑ°ùŸG ‘
™bh Éeó©H ¢ùeCG ÉjÉë°†dG
,»∏«ªL ,º°SÉb ,ó«©∏H ,Oƒ°ûM
,ïØdG ‘ Iƒjƒf ¢SGô◊G ÜQóe
Qƒ°üe ¿ƒÑYÓdG âZÉH ɪc
‘ ¬H Gƒ≤dCGh É°†jCG "±Gó¡dG"
øY ójõJ ’ IQGôM ‘ íÑ°ùŸG
.äÉLQO 10

ájófC’G óMCG ¬LGƒJ ÉŸ ,á«dhódG ájOƒdG É¡JGAÉ≤d á∏°ù∏°S ™e ó¡©dG ôFGõ÷G ájOƒdƒe OóŒ
Ωƒ«dG á«°ûY •QÉØdG º°SƒŸG Éμ«é∏H ¢SCÉc πeÉM ÖFÉf "êhôH πcÒ°S" á≤jô©dG á«μ«é∏ÑdG
≈∏Y IOƒ©àe ájOƒdƒŸG ¿CG ºZQh "áæLÉWôb" áæjóà ™≤j …òdG "hQƒeCG .…O .ƒHÉc " ÖcôÃ
..É«fÉÑ°SEG ‘ Éæg ºé◊G Gòg øe Ú°ùaÉæe ΩÉeCG Ö©∏dG 

§š; ¢J|L ¡LzF) {()}·) iL1¦F¦G ªf;ÏF 
3efj;%¶) 13 ›.%) ¡G "rJ{*" ŸeG%) Ÿ¦©F) 4¦‘F) 
+3eƒ0 y‹* Ó©—©pfF) ŸeG%) {()}pšFJ ž£ƒ‘H%¶ 
«zF) "„ ©FeG ªƒ5 “%)" ŸeG%) ‡3e‘F) žƒ5¦º) 
{£:Ji©ƒ5ev*e£G¦L1e Gh3yº)œefƒ6%) {£D 
l)҃‚sjF) K¦jƒG µ Œƒ5eƒ6 –3eC ™e I 
eƒ‚L%)Óf;ÏF)i©;¦Hµ§j/J

¢†©Hh ìƒàØe "ƒJÉcÒŸG"
ábÉØà°SE’ÉH ¿ƒÑdÉ£eo ÚÑYÓdG 

„‚‹* ŸeG%) iƒ7{C iL1¦F) i£.)¦º) y‹,J 
¡G ›©ƒF )¦ƒ8{‹, ¡LzF) iL1¦F¦º) ªf;¶ 
«3)1'¶)J ª ‘F) ¡L4e£·) ¡G #)¦ƒ5 l)1e”jH'¶) 
µiDe‘jƒ5'¶)J3efj;%¶)1{F "+Je ƒ€F)"§j/J%) 
›E ž£©,%e, ¶ ªjF) {‹F) iƒ7{C Êj‹, +)3efG 
œ)4eG #ejƒ€F) "¦,eEÒG" ¢%) iƒ7e0 ¦fƒ5%) 
e©G¦L ›ƒ, kF)4eG iLyH%¶) „8J{;J e/¦j‘G 
ž£H%eƒ€*išG¦*Jy©‹ƒF)ªƒ5e”F

AÉæãà°SEÉH óYƒŸG ‘ ÚÑYÓdG πc
¢SÉ°ùcCGh ±Îe 
e£,eL3efG ¼J%) {()}·) iL1¦F¦G „8¦v, 
¡FJefL{”,›j—G1)y‹j*#e-ÏmF)Ÿ¦©F)iL1¦F) 
«zF) “ÌG Ӄ/ g;ÏF) K¦ƒ5 e£ ; ’švjL 
z GrϋFe*†”Cª‘j—LJiIe” F)+ÌCµy.¦L 
«zF) „5eƒE%) ¼') iCeƒ8'¶e* „*ÌF) –Ï…H') 
„f·) }H eGy‹* ¤* +{GeŽº) ªš;¦* „‚C{L 
¡G ªf…F) žDe…F) ¥3z/J ¦fƒ5%) ¡G ›D%) z G 
¤jsƒ*+{GeŽº)

"hQƒeCG .…O .ƒÑeÉc" Öcôe
ÚÑYÓdG á«Ñ∏ZCGh áØ–
¬fƒaô©j 

ªf;¶ ›‹pjƒ5 ªjF) ›G)¦‹F) Ó* ¡GJ 
"rJ{* ›E҃5" i£.)¦­ ¢¦‹jjL iL1¦F¦º) 
i‹*ejF)J)y.i‹(){F)¢)y©º)i©ƒ83%) i©;¦HªI 
ÊE%)¤©C|‚sL«zF) "J3¦G%)«1¦fGeE"gE{º 
2')iLy F¦£F)Ji©Heº%¶)§j/Ji©Hefƒ5'¶)iLyH%¶) 
iL1¦F¦º)¦f;¶i©fš<%)¤C{‹LJi©”©”/i‘±y‹L 
§©sL„5eƒE%) „€¦*ªƒ5)yƒF)#em jƒ5'e*)y©. 
)|8e/¡—L»«zF)¢)y<4Jy©‹š*{*eC’L|6 
‡3e‘F)žƒ5¦º)„*{,µ
πëμd .Ω 

„€¦* #ÏG4 ›‹¯ „Ce º) i‹©f9 ¢%) ¶') 
z0%eL §j/ +ÒfE +)3efG Éy”j* ÓfFe…G 
œJ%)µ{()}·)+{—F)¡;iš©.+{ˆH¢¦©—©pšfF)
"œeLyH¦º)"µžI%¶)#e”šF)›fD|6efG)|7 
¢%¶)¡G{£ƒ6%)iƒ0y‹*Ófvj º)Ó*

iƒà°ùŸG ¿ƒØ°ûàμj ¿ƒÑYÓdG
iôNCG Iôe ‹É©dG 
›E҃5ŸeG%){()}·)iL1¦F¦Gi£.)¦GÊj‹,J 
i©FemG iƒ7{C ª—©pšfF) «3JyF) Œƒ5e, rJ{* 
“eƒ€jE')›.%)¡Gªš;¦*1)&¦Ch3yº)œefƒ6%)ŸeG%) 
Óf;Ï*™e—j/'¶)JK{0%) +{G½e‹F)K¦jƒº) 
„©F{G%¶))zI¢%) ¦FJª/)¦ F)›EµÓCÌ¿ 
œeL3" ¤.)J «zF) iLyH%¶) "y©;" §š; efL{< 
"¢)4eE Ó*J3" "¡,Jσ5 3}LeE" "yL3yG 
e”*eƒ5 "„ ©FeGªƒC%)"J "ž©£H3%) „j©C"

"Ö©∏dG ‘ ôFGõ÷G IQƒ°U" 

µe I{()}·)iL1¦F¦GyCJ#eƒ‚;%)›EŒpLJ 
›E҃5"ŸeG%) iL1¦F)+)3efº)¢%) §š;"Ÿ3Jy© ©*" 
e£H%) Ÿ)1eG +{º) ¥zI eGe³ iL1e; Ò< "rJ{* 
z G|6efGª—©pš* –«{()}.)|7œJ%) ¢¦—jƒ5 
µ#){sƒF)¦*3e¿k‹ƒ8JªjF)œeLyH¦º)i;{D 
˜FzFeIÒ<J "ÇefG¦E""13)4eI"#ÏG4i£.)¦G 
§ˆsjƒ5+)3efº)¢%) ¢¦E3yLiL1¦F¦º)ªf;¶¢'eC 
¡Gi©sƒ‚jF)J4¦‘F)§š;¢J|LJŒƒ5)JŸeI%e* 
iL{()}·)+{—F)¡;iC|€G+3¦ƒ7#e…;')›.%)

IQGôM" øμd ¿ƒ≤gôe ¿ƒÑYÓdG
¥QÉØdG ™æ°üà°S "…ôFGõ÷G 
iL1¦F¦º ª ‘F) žDe…F) #eƒ‚;%) “Ì‹LJ 
Ҏƒ7•L{Ci£.)¦G¢¦ jL)¦HeE¡LzF){()}·) 
g‹šF}Ie.Ò<ž£”L{C¢%)e I«1J#e”FœJ%)µ 
ª—©pšfF) "rJ{*"žp/¡G›©”-„Ce GŸeG%) 
҃‚sjF)iš/{GµkF)4eGiL1¦F¦º)¢%) Ÿ)1eG 
¡—F–eI3%¶)¢¦He‹L¢¦f;ÏF)JÇyfF)gHe·e*
"y©‹F)"{—ƒ‹Gµe InLy/¶)zI›Ež<3 
+31eD "«{()}·)+3){/"¢%)Ÿ)1eG4¦‘F)¡;¶') 
¢eI{F)i©DkHeEe£G–3e‘F)Œ ƒ7§š;

QCÉãdG πLCG øe ¿ƒÑ©∏«°S
"¢ùæ«dÉe" IQÉ°ùN ó©H 
Ÿ¦©F) i£.)¦G +3e-') ¡G ej/ yL}L eGJ 
ifƒ Fe* «J{—F) 3%emF) Œ*e9 ¦I e£j©I%)J

"Ö©∏dG ‘ ôFGõ÷G IQƒ°U ¿C’ ájOÉY ÒZ êhôH IGQÉÑe" :»∏YƒH

"π°ùchôH πcÒ°S" ΩÉeCG ájOƒdG á¡LGƒŸG øY "±Gó¡dG" `d "¿OQÉ" ÒÑdCG" ¥óæØH ¢ùeCG ∫hCG Iô¡°S »∏YƒH OGDƒa ôFGõ÷G ájOƒdƒe ÜQóe çó–
IQƒ°U »£©f ≈àM IÒÑc IGQÉÑe …ODƒf ¿CG Öéj Gò¡dh ∫ÉjófƒŸG áYôb òæe Ú«μ«é∏ÑdG ΩÉeCG Ö©∏«°S …ôFGõL ≥jôa ∫hCG øëf" :ÓFÉb ìô°Uh
."É°†jCG OGõŸG ‘ ájOƒdƒŸG ᩪ°Sh É¡JQƒ°U ¿C’ ,Éæ«°ùaÉæŸ ájôFGõ÷G IôμdG øY Ió«L

"Éμ«é∏H - ô°†ÿG IGQÉÑe πÑb º¡e êhôH ≈∏Y ÉfRƒa"

,ájôFGõ÷G IôμdÉH ábÓY ¬d Ée πμH ¿ƒªà¡j GƒëÑ°UCG áYô≤dG òæeh Ú«μ«é∏ÑdG ¿CG ºà¶M’" :ÓFÉb ¥É«°ùdG Gòg ‘ ¬ãjóM »∏YƒH π°UGhh
á©LGôe ≈∏Y º¡ªZôf ≈àM IÒÑc IGQÉÑe …ODƒf ¿CG Öéj Gò¡dh êhôH πcÒ°S `d Éæà¡LGƒe ≈∏Y ΩGôμdG IQhôe ¿hôª«°S º¡fCG ó≤àYCG ’ ∂dòd
."∫ÉjófƒŸG ‘ Éμ«é∏Hh ô°†ÿG ÚH º°SÉ◊G AÉ≤∏dG πÑb á«aÉ°VEG •É≤f Ö°ùμfh º¡JÉHÉ°ùM

"OGõŸG ‘ ájOƒdƒŸG ᩪ°S"

¥É«°ùdG Gòg ‘ çó– PEG ,É«≤jôaEG ‘ ájófC’G ¥ôYCGh ÈcCG øe ≈≤ÑJ »àdG ájOƒdƒŸG ᩪ°S øY ´Éaó∏d Ωƒ«dG Ö©∏«°S ¬≤jôa ¿CG »∏YƒH ócCG ɪc
¬jód Éæ≤jôa ¿CG Gƒ°ùæJ Óa ,É°†jCG Ö©∏dG ‘ ájOƒdƒŸG ᩪ°S ≈àM øμdh ájôFGõ÷G Ωó≤dG Iôc ∞jô°ûJ πLCG øe Ö©∏æ°S ÉæfCG í«ë°U" :ÓFÉb
."ájOƒdƒŸG ¬ª°SEG É«≤jôaEG ‘ ÒÑc ≥jôa ΣÉæg ¿CG ¿ƒaô©j Ú«μ«é∏ÑdG ΣÎf ¿CG Öéjh IÒÑc á«Ñ©°T

"äÉHÉ°UE’G iOÉØàf ¿CG ≈æq “CG"

,∞°SCÓd" :ÓFÉb ¥É«°ùdG Gòg ‘ çó–h á¡LGƒŸG √òg ¬≤jôa É¡«a ¢Vƒî«°S »àdG ájOÉ©dG ÒZ ±hô¶dG øY »∏YƒH OGDƒa ÜQóŸG ∞°SCÉJ ɪc
äÉÑjQóàdG áaÉãc ÖÑ°ùH ¥ÉgQE’G øe ¿ƒÑYÓdG ÊÉ©j PEG ,¢üHÎdG ΩÉjCG ∫hCG ‘ IGQÉÑŸG äAÉL ó≤d ,ájOÉY ÒZ ±hôX ‘ IÒÑc IGQÉÑe Ö©∏æ°S
Ò°S ≈∏Y ôKDƒJ ¿CG ≈°ûNCG »àdG äÉHÉ°UE’G …OÉØJ πLCG øe Qò◊G »NƒJ IQhô°†H ÚÑY’ ÖdÉWCG »æ∏©éj Ée Gògh ÊóÑdG ÖfÉ÷G ≈∏Y Éfõ«côJh
."‹É◊G ¢üHÎdG

"¬àë°üH ôeɨfo ’ ¿CG Öéjh ágÉ≤f IÎa ‘ ¢SÉ°ùcCG"

∫hCG á«°ûY á«≤«Ñ£àdG IGQÉÑŸG ‘ ¬àcQÉ°ûe ó©H ,êhôH ΩÉeCG Ωƒ«dG á¡LGƒe ‘ á∏«μ°ûàdG øª°V ¢SÉ°ùcCG ÚeCG ™aGóŸG ¿Éc GPEG ,ÒNCG ∫GDƒ°S ‘h
Gòg øe IGQÉÑe ‘ ¬H ôeɨf ¿CG π≤©j ’ ∂dòd ,´ƒÑ°SCG øe πbCG òæe ¢ùÑ÷G ´õfh áHÉ°UE’G øe GôNDƒe OÉY ¢SÉ°ùcCG" :ÓFÉb »∏YƒH ÜÉLCÉa ,¢ùeCG
."√Gƒà°ùe ¤EG Oƒ©j ≈àM πMGôŸG ¥ôëf ’h πª©j ¬cÎf ¿CG π°†aCG ∂dòd ,¬FÓeõH áfQÉ≤e É«fóH ôNCÉàeh ÓjƒW ÜÉZ ¬fCG ɪc ,ºé◊G
πëμd .Ω

07

‫ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ‬

ƒKƒ©Ñe
"±G qó¡dG"
≈``````````dEG
É«fÉÑ°SEG

GOó› …RÉZ ≥jôa ≈∏Y ¥ƒØàj Oƒ°ûM ≥jôa

.Ω πëμd

.Ω ∫ɪc

.¢S Ú°SÉj

áà«°Th …ójRƒH ,»HôZ ,§jô°TƒH ôØ°S
Ωƒ````«dG ≈```dEG π```LCq Éàj É```«fÉÑ°SEG ¤EG
ÜÉÑ°T ¤EG IQÉYE’G Iôμa ¢†aGôdG ¬ØbƒÃ
»°SÉb ¬«∏Y É¡MÎbG »àdG áæ«£æ°ùb
É«fÉÑ°SEG ¤EG ≥jôØdG ôØ°S πÑb ó«©°ùdG
ôjóŸG QOÉH å«M ,»°VÉŸG ¢ù«ªÿG
ƒ°†Yh »àjôM "󫪩dG" ácô°ûd …QGOE’G
øeƒe AÉYóà°SG ¤EG ,QG qóe IQGOE’G ¢ù∏›
πM OÉéjE’ Qƒ°TÉ©dG ‘ …OÉædG ô≤e ¤EG
äÓjƒëàdG IÎa AÉ¡àfG πÑb ¬à«©°Vƒd
øe √ó©HCG »æØdG ºbÉ£dG ΩGOÉe ,ájƒà°ûdG
ó©j ⁄ øeƒe ¬«dEG áÑ°ùædÉHh ¬JÉHÉ°ùM
.OGó©àdG ‘ ÉÑY’

:¬d ∫Éb
¥É`ëàdE’G ∂`àë∏°üe øe"
"GQÉ``©eo á`````æ«£æ°ùb `H

»àjôM ΩÉeCG áÑ°SÉæe á°UôØdG âfÉch
∫ÓN øeƒe øe GO qó› Ö∏£j »μd
Iôμa ≈∏Y ≥aGƒj ¿CG ,¢ùeCG ´ÉªàLG
ócCG PEG ,áæ«£æ°ùb ÜÉÑ°T ¤EG ¬JQÉYEG
≥jôØH ≥ëà∏j ¿CG ¬àë∏°üe øe ¬fCG ¬d
IOÉØà°S’Gh Ö©∏dG á°Uôa ¬ëæÁ ôNBG
¿CG ≈∏Y ,ÜÉjE’G á∏Môe ‘ á°ùaÉæŸG øe
Éà º°SƒŸG ájÉ¡f ó©H ájOƒdƒŸG ¤EG Oƒ©j
øμd ,2015 ¿GƒL ¤EG ó≤©H §ÑJôe ¬fCG
øjÒ°ùŸG Ö∏W á«fÉK Iôe ¢†aQ øeƒe
,É«FÉ¡f ¬ëjô°ùJ ójôj ¬fCG »àjôM `d ócCGh
¬JÉeóN ¤EG áLÉëH ¢ù«d ≥jôØdG ΩGOÉe
≈∏Y π°üëàj ¿CG •ô°ûH ,IQÉYE’G â°ù«dh
øe â«≤H »àdG IóŸG πc ÖJGhQ ¢†jƒ©J
¿CG ÉÃh ,2015 ¿GƒL ájÉZ ¤EG …CG √ó≤Y
ó≤a ,Ohó°ùe ≥jôW ¤EG Ó°Uh Úaô£dG
»μd ΩÉjCG áKÓK á∏¡e ÖYÓd »àjôM íæe
¬«∏Y Oôj ºK ,¬∏Ñ≤à°ùe ‘ Gó«L ôμØj
."ôaÉæ°ùdG" ¤EÉ¡J ìÎ≤e øY

¢TÉLÉe Ö«©dG" :øeƒe
"…óæY øe

¿CG áMQÉÑdG ¬H ∫É°üJG ‘ øeƒe ìô°U
¤EG ¬JQÉYEG IôμØH ¬YÉæbEG ∫hÉM »àjôM
¬æμd ,ô¡°TCG áà°S Ióe áæ«£æ°ùb ÜÉÑ°T
¿CÉH É©æà≤e âæc ƒd" :ÓFÉb ∂dP ¢†aQ
á«°VÉjQ ÜÉÑ°SC’ ¿Éc »æY AÉæ¨à°S’G
º¡°†aQ øμd ,IôμØdG πÑbCÉ°S âæc
¿CG πÑb É«fÉÑ°SEG ¤EG »FÓeR ≥aGQCG ¿CG
,GÒãc ‘ ôKqCG …òdG ƒg »à«©°Vh í°†àJ
»ª«£– ¿hójôj º¡fCÉH äócCÉJ ó≤a
Iôe É¡dƒbCGh ,á≤jôW …CÉH »æe ¢ü∏îàdGh
…óæY øe ¢TÉL Ée Ö«©dG ΩGOÉe iôNCG
,»JÉeóN øY »∏îàdG GhOQCG …òdG ºgh
ʃMô°ùj
¿CG •ô°ûH øμdh ≥aGhCG »æfEÉa
q
ÖJGhôdG πc »°†jƒ©àHh ,»JQÉYEG ¢ù«dh
…òdG …ó≤Y ájÉ¡f ájÉZ ¤EG ájô¡°ûdG
."»bƒ≤M πc ßØëj
ó«°TQ .Ü

øe πc Öë°S ,É©bƒàe ¿Éc ɪ∏ãe
≈∏Y ɪgôØ°S …RGƒL …ójRƒHh §jô°TƒH
áë«Ñ°U øe ,Iô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG
,ôFGõ÷G ‘ É«fÉÑ°SEG á«∏°üæb øe ¢ùeCG
ɪ¡d íª°ùJ »àdG IÒ°TCÉàdG ºàN ” ¬«∏Yh
¿Éc Éeó©H á«fÉÑ°SE’G »°VGQC’G ∫ƒNóH
á«°ûY IÒ°TCÉàdG ÉÑë°S ób áà«°Th »HôZ
≥°ùæŸG
í‚ å«M ,óMC’G ¢ùeCG ∫hCG
q
ájOƒdƒŸG ‘ QÉ¡°TE’Gh ≥jƒ°ùàdÉH ∞∏μŸGh
⁄ É¡fCG ºZQ ,¬àª¡e ‘ óªMG êÉM ≥«aQ
,§jô°TƒH `d áÑ°ùædÉH á°UÉN á∏¡°S øμJ
iƒ°S IÒ°TCÉàdG Ö∏W ∞∏e ´Oƒj ⁄ …òdG
.óMC’G ¢ùeCG ∫hCG áë«Ñ°U

ºé◊G øe IôFÉ£dG
IRƒéfi âfÉch Ò¨°üdG
ÉgôNBG øY

‫ﻣﻮﻟﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ‬

2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

Oó```©dG
2669

Ö∏L ‘ IQGOE’G â∏°ûa Éeó©H
…¢UÉæb Ωƒég Ö∏b

»``````∏YƒH
q jo
¬``à≤K Oóé
,â`«dÉ``L ‘
¢û"ƒHh ô`«°TÉj
º``¡ÑdÉ£jo h
õ`«cÎdÉH
≈``eôŸG ΩÉ``eCG

a
¥qƒØàj Oƒ°ûºbMÉ£≥dGjô
∏Y

a


ôH
Z
èe


Ÿ »æØdG
GOóq ›o
H ôFGõ÷G ájOƒdƒ
ü◊G

dG á°
»∏Yƒ
CG á«°û©d á«ÑjQóà
‘ á«≤«Ñ£J IGQÉÑe
øe ÒNC’G Aõ÷G AÓeRh Oƒ°ûM AÓeR ÚH ¢ùeCG ∫hó°üdG ÜÉë°UCG RƒØH á¡LGƒŸG
ÉZ
ÉjQ
GôØ°üdG ä
d ±ó¡H
â¡àfEG óbh …R
™«bƒJ πªM ,ôØ°ü
üdG áYɪL ≈∏Y ,A
á«dÉ≤JÈdG äÉjQó° W ≈∏Y áëàa π¨à°SEG …òdG â«dÉLY GÒãc …RÉZ AÓeR èàMCG
≥Ñ
≈∏
óbh Oƒ°ûM øe Ò¨H √ƒØ°Uh …òdG ±ó¡dG Gòg ¿CG ócCG …òdG ∞jô°T ≈«ëj
á°UÉNh »Yô°ûdG ,OhGO ≈∏Y áØdÉfl ÖμJQEG Oƒ°ûM
.â«dÉ÷ ÉgQôÁh
b
IôμdG ™£≤j ¿CG πÑ

ƒH
°ûàdG º°ùq b »∏Y
ÚLƒa ¤EG á∏dG«μ
óbh
ùb
º°
ŸG

Ü
a
ƒ
»∏YƒH OGD

G ¿ƒμJ
¤EG á∏«μ°ûà
h áÄaÉμàe á¡LGƒŸ
jô£H ÚàYƒª›
≈àM ájhÉ°ùàe á≤ j ɪ«ah ¢ùaÉæàdGh IQÉKE’G ÉgOƒ°ùj :≥jôØdG »∏YƒH É¡H º°ùb
»àdG á≤jô£dG »∏
∏«ªL :Oƒ°ûM ≥jôa
,¿GóZR ,Oƒ°ûM ,» .íjÉ°Sh â«dÉL
°ûH
Ò
,…
G
C
ùc
SÉ°
b ,¢
,¢û"ƒH ,‹Gh ,º°SÉ
,ôHÉa :…RÉZ ≥jôa
,⁄É°S øH ,Ò¨°üH .∞jô°T ≈«ëjh
¨L
dÉÑ

∏H
«©

hGO ,…RÉZ
»°ThÉL ,Ò°TÉj ,O

ôÁ »àdG ÆGôØdG á∏MôŸ óM ™°Vhh ΣÉÑ°ûdGh ¬«ªLÉ¡e ÚH OƒdG πÑM IOÉYEG πLCG øe "ΩQhó«æ«H" ¢üHôJ π¨à°ùj ¿CG »∏YƒH ôFGõ÷G ájOƒdƒe ÜQóe ∫hÉëj
ºgóYÉ°ùjh
A’Dƒg ¤EG á≤ãdG ó«©j ¿CG »∏YƒH ∫hÉëj PEG ,ÜÉgòdG á∏Môe ‘ §ÿG ∫ƒW ≈∏Y á«Ñ∏°S ¬à∏«°üM äAÉL …òdG ¢û"ƒHh â«dÉL ,Ò°TÉj »KÓãdG É¡H
óªMCG êÉM ≥«aQ q¿CG øe ºZôdÉHh
äÉØ°UGƒŸÉH Ωƒég Ö∏b Ö∏L ‘ IQGOE’G â∏°ûa Éeó©H ,ÉÑjô≤J áÑ«cÎdG ¢ùØæH º°SƒŸG πªμ«°S ¬fCG ™æàbEG Éeó©H á°UÉN ,GÒãc âdÉW »àdG áeRC’G RhÉŒ ≈∏Y
IÒ°TCÉàdG Ö∏éH Ö©°UC’G ᪡ŸG ‘ í‚
.¿C’G ó◊ ¬Ñ°üæe É¡Ñ∏£àj »àdG
‘ Ωó£°UG ¬fCG ’EG ,á©HQC’G ÚÑYÓd

IôFÉ£dG ‘ õé◊G áHƒ©°üH ±É£ŸG ájÉ¡f
,ÚæK’G ¢ùeCG "âfÉμ«dCG" ¤EG á¡LƒàŸG
,§jô°TƒH ,óªMG êÉM π≤æJ å«M
…QGƒg QÉ£e ¤EG …ójRƒHh »HôZ,áà«°T
ó©H á«fÉãdG ≈∏Y ¢ùeCG ‹hódG øjóeƒH
äÉYÉ°S çÓãH IôFÉ£dG ´ÓbEG πÑb ,∫GhõdG
ÉgôNBG øY IRƒéfi âfÉc IôFÉ£dG øμd
ΩÉb »àdG »YÉ°ùŸG ºZQh ,ΩÉjCG IóY òæe
GƒfÉc øjôaÉ°ùŸG πc ¿CG ’EG óªMG êÉM É¡H
ƒdh ôضdG π«ëà°ùŸG øe ¿Éch ,óYƒŸG ‘
á°UÉN ,ájOƒdƒŸG »ÑYÓd óMGh ó©≤Ã
âfÉc "âfÉμ«dCG" ¤EG á¡LƒàŸG IôFÉ£dG ¿CG
.Ò¨°üdG ºé◊G øe

πLCÉàj ÚÑYÓdG ôØ°S
Ωƒ«dG ¤EG

iƒ°S πM ‘ óªMG êÉM óéj ⁄h
∫ɪY øe á≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G πμ°ûe
ÚÑYÓd óYÉ≤à ôضdG ≈∏Y ,QÉ£ŸG
Ωƒ«dG á›ÈŸG á∏MôdG ‘ á©HQC’G
,Gô°üY á©HGôdG áYÉ°ùdG ≈∏Y AÉKÓãdG
≈∏Y º¡Jƒ«H ¤EG ¿ƒÑYÓdG OÉY å«M
á«°ûY "ΩQhó«æ«H"`H É«ª°SQ Gƒ≤ëà∏j ¿CG
…OƒdG AÉ≤∏dG Gƒ©«q °V º¡fCG »æ©j Ée ,Ωƒ«dG
πcÒ°S" ΩÉeCG ¢üHÎdG ‘ èeÈŸG ∫hC’G
¿ƒfƒμ«°S º¡æμd ,»μ«é∏ÑdG "êhôH
IQô≤ŸG
á«fÉãdG á¡LGƒŸG ‘ øjô°VÉM
q
.…óædƒ¡dG ≥jôØdG ΩÉeCG πÑ≤ŸG âÑ°ùdG

øeƒe ≈Yóà°SEG »àjôM
πM OÉéjE’ ¢ùeCG

¬∏©a Ée IhÉæ°ûdG ≈°ùæj ’ ¿CG Öéj" Ωƒé¡dÉH á°UÉN øjQÉ“ èeôH »∏YƒH
"•QÉØdG º°SƒŸG ‘ â«dÉLh Ò°TÉj Òm—F) gfƒL tfƒ7%) Ÿ¦p£F) ¢%) yE&¦, +¦…0 µJ 
y‹*"Ï(eD–e©ƒF))zIµ¤mLy/ªš;¦*›ƒ7)JJ 
ª G hÌD') eº )ÒmE l%e.e‘, iš‹F) ŸeG%) e ,)3efG 
k©Fe.J҃6eL1e‹*%e*ǦfFe9J3eƒH%¶)¡Gi;¦¾ 
e GK31%)y/%)¶¤H%)Ÿ)1eGeGe³œ¦f”GÒ<{G%)¦IJ 
¢)zšF)k©Fe.J҃6eL¢%) #¶&¦£Fœ¦D%)Ji© ‘F)3¦G%¶e* 
u){C%)¢e‹ ƒLJ¢ÏpƒLeHeE¡GeIe£š©/3¢)yL{L 
ž£,{E)2 kHeE )2')J iF¦…fF)J „5%e—F) µ iL1¦F¦º) 
¢eEeGleI¦Ly©C¡;)¦msfL¢%) ›ƒ‚C%¶)¡C+҃D 
iL1¦F¦º) µ Óf;ÏF) ›—ƒ€G ¢%) )JyE%ej©F ¤H¦Gy”L 
"ª C„©FJªƒ‘H

ÉÑY’ óéj ⁄ ƒ«æjQƒe ≈àM""
"»°ù∏«°ûJ Ωƒég ºYój É°UÉæb 

«%)gš.Ÿy;›—ƒ€G¢eE)2')eGœ¦/{0%)œ)&¦ƒ5µJ 
lÏL¦sjF)–¦ƒ5•š<¡G¦fƒ5%)½)¦/›fDŸ¦pIgšD 
iƒ5eGi.es*e H%)t©sƒ7"Ï(eDªš;¦*he.%eC¤”š”L 
¢%)g‹ƒF)¡G¡—FJÏL¦9¤ ;e ms*JŸ¦pIgšD¼') 
½e¸)kD¦F)µª/)¦ F)›E¡G)}Ie.e.e£Gy¯ 
ª ”š”L¶{G%¶))zI¡—FJ#eƒF)¡GiLyI¢eE)2') ¶') 
Ÿ¦p£F)iš—ƒ€GJ¤/|5%)ž-¤fš.¡G›ƒ‚C%)¤H%¶eGe³ 
Ÿ¦pIgšDypL»¦© L3¦G¢%)›©Fy*i©ºe;ksfƒ7%) 
"¢%¶)y¸ªƒš©ƒ€,iš©—ƒ€,¤*ž;yL½emG

øeƒe ∫ÓH ¿Gó«ŸG §°Sh á«°†b â«≤H
πëμd .Ω
ÖYÓdG ∂°ù“ Éeó©H ,É¡fÉμe ìhGôJ

¢û"ƒH ΩÉeCG ¬fÉgQ ô°ùN »∏«ªL

¬fCG ¢û"ƒH ∞樫J øHG ió– PEG ,¢ùeCG ∫hCG á°üM ‘ ¢û"ƒH êÉM óFÉ≤dG ™e »∏«ªL …QGƒg ¢SQÉ◊G øgGôJ
ô°üædG ºLÉ¡e ±òb Éeó©H ,¬fÉgQ ô°ùN »∏«ªL øμdh Égò«Øæàd ó©à°ùj ¿Éc »àdG AGõ÷G á∏cQ πé°ùj ød
.ôFGõ÷G ájOƒdƒe ‘ 1 ºbQ ¢SQÉ◊G ≈eôŸ Ió«©ÑdG ájhGõdG É¡æμ°SCGh ábOh Iƒ≤H IôμdG ≥HÉ°ùdG …Oƒ©°ùdG

áYô≤dG ‘ ájOƒdƒŸG πãq ª«o °S »àjôM

á«∏ªY º«°SGôe Qƒ°†ëH »àjôM 󫪩dG ácô°ûd ΩÉ©dG ôjóŸG á∏eƒH ᩪMƒH ôFGõ÷G ájOƒdƒe ¢ù«FQ ∞∏c
."¿ƒWGÒ°ûdG"`H ó¨dG á«°ûY IQô≤ŸGh ôFGõ÷G ¢SCÉc á≤HÉ°ùe øe »FÉ¡ædG ™HQh øªãdG øjQhódG áYôb

áØ«ØN áHÉ°UE’ É°Vô©J º°SÉbh íjÉ°S

‘ É¡d ¢Vô©J »àdG áHÉ°UE’G ó©H ¢ùeCG ∫hCG á°üM ‘ ÇQGƒW ádÉM …ó¡e º°SÉbh íjÉ°S É°VQ »FÉæãdG çóMCG
RÉ¡÷G øe ÚÑYÓdG áæjÉ©e πLCG øe IGQÉÑŸG ∞«bƒJ ≈∏Y »∏YƒH ÜQóŸG ºZQCG Ée ƒgh á«≤«Ñ£àdG IGQÉÑŸG
.Ωƒ«dG á¡LGƒe ‘ ácQÉ°ûŸG øe ¬eô– ødh ≥∏≤dG ¤EG ƒYóJ ’ áHÉ°UE’G ¿CG ÚÑJ óbh »Ñ£dG

QòëH Ö©d ¢SÉ°ùcCG

ºZQ ,ájOÉY áØ°üH ájOƒdG IGQÉÑŸG ‘ ¢SÉ°ùcCG ÚeCG ™aGóŸG ΣQÉ°T
ágÉ≤ædG IÎa ‘ IôμdG áÑYGóeh IôeɨŸG øe √QòM Ö«Ñ£dG ¿CG
äÉcÉμàME’G iOÉØàj ¿Éch ójó°T QòëH Ö©d "ƒ°ùjhôdG" øHEG øμdh
óbh äÉØYÉ°†e …CG øe ÉaƒN ,ÚªLÉ¡ŸG ™e áØ«æ©dG äÓNóàdGh
πãe Ò°ùj ∞«c ±ô©j ¬fCG áØ«ØN á°TOQO ‘ ¢SÉ°ùcCG Éæd ìô°U
.Ωƒ«dG á¡LGƒe ‘ ≈àM IôeɨŸG ¢†aôjh ¬JÈîH äÉ«©°VƒdG √òg

íÑ°ùŸG ‘ "√hÉeQ" √DhÓeR

√QɶàfEG ‘ IQÉ°S ÒZ ICÉLÉØe ¢SÉ°ùcCG ÚeCG ÖYÓdG óLh óbh
√ƒeQh √DhÓeR ¬àZÉH PEG ,¥óæØdG ¤EG äÉÑjQóàdG øe IOƒ©dG ó©H
ƒgh äÉLQO 8 ió©àJ ’ IQGôM áLQO â– ¬°ùHÓà íÑ°ùŸG ‘
∂dóŸG óYƒJ ɪc ,GÒãc √DhÓeR Ωƒ∏j ¬∏©Lh ¢SÉ°ùcCG Ö°†ZCG Ée
ÊóÑdG ô°†ëŸG ¿Éc Éeó©H ,áãdÉãdG á«ë°†dG ¿ƒμj ¿CÉH Rƒ«fi
᪩؟Gh á©FGôdG AGƒLC’G ∂dòH π°UGƒààd ,ÉjÉë°†dG ∫hCG íjÉ°S
.¢üHÎdG Gòg ¥Ó£fEG òæe ájƒ«◊ÉH

ÉehQ – ¢SƒàæaƒL IGQÉÑe Gƒ©HÉJ ¿ƒÑYÓdG

¥óæØd á∏HÉ≤ŸG »gÉ≤ŸG ióMEG ¤EG ôFGõ÷G ájOƒdƒe ƒÑY’ ¬LƒJ
GƒØ£°UEGh AÉ°û©dG áÑLh ó©H ¢ùeCG ∫hCG Iô¡°S "¿OQÉ" ÒÑdCG"
‹É£jE’G …QhódG áªb á©HÉàe πLCG øe ¿ƒjõØ∏àdG á°TÉ°T ΩÉeCG
»ÑY’ ¿CG ºZQh ÉehQ ô°TÉÑŸG ¬≤MÓeh ¢SƒàæaƒL óFGôdG ÚH
™e Gƒ∏YÉØJ º¡fCG ’EG ,"∫ÉjôdG"h "É°UQÉÑdG" ÚH ¿ƒª°ù≤æe "󫪩dG"
≈∏Y º¡Ñ©c ƒ∏Y GƒàÑKCG "õØ«J" AÓeR ¿CG GhócCGh "‘ƒ«dG" ±GógCG
."ƒ«°ûàdÉμdG" ‘ ™«ª÷G 

ª ”jF)qG{*y”C¤Ly;eƒGJªš;¦*h3yšF–3%¶)¡G 
e£FÏ0¡G§‹ƒLªjF)¡L3ejF)¡Giš.ÇeƒšjF) 
1ej;'¶)œÏ0¡G˜F2J¤©.e£GK¦jƒG{L¦…,¼') 
„€¦*J½)Jtj‘Lž-ÓD)J{F)¡Glep£F)#e *§š; 
i£·) ¡G ҃6eLJ ’L|6 §©sLJ K|©F) i£·) ¡G 
¤H%)kf-%)«zF)k©Fe.JtLeƒ5ª(e mF)¡;ems*§ ©F) 
eG¦IJiš£ƒ5l){E+y;3yI%)eGy‹*if‹ƒ7i©‹ƒ8Jµ 
gFe…LJ+{G¡GÎE%) µ¡L{jF)’D¦Lªš;¦*¤š‹. 
le©š‹F)i”… G›0)1½emG›—ƒ€*}E{jF)+3J|‚* 
§”f,ªjF)+Ò0%¶)iƒšFe*Ÿe©”F)›fD)y©.}©EÌF)J 
žƒ5¦º))zI{()}·)iL1¦F¦G’‹ƒ8i…”H

‘ ø°ùMC’G ÉfƒªLÉ¡e" :»∏YƒH
"§≤a á«°ùØf º¡àμ∏°ûeo h ôFGõ÷G 
+{£ƒ5ªš;¦*h3yºe*e j‹.i‘©‘0iƒ6131µJ 
Ï(eDªG¦p£F)ž”‹F)„7¦ƒv*e ©F')oy±„G%)œJ%) 
{()}·) µ ¡ƒ/%¶) e ©.e£G Êj;%) ½ ifƒ Fe*" 
҃6eL¢eE)2')J„—‹F)kfmL¢%) „vƒ6«%) Ky±%)J 
ž£H%) ª ‹L ¶ )z£C )ÒmE )¦špƒL » k©Fe.J „€¦* 
¡G¼')¢¦.ejsLJi©ƒ‘Hž£jš—ƒ€G¢%)ª  —FJ#e‘‹ƒ8 
4Je¯§š;žIy;eƒL«zF)ªƒ‘ F)g©f…F)3J1g‹šL 
Œ.̃©ƒ5ª-ÏmF)¢'eC1e·)›‹Fe*Ji© IzF)iG4%¶) 
"heL'¶)µ{LeŽG¤.¦*{£ˆ©ƒ5J§G{º)ŸeG%)i©Fe‹C

AÉ≤∏H ÖbÉ©jo ∞jô°T ≈«ëj
ájOƒdƒŸG Ωô¨
q Jo á£HGôdGh
ÚjÓe 5 `H

á£HGô∏d á©HÉàdG •ÉÑ°†f’G áæ÷ â£∏°S
"󫪩dG" IQGOEG ≈∏Y á«dÉe áeGôZ á«æWƒdG
áHƒ≤©dG äQôH
q å«M ,º«àæ°S ÚjÓe á°ùªîH
ΩÉeCG IÒNC’G IGQÉÑŸG ‘ º«¶æàdG Aƒ°ùH
∞jô°T ≈«ëj âÑbÉY ɪc ,áª∏©dG ájOƒdƒe
ÖÑ°ùH ,º«àæ°S ÚjÓe 3 áeGôZh óMGh AÉ≤∏H
Gô¶àæe ¿Éc Ée ƒgh ºμ◊G QGôb ≈∏Y ¬LÉéàMG
∂dòH Ö«¨«d ,≥HÉ°S OóY ‘ ¬«dEG Éfô°TCGh
á∏Môe øe ¤hC’G ádƒ÷G AÉ≤d øY ÖYÓdG
.ájÉéH áÑ«Ñ°T ΩÉeCG ÜÉjE’G

√QGR »∏YƒH Öjôb
"ΩQhó«æ«H" ‘

∫hCG á«°ûY áÄLÉØe IQÉjR »∏YƒH ÜQóŸG ≈≤∏J
GÒãc ¬Jó©°SCG äÉÑjQóàdG ¥Ó£fEG πÑb ¢ùeCG
PEG ,"âfÉμ«dCG" ‘ ô≤à°ùj …òdG ¬HQÉbCG óMCG øe
ºZQh Ö©∏ŸG ÉjGhR óMCG ‘ ¬°ù∏LCGh ¬H ìôa
≥jôØdG ™e ≈≤Ñj ¿CG ¬Ñjôb øe Ö∏W »∏YƒH ¿CG
ócCGh QòàYEG ¬fCG ’EG ,AÉ°û©dG áÑLh ∫hÉæàjh
.á«∏FÉY ä’ɨ°ûfC’ ¬à«H ¤EG ¬JOƒY IQhô°V

≈∏Y ∫GRÉe" ó«©°ùdG »°SÉb
"ƒfGójO

»°SÉb ∫ɪc ôFGõ÷G ájOƒdƒe ÒLÉæe ΣQÉ°T
ÉgôLCG »àdG á«ÑjQóàdG á°ü◊G ‘ ó«©°ùdG
"ÉæjQÉŸCG" Ö©∏e ≈∏Y ¢ùeCG ∫hCG á«°ûY ¬≤jôa
‹GƒëH "¿OQÉ" ÒÑdCG" øY ó©Ñj …òdG
∂dÉeõdG ºLÉ¡e ô¡XCG óbh §≤a Îeƒ∏«c 3
¥ÉgQE’G πeÉY ’ƒd IÒÑc äÉfÉμeEG ≥HÉ°ùdG
ƒgh ÚbGhôdG øe á≤«bódG ¬JÉ©jRƒJ á°UÉNh
ºLÉ¡ŸG ¬fCG ócDƒjh ¬LRÉÁ »∏YƒH π©L Ée
óbÉ©à∏d ´Gô°SE’ÉH á∏eƒH ÖdÉWh ¬LÉàëj …òdG
.iôNCG ájófCG ¬Ø£îJ ¿CG πÑb ¬©e

É«°ùØf ÊÉ©jo »KÓãdG
™«ª÷G áØbh êÉàëjh 
iL1{‘F)¤,e;ej.')œÏ0¡Gªš;¦*h3yº)Œ jD') 
҃6eL„€¦*iL1¦F¦º)Ÿ¦pIª-Ï-¢%)¤©f;¶ŒG 
¼')rejsLJ†”Ci©ƒ‘ F)i©/e F)¡GÇe‹Lk©Fe.J 
µ ¤‹G ’”L «zF) Çeƒ‘ F) g©f…F) 3J1 g‹šL ¡G 
l)1e”jH%¶e*Ÿ¦I¡GyL}L¶Jif‹ƒF)iš/{º)¥zI 
¢%) œJesL ªš;¦* h3yº) y¯ )z£FJ l)4)}‘jƒ5'¶)J 
yE&¦LJ i©Fe‹‘F) ¡; eGJ1 le;ej.'¶) µ oysjL 
µ¤©.e£GŒƒ‚LeEhe”F%¶e*4¦‘F)uej‘Ge£H%) 
¢%) y©E%ejF)œÏ0¡Gž£”,e;§š;i©FJ&¦ƒº)+3¦ƒ7 
¡; )ÒmE nsf, » )z£FJ ž£©C e£j”- Œƒ‚, +3)1'¶) 
ÒfEŸ¦pIgšD

"êhôH πcÒ°S" IGQÉÑe
¢ùëædG OôW πLC’ á°Uôa 

§š; {()}·) iL1¦F¦G µ ¢e -') ’šjvL ¶J 
ŸeG%) gI2 ¡G iƒ7{C ¢¦—jƒ5 Ÿ¦©F) +)3efG ¢%) 
¡G tLeƒ5 §j/J „€¦*J k©Fe. ҃6eL ª-ÏmF) 
K¦jƒº) )zI §š; +)3efG µ ™efƒ€F) i”He‹G ›.%) 
ŒG i‹©…”F) o)y/') §š; y©E%ejFe* ¥y;eƒL eG ¦IJ 
„Ce º) ¢%) iƒ7e0 i”mF) e.̃5')J ˜ƒ€F) iš/{G 
¡G Ó©FJ1 Óf;¶ +y; ˜šÈJ ›©”mF) 3e©‹F) ¡G 
g(e Fi© ‘F)iDe…fF)¤ ©f,ešmGi‘šjÀle©ƒ . 
‡3e‘F)žƒ5¦º)e—©pš*„5%eE›…*

...êhôH IGQÉÑe øY GƒdÉb

ºZôf ¿CG Öéj" :…ó¡e º°SÉb
ΩGÎMEG ≈∏Y Ú«μ«é∏ÑdG
"∫ÉjófƒŸG ‘ ôFGõ÷G

êhôH πcÒ°S IGQÉÑe"
ióe áaô©Ÿ Éæà°Uôa
Éæªb …òdG πª©dG ìÉ‚
á°UÉN ,¿B’G ó◊ ¬H
äGOƒ¡› ÉædòH ÉæfCG
êÉàëf ÉæfCG ɪc ,IÒÑc
ÉæJÉjƒæ©e ™aôj Rƒa ¤EG
ÉæJGQÉÑe ‘ çóM …òdG ó©H
ÉfCG ,áª∏©dG ΩÉeCG IÒNC’G
øY
¿ƒKóëà«°S Ú«μ«é∏ÑdG ¿CG ócCÉàe
Gò¡dh …ôFGõL ≥jôa ÉæfCG ºμëH ,á¡LGƒŸG √òg
º¡ªZôf ≈àM IÒÑc IGQÉÑe …ODƒf ¿CG Öéj
GƒÑ°ùM …h ∫ÉjófƒŸG ‘ ÉæÑîàæe ΩGÎMG ≈∏Y
."ÜÉ°ùM ∞dCG ¬d

≈∏Y RƒaCG ¿CG ≈æq “CG" :Oƒ°ûM
º¡d Üô°VCGh Ú«μ«é∏ÑdG
"πjRGÈdG ‘ GóYƒe

™HÉW äGP êhôH πcÒ°S IGQÉÑe"
øe á∏Môe ÉgÈàYCGh …Oh
á∏MôŸ ÉfÒ°†– πMGôe
áMGô°üH »ææμd ,ÜÉjE’G
¬«∏Y RƒØf ¿CG ≈æ“CG
ÉæJôc ¿CG ócDƒf ≈àM
É¡J’ÉM π°†aCG ‘
πgCÉàdG ¥ô°ùf ⁄h
ó©Hh ,∫ÉjófƒŸG ¤EG
GóYƒe Üô°VCÉ°S ∂dP
πjRGÈdG ‘ Ú«μ«é∏Ñ∏d
»©°SƒH Ée πc πªYCÉ°S »æfC’
»àfÉμe õéMCG ≈àM ,»æWƒdG ÖNÉædG ™æbC’
."᫪°SQ IGQÉÑe ‘h Iôe ÊÉãd º¡¡LGhCGh

‫ﺷﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ‬

Oó```©dG 2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
2669 Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

q fo h ÉfAÉ£NCG íë°ü
Éæ°ùØfCG ô°†ë
q æo °S"
"á``ª∏©dG IGQÉ``Ñe π```Ñb Gó``«q L
πª©dG AGƒLCG »g ∞«c
≈∏Y ΩÉjCG áKÓK ó©H
ΩɪëH
ºcóLGƒJ
?áÑ«"QƒH

‫ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ‬

... á«FÉ°ùŸG á°ü◊G øY ɪgôNCÉJ ÖÑ°ùH

ájó÷ÉH ¢üHÎdG Gòg ∫ÓN áeGô°üdGh •ÉÑ°†f’G ¬°Vôah ,º¡d …OƒL âjBG ÜQóŸG ôjò– GhòNCÉj ⁄ ÚÑYÓdG ¿CG hóÑj
...ɪgôNCÉJ ÖÑ°ùH ¢ùeCG ∫hCG äÉÑjQóàq dG øY ìÉHôeh áØjô°T øH ÚÑYÓdG ™æe ¿CG »∏FÉÑ≤dG »æ≤à∏d ≥Ñ°S ¿CG ó©Ña ,áeÉàdG

Gòg ‘ ájOh äÉjQÉÑe çÓK ¿ƒ°Vƒîà°S
á«aÉc ¿ƒμà°S É¡fCG ó≤à©J π¡a ,¢üHÎdG
?ºμJÉfÉμeEG ≈∏Y ±ƒbƒ∏d 

leL3efº) ¢Jy* „*ÌFeC œe¸) i‹©f…* 
„5eƒ5%¶) )zI §š;J )y. eƒDeH ¢¦—L iL1¦F) 
iL1¦F)leL3efº)i¾{*§š;ª ‘F)žDe…F)„7{sL 
iC{‹GJ ¼J%¶) i.3yFe* Óf;ÏF) 1J1{G ž©©”jF 
#){.'eCi©ƒ5{F)iƒCe º)œ¦0yFžI1)y‹jƒ5)KyG 
ŸeL%) +|€;¤,yG„*{,µiL1JleL3efGoÏe Fe©CeE¢¦—©ƒ5†”C
.∫ OGôe

ô¶àæj …OƒL âjBG
ó≤Y πLC’ OGó©àdG ∫ɪàcEG
ÚÑYÓdG ™e ´ÉªàLEG

•ÉÑ°†f’G øY åjó◊G πX ‘
Gòg á∏«W áYƒªéŸG πNGO
∫hC’G ∫hDƒ°ùŸG Éæd ócCG ,¢üHÎdG
øjódG õY á«æØdG á°VQÉ©dG ≈∏Y
ó≤©j ¿CG Qôb
q ¬fCG …OƒL âjBG
åjóë∏d ÚÑYÓdG ™e ÉYɪàLG
ÉgÈà©j »àdG á£≤ædG √òg øY
ô¶àæj ¬æμd ,GóL á°SÉ°ùM
øH ∫ƒ°UƒH OGó©àdG πªàμj ¿CG
øH ,»°Shôe ,…hÉμe ,…ôª©dG
≈àM ,á«ÑYRh »°SƒÑjEG ,∞jô°T
,ádCÉ°ùŸÉH º∏Y ≈∏Y ™«ª÷G ¿ƒμj
´ÉªàL’G ó≤©j ¿CG ô¶àæŸG øeh
ôjóãJ ≈°übCG ≈∏Y GóZ hCG Ωƒ«dG
»∏FÉÑ≤dG ÜQóŸG Éæd √ócCG Ée Ö°ùM
.…OƒL âjBG

ºéMh ájƒb âfÉc πª©dG ájGóH
‘ ¢ü°üM çÓK ¤EG π°Uh äÉÑjQóàdG
?∂dP ≈∏Y ∂≤«∏©J ɪa ,Ωƒ«dG 

+Ò,Jy;eƒ,kC{;„*ÌF)iL)y*¢%S )t©sƒ7 
“y£F)¢%)y”j;%)¡—Fª ‘F)žDe…F)¡G3){”*›‹F) 
Œ©.§š;}©EÌF)¦I„*ÌF)#){.')¡Gªƒ©({F) 
«zF) ÇyfF) gHe·) §š; ÊE%) ›—ƒ€*J gH)¦·) 
+1¦‹F)iš/{Gµe©ƒ5¶gH)¦·)žI%) ¡GÊj‹L 
g‹š ƒ5e H%¶)y.+ÒfEi©Hy*)1¦£.gš…j,ªjF) 
¢%) y*¶ ½ejFe*J „5%e—F)J iF¦…fF) ªj£f. §š; 
{jƒG y;eƒ, µ ÇyfF) ›‹F) +Ò,J ¢¦—, 
e  —F ef‹jGJ eDeƒ6 ¢¦—©ƒ5 ›‹F) ¢%S e* “Ì‹H 
ÎE%) ¢¦—H¢%) ¦I†”C¥yL{HeGJ˜FzF¢JyS ‹jƒG 
+1¦‹F)iš/{ºiL}Ie.
‘ IÒãμdG äÉHÉ«¨dG q¿CG ó≤à©J ’CG
¿CG øμÁ ¢üHÎdG Gòg ∫ÓN á∏«μ°ûàdG
?ºμ«∏Y ôKDƒJ 

iL)y* µ le*e©ŽF) „‚‹* ™e I ¢%S ) t©sƒ7 
g(e<›E¡—FeL¦ƒ5¤H%)y*e H%)¦Fe © ³J„*ÌF) 
{-%ejH»e H%)¦I¤F¦D%)¢%)¡—ÈeG›EJ¤*efƒ5%)¤LyF 
„*ÌF)¡G†”CnFemF)Ÿ¦©F)µe H%
¶ ž£*e©Ž*
S 
ž£GeG%) ¢¦—©ƒ5Óf;ÏF)#¶&¦I¢%S ) ª ‹LeG¦IJ 
yE%ejGeH%)Jž£,eCeG)¦E3)yjLª—Fµe—F)kD¦F) 
¢¦Fzf©ƒ5J ¦ƒ8¦º) gšƒ7 µ ¢¦š0y©ƒ5 ž£H%e* 
¡9¦F)„83%)¼')+1¦‹F)iLe<¼')+ÒfE)1¦£.
ådÉãdG õcôŸG ‘ ÜÉgòdG á∏Môe ºà«¡fCG
ɪa ,∂dP øe ø°ùMCG ¿ƒμj ¿CG øμÁ ¿Éch
?∂≤«∏©J 

}E{º)µheIzF)iš/{Ge ©£H%) y”Ft©sƒ7 
¡ƒ/%)if,{Gµ¢¦—H¢%)e He—G'e*¢eEJnFemF)

ɪ¡æe Ö∏Wh √QGôb øY ™LGôJ
¥óæØdG Ö©∏e ‘ ÜQóàdG 

ªƒ5¦fL')iLy;eƒGžIӝ.e£º)¡GÒfE1y; 
imFemF) iš/{º) eG%) i©f;4J ¢ef©ƒ6 ªƒ8eG 
§š;“¦D¦šFiL҃‚sjF)leL3efšF„ƒvjƒC
S 
Óf;ÏF) ž£©C e­ |7e ‹F) Œ©. l)1)y‹jƒ5) 
oÏ-i¾Ê*ªƒ‚”L3){D2ev,)´˜F2›.%)¡GJ 
„G%)Ÿ¦L¡G#)yj*)e©G¦Li©fL3y,„ƒ/

èeÉfôH íæe »æØdG ºbÉ£dG
ÚÑYÓdG πμd Ó°üØ
q eo πª©dG 
¡; nLysšF iƒ7{C ej.¶) )zI ¢eE eE 
„‚‹*eˆ/¶eGy‹fC„*ÌF))zIiš©9ž©ˆ jF) 
«1¦. kL$) h3yº) zv,) Óf;ÏF) ¡G 3¦G%¶) 
›E t ­ ªƒ‚”L )3){D “J{‹E 1){G ¥y;eƒGJ 
„ƒ¸)k©D¦j*•š‹jº)Ÿe‹F)qGeHÊF)g;¶ 
¡; )J{0%S ejL ¶ §j/ e£,eL¦j¿J i©fL3yjF) 
e©ƒ5¶ )1)y‹jƒ5) ÎE%) )¦H¦—L §j/J lefL3yjF) 
)zI iLe£H y‹* +|6efGJ i© IzF) i©/e F) ¡G 
§š; ›Geƒ€F) qGeHÊF) ŒL4¦, ´ ej.¶) 
e£HS %) “J{‹EJ «1¦. kL$) ž£F yE%)J Óf;ÏF) 
žj©ƒ5 qGeHÊF) •©f…, µ eHJe£, eˆ/¶ )2') 
e£F )JyE%) ¢¦f;ÏF) ¡—F ÓHJe£jº) ifDe‹G 
¥ÒC)zs*qGeHÊF)•©f…,§š;¢¦š‹©ƒ5ž£H%)

ød ¬fq CG ócDƒjo …OƒL âjBG
ôNCÉàj ÖY’ …CG ™e íeÉ°ùàj
ÓÑ≤à°ùe Å£îj hCG 
«zF) ej.¶e* •š‹jº) –e©ƒF) „‘H µJ 
y/%¶)„G%) œJ%) #eƒG«1¦.kL$) h3yº)¥y”; 
ª ‘F)žDe…F)#eƒ‚;%) i©”*ŒG "«1){º)"–y ‘* 
kFeH i;¦pº) ›0)1 ‡efƒ‚H¶) iF%eƒG ¢'eC 
y*¶e£H%)«1¦.kL$)h3yº)K{L2')yƒ5%¶)yƒ/ 
µoy/eG„—;ŒD)¦F)„83%) §š;yƒpj,¢%) 
i ©… ƒDhefƒ6+)3efG›‹FJi©ƒ8eº)Œ©*eƒ5%¶) 
µ oy/ eG gHe. ¼') ˜F2 §š; ›©F1 ÊE%) 
Óf;ÏF)„‚‹*{0%e,œÏ0¡Gi©ƒ8eº)ŸeL%¶) 
œÏ0{G%¶))zI{jƒL¢%) i©ƒ€0J„*ÌF)¡; 
«3J|‚F)¡G¤H%)«1¦.kL$)K{L+1¦‹F)iš/{G 
„5eƒ5%¶))zI§š;J¢$¶)¡GyLy/¡Gy©*h|‚F) 
e£G¢eEe£Gg;¶«%)ŒGtGeƒjL¡F¤H%)yE%) 
ŒCy©ƒ5c…vLg;¶«%)¢%S )J•L{‘F)µ¤H4J¢eE 
#eƒ‚;%)Œ©.¤©š;•C)J«zF)3){”F)¦IJ¡mF) 
ª ‘F)žDe…F)

Ò£°ùàH ≈¡àfEG ´ÉªàLE’G
ójóL πªY èeÉfôH

.∫ OGôe

º©£e øe ó«Øà°ùJ áÑ«Ñ°ûdG
"…OGôŸG" ¥óæa ‘ É¡H ¢UÉN

¢ùeCG ∫hCG AÉ°ùe á«∏FÉÑ≤dG á∏«μ°ûàdG äOÉØà°SG
,"…OGôŸG" ¥óæa ‘ É¡H ¢UÉN º©£e øe óMC’G
äÉÑLƒdG ¿ƒdhÉæàj ¿ƒÑYÓdG ¿Éc Éeó©Ña
øe Ú∏Ñ≤ŸGh ìÉ«°ùdG øe ójó°T ºMR §°Sh
q ,êÓ©dG πLCG
ádCÉ°ùŸG ‘ É«∏e »æØdG ºbÉ£dG ôμa
π°üJG ∂dòd ,º©£ŸG Ò«¨àH »°†≤j QGôb PÉîJGh
Ò«¨J ºàj ¿CG ¬æe Ö∏Wh ¥óæØdG ∫hDƒ°ùÃ
çóM Ée ƒgh ,§≤a ÚÑYÓd áÑ°ùædÉH º©£ŸG
¢ü°üfl º©£ŸG q¿CG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒh .Ó©a
.»Ñ£dGh »æØdG ÚªbÉ£dG ¿hO §≤a ÚÑYÓd 

)zIµe£©F')–{…jF)´ªjF)‡e” F)Ó*¡GJ 
«zF)qGeHÊF)išL¦9+ÌCŸ)1«zF)ej.¶) 
žƒD
S 2') ½e¸) „*ÌF) œÏ0 ¤©”©f…, žj©ƒ5 
›/){G oÏ- §š; ›‹F) qGeH{* ª ‘F) žDe…F) 
ÇyfF) gHepšF e£ƒ©ƒv, ´ ¼J%¶) iš/{º) 
¡G Óf;ÏF) „‚‹* K¦jƒG Çy, ¼') {ˆ Fe* 
e£©C œzf©ƒ5 +1¦‹F) iš/{G ¢%S ¶J i©/e F) ¥zI 
iƒCe G ¢%) iƒ7e0 Òm—* ÊE%) )1¦£. ¢¦f;ÏF) 
Çy* ›; ¼') eƒ‚L%) rej± iL3¦£·) „5%eE 
›‹šF e£ƒ©ƒv, ´ i©HemF) iš/{º)J –eƒ6 
§š;ÎE%) ›—ƒ€*JleL¦jƒº)Œ©.§š;ª ”jF) 
y.)¦,›:µi©Fe‹‘F)+1e‹jƒ5¶Ÿ¦p£F)K¦jƒG 

iD µ ¢eE «1¦. kL$) h3yº) ¢%) ž<3J 
ªƒ8eG Óf;ÏF) ifDe‹G §š; |7%)J gƒ‚ŽF) 
ešmG lefL3yjF) ¡; eI{0%e, gfƒ* ¢ef©ƒ6J 
¤H%)i.31¼')’L|6¡*Jue*{GeIÏ©G4›‹C 
eI{G%e©Fª ‘F)žDe…F)#eƒ‚;%) y/%) e£©F') ›ƒ53%) 
“e…º) iLe£H µ ¤H%) Ò< iC{ŽF) µ #e”fFe* 
e£ Ggš…L¡Ge£©F')›ƒ53%)J¥3){D¡;Œ.){, 
g‹šº)µ1){‘H)§š;h3yjF)›.%¶ ¡—FœJ} F) 
œ¦ƒ7J3eˆjH)µ"«1){º)"–y Cµ1¦.¦º) 
e£‹G reGyHÏF {()}·) ¡G i©HemF) i;¦pº) 
¡—F Óf;ÏF) ifDe‹G 1)3%) «1¦. kL$) ¢%) n©/ 
i©HyfF)e£jDe©Fµ˜F2{-&¦L¢%)¢J1

iôNCG Iôe çóëàj ød ¬fCG ócCGh
á«WÉÑ°†fE’G QƒeC’G øY 
«1¦. kL$) h3yº) ¢%) ž<3J ›*e”ºe* 
iF%eƒG „7¦ƒv* Óf;ÏF) ŒG oy± yD ¢eE 
Ÿ)Ì/)+3J|8§š;yE%)J‡efƒ‚H¶)JiG)|F) 
¢ef;ÏF){0%e,eGy‹*iƒ7e0lefL3yjF)y©;)¦G 
JyfLeG§š;¤H%) ¶') ue*{GJi‘L|6¡*¢¶J%¶) 
»J ªŽf L eE )Êj‹L » ¢ef©ƒ6J ªƒ8eG ¢'eC 
e£H%) «1¦. kL$) yE%) ˜FzF )y©. „53yF) eˆ‘sL 
3¦G%¶)¥zI›mGe£©Coy±ªjF)+Ò0%¶)+{º) 
g—,{L g;¶ «%)J K{0%) +{G tGeƒjL ¡F ¤H%¶ 
yƒ6%)le*¦”‹F„8{‹j©ƒ5¤ƒ‘H%e…¹)

Ék YɪàLEG ó≤©j »æØdG ºbÉ£dG
áeGô°üdG ¢Vôa πLC’
ÚÑYÓdG ≈∏Y 
y/%¶) „G%) œJ%) +{£ƒ5 ª ‘F) žDe…F) y”; 
Œƒ8J ›.%) ¡G ¤(eƒ‚;%) Œ©. Ó* e;ej.) 
«zF) „*ÌF) „7¦ƒv* isƒ8)J i©p©,)̃5') 
‡efƒ‚H¶)JiG)|F)„8{‘F)zEJ«1e F)¥ÒpL 
iƒ7e0½e¸)„*ÌF)+ÌCiš©9Óf;ÏF)†ƒ5J 
Óf;ÏF)„‚‹*“{9¡Gl)4Je¯‰/¶eGy‹* 
¢eEK{0%)i©/eH¡GJ3{—jº){0%ejF)3){<§š; 
iƒ€De Gej.¶))zI¡G "«3e —F)"h3yG“yI 
)y.i£GeIÊj‹LªjF)‡e” F)„‚‹*

äGÒ°†ëàdG ¿hô°TÉÑjh ¿ƒ∏°üj »∏°ùjh ¿GƒjõH ,»°Shôe ,…hÉμe ,…ôª©dG øH ,∞jô°T øH
º¡©∏£jh º¡©e çóëàj ≈àM ∫ÉÑ≤à°S’G
¿ƒ©°†î«°S …òdG πª©dG èeÉfôH ≈∏Y
´ÉªàL’G Ghô°†ëj ⁄ º¡fCG Éà ¬«dEG
ájGóH ‘ ≥jôØdG ™e √ó≤Y …òdG ÒNC’G
¥ô£J ób …OƒL âjBG ¿ƒμjh ,¢üHÎdG
ΩGÎMGh •ÉÑ°†f’G ádCÉ°ùe ¤EG º¡©e
GhQôμj ’ ≈àM äÉÑjQóàdG ó«YGƒe
øH ºgDhÓeR ¬ÑμJQG …òdG CÉ£ÿG
.¿ÉÑ«°Th »°VÉe ,ìÉHôe ,áØjô°T

IOƒ©dG á∏Môe CGóÑj ¿CG ójôjo
AÉ£NCG QGôμJ ΩóYh Iƒq ≤H
ÜÉgòdG á∏Môe

±ó¡dG q¿CG ¤EG …OƒL âjBG QÉ°TCG ɪc
ƒg ¢üHÎdG Gòg øe »°ù«FôdG
ÚÑYÓdG ≈∏Y áeGô°üdG ¢Vôa
»àdG AÉ£NC’G ¢†©H …OÉØJh
iôj PEG ,ÜÉgòdG á∏Môe ‘ âÑμJQG
äÉjQÉÑŸG ¢†©H â©«°V áÑ«Ñ°ûdG q¿CG
,É¡jOÉØJ øμÁ ¿Éc AÉ£NCG ÖÑ°ùH
,∞∏°ûdG á«©ªL äÉjQÉÑe QGôZ ≈∏Y
,ájÉéH ájOƒdƒe ,OGORƒ∏H ÜÉÑ°T
.áæ«£æ°ùb ÜÉÑ°Th IQhÉ°ùdG áÑ«Ñ°T
√òg í«ë°üJ …OƒL âjBG ójôjh
á∏Môe ∫ƒNO ±ó¡H AÉ£NC’G
.Iƒb πμH IOƒ©dG

ÜÉ«¨dG π°UGƒjo á«ÑYR
ä’DhÉ°ùàdG Òãjo h

óªfi »Ñ«∏dG ºLÉ¡ŸG π°UGƒj πHÉ≤ŸÉH
¿Éc PEG ,¢üHÎdG øY ¬HÉ«Z á«ÑYR
òæe Gô°VÉM ¿ƒμj ¿CG ¢VÎØŸG øe
ºbÉ£∏d √ócCG ɪ∏ãe ∫hC’G Ωƒ«dG
ájÉ¡f Ö≤Y É«Ñ«d ¤EG ¬JOƒY ó©H »æØdG
Ωƒj ájÉZ ¤EG ¬fCG ÒZ ,¬à∏£Y øe IOÉØà°SÓd ÜÉgòdG á∏Môe
øe ójó©dG ìô£jh IQGOE’G Ö°†Z QÉKCG …òdG ôeC’G π°üj ⁄ ¢ùeCG
ÖdÉ£eh ÒÑc ÊóH ¢ü≤f øe ÊÉ©j ÖY’ ¬fCG á°UÉN ,ä’DhÉ°ùàdG
ÉÑ°ù– GõgÉL ¿ƒμ«d ¬àbÉ«d πeÉc ´ÉLΰS’ áØYÉ°†e Oƒ¡L ∫òÑH
.IOƒ©dG á∏MôŸ

ôØ°ùdG RGƒL ‘ πμ°ûe ¬d ™bh ób ¿ƒμj

¿GRhCG ¢ù«≤j ¿ÉæLƒH
É«eƒj ÚÑYÓdG

¿ÉæLƒH ∫ɪc ÊóÑdG ô°†ëŸG Ωƒ≤j
ÚJôe ÚÑYÓdG ¿GRhCG ¢SÉ«≤H
ÒHGóàdG òîàj ≈àM ,É«eƒj
IOÉjR π«é°ùJ ∫ÉM ‘ áeRÓdG
¢SÉ«≤H Ωƒ≤j ɪc ,ÖY’ …CG ¿Rh
¿hójh
,ÚÑYÓdG πμd ΩódG §¨°V
q
q ‘ äÉeƒ∏©ŸG √òg πc
Iôcòe
ºbÉ£∏d É¡e qó≤j ¿CG πÑb á°UÉN
Qƒ£J ióe ßMÓj »μd »æØdG
…òdG πª©dG ó©H ÚÑYÓdG ábÉ«d
.¬H ¿ƒeƒ≤j

.∫ OGôe 

¦L3e ©ƒF)¢){0$)¢ef;¶3{EJ
S 
i©ƒG%¶i©fL3yjF)iƒ¸)µ¤ƒ‘H 
¡È%) g;ÏFe*{G%¶)•š‹jLJ„G%) .´ ¢SÉ«d 
¡LzšF) ¢ef©ƒ6 ’ƒ5¦LJ ªƒ8eG 
i©fL3yjF)iƒ¸)y;¦G¡;){0%e, 
«1¦.kL$)h3yº)›‹.«zF){G%¶) 
e£©jC{<µ#e”fF)e£ Ggš…L
.´ ÒgR 
Ÿy‹F e£F i*¦”; ¢e*3yjL ¶J 
ªjF) i©š0)yF) ÓH)¦”šF œemjG¶)
"«1){º)" –y C µ •L{‘F) 1¦.J z G e£ S ƒ5 
¡F ¤H%) y SE%) h3yº) ¢%S ) iƒ7e0
S if©3¦* Ÿes* 
„8{CJ‡efƒ‚H¶)iF%eƒGµK{0%)+{GtGeƒjL 
i;¦pº)›0)1iG)|F)

¿ƒμ«°S ¢üHÎdG Gòg q¿CG ó≤à©J πgh
?Iƒ≤H IOƒ©dG á∏Môe ∫ƒNód É«aÉc 

e ‹©ƒ8y”Fi‘ƒ GÒ<¢¦—,eHe©/%
)Ÿy”F)+{E¡—F
S 
hefƒ6ŸeG%)iÈ}£F)y‹*+Ò0%¶)iF¦·)µiƒ7{‘F) 
+Ò0%¶)iF¦·)µJe H)y©Gi©ƒ83%)–¦Ci ©… ƒD 
‡e” F)¡GyLy‹F)e ‹©ƒ8eEheIzF)iš/{G¡G
S 
if,{º)›jsH¶e š‹.eG¦IJe H)y©Gi©ƒ83%)–¦C 
¢¦—jƒ5 +1¦‹F) iš/{G ¢%S ) ž—F yE&J%) ¡—F ¼J%¶) 
¶ ª—F e ‹ƒ5¦* eG ›E ›‹ ƒ5J eGe³ +{LeŽG 
¡GÎE%) ›*e H)y©Gi©ƒ83%) –¦Ci…”H«%) Œ©ƒ‚H
S 
y;)¦”F)r3e0‡e”Hyƒ/§š;›‹ ƒ5˜F2

ƒKƒ©Ñe
"±Gó¡dG"
¢ùfƒJ ¤EG

ÜQóàdG øe ¿ÉÑ«°Th »°VÉe ™æÁ …OƒL âjBG 

µ ҃L ›‹F) ¢%S ) ž—F y SE&J%) 
Ÿ¦©F) µ †”C “J{ˆF) ¡ƒ/%) 
{G%) )zIJ–eI3'e*eH{‹ƒ6œJ%¶) 
e£ G eHy‘jƒ5) ªjF) i/){F) #){. ª‹©f9 
iš/{G¡G+Ò0%¶)iF¦·)iLe£Hy‹*+|6efG 
e ,1eDªjF)išL¦…F)iš/{F){-'))zEJheIzF) 
i©fL3yjF)iƒ¸)¢%S )eEif©3¦*Ÿe/¼') 
eIy‹*¡—FeGe;¦Hiš©”-+1e;¢¦—,¼J%¶) 
kšD eE #)¦.%¶) lefL3yjF) §š; 1¦‹jH
S 
†ƒ5J+ÒfEiL¦©/eI1¦ƒ,J)y.+y©.ž—F 
)y.ž£G{G%))zIJÓf;ÏF) 

¢¦—©ƒ5 „*ÌF) )zI œe¸) i‹©f…* 
iLyH%¶)›” ,|‘,’©E¶'
)Je F)y.)y©‘G
S 
!e£©C ҃‚sjšF ¡EeG%¶) ’šjÀ ¼') 
¤*e D«zF)Òf—F)›‹F))y©.¢J{Ezj, 
Ÿes* e I i©ƒ8eº) i‘(eƒF) „*{, µ 
ªjF) +Òm—F) iL1¦F) leL3efº)J if©3¦* 
heIzF) iš/{G e L1S %) e£šƒ‚‘*J eIe f‹F 
z Ge ƒ‘H%)„8{‘H¢%)e ‹…jƒ5)Jy©.›—ƒ€* 
„*ÌF) ¢'S ) œ¦D%) ½ejFe*J ¼J%¶) iF¦·) 
išƒ7)¦º ¼J%¶) +¦…¹) ¢¦—©ƒ5 ½e¸) 
›©sjƒº)›‹ ƒ5e H%)yE&J%)J¡ƒ/%)i©‘©—*3)¦ƒ€º) 
iš‹F)iL1¦F¦G+)3efºiL}Ie.ÎE%) ¢¦—Hª—F 
)J{£:%) Óf;ÏF) ¢%S ) iƒ7e0 +¦D ›—* e£f‹š FJ 
)y.iL¦D+1)3')

08

” …òdG ∫hC’G èeÉfÈdÉH áfQÉ≤e äGÒ°†ëàdG èeÉfôH Ò«¨J ” ¿CG
¿CÉ°ûdG Gòg ‘ ìô°Uh
,ÜÉgòdG á∏Môe øe ádƒL ôNBG ó©H √Ò£°ùJ
q
q¿C’ ,¢üHÎdG øY ºgôNCÉJ ≈∏Y ÚÑYÓdG ÖJÉ©f ¿CG ÉææμÁ ’" :ÓFÉb
øe ¿Éc PEG ,¢üHÎdG ájGóH óYƒe Ò«¨J ÖÑ°ùH äAÉL äÉHÉ«¨dG √òg
™eh ,Úeƒ«H ¬Áó≤J ºàj ¿CG πÑb »ØfÉL 6 Ωƒj ≥∏£æj ¿CG ¢VÎØŸG
ójôfh ¢üHÎdG Gòg ìÉ‚E’ ÚÑYÓdG IOGQEG ≈∏Y GÒãc ∫ƒ©f
q ∂dP
Gƒfƒμj ≈àM º¡jód Ée π°†aCG Ëó≤Jh áØYÉ°†e Oƒ¡L ∫òH º¡æe
."IOƒ©dG á∏Môe ‘ π°†aCG

.∫ OGôe

ôNCÉJ q¿EÉa á«∏FÉÑ≤dG IQGOE’G øe áHô≤ŸG QOÉ°üŸG ¢†©H Ö°ùMh
äGÒ°†ëàdG Iô°TÉÑeh áYƒªéŸÉH ¥Éëàd’G øY á«ÑYR ÖYÓdG
ôeC’G ,√ôØ°S RGƒL ‘ πμ°ûe ¬d ´ƒbh ∫ɪàMG ¤EG Oƒ©j ≥jôØdG ™e
q¿CG ócDƒŸGh ,É«Ñ«d øe á«°ùfƒàdG »°VGQC’G ∫ƒNO øe ¬©æe …òdG
√ôNCÉJ ÜÉÑ°SCG ìô°Th äGÒ°ùØàH á«ÑYR ÖdÉ£«°S …OƒL âjBG ÜQóŸG
•ÉÑ°†f’ÉH ÖYÓàdG ójôj ’ …OƒL âjBG q¿CG á°UÉN ,¢üHÎdG øY
¬LƒH Qƒ¡¶∏d GÒãc ¬«∏Y ∫ƒ©j
q …òdG ¢üHÎdG Gòg ∫ÓN áeGô°üdGh
.IOƒ©dG á∏Môe ‘ π°†aCG

¥ÉëàdE’G øY ÚÑYÓdG ôNCq ÉJ" :»°TÉæM
èeÉfôH Ò«¨J ÖÑ°ùH ¿Éc ¢üHÎdÉH
"äGÒ°†ëàdG

ød IQGOE’G ¿CG ócCG …òdG »°TÉæM ¢ù«FôdG ™e ¢ùeCG åjóM Éæd ¿Éch
ó©H É¡æe Qó°U CÉ£ÿG ¿C’ ¢üHÎdG øY øjôNCÉàŸG ÚÑYÓdG ÖbÉ©J

óaƒdG øe á«fÉãdG áYƒªéŸG â∏°Uh
¥óæa ¤EG ¢ùeCG á«°ùeCG »∏FÉÑ≤dG
»gh ,áÑ«"QƒH ΩɪëH "…OGôŸG"
Ωó≤à°ùŸG ⪰V »àdG áYƒªéŸG
áaÉ°VEG ,∞jô°T øH IõªM ójó÷G
,»°Shôe ,…hÉμe ,…ôª©dG øH ¤EG
º¡∏c GhDhÉL øjòdG »∏°ùjh ¿GƒjõH
≥jôØdG Ö«ÑW á≤aQ ᪰UÉ©dG øe
,áã©Ñ∏d É°ù«FQ ¿Éc …òdG IƒLÉL
OhóM ‘ áã©ÑdG √òg â∏°Uh óbh
᪰UÉ©dG øe AÉ°ùe á°SOÉ°ùdG áYÉ°ùdG
πÑb ,ájƒL á∏MQ Ïe ≈∏Y áHÉæY ¤EG
ΩɪM ájÉZ ¤EG GôH IÒ°ùŸG ™HÉàJ ¿CG
»àdG ≥jôØdG á∏aÉM Ïe ≈∏Y áÑ«"QƒH
.áHÉæY QÉ£e ‘ ºgQɶàfG ‘ âfÉc
⁄ áYƒªéŸG √òg q¿EÉa IQÉ°TEÓd
ÖÑ°ùH ≥jôØdG ™e π≤æàdG øe øμªàJ
QÉjódG ¤EG IOƒ©dG ‘ ÚÑYÓdG ôNCÉJ
.á¶◊ ôNBG ‘ äGÒ°†ëàdG èeÉfôH »æØdG ºbÉ£dG ÒZ
q ¿CG ó©H

Ohó◊G ‘ âbƒdG ¢†©H GhôNCq ÉJ

ájôFGõ÷G Ohó◊G ≈∏Y ÒNCÉàdG ¢†©H á«fÉãdG áYƒªéŸG â∏é°Sh
q
áeRÓdG äGAGôLE’ÉH ΩÉ«≤dÉH ÚÑdÉ£e ¿ƒÑYÓdG ¿Éch ,á«°ùfƒàdG ‘ çóM Ée ¢ùμY ,ôØ°ùdG äGRGƒL áÑbGôeh ¢û«àØàdÉH á≤∏©àŸG
á∏«μ°ûàdG q¿CG Éà äGRÉ«àeÉH »¶M …òdG ≥jôØdG ™e ∫hC’G Ωƒ«dG
.É«ª°SQ Góah πã“ âfÉc á«∏FÉÑ≤dG

á«FÉNΰSEG á°üM GhôLCG
¿ÉæLƒH ±Gô°TEG â–

øe º¡aôZ ¤EG Gƒ¡LƒJ
q ¥óæØdG ¤EG ÚÑYÓdG ∫ƒ°Uh ó©H Iô°TÉÑeh
á«ÑjQóJ á°üM ∫hCG AGôLE’ OGó©à°S’Gh º¡°ùHÓe Ò«¨J πLCG
’ ≈àM áMGQ º¡ëæÁ ⁄ »æØdG ºbÉ£dG q¿C’ ,¢üHÎdG Gòg ‘ º¡d
q¿CG ÒZ ,Úeƒ«H ¢üHÎdG øY ºgôNCÉJ ó©H âbƒdG øe ójõŸG Gƒ©«°†j
q
¿ÉæLƒH ∫ɪc ÊóÑdG ô°†ëŸG º¡d ô£°Sh
áØ«ØN âfÉc º¡JÉÑjQóJ
≈∏Y ,ôØ°ùdG AÉæY ó©H ´ÉLΰS’Gh AÉNΰS’G ≈∏Y Gõcôe É›ÉfôH
.Ωƒ«dG áë«Ñ°U º¡«dEG áÑ°ùædÉH ájó÷G QƒeC’G ≥∏£æJ ¿CG

AÉ°û©dG áÑLh ó©H º¡©e çó– …OƒL âjBG

Ö∏W AÉ°û©dG áÑLh ∫hÉæJ øe AÉ¡àf’G ó©Hh ,ôNBG ó«©°U ≈∏Yh
áYÉb ‘ Gƒ≤Ñj ¿CG ¢ùeCG Ú≤ëà∏ŸG ÚÑYÓdG øe …OƒL âjBG ÜQóŸG

09

‫ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ‬

ô``````````«Ñc π```````ª©H Ωƒ``≤j ±hô```©c
Iô``````«¨°Uh Iô``«Ñc π``c ≈```∏Y ∞≤jh
,GóL ÒÑc πª©H ±hô©c OGôe óYÉ°ùŸG ÜQóŸG Ωƒ≤j
øe á∏MôdG á∏«W É¡dòH »àdG Oƒ¡÷G ¤EG áaÉ°VEÉa
¬aGô°TEGh áÑ«"QƒH ΩɪM ¤EG ºK áHÉæY ¤EG ᪰UÉ©dG
ÒÑc πª©H Ωƒ≤j ¬fEÉa ,áeRÓdG ÒHGóàdG πc ≈∏Y
..¿Gó«ŸG á«°VQCG ‘ É°†jCG

‫ﺷﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ‬

2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

Oó```©dG
2669

ƒKƒ©Ñe
z±Gó¡dG{
¢ùfƒJ ¤EG

äÉ````ÑjQóàdG »````a ´ô``°ûJ á``Ñ«Ñ°ûdG
É`````«eƒj ¢ü`````°üM 3 ∫ó```````©Ã

∫ .OGôe

‘ √ó≤Y …òdG ´ÉªàL’G ∫ÓN »æØdG ºbÉ£dG √ô£°S …òdG ójó÷G èeÉfÈdG ≥«Ñ£J ‘ ¢ùeCG áë«Ñ°U á«∏FÉÑ≤dG á∏«μ°ûàdG âYô°T
..É«eƒj ¢ü°üM çÓK á›ôH »æØdG ºbÉ£dG Qôb πÑb øe ¬«dEG Éfô°TCG ɪch ,á«°VÉŸG á∏«∏≤dG äÉYÉ°ùdG 

+1¦.¦º) i;e”F) ›0)1 lσ‚‹F) 
Œ©. §š; «¦j± ªjF)J –y ‘F) µ 
•š‹j, +Ҏƒ7J +ÒfE ›E §š; ’”L 2') 
1¦‹,
´
.¢SÉ«d
S yDJ e£H¦.ejsL ªjF) ›(eƒ5¦F) 
kj‘FªjF)iˆ/Ϻ)ªIJ¢)y©º)–¦CÓf;ÏFe* 
e£©C h3yjF) §š; ªš(ef”F) «1e F) 
eƒ‚L%)“J{‹E¤*}©jL«zF){G%¶)JŒ©·)¥efjH) 
i‘(eƒF)µK{.«zF)„*ÌF)œÏ0 
ŒG e£* oyS sjL ªjF) i©‘©—F)J +Òf—F) iH)4{F) ¦I 
kHeE iƒ¸) ¢%S ) ž<3J i©ƒ8eº) 
2') eG{G%) µ¢¦b…vL¡LzF)ž£©C¡­Óf;ÏF) 
¢%) ¶') lσ‚‹F) iL¦”jF iƒƒÀ 
tsƒL¢%) œJesLJi©Hϔ;i”L{…*ž£©F') oysjL 
Éy”, ¼') iCeƒ8') ž£.{sL ¢%) ¢J1 #e…0%¶) ž£F ∫ .ÒgR qGeHÊF)µÓf;ÏF1yS /ª ‘F)žDe…F) 
gpLªjF)¡L3ejF)i‹©f9ž£FŸy”º) 
«1¦.kL$)h3yšF¤()3$) 
iƒ¸)l{.yDJe£©š;}©EÌF)žjL¢%)
Gó«q L ÚÑYÓdG ±ô©j 
kG)1J e/efƒ7 +|6e‹F) i;eƒF) §š;
q 
+3eƒ6'¶)3y¯Jeƒ‚L%)’ƒHJi;eƒ5+yº
QƒeC’G πμd ø£Øàjh 
¼') iš©—ƒ€jF) žƒD
S ª ‘F) žDe…F) ¢%S ) ¼') 
„7¦ƒv* e£©F') e D{…, ªjF) 3¦G%¶) ›E ¼') iCeƒ8')J 
›‹Fe*Ÿ¦”,¼J%¶)i;¦pº)Ój;¦¾ 
“J{‹E1){Gy;eƒº)h3yº)¤*Ÿ¦”L«zF)Òf—F)›‹F) 
i©ƒ83%) ¼') œ} , i©HemF)J i;e”F) ›0)1 
•Sš‹j, ªjF) 3¦G%¶) ›—F ¡ S…‘jL ¦£C žƒ5¦º) iL)y* z G 
iLe£H y‹*J „—‹F) oysL ž- ¢)y©º) 
µe£*ŒjjLªjF)išL¦…F)+ʹ)›ƒ‚‘*)zIJ«1e Fe* 
tfƒº)¼')Œ©·)¤.¦,iƒ¸) 
i©š(ef”F) i©š”‹F)J )y©. Óf;ÏF) “{‹L ¦£C if©fƒ€F)
S 
yE&¦L«zF){G%¶)J¤f.)¦*Ÿe©”F)§š;¥y;eƒ5«zF)#ªƒ€F)
ádƒ∏«≤dG
GhòNC
G
¿ƒÑYÓdG 
“J{‹E¤*Ÿ¦”LeG¢%S e*Óf;ÏF)Œ©.“)Ì;)˜F2§š; 
›(ef”F)isšƒGµ
á°ü◊Gh AGò¨dG ó©H

πª©dG øY ¢VGQ …OƒL âjBG

á°ùeÉÿG ≈∏Y IÒNC’G 

¡—È ¶ | ; “J{‹E ¢%S ) yE&¦L «zF) {G%¶)J 
¤FeD«zF)ŸÏ—F)¦Iªš(ef”F)«1e F)µ¤ ;#e Žjƒ5¶) 
Êj‹L“J{‹E¢%S )e FyE%)y”C¤ ;«1¦.kL$)h3yº)e F 
¤*Ÿ¦”L«zF)›‹Fe*)y.„8)3¤H%)Jif©fƒ€F)µ#ªƒ6›E 
+Òf—F)+ʹ)¢%S ) e‘©ƒ‚G¤.3e0J%) ¢)y©º)–¦C#)¦ƒ5 
h3yº)¢¦—L¢%) §š;¤,y;eƒ5“J{‹Ee£*ŒjjLªjF) 
ªš(ef”F)«1e F)isšƒGµ˜F2)Êj‹Gif©fƒ€šFÇemF) 
«1¦. kL$) yE%) K{0%) i©/eH ¡G ¡—F ¼J%¶) i.3yFe* 
ÒfE ›‹* ¢¦G¦”L ª ‘F) žDe…F) µ Œ©·) ¢%S ) eƒ‚L%) 
„5){¸)h3yG3){<§š;ž£ ;„8)3¤H%)J#e mjƒ5)¢J1 
¢e .¦*ÇyfF)|‚sº)J1e /
S 

iƒ/ ¢¦f;ÏF) §£H%) ¢%) y‹*J 
ž£C{< ¼') )¦£.¦,
S lσ‚‹F) iL¦”, 
if.J œJe jF 1)y‹jƒ5¶)J Ÿesjƒ5ÏF 
z0%) #)yŽF) if.J œJe , y‹*J #)yŽF) 
)¦sL̃L §j/ iF¦š©D ¢¦f;ÏF) 
µ ¤* )¦GeD «zF) ›‹F) i”ƒ€G ¡G 
iƒsšF 1)y‹jƒ5ÏF )zEJ is©fƒF) 
§š;#eƒº)µžI{ˆj ,ªjF)i©fL3yjF) 
ªƒ©({F)g‹šº)µiƒGe¹)i;eƒF)
.∫ OGôe 

ž£F u|6J «1¦. kL$) h3yº) ž£* 
iL)yf* žI{G%eL ¢%) ›fD iƒ¸) K¦j¿ 
ÇyfF) |‚sº) “)|6') k± „‚E{F) 
ŸejF) ¥eƒ83 ¡; ª ‘F) žDe…F) Ê;J
S 
k£.JªjF)iFeƒ5{šFÓf;ÏF)he‹©jƒ5e* 
e£H¦FzfLªjF)+Òf—F)1¦£·e*Jž£F

á«fÉãdG á°ü◊G
äÓ°†©dG ájƒ≤àd á°ü°üfl
q
íÑ°ùŸG ‘ á°üM ºK 
Ÿ¦©F i©HemF) i©fL3yjF) iƒ¸) eG%S ) 
iL¦”jF iƒƒÀ kHeE y”C „G%)

.∫ .Ω

¢ùeCG áë«Ñ°U á°üM
q
â°ü°üNh
á©HÉ°ùdG ≈∏Y
q
áHɨdG ‘ ¢†cô∏d
q 

iLe< ¼') yLy·) qGeHÊF) {jƒ©ƒ5J 
i©fL3yjF) iƒ¸) kHeEJ i‹·) Ÿ¦L 
i‹*eƒF) i;eƒF) ¡G iL)y* „G%) ¼J%¶) 
i©fL3yjF)iƒ¸)¥zIkƒƒ0Je/efƒ7
S 
kG)1Ji*eŽF)µišL¦9iCeƒº„‚E{šF 
qG{* e£jLe£H y‹*J ’ƒHJ i;eƒ5 
¡L3e³ ¢e .¦* œeE ÇyfF) |‚sº) 
¡G«1¦.kL$)gš…L¢%)›fD#e0̃5ÏF 
Ÿe¸) z0%¶ –y ‘F) ¼') +1¦‹F) Œ©·) 
3¦…‘F)if.JœJe ,J

Ωƒ«dG É«fóH ÚÑYÓdG Èàîj ¿ÉæLƒH

q
øe ΩÉjCG áKÓK ó©H ºgOGó©à°SG áLQO áaô©Ÿ Ωƒ«dG É«fóH ÚÑYÓdG QÉÑàN’ ¿ÉæLƒH ∫ɪc ÊóÑdG ô°†ëŸG ô°†ëj
q ‘ áfhóe
q
π°†ah
.ÖY’ πc ádÉ◊ ÓeÉ°T ɪ««≤J ™°†j ≈àM á°UÉN Iôcòe
,πª©dG
q QÉÑàN’G Gòg èFÉàf ¿hó«°Sh
q
ábÉ«d ‘ ¿ƒÑYÓdG ¿ƒμj âbƒdG Gòg ‘ q¿C’ á«MÉÑ°üdG á°ü◊G ‘ QÉÑàN’G Gòg …ôéj ¿CG ¿ÉæLƒH ÊóÑdG ô°†ëŸG
.á«ægòdG á«MÉædG øe GOGó©à°SG ÌcCG Gƒfƒμj ≈àM óYƒŸG Gò¡H ™«ª÷G ÈNCG ∂dP ‘ ´ô°ûj ¿CG πÑbh ,ø°ùMCG

∞°üfh áYÉ°S Ióe ‘ πMGôe ≈∏Y ¿ƒμà°S äGQÉÑàNE’G

q
áæjóà AGƒ°S ÚÑYÓd É¡jôéj ¿Éc »àdG á«fóÑdG äGQÉÑàN’G ‘ ¿ÉæLƒH ∫ɪc ÊóÑdG ô°†ëŸG
¬«∏Y ÉfOƒY
q Ée Ö°ùMh
¤EG á∏«μ°ûàdG º«°ù≤àH Ωƒ≤«°Sh πMGôe ≈∏Y …ôŒ á«∏ª©dG q¿EÉa ,áÑ«"QƒH ΩɪëH ≥HÉ°ùdG ¢üHÎdG ‘ hCG hRh …õ«J
q
√òg ¿ƒμà°S ɪc ,ÚÑYÓdG OhOôà á°UÉÿG äÉeƒ∏©ŸG πc øjhóJ ™e áæ«q ©e øjQɪàH É¡Ø∏μ«°S áYƒª› πc äÉYƒª›
.∞°üfh áYÉ°S á°ü◊G
Ωhóà°Sh ,Iôe øe ÌcCG ÉgQGôμJ ºà«°Sh ÚÑYÓdG ÚH ádhGóàe øjQɪàdG
q

GƒfÉc ÚÑYÓdG ™«ªL
»æØdG ºbÉ£dGh óYƒŸG ‘
GóL ¢VGQ

Ú«æ©e ÒZ ¢ùeCG Gƒ≤ëàdEG øjòdG ¿ƒÑYÓdG

q¿EÉa ,Ωƒ«dG ¿ƒÑYÓdG É¡jôé«°S »àdG á«fóÑdG äGQÉÑàN’G ¢Uƒ°üîH »æØdG ºbÉ£dG øe ÉgÉæ«≤à°SG »àdG äÉeƒ∏©ŸG Ö°ùMh
ô£°ù«°S πH ,á«fóÑdG äGQÉÑàN’G √ò¡H á«æ©e ÒZ ÚæK’G ¢ùeCG AÉ°ùe áÑ«"QƒH ΩɪM ¢üHÎH â≤ëàdG »àdG ô°UÉæ©dG
q
¢ü°ü◊G ‘ áYƒªéŸG ™e Gƒ›óæj ¿CG πÑb ¢†côdG ≈∏Y ô°üà≤j Úeƒj IóŸ ¢UÉN πªY èeÉfôH ÊóÑdG ô°†ëŸG
É¡d
äGQÉÑàN’G Ghôéj ¿CG øμªŸG ÒZ øe ‹ÉàdÉHh πjƒW âbƒd GƒHQóàj ⁄ A’Dƒg q¿CG ÖÑ°ùdGh ,iôNC’G á«ÑjQóàdG
.±ô¶dG Gòg ‘ á«fóÑdG 

i©fL3yjF) iƒ¸) µ ‰/Ϻ)J 
Óf;ÏF) Œ©. y.)¦, „G%) is©fƒF 
ªjF) iFeƒ5{F) )¦£C ž£H%) yE&¦L eG ¦IJ 
kD¦F) ž<{C ª ‘F) žDe…F) ž£F e££.J 
y;¦º) µ )¦HeE Œ©·) ¢%S ) ¶') {—fº) 
g/3g‹šº)¼'
)ž£F¦ƒ7Jy‹*+|6efGJ
S

ôFGõ÷G ¤EG IOƒ©dG πÑb Úeƒj IójóL äGQÉÑàNEG

ød Ωƒ«dG ÚÑYÓd ¿ÉæLƒH ÊóÑdG ô°†ëŸG É¡jôé«°S »àdG á«fóÑdG äGQÉÑàN’G q¿EÉa É¡«∏Y Éæ∏°ü– »àdG äÉeƒ∏©ŸG Ö°ùMh
,øWƒdG ¢VQCG ¤EG IOƒ©dG óYƒe πÑb Úeƒj iôNCG äGQÉÑàNG èeÈj ¿CG …ƒæj πH ,‹É◊G ¢üHÎdG ∫ÓN IÒNC’G ¿ƒμJ
.á«fóÑdG á«MÉædG øe ܃∏£ŸG iƒà°ùŸG ¤EG Gƒdƒ°Uh ÚÑYÓdG ™«ªL q¿CÉH ócCÉàj ≈àM ∂dPh
.∫ OGôe

êÓ©dG π```°UGƒjo á`````jóYÉ°ùe
ÚJRƒ∏dG ÜÉ```¡àdEG ø````````e 

Óf;ÏF) ›E ›‹. ˜F2 ¡G “y£F)J 
‰/¶eGy‹*e©ƒ5¶y/)JÇy*K¦jƒ­ 
K¦jƒG µ ¶Ïj0) ÇyfF) |‚sº) 
ž<{C ¼J%¶) i.3yFe* e©Hy* Óf;ÏF) 
žI «zF) Óf;ÏF +yLy‹F) le*e©ŽF) 
i©HyfF) l)҃‚sjF) ¼') iƒ5eG i.es* 
{ˆ Fe* ’L|6 ¡*J i©f;4 iƒ7e0 §š; 
¶')¤ G¢¦He‹L«zF)iƒCe º)„”H¼') 
qGeHÊF)•©f…,µ%)y*ª ‘F)žDe…F)¢%S ) 
Óf(eŽF)Óf;ÏF)¢Jy*yLy·)

AÉ``©HQC’G ≈``dEG ìô``°ù
q jo h ¢ü`HÎdG QOÉ``¨jo ó`b á``jóYÉ°ùe

êÓ©dG ájóYÉ°ùe óªMCG πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T ºLÉ¡e π°UGƒj
…òdG ÚJRƒ∏dG ÜÉ¡àdG øe ¢ù«fƒd ≥jôØdG Ö«ÑW iód
¿Éc ¬fCG Éæ¶M’ óbh ,Öéj ɪc ÜQóàdG øe ¬©æe
á«ÑjQóàdG ¢ü°ü◊G á∏«W ¬FÓeR ™e áHƒ©°üH ¢†côj
≥jôØdG Ö«ÑW øμd ,¿B’G óM ¤EG áÑ«Ñ°ûdG É¡JôLCG »àdG
¬æμd ,QGôªà°SÉH ø°ùëàJ
ájóYÉ°ùe ádÉM q¿CG Éæd ócCG
q
OGQCG GPEG ¬d âe qób »àdG äɪ«∏©àdG ´ÉÑJG ¤EG ô£°†e
¿CG òæe ájóYÉ°ùe É¡«∏Y πª©j Ée ƒgh ,áYô°ùH ‘É©àdG
.áÑ«"QƒH ΩɪM ¤EG π°Uh

IQOɨŸG CÉ°ûj ⁄ ¬fq C’ GÒãc á£Ñfi äÉjƒæ©Ã ¢ùeCG Ωƒj á∏«W
.º°SƒŸG ájÉ¡f ájÉZ ¤EG áÑ«Ñ°ûdG ‘ AÉ≤ÑdG ójôjh

ΩɪM ¤EG ¢ùeCG π≤q æJ AÉ©HQC’G ÒLÉæe
ájóYÉ°ùe ´ÉæbE’ áÑ«"QƒH

q ¬fq CG ócCGh AÉ©HQC’G πeCG ‘ Ö©∏j ¿CG ÉeÉJ É°†aQ
‘ AÉ≤ÑdG π°†Øj
ΩóY …OÉædG QGôb ¿Éc GPEGh ,º°SƒŸG ájÉ¡f ájÉZ ¤EG áÑ«Ñ°ûdG
q ¬fq EÉa ¬H ®ÉØàM’G
≥jôØdG ¤EG º°†æjh ¬≤FÉKh º∏à°ùj ¿CG π°†Øj
IôμØdG √ò¡d á°†aGQ áÑ«Ñ°ûdG IQGOEG ≈≤ÑJ øμd ,√ójôj …òdG
øe ájGóH AÉ©HQC’G πeCG OGó©J øª°V ÖYÓdG ¿ƒμj ¿CG ójôJh
.‹É◊G º°SƒŸG ádƒ£H øe IOƒ©dG á∏Môe

,ájóYÉ°ùe ÚH ɪFÉb ≈≤Ñj ´Gô°üdG
AÉ©HQC’Gh áÑ«Ñ°ûdG

ɪ«a »FÉ¡f πM ¤EG π°UƒàdG
ºàj ⁄ ¢ùeCG AÉ°ùe ájÉZ ¤EGh
q
ΩɪM ‘ ∫ó÷G øe ÒãμdG äQÉKCG »àdG á«°†≤dG √òg ¢üîj
á«∏FÉÑ≤dG IQGOE’Gh »æØdG ºbÉ£dGh ÚÑYÓdG §°Sh áÑ«"QƒH
IQGOEG π©a OQ É°†jCG ≈°ùæf ¿CG ¿hO ,»°TÉæM ¢ù«FôdG É¡°SCGQ ≈∏Yh
áKÓãdG ±GôWC’G ÚH Ó°UGƒàe ´Gô°üdG ∫GRÉeh ,AÉ©HQC’G πeCG
¬≤FÉKh ΩÓà°SG hCG áÑ«Ñ°ûdG ‘ AÉ≤ÑdÉH ájóYÉ°ùe ∂°ù“
q πX ‘
¬ëjô°ùJ ‘ áÑ«Ñ°ûdG áÑZQh ,√ójôj …òdG …OÉædG ¤EG IQOɨª∏d
.ÖYÓdG ™e óbÉ©àdG ÊɪY ∫ɪL IQGOEG QɶàfG ÖfÉL ¤EG
π◊G ±ô©à°S ∂°T ¿hOh á©HÉàe πfi á«°†≤dG √òg ≈≤ÑJh
áÑ«Ñ°ûd ÖYÓdG IQOɨà ÉeEq G á∏Ñ≤ŸG á∏«∏≤dG äÉYÉ°ùdG ‘ »FÉ¡ædG
áÑ«Ñ°ûdG IQGOEG ™LGÎJ ¿CG hCG ™bGƒdG ôeC’G ¤EG ¬Nƒ°VQh πFÉÑ≤dG
óLGƒàj ájóYÉ°ùe q¿EÉa ¬«dEG Éfô°TCG ɪ∏ãeh .¬ëjô°ùJ Iôμa øY
⁄h ¥ÓWE’G ≈∏Y IôμØdG πÑq ≤àj ⁄h GóL á£Ñfi äÉjƒæ©e ‘
ó≤à©j ¿Éc ¬fq CG á°UÉN ,‹É◊G âbƒdG ‘ ¬d çóM Ée ¥ qó°üj
¢ù«FôdG ÈY
q Éeó©H »FÉ¡ædG π◊G âaôY ób á«°†≤dG √òg q¿CÉH
±É£ŸG ájÉ¡f ‘ øμd ,¬FÉ≤H ≈∏Y á«FÉ¡ædG ¬à≤aGƒe øY »°TÉæM
.∫ OGôe
.áKÓãdG ±GôWC’G ÚH GÒÑc ’óL Òãàd äOÉY

π≤æJ ,ájóYÉ°ùe IQOɨe á«°†≤H ≥∏©àŸG ¥É«°ùdG ¢ùØf ‘ ɪFGOh
áÑ«"QƒH ΩɪM ¤EG ᪰UÉ©dG øe ¢ùeCG AÉ©HQC’G πeCG ÒLÉæe
πeC’G ¿GƒdCG ¢üª≤àH
¬YÉæbEGh ájóYÉ°ùe ™e çóëà∏d É°ü«°üN
q
AÉ©HQC’G hÒ°ùe º∏Y Éeó©H Gòg »JCÉj ,IOƒ©dG á∏Môe øe ájGóH
q
ΩÓà°SG hCG áÑ«Ñ°ûdG ‘ AÉ≤ÑdG π°†Øjh
IQOɨŸG CÉ°ûj ⁄ ÖYÓdG q¿CG
ÚH åjó◊G ΩGO óbh ,√ójôj …òdG …OÉædG ‘ Ö©∏d ¬≤FÉKh
Oƒ©j ¿CG πÑb §≤a á∏«∏b ≥FÉbO ájóYÉ°ùeh AÉ©HQC’G ÒLÉæe
ÒLÉæŸG Gòg q¿CG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒh .áHÉæY áæjóe ¤EG ÒLÉæŸG
≥FÉKh âfÉc øZ ócCÉàf ⁄ øμd ≥FÉKƒdG ¢†©H ¬©e ô°†MCG
q¿CG á°UÉN ,ôNBG A»°T hCG AÉ©HQC’G πeCG ‘ ÖYÓdG ™«bƒàH á°UÉN
.ádCÉ°ùŸG √òg ¢üîj ɪ«a GóL ɶØëàe GóH ÒLÉæŸG Gòg

AÉà°ùeo ¬fq CG ÒLÉæŸG `d ócCG ájóYÉ°ùe
IÒNC’G Êɪq Y äÉëjô°üJ øe

™e ¢VhÉØà∏d ÊɪY ¬Ø∏q c …òdG ÒLÉæŸG q¿CG ÉfQOÉ°üe Éæd âØ°ûch
,ídÉ°U ≈Yój …òdGh ¢ùeCG AÉ°ùe áÑ«"QƒH ΩɪM ‘ ájóYÉ°ùe
Ωɪ°†f’Gh áÑ«Ñ°ûdG IQOɨe ≈∏Y ájóYÉ°ùe á≤aGƒÃ ßëj ⁄
ød ¬fq CG ÒLÉæŸG Gò¡d "…QÉæμdG" ÖY’ ócCG PEG ,AÉ©HQC’G πeCG ¤EG
»g ∂dP ‘ ÖÑ°ùdGh ,ôeC’G ¬Ø∏q c ɪ¡e AÉ©HQC’G πeCG ‘ Ö©∏j
ÊɪY ∫ɪL AÉ©HQC’G πeCG ¢ù«FQ É¡H ¤OCG »àdG äÉëjô°üàdG
¬à≤aGƒe íæe ájóYÉ°ùe q¿CG É¡«a ócCG »àdGh IÒNC’G IÎØdG ‘
ÒLÉæŸG Gò¡d ócCG ájóYÉ°ùe øμd ,πeC’G ¿GƒdCG ¢üª≤J
q ≈∏Y
‘ ¬©e ç qóëàj ⁄h ÊɪY ™e ¥ÓWE’G ≈∏Y ¢VhÉØàj ⁄ ¬fq CG
’ ÊɪY É¡H ¤OCG »àdG äÉëjô°üàdG q¿CG ÉØ«°†e ,á«°†≤dG √òg
äÉëØ°U ‘ É¡«∏Y ™∏WG ¿CG ó©H AÉà°SG ¬fCGh áë°üdG øe É¡d ¢SÉ°SCG
ó©à°ùe ÒZ ájóYÉ°ùe q¿CG ≈∏Y É°†jCG ∫ój ôeC’G Gògh ,óFGô÷G
q
.‹É◊G "ƒJÉcÒŸG" ‘ AÉ©HQC’G πeCG ¤EG π≤æà∏d

AÉ©HQC’G ¤EG ∫É≤àfE’G ¢†aôj ¬fq CGh ...
áÑ«Ñ°ûdG ‘ AÉ≤ÑdÉH ∂°ùªà
q eo h

¬∏°SQCG …òdG ÒLÉæŸG ÚH iôL ɪY åjó◊G ÉfQOÉ°üe â∏°UGhh
¢†aQ áÑ«Ñ°ûdG ÖY’ q¿CG Éæd äócCGh ,ájóYÉ°ùeh ¢ùeCG ÊɪY

óªMCG »∏FÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T ºLÉ¡e q¿CG ÉgQOÉ°üe øe "±Gó¡dG" âª∏Y
∂dPh ,á¶◊ ájCG ‘ áÑ«"QƒH ΩɪM ¢üHôJ QOɨ«°S ájóYÉ°ùe
»°†≤j …òdGh á«∏FÉÑ≤dG IQGOE’G ¬JòîJG …òdG QGô≤dG ó©H
ó°ùéàà°S ‹ÉàdÉHh ,AÉ©HQC’G πeCG ¤EG É«FÉ¡f ÖYÓdG íjô°ùàH
ób ÊɪY ∫ɪL AÉ©HQC’G πeCG ¢ù«FQ ¿Éc »àdG äÉëjô°üàdG
ájóYÉ°ùe q¿CG ócCG ÉeóæY á«°VÉŸG á∏«∏≤dG äÉYÉ°ùdG ‘ É¡H ¤OCG
.á∏Ñ≤ŸG äÉYÉ°ùdG ‘ AÉ©HQC’G πeC’ ™bq ƒ«°S

πeC’Gh áÑ«Ñ°ûdG ÉJQGOEG
á∏«∏b ΩÉjCG πÑb Éà≤ØJEG

,Ωƒ«dG Ió«dh øμJ ⁄ á«°†≤dG √òg q¿CG ÉfQOÉ°üe Éæd äócCG ɪc
äÒZ
q É¡fq CG ≥HÉ°S âbh ‘ äócCq G á«∏FÉÑ≤dG IQGOE’G q¿CG ºZôa
hóÑJ á≤«≤◊G q¿CG ’EG ,ájóYÉ°ùe íjô°ùàH »°VÉ≤dG ÉgQGôb
,¿B’G øe ΩÉjCG πÑb çóM ÚJQGOE’G ÚH ¥ÉØJ’G q¿C’ Iôjɨe
ÊɪY ∫ɪL …OÉædG ¢ù«FQ É¡H ¤OCG »àdG äÉëjô°üàdG π©dh
q
‹ÉàdÉHh ,¬dƒ≤j ¿Éc ɇ É≤KGh ¿Éc ¬fq CG ɪ«°S’ ∂dP ≈∏Y ∫óJ
¥Éëàd’Gh É«FÉ¡f ¢üHÎdG IQOɨe øe ÜÎ≤j ájóYÉ°ùe q¿EÉa
áÑ«Ñ°T IQGOEG ¬JòîJG …òdG QGô≤dG Ö°ùM AÉ©HQC’G πeCÉH
.¢ùeCG πFÉÑ≤dG

ç qó– …OƒL âjBG
OGôØfEG ≈∏Y ájóYÉ°ùe ™e

™e åjóM ¬d ¿Éc …OƒL âjBG ÜQóŸG q¿EÉa ¥É«°ùdG ¢ùØf ‘
ɪc ,¬JÉjƒæ©e ™aôj ¿CG ∫hÉMh á«°†≤dG √òg ∫ƒM ájóYÉ°ùe
ájGQO ≈∏Y ájóYÉ°ùe q¿CG ≈∏Y ∫ój Ée ƒgh á«°†≤dG √òg É°ûbÉf
QGO …òdG åjó◊G q¿CG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒh ,´ƒ°VƒŸG Gò¡H á∏eÉc
∫hCG á∏«d øe ôNCÉàe âbh ‘ ¿Éc ájóYÉ°ùeh …OƒL âjBG ÚH
.óMC’G ¢ùeCG

∫É≤àfE’G hCG AÉ≤ÑdG OGQCG ájóYÉ°ùe
√ójôjo …òdG …OÉædG ¤EG

íjô°ùJ ‘ É¡àÑZQ øY á«∏FÉÑ≤dG IQGOE’G äÈY
q …òdG âbƒdG ‘h
IQOɨŸG ¢†aQ ÖYÓdG q¿EÉa ,AÉ©HQC’G πeCG ¤EG ájóYÉ°ùe
q¿CG ÉfQOÉ°üe äócCGh ,äGòdÉH âbƒdG Gòg ‘h …OÉædG Gòg ¤EG
√ójôj …òdG …OÉædG ‘ ™«bƒà∏d ¬ëjô°ùJ ≥FÉKh Ö∏W ájóYÉ°ùe
ÚH ¢ùeCG á≤dÉY ádCÉ°ùŸG √òg â«≤Hh .áÑ«Ñ°ûdG ‘ AÉ≤ÑdG hCG
ájóYÉ°ùe ô¡Xh .ôNBG OÉf ¤EG hCG AÉ©HQC’G ¤EG ÖYÓdG IQOɨe

Oó```©dG 2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
2669 Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

á«dÉà≤dG ìhôdÉH RÉàeCG" :»ª«gGôH
"ÜGôμ«d OÉ©°SEG ≈æ“CGh áØÿGh
Qƒ¡ª÷ ∂°ùØf Ωó≤J ¿CG ∂d πg ,’hCG
?"܃ŸG" 

i LyG¡GeH%) ª©I){*„53eC›Ge—F)ªƒ5') 
i”C3 eƒH{C ¼') BF) ¡ƒ5 µ l31e< iLe<3 
kf‹FJ "¢e©j©,¢eƒ5"«1eHµkH¦—,ªjš(e; 
+)¦£F)žƒ”F1¦;%) ¢%) ›fDeL3eŽš*µӝƒ5¦G 
eƒH{Cµ
?܃ŸG ™e ä’É°üJE’G âfÉc ∞«c 

{()}·)µg‹šF)µ{—C)¡E%) »iL)yfF)µ 
|‚/%) ¢%) ª G)¦fš9ª*3eD%) ›EJªjš(e;¡—FJ 
¢%) iƒ7e0 «3)¦ƒ€G n‹*%¶ {()}·) µ g‹šF 
+1e‘jƒ5'¶) ª  —ÈJ y©. {()}·) µ K¦jƒº) 
µ y©. #)1%) Éy”, œÏ0 ¡G +¦”* +1¦‹F)J 
iL1¦F¦G ¼') kš”jH') eIy‹* i© 9¦F) iF¦…fF) 
ª Ggš9J™e Iª fp‹,»3¦G%¶)¡—FJiš‹F) 
iLep* iL1¦F¦G ¼') +|6efG œ¦sjF) «Ò.e G 
oy/eG¦IJ"h¦º)"ŒGl¶eƒ,'¶)†*3¡L%) 
•L{‘F)ŒG„H¦,„*{,µe©Fe/eH%)JϋC

äGQób ∂∏“ ∂fCGh ÒãμdG ∂æY ∫É≤j
?∂«≤∏©J Ée ,IÒÑc 

ž—¸)™{,%)Jªƒ‘H§š;ž—s©ƒ5¡GeH%) kƒF 
¢¦©‘sƒF)žjH%)ž—FJ3eƒH%ÏFJª ‘F)žDe…šF

ÖéYCG ¬fCG Éæd ìô°U ÊGôªY ÜQóŸG
¿CG »æ©j Ée ƒgh ΣGƒà°ùà GÒãc
.»ª°SQ ¬Ñ°T íÑ°UCG "܃ŸG"`d ∂eɪ°†fEG
?∂dƒb Ée 

µ eH%) ªƒ53 #ªƒ6 y.¦L ¶ i;eƒF) y¸ 
§š;ŒDJ%) »kF4¶¡—FJ "h¦º)"ŒG„*ÌF) 
ž(Ϻ)›—ƒ€Fe*3¦G%¶)҃,¢%) § ³%) #ªƒ6«%) 
eG%) iLep* iL1¦F¦G µ ªj/)3 ly.J Ç%¶ 
ϋC ª C|€, ª£C Ç){; +1e£ƒ6 „vL e©C 
¤ :¡ƒ/y ;¢¦E%¶ÎE%)›;%)ª š‹¯J 
¥zI ¡G ›—ƒ€G «%) y.¦L ¶J +ÌC z G •L{‘F) 
i©/e F)

âª∏bCÉJ πg ,πª©dG á≤jôW øY GPÉe
?É¡©e 

¢J1kD¦F)3J{GŒGJe£‹GžšD%e,%)l%)y*ž‹H 
i”L{9 ŒG žšD%ejFeC ¡ƒ/%) 3¦G%¶) ¢¦—jƒ5 ˜ƒ6 
+ÒmEleL3efG¤G}šLJkDJ¤G}šLg‹šF)

.»ª«gGôH Ö©d äGõ«‡ »g Ée ∂dCÉ°ùf ƒd
?∫ƒ≤J GPÉe 

i;|* •ƒ F) Ò©Ž, i‘¹) 
+ÌC {—‘L 
ªI ¥zI ¢)y©º) –¦C i©Fej”F)J l)3e£º) 
ªf‹Fl)}©Á

‘ â©bh ¿EG QÉ°üfC’G ¬H ó©J …òdG Ée
?ájÉéH ájOƒdƒe 

ª‹ƒ5¦*eG›E›‹C%)¢%)¦I3eƒH%¶)¤*y;%)eG 
ª G Ÿ4ÏF) ž;yF) Éy”,J ž£(eƒ83') ›.%) ¡G 
3eƒH%) ¡;)}©ÁeGÏEk‹ƒ5iLep*iL1¦F¦º 
§ ³%)Jªƒ5e/¡GyL}LeG¦IJiLep*iL1¦F¦G 
3eƒH%¶)#¶&¦Ile‹š…,K¦jƒGµ¢¦E%)¢%)
Σ ∞°Sƒj

ÉYƒÑ°SCG Ö«¨j äÉMôa
¢üHÎdG ™«°†jh

¿Gó«ŸG §°Sh ¿CG ,¢ùeCG OóY ‘ Éfô°TCG ób Éæc
‘ áHÉ°UE’G ¬JOhÉY ób âfÉc äÉMôa ∂«∏e
‘ êÉeófE’G ∫hÉM PEG ,á«MÉÑ°üdG ¢ùeCG á°üM
iƒà°ùe ≈∏Y Ω’’BÉH ô©°T ¬æμdh áYƒªéŸG
¢üëa ó©H "܃ŸG"`d »Ñ£dG ºbÉ£dG ,áÑcôdG
¿CG »æ©j Ée ƒgh áMGQ ´ƒÑ°SCG ¬ëæe ÖYÓdG
øμªàj ødh »FÉ¡f πμ°ûH ¢üHÎdG ™«°V ÖYÓdG
áHô°V ó©j Ée ƒgh ¬FÓeR πãe Ò°†ëàdG øe
.âbƒdG ¢ùØf ‘ ܃ª∏dh ÖYÓd á©Lƒe

ΩRÉY ¬æμdh ôKCÉJ
IIJH IOĩdG ŸY

PEG ,¢üHÎdG ™«°†«°S ¬fCG ±ôY ÉŸ ôKCÉJ äÉMôa
πNójh ¬àbÉ«d ™Lΰùj ¿CG øªK …CÉH ójôj ¿Éc
Ò°†ëàdGh πª©∏d á«Yɪ÷G äÉÑjQóàdG ‘
êQÉN ¬°ùØf óLh ¬æμdh IOƒ©dG á∏MôŸ
É¡ª¡Øj ⁄ »àdG áHÉ°UE’G √òg ÖÑ°ùH äÉHÉ°ù◊G
’EG ,√ôKCÉJ ºZQ äÉMôa ¿EÉa πHÉ≤ŸÉH ,¿B’G ó◊
™«£à°ùj ¬fCG ±ô©jh Iƒ≤H IOƒ©dG ≈∏Y ΩRÉY ¬fCG
óæY OÉ÷G πª©dG ∫ÓN øe ¬JÉa Ée ´ÉLΰSEG
.ájÉéH ¤EG IOƒ©dG

∫hC’G AÉ≤∏dG øY Ö«¨«°S
πbC’G ≈∏Y

…ôé«°Sh ´ƒÑ°SCG IóŸ áMGô∏d äÉMôa øcÒ°S
ôFGõ÷G ¤EG IOƒ©dG óæY IójóL äÉ°Uƒëa
‘ Gô°VÉM ¿ƒμj ød ¬fCG GócDƒe ¬Ñ°T íÑ°UCGh
,ΩOÉ≤dG »ØfÉL 18 Ωƒj ᪰UÉ©dG OÉ–EG á¡LGƒe
OÉY ¿EG ≈àM É¡∏Ñb õ¡éj ød ÖYÓdG ¿CG ÉÃ
ÊGôªY ¿EÉa ‹ÉàdÉHh …OÉY πμ°ûH äÉÑjQóà∏d
øe äÉMôØd πjóÑdG OÉéjEÉH ÉÑdÉ£e ¿ƒμ«°S
.¿B’G

™««°†J π°†aCG" :äÉMôa
™««°†J ≈∏Y øjAÉ≤d
"á∏eÉc IOƒ©dG

∂«∏e ™e ¢ùeCG áë«Ñ°U áØ«ØN á°TOQO ‘h
≈¡fCG Ó©a ¬fCG ÒNC’G Gòg Éæd ócCG ,äÉMôa
ßaÉëj ≈≤Ñ«°Sh πe’G ó≤Øj ød ¬æμdh ¢üHÎdG
´ƒÑ°SCG »Ñ£dG ºbÉ£dG »æëæe" :∫Ébh √QGô°UEG ≈∏Y
øe øμ“CG ⁄h »æJOhÉY áHÉ°UE’G ∞°SCÓd ,áMGQ
≈°Vôf ¿CG Öéj πHÉ≤ŸÉH ,¢üHÎdG Gòg ∫Ó¨à°SEG
hCG øjAÉ≤d ™«°VCG ¿CG π°†aCGh Qó≤dGh AÉ°†≤dÉH
."á∏eÉc IOƒ©dG á∏Môe ™«°VCG ¿CG ≈∏Y ,áKÓK
Σ .∞°Sƒj

ÊGôªY ÜQóŸG ∂©e çó– πg
?¬HÉéYEG â∏f ∂fCÉH ΣÈNCGh 

Œ j”G¤H%) ½yE%)Jh3yº)ª‹Goy±ϋC 
¡—FJ)ÒmEª /)3%) {G%¶))zI«)¦jƒ­eGy¸ 
¡—ȶJ#ªƒ6«)ŒDJ%) »kF4¶˜FkšDešmG 
"h¦º)"BF ª(e£H ›—ƒ€* kƒ‚H') ª H%) œ¦”F) 
§š;ÎE%) •©š‹jF)yL3%) ¶J˜F2›ƒsL¢%) § ³%) 
i©ƒ‚”F)

¬fCG É°†jCG ∫Éb íjô°üàdG ¢ùØf ‘ ÊGôªY
ÖYÓdÉH ∂Ø°Uh PEG ,∂à«°üî°ûH ÖéYCG
ô°S Ée ,ìÉéædG ‘ IÒÑc ÖZQ ¬d …òdG
?∂dP 

¶ „vƒ6 eH%) )z—I ªj‹©f9 …
˜sƒ‚L 
#ªƒ6›E›‹C%)ŸÏƒjƒ5'¶)gsL¶JiÈ}£F)gsL 
ž—-y/ yD Ç){; ¢¦—L eG ¦IJ tÃ%)J t*3%¶ 
e­3¤ ;

∞«c ,"܃ŸG" ™e ∂ª∏bCÉJ øY çóëàæd
?≥jôØdG ™e É¡à«°†b ΩÉjCG ó©H ô©°ûJ 

y©. ›—ƒ€* ª šf”jƒ5') Œ©·) i/)|7 ›—* 
ŒGoy±%) eH%eC"h¦º)"µ+ÒfEi/){*{‹ƒ6%) 
½ y.¦L ¶J Óf;ÏF) ›E ŒG „š.%)J Œ©·) 
)zI µ g‹F%) Ç%) {‹ƒ6%)J „vƒ6 «%) ŒG ›—ƒ€G

‫ﻣﻮﻟﻮﺩﻳﺔ ﺑﺠﺎﻳﺔ‬
ájhÉ°ûdG á¡LGƒe
Ωƒ«dG ájOƒdG
OÉ–EG Ωƒ«dG ájÉéH ájOƒdƒe ¬LGƒ«°S
ÚjOh øjAÉ≤d ‘ ÚJôe ≈∏Y ájhÉ°ûdG
ÜQóª∏d áÑ°ùædÉH ájɨ∏d Úª¡e
øe ÒãμdG ô¶àæj …òdG ÊGôªY
á°Uôa ¿Éfƒμà°S PEG ,Úà¡LGƒŸG ÚJÉg
iƒà°ùe ±É°ûàcEG πLCG øe ᪡e
,…QÉ¡f á°UÉN ,Oó÷G ÚÑYÓdG
¿EÉa πHÉ≤ŸÉH ,»≤dÓYh »Ñjó«°S
Úà¡LGƒe ¢VÉN ¿CG ≥Ñ°S »ª«gGôH
¿Éch ≥jôØdG ™e ájÉéH ‘ ÚàjOh
.Üôb øY √ógÉ°T ób ÊGôªY

‫ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ‬

ÊGôªY ¢Vô©H ºà¡e ÒZ IQGQR
óMCG ™e ä’É°üJEG ‘ â∏NO ájÉéH ájOƒdƒe IQGOEG ¿CG ócCG ób ÊGôªY ÜQóŸG ¿Éc
äGôμdGh äÓZƒàdÉH õ«ªàjh õ«‡ ô°ùjCG ôLÉ¡ŸG ƒg á«æWƒdG ádƒ£ÑdG ‘ ÚÑYÓdG
≥∏©àj ôeC’G ¿CG ÉæØ°ûàcEG ,ÖYÓdG Gòg º°SEG øY åëÑdG ≈∏Y Éæjô°UCG ¿CG ó©Hh á≤«bódG
±ƒØ°U ‘ »°VÉŸG º°SƒŸG §°ûæj ¿Éc …òdGh IQGQR ÜΨŸG ∞«£°S ¥Éah ¿Gó«e §°SƒH
¬YÉæbEG ó°üb ÖYÓdG Gòg ™e ájô°S ä’É°üJEG ‘ Gƒ∏NO "â°ù«HƒŸG" ,ájÉéH áÑ«Ñ°T
."ÉjGQƒ" ÉÁ" áæjóe øe ádƒ£ÑdG ôªY øe ≈≤ÑJ ɪ«a Ö©∏dGh "܃ŸG" ¿GƒdCG ¢üª≤àH

10
çƒ`````©Ñe
"±G qó¡dG"
≈````````````dEG
¢ù``````fƒJ

Σ .∞°Sƒj

»bÓY ΩÉeCG á°Uôa
áfÉμe ¿Éª°†d
OÉ–EG ΩÉeCG Ωƒ«dG IGQÉÑe ¿ƒμà°S
áÑ°ùædÉH ájɨ∏d ᪡e ájhÉ°ûdG
â– ¿ƒμ«°S …òdG »≤dÓY ÜÉ°û∏d
⁄ ¬fCG ócCG ób ÊGôªY ¿Éc PEG ,ô¡éŸG
áYÉ°ùdG ó◊ ÒÑμdG A»°ûdG ô¡¶j
¬«∏Y ºμ◊G øe øμªàj ⁄ ∫GR’h
»æ©j Ée ƒgh iôNCG ¢Uôa ¬«£©«°Sh
Ωƒ«dG √Gƒà°ùe ájDhQ ô¶àæ«°S ¬fCG
º°†H ≥∏©àŸG »FÉ¡ædG √QGôb »£©«d
¿ƒμ«°Sh ¬eóY øe ÖYÓdG Gòg
√óæY Ée πc QÉ¡XEÉH ÉÑdÉ£e »≤dÓY
ºLÉ¡ŸG ¬fCG ÊGôªY ´ÉæbEGh Ωƒ«dG
.¬Ñ°SÉæj …òdG

øĪ£j ¿CG ójôj ÊGôªY
É°†jCG ≈eGó≤dG ádÉM ≈∏Y
ÊGôªY ÜQóŸG õcôj ød ,πHÉ≤ŸÉH
,§≤a Oó÷G iƒà°ùe ≈∏Y ¬JɶMÓe
»àdG ádÉ◊G ±É°ûàcEG ∫hÉë«°S PEG
≈eGó≤dG ≈àM OGó©àdG πc É¡«a óLƒj
áLQO …CG ¤EG ±ô©j ¿CG ójôjh
óéj ∞«c ±ô©jh ¬JGÒ°†– â∏°Uh
¬≤jôa AGOCG ¿ƒμ«d ™‚C’G ∫ƒ∏◊G
¤EG IOƒ©dG πÑb √ójôj …òdG πμ°ûdÉH
ÉMÉJôe ÊGôªY ¿ƒμ«°Sh ôFGõ÷G
90 ¢VƒîH ÖY’ πμd íª°ù«°S ¬fC’
"܃ŸG" ¿EÉa Òcòà∏d .á∏eÉc á≤«bO
iôNCGh áë«Ñ°üdG ‘ IGQÉÑe Ö©∏«°S
AÉ≤d πch ¢ùaÉæŸG ¢ùØf ΩÉeCG AÉ°ùŸG ‘
.á∏«μ°ûàH

á¡LGƒe Gƒ©HÉJ ¿ƒÑYÓdG
ÉehQ ΩÉeCG ¢SƒàæaƒL
Iô¡°S ájÉéH ájOƒdƒe ƒÑY’ ÖdÉW
Gƒ©°†j ¿CG ¥óæØdG ∫ɪY øe ¢ùeCG ∫hCG
ΩÉeCG ¢SƒàæaƒL IGQÉÑe åÑJ IÉæb º¡d
á«dÉ£jE’G ádƒ£ÑdG áªb ‘ ÉehQ
…òdG Ö∏£dG ƒgh ádƒ÷G √ò¡d
,¥óæØdG »∏eÉY øe áHÉéà°SEG »≤d
øe ≠dÉH ΩɪàgEÉH IGQÉÑŸG ⫶M PEG
‘ º¡°†©H ™ªàLEG øjòdG ÚÑYÓdG
á¡LGƒŸG GƒYÉÑJh ∫ÉÑ≤à°SE’G áYÉb
á¡LGƒŸG ¿hôNB’G ™HÉJ ɪæ«H É«YɪL
.º¡aô¨H Ahóg ‘

áWôZƒj ≈°ù«YhCG
¢üHÎdÉH ≥ëàdG
∫ÉeB’G ºLÉ¡e ¢ùeCG áë«Ñ°U ≥ëàdG
≥jôØdG ¢üHÎH áWôZƒj ≈°ù«YhCG
Ö∏£H ,á«°ùfƒàdG ºgGQódG ÚY ‘
Gòg ≥∏£æ«°S PEG ,»æØdG ºbÉ£dG øe
™e äGÒ°†ëàdG ‘ ÜÉ°ûdG ºLÉ¡ŸG
ób …òdG ô°üæ©dƒH ¢Vƒ©«d ≥jôØdG
åjóM ΣÉægh ≥jôØdG øY πMôj
OGOh ¤EG ô°üæ©dƒH πjƒ– Iôμa øY
ÜQóJh ,IQÉYEG πμ°T ‘ ¿É°ùª∏J
á°ü◊G ‘ ≥jôØdG ™e ≈°ù«YhCG
‘ Gô°VÉM ¿ƒμj óbh ¢ùeC’ á«FÉ°ùŸG
.Ωƒ«dG QÉ¡æd ájOƒdG äÉ¡LGƒŸG ióMEG

Ωƒ«dG ô¶àæe ‹Gƒ©H
¿É«Ø°S ™aGóŸG ≥ëà∏j ¿CG ô¶àæŸG øe
ºgGQódG ÚY ¢üHÎH Ωƒ«dG ‹Gƒ©H
øe ΩÉjG 4 ™«°V ¿CG ó©H ,¢ùfƒàH
ôØ°ùdG RGƒL á∏μ°ûe ÖÑ°ùH ¢üHÎdG
É°ùfôa IQÉØ°S ‘ GRƒéfi »≤H …òdG
PEG ,IÒ°TCÉàdG Ö∏W ÖÑ°ùH ôFGõ÷ÉH
π°Uh ób ¿ƒμjh ¢ùeCG ÖYÓdG ≥∏£fEG
.Ωƒ«dG ìÉÑ°U øe ôμÑe âbh ‘

Êɪ°Sh ¿ÉaôH ,…ójGR
íÑ°ùŸG ¤EG Gƒdõf
AÉ°ùe …ójGRh ¿ÉaôH ¿É°SQÉ◊G ∫õf
,¥óæØ∏d ™HÉàdG íÑ°ùŸG ¤EG ¢ùeCG ∫hCG
ìɪ°ùdG ∫ɪ©dG øe GƒÑ∏W ¿CG ó©H
≈∏Y áYÉ°S ∞°üæd ∫Ó¨à°SEÉH º¡d
øe º¡JOƒY ó©H Iô°TÉÑe Gògh πbC’G
ºZQh á«FÉ°ùŸG á«ÑjQóàdG á°ü◊G
ájGóÑdG ‘ Gƒ°†aQ ¥óæØdG ∫ɪY ¿CG
,18:00 ó©H ≥∏ZCG íÑ°ùŸG ¿CG áéëH
Ö∏£Ÿ ájÉ¡ædG ‘ Gƒî°VQ º¡fCG ’EG
.¬fƒ∏ª©à°ùj ºgƒcôJh ÚÑYÓdG 

¡FJ i©Hefƒ5'¶) "Ÿ3J1 ª ©*" i LyG µ –eCJ 
i‹·) Ÿ¦L iLe< ¼') –eC¦F) „*{, ª£j L 
ÓLJepfF) ¢%) ª ‹L eG ¦IJ Ÿ1e”F) ª‘He. 
¼') g;ÏF) +1¦;J „*ÌF) iLe£H ¢J{ˆj ©ƒ5 
¡G yE%ejF)J i”‘ƒF) žƒ/ ›.%) ¡G {()}·) 
Ÿy;¡G¤ƒ8i©He—G')

»æ∏°üj ⁄":IQGQR
"܃ŸG øe ¢VôY …CG 
e©Hefƒ5)µ“)y£F)o¦‹fGŒ.nLy/µJ 
iL1¦F¦G ŸejI) nLy/ ¡; +3)34 g;ÏF) ŒG 
Ò< )zI ¶" g;ÏF) œeD ¤,eGyv* iLep* 
Ò<¶Jªƒ53¶œeƒ,)«%) §”š,%) »Jt©sƒ7 
y”‹*e…f,{GkF4¶iLep*iL1¦F¦G¡Gªƒ53 
½e¸)žƒ5¦º)iLe£ *ª£j L’©…ƒ5–eCJŒG 
J%)yLypjS Fe*#)¦ƒ5«ÒƒG3{D%eƒ5¥#eƒ‚”H)y‹*J
Σ .∞°Sƒj K{0%)i£.J3e©j0e*

AÉ¡fEG π°†Øj ÖYÓdG
¥ÉaƒdG ‘ º°SƒŸG 
¢'eC e jšƒ7J ªjF) leG¦š‹º) gƒ/J 
iGy”jGi.31¼') kšƒ7J+3)34ŒGl¶eƒ,'¶) 
l){º) ¡G yLy‹F) µ ¤‹G ¡L҃º) oy± 2') 
¡—FJi£º)eLeƒ‚”F)¡GÒm—F)µ¤‹G)¦šƒCJ 
›ƒ‚‘LJ "h¦º)"µgŽšF„sjHÒ<g;ÏF) 
•L{‘F))z£F˜šG¤H%)e­–eC¦F)µžƒ5¦º)#e£H) 
ª ‘F) žDe…F) le*eƒ/ µ ›0yL ¶ ¤H%) ž<3 
ª‘Le…ƒF)•L{‘šF

É«fÉÑ°SEG ‘ óLGƒàe
ᩪ÷G Oƒ©«°Sh 
)zIi©ƒ‚D¢'eC+3)34h)yjH)¡;nLy¸e*J 
¤H%¶ ¡I){F)kD¦F)µ›±¢%) ¡—ȶÒ0%¶) 
¤”L{C ŒG «Òƒ‚± „*{, µ e©Fe/ 1¦.¦G

OóM ób ¿ƒμj ô°üæ«©dƒH
¢ùeCG ¬∏Ñ≤à°ùe

á∏«d ájÉéH ájOƒdƒe IQGOEG AÉ°†YCG ™ªàLG ób ¿ƒμj
ÖYÓdG ¿CG PEG ,ô°üæ«©dƒH ≥«aQ á«°†b ‘ ô¶æ∏d ¢ùeCG
øe ¬∏©L …òdG ôeC’G ƒgh ≥jôØdÉH ó©H ≥ëà∏j ⁄
IQGOE’Gh ÊGôªY ÜQóŸG ±ôW øe º¡«∏Y ܃°†¨ŸG
‘ ôμØj ≥jôØdG ¢ù«FQ π©L …òdG ôeC’G ,óMGh ¿BG ‘
."ƒJÉcÒŸG" Gòg ∫ÓN ¬JQÉYEG hCG ¬©«H

ô°üæ«©dƒH áë∏°üe øe" :QGQOCG
k"É«°ùØf Qôëà«d AGƒLC’G Ò¨j ¿CG

AÉ°ùe QGQOCG »∏cCG ájÉéH ájOƒdƒe ¢ù«FQ Éæ«dEG çó–
ójóëàd á∏«∏dG ‘ ™ªàéà°S IQGOE’G ¿CÉH ócCG PEG ,¢ùeCG
áë∏°üe øe ¬fCÉH QGQOCG ±É°VCGh ≥jôØdG ™e ¬∏Ñ≤à°ùe
⁄ ¬fCG ÉÃ ,Ék «°ùØf Qôëà«d AGƒLC’G Ò¨j ¿CG ÖYÓdG
GPEG ¬Mô°ùj ød ¬fCÉH ±É°VCG ɪc ,≥jôØdG ™e πé°ùj
¿CG ɪc ,ôNBG ºLÉ¡e ™«bƒJ ≈∏Y "܃ŸG" π°üëàJ ⁄
QôØJ ºK √ójôJ »àdG ájófC’G ™e ¢VhÉØàà°S IQGOE’G
.¬fCÉ°ûH

≥jôØdG ´óN ÚæL øH""
"ìô°ùe ƒgh

¿CÉH ócCGh ≥jôØdG »ÑY’ øY ¬ãjóM ¢ù«FôdG πªcCG h
,≥jôØdG øe ìô°ùe ÚæL øH ∫ÓH ô°ùjC’G ™aGóŸG
AGôLEÉH ΩÉb ¿CG ó©H ¬°ùØfh ≥jôØdG ´óN ¬fCG á°UÉN
áLÉëH øμj ⁄ ¬fCG á°UÉN ,¬°ùØæH á«MGôL á«∏ªY
AGôLE’ äÉMôa á≤aQ ≥jôØdG Ö«ÑW ¬∏°SQCGh É¡«dEG
∫GƒeC’G ¢VôbCG ∂dP øe ÌcCG πH ,§≤a ¢UƒëØdG
≈∏Yh IQGOE’G ≈∏Y Üòch ≥jôØdG ‘ ôNBG ÖY’ øe
øμdh Ö«Ñ£dÉH â∏°üJG IQGOE’G ¿CÉH ∫Éb ¬fCG Éà ,Ö«Ñ£dG
IQGOEG π©L …òdG ôeC’G ƒgh ∂dP ≈Øf ÒNC’G Gòg
.¬ëjô°ùJ Qô≤J ≥jôØdG

"܃ŸG" ÆhGôj »cQÉÑ«e
¢TGô◊G øe ÜÎ≤jh

≈fOCG hCG Ú°Sƒb ÜÉb ¿Éc ¿CG ó©H
ÆhGQ ,ájÉéH ájOƒdƒŸ Ö©∏dG øe
IQGOEG »cQÉÑ«e ∫ÓH ºLÉ¡ŸG
Ék Ñjôb íÑ°UCGh ájÉéH ájOƒdƒe
±ôY Éeó©H ,¢TGô◊G OÉ–G øe
GƒaôY »ª°UÉ©dG ≥jôØdG ƒdhDƒ°ùe
ÉgÉë°Vh á∏«d ÚH ¬fƒØ£îj ∞«c
¢TGô◊G IQGOEG ™e ÖYÓdG ¢VhÉØJh
»àdG •É≤ædG ¢†©H iƒ°S Ö≤àj ⁄h
äÉYÉ°ùdG ∫ÓN É¡«∏Y ¿ƒ°VhÉØà«°S
ôeC’G ƒgh á≤Ø°üdG ΩÉ“E’ áeOÉ≤dG
ájhÉéÑdG IQGOE’G Öé©j ød …òdG
.¬eGó≤à°SG ≈∏Y ∫ƒ©J âfÉc »àdG

"ÓjÉeƒ°S »Ñjó«°S""
±’BG 10 ™aóH ÖdÉ£e
"ÉÑ«dƒL"`d hQhCG

"ƒcÉeÉH ÉÑ«dƒL" IQGOEG âÑdÉW
ÜQÉéàdG …ôéj …òdG É¡ÑY’ ‹ÉŸG
ó©j …òdGh ájÉéH ájOƒdƒe ™e
§≤a âbh ádCÉ°ùe ¬«dEG ¬eɪ°†fG
hQhCG ±’BG 10 ᪫≤H ¢†jƒ©J
,º«àæ°S ¿ƒ«∏e 140 ∫OÉ©j Ée ƒgh
≈∏Y …ƒàëj ÖYÓdG ó≤Y ¿CG PEG
ÖYÓdG ¿ÉμeEÉH ¬fCÉH ∫ƒ≤j óæH
¬fCG ’EG ,ójôj …OÉf …CG ¤EG Ωɪ°†f’G
hQhCG ±’BG 10 ≠∏Ñe ™aO ¬«∏Y Öéj
√Èéj …òdG ôeC’G ƒgh ¬≤jôØd
OGQCG Ée GPEG ≠∏ÑŸG äGP ™aO ≈∏Y
.…hÉéÑdG ≥jôØdÉH ≥ëàd’G

"á```eóÿÉH ø````«ÑYÓdG π````àb" »``fGôªY

¿ƒ∏°üj Ó©a áμ¡æeh ábÉ°T äÉÑjQóàdG âëÑ°UCG PEG ,πª©dG ºéM øe ájÉéH ájOƒdƒe ÜQóe ™aQ
Gòg øe »°SÉ°SC’G ¢Vô¨dG ƒgh áMGôdG ¤EG Oƒ∏ÿGh ΩƒædG ‘ iƒ°S ¿hôμØj ’h ÚÑ©àe º¡aôZ ¤EG
øe Éæg º¡fCG ¢üHÎdG ájGóH ‘ º¡©e ¬HÉ£N ‘ ÚÑYÓd ÊGôªY ócCG PEG ,ºgGQódG ÚY ‘ ¢üHÎdG
.äÉÑjQóàdG ≥°ùf ™ØJQG PEG ,Ó©a ¬æe GhócCÉJ Ée ƒgh πª©dG πLCG

Ωƒj πc ø°ùëàj OhOôŸG

¿ƒμJ á«MÉÑ°üdG á°ü◊G ájGóÑdG ‘ âfÉc ¿EGh Ωƒ«dG ‘ Úà°üM ∫ó©Ã ɪFGO äÉÑjQóàdG âëÑ°UCG
,áØãμe ¿B’G ¢ü°ü◊G πc âëÑ°UCG ,ÊóÑdG πª©∏d á°ü°U ïe á«FÉ°ùŸG ¿ƒμJ ¿CG ≈∏Y ,áØ«ØN
≥«Ñ£J ¤EG π°ü«d ÌcCG ≥°ùædG ™aQ ∫hÉëj Iôe πc ‘h Éμ¡æeh ÉbÉ°T É›ÉfôH ≥Ñ£j ÊGôªY ÜQóŸÉa
ó◊ QƒeC’G Ò°ùJh ôNB’ Ωƒj øe ø°ùëàj ÚÑYÓdG OhOôe ¿EÉa πHÉ≤ŸÉH ,√ô£°S …òdG èeÉfÈdG
.ÊGôªY øØ°S ¬«¡à°ûJ ɪ∏ãe áYÉ°ùdG

¢ùeCG áë«Ñ°U áMGQ øe GhOÉØà°SG ¿ƒÑYÓdG

ºgGQódG ÚY ‘ óLGƒàdG øe ΩÉjCG á©HQCG ó©H ¬«ÑY’ øe ∫Éf …òdG Ö©àdG "܃ŸG" ÜQóe ßM’
¬«ÑY’ íæe ÊÉ°ùª∏àdG ÜQóŸG π°†a º¡«∏Y §¨°†j ’ ≈àMh IÒÑc ájóéH èeÉfÈdG ™e º¡∏eÉ©Jh
áë«Ñ°üdG ‘ ÜQóàdG øe ºgÉØYCG PEG ,A»°ûdG ¢†©H ºgGƒb Gƒ©Lΰùj ≈àM ¢ùeCG áë«Ñ°U áMGQ
âbƒdG ‘ äAÉL áMGôdG ¿CG á°UÉN ,ÚÑYÓdG ó©°SCG Ée ƒgh á«FÉ°ùŸG á°ü◊G ≈∏Y §≤a ≈≤HCGh
.ájOƒdG äÉ¡LGƒŸG ¥Ó£fEG πÑb ,Ö°SÉæŸG

Ωƒæ∏d É¡dÓ¨à°SG π°†a º¡ª¶©eh...

,´ÉLΰSE’Gh ΩƒædG πLCG øe ÊGôªY º¡d É¡ëæe »àdG áMGôdG ájÉéH ájOƒdƒe ƒÑY’ º¶©e π¨à°SEG
ºgGQódG ÚY áæjóe ≈∏Y â∏WÉ¡J »àdG QÉ£eC’G ÖÑ°ùH Éææμ‡ øμj ⁄ ¢ùeCG êhôÿG ¿CG á°UÉN
.á«FÉ°ùŸG á°ü◊G QɶàfEG ‘ Ahóg ‘ ΩƒædGh ¥óæØdG ‘ AÉ≤ÑdG π°†Øj ™«ª÷G â∏©L »àdGh
Σ .∞°Sƒj

11

‫ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ‬

»`JQOÉ````¨e" :»```∏jÉf
™«ªé∏d π°†aCG ÜÉ``Ñ°ûdG
êhôÿG ≥jôØ∏d ≈æ“CGh
"á```eRC’G √ò```g ø````e

‫ﺷﺒﺎﺏ ﺑﻠﻮﺯﺩﺍﺩ‬

2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

Oó```©dG
2669

‫ﺣﺮﻛــــﺎﺕ ﻳﺴـــــﺮﺡ ﻣـــــﻦ ﺍﻟﺸﺒــــﺎﺏ‬
‫ﻭﻛﺎﺳــــﺎﻱ ﻣﻨﺘﻈــــﺮ ﺍﻟﻴــــﻮﻡ ﺃﻭ ﻏــﺪﺍ‬ 
leE{/¢e©‘ƒ5«1)14¦šfF)ŒC)yº)¢%)•*eƒ51y;µeH|6%)J•fƒ5 
Še‘j/'¶)Ÿy;¢J҃º)3{DeGy‹*yE%e,eG¦IJhefƒ€F)ŒG§”fL¡F 
ª‘© /gHe.¼')Ó/|º)i(eDµ¤ƒ5))¦.31%)J1)y‹jF)µ¤* 
§j/•L{‘F)¡Gªƒ53›—ƒ€*¤sL|,¡;+3)1'¶)k š;%)2')ªšLeHJ 
•fƒ5yDJª‘š¹)†¹)ž©;yjFŒ*){F)Ÿ)y”jƒ5'¶e*Ÿe©”F)e£F§ ƒjL 
tL|, ¡; •*eƒ5 kDJ µ oy± ¢%)J eƒ83 ˜FeG •L{‘F) „©({F 
leE{/¢¦—©ƒ5¤H%)+3)1'¶)¡G31eƒGk‘ƒ€EJ•L{‘F)¡GŒC)yG

Éfô°TCG …òdG ÈÿG »∏jÉf ∫ÓH ócCG
≥FÉKh Ö∏W ¬fCG ¢ùeCG OóY ‘ ¬«dEG
¬d ¿Éc Ée ƒgh ,IQGOE’G øe ¬ëjô°ùJ
IQGOE’G ™e ¥ÉØJG ¤EG π°UƒJ Éeó©H
¢TÉY …òdG »∏jÉf Éæd ócCGh ,»°VGÎdÉH
Éeó©H ÜÉgòdG á∏Môe ‘ áÑ©°U ÉJÉbhCG
â∏°UƒJ" :º°SƒŸG ájGóH πÑb ìô°ùj OÉc
ï°ùØH ÜÉÑ°ûdG IQGOEG ™e ¥ÉØJG ¤EG
,ÜÉÑ°ûdG ™e »æ£Hôj ¿Éc …òdG ó≤©dG
…QOCG ’h "܃àμŸG ≈¡àfG" ∫É≤j ɪch
»g IQOɨŸG ÉÃQ øμd ,¬dƒb »ææμÁ Ée
»à°Uôa øY åëHCG ≈àM ™«ªé∏d π◊G
…òdG ¿hôμa ÚY ÜÉÑ°T ≥jôa ‘
."¬©e ¥ÉØJG ¤EG â∏°UƒJ

º¡∏«ch »HQ ¢UÉî°TCG"
»JÉfÉ©e áYÉ°TEG GƒLhq Q
"»ª«£ëàd áHÉ°UEG øe

≈àM ¬à≤M’ ÖYÉàŸG ¿CG »∏jÉf ócCGh
≈∏Y ,ôNBG ≥jôa ¤EG Ωɪ°†fE’G OGQCG ÉŸ
≥ØJG …òdG ¿hôμa ÚY ÜÉÑ°T QGôZ
¢UÉî°TC’G ¢†©H ¿CG ∞°ûch ,¬©e
Gƒ∏°üJG º¡àjƒg øY ìÉ°üaE’G ¢†aQ
øe º¡JQòMh ¬àÑ∏W »àdG ájófC’ÉH
‘ ∫Ébh ,ÜÉ°üe ¬fC’ ¬©e óbÉ©àdG
AGƒLC’G Ò«¨J äOQCG" :Oó°üdG Gòg
,ÌcCG Ö©∏d âbh øY åëÑ∏d »æe É«©°S
GƒdòH ¢UÉî°TCG ΣÉæg Gòg ºZQ øμd
∂dP ¿hO Gƒdƒëj »μd º¡©°Sh ‘ Ée
ÊójôJ »àdG ájófC’G ™e GƒKó–h
Gògh ,áæeõe áHÉ°UEG øe ÊÉYCG ÊCG
ÊCG ºZQ »ª«£ëàd »à∏bôY πLCG øe
í°†aCG ød øμd ,IÒãc äÉjQÉÑe âÑ©d
Ée ∫ƒM »HQ º¡∏«ch ƒg …OQh º¡àjƒg
."ÖjPÉcCG øe »æY √ƒLhQ
q

ø°ùëàJ ¿CG »à«æeCG"
¢ü∏îàjh ÜÉÑ°ûdG ∫GƒMCG
"áeRC’G √òg øe

ø°ùëàJ ¿CG ‘ ¬∏eCG øY »∏jÉf ÜôYCGh
ÜÉjE’G á∏Môe ∫ÓN ÜÉÑ°ûdG ∫GƒMCG
ø°ùëàJh ójóL øe √Ahóg ó«©à°ùjh
’ ¬fCG GócDƒe ,É¡∏é°ùj »àdG èFÉàædG
IÉ«M √òg" :IQGOE’G ≈∏Y Gó≤M øμj
,√ô¶àæj Éà ø¡μàdG øμÁ ’h ÖYÓdG
‘ ÉfCG Ωƒ«dGh ÜÉÑ°ûdG ‘ âæc ó≤a
‹É◊G âbƒdG ‘ »à«æeCG ,¿hôμa ÚY
ø°ùëàJh »àHôŒ ‘ ≥ahCG ¿CG ƒg
á∏Ñ≤ŸG ΩÉjC’G ‘ ÌcCG ÜÉÑ°ûdG ∫GƒMCG
."É¡æe ÊÉ©j »àdG áeRC’G øe ¢ü∏îàjh

á«fɪK äÉÑJôà øjOCG"
‘ »à≤K øμd ,ô¡°TCG
"Iô`````«Ñc ∂dÉe

¿CG ¤EG ¢ùeCG OóY ‘ Éfô°TCG ób Éæch
á≤«Kh ∫ƒM É°†jCG ¢VhÉØJ »∏jÉf
¬JÉ≤ëà°ùe É°†jCGh ≥jôØdG øe ¬ëjô°ùJ
,ÖYÓdG √ócCG Ée ƒgh ,á≤dÉ©dG á«dÉŸG
äÉÑJôe ÊɪK ¬Ø∏N ΣôJ ¬fCG ∞°ûc PEG
‘ ô¶ædÉH ¬JóYh IQGOE’G øμd á≤dÉY
,ÜÉÑ°ûdG ™e ó≤©dG âî°ùa" :¬à«°†b
á«fɪK ÖJGhQ »Ø∏N âcôJ »ææμd
ÊóYh ≥jôØdG ¢ù«FQ øμd ,ô¡°TCG
,É¡àjƒ°ùàH Ωƒ≤«°Sh »à«©°Vh ‘ ô¶ædÉH
≈∏Y ∂dGƒeCG óMGƒdG ±ô◊ÉH ‹ ∫Éb PEG
."∂dÉe ‘ GÒãc ≥KCG …QhóHh »àÑbQ

´ .±

ôeòJ øY åjóM
¥óæØdG øe ÚÑYÓdG
Ωƒ«dG √Ò«¨J ƒëfh

¢üHÎd ∫hC’G Ωƒ«dG ¿CG hóÑj
¢†©H ¬©e πªM ∞«£°S ‘ ÜÉÑ°ûdG
áeÉbE’G ±hôX ÖÑ°ùH äÉ«Ñ∏°ùdG
á°SQóŸG ‘ óaƒdG ÉgóLh »àdG
ióHCG PEG ,É¡H º«≤j »àdG á«°VÉjôdG
áeÉbE’G øe ºgôeòJ
q ¿ƒÑYÓdG
≥jôØdG ¢ù«FôH ∫É°üJÓd GƒYQÉ°Sh
.∫Éμ°TEÓd πM OÉéjEÉH √ƒÑdÉWh
IQGOE’G q¿CG ¤EG QÉÑNC’G ôNBG Ò°ûJh
"ÜÉ°†¡dG" ¥óæa ¤EG π≤æàdG äQôb
≈≤ÑJ ¿CG ≈∏Y ¬«a áeÉbEÓd
.á«°VÉjôdG á°SQóŸG ‘ äÉÑjQóàdG

⁄h IRÉà‡ ≥aGôŸG
É¡æe Gƒμà°ûj

≥aGôŸG q¿EÉa áeÉbE’G ¢ùμY ≈∏Yh
¿ƒÑYÓdG É¡æe ∂à°ûj ⁄ á«°VÉjôdG
πc º°†Jh IRÉà‡ É¡fCG GhócCGh
ìGQCG Ée ƒgh ,Ò°†ëàdG πFÉ°Sh
¬«ÑY’ óqjCG …òdG ¢û«©j ÜQóŸG
»àdG áeÉbE’G ±hôX ¿CÉ°ûH
ÒZ ,ÉeÉ“ áëjôe ÒZ ÉghÈàYG
≥aGôŸÉH ÖéYCG »æØdG ºbÉ£dG ¿CG
.õcôŸG É¡ª°†j »àdG á«°VÉjôdG

OÉY πμ°ûH ÜQóJ äÉcôM
óMC’Gh âÑ°ùdG »eƒj 
ªjF)“e bjƒ5'¶)iƒ/z GlefL3yjF)µ|6yDleE{/¢eEJ 
ªjF)•š”F)tGÏG¢%) ¦FJ1e;›—ƒ€*h3y,Jªƒ8eº)kfƒF)l{. 
›fD¡G3{—jL+{G›Eµ«zF)ʹ)gfƒ*¤£.J§š;iL1e*kHeE 
Êj‹L¤š‹.eG¦IJhefƒ€F)¡G¤sL|,Ê0šfL»Jžƒ5¦º)iL)y* 
¡L҃º)¢%) eºe9i;eƒ6') 1{¾¢¦—,yDe£H%) k.)3ªjF)3ef0%¶) 
3){”F)¢%) „G%) yE%ejL¢%) ›fD•L{‘F)¡GtL|jF)3){”*¥JÊvL» 
˜Fz*+3)1'¶)¤,{…0%)eºªƒ53

¢ùeCG ≥∏£fG ∞«£°S ¢üHôJ

¢VÎØŸG øe ¿Éc Éeó©H ∞«£°ùH GÒNCG …Ò°†ëàdG ¢üHÎdG ≥∏£fG
≥jôØdG Oƒ≤«°S …òdG ÜQóŸG ÜÉ«Z ÖÑ°ùH óMC’G ¢ùeCG ∫hCG ≥∏£æj ¿CG
óbh ,áWGôYƒH ÜQóŸG ™e äÉ°VhÉØŸG π°ûa Ö≤Y äGÒ°†ëàdG ‘
Ïe ≈∏Y É«∏©dG ÜÉ°†¡dG ᪰UÉY ¤EG ¢ùeCG IÒ¡X ¬dÉMQ ÜÉÑ°ûdG ó°T
¤EG ≥jôØdG ¬dÓN ™°†î«°S ÓeÉc ÉYƒÑ°SCG Ωhó«°Sh ,≥jôØdG á∏aÉM
âdÉW »àdG äGOÉ≤àf’G ó©H á«fóÑdG á«MÉædG øe á°UÉN ,¥É°T πªY
.ÚÑYÓd á«fóÑdG ádÉ◊G

íjô°ùàdG QGô≤H √hÈNCG ¿hÒ°ùŸG
¢ùeCG á°üM ájGóH πÑb

¢ùeCG AÉ°ùe áØ«ØN á«ÑjQóJ á°üM

á°üM á›ôH »æØdG ºbÉ£dG π°†a ,᪰UÉ©dG ÜÉÑ°ûdG IQOɨe πÑbh
ÚH É¡dÓN πª©dG »æØdG ºbÉ£dG êõe ähCG 20 Ö©∏à á«ÑjQóJ
.»£∏LƒHh á∏«MƒH ,¢û«©j ±Gô°TEG â– »æØdGh ÊóÑdG ÚÑfÉ÷G
á«ÑjQóJ á°üM èeôH ¬fC’ âbƒdG øe ÒãμdG »KÓãdG ™«°†j ⁄h
,á«°VÉjôdG ¥ôØdG Ò°†ëàd á«æWƒdG á°SQóŸÉH á«°ùeC’G ‘ iôNCG
¤EG á∏MôdG ‘ º¡æe ∫Éf …òdG Ö©àdG øe ¿ƒÑYÓdG ¢ü∏îàj ≈àM
.Iô°TÉÑe ¢üHÎdG ƒL ‘ ∫ƒNódGh ∞«£°S

á«°VÉjôdG á°SQóŸG ¥óæØH ΩÉbCG ÜÉÑ°ûdG

¢UÉÿG ¥óæØdÉH º«≤«°S ÜÉÑ°ûdG ¿CG ¤EG ≥HÉ°S OóY ‘ Éfô°TCGh ≥Ñ°Sh
ójó°ùJh Gò¡d Gó«cCÉJh ,áeÉbE’G ô≤e õéM ¬fCGh á«°VÉjôdG á°SQóŸÉH
»ª«gGôHG ΩÓYE’ÉH ∞∏μŸG IQGOE’G âØ∏c ,¢üHÎdG ∞jQÉ°üe
,á«≤ÑàŸG äGAGôLE’G πc ΩÉ“E’ á°SQóŸG ¤EG ™«ª÷G πÑb ¬LƒàdÉH
™°Vƒd º¡aôZ ¤EG á°SQóŸG ¤EG º¡dƒ°Uh Qƒa ¿ƒÑYÓdG ¬LƒJh
Gƒ¡Lƒàj ¿CG πÑb ,IÒ°üb IÎØd áMGôdG øe §°ùb òNCGh º¡à©àeCG
.á«ÑjQóàdG á°ü◊G AGôLE’ ¿Gó«ŸG ¤EG

¢üHÎdG øY ÜÉZ QƒªY
áHÉ°UE’G ÖÑ°ùH

óFÉbh ÜÉÑ°ûdG ÜÉ©dCG ™fÉ°U ÜÉ«Z ƒg ¢üHÎdG ‘ √Éæ∏é°S Ée RôHCGh
¬à∏©L ,áÑcôdG ‘ É¡æe ÊÉ©j áHÉ°UEG ÖÑ°ùH QƒªY QɪY ≥jôØdG
᪰UÉ©dG ‘ AÉ≤ÑdG π°†ah ÚÑYÓdG ™e π≤æàdG ΩóY ¤EG ô£°†j
á«MÉÑ°üdG ¢ùeCG á°üM øY ÜÉZ ób QƒªY ¿Éch .êÓ©dG á∏°UGƒŸ
øe ¬JÉfÉ©e ÖÑ°ùH Ú«°VÉŸG Úeƒ«dG ‘ ÜQóàj ⁄h ähCG 20 Ö©∏Ã
øgGôj ¿Éc …òdG ¢üHÎdG ¬«∏Y âJƒa »àdGh ,áÑcôdG ‘ áHÉ°UEG
.ójóL øe äÉjQÉ£ÑdG øë°ûd ™«ª÷G ¬«∏Y
´ .± 

Éy”, ¤©š; kƒ8{;J ¤ ; §švj, ¡F e£H%) ˜FeG •L{‘F) „©(3 Ê; 
e£H%)Ji©HemF)J¼J%¶)Ój…*){F)¡G¥yL{,iLyH%)œÏ0¡G+y;eƒº) 
¥yL{,ªjF)iLyH%¶)¼')Ÿeƒ‚H'¶)µ¤j£G›£ƒjƒ5

᪰UÉ©dÉH GóZ hCG Ωƒ«dG ô¶àæe …É°SÉc 
+3)1'¶) if<3 gfƒ* hefƒ€F) ¡G leE{/ tL|, 3){D #e.J 
he‹F ›©ƒL «zF) «eƒ5eE {LyHeHÒC ¢eG¦F g;¶ ŒG yDe‹jF) µ 
+3)1')#e”šFiƒ7e‹Fe*)y<J%)Ÿ¦©F)•sjšL¢%){ˆj º)¡GJ¡L҃º) 
eGyDªƒ‚º)hefƒ€F)3{DJleƒ8Je‘º)iFJe9¼') „5¦š·)J˜FeG 
iƒ7e0e£Gej0˜ƒGJleG)y”jƒ5'¶)Œ*)3¢¦—jƒ5ªjF)i”‘ƒF)µ 
¢¦—, yD i*{¯ „8¦¹ {()}·) ¼') c©pº) §š; •C)J g;ÏF) ¢%) 
Œƒ5)¦F)hefF)¡Ge*J3J%)µ“)Ì/'¶)¼')+1¦‹šF¤jƒ7{C

"¿Éeƒd" •hô°ûH Ωó£°üJ ób á≤Ø°üdG 

g;ÏF) i©ƒ‚D µ i*¦‹ƒ7 ¢¦L1)14¦šfF) y.J #e -%¶) ¥zI µJ 
ªšvjF)„‚C{L«zF)J¢eG¦F«1eH‡J|6gfƒ*«eƒ5eE{LyHeHÒC 
¡LzF)gHe.%¶)Óf;ÏF)i(eDµr3yG¤H%) ž<3›*e”G¢J1¤ ; 
Ÿy”F)+{—Fi©ƒH{‘F)i…*){F)3){Dgfƒ*ž£sL|,§š;«1e F)ž<3%) 
yL{, ªjF) iLyH%¶) §š; ªƒH{‘F) •L{‘F) +3)1') ‡Ìƒ€,J ¤9e”ƒ5'e* 
eG¦IJ¤sL|,iD3J§š;„8Je‘jF)«eƒ5eEleGy0¡G+1e‘jƒ5'¶) 
„—‹ ,¢%) §ƒ€v,+3)1'¶)›‹.J½e¸)kD¦F)µ¤GJyD›D{‹LyD 
i”‘ƒF)Ÿe³')¢J1œ¦±Jefšƒ5
´ .±

á©∏W øH π«≤j ∂dÉeh ¢ùeCG ɪ¡∏ªY ‘ ÉYô°T »£∏LƒHh á∏«MƒH
»£∏LƒH ∫ɪLh á∏«MƒH Ëôc ¤EG äCÉ÷ IQGOE’G ¿CG ¤EG ≥HÉ°S OóY ‘ Éfô°TCGh ≥Ñ°S
´ô°T PEG ,á©∏W øH π°ü«ah …hô°T øH ∫É≤ŸG »FÉæã∏d ÉØ∏N »æØdG ºbÉ£dG º«Yóàd
»àdG á«ÑjQóàdG á°ü◊G ‘ É«ª°SQ ÜÉÑ°ûdG ™e ɪ¡∏ªY ‘ Ωƒ«dG »£∏LƒHh á∏«MƒH
‘ ácQÉ°ûª∏d ∞«£°S ¤EG ≥jôØdG É≤aGôj ¿CG ≈∏Y ,ähCG 20 Ö©∏à áë«Ñ°üdG ‘ äôL
.…Ò°†ëàdG ¢üHÎdG

á∏Ñ≤ŸG á∏«∏≤dG ΩÉjC’G ‘ ≥ëà∏«°S …RÉ#f

ôaÉ°S Éeó©H á∏Ñ≤ŸG ΩÉjC’G ‘ »æØdG ºbÉ£dÉH …RÉ#f øjódG Qƒf ≥ëà∏j ¿CG ô¶àæŸG øeh
Oƒ©«°Sh .AÉ©HQC’G πeCG ™e ¬JÉeGõàdG πc ≈¡fCG Éeó©H ,IÒ°üb á∏£Y AÉ°†≤d É°ùfôa ¤EG
‘ ´ô°ûjh Iô°TÉÑe ó≤©dG ≈∏Y ™bƒ«d á∏Ñ≤ŸG á∏«∏≤dG ΩÉjC’G ‘ ᪰UÉ©dG ¤EG "ƒfƒf"
çó–h ≥Ñ°S ¬fCG Éà ,…RÉ#fh á∏«MƒH óFÉ©dG »FÉæãdGh ¢û«©j QOÉ≤dG óÑY á≤aQ ¬∏ªY
.É≤HÉ°S ¬«dEG Éfô°TCG Ée ƒgh π«°UÉØàdG πc ≈∏Y ≥ØJGh øjÒ°ùŸG ™e

"≥jôØ∏d IóYÉ°ùŸG ΩóbCG »μd äóY" :»£∏LƒH

ójóL øe ≥jôØdG ¤EG OÉY ¬fCG ¬dÓN øe Éæd ócCG »£∏LƒH ∫ɪL ™e åjóM Éæd ¿Éch
¬JOÉ©°S øY ÉHô©e ,π«°UÉØàdG πc ≈∏Y ¬©e ≥ØJGh É°VQ ∂dÉe …OÉædG ¢ù«FQ øe Ö∏£H
ójóL øe ÜÉÑ°ûdG ¤EG äóY" :Oó°üdG Gòg ‘ »£∏LƒH ∫Ébh ,äÉÑjQóàdG ¤EG IOƒ©∏d
äóY óbh ,πÑb øe ä’É°üJE’G â“ Éeó©H A»°T πc ≈∏Y Éæ≤ØJGh ,IQGOE’G øe Ö∏£H
."ójóL øe ≥jôØ∏d IóYÉ°ùŸG ΩóbCG »μd

¢ùeCG ∫hCG á©∏W øH ∫ÉbCG ∂dÉe

øH π°ü«a ¢SGô◊G ÜQóe ádÉbEG äQôb IQGOE’G ¿CG ¤EG ≥HÉ°S OóY ‘ Éfô°TCGh ≥Ñ°S ɪc
∂dÉe ≥jôØdG ¢ù«FQ π°üJG ÉŸ ¢ùeCG ócCÉJ Ée ƒgh ,»£∏LƒH ∫ɪL `H ¬°†jƒ©Jh á©∏W
ÈÿG ƒgh ,IQGOE’G øe QGô≤H ¬Ñ°üæe øe ∫É≤e ¬fCG ¬d ócCGh á©∏W øH π°ü«a `H É°VQ
øe Ö∏£H ≥jôØdG ™e Ú«°VÉŸG Úeƒ«dG ‘ ¬∏ªY ‘ ´ô°T …òdG á©∏W øH CÉLÉa …òdG
.É«ª°SQ ¬Ñ°üæe øe ¬àdÉbEG ¬d ócDƒj ¢ùeCG á«°ùeCG ’É°üJG ≈≤∏àj ¿CG πÑb ,IQGOE’G

á«dÉŸG ¬JÉ≤ëà°ùà ¬ÑdÉW á©∏W øH

á°UÉN ójó°T ¢VÉ©àeÉH ÈÿG πÑ≤à°SG á©∏W øH ¿EÉa ,ÉæJRƒëH »àdG QÉÑNC’G Ö°ùMh
øª°V ¿ƒμ«°S ¬fCG ≥HÉ°S âbh ‘ äÉfɪ°V ≈≤∏J Éeó©H ,≥jôØdG ™e ¬∏ªY ‘ ´ô°T ¬fCG
ájGóH πÑb ¬Ñ∏L AGQh ¿Éc …òdG …ófƒeÉ" π«MôH »æ©e ÒZ ¬fCGh πÑ≤ŸG »æØdG ºbÉ£dG
,É¡æY ∫RÉæàj ød ¬fC’ á«dÉŸG ¬JÉ≤ëà°ùe ójó°ùJ øjÒ°ùŸG øe á©∏W øH Ö∏Wh .º°SƒŸG
.äÉ°VhÉØŸG ádhÉW ¤EG ¢Sƒ∏é∏d IQGOEÓd GóYƒe Üô°Vh

á°UôØdG íæà »Ø«bƒJ äQôH
q IQGOE’G" :á©∏W øH
"≥jôØdG AÉæHC’

,¬Ñ°üæe øe ¬àdÉbEÉH IQGOE’G QGô≤H ¬ÄLÉØJ øY ¢SGô◊G ÜQóe á©∏W øH π°ü«a ÜôYCG
»μd ≥jôØdG AÉæHC’ á°UôØdG íæe á©jQP äòîJG IQGOE’G ¿CG ¬ãjóM ƒg √ô°ùØj Éeh
≥jôØdG ™e ¬Lh πªcCG ≈∏Y »∏ªY …ODhCG âæc" :ÓFÉb á©∏W øH í°VhCGh ,ÉgQGôb QÈJ
AÉæHC’ á°UôØdG íæeh »eÉ¡e AÉ¡fEG äQôb IQGOE’G øμd ,IRÉà‡ áYƒª› Éæjód âfÉch
."ÉgQGôb πÑ≤JCG ±É£ŸG ájÉ¡f ‘ øμd ,ÉgQGô≤d ÉgôjÈJ ‘ ≥jôØdG
OƒÑY .±

¢ùeCG äÉÑjQóàdG ó©H ÚÑYÓd AGóZ áÑLh

øe ,á°UÉÿG É¡à≤jôW ≈∏Y ÚÑYÓdG äÉjƒæ©e ™aôJ ¿CG ’EG ájOGORƒ∏ÑdG IQGOE’G âHCG
øjÒ°ùŸGh »æØdG ºbÉ£dG ,ÚÑYÓdG πc Qƒ°†ëH á«YɪL AGòZ áHOCÉe á›ôH ∫ÓN
âfÉc øjCG áHhôÿÉH ≥jôØdG ô≤e ¤EG í«HQ AÉ≤aQ ¬Lƒà«d ,á©FGQ AGƒLCG É¡Jõ«e
.’GhR ∞°üædGh IóMGƒdG OhóM ‘ â≤∏£fGh ºgQɶàfG ‘ ≥jôØdG á∏aÉM 

lJ%) 20g‹š­„G%) lefL3yjF)¼') 1e;›—ƒ€*leE{/¤.¦,J 
¥¦š*eD¡L҃º)¡—F’©…ƒ5„*{,¼')•L{‘F)ŒG›” jLJh3yj©F 
lefL3yjFe* ª ‹G Ò< ¤H%) ¤F )JyE%)J i©fL3yjF) iƒ¸) iL)y* ›fD 
leE{/%e.e‘,yDJ+3)1'¶)3){D•CJ•L{‘F)¡Ge/|G¥3efj;e* 
¢e—G'e*¢eE¤H%) iƒ7e03¦G%¶)e£©Ck³ªjF)i”L{…F)Jʹ)¡G 
µJ%) ›D%¶)§š;¤(ÏG4ŸeG%) „©FJiƒ¸)i©ƒ€;¤GÏ;') ¡L҃º) 
h3yjšFg‹šº)¼')|‚/kDJ

øjÒ°ùŸG πeÉ©J á≤jôW øe Ö°†Z
á≤dÉ©dG ¬ÑJGhôH ÖdÉWh ¬©e 
¡L҃º) ›Ge‹, i”L{9 gfƒ* gƒ‚ŽF) iD µ leE{/ 31e<J 
)¦*{;%) ¥#ÏG4¢%) §j/i©ƒ5eDi”L{…*#e.3){”F)¢%) iƒ7e0¤‹G 
Ó/|º)i(eDµ¤ƒ‘HypLi©HemF)+{ššC¤‹Gž£ Geƒ‚,¡; 
+3)1'¶)Œ.)Ì,¢%)›fDžƒ5¦º)iL)y*›fDoy/ešmGiˆ¸{0$)µ 
#eƒGeƒ83˜FeG•L{‘F)„©(3§”jF)yDleE{/¢¦—LJ¤©š;ª”f,J 
i©Feº)¤,e”sjƒG¡;nLy¸)Jleƒ8Je‘º)iFJe9¼')„5¦špšF„G%) 
Ó*{”º)„‚‹*¢%)¦FJªƒ8)ÌFe*›/¼')›ƒ7¦jF)›G%)§š;i”Fe‹F) 
ž©j ƒ5 §H1%) ¡; œ4e jF) Ÿy; µ {—‘L ¢eE ¤H%) )JyE%) g;ÏF) ¡G 
e£*¤sL|,k³ªjF)i”L{…F)gfƒ*

ájófCGh iôNCG äGQÉ«àNG ¬ëæe ∂dÉe
√ójôJ ¤hC’G á£HGôdG øe 
¤E¦šƒ* “J{‹º) g;ÏF) ŒG #)¦.%¶) ’©…š, +3)1'¶) kFJe/J 
¶') i©ƒ5{F) leL3efº) µ ¤jE3eƒ€G Ÿy; ž<{C •L{‘F) µ Œ(){F) 
+3)1'¶)¤FlyE%)J¤f©‹L™¦šƒ5¤ G3yƒL»¤H%) ¶') Ójfƒ5e Gµ

ÚÑYÓdG äÉjƒæ©e ™aQ ∫hÉMh ¢ùeCG ¬∏ªY ‘ ´ô°T ¢û«©j

” Éeó©H á«æØdG á°VQÉ©dG ¢SCGQ ≈∏Y ¬∏ªY ‘ ¢û«©j QOÉ≤dG óÑY OGORƒ∏H ÜÉÑ°ûd ójó÷G ÜQóŸG ´ô°T
á°ü◊G ‘ Gô°VÉM ¢û«©j ¿Éch ,…ófƒeÉ" π«#«e »æ«àæLQC’G ÜQóª∏d ÉØ∏N OGORƒ∏H ÜÉÑ°ûd ÉHQóe ¬Ñ«°üæJ
πÑb ,»£∏LƒHh á∏«MƒH ójó÷G óYÉ°ùŸG ¬ªbÉW á≤aQ É¡«∏Y ±ô°û«d ähCG 20 Ö©∏à äôL »àdG á«MÉÑ°üdG
.πÑ≤ŸG óMC’G ájÉZ ¤EG óફ°Sh ¢ùeCG òæe ≥∏£fG …òdG ∞«£°S ¢üHôJ ¤EG ≥jôØdG Oƒ≤j ¿CG

á°ü◊G ájGóH πÑb ÚÑYÓd ¬eób ∂dÉe

,∫ƒ∏¡H ≥jó°Uh »ŸÉ°S ‹ÓL á≤aQ ¢ùeCG áë«Ñ°U ähCG 20 Ö©∏e ‘ Gô°VÉM ∂dÉe É°VQ ≥jôØdG ¢ù«FQ ¿Éch
ÜQóŸG ¿ƒμ«°S ¬fCG º¡d ∂dÉe ócCGh .º¡©e ô¨°üe ´ÉªàLG ‘ ÚÑYÓd »ª°SQ πμ°ûH ¢û«©j Ëó≤J ” øjCG
èFÉàædG á«dhDƒ°ùe ¬∏«ª– ¢†aQh ≥jôØdG ™e ¬ÑLGƒH ΩÉb ÒNC’G Gòg ¿CG GócDƒe ,…ófƒeÉ" `d ÉØ∏N ójó÷G
¤EG π≤æàdGh äÉÑjQóàdG ‘ ´hô°ûdG πÑb ¢ùHÓŸG ßØM ±ôZ ‘ ÚÑYÓdG äÉjƒæ©e ™aQ ∫hÉM ɪc ,á«Ñ∏°ùdG
.∞«£°S

º¡JÉjƒæ©e ™aQ ∫hÉMh ÚÑYÓdG ™e çó–

±ô°TCG …òdG ≥jôØdG øY -º¡∏c π≤f ⁄ ¿EG -º¡∏L Ò¨J øjòdG ÚÑYÓdG ΩÉeCG áª∏μdG ¢û«©j ∫hÉæJ ,√QhóHh
ÉfÉc øjò∏dG ¢TÉHôNh ¿ÉæY ÜÉ°ùàMG ¿hO ,§≤a äƒëμe ¿Gó«ŸG §°Sh ’EG ≥Ñj ⁄h äGƒæ°S ™HQCG πÑb ¬«∏Y
ÚÑYÓdG ™e åjó◊G ¢û«©j ∫hÉMh ,á«dGƒŸG º°SGƒŸG ‘ √ó©H Gƒª°†fG º¡∏c á«≤ÑdGh É¡æ«M §°SGhC’G á≤aQ
äÉÑjQóàdG ‘ ájó÷ÉH º¡ÑdÉWh ,≥jôØdG É¡H ôÁ »àdG áÑ©°üdG ±hô¶dG ÖÑ°ùH º¡JÉjƒæ©e ™aQ ∫ÓN øe
.IójóL áëØ°U íàah ≥HÉ°S âbh ‘ ¬æe GƒfÉY Ée ¿É«°ùfh

2010 ‘ ¬∏°ûa ÖÑ°ùH ¬fCÉ°ûH Gƒ¶Øq – QÉ°üfC’G

,…OGORƒ∏ÑdG ´QÉ°ûdG ‘ áæjÉÑàe ∫É©aCG OhOQ OGORƒ∏H ÜÉÑ°ûd ÉHQóe ¢û«©j Ú«©J ≥aGQh
‘ …ófƒeÉ" π°ûa Éeó©H ≥jôØ∏d ∫ƒ∏◊G ¬©e πªëj ¿CG ‘ ¬∏eCG øY ÜôYCG øe º¡æªa
á«Ñ∏°ùdG èFÉàædÉH ∂dP ‘ Údóà°ùe ,ΩDhÉ°ûàdG øe ´ƒæH ÈÿG πÑ≤à°SG øe º¡æeh ,¬àª¡e
á«îjQÉàdG IQÉ°ùÿG ≈∏Y 2010-2009 º°Sƒe ‘ ¬«∏Y ±ô°TCG ÉŸ ≥jôØdG ™e É¡∏é°S »àdG
hCG ,âbƒdG ∂dP ‘ áé°V âKóMCG áØ«¶f á«°SɪîH ∞∏°ûdG á«©ªL ΩÉeCG ÜÉÑ°û∏d
ájOƒdƒe ΩÉeCG á«°SÉ≤dG IQÉ°ùÿG ¤EG áaÉ°VEG ,ähCG 20 Ö©∏à áæJÉH ÜÉÑ°T ΩÉeCG ¬JQÉ°ùN
.IRÉà‡ â«≤H øjÒ°ùŸG ™e ¬àbÓY øμd ,¬∏«MôH â∏éYh ôFGõ÷G

IQGOE’G â°ùªq M áª∏©dG ™e ¬éFÉàf
¬©e óbÉ©àdG ≈∏Y

π°†ØH ÜÉÑ°û∏d ÉHQóe ¢û«©j Ú«©J QGôb ¿hÒ°ùŸG QôH óbh
ájGóH ‘ áª∏©dG ájOƒdƒe ™e É¡≤≤M »àdG á«HÉéjE’G èFÉàædG
ä’ƒ÷G ‘ ¬Ñ°üæe øe π«≤à°ùj ¿CG πÑbh ,ÜÉgòdG á∏Môe
¢Vôa ¬fCG ≈àM ,"á«HÉÑdG" IQGOEG ™e äÉaÓN ÖÑ°ùH IÒNC’G
GQOÉb ¿Éch ÜÉÑ°ûdG ≈∏Y ähCG 20 Ö©∏à »HÉéjE’G ∫OÉ©àdG
Ö°ùfC’G ¬fCG ¿hÒ°ùŸG iôjh ,çÓãdG •É≤ædÉH ôضdG ≈∏Y
øe á∏«μ°ûàdG ¤EG •ÉÑ°†fE’G IOÉYE’h ÜÉÑ°ûdG IOÉ«≤d
±ƒîJ §°Sh ¿hÒ°ùŸG ¬©aQ …òdG ¿ÉgôdG ƒgh ,ójóL
™e ¬MÉ‚ π°UGƒJ øe πFÉØàe ÚHh ¢†©ÑdG ßØ–h
.ÜÉÑ°ûdG IOÉ«b ‘ áª∏©dG

q
¿Éc …òdG äƒë∏H ≈∏Y ¬à∏°†a
ÜÉÑ°ûdG ÖjQóàd Éë°Tôe

áà°ùd ™«bƒàdÉH IQGOE’G ¢VôY ¢†aQ ób áWGôYƒH ¿Éch
áeRCG ‘ øjÒ°ùŸG πNOCG Ée ƒgh ,äÉ°VhÉØŸG ∞bhCGh ô¡°TCG
ìÎbG ¢†©ÑdG øμd ,á∏jóÑdG ∫ƒ∏◊G ÜÉ«Z ÖÑ°ùH á«≤«≤M
…OÉædG IOÉ«≤d Ö°ùfC’G ¬«a GhCGQh äƒë∏H ó«°TQ ÜQóŸG
ÉgQÉ«àNG ™bh äGQhÉ°ûeh OQh òNCG ó©Hh IQGOE’G øμd ,…OGORƒ∏ÑdG
ÜÉÑ°ûdG ÜQó«d ¢û«©j QOÉ≤dG óÑY ÜQóŸG ≈∏Y ±É£ŸG ájÉ¡f ‘
≥«≤– ádÉM ‘ ójóéà∏d πHÉb √ó≤Y ¿ƒμj ¿CG ≈∏Y ,º°SƒŸG ájÉ¡f ¤EG
OƒÑY .±
.¬àª¡e ‘ ¬MÉ‚h ádƒÑ≤e èFÉàf

13

Oó```©dG 2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
2669 Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

‫ﺇﺷﻬﺎﺭ‬

‫ﺇﺷﻬﺎﺭ‬

Anep 100315 El Heddaf du 07-01-2014

2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

Oó```©dG
2669

12

‫ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‬

Oó```©dG 2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
2669 Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG 

«31¦E

‫"ﻓﺰﺕ ﺑﻜﺄﺱ ﺍﻟﺴﻮﺑﺮ ﻣﻊ‬
‫ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ‬
"‫ﻭﺃﺭﻳﺪ ﺗﻜﺮﺍﺭﻫﺎ ﻣﻊ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ‬

ÉKƒ©Ñe
"±Gó¡dG"
¤EG
¢ùfƒJ 

lefL3yjF)¼'
lef
e
) ly;iƒCe šF}Ie.ª H%) „/%
S ) 
™)3yjƒ5)
™)3 ›.%) ¡G ÒfE ›‹* Ÿ¦D%)J «1e; ›—ƒ€* 
lÏ0yjF)
lÏ 
§ƒ6e±%) kF4 ¶ ª  —F ª ,eC eG 
#ªƒ€F)„‚‹*ª º& 

¦,kF)4¶i*eƒ7'¶)¢%¶ i‘© ‹F) 
#¦ƒ‚F)
#¦ƒ
¦ƒ‚ {ˆjH%) ª H%) œ¦D%) ª š‹pL «zF) {G%¶) ¦IJ 
µ
µ )|8e/ ¢¦E%) ª—F ªf…F) žDe…F) ¡G |‚0%¶) 
«1e;›—ƒ€*iƒCe º)

IGQÉÑŸG ‘ Ö©∏d õgÉL ∂fCG ∂eÓc øe º¡Øf πg
IGQ
?¥ÉaƒdG ΩÉeCG áeOÉ≤dG 

¡I){F)kD¦F)µi©C)Ji*e.'
¡I
)žE&Je…;')ª  —ȶ 
)zIJª(ÏG4ŒGŸ)y…ƒ7¶)§ƒ6e±%
)zIJ
) kF4¶ª H%¶ 
œe/µŸ¶$
œe/
e
¶)Ç1Je‹,¢%) ¡G“¦v,%
S ) kF4¶ǦE 
ª H'
ª HeC)zFª(ÏG4y/%) Ó*JÓ*›0y,«%) oJy/ 
ªjE3eƒ€G
ªjE 
œ¦/ ª(e£ F) 3){”F) ¢%) œ¦”F) Œ©…jƒ5%) 
Ÿ¦L¥zv,%
Ÿ¦L
eƒ5’©…ƒ5–eCJŸeG%) Ÿ1e”F)+)3efº)µ 
„*ÌF)iLe£Hy ;«%)Ÿ1e”F)„©¹)

äÉ
äɶ◊ â°ûY ∞«c ,AGQƒdG ¤EG Ó«∏b Oƒ©f ƒd
?ähCG 20 Ö©∏e ‘ áHÉ°UE’G 

iš-eÁleˆ¸„€;%
iš-e
)»J¥zI›mGi*eƒ7')•š,%)» 
eƒ5¦*eE§”fL½oy/eCªƒ8eL
e
eƒ5¦
{F)«3)¦ƒ€Giš©9
S 
ª©;Jly‹jƒ5)eGy‹*§j/Jª;¦F)ly”C2'
ª©;
)e©”©”/ 
§‘ƒ€jƒº)¼'
§‘ƒ
‘
) ªš”H´y”Cy©.›—ƒ€*}E3%
) ¡E%) »
S 
¤j ,»+)3efº)Jg‹šº)¼'
¤j ,
) ly;JrϋF)k©”š,J 
oysLe©Ceƒ€Iy Gk©”*i/)|7y‹*

?∂«∏Y ¿ÉæĪWÓd Êɪ«M ∂H π°üJG πg 

§ƒ6e±%
§ƒ6 ) ¢%) g©f…F) ª G gš9 i*eƒ7'¶) y‹*
§ƒ 
i .¦F) 
i . K¦jƒG §š; i*eƒ7'¶) ¢%¶ Òm—F) ŸÏ—F) 
¢eE«zF){G%¶)¦IJ«¦š‹F)˜‘F)Ÿeˆ;¢¦—ƒ5gš…j,J 
leºe—º)§š;13%)¡E%)»)zF)ÒmEžš—,%)eGy ;Sµ{-&¦L 
¢%) e­J ª* ›ƒ,) Çe©/ ¢%) ½ ›©DJ ª šƒ, ªjF) 
{G%¶)›E§š;¡—F¤D3“{;%)¶ª H'eC+ÒmEleºe—º) 
ªjFe¸¤GejI)§š;¥{—ƒ6%)J«1e; 

¢%) §š; ›‹ ƒ5J ʃF) 3e‘* #e”šF) )zI {ˆj H 
e ”L{C«y£HJªŽf LeE¡L}Ie.¢¦—H 
¢%) §š;yE&¦L«zF)+4ejº)„5%e—F)g”F Ö©∏e ‘ ¬à°ûY Ée" 
he”F%¶)›© *¥y£;’Feƒ5¼')1e;1e±'¶) É°SƒHÉc ¿Éc ähCG 20 
„5%eEJiL3¦£·)„5%eEef”FJžƒ5¦G›E 
{0$)g”F›©Hµif<3e H)yL}Lh{‹F) Êɪ«M ¿CG ‹ π«bh
øe ó«MƒdG ÖYÓdG âfCG
¢SCÉc π«f ¬d ≥Ñ°S …òdG OÉ–E’G
?∂dP ôcòàJ πg ,"ôHƒ°ùdG"

"»H π°üJG

...¬«∏Y GóbÉM â°ùd ∂fCG ó«cCG 

+{E µ ª‹G y‹ƒ7 ¦£C Œf…Fe* 
«yj‹L »J +{—Fe* i…”F #e -%) kfƒ7%) 
)yDe/kƒFJeL1e;{G%¶)Êj;%) )zFªš;
S 
¤©š;

™e á«dGƒŸG IÎØdG â°ûY ∞«ch
äÉjQÉÑe ™e âæeGõJ »àdG áHÉ°UE’G
?᪰SÉMh ájƒb 

iƒCe º)¡;)y©‹*¢¦—Lg;¶«%eE 
+)3efG Œ*ejL ¢%) g;¶ «%) §š; g‹ƒ7 
ÊE%) if<3¤LyF¢¦—,¤H%¶ e£©C¥&JÏG4 
+e©/ªI¥zI¡—Fž£‹G¢¦—L¢%) µ 
ª,%e,eHe©/%) Ÿy”F)+{E»e;µg;ÏF) 
Ÿ¦‹F)§š;¡—F¤¸eƒ7µkƒ©F3¦G%) 
ŸÏƒ*+̑F)¥zIl{G
S 

k EªjF)i ƒ5¼') ª*ly;y”F
iOÉØJCG âæc"" 
e f‹FJ iL1¦F¦º) “¦‘ƒ7 µ e£©C 
’©…ƒ5–eCJŸeG%) {*¦ƒF)„5%eEª(e£H ó©H ÒãμdG ΩÓμdG 
g”š* l4eC yD kHeE iL1¦F¦º) e£ ©/ πμd QòàYCGh á«∏ª©dG 
¢eEJ iF¦…fF) g”š* –eC¦F)J „5%e—F)
"¬«∏Y OQCG ⁄ øe êƒJq OÉ–E’G ¿CG Éà ΩÓ°ùH äôeq 
{*eE%¶)ŒG«3)¦ƒ€Gµªƒ53g”FœJ%) 
ª H'eC+)3efº)˜š,µª ,{E2˜H%)e­J
âbƒdG ‘ ¬æμd ,…ƒà°ûdG Ö≤∏dÉH
?∂≤«∏©J Ée ,¢SCÉμdG øe êôN ¬°ùØf 
µ )|8e/ ¢¦E%) ª—F ÎE%)J ª‹ƒ5J µ eG ›E ›;%eƒ5 
¦ F))zI¡Gg”FÇem*r¦,%)JŸ1e”F)#e”šF) rJ{¹)¡—F){—fG„5%e—F)¡Gr{v,¢%) g‹ƒ7#ªƒ6
¥hQR .Ω :¢ùfƒJ ‘ √QhÉM 
µ )¦f©vL
S » ª(ÏG4 ¢%) eE ÒfE •L{C ŸeG%) ¢eE 
’©…ƒ5 ¡G «¦jƒ€F) g”šFe* )J1e;J +Ò0%¶) +)3efº)
))zIJiF¦…fF)µ
S
¿Gôgh ájOƒdƒe ¤EG ¬≤jôW ‘ …Rhõ©e iL¦ ‹º)i©/e F)¡G•L{‘šFy©.{G% 
3)¦ƒ€º)i©”fFefƒ±
áeOÉ≤dG IGQÉÑŸG ¿CG …Rhõ©e ¢SQÉ◊G øe Üô≤e
q Qó°üe Éæd ócCG
¿ƒμ«°S PEG ,¬«dEG áÑ°ùædÉH IÒNC’G ¿ƒμà°S ∞«£°S ¥Éah ΩÉeCG
¬ëjô°ùJ ¥GQhCG ≈∏Y π°üëj ¿CG ≈∏Y A’óÑdG ó©≤e ≈∏Y É°ùdÉL
ájOƒdƒe Qó°üŸG äGP Ö°ùM ¬à¡Lh ¿ƒμà°Sh ,‹GƒŸG Ωƒ«dG ‘
ó≤Y ≈∏Y »°†ª«°Sh "IhGôª◊G" ‹hDƒ°ùe ™e ≥ØJG GPEG ,¿Gôgh
.§≤a ô¡°TCG áà°S IóŸ IQÉYEG

ådÉãdG ¢SQÉ◊G íÑ°ü«°S ¿ƒæë°S

¿ƒæë°S ÚeC’G óªfi ¢SQÉ◊G Ωhó≤H »æØdG ºbÉ£dG ÖdÉWh
™e ¬dÉNOEG ºàj ≈àM Gògh ,¢ùfƒJ ¢üHôJ ‘ ≥jôØdG á≤aQ
ådÉãdG ¢SQÉ◊G íÑ°ü«°S PEG ,IOƒ©dG á∏MôŸ ÉÑ°ù– á∏«μ°ûàdG
á©HQCG òæe OÉ–E’ÉH ≥ëàdG ¿ƒæë°S ,…Qƒ°üæeh ¢TƒeÉeR AGQh
¿Éch ¬d º°Sƒe ∫hCG ‘ É°ùfôa ‘ OÉ–E’G ™e ¢üHôJh º°SGƒe
‘ ∫hC’G ¢SQÉ◊G ƒg ¿ƒæë°S ¿CG ôcòj .ÉeÉY 17 É¡æ«M √ôªY
¿CG ≈∏Y ôHÉcC’G ™e πª©dG π°UGƒ«°Sh ,∫ÉeB’G á∏«μ°ûJ ±ƒØ°U
.áæ°S 21 øe πbCG áÄa ™e ᫪°SôdG äÉjQÉÑŸG …ôéj

áeÉ°TƒH ácQÉ°ûÃ íª°ùJ ájOÉ–’G
ôHƒ°ùdG ¢SCÉc ‘ ¢TƒeÉeRh

ócDƒàd ᪰UÉ©dG OÉ–G IQGOEG ¤EG ájôFGõ÷G ájOÉ–’G âbôHCG
AÉ≤d ôNBG ‘ ÚÑbÉ©ŸG áeÉ°TƒHh ¢TƒeÉeR ΣGô°TEÉH ìɪ°ùdG É¡d
¢SQÉë∏d ™HGôdG ƒg QGòfEÉH ɪ¡àÑbÉ©e â“ Éeó©H ,ádƒ£ÑdG øe
âbƒdG ‘ øμd ,áeÉ°TƒH `d áÑ°ùædÉH ¬°ùØf A»°ûdGh ¢TƒeÉeR
»FÉæãdG ¿EÉa ¬«∏Yh ,ºμ◊G ≈∏Y êÉéàMÉH ¬àÑbÉ©e â“ ¬JGP
ºbÉ£dG äÉHÉ°ùM êQÉN ¿Éc Éeó©H »FÉ¡ædG ‘ Gô°VÉM ¿ƒμ«°S
.πÑb øe »æØdG

"܃ŸG" ΩÉeCG ÚÑbÉ©e ¿Éfƒμ«°S

áeÉ°TƒHh ¢TƒeÉeR »FÉæã∏d ìɪ°ùdG ÖÑ°S øY ™«ª÷G ∫AÉ°ùàjh
ÉJÈàYG á£HGôdGh ájOÉ–’G ¿EÉa ÉfQOÉ°üe Ö°ùMh ,ácQÉ°ûŸÉH
¢SCÉμdGh ádƒ£ÑdG »à°ùaÉæe QÉWEG ‘ πNóJ ’ ôHƒ°ùdG ¢SCÉc
¿ƒμ«°S Gòd ,iôNC’G á°ùaÉæŸG á°ùaÉæe πc áHƒ≤Y »æ©J »àdG
á∏Môe äGAÉ≤d ¤hCG ‘ ÉÑbÉ©e áeÉ°TƒHh ¢TƒeÉeR »FÉæãdG
.ÒNC’G Gòg Ö©∏à ájÉéH ájOƒdƒe ΩÉeCG IOƒ©dG

.. IôFÉ£dG ‘ Ö£Y ÖÑ°ùH

"‫ﺭﺣﻠﺔ ﻣﺘﻌﺒﺔ ﻭﺣﻘﻴﺒﺔ ﺑﻮﻋﺰﺓ "ﻛﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬

< .≈°Sƒe

∫ƒ≤dG ™«£à°ùf πgh á«ë°üdG ∂àdÉM »g ∞«c
∫ƒ
?äÉÑjQóàdG ¤EG äóY ób âeOÉe â«Ø°T ∂fCG

ΩÉeCG ôNBG … qó– ºcô¶àæj ádƒ£ÑdG Ö≤d πÑb
?√GôJ ∞«c ,IRÉટG ¢SCÉμdG ájÉ¡f ‘ ¥ÉaƒdG

14

¥hQR .Ω

"»ª```°SôdG Ö```≤∏∏d ó¡```Á …ƒ```à°ûdG Ö``≤∏dÉH Rƒ``ØdG" 

#e”fF) 
g”šFe*
#e”fF)
e œJes ƒ5J 
œJees ƒ5J žƒ5¦º) iLe£H 
iLee£H µ g”šF
ee* {‘ˆF) ¦sH 
g”F•L{‘F)#)yI')JiF¦…fF)iLe£HiLe<¼') iGy”º)µ 
e‹()3){G%)¢eEµiL1¦F¦º)ŒG¤jƒ€;eCiF¦…fF) 
½g”FÇe-œeH%)J1e±'¶)ŒGžƒ5¦º))zI3{—jL¶P
»J
R
S 
µ

‫ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ‬

ájOƒdƒŸG ™e …ƒà°ûdG Ö≤∏dÉH äõa ¿CG ∂d ≥Ñ°S
¿CG iôJ ’CG ,º°SƒŸG ájÉ¡f ‘ Ö≤∏dÉH âLƒJh
á°ùaÉæŸG ‘ Ö≤∏dG øY åëÑ∏d ≥jôØ∏d õaÉM Gòg
?º°SƒŸG Gòg ºμd á«≤ÑàŸG Ió«MƒdG 

+¦…0 œJ%) Êj‹L «¦jƒ€F) g”šFe* 4¦‘FeC §š*

∫OÉÑJ ≈°Sƒe øH
åjó◊G ±GôWCG
á«◊ƒH ™e

ÚH äGAÉ≤∏dG äOó©J
᪰UÉ©dG OÉ–EG »ÑY’
PEG ,áæ«£æ°ùb ÜÉÑ°Th
øH QÉàfl ÖYÓdG ∫OÉÑJ
åjó◊G ±GôWCG ≈°Sƒe
…òdG á«◊ƒH ÖYÓdG ™e
ÜÉÑ°T ¿GƒdCG É«dÉM ¢üª≤àj
ó©H Iô°TÉѪa ,áæ«£æ°ùb
≈°Sƒe øH ∫hÉæJh ∫ƒ°UƒdG
ÖYÓdG óLh AÉ°û©dG áÑLh
∫OÉÑàa ,¥óæØdG ƒ¡H ‘
¢†©H åjó◊G ±GôWCG ¬©e
øH Ögòj ¿CG πÑb ,A»°ûdG
á°UÉN ,ΩƒædG ¤EG ≈°Sƒe
ó©H GÒãc ÉÑ©àe ¿Éc ¬fCG
.áÑ©àŸG á∏MôdG

ìÉàØe ≈≤àdG ÜGOQR
¥óæØdG ‘

™«HQ óªfi ÖYÓdG ≈≤àdG
‘ ≥HÉ°ùdG ¬∏«eR ìÉàØe
,ÜGOQR ÒgR ájÉéH áÑ«Ñ°T
óMC’G Iô¡°S ∂dP ¿Éch
áæjóà áeÉbE’G ¥óæØH
GôcòJ ¿ÉÑYÓdG ,"äôª""
q
‘ √É«°†b …òdG º°SƒŸG É©e
ÉK qó–h ájhÉéÑdG áÑ«Ñ°ûdG
PEG ,áYÉ°S ™HQ âHQÉb IóŸ
,AÉ≤∏dG Gò¡H øjó«©°S ÉfÉc
òæe É«≤à∏j ⁄ ɪ¡fCG á°UÉN
ÜGOQR ¿ƒc á∏jƒW I qóe
Oƒ©j ¿CG πÑb É°ùfôa ¤EG OÉY
øe ôFGõ÷G ¤EG º°SƒŸG Gòg
.áæ«£æ°ùb ÜÉÑ°T áHGƒH

Gôcq òJ RGõHh Iõ«©e
"ɪ°SÉ«d" ΩÉjCG

±GôWCG Iõ«©eh RGõH ∫OÉÑJ
ɪ¡FÓeR ™e åjó◊G
óbh ,OÉ–E’G ‘ Ú≤HÉ°ùdG
’ ÚÑYÓdG πL GóLh
ɪgh ,¬aƒØ°U ‘ ¿ƒdGõj
‘ ÉÑ©d ¿CG ɪ¡d ≥Ñ°S ¿Gò∏dG
ÜÉgP Ö©d ∫hC’Éa ,OÉ–E’G
ɪ«a ,2012/ 2011 º°Sƒe
…OÉf ±ƒØ°U ‘ Iõ«©e Ö©d
á∏Môe ∫ÓN "IQÉ£°Sƒ°S"
πÑb ,»°VÉŸG º°SƒŸG ÜÉgP
.πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°ûH ≥ëà∏j ¿CG

’ƒ£e ç qó– RGõH
"Oƒ∏«a" ™e

∫ƒ£e
åjóM RGõH `d ¿Éch
q
…OÉæd ójó÷G ÜQóŸG ™e
PEG ,"Oƒ∏«a" "IQÉ£°Sƒ°S"
âbÉa IóŸ ¢†©H ™e É«≤H
¿ÉK qóëàj ɪgh ≥FÉbO 10
PEG ,»°VÉŸG ¿Gôcòàjh
òæe RGõH "Oƒ∏«a" ±ô©j
¢†©H ™e ÉfÉc ÚM Ióe
,á«°ùfôØdG ádƒ£ÑdG ‘
É°†jCG åjóM ɪ¡d ¿Éch
ájôFGõ÷G ádƒ£ÑdG ∫ƒM
.É¡«a ±ôW πc á«©°Vhh

á∏Môa ,ájɨ∏d áÑ©àe âfÉc ¢ùfƒJ ¤EG ôFGõ÷G øe á∏MôdG ¿CG Éæ∏b GPEG ¢†©ÑdG ¢ûgóæj
É¡°TÉY »àdG áLQó∏d áÑ©àe ¿ƒμJ ¿CG É¡æμÁ ’ IôFÉ£dG ᣰSGƒH π«∏≤H ÌcCG hCG áYÉ°S
...âÑ°ùdG AÉ°ùe ᪰UÉ©dG OÉ–EG ƒÑY’ 

|7e ‹F)„‚‹*¢%)¦IÓf;ÏF)g‹,§š;›©FyF)J 
ªƒ€Ee—* +3e; ¡* ›mG +{(e…F) µ lyD3 
¡L{0$)J+};¦*

á©FGQ AGƒLCG »Ø°†j …ôjRO 

oÏm* l{0%e, {()}·) µ iš/{F) ¢%) 2') 
{…vL ¡—L » «zF) {G%¶) ¦IJ išGeE le;eƒ5 
Œš”,¢%) e£F3{”G¢eE+{(e…FeCy/%
) œe*§š;
S 
µ k”š…H) e£ —F i‹*){F) i;eƒF) 1Jy/ µ 
„H¦,¼') ›ƒ,¢%) ›fDi‹*eƒF)i;eƒF)1Jy/ 
•(eD1|€;Ji GemF)i;eƒF)1Jy/µiƒ7e‹F) 
i LyG¼') išCe¸)i…ƒ5)¦*){*iš/
{F)›ƒ7)¦jjF
S
S 
Ï©F+|6e‹F)y ;œ¦ƒ7¦F)¢¦—©Fl{
S 

i;eƒ5 kG)1 ªjF) +҃”F) iš/{F) l{.J 
›. ¢eE 2') i‹()3 #)¦.%) µ •(eD1 |€;J 
¡G ª‘š¹) •ƒ€F) µ kƒš. im‹fF) |7e ; 
#e‘ƒ8') kC{; e£H%) eE +ҎƒF) +{(e…F)
QÉ£ŸG ‘ ’GhR á«fÉãdG øe 
i‹()3 #)¦.%) «{L41 œÏ* y;eƒº) h3yº) 
#)¦ƒ5 ª£j , ¶ ªjF) ¤,eLe—s* Óf;ÏF) §š;
¥óæØdG ¤EG ∫ƒ°UƒdGh 
3¦G%¶)¢%) eEK{0%) 3¦G%) J%) +{—Fe*•š‹,e­
Ó«d Iô°TÉ©dG ≈∏Y 
–{Žjƒ,»2') œ¦ƒ7¦F)y ;«1e;›—ƒ€*l{. 
¢'
e
Ciš/{F)•fƒL«zF)kD¦F)e fƒj/))2'
)J 
µJ ÏL¦9 ejDJ i©E{·)J iL3)1'¶) 3¦G%¶) 
išCe¸)µŒ©·)¢eEi‹ƒ5ejF)i;eƒF)1Jy/ œ¦ƒ7¦Cle;eƒ5i*){”FlyjG)eG¦;iš/{F) 
–Ï…HÏFy‹jƒL›—F)J ¶)J4i©HemF)¡;¢eE{()}·)3e…G¼')Óf;ÏF) 
išGeEle;eƒ5„03e…º)µ)¦m—È¢%) ›fD
QÉ£ŸG πNGO »≤H IõYƒH 
iš/{F) ›ƒ7)¦jjF h¦E{F) i;eD µ e£ G Œ*3%) 
¦Iiš/{F)Ò0%e,¡G1)4eGJÏ©F+|6e‹F)¼')
¬àÑ«≤M QɶàfG ‘ 
3e…Gµk©”*ªjF)+};¦*g;ÏF)if©”/e©ƒ8 
œ#eƒjCÓf;ÏF)›”,ªjF)išCe¸)Œš”,» 
e£©š;3¦m‹F)žjL¢%)›fDre9{D 
›fD¢¦‹š”L¶ž£š‹.«zF)gfƒF)¡;„‚‹fF)
á∏MôdG ôNCq G IôFÉ£dG ‘ Ö£Y 
»+};¦*g;ÏF)¢%) žIÊvLJ«{L41ª,%eL¢%) 
¦IJ i‹jG%¶) e.̃5) ¢e—G µ ¤jf©”/ ypL e£F¦ƒ7J¦Iiš/{F){0%e,#)3J¢eEgfƒ5œJ%) 
i©š‹F)¢%)¢¦C{‹Lž£H%¶ÎE%)ž£”šD%)«zF){G%¶) ¢%)›fD{()}·)¼')„H¦,¡Ge£jš/3µ{0%ejº) 
eGJ ){0%ejG ¢eE kD¦F)J ÊE%) kDJ z0%ejƒ5 ejDJz0%eL¡FJ’©‘0¤H%)›©Dg…;“eƒ€jE)žjL 
´ if©”¸) ¢%) )¦C{; ž£H%) ¦I ž£C¦v, ¡G 1)4 ¢%) e F ›©D ¡G ¢e;|5 ¡—F ¤/σ7'¶ ÏL¦9 
œ¦ƒ7¦F)i(eDµe£š©pƒ, ¦IJ¡I){F)kD¦F)µtšƒL¢%)¤ —ȶg…‹F) 
{0%ejjƒ5iš/{F)¢%
S ) ¡GŒ©·)yE%e,¡G1)4eG
Iô°TÉ©dG ≈∏Y AÉ°û©dG áÑLh 
¢%) )¦‹D¦, ž£H%¶ )ÒmE ¢¦f;ÏF) ’ƒ5%e,J ÎE%) 
–y ‘F)¼')){Ee*)¦šƒL
ΩƒædG ¤EG Iô°TÉÑe Oƒ∏ÿGh 
§š; "re9{D¦ƒ5Ï9"–y C¼')•L{‘F)›ƒ7J
ÉgÒ«¨J ”h É¡MÓ°UEG ºàj ⁄ 
–y ‘F) ž‹…G ¼') Œ©·) ¤.¦,J Ï©F +|6e‹F)
iôNCG IôFÉ£H 
¢%) ž£ˆ/¡ƒ¸J#eƒ€‹F)if.Jy;¦º)¢eE2') 
gš9„*ÌFe*’š—º)¢%¶¤*)¦*%)•šŽL»–y ‘F) œ)yfjƒ5)¼') iš/{F)§š;¢¦FJ&¦ƒº){…ƒ8)J 
iš/{F)¢%¶ e/¦j‘G¥#e”*') –y ‘F)½J&¦ƒG¡G +{(e…F)g…;uσ7')¢%))¦C{;ž£H%)e­+{(e…F) 
¢¦f;ÏF) ›0yL ¢%) œ¦”‹º) Ò< ¡GJ l{0%e, œe¸) i‹©f…*J )ÒfE ejDJ –{Žjƒ©ƒ5 ¼J%¶) 
§£H%) eG¢e;|5J#eƒ€;if.J¢J1ž£C{<¼') ¥2ev,) žjL «zF) {G%¶e* „©F +{(e…F) œ)yfjƒ5) 
¦sH +|6efG )¦£.¦,J #eƒ€‹F) if.J ¢¦f;ÏF) Ò©Ž,´2') ÊE%) ejDJz0%) y”C҃DkDJµ 
Ÿ¦ šFž£C{< ›0yG¢Ï;')´iL)yfF)ª‘Ch¦E{F)¢e—G§j/
¥hQR .Ω 
žD3›0yG¡GŒ©·)gE{L¢%) ›fDžD3

<GQq O ™e âbƒdG ¢†©H ≈°†b IOƒHóH

‘ ≥HÉ°ùdG ¬∏«eR <GQO
q óªfi ÖYÓdG ™e âbƒdG ¢†©H IOƒHóH º«gGôHEG ÖYÓdG ≈°†b
»àdG äÉbhC’G ¢†©H ™e GôcòJh ¥óæØdG ƒ¡H ‘ É«≤Hh ’ƒ£e
ÉKó– PEG ,ôFGõ÷G ájOƒdƒe
q
ÉbÎØj ⁄h ,ÚØ∏àfl Ú≤jôa ¿GƒdCÉH øμd É©e ɪ¡«bÓj Qó≤dG ƒg Égh ,"󫪩dG" ‘ Égƒ°†b
.äÉÑjQóàdG ¤EG IOƒ©dG óYƒe ÜGÎbG ™e ’EG

¥óæØ∏d ™HÉàdG Ö©∏ŸG ‘ IóMGh á°üM

Ö©∏ŸG ‘ ∂dP ¿Éch ,ÚæK’G ¢ùeCG ìÉÑ°U ¤hCG á«ÑjQóJ á°üM ᪰UÉ©dG OÉ–EG ƒÑY’ iôLCG
GÎe 50 ¬dƒW ió©àj ’ Ö©∏ŸG PEG ,"êÉWôb ƒ°SÓW" ¥óæØd ™HÉàdG Ò¨°üdG
Ö°Tƒ°û©e ¬æμd ,§≤a Îe 200 ‹GƒëH ¥óæØdG πNóe øY ó©Ñjh GÎe 40 ¬dƒWh
.Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG øe ájGóH óYƒŸG ‘ ¿Éc ™«ª÷Gh ,∫ƒÑ≤e πμ°ûHh É«©«ÑW

GôμÑe QÉ£aE’ÉH ÚÑYÓdG í°üf OhóZR

q ®É≤«à°S’ÉH ÚÑYÓdG πc OhóZR Òæe óYÉ°ùŸG ÜQóŸG í°üf
πLCG øe GôμÑe
áYÉ°ùdG ≈∏Y ≥∏£æJ á«ÑjQóàdG á°ü◊G âfÉc ¿EG ≈àëa ,QÉ£aE’G áÑLh ∫hÉæJ
óYƒe πÑb ∞°üfh áYÉ°S πbC’G ≈∏Y ®É≤«à°S’ÉH ÖdÉ£e ÖYÓdG ¿EÉa ,Iô°TÉ©dG
º°†¡J »μd ÖYÓd ±Éc âbh ¿ƒμj ≈àM Gògh ,áØ«ØN áÑLh ∫hÉæàjh á°ü◊G
QOÉb ÒZ ÖYÓdG π©éj äÉÑjQóà∏d ÜÉgòdGh áÑLƒdG ∫hÉæJ ¿C’ ,¬∏cCG Ée ¬æ£H
ájOÉY áÑLh ∫hÉæJ iOÉØàj ¿CG ÉMÉÑ°U ΩƒædG ójôj øe í°üf ɪc ,ΣôëàdG
≈∏Y
q
ó©H Gó«q L πcCÉj ¿CG ≈∏Y ,§≤a ¬cGƒa ‘ πãªàJ áØ«ØN áÑLƒH »Øàμj πH
.á«ÑjQóàdG á°ü◊G

¢TÉàjÉHh QÉ"ƒ°S ,ájÉjR `d áØ«ØN äÉHÉ°UEG

ɪgh ÉHQóJ QÉ"ƒ°Sh ájÉjR `a ,áØ«ØN äÉHÉ°UEG øe OÉ–E’G »ÑY’ øe OóY ÊÉ©j
Gòg øμd ,Ω’B’G ¢†©ÑH ɪgQƒ©°T ÖÑ°ùH Gògh ,¥É°ù∏d á«Ø∏ÿG á∏°†©dG ¿Góª°†j
áHÉ°UEG øe ¢TÉàjÉH ÜÉ°ûdG ÖYÓdG ÊÉ©j ɪc ,…OÉY πμ°ûH ÜQóàdG øe ɪ¡©æÁ ⁄
ΩÉeCG ÒNC’G AÉ≤∏dG ‘ É¡d ¢Vô©J
q áeóc ‘ πãªàJh ,òîØdG iƒà°ùe ≈∏Y áØ«ØN
.…OÉY πμ°ûH ÜQóJ
q ôNB’G ƒgh A»°ûdG ¢†©H É¡æe ÊÉ©j ∫Gõj ’h ,¥ÉaƒdG

OÉ–E’G ƒÑY’
"»°S .¢SCG .»°S"h
AGó¨dG áÑLh GƒdhÉæJ
âbƒdG ¢ùØf ‘

"êÉWôb ƒ°SÓW" ¥óæa ™ªéj ⁄
ÜÉÑ°Th ᪰UÉ©dG OÉ–EG É≤jôa
,§≤a óMGh ™bƒe ‘ áæ«£æ°ùb
ɪæ«H á©FGQ AGƒLC’G âfÉc πH
¤EG ¿É≤jôØdG πNO ¿CG ó©H
¿Éc PEG ,¢†©H ™e ¥óæØdG º©£e
º¡°†©H ™e ¿ƒKóëàj ¿ƒÑYÓdG
πcC’G ¿CGh á°UÉN ¢†©ÑdG
Éeh ,á«JGòdG áeóÿG ᨫ°üH
≥jôa πc ¿CG ƒg §≤a ɪ¡bôa
.¥óæØdG øe á¡L ‘ ¢ù∏éj ¿Éc

15

‫ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ‬

2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

‫ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‬

‫ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺤﺮﺍﺵ‬

Oó```©dG
2669

…+yS©.#)¦.%)¶•š…H)„*ÍF)

‫ﻑ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ‬‫"ﻓﻴﻠﻮﺩ" ﻣﺘﺨﻮ‬
‫ ﻛﻮﺩﺭﻱ ﻭﻗﺎﺳﻤﻲ‬.‫ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ‬
‫ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ‬

‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻳﺠﺘﻤﻊ‬
‫ﻭﻳﺮﺳﻢ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻳﺐ‬ 
œJ%) +{£ƒ5„6){¸)1e±)+3)1') „š¾y”;e”*eƒ5¤©F') eH|6%) ešmG 
iƒ5)3yF ¥y”‹* ӝIeƒº) ¡G 1y; gFe9 «zF) d3e…F) ¤;ej.) „G%) 
3){D y‹* iƒ7e0 +Ò0%¶) iHJ$¶) µ "#){‘ƒF)" e£ƒ€©‹, ªjF) i©‹ƒ8¦F) 
)zIœÏ0y;¦º)¢eEn©/+3)1'¶)„š¾iƒ5e(3¡;ªs jF)gLe‹F) 
„©({F) iFe”jƒ5) ž©ƒ5ÌF iƒ7{C "¢¦jš©I" –y ‘* y”; «zF) ej.¶) 
e.'¶e*Jž£j”C)¦G)¦ š;%)¡LzF)¡L|8e¸)#eƒ‚;%¶)“{9¡GgLe‹F) 
iFe”jƒ5¶)¥zI§š;

ÉKƒ©Ñe
"±Gó¡dG"
¤EG
¢ùfƒJ

¥hQR .Ω

< .≈°Sƒe

ÚÑFɨdG RôHCG ™fÉeh ÖjÉ©dG

¿ƒμ«°S »cQÉÑ«e
IÒÑc áÑ°ùæH É«°TGôM 

•*eƒF)iLep*if©fƒ6ž.e£Gk‘F
ž.e£Gk‘F
e 
œÏ0#)¦ƒ8%¶)ªE3ef©G
ªE3ef©G
e 
1e±¶i©fL3yjF)iƒ¸)
¸) 
„G%)is©fƒ7„6){¸)
¸) 
›©pƒ,œÏ0¡GG 
œJ%)g‹š­¥y.)¦,, 
Ÿ¦Ly‹*)zIJʝC¦HH 
¤F¦ƒ/¡G†”Cy/)JJ 
¡G¤sL|,iD3J§š;
š; 
if©fƒ6•*eƒF)¤”L{C“{9
“{9 
ªE3ef©G¢%)n©s*iLep*
s*iLep*
e 
g‹šGµÇyº)«}Fe*¥y.)¦,›pƒ5
yº) «}Fe*
e ¥y.)¦, ›pƒ5 
µ“3eƒ6h3yº)if<34ÊLeGiLysº) 
lÏL¦sjF)+ÌCœÏ0¤,eGy0¡G+1e‘jƒ5¶) 
i©Fe¸)iL¦jƒ€F)

√ójôj ¿Éc ±QÉ°T
º°SƒŸG ájGóH ‘ 
y.)¦,œÏ0i©,)¦Giƒ7{‘F)kHeEJ 
ŸÏ;¦*h3yº)¡Gh̔©Fg‹šºe*ªE3ef©G 
¤Žš*%)J1){‘H)§š;¤‹Goy±n©/“3eƒ6 
¢%e*yE%ej©F¥e š;eGgƒ/¤j©‹ƒ8¦* 
§š;¢eE«zF)ªE3ef©Gžƒ‚*žj£G“3eƒ6 
i‘(eƒF) "#){‘ƒF)"¼')Ÿeƒ‚H¶)˜ƒ6J 
iLep*if©fƒ6ŒG¤9ef,3)¶¦Fi©ƒ8eº) 
¤”(e-J¤s GJ¤sL|,kƒ‚C3ªjF)e£ ©/

¬à≤aGƒe íæe øY åjóM 
ŒGg;ÏF)Œ.«zF)nLy¸)y‹*J 
•‘,)¤H%e*eH31eƒGkš”H“3eƒ6h3yº) 
#eƒ‚G'¶)J„6){¸)¼')Ÿeƒ‚H¶)§š;¤‹G 
ej£Ge()1¢eE“3eƒ6¢%)Jiƒ7e0e©ƒ53 
+y;¢%)kDJµiš©—ƒ€jF)„*Ì*¤De¸'e* 
#e‹*3%¶)3){<§š;¤‹Gl¶eƒ,)k…*3iLyH%) 
gD){,ªjF)¢){IJiL1¦F¦GJ "h¦º)" 
¤ƒ8yL{,e£H%)3efj;e*„6){¸)ŒG¤j©‹ƒ8J 
K{0%¶)ªI

∫ÉÑ≤à°SG ócDƒj êÉHôb
É¡fGó«e ‘ ¢TGô◊G 

¤©C#e.«zF)k©D¦jF)µiƒ7e0ej.¶))zIi©I%) ¡Gž<{Fe*J 
›©”jƒº) „©({F) he©< ¦I ¥efjHÏF kCÏF) ¢%) ¶') „6){¸) i©‹ƒ8JJ 
eIeƒGœ)}LeG¤H%) ž<33¦ƒ‚¸)¤ƒ‘H’©š—,Ÿy;J¤ ;gLe‹F)y¿ 
yf; "#){‘ƒF)"žƒ5e*ªƒ5{F)•9e F)he<˜F2gHe.¼') iE|€F)µ 
y”; §š; )J|7%) +3)1'¶) „š¾ #eƒ‚;%) ¢'eC ˜F2 ž<3J ŒHeG 31e”F) 
¤ Giƒ5e/l)3){”*rJ{¹)Jej.¶)

ÉàbDbDƒD e ≥jôØdG
≥j IQGOEG ¤ƒàj "QGƒàcôjO" Ú«©J 

¦Iej.¶))zIe£©F'
¦Ie
e
) „š0ªjF)l)3){”F)4{*%) Ó*¡GJ 
3¦G%) Ò©ƒ,¼¦jL
Ò
"3)¦jE{L1"g©ƒ ,§š;e.'¶e*–e‘,¶) 
„©({F)
„©({ iFe”jƒ5) ž©ƒ5{, y ; išf”º) iš/{º) µ "#){‘ƒF)" 
i£G)¦F¦jL¢%
i£G
) #eƒ‚;%¶)Œ©.„‚C3ŸeG%)JgLe‹F)y¿
"3)¦jE{LyF)"§š;–e‘,¶)´«1){‘H)›—ƒ€*i*e© Fe*iƒ5e({F)
"33)¦j
¦
– 1)y/
1 +{ƒ5 ¡* ª-ÏmF) ¡G ϗƒ€G ¢¦—©ƒ5 «zF) 
)1y¾ Çe©šƒ5¦*J +{ƒ5 ¡* 4J{* ÒmL kDJ µ Çe©šƒ5¦* 
e£jFe”jƒ5)•*eƒ5kDJµe£HÏ;'
e e”jƒ
e£jF
e
) gfƒ*l¶&JeƒjF)¡GyLy‹F) 
+3)1'¶)„š¾¡G

ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ íàa ócDƒj ¢ù∏éŸG
ác 
iE|€F) œeG „5%)3 tjC §š; y©E%ejF) ›.%) ¡G iƒ7{C ej.¶) ¢eE 
„7¦ƒv* eHe©* l3yƒ7%) yD +3)1'¶) kHeE eGy‹* )zIJ ªƒ53 ›—ƒ€* 
i£­ "3)¦jE{LyF)"’©š—,§š;#eƒ‚;%¶)•C)JeE•*eƒ5kDJµ˜F2 
Çe/1ª-ÏmF)išEeƒ6§š;iE|€Fe*–esjF¶)yL{L¡G›—*œeƒ,¶) 
išf”º)iš©š”F)ŸeL%¶)µ¤‹Gej.)y”;Jª”‘F•©š;
ΩÉ°û`g .Ω

ÓM ¿hô¶àæj á«fÉÑ°ûdG äÉÄØdG ∫ɪYh ƒHQóe 
œe‹F) eƒ‚L%)J „6){sšF i©Hefƒ€F) leb‘F) ª*3yG ¢') eH31eƒG kFeD 
n©/iL{£ƒ€F)ž£f,)J3iL¦ƒj*i”š‹jº)ž£jš—ƒ€ºÏ/e()1¢J{ˆj L 
›ƒ7%) ¡G {£ƒ6%) i-Ï- g,){* ž£F ™¦—ƒ7 “|7 §š; •C)J gLe‹F) ¢%) 
¼')#¦pšF)Ó*3yº)i©H¡;nLy/3JyLkDJµe£*¢¦ LyLªjF)iƒ0 
išf”º)ŸeL%¶)µi‹9e”º)

AÉ© ’G ™e ≥Øàj ⁄ ¢ûë"
AÉ©HQC
¾
¬æY ∫CÉ°ùJ ájóŸGh

™e ¢
¢ûë" ¢TGô◊G OÉ–G ºLÉ¡e ≥Øàj ⁄
¬
¬°
°V
¬°VhÉØJ
∫ÓN Gògh ,AÉ©HQC’G πeCG IQGOEG
á∏M
á∏Môe äÉ°VhÉØŸG â¨∏H Éeó©Ña ,É¡©e
‹ÉŸG ÖfÉ÷G ‘ ±ÓÿG ¿Éc áeó≤àe
‹ÉŸ
º°
º
°V ¿EG IócDƒe QOÉ°üe âdÉb âbh ‘
º°V
,πe
,πeC’G IQGOEG iód ´ÉªLE’G ≥∏j ⁄ ¢ûë"
»ÑŸhC
»ÑŸ G ¿CÉH QOÉ°üŸG ¢†©H ∞°ûμJ ¿CG πÑb
™e Ö
ÖYÓdG á«©°Vh øY ∫CÉ°ùj ìGQ ájóŸG
.¬© óbÉ©àdG ‘ ÖZôjh ¢TGô◊G
.©e

¬à°Uôa
à a ≈∏Y
∏ π
π°üëj ⁄ ¬fCG ócDƒj
¢TGô◊G ™e RhÈ∏d

»àdG á«©°VƒdG ∫ƒM ¬«Hô≤e øe OóY ™e ¢ûë" çó– ,¥É«°ùdG ‘h
±QÉ°T ÜQóŸG ±ôW øe á°UôØH ßëj ⁄ ¬fCÉH ÉaΩe ,¢TGô◊G ‘ É¡°TÉY
™e ¬àHôŒ ≈∏Y ºμ◊G Ö©°üdG øe ¬fEÉa ‹ÉàdÉHh ,ÚÑYÓdG á«≤H πãe
.¬æe ≈fÉY …òdG ¢û«ª¡àdG ¤EG ô¶ædÉH "AGôØ°üdG"

¬ëjô°ùJ QGô≤H ΩÓY ≠∏ÑJ IQGOE’G 

«3¦sº)
« 
ŒC)yºe* kšƒ,) "#){‘ƒF)" +3)1') ¢') eH31eƒG kFeD 
iš©—ƒ€jF)¡G¤sL|j*“3eƒ6h3yº)3){”*e©ƒ53¤jŽš*% 
i
)JŸÏ;œeE 
ŒGišƒ7)¦º)¥3Jy”­¡—L»¤H%
Œ
) ¼') ¤©*{”ºg;ÏF)3eƒ6%) kDJµ 
Ÿy;J
Ÿ heIzF) iš/{G µ e£ƒ6e; ªjF) i©‹ƒ8¦F) ¼') {ˆ Fe* „6){¸) 
g‹šF)iƒ7{C§š;¤F¦ƒ/

¢üHÎdÉH ≥ëà∏j ød áHÉë°SƒH 
)|8e/¢¦—L¡Fi*esƒ5¦*ž©I){*'
)|
)ž.e£º)¢%)+ÒfEifƒ *yE%e, 
3e£H¡GiL)y*i©ƒ6){¸)iš©—ƒ€jF)¤jš01«zF)•šŽº)„*ÌF)œÏ0
3 
}p;
} ¡—F ˜Fz* ¤<Ï*'e* gFe9 “3eƒ6 h3yº) ¢%) ž<3 )zIJ „G%) 
’ƒ€E
’ g;ÏF) ¢%) kDJ µ ˜F2 ¢J1 œe/ ¤* œeƒ,¶) ¡; +3)1'¶) 
¤Ftƒ,¶e£FŒƒ‚0ªjF)i©/){·)i©š‹F)y‹*¤j©‹ƒ8J¢%
¤
)¤©*{”º 
„*ÌF))zIµiE3eƒ€ºe* 

+{—FiCÌsº)i…*){F)„©(3–{…,
+{—F iCÌsº) i…*){F) ©(3 –{…, 
g©ƒ ,¦ƒ8¦G¼')re*{DŠ¦‘¿Ÿy”F)
¢üædG IôéMh •ƒéM ¬LGƒJ ób "AGôØ°üdG" 
œJ%)g‹šGK¦jƒG§š;iLyLy¸)le.3yº)
âÑ°ùdG ÉjOh 
3JyF)§š;§ -%)J){0&¦GiLysºe*ʝC¦H 
iƒ8eL{F)ž©;yjF{()}·)½)J¤*Ÿ¦”L«zF) ›.%) ¡G‡¦p/1e±)+3)1') ŒGl¶eƒ,)µ„6){¸)+3)1') kš01 
¢¦—©ƒ5 "#){‘ƒF)"¢%)¼')¤š0y,œÏ03eƒ6%)J ifƒ * k ƒ8 „6){¸) ¢%) kDJ µ ›f”º) kfƒF) «1J #e”F i¾{* 
+1¦‹F)iš/{GœÏ0œef”jƒ5¶)e£He—G'e* 
Ÿ¦©F)„‘HµeL1J„ F)+{p/•L{Ci£.)¦G+ÒfE 
ʝC¦HœJ%)g‹š­

∫ÉÑ≤à°S’G ìÎ≤jh ...
AÉ°†«ÑdG QGódÉH

äÉÑjQóàdG ∞fCÉà°ùjh á©WÉ≤ŸG ∞bƒj "Ó«°S" 

ž.e£º) y.)¦, „G%) is©fƒ7 „6){sšF i©fL3yjF) iƒ¸) kC{; 
i‹9e”º)3){D¡;Œ.){,¤H%) {£:«zF) "Ï©ƒ5›©š0ž©I){*')"ª ©ŽF) 
§š; ¤F¦ƒ/ Ÿy; gfƒ* •*eƒ5 kDJ µ ¤©C |6 yD ¢eE «zF) 
g;ÏGi©‹ƒ8J¡;¤mLy/–e©ƒ5µJ 
§š;i‹ƒ5¦,“{‹jƒ5ªjF){()}·)iL¶J «zF)g;ÏF)ŒG+3)1'¶)hJe¯¢%) esƒ8)J)y*Ji©Feº)¤,e”sjƒG 
i‹9e”º)’D¦LJlefL3yjF)’H%ejƒL¤š‹.e©— *e—ƒ7˜šÈ 
i…*){F)„©(3ŸyDe£,e.3yGK¦jƒG
"#){‘ƒF)"«Òƒºe/)ÌD)re*{DŠ¦‘¿
¢ùeCG ÜÉZ QÉ°ùà«æM 
Ïf”jƒG#eƒ‚©fF)3)yF)g‹šG¦sH¤.¦jFe* 
ªƒ6){¸)ž.e£º)ªƒ8eº)y/%¶)i©ƒ€;’H%ejƒ5)¤©F') eH|6%) ešmG 
½)¦¸ŒƒjL¤H%)Jiƒ7e0¤©Cœef”jƒ5ÏF 
i*){Dhe<eGy‹*)zIJ¤DeC3ŒGlefL3yjF)#)¦.%) 3eƒj© /¢e©‘ƒ5 
r{‘jG“¶$) 
„G%)is©fƒFi©fL3yjF)iƒ¸)¡;g©ŽL¢%)›fD¡L{£ƒ6

¥Éah ΩÉeCG "ôHƒ°ùdG" AÉ≤∏d OGó©à°SÓd É°ü°üfl ¿ƒμ«°S Ò°üb …Ò°†– ¢üHôJ ‘ ᪰UÉ©dG OÉ–EG á∏«μ°ûJ âYô°T
πc ´ÉLΰSG ójôj "Oƒ∏«a" ÜQóŸÉa ,Öéj ɪc QƒeC’G ¢†©H Ò°ùJ ¿CG ¿hO ∫ÉM ≥«°†dG âbƒdG øμd ,∞«£°S
..áHƒ≤©dG øe äÉMôah äÉjóL »FÉæãdG IOƒ©d ìôa GPEG ,ÚÑYÓdG

Oóëà«°S A»°T πc" :…QOƒc
"ÉWƒ°T Ö©dCG óbh ¢ù«ªÿG 
g‹š*¤Ftƒ,yDe£ GÇe‹LªjF)i*eƒ7'¶)¢%) «31¦EœeDJ 
2')išGeE+)3efGg‹FŒ©…jƒL¶¤H%)K%)3)2')eGœe/µy/)J‡¦ƒ6 
„©¹)Ÿ¦L+Ò0%¶)i©fL3yjF)iƒ¸)µ1ysj©ƒ5#ªƒ6›E"œeD 
§j/J¶Ÿ%)™3eƒ6%eƒ5k E¢')“{;%eƒ5„*ÌF)iLe£HµŸ1e”F) 
")y/)Je9¦ƒ6g‹F%)yDª H'eC)}Ie.¡E%)»)2')eGœe/µ

ô°ùjC’G ¬∏MÉc Góªq °†e Ö©d »ª°SÉ" 

Ój©fL3yjF)Ójƒ¸)¼J%) K{.%) y”Cªƒ5eg;ÏF)eG%) 
ªjF)i*eƒ7'¶)¡GÇe‹Lœ)}L¶J¢eE2')|L%¶)›/e—šF)yƒ‚G 
y”ClefL3yjF)œÏ0{0$¶)¦IlÏ0yjF)«1e‘,¤©š;kj/ 
¡GiƒCe º)µ›0yL»¡—F«1e;›—ƒ€*+{—F)“z”L¢eE 
¢%) ›fDi*eƒ7'¶)¥1Je‹,¢%) ¡G“¦vjL¤H%
¶ +{—F))}jH)›.%)
S 
+Ò0%¶)iƒ¸){ˆj LJŸ¶$e*{‹ƒ€Lœ)}L¶¤©š;Je©(e£H§‘ƒ€L 
¶Ÿ%)–eC¦F)ŸeG%)iE3eƒ€º)¤He—G'e*¢eE)2')eG“{‹Lª—F

"’ ΩCG Ö©dCÉ°S âæc ¿EG …QOCG ’" :»ª°SÉ" 
œeDi©sƒF)¤jFe/œ¦/g;ÏF)ŒGi‘9e0iƒ6131µJ 
kF4¶ª H%¶Ÿ1e”F)#e”šF)µ¶Ÿ%)™3eƒ6%eƒ5k E¢')«31%)¶" 
œe¸)¤©š;¢¦—©ƒ5eG§š;’D¦jG#ªƒ6›EŸ¶$¶)„‚‹f*{‹ƒ6%) 
µe£L{p ƒ5ªjF)i©fL3yjF)„ƒ¸)Ji©”©f…jF)+)3efº)µ 
+)3efšF )}Ie. ¢¦E%) ¢%) §š; ›;%eƒ5 2') iG1e”F) le;eƒF) 
ª(ÏG4gHe.¼') ¢¦E%) ¢%) ªšG%)Ji£G+)3efGªIiG1e”F) 
»)2')J#e©CJ%¶)eH3eƒH%¶yLy.g”F#)yI')µžIeƒ5%)J™3eƒ6%)J 
"Œ©pšFe”C¦Geˆ/§ ³%)™3eƒ6%)
¥hQR .Ω

√õæŸG Ö©∏e ≥ë∏e ‘ AÉ°ùŸG á°üM

ÖYÓŸG óMCG ‘ á«FÉ°ùŸG á«ÑjQóàdG á°ü◊G äôL
Ö©∏ŸG Gòg QÉ«àNG ” óbh ,ÒÑμdG √õæŸG Ö©∏Ÿ á≤ë∏ŸG
≥jôØdG ¿C’ ,»æØdGh »μ«àμàdG πª©dG ‘ ´hô°ûdG πLCG øe
¢SCÉμH á°UÉÿG äGÒ°†ëàdG øe IÒNC’G á∏MôŸG πNO
øe Ö∏W »æØdG ºbÉ£dG ,ΩOÉ≤dG âÑ°ùdG Ωƒj "ôHƒ°ùdG"
Ió«q L á«°VQCG hP Ö©∏e OÉéjEG ¢üHÎdG ≈∏Y Úaô°ûŸG
¿Éch ,IÒÑμdG IGQÉѪ∏d Öéj ɪc OGó©à°S’G øe ¬æμ“
.∂dP ¬d

áYÉ≤dG πNGO á«MÉÑ°üdG Ωƒ«dG á°üM

á«ÑjQóJ á°üM »æØdG ºbÉ£dG èeôH ,¥É«q °ùdG äGP ‘h
PEG ,¥óæØ∏d á©HÉàdG äÓ°†©dG ájƒ≤J áYÉ≤H Ωƒ«dG ìÉÑ°U
ÖfÉé∏d á°ü°üfl á°üM ôNBGh ∫hCG ¿ƒÑYÓdG …ôé«°S
á«MÉædG øe äÉjQÉ£ÑdG øë°T É¡æe ±ó¡dGh ,ÊóÑdG
≈∏Y ¿ƒÑYÓdG 𪩫°S PEG ,¥ÉaƒdG AÉ≤∏d ÉÑ°ù– á«fóÑdG
.»æØdG ÖfÉ÷G πÑb É«fóH óYƒŸG ‘ Gƒfƒμj ¿CG

√õæŸG Ö©∏à ¿ƒμà°S äÉÑjQóàdG á«≤H

Ò¨°üdG Ö©∏ŸÉH ¤hC’G á«ÑjQóàdG á°ü◊G á›ôH ó©Hh
q ,¥óæØdG QGƒéH
¢ü°ü◊G πc AGôLEG »æØdG ºbÉ£dG π°†a
PEG ,√õæŸG Ö©∏à »æØdG ÖfÉ÷ÉH á°UÉÿGh á«≤ÑàŸG
,AÉKÓãdG Ωƒ«dG AÉ°ùe á«fÉK á°üM »æØdG ºbÉ£dG èeôH
á°ü◊G ÉeCG ,AÉ©HQC’G AÉ°ùe iôNCG á°üM …ôŒ ¿CG ≈∏Y
.ÉMÉÑ°U ¢ù«ªÿG Ωƒj á›Èa IÒNC’G á«ÑjQóàdG

᪰SÉ◊G á∏MôŸG Éæ∏NO" :OhóZR
"GÒÑc ÉÑ©∏e êÉàëfh

∫ƒM OhóZR Òæe óYÉ°ùŸG ÜQóŸG ™e á°TOQO ‘h
q
ó≤d" :≥HÉ°ùdG ‹hódG ÖYÓdG ∫Éb ,ô£°ùŸG
èeÉfÈdG
¿ƒμjh ÒÑc Ö©∏e ≈∏Y á«ÑjQóJ ¢ü°üM á›ôH ÉæÑ∏W
»FÉ¡f AÉ≤∏d Ò°†ëàdG Oó°üH øëæa ,á◊É°U á«°VQCG hP
äGÒ°†– ¬Ñ°ûJ äGÒ°†– …ô‚ ¿CG ∫ƒ≤©ŸG ÒZ øeh
á∏MôŸG Éæ∏NO Gòd ,º°SƒŸG ∞°üàæà á°UÉÿG äÉ°üHÎdG
¿ƒμf »μd á«JGƒe ±hô¶dG πc ¿ƒμJ ¿CG óH ’h ᪰SÉ◊G
."ÒÑμdG AÉ≤∏d OGó©à°S’G ”CG ≈∏Y 

"{*¦ƒF)" „5%eE µ iGeƒ6¦*J „6¦GeG4 i*¦”; #eŽF)J 
µ +yE&¦G Ò< «31¦EJ ªƒ5e ª(e mF) +1¦; ¢%) iƒ7e0 
e.̃5¶)µiƒ7e0e;1y£ƒ€,iš©—ƒ€jF)¡—FŸ1e”F)#e”šF) 
ªƒ5e+1e‹jƒ5)¡—Fµ{‹F)gHe.¼') ¢¦—©ƒ5iGeƒ6¦*¢%¶ 
iLeŽšFi£GŸ¦p£F)µ
S

...øμd ,áYƒªéŸG ™e É›ófG 
œJ%) ¡G i;¦pº) ŒG ªƒ5eJ «31¦E ª(e mF) ›01J 
ªŽf LeE¡L}Ie.eƒ©Fe£ —FkfƒF)Ÿ¦Li©fL3y,iƒ/ 
¤H%¶ i‘©‘¹) Ÿ¶$¶) „‚‹f* {‹ƒ€L œ)}L ¶ «31¦E g;ÏFeC 
µœJ},yDŸ¶$¶)„‚‹*Çe‹©Cªƒ5eeG%) i©š;K{.%) 
)}Ie.¢¦—L¢%)µ›G%)™e I¢%)K{L¤H%¶Ó©”fjº)ÓG¦©F) 
µœe¸)¤©š;¢¦—©ƒ5e­•š‹G#ªƒ6›E¡—FŸ1e”F)#e”šF 
iG1e”F)i©”©f…jF)l)#e”šF)

áKOÉ◊G øe Éehó°üe ∫GRÉe …QOƒc 
¤j*eƒ7') iGyƒ7 ŒDJ §š; „€©‹L «31¦E g;ÏF) œ)4eGJ 
„€©‹L ¤š‹. i .¦F) K¦jƒG §š; |—F „8{‹jFeC 
+҅¹)
S 
{G%) ¦IJÒm—F)ŸÏ—F)«1e‘,§j/¤©š;kj/if‹ƒ7eGeL%) 
«31¦E“¦vjLJ
ªpL3y,›—ƒ€*lefL3yjF)¼'
) ¤,1¦;›‹pL
S
S 
•L{‘F)ªf;¶ŒG1¦‹ƒF)¤,1e;¡Ci‘© ‹F)lÏ0yjF)¡G 
¼')¤ƒ8{‹L«zF){G%
¶)¦IJ„5%){Fe*+{—F)z0%
)›.%)¡G„Ce º)
S
S 
oysL„5%){Fe*+{—F)h|8§j/J„Ce º)„5%)3¡Gle*|8 
lÏ0yjF)¥zI›E§ƒ6esjLœ)}L¶¦£C)zFJippšFe.e¯3) 
+{-&¦º)leEe—j/¶)J

∞∏°ûdG øe GÒ°ùe
q ≈≤àdG QÉ"ƒ°S

»Hô©dG ∞∏°ûdG Ò°ùe
QÉ"ƒ°S óªfi ÖYÓdG ≈≤àdG
q
¤EG ÖYÓdG äOÉb »àdG á∏MôdG ‘ ∂dP ¿Éch ,∞°UÉf
¥Éëàd’G Oó°üH ∞°UÉf »Hô©dG ¿Éc ÚM ‘ ,¢ùfƒJ
ç qó– QÉ"ƒ°S ,á°Sƒ°S áæjóe ‘ ∞∏°ûdG á«©ªL ¬≤jôØH
PEG ,á∏MôdG ∫ÓNh IôFÉ£dG ´ÓbEG πÑb Ò°ùŸG
Gòg ™e
q
É¡«a ¿Éc »àdG ΩÉjC’G É©e GôcòJh ÖæL ¤EG ÉÑæL É°ù∏L
.á«©ª÷G ‘ ÉÑY’ QÉ"ƒ°S

ój G" :Qƒ°TÉY
ójQC

Oƒ∏«a ´ÉæbEG

É ’Gh
AÉ°†eE
"O
"OÉ–EÓd

QQƒ
Qƒ°TÉY
ƒ°T ÖYÓdG ócCG
‘Ü
ÜQÉéàdG …ôéj …òdG
᪰UɩdG
OÉ–EG ±ƒØ°U
᪰
ª
ÜQ
ÜQóŸG ´ÉæbEG ójôj ¬fCG
√Gƒ
√Gƒà°ùÃ
GĈ
"Oƒ∏«a"
,OÉ–E’G ¿GƒdCG πªMh
,OÉ–
πL
πLCG øe Éæg ÉfCG" :∫Éb PEG
ójQ
ójQCGh ,ÜQÉéàdG AGôLEG
…Gƒà°ùe
»æØdG ºbÉ£dG ™æbCGh …Gƒ
Gƒà°ùe âÑKCG »μd ¢Uôa ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
¿Gó«e §°Sh ÖY’ ¿CG ,≥jôØdG Gòg ¿GƒdCG πªM ≥ëà°SCG »æfCÉH
¢VƒN ójQCG Gòd ,ájôFGõ÷G IôμdG øY Ó«∏b ±ôYCGh Ωƒég
,≥jôØ∏dh ‹ áëLÉf áHôŒ ¿ƒμJ ’ ⁄h OÉ–E’G ™e áHôŒ
."≥jôØdG Gòg ¿GƒdCG πªM ójQCG áMGô°U

"»L .¢SCG .»H »«WÉ«àMG ™e âÑ©d

‘ ÖY’ ÉfCG" :Qƒ°TÉY ∫É≤a ,»°VÉjôdG √QGƒ°ûe øY ÉeCG
GÒãc Ö©dCG ’ ,‹GƒàdG ≈∏Y ÊÉãdG º°Sƒª∏d ¿ƒéjO …OÉf
»æfCG øXCGh ∞jOôdG ≥jôØdG ™e ΩɶàfÉH Ö©dCG ,ôHÉcC’G ™e
OÉ–EG ±ƒØ°U ‘ ¿ƒcCG ¿CÉH ‹ íª°ùJ »àdG äÉfÉμeE’G ∂∏eCG
`d ÊÉãdG ≥jôØdG ‘ âÑ©d »æfCÉH ɪ∏Y ºμ£«MCGh ,᪰UÉ©dG
…õ«J øe ‹ƒ°UCG ,2010 /2009 º°Sƒe ¿ÉeôL ¿É°S ¢ùjQÉH
."¿É°ùª∏J øe »eCGh hRh

‫ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ‬

‫ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺤﺮﺍﺵ‬

Oó```©dG 2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
2669 Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

16

...Éæ°ùM ’ÉÑ≤à°SGh ÜÉMÎdG â«≤d

Iƒ≤H IOƒ©dG ≈∏Y ¿hQOÉb" :∞`jô°T ¿ÉjR
"ô```°SGƒμdG OÉ``©°SE’ π`ª©æ°Sh ÜÉjE’G »``a
?∂≤«∏©J Ée ,¢üHÎdÉH Ú≤ëà∏ŸG ∫hCG âfCG 

gfƒ* ˜F2J ª(ÏG4 ªDe* ŒG is©fƒF) µ h3y,%) » 
¢e—G ¼') +|6efG kš” , y”C ½ejFe*J iƒ7e0 l¶eŽƒ€H) 
ª(ÏG4ªDe*ŒGœe¸)¤©š;¦IešmGŸ};ªšEJ„*ÌF) 
+¦”*҃‚sjF)µJ|€F)§š;

≥``∏£æj "AGô``Ø°üdG" ¢ü``HôJ
"Iƒæ°T" ¥óæØH ¿ƒÑé©jo ¿ƒÑYÓdGh

.¢üHÎdG ¿Éμà âÑéYCG ∂fCG ∂°T ’ 

Œ©. §š; {C¦jL ¤©C œ} H «zF) –y ‘F) Œf…Fe* 
«{çj/e ©š;)y©‹*„©Fg‹šº)¢%) eEi/){F)‡J|6 
l)҃‚sj*Ÿ¦”H§j/{C¦jG#ªƒ6›E½ejFe*Je ,)҃‚± 
K¦jƒGµ

?¢üHÎdG Gòg ‘ ¿hõcΰS ÖfÉL …CG ≈∏Y 

›‹‘ ƒ5J†”Cª ‘F)žDe…F)le©š‹,ŒfjHÓf;ÏF)¡sH 
§š;ÎE%) }EЃ5ªL%)3gƒ/Jh3yº)e G¤fFe…LeG›E 
ªjF)#e…0%¶)tsƒH§j/˜F2Jª—©j—jF)Jª ‘F)ÓfHe·) 
eb©ƒ6’©ƒ8%)¢%)yL3%)e IJe£©Ce ‹DJ
...π°†ØJ 

Œ. ¦I i”šŽG leƒ*{, #){.') ¡G ªƒ©({F) “y£F) 
ª/)¦ F) Œ©. §š; ž£ ©* ŸepƒH¶) •©”±J Óf;ÏF) 
tp L§j/y©F)µy©F)e‹©.Œƒ‚ ƒ5l{E2J•fƒ5eEJ 
heL'¶)iš/{ºªŽf LeE¤©C|‚sHJ„*ÌF)

√GôJ ∞«c ájóŸG ΩÉeCG GóZ ÉjOh AÉ≤d ¿ƒÑ©∏à°S
?(¢ùeCG …ôLCG QGƒ◊G)

ádƒ£ÑdG ‘ ó©H º°ùM A»°T ’"
"IGQÉÑe 15 ∑Éæg ∫GõJ ’h 

iƒCe º)µeGJ1#e”fF)¦IiL1¦F)leL3efº)¡G“y£F) 
¤.)¦H ¡F i©ƒ5{F) leL3efšF eƒ‚L%) ҃‚sjF) išƒ7)¦GJ 
le£.)¦º)¡GÒm—F)«{p ƒ5›*kš;efƒ/†”CiLyº) 
e ©š;+y(e‘Fe*ej/1¦‹jƒ5ªjF)iL1¦F)

øe IOƒ©dG á∏Môe äÉjQÉÑe øY ¿B’G çóëàæd
?ÉgGôJ ∞«c ,ádƒ£ÑdG

É¡°SCGQ ≈∏Yh IÒãc πcÉ°ûe øe ¿ƒfÉ©J ºμæμd
.äÉ≤ëà°ùŸG 

yjƒ€©ƒ5e£©C)|F)JiLeŽšFif‹ƒ7¢¦—jƒ5e£H%) ˜ƒ6¶ 
¢¦—©ƒ5e£©Ce CyI¦ Áe£©C΋jF)J–{‘F)Œ©.Ó* 
ešmGJi£.)¦F)¼') 1¦‹H§j/‡e” F)¡G1y;ÊE%) yƒ/ 
y‹*žƒ/#ªƒ6¶¢¦š‹,

øe ÜÉë°ùf’G QGôb ≈∏Y ∂≤«∏©J Ée
?∫É£HC’G á£HGQ 

45 ™e £C ½ejFe*J išGeE +)3efG 15 ™e I œ)}, ¶ 
ÏmGi*3e”jG•L{‘F)Œ©pCœJy·)gƒ/Ji/ejGi…”H 
}E҃5¡GJ‡e”H10K¦ƒ5iGy”º)g/eƒ7¡;e šƒ‘L¶ 
µ–3e‘F)Œ ƒ7¡G¡—j©ƒ5)y©. 
iLe£ F) 

+1e©D §š; ¡L31e”F) Ó*¦I¦º) Óf;ÏF) ¡G Òm—F) žƒ‚, 
is©sƒF)¤jHe—G¼')¤,1e;')Jl)3eƒjH¶)•©”sjF•L{‘F) 
µ †”C „©FJ •L{‘F) Œ©. µ 1¦.¦G ›—ƒ€º) )zI 
iL¦ƒ,µ+3)1'¶)|,¢%) ¦I¥e jHeG›E "#){‘ƒF)" 
¶J ž£š; §š; †”C ¢¦f;ÏF) }E{L §j/ ›Eeƒ€º) Œ©. 
{0$)#ªƒ6«%)µ¢J{—‘L 
žj/ 3¦G%¶) ¡G eIÒ<J i¾ÊF) gfƒ* 
¶ Œ©·) žš‹L ešmGJ hesƒH¶) e ©š; 
y/)J¢$)µÓjƒCe Gg‹šFÓjš©—ƒ€,˜šÅ 
iHe—­+{GeŽº)œ¦”‹º)Ò<¡C½ejFe*J 
¼J%¶)i…*){F)µ•L{‘F)

?∂dP ∞«c

á£HGQ Ö©d Éæ«æ“"
øμÁ ’ øμd ∫É£HC’G
"ádƒ£ÑdÉH áaRÉéŸG

.É¡Ñ©d ¿hójôJ ºàæc ºμæμd 

K¦D%) µiE3eƒ€º)§ jL¶g;¶™e I›IJŒf…Fe* 
3¦G%¶)’ƒ5%ÏF¡—F!e£©C+Ê0heƒjE)Ji©”L{C') iƒCe G 
eƒ8J%¶)›f”,K¦ƒ5e  —ȶJžƒ5¦º))zI+{LeŽGk,e*
¿Gƒ°VQ .´

á∏Môe ‘ ºμaóg ƒg Ée
?ÜÉjE’G 

1y;ÊE%)µ4¦‘F)¢¦—©ƒ5e CyI 
ÊE%) yƒ/J leL3efº) ¡G ¡—Á 
™3)yjH§j/˜F2J‡e” F)¡G1y; 
µ eIe ‹©ƒ8 ªjF) ‡e” F) Œ©. 
e  —F–Ï9'¶)§š;iš£ƒ5¢¦—,¡Fi£º)i”*eƒF)iš/{º) 
«ysjF)ŒC3§š;¢J31eD

QGhOC’G Ö©d ≈∏Y ¿hQOÉb ºμfCG »æ©j Gòg
...¤hC’G 

e jš©—ƒ€,J +¦”* +1¦‹F) §š; ¢J31eD e H') ¤jšD eG ›E

ø``«ÑfÉ÷G ≈``∏Y õ``cÔ°S" :QɪY øH
"¢ü``HÎdG »```a »```μ«àμàdGh »```æØdG 
¤*e ‹.nLy/µ3e;¡*¢eƒ/y;eƒº)h3yº)œeD 
kD¦F)¡GŒƒjGe LyF„©F"„G%)i©ƒ€; "+¦ ƒ6"–y C¦£*µ 
ª—©j—jF)Jª ‘F)›‹F)§š;}EЃ5½ejFe*J„*ÌF))zIµ 
ŒDJªjF)#e…0%¶)t©sƒ,§š;›‹ ƒ5n©/ÇyfF)¡GÎE%) 
„”He£ ©*¡GheIzF)iš/{GleL3efGœÏ0¢¦f;ÏF)e£©C 
µ#)¦ƒ5l){—F)Œ©©ƒ‚,J}©EÌF)„”HJŸ¦p£F)µi©Fe‹‘F) 
"‡¦…¹)¡GeIÒ<µJ%)¢)y©º)†ƒ5J

ájƒb ¿ƒμà°S IOƒ©dG á∏Môe""
"Éfô¶àæJ ájQÉf äÉjQÉÑeh 

iš/{G leL3efG ¡; "#){‘ƒF)" BF •*eƒF) g;ÏF) žš—,J 
e£j©fFe<K{pjƒ5ªjF)Jªƒ6){¸)•L{‘F){ˆj ,ªjF)+1¦‹F) 
)ÒmEkšf”jƒ5) "#){‘ƒF)"¢%) e­K{0%¶)–{‘F)¡L1e©Gµ 
+Ò0%¶)l¶¦·)µiƒ7e0heIzF)iš/{GœÏ0e£H)y©­ 
if‹ƒ7 ¢¦—jƒ5 heL'¶) iš/{G leL3efG ¢%) ˜ƒ6¶" “eƒ8%)J 
‡¦”ƒF) «1e‘, ›.%) ¡G g‹š, eD{C ¤.)¦ ƒ5 n©/ iL¦DJ 
¼J%¶) g,){º) µ žƒ5¦º) #e£H') ›.%) ¡G ªsƒ‚jƒ5 K{0%)J 
"eH{ˆj Le­žš;§š;¡s C½ejFe*J 
e ©š;eGJ¼J%¶)iš/{º)µ‡e” F)¡G)ÒfE)1y;e ‹©ƒ8e H%) 
e j£G e ,eC eG ™3)yjH §j/ )y©. ҃‚sjF) K¦ƒ5 e©Fe/ 
ŒC3§š;¢J31eDe  —F˜Fz*žš;§š;Œ©·)Jif‹ƒ7¢¦—jƒ5 
µy©F)Œƒ‚ ƒ5Je s(eƒ *Óf;ÏF)§š;›vfH¡FJ«ysjF) 
"+¦”*1¦‹H§j/y©F)

ó°ü◊ ≈©°ùfh AÉ≤ÑdG ¿Éª°V Éæaóg"
"•É≤ædG øe OóY ÈcCG 
h3yº) œe”C žƒ5¦º) )zI •L{‘F) “yI „vL e©C eG%) 
t©sƒ73ef—F)+҈/µ#e”fF)•©”±¦Ie CyI"y;eƒº)

π–o ⁄ âdGRÉe »∏cÉ°ûe" :"Ó«°S""
"IQGOE’G øe Écô– ô¶àfCGh

¢ùeCG πNO å«M ,≥jôØdG ¬à©WÉ≤Ÿ GóM "π«∏N º«gGôHEG Ó«°S" »æ«¨dG ºLÉ¡ŸG ™°Vh
:¥óæØdG ô¡H ‘ ¬H É橪L åjóM ‘ ∫Ébh IRÉÑ«àH ΩÉ≤ŸG ¢üHÎdG ‘ ¬FÓeR »bÉH á≤aQ
øe äÉ櫪£J â«≤∏J ó≤d ,IQGOE’G øe Écô– ÉehO ô¶àfCGh ó©H π– ⁄ »∏cÉ°ûe"
¿CG ∫ƒ≤©ŸG ÒZ øªa ,IôŸG √òg ÓjƒW ô¶àfCG ødh πª©dG á°üNQ ¿CÉ°ûH á°UÉN ±GôWCG
."á«Yô°T ÒZ »à«©°Vh ≈≤ÑJ

"¢†«°†◊G ‘ »JÉjƒæ©eh ¥Éëàd’G »æe Ö∏W ±QÉ°T"

¤EG IOƒ©dG »æe Ö∏Wh ÜQóŸG »H π°üJG ó≤d" :ÓFÉb ,¬ãjóM »æ«¨dG ºLÉ¡ŸG π°UGhh
IOƒ©dG äQôb ó≤a ≥jô©dG ≥jôØdG ¿GƒdCG ΩÎMCGh GÒãc ¬eÎMCG »æfCG ÉÃh ,≥jôØdG
ød »æμd ÜQóJCÉ°S »æfCG í«ë°U ,¢†«°†◊G ‘ »JÉjƒæ©e ¿CG ºμ«∏Y »ØNCG ’ »ææμd
≈eôe ‘ ¿B’G IôμdG ,äôcP ¿CG ≥Ñ°S ɪch IÒ¨°üdG »à∏FÉY ™e ɪFGO ‹ÉHh Gó«L õcQCG
."πª©dG á°üNQ á°UÉNh á≤°ûdG πμ°ûe ≈∏Y AÉ°†≤∏d ΣôëàdG º¡«∏Yh øjÒ°ùŸG

"¿B’G äóY »ææμd ,á©WÉ≤ŸG iƒ°S ôNBG ÓM óLCG ⁄"

ÓM óLCG ⁄" :ÖYÓdG ∫Éb ,IÒNC’G ΩÉjC’G ‘ á©WÉ≤ŸG ¤EG √Aƒ÷ ¢üîj ɪ«a ÉeCG
¿B’G äóY »ææμd ,á©WÉ≤ŸG ≥jôW øY iƒ°S IQGOE’G ¤EG »Ñ°†Zh »Jƒ°U ÆÓHE’ ôNBG
RhÈdGh Ö©∏dG á∏°UGƒe ójQCGh AGôØ°üdG ‘ »àMGQ äóLh ó≤d ,»à«f ø°ùM âjóHCGh
…ódh á∏FÉY ÜQ »ææμd ,AÉ«ahC’G øjô°UÉæŸG äÉ©«é°ûJ ƒg É°†jCG »æÑéYCG Éeh É¡«a
."»∏cÉ°ûe iƒ°ùJ ¿CG Öéjh äÉÑLGh

…òdG ¢üHÎdG ƒgh ,IRÉÑ«àH á«°TGô◊G á∏«μ°ûàdG ¢üHôJ ¢ùeCG ô¡X É«ª°SQ ≥∏£fG
»àdG AÉ£NC’G ™«ªL í«ë°üàd IógÉL á∏«μ°ûàdG ¬«a πª©à°S ΩÉjCG á©°ùJ Ωhó«°S
..á∏ª÷ÉH •É≤f É¡«a â©«°V »àdG ádƒ£ÑdG øe ÜÉgòdG á∏Môe ∫ÓN É¡«a â©bh

∫hCG …ôŒ á∏«μ°ûàdG
IRÉÑ«J ‘ á°üM 
yƒ6 i/){F) ¼') ž£H¦E3 y‹*J 
¼') "+¦ ƒ6" ¡G œe/{F) ¢¦f;ÏF) 
g‹šº) ¼') +|6efG )¦£.¦,J +4ef©, 
ž£F i©fL3y, iƒ/ œJ%) )J{.%) ¡L%) 
+|6efG•sjF)¡GÓf;ÏF)¡G™e IJ 
leL¦ ‹­¢¦f;ÏF)h3y,yDJg‹šºe* 
l{.ešmGi‹()3#)¦.%)›:µi©Fe; 
҃‚sjF)§š;Ÿ};ž£šEJ+1e‹F)¤©š; 
ªjF) heL'¶) iš/{G leL3efº yp* 
•©”sjF iL3eHJ if‹ƒ7 ej/ ¢¦—jƒ5 
e£©C+ÒmEl)3eƒjH)

GƒÑéYCG ¿ƒÑYÓdG
¥óæØdÉH GÒãc 

hep;') "+¦ ƒ6" –y C œeH yDJ 
¢e—G µ Œ”L i£. ¡C Óf;ÏF) 
d1eIJ{sfF)§š;›…LiLeŽšF›©. 
§š; {C¦jL K{0%) i£. ¡GJ eƒ‚L%) 
¤©CÌF)›(eƒ5JJi/){F)‡J|6Œ©. 
“{ŽF)µkHÌH%¶)iGy0y.)¦,ŒG 
„vL e©C eG%) tfƒº)J "3e©fF)" 
›…L e£ G Òm—F)J +ÒfE ª£C “{ŽF) 
´ y”C ›E%ÏF ifƒ Fe*J {sfF) §š; 
eƒ©ƒ0 i©ƒ8eL3 lÏE%) „©ƒv, 
ªƒ6){¸)yC¦šF

óaƒdG ¢ù«FQ ¿ƒæM
äÓ«¡°ùàdG »≤dh 
•ƒ Gi©ƒ6){¸)+3)1'¶)k ©;yDJ 
im‹fšF eƒ©(3 ¢¦ / y¿ •L{‘F) 
›‘—,J+ÒfEJ+Ҏƒ7›—*›‘—,n©/ 
ª”F ¤H%) eE iL3)1'¶) l)#){.'¶e* 
¡LzF) –y ‘F) œe; ¡G lÏ©£ƒ, ›E 
i”L{…* ªƒ6){¸) •L{‘F) )¦šf”jƒ5) 
µ ž£ G Òm—F) e F yE%) yDJ +y©.
"#){‘ƒF)"¢¦”ƒ€‹Lž£H%)ª‘,eInLy/ 
›—*J e£H%¶ e£,eL3efG ¢¦‹*ejLJ 
iš©.Ji‘©ˆHŸyD+{E•f…,i9eƒ*
¿Gƒ°VQ .´

¬LGƒJ "AGôØ°üdG"
…Oh AÉ≤d ‘ ájóŸG
Ωƒ«dG áë«Ñ°U
á«°TGô◊G á∏«μ°ûàdG Ö©∏à°S
∫ÓN ájOƒdG É¡JÉjQÉÑe ¤hCG
áë«Ñ°U IRÉÑ«àH É¡°üHôJ
»ÑŸhCG ¬LGƒà°S å«M ,Ωƒ«dG
áYÉ°ùdG øe ÉbÓ£fG ájóŸG
,iôNCG á¡L øe .Iô°TÉ©dG
øe áHô≤e QOÉ°üe äócCG
¿CG »°TGô◊G »æØdG ºbÉ£dG
…OÉf ‘ §°ûæj ÉHΨe ÉÑY’
≥ëà∏«°S »°ùfôØdG "Rƒ∏«e"
á∏«μ°ûàdG ¢üHÎH Ωƒ«dG
¬æjÉ©j ≈àM ∂dPh ,IRÉÑ«àH
‘ π°üØdG πÑb ±QÉ°T ÜQóŸG
.¬eóY øe ≥jôØdG ¤EG ¬ª°V

âfÉY á∏«μ°ûàdG
ôaq ƒJ ΩóY ÖÑ°ùH
á°UÉN á∏aÉM

AÉ°†YCGh ¿ƒÑYÓdG ≈fÉY
¢ùeCG á«°ûY »æØdG ºbÉ£dG
,IRÉÑ«J Ö©∏e ¤EG π≤æà∏d
ôaƒJ ΩóY ÖÑ°ùH ∂dPh
ô£°VG å«M ,á°UÉN á∏aÉM
‘ π≤æàdG ¤EG ¿ƒÑYÓdG
ÚM ‘ á°UÉÿG º¡JGQÉ«°S
»æØdG ºbÉ£dG AÉ°†YCG »≤H
ÒNC’G ‘ Gƒ∏≤æJh ¿hô¶àæj
.IôLCG IQÉ«°S ‘

"+¦ ƒ6" –y C ¼') iLysº) g‹šG 
y”C •L{‘F) išCe/ µ g…; gfƒ* 
i;eƒF) 1Jy/ µ –y ‘F) ¼') kšƒ7J 
e£©C ¢eEJ ¶)J4 ’ƒ F)J i©HemF) 
„6¦ƒ€* ¡Ly;eƒº) Ó*3yº) ¡G ›E 
„53e/ ¼') iCeƒ8'¶e* 3e; ¡*J 
œeG$¶)Óf;ÏF)„‚‹*J„5e©F')1ej‹F) 
w©ƒ6¡*{Lz0¡G›—*{G%¶)•š‹jLJ 
žIÒ<Ju){š* 

«zF) iLysº) g‹š­ iƒ7e0 
§š; išGeE i…”H 13 Œ©©ƒ‚, y£ƒ6 
¥&JÏG4J„H¦L›01yDJ+1e‹F)Ò< 
}©EÌ*J ¦ƒ8¦º) gšƒ7 µ +|6efG 
Œƒ8J §š; Ÿ4e; Œ©·)J eƒ‚L%) 
+¦”*҃‚sjF)JefHe.›Eeƒ€º)

≥ëà∏j »°Sôég
´ÉæbE’G ójôjh 

iL)yfF)kHeE){ˆj G¢eEešmGJ 
µ i©fL3y, iƒs* „G%) is©fƒ7 
e‘,3) ly£ƒ6 iLysº) g‹šG 
„ƒ¸e* iH3e”G Óf;ÏF) 1y; 
l{.%) iš©—ƒ€jF) ¢%) {EzL i©ƒ8eº) 
z G iLysº) µ „ƒ/ oÏi‹·) +{£ƒ5 lefL3yjF) e£Ce bjƒ5) 
µ¢¦—jƒ5„ƒ¸)ªDe*Jªƒ8eº) 
•L{‘F)¤©Cg‹š©ƒ5«zF)+4ef©,g‹šG 
¢¦—©ƒ5ªjF)iL1¦F)leL3efº)„‚‹* 
iƒCe º)µeGJ1#e”fF)e£ G“y£F) 
Óf;ÏF)Ó*ŸepƒH¶)•©”±J 

eƒ‚L%) •L{‘F) išCe/ µ ›” ,J 
ªƒ5{pIifLJ{F)1)1¦F|L%¶)ŒC)yº) 
•L{‘F) ŒG h3yjF) ›ƒ7)¦L «zF) 
h3yº) e D') §š; ›‹LJ ªƒ6){¸)
"¦,eEÒº)"iLe£H›fD¤ƒ‚*“3eƒ6 
¤©š; 3ejƒF) œyƒ©ƒ5 «zF) «¦jƒ€F) 
iˆ¸ g;ÏF) œeDJ ŸeL%) i‹ƒ‚* y‹* 
)yIe.›‹©ƒ5¤H') –y ‘F)¼') ¤F¦ƒ7J 
¤ƒ‚* ªƒ6){¸) ª ”jF) e D'¶
"#){‘ƒF)" ¢%) e­ i©,)¦G ¤jƒ7{CJ 
†”C )y/)J |L%) e‹C)yG e©Fe/ žƒ‚, 
Òvšf*{G%¶)•š‹jLJ

á≤aQ Ωób ¢ùfƒj
¿Góeh ¢û«æc 
½)¦s*•L{‘F)išCe/œ¦ƒ7Jy‹*J
"#){‘ƒF)"ž.e£G•sjF)i;eƒ5Œ*3 
¤j”C3 ¢eEJ "+¦ ƒ6" –y ‘* „H¦L 
œeG$¶) iš©—ƒ€, “¦‘ƒ7 ¡G ¢ef;¶ 
„€© Egƒ7e º)1y‹j­{G%¶)•š‹jLJ 
„8{‹,ªjF)i*eƒ7'¶)¡Gª‘ƒ6«zF) 
¢)yGJe”*eƒ5 "h¦º)"#e”Fµe£F 
«zF) |—F) ¡G ª‘ƒ6 «zF) eƒ‚L%) 
ŒG ¤f‹F «zF) #e”šF) µ ¤F „8{‹, 
’©…ƒ5 –eCJ ŸeG%) œeG$¶) iš©—ƒ€, 
§j/ +¦”* ›‹šF }Ie. ¤H') œeDJ 
yLy.¡G1¦‹L

á°üëH ájGóÑdG
ájóªëŸG ‘ á«ÑjQóJ

∫hCG ∞jô°T ¿ÉjR
¥óæØdÉH Ú≤ëà∏ŸG 
¢eL4 «3¦sº) ŒC)yº) ¢eEJ
"+¦ ƒ6"–y ‘*Ӕsjšº)œJ%) ’L|6 
i;eƒF)1Jy/µ˜F2¢eEJ+4ef©j* 
›” ,J „G%) i©ƒ€; ¡G Œ*{F)J i©HemF) 
k©f©ƒ5ªjF)¤jC{<¼')+|6efGeIy‹* 
«zF)i0J1½JyF)„53e¸)i”C3e£©C 
¡G ¤©Ce‹, y‹* „*ÌFe* •sjš©ƒ5 
K¦jƒG§š;e£F„8{‹,ªjF)i*eƒ7'¶) 
i‹*3%) +ÌC g©f…F) ¤s G yDJ {£ˆF) 
„G%)œJ%)¡GeDυH)i/)3ŸeL%)

≈∏Y â∏°Uh á∏aÉ◊G
∞°üædGh á«fÉãdG 
ªjF) išCe¸) „vL e©C eG%) 
¡G Óf;ÏF) ›” F +3)1'¶) e£,ÌE)

...¢ùeCG OÉY ¿Éª«d

±QÉ°T ,¢üHÎdG ™WÉ≤j ‹Éª©dG
¬«∏Y ô°üj
q QGhóeh ¬æY ∫RÉæàdG ¢†aôj

,IRÉÑ«àH ¢ùeCG ≥∏£fG …òdG ¢üHÎdG ‘ ‹Éª©dG ÚeCG óªfi ≥jôØdG ºLÉ¡e πNój ⁄
≥jôØ∏d É©WÉ≤e á«°VÉŸG á«ÑjQóàdG ¢ü°ü◊G ™«ªL øY ÜÉZ …òdG ÖYÓdG Gòg ≈≤Ñjh
É≤HÉ°S ¬àëæe IQGOE’G ¿CG ºZQh ,á≤dÉ©dG á«dÉŸG ¬JÉ≤ëà°ùe ≈∏Y ¬dƒ°üM ΩóY ÖÑ°ùH
Gƒ∏°üëj ⁄ øjòdG ÚÑYÓdG øe ÒÑc OóY πãe ¬∏ãe ô¡°TCG áKÓK QƒLCG øª°†àj Éμ°U
OƒLh ΩóY ÖÑ°ùH ¬aô°U øe øμªàj ⁄ ¬fCG ’EG ,ádƒ£ÑdG ájGóH òæe º«àæ°S …CG ≈∏Y
.áæjõÿG ‘ ∫GƒeCG

IQGOE’G ™e á∏°UGƒàe ájójó◊G á°†Ñ≤dG

‹Éª©dG ºLÉ¡ŸG ÚH á∏°UGƒàe ájójó◊G á°†Ñ≤dG ¿EÉa ,¢ùeCG ±GôWCG ¬JócCG Ée Ö°ùMh
¿CG ÖYÓdG ≈∏Y ìÎbG ¿CG ÖjÉ©dG π«≤à°ùŸG ¢ù«Fô∏d ≥Ñ°S å«M ,á«°TGô◊G IQGOE’Gh
øμd ,º°SƒŸG Gòg »¡àæj √ó≤Y ¿CG Éà …ô¡°ûdG ¬ÑJGQ ™aôj ¿CG πHÉ≤e "AGôØ°üdG" ‘ OóÁ
Oƒ©j ≈àM ¬ÑJGQ ™aQh ¬JÉ≤ëà°ùe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ≈∏Y ô°üj ∫Gõj ’h ¢†aQ ÖYÓdG
.IOƒ©dG á∏Môe äÉjQÉÑe ≥jôØdG ™e Ö©∏jh

¢†aôj ±QÉ°Th ÖjÉ©dÉH π°üJG QGhóe

,ÖjÉ©dÉH ¢ùeCG QGhóe ∞∏°ûdG á«©ª÷ »ª°SôdG ≥WÉædG π°üJG ó≤a ,iôNCG á¡L øeh
¬JócCG Ée Ö°ùM ±QÉ°T ÜQóŸG ¿CG ’EG ,ÖYÓdG íjô°ùJ ≥FÉKh ∫ƒM ¢VhÉØà∏d ∂dPh
á∏Môe ‘ GÒãc ¬«∏Y ∫ƒ©j …òdG ¬ÑY’ äÉeóN øY ∫RÉæàdG ¢†aôj ábƒKƒe QOÉ°üe
™aQ ≈∏Y ÚÑYÓdG »bÉH óYÉ°ùjh áë«ë°üdG áμ°ùdG ¤EG ≥jôØdG Oƒ≤j ≈àM ÜÉjE’G
.á∏Ñ≤ŸG ΩÉjC’G ¬æY ô°ùØà°S Ée QɶàfG ‘ ,…óëàdG

¢üHÎdG πNOh ¢ùeCG OÉY ¿Éª«d

ÉgGôLCG »àdG á«ÑjQóàdG ¢ü°ü◊G ™«ªL øY ÜÉZ …òdG ¿Éª«d ¢SQÉë∏d áÑ°ùædÉH ÉeCG
√ó≤Y ≈∏Y ¬©«bƒJ ΩóY ÖÑ°ùH IQGOE’G øe ¬Ñ°†Z ióHCGh ájóªëŸG Ö©∏e ‘ ≥jôØdG
¬fCG ócCGh ¢üHÎdÉH ≥ëàdG ó≤a ,É°†jCG á«dÉŸG ¬JÉ≤ëà°ùe ≈∏Y ¬dƒ°üM ΩóYh ójó÷G
»àdG äÉjQÉÑŸG ¢†©H ‘ ¬H ô¡X …òdG ¬LƒdG øe iƒbCG ¬LƒH Qƒ¡¶∏d GógÉL 𪩫°S
.Q .´
.ájÉéH ájOƒdƒe ΩÉeCG ¿Éc ÉgôNBG ,ÜÉgòdG á∏Môe ‘ É«°SÉ°SCG É¡Ñ©d

17

‫ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ‬

‫ﺷﺒﻴﺒﺔ ﺑﺠﺎﻳﺔ‬

¢ùeCG OóY ‘ √ÉfOQhCG …òdG ÈÿG ócCÉJ
óªMCG ÜΨŸG ÖYÓdG ¢Uƒ°üîH ÚæK’G
áYÉ°ùdG OhóM ‘ ôeC’ÉH »æ©ŸG π°Uh PEG ,ÊÉZ
óMC’G ¢ùeCG ∫hCG á∏«d øe Iô°ûY ájOÉ◊G
á∏«∏dG ≈°†bh á«°ùfƒàdG á°Sƒ°S áæjóe ¤EG
ÚY ÜÉÑ°T á≤aQ »∏MÉ°ùdG ºéædG Öcôe ‘
óæY …hÉéÑdG ≥jôØdÉH ≥ëà∏j ¿CG πÑb ¿hôμa
¬àeÉbEG ô≤e ¤EG ÚæK’G ¢ùeCG Iô¡°S ¬dƒ°Uh
≥HÉ°ùdG ÖYÓdG ´ô°û«°Sh .z⁄ÉH ¢VÉjQ{ ‘
ÆQƒÑª°ùcƒd ádƒ£H ‘ §°TÉædG z’ƒa{ …OÉæd
,Ωƒ«dG áÑ«Ñ°ûdG á∏«μ°ûJ ™e ÜQÉéàdG ‘
∫ÉM ‘h ¬àæjÉ©Ã QƒÑ©L ÜQóŸG Ωƒ≤«°Sh
øª°V ¬H ®ÉØàM’G ºà«°S ¬JÉfÉμeEÉH ¬YÉæàbG
¿CG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒh .¬©e óbÉ©àdGh OGó©àdG
øe ≠∏Ñjh øÁCG ºLÉ¡e Ö°üæe π¨°ûj ÖYÓdG
.•QÉØdG º°SƒŸG ∫ÓN ÆQƒÑª°ùcƒd ádƒ£ÑH z’ƒa{ …OÉf ™e êƒJ ɪc ÉeÉY 24 ôª©dG 

¢eƒ8 µ ¤:¦ˆ/ }L}‹, +{ºe*J e£©C y.¦* ªjF) if‹ƒF) i©‹ƒ8¦F) 
žƒ5¦º)iLe£Hy ;¼J%¶)iCÌsº)i…*){F)µ#e”fF)

"󫪩dG" •É≤f ‘ ¿B’G øe ¿hôμØj 

ŸeL%) +|€; y‹* ¢¦—©ƒ5 i©ƒ5{F) iƒCe º) “e bjƒ5) ¢%) ž<3 
i£.)¦Gµ ¢$¶) ¡G ¢J{—‘L )J&Jy* ¤DeC3J iƒ6eD¦* ¢%)¶');
ª‘He. 
ž£H%¶ {()}·)iL1¦F¦GŸeG%) 3eLyF)r3e0žI{ˆj ,ªjF)¼J%¶)iF¦·) 
e£*¢J&JyfLi —Áip©jH¡ƒ/%) ›©pƒjFi£.)¦º)¥zI§š;¢¦ I){L 
i©F)¦º)lÏ*e”šFefƒ±«¦ ‹º)1)}F)¢¦fƒ—LJ+¦”*+1¦‹F)iš/{G 
§š; i…”H yƒ¸ +1¦‹F) iš/{G l)#e”F µ if©fƒ€F) ¦f;¶ §‹ƒLJ 
3ef—F)+҈/µ#e”fF)¢eƒ8ž£F§ ƒjL§j/›D%¶)

ôFGõ÷G ‘ ¬¶M ÖjôéàH ¬ë°üf …òdG ƒg ÊGOƒ°S

∫Óg »æWƒdG ÖîàæŸG ÖY’ q¿EÉa ÊÉZ óªMCG ÖYÓdG øe É¡«∏Y Éæ∏°ü– »àdG äÉeƒ∏©ŸG Ö°ùMh
z’ƒa{ …OÉf ɪ¡«≤jôa ™ªL …òdG AÉ≤∏dG ¢ûeÉg ≈∏Y ôFGõ÷G ‘ ¬¶M ÖjôéàH ¬ë°üf …òdG ƒg ÊGOƒ°S
óªMCG É¡H òNCG »àdG áë«°üædG »gh ,ÉHhQhCG ∫É£HCG á£HGQ øe …󫡪àdG QhódG QÉWEG ‘ ÜôZR ƒeÉæjOh
.≥jôØdG Gòg IôMÉæŸG óMCG ¬«∏Y ìÎbG Éeó©H äGQÉÑàN’G AGôLE’ áÑ«Ñ°ûdÉH ≥ëàdG …òdG ÊÉZ

.ì .¢S

™HQCG á°Sƒ°S áæjóe ᪰UÉ©dG ôFGõ÷G á∏MQ âbô¨à°SG
ób ájhÉéÑdG áã©ÑdG ¿ƒμJ å«M ,≥FÉbO ¢ùªN ’EG äÉYÉ°S
OhóM ‘ ÚæK’G ¢ùeCG "⁄ÉH ¢VÉjQ" ¥óæa ¤EG â∏°Uh
º¡dƒ°Uh óæY »WÉ«f AÉ≤aQ iôLCGh ,Ó«d áæeÉãdG áYÉ°ùdG
á©HÉàdG ÖYÓŸG óMCG ‘ á«FÉNΰSG á°üM ¿ÉμŸG ÚY ¤EG
.¥óæØdG Gò¡d

≥FÉbO ¢ùªîH äôNCÉJ á∏MôdG

¢ùªîH ¢ùfƒJ - ᪰UÉ©dG ôFGõ÷G á∏MQ äôNCÉJ
IôFÉ£dG â©∏bCG å«M ,OóëŸG ÉgóYƒe øY §≤a ≥FÉbO
á©HGôdG áYÉ°ùdG ≈∏Y ájôFGõ÷G ájƒ÷G •ƒ£î∏d á©HÉàdG
áã©ÑdG â∏°Uh ¬«∏Yh ,ÉeÉ“ á©HGôdG øe ’óH ¢ùªNh
áYÉ°ùdG OhóM ‘ ‹hódG êÉWôb QÉ£e ¤EG ájhÉéÑdG
á∏aÉM ¿ÉμŸG ÚY ‘ â∏°Uhh ,á≤«bO 20h á°ùeÉÿG
.á°Sƒ°S áæjóe ¤EG áã©ÑdG π≤æH âeÉb »àdG ≥jôØdG

ájÉéH ‘ ܃∏£e áÑjÉ«W

óªfi êÈdG »∏gCG ÖY’ ¿CG á°UÉÿG ÉfQOÉ°üe øe Éæª∏Y
ójôJ »àdG ájÉéH áÑ«Ñ°T IQGOEG ΩɪàgG πfi óLƒj ,áÑjÉ«W
Éeó©H ,ájƒà°ûdG äÓ≤æàdG ∫ÓN É¡≤jôa OGó©J ¤EG ¬ª°V
,AGƒLC’G Ò«¨Jh êÈdG »∏gCG IQOɨe ‘ ¬àÑZôH âª∏Y
»éjGÈdG ≥jôØdG IQGOEG ¬àÑdÉ£e ¬dÓN øe ∂dP ≈∏Œh
.¬≤FÉKh ¬ëæÃ

¢TGô◊G øe Öjôb »cQÉÑ«e

,¢TGô◊G OÉ–G øe ÉÑjôb »cQÉÑ«e ∫ÓH ÖYÓdG íÑ°UCG
óMC’G ¢ùeCG ∫hCG AÉ°ùe ¬à©ªL »àdG äÉ°VhÉØŸG π°ûa ó©H
ájô¡°T IôLCG ¬«∏Y âMÎbG »àdG ,ájÉéH ájOƒdƒe IQGOEÉH
ΩÓYƒH ÜQóŸG ΩÓμH ¬YÉæàbGh ,º«àæ°S ¿ƒ«∏e 65 ÉgQób
òæe ¬≤jôa OGó©J ¤EG ¬ª°V ≈∏Y ô°üj …òdG ±QÉ°T
¢ùeCG ï°ùa ób â«∏«°ùª°ùà«J øHG ¿Éch ,á«°VÉŸG áØFÉ°üdG
AÉæ¨à°S’G äQôb »àdG ájÉéH áÑ«Ñ°T ™e √ó≤Y óMC’G ∫hC’G
≈∏Y ô°UCG …òdG ,QƒÑ©L ÜQóŸG øe Ö∏£H ¬JÉeóN øY
ÜQóŸG ¬æY ∞°ûc Ée Ö°ùM á«WÉÑ°†fG ÜÉÑ°SC’ ¬ëjô°ùJ
.ÚHô≤ŸG óMC’ ∫hDƒ°S

¢üHÎdG ™«°†j ᪫ë°T
᪫ë°T óªMCG ™aGóŸG øμj ⁄
â∏≤æJ »àdG áÑ«Ñ°ûdG áã©H øª°V
áæjóe ¤EG ,ÚæK’G ¢ùeCG AÉ°ùe
¢üHÎdG ¢Vƒÿ á«°ùfƒàdG á°Sƒ°S
»æ©ŸG ∞∏îJ å«M …Ò°†ëàdG
¬WÉÑJQG ÖÑ°ùH óYƒŸG øY ôeC’ÉH
,á«æWƒdG áeóÿG äÉeGõàdÉH
á∏«μ°ûJ ™e äÉÑjQóàdG ∞fCÉà°ù«°Sh
¢VQCG ¤EG É¡JOƒY ó©H áÑ«Ñ°ûdG
øe ¤hC’G IGQÉÑŸG É¡Ñ©dh øWƒdG
ôFGõ÷G ájOƒdƒe ΩÉeCG Oƒ©dG á∏Môe
.᫪°SQ áØ°üH É¡æY Ö«¨«°S »àdG

π≤æJ »Ø°SƒjƒH
É°Uƒëa …ôé«°Sh
»°ù∏HGôW iód
»Ø°SƒjƒH ΩÉ°ûg ºLÉ¡ŸG π≤æJ
ºZQ ,¢ùfƒJ ¤EG ≥jôØdG ™e
áÑcôdG ‘ É¡æe ƒμ°ûj »àdG áHÉ°UE’G
¿Gôgh øHG ¬Lƒà«°Sh ,iô°ù«dG
¤EG áeOÉ≤dG á∏«∏≤dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN
AGôLEG πLC’ á«°ùfƒàdG ᪰UÉ©dG
Qƒ°ù«ahÈdG iód á«ÑW ¢Uƒëa
≈∏Y ±ô°TCG …òdG ,»°ù∏HGôW
Úà∏dG Úà«MGô÷G Úà«∏ª©dG
…ô¡°T »∏JÉ#e ™aGóŸG ɪ¡d ™°†N
,áÑcôdG ≈∏Y Ú«°VÉŸG …Éeh ¢SQÉe
√òg èFÉàf Aƒ°V ≈∏Y Oóëà«°Sh
»àdG áHÉ°UE’G á©«ÑW ¢UƒëØdG
…òdG ,ôeC’ÉH »æ©ŸG É¡æe ÊÉ©j
πÑb Ée ádƒ÷G IGQÉÑe ‘ Ö«°UCG
ΩÉeCG ÜÉgòdG á∏Môe øe IÒNC’G
.᪰UɩdG OɖG

Ωƒ«dG èeÉfôH ‘ ¿Éà«ÑjQóJ ¿Éà°üM

᪰UÉ©dG ¤EG Gƒ∏≤æJ ájÉéÑH ¿ƒª«≤ŸG
ÉMÉÑ°U á°SOÉ°ùdG ≈∏Y 
¡* ¦š¸ ªš<4 l)3ef. žIJ iLep* µ ¢¦©”º) ¢¦f;ÏF) ›” , 
½¦ŽH¦—F)yLy·)Ÿy”jƒº)gHe.¼')„6¦/iƒ6eD¦*¦E)3ef©G3¦ƒ G 
)zIJe/efƒ7iƒ51eƒF)i;eƒF)§š;iƒ7e‹F){()}·)¼') "¦‘H¦I¦Fy©C)1" 
i;eƒF)§š;¡LyG¦*«3)¦I3e…Gµ¢¦H¦—L§j/•L{‘F)išCe/ÍG§š; 
Ó/µÓf;ÏF)Œ©.¡G3¦f‹.h3yº)‡Ìƒ6)ešmG¶)J4+y/)¦F) 
1){‘H)§š;3e…ºe*iLep*iL¶Jr3e0i 9e”F)|7e ‹F)i©”*k”sjF) 

ªjF)i©ƒ5eƒ5%¶)iš©—ƒ€jF)3¦G%)†fƒ8ž-¡GJiG4ÏF)iL}Ie·)¢eƒ8J 
ÓjšF)ÓjL1¦F)Ój£.)¦º)œÏ0¡GiF¦…fF)¡GÇemF){…ƒ€F)›£jƒjƒ5 
iLe< ¼') yj©ƒ5«zF) „*ÌF) +ÌC œÏ0¦E3ef©G #e”C3 e£f‹š©ƒ5 
¡GŸ¦LeI{ˆj ,ªjF)+)3efº)„8¦¹if©fƒ€F)¤©C1¦‹jƒ5«zF)ª‘He. 
{()}·)iL1¦F¦GŸeG%)«1e/{;g‹šGµ{£ƒ€F)

QÉ¡ædG ∞°üàæe ‘ QÉ£ŸG ¤EG Gƒ∏°Uh 

+1)3') ž£šEJ i©ƒH¦jF) iƒ5¦ƒ5 i LyG ¼') «JepfF) •L{‘F) ¦f;¶ ›” , 
µJ+y©.l)1)y‹jƒ5e*Ÿe©”F)Jy©.›—ƒ€*„*ÌF)œÏŽjƒ5)§š;iÈ};J 
¢JyL{LªjF)+1¦‹F)iš/{G–Ï…H)y ;y;¦º)µ¢¦H¦—L§j/K¦jƒº) 
iF¦…fF) ¡G œJ%¶) {…ƒ€F) l)#e”F œÏ0 ž£,eC eG ™3)yjF +¦”* e£F¦01 
¡G•L{‘F)r){0')J¡L4)¦º)gš”*ž£Ftƒ,i©*epL') q(ejH›©pƒj*¡G 

1Jy/µ½JyF)¡LyG¦*«3)¦I3e…G¼')¢J3¦Ezº)¢¦f;ÏF)›ƒ7JJ 
iL¦·)‡¦…¹)+{(e9ÏD') y;¦G›fDle;eƒ5Œ*3%) «%) 3e£ F)’ƒ G 
Óf;ÏF)i©”*›ƒ7JÓ/µ#eƒGi‹*){F)i;eƒF)§š;3{”º)iL{()}·) 
y‹*e©C¢e—º)Ó;¼')3¦f‹.h3yº)J
ì .¢S

≥jôØdG ™e π≤æJh ìô°ùj ⁄ IQÉ°ù«e
QÉ£ŸÉH Ú≤ëà∏ŸG ôNBG ¿Éc

πÑb á≤«bO 45 …CG ™HQh áãdÉãdG
ãdÉãdG áYÉ°ùdG OhóM ‘ ¿ÉμŸG ÚY ¤EG π°Uh
π°Uh å«M ,øjóeƒH …
π°
…GQƒg
GQƒg Qɣà Ú≤ëà∏ŸG ôNBG IQÉ°ù«e ójôa ¢SQÉ◊G ¿Éc
AÉ°†bh ¬jhP IQÉjõd ÜÉgòdG á∏Môe äGAÉ≤d ájÉ¡f ó©H ,É¡«dEG π≤æJ »àdG ¢ùjQÉH á«°ùfôØdG ᪰
᪰UɩdG
ª°UÉ©dG øe Ωób ób IQÉ°ù«e ¿Éch , IôFÉ£dG ´ÓbG óYƒe
.áæ°ùdG ájÉ¡f á∏£Y º¡©e

:‫ﺯﻏﻠـــــﻲ‬ 

•”sjL¡F«zF)e©H)y©G§Žjfº))zIy©ƒpjF¡LyIe.§‹ƒ ƒ5J¼J%¶)iCÌsº) 
e ‹ƒ5JµeG›E›‹ ƒ5Je H)y©G–¦Ce£f‹š ƒ5ªjF)l)#e”šF)›—*4¦‘Fe*K¦ƒ5 
iLep*µi…”H«%)Œ©©ƒ‚,Ÿy;Je f©ƒH¡G¢¦—jF

?∂dGƒMC
G G »g ∞«c 

ŒG ›” jšF ҃‚sjF) 
ŒG 
҃
҃‚sjF) 1yƒ* 
1yyƒ* eH%eeCC Ÿ){L eG ¡ƒ/%) §š; 
y<¡G#)yj*)¤©C|€ ƒ5«zF)„*ÌF)#){.'
y<¡G#)yj*)¤©C|€ ƒ5«zF)„*ÌF)#){.'¶ „H¦,¼'
„
„H¦,¼'
) iLep*if©fƒ6 
iLep*if©fƒfƒ6 
žƒ5¦­iƒ7e¹)+4e.'¶)gš9#eƒ‚G'e*•L{‘F)¼')ª,1¦;kƒ53eGy‹*Ó -¶) 

y/%¶)„G%)œJ%)+{£ƒ5«{.%)3)¦¸) 

ÜÉjE’G á∏Môe ∫ÓN áÑ©°U hóÑJ ᪡ŸG øμd 

e£,e”*eƒ5¡;’šjv,+1¦‹F)l)#e”F¢%¶i*¦‹ƒF)iLe<µJyf,3¦G%¶)¢%)t©sƒ7 
e£C)yI%)•©”sjFe£©š;¡I){,ªjF)•L{‘F)›Ele*eƒ/µe£9e”Hi©I%)¼'){ˆ Fe* 
e  —È«zF)‡e” F)¡G¡—Á1y;ÊE%)yƒ/JiLy.i©‘©—*eIÒ©ƒ,§š;›‹ ƒ5J 
¤©F')¦fƒHeG•©”±¡G

áØFÉ°üdG òæe ¬æY âÑZ …òdG ≥jôØdG ¤EG Oƒ©J âfCGh ΣQƒ©°T ƒg Ée
?á«°VÉŸG 

¤H)¦F%) ¡; k‹C)1J ¤©C k©*{, «zF) •L{‘F) ¼') ly; ª H%¶ y©‹ƒ5 y. eH%) 
z G 
ª(ÏG4J•L{‘F)#)¦.%) ¼') )ÒmEk”jƒ6)ª H%) ž—©š;ª‘0%) ¶JišGeEl)¦ ƒ5|€; 
¡GrJ{¹)¡G¡—jLJ•L{‘F)§š;Ò0œ%eCª,1¦;¢¦—,¢%) § ³%)JÓf;ÏF) 
e£©Cy.¦LªjF)if‹ƒF)i©‹ƒ8¦F)

?áÑ«Ñ°ûdG ¤EG ∂JOƒY ó©H á«°üî°ûdG ∂JÉMƒªW »g Éeh 

iš/{Gl)#e”FµiE3eƒ€º)Ji©ƒ5eƒ5%¶)iš©—ƒ€jF)¡ƒ8iHe—G)}jH)¼') t9%) 
iCeƒ8')) t GJ ¤.J ¡ƒ/%) §š; ¢)y©º) i©ƒ83%) –¦C «3Jy* Ÿe©”F) ŒG +1¦‹F) 
#ªƒ€F)ª G¢J{ˆj Lž£H%))y©.™31%)¡LzF)Œ©·)¡:¡ƒ/y ;¢¦E%)§j/•L{‘šF 
ª ‘F)žDe…F)¥efjH)k‘šF)yIe.›;%eƒ5ª H%) eE•L{‘F)¼') ª,1¦;y‹*Òm—F) 
3z‹,eGy‹*iG1e”F)leƒ*ÌF)¼') ª(e;yjƒ5e*Ÿ¦”©FªfºJ%¶)ª 9¦F)gvj šF
•L{C¢Jy*«1¦.Jgfƒ*Ӕ*eƒF)Ӄ*ÌF)µiE3eƒ€º)ªš;

¤EG Ωɪ°†f’G ∂«∏Y Qò©J Éeó©H á°ùaÉæe ¿hóH ∂FÉ≤H IÎa â°ûY ∞«c
?áæ«£æ°ùb ÜÉÑ°T 

›GeE¦fƒ5%) iš©9h3yjF)›£ƒF)¡G¡—L»¤H%¶ iLeŽšFif‹ƒ7+̔*l{Gy”F 
{G%¶))zI§š;1¦‹,%)»ª H%)iƒ7e0i©ƒ5{F)l)#e”šF)µiE3eƒ€º)Ÿy;J

?á«°VÉŸG áØFÉ°üdG ¬JòîJG …òdG QGô≤dG ≈∏Y ΩóæJ ⁄CG

¢ü≤f ∂«a ôKDƒj ¿CG ≈°ûîJ ’CG ,ÜÉgòdG á∏Môe äGAÉ≤d ‘ ΣQÉ°ûJ ⁄
?á°ùaÉæŸG 

) ªGeƒ‚H)ªš;3z‹,eGy‹*iƒ7e0ª*eI2§š;kGyHª H%) ž—©š;ª‘0%) ¶ 
¼' 
¦IJ¢)¦.§j/yjÈy”‹*iLep*if©fƒ6ŒGª9ef,3)gfƒ*i ©… ƒDhefƒ6 
¢¦—©ƒ5½oy/eGJi ƒ5Ky‹jL¶«{;Jheƒ6g;¶ª H%¶¤E31)¡E%)»{G%) 
ªƒ8eL{F)«3)¦ƒ€GiL)y*µœ)4)¶ª H% 

)iƒ7e0›f”jƒº)µ)ÒmEÇy©‘©ƒ5eƒ531 
%e…¹))zI›mG«1e‘,§š;›;%eƒ5J 

«%) µ™3eƒ6%) »ª H%) 3efj;)§š;iƒCe º)„”H›—ƒ€G¡G¦—ƒ6%) ª H%) t©sƒ7 
Çe—G'e*2') e”(e;{G%¶))zI¢¦—L¡F¡—Fªƒ8eº)¢)¦.{£ƒ6z Gi©ƒ53+)3efG 
ÓL1JÓL#e”F„8¦v ƒ5e H%) iƒ7e0g‹šF)}Ie.¢¦E%)JkD¦F)3J{GŒG¥4Je¯ 
„H¦,„*{,œÏ0

?áæ«£æ°ùb ‘ âæc ÉeóæY áÑ«Ñ°ûdG QÉÑNCG ™HÉàJ âæc πg

áØFÉ°üdG ∫ÓN ∂HÉgP ÖÑ°ùH GÒãc ∂æe GƒÑ°†Z áÑ«Ñ°ûdG QÉ°üfCG
.≥jôØdG ¤EG ∂JOƒY ó©H ÉÄ«°T º¡d ∫ƒ≤J ¿CG ójôJ ∂fCG ó«cCG ,á«°VÉŸG

?ÉæãjóM ΩÉàN ‘ ÉÄ«°T ∞«°†J ¿CG ójôJ πg

ì .¢S

ó«÷G Ò°†ëàdG ≈∏Y ¿hô°üj ¿ƒÑYÓdG

ájÉZ ¤EG ¬H ®ÉØàM’G »æØdGh …QGOE’G ¿ÉªbÉ£dG Qôb å«M ,IQÉ«°ùe ójôa ÜΨŸG ¢SQÉ◊G íjô°ùJ ºàj ⁄ ,±GôWC’G ¢†©H ¬æY âKó– Ée ¢ùμY
Ée √DhGôLEG Qô≤ŸG …Ò°†ëàdG ¢üHÎdG ‘ ácQÉ°ûŸG πLC’ ,¢ùfƒJ ¤EG ÚæK’G ¢ùeCG AÉ°ùe â∏≤æJ »àdG ájhÉéÑdG áã©ÑdG øª°V ¿Éc ¬fCG π«dóH ,º°SƒŸG ájÉ¡f
.á≤HOh ∫hôY ,¢SGQhCG ,GQƒ#fÉH ,»cQÉÑ«e ºgh ÚÑY’ á°ùªN ¢ùeCG OóY ‘ ¬«dEG Éæbô£J ɪc º°†J ≥∏£æŸG Gòg øeh ,»ØfÉL 15h 6 ÚH

"‫"ﺃﻃﻠﺐ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻭﺃﻋﺪﻫﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ‬ 

¤j£.¡Ghe<«zF)¦š¸•©C3ª”Lyƒ7+1¦;ŒGif©fƒ€F)¼')ª;¦.3¡G)},y”F 
«zF){G%¶)¦IJe£ G¦—ƒ€L¢eEªjF)i*eƒ7'¶)gfƒ*{£ƒ6%) ijƒ5+yº•L{‘F)¡; 
{ŽƒF)z G¤‹Gk©*{,Jª(eDyƒ7%)};%)¡Gy‹L¤H%¶Çy‹ƒ5%)

…OGóYE’G ¢üHÎdG ‘ ÚæK’G ¢ùeCG AÉ°ùe ájÉéH áÑ«Ñ°T âYô°T
GÒ°†– Gògh ,á«°ùfƒàdG á°Sƒ°S `H "⁄ÉH ¢VÉjQ" ¥óæØH èeÈŸG
»æØdG ºbÉ£dG ≈©°ùj …òdG ¢üHÎdG ƒgh ,IOƒ©dG á∏Môe äGAÉ≤∏d
πμ°ûH √ô°UÉæY Ò°†ëàd »¨Ñæj ɪc ¬dÓ¨à°SG ¤EG QƒÑ©L ∫ɪc IOÉ«≤H
...ÖfGƒ÷G áaÉc øe ó«L 

Ó -¶) „G%) #eƒG e£F¦ƒ7J y ; if©fƒ€F) iš©—ƒ€, l{.%) 
|€©ƒ5J "»e* „8eL3" –y ‘F •sšº) g‹šºe* i©(e0̃5)iƒ/ 
i¾Ê*›‹F)žp/¡GŒC{F)µŸ¦©F)¡G#)yj*)3¦f‹.œeEh3yº) 
¼') )¦ E3 eGy‹* Óf;ÏF) leL3e…* ¡sƒ6 +1e;'¶Ój©fL3y,Ójƒ/ 
i©/efƒF)+̑F)µ¼J%¶)iƒ¸)«{pjƒ5JŸeL%) i©He-+yºi/){F) 
›ƒ7)¦j©ƒ5«zF)qGeHÊF)¦IJi©(eƒº)+̑F)µi©HemF)qGÊ,¢%)§š; 
+)3efG¤ššvjjƒ5ªjF)„*ÌF))zI¡G¼J%¶)i‹*3%¶)ŸeL%¶)3)yG§š; 
¤ ;’ƒ€—©ƒ5„Ce GŸeG%) ª‘He.Ÿ¦Lif©fƒ€F)|7e ;Œ¯iL1J 
Œƒ8JJlefL3yjF) +Ò,J „‚‘v* 3¦f‹. Ÿ¦”L ¢%) ›fD •/¶ kDJ µ 
¼J%¶)iF¦·)#e”Fµe£©š;yj‹©ƒ5ªjF)iš©—ƒ€jF)µ+Ò0¶)leƒšF) 
iL1¦F)i£.)¦º)œÏ0¡G)zIJ{()}·)iL1¦F¦GŸeG%)+1¦‹F)iš/{G¡G 
¤ƒ‘H{£ƒ€F)¡GŸ¦Lif©fƒ€F)e£ƒ8¦vjƒ5ªjF)i©HemF)

»```d çó````M É````eh á```Ñ``©°U Iô```àØH äQô```e"
"π````Ñ≤à°ùª∏d É```°SQO ¿ƒ```μ«°S 

eH%)J •L{‘F) ¡G ª*eI2 )JyL{L » ž£H%¶ ª G )¦fƒ‚< 3eƒH%¶) ¢%) )y©. ™31%) 
ž£ G¦.3%)J"“)y£F)"i©G¦LÊ;ueƒF)ž£ Ggš9%) ifƒ5e ºe*Jž£š‹C13ž£‘,%) 
+)3efº)µž£FŸyD%eƒ5Ji ƒ5«{;Ky‹jL¶hefƒ6g;¶ª H%¶ ª H¦£‘L¢%) 
›E›;%eƒ5ª H%) eE1J3¦F)#e‹*3%¶)›G%) ŸeG%) e H)y©Gµe£f‹š ƒ5ªjF)¼J%¶) 
iCeƒ8'¶)ŸyD%)J¢)y©º)i©ƒ83%) –¦CŸ){LeG¡ƒ/%) §š;«3J1#)1%¶ ª‹ƒ5JµeG 
ª ;¢¦ƒ8{L§j/+1¦‹F)iš/{Gl)#e”Fµiš©—ƒ€jšF

Oó```©dG
2669

á``°Sƒ°S »`a ≥`∏£æJ "á``ë«ë°üdG áeó``ÿG"
ø`«ÑYÓdG »`a "QÉ`ædG π`©°û«°S" Qƒ`Ñ©Lh

´ô°ûjh ¢ùfƒJ ¤EG π°üj ÊÉZ óªMCG
Ωƒ«dG ÜQÉéàdG ‘

¢Sƒ°S ¤EG â∏°Uh áã©ÑdG
20:00 áYÉ°ùdG ≈∏Y

2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG 

i©ƒ8eL{F)’sƒF)•L{9¡;3){jƒ5e*eI3ef0%
)Je£p(ejHŒ*e,%)k Ey”Fž‹H 
{G% 
) ¦IJž£‹Gž()1œeƒ,)µk©”*¡LzF)3eƒH%¶)JÓf;ÏF)ª(eDyƒ7%) „‚‹*J 
Ÿy”F)+{EleLyp*%)¤©Ckš‹,¤©Ck©*{,«zF)•L{‘Fe*•š‹jL{G%¶)¢%¶ª‹©f9

?ÜÉgòdG á∏Môe ∫ÓN ÉgQGƒ°ûe ≈∏Y ∂≤«∏©J Éeh 

iG4ÏF)iL}Ie·)e F¡ƒ 
iG4ÏF)iL}Ie·)e F¡ƒ‚,ªjF)i©‘©—Fe*e ƒ‘H%
ƒ‚,ªjF)i©‘©—Fe*e ƒ‘H%) ҃‚±JªŽf LeE¤Fώjƒ5e*
҃‚±JªŽf LeE¤Fώjƒ5e*
҃ 
“y£F)•©”±Je ,eCeG™3)yjF)ÒmEe£©š;¡I){HªjF)i©”fjº)l)#e”šFefƒ± 
žƒ5¦º)iLe£Hy ;1¦ƒ€ º) 

heIzF)iš/{G¡G+Ò0%
¶)l¶¦·)µe£jDe‘jƒ5)ž<3e©fšƒ5)3)¦ƒ€Gkšpƒ5y”F 
œe¸)i‹©f…*i©‹ƒ8¦F)¥zIJg©,ÌF)+{0&¦Gª-Ï-¡ƒ8y.)¦j,e£š‹.eG¦IJ 
e£H%) eE žƒ5¦G ›E µ ¼J%¶) 3)J1%¶) g‹F §š; 1¦‹jº) •L{‘F) u¦9 „—‹, ¶ 
¼')1¦‹HJ3¦G%¶)¡ƒsj,¢%)§ ³%)J1)y‹jF)e£C{;ªjF)+Òm—F)l)Ò©ŽjF)¼')1¦‹, 
„H¦,µeL҃‚±eƒ*{,«{p ƒ5e H%)iƒ7e0heL'¶)iš/{GœÏ0i£.)¦F) 

yƒ/JheIzF)iš/{GœÏ0¥e ‹©ƒ8eG™3)y,yL{He H%¶ ¤ GJ{‘G{G%) )zI 
i…*){F)µ#e”fF)¢eƒ8Ji©Fe¸)i©‹ƒ8¦F)¡GrJ{všFe£©F') rejsHªjF)‡e” F) 

gH)¦·) iCeE ¡G •L{‘F) ҃‚sjF ª ‘F) žDe…šF iƒ7{C y‹L „*ÌF) )zI 
¢¦fFe…G ¢¦f;ÏF) ¡sHJ ŸeL%) +|€; y‹* %)yfjƒ5 ªjF) +1¦‹F) iš/{G œ¦01 ›fD

á∏Môe äGAÉ≤d ∫ÓN øjRGƒŸG Ö∏b ¿hójôJ ºμfCG ∂eÓc øe º¡Øj
?∂dòc ¢ù«dCG ,IOƒ©dG

?á°Sƒ°S ¢üHôJ ∫ÓN É¡≤«≤– ¤EG ¿ƒ©°ùJ »àdG ±GógC’G »g Ée

Oó```©dG 2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
2669 Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

‫ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ‬

‫ﺃﺃﻣﻞ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ‬

18

¬ª°†d IÒÑc á°ùaÉæeh áªFÉ≤dG πNój »cQÉÑ«e

á«≤«Ñ£àdG á∏HÉ≤ŸG ‘ á©FGQ AGƒLCG

IGQÉÑe óMC’G Iô¡°S "É"QõdG" á∏«μ°ûJ äôLCG
Ó°†a ,ÚÑYÓdG ÚH á©FGQ AGƒLCG É¡JOÉ°Sh á«≤«Ñ£J
,á∏«μ°ûàdG ô°UÉæY ÚH OÉ◊G ¢ùaÉæàdGh ájó÷G øY
ΩGOR IõªM AÓeõd áé«àædGh áª∏μdG Oƒ©J ¿CG πÑb
.±ó¡d ±GógCG áKÓK áé«àæH

¢ùeCG ∫hCG πNO ,á«°VÉŸG ΩÉjC’G ‘ É¡àaó¡à°SG »àdG IÒãμdG Aɪ°SC’G ΩGó≤à°SG ‘ AÉ©HQC’G πeCG IQGOEG â∏°ûa ¿CG ó©H
IQGOEG ≈©°ùJ …òdGh ,»cQÉÑ«e ∫ÓH ájÉéH áÑ«Ñ°T ºLÉ¡Ã ôeC’G ≥∏©àjh ,ÊɪY ¢ù«FôdG IôμØe ¤EG ójóL º°SG
.á«°VÉŸG ΩÉjC’G ‘ É¡æe âYÉ°V »àdG äÉ≤Ø°üdG ¢†jƒ©Jh ¬eGó≤à°SG πLCG øe IógÉL "É"QõdG"

áHÉ°UE’ ¢Vô©J
q IQÉb
¢Vƒ◊G iƒà°ùe ≈∏Y

IGQÉÑŸG ¢ûeÉg ≈∏Y IQÉb ÖYÓdG ¢Vô©J óbh
¢ùMCGh ¢Vƒ◊G iƒà°ùe ≈∏Y áHÉ°UE’ á«≤«Ñ£àdG
¢ùeCG áë«Ñ°U »æ©dG π≤æàj ¿CG πÑb ,Ω’B’G øe ´ƒæH
äGOÉ«©dG ióMEG ¤EG IQGOE’G AÉ°†YCG óMCG á≤aQ
∞°ûμdGh áeRÓdG äÉ°UƒëØdG iôLCG øjCG á°UÉÿG
»àdG áHÉ°UE’G á«Yƒf øe ócCÉà∏d "‘GôZƒμjE’G"
.ójóëàdÉH É¡æe ÊÉ©j

"äÉeÓ°S äRÉL""
OGôØfG ≈∏Y ÜQóà«°Sh

¤EG á«HÉéjEG ÖYÓdG ÉgGôLCG »àdG ¢UƒëØdG âfÉch
øμd OÉY πμ°ûH ÜQóàdG IQÉb ™°SƒH ¿ƒμ«°Sh Ée óM
»Ñ£dG ºbÉ£dG áHÉbQ â– ¿ƒμ«°S PEG ,OGôØfG ≈∏Y
êÉeófE’ÉH ¬d ¢üNôj ¿CG ô¶àæ«°S …òdG ≥jôØ∏d
â°ù«d ¬fCG ÉŸÉW ,á∏Ñ≤ŸG ¢ü°ü◊G ‘ ¬FÓeR á≤aQ
.¬«∏Y IQƒ£N ájCG ΣÉæg

áÑcôdG ‘ áHÉ°UEG øe ÊÉ©j ìÓa
¢üHÎdG QOɨjh

âªàM áÑcôdG iƒà°ùe ≈∏Y áHÉ°UEG øe ìÓa ÊÉ©j
∞∏μŸG ¬d ócCG Éeó©H ,äÉÑjQóàdG øY ∞bƒàdG ¬«∏Y
ÖYÓdG πªëàjh ,áMGô∏d ¿ƒcôdG IQhô°†H »Ñ£dG
É¡d ¢Vô©J »àdG áHÉ°UE’G Gòg ‘ á∏eÉμdG á«dhDƒ°ùŸG
¬eÉbCG …òdG ¢üHÎdGh ádƒ£ÑdG ∞bƒJ IÎa ∫ÓN
á«Ø«μdÉH É¡LÓ©H º≤j ⁄ PEG ,…ó¡ŸG ¥óæØH ≥jôØdG
øjƒμàdG õcôà ÚÑYÓdG áeÉbEG ô≤e QOɨ«d ,áeRÓdG
.áã©ÑdG ¢ù«FQ á≤aQ 

¡Gœeƒ,)¤©”š,¼')Œ.)3˜F2¢'eCÇe;„©({F)Ó*J 
leGy0 ¡G +1e‘jƒ5¶) yL{, ªjF) iLep* iL1¦F¦G +3)1 
1ysº)y;¦º)gƒ/„G%) 3e£H›/yD¢¦—LJg;ÏF) 
¼') eIy‹*›” ,Jh¦º)½J&¦ƒGŒG„8Je‘,Je£ ©* 
eƒ‚L%)„8Je‘jšF„6){¸)

ó©H ¢üHÎdG ™«q °†j ÖY’ ådÉK
∞jQGR’h …hÉaô°T 

–{‘F)¡GyLy‹F)›fD¡G+yLyƒ€F)iƒCe º)›:µJ 
„©({F){…ƒ‚Ly”CªE3ef©GleGyv*{‘ˆF)yL{,ªjF) 
“y£F)¢%)¤ GeE)31')–efƒF))zI¡GhesƒH¶)¼')Çe; 
Ò<¡G¤H%)iƒ7e0¤j©DŒC3¦IªE3ef©G¤*Ÿ¦”LeÁ 
+y/)Ji‹C1–{Ci-Ï-ŒG„8Je‘jL¢%)œ¦”‹º)

øHG íÑ°üj ,¢üHÎdG ô≤e ìÓa ¢SQÉ◊G IQOɨÃh
…òdG πeC’G á∏«μ°ûJ ‘ ådÉãdG ÖYÓdG ô"ƒ°ùdG
…QƒëŸG ™aGóŸG ó©H …Ò°†ëàdG ¢üHÎdG ™«°†j
É≤ëà∏j ⁄ øjò∏dG ∞jQGR’ ¿Gó«ŸG §°Shh …hÉaô°T
øe ɪ¡JÉfÉ©e ÖÑ°ùH ájGóÑdG òæe ¢üHÎdG ô≤Ã
»KÓãdG ¿CG "É"QõdG" ßM Aƒ°S øeh ,áØ∏àfl äÉHÉ°UEG
.IOƒ©dG á∏Môe ∫ÓN GÒãc ¬«∏Y ∫ƒ©e QƒcòŸG

ÊGôªYh ÜGôYCG
á©FGQ AGƒLCG ¿É«Ø°†j

¿Gõ«Á øjò∏dG õ«cÎdGh ájó÷G øY ô¶ædG ¢†¨H
áæjóà ¬°üHôJ ‘ AÉ©HQC’G πeCG ≥jôa äÉ«eƒj
º«gGôHG ÜGôYCG »Ñ£dG ∞∏μŸG Ωƒ≤j ,Iôμ°ùH
IÒÑch IÒ¨°U πc ≈∏Y ∞≤jh IÒÑc äGOƒ¡éÃ
É¡Ñ°ùàcG ‹G IÈÿG π°†ØH ,ÚÑYÓdG áHÉ°UEÉH ≥∏©àJ
»Ø°†j ɪc ,≥jôØdG Gòg ‘ AÉ£©dG øe áæ°S 25 á∏«W
á©FGQ AGƒLCG øjódG õY ÊGôªY OÉà©dÉH ∞∏μŸG
OÉà©dG ΩRGƒd ™«ªL ÒaƒJh ÚÑYÓd ¬©«é°ûàH
.ÊGRƒdG ∞jô°T ÜQóª∏d

ô¶ædG ¬æY ±ô°üJ ób IQGOE’G

CG .Ω

?≥jôØdG ™e ∂d ¢üHôJ ∫hCG äóLh ∞«c 

•L{‘F) ¡; gL{< Ç%) ªƒ‘H „/%) » i”©”¸) µ 
)zI µ e I ¡sHJ Ÿ){L eG ¡ƒ/%) §š; ҃, 3¦G%¶eC 
i£G )¦š£ƒ5 ª(ÏG4 ¢%¶ +y/)J iš(e; i*em­ „*ÌF) 
)ÒmEª.eGyH)

AGƒLC’G √òg πãe óŒ ¿CG ™bƒàJ âæc πgh
?áYƒªéŸG πNGO 

eGy‹*¤*ªDesjF)›fD#e‹*3%¶)›G%)¡;Òm—F)k‹ƒ5 
¼J%¶) l¶¦·) µ eƒ7¦ƒ0 žƒ5¦º) )zI oy¸) Œ ƒ7 
ªjF)J¤,¦Di…”H¡—,¡L%)kC{;¤©F')ªGeƒ‚H)y‹*¡—F 
iš(e;¢¦š—ƒ€L¡LzF)Óf;ÏF)¡Geƒ‚,µ¼J%)i.3y*ªI 
+y/)J

¬«a ºà©bh …òdG áeÉbE’G πμ°ûe øY ∂dƒb Éeh
?±ô¨dG πNGO RÉØ∏àdGh âfÎfC’G ÜÉ«¨H

ΩÓ¶dG íæL â– äôL ¢ùeCG á°üM
AÉ°ùe á∏«μ°ûàdG É¡JôLCG »àdG á«ÑjQóàdG á°ü◊G äôL
∫ƒëŸG ÜÉ°UCG Ö£Y ÖÑ°ùH ΩÓ¶dG íæL â– ¢ùeCG
ÊGRƒdG ∞jô°T ÜQóŸG π°UGh ∂dP ºZQh ,»FÉHô¡μdG
…òdG èeÉfÈdG á∏°UGƒe Ó°†Øe É¡àjÉ¡f ¤EG á°ü◊G
.√ô£°S

?ádƒ£ÑdG 

iš/{G ¡; )ÒmE ’šjv, iF¦…fF) ¡G +1¦‹F) iš/{G 
e£©C#ªƒ6›‹C§š;¢J31eDe H%) ¡”©jGª  —FheIzF) 
if©EÌFe* #y* ˜FzF le©He—G'¶) ›E ˜šÅ e H%) iƒ7e0 
hefƒ€F)Ó*qL}GªIe£ƒ‚HªjF)i;¦pºeCiL|€fF) 
#ªƒ6›‹C§š;e ,3yD¡;¡”©jGeH%)J+ʹ)hesƒ7%)J

…ÉbÉ°T ¿ƒμj ød AÉ≤ÑdG ≥«≤– ¿PEG 

g‹šLe ”L{C¢%) ž<{CeDeƒ6¢¦—L¡Fœe¸)i‹©f…* 
¡—³¤H%)¶')“Ìsº)œJ%¶)žƒ”F)µ¤FœJ%¶)žƒ5¦º))zI 
g‹ƒF)¡G„©FJheIzF)iš/{Gµi…”H20Œ.¡G 
kšDeEJ+1¦‹F)iš/{Gµ‡e” F)¡G1y‹F))zI›©ƒ± 
#ªƒ6›‹C§š;e ,3yD¡G¡”©jGeH%)›fD¡G˜F
∫ƒ≤J GPɪa ,ÒãμdG ∂æe ¿hô¶àæj QÉ°üfC’G
?º¡d

ÜÉéYE’G ∫Éæj "»∏fÉ£°S" ÊɨdG

’ äÉfÉμeEG "»∏fÉ£°S ¢ùfÉØjEG" ÊɨdG ÖYÓdG ô¡XCG
ÜÉéYEG ∫Éfh á«fóÑdGh á«æØdG á«MÉædG øe É¡H ¢SCÉH
…CG ¬fCÉ°ûH Qô≤j ⁄ …òdGh ,É«FóÑe »æØdG ºbÉ£dG
∫ÓN iôNCG á°Uôa ¬ëæÁ ¿CG Ö≤JôŸG øeh A»°T
Gòg ‘ ≥jôØdG É¡jôé«°S »àdG ájOƒdG äÉ¡LGƒŸG
hCG ¬HGóàfÉH ÉeEG É«FÉ¡f ¬©e π°üØdG ᫨H ¢üHÎdG
.¢ùμ©dG

¢TGô◊G ¤EG Égó©Hh ܃ŸG ¤EG π≤æJ 
“Ï0') gfƒ5 ¡; e jšƒ7J ªjF) 3ef0%¶) gƒ/J 
¤ ©*„G%) œJ%) +{£ƒ5)3{”G¢eE«zF)y;¦º)ªE3ef©G

¿hΰSh áYÉæb øY AÉ©HQC’G äÎNG"
"áãdÉãdG ádƒ÷G ó©H »≤«≤◊G »¡Lh

‹É¨æ°ùdG ºLÉ¡ŸG ≥ëà∏j ¿CG Qô≤ŸG øe ¿Éc ¿CG ó©H
≈∏Y Ωƒ«dG QÉ¡f AÉ©HQC’G πeCG á∏«μ°ûàH "»eGQO óªfi"
,πÑb øe IQGOE’G ¬æY âæ∏YCG Ée Ö°ùM ôjó≤J ≈°übCG
ÖÑ°ùH ΩOÉ≤dG ¢ù«ªÿG ájÉZ ¤EG ¬bÉëàdG πLCÉJ ó≤a
Qô≤ŸG øe …òdG âbƒdG ‘ Gòg »JCÉj ,á∏MôdG ôNCÉJ
¤EG ºK É°ùfôa ¤EG ∫ɨæ°ùdG øe ÖYÓdG ¬«a π≤æàj ¿CG
.ôFGõ÷G

¥ôØ∏d ìɪ°ùdÉH áaÎëŸG á«æWƒdG á£HGôdG QGôb ó©H
,IRÉLEG 25 …CG ÉfƒfÉb É¡H 샪°ùŸG äGRÉLE’G OóY ΩÉ“EÉH
ÚÑY’ áKÓK Ö∏L ÊɪY ¢ù«FôdG IQGOEG ¿ÉμeEÉÑa
á∏Môe ‘ Ωó≤à°SG …òdG OGó≤e ÖfÉL ¤EG øjôNBG
¿B’G ÚÑYÓdG ´ƒª› ¿CG Éà ,ájƒà°ûdG ä’É≤àf’G
.22 ƒg

ÚÑYÓdG ™e ™ªàLG ÊGRƒdG ∞jô°T
ájó÷Gh õ«cÎdÉH º¡ÑdÉWh

:‫ﻣﻘﺪﺍﺩ‬

πLCÉàj "»eGQO" ¥ÉëàdG
¢ù«ªÿG ¤EG

áKÓK ΩGó≤à°SG "É"QõdG" ¿ÉμeEÉH
øjôNBG ÚÑY’

Iô¡°ùdG ‘ Gô¶àæe ¿Éc 

¢%) iƒ7e¹) eI31eƒG ¡G "“)yS £F)" kš; eE 
„G%) œJ%) +{£ƒ5 ){ˆj G ¢eE ªE3ef©G if©fƒ€F) ž.e£G 
„7¦ƒv*¤‹G„8Je‘jF)JÇe;„©({F)gj—­œ¦šsšF 
’š0%) g;ÏF) ¢%) ¶') #eƒ‚©fF)J #eD3}F) ¢)¦F%¶) ›/ 
•L{‘F) +3)1') y”‘, » ˜F2 ž<3J iˆ¸ {0$) µ y;¦º) 
µ3eƒ7«zF)Ÿ¦p£F)†0ž©;y,J¤‹GyDe‹jF)µ›G%¶) 
«3J|8¡GÎE%)){G%)¡I){F)kD¦F) 

¤F¦D%) «zF) #ªƒ€F) eÅ')J #ªƒ€* žIy;%) ¢%) yL3%) ¶ 
ª”©”¸) ¤.¦F) ¢J̃5J imFemF) iF¦·) µ ÇJ{ˆjH) 
eH3eƒH%) ŸeG%) g‹šF –¦ƒ€jG y. ª H%) iƒ7e0 1)y”G BF 
ž£,e‹š…, ¡ƒ/ y ; ¢¦E%¶ ª‹ƒ5J µ eG ›E ›;%eƒ5J 
#)¦ƒ5y/§š;+3)1'¶)Jª ‘F)žDe…F)le‹š…,J
?QGƒ◊G Gòg ºàîf ¿CG ójôJ GPÉÃh 

µ eG ›E ›;%eƒ5J i”mF) µ Œƒ8J ¡G Œ©. {—ƒ6%) 
µe H%)eH3eƒH%¶œ¦D%)eEž£ :¡ƒ/y ;¢¦E%¶ª‹ƒ5J 
+1¦‹F)iš/{Gµeƒ7¦ƒ0e fHe.¼')ž—j‘DJ¼')i.e/
…QƒM .´ 
y;¦º))¦‹©ƒ‚,ÏCiF¦…fF)¡G 

¶J le©Fe—F) ¡G y‹, 3¦G%¶) ¥zI ›mG i”©”¸) µ 
›EeHy.J¦F§ jHe Ey”Cž©vƒ‚jF))zI›E¼')rej± 
e£š‹.gpLÏCy.¦,¶e£H%) e­¡—Fe Ile©He—G'¶) 
¢eƒ8J ›‹F) ›.%) ¡G +{—ƒ* ¼') e š” , e H%¶ i©ƒ‚D 
iI} F)›.%)¡G›” jH»J+1¦‹F)iš/{ºy©.҃‚±
âfÉc ∂fCG π«b ,≥jôØdG ¤EG ∂eɪ°†fG ¤EG ó©æd
äÎNG ∞«c ,ä’É°üJ’G øe ójó©dG ∂d
?AÉ©HQC’G 

+)3efº) ¦I #e‹*3%¶) ›G%) 3ej0%) ª š‹. «zF) #ªƒ€F) 
g‹šG¼') kš” ,yDk EJiƒ7e‹F)1e±e*¤j‹.ªjF) 
ž£f‹Fi”L{9lyIeƒ6eGy ;Je£j‹*e,Jª E){*+¦0'¶) 
)z£* –esjF¶) §š; ª ‹pƒ6 eG ¦IJ )ÒmE ª jfp;%) 
•L{‘F)

ÒZ ôeCG Gògh ÉgóMh Ö©∏dG á≤jôW â°ù«d
?∂dòc ¢ù«dCG ,∫ƒ≤©e

” ÚÑYÓdG ™e ÉYɪàLG ôgÉ£dG »°S ÊGRƒdG ∞jô°T AÉ©HQC’G πeCG ÜQóe ó≤Y
á∏«W πª©dG èeÉfôH Ëó≤àd á°Uôa ¿Éch ,±hô◊G ≈∏Y •É≤ædG ™°Vh ¬dÓN
á°Uôa ¿Éc ɪc ,Iôμ°ùH ¿ÉÑjõdG ᪰UÉ©H "É"QõdG" ¬ª«≤à°S …òdG ¢üHÎdG ΩÉjCG
ó«MƒdG π«Ñ°ùdG É¡fCG º¡JGOƒ¡› áØYÉ°†eh õ«cÎdÉH IhôbƒH AÓeõd áÑdÉ£Ÿ
.»ÑjQóJ ôμ°ù©e …CG ìÉ‚E’

ádÉ°SôdG Gƒª¡a ¿ƒÑYÓdGh ÓjƒW Ωój ⁄ ´ÉªàLE’G
äÉYÉb ióMEÉH ¬dÉÑ°TCÉH ÊGRƒdG ∞jô°T ÜQóŸG º°V …òdG ´ÉªàLE’G Ωój ⁄h
¬àdÉ°SQ á«æØdG á°VQÉ©dG øY ∫hC’G ∫hDƒ°ùŸG Ωób PEG ,ÓjƒW øjƒμàdG õcôe
º∏Y ≈∏Y ÚÑYÓdG πc ¿CG QÉÑàYÉH ,õLƒe πμ°ûH º¡d ¬ZÓHEG ójôj ¿Éc Éeh
GhóH PEG ,Iôμ°ùÑH º¡°üHôJ ∫ÓN É¡fƒ°†≤«°S »àdG IóŸG ∫ÓN ºgô¶àæj ÉÃ
‘ QƒeC’G ¿ƒμJ ¿CG ≈∏Y ¢Uôëj …òdG º¡HQóe πÑb øe √ƒ©ª°S ÉŸ Úª¡Øàe
.É¡fÉμe

IOƒ©dG á∏Môe ∫ÓN ôjɨe ¬LƒH Qƒ¡¶∏d ≈©°ùj

ÊGRƒdG ∞jô°T ÜQóŸG áÑZQ ƒg ´ÉªàLE’G Gòg ∫ÓN õ«ªŸG A»°ûdG ≈≤Ñjh
¬LƒH Qƒ¡¶dG ójôj ¬fCG ɪ«°S’ ,IOƒ©dG á∏MôŸ ÉÑ°ù– ¬«ÑY’ Ò°†– ‘
™bGƒdG ΩÉeCG ¬dÉÑ°TCG ™°†j ¿CG ÊGôgƒdG »æ≤àdG OGQCG ɪc ,ÜÉgòdG á∏MôŸ ôjɨe
ºéM ™e ÜhÉéàdÉH á∏«μ°ûàdG ô°UÉæ©d íª°ùj …òdG πμ°ûdÉH É«fóH ºgÒ°†–h
.¢üHÎdG ΩÉjCG ∫ÓN õéæŸG πª©dG

õ«cÎdGh ájó÷G ≈∏Y Oó°T

áé¡∏dG ójó°ûJ ‘ ÚÑYÓdG ™e ¬ãjóM ∫ÓN "É"QõdG" ÜQóe ¿Gƒàj ⁄h
¢üHÎdG IÎa ∫ÓN º¡d á¡LƒŸG äɪ«∏©àdG ´ÉÑJ’ á∏«μ°ûàdG ô°UÉæY ™e
,…Ò°†ëàdG ¬›ÉfôH ó«°ùŒ ‘ ¿Gôgh øHG áÑZQ øe ÒãμdG É¡«a á≤jô£Hh
IóFÉØdÉH º¡«∏Y Oƒ©«°S ¥É°ûdG πª©dGh Ö©àdG Gòg ¿CG ÉjóL ΣQój ¬fC’
.º¡HQóe åjóëH GhôKCÉJ øjòdG ÚÑYÓdG ìGQCG Ée ƒgh ,É«YɪL

π«Ñ°S π°†aCG õ«cÎdGh ájó÷G" :ÊGRƒdG ∞jô°T
"¢üHÎdG ìÉéæd

:∫Éb …òdG ôgÉ£dG »°S ÊGRƒdG ∞jô°T ÜQóŸG ™e Ò°üb åjóM Éæd ¿Éch
᫨H »°ùØædG ÖfÉ÷G øe ÚÑYÓdG Ò°†– ƒg ´ÉªàLE’G Gòg øe ±ó¡dG"
âbh …CG øe ÌcCG õ«cÎdGh ájó÷G IQhô°†H ºgÉæÑdÉW ɪc ,¢üHÎdG ìÉ‚EG
πLCG øe Iôμ°ùH ¤EG ÉæÄL ó≤a ,¢üHÎdG ìÉ‚E’ ó«MƒdG π«Ñ°ùdG É¡fC’ ≈°†e
≈∏Y ¿ƒÑYÓdG ¿ƒμj ≈àM »¨Ñæj ɪc ÜÉjE’G á∏MôŸ ó«÷G Ò°†ëàdGh πª©dG
."á«≤ÑàŸG á∏Mƒª∏d OGó©à°SE’G ”CG
ì .´ 

„©({F)¡—FeIy/Jg‹šF)i”L{9kƒ©Fœe¸)i‹©f…* 
›E §fF ¤H%) iƒ7e0 eƒ‚L%) ª ‹ ”L ’©E “{; Çe; 
ž£C3eƒH%¶)žIÎE%)ª fp;%)eG¼')iCeƒ8'¶e*ª9J|6 
ž£;¦H¡G¢JyL{C

,ájÉéH áÑ«Ñ°T ¤EG Ωɪ°†f’G øe GóL ÉÑjôb âæc
øe ÊÉ©J ∂fCG ≈∏Y âLGQ áYÉ°TEG ΣÉæg øμd
?∫ƒ≤dG Gòg áë°U ɪa ,IÒ£N áHÉ°UEG 

)zI k‹ƒ5 eGy ; )ÒmE k‘ƒ5%e, …
¶¦…G ˜sƒ8 
¥zIqLJ{,#)3J¢eE¡º¤F¦D%)«zF)#ªƒ€F)eÅ')JŸÏ—F) 
iG1eDiF¦…fF)¡G+1¦‹F)iš/{GJ"˜Ly£Lª*3"i;eƒ6'¶) 
¢%) ž<3hzEJ#)ÌC)¦Iª ;›©DeG¢%) Œ©pšFÓ*%eƒ5J 
i*eƒ7'¶)ª ,1Je‹Fe*eƒGk E¦šC¢$¶){£:#ªƒ6›E 
e£Fz*%)ªjF)l)1¦£pº)›:µ
øe IOƒ©dG á∏Môe iôJ ∞«c ,∂JÈN ºμëH

.º¡«dEG ÉæKó– øjòdG ÚÑYÓdG ¢†©H

óZ øe ájGóH Ö«°ùf ∫õæH º«≤«°S πeC’G

Ée ≥ah á∏«μ°ûàdG ô°UÉæY áeÉbE’ ¥óæa OÉéjE’ πeC’G áã©H ¢ù«FQ É¡dòH »àdG äGOƒ¡éŸG äôªKCG
óZ øe ájGóH ÊGRƒdG ∞jô°T ÜQóŸG ∫ÉÑ°TCG º«≤j ¿CG Ö≤Jôj PEG ,ójó÷ÉH ´ÉLΰSE’ÉH º¡d íª°ùj
ÖMÉ°U Ö«°ùf ∫ɪL ™e áØãμŸG ¬J’É°üJG áã©ÑdG ¢ù«FQ §HQ Éeó©H ,áæjóŸG §°SƒH Ö«°ùf ¥óæØH
.᪰UÉ©dÉH "¢ûà«H ⁄ÉH" ¥óæa

øjƒμàdG õcôà π°UGƒàà°S äÉÑjQóàdG

IOhõe ¬aôZh "»ØjƒdG" áeóN ≈∏Y ôaƒàj …òdG Ö«°ùf ¥óæa ¤EG áeÉbE’G ô≤e Ò«¨J ¿CG ºZQh
π°UGƒàà°S á∏«μ°ûàdG ô°UÉæY äÉÑjQóJ ¿CG ’EG ,É¡eó≤j »àdG äÉeóÿG øY Ó°†a ,¿ƒjõØ∏àdG Iõ¡LCÉH
.»æØdG ºbÉ£dG πÑb øe ô£°ùŸG èeÉfÈdG ≥ah øjƒμàdG õcôÃ

¢ùeCG áë«Ñ°U ÊóH πª©d Gƒ©°†N ¿ƒÑYÓdG

ΩÉb PEG ,¥É°T ÊóH πªY ¤EG ¢ùeCG áë«Ñ°U á∏«μ°ûàdG ô°UÉæY Òª°S IQɪY ÊóÑdG ô°†ëŸG ™°†NCG
áYÉ°ùdG ≈∏Y á«fÉãdGh áæeÉãdG áYÉ°ùdG øe ájGóH âHQóJ ¤hC’G ,ÚàYƒª› ¤EG ÚÑYÓdG º«°ù≤àH
.¬d Gƒ©°†N …òdG ¥É°ûdG πª©dG ºéM ™e GÒÑc ÉHhÉŒ QÉ«NƒH AÉ≤aQ ô¡XCG óbh ,Iô°TÉ©dG

πcÉ«¡dÉH ¿ƒÑé©eh ...
øjƒμàdG õcôà IóLGƒàŸG

πμ°ûe øY Ó°†a ,øjƒμàdG õcôà ÚÑYÓdG áeÉbEG ô≤à âfÎfC’G áμÑ°T ÜÉ«Z øY ô¶ædG ¢†¨Hh
…òdG QƒcòŸG ≥aôŸG É¡«∏Y ôaƒàj »àdG äBÉ°ûæŸÉH º¡HÉéYEG πeC’G ƒÑY’ ∞îj ⁄ ,¿ƒjõØ∏àdG Iõ¡LCG
¬«dEG QÉ°TCG ɪ∏ãe »Yƒf πª©H ΩÉ«≤dG ≈∏Y ¬∏NGóH »àdG ÖYÓŸG íª°ùJ PEG ,ó©H áeóÿG πNój ⁄

19

‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ‬

:‫ﺣﻤﻴــﺔ‬
Ωƒé¡dG ‘ áÑ¡à∏e á°ùaÉæŸG"
"IÒNC’G äɪ«YóàdG ó©H

‫ﺇﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ‬

2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

á`````ªFÉ≤dG ≥∏``¨jh ìô``°ù
s jo ø````«°SƒM’

Gƒ∏°ü– ¿ƒÑYÓdG
ájƒà°T ä’óH ≈∏Y

,≥jôØdG øe Ú°SƒM’ ºLÉ¡ŸG íjô°ùJ ≈∏Y Ió«∏ÑdG OÉ–EG IQGOEG âeóbCG
»æØdG ÚªbÉ£dG ´ÉæàbG ΩóY ÖÑ°ùH π«Yh …ôμ°T á≤aQ ÚMô°ùŸG ôNBG ƒgh
..ÜÉgòdG á∏Môe ∫ÓN ¬eób …òdG AGOC’ÉH …QGOE’Gh

OÉ–’G ƒÑY’ π°ü–
ä’óH ≈∏Y ¢ùeCG ∫hCG
IQGOEG É¡àæàbG ájƒà°T
…OÉædG ∫ƒ‡ øe ≥jôØdG
á°UÉN »gh ,"ÉeƒL"
᫪°SôdG äÓ≤æàdÉH
É°†jCG ¿ƒÑYÓdG É¡jóJôjh
.¢üHÎdG IÎa ∫GƒW 

{*eE%¶) ¡G Ӄ5¦/¶ 1e‹*') •*eƒ5 kDJ µ l3{D yD +3)1'¶) kHeEJ 
¡;Œ.)Ì,¢%)›fDib‘F)¥zIµœ)4eG¤H%)e­œeG$¶)’ ƒ7¼')¤šL¦±J 
1)3%) «zF)g;ÏF)¡Ggš…*e©(e£H¤sL|,JœeG$¶)ibCµ¤*Še‘j/'¶) 
e©ƒ5eƒ5%)g‹šF)iƒ7{C¤s È{0$)•L{C¼')Ÿeƒ‚H'¶)

ôHÉcC’G ™e AÉ≤Ñ∏d á°UôØdG π¨à°ùj ⁄

øe ÚÑY’ 4
¿ƒHQóàj ∫ÉeB’G
ôHÉcC’G ™e

øe ÚÑY’ 4 ÜQóàj
á∏«μ°ûJ ™e ∫ÉeB’G
,¢üHÎdG Gòg ‘ ôHÉcC’G
πμH ôeC’G ≥∏©àjh
,IóeÉ°ùJ ,QGôc øe
,¢TƒdOh »æJÉMôa
ºbÉ£dG º¡ë檫°Sh
‘ á°UôØdG »æØdG
≈∏Y ájOƒdG äÉjQÉÑŸG
º¡H ™æà≤j ¿CG πeCG
¢†©ÑdG ≈∏Y óªà©jh
‘ áLÉ◊G óæY º¡æe
.ÜÉjE’G á∏Môe 

+Ò0%
+ %¶))le©;yjF)¢%
e
F) %) y©E%E%ejF)µi©/ž.e£º)¢)¦jL»
F) µ i
e º) ) » 
iƒCe º) kš‹. «¦jƒ€F) ¦,eEÒº) +ÌC µ e£* kGeD ªjF) 
leHe—G')¢e—šÈªš*¦HJ„6¦š—G¢%)iƒ7e0Ÿ¦p£F)µif£jšG 
µ)ÒmEҎjjƒ53¦G%¶)¢%) )҃€GiCeƒ8'¶)¢eGy”©ƒ5J+ÒfE 
heIzF)iš/{GœÏ0œe¸)¤©š;¢eEe­iH3e”G+1¦‹F)iš/{G 
he©<¡G)ÒmEÇe‹He EheIzF)iš/{Gµ"Ï(eD“eƒ8%)J 
h3yº)¢'eCž.e£G«%)i*¦”;J%)i*eƒ7')œe/µ§j/Ji©Fe‹‘F) 
›ƒ‚‘*lҎ,3¦G%¶)¢$¶)¡—FŸ¦p£F)µle*¦‹ƒ7ypL¢eE 
"Ÿ¦p£F)µif£jšGiƒCe º)kš‹.ªjF)+Ò0%¶)le©;yjF)

øªμj º°SƒŸG Gòg ÉæJƒb ô°S""
"ÚÑYÓdG øeÉ°†J ‘ 

iH3e”G žƒ5¦º) )zI iš©—ƒ€, µ ¤L%)3 ¡; e F œ)&¦ƒ5 µJ 
kHeE ªƒ8eº) žƒ5¦º)" Ï(eD i©/ 13 ªƒ8eº) žƒ5¦ºe* 
¦IJ{…ƒº)“y£F)•©”±µe ”‘0%)e  —FiL¦Diš©—ƒ€,e LyF 
žƒ5¦ºe*iH3e”G†ƒ5¦jG)1)y‹,˜šÅžƒ5¦º))zI¡—F1¦‹ƒF) 
e H%) yE&¦, ¢$¶) y/ ¼') eIe ””/ ªjF) q(ej F) ¡—F ªƒ8eº) 
e©CÓf;ÏF)¡Geƒ‚,¦Ie ,¦D|5JiƒHepjGi;¦¾˜šÅ 
iL)y*z G1)y‹jF)µ{Ez,›Eeƒ€G«%)›pƒH»e H%)›©Fy*ž£ ©* 
"Óf;ÏF)Ó*+y©.iDϋF)Jžƒ5¦º)

áÁõ¡dG …OÉØJ ÈY ôÁ Oƒ©°üdG""
"¿Gôgh á«©ªL ΩÉeCG 

)zI •L{‘F) Š¦ˆ/ ¼') i©/ ž.e£º) –{…, Ò0%¶) µJ 
)zI e :¦ˆ/" œeDJ ¤Gy; ¡G 1¦‹ƒF) •©”± µ žƒ5¦º) 
’ƒ F)e ©£H%)e H%)iƒ7e01¦‹ƒF)iD3Jg‹Fµ+ÒfEžƒ5¦º) 
y©. –)J3 µ y.)¦jHJ nFemF) }E{º) µ iF¦…fF) ¡G œJ%¶) 
Ê;{È1¦‹ƒF)¢%)œ¦D%)¡—Fi©*epL'¶)q(ej F)yƒ/išƒ7)¦º 
+y©.ip©jH•”sH¦FJi©‹·)ŸeG%)¢){IJµiÈ}£F)«1e‘, 
"1¦‹ƒšF)y.+ÒfE¢¦—jƒ5e :¦ˆsC™e I

äôLCG á∏«μ°ûàdG
‘ ¢ùeCG á°üM
á«°ShôØdG …OÉf

áë«Ñ°U á∏«μ°ûàdG äôLCG
á°UÉN á°üM ¢ùeCG
‘ ÊóÑdG ÖfÉ÷ÉH
á«°ShôØdG …OÉf Öcôe
,ôcÉ°ûJ Ö©∏Ÿ …PÉëŸG
èeôH á«°ùeC’G ‘h
ájƒ°T øH ÜQóŸG
ÖfÉ÷ÉH á°UÉN á°üM
»æcGôH Ö©∏à »μ«àμàdG
ΩÉeCG Ωƒ«dG AÉ≤∏d GÒ°†–
.á«"GhÈdG º‚

OGó©àH äÉÑjQóàdG
πªàμe

¥Ó£fEG øe ΩÉjCG 5 ó©H
ÜQóàJ ,¢üHÎdG
πªàμe OGó©àH á∏«μ°ûàdG
ôcòJ äÉHÉ°UEG ¿hOh
πeCÉjh ,ÚÑYÓdG §°Sh
Ö«¨J ¿CG »æØdG ºbÉ£dG
¬«ÑY’ øY äÉHÉ°UE’G
¢üHÎdG IÎa ∫GƒW
,É©«ªL º¡©e πª©j ≈àM
Éaƒîàe ≈≤Ñj ¬æμd
çhóM á«fÉμeEG øe
äÉjQÉÑŸG ‘ äÉHÉ°UE’G
»àdG áKÓãdG ájOƒdG
Gòg ‘ ¬≤jôa É¡Ñ©∏j
,á«"GhÈdG ΩÉeCG ¢üHÎdG
…OÉfh êÈdG »∏gCG
.IQó«M

ÉàbDƒe ∫ÉeB’G ≈∏Y ±ô°ûj ¿ƒæMO

ºZQ ,∫ÉeC’G ÖjQóJ øe ¬àdÉ≤à°SG º°SQ
q ób ±ƒ«©e ÜQóŸG ¿Éc
¤EG áaÉ°VEG ,ÜÉgòdG á∏Môe á∏«W É¡≤≤M »àdG á«HÉéjE’G èFÉàædG
ÜQóŸG ±ô°û«°Sh ,¢SCÉμdG á°ùaÉæe øe »FÉ¡ædG øªK QhódG ¤EG πgCÉJ
ájÉZ ¤EG ∫ÉeC’G ÖjQóJ ᪡e ≈∏Y º«MôdG óÑY ¿ƒæMO óYÉ°ùŸG
ô¶àæJ »àdG äÉjóëà∏d Gô¶f ,á∏Ñ≤ŸG ΩÉjC’G ‘ ójóL ÜQóe Ú«©J
.áÄØdG √òg

É¡°ùaÉæe ≈∏Y ±ô©àà°S
"AGô°†ÿG"
q
Ωƒ«dG ¢SCÉμdG ‘

á°ùaÉæe ‘ É¡°ùaÉæe ≈∏Y ±ô©àdG á«Wƒé◊G á∏«μ°ûàdG ™°SƒH ¿ƒμ«°S
¥óæØH iôéà°S »àdG áYô≤dG á«∏ªY ∫ÓN øe ,ájQƒ¡ª÷G ¢SCÉc
»à«eR ∫ÉÑ°TCG ¿CG ºZQ PEG ,18:00 øe ájGóH Ωƒ«dG AÉ°ùe "¿ƒWGÒ°ûdG"
‘ Gó«©H ÜÉgòdG ‘ ¿ƒÑZôj º¡fCG ’EG ,ádƒ£Ñ∏d ájƒdhC’G ¿ƒëæÁ
.áYô≤dG á«∏ªY º¡d ⪰ùàHG ¿EG ¢SCÉμdG

" ÜÉgòdG á∏«°üM øY ¿ƒ°VGQ" :ÊGójR

‘ ¬≤jôa á∏«°üM øY ΩÉàdG √É°VQ ÊGójR OÉ–E’G ¢ù«FQ ióHCG
á«HÉéjE’ÉH ÉgÉjEG GÈà©e ,øeÉãdG õcôŸG ‘ ÉgÉ¡fCG »àdG ÜÉgòdG á∏Môe
¥ƒØJ ¥ôa IóY OƒLh ÉgRôHCG πeGƒYh äÉ«£©e Ió©d ó«©H óM ¤EG
,OGó©àdG ¬aôY …òdG Ò«¨àdG ¤EG áaÉ°VEG ,äÉfÉμeEGh IÈN "AGô°†ÿG"
ÜÉgòdG á∏Môe ‘ á≤≤ëŸG èFÉàædG ≈∏Y ¿ƒ°VGQ øëf" :ìô°U PEG
äÉfÉμeE’Gh IÈÿG øe É¡d ¥ôa IóY RhÉŒ π¡°ùdG øe ¢ù«d ¬fC’
áØFÉ°üdG ‘ ¬àÑ«côJ äÒ¨J …òdG Éæ≤jôØH áfQÉ≤e ,ájô°ûÑdGh ájOÉŸG
Qhôe ™e øμd ,º°SƒŸG ájGóH ‘ äÉHƒ©°U ó‚ Éæ∏©L Ée ,á«°VÉŸG
á∏MôŸÉH ¿ƒ∏FÉØàe Éæ∏©éj Ée É«éjQóJ QƒeC’G âæ°ù– ä’ƒ÷G
¿CG PEG ,¢ùaÉæàdGh äÉHÉ°ù◊G É¡«a ÌμJ »àdG á°ùaÉæŸG øe á∏Ñ≤ŸG
øªãdG ¿Éc ɪ¡e ¬≤«≤– ¤EG ≈©°ùf …òdG AÉ≤ÑdG ¿Éª°V ≈≤Ñj Éæaóg
Gòch ÚÑfi ,QÉ°üfCG øe ™«ª÷G áØbh •ô°ûH øμd ,äÉHƒ©°üdGh
…òdG ó«MƒdG ≥jôØ∏d ô¶æJ ¿CG É¡«∏Y Öéj »àdG á«F’ƒdG äÉ£∏°ùdG
á∏MôŸG ‘ Éjƒæ©eh ÉjOÉe ¬JóYÉ°ùeh ,á«fÉãdG á£HGôdG ‘ É¡∏ãÁ
."ÜÉjE’G á∏Môe ‘ √ô¶àæJ »àdG ᪰SÉ◊G 

ªf;¶Œ©.Ó*¡GŠ¦ˆsº)y©/¦F)¢eEӃ5¦/¶ž.e£º)¢%)œ¦”F)¡—ÈJ 
ªƒ8eº)žƒ5¦º){*eE%¶)’ ƒ7¼') ¤j©D{,§š;+3)1'¶)kGyD%) Ó/œeG$¶)ibC 
iƒ7{‘F)Ò0%¶))zI¤s GJi© ‘F)iƒ83e‹F)„5%)3§š;œÏI¦*h3yº)¢eEeGy ; 
ŸyDeEi*e ;1e±')ŸeG%))y/)JeCyI›pƒ5Je©ƒ5eƒ5%)g‹šFe*+)3efG¡GÎE%)µ 
•L{‘F)µ#e”fšF{*eE%¶)ŒG)y©.¤jƒ7{C›ŽjƒL»žƒ5¦º))zI¡—F¶¦f”G#)1%)

™æ≤j ⁄h á°Uôa øe ÌcCG ≈∏Y π°ü–

| {0$) ¦I g;ÏF) )zI ¢'eC ½ejFe*J 
iš/{G µ •L{‘F) ¡G Ó/|º) 
i©ƒ53i‘ƒ*e£”š<´i(e”F)JiL¦jƒ€F)lÏL¦sjF)

¬ëjô°ùJ ≈∏Y π°üëàj …QƒædG óÑY 
gj—G¼')«3¦ F)yf;ž.e£º)|‚/e()1lesL|jFe*•š‹jG–e©ƒ5µJ 
¡GeŽšfGŒC1Jž©;4§”jF)2')¤sL|,i”©-J§š;œ¦ƒsšF„G%)œJ%)•L{‘F) 
eGy‹*¤sL|,i”©-J§š;›ƒ±Jž©j ƒ5¢¦©šGB*eH31eƒG¤,3yDœeº) 
µe£F„8{‹,ªjF)i*eƒ7'¶)y‹*iƒ7e0•L{‘F)µ¤ƒ‘H„8{C¡;}p; 
{ˆj º)¡GJleL3efº)¡GÒfE1y;µiE3eƒ€º)¡G¤jG{/Jžƒ5¦º)iL)y* 
i*e ;#){/•*eƒF)¤”L{C¼')«3¦ F)yf;1¦‹L¢%)

ó©H ¬ëjô°ùJ ≈∏Y π°üëàj ⁄ π«Yh …ôμ°T 
iLe<¼')¤sL|,i”©-J§š;y‹*›ƒsjLžšC›©;J«{—ƒ6ž.e£º)eG%) 
œ¦/e”‘jL»e£ —F„G%)œJ%)ž©;4gj—G¼')|‚/eGy‹*„G%)is©fƒ7 
eŽšfGg;ÏF)ŸyD2') ¤sL|,§š;œ¦ƒsšFg;ÏF)¤‹Cy©ƒ5«zF)šfº) 
›ƒsjL¢%) ¡—º)¡GJµeƒ8') šf­¤fFe9«zF)•L{‘F)„©(3Œ ”L» 
«zF)i)|€F)if©fƒ6•*eƒF)¤”L{C¼') +1¦‹šF)y<J%) Ÿ¦©F)¤sL|,§š; 
¤,eGy0gš9
.Σ .CG 

g;ÏF) tL|, ˜ƒ6J §š; žƒ5¦º) )zI ¢eƒ©jC') •*eƒF) h3yº) ¢eEJ 
g;ÏF)¢%)¤F)JyE%)¡L҃º)¢%)¶')#e”jH'¶)iš/{Gµ•L{‘F)¡GӃ5¦/¶ 
¤*Še‘j/'¶)«3J|‚F)¡GJªƒ8eº)žƒ5¦º)iF¦f”GleHe—G') ¡;¢e*%) 
ŒG#)¦ƒ5+{G¡GÎE%) ¤jƒ7{C§š;›ƒ±J•L{‘F)µg;ÏF)ª”*ϋCJ 
¤s G«zF)iL¦ƒ6¡*h3yº)ŒGJ%)+{G¡GÎE%)¤E|6%)«zF)•*eƒF)h3yº) 
eGe³Œ ”L»g;ÏF)¢%)¶')eƒ‚L%)iƒ7{‘F)

∫ÉeB’G áÄa ¤EG ¬∏jƒëàH ÖdÉ£j »æØdG ºbÉ£dG 
›ŽjƒL »J iF¦…fF) ¡G œJ%¶) {…ƒ€F) µ Œ ”L » Ӄ5¦/¶ ¢%) e­J 
Ó,)3efº)µ¤šL¦±´y”Cª ‘F)žDe…F)¤Fe£s GªjF)+Òm—F)„7{‘F) 
)zI¡G{-%e,g;ÏF)¢%) JyfL¡—FœeG$¶)ibC¼') heIzF)¡GÓ,Ò0%¶) 
žDe…F)Œ ”L»Jeƒ‚L%)œeG$¶)iš©—ƒ€,ŒG¤ƒ‘H„8{C¡G¡—jL»J3){”F) 
¤,eGy0¡;#e Žjƒ5'¶)3{”,y”C½ejFe*Jª ‘F)

»≤£æe ¬ëjô°ùJ QGôb 
»¤H%) e­e©”… G¢eE•L{‘F)¡GӃ5¦/¶tL|,¢%) œ¦”F)¡—ÈJ 
¡FJ ¥y;eƒL ¡F ¥#e”* §j/J ªGeG%¶) †¹) µ +¦.{º) iCeƒ8'¶) Ÿy”L 
n‹fL›‹F{0$)•L{C¼')Ÿeƒ‚H'¶)¤jsšƒG¡GJ•L{‘F)isšƒGµ¢¦—L 
iš/{Gœ)¦9¤š‹p©ƒ5+y©šfF)ŒG¥#e”*¢%¶g‹šF)¡Gy©‘jƒLJ¤©C¥3)¦ƒ€G 
#¶yfF)y‹”G§š;heL'¶)

É«ª°SQ â≤∏ZCG ÚMô°ùŸG áªFÉb 
y‹*e£”š<´Ó/|º)i(eD¢%) y”j‹LŒ©·)¢eE«zF)kD¦F)µ 
Ӄ5¦/¶žƒ5') +3)1'¶)kCeƒ8%) ½e¸)¦fƒ5%¶)iL)y*›©;J«{—ƒ6tL|,

Ωƒ«dG á«"GhÈdG IGQÉÑe ‘ Oó÷G ƒëf á¡Lƒe QɶfC’G
™e Gó«L AGOCG Ωó≤j ¿CG ‘ ¬∏eCG øY ÉHô©e ,≥jôØdG
ºbÉ£dGh øjÒ°ùŸG á≤K ¬H Ö°ùμj ójó÷G ¬≤jôa
.QÉ°üfC’G á°UÉNh »æØdG

¿hójôj ’ ≈eGó≤dG ≈àM
á°UôØdG GƒJƒq Øj ¿CG

ÚÑYÓd ᪡e ájOƒdG Ωƒ«dG á¡LGƒe ¿ƒμJ ød
…òdG ≈eGó≤dG ÚÑYÓd ≈àM πH ,§≤a Oó÷G
º¡fC’ ,ÜÉgòdG á∏Môe ∫ÓN ≥jôØdG ‘ GƒfÉc
≈∏Y IÒÑc ¿ƒμà°S á°ùaÉæŸG ¿CG Gó«L ¿ƒcQój
,Ωƒé¡dGh §°SƒdG »£N ‘ á°UÉN Ö°UÉæŸG
Ö°ùμd ó«L AGOCG Ëó≤J º¡æe óMGh πc ∫hÉë«°Sh
äÉjQÉÑŸG ‘ Qƒ¡¶dG á∏°UGƒeh »æØdG ºbÉ£dG á≤K
¬LGƒà°S »àdG á∏«μ°ûàdG ¿C’ ,á∏Ñ≤ŸG ájOƒdG
AÉæH ájƒ°T øH ÜQóŸG É¡£Ñ°†«°S ¿Gôgh á«©ªL
.ájOƒdG äÉjQÉÑŸG ‘ ÚÑYÓdG AGOCG ≈∏Y
.Σ .CG

»æØdG ºbÉ£dG á≤K Ö°ùμd ∫hC’G …OƒdG AÉ≤∏dG ‘
,º¡°ùØfCG ‘ á≤ãdG É°†jCG ¿ƒÑ°ùμjh QÉ°üfC’Gh
GQÉ«©e â°ù«d ájOƒdG äÉjQÉÑŸG ¿CG ¢Tƒ∏μe ∫Ébh
Ωó≤j ≈àM ÖYÓd ájɨ∏d Ió«Øe ≈≤ÑJ É¡æμd
™e ¬LÉeófGh ¬àjõgÉL ¬H ócDƒj Gó«L AGOCG
.≥jôØdG Ö©d á≤jôW

‘ Ió«L AGƒLC’G" :»∏Hƒf
"ÉfhóYÉ°S ≈eGó≤dGh ≥jôØdG

¿CG "±Gó¡dG"`d íjô°üJ ‘ »∏Hƒf ºLÉ¡ŸG ∫Éb
¢üHÎdGh ¿B’G óM ¤EG Ió«L ≥jôØdG ‘ AGƒLC’G
ÚÑYÓdG ™«ªL ¿CG GócDƒe ,Ió«L ±hôX ‘ Ò°ùj
ìÉ‚EGh ájóéH πª©∏d õ«cÎdG øe ∫ÉY Qób ≈∏Y
OGó©àdG ‘ èeófG ób ¿Éc GPEG ɪYh ,¢üHÎdG
Ö©∏j ¬fCÉch ô©°ûj ¬fCG »∏Hƒf ∫Éb ,ó©H ¢ù«d hCG
√hóYÉ°S ¬bÉaQ ¿CG Éà ,Ióe òæe Ió«∏ÑdG ‘
‘ É©jô°S êÉeófE’G ≈∏Y »JÓYh ¢Tƒ∏μe á≤aQ

IGQÉÑe ∫hCG ™e óYƒe ≈∏Y Ió«∏ÑdG OÉ–G ¿ƒμ«°S
OhQƒdG áæjóà ¬jôéj …òdG ¢üHÎdG ‘ ¬d ájOh
‘ §°TÉædG á«"GhÈdG ºéæH AÉ≤∏dG ¬©ªé«°Sh
ºbÉ£∏d á«JGƒe á°UôØdG ¿ƒμà°Sh ,IGƒ¡dG ádƒ£H
…òdG AGOC’G ≈∏Y ±ƒbƒ∏d QÉ°üfC’Gh »æØdG
,AÉ≤∏dG Gòg ‘ Oó÷G ¿ƒeó≤à°ùŸG ¬eó≤«°S
Ëó≤àd º¡«∏Y á≤∏©e ≈≤ÑJ ∫ÉeB’G ¿CG á°UÉN
ájƒ°T øH ÜQóŸG Σô°ûj ¿CG ™bƒàŸG øeh ,áaÉ°VE’G
øe ÌcCG ‘ »JÓYh ¢Tƒ∏μe ,»∏Hƒf »KÓãdG
GƒÑYƒà°ùjh ≥jôØdG ‘ ÌcCG Gƒ›óæj ≈àM •ƒ°T
.á∏«μ°ûàdG É¡H Ö©∏J »àdG á≤jô£dG

á≤aƒe ájGóH ¿hójôj Oó÷G
AÉ≤d ∫hCG ‘

IGQÉÑe Ëó≤J ≈∏Y Oó÷G ¿ƒeó≤à°ùŸG ∫ƒ©j
øe ¬fC’ ,≥jôØdG ¿GƒdCÉH º¡d Qƒ¡X ∫hCG ‘ Ió«L
ó«L ¬LƒH Qƒ¡¶dG -ºgÒÑ©J óM ≈∏Y -º¡ŸG

‫ﺇﺗﺤﺎﺩ ﺣﺠﻮﻁ‬

…ó``````÷G π````ª©dG CGó````Ñj »````à«eR

¿ƒMô°ùe áéæZƒHh äGôªM ,…ƒMÉ°S

áªFÉb øY êGôaE’G IQGOE’G ™e QhÉ°ûàdÉH OÉ–EÓd »æØdG ºbÉ£dG Qôb
…ƒMÉ°S ºLÉ¡ŸG º¡eó≤àj ÚÑY’ áKÓK â∏ª°T »àdGh ,ÚMô°ùŸG
á≤«Kh ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G Ö∏£a ,Ö©∏dG á°Uôa ¬d íæ“ ⁄ …òdG ΩÓ°SEG
äGôªM ºLÉ¡ŸGh áéæZƒH ™aGóŸG »FÉæãdG ¿CG ÚM ‘ ,íjô°ùàdG
ó©H IOƒ©dG á∏Môe ‘ »à«eR ÜQóŸG äÉHÉ°ùM øª°V ÓNój ød
¤EG ɪ¡JOƒY â°†aQ »àdG IQGOE’G ™e á«∏NGO á«°†bh ºgÉØJ Aƒ°S
ÚÑYÓdG ∞∏e â≤∏ZCG ¿CG ó©H ,ÜÉgòdG á∏Môe ∞°üàæe ‘ áYƒªéŸG
.ɪ¡jó≤Y ï°ùØd ájƒà°ûdG äÓjƒëàdG á∏Môe ô¶àæJ âfÉch É«FÉ¡f

Oó```©dG
2669 

¢¦—©ƒ5 heL'¶) iš/{G µ leLy± ¡G •L{‘F) {ˆj L eG 
œ¦/–{‘F)Ó*yLyƒ€F)„Ce jF)›:µi*¦‹ƒF)iLe<µ 
«Òƒ‚sjF)„*ÌF)¢%) e‘©ƒ‚G#e”fF)¢eƒ8J%) 1¦‹ƒF) 
+̑F) ¥zI ¢%) eE i£G i…¿ •L{‘F) ¤©C |6 «zF) 
›‹F)+Ò,JŒC3œÏ0¡Gk©fF)g©,{,+1e;'e*¤Ftƒjƒ5 
¡Gy¸)JÇyfF)gHe·)ӃsjFŸ¦©F)µÓjƒ/œy‹­ 
{…ƒ€F)l)#e”šFiL}Ie.›ƒ‚C%)¢eƒ‚F#e…0%¶)J„(e” F) 
iF¦…fF)¡GÇemF)

ÚÑYÓdG OÉéjEG π¡°ùdG øe ¢ù«d"
"º¡æY åëÑf øjòdG 

leG)y”jƒ5¶)J«¦jƒ€F) "¦,eEÒº)"¡;ªj©G4oy±eE 
+3)1'¶)¡G#eƒ‚©fF)iD3¦F)§”š,eGy‹*e£*Ÿe©”F)«¦ LªjF) 
§š;+31eDeI){LªjF)|7e ‹Fe*iš©—ƒ€jF)ž©;y,›.%) ¡G 
g;ÏF)¢'eCi;eƒF)y/¼')"Ï(eDu|72')iCeƒ8'¶)t G 
ž.e£º)¢¦—©ƒ5i©ƒ53i‘ƒ*1e±'ÏFžƒ‚ ©ƒ5«zF)y©/¦F) 
§š;31eD¤H%) ¤fL3y,§š;kC|6%) ¢%) ½•fƒ5«zF)¢)¦©ƒ5 
iCeƒ8'¶) Éy”,J iF¦£ƒ5 ›—* i;¦pº) ŒG reGyH¶) 
1epL') ›£ƒF)¡G„©F¤H%) y/%) §š;§‘vL¶¤H%) Ó/µ 
ªjF)gƒ7e º)Jle©.e/gƒ/ž£ ;nsfH¡LzF)Óf;ÏF) 
u|, ¡F ªjF) ž£D{C ŒG ž£9ef,3¶ ){ˆH e£©C ¢¦f‹šL 
†ƒ5Jg;Ï*e C¦‘ƒ7ž;yH¢%)yL{H¡s CeI|7e ;¡ƒ/%) 
"ž.e£GJª;eC1¢)y©G

"Bonus ¢SCÉμdGh AÉ≤ÑdG Éæaóg" 

ifƒ Fe* iL¦FJ%¶)J •L{‘F) “yI ¢%) ªj©G4 tƒ8J%)J 
˜F2Ji©HemF)iCÌsº)i…*){F)µ#e”fF)¢eƒ8¦I¤F 
+3)1'¶)Œ©·)“{9¡Gle©sƒ‚jF)¡GyL}º)œz*gš…jL 
{…ƒ€F) l)#e”F ¢%¶ 3eƒH%¶) §j/J le…šƒF) Óf;ÏF) 
„5%e—F)iƒCe G¡;i*¦‹ƒ7ÎE%)¢¦—jƒ5žƒ5¦º)¡GÇemF) 
y‹*%) ¼') e£©CheIzF)§š;›‹©ƒ51e±'¶)¢%) ªj©G4œeD 
µe£,JÏ/kDJz,¢%)½•fƒ5eGy‹*e£j£— F){ˆHi…”H 
+yLe‘F)µ„5%e—F)¢%)Ó/
.Ω .¢U

imFemF)iL1¦F)+)3efšF)y;¦GÓ -¶)J%) y/%¶)ªG¦L1y/ 
imFemF)iL1¦F)+)3efšF)y;¦GÓ -¶)J% 
„Ce º)iL¦IyLy±3eˆjH)µ

¢üHÎdG ‘ ÚÑYÓdG πc Qƒ°†◊ ìÉJQG 
›E 3¦ƒ‚¸ ¤/e©,3) ¡; ªj©G4 h3yº) Ê; eE 
Ÿ¦L œJ%) µ +4ef©j* «Òƒ‚sjF) „*ÌF) µ 1)y‹jF) 
+y(e‹F) |7e ‹F) )zEJ ¢)¦©ƒ5 yLy·) g;ÏF) ž£©C e­ 
e£F eƒƒ0 ¢)zšF) «)1eEJ «y©/ ›mG i*eƒ7'¶) ¡G 
¡G ª ‘F) žDe…šF ifƒ Fe* iƒ7{C ªIJ eƒ7e0 e¾eH{* 
yLysjFl)3e©0+y;y.)¦,›:µk©fF)g©,{,+1e;')›.%) 
+1¦‹F)iš/{Gµe£©š;yj‹©ƒ5ªjF)i©ƒ5eƒ5%¶)iš©—ƒ€jF) 
‡e” F)¡G¡—Á1y;ÊE%) yƒ/•L{‘F)e£©C“y£LªjF) 
#e”fF)¢eƒ‚F

πÑb º¡e ¢üHÎdG" :»à«eR
"IOƒ©dG á∏Môe 
y‹*›‹šFkD¦F)¢e/¤H%) ªj©G41e±'¶)h3yGyE%)J 
¢%¶ heIzF)iš/{G#e£jH') {-') i/)3¡G•L{‘F)+1e‘jƒ5)

√Oƒ≤j …òdGG ""AGô°†ÿG"`d
AGô°
ô°†ÿG"`d »æØdG ºbÉ£dG CGóH
¢üHÎdG ‘ …ó÷G ¬∏ªY ≥«Ñ£J ‘ »à«eR ÜQóŸG
∫hCG áë«Ñ°U á∏«μ°ûàdG ¬à∏NO …òdG …Ò°†ëàdG
..¢ùeCG 

µ Ójƒ/ œy‹­ ›‹F) +Ò,J ŒC3 œÏ0 ¡G 
leL3e…*¡sƒ6+1e;'¶ ÇyfF)gHepšFe£ƒƒ0Ÿ¦©F) 
œJ%) y;¦G ›fD ž£F iL}Ie. ›ƒ‚C%) ¢eƒ8J Óf;ÏF) 
3eˆjH)µÓ;¦fƒ5%)¡G›D%)y‹*+1¦‹F)iš/{G¡GiF¦. 
ª;e·) g‹šF) ӃsjF iL1J le£.)¦G +y; „8¦0 
„(e” F)i·e‹GJ

ájOƒdG äÉ¡LGƒŸG ïjQGƒJ OóM 
i© ‘F) iƒ83e‹F) §š; œJ%¶) œJ&¦ƒº) †fƒ8 eE 
e£‹ƒ8J ªjF) oÏmF) iL1¦F) le£.)¦º) wL3)¦, 1e±'ÏF 
¢¦—jƒ52') e£‹GK3efjƒ5ªjF)–{‘F))zEJ¤¾eH{*µ 
ŸeG%)Ÿ¦©F)#eƒGª <eL#e”C3e£ƒ8¦vLiL1Ji£.)¦GœJ%) 
µ «1J #e”F Çe- eG%) i‹*){F) i;eƒF) ¡G iL)y* œeG%¶) 
„©¹)Ÿ¦Lis©fƒ7¤j¾{*´y”C«Òƒ‚sjF)„*ÌF) 
e©CœJ%¶)«¦£·)µ†ƒ6e F)„ F)+{p/1e±') ŸeG%)

‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ‬

Oó```©dG 2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
2669 Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

‫ﻧﺼﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﺩﺍﻱ‬

Ék «YÉ棰UG áÑ°Tƒ°û©e á«°VQCG ≈∏Y âHQ qóJ á∏«μ°ûàdG

,¢ùfƒJ ᪰UÉ©dÉH √õæŸG Ö©∏à Ék «YÉ棰UG áÑ°Tƒ°û©e á«°VQCG ¥ƒa ¢ùeCG ∫hCG á«°ùeCG zájô°üædG" á∏«μ°ûJ âHQ qóJ
¿Éch ,¢ùfƒJ ‘ QÉ£eC’G πWÉ¡J ¤EG ∂dP ™Lôjh ,¬«∏Y GhOƒ©J
q ób GƒfÉc ɪc »©«Ñ£dG Ö°û©dG ¥ƒa ¢ù«dh
â∏WÉ¡J GPEG Ée ádÉM ‘ »YÉ棰U’G Ö°û©dG ‘ ¿ƒμà°S äÉÑjQóàdG ¿CG ≈∏Y Ö©∏ŸG IQGOEG ™e Gƒ≤ØJG ób ¿hÒ°ùŸG
.Ék Ø«£d ƒ÷G ¿ƒμj ÚM »°ù«FôdG Ö©∏ŸG ‘ ¿ƒHQ qóàj º¡fCG ÚM ‘ ,QÉ£eC’G

Ék °†jCG QGô≤dG AGQh ≈°SôŸG IGQÉÑe

20

á`«°SɪîH ≈`°SôŸG ∞`°ü≤J á`jô°üædG

QGôb AGQh ¿Éc …òdG ôNB’G ÖÑ°ùdG ¿EÉa ,¢ùfƒJ ᪰UÉ©dG ≈∏Y â∏WÉ¡J »àdG Iôjõ¨dG QÉ£eC’G ¤EG áaÉ°VE’ÉHh
¢ùØf ¥ƒa ≈°SôŸG ΩÉeCG ¢ùeCG ≥jôØ∏d ¤hC’G áj qOƒdG IGQÉÑŸG AGôLEG ƒg Ék «YÉ棰UG áÑ°Tƒ°û©e á«°VQCG ¥ƒa ÜQóàdG
.≈°SôŸG Ö©∏e ‘ "¿ƒWQÉ£dG" ≈∏Y …CG , á«°VQC’G

k
áYƒªéŸG ™e Iô°TÉÑe
É›ófG ß«ØMh ÊGô≤e

PEG ,ß«ØMh ÊGô≤e »FÉæã∏d á°UÉN É°ü°üM èeÈj ⁄h ôNBG …GQ ¬d ¿Éc zájô°üædGz`d »æØdG ºbÉ£dG ¿CG hóÑj
k
ÚÑYÓdG ¿CG ¿É°ù«àaEG ÜQóŸG ó≤à©jh ,Ék °UÉN Ék ›ÉfôH ¬d ó©j
áYƒªéŸG ™e äÉÑjQóàdG ‘ º¡cô°TCG
q ¿CG ¿hO Iô°TÉÑe
k
á≤aQ äÉÑjQóàdG ¿GAóÑjh ´ƒ°VƒŸG Ö∏°U ‘ Iô°TÉÑe
ÓNój ¿CG ɪ¡d π°†aC’G øe ‹ÉàdÉHh ,kGó«q L â«ÑdG ¿Éaô©j
.ájGóÑdG òæe áYƒªéŸG

Iô◊G äÉÑLƒdG øe ÚÑYÓdG ™æÁ ¿É°ù«àaEG

¥óæØdG IQGOEG ™e ≥ØJG PEG ,äôe# `H z…OGôŸG" ¥óæa ‘ ÚÑYÓdG ≈∏Y ô◊G ΩÉ©WE’G ™æe ¿É°ù«àaEG ÜQóŸG Qôb
A’Dƒg π©éH GhOƒ©J
q ɪc ¢ù«dh ,»æØdG ºbÉ£dG Gòch ≥jôØ∏d »Ñ£dG ºbÉ£dG ±Gô°TEG â– äÉÑLƒdG ¿ƒμJ ¿CG ≈∏Y
∫hÉæJ Gƒ∏°UGh Ée GPEG ÚÑYÓdG ¿Rh ójõj ¿CG øe ±ƒîJ
q ¿É°ù«àaEG ¿CG hóÑjh ,¥ÉÑWC’G Oó©J ™e ¿ƒ∏cCÉj Ée ¿hQÉàîj
,᪩WC’G ¢†©H ‘ IOƒLƒŸG ¿ƒgó∏d kGô¶f OQGh ôeCG ƒgh ,¥óæØdG Gò¡H ™ÑàŸG ΩɶædG Ö°ùM ájôëH äÉÑLƒdG
k
.ΣÉæg Ék °†jCG IOƒLƒŸG äÉjƒ∏◊G ¤EG áaÉ°VE
G

‫ﺃﻭﻟﻤﺒﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺔ‬

º`fɨà°ùe ΩÉ`eCG ∫OÉ`©àJ á`jóŸG
äÉeGó≤à°S’G á`ªFÉb ≥`∏¨j …ƒ`MQh

Âɨà°ùe AÉ≤d ™HÉJ ‘ô≤∏H 
ž.e£º) |‚/ K{0%) i£. ¡GJ 
i‹*ejº¢e© fF)Ó;¼')µ{”š*y©FJ 
i”C3ÆeŽjƒGª.{,ŸeG%)«1¦F)#e”šF) 
´yDg;ÏF)¢%){EzLªfºJ%¶)+3)1') 
„5ef‹š*1e±')¤”L{C¡G¤sL|,

áªFÉb ≥∏¨j …ƒMQ
” äÉeGó≤à°S’G
áªFÉb ≥∏Z
á∏MôŸG äÉeGó≤à°S’G 
ifƒ Fe* iL¦jƒ€F) lÏL¦sjF) 
y¿h̎º)gp*iLyº)ªfºJ%¶ 
ª ‘F)žDe…F)e jD)y‹*«¦/3ÓG%) 
ŸeG%) iL1¦F) l)#e”šF) µ ¤,eHe—G'e* 
nFe- ¢¦—©ƒ5J +3Jeƒ5J ÆeŽjƒG 
½ejFe*J„5)3J%)J«|7eHy‹*Ÿy”jƒG 
¤,eG)y”jƒ5) §£H%) yD ªfºJ%¶) ¢¦—L 
†ƒ€ L ¢eE «¦/3 ¢%) eš; iL¦jƒ€F) 
µg‹šL¢%)›fDi©H¦F¦fF)iF¦…fF)µ 
iLysº)ŒL|5µžƒ5¦º))zIiL)y*

øe ÚÑY’ íjô°ùJ
¢SÉfƒdGh ÚHΨŸG 
i”C3k*3y,ªjF)|7e ‹F)Ó*¡G 
´ Ó*̎G i-Ï- i©H)yº) iš©—ƒ€jF) 
#e”F #e£jH) y‹* ž£ G Ó -) tL|, 
ª ‘F) žDe…F) e‹ ”L » 2') ÆeŽjƒG 
g;ÏF iCeƒ8'¶e* e£,eHe—G'e* 
»«zF)„5eH¦F)\iL| F)\BF•*eƒF) 
µ ªfºJ%¶) k©* µ e.'¶) •šL 
k± «¦/3 h̎º) œ)}L ¶ Ó/
´ .¿É«Ø°S 
i Le‹º) 

¢eEeEi/¦j‘GkHeEi£.)¦º)¢%) 
Ójš©—ƒ€jF)¡GeL¦DÓf;ÏF)eCyH) 

iLyº)ªfºJ%)iš©—ƒ€,l{.%)¢%)y‹* 
ŸeL%) 4 œÏ0 i©fL3y, „ƒ/ 8 
ª—©j—jF)J ÇyfF) ›‹F) Ó* k;¦ , 
›0)1 ¢ej©fL3y, ¢ejƒ/ e£jššv,J 
iLyšF ª ‘F) žDe…F) ›ƒ‚C i;e”F) 
#e”F i¾{* +3e C¦* h3yº) +1e©”* 
l{.J ÆeŽjƒG ª.{, ŒG «1J 
k£jH)J¢e© fF)Ó;g‹š­i£.)¦º) 
h3yº) e£ j<)J ªfšƒF) œ1e‹jFe* 
›‹C13iC{‹GJ}p º)›‹F)ž©©”jF 
yLy±J›sjF)§š;ž£,3yDJÓf;ÏF) 
e£j·e‹G g.¦jƒL ªjF) „(e” F) 
„*ÌF)ŸeL%)ªDe*œÏ0

∫OÉ©àdÉH »Øàμj »ÑŸhC’G
IQhÉ°ùdG ΩÉeCG »HÉéjE’G

GƒcQÉ°T ÚÑYÓdG Ö∏ZCG
á¡LGƒŸG √òg ‘ 

µ i©H)yº) iš©—ƒ€jF) kF1e‹, 
„G%) uefƒ7 e£F «1J 3efj0) Çe“yI ip©j * +3JeƒF) if©fƒ6 ŸeG%) 
iš©—ƒ€jF) kHeEJ i—fƒ6 ›E µ 
•L{9¡;ip©j F)µiD¦‘jGi©H)yº) 
œ1e‹L¢%) ›fD«|€Gheƒ€F)g;ÏF) 
ip©j F)„Ce º)

Ωƒ«dG áãdÉK á¡LGƒe
¢TGô◊G OÉ–EG ΩÉeCG 

¤* r{0 «zF) ª*epL'¶) #ªƒ€F) 
iE3eƒ€G¦Ii£.)¦º)¥zI¡GŒ©·) 
§j/„G%)œJ%)#e”FµÓf;ÏF)gš<%) 
)¦*3y,J )J|‚/ Ó*eƒº) „‚‹* 
i£.)¦º) ¥zI l}©³J 1){‘H) §š; 
¡G Óf;ÏF) ¡G iL¦”F) iÈ}‹Fe* 
¡ƒ8 y.)¦jFe* ž£j©”/%) lef-') ›.%) 
e£©š;yj‹©ƒ5ªjF)i©ƒ5eƒ5%¶)iš©—ƒ€jF) 
išf”º)+̑F)œÏ0+3e C¦*h3yº)

Êɪ«∏°S ,Qhóe øH
GƒcQÉ°ûj ⁄ »"ô°T øH 

imFe- iL1J i£.)¦G i¾{* k³ 
1e±') ŸeG%) +4ef, g‹š­ Ÿ¦©F) 
žDe…šFK{0%)iƒ7{C¢¦—jƒ5J„6){¸) 
l{£: ªjF) #e…0%¶) i·e‹º ª ‘F) 
if©fƒ6J ÆeŽjƒG ª.{, «#e”F µ 
iš©—ƒ€jF)¡;nsfF)išƒ7)¦GJ+3JeƒF) 
+y©‹ƒ5iL1¦F¦G¤.)¦jƒ5ªjF)i©Femº) 
i©HemF) iš/{º) ¡G i£.)¦G œJ%) µ 
„5e©F')ŸeG')g‹š­iF¦…fF)¡G 

«1J #e”F œJ%) µ ™3eƒ€L »J 
„53e¸)¡G›EÆeŽjƒGª.{,ŸeG%) 
Çe©šƒ5 |L%¶) ŒC)yº) J3JyG ¡* 
¦©|6 ¡* «3¦sº) ŒC)yº) )zEJ 
¡G rϋšF ž£jšƒ7)¦G gfƒ* )zIJ 
§j/ e£ G ¢¦He‹L ªjF) le*eƒ7'¶) 
+1¦‹F)iš/{º¡L}Ie.)¦H¦—L

øjÒ°ùª∏d …ƒb Qƒ°†M
…Oh AÉ≤d ∫hCG á©HÉàŸ

á∏«μ°ûJ ∑ô°TCG IQÉæaƒH
•ƒ°T πc ‘ 

iš©—ƒ€jšF «1J ¢esjG) œJ%) “{; 
3¦ƒ‚/iƒ7e‹F)„*{,œÏ0i©H)yº) 
„©({F) ž£jGy”G µ •L{‘F) «ÒƒG 
+yIeƒ€º ¢e© fF) Ó; ¼') œe”šD¦* 
eE ÆeŽjƒG ª.{, ŸeG%) iš©—ƒ€jF) 
žDe…F)ŒGžš—jšFiƒ7{‘F)œe”šD¦*›Žjƒ5) 
#e”šF)iLe£Hy‹*Óf;ÏF))zEJª ‘F) 

¢%) #e”šF) )zI œÏ0 ‰/Ϻ)J 
µiš©—ƒ€,§š;yj;)+3e C¦*h3yº) 
µ¢4)¦jF)•©”±œJe/2')‡¦ƒ6›E 
{£:%) „Ce º)¢%) iƒ7e0e£jf©E{, 
leˆ¸gš<%)kHeEJg‹šF)µiLy. 
›E ¢e—G'e* ¢eE 2') ibCe—jG #e”šF) 
e­“)yI%¶)¡GÒm—F)›©pƒ,•L{C

"»æJÉa Ée ∑QGóàd ≈©°SCGh á©FGQ AGƒLC’G" :»©HQ 

e£*{ȪjF)iš/{º)i©;¦H1y±ªjF)ªIq(ej FeC›‹‘Fe* 
i©*epL')Êj‹,ªjF)q(ej FeC›fD¡Gk‘šƒ5%)eEJ•L{‘F) 
§š;‡e”HŒ*3%)–3e‘*i…”H24y©ƒ7{*heIzF)iš/{Gµ 
ª ‘F)žDe…F)JÓf;ÏF)›‹pLeL¦ ‹Ge‹C1ª…‹,3yƒjº) 
Óf;ÏE e ©š; g.)¦F) ¡GJ “J{ˆF) ›ƒ‚C%) µ ¢¦š‹L 
½e¸) „*ÌF) œÏŽjƒ5)J ¢$¶) ¡G ›f”jƒº) µ җ‘jF) 
¢¦— F „7Ï0') ›—* ›‹F)J l)1¦£pº) ’©m—, yƒD 
µ ¢¦— ƒ5 ×) #eƒ6 ¢')J Ïf”jƒG eH{ˆj L eº ¡L}Ie. 
›ƒ‚C%)q(ejH•”sHJy;¦º)
¬àª∏c ∫ƒb ≈∏Y QOÉb »ÑŸhC’G ¿CG iôJ πg
?IOƒ©dG á∏Môe ∫ÓN 

¢Jy”j‘L¢efƒ€F)¡G¤j©fFe<µ›—ƒ€G½e¸)•L{‘F)1)y‹, 
)zFiƒCe º)¡GK¦jƒº))zI›mGµiG4ÏF)+ʹ)¼') 
leL{¾ŒGžšD%ejH§j/i©*epL')i‘DJ¼')i.e/µe H'eC 
•©”±§š;›‹ ƒ5J¢)y©º)µ›vfH¡Fe H%)y©E%)iF¦…fF) 
i‹ƒ*•©š,if,{GœÏj/¶i©*epL'¶)q(ej F)¡G1y;ÊE%) 
if,{º) µ y.)¦j, ¢%) ¡G ÊE%) eIÊj‹H e H%¶ ªfºJ%¶) 
i©Fe¸) le©…‹º) ¢%) eE iF¦…fF) g©,{, ¡ƒ8 i©Fe¸) 
›ƒ‚C%)3)¦ƒ€Gžƒ53yƒDy£·)¡GyL}º)œz*e ©š;„8{‘, 
iF¦…fF)iLe£H¡;e šƒ‘,ªjF)le£.)¦º)¡G§”f,e©C
…ìÉàØdG óÑY IÒNCG áª∏c 

ªDe*µ•L{‘šFž£,yHeƒG)¦šƒ7)¦L¢%) 3eƒH%¶)¡Ggš9%) 
iš/{G µ ¤* žIe L%)3 «zF) „5e¸) „‘ *J 3)¦ƒ€º) 
•L{‘F)ž£šƒ‚‘*J12žD3g;ÏF)¢JÊj‹Lž£H%¶ heIzF) 
«zF)1¦‹ƒF)•©”±¶»Ji©*epL'¶)q(ej F)¥zI•”/ 
Œ©·)žš/§”fL
´ .¿É«Ø°S

?…Ò°†ëàdG ¢üHÎdG ‘ AGƒLC’G »g ∞«c 

Ÿej0µi©fšƒF)q(ej F)™3)y,µe sÃJ)y.i‹()3ªI 
ª;¦F)›:µy©.›—ƒ€*҃L#ªƒ6›—CheIzF)iš/{G 
{…ƒº)«Òƒ‚sjF)qGeHÊF)¢¦”f…L¡LzF)Óf;ÏFÒf—F) 
Ò©Ž,¼')„*ÌF))zIœÏ0§‹ƒHJª ‘F)žDe…F)›fD¡G 
l¶¦·) µ ™3)yjL •L{‘F) ›‹¯ ªjF) 3¦G%¶) ¡G yLy‹F) 
i”*eƒF)iš/{ºe*iH3e”G›ƒ‚C%)e£.JŸy”LJišf”º)
∫ÓN É¡æe ÊÉ©J âæc »àdG áHÉ°UE’G øe â«Ø°T πg
?ÜÉgòdG 

„8{‹G g;¶ ›—C +y©. iFe/ µ ¢%¶) eH%) ×) y¸) 
eG™3)yjF§‹ƒ5%eƒ5ª H%) ¶') ª*3h¦j—G)zIJle*eƒ7'ÏF 
„*ÌF)œÏ0heIzF)iš/{Gµª ,eC
∫ÓN √RÉ‚EG Oó°üH ºàfCG …òdG πª©dG º«≤J ∞«ch
?‹É◊G ¢üHÎdG 

i·e‹º) §š; yE&¦LJ lefL3yjF) µ ¦ L ª ‘F) žDe…F) 
’©m—,œÏ0¡G†©ƒfF){0%ejF)y‹*ÇyfF)gHepšFi‹L|F) 
„*ÌF)ueÃKyG§š;ž—¸)JiL1Jl)#e”Fi¾{*J›‹F) 
¡Gi©HemF)iš/{º)iL)y*µi””sº)q(ej F)gƒ/¢¦—L 
„*ÌF))zI¢%)y”j;%)+¦D›—*e£F¦01«¦ HªjF)iF¦…fF) 
҃‚sjF)išƒ7)¦ºe©Ceƒ8')ejDJe Ft©jLJ)ÒmEe Gyv©ƒ5 
y‹*yLy.¡Ge ,eL3e…*¡sƒ€*e FtƒLeEiLy.›—* 
ŒG¤ƒ‘H{G%¶)JiG| º)leL3efº)µŸy”º)1¦£pº) 
+̑F)œÏ0•L{‘F)¼') ¢¦ƒ‚ ©ƒ5¡LzF)1y·)Óf;ÏF) 
›©£ƒ,›.%)¡Ge Ghe/ÌF)›E¢Jyp©ƒ5¡LzF)Jišf”º) 
•L{‘F)#)¦.%)ŒGžšD%ejF)JÓf;ÏF)ªDe*ŒGž£.eGyH)
ÜÉgòdG á∏Môe ‘ á≤≤ëŸG èFÉàædG ¿CG iôJ πg
?IOƒ©dG á∏Môe ájGóH ‘ Éjƒb É©aO ºμ«£©J 

ž£š‹pL eÁ
S lefL3yjF) µ e£H¦FzfL 
e.̃5¶ i/){F) ¼') ¢¦E{F) ¢¦šƒ‚‘L
S 
½)¦º)Ÿ¦©šFž£ƒ‘H%)҃‚±Jž£ƒ5e‘H%) 

tƒ‚,S )J +ÒfE iLyS p* ›‹LJ lefL3yjF) 
i*eŽF) µ e£¾ÊL ªjF) iƒ¸) ¢%) ž£F 
if‹ƒ7¡L3ej*¢¦G¦”L¡L%) iLeŽšFiDeƒ6 
¢¦*eƒL ¢¦f;ÏF) tfƒ7%) yDJ iLeŽšF 
¤H%) h3yº) ž£F ¡š;%) ešE ‡ef/'¶e* 
½)¦º)Ÿ¦©F)µi*eŽF)µiƒ/qGÊ©ƒ5 
ž£‹G ¥y”‹L «zF) ª ‘F) ej.¶) µ 
ž£H%)¢¦E3yL2')#eƒ€‹F)if.Jy‹*+M |6efG 
Ÿe©”F) ¼') ¢J{…ƒ‚©ƒ5J M)ÒmE ¢¦He‹©ƒ5 
g‹ƒ7J–eƒ6›‹*

¬dÉÑ°TCG ™e ™ªàéj ¿É°ù«àaEG
ájQhO áØ°üH 
h3yº) ¢%) ¼') Meƒ‚L%) +3eƒ6'¶) 3y¯J 
le;ej.) iL3J1 i‘ƒ* qGÊL ¢eƒ©jC') 
)zIJŸ¦©*eG¦L›D%¶)§š;¤Fefƒ6%)ŒG 
i©fL3yjF)„ƒ¸)µ}p º)›‹F)ž©”©F
S 
yD)¦H¦—LªjF)#e…0%¶)¡;’ƒ€—©F)zEJ 
lefƒ5e GµeIJ3{—L¶§j/e£©C)¦‹DJ 
qGeHÊFe*Meƒ‚L%)¢eƒ©jC')žI{ESzLJiG1eD 
#¶&¦I¦£ƒL¶§j/+{G›Eµ¥y‹L«zF)
S 
¢e©/%) µJ ž£š; §š; ¡L} SE{G )¦”fLJ 
ŒG le;ej.e* h3yº) Ÿ¦”L K{0%) 
¢¦—LÓ/ª ‘F)J«3)1'¶)žDe…F)#eƒ‚;%) 
¢%)›ƒ‚‘L¢%
¶qGeHÊF)µl)Ò©Ž,™e I
S 
•š‹jL{G%¶)¢%)e­‡¦fƒ‚G#ªƒ6›E¢¦—L 
g<{L«zF)•L{‘šFifƒ Fe*ŸeI„*Ì* 
Mefƒ± +ÒfE ifƒ * M)}Ie. ¢¦—L ¢%) µ
Ω .´+1¦‹F)iš/{º

™HÉàj ‹ÒeR ódh
äGÒ°†ëàdG

¤EG ôaÉ°S ób ¿Éc ¿CG ó©H
¤hC’G IôŸG ‘ ¢ùfƒJ
ÜQóŸG ™e »°VÉŸG ¢ù«ªÿG
ódh ¢ù«FôdG OÉY ,¿É°ù«àaEG
¢üHôJ ¿Éμe ¤EG ‹ÒeR
á«°ùfƒàdG äôe# ‘ ≥jôØdG
äGÒ°†– ≈∏Y ∞≤j »μd
øe ΩÉjCG á°ùªN ó©H ≥jôØdG
∫hDƒ°ùŸG ÖZôjh ,äGÒ°†ëàdG
¿ƒμj ¿CG ‘ ≥jôØdG øY ∫hC’G
√òg ‘ á∏«μ°ûàdG øe Üô≤dÉH
áeÉg óL ≈≤ÑJ »àdG IÎØdG
ôeC’G ¿CG PEG ,¬«dEG áÑ°ùædÉH
Aõé∏d Ò°†ëàdÉH ≥∏©àj
á«fÉãdG á£HGôdG øe ÊÉãdG
∂°T ¿hO øe ¿ƒμ«°S …òdG
πc ¿ƒμJ ¿CG ô¶àæj PEG ,Ék Ñ©°U
áHÉãà äÉjQÉÑŸG
.¢SCÉc äÉjQÉÑe

ô°†î∏H ¬©e Ö∏L
Oó÷G ¬FÓeõd ¬e qóbh

á«JGƒe á°UôØdG âfÉch
¢ùeCG ‹ÒeR ódh `d áÑ°ùædÉH
π°ü«a ójó÷G ÖYÓdG Ö∏÷
≈∏Y ô°UC
q G …òdG ,ô°†î∏H
¢üHôJ ¿Éμe ¤EG ¬°ùØæH ¬∏≤f
¬Áó≤Jh äôe# `H ≥jôØdG
Ée ƒgh ,Oó÷G ¬FÓeõd
…òdG ÒÑμdG Ωɪàg’G âÑãj
‹ÒeR ódh ¢ù«FôdG ¬«dƒj
¿CG πÑ≤j ⁄ ¬fCG PEG ,¬≤jôØd
áªq¡ŸG √ò¡H ôNBG Ék °üî°T πcƒj
q
Ωƒ≤j øe ƒg ¿ƒμj ¿CG π°†ah
á¡L øeh ,Ék «°üî°T ∂dòH
¿CG ‹ÒeR ódh OGQCG ,iôNCG
π°†aCG ‘ ô°†î∏H ÖYÓdG ™°†j
¬fCÉH ¢ùëj
q ’ ≈àM ±hô¶dG
èeóæ«dh ÖjôZ
.á∏«μ°ûàdG ‘ áYô°ùH

ÚÑYÓd Ω qó≤«°Sh…
"Ö«÷G ±hô°üe"

ódh ¢ù«FôdG ¿CG Éæª∏Y óbh
ôaÉ°ùj ¿CG Ék °†jCG Qôb
q ‹ÒeR
»μd ≥jôØdG ¢üHôJ ô≤e ¤EG
zÖ«÷G ±hô°üe" Ω qó≤j
,IÎØdG √òg ‘ ¬dÉÑ°TC’
º¡ëæÁ ¿CG ô¶àæŸG øeh
øe Gƒæμªàj
q ňM hQhCG 100
º¡d ¢VGôZC’G ¢†©H AGô°T
¿ƒ¶Øàë«°S »àdGh º¡à∏FÉ©dh
¿CG ∂°T ¿hO øeh ,iôcò∏d É¡H
ÚÑYÓdG ìôØ«°S ôeC’G Gòg
™°Vh ‘ ¿hóLƒj øjòdG
GƒÑ∏éj ⁄ º¡fCG PEG ,Ö©°U
áÑ©°üdG á∏ª©dG º¡©e
.áLôÿG √òg ‘

¿hƒ≤j ’ GƒëÑ°UCG
ô``¡°ùdG ≈```∏Y
ΩƒædG ¤EG ¿ƒª∏°ùà°ùjh 
„‚‹* )J{£ƒ5 yD ¢¦f;ÏF) ¢eE )2')J 
e£©C)¦E3eƒ6¡LzšF)Ӄ*ÌF)µ#ªƒ€F) 
nLy¸)µiF¦…fF)k”fƒ5ªjF)+̑F)µ 
›ƒ7)¦jF) i—fƒ6J kHÌH'¶) •L{9 ¡; 
ž£(eDyƒ7%)J ž£,Ï(e; ŒG ª;ej.¶) 
2') +{º) ¥zI MeGe³ ’FeÀ {G%¶) ¢'eC 
¡G Ÿ¦ F) ¼') +M |6efG ¢¦šƒjƒL ž£H%) 
ªjF) +Òf—F) l)1¦£pº) y‹* g‹jF) +yS ƒ6 

išGeEi©ƒ5ev*«)1Ӄ/|H4eC 
i©HemF) iš©—ƒ€jF) ŸeG%) iL1J +)3efG µ 
§š; œJ)y,J œeG%¶e* iGyº) §ƒ5{šF 
“yIJ
¢eC)yI †©*{/¦*¡G›E“)yI%¶) 
„©H{*J ŸÏƒF) yf; Çe©/ ¡G ›—F 
Me¾eH{* ¢eƒ©jC') „H¦L h3yº) •f…LJ 
ž£šjD"¤H%)2')¤Fefƒ6%)ŒGMeG3eƒ7MeL҃‚± 
҃‚sjF)§š;|L¤H%
)Miƒ7e0\iGy¹e*
S 
iš/{º¡L}Ie.)¦H¦—L§j/y©·)ÇyfF)
S 
r}ȤH%)ž<3Jif‹ƒ7¢¦—jƒ5ªjF)+1¦‹F) 
§š;}E{L¢%) ¶') ÇyfF)Jª ‘F)›‹F)Ó* 
¤Fefƒ6%¶i©HyfF)iDe©šF)ӃsjFÒ0%¶))zI 
¢%) y‹* +Ò0%¶) iHJ$¶) µ l{-%e, ªjF) 
i”©”/ §š; ’DJJ Mesƒ8)J Meƒ”H ‰/¶ 
›—*leL3efº)#e£H') ž£ —ȶ¤Fefƒ6%) ¢%) 
µ „ƒ/ i¾Ê* ŸeD M)2') )z£FJ +¦D 
lσ‚‹F) iL¦”, i;eD µ K{0%)J i*eŽF) 
Me©Hy*K¦jƒº)µ)¦H¦—©F

áHɨdG á°üM
¿ƒÑYÓdGh ábÉ°T
É¡fƒ°ûîj GƒëÑ°UCG 
i”©”/§š;\iL| F)"¦f;¶’DJyDJ 
ŒGM)y*%) ¢Je£jL¶«zF)¢eƒ©jC') h3yº)

:‫ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ‬
¢ù`fƒJ »`a Éæ∏ªY Iô``ªK"
"ÜÉjE’G »`a É¡Ø£≤æ°S 
ifv F)+҈/¼')1¦‹ƒF)+҃6%e,

?IOƒ©dG á∏Môe iôJ ∞«ch 

¢J1 ¡G if‹ƒ7 ¢¦—jƒ5 iš/{º) ¥zI 
„5%eE leL3efG ›mG e£f‹š ƒ5J ˜ƒ6 
l)#e”š* •š‹jL {G%¶) ¢%¶ iL3¦£·) 
iGeI ‡e” F e ‹©©ƒ‚jC e£šE iL҃G 
¡G+¦D›—*g‹šHe š‹p©ƒ5y;)¦”F)›0)1 
e£‹DJ¢¦—©ƒ5K{0%) leDe‘0') «1e‘,›.%) 
iƒ7{CŒ©ƒ‚H¢%
)gpL¶¤H%)2')e ©š;yLyƒ6
S 
›.%)¡Gg‹šjƒ5ªjF)iLyH%¶)¡ƒ8y.)¦jF) 
+҃6%e,e…jD¶Ó:¦ˆsº)¡ƒ8y.)¦jF) 
1¦‹ƒF)

ß«ØM IOƒY øY ∫ƒ≤J GPÉeh
?ô°†î∏H ÜGóàfGh 

“{‹LJ 3)yF) ¡*) ¦£C ‰©‘/ BF ifƒ Fe* 
¤,ebC ›E µ r3yS , ¤H%) e­ M)y©.
S •L{‘F) 
¤Fifƒ Fe*iš—ƒ€G«%)™e I¢¦—L¡F½ejFe*J 
g;¶¦£C|‚vš*BFifƒ Fe*eG%) žšD%ejF)µ 
e s È¢%)§ ³%)Je£*„5%e*¶lÏI&¦­ŒjS jL 
¤,y;eƒG›.%)¡Ge I¡sHJiG4ÏF)iCeƒ8'¶) 
iš©—ƒ€jF) ¢%¶ i;¦pº) ›0)1 reGyH¶) §š; 
–Ï0%¶e*¢¦‹jS jLÓf;¶¡GiH¦—jG
Ω .´

‫ﺗﻬﻨﺌﺔ‬

Ωƒ«dG Gòg πãe ‘
2007 áæ°S øe
¢TGôa ¿GORG
øe »YÉ°S á∏FÉY
øHEG ∫hCÉH áæ°SƒHh
á∏LQh ¢ùcÉ°ûe
»ª°S ...hô¨°U øe
...ó«dh ácôH ≈∏Y
πØà– Ωƒ«dGh
™HÉ°ùH ¿Éà∏FÉ©dG
."ó«dh" É«aÉŸG OÓ«e ó«Y
.(√Éæ«∏c Ée ˆGh ƒWÉ#dG)
»YÉ°S á∏FÉY Ωó≤àJ Ió«©°ùdG áÑ°SÉæŸG √ò¡H
É¡«fÉ¡J ≈∏ZCGh á«Ñ∏≤dG É¡«fÉ¡J ≈∏MCÉH áæ°SƒHh
1259875895585 ```d áÑbÉ©dGh ó«dh ¤EG
.áæ°S

?¢ùfƒJ `H ¢üHÎdG …ôéj ∞«c 

›‹He H%) 2') Ÿ){L§š;#ªƒ6›E×y¸) 
›—F)J „*ÌF) )zI µ “J{ˆF) ›ƒ‚C%) µ 
iš/{º Mefƒ± M)y©.
S ҃‚sjF) §š; Ÿ4e; 
§j/le©sƒ‚jF)¡GyL}º)gš…j,ªjF)+1¦‹F) 
¢eI{F)gƒEµtp HJK¦jƒº)µ¢¦—H 
¼')1¦‹ƒF)+҃6%e,’…0¦IJ¤FŒš S…jH«zF) 
¼J%¶)i…*){F)

ºμ≤gQCG ¿É°ù«àaEG ÜQóŸG ¿CG hóÑj
?äÉÑjQóàdG ‘ kGÒãc 

¤‹ƒ8J «zF) ›‹F) žp/ t©sƒ7 )zI 
i©HyfF)„ƒ¸)µMiƒ7e0œe;y.h3yº) 
¤.J§š;i*eŽF)µe£L{êjF)iƒ¸)µJ 
{G%¶) ¢%) 2') ª‹©f9 {G%¶) )zI ¡—F yLysjF) 
µ ¢¦—L ¢%) gpL «zF) ҃‚sjFe* •Sš‹jL 
›mG¤©F') t…HeG•©”±eH13%) ¢') K¦jƒº) 
y©‘jƒ ƒ5J Kyƒ5 gIz, ¡F le©sƒ‚jF) ¥zI 
҃‚sjF) )zI ›ƒ‚‘* ¤H%) 2') M)ÒmE e£ G 
i©HemF)iš/{º)µ+¦”*+1¦‹F)¡G¡—j ƒ5
S 
if‹ƒ7¢¦—jƒ5ªjF)iF¦…fF)¡G

q ¿CG Öéj …òdG ÖfÉ÷G ƒg Ée
GhõcôJ
?¢üHÎdG Gòg GƒëéæJ ≈àM ¬«∏Y 

¤H%)2')gHe.«%)›£H¢%)gpL¶¤H%)¡:%) 
i© S ‘F) #)¦ƒ5 ª/)¦ F) ›E ¡G ›‹H ¢%) e ©š; 
iš/{G ҃‚sj* •š‹jL {G%¶) ¢%¶ i©HyfF) J%) 
1)y‹jƒ5¶)ªŽf LJif‹ƒ7¢¦—jƒ5ªjF)+1¦‹F) 
y.)¦jF) iƒ7{C Œ©ƒ‚H
S ¶ §j/ +¦D ›—* e£F 
Œ…j”jƒ5 ›* „Ce jƒ5 ªjF) iLyH%¶) ¡ƒ8

21

‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ‬

‫ﺃﻣﻞ ﺑﻮﺳﻌﺎﺩﺓ‬

2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

Oó```©dG
2669

¢ùjGQ OGôe ôÄH ≈∏Y RƒØj πeC’G
πc ºëbCG »Ñjô©∏H
"ÉHÉμdG" ΩÉeCG ÚÑYÓdG 
µ Óf;ÏF) ›—F iƒ7{‘F) ªfL{‹š* y©‹ƒ5 h3yº) t G 
„G%) œJ%) iL1e‹ƒ5¦fF)iš©—ƒ€jF)e£jf‹FªjF)iL1¦F)+)3efº) 
„ 
yyDªfL{‹š*h3yº)¢¦—LJqL{L{;¦*r{*ªšI%) ŸeG%) y/%¶) 
µ•L{‘F)œ¦01¡GŸeL%)y‹*¤©f;¶l)1)y‹jƒ5)§š;’DJ 
µ 
i©ƒG%¶)µiš©—ƒ€jF)k*3y,eE+1¦‹F)iš/{º҃‚sjF)

Ωó≤ŸG AGOC’G øY √É°VQ ócDƒjh ...

IOÉ©°SƒH ¤
¤EG IOƒ©dG ™fÉÁ ’ á≤HO

≈eôŸG ≈∏Y ∫hGóJ á°SGô◊G »KÓK 

if©fƒ6g;¶¡GÓ*{”º)y/%) ¡Ge š;K{0%) i£.¡G 
«zF) ¤”L{C ¼') +1¦‹F) ŒHeÈ ¶ ¤H%) i”*1 y¿ iLep* 
žƒ5¦º) iL)y* iLep* if©fƒ6 ¼') ¥31eŽL ¢%) ›fD ¤©C ¢¦—, 
iLyH%) +y;ŸejI)›¿1¦.¦º)g;ÏF)¢%) e š;Jªƒ8eº) 
i©‹.3){<§š;ÓjCÌsº)i©HemF)J¼J%¶)Ój…*){F)¡G 
if©fƒ6 +31eŽG gš9 ‡¦p/ 1e±)J ¢){IJ i©‹. ’šƒ€F) 
yL{LJiG4ÏF)iƒ7{‘F)¤s È»3¦f‹.h3yº)¢%¶ iLep* 
«zF) ¦IJ 4JÊF)J g‹šF) iƒ7{C ¤F t©jL {0$) «1e F g‹šF) 

y©F)¦G¡G «J{—F)¥3)¦ƒ€GiL)y*µœ)}L¶ 

›E i”©D1 ‡)¦ƒ6%) i-Ï- ¡G kf‹F +)3efº) ¢%) e­J 
iƒ5){¸) ª-ÏmF iƒ7{‘F) ªfL{‹š* h3yº) t G y”C 
‡¦ƒ6 
¢eL}G „5e©F') ¤‘š0 ž- e©ƒ5eƒ5%) ªƒ€©ƒ6{C y©ƒ63 ›01 n©/ 
}L}‹F) yf; nFemF) „53e¸) g‹FJ ÇemF) ‡¦ƒ€F) g‹F «zF) 
rÊF)ªšI%) ¤©š;›pƒ5«zF)Ò0%¶)JÇemF)‡¦ƒ€F)«1eƒ€/ 
+)3efº)µy©/¦F)“y£F)

ÚæK’G ¢ùeCG ≥jôØdG QGR »ª«°SÉb 
ŸeL%¶) µ 1{* iF}H ¡G œeE ª©ƒ5eD „©({F) §He; 
iƒ7e‹F)¼')„G%)is©fƒ7›” ,Je£ G§Ce‹,yDJi©ƒ8eº) 
Œjp©ƒ5J„L)31){G{b*hefƒ6ŸeG%)iL1¦F)+)3efº)3¦ƒ‚¸ 
Ó,4e.'¶) {G%) µ ›ƒ‘šF ªfL{‹š* h3yº) ŒG ª©ƒ5eD 
+ÌC •šŽF ŸeL%) K¦ƒ5 •fL » ¤H%) iƒ7e0 Ój©”fjº) 
¦I y/)J g;¶ K¦ƒ5 žƒ‚L » ›G%¶)J iL¦jƒ€F) lÏL¦sjF)
Ü .º«gGôHEG 
„€©;¦§‘…ƒGž.e£º) 

¡ 
¡GŸy”º)#)1%
¶e*¥eƒ83¡;ªfL{‹š*y©‹ƒ5h3yº)Ê; 
yyE%)J rÊF) ªšI%) ŸeG%) „G%) œJ%) +)3efG µ ¤©f;¶ “{9 
¢eEeG¢%) Ó -¶)„G%) 3e£H’ƒj G¤*e ‹.œeƒ,)µ 
¢ 
iiƒ7e0Óf;ÏF)›—Fiƒ7{‘F)t G¦I+)3efº)¥zIµ¤£L 
{ˆj L¤H%)ªfL{‹š*yE%)Jy©.¤.¦*3¦£ˆF))zEJž£ G¢efƒ€F) 
iG1e”F)iL1¦F)lÏ*e”º)µ›ƒ‚C%¶)

ÊÉãdG •ƒ°ûdG ‘ ∑QÉ°T ¢û«Yƒ" 
§‘…ƒG yLy·) ¤.¦šF iƒ7{‘F) ªfL{‹š* h3yº) t G 
i.es*¤H%) ž<3JÇemF)‡¦ƒ€F)’ƒj G›01«zF)„€©;¦ 
„5%e* ¶ leHe—G') {£:%) „€©;¦ ¢%) ¶') ›‹F) ¡G yL}G ¼') 
K¦jƒºe*+{Gžp F•*eƒF)g;ÏF){£ˆL¢%) {ˆj LJe£* 
¤šD%e,J iL1¦F) l)#e”šF) ¡G 1y; ÊE%) ¤f‹š* ¤ G h¦š…º) 
«1e‹ƒ5¦fF)•L{‘F)#)¦.%)¡GÎE%)

ájô°üædG π°†a ¬æμd áª∏c ≈£YCG ô°†î∏H 
›ƒ©C|‚vš*ž.e£º)¢%)eI31eƒG¡G "“)y£F)"kš; 
«zF)ª©ƒ5eD§”jF)eGy ;¢eE«)1Ӄ/| Fžƒ‚H)«zF) 
+1e‹ƒ5¦*œyfL¡F¤H%e*išE¥e…;%) i©ƒ53i‘ƒ*¤*›ƒ,) 
g;ÏF)¡—FiCÌsº)i©HemF)i…*){F)iF¦…*µ{0$) •L{‘* 
i…*){F)¡G«)1Ӄ/|H+y(e‘F“e…º)iLe£Hµ§ƒ‚G%) 
g;ÏF) )zI Ÿ)y”jƒ5) ›G%eL ª©ƒ5eD ¢eEJ iCÌsº) i©HemF) 
µ ›G%¶) ¢)¦F%) „”, ¢%) ¤F •fƒ5J i”… º) ¡*) ¥3efj;e* 
†ƒ5)J%¶)’ ƒ7

¬°†aQ ºμ◊Gh Éaóg πé°S 
œJe/ ÇemF) ‡¦ƒ€F) µ ªfL{‹š* h3yº) ¤sD%) ¢%) y‹*J 
™efƒ6¼') œ¦ƒ7¦F)¡G¡—³JŸ¦p£šFiCeƒ8'¶)Éy”,„€©;¦ 
yDJ›šƒ,i©‹ƒ8J1¦.Jips*“y£F)„‚C3ž—¸)¢%)Ò<ªšI%¶) 
„€©;¦g;ÏF)¤GyD«zF)¤.¦Fe*e©ƒ8)3ªfL{‹š*h3yº){£: 
ªjF)i©ƒ5{F)iƒCe º)µiƒ7e0Òm—F)¤ G{ˆj L¤H%) )yE&¦G 
„€©;¦4){9¡G+Ê0hesƒ7%)Óf;¶¼')rej± 

«1¦F) ¤(e”F µ +1e‹ƒ5¦* ›G%) Ó -'¶) „G%) i©ƒG%) 4eC 
›*e”G¢J1“yIip©j *„L)31){G{b*hefƒ6§š;ÇemF) 
ÇemF)+)3efº)‡¦ƒ6µ“){‹F¢e©‘ƒ5•L{‘F)“)yI¥eƒ‚G%) 
¡Ly.)¦jº)Óf;ÏF)›—Fiƒ7{‘F)ªfL{‹š*h3yº)t GyDJ 
½)Je…ƒ5„*{,µ

IQhÉ°ùdG ΩÉeCG Ωƒ«dG áë«Ñ°U áãdÉK IGQÉÑe 
Ó -¶)„G%)i©ƒG%)¡G+3JeƒF)+)3efGy;¦GÒ©Ž,´J 
iL1e¸) i;eƒF) ¡G iL)y* #e-ÏmF) Ÿ¦©F) is©fƒ7 ¼') 
eHesjG) imFemF) iL1¦F) +)3efº) ¥zI ¢¦—jƒ5J +|€; 
¡G1y;ÊE%)g‹FyL{L«zF)ªfL{‹š*y©‹ƒ5h3yšF)y©‘G 
iL1¦F)lÏ*e”º)

Âɨà°ùe »LôJ ™e ¢ù«ªÿG Ωƒjh ... 
«1e‹ƒ5¦fF)•L{‘F)«{p©ƒ5+3JeƒF)if©fƒ6¤.)¦L¢%)y‹*J 
iL¦”jF h3yº) e£ƒƒv©ƒ5 i;e”F) µ i©fL3y, iƒ/ 
œy‹­#e‹*3%¶))y<iL1e;i‘ƒ*h3yj©ƒ5eIy‹*Jlσ‚‹F) 
i‹*)3 iL1J +)3efG ŒG y;¦º) ¢¦—©ƒ5J Ÿ¦©F) µ Ójƒ/ 
ª.{,ŸeG%) {Ge;¡*#e”C3e£f‹š©ƒ5„©¹)Ÿ¦Lis©fƒ7 
iƒ7e‹F)µ«Òƒ‚sjF)¤ƒ*{,«{pL«zF)ÆeŽjƒG

ᩪ÷G Ωƒj IÒNCGh á°ùeÉN IGQÉÑe 
1){G {b* hefƒ6 y/%¶) „G%) œJ%) rÊF) i£.)¦G y‹*J 
Ÿ¦©F) is©fƒ7 +3JeƒF) if©fƒ6 Ó -¶) „G%) i©ƒG%) „L)3 
h3yº) qG{* „©¹) y< y‹* ÆeŽjƒG ª.{,J #e-ÏmF) 
Ÿ¦L e£f‹š©ƒ5 +Ò0%)J iƒGe0 iL1J +)3efG ªfL{‹š* y©‹ƒ5 
iš©—ƒ€jF) h3yjjƒ5 eIy‹*J y‹* 1ysL » 1eH ŸeG%) i‹·) 
¢%)§š;kfƒF)Ÿ¦LŸ¦©F)µÓjƒ/œy‹­JiL1e;i‘ƒ* 
+1e‹ƒ5¦*¼')+1¦‹F)y;¦GŸ1e”F)y/%¶)Ÿ¦L„*ÌF)ª£j L 
g‹š­+1¦‹F)iš/{G¡G¼J%¶)iF¦·)+)3efº1)y;'¶)#y*J 
i*e ;1e±)ŸeG%)+1e‹ƒ5¦*

‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﻮﺍﺓ‬

á∏«°ùŸG ¥Éah

á"Gô°ûdG áÑ«Ñ°T

¬```Ñàμe ó`jóŒ ó``jôj »````dGó¨L

Oô````ØæŸG ±õ``©dG π``°UGƒJ á``Ñ«Ñ°ûdG

AÉ≤d ô¶àæj …Qƒ°TÉY
ÜÉgòdG á∏Môe º««≤àd ájÉZôdG 

iF¦·)œÏ0§‹ƒ©ƒ5¤H%e* "“)y£F)"BF«3¦ƒ6e;tƒ8J%) 
žI΋,™3)yjFiLe<{F)ŸeG%) ž£H)y©­+Ò0%¶)JiG1e”F) 
ž©”L “¦ƒ5 eIy‹*J heIzF) iš/{G #e£H')J i‹©š”F) ŸeG%) 
yLy‹F)i·e‹GJgH)¦·)Œ©.¡Giš/{º)¥zI¤,3)1')ŒG 
)҃‚±•L{‘F)¤fš…jLeGiƒ5)31gHe.¼')„(e” F)¡G 
e£jf/eƒ7ªjF)•L{‘F)i©‹ƒ8¦F¤‘ƒ5%)eLyfG+1¦‹F)iš/{º 
¦fƒ5%) ›E+3{—jº)le*e©ŽF)eI4{*%) ›Eeƒ€º)¡GyLy‹F) 
ÎE%)•L{‘F)ŒG¤j£Gg‹ƒ7eG{0$¶)„‚‹fF)le*eƒ7')J 
§š;›‹F)e£ GJ•L{‘F)¢4)¦,¡;nsfL¢eE¤H%)iƒ7e0 
ž£”L{C¥y”j‘Lœ)4eG«zF)ª;e·)K¦jƒº)Ӄ±

ˆG áeP ‘ ‹Éëc 
y/%) iš©ƒº) i Ly­ i©ƒ8eL{F) +|5%¶) „G%) œJ%) k;1J 
le ©‹fƒF)Jle ©jƒF)+̑Fªšsº)–eC¦šF#eGy”F)Óf;ÏF) 
¥zI ¢)y”C §š; i L}/ #)¦.%) µ ½esE {; Ÿ¦/{º) 
e ©/ Ÿy”F) +{—F )ÒmE kGyD ªjF) i©ƒ8eL{F) i©ƒvƒ€F) 
ifƒ5e º) ¥z£*J iš©ƒº) ˜©fºJ%) žƒ5) ›sL –eC¦F) ¢eE 
i©fš”F) ¤L4e‹j* iš©ƒºe* "“)y£F)" ›ƒ5){G Ÿy”jL i©F%¶) 
i‹ƒ5)¦F) ¤j/{* ¥yŽjL ¢%) ×) ¡G e©.)3 y©”‘F) iš(e‹F 
¢¦‹.)3¤©F')eH')J×eH')¤He .t©ƒC¤ —ƒLJ
ì .¢S

¢ù«FôdG ¿CG á∏«°ùŸG ¥Éah IQGOEG πNGO øe QOÉ°üe âØ°ûc
¢UÉî°TCÉH ¬Ñàμe ºYOh ójóŒ ‘ ájóéH ôμØj ‹Gó¨L
OÉ≤àfG πfih Gó«Mh ¬°ùØf óLh Éeó©H á°UÉN ,øjôNBG
AÉ°†YG ¢û«ª¡J √óª©J ¢Uƒ°üîH ±GôWC’G øe ójó©dG
¬ªYO ≈∏Y øjQOÉb ¢UÉî°TCÉH áfÉ©à°SE’G Ωó©Hh ¬Ñàμe
..≥jôØdGh 

§”jF)yDJ¤*)¦Hy/%¶¡š‹º)Ò<hesƒH¶)gHe.¼') 
„8{;J){0&¦Gi©ƒ8eL{F)¥¦.¦F)„‚‹f*½)yŽ.„©({F) 
«zF)҃º)gj—º)¡ƒ8e£*iHe‹jƒ5¶)i©He—G') e£©š; 
•L{‘šFi.{sº)i©‹ƒ8¦F)œÏ0¡Gif‹ƒ7+ÌC¥{ˆj , 
„©({F)¥1ysL»«zF)iGe‹F)i©‹·)y;¦Gh)ÌD)J

ΩOÉb ¢ù«Fôd ô°TDƒe …CG ÜÉ«Z
‹Gó¨L ™é°T 
y‹*#e.¤fj—Gž;1JyLypjF½)yŽ.™{±¢%) JyfLJ 
i©He—G'¶|6&¦G«%)¥3eƒH%)J•L{‘F)ª‹fjjGi”C3„º¢%) 
½)yŽ.e£ š;%)¢%)y‹*•L{‘F)iƒ5e(3yL{L„vƒ6«%)Ÿy”, 
iGe‹F)i©‹·){ˆj LJ¤j£G›ƒ7)¦L¡F¤H%e*i/)|7 
eH31eƒG e F k‘ƒ€E eE i*epjƒ5)J ¤jFe”jƒ5) ž©ƒ5ÌF 
¥zI µ ½)yŽ. „©({F) ›‹L ¢%e* “){9%¶) ¡G yLy‹šF 
¡L31eD ¡L{0$e* ¤fj—G ž;yLJ •L{‘F) 2e”H') §š; +̑F) 
“¦ƒ5ªjF)›Eeƒ€º)¡G)yL}Gg ¯J¤FiCeƒ8')t G§š; 
žƒ5¦šF ҃‚sjšF iLyp* җ‘jF) e£ GJ •L{‘F) ž…± 
Ÿ¦©F)¡GŸ1e”F)

á©«∏≤dG º‚

…ôØ«a ô¡°T ¬Ñ©∏e ¤EG Oƒ©«°S ºéædG
á£HGôdG äÉHƒ≤Y ‘ ø©£J IQGOE’G 
ªjF)i©ƒ5e”F)le*¦”‹F)¡Ge£*){Žjƒ5)ly*%) ¢%) y‹* 
i‹*ejF) ‡efƒ‚H¶) i · “{9 ¡G •L{‘F) e£F „8{‹, 
1e±) +)3efG ž—/ ¢J1 eGy‹* +)¦£šF i© 9¦F) i…*){F 
µ3eLyF)r3e0i©ƒ8eº)›fDeGiF¦·)µi)|€F) 
Óf;ÏF)“{9¡Gi©ƒ8eL3Ò<leC|,+)3efº)iD3J 
¡L{£ƒ€*{”ƒ€Fh3yº)ifDe‹G¼') l1%) ª ‘F)žDe…F)J 
i‹*3%) ½Ï‹ƒ6ž.e£º)Jl)#e”Fi-Ïm*3¦ƒ GŒC)yº) 
+)3efG µ ¥3¦£. ¡G •L{‘F) ¢eG{/ ŒG l)#e”F 
+3)1') •f,»i©Feº)leG){ŽF)¡;nLy¸)¢J1+y/)J 
µ¡‹…F)¼')k;3eƒ52')¡Ly©F)iC¦j—G3JeƒG„©({F) 
išƒ5){GœÏ0¡G•L{‘F)•/µl3yƒ7ªjF)l)3){”F) 
effƒ5 ¢eE «zF) „6¦…‹* ž—/ ¡Ly, iF1%) §š; «¦j± 
Óf;ÏF)J3eƒH%¶)leC|,+y/1)4ªjF)iÈ}£F)µ 
"+{¸)"JžšˆFe*)J{‹ƒ6«zF)

iôNCG á°Uôa ô¶àfCG" :»ØjhO
"»æØdG ºbÉ£dG øe 

ŸeG%) +Ò0%¶) +)3efº) µ 4¦‘F) “yI ›pƒG yE%) 
išƒšƒ5y‹*¤jDJµ#e.4¦‘F)¢%)le/{Cª‘LJ1iš©ƒº) 
„5¦‘Hµªfšƒ5Ò-%e,e£FkHeEªjF)i©fšƒF)q(ej F)¡G 
iGy”º)–{C¡;Ï©šDžp F)ly‹*%) e£H%) eºe9Œ©·) 
¡GeH3{sjƒ5Ji”mF)e Fy©‹jƒ5+Ò0%¶)oÏmF)‡e” F)¡—F 
›D%¶)§š;›()J%¶)i‹*3%¶)¡ƒ8heIzF)iš/{G#e£H')›.%) 
ž<3¤špƒ5«zF)“y£Fe*y©‹ƒ5y.¤H%)ª‘LJ1“eƒ8%)eE 
iCeƒ8')t G§š;31eD¤H%)y©E%ejšF“eE¤ —FÏLy*¤F¦01 
¤Ft ³¢%) {ˆj L2') ªƒ5eƒ5%¶)1)y‹jF)µiHe—­{‘ˆF)J
Ω .¢U 
ª ‘F)žDe…F)¡GK{0%)iƒ7{C

¥Éah ΩÉeCG •QÉØdG âÑ°ùdG IGQÉÑe ¿CG á©«∏≤dG º‚ IQGOEG Éæd äócCG
Ö©∏Ãh QÉjódG êQÉN ≥jôØdG É¡Ñ©d »àdG IÒNC’G »g ,á∏«°ùŸG
IóY ÚH π≤æàdG øe äGƒæ°S ™Ñ°S øe ÌcCG âeGO IÉfÉ©e ó©H ,IRÉÑ«àH
..•ƒéMh ∂jQÉaƒH ,á"Gô°ûdG ,&jÓ©dG …OGh ,IódGQR øe ÖYÓe 

“{9 ¡G 1¦;J §š; ҃º) gj—º) ›ƒ± eGy‹* 
i‹©š”Fe* 4)¦G y¿ «yšfF) g‹šº) ¢%e* i©šsº) le…šƒF) 
ž©j ƒ5 ÒLÏG B* 3yD ÒfE ½eG “Ï< ¤F „ƒ0 «zF) 
¼')iCeƒ8')„Ge¹)›©·)¡Gª;e …ƒ7¶)gƒ€‹Fe*¤j©…ŽjF 
le.3yº)ž©G{,ŒG+yLy.„*Ϻ)‰‘/“{<#e *+1e;') 
ifƒHkŽš*œe;%¶)¢%) 2') i‘ƒ6e—F)#)¦ƒ8%¶)Œƒ8J)zEJ 
iš©—ƒ€jF)1¦‹,¢%){ˆj º)¡GJe£jLe£H§š;˜ƒ6¦,Ji(eºe* 
i£.)¦G g‹š* «{‘©C {£ƒ6 iL)y* ŒG e£f‹šG ¼') i©‹©š”F) 
¢¶}ŽF)3¦ƒ5–eCJŸeG%)iF¦…fF)¡Gi©HemF)iF¦·)

á«∏ëŸG äÉ£∏°ùdG ≈∏Y"
"IóYÉ°ùŸG ój Ëó≤J 
iG4%¶)¼')+3¦Dy¿„©({F)–{…,eE 
›Ie¯›:µ•L{‘F)e£*{ȪjF)i©Feº) 
e£;1 Éy”, i©(¶¦F)J i©šsº) le…šƒF) 
eIe £.JªjF)e fFe…Gž<3"œeD2')•L{‘šF 
i©šsº) le…šƒšF l){º) ¡G yLy‹F) µ 
eL1eG •L{‘F) ž©;y, ›.%) ¡G i©(¶¦F)J 
+y; µ e /|7 yD žƒ5¦º) )zI ¢%) iƒ7e0 
iD3J g‹F §š; 31eD •L{‘F) ¢%) lefƒ5e G 
iL3J|‚F) leHe—G'¶) l{C¦, )2') 1¦‹ƒF) 
§š;g‹šH¢%) œ¦”‹º)Ò<¡G¤H%) ¶') ˜FzF
• .Ω 
"J3J1rJ}*1¦‹ƒF)

á«FÉæãH ócDƒj ôgÉ£dG âjBG
IÒÑc IGQÉÑe Ωób `#jRQh

Gòg ádƒ£H ‘ ájƒ≤dG É¡°VhôY á"Gô°ûdG áÑ«Ñ°T á∏«μ°ûJ â∏°UGh
(0-4) á°†jôY áé«àæH É¡fGó«e ≈∏Y GójóL GQÉ°üàfG Égó°üëH ,º°SƒŸG
..∂jQÉaƒH OGOh ∞«°†dG ΩÉeCG 

¤ƒ/{Ie…F)kL$) ž.e£º)y©E%e,+Ò0%¶)i£.)¦º)ly£ƒ6 
¥y©ƒ73 ¼') ÓCyI iCeƒ8') ¡G ¡—³ eGy‹* ½e‹F) ª‘Ly£jF) 
¤H%e*K{0%)+{GyE%)Ji©HemF)iš/{º)µÏLy*›01«zF)¦IJ 
žƒ5¦º)iL)y*µ+3)1'¶)e£jG{*%) ªjF)is.e F)le”‘ƒF)¡G 
|L%¶) Ò£ˆšF ¥efjHÏF ejC¶ e”F%e, e špƒ5 )zI ¡; σ‚CJ 
l){—F)¡GyLy‹F)#)3J¢eEJ+y©.leL¦jƒGŸyD«zF)L43 
µ¢e-“y£*y©·)¥#)1%) Ò0%¶)µž.Ì©F¤”L{‘F+҅¹)
Q 
iL¦D+yLyƒ,¡G 
1 

+y/)J i…”H –3e‘*J g©,ÌF) +1eL3 §š; iˆCesºe* e£F tƒ5 
3¦ƒ5 –eCJ §š; {0$¶) ¦I }(e‘F) if”F) y()3 |6efº) •/Ϻ) ¡; 
¥zIlyE%)JheIzF)iš/{GŸejj0)¡G+y/)JiF¦.›fD 
¢¶}ŽF) 
ž£,¶e/›ƒ‚C%)µ¢Jy.)¦jL "¦—ƒ©šÃ%)¢)1"h3yº)œefƒ6%)¢%)ip©j F) 
¦IJ{…ƒº)“y£F)•©”±¦sHij*e-§…v*¢J҃LžIJžƒ5¦º))zI 
žƒ5¦º)iLe£HŒGªƒ5{F)3eˆjH)µ«¦jƒ€F)g”šFe*qL¦jjF)

¢ùeCG AÉ°ùe âØfCÉà°SG á∏«μ°ûàdG 

iš©—ƒ€jF) §š; l)Ò©Ž, i-Ï- o)y/'e* ª ‘F) žDe…F) ŸeD 
iF¦.{0$)µiG1evº)iL1¦F¦Gk£.)JªjFe*iH3e”Gi©ƒ5eƒ5%¶) 
ªpš‹F) †ƒ5¦F) g;¶ œ¦01 µ Ïm³J «3){…ƒ8) ›—ƒ€* Ó -) 
¢e—G tƒ8)J ¡* ž.e£º) ¼') iCeƒ8') heƒº) i—*1 ¡* ¢e—G 
ŸesD') µ›m³JeL3e©j0)¢eEnFemF)Ò©ŽjF)JgDe‹º)ª,)¦, 
ª ‘F)žDe…F)›ƒ‚C«zF){Ie…F)kL$) ¢e—G„6ϔCŸ¦p£F)gšD 
i©HemF)iš/{º)µ¤‘©:¦, 

i)|€F) if©fƒ6 iš©—ƒ€, kšpƒ5¤ G l1e‘jƒ5) i/)3 Ÿ¦L y‹* 
i‹*){F) i;eƒF) ¡G iL)y* „G%) #eƒG lefL3yjF) ¦. ¼') e£,1¦; 
„ƒ0yDª ‘F)žDe…F)¢¦—L¢%) {ˆj º)¡G2') «Jeƒ6¦*i*eŽ* 
–Ï…H)¢¦—L¢%)§š;i‘©‘0¡L3e³#){.')ŒGe.̃5ÏFiƒ¸) 
Ÿ¦©F)¢¶}ŽF)3¦ƒ5i£.)¦ºi©š‹‘F)l)҃‚sjF)
ì .ä

≈∏Y äGÒ«¨J áKÓK çóMCG ƒμ°ù«∏‚CG
á«°SÉ°SC’G á∏«μ°ûàdG

Iô#e º‚

äÉÑjQóàdG ‘ ÚÑYÓdG Gƒ«q M QÉ°üfC’G
IQGOE’Gh ¿ÉMô°ùe ¢TÉ°ûÑWh ¢û«Yƒ"
ºLÉ¡e øY åëÑJ 
¢%) "“)y£F)"¤*„0nLy/µ|7eH¡*„©({F)’ƒ€E 
¤jf<3 y ; ¶J}H „6eƒ€f9 t*)3 g;ÏF) tL|, l3{D ¤,3)1') 
•L{‘F) +31eŽ­ ¤—ƒ³ „©({F) gƒ/ g;ÏF) Ky*%) n©/ 
i.e/ ž<3 ¤H%) |7eH ¡* “eƒ8%)J i*e ; #){s* –esjF¶)J 
i”C3¤sL|,l3{D¤,3)1')¢%)¶')g;ÏF))zIleGy0¼')•L{‘F) 
+1e‹ƒ5¦*›G%e*–esjF¶)3{D«zF)„€©;¦§‘…ƒGg;ÏF) 
3eƒ6%)JÒfEž.e£Gžƒ8¼')§‹ƒ,¤,3)1')¢%)e -y¿’ƒ€EeE 
e:e‘/e£ ;tƒ‘L¢%)¢J1¤,{—‘Gµ#eƒ5%)i-Ï-1¦.J¼') 
žƒ5)¡;’ƒ€—Fe*eHy;J¤ —Fleƒ8Je‘º)iL|5§š;œeDeE 
gƒ5e º)kD¦F)µž.e£º)
∫ÓH

¿ƒμà°S IOƒ©dG á∏Môe"
Ö∏£àj Oƒ©°üdGh Ö©°UCG
"IÒÑc äÉ«ë°†J 
iš/{G¢¦—,¢%)+3¦Dy¿„©({F)ŒD¦jLJ 
{ˆ Fe*heIzF)iš/{G¡GÒm—*g‹ƒ7%)+1¦‹F) 
g‹š,ªjF)iGy”º)–{CÓ*‡e” F)h3e”,¼') 
§š;iƒCe º)›‹p©ƒ5eG1¦‹ƒF)iD3J§š; 
„©({F) K{L ¤©š;J –{‘F) ¥zI Ó* eIyƒ6%) 
•©”±J i©*epL'¶) +҃º) išƒ7)¦G ¢%) +3¦D 
›E µ +ÒfE le©sƒ‚, gš…jL 1¦‹ƒF) 
‡e” F) ¡G 1y; ÊE%) yƒ/ ›.%¶ lÏ*e”º) 
3eƒH%¶)le‹š…,•©”sj*tƒ,ªjF) 

iƒ/ µ lefL3yjF) #)¦.%) ¼') „G%) +{G žÃ ¦f;¶ 1e; 
iƒ/ l}©³ yDJ Óf;ÏF) ›E 3¦ƒ‚s* i‘©‘0 i©(e0̃5) 
1y;yC)¦j*y/%¶)Ÿ¦LK{¯¢%)„8̑º)¡G¢eEªjF)“e bjƒ5¶) 
4ejº)#)1%¶)§š;hJy¾#ÏG4i©sjF•L{‘F)3eƒH%)¡GÊj‹G 
iL1¦F¦G’©ƒ‚Fe*ž£j‹.ªjF)i”*eƒF)+)3efº)µ¥¦GyD«zF) 
3¦ƒ‚¸) •‘ƒ7 n©/ e D') ¢J1 4¦‘F) k‘…0 ªjF) i ©… ƒD 
iL3¦£·)„5%eEµ)y©‹*heIzFe*žI¦fFe9JÓf;ÏF

ÚÑbÉ©ŸGh ÚHÉ°üŸG ÚÑYÓdG IOƒY 
ÓfDe‹º)JÓ*eƒº)Óf;ÏF)+1¦;“e bjƒ5¶)iƒ/kC{;eE 
œefI•©C¦,œefIŸeƒ/„6eƒ€f9œ¦š£*«31¡G›—*{G%¶)•š‹jLJ 
ksfƒ7%) +1e©‹F) ¢%) •L{‘F) g©f9 ¡G e š;J {Ge; ¡*J «J)y‹ƒ5 
µ Ó*eƒº) Œ©. iE3eƒ€º |‚0%¶) #¦ƒ‚F) §…;%) yDJ iLJe0 
҃‚sjF)›.%) ¡Gª ‘F)žDe…šFi ©-iƒ7{CªIJiG1e”F)l)#e”šF) 
«{º)#e *%)›Ee£©š;œ¦‹LªjF)iL3¦£·)„5%eE+)3efºy©·)

ájô°†NC’G OÉ–G ¢ù«FQ ™e ÉæãjóM ‘
∫ÓN ¬≤jôa QGƒ°ûe øªK ,IQƒb óªfi
πÑb É¡«a πàëj »àdG ÜÉgòdG á∏Môe
..ådÉãdG õcôŸG IóMGh ádƒéH É¡àjÉ¡f 

g/eƒ7 ¡; †”C ‡e”H oÏ- –3e‘* 
¢%) yE%) 2') i)|€F) if©fƒ6 g©,ÌF) +1eL3 
›ƒ‚‘*i©*epL') iš©ƒ/kšpƒ5 "J̃©Fe*" 
ª ‘F)žDe…F)e£Fz*ªjF)+Òf—F)l)1¦£pº) 
›E ÒC¦, §š; +3)1'¶) {£ƒ5J ¢¦f;ÏF)J 
eE 3eƒH%¶) 3J1 ¢e©ƒH ¢J1 le©.e¸) 
3)¦ƒ€º)išƒ7)¦G+3J|8§š;e -y¿1yƒ6 
¡G+1¦‹F)iš/{GœÏ0¤ƒ‘Hœ)¦ º)§š; 
Œ©·)¥e jL«zF)1¦‹ƒF)•©”±›.%)

‫ﺇﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﺧﻀﺮﻳﺔ‬

Éæ≤≤M" :IQƒb
á«HÉéjEG á∏«°üM
á∏°UGƒe Öéjh
"ìÉéæH IÒ°ùŸG

‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﻮﺍﺓ‬

Oó```©dG 2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
2669 Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

‫ﺷﺒﺎﺏ ﺳﻨﺠﺎﺱ‬

Iôé°ûdG ∞«æ¨«J ≈∏Y RƒØdG
áHɨdG »£¨J ’ »àdG
OGó©àdG ‘ á«≤«≤M IQƒK ójôj 
+1¦£‹º)¤j/)|*1e©;¡*h3yº)“Ì;)J 
yE%) ¤ —Fª”fjº)3)¦ƒ€º)µi£º)i*¦‹ƒ* 
¥)¦jƒG¼')+1¦‹F)µ+ÒfEhefƒ€F)Š¦ˆ/¢%) 
•©”± §š; 31eDJ )y. 13)J ¦IJ “¦F%eº) 
heIzF) iš/{G #e£H'e* ¤F tƒ, ›ƒ‚C%) q(ejH 
˜F2 •©”± ¢%) K{L eE iC|€G if,{G µ 
iƒCe º)n‹f*1)y‹jF)µi©”©”/+3¦-gš…jL 
)z£*J ¦fƒ5%¶) )z£F i©fL3yjF) „ƒ¸) œÏ0 
µy.¦L«zF)hefƒ€F)µi©Fe<¡EeG%¶)tfƒ, 
µiF¦£ƒ*g‹šF)§š;¢J31eD¢¦f;¶¤C¦‘ƒ7 
i©HemF)J¼J%¶)ÓjCÌsº)Ój…*){F)

õjGõ©d ™e çóëà«°S
IójóY QƒeCG øY 
nLy¸)–e©ƒ5µ–e©ƒ5µ1e©;¡*’ƒ€EJ 
oysj©ƒ5J}L)}‹Fª”jš©ƒ5¤H%) ¤*e ‹.«zF) 
„v, ªjF) 3¦G%¶) ¡G yLy‹F) „7¦ƒv* ¤‹G 
ªjF)hefƒ5%¶)e£I%)išf”º)iš/{º)µ«1e F) 
n©/ Óf;ÏF) „‚‹* K¦jƒG Œ.){, ¼') l1%) 
i—ƒF) ¼') •L{‘F) +1e;') §š; 1e©; ¡* |L 
›.%) ¡G hefƒ€F) ¼') #e. ¤H%) e -y¿ 1y.J 
ªƒ5¦GJÇ){/e£‹ƒ8JªjšFK{0%) i fFÉy”, 
•L{‘šF¢e”*eƒF)¢e*3yº)
Ü .¢T 

›©;eƒ5)1e©;¡*„5ep ƒ5hefƒ6h3yG%)y* 
{‹ƒ6eGy‹*¤”L{‘Fi‹.e F)œ¦š¸)¡;nsfL 
¤.¦F) œÏ0 ¡G ¤* „*ÌL «zF) {…¹e* 
i©FemG ŸeG%) ¤Fefƒ6%) ¤* {£: «zF) g/eƒ€F) 
¢%) #e”šF)’ƒ€E2') i©ƒ8eº)iF¦·)µ’© Ž, 
i”C){G ª;yjƒLJ k*e- Ò< •L{‘F) K¦jƒG 
§š; Óf;ÏF) 1J1{G ¡ƒsjL §j/ +{jƒG 
l)1e”jHÏF )y/ ˜Fz* Œƒ‚LJ leL¦jƒº) ›E 
¢¦—šÈ¡LzF)ª I¡*#ÏG}F¤.¦,k,e*ªjF) 
¡ƒ/%)e£H¦šŽjƒL¶ž£ —F+ÒfEi© ClÏI&¦G 
¢)y©º)†ƒ5JeCyF)µ˜F2¢eE#)¦ƒ5œÏŽjƒ5) 
Ÿ¦p£F)J%)

á°üM π¨à°SG OÉ«Y øH
AÉ£NC’G í«ë°üàd ±ÉæÄà°S’G 
ŸeG%) Ÿ1e”F) i‹·) #e”F „vL e©CJ 
34y©ƒ7{*œJ%¶)}E{º)g/eƒ7¦L43%) ªfºJ%) 
i;¦pšF+)¦£F)ÇemF)žƒ”F)iF¦…*µi…”H 
t©sƒ,§š;1e©;¡*h3yº)›‹©ƒ5i©*{ŽF) 
i©ƒ8eº) ’© Ž, +)3efG µ išpƒº) #e…0%¶) 
Ó -¶) „G%) is©fƒ7 iƒ/ µ ˜F2 ›£jƒ5) 
e.̃5¶e* iƒ7e0 i‘©‘0 ¡L3e³ ¤j¾Ê* 
iš/{G¢¦f;ÏF)4JepjL§j/ªƒ‘ F)gHe·)J 
›fD+Ò0%¶)+)3efº)µeI¦ƒ6e;ªjF)){‘F) 
„ƒ¸)µK{0%) gH)¦.i·e‹GµJ|€F) 
i©F)¦º)

‫ﻭﺩﺍﺩ ﺑﻮﻓﺎﺭﻳﻚ‬

ó◊ Égƒ≤≤M »àdG á«HÉéjE’G èFÉàædG ™e πYÉØàJ ⁄ IQGOE’G ¿CG áÑ≤dG óFGQ ƒÑY’ ∞°ûc
q EG ,IóMGh á£≤f ¤EG óFGôdG øY ¥QÉØdG ¢ü«∏≤Jh á∏«μ°ûàdG IOƒY ºZôa ,¿B’G
ÒãμdG ¿CG ’
IQGOE’G Σô– ΩóY ¿CG ¤EG øjÒ°ûe ,-ºgÒÑ©J óM ≈∏Y- ¬JÉ≤ëà°ùe ≥∏àj ⁄ º¡æe
¤EG á∏«μ°ûàdG ó«©j ób …òdG ôeC’G ,É«Ñ∏°S º¡«a ôKDƒj ób äÉ≤ëà°ùŸG √òg øe AõL Òaƒàd
.ôØ°üdG á£≤f

Ωƒ«dG "∑ÉμdG" ¬LGƒJ áÑ≤dG

QÉ÷G ΩÉeCG 11:00 ≈∏Y Ωƒ«dG áë«Ñ°U á∏«μ°ûàdG ¬Ñ©∏à°S ÉjOh AÉ≤d »æØdG ºbÉ£dG èeôHh
OGôŸG »μ«àμàdG º°SôdG ï«°SÎH ÚÑYÓd íª°ù«°S …òdG AÉ≤∏dG ƒgh ,áÑ≤dG πeCG ÜÉÑ°T
»æWƒdG º°ù≤dG ádƒ£H øe ádƒL ôNBG QÉWEG ‘ πÑ÷G »◊ óYÉ°üdG π«÷G ΩÉeCG ¬LÉ¡àfG
.á°ùaÉæŸG ≥°ùf ≈∏Y ®ÉØ◊G ¤EG áaÉ°VE’ÉH , IGƒ¡∏d

áYƒªéŸG ¤EG º°†æj QhOÉe

äÉÑjQóJ ¤EG QhOÉe ™aGóŸG Ωɪ°†fG ¢ùeCG ìÉÑ°U äôL »àdG ±ÉæÄà°S’G á°üM âaôY
QhOÉe ¿CG âØ°ûc ób ≥jôØdG IQGOEG âfÉch ,áeOÉîŸG AÉ≤d òæe É¡æe ó©HCG Éeó©H ,á∏«μ°ûàdG
ìɪ°ùdG ≈∏Y IQGOE’G ºZQCG ¬JÉeóN ¤EG ≥jôØdG áLÉM øμd ,»ÑjOCÉàdG ¢ù∏éŸG ΩÉeCG π㪫°S
.»ÑjOCÉàdG ¢ù∏éŸG ≈∏Y Égó©H π㪫°Sh ,á∏«μ°ûàdG äÉÑjQóJ ¤EG Ωɪ°†f’ÉH ¬d
ójõj .Ω

‫ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﺎﻋﺪ ﻟﺤﻲ ﺍﻟﺠﺒﻞ‬

"∂jQÉaƒH •É≤f øY âμ°ùf ød" :∫ɪc êÉ◊G 
Ÿ¦”jƒ5›©·)+3)1') ¢'eC˜F2žjL»œe/µJ 
oy± n©/ §š;%) leb©I ¼') i©ƒ‚”F) ŒC{* 
¤FlyE%)J"“e‘F)"µ“){9%)ŒG›©·)„©(3 
+3J|8 ¥eL') ifFe…G ‡e” F) µ ›©·) i©”/%) 
Éy”, ›fD +)¦£F) i…*)3 ŒG l)#){.'¶) #e£H') 
isƒ8)J i©ƒ‚”F) ¢%) ž<3J "“e‘F)"BF K¦—ƒ6 
l)3){D 2ev,¶ ›L¦9 kDJ ¼') rej± ¶J 
›Ge‹j,»+)¦£šFi© 9¦F)i…*){F)¢%) ¶') e£©C 
–{0§š;–{‘F)i©”*Œpƒ€©ƒ5eGŸ}s*e£‹G 
e£,)#e”F µ “e‹ƒ5'¶) ÒC¦, Ÿy;J ¢¦He”F) 
„7¦ƒv*kj—ƒ5i…*){F)¢%)Jiƒ7e0iG1e”F) 
˜L3eC¦*1)1J

¬≤M ó«©à«°S π«÷G""
"ºcÉëŸG ÈY ƒdh 

‡e”H i©ƒ‚D y;eƒF) ›©·) „©(3 Êj;)J 
œe¾ ¶J %)yfG iF%eƒG ˜L3eC¦* 1)1J #e”F 
+3)1'¶) ¢%)J œe¸) ¢eE e£G e£ ; œ4e jšF 
¡G Ój…”H žƒ0 §š; )¦j—ƒL ¡F 3eƒH%¶)J 
Ê;•¸)e.̃5)¢¦FJes©ƒ5J•L{‘F)y©ƒ73 
i—sº)J¢¦‹…F)3){<§š;i©H¦He”F)l)¦ ”F) 
i©(e£ F)l)3){”F)2ev,)e£Fœ¦vº)i©ƒ8eL{F) 
i©ƒ‚”F)µ
Ü .ê 

re¸)›f·)ª¸y;eƒF)›©·)„©(31yƒ6 
˜L3eC¦* 1)1J ‡e” * ¤”L{C i©”/%) §š; œeE 
3){D )Êj‹G i93e‘F) ›fD eG iF¦·) µ 
4¦C 3){D') ¢J1 ž—¸) ifDe‹­ +)¦£F) i…*)3 
¢%)Je£”/µeš:‡eƒfF)§š; "¢e…H¦G¶" 
¢eEe£GŸ¦ƒ‚£º)e£”/¡;k—ƒ,¡F+3)1'¶) 
kF1e‹,yDy;eƒF)›©·)iš©—ƒ€,kHeEJœe¸) 
¡—F¤šmº“y£*¤ƒ83%) §š;˜L3eC¦*1)1JŒG 
“e‹ƒ5'¶)+3e©ƒ5he©<¤jL)y*µ“{;#e”šF) 
Ÿ)1 eG i£.)¦º) #){.') iFesjƒ5) ª ‹L eG 
#e”F«%)iGeD'¶i©ƒ5eƒ5%¶)‡J|€F)¡G“e‹ƒ5'¶) 
#){.')§š;|7%)ž—¸)¢%)¶')›©·)gFe…Gž<3J 
¤fFe…ºwƒ8{,›©·)+3)1') ›‹.eGi£.)¦º) 
¢%) §š; i*¦”‹F) g ¯ ›.%) ¡G #e”šF) g‹š* 
+)¦£F)i…*)3¢%) ¶') ¢¦He”F)+¦”*e£”/1̃, 
l3{DJi©ƒ‚”F)¥zIµÓH)¦”F)•©f…,kƒ‚C3 
†”Cž—¸)ifDe‹G

GójóL Éæ©W Ωó≤æ°S""
"±ÉØ∏d ƒμ°ûæ°Sh 

Ÿy”jjƒ5¤,3)1')¢%)œeEre¸)„©({F)yE%)J 
i© 9¦F)i…*){F)ŸÌ±¢%)›G%)§š;yLy.¡‹…* 
‡eƒfF) §š; ›©·) 4¦‘* {”,J ¢¦He”F) +)¦£šF

q
Oƒ©°üdG øY çóëàf
⁄" :¿ÉjRƒH
"ÉfQÉ°üfCG øe QòàYCGh

ó«©°S ∂jQÉaƒH OGOh ¢ù«FQ äÉLôN π°UGƒàJ
…òdG âbƒdG »Øa ,É¡Yƒf øe IójôØdG Êɪ«∏°S
áØFÉ°üdG ≥jôØdG øY π«MôdÉH QÉ°üfC’G ¬ÑdÉW
,™«ª÷G áZhGôe øe øμ“h IôμØdG ¢†aQ ,á«°VÉŸG
áÑ«Ñ°T ΩÉeCG ≥jôØdG É¡H »æe »àdG IQÉ°ùÿG ¿CG ’EG
¬æμd ,ÜÉë°ùf’G Qô≤j Êɪ«∏°S â∏©L á"Gô°ûdG
᪫b ™aO É¡àeó≤e ‘ •hô°ûH ¿ƒμà°S É¡fCG ócCG
,º°SƒŸG ájGóH òæe äÉfɪ°V É¡eób »àdG Σƒμ°üdG
≈∏Y É¡aô°Uh É¡H øjój »àdG ∫GƒeC’G ¤EG áaÉ°VE’ÉH
.≥jôØdG

É«ª°SQ Öë°ùæe ÉfCG" :Êɪ«∏°S
"∂dòH äÉ£∏°ùdG â¨∏q Hh

¢ùeCG ∫hCG Iô¡°S É橪L »ØJÉg ∫É°üJG ‘h
¬HÉë°ùfG áë°U øY Êɪ«∏°S ó«©°S ´ôØdG ¢ù«FôH
IGQÉÑe ¿ƒμJ ¿CG äQôb ó≤d" :∫Éb ,≥jôØdG øe
ÚÑYÓdG â¨∏HCG óbh ,‹ IÒNC’G »g á"Gô°ûdG
¿CÉHh ,á«∏ëŸG äÉ£∏°ùdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,QGô≤dÉH
ΩƒbCÉ°S Gò¡d ,≈¡àfG ób ≥jôØdG ¢SCGQ ≈∏Y …QGƒ°ûe
."≥jôØdG øe êôNCÉ°Sh áeRÓdG äGAGôLE’G πμH

‘ áeÉ©dG á«©ª÷G ó≤YCÉ°S"
"ΩÉjCG Iô°ûY ±ôX

’EG »g Ée á«∏ëŸG äÉ£∏°ùdG QÉÑNEG ¿CG ÉÃh
,É¡«∏Y §¨°†dG πFÉ°Sh øe ¿ƒμJ óbh ,¬æe á∏eÉ›
GƒeÉb øe ºg áeÉ©dG á«©ª÷G AÉ°†YCG ¿CG ÉŸÉW
∫Éb ,QGô≤dG á£∏°S º¡dh ≥jôØ∏d É°ù«FQ ¬HÉîàfÉH
äÈNCG »ææμdh Gó«L ÚfGƒ≤dG ±ôYCG" :Êɪ«∏°S
âYô°Th ,É¡JÉHÉ°ùM ™°†J ≈àM á«∏ëŸG äÉ£∏°ùdG
ô¶àæŸG øeh ,‹ÉŸGh »HOC’G øjôjô≤àdG OGóYEG ‘
±ôX ‘ á«FÉæãà°S’G áeÉ©dG á«©ª÷G ó≤YCG ¿CG
."ôjó≤J ≈°übCG ≈∏Y ΩÉjCG Iô°ûY

Ω .Ω

‫ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺸﺮﺍﻗﺔ‬
Ωƒ«dG áë«Ñ°U ±ÉæÄà°S’G
ájô°†NCÓd GOGó©à°SG

¤EG É¡JOƒY á"Gô°ûdG OÉ–G á∏«μ°ûJ πé°ùJ
IƒNE’G ¿Gó«Ã ,Ωƒ«dG áë«Ñ°U äÉÑjQóàdG ƒL
IÒNC’Gh á∏Ñ≤ŸG ádƒ÷G IGQÉÑŸ GOGó©à°SG ‹Éª©d
™HGQ ájô°†NC’G OÉ–G ΩÉeCG ÜÉgòdG á∏Môe øe
ób OÉ–’G ƒÑY’ ¿Éc Gòg πÑbh ,Ö«JÎdG
πLCG øe á"Gô°ûdÉH ¢ùeCG ∫hCG "Éfƒ°U" á°üM GhôLCG
AÉ≤∏dG ‘ º¡æe ∫Éf …òdG Ö©àdG ádGREGh ,´ÉLΰS’G
¢ùeCG Ghó«Øà°ùj ¿CG πÑb ájÉZôdG …OÉf ΩÉeCG ÒNC’G
.áMGQ øe

Gó«L É¡Lh Éæeób" :¢SÉàjh
"áÁõ¡dG ≥ëà°ùf øμf ⁄h

™«°†j ød º¡≤M ¿CG ócDƒJ IQGOE’G

∫ƒNO ô¶àæJ É¡fCGh ,º°†¡J ød É¡«ÑY’ ¥ƒ≤M ¿CG É¡H ∫É°üJG ‘ ≥jôØdG IQGOEG äócCGh
AÉ≤HEÓdh ,á≤dÉ©dG äÉ≤ëà°ùe øe Gô£°T ÚÑYÓdG º«∏°ùàd ÚdƒªŸG ¢†©H øeh ádhódG äÉfÉYEG
.äÓHÉ≤ŸG íæe É¡«ÑY’ º∏°ùà°S É¡fCG ≥jôØdG IQGOEG äócCG á©ØJôe ÚÑYÓdG äÉjƒæ©e ≈∏Y

‫ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺧﻤﻴﺲ ﺍﻟﺨﺸﻨﺔ‬

,¬HÉë°ùfG ø∏©j Êɪ«∏°S
•hô°ûH øμd

‫ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﺎﻋﺪ ﻟﺤﻲ ﺍﻟﺠﺒﻞ‬

º¡JÉ≤ëà°ùe ≈∏Y ¿ƒ≤∏b ¿ƒÑYÓdG

22

ó«éŸG óÑY ÜQóŸÉH É橪L Ò°üb åjóM ‘
IQó«M …OÉf ΩÉeCG ,IÒNC’G á¡LGƒŸG øY ¢SÉàjh
≥ëà°ùf øμf ⁄" :∫Éb ¬≤jôa áÁõg âaôY »àdG
,√Éæeób …òdG ó«÷G OhOôŸG ¤EG ô¶ædÉH áÁõ¡dG
∫OÉ©àdÉH ¤hC’G á∏MôŸG AÉ¡fEG øe Éæμ“ å«M
¿CG πÑb ,»∏ëŸG ≥jôØdG ΩÉeCG óæ∏d óædG ±ƒbƒdGh
áàHÉK Iôc øe AÉL ±ó¡H á«fÉãdG á∏MôŸG ‘ §≤°ùf
¤EG ∞°VCG ,É¡©e ¢VhÉØàdG Éfƒ©aGóe ø°ùëoj ⁄
ÖÑ°ùH á«YƒædG äÉHÉ«¨dG ¢†©H øe Éæ«fÉY ÉæfCG Gòg
."√Éæeób Éà ¿ƒ°VGQ øëf πc ≈∏Y ,áHƒ≤©dG

¢TÉ≤f ’ á"Gô°ûdG •É≤f
RƒØdG πLCG øe Ö©∏æ°Sh É¡«a
"ƒJô°ù«dÉH ΩÉeCG

OÉ–G ΩÉeCG á∏Ñ≤ŸG á¡LGƒŸG øY ∫GDƒ°S ‘h
øμd ,áÑ©°U á¡LGƒe »g" :ÓFÉb OQ ,ájô°†NC’G
ájGóH òæe Éfô£°S ó≤a RƒØdG ≥«≤– ≈≤Ñj Éæaóg
»àdG äÉjQÉÑŸG •É≤f ™«ªL ó°üM IQhô°V º°SƒŸG
IóYÉ≤dG √òg øY ó«ëf ødh ,ÉæÑ©∏à …ôéà°S
»àdG ᪡ŸG áHƒ©°U ÉæcGQOEG ºZQ ájô°†NC’G ΩÉeCG
."Éfô¶àæJ

,ÉeÉ“ QÉWE’G êQÉN GƒfÉc ¬«ÑY’ ¿CG ¿ÉjRƒH ÊɪMQ áæ°ûÿG ¢ù«ªN OÉ–G ÜQóe
q ócCq G
¬∏ª–
q GócDq ƒe πÑ÷G »◊ óYÉ°üdG π«÷G ΩÉeCG º¡°VQCG ≈∏Y É¡«a GhÌ©J »àdG IGQÉÑŸG ‘
...¿É£fƒe’ IGQÉÑe ‘ ÉeÉ“ ¢üædG êQÉN ¿Éc »≤jôa" :∫ƒ≤j í°VhCGh ,á∏eÉc á«dhDƒ°ùŸG 

y‹* •L{‘šF eCyI 1¦‹ƒF) ҅ƒj* ifFe…G 
œeD n©/ išpƒº) 
i©*epL'¶) q(ej F) išƒšƒ5
S 
¡L҃º)J¦S
š;„©({F)ŒGk”‘,)y”F"¢eL4¦*
S 
žƒ5¦º) #e£H') iFJe¿J #e”fF) iD3J g‹F §š; 
¡;„vƒ6«%) ª -yS sLžšCiC|€Gif,{Gµ
S 
¡G1¦‹ƒF)“yI+3)1'¶)½l1yS /¦FJ1¦‹ƒF) 
›”‹L¶¤H%¶σ7%)i£º)¥z£*kšfDeGiL)yfF)
S 
heIzF)iš/{G’ƒj Gµ•L{‘F)¼')›ƒ7%)¢%) 
e I1¦.¦GeH%) )z£F1¦‹ƒF)g‹Fª S Ggš…LJ 
)z£*žš;§š;+3)1'¶)J#e”fF)¦sH•L{‘F)+1e©”F 
"1¦‹ƒF)ª S Ggš…,»J

Oƒ©æ°Sh ÉfQÉ°üfCG øe QòàYCG"
"áeOÉîŸG AÉ≤d øe ájGóH Iƒq ≤H 

¤©.¦, §š; eƒ‚L%) ¢eL4¦* h3yº) 
tF%
S )J
S 
+¦”*
S )J|‚/ ¡LzF) 3eƒH%ÏF 3)zj;) iFeƒ53 
–e©ƒF) )zI µ œeD n©/ Óf(e0 )¦.{0J 
)J|‚/J#)y F))¦fF¡LzF)3eƒH%¶)¡G3zj;%)" 
e H%)Ò<e fHe.¼'))¦‘DJeEg‹šº)¼')+¦”* 
išƒ7)¦­ ž£fFe9%) )z£F Ò0%¶) µ žIe f©0 
¼') ¡LyIe. §‹ƒ ƒ5J e fHe. ¼') “¦D¦F) 
i©”*
S ¡;J "iG1e”F) l¶¦·) µ +¦”*
S +1¦‹F) 
¢e…H¦G¶ŸeG%)œ1e‹jF)"¢eL4¦*œeD3)¦ƒ€º) 
¥zI is‘ƒ7 ª9 e ©š;J »e‹F) iLe£H „©F 
leL3efº) Ÿ1eD µ җ‘jF)J i;|* +)3efº) 
ÏL¦9œ)4¶•L{…FeCiG1evº)#e”F¡GiL)y* 
K¦ƒ5 3eƒH%¶) §š; eGJ ¤©C 13)J #ªƒ6 S›EJ 
"Ï©šDe ©š;ʃF)
IõªM .Ω

‘ á≤aƒe IOƒY ≥«≤– ‘ hOGQÉH …OÉf í‚
ôNBG øe •É≤f ™Ñ°S ¬YGõàfÉH IÒNC’G IÎØdG
¤EG ¿hOƒ©j QÉ‚ AÉ≤aQ π©L Ée ,äÉ¡LGƒe 3
ó°üb ¤hC’G ÖJGôŸG øe ¿ƒHÎ≤jh á¡LGƒdG
IQGOE’G ¬Jô£°S ɪ∏ãe ,Oƒ©°üdG ábQh ≈∏Y á°ùaÉæŸG
≥Øàj PEG ,‹É◊G º°SƒŸG ¥Ó£fG πÑb É¡d Éaóg
≥jôØ∏d á«dÉ◊G ájô°ûÑdG áÑ«cÎdG q¿CG ≈∏Y πμdG
∫ÉM ‘ ,ádƒ¡°ùH Oƒ©°üdG ≈∏Y á°ùaÉæŸG É¡fÉμeEÉH
äOÉØJh á«HÉéjE’G èFÉàædG á∏°ù∏°S ≥«≤– â∏°UGh
∫É◊G ¬«∏Y ¿Éc ɪ∏ãe ,ájGóÑdG á£≤f ¤EG IOƒ©dG
.‹É◊G º°SƒŸG ájGóH ‘

õjõ©dG óÑYh "»«Ø«dhCG"
ójóL øe ¿Gócq Dƒjo

ÖjQóàdG »FÉæK á≤HÉ°ùdG IGQÉÑŸG ‘ ócCG ɪc
‘ OƒLƒdG ‘ ¬à«≤MCG ,õjõ©dG óÑY – "»«Ø«dhCG"
RƒØdG ≥«≤– ƒëf ≥jôØdG OÉb Éeó©H Ö°üæŸG Gòg
Ö©∏e øY Gó«©H IôŸG √ògh ,‹GƒàdG ≈∏Y ÊÉãdG
ôeC’G , qOQ ¿hO ±ó¡H Qhõ«eCG ≈∏Y RÉa ÉŸ ≥dÉa óªMCG
Qôb
q ÚM Å£îj ⁄ »°ûWR ¢ù«FôdG ¿CG ócDƒj …òdG
ÜÉë°ùfG ó©H »FÉæãdG Gòg ‘ ¬à≤K πeÉc ™°Vh
á≤∏©e ∫ÉeB’G ≈≤Ñàd ,∫ÓgƒH ∫ɪc ≥HÉ°ùdG ÜQóŸG
ƒëf ≥jôØdG IOÉ«≤d ‹É◊G »æØdG ºbÉ£dG ≈∏Y
.á«dÉ◊G á«HÉéjE’G ¬éFÉàf á∏°ù∏°S á∏°UGƒe

i© 9¦F)iFeE¦Fe*œeƒ,¶)J%)„Ee‘F)’,e£F)§š;3e£ƒ6'¶)žƒ”*)¦šƒ,)ž—,eHÏ;'¶ 
:¢ùμ∏àdG:¢ùcÉØdG:∞JÉ¡dG{()}·)3¦jƒ5e 3eƒ6:QÉ¡°TE’Gh ô°ûæ∏d 
ŒL4¦jšFi© 9¦F)iƒƒ5&¦º):™jRƒàdGSIOh{ŽF)SIE–|€F)SIA†ƒ5¦F):™Ñ£dG
(᪰UÉ©dG ôFGõ÷G) ó«©°S QƒH 66 ºbQ .Ü .¢U :‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y ÉæH Gƒ∏°üJG :ºμJÓ°SGôe ™«ª÷
.É¡HÉë°UCG ¤EG OôJ ’ Iójô÷G ¤EG π°üJ »àdG äÉWƒ£îŸGh ≥FÉKƒdG πc :á¶MÓe

‘ ôKq CG ójó°ûdG §¨°†dG"
¿hô¡¶j ’ º¡∏©Lh ÚÑYÓdG
"OÉà©ŸG ºgGƒà°ùà 
›ƒ‚C%) ¢eE„Ce º)¢%S ) ¢eL4¦*“eƒ8%) eE 
yƒD¥¦f;¶|‚/J‡3e‘F)kfƒF)¤”L{C¡G 
µ ž£F ¢eE eG ¦IJ i©*epL') ip©jH •©”± 
)y©.
S ¢%) ›fD Ò0%¶)
S g‹šH »" Ï(eD tƒ8¦L 
¦f;¶ e ©* ¢)y©º) §š; iLeŽšF Ób©ƒ5 e EJ 
gH)¦·) iCeE ¡G ¡L|8e/ )¦HeE „Ce º) 
gfƒF) i…” * žI3eL1 ¼') +1¦‹F) )¦”sjƒ5)J 
†Žƒ‚F)¼')1¦‹Lª”L{‘Fc©ƒF)1J1{º))zIµ 
eGy‹*+Ò0%¶)iHJ$¶)µ¤©š;)ÒmEŒ‘,3)«zF) 
{£ˆL¶¤š‹.eGi©FejjGl)3eƒjH)4e špƒ5 
Óf;ÏF)Ÿ¦šH¶¢%)gpL)z£Fª”©”¸)¥)¦jƒ­ 
ÏC ž£©š; eG )¦GyS DJ {—ƒ€F) ¢¦”sjƒL ž£C 
"i;|*i”*eƒF)q(ej F)§ƒ H

Ö©d ≈∏Y ƒ∏q Y ™e â≤ØJG"
"ájGóÑdG øe AÉ≤ÑdG ábQh 
•‘jº)“y£F)¢%)t©ƒ8¦,§š;¢eL4¦*|7%
S )J 
l)¦ƒ7%¶)„‚‹*kFe‹,eGy‹*+3)1'¶)ŒG¤©š;

‫ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﻏﺎﻳﺔ‬

ì .ä

‫ﻧﺎﺩﻱ ﺑﺎﺭﺍﺩﻭ‬
∞Mõj "∑ÉÑdG""
¤hC’G ÖJGôŸG ƒëf 

i©FJ&¦ƒG “{9 «%) ›©± 1yƒ* kƒFJ 
›±%
S )ª HS %)y©E%ejF)1yS .%)eÅ')JÓj…”HŒ©©ƒ‚, 
›©sjFª;)1¶J΋jF))zIµišGeEi©FJ&¦ƒº) 
µeH%e…0%) e­{C˜F2i©FJ&¦ƒG{0$) “{9«%) 
«%) ¢%) ž£‘L¢%) Œ©·)§š;¡—F#e©ƒ6%¶)„‚‹* 
le©‹ƒ8¦F)¥zI›mº„8{‹G»e‹F)µ•L{C
S 
"›f”jƒº)µÒm—F)žSš‹jH#e…0%¶)¡GJ

¢Thôª`Y ≥`∏≤j á`«dÉ©ØdG ¢ü`≤f 
ž.e£º)) •©C¦jF) ’FesL » e ©* +1¦£‹º) 
1¦£·) ž<3 "„6JeD" ŸeG%) “e…; ¢e©‘ƒ5 
„53e/ i;){* ¢%S ) eE e£Fz* ªjF) +Êj‹º) 
µ BEefƒ€F) ¼') œ¦ƒ7¦F) ¡G ¤G{/ „Ce º) 
iˆ¸{0$)µ›0y,eGy‹*Ójfƒ5e G

q
åëÑdG á∏MQ πNój ∫GõY
"ƒJÉcÒŸG" ‘ ÚªLÉ¡e øY 
«1e F)µ{‘F)„©(33{D#e -%
¶)¥zIµJ
S 
¡; nsfF) œÏ0 ¡G BE{sjF) 
œ)}S ; ¡LyF) 3¦H
S 
•L{‘šFiCeƒ8'¶)gš.§š;¡L31eDӝ.e£G 
y.¦L n©/ iF¦…fF) ¡G ÇemF) ’ƒ F) œÏ0 
eIyL{L ªjF) |7e ‹F) „‚‹* ŒG l¶eƒ,) µ 
›G%)ž.e£Gi”‘ƒ7kšƒ€CeGy‹*Ÿ¦p£F)ž©;yjF 
1e±) ¼') ›”jH) «zF) ªš*¦H ªsjC #e‹*3%¶) 
„*ÌF) §š; )ÒmE +3)1'¶) œ¦‹,J 
+y©šfF)
S 
reG1')JyLy.¡G•L{‘F)҃‚±›.%¶«¦jƒ€F) 
•L{‘F) Ÿ)1eG iš©—ƒ€jF) µ +yLy·) |7e ‹F) 
J%) ¼J%¶) Ój…*){F) ¡G Óf;¶ gš. ¤F •sL
S 
"¦,eEÒº)"µÓjCÌsº)i©HemF)
ì .Ω 

iLe<{F) «1e F +Ò0%ÏF) leL3efº) k‘ 
k‘ƒ€E
‘ƒ€E 
i©G¦p£F)i©/e F)¡G)ÒmEÇe‹L•L{‘F)¢%) 
)¦šƒ€C¡LzF)Ÿ¦p£F)ªf;¶i©Fe‹C„”H›‹‘* 
Ój£.)¦G {0$) µ BEefƒ€F) ¼') œ¦ƒ7¦F) µ 
Œƒ8¦*+3yD¦*J«Jeƒ5{C¢e‹C)yº)›S‘—,n©/ 
1e±)J #eƒ‚©fF) 3)yF) ŸeG%) BEefƒ€F) µ +{—F) 
Œ©©ƒ‚, •L{‘F) g S . eG ½)¦jF) §š; i)|€F) 
h3yº)kš‹.i©‹ƒ8¦F)¥zI¤FJe jGµ‡e”H 
)yIe.§‹ƒLJe£ G¤”šD«yfL„6J{;ªD43%) 
leL3efº)›fDi©Fe‹‘F)„”H§š;#eƒ‚”F)¼') 
K{0%)‡e”HŒ©ƒ‚L¶ªEiG1e”F)
S

±É£Yh á"QR øH IOƒY
...øμd ,É¡àbh ‘ äAÉL 
y¿ž.e£º)+1¦‹*)Ò0Œ©·)|€fjƒ5) 
¤j*eƒ7') ¡G¤©Ce‹,y‹*¡L1e©º)¼') i34¡* 
µ "„6JeD"™efƒ6}S Iµ›ƒ€C¤ —FifE{F)µ 
¦IJiIe” F)+ÌCy‹*ªƒ5eƒ5%) ¤F+)3efGœJ%S ) 
išL¦9+̑Fhe<g;ÏFifƒ Fe*{ˆj G#ªƒ6 
¡G yS *¶J i©ƒ5{F) iƒCe º)J lefL3yjF) ¡; 
¤jDe©F›GeEy©‹jƒLªEkD¦F)„‚‹*¥3eˆjH)

iƒ7e‹F) {()}·) y©‹ƒ5 3¦* žD3 h„7 eG)3¦He +yL{. ¡; 3yƒL ªGÏ;') •sšG
E-mail: contact@elheddaf.com :∞````JÉ¡dG 
¢)¦ƒ83h:ô`jôëàdG ¢ù«FQ ÖFÉfiD4){G›©;eƒ5'):ô`jôëàdG ¢ù«FQy‹ƒ5¦*›/eE:ô`°ûædG ôjóe 
›‹L¦ƒ6¢¶y;ªƒ6e£F)1){Gw©ƒ6¡*y©ƒ63 ,¿ÉªãY …ó«°S øjódG º‚ :ôjôëàdG1){G„€©š/:ôjôëàdG ÒJôμ°S 
¢ešƒ5¢em;l3e‘,«y£G›s—Fy¿uϸ1){G–J34y¿1¦f;yL{C҃€*ҝƒ5iÃ¦*ªš;
S 
¢e ;¢)¦ƒ833Jy œÏ*«JeE{*+}/«31¦E’ƒ5¦L×)y‹ƒ5ž©I){*'
)

‫ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺎﺕ‬

23

‫ﺃﻭﻟﻤﺒﻲ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﻔﻀﺔ‬

IQó«M ¤EG √õ«côJ ∫ƒq ëj »ÑŸhC’G 
¦¿i©Ž*¥3¦£.ŸeG%)J¤H)y©Gµg‹š©ƒ5ªfºJ%¶)¢%)iƒ7e0 
3eƒH%¶)ŒGtFeƒjF)Jkš©ƒƒ©,iƒ—H

ÜÉgòdG á∏Môe AÉ¡fEG
™«ª÷G º∏M á£≤f 27 `H 
žƒ5¦º)¡GheIzF)iš/{G#e£H')iƒ‚‘F)1)JµŒ©·)g<{LJ 
§š; 4¦‘Fe* ¶') ¢¦—L ¡F «zF) {G%¶) ¦IJ i…”H 27 ¦p­ 
+Ò0%¶)iF¦·)µ„©¹)¼')›” jF)¡Gi…” *+1¦‹F)J+3y©/ 
¢%¶ ˜ƒ6 ¢J1 if‹ƒ7 ¢¦—jƒ5 i£º) ¡—F heIzF) iš/{G ¡G 
#ejƒ€F)iF¦…*g”š*{‘ˆF)›.%)¡G¢ef‹šLӔL{‘*•š‹jL{G%¶)
.Ü .¢T 

i©ƒ5e”F)kš©ƒƒ©,+3eƒ0iƒ‚‘F)1)JªfºJ%) †©¿Œƒ8J 
i‹·) +)3efG §š; e©Fe/ gƒ G Óf;ÏF) }©E{, ›EJ efHe. 
™3)y, +1¦‹F) ¦I „©({F) ¤CyI ¢%¶ +3y©/ ›G%) ŸeG%) Ÿ1e”F) 
“J{ˆF) ›E ¢%) iƒ7e0 +1eL{F) ªƒ5{E ¼') +1¦‹F)J iÈ}£F) 
i©ƒ8eº) iF¦·) µ ΋jº) „Ce º) if”; ª…v, §š; y;eƒ, 
ŒCyG¦*1e±)ŸeG%)¤H)y©­

AÉ£NC’G í«ë°üJ ≈∏Y 𪩫°S á∏LƒH 
#e…0%¶)t©sƒ,§š;¤De9J¢e©‘ƒ5iš.¦*h3yº)›‹©ƒ5J 
§j/kš©ƒƒ©,1e±)ŸeG%)ªƒ8eº)i‹·)+)3efGµišpƒº) 
2')+3y©/›G%)ŸeG%)i‹·))zI+)3efGµ¢¦f;ÏF)e£ Gy©‘jƒL 
4¦‘F)¡;›Ly*¶J)y.i£G+3y©/‡e”HJ«3J|8™3)yjF)¢%)

‫ﺇﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺮﺑﺎﺡ‬

ΩQGô#dG AÉ≤∏d Ò°†ëàdG ‘ ´ô°ûjh ∞fCÉà°ùj ìÉHôdG 
#e”SšF ҃‚sjF) µ iDυH¶) Ï.&¦G i‘©‘0 iƒs* ª‘j—L 
i©F)¦º)iƒ¸)¼')g”,{º)

q dG ™e ¬ãjóM πLCG ó«ÑY
ÚÑYÓ 
gfƒ*“e bjƒ5¶)iƒ/§š;y©f;ªsjCh3yº)“|€L»
S 
+|6efG ¤š” , y‹* ue*{Fe* «yšfF) g‹šº) ¼') ){0%ejG ¤F¦ƒ7J 
½ejFe*Ji©ƒvƒ6i£Gµ1ÏfF)h{<¼') Ò0%¶)#e”SšF)g”; 
qGeHÊF) eƒ‚L%)J Ò0%¶) #e”SšF) œ¦/ Óf;SÏF) ŒG ¤mLy/ ›.%) 
¦fƒ5%¶)iLe£ Fif‹ƒF)+)3efšF{…ƒº)«Òƒ‚sjF)

»ZƒHh IQƒªY ,π£«H ±ÉæÄà°S’ ìÉJôe 
›…©* ª-ÏSmF) “e bjƒ5¶ ¤/e©,3) y©f; h3yº)
S Ky*%) eE 
#e‘ƒ€šF œJ%¶) œJ%¶) ª(e mF) ›-e³ y‹* ›‹F) ª<¦*J +3¦; 
ª S ‘F)žDe S…F)JnFemF)Ó*3e©jF)+1¦;J
.¢U .R

‫ﻣﺸﻌﻞ‬
‫ﺣﺎﺳﻲ‬
‫ﻣﺴﻌﻮﺩ‬

:¿ƒ"QR
ÉfRƒa"
¿Éc
áHƒ©°üH
ó°üëæ°Sh
"√QɪK

±ÉæÄà°S’G ‘ IójóY äÉHÉ«Z 
g;ÏF)¡S—jL»2')+yLy;le*e©<“e bjƒ5¶)iƒ/ly£ƒ6 
¤H%eƒ6e£ G1e‘jƒ5)ªjF)i©Ceƒ8'¶)i/){F)ž<3+1¦‹F)¡G«yL1 
»e©CÒ0%¶)#e”SšF)µg©ƒ7%) «zF)«JÏF)yf;g;ÏF)¢%eƒ6 
i;¦pº)i”C){G¡G«3e—*1e±'¶)“¦‘ƒ7µ•F%ejº)¡S—jL 
ª S ‘F)žDe S…F)›‹.eG¦IJyLyƒ€F)–eI3'¶)gfƒ*iƒ/œJ%S )µ

‫ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺮﻭﻳﺴﺎﺕ‬

§°SGhC
§
§°
°S ’G øe ô°UÉæY º°V ‘ ôμq Øj »°SÉ°S øH 

µ{—‘LÒ ¶))zI¢%S ) 1)&¦Cy¿ªƒ5eƒ5¡*leƒLJ{F)›f”jƒGh3yG¡Gh{”G3yƒG’ƒ€E 
µ{—‘LÒ0%
S 
µkjf-%)J„5%e—F)JiF¦…fF)ªjƒCe GµkC¶›—ƒ€*){0&¦Gk”F%e,ªjF)†ƒ5)J%¶)ibC¡G|7e ;žƒ8 
i‹9e”º)gfƒ*ŸeL% 
i‹9e”º)
¶)¥zI•L{‘F)e£*{ȪjF)+eHe‹º)›:µe©ƒ5¶i©DÌF)•sjƒ,e£HS %)¢)y©º) 
„‚‹*i*eƒ7'
„
„‚‹*i*
){0$)gHe.¡GJi”Fe‹F)i©Feº)ž£,e”sjƒG§š;|7e ‹F)„‚‹*œ¦ƒ/Ÿy;ip©jH 
ibC¡G¢efƒ€F)„‚‹*˜ƒ6¢J1e£šŽjƒ©ƒ5iƒ7{CªIJ#e‘ƒ€šF›-ej,»ªjF)JK{0% 
ibC¡G¢
¶)|7e ‹F) 
œJ%S ¶)•L{‘F)ŒGg‹šF)Jž£”… G„8{‘F†ƒ5)J%¶) 

ž©I){*')„©({F)¡Ò0%¶)4¦‘F)¢¦34 
›‹ƒ€G¤”L{C¤špƒ5«zF) 
›©.ŸeG%)1¦‹ƒGªƒ5e/ 

2>3 B*§šCyF)Ó; 
gƒ/#e.«zF)J 
1{…©F¤sL|, 
i©ƒ—‹F)q(ej F)„sH 
e£špƒ5ªjF)i©Fejjº) 
¤mLy/µ)yE&¦G•L{‘F) 
¢¦—©ƒ5¥Ò-%e,¢%S ) 
leL¦ ‹º)§š;e©*epL') 
q(ej F)§š;eƒ‚L%)J 
œeDJiG1e”F)l)#e”SšF 
hesƒF)µ e ,eL¦ ‹G" 
i©*epL'¶)ip©j F)y‹* 
e ”L{C¤špƒ5«zF)4¦‘F)J 
heƒ/§š;›‹ƒ€º) 
isƒ6{º)–{‘F)Ky/') 
›©.Ÿe‹F))zI1¦‹ƒšF 
e ;}jH)«zF)§šCyF)Ó; 
i*¦‹ƒ*‡e” F)¤ G 
›ƒ‚‘F)J)yS .+ÒfE 
Óf;SÏF)i‘;eƒ‚º1¦‹L 
¢)y©º)µžI1¦£. 
iš/{º)µe©ƒ5¶ 
eI¦f‹FªjF)i©HeSmF) 
eEÎE%)i©FejDuJ{* 
h3yº)
S leƒ*¢%S ) 
µ{£ˆ,l%)y*i*e<¦* 
Ÿy0eGy‹*¢)y©º) 
Óf;ÏF«¦ ‹º)gHe·) 
4¦‘F)¢%S )y©E%¶))y©.
S 
ÒfEÒ-%e,¤F¢¦—©ƒ5 
¢J1¥3e-yƒs ƒ5J 
iG1e”F)y©;)¦º)µ˜ƒ6 
e HS %)e©ƒ5¶iF¦…fF)¡G 
ÎE%)e jf,{GӃ±yL{H 
†Žƒ‚šF„8{‹jH¶§jS / 
Ò0%¶){…ƒ€F)µÒf—F) 
"iF¦…fF)¡G
.¢U .R 

#)¦.%) ¼') ue*{F) 1e±') ¦f;¶ y/%¶) „G%) œJ%S ) i©ƒG%) 1e; 
¡G„švjšFkfƒF)Ÿ¦Li/)3y‹*«yšfF)g‹šº)¡GlefL3yjS F) 
ŸeG%) ¢)y©º) µ ¢¦f;SÏF) ¤Fz* «zF) 1¦£pº)J ›”S  jF) –eI3') 
œefƒ6%) iÈ}I y£ƒ6 «zF) #e”SšF) ¦IJ i ©… ƒD iLyš* iL1¦F¦G 
{G%¶)œJ%S ¶)‡¦ƒ€F)µ•L{‘F)¥e”š,
0>1 B*y©f;ªsjCh3yº)
S 
ªsjC h3yº)
S ue¸') ž<3 i…f¿ ¢¦—, leL¦ ‹º) ›‹. «zF) 
#e”SšF)g”;¤©f;¶ŒG¤mLy/y‹*iÈ}£F)¢e©ƒ Fy©f;

§°SGhC’G ™e ájOh IGQÉÑe èeôH 
iF¦…fF)¡GŸ1e”F)#e”S
iF¦…fF)
šFiL҃‚±iL1J+)3efGªƒ5eƒ5¡*h3yº)qG{*¤ƒ‘H–e©ƒF)µJ
S 
ªjF)J«3e·)¦fƒ5%
ªjF)J«
¶)’ƒj G•L{‘F)†ƒ5)J%)ŸeG%)¤Fefƒ6%)e£f‹š©ƒ53eLyS F)›0)1if”F)hefƒ6ŸeG%) 
µ
µ +|8e/ 
+|8
| ¢¦—, §jS / ¼J%¶) ib‘šF e£ƒ‚* Ÿ¦”©ƒ5 ªjF) |7e ‹šF žƒ¸) µ eƒ‚L%) e£šŽjƒ©ƒ5 
+1¦‹F)iš/{º)1)y‹jƒ5)iF¦…fF)ªjš/{GÓ*•L{‘F)¤*Ÿ¦”L¢% 
+1¦
)Ÿ}j‹º)«Òƒ‚sjF)qGeHÊF)
.¢U
¢ .R

‫ﺷﺒﺎﺏ ﺑﻨﻲ ﺛﻮﺭ‬

â– GƒØfCÉà°SG "¿’õ¨dG""
ájRGƒe ∫OÉ©J ÒKCÉJ 

3¦ƒ 
3¦ƒ‚s*iš3¦*«yšfF)g‹šº)¡GlefL3y
¦ƒ‚s
jS F)#){sƒF)¢¶}<y/%¶)„G%)œJ%S )is©fƒ7’H%ejƒ5) 
–eI3'¶)gfƒ*½)¦º)Ÿ¦©šF›‹F)µJ|€F)J–esjF¶)ž£ G„‚‹fF)kš.%)e©CÓf;ÏF)gš<%) 
ly£ƒ6ªjF)J+Ò0% 
ly£ƒ
£ƒ6
¶)iL4)¦G+)3efGµiFJzfº)+Òf—F)ž£,)y£¾ip©jH¤F)¦ƒ8{‹,«zF)Òf—F) 
e£ ;žÃªjF)J
2>2 ª*epL' 
e£ ;
¶)œ1e‹jS F)¤©š;„8{CeGy‹*¤H)y©­Ój…” F•L{‘F)Œ©©ƒ‚, 
¡G3¦£:œ 
¡G3¦
J%S )µÏ©šDi…f¿¢¦—,leL¦ ‹º)›‹.eG¦IJimFeSmF)if,{º)¼')•L{‘F)Œ.){, 
¦fƒ5%¶)lefL3y,

Ì©àdG ¿É«°ùf ‘ áªgÉ°ùª∏d Ghô°†M QÉ°üfC’G 
ŸeG%) ΋jF)y‹*iš©—ƒ€jF)|7e ‹F{-% 
Î
ejF)+y/¡G’©‘vjF)µ)43e*)3J1ž£F¢eEeGy‹* 
“e bjƒ5¶)iƒ¸+
“e b
¦”*"¢¶}ŽF)"3eƒH%
) |‚/ª;ej.¶)›ƒ7)¦jF)i—fƒ6œÏ0¡GiL4)¦G
S 
§š;›f”Gž£”L{C
§š;›
¢%S )e©ƒ5¶Ò0%¶)΋jF)3e-%)¦¿J¢e©ƒHµiIeƒº)›.%)¡Gy/%¶)is©fƒ7 
1¦‹ƒGªƒ5e/›‹ƒ€G3e·)ŸeG%
1¦‹ƒ
)½)¦jF)¡;ÇeSmF)œe©f”jƒ5'¶)µ«3efjFe*ÓjL3eHÓj£.)¦G 
•L{‘F)J
•L{‘ Ò0%¶) )zI ¢)y©­ kš©ƒƒ©, 1e±') ½e¸) y(){F) i£.)¦­ ¼J%¶) iš/{º) žjvLJ 
«¦jƒ€F)g”SšFe*qL¦jjF)¼')ªG){F)¤Cy£F+1eL{F)+1e‹jƒ5e*gFe…G
.¢U
¢ .R

‫ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﺩﻱ ﺳﻮﻑ‬

ìhQ ¿hO ∞fCÉà°ùj øeÉ°†àq dG 

gfƒ 
gfƒ*«1e‹F)›—ƒ€Fe*¦fƒ5%
¶)iL)y*lefL3yjS F)¼')“¦ƒ5«1)J¡Geƒ‚,¦f;¶+1¦;¡—,» 
«zF 
«zF)J§ƒ5¦Gª/hefƒ6i;¦pº)g©,{,y()3ŸeG%
)¤H)y©­•L{‘F)¤špƒ5«zF)Ò0%¶)΋jF)
„
„53 
„53e/1¦.J¶¦FiÈ}£F)¤*•sšL¢%
) 1eEJ)yS .+ÒfEi*¦‹ƒ*ª*epL'¶)œ1e‹jS F)¤ G˜jC%) 
leL¦ ‹G§š;gHe·))zI{-% 
leL
) ½ejFe*J¡Ly©F){‘ƒ7rJ{¹)¤”L{CgHe.«zF)«4)31¤ƒ5%) 
uJ3¢J1¼J%¶)iƒ¸)l{.2')Œ©·)

AÉ≤∏q dG äÉ«HÉéjEG ¤EG Oƒ©j ájÉZh … 

z G 
z Gœe.iLe<h
3yº)œefƒ6%
) }‘L»2') ¤H)y©­‡e” S F)’L}H›ƒ7)J•L{‘F)¢%S ) t©sƒ7
S 
i©”*kHeEe©CišGeEi©-Ïm*•L{‘F)4eCeGy ;i—L{*›G% 
i©”
)ŸeG%)iF¦…fF)¡Gi©HeSmF)iF¦·) 
le©*epL' 
le
) ¼') Óf;SÏF)ŒG¤mLy/µ1e;iLe<yLy·)h3yº)
¢%S ) ¶') eGe³i©ƒ—;q(ej F)
S 
e£*§š±ªjF)i©Fej”F)uJ{F)eI4{*% 
e£*
)J›p©.¡G§ƒ5¦Gª/y(){F)ŸeG%) +Ò0%¶)+)3efº) 
ip©j F)›Ly‹,¡Gž£j —GªjF)i©HeSmF)iš/{º)µe©ƒ5¶¢)y©º)µ¢¦f;SÏF)

ájÉZ ÜQóª∏d GóYÉ°ùe ≥«≤M 
«zF)•L{‘Fe*„8¦£ šFiFJe¿µœe.iLe<h3yšF)y;eƒGy¿•©”/+3)1'
«
¶)k ©; 
žƒ5¦º)i©
žƒ
 S ‘F)iƒ83e‹F)µ›‹F)¤F•fƒ5 "{9eƒ6"¢%S )e©ƒ5¶+Ò0%¶)›fDeGif,{º)›jsL
..¢U .R¡L{0$¶)¡Ly;eƒº)i©”*§š;›ƒ‚‘,+3)1'¶)kš‹.ªjF)i…” F)ªƒ8eº)

2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

‫ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺑﻮﻣﺪﻓﻊ‬

óæq éj ¿ƒªëL
AÉ≤∏d ¬«ÑY’
AÉØ°üdG

IGQÉÑŸ ‹RÉæàdG ó©dG ájGóH ™e
,¢ù«ªÿG AÉØ°U ΩÉeCG 14 ádƒ÷G
¿ƒªëL ™aóeƒH OÉ–G ÜQóe ´ô°T
πLCG øe ¬«ÑY’ Ò°†– ‘ OGôe
πNGO á«HÉéjEG áé«àf ≥«≤–
»àdG ᪡ŸG áHƒ©°U ºZQh ,QÉjódG
Ée πc ∫òÑj ¬fCG ’EG ,¬dÉÑ°TCG ô¶àæJ
√ò¡d ºgÒ°†– πLCG øe ¬©°Sh ‘
∫hCG ‘ ¬H ΩÉb Ée ƒgh ,á¡LGƒŸG
¿Éc PEG ,¢ùeCG ∫hCG á«ÑjQóJ á°üM
∫òÑH º¡ÑdÉWh ¬«ÑY’ ™e Éë°VGh
≥«≤– πLCG øe º¡©°Sh ‘ Ée πc
øe ºgÉjEG GQòfi ,á«HÉéjEG áé«àf
¬°VhÉØàdG ø°ùëj …òdG ¢ùaÉæŸG
.√óYGƒb êQÉN

q á∏«μ°ûàdG
‘ ô°†–
§¨°V ¿hOh Ahóg

ᩪ÷G óYƒŸ OÉ–E’G AÉæHCG ô°†ëjh
…CG øY Gó«©H ΩÉJ Ahóg ‘ ΩOÉ≤dG
±ôW øe á°UÉN ,»LQÉN §¨°V
º¡≤jôa GƒcôJ øjòdG QÉ°üfC’G
»gh ,ájOÉY AGƒLCG ‘ ô°†ëj
Úfƒ∏dG »Ñfi â∏©L »àdG äÉ«£©ŸG
»£îàH ¿ƒdAÉØàj ¢†«HC’Gh ôªMC’G
≥«≤–h ¢ù«ªÿG AÉØ°U áÑ≤Y
ó«cCÉàH º¡d íª°ùJ á«HÉéjEG áé«àf
øe ¬H GhOÉY …òdG ÚªãdG ∫OÉ©àdG
.á«°VÉŸG ádƒ÷G ‘ IQó«M

πFÉØàe" :π«∏b øH
áé«àf ≥«≤ëàH
"á«HÉéjEG

OÉ–G ¢ù«FQ ™e ÉæãjóM ∫ÓNh
ÉæØbh ,ó«ªM π«∏b øH ™aóeƒH
áé«àf ≥«≤ëàH ÒÑc ¬dDhÉØJ ≈∏Y
ºZQ AÉØ°üdG IGQÉÑe ‘ á«HÉëjEG
,¬≤jôa ô¶àæJ »àdG ᪡ŸG áHƒ©°U
óYƒŸG Gòg øY ’EG çóëàj ’ ƒ¡a
iƒ°S A»°T …CG ¬ª¡j ’h Ö©°üdG
¿C’ ,á«HÉéjEG áé«àf ≥«≤–
¬≤jôa ≈∏Y ÉYƒæ‡ äÉH ACÉ£ÿG
AÉØ°üdG IGQÉÑe ó©H √ô¶àæJ …òdG
¬≤jôa Oƒ≤J áÑ©°U ÚàLôN
πeôdG »°SÉMh Oƒ©°ùe »°SÉM ¤EG
áëjôe ÒZ áÑJôe πàëj ɪgÓch
.ádƒ£Ñ∏d ΩÉ©dG Ö«JÎdG ‘

.Ü .¢T

‫ﺻﻔﺎﺀ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ‬

πNój AÉØ°üdG
IGQÉÑe AGƒLCG
™aóeƒH

¢ù«ªÿG AÉØ°U ≥jôa πNO
»àdGh ,ᩪ÷G Gòg IGQÉÑe AGƒLCG
øª°V ™aóeƒH OÉ–EÉH ¬©ªéà°S
ádƒ£H øe 14 ádƒ÷G äÉjQÉÑe
§°Sh áYƒª› äÉ£HGôdG ÚH Ée
ÜQóŸG ∫ÉÑ°TCG ´ô°T óbh ,ÜôZ
IGQÉÑŸG √ò¡d OGóYE’G ‘ Úfi »∏Y
᪰SÉM IGQÉÑe Èà©J »àdG áÑ©°üdG
¿C’ ,ádƒ£ÑdG QGƒ°ûe øe ≈≤ÑJ ɪ«a
¿hôØ©dG ‘ á«HÉéjEG áé«àf ≥«≤–
π©éj ¿CG ¬fÉμeEÉH ™aóeƒH OÉ–G ΩÉeCG
Ó£H ÜÉgòdG á∏Môe »¡æj AÉØ°üdG
AÉ≤∏dG ‘ √Rƒa ádÉM ‘ ÉjõeQ
ΩÉeCG ÜÉgòdG á∏Môe øe ÒNC’G
.á°†ØdG OGh »ÑŸhCG

¿ƒμ«°Sh ≈aÉ©àj »î«°T
AÉ≤∏dG ‘ Gô°VÉM

äÉjQÉÑe ¢ùªN øY ¬HÉ«Z ó©H
‘ É¡d ¢Vô©J áHÉ°UEG ÖÑ°ùH á∏eÉc
™aGóŸG πé°S ,Iófôa ΩÉeCG áÑcôdG
á«Yɪ÷G äÉÑjQóàdG ‘ √Qƒ°†M
,áHÉ°UE’G øe É«FÉ¡f ¬«aÉ©J ó©H
á«æØdGh á«fóÑdG ¬àjõgÉL ócDƒ«d
øe ÌcC’ ÖYÓŸG øY √OÉ©àHG ºZQ
IGQÉÑŸ »Yóà°SG ¬fCG É°Uƒ°üN ,ô¡°T
¿C’ ,Ö©∏j ⁄ ¬æμd á«°VÉŸG áMhôa
IôeɨŸG ΩóY π°†a »æØdG ºbÉ£dG
‘ ¬«dEG á°SÉe áLÉëH ≥jôØdGh ¬H
.ºgCG äGAÉ≤d

™HÉàj »JÓμe
ΩɪàgÉH äGÒ°†ëàdG

AÉØ°U ¢ù«FQ ó«°TQ »JÓμe ™HÉàj
ΩɪàgÉH ¬≤jôa äÉÑjQóJ ¢ù«ªÿG
≈∏Y ∞≤j ≈àM ´ƒÑ°SC’G Gòg ÒÑc
óYƒª∏d ÉÑ°ù– IÒÑch IÒ¨°U πc
Gòg ¬≤jôa ô¶àæj …òdG º°SÉ◊G
,™aóeƒH OÉ–G QÉ÷G ΩÉeCG ´ƒÑ°SC’G
≥jôØdG øY ∫hC’G ∫hDƒ°ùŸG ¿C’
»àdG á«dhDƒ°ùŸG ºéM ΣQój
óLƒj ≥jôØdG ¿CG á°UÉN ,É¡∏ªëàj
ádƒ£H Ö≤∏H ôض∏d ¥GhQ ø°ùMCG ‘
¿ƒμ«°S »àdGh ÜÉgòdG á∏Môe
á∏°ù∏°S á∏°UGƒŸ »HÉéjEG ÒKCÉJ ¬d
ÜÉjE’G á∏Môe ‘ á«HÉéjE’G èFÉàædG
.ádƒ£ÑdG øe

.Ü .¢T

Oó```©dG
2669

‫ﺟﻴﻞ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺪﻓﻠﻰ‬

IQÉ°ùÿG º°†¡j ⁄ »∏cCG
Oƒ©°ùe »°SÉM ΩÉeCG 
¡LyF)|HªšE%)h3yº){£: 
ªjF)+3eƒ¹)g”;gƒ‚ŽF)iDµ 
ªƒ5e/›‹ƒ€GžšG%)¤”L{Ce£špƒ5 
›©·)h3yGžƒ‚£L»J1¦‹ƒG 
˜šj*¤”L{Ce£*ª GªjF)iÈ}£F) 
µly*+)3efGµJi”L{…F) 
{…0%)Œ ƒ7«zF)¤”L{CœJe jG 
¤”L{‘Fh{D%)4¦‘F)¢eEJ„7{‘F) 
#ªƒ€F)Ÿy”L»«zF)„Ce º)¡G 
«zF)yLyƒ€F)†Žƒ‚F)¡—FÒm—F) 
#e -%)J›fD¤Fefƒ6%)§š;„53¦G 
¡G„7{CŒ ƒ7¡G¤ —G+)3efº) 
|‚/¤H%))Ò-%e,¥1)4eGJoÏmF)‡e” F)yƒ/¡G¡—³J#ªƒ6¶ 
ueL{F)r)31%)gI2¤Fefƒ6%)ŒG¤*›E¡—Fªƒ5e/i£.)¦º)y©. 
iš3Jµ+eHe‹G¡G¤”L{C¤ƒ6e;eGgfƒ*

º¡JófÉ°ùe ¿ƒæ∏©j QÉ°üfC’G 
¡LyE&¦G¤Fefƒ6%)JªšE%)h3yšFi”š…º)ž£,yHeƒG3eƒH%¶)¡š;%) 
yE%e,J1¦‹ƒGªƒ5e/ŸeG%)+3eƒ¹)i©FJ&¦ƒG¢¦šsjL¶ž£H%) 
µ|”,»•L{‘F)+3)1')¢%)ž<3eCy£jƒGtfƒ7%)ž£”L{C¢%)3eƒH%¶) 
¡—FžIÒf‹,y/§š;i/){F)‡J|6e£Fl{CJJ+{()}F)–{‘F)•. 
ž£ :he0¡LzF)3eƒH%¶)gƒ‚<3e-%)eG¦IJ›mºe*kƒ©FišGe‹º) 
iš3Jµªƒ8eº)i‹·)+)3efGµoy/«zF)y‹*

∞°SÉjh ídÉ°U øH ,…óªM
á∏«μ°ûàdG ¿ƒªYój ób 
›jsº)¡Gi*eƒ7'¶)ª;)y*+Ò0%¶)i£.)¦º)¡;ž£*e©<y‹* 
+1¦;¡Gkš©ƒƒ©,ŸeG%)i‹·))zIiš©—ƒ€jF)y©‘jƒ,¢%))y. 
l)|6&¦º)„‚‹*ª/¦,¡LzF)’ƒ5eLJtFeƒ7¡*«y/Óf;ÏF) 
ž£jE3eƒ€GyE%e,iFe/µJ{jƒG¡ƒ±µi©sƒF)ž£jFe/¢%) 
•L{‘F)µž£H4J¼'){ˆ Fe*#e”šF)µ)ÒfE¢¦—©ƒ5žI3J1¢'eC 
kDJ«%)µ–3e‘F)Œ ƒ7§š;ž£,3yDJ
.Ü .¢T

‫ﻭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺮﻭﻳﺒﺔ‬

á«dÉ©ØdG ¢ü≤f ÊÉ©jo OGOƒdG 
{0$) µ ™efƒ€F) ¼') œ¦ƒ7¦F) µ ifLJ{F) 1)1J iš©—ƒ€, kšƒ€C 
eG ½)¦jF) §š; ¡ƒ5JyF) 1e±)J |7e ‹F) ªfºJ%) ŸeG%) Ój£.)¦G 
eGJÓjš£ƒ5¢ej£.)¦º)kG)1eGišGe—F)iGϋF)yƒ/¡Ge£G{/ 
µ y.¦L 1)1¦F) ¢%) iƒ7e0 •L{‘F) +|5%) KyF +yLyƒ6 +|¸) ›‹. 
h3yº) §‹ƒL )z£F Ÿe‹F) g©,ÌF) œJy. µ isL{G Ò< i©‹ƒ8J 
gFe…G¤”L{C¢%¶išf”º)le£.)¦º)›fD›—ƒ€º))zI›/¼')Ó|5 
§š; iƒCe º) «1e‘jF kDJ h{D%) µ l)΋jF) iƒšƒF y/ Œƒ8¦* 
iF¦…fF)¡GÇemF){…ƒ€F)µ‡¦”ƒF)«1e‘,

"á∏Ñ≤ŸG äÉjQÉÑŸG ‘ ∑QGóàdG Éæ«∏Y" :»≤LÉæ°S 

+1¦‹F) §š; )31eD ¢eE ¤”L{C ¢%S ) ª”.e ƒ5 –3e9 ŒC)yº) ’ƒ€E 
¥zI¡;œeDn©/¡ƒ5JyF)i£.)¦Gµ+{—ƒ*¡GoÏmF)‡e” Fe* 
¡ƒ5JyF)¡GoÏmF)‡e” Fe*+1¦‹F)¡GÓfL{De E"ªšLeG+)3efº) 
ems*e š” ,y”C§Žjfº))zI•©”±¡Ge G{/ŒFe…F)#¦ƒ5¢%) Ò< 
җ‘jF)e ©š;¢$¶)|7e ‹F)ŸeG%) e f‹š­eH΋,„‚L¦‹jF4¦‘F)¡; 
+1¦‹šFleHe—G'¶)˜šÅe H%¶ e ,eCeGBE3)yjFiG1e”F)leL3efº)µ 
"e£—šÅªjF)iš©—ƒ€jF)¼'){ˆ Fe*i£.)¦F)¼')
IõªM .Ω

‫ﺃﻭﻟﻤﺒﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‬

ó«Øà°ùj »ÑŸhC’G
øjƒμàdG õcôe øe 
yf; iƒ7e‹F) ½)JJ ª£, y¿ iƒ8eL{F)J hefƒ€F) {L4J ¡ƒ61 
k³ n©/ |7e ‹F) ªfºJ%e* „7e¹) ª L¦—jF) }E{º) xJ4 31e”F) 
›©·)¡Gi©;e …ƒ7)i©ƒ83%e*¤j©…Ž,J¡L¦—jF)g‹šGi©ƒ83%) +1e;') 
‡eƒ€ F)+1e;')ª ‹LeG}E{šFi‹*ejF)•C){º)ž©G{,´eE„Ge¹) 
¡9¦F)µi©ƒ8eL{F)„53)yº)›ƒ‚C%)JžI%)Ó*¡Gy‹L«zF)}E{º)¼') 
•L{‘F)µ¡L¦—jF){L¦…,›.%) ¡Ge¾eH{*ªfºJ%¶)+3)1') l{…ƒ5J 
iLJ{EgI)¦G¡L¦—,yƒD¥y£;•*eƒ5¼') ªfºJ%¶)+1¦;¢eƒ8J 
3ef—F)“eƒG¼')+1¦‹F)§š;•L{‘F)y;eƒjƒ5i*eƒ6

IQGRƒdG IóYÉ°ùÃ ÖdÉW »°SGƒe 
ª£,{L4¦F)+3eL4ªƒ5)¦G«4¦C|7e ‹F)ªfºJ%)„©(3›Žjƒ5)J 
gš9 n©/ •L{‘F) e£ G Çe‹L ªjF) i©‹ƒ8¦F) ¼') –{…jF) ›.%) ¡G 
¡Gi© 9¦F)iLyH%¶)žI%)Ó*¡Gy‹L¤H%¶¤F+y;eƒº)yLyG+3J|‚* 
iƒ8eL{Fe*„8¦£ F)µ¡L¦—jF)3J1i©I%) ª£,{L4¦F)yE%) ¤fHe. 
{C¦©ƒ5J|7e ‹F)ªfºJ%) +3)1') ª;eƒGž;yL¤H%) )yE&¦G{()}·)µ 
Ÿ4ÏF)ž;yF)e£F

≥aC’G ‘ ìƒ∏J êGôØf’G QOGƒH 
¡GrJ{¹)›.%) ¡GyLyƒ6œ&Je‘j*|7e ‹F)ªfºJ%) +3)1') Œš…j,J 
ksÃe£H%) iƒ7e0+Ò0%¶)l)¦ ƒF)œÏ0e£ GkHe;ªjF)leG4%¶) 
¡GyLy‹F)+1e‹jƒ5)µksÃeEª L¦—jF)}E{º)n‹*+1e;') µ 
e*3yGǦƒ5¦G«4¦Cg©ƒ j*+Ò0%¶)+¦…¹)3){<§š;«1e F)#e *%) 
+3)1'¶)¢%)¶')žƒ5¦º))zIiF¦…*µi‹ƒ8)¦jº)•L{‘F)q(ejHž<3J¤F 
1¦‹ƒF) ›.%) ¡G g‹šF)J g©9 3)¦ƒ€G •©”± §š; ¤,3yD ¡G i”-)J 
iG1e”F)žƒ5)¦º)œÏ0
.Ü .ê

Oó```©dG 2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
2669 Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

Anep 557727 El Heddaf du 07-01-2014

‫ﺇﺷﻬﺎﺭ‬

24

Ö©°üe .¥ :É«côJ ¤EG /≈°Sƒe .< ,¥hQR .Ω , ,ÒgR .∫ ,¢SÉ«dEG.´ ,ìÓ◊.Ω ,™«HQ .∑-…QOƒc .… - ÊGó«©°S .ì - ˆG ó©°S .EG : ¢ùfƒJ ¤EG ,ÊÉë∏°S.… - Qhóæ" .Ü - ¿Éæe.∑ - πëμd.Ω : É«fÉÑ°SEG ¤EG "±Gó¡dG" ƒKƒ©Ñe

...â``Ñ°ùdG Oó``Y ‘ ¬``«dEG É```fô°TCG …ò``dG "»``fƒJÉHGôJ"h "QÉ`````fhQ" ≈``dEG á````aÉ°VE’ÉH

¢ûà``jRƒ∏«∏M IÉbÓeo Öæq éà«°S IhGQhQ ,ìô``à≤eo "ƒ```μjR"
ô```¡°ûdG á``jÉ¡f ¬`H ´É``ªàLEÓd ±Gõ``aRh …OÉ``°U ∞∏q μjo h
ºbQ á«`°VÉjôdG Iójô÷G
www.elheddaf.com

êO 20 :øªãdG 2669 Oó©dG.2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG á«°VÉjQ á«eƒj
E-mail : contact@elheddaf.com

QGô`L
q πμ°ûe
q jo
º`LÉ¡eh πë
"ΩÉ````g â°ùjh" ≈`dEG ΩÉ```ª°†fEÓd ¬```à≤aGƒe »```£©j π```«°VƒØ∏H ™`°†îj ÊÉZ
á````«Ñ£dG ¢Uƒ```ëØdG AGô```LE’ ¿ó````æd ‘ Ωƒ```«dG ô`````¶àæeo h ÜQÉ`éàdG ¤EG
:É```fƒHBG
¿B’G ≈àM "Éjƒÿ" ™e á`«Yɪ÷G äÉ`ÑjQóàdG ∞fCÉà°ùj º`d Iô`"ƒH

CABBA

MSPB

(10:00 áYÉ°ùdG ≈∏Y Ωƒ«dG)

»∏gC’G ‘ ∫GRÉe ÉjÉj"
q G" :Iô`"ƒH "¢ùμ©dG âÑãj ¿CG ¤EG
"»àHÉ°UEG øe Gó«q L AÉ`Ø°ûdG π`LCG øe »`àbh πeÉc ò`NCG π`°†aC

ESS

...»```°Shô©dh ƒ``eq O Ú``H çó``M É``e Aƒ``°V ≈```∏Y

∫ƒ`Ñ≤e ÒZ »°Shô©dh ƒeq O ÚH çóM Ée"
"Oô£«o °S GOóq ›o CÉ`£îj øe ÚÑYÓd â∏bh
"Gô``H
øeh äÉ```aô°üàq dG √òg Qô```μàJ
¿CG ´ƒ```æ‡"
q ƒ``Ñ«‚ ¥É```aƒdG `H ô```°†j
q
q

»`Hô¨e ÜQóà É`«ª°SQ π`°üàj IOGôg
ó``«∏L Üô``ਟG ìô``à≤j ô```«LÉæeh

MCEE

q jo ¿Gó`````©°S
AÉ````ª°SC’G ¢†``©H Oô```£H Oó````¡

É```````ÑY’ 24 `H »`````Øàμj ób ¥É`````aƒdGh í`````jô°ùàdG Ö``∏éj º`````d "¢ù```«°ùfGôa"
AÉ``````à°ùeo »```ØjÉ£°ùdG ó````aƒdGh "ô```Hƒ°ùdG" ‘ ¿ÉcQÉ`````°ûjo ¢Tƒ`````eÉeRh á``eÉ````°TƒH

π````LCG ø``e É``«côJ ‘ øëf" :»`````HôZ
"á``MÉ````«°ùdG ¢ù«`````dh π``````ª©dG
MAPB

á````ª«b ø``e % 80 …ƒ``````°ùJ IQGO’G
á``£HGôdG øe GOQ ô``¶àæJh ¿ƒ```jódG
:…hGhR
,á`jOƒdƒŸG ≈``dEG IOƒ````©dG »```æaô°û
q jo "
"∞```«£°S IQGOEG ój ‘ QGô`````≤dG ø``μd
USMAn

º````````gGQO ø`````«Y ¢üHô````J
¢Tô````£d ø``e Ö∏£H ≈`````¨∏jo
"¢ù``«∏«Hƒe" QÉ```©°T π```ªë«°S ¥É```aƒdGh á```YÉ°ùH "ô````Hƒ°ùdG"
q »```FÉ¡f ô`NDq ƒJo á```£HGôdG
Qƒ```¡ª÷G Qƒ``°†ëH ¿hô```μa ÚY AÉ```≤dh "ô```Hƒ°ùdG" ‘ »``LÉfh »``Ñ≤Y AÉ```ØYEG ƒ``ëf
ABM

É````«°ù«FQ É````HQóe »```fGRq h º```«°SôJ ƒ```ëf

"IOƒ©dG ‘ ôNBG É¡Lh ¿hΰSh ø°ù–
q ‘ …Gƒà°ùe" :¿É`ªq M

CAB

π``LC’ ‘ÉμdG âbƒdG ∂∏‰" :á``«HÉWƒH
"±hô`¶dG ø°ùMCG ‘ IOÉ`©°SƒH ô`«°†–

á```fÉ«°U ∫É``¨°TCG ≈``dEG ™°†îJ ô``Ѫaƒf ∫hCG á``«°VQCG

"ô```Ѫaƒf 1 á```«°VQCG ¥ƒ````a …Oh AÉ````≤d …C’ á```›ôH ’" :¢Tƒ`````îH

Ö©°üe .¥ :É«côJ ¤EG /≈°Sƒe .< ,¥hQR .Ω , ,ÒgR .∫ ,¢SÉ«dEG.´ ,ìÓ◊.Ω ,™«HQ .∑-…QOƒc .… - ÊGó«©°S .ì - ˆG ó©°S .EG : ¢ùfƒJ ¤EG ,ÊÉë∏°S.… - Qhóæ" .Ü - ¿Éæe.∑ - πëμd.Ω : É«fÉÑ°SEG ¤EG "±Gó¡dG" ƒKƒ©Ñe

...â``Ñ°ùdG Oó``Y ‘ ¬``«dEG É```fô°TCG …ò``dG "»``fƒJÉHGôJ"h "QÉ`````fhQ" ≈``dEG á````aÉ°VE’ÉH

¢ûà``jRƒ∏«∏M IÉbÓeo Öæq éà«°S IhGQhQ ,ìô``à≤eo "ƒ```μjR"
ô```¡°ûdG á``jÉ¡f ¬`H ´É``ªàLEÓd ±Gõ``aRh …OÉ``°U ∞∏q μjo h
ºbQ á«`°VÉjôdG Iójô÷G
www.elheddaf.com

E-mail : contact@elheddaf.com

CRBAF
"ΩÉ````g â°ùjh" ≈`dEG ΩÉ```ª°†fEÓd ¬```à≤aGƒe »```£©j π```«°VƒØ∏H
á````«Ñ£dG ¢Uƒ```ëØdG AGô```LE’ ¿ó````æd ‘ Ωƒ```«dG ô`````¶àæeo h

Ú``ª°Sƒe ≈```°†eCG »```∏jÉf
á`©HGQ IRÉLEG øY åjóMh
"⪰SôJ ¿EG" `d á`«FÉæãà°SEG

¿B’G ≈àM "Éjƒÿ" ™e á`«Yɪ÷G äÉ`ÑjQóàdG ∞fCÉà°ùj º`d Iô`"ƒH

q :¢SÉ```Ñq Y
øe Å`WÉ°ûdG É`æ∏°†a"
q G" :Iô`"ƒH "AGƒLC’G Ò«¨Jh ájƒ≤àdG πLCG
"»àHÉ°UEG øe Gó«q L AÉ`Ø°ûdG π`LCG øe »`àbh πeÉc ò`NCG π`°†aC

CSC

»``∏jÓH É`«ª°SQ Ö`∏£j Ö«Ñ◊GƒH
hQhCG ¿ƒ````«∏e ∞``°üf π```HÉ``≤eo
±hô````◊G ≈``∏Y •É```≤ædG ™````°†j Ö«Ñ◊GƒHh ¢ü`````HÎdG π```Nój RGõ````H

ASK
í`````æà »```HÉ£N ô```eCÉj ¿É```côHCG
º``````«àæ°S QÉ```````«∏e á````````£HGôdG
¿É`````côHCG Iô````μa" :…hÉ```````Ø«©dG
"É````æjójCG ø```«H ó``````«MƒdG »````g

USC

"•É``Ñ°†fE’ÉH »``∏q ëàdG º``μ«∏Yh ¢üHô``àdG ‘ AGƒ``LC’ÉH Gó```L ó```«©°S" :Ö«Ñ◊GƒH
"Ió````MGh á```∏FÉY ¿ƒ`μf ¿CG É```æ«∏Yh IOƒ```©dG ‘ á```«ªæ¡L á```eÉfRQ É`````fô¶àæJ"

DRBT

AGƒ```LC’G
‘ á``©FGQ
¢ü```HÎdG
»```````Hq Qh
ó```````©Ñjo
ø``````«©dG

äGô```«°†ëàdG ‘ ´ô```°ûj ´É```aódG
êô``````ÑdG •É```≤f ≈``∏Y ¬`````æ«Yh

MOC

á```Yôb ¿ƒ``ÑbÎj "â°ù«cƒe »```d"
ó```jó°T ΩÉ```````ªàgEÉH ¢SCÉμdG
OÉ`–E’G ƒ``ÑY’
‘ "ô``aÉæ°ùdG"h
á`jƒNCG äGô``¡°S
¿ƒbQÉØjo ’h
¢†©ÑdG º¡°†©H

‘ "ô``aÉæ°ùdG"
,»``dGh QɶàfEG
áæq gƒH ÜΨŸG
ºLÉ¡eh ô¶àæeo
ΩOÉb »∏ë`e

ESS

¿Gó``````©°S
q jo
Oô£H Oó¡
¢†`````````©H
AÉ`````ª°SC’G

ASAM
q ```````›o ≥
GO
GGOó``````›
Oóó``````
≥````aƒ
≥````a
` jo ¿ƒ```````#Y
Rhô````ÑdG π```°UGƒjo …hÉ````æeh
… qó````ëàdG π````°UGƒæo °S" :á```©jôJƒH
"OGõ`````ŸG »```a ≈``≤ÑJ á````£≤f 48h

JSD

π``````©éà°S " á````fhô#dG" •É`````≤f
Iƒ````≤H π```μH Oƒ```©J "Iô``ªædG"
MCA

C Bruges

( áæLÉWôb `H 16:00 áYÉ°ùdG ≈∏Y Ωƒ«dG)

êhô````````H IGQÉ``````Ñe" :»`````````∏YƒH
ô```FGõ÷G IQƒ```°U ¿C’ á````jOÉY ô````«Z
"Ö````©∏dG ‘ ájOƒ````dƒŸGh

JSK
ä’DhÉ°ùàdG ìô£jh ÜÉ«¨dG π°UGƒjo á«ÑYR
¿ÉÑ`````«°Th »°VÉe ™```æÁ …Oƒ```L âjBG
ô``°ü
q jo h ™LGÎ```j ºK äÉ``````ÑjQóàdG øe
•É```````Ñ°†fE’G ¢Vô```a ≈````∏Y

06

‫ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ‬

‫ﻭﻓﺎﻕ ﺳﻄﻴﻒ‬

Oó```©dG 2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
2669 Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

...»°Shô©dh ƒeO ÚH çóM Ée Aƒ°V ≈∏Y
ô``«Z »°Shô````©dh ƒ`eO Ú````H çó````M É```e"
Å£îj ø```e Ú`````ÑYÓd â`````∏bh ∫ƒ`Ñ≤e
"Oô£«°S GOó```›
â©bh »àdG äÉ°ThÉæŸG "±G qó¡dG" äô°†M
á«ÑjQóàq dG á°ü◊G AÉæKCG »°Shô©dh ƒeO ÚH
Öcôe ‘ óMC’G ¢ùeCG ∫hCG AÉ°ùe äôL »àdG
QÉ°üfC’ π≤æf Éæ∏©L Ée ƒgh ,"¢ùæàq ∏d" ÉæjQÉe
q ¬dÉb Ée ¥ÉaƒdG
‘ ¬«ÑYÓd ¿Gó©°S ï«°ûdG
å«M ,¥óæØdG ¤EG IOƒ©dG πÑb ´ÉªàL’G
q ºgóYƒJh áé¡∏dG O qó°T
∫ÉM ‘ Oô£dÉH
A»°ùJ »àdG äÉaô°üàq dG ∂∏J πãe QôμJ
¿hô¶àæj øjòdG QÉ°üfCÓd ≈àMh ¥Éaƒ∏d
âfÉch ,É«fÉÑ°SG øe ≥jôØdG ójóL Ωƒj πc
¬fCÉH ô¡Xh ájƒb IôŸG
q √òg ¿Gó©°S äGQÉÑY
‘ Qƒ°üdG
q ∂∏J QôμJ ÓÑ≤à°ùe πÑ≤àj ød
.äÉÑjQóàq dG

"íª°ùj ¿CG óMGh πc ≈∏Yh Éæ°†©H ΩÎëf ¿CG Öéj"

Ée ƒgh ¬∏«eR ÖY’ πc ΩÎëj ¿CG IQhô°†H ¬ãjóM ¿Gó©°S CGóHh
á∏FÉY ‘ πª©f øëf" :∫Ébh ,äÉaô°üàdG ∂∏J Öæéàj ≥jôØdG π©é«°S
Ée ,¢†©ÑdG Éæ°†©H ΩÎëf ¿CG Öéj ∫ƒÑ≤e ÒZ ôeCG çóM Éeh IóMGh
,ÓÑ≤à°ùe √QGôμàH íª°SCG ødh ∫ƒÑ≤e ÒZ ôeCG »°Shô©dh ƒeO ÚH çóM
q √Ò°üe ¿ƒμ«°S äÉaô°üàdG ∂∏J πãe Qôμj ¿CG ∫hÉëj øeh
øe Oô£dG
."™«ª÷G ¥ƒa ≥jôØdG áë∏°üe ¿C’ OOôJ …CG ¿hO øeh ≥jôØdG

"GôH ƒÑ«‚ ≥jôØdG áë∏°üà ô°†j øe"

ô°†j ¿CG ¬æμÁ çóM Ée ¿CÉH ∫Ébh ¬«ÑY’ ™e ¬ãjóM ¿Gó©°S π°UGhh
IÎØdG ‘ IÒãc äÉjó– √ô¶àæJ ¬fCGh á°UÉN Iô°TÉÑe ≥jôØdÉH
hCG á∏«μ°ûàdG ‘ ¿Éμe ¬d ¿ƒμj ød ≥jôØdG áë∏°üà ô°†j øeh ,á∏Ñ≤ŸG
ÓÑ≤à°ùe CÉ£îj ÖY’ …CG ¿CG »æ©j Ée ƒgh ,»æØdG ºbÉ£dG äÉ££fl ‘
q √Ò°üe ¿ƒμ«°S
∫ÓN Ahó¡dG ¤EG áLÉM ‘ ≥jôØdG" :É°†jCG ∫Ébh ,Oô£dG
ÉeÉ“ ∫ƒÑ≤e ÒZ áë∏°üà QGô°VE’Gh ,ôHƒ°ùdG
q IGQÉÑŸ Ò°†ëàq dG IÎa
√òg QGôμJ πÑbCG ød »æfC’ GôH ƒÑ«‚ ≥jôØdG áë∏°üà ô°†j øe ∂dòd
."ÓÑ≤à°ùe á∏Kɇ äÉaô°üJ iQCG ¿CG ´ƒæ‡h çGóMC’G

"É¡≤M øe ÌcCG á«°†≤dG »£©f ’ ¿CG Éæ«∏Y"

∫ƒ£e
åjóM ¬©e Éæd ¿Éch AÉ°û©dG áÑLh πÑb ¿Gó©°S øe ÉæHÎbGh
q
ô°UCG PEG ,AGƒLC’G √òg πX ‘ ≥jôØdG πÑ≤à°ùe ∫ƒMh çóM Ée ∫ƒM
,ájófC’G ™«ªL ‘ ´ƒbƒdG øμ‡ ¬fCG ∫Ébh çóM ɇ π«∏≤àq dG ≈∏Y
¬«≤Ñf ¿CG Öéjh ôNBG ≈ëæe òNCÉj ¿CG Öéj ’ çóM Ée" :ÓFÉb ±É°VCGh
IÒÑμdG ≈àM ⁄É©dG ‘ ájófC’G πc ¿CÉH ¿ƒª∏©J ,»°VÉjôdG
q √QÉWEG ‘
øY ´ƒ°VƒŸG êôîf ¿CG Öéj ’ ∂dòd ,çGóMC’G √òg π㟠á°Vô©e
q
Ó«∏b ôKCG §¨°†dGh
»©«ÑW ôeCG ¬fC’ ¬ªéM øe ÌcCG ¬«£©f ’h √QÉWEG
."ÚÑYÓdG ≈∏Y

ÒμØàdGh ÚÑYÓdG ±ôYCG äCGóH""
"≥∏£fG ôHƒ°ùdG
q IGQÉÑe ‘

:¿Gó©°S ∫Éb ,ôHƒ°ùdG
q AÉ≤∏d ÉÑ°ù– ájQÉ÷G äGÒ°†ëàdG ¢Uƒ°üîHh
q Gòg ∫ÓN ≥jôØdG ™e ôªà°ùŸG …Qƒ°†M ∫ÓN øe"
âëÑ°UCG ¢üHÎdG
Öéjh ≥∏£fG ôHƒ°ùdG AÉ≤d ‘ ÒμØàdG ,º¡Ñ°UÉæeh ÚÑYÓdG ±ôYCG
IQÉÑY ¿ƒμà°S »àdG IGQÉÑŸG √ò¡d IÒÑc ájóéH Ò°†ëàdG CGóÑf ¿CG
GOóY É¡«a Ö©∏æ°S »àdG á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG ájGóÑd »MÉààaG AÉ≤d øY
."äGAÉ≤∏dG øe GÒÑc

ÉæfC’ ´ÉLΰS’G ≈∏Y õcôf""
"´ƒÑ°SCG ‘ äÉjQÉÑe 3 Ö©∏æ°S

™e ôªà°ùŸG ¬ãjóM ‘ ´ÉLΰS’G ≈∏Y √õ«côJ ¢Uƒ°üîHh
≥jôØd º¡eh …Qhô°V ôeCG ´ÉLΰS’G" :¿Gó©°S ∫Éb ,ÚÑYÓdG
á°UôØdG ¬jód ¿ƒμ«°S ≥jôØdG ,äÉjQÉÑŸG øe ¿ƒWGQÉe ≈∏Y πÑ≤e
¿ƒÑYÓdG ∂∏¡à°ùj ¿CG ó«÷G øe ∂dòd ,´ƒÑ°SCG ‘ äGAÉ≤d 3 Ö©∏d
AÉŸG Üô°T ≈∏Y ô°üf ,áMGôdÉH ºgô©°ûJ ≈àM √É«ŸG øe IÒÑc äÉ«ªc
."º°ù÷G É¡æe ó«Øà°ùj ≈àM πcC’G äÉÑLh πÑb

.< ∫ÓH

IGQÉÑeh ÖbÉ©j ⁄ ¥ÉaƒdG
Qƒ¡ª÷G Qƒ°†ëH ¿hôμa ÚY

äGQGô≤dG øY á«æWƒdG á£HGô∏d á©HÉàq dG äÉHƒ≤©dG áæ÷ âæ∏YCG
ádƒ÷G ‘ ᪰UÉ©dG OÉ–G ΩÉeCG ¥ÉaƒdG IGQÉÑe ¢Uƒ°üîH ,IòîàŸG
q á∏Môe øe IÒNC’G
ød ¥ÉaƒdG Qƒ¡ªL ¿CG ¬¶M ø°ù◊h ,ÜÉgòdG
ÜÉÑ°T ÚY ΩÉeCG 16 ádƒ÷G IGQÉÑe Qƒ°†M ¬fÉμeEÉH ¿ƒμ«°Sh ÖbÉ©j
40 ≠∏Ñe ójó°ùàH ÉÑdÉ£e ¥ÉaƒdG ¿ƒμ«°Sh ,…Ée 8 Ö©∏e ‘ ¿hôμa
∂∏J É¡àaôY »àdG çGóMC’G Aƒ°V ≈∏Y ,á«dÉe áeGôZ QÉæjO ∞dCG
.IGQÉÑŸG

¿ÉcQÉ°û«°S áeÉ°TƒHh ¢TƒeÉeR
AÉà°ùe ¥ÉaƒdG óahh "ôHƒ°ùdG" ‘

áeÉ°TƒHh ¢TƒeÉeR ÚÑYÓdG ¿CÉH Ωó≤dG Iôμd á«æWƒdG á£HGôdG âæ∏YCG
øe ºZôdÉH "ôHƒ°ùdG" ¢SCÉc »FÉ¡f ‘ ¿ÉcQÉ°û«°S ,᪰UÉ©dG OÉ–G øe
¿ƒμ«°S ɪc ,á«°VÉŸG ádƒ÷G IGQÉÑe ‘ ™HGôdG QGòf’G ≈∏Y ¢TƒeÉeR ∫ƒ°üM
,á£HGôdG ¬«∏Y ≥Ñ£J ⁄h á¡LGƒŸG √ò¡H É«æ©e ôNB’G ƒg áeÉ°TƒH
,ºμ◊G äGQGôb ≈∏Y ¬LÉéàMG ÖÑ°ùH IGQÉÑŸG øe ¿Éeô◊G áHƒ≤Y
ócCG …òdG ¥ÉaƒdG óah iód É≤«ªY AÉ«à°SG Òãàd Iƒ£ÿG √òg »JCÉJh
∂∏J äòîJG Ée ôNBG É≤jôa ¿Éc ƒdh OÉ–Ód äRÉëfG ,á£HGôdG ¿CÉH
.äGQGô≤dG

IGQÉÑŸG ¿C’ QGô≤dG áë°U ø∏©J á£HGôdG
º°SƒŸG ájGóH ‘ á›Èe

¿CG áéM ≈∏Y OɪàY’ÉH ÉÑFÉ°U ¿Éc ÉgQGôb ¿CÉH á£HGôdG äÈàYGh
ÚÑYÓdG ¿EG âdÉbh ,»ØfÉL ô¡°T ¤EG º°SƒŸG ájGóH ‘ â∏LCG IGQÉÑŸG
º°SƒŸG ájGóH ‘ Ö©∏à°S âfÉc IGQÉÑŸG ¿C’ ácQÉ°ûŸG ɪ¡fÉμeEÉH ¿Éc
ÚdÉ«μà π«μdG ócDƒj …òdG QGô≤dG ƒgh ,áHƒ≤©dÉH Ú«æ©e Éfƒμj ⁄h
√ÉŒ É¡JÉ°SQɇ í°†Øjh ,¥ÉaƒdG IQGOEG Ö°ùM á£HGôdG
q ÖfÉL øe
.᪰UÉ©dG OÉ–G É¡«a πHÉ≤j Iôe πc ‘ ¥ÉaƒdG

¢ù«∏«Hƒe" QÉ©°T πμ°ûe ìôW ¥ÉaƒdG
á«°VÉjôdG á°ùÑdC’G ≈∏Y

Óμ°ûe ,¢ùeCG ó≤Y …òdG »æØdG ´ÉªàL’G ‘ ∞«£°S ¥Éah ìôWh
,"¢ù«∏«Hƒe" ácô°T á«FÉ¡æq dG IGQÉѪ∏d »ª°SôdG »YGôdG QÉ©°ûH ≥∏©àj
q ™ÑW ¬æμÁ ’ ≥jôØdG ¿EG ∫Ébh
¬fCG Éà ,≥jôØdG á°üªbCG ≈∏Y QÉ©°ûdG
πμ°ûŸG ¿CÉH GócDƒe ,ΣÉæg OƒLƒe √OÉàY πch É«fÉÑ°SEG ‘ OƒLƒe
å«M ,IGQÉÑŸG ¬H Ö©∏«°S …òdG »ª°SôdG ¢SÉÑ∏dG ¢Uƒ°üîH ¬∏M øμÁ
q ™ÑW ≈∏Y IQGOE’G πª©à°S
.á∏Ñ≤ŸG ΩÉjC’G ‘ ¬«∏Y QÉ©°ûdG

ádóH Ö∏b ≈∏Y ≥aGƒJ á£HGôdG
AɪME’G AÉæKCG äÉÑjQóàdG

πªY π¡°ùJ äGAGôLEG òîàJ ¿CG á£HGôdG äQôb πμ°ûŸG Gòg ΩÉeCGh
"…õ«L" ∞«£°S ¥Éaƒd »ª°SôdG ∫ƒªŸG QÉ©°T ¿CÉH äócCGh ,IQGOE’G
äGAɪME’ÉH á°UÉN ádóH ¢ùÑd ºàj ¿CG âMÎbGh ,ô¡¶j ¿CG Öéj ’
á°ùÑdC’G Ö∏L ¬æμÁ ’ ≥jôØdG ¿CG ÉÃh ,QÉ©°ûdG »Øàîj ≈àM áHƒ∏≤e
’ ≈àM π◊G Gòg âMÎbG ,É¡«∏Y "¢ù∏«Hƒe" QÉ©°T ™Ñ£d É«fÉÑ°SEG øe
.IGQÉÑŸÉH á°UÉÿG äGAGôLE’G ó≤©J

q ó`Yƒàj
Üô°†dÉH
q ,ø`«ÑYÓdÉH ™``ªàéj ¿Gó``©°S
AÉ`ª°SC’G ¢†``©H Oô£H Oó`¡jh ó`jóM ø`e ó«H
»æØdG ôjóŸG ≈∏Y ΩGôμdG Qhôe óMC’G AÉ°ùŸ á«ÑjQóàq dG á°ü◊G áÑ°SÉæà »°Shô©dh ƒeO ÚÑYÓdG ÚH âKóM »àdG äÉ°ThÉæŸG Qô“ ⁄
IOÉY çó– »àdG äÉaô°üàq dG …OÉØJ IQhô°V ≈∏Y õcQh ,áYÉ°S ™HQ ‹Gƒ◊h ™jô°S πμ°ûH √ô°UÉæ©H ™ªàLG …òdG ,¿Gó©°S íHGQ ≥jôØ∏d
.¿É«MC’G ¢†©H ‘ äÉ°ThÉæe çhóM ¤EG …ODƒJ »àdGh É¡«a ≠dÉÑŸG äÉcÉμàM’G πãe ,GójóL ÉHQ qóe ≥jôØdG ±ô©j ÉeóæY 
žI%) u|6 +yLy. i©9efƒ‚H) i©p©,)̃5) { S…ƒ5J “J{¸) 
ž—sjFe* ¢¦fFe…G ž£H%e* ž£F yE%)J iƒ‚L{‹F) e£9¦…0 
§š;{-&¦,yDªjF)3¦ƒF)˜š,3{—j,¶§j/ž£*eƒ;%
) µ
S 
JyfLJiƒ7e‹F)1e±)ŸeG%){*¦ƒF)„5%
e
Eª(e£Hµ•L{‘F)
S 
µ iš-eÁ oy/%) ›f”, §š; 31eD Ò< tfƒ7%) ¢)y‹ƒ5 ¢%) 
Ÿ1e”F)kfƒF)Ÿ¦L{ˆj º)y;¦šF¤,)҃‚±gšƒ7
S

ÉKƒ`````©Ñe
"±G qó¡dG"
≈````````````dEG
É«fÉÑ°SEG

< .∫ÓH

¢S.Ú°SÉj

ácQÉ°ûŸG ‘ ÚÑYÓdG πc áÑZQ
çóëj Ée ÖÑ°S "ôHƒ°ùdG" `H 
„5%eE ª(e£H µ iE3eƒ€º) µ Óf;ÏF) if<3 y‹,J 
kš‹.ªjF)hefƒ5%¶)žI%) y/%) iƒ7e‹F)1e±)ŸeG%) {*¦ƒF)
S 
„Ce jF)¡GŒ*eH)zIJi”L{ S…F)˜šj*¢¦C|jLž£ƒ‚‹* 
¢%)¡Gž<{Fe*J+)3efº)Ÿ¦Li©ƒ5eƒ5%¶)¡EeG%¶)§š;yLyƒ€F)
S 
leL3efºe*ib©šG¢¦—jƒ5žƒ5¦º))zI–eC¦šF+1¦‹F)iš/{G 
»˜F2¢%)Ò<g‹šFž£jƒ7{C§š;Óf;ÏF)›E›ƒs©ƒ5J 
Œ…D§š;Ÿyj¿)|7µ¢¦š0yLž£š‹.Je©CeE¡—L 
¢)y‹ƒ5t*)3ª ‘F){Lyº)i”-§š;œ¦ƒ¸)Ji©ƒ5eƒ5%)iHe—G 
Óf;ÏF)§š;ÎE%)“{‹jL%)y*«zF)

∫ƒëàà°S äÉHƒ≤©dG
á«°VÉjQ ¤EG á«dÉe øe 
1yS I ªjF) i©Feº) le*¦”‹F) œ¦sj, ¢%) ŒD¦jº) ¡GJ 
¡G 2') i©ƒ8eL3 ¼') ªƒ5J{‹FJ ¦G1 ¡G ÏE ¢)y‹ƒ5 e£* 
+)3efGµiE3eƒ€º)¡Gª(e SmF))zI#e‘;')žjL¢%)ŒD¦jº) 
«zF)Ò0%¶)3){”F)3eˆjH)µiƒ7e‹F)1e±)ŸeG%)kfƒF)
S 
ª ‘F)¤De9J¢)y‹ƒ5Ó*g”,{º)ej.¶)y‹*3yƒ©ƒ5 
iš©—ƒ€jF)J#e”šFe*Ó© ‹º)Óf;ÏF)i(eDyLy±›.%)¡G 
¤©C™3eƒ€jƒ5ªjF)i©ƒ5eƒ5%¶)
.< ∫ÓH 

σ‚CJe£*eƒ;%
)µe—±e£H%)‰¸)¡ƒ¸J+};¦*13
S 
¢)y‹ƒ5e£©F')1e;ªjF)i…” F)ªIJi;|*{G%¶)e©£ L¢%) 
g;¶›EtƒL¢%)ž£ Ggš9n©/Óf;ÏF)ŒG¤mLy/µ 
3efj;)›E–¦C–eC¦F)isšƒG)¦‹ƒ‚LJ¤”/¡G

º¡HÉ°üYCG ‘ ºμëàq dÉH ™«ª÷G ÖdÉW 
Óf;ÏF)ŒGej.¶e*)|5¶)µ¢)y‹ƒ511ÌL»J 
§š; ‡e” S F) ž£‹G Œƒ8J n©/ –y ‘F) ¼') +1¦‹F) ›fD

IõYƒH `H âfÉc ájGóÑdG
¿ÉªMôdG óÑY øHh 
#eƒG ªƒ5J{‹FJ ¦G1 Ó* kšƒ/ ªjF) i-1e¸) ›fDJ 
+ys*¡—FJe£*eƒ€Ge-y/kfƒF)#eƒGiƒ/kC{;„G%
)
S 
¡G›0y,«zF)¢e/{F)yf;¡*ŒC)yº)J+};¦*Ó*›D%) 
)zI ›‹. eG ¦IJ •*eƒF) «{()}·) ½JyS F) §š; ’š¹) 
i”L{9›f”jL»¡/{F)yf;¡*¡—F¤£.Jµ3¦mLÒ0%¶)

...GôμÑe CGóH IGQÉÑŸG ‘ ÒμØàdG

á`YÉ°ùH ô``Hƒ°ùdG
q »``FÉ¡f ô```NDƒJ á```£HGôdG
"¢ù``«∏«Hƒe" QÉ```©°T π```ªë«°S ¥É```aƒdGh
Ö©∏e ‘ ᪰UÉ©dG OÉ–G ΩÉeCG âÑ°ùdG
q Ωƒj á›ÈŸG ôHƒ°ùdG
q ¢SCÉc »FÉ¡f IGQÉÑŸ ÉÑ°ù– ∞«£°S ¥Éah äGÒ°†– π°UGƒàJ
q »àdG AGƒLC’G øe ô¡¶j Ée ƒgh IGQÉѪ∏d ‹RÉæàdG qó©dG CGóH å«M ,Ió«∏ÑdÉH ôcÉ°ûJ ≈Ø£°üe
á«ÑjQóàq dG ¢ü°ü◊G õ«“
...É«fÉÑ°SG ‘ Éæg 

Óf;ÏF)Ó*iƒCe º)l%)y*n©/ 
g;¶ ›EJ gƒ7e º) §š; yjS ƒ€, 
§š;31eD¤H%)¡IÊL¢%)œJesL 
–e©ƒF)
S „‘H µJ iE3eƒ€º) 
ª(e£ S F)Ò0%e,i…*){F)l3{D 
¥y;¦G ¡; +y/)J i;eƒ* 
gfƒ* )zIJ e”*eƒ5 1ysº) 
l)¦ ”F)§š;ǦL}‘šjS F)›” S F) 
i©(eƒ‚‘F)Ji©ƒ83%¶) 

„5%e—F)g/eƒ*›…fF)Œ¯ªjF)

QÉàî«°S ¿Gó©°S
GOGó©à°SG ÌcC’G 
µ ef;¶ 24 {C¦j*J
S 
ŸeG%) ¢)y‹ƒ5 ¢¦—©ƒ5 •L{‘F) 
|7e ‹F) ¡ƒ/%) 3e©j0) 
iš©—ƒ€jF) yLy± ›.%) ¡G 
¤mLy/µyE%) yDJi©ƒ5eƒ5%¶) 
3e©j0) œJes©ƒ5 ¤H%) e ‹G 
iL}Ie. ÎE%¶) |7e ‹F) 
)zI §š; œ¦ƒ¸) ›.%) ¡G 
¥}©E{, |‘L eG ¦IJ g”šF) 
+ÌC œÏ0 e.̃5¶) §š; 
§š; †Žƒ‚F)
S Ÿy;J l)҃‚sjS F) 
i©HyfF) ž£,)1)y‹jƒ5) +1eL}F Óf;ÏF) 
)1)y‹jƒ5)¢¦—šÈž£H%e*“{‹L¤H%)e©ƒ5¶ 
Œƒ8¦* ¡—FJ žƒ5¦º) išƒ7)¦º )y©. 
e.̃5ÏF„7e0qGeH{*

ᩪ÷G ±ô©à°S 18 áªFÉb 

¡; ¢)y‹ƒ5 ¡š‹L ¢%) {ˆj º) ¡GJ 
¡; †”C i;eƒ5 24 ›fD 18 BF) i(eD 
{()}·)¼') œ¦ƒ7¦F)Ÿ¦L +)3efº)y;¦G 
k©fšF •L{‘F) ›” j©ƒ5 n©/ 
iƒ7e‹F) 
1¦‹,«zF)J+y©šfFe* "ž©;}F)"–y Cµ 
™e IJ +y©šfF) 1e±) „©({F ¤j©—šG 
yj‹©ƒ5¡LzF)Óf;ÏF)¡;¢Ï;¶)žj©ƒ5 
ž£©š;

¿É«Ø©j ób »LÉfh »Ñ≤Y
IÒÑc áÑ°ùæH 
¤©f;¶¢)y‹ƒ5ª‘‹L¢%) {ˆj º)¡GJ 
gfƒ* i£.)¦º) ¥zI ¡G ª.eHJ ªf”; 
¶)4¶ n©/ e©Hy* e£jL}Ie. Ÿy; 
|‚sº)ŒG„7e0›;qGeH{*¢e‹fjL 
›fDeI}©£¯›ƒ7)¦L«zF)žƒ5eDÇyfF) 
tƒ,ifƒ5e G1)y‹jƒ5)i.31¼')œ¦ƒ7¦F) 
˜FzF•L{‘F)l)#e”FµiE3eƒ€ºe*e£F 
§”f, {*¦ƒF)
S ª(e£H µ e£jE3eƒ€G ¢'eC 
«zF) ª.e F ifƒ S Fe* iƒ7e0 +y‹fjƒG 
„7e”H'¶rejsL¤ —F¤.eGyH)¡Gž<{Fe* 
+1ej‹º)i©HyfF)¤jFe¸1¦‹L§j/¤H4J
.< ∫ÓH

≥∏£æj AÉ≤∏dG
á©HGôdG ≈∏Y 
ªjF) "JyL3J%)"ž-"«}©."•L{‘šFªƒ5{F)
S 
g‹FªjF)JiL3¦£·)„5%eEiƒCe G§;{, 
ÇemF)J œJ%¶) 3JyS F) µ eI3e‹ƒ€* –eC¦F) 
ª(e£H+)3efG¼')¶¦ƒ7JiL3¦£·)„5%e—F 
"„©š©*¦G"eIe;̃5ªjF){*¦ƒF)
S

¿hójôj ÚÑYÓdG πc
øªK …CÉH ácQÉ°ûŸG 
¡Gh{”Fe*eHy.)¦,œÏ0¡GeH{‹ƒ6J 
žI1)y‹jƒ5)¢JyE&¦Le‹©.ž£H%e*Óf;ÏF) 
i©Fe<gƒ7e º)›‹.eG¦IJiE3eƒ€šF 
¡Geƒ5|6eƒCe ,‡¦…¹)›Ey£ƒ€,n©/ 
µ ž£©š; 1ej;¶e* ¢)y‹ƒ5 e D) ›.%) 
ªjF)J ’Žƒ€* e£HJ{ˆj L ªjF) +)3efº) 
•fƒL»g”F›© F–eC¦F)i*)¦*¢¦—jƒ5 
„5%e—Fe* ¤pL¦j, ¡G ž<{Fe* ¤* qL¦jjS F) 
•*eƒ5kDJµi©”L{C'¶)+4ejº)

q IQGô◊G
ócDƒJ IóFGõdG
ájõgÉ÷G 
µ +y()}S F) +3){¸) ¢%) ¡G ž<{Fe*J 
¢e©/%¶)„‚‹*µi©fšƒ5¢¦—,lefL3yjS F) 
µ Œ©·) if<3 yE&¦, e©Fe/ e£H%) Ò< 
ª(e£HµiE3eƒ€º)“|6§š;œ¦ƒ¸) 
Ó;i LyG¼')„5%e—F)›/¶»J{*¦ƒF)
S 
§š; ef…H¶) ª…‹L eG ¦IJ +3)¦‘F) 
1)y‹jƒ5¶)J•L{‘F)e£C{‹LªjF)iL}Ie·) 
µif<{F)4Ê,e£H%)eEi£.)¦šFy©·) 
+)3efº)¥zIµqL¦j,œJ%)§š;œ¦ƒ¸) 

i…*){F)¢%e*“)yS £F)kš;J 
{*¦ƒF)
S +)3efG l{0%
S ) i© 9¦F) 
imFemF)§š;e£DυH)„8¦‹Ci;eƒ* 
˜F2J i‹*){F)
S §š; #e”šF) iL)y* ¢¦—jƒ5 
y©‘jƒ©ƒ5Jy©·)ǦL}‘šjS F)›” S F)gfƒ* 
›ƒ©ƒ5¤H%)e­i©Ceƒ8')i;eƒ5¡G–eC¦F) 
˜ƒ6S ¢J1 ¡GJ +)3efº) iš©F {()}·) ¼') 
iš/{F)¡G¡L{-%ejG¢¦H¦—©ƒ5¤©f;¶¢'eC 
ÒEzjšFišL¦9¢¦—,¡Fe£H%) ¡Gž<{Fe* 
iL)y*iƒ7e‹Fe*•sjš©ƒ5–eC¦F)yCJ¢'eC 
i‹·)#eƒG¡G’ƒ S F)Jiƒ51eƒF)¡G

QÉ©°ûH πNó«°S ¥ÉaƒdG
"¢ù«∏«Hƒe" 
–eCJ„©D›sL¢%) {ˆj º)¡GJ 
ªƒ5{F)
S ª;){F) 3e‹ƒ6 +{º) ¥zI ’©…ƒ5 
"„©š©*¦G" iE|6 ¦IJ iƒCe º) ¥z£F 
ӝˆ º)J iƒCe º) i · lyE%) n©/ 
ªjF) iE|€F) 3e‹ƒ6 Œf9 +3J|8 §š; 
}()¦·) #)3J ¢¦—jƒ5J +)3efº) §;̃5 
ÓE3eƒ€º)ӔL{‘šFe£Gy”,ªjF)i©Feº) 
¥zI ’L3eƒG #)3J eƒ‚L%) kHeE eE 
e‹ƒ5)J eGejI) gšpjƒ5 ªjF) +)3efº) 
g©,{,+1eL3g/eƒ7Œ¯e£H%) iƒ7e0 
iF¦…fF)µ¤‘©ƒ7JJ½e¸)žƒ5¦º)

»∏eÉ©àe πc äGQÉ©°T πªM
∫É≤æq dG ∞JÉ¡dG 

ª(e£H µ "„©š©*¦G" 3e‹ƒ6 ›s*J 
yD ’©…ƒ5 –eCJ ¢¦—L +4ejº) „5%e—F) 
ªšGe‹jG›El)3e‹ƒ6¤ƒ©D§š;›/ 
ª;){Fe* iL)y* {()}·e* œe” S F) ’,e£F)

07

‫ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ‬

"Ò£j √GQ" ∫ƒZ
πÑb ájôjGòN Oó¡jh
"ôHƒ°ùdG"
q »FÉ¡f

á«ÑjQóàq dG á°ü◊G âaôY
∫hCG AÉ°ùe äôL »àdG
¢SQÉ◊G ≥dCÉJ óMC’G ¢ùeCG
…òdG ,∫ƒZ Ö«‚ ÊÉãq dG
IÒÑc äGOGó©à°SG ióHCG
q Gòg ájGóH òæe
,¢üHÎdG
á«≤«Ñ£àq dG IGQÉÑŸG ¿CG ÒZ
‘ äôL »àdG IÒNC’G
Öcôe" äÉÑjQóJ Ö©∏e
äócCG ,"¢ùæà∏d ÉæjQÉe
IÎØdG ∫ÓN Iƒ≤H ¬JOƒY
¬fCÉ°T øe Ée ƒgh ,IÒNC’G
¢SQÉ◊G áfÉμe Oó¡j ¿CG
Iƒg …ODƒj …òdG ájôjGòN
Ée øμd ,Gó«L É°üHôJ ôNB’G
IGQÉÑe ôNBG ‘ ∫ƒZ ¬e qób
Oó¡j ¬fCÉH ócCG á«≤«Ñ£J
¢SQÉ◊G IÒÑc ájóéH
óYƒe π«Ñb ájôjGòN
…òdG "ôHƒ°ùdG"
q ¢SCÉc »FÉ¡f
.âÑ°ùdG
q Gòg Ö©∏«°S

‫ﻭﻓﺎﻕ ﺳﻄﻴﻒ‬

ójó©∏d ió°üJ
,ió–h äɪé¡dG øe
Ωƒ¡dO ,IõYƒH
"hófCG …R"h

¬fCG ∫ƒZ ióHCG óbh
¬dGƒMCG ø°ùMCG ‘
Óc ió– Éeó©H
,IõYƒH øe
,꟭dO
…R"h »àjR
å«M ,"hófCG
º¶©e ∞bhCG
º¡JGójó°ùJ
»àdG äÉØdÉîŸGh
§FÉM ¿hO ÉghòØf
øe OGR Ée ƒgh ,ó°U
äGQó≤H ™Ñ°S ÜÉéYEG
IÎØdG ‘ ∫ƒZ ¬°SQÉM
q
iôNCG Iôe ÚÑjh
,á«dÉ◊G
á«MÉæq dG øe ¬àjõgÉL
‘ Gô°VÉM ¿ƒμ«d á«æØdG
ΩÉeCG "ôHƒ°ùdG"
q »FÉ¡f á¡LGƒe
âÑ°ùdG
q Ωƒj ᪰UÉ©dG OÉ–G
.ΩOÉ≤dG

CGóÑj ádƒ£Ñ∏d √õ«¡Œ
ΩÉeCG á°UôØdG ¬ëæÃ
OÉ–’G

ócCG …òdG âbƒdG ‘h
IQhô°V ≈∏Y ¥ÉaƒdG ¬«a
≥jôØdG OGó©J º«°ù≤J
ÉÑ°ù– ÚàYƒª› ¤EG
‘ Ú≤jôØH ácQÉ°ûª∏d
∫É£HCG á£HGQ ‘h ádƒ£ÑdG
É°†jCG ºà«°S ,É«≤jôaEG
hCG ∫ƒZ ≈∏Y OɪàY’G
Úà°ùaÉæŸG ‘ ájôjGòN
ácQÉ°ûe ¿EÉa ‹ÉàdÉHh
∫É£HC’G á£HGQ ‘ ∫ƒZ
√õ«¡Œ Ωõ∏j ádƒ£ÑdG hCG
á°Uôa ¬FÉ£YEÉH ¿B’G øe
"ôHƒ°ùdG"
q »FÉ¡f ‘ ácQÉ°ûŸG
”CG ≈∏Y ¿ƒμj ≈àM
‘ ∫ƒNó∏d OGó©à°S’G
.á°ùaÉæŸG QɪZ

πc øe õgÉL ÉfCG" :∫ƒZ
ôHƒ°ùdG
q ¢SCÉch »MGƒæq dG
"¢TÉgƒ#∏£f Ée
™e »ÑfÉL åjóM Éæd ¿Éc
ájÉ¡f ó©H ∫ƒZ Ö«‚
å«M ,á«ÑjQóàq dG á°ü◊G
…òdG iƒà°ùŸG ¿CÉH ócCG
äÉÑjQóàdG ¤EG ™LGQ ¬e qó≤j
q
™e É¡H Ωƒ≤j »àdG ábÉ°ûdG
,≈eôŸG ¢SGôM ÜQóe
ó©à°ùe ÉfCG" :É°†jCG ±É°VCGh
á°ùaÉæe …CG ‘ ácQÉ°ûª∏d
q É¡«a ÊGôj
»æØdG ºbÉ£dG
Gòg ‘ ôμØf ’ ¿B’G ,GõgÉL
‘ ÌcCG ôμØfh ´ƒ°VƒŸG
á°ùaÉæŸG É¡fC’ ôHƒ°ùdG
q »FÉ¡f
É¡fCÉH ó≤àYCGh Éæ«dEG ÜôbC’G
...º°SƒŸG Gòg ∫hC’G Éæaóg
."Égƒ#∏£f ¢ûeR’Ée
< .∫ÓH

Oó```©dG
2669

...IOóëŸG ∫ÉLB’G RhÉéàjh ó©H π°üj ⁄ √ qOQ

¬ëjô°ùJ ábQh Ö∏éj ⁄ "»`fƒc ¢ù`«°ùfGôa"
É````ÑY’ 24 `H »```Øàμj ó```b ¥É```aƒdGh
q ºLÉ¡ŸG øe OôdG
óYh …òdG "ʃc ¢ù«°ùfGôa" ‹ƒZƒ£dG
q ô¶àæJ ∞«£°S ¥Éah IQGOEG âdGR’
áLQ qódG ‘ §°ûæj …òdG "»°ùfÉæ«¡dhCG" ‹É¨JÈdG ¬≤jôa øe ¬°ùØæH ¬ëjô°ùJ ¥GQhCG Ö∏éH
ÖYÓdG ¥GQhCG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G πLCG øe »ØfÉL 6 ïjQÉJ äO qóM ób QɪM
q IQGOEG âfÉch ,¤hC’G
á«°†b ¢Uƒ°üîH ójóL …CG ô¡¶j ⁄ ô£°SC’G √òg áHÉàc ájÉZ ¤EG øμd ,¬d ™«bƒàq dGh
.É¡fÉμe ìhGôJ âdGR’ »àdG "¢ù«°ùfGôa"

GÒãc ¢ùªëàe ÒZ ¿Gó©°S
ÉÑY’ 24 `H »Øàμj óbh 

w©ƒ€F)
S ¢%e* "“)yS £F)" kš; eƒ‚L%) ¤j£. ¡G 
Ò< ž.e£G gš· „sjG Ò< ¢)y‹ƒ5 t*)3 
¢%)J e©ƒ5¶ h3epjS šF ¤;eƒ‚0') ›.%) ¡G “J{‹G 
{0$) 1y; gL{pj* •L{‘šF tƒL ¶J •©ƒ8
S kD¦F) 
iƒCe º) ›0y©ƒ5 –eC¦F) ¢%) n©/ Óf;ÏF) ¡G 
y”C˜FzF"{*¦ƒF)"ª(e£H†©ƒ€ j*efL{Di©ƒ5
{F)
S
S 
†”Cef;¶24B*žƒ5¦º)išƒ7)¦Gi©He—G')¡;¡š;%) 
§š;31eDy©.ž.e£Ggš.¡G•L{‘F)¡—jL»)2'
)
S 
–eC¦F)Ÿ¦p£FiCeƒ8'¶)t G

‘ ¬fCÉH ¬d ±ÎYG ™Ñ°S
á«dÉY ábÉ«d

ó°T øe ÉfóMh øμf ⁄h
¢SQÉ◊G iƒà°ùe ÉægÉÑàfG
äGójó°ùJ qó°U ‘ ∫ƒZ
IGQÉÑŸG ∫ÓN ¬FÓeR
AÉæKCG É¡∏Ñbh á«≤«Ñ£àq dG
É¡›ôH …òdG øjQɪàdG
å«M ,≈eôŸG ΩÉeCG ¿Gó©°S
™Ñ°S ¢SGô◊G ÜQóe ócCG
ƒgh ,"Ò£j √GQ" ∫ƒZ ¿CÉH
óLGƒàH ô°TÉÑe ±GÎYG
ø°ùMCG ‘ ÊÉãq dG ¢SQÉ◊G
ácQÉ°ûª∏d õgÉLh ¬dGƒMCG
.≥jôØdG äÉjQÉÑe ‘

2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

ºLÉ¡ŸG ó‚ ⁄ GPEG" :¿Gó©°S
"ÉÑY’ 24 `H π°UGƒf ó≤a Ö°SÉæŸG

áYƒªéŸG ™e èeóæj »MGôa 

)zIeIeH|€HªjF)i”*eƒF)lesL|
jS F)y/%)µJ
S 
¡;nsfL¤H%e*yE%) yD¢)y‹ƒ5w©ƒ€F)¢eE¦fƒ5%
¶)
S 
–eC¦šFÊE%)i©G¦pI¶¦š/ª…‹Ly©.Ÿ¦pIgšD 
B*›‹F)›ƒ7)¦Ly”C˜F2{C¦jL»œe/µ¡—FJ 
{ˆj HJ ž.e£G ¡; nsfH" œeDJ †”C ef;¶ 24 
ӝ.e£º)y/%) ŒGi”Fe‹F)3¦G%¶)„‚‹*ª£ H¢%) 
ž.e£Ggš.¡G¡—jH»œe/µ¡—FgHe.%¶) 
"†”Cef;¶24B*ª‘j—Hy”Cy©.
S

»MGôa ó«°TQ ÖYÓdG IOƒY ¢ùæà∏d "ÉæjQÉe" Öcôe ‘ ¢ùeCG ìÉÑ°U äôL »àdG á«ÑjQóàq dG á°ü◊G âaôY
ñÉØàfG øe ≥HÉ°S âbh ‘ ≈fÉY ób »MGôa ¿Éch ,ÚÑYÓdG á«≤H ™e ÜQóJ å«M áYƒªéŸG ™e èeófG …òdG
∞ãμŸG êÓ©dG ó©H øμdh ,IOƒ°ü≤e ÒZ á≤jô£H ¬FÓeR óMCG øe πNóJ ¤EG ¢Vô©J Éeó©H iô°ù«dG ¬eób
.»©«ÑW πμ°ûH äÉÑjQóàq dG ¤EG IOƒ©dG øe øμ“ ,è∏ãq dG ¢SÉ«cCG ™°Vh ≥jôW øY ¬H ΩÉb …òdG

º°SÉb á≤aQ √OôØÃ ÜQóJ ø°SÉÑY

q ¢SQÉ◊G ÜQóJ
q √ÉØYCG Éeó©H ∂dPh ,á«FÉ°ùŸG á°ü◊G ∫ÓN ¢ùeCG ∫hCG AÉ°ùe √OôØà ø°SÉÑY ÜÉ°ûdG
ºbÉ£dG
IGQÉÑŸG á∏°UGƒe øe ¬àeôMh ™Ñ°UC’G iƒà°ùe ≈∏Y É¡d ¢Vô©J »àdG áHÉ°UE’G ÖÑ°ùH äÉÑjQóàq dG øe »æØdG
QɶàfG ‘ ,OGôØfG ≈∏Y ÜQóJh ¬d ™°†N …òdG êÓ©dG ó©H ®ƒë∏e ø°ùëàH ø°SÉÑY ô©°T óbh ,á«≤«Ñ£àq dG
.ó¨dG øe ájGóH äÉÑjQóàq dG ¤EG ¬JOƒY

< .∫ÓH

q ≈∏Y »àjRh iôNCG Iôe πé°S …ôª©dG
ôFÉ£dG

≈eôe ‘ ó«©H øe ájƒb Iójó°ùàH Ó«ªL ¿Éc ôNBG Éaóg πé°Sh ,á«≤«Ñ£àq dG IGQÉÑŸG ‘ …ôª©dG ÖYÓdG iôNCG Iôe ≥dCÉJ
.á∏Ñ≤ŸG äGAÉ≤∏dG ‘ ¥Éaƒ∏d áaÉ°VE’G Ëó≤J ≈∏Y QOÉbh ¬dGƒMCG ø°ùMCG ‘ óLƒj …ôª©dG ¿CÉH ócDƒj Ée ƒgh ,ájôjGòN
q ≈∏Y Éaóg »àjR ÒãN øÁC’G Ò¡¶dG πé°S
.Ió«L IÎØH ôÁ ¬fCG ¬H ócDƒj ôFÉ£dG
q É°†jCG ¬à¡L øe

É°†jCG Gƒ∏é°S
q …ôgGƒWh »eQƒ" ,IõYƒH

≈àMh ódÉN »eQƒ" ¤EG áaÉ°VEG É«éjQóJ èeóæj CGóH …òdG IõYƒH øe πc πé°S ,á«≤«Ñ£àq dG IGQÉÑŸG ∫ÓNh
q øe ≈fÉY Éeó©H Iƒ≤H OÉY …òdG …ôgGƒW
â¡àfGh GóMGh Éaóg º¡æe πc πé°S óbh ,≥HÉ°S âbh ‘ ΩÉcõdG
≥jôØdG ÜÉ°ùM ≈∏Y ô°†NC’G ≥jôØdG RƒØH á«≤«Ñ£àq dG IGQÉÑŸG
.¢†«HC’G

Ωƒ«dG áMGQ Ωƒj í檫°S ¿Gó©°S

q íæÁ ¿CG ô¶àæŸG øe
∞«£°S ¥Éaƒd »æØdG ºbÉ£dG
,Ωƒ«dG ÚÑYÓd áMGQ Ωƒj ¿Gó©°Sh …ƒ°†e IOÉ«≤H
¢†«ØîJ á°Uôa ≥jôØdG ƒÑY’ π¨à°ù«°Sh
áæjóe ¤EG π≤æàq ∏d "ódƒ°üdG"
q QÉ©°SC’G
.º¡JÉ«LÉM AÉæàbG πLCG øe "âfÉμ«dCG"

⁄ »àjRh »eQƒ" ,Ωƒ¡dO ,…hGôb
¢ùeCG ìÉÑ°U GƒHQóàj

Qɪq M ™e çó– …ƒ°†e
π°üj ⁄ OôdG
q ¿CÉH ¬d ócCÉa 

oy±yD«¦ƒ‚G¡LyS F)Ò0•L{‘F)h3yG¢eEJ 
¢%eƒ€* ¥|‘jƒ5)J 3e/
S ¢eƒ/ •L{‘F) „©(3 ŒG 
3e/yE%
)Ji©ƒ‚”F)¥zI„7¦ƒv*yLy.«%)1¦.J
S 
J%) g;ÏF) “{9 ¡G i*e.') «%) y‹* •šjL » ¤H%e* 
e()1 {ˆj LJ ¤sL|, iD3J yLy. œ¦/ ¥Ò.e G 
i©‘Le…ƒF)
S +3)1'¶) ›‹pL «zF) {G%¶) ¦IJ 1{F)
S 
ejDJ ¤s G J%) eGe³ ¤ ; {ˆ S F) “|F +{…ƒ‚G 
½eŽ,ÊF)•L{‘F)ŒG¥3¦G%) žƒ/›.%) ¡Ge©Ceƒ8') 
¤‹G¤j*{¯µ•C¦L»«zF)

‘ §°ûæj ÉÑY’ ìÎbG ÒLÉæe
ájƒ«°SB’G ä’ƒ£ÑdG ióMEG 
µ«¦ƒ‚G§š;uÌD)yD+{.e º)y/%) ¢eEJ 
l¶¦…fF)Ky/')µ†ƒ€ LÓf;ÏF)y/%)•*eƒ5kDJ 
"«Ò©,J%)˜LeG"g;ÏFe*{G%¶)•š‹jLJiL¦©ƒ5$¶) 
g;ÏF))zIžƒ‚FiƒsjGÒ<–eC¦F)+3)1')¢%)Ò< 
„G%)œJ%)#eƒG«¦ƒ‚G§”jF)yDÒ.e º))zI¢eEJ 
iƒ¸)¼')•L{‘F)›” ,›fDžƒ5¶))zI¤©š;uÌD)J 
{()}·)¡GiG1e”F)#)yƒ7%¶)gƒ/¡—Fi©fL3yjS F) 
+҃5˜šÈ¶ž.e£GŸ)y”jƒ5)µg<{L¶3e/¢'
S eC 
iL{-i©,)2

Ö©∏ŸG ∫ƒM ¢†cQ »LÉf
áYÉ°S ∞°üæd

á«≤«Ñ£àq dG IGQÉÑŸG ‘ »LÉf ºLÉ¡ŸG ΣQÉ°ûj ⁄
ÜQóJh ¢ùeCG ∫hCG AÉ°ùe ¿Gó©°S É¡›ôH »àdG
å«M ,á«≤«Ñ£àq dG IGQÉÑŸG ¢ûeÉg ≈∏Y √OôØÃ
øjôªàdG ƒgh ,áYÉ°S ∞°üf IóŸ Ö©∏ŸG ∫ƒM ¢†cQ
»àdG π«gCÉàdG IOÉYEG á«∏ªY øª°V πNój …òdG
.áHÉ°UE’G øe ¬JOƒY ó©H É¡H Ωƒ≤j

"¿ƒàæ«eOÉÑdG" ÉÑ©d ™Ñ°Sh …ƒ°†e

É¡JôLCG »àdG á«ÑjQóàq dG á°ü◊G ¢ûeÉg ≈∏Y
,¿Gó©°S íHGQ »æØdG ôjóŸG IOÉ«≤H ¥ÉaƒdG ô°UÉæY
á°UôØdG ™Ñ°S º«μM óYÉ°ùŸG ÜQóŸG π¨à°SG
»àdG "¿ƒàæ«eOÉÑdG" á°VÉjQ É°SQÉeh …ƒ°†e á≤aQ
…ôŒ É¡æμd ,¢ùæàq dG á°VÉjQ ÒÑc óM ¤EG ¬Ñ°ûJ
IôμdG ΣÉÑ°T ¬Ñ°ûJ ¿Gó«ŸG §°Sh ‘ á«dÉY ΣÉÑ°ûH
q
øe ÚÑYÓdG AÉ¡àfG ájÉZ ¤EG Gògh ,IôFÉ£dG
.ájó÷G QƒeC’G ‘ ∫ƒN qódGh AɪME’G

»Ñ≤Yh »LÉf ,ø°SÉÑY
áYÉ≤dG ‘ GƒHQóJ

"»∏Ñ≤à°ùe OóMCÉ°S º°SƒŸG ájÉ¡f ‘h ájÉéH øe ¢VôY …CG »æ∏°üj ⁄"
q …ôéj ∞«c
‘ ¬fƒª«≤J …òdG ¢üHÎdG
?É«fÉÑ°SEG 

¶ ª H%) e£I%) hefƒ5%) +yS ; ¼') {ˆ S Fe* k‹.){, 
«)¦jƒGµ{-%)eG¦IJª”©”¸)ªfƒ Gµ†ƒ€H%) 
ÊE%)›—ƒ€* 

iš/{º |‚sL •L{‘F) Ÿ){L eG ¡ƒ/%) §š; 
¡L1e©G {C¦, ŒG isL{G “J{: µ +1¦‹F) 
“J{: µ ›‹Fe* e F tƒ, e©‹©f9 ifƒ6¦ƒ€‹G 
“J{ SˆF)¡ƒ/%) µ҃L„*ÌF))zI˜FzF+y©. 
¢¦f;ÏF) ¢J{, eEJ #ªƒ6 «%) ¡G ª—jƒ€H ¶J 
•L{‘F)µ+y©.i©š(e;#)¦.%)™e IJ¢¦/e,{G

∂àMGQ ¬«a óŒ …òdG Ö°üæŸG ƒg Éeh
?ÌcCG 

y”j‹L „‚‹fF) ¢)y©º) †ƒ5J µ ªj/)3 y.%) 
˜F2¡—F+ÒfEi©G¦pIi;}H˜šjÈg;¶ª H%e* 
†ƒ€H%) n©/ i©;eC1 i;}H ˜šG%) ›* t©sƒ7 Ò< 
|L%¶)–)J{F)§š;J%
) Œ.̃G}E{Gµeƒ5eƒ5%)
S 
¢%) ¤ Gkfš9J¢)y‹ƒ5ŒGk-y±3e9'¶))zIµJ 
ª”©”¸)ªfƒ G¼')Çy©‹LJªfƒ GÒ<%
S )

?"ôHƒ°ùdG"
q ¢SCÉc ‘ ¿hôμØJ ”CGóH πg 

+)3efº) ¥zI e ©F') ifƒ S Fe* œe¸) i‹©f…* 
)zIe Fg”FœJ%) §š;›ƒsH§j/i£G¢¦—jƒ5 
eƒ‚L%) ½ ifƒ5e G iƒ7{C eƒ‚L%) ¢¦—jƒ5J žƒ5¦º) 
{()}·) ¼') ªb©¾ z G ª*e”F%) œJ%) •”/%) §j/ 
§j/ ifƒ5e G ¢¦—jƒ5 “J{ˆF) ¢%e* y”j;%) ˜FzF 
•fƒL»ef”FeH)|H%) «y£HJ+y©.+)3efG«1&¦H 
iLyp* h3yjL •L{‘F) ¤©š; ›ƒ/ ¢%) •L{‘šF 
§”f©ƒ5 oysL e£G «zF) oy¸) )z£F |‚sLJ 
’©…ƒ5–eCJwL3e,µe”Fe;

á°ùaÉæe ΣÉæg ¿Gó«ŸG §°Sh ‘ øμd
...…hGôbh Ωƒ¡dO ™e IÒÑc 

iƒCe º)¢')œ¦D%)e()1ª  —F˜F2“{;%)ž‹H 
«%) y.%) ¶J Óf;ÏF)J iLyH%¶) ueà gfƒ5 ªI 
µ gƒ G §š; œ¦ƒsšF iƒCe º) µ ›—ƒ€G 
¢%) ª  —ÈJ )y©. ª,eHe—G') “{;%) e.̃5¶) 
›—ƒ€G¢J1•L{‘F))zIµg‹F%)

< .∫ÓH

¢S.Ú°SÉj

RÉ¡L óLGƒJ ∞«£°S ¥Éah ƒÑY’ π¨à°ùj
πLCG øe ¥óæØdG ƒ¡H ‘ "ø°ûjÉà°ùjÓÑdG"
ôNB’G ¢†©ÑdG π¨à°ùj ɪc ,âbƒdG AÉ°†eEG
ájOƒdƒŸG »ÑY’ ácQÉ°ûŸ á°UôØdG
ÚÑYÓdG á«Ñ∏ZCG ÉeCG ,"Úeh qódG" ‘
åjó◊G ‘ º¡àbh Gƒ°†≤j ¿CG ¿ƒ∏°†Ø«a
."ÖjÉμ°ùdG"
q ≥jôW øY º¡HQÉbCG ™e

≈∏Y Ωó`fCG º``d"
"∞`«£°S QÉ«àNG 

ªƒ53¶œeƒ,)«%)•š,%)»t©sƒ7Ò<)zI¶ 
e…f,{GkF4¶iLep*iL1¦F¦G¡Gªƒ53Ò<¶J 
½e¸)žƒ5¦º)iLe£ *ª£j L’©…ƒ5–eCJŒGy”‹* 
J%) yLypjS Fe*#)¦ƒ5«ÒƒG3{D%eƒ5¤(eƒ‚”H)y‹*J 
K{0%)i£.J3e©j0e*

< .∫ÓH

âbƒdG ¿ƒ°†Á ¿ƒÑYÓdG
"Úeh qódGh ø°ûjÉà°ùjÓÑdG" `H

Ωƒ¡dOh »eQƒ" ,…hGôb ,»àjR ÚÑYÓdG …ƒ°†eh ¿Gó©°S ≈ØYCG
"ÉæjQÉe" Ö©∏e ‘ ¢ùeCG ìÉÑ°U äôL »àdG á«ÑjQóàq dG á°ü◊G øe
q
IGQÉÑŸG ‘ GƒcQÉ°T Éeó©H ¿ƒMÉJôj º¡cÎj ¿CG π°†ah
,¢ùæà∏d
øe »YÉHôdG
q Èà©jh ,¢ùeCG ∫hCG AÉ°ùe äôL »àdG á«≤«Ñ£àq dG
.º°SƒŸG Gòg ¥ÉaƒdG äÉjQÉÑe ‘ ácQÉ°ûe ÚÑYÓdG ÌcCG

ájÉéH ájOƒdƒe ¿CG øY åjóM ΣÉæg
‘ ∂eGó≤à°SG ójôJh ∂JÉeóîH áªà¡e
?í«ë°U Gòg πg ,"ƒJÉcÒŸG" Gòg

ÉKƒ`````©Ñe
"±G qó¡dG"
≈````````````dEG
É«fÉÑ°SEG

¢SCÉμdGh ádƒ£ÑdG ≈∏Y ¢ùaÉæàdG øY GPÉeh
?∫É£HC’G á£HGQh

⁄CG ,∂æe Gô¶àæe ¿Éc Ée §©J ⁄ ∂fCÉH
?¥ÉaƒdG QÉ«àNG ≈∏Y ΩóæJ 

3¦vCeH%)’©…ƒ5–eCJ3e©j0)§š;ŸyH%)»¶ 
ª H%)t©sƒ7{()}·)µiLyH%¶)¡ƒ/%)ŒGg‹šFe* 
«yF ¢eEJ ¡ƒ/%) ›—ƒ€* l{£: ªƒ8eº) žƒ5¦º) 
žƒ5¦º))zI¡—FJij*eSmF)l){—F)yLyƒ,µueà 

„CeH%)¢%)›ƒ‚C%)e©ƒvƒ6ªƒ‘H¡;k-y±)2') 
¢¦—©ƒ5{G%¶)i£f.«%)™{,%)¶Jle£f·)›E§š; 
iLyp* leƒCe º) ›E z0%e ƒ5 ¡—FJ ej/ ef‹ƒ7 
ªjF) iƒCe º) KЃ5 kD¦F) 3J{G y‹*J +ÒfE 
e£©š;„Ce j Fe Fifƒ5e G¢¦—jƒ5
ó‚ ,¥ÉaƒdÉH ΣQhôe øY åjó◊ÉH

ájƒ≤J áYÉb ‘ »Ñ≤Yh »LÉf ,ø°SÉÑY ÜQóJ
å«M ,º°SÉb ÊóÑdG ô°†ëŸG IOÉ«b â– äÓ°†©dG
á«Yɪ÷G äÉÑjQóàq dG øe ¿Gó©°Sh …ƒ°†e ºgÉØYCG
q
,áYÉ≤dG ‘ ÜQóàq ∏d ∫ƒWCG Éàbh º¡ëæÁ ¿CG π°†ah
º¡JGOGó©à°SG QÉWEG ‘ πNój …òdG èeÉfÈdG ƒgh
.á°ùaÉæŸG ¤EG IOƒ©∏d

Ωƒ¡dOh »Ñ≤Y ,IõYƒH ,»àjR
äÉØdÉîŸG ≈∏Y GƒHQóJ

,¢ùeCG ∫hCG AÉ°ùe á«≤«Ñ£àq dG IGQÉÑŸG AGôLEG πÑb
ò«ØæJ ≈∏Y Ωƒ¡dOh »Ñ≤Y ,IõYƒH ,»àjR ÜQóJ
ø©à°ùj ⁄h ,∫ƒZ ≈eôe ‘ Iô°TÉÑŸG äÉØdÉîŸG
‘ √óMh ±ƒbƒdG π°†ah …ô°ûH §FÉëH ∫ƒZ
¢†©H qó°U øe øμ“ å«M ,¬FÓeR äÉØdÉfl ¬Lh
»àdG äGôμdG »bÉH øe øμªàj ⁄ ɪ«a äÉØdÉîŸG
.QÉWE’G êQÉN hCG 90 `dG ájhGõdG ‘ AGƒ°S âfÉc

"ΩQhó«æ«H" ‘ ádóà©e AGƒLC’G

q ∫GƒMCG âaôY
»àdG "ΩQhó«æ«H" áæjóe ‘ ¢ù≤£dG
¬°üHôJ AGôLE’ ∞«£°S ¥Éah óah É¡«a óLGƒàj
q ∫ÉM ‘ GQGô≤à°SG …Ò°†ëàq dG
∫hCGh ¢ùeCG ¢ù≤£dG
äô≤à°SGh É«©«HQh ’óà©e ƒ÷G ¿Éc å«M ,¢ùeCG
20 óæY QÉ¡æq dG ∞°üàæe OhóM ‘ IQGô◊G äÉLQO
"ΩQhó«æ«H" áæjóe π«d øμj ⁄ ɪc ,ájƒÄe áLQO
AGƒLC’ÉH ´Éàªà°S’ÉH ™«ªé∏d íª°S Ée ƒgh GOQÉH
.Éæg á«©«HôdG
q

∑QÉ°ûj …ƒ°†e
äÉÑjQóàq dG ÚÑYÓdG

á°ü◊G ‘ …ƒ°†e øj qódG ÒN ÜQóŸG ΣQÉ°T
¿Éch ,¢ùeCG ∫hCG AÉ°ùe äôL »àdG á«ÑjQóàq dG
á≤aQ É¡›ôH »àdG øjQɪàq dG ¢†©H ‘ Gô°VÉM
IóYÉ°ùŸG πLCG øe hCG Oó©dG IOÉjR πLCG øe ¿Gó©°S
äÉfÉμeEG …ƒ°†e ô¡XCGh ,øjQɪàq dG º¡a ≈∏Y
≈∏Y ∫GRÉe" ¬fCÉH iôNCG Iôe ócDƒJ IÒÑc á«æa
¢†©H øe ¢ü∏îàj ƒd Ö©∏dG ≈∏Y QOÉbh "ƒfGójO
q äÉeGôZƒ∏«μdG
.IóFGõdG

‫ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ‬

‫ﺷﺒﺎﺏ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ‬

Oó```©dG 2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
2669 Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

"IQÉ£°Sƒ°S" Góah
äGô¡°S ‘ "ôaÉæ°ùdG" h
¿ÉbQÉØàj ’h ájƒNCG

...¢ùeCG ∫hCG á∏«d Gòg çóM

,áYÉ°S áHGôb ÚÑYÓdÉH ™ªàLG Ö«Ñ◊GƒH
±hô`````◊G ≈```∏Y •É````≤ædG ™```°Vh
á```````YƒªéŸG ìhQ ≈```∏Y õ```côjh

¤EG ∫hC’G ¢ùeCG Iô¡°S ᪰UÉ©dG OÉ–G á∏«μ°ûJ ∫ƒ°Uh òæe
,ájƒ«M ÌcCG âëÑ°UCG AGƒLC’G h "êÉWôb ƒ°S’ÉW" ¥óæa
PEG ,Ú≤jôØdG »ÑY’ §HôJ »àdG á©FGôdG ábÓ©dG ¤EG ô¶ædÉH
,ÆGôØdGh áMGôdG IÎa ‘ ,¿ƒbÎØj ’ Ú≤jôØdG »ÑY’ ¿CG
.¢ù«ªÿG á«°ùeCG ¥óæØdG QOɨJ OÉ–E’G á∏«μ°ûJ ¿CG ɪ∏Y

GhôcòJ ÉjQófCGh ≈°Sƒe øHh á«◊ƒH
"¿É°ùª∏J äÉeÉj"

óYÉ°ùŸG ÜQóŸG ¿ƒaô©j OÉ–’G »ÑY’ πL ¿CG Éæd ÚÑJh
¤EG Gƒ¡Lƒàj ¿CG πÑb ¬«∏Y Gƒª∏°S º¡fCG å«M ,ógÉ› ÜÉÑ°û∏d
…hÉØ«©dG ™aGóŸG ÖjQóJ ¬d ≥Ñ°S ¬fCG ɪ∏Y .¥óæØdG º©£e
øeh ∞«£°S ¥Éah ‘ ájÉjR ∂dÉŸG óÑY ºLÉ¡ŸG ∂dòch
.…ófƒª«°S ÜQóŸG ¢ùØf ™e ¿Éc ∂dP ¿CG ±ó°üdG

áÑLh GƒdhÉæJ ¿ƒÑYÓdG
19:30 ≈∏Y AÉ°û©dG 
ªf…F)“|€º)+1e©”*ª ‘F)žDe…F)¢eEJ 
1Jy/ µ œJ%¶) „G%) #eƒ€‹F) if.J qG{* yD 
˜F2Ji GemF)„8¦;’ƒ F)Ji‹*eƒF)i;eƒF) 
ŒG ej.) 1¦.¦* g©f¸)¦* ¥Ê0%) ¢%) y‹* 
ifD){G i©()zŽF) lef.¦F) ¢%) eš; Óf;ÏF) 
ªf…F)žDe…F)“{9¡G

áæ«£æ°ùb áëjQ "º°T" OhóZR
ÜGOQR ≈≤àdG h

º¡dƒ°Uh á¶◊ AGó©°S GƒfÉc øjòdG ¢UÉî°TC’G ºgCG ÚH øe
,᪰UÉ©dG OÉ–G áã©H øe "hÓ°SÉW êÉWôb" ¥óæa ¤EG
áëjQ º°T" ∫É≤j ɪc …òdG ,OhóZR Òæe óYÉ°ùŸG ÜQóŸG
¤EG AÉ≤ÑdG π°†ah ¬àaôZ ¤EG ó©°üj ⁄ PEG ,"áæ«£æ°ùb
áÑ«Ñ°T ‘ ≥HÉ°ùdG ¬∏«eR ≈≤àdG ɪc ,ôaÉæ°ùdG óah ÖfÉL
.ÜGOQR ÒgR ájÉéH

¿ƒμf ¿CG Éæ«∏Y""
"IóMGh á∏FÉY

’óà°ùe øjƒμàdG ´ƒ°Vƒe ¤EG ¥ô£Jh
»μ«é∏ÑdG ÖîàæŸÉH

Òæeh ¿ÉHô°V ∂dòch OhóZRh ógÉ› øe Üô≤dÉH Éæch
¿Éc …òdGh º¡æ«H QGO …òdG ≥«°ûdG åjó◊G Éfó°Th ,Qƒ©d
ìÉéæH ∫óà°SG OhóZR ¿CG PEG ,øjƒμàdG ᫪gCG ∫ƒM Qƒëªàj
.…ƒb Öîàæe øjƒμJ ‘ á«μ«é∏ÑdG á°SQóŸG

¬≤jó°üH Oƒ∏«a äQÉÑjEG »°ùfôØdG ÜQóŸG ≈≤àdG óbh
óah ™e óLGƒàŸG "ÉØ«ØdG" iód óªà©ŸG ÒLÉæŸG ¢Tô£d
,Ö«Ñ◊GƒH óªfi ácô°û∏d ΩÉ©dG ôjóŸG øe Ö∏£H ôaÉæ°ùdG
:¬ª°SÉH √GOÉf √ógÉ°Th ¥óæØdÉH ≥ëàdG ¿CG Oôéà PEG
Ö«Ñ◊GƒH øY GÒãc Oƒ∏«a ∫CÉ°S ɪc "?Éæg âfCG ó«ªM"
.¥óæØdG êQÉN ¿Éc …òdG

᫪æ¡L áeÉfRQ Éfô¶àæJ"
"ÉæJÉWÉ«àMG òNCÉæ°S Éææμd

"∞«c ∞«c hô¡°S" …ôjROh Ö«Ñ◊GƒH 

¼')Óf;ÏF)ŒG¤mLy/µg©f¸)¦*–{…,J 
i© £.e£jGeH43¢¦—jƒ5ªjF)iG1e”F)iš/{º) 
le£f. i-Ï- §š; ¢¦f‹š©ƒ5 ž£H%) iƒ7e0 
3efj;¶)Ӌ*˜F2z0%e,»i© 9¦F)i…*){F)J 
e  —Fi© £.iGeH43eH{ˆj ,"ž£FœeDn©/ 
›E˜šÅe H%)iƒ7e0e ,e9e©j/)›GeEz0%e ƒ5 
"¡Ly©.Óf;¶e LyFJlÏI&¦º)

…ôjRO ∫ÓH óYÉ°ùŸG ÜQóŸÉH Ö«Ñ◊GƒH ábÓY ¿CG hóÑj
¿’OÉÑàj á∏«∏dG ÉjÉ°†b ɪ¡fCG PEG ,Éæd ÚÑJ ɪ∏ãe ,á©FGQ
¢üîJh ÚjOÉædG ¢üîJ QƒeCG IóY øY åjó◊G ±GôWG
.áeÉY áØ°üH ájôFGõ÷G IôμdG

Ióμ«μ°S ‘ IQɪY øH ÜQO Qƒ©d

¢S .IõªM

IQGOEG ≈∏Y hQhCG ¿ƒ«∏e ∞°üf ¢Vô©j Ö«Ñ◊GƒH
»∏jÓH πHÉ≤e »LÎdG
»°VÉjôdG …OÉædG IQGOEG øe áHô≤ŸG ÉgQOÉ°üe øe "±Gó¡dG" âª∏Y
äÉeóN Ö∏W Ö«Ñ◊GƒH óªfi ácô°û∏d ΩÉ©dG ôjóŸG ¿CG ,»æ«£æ°ù≤dG
PEG ,»∏jÓH ∞°Sƒj »°ùfƒàdG »°VÉjôdG »LÎdG º‚h ‹hódG ºLÉ¡ŸG
ÖYÓdG ¢†Ñf ¢ùL ¿CG ó©H QƒæH ¢VÉjQ »LÎdG ¢ù«FôH "ƒ°Sƒ°S" ≈≤àdG
ó«ªM ÖYÓdG ÒLÉæe ¿CG ɪ∏Y ,"ƒ°S’ÉW êÉWôb" ¥óæa ‘ ¬H ≈≤àdGh
Ωhób òæe ¬°ùØf ¥óæØdG ‘ á«æ«£æ°ù≤dG á∏«μ°ûàdG ™e óLƒj ¢Tô£d
.ÜÉÑ°ûdG óah

»LÎdG ¢ù«FQh ÖYÓdG ≈≤àdG

≈≤àdG ób Ö«Ñ◊GƒH óªfi áæ«£æ°ùb ÜÉÑ°T ácô°ûd ΩÉ©dG ôjóŸG ¿Éch
»°ùfƒàdG »°VÉjôdG »LÎdG ¢ù«FQh ¢Tô£d ó«ªM ÖYÓdG ÒLÉæÃ
Égó©H ≈≤àdG ºK ,∫hC’G ¢ùeCG "ƒ°S’ÉW êÉWôb" ¥óæØH QƒæH ¢VÉjQ
"ƒ°Sƒ°S" ¿EÉa ÉæJRƒëH »àdG äÉeƒ∏©ŸG Ö°ùMh ,»∏jÓH ∞°Sƒj ºLÉ¡ŸG
øe IOÉØà°SE’G πHÉ≤e »LÎdG ¢ù«FQ ≈∏Y hQhCG ¿ƒ«∏e ∞°üf ¢VôY
.¿Gôgh áæjóe øHG äÉeóN

™aO â°†aQ »LÎdG IQGOEG
ÖYÓd á«≤jôaEG IRÉLEG

»°ùfƒàdG »LÎdG IQGOEG ÚH ΩGôj Ée ø°ùMCG ≈∏Y â°ù«d ábÓ©dG ¿CG hóÑjh
…òdG √ó≤Y ójóŒ ¢†aQ ÒNC’G ¿CG á°UÉN ,»∏jÓH ∞°Sƒj É¡ªLÉ¡eh
â°†aQ "áî°ûμŸG" IQGOEG ¿EÉa ∂dP øe ÌcCGh ,áØFÉ°üdG √òg »¡àæ«°S
ójóŒ ¢†aQ ∫ÉM ‘ ÖYÓd á«≤jôaEG IRÉLEG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d Ö∏W ´GójEG
.√ó≤Y

»∏jÓH äÉeóN É«ª°SQ Ö∏W Ö«Ñ◊GƒH

óªfi á«°VÉjôdG ácô°û∏d ΩÉ©dG ôjóŸG ¿CG á°UÉÿG ÉfQOÉ°üe Éæd äócCGh
≈∏Y ¢VôY PEG ,»∏jÓH ∞°Sƒj ºLÉ¡ŸG äÉeóN É«ª°SQ Ö∏W ób Ö«Ñ◊GƒH
»∏jÓH äÉeóN øe IOÉØà°SE’G πHÉ≤e hQhCG ¿ƒ«∏e ∞°üf QƒæH ¢ù«FôdG
Ée ÌcCGh ,áØFÉ°üdG √òg »¡àæj √ó≤Y ¿CG á°UÉN ,º°SƒŸG ájÉ¡f ájÉZ ¤EG
.á«HhQhCG ájófCG øe ¢VhôY IóY ∂∏Á »∏jÓH ¿CG ƒg "ƒ°Sƒ°S" ¢ùªM

¢S .IõªM

áYƒªéŸG ìhQ ≈∏Y ô°üj 

esƒ8¦G¤©f;¶ŒG¤GÏEg©f¸)¦*Œ*e,J 
uJ3¦I•L{C«%) •F%e,|5¢%) +}©‹G#e”C{F 
i;¦pº) uJ3" ž£F œeD n©/ i;¦pº) 
iš(e;¢¦—H¢%) e ©š;J•L{C«%) •F%e,|5ªI 
¤š©G4 +y;eƒG §š; ›‹L g;¶ ›E +y/)J 
ž—ƒ‚‹* ŒG ¤H¦ƒ‚”, «zF) kD¦F) ¢%) iƒ7e0 
"ž—,Ï(e;ŒG¥¦ƒ‚”,«zF)kD¦F)¡GÎE%)

Ö«Ñ◊GƒH øY ¬dCÉ°Sh ¢Tô£d ≈≤àdG Oƒ∏«a

‘ ¬∏«eR ∂jQó«°S óªfi »°S ÜÉÑ°ûdG ¢SQÉM πÑ≤à°SG
¬fCG á°UÉN ,¿É°†MC’ÉH ¢TƒeÉeR ÚŸ óªfi »æWƒdG ÖîàæŸG
™e πX »FÉæãdG ¿CG å«M ,á©FGQ øe ÌcCG ábÓY ɪ¡£HôJ
GóYƒe "ÉÁR" Üô°†j ¿CG πÑb ,≥FÉbO ¢ùªN áHGô≤d ¬°†©H
.‹GƒŸG Ωƒ«dG ‘ ∂jQó«°ùd

.¢S IõªM 

»¤H%¶„*ÌF)iL)y*ª,3e*Œ©ƒ8ÒEzjšF 
Ê; i©ƒH¦jF) ªƒ8)3%¶) ¼') œ¦0yF) Œ©…jƒL 
{0%e, y”C 4)}* eG%) i©*{Žº) #eƒ‚©fF) 3)yF) 
¤,3e©ƒ5•(e-Jµiš—ƒ€Ggfƒ*

"IQÉ£°Sƒ°S" ô°UÉæY πL ±ô©j ógÉ›

¿É°†MC’ÉH ¢TƒeÉeR h ∂jQó«°S

çƒ`````©Ñe
"±G qó¡dG"
≈````````````dEG
¢ùfƒJ

∂dPh ,¢üHÎdG ¥Ó£fG øe ΩÉjCG áKÓK Qhôe ó©H ,∫hC’G ¢ùeCG Iô¡°S ÚÑYÓdG ™e ÉYɪàLG Ö«Ñ◊GƒH óªfi ácô°û∏d ΩÉ©dG ôjóŸG ó≤Y <.≈°Sƒe
øe »JQÉH ¿Éª°üY ‹hódGh RGõH Ú°SÉj ºLÉ¡ŸG ∫ƒ°UƒH OGó©àdG ∫ɪàcG QɶàfG π°†a å«M ,ôμ°ù©ŸG ¥Ó£fG πÑb º¡©e çó– ¿CG ó©H
.á∏Ñ≤ŸG IÎØdG ‘ ôaÉæ°ùdG ô¶àæj Ée ¢Uƒ°üîH ±hô◊G ≈∏Y •É≤ædG ™°Vhh »∏NGódG ¿ƒfÉ≤dG øY åjó◊G πLCG

á«◊ƒH ÚeCG »æ«£æ°ù≤dG »°VÉjôdG …OÉædG ™aGóe ≈≤àdGh
¬©e Ö©d ¿CG ≥Ñ°S …òdG ≈°Sƒe øH ¬àæjóe øHGh ¬∏«eR ™e
¢ùØf ‘ ÉjQófCG »°Tɨ∏ŸG ºLÉ¡ŸG óLGƒJh ,¿É°ùª∏J ‘
Égƒ°TÉY »àdG á∏«ª÷G ΩÉjC’G ôcòàj »KÓãdG π©L ¥óæØdG
.OGOƒdG ‘

øH ÖYÓd Qƒ©d Òæe óYÉ°ùŸG ÜQóŸG áaô©Ã ÉfCÉLÉØJh
ÉæKó–h "IQÉ£°Sƒ°S" ™aGóe øe ÉæHÎbG å«M ,IQɪY
ó¡Y ‘ Ióμ«μ°S áÑ«Ñ°T ‘ ¬HQO Qƒ©d ¿CG Éæd ócDƒ«d ,¬©e
.…ójRƒH ÜQóŸG

08

Üô¨à°ùJ "ôaÉæ°ùdG" IQGOEG
¢Uƒ°üîH êÉHôb äÉëjô°üJ
äÉeGó≤à°SE’G

¿hDƒ°T ≈∏Y ¿ƒªFÉ≤dG Üô¨à°SG
»æ«£æ°ù≤dG »°VÉjôdG …OÉædG
á£HGôdG ¢ù«FQ ∫ɪgEG øe
êÉHôb ®ƒØfi á«æWƒdG
¬ª°SG ôcP ΩóYh "ôaÉæ°ùdG"
≥ëj »àdG ájófC’G ¢Uƒ°üîH
áKÓK øe ÌcCG ÜGóàfG É¡d
,"ƒJÉcÒŸG" ∫ÓN ÚÑY’
’ ÜÉÑ°ûdG OGó©J ¿CG ɪ«°S’
.ÉÑY’ 22 ió©àj

¢S.IõªM 

n©/i;¦pº)uJ3§š;g©f¸)¦*|LJ 
+y/)J +|5%) ž£H%) җ‘jFe* Óf;ÏF) gFe9 
•L{‘F)¡Gž£G¦Ll¦D§š;¢¦šƒsLž£H%)J 
¼') ¤* Ÿy”jF) ›.%) ¡G i©sƒ‚jF) ž£©š;J 
¤j”- +}©‹G #e”C{F "¦ƒ5¦ƒ5" yE%) eE ŸeG%¶) 
i…©¸)y0%)ž£©š;†”Cž£,eHe—G')µ+Òf—F) 
i©.3e¹)l)Ò-%ejF)¡G3z¸)J

:ÚÑYÓd Ö«Ñ◊GƒH
ºμ«∏Yh AGƒLC’ÉH ó«©°S"
"•ÉÑ°†f’ÉH »∏ëàdG 
ªšsjFe* Óf;ÏF) g©f¸)¦* gFe9J 
ž—©©/%) ¢%) yL3%) ¶J%)"ž£FœeDJ‡efƒ‚H'¶e* 
҃F)Je£*¢¦*3yj,ªjF)+Òf—F)iLy·)§š; 
„5esšF y©‹ƒ5 eH%) i/)|7 „*̚F ¡ƒ¸) 
i.31yE&¦LeG¦IJ¤*¢¦*3yj,«zF)Òf—F) 
i©ƒ5eƒ5%)iHe—GgƒEµŒ©·)if<3Jž—©;J 
išƒ7)¦GJ ‡efƒ‚H¶e* ªšsjF) †”C ž—©š; 
"+Ò,¦F)„‘ *›‹F)

Iƒ≤H IOƒ©∏d ™∏£àj <ÓY

,äÉÑjQóàdG ∫ÓN áØYÉ°†e äGOƒ¡› ¬dòH ∫ÓN øe ,ájƒb IOƒY á∏MôŸ <ÓY ¿Gó«ŸG §°Sh ™∏£àj
ó©H ,ôFGõ÷G ájOƒdƒÃ ᫪°SQ áØ°üH ≥ëà∏«°S …òdG §jô°TƒH ÎæY ¬Ø∏î«°S …òdG ÆGôØdG »£¨j ≈àM
¤EG ∫ƒNódG IÒ°TCÉJ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G Ö∏W ´OhCGh π«°UÉØàdG πc ∫ƒM ó«©°ùdG »°SÉb IQGOEG ™e ≥ØJG ¿G
ó©H á°UÉN ,á«°SÉ°SCG áfÉμà ôضdG πLCG øe ÌcCG OGOõJ πª©dG ‘ ¥ÓY áÑZQ .á«fÉÑ°SE’G »°VGQC’G
.πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T ΩÉeCG á«æWƒdG ádƒ£ÑdG øe IÒNC’G IGQÉÑŸG ‘ ¬eób …òdG OhOôŸG

áMGôdG IÎa ‘ ¢ùeCG ∫hCG á«°ûY ÜQóàdG π°†a

É¡ëæe »àdG áMGôdG IÎa øe IOÉØà°S’G ΩóYh OGôØfG ≈∏Y ¢ùeCG ∫hCG á«°ûY ÜQóàdG <ÓY π°†ah
á°UÉN ,IOƒ©dG á∏Môe ∫ÓN ÜÉÑ°ûdG ™e ≥dCÉàdG ‘ IÒÑμdG º¡àÑZQ ócDƒj Ée ƒgh ,»æØdG ºbÉ£dG
.IÒÑc äÉfÉμeEG ∂∏Á ¬fCG

GóL ìôe á«£Y øH

,"¢üHÎdG í∏e" Ö≤d á«£Y øH ó«éŸG óÑY »æ«£æ°ù≤dG »°VÉjôdG …OÉædG ¿Gó«e §°Sh ≥ëà°ùj
.¬«a ¢ù∏éj ¿Éμe …CG ≈∏Y ÉMôe GƒL »Ø°†j ¬fCG å«M ,™FôdG ¬LGõeh ¬eO áØN ¤EG ô¶ædÉH

∂dP ó©H Iô°TÉÑe á¡LƒdG
äGô°VÉëŸG áYÉb ¤EG 
ž£(e£jH) y‹* Óf;ÏF) i£.J kHeEJ 
i;eD ¼') +|6efG #eƒ€‹F) if.J œJe , ¡G 
"¦ƒ5¶e9re9{D"–y ‘Fi‹*ejF)l)|8esº) 
yCJ i/)3 §š; {£ƒ, –y ‘F) +3)1') ¢%) n©/ 
›(eƒ5¦F) ›E Œƒ‚, e£š‹. eG ¦IJ {Ce ƒF) 
+}©‹G#e”C3“|,k±–y ‘F)µ+{C¦jº) 
l)|8esº)i;eD˜F2µe­

¿ÉHô°Vh Qƒ©d ,ógÉ›
´ÉªàL’G Ghô°†M 
ªƒ5{F)3e9'¶)µ›0yLej.¶)¢%)e­J 
Ó© ‹º)›E3¦ƒ‚/§š;g©f¸)¦*|7%) y”C 
Ò G „5){¸) h3y­ {G%¶) •š‹jLJ {G%¶e* 
Ò.e º)˜FzEJyIe¾y;eƒº)h3yº)J3¦‹F 
ej.¶)¦IJ¢e*|8¡LyF)};•L{‘šFŸe‹F) 
i;eƒ5i*){DŸ)1«zF)

√É°VQ øY ÈY "ƒ°Sƒ°S""
¢üHÎ∏d ΩÉ©dG Ò°ùdÉH 

¢'eCe£©š;e šƒ±ªjF)leG¦š‹º)gƒ/J 
“J{ˆFe* ¤L¦ jFe* ¤mLy/ ›£jƒ5) g©f¸)¦* 
¤,1e‹ƒ5eLyfG„*ÌF)e£©C«{pLªjF)+y©·) 
„H¦,¼')yC¦F)ŸJyDz Giš—ƒ€G«)¦DJŸy‹* 
Ò¹e*|€f,ªjF)3¦G%¶)ªIJiƒ7e‹F)

ájƒ«◊ÉH GÒãc ÖéYCG
äÉÑjQóàdG Oƒ°ùJ »àdG 

gp‹G¤H%) "¦ƒ5¦ƒ5"yE%) –e©ƒF)l)2µJ 
iL¦©¸)J lefL3yjšF ¡ƒ¸) ҃Fe* )ÒmE 
§š; ˜F2 œ1 ¢')J e£©C «{¯ ªjF) +Òf—F) 
{‘ˆF)µ|7e ‹F)›Eif<3§š;œyLeÅ')#ªƒ6 
¢%) iƒ7e0+1¦‹F)iš/{Gµi©ƒ5eƒ5%) iHe—­ 
ž£ƒ7{CÓf;ÏF)›Et ©ƒ5JyLy.h3yº)

...¢ùeCG ∫hCG á∏«d øe 22:00 ≈∏Y π°Uh

ó```FÉ≤dG QhO Ö``©∏jh Iô``°TÉÑe ¢ü``HÎdG AGƒ```LCG π```Nój RGõ```H
‘ Éæg á«æ«£æ°ù≤dG á∏«μ°ûàdG áeÉbEG ô≤à RGõH Ú°SÉj ‹hódG ºLÉ¡ŸG ≥ëàdG ,¢ùeCG OóY ‘ √ô°ûæH ÉfOôØfG ɪc
‘ ±hô©ŸG "»°Tƒ≤dG" á≤aQ GôH π≤æJ PEG ,22:00 áYÉ°ùdG OhóM ‘ ¬dƒ°Uh óYƒe ¿Éc å«M ,∫hC’G ¢ùeCG Iô¡°S ¢ùfƒJ
.áYƒªéŸG ™e ¢ùeCG áë«Ñ°U äÉÑjQóàdG RGõH ô°TÉH óbh ,≥jôØ∏d ¬ÑëH á«æ«£æ°ù≤dG ájhôμdG áMÉ°ùdG 

ªjF) i”L{…F) e IefjH) k‘F iƒ7e‹F) 1e±) im‹* œ¦ƒ7J 
i;e”*g;ÏF)•sjF)¢%)1{p­4)}*ž.e£º)«{L41e£*›f”jƒ5) 
˜FzEJ1Jy<4Ò Gy;eƒº)h3yº)„špL¢eE¡L)œef”jƒ5¶) 
i”C{*3¦‹FÒ G„5){¸)h3yGJyIe¾y;eƒº){Ce ƒF)h3yG 
™)3¡LJ)zIJJJ%) "Ï(eD¤/4eG2')¢e*|‚F)•L{‘F)Ò.e G 
"he©ƒ€F)e /e ©Fis©šGi/){F)•/™y ;!«e.

AÉ°û©dG áÑLh ∫hÉæàj ⁄ RGõH
¬àaô¨H Iô°TÉÑe ≥ëàdGh 
iGeƒj*¶)¢%)n©/ue©,3¶)iFe/yE&¦,4)}*tGÏGkHeEJ 
Œ©·)¢%) iƒ7e0¤©”jšL¡G›E§š;žšƒL¢eEJ¤D3e‘,» 
g/{LJ˜L3y©ƒ5„53e¸)¤L1e L¢%)›fD1e±'¶)yCJ¡G¤C{‹L 
¢eE)2')e;¤F%eƒ5J¥3eˆjH)µª*σ6ªf…F)“|€º)¢eEJ¤* 
¢e‹fƒ6 ¤H%) yE%)J „‚C3 ¤ —F #eƒ€‹F) if.J œJe , µ g<{L 
¼') i.e¸) „G%) µ ¢eE ¤H%) n©/ ¤jC{Ž* +|6efG •sjF)J 
i/){F)¡G†ƒD

äÉÑjQóàdG ¢ùeCG áë«Ñ°U ô°TÉH
óFÉ≤dG QhO Ö©∏jh 
i;¦pº) ŒG lefL3yjF) „G%) is©fƒ7 4)}* |6e* J 
¤F¦01 e IefjH) k‘F –y ‘F) „‘H µ eHy.)¦, œÏ0 ¡GJ 
´%e*y(e”F)3J1g‹šL¤H%) n©/„*ÌF)#)¦.%) µ+|6efG 
iš—F) § ‹G
¢S. IõªM

øeGõJ "êÉWôb ƒ°S’ÉW" ¤EG ¬dƒ°Uh
"IQÉ£°Sƒ°S" á∏«μ°ûJ ¥ÉëàdG ™e 

œ¦ƒ7JŒG "¦ƒ5¶e9re9{D"–y C¼')4)}*œ¦ƒ7J¡G)},J 
1¦š©C œefƒ6) ¢%) n©/ –y ‘F) „‘H ¼') iƒ7e‹F) 1e±) yCJ 
+)3efº ҃‚sjF) ›.%) ¡G ŸeL) i‹*3) +yº e I ¢¦ƒ*Ì©ƒ5 
i© 9¦F)iF¦…fF)g”š*r¦jºe*ž£‹pjƒ5ªjF)+4ejº)„5%e—F) 
„‚‹*1¦.J¤IefjH)k‘F4)}*•sjF)¢%)1{p­J’©…ƒ5–eCJ 
iƒ7e‹F)1e±)y.)¦,¡G˜F2y‹*yE%ej©Fi©ƒ8eL{F)g(e”¸)

,OhóZR ,…ôjRO
¬æY GƒdCÉ°S OÉà©dG ∫ɪY ≈àMh 
¦ƒ5¶e9" –y C ¼') iƒ7e‹F) 1e±) im‹* œ¦ƒ7J 3¦CJ 
¢)y;eƒº)¢e*3yº)˜FzEJ1e±¶)ªf;¶žˆ‹Gœ%eƒ5"re9{D 
+Òf—F)i©”F)yE&¦LeG¦IJ4)}*¡;«{L41œÏ*J1Jy<4Ò G 
§š; ›©F1 Ò0J 1e±¶) ŒG e‘©ˆH ¤He—G ™{, «zF) g;ÏF 
ž£šf”jƒ5)«zF)4)}*¡;)¦F%eƒ51ej‹F)¦FJ&¦ƒG§j/¢%) ¦I˜F2 
¤‹ƒ8)¦,yE&¦LeG¦IJ+ÒfEiGeƒj*e*

! hhhCG" :ÓFÉb ¬MRÉe …ôjRO
,≥M ∑óæY ?…ÉL ∑GQ øj h Gòg
"ÜÉ«°ûdG ÉæM Éæ«d áë«∏e áMGôdG 

iˆ¸ "¦ƒ5¶e9re9{D"–y ‘F)„‘ *eHy.)¦,œÏ0¡GJ

09

‫ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ‬

‫ﺷﺒﺎﺏ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ‬
¢ùeCG π°Uh ¢ùjGóŸƒH

¢ùeCG ¢ùjGóŸƒH IõªM ºLÉ¡ŸG π°Uh
‘ á«æ«£æ°ù≤dG á∏«μ°ûàdG áeÉbEG ô≤e ¤EG
»HO øe ÉeOÉb ,15:40 OhóM ‘ ¢ùfƒJ
Ée ƒgh ,ÖYÓd ábÉ°T á∏MQ ó©H á«JGQÉeE’G
ÉÑY’ 24 ¤EG ™ØJôj "ôaÉæ°ùdG" OGó©J π©L
"ƒeƒ#f π«L" ÊhôeÉμdG ∫ƒ°Uh QɶàfG ‘
.IÒ°TCÉàdG ≈∏Y π°ü– ¿CG ó©H Ωƒ«dG

2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

Oó```©dG
2669

QɶàfG ‘ "ôaÉæ°ùdG"
áægƒHh ‹Gh ∫ƒ°Uh

ÉKƒ`````©Ñe
"±G qó¡dG"
≈````````````dEG
¢ùfƒJ

.¢S IõªM

ÜQóàdG øe √ÉØYCG ógÉ›
Ωƒ«dG ô°TÉÑjh

ógÉ› óYÉ°ùŸG ÜQóŸG ócCÉJ ¿CG ó©Hh
IõªM ºLÉ¡ŸG ¬æe ÊÉ©j …òdG ¥ÉgQE’G øe
ÜQóàdG øe √AÉØYEG Qôb ó≤a ,¢ùjGóŸƒH
ÖYÓdG ô°TÉÑj ¿CG ≈∏Y ,¢ùeCG AÉ°ùe
áYƒªéŸG ™e Ωƒ«dG áë«Ñ°U äÉÑjQóàdG
.»©«ÑW πμ°ûH 

Ó/ +yG z G 4)}* "1¦š©C" “{‹L 2') ªƒ8eº) 
e£F¢eEJi©ƒH{‘F)iF¦…fF)µ„‚‹*ŒGeHeE 
›Ei©‹ƒ8JJiL{()}·)iF¦…fF)œ¦/eƒ‚L%)nLy/ 
e£©C“{9

.¢SCG .»°S"h OÉ–E’G ƒÑY’
AGó¨dG áÑLh GƒdhÉæJ "»°S
âbƒdG ¢ùØf ‘ 

1e±')e”L{C "re9{D¦ƒ5Ï9"–y CŒpL» 
y/)J ŒD¦G µ i ©… ƒD hefƒ6J iƒ7e‹F) 
›01¢%) y‹*e ©*i‹()3#)¦.%¶)kHeE›*†”C 
¢eE 2') „‚‹* ŒG –y ‘F) ž‹…G ¼') ¢e”L{‘F) 
iƒ7e0 „‚‹fF) ž£ƒ‚‹* ŒG ¢¦-ysjL ¢¦f;ÏF) 
†”Ce£D{CeGJi©,)zF)iGy¹)iŽ©ƒ*›E%¶)¢%) 
–y ‘F)¡Gi£.µ„špL¢eE•L{C›E¢%)¦I

¢†©H ≈°†b <GQq O
IOƒHóH ™e âbƒdG 
kD¦F) „‚‹* )31
S y¿ g;ÏF) §ƒ‚D 
g;ÏF) {()}·) iL1¦F¦G µ •*eƒF) ¤š©G4 ŒG 
¦£*µe©”*J¶¦…Ge-y±2'
) +1¦*y*ž©I){*')
S 
eI¦ƒ‚DªjF)leDJ%¶)„‚‹*ŒG){Ez,J–y ‘F) 
¡—F e‹G e£©DÏL 3y”F) ¦I eIJ "y©‹F)" µ 
ŒG ¶') eD̑L »J ӑšjÀ ӔL{C ¢)¦F%e* 
lefL3yjF)¼')+1¦‹F)y;¦Gh)ÌD)

¥óæØdG ‘ ìÉàØe ≈≤àdG ÜGOQR 
iƒ7e‹F)1e±') ªf;¶Ó*l)#e”šF)l1y‹, 
h)134ÒI4g;ÏF)§”jF)2') i ©… ƒDhefƒ6J 
Œ©*3 y¿ iLep* if©fƒ6 µ •*eƒF) ¤š©G4 
iGeD'¶) –y ‘* y/%¶) +{£ƒ5 ˜F2 ¢eEJ uej‘G 
žƒ5¦º) e‹G ){Ez, ¢ef;ÏF) "l{" i Ly­ 
iLJepfF) if©fƒ€F) µ „‚‹* µ ¥e©ƒ‚D «zF) 
¡Ly©‹ƒ5eHeE2') i;eƒ5Œ*3k*3eD+yºe-yS ±J 
išL¦9+yS Gz Ge©”jšL»e£H%)iƒ7e0#e”šF))z£* 
)zI 1¦‹L ¢%) ›fD eƒH{C ¼') ›” , h)134 ¢¦E 
i ©… ƒDhefƒ6i*)¦*¡G{()}·)¼')žƒ5¦º)

Gôcq òJ RGõHh Iõ«©e
"ɪ°SÉ«d" ΩÉjCG 
ŒG nLy¸) “){9%) +}©‹GJ 4)}* œ1ef, 
›. )y.J yDJ 1e±'¶) µ Ӕ*eƒF) e£(ÏG4 
•fƒ5¢)zšF)eIJ¤C¦‘ƒ7µ¢¦F)}L¶Óf;ÏF) 
heI2 g‹F œJ%¶eC 1e±'¶) µ ef‹F ¢%) e£F 
µ +}©‹G g‹F e©C 2012 2011 žƒ5¦G 
heI2iš/{GœÏ0 "+3e…ƒ5¦ƒ5"«1eH“¦‘ƒ7 
›(ef”F)if©fƒ€*•sjšL¢%)›fDªƒ8eº)žƒ5¦º)

"Oƒ∏«a" ™e ’ƒ£e ç qó– RGõH 

yLy·)h3yº)ŒGœ¦…GnLy/4)}*BF¢eEJ
S 
„‚‹*ŒGe©”*2') "1¦š©C" "+3e…ƒ5¦ƒ5"«1e F 
¢){EzjLJ¢e-yS sjLeIJ•(eD110kDeC+yº

π°üj "π«L""
Üô¨ŸG ÈY Ωƒ«dG

¿Gó«ŸG §°Sh π°Uh ô¶àæŸG øe
øe ¢ùfƒJ ¤EG "ƒeƒ#f π«L" ÊhôeÉμdG
™«°V ¿CG ó©H ,äGÒ°†ëàdG Iô°TÉÑe πLCG
IÒ°TCÉJ ≈∏Y ¬JRÉ«M Ωó©d ¢üHÎdG ájGóH
∫ƒ°UƒHh ,á«°ùfƒàdG »°VGQC’G ¤EG ∫ƒNódG
.πªàμ«°S "ôaÉæ°ùdG" OGó©J ¿EÉa "π«L"

±hô¶d ìÉJôe "ôaÉæ°ùdG" óah
"ƒ°S’ÉW êÉWôb"`H áeÉbE’G

¬MÉ«JQG øY áæ«£æ°ùb ÜÉÑ°T óah ÈY
q
,"ƒ°S’ÉW êÉWôb" ¥óæØH áeÉbE’G ±hô¶d
¥óæØdG Gòg ≈∏Y ÚªFÉ≤dG ¿CG á°UÉN
¿CG ɪc ,ÜÉÑ°ûdG óah áMGQ ≈∏Y ¿hô¡°ùj
áMGôdG πFÉ°Sh πc ≈∏Y ôaƒàj ¥óæØdG
´ÉLΰS’Gh

»°ùbÉØ°üdG …OÉædG á∏«μ°ûJ
"ƒ°S’ÉW" ¥óæØH â≤ëàdG

»°ùbÉØ°üdG …OÉædG á∏«μ°ûJ â≤ëàdG
¢ùeCG "êÉWôb ƒ°S’ÉW" ¥óæØH »°ùfƒàdG
πLCG øe Gògh,Gô¡X IóMGƒdG OhóM ‘
º¡©ªéà°S »àdG á∏Ñ≤ŸG IGQÉѪ∏d Ò°†ëàdG
ádƒ£ÑdG QÉWEG ‘ »°ùfƒàdG Ö©∏ŸG ∞«°†ŸÉH
.á«°ùfƒàdG

... ‫ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺃﺟﺮﺕ ﺣﺼﺘﻴﻦ ﺃﻣﺲ‬

πª©dG ¤EG ôÁ ,á``«fóÑdG äGQÉ``ÑàN’G »¨∏jo ó```gÉ›
™``````jô°ùdG
»````æ≤àdG
q Ö`````©∏q dG ≈````∏Y ô````°üjh
q 
½JyF) g;ÏF) ¢%) iƒ7e0 §ƒ5{º) g‹šG +3)1') 
›E g©,Ì* ›‘—, ªÃ¦G •fƒ5%¶) ªƒH¦jF) 
gL3yjF) g;Ï­ •š‹jL e©C iƒ7e0 3¦G%¶) 
h{”Fe*y.)¦jº)}E{º)g/eƒ7¤H%)3efj;)§š; 
"¦ƒ5¶e9–y C"¡G

á«æ≤J âfÉc á«FÉ°ùŸG á°ü◊G
¥óæØdG Ö©∏e ‘ äôLh 
l{. y”C i©(eƒº) iƒ¸) „7¦ƒv* eG%)
"re9{D ¦ƒ5¶e9" gE{º Œ*ejF) g‹šºe* 
iƒ¸)¢%)iƒ7e0¼J¶)i.3yFe*i© ”,kHeEJ 
iƒ¸) l{.J iDeƒ6J i©Hy* kHeE i©/efƒF) 
e£,1eƒ5J i‹()3 ¡G ÎE%) #)¦.%) µ i©(eƒº) 
iL¦©¸)
.¢S IõªM

≈∏Y GóZ ±ô°û«°S …ófƒª«°S
äÉÑjQóàdG

±ô°ûj ¿CG ô¶àæŸG øe
»°ùfôØdG ÜQóŸG
ŸY "ɗfĻǡS"
á«ÑjQóàdG á°ü◊G
,ó¨dG áë«Ñ°üd
iôéà°S »àdGh
ɪc ,≈°SôŸG Ö©∏Ã
»°ùfôØdG »æ≤àdG ¿CG
çó– ób ¿Éc
óYÉ°ùŸG ÜQóŸG ™e
¢Uƒ°üîH ¿CɪWGh
áÑ≤JôŸG ájOƒdG IGQÉÑŸG
Ωƒj …CG …QÉ÷G »ØfÉL 9 Ωƒj
ΩÉeCG ¿ƒμà°S É¡fCG ócCÉJh ¢ù«ªÿG
.…GO Ú°ùM ô°üf 

h3yjF) µ J|€F) ›.%) ¡G )zIJ „H¦, B* 
“{9 ¡G ¤j Le‹G i©He—G'eC "{Ce ƒF)" ŒG 
ÓjL1¦F)Ó,)3efº)œÏ0 "«yH¦©ƒ5"h3yº) 
{‘ƒF) +{Ez, †”C {ˆj L g;ÏF)J )13)J y. 
ŸJy”F)›.%)¡G

óMCG ™e §°ûæj
á«°ùfôØdG ájófC’G 
¤F •fƒ5 y”C i I¦* ŒC)yº) „7¦ƒv*J 
y£; µ i© ©… ƒ”F) iš©—ƒ€jF) ŒG „*{, ¢%) 
¢%) ›fD "ÒG¦F ª.J3" ªƒH{‘F) h3yº) 
ŒG e©Fe/ †ƒ€ L ¦IJ •L{‘F) +31eŽG 3{”L 
iš(eI i© f* ŒjjLJ i©ƒH{‘F) iLyH%¶) y/%) 
¤š‹pL yD eG ¦IJ 
ÌG 1.90 3eC œ¦9J 
eCyF)µ›()yfF)y/%)

±hô©e »∏fi ºLÉ¡eh…
"
"IQƒ°†ÿG" ¤EG ¬≤jôW ‘ 

hefƒ6 leG)y”jƒ5) Ÿej0 ˜ƒG ¢¦—©ƒ5J 
+3)1') ¤‹G kš01 e©š¿ e.e£G i ©… ƒD 
¡; ’ƒ€—F) „‚C3J
Q leƒ8Je‘G µ "{Ce ƒF)" 
¦Iž£º)#ªƒ€F)Ji”‘ƒF)Ÿe³')iLe<¼')¤ƒ5) 
Ÿy”©ƒ5J+ÒfEleHe—G'e*ŒjjLž.e£º))zI¢%) 
œe¿¶hefƒ€šFªGeG%¶)†¹)¼')iCeƒ8'¶)
.¢S IõªM 

eI31eƒG ¡G "“)yS £F)" i©G¦L kš; 
µ i I¦* h̎º) ŒC)yº) ¢%) iƒ7e¹) 
i ©… ƒDhefƒ6+3)1')ŒGiGy”jGy.l¶eƒ,) 
¤/)ÌDe* Óf;ÏF) #ÏEJ y/%) ŸeD ¢%) y‹* 
he‹F%) ŒHeƒ7 ¢%) eE "{Ce ƒF)" +3)1') §š; 
{ˆj º) ¡G {0$¶) ¦I ½)J iƒ7e‹F) iL1¦F¦G 
"{Ce ƒF)" {—ƒ‹G ¼') iˆ¸ «%) µ ›ƒL ¢%) 
hefƒ€F) leG)y”jƒ5) Ÿej0 ˜ƒG ¢¦—©ƒ5J 
eCJ{‹Ge©š¿e.e£G

"Éjƒæ°T" ¿ƒμ«°S §jô°TƒH
IÒÑc áÑ°ùæH 

lefƒ5e G +y; µ eH|6%) ¢%) •fƒ5 eEJ 
†L|6¦*Ì ;i ©… ƒDhefƒ6¢)y©G†ƒ5J¢'eC 
•‘,) ¢%) y‹* +ÒfE ifƒ * "eL¦ ƒ6" ¢¦—©ƒ5 
ªƒ5eDiL1¦F¦º)Ò.e GŒG›©ƒ7e‘jF)›E§š; 
yD ¢¦—L g;ÏF) ¢%) ˜F2 ¡G ÎE%¶)J y©‹ƒF) 
e©Hefƒ5'e*iL1¦F¦º){—ƒ‹­„G%)•sjF)

ô¶àæe áægƒH ÜΨŸG ™aGóŸG
óZ ó©H hCG GóZ 
eH31eƒG ¡G +e”jƒº) leG¦š‹º) gƒ/J 
{ˆj G i I¦* h̎º) ŒC)yº) ¢'eC iƒ7e¹) 
i© ©… ƒ”F)iš©—ƒ€jF)iGeD') {”­y<y‹*J%) )y<

»°ùfƒàdG »LÎdG ¢ù«FQ ≈≤àdG Ö«Ñ◊GƒH

êÉWôb" ‘ áæ«£æ°ùb ÜÉÑ°T áeÉbEG ô≤à √Qƒ°†M »°ùfƒàdG »°VÉjôdG »LÎdG ¢ù«FQ πé°S
åjó◊G ±GôWCG ¬©e ∫OÉÑJh Ö«Ñ◊GƒH óªfi ÜÉÑ°ûdG ácô°ûd ΩÉ©dG ôjóŸG ≈≤àdG øjCG ,"ƒ°S’ÉW
.»LÎdG ¢ù«FQ IQÉjR ô°S øY ∫CÉ°ùj ™«ª÷G π©L Ée ƒgh ,’ƒ£e

¢SCÉμdG ‘ º¡°ùaÉæe ≈∏Y Ωƒ«dG ¿ƒaô©àj "ôaÉæ°ùdG"

âHQq óJ á∏«μ°ûàdG
á«°ù«FôdG á«°VQC’G ≈∏Y 
§š; i© ©… ƒ”F) iš©—ƒ€jF) k*3y, yDJ 
iƒ¸)ªIJ§ƒ5{º)g‹šºi©ƒ©({F)i©ƒ83%¶) 
i.3yFe* ÇyfF) gHepšF iƒƒÀ kHeE ªjF) 
iLe<µÊj‹,i©Fe¸)+̑F)¢%)iƒ7e0¼J%¶) 
Óf;ÏF) leL3e…* ¡sƒ6 ›.%) ¡G i©I%¶) 
#e”C3e£©C{ˆj LªjF)išf”º)+̑šF҃‚sjF)J 
leDe”sjƒ5)+y;+}©‹G

.< ≈°Sƒe

¢ûeÉg ≈∏Y ,¢SCÉμdG á°ùaÉæe ‘ πÑ≤ŸG ¬°ùaÉæe ≈∏Y Ωƒ«dG AÉ°ùe áæ«£æ°ùb ÜÉÑ°T ±ô©àj
åjóM Qhój ’ ¬fCG PEG ,"¿ƒWGÒ°ûdG" ¥óæØH 18:00 áYÉ°ùdG øe ájGóH iôŒ ±ƒ°S »àdG áYô≤dG
.Ö«Ñ◊GƒH óªfi ácô°û∏d ΩÉ©dG ôjóŸG Égô°†ë«°S »àdG áYô≤dG øY iƒ°S ÜÉÑ°ûdG »ÑY’ ÚH

áYô≤dG ‘ "ôaÉæ°ùdG" πãq ª«°Sh Ωƒ«dG ¢üHÎdG QOɨj Ö«Ñ◊GƒH

¢VQCG ¤EG GóFÉY ,¢ùfƒJ "ôaÉæ°ùdG" áeÉbEG ô≤e Ωƒ«dG áë«Ñ°U Ö«Ñ◊GƒH óªfi QOɨ«°Sh
‘ "ôaÉæ°ùdG" πãÁ ¿CG ô¶àæŸG øe PEG ,᪰UÉ©dG ôFGõ÷G -¢ùfƒJ ájƒ÷G á∏MôdG ÈY øWƒdG
øjQhódG áYôb ‘ ÜÉÑ°ûdG ƒ∏㇠ÜÉZ ¿CG ó©H ¢SCÉμdG á°ùaÉæe øe »FÉ¡ædG øªK QhódG áYôb
.á°ùaÉæŸG øe Ú≤HÉ°ùdG 

i‹ƒ5ejF) i;eƒF) 1Jy/ µ –y ‘F) i/eƒ* 
iCeƒGy‹fL§ƒ5{º)g‹šG¢%) iƒ7e0’ƒ F)J 
#e”C3e£”f9ªjF)i©š‹jF)ªIJ†”C•(eD110 
‡efƒ‚H¶) yE&¦L eG ¦IJ eIÒC)zs* i©…; ¡* 
µ if<{F)J „*ÌF) )zI µ i;¦pšF Òf—F) 
¤/eÃ') 

h3yjF) ¼') i© ©… ƒ”F) iš©—ƒ€jF) l1e; 
¢%) y‹* Ÿ¦©F) µ Ój©fL3y, Ójƒ/ œy‹­ 
3{”º)¡G¢eE2') „G%) œJ%) +y/)J+{Gk*3y, 
¢%) ›fDi©HyfF)l)3efj0¶)iš©—ƒ€jF)«{¯¢%) 
„8¦‹,Je£(eŽF') 3{”LJy;eƒº)h3yº)›0yjL 
§ƒ5{º)g‹š­i©fL3y,iƒs*

á∏ª÷ÉH äÓ«¡°ùJ
≈°SôŸG Ö©∏e ‘

≈∏Y ¿Éc π≤æàdG
≥jôØdG á∏aÉM Ïe 

l{. ªjF) i©fL3yjF) iƒ¸) }©G eG žI%)J 
“{9¡GiGy”º)lÏ©£ƒjF)ªI„G%) is©fƒ7 

g‹šG ¼') i© ©… ƒ”F) iš©—ƒ€jF) ›” , ¢eEJ 
h3yº)¢%) 2') •L{‘F)išCe/ÍG§š;§ƒ5{º) 
y.)¦jF) Óf;ÏF) ¡G gš9 yIe¾ y;eƒº)

ô£b øe Ωƒ«dG Iô¡°S Oƒ©j "…ófƒª«°S"

"ôaÉæ°ùdG" áeÉbEG ô≤e "…ófƒª«°S QÉfôH" »°ùfôØdG ÜQóŸG QOÉZ ó≤a ,¢ùeCG OóY ‘ Éfô°TCG ɪc
Oƒ©j ¿CG ≈∏Y ,á«∏FÉ©dG QƒeC’G ¢†©H AÉ¡fEG πLCG øe ô£b `H ¬àeÉbEG ô≤e ¤EG π≤æJh ,¢ùfƒJ ‘
PEG ,¢üHÎdG ájÉ¡f ájÉZ ¤EG äÉÑjQóàdG ≈∏Y ó¨dG øe ájGóH ±ô°û«d GOó› Ωƒ«dG Iô¡°S
.ÚàjOƒdG ÚJGQÉÑŸG ‘ Gô°VÉM ¿ƒμ«°S

∫É°üJG ≈∏Yh ô£b øe ≥jôØdG QÉÑNCG ™HÉàj
ógÉ› `H ºFGO

’EG ,¢ùfƒJ ‘ "ôaÉæ°ùdG" ¢üHôJ "…ófƒª«°S" »°ùfôØdG ÜQóŸG IQOɨe ºZQh
É«ØJÉg ¬H π°üàj ¬fCG PEG ,ógÉ› π«Ñf óYÉ°ùŸG ÜQóŸG ™e ºFGO ∫É°üJG ≈∏Y »≤H ¬fCG
≈∏Y IOÉjR ,äÉÑjQóà∏d ø°ù◊G Ò°ùdG ≈∏Y ócCÉàdG πLCG øe iôNCG ¤EG á∏gh øe
¢ùfƒJ ¬JQOɨe πÑb ógÉ› ¤EG πª©dG èeÉfôH º∏°S ób ¿Éc »°ùfôØdG »æ≤àdG ¿CG
.᪰UɩdG

¢ùfƒJ - áMhódG á∏MQ ‘ ¬d äõéM IQGOE’G

»æ≤à∏d äõéM ób IQGOE’G ¿EÉa ,á°UÉÿG ÉfQOÉ°üe øe É¡«∏Y Éæ∏°ü– »àdG äÉeƒ∏©ŸG Ö°ùMh
‘ Ωƒ«dG Iô¡°S π°üj ¿CG ô¶àæŸG øe PEG ,ájô£≤dG áMhódG øe áeOÉ≤dG á∏MôdG ÈY »°ùfôØdG
.êÉWôb QÉ£e ‘ ÚdhDƒ°ùŸG óMCG √QɶàfG ‘ ¿ƒμj ¿CG ô¶àæŸG øe PEG ,Ó«d áæeÉãdG áYÉ°ùdG OhóM

"ƒ°Sƒ°S" IQOɨe ó©H áã©ÑdG ¢SCGÎj ¿ÉHô°V

IÒ¨°U πc ≈∏Y ±ƒbƒdÉH ¿ÉHô°V øjódG õY ≥jôØ∏d ΩÉ©dG ÒLÉæŸG Ö«Ñ◊GƒH óªfi ∞∏ch
πÑb Oƒ©j ¿CG ≈∏Y ¢ùfƒJ Ωƒ«dG QOɨ«°S "ƒ°Sƒ°S" ¿CG á°UÉN ,¢ùfƒJ ‘ á∏«μ°ûàdG ¢üîJ IÒÑch
.á≤∏©ŸG Qƒ°ù÷G áæjóà ≥jôØdG ¢üîJ »àdG QƒeC’G ¢†©H ΩÉ“EG πLCG øe ¢üHÎdG ájÉ¡f

ÖY’ πc øY Ó°üØe Gôjô≤J óYCG »æØdG ºbÉ£dG

âØd PEG ,ÖY’ πc ádÉM øY Ó°üØe Gôjô≤J »æ«£æ°ù≤dG »°VÉjôdG …OÉæ∏d »æØdG ºbÉ£dG óYCG
ÜÉgòdG á∏Môe ∫ÓN ÖY’ πc Ö©d Ióe øY äÉeƒ∏©e ≈∏Y π°ü– óYÉ°ùŸG ÜQóŸG ¿CG ÉægÉÑàfG
.ÖY’ πμd πª©dG ºéM ™°Vh á«Ø«c áaô©eh ,IOƒ©dG á∏Môe ‘ QƒeC’G πc §Ñ°V πLCG øe

¢Tô£d QGR »∏jÓH
"ƒ°S’ÉW" ¥óæØH 
ª.ÌF) žÃ „0 
½JyF)J ªƒH¦jF) ªƒ8eL{F) 
ªšLÏ* ’ƒ5¦L «{()}·) 
KyF yj‹º) Ò.e º) 
+3eL}*„6{…Fy©/ "e‘©‘F)" 
re9{D" –y C ¼') išGe¾ 
„G%) œJ%) +{£ƒ5 "¦ƒ5¶e9 
kš‹. ªjF) +3eL}F) ªIJ 
¢¦*̔L –y ‘Fe* ӝ(e”F) 
¤ G ¢¦fš…LJ g;ÏF) ¡G 
K{EzšF)3¦ƒ7‡e”jF)

¿É°†MC’ÉH á«£Y øH ≈≤àdGh … 

Ÿe‹F) {Lyº) ¤* ›ƒ,) ¢%) y‹*"{Ce ƒF)" iGeD') {”­ ¥3¦ƒ‚/ ªšLÏ* ž.e£º) ›pƒ5 ¢%) y‹*J 
¢eƒ‚/%¶e*i©…;¡*y©pº)yf;¢){IJiL1¦F¦Gµ•fƒ5%¶)¤š©G}*§”jF)g©f¸)¦*y¿iE|€šF 
"+J){¸)"ŒGiš©·)leL{EzF)e‹.̃5)eEnLy¸)“){9%)¤‹Gœ1ef,J

‫ﻣﻮﻟﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺔ‬

Oó```©dG 2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
2669 Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

ÉjOh "á«HÉÑdG" á¡LGƒe Ö∏£j á«fÉãdG áLQódG øe »côJ ≥jôa 
h¦f;4Ò.e º)¦sHi©HemF)i.3yF)¼')ªj LªE{,1eHJ҃Gh{”,„G%)i©/efƒF)iƒ¸)#){.')y ; 
h3yº)i”C3ª ‹º)¤ƒ531«zF)u̔º)¦IJª‘He.„©¹)Ÿ¦LiL1J+)3efGg‹F¤©š;)¦/ÌD)J–3e9 
i©*J3J%)iLyH%)i£.)¦Gµg<{, "i©*efF)"¢%¶ #e-ÏmF)Ÿ¦©F)ª(e£ F)3){”F)e£(e…;') 3eˆjH)µy©ƒ63ueE3 
e©Fe…H%)µe I„*Ì,+ÒmE

ÜQÉéàdG …ôé«°S …RÉZh ÜQóàdG ‘ Ωƒ«dG ´ô°ûj ¢û«°TôH

‫ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ‬

‫ﻫـــﺮﺍﺩﺓ ﻳﺘﺼـــﻞ ﺭﺳﻤـﻴﺎ ﺑﻤﺪﺭﺏ‬
‫ﻣﻐـﺮﺑﻲ ﻭﺳﻴـﺤﺎﻭﻝ ﺇﻗﻨـﺎﻋﻪ‬

10
烩Ñe
"±Gó¡dG"
¤EG
É«côJ
Ö©°üe .¥ 

h3yjF)µ#e-ÏmF)Ÿ¦©F)¡GiL)y*|€©ƒ5iš©ƒE„€©ƒ6{*eCyF)gšD¢'eC•*eƒF)µ¤©F')eH|6%)ešmG 
iƒ/“{‹jƒ5J¥{‘ƒ54)¦.¥yLy¯gfƒ*1ysº)kD¦F)µ„*ÌF)¼')3¦ƒ‚¸)¡;¥{0%e,y‹*¤”L{CŒG 
¢'eC¥e š;eGgƒ/Jiš©—ƒ€jF)ŒGh3epjF)#){.'¶ «4e<«y£Gh̎º)g;ÏF)iE3eƒ€GJ3¦ƒ‚/Ÿ¦©F) 
eGy ;+3)1'¶)¤ ;e£j‹.ªjF)if©…F)leG¦š‹º)y‹*iƒ7e0"i©*efF)"µ#eƒ‚G'ÏF+¦”*tƒ6{Gg;ÏF))zI 
i©EÌF)–{‘F)y/%)µ†ƒ€ L¢eE

äÓ°†©dG ájƒ≤J áYÉb øjÉY ܃ÑYR 

ªjF)lσ‚‹F)iL¦”jFi;eDi Le‹º "yF3J)3¶"–y Cg/eƒ7i”C3„G%) #eƒGh¦f;4Ò.e º)¤.¦, 
›(eƒ5J¡Gi;e”F)¤©š;{C¦j,e­h¦f;4gp;%) n©/e£©C„ƒ¸)„‚‹*i¾{*“y£*){0&¦Ge£ ©ƒ6y,´ 
›D%¶)§š;e£©Ci©fL3y,„ƒ/oÏ-#){.')§š;•C)JJ+3¦…jG

ÖjQóJ ¬d ≥Ñ°Sh ,á«Hô¨ŸG á«°ùæ÷G πªëj ÜQóà ¢ùeCG áë«Ñ°U »ª°SQ πμ°ûH ¢SGôY IOGôg áª∏©dG ájOƒdƒe ¢ù«FQ π°üJG
»μ«é∏ÑdG ÜQóŸG QGòàYG ó©H ¬≤jôa ®ƒ¶M ≈∏Y ±Gô°TE’ÉH ¬YÉæbEG πLCG øe ,á«dhódG πaÉëŸG ∞∏àfl ‘ √OÓH Öîàæe
..á∏«μ°ûàdG ÖjQóJ øY ƒØ«°T hõfhCG 

¤ƒ‚C3eG¦IJª*J3J%)«1eH›fD¡G¶eƒ,)¤©”š,œe/e©F$)•L{‘F) 
i©Feº)¤9J|6Œ©.¢¦fš©ƒ5ž£H%)¤F)JyE%)¡LzF) "i©*efF)"J҃G 
q(ej F)›ƒ‚C%)›©pƒjF†ƒ5¦jº)Kyº)§š;›‹F)‡|€*¡—F

"ƒÑ"BG" Ö«°üæàH ÖdÉ£j º¡æe ¢†©ÑdG

¥óæØdG Ò«¨àH ¿ƒÑdÉ£j ¿ƒÑYÓdG

‘ "á«HÉÑdG" á∏«μ°ûJ óLGƒJ øe Úeƒj »°†e ó©H
ó©H ¢ùeCG Iô¡°S ¿ƒÑYÓdG ™ªàLG ,"ódQh GQ’" ¥óæa
øjóLGƒàŸG ≥jôØdG …Ò°ùe ™e AÉ°û©dG áHOCÉe ájÉ¡f
ÖÑ°ùH √Ò«¨Jh ¥óæØdG Gòg IQOɨà GƒÑdÉWh ΣÉæg
’ ¬fCG ≈∏Y GhócCG ɪc ,É¡e qó≤j »àdG äÉeóÿG Aƒ°S
.ádÉ◊G √òg πX ‘ ÌcCG È°üdG º¡æμÁ

»FÉ¡ædG èeÉfÈdG ɣѰV »©HôdGh ìÉcQ 
h3yº) y”; „G%) œJ%¶ #eƒ€‹F) if.J iLe£H y‹* +|6efG 
›; iƒš. ª‹*{F) „5){¸) h3yG i”C{* ueE3 y©ƒ63 y;eƒº) 
¡G„*̚Fiˆ º)i©/e©ƒF)iFeE¦F)›mÁJ–y ‘F)+3)1') ŒG 
œÏ0¡G)y©.{G%¶)iƒ5)31´n©/ª(e£ F)qGeHÊF)†fƒ8›.%) 
e£L{pjƒ5ªjF)iL1¦F)leL3efº)Ji©fL3yjF)„ƒ¸)1y;yLy± 
qGeHÊF)§š;lÏLy‹jF)„‚‹*o)y/'¶iƒ7{‘F)kHeEJiš©—ƒ€jF) 
ª/ÏC„53eCŸe‹F)•ƒ º)i”C{*

Ωƒ«dG ‘ Úà°üM ∫ó©Ã ÜQóàdG 
„*̚Fª(e£ F)qGeHÊF)§š;išƒ7e¸)lÏLy‹jF)žI%)¡GJ 
›Žjƒ,i©/efƒ7¼J%¶)Ÿ¦©F)µÓj©fL3y,Ójƒ/#){.') ¦I 
´ n©/ ª—©j—jF) ª ‘F) gHepšF i©HemF)J ÇyfF) gHepšF 
ªjF) g;Ϻ) µ i©fL3yjF) „ƒsšF i© G}F) y©;)¦º) †fƒ8 
ª ‘F) žDe…F) ‰/ ¡ƒ/ ¡GJ iˆ º) iFeE¦F) e£ƒƒvjƒ5 
›mÁŒGy©·)›ƒ7)¦jF)µle*¦‹ƒ7«%))JypL»ž£H%)iš©—ƒ€jšF 
i©ƒH{‘F)iŽšFe*ŸÏ—F)y©pL«zF)ªEÌF)iFeE¦F)

»ØfÉL 13 h 9 »eƒj ÚJGQÉÑe AGôLEÉH AÉØàc’G 
oÏ-i¾{*¼') ҃€L¢eE½J%¶)qGeHÊF)¢%) ¡Gž<{Fe*J 
¢%) ¶') ½e¸){£ƒ€F)¡G14 –11 –8ŸeL)iL1JleL3efG 
¡L҃º)i©”*Jª ‘F)žDe…F)Œ D%) ª/ÏC„53eCŸe‹F)•ƒ º)
–9ªG¦LÓ,3efG¼') 1y‹F)„©š”j*e©Fe…H%) µ¡Ly.)¦jº) 
–eI3'¶) ¡G ¦H «%¶ Óf;ÏF) „8{‹, ¡G eC¦0 ª‘He. 13 
if©fƒ6ŸeG%)¼J%¶)iF¦·)+)3efGy;¦G›fD†”Ciš©šDŸeL%)ÇyfF) 
J4J«}©j*ʝC¦HœJ%)g‹šGµ›(ef”F)

É«dÉ£fCG IQÉjõd Ωƒ«d áMGQ ÚÑYÓdG íæe 
i/)3 Ÿ¦L ª ‘F) žDe…F) t ©ƒ5 ª(e£ F) qGeHÊF) µJ 
i©š/eƒF) e©Fe…H%) i LyG +3eL4 ›.%) ¡G Óf;ÏF) Œ©· 
eL)y£F) „‚‹* #e jD)J ž£ƒ‘H%) ¡; tLJ̚F iƒ7{‘F) œÏŽjƒ5)J 
y©ƒ63 y;eƒº) h3yº) yE%) n©/ ž£,Ï(e; 1){C%¶ iL3eEzjF) 
ž£ƒ‘H%)¡;tLJÌF)›.%)¡G#e.+¦…¹)¥z£*Ÿe©”F)¢%)ueE3 
¢'eCqGeHÊF)gƒ/JeG¦L11iš©9›‹F)†Žƒ‚*)J{‹ƒ€L¶J 
#e-ÏmF)¢¦—©ƒ5i/){F)Ÿ¦L

ΩÉjCG 10 ¤EG ¢üHÎdG ¢ü«∏≤J ‘ ÒμØJ 

œ¦/ª ‘F)žDe…F)¡L҃º)#eƒ‚;%¶)Ó*җ‘,e©Fe/3JyLJ 
§ ƒjL §j/ ŸeL%) 10 ¼') eG¦L 11 ¡G „*ÌF) +yG „©š”, 
+)3efºefƒ±¡9¦F)„83%¶gƒ5e º)kD¦F)µ+1¦‹F)iš©—ƒ€jšF 
¡G“¦vjG„‚‹fF)¢%¶)zIJ›(ef”F)if©fƒ6ŸeG%)¼J%¶)iF¦·) 
Ÿy;µeffƒ5¢¦—LyDyLyƒ6Çy*–eI3')iFe¸Óf;ÏF)„8{‹, 
{‘ƒF)i”ƒ€Ggfƒ*1ej‹º)ž££.¦*žI3¦£:

πLCG øe Éæg øëf" :»HôZ
"áMÉ``«°ùdG ¢ù`«dh π``ª©dG 
ª*{<ª;eCyF)¢)y©º)†ƒ5JœeD 
e©Fe/y£jpL¤”L{C¢')1¦‹ƒG 
¢eƒ8“y£*e©Fe…H%)„*{,µ 
+1¦‹F)iš/{º+y©.l)1)y‹jƒ5) 
i;¦pº)¢%e*¤ƒ‘HkD¦F)µe‘©ƒ‚G 
œ¦0yFiLyp*›‹F)¦IœJ%¶)e£šŽƒ6 
+¦”F)he*¡G+1¦‹F)iš/{G™Ì‹G 
¡Ge©E{,µe I¡sH"¤F¦”*u|7J 
„8{Ž*„©FJ1e£j.¶)J›‹F)›.%) 
žš‹L•L{‘F)¢%e*oy±J"i/e©ƒF) 
heL'¶)iš/{Gµ¥{ˆj LeG)y©. 
žƒ5¦º)µ“y£F)¢%e*yE&¦L¤š‹.eG 
¢eƒ8›.%)¡Gg‹šF)„©F½e¸) 
›()J%¶)ŒGif,{GœÏj/)eÅ')J#e”fF)

™e ÜQóàj »MÓa
óYÉ°ùjh á∏«μ°ûàdG
¬eÉ```¡e ‘ ìÉ``cQ 
•ƒ º)¡G3y*ª*epL')“|, 
Ky,3)«zF)ª/ÏC„53eCŸe‹F) 
i©fL3yjF)iƒ¸)z Gªƒ8eL{F)„5efšF) 
#)1%)µueE3y©ƒ63+y;eƒº¼J%¶) 
h3yGhe©<›:µ)y©.¤Ge£G 
¦f$)„HeIÇJ{Ge—F)y;eƒº)J„©(3 
ueE3BF)y;eƒG›‹F)µ|6n©/ 
gHe·)¡;leG¦š‹G˜šÈ¤H%)iƒ7e0 
e”*eƒ5e©FJ1ef;¶y‹L¤H%¶ªfL3yjF) 
§š;iCJ{‹º)iLyH%¶)yLy‹šFg‹FJ 
’©…ƒ5–eCJe£ƒ5%)3

"±GõH º°ûëj" áæ«Á øH 

•*eƒF)½JyF)ž.e£º)œ)}L¶ 
“¦‘ƒ7µyLy·)É{Ei ©È¡* 
#)¦.%) ŒG)y©.žpƒ L»"i©*efF)"
"“)}*žƒ€sL"¤H%¶yLy·)¤”L{C 
%epšLeGe()1J)ÒmEnLy¸)K1e‘jLJ 
¤,3Jeƒ€º{L|5J%)Ÿ|‚vº)„53esšF 
y;eƒº)¢'eC¥3Jy*‡e” F)„‚‹*µ 
µœ¦0yF)¤ Ggš…LeGe()1ueE3 
3¦£ˆF)¤F§ ƒjL§j/i;¦pº)#)¦.%) 
e£,¶¦.¡G+1¦‹F)leL3efGµy©·) 
¼J%¶)

ÜGóàfG ìÎbG ÒLÉæe
…RÉ``````Z ÜÎ````¨ŸG 
i©ƒ8eº)le;eƒF)µuÌD) 
+1){I„©({F)§š;h̎G›©EJ 
¤fƒ G«{()}.g;¶h)yjH)„5){; 
µ†ƒ€ LªG¦pI¢)y©G†ƒ5J 
gƒ/J«4e<¤ƒ5)Ji©EÌF)iF¦…fF) 
g;ÏF))zI¢'eCiGy”º)leG¦š‹º) 
i©ƒH{‘F)„53)yº)Ky/')µ¢¦—, 
i©/e F)¡G+y©.leHe—G')g/eƒ7J 
•L{‘F)+3)1')kHeEJi©HyfF)Ji© ‘F) 
¡G„©F¤H%e*•*eƒ5kDJµk‘ƒ€EyD 
e£ —FyLy.g;¶h)yjH)«3J|‚F) 
g/eƒ7g;¶ly.J)2')eGiFe/µ 
he‹F%)ŒHeƒ7gƒ Gµ+y©.leHe—G') 
e‹L|5¤*yj jƒ5e£H'eC 

nsfF)Ÿy;ž£”L{C+3)1')¡G¢¦ jLž£H%)Óf;ÏF)„‚‹*œeDJ 
e©ƒ©(3e*3yGÇJÒGe—F)y;eƒº)Ó©‹,J¤*)yjH¶{0$) h3yG¡; 
ªjF) if‹ƒF) i£º) µ tÃJ )y©. 1)y‹jF) “{‹L ¤H¦—F ˜F2J 
§š;¥4¦Cy‹*heIzF)iš/{G¡GÓ,Ò0%¶)ÓjF¦·)µe£*’šE 
¢¦ jLž£H%) ¢JyE&¦Lž£š‹.eG¦IJy©‹F)ŸeG%) œ1e‹jF)J’šƒ€F) 
˜šjȤH%)Je©ƒ5¶•L{‘F)µišGeE¤jƒ7{C¦fD$)#e…;')+3)1'¶)¡G 
+y©.i©fL3y,+#e‘E

ÉÑFÉ°U ¿Éc Ö°û©dG Ò«¨J øY IOGôg åjóM 
ªƒ8eº) žƒ5¦º) iLe£H y ; +1){I „©({F) ŸÏE ¢%e* JyfLJ 
gƒ€‹F)Œƒ8JJ%)3e<J41¦‹ƒGi©ƒ83%)iHe©ƒ7+3J|‚*gFe9eGy ; 
i©ƒ83%)e£©Cy.)¦j,ªjF)ib©ƒF)i©‹ƒ8¦F)gfƒ*)zIJª;e …ƒ7¶) 
iš/{Gµ+y©.q(ej F¤”L{C›©ƒ±Ÿy;µeffƒ5kHeEJ3e<J4 
effƒ5¢eEeG¦IJi”… º)§š;r¦šmF)†Deƒ,ŒGiƒ7e0+1¦‹F) 
ŒGy©·)›Ge‹jF)µÓf;ÏF)+3yDŸy;Ji©ƒ83%¶)iFe/3¦Iy,µ 
i©ƒ83%¶)

¢û«©j ó°V iƒμ°T ´OƒJ "á«HÉÑdG" IQGOEG 
31e”F)yf;h3yº)yƒ8K¦—ƒ€*Ÿ¦©F)iš‹F)iL1¦F¦G+3)1')Ÿy”, 
ŒG¥y”;§š;ªƒ5{F)¤(eƒ‚G') y‹*iCÌsº)i…*){F)KyF„€©‹L
"i©*efF)"ŒGe…f,{Gœ)}L¶„€©‹L¢%¶1)14¦š*hefƒ6yLy·)¤”L{C 
#eƒD'¶)z G¤Ge£G¡G¤*esƒH)ž<3½e¸)žƒ5¦º)iLe£HiLe<¼') 
iƒ‚Ge<ª ‹º)h3yº)i©‹ƒ8Jœ)},¶n©/iL3¦£·)„5%eE¡G 
#eƒ‚G'¶)›fDe©*ejE›”jƒL»¥3Jy*J¤fƒ G¡G¤jFeD')žj,»¤H%¶ 
yLy.•L{CtFeƒF

»ÑjOCÉàdG ¢ù∏éŸG ≈∏Y ¬àdÉMEG ≈∏Y QGô°UEG 
31e”F)yf;h3yº)iFe/') §š;+|Ge£H') «1e F)+3)1') kFeDJ 
i”C)¦º)J%)¤‹Gªƒ8)ÌFe*–Ï…F)›fDªfL1%ejF)„špº)§š;„€©‹L 
»JiL3epjF)i©ƒ8eL{F)iE|€F)µÏGe;Êj‹L¤H%¶¤jFe”jƒ5)§š; 
ÎE%)Jª©©”jF)ej.¶)¤,31eŽG¥3){Dy‹*le©DÏ0%¶)ŸÌsL 
iG4%)µ•L{‘F)™{,J¤jFeD')¢J1¤jf<{*›‹F)¡;¤‘D¦,)zI¡G 
›‹F)¡;¤*e©<¡LJyjFe©(eƒ‚D)|‚¿gš¯+3)1'¶)›‹.eG
Ö©°üe .¥ 

h3yº) e D') œJes©ƒ5 +1){I ¢') +yE&¦º) eH31eƒG kFeDJ 
y”‹F) §š; #eƒ‚G'¶) ›.%) ¡G {()}·) ¼') efL{D ŸJy”Fe* h¦š…º) 
iš/{G¢%) iƒ7e0kDJ|5%) µiš©—ƒ€jF)ŒG›‹F)µJ|€F)J 
Òm—F)e£ ;e šƒ‘Ly‹L»+1¦‹F)

¿ƒμ«°S »FÉ¡ædG OôdG
áeOÉ≤dG äÉYÉ°ùdG ¿ƒ°†Z ‘ 
ª*{Žº)h3yº)¢'eC+yE&¦º)eH31eƒG¡G¥e š;eGgƒ/J 
¢¦ƒ‚< µ +1){I „©({F) ›fD ¡G ¤F Ÿy”º) „8{‹F) §š; 1҃5 
i©(yfº) ¤j”C)¦G Ky*%) § ‹º) ¢%e* i‘©ƒ‚G iG1e”F) le;eƒF) 
iFJe9 ¼') „5¦š·) “y£* {()}·) ¼') efL{D ¤GJyD 3eˆjH) µ 
h3yº) ¢%e* ¤©*{”º yE%) +1){I ¢') 31eƒº) kFeDJ leƒ8Je‘º) 
¡9¦F) µ +ÒfE i©f‹ƒ€* ŒjjLJ i©Fe; +#e‘E g/eƒ7 h¦š…º) 
҃€,i©šsº)le©…‹º)¡—F¤jL¦I¼')eH31eƒG|€,»Jª*{‹F) 
ªE4J1e*•*eƒF)½JyF)„53e¸)¢¦—LyDª ‹º)¢%)¼')

ó«∏L ÜΨŸG ÜQóŸG ìÎ≤j ÒLÉæe 
žƒ5)„5){;+1){I„©({F)§š;h̎G«{()}.Ò.e GuÌD) 
n©/iL1¦F¦º)gL3yjF›©;eƒ5') y©š.h̎º)«{()}·)h3yº) 
iF¦…fF) µ iƒ7e0 iLyH%) +y; §š; “)|6'¶) h3yº) )z£F •fƒ5 
¢%) {ˆj LJ e©š‹F) gL3yjF) l)1e£ƒ6 ¡G ÒmE ˜šÈJ iL|L¦ƒF) 
le;eƒF)¢¦ƒ‚<µu̔º)§š;„5){;+1){I„©({F)13¢¦—L 
išf”º)iš©š”F)

"ƒØ«°T" ¢†aôH GÒãc GhôKCÉàj ⁄ ¿ƒÑYÓdG 

¡GÒ0%¶)1y‹F)ž£j‹Fe…Gy‹*)ÒmE "i©*efF)"¦f;¶{-%ejL» 
h3yšFªƒ5{F)„‚C{F)iG¦š‹G¡Gk©HÌH¶)i—fƒ6§š;“)y£F) 
gfƒ* ½e¸) žƒ5¦º) iLe£H iLeŽF ž£fL3yjF Ÿy”º) „8{‹F) ¦‘©ƒ6 
n©/ 3e<J4 1¦‹ƒG i©ƒ83%¶ ib©ƒF) i©‹ƒ8¦F) §š; ¥eƒ83 Ÿy; 
#e…;')§š;31eDJªºe;žƒ5)¤H¦—F¤GJyD¢¦ jL)¦HeEž£H%))¦FeD 
ŒG›‹šF1)y‹jƒ5)§š;ž£H%)y©E%ejF)¡Gž£‹ È»)zI¡—FiCeƒ8'¶) 
e©š¿J%)e© .%)¢eE#)¦ƒ5¤fš.+3)1'¶)3{”,h3yG«%)

ó≤©dG ‘ óæHh á«°VQC’G »°ù«FôdG ÖÑ°ùdG 
„8{‹F ¦‘©ƒ6 ª—©pšfF) h3yº) „‚C{F ªƒ©({F) gfƒF) 1¦‹LJ 
eI ¡LyE&¦G ÓffƒF 1¦‹L i©ƒ5{F) eH31eƒG gƒ/ i©*efF) 
e”š…G¤fp‹,»ªjF)3e<J41¦‹ƒG¢)y©Gi©ƒ83%¶ib©ƒF)i©‹ƒ8¦F) 
¡G¤š©/3§š;„ Ly”‹F)µy *Œƒ8J¤9)̃6)¦IÇemF)gfƒF)J

ä
äGÒ°†ëàdG
‘ ≥∏£æJ "á«HÉÑdG"
IIOƒ````©dG á∏```MôŸ ájó``÷G

É¡JGÒ°†– ‘ áª∏©dG ájOƒdƒe á∏«μ°ûJ â≤∏£fG
É¡
´h
´hô°T ∫ÓN øe ,á«cÎdG É«dÉ£fCG ¢üHÎH ájó÷G
πª©dG èeÉfôH ≥«Ñ£J ‘ ó«°TQ ìÉcQ óYÉ°ùŸG ÜQóŸG
π
Ú
Úà°üM á∏«μ°ûàdG AGôLEG ∫ÓN øe ,√ô£°S …òdG
¢
¢ü°ü◊G ¢†©H á›ôH ™e Ωƒ«dG ‘ Úà«ÑjQóJ
¢
¢üHÎdG ‘ "á«HÉÑdG" ≈©°ùJh ,§£ÿG ìô°ûd á«æ≤àdG
IOƒ©dG á∏Môe ∫ƒNód Gó«L äÉjQÉ£ÑdG øë°T ¤EG
IO
,á«HÉéjE’G èFÉàædG á∏°ù∏°S ≈∏Y ®ÉØ◊Gh Iƒb πμH

Ü
ÜQóe ¿hO É¡°üHôJ á∏«μ°ûàdG π°UGƒJ ¿CG ô¶àæjh
º
º°SG øY åëÑdG ‘ âYô°T …OÉædG IQGOEG ¿C’ ,¢ù«FQ
.ƒØ«°T hõfhCG »μ«é∏ÑdG QGòàYG ó©H ójóL

ä ¤hC’G äÉÑjQóàdG
äôL
áá©ØJôe äÉjƒæ©Ã

É«dÉ£fCG ¢üHôJ øe ∫hC’G Ωƒ«dG äÉÑjQóJ äôLh
É«
‘ ÚÑZGôdG ÚÑYÓdG øe ,á©ØJôe äÉjƒæ©Ã
á
á∏Môe ∫ƒNO πÑb º¡JÉjƒà°ùe ôjƒ£àd ¬dÓ¨à°SG
¢
¢ùeCG ¿Éà›ÈŸG ¿Éà°ü◊G äôL å«M ,Iƒ≤H IOƒ©dG
É¡YÉÑJEGh áYƒªéŸG •ÉÑ°†fG ɪgõ«e Ió«L ±hôX ‘
É¡
á°ü◊G âeGOh ,ìÉcQ ÜQóŸG øe áeó≤ŸG íFÉ°üædG
á
o ≥FÉbO Iô°ûYh áYÉ°S á«MÉÑ°üdG
ÖfÉé∏d â°ü°üNh
Ö
ÖfÉé∏d á°ü°üfl âfÉμa á«fÉãdG á°ü◊G ÉeCG ,ÊóÑdG
Ö
.»æ≤àdG »æØdG

ÜQóà∏d Oƒ©j ÜÉ°üŸG »KÓãdG
Ü

¢
¢üHôJ ‘ ¤hC’G á«ÑjQóàdG á°ü◊G õ«e Ée ºgCGh
Qƒ°TÉY øH ºLÉ¡ŸG ÚHÉ°üŸG ácQÉ°ûe »g ,É«dÉ£fCG

Ö
ÖÑ°ùH ,øjOÉ«ŸG øY πjƒW ÜÉ«Z ó©H º«gGôHEG
πeCG IGQÉÑe ‘ É¡d ¢Vô©J »àdG IÒ£ÿG áHÉ°UE’G
π
√QhóH ≈fÉY …òdG áeGRƒH ™aGóŸG ,∞àμdG ‘ AÉ©HQC’G
√Q
,»∏°†©dG ¥õªàdG øe äQÉ«J ΩÉeCG ¢SCÉμdG IGQÉÑe òæe

ø
øe ÊÉ©j …òdG »à«ªM ºLÉ¡ŸG ƒg ÒNC’G Ö©∏dGh
QƒcòŸG »KÓãdG ≈ØàcGh ,≈檫dG ¬eób ‘ áHÉ°UEG

ÉaƒN ,áYƒªéŸG äÉÑjQóJ ‘ êÉeóf’G ¿hO ¢†côdÉH
Éa
.¬àdÉM ≈∏Y á«Ñ∏°S äÉ°SÉμ©fG …CG øe

11
ÉKƒ©Ñe
"±Gó¡dG"
¤EG
¢ùfƒJ

¥hQR .Ω

‫ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ‬
‫ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‬

¿ƒÑYÓdG ,áÑ©àe á∏MQ
áÑ«≤Mh Úμ¡æe Gƒ∏°Uh
"É¡«∏Y â∏ªq c" IõYƒH

‫ﻣﻮﻟﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺔ‬
≈∏ZCG ≈∏Y ôaƒàJ É«dÉ£fCG
ÉHhQhCG ‘ ¥óæa

≈∏Y á«cÎdG É«dÉ£fCG áæjóe ôaƒàJ
¬ª°SG ÉHhQhCG IQÉb ‘ ¥óæa ≈∏ZCG
á∏«∏dG ∞«dÉμJ ¿CG π«dóH "¿GójÒe"
16 ió©àJ ¥óæØdG Gò¡H IóMGƒdG
∫ÉLQ ¥óæØdG Gòg Qhõjh ,hQhCG ∞dCG
AÉ°†bh º¡∏£Y AÉ°†≤d Ú«ŸÉ©dG ∫ɪYC’G
√òg ôaƒàJ å«M ,IÒÑμdG º¡JÉ≤Ø°U
Égó‚ ’ "á«dÉ«N" ¥OÉæa ≈∏Y áæjóŸG
Ée iôNC’G IQƒ£àŸG ∫hódG á«≤H ‘
¬Jó¡°S …òdG πgòŸG Qƒ£àdG ≈∏Y ∫ój
.»MÉ«°ùdG ∫ÉéŸG ‘ OÓÑdG ¬JÉg

2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

Oó```©dG
2669

¥óæØH ÚÑé©e ÒZ óaƒdG AÉ°†YCG
√Ò«¨J Qô≤J IGQOE’Gh "ódQh GQ’"

çƒ```©Ñe
"±G qó¡dG"
≈````````````dEG
É````«côJ
Ö©°üe .¥

ÉgQGR á«MÉ«°S áæjóe
íFÉ°S ÚjÓe 10

.< ≈°Sƒe

ô¡°TCG øe á«cÎdG É«dÉ£fCG áæjóe Èà©Jh
ó©∏d Gô¶f ⁄É©dG ‘ á«MÉ«°ùdG ¿óŸG
‘ É¡fhQhõj øjòdG ÚëFÉ°ùdG øe ∫ƒ¡ŸG
áeó≤ŸG ΩÉbQC’G ôNBG Ö°ùëa ,áæ°S πc
¿EÉa á«cÎdG áMÉ«°ùdG IQGRh πÑb øe
áæjóe GhQGR íFÉ°S ÚjÓe Iô°ûY ‹GƒM
IÒNC’G áæ°ùdG ‘ á«cÎdG É«dÉ£fCG
IôFÉ£dG â£M ¿CG ó©H Iô°TÉÑeh ,2013
±’B’G Éæ∏é°S á«HÉÑdG óah â∏bCG »àdG
Òãch øjQOɨŸGh ÚeOÉ≤dG ìÉ«°ùdG øe
Iôc ‘ ¢ù«d á«°VÉjôdG ájófC’G øe
.§≤a Ωó≤dG

,ájɨ∏d áÑ©àe âfÉc ¢ùfƒJ ¤EG ôFGõ÷G øe á∏MôdG ¿CG Éæ∏b GPEG ¢†©ÑdG ¢ûgóæj
áLQó∏d áÑ©àe ¿ƒμJ ¿CG É¡æμÁ ’ IôFÉ£dG ᣰSGƒH π«∏≤H ÌcCG hCG áYÉ°S á∏Môa
..âÑ°ùdG AÉ°ùe ᪰UÉ©dG OÉ–EG ƒÑY’ É¡°TÉY »àdG 

žD3›0yG¡GŒ©·)gE{L¢%)›fD 
„‚‹* ¢%) ¦I Óf;ÏF) g‹, §š; ›©FyF)J 
+3e;¡*›mG+{(e…F)µlyD3|7e ‹F) 
¡L{0$)J+};¦*ªƒ€Ee—*

á©FGQ AGƒLCG »Ø°†j …ôjRO 
kG)1 ªjF) +҃”F) iš/{F) l{.J 
2') i‹()3 #)¦.%) µ •(eD1 |€;J i;eƒ5 
•ƒ€F) µ kƒš. im‹fF) |7e ; ›. ¢eE 
e£H%) eE +ҎƒF) +{(e…F) ¡G ª‘š¹) 
«{L41œÏ*y;eƒº)h3yº)#e‘ƒ8')kC{; 
ªjF)¤,eLe—s*Óf;ÏF)§š;i‹()3#)¦.%) 
3¦G%) J%) +{—Fe*•š‹,e­#)¦ƒ5ª£j ,¶ 
«1e; ›—ƒ€* l{. 3¦G%¶) ¢%) eE K{0%) 
iL3)1'¶)3¦G%¶)–{Žjƒ,»2')œ¦ƒ7¦F)y ; 
i;eƒF)1Jy/µJÏL¦9ejDJi©E{·)J 
›—F)J išCe¸) µ Œ©·) ¢eE i‹ƒ5ejF) 
–Ï…HÏFy‹jƒL

QÉ£ŸG πNGO »≤H IõYƒH
¬àÑ«≤M QɶàfG ‘ 
Óf;ÏF) ›”, ªjF) išCe¸) Œš”, » 
ž£š‹. «zF) gfƒF) ¡; „‚‹fF) œ#eƒjC 
žIÊvLJ«{L41ª,%eL¢%) ›fD¢¦‹š”L¶ 
¢e—Gµ¤jf©”/ypL»+};¦*g;ÏF)¢%) 
ž£”šD%) «zF){G%¶)¦IJi‹jG%¶)e.̃5) 
z0%ejƒ5 i©š‹F) ¢%) ¢¦C{‹L ž£H%¶ ÎE%) 
1)4 eGJ ){0%ejG ¢eE kD¦F)J ÊE%) kDJ 
´if©”¸)¢%) )¦C{;ž£H%) ¦Iž£C¦v,¡G 
œ¦ƒ7¦F)i(eDµe£š©pƒ,

Iô°TÉ©dG ≈∏Y AÉ°û©dG áÑLh
ΩƒædG ¤EG Iô°TÉÑe Oƒ∏ÿGh 
¦ƒ5Ï9" –y C ¼') •L{‘F) ›ƒ7J 
Œ©·)¤.¦,JÏ©F+|6e‹F)§š; "re9{D 
if.J y;¦º) ¢eE 2') –y ‘F) ž‹…G ¼') 
•šŽL»–y ‘F)¢%) ž£ˆ/¡ƒ¸J#eƒ€‹F) 
¡G gš9 „*ÌFe* ’š—º) ¢%¶ ¤*)¦*%) 
iš/{F)¢%¶e/¦j‘G¥#e”*')–y ‘F)½J&¦ƒG 
›0yL ¢%) œ¦”‹º) Ò< ¡GJ l{0%e, 
#eƒ€; if.J ¢J1 ž£C{< ¼') ¢¦f;ÏF) 
#eƒ€‹F)if.J¢¦f;ÏF)§£H%) eG¢e;|5J 
Ÿ¦ šFž£C{<¦sH+|6efG)¦£.¦,J
¥hQR .Ω 

oÏm*l{0%e,{()}·)µiš/{F)¢%)2') 
¡—L » «zF) {G%¶) ¦IJ išGeE le;eƒ5 
3{”G¢eE+{(e…FeCy/%
) œe*§š;{…vL
S 
i‹*){F) i;eƒF) 1Jy/ µ Œš”, ¢%) e£F 
i‹*eƒF)i;eƒF)1Jy/µk”š…H)e£ —F 
1Jy/µiƒ7e‹F)„H¦,¼')›ƒ,¢%)›fD 
›ƒ7)¦jjF •(eD1 |€;J i GemF) i;eƒF) 
i LyG ¼') išCe¸) i…ƒ5)¦* ){*
S iš/{F)
S 
Ï©F+|6e‹F)y ;œ¦ƒ7¦F)¢¦—©Fl{
S

QÉ£ŸG ‘ ’GhR á«fÉãdG øe
≈∏Y ¥óæØdG ¤EG ∫ƒ°UƒdGh
Ó«d Iô°TÉ©dG 
iš/{F)•fƒL«zF)kD¦F)e fƒj/))2')J 
le;eƒ5i*){”FlyjG)eG¦;iš/{F)¢'eC 
¢eE {()}·) 3e…G ¼') Óf;ÏF) œ¦ƒ7¦C 
3e…º)µ)¦m—È¢%)›fD¶)J4i©HemF)¡; 
i;eDµe£ GŒ*3%) išGeEle;eƒ5„0 
+|6e‹F) ¼') iš/{F) ›ƒ7)¦jjF h¦E{F) 
e©ƒ8¦Iiš/{F)Ò0%e,¡G1)4eGJÏ©F 
3e…Gµk©”*ªjF)+};¦*g;ÏF)if©”/ 
e£©š;3¦m‹F)žjL¢%)›fDre9{D

ôNCq G IôFÉ£dG ‘ Ö£Y
á∏MôdG 
¦I iš/{F) {0%e, #)3J ¢eE gfƒ5 œJ%) 
¼')„H¦,¡Ge£jš/3µ{0%ejº)e£F¦ƒ7J 
¤H%)›©Dg…;“eƒ€jE)žjL¢%)›fD{()}·) 
¤/σ7'¶ ÏL¦9 ejDJ z0%eL ¡FJ ’©‘0 
¤ —ȶg…‹F)¢%)e F›©D¡G¢e;|5¡—F 
¡G1)4eG¦IJ¡I){F)kD¦F)µtšƒL¢%) 
ÎE%) {0%ejjƒ5iš/{F)¢%
S ) ¡GŒ©·)yE%e, 
¢%) )¦‹D¦, ž£H%¶ )ÒmE ¢¦f;ÏF) ’ƒ5%e,J 
–y ‘F)¼')){Ee*)¦šƒL

”h É¡MÓ°UEG ºàj ⁄
iôNCG IôFÉ£H ÉgÒ«¨J 
¼') iš/{F) §š; ¢¦FJ&¦ƒº) {…ƒ8)J 
uσ7')¢%))¦C{;ž£H%)e­+{(e…F)œ)yfjƒ5) 
)ÒfEejDJ–{Žjƒ©ƒ5¼J%¶)+{(e…F)g…; 
„©F +{(e…F) œ)yfjƒ5) œe¸) i‹©f…*J 
҃D kDJ µ ¥2ev,) žjL «zF) {G%¶e* 
¢e—G§j/Ò©Ž,´2')ÊE%)ejDJz0%)y”C 
žD3›0yG¢Ï;') ´iL)yfF)ª‘Ch¦E{F)

á«◊ƒH ™e åjó◊G ±GôWCG ∫OÉÑJ ≈°Sƒe øH

∫OÉÑJ PEG ,áæ«£æ°ùb ÜÉÑ°Th ᪰UÉ©dG OÉ–EG »ÑY’ ÚH äGAÉ≤∏dG äOó©J
¢üª≤àj …òdG á«◊ƒH ÖYÓdG ™e åjó◊G ±GôWCG ≈°Sƒe øH QÉàfl ÖYÓdG
áÑLh ≈°Sƒe øH ∫hÉæJh ∫ƒ°UƒdG ó©H Iô°TÉѪa ,áæ«£æ°ùb ÜÉÑ°T ¿GƒdCG É«dÉM
¢†©H åjó◊G ±GôWCG ¬©e ∫OÉÑàa ,¥óæØdG ƒ¡H ‘ ÖYÓdG óLh AÉ°û©dG
ó©H GÒãc ÉÑ©àe ¿Éc ¬fCG á°UÉN ,ΩƒædG ¤EG ≈°Sƒe øH Ögòj ¿CG πÑb ,A»°ûdG
.áÑ©àŸG á∏MôdG

¥óæØdG ‘ ìÉàØe ≈≤àdG ÜGOQR

ÒgR ájÉéH áÑ«Ñ°T ‘ ≥HÉ°ùdG ¬∏«eR ìÉàØe ™«HQ óªfi ÖYÓdG ≈≤àdG
¿ÉÑYÓdG ,"äôª""
q áæjóà áeÉbE’G ¥óæØH óMC’G Iô¡°S ∂dP ¿Éch ,ÜGOQR
™HQ âHQÉb IóŸ ÉK qó–h ájhÉéÑdG áÑ«Ñ°ûdG ‘ √É«°†b …òdG º°SƒŸG É©e GôcòJ
á∏jƒW I qóe òæe É«≤à∏j ⁄ ɪ¡fCG á°UÉN ,AÉ≤∏dG Gò¡H øjó«©°S ÉfÉc PEG ,áYÉ°S
áHGƒH øe ôFGõ÷G ¤EG º°SƒŸG Gòg Oƒ©j ¿CG πÑb É°ùfôa ¤EG OÉY ÜGOQR ¿ƒc
.áæ«£æ°ùb ÜÉÑ°T

"ɪ°SÉ«d" ΩÉjCG Gôcq òJ RGõHh Iõ«©e

óbh ,OÉ–E’G ‘ Ú≤HÉ°ùdG ɪ¡FÓeR ™e åjó◊G ±GôWCG Iõ«©eh RGõH ∫OÉÑJ
‘ ÉÑ©d ¿CG ɪ¡d ≥Ñ°S ¿Gò∏dG ɪgh ,¬aƒØ°U ‘ ¿ƒdGõj ’ ÚÑYÓdG πL GóLh
±ƒØ°U ‘ Iõ«©e Ö©d ɪ«a ,2012/ 2011 º°Sƒe ÜÉgP Ö©d ∫hC’Éa ,OÉ–E’G
áÑ«Ñ°ûH ≥ëà∏j ¿CG πÑb ,»°VÉŸG º°SƒŸG ÜÉgP á∏Môe ∫ÓN "IQÉ£°Sƒ°S" …OÉf
.πFÉÑ≤dG

"Oƒ∏«a" ™e ’ƒ£e ç qó– RGõH

,"Oƒ∏«a" "IQÉ£°Sƒ°S" …OÉæd ójó÷G ÜQóŸG ™e ∫ƒ£e
åjóM RGõH `d ¿Éch
q
PEG ,»°VÉŸG ¿Gôcòàjh ¿ÉK qóëàj ɪgh ≥FÉbO 10 âbÉa IóŸ ¢†©H ™e É«≤H PEG
¿Éch ,á«°ùfôØdG ádƒ£ÑdG ‘ ¢†©H ™e ÉfÉc ÚM Ióe òæe RGõH "Oƒ∏«a" ±ô©j
.É¡«a ±ôW πc á«©°Vhh ájôFGõ÷G ádƒ£ÑdG ∫ƒM É°†jCG åjóM ɪ¡d

á∏«W ¢ùª°ûdG É¡«∏Y π£J
¢ù≤£dGh áæ°ùdG ΩÉjCG
∫óà©e

É«dÉ£fCG áæjóe ¿CÉH ΣGôJC’G ∫ƒ≤jh
‘ Éeƒj 360 ‘ ¢ùª°ûdG É¡«∏Y π£J
‘ iƒ°S É¡«∏Y π£J ’h IóMGƒdG áæ°ùdG
É¡©bƒŸ Gô¶f Gògh ,§≤a ΩÉjCG á°ùªN
ôëÑdG ≈∏Y π£ŸG π«ª÷G »é«JGΰSE’G
∫óà©e ¢ù≤£H RÉà“h §°SƒàŸG ¢†«HC’G
¢ùeCG Ωƒj á∏«μ°ûàdG ÜQóJ π«dóH GóL
áLQO â– á«ÑjQóàdG É¡°ü°üM ¤hCG
.ájƒÄe áLQO 14 áÑ°SÉæe IQGôM

Ébóæa 182 ≈∏Y ôaƒàJ
Ωƒ‚ ¢ùªN hP

≈∏Y á«cÎdG É«dÉ£fCG áæjóe ôaƒàJh
»àdG áªîØdG ¥OÉæØdG OóY ‘ ∫ƒ¡e ºbQ
¿hO Ωƒ‚ ¢ùªN hP ¥óæa 182 ≠∏ÑJ
iôNC’G ¥OÉæØdG øe äÉÄŸG øY åjó◊G
å«M ,Ωƒ‚ çÓãdG hCG ™HQC’G äGP
¤EG Ωhó≤dG ÚëFÉ°ùdG øe ÚjÓŸG π°†Øj
áMGôdGh Ωɪéà°S’G πLCG øe É«dÉ£fCG
äÉÑcôŸG OóYh GóL áFOÉg áæjóe É¡fC’
.GóL π«Ä°V äÓaÉ◊Gh äGQÉ«°ùdG øe

Iƒ≤H á«bô°ûdG É«°SBG ƒëFÉ°S
áæjóŸG ‘

Oó©dG ƒg á∏é°ùŸG äɶMÓŸG øeh
∫hO øe ÚeOÉ≤dG ÚëFÉ°ùdG øe ÒÑμdG
ÚjQƒμdGh Ú«fÉHÉ«dG á°UÉN É«°SBG ¥ô°T
É«dÉ£fCG QÉ£e ‘ Éæ∏é°S å«M ,Ú«Hƒæ÷G
ÜÉÑ°ûdG øe É¡∏ªcCÉH á«MÉ«°S Oƒah
¢Vô¨H É«dÉ£fCG ¤EG Éæg Ωó≤j …ƒ«°SB’G
.áMÉ«°ùdG

∑GôJC’G ™e π°UGƒàdG
ájõ«∏‚E’G á¨∏dÉH

á¨∏dG á«HÉÑdG »ÑY’ ¢†©H πª©à°ùj
™e π°UGƒàdG πLCG øe ájõ«∏‚’G
º¡JÉLÉM AÉ°†b ±ó¡H ΣGôJC’G
á£≤ædGh ,¬LQÉN hCG ¥óæØdG ‘ AGƒ°S
Ú«cÎdG IOÉLEG ΩóY ƒg á¶MÓŸG
¢†©H QƒeC’G Ö©°U Ée á«°ùfôØdG á¨∏d
ÒLÉæŸG ¿Éc ¿EGh óaƒdG ≈∏Y A»°ûdG
»∏«ªL ¿’óY ¢VôªŸGh ܃ÑYR ΩÉ©dG
.á«ŸÉ©dG á¨∏dG Gó«L ¿ÉKóëàj

Ö°Tƒ°û©eh ó«L Ö©∏ŸG
¥óæØdG øe Öjôbh É«©«ÑW

á∏«μ°ûJ ¬«a ¢üHÎJ …òdG Ö©∏ŸG ™≤j
GQ’" ¥óæa øe GóL ÉÑjôb "á«HÉÑdG"
iƒ°S ¬æY ó©àÑj ’ å«M ,"ódQh
º¡°SÉÑd ¿ƒÑYÓdG …óJôjh Îe »àFÉÃ
Iô°TÉÑe √ƒëf ¿ƒ¡Lƒàjh »°VÉjôdG
¤EG äÉÑjQóàdG ájÉ¡f ó©H IOƒ©dG πÑb
ÖéYCG óbh ,º¡eɪM òNC’ º¡aôZ
»àdG Ió«÷G á«°VQC’G á«YƒæH óaƒdG
‘ øjQɪàdG ≥«Ñ£J ≈∏Y ºgóYÉ°ùJ
.Ió«L IQƒ°üH á«ÑjQóàdG ¢ü°ü◊G

É«YÉ棰UG Ö°Tƒ°û©e ¿ÉK Ö©∏e
¬«a ÜQóàdG ºà«°Sh

"ódQh GQ’" ¥óæa øe Üô≤dÉH óLƒjh
,É«YÉ棰UG Ö°Tƒ°û©e ¬æμd ¿ÉK Ö©∏e
á«côJ IÒd 120 ᪫≤H √QÉéÄà°SG ºàj
…ôFGõL QÉæjO ±’BG áà°S ∫OÉ©j Ée …CG
"á«HÉÑdG" âeGOÉeh , IóMGƒdG áYÉ°ù∏d
á∏Môe ‘ É¡JÉjQÉÑe ¤hCG Ö©∏J
Ö°Tƒ°û©ŸG Ȫaƒf ∫hCG Ö©∏à IOƒ©dG
ó©Ñà°ùŸG ÒZ øe ¬fEÉa ,É«YÉ棰UG
‘ á«ÑjQóàdG ¢ü°ü◊G ¢†©H á›ôH
≈∏Y Gó«L ÚÑYÓdG ójƒ©àd ,Ö©∏ŸG Gòg
.äÉ«°VQC’G √òg

Ω qób á∏«μ°ûàdG ≥aGôe
ÚÑYÓd IÒãc äÉMhô°T

äÉMhô°T »cÎdG á∏«μ°ûàdG ≥aGôe Ωób
áæjóe ∫ƒM á∏«μ°ûàdG »ÑYÓd á∏°UÉa
É¡fCÉH ¬dƒb ∫ÓN øe á«cÎdG É«dÉ£fCG
,É«côJ ádhO ‘ á≤£æe ÈcCG ™HÉ°S ó©J
áLQódÉH á«MÉ«°S áæjóe É¡fCG ¤EG GÒ°ûe
øe ÚjÓŸG Éjƒæ°S ÉgQhõjh ¤hC’G
≥aGôŸG π¨à°SGh ,±’B’G ¢ù«dh ô°ûÑdG
™°VƒdG øY çóëàj »c á°UôØdG
¬JQÉ°TEG ∫ÓN øe OÓÑdG ‘ »°SÉ«°ùdG
¢ù«Fôd ájƒb á°VQÉ©e OƒLh ≈∏Y
.¿ÉZhOQCG ÖLQ Ö«W ‹É◊G AGQRƒdG 

›: µ ª(e£ F) ¤¾eH{* †fƒ8 µ #ªƒ€F) „‚‹* i*¦‹ƒ7 
¦sH ¤FeŽƒ€H) ›”H ¼') 3eƒ5 n©/ i£º) ›Ee©£F) he©< 
µiGeD'¶){”GÒ©Žj*¥y;J«zF)ªš©G}L};yC¦F)„©(3 
¡—ÁkDJ|5%)

óaƒdG ¢ù«FôH π°üàj IOGôg
É©jô°S ¥óæØdG Ò«¨J ¬æe Ö∏£jh 
¼') „5){; +1){I „©({F) 3eƒ5 i©‹ƒ8¦F) ¥zI ŸeG%)J 
+3J|8¤<Ï*') ›.%) ¡Gªš©G}L};yC¦F)„©({*œeƒ,¶) 
i©EÌF)e©Fe…H%)i LyGµ{0$)–y ‘* "yF3J)3¶"–y CÒ©Ž, 
Óf;ÏFi/){F)›(eƒ5JŒ©.ÒC¦jF)zIJŸ¦Ã„0J2 
1e‹ƒ5')J+¦D›—*iƒCe º)¡G+1¦‹F)iš/{Gœ¦01›.%)¡G 
ŒGh¦f;4i”C{*ªš©G¤.¦,n©/žI3eƒH%) ¡G“¶$¶) 
§š;{C¦jLyLy.–y C3e©j0¶Ó©/e©ƒF)¡Lyƒ6{º)y/%) 
y©·)e.̃5¶)Ji/){F)§š;y;eƒ,ªjF)›Ee©£F)Œ©.

¥óæa ‘ ÉÑjôb õé◊G ƒëf
"è«à°ùjôH hO ƒWÉ°T ƒd" 
iˆ º) iFeE¦F) ŒG •©ƒ jFe* «1e F) +3)1') k;3eƒ5J 
}p¸)›.%)¡G "q©jƒL{*J1¦9eƒ6¦F"–y ‘*œeƒ,¶)¼') 
§š;¥{C¦jF)zIJª‘He.Ÿ¦L„*ÌF)iLe£HiLeŽF¤©C 
¢%)iƒ7e0„*ÌF)ueÃ')§š;y;eƒ,ªjF)›Ee©£F)Œ©. 
gfƒ*Œ.)ÌF)›fDœJ%¶)¡G¤©C}p¸)«¦ ,kHeE+3)1'¶) 
e©‹©f9 ifƒ6¦ƒ€‹º) g;Ϻ) ¡G "yF3J )3¶" –y C h{D 
e©;e …ƒ7)J
Ö©°üe .¥ 

µ e©Fe/ „*̺) iš‹F) iL1¦F¦G yCJ #eƒ‚;%) Ê; 
)3¶"–y C¼')ž£F¦ƒ7Jy‹*+|6efGi©EÌF)e©Fe…H%)i LyG 
¦IJe£©š;{C¦jLªjF)›Ee©£Fe*ž£*ep;') Ÿy;¡; "yF3J 
ªš©G}L};yC¦F)„©({Fe‹L|5ž£ƒ‚C3¢¦š” Lž£š‹.eG 
“{ŽF)•©ƒ8˜F2µgfƒF)Jh¦f;4–3e9Ÿe‹F)Ò.e º)J 
)zIJlσ‚‹F)iL¦”jFi;eD§š;¥{C¦,Ÿy;JleGe¸)J 
¡G)ÒmEh{”Fe*J)y.#«1eI¢e—Gµ¥1¦.J¡Gž<{Fe* 
y(e”F)#e”C3Êj;)n©/iš©—ƒ€jF)¤©Ch3yj,«zF)g‹šº) 
Òm—*›ƒ‚C%)if©3¦*Ÿes* "«1){º)"gE{G¢%e*ªGeI 
"yF3J)3¶"–y C¡G

¥óæØdG ™°VGƒàH IOGôg ≠∏Ñj ܃ÑYR 

e©Fe…H%) i Ly­ "i©*efF)"„*{,¡G¼J%¶)iš©šF)µJ 
+1){I«1e F)„©({*h¦f;4–3e9Ÿe‹F)Ò.e º)›ƒ,) 
Òm—F "yF3J)3¶"–y C1e”jC)¡;¤<Ï*'¶ e©‘,eI„5){; 
¤F›”HJiL¦jƒ€F)leƒ*ÌF)#){.'¶iL3J|‚F)›Ee©£F)¡G 
i©()zŽF)lef.¦F)¡;ŸejF)žIeƒ83Ÿy;JÓf;ÏF)œeŽƒ€H) 
n©/#eƒ€‹F)J%) #)zŽF)J%) uefƒF)3¦…Cµ#)¦ƒ5iGy”º) 
+3)1'¶ § ƒjL §j/ i©”©”¸) +3¦ƒF) ›”H h¦f;4 œJe/ 
„*ÌF)¡G¼J%¶)ŸeL%¶)µeI3){D2ev,)«1e F)

áYÉb ≈∏Y ’h íÑ°ùe ≈∏Y ôaq ƒàj ’
äÓ°†©dG ájƒ≤àd 

i*¦š…º) ›Ee©£F) žI%) §š; "yF3J )3¶" –y C y”j‘LJ 
iL¦”,i;eDJtfƒº)e£ƒ5%)3§š;J•šŽº)„*ÌF)ueÃ'¶ 
ypLy©ƒ63ueE3y;eƒº)h3yº)›‹.eG¦IJlσ‚‹F)

¤EG øjóeƒH …QGƒg QÉ£e øe á∏MôdG
äÉ````YÉ°S çÓ```K âbô¨à°SG ∫ƒÑ棰SEG 
„7e¹) ªƒ8eL{F) 1ej‹F) gš. µ 
ÓH)¦”F) „‚‹* gfƒ* lefL3yjFe* 
›0y, §;yjƒ5) eG ¦IJ i;¦ƒ8¦º) 
Ò.e º) ŒG ªš©G yC¦F) „©(3 
{G%¶) ¢%e* ™3e·) e D'¶ h¦f;4 
Ÿy”F) +{—F ªƒ8eL3 •L{‘* •š‹jL 
«Òƒ‚± „*{, #){.') ›.%) ¡G 
iH)¦LyF)" ›‹. eG ¦IJ •šŽG 
Œ©. r){0'e* tƒ, "i©EÌF) 
¡G #ªƒ6 «%) }p/ ¢J1 1ej‹F) 
"i©*efF)"yCJ#eƒ‚;%)

¤EG Gƒ∏°Uh ¿ƒÑYÓdG
"ódQh GQ’" ¥óæa
Ú≤gôe 
)3¶" –y C ¼') ¢¦f;ÏF) ›ƒ7J 
i”ƒ€G gfƒ* )y. ӔI{G "yF3J 
iš‹F)¡G)¦GyD¡LzF)iƒ7e0{‘ƒF) 
Ÿe©”F) ›fD •L{‘F) išCe/ µ ){* 
Òm—F)¦”,»n©/ÓjL¦.Ójš/{* 
ÎE%) iGJe”º) §š; |7e ‹F) ¡G 
{‘ƒF)µÏGeEeG¦L)J4ej.)ž£H%¶ 
y©ƒ63ueE3y;eƒº)h3yº)›‹.eG 
Ÿ¦ šF 1¦š¹) +3J|‚* ž£sƒ L 
e‹L|5

AÉ°û©dG áÑLh GƒdhÉæJ
Ωƒæ∏d Iô°TÉÑe Gƒ¡LƒJh 
y ;ž£j‹jG%)Óf;ÏF)Œƒ8Jy‹*J 
)¦£.¦, –y ‘Fe* œef”jƒ5¶) i;eD 
if.J œJe jF ž‹…º) ¦sH +|6efG 
ž£‹G Œj.) iLe£ F) µJ #eƒ€‹F) 
ž£GÏ;'¶ueE3y©ƒ63y;eƒº)h3yº) 
¼J%¶) i©fL3yjF) iƒ¸) y;¦­ 
ž£sƒ L ªE iƒ7{‘F) œÏŽjƒ5) ŒG 
¡G išL¦9 +̑F 1¦š¹) +3J|‚* 
+Òf—F){‘ƒF)i”ƒ€Gy‹*Ÿ¦ F)
Ö©°üe .¥ 

išCe/J žI3eˆjH) µ ªE{, •C){G 
–y C ¦sH +|6efG žIz0%¶ iƒ7e0 
"yF3J)3¶"

ɪFGO GƒfÉc ¿ƒÑYÓdG
»HôZ ádÉM ¿ƒÑbÎj 
ÓjL¦·) Ójš/{F) ’(){9 ¡GJ 
i LyG ¼') iƒ7e‹F) {()}·) ¡G 
Óf;ÏF) ifD){G ¦I i©EÌF) e©Fe…H%) 
¤H%¶ 1¦‹ƒG ª*{< ž£š©G4 iFe¸ 
µ •©šsjF) "e©*¦C" ¡G Çe‹L 
¡G )ÒmE µ ¤š‹. eG ¦IJ #eƒF) 
¤(ÏG4 ŒG ›” jF) K1e‘jL l){º) 
›ƒsLešmG)¦.{‘ƒF)¢¦—LeGy ; 
¡—FJ +3JeƒF) if©fƒ6 i£.)¦G y ; 
›*)ÒfEeC¦0ª*{<yfL»+{º)¥zI 
¥¦.JµiGeƒj*¶)e()1y‹jL¢eE 
¤©F'){ˆ F)y ;¤(ÏG4

OÉà©dG ¢SQÉM
™e áHƒ©°U óLh
á«cÎdG ∑Qɪ÷G 
yFe0 1ej‹F) „53e/ y.J 
e©Fe…H%) 3e…­ i*¦‹ƒ7 1¦‹ƒG 

3e…G ¡G iL¦·) iš/{F) kG)1 
iƒ7e‹F) {()}·e* ¡LyG¦* «3)¦I 
oÏ- i©EÌF) œ¦f …ƒ5) 3e…G ¼') 
µ#ªƒ€F)„‚‹*eI{0%e,ŒGle;eƒ5 
}©º) œef”jƒ5¶) gfƒ* iDυH¶) 
e£F¦ƒ7Jy ;iš©—ƒ€jF)¤*k©ˆ/«zF) 
¡G l)3e9'¶) „‚‹* ›fD ¡G 3e…º) 
iš/{F) kHeEJ iš‹F) i LyG #e *%)
"  L¦*" +{(e…F) µ iL¦·) 
µ ›Eeƒ€G «%) ›©pƒ, ¢J1 i‹jÁ 
«¦·) „”…F) ¢%)J iƒ7e0 iš/{F) 
¶yj‹G¢eE

IôFÉ£dG ‘ áYÉ°Sh ...
É«dÉ£fCG¤EG ∫ƒÑ棰SG øe 
+{(e…F) k…/ ¢%) y‹* +|6efGJ 
¢¦f;ÏF)›Žjƒ5)œ¦f …ƒ5)3e…Gµ 
lÏsº) „‚‹* +3eL}F iƒ7{‘F) 
y‹, ŒG 3e…ºe* i©ºe‹F) iL3epjF) 
“|7 ¼') ž£ G {0$¶) „‚‹fF) 
„‚‹*#e jD)ž£F§ ƒjL§j/iš‹F) 
+y/)J i;eƒ* eIy‹*J le©.e¸) 
¡Gi©He-iš/3z0%¶)¦;yGyC¦F)¢eE 
y‹j,»iš/3µe©Fe…H%)¼')œ¦f …ƒ5) 
¢eEœ¦ƒ7¦F)y‹*+|6efGJi”©D1

Oó```©dG 2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
2669 Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

¿Gôgh ¤EG OÉY hOGóªM
¬°VGôZCG Ö∏é«d

‫ﺃﻫﻠﻲ ﺑﺮﺝ ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ‬

ÈdG .CG
áæJÉH .Ω - ê «dG)
Ωƒ
(10:00 ≈∏Y

14
‘ "É```HÉμdG"
,QÉÑàNG ÊÉK
QGôL π`μ°ûe
q
ºLÉ¡eh πëj
™°†îj ÊÉZ
ÜQÉ``````éà∏d

‫ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ‬

∫hCG á∏«d ,hOGóªM IõªM §°ShC’G ™aGóŸG OÉY
ÉÑ°ù– ¬°VGôZCG Ö∏÷ ,¿GôgƒH ¬àeÉbEG ô≤e ¤EG ,¢ùeCG
√ÉŒ ¬à«©°Vh iƒ°S
q ¿Éc ¿CG ,πª©dG ‘ ¬bÓ£f’
IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ™e ¬bÉØJG ∫ÓN øe ,≥jôØdG
"…ó¡ŸG" ¥óæa ‘ ɪ¡FÉ≤d ‘ ,¬FÉ≤H ≈∏Y ¿GOƒ©°ùe
Ò«¨J ‘ áÑZQ ióHCG ób ¿Éc ¿CG ó©H ‹GhÉ£°ùH
‘ äÉYRÉæŸG áæ÷ ¤EG ¬FÉμà°TG √ô°ùa
q Ée ,AGƒLC’G
.á«æWƒdG á£HGôdG

¿Éμà ójóL øe ≥ëà∏«°S
óZ ó©H ¢üHÎdG

≥jôØdG ¢üHôJ ¿Éμà ójóL øe hOGóªM ≥ëà∏«°Sh
≈∏Y ¢ù«ªÿG óZ ó©H ‹GhÉ£°ùH "…ó¡ŸG" ¥óæa ‘
¢ùeCG É橪L …òdG åjó◊G ¤EG OÉæà°S’ÉH ,ôjó≤J ≈°übCG
≥jôØd ≥HÉ°ùdG ÖYÓdG π°UGƒ«°Sh ..¢ùeCG ¿GOƒ©°ùe `H
π«gCÉàdG IOÉYEG ¢ü°üM ¤EG ´ƒ°†ÿG ΣÎdG ¿ƒ«Y
"…ó¡ŸG" ¥óæa ‘ OGó©àdG áeÉbEG ô≤e ‘ »Ø«XƒdG
óæY OGó©àdG ‘ èeóæj ¿CG ô¶àæj ¿CG ≈∏Y ,‹GhÉ£°ùH
.êÈdG ¤EG ≥jôØdG IOƒY

¢ùeCG GÒNCG ≥ëàdG …ÉæH
"…ó¡ŸG" ¥óæØH

¥óæØH ,¢ùeCG AÉ°ùe GÒNCG …ÉæH óªfi ºLÉ¡ŸG ≥ëàdG
ÜÉZ ¿CG ó©H ,≥jôØdG ¢üHôJ ¿Éμe ,‹GhÉ£°ùH "…ó¡ŸG"
‘ É¡d ¢Vô©J
¿Éc »àdG áHÉ°UE’ÉH Éééëàe ,ΩÉjCG 4
q
¬∏≤f âYóà°SG »àdGh ,IÒNC’G IQhÉ°ùdG áÑ«Ñ°T IGQÉÑe
≥HÉ°S åjóM ‘ ∞°ûc ób …ÉæH ¿Éch ,≈Ø°ûà°ùŸG ¤EG
¬àHÉ°UEG ™bƒe ≈∏Y "ΩGQÉ«d" ∞°ûc …ôé«°S ¬fCG ,¬©e
.É¡à©«ÑW áaô©Ÿ ,…QƒeR "Qƒ°ù«ahÈdG" óæY

"ΩGQÉ«d" ∞°ûc ¿CG ócDƒj
Ωƒ«dG ¤EG πLCÉJ

"ΩGQÉ«d" ∞°ûc ¿CG ,¬©e ójóL åjóM ‘ …ÉæH ócCGh
πLCÉJ ,óMC’G ¢ùeCG Ωƒj ¬jôéj ¿CG ¢VÎØj ¿Éc …òdG
≥ëàdG ¿EGh ≈àM ¬fEÉa øμj ɪ¡eh ,(Ωƒ«dG) AÉKÓãdG ¤EG
ájOƒdG IGQÉÑŸG øY Ö«¨«°S ¬fCG ’EG ,¢üHÎdG ¿Éμà …ÉæH
ÚÑY’ 5 á≤aQ áæJÉH ájOƒdƒe ΩÉeCG Ωƒ«dG áë«Ñ°U
,…ó©°S ,IÒÑ°T ,hOGóªM `H ôeC’G ≥∏©àj ,øjôNBG
√ó∏H øe ¢ùeCG OÉY ób ¿ƒμj …òdG ,ÉjÉjh áÑjÉ«W
.Éæ©e ÉfƒHBG "√ÒLÉæe" åjóM ¤EG GOÉæà°SG ,OÉ°ûàdG

áÑjÉ«W ≈≤àdG ¿GOƒ©°ùe
¬à«°†b ‘ π°üØ∏d

¢ùeCG AÉ°ùe ,¿GOƒ©°ùe IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ OóM
π°üØ∏d ,≥jôØdG Öàμe ‘ ,áÑjÉ«W ºLÉ¡ª∏d GóYƒe
¬àÑZQ øY ÈY ób ¿Éc ¿CG ó©H ¬à«°†b ‘ á«FÉ¡f áØ°üH
ô©°ûj ’ ¬fCG »YGóH ,"Oƒ°SC’Gh ôØ°UC’G" IQOɨe ‘
∫ƒ°ü◊G ¤EG ÜôbC’G "ƒjQÉæ«°ùdG" ¿Éch ,ìÉ«JQ’ÉH
øe áÑjÉ«W IOÉØà°SG ,Úaô£dG AÉ≤d ≈àM πÑb ,¢ùeCG
≈∏Y ,IÈà©e á«dÉe ᪫b πHÉ≤e ,¬ëjô°ùJ ≥FÉKh
.ájô¡°T ÖJGhQ 4 ≈∏Y π°üM ¬fCG QÉÑàYG

áã©ÑdGh ¬àª¡e ≈¡fCG »°Sƒæ°S
¢ù«FQ ¿hO

…OÉædG ¢ù«FQ OÉY ó≤a ,πÑb øe ¬«dEG Éfô°TCG ɪc
≥jôØdG ôμ°ù©e øe êÈdG ¤EG ¢ùeCG »°Sƒæ°S OGôe …hÉ¡dG
áØ°üH áã©ÑdG ¢ù«FQ Ö°üæe ó∏q ≤J ¿CG ó©H ,‹GhÉ£°S ‘
¿GOƒ©°ùe IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ IOƒY ÚM ¤EG áàbDƒe
..√QɶàfG ‘ á≤dÉY äÉØ∏e IóY óLh …òdG ô£b øe
òæe áã©ÑdG âJÉH ,êÈdG ¤EG ¢ùeCG »°Sƒæ°S IOƒ©Hh
,(áã©H ¢ù«FQ ó°ü≤f) ¢ù«FQ ¿hO óLGƒàJ ¢ùeCG AÉ°ùe
hCG Ωƒ«dG óFÉY ¿GOƒ©°ùe ¿CG Éæª∏Y ,QÉWE’G Gòg ‘h
.GóZ

¬dƒ°Uh Oôéà ¬eÉ¡e ‘ ´ô°T óHÉY

√OÉYCG …òdG óHÉY øjódG QóH ¢SGô◊G ÜQóe ´ô°T
≈æ¨à°SG ób ¿Éc ¿CG ó©H ,¬Ñ°üæe ¤EG ¿GOƒ©°ùe ¢ù«FôdG
Oôéà ,¬eÉ¡e ‘ ¿B’G øe ´ƒÑ°SCG ƒëf πÑb ¬JÉeóN øY
á°ü◊Gh ÉæeGõJ ,᪰UÉ©dG ¤EG ¢ùeCG ∫hCG π°Uh ¿CG
¿É«æÑdG ÚY Ö©∏e ‘ äôL »àdG á«FÉ°ùŸG á«ÑjQóàdG
óHÉY ¿CG QOÉ°üŸG ¢†©H âØ°ûch ,É«YÉ棰UG Ö°Tƒ°û©ŸG
∫Éæj ¿Éc ¿CG ó©H ,√ó≤Y ¿ƒª°†e ∫ƒM ¢VhÉØàdG OhÉY
.¬æY AÉæ¨à°S’G QGôb πÑb Ió«gR ájô¡°T IôLCG

¿É«æH ÚY ‘ Ωƒ«dG á«FÉ°ùŸG á°ü◊G

iôéà°S »àdG áæJÉH ájOƒdƒe ΩÉeCG ájOƒdG IGQÉÑŸG ó©H
á°üM ™e AÉ°ùŸG ‘ óYƒŸG ¿ƒμ«°S ,Ωƒ«dG áë«Ñ°U
Ö°Tƒ°û©ŸG ¿É«æH ÚY Ö©∏e ≈∏Y ΩÉ≤à°S ,á«ÑjQóJ
πÑbh ,»°Sƒæ°S …hÉ¡dG …OÉædG ¢ù«FQ ¿Éch .É«YÉ棰UG
≥∏©àj ɪ«a QƒeC’G πc §Ñ°V ób ,¢ùeCG ¬àª¡e »¡æj ¿CG
»Ñ©∏eh
…hÉ°TƒH áHÉZ ÚH ¿ƒμà°S »àdG ÜQóàdG øcÉeCÉH
q
óZ ó©H OGó©àdG π≤æàj ¿CG πÑb ,¿É«æH ÚYh ‹GhÉ£°S
.»∏ëŸG OÉ–’G á¡LGƒŸ ,Ió«∏ÑdG ¤EG ¢ù«ªÿG

É«ª°SQ ≈°†eCG ¢û«ªM
Ió«©°S ‘ ¢ùeCG

π≤æàH ≥∏©àŸGh ¢ùeCG √ÉfOQhCG …òdG Èî∏d áªàJ
ÊÉãdG º°ù≤dG øe Ió«©°S ájOƒdƒe ¤EG ¢û«ªM …QGƒg
≠∏Ñà ,ÚæK’G ¢ùeCG ô¡X á≤Ø°üdG â“ ó≤a ,±ÎëŸG
øY º«àæ°S ¿ƒ«∏e 40 ≠∏Ñe ¢übÉæH …CG ,º«àæ°S ¿ƒ«∏e 60
¤EG â∏°Uh »àdGh êÈdG »∏gCG ‘ É¡H ≈°†eCG »àdG ᪫≤dG
É«Øàμe ,ÉÑjô≤J ÉÄ«°T Ωó≤j ¿CG ¿hO ,º«àæ°S ¿ƒ«∏e 100
IóMƒdG Ö©∏e ‘ ájÉéH áÑ«Ñ°T ΩÉeCG óMGh ±ó¡H
.á°ùeÉÿG ádƒ÷G ÜÉ°ù◊ ájÉéÑH á«HQɨŸG

áÑ≤dG øe ΩOÉ≤dG ÖYÓdG
QOɨjh ™æ≤jo ⁄

óFGQ øe ΩOÉ≤dG »ª«gGôHG …QƒëŸG ™aGóŸG ™æ≤j ⁄
äôL »àdG ájOƒdG IGQÉÑŸG ‘ ¬¶M Öjôéàd áÑ≤dG
ôμ°ù©e QOɨj ¬∏©L Ée ,IOÉ©°SƒH ΩÉeCG ¢ùeCG ∫hCG áë«Ñ°U
áÑ°SÉæà ,Ωƒ«dG …ôμ°ùH ºμë«°S ∂dP πHÉ≤à ,≥jôØdG
äÉfÉμeEG ≈∏Y ,áæJÉH ájOƒdƒe ΩÉeCG ájOƒdG IGQÉÑŸG
áë«Ñ°U πª©dG ‘ ≥∏£fG …òdG "»∏«H" ÊɨdG ºLÉ¡ŸG
ÉjÉj ∞∏î«°S ¬fEÉa ,QÉÑàN’G ‘ íéæj ∫ÉM »Øa ,¢ùeCG
.¬ëjô°ùJ Qô≤J
q …òdG 

gƒ6¦ƒ€‹º) ½)Je…ƒ5 g‹šG §š; Ó -¶) „G%) 
›ƒ7)JJ i‹‘,{G leL¦ ‹G †ƒ5J e©;e …ƒ7) 
¢e© fF)Ó;g‹šG§š;„G%)#eƒG›‹F)3){. 
iL1¦F)+)3efº)ifƒ5e ­y;¦º)µŸ¦©F)¢¦—©F 
¼')„G%)#eƒGkš01ªjF)i ,e*iL1¦F¦GŸeG%) 
K{0%¶)ªI½)Je…ƒ* "«y£º)"–y C

≥ëà∏j ÊÉZ ºLÉ¡e
ÜQÉéàdG CGóÑjh 
y/%¶)„G%)œJ%)iš©F•sjF){0$)y©‹ƒ7§š; 
–y C µ 1)y‹jF) iGeD') {”­ Çe< ž.e£G 
k± h3epjF) iGeD'¶ ½)Je…ƒ* "«y£º)" 
iDÏ;¶ "ªš©*"§;yL«{—ƒ*h3yº)“)|6') 
«y©*$)" “J{‹º)J Òf—F) ÇeŽF) žp Fe* ¤F 
µ „G%) uefƒ7 Ò0%¶) )zI |6 yDJ "ªš©* 
l{. ªjF) i©fL3yjF) iƒ¸) ¡ƒ8 h3epjF) 
¡G ¤,1e‘jƒ5) ›G%) §š; ½)Je…ƒ5 g‹šG µ 
«zF)eLeL{0$¶)ªf .%¶)g;ÏF)¢e—G+4e.') 
¤sL|,3{”,
S

Ωƒ«dG ¬«∏Y ºμë«°S …ôμ°ùH
á«HƒÑdG" ΩÉeCG 
heƒ€F))zIleHe—G') §š;«{—ƒ*ž—s©ƒ5J 
Ÿ¦©F) is©fƒ7 iL}©šÃ¶) ¶') oysjL ¶ «zF) 
µ i©HemF) iL1¦F) +)3efº) ifƒ5e ­ #e-ÏmF) 
žƒ”F) ¡G i ,e* iL1¦F¦G ŸeG%) „*ÌF) )zI 
+{—C ¢¦E
S yD «{—ƒ* ¢eEJ “Ìsº) ÇemF) 
Ó -¶)„G%) g;ÏF))zIleHe—G') „7¦ƒv* 
§š;e,{.ÓjšF)Ój©fL3yjF)Ójƒ¸)œÏ0 
µ½)¦jF)§š;¢e© fF)Ó;J½)Je…ƒ5ªf‹šG
S 
Ÿ¦©F)ÎE%)¤,eHe—G')iC{‹G3eˆjH)
᪂ƒH .´

¬æe Ö∏W ¿GOƒ©°ùe
…ôμ°ùH `d QGòàY’G 
–y Cµ3){.J¢)1¦‹ƒGÓ*13Jz0%)y‹*J 
ÇemF) ¡G œJ%¶) gš9 ½)Je…ƒ* "«y£º)" 
¤ G3y*eG›Eœ¦/«{—ƒ*h3yšF3)zj;¶) 
yD¢eEe ©/+1e‹ƒ5¦*›G%)+)3efGiL)y*›fD 
eGeCyF)¡G§ ©F)i£·)§š;g‹šF)„‚C3 
1)14¦š*hefƒ6†ƒ5)J%¶•*eƒF)g;ÏF)¤F›mjG) 
¡G 3){. Œ ­ )3){D 3yƒ7%) yD «{—ƒ* ¢eEJ 
¤(e”F iLe< ¼') y/%¶) „G%) œJ%) #eƒG h3yjF) 
¢)1¦‹ƒG„©({F)

QGôL `d ócCG …ôμ°ùHh ...
QGòfEG ôNBG ¬fCG 
„€GeI §š;J «{—ƒ* h3yº) ¢%) e š;J 
ª‘C3)zH') {0$) ¤H%) ¤FyE%) 3){.3)zj;)¤F¦fD 
¤ƒ‘Hyp©ƒ5¤H'eC¤*eƒ€G›‹C«%) ¥3){—,œe/ 
¤H%e*|L¡*)y;J¤j£.¡GJ1)y‹jF)r3e0
S 
•fƒ5«zF)«{—ƒ*h3yº)“|,k±¢¦—©ƒ5
S 
i©fL3yjF)„ƒ¸)Ky/')¡G3){.1{9¢%)J¤F 
y‹*¤‹‘ƒ*Ÿ¦”L¢%) ›fD+3JeƒF)+)3efG›fD 
ž—¸)¼') ¤£.¦,gfƒ*3¦Ezº)#e”šF)iLe£H 
•©”sjF “¦©ƒ‚F) i£G ›©£ƒj* ¤Ge£,)J 
4¦‘F)

∞fCÉà°ù«d OÉY QGôL
¢ùeCG äÉÑjQóàdG 

3){.J«{—ƒ*Ó* "h¦š”F)le‘ƒ7"¢%)y‹* 
is©fƒ7 lefL3yjF) ’H%ejƒ©F Ò0%¶) )zI 1e;

É«côJ øe Oƒ©j »"hRôe
ó«°UôdG ¬≤∏Z á«°†b í°Vƒjh
Qƒ‰ ácô°T IQGOEG ¢ù∏éŸ ≥HÉ°ùdG ¢ù«FôdG ¢ùeCG ∫hCG á∏«d OÉY
AÉ°†≤d π≤æJ øjCG ,É«côJ øe »"hRôe ≈°Sƒe ‹É◊G ƒ°†©dGh ¿ÉÑ«ÑdG
¢ùeCG áë«Ñ°U QOÉÑj ¿CG πÑb ¬à∏FÉY øe OGôaCG á≤aQ á∏£©dG øe ΩÉjCG
≈∏Y ,≥jôØ∏d »μæÑdG ó«°UôdG ¬≤∏Z á«°†b í«°Vƒàd ,ÉæH ∫É°üJ’G ¤EG
IóY âØ∏q N »àdG á«°†≤dG »gh ,º«àæ°S ¿ƒ«∏e 600 `H øjój ¬fCG á«Ø∏N
."»éjGÈdG" ´QÉ°ûdG ‘ ∫É©aCG OhOQ

ô°TÉÑJ ¿CG øμÁ ‹ ∫Éb ¿GOƒ©°ùe" :»"hRôe
"∂JGAGôLEG

Oƒ©J É¡H øjój »àdG ᪫≤dG ¿CG ,¬ãjóM ájGóH ‘ »"hRôe í°VhCGh
‘ ÉØ«°†e ,IQGOE’G ¢ù∏éŸ É°ù«FQ ¿GOƒ©°ùe ¿Éc ΩÉjCG 2012 áæ°S ¤EG
¢UÉÿG ôjô≤àdG 2013 Ȫaƒf ‘ »æª∏q °S ¿GOƒ©°ùe" ..QÉWE’G Gòg
600 `H IQó≤ŸGh ≥jôØ∏d É¡æjOCG »àdG ᪫≤dG øª°†àj …òdGh 2012 áæ°ùH
´ÉLΰS’ ∂JGAGôLEG ô°TÉÑJ ¿CG ∂fÉμeEÉH ‹ ∫Éb å«M ,º«àæ°S ¿ƒ«∏e
".»eÓc ≈∏Y ¿ÉæKG ¿GógÉ°T …ódh
,¬H øjóJ …òdG ≠∏ÑŸG
q

∫AÉ°ùJCG ,ìhôjh …ój »éj »∏dG""
"?áÑ°SÉëŸG øjCG

äô°TÉH" ..ó«°UôdG ≥∏Z á«°†b øY çóëàj »"hRôe π°UGhh
óæY A»°T πc âcôJh ..º«àæ°S ¿ƒ«∏e 600 ≠∏Ñe ´ÉLΰSG äGAGôLEG
≈∏Y õé◊G ” ¬fCG É«côJ ‘ ÉfCGh »æ¨∏Ñj ¿CG πÑb ,»FÉ°†≤dG ô°†ëŸG
,≥jôØdG ‘ çóëj Ée øe »"hRôe Öé©J ,ôNBG ¥É«°S ‘h ".ó«°UôdG
¤EG ¬æe IQÉ°TEG ‘ ,ìhôjh …ój »éj »∏dG" :óMGƒdG ±ô◊ÉH ∫Éb PEG
Ée ..Ö«bQ hCG Ö«°ùM …CG ¿hO ≥jôØdG ≈∏Y GƒÑbÉ©J øjòdG ÚHQóŸG
".ÚÑ÷G ¬d ióæj çóëj

"•ô°ûH øμd ,¿ƒ«∏e 600 ‘ ìɪ°ù∏d ó©à°ùe"

¬H øjój …òdG º«àæ°S ¿ƒ«∏e 600 ≠∏Ñe ¿CÉ°ûH »"hRôe í°VhCGh
,º«àæ°S ¿ƒ«∏e 600 ‘ ìɪ°ù∏d ó©à°ùe" ..2012 áæ°S ¤EG Oƒ©j …òdGh
ócDhCG ádÉ◊G √òg ‘ ..…hòM AÉ°†YC’G á«≤H hòëj ¿CG •ô°ûH øμd
ÉŸh ¬fCG ±É°VCG »"hRôe ..".QOÉZCGh »ª¡°SCG øY Égó©H ∫RÉæJCÉ°S ÊCG
´ÉLΰSG CÉ°ûj ⁄ ,IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ Ö°üæe ô¡°TCG 5 IÎØd ó∏q ≤J
PÉ≤fG É¡ªgCG äÉjƒdhCG IóY É¡àbh ™°Vh å«M ,¬H øjój ¿Éc …òdG ≠∏ÑŸG
.≥jôØdG

q ƒ∏°üM
"»æ«μdG á≤Ø°U π°ûa ‘
q ∞«c Öé©JCG"

q ƒ∏°üM
π°ûa ‘
q G" :»"hRôe ∫Éb ,¬ãjóM ΩÉàN ‘h
q ∞«c Öé©JC
≈∏Y »"hRôe ΩGóbEG ¿CG ¿GOƒ©°ùe ìô°U Éeó©H ,»æ«μdG ÖYÓdG á≤Ø°U
IôFÉ£dG ôcGòJ ≠∏Ñe ójó°ùJ ¿hO ∫ÉM ,≥jôØ∏d »μæÑdG ó«°UôdG ≥∏Z
..? á∏μ°ûe Èà©j Éfƒ«∏e 15 ≠∏Ñe πg ..¬H Gƒ∏°üJG …òdG ,ÊɨdG ÖYÓd
âbƒdG Gòg πãe ‘ »°VÉŸG º°SƒŸG »≤JÉY ≈∏Y äòNCG ÊCq G ¿hôcòàJ
øμd ,IôFÉ£dG ôcGòJ ≠∏Ñe äOó°S PEG ,ÊhôeÉc ºLÉ¡e ΩGó≤à°SG ᪡e
".Ωɪ°†f’G ¬d Öàμj ⁄
Ü .´ 

¢e—G µ •L{‘F) ŒG eGe³ y.¦L ¶ œJ%¶) 
ª(e mF) ›-ejL » e ©* ½)Je…ƒ* ¤ƒ*{, 
œJ%¶)i©šE#e‘ƒ€F)¼')
«y‹ƒ5+Òfƒ6 Ò0%¶) 
+)3efG ¼') 1¦‹, ªjF) i*eƒ7'¶) i©‘š0 §š; 
¤‹ GyD¢eE«zF)ŸeE}F)¡GÇemF)J„6){¸) 
¼J%¶)+)3efº)œÏ0+1e‹ƒ5¦*ŸeG%)g‹šF)¡G

π°Uƒà∏d äÉHƒ©°U óéj …ôμ°ùH
¬aGógCG ¤EG 
i‘šjÀ hefƒ5%¶ +Òm—F) le*e©ŽF) ŸeG%)J 
«e *JifLe©9eLeLl¶es*•Sš‹,eGe©ƒ5¶ 
i.le*¦‹ƒ7“1eƒL«{—ƒ*h3yº)¢'eC 
)zI#)3J¡GeI{…ƒ5ªjF)¤C)yI%) ¼') ›ƒ7¦jšF 
¢eEJ„51eƒF)¤G¦LŸ¦©F)›0yL«zF)„*ÌF) 
„š¾ „©(3 ŒG Œj.) yD «{—ƒ* h3yº) 
½)Je…ƒ* "«y£º)"–y Cµ¢)1¦‹ƒG+3)1'¶) 
›Eeƒ€º)iCeE¼')¤‹G–{…,2')„G%)œJ%)iš©F 
iš.e;i‘ƒ*›0yjF)¤ Gª;yjƒ,ªjF)

Ö≤Y π– QGôL á∏μ°ûe
¿GOƒ©°ùe πNóJ 
†ƒ5¦F)g;¶iš—ƒ€GkC{;{0$) gHe.¡G 
›0y, y‹* „G%) œJ%) #eƒG ›¸) 3){. œ1e; 
¡Ggš9«zF)¢)1¦‹ƒG+3)1'¶)„š¾„©(3 
¼') œemjG¶)J ’ƒF) ¼') Ÿeƒ‚H¶) g;ÏF) 
«{—ƒ*§‘…ƒG+1e©”*ª ‘F)žDe…F)l)3){D 
e‹C)yG g‹šF) ¤ƒ‚C3 i©‘š0 §š; kHeE e£G 
+)3efG µ «{—ƒ* ¤ G gš9 ešmG e È%) 
k£jH)J„G%)œJ%)is©fƒ7l{.ªjF)+1e‹ƒ5¦* 
{‘ƒF“y£*i©pL)ÊF)+y(e‘F

Ωƒ«dG áë«Ñ
áë«Ñ°U èj
èjôjôYƒH
êôHH »∏gC
j YƒH ê
∏gCG ¬LGƒj
G
Ö©∏e ≈∏Y ,Iô°TÉ©dG øe ÉbÓ£fG ,AÉKÓãdG
....‹GhÉ£°S 

¡Gi ,e*iL1¦F¦Ge©;e …ƒ7)gƒ6¦ƒ€‹º) 
iL1J +)3efG Çe- µ “Ìsº) ÇemF) žƒ”F) 
ŸeG%) „G%) œJ%) +)3efGy‹*¢e/1¡*#ÏG}F 
hesƒ7%) +y(e‘F k£jH) ªjF)J +1e‹ƒ5¦* ›G%) 
{‘ƒ7 ›*e”G “yI ŒD)¦* "1¦ƒ5%¶)J {‘ƒ7%¶)" 
g;¶›—ƒ€G“{;«zF)kD¦F)µ)zIoysL 
ešmG ›¸) «{—ƒ* ¤*3yG ŒG œ1e; †ƒ5¦F) 
){ˆj G¢eE

IGQÉѪ∏d Ö©∏«°S …ôμ°ùH
IQƒàÑe á∏«μ°ûàH á«fÉãdG 
ŸeG%)Ÿ¦©F)is©fƒ7«{—ƒ*h3yº)g‹š©ƒ5J 
y‹*+3¦jfGiš©—ƒ€j*i©HemF)+)3efšF "i©*¦fF)" 
›fDi;eƒ548l{.ªjF)+1e‹ƒ5¦*›G%)+)3efG 
¢eE im‹fF)ŒGifLe©9y.)¦,Ÿy;›:µ˜F2 

rÊF)µ¢)1¦‹ƒG„©({F)ŒG„G%)y;¦G¤F 
¼') Œƒ‚vL œ)4eG «zF) J1)y/ ¡; σ‚C 
y‹jƒL»«zF)+Òfƒ6›©I%ejF)+1e;') „ƒ/ 
|6«zF)«y‹ƒ5˜F2¼')“eƒ‚L¤,eHe—G')›E 
eLeL«1eƒ€jF)¢)y©º)„€GeI§š;„‚E{F)µ 
«e *J

QƒeC’Gh á∏eÉc äÉHÉ«Z 6
ÒÿÉH ô°ûÑJ ’ 

+1e‹ƒ5¦* ŸeG%) Ÿ¦©F) ªšI%¶) ›0y©ƒ5J 
ifLe©9B*{G%¶)•š‹jLišGeEle*e©<6†ƒ5J 
ª;e*{FeC+Òfƒ6J«y‹ƒ5«e *eLeLJ1)y/

...‫ﺍﺗﺼﻞ ﺑـ "ﺍﻟﻬﺪﺍﻑ" ﺃﻣﺲ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ‬

¬ÑY’ ôØ°S ¿CG ócDƒj ÉjÉj "ÒLÉæe""
q OÉ°ûàdG ¤EG
»ØæJ IQGOE’Gh ¢üNôe 
y‹*¤jš(e;#e”šF¥yš*¼')¦fƒ5%)+yº{‘ƒF)¤Fkƒ03
S
"išGeE{£ƒ6%)6½)¦¸yjÈe£ ;›L¦9)y.he©<

¢ü«NÎdG ¬ëæe »ØæJ IQGOE’G
"ÉfƒHBG" ióëàJh 
„©(3 •L{9 ¡; #)¦ƒ5 e‹9eD e©‘H +3)1'¶) k‘HJ 
«Je£F) «1e F) „©(3 J%) ¢)1¦‹ƒG +3)1'¶) „š¾ 
¼') 31eŽLª—FeLeLž.e£šF„©0ÌF)t Gªƒ5¦ ƒ5 
e£H%) ªƒ5¦ ƒ5J¢)1¦‹ƒGœeD˜F2¡GÎE%) ›*¥yš* 
)zIoysL„—‹F)kfmL¢%e*eLeL "Ò.e G"¢eLysjL 
l)#){.') "i©pL)ÊF)" +3)1'¶) l|6e* «zF) kD¦F) µ 
|8e¿ §š; +yj‹G +y/)J i£. ¡G y”‹F) wƒC 
¢e—G¡;g;ÏF)he©<¢J1«zF)ª(eƒ‚”F)|‚sº)
S 
„*ÌF)

ó¡q Á ÊÉZ ÖY’ ¥ÉëàdG
ÉjÉj øY AÉæ¨à°SÓd 
y/%¶)„G%) œJ%) iš©F›/yDeHe<¡Gž.e£G¢eEJ 
ªšI%¶)ŒGh3epjF)iGeD'¶½)Je…ƒ* "«y£º)"–y ‘* 
1e jƒ5¶e*+y/)Ji£.¡GeLeL¡;#e Žjƒ5ÏF)y©£³ 
µ ª(eƒ‚”F) |‚sº) eI3{/ ªjF) |8esº) ¼') 
œ)4eG¤f;¶¢%)„H¦,¡G "¥Ò.e G"yE&¦L«zF)kD¦F) 
ӋjL¤H%
e*e‘©ƒ‚G{…ƒ5%¶)¥zIi*ejE§j/ "e©pL){*"
S 
e”/l1)3%)eG)2')e”L{C¤Fy¯¢%)i©pL)ÊF)+3)1'¶)§š; 
¤sL|,
᪂ƒH .´

äÉjQÉÑe 4 `H ÖbÉ©j QGôL

áHƒ≤Y á«æWƒdG á£HGôdG ‘ •ÉÑ°†f’G áæ÷ â£∏q °S
∫OÉY »YÉaódG §°SƒdG ÖY’ ≥M ‘ á∏eÉc äÉjQÉÑe 4
‘ Égô¡°TCG »àdG AGôª◊G ábÉ£ÑdG á«Ø∏N ≈∏Y ,QGôL
,IQhÉ°ùdG áÑ«Ñ°T AÉ≤d ájÉ¡f Ö≤Y ,…QÉ°û«H ºμ◊G ¬¡Lh
¿CG ó©H ,ÜÉgòdG á∏Môe øe IÒNC’G ádƒ÷G ÜÉ°ù◊
áæé∏dG âeôZ
q ɪc ,¢ùaÉæª∏d õ«q ëàdÉH ¬ª¡JG ób ¿Éc
ÚjÓe 5h QGôL ÖÑ°ùH ÚjÓe 4) ÚjÓe 9 `H ≥jôØdG
ΩÉeCG ,á°ùaÉæŸG ¤EG QGôL Oƒ©«°Sh .(º«¶æàdG Aƒ°S π©ØH
.(20) ádƒ÷G ÜÉ°ù◊ ájÉéH áÑ«Ñ°T 

ž.e£º) "Ò.e G" eH¦*$) Ó -¶) „G%) e * ›ƒ,) 
{‘ƒ5¢%)’ƒ€—©Fž©”L¡L%)„H¦,¡GeLeLÉ{E«1eƒ€jF) 
¥zI¤j‘HeG+3)1'¶)¡G„0{G1eƒ€jF)¥yš*¼'
)¤f;¶
S 
¢)1¦‹ƒG +3)1'¶) „š¾ „©(3 ¢eƒF §š; +Ò0%¶) 
yD eLeL ¢eEJ ªƒ5¦ ƒ5 «Je£F) «1e F) „©(3 §j/J 
+҃”F) i/){F) +ÌC ώjƒG 1eƒ€jF) ¥yš* ¼') {Ceƒ5 
›fD«{—ƒ*§‘…ƒG+1e©”*ª ‘F)žDe…F)e£s GªjF) 
«1)y;'¶)„*ÌF)µœ¦0yF)

π°üM ÉjÉj" :ÉfƒHBG
"´ƒÑ°SCG IóŸ ¢ü«NôJ ≈∏Y 

ž—FyE&J%)"e ‹Gª‘,e£F)¤Feƒ,)µ "eH¦*$)"œeDJ 
1eƒ€jF)¥yš*¼') {‘ƒFe*„©0{,§š;›ƒ/eLeL¢%) 
5iLe<¼')ªƒ8eº)ʝƒL129wL3e,¡G¦fƒ5%)+yº 
’ƒj GK{.nLy¸)›©šDy‹*œ} ©ƒ5eLeLª‘He. 
¤ —F1eƒ€jF)¡GeG1eDiƒ7e‹F)3e…Gµ„G%)3e£H 
"«y£º)"–y Cµiš©—ƒ€jF)iGeD'){”G¼')œ¦sjL¡F
S
"¡L҃º)ŒG¶J%
)ª”jšL¢%)g.)¦F)¡Gn©/
S

»∏gC’G ‘ ∫GRÉe ÉjÉj""
"¢ùμ©dG âÑãj ¿CG ¤EG 

eLeL" i©ƒ ·) «3)¦‘L'¶) "Ò.e º)" “eƒ8%)J 
„—‹F) kfmL ¢%) ¼') ªšI%¶) µ œ)4eG S½') ifƒ Fe* 
œ¦‹‘º)«3eƒ5œ)4eGrÊF)ŒGy”;§š;{C¦jLeLeL 
|‚s­ 1ep jƒ5¶) +¦…0 k*{Žjƒ5) Ç%) i”©”¸)J 
ªjF)ªI+3)1'¶)¢%) ž—s*eLeLhe©<¡LJyjFª(eƒ‚D

15

‫ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ‬

‫ﺷﺒﺎﺏ ﻋﻴﻦ ﻓﻜﺮﻭﻥ‬
ºéædG ¢SQÉM
»∏MÉ°ùdG
≥HÉ°ùdG
ó«dG Iôμd
á°üM ™HÉJ
ÅWÉ°ûdG

...É«eƒégh É«YÉaO á«μ«àμJ á°TQh íàØj ¢SÉÑq Y

‘ ÊóH πª©d ¿ƒ©°†îj ¿ƒÑYÓdG
≈Ø©j OÉjRh Oƒ©j »∏jÓH ,ÅWÉ°ûdG

‫ﻣﺒﻌﻮﺙ‬
‫ﺍﻟﻬﺪﺍﻑ‬
‫ﺇﻟﻰ‬
‫ﺗﻮﻥﺱ‬

ÚÑY’ 5 `d ∂«dóJ ¢ü°üM
É«eƒj

q
»Ñ£dG ºbÉ£dG ô£°S
,iôNCG á¡L øe
¢üHÎdG Gòg ∫ÓN πª©dG èeÉfôH ÜÉÑ°û∏d
∫ÉM π°†aCG ‘ ¿ƒÑYÓdGh ¬àjÉ¡f ¿Éª°†d
ÚÑY’ 5 ™°†îj PEG ,á«fóÑdG á«MÉædG øe
∫ɪL êÉ◊G ¢üàîŸG »FÉæãdG ™e ∂«dóà∏d
™e ¢ùeCG ¿Éc Ée QGôZ ≈∏Y ,"hó«e"h
øjôNBGh IôjGO ,ÉZÉ°ûH ,…ó«©°S ,¢ûjô"
º∏©dG ™e ,¢ùfƒJ ¤EG óaƒdG ∫ƒ°Uh òæe
‘ iôNCG ∂«dóJ á°ü◊ ™°†N ¢ûjôb ¿CG
.Öcôª∏d ¢üàîŸG õcôŸG

á«μ«àμJ á°TQh íàØj ¢SÉÑq Y
Ωƒé¡dGh ´Éaó∏d

…òdG èeÉfÈ∏d Gó«°ùŒh ,ôNBG ¥É«°S ‘
íàa ó≤a ,¢SÉÑq Y ÜQóŸG ¬æY ø∏YCG
™°†NCG á«fGó«e πªY á°TQh ÒNC’G
á°UÉN øjQÉ“ ¤EG ¬«ÑY’ É¡dÓN øe
á«YÉaódG á«MÉædG øe »μ«àμàdG ÖfÉ÷ÉH
¬d ™°†îj …òdG πª©dG ƒgh ,á«eƒé¡dGh
âbƒdG ‘ ,á«FÉ°ùŸG ¢ü°ü◊G ‘ OGó©àdG
πª©∏d á«MÉÑ°üdG ¢ü°ü◊G ¢ü°üîJ …òdG
.ÌcCG ÊóÑdG

Ú©aGóª∏d ¢UÉN πªY
…Oó©dG ¢ü≤ædG πX ‘

»àdG ¤hC’G á«FÉ°ùŸG á°ü◊G âfÉc Éeó©Hh
∫ƒ°UƒdG ó©H á∏«μ°ûàdG ô°UÉæY É¡JôLCG
‘ ¢SÉÑq Y ÜQóŸG ´ô°T ,§≤a á«FÉNΰSG
,¢ùeCG ∫hCG ô£°ùŸG πª©dG èeÉfôH ó«°ùŒ
á«μ«àμJ á°üM ∫hCG ™e ájGóÑdG âfÉch
¿ƒ©aGóŸG ™°†N ÚM ,óMC’G á«°ùeCG
á«©°Vh ™e πeÉ©àdÉH á°UÉN øjQɪàd
.…Oó©dG ¢ü≤ædG

á°ùcÉ©ŸG äɪé¡dG
¢ùeCG á«FÉ°ùŸG á°ü◊G ‘
ÚªLÉ¡ª∏d

øjQÉ“ ¢SÉÑq Y õjõY ÜQóŸG èeôH ɪc
,á«FÉ°ùŸG ¢ùeCG á°üM ‘ ÚªLÉ¡ª∏d á°UÉN
á«dÉ©ØdG Ú°ù– ≈∏Y πª©dG Gójó–h
á«©°Vh ‘ »eÉeC’G §î∏d á«eƒé¡dG
»μ«àμàdG πª©dG ƒgh ,á°ùcÉ©ŸG äɪé¡dG
≈∏Y »æØdG ºbÉ£dG πª©j …òdG ´ƒæàŸG
.¢üHÎdG IÎa ∫ÓN ¬æ«°ù–

q :¢SÉÑq Y
πª©dG Éæ∏°†a"
πLCG øe ÅWÉ°ûdG ‘
"AGƒLC’G Ò«¨Jh ájƒ≤àdG

√QÉ°ùØà°SGh ÜÉÑ°ûdG ÜQóe ™e åjóM ‘h
≈∏Y ÜQóàdG øe ô£°ùŸG ±ó¡dG øY
¢ü°ü◊G πjƒ– Éæ∏°†a" :∫Éb ,ÅWÉ°ûdG
áYÉ≤dG πNGO øe äÓ°†©dG ájƒ≤àd IQô≤ŸG
πª©dG ¿CG ƒg ɪ¡dhCG ,ÚÑÑ°ùd ÅWÉ°ûdG ¤EG
øe IOÉØà°S’G øe ÉææμÁ ÅWÉ°ûdG ‘
¢ü≤ædG ™e á°UÉN ,ÌcCG ÊóÑdG ÖfÉ÷G
¿CG ɪc ,ÖcôŸG áYÉ≤H Iõ¡LC’G ‘ OƒLƒŸG
øe ÚÑYÓdG êôîj ÅWÉ°ûdG ≈∏Y ÜQóàdG
."AGƒLC’G Ò«¨àH º¡d íª°ùjh ÚJhôdG
∫ .π«∏N

ÚY ÜÉÑ°T á∏«μ°ûJ äGÒ°†– â∏°UGƒJ
¢üHôJ ‘ ‹GƒàdG ≈∏Y ådÉãdG Ωƒ«∏d ¿hôμa
™e ¢ùeCG áë«Ñ°U óYƒŸG ¿Éch ,"á°Sƒ°S"
â°ü°üN ,ÅWÉ°ûdG ‘ á°UÉN á°üM AGôLEG
.∫ÉeôdG ≈∏Y ¢üdÉÿG ÊóÑdG πª©∏d

ájƒ≤àdG áYÉb á°üM ¢Vƒq Y
Gô¶àæe ¿Éc ɪ∏ãe

Qôb ó≤a ,¢ùeCG OóY ‘ Éfô°TCG ɪ∏ãeh
áYÉ≤d ¬àæjÉ©e ó©H ¢SÉÑq Y õjõY ÜQóŸG
¢Vƒ©J ¿CG ÖcôŸG ‘ IOƒLƒŸG ájƒ≤àdG
ÊóH πª©H ájƒ≤à∏d á°ü°üîŸG ¢ü°ü◊G
PEG ,¢ùeCG ” …òdG ôeC’G ƒgh ,∫ÉeôdG ≈∏Y
ÅWGƒ°ûdG óMCG ‘ á∏«μ°ûàdG ô°UÉæY âHQóJ
.á°Sƒ°S "¢û«fQƒc" ‘

ô°VÉM OGó©àdG πc
OÉjR AÉæãà°SÉH

ácQÉ°ûe á«ÑjQóàdG á°ü◊G √òg âaôYh
º¡«a Éà ,¢üHÎdG ‘ ô°VÉ◊G OGó©àdG πc
Ú≤ëà∏ŸG êhôYh ⁄É©∏H ÜÉ°ûdG »FÉæãdG
ÖYÓdG ÜÉ«Z π«é°ùJ ™e ,¢ùeCG ∫hCG Iô¡°S
øe √AÉØYEG »æØdG ºbÉ£dG Qôb …òdG OÉjR
»àdG áØ«ØÿG áHÉ°UE’G ÖÑ°ùH á°ü◊G √òg
.É¡æe ÊÉ©j

Ω’BG øe ÊÉ©j
Ö≤©dG ‘ áØ«ØN

øe OÉjR `d »æØdG ºbÉ£dG AÉØYEG QGôb AÉLh
Ω’B’G ÖÑ°ùH áë«Ñ°üdG á°üM ‘ ácQÉ°ûŸG
™e ,Ö≤©dG iƒà°ùe ≈∏Y É¡æe ≈fÉY »àdG
äÉÑjQóàdG AGƒLCG ¤EG ¬JOƒY á›ôH
q PEG ,¢ùeCG á«°ùeCG
…OÉØJ ¢SÉÑY ÜQóŸG π°†a
πeôdG ≈∏Y ÊóÑdG πª©dG ‘ OÉjR ácQÉ°ûe
.ÉÑ∏°S ¬«a ôKDƒj ∂dP ¿C’

ÜQóJh OÉY »∏jÓH
áYƒªéŸG ™e

IOƒY á«ÑjQóàdG á°ü◊G √òg âaôY ɪc
ó©H ,äÉÑjQóàdG AGƒLCG ¤EG »∏jÓH ÒeCG
¢ùeCG ∫hC’ á«FÉ°ùŸG á°ü◊G øY ¬HÉ«Z
≈∏Y É¡d ¢Vô©J »àdG áHÉ°UE’G ÖÑ°ùH
áYƒªéŸG ™e èeófG PEG ,∞àμdG iƒà°ùe
¬Wƒ≤°S ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G ™e ,ájOÉY áØ°üH
.™∏¡dG QÉKCG á«MÉÑ°üdG óMC’G á°üM ‘

¢UÉN πª©d ™°†N »ÑMÉ°U
ÅWÉ°ûdG ‘

πª©dG í«∏°U »ÑMÉ°U π°UGh ,¬à¡L øeh
πª©d ™°†N PEG ,É°†jCG ¢ùeCG OGôØfG ≈∏Y
≈∏Y "hó«e" ≥jôØdG ∂dóe ™e ¢UÉN
¤hC’G IôμØdG AɨdEG ó©H ,É°†jCG ÅWÉ°ûdG
πÑb ÖcôŸG Ö©∏e ‘ »æ©ŸG ÜQóàj ¿CÉH
.ÅWÉ°ûdG ¤EG π≤æàdG óYƒe

áYƒªéŸG ™e ¬LÉeófG
GóZ Qô≤e

¿EÉa ,≥HÉ°S OóY ‘ Éfô°TCG ¿CG ≥Ñ°S ɪch
á∏«W OGôØfG ≈∏Y πª©dÉH »Øàμj »ÑMÉ°U
,¢üHÎdG øe ¤hC’G á©HQC’G ΩÉjC’G
OGôØfG ≈∏Y ÜQóàdG π°UGƒ«°S ¬fEÉa ,¬«∏Yh
ó¨dG á°üM ‘ èeóæj ¿CG ≈∏Y ,É°†jCG Ωƒ«dG
¤hC’G ájOƒdG á∏HÉ≤ŸG ‘ ΣQÉ°ûj ¿CG ¿hO
.Ωƒ«dG ∫GhR É«FóÑe IQô≤ŸG

ó©H ¢üHÎdG ‘ ÉÑY’ 21
êhq ôYh ⁄É©∏H ¥ÉëàdG

ÚÑYÓdG OóY ™ØJQG ,ôNBG ó«©°U ≈∏Y
,ÉÑY’ 21 ¤EG á°Sƒ°S ‘ É«dÉM Ú°üHΟG

Oó```©dG
2669

Úª°SƒŸ ≈°†eCG ,Úeó≤à°ùŸG ådÉK »∏jÉf
Iô````°TÉÑe ¢ü```HÎdÉH ≥`````ëà∏jh

»ÑY’ AGôLEG øeGõJ
ájƒ≤àdG á°üM ÜÉÑ°ûdG
Qhôe ™e ÅWÉ°ûdG ‘
»∏MÉ°ùdG ºéædG ¢SQÉM
QóH ≥HÉ°ùdG ó«dG Iôμd
…òdG ,á«q Z øjódG
∫ƒ°UCG ¿CÉH ∞°ûc
ɪc ,ájôFGõL √OGóLCG
¬JOÉ©°S øY ÜôYCG
áã©H AÉ°†YCG ¬FÉ≤∏H
"∞MÓ°ùdG" …OÉf
á«©°Vh ≈∏Y ¬Ø°SCÉJh
.Ö«JÎdG ‘ ≥jôØdG

RGhQO ±ô©j
≥«aƒàdG ≈æ“h
¢SÉÑq Y `d

¢SQÉM ÜÎbG ɪc
ó«dG Iôc ÜQóeh
øjódG QóH ≥HÉ°ùdG
õjõY ÜQóŸG øe á«q Z
IQOɨe π«Ñb ¢SÉÑq Y
¤EG IOƒ©∏d á∏aÉ◊G
¬d ≈æ“h ,ÖcôŸG
‘ ìÉéædGh ≥«aƒàdG
√ô¶àæJ »àdG ᪡ŸG
IOƒ©dG á∏Môe ∫ÓN
ɪc ,≥jôØdG PÉ≤fE’
¬àaô©e á«q Z Éæd ∞°ûc
IQƒ£°SCG øe áHô≤ŸG
ájôFGõ÷G ó«dG Iôc
.RGhQO

ÜQóJ …òdG ô°üæ©e ΩÉ°ûg ¥ÉëàdG ó©H
ÚHÉ°ûdG ¥ÉëàdG ºK ,¬dƒ°Uh ó©H ¢ùeCG ∫hCG
øjòdG ¬°ùØf Ωƒ«dG Iô¡°S ‘ êhôYh ⁄É©∏H
π«∏L ácô°ûdG ¢ù∏› ƒ°†Y ɪ¡Ñ룰UG
18 `H ≥∏£fG ¢üHÎdG ¿CG º∏©dG ™e ,RÉ«¨e
.ájGóÑdG ‘ ÉÑY’

2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

á«°VQCG QƒgóJ
Oƒ©j Ö©∏ŸG
´QõdG ôNCÉàd

,ôNBG ó«©°U ≈∏Y
IQGOEG ƒ°†Y ¢ûbÉæJ
¿hôμa ÚY ÜÉÑ°T
Öcôe ôjóe ™e Oƒ∏«e
…ó› »∏MÉ°ùdG ºéædG
á«°VQCG á«©°Vh øY
ø°†à– »àdG Ö©∏ŸG
,≥jôØdG äÉÑjQóJ
ÒNC’G Gòg ™LQCGh
»Ñ°ùædG QƒgóàdG ÖÑ°S
ádƒÑ≤e á«°VQC’G)
á«KQÉc â°ù«dh
áfQÉ≤e ÉgAƒ°S ºZQ
ôNCÉJ ¤EG (∞«°üdÉH
»àdG ´QõdG á«∏ªY
¿CG ¢VÎØŸG øe ¿Éc
ô¡°T ∞°üàæe πÑb ºàJ
¤EG äôNCÉJh ôHƒàcCG
.‹GƒŸG ô¡°ûdG

±É°VCG ¢SÉÑY
ájƒ«◊G
¢üHÎ∏d

ájƒ«◊G ô°üà≤J ’
ÜQóŸG É¡aÉ°VCG »àdG
≥jôØdG ‘ ¢SÉÑq Y
áYƒªéŸG ìhQ ≈∏Y
ÚH É«dÉM IOƒLƒŸG
óà“ πH ,ÚÑYÓdG
AÉ°†YCG ¤EG ≈àM
ÚjQGOEG øe óaƒdG
AÉ°†YCGh Ú≤aGôeh
øe ºbGƒ£dG ∞∏àfl
áMôŸG ìhôdG ∫ÓN
,É¡H ™àªàj »àdG
GƒL â©æ°U »àdGh
ÚH É«∏FÉYh ÉMôe
ɪc ,áã©ÑdG AÉ°†YCG
¢SÉÑq Y ÜQóŸG ô°üj
ΩGÎMG IQhô°V ≈∏Y
πμH á°UÉÿG ó«YGƒŸG
≥∏©àj Ée
.¢üHÎdG Gò¡H

¥ƒ°ùJ á«∏ªY
ÚÑYÓd ᪶æe
Iô¡°S
¢ùeCG ∫hCG
OóY ‘ Éfô°TCG ɪ∏ãe
ÜQóŸG ™æe ó≤a ,≥HÉ°S
ÚÑYÓdG ¢SÉÑq Y
¥óæØdG IQOɨe øe
Gòg GÈà©e ,ÉeÉ“
,≥∏¨ŸG ¢üHÎ∏d ÉbôN
,QGô≤dG Gòg πX ‘h
¥ƒ°ùJ á«∏ªY ⪶f
ÚÑYÓd á«YɪL
ó©H ¢ùeCG ∫hCG Iô¡°S
AÉ°û©dG áÑLh ∫hÉæJ
PEG ,á∏aÉ◊G Ïe ≈∏Y
¤EG ¿ƒÑYÓdG π≤æJ
ájQÉéàdG õcGôŸG óMCG
⁄h ™°†Ñà∏d áÑjô≤dG
iƒ°S ∂dP ¥ô¨à°ùj
‘ áYÉ°S ∞°üf ƒëf
.»YɪLh º¶æe QÉWEG

…OÉædG ¢ù«FQ ¢TƒμH √ócCGh ,Gô¶àæe ¿Éc ɪ∏ãe ¢ùeCG ¿hôμa ÚY ÜÉÑ°T OGó©àH »∏jÉf ≥HÉ°ùdG OGORƒ∏H ÜÉÑ°T ÖY’ ¥ÉëàdG º°SôJ
."ƒJÉcÒŸG" Gòg ‘ Úeó≤à°ùŸG ådÉK ¿ƒμ«d ,¢ùeCG QOÉ°üdG ¬ëjô°üJ ‘ "±G qó¡dG" á«eƒ«d 

yE%)J «1e šF ¤Geƒ‚He* ¤,1e‹ƒ5 ¡; ªšLeH 
‡¦”ƒF) ¡G •L{‘F) 2e”H'¶ ž/ÏjF) +3J|8 
¢J{—C Ó; µ #eƒ‚G'¶e* y©‹ƒ5" œeDJ 
y ; ¢¦E%)J iCeƒ8'¶) Éy”, §š; ›;%eƒ5J 
e‹©.›‹ ƒ5×)#eƒ6¢')JŒ©·)¡:¡ƒ/ 
"¼J%¶)i…*){F)µ•L{‘F)#e”*¢eƒ‚F

…òdG OÉjq R ±ô©j
¢TGô◊G
q ‘ ¬©e Ö©d

IRÉLEG øY çóëàJ IQGOE’G
á«FÉæãà°SG á©HGQ 

“¦‘ƒ7µÓ©Fe¸)Óff;ÏF)Ó*¡GJ 
)y©.ªšLeH“{‹L1eL4g;ÏF)¢'
eChefƒ€F)
S 
„6){¸) 1e±') µ iL¦ƒ5 ef‹F e£H%) ž—s* 
›©Fy* +}©Á iDÏ; e£…*{,J e”*eƒ5 
¤GJy”* ¤š;%)J 1eL4 B* ›ƒ,) ªšLeH ¢%) 
"’/σF)"«1eH“¦‘ƒ7µ#eƒ‚G'ÏF 

leG)y”jƒ5¶) ¡; nLy¸) 3e9') µJ 
oÏ- µ i© 9¦F) i…*){F) e£,|/ ªjF) 
¢'eC «¦jƒ€F) "¦,eEÒº)" œÏ0 l)4e.') 
+4e.') ¡;oysj,¢J{—CÓ;hefƒ6+3)1') 
„©(3¡G«1e šFkƒ03i©(e mjƒ5)i‹*)3 
)yL') Ÿy; gfƒ* re*{D Š¦‘¿ i…*){F) 
Ÿy;J žƒ5¦º) iL)y* µ "¦Eeƒ7" ’šG 
+4e.')25™Ï£jƒ5) 

iƒ7e¹)l)#){.'¶)¤Ge³')y‹*+|6efGJ 
+ÌC•©ƒ8¼'){ˆ Fe*Jhefƒ€F)µ¤‹©D¦j* 
•š…H) iƒ5¦ƒ5 µ e©Fe/ «3e·) „*ÌF) 
¢J{—CÓ;¡G„G%) |;+|6efGªšLeH 
¤”C){GJ„*ÌFe*–esjFÏF„H¦,¥e¯e* 
«1e F)¡GÓ*{”º)y/%)Êj‹L«zF)

ôNBG »≤jôaEG ÖYÓd ¿ƒμà°S
⪰SôJ ¿EG 
„5ef; h3yº) ¢'eC ¥e š; eG gƒ/J 
ž©;y,y‹*ªG¦pI¢)y©G†ƒ5J¡;nsfL
"e3efG" le/{C ª-ÏmFe* iš©—ƒ€jF) 
§ ©F) #)¦ƒ5 is .%¶) §š; g‹šL ªšLeHJ 
i‹*){F)+4e.'¶)¥zI¢¦—,yDJK|©F)J%) 
g;¶g©ƒH¡G+3)1'¶)e£ ;oysj,ªjF) 
i©šsº)–)3J%¶)›E‡¦”ƒ5y‹*¢e-ª”L{C') 
›ƒ©CJ«3e£Hª ‹HJi/̔GkHeEªjF) 
"iL| F)"µ§ƒ‚G%)«zF)|‚vš*
∫ .ñ

≥ëà∏j ⁄ "É"QÉÑe""
¢üHÎdG ™«°†j óbh

IÒ°TCÉJ "É"QÉÑe" ÊhôeÉμdG êôîà°ùj ⁄
áë«Ñ°U á«°ùfƒàdG »°VGQC’G ∫ƒNO
á°Sƒ°S `H ¬bÉëàdG ∂dòH ôNCÉà«d ,¢ùeCG
™«°†j ¿CG ∫ɪàMG ™e ,∂dP ó©H Ée ¤EG
ΩóY ∫ÉM ‘ ¢üHÎdG ÖYÓdG òg
äÉYÉ°ùdG ‘ IÒ°TCÉàdG ≈∏Y ¬dƒ°üM
.á∏Ñ≤ŸG á∏«∏≤dG

≈∏Y ±ô©àj ÜÉÑ°ûdG
Ωƒ«dG ¢SCÉμdG ‘ ¬°ùaÉæe

øe AGóàHG Ωƒ«dG á«°ùeCG óYƒŸG ¿ƒμ«°S
QhódG áYôb AGôLEG ™e á°SOÉ°ùdG áYÉ°ùdG
»gh ,ájQƒ¡ª÷G ¢SCÉμd »FÉ¡ædG øªK
ÚY ÜÉÑ°T É¡«a ΣQÉ°ûj »àdG áYô≤dG
á∏gCÉàe §≤a ájófCG áà°S ÚH øe ¿hôμa
…OÉædG ±ô©à«°S PEG ,¤hC’G á£HGôdG øY
QhódG Gòg ‘ º¡°ùaÉæe ≈∏Y √QÉ°üfCGh
∫ÉM ‘ É°†jCG »FÉ¡ædG ™HQ QhódG ‘h
.πgCÉàdG

á°Sƒ°S `H ≥ëàdG ájÉéH óah
¢ùeCG Iô¡°S
¿ÉjOÉf ¬«a óLGƒàj …òdG âbƒdG ‘
á«©ªL »æ©fh ,á°Sƒ°S ‘ ôFGõ÷G øe
"¢UÓH …OGôŸG" ‘ º«≤J »àdG ∞∏°ûdG
‘ ¢üHÎj …òdG ¿hôμa ÚY ÜÉÑ°Th
≥ëàdG ,»∏MÉ°ùdG ºéæ∏d »°VÉjôdG ÖcôŸG
Iô¡°S áæjóŸG √ò¡H ájÉéH áÑ«Ñ°T óah
…òdG ,…OÉædG Gòg èeÉfÈd É≤ah ¢ùeCG
…òdG ¬°ùØf ÖcôŸG Ö©∏e ‘ ÜQóà«°S
.ÜÉÑ°ûdG ¬«a óLGƒàj

Ö©∏à°S ¥ÉaƒdG á∏HÉ≤e
Qƒ¡ª÷G Qƒ°†ëH

á«fÉμeEG ¤EG Ò°ûJ äÉ«£©e ΣÉæg âfÉc
ádƒ÷G ‘ ¿hôμa ÚY ÜÉÑ°T Ö©d
¥Éah ΩÉeCG ÜÉjE’G á∏Môe øe ¤hC’G
Qƒ°†M ¿hO …Ée 8 Ö©∏e ‘ ∞«£°S
QÉ°üfCG ≥°TQ ÖÑ°ùH Gògh ,Qƒ¡ª÷G
OÉ–EG ΩÉeCG Ö©∏ŸG á«°VQC’ ¥ÉaƒdG
QOÉ°üdG á£HGôdG ¿É«H ócCG ,᪰UÉ©dG
Qƒ¡ª÷G Qƒ°†ëH Ö©∏«°S AÉ≤∏dG ¿CG ¢ùeCG
4 `H ¥ÉaƒdG Ëô¨àH áæé∏dG âØàcGh
.º«àæ°S ÚjÓe

á°Sƒ°S ¤EG Iô°TÉÑe ≥∏£fG
™«bƒàdG ó©H

AÉ°†eE’ÉH ó«©°S" :»∏jÉf
πª©æ°Sh ÜÉÑ°ûdG ‘
"AÉ≤ÑdG ¿Éª°V πLCG øe

"“)yS £F)" i©G¦©F ¤* ¼1%) tL|, µJ 
h{;%)hefƒ€F)ŒGe©ƒ53¤‹©D¦,y‹*+|6efG

¿hôμa ÚY `H ≥ëàdG
≈°†eCGh 
ªšLeH –esjF) ŒG „G%) y;¦º) ¢eEJ 
ªL3)1') §”jF) ¡L%) ¢J{—C Ó; i Ly­ 
¢eEešmGiƒš·)kƒš0Jªšsº)•L{‘F) 
¤Geƒ‚H)y”;§š;g;ÏF)Œ©D¦j*e‹D¦jG 
y‹*iƒ7e0ӝƒ5¦ºhefƒ€F)¼')ªƒ5{F) 
„6¦—* ¢eƒ/ «1e F) „©(3 ŒG ¤De‘,) 
§š;¤F¦ƒ/J›fD¡G›©ƒ7e‘jF)›E§š; 
ešmG 1)14¦š* •*eƒF) ¤”L{C ¡G ¤”(e-J 
"’/σF)"+3)1')lyE%)

ó©H Úeó≤à°ùŸG ådÉK ó©j
"É"QÉÑe"h äÉMôa 
hefƒ6¼')ªšLeHŸeƒ‚H)i”‘ƒ7Êj‹,J
"¦,eEÒº)" )zI µ imFemF) ¢J{—C Ó; 
le/{C¢)y©º)†ƒ5JŸeƒ‚H)y‹*«¦jƒ€F) 
ž.e£GJ rÊF) ªšI%) ¡G Ÿ1e”F) h¦L%S ) 
"e3efG"•*eƒF)ÇJ{Ge—F) "¶)J11e±')" 
le/{C ¢'eC ª(e mF) )zI „7¦ƒv*J 
¢¦—L e3efGJ „*ÌF) µ e©Fe/ y.)¦jG 
„G%)+{£ƒ5•sjF)

GóZ øcÉ°ùe ∫Óg ¬LGƒ«°S ÜÉÑ°ûdG
ájOh á¡LGƒe á›ôH ìÎ≤J ∞∏°ûdGh
∫hCG ¿hôμa ÚY ÜÉÑ°T º°SQ
q
∫ÓN É¡Ñ©∏«°S ájOh á∏HÉ≤e
»°ùfƒJ OÉf ΩÉeCG á°Sƒ°S ¢üHôJ
¢SÉÑq Y õjõY ÜQóŸG OGQCG ɪ∏ãe
∫Óg ƒgh ,á«fÉãdG áLQódG øe
âeó≤J …òdG âbƒdG ‘ ,øcÉ°ùe
ìÎ≤à ∞∏°ûdG á«©ªL ¬«a
™e ájOh á¡LGƒe á›Èd
¤EG ó©H º°SôJ ⁄ "∞MÓ°ùdG"
.ô£°SC’G √òg áHÉàc ájÉZ

π°üJG ∞∏°ûdG óah
á›Èd ¢SÉÑq Y `H
ájOh á∏HÉ≤e

¢Uƒ°üîH É«FõL ɪ°SÉM √ôªY ∞°üf Qhôe ≈∏Y ±ô°ûj …òdG ¢üHÎdG øe ¢ùeCG Ωƒj ¿Éch
…OGôŸG" ‘ É«dÉM ¢üHΟG ∞∏°ûdG á«©ªL óah ∫É°üJÉH ájGóÑdG âfÉch ,ájOƒdG äÓHÉ≤ŸG
…òdG ôeC’G ƒgh ,ájOh á∏HÉ≤e á›ôH πLCG øe ¢SÉÑq Y õjõY ÜQóŸÉH á°Sƒ°S `H "¢UÓH
á¡LGƒŸ ÒÑc ∫ɪàMG øY ÜÉÑ°ûdG áã©H AÉ°†YCG ¢†©H çó– PEG ,ájGóÑdG òæe Gô¶àæe ¿Éc
.¢üHÎdG Gòg ∫ÓN ∞∏°ûdG

¢ùeCG Iô¡°S ¤EG OôdG πLCq G ¢SÉÑq Y

á«©ªL ¬H âeó≤J …òdG Ö∏£dG ≈∏Y Iô°TÉÑe ¿hôμa ÚY ÜÉÑ°T ÜQóe Oôj ⁄ ,¬à¡L øe
Gòch ,¿CÉ°ûdG Gòg ‘ IôaƒàŸG äÉMÎ≤ŸG á°SGQO ÚM ¤EG QGô≤dG PÉîJG πLCq G PEG ,∞∏°ûdG
‘ ¢SÉÑq Y ÜQóŸG èeÉfôH ™e ¢VQÉ©àj ób …òdG Ö∏£ŸG Gò¡d áHÉéà°S’G á«fÉμeEG á°SGQO
.ájOƒdG IGQÉÑŸG √òg AGôLE’ ìÎ≤ŸG Ωƒ«dG

15:00 ≈∏Y GóZ øcÉ°ùe ∫Óg ¿ƒ¡LGƒ«°S "∞MÓ°ùdG"

øY ÜÉÑ°ûdG ÜQóe ¿ÓYEG ÚM ¤EG IócDƒe ÒZ ∞∏°ûdG á¡LGƒe ≈≤ÑJ …òdG âbƒdG ‘h
É¡Ñ©∏«°S »àdG ¤hC’G ájOƒdG á∏HÉ≤ŸG »æ©ŸG º°SQ ó≤a ,∞∏°ûdG ìÎ≤e øe »FÉ¡ædG ¬Øbƒe
AÉ≤∏dG ¿EÉa ,"±G qó¡dG" øe ¬JQhÉfi óæY ≥HÉ°ùdG ‘ ∞°ûc ɪ∏ãeh ,¢üHÎdG Gòg ‘ ÜÉÑ°ûdG
»àdG á∏HÉ≤ŸG óYƒe ójó– ™e ,øcÉ°ùe ∫Óg `H ôeC’G ≥∏©àjh »°ùfƒJ OÉf ΩÉeCG ¿ƒμ«°S ∫hC’G
.AÉ°ùe áãdÉãdG áYÉ°ùdG øe AGóàHG AÉ©HQC’G GóZ Ö©∏J

á«°ùfƒàdG á«fÉãdG áLQódG ‘ §°ûæj ∫Ó¡dG

á«°ùfƒàdG ájófC’G á¡LGƒe π°†Øj ¬fCG ¢SÉÑq Y ÜQóŸG ∞°ûc ó≤a ,πÑb øe Éfô°TCG ɪ∏ãeh
…OÉf á¡LGƒe ≈∏Y ≥aGƒj ¬∏©L Ée Gògh ,πbCG áLQO øe ƒdh ¤hC’G ájOƒdG IGQÉÑŸG ‘
…òdG Ö©∏ŸG øYh ,á«°ùfƒàdG ádƒ£ÑdG øe á«fÉãdG áLQódG ‘ §°ûæj …òdG øcÉ°ùe ∫Óg
¤EG IQÉ°TE’G ™e ,»°ùfƒàdG …OÉædG Ö©∏à iôŒ ¿CG ≈∏Y ¥ÉØJ’G ” ó≤a ,á∏HÉ≤ŸG ø°†àë«°S
.á≤«bO 20 ƒëæH iƒ°S á°Sƒ°S øY ó©ÑJ ’ øcÉ°ùe ¿CG

¢üHÎdG ∞°üf Qhôe ó©H "∞MÓ°ùdG"`d QÉÑàNG ∫hCG

º««≤J ™e óYƒe ≈∏Y ¿ƒμ«°S ¢SÉÑY IOÉ«≤H ÜÉÑ°û∏d »æØdG ºbÉ£dG ¿EÉa ,π°üàe ¥É«°S ‘h
¬æe ≈°†e ¬fCG ∫ƒ≤dG øμÁ …òdG ,¢üHÎdG ájGóH òæe ¿ƒÑYÓdG ¬d ™°†N …òdG πª©dG
√òg ‘ ÚÑYÓdG Ö∏ZC’ á°UôØdG ¢SÉÑY ÜQóŸG íæÁ ¿CG ô¶àæŸG øeh ,∫hC’G ô£°ûdG
.ájÒ°†ëàdG IGQÉÑŸG

OGó©àdG á∏b ÖÑ°ùH äÉHÉ°UE’G øe ±ƒîàe ¢SÉÑq Y

Úà∏HÉ≤ŸG ‘ ÜÉÑ°ûdG ÜQóe ±hÉfl Òãj …òdG ÈcC’G ¢ùLÉ¡dG ¿EÉa ,ôNBG ó«©°U ≈∏Y
IGQÉÑŸG hCG øcÉ°ùe ∫Óg á¡LGƒÃ ôeC’G ≥∏©J AGƒ°S ,¢üHÎdG Gòg ‘ ÚJQô≤ŸG ÚJOƒdG
√òg πãe ‘ ÉÑdÉZ ¿ƒμJ »àdG äÉHÉ°UE’G ƒg ,âÑ°ùdG hCG ᩪ÷G Ωƒj IQô≤ŸG á«fÉãdG
∫ .π«∏N
.≥jôØdG ‘ OƒLƒŸG OGó©àdG á∏b ¤EG ô¶ædÉH á°UÉN ,ó«YGƒŸG

18
‫ﺣﺮﻛــــﺎﺕ ﻳﺴـــــﺮﺡ ﻣـــــﻦ ﺍﻟﺸﺒــــﺎﺏ‬
‫ﻭﻛﺎﺳــــﺎﻱ ﻣﻨﺘﻈــــﺮ ﺍﻟﻴــــﻮﻡ ﺃﻭ ﻏــﺪﺍ‬

Oó```©dG 2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
2669 Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

≥∏£fG ∞«£°S ¢üHôJ
¢ùeCG

GÒNCG …Ò°†ëàdG ¢üHÎdG ≥∏£fG
¢VÎØŸG øe ¿Éc Éeó©H ∞«£°ùH
ÖÑ°ùH óMC’G ¢ùeCG ∫hCG ≥∏£æj ¿CG
‘ ≥jôØdG Oƒ≤«°S …òdG ÜQóŸG ÜÉ«Z
™e äÉ°VhÉØŸG π°ûa Ö≤Y äGÒ°†ëàdG
ÜÉÑ°ûdG ó°T óbh ,áWGôYƒH ÜQóŸG
᪰UÉY ¤EG ¢ùeCG IÒ¡X ¬dÉMQ
á∏aÉM Ïe ≈∏Y É«∏©dG ÜÉ°†¡dG
ÓeÉc ÉYƒÑ°SCG Ωhó«°Sh ,≥jôØdG
πªY ¤EG ≥jôØdG ¬dÓN ™°†î«°S
ó©H á«fóÑdG á«MÉædG øe á°UÉN ,¥É°T
á«fóÑdG ádÉ◊G âdÉW »àdG äGOÉ≤àf’G
.ÚÑYÓd

¥óæØH ΩÉbCG ÜÉÑ°ûdG
á«°VÉjôdG á°SQóŸG

¿CG ¤EG ≥HÉ°S OóY ‘ Éfô°TCGh ≥Ñ°Sh
¢UÉÿG ¥óæØdÉH º«≤«°S ÜÉÑ°ûdG
ô≤e õéM ¬fCGh á«°VÉjôdG á°SQóŸÉH
ójó°ùJh Gò¡d Gó«cCÉJh ,áeÉbE’G
IQGOE’G âØ∏c ,¢üHÎdG ∞jQÉ°üe
¬LƒàdÉH »ª«gGôHG ΩÓYE’ÉH ∞∏μŸG
ΩÉ“E’ á°SQóŸG ¤EG ™«ª÷G πÑb
¬LƒJh ,á«≤ÑàŸG äGAGôLE’G πc
á°SQóŸG ¤EG º¡dƒ°Uh Qƒa ¿ƒÑYÓdG
òNCGh º¡à©àeCG ™°Vƒd º¡aôZ ¤EG
,IÒ°üb IÎØd áMGôdG øe §°ùb
AGôLE’ ¿Gó«ŸG ¤EG Gƒ¡Lƒàj ¿CG πÑb
.á«ÑjQóàdG á°ü◊G

¢üHÎdG øY ÜÉZ QƒªY
áHÉ°UE’G ÖÑ°ùH

ÜÉ«Z ƒg ¢üHÎdG ‘ √Éæ∏é°S Ée RôHCGh
≥jôØdG óFÉbh ÜÉÑ°ûdG ÜÉ©dCG ™fÉ°U
É¡æe ÊÉ©j áHÉ°UEG ÖÑ°ùH QƒªY QɪY
ΩóY ¤EG ô£°†j ¬à∏©L ,áÑcôdG ‘
‘ AÉ≤ÑdG π°†ah ÚÑYÓdG ™e π≤æàdG
QƒªY ¿Éch .êÓ©dG á∏°UGƒŸ ᪰UÉ©dG
á«MÉÑ°üdG ¢ùeCG á°üM øY ÜÉZ ób
Úeƒ«dG ‘ ÜQóàj ⁄h ähCG 20 Ö©∏Ã
‘ áHÉ°UEG øe ¬JÉfÉ©e ÖÑ°ùH Ú«°VÉŸG
¢üHÎdG ¬«∏Y âJƒa »àdGh ,áÑcôdG
øë°ûd ™«ª÷G ¬«∏Y øgGôj ¿Éc …òdG
.ójóL øe äÉjQÉ£ÑdG
´ .±

‫ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ‬

‫ﺷﺒﺎﺏ ﺑﻠﻮﺯﺩﺍﺩ‬ 

i©Feº)¤,e”sjƒG¡;nLy¸)Jleƒ8Je‘º)iFJe9¼')„5¦špšF„G%) 
Ó*{”º)„‚‹*¢%)¦FJªƒ8)ÌFe*›/¼')›ƒ7¦jF)›G%)§š;i”Fe‹F) 
ž©j ƒ5 §H1%) ¡; œ4e jF) Ÿy; µ {—‘L ¢eE ¤H%) )JyE%) g;ÏF) ¡G 
e£*¤sL|,k³ªjF)i”L{…F)gfƒ* 

§j/•L{‘F)¡Gªƒ53›—ƒ€*¤sL|,¡;+3)1'¶)k š;%)2')ªšLeHJ 
•fƒ5yDJª‘š¹)†¹)ž©;yjFŒ*){F)Ÿ)y”jƒ5'¶e*Ÿe©”F)e£F§ ƒjL 
tL|, ¡; •*eƒ5 kDJ µ oy± ¢%)J eƒ83 ˜FeG •L{‘F) „©({F 
leE{/¢¦—©ƒ5¤H%)+3)1'¶)¡G31eƒGk‘ƒ€EJ•L{‘F)¡GŒC)yG

ájófCGh iôNCG äGQÉ«àNG ¬ëæe ∂dÉe
√ójôJ ¤hC’G á£HGôdG øe

OÉY πμ°ûH ÜQóJ äÉcôM
óMC’Gh âÑ°ùdG »eƒj 

¤E¦šƒ* “J{‹º) g;ÏF) ŒG #)¦.%¶) ’©…š, +3)1'¶) kFJe/J 
¶') i©ƒ5{F) leL3efº) µ ¤jE3eƒ€G Ÿy; ž<{C •L{‘F) µ Œ(){F) 
+3)1'¶)¤FlyE%)J¤f©‹L™¦šƒ5¤ G3yƒL»¤H%) ¶') Ójfƒ5e Gµ 
Éy”, ¤©š; kƒ8{;J ¤ ; §švj, ¡F e£H%) ˜FeG •L{‘F) „©(3 Ê; 
e£H%)Ji©HemF)J¼J%¶)Ój…*){F)¡G¥yL{,iLyH%)œÏ0¡G+y;eƒº) 
¥yL{,ªjF)iLyH%¶)¼')Ÿeƒ‚H'¶)µ¤j£G›£ƒjƒ5 

ªjF)“e bjƒ5'¶)iƒ/z GlefL3yjF)µ|6yDleE{/¢eEJ 
ªjF)•š”F)tGÏG¢%) ¦FJ1e;›—ƒ€*h3y,Jªƒ8eº)kfƒF)l{. 
›fD¡G3{—jL+{G›Eµ«zF)ʹ)gfƒ*¤£.J§š;iL1e*kHeE 
Êj‹L¤š‹.eG¦IJhefƒ€F)¡G¤sL|,Ê0šfL»Jžƒ5¦º)iL)y* 
¡L҃º)¢%) eºe9i;eƒ6') 1{¾¢¦—,yDe£H%) k.)3ªjF)3ef0%¶) 
3){”F)¢%) „G%) yE%ejL¢%) ›fD•L{‘F)¡GtL|jF)3){”*¥JÊvL» 
˜Fz*+3)1'¶)¤,{…0%)eºªƒ53

᪰UÉ©dÉH GóZ hCG Ωƒ«dG ô¶àæe …É°SÉc 
+3)1'¶) if<3 gfƒ* hefƒ€F) ¡G leE{/ tL|, 3){D #e.J 
he‹F ›©ƒL «zF) «eƒ5eE {LyHeHÒC ¢eG¦F g;¶ ŒG yDe‹jF) µ 
+3)1')#e”šFiƒ7e‹Fe*)y<J%)Ÿ¦©F)•sjšL¢%){ˆj º)¡GJ¡L҃º) 
eGyDªƒ‚º)hefƒ€F)3{DJleƒ8Je‘º)iFJe9¼') „5¦š·)J˜FeG 
iƒ7e0e£Gej0˜ƒGJleG)y”jƒ5'¶)Œ*)3¢¦—jƒ5ªjF)i”‘ƒF)µ 
¢¦—, yD i*{¯ „8¦¹ {()}·) ¼') c©pº) §š; •C)J g;ÏF) ¢%) 
Œƒ5)¦F)hefF)¡Ge*J3J%)µ“)Ì/'¶)¼')+1¦‹šF¤jƒ7{C

"¿Éeƒd" •hô°ûH Ωó£°üJ ób á≤Ø°üdG 

g;ÏF) i©ƒ‚D µ i*¦‹ƒ7 ¢¦L1)14¦šfF) y.J #e -%¶) ¥zI µJ 
ªšvjF)„‚C{L«zF)J¢eG¦F«1eH‡J|6gfƒ*«eƒ5eE{LyHeHÒC 
¡LzF)gHe.%¶)Óf;ÏF)i(eDµr3yG¤H%) ž<3›*e”G¢J1¤ ; 
Ÿy”F)+{—Fi©ƒH{‘F)i…*){F)3){Dgfƒ*ž£sL|,§š;«1e F)ž<3%) 
yL{, ªjF) iLyH%¶) §š; ªƒH{‘F) •L{‘F) +3)1') ‡Ìƒ€,J ¤9e”ƒ5'e* 
eG¦IJ¤sL|,iD3J§š;„8Je‘jF)«eƒ5eEleGy0¡G+1e‘jƒ5'¶) 
„—‹ ,¢%) §ƒ€v,+3)1'¶)›‹.J½e¸)kD¦F)µ¤GJyD›D{‹LyD 
i”‘ƒF)Ÿe³')¢J1œ¦±Jefšƒ5
´ .±

íjô°ùàdG QGô≤H √hÈNCG ¿hÒ°ùŸG
¢ùeCG á°üM ájGóH πÑb 
lJ%) 20g‹š­„G%) lefL3yjF)¼') 1e;›—ƒ€*leE{/¤.¦,J 
¥¦š*eD¡L҃º)¡—F’©…ƒ5„*{,¼')•L{‘F)ŒG›” jLJh3yj©F 
lefL3yjFe* ª ‹G Ò< ¤H%) ¤F )JyE%)J i©fL3yjF) iƒ¸) iL)y* ›fD 
leE{/%e.e‘,yDJ+3)1'¶)3){D•CJ•L{‘F)¡Ge/|G¥3efj;e* 
¢e—G'e*¢eE¤H%) iƒ7e03¦G%¶)e£©Ck³ªjF)i”L{…F)Jʹ)¡G 
µJ%) ›D%¶)§š;¤(ÏG4ŸeG%) „©FJiƒ¸)i©ƒ€;¤GÏ;') ¡L҃º) 
h3yjšFg‹šº)¼')|‚/kDJ

øjÒ°ùŸG πeÉ©J á≤jôW øe Ö°†Z
á≤dÉ©dG ¬ÑJGhôH ÖdÉWh ¬©e 
¡L҃º) ›Ge‹, i”L{9 gfƒ* gƒ‚ŽF) iD µ leE{/ 31e<J 
)¦*{;%) ¥#ÏG4¢%) §j/i©ƒ5eDi”L{…*#e.3){”F)¢%) iƒ7e0¤‹G 
Ó/|º)i(eDµ¤ƒ‘HypLi©HemF)+{ššC¤‹Gž£ Geƒ‚,¡; 
+3)1'¶)Œ.)Ì,¢%)›fDžƒ5¦º)iL)y*›fDoy/ešmGiˆ¸{0$)µ 
#eƒGeƒ83˜FeG•L{‘F)„©(3§”jF)yDleE{/¢¦—LJ¤©š;ª”f,J 

leE{/¢e©‘ƒ5«1)14¦šfF)ŒC)yº)¢%)•*eƒ51y;µeH|6%)J•fƒ5 
Še‘j/'¶)Ÿy;¢J҃º)3{DeGy‹*yE%e,eG¦IJhefƒ€F)ŒG§”fL¡F 
ª‘© /gHe.¼')Ó/|º)i(eDµ¤ƒ5))¦.31%)J1)y‹jF)µ¤*

äÉjƒæ©ŸG ™aôd RƒØdG ¿hójôjh "܃ŸG" ΩÉeCG QÉÑàNEG ∫hCG ΩÉeCG ájhÉ°ûdG ‫ﺇﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺸﺎﻭﻳﺔ‬
Qòëjh äÉHÉ°UEG ójôj ’ Qƒ°üæe êÉM
óFGõdG ™aGófE’G øe 
3e£:') ¢¦FJes©ƒ5Óf;ÏF)¢%) )y©.“{‹L3¦ƒ Gre/h3yº)¢'eC›*e”ºe* 
„8{C§š;›‹©ƒ5ž£ Gy/)J›EJ¤j”-›©H¢¦”sjƒLž£H%) §š;y©E%ejF)¦£,)3yD 
yL{L¶kD¦F)„‘Hµ¤ —F˜ƒ6¢J1¤sL{LeG¦IJi©ƒ5eƒ5%¶)iš©—ƒ€jF)µ¤ƒ‘H 
e/J3yL{L¤H%)ž<{C¡Ly/)2e/σ5¢¦—LyD{G%))zI¢%¶1Jy¸){G%¶)4JepjL¢%) 
le*eƒ7')yL{L¶¤H%)¶')#e”šF)ŒGÓf;ÏF)¡G)1e.ÏGe‹,yL{LJ¢)y©º)§š;i©FejD 
µi.2eƒ5i*eƒ7')gfƒ*eGg;¶„‚L¦‹jF){…ƒ‚G¤ƒ‘HypL¢%)yL{L¶J•L{‘F)µ 
«)1Ӄ/|H#e”FŸ¦L¤GeG%)uejG1)y‹jF)›EyL{L¤H%¶iL1Ji£.)¦G
Σ ∞°Sƒj

¢ùeCG ìÉÑ°U ÜÉÑ°†dG ‘ á«ÑjQóJ á°üM

á«ÑjQóJ á°üM ¢ùeCG áë«Ñ°U ájhÉ°ûdG OÉ–EG á∏«μ°ûJ äôLCG
øY IQÉÑY âfÉc á°ü◊G ,ÉMÉÑ°U 7 áYÉ°ùdG øe ájGóH â≤∏£fEG
óbh ,Úé°ùcC’ÉH ÚàFôdG Å∏e πLCG øe áHɨdG ‘ ¢†cQ á°üM
¿Éc å«M ,á≤£æŸG ºY …òdG ∞«ãμdG ÜÉÑ°†dG √òg á°ü◊G äõ«e
º¡°†©H IógÉ°ûe ≈àM ¿ƒ©«£à°ùj ’ ºgh ¿ƒ°†côj ¿ƒÑYÓdG
GƒHhÉŒ ¿ƒÑYÓdG ¿CG ’EG OQÉÑdG ¢ù≤£dGh OÈdG Gòg ºZQh ,¢†©ÑdG
.…OÉY πμ°ûH Qƒ°üæe êÉM èeÉfôH ™e

ÚÑYÓdG âéYRCG QÉ£eC’G

,á«MÉÑ°üdG á°ü◊G ∫ÓN á∏«μ°ûàdG ∂dòc QÉ£eC’G âéYRCG óbh
,¢ùeCG ìÉÑ°U ºgGQódG ÚY áæjóe ≈∏Y IÈà©e äÉ«ªμH â∏WÉ¡J PEG
á°UÉN ,A»°ûdG ¢†©H áÑ©°U áHɨdG ‘ …ô÷G á«∏ªY π©L Ée ƒgh
…òdG ôeC’G ,πeÉμdÉH ™∏£j ⁄ ìÉÑ°üdG ≈àMh GôμÑe ¿Éc âbƒdG ¿CG
¢üî°T ¬fCG Qƒ°üæe êÉM èeÉfôH ∫ÓN øe ¿ƒÑYÓdG ¬æe ócCÉJ
,πª©∏d ¢SÉædG í°üj ¿CG ≈àM πÑb ôcÉÑdG ìÉÑ°üdG ‘ πª©dG Öëj
áHƒ©°U óéj º¡æe ÒãμdÉa ,áYÉ°ùdG ó◊ ÚÑYÓdG ≥gôj Ée ƒgh
.ìÉÑ°üdG ‘ ¢Vƒ¡ædG ‘

Ωƒ«dG ô¶àæe »MÉj

Qƒf ¥óæØH Ωƒ«dG QÉ¡f »MÉj ó«éŸG óÑY …hÉ°ûdG ¢ù«FôdG πë«°S
≥jôØdG AGƒLCG ó≤ØJh ÚÑYÓdG IQÉjR πLCG øe ºgGQódG Ú©H Ú©dG
øe á°UôØdG π¨à°ù«°S ɪc ,»°VÉŸG ᩪ÷G Ωƒj ôFGõ÷G QOÉZ …òdG
,ájÉéH ájOƒdƒe ΩÉeCG Ö©∏à°S »àdG ájOƒdG á¡LGƒŸG á©HÉàe πLCG
áYÉ°ùdG ó◊ É¡JGÒ°†– â∏°Uh øjCGh á∏«μ°ûàdG iƒà°ùe iôj »μd
.Qƒ°üæe êÉM »æ«£°ù∏ØdG IOÉ«≤H 

iƒ7{CiL1¦F)i£.)¦º)¥zIK{LÓf;ÏF)¡GÒm—F)¡—FJŸ¦L›Eµ¤*¢¦G¦”L 
i©ƒ5eƒ5%¶)iš©—ƒ€jF)µ¢$¶)¡G¤ƒ‘H„8{CJª ‘F)žDe…F)i”-gƒE›.%)¡Gi£G 
iƒ7{‘F) ¢$¶)J iF¦…fF) œÏ0 g‹šF) iƒ7{C ¤GeG%) tj, » ž£ G „‚‹fF) ¢%) n©/ 
e£Fώjƒ5)K¦ƒ5ž£©š;eGJž£GeG%)

π©à°ûJ Ö°UÉæŸG ÜôM 
Œ ”L¢%)yL{L›—F)iLJeƒ€F)1e±')µŸ¦©F)gƒ7e º)h{/%)yf,¢%){ˆj º)¡GJ 
e©CeG%) i©ƒ5eƒ5%) iHe—GgƒEyDJ„H¦,¡G1¦‹L¢%) yL{L›—F)J¤,)3y”*h3yº) 
i IÊF)Jž£ƒ‘H)„8{Cišƒ7)¦G¼')¢¦‹ƒ©ƒCheIzF)iš/{GµÓ©ƒ5eƒ5%¶)„vL 
i£.)¦º)¥zIµ+ÒfEi©FejDuJ3™e I¢¦—,¢%){ˆj º)¡G½ejFe*gƒH%¶)ž£H%) 
i©ƒ53e£H%eEJiLeŽšF«y.›—ƒ€*ªD)¦fF)Ÿ%)#e *%)e£‹G›Ge‹j©ƒ5ªjF)

çƒ`````©Ñe
"±G qó¡dG"
≈````````````dEG
¢ùfƒJ

ájOh á¡LGƒe ∫hCG Ωƒ«dG ájhÉ°ûdG OÉ–EG á∏«μ°ûJ …ôŒ
,…ƒà°ûdG ƒJÉcÒŸG Gòg ‘ äGÒ°†ëàdG ¥Ó£fEG òæe
øY IQÉÑY ¿ƒμ«°Sh ájÉéH ájOƒdƒe ΩÉeCG ¿ƒμ«°S AÉ≤∏dG
,AÉ°ùŸG ‘ á«fÉãdGh ìÉÑ°üdG ‘ IóMGh ,Úà¡LGƒe

Σ .∞°Sƒj 
¢%)ž<3Ji”©D1BFiš©—ƒ€,›E™)|6')¡G¢e*3yº)¡—jL§j/ 
›.%) ¡G)4¦C¢JyL{L3¦ƒ Gre/œefƒ6%) ¢%) ¶') «1J¤‹*e9#e”šF) 
žƒ”F)¡G•L{C§š;4¦‘F)¢%) n©/i”m*Ji/){*›‹F)išƒ7)¦GJž£,eL¦ ‹GŒC3 
i©”fjº)ŸeL%¶)µÊE%)if<{*¢¦š‹Lž£š‹pLJ„‘ F)µi”-žIyL}©ƒ5œJ%¶)

¬°ùØf ¢Vôah áægÈdG ójôj ÖY’ πc 
›.%)¡Gž£G¢esjG)¤H%)¢¦C{‹Ln©/«¦D#e”FiL1%e,§š;¢¦G4e;¢¦f;ÏF) 
«zF) –eƒ€F) ›‹šF “eƒ‚L «¦D gL3y, kD¦F) „‘H µJ ž£jL}Ie. KyG „5e©D

⫨dCG ÊGOƒ°ùdG ïjôŸG IGQÉÑe 
iLJeƒ€F)1e±') Ó*iL1Ji£.)¦Gi¾{*¼') „G%) e ‘ƒ€EyDe E 
i©ƒH¦jF)žI)3yF)Ӌ*e I„*Ì©ƒ5«zF)Ç)1¦ƒF)wL{º)•L{CJ 
i¾ÊF)gfƒ*k©ŽF%) i£.)¦º)¡—FӋF)3¦H–y Cµ†fƒ‚Fe*J 
i£G i£.)¦G k;eƒ8 n©/ ӔL{‘F) qGeH{* ŒG Ÿ#Ïj, » ªjF) 
µiŽFe*i©I%)e£F¢¦—,¢%))y.¡—º)¡G¢eE›©”mF)3e©‹F)¡GJ 
«)1Ӄ/|Hi£.)¦º҃‚sjF)

óMC’G á«≤«Ñ£J á¡LGƒÃ É¡°VƒY Qƒ°üæe êÉM 
)zIµiL1Jle£.)¦GyL{L¤H%) yE%) yD¢eE«zF)3¦ƒ Gre/ 
){…ƒ‚G¤ƒ‘Hy.J¥ÒC)zs*¤š;qGeH{*•©f…,›.%) ¡G„*ÌF) 
¢%¶ i9eƒ* ›—* ¤š; qGeH{* §š; lÏLy‹jF) „‚‹* o)y/') ¼') 
¤š‹.eG¦IJy/%¶)Ÿ¦LӃCe GypL»Jk©ŽF%) iL1¦F)i£.)¦º) 
i³e0¢¦—,Jª‘He.Ÿ¦LÓf;ÏF)Ó*i©”©f…,i£.)¦GqGÊL 
K1e‘j©ƒ5i9eƒ*›—*¤H%¶gƒH%)¢¦—LyD)zI¢%)K{Ln©/„*ÌF) 
iF¦…fF)–Ï…H')y;¦G¡Giš©šDŸeL%)›fDle*eƒ7'¶)

»bGƒÑdG ΩCG ¤EG óMC’G AÉ°ùe QOɨ«°S óaƒdG 
n©/lÏLy‹jF)„‚‹*¤©Cl%){9{0$¶)¦IiLJeƒ€F)1e±')qGeH{* 
ªD)¦fF)Ÿ%) ¼') ª‘He.Ó -'¶)Ÿ¦LyC¦F)1¦‹L¢%) 3{”º)¡G¢eE 
y/%¶) #eƒG yC¦F) 1¦‹©ƒ5 2') Ÿ¦©* ¥3eƒj0) žj©ƒ5 „*ÌF) ¡—FJ 
¼') ¢¦f;ÏF) 1¦‹©ƒ5 n©/ i©”©f…jF) +)3efº) iLe£H y‹* +|6efG 
ªD)¦fF)Ÿ%)¼')+|6efGž-¡GJ#)zŽF)if.J¢¦FJe jL–y ‘F)

Iõ«‡ AGƒLCG ‘ √OÓ«e ó«©H πØàMEG ˆG óYƒH OɪY

å«M ,Iõ«‡ AGƒLCG ‘ 27 `dG √OÓ«e ó«©H ¢ùeCG ∫hCG Iô¡°S ˆG óÑY ƒH OɪY ÖYÓdG πØàMG
ájÉ¡f ó©H Iô°TÉÑe ¥óæØ∏d á©HÉàdG …É°ûdG áYÉb ‘ ¬aô°T ≈∏Y πØM º«¶æàH √DhÓeR √CÉLÉa
Gó«©°S ¿Éc OɪY ,ôª©dG ∫ƒWh ó«©°S OÓ«e ó«Y ™«ª÷G ¬d ≈æ“h ¬d GƒæZ PEG ,AÉ°û©dG áÑLh
√OÓ«e ó«Y »°†≤j ¿CG ≈°ûîj ¿Éch ∫õæŸG AGƒLCG "¢ûMƒJ" ¬fCG á°UÉN ¬FÓeR áLôîH ájɨ∏d
.óMCG ¬d ¬Ñàæj ¿CG ¿hO Gó«Mh

™àªà°SEG πμdGh iƒ∏◊ÉH ´Gô°U âÑ∏≤fG á∏Ø◊G

"Ö¨°T ∫ɪYCG" ¤EG âÑ∏≤fEG QƒeC’G øμd ,"OɪY Éj Iƒ∏M áæ°S" á«æZCÉHh …OÉY πμ°ûH á∏Ø◊G äCGóH
ÖY’ πc ∫hÉMh iƒ∏◊ÉH áYQÉ°üe áÑ∏M ¤EG ¿ÉμŸG ∫ƒ– PEG ,iƒ∏◊G ÖdÉb êhôN ó©H Iô°TÉÑe
hCG »ª°SÉ" ƒg ÚÑYÓd áÑ°ùædÉH π¡°SC’G ±ó¡dGh ¤hC’G á«ë°†dG ¿Éch ,¬LƒdG ‘ ¬∏«eR ï£∏j ¿CG
.èYõæj ¿CG ¿hO øμdh iƒ∏◊ÉH πc ¬¡Lh á∏Ø◊G øe êôN å«M ,Ö≤∏j ɪ∏ãe "≥jôØdG »°ù«e"

"Ú©dG ó©Ñj »HQ"h á©FGQ AGƒLC’G

…ôéj …òdG ¢üHÎdG Gòg ∫ÓN ÒÑμdG º¡MÉ«JQEG ájhÉ°ûdG »ÑY’ øe äÉLôÿG √òg í°VƒJ
.ìÉ«JQE’G ≈∏Y å©ÑJ AGƒLC’G ¿CG ∫ƒ≤dG øμÁh ºFÓŸG πμ°ûdÉH QƒeC’G Ò°ùJ PEG ,¢ùfƒJ ‘
¬«∏Y Gƒ∏¡°ùjh πμ°ûdG Gò¡H ¿ƒÑYÓdG ¬©e πYÉØàj ¿CG ™bƒàj Qƒ°üæe êÉM øμj ⁄ ,¬à¡L øe
.¢üHÎdG ájÉ¡f ájÉZ ¤EG πμ°ûdG Gò¡H QƒeC’G π°UGƒàJ ¿CG ™«ª÷G ≈æªàjh QƒeC’G

19

‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ‬
‫ﺷﺒﺎﺏ ﺑﺎﺗﻨﺔ‬

2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

Oó```©dG
2669

‫ﻣﻮﻟﻮﺩﻳﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ‬

…‫ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻮﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺬﺭ‬

∫ɨ°TCG ¤EG ™°†îJ Ȫaƒf ∫hCG á«°VQCG
ÜÉjE’G á∏MôŸ Égõ«¡Œ ó°üb áfÉ«°U

¿ƒjódG ᪫b øe áFÉŸÉH 80 …ƒ°ùJ IQGOE’G
á£HGôdG øe É«HÉéjEG GOQ ô¶àæJh 
e£F¦ƒ/Ÿy;¡;i.eHJ%) i©FeGhefƒ5%¶ 
i©šƒ7%¶)e£D{C¡GtL|jF)i”©-J§š;

ájOƒdƒŸG ¿CG ìô°üj êÉHôb
ó©H É¡à«©°Vh ƒ°ùJ ⁄

Ωƒ«dG …OƒdG ÜhôÿG AÉ≤d
Qò©ŸG ¤EG ∫ƒëj 
ʝC¦HœJ%) g‹šG¡ƒ‚jsL¢%) iFesjƒ5)§š;#e *J 
g‹š­Ÿ¦©F)œ)J4y‹*iL1¦F)hJ{¹)i©‹.i£.)¦G 
„8{Ž*eIy£ƒ€LªjF)iHe©ƒF)œeŽƒ6%)gfƒ*ʝC¦HœJ%) 
›L¦± ´ y”C +1¦‹F) iš/{º eI}©£¯J e£ ©ƒ± 
e©;e …ƒ7)gƒ6¦ƒ€‹º)3z‹º)g‹šG¼')¤Heƒ‚j/)¢e—G 
+1e©”*hefƒ€šFª ‘F)žDe…F)¢eEJ’D¦º)z”H%)«zF)J 
«zF) i©ƒ83%¶) µ ¤j¾{* ´ ¦F § jL +3e;{;¦* 
¢%) ž—s* i©ƒ5{F) leL3efº) µ ¤* ¤”L{C ›f”jƒL 
iš/{º)iL)y*ŒGÓ,{Ge£©C›f”jƒ©ƒ5¤”L{Ciš©—ƒ€, 
+1e‘jƒ5)›D%) •L{‘F)›‹pLeG¦IJiF¦…fF)¡Gi©HemF) 
e©;e …ƒ7)ifƒ6¦ƒ€‹Gi©ƒ83%)µ#e”šF)#){.')¡G

IóMGh á°üM øe ó«Øà°ùj ÜÉÑ°ûdG
¢SÉÑ©∏H AÉ≤d πÑb 
#){.') ¡Gy©‘jƒL¡Fhefƒ€F)¢%) ¦I˜F2¡GÎE%¶)J 
+ÌCœÏ0ʝC¦HœJ%)g‹š­iL҃‚±iL1Ji£.)¦GiL%) 
¤He—G'e*¢¦—L¡FeE3¦Ezº)gfƒšF¥zIiF¦…fF)’D¦, 
iƒ/¦FJ«{pL¢%)e©š©ƒ6–y ‘*e©Fe/¤ƒ*{,+ÌCœÏ0 
e£ Gy©‘jƒ©ƒ5ªjF)+y©/¦F)iƒ¸)¢%¶ +y/)Ji©fL3y, 
y;¦G¦fƒ5%)µ¢¦—jƒ5gE{ºe*˜Feº)yf;Ÿe…©*#e”C3 
iš/{G¡G¼J%¶)iF¦·)heƒ¸„5ef‹š*1e±') i£.)¦G 
Ó/›f”º)¦fƒ5%¶)¡G#e‹*3%¶)J%) #e-ÏmF)«%) heL'¶) 
§š;ÊpLeG¦IJk³yDiHe©ƒF)œeŽƒ6%) e£jDJ¢¦—, 
e©;e …ƒ7)ifƒ6¦ƒ€‹º)g;Ϻ)µh3yjF)
¢S .EG

á«fÉãdG ‘ "Éμ°ùj’" ¬LGƒj ÜÉÑ°ûdG
Qò©ŸG Ö©∏à ∞°üædGh

áYÉ°ùdG øe ájGóH Ωƒ«dG á«°ûY áæJÉH ÜÉÑ°T ¬LGƒj
ájOh á¡LGƒe ∫hCG ‘ Qò©ŸG Ö©∏à ∞°üædGh á«fÉãdG
á«©ªL ≥jôa ádƒ£ÑdG ájÉ¡f òæe ¬d ájÒ°†–
IQÉYôYƒH ÜQóŸG ¬H ójôj …òdG AÉ≤∏dG ƒgh ,ÜhôÿG
ÚÑYÓd á«°ùØædGh á«fóÑdG ádÉ◊G ≈∏Y ±ƒbƒdG
íæÁ ¿CG Ö≤JôŸG øeh ,É¡«a º¡∏©a OQ ±É°ûàcG ¢Vô¨H
¤EG OGó©àdG º°ù≤j ób ɪ∏ãe ÚÑYÓdG ™«ª÷ á°UôØdG
≈∏Y ,ácQÉ°ûe Ióe ∫ƒWCG ∫hC’G ≥jôØdG íæà ÚLƒa
.ÊÉãdG AÉ≤∏dG ‘ ¬à°Uôa ÊÉãdG ≥jôØdG íæÁ ¿CG

É«∏«°T `H AÉ°û©dG GƒdhÉæJ ¿ƒÑYÓdG
¬H ¢ùeCG á∏«d Gƒ°†bh óMC’G Ωƒj

¢ùeCG ∫hCG á∏«d ¿ƒÑYÓdG »°†≤j ¿CG Qô≤ŸG øe ¿Éc
áÑLh ¬H GƒdhÉæJ ±É£ŸG ájÉ¡f ‘ øμd ,É«∏«°T ¥óæØH
,º¡àeÉbEG ô≤e ¤EG √hQOɨj ¿CG πÑb §≤a AÉ°û©dG
áë«Ñ°U ¢üHÎdG ájGóÑd GOó› ¬dƒNO GhOhÉ©«d
Ióe RhÉéàJ ød á«dÉŸG á≤FÉ°†dG ÖÑ°ùHh ,ÚæK’G ¢ùeCG
∞fCÉà°ùJ ¿CG ≈∏Y ,´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f ¬H ÚÑYÓdG çƒμe
OÉ–EG AÉ≤∏d GÒ°†– OÉY πμ°ûH Égó©H äÉÑjQóàdG
.¢SÉÑ©∏H

ᩪ÷G Ωƒj »¡àæj É«∏«°T ¢üHôJ
AÉ©HQC’G á¡LGƒÃ

ÚÑYÓdG ∫hÉæàH ᩪ÷G Ωƒj É«∏«°T ¢üHôJ ºààîjh
ÉjOh …QÉÑà∏d Iôμ°ùH ¤EG ôØ°ùdG πÑb ¬H AGò¨dG áÑLh
õcôŸÉH ÒNC’G Gòg ¢üHÎj øjCG ,AÉ©HQC’G πeCG ΩÉeCG
ºbÉ£dG π©éj Ée ƒgh ,äÉÑîàæŸG Ò°†ëàd …ƒ¡÷G
á«fÉK πc ∫Ó¨à°SG ¤EG ≈©°ùj IQÉYôYƒH IOÉ«≤H »æØdG
ô¶æJ »àdG äÉjóëàdG ¤EG ô¶ædÉH ¢üHÎdG Gòg øe
óFGôdG ∫ÉÑ≤à°SÉH IOƒ©dG á∏Môe ájGóH ™e ¬≤jôa
.‹GƒàdG ≈∏Y ¬Ø«°Uhh

πª©dG IÒJh ™aôj IQÉYôYƒH

IÒJh Ωƒ«H ¢üHÎdG ∫ƒNO πÑb IQÉYôYƒH ™aQ
¤EG ∂dP ôªà°ù«°Sh ,Ωƒ«dG ‘ Úà°üM ¤EG äÉÑjQóàdG
’ ɇh ,¢ù«ªÿG Ωƒj á«°ûY ¢üHÎdG ájÉ¡f ájÉZ
ôKCÉJ ÜÉÑ°ûdG ÜQóe iód Éë°VGh GóH ób ¿ƒμj ¬«a ∂°T
èeÉfôH ÜòHòJ ÖÑ°ùH ,á«fóÑdG á«MÉædG øe ÚÑYÓdG
,ÜÉgòdG á∏Môe ájÉ¡æd IGQÉÑe ôNBG òæe äÉÑjQóàdG
≥«°V ¤EG ô¶ædÉH âbh ÜôbCG ‘ ¬cQGóJ ójôj Ée ƒgh
.ádƒ£ÑdG ±ÉæÄà°SG óYƒe ™e áfQÉ≤e âbƒdG

ᩪ÷G Ωƒj áMGQ øe ó«Øà°ùj ≥jôØdG

,»æØdG ºbÉ£dG πÑb øe ô£°ùŸG èeÉfÈdG Ö°ùM ɪFGOh
πeCG ΩÉeCG ájÒ°†ëàdG ájOƒdG á∏HÉ≤ŸG Ö©∏j ¿CG ó©Ña
áMGQ Ωƒj ¬«ÑY’ í檫°S ᩪ÷G Ωƒj AÉ©HQC’G
AGƒLCG ¤EG GOó› º¡JOƒY ¿ƒμJ ¿CG ≈∏Y ,(âÑ°ùdG)
AÉ≤∏d Ò°†ëàdG Iô°TÉÑà óMC’G á«°ûY äÉÑjQóàdG
Ȫaƒf ∫hCG Ö©∏à ᩪ÷G Ö©∏«°S …òdG ¢SÉÑ©∏H
±ÎëŸG ÜÉjEG á∏Môe øe ¤hC’G ádƒ÷G ÜÉ°ù◊
.ÊÉãdG 

¡ƒ‚j± ªjF) ʝC¦H œJ%) g‹šG i©ƒ83%) Œƒ‚v, 
iHe©ƒ7 œe;%) ¼') iF¦…fF) µ i ,e* hefƒ6 leL3efG 
•L{‘F) œef”jƒ5) #){. eI3|‚, gfƒ* ib©£, +1e;')J 
xe º) +JeƒD gfƒ* eƒ‚L%)J heIzF) iš/{G µ e£©C 
gfƒ*ª‹©f…F)gƒ€‹F)3|‚,J„5)3J%¶)iƒ7e‹*y(eƒF) 
e£©C «1J #e”F i¾{* ¡G ›‹pL eG ¦IJ Œ©”ƒF) 
Ï©sjƒG e£Ce bjƒ5) ›fDJ iF¦…fF) ’D¦, +ÌC œÏ0 
i¾Ê* +3e;{;¦* ž©š/ h3yº) œefƒ6%) ª‘j—©ƒ5J 
•fƒ,ªjF)JʝC¦HœJ%) g‹š­+y/)Ji©fL3y,iƒ/ 
žDe…F) le*eƒ/ †š0%) eG ¦IJ „5ef‹š* #e”F y;¦G 
gƒ€‹F)µ҃‚sjF)§š;)ʾ¤ƒ‘Hy.J«zF)ª ‘F) 
ª;e …ƒ7¶)

GÒãc Qô°†J Ö°û©dG
¢ù≤£dG IhÉ°ùb ÖÑ°ùH 
¢%) gE{º) +3)1'¶ ifƒ Fe* l{. +1e‹F) ¢%) ž<3J 
œJ%) g‹šG i©ƒ83%) K¦jƒG §š; œe;%) iƒ63J tj‘, 
žƒ5¦º) iLe£H µ iF¦…fF) ’D¦, +ÌC œÏ0 ʝC¦H 
›—ƒ€G«%) u{…,¶JkD¦F)¡GŒƒjGe£LyF¢¦—L§j/ 
ly.J e£H%) ¶') i©ƒ83%¶) œÏŽjƒ5) µ if<){F) –{‘šF 
iHe©ƒF)œeŽƒ6%e*Ÿe©”F)§š;+ʾ+{º)¥zIe£ƒ‘H 
heL'¶)JheIzF)ªjš/{GÓ*išƒ7e‘F)+̑F)¥zIœÏ0 
gƒ€‹F) 3|‚, ¼') {ˆ Fe* e£jb©£, +1e;') ¡; ems* 
#ejƒ6 ªƒ5e”F) xe º) gfƒ* tƒ8)J ›—ƒ€* ª‹©f…F) 
i©ƒ83%¶e*„7e0#e…<1¦.JŸy;J„5)3J%¶)iƒ7e‹* 
’šjF)¡Ggƒ€‹F)iLe¸ 

+{£ƒ5e‘©ƒ8œ}HyDi…*){F)„©(3¢eEJ 
ªjF) i©ƒ8eL{F) iƒ¸) §š; œJ%¶) „G%) 
iƒ7e¹) i‹*){F) i©(eƒ‚‘F) +e ”F) e£mf, 
iL1¦F¦G ¢%) §š; yE%) n©/ i©ŽL4eG%¶e* 
e£j©‹ƒ8J¦ƒ,»ªjF)–{‘F)¡Gy‹,i ,e* 
e£G{sL eG i© 9¦F) i…*){F) ¥e¯) i©Feº) 
re*{D¢eE)2')JleG)y”jƒ5¶e*Ÿe©”F)¡G 
iL1¦F¦º) ŒG ’9e‹jF) ¡G e;¦H Ky*%) yD 
¼') if‹ƒF) e£j©‹ƒ8J Œ.3) ªjF) i© ,efF) 
¼') tº›*e”º)µ¤H)¶') i©H¦Lyº)›—ƒ€G 
«1e F)+3)yC§ ƒjL§j/eIyLyƒ,+3J|8 
e£G)y”jƒ5) «¦ , ªjF) |7e ‹F) ›©I%e, 
+1¦‹F)iš/{ºefƒ±

GQÉ«àNG ¿hójôj ¿hÒ°ùŸG
äGRÉLE’G ∞«XƒJ ‘ ɪ«∏°S 
“{‹L«zF)i©H¦Lyº)›—ƒ€G¡;)y©‹*J 
ªjF) 1¦£·) #¦ƒ8 §š; i©*epL) iL¦ƒ, 
¢¦(e”F) ¢'eC +҃º) ib©£F) e£* Ÿ¦”, 
‰‘sjF) %)yfG ¢¦šƒ‚‘L )¦F)4¶ «1e F) §š; 
e£G)y”jƒ5) «¦ , ªjF) |7e ‹F) „7¦ƒv* 
#e mjƒ5efCiL¦jƒ€F)lÏL¦sjF)+ÌCœÏ0 
y‹fjƒº) Ò< ¡G «zF) «J)J4 g;ÏF) 
›/ eGy‹* «1e F) ¼') ¤,1¦; ›pƒL ¢%) 
œJ%¶) ’ƒ F) œÏ0 ’©…ƒ5 1e±) ¢)¦F%) 
|7e ‹F) i©”* ¢'eC žƒ5¦º) )zI iF¦…* ¡G 
ªƒ53 –e‘,) ¼') e£‹G ›ƒ7¦jF) žjL » 
›pƒ,¢%){ˆj º)¡GK{0%)Ji©FeGhefƒ5%¶ 
e£©He‹L§j/iƒ7e‹F)µŸ¦©F)eI3¦ƒ‚/ 
ŒG rÊF) i£.)¦G ifƒ5e ­ ªf…F) žDe…F) 
¼') i(e”F) l)҃‚sjF) iFJ)}G i©He—G') 
nLy/ #¦ƒ8 §š; ¦fƒ5%¶) iLe£H iLe< 
ª ‘F)žDe…F)ŒG„©šC¡*œJ%¶)œJ&¦ƒº) 
œJ%¶)„G%) l{.ªjF)iL1¦F)i£.)¦º)y‹* 
œeG$¶)•L{CŒG
¢S.¢U

RhÉéàj ¢ù«∏a øH
á∏Môe Ö©°UCG 
e£jC{; ªjF) l)ypjƒº) #¦ƒ8 §š;J 
+1e©”*+҃º)ib©£F)¢¦—,+Ò0%¶)ŸeL%¶) 
iš/{Gg‹ƒ7%) l4Je¯yD„©šC¡*y¿ 
iL)y* «1e šF i©Feº) iL¦ƒjF) „7¦ƒv* 
|7e ‹šF +{0%ejº) le”sjƒº) yLyƒj* 
iL¦ƒ, ¼') iCeƒ8') 1)y‹jF) µ i…ƒ6e F) 
„v,ªjF)Ji”Fe‹F)¢¦LyF)¡GiGeIifƒH 
i…*){F) )¦šƒ5)3 ¡LzF) §G)y”F) Óf;ÏF) 
¢¦He”F) +¦”* ž£D¦”/ §š; œ¦ƒsšF 
i©*epL) )13 {ˆj , i© ,efF) +3)1'¶) §”fjF 
e£Ft È§j/i© 9¦F)i…*){F)„©(3¡G 
žj©ƒ5¡LzF)Óf;ÏF)›©I%ejF|‚0%¶)#¦ƒ‚F) 
ŒG+)4)¦G "¦,eEÒº)"+ÌCµž£G)y”jƒ5) 
¢¦—, #eƒ5%) +y; ŒG iL3e·) leƒ8Je‘º) 
“Ï0›¿K{0%)Ju̔º)§š;k”C)JyD

πeÉμH â∏≤æJ ájOƒdƒŸG
᪰UÉ©dG ¤EG OGó©àdG

π°†aCG ¿ƒμà°S á«°VQC’G
IOƒ©dG á∏Môe ájGóH ™e

ájOƒdƒª∏d ¿ƒμ«°S""
"IOƒ©dG ‘ ôNBG ¬Lh 

iƒ/ iL%) #){.') Ÿy‹* ªsƒ‚©ƒ5 hefƒ€F) ¢%) ž<3J 
œÏ0J„*ÌF))zIµʝC¦HœJ%) g‹šGi©ƒ83%) §š; 
ªjF)+y©/¦F)iƒ¸)e­3JeG¦;iF¦…fF)’D¦,+ÌC 
ªjF)J3eLyF)›0)1#e”F›E›fDe£©Ce£(){.')§š;1ej;) 
i©ƒ83%) ¡G y©‘jƒ©ƒ5 ¤H%) ¶') qGeHÊF) ¡G “z± ¡F 
¡G iL)y* +1¦‹F) iš/{G iL)y* ŒG ›ƒ‚C%) ›—ƒ6 l)2 
eIy£ƒ€LªjF)+Òf—F)iƒ63¦F)¼') {ˆ Fe*„5ef‹š*#e”F 
„‚‹* yƒ5J ª‹©f…F) gƒ€‹F) #e©/') +1e;'¶ gE{º) 
i£G¡Ge;¦H›£ƒLyDeG¦IJe£©C+y.)¦jº){‘¸) 
leL3efº)µe£ G)¦—jƒ6)¢%)y‹*¢)y©º)µÓf;ÏF) 
heIzF)iš/{G¡G+Ò0%¶)

ó¡°ûJ á«°VQC’G" :¢TƒîH
OƒLh ’h áfÉ«°U ∫ɪYCG
"É¡«a …Oh AÉ≤d …C’ 
ÒI4ʝC¦HœJ%) gE{G{Ly­e ‹.nLy/µ 
hefƒ6#e”F#){.')k©D¦,œ¦/¤ G3eƒ‘jƒ5ÏF„6¦v* 
+3)1')lyE%)¢%)y‹*hJ{¹)i©‹.ŸeG%)«1¦F)i ,e* 
¤H%e*yE%)ʝC¦HœJ%)g‹š­#e”šF)k¾{*e£H%)he—F) 
#e”F «%) gE{º) ¡ƒ‚jsL ¢%) qGeHÊF) µ y.¦L ¶ 
i‹ƒ5)¦F) iHe©ƒF) œeŽƒ6%) gfƒ* i©ƒ©({F) ¤j©ƒ83%e* 
„8{Ž*)zIJiF¦…fF)’D¦,+ÌCz GeIy£ƒ€,ªjF) 
¡G e£Fe‹jƒ5) #){. l3|‚, ¢%) y‹* e£b©£, +1e;') 
¤H%) „6¦v*œeDJxe º)i‹©f9eƒ‚L%)JӔL{C›fD 
ŒGiš/›ƒ‚C%) µ¢¦—,§j/¤‹ƒ5¦*eG›E›‹‘©ƒ5 
heL'¶)iš/{GiL)y*

Ö©∏ŸG ≥∏¨j ¿CG ó©Ñà°ùŸG ÒZ øe
º°SƒŸG ájÉ¡f ‘ ¬HGƒHCG 
esƒ8)J le* «zF) Òf—F) 3|‚jF) ¼') {ˆ Fe*J 
Ò<¡Gi ,ef*ʝC¦HœJ%) g‹šGi©ƒ83%) ›—ƒ6§š; 
ªƒ8eL{F) žƒ5¦º) iLe£H ¤*)¦*%) •šŽL ¢%) y‹fjƒº) 
+yG k£jH) ¢%) y‹* e©(e£H gƒ€‹F) Ò©ŽjF «3e·) 
½)J¼')+3)1'¶)¤jŽš*«zF)œeŽƒ€H¶)¦IJ¤j©/σ7 
§š;¤F+yE&¦GÓC{…F)Ó*ej.){0$)µiL¶¦F) 
K¦jƒG 3¦Iy, ¼') l1%) ªjF) hefƒ5%¶) Ó* ¡G ¤H%) 
i©;¦H g©,ÌF) ›L2 µ eIy.)¦j* iL¶¦F) ª”L{C 
y;J eG ¦IJ ÎE%) ӃCe º) y;eƒ, ªjF) i©ƒ83%¶) 
iL{LyG¡Gi ·’©š—j*iF¦…fF)iLe£H›fD¤jƒ5)3y* 
§š;i© ”,iDe…*҃‚±yƒDi©ƒ8eL{F)Jif©fƒ€F) 
i©ƒ83%¶)iFe/ 

iGeI l)¦…0 i ,e* iL1¦F¦G k…0 
Óf;ÏF) „v, ªjF) ¢¦LyF) iL¦ƒ, µ 
i…*){F)¼') «Je—ƒ6)¦;1J%) ¡LzF)§G)y”F) 
leG)y”jƒ5¶) ž©ƒ5{, ›.%) eG i© 9¦F) 
i©Feº)i©‹ƒ8¦F)iL¦ƒ,Ó/¼') iL¦jƒ€F) 
)zIµJi©ƒ8eL{F)i—sº)KyF«1e šF 
¢J&¦ƒ6 §š; ¢¦(e”F) ›ƒ7¦, y”C 3e9'¶) 
Óf;ÏF)gš<%)ŒGŒ ”G–e‘,)¼')«1e F) 
ž£,e”sjƒG §š; )¦šƒ/ «zF) §G)y”F) 
«zF)«J)J4g;ÏF)žI{0$)i”Fe‹F)i©Feº) 
¢J҃º) ŸeDJ i ,e* ¼') ›” , yD ¢eE 
§”fL «zF) kD¦F) µ ¤j©‹ƒ8J iL¦ƒj* 
y©/¦F) | ‹F) 3JyG •fƒ5%¶) ŒC)yº) 
ª(e£H–e‘,)¼')¤‹G›ƒ7¦jF)›.%e,«zF) 
„‚‹* gƒ/J œe—ƒ6'¶) )zI „7¦ƒv* 
l1yƒ5 yD ¢¦—, +3)1'¶) ¢'eC 31eƒº) 
if.)¦F) ¢¦LyF) ¡G i(eºe* 801 ifƒH 
i©Fep‹jƒ5)+3¦ƒ*ŒCyF)

…Ò°†ëàdG πª©dG º«≤J ∞«c
?ºFÉ≤dG 

i©*epL) +3¦ƒ* ҃, l)҃‚sjF) 
+̑F) ¥zI œÏŽjƒ5) §š; ›‹H n©/ 
iš/{GleL3efºe jL}Ie.¡ƒ‚H§j/ 
¢)Jœ&Je‘jF)§š;n‹fL#ªƒ6›E+1¦‹F) 
Œ©·)¡:¡ƒ/y ;¢¦— ƒ5×)#eƒ6

¬H ºàªb …òdG ¢üHÎdG ∞°üJ ∞«c
?áæJÉH ‘ 

e D ÒfE ›—ƒ€* t.eH „*ÌF) 
¢)yIh3yº)“)|6')k±’m—G›‹* 
Óf;ÏF) gš<) ¢%) ª*epL¶) #ªƒ€F)J 
§j/iÈ}‹F)„‘ *›‹F)išƒ7)¦G§š;eH}‘sLeG¦IJy;¦º)µ)¦HeE 
iL1¦F¦º)i©‹ƒ8JӃ±µžIeƒH

᪰UÉ©dG ¤EG áæJÉH ájOƒdƒe â∏≤æJ ó≤a Gô¶àæe ¿Éc ɪc
ºLÉ¡ŸG AÉæãà°SÉÑa ,ôHÉcC’G ≥jôØd πμ°ûŸG OGó©àdG πeÉμH
â∏é°S ô°UÉæ©dG á«≤H ¿EÉa áHÉ°UEG øe ƒμ°ûj …òdG …hÉ°ù«e
ÖYÓdG ≈∏Y AÉ≤HE’G π°†a ¿Góg ÜQóŸG ¿CG ɪ∏Y ,ÉgQƒ°†M
∫ÉeB’G ∞æ°U ¤EG Aɪ°SC’G á«≤H πjƒ– πHÉ≤e ∞«°Uƒd ÜÉ°ûdG
ô°UÉæ©dG øe ºgÒZh ÜÉ°ùc ,ΩÓ°ùdG óÑY ,¿É°†eQ QGôZ ≈∏Y
.ôHÉcC’G ™e áªFGO IQƒ°üH ÜQóàJ âfÉc »àdG

AÉ°ùe Gƒ∏°Uh ¿ƒÑYÓdG
Ò°TÉ«dG ‘ AGó¨dG GƒdhÉæJh

á∏MQ ó©H ᪰UÉ©dG ¤EG ¢ùeCG AÉ°ùe á«æJÉÑdG ô°UÉæ©dG â∏°Uh
OhóM ‘ áæJÉH øe ábÓ£f’G â“ å«M ,á∏aÉ◊G âe ≈∏Y
‘ AGó¨dG áÑLh á«æJÉÑdG ô°UÉæ©dG âdhÉæJh ,á©°SÉàdG áYÉ°ùdG
.᪰UÉ©dG ƒëf IÒ°ùŸG á∏°UGƒe πÑb êÈdÉH Ò°û«dG á≤£æe

Ωƒ«dG ÉjOh êÈdG ¬LGƒJ ájOƒdƒŸG

Ωƒ«dG ájOh á∏HÉ≤à ᪰UÉ©dG ¢üHôJ áæJÉH ájOƒdƒe ø°Tóà°S
¢üHôJ ôNB’G ƒg ¢Vƒîj …òdG êÈdG »∏gCG ÜÉÑ°T ΩÉeCG AÉKÓãdG
≈àM ¿Góg ÜQóª∏d ᪡e á¡LGƒŸG ¿ƒμà°Sh ,᪰UÉ©dÉH ≥∏¨e
…OÉæ∏d »Yɪ÷Gh …OôØdG iƒà°ùŸG ≈∏Y á«aÉ°VEG Iô¶f òNCÉj
.IQhÉ°ùdG áÑ«Ñ°T ™e ¢ù«ªÿG Ωƒj ÉjóLh …QÉÑàdG πÑb

É«FóÑe ≥aGƒj …hGhR
ájOƒdƒŸG ¢VôY ≈∏Y 

e£H%) y©E%) iL1J e£ G ÎE%) i©”©f…, i£.)¦G e£H%) §š; e£‘ƒ7J ¡—È 
„*ÌFi³e0y‹,eE)¦E3eƒ6Óf;ÏF)Œ©.¢%) iƒ7e0+y©‘GkHeE 
iƒ7e‹F)„*{,µJ|€F)›fDi ,e*

…òdG ¢Vô©dG ≈∏Y á«FóÑe IQƒ°üH …hGhR §°SƒdG ÖY’ ≥aGh
™∏£e øjÒ°ùŸÉH ¬FÉ≤d ∫ÓN áæJÉH ájOƒdƒe IQGOEG øe √É≤∏J
¬JÉ≤ëà°ùe ájƒ°ùàd áæJÉH ¤EG ¬Ä«› áÑ°SÉæà ´ƒÑ°SC’G Gòg
,á«æWƒdG á£HGôdG øe QOÉ°üdG QGô≤dG ≈∏Y AÉæH IôNCÉàŸG á«dÉŸG
GOó› ¬JOƒY hôμa ¢VQÉ©j ⁄ …hGhR ÖYÓdG ¿Éc GPEGh
á≤«Kh ‘ ºFÉ≤dG ∫Éμ°TE’G ¿CG ’EG ájOƒdƒŸG ¿GƒdCG πª◊
∞«£°S OÉ–G ‹É◊G ¬≤jôa …Ò°ùe á≤aGƒe ióeh íjô°ùàdG
.ìÎ≤ŸG Gòg ¢Uƒ°üîH 

iL1¦F)leL3efº)„‚‹*g‹F¼')iCeƒ8')+Ò,¦F)„‘ *›‹F)›ƒ7)¦ ƒ5 
eHy;eƒLŒD¦Gµ¢¦—H§j/i©ƒCe jF)iDe©šF)Ӄsj*e Ftƒ,ªjF) 
y©.›—ƒ€*iF¦…fF)„8¦0§š;

IOƒ©dG »æaô°ûJ" :…hGhR
"...øμd ,ájOƒdƒŸG ¤EG

≥jôa ΩÉeCG ÉgƒªàÑ©d »àdG ájOƒdG á¡LGƒŸG ≈∏Y ∂≤«∏©J Ée
?∫ÉeB’G

?᪰UÉ©dG ¢üHôJ øe ¿hô¶àæJ GPÉe

?IOƒ©dG á∏Môe ‘ ºcô¶àæJ »àdG IÒ°ùŸG ¤EG ô¶æJ ∞«c 

i ,e* iL1¦F¦G „©FJ –{‘F) Œ©. §š; iš£ƒ5 ¢¦—, ¡F i£º) 
uJ3JiLy·e*ªšsjF)ŒGœ&Je‘j*3¦G%¶)¼') {ˆ H¢%) gpL¤©š;J†”C 
¢)J3ef—F)ŒG¤©”fH¢%)Ÿ4ÏF)¡GJÒfE•L{Ci ,e*iL1¦F¦Gi©FJ&¦ƒº) 
q(ejH •©”sj* r¦j, +1¦‹F) iš/{G µ iC|€G +3¦ƒ7 ª…‹ ƒ5 ×) #eƒ6 
+Ò0%¶)g,){º)¡;1e‹j*¶e*e Ftƒ,i©*epL)
á∏Môe ‘ ∂JÒ°ùe Aƒ°V ≈∏Y ΣOhOôà ™æà≤e âfCG πg
?ÜÉgòdG 

leL3efº)gš<%)kf‹Fª H%)×y¸)ª Gh¦š…G¦IeG«1&J%)¢%)kFJe/ 
›;Ç{ˆj Lœ)4¶œe/›E§š;J„5%e—F)iƒCe GJ%) iF¦…fF)µ#)¦ƒ5 
iš©—ƒ€jšFiG4ÏF)iCeƒ8'¶)t G)§j/ÒfE

?IQGOE’G πÑb øe IôNCÉàŸG ºμJÉ≤ëà°ùe ájƒ°ùJ ≈∏Y ∂≤«∏©J Ée 

µeH3J1#)1%)§š;}©EÌF)J›‹F)išƒ7)¦G§š;eH}‘±i©*epL)+¦…0¥zI 
+1¦‹F)iš/{Gµ›ƒ‚C%)¤.¦*{£ˆ ƒ5Œ©·)’,e—jL×)#eƒ6¢)JlefL3yjF)
¢S.¢U

IOƒ©dG ™fÉÁ ’ ¬fG »ØJÉg ∫É°üJG ‘ …hGhR ÖYÓdG ócCG
ábÓ©dG πX ‘ á°UÉN ájOƒdƒŸG ¿GƒdCG πª◊ áæJÉH ¤EG GOó›
∫ÉÑ≤à°S’G ¿CG ÉØ«°†e ,…OÉædG Iô°SCGh QÉ°üfC’ÉH ¬©ªŒ »àdG
âÑ°ùdG Ωƒj áæJÉH ¤EG Ωób ÉeóæY ¬H »¶M …òdG ó«÷G
¿CG ócCG πHÉ≤ŸG ‘ ,™«ª÷ÉH ¬©ªŒ »àdG áÑëŸG ¢ùμ©j Ωô°üæŸG
᪰UÉ©dG OÉ–G …Ò°ùe á≤aGƒe ≈∏Y ∞bƒàe ¬eɪ°†fG QGôb
´ÉæbE’ ájOƒdƒŸG IQGOEG øe ᪡e Iƒ£îH ΩÉ«≤dG Ö∏£àj Ée ƒgh
.‹É◊G ¬≤jôa ¿hDƒ°T ≈∏Y ÚªFÉ≤dG

»YÉ°ùe π°UGƒJ IQGOE’G
ΩÉ¡ŸG πjƒ– º«°SôJ

º¡ŸG º∏°ùJ º«°SÎd É¡«YÉ°ùe á«dÉ◊G IÒ°ùŸG áÄ«¡dG π°UGƒJ
ôNBG AÉ≤d ó≤Y ób ¿ƒμj å«M ,á≤HÉ°ùdG IQGOE’G ±ôW øe
Ωƒ≤j …òdG âbƒdG ‘ ,¢Vô¨dG äGòd Ωƒ«dG áë«Ñ°U ≥KƒŸG ™e
OÉéjEÉH ÚæFGódG øjÒ°ùŸG øe ójó©dG ´ÉæbEÉH ájOƒdƒŸG hÒ°ùe
≥jôØdG ó«°UQ øY QÉ°ü◊G ∂ØH íª°ùJ »àdG áÑ°SÉæŸG äGQÉ«ÿG
øY áªLÉædG á«°VÉ≤dG …hÉYódG ÖÑ°ùH Góª› ∫GR’ …òdG
Ú≤HÉ°ùdG ÚÑYÓdGh ÚªgÉ°ùŸG ¢†©H ¿ƒjO ójó°ùJ ΩóY

‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ‬

Oó```©dG 2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
2669 Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

"IOÉ©°SƒH AÉ≤∏d Ò°†ëàdG πLCG øe âbƒdG ∂∏‰" :‫ﺑﻮﻃﺎﺑﻴﺔ‬
?∂≤«∏©J Ée ,ÜÉjE’G á∏Môe 

if‹ƒ7 K{0%)J iš£ƒ5 le£.)¦G y.¦L ¶ 
¡G #e”š* #e”F 3)¦ƒ€º) +)3e¾ §š; ›‹ ƒ5J 
#e”fF)•©”±¦IJ{…ƒº)e CyI•©”±›.%) 
e ”L{9 ¢%) )y©. žš‹HJ i©HemF) i…*){F) µ 
¢%) gpL ˜FzF {9evºe* iC¦‘¿ ¢¦—jƒ5 
¢%)J•L{‘F)isšƒG›.%)¡Gy©F)µy©F)Œƒ‚H 
+1¦‹F)iš/{º)y©.|‚sH

ÜÉgòdG á∏Môe äGAÉ≤d πc ‘ âcQÉ°T
IOÉ¡°ûH õ«‡ iƒà°ùà äô¡Xh
?∂dP ô°S Ée ,™«ª÷G

?AÉ≤∏dG 

›.%) ¡G µe—F) kD¦F) ˜šÅ e F4 eG 
e £.)J¢%) •fƒ5yDJi£.)¦º)¥z£F҃‚sjF) 
iF¦…fF) ¡G ¼J%¶) iF¦·) µ „Ce º) )zI 
œJ%¶)#e”šF)µ’ƒ5%ÏF¡—F«1e;•L{C¦IJ 
¡G¡—jH»JgH)¦.+y;¡GӃ7¦” Ge E 
+1e‹ƒ5¦*¼)›” j ƒ5×)#eƒ6¢')J¤©š;4¦‘F) 
i©*epL')ip©jH•©”±›.%)¡G
,º¡≤jôa ≈∏Y GÒãc ¿ƒ≤∏b QÉ°üfC’G
?º¡d ∫ƒ≤J GPÉe 

ž£”L{C œ¦/ “e‘jF¶) 3eƒH%¶) ¡G gš9%) 
¤‹Gž£C¦DJJž£,e‹©pƒ€jFiƒ5eGi.es*¤H%¶ 
l)#e”šF)µeL¦ƒ5›‹ ƒ5J+1¦‹F)iš/{Gµ 
–eƒ€; ›E u{‘, q(ejH •©”± §š; išf”º) 
#e”fF)•”±J•L{‘F)
Q .¿Éª«∏°S 

µiLyp*›;%)ª H%)K¦ƒ5|5«%)y.¦L¶ 
iš©—ƒ€jF)µiE3eƒ€º)e()1µyIJlefL3yjF) 
µ•L{‘šFiG4ÏF)iCeƒ8'¶)Éy”,Ji©ƒ5eƒ5%¶) 
Éy”,§š;›;%eƒ5Je£©C™3eƒ6%)ªjF)l)#e”šF) 
heL'¶)iš/{Gµ›ƒ‚C%)¦IeG

…òdG iƒà°ùŸG øY ¢VGQ âfCG πg
?¿B’G ó◊ ¬H äô¡X 

™{,%)J›ƒ‚C%)¦Ieºt…Le()1g;¶«%) 
3eƒH%ÏFJª ‘F)žDe…šF«)¦jƒG§š;ž—¸)

ÖÑ°ùH IOÉ©°SƒH πeCG AÉ≤d øY Ö«¨à°S
AGôØ°U ábÉ£H ∂«≤∏J ó©H ,áHƒ≤©dG
Ée ,•ƒéM OÉ–G á¡LGƒe ‘ á©HGQ
?∂≤«∏©J 

#e”FœJ%) µiE3eƒ€º)¡GŸ{/%eƒ5’ƒ5%ÏF 
§ ³%)k EJi*¦”‹F)gfƒ*+1¦‹F)iš/{G¡G 
¡GªDeC3y;eƒ5%) ª—Fe£©C)|8e/¢¦E%) ¢%)
"„€jfjEeG"¡—Fi©*epL') ip©jH•©”±›.%) 
§š; ¡L31eD K¦jƒº) µ Óf;¶ ˜šÅJ 
Óf(eŽF)„‚L¦‹,
Gòg ‘ ≥jôØdG ®ƒ¶M iôJ ∞«ch

¿CG ó©H ≥jôØdG ‘ AGƒLC’G »g ∞«c
?IOƒ©dG á∏MôŸ Ò°†ëàdG ‘ ºàYô°T 

›‹L n©/ iL1e; lefL3yjF) µ #)¦.%¶) 
µ e ;|6 y”C +yLyƒ6 iLyp* ¢¦f;ÏF) 
žDe…F) ’mE n©/ +1¦‹F) iš/{º ҃‚sjF) 
¦fƒ5%¶))zIiL)y*µÇyfF)›‹F)žp/ª ‘F) 
+e”šº)i©FJ&¦ƒº)žps*¢¦;)JÓf;ÏF)›EJ 
iš/{Gµe ,҃G¢%) ¢¦š‹LJž£”,e;§š; 
n©/ iLeŽšF if‹ƒ7 ¢¦—jƒ5 išL¦9 +1¦‹F) 
›0)1 if‹ƒF) l)#e”šF) ¡G yLy‹F) eH{ˆj , 
e£.3e0Ji*e ;

QÉ«∏à á£HGô∏d ∂«°T íæe »HÉ£N øe Ö∏W

∫GƒeCG ±ô°üd ¢†aGôdG º¡ØbƒÃ ácô°ûdG AÉ°†YCG åÑ°ûJ ¿CG ó©H
,á∏aÉ◊G ≥ëH Gƒ∏ØμJ Éeó©H ÚÑYÓdG ¿ƒjO ójó°ùàd IójóL
íæà »HÉ£N áÑdÉ£e iƒ°S πM øe ájó∏ÑdG ¢ù«FQ ΩÉeCG øμj ⁄
∞°üfh QÉ«∏ŸG ᪫b øe á«æWƒdG á£HGô∏d º«àæ°S QÉ«∏e ≠∏Ñà ∂«°T
∫GƒeCG ∫ƒNO ÚM ¤EG ,á«©ªé∏d ájó∏ÑdG É¡ëæªà°S »àdG º«àæ°S
íæe É°†jCGh á≤HÉ°S ¿ƒjO øe ≈≤ÑJ Ée ójó°ùàd IQGRƒdG äÉfÉYEG
.Ú«dÉ◊G ÚÑYÓd ÚæKG hCG IôLCG

¢†aôj ⁄ »HÉ£Nh...

å«M ,ÒŸG Ö∏W ¢†aôj ⁄ »HÉ£N ÊÉ¡dG ¿CG ÉfQOÉ°üe äócCGh
™‚C’G π◊G ≈≤ÑJ »àdG IôμØdG √òg ó«°ùéàd √OGó©à°SG ócCG
,Égó«°UQ øe •É≤ædG º°üN á«©ª÷G Ö«æŒ πLCG øe πbC’G ≈∏Y
Úàjô¡°T ÚJôLCG hCG IôLCG íæe …ƒæj ¿Éc »HÉ£N ¿CG øe ºZôdÉHh
¿CG ’EG ÜGô°VEG ‘ ∫ƒNódÉH ôNB’ Ωƒj øe ¿hOó¡j øjòdG ¬«ÑYÓd
ÒμØàdG πÑb ¬«°VÉe í«ë°üJ ‘ ´Gô°SE’G Ö∏£àJ ≥jôØdG á«©°Vh
.¬∏Ñ≤à°ùe ‘

¿ÉcôHCG Iôμa":…hÉØ«©dG
"Éæjód á«≤ÑàŸG Ió«MƒdG »g

¿CG -"É°ù«æ«°SÉe Éμ°ùj’" ácô°T IQGOEG ¢ù∏› ôjóe - …hÉØ«©dG ócCG
É¡Ñ©∏J ¿CG øμÁ »àdG IÒNC’G ábQƒdG »g ájó∏ÑdG ¢ù«FQ Iôμa
AÉ°†YCG" :∫Éb ÚM á£HGôdG á∏°ü≤e øe Ühô¡∏d Éμ°ùj’ IQGOEG
ô£°T ƒdh ójó°ùJ ÉæfÉμeEÉH ¬fCG πÑb øe ÊhÈNCG äÉHƒ≤©dG áæ÷
á«∏ª©H ΩÉ«≤∏d ô°†NC’G Aƒ°†dG Éæëæe πLCG øe ¿ƒjódG øe óMGh
»àdG •É≤ædG øe Éfó«°UQ πeÉc ≈∏Y ®ÉØ◊G É°†jCGh äÉeGó≤à°S’G
,πÑb øe ácô°ûdG AÉ°†YCG ≈∏Y É¡àMôW á«°†≤dG √òg ,ÉgÉfó°üM
ábQƒdG ƒg ¿ÉcôHCG ájó∏ÑdG ¢ù«FQ ¬H ≈JCG …òdG π◊G ¿G ó≤àYCG
ÉÑjôb iƒ°ùæ°S ˆG ¿PEÉHh ,¿B’G É¡Ñ©∏f ¿CG ÉææμÁ »àdG IÒNC’G
ød á«©ª÷Gh á£HGôdG É¡JOóM »àdG á∏¡ŸG AÉ¡àfG πÑb á«©°VƒdG
."•É≤ædG º°üN áHƒ≤©d ¢Vô©àJ
º«gGôHEG

ájófC’G iƒà°ùe ”óLh ∞«ch
á∏Môe ‘ Égƒªà¡LGh »àdG á°ùaÉæŸG
?ÜÉgòdG 

›jsL«zF)«1e F)Ó*ÒfE–{Cy.¦L¶ 
+Ò0%¶) if,{º) ›jsL «zF)J ¼J%¶) if,{º) 
eHy.JJ „5ef‹š* 1e±) y(){F) §š; eH}C y”C 
e L1%)eEK{0%)iLyH%)§š;4¦‘F)µle*¦‹ƒ7 
µ y©Fe”, ˜š³ iLyH%) ŸeG%) +ÒfE le£.)¦G 
i‹ƒ8)¦jGiLyH%)ŸeG%)e G}£H)Ji©HemF)i…*){F) 
Ó*K¦jƒº)µ–{Cy.¦L¶¤H%) ª ‹L)zIJ 
iLyH%¶)

‘ ájQÉëàfG äÉLôN ºcô¶àæJ

®ƒØfi áÄ«g πÑb øe ÜhôÿG á«©ªL ≈∏Y á£∏°ùŸG áHƒ≤©dG ∫GõJ ’
»àdGh "Éμ°ùj’" ≥JÉY ≈∏Y á≤dÉ©dG ¿ƒjódG ÖÑ°ùH ∫ƒ©ØŸG ájQÉ°S êÉHôb
áaÎëŸG á«æWƒdG á£HGô∏d á©HÉàdG äÉYRÉæŸG áæ÷ πÑb øe É¡«a â∏°üa
ôªMC’G ≥jôØdG á«©°Vh ìhGôJ PEG ,Ú≤HÉ°ùdG á«©ª÷G »ÑY’ ídÉ°üd
πLCG øe »HOC’Gh ‹ÉŸG ¬jôjô≤J »HÉ£N ô°†ëjh É¡fÉμe »HhôÿG
äÉH PEG ,ÚeOÉ≤dG Úeƒ«dG ∫ÓN áeÉ©dG á«©ª÷G AÉ°†YCG ≈∏Y ɪ¡JAGôb
‘ ¬°ùØf óLh …òdG …hÉ¡dG ≥jôØdG ¢ù«Fôd πZÉ°ûdG π¨°ûdG πª©dG Gòg
∫ƒ∏M OÉéjEÉH ∞∏μŸG áØ∏àîŸG ΩÉ¡ŸG ºcGôJ ÖÑ°ùH É¡«∏Y ó°ùëj ’ á«©°Vh
.É¡d á©jô°S

"Éμ°ùj’ ƒJÉcÒe"h ô“ ΩÉjC’G
´É«°†dG ƒëf Ò°ùj

Éμ°ùj’ ƒJÉcÒe ¿CG »æ©j Ée ,á∏«∏b ΩÉjCG iƒ°S "ƒJÉcÒŸG" ôªY øe ≥Ñj ⁄h
áeOÉ≤dG á∏«∏≤dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN IQGOE’G âeÉb ¿EG ≈àMh ,´É«°†dG ƒëf Ò°ùj
ƒÑ°üJ âfÉc Ée óŒ ød ɪàM É¡fEÉa ,á£HGôdG iód á≤dÉ©dG É¡fƒjO ájƒ°ùàH
.πÑb øe QGõN …OÉ¡dG ÜQóŸG ÉgOóM »àdG Ö°UÉæª∏d äɪ«YóJ øe ¬«dEG

!∑ôëàJ ⁄h áHƒ≤©dÉH º∏Y ≈∏Y âfÉc IQGOE’G

IQGOEG ¢ù∏› hCG …hÉ¡dG ≥jôØ∏d É¡«Ñàμà ÜhôÿG á«©ªL IQGOEG á∏μ°ûe
πÑb ≈àM ,áHƒ≤©dÉH Ióe òæeh º∏©J âfÉc É¡fCG É°ù«æ«°SÉe Éμ°ùj’ ácô°T
OÉéjE’ ÉæcÉ°S Σô– ⁄h ,ÉgQGôb á«æWƒdG á£HGôdG äÉHƒ≤Y áæ÷ QGó°UEG
≥jôØdG ‘ ádhDƒ°ùŸG ±GôWC’G â∏X å«M ,á∏μ°ûŸG √ò¡d áeRÓdG ∫ƒ∏◊G
á«©°VƒdG √òg ¤EG ≥jôØdG π°ü«d É¡à«dhDƒ°ùe øe Üô¡à∏d º¡àdG ∫OÉÑàJ
.á«KQÉμdG

"ÒŸG" ∑ôM
q •É≤ædG º°üN

≈∏Y ∫ÉμJ’G ᪡e IÒNC’G IóŸG ‘ GƒaÎMG ÜhôÿG á«©ªL ƒdhDƒ°ùe
¿ƒjódG á∏μ°ûŸ ÓM ácô°ûdG AÉ°†YCG ’h »HÉ£N ’ óéj ⁄ å«M ,äÉ£∏°ùdG
óéj ¿CG πÑb ,ôNB’G ±ô£dG øe π◊G »JCÉj ¿CG ô¶àæj ±ôW πch á≤dÉ©dG
äÉYGô°U øe Éμ°ùj’ PÉ≤fEG á«dhDƒ°ùe ΩÉeCG ¬°ùØf ¿ÉcôHCG ájó∏ÑdG ¢ù«FQ
êQÉN …OÉædG »Ñfi øe äÉŸÉμe IóY ¬à∏°Uh ¬fCGh á°UÉN ,É¡«dhDƒ°ùe
,áeRC’G √òg øe êhôÿG ≈∏Y ≥jôØdG óYÉ°ùj ¿CG ¬æe ¿ƒÑ∏£j ÜhôÿG
πH Ö°ùëa ƒJÉcÒŸG øe á«©ª÷G ¿ÉeôM ‘ ∞bƒàj ⁄ ôeC’G ¿CG á°UÉN
Éμ°ùj’ ¿CG »æ©j Ée ,≥jôØdG ó«°UQ øe •É≤ædG º°üN ó◊ ∂dP ió©à«°S
.GOó› ô£ÿG á≤£æŸ Oƒ©à°S

ÚdhDƒ°ùŸG ™e ÉFQÉW ÉYɪàLG ó≤Y ¿ÉcôHCG

…hÉ¡dG ≥jôØdG IQGOEG øe ÚdhDƒ°ùŸG ¢†©ÑH ÉFQÉW ÉYɪàLG ¿ÉcôHCG ó≤Yhh
ÉMÎ≤e ,™bGƒdG ôeCG ΩÉeCG º¡©°Vh πLCG øe ∂dPh ,ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏›h

á∏«W ÚÑYÓdG ™e ¬∏eÉ©J á«Ø«ch ¬JÉfÉμeEG ≈∏Y âØbh Éeó©H á°UÉN ,É«°ù«FQ ÉHQóe OhGO ÊGRh óYÉ°ùŸG ÜQóŸG º«°SôJ ¤EG áfGhôe πeCG IQGOEG ¬éàJ
áfQÉ≤e ádƒÑ≤ŸÉH á©°SÉàdG áÑJôŸG ÉØ°UGh ,ÜÉgòdG á∏Môe ∫ÓN √OGó©J É¡≤≤M »àdG IÒ°ùª∏d ÊGRh ìÉJQG óbh .äGÒ°†ëàdG øe ∫hC’G ´ƒÑ°SC’G
áÑJôe ≥«≤– ≈∏Y GQOÉb ¿Éc πeC’G ¿CG GÈà©e ,IÒÑc áÑ°ùæH Ò¨J …òdG OGó©àdG áÑ«côJ ºμëH Gògh ájGóÑdG òæe á∏«μ°ûàdG É¡à¡LGh »àdG äÉHƒ©°üdÉH
â∏©L á«HÉéjG èFÉàf ≥«≤ëàH º¡d íª°S Ée ,IÒNC’G äÉ¡LGƒŸG ‘ ¿ƒÑYÓdG É¡H ≈∏– »àdG IOGQE’ÉH ÊGRh OÉ°TCG ɪc ,áÑ©°üdG ájGóÑdG ’ƒd π°†aCG
.íjôe ™bƒe ‘ ÜÉgòdG á∏Môe »¡æj ≥jôØdG

" áaô°ûe áÑJôe ¿Éª°V Éæaóg" :ÊGRh

IQhô°V ¬JGP âbƒdG ‘ GócDƒe ,ÚÑYÓdG á«Yƒf Gòch ≥jôØdG äÉfÉμeE’ É≤ah ±ô°ûe õcôe ¿Éª°†d ≈©°ù«°S ¬fEG ÓFÉb …OÉædG ±óg øY ÊGRh çó–h
.…ƒæ©ŸGh …OÉŸG ºYódG Ëó≤Jh ¿ÉÑ°ûdG ÖfÉL ¤EG ±ƒbƒdG

Ωƒ«dG ‘ Úà°üM ∫ó©Ã äÉÑjQóàdG

ºLÉ¡ŸG OÉY óbh ,»æ≤àdG ÖfÉé∏d á«FÉ°ùŸG á°ü◊Gh ÊóÑdG ÖfÉé∏d á«MÉÑ°üdG IÎØdG â°ü°üN PEG ,Ωƒ«dG ‘ Úà°üM ∫ó©Ã á«fGhôŸG ô°UÉæ©dG ÜQóàJ
Ωƒ«d ¬HÉ«Z ó©H øjóHÉ©dG øjR Iƒjôa …QƒëŸG ™aGóŸG Oƒ©j ¿CG Ö≤JôŸG øeh »FÉ¡f πμ°ûH áHÉ°UE’G øe ¬«aÉ©J ó©H äÉÑjQóàdG AGƒLCG ¤EG …ôcR ¥QÉW
.á«°üî°T ÜÉÑ°SC’ óMGh

ó«L πª©H Ωƒ≤j …òdG »æØdG ºbÉ£dG øX ø°ùM óæY ¿ƒμj ≈àM áYƒªéŸG á≤aQ ájóéH πª©j ¬fGh ø°ù– ‘ √Gƒà°ùe ¿CÉH QɪY ¿ÉªM ºLÉ¡ŸG ∫Éb
,ìÉéædG ìÉàØe ¿ƒμà°S ™«ª÷G É¡H ≈∏ëàj »àdG IOGQE’G ¿C’ ,IOƒ©dG á∏Môe ∫ÓN π°†aC’G Ωó≤«°Sh ôªà°ùe ø°ù– ‘ ≥jôØdG ¿CÉH iôj ɪc ,¿B’G ó◊
≈≤Ñj …òdG ≥jôØdG ÖfÉL ¤EG ±ƒbƒdÉH Qƒ¡ª÷G ÉÑdÉ£e ,âbƒdG Qhôe ™e ¬JÉfÉμeEG ôéØ«°Sh IOƒ©dG á∏Môe ∫ÓN ÒãμH ø°ùMCG ¿ƒμ«°S ¬fCÉH ±É°VCG ɪc
.¿ÉªM -∞«°†j– Qƒ¡ª÷G √ô¶àæj Ée ≥≤ëà°Sh ÌcCG É¡JÉfÉμeEG øY øgÈà°S áYƒªéŸGh ÌcCG …ƒæ©ŸG ºYódG ¤EG á°SÉe
q áLÉM ‘

±.Ü

º``````gGQO ø``````«Y ¢ü``````HôJ
¢Tô```£d ø``e Ö````∏£H ≈`````¨∏j 

heIzF)iš/{Gµe ©š;e­e De H%)¡:%) 
¡G ¡ƒ/%) if,{G µ eI#e£H') ¢eE e CyIJ 
e ,)҃‚±„”HŒG„5e©”Fe*Jif,{º)¥zI 
ªjF) if,{ºeC žƒ5¦º) iL)y* ›fD iF¦…fšF 
iLeŽšFiC|€GÊj‹,e©Fe/e£šjsH

‫ﺃﻣﻞ ﻣﺮﻭﺍﻧﺔ‬
É«°ù«FQ ÉHQóe ÊGRh º«°SÎd ¬éàJ IQGOE’G

"IOƒ©dG á∏Môe ∫ÓN ôNBG É¡Lh ¿hΰS" :¿ÉªM

‫ﺇﺗﺤﺎﺩ ﻋﻨﺎﺑﺔ‬

‘ ÜÉgòdG á∏Môe ≈¡fCG ≥jôØdG
ó«°UôH Ö«JÎdG º∏°S ‘ 12 áÑJôŸG
á£≤f 18

‫ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺮﻭﺏ‬
¿É```````côHCGh "ô```````«ŸG" ∑ô``````M •É``````≤ædG º`````°üN
á````````£HGô∏d QÉ``````«∏e í``````æà »``````HÉ£N ô```````eCG
øY ÉàbDƒe ƒdh á«©ª÷G ó©ÑJ ¿CG É¡fCÉ°T øe »àdG QÉμaC’G øe á∏ªL º¡«∏Y
∫hCG á«°ûY ¿ÉcôHCG ¬›ôH …òdG ´ÉªàL’G ô°†M óbh .á£HGôdG á∏°ü≤e
,»HÉ£N ÊÉ¡dG …hÉ¡dG ≥jôØdG ¢ù«FQ ,»ë∏W øe Óc ájó∏ÑdG ô≤à ¢ùeCG
≥◊G óÑY ºgÉ°ùŸG ƒ°†©dGh …hÉØ«©dG ¢SÉÑY ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ôjóe
øe ≈≤ÑJ Ée Gòch ÚªgÉ°ùŸG AÉ°†YC’G »bÉH ô°†ëj ⁄ ÚM ‘ ,…ƒjó¡e
.»HÉ£N Öàμe

20 

„*{, µ eL1J iLJeƒ€F) 1e±) 
#e”šF))zI§ŽšL¡—FJžI)31Ó; 
e©F$) 

)4¦©G" –y C ¼') g©š¸¦* 
iL)y*›fD)¦š‹CešmG "„7¶e* 
žƒ5¦º)

èeÈ«°S ¢Tô£d
ájÉ¡f ÉjOh AÉ≤d
´ƒÑ°SC’G Gòg

≥jôØdG ¿CG ócCG
âbƒdG ∂∏Á ’
AÉ≤∏d Ò°†ëà∏d
IOÉ©°SƒH 

µ ª ‘F) žDe…F) g<{L 
iLe£H iL1J +)3efG i¾{* 
k;|6 ¢%) y‹* ¦fƒ5%¶) )zI 
µ kfƒF) i©ƒ€; iš©—ƒ€jF) 
µ Ójƒ/ l{.%)J lefL3yjF) 
yDJÓ -¶)Jy/%¶)ªG¦LŸ¦©F) 
¤,¶eƒ,) ª ‘F) žDe…F) †*3 
›.%) ¡G iLyH%¶) ¡G yLy‹Fe* 
„©¹) Ÿ¦L eL1J e£,e£.)¦G 
iLyH%¶)Ó*¡GeL1eH3ejv©ƒ5J 
„G%)i©ƒ€;e£*›ƒ,)ªjF)
¢SÉaQ .¢S 

¢%) +3)1'ÏF „6{…F yE%)J 
µe—F) kD¦F) ˜šÈ ¶ •L{‘F) 
r3e0 „*{, #){.') ›.%) ¡G 
iF¦…fF) ¢%) iƒ7e0 ¡9¦F) 
½e¸)ª‘He.17Ÿ¦L•š… jƒ5 
¡G Òm—F) |v©ƒ5 •L{‘F) ¢%)J 
kD¦F) ¦IJ {‘ƒF) µ kD¦F) 
„ƒ/#){.')µ¤šŽjƒ©ƒ5«zF) 
¢eEÒEzjšFi*e ;µi©fL3y, 
•L{‘F) ¤.)¦L ¢%) „8̑º) ¡G 

i*e ; 1e±) +3)1') l3{D 
«zF) •šŽº) „*ÌF) #eŽF') 
K{pL ¢%) „8̑º) ¡G ¢eE 
i©ƒH¦jF)žI)31Ó;µŸ¦©F) 
n©/ ŸeL%) 7 ŸJy©ƒ5 ¢eEJ 
)zI iL)y* +3)1'¶) k;|6 
–1e ‘* œeƒ,¶) µ ¦fƒ5%¶) 
+3)1') ŒG k”‘,)J žI)31 Ó; 
}p¸) §š; "iHesL{F)" –y C 
§š; •L{‘F) 1¦‹, «zF)J ¤©C 
„H¦,µ¤,eƒ*{,iGeD')

É°üHôJ ìÎbG ¢Tô£d
áHÉæY ‘ GÒ°üb 
œÏ0„6{…Fh3yº)uÌD)J 
+3)1'¶e* ¤‹. «zF) ej.¶) 
µ ҃D „*{, #){.') „G%) 
ŸeL%) 5 J%) 4 ŸJyL yD i*e ; 
–eC3›0yL¢%)ŒD¦jº)¡Gn©/

¢ùeCG áë«Ñ°U π°Uh ‹Ó«L øH

™bh ¿CG ™LΰùŸG ¿Gó«ŸG §°Sƒd ≥Ñ°S óbh ,¢ùeCG áë«Ñ°U áHÉæY ¤EG ‹Ó«L øH ¿Gôgh á«©ªL ÖY’ π°Uh
‘ ΣQÉ°Th ,ájOÉY áØ°üH á«HÉæ©dG á∏«μ°ûàdG ™e ÜQóJh º°SƒŸG ájGóH ‘ áHÉæY OÉ–G ™e »FóÑe ó≤Y ≈∏Y
øeh 1993 ó«dGƒe øe ÖYÓdG ¿CG ôcòj ,á¶◊ ôNBG ‘ ≥jôØdG QOÉZ ¬æμd QÉé◊G OÉ–G ΩÉeCG …OƒdG AÉ≤∏dG
.¿Gôgh á«©ªL ™e ÜÉgòdG á∏Môe á∏«W ÜQóJ óbh ,∫ÉeB’G ∞æ°U ‘ ¬∏«gCÉJ ºàj ¿CG ô¶àæŸG

¿hôμa ÚY `d ™bq ƒjh áHÉæY øe ™«°†j »∏jÉf

πLCG øe ¿Gó«ŸG §°Sh ‘ IÈN ∂∏Á ,ÖY’ Ö∏L ‘ ôμØJ áHÉæY OÉ–G IQGOEG ¿CG ÉfQOÉ°üe Éæd âØ°ûc
ΩÉjC’G ‘ ¬ëjô°ùJ ≥FÉKh ¢ShôªY ÖYÓdG íæªà°S É¡fCG á°UÉN ,Ö°üæŸG Gòg ‘ IOƒLƒŸG ¢üFÉ≤ædG á«£¨J
™LΰùŸG ¿Gó«ŸG §°Sh ™e ä’É°üJG ‘ IQGOE’G â∏NO âfÉc ó≤a ,ÉfQó°üe Éæd ¬àØ°ûc Ée Ö°ùMh ,á∏Ñ≤ŸG
.¿hôμa ÚY ÜÉÑ°T ¤EG ∫É≤àfG π°†a ÒNC’G øμd ,»∏jÉf

OÉ–E’G ≈∏Y ìÎ≤e áeÉ°SCG ¿ƒæë°S

,¿Gôgh ájOƒdƒe ÜÉ©dCG ™fÉ°U áeÉ°SCG ¿ƒæë°S ÖYÓdG áHÉæY OÉ–G IQGOEG ≈∏Y ≥◊G óÑY ÒLÉæŸG ìÎbG
12 ‘ ΣQÉ°T å«M ,IGƒ¡∏d ÊÉãdG º°ù≤dG ‘ §°TÉædG ƒjRQCG »ÑŸhCG ±ƒØ°U ‘ º°SƒŸG Gòg ájGóH ‘ Ö©d …òdGh
.áæ°S 22 ôª©dG øe ≠∏Ñj å«M 1991 ó«dGƒe øe ƒgh ,±GógCG 8 πé°Sh AÉ≤d

äÉÑjQóàdÉH Gƒ≤ëà∏j ⁄ ¢ShôªYh óHÉY ,»°TƒeR ,¢SƒHO

á∏«μ°ûàdG ±ÉæÄà°SG øY ΩÉjCG 3 Qhôe ó©H ,≥jôØdG äÉÑjQóàH ¢ShôªYh óHÉY ,»°TƒeR ,¢SƒHO ≥ëà∏j ⁄
áHÉæY ¤EG ºgôcP ∞dÉ°ùdG ÚÑYÓdG IOƒY ΩóY ÖÑ°S ≈≤Ñjh ,IOƒ©dG á∏MôŸ ÉÑ°ù– É¡JÉÑjQóJ á«HÉæ©dG
,¬ëjô°ùJ ≥FÉKh º∏°ùJ ô¶àæj ô£°SC’G √òg áHÉàc ó◊ ∫GRɪa ¢ShôªY ÖYÓdG ¢üîj ɪ«a ÉeCG ,’ƒ¡›
.¬≤FÉKh ¬ëæ“ ¿CG πÑb ¬Ñ°üæe ‘ ÉÑY’ øª°†J ¿CG ójôJ á«HÉæ©dG IQGOE’Éa ÉfQOÉ°üe Éæd ¬àØ°ûc Ée Ö°ùMh

¿É≤ëà∏j …OGó¨Hh ÚJƒÑ«J

±ÉæÄà°S’G á°üM øY ÉHÉZ ¿CG ó©H ,≥jôØdG äÉÑjQóàH …OGó¨H ºLÉ¡ŸGh ÚJƒÑ«J øÁC’G ™aGóŸG ≥ëàdG
,á°UÉN ÜÉÑ°SC’ ÜÉZ ó≤a ÚJƒÑ«J ÉeCG √ôØ°S RGƒL êGôîà°SÉH …OGó¨H ΩÉb å«M ,»æØdG ºbÉ£dG øe ÉfPCÉà°SGh
.á«∏FÉY ÜÉÑ°SC’ äÉÑjQóàdÉH ó©H óeGƒM ¢SQÉ◊G ≥ëà∏j ⁄h

çGôMh ᩪL π«gCÉJ äGAGôLEG ‘ ´ô°ûJ IQGOE’G

…òdG ᩪL ¢SQÉ◊G π«gCÉàH á°UÉÿG äGAGôLE’G ‘ ,¢ùeCG âYô°T ≥jôØdG IQGOEG ¿CG ÉfQOÉ°üe Éæd âØ°ûc
¿CG »cƒ°T »°SÉ°Sh Ωhôc `d ≥Ñ°S óbh ,…ôμ°ù©dG »æWƒdG ÖîàæŸG ‘ ¢SQÉM ¬fC’ É«FÉæãà°SG ¬∏«gCÉJ øμÁ
Ú°SQÉM OGó©àdG ‘ É«dÉM ≥jôØdG ∂∏Á å«M ,ƒªM øH ¢SQÉ◊G ¿Éμe ¬∏«gCÉJ ºà«°S ¬fCG "±Gó¡dG"`d ÉØ°ûc
≥jôØdG ™e ÜQóJ …òdG ,É°†jCG çGôM ™aGóŸG π«gCÉJ πLCG øe IQGOE’G πª©à°S ɪc ,ÊɪMQh óeGƒM ɪg §≤a
.Gó≤Y ∂∏Á øμj ⁄h ÜÉgòdG á∏Môe á∏«W

á«MÉÑ°üdG á°ü◊G ≈∏Y ±ô°ûj ⁄ ¢Tô£d

≈≤Ñj ¿CG ≈∏Y á«HÉæ©dG IQGOE’G ™e ≥ØJG ¬fCG ºZQ ,á«MÉÑ°üdG á°ü◊G ≈∏Y ¢ùeCG ¢Tô£d ÜQóŸG ±ô°ûj ⁄
Ωhôc ≈≤àdG å«M IQGOE’ÉH ¢ùeCG áë«Ñ°U ™ªàLGh áHÉæY ¤EG OÉY óbh ,≥jôØ∏d á«æØdG á°VQÉ©dG ¢SCGQ ≈∏Y
.»∏°ù©∏H ∫ɪL √óYÉ°ùe ´ƒÑ°SC’G Gò¡d á«ÑjQóàdG ¢ü°ü◊G πc ≈∏Y ±ô°TCG óbh ,»cƒ°Th

ÜQóàdG ‘ ¿ƒYô°ûj »eÓHh OÉbQ ,¿Gƒà°T

¿Gƒà°T IôjƒÑdG ºLÉ¡Ã ôeC’G ≥∏©àjh ,≥jôØdG ‘ OóL ÚÑY’ 3 ÜQóJ á«ÑjQóàdG ¢ùeCG á°üM âaôY
âbƒdG ‘ Ö©∏jh ¿Gó«e §°Sh ƒgh ¢TGô◊G OÉ–G ÖY’ OÉbQ ,…ôμ°ù©dG »æWƒdG ÖîàæŸG ‘ ÖY’ ƒgh
»eÓH OÉ–Ód ≥HÉ°ùdG ÖYÓdG ≥jôØdG äÉÑjQóàH ≥ëàdG ɪc ,…ôμ°ù©dG »æWƒdG ÖîàæŸG ±ƒØ°U ‘ ¬°ùØf
»KÓãdG ™bƒ«°Sh ,¿hôμa ÚY ÜÉÑ°T ∫ÉeBG ±ƒØ°U ‘ º°SƒŸG ájGóH ‘ ™bh ,ô°ùjCG ™aGóeh ¿Gó«e §°Sh ƒgh
.∫ÉeB’G ∞æ°U ‘ Oƒ≤Y ≈∏Y √ôcP ∞dÉ°ùdG

áHÉæY ‘ Ωƒ«dG ô¶àæe RGhQO

Gòg ájGóH ≥jôØdG ≈∏Y ¬MGÎbG ” ¿CG ó©H ,áHÉæY ¤EG Ωƒ«dG RGhQO áeÉ°SCG ºLÉ¡ŸG π°üj ¿CG ô¶àæŸG øe
ájófC’G øe ójó©dG ±Éæ°UCG ‘ ÖYÓdG êQóJ óbh ,ôμ°ù©e ‹ÉZ øe ¬ëjô°ùJ ≥FÉKh ÖYÓdG ∫Éfh ´ƒÑ°SC’G
πNó«°S OÉ–’ÉH RGhQO ¥ÉëàdG º«°SôJ ∫ÉM ‘h ,…GO Ú°ùM ô°üfh ᪰UÉ©dG OÉ–G QGôZ ≈∏Y ᫪°UÉ©dG
.¬©e ≥∏¨e ¢üHôJ ‘

"ájóéH ¿ƒ∏ª©j ¿ƒÑYÓdGh Ió«L ±hôX ‘ …ôŒ äÉÑjQóàdG" :»∏°ù©∏H

´ƒÑ°SC’G Gòg ≥jôØdG ‘ äÉÑjQóàdG AGƒLCG øY ¬ãjóM ‘ ,"±Gó¡dG" `d »∏°ù©∏H ∫ɪL ÜQóŸG óYÉ°ùe ∞°ûc
πch Ió«L ±hôX ‘ …ôŒ äÉÑjQóàdG" :ÓFÉb IOƒ©dG á∏MôŸ Ò°†ëàdG ‘ ádƒe ¥ÉaQ ´ô°T ¿CG ó©H
¢üHÎdG AGôLEG ¿Éμe º«°SôJ QɶàfG ‘ äGÒ°†– èeÉfôH Éfô£°S ó≤a ,Iójó°T ájóéH ¿ƒ∏ª©j ÚÑYÓdG
¿ƒ©bƒ«°S OóL ÚÑY’ Qƒ°†M äÉÑjQóàdG ±ô©J ɪc ,Ωƒ«dG ‘ Úà«ÑjQóJ Úà°üM Éæ›ôH å«M ,≥∏¨ŸG
."≥jôØ∏d áeRÓdG áaÉ°VE’G GƒëæÁ ¿CG ≈æªàfh ,∫ÉeB’G ∞æ°U ‘ Oƒ≤Y ≈∏Y

‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﻮﺍﺓ‬

21

2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

Oó```©dG
2669

‫ﺇﺗﺤﺎﺩ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ‬

‫ﻣﻮﻟﻮﺩﻳﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ‬

äÉjƒæ©Ã äÉÑjQóàdG ¿ƒØfCÉà°ùj "áàcGô◊G"
á``©ØJôe

¢SCÉμdG áYôb ¿ƒÑbÎj "â°ù«cƒª«d"
Ωƒ«dG º¡°ùaÉæe ≈∏Y ¿ƒaô©à«°Sh
ΩɪàgÉH
q 

#eƒ‚©fF) Ó; 1e±) •L{C •”/ ¢%) y‹* 
ªšsº)œÏ£F)ŸeG%) y©‹F)Ÿ¦Žšƒ€*e ©-¶1e‹, 
y/%¶) i©ƒ€; lefL3yjF) +3)34 #ÏG4 ’H%ejƒ5) 
)}Ce/ ˜ƒ6 ¢J1 ¢¦—jƒ5 i‹‘,{G leL¦ ‹­ 
¡GyL}º)•©”±yƒDy©·)1)y‹jƒ5ÏFe©Ceƒ8') 
iF¦…fF)¡G¼J%¶)iš/{º)#e£H')Jl)3eƒjH¶) 
›sL«zF)Jl{,«1eHheƒ/§š;yLy.4¦‘* 
i‹·) #eƒG ¡G iL)y* #eƒ‚©fF) Ӌ* e‘©ƒ8 
heIzF) iš/{G ¡G +Ò0%¶) iF¦·) heƒ¸ 
ªƒ8eL{F)žƒ5¦º)iF¦…fF

¿ÉÑ«¨j ∞«°Vh hóM
±ÉæÄà°S’G á°üM øY 
w©ƒ6 3JyG „6eG3 •L{‘F) y(eD 3){< §š; 
ªjF)le*e©ŽF)ªIJi‘D¦*J»eƒ5¡*µ){‹G¦* 
y£;µ#)¦ƒ5•L{‘F)1J1{G§š;l{-%) eG)ÒmE 
+y; µ •L{‘F) •‘0%) Ó/ «1{E J%) ª 9σ5 
yLy‹F)y”‘L¤jš‹.3eLyF)r3e0J›0)1leL3efG 
‡e” F)¡G

Ωƒ«dG ≥ëà∏j ób …QƒædG óÑY 
+3)1'¶ i©(yfº) ¤j”C)¦G §…;%) ¢%) y‹*J 
iLe<¼') «Jeƒ‚©fF)•L{‘F)¢)¦F%) ›¸•L{‘F) 
¢%) {ˆj º)¡G½e¸)ªƒ8eL{F)žƒ5¦º)iLe£H 
#eƒ‚©fF)Ӌ*Ÿ¦©F)«3¦ F)yf;ž.e£º)›sL 
i‘ƒ*Œ©D¦jF)JiL3)1'¶)l)#){.'¶)ªDe*#e£H'¶ 
•L{‘F) ŒG lefL3yjF) |6efL ¢%) §š; i©ƒ53 
“e bjƒ5'¶)iƒ/œÏ0y©‹F)Jy/ž.e£º)i”C3 
+3)1')¢%){EzLheIzF)iš/{GiLe£Hg”‹,ªjF) 
¡;’ƒ€—L»†ƒ5Jg;Ï*¤©;y,1yƒ*•L{‘F) 
1)y‹jFe*¤DesjF)ž©ƒ5{,iLe<¼')y‹*¤jL¦I
ì .…hÉ°†«H

AÉ¡fEG ≈∏Y ¿ƒeRÉY ¿ƒÑYÓdG
RƒØH ÜÉgòdG á∏Môe 
ž£jf<3¡;Óf;ÏF)¡GyLy‹F)yE%)¤j£.¡G 
¤*¢¦;yLyLy.4¦‘*¼J%¶)iš/{º)#e£H')µ 
le”‘ƒFe*•L{‘F)+3)1') œ&Je‘,›:µy©ƒ7{F) 
ª…‹,¢%) e£H%eƒ6¡GªjF)Ji;eƒF)y¸iGʺ) 
¡G yL}º) ›pƒL ¤š‹¯J •L{‘šF iCeƒ8'¶) 
tƒ,y;)¦”F)r3e0J›0)1i©*epL'¶)q(ej F) 
¢J13)¦ƒ€º)i©”*#)1%)J){Ee*#e”fF)¢eƒ‚*¤F 
„—‹,iC|€Gif,{Gµžƒ5¦º)#e£H'¶ ›Eeƒ€G 
g‹šL«¦D•L{C#e *µ•L{‘F)+3)1') le‹š…, 
Ÿ1e”F)žƒ5¦º)¡GiL)y*+¦”*1¦‹ƒF)iD3J

áHƒ≤©dG óØæà°ùj áªM 
•L{‘F)“)yI+1¦;+Ò0%¶)iF¦·)“{‹jƒ5 
gfƒ*i©ƒ8eº)iF¦·)#e”Fµhe<eGy‹*i/ 
)zI#e”FnFemFg‹šF)¡G¤jE{/ªjF)i*¦”‹F) 
1e±¶) ªf;¶ ¡G yLy‹F) ¢%eƒ6 ¤H%eƒ6 žƒ5¦º) 

¥y;eƒGJ «1{E h3yº) 3¦ƒ‚/ µJ 
“e bjƒ5¶ y;¦º) µ Œ©·) ¢eE iƒ*ef; 
¡G +Ò0%¶) iF¦·) #e”šF )1)y‹jƒ5) lefL3yjF) 
Jy/ ª(e mF) he©< #e mjƒ5e* heIzF) iš/{G
"“)y£F)" kš;J iƒ7e0 hefƒ5%¶ ’©ƒ8J 
œÏ0 «Jeƒ‚©fF) •L{‘šF yLy·) Ÿy”jƒº) ¢%) 
{0%ejšF){…ƒ‚G¢¦—©ƒ5Jy/«¦jƒ€F)¦,eEÒº) 
¦IJ¤©*+{Gy/%)+eCJgfƒ*K{0%)ŸeL%)i-ÏmF 
l{,#e”Fy‹*•L{‘Fe*•sjš©ƒ5¤H%) ª ‹LeG 
lefL3yjF)¡;¤*e©<’©ƒ8g;ÏF)›ƒ7)¦Le©C 
{ˆ F)•L{‘F)+3)1') l3{DeGy‹*ÇemF)¦fƒ5%ÏF 
3+{º) ¡GJ i©9efƒ‚H) hefƒ5%¶ ¤j©ƒ‚D µ 
•L{‘šFªfL1%ejF)„špº)ŸeG%) g;ÏF)›mÈ¢%) 
ªjF)+¦…¹)ªIJ“J{¸)§š;‡e” F)Œƒ8¦F 
´Ó/+{—ƒ*#e”Fg”;•L{‘F)+3)1') e£,|6e* 
31e<«zF)ªƒ5eDg;ÏF)leGy0¡;ªšvjF) 
¢¦—, ªjF) iFeƒ5{F) ªIJ i‹.3 ¢J1 •L{‘F) 
ªDefF+|6efGi”L{…*e£j£.JyD•L{‘F)+3)1') 
Ÿy;J i©FJ&¦ƒº) uJ{* ªšsjF) yƒD Óf;ÏF) 
#){¸)‡¦…¹)4Je¯

‫ﺗﺮﺟﻲ ﻗﺎﻟﻤﺔ‬

ô£````ÿG ¢Sƒ`````bÉf ¿ƒ````bój QÉ````°üfC’G 

isƒ7µ¤H%) ›©š0ª*¦£©Gg;ÏF)tƒ8J%) 
¥{…ƒ8) „8{G ¡G e”*eƒ5 ¥eHe; eGJ +y©. 
i Ly­ª‹Ge·)§‘ƒ€jƒºe*ŸeL%) +y;o¦—šF 
#eƒ‚D ˜F2 Êj;) 2') ªƒ8eº) ¡G tfƒ7%) ¤ ,e* 
1e;J¥|6J¥Òv*#{º)¤šf”jL¢%) y*¶)3yDJ 
1e±)ŸeG%)i©ƒ8eº)iF¦·)#e”F¼')ª*¦£©Ge * 
le*e©ŽšF¤‹.3%)Jc.e‘º)¤”L{C΋,Jiƒf, 
l{-%) ªjF)J iš©—ƒ€jF) e£jC{; ªjF) +yLy‹F) 
›—ƒ€* žI1J1{GJ Óf;ÏF) #)1%) µ ¤fƒ/ 
›f”jƒG§š;Ò-%e,¤F¢¦—L¡F˜F2¢%) ¶') Ÿe; 
§š;‰Ces©F+ÒCJe:¦ˆ/˜šÈ«zF)ª.ÌF) 
4¦‘L¢%) ¤©‘—LJ+)¦£šFÇemF)žƒ”F)µ¤jHe—G 
Êj;) eE ˜F2 •”s©F ¤H)y©G ›0)1 ¤,)#e”š* 
ž£”L{C ¡G 3{—jº) 3eƒH%¶) gƒ‚< ª*¦£©G 
K¦jƒG µ ¢¦—L » ž£”L{C ¢%) e­ )3ÊG 
lefƒ5e G +y; µ ž£ : g©0J ž£,e‹š…, 
ž£©f;Ï* ¢¦ ŽjL 3eƒH%¶) yIeƒ6 ¤H%) e‘©ƒ‚G 
œe/µ„—‹F)J•L{‘F)4¦‘LeGy ;¢¦/{‘LJ 
«zF)ª*¦£©G{ˆHµª”… G{G%) ¦IJ΋jF) 
¡L|7e šF +¦;1 ¤©£.¦j* e ‹G ¤mLy/ žj0 
Óf;ÏF) ¢Jy;eƒLJ ž£L1eH œ¦/ )¦‘jšL ¢%e* 
nLy/™e I¢¦—Le£ ©/J#e”fF)¢eƒ8§š; 
žI%¶)¦I‡¦”ƒF)tfƒ6¡G•L{‘F)2e”H')¢%¶{0$) 
3¦G%¶)„©FJe -y¿{ˆHµ¡I){F)kD¦F)µ 
yL},J•L{‘F)q(ejH§š;{-&¦,yDªjF)i©fHe·) 
¤G¦I¡G
øjódG õY .CG

ÖFɨdG ó«MƒdG ∫É«c
±ÉæÄà°S’G øY 
i©ƒ€; i ©… ƒD iL1¦F¦G iš©—ƒ€, k‘H%ejƒ5) 
µ «Jϝ/ y©£ƒ€F) •sš­ e£,efL3y, y/%¶) 
µ •”sº) Ò0%¶) 4¦‘F) y‹* iš©. #)¦.%) 
q(ej F)yƒ/›ƒ7)¦,Jªšsº)žp F)ŸeG%)+{G 
iÈ}I¢J1½)¦jF)§š;#e”F|6e‹Fi©*epL'¶) 
he©<#e mjƒ5e*ϝj—GÓf;ÏF)3¦ƒ‚/¢eEJ 
«zF) œe©E ¢)J{G ªpL)ÊF) „53esšF y/)J 
•L{‘Fe*„G%)•sjF')

…OÉY πμ°ûH ÜQóJ »°ùjÉŸ
≥jôØdG ™e 
i*¦‹ƒ* +{G žÃ i£.)¦G ›E%) ¢%) y‹*
"™¦º)" eC1 y©; h3y, i*eƒ7'¶) gfƒ* 
i;¦pº)ŒG1e;›—ƒ€*¢e/{F)yf;ªƒLeº 
g;ÏF) ¢%e9 ˜Fz*J “e bjƒ5'¶) iƒ/ µ 
¢¦—©ƒ5J •š”F) ¼') ¦;y, ¶ ¤jFe/ ¢%) ¤*3yG 
ŸeG%) heIzF)iš/{G¡GiF¦.{0$) µ)|8e/ 
«Jϝ/g‹š­i‹·))zIy©‹F)Ÿ¦Žšƒ6œÏI

áëæe ≈∏Y Gƒ∏°ü– ¿ƒÑYÓdG
Iôμ°ùH ∫OÉ©J 

ªjF) K{0%¶) –{‘F) „—; i*¦‹ƒF) iLe< µ 
žšƒ5 µ if‹ƒF) e£j©‹ƒ8¦F r{À ¡; nsf, 
›”F) –eCJJ iƒf, 1e±) 3){< §š; g©,ÌF) 
Ójfƒ5e G µ e£©H)y©­ ¢Ïf”jƒL ¡LzšF) 
l){Gi-Ï-›f”jƒ,ªjF)i*e ;#){/#e mjƒ5e* 
œefƒ6%)¢¦—©ƒ5¦*eƒ6y©”‹F)i©ƒ83%)§š;i©FejjG 
1e±)΋,„‚L¦‹,iƒ7{CŸeG%)ª,e—ƒ6h3yº) 
œÏ0œ1e‹jF)i…” *¦FJy©ƒ7{F)ž©;y,Jiƒf, 
µ¤f‹š­i*e ;#){/ŸeG%) iG1e”F)¤j.{0 
›©š0ª*¦£©G#ÏG4§š;iš£ƒ5¢¦—,¡Fi£G 
i©*epL')y.ip©jH•”/Ÿ1e”F)ž£ƒCe G¢%)e­ 
i;¦pº)–{CK¦D%)y/%)ŸeG%)Ÿ| º)¦fƒ5%¶) 
žI#e”F ¢¦š0yL ž£š‹pL eG ¦IJ rÊF) 1e±) 
¡LzF)ª.ÌF)ªf;¶„—;i‹‘,{GleL¦ ‹­ 
“¦vjF)Jip©j F)†Žƒ8k±žI#e”F¢¦f‹š©ƒ5 
{0$))΋,›©pƒ,¡G

á°ùaÉæª∏d õgÉL" :»Hƒ¡«e
"√QÈj Ée ¬d QÉ°üfC’G Ö°†Zh

¢SCÉμd »FÉ¡ædG ™HôdGh »FÉ¡ædG øªãdG øjQhódG áYôb áæ«£æ°ùb ájOƒdƒe QÉ°üfCG ÖbÎj
...∞¨°T º¡∏ch ,ójó°T ΩɪàgÉH ᪰UÉ©dÉH Ωƒ«dG á«°ùeCG iôéà°S »àdG ájQƒ¡ª÷G 

iƒ/ y‹* i ©… ƒD iL1¦F¦G +3)1') kšƒ5 
œ1e‹jF)is Ge£©f;ÏFy/%¶)Ÿ¦©F“e bjƒ5'¶) 
+3y”º)JiF¦·)heƒ¸+{—ƒ*µ•”sº) 
„ L ešmG ž©j ƒ5 ¢¦©šº) ’ƒHJ ÓH¦©š­ 
yDJ3eLyF)r3e0œ1e‹jF)y ;t º)žšƒ5¤©š; 
›.%)¡G¦šf;¦*#e”C3leL¦ ‹G+31efº)k‹C3 
y©‹F)Ÿ¦Žšƒ6#e”šFy©·)҃‚sjF)
S

Iô#eh Ióμ«μ°S ,ÜhôÿG íæe
ÉÑjôb iƒ°ùà°S 

gL{¯J+yj‹º)i©—©j—jF)†…¹)¼') iCeƒ8') 
kG)1 eG Ïf”jƒG eI3e- ª,&¦, e£š‹F eIÒ< 
g‹šF) Œ ƒ7 §š; +31eD Ò< i©Fe¸) |7e ‹F) 
e£©ƒCe GŸeG%)–3e‘F)¡L¦—,J

IójóL AÉeO ï°V ¿hójôj
¿ÉÑ°ûdGh ≥jôØdG ‘
π◊G ¿ƒfƒμj ób 
•L{‘F)+3)1')¼')iFeƒ53ª.ÌF)3eƒH%)¤.JJ 
eGŸeG%) išGe—F)e£,e©FJ&¦ƒG›sj*e£H¦fFe…L 
Óf;ÏF)¡Ge‘D¦Gz0%e,¢%)Jž£”L{‘FoysL 
3eƒH%¶)gFe9Jª.ÌF)¢)¦F%e*¢¦HJe£jL¡LzF) 
gš. ¢e—G'¶e* ¡—L » ¢')J •L{‘šF yLy. Ÿy* 
iL¦jƒ€F)lÏL¦sjF)+ÌCœÏ0g;¶¡GÎE%) 
¡LzF)¢efƒ€F)iD3Jµ§”fLžI{ˆHµ›¸)¢'eC 
iƒ7{‘F)ž£s ³J+3)1'¶)ž£©F') k‘jš,¢%) gpL 
iCeƒ8'¶) ¢¦s È ž£š‹F g‹šF) µ išGe—F) 
i*eƒ6|7e ;1e‹*') |5¡;Ӛ(eƒjG1)y‹jšF 
«zF) ÇJ{; 3){< §š; ªƒ5eƒ5%¶) 1)y‹jF) ¡G 
•(eDyF)µ+{G#e”Fµª,e—ƒ6h3yº)¤E|6%) 
µ žIeƒ5 eGy‹* K¦jƒº) µ ¢eEJ +Ò0%¶) 
kHeE«zF)kD¦F)µ¤”L{‘F4¦‘F)“yI›©pƒ, 
+Ò0%¶)e£ƒ5e‘H%)‰‘š,i£.)¦º)

á°Uôa AGôª◊G AÉ≤d
…øμd ,¢†jƒ©à∏d 
i©‹ƒ8J µ y.¦L ªºeF) •L{‘F) e­J 
Ój.{/¥{ˆj ,Jg©,ÌF)žšƒ5µ)y.i.{/ 

eÁ )ÒfE eC¦v, iºe ª.{, 3eƒH%) Ky*%) 
)1y£Gle*«zF)ž£”L{C›0)1eƒ8J%¶)¤©F')kF$) 
¤©F') +1¦‹F)Jle…*){F)Ó*eGžƒD¼')œJ} Fe* 
»«zF)i©ƒ8eº)iF¦·)g”;˜F2JK{0%) +{G
"išs—F)"3eƒH%) “eƒ8%)J–Ï9'¶)§š;¤Gyv, 
iš/{G œÏ0 +{ˆj º) išf”º) l¶¦·) ¢%) 
¡G iL)y* ª.ÌF) §š; iš£ƒ5 ¢¦—, ¡F +1¦‹F) 
ŸeG%) iF¦…fF)¡Gi©HemF)iš/{º)uejjC)iF¦. 
iš/{G¡GÒ0%¶)#e”šF)¤šfDJkHe .e,eC1 
%e…0«%)J¥3)1{”‹*¤*e ;#){/ŸeG%)heIzF) 
¤fD)¦;¢¦—jƒ5žIy;)¦D›0)1iƒ7e0{0$) 
eG¦j¿ ¢¦—©ƒ5 2') •L{‘F) ҃G §š; i©0J 
g pjF ¥y;)¦D ›0)1 l)#e”šF) ›—* 4¦‘F) ¤©š; 
J%) iF¦…fF) 3)¦ƒ€G {0$) µ +y”‹º) le*eƒ¸) 
3eƒH%) §š; )3eƒ5 ¢¦—L ¡F ¦L3e ©ƒ5 iƒ€Le‹G 
1¦ƒ5%¶)h|F)

Ò«¨àdÉH ¿ƒÑdÉ£jh … 

œÏ0 iºe ª.{, 3eƒH%) oy± eE 
q(ejH ›©pƒ, y‹* iƒ7e0 +Ò0%¶) Œ©*eƒ5%¶) 
„‚‹* §š; Ò©Ž, o)y/') +3J|8 §š; i©fšƒ5 
1&¦L»ªjF)J•L{‘F)e£ GÇe‹LªjF)gƒ7e º) 
3eƒH%) ¢%) ž<3 ž£ G ‡¦ º) 3JyF) e£*esƒ7%) 
¤.)¦L›—ƒ€GÊE%) ¢%) žIҎE¢¦‹ j”G•L{‘F) 
K¦jƒGJ1)y‹jF)’‹ƒ8¦Ižƒ5¦º))zI•L{‘F) 
ifFe…º) iFesjƒ5) ¢%) ¶') Ÿe; ›—ƒ€* iš©—ƒ€jF) 
›‹.ÒfE›—ƒ€*iš©—ƒ€jF)Ò©Ž,J%)1y.Óf;Ï* 
Ò©ŽjF) ¢¦—L ¢%e* ¢¦fFe…L "išs—F)" 3eƒH%) 
•L{‘F) e£* g‹šL ªjF) i”L{…F) K¦jƒG §š; 

µ •”sº) œ1e‹jF) is G ž©šƒ, y‹*J 
iL1¦F¦º)¦f;¶§”fL+{—ƒ*g‹š­iF¦·) 
4¦‘Fe* •Sš‹j, K{0%) t G iL¦ƒ, 3eˆjH) µ 
¡L3eƒjH'¶)J hJ{¹) i©‹. §š; „5%e—F) µ 
yDJ+{GJ+y—©—ƒ5§š;iF¦…fF)µÓ©Fejjº) 
ž©j ƒ5ÓLÏG¼')¶e.')oÏmF)t º)›ƒ, 
qGʺ) „5%e—F) #e”F ›fD ¢¦f;ÏF) e£šƒj©ƒ5 
½e¸)ª‘He.Ÿ¦©F
ì .¢S 

iƒCe G µ Ÿ1e”F) ž£ƒCe G “eƒ€jE) µ 
i‹*3%) 4e©j.) "™¦šF"BF •fƒ5 ¢%) y‹* „5%e—F) 
§š; 4¦‘F) y‹* 4e©jGe* ¢$¶) y¸ 3)J1%) 
hefƒ6 ’©…ƒ5 1e±') §ƒ5¦G ª/ hefƒ6 
–eƒ€; ›G%eLJ hJ{¹) i©‹.J iF1ef‹F) 
3)¦ƒ€º) œeE')J •F%ejF) išƒ7)¦G µ #eƒ‚©fF) 
iƒCe º) µ y‹*%) heIzFe* ¢$¶) y¸ “|€º)
S 
i”C3 œ¦0yF)J ª(e£ F) ¡mF) 3JyF) 4Je¯J 
ª(e£ F) Œ*{F) 3JyšF Ӛ—ƒ€º) i©HemF) 
i‹pƒ€G žƒ5¦º) )zI “J{ˆF) ›E ¢%) iƒ7e0 
)13)J §”fL +%e.e‘º) Œ ƒ7J •F%ejF) §š; 
“y£F) ¢%) ž<3 Ó© ©… ƒ”F) ›fD ¡G
i…*){F) ¼') e‹L|5 +1¦‹F) §”fL ªƒ©({F) 
i;{Di‹*ejGiL1¦F¦º)3¦£·¡—ÈJi©HemF) 
§š; +|6efG Ó©(e£H Œ*{F)J ¡mF) ¡L3JyF) 
i©ƒG%¶)µi© 9¦F)+e ”F)

¬LƒJ ᨫeO
᪰UÉ©dG ¤EG
áYô≤dG Qƒ°†◊ 

iŽ©G1 •¸) yf; "™¦º)" „©(3 y.)¦jLJ 
i”C3 i;{”F) i©š; 3¦ƒ‚¸ iƒ7e‹Fe* Ÿ¦©F) 
ªjF) –{‘šF Ӛmº) {0$) 1eH „©(3 
3eƒH%) ¢eE ¢')J ª(e£ F) ¡mF) 3JyF) g‹šjƒ5 
ž£,e© ³ „vL e©C ¢¦ƒ” G iL1¦F¦º) 
+Òf—F) iLyH%¶) y/%) ŒG ¦D¦F) Ó* i;{”šF 
›(ef”F)if©fƒ6{()}·)iL1¦F¦G’©…ƒ5–eC¦E 
K¦jƒº) iC{‹G ›.%) ¡G ¢){IJ iL1¦F¦GJ 
¡L{0$) Ó*J i© ©… ƒ”F) iš©—ƒ€jšF ª”©”¸) 
i ©… ƒD hefƒ6 ŸeG%) i©š¿ i£.)¦G ¢JyL{L 
•©j‹F) {vƒF) i LyG "ª*3)1" #e©/') +1e;'¶ 
§ jL ¡G y.¦L eE +ÒfE i©Fe‘j/) iGeD')J 
§š; K¦jƒG ›”, ªjF) iLyH%¶) y/%) i£.)¦G 
+{GiF)J1ª *i)|€FeE "™¦º)"¡G–3¦F) 
iGy”jG 3)J1%) ¼') 3J{º) ›.%) ¡G l3e©, J%) 
iL1¦F¦º) 3eƒH%) ›E •‘jL ™)2J )zI Ó*J
«Jϝ/ g‹š­ œef”jƒ5'¶e* ž£jf<3 µ 
µ "™¦º)" kšI%e, ¢%) y‹* „5%e—F) µ 
i ©… ƒD r3e0 i”*eƒF) i‹*3%¶) 3)J1%¶) 
if”F) •L{C ¤f‹F „5%eE #e”F {0$) 1¦‹LJ 
ŸeG%) B žƒ5¦G ¼') ¤f‹š­ #eƒ‚©fF) 
3JyF)µiLe ¸)

‫ﺇﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺮﺝ‬

âfÉæLÉJ ΩÉeCG áÑ≤Jôe ¬JOƒYh èeóæj ΩÉ°SƒH
ábQh ≈∏Y OÉ–E’G ¢ùaÉæJ »àdG ájófC’G óMCG
ºgCG óMCG ™«°†«°S ¿ƒeôW ¿CG ÉÃh .Oƒ©°üdG
¬éàj »æØdG ºbÉ£dG ¿EÉa ,º°SƒŸG Gòg äGAÉ≤∏dG
øe ≈檫dG á¡÷G ‘ ‹ƒ∏¡H GOó› ΩÉëbE’
¬Ñ°üæe ‘ §°ûæj ÒNC’G Gòg ¿CG ƒdh ,´ÉaódG
É«°SÉ°SCG Ö©dh »YÉLΰSG ¿Gó«e §°Sh »∏°UC’G
.áŸÉ" »LôJ ΩÉeCG

∞jô°T »Hô©dGh ‹ÉchO
ɪ¡à«≤MCG ¿GócDƒj
á«°SÉ°SCG áfÉμÃ

AGôªM ΩÉeCG πé°ùŸG ÅLÉØŸG Ì©àdG ¿CG hóÑj
øe ,ÜÉÑ°SCG Ió©d ™LGQ á«°VÉŸG ᩪ÷G áHÉæY
≈eôe ΩÉeCG á«dÉ©ØdG ÜÉ«Zh âgÉÑdG AGOC’G É¡æ«H
»æØdG ºbÉ£dG ¿EÉa ∂dP ¤EG áaÉ°VEG ,¢ùaÉæŸG
πc ™°Vh Qôb Éeó©H AÉ≤∏dG Gòg ‘ ≥aƒj ⁄
»Hô©dGh óª°üdG óÑY ‹ÉchO ¿Gó«ŸG §°Sh øe
Iôe ∫hC’ •É«àME’G »°Sôc ‘ ∞°üæe ∞jô°T
á«fÉãdG á∏MôŸG ‘ ɪ¡dƒNO OôéªÑa ,º°SƒŸG Gòg
ìÉààaG øe OÉ–E’G øμ“h Ö©∏dG äÉjô› äÒ¨J
™aGóŸG á«°SCGôH 67 á≤«bódG ‘ π«é°ùàdG ÜÉH
‹ÉchO òØf Éeó©H ,ÜÉgƒdG óÑY áæeÉãY …QƒëŸG
.áªμfi á«æcQ

… .…õeQ

¢ùeCG áë«Ñ°üd á«ÑjQóàdG á°ü◊G äó¡°T
ƒL ¤EG ΩÉ°SƒH Ö«©°T ¿Gó«ŸG §°Sh IOƒY
»àdG áHÉ°UE’G øe GÒãc ≈fÉY Éeó©H äÉÑjQóàdG
πÑb …OƒdG ájOɪ◊G ÜÉÑ°T AÉ≤d ‘ É¡d ¢Vô©J
‘ êÓ©dG øe ∞ãc ΩÉ°SƒH ¿CG ƒdh ,¿B’G øe ô¡°T
»àdG á∏«μ°ûàdG ¤EG IOƒ©dG ᫨H IÒNC’G áfhB’G
iƒà°ùe ≈∏Y ɪ«°S’ GÒãc ¬JÉeóN äó≤àaEG
‘ OGôØfG ≈∏Y ÜQóJ Éeó©Hh .¿Gó«ŸG §°Sh
áØ°üH ΩÉ°SƒH èeófG ,á«°VÉŸG á∏«∏≤dG ΩÉjC’G
¿ƒμJ ¿C’ ≈©°ùj ƒgh ¢ùeCG áë«Ñ°U ájOÉY
AÉ≤d ‘ ácQÉ°ûŸGh ´ƒÑ°SC’G Gòg ájÉ¡f ¬JOƒY
øe IÒNC’G ádƒ÷G ÜÉ°ù◊ âfÉæLÉJ ´ÉaO
Ò°ûJ äÉeƒ∏©ŸG ¢†©H ¿CG ƒdh ,ÜÉgòdG á∏Môe
≈∏Y ¿ƒ#Y ≈Ø£°üe ÜQóŸG OɪàYG á∏°UGƒÃ
.´ÉLΰSE’G ‘ QGƒjRh ájQOGƒb »FÉæãdG

Iƒ≤H í°Tôe ‹ƒ∏¡H
¿ƒeôW ¢†jƒ©àd

øÁC’G ™aGóŸG ¿CG á°UÉÿG ÉfQOÉ°üe âØ°ûc
ábÉ£ÑdG ≈≤∏J Éeó©H GÒãc Ωóf ¿ƒeôW Ò°ûH
óMC’ ∞°ûc PEG ,áHÉæY AGôªM AÉ≤d ‘ AGôª◊G
êÉéàME’G …OÉØJ …Qhô°†dG øe ¿Éc ¬fCG ¬«Hô#e
Gòg ¿CG ºZQ …OhôJ »°ù«FôdG ºμ◊G ≈∏Y
äÉ©∏£J iƒà°ùe ‘ øμj ⁄ -¬Ñ°ùM -ÒNC’G
IóFÉØd πª©dÉH IójóY äÉeÉ¡J’ ≈≤∏Jh ™«ª÷G

‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﻮﺍﺓ‬

Oó```©dG 2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
2669 Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

‫ﻭﻓﺎﻕ ﺍﻟﻘﻞ‬

‫ﺷﺒﻴﺒﺔ ﺳﻜﻴﻜﺪﺓ‬
…'vQ ,f›.b~3¡’g~3fEb†D'f¤†˜²'

∫GƒeC’G ∫ƒM ≥«≤– íàØH ÖdÉ£e
q Ȉq dG
á«°VÉjôdG ácô°û∏d âeób 
yLyƒjFkƒƒ0ž©j ƒ5¢¦©šG300J¡L3e©šG
S 
¢¦©šG200e£ G§”f©Fle;)} F)i ·¢¦L1 
¥zIS›Ek³
S yDJÓ ()yF)“{9¡GeI}p/´
S 
¢J1›ƒ7%¶)µi©;|6ҎF)i©Feº)le©š‹F) 
«Je£F) «1e šF iGe‹F) i©‹·) §š; 3J{º) 
¢¦©šG770JÒLÏG3Œ©ƒ‚L•L{‘F)›‹.eÁ
S 
y/%) “{‹L ¶ ªjF) iE|€F) tFeƒF ž©j ƒ5 
e£FeG„5%)3҃G¶JeI҃G

áeÉ©dG á«©ª÷G AÉ°†YCG
´É````LΰSÉH ¿ƒÑdÉ£j
q ’G ≈∏Y QÉ«∏e 1^67
πbC 
iGe‹F)i©‹·)#eƒ‚;%) ¡GeH¦-yS ¿K{LJ 
¢¦L1 yLyƒ, §š; )¦ƒ8̋L ¡F e©(yfG ¤HS %) 
§š; e£,eƒ5e—‹H) kG)1eG le;4e º) i · 
l)#){.'¶) i©;J|€G Ÿy; ž<3 S›—E if©fƒ€F) 
§š; }—,̃5 ž£fFe…G ¢%S ) ¶') e£,)2 yS / µ 
¤ƒ8){D') {LÊj* +J{D¦* „©({F) ifFe…G 
«Je£F) «1e F) he©< ž<3 i©ƒ8eL{F) iE|€F) 
¥Ï;%) 3¦Ezº) šfºe* ӝIeƒº) 1)y‹, ¡; 
šfGe.̃5)+3J|8§š;}©EÌF)¢¦—©ƒ5J 
S›: µ iƒ7e0 ž©j ƒ5 ¢¦©šG 670J 3e©šG 
i©Fe¸) +̑F) µ ž©j ƒ5 S›—F •L{‘F) i.e/ 
iGe‹F)i©‹·)#eƒ‚;%) Ÿ¦”L¢%) {ˆj º)¡GJ 
•©”±tjC›.%)¡Gi©šsº)le…šƒF)išƒ5){­
S 
e£šL¦± –{9J œ)¦G%¶) ҃G iC{‹º •DyG 
¤.J¢J1iL3e¯iE|6¼')iLJeIi©‹.¡G 
•/
S

¬àdÉ≤à°SG Ω qób Ihô"ƒH
"¢SÉ«éjódG"`d 

ŸyD if©fƒ€F) „©(3 ¢%S ) "“)yS £F)" kš; 
tFeƒºi©*ejEiFe”jƒ5)ªƒ8eº)y/%¶)+Ò£: 
+y—©—ƒ5 iL¶¦F iƒ8eL{F)J hefƒ€F) iL{LyG 
g”; nL1e/%) ¡G |€jH) eº )y©E%e, )zIJ 
҃º) 
gj—º) tL¦š, ¡; Ò0%¶) +{—ƒ* #e”F
S 
¢¦He”F)œe.3JӃjvº)¢%S ) ¶') +31eŽºe* 
ǦHeD{-%)e£F„©F„©({F)+¦…0¢%S )¢JÊj‹L 
iFe”jƒ5'¶) ¢%S ¶ †”C ŸÏ;'¶) }©/
S µ §”f,J 
i©‹·)ªIJ¤jfvjH)ªjF)+%e©£F)ŸeG%) ŸyS ”, 
e£F¦f”F eH¦HeD iF¦vº) 
+y©/¦F) iGe‹F)
S 
½eº) ¡L{L{”jF) •©š‹, §jS /J e£ƒ‚C3 J%) 
½eº)•©”sjšFe£šL¦±Jª*1%¶)J
± .¢U 

+y—©—ƒ5 if©fƒ€F iGe‹F) i©‹·) ¢%S ) {£ˆL 
¢¦—jƒ5 ½e¸) {£ƒ€F) iLe£H ›fD +{ˆj º) 
)zIJ 1Jy¸) y‹*%) ¼') i 0eƒ5J iL1e; Ò< 
ž£jp£Fi©‹·)#eƒ‚;%) ¡G1y;y‹ƒ7eGy‹*
S 
1¦‹ƒF)–efƒ5¡G•L{‘šF{S—fº)rJ{¹)y‹* 
œÏ0 •L{‘F) Ò©ƒ, kf/eƒ7 ªjF) œ4e£º)J 
K{ŽƒF)leb‘F)§jS /kƒGJ«3e·)žƒ5¦º)
S 
œ¦/e 0eƒ5¢¦—©ƒ5«zF)„6e” F)¼')iCeƒ8')J 
if©fƒ€F) žps* e”L{C kš‹. ªjF) hefƒ5%¶) 
Ÿej0 ›fDJ ){S—fG eL{ˆH ¤ƒ5¦G ª£ L 
le©He—G'¶) ž<3 iF¦…fF) ¡G œJ%S ¶) {…ƒ€F) 
“|,
S k± k‹ƒ8J ªjF) ivƒ‚F) iL1eº) 
)1y¾t…ƒF)¼') k‘9+J{D¦*„©({F)+3)1') 
¤,y£;J ½e¸) „©({Fe* ‡ef,3) e£F i©ƒ‚D 
eGy ; 2012>2011 žƒ5¦G œÏ0 i”*eƒF) 
i©ƒ8eL{F)iE|€F)“{9¡G)҃G•L{‘F)¢eE
S 
µ y.)¦jF) ¡; «Je£F) «1e F) he©< ž<{C 
FefGwƒ8¡GŒ È»˜F2
¢%S )S¶')e£FeG„5%)3
S 
i©H¦HeD Ò< +¦…0 µ e£*eƒ/ µ i©FeG 
ŸÏ;')J iGe‹F) i©‹·) §š; 3J{º) ¢J1J 
¡G ")¦ƒ€fH" ¡LzF) #eƒ‚;%¶) K{LJ e£(eƒ‚;%) 
yD if©fƒ€F) œ)¦G%) ¢%S ) ¦ƒ8¦º) )zI µ yLy. 
¡GJ g©D3 J%) g©ƒ/ ¢J1 e£* g;ÏjF) ´
S 
iE|€F) #eƒ‚;%) ¡G e£,1e‹jƒ5) «3J|‚F) 
iF#eƒšF "is©ƒ‚‘F)" ¡; ÓFJ&¦ƒº) Éy”,J 
iGe‹F)i©‹·)#eƒ‚;%)Ÿ}j‹LeEifƒ5esº)J 
K¦jƒG §š; q£j º) Ò©ƒjF) µ •©”sjF) 
•L{‘F) ›f”jƒG Êj‹, ªjF) K{ŽƒF) leb‘F) 
iLy—©—ƒF)+{—F)}G3J

âdƒq M QÉ«∏e 3^7
"
ácô°ûdG ó«°UQ ¤EG 

žƒ5¦G ¢%S ) eH31eƒG e F k‘ƒ€E yDJ 
½e¸) „©({F) y.)¦, “{; 2012>2011 
if©fƒ€šF «Je£F) «1e F) „5%)3 §š; +J{D¦* 
iLyLy¸)+{—F)Jy©·)J{C҃L¢eE«zF)
S 
k± Ÿy”F) +{E {C ¢eE e©C iEϺ)J 
¢¦HeD g.¦­ i©ƒ8eL{F) iE|€F) iLeƒ7J 
i(eD¡G«Je£F)«1e F)he©<ŒG“)Ì/'¶) 
˜F2 h¦.J ž<3 œeº) „5%)3 µ ӝIeƒº) 
“Ìsº) •L{‘F) ¢%S ) S¶') ˜F2 ž<3J eH¦HeD 
«1e šF iƒƒÀ i©G¦; iHe;') ¡G 1e‘jƒ5) 
µž©j ƒ5¢¦©šG470J3e©šGi©”*«Je£F) 
¤j‘©š0y©‘jƒ©F1¦‹ƒGªfLy/„©({F)y£; 
iHe;') ¡G „8eL3 Ӄ€¹ iE|€F) „5%)3 §š; 
i©”*+J{D¦*iƒ5e({*«Je£F)«1e F)¡Gi©He-

‫ﺣﻤﺮﺍﺀ ﻋﻨﺎﺑﺔ‬

áŸÉ" `d Ò°†ëàdG ‘ ´ô°ûJ "AGôª◊G" 
ž©©”, ›.%) ¡G „G%) œJ%) lefL3y, iL)y* ›fD 
rÊF)ŸeG%) i©ƒ8eº)+)3efº)µž£()1%) y”HJ 
˜š,µeI¦f—,3)ªjF)#e…0%¶)§š;“¦D¦šF 
¤Fefƒ6%) ¡G#){¸)h3yGgš9yDJi£.)¦º) 
¡G yL}º) yƒ¸ iLy. ›—* ›‹F) išƒ7)¦G 
›f”jƒº)µi©*epL'¶)q(ej F)

äCGóH" :º«MQ
"»JÉfÉμeEG ™LΰSG 
“)yI%¶)¡G¤jš©ƒ/ž©/3ž.e£º)ŒC3 
y‹* ÓCyI ¼') žƒ5¦º) )zI e£špƒ5 ªjF) 
1e±) ŸeG%) Ò0%¶) #e”šF) µ “yI ¤š©pƒ, 
ÓF¦‹º) y/%) g;ÏF) )zI ¢¦—©ƒ5J rÊF) 
iºeª.{,ŸeG%)iG1e”F)i£.)¦º)µž£©š; 
#){sšFheƒ€F)ž.e£º)œ¦”L#e”šF))zI¡;J 
«%)e£©Ce F„©FiºeŸeG%)iG1e”F)e ,)3efG" 
{ˆ Fe* oÏmF) e£9e” * {‘ˆF) Ò< {0$) 3e©0 
¡Gg©,ÌF)œJy.µif‹ƒF)e j©‹ƒ8J¼') 
k —³eGy‹*Jª,e©He—G')Œ.̃5)l%)y*ªj£. 
1e±) ŸeG%) Ò0%¶) e (e”F µ ›©pƒjF) ¡G 
e (e”F µ K{0%) +{G ›©pƒjšF t9%) rÊF) 
"iºeª.{,ŸeG%)Ÿ1e”F)
hóM 

œJ%) is©fƒ7 ¤*e ; #){/ iš©—ƒ€, k;|6 
ŸeG%) i‹·) )zI +)3efº ҃‚sjF) µ „G%) 
¡G+Ò0%¶)iF¦·)žƒ5{*iºeª.{,’©ƒ‚F) 
ª*e ‹F) •L{‘F) yL{L ªjF)J heIzF) iš/{G 
e£:¦ˆ/„6e‹H') ¡Ge£FtƒL4¦‘*eI#e£H') 
#e”fF)¢eƒ8µ

¿GOƒ©j OÉ«°Uh ,±É«°†H
äÉÑjQóàdG ¤EG 
¼') 1e©ƒ7J“e©ƒ‚*heƒº)ª(e mF)1e; 
œJ%¶)¢eEJ#e‘ƒ€šF¤š-e³y‹*lefL3yjF)¦. 
ifE{F)i…*3%) K¦jƒG§š;i*eƒ7'¶ „8{‹,yD 
1)1J ŸeG%) i©ƒ8eº) ›fD eG iF¦·) #e”F µ 
iF¦·) #e”F ¡; g©ŽL ¤š‹. œe. ¢eƒ‚G3 
ª(e mF) )zI ¡—F rÊF) 1e±) ŸeG%) i©ƒ8eº) 
|‚sº)›ƒ‚C›*y‹*i;¦pº)ŒGqGy L» 
i‘©‘0 ¡L3ejF ¤;eƒ‚0') +1e‹ƒ5¦* ÇyfF) 
„6e”L1ž.e£º)›ƒ7)¦Le©Ci;¦pº)r3e0 
ªjF) i*eƒ7'¶) gfƒ* lefL3yjF) ¡; he©ŽF) 
zv‘F)išƒ‚;K¦jƒG§š;e£ GÇe‹Lœ)4eG 
lefL3yjF) ¡; 1e‹j*¶) §š; ¤,Ê.%) ªjF)J 
¦fƒ5%)¡GÎE%¶

¬«ÑYÓH ™ªàLG ¢SGhQ 
iƒ/ ›E ›fD +1e‹F) ¤©š; l{. eE 
¤©f;Ï*„5)J3•©C3h3yº)Œj.)“e bjƒ5)

22

‫ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻴﻦ ﻣﻠﻴﻠﺔ‬

¿ƒμj äÉ°SÉμàf’G πc ¿É«°ùf
Ióμ«μ°S ≈∏Y RƒØdÉH

ΩGôj Ée ≈∏Y â°ù«d "ΩÉ°U’""
"É¡«∏Y OGR" QÉ°üfC’G §¨°Vh

‘ äÉÑjQóàdG AGƒLCG ¤EG π≤dG ¥Éah OÉY
äÉjƒæ©Ã äô#J áÁõg ó©H ±ÉæÄà°S’G á°üM
äÉa Ée ΣGQóà°S’ ÒÑc πeCG ™e øμd ,á£Ñfi
ÜÉgòdG á∏Môe øe ádƒL ôNBG ‘ ¢†jƒ©àdGh
»HQGO AÉ≤d ‘ Ióμ«μ°S áÑ«Ñ°T ≈∏Y RƒØdGh
Úa’ódG ¿ƒμj ¿CG ô¶àæŸG øeh ,áj’ƒdG
πeGƒ©dG ∫Ó¨à°SGh ºgQÉ°üfCÉH ÚªYóe
á∏Môe AÉ¡fEGh RƒØdG πLCG øe á«μ«°SÓμdG
‘ ájƒb ábÓ£fG ‘ πeC’G øe ´ƒæH ÜÉgòdG
.ÜÉjE’G á∏Môe

±Gô°TE’G π°UGƒj ¿É°SÉ°S
"Úa’ódG" äÉ«HQóJ ≈∏Y

õjõ©H …ó¡e IQGOEG øμ“ ΩóY πX ‘
äÉcôH »°S ⁄É°S ≥HÉ°ùdG ÜQóŸG ´ÉæbEG øe
π°UGƒj ,¥Éaƒ∏d á«æØdG á°VQÉ©dG ¤EG IOƒ©∏d
äÉÑjQóJ ≈∏Y ±Gô°TE’G É°SÉ°S ≥HÉ°ùdG ¢SQÉ◊G
‘ Ióμ«μ°S áÑ«Ñ°T á¡LGƒŸ GÒ°†– "Úa’ódG"
.áj’ƒdG »HQGO

äGõ«Ø– øY åëÑJ IQGOE’G

åëH á∏MQ ‘ ¥ÉaƒdG IQGOEG â∏NO
ºgõ«Øëàd ÚÑYÓd ájô¨e áëæe ¢ü«°üîàd
Ö≤JôŸG »HQGódG AÉ≤d ‘ RƒØH êhôÿG ≈∏Y
ΩÉeCG π≤dÉH QɪY ™eÉL øH Ö©∏à ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f
õjõ©H …ó¡e ¢ù«FôdG ¿ƒμjh ,Ióμ«μ°S áÑ«Ñ°T
QɶàfG ‘ IÈà©e áëæe ¬JÉHÉ°ùM ‘ ™°Vh ób
äÉ≤ëà°ùŸG ¢†©H ájƒ°ùJh áeRC’G êGôØfG
.ÚÑYÓd á≤dÉ©dG

܃jCG

‫ﺩﻓﺎﻉ ﺗﺎﺟﻨﺎﻧﺖ‬
äGÒ°†ëàdG ‘ ´ô°ûj ´ÉaódG
êÈdG •É≤f ≈∏Y ¬æ«Yh

É¡JÉÑjQóJ âfÉæLÉJ ´ÉaO á∏«μ°ûJ äô°TÉH
ó«¡°ûdG Ö©∏e á«°VQCG ≈∏Y óMC’G á«°ùeCG
iƒ°S ¬æY Ö¨j ⁄ OGó©àH π«Yɪ°SG iƒ¡d
óbh ,á«°üî°T ÜÉÑ°SC’ óªfi »bƒ∏°S ÖYÓdG
É¡«∏Y ±ô°TCG »àdG ±ÉæÄà°SE’G á°üM äôL
Ée πbCG ±hôX ‘ »Øàc øHh IQGôZƒH »FÉæãdG
GÒÑc ÉHhÉŒ Éæ∏é°S PEG ,Ió«L É¡fCG É¡æY ∫É≤j
…òdGh ,Ωó≤ŸG πª©dG ™e ÚÑYÓdG πÑb øe
á¡LGƒŸG ´É≤jEG ≈∏Y á«dÉY äÉjƒæ©Ã QÉ°S
»àdGh ,…QÉ÷G ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f ™e áÑ≤JôŸG
‘ êÈdG OÉ–G É¡dÓN øe ´ÉaódG ∞«°†à°ùj
,ÜÉgòdG á∏Môe øe IÒNC’G ádƒ÷G QÉWEG
¬æeh IOÉjôdG ó«cCÉJ ¤EG ¥QRC’G ¢û«÷G ™∏£àjh
ájò¨J ¬fCÉ°T øe …òdG …ƒà°ûdG Ö≤∏dÉH ôضdG
QÉ°üfC’G ∫ÉeBG ≥«≤ëàd ÌcCG óFGôdG 샪W
ÊÉãdG »æWƒdG IÒ¶M ¤EG »îjQÉJ Oƒ©°üH
.±ÎëŸG

¢ü°üM ô°TÉÑj π«∏H
π«gCÉàdG IOÉYEG

∫hC’ ≥jó°üdG ôμH ƒHCG π«∏H ºLÉ¡ŸG ™°†N
á°UÉÿG äÉë°üŸG ióMÉH á«LÓY á°üM
äGÒKCÉJ øe ¢ü∏îàdG ó°üb ,áª∏©dG áæjóÃ
ΩÉeCG 13 ádƒ÷G IGQÉÑe ‘ ¬JOhÉY »àdG áHÉ°UE’G
óYƒe øe ≈æãà°ùj ¬∏©L Ée ƒgh ,á∏°ûæN OÉ–G
Ö°ùMh .»°VÉŸG ᩪ÷G ∫ɪL ¿É°†eQ OGOh
π«∏H á«©°Vh ™HÉàj …òdG áØ«∏N ÜGôY ¢VôªŸG
¢ü°üM 4 ¤EG óફ°S êÓ©dG ¿EÉa ,á«ë°üdG
ÚY øH’ OGôØfG ≈∏Y äÉÑjQóJ É¡ÑMÉ°üJ
√Gƒà°ùe ¤EG á«éjQóàdG IOƒ©dG ᫨H AÉ°†«ÑdG
IGQÉÑe ‘ ÖYÓdG ácQÉ°ûe π©éj ɇ ,Oƒ¡©ŸG
.Ió©Ñà°ùe ΩOÉ≤dG ᩪ÷G

èeóæjh Oƒ©j ÊGhôe
áYƒªéŸG ™e

»eƒé¡dG §°SƒdG ÖY’ OÉY ,πHÉ≤ŸG ‘
¿CG ó©H äÉÑjQóàdG AGƒLCG ¤G óªfi ÊGhôe
,¬JódGh IÉah ÖÑ°ùH ´ƒÑ°SCG IóŸ É¡æY ÜÉZ
Iô°TÉÑe èeófG …òdG áæ«£æ°ùb øHG ô¡XCG óbh
‘ í°†JG GÒÑc É«fóH iƒà°ùe áYƒªéŸG ™e
Gó©àdG ÉgGôLCG »àdG øjQɪàdG áaÉc ™e ¬HhÉŒ
á∏«μ°ûàdG ™e ócDƒe ¬Ñ°T √Qƒ°†M π©éj ɇ ,
¢TGhôb ΩÉeCG ᩪ÷G Gòg IGQÉÑe Ö©∏à°S »àdG
,ÜÉgòdG á∏Môe øe IÒNC’G ádƒ÷G ÜÉ°ù◊
iƒà°ùe ≈∏Y ¿RGƒàdG íæÁ ¿CG ¬æe ô¶àæj PEG
.§°SƒdG §N

¬«ÑY’ åëj IQGôZƒH
ó«°ûjh ájQGôªà°S’G ≈Y
πª©dG ±hô¶H

åjóM ‘ IQGôZƒH ÚeÉ«dG ÜQóŸG ÈY
óMC’G á«°ùeCG ±ÉæÄà°S’G á°üM Ö≤YCG Ö°†à≤e
á∏«μ°ûJ ¬H äô¡X …òdG iƒà°ùª∏d ¬MÉ«JQG øY
,OQƒdG ΩÉeCG »°VÉŸG ᩪ÷G AÉ≤d ∫ÓN ´ÉaódG
’EG ,É¡JÉjQÉÑe ø°ùMCG ióMG äOCG É¡fCG ∫Ébh
¤G IQÉ°TE’G øe ™æÁ ’ -±É°VCG ɪc -Gòg ¿CG
πª©dG ™e É¡°ùØf IÒJƒdÉH á∏°UGƒŸG IQhô°V
äôah IQGO’G ¿CG ɪ«°S’ ,π°†aCG áLQO ƃ∏Ñd
ÜQóŸG É¡H √ƒf »àdGh ,∂dòd ±hô¶dG πc
.¿hôμa ÚY ÜÉÑ°ûd ≥HÉ°ùdG

øjódG õY .Ω

i© 9¦F)iFeE¦Fe*œeƒ,¶)J%)„Ee‘F)’,e£F)§š;3e£ƒ6'¶)žƒ”*)¦šƒ,)ž—,eHÏ;'¶ 
:¢ùμ∏àdG:¢ùcÉØdG:∞JÉ¡dG{()}·)3¦jƒ5e 3eƒ6:QÉ¡°TE’Gh ô°ûæ∏d 
ŒL4¦jšFi© 9¦F)iƒƒ5&¦º):™jRƒàdGSIOh{ŽF)SIE–|€F)SIA†ƒ5¦F):™Ñ£dG
(᪰UÉ©dG ôFGõ÷G) ó«©°S QƒH 66 ºbQ .Ü .¢U :‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y ÉæH Gƒ∏°üJG :ºμJÓ°SGôe ™«ª÷
.É¡HÉë°UCG ¤EG OôJ ’ Iójô÷G ¤EG π°üJ »àdG äÉWƒ£îŸGh ≥FÉKƒdG πc :á¶MÓe 

¡È%¶)Ò£ˆF)Ky*%) ¤(ÏG4i©”*3){<§š; 
Œ©©ƒ‚,¡G¥{Gz,i‹L{,¦*3e;iš©—ƒ€jF)y(eDJ 
›G)¦‹Fe£*efƒ5%) Œ.3%) ªjF)išƒ€ 0‡e”H¤”L{C 
’D¦j,¢%) „‚C3›p©.¡*)¡—Fi©ƒ8eL3Ò< 
µ yL}©ƒ5 «zF) r{‹ º) )zI y ; ¤”L{C išp; 
ŒC{* +¦”* 3)¦ƒ€º) išƒ7)¦G §š; ¤”L{C }©‘± 
3eˆjH¶)µkF)4eGiF¦.16¢%)iƒ7e0«ysjF) 
+¦”*i©‹·)e£©š;„Ce jjƒ5i…”H48œy‹­ 
3¦£pšF ¤.¦jF) ªš©šº) eCyF) y©; ›ƒ‚CJ 
Ò0%¶) ¤š‹C 13 3yS ”LJ ¤GÌsL «zF) ªš©šº) 
)zIJ•L{‘F)ž£;1išƒ7)¦Ge£©Cgš…LiFeƒ5{* 
µÓ©š©šº)Œ©.1¦£.’,e—j,§j/žIʃ* 
"«1e F)iGy0›©fƒ5 

ŸeG%)ib.e‘GiÈ}Iªš©šº)•L{‘F)ª”š,z G 
» "Ÿeƒ7¶" k©* ›0)1 Œƒ8¦F)J išƒ€ 0 1e±') 
3¦G%¶) ksƒ8%) eGy‹* ue©,3¶) §š; n‹fL y‹L 
«1e F)k;};4ªjF)l)}£F)›‹‘*)ÒmEi”š”G 
ªjF) ¤jFe”jƒ5) ª‘©š0 „©({F) Éy”j* iL)y* 
1{p­ ¦fƒ5%¶) )zI {s* ¤fƒ/ žƒ5Ìjƒ5 
¡G eI|6e* ªjF) i©H¦He”F) l)#){.'¶) ¤(e£H') 
#)y*'e*)3J{Gª*1%¶)J½eº)¤L{L{”,}©£¯›.%) 
Ò©Ž,¡;ems*+31eŽº)µe£j©H}(eE{F)gš<%) 
ip©jH +1¦‹F) iš/{G œÏ0 ’D¦jF) J%) #)¦.%¶) 
ž£©š; iƒ8J{‘º) le9¦Žƒ‚F) žp/ e‘,3) 
iƒ8{; )¦HeE ªjF) l)yLy£jF) )¦H%) ¼') iCeƒ8') 
ž£jDÏ;i‹.){Gµ¢J{—‘Lž£š‹.eG¦IJe£F 
¢'eC¤©š;J¥J{—G«%¶ eL1e‘,{/%¶)•L{‘Fe* 
le;)|7 ¡G «1e F) †©¿ ›0)1 oysL eG 
e‘ƒ5&¦Geb©ƒ6§sƒ8%)h¦©;J

¿ƒ#Y `d á≤aƒe IOƒY
RhÈdG π°UGƒj …hÉæeh

±ÉæÄà°S’G ≈∏Y ±ô°TCG …OÉ«Y
ˆG ÜÉL øH ÜÉ«Z ‘ 

¢'eC {-%e, ¡G ¤ffƒ5 eGJ ΋jF) ¡; )y©‹* 
he.¡*h3yº)e£sD%) ªjF)iš©—ƒ€jF)|7e ; 
e£j£G iL1%e, kFJe/ išƒ€ 0 1e±') ŸeG%) ×) 
y©‹ƒ7 §š; •C¦, » e£ —F ¢)y©º) µ išGeE 
Ÿy”º) 1J1{º) n©/ ¡G e£/eà ž<3 ip©j F) 
„.eI e£ ©* ¡G ›G)¦; +y‹F Œ.)3 )zIJ 
¡*J 3eD¦G œ¦ƒ6 ª-ÏmF) ŒDJ%) «zF) ž©—sjF) 
¤,3)1') i”L{…F {ˆ Fe* Ÿe£,¶) „‘D µ +}/ 
¢%){EzLÓ©š©šº)+Ò,Je£©C|EªjF)+)3efšF
S 
3¦£:œJ%) µi”C¦G+1¦;›pƒ5¢¦;ž.e£º) 
iDυH)z G¤*e©<y‹*ªƒ8eº)žƒ5¦º)“)y£F 
Éy”,«Je G{(e…F)ue ·)›ƒ7)Je©CiF¦…fF) 
#e”šF) iLe£H µ ¤j*eƒ7') ž<3 +y©·) ¤ƒ8J{; 
iG1e”F)¤jE3eƒ€G¡I{,yDJ)3zF)K¦jƒG§š; 
œe.¢eƒ‚G31)1JŸeG%)i‹·))zI 

×)he.¡*œe.ªƒ©({F)h3yšF¡ƒjL» 
i©ƒ€;l{.ªjF)“e bjƒ5¶)iƒ/§š;“)|6'¶) 
¤©š; kj/ i©š(e; le9ef,3) gfƒ* „G%) œJ%) 
„5){¸)h3yGJ¥y;eƒG’šE2')i ,e*µ#e”fF) 
le*e©<kC{;ªjF)iƒ¸)+1e©”*“)|6«1e©; 
|jD)2')"i©H)ÊF)"Óf;ÏF)¡Ge©ƒ5¶+yLy; 
#)¦.%)†ƒ5J)¦*3y,#eƒ5%)10i*){D§š;3¦ƒ‚¸) 
¡Gi;¦pº){-%ejFip©jHiL1e;¶Ji(ÏGÒ< 
i;¦¾¢%){EzLi©ƒ8eº)iF¦·)#e”Fle‘šÀ 
l)3eƒ‘jƒ5)gš…Fg‹šº)¼')kš” ,3eƒH%¶)¡G 
)¦FJe/Jž£©F') )¦-y±¡LzF)+3)1'¶)#eƒ‚;%) ¡G 
¦IJ+y(eƒF)iG4%¶)#)¦j/¶ž£j(y£j*ž£š©”‹, 
e F yE%) {0$) gHe. ¡GJ ž£Fe‹‘H) ¡G ›šD eG 
ª‘,eInLy/µ«1e©;J×)he.¡*¢e*3yº) 
ŸÏƒjƒ5¶)Óf;ÏF)i©”*Je£ƒ‚C3

…óëàdG π°UGƒæ°S" :á©jôJƒH
"OGõŸG ‘ á£≤f 48 âdGRÉeh

ì .ê

‫ﺇﺗﺤﺎﺩ ﺗﺒﺴﺔ‬

ÜQóŸG "¢ùfÉÑ°Sƒ°S" »¡æJ IQGOE’G 

eIe FJe , ªjF) le©…‹º) œÏ0 ¡GJ 
eC|€G §”f©ƒ5 i©‘L)¦ƒ8 h3yº) ¢'eC e”*eƒ5 
¦IJ›f”º)išƒ€ 0#e”FiLe<¼') •L{‘F)§š; 
¤FŒ*){F)#e”šF“|€©ƒ5i©‘L)¦ƒ8¢%) ª ‹LeG 
µ1¦ƒ5%¶)J{‘ƒ7%ÏFi© ‘F)iƒ83e‹F)„5%)3§š; 
«3e —F)e£©C’©ƒ‚jƒ©ƒ5ªjF)išf”º)iF¦·) 
iš/{G leL3efG Ÿej0 µ išƒ€ 0 1e±) 
+)¦IÇemF)žƒ”F)iF¦…*¡GheIzF) 

e£F §D{L ¶ 31eƒG ¡G "“)y£F)" kš; 
Œš…Gl3{D+3)1'¶)¢%) 1e±¶)k©*›0)1¡G 
h3yGŸ)y”jƒ5)›ƒšƒºy/Œƒ8J¦fƒ5%¶))zI 
#e”Fy‹*eG¼')#ªƒ6›Ekš.%)J1e±ÏFyLy. 
3¦G%¶)¡GÒm—F)g©,{,›.%)¡G)zIJišƒ€ 0 
K{0%)‡e”HeÅ')Jh3yºe*i”š‹jº)†”Ckƒ©F 
kGy”jƒ5))2') eGœe/µ§j/i”Fe;§”fjƒ5 
ªjF) #)¦L'¶) i©ƒ‚D e£ ©* ¡G yLy. h3yG 
„‚‹*iL1Jy¿¼')iCeƒ8'¶e*+yGz Gk/{9 
y‹*žI1¦”;#e£H')œej/)u{9«zF)Óf;ÏF) 
ªjF)‡e” F)ªIJheIzF)iš/{G¡G#e”F{0$) 
#e”Fy‹*eG¼') #ªƒ6›E›.&¦,+3)1'¶)kš‹. 
¦fƒ5%¶)iLe£Hišƒ€ 0

¥ÉØJ’G øe ÜÎ≤j OÉ–E’G
ÚæKG ÚªLÉ¡e ™e

∂°Th ≈∏Y âfÉc
™Ñ°S ™e óbÉ©àdG 

†¹) ¤©š; ¢e*%) «zF) u1e‘F) „” F) y‹* 
eGy‹*J heIzF) iš/{G µ •L{‘šF ªGeG%¶) 
+3)1'¶) i©H œ¦/ i”*eƒF) 1)y;%) µ eH|6%) 
Ÿ¦pI ž©;yjF ¡L{0$) ӝ.e£G gš. µ 
›fD eIe FJe , ªjF) iG¦š‹º) lyE%e, •L{‘F) 
¡G yLy‹Fe* +3)1'¶) œeƒ,) y‹* {£ƒ€F) ½)¦/ 
iCÌsº) i…*){F) µ Ӆƒ6e F) ӝ.e£º) 
e£‹G Ó -) ŒG leƒ8Je‘º) #e£H')J i©HemF) 
iLe< ¼') e£©ƒ5) {E2 ¡; eH31eƒG kj—, 
e£Fª(e£ F)#eƒ‚G'¶)Je£‹G–e‘,¶)ž©ƒ5{, 
1e±¶)µ 

œ¦/i”*eƒF)eH1)y;%) µ¤©F') eH|6%) eEJ 
yLy. h3yG ŒG –e‘,¶) ¡G +3)1'¶) h)ÌD) 
¢%) ªƒ8eº) kfƒF) Ÿ¦L Óf, y”C 1e±ÏF 
e© ‹G ¢eE ¡G ¦I Œfƒ5 §‘…ƒG h3yº) 
µ 1e±ÏF i© ‘F) iƒ83e‹F) §š; “)|6'¶e* 
l¶eƒ,¶) ’D¦j, ¢%) ›fD išf”º) +̑F) 
ªjF) «1)¦ F) y/%e* Ò0%¶) )zI ‡ef,3) gfƒ* 
heIzF) iš/{G iLe£H iLe< ¼') e£©š; “|€L 
žƒ”F)µ{0$¶)¦I†ƒ€ L«1e F))zI¢%)ž—s* 
Ó* )13)J #ªƒ6 ›E §”f©ƒ5J +)¦I ÇemF) 
Ó* heIzF) iš/{G #e£jH) y‹* Œfƒ5J +3)1'¶) 

gš. J%) ¤‹G ª(e£ F) –e‘,¶) y©E%e,J ž©ƒ5{, 
{0$)h3yG

ájÉZ ¤EG ôªà°ù«°S á«ØjGƒ°V
á∏°ûæN AÉ≤d

»°TƒŸ

iƒ7e‹F) {()}·) y©‹ƒ5 3¦* žD3 h„7 eG)3¦He +yL{. ¡; 3yƒL ªGÏ;') •sšG
E-mail: contact@elheddaf.com 

:∞````JÉ¡dG 

¢)¦ƒ83h:ô`jôëàdG ¢ù«FQ ÖFÉfiD4){G›©;eƒ5'):ô`jôëàdG ¢ù«FQy‹ƒ5¦*›/eE:ô`°ûædG ôjóe 
›‹L¦ƒ6¢¶y;ªƒ6e£F)1){Gw©ƒ6¡*y©ƒ63 ,¿ÉªãY …ó«°S øjódG º‚ :ôjôëàdG1){G„€©š/:ôjôëàdG ÒJôμ°S 
¢ešƒ5¢em;l3e‘,«y£G›s—Fy¿uϸ1){G–J34y¿1¦f;yL{C҃€*ҝƒ5iÃ¦*ªš;
S 
¢e ;¢)¦ƒ833Jy œÏ*«JeE{*+}/«31¦E’ƒ5¦L×)y‹ƒ5ž©I){*'
)

23

‫ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺎﺕ‬

2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

Oó```©dG
2669

‫ﺷﺒﺎﺏ ﺟﻴﺠﻞ‬

Iƒ≤H ÜÉgòdG á∏Môe AÉ¡fEGh ¢Tô©dG ôÄH áÁõg RhÉéàH áÑdÉ£e IôªædG 
«zF)ŒGe.¢)y©º)†ƒ5Jhe©<“e bjƒ5'¶)iƒ/ 
#e”FœÏ0„8¦¸)K¦jƒG§š;i*eƒ7'¶„8{‹, 
¥zI œeE) ¡G ¤G{/eG ¦IJ ªƒ8eº) i‹·) 
e£©š;e šƒ±ªjF)leG¦š‹º)gƒ/Ji£.)¦º) 
•*eƒF)g;ÏF)e£*{‹ƒ6ªjF)i/ʺ)Ÿ¶$¶)¢'eC 
¤/3ef,»„6{‹F){b*#e”FœÏ0i©š©º)hefƒ€F 
eG¦IJ“e bjƒ5'¶)iƒ/y;¦GiLe<¼)eDÏ9) 
Ò<l)3eƒ6')e©…‹Giƒ¸)¥zI¡;{0%ejL¤š‹. 
«zF)i”F)#e”Fµ¤jE3eƒ€G„7¦ƒv*i b…G 
’©…ƒ51e±)ŸeG%)kfƒF))zI¤”L{C{ˆj L

OÉY πμ°ûH ÜQóJ ˆG óÑYƒH
™«ª÷G ìGQCGh

‫ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭ‬

á©jô°ûdG áëØ°U …ƒ£j QÉé◊G 

„8{‹,eG§š;{ˆ F)„‚ŽfCe£©š;eGJe£©Ce­i‹L|€F)žÃ+3efGis‘ƒ73ep¸)1e±)K¦9 
#e©ƒ6%e*kD¦F)„‘Hµe£ Gr{0•L{‘F)¢%) ¶') e£©F') kF$) ªjF)ip©j F)J+3efº)˜š,µ•L{‘F)¤F 
˜F2¡GJiƒCe º)3)¦ƒ€G¡G§”f,eGµe£ G+1e‘jƒ5¶)Je£‘©:¦,ª ‘F)žDe…F)¢e—G'e*+y©‘G 
µ+Òf—F)ž£,3yDJe£*)¦š±ªjF)ifšƒF)+1)3'¶)JÓ;eƒ5)iC¦š/¦*#ÏG4¤GyD«zF)}©jº)#)1%¶) 
l)4)}‘jƒ5¶)J+3efº)˜š,¤©C)¦ƒ8e0«zF)g©I{F)†Žƒ‚F)ž<3heƒ;%¶)J„‘ F)§š;+{…©ƒF) 

l)|6&¦º) ›E ª/¦, «zF) ŒGe. „—;J 
›fDeGiF¦·)i£.)¦G¡;ef(e<¢¦—LyD¤H%e* 
yf;¦*ž.e£º)¢'eCheIzF)iš/{G¡G+Ò0%¶) 
i*eƒ7'¶)›‹‘*„6{‹F){b*#e”F¡;g©Ž,«zF)×) 
2')lefL3yjF)#)¦.%)¼)1e;e£ G¦—ƒ€L¢eEªjF) 
e©…‹G«1e;›—ƒ€*“e bjƒ5'¶)iƒ/µ™3eƒ6 
eG¦IJi*eƒ7'¶)¥zI¡GŸejF)¤©Ce‹j*ef…H'¶) 
#)|‚¹)iš©—ƒ€jF)µ¤(ÏG}*iL)y*Œ©·)u)3%) 
¦IJ +Ò0%¶) i£.)¦º) µ )ÒmE ¥Jy”C) ¡LzF) 
µ›ƒ€C«zF)ªGeG%¶)†¹)i©Fe‹C§š;{-%) eG 
žƒ5¦º)iL)y*z Gi©HemF)+{šF›©pƒjF)
Oƒ©°ùe .Ω

¬à«dÉ©a ¤G IOƒ©dÉH ÖdÉ£e Ωƒé¡dG 
+1¦£‹º)¤j©Fe‹C+1e‹jƒ5e*gFe…Gi©ƒ8eº)+3efº)µ’Ly£jF)¡;ž(eƒF)ªG¦p£F)†¹)¥3Jy* 
iL1¦F¦GŸeG%) i©;e*3eI{0$) eCyIBF¤‹©D¦j*iF¦…fF)µŸ¦p£F)‡¦…0¡ƒ/%) ¡Gy/)Jy‹L2') 
¥3¦£.ŸeG%)J¤ƒ83%)§š;•L{‘šF¤.{0{0$)µi ©… ƒD

"∫ÉëŸG ôjóf ∫É≤YƒH ΩÉeCGh »°VÉŸG øe äQÉ°U »àHÉ°UEG" :…ôØ©L 

›GeE 1e‹jƒ5) ¤H%)J ªƒ8eº) ¡G l3eƒ7 ¤j*eƒ7') ¢%) «{‘‹. „L31') ªšp©·) ž.e£º) e F yE%) 
µ +3efG Éy”, §š; ¢¦G4e‹F) #ÏG}F) ¡G ¥ÒŽE ’Žƒ6 ›—* i‹·) y;¦G {ˆj L ¦IJ ¤,e©He—G') 
iF¦…fšFŸe‹F)g©,ÌF)žšƒ5µ•L{‘F)i©‹ƒ8JӃ±J3eƒjH¶)iŽHeI{-')§š;¢Jy©‹jƒLK¦jƒº) 
}£F›©sjƒºe*Ÿ¦”©ƒ5¤HeCi”mF)h3yº)¤©C1y.eG)2')Jy;¦º))z£F}Ie.¤H%) e FyE%) Ò0%¶)µJ 
„Ce º)™efƒ6
ø°ùMCG

‫ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﻟﺔ‬ 

yE%) Ó/¤,esL|,µy/y‹*%) ¼)†©šGgI2J¤©Ci‹.3¶Jª(e£H 
e£””sL ªjF) q(ej F) ž£fp‹, » ÉzF) „7evƒ6%¶) ¡G yLy‹F) i- ¤H%e* 
¦IJ qL¦jjF) iƒ G –¦C #¶&¦I y‹ƒL ¢%) ¢JyL{L ¶J ’©ƒ5¦* #e”C3 
¤,1e;)J•L{‘F)§š;„€L¦ƒ€jF)›.%)¡Gž£‹ƒ5¦*eG›—*¢¦G¦”Lž£š‹.eG 
{‘ƒF)i…”H¼)

¢SCÉμdG â°VÉaCG »àdG Iô£≤dG á«dÉŸG áeRC’G 
¥3){D›©ƒ7e‘,µ„7¦ŽF)§ƒ5¦Gª/hefƒ6„©(3„‚C3¢)J§j/J 
ªjF) leG¦š‹º) ¢%) ¶) 3){”F) )z£F i”©DyF) le©‘š¹) §j/¶J c.e‘º) 
¦I†©šGiFe”jƒ5)#)3J’”L«zF)|6efº)gfƒF)¢%e*lyE%)e£©š;e šƒ± 
¼)Ó ()yF)¡G1y;#¦·J«Jeƒ5¦º)•L{‘F)e£*{ȪjF)i©Feº)iG4%¶) 
¢%){ˆj º)¡G¢eEªjF)œ)¦G%¶)§š;}p¸)›.%)¡Gi©(eƒ‚D«Je;1ŒC3 
3e©šº)šfGe£jGy”GµJ+Ò0%¶)+̑F)œÏ0 "rÏ©‘F)"heƒ/›0y, 
›‹.eG¦IJ«Jeƒ5¦º)•L{‘F)tFeƒF›p©.iLyš*¤js G«zF)ž©j ƒ5 
¼)i”Fe;kF)4¶ªjF)Óf;ÏF)le”sjƒGyLyƒ,¡;+}.e;†©šG+3)1) 
›fD¤jF¦…*µœJ%¶)}E{šF¤FÏj/)J•L{‘šFi‹(){F)q(ej F)ž<3Ÿ¦©F) 
heIzF)iš/{GiLe£H¡GÓjF¦.
Oƒ©°ùe .Ω

ˆG º©W íjôj »°TÉÑMh »æJÉàc ,áë∏W IOÉ©à°SG 

3J{º)J™e I„*{,#){.'¶ „H¦,¼') ›(ef”F)if©fƒ6›” ,iƒ7{CiFe”F)«1eH+3)1') l¦‘,» 
É{—jF)¤©He‹GµÒfE¤ —F¥{£ˆGµ†©ƒ*ªš(ef”F)•L{‘šFŒƒ8)¦jGÉ{—j*Ÿ¦”jFi Lyº)Ê; 
iLe<¼)ªš(ef”F)yC¦F)i”C){­iFe”F)•L{C§š;¢¦(e”F)˜F2y‹*ŸeDeE"3e º)"–y ‘*K{. 
Ÿ¦š‹GJ)y.«1e;J›£ƒ5›—ƒ€*i©ƒH¦jF)ªƒ8)3%ÏF3¦f‹F)3¦G%) l{.2') i©ƒH¦jF)iL{()}·)1Jy¸) 
µ+҃D+yGz GӔL{‘F)Œ.«zF)#e”šF)g”;ÒfE›—ƒ€*ly9¦,ӔL{‘F)Ó*leDϋF)¢%) 
–eCœef”jƒ5e*iFe”F)e *%) ªˆ/2') J4J«}©j*ʝC¦HœJ%) g‹š­„5%e—F)iƒCe G¡G3JyF)3e9') 
l)3¦ƒjF)›E

º«àæ°S ¿ƒ«∏e 80 `H âªYóJ ≥jôØdG áæjõN 

’šjvºi©FeGl)y;eƒG„©ƒvj*+Ò0%¶)ŸeL%¶)µ“3e…šFiƒ8eL{F)Jhefƒ€F)iL3yGkGeD 
«zF)Jle…*){F)Ó*eGiF¦…*µ†ƒ6e F)iFe”F)•L{Ce£ GJiL¶¦F)h){,’šjÀÊ;iš;e‘F)«1)¦ F) 
ij*em­¢¦—©ƒ5ž©j ƒ5¢¦©šG¤F„ƒ02')¤*¥y£;i-)y/¡Gž<{Fe*}©º)¥3¦ƒ‚/¤©C›pƒL 
gHe·))zI¡G)ÒmEÇe‹L«zF)«1e šFÓpƒE%)i;{. 

gƒ‚j”G nLys* "“)y£F)"†©šG y¿ §ƒ5¦G ª/ „©(3 „0 yDJ 
„špº)¦ƒ‚;yE%) 2') «Jeƒ5¦º)•L{‘F)3eƒH%¶ ¤jFe”jƒ5)Ï*)›.%) ¡G 
¥3){D¢%)Ji‘ƒ€ º)ªG33){”F¥2ev,)›fDe©šG{—C¤H%e*ª(¶¦F)ªf‹ƒ€F)

"êÓ«ØdG ≈∏Y ÒZ IQó¡dG" 

΋jF)+3){Ge£©š;k©0#)¦.%)µ„53eGg‹š­e£,)҃‚±µiƒf,–eCJiš©—ƒ€,k;|6 
¥zI™3)y,§š;)3)|7') žš‹Gy(e”F)#e”C3Ky*%) y”C˜F2ž<3Jkƒfƒf©,ŸeG%) ªƒ8eº)#e”šF)µ 
•©”sjF§ƒ5¦GrÏ©Cª/i;¦pº)y()3ŸeG%)iL¦”F)i£.)¦šF)y©.+y‹F)1)y;')œÏ0¡G+3eƒ¹) 
¤ Gi*{”G§š;#e”fF)J3eƒjH¶)

¬«ÑY’ äÉjƒæ©e ™aôj áfhõb 
¡G ŒC{F) iFJe¿ §š; ¦fƒ5%¶) )z£F i©fL3yjF) „ƒ¸) œÏ0 žƒ5e”š* iHJ}D h3yº) §‹ƒ5 
΋jF) is‘ƒ7 ª9 +3J|‚* ž£jfFe…G œÏ0 ¡G ªƒ‘ F) gHe·) §š; }©EÌF)J ¤©f;¶ leL¦ ‹G 
§”fLªjF)Ji;¦pº)y()3ŸeG%)Ÿ1e”F)i‹·)žI{ˆj ,ªjF)išf”º)i£.)¦º)§š;}©EÌF)+3J|8J 
iF¦…fF)§š;„Ce jF)+{()1µ#e”fF)•L{‘šF§ ƒjL§j/e;¦ Á΋jF)e£©C

πªàμe OGó©àH …ôéj äGÒ°†ëàdG
Ü .¿Éª«∏°S

äÉjGQÉÑe 3 `H Oƒ©°S ÖbÉ©J á£HGôdG

áeOÉ≤dG á«ë°†dG "∑hôdG"h π°UGƒàJ äGÒ°†ëàdG 

)zI iLe£H {ˆj º) iL¶¦F) ª*3)1 y;¦º efƒ± +1e·) ¤,)҃‚± ҃6e©F) žÃ |7e ; ›ƒ7)¦, 
#e”C{F )ÒmE ž£G ¢¦—©ƒ5 #e”F µ «1)¦F) „5%)3 hefƒ6 3e·)J žp F) Ó* lJ%) 20 g‹š­ ¦fƒ5%¶) 
¡G§”f,e©C›p©.hefƒ6y(){F)i/)}GJg©,ÌF)iCeƒ7J§š;Še‘¸)›.%) ¡GªŽL3ž.e£º) 
e©C)¦-y±2') i‹‘,{GleL¦ ‹­Óf;ÏF)h3y,„G%) iƒ/ly£ƒ6JheIzF)iš/{GœÏ0l)#e”F 
žƒ5¦º))zI)ÒmEÇe‹L„Ce GŸeG%)½)¦jF)§š;ÇemF)4¦‘F)›©pƒ,+3J|8§š;ž£ ©*

´ƒÑ°SC’G Gòg ájÉ¡f º∏°ùJ RƒØdG áëæe 
}©‘±›.%)¡G)zIJ¦fƒ5%¶))zIiLe£Hif”F)›G%)hefƒ6ŸeG%)4¦‘F)+JÏ;҃6e©F)žÃ+3)1')žšƒjƒ5 
{Ge;#e”C3e£©š;›ƒsj©ƒ5ªjF)+3y”º)is º)¡;+3)1'¶)y‹*’ƒ€—,»JleL¦ ‹GÓf;ÏF)
… .…õeQ

≥jôØdG Oƒ©°U ¿hójôj ’ ¢UÉî°TCG IóY":§«∏e
"É¡«a á©LQ’ »àdÉ≤à°SGh 

KyFle*¦”;J%)le*eƒ7')›©pƒ,Ÿy;›:µÓf;ÏF)Œ©.y.)¦j*#)|‚0l)҃‚±«{¯ 
iš©—ƒ€jF)’©:¦,J–)3J%¶)Œ©.¡G+1e‘jƒ5¶)›.%)¡GiHJ}Dh3yº)i/)3')µ1)4eG¦IJÓf;ÏF) 
išf”º)i£.)¦º)µ4¦‘F)•©”±J¢eI{F)gƒE§š;+31e”F)i©Femº) 

iF¦·)le*¦”;¡;ªƒ5{F)ÇJ̗F'¶)e£‹D¦GÊ;„G%) œJ%) +{£ƒ5le£·)Ó*eGi…*)3k‘ƒ€E 
1¦‹ƒ5y‹ƒ5„53e¸)•/µi©ƒ5eDi*¦”;†©šƒ, l3{D eGy‹* Œ©·) +Ò0%¶) ¥zI l%e.eC 2') 12 
yE%)yDÒ0%¶))zI¢eEJleƒLJ{F)›f”jƒGi£.)¦G•(eD1{0$)µ#){¸)iDe…fF)§”š,«zF)g©£ƒ7 
i…*){F)3){D¢%)¶')if”F)›G%)hefƒ6ŸeG%)eIz‘ jƒ5')ªjF)J†”C+y/)Ji£.)¦G¡;¢¦—jƒ5i*¦”‹F)¢%e* 
„53e¸)+1¦;¢¦—jƒ5Jž©j ƒ5¢¦©šGšf­„53e¸)„‘H+Ò0%¶)¥zIkG{<eE¤©C¡‹…F)¡—ȶ 
Ó;hefƒ6J«1)¦F)„5%)3hefƒ6+)3ef­e© ‹G¢¦—L¡F2')heL'¶)iš/{GiL)y*y‹*+|6efG1¦‹ƒ5y‹ƒ5 
½)¦jF)§š;15J14iF¦·)heƒ¸|5e. 

h3yº)Ó*3)1«zF)«1¦F)nLy¸)¡G)z*yDJ 
ž¾¢eƒ‚G3„5){¸)h3yG ¤©f;¶J‡eƒ6)¦D¶
S 
»\„€©H3¦—F)3¦Å]¢%e*
{0$¶)¦I)|8e/¢eE 
¢%) iƒ7e0 „6{‹F) {b* +3eƒv* eDÏ9) )J{-%ejL 

i©ƒ€;†©šGy¿§ƒ5¦Gª/hefƒ6•L{C„©(3ŸyDc.e‘G›—ƒ€* 
«Jeƒ5¦º) •L{‘šF «3)1'¶) Ÿ{£F) „5%)3 §š; ¡G ¤jFe”jƒ5) œJ%¶) „G%) 
¤*1e;«zF)œ1e‹jF)¡G†”Ci;eƒ5 
y‹*l#e.ªjF)iFe”jƒ5'¶)ªIJ
"rÏ©‘šF"ksƒ5ªjF)Jµ¦ƒF)¡Geƒ‚jF)•L{C¢)y©G¡G¢)yL3¦*œefƒ6%) 
i©D|€F)e£j;¦¾µle£·)Ó*eGœ¦…*g©,{,+1eL{*Še‘j/'¶e* 
•L{‘F) e£* 1e; ªjF) i©*epL'¶) ip©j F) e£j‘š0 ªjF) i/{‘F) ¡m, »J 
ªjF)¤jFe”jƒ5)Éy”,§š;•L{‘F))zI„©(3“¦ƒ5«1)J¡G«Jeƒ5¦º) 
e£,)Ò-%e, )zEJ gƒ5e º) Ò< e£j©D¦, ¼) {ˆ Fe* ¡LÒm—F) l%e.eC 
y‹*kL{‘;i‘E§š;le*«zF)«Jeƒ5¦º)•L{‘F)›f”jƒG§š;išjsº) 
ªjF)J+Ò0%¶)l¶¦·)µ¢)yL3¦*if©jEe£j””/ªjF)+Òf—F)l)4eÃ'¶) 
e£Fžƒ5¦GœJ%)µ«¦jƒ€F)g”šFe*qL¦jjF)¡G§H1%)J%)Ӄ5¦DheDe£jš‹. 
le£·)Ó*eGiF¦…f*

‫ﻭﻓﺎﻕ ﺗﺒﺴﺔ‬

πFÉÑ≤dG ΩôμJ ádÉ≤dG

‫ﻧﺠﻢ ﺍﻟﻴﺎﺷﻴﺮ‬

ÜQóàdG øe ™eÉL ™æ“ Ω’B’G 
eGJ „6{‹F) {b* iÈ}I le‘šÀ ¡; )y©‹*J 
3efj;'¶)13›.%)¡G\„€©H3¦—F)3¦Å]¤©C{—‘L 
ly£ƒ6 iG1e”F) i£.)¦º) ¡G iL)y* ž£ƒ‘H%¶

ôÄH IQÉ°ùN ¿CG ≈∏Y ´ÉªLEG
OGƒL IƒÑL ¢Tô©dG

âjôØY ∞c ≈∏Y "êÓ«ØdG"™°†jh π«≤à°ùj §«∏e 

•š‹jL{G%¶)i<ÏjF)žÃ’©ƒ‚F)ŸeG%) ªƒ8eº)¦fƒ5%¶)iLe£Hy;¦G¡;’švjº)ª-ÏmF)›pƒ5 
¢e—G'e*J¤j©Ce;›GeE1e‹jƒ5)«zF)ªƒ6ef/†ƒ5¦F)g;¶¼)iCeƒ8')ª ,ejEž.e£º)Jisš9ª(e mFe* 
„fsLy;¦Gµ„‚©*%¶)|·)if©fƒ6ŸeG%)iFe”Fe*i‹·))zI¤.{0¡GiL)y*¤,eGy0§š;1ej;¶) 
„5e‘H%¶)

ø°ùMCG

…Qhô°V " áfhô#dG" ≈∏Y RƒØdG 

+3eƒ0¡;nLy¸)\+{ F)]¦f;¶›…L»J 
«%)3eƒGµ)y.iL1e;eIJÊj;)ªjF)„6{‹F){b* 
Œƒ5eƒ6–3e‘*+1eL{F)›jsL¢eE¦FJ§j/•L{C 
i£.)¦º) ¡; nLysšF )¦F¦sj©F ¤©”/ÏG ¡; 
ӃCe º) y/%) y‹L «zF) ’©…ƒ5 ŸeG%) iG1e”F) 
K{/%¶e*J%)œJ%¶)}E{º)§š;+{ šFÓ©ƒ5eƒ5%¶) 
•L{‘F))zI§š;4¦‘F)¡LÊj‹G1¦‹ƒF)+҃6%e, 
+{ F) ¢%) eºe9 e£©C „6e”H¶ +3J|8 i*em­ 
e£ G•fjL»ªjF)heIzF)iš/{G#e£He*ifFe…G 
–3e‘F)•©‹,¶eºJ+¦DŒD¦Gµ¢ejF¦.K¦ƒ5 
¡—Áy/§ƒD%)¼)e£©”/ÏG¡;e£šƒ‘L«zF) 
heL'¶)iš/{Gœ¦01›fD 

¤,efL3y, „G%) œJ%) ›p©. hefƒ6 ’H%ejƒ5) 
\„€©H3¦—F) 3¦Å] +1e‘jƒ5) y‹* ˜F2J iL1e‹F) 
ªjF)i£.)¦º)he”;%) µi/){šFy/)JŸ¦L¡G 
ªjF)J„6{‹F){b*hefƒ€*#)|‚¹)if©j—F)k‹. 
›*e”G ¢J1 “y£* \„€©H3¦—F) 3¦Å] eI|0 
l)3eƒjH) Œfƒ5 y‹* +3eƒ0 œJ%) ˜Fz* ӚpƒG 
„6{‹F) {b* ŸeG%) +3eƒ¹) kš—ƒ6 yDJ i©FejjG 
“|6%)«zF)‡eƒ6)¦D¶ªš;h3yº)nLy/3¦¿ 
h3yº)he©<µ“e bjƒ5'¶)iƒ/§š;¥1{‘­ 
h3yº)1e;2')Óf;ÏF)ŒGª‘…Fy‹ƒLªƒ©({F) 
¦L3e ©ƒ5J +3¦Ezº) +)3efº) \e©.¦F¦HJ{E] ¼) 
¢%) iƒ7e0 ¢JÒm—F) ¤ƒ‚£L » «zF) +3eƒ¹) 
ip©j *+1¦‹šF+{ F)tƒ6{,kHeEl)|6&¦º)›E 
µ){¹)3)¦ƒ€º)¼){ˆ Fe*›p©.¼') i©*epL') 
¡;˜©IeH+)3efº)¥zI›fD¤©š;kƒ*«zF) 
if©j—F) |7e ; K¦jƒG Ó* ¢¦fF) i;eƒƒ6 
)¦DyƒL » ¡LzF) i©ƒ€L){‹F) ž£(){ˆHJ #)|‚¹) 
i”L{…F)˜šj*iF¦…fF)y()3)¦G}Iž£H%e*

‫ﺷﺒﺎﺏ ﺣﻲ ﻣﻮﺳﻰ‬

ºgDhGOCG ó«cCÉàH ¿ƒÑdÉ£e ¿ƒÑYÓdG 
iˆCesº)œe”;¦*žÃŸeG%)¦fƒ5%¶))zIiLe£Hy;¦Gµ¢¦fFe…G•L{‘F)|7e ;¢¦—©ƒ5ž£j£.¡G 
Ò0%¶))zIg‹š­i‹L|€F)ŸeG%)i©ƒ8eº)+3efº)µ¤*)J{£:«zF)1J1{º)§š;y©E%ejF)JžI}©E{,§š; 
†”Cy©ƒpjF)„” L¢eE†”Cžƒ5¦º))zIleL3efG›.%)¡G+y/)J+}/„”L¦H#ÏG4ŸyD2') 

+1eL3µ\+{ F)]ŒD¦G§š;{-&¦,»iÈ}£F)¥zI 
¡;e£šƒ‘L«zF)–3e‘F)§š;§j/¶Jg©,ÌF) 
Óf;ÏF) Ó* e.) 1eƒ5 eE +13e…º) ifE¦E 
1{¾„6{‹F){b*+3eƒ0¢%) §š;ª ‘F)žDe…F)J 
µ effƒ5 ¢¦—, ¶ §j/ i;|* eI4Je¯ gpLJ 
µ›D%¶)§š;+ҝ;#e”C3„5¦‘Hµ˜ƒ€F)œe01) 
iƒ5eƒ¸)iš/{º)¥zI›mG

‫ﺷﺒﺎﺏ ﺑﺌﺮ ﺍﻟﻌﺮﺵ‬

ô¡°ûdG Gòg ∞°üàæe ó≤©à°S áeÉ©dG á«©ª÷G 

e£ƒ8{‹F)y©£³ª*1%¶)J½eº)¡L{L{”jF)1)y;')§š;ŸeL%¶)¥zI„6{‹F){b*hefƒ6+3)1')’—‹, 
hefƒ€F) J҃G §‹ƒL 2') «3e·) {£ƒ€F) ’ƒj G eIy”; ŒG}º) iGe‹F) i©‹·) #eƒ‚;%) §š; 
+1¦‹F)iš/{­iƒ7e¹)l)҃‚sjF)¼') 3J{šF¡—ÁkDJh{D%) µi©š‹F)¥zI¡G#e£jH'ÏF 
i”š¸)y‹L«zF)ªGeG%¶)†¹)µiƒ7e0|7e ;+y‹*#)|‚¹)iš©—ƒ€jF)ž©;y,gš…j,ªjF) 
¦IJi…”Hy©ƒ7{*¼J%¶)iš/{º)#e£H'¶ hefƒ€F)t…LK{0%) i£.¡G•L{‘F)µ’‹ƒ8%¶) 
iš/{Gµ+¦”*+1¦‹F)›.%)¡G)zIJheIzF)iš/{G¡GÓj©”fjº)Ó,3efº)µ4¦‘F)gš…jLeG 
){—fG#e”fF)¢eƒ8JheL'¶)

≥jôØdG áæjõÿ É¡≤jôW ‘ ájó∏ÑdG áfÉYEG 
¡Gž©j ƒ53e©šGfš­eƒ6e‹jH') iG1e”F)iš©š”F)ŸeL%¶)µ„6{‹F){b*hefƒ6i L}0“{‹jƒ5 
ÓpƒE%) i;{.¢¦—L¢%) ¤H%eƒ6¡Gšfº))zI•L{‘F)«ÒƒGy/%) ¥yE%) eGgƒ/iLyšfF)iHe;') 
›:µi”He0i©FeGi”(eƒ8¡G§He;«zF)hefƒ€šF)Êj‹Ge©FeGeƒ‘ jGJ+3)1'¶)le/¦9ª©± 
Óf;ÏF)3¦.%) e£jL)y*KÊEleLy±hefƒ€F)§š;¢¦(e”F){ˆj ,JK{0%) i©FeG31eƒGhe©< 
ªjF)l)3eƒjH'¶)i—ƒ5¼') ¤*+1¦‹F)Jg©,ÌF)+{0&¦G¡G•L{‘F)r){0') iƒ7e0ª ‘F)žDe…F)J 
+1¦‹F)iš/{Gµ "i©ƒ€L){‹F)"3e‹ƒ6¢¦—jƒ5
Ü .¥

‫ﻧﺠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‬

´ô°ûj ºéædG
õ«¡éàdG ‘
ìÉHôdG á¡LGƒŸ 

¼') i‹L|€F) žÃ iš©—ƒ€, „G%) œJ%) l1e; 
y‹* hesƒF) µ leL¦ ‹­lefL3yjF) #)¦.%) 
2')3ep¸)1e±)ŸeG%)g‹ƒF)J•sjƒº)4¦‘F) 
3¦ƒ‚/Çem;g‹š­l{.ªjF)iƒ¸)kC{; 
҃‚sjšF e£jL}Ie. ly*%) ªjF) |7e ‹F) ›. 
#){sƒ* žI{ˆj , ªjF) išf”º) i£.)¦šF 
•L{‘šFª”©”/r{‹ Gµue*{F)ŸeG%) «1)¦F) 
µ ¤‹D¦³ ¡G yL}, i©*epL') ip©j * +1¦‹šF 
g©,ÌF)iGy”G

¬«ÑY’ ƒYój »æØdG ºbÉ£dG
ájóéH πª©dGh õ«cÎ∏d 
œe01'¶ žp F) iš©—ƒ€jF ª ‘F) žDe…F) §‹ƒ5 
›f”º) #e”šF) #)¦.%) µ ){—fG ªG¦, #e”C3 
µue*{F)ŸeG%)žI{ˆj ,ªjF)if‹ƒF)i.{¹)J 
ª ‘F)žDe…F)§;12') {9evºe*iC¦‘¿i£G 
ŸeG%) •”sº) 4¦‘F) is‘ƒ7 ª9 ¼') Óf;ÏF) 
„ƒ¸) œÏ0 }©EÌF)J \i©ƒ7¦sF)] #e *%) 
)¦H¦—L§j/¡GiLy.ÎE%e*›‹F)Ji©fL3yjF) 
ue*{F)iš/{F1)y‹jƒ5¶)´%)§š;

∞«°Uƒ∏Hh ÉHÉ°üe ∫GRÉe á«μdÉe
´ƒÑ°SC’G Gòg πgDƒ«°S 
¢'eCžp F)¡Gh{”G3yƒG¥yE%) eGgƒ/ 
›ƒ7)¦j©ƒ5 ÒI4 i©—FeG ¢)y©º) †ƒ5J he©< 
¤©Ce‹,Ÿy;gfƒ*½)¦jF)§š;ÇemF)¦fƒ5%ÏF 
œ)}L ¶J ){0&¦G e£ G Çe‹L ªjF) i*eƒ7'¶) ¡G 
l)2yE%) i©He-i£.¡G’m—º)rϋšFŒƒ‚vL 
›©I%e, ›.%) ¡G §‹jƒ, +3)1'¶) ¢%e* 3yƒº) 
)}Ie. ¢¦—L §j/ ’©ƒ7¦š* yLy·) Ÿy”jƒº) 
½e¸)¦fƒ5%¶i) Le£Hue*{F)ŸeG%i) E3eƒ€šF
Ü .¿Éª«∏°S

20


2

Ö©°üe .¥ :É«côJ ¤EG /≈°Sƒe .< ,¥hQR .Ω , ,ÒgR .∫ ,¢SÉ«dEG.´ ,ìÓ◊.Ω ,™«HQ .∑-…QOƒc .… - ÊGó«©°S .ì - ˆG ó©°S .EG : ¢ùfƒJ ¤EG ,ÊÉë∏°S.… - Qhóæ" .Ü - ¿Éæe.∑ - πëμd.Ω : É«fÉÑ°SEG ¤EG "±Gó¡dG" ƒKƒ©Ñe

...â``Ñ°ùdG Oó``Y ‘ ¬``«dEG É```fô°TCG …ò``dG "»``fƒJÉHGôJ"h "QÉ`````fhQ" ≈``dEG á````aÉ°VE’ÉH

¢ûà``jRƒ∏«∏M IÉbÓeo Öæq éà«°S IhGQhQ ,ìô``à≤eo "ƒ```μjR"
ô```¡°ûdG á``jÉ¡f ¬`H ´É``ªàLEÓd ±Gõ``aRh …OÉ``°U ∞∏q μjo h
ºbQ á«`°VÉjôdG Iójô÷G
www.elheddaf.com

êO 20 :øªãdG 2669 Oó©dG.2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG á«°VÉjQ á«eƒj
E-mail : contact@elheddaf.com

MCO

¿ƒ`````©WÉ≤jo ¿ƒ```````ÑYÓdG
ÜGô```°VEG »``a ¿ƒ```∏Nójh

ÜÉgòdG ójôfo " :»``Hô©∏H á````jOƒdƒŸG" :êÉ````````Hôb
≈```æq ªàfh ¢SCÉμdG ‘ Gó«©H ƒ`JÉcÒŸG øe ó``«Øà°ùJ ød
"á``ª«MQ áYô≤dG ¿ƒμJ ¿CG "É````¡∏cÉ°ûe …ƒ```°ùJ ≈```àM

"ΩÉ````g â°ùjh" ≈`dEG ΩÉ```ª°†fEÓd ¬```à≤aGƒe »```£©j π```«°VƒØ∏H
á````«Ñ£dG ¢Uƒ```ëØdG AGô```LE’ ¿ó````æd ‘ Ωƒ```«dG ô`````¶àæeo h
¿B’G ≈àM "Éjƒÿ" ™e á`«Yɪ÷G äÉ`ÑjQóàdG ∞fCÉà°ùj º`d Iô`"ƒH
q G" :Iô`"ƒH
"»àHÉ°UEG øe Gó«q L AÉ`Ø°ûdG π`LCG øe »`àbh πeÉc ò`NCG π`°†aC

ASO
...ájOh á¡LGƒe ôNBG ¿hôμØdG ÚYh ≈¨∏jo ájÉéH AÉ≤d

Ωƒ```«dG ≥``ëà∏j "hÉ```≤q f" »```Ñ«∏dG
»``dɪ©dG ¿CÉ`°ûH OOq ô`àj Ö```jÉ©dGh
"¿hô`NBG ¿ƒ`ÑY’ ∑É`æ¡a äCÉj º`d ¿EGh »``dɪ©dG É``«ª°SQ â`Ñ∏W" :QGhóe

IOƒ``````````©dÉH "ƒ``````````dƒ"GO" ™`````````æ≤J IQGOE’G
IQÉ```YEG π````μ°T ≈`````∏Y ø```````μ‡o …Rhõ```````©eh
IhGô`````ª◊G ø``e »```ª°SQ ¢Vô`````Y …ó``d" :…Rhõ©e
"ô```Hƒ°ùdG »```FÉ¡f ó```©H »``ëjô°ùJ ≈```∏Y π``°ü–CÉ°Sh
JSS 1

OM 1

JSK

ájóŸG ΩÉeCG ≥dCÉàj Òî∏H á``````````«ÑYR
¢ù``````ëædG Oô``````£jh π`````````°UGƒjo

ÜÉ`````````«¨dG
IOƒ©dG ‘ âÑKCÉ°S" :ô``«î∏H ìô````````£jh
"≥dCÉàdG ≈∏Y QOÉb Òî∏H ¿CG ä’DhÉ````°ùàdG

ESM

RCR

ø```«ÑYÓdG å```ëj QÉ`` qéM
q
GOó`q ›o …ó`ëàdG
™`aQ ≈∏Y

¢û«ªq M ójôjo ™jô°ùdG
ÚÑYÓdG ôμ°TCG" :¿Éª°üY
π°UGƒæo °Sh º¡JGOƒ¡› ≈∏Y
"äGQÉ°üàfE’G

QƒeC’G Ú°ù– Éæaóg" :QÉ qéM
" Oƒ©°üdG ‘ •ôq Øfo ødh
WAT

IQGOE’G äÉeɪàgEG πNój Ú"RQ
:¢ù```jôN
á``«©°Vh í`°†àq J ¿CG ≈```æq ªàf"
"â``bh Üô```bCG ‘ …hÓ````©j
ESM

çó``ëj …hGõ``````ªM
»```fhOÉeh ÇQGƒ````W
á``YOÉî`e ‘ π``°ûØj
∞`«°V
: …hGõ``````ªM
"»`æ«Y ‘ äCÉ`J º`d áHÉ°UE’G ¬`∏q d óª◊G"

USMBA

¢†```aôj Iô``«H
¢û`````````jƒ°ûàdG
≈`````∏Y ô``°ü
q jo h
•É````````Ñ°†fE’G

ø°ù–
q ‘ ´ÉaódGh ¿É≤aƒjo …’ƒe øHh »∏jÉf ¿CG ó`jôfo " :Iô`«H
:âHÉK øH
ø``jõgÉL ¿ƒ``μf
"IOƒ©dG ‘ É`fô¶àæj Ée áHƒ©°U Gó`«q L »©f" "á`````æJÉH ΩÉ````eCG

ASMO

¤EG º°†æj ôjGõe
≠`dÉHh ¢ü``HÎdG
ÜÉ``«¨dG π`°UGƒjo
:á```°SGƒe
ø```````e ¢ù``````«d""
™``LGÎdG É`````æ≤M
"AGQƒ``dG ≈````````dEG

‫ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ‬

‫ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻠﻒ‬

Oó```©dG 2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
2669 Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

...‫ﺍﻟﺸﻠﻒ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻻﻋﺐ ﻟﺘﺨﺘﻢ ﺍﺳﺘﻘﺪﺍﻣﺎﺗﻬﺎ‬

ÖjÉ©dG ,Ωƒ«dG ¤EG ¬bÉëàdG πLDƒj hÉ≤f »Ñ«∏dG
ÖbÎj QGhóeh ‹Éª©dG íjô°ùJ ‘ OOÎe

06
ÉKƒ`````©Ñe
"±G qó¡dG"
≈````````````dEG
á°Sƒ°S

¢S º«gGôHEG
.Q Ëôc

?∂dGƒMCG »g ∞«c - 

eG¡ƒ/%)§š;҃L#ªƒ6›E×y¸)JÒv* 
¡I){F)kD¦F)µ½ifƒ Fe*žI%¶)¦IJŸ){L

‘ ºàfCGh äGÒ°†ëàdG â∏°Uh øjCG ¤EG ?¢üHÎdG øe ådÉãdG Ωƒ«dG 

Ÿ¦”Hn©/iL1e;i”L{…*҃,lefL3yjF) 
ª ‘F)žDe…F)gHe.¼')¤.J›E%)§š;›‹Fe* 
ÇyfF)›‹F)¢%¶žšD%ejF)›.%)¡GeHy;eƒL«zF) 
Óf;ÏF) Œ©.J žƒ5¦º) iš©9 g‹ƒ7%¶) ¦I 
¥zI Êj;%) ½ ifƒ Fe* {G%¶) )zI ¢¦ƒ€vL 
+ÒfEifƒ *1ysj,n©s*iš/{GžI%) iš/{º) 
¤L1&¦©ƒ5«zF)žƒ5¦º)i©;¦HJg;ÏF)iL}Ie.
πNGO 

œz*§š;Ç}‘sL)zIJ+ÒfEi”-ª s G¤H%¶ 
¤ : ¡ƒ/ y ; ¢¦E%) §j/ i©Ceƒ8') l)1¦£¾ 
iš/{G–Ï…H){ˆjH%) ª H%) ˜FyE&J%)J¤f©0%) ¶J 
{·)¡G{/%)§š;+1¦‹F)

,OGó©àdG πL ≈∏Y â¶aÉM IQGOE’G á¡÷Gh ´ÉaódG §N ‘ ¢Uƒ°üÿÉHh
á°ùaÉæŸG ≈°ûîJ ’CG ,É°ü«°üN ≈檫dG
"ÉfÉf hQGóH"h áHGôY øe πc óLGƒàH
?á«≤ÑdGh 

eEJ ’šƒ€F) ŒG ½ œJ%¶) žƒ5¦º) µ eH%) 
eG%)ž£fHe.¼')g‹šFe*“|€,%)#¶&¦I›—CkšD 
«zF)g;ÏF)¢%¶ ª ‘©v,¶ª£CiƒCe º)¡; 
¤j©*µ§”fL¢%)¤F›ƒ‚C%¶)¡GiƒCe º)§ƒ€vL 
1¦‹jƒ5iƒCe º)¢%) y©E%¶)Ÿy”F)+{Eg‹šL¶J 
ÎE%¶)J ¡ƒ/%¶) †”CJ +y(e‘Fe* •L{‘F) §š; 
ª—F §‹ƒ5%) ªj£. ¡GJ ™3eƒ€©ƒ5 ¡G iL}Ie. 
3e£H ›©F ›;%)J ª G +{ˆj º) iCeƒ8'¶) ŸyD%) 
×)¢2'e*K¦jƒº)µ¢¦E%)§j/
¢S .EG

AGƒLC’G

»g

∞«ch ?áYƒªéŸG 

žps* )J Œ©·)J )y. i‹()3 #)¦.%¶) 
3yDœJesH¡sH¤”,e;§š;+e”šº)i©FJ&¦ƒº) 
§j/lefL3yjF)§š;„5e¸)#e‘ƒ8')e…jƒº) 
3¦G%) e£šE–eI3'¶)§š;gšŽjHJeI#e ;§ƒ H 
i©š(e‹F) #)¦.%¶) eIy/J ¡—F iL1e;J i©‹©f9 
#e ‹F)›Ee jƒH%)Óf;ÏF)Ó*+1¦.¦º)

âfCGh IOƒ©dG á∏Môe iôJ ∞«c ‘ äÉjQÉÑe çÓK ’EG Ö©∏J ⁄ …òdG
?ÜÉgòdG 

heIzF)µª‹Goy/eG{Ez,%) ¢%) yL3%) ¶ 
e£jDJ µ l%e, » i*eƒ7') ¼') kƒ8{‹, ª H%¶ 
i*eƒ7'¶)k©”š,eGy‹*)ÒmEk©He;n©/eGe³ 
ªj*eƒ7') ¢$¶) × y¸) #ªƒ6 ›E ž<3 ¡—F 
lefL3yjF)#)¦.%)¼')ly;Jªƒ8eº)¡Gl3eƒ7 
ªŽf LeE҃‚sjF)¦Iy©/¦F)ªIJ+yGz G 
–Ï…H)ŒGy;¦º)µ¢¦E%)§j/i;¦pº)ŒG 
{£ƒ6¡GÇemF)¦fƒ5%¶)µi©ƒ5{F)iƒCe º) 
¢%) § ³%eC +1¦‹F) iš/{G eG%) «3e·) ª‘He. 
½ifƒ Fe*is.eH¢¦—,
»æ©j Gògh ∂FÉ≤HEG ≈∏Y π«¨jEG ídCG ?∂dòc ¢ù«dCG ,∂«dEG áLÉM ‘ ¬fCG 

¢eL}G›©ŽL')h3yº)›ƒ‚C{—H%)¢%)ª  —ȶ

ÇQGƒW çóëjh ÜÉ°üj …hGõªM

øjQɪàdG ‘ OGó©àdG Ö∏ZCG ácQÉ°ûà ájOÉY ±hôX ‘ Gôe ób ¢üHÎdG øe ¿’hC’G ¿Éeƒ«dG ¿Éc GPEG
á°TƒW øH áHÉ°UEG áë«Ñ°üdG ‘ ó¡°T ådÉãdG Ωƒ«dG ¿EÉa ,(πÑb øe ÚHÉ°üŸG QÉ°Tô°Th »Môa ,…hGR GóY)
iƒà°ùe ≈∏Y áHÉ°UE’ …hGõªM QɪY ådÉãdG ¢SQÉ◊G ¢Vô©J ±ôY AÉ°ùŸG ‘h ,»◊É°U ¢SQÉ◊Gh
øe ≥bóe ¢üëØd ™°†N å«M ,…QGòÿ ∫OÉY ™aGóŸG ÚHh ¬æ«H ™bh ΩGó£°UG ÖÑ°ùH øÁC’G ¬ÑLÉM
.ÖLÉ◊G iƒà°ùe ≈∏Y äGOɪc ¬d ™°Vh …òdG »Ñ£dG ºbÉ£dG πÑb

øjôªàdG π°UGhh É©jô°S OÉY

É°VQCG ™bh …QGòî∏H ΩGó£°U’G Ió°T øe å«M ,¬FÓeR §°Sh ™∏¡dG øe ’ÉM óLhCG …hGõªM ¿CG ºZQ
π«¨jEG ÜQóŸGh ¥Éë°SEG ¢VôªŸGh »ÑjÉ°U Ö«Ñ£dG Éæ∏b ɪc πNóàj ¿CG πÑb ,¬Jƒ°U ≈∏YCÉH í«°üj ƒgh
≈∏Y É≤°U’ É£jô°T ™°†j ƒgh äÉÑjQóàdG ¤EG ™jô°S πμ°ûH OÉY ¢SQÉ◊G ¿CG ’EG ,ÚÑYÓdG øe OóYh
.¬ÑLÉM

"»æ«Y ‘ äCÉJ ⁄ áHÉ°UE’G ¿CG ˆ óª◊G" :…hGõªM

øe Gògh …QGòî∏H Ωó£°UG ɪæ«M QGhóH ô©°T ¬fCÉH á«ÑjQóàdG á°ü◊G ájÉ¡f Ö≤Y …hGõªM ìô°Uh
É«dÉY â«≤JQG IôμdG É¡«a QÉŒ ´Rh »àdG á¶ë∏dG ‘" :∫ƒ≤dÉH çOÉ◊G äÉ«ã«M Éë°Vƒe ,πNóàdG Ió°T
¿Éc …QGòÿ øμd ,»Ø∏N øe óMCG ’CG â©bƒJ óbh IôμdG GƒcÎj »c »FÓeR ≈∏Y í«°UCG ¿CG ¿hO É¡H ∂°ùeC’
."Ú©dG ‘ äCÉJ ⁄h ÖLÉ◊G ≈∏YCG ‘ âfÉc áHÉ°UE’G ¿CG ˆ óª◊G ,»¡Lh ≈∏Y ≥aôŸÉH »æHÉ°UCGh ÉÑjôb

¤EG á°Sƒ°S ‘ Éæg á«©ª÷G ¢üHÎH ¬bÉëàdG hÉ≤f óªfi »Ñ«∏dG ºLÉ¡ŸG CÉLQCG
...ÚæKE’G ¢ùeCG QÉ¡f GQô≤e ∂dP ¿Éc ¿CG ó©H ,AÉKÓãdG Ωƒ«dG QÉ¡f 

h3yº) ¢%) ¦IJ Ӛ.{F) ª£.J µ ’”L yD 
g<{L¶J¤f;¶leGyv*˜ƒjG“3eƒ6ŸÏ;¦* 
gLe‹F)+3)1') §š;tšLJgš…L›*¤sL|,µ 
œy*•L{‘F)µ¤(e”*')Jg;ÏF)gFe…Gi©fšj* 
†švL yD eG ’šƒ€F) ¼') ¤sL|,J ¤‹©©ƒ‚, 
¢%eƒ€* 3)JyGJ gLe‹F) §š; 3¦G%¶)J le*eƒ¸) 
i”‘ƒF)Ÿe³')

ÖjÉ©dG øe âÑ∏W" :QGhóe
"ô¶àfCG ÉfCGh ‹Éª©dG äÉeóN 
ϋC" œ¦”Fe* ¢%eƒ€F) )zI µ 3)JyG u|7 
gLe‹F) y¿ „6){¸) „©(3 ŒG k-y± y”F 
µ e E e ©/ ´ yD )zIJ ½e‹F) „7¦ƒv* 
yƒ”L „G%) iš©F ¤* œeƒ,¶) l1Je;J {…D 
)y‹jƒG¢eE¢')J¤L%)3“{;%¶ 
y/%¶)„G%) œJ%) 
ªjF) #)yƒ7%¶) ŒG iƒ7e0 ¶ Ÿ%) ¤f;¶ tL|jF 
¤šƒC{ˆjH%) Ÿ¦©F)eH%) ™e IJe I¡Ge£‹ƒ5%) 
"{G%¶)µ

∑Éæ¡a ,‹Éª©dG äCÉj ⁄ ¿EG"
"ÉæJôμØe ‘ ¿hôNBG 

Œ©©ƒ‚, œe/ µ ¤”šD 3)JyG yfL » eE 
¤”L{‘* „6){¸) he‹F%) ŒHeƒ7 –esjF) i”‘ƒ7 
h3yº)¢%))y©.žš;%)"„G%)¤F¦DœÏ0¡G)zIJ 
˜ƒjGJ½e‹F)tL|,yL{L¶“3eƒ6ŸÏ;¦* 
iLe£H„©šC½e‹F)l%eL»¢')§j/J¤,eGyv* 
e ,{—‘GµžI¢J{0$) ¢¦f;¶™e I›*»e‹F) 
"efL{Dž£‹G›ƒ‘ ƒ5J
¢S .º«gGôHEG 

kƒ©F ¤D)3J%) ¢%) e­J ½e‹F) ¡—F „8{‹Fe* 
¤H'eC„6){¸)ŒGy”‹*e…f,{Gœ)}LeGJ¥y©* 
’šƒ€F)¼')¤š” ,%e.3%)¦I§j/

OóLh ¢ùeCG ÖjÉ©dG ™e çó–
ÖYÓdG ∞£N ‘ ¬àÑZQ 

i©f©šF)„š*){9¡GlÏ/{F)išDgfƒ*)zIJ 
„H¦j*re9{D3e…G¼')

IQÉ«°S hÉ≤f `d π°SΰS IQGOE’G
á°Sƒ°S ¤EG QÉ£ŸG øe ¬∏≤æd 

’…0µ¤šG%) ª‘šƒ€F)„©({F)Œ…”L»eE 
iƒ7{C›Žjƒ5)¤H%e*e Ftƒ8J%)¤H%)›©Fy*½e‹F) 
gLe‹F)y¿§”jF)¡L%){…DµŸeL%)›fD¥y.)¦, 
¢%) ›fD½e‹F)„7¦ƒv*¤‹Goy±J™e I 
¢eE ¢') K{LJ „G%) 3e£H l¶eƒ,¶) ¤* 1ypL 
¶Ÿ%)¤f;¶tL|jF)y‹jƒGgLe‹F) 

›.%) ¡GÒ*)yjF)›E’šƒ€F)+3)1') lz0%) yDJ 
•L{‘Fe* "Je”H" ªf©šF) –esjF) i£G ›©£ƒ, 
¤š” jF +3e©ƒ5 Ÿ¦©F) is©fƒ7 ¤F ›ƒ5̃5 n©/
"„5¶e* «1){º)" –y C ¼') re9{D 3e…G ¡G 
¢%e*žš‹F)ŒGe£ƒ*{,i©‘šƒ€F)im‹fF)ž©”,¡L%) 
iƒ5¦ƒ5J „H¦, iƒ7e‹F) 3e…G Ó* iCeƒº) 
žšE134

ójó“ ójôj ÖjÉ©dG
‹Éª©dG ó≤Y

á«°ûY äÉÑjQóàdG ô°TÉÑ«°S
≥jôØdG ™e Ωƒ«dG 

µÉ{—F)yf;3)JyGe F¤‘ƒ€EeGÓ*¡GJ 
gLe‹F)¢%)„H¦,¡Ge I¡G¤*ª‘,eIœeƒ,) 
¤ —FJ¤F3)JyG¤*Ÿy”,«zF)„8{‹F)„‚C{L» 
i©‹· ªƒ5{F) •9e šF tƒ8J%) ›*e”º) µ 
{…D¡G¤,1¦;y‹*JŸeL%¶)¥zIyL{L¤H%)’šƒ€F) 
¥y”; yLy³ +{—C „8{;J ½e‹F) ŒG oysjF) 
e…f,{G œ)}L eG g;ÏF) ¢%) 3efj;) §š; ¤©š; 
œe/ µJ Ÿ1e”F) ¢)¦. {£ƒ6 iLe< ¼') y”‹* 
¤/|©ƒ5 ¤H'eC „8{‹F) ¤*e‹F%) ŒHeƒ7 „‚C3 
+ÒfEifƒ * 

i©‹. im‹* „©(3 e F ¥yE%) eG gƒ/J 
Je”H¢'eCheIJ31e”F)yf;iƒ5¦ƒ5¼') ’šƒ€F) 
•L{‘F) „*{, ¢e—G ›ƒL ¢%) y‹* +|6efGJ 
kE{, n©/ ¤(ÏG4 ŒG lefL3yjF) |6ef©ƒ5 
«1){º)" –y C µ +{<eƒ6 iC{< ¤F +3)1'¶) 
eGJ Ÿ4)¦šF) ›EJ i©ƒ8eL{F) ¤jf©”/J "„5¶e* 
µ –Ï…H¶)J 3¦ƒ‚¸) K¦ƒ5 g;ÏF) §š; 
l)҃‚sjF)

¬ÑYÓH ∂°ùªàe ±QÉ°T
QƒeC’G §∏îj óbh 
tL|,§š;gLe‹F)J3)JyG•‘,)¢')J§j/ 
{0$) ){G%) ¢'eC i©‹pšF ½e‹F) ÓG%) y¿

‹Éª©dG ™e π°üØdG CÉLQCG QGhóe 
3)JyG É{—F) yf; ¢'eC K{0%) i£. ¡GJ 
„6){¸) 1e±) he‹F%) ŒHeƒ7 ŒG ›ƒ‘F) %e.3%) 
¤* ›ƒ,) yD ¢eE n©/ ½e‹F) ÓG%) y¿ 
¤*ª‘,eIœeƒ,)µ3)JyGe F¥yE%) eGgƒ/ 
¤‹ D%)J g;ÏF) ŒG žš—, ¤H%) e F tƒ8J%)J „G%)

...‫ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﺘﻬﻤﻴﺶ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻟﻪ‬

AÉ`````©HQC’G ≈`````dEG ∫É````≤àf’G ó`````jôjh ¬````bGQhCG Ö````∏£j ∞````°Sƒj ô```ª©e 
•”sL{0$
•”sL {0$)•L{C¡;nsfF)Ji©‹·)¡;›©/{F)
•L{C ¡; nsfF)J i©‹·) ¡; ›©/{F) 
§š; ª,eGy0 „8{;%) ¢%) ¢J1 ¡—FJ ª/¦9 
–{C+y;¡Gl¶eƒ,)k©”š,e‹f9JK{0%)–{C 
§š;tšL«zF)#e‹*3%¶)›G%)ŒGkHeEiLy·)¡—F 
›©ŽL') h3yº)§š;{G%¶)kƒ8{;)z£Fª,eGy0 
›ƒ‘F) ¡—FJ ªsL|, „83e‹L » ¦IJ ¢eL}G 
¦I ¤H%¶ 3)JyG É{—F) yf; „©({F) y©* §”fL 
"Ò0%¶)JœJ%¶)3){”F)g/eƒ7

QOÉZCG ¿CG Qô≤ŸG øe ¿Éc"
"...øμd ,Ωƒ«dG ¢üHÎdG

,»H π°üàj ⁄ ÊɪY" :QGhóe
"?ÖYÓdG πÑ≤à°ùà ֩dCG ∞«μa 
œ¦/ 3)JyG „©({Fe* ª‘,eI œeƒ,) µJ 
Ï(eD13›©/{F)µ¤jf<3J’ƒ5¦L{‹Gi©ƒ‚D 
›G%) «ÒƒG ¡G y/%) ª* ›ƒjL » ¢$¶) y¸" 
¢%)½’©—C{0$)„vƒ6¶JÇe;¶#e‹*3%¶) 
g;ÏF)¢')œ¦D%)e©ƒvƒ6!g;ÏF)›f”jƒ­g‹F%) 
¤,)҃‚±«{pLJ„H¦,µ•L{‘F)ŒG„*ÌL 
¡šC ›©/{F) µ g<3 )2') ¡—FJ ª‹©f9 ›—ƒ€* 
l¶eƒ,¶) ¢¦—, ¢%) gpL ›* {G%¶) „83e;%) 
"i©ƒ53J+1e.
¢S .º«gGôHEG 

¢%) 3{”º) ¡G ¢eE" ’ƒ5¦L {‹G “eƒ8%)J 
„G%) yƒ”L Ÿ¦©F) 3e£H •L{‘F) „*{, 31e<%) 
¡G esL|, •š,%) » kG1eG ¡—FJ 
Ó -'¶) 
ª,1)3')„‚¿¡G˜F2›‹C§š;¦D%)žšC+3)1'¶) 
§š; 3)JyG É{—F) yf; „©({F) 13 {ˆjH%) )z£F 
"e£f©pLª*3Ò0e£©CªšF)×)#eƒ6¢')Jªfš9

≈æ“CGh ìhôf »°SGQ ‘ ÉfCG"
"»àÑZQ ¿hÒ°ùŸG º¡Øàj ¿CG 

¤mLy/’šƒ€Fe*i©…ƒ€F)i LyG¡*')›ƒ7)JeE 
e£©š;ªƒ‘Hly.JªjF)i©‹ƒ8¦F)"Ï(eDe ©F') 
eH%eC #e”fF) §š; ª ‹pƒ€, y‹, » •L{‘F) µ 
eGJ ¤š‹C ª  —È eG )y©. “{;%) heƒ6 g;¶ 
i/)|7›—*Ÿ¦©F)ž—Fœ¦D%))z£F¤Èy”,ª‹ƒ5¦* 
¢J҃º)ž£‘jL¢%) § ³%)JuJ{Hªƒ5)3µeH%) 
"ªsL|,–)3J%)Ǧs ÈJªjf<3

ôª©eh ¬H π
π°üJG
π°
°üJG ÊɪY
¢†aôj ⁄ 
’ƒ5¦L{‹Gy.JªjF)i©‹ƒ8¦F)¼'){ˆ Fe*J 
µ e£©š; ¤ƒ‘H iL{—ƒ‹F) »e‹F) „5%e—* r¦jº) 
¤šmG Óf;¶ ¼') –{‘F) „‚‹* i.e/J ’šƒ€F) 
„©(3¢'eC+Òf—F)iL}Ie·)J+ʹe*¢¦‹jjL 
¤* ›ƒ,)J iƒ7{‘F) ›Žjƒ5) Çe; #e‹*3%¶) ›G%) 
13 ¢eE yDJ „H¦, ¼') ¤”L{C ŒG ¤š” , ›fD 
e£ƒ‚C3Ÿy;J+{—‘Fe*g©/ÌF)e£jDJ{‹G

π«¨jEG ™e çó–
¬ëjô°ùJ Ö∏Wh 
{‹­{jƒº)¤Feƒ,)JÇe;ue¸') k±J 
›©/{F) µ ¤jf<3 ›”H Ò0%¶) )zI 3{D ’ƒ5¦L 
ϋC oy/ eG )zIJ ¢eL}G ›©ŽL') h3yº) ¼') 
y‹* ¤*3yG ¡G h{”, n©/ y/%¶) „G%) œJ%) 
µ ¤.ejsL ¶ ¢eE ¢') ¤F œeDJ #eƒ€‹F) if.J 
+3)1')ue¸')ŒGiƒ7e0¤/|L¢%)¤©š‹C•L{‘F) 
¤ƒ8§š;#e‹*3%¶)

π«¨jEG" :∞°Sƒj ôª©e
»ëjô°ùJ ¢VQÉ©j ⁄
"QGhóe ™e π°üØdGh 

„G%) +Ò£: ’ƒ5¦L {‹G e F u|7 yDJ 
µ{—C%) eH%)J¡G}F)¡G+yGz GJª H%) {—H%) ¶" 

¤j©Ce;
¤j©Ce; e£©C
e£©C 1e‹jƒ5)
1e‹jƒ5) ªjF)
jF) l)̑F)
l)̑F) µ
µ §jsC
jsC 
¤ƒš.%) žƒ5¦º) )zIJ e©ƒ5eƒ5%) ½¦šG ypL ¢eE 
r3e0ª”*l){GJ‡e©j/¶)ªƒ5{E§š;3eƒ6|6 
¡GÒfE1y;g‹F¡G¤G{/eG¦IJ18i(eD 
KyF ¤j©D œ&Jeƒ‚, ªI ip©j F)J leL3efº) 
«3)1'¶)Jª ‘F)ӝDe…F)

ΩóY ‘ âªgÉ°S Ió«÷G ¬JOƒY
»°VÉŸG º°SƒŸG ájÉ¡f ¬ëjô°ùJ 
iGeDµy.)¦jFe*)1y£G’ƒ5¦L{‹G¢eEJ 
žƒ5¦º)iLe£HµiL¦”F)¤,1¦;¡—FÓ/|º) 
e©ƒ5eƒ5%) leL3efº) ¡G )1y; ¤f‹FJ ªƒ‚” º) 
žDe…F)3{DJi(e”F)r3e0¤š‹.œ¦f”G›—ƒ€*J 
¡ƒ8 ¥y.)¦, ¦I ›©FyF)J ¤* Še‘j/¶) ª ‘F) 
–Ï…H)›fDlefL3yjF)µk”š…H)ªjF)iš©—ƒ€jF) 
heIzF) iš/{G iLe£H µ ¡—F «3e·) žƒ5¦º) 
¤sL|, gš…©F i.{/ i©‹ƒ8J µ ¤ƒ‘H y.J 
•L{‘F)¡G

Ωƒ«dG πÑb π«Mô∏d ¢ùª– 
›fD ›©/{šF „± ’ƒ5¦L {‹G ¢%) eE 
kHeE«zF)3)¦¸)¤sƒ8¦LeG)zIJŸ¦©F)3e£H 
¼') •L{‘F) ›” , ›fD "“)y£F)" ¤‹G ¤,{.%) yD 
¡vƒLª”*)2') ¤F+y(eC¶¤H') œeDÓ/„H¦, 
iƒCe º) gƒ—F eGJ1 §‹ƒL ›* #¶yfF) y‹”G 
i*eƒ7') 3eˆjH) „©FJ ¥3)¦ƒ€G n‹*J •F%ejF)J 
¤‘šv©Fg;¶ 

Ÿ}/’ƒ5¦L{‹G’šƒ€F)i©‹.ŒC)yG3{D
Ÿ}/ ’ƒ5¦L {‹G ’šƒšƒ€F) i©‹. ŒC)yG 3{D 
„*ÌF) iLe£H ›fD ¤”L{C +31eŽGJ ¤f(e”/ 
i©ƒH¦jF)iƒ5¦ƒ5µe I¥|6e*«zF)«1)y;'¶) 
){0&¦G ¤jšƒ7J ªjF) „8J{‹F) gfƒ* )zIJ 
µ¥#e”*¢%)K%)3n©/#e‹*3%¶)›G%)¡GeI4{*%)J 
iš©9¥y.)¦j*¤jHe—Gµeb©ƒ6ҎL¡Fi©‹·) 
{G%¶)µ{—C)z£F‡e©j/¶)ªƒ5{E§š;žƒ5¦º) 
«ÒƒG ¡G ¤jšƒ7J ªjF) l¶eƒ,¶) ŒGJ )y©. 
+31eŽº)3{D#e‹*3%¶)

á∏b πμ°ûe øe á°ü≤dG ájGóH
¬æe ≈fÉY …òdG á°ùaÉæŸG 
¥Ò—‘, µ ’ƒ5¦L {‹G iƒD iL)y* 1¦‹, 
„6e;n©/ªƒ8eº)žƒ5¦º)iLe£H¼')›©/{Fe* 
¦—ƒ€L ¢eE ªjF) iƒCe º) išD ŒG if‹ƒ7 +ÌC 
l)#e”šF)¡G¤*„5%e*¶)1y;g‹F¤H%)ž<3e£ G 
iL3¦£·) „5%eEJ iF¦…fF) µ eC)yI%) ›pƒ5J 
œJ)y,¡G›E¢%)¶')ª;eCyF)¤fƒ Gž<3eƒ‚L%) 
¡* l¦sš* #)¦ƒ5 ¤ƒ€I i©‹·) gL3y, §š; 
›©ŽL')ŒGžƒ5¦º))zI§j/J%)iL¦ƒ6¡*«{E4

RhÈdG øe ¬àeôM äÉHÉ°UE’G 
{G%¶) )zI ¼') l1%) ªjF) ›G)¦‹F) 4{*%) ›‹FJ 
’ƒ5¦L {‹G ¤* {£: «zF) Œƒ8)¦jº) K¦jƒº) 
gfƒ* )ÒmE g‹šL » n©/ ½e¸) žƒ5¦º) µ 
•š… º))zI¡GJ+3{—jº)J+1y‹jº)le*eƒ7'¶) 
ªƒ8eº)žƒ5¦ºe*iƒ7e¹)¤£ƒ5%)¡GÒm—F)y”C

07
»°†≤j »Môa
¢ùjÉØdG" ‘ ¬àbh
"∑ƒH

AÉ°û©dG áÑLh ó©H
ÉfóLh ,¢ùeCG ∫hC’
ÜÉ°ûdG ºLÉ¡ŸG
܃jCG »Môa á«©ªé∏d
â«fÎfE’G ™e Éμª¡æe
¤EG πNO ÉeóæY
¢ùjÉØdG" ‘ ¬àëØ°U
≈≤∏J ¿EG iÒd "ΣƒH
hCG AÉbó°UCG äGƒYO
ɪc ,OóL ÚÑé©e
∞ë°üdG ¢†©H ™dÉW
É¡æ«H øe á«°VÉjôdG
."±Gó¡dG"

∫É°üJG ‘ QGhóe
ÜÉgh ™e ºFGO

áã©ÑdG â∏°Uh ¿CG òæe
"á°Sƒ°S" ¤EG á«Ø∏°ûdG
∞bƒàj ⁄ ,á«°ùfƒàdG
…hÉ¡dG …OÉædG ¢ù«FQ
»ª°SôdG ≥WÉædGh
ËôμdG óÑY á«©ªé∏d
∫É°üJ’G ‘ QGhóe
ÜÉgh áã©ÑdG ¢ù«FôH
≈∏Y ¿ÉæĪWÓd
,ÒîH ™«ª÷G ∫ƒ°Uh
¬J’É°üJG øe Ìμj ɪc
ÜÉgƒH AGƒ°S É«eƒj
hCG ∞°UÉf »Hô©dGh
¿Éjõe π«¨jEG ÜQóŸÉH
ÒÑc ÚŸ √óYÉ°ùeh
≈∏Y ±ô©àj ≈àM
¢üHÎdG Gòg IQhÒ°S
≥jôØdG ¿CG øe ócCÉàjh
πcÉ°ûe …CG ¬LGƒj ⁄
.¿B’G óM ¤EG

‘ π°ûa ÊhOÉe
∞«°V áYOÉfl

á«ÑjQóàdG á°ü◊G ‘
,óMC’G Ωƒ«d á«FÉ°ùŸG
ójó÷G óaGƒdG ∫hÉM
´OÉîj ¿CG ÊhOÉe ó«©d
áØdÉîà ∞«°V ¬∏«eR
’EG ,ó«©H øe á°Sƒ≤e
¬d ø£ØJ ∞«°V ¿CG
.áYhôH IôμdG ó°Uh

‘ ∫hC’G »◊É°U
õØ≤dG QÉÑàNG

»æØdG ºbÉ£dG èeôH
á°üM ¢ùeCG áë«Ñ°U
áYÉ≤H á«ÑjQóJ
ÈàNG å«M ,¥óæØdG
ÚÑYÓdG πc äGQób
õØ≤dG á«∏ªY ‘
≈∏YC’G ¤EG Oƒ©°üdGh
ΣÉæg ¿ƒμJ ÉeóæY
óbh ,á«FÉæK äÉYGô°U
»◊É°U ¢SQÉ◊G í‚
∫ƒ°UƒdG ‘ QOÉ≤dG óÑY
‘ áLQO ≈∏YCG ¤EG
≈∏YC’G ¤EG Oƒ©°üdG
¬fCG Éà »≤£æe ƒgh
πãe ≈∏Y Oƒ©J ¢SQÉM
ó«éjh øjQɪàdG √òg
ÚªLÉ¡ŸG ™e Oƒ©°üdG
.äGôμdG •É≤àd’

Ω’B’G øe ìÉJQG
É¡H ô©°ûj ¿Éc »àdG
ó≤a ,iôNCG á¡L øeh
»◊É°U ¢SQÉ◊G ìÉJQG
¿Éc »àdG Ω’B’G øe
iƒà°ùe ≈∏Y É¡H ô©°ûj
OÉY ¬fCG π«dóH ,ø£ÑdG
…OÉY πμ°ûH ÜQóJh
í°VhCG óbh ,¬FÓeR ™e
»Ñ£dG ºbÉ£dG Éæd
»◊É°U ¿CG áÑ°SÉæŸÉH
Ω’BG øe ÊÉ©j ¿Éc
êÓ©dG ™eh áØ«ØN
ìÉJQG ¬d ¬Ø°Uh …òdG
ÜQóàj ƒgh á«∏c
.…OÉY πμ°ûH

äÉÑjQóJ ‘ ∞«°V
á°UÉN

¢SGô◊G ÜQóe èeôH
ƒMhQ ó«°S ¿É°ùM
ÓªY ¢ùeCG áë«Ñ°U
∞«°V ¢SQÉë∏d É°UÉN
GÒ°†– IQɪY
áeOÉ≤dG ó«YGƒª∏d
,≥jôØdG ô¶àæJ »àdG
πª©dG ¤EG áaÉ°VEÉa
¿Éc …òdG »°ùØædG
ΩÉjCG òæe ¬H Ωƒ≤j
AÉL ,¿B’G øe á∏«∏b
,»æ≤àdG πª©dG QhO
¢SQÉ◊G ÜQóJ å«M
,É¡WÉ≤àdG øe IôμdÉH
≈∏Y ÉgOÉ©HEG á«Ø«c
≈檫dG Úà¡÷G
á«Ø«c Gòch ,iô°ù«dGh
IòØæŸG äÉØdÉîŸG ó°U
á≤£æe êQÉN øe
âeGO óbh ,äÉ«∏ª©dG
ÌcCG á°ü◊G √òg
á¡L øeh ,áYÉ°S øe
ó«°S ≈©°ùj iôNCG
¤EG ΩÉjC’G √òg ƒMhQ
øe ∞«°V Ò°†–
É¡fCG iôj iôNCG ÖfGƒL
øeh IÒÑc ᫪gCG äGP
∞«°V ≈∏Y …Qhô°†dG
‘ ºμëàdÉH É¡jOÉØJ
.ÜÉ°üYC’G

‫ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ‬

‫ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻠﻒ‬
ÉKƒ`````©Ñe
"±G qó¡dG"
≈````````````dEG
á°Sƒ°S

¢S º«gGôHEG
Q.Ëôc

2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

Oó```©dG
2669

...‫ﻟﻘﺎﺀ ﺑﺠﺎﻳﺔ ﻳﻠﻐﻰ ﻭﻋﻴﻦ ﻓﻜﺮﻭﻥ ﺁﺧﺮ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ‬

ᶫØfCGh GóZ á°Sƒ°S ΩɪM ¬LGƒà°S ∞∏°ûdG
ìÉJôj π«¨jEGh ¢ù«ªÿG Ωƒj »°VÉjôdG
,á«°ùfƒàdG á°Sƒ°ùH "¢S’ÉH …OGôŸG" ¥óæa ‘ Éæg É¡°üHôJ IÎa ∫ÓN ÉjOh ∞∏°ûdG É¡¡LGƒà°S »àdG ájófC’G ájƒg ∫ƒM ÜòLh ó°T ó©H
."»°VÉjôdG ᶫØfCG"h á°Sƒ°S ΩɪM πeCÉH ôeC’G ≥∏©àjh ,á«°ùfƒàdG á«fÉãdG áLQódG ádƒ£H ‘ ¿É£°ûæj ÚjOÉf QÉ«àNG ≈∏Y ΩÉ≤ŸG ô≤à°SG 

«zF)¢J{—CÓ;hefƒ6«1e *¤‹pjƒ5e£H'eC 
µ «1)y;'¶) ¤ƒ*{, «{pL Ÿ¦š‹G ¦I eEJ 
«1eH l)҃‚± }E{G µ †fƒ‚Fe*J iƒ5¦ƒ5 
’šƒ€F)¤©DÏjƒ5n©/ªš/eƒF)ªƒ8eL{F)žp F) 
kfƒF)Ÿ¦L

AÉ≤∏dG Ö©d π°†a ¢SÉÑY
â°†aQ ∞∏°ûdGh ᩪ÷G

"’šƒ€F) 1¦ƒ5%)" iE|€F Ÿe‹F) {Lyº) K{.%) 
heIJ 31e”F) yf; i©‹·) im‹* „©(3J 
¡G„5ef;¢J{—CÓ;h3y­e©‘,eI¶eƒ,) 
)2')JiL1¦F)+)3efº)y;¦GJk©D¦,†fƒ8›.%) 
Ÿ¦L#e”šF)K{pL¢%)›ƒ‚‘L "’/σF)"h3y­ 
¶e£H%) 3efj;)§š;’šƒ€F)¤jƒ‚C3eGkfƒF) 
¦š,)y/)Jl)#e”Fi-Ï-•L{‘F)«{pL¢%) yL{, 
#e‹*3%¶) iƒ5¦ƒ5 Ÿe/ ªDÏ©ƒ5 n©/ {0$¶) 
„©¹)ªƒ8eL{F)iˆ©‘H%)J

≈¨∏j ájÉéH áÑ«Ñ°T AÉ≤d 
ŒpL ¢%) )3{”G ¢eE «zF) #e”šF) ¡; eG%) 
¢%) ž—s*J¤H'eCiLep*if©fƒ€*’šƒ€F)i©‹. 
ÓL1eHŸeG%) ¡L#e”F¢eƒ8µksÃ+3)1'¶) 

ªƒ8eL{F) iˆ©‘H%)J iƒ5¦ƒ5 Ÿe/ Ó©ƒH¦, 
k;}He£H'eC¢J{—CÓ;ŸeG%) imFe-+)3efGJ 
¢¦EeL1JiLep*if©fƒ6+eDÏGe£,{—‘G¡G 
›©ŽL') ¥y;%) «zF) qGeHÊF)J „*ÌF) +ÌC 
µ l)#e”F i-Ï- ¡G ÎE%) „8¦v* tƒL ¶ 
iG1e”F)ŸeL%¶)

á›Èd ìÉJQG π«¨jEG
äGAÉ≤∏dG √òg 
¡; ¢eL}G ›©ŽL') Ê; K{0%) i£. ¡GJ 
¡G )1y; +3)1'¶) ¢eƒ‚F yLyƒ€F) ¤/e©,3) 
Êj;)J „*ÌF) +ÌC œÏ0 iL1¦F) l)#e”šF) 
Ÿe/ +3¦ƒ7 µ i©ƒH¦, iLyH%) +eDÏG ¢%) 
gƒ—*¤”L{‘Ftƒ,ªƒ8eL{F)iˆ©‘H%)Jiƒ5¦ƒ5 
¼') +1¦‹F) ›fD l)3y”F) 3efj0)J iƒCe º) 
¡9¦F)„83%)

ÜQóŸG" :ÜÉgh
áKÓK ¤EG øjAÉ≤d Ö∏W
"Ö∏W Ée ¬d Éfôah óbh

"’šƒ€F) 1¦ƒ5%)" iE|€F Ÿe‹F) {Lyº) •š; 
iL1¦F)l)#e”šF)¤…fƒ8§š;heIJ31e”F)yf; 
„*ÌF) +ÌC œÏ0 h3yº) if<{F ¤”©”±J 
¡L#e”Fe Ggš9¢eL}G›©ŽL')h3yº)"œ¦”Fe* 
yD × y¸)J „*ÌF) +ÌC œÏ0 i-Ï- ¼') 
iˆ©‘H%)Jiƒ5¦ƒ5Ÿe/¡G›EŸeG%)¤FeIe …fƒ8 
ŸeG%) nFe-#e”FJi©HemF)i.3yF)¡Gªƒ8eL{F) 
¥1)3%) eG «{ˆH µ )zI ¢J{—C Ó; hefƒ6 
"¤F¥eH{CJJh3yº)
¢S .º«gGôHEG 

eGi…”HeIy©ƒ73µJ+)3efG–{‘F)›E
eGi…”HeIy©ƒ©ƒ73µJ+)3efG –{‘F)›E 
ҎƒF)•L{‘Fe*„©F’šƒ€F)„Ce G¢%) ª ‹L 
¼') +1¦‹F)¤CyIJ«¦D¦I›*œe/›E§š; 
¼J%¶)i.3yF)iF¦…*

óZ Ωƒj AÉ≤∏dG
∫GhõdG ó©H á«fÉãdG ≈∏Y 
¢e”L{‘F) ¤©š; •‘,) «zF) wL3ejF) ¡; eG%) 
i;eƒF) ¡G iL)y* #e‹*3%¶) y< Ÿ¦L ¢¦—©ƒC 
–y ‘Fªƒ©({F)g‹šº)§š;œ)J}F)y‹*i©HemF) 
µ )3{”G ¢eE ¢%) y‹* iƒ5¦ƒ* "«1){º)" 
¡—F #eƒG iƒGe¹) §š; K{pL ¢%) •*eƒF) 
#eƒG g‹šF) )¦ƒ‚C3 iƒ5¦ƒ5 Ÿe/ «ÒƒG 
iF¦…fF) µ ž£,)#e”F ¢%e* ˜F2 µ Ópj¿ 
#){.') µ ¢¦šG%eLJ i©HemF) i;eƒF) §š; e£šE 
»«zF){G%¶)leL3efº)k©D¦,„‘Hµ#e”šF) 
›©ŽL')¤ƒ83e‹L

ådÉãdG õcôŸG πàëj ᶫØfCG 
¤£.)¦jƒ5 «zF) ÇemF) •L{‘F) „7¦ƒv*J 
iˆ©‘H%) «1eH ¦IJ „©¹) y< y‹* ’šƒ€F) 
iF¦…*µnFemF)’ƒF)›jsL¦£Cªƒ8eL{F) 
¡G i…”H y©ƒ7{* i©ƒH¦jF) i©HemF) i.3yF) 
¦£C¥3Jy*J¢$¶)y¸e£f‹F+)3efG¦¾ 
iƒ5¦ƒ5Ÿe/¡;+¦D›”L¶

âÑ°ùdG Qô≤e ¿hôμa ÚY AÉ≤d 
e£‹ƒ8J ªjF) imFemF) +)3efšF ifƒ Fe*J 
„*ÌF)+ÌCœÏ0¤,{—‘Gµª ‘F)žDe…F)

ájófCG •ÉÑJQG
ádƒ£ÑdÉH ¤hC’G áLQódG
…Oh AÉ≤d á›ôH Ö©°U 
qGeH{* †fƒ8 µ iš9eº) gfƒ5 1¦‹LJ 
iLyH%) ‡ef,3) ¼') „*ÌFe* „7e¹) ›‹F) 
•fƒ5 e—C iF¦…fFe* i©ƒH¦jF) ¼J%¶) i.3yF) 
J¡GemF)Œ*){F)ŸeL%) g‹š,e£H'eCeH{E2¢%)J 
«zF)ªƒ©({F)gfƒF)¦I)zIJ{£ƒ€F))zI¡G 
l)#e”Fi¾{*µle*¦‹ƒ7§”šL•L{‘F)›‹. 
¼J%¶)i.3yF)¡Gi©ƒH¦,iLyH%)ŸeG%)iL1J

ᶫØædGh á°Sƒ°S ΩɪM ≈àM
áHƒ©°üH ’EG ÓÑ≤j ⁄ 
eI3)zj;)J¼J%¶)i.3yF)iLyH%) ¡;e GÏE 
iLyH%) §š; eƒ‚L%) •f… L i©‹·) i£.)¦G ¡; 
l)#e”š*i…f,{GK{0%¶)ª£Ci©HemF)i.3yF) 
hepL'¶e*¢e”L{C13hz.Jyƒ6y‹*JiF¦…fF) 
iˆ©‘ F)J iƒ5¦ƒ5 Ÿe/ ›G%) eH{E2 eE eI 
ªƒ8eL{F)

πàëj á°Sƒ°S ΩɪM
¿GOôb øH á≤aQ IOÉjôdG
»°ùbÉØ°üdG Ö©∏ŸGh 
{E2¼')eH1¦”Liƒ5¦ƒ5Ÿe/›G%)¡;nLy¸) 
}E{º) e©Fe/ ›jsL ¦£C iF¦…fF) µ ¤,҃G 
g‹š*ªƒDe‘ƒF)g‹šº)J¢)1{D¡*i”C3œJ%¶)

É©`«ªL ¿hõ```gÉL ¢SGô``◊G" :ƒ`MhQ ó``«°S
"á``dƒ£ÑdG »```a ’EG ¿hô````μØj ’h 
›G)¦‹F)Ó*¡G¤H%)e‘©ƒ‚GiF¦…fF)µleLy±¡GžI{ˆj LeG§š; 
iš©—ƒ€jF)e£C{‹,ªjF)iL¦©¸)#)¦.%¶)gHe.¼') ÎE%) ž£,}‘/ªjF) 
„‚L¦‹,¤‹ƒ5¦*„53e/«%)J„5){¸)Ó*iL¦Dl3eƒ7iƒCe º)¢%) 
iL)y*µª¸eƒ7¤š‹CeG˜F2§š;›©F1Ò0Jª‹©f9›—ƒ€*¤š©G4 
¦/J3y©ƒ5“eƒ8%)J¤He—Gz0%)J’©ƒ8’š0e ©/heIzF)iš/{G 
Ÿ¦”H ¢%) y*¶ ¤H'eC –Ï…H¶) “3eƒ€G §š; iF¦…fF) ¢%) e­" œ¦”L 
i©‘©—F)¥z£*i©fL3y,eƒƒ/qGÊHeH){,)z£Fiƒ7e0l)҃‚sj* 
y‹fC ¢¦C{‹, eE eƒ‚L%) iG)|F)J +Òf—F) iLy·) e£©š; kŽ9 
e ˆ/¶heIzF)iš/{Gµ„53e/›E§š;eIe špƒ5ªjF)#e…0%¶) 
kHeE¼J%¶)ifƒ5e ºeCyŽF)›fD¢$¶)e£s©sƒ,«3J|‚F)¡G¤H%) 
#e…0%¶)’©ƒ8„53esšFksƒ8J%) Ó/
y/%¶)yƒ”L „G%) is©fƒ7 
"Ïf”jƒGe£L1e‘,§š;l3|7%)J 

iLe£H g”; ’šƒ€F) i©‹. „5){/ h3yG ¦/J3 y©ƒ5 e F ’ƒ€E 
§G{º)„5){/1)y‹jƒ5)„7¦ƒv*„G%) is©fƒFi©fL3yjF)iƒ¸) 
Òf—F)›‹F)y‹*)y.i‹()3i©Hy*iDe©š*ŒjjLŒ©·)¢%) iF¦…fšF 
¼') e F¦ƒ7J z G" œeDJ iƒ5¦ƒ5 ¼') ž£F¦ƒ7J z G ¤* )¦GeD «zF) 
„5){¸)ŒG›‹F)žp/’;eƒ‚H¢%) œJesHi©ƒH¦jF)iƒ5¦ƒ5i LyG 
iˆsšF)y/¼')Jy©‹*y/¼') ª*epL') ¢$¶)y/¼') ›‹F)×y¸)J 
y;¦º¢J}Ie.i-ÏmF)„5){¸)¢') œ¦”F)ª  —Èe£©Cž—-y/%) ªjF) 
ž£šEJ«¦D›—ƒ€*+1¦‹F)iš/{Gœ¦01µ¶') ¢J{—‘L¶JiF¦…fF) 
"žI{ˆj ,ªjF)+Òf—F)i©FJ&¦ƒºe*ª;J

OhOôe ∫ƒM ɪμM Qó°UCG ¿CG ™«£à°SCG ’"
"GôμÑe ∫GRÉe âbƒdG ¿C’ ¢SGô◊G 

iš/{G µ •L{‘F) {ˆj , ªjF) leLysjF) i©I%) ¼') {ˆ Fe*J 
iš/{G¤*k£H%)«zF)nFemF)}E{º)¡;’šƒ€F)eC1+3J|8J+1¦‹F) 
¤š;µ}©EÌF)¤j£.¡G¦/J3y©ƒ5„5){¸)h3yGœJesLheIzF) 
„5){¸)Ó*–3e‘F)Œ ƒjƒ5JiL3J|8eI){LªjF)gH)¦·)žI%)§š; 
ªjF)i£º)i*¦‹ƒ7KyG)y©.™3yH"¢%eƒ€F))zIµœeDJÏf”jƒG 
K{H)z£FJiL¦DJiƒ5e/¢¦—jƒ5e£H%¶ +1¦‹F)l)#e”FµeH{ˆj , 
Éy”,Jªƒ‘ F)gHe·)§š;e š;µÎE%)}©EÌF)«3J|‚F)¡G¤H%) 
›;e F¢eEŸ¦©F)žjˆ/¶eEÓf;ÏF)y©‘jƒ5ªjF)t(eƒ F)žI%) 
§š;eƒ‚L%)eH}E3ÇyfF)Jª ”jF)›‹F)¼')iCeƒ8'eC’©ƒ8ŒG„7e0 
«J)}/¢%eƒ6˜F2µ¤H%eƒ6}Ie.¤H')œ¦”F)ª  —ÈJªƒ‘ F)gHe·) 
"iF¦…fF)y©;)¦ºª¸eƒ7J 

1J1{GkHeEy”C¦/J3y©ƒ5e£©F') –{…,ªjF)+Ò0%¶)i…” F)eG%) 
y‹*JlefL3yjF)¼')+1¦‹F)y;¦G¡;kDJ3J{Gy‹*e©ƒ5¶„5){¸) 
)y.eˆ‘sjGiL)yfF)µ{£:iƒ5¦ƒ5„*{,iDυH)JheIzF)3)¦ƒ€G 
¢%) e FyE%)J¦ƒ8¦º)¼') –{…,¤H%) ¶') iF%eƒº)¥zIµoysjF)¡; 
¤H)J%¶•*eƒ5l)zFe*kD¦F))zIµ§G{º)„5){/1J1{G¡;oysjF) 
µž—/«%)3yƒ7%)¢%)Œ©…jƒ5%)¶i/)|7"„7¦ƒ¹))zIµe‘©ƒ‚G 
›‹F)„‘ *¢¦G¦”Li-ÏmF)„5){¸)½ifƒ Fe*l)zFe*kD¦F))zI 
1y;„8¦0y‹*ž£©š;ž—¸)¢¦—L¢%)›ƒ‚C%)iF¦…fšFiL}Ie.)J{£:%)J 
qGeHÊF)§š;}©EÌF)J›‹F)1yƒ*ž£C¢$¶)eG%)iL1¦F)leL3efº)¡G 
y”j;%eC¡L{0$¶)Óf;ÏF)l)҃‚±„7¦ƒv*eG%)ž£F¥eH{…ƒ5«zF) 
)y.›(e‘jGeH%)Ji‹‘,{GleL¦ ‹­žIJišL¦9+yGz G¢¦š‹Lž£H%)
¢S .º«gGôHEG"+1¦‹F)iš/{Gµg©93)¦ƒ€G•©”sj*

õ«cÎdG …Qhô°†dG øe""
"»°ùØædG ÖfÉ÷G ≈∏Y

"IôŸG √òg á°UÉN âfÉc äGÒ°†ëàdG" 

„5){¸)e£L{pLªjF)l)҃‚sjF)¡;¤mLy/¦/J3y©ƒ5›ƒ7)JJ 
}©EÌF)µϋC)¦š01yD„5){¸)¢%)e FyE%)JiF¦…fF)y;¦ºefƒ±

≈∏Y äÉÑjQóJ
"…OGôŸG" ÅWGƒ°T

¬∏ªY ≥jôØdG π°UGƒj
¥óæØH ¬°üHôJ ‘ OÉ÷G
á°Sƒ°S ‘ "¢S’ÉH …OGôŸG"
á°üM âfÉch ,á«°ùfƒàdG
á°UÉN ¢ùeCG áë«Ñ°U
GhôLCG ó≤a ,ÚÑYÓd
≈∏Y á«ÑjQóJ á°üM ∫hCG
¥óæØ∏d ™HÉàdG ÅWÉ°ûdG
∫ƒW ≈∏Y óàÁ …òdGh
äÉÑjQóàdG »gh ,GÎe 750
ô¶ædÉH áÑ©àe âfÉc »àdG
»àdG ¢ù≤£dG IOhôH ¤EG
,á«MÉÑ°üdG IÎØdG äõ«e
iód ójó°ûdG ¢Sɪ◊G øμd
∂dP ºgÉ°ùfCG Oƒ©°ùe ¥ÉaQ
ÌcCG ¿hõcôj º¡∏©Lh
áØYÉ°†e Oƒ¡L ∫òH ≈∏Y
iƒà°ùŸG ¤EG Gƒ∏°üj ≈àM
.¢üHÎdG ájÉ¡f ™e ܃∏£ŸG

¢ùeCG AÉ°ùe á°üM
Ö©∏ŸG ‘ äôL
»°ù«FôdG

™e ¢ùeCG á«°ûY óYƒŸG ¿Éc
»°ù«FôdG Ö©∏ŸG ¤EG IOƒ©dG
å«M ,"…OGôŸG" ¥óæØd
á°UÉN á°ü◊G âfÉc
ÊóÑdGh πª©dG ∞«ãμàd
ºbÉ£dG ¬›Èj …òdG
¬Øãch ,Ióe òæe »æØdG
,âbƒdG Qhôe ™e ÌcCG
¢ùeCG á°üM äó¡°T óbh
GóY ÚÑYÓdG Ö∏ZCG Qƒ°†M
ádÉM Èà©j …òdG …hGR
πNój ⁄ ¬fCG ºμëH á°UÉN
ó◊ ≥jôØdG ™e ¢üHÎdG
≈∏Y πª©dÉH »Øàμjh ¿B’G
.OGôØfG

09

‫ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ‬

...‫ﺟﺒﺎﺭﻱ ﻭﻋﺪ ﺑﻤﻨﺢ ﻣﻐﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﻫﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‬

¿ƒ``````````````aô©à«°S "IhGô`````````ª◊G""
Ωƒ````«dG ¢SCÉ````μdG »``a º````¡°ùaÉæe ≈````∏Y 
g‹šF)›.%) ¡Ge©FeGžI}©‘sj*ŸeDyD"¢eLyLÒG" 
iŽ©ƒF)ž£Fu|6n©/ª(e£ F)¡-3JyF)µ+¦”* 
¼')›I%ejF)•©”±t GyLyƒ,µe£©š;yj‹©ƒ5ªjF) 
›I%ejF)is ­¢¦f;ÏF)gFe9¢%) y‹*išf”º)3)J1%¶) 
iLep*if©fƒ6ŸeG%)•”sº)

∫ÉM ‘ Éfƒ«∏e 15 ¿ƒdÉæ«°S
»FÉ¡ædG ™HQ ¤EG πgCÉàdG 
¢¦©šG 15 is G ’ƒ5¦L «3ef. „ƒ0 
3JyF) ¼') ›I%ejF) •©”± ›*e”G ¤©f;ÏF ž©j ƒ5 
ž£,eL3e…* ¡sƒ6 ›.%) ¡G )zIJ ª(e£ F) Œ*3 
23J 22 Ÿ¦L K{p©ƒ5 «zF) y;¦º) )zI ›fD 
+3)1'¶)„š¾„©(3œ¦‹Ln©/«3e·)ª‘He. 
•©”±¼') ¤©f;¶ŒCyFi©Feº)l)}©‘sjF)§š; 
l)3eƒjH¶)

115 ≈∏Y ¿ƒ∏°üë«°Sh
»FÉ¡ædG ¤EG º¡dƒ°Uh ∫ÉM ‘ 
„5%eE t G Œ. «Je£F) «1e F) „©(3 3{D 
3JyF) ¼') ›I%ejF) y‹* Óf;ÏF eIyLyƒ,J iL3¦£·) 
Ò0%¶)ej.¶)µ¤©f;¶ŒG•‘,)n©/ª(e£ F) 
ž£…©ƒ€ ,›*e”Gž£FeIyLyƒ,Jt º)›EŒ.§š; 
3JyF) ¼') œ¦ƒ7¦F) is G ›ƒjƒ5J ªGej¹) 3JyF) 
œ¦ƒ7¦F)is Ge£©Ce­ž©j ƒ5¢¦©šG115ª(e£ F) 
ªfIzF)Œ*{º)¼')

ÜÉgòdG ójôf" :»Hô©∏H
"¢SCÉμdG ‘ Gó«©H 
¤H%) ×) yf; ª*{‹š* ¢){IJ iL1¦F¦G „53e/ yE%) 
µ)y©‹*heIzF)¢JyL{Liš©—ƒ€jF)µ¤(ÏG4i”C3 
i;{”F) ¢¦—, ¢%) § ³ ªjF) „5%e—F) +y©ƒF) iƒCe G 
»J„5%e—F)µ)y©‹*heIzF)yL{H"œe”Cž£*i©/3 
†©ƒ€ j* ªƒ8eº) žƒ5¦º) ¡G ¡ƒ/%) 4eÃ') •©”± ¶ 
i;{”F) i©š; ¢¦—, ¢%) †”C § jH ª(e£ F) 3JyF) 
e f‹šGi©ƒ83%)§š;œef”jƒ5¶e*e Ftƒ,Je *i©/3 
"eH3¦£.ŸeG%)J
Ü .…QGƒ`g 

µž£ƒCe G§š;Ÿ¦©F)|; "+J){¸)"“{‹j©ƒ5 
ªjF)iL3¦£·)„5%eEiƒCe G¡Gª(e£ F)¡-3JyF) 
iƒGe¹)i;eƒF)¡GiL)y*iƒ7e‹F){()}·e*K{pjƒ5 
iƒ7e¹) i;{”F) i©š; K{pjƒ5 n©/ ’ƒ F)J 
kD¦F)„‘Hµª(e£ F)Œ*3Jª(e£ F)¡-¡L3JyFe* 
¢¦D¦ƒ€jL Ç){I¦F) «1e F) ªf¿ ›‹pL eG ¦IJ 
ž£ƒCe GiC{‹º

Oó```©dG
2669

‫ﻗﺮﺑﺎﺝ ﻳﻔﻨﺪ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺟﺒﺎﺭﻱ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩﻳﺔ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﺇﻟﻰ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺁﺧﺮ‬ 

heIzFe* „‚©*%¶)J {/%¶) ÓH¦šF) –eƒ€; žšsL 
¦L3e ©ƒ5 3){—,J iL3¦£·) „5%eE iƒCe G µ )y©‹* 
ª(e£ F)’ƒH3JyF)¤©C)¦…ƒ€H«zF)ªƒ8eº)žƒ5¦º) 
»Jiƒ7e‹F)1e±)i‹f…F)˜šj*r¦jº)ŸeG%))¦G}£H)J 
µiƒ7e0„5%e—F)+y©ƒF)¡Gª(e£ F)3JyF)†©ƒ€ ,¶ 
iL1¦F¦º)Œƒ‚,ªjF)Je©Fe/+{C¦jº)le©…‹º)›: 
iGy”jG3)J1%)¼')3J{šF–)J3¡ƒ/%)µ

¿GôgƒH ∫ÉÑ≤à°S’G ¿ƒæªàjh ,.. 
¢%) ½2eƒ6 ¡* œe. h3yº) œefƒ6%) § jL eE 
iL3¦£·)„5%eEiƒCe G¡G›f”º)3JyF)µ)¦šf”jƒL 
i”ƒ€G)J1e‘jL§j/¢){I¦*iHe*4y/%)y©£ƒ€F)g‹š­ 
žƒ5¦º) ¦L3e ©ƒ5 3){—j* ¢¦šsL ž£H%) n©/ {‘ƒF) 
µiHe*}*Ój©FejjGÓ,{G)¦šf”jƒ5)eGy ;ªƒ8eº) 
ª(e£ F)Œ*3Jª(e£ F)¡-3JyF)

§≤a ¥ôa áà°S OƒLh
º¡°ùªëj ¤hC’G á£HGôdG øe 
Œƒ‚, ¢%) e£He—G'e* ªjF) le©…‹º) Ó* ¡G 
)zI i‹f9 ¡ƒ8 iGy”jG 3)J1%) µ ¢){IJ iL1¦F¦G 
ªjF¦…*¼') i©j º)–{‘F)¡GyLy‹F)rJ{0žƒ5¦º) 
›I%ej,»n©/i©HemF)J¼J%¶)ÓjCÌsº)Ój…*){F) 
+|€;k©ƒD%)J†”C3ef—F)+҈/¡G–{Cijƒ5K¦ƒ5 
iƒ7e‹F)1e±)3){<§š;iL¦D–{Ce£ ©*¡GiLyH%) 
1)14¦š*hefƒ6J

É«dÉe ºgõØM …QÉÑL 
KyF ’ƒ5¦L «3ef. +3)1'¶) „š¾ „©(3 ¢eEJ 
–y ‘*ªƒ8eº)kfƒF)Ÿ¦L+{£ƒ5Óf;ÏFe*¤;ej.)

Ö©∏j ¿CG øμªŸG øe ≥«aQ …Rhõ©e ᪰UÉ©dG OÉ–G ¢SQÉM ¿EÉa ,¢ùeCG Ωƒj OóY ‘ ¬«dEG Éfô°TCGh ≥Ñ°S ɪc
IQGOEG øe ÉgÉ≤∏J »àdG ä’É°üJ’G ó©H Gògh ,(É©ÑW …ƒà°ûdG ƒJÉcÒŸG øe É¡JOÉØà°SG ∫ÉM ‘) ¿Gôgh ájOƒdƒŸ
Ö©∏dG Iôμa ¬«∏Y â°VôY PEG ,á«°VÉŸG á∏«∏≤dG ΩÉjC’G ‘ …QÉÑL ∞°Sƒj ¢ù«FôdG
.ÜÉjE’G á∏Môe øe ájGóH "IhGôª◊G" `d

IQÉYEG πμ°T ≈∏Y º°†æ«°S …Rhõ©e

IQÉYEG πμ°T ≈∏Y Ö©∏«°S ÒNC’G Gòg ¿EÉa ,…Rhõ©e ≥«aQ ¢SQÉ◊G ™e ¿Gôgh ájOƒdƒe IQGOEG ¥ÉØJG ∫ÉM ‘h
OGóM »∏Y ¢ù«FôdG IQGOEG ¿CG Éà ,»FÉ¡f πμ°ûH …QÉÑL ∞°Sƒj ¢ù«FôdG IQGOEG ™e óbÉ©àdG ¬fÉμeEÉH ¿ƒμj ødh
.¬«dEG Ωɪ°†f’G ójôj …òdG …OÉæ∏d ¬JQÉYEG Iôμa πÑ≤J óbh ,≥dCÉàŸG ¢SQÉ◊G Gòg ‘ §jôØàdG ¢†aôJ

¢ùfƒJ øe ¬JOƒY ó©H í°†à«°S A»°T πc

øe ¬JOƒY ô¶àæà°S å«M ,≥Ñ°SC’G ¿É°ùª∏J OGOh ¢SQÉM º°V ádCÉ°ùe …QÉÑL ∞°Sƒj ¢ù«FôdG IQGOEG º°ù– ⁄
IGQÉÑŸ á°UÉNh á∏Ñ≤ŸG äÉjóëà∏d Gó«L …Rhõ©e ô°†ëj PEG ,IÎØdG √òg ‘ ¬≤jôa É¡«a ¢üHÎj »àdG ¢ùfƒJ
¿CG å«M ,¢TƒeÉeR ÜÉ«Z ÖÑ°ùH OÉ–’G ™e É«°SÉ°SCG É¡«a ¿ƒμj ób »àdG "ôHƒ°ùdG" ¢SCÉc
.¢ùfƒJ øe ¬JOƒY ó©H í°†à«°S A»°T πc

"܃àμŸÉH A»°T πch IhGôª◊G øe »ª°SQ ¢VôY …ód" :…Rhõ©e

á∏«∏≤dG ΩÉjC’G ‘ ¿Gôgh ájOƒdƒe …Ò°ùe øe É«ª°SQ É°VôY ≈≤∏J ¬fCG …Rhõ©e ≥«aQ OÉ–’G ¢SQÉM ∞°ûc
¢UÉÿG …ÒLÉæe ≥jôW øY »JÉeóN GƒÑ∏W å«M IhGôª◊G øe »ª°SQ ¢VôY …ód" :ÓFÉb ìô°üa ,á«°VÉŸG
...É«dÉM ¢ùfƒJ ‘ óLGƒàe »æfCG Éà øgGôdG ±ô¶dG ‘ øjÒ°ùŸG ™e ¢VhÉØàdÉH πØμàj …òdG
."܃àμŸÉH A»°T πc øμd

"»æª¡j ájOƒdƒª∏d Ö©∏dG"

Gòg ¿GƒdCG πªM Iôμa ¢VQÉ©j ødh GÒãc ¬ª¡j "IhGôª◊G" `d Ö©∏dG ¿CG ¿É°ùª∏J OGOƒd ≥HÉ°ùdG ¢SQÉ◊G ∞°ûc ɪc
…OÉædG Gòg ¿CG å«M ,GÒãc »æª¡j ¿Gôgh ájOƒdƒŸ Ö©∏dG" :∫É≤a ,¬jÒ°ùe ™e ¥ÉØJG ¤EG π°Uh GPEG ≥jô©dG …OÉædG
."á«°VÉŸG á∏«∏≤dG º°SGƒŸG ‘ ¬d Ö©∏dG ∂°Th ≈∏Y âæc ÊCGh á°UÉN ,ïjQÉJ ¬dh ájôFGõ÷G ¥ôØdG ¥ôYCG øe Èà©j

"ôHƒ°ùdG »FÉ¡f Ö©d ó©H »ëjô°ùJ ≥FÉKh ≈∏Y π°üMCÉ°S"

∫ÓN ¬JÉeóN ‘ §jôØàdG ¿hÒ°ùŸG ¢†aQ ¿CG ó©H ¬ëjô°ùJ ≥FÉKƒH á°UÉÿGh ¬aOÉ°üJ »àdG á∏μ°ûŸG øY ÉeCG
¢SCÉc »FÉ¡f Ö©dh ¢ùfƒJ øe IOƒ©dG ó©H »ëjô°ùJ ≥FÉKh ≈∏Y π°üMCÉ°S" :…Rhõ©e ≥«aQ ∫Éb ,á«°VÉŸG ΩÉjC’G
øe π«MôdG âÑ∏W ÊCG å«M ,∞«£°S ¥ÉaƒH …QÉ÷G »ØfÉL 11 Ωƒj É橪髰S …òdG ôHƒ°ùdG
."»à«©°Vh Gƒª¡ØJ ¿hÒ°ùŸGh OÉ–’G

¢TGô◊G øe ÜÎ≤j »cQÉÑe

ójôJ ¿Gôgh ájOƒdƒe âfÉc …òdG »cQÉÑe ájÉéH áÑ«Ñ°ûd ≥HÉ°ùdG ºLÉ¡ŸG ¿EÉa ,äÉHGóàf’G ¢üîj ɪ«a ɪFGO
"AGôØ°üdG" IQGOEG âYQÉ°S ¿CG ó©H ¢TGô◊G OÉ–’ Ωɪ°†fÓd ÜÎ≤j ,¬ëjô°ùJ ó©H ¬JÉeóN ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
.¬ª°V ≈∏Y ±QÉ°T ΩÓYƒH ÜQóŸG QGô°UEG ó©H ¬©e ¢VhÉØà∏d

Ü .…QGƒg

¿Gôgh ‹GƒH ¢ùeCG â≤àdG ájOƒdƒŸG Iô°SCG

¿ÓYR »æ¨dG óÑY ¿Gôgh ‹Gh øe IƒYóH "¿ÉjójÒe" ¥óæa ‘ ¢ùeCG Ωƒj AÉ°ùe ¿Gôgh ájOƒdƒe Iô°SCG ⩪àLG
¢†©Hh IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG É¡«dEG ÉYOh ,Ò°ùŸGh »æØdG ºbÉ£dGh ÚÑYÓdG ±ô°T ≈∏Y AÉ°ûY áÑLh º¶f …òdG
⁄ πLCG øe ¢SÉÑ©∏H ß«ØM ÖfÉL ¤EG ,¥hOÉ°U øjódG Qƒfh ódÉN »Hô©∏H QGôZ ≈∏Y ≥jôØdG ‘ IòaÉædG ±GôWC’G
.≥jôØdG Iô°SCG πª°T

ÜGô°VEG ‘ ¿ƒ∏Nójh á«FÉ°ùŸG á°ü◊G ¿ƒ©WÉ≤j ¿ƒÑYÓdG

á°ü◊G Ghôéj ¿CG Qô≤ŸG øe ¿Éc ¿CG ó©H ,¢ùeCG ô°üY ÜGô°VEG ‘ ∫ƒNódG ¿Gôgh ájOƒdƒe ƒÑY’ Qôb ÅLÉØe πμ°ûH
GƒHQóJ áLGôH ≥jó°U óFÉ≤dG AÓeR ¿CG ºZQh ,á©HGôdG áYÉ°ùdG øe ájGóH áfÉHR óªMCG ó«¡°ûdG Ö©∏à á«ÑjQóàdG
¥óæa øe π≤æàdG Gƒ°†aQ å«M ,á«FÉ°ùŸG á°ü◊G á©WÉ≤e ÅLÉØe πμ°ûH GhQôb º¡fCG ’EG ¢ùeCG ìÉÑ°U …OÉY πμ°ûH
.áfÉHR Ö©∏e ¤EG É«dÉM ¬«a ¿ƒ°üHÎj …òdG "¿ÉjójÒŸG"

‹PÉ°T øH Qƒ°†ëH º¡H ™ªàLG …QÉÑL

,á∏«μ°ûàdG ô°UÉæY øe áYƒª› ¬«dEG âYO …òdG ,ÜGô°VE’G ‘ ∫ƒNódG ¿Gôgh ájOƒdƒe ƒÑY’ Qôb ¿CG ó©H Iô°TÉÑe
øY ∫hó©dÉH º¡YÉæbEG ∫hÉMh "¿ÉjójÒŸG" ¥óæa ‘ ¬«ÑYÓH ∞°Sƒj …QÉÑL IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ™ªàLG
¬fCG º¡d ócCG å«M ,º¡gÉŒ √óYƒH »Øj ød …QÉÑL ¢ù«FôdG ¿CÉH Ghô©°T ¿CG ó©H º¡Øbƒe ≈∏Y Ghô°UCG º¡fCG ’EG ,ºgQGôb
.çóëj ⁄ Ée ƒgh …QÉ÷G ´ƒÑ°SC’G ájGóH º¡JÉ≤ëà°ùe Oó°ù«°S
É¡H ΩÉ«≤dG ¿Gôgh ‹Gh Qôb »àdG IQÉjõdG ™e øeGõJ ,ìƒàØe ÜGô°VEG ‘ ∫ƒNódÉH ÚÑYÓdG QGôb ¿CG ±ó°üdG øeh
GƒàØ∏«d ∂dP Gƒ∏©àaG ób ‹PÉ°T øH ∫ÉÑ°TCG ¿ƒμj å«M ,ÚÑYÓdG õ«Ø– πLCG øe "¿ÉjójÒŸG" ¥óæØd ¢ùeCG á∏«d
âØ°ûc iôNCG QOÉ°üe ¿CG ɪc .á≤dÉ©dG á«dÉŸG º¡JÉ≤ëà°ùe ójó°ùJ ºàj ≈àM ,¿ÓYR »æ¨dG óÑY ¿Gôgh ‹Gh √ÉÑàfG
.É«dÉe ájOƒdƒŸG IóYÉ°ùe ºàJ ≈àM á∏©àØe á«°†≤dG ¿CG

Ü .…QGƒg

2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

ÜÉgòdG ¿hójôj
á°ùaÉæŸG √òg ‘ Gó«©H

¢TGô◊G øe ÜÎ≤j »cQÉÑeh ájOƒdƒª∏d Ö©∏j ób …Rhõ©e

‹GƒdG Qƒ°†M ™e øeGõJ ÜGô°VE’G

‫ﻣﻮﻟﻮﺩﻳﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ‬

"∫Éμ°TE’G Gòg π◊ á∏¡e º¡eÉeCG" 
Ó©Fe¸)¡L҃º)¤.JµhefF)iCÌsº)i…*){F)„©(3•šŽL» 
ŸeG%)"œe”C‡J|€* "¦,eEÒº)"¡G+1e‘jƒ5¶)ž£He—G'e*¢%)’ƒ€EJ 
¦,eEÒº) ¡G +1e‘jƒ5¶)J œe—ƒ6'¶) )zI ›¸ iš£G iL1¦F¦º) +3)1') 
{ˆj H ¡sHJ ¡L҃º) ¤.J µ hefF) •šŽH » e H%) n©/ «¦jƒ€F) 
iƒ7e¹)i”Fe‹F)¢¦LyF)yLyƒ,J%)e£Èy”j*eHJy;JªjF)•(e-¦F)gš. 
"Óf;ÏFe*

ácQÉ°ûŸG Ωó©H IOó¡e ájOƒdƒŸG""
"πÑ≤ŸG º°SƒŸG ádƒ£H ‘ 

¢%) ’ƒ€En©/i©ƒ‚”F)¥zIµ)y©‹*re*{DŠ¦‘¿gI2yDJ 
¼J%¶)iCÌsº)i…*){F)iF¦…*µiE3eƒ€º)Ÿy‹*+1y£GiL1¦F¦º) 
+1y£G iL1¦F¦º)" œe”C ¢¦LyF) iš—ƒ€G ›± » ¢') ›f”º) žƒ5¦º) 
le”sjƒº)iš—ƒ€G›±»¢')›f”º)žƒ5¦º)iF¦…*µiE3eƒ€º)Ÿy‹* 
e£LyFi© ‹º)–{‘F)i©”*3){<§š;i/J{…º)¢¦LyF)i©ƒ‚DJi©Feº) 
¢¦LyF) iš—ƒ€G ›/ ›.%) ¡G «3e·) žƒ5¦º) iLe£H iLe< ¼') iš£G 
iCÌsº) i…*){F) iF¦…* ¡G e£(eƒD'¶ {…ƒ‚ ƒ5 e H'eC ¶')J i”Fe‹F) 
"iƒCe º)¥zIµiE3eƒ€º)¡Ge£G{sHJ¼J%¶)

"™«ª÷G ¥ƒa ¿ƒfÉ≤dG" 

¡G ¢){IJ iL1¦F¦G ¢eG{/ 3){D ¢%) re*{D Š¦‘¿ ’ L » 
{ˆ Fe*)y.e©ƒ5eD¢¦—©ƒ5¼J%¶)iCÌsº)i…*){F)iF¦…*µiE3eƒ€º) 
•L{CiL1¦F¦º)¢%)t©sƒ7"œeD2')Òf—F)¤vL3e,J«1e F)iD){;¼') 
3){D2ev,)g‹ƒF)¡GJi©ƒ8eL{F)i/eƒF)µÒfEwL3e,¤FJ•L{; 
»¢') ¤”©f…jF¡L{…ƒ‚G¢¦— ƒ5JŒ©·)–¦C¢¦He”F)¢%) ¶') ›-eÁ 
"¢¦LyF)iš—ƒ€G›±

áWQh ‘ …QÉÑL 
y©E%e,Ji©ƒ8eº)iš©š”F)le;eƒF)µl{£:ªjF)l)ypjƒº)y‹* 
¢eG{s* iƒ7e¹)J i”*eƒF) eH1)y;%) µ e£ ; e ‘ƒ€E ªjF) iG¦š‹º) 
iš—ƒ€G ›± §j/J {0$) 3e‹ƒ6') ¼') le*)yjH¶) ¡G ¢){IJ iL1¦F¦G 
i.{/i©‹ƒ8Jµy.)¦jL+3)1'¶)„š¾„©(3¢'eCi”Fe‹F)¢¦LyF) 
i…*){F)„©(3lesL|,y‹*iƒ7e0i©”©”/i93Jµ¦IJiLeŽšF 
"“)y£F)"+yL{·¼J%¶)iCÌsº)

á∏μ°ûŸG π◊ äÉgÉŒ’G πc ‘ ∑ôëà«°S 
¤H%) «Je£F) «1e F) „©(3 ¡G i*{”º) eH31eƒG ¡G e š; yDJ 
e©Fe/i/J{…º)iš—ƒ€º)›/›.%) ¡GleIe¯¶)›Eµ™{sj©ƒ5 
œ¦ƒ¸e* ¢¦f;ÏF) gFe…L ªjF) i”Fe‹F) ¢¦LyF) i©ƒ‚”* iƒ7e¹)J 
iƒ7e‹F) {()}·) ¼') ¤š” , ›Žjƒ©ƒ5 «3ef. ¢%) e š; n©/ e£©š; 
œ¦š¸)1epL')›.%)¡GŸ¦©F)
Ü .…QGƒg

"¿ÉjójÒe" ¢üHÎH ≥ëà∏j "ƒdƒ"GO" 

„*{,i‹9e”G "¦F¦)1"ª”L{C'¶)g;ÏF)3{D¢%)y‹* 
le”sjƒº)i©ƒ‚Dgfƒ*ªƒ8eº)kfƒF)Ÿ¦L#eƒG "¢eLyLÒG" 
n©/l)҃‚sjF)#)¦.%)¼')+1¦‹F)›*e”Ge£9̃6)ªjF)i©Feº) 
¤(ÏG}*„G%)Ÿ¦L{£:•sjF)¤H'eCÓj©fL3y,Ójƒ/Œ©ƒ8 
48kG)1ªjF)lefL3yjF)¤j‹9e”º)y/Œƒ8JJ–y ‘F)µ 
i;eƒ5

äÉfɪ°V ¬d âeóbh IOƒ©dÉH ¬à©æbCG IQGOE’G 
i*{”º)eH31eƒG¡Ge£©š;e šƒ/ªjF)leG¦š‹º)gƒ/ 
e©”L{C')g;ÏFleHeƒ8kGyD+Ò0%¶)¥zI¢'eC+3)1'¶)¡G 
¤‹Goy±n©/l)҃‚sjF)#)¦.%)¼')+1¦‹F)›.%)¡G§…ƒ5¦F) 
¥efFe9JÇeƒ/¦È{EJ«3ef.’ƒ5¦L+3)1'¶)„š¾„©(3 
ŸeL%¶)µi©Feº)¤,e”sjƒG§š;›ƒsL¢%)§š;–esjF¶e* 
išf”º)iš©š”F)

á«ÑjQóàdG á°ü◊G ‘ ¢ùeCG ô°üY ∑QÉ°T 

h3yº)iš©—ƒ€,µi©ƒ5eƒ5%)i‹…DÊj‹L«zF) "¦F¦)1"¢eEJ 
|;l{.ªjF)i©fL3yjF)iƒ¸)µ™3eƒ6yD½2eƒ6¡*œe. 
iƒ¸)¡;he<¢%)y‹*iHe*4y/%)y©£ƒ€F)g‹š­„G%)Ÿ¦L 
„8Je‘jL¢eEeGy ;"œejƒ5e E"i*eŽ*l{.ªjF)i©/efƒF) 
¤,1¦;‡J|6œ¦/¡L҃º)ŒG 

«3ef. ¢){IJ iL1¦F¦G +3)1') „š¾ „©(3 ’ƒ€E ¢%) y‹* 
¡G +1e‘jƒ5¶) ¤He—G'e* ¢¦—©ƒ5 ¤”L{C ¢%) i”*eƒ5 lesL|, µ 
yE%) ¢%) y‹*1y.Óf;¶h)yjH)i©š‹*Ÿ¦”©ƒ5J«¦jƒ€F) "¦,eEÒº)" 
„©(3¡G|‚0%¶)#¦ƒ‚F)§”š,¤H%)Jkš/i”Fe‹F)¢¦LyF)iš—ƒ€G¢%) 
Ÿe‹F){Lyº)¡*') r)J4›‘/œÏ0+J)3J3y¿iL{()}·)iL1e±¶) 
¥zI re*{D Š¦‘¿ iCÌsº) i…*){F) „©(3 hSzE ª 9¦F) ¡G%ÏF 
le*)yjH¶)¡Ge;¦ Áœ)4eG«1e F)¢%)yE%)JiG¦š‹º)

¿B’G óM ¤EG πμ°ûŸG π– ⁄ IQGOE’G ¿CG ∞°ûc 
iš—ƒ€º)›±»¢){IJiL1¦F¦G+3)1')¢%)re*{DŠ¦‘¿’ƒ€EyDJ 
1y.Óf;¶Ÿ)y”jƒ5)¡Ge£G{s©ƒ5eG¦IJ¢$¶)y¸¢¦LyFe*iƒ7e¹) 
ªjF)Ji©ƒ8eº)ŸeL%¶)µk”š…H)ªjF)iL¦jƒ€F)lÏL¦sjF)iš/{Gµ 
¢¦LyF)iš—ƒ€G¢%) yE&¦LeG¦IJ¢$¶)y¸iL1¦F¦º)e£ Gy‘jƒ,» 
iLe£HµŸÏ;'¶)›(eƒ5J’šjvº«3ef.¤FeDeGž<3i(eDkF)4eG 
ªƒ8eº){£ƒ€F)

áeRÓdG ≥FÉKƒdG Ö∏éH áÑdÉ£e É¡fCGh 
«%)gš¯»iL1¦F¦º)+3)1')¢%)iCÌsº)i…*){F)„©(3’ƒ€EeE 
kš;%) yDkHeE¢%) y‹*Óf;ÏF)le”sjƒGl1yƒ5e£H%) kfm,i”©-J 
˜Ci ·¼'))J&¦·¡LzF)Óf;ÏF)¢%)kfm,•(e-J™e I¢%e*i…*){F) 
¢%)¶')i©ƒ8eº){£ƒ6%¶)µi©Feº)ž£,e”sjƒG§š;)¦šƒ/le;)} F) 
¢$¶)y¸i…*){F){”G›ƒ,»J•(e-¦F)¥zI{ˆjH)¤H%)yE%)re*{D

∫Éμ°TE’G πëj ≈àM ójóL ÖY’ …CG ÜóàæJ ød

"¦,eEÒº)"µg;¶«%) gš.¢){IJiL1¦F¦G¢e—G'e*¢¦—L¡F 
¢¦LyF) iš—ƒ€G ›± §j/ ŸeL%) i‹ƒ‚* y‹* ªƒ‚” ©ƒ5 «zF) «¦jƒ€F) 
+1e‘jƒ5)›*e”Ge£š/+3J|‚*iCÌsº)i…*){F)kfFe9ªjF)i”Fe‹F) 
e£ ; oy± ªjF) •(e-¦F) gš. J%) «¦jƒ€F) "¦,eEÒº)" ¡G –{‘F) 
Óf;ÏF)le”sjƒG1yƒjƒ5iL1¦F¦º)¢%)’ƒ€—,ªjF)J’ƒ5¦L«3ef. 
le;)} F)i ·¼'))J&¦·¡LzF)

ácQÉ°ûŸG Ωó©H IOó¡e ájOƒdƒŸG
πÑ≤ŸG º°SƒŸG ádƒ£H ‘ 
§”fL ªjF) i”Fe‹F) ¢¦LyF) i©ƒ‚D µ )y©‹* re*{D Š¦‘¿ gI2 
¡G +1e‘jƒ5¶) ›.%) ¡G œe.$¶) h{D%) µ eIyLyƒj* efFe…G «3ef. 
¢){IJiL1¦F¦G¢%) i…*){F)„©(3’ƒ€En©/«¦jƒ€F) "¦,eEÒº)" 
¼J%¶) iCÌsº) i…*){F) iF¦…* µ iE3eƒ€º) Ÿy‹* +1y£G ¢¦—jƒ5 
gš¯J%) i”Fe‹F)¢¦LyF)iš—ƒ€G›s*ž”,»¢') ›f”º)žƒ5¦º)œÏ0 
iG4ÏF)•(e-¦F)

ƒJÉcÒŸG øe ó«Øà°ùJ ød ájOƒdƒŸG" :êÉHôb
"É¡∏cÉ°ûe …ƒ°ùJ ≈àM …ƒà°ûdG 
iCÌsº)i…*){F)„©(3’ƒ€E"“)y£F)"BF«|/tL|,µ 
«¦jƒ€F) "¦,eEÒº)"¡Gy©‘jƒ,¡F¢){IJiL1¦F¦G¢%)re*{DŠ¦‘¿ 
œe”C ¢¦LyF) i©ƒ‚”* iƒ7e¹)J i/J{…º) e£šEeƒ€G ›± §j/ 
e£šEeƒ€G «¦ƒ, §j/ «¦jƒ€F) ¦,eEÒº) ¡G y©‘jƒ, ¡F iL1¦F¦º)" 
g.)¦F) ¡G ªjF)J i”Fe‹F) ¢¦LyF) i©”* ¼J%¶) i.3yFe* i”š‹jº) 
"e£š/

Ö∏éH äóYh IQGOE’G""
"É¡«∏Y π°üëf ⁄h ≥FÉKƒdG ¢†©H 

«3ef.’ƒ5¦L„©({F)+3)1') ¢%) iCÌsº)i…*){F)„©(3yE%) yDJ 
¢¦fFe…L¡LzF)Óf;ÏFe*iƒ7e¹)iL3)1'¶)•(e-¦F)„‚‹*gšp*¤,y;J 
iL1¦F¦G«ÒƒGŒGk-y±y”F"œe”CoysL»eG¦IJž£F)¦G%e* 
¡LzF)Óf;ÏF)¢%) ’ƒ€—,ªjF)•(e-¦F)„‚‹*gšp*ÇJy;JJ¢){IJ 
¤©š;›ƒsH»eG¦IJž£F)¦G%) §š;ž£ˆ‹G›ƒ/•L{‘šF¢¦ LyL 
"¢$¶)y¸

ôjóe ™e ±ÓN ≈∏Y º¡fCG GƒØ°ûc ¿hÒ°ùŸG"
"ádGó©dG QGôb ¿hô¶àæjh ≥HÉ°ùdG ácô°ûdG 
ŒG e£CÏv* kpp± iL1¦F¦º) +3)1') ¢%) e -y¿ e F ’ƒ€EJ 
œeD2') 
ªpLÏD¢eƒ/yƒ”L¢eE •*eƒF)«3)1'¶)J½eº){Lyº) 
«zF)•*eƒF)iE|€F){LyGŒG“Ï0§š;ž£H%) ½)¦‘ƒ€E¢J҃º)" 
)J&¦·ªjF)iF)y‹F)3){D¢J{ˆj Lž£H%)JiG4ÏF)•(e-¦F)ž£šƒL» 
•©f…j* ¢¦G}šG ¡sHJ i…*){F) „v, ¶ 3¦G%¶) ¥zI ¡—FJ e£©F') 
"Œ©·)§š;¢¦He”F)

‫ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ‬

‫ﺷﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﻭﺭﺓ‬

Oó```©dG 2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
2669 Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

10

IOÉ©°SƒH Ωƒ«dG ¬LGƒJh ájóŸG ΩÉeCG ÉjOh ∫OÉ©àJ IQhÉ°ùdG
‘ ,¿É«æÑdG ÚY Ö©∏à ájóŸG »ÑŸhCG "Qƒ°ùædG" ¬LGh ÚM ,»°VÉŸG ᩪ÷G ≥∏£fG …òdG ᪰UÉ©dG ¢üHôJ ìÉ‚E’ Òãc ∫É°û«e ¿’BG ÜQóŸG É¡«∏Y øgGôj »àdG ,ájOƒdG äGQÉÑàN’G á∏°ù∏°S ¢ùeCG áë«Ñ°U IQhÉ°ùdG áÑ«Ñ°T âæ°TO
.1-1 »HÉéjE’G ∫OÉ©àdÉH AÉ≤∏dG ájÉ¡f ºZQ ,∫ƒÑ≤e iƒà°ùà ‹Ó«é∏H Qhób óFÉ≤dG ¥ÉaQ É¡«a ô¡X IGQÉÑe

Ωƒ«dG á«fÉK ájOh IGQÉÑe
IOÉ©°SƒH ΩÉeCG 
+3JeƒF) if©fƒ6 Ÿ¦©F) is©fƒ7 g‹šjƒ5J 
ŸeG%) i‹©š”F) g‹š­ i©HemF) iL1¦F) e£,)3efG 
i*{”º)eH31eƒGlyE%) ªjF)J+1e‹ƒ5¦*›G%) 
œeƒ€©G ¢¶$) h3yº) ¢%) ª ‘F) žDe…F) ¡G 
§š;‡¦ƒ6›EµÓjš©—ƒ€,™)|6') ›ƒ7)¦©ƒ5 
ªjF) i©ƒ5eƒ5%¶) iš©—ƒ€jF) yLysj* Ÿ¦”L ¢%) 
µ•L{‘F)Š¦ˆ/¡;eCyF)i£Ge£F›E¦jƒ5 
Ójšf”º)ÓjL1¦F)Ój£.)¦º)
Ω .ì 

1J1{G ¢%eƒ€* leˆ/Ϻ) Œ©. ¡LJy, ¢J1 
+y(e‹F)Ji©9e©j/¶)|7e ‹F)e©ƒ5¶¤Fefƒ6%) 
§š;ªƒH{‘F)h3yº)œ¦‹LªjF)i*eƒ7'¶)¡G 
Ÿy”, §j/ e£jL}Ie. ŒC3J e£jDe©F Ӄ± 
+1¦‹F)iš/{Gµe£ Gh¦š…G¦IeG 

i¾{* œÏ0 ¡G l)҃‚sjF) •ƒH ŒC3 ¼') 
¤Fψ*§”F%) eGŸ¦©F)µÓj©fL3y,Ójƒ/ 
)Jy.J ¡LzF) Óf;ÏF) „‚‹* 1J1{G §š; 
g‹jF)#){.#e”šF)+Ò,J+{LeƒGµi*¦‹ƒ7 
ž£ GœeH«zF)

¢ùëædG Oô£jh ≥dCÉàj Òî∏H

¿hq O ∫É°û«e ¿’BG
IÒÑch IÒ¨°U πc 

3¦ F) yf; ž.e£º) 4J{* +)3efº) kC{;J 
¡GÎE%)¡L1e©º)¼')¤,1¦;kHeE«zF)Òvš* 
ip©j F)iF1e‹GµtâeEeGy‹*i”C¦G 
z G ¤jG4¶ ªjF) +y”‹F) ˜C ¡G ¤ —G “y£* 
žƒ5¦º)iL)y* 

l)3efj0¶)išƒšƒ5§š;)ÒmE¡I){L¤H%) e­J 
¢'eCiƒ7e‹F)„*{,e£ššvj©ƒ5ªjF)iL1¦F) 
» 3¦ƒ šF i© ‘F) iƒ83e‹F) ¡; œJ%¶) ž(e”F) 
{³ iLyº) ªfºJ%) ŸeG%) „G%) +)3efG ™ÌL 

|7e ‹F)¡Giš—ƒ€G¢eEi©HemF)¢%) Ó/µ 
ip©j F) iF1e‹G µ ksà ªjF) i©9e©j/¶) 
¼') ҃€, œJ%¶) ‡¦ƒ€F) ip©jH kHeE eGy‹* 
13¢J1“y£*iLyº)ªfºJ%)–¦‘,

πª©dG áaÉãμH GhôKCÉJ ¿ƒÑYÓdG 
œJ%) µ+3JeƒF)iš©—ƒ€,|7e ;#)1%) –{L»J 
K¦jƒšF iƒ7e‹F) „*{, µ iL1J i…¿ 
i/eƒ5¦* ›©fH –eC3 {-%e, ip©jH h¦š…º) 
z G ¤F ¢¦‹ƒ‚vL «zF) ’m—º) ›‹F) žps* 
¢¶$) h3yº) ¢%) e­ iƒ7e‹F) „*{, iL)y* 
¡G ÇemF) Ÿ¦©F) ¡G iL)y* y; œeƒ€©G 
„*ÌF)

Úà∏«μ°ûJ ∑ô°TCG ∫É°û«e
•ƒ°T πc ‘ 
«1¦F)3efj0¶)¢'eC¤©F')eH|6%)¢%)•fƒ5ešmGJ 
iƒ7{C¢eEiLyº)ªfºJ%) ŸeG%) 3¦ƒ šFœJ%¶) 
§š; “¦D¦šF œeƒ€©G ¢¶$) h3yšF i©,)¦G 
¡Giš©šDŸeL%)y‹*¤Fefƒ6%¶i©FJ%¶)l)1)y‹jƒ5¶) 
¤‹C1«zF){G%¶)¦IJiƒ7e‹F)„*{,–Ï…H) 
¡G „G%) +)3efG µ Óf;ÏF) Œ©. ™)|6'¶ 
kf‹F¼J%¶)Ójš©—ƒ€,¼')•L{‘F)ž©ƒ”,œÏ0 
|7e ‹F)i©fFe<¡Giš—ƒ€GkHeEœJ%¶)‡¦ƒ€F) 
i©ƒ5eƒ5%¶ )

É```≤ëàdG hOhCGh ƒ````cƒjÉcÉH
∫É````°û«e ¿’BGh ¢ù````eCG
ÚÑYÓdG ‘ "QÉædG π````©°T"
¢üHÎH "ƒcƒjÉcÉH"h "hOhCG" IQhÉ°ùdG áÑ«Ñ°T ‘ ¿É«≤jôaE’G ¢ùeCG á«°ùeCG ≥ëàdCG
∂dòH ¿ƒμ«d ,ÉjCG ɪ¡àMGQ IÎa ójóªàH IQGOE’G ɪ¡d â°üNQ Éeó©H ,᪰UÉ©dG
¿’BG »°ùfôØdG ÜQóŸG GÒãc íjôj ¿CG ¬fCÉ°T øe Ée πªàcG ób ≥jôØdG OGó©J
.∫É°û«e

áYƒªéŸG êQÉN á«°ùeC’G ‘ ÉHQóJ

hOhCGh ƒcƒjÉcÉH `d íª°ùj ⁄ ∫É°û«e ¿’BG ÜQóŸG ¿CG ’EG ôØ°ùdG á≤°ûe ºZQh
á°ü◊G ¢ûeÉg ≈∏Y OGôØfG ≈∏Y ÜQóàdÉH ɪgôeCG Éeó©H ,áMGôdG øe IOÉØà°S’ÉH
GQÉÑàYG áYƒªéŸG ™e É›óæj ¿CG ≈∏Y ,á«°ùeCG á«°ùeCG É¡›ôH »àdG á«ÑjQóàdG
.Ωƒ«dG á«°ùeCG áÑ≤JôŸG á«ÑjQóàdG á°ü◊G øe

"áeóÿÉH ÚÑYÓdG πà"" ∫É°û«e ¿’BG

∞«ãμJ Qƒ°ùæ∏d á«æØdG á°VQÉ©dG øY ∫hC’G ºFÉ≤dG π°UGh ,iôNCG á¡L øeh
‘ ájOh IGQÉÑe Ö©d ≥jôØdG ¿CG ºZQ PEG ,ÊóÑdG ÖfÉ÷G ≈∏Y õ«cÎdGh ¬∏ªY
á«FÉ°ùŸG IÎØdG ‘ á«ÑjQóJ á°üM á›ôH ¤EG óªY ¬fCG ’EG ,á«MÉÑ°üdG IÎØdG
‘ áÑμJôŸG AÉ£NC’G í«ë°üJ ≈∏Y ∫É°û«e ¿’BG É¡«a õcQ ,á©«∏≤dG Ö©∏Ã
´ƒbƒdG …OÉØJ IQhô°V ≈∏Y ô°UCG »àdG ,ájóŸG ΩÉeCG ¤hC’G ájÒ°†ëàdG á£ëŸG
.É¡«a

¢ù«ªÿG Ωƒj ¤EG äGÒ°†ëàdG IÒJh ™aQ π°UGƒ«°S

Ωó≤j ød IQhÉ°ùdG áÑ«Ñ°ûd »°ùfôØdG ÜQóŸG ¿EÉa ,√ô£°S …òdG èeÉfÈdG Ö°ùMh
Qhób óFÉ≤dG ¥ÉaQ ¿CG Éà ,¢ù«ªÿG Ωƒj πÑb äGÒ°†ëàdG IÒJh ∞«ØîJ ≈∏Y
πX ‘ ,Ωƒ«dG ‘ Úà«ÑjQóJ Úà°üM ∫ó©Ã ÜQóàdG ¿ƒ∏°UGƒ«°S ‹Ó«é∏H
øe ¬dÉÑ°TCG ájõgÉL ™aQ ‘ ∫É°û«e ¿’BG ÜQóŸG Égô¡XCG »àdG ájƒ≤dG áÑZôdG
‘ ºgô¶àæJ »àdG áeÉ¡dG äÉjóëàdG ¿CG ΩÉàdG ¬cGQOEG ÜÉH øe ,á«fóÑdG á«MÉædG
Qób ÈcCÉH ≥jôØdG á∏«°üM AGôKE’ Gõ«‡ É«fóH GQƒ°†M Ö∏£àJ ,IOƒ©dG á∏Môe
.•É≤ædG øe

’EG Ö©àdG ºZQ" :áMɪ°SƒH
"IÒJƒdG IôjÉ°ùe ≈∏Y ¿hÈ› ÉæfCG

…òdG πª©dG áaÉãc AGôL ¬bÉaQ á«≤H øeh ¬æe ∫Éf …òdG Ö©àdÉH √QGôbEG ºZQ
OGó©àdG ¿CG ≈∏Y ócCG áMɪ°SƒH π«Ñf IQhÉ°ùdG ¿Gó«e §°Sh ¿CG ’EG ,¬H ¿ƒeƒ≤j
IôjÉ°ùeh ,»æØdG ºbÉ£dG √ô£°S …òdG πª©dG èeÉfôH ™e ÜhÉéàdG ≈∏Y È›
¿CG GócDƒe ,∫É°û«e ¿’BG ÜQóŸG É¡°Vôa »àdG äGÒ°†ëà∏d á«dÉ©dG IÒJƒdG
≈∏Y ≥jôØdGh ÚÑYÓdG ≈∏Y IóFÉØdÉH Oƒ©à°S ¢üHÎdG ‘ ádhòÑŸG äÉ«ë°†àdG
Gó«L OGó©à°S’G Ö∏£àJ ¬Ñ°ùM IOƒ©dG á∏Môe äÉjó– ¿CG É°Uƒ°üN ,AGƒ°S óM
.IQÉ°S ÒZ ICÉLÉØe …CG ‘ ´ƒbƒdG …OÉØàd

πWÉH ¢ûMhôj Ée ÉæÑ©J" :∫ÉHƒW
"IOƒ©dG á∏Môe ‘ iƒbCG ¿ƒμæ°Sh

áaÉãc ºZQ ÉbÓWEG Ö©àdÉH ô©°ûj ’ ¬fCG ,∫ÉHƒW ódÉN ™aGóŸG ócCG ¬à¡L øeh
…òdG πª©dG ܃∏°SCG ¿CG GócDƒe ,᪰UÉ©dG ¢üHôJ ‘ ≥jôØdG ¬jôéj …òdG πª©dG
¬°ùªëj ¢ùμ©dG πH ,π∏ŸÉH ÜÉ°üj ÖYÓdG π©éj ’ ∫É°û«e ¿’BG ÜQóŸG ¬©Ñàj
ød ¢üHÎdG ‘ ¿ƒÑYÓdG É¡dòÑj »àdG äGOƒ¡éŸG ¿CG ÉØ«°†e ,π°†aC’G Ëó≤àd
ádƒ£ÑdG QɪZ ∫ƒNód Ö°ùfC’G ƒg ó«÷G Ò°†ëàdG ¿CG ó«cCÉàdÉH ,ió°S ÖgòJ
.…ƒb ¬LƒH á«fÉãdG É¡à∏Môe ‘

Ω .ì

»````fQôë«°S ±ó¡dG Gòg"
IOƒ©dG á∏Môe ‘ âÑKCÉ°Sh
"¬`````àæj ⁄ ô```````«î∏H ¿CG 
+yLy; le©fšƒ5 ¡G ›vL » eH3)¦ƒ€G 
g<{H e E )2') e£s©sƒ, e ©š; ӋjL 
iƒ7e0 i£.)¦F) ¼') •L{‘F) +1e;') µ 
¡sH e j©Fe‹C Ӄsj* •š‹jL e©C 
›‹H ¢%) e ©š; gpL 2') ӝ.e£º) 
heIzF) iš/{G µ œe—ƒ6'¶) ¢%¶ ÎE%) 
e ”/ÏL ¢eE «zF) „s F) µ ¢eE 
µ›IeƒjHªjF)+yLy‹F)„7{‘F)›©Fy* 
Ÿ¦”H«zF)›‹F)¢%) y”j;%)Je£‹©©ƒ‚, 
e ©š;1¦‹©ƒ5œeƒ€©G¢¶$)h3yº)ŒG¤* 
§š; )ÒmE }E{L ¤H%) iƒ7e0 +y(e‘Fe* 
ӝ.e£º)ŒG›‹F)

πμdG ∫É°û«e ¿’BG ôcP ≈∏Y
QOÉ≤dG ÜQóŸG ¬fCG çóëàj
¤EG IOƒ©∏d ≥jôØdG IOÉ«b ≈∏Y
?∫ƒ≤J GPÉe ,á¡LGƒdG 

ŸÏE J%) išGe¾ „©F )zIJ t©sƒ7 
}©.J“{:µtäH%¶›*¥1Jgƒ—F 
iš©—ƒ€jF)µ3¦G%¶)¡GyLy‹F)Ò©Ž,µ 
œ&Je‘jF) §š; n‹f, ϋC œ)¦/%¶)J 
e G h¦š…º) §”fLJ ›ƒ‚C%) ›f”jƒ­ 
y©ƒ¯ §š; ¤,y;eƒº ›©sjƒº) œz* 
«zF) “y£F) )zIJ i/¦…F) ¥3e—C%) 
œÏ0 e HeI2%) µ ¤‹ƒ‚H ¢%) gpL 
•L{‘F) ›f”jƒG ¢%¶ iƒ7e‹F) „*{, 
i.3y­ eH¦I{G ¢¦—©ƒ5 iF¦…fF) µ 
e£Fzf ƒ5ªjF)le©sƒ‚jF)
Ω .ì

∫É°û«e íjôjh áYƒªéŸG ™e èeófG ,≈aÉ©J íjÉ°S
•ÉÑ°†f’Gh É¡«a …ôéj »àdG Ió«÷G AGƒLC’G ≈∏Y ,᪰UÉ©dÉH ≥jôØdG ¢üHôJ ‘ IQÉ°ùdG AÉÑfC’G ô°üà≤J ’
ó«©°S ºLÉ¡ª∏d ΩÉàdG AÉØ°ûdG ‘ â∏ã“ IQÉ°S AÉÑfCG á«°VÉŸG á∏«∏≤dG äÉYÉ°ùdG â∏ªM Éeó©H ,ÚÑYÓd ójó°ûdG
.Gô¡°T øjOÉ«ŸG øY OÉ©àH’G øY ¬JÈLCG »àdG áHÉ°UE’G øe ,íjÉ°S

áYƒªéŸG ™e ¢ùeCG ∫hCG èeófG

êÉeófÓd ,»Ñ£dG ºbÉ£dG πÑb øe ô°†NC’G Aƒ°†dG ≈∏Y ¬dƒ°üM Ö≤Y âbƒdG øe ÒãμdG íjÉ°S ó«©°S ô¶àæj ⁄h
∫É°û«e ¿’BG ÜQóŸG ΩÉb ɪc ,ájOÉY áØ°üH ¢ùeCG ∫hC’ á«Yɪ÷G äÉÑjQóàdG ‘ ΣQÉ°T ¬fCG π«dóH áYƒªéŸG ™e
.á«fÉãdG á∏MôŸG ‘ ájóŸG »ÑŸhCG ΩÉeCG ¢ùeCG …OƒdG AÉ≤∏dG ‘ ¬cGô°TEÉH

áYƒªéŸG ™e ÜQóàj ¬àjDhôd GÒãc ìôa ∫É°û«e

AGôLEG ¿CG á°UÉN ,¬¡Lh ≈∏Y ájOÉH áYƒªéŸG ™e íjÉ°S ó«©°S ºLÉ¡ŸG êÉeófÉH ∫É°û«e ¿’BG ÜQóŸG áMôa âfÉch
Ó°†a ,∫Éμ°TEG …CG ¿hO √ô£°S …òdG πª©dG èeÉfôH ≥«Ñ£J ≈∏Y √óYÉ°ù«°S äÉHÉ«Z …CG ¿hOh πªàμe OGó©àH ¢üHôJ
,IOƒ©dG á∏Môe ‘ Ωƒé¡dG ‘ áHQÉ°†dG Iƒ≤dG ¿ƒμ«d ,¿hôμa ÚY ÜÉÑ°ûd ≥HÉ°ùdG ºLÉ¡ŸG ≈∏Y ÒÑμdG ¬fÉgQ øY
,IOƒ©dG á∏Môe ‘ IQhÉ°ùdG áÑ«Ñ°T ¿GƒdCÉH √QGƒ°ûe å©Ñd ¿Gôgh øHG hó– »àdG ájƒ≤dG IOGQE’G πX ‘ ɪ«°S’
.ÜÉgòdG á∏Môe ‘ ¢û«ª¡àdG ¬dÉW Éeó©H

"ÜQóŸG á≤K Ö°ùμd π«ëà°ùŸG ∫òHCÉ°S" :íjÉ°S

ÊÉ©j ¿Éc »àdG áHÉ°UE’G øe ΩÉàdG ¬«aÉ©àH ,IôeɨdG ¬JOÉ©°S øY ¢ùeCG ¬H É橪L åjóM ‘ íjÉ°S ó«©°S Éæd ÈY
∫ÓN É¡d ™°†N …òdG ÒÑμdG πª©dGh ájƒ≤dG ¬JOGQEG ¤EG øjOÉ«ŸG ¤EG á©jô°ùdG ¬JOƒY É©Lôe ,πMÉμdG ‘ É¡æe
ó«cCÉàdÉH Éæ©e ¬ãjóM ºàîj ¿CG πÑb ,…QGQƒ" QOÉ≤dG óÑY óYÉ°ùŸG ÜQóŸGh ≥jôØdG Ö«ÑW ™e ,ágÉ≤ædG IÎa
‘ áfÉμe õéM πeCG ≈∏Y ,∫É°û«e ¿’BG ÜQóŸG á≤K Ö°ùμd »¨Ñæj ɪc ᪰UÉ©dG ¢üHôJ ∫Ó¨à°SG ∫hÉë«°S ¬fCG
.IOƒ©dG äGAÉ≤d ‘ á«°SÉ°SC’G á∏«μ°ûàdG
Ω .ì 

›fD¡G«¦sHi*¦ƒGkHeE3eˆH%¶)¢%) 
¢%) ª G{ˆj LkHeEŒ©·)J3¦£·) 
leL¦jƒ­{£:%)J4e©jGe*Ÿ¦p£F)1¦D%) 
ªƒ8eº)žƒ5¦º)e£jGyDªjF)¡G›ƒ‚C%) 
g;¶«%) ¢%) ™3yL¢%) Œ©·)§š;¡—F 
yD ešmG ){C +̑* 3J{šF „8{‹G 
eEœ¦…,¢%)eƒ‚L%)¡—È+҃D¢¦—, 
iF¦…fF) µ y©/¦F) ž.e£º) kƒF Ç%) 
µ if‹ƒ7 l)̑* {G «zF) i© 9¦F) 
{ˆ F)K¦ƒ5ž—©š;eGJheIzF)iš/{G 
ž£jLyH%) ŒG3efEӝ.e£Giš©ƒ/¼') 
3¦£·)l)1e”jH)¡—Fœ¦D%)eÁyE%ejšF 
e š; ¡ƒ8 r3y , Ó©GÏ;'¶)J 
3yƒ*e£šf”,K¦ƒ5«yF„©F½ejFe*J 
+#e *JiC1eIkHeE)2')iƒ7e0g/3

â∏©L …òdG ÖÑ°ùdG ƒg Ée
áfQÉ≤e ™LGÎj ΣOhOôe
?»°VÉŸG º°SƒŸÉH 

{G%¶)µeG›E¢%¶ӋGgfƒ5y.¦L¶ 
œ¦ƒ7¦F)µ«yƒ8’”LeGJ1‰¸)¢%) 
Ç%) i.31 ¼') ӃCe º) ™efƒ6 ¼') 
Œ©ƒ8%) ªjF) i”L{…F) )ÒmE k*{Žjƒ5) 
)zIJ i©”©”/ „7{C ¡G “)yI%¶) e£* 
†Žƒ‚F)J }©EÌF) „”H ¼') 1¦‹L e­3 
ªš; eƒ8J{‘G ¢eE «zF) e­3 yLyƒ€F) 
žƒ5¦º)iL)y*µe‘š—Gk EÇ%)iƒ7e0 
ÇemF) ªƒ5¦G µ Ÿ¦p£F) +1e©”* 
kGeD «zF) kD¦F) µ +3JeƒF) ŒG 
Ÿ¦p£F)µ+yLy;leG)y”jƒ5e*+3)1'¶) 
Ÿ¦D%eƒ5eG{ˆj L¢eEŒ©·)½ejFe*J 
¤*

™««°†J ≈°ûîJ ’CG áMGô°üH
∂HÉ«Z ó©H ,á«°SÉ°SC’G ∂àfÉμe
?ójóL ÜQóe Ωhóbh πjƒ£dG 

’D¦, +ÌC ¢%) iƒ7e0 eDÏ9') ¶ 
Óf;ÏF)Œ©·ifƒ5e Giƒ7{CiF¦…fF) 
§‹ƒ5%eƒ5 ½ejFe*J ž£ƒ‘H%) i‹.){º 
›—ƒ€Fe* e ƒ*{, µ 4JʚF )yIe. 
ϋC•sjƒ5%)Ç%)y©E%ejF)½¡ƒ‚L«zF) 
e©CeG%) i©ƒ5eƒ5%¶)iš©—ƒ€jF)µg‹šF) 
§š;҃,3¦G%¶)¢'eCh3yºe*•š‹jL 
§š; yj‹©ƒ5 ¤H%) )y©. ™31%)J Ÿ){L eG 
e­J¤j”m*{Ly.¤H%)K{L«zF)g;ÏF) 
iLJeƒjG Óf;ÏF) Œ©. Š¦ˆ/ ¢%) 
«%) ™{,%) ¡FÇ'eCl)҃‚sjF)+ÌCµ 
Ÿ¦©F)¥y©E%e,kFJe/eG¦IJ{³iƒ7{C 
ª”F%e,›ƒ7)J%) ¢%) ›G%) §š;iLyº)ŸeG%) 
»˜ƒ€F)J+ÒfEª,eHe—G')µªj”-¢%¶ 
ªƒ‘H¼')eG¦Lh|jL
‘ ≥jôØdG QGƒ°ûe º««≤J ∞«c
?ÜÉgòdG á∏Môe

?∂dGƒMCG »g ∞«c 

eG §š; #ªƒ6 ›E Òv* 
gƒ GeH}©E{,JŸ){L 
§š; ¡I){F) kD¦F) µ 
tƒ, ªjF) i”L{…F) 
„*ÌF)ueÃ'e*e F

ÜÉ«Z ó©H
øY
πjƒW
Ωƒ«dG äóY ,øjOÉ«ŸG
(¢ùeCG …ôLCG QGƒ◊G)
ƒg Ée ,ájóŸG ΩÉeCG âcQÉ°Th
?ΣQƒ©°T 

¡L1e©º)¼') ª,1¦‹*)ÒmEk/{C 
œ¦…,¢%) ŒD¦,%) ¡E%) »Ç%) iƒ7e0 
h¦j—º)¦I)zI¡—Fª*e©<+yG 
i*eƒ7'¶) ¡G kƒšv, Ç%) žI%¶)J 
ŒGyLy.y±§š;›f”GeH%) ¢$¶)J 
¡; g;¶ «%) he©< Ç%¶ •L{‘F) 
Œ©©ƒ‚, ¤‘š—L i©ƒ5{F) iƒCe º) 
’;eƒ8%) ¢%) gpL ½ejFe*J Òm—F) 
§j/„*ÌF)µÎE%) y£j.%)J1¦£·) 
µy.¦F)¡ƒ8%)JªjDe©F›GeEy©‹jƒ5%) 
œeƒ€©G¢¶$) h3yšFiƒ©({F)l)3e©¹) 
iƒ7e0ÎE%) ¤‹G3{±%) ¢%) ŒD¦,%) «zF) 
œJ%) µ ¤jƒF lef-') µ tà eGy‹* 
rÊF)ªšI%)ŸeG%)¤Fi©ƒ53i.{0

AGQh âæch Ió«L IGQÉÑe âjOCG
iôJ πg ,∫OÉ©àdG ±óg ™«bƒJ
?ΣQôë«°S ±ó¡dG Gòg ¿CG 

›©pƒ, ¢%) iƒ7e0 œe¸) i‹©f…* 
iL1¦F) l)#e”šF) µ §j/ “)yI%¶) 
eGJ1¤ƒsLJg;¶«%)leL¦ ‹GŒC{L 
Ÿ¦©F)ªj/{C½ejFe*J›ƒ‚C%¶)Éy”jF 
¡L1e©º) ¼') +1¦‹Fe* i.J1}G kHeE 
i”He‹Gµª/eÃJ›L¦9he©<y‹* 
“)yI%) ›pƒ5%) ¢%) § ³%)J ™efƒ€F) 
išf”º) iL1¦F) l)#e”šF) µ K{0%) 
¼') +1¦‹F) ›fD ªjFeƒ8 y.%) §j/ 
Ÿ¦D%)J i©ƒ5{F) iƒCe º) #)¦.%) 
iƒ7e0 ¤.J ›E%) §š; ªf.)¦* 
i;2¶ l)1e”jH¶ iƒ8{; k E Ç%) 
3eƒH%¶)›fD¡GheIzF)iš/{Gµ 
ÎE%) ›;%) ¢%) ªš; gpL ½ejFe*J 
kf-%) §j/ •L{‘F) µ {0$) g;¶ ¡G 
¤j L»Òvš*¢%)Œ©pšF
äôKCÉJ ∂fCG º¡Øf πg
?∂àdÉW »àdG äGOÉ≤àf’ÉH 

3eƒH%¶) l)1e”jH) z0$) » i/)|* 
iƒ7e0„—‹F)›*i©fšƒF)iLJ)}F)¡G 
«%¶J|€G•/Óf;ÏF)ifƒ5e¿¢%) 
¦I eG ŸyD%) » Ç%) {—H%) ¶J |7e G 
iƒ7e0heIzF)iš/{Gµª Gh¦š…G

17

‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ‬

Iô```````μŸG" :êÉHôb
ø``ª°V ∫Gõ`````J ’
øe áYƒæªŸG ¥ôØdG
"äÉ`````eGó≤à°S’G

‫ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺑﻠﻌﺒﺎﺱ‬

2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

Oó```©dG
2669

"¢ûjƒ°ûà∏d »YGO ’h áæJÉÑd øjõgÉL ¿ƒμæd πª©f" :IÒH 
#e…0%¶) )¦ssƒLJ „(e” F) )¦E3)yjLJ y;¦º) µ )¦H¦—L §j/ 
i”C3›;%)"Ï(eDu|7JheIzF)iš/{Gµ•L{‘F)e£©CŒDJªjF)
S 
y;¦G›fDi©HyfF)Ji© ‘F)3¦G%¶)›E†fƒ8§š;Œƒ5¦º)ª ‘F)žDe…F) 
+1¦‹F) l)#e”F iL)y* ›fD ¡L}Ie. ¢¦— ƒ5J heL'¶) iš/{G iL)y* 
"ij*e-§…v*if‹ƒF)e£jL)y*҃He š‹p©ƒ5eG¦IJ
S

ÚH ÒÑc ΩÉé°ùfG ≥∏N ≈∏Y πª©f"
"ÚÑYÓdG 
eGy‹*Óf;ÏF)Ó*ÒfEŸepƒH)•š0§š;›‹©ƒ5¤H')+Ò*œeDJ 
¡Ge;¦Hly*%) yDheIzF)iš/{GiLe£Hµi-ÏmF)‡¦…¹)kHeE 
+1¦‹F)iš/{G¢%S e*¡”S ©jGeH%)"u|7J¤ ;nsfL«zF)ŸepƒH¶)
S 
e ƒCe jƒ5–{‘F)¡G)1y;¢%S )iƒ7e0ª/)¦H+y;¡Gif‹ƒ7¢¦—jƒ5 
e£ GÇe‹HªjF)„(e” F)›Eª S…v,gpL)zF1¦‹ƒF)+҃6%e,§š; 
gƒ7e º)µ1y·)Óf;ÏF)qG1JÓf;ÏF)Ó*ÒfEŸepƒH)•š0J 
"iL¦jƒ€F)lÏL¦sjF)+ÌCœÏ0•L{‘F)e£*ž;yj©ƒ5ªjF)

ÉæJƒb Qó°üeh ÉæMÓ°S •ÉÑ°†f’G""
"¬æY ≈∏q îJCG ødh

á«æWƒdG á£HGôd
á£HGôdG
G G ¢ù«FQ ∞°ûc
êÉHôb ®ƒØfi Ωó≤dG Iôμd
q¿CG "±Gó¡dG" Iójô÷ Éjô°üM
Éehôfi ∫Gõj ’ ¢SÉÑ©∏H OÉ–EG
∫ÓN äÉeGó≤à°S’G á«∏ªY øe
ájƒà°ûdG äÓjƒëàdG IÎa
Ȫ°ùjO 15 Ωƒj äCGóH »àdG
¿ƒjódG ÖÑ°ùH Gògh ,Ωô°üæŸG
º«àæ°S …QÉ«∏e âbÉa »àdG
»àdG IÒãμdG ihÉμ°ûdGh
,äÉYGõædG áæ÷ ≈∏Y â∏WÉ¡J
ΩÉ©dG ôjóŸG ¿CG øe ºZôdÉH
Öë°ùæŸG á«°VÉjôdG ácô°û∏d
‘ ócCG ‹Ó«÷G IOÉæ°S øH
äGhóædGh äÉÑ°SÉæŸG øe ójó©dG
ΩÉb ≥jôØdG q¿CG á«Øë°üdG
Ée ƒgh ,á∏μ°ûŸG √òg ájƒ°ùàH
πÑb áWQh ‘ "IôμŸG" π©é«°S
16 Ωƒj äÉeGó≤à°S’G ÜÉH ≥∏Z
."‹É◊G »ØfÉL 

›‹F) qGeH{* ŒG Óf;ÏF) hJepj* )ÒfE ¶&Je‘, +Ò* Ky*%)J 
ž£,eL¦ ‹G¢%)¡Gž<{Fe*Ÿ| º)kfƒF)Ÿ¦L¤©C|6«zF){…ƒº) 
½eº) }©‘sjF) he©<J heIzF) iš/{G iLe£H y ; +3e£ G kHeE 
ªjF) iš©—ƒ€jF) ›0)1 ‡efƒ‚H¶) §š; l}E3 iL)yfF) z G" u|7J
S 
¡GŒ È»)zI¡—Fhe‹ƒ7+y;ª…v,§š;žƒ5¦º)iL)y*z G›‹, 
i…”HJe /σ5¢eE¤H%¶‡efƒ‚H¶)§š;|HJÓf;ÏFe*Œjâ%) 
"¼J%¶)if,{º)¤*œe H¢%)e ‹…jƒ5)JheIzF)iš/{Gµe ,¦D

∫GR’ ¢SÉÑ©∏H OÉ–G"
"¬fƒjO O qó°ùj ⁄ 

išƒ7)¦º ÒfE u¦9 ¡; É{—F) yf; +Ò* h3yº) ’ƒ€E eE 
„5ef‹š* 1e±'¶ if©£F) y©‹L ª—F ¥|‚/
S «zF) žvƒ‚F) J|€º) 
išƒ7)¦º ÒfE u¦9 ª *ej L ¡I){F) kD¦F) µ" Ï(eD u|7J
S 
¥3eƒH%) •ƒ€;%) l%)y* «zF) „5ef‹š* 1e±') ŒG i©C)Ì/) ›—* ›‹F) 
„7evƒ6%ÏF¶•L{‘šFž£f/Œ©pšF)¦jf-%
)J¤*ž£”š‹,)Jy*%) ¡LzF)
S 
¡Gkb.«zF)žvƒ‚F)J|€º)y©ƒ¯§š;iÈ};ÇyL}©ƒ5eG¦IJ 
"¤”L{*•L{‹F)•L{‘F)y©‹jƒL§j/)zIJ„5ef‹š*¼')¤š.%)

á«æWƒdG á£HGôdG ¢ù«FQ ócCGh
êÉHôb ®ƒØfi Ωó≤dG Iôμd
É橪L »ØJÉg ∫É°üJEG ∫ÓN
≈≤∏J ¢SÉÑ©∏H OÉ–EG q¿CG ¬H
á«æWƒdG á£HGôdG øe GQÉ©°TEG
¿ƒjódG ᪫b q¿CG ¬«a ¬ª∏©J
¿ƒ«∏e 23h øjQÉ«∏à Q qó≤J
AGôLEG øe ´ƒæ‡ ¬fCGh º«àæ°S
"ƒJÉcÒŸG" ∫ÓN ΩGó≤à°SEG …CG
᪫≤dG Oó°ùj ⁄ ¬fC’ ‹É◊G
ìô°Uh ,É¡H ≠∏q H »àdG á«dÉŸG
…òdG ¢SÉÑ©∏H OÉ–EG" :ÓFÉb
hCG ¢ù«FQ ¬d ¿Éc ¿EG ±ôYCG ’
¿ƒjódG ójó°ùàH º≤j ⁄ ’
ihÉμ°ûdG AGôL ¬«∏Y áÑJΟG
ÚÑYÓdG πÑb øe áYƒaôŸG
áæ÷ ¤EG Gƒe qó≤J øjòdG
≈∏Y Gƒ∏°üMh äÉYGõædG
¿B’G óM ¤EGh ,á«FÉ¡f äGQGôb
ƒgh ≥jôØdG á«©°Vh iƒ°ùJ ⁄
áehôëŸG ájófC’G áªFÉb øª°V
."äÉeGó≤à°S’G øe

»°ù«e ƒÑ«éj ¿Éc ƒd"
≈àM ¬∏«gCÉJ ºàj ød
"¿ƒjódG ójó°ùJ ºàj

:Éæd ¬ãjóM ‘ êÉHôb ±É°VCGh
OÉ–EG IQGOEG ¿CG Gó«L ±ôYCG"
äÉfÉμeE’G ∂∏“ ¢SÉÑ©∏H
ójó°ùàH É¡d íª°ùJ »àdG ájOÉŸG
Ωƒ≤J ¿CG É¡«∏Y Gòd ,É¡fƒjO
áÑJΟG ᪫≤dG ∂∏J ójó°ùàH
øjòdG ÚÑYÓdG ¥ƒ≤M AGôL
ƒdh ,≥jôØdG ¿GƒdCG Gƒ°üª≤J
¬∏«gCÉJ ºàj ød »°ù«e ƒÑ«éj
≥jôØdG q¿C’ ¢SÉÑ©∏H OÉ–EG ‘
¥ôØdG áªFÉb øª°V ∫GRÉe
."äÉeGó≤à°S’G øe áehôëŸG
Ω .ê

"…ƒæ©ŸG ÖfÉ÷G ‘ Éfô¶àæj ÒÑc πªY" 
«¦ ‹º)3e©£H¶)¡GiL)yfF)µ¤C¦v,+Ò*h3yº)’vL»eE 
gfƒ*{‘ƒF)k±ž£,eL¦ ‹GkHeE¢%) y‹*¤Fefƒ6%) ¡G¢e;«zF) 
e D') ›.%¶ ›©sjƒº)e š;y”F"œeDJž£,e”sjƒGž£©”š,Ÿy; 
)zIJi©fIzF)iLJ3%¶)–y ‘*„*ÌF)¢e—Gµy.)¦jFe*Óf;ÏF) 
µÓf;ÏF)leL¦ ‹GŒC{Hª—Fe©ƒ‘He¾eH{*|‚sHe š‹.eG 
"+¦D›—*+1¦‹F)iš/{G›0yHª—F)zIJ½e¸)“{ˆF)

"Oƒ©°üdG ≥«≤– óæY ∞bq ƒàj ød »MƒªW"

q "
¬°ùØf ¬d ∫ƒq °ùJ øe πc Qòëf"
"≥jôØdG ≈∏Y ¢ûjƒ°ûàdG 
҃L •L{‘F) ¢'S ) œ¦”Fe* ¤GÏE É{—F) yf; +Ò* h3yº) žj0J 
g.¦L)zF¤”L{9kƒ8Ì;)ªjF)he‹ƒF)›EKy±Jij*e-§…v* 
+1¦‹F)J1¦‹ƒF)•©”sj*3eƒH%¶)1e‹ƒ5'¶ eGyDªƒ‚º)Jišƒ7)¦º) 
yL{L ¡G §š;J ›‹H ¡sH" œeDJ ¼J%¶) iCÌsº) i…*){F) ¼') 
¢%¶ Œ©pšF¤‘ƒ€— ƒ5e H%¶ ejGeƒ7§”fL¢%) •L{‘F)§š;„€L¦ƒ€jF) 
)zIœ¦/3eƒH%¶)“e‘jFe*•”sj©ƒ51¦‹ƒF)¦IJ§ƒ5%¶)“y£F) 
"¤©š;„€L¦ƒ€jF)¢¦FJesL¡LzF)„7evƒ6%¶)¡G¤jLe/J•L{‘F)
.Ω .ê 

œz*§š;)ÒmEª ‹pƒ6eG¦IJ¼J% 
œz*§š;)ÒmEª ‹pƒ
pƒ6eG¦IJ¼J%¶)iCÌsº)i…*){F)¼')' 3J{º)
3J{º) 
tfƒLJ•L{‘F)|‚sH§j/¥zI„*ÌF)+ÌCœÏ0i©Ceƒ8'
)1¦£.
S 
"+1¦‹F)iš/{GiL)y*µg‹šF)}Ie.

¿É«MC’G ¢†©H ‘ πªYCG ÉfCG"
"π«∏dG ∞°üàæe ≈àM 
“{ˆF)µ•L{‘F)e£ƒ€©‹LªjF)i‹(){F)#)¦.%¶)e -y¿’vL»J 
„*ÌF) ¢e—­ Óf;ÏF) ›E –esjF)J #Jy£F) +1¦; y‹* ¡I){F) 
uefƒF)z G›‹L¤H%) ’ƒ€EJ+yLy.+3)1') ŒG›‹F)µJ|€F)J 
iš/{GiL)y*›fD•L{‘F)}©£¯›.%) ¡G)zIJ›©šF)’ƒj G§j/ 
Óf;ÏF) KyF iLy·) ªI iL¦”F) +1)3'¶) ¥zI ¤s G eGJ +1¦‹F) 
¡G „*ÌFe* )¦”sjF) eGy ; +ÒfE i©C)Ì/) )J{£:%) ž£H%) iƒ7e0 
ªjF)+Òf—F)if<{F)"Ï(eDu|7Jž£,e”sjƒG)¦ƒ8e”jL¢%) ¢J1 
§š; ›;%) Çejš‹. iD1eƒF) i© F)J +yLy·) +3)1'¶) KyF e£jƒº 
)zIJ›©šF)’ƒj Gµªš;ª£H%)¢e©/%¶)„‚‹*ª‘C›‹F)’©m—, 
ª£ L¢%e*)y£;ªƒ‘H§š;k‹…Dª H%¶ „5ef‹š*1e±') ›.%) ¡G 
"¼J%¶)iCÌsº)i…*){F)¼')y‹ƒHJ¼J%¶)if,{º)µiF¦…fF)

Ò°†ëàdG øe IÒÑc áÑ°ùf ≠∏Ñæ°S""
"¢üHÎdG ájÉ¡f ‘ 
¢%e*Óf;ÏFtƒ©ƒ5{…ƒº)›‹F)¢%)ªƒ7e‹F)ª ”jF)’ƒ€EJ 
)zIJ iF¦…fF) “e bjƒ5) y;¦G ›fD +ÒfE ifƒ * ¡L}Ie. )¦H¦—L

ºZQ ¬fCG ¢ùeCG IÒH ËôμdG óÑY ¢SÉÑ©∏H OÉ–G ÜQóe ∞°ûc
¿CG ´É£à°SG ≥jôØdG q¿CG ’EG ÜÉgòdG á∏Môe ájÉ¡f ‘ çóM Ée πc
∫Éfh á«fÉãdG áaÎëŸG á£HGôdG ádƒ£H Ö«JôJ IOÉjQ ‘ É¡«¡æj
ájGóH ™e OGOõà°S áHƒ©°üdG q¿CG ±É°VCGh ,…ƒà°ûdG π£ÑdG Ö≤d
ájGóÑdGh √ô¶àæJ »àdG IÒãμdG äÉjóëà∏d Gô¶f IOƒ©dG á∏Môe
ÚM áæJÉH ¢SGQhC’G ᪰UÉ©H Ȫaƒf 1 Ö©∏à áÑ©°U IGQÉÑÃ
..»∏ëŸG ÜÉÑ°ûdG ¬LGƒj 

ly;eƒ5ªjF)+Ò0%¶)l)ypjƒšF¤/e©,3)K{0%)i£.¡GKy*%)J 
žƒ5¦º)iL)y*z GeI%)y*ªjF)+҃º)išƒ7)¦G§š;„5ef‹š*1e±') 
¢eƒ‚* {…ƒº) “y£F) •©”± ¦sH ij*e- §…v* ҃F)J ½e¸) 
žš/ •©”±J ¼J%¶) i…*){F) ¼') išI&¦º) oÏmF) l)҃6%ejF) Ky/') 
3ef—F)ŒGyLy.¡Gž£”L{CiL&J{F¢¦‹Sš…jL¡LzF)3eƒH%¶)

áÑZQ ¬jód âØ°ûàcGh ¿ƒæ«°T øH â«≤àdG"
"πª©dG ‘ ábOÉ°U 
yLy·)҃ºe*¤‹.«zF)#e”šF)¡;ªƒ7e‹F)ª ”jF)oy±J 
ej.¶) ¢%S ) yE%)J "i©fIzF) iLJ3%¶)" –y C µ g©…F) ¢¦ ©ƒ6 ¡* 
eI{ˆj LeG›E¼') ¢eC{…F)–{…,¢%) y‹*+{mGq(ej *§£jH) 
«zF)žvƒ‚F)J|€º)y©ƒ¯J•L{‘Fe*„8¦£ F)žjL§j/Ïf”jƒG 
i‹(eƒ‚F) "+{—º)" if©I ¤FÏ0 ¡G y©‹L ¢%) +Ò* h3yº) «¦ L 
tfƒ©ƒ5«zF)g©…F)¢¦ ©ƒ6¡*҃ºe*k‹j.)y”F"Ï(eDu|7J 
kƒºJ+ÒfEJ+Ҏƒ7›Ee FJe ,J•L{‘F)µy©ƒF)3){”F)g/eƒ7 
+҃6%e, ¢eƒ‚* §Žjfº) ¼') œ¦ƒ7¦F)J ›‹šF iD1eƒ7 i©H ¤LyF

¬```ëjô°ùJ ¥GQhCG ≈`∏Y ¢VhÉ```ØJh ¢SÉ``Ñ©∏H ≈`dEG ô``°†M OGó````≤e 
ª s È§j/yLy·)„©({F)¥1y/{0$) y;¦G¼') 
"e£*¡L1%)ªjF)le”sjƒº)JªsL|,–)3J%)

É¡æμd ¢Vhô©dG ¢†©H …ód"
"᫪°SQ â°ù«d 
¤HS %) 1)y”G†ƒ5¦F)g;¶’ƒ€EK{0%) i£.¡G 
i©HemF)i…*){F)µi…ƒ6eHiLyH%)¡Geƒ8J{;§”š, 
i©ƒ53kƒ©Fe£ —F+)¦IÇemF)žƒ”F)JiCÌsº) 
Ï(eDu|7J+{.e º)„‚‹*ŒGnL1e/%
) eÅ')J
S 
„‚‹*¢%S ) ¡Gž<{Fe*ªƒ53„8{;«%) §”š,%) »" 
e”L{C½¢Jyp©ƒ5ž£HS %) ½)JyE%) Óf;ÏF)#ÏEJ 
½e¸) «¦jƒ€F) ¦,eEÒº) ¡G i©”fjº) +yº) µ 
i£.¦F)1y/%eƒ5ªsL|,–)3J%)§š;½¦ƒ/y‹*J 
«%¶ ª(eƒ‚G') Ÿy; iFe/ µJ eI3ej0%eƒ5 ªjF) 
i©”fjº)ijƒF){£ƒ6%¶)¡;„‚L¦‹j*gFe9%eƒ5•L{C
.Ω .ê 
"•L{‘F)µ«y”;¡G 

ô¡°TCG 3 ÖJGhôH øjOCG" :OGó≤e
"É¡àjƒ°ùJ IQGOE’G ≈∏Yh ∞°üfh 
Ÿ¦Lk‹j.)"3e9'¶))zIµy¿1)y”GœeDJ 
+1e ƒ5¡*i©ƒ8eL{F)iE|€šFŸe‹F){Lyº)ŒGy/%¶) 
¡*„5ef‹š*1e±'¶ yLy·)„©({F)i”C3½Ï©·) 
ªsL|,–)3J%)ªs G§š;e ”‘,)Jg©…F)¢¦ ©ƒ6 
«zF)É{—F)yf;+Ò*h3yº)¡Ggš…*•L{‘F)¡G 
„‘H µJ Ó/|º) i(eD ¡ƒ8 ªƒ5) Œƒ8J 
¡L1%) ªjF) i©Feº) le”sjƒº) ¡; e -y± kD¦F) 
’ƒHJ{£ƒ6%) 3g,)J3µišmjº)J•L{‘šFe£* 
2013i©šL¦.1Ÿ¦Ly”‹F)§š;k‹DJÇ%)3efj;e* 
¡—F ’ƒHJ ¡L{£ƒ6 ªf,)3 §š; †”C kšƒ±J 
1ysº)J•L{‘F)Ó*Jª ©*†*){F)y”‹F)1¦.JŸy; 
›.&¦L–e‘,¶)›‹.¤F¦/žIe‘jF)´«zF)šfšF 

–e‘,)¼') e£*›ƒ7¦jF)žj©ƒ5ªjF)i©‘©—F)yLy± 
iš£º) ¢'eC ¢¦ ©ƒ6 ¡* gƒ/J ÓC{…F) Ó* 
„š¾1e”‹H)y‹*§ƒD%)y/§š;e;¦fƒ5%)¢¦—jƒ5 
ǦHe”F) hejjE¶) i©š; §š; i”C)¦º)J +3)1'¶) 
e©ƒ53Ÿe£º)¤šƒ,ž-•-¦º)KyF

¢Vô©dG ≈∏Y ≥aGh OGó≤e
»FóÑŸG 
«zF) „8{‹F) §š; 1)y”G •C)J ¤j£. ¡G 
–e‘,)¼')›ƒ7¦jF)¼')ªG){F)J¢¦ ©ƒ6¡*¤GyD 
„5ef‹š* 1e±'¶ yLy·) „©({F) ŒG ª(e£H 
›*e”G ¤sL|, –)3J%) §š; g;ÏF) œ¦ƒs* 
iFe/ µ iƒ7e0 i”Fe‹F) ¤,e”sjƒG ¤©”š, 
lÏL¦sjF)+ÌCœÏ0{0$) •L{‘*¤DesjF)Ÿy; 
i©Fe¸)iL¦jƒ€F)

óªfi OGó≤e »YÉaódG §°SƒdG ÖY’ ≈≤àdG
Öë°ùæŸG á«°VÉjôdG ácô°û∏d ΩÉ©dG ôjóŸÉH
øH ójó÷G Ò°ùŸG á≤aQ IOÉæ°S øH ‹Ó«÷G
á≤jôW øY åjó◊G πLCG øe ,Ö«£dG ¿ƒæ«°T
..≥jôØdG øe ¬ëjô°ùJ ≥FÉKh ≈∏Y ¬dƒ°üM 

¡—F’ƒHJ{£ƒ6%) 3g,)J{*¡LyL¤HS %) iƒ7e0 
«zF)šfº)kfm,ªjF)i©ƒ5{F)•(e-¦F)1¦.JŸy; 
i©ƒ83%) ¼') ›ƒ7¦jF) ¢J1 œe/ g;ÏF) ¥eƒ8e”jL 
ÓC{…F)Ó*–e‘,)

´ÓWEÓd á∏¡e Ö∏W ¿ƒæ«°T øH
ÖYÓdG ó≤Y ≈∏Y 
«¦ L«zF)¢¦ ©ƒ6¡*yLy·)҃º)¤j£.¡G 
+1e ƒ5 ¡* ª*{‹F) i©fš<%¶) g/eƒ7 ž£ƒ5%) #)̃6) 
y”‹F)§š;Œš…Lª—Fiƒ7{C¤Fe£G')1)y”G¡Ggš9 
½ejFe*J„5ef‹š*1e±') +3)1') Ó*J¤ ©*ŸÊº)

...á«Ñ∏ZC’G ÖMÉ°U íÑ°ü«°S ¿ƒæ«°T øH

á````cô°ûdG º```¡°SCG ø``e % 51 ™``«H ≈``∏Y ¿ƒ``≤aGƒj IQGOE’G ¢ù``∏› AÉ```°†YCG 
ªjF)B*+3y”º)Jª*{‹F)+1e ƒ5¡*žIeƒº)ž£ƒ5%)#)̃6)§š;yE%)J¤‘D¦G§š; 
›E¡LJy,žj©ƒ5J–¦‘,ifƒ *Ò0%¶))zI‰‘jsL¢%) §š;Œ©fšFe£ƒ8{;´ 
•©-¦jF)gj—G¼')¤.¦jF)žjL¢%)›fD#eƒ‚;%¶)›E¤©š;ŒD¦L–e‘,)|‚¿µ˜F2 
i©H¦He”F)i©/e F)¡G¤©ƒ5ÌF

á«dÉŸG á∏«°üë∏d Gƒbô£àj
⁄ ¿ƒ©ªàéŸG
q 
i©Feº)iš©ƒ¸)¼')i©ƒ8eL{F)iE|€F)+3)1')„š¾–{…jL»K{0%)i£.¡G 
¡š;%)¢%)•fƒ5iE|€šFŸe‹F){Lyº)¢%)¡Gž<{Fe*)zIJišGeEi ƒ5+yºiE|€šF 
žjL¢%)§š;ʝƒL1µ‡eƒ€ F)Jiš©ƒ¸)’©D¦,žj©ƒ5¤H%)i©‘sƒ7+JyHµ 
y‹*eG¼') ˜F2›.%e,yDJi©ƒ8eL{F)iE|€F)#eƒ‚;%) §š;½eº){L{”jF)„8{; 
ž£ƒ5%¶)Œ©*i©š;Ÿe³')
.Ω .ê

Qƒ°üæe "¢SÉ«éjódG" π㇠√ô°†Mh ... 
¢¦He”Fe”f9„5ef‹š*1e±'¶i©ƒ8eL{F)iE|€F)„©ƒ5%e,z G+{GœJ%¶J 
hefƒ€F) iL{LyG ›mÁ ej.¶) |‚/ i ƒ5 ¡G Œfjº) “)Ì/¶) 
ªjF) iš—ƒ€º) ›/ µ )|5'¶) +3J|8 §š; yE%) «zF) 3¦ƒ G iƒ8eL{F)J 
hesƒH) y‹* •L{‘F) iƒ5e(3 ¥y£ƒ€, «zF) ){‘F)J •L{‘F) e£©C †fvjL 
ž£ ©*k-y/ªjF)›Eeƒ€º)g”;«1e F)Ò©ƒ,¡G•*eƒ5kDJµ¡L҃º) 
ª ‘F)žDe…F)Ó*J

√óMƒd ¿ƒæ«°T øH AÉ≤Hh Ö«£dG ÜÉë°ùfG 
+1e ƒ5¡*ª*{‹F)ž£ƒ5%) #)̃6)i©š;¡Gg©…F){;ÇemF){mjƒº)gsƒH) 
«zF)ª(eƒ‚”F)|‚sº)¤HJ1Je”fƒG¤ƒ5)¡
ƒ‚,–e‘,¶)œ¦E¦,{*
¢%S )¡Gž<{Fe*
S
S 
¢¦ ©ƒ6¡*g©…F)|7%) e ©*iƒ8eL{F)Jhefƒ€F)iL{LyGKyFej.){0$) |‚/

™«bƒJ ≈∏Y ´ÉªLE’ÉH ¢SÉÑ©∏H OÉ–E’ á«°VÉjôdG ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG ≥aGh
ôªãà°ùŸGh ‹Ó«÷G IOÉæ°S øH Öë°ùæŸG ácô°û∏d ΩÉ©dG ôjóŸG ÚH ¥ÉØJ’G ∫ƒcƒJôH
..ácô°ûdG º¡°SCG øe % 51 AGΰTG ¤EG »eGôdG Ö«£dG ¿ƒæ«°T øH ójó÷G 

¢¦©šGKy‹jL¶«zF)iE|€F)œeƒ5%)3µi©fš<%¶)g/eƒ7Ò0%¶)tfƒ©F 
¤ ƒ‚, eG +1e ƒ5 ¡* „8{; ¢%) y‹* 3){”F) §š; „špº) #eƒ‚;%) l¦ƒ7J
S ž©j ƒ5 
tFeƒ7isfƒ5¦*¦Iy/)JžIeƒGhe©<µJœ¦E¦,ÊF)

11:30 áYÉ°ùdG ¤EG ôNCÉJ ´ÉªàL’G 

+|€;iL1e¸)i;eƒF)iLe<¼') "¢yL')"–y Cµy”‹H)«zF)ej.¶){0%e,J 
„‚‹* ¤F kHeE «zF) g©…F) ¢¦ ©ƒ6 ¡* yLy·) {mjƒº) {0%e, gfƒ* ’ƒ F)J 
3eƒ€F) µ 3JyL e;
S nLysšF ¢¦Ieƒº) ¤šŽjƒ5) eG ¦IJ iƒ7e¹) le9ef,3¶) 
›jsL«zF)„5ef‹š*1e±') “{9¡Gi””sº)i©*epL'¶)q(ej F)eƒ‚L%)Jªƒ8eL{F) 
i©HemF)iCÌsº)i…*){F)iF¦…*g©,{,+1eL3

Oó```©dG 2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
2669 Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

‫ﻭﺩﺍﺩ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ‬

‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ‬

18

"IhÉN IhÉN ƒdq ƒf ΩR’" QÉ©°ûH IhGôª◊G Ωƒ«dG ¬LGƒj OGOƒdG
"âbh
âbh Üôb
ÜôbCbGC ‘ …hÓ©j
…hÓ©j á«©°
á«©°Vh
°Vh í°†àJ ¿CGC ≈æªàf" 
¤Geƒ‚H')¢%eƒ€*iL&J{F)tƒ‚j,»kF)4¶«zF)›©fH«JϋLg;ÏF)¡;„L{0oy±J 
nLy¸)i/)|7›—*"œeD2')e£Gy;¡Gi©Fe¸)iL¦jƒ€F)lÏL¦sjF)+ÌCœÏ01)1¦šF 
eGJ¶Ÿ%) h3yjL¦I›I†fƒ‚Fe*¦I¡L%) “{‹H¶¡s C«JϋLg;ÏF)„vL)zI 
žDe…E¡—Fl¶&JeƒjF)¥zI¡;i*e.'ÏFiF¦vº)eIy/JªI+3)1¶)¢)ž<3˜F2¤*eƒ6
S
"¡—ÁkDJh{D%)µg;ÏF))zIi©‹ƒ8Jtƒ8¦j,¢%)§ jHª C

"É©jô°S äÉeGó≤à°S’G á«∏ªY AÉ¡fEG Öéj" 

|5%) µe£(e£H)gpL¢%e*§ ³ªjF)leG)y”jƒ5¶)¡;¤mLy/e -y¿›ƒ7)JJ 
µheL'¶)iš/{º)y©.҃‚sjF)eƒ‚L%)ÓGy”jƒšFJ•L{‘šF§ ƒjL§j/¡—ÁkDJ 
i”š”GÒ<¡L{0$¶)Óf;ÏF)i©‹ƒ8J§”f,«JϋLg;ÏF)i©ƒ‚DŒG+)4)¦ºe*"¤F¦D 
ešE¤H%¶e£fš.i©š;#e£H)µ)|5¶)gpL¤H)¦FJe£D{CŒG¢e*3yjLe£H%)e­
"›—E•L{‘F)+y(eCJe£,y(eCµ˜F2¢eEešEi;|*i;¦pºe*e”sjF)

"IQGOE’G ¥É£f øY êQÉN Úeó≤à°ùŸG ¥ÉëàdG ΩóY" 

e­+3)1'¶)–e…H¡;r3e01)1¦Fe*ÓGy”jƒº)–esjF){0%e,¢%e*„L{0“Ì;')J 
ešmGJe H)ž<3"œeDJž£sL|,•(e-J§š;y‹*)¦šƒsjL»)¦F)4¶Óf;ÏF)#¶&¦I¢%) 
ž£G)y”jƒ5)1){º)Óf;ÏFtƒ,ªjF)iL3)1¶)l)#){.¶)#e£H%)§ jHª CžDe…EkšD 
¢%)˜F2¡L҃º)iDe9–¦C§”f,3¦G%¶)„‚‹*¢%e*™3y H¢%)¶')¡—ÁkDJh{D%)µ
"ž£ƒ8¦‹L¡GleGy0¡ƒ‚,»eGe£©f;¶tL|,µiˆ‘sjG§”f,–{‘F)gš<%)

"øjõgÉL ÚÑY’ ™e óbÉ©àdG ójôf" 

1ej;'¶)¡—È¡L}Ie.Óf;¶ŒGyDe‹jF)„8̑º)¡G¤H%) „L{0yE%) eE 
›—E •L{‘F) §š; +y(e‘Fe* 1¦‹©ƒ5 {G%¶) )zI ¢%¶ +1¦‹F) leL3efG œÏ0 ž£©š; 
ž£G)y”jƒ5)1){º)Óf;ÏF)•sjšL¢%) „8̑º)¡G¤H%) kšD"{G%¶))zI§š;•š;J 
ÊjvH§j/Ji£.¡Gi;¦pº)ŒG)¦šD%ejL§j/¡—ÁkDJ|5%)µlefL3yjFe* 
ž£©š;1ej;¶)Œ©…jƒH¡L}Ie.Óf;¶yL{He H%¶K{0%)i£.¡Gi©HyfF)ž£,)3yD
"+1¦‹F)leL3efG¡G+)3efGœJ%)z G

"ÉÑjôb ≥ëà∏j ¿CG ¬«∏©a Ωɪ°†f’G ‘ ÖZôj …hÓ©j ¿Éc GPEG" 

ešmG"Ï(eD«JϋLg;ÏF)i©ƒ‚D¡;nLysšF„L{01e;¤mLy/Ÿej0µJ 
3¦G%¶)¢%e*“{‹He H%¶e ”š”,¶µ{”š*JªE3efGÓf;ÏF)i©ƒ‚De”*eƒ5¤©F')l|6%) 
¦Ies©ƒ8¦,¤Fyû«zF)›—ƒ€º)¡—Fiƒ‚¿iL3)1)§”f,e£H%) «%) eI4Jepj, 
e£©C˜-y/%)ªjF)iˆsšF)¥zIiLe<¼')Ji/)|7›—*«zF)«JϋLg;ÏFe*•š‹jº) 
h{D)µ•L{‘Fe*•sjšL¢%)¦.{H)zF
„G%)œJ%)i©ƒ€;K{.nLy¸) ¦I¡L%)“{‹H¶
"1)1¦F)¼')Ÿeƒ‚H¶)µg<{L¢eE)2')e‹f9¡—ÁkDJ
óªfi.Ü

OGOƒdG äÉeɪàgG πNój Ú"RQ

‘ô≤∏Hh óªfi …ó«°S »cQÉÑe ÚÑYÓdG Ö∏L É¡JÉHÉ°ùM ‘ â©°Vh ób âfÉc Éeó©H
ô°üf ÖYÓH É¡eɪàgG ¿É°ùª∏J OGOh IQGOEG äóHCG ,π«Ñf …hÓ©j ¤EG áaÉ°VG ó«dh
øª°†J ⁄ …òdG âbƒdG ‘ Gòg »JCÉj ,¬©e ’É°üJG â£HQ …òdG ÚbRQ …GO Ú°ùM
±óg πé°S øe ƒg ¿Éc ÚbRQ ¿CG ɪ∏Y ,᫪°SQ áØ°üH ∫hC’G »KÓãdG äÉeóN
â¡àfGh ¿É°ùª∏àH äôL »àdG ÜÉgòdG á∏Môe IGQÉÑe ∫ÓN OGOƒdG ≈eôe ‘ ájô°üædG
.áμÑ°T πc ‘ ±óg ádOÉ©àe áé«àæH Ωƒ∏©e ƒg ɪc 

1)1¦F)µyIÏpƒ
pƒ5¡GeeI
eI
I{{Geƒ5J¦*{.¢ef
e ;Ï
ef
;ÏF)¢eEJi—ffƒ6 
1)1¦F)µyIÏpƒ5¡GeI{Geƒ5J¦*{.¢ef;ÏF)¢eEJi—fƒ6

""¢üHÎdG
ÎdG Gò
Gòg ‘ Úà
ÚàjOh ÚJ
ÚJQÉÑe
É Éæ
Éæ›ôH"" :¢ùjôN
N 
„*ÌF) )zI œÏ0 ÓjL1J Ó,)3efG i¾{* ¡LyF) Ò0 „L{0 h3yº) yE%) 
µ ¢¦—jƒ5 i©HemF)J ¢){IJ iL1¦F¦G ŸeG%) Ÿ¦©F) +y/)J +1¦‹F) iš/{º )҃‚± 
e ©‹ƒ5i”©”¸)µ"œe”Ci©ƒ53i‘ƒ*¤jL¦Itƒ‚j,»•L{CŸeG%)„*ÌF)Ÿej0 
ŸeG%)e£FJ%)g‹š ƒ5•šŽº)„*ÌF))zIœÏ0›D%¶)§š;ÍL1JÓ,3efG#){.)¼') 
Ÿ¦L¤£.)¦H¢%)„8̑L«zF)ÇemF)•L{‘F)iL¦IyLy±3eˆjH)µ¢){IJiL1¦F¦G
"•šŽº)„*ÌF)ŸeL%)¡GŸ¦L{0$)µ«%)›f”º)i‹·)

"IÒÑc ¥ôa ΩÉeCG IOƒ©dG á∏MôŸ Ò°†ëàdG Éfóª©J" 

§j/+ÒfE–{CŸeG%) ҃‚sjF)Jy‹,ª ‘F)žDe…F)¢%e*Ï(eD„L{0›ƒ7)JJ 
e£H¦ƒ8¦v©ƒ5ªjF)˜šj*i£©fƒ6¢¦—jƒ5ªjF)leL3efº)¥zI›mG§š;Óf;ÏF)1¦‹L 
e£f‹šH¢ejšF)¢ejL҃‚sjF)¢e,3efº)¢¦—,¢%)eH13%)"u|7JheL'¶)iš/{Gµ 
eH{ˆj ,Jžƒ5¦º)’ƒj Gµe H%)˜F2¡LÒfEӔL{CŸeG%)•šŽº)e ƒ*{,œÏ0 
l)҃‚sjFe*{G%¶)•Sš‹,¦F„—;§š;)zIJ+1¦‹F)iš/{GœÏ0if‹ƒ7le£.)¦G 
–{‘F) ¡G «%) «y;eƒ, §s G le£.)¦º) z0%e, ¡L%) iF¦…fF) –Ï…H) •fƒ, ªjF)
"+Òf—F)–{‘F)¼')+ҎƒF)

"äÉ«°SÉ°ù◊G IGhôª◊G IGQÉÑe »¡æJ ¿CG ≈æªàf" 

¢){IJiL1¦F¦GŸeG%) g‹šjƒ5ªjF)iL҃‚sjF)+)3efº)ª£ ,¢%) e -y¿§ ³J 
›EµyL)}j,ksfƒ7%)ªjF)J+J){¸)J1)1¦F)Ó*+1¦.¦º)le©ƒ5eƒ¸)›EŸ¦©F) 
e ,)3efG#)3J¡Ge£”©”±¼')§‹ƒHªjF)i© ”jF)“)yI%¶)¡;)y©‹*"œeD2')žƒ5¦G 
+3¦Ezº)i£.)¦º)¢¦—,¢%)§ jH¢){IJiL1¦F¦GŸeG%)e£f‹š ƒ5ªjF)iL҃‚sjF) 
«zF)y©š·)i*)2'¶ isHeƒ5iƒ7{CJ¡L3e·)ӔL{‘F)¡LzIÓ*tšƒ7Ÿ){*)i*em­
"žƒ5)¦G+yS ;z Ge£ ©*iDϋF)}©È›:

"äÉ«°SÉ°ù◊G √òg ≈∏Y ¢û«©f ≈≤Ñf ¿CG Rƒéj ’" 

Ó*iDϋF)§š;{-&¦,kš:ªjF)le©ƒ5eƒ¸)§š;#e”*¶)4¦pL¶"„L{0“eƒ8%)J 
leL3efG¶')ªIeGiLJ{—F)l)#e”šFeCe£…*{L«zF)3)¦·)Œ*e9ž<3iL1¦F¦º)J1)1¦F) 
ŒGª”jšHe EešmGJi(eD§”fjCleDϋF)eG%S )iLe£ F)+{CeƒFž—¸)–Ï9'e*ª£j , 
1¦‹ƒšFe ”©”±œe/µ˜F2¢¦—©ƒ5iF¦…fF)le£.)¦G3e9)µªƒ8eº)µiL1¦F¦º) 
ž£ ©*Je  ©*iDϋF)µ#“yF)n‹*§š;›‹F)¡L3e.ӔL{‘Ee ©š;gpL½ejFe*J
"iL1¦F¦º)J1)1¦F)Ó*i©ƒ5eƒ/™e I¢%e*K3%)¶e©ƒvƒ6eH%)Ç%)¦FJ

º¡eGó≤à°SG …ƒæf øjòdG ÚÑYÓdG ¢†©H ÜQóJ ΩóY"
"Éæ≤∏≤j º¡bôa ™e 
œe*›Žƒ€,k,e*ªjF)leG)y”jƒ5¶)i©ƒ‚D¡;˜F2y‹*r{;•*eƒF)1)1¦F)y(eD 
+3)1'¶)«¦ ,¡LzF)Óf;ÏF)Ó*h3y,Ÿy;¢%) )yE&¦GÇeƒšjF)ªƒ8eL{F)3eƒ€F) 
„€©‹H¡s Ce ƒ‘H%) §š;hz—H¶"u|7Jž£jˆ©‘/ÒmLž£jLyH%) ŒGž£G)y”jƒ5) 
ž£‹G+3)1¶)k”‘,)¡LzF)¡GÓf;ÏF)„‚‹*™e It©sƒ7gHe·))zI¡Giš—ƒ€G 
)zIJž£D{CŒGiL1e;+3¦ƒ*¢J{*yjL)¦F)4¶y‹*)¦/|L»ž£H)e­Jž£fš.§š;
S 
e ‹Gh3yjL¦I¶«zF)g;ÏF)µ¡—,išƒ‚‹º)¡—Fž£FJe Fifƒ Fe*ª*epL){G%)
"¤”L{CŒGh3yjL¦I¶J

¿É°ùª∏àH √ƒ∏NO …òdGh ≥∏¨ŸG ¢üHÎdG ∫
∫ÓN
ÓN ¬H Gƒ
GƒeÉb
ƒeÉ
eÉÉbb …
…òdG
òdGG π
πª©∏d ÉéjƒàJ
∫hCG Ωƒ«dG Gòg IÒ¡X OGOƒdG ƒÑY’ ¢
¢Vƒîj ,,»°VÉŸG
°°V
VÉŸG

VÉŸ
ŸG âÑ°ùdG Ωƒj òæe
Ö©∏à ∂dPh ¿Gôgh ájOƒdƒe QÉ÷ÉH º¡©ªéà°S ,º¡d ájÒ°†– á¡LGƒe
.AÉ°ùe áãdÉãdG áYÉ°ùdG øe ájGóH áfÉHR óªMCG

q
¿ƒ«æ©e ÚÑYÓdG πc 
iš/{G–Ï…H)›fD•L{‘F)e£f‹šLiL҃‚±+)3efGœJ%)i*em­Êj‹,e£H%)ž—s* 
e£©f;¶›E™)|6)¼') 1)¦.œ1eLJ¡LyF)Ò0„L{0¢e*3yº)§‹ƒL+1¦‹F) 
1)y‹jF)›E¢%) ¦I˜F2§š;eIy;eƒLeGJž£,)3yD3efj0)¡Ge —jL§j/e£©C 

1)y‹jF) ¢eE¢')J§j/¡I){F)kD¦F)µi<3eC•L{‘F)+1e©;¢%)e­)}Ie.§”fL 
œeG$¶)ibC¡G¡L| ;J{*eE%¶)ibC¡Gef;¶¡G¢¦—jL¤H%)e­)1Jy¿

¤hC’G á£HGôdG ¥ôa ¿Ó°†Øj ∫OÉjh ¢ùjôN 
e£f‹šL¢ejšF)¢ej£.)¦º)¢¦—,¢%) 1)¦.œ1eLJ¡LyF)Ò0„L{0›ƒ‚CyDJ 
Ӌ.{G¼J%¶)i…*){F)¡GӔL{CŸeG%) ½e¸)•šŽº)„*ÌF)œÏ0e£”L{C 
4){…F)¡G–{Ci£.)¦Ggš…j,¥zI+̑F)Jžƒ5¦º)’ƒj Gµe£H¦E¼') ˜F2
+ҎƒF)–{‘F)i£.)¦­e£©C#yfF)gpLªjF)heIzF)iš/{G“Ï0§š;Òf—F)

≈¨∏J ób OGORƒ∏H á¡LGƒe 
¢e…ƒ€ ,Ójš©—ƒ€,¤”L{C¤.)¦L¢%¶ §‹ƒL1)1¦šFª ‘F)žDe…F)¢eE¢')J§j/ 
i‹·)Ÿ¦LK{0%)J¢){IJiL1¦F¦GŸeG%) Ÿ¦©F))zI+y/)J¼J%¶)i…*){F)iF¦…f* 
§š;+ÒfEifƒ *§Žš,¢%)¡—º)¡G¥zI+)3efº)¢%)¶')1)14¦š*hefƒ6ŸeG%)›f”º) 
¢%) g”,{º)¡G½ejFe*Jk ƒ6¦³Ó;i Ly­)J{—ƒ‹L¡Fif©”‹F)#e *%) ¢%) 3efj;) 
y©”‹F)g‹š­›f”º)i‹·)Ÿ¦Lž£”L{C¤£.)¦L{0$)•L{C¡;1)1¦F)J҃GnsfL 
¢eƒšj*ª‘…F

ídÉ°üà∏d ájOƒdƒŸGh OGOƒdG IGQÉÑe 
iL1¦F¦GŸeG%)Ÿ¦©F)+)3efGi¾{*#)3J¡Ge£”©”±1){º)i© ”jF)“)yI%¶)¡;)y©‹* 
˜F2¼')eGJif—,{º)#e…0¶)t©sƒ,JÓf;ÏF)l)3yD3efj0)µišmjº)J¢){IJ 
Ó*iDϋF)Œf…L›:«zF)y©š·)i*)2)¦Ii£.)¦º)¥zIiGeD)¡G§ƒ5%¶)“y£F)§”fL 
¡9¦šFi©*{ŽF)i£·e*+{—F)ªf…D¢)Êj‹L¡LzšF)¡L3e·)ӔL{‘F)¡LzI

¬àæJ ⁄ ɪ¡æ«H IGQÉÑe ôNBG 
¢%)ªI¢){IJiL1¦F¦GJ¢eƒš,1)1JÓ*+13e*kš:iDϋF)¢%)§š;yE&¦LeG 
+)3efº)§j/J)yLyƒ6eƒCe ,y£ƒ€,eG)ÒmEe£‹¯kHeEªjF)i©ƒ5{F)leL3efº) 
ŒpL҃‚±#e”F{0$) kHeEªjF)JBi‘(eƒ7µe£j‹.ªjF)iL҃‚sjF) 
i”©D1½)¦s*ªƒ5{F)e£jDJ›fDk‘D¦,eGy‹*ª£ ,¢%) e£Fgj—L»Be£ ©* 
ª‘…Fy©”‹F)g‹šG¡GiL1¦F¦º)hesƒH)›‹‘*

ábÓ©dG Ú°ùëàd äó¡q e »°VÉŸG º°SƒŸG IGQÉÑe 
+Ò0%¶)iF¦·)žƒ5{*¢){IJiL1¦F¦GJ¢eƒš,1)1JŒ.ªƒ53#e”F{0$)¢eE 
g‹šGi©ƒ83%) §š;K{.Jªƒ8eº)žƒ5¦šF¼J%¶)iCÌsº)i…*){F)iF¦…*{;¡G 
eGJe©ƒ53i©HemF)i…*){F)iF¦…*¼') †”ƒ5yD1)1¦F)¢eEkDJµª‘…Fy©”‹F) 
¡LzIÓ*iDϋF)ӃsjF#)¦.%¶)y£S GeG¤,1eƒ5ªjF)i©ƒ8eL{F)uJ{F)¦I¥}©G 
›EµÓCyIœ1e‹jF)ip©j *k£jH)+3¦Ezº)i£.)¦º)¢%)eš;¡L3e·)ӔL{‘F)

"IOƒ©dG á∏MôŸ GõgÉL ¿ƒcCG ≈àM ¢üHÎdG ≈∏Y IÒÑc ’ÉeBG ≥∏q YCG" :»MÉàØe
᫨H ádƒ£ÑdG ôªY øe ÊÉãdG ô£°û∏d GõgÉL ¿ƒμj ≈àM √óæY Ée πc Ëó≤àd ¬≤jôa ¬ª«≤j …òdG ≥∏¨ŸG ¢üHÎdG É¡æeh IOƒ©dG á∏Môe ≥Ñ°ùJ »àdG äGÒ°†ëàdG ∫Ó¨à°SG ∫hÉëj ¬fCG ∂∏ŸG óÑY »MÉàØe ¿É°ùª∏J OGOh ºLÉ¡e ÜôYCG
πc ¿ƒÑ©∏«°S ‹ÉàdÉHh Oƒ©°üdG ôeC’ áÑ°ùædÉH ¿B’G qó◊ º°ùM A»°T ’ ¿CG iôNCG á¡L øe iCGQ »MÉàØe.ÜÉgòdG á∏Môe øe IÒNC’G ä’ƒ÷G ∫ÓN ôeC’G ¬«∏Y ¿Éc ɪ∏ãe ≥jôØ∏d ¤hC’G á∏«μ°ûàdG øª°V √óLGƒJ ≈∏Y á¶aÉëŸG
:‹ÉàdG QGƒ◊G ∫ÓN øe ∂dPh ¤hC’G á£HGôdG ádƒ£H ¤EG OGOƒdÉH IOƒ©dGh ±ó¡dG Gòg ≥«≤– πLCG øe º¡Xƒ¶M 

¼') +1¦‹F) §š; eHy;eƒ©ƒ5 ž£G ›Ge; ¦IJ e f‹šG i©ƒ83%) 
g©,ÌF)iGy”G

™e º°SƒŸG Gòg ádƒ£H äCGóH ób âæc ,∂«dEG ó©æd
?∂dP ≈∏Y ∂≤«∏©J Ée ,∫ÉeB’G ≥jôa 

y‹* ¢¦š‹, ešmC •©š‹, «%) ™e I „©F i”©”¸) µ 
gš9 «3e·) žƒ5¦º) iL)y* ŒG 1)1¦F) “¦‘ƒ* ªDesjF) 
ibCŒGgL3yjF)išƒ7)¦GJœeG$¶)ibCŒGg‹šF)h3yº)ª G 
%)y*¢%)iLe<¼')¤,z‘HeG¦IJÎE%)ª,)3yD3¦9)§j/{*eE¶) 
{*eE%¶)•L{Ci”C3ª ©;yjƒL
äÉjQÉÑe ‘ ∂JÉcQÉ°ûe äô°üàbG Éeó©H â∏b ɪ∏ãe
∂MÉ‚ ó©Hh ∫ÉeB’G ≥jôa ™e ¤hC’G ä’ƒ÷G
ΣÉYóà°SG áÄØdG √òg ™e ±GógCG I qóY π«é°ùJ ‘
â∏Ñ≤à°SG ∞«c ,ôHÉc’G á≤aQ Ö©∏d »æØdG ºbÉ£dG
?ôeC’G Gòg

¡FJ {*eE¶) ibC ¡ƒ8 ¢¦E%) ¢) k‹…jƒ5) 
k‹…jƒjƒ5) × y¸)J ªš; 
¡FJ 
§j/ «1¦£. K3eƒD œz*%eƒ5 ›* yS ¸) )zI y ; ’D¦,%) 
iš/{GœÏ0›ƒ‚C%) iE3eƒ€­§ˆ/%)JÎE%) ª,eHe—G)3¦9%) 
+1¦‹F)

∫ÓN É«°SÉ°SCG ¿ƒμàd íª£J ∂fG Gòg øe º¡Øf
?∂dòc ¢ù«dCG ,IOƒ©dG á∏Môe äÉjQÉÑe 

¢%) § jLJ ¶') g;¶ ›—C ¢e -) ¤©C ’šjvL ¶ {G%) )zI 
¤H%) ¡G&J%) eH)JleL3efº)¡G1y;ÊE%) g‹šLJe©ƒ5eƒ5%) ¢¦—L 
e”*eƒ5˜FkšDešmGJ)zF›‹Fe*¶') •”sjL¶“y£F))zI 
ª ‘F)žDe…F)i”-œeH%¶«1¦£.K3eƒDœz*%eƒ5
óªfi.Ü 

k EÇ%) ¦I†©ƒ*gfƒF˜F2JiL1e;+3¦ƒ*¤jšf”jƒ5) 
ibCŒGiE3eƒ€º)iƒ7{C½uej,¢%) 3eˆjH)µe()1›;%) 
ŒG¤©Cg‹F%)«zF)Ÿ¦©F)ª,%e©ƒ5¤H%)¡Ge ”©jGk EJ{*eE%¶) 
eG¦IJe£,{ˆjH)ªjF)iƒ7{‘F)l#e.×y¸)Jib‘F)¥zI 
)ÒmEª /)3%)

áÄa ™e äÉjQÉÑŸG §¨°†H ôKCÉàJ ⁄ ∂fCÉH »æ©j Gòg
?∂dòc ¢ù«dCG ,ôHÉcC’G 

g‹F%)k EešmCS½')ifƒ Fe*1e;yS .{G%¶)¢eEy”FϋC 
†Žƒ8¢Jy*J{*eE%¶)•L{CŒGkf‹FœeG$¶)•L{CŒG
ä’ƒ÷G ‘ äAÉL ôHÉcC’G áÄa ™e ∂JÉcQÉ°ûe
¢VGQ âæc πg ,§≤a »WÉ«àMÉc âÑ©dh IÒNC’G
?á«©°VƒdG √òg øY 

˜F2¢¦—L¶•L{C«%e*ªƒ‚Èeºg;¶›Ei”©”¸)µ 
µkF}FeH)˜F2§š;+1eL4†”Cªƒ5eƒ5%eEg‹šF)›.%) ¡G 
kšƒ7)J›*i©‹ƒ8¦F)˜šj*{-%e,%) »½ejFe*J«3)¦ƒ€GiL)y* 

¡Gi…”HiL%) Œ©©ƒ‚,yL{Lg;¶™e I„©Fi”©”¸)µ 
¡L΋jFe* eH{-%e, ½ejFe*J e£f‹šL ªjF) leL3efº) ‡e”H 
¡—Fe f‹š­¥e špƒ5«zF)˜F2iƒ7e0e£ ;k-y±¡LzšF) 
iš/{Gis‘ƒ7e L¦9e H%)˜F2ªƒ8eº)¡Gtfƒ7%){G%¶))zI 
{‘ƒF)i…”H¡G%)yfHe H%eEJ+1¦‹F)iš/{G›0y ƒ5JheIzF) 
e CyI•©”sj*e Ftƒ,‡e” F)¡G1y;ÊE%) ŒÃ§j/ 
¼J%¶)i…*){F)iF¦…*¼')1¦‹ƒF)µ›mjº)

ºμ«∏Y GóH …òdG ôKCÉàdG ∂dP ”RhÉŒ ºμfCG Gòg ≈æ©e
?∂dòc ¢ù«dCG ,ºμÑ©∏à √ƒªà∏é°S …òdG Ì©àdG òæe 

ŒDJ§š;„€©‹H§”fH¢%)œ¦”‹º)Ò<¡Cy©E%){G%))zI 
«%) +҃G¡—FÓj©ƒ5eDejHeE¢')J§j/ÓjÈ}IJ%) iÈ}I 
ÓG}šGe E½ejFe*Jœ1e‹jF)J%) iÈ}£F)›f”,gš…j,•L{C 
heIzF) iš/{G e£* e ©£H%) ¡LzšF) ¡L΋jF) Ò-%e, 4Jepj* 
½e¸) kD¦F) µ eH}©E{, ˜F kšD ešmGJ œe/ iL%) §š;J 
+1¦‹F)iš/{Gœ¦/gƒ G
S
?¿ƒμJ ¿CG ™bƒàJ ∞«μf IOƒ©dG á∏Môe ôcP ≈∏Yh 

iš/{G¡Gi*¦‹ƒ7yS ƒ6%)¢¦—jƒ5e£H%)«%)Œ©·)eI){LešmG 
eGJ–{‘F)›EÓ*)ÒfE¢¦—©ƒ5e£©C„Ce jF)¢%¶ heIzF) 
„©F‡e” F)µ–3e‘F)¢%)ªIžƒ5¦º))zIe£j*¦‹ƒ7¡GyL}L 
g‹šF)¼')§‹ƒLe£ GyLy‹F)›‹pLeÁ–{‘F)yLy‹F)Ó*)ÒfE 
„Ce jšFisƒ6{º)iLyH%¶)1y;KyS ‹jLn©/1¦‹ƒF)›.%) ¡G 
ijƒF)¼J%¶)i…*){F)iF¦…*¼')iL1&¦º)i-ÏmF)l)҃6%ejF)§š; 
“y£F))zI•©”±¼')“y£L§”fL«zF)1)1¦F)e£ ©*¡GJ
≈∏Y Ú¶aÉfi ºàdR ’ ºμfCG ≈∏Y ¿hócDƒJ Gò¡H
?Oƒ©°üdG ábQh Ö©d ‘ ºμXƒ¶M 

µi(eDkF)4¶e :¦ˆsC¢e -)¤©C’šjvL¶{G%))zI 
„v*K¦ƒ5y(){F)¡;y‹jfH¶¡H%)›©Fy*1¦‹ƒF)iD3Jg‹F 
§š;iGy”º)–{C›Eœef”jƒ5)¡Gy©‘jƒ ƒ5e H%) eE‡e”H

Ωƒj òæe ¬fƒª«≤J …òdG ≥∏¨ŸG ¢üHÎdG ∂°Tƒj
»àdG AGƒLC’G º«q ≤J ∞«c ,»¡àæj ¿CG »°VÉŸG âÑ°ùdG
?á≤HÉ°ùdG ΩÉjC’G ∫ÓN ºμJGÒ°†– É¡«a äôL 

“J{:µ«{¯l)҃‚sjF)J•šŽº)e ƒ*{,uejjC)z G 
Ójƒ/§š;yj‹L’m—GqGeHÊFŒƒ‚vHe H%) ˜F2+y©. 
K3eƒD ¢¦FzfL Óf;ÏF) ›E ¢%) eE e©G¦L Ój©fL3y, 
y ; ¡L}Ie. )¦H¦—L §j/ +1)¦I ¢Jy* ¢¦š‹LJ žI1¦£. 
+1¦‹F)iš/{G–Ï…H)

,¬àbh ‘ AÉL Gòg ≥∏¨ŸG ¢üHÎdG ¿G »æ©j Gòg
?∂dòc ¢ù«dCG 

–{‘F)S›E§‹ƒ,ªjF)“)yI%¶)§š;+1eL}Cœe¸)i‹©f…* 
iF¦…fF)k‘D¦,ešEi”šŽGleƒ*ÌFe£jGeD'e*e£”©”±¼') 
)y©. )1)y;) žI1)y;)J Óf;ÏF) leL3e…* ¡sƒ€* ˜F2J 
i© ”jF) J%) i©HyfF) i©/e F) ¡G #)¦ƒ5 i©ƒ5{F) le£.)¦šF 
ªjF)if‹ƒF)“J{ˆF)y‹*iƒ7e0)ÒmEeH1eC%))zI„*ÌFeC 
+1e‹jƒ5e*e Ftƒ5n©/heIzF)iš/{GiLe£HŒGeIe ƒ€; 
žˆ‹GœÏ0)ÒmEe ,1eC%) ªjF)i…” F)ªIJi;¦pº)uJ3 
žƒ5¦º))zIiF¦…*¡GœJ%¶){…ƒ€F)l¶¦.
¬LƒH Qƒ¡¶dG ≈∏Y ¿ƒeRÉY ºμfCG Gòg øe º¡Øf
?∂dòc ¢ù«dCG ,IOƒ©dG á∏Môe ∫ÓN …ƒb 

†”C1)1¦F)µ¡sHe *•š‹jL¶{G%))zIJœe¸)i‹©f…* 
+1e;) ›.%) ¡G iF¦…fF) ’D¦, +ÌC ›Žjƒ, –{‘F) ›E ›* 
+1¦‹F)iš/{GœÏ0+¦”*iDυH¶)½ejFe*Je£,¦©*g©,{, 
e…jD)¼')“y£He H%)Jiƒ7e0e ©š;•f… L«zF){G%¶)¦IJ 
¼J%¶)i…*){F)iF¦…*¼')iL1&¦GiD3J

∫ÓN á櫪ãdG •É≤ædG ¢†©H ºà©«°V ób ºàæc
øe øjÒNC’G øjAÉ≤∏dG ‘ á°UÉN ÜÉgòdG á∏Môe
É¡FÉ¡fG á°Uôa ºμ«∏Y ™«q °V Ée ƒgh ÜÉgòdG á∏Môe
?∂dP ≈∏Y ÚeOÉf ºà°ùdCG ,áeó≤ŸG »KÓK øª°V

19

‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ‬

‫ﻣﻮﻟﻮﺩﻳﺔ ﺳﻌﻴﺪﺓ‬

2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

Oó```©dG
2669

∞°ûàμj ,äÉÑjQóàdG ≈∏Y ±ô°ûj QÉéM
…óëàdG ™aQ ≈∏Y º¡ãëjh ÚÑYÓdG
,…OÉædG IQGOEG ™e √óbÉ©J º«°SôJ ó©H äÉYÉ°S á∏«μ°ûàdÉH ≥ëàdGh âbƒdG øe ójõŸG ™««°†J QÉéM Ió«©°S ájOƒdƒŸ ójó÷G ÜQóŸG CÉ°ûj ⁄
¢ù∏› AÉ°†YCG øe OóY Qƒ°†ëH º¡«∏Y ±ô©Jh
âæ°Tƒ“ ÚY áæjóà ¿ƒÑYÓdG ¬«a º«≤j …òdG ¥óæØdG ¤EG IôNCÉàe áYÉ°S ‘ ô°†Mh
q
.…ódÉN ≥jôØdG ¢ù«FQ º¡e qó≤àj IQGOE’G 

iƒ7e0 išf”º) iL1¦F) le£.)¦º) 
i©‹ƒ8¦F)™3)y,i;|5§š;yE%) ¤HS %) 
yLy‹F)›‹p©ƒ5«zF){G%¶)i©Fe¸) 
¦IJ ž£jsšƒG µ le©…‹º) ¡G 
Óf;ÏF)gš<%) ¤ƒ5e”,«zF)u{…F) 
3ep/h3yº)ŒGž£mLy/µ

‫ﺗﺮﺟﻲ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ‬

QÉÑàNG ∫hCG ‘ ∫OÉ©àj »LÎdG
q
É©é°ûe GOhOôe Ωó≤jh
…Oh

IQhô°†H ºgôcq Ph ...
òæe º¡°ùØfCG ¢Vôa
ájGóÑdG 
•fƒ5 3ep/ h3yº) ¢%S ¶ ){ˆHJ 
žƒ5¦G µ +3JeƒF) if©fƒ6 1eD ¢%) 
žƒ”F)iF¦…*µ
20112012 
žƒ”F) )zI µ +Ê0 ˜šÈJ ÇemF) 
+Òf—F)iÈ}‹Fe*¤©f;¶š*%) ¤HS 'eC 
¦f;¶ e£* ŒjjL ¢%) gpL ªjF) 
„8{‘* ž£fFe9J K¦jƒº) )zI 
§ƒD%) Éy”,J iL)yfF) ¡G ž£ƒ‘H%) 
)zI iF¦…* µ iƒ7e0 ¢¦—šÈ eG 
+Òf—F) –{‘F) ¼') {ˆ Fe* žƒ5¦º) 
¡G)y©.e£ƒ‘HyS ‹,ªjF)J+1¦.¦º) 
J%)1¦‹ƒF)iD3J§š;„Ce jF)›.%) 
){—fG#e”fF)¢eƒ8¡;nsfF)
.Ü .ñ 

iCeE 3¦ƒ‚s* ¤©f;¶ ŒG ){ŽƒG 
¤©C { SE2 ª ‘F) žDe…F) #eƒ‚;%) 
žI{ˆj L «zF) ›‹Fe* Óf;ÏF) 
¡G}©E̚FžIe;1J„*ÌF)œÏ0 
išf”º) leLysjšF )1)y‹jƒ5) ¢$¶) 
iƒ7e0 i©I%) ªƒj—, e£H%) iƒ7e0 
¢¦—jƒ5 e£H%¶ Œ©pšF ifƒ Fe* 
iF¦…fF) ¡G i©HemF) iš/{º) œÏ0 
iƒCe ºe* +1e; }©j, ªjF) 
–{‘F)Œ©.¢¦—,¢%) y‹*+yLyƒ€F) 
{G%¶) ¦IJ e£,e*eƒ/ k‹.)3 yD 
¡G ¥Jyƒ.J
S ¢¦f;ÏF) ¤£C «zF) 
iƒ¸)iš©9Òf—F)žI}©E{,œÏ0 
i©fL3yjF)

õ«cÎdG ≈∏Y º¡ãM
ÜÉgòdG áëØ°U »Wh 
esL|7 3ep/ h3yº) ¢eEJ 
¢e©ƒH §š; ž£m/J ¤©f;¶ ŒG 
¼J%¶)iš/{º)µišpƒº)q(ej F) 
J%) i©*epL'¶) #)¦ƒ5 iF¦…fF) ¡G 
§š; Še‘sšF žIe;1 eE i©fšƒF) 
„*ÌF) )zI iš©9 Ÿ4ÏF) }©EÌF) 
i·e‹GJž£,eL3e…*¡sƒ6›.%)¡G 
œÏ0 {£ˆjƒ5 ªjF) #e…0%¶) 

ŸeG%)•L{‘šFi£.)¦G{0$)µeIe”š, 
¢){IJi©‹.

á©ØJôe äÉjƒæ©ŸG
á©FGQ AGƒLC’Gh 
¼J%¶)i©fL3yjF)iƒ¸)l{.J 
’ƒHJi;eƒ5kG)1J„G%)is©fƒ7 
leL¦ ‹GJi©ƒCe ,#)¦.%)µefL{”, 
µ g;¶ ›E if<{F ){ˆH i‹‘,{G 
yLy·) ª ‘F) žDe…F) ¥efjH) k‘F 
#)¦.%) µ«{¯e£š‹.«zF){G%¶) 
Óf;ÏF) ›E e£©C hJe¯ i©FemG 
yE%)«zF)ª ‘F)žDe…F)le£©.¦,ŒG 
iƒ7{‘F)Jk”š…H)iLy·)3¦G%¶)¢%S ) 
¡Giƒ7e0iL}Ie.ÎE%ÏFt jƒ5 
¡LzF)Ó©9e©j/¶)Óf;ÏF)“{9 
¡G iƒ7{‘F) ¥zI œÏŽjƒ5) ¢JyL{L 
›: µ i©ƒ5eƒ5%) iHe—G ›©H ›.%) 
le©…‹GÒ©Ž,µ+Òf—F)ž£jf<3 
iF¦…fF)¡G¼J%¶)iš/{º)

ÚÑYÓdÉH ™ªàLG QÉéM
á°ü◊G ájGóH πÑb 

+y©.i”L{…*g‹šF)¢¦ fL)¦HeE†¹))zIªf;¶ 
¢)y©º) ª…ƒ5J Ê; r{v, ¢%) ›fD ’š¹) ¡G 
ÓG%)1e©.J˜©šº)yf;{G)¦;ª;eCyF)

É≤aƒe ¿Éc »∏jÉf
IOÉ©dÉc …’ƒe øHh 
eCyF) ªf;ÏF «1{‘F) 1J1{º) „7¦ƒv*J 
«%) g—,{L »J iLeŽšF e”C¦G ¢eE ªšLeH ¢'S eC 
¡; ¥1J1{G r{vL žšC «¶¦G ¡* eG%) #e…0%) 
e‹L|5¢eEJ)ÒmE™{±Ji”F)µ¢eEJ+1e‹F) 
ª I ª-ÏmF) „7¦ƒv*J e©;eC1J e©G¦pI 
ŸyDJiLeŽšFeƒHepjG¢eEy”Ck*e-¡*Jªƒ8eG 
)4ejÁK¦jƒG

øĪ£eh ™é°ûe
q OhOôe
πeCG ∑Éæg ∫GR ’h 
¶') ’ƒ7¦L¶¢¦‹C)yº)¤GyD«zF)1J1{º) 
•ƒ5e j*)¦f‹Fž£H%¶e b…GJe‹pƒ€G¢eE¤H%e* 
µ ›ƒ7)¦jL ¢%) {ˆj º) ¡G {G%) ¦IJ ÒfE 
›ƒ/)2')J+1¦‹F)iš/{G¡G¼J%¶)leL3efº) 
k©”*J e(eD œ)4 ¶ ›G%¶) ¢'S ) œ¦”F) ¡—È ˜F2 
i…*){F) +҈/ µ #e”fF) ¢eƒ‚F „7{C ™e I 
i©HemF)iCÌsº)

GƒdƒŒ ¿ƒÑYÓdG
AÉ≤∏dG ó©H ᪰UÉ©dG ‘ 
#e *%) ŸeG%) iL1¦F) +)3efº) iLe£H y‹* 
y/%) y©ƒ5 Çe©šƒ5 h3yº) tƒ5 "«{…©jF)" 
¢%) y‹* iƒ7e‹F) 3)¦ƒ6 µ œ¦pjFe* ¤©f;ÏF 
i;¦pšF ib©ƒF) iL¦ ‹º) iFe¸) §š; ’DJ 
"«y£º)"gE{­y.)¦jF)›:µi*e,{F)gfƒ* 
1e©.#e”C3¢eƒsjƒ5)k©”FªjF)i,e‘jF¶)ªIJ 
„‚‹*¼') )¦£.¦,Jiƒ7{‘F))¦šŽjƒ5)¡LzF)ÓG%) 
›©šF)µ+1¦‹F)›fDž£ƒ‘H%)¡;¤©C̚F#e©/%¶) 
½)Je…ƒ*ž£jGeD'){”G¼')

Gó«L »©f" :âHÉK øH
"IOƒ©dG ‘ Éfô¶àæj Ée áHƒ©°U 
¡* ÆeŽjƒG ª.ÌF «3¦sº) ŒC)yº) yE%) 
iƒ7{C kHeE iƒ7e‹F) „*{, ¢%) ›©fH k*el)#e”Fµišpƒº)#e…0%¶)¡GÒm—F)t©sƒjF 
Óf;ÏF) Œ©. ¢%) ¼') )҃€G heIzF) iš/{G 
µ žI{ˆj , ªjF) iL3¦G%eº) i*¦‹ƒ7 ¢¦E3yL 
¢%))y.¡—Á"œeDJiF¦…fF)¡G+1¦‹F)l)#e”F 
iš/{Ge£H%e*iƒCe º)¡G+1¦‹F)iš/{G’ƒH 
if‹ƒ7¢¦—jƒ5e£,eL3efGŒ©.¢%¶ ){ˆHy·) 
eH3eƒH%) ŸeG%)J e f‹šG µ e£f‹š ƒ5 ªjF) #)¦ƒ5 
¡sHJ ӃCe º) ¡L1e©G µ g‹šjƒ5 ªjF) J%) 
›.%) ¡Gq(ej F)›ƒ‚C%) •©”sjF§‹ƒ ƒ5eH3Jy* 
"e£©Cy.)¦jHªjF)i©‹ƒ8¦F)¡GrJ{¹)
π«∏N .´ 

„Ce jFeC •L{‘F) if,{G Ӄ± µ ¼J%¶) 
•L{‘Fifƒ Fe*+%
e.e‘G„©F¼J%¶)3)J1%¶)§š; 

ŒC{F+¦D›—*§‹ƒ ƒ5¡s CiL1¦F¦º)wL3ej* 
1¦£.›ƒ‚‘*•”sj©ƒ5Ÿ1e”F)J“)yI%¶)K¦jƒG 
Œ©·) 

„*{, µ ¼J%¶) iL1¦F) +)3efº) k£jH) 
ÆeŽjƒG ª.{, 1)y‹, e£f‹F ªjF) iƒ7e‹F) 
ªfºJ%)ŸeG%)¢e© fF)Ó;g‹š­„G%)œJ%)i©ƒG%) 
#e”šF) K¦jƒG ¢eEJ ªfšƒF) œ1e‹jFe* iLyº) 
h3yº)œefƒ6%) {£:%)Jy©‹*y/¼') ¶¦f”Gª ‘F) 
e£*„5%e*¶i©Hy*leHe—G') Çe©šƒ5y/%) y©ƒ5 
eG ¦IJ ){0&¦G ž£ G œeH «zF) –eI3'¶) ž<3 
y©.Çy*›‹*¢$¶)iLe<¼') )¦GeDž£H%) ª ‹L 
i©ƒ5{F) leL3efº) µ ˜F2 y©E%e, 3eˆjH) µ 
iF¦…fF)¡G+1¦‹F)iš/{­iƒ7e¹)

É¡∏à– »àdG áÑJôŸG iôJ ∞«c
?É«dÉM ájOƒdƒŸG 

e š‹¯yD•L{‘F)e£šjsLªjF)i GemF)if,{º) 
3¦G%¶) z0%eH » )2') g©,ÌF) žšƒ5 µ r{/yjH 
µe ”CJ)2' 

) ›ƒ‚C%) if,{GšfHyDeEiLyp* 
†”Cle£.)¦GoÏ-œÏ0if©9q(ejH•©”± 

Ó*Je ”L{CÓ*e‹ƒ5eƒ6„©F‡e” F)–3eC 

¢%S ¶ 
iGy”º)–{CJ%)+{0&¦º)–{C
ádCÉ°ùŸ

áaô©Ÿ GóL Ió«Øe âfÉc IGQÉÑŸG
πª©dG ™e ÚÑYÓdG ÜhÉŒ 
ªf;ÏF +y©‘G iLyº) ªfºJ%) +)3efG kHeEJ 
iƒ7e0gH)¦·)Œ©.¡Gi©ÅeŽjƒº)iš©—ƒ€jF) 
+%e©£G“J{ˆF)›E¢%e*)JyE%e,¢%) y‹*i©ƒ‘ F) 
eGJ K¦jƒº) µ l)҃‚± #){.'¶ ž£GeG%) 
išf”º)+̑F)œÏ0›‹F)µiLy·)K¦ƒ5ž£©š; 
h3yº)’DJJe© C#e”šF)¡G1)y‹jF)1e‘jƒ5)eE 
hJe¯i.31§š;Çe©šƒ5y/%) y©ƒ5ªƒ©({F) 
¡Gi©ƒ8eº)ŸeL%¶)µqGʺ)›‹F)ŒG¤©f;¶ 
„‚‹* leHe—G') ¡; +y©. +{—C z0%)J „*ÌF) 
iƒ7{C žI#e…;') «¦ L ¡LzF) iƒ7e0 Óf;ÏF) 
heL'¶)iš/{GœÏ0)ÒmEg‹šF)

ójó– ‘ É«©bGh ¿Éc Êɪ«∏°S
á«°SÉ°SC’G á∏«μ°ûàdG 
#eƒ5%¶) §š; i…©ƒ* +{ˆH #e”F') œÏ0 ¡GJ 
iš©—ƒ€jF)µÇe©šƒ5h3yº)e£©š;yj;)ªjF) 
e©‹D)J¢eE¤H%) yÃ+)3efº)¥zIµi©ƒ5eƒ5%¶) 
z G)ÒmE)¦E3eƒ6¡LzF)Óf;ÏF)žsD%) ¤H%) e­ 
„‘H§š;#e”*'¶)›ƒ‚C2'
S )«3e·)žƒ5¦º)iL)y* 
ŸeG%) ªƒ53#e”F{0$) µkE3eƒ6ªjF)|7e ‹F) 
’š0„G)1„53e¸)§š;yj;)Ji ,e*iL1¦F¦G 
¡*ªƒ8eGª Ik*e-¡*žIӋC)yGiƒ0 
«}L{/ §š; yj;) Ó/ µ ªšLeHJ «¶¦G 
ª(e -µi”mF)1y.eE†ƒ5¦F)µ{G)¦;J1e©. 
ŸÏƒ5')ªš;kL$)y©‹F)ªƒ5eŸ¦p£F)

ÉXƒë∏e Éæ°ù– ó¡°T ´ÉaódG 
¢eƒš,1)1J#e”Fk”fƒ5ªjF)l)#e”šF)„—;J 
†¹) ¢'eC i©HemF) iCÌsº) i…*){F) iF¦…* µ 
e:¦sšG e ƒ± y£ƒ6 ÆeŽjƒG ª.ÌF ª‘š¹) 
¡* #e”C3 ¤jf-%) eG ¦IJ +Ò0%¶) l)#e”šF) µ 
iLyº)ªfºJ%) ŸeG%) «1¦F)#e”šF)µ›©fHk*ei”F) µ +)3efG ª‘š¹) †¹) ¦f;¶ K1%) 2') 
i©/e F)¡Gue,{G•L{‘F)¢%S e*ef…H¶))¦…;%)J 
4Je¯J 4¦‘F) •©”± §š; 31eD ¤H%)J i©ƒ‘ F) 
¢){IJi©‹.ŸeG%) ¤GyD«zF)žƒ€jsº)¤.¦F) 
iF¦…fF) µ iLyº) ŸeG%) §j/J +y©šfF) 1e±) 
3J{­ eCyF) †0 ¢%) eƒ‚L%) tƒ8)¦F) ¡G ¢eEJ 
¢%)iƒ7e0i”-JeHeG%)ÎE%)•L{‘F)§…;%)•(eDyF)

ºàbô£J
q

ºμfq CG
ó«cCG
...äÉeGó≤à°S’G 

•L{‘F) 
le£.)¦G Œ*e,%) » Ç%) e­ i/)|7 
iš©—ƒ€jF)le.e©j/)¡;i”©D1+{—C«yFkƒ©šC 
žDe…F)¢'S eC)z£Fž©;yjFrej±ªjF)gƒ7e º)J 
ª GK31%) ª ‘F)žDe…F)#eƒ‚;%) i©”*J«3)1'¶) 
«1e F)+3)1')¢'S eCkš;eGgƒ/J¤.ejsHe­ 
Ó -)ӝ.e£GJhe‹F%)ŒHeƒ7Ÿ)y”jƒ5)yL{,

‘ äôNCÉJ ób …OÉædG IQGOEG q¿CG iôJ ’CG
?äÉeGó≤à°SÉH ΩÉ«≤dG

?É«dÉM ≥jôØdG ¿ƒ∏∏ãq Á 

kC|6%)«zF)Ç){…G™e I½e¸)1)y‹jF)¡G 
§ ³%) «zF)J +3JeƒF) if©fƒ6 µ ¤fL3y, §š; 
„*{, «zF) «1)y; ŒC)yº)J i;|* ¤,1¦; 
1¦‹L¢%)›fD•L{‘F)„‘Hµžƒ5¦º)iL)y*e ‹G 
iL1¦F¦º)¼')
?…OÉædG QÉ°üfC’ IÒNCG áª∏c øe πg 

«ysjF) ŒC3 §š; ª,y;eƒG ž£ G § ³%) 
ž£,{ˆHÒ©Ž,›.%) ¡G›©sjƒº)œzf*žIy;%)J 
g;¶ «%) ¢%S ¶ ¤,yHeƒº )J1¦‹LJ •L{‘F) ¡; 
Éy”jF ¤‹C1 yƒD 3eƒH%¶) 3¦ƒ‚/ § jL 
›.%) ¡GÓf;ÏF)§š;ʃF)ŒG)zI›ƒ‚C%¶) 
e©Fe/1¦ƒ,ªjF)le©…‹º)¡GyLy‹F)Ò©Ž,
.Ü .ñ 

) Ÿ)y”jƒ5) ›fD )y©. җ‘jF) gpL ¶J%) 
«% 
¢¦GyS ”L¶Óf;¶gš.¡G+y(eC¶¤H%¶g;¶ 
Ÿy”jƒº) g;ÏFeC e£©C g<{H ªjF) iCeƒ8'¶) 
iL}Ie·) n©/ ¡G ›ƒ‚C%) ¢¦—L ¢%) gpL 
Œ©D¦jF)µ{0%ej,¡F+3)1'¶)¢%S )¡:%)Ji©š;e‘F)J 
ž£ —ȧj/ž£©š;3e©j0¶)Œ”L¡LzF)Óf;ÏF 
½e¸)„*ÌF)œÏ0iš©—ƒ€jF)ŒGreGyH¶)

»æØdG ºbÉ£dG AÉ°†YCG ¿CÉ°ûH GPÉeh
∫ÓN ∂ÑfÉéH ¿hóLGƒà«°S øjòdG
?á∏«μ°ûàdG ≈∏Y ∂aGô°TEG IÎa 

§š; +3)1'¶) Ó*J ª ©* –e‘,¶) ´ y”F 
¼') iCeƒ8') 3){; y;eƒº) h3yº) §”fL ¢%) 
+3)1') §š;k/ÌD)yDJ«y©„5){¸)h3yG 
i;¦pº) ›—L
S {0$) h3yG Ó©‹, iL1¦F¦º) 
›D%¶)§š;J%)•L{‘F)#e *%)¡G¢¦—L¢%)¤jšƒ‚CJ
S 
+y©‹ƒ5iL¶J¡G

øjòdG »ÑY’ óMCG âHQO
q ¿CG ≥Ñ°S πg

»ÑŸhC’G íÑ°ùŸG ‘ ∫ɨ°TC’G Ω qó≤J

13 Öcôe πNGO óLGƒàj …òdG »ÑŸhC’G íÑ°ùŸG ó¡°ûj iôNCG á¡L øeh
≈∏Y O qó°T …òdG ‹GƒdG äɪ«∏©J ó©H ,∫ɨ°TC’G ‘ GÒÑc Éeó≤J πjôaCG
¿ƒμ«°S Ée ƒgh ,á«dÉ◊G áæ°ùdG øe ∫hC’G »°SGó°ùdG πÑb √RÉ‚EG IQhô°V
.≥aGôŸG øe ójó©dG ≈∏Y ±ô°ûJ »àdG ÖcôŸG IQGOE’ ‘É°VEG πNO Qó°üe

ô¶f IOÉYE’ áLÉM ‘ á«°VQC’G

øY ÚÑFÉZ 3
"
‹É◊G ¢üHÎdG 

µ œe¸) ¤©š; ¢eE ešmG 
µkHeEªjF)i©ƒ8eº)leƒ*ÌF) 
¢eƒ; Ӕ*eƒF) Ó*3yº) y£; 
½e¸) „*ÌF) y£ƒ6 Ç4eÀJ 
ŒC)yºe*iL)y*Óf;¶i-Ï-he©< 
i©š‹F Œƒ‚vL œ)}L ¶ «zF) ÇeL4 
¤H%eƒ6 ª‘©:¦F) ›©I%ejF) +1e;') 
Ç){…G ž.e£º) ¢%eƒ6 ˜F2 µ 
g”; i©/){. i©š‹F Œƒ‚0 «zF) 
t*)3y¿Ji ,e*hefƒ6i£.)¦G 
ª‘j—LJÇyº)«}Fe*|‚sL«zF) 
ªjF) i*eƒ7'¶) ip©jH rϋFe*

:‫ﺣﺠﺎﺭ‬ 

3ep/ h3yº) |6efL ¢%) ›fDJ 
e;ej.) y”‹L ¢%) ›ƒ‚C
S lefL3yjF)

≥jôØdG áÑJôe Ú°ùëàd ájƒdhC’G"
"Oƒ©°üdG IÒ°TCÉJ ¢†aôf ødh 

¤‹. ej.) œJ%) œÏ0J 
3ep/ h3yº) –{…, Óf;ÏFe* 
¤©f;¶ {‹ƒ6%)J +ÒmE 3¦G%) ¼') 
¶J k”š…H) +1e·) 3¦G%¶) ¢%S e* 
y;¦G ¡; {0%ejF)J ¢Je£jšF œe¾ 
ªjF) +̑F) ¥zI œÏ0 lefL3yjF) 
i©He- e£Fώjƒ5) gpL ¤H') œeD 
{0%ejF) ™3)y, ›.%) ¡G i©Hem* 
ªjF)i©p©,)̃5'¶)Œƒ8JJ›pƒº) 
e£*›‹F)žj©ƒ5

∂bÉëàdG ócDƒJ ¿CG ∂d πg ájGóÑdG ‘
?Ió«©°S ájOƒdƒŸ á«æØdG á°VQÉ©dÉH 

3)¦¸) B †”C le;eƒ5 z G )zI ¢eEJ ž‹H 
{”G¼')ª”L{9µ¢$¶)eH%)JB„G%)#eƒG«{.%) 
µiš©—ƒ€jFe*–esjF¶)ž-k ƒ6¦³Ӌ*ª —ƒ5
S 
ª”jF%eƒ5n©/“e©ƒ5J%){;g‹š­„*ÌF){”G 
„©({F)™e I¢¦—©ƒ5eE+{GœJ%¶ Óf;ÏF) 
e©ƒvƒ6¤*ª Žš*%)eGgƒ/«yFe¹)

ÚHh ∂æ«H äÉ°VhÉØŸG äCGóH ∞«c
?…OÉædG IQGOEG 

›ƒ,) Ç4eÀ •*eƒF) h3yº) +31eŽG y‹* 
+{—C ªš;
S „8{;J «yFe0 •L{‘F) „©(3 ª* 
›©.%e, kfš9 ª —F •L{‘F) §š; “)|6'¶) 
ŸeG%) ªƒ€G{F)1e±)ª”L{C#e”FiLe<¼') {G%¶) 
l3eƒ5J e ©”jF) ˜F2 y‹*J i ƒ5eƒ¸) iL1¦F¦G 
h3yG¢$¶)eH%)Jt©sƒF)¥e¯¶)µ3¦G%¶)›E 
+y©‹ƒ5iL1¦F¦ºªƒ©(3

∂≤jôa …Ò°ùe π©a OQ ¿Éc ∞«ch
?»°ûeôdG OÉ–G ≥HÉ°ùdG 

µ isƒ8)J kHeE 3¦G%¶) ¢%S ) ¡G ž<{Fe* 
¢%eƒ€*«1e F)gL3y,§š;¤©CkC|6%) Ÿ¦LœJ%) 
žjL »J ª,eGyv* )¦—ƒ³ ž£H%) ¶') ª,31eŽG 
{—ƒ6%)ifƒ5e ºe*JÒfEy£.y‹*¶')e  ©*–Ï…F) 
ª,y;eƒGJ ž££S ‘, §š; •L{‘F) )zI «ÒƒG 
•L{‘F)§š;e£©CkC|6%)ªjF)+̑F)iš©9
™e

ó≤©dG

π«°UÉØJ

øY GPÉeh
?ájOƒdƒŸG 

+yº e©FJ%) eƒ8{; k/ÌD) iL1¦F¦º) +3)1') 
¢%) §š; ¤©š; –e‘,¶) ´ eG ¦IJ {£ƒ6%) ijƒ5 
iš/{º)iLe£Hy‹*K{0%) ›©ƒ7e‘,™e I¢¦—, 
½e¸)žƒ5¦º)iF¦…*¡Gi©HemF)

±GógC’G øY GPɪa ,ó≤©dG Ióe øY Gòg
?É¡fCÉ°ûH ¢VhÉØàdG ” »àdG 

isL{GÒ<i©‹ƒ8Jµy.¦L•L{‘F)¢%S ) e­ 
œÏ0 ¤jf,{G Ӄ± §š; –e‘,¶) ´ y”C 
iDy* “)yI%¶) yLy± žS ¼J%¶) le£.)¦º) 
){—fG•L{‘F)if,{Gk ƒ±)2')iƒ7e0

á∏«μ°ûàdG iôf ¿CG øμªŸG øe ¿PEG
...Oƒ©°üdG ≈∏Y ¢ùaÉæJ 

le£.)¦º)œÏ0e sÃ)2') iƒ7e0¶»J

IójóL á∏q M »°ùàμj πjôaCG 13 Ö©∏e

q πjƒW QɶàfG ó©H
≈∏Y ±ô°ûJ »àdG á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ájôjóe â∏°†a
∙Îd
ádƒ£ÑdG ∞bƒJ á°Uôa ΩÉæàZG Ió«©°ùH πjôaCG 13 Öcôe IQGOEG
q
ÖcôŸG ¬Lh Ò«¨àd GÈà©e É«dÉe ÉaÓZ â°ü°üN
q PEG ,≥aGôŸG øe ójó©dG
.á«Hô¨dG á«MÉædG ‘ ÖYÓŸG ÈcCG óMCG øe ó©j …òdG

IÉ£¨ŸG äÉLQóŸG ‘ IójóL ¢SGôc â«ÑãJ

᫪°SôdG äÉ¡LGƒŸG ∫ÓN ÚÑYÓdGh ÚHQóŸG ≥«©j ¢ùLÉg ÈcCG ≈≤Ñjh
É¡àdÉM äQƒgóJ ó≤a ,»©«Ñ£dG Ö°û©dÉH IÉ£¨ŸG ¿Gó«ŸG á«°VQCG Aƒ°S ƒg
¢ü°ü◊G ∫GõàNGh ÖcôŸG ∫ɪYh áfÉ«°üdG ∫ɪY Oƒ¡L øe ºZôdÉH GÒãc
,º°SƒŸG Gòg ájGóH ≥jôØdG ≈∏Y GƒÑbÉ©J øjòdG ÚHQóŸG øe á«ÑjQóàdG
ºZôdÉH É≤HÉ°S É¡H âaôY »àdG É¡JOƒL äó≤a á«°VQC’G q¿CG ßM’ ™«ª÷Éa
.äÉLQóŸG ≈∏YCG øe ôgɶdG QGô°†NE’G øe

»àdGh IÉ£¨ŸG äÉLQóŸG πc ‘ IójóL »°SGôc â«ÑãJ ” QÉWE’G Gòg ‘h
q¿CG á°UÉN äÉLQóª∏d ’ɪL íæe …òdG ôeC’G ƒgh ,ó©≤e 4000 äõgÉf
áãdÉãdG IôŸG »¡a IQÉ°TEÓdh .ôªMC’Gh ô°†NC’G ≥jôØdG ʃ∏H âfÉc »°SGôμdG
.ÖcôŸG Ú°TóJ òæe IójóL »°SGôc Ö«côJ É¡«a ºàj »àdG

»°VGÎa’G ÉgôªY äRhÉŒ

ìƒ∏dG É¡«∏Y óæà°ù«°S »àdG äÉeÉYódG Ö«côJ ” ¬JGP ¥É«°ùdG ‘h
Ó£©e »≤H …òdG Ëó≤dG ìƒ∏dG ¿Éμe πë«°S …òdG ójó÷G ÊhÎμdE’G
¬Ñ«côJ ºà«°S …òdG ójó÷G ÊhÎμdE’G ìƒ∏dÉa ,äGƒæ°S ¢ùªN øe ÌcC’
ìƒ∏dG ¿Éμe ¬©°Vh ºà«°Sh É©Hôe GÎe 15 áMÉ°ùà ¿ƒμ«°S ΩÉjCG ∫ÓN
.ôjó≤J ≈°übCG ≈∏Y ó¨dG QÉ¡f ¬Yõf ºà«°S …òdG Ëó≤dG ÊhÎμdE’G

»°VGÎa’G ÉgôªY äRhÉŒ á«°VQC’G q¿EÉa ∫ÉéŸG Gòg ‘ Ú°üàîŸG Ö°ùMh
äGP á«æZ IójóL áHôJ ™°Vhh »∏c Ò«¨J ¤EG êÉà–h ,äGƒæ°S ô°û©H Qó≤ŸG
q πjôaCG 13 Öcôe ¿CG ôcòj .á≤«bO ÉjGõà ™àªàJh á°UÉN äGõ«‡
òæe ø°TO
iƒà°ùŸG ≈∏Y äÉ«°VQC’G ø°ùMCG ÚH øe ¬à«°VQCG âfÉch ÉÑjô≤J äGƒæ°S ô°ûY
.»æWƒdG

ΩÉjCG ∫ÓN ójóL ÊhÎμdEG ìƒd Ö«côJ

Oó```©dG 2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
2669 Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

‫ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ‬

…ƒ``à°ûdG É¡°ü``HôJ ô`°TÉ```ÑJ "ƒeR’""
¿Gô```gh »``````dGh Ió```fÉ°ùÃ

..."‫ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺑﻼﻋﺒﻲ "ﻻﺯﻣﻮ‬

πãe ÒÑc ÜQóe ºμjód" :¿ÓYR »æ¨dG óÑY
"Oƒ©°üdG Gƒ≤≤Mh á°UôØdG GƒªæàZÉa á°SGƒe

‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ‬

20

¿CG ¿ÓYR »æ¨dG óÑY Üô¨dG ᪰UÉY øY ∫hC’G ∫hDƒ°ùŸG π°†a PEG ,ájOÉY "øjóMƒŸG" ¥óæØH ¢ùeCG ∫hCG á∏«d ¿Gôgh á«©ªL ¢üHôJ ábÓ£fG øμJ ⁄
..øjódG QóH »HôZ á°VÉjôdGh áÑ«Ñ°ûdG ôjóà Ébƒaôe ‹GƒdG ¿Éc óbh ,º¡d ºYódG Ëó≤àd Iójó÷G áæjóŸG AÉæHCG ™e √Qƒ°†M πé°ùj 

+1eƒ6'¶e*Óf;ÏF)¼')¤mLy/¢){IJ½)J›£jƒ5) 
ªjF)l)1¦£pº)J«1e šFi©Fe¸)+3)1'¶e*+Òf—F) 
¡; )y©‹* +y©. “J{: ¢eƒ8 ›.%) ¡G e£* Ÿ¦”, 
iƒFe0if<3„º¤H%e*oysjº)“eƒ8%)J†Žƒ‚F) 
i£.)¦F)¼')¢){Ii©‹.)Jy©‹L¢%)µ¡L҃º)KyF 
Œ©·) +y;eƒ­ ¤”©”sjF §‹ƒ©ƒ5 eG )1y¾ 
iƒ5)¦GœeEh3yº))ÒmE¢Ï;4ª ŽF)yf;uyjG)J 
ªf;¶§š;gpL«zF)Òf—F)h3yºe*¤‘ƒ7JÓ/ 
¢%¶ ¤‹G1¦‹ƒF)•©”sjFiƒ7{‘F)Ÿe j<)i©‹·) 
g;¶«%¶ eC|6Êj‹Liƒ5)¦G“)|6') k±h3yjF) 
gL3yjF)»e;µišL¦…F)¤,Ê0¡G+1e‘jƒ5ÏF

"Éæ«∏Y »bÉÑdG GƒcôJG h Gƒ≤dCÉJ" 

3)¦ƒ€­ e”/ gp;%) ¤H%e* ¢){IJ ½)J “eƒ8%)J 
eIe£H%) ªjF) heIzF) iš/{G œÏ0 ¢){IJ i©‹. 
¶') g©,ÌF)+3)yƒ7µiƒ5)¦GœeEh3yº)œefƒ6%) 
“e…º){0$)µr¦jL¢%)gpLoysjº)œ¦”L˜F2¢%) 
¥1)y‹jƒ5) eLyfG ¼J%¶) i.3yšF 1¦‹ƒF) •©”sj* 
§š;iL1eº)JiL¦ ‹º)Ój©/e F)¡G "¦G4¶"ž;yF 
eG œÏ0 )¦”F%e," œ¦”Fe* eƒ‚L%) e‘©ƒ‚G #)¦ƒ5 y/ 
ª Gy;J)zIJªš;ªDefF))¦E{,)J3)¦ƒ€G¡G§”f, 
"e I)1¦.¦GkG1eG¤*µ%eƒ5

ÒÑc πØM ‘ ÉfóYƒe""
"º°SƒŸG ájÉ¡f 

eI3efj;e*ÒIepšFifƒ Fe*e£j©I%)“{‹LJŸy”F) 
3){”jƒ5¶)µÏGe;

á≤jôY ájhôc á°SQóe ƒeR’"
"QÉÑμdG ™e É¡fÉμeh 
¢%)§š;¢Ï;4ª ŽF)yf;1yƒ6¤mLy/Ÿej0µJ 
e£He—GJi”L{;J+ÒfEiƒ53yGÊj‹,¢){IJi©‹. 
eGe³•(ÏF)Ò<¡G¤H%)e‘©ƒ‚G3ef—F)ŒGª‹©f…F) 
¶')i”*eƒF)+̑F)iš©9i©HemF)i.3yF)µ§”f,¢%) 
{Ceƒ‚j*žƒ5¦º))zIeG#ªƒ6•©”sj*Ï(e‘jG)y*¤H%) 
¥Òf‹,y/§š;Œ©·)1¦£.
Ü .»∏Y 

ª ŽF) yf; h|8 ÎE%) +yI¦* #e”C3 }©‘sjFJ 
iGeD'e* žƒ5¦º) iLe£H µ Óf;ÏF )y;¦G ¢Ï;4 
i©H){I¦F)i©ƒ8eL{F)+|5%¶)›E3¦ƒ‚s*ÒfE›‘/ 
ž£ G h¦š…º) "¦G4¶" ¦f;¶ •”sL ¢%) i…L|6 
i.3yF)¼')iL1&¦º)oÏmF)leDe…fF)Ky/'e*{‘ˆF)J 
+e”šº) i©FJ&¦ƒº) ›”m* {Ez©F ½)¦F) 1e;J ¼J%¶) 
3eƒH%¶)œeG$) )¦f©v,¶"Ï(eDŒ©·)•,e;§š; 
)¦‘DJ ž£H%¶ ž£F ›©·) 13J žI1e‹ƒ5'e* ž—©š;J 
"e()1ž—‹G

Oƒ©°üdG ≈∏Y IQhÉ°ùdG äóYÉ°S"
"ƒeR’ ™e Égó«YCÉ°Sh 

1Jy/µ„*ÌF)iGeD') ¢e—G½)¦F)31eŽL 
Ï©F+|6e‹F)i;eƒF)

á°SGƒe ™e äÉjôcòdG ™LΰSG 
i*1%eG l}©G ªjF) 3¦ƒF) Ó* ¡GJ 
h3yº) i”C3 ¢){IJ ½)J „5¦š. #eƒ€‹F) 
e£ƒ‚‹*¢eC{‹LӚ.{F)¢%)2')iƒ5)¦GœeE 
i£·)¡G¢)3ys Le£H%) e­)y©.„‚‹fF) 
¢eE ¢){IJ ½)J ¢%) eE ¡9¦šF i©D|€F) 
„5){I%) –¦ƒ5 iLyH%) y/%) “¦‘ƒ7 µ ef;¶ 
¥zI µ eƒ‚L%) e*3yG iƒ5)¦G ¢eE eGy ; 
¢%) ¦I¢Ï;4ª ŽF)yf;„€I1%) eGJiL¶¦F) 
išL¦9+ÌC3J{Gž<3¥{EzjLœ)4¶iƒ5)¦G 
i”*eƒF)leL{EzF)¢e‹.̃Le£š‹.eG
Ü .»∏Y 

½)J œeD #eƒ€‹F) i*1%eG œÏ0 ¤mLy/ œÏ0J 
kš0 l)¦ ƒ5 µ +3JeƒF) if©fƒ6 y;eƒ5 ¤H') ¢){IJ 
e©F)J¢eEeGy ;¼J%¶)i.3yšF1¦‹ƒF)•©”±§š; 
¤ƒ‘H4eö)3){—,§š;¤G};J¤j©HeLyfG3eƒ€fF 
˜FzF+%e©£G“J{ˆF)›E¢%) e­¢){IJi©‹.ŒG 
+{E„53eG¢%)¤F•fƒ5Jªƒ8eL3›.3¤H%)¼'))҃€G 

)1y¾žƒ5¦º))zIœJ%¶)žƒ”F)¼') 1¦‹ƒF) 
i(Ϻ) “J{ˆF) ›E ÒC¦jF ¥1)y‹jƒ5) 
gƒ/ŒD)¦F)„83%) §š;“y£F))zIy©ƒpjF 
ifƒ Fe*iLeŽšFisL{G#)¦.%)§‘ƒ8%)eG¤F¦D 
#eƒ€‹F)iL1%eGµ¡L|8e¸)›—F

"øjóMƒŸG"`H ÚàYÉ°S πX
ájQÉcòJ IQƒ°U òNCGh 

†f,{L ªjF) leG)}jF¶) ¡G ž<{F) §š;J 
Ój;eƒ5 „ƒ0 ¤H%) ¶') ¢){IJ ½)J e£* 
Óf;ÏF)ŒGg .¼') ef .#e”fšF¤jDJ¡G 
iL3eEz, +3¦ƒ7 z0%) eE ª ‘F) žDe…F)J 
iƒ7{CeIÊj;)ªjF)ifƒ5e º)¥z£*i©;e. 
i LyG µ ÓL1eH ÊE%) §š; ÎE%) “{‹jšF 
¢%) ›fD ¢){IJ iL1¦F¦GJ "¦G4¶" ¢){IJ 

¡; œJ%¶) œJ&¦ƒº) +3eL}* iLeŽšF )y©‹ƒ5 "¦G4¶" h3yG )y* 
ŸJyD¢%) ¼') ¤,esL|,œÏ0)҃€G¢){I¦Fi©šsº)le…šƒF) 
„*ÌF) –Ï…H) ŒG ¡G)}jL «zF) l)zFe* kD¦F) )zI µ ½)¦F) 
)ÒfEeL¦ ‹Ge‹C1Óf;ÏF)t ©ƒ5"¡Ly/¦º)"–y ‘*«¦jƒ€F) 
žI#)3J¢%e*¢$¶))y©.¢¦š‹Lž£H%¶¢e‘,JiLy.›—*҃‚sjšF 
›—* •L{‘F) 3)¦ƒ€G ¢¦‹*ejLJ +¦D ›—* ž£H¦;yL eƒ7evƒ6%) 
¤F¦Dy/§š;iLeŽšFª*epL'){G%))zIJŸejI)

‘ áFÉŸÉH 40 ≠∏ÑJ áÑ°ùf ≈∏Y π°üë«°S ≥jôØdG ¿CÉH ,¿Gôgh á«©ªL â«H πNGO øe á©∏£e QOÉ°üe âØ°ûc
¬°ùØf Qó°üŸG ±É°VCGh ,ôNBG OÉf …CG ±ƒØ°U ¤EG …hô≤∏H ÖYÓdG ó≤Y ™«ÑH ¢TGô◊G OÉ–G IQGOEG ΩÉ«b ∫ÉM
á«°VÉŸG áØFÉ°üdG …hô≤∏H íjô°ùJ ¬ÑLƒÃ ” …òdG ,ó≤©dG ‘ »ª°SQ πμ°ûH ¬æjhóJ ” ób óæÑdG Gòg ¿CÉH
ábÉ£H ∞°üf ÜQÉ≤j Ée ∂∏“ ∫GõJ ’ ¿Gôgh á«©ªL ¿CÉH »æ©j Ée ,¢TGô◊G OÉ–G ±ƒØ°U ‘ ÉÑY’ ¿ƒμ«d
.á«°ùfƒàdG ádƒ£ÑdG ‘ á°UÉN áahô©ŸG ájófC’G øe ójó©dG ΩɪàgG πfi äÉH …òdG ÖYÓdG

,iƒà°ùŸG ‘ IQGOEG Éæjód""
"√QÉμfEG Öéj ’ Ée Gògh

§≤a á≤Ø°üdG øe GAõL πã“ πjƒëà∏d ¤hC’G ᪫≤dG

¬ÑLƒÃ …hô≤∏H πjƒ– ” …òdG ,ÊóàŸG ≠∏ÑŸG ¢Uƒ°üîH í°VGh πμ°ûH âë°†JG ób ájDhôdG ¿EÉa Gò¡Hh
áÑ«Ñ°T øe πc Ëó≤J øe ºZôdÉH º«àæ°S ¿ƒ«∏e 500 RhÉéàj ’ …òdGh ,¢TGô◊G OÉ–G ±ƒØ°U ‘ Ö©∏d
ÉfQOÉ°üe Ö°ùM …hô≤∏H äÉeóîH ôضdG ‘ í‚ ÖjÉ©dG ¿CG ’EG ,áØYÉ°†e ≠dÉÑe ∞«£°S ¥Éahh πFÉÑ≤dG
á≤Ø°U …CG ᪫b øe áFÉŸÉH 40 ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¿Gôgh á«©ª÷ ∫ƒîj ,™«ÑdG ó≤Y ‘ óæÑH ΩõàdG Éeó©H
.•ƒeR’" á°SQóe èjôN ∫É≤àf’ iôNCG 

¡L҃º)¢%)yE%)Ó/eƒ‚L%)+3)1'¶)3Jy*ªºeF)ª ”jF)1eƒ6%)J 
“J{ˆF)ÒC¦,µÒCJ†ƒ”*)¦Ieƒ5JK¦jƒº)µÓ©Fe¸) 
1e‹j*)eƒ‚L%)e mG+{…ƒº)¤C)yI%)«1e F)•”sL§j/i(Ϻ) 
µ¤F¦Dy/§š;¤Fefƒ6%) ›‹pLeG†Žƒ‚F)iƒ5e©ƒ5¡;+3)1'¶) 
#ªƒ6 «%) žIy”‘L ¢%) ¢J1 #Jy£* ›‹F) ¢¦šƒ7)¦LJ iGe, i/)3 
Ó©Fe¸)¡L҃šFgƒ±ªjF)‡e” F)Ó*¡GªIJžI}©E{,

hQhCG ∞dCG 200`H √ójôj »∏MÉ°ùdG ºéædG

¢üHôJ ¤EG º°†æj ôjGõe
"øjóMƒŸG"

ΩÉ°ûg ¢SQÉ◊G ÜÉZ Éeó©H
,±ÉæÄà°S’G á°üM øY ôjGõe
áæjóŸG AÉæHCG ÉgGôLCG »àdG
∫hCG áë«Ñ°U Iójó÷G
π≤YƒH Ö«Ñ◊G Ö©∏à ¢ùeCG
É¡fEG É¡æY IQGOE’G âdÉb ÜÉÑ°SC’
¢SQÉ◊G ≥ëàdG ó≤a ,á«°üî°T
á∏«d "øjóMƒŸG" ¢üHÎH ÊÉ°ùª∏àdG
≈àM AÓeõdG á≤aQ ÜQóJh óMC’G
Gò¡Hh ,IOƒ©dG á∏MôŸ GõgÉL ¿ƒμj
QɶàfG ‘ á«©ª÷G OGó©J πªàcG
∫ÓN ó÷G á∏Môe ‘ ´hô°ûdG
.á∏Ñ≤ŸG ΩÉjC’G

ÜÉ«¨dG π°UGƒj ≠dÉH

√OƒLh øe ºZôdG ≈∏Yh
≠dÉH ºLÉ¡ŸG ¿CG ’EG ,¢üHÎdÉH
,≥jôØdG äÉÑjQóàH ≥ëà∏j ⁄
Úà°ü◊G øY GOó› ÜÉZh
π≤YƒH Ö©∏à ÚàeÉ≤ŸG
äÓ°†©dG ájƒ≤J áYÉbh
™LGQ Gògh ,¥óæØ∏d á©HÉàdG
É¡æe ƒμ°ûj »àdG áHÉ°UE’G ¤EG
ób ≠dÉH ¿CG ɪ∏Y ,πMÉμdG ‘
¢UƒëØdG èFÉàf ¢ùeCG º∏à°SG
‘ ,É≤HÉ°S ÉgGôLCG »àdG á«Ñ£dG
ºbÉ£dG É¡«∏Y ™∏£j ¿CG QɶàfG
,Ωƒ«dG áë«Ñ°U …OÉæ∏d »Ñ£dG
IQƒ£N ióe ójóëàd
É¡æe ÊÉ©j »àdG áHÉ°UE’G
.¬dƒb óM ≈∏Y

ÚÑYÓdG á≤aQ AÉ°û©dG ∫hÉæJ 
#eƒ€‹F) œJe , §š; ¢){IJ ½)J ŸyD%)J 
e£jGeD%) ªjF)i*1%eº)ifƒ5e ­Óf;ÏF)ŒG 
ž£‹GeƒG §š; išE §”F%) e£šfDJ +3)1'¶) 
¡GŒ©pšF)ÒfEeL¦ ‹Ge;1e£FÏ0ŸyD 
•©”sj* ž£fFe9 eE ª C žDe9J Óf;¶

‹GƒdG IQÉjR" :á°SGƒe
"Éjƒb Éjƒæ©e É©aO Éæ«£©à°S

…hô≤∏H ¢TGô◊G ™«H ∫ÉM ‘ áFÉŸÉH 40 ≈∏Y π°üëà°S "ƒeR’"

,…hô≤∏H ÖYÓdG ¢Uƒ°üîH IÒNC’G áfhB’G ‘ ¢TGô◊G OÉ–G IQGOEG â∏°Uh »àdG ᪡ŸG ¢Vhô©dG øeh
ôضdG πHÉ≤e hQhCG ∞dCG 200 ™aód √OGó©à°SG ióHCG …òdG »°ùfƒàdG »∏MÉ°ùdG ºéædG …OÉf øe É°VôY ó‚
ÖYÓdG Gòg πjƒ– ∫ÉM ‘ "ƒeR’" Ö«°üf ¿CÉH í°†àj ᣫ°ùH á«HÉ°ùM á«∏ª©Hh ,…hô≤∏H äÉeóîH
Oƒ©«°S Ée ,á«æWƒdG á∏ª©dÉH º«àæ°S QÉ«∏ŸG ¥ƒØj Ée hQhCG ∞dCG 90 ƒg »∏MÉ°ùdG ºéædG ±ƒØ°U ¤EG É«ª°SQ
±óg ≥«≤ëàd IójóL πjƒ“ QOÉ°üe øY áãMÉÑdG ,¿Gôgh á«©ªL áæjõN ≈∏Y í°VGh πμ°ûH ™ØædÉH
.º°SƒŸG
Gòg Oƒ©°üdG

"¦G4¶"„©(3¡G›E¤Fef”jƒ5)µ¢eEJ 
¢Jy‹ƒ5«1e šFœJ%¶)œ¦º)J3¦<e*¢)J{G 
3e;¡*«3)¦IŸe‹F)Ò.e º))zEJy¿ 
J3¦Gy¿ "¦G4¶"iE|6„©({FiCeƒ8'¶e* 
¢Ï;4 ›Žjƒ5)J ¢e©‘ƒ5 Fe* •L{‘F) y(eDJ 
gHe.¼')’”©ƒ5¤H%e*)1y¾y©E%ejšFiƒ7{‘F) 
+{…ƒº)“)yI%¶)•©”±iLe<¼') i©‹·) 
¥Òf‹,y/§š;

"...øμd ,á«HÉéjEG âfÉc ÜÉgòdG á∏Môe" 
¢%) e­iLeŽšFi©*epL') heIzF)iš/{Giƒ5)¦GœeEÊj;)J 
§š;h¦š…º)‡e” F)1y;¼') œ¦ƒ7¦F)µϋCtÃyD•L{‘F) 
µ Œƒ8)¦jF)J +1)3'¶) ¡G yL}ºe* gFe9 ¤H%) ¶') iF¦. 3)yG 
y/§š;Òm—*g‹ƒ7%)Ÿ1e”F)JÏL¦9œ)4¶3)¦ƒ€º)¢%)e­›‹F) 
i;¦pº)¥z£*¶&Je‘,Ky*%)¤H%)¶')¥Òf‹,
Ü .»∏Y

ájOƒdG "»HQÉ«°ùdG" IGQÉÑe
Ö©```∏J ’ ó```b
øY á°SGƒe ∫ɪc ÜQóŸG ∞°ûc Éeó©H
ájÒ°†– ájOh IGQÉÑe áeÉbEG á«fÉμeEG
¿EÉa ,≥HÉ°S âbh ‘ OGORƒ∏H ÜÉÑ°T ΩÉeCG
ÖÑ°ùH É¡àeÉbEG øμÁ ’ ób á¡LGƒŸG √òg
…OÉædG á«f øY âKó– »àdG QÉÑNC’G
¬°üHôJ ¬FGôLEG ¿Éμe Ò«¨J øY ,»ª°UÉ©dG
áªNÉàŸG âæ°Tƒ“ ÚY áæjóe øe …ƒà°ûdG
ÜÉ°†¡dG ᪰UÉY ¤EG ¬∏jƒ–h ,¿Gôgƒd
ádÉëà°SG »æ©j ób Ée ,∞«£°S É«∏©dG
¿EÉa Gò¡dh ,ájOƒdG IGQÉÑŸG √òg º«¶æJ
øY åëÑdG á∏MQ ‘ ∫GõJ ’ "ƒeR’" IQGOEG
.IOƒ©dG á∏MôŸ GÒ°†– ÚÑ°SÉæe Ú°ùaÉæe

¢ùeCG ÚJôe GƒHQóJ IhÉ©ª÷G

,»æØdG ºbÉ£dG ±ôW øe Gô£°ùe ¿Éc ɪ∏ãe
áë«Ñ°U ≠dÉH ºLÉ¡ŸG AÉ≤aQ ÜQóJ ó≤a
¿CG ≈∏Y ,π≤YƒH Ö«Ñ◊G Ö©∏à ¢ùeCG
ájƒ≤J áYÉ≤H iôNCG á«ÑjQóJ á°üM Ghôéj
…òdG "øjóMƒŸG" ¥óæØd á©HÉàdG äÓ°†©dG
π°UGƒj ¿CG ≈∏Y ,IhÉ©ª÷G ¢üHôJ ø°†àëj
∫ÓN IÒJƒdG √ò¡H ÜQóàdG á°SGƒe AÉæHCG
∫ó©Ã …CG ,πbC’G ≈∏Y Ú∏Ñ≤ŸG Úeƒ«dG
.É«eƒj Úà«ÑjQóJ Úà°üM

"AGQƒdG ¤EG ™LGÎdG Éæ≤M øe ¢ù«d" 

„©F ¤H') iƒ5)¦G œeE h3yº) œeD eIe”F%) ªjF) ¤jšE µJ 
+3)yƒF) µ ¤H%) e­ #)3¦F) ¼') Œ.)ÌF) e©Fe/ ¤”L{C •/ ¡G 
iš©š”F) Œ©*eƒ5%¶) µ tƒ8)J ›—ƒ€* k‹‘,3) œeG$¶)J gFe…º)J 
§š;)¦ƒ8{C¡GžIÓf;ÏF)¢%) e‘©ƒ‚G¤F¦Dy/§š;i©ƒ8eº) 
¢$¶)ž£©š;Ji©*epL'¶)q(ej Fž£”©”sj*i©‹ƒ8¦F)¥zIž£ƒ‘H%) 
¤.¦º)ž;yF)Jle‹š…jF)K¦jƒGµ)¦H¦—L¢%)Ji©FJ&¦ƒº)›± 
¥Òf‹,y/§š;ž£©F')

21

‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﻮﺍﺓ‬

2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

‫ﺃﻭﻟﻤﺒﻲ ﺃﺭﺯﻳﻮ‬

Oó```©dG
2669

‫ﺳﺮﻳﻊ ﻏﻠﻴﺰﺍﻥ‬

á©ØJôe äÉjƒæ©Ã GhOÉY ¿ƒÑYÓdGh ™«°†J …ójGR á≤Ø°U ¢û````«ªM ó`````jôj "ó````«HGôdG" 
›ƒ7)¦LJ)zIi‹‘,{GleL¦ ‹­l{.yDiƒ¸)¢¦—,¢%)„8̑º)¡GJ 
kfƒF))zI„5ep ƒ5ŸeG%) iF¦·)+)3efº)1)y‹jƒ5)¤,)҃‚±1)y‹jF) 
#e”Fµҗ‘jF)JÆeŽjƒGŸeG%) 4¦‘F)¢e©ƒ *ÓfFe…G¢¦f;ÏF)§”f©F 
ªƒ5¦*{E3¦ Gg‹šGi©ƒ83%)§š;¤9e”H#e”*')›.%)¡G„5ep ƒ5

"IQÉμH »ØÿG πLôdG ôμ°TCG" :IOÉb êÉ◊G 

Ï(eD „G%) is©fƒ7 ¤©F') e mLy/ œÏ0 +1eD re¸) ҃º) e F yE%) 
›E•sjƒL¦IªfºJ%¶)ŒGJe ‹G¤C¦DJ§š;+3e—*ª‘¹)›.{F){—ƒ6%)" 
"K{0%¶)#eƒ5%¶)„‚‹*i”C3•L{‘šF¤Gy”LeG›ƒ‚‘*{—ƒ€F)

¢SÉéæ°S ΩÉeCG Iƒ≤H ¿ƒÑdÉ£e QÉ°üfC’G 
hefƒ6 ŸeG%) ¢¦—©ƒ5 iF¦…fF) ¡G heIzF) iš/{G Ÿej0 #e”F ¢%) e­J 
œe‘j/¶)ª ‹L "eG¦F"4¦C¢'eCªƒ5¦*{E3¦ Gg‹š­kfƒF))zI„5ep ƒ5 
¢¦fFe…G–34%¶)J„‚©*%¶)ÓH¦šF)hesƒ7%)3eƒH%)¢'eC)zF«¦jƒ€F)g”šFe* 
¡Gi”©D1{0$) ¼') 1)y‹jF)+yHeƒºªƒ5¦*{E3¦ Gg‹š­kfƒF))zI+¦”* 
K{0%)i£.¡G+1eL{F)µ#e”fF)J¤fƒE›.%)¡G#e”šF){;
Ω .¢T 

¢)¦F%) „”jL ¡F «yL)4 +3JeƒF) if©fƒ€F ½e¸) g;ÏF) ¢%e* yE%e, 
re¸)҃º)ŒGe mLy/œÏ0J«¦jƒ€F) "¦,eEÒº)")zIµªfºJ%¶) 
ªfºJ%¶)e£—šÈªjF)l)4e.'ÏFŒ.)3i”‘ƒF)›…‹,gfƒ5¢%) {E2+1eD 
)zI¢'eCœe”,i”©”¸)Jž.e£º))zIgš.¡—ȶ)zF
e©Fe/+4e.') 
i© ‘F)leHe—G'¶)›ƒ‚‘*•L{‘šF+ÒfEiCeƒ8')Ÿy”©ƒ5¢eEgš.¦Fg;ÏF) 
e£—šÈªjF)

ájófC’G óMCG ¤EG ¬dƒë«°S ¬dɪYCG π«ch 
¤DesjF)i”‘ƒ7e©ƒ8y‹*+|6efGJ«yL)4g;ÏF)œe;%)›©EJ¢%)eE 
+)¦£F) žƒ”* †ƒ€ , iLyH%) ¡G iƒ7e0 „8J{‹F) ¤©š; kš9e£, ªfºJ%¶e* 
¢'eC Ÿ¦‹F) §š;J eIy/%) ¼') ¤F¦s©ƒ5 n©/ §…ƒ5¦F)J i©*{ŽF) i£pšF 
"eG¦F"k©*›0)1e©(e£H•š<%)«yL)4¦ƒ8¦G

äÉÑjQóàdG ¤EG ¢ùeCG GhOÉY ¿ƒÑYÓdG
á©ØJôe äÉjƒæ©Ã 
y‹* lefL3yjF) #)¦.%) ¼') „G%) is©fƒ7 «3e£H g;ÏF) #ÏG4 1e; 
œJ%¶) }E{º) µ ž£(e”*J ÆeŽjƒG ¡G e£* )J1e; ªjF) oÏmF) ‡e” F)

‫ﺷﺒﺎﺏ ﺳﻨﺠﺎﺱ ﺷﺒﻴﺒﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ‬

¥GhQ ø°ùMCG ‘ ÜÉgòdG á∏Môe AÉ¡fEG ójôJ áÑ«Ñ°ûdG

Rƒ`````````ØdG
∞```«æ¨«J ≈``∏Y
»``àdG Iô``é°ûdG
áHɨdG »£¨J ’ 

ip©jHl3e©,if©fƒ6k””/ 
©ƒ5œÏIk£.)JÓ/i©*epL') 
y/%)yLeDg‹šG¢)y©Gi©ƒ83%)§š; 
›pƒ5«zF)“y£F){‘ƒF“yIip©j * 
y(e”F)•L{9¡; i”©DyF)µ 
eƒ5e/iš*e”º)¥zIkC{;J«4¦G{D 
iƒ7e0JӔL{‘F)¡G+ÒfEiLyHJ 
µ’š¹)¼')1e;«zF){()}F)•L{‘F) 
¤©š;„8{CeGy‹*i©HemF)iš/{º) 
1e©;¡*„5ep ƒ5hefƒ6h3yG%)y* 
1)4eG)yLyƒ6e…Žƒ8if©fƒ€F)¦f;¶ 
i‹.e F)œ¦š¸)¡;nsfL›©;eƒ5) 
¢%e*)¦ ”©,¡LzF)Ó©šsº)iÈ};¡G 
)zI{-%)Jž£¸eƒF¢¦—jƒ5ip©j F) „*ÌL«zF){…¹e*{‹ƒ6eGy‹*¤”L{‘F 
{£:«zF)g/eƒ€F)¤.¦F)œÏ0¡G¤* 
ž£G¤ —Fy©/J“yI›©pƒ,†Žƒ‚F) 
iF¦·)µ’© Ž,i©FemGŸeG%)¤Fefƒ6%)¤* 
g©,ÌF)µ•L{‘F)Ÿy”,¡G1)4J 
Ÿe‹F) •L{‘F)K¦jƒG¢%)#e”šF)’ƒ€E2')i©ƒ8eº) 
+{jƒGi”C){Gª;yjƒLJk*e-Ò<
á«dÉ©a Ωƒé¡dG OGR …Rƒeôb ∫ƒNO 
›E§š;Óf;ÏF)1J1{G¡ƒsjL§j/ 
kHeEn©/if©fƒ€F)¢)y©G†ƒ5Jheƒ7%)«zF)1¦E{šFÇemF)‡¦ƒ€F)µÏ/3e;¡*h3yº)ypL» 
l)1e”jHÏF)y/˜Fz*Œƒ‚LJleL¦jƒº) 
+¦p‘F)¥z£Fª ‘F)žDe…F)¡…‘,JŒ…”,Ÿ¦p£F)¦sH†ƒ5¦F)¦f;¶eI1¦”L¢%)g.)¦F)¡GªjF)l){—F)›E 
¡LzF)ª I¡*#ÏG}F¤.¦,k,e*ªjF) 
k —³¤©š;J¤j©Fe‹Cl1)14)«zF)•L{‘F)Ÿ¦p£F)yLy.e‹C1§…;%)«zF)«4¦G{D¢)y©º)†ƒ5J›01%eC 
¶ž£ —F+ÒfEi© ClÏI&¦G¢¦—šÈ 
ª ‘F)žDe…F)}E3eEip©j *#e.«zF)ª*epL'¶)Ò©ŽjF))zIy‹*g‹šF)µe£”… G„8{C¡Gif©fƒ€F) ˜F2¢eE#)¦ƒ5œÏŽjƒ5)¡ƒ/%)e£H¦šŽjƒL 
¡ƒ¸)҃F)kDe;%)ªjF)¢)y©º)i©ƒ83%)ªIkšpƒ5«zF)#)1¦ƒF)i…” F)e©C’š¹)¡Gg‹šF)#e *§š; 
Ÿ¦p£F)J%)¢)y©º)†ƒ5JeCyF)µ 
+{—šF

π¨à°SG OÉ«Y øH
±ÉæÄà°S’G á°üM
AÉ£NC’G í«ë°üàd

ÜÉgòdG á∏Môe øe ádƒL ôNBG ‘ ¿ƒμà°S Qƒæeh ó©°ShCG IOƒY 
gfƒ*+43efF)|7e ‹F)„‚‹fFiL3){…ƒ8¶)le*e©ŽF)¡Gi£.)¦G›Eµl3e©,if©fƒ6Çe‹, 
œe/§š;leL3efº)iCemE)ÒmEl{-%)n©/lÏ*e”º)#e -%)¢¦f;ÏF)e£F„8{‹jLªjF)le*eƒ7'¶) 
œz*n©/y/)J{£ƒ6œÏ0le£.)¦Gl3e©,if©fƒ6|7e ;kf‹Fy”Ce©*eƒ/Ji©HyfF)Óf;ÏF) 
҃‚sjF)#¦ƒ5¼')le*eƒ7'¶)Œ.{,JiF¦…fF)J„5%e—F)leL3efGµ+ÒfEi©Hy*l)1¦£¾¢¦f;ÏF) 
+1¦‹*)zIJišj—G¤fƒ6išf”º)i£.)¦º)µl3e©,if©fƒ6¢¦—jƒ5¡—FiF¦…fF)–Ï…H)›fDÇyfF) 
3¦ G¢)y©º)†ƒ5J)zEJ©ƒ5Jªƒ€G{F)ŸeG%)Ó©ƒ8eº)¡L#e”šF)¡;g©Ž,«zF)y‹ƒ5J%)ŒC)yº)

Ω .¢S

‫ﺷﺒﺎﺏ ﺑﻦ ﺑﺎﺩﻳﺲ‬

§```ÑMCG ¿ƒ`````æ«°T ø`````H π````«MQ
QÉ```°üfC’Gh ø``jÒ°ùŸG
…QGOE’G ºbÉ£dG ¥GQhCG ¢SÉÑ©∏H OÉ–G QÉ÷G ¤EG ¿ƒæ«°T øH Ö«£dG ¢ùjOÉH øH ÜÉÑ°T ¢ù«FQ π«MQ §∏NCG
á«dÉŸG OQGƒŸG á∏b ÖÑ°ùH πÑb øe É›Èe ¿Éc ɪc Oƒ©°üdG ≈∏Y Ö©∏dG ‘ ájQƒeCÉŸG áHƒ©°üH ±ÎYG …òdG
Ωó≤dG Iôc ´ôa ¢ù«FQ É¡«dEG QÉ°TCG »àdG á«©°VƒdG »gh ,á«∏ëŸG äÉ£∏°ùdG πÑb øe äGóYÉ°ùŸG ¢ü≤fh
∫ÓàMG øe …OÉædG øμ“ IójóL á«é«JGΰSG §Ñ°Vh äÉHÉ°ù◊G á©LGôe IQhô°V ¤EG ÉYO …òdG …’ƒe
™e πeÉ©àdG á«Ø«c øª°†à«°S ó≤©«°S …òdG ΩOÉ≤dG ´ÉªàL’G ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,º°SƒŸG ájÉ¡f ™e áaô°ûe áÑJôe
ÜÉÑ°ûdG ¬°û«©j …òdG ™°VƒdG ΩÉeCG á«∏ëŸG äÉ£∏°ùdG ™°Vhh ÜÉÑ°ûdG øe Ö«£dG ¿ƒæ«°T øH π«MQ äGóéà°ùe
áFÉŸG øe 80 øe ÌcCG ¬≤JÉY ≈∏Y πªëàj ¿Éc ÜÉÑ°ûdG øe Öë°ùæŸG ¢ù«FôdG ¿CG ɪ∏Y ,á«dÉ◊G IÎØdG ‘
äGƒæ°ùdG ‘ á«dÉŸG á≤FÉ°†dÉH ±ô©j Ée øY ≥jôØdG äó©HCG »àdG á«dÉŸG Iƒ≤dG ƒgh …OÉædG ∞jQÉ°üe øe
.GóL õ«Lh ±ôX ‘ …hÉ¡dG º°ù≤dG ¤EG Oƒ©°üdG øe ¬àæμe IôgÉH èFÉàf ≥≤ëj ¬à∏©Lh á«°VÉŸG çÓãdG
π°Uh å«M ,Ö«£dG ¿ƒæ«°T øH ¢ù«FôdG π«MQ äÉØ∏fl √RôØà°S ɇ GƒeAÉ°ûJ ÜÉÑ°ûdG QÉ°üfCG º¡à¡L øeh
¤EG ÜÉÑ°ûdG Oƒ©«°Sh ∫GR ób á«HÉéjE’G èFÉàædGh á«gÉaôdG ó¡Y ¿CG øY ÒÑ©àdG ájÉZ ¤EG º¡æe ¢†©ÑdG
¿ƒbój QÉ°üfC’G ≈àM â∏©L »àdG ádOÉ©ŸG »gh ,É«fódG ΩÉ°ùbC’Gh ájQGOE’G ,á«dÉŸG πcÉ°ûŸG ™e √ó¡Y ≥HÉ°S
.≈∏Ø°ùdG ΩÉ°ùbC’G ∫ÉMhCG ‘ ´ƒbƒdG …OÉØàd Ú«∏ëŸG ÚdhDƒ°ùŸG øe IOÉL áØbh ¿ƒÑdÉ£jh ô£ÿG ¢SƒbÉf

®ƒ¶◊G ájhÉ°ùàe "ó«HGôdG" IGQÉÑe

¿Gõ«∏Z ™jô°S ΩÉeCG ‹É◊G ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f Iô¶àæŸG á∏HÉ≤ŸG ¿CG …’ƒe Ωó≤dG Iôc ´ôa ¢ù«FQ ∞°ûc
•É≤ædG Ö°ùch ºgOƒLh äÉÑKEG ¿ƒdhÉë«°S ¢ùjOÉH øH AÉæHCG ¿CG ≥∏£æe øe ,Úà∏«μ°ûàdG ≈∏Y áÑ©°U ¿ƒμà°S
≥∏©àe πμ°ûHh ,ô°†NC’G π«£à°ùŸG ‘ ájhÉ°ùàe ®ƒ¶◊G É¡«a ¿ƒμà°S »àdG ájhôμdG ácô©ŸG √ò¡d çÓãdG
»°ùØædGh »ægòdG ÖfÉ÷G ≈∏Y ¬∏ªY õcÒ°S »æØdG ºbÉ£dG ¿CG …’ƒe í°VhCG á∏HÉ≤ŸG √ò¡d Ò°†ëàdÉH
π«£à°ùŸG πNGO ≥«bO πμ°ûH õ«cÎdÉH º¡d íª°ùj QÉWEG øª°V º¡©°Vhh ÚÑYÓdG øY §¨°†dG OÉ©HEG ᫨H
.á∏HÉ≤ª∏d á«FÉ¡ædG áé«àædG IÒÑc áÑ°ùæH º°ùëà°S ádOÉ©ŸG √òg ¿CG ɪ∏Y ,ô°†NC’G

"áYƒªéŸG ‘ á≤ãdG Éæjód" :áHÉë°SƒH

á∏«μ°ûàdG ±ÉæcCG ¤EG óFÉ©dG IhRGR º«°ùf ≈∏Y IÒÑc áÑ°ùæH óªà©«°S ¬fCG áHÉë°SƒH ÜQóŸG ∞°ûc
´ÉaódG »YÉHôd ºFÓŸG óæ°ùdG Ëó≤àd ¬æe ádhÉfi ‘ ∂dP ,Ωƒé¡dGh »YÉaódG §°SƒdG §N ÚH ≥°ùæªc
ÖfÉL øeh ,ÜÉÑ°ûdG äÉ«∏ªY á≤£æe ¤EG É¡dƒ°Uh πÑb ¢ùaÉæŸG ä’hÉfi πc Ò°ùμàd QGóL π«μ°ûJh
Gòg ¢ThQɪY IƒNE’G Ö©∏à Iô¶àæŸG á∏Ñ≤ŸG IGQÉѪ∏d ájóéH ¢ùjOÉH øH ÜÉÑ°T á∏«μ°ûJ ô°†– ôNBG
…òdG ≥«Ø°T OGó≤e ™aGóŸG äÉeóN AÉ≤∏dG Gòg ™e IGRGƒŸÉH ÜÉÑ°ûdG ™Lΰùj ¿CG ô¶àæŸG øe å«M ,âÑ°ùdG
»gh ,ÒNC’G Gòg Ö©∏à á«æ¨e AÉæHCG ΩÉeCG •QÉØdG ´ƒÑ°SC’G Égƒ°VÉN »àdG IGQÉÑŸG ∫ÓN ¬FÓeR øY ÜÉZ
ºbÉ£dG ≈©°ùjh ,"ó«HGôdG" ΩÉeCG áeOÉ≤dG IGQÉÑe ∫ÓN á∏ªàμe á«°ùjOÉÑdG á∏«μ°ûàdG π©éà°S »àdG ádOÉ©ŸG
á≤jô£H ºgÒ°†– ᫨H √ô°UÉæ©d »°ùØædG ÖfÉ÷G ≈∏Y õ«cÎdG ¤EG á«ÑjQóàdG ¢ü°ü◊G ∫ÓN »æØdG
ádƒ£ÑdG øe áeô°üæŸG äGAÉ≤∏dG ‘ çóM ɪ∏ãe ´ô°ùàdG ïa ‘ ™bƒdG ¿hO IGQÉÑŸG •É≤f Ö°ùc øe º¡æμ“
øe á«°VÉŸG πÑb Ée ádƒ÷G ‘ ƒ«gQCG OGh ÜÉÑ°T …OÉæH ¢ùjOÉH øH AÉæHCG ™ªL …òdG ∂dP ɪ«°S ,QÉjódG πNGO
.…hÉ¡dG »æWƒdG º°ù≤dG á°ùaÉæe ôªY

»∏Y ó«°S 

Ÿ1e”F)i‹·)#e”F„vLe©CJ 
œJ%¶)}E{º)g/eƒ7¦L43%)ªfºJ%)ŸeG%) 
ÇemF)žƒ”F)iF¦…*µi…”Hy©ƒ7{* 
h3yº)›‹©ƒ5i©*{ŽF)i;¦pšF+)¦£F) 
išpƒº)#e…0%¶)t©sƒ,§š;1e©;¡* 
˜F2›£jƒ5)i©ƒ8eº)’© Ž,+)3efGµ 
¤j¾Ê*Ó -¶)„G%)is©fƒ7iƒ/µ 
e.̃5¶e*iƒ7e0i‘©‘0¡L3e³ 
¢¦f;ÏF)4JepjL§j/ªƒ‘ F)gHe·)J 
+)3efº)µeI¦ƒ6e;ªjF)){‘F)iš/{G 
gH)¦.i·e‹GµJ|€F)›fD+Ò0%¶) 
i©F)¦º)„ƒ¸)µK{0%)

á«≤«≤M IQƒK ójôj
OGó©àdG ‘ 
¤j/)|*1e©;¡*h3yº)“Ì;)J 
3)¦ƒ€º)µi£º)i*¦‹ƒ*+1¦£‹º) 
hefƒ€F)Š¦ˆ/¢%)yE%)¤ —Fª”fjº) 
“¦F%eº)¥)¦jƒG¼')+1¦‹F)µ+ÒfE 
q(ejH•©”±§š;31eDJ)y.13)J¦IJ 
µheIzF)iš/{G#e£H'e*¤Ftƒ,›ƒ‚C%) 
˜F2•©”±¢%)K{LeEiC|€Gif,{G 
n‹f*1)y‹jF)µi©”©”/+3¦-gš…jL 
)z£Fi©fL3yjF)„ƒ¸)œÏ0iƒCe º) 
µi©Fe<¡EeG%¶)tfƒ,)z£*J¦fƒ5%¶) 
¢¦f;¶¤C¦‘ƒ7µy.¦L«zF)hefƒ€F) 
Ój…*){F)µiF¦£ƒ*g‹šF)§š;¢J31eD 
i©HemF)J¼J%¶)ÓjCÌsº)

õjGõ©d ™e çóëà«°S
IójóY QƒeCG øY 
–e©ƒ5µ–e©ƒ5µ1e©;¡*’ƒ€EJ 
}L)}‹Fª”jš©ƒ5¤H%)¤*e ‹.«zF)nLy¸) 
¡GyLy‹F)„7¦ƒv*¤‹Goysj©ƒ5J 
iš/{º)µ«1e F)„v,ªjF)3¦G%¶) 
¼')l1%)ªjF)hefƒ5%¶)e£I%)išf”º) 
|Ln©/Óf;ÏF)„‚‹*K¦jƒGŒ.){, 
i—ƒF)¼')•L{‘F)+1e;')§š;1e©;¡* 
›.%)¡Ghefƒ€F)¼')#e.¤H%)e -y¿1y.J 
Ç){/e£‹ƒ8JªjšFK{0%)i fFÉy”, 
•L{‘šF¢e”*eƒF)¢e*3yº)ªƒ5¦GJ

Ü .¢T 

“y£*Ò0%¶))zIg‹š­¦L43%)ªfºJ%)g©,ÌF) 
›jsL¤jš‹.ªjF)iš©ƒ¸)ªIJ{‘ƒ7›*e”G 
ªfºJ%¶) y‹* Ÿe‹F) g©,ÌF) µ ÇemF) }E{º) 
¡—È–3eC¦IJ†”C+y/)Ji…”Hy‹*§š;J 
iš/{Gµ¦L43%)›f”jƒ©ƒ5 "y©*){F)"¢%¶¤E3)y, 
ŸeG%) {Ie…F) «3eJ4 y©£ƒ€F) g‹š­ +1¦‹F) 
„‚©*%¶)J|‚0%¶)ÓH¦šF)–eƒ€;J3eƒH%)

¿ƒμJ á∏«μ°ûàdG
¢ùeCG âØfCÉà°SG ób 
k‘H%ejƒ5) yD i©H)}©šŽF) iš©—ƒ€jF) ¢¦—, 
y/)J Ÿ¦L i/)3 y‹* e£,efL3y, „G%) i©ƒG%) 
iLe£Hy‹*+|6efG¤©f;ÏFª ‘F)žDe…F)¤s G 
yD 1)y‹jF) Œ©. ¢¦—LJ i©ƒ8eº) i£.)¦º) 
¶ «zF) n©ŽG ¡* ž.e£º) #e mjƒ5e* |‚/ 
žDe…F){…ƒLyDJ)zIi*eƒ7'¶)¡GÇe‹Lœ)}L 
¡G¦fƒ5%¶))zIeƒ7e0ϝ; "y©*){F)"BFª ‘F) 
+)3efšFiL}Ie.¡ƒ/%) µ¤©f;¶Œƒ8J›.%) 
K¦D%)y/%)ŸeG%)¦fƒ5%¶)iLe£Hif”,{º)if‹ƒF) 
µŒ©·)%e.eC«zF)„L1e*¡*hefƒ6–{‘F) 
q(ejH•”/J+)¦£F)žƒDiF¦…f*¤Fžƒ5¦GœJ%) 
¢$¶)y¸i©*epL')

¬«ÑY’ ÖdÉ£j ¿Éª°üY
ôμ°ù©e áëØ°U »£H 
i© ‘F) iƒ83e‹F) ¡; œJ%¶) œJ&¦ƒº) gFe9 
#e”šF) is‘ƒ7 ª9 +3J|‚* ¤©f;¶ ŒL|šF 
µ J|€F)J {—ƒ‹G ½e< ŸeG%) ªƒ8eº) 
›f”º) kfƒF) if”,{º) i£.)¦šF ҃‚sjF) 
h3yº) %)yf©ƒ5 n©/ „L1e* ¡* hefƒ6 ŸeG%) 
¥{…ƒ5 «zF) «Òƒ‚sjF) ¤¾eH{* y©ƒ¯ µ 
+ÒfE ifƒ * ¤ƒƒv©ƒ5 «zF)J ¦fƒ5%¶) )zI 
ª ‘F)gHepšF

AGôª◊G ábÉ£ÑdÉH Oô£j ‘ƒ∏N 
µÇ)}©šŽF)ŒL|F)eIe”š,i‹.¦Gi*|8 
µ išmjº)J {—ƒ‹G ŸeG%) +Ò0%¶) +)3efº) 
–¦ƒ€‹GJ3eƒH%¶)›FyG¤F„8{‹,«zF)1{…F) 
§”š, «zF) y¿ µ¦š0 "y©*){F)" ÒIe. 
›f”º) #e”šF) ¡G e©F$) ¤G{sjƒ5 #){/ iDe…* 
iDe…fF) kF}H n©/ „L1e* ¡* hefƒ6 ŸeG%) 
ªf¿ §š; i”;eƒFeE eIe”š, ªjF) #){¸) 
i©ƒ5eƒ5%) i‹…Dy‹Lµ¦š0¢%¶ ŒL|F)3eƒH%)J 
µ ÒfE 3J1 ¤FJ i©H)}©šŽF) iš©—ƒ€jF) µ 
•L{‘F)

ÚÑYÓdG ôμ°TCG" :¿Éª°üY
"ºgOƒ¡L ≈∏Y 
4¦‘F) ¢e/{F) yf; ¢eƒ; h3yº) ¡y¸)" Ï(eD {—ƒ‹G ½e< ŸeG%) •”sº) 
•sjƒGJ ӝ- 4¦C •©”± ¡G e —³ × 
e£*e ;1K{0%) ‡e”HoÏ-yƒs*e Ftƒ5 
i*em­ ¢eE išGeE i©-Ïm*J 4¦‘F) eHy©ƒ73 
iF¦·) µ 3eLyF) r3e0 •”sº) 4¦‘šF y©E%e, 
i”-§…;%) eG¦IJ©ƒ5ŸeG%) +Ò0%¶)›fDeG 
¼') +1¦‹F)J3{sjFe*ž£Ftƒ5JÓf;ÏFÊE%) 
iš©—ƒ€jF) •F%e, ¡G 1)4 eGJ l)3eƒjH¶) i—ƒ5 
tfƒ7%) n©/ ŸejF) ‡efƒ‚H¶) ¦I i©H)}©šŽF) 
ŒG )y©. ¢¦*JepjLJ yp* ¢¦š‹L ¢¦f;ÏF) 
§š; ifƒ5e ºe* žI{—ƒ6%) {…ƒº) ›‹F) 
#e”šF) #e -%) e£* ¦š± ªjF) +1)3'¶)J ž£jÈ}; 
le£©.¦jF)Jle©š‹jF)ž£”©f…,¼')iCeƒ8'¶e* 
iLe£Hµe Ftƒ5eG¦IJž£Fe£jGyDªjF) 
"4¦‘F)•©”sj*“e…º)
OGó¨H .Ω 

„©({F) +1e©”* ¢)}©š< ŒL|5 +3)1') k…*3 
r{* ªšI%) ž.e£­ e£,¶eƒ,) y¿ ªDJ34 
¢)¦F%) „”,¤F•fƒ5«zF)„€©/qL{L{;¦* 
„5ef‹š* 1e±eE i”L{‹F) –{‘F) ¡G yLy‹F) 
¼') ӝƒ5¦G z G 1¦‹ƒF) ¤‹G •”/ «zF) 
yLy‹F) ™)zH%) ›pƒ5J ¼J%¶) iCÌsº) i…*){F) 
e9%) ›¿ ¤š‹. eG iƒ5e¸) “)yI%¶) ¡G 
œJ%¶) žƒ”F) ¡ƒ8 i…ƒ6e F) –{‘F) ¡G yLy‹F) 
¼') ¢eC{…F) ›ƒ7¦, )2') eG œe/ µJ ÇemF)J 
§š;¦fƒ5%¶)zI¤DesjF)žƒ5҃Cª(e£H–e‘,) 
{Ly”,§ƒD%)

™eh ...ä’h ó«HGôdG"
"äÉeÉ«d ≈∏– ¿Éª°üY 
µ ŒL|F) ¤””/ «zF) •/eƒF) 4¦‘F) y‹* 
i©-Ïm* {—ƒ‹G ½e< ŸeG%) +Ò0%¶) iF¦·) 
i©H)}©šŽF) iš©—ƒ€jF) ¢¦—, {‘ƒ7 ›*e”G išGeE 
if-¦F) o)y/') µ +ÒfE ifƒ * ksà yD 
½¦,z Giƒ7e0l)3eƒjH¶)i—ƒ5¼')+1¦‹F)J 
e…jƒ5)n©/i© ‘F)iƒ83e‹F)¢eƒ;h3yº) 
¡G •L{‘F) ¼') uJ{F) +1e;') }©.J “{: µ 
œÏ0¤*Ÿ¦”Ltfƒ7%) «zF)Òf—F)›‹F)œÏ0 
ªƒ‘ F)gHe·)§š;+1eL4i©fL3yjF)„ƒ¸) 
#e”C3+1e‹jƒ5)›.%)¡G)ÒfE)}©/¥e…;%)«zF) 
i©*epL'¶)q(ej F)išƒ7)¦GJi”mF)iƒ©C¡*

äô°UCG á∏«μ°ûàdG
RƒØdG ≥«≤– ≈∏Y 

ž£,)3efGµ)J|7%) yD "e ©G1¦ƒ5%)"¢eEJ 
4¦‘F) •©”± §š; {—ƒ‹G ½e< ŸeG%) +Ò0%¶) 
ip©jH y©E%e, ›.%) ¡G oÏmF) ‡e” F) gƒEJ 
i£. ¡G ©ƒ5 ŸeG%) Ò0%¶) ›fD eG #e”šF) 
ejD&¦G+1eL{F)g/eƒ7+13e…Gµ#e”fF))zEJ 
+1¦‹F)iLe<¼')ŸÏƒjƒ5¶)Ÿy;J¦L43%)ªfºJ%) 
#e *%) œ¦‹L n©/ g©,ÌF) +1eL3 ¼') )1y¾ 
«y·) ›‹F) išƒ7)¦G §š; ¢eƒ; h3yº) 
+)3efG iF¦…fF) Ò©ƒ,J Ïf”jƒG ΋jF) Ÿy;J 
e šƒ‘L œ)}L ¶ iF¦…fF) 3)¦ƒ€G ¢%¶ +)3ef­ 
i…L|6¡—Á#ªƒ6›EJ+)3efG¤jLe£H¡; 
‡efƒ‚H¶)J ›‹F)J +1)3'¶)J iÈ}‹Fe* ªšsjF) 
§Žjfº)•©”±›.%)¡G

ìhôdGh IQGô◊G
ÚÑYÓdG ¤EG GOÉY 
ªjF)+Ò0%¶)+)3efº)µ‰/Ϻ)ª*epL'¶) 
{—ƒ‹G½e<ž£ƒCe GŸeG%) "e ©G1¦ƒ5%)"e£f‹F 
ªjF)+1)3'¶)JÓf;ÏF)¼')i©Fej”F)uJ{F)+1¦; 
iÈ}; )J{£:%) n©/ išG{* #e”C3 e£* §š± 
˜F2§š;+1eL4|‚0%¶)›©…jƒº)µ+ÒfE 
„‚‹*µ¤ˆ/ÏH»eG¦IJg‹šF)µ+3){¸) 
+ÒfEif<3)Jy*%)ž£H%)eEi”*eƒF)leL3efº) 
gƒEJ 4¦‘F) •©”± µ i£.)¦º) iL)y* z G 
oÏmF)‡e” F)

á«HÉéjEG á∏«°üM á£≤f 33
"ΩGó≤dG ÒÿG ∫GRÉeh" 

iL)y*z G¢$¶)y¸ "e ©G1¦ƒ5%)"•”/yDJ 
iš©ƒ/+|€;i‹*){F)iF¦·)iLe<¼')iF¦…fF) 
kƒ‚G+yLy;l)¦ ƒ5z GeI¦špƒL»i©*epL') 
›ƒ7%) ¡G¢$¶)y¸Ç)}©šŽF)•L{‘F)¡—³n©/ 
n©/išGeEi…”HgƒE¡Ge£f‹FiF¦. 
e£ ©* ¡G leL3efG µ 4¦‘F) ¡G ¡—³ 
¡G l¶1e‹, •©”±J i©FejjG l)3eƒjH) 
›0)1¢e -)J3eLyF)r3e0y/)Jœ1e‹,e£ ©* 
y()3ŸeG%)+ÒfEi*¦‹ƒ*Jy/)JŸ)}£H)J3eLyF)

‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﻮﺍﺓ‬

Oó```©dG 2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
2669 Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

‫ﺷﺒﺎﺏ ﺗﻤﻮﺷﻨﺖ‬

‫ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺮﻣﺸﻲ‬

IQÉ```¡æe â`````æ°Tƒ“
É`````````«fóH

≥jôØdG IOÉ«≤H ˆG ≈£©eh iQO øH ∞∏μJ IQGOE’G

ɡ੪L »àdG IÒNC’G IGQÉÑŸG ∫ÓN Éë°VGh á«àæ°TƒªàdG á∏«μ°ûàdG ≈∏Y Ö©àdG GóH
º«YóJ ,çÓãdG •É≤ædG ´É£àbG øe âæμ“ »àdG ƒ«gQCG OGh ÜÉÑ°T øe É¡JÒ¶æH
...ΩÉ©dG ∞«æ°üàdG øª°V É¡∏à– »àdG áfÉμŸG õjõ©Jh √ó«°UQ 

4{*%) y/%) ¢¦—,J)y©‹*ž£*z0%e,yDleG¦”G 
¢')1¦‹ƒF)•©”±µžIeƒjƒ5ªjF)›G)¦‹F) 
œe¸)i‹©f…*ÓFJ&¦ƒº)if<3J+1)3') kHeE 
3)¦9%)¦©I3%)1)Jiš©—ƒ€,l҃5yDJ)zIiL¦D 
Ÿe—/'e*+Ò0%¶)i£.)¦º)¡Gi©HemF)iF¦·) 
„83%¶)hesƒ7%) KyFÇyfF)„” F)›:µ 
ŒC1J –4%eG µ ž£‹ƒ8J «zF) –3e‘F) ¦IJ 
l)ÌCgš<%) µ+{—F)#)3J„‚E{F)¼') ž£* 
§š; K{0%) leDJ%) µ r{‘jF)J i£.)¦º) 
i£.)¦º)Œ(eD¦FŒfjjºeC„Ce º)le© C 
Ò< K¦jƒG µ ¢e…ƒ€ L ӔL{‘F) ¢%) ¡: 
iDe©šF) µ tƒ8)¦F) –3e‘F) ip©jH y/)J 
¡G“¦©ƒ‚F)k —GªjF)i©HyfF)iL}Ie·)J 
3eƒjH¶)•©”±

¢üHôJ ≈∏Y øgGôj ÊGóÑc
á«fóÑdG ábÉ«∏dG Ú°ùëàd ≥∏¨e 
i*{”G 31eƒG k‘ƒ€E {0$) y©‹ƒ7 §š; 
¤C¦DJy‹*JÒ0%¶)¢%) ªfL3yjF)žDe…F)¡G 
hefƒ€F›—ƒ€º)1)y‹jF)i”©”/JK¦jƒG§š; 
¼') i.es* •L{‘F) ¢%) )y©. ™31%) k ƒ6¦³ 
leHe—G') {L¦…, ›.%¶ •šŽG „*{, i¾{* 
¡GŒC{F)¡;σ‚Ci;¦pº)g‹Fi”L{9J 
¤ƒ.eI §”f, ªjF) i©HyfF) iDe©šF) K¦jƒG 
•ƒHJ†Žƒ8+{LeƒG¡G¡—jšF˜F2JœJ%¶) 
¡G i©HemF) iF¦·) œÏ0 „8J{‘º) iF¦…fF) 
ӃCe º)›.¢%)Je©ƒ5+)¦£F)ÇemF)iF¦…* 
1JzF)J ¢)¦F%¶) ¡; eCyšF Ÿ)}¸) ¢Jyƒ€©ƒ5 
ž£:¦ˆ/¡;

º°SƒŸG Gòg 11 ºbQ IQÉ°ùÿG 

ªƒ8eº) ¦fƒ5%¶) iLe£H ¤,3eƒv*J 
ªjF) +)3efº) µ 13 ¢J1 ÓCyI ip©j * 
1)J hefƒ6 nFemF) }E{º) g/eƒ* ¤j‹. 
+3eƒ¹) k ƒ6¦³ hefƒ6 ›pƒ5 ¦©I3%) 
ªIJžƒ5¦º))zI3)¦ƒ€Gµ¤F+|€;iL1e¸) 
¦¾¡G3eLyF)›0)1i‹*3%) žD3iÈ}£F) 
gE{ºe* iš©—ƒ€jF) e£,{.%) le£.)¦G Œfƒ5 
¡G e£FÏ0 k —³ {; “e©ƒ5J%) ªƒ8eL{F) 
i…”H21¦¾¡G†”C‡e”H„0yƒ/ 
if©fƒ6ŸeG%) ¢eI{F)kfƒEeº˜F2Ji —Á 
i‹*){F)iF¦·)heƒ¸13¢J1“y£*l3e©, 
œÏIJ i© ŽG 1e±) ¡G ›E ŸeG%) kF1e‹,J 
§š;+|6e‹F)Ji©HemF)ÓjF¦·)¡ƒ8©ƒ5 
½)¦jF)
…hÉ«ëj

22 

k ƒ6¦jF iL|€fF) if©EÌF) 3y”, » 2') 
1)J #e *%) ¤ƒ8{C «zF) †Žƒ‚F) +{LeƒG §š; 
™¦—ƒ€F) ›01%) «zF) •ƒ F) ifE)¦GJ ¦©I3%) 
œÏ0e©ƒ5ž£”I3%)Ji©j ƒ6¦jF)„5¦‘H¼') 
tƒ5eG¦IJi£.)¦º)¡Gi©HemF)iš/{º) 
leHe—G'¶)gHe.¼')–3e‘F)Œ ƒ*“¦©ƒ‚šF 
¤j©HyE%) «zF)1)y‹jF)e£*ŒjjLªjF)i© ‘F) 
)zI )y©‹* heIzF)J 1¦‹ƒF) iD3J g‹F µ 
žƒ5¦º)

∫hÉæàŸG ‘ ¿Éc ∫hC’G •ƒ°ûdG 
Ó* i©HyfF) iDe©šF) –3eC ž<3J 
ÓG%¶)y¿Ç)yfEœefƒ6%)¢%)¶')Ójš©—ƒ€jF) 
leHe—G'¶) 3e£:') ¼J%¶) išI¦F) ¡G )¦FJe/ 
¡—F “¦©ƒ‚F) •9e G ¼') ){—fG œ¦ƒ7¦F)J 
›ƒ€‘Fe*l#e*iš©šDe£H%) ¦FJž£,¶Je¿›E 
¢J1žˆ º)¦©I3%) 1)JeC1+¦DkFe/eE 
he©< gHe. ¼') )zI “)yI%) ¼') eIy©ƒ¯ 
µ¡—Fk ƒ6¦³ªf;¶KyF+Ò0%¶)iƒšF) 
†Žƒ8ifE)¦G¡G¢¦©šsº)¡—³œ)¦/%¶)›E 
ŒDJ §š; ¼J%¶) iš/{º) #e£H')J “¦©ƒ‚F) 
3)|8%¶)’0%e*JªfšƒF)œ1e‹jF)

"âMÉW" âæ°Tƒ“
á«fÉãdG á∏MôŸG ‘ 

§š; Ç)yfE œefƒ6%) 3y”L » –e©ƒF) µ 
i©HemF) e£jš/{G µ +)3efº) •ƒH +{LeƒG 
¤jDe©F§š;’©ƒ‚F)•L{‘F)e£©Cyj;)ªjF) 
•fƒF)•©”±J–3e‘F)Œ ƒFi©HyfF)¤,¦DJ 
g;ÏF) ¡—³ ¢%) y‹* ›‹‘Fe* ¢eE eG ¦IJ 
‡¦ƒ€F) –Ï…H) y‹* †”C •(eD1 |€; œejƒ6 
¤š©G41¦‹L¢%)›fD+{…©ƒF)y©ƒ¯¡GÇemF) 
§š; §ƒ‚D «zF) ÇemF) ’©ƒ‚©F §ƒ5¦G y©; 
„‚©ƒ‚¸)¼') ž£*n‹*Ji©j ƒ6¦jF)ŸÏ/%) 
)J{D%) +Ò0%¶) +)3efº) Œ(eD¦F ¢¦‹fjjº) 
gHe·)¡Ge©ƒ5ªj ƒ6¦jF)1)y‹jF)’‹ƒ‚* 
ªjF) iL|€fF) if©EÌF) l{£: 2') ÇyfF) 
)ÒmE+{0%ejGJiƒ7¦” GÇ)yfEe£©š;yj;) 
i”L{…*¥{mjƒ5)eG¦IJK¦jƒº))zI§š; 
1)}F) gƒE µ ¦©I3%) 1)J #e *%) +|6efG 
›Ge—F)

É«fóH ájƒb ƒ«gQCG OGh
"êôØàJ äÉ≤H" âæ°Tƒ“h 
+{—F)eLefv*¢¦C3e‹F)J¢¦‹fjjº)1eƒ6%) 
¡;)¦He*%)i/)|7¡LzF) "¢¶}ŽF)"leHe—G'e*

‫ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺎﺕ‬
‫ﺷﺒﺎﺏ ﺑﻮﻗﻄﺐ‬

¥ô````W ¥ô`````àØe ‘ ÜÉ```Ñ°ûdG
‘ ≥jôØdÉH âØ°üY »àdG øe ∞æYCG áØ°UÉY ΩÉjC’G √òg Ö£"ƒH ÜÉÑ°T ¢û«©j
≥jôØdG ‘ GÒÑc GQhO Ö©∏j ¿Éc …òdG »æØdG ºbÉ£dG ∫É≤à°SG ¿B’Éa ,á«°VÉŸG ™«HÉ°SC’G
,≥jôØdG ‘ »gÉædG ôeB’G ƒg ¿Éch áYƒªéŸG áfÉμe øe áFÉŸG øe 60 …hÉ°ùJ ¬àfÉμeh
ÖîàfG …òdG ójó÷G ¢ù«FôdG ≈∏Y Éeh »Yô°T ôeCG ÚÑYÓdG á©WÉ≤eh √OÉ©àHG øμd
iOÉØàj ≈àM á©«Ñ£dG É¡àfÉμe ¤EG É¡YÉLQEGh QƒeC’G ΩÉeõH òNC’G iƒ°S GôNDƒe
.äGƒæ°S ™HQCG πªY ™«°†jh …ƒ¡÷G ¤EG IOƒ©dG ≥jôØdG
¥hQÉa .Ω

‫ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ‬

ΩÉ``eCG ⁄ÉYh ¢Tƒ£©H á``cQÉ°ûe
∂````°ûdG ‘ »```ªë°ûdG …ó``«°S
ɪ¡àcQÉ°ûe ≈≤ÑJ ‹ÉàdÉHh ,áHÉ°UE’G øe ¿ÉªMO ¢Tƒ£©H ¬∏«eRh ⁄ÉY ÖYÓdG ÊÉ©j
Oóëà«°S A»°T πch ´ƒÑ°SC’G Gòg ájÉ¡f »ªë°ûdG …ó«°S π©°ûe QÉ÷G ΩÉeCG ∂°ûdG ‘
¢ü°üN óbh Gòg ,¢ùeCG á°üM ‘ ÉHQóàj ⁄ å«M ,áeOÉ≤dG á∏«∏≤dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN
ÚÑYÓdG äÉjQÉ£H øë°T πLCG øe ÊóÑdG ÖfÉé∏d ¢ùeCG á°üM ÚeCG äÉëjôa ÜQóŸG
ÜQóŸG Éæd ìô°U ,¬ÑfÉL øe .á«μ«àμJ ¿ƒμà°S Ωƒ«dG á°üM ¿CG ɪc ,AÉ≤∏dG Gò¡d ÉÑ°ù–
äGAÉ≤d ™«ªL QGôZ ≈∏Yh ájOÉY ÉgÈàYCG π©°ûŸG IGQÉÑe{ :ÓFÉb ,ÚeCG äÉëjôa
º°ùb ádƒ£H ‘ ådÉãdG π©°ûŸGh ÊÉãdG õcôŸG πàëj ÒeC’G ¿EÉa ,Òcòà∏d .zádƒ£ÑdG
.á«Hô¨dG á¡é∏d äÉ£HGôdG ÚH Ée
Ω .¢T 

)2')J i©*epL'¶) q(ej F) •©”± µ išƒ7)¦šF 
¡Fe H'eCyLy.h3yGŒGlyDe‹,yD+3)1'¶)kHeE 
•L{‘F)Ò©ƒ,e£Fœ¦vº)+y©/¦F)e£H%¶ „83e‹H 
3ep/’L|6’šv©ƒ5«zF)h3yº)iL¦IyLy±J 
¡G§”f,eGœÏ01e±ÏFi© ‘F)iƒ83e‹F)§š; 
"iF¦…fF){;

ºgÉ°S QÉéM" :ˆG ≈£©e
"≥jôØdG èFÉàf Ú°ù– ‘ 
Ky*%) ×) §…‹G „5){¸) h3yG ¤fHe. ¡GJ 
)zI ¢%¶ 3ep/ ’L|6 h3yº) ›©/3 §š; ¤‘ƒ5%) 
Ӄ± µ ÒfE ›—ƒ€* žIeƒ5 yD ¢eE h3yº) 
¤š;i”L{9§š;)J1¦‹,ž£H%) eE•L{‘F)q(ejH 
iƒ83e‹šF¤,31eŽGÊ0¢¦šf”jLž£š‹.«zF){G%¶) 
+31eŽG ›f”jH »" œe”C iŽFe* i*¦‹ƒ* i© ‘F) 
•L{‘šFi© ‘F)iƒ83e‹F)¡;3ep/’L|6h3yº) 
#e©ƒ6%) +y‹* •L{‘F) 1eC%)J eH1eC%) ¤H%) e­ iF¦£ƒ* 
µžIeƒ5¤H%)eEgL3yjF)»e;µ¤j— /i—s* 
e£Gžƒ5¦º))zIiF¦…*µ1e±¶)q(ejHӃ± 
yLy·)¤”L{CŒG•©C¦jF)¤F§ jH¢%)gp©C¡—L 
"+y©‹ƒ5iL1¦F¦G

IOÉ«b iQO øHh ÉfCG ¤ƒJCÉ°S"
"´ƒÑ°SC’G Gòg ≥jôØdG 
+1e©D¼¦j©ƒ5¤H%e*˜F2y‹*›ƒ7)J×)§…‹G 
¤š©G4i”C3¦fƒ5%¶))zI•L{‘šFi© ‘F)iƒ83e‹F) 
+)3efšF)y©.iš©—ƒ€jF)҃‚sjF¢eL4¦*K31¡* 
1)1J ŸeG%) ›f”º) kfƒF) eI{ˆj , ªjF) if‹ƒF) 
iš/{G{;¡G+Ò0%¶)iF¦·)heƒ¸ÆeŽjƒG 
´ «zF) ej.¶) y‹*" Ï(eD u|7J heIzF) 
K31¡*ªš©G4JeH%)¼¦j ƒ5•L{‘F)+3)1')ŒG¥y”; 
›‹ ƒ5J •L{‘šF i© ‘F) iƒ83e‹F) +1e©D ¢eL4¦* 
¥{ˆj ,ªjF)if‹ƒF)+)3efšF)y©.¥Òƒ‚±§š; 
ÆeŽjƒG 1)1J ŸeG%) e f‹š­ ›f”º) kfƒF) i©ƒ€; 
‡e” F) #e”*'¶ e£FÏ0 §‹ƒ ƒ5 ªjF) +)3efº) µ 
l)3eƒjH¶) ŒG y£‹F) yLy¯J ªƒ€G{Fe* oÏmF) 
§š;eIe ©”š,ªjF)+Ò0%¶)+3eƒ¹)¢%e*kfmHª—F 
"1)¦.+¦fE1{¾kHeEi ƒ5eƒ¸)iL1¦F¦GyL

¢ùeCG áë«Ñ°U âØfCÉà°SG á∏«μ°ûàdG 
ªƒ€G{F)1e±)iš©—ƒ€,l1e;{0$) gHe.¡GJ 
leL¦ ‹­ l)҃‚sjF) #)¦.%) ¼') „G%) is©fƒ7 
•L{‘F)eIe”š,ªjF)+3eƒ¹)gfƒ*„‚©ƒ‚¸)µ 
i ƒ5eƒ¸)iL1¦F¦GyL§š;Ÿ| º)kfƒF)i©ƒ€; 
kš‹.ªjF)+3eƒ¹)ªIJ13¢J1ÓCyIip©j * 
«zF){G%¶)+3)yƒF)–{C¡;)ÒmEy‹jfL•L{‘F) 
iD3J e…jD) §š; „Ce jF) µ ¤š/ ›‹pL 
tfƒL i©HemF) iCÌsº) i…*){F) ¼') 1¦‹ƒF) 
leGÏ; Óf;ÏF) §š; ly* eE iLeŽšF ef‹ƒ7 
¡LzF)žIJ3ep/’L|6ž£*3yG+31eŽ­{-%ejF) 
¶%) gpL{G%¶))zI¡—F¤š;i”L{9§š;)J1¦‹, 
ŒGžšD%ejF)§š;¢¦<{Gž£H%¶ )ÒmEž£©š;{-&¦L 
•©”± išƒ7)¦G §š; ›‹F)J i©Fe¸) i©‹ƒ8¦F) 
l¶¦·)ªDe*µi©ƒ8{º)q(ej F)

»£∏L ,…hÉØ∏N
GƒHQóàj ⁄ äGó«ÑYh 
„‚‹* he©< “e bjƒ5¶) iƒ/ kC{; yDJ 
le*eƒ7') ¡G ¢¦He‹L )¦F)4¶ ¡LzF) Óf;ÏF) 
«Je‘š0{Ge;«3¦sº)ŒC)yº)+3¦ƒ7µi‘šjÀ 
y¿ l)y©f; ª…š. ¢)J{G Ÿ¦p£F) ª(e -J 
g”; +y©‹ƒ5 ¤ƒ5%)3 †”ƒ­ ª”* yD ¢eE œJ%¶eC 
ŸeG%) •L{‘F)e£f‹FªjF)i©ƒ8eº)i£.)¦º)iLe£H 
„‚‹* #){.'¶ gI2 ¤H%) eE i ƒ5eƒ¸) iL1¦F¦G 
œ)4ÏCª…š.eG%) ¤j*eƒ7') K¦jƒG§š;“¦ƒ€—F) 
›©I%ejF)+1e;'e*ª‘j—L¦IJ„‚E{F)µ|€L» 
g©f…F)¤s GyD¢eEl)y©f;¢%)Ó/µª‘©:¦F) 
ªIJŸ| º)¦fƒ5%¶)œÏ0ŸeL%)10+yºiš…; 
y‹*¤j ,»kF)4¶ªjF)+yº)

¿ÉÑ«¨«°S »£∏Lh …hÉØ∏N
∂°ûdG ‘ äGó«ÑY ácQÉ°ûeh 
¢)J{Gª…š.J{Ge;«Je‘š03Jy”­¢¦—L¡F 
e£f‹š©ƒ5 ªjF) iG1e”F) i£.)¦º) µ iE3eƒ€º) 
›f”º) kfƒF) ÆeŽjƒG 1)1J ¤‘©ƒ8 ŸeG%) •L{‘F) 
e£ GÇe‹LªjF)i*eƒ7'¶)¼')iCeƒ8'¶e*«Je‘švC 
§š; ¤F¦ƒ/ gfƒ* i*¦”‹F) ›(e9 k± ¢¦—©ƒ5 
iL1¦F¦GŸeG%)i©ƒ8eº)i£.)¦º)µnFemF)3)zH'¶) 
›—ƒ€*’ƒ€L»œ)4¶ª…š.¢%)Ó/µi ƒ5eƒ¸) 
ž.e£º)iE3eƒ€G§”fjF+{GeŽº)¤ —ȶJª(e£H 
µ y¿ l)y©f; ¢eƒš, 1)1J œeG$¶ •*eƒF) 
)zI}©£¯§š;|Lª ‘F)žDe…F)¢%)n©s*˜ƒ€F) 
e£*ŒjjLªjF)leHe—G'¶)¼'){ˆ Fe*#e”šFg;ÏF) 
Ÿ¦p£F)+y”;˜CµžIeƒ,¢%) e£H%eƒ6¡GªjF)J 
iG1e”F) "Ÿ)¦F)"i£.)¦GœÏ0
EG .Ü

i© 9¦F)iFeE¦Fe*œeƒ,¶)J%)„Ee‘F)’,e£F)§š;3e£ƒ6'¶)žƒ”*)¦šƒ,)ž—,eHÏ;'¶ 
:¢ùμ∏àdG:¢ùcÉØdG:∞JÉ¡dG{()}·)3¦jƒ5e 3eƒ6:QÉ¡°TE’Gh ô°ûæ∏d 
ŒL4¦jšFi© 9¦F)iƒƒ5&¦º):™jRƒàdGSIOh{ŽF)SIE–|€F)SIA†ƒ5¦F):™Ñ£dG
(᪰UÉ©dG ôFGõ÷G) ó«©°S QƒH 66 ºbQ .Ü .¢U :‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y ÉæH Gƒ∏°üJG :ºμJÓ°SGôe ™«ª÷
.É¡HÉë°UCG ¤EG OôJ ’ Iójô÷G ¤EG π°üJ »àdG äÉWƒ£îŸGh ≥FÉKƒdG πc :á¶MÓe 

iLe< ¼') h3yº) )zI ž£‹G ›ƒ7)¦L ¢%) ¢¦ jL 
3)¦ƒ€º) µ )¦šƒ7)¦L §j/ «J{—F) žƒ5¦º) iLe£H 
¦sH •L{‘F) +1e©D i©Ž* ¥J&Jy* yD )¦HeE «zF) 
žƒ5¦º)iLe£HŒGiC|€º)g,){º)Ky/') œÏj/) 
)J{£:yD)¦HeEªjF)ib©ƒF)+3¦ƒF)¦¿›.%)¡G 
#¶&¦I§ ³eEªƒ‚” º)žƒ5¦º)iF¦…*µe£* 
yLy·)¤”L{CŒG•*eƒF)ž£*3yº•©C¦jF)›E

QÉé◊ ≥«aƒàdÉH" :í«Ñ°S
"ájóéH πª©dG π°UGƒæ°Sh 
Ӄ5eL†ƒ5¦F)g;¶Jªƒ€G{F)1e±)y(eD’ƒ€E 
’L|6 h3yº) ›©/{* ϋC )J{-%e, ž£H%e* t©fƒ5 
›0yL{G%¶))zI¢%e*’ƒ€E›*e”º)µJ¡—F3ep/ 
ž£š‹pL¶«zF){G%¶)Ÿy”F)+{EleLyp*%) ¡ƒ8 
i”L{…F)„‘ *¢¦šƒ7)¦©ƒ5„—‹Fe*›*e I¢¦‘”L 
¢%¶išf”º)leL3efº)µi©*epL'¶)q(ej F)yƒ/ 
+)3efG16eI{;¡G§”fjLJy‹*¤j ,»iF¦…fF) 
¡;3ep/›©/3Ê0t©sƒ7"¤F¦DµišGeE 
)zIJiL¦ ‹º)i©/e F)¡Ge ©š;{-%)ªƒ€G{F)1e±) 
¤fHe. ¡G ¥z0%eH ¶%) gpL )zI ¡—F ª‹©f9 {G%) 
„—‹Fe* ›* «y·) ›‹F) ¡; ’D¦jHJ ªfšƒF) 
e š‹p©ƒ5 eG ¦IJ e£‘ƒj G µ kF)4¶ iF¦…fFeC 
yƒ/ ›.%) ¡G +¦D ›—* išf”º) leL3efº) g‹šH 
leL3efº)¡G¡—Á1y;ÊE%) µi©*epL') q(ejH 
›f”º)h3yº)žƒ5')¡—Le£G¤H%e*yE&J%)Ò0%¶)µJ 
i(Ϻ)“J{ˆF)›EÒC¦,J¤G)Ì/)e ©š;gp©C 
"K¦jƒº)µžƒ5¦GiL1%ejF¤F

"Éæd IQÉ°ùN QÉéM π«MQ" :ÊÉ£∏°S 
›©/3 ¢%e* yE%) Çe…šƒ5 •©C¦, ¤fHe. ¡GJ 
¢eE¤H%¶ ž£F+ÒfE+3eƒ03ep/’L|6h3yº) 
ªjF)+̑F)œÏ0gH)¦.+y;¡G•L{‘F)1eC%) yD 
žƒ5¦º) )zI 1e±ÏF i© ‘F) iƒ83e‹F) e£©C 1eD 
–{C +y; ŒG i*{¯ ¤ƒ8¦0 ž<3J ¤H%e* e‘ƒ6eE 
Ó*3yG +y; ŒG ¤š;J ¢eƒš, 1)1J +3¦ƒ7 µ 
µivƒ5)3§”fjƒ53ep/iƒ*¢%) ¶') ÓCJ{‹G 
¢¦—©ƒ5 3ep/ ›©/3 i/)|7" œeDJ ¥3)¦ƒ€G 
µ leHe—G') ˜šÈ ¤H%¶ •L{‘šF +ÒfE +3eƒ0 
¼')1e±¶)+1e©DµÒfE›—ƒ€*žIeƒ5JK¦jƒº) 
i©ƒ8eº)+̑F)œÏ0K¦jƒº)µq(ejH•©”± 
"•L{‘šFi© ‘F)iƒ83e‹F)e£©C1eDªjF)

᪡e â∏chCG IQGOE’G
iQO øH ¤EG ≥jôØdG IOÉ«b
ÉàbDƒe ˆG ≈£©eh 
¡G l)3){”F) „‚‹f* +3)1'¶) k.{0 eE 
Ÿ)1 «zF)J „G%) œJ%) i©ƒ€; y”; ªjF) ej.¶) 
l)3){”F))zIÓ*¡GJ¡G}F)¡GÓj;eƒ5i*){D 
ªƒ€G{F) 1e±) i ©‘ƒ5 +1e©D i£G kšEJ%) e£H%) 
¡*y;eƒº)h3yº)¡G›E¼')išf”º)ŸeL%¶)œÏ0 
iLe<¼') ×)§…‹G„5){¸)h3yGJ¢eL4¦*K31 
k;|6e£H%) e­{0$) h3yGŒG–e‘,)¼') ›ƒ7¦jF) 
µ 3ep/ ’L|6 h3yº) i‘©š0 ¡; nsfF) µ 
×)§…‹GJK31¡*¼¦,y”C+3eƒ6'ÏFŸeL%¶)¥zI 
yLy·)žƒ5¦šF҃‚sjF)+ÌCœÏ0•L{‘F)gL3y, 
+yº ž©D%) «zF) •šŽº) „*ÌF) §š; eC|6%) eE 
›£ƒ©ƒ5«zF){G%¶)¦IJ3eƒ€*i Ly­ŸeL%) i‹*3%) 
ypL¡FJ•L{‘F)+1e©Dµ3¦Ezº)ª(e mF)i£G 
i*¦‹ƒ7«%)

ÉgóMh IQGOE’G" :iQO øH
"QÉéM ∞∏î«°S øe Oó– 
K31 ¡* y;eƒº) h3yº) «%)3 z0%) i©Ž*J 
iƒ83e‹F)¤©F¦,¼')ªG){F)+3)1'¶)3){Dµ¢eL4¦* 
e‘š0×)§…‹G„5){¸)h3yGi”C31e±ÏFi© ‘F) 
¢%e*¢eL4¦*K31¡*’ƒ€E3ep/’L|6h3yšF 
h3yº)žƒ5')yLy±e£Fœ¦vº)+y©/¦F)ªI+3)1'¶) 
•L{‘F) +3)1')" ¤F¦D µ 3ep/ ’šv©ƒ5 «zF) 
{G%¶))zIJejD&¦G•L{‘F)+1e©De Gkfš9yDkHeE 
Œ©·) ¼') i.es* •L{‘F) ¢%¶ ¤ƒ‚C3 ¡—È ¶ 

3ep/’L|6h3yº)›ƒ7¦,){ˆj G¢eEešmG 
wƒ‘* ªƒ‚”L ªƒ€G{F) 1e±) +3)1') ŒG –e‘,) ¼') 
¢eEeGy‹*ªƒ8)ÌFe*e£‹G¤…*{L¢eE«zF)y”‹F) 
Ÿ| º)¦fƒ5%¶)iš©9i‘m—Gl¶eƒ,)§”š,yD 
yDe‹jF)§š;l|7%)ªjF)+y©‹ƒ5iL1¦F¦G+3)1')¡G 
ªjF) +y©·) q(ej F) y‹* {G%¶) e£‘šE e£G ¤‹G 
§j/Jžƒ5¦º))zIiF¦…*µ1e±¶)ŒGe£””/ 
¢eE¤H%) ¡Gž<{Fe*iL3¦£·)„5%eEiƒCe Gµ 
iCJ{‹G#eƒ5%¶y”j‘,Ji*eƒ6iš©—ƒ€,˜šÈ

ájÉ¡f ó©H »°ûeôdG ¤EG ô°†M
áæ°SÉ°ù◊G IGQÉÑe 
«Jeƒ€G{F) k©fF) ¡G ifL{D 31eƒG gƒ/J 
ªƒ€G{F) ¼') |‚/ 3ep/ ’L|6 h3yº) ¢'eC 
ªƒ8eº) kfƒF) i£.)¦G iLe£H y‹* •L{‘F) i”C3 
i©Ž* )zIJ i ƒ5eƒ¸) iL1¦F¦G ŸeG%) e£f‹F ªjF) 
¡GeIÒ<J¤,3e©ƒEiƒ7e¹)¤ƒ8){<%) „‚‹*z0%) 
¡LzF)¡L҃º)„‚‹f*3ep/§”jF)e IJ3¦G%¶) 
«zF)•L{‘F)+31eŽG¤©š;g‹ƒF)¡G¤H%e*ž£FyE%) 
µ žƒ5¦G iL1%ejF i(Ϻ) “J{ˆF) ›E ¤©C y.J 
#ªƒ6 ›E ¢%e* ’ƒ€E ›*e”º) µJ ¤ —F K¦jƒº) 
«%¶ ¡—È ¶J Ÿy”F) +{E ªI ¥zIJ h¦j—ºe* 
¤,҃Giš©9§”fL¢%)҃G§j/J%)g;¶J%)h3yG 
ӋG•L{C¢)¦F%e*i©ƒ8eL{F)

áé«àæH ¬d ábÓY ’ ¬∏«MQ
IÒNC’G IGQÉÑŸG 
h3yº) ›©/{F ¡—L » –e©ƒF) )zI µJ 
iDÏ;«%) ªƒ€G{F)1e±)¤”L{C¡;3ep/’L|6 
ªƒ8eº) kfƒF) •L{‘F) e£* ª G ªjF) +3eƒ¹e* 
¤”L{C +3)1') ¢%) e­ i ƒ5eƒ¸) iL1¦F¦G yL §š; 
y‹* ¤* kšƒ,) yD kHeE +y©‹ƒ5 iL1¦F¦G yLy·) 
µe£jf<3¡;¤Fk*{;%)Ji©ƒ8eº)l3e©,+)3efG 
ª ”jF)gš…©FÇ4eÀh3yšFe‘š0¤‹GyDe‹jF) 
i ƒ5eƒ¸)+)3efG„8¦0iLe<¼')iš£Gªj ƒ6¦jF) 
„8{‹F))zI§š;1҃5eIy‹*J+3¦Ezº)

πbô©J ⁄ IQGOE’G
Ió«©°S ¤EG ¬∏«MQ 
„83e‹,»ªƒ€G{F)1e±)+3)1') e£fHe.¡GJ 
+yLy.i*{¯3ep/’L|6h3yº)„8¦0+{—C 
e£*3yGif<3k£‘,Ji©HemF)iCÌsº)i…*){F)µ 
¢eE«zF)y”‹F)wƒ‘,e£š‹.«zF){G%¶)›©/{Fe* 
eI{—ƒ€j*¤FŸy”jjF)y.iL1e;i‘ƒ*e£*¤…*{L 
{£ƒ6%¶) œÏ0 ¤* ŸeD «zF) Òf—F) ›‹F) §š; 
k‘ƒ€E n©/ e£”L{C e£©C 1eD ªjF) i©ƒ8eº) 
yLy·)¤”L{CŒG•©C¦jF)›E¤F§ j,e£H%e*¤F 
y‹ƒ5%) ¢¦—jƒ5 e£H%e* kCeƒ8%)J +y©‹ƒ5 iL1¦F¦G 
ªvL3e, 4eÃ') •©”± ¡G h3yº) )zI ¡—jL ¦F 
iCÌsº)i…*){F)¼') "+1eƒF)"1¦‹ƒ7µžIeƒLJ 
¼J%¶)

ÚÑYÓdG ¢†©ÑH ⩪àLGh
¬JQOɨà ºgÈîàd 
wƒ‘* iƒ7e¹) l)#){.'¶) ¡G e£(e£jH) y‹*J 
’L|6 h3yºe* e£”L{C †*{L ¢eE «zF) y”‹F) 
„G%)œJ%)i©ƒ€;ªƒ€G{F)1e±)+3)1')ly”;3ep/ 
+3¦ƒ7 µ •L{‘F) }(eE3 „‚‹f* e(3e9 e;ej.) 
iCeƒ8') +y©f;¦*ªsjCJ“e©ƒ‚*œ1e;Ӄ53e¸) 
•©C¦, †ƒ5¦F) g;¶J t©fƒ5 Ӄ5eL y(e”F) ¼') 
•L{‘F)31e<•*eƒF)ž£*3yG¢%e*žIÊvjFÇe…šƒ5 
eGy‹* ¤,efL3y, §š; “|€L ¡FJ i©ƒ53 i‘ƒ* 
+y©‹ƒ5iL1¦F¦GyLy·)¤”L{‘*¤DesjF)žƒ53

ÈÿG Gò¡H GhôKCÉJ ¿ƒÑYÓdG 
žI{-%e, ªƒ€G{F) 1e±) ªf;¶ ›. Ky*%) yDJ 
i© ‘F)iƒ83e‹F)¡;3ep/’L|6h3yº)›©/{* 
ªjF) if©…F) iDϋF) §š; )y©E%e, )zIJ ž£”L{‘F 
)¦H¦—L » ž£H%e* ¡LyE&¦G ž£‹G ¤…*{, kHeE 
)¦HeE ž£H%¶ –Ï9'¶) §š; {G%¶) )zI ¢J{ˆj L

iƒ7e‹F) {()}·) y©‹ƒ5 3¦* žD3 h„7 eG)3¦He +yL{. ¡; 3yƒL ªGÏ;') •sšG
E-mail: contact@elheddaf.com 

:∞````JÉ¡dG 

¢)¦ƒ83h:ô`jôëàdG ¢ù«FQ ÖFÉfiD4){G›©;eƒ5'):ô`jôëàdG ¢ù«FQy‹ƒ5¦*›/eE:ô`°ûædG ôjóe 
›‹L¦ƒ6¢¶y;ªƒ6e£F)1){Gw©ƒ6¡*y©ƒ63 ,¿ÉªãY …ó«°S øjódG º‚ :ôjôëàdG1){G„€©š/:ôjôëàdG ÒJôμ°S 
¢ešƒ5¢em;l3e‘,«y£G›s—Fy¿uϸ1){G–J34y¿1¦f;yL{C҃€*ҝƒ5iÃ¦*ªš;
S 
¢e ;¢)¦ƒ833Jy œÏ*«JeE{*+}/«31¦E’ƒ5¦L×)y‹ƒ5ž©I){*'
)

23

‫ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺎﺕ‬

2014 »ØfÉL 07 AÉKÓãdG
Iô`°ûY á°SOÉ°ùdG á``æ°ùdG

‫ﻣﺪﻳﻮﻧﻲ ﻭﻫﺮﺍﻥ‬

‫ﺻﻔﺎﺀ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ‬

‫ﻧﺎﺩﻱ ﺑﻄﻴﻮﺓ‬

Oó```©dG
2669

Oƒ``©j IRÉ``e ™```aóeƒH IGQÉ``Ñe AGƒ``LCG π``Nój AÉ`Ø°üdG iƒ```£J â```∏«°ùª°ù«J á```ëØ°U
±Gô````°TEÓd
…OÉ``ædG ≈∏Y äGÒ°†ëàdG ™HÉàj »JÓμe
Ωƒ«dG §°SGhC’G ΩÉeCG »≤«Ñ£J AÉ≤d á›ôH ƒëf 
i/J{C +)3efº ª;yjƒ5) ¤H%) eƒ7¦ƒ0 {£ƒ6 ¡G ÎE%¶ 
Ÿy; ›ƒ‚C ª ‘F) žDe…F) ¢%¶ g‹šL » ¤ —F i©ƒ8eº) 
žI%)l)#e”Fµ¤©F')iƒ5eGi.es*•L{‘F)J¤*+{GeŽº)

IRÉe ÜQóŸG ÜÉZ ¿CG ó©H
,±ÉæÄà°S’G á°üM øY óªfi
±ô°TCGh ¢ùeCG á°üM ‘ OÉY
ÖfÉé∏d É¡°ü°üN óbh ,É¡«∏Y
äÉjQÉ£H øë°T πLCG øe ÊóÑdG
øe Gó«L ºgÒ°†–h ÚÑYÓdG
Qô≤ŸG øeh Gòg ,ÖfÉ÷G Gòg
á°ü°üfl Ωƒ«dG á°üM ¿ƒμJ ¿CG
.»æØdGh »μ«àμàdG ÚÑfÉé∏d

ÒÑc ΩɪàgÉH 

lefL3y,„©¹)#e‘ƒ7„©(3y©ƒ63ª,ϗGŒ*ejL 
›E §š; ’”L §j/ ¦fƒ5%¶) )zI ÒfE ŸejIe* ¤”L{C 
¤”L{C{ˆj L«zF)žƒ5e¸)y;¦šFefƒ±+ÒfEJ+Ҏƒ7 
œJ&¦ƒº) ¢%¶ ŒCyG¦* 1e±) 3e·) ŸeG%) ¦fƒ5%¶) )zI 
e£šsjL ªjF) i©FJ&¦ƒº) žp/ ™3yL •L{‘F) ¡; œJ%¶) 
iF¦…*g”š*{‘ˆšF–)J3¡ƒ/%)µy.¦L•L{‘F)¢%)iƒ7e0 
išƒ7)¦ºª*epL') Ò-%e,¤F¢¦—©ƒ5ªjF)JheIzF)iš/{G 
heL'¶)iš/{Gµi©*epL'¶)q(ej F)išƒšƒ5
Ü .¢T

‫ﺟﻤﻌﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺮﺳﻰ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ‬

å``dÉK õ``côe
QÉ`¶àfG »``a
ó``«cCÉàdG

¿ƒμ«°Sh ≈aÉ©àj »î«°T
AÉ≤∏dG ‘ Gô°VÉM 
i*eƒ7') gfƒ*išGeEleL3efG„0¡;¤*e©<y‹* 
¥3¦ƒ‚/ŒC)yº)›pƒ5+yH{CŸeG%)ifE{F)µe£F„8{‹, 
i*eƒ7'¶)¡Ge©(e£H¤©Ce‹,y‹*i©;e·)lefL3yjF)µ 
g;Ϻ)¡;¥1e‹j*)ž<3i© ‘F)Ji©HyfF)¤jL}Ie.yE&¦©F

‫ﺟﻴﻞ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺪﻓﻠﻰ‬

¿ƒÑdÉ£e ¿ƒÑYÓdG
∫OÉ©àdG ¿É«°ùæH
∫OÉ©àdG ¢Vôa ” ¿CG ó©Hh
á«YÉæ°üdG á≤£æŸG AÉæHCG ≈∏Y
…ó«°S π©°ûe QÉ÷G ±ôW øe
ƒëf ≥jôØdG êôMóJ ,»ªë°ûdG
¿ƒÑYÓdG ≈≤Ñ«d ,™HGôdG õcôŸG
Gòg áëØ°U »£H ÚÑdÉ£e
IGQÉÑŸG ‘ ÒμØàdGh AÉ≤∏dG
»àdG áeOÉ≤dG áLôÿGh
â∏«°ùª°ù«J ƒëf ºgOƒ≤à°S
.»∏ëŸG OGOƒdG á¡LGƒŸ
Ω .¢T 

ªjF)Ji‹·))zI+)3efG#)¦.%)ªƒ©¹)•L{‘F)›01 
eGiF¦…*¡GiF¦·)¡ƒ8ŒCyG¦*1e±'e*¤‹pjƒ5 
œefƒ6%) |6 yDJ h{< †ƒ5J i;¦¾ le…*){F) Ó* 
ªjF)if‹ƒF)+)3efº)¥z£F1)y;'¶)µÓ¿ªš;h3yº) 
•©”±¢%¶iF¦…fF)3)¦ƒ€G¡G§”f,e©Ciƒ5e/Êj‹, 
¢%) ¤He—G'e* ŒCyG¦* ŸeG%) ¢J{‘‹F) µ i©*epL') ip©jH 
iFe/µeL}G3υ*heIzF)iš/{Gª£ L#e‘ƒF)›‹pL 
iƒ‚‘F)1)JªfºJ%)ŸeG%)Ò0%¶)#e”šF)µ¥4¦C

»```°SÉM ΩÉ``eCG IQÉ``°ùÿG º``°†¡j º``d »``∏cCG
Gô``«ãc Ö```°†Zh Oƒ```©°ùe
,…óªM
∞°SÉjh ídÉ°U øH
á∏«μ°ûàdG ¿ƒªYój ób

¿ƒæ∏©j QÉ°üfC’G
»∏cC’ º¡JófÉ°ùe
ÚÑYÓdGh 

i£.)¦º)¡;ž£*e©<y‹* 
¡Gi*eƒ7'¶)ª;)y*+Ò0%¶) 
iš©—ƒ€jF)y©‘jƒ,¢%))y.›jsº) 
¡Gkš©ƒƒ©,ŸeG%)i‹·))zI 
tFeƒ7¡*«y/Óf;ÏF)+1¦; 
„‚‹*ª/¦,¡LzF)’ƒ5eLJ 
µi©sƒF)ž£jFe/¢%)l)|6&¦º) 
yE%e,iFe/µJ{jƒG¡ƒ± 
¢¦—©ƒ5žI3J1¢'eCž£jE3eƒ€G 
ž£H4J¼'){ˆ Fe*#e”šF)µ)ÒfE 
Œ ƒ7§š;ž£,3yDJ•L{‘F)µ 
kDJ«%)µ–3e‘F) 

ž£,yHeƒG3eƒH%¶)¡š;%) 
¤Fefƒ6%)JªšE%) h3yšFi”š…º) 
¢¦šsjL¶ž£H%) ¡LyE&¦G 
ªƒ5e/ŸeG%) +3eƒ¹)i©FJ&¦ƒG 
ž£”L{C¢%) 3eƒH%¶)yE%e,J1¦‹ƒG 
+3)1') ¢%) ž<3eCy£jƒGtfƒ7%) 
–{‘F)•.µ|”,»•L{‘F) 
i/){F)‡J|6e£Fl{CJJ+{()}F) 
išGe‹º)¡—FžIÒf‹,y/§š; 
gƒ‚<3e-%) eG¦IJ›mºe*kƒ©F 
y‹*ž£ :he0¡LzF)3eƒH%¶) 
i‹·)+)3efGµoy/«zF) 
iš3Jµªƒ8eº)

Ü .¢T 

¡LyF)|HªšE%) h3yº){£: 
+3eƒ¹)g”;gƒ‚ŽF)iDµ 
›‹ƒ€GžšG%) ¤”L{Ce£špƒ5ªjF) 
h3yGžƒ‚£L»J1¦‹ƒGªƒ5e/ 
¤”L{Ce£*ª GªjF)iÈ}£F)›©·) 
µly*+)3efGµJi”L{…F)˜šj* 
{…0%) Œ ƒ7«zF)¤”L{CœJe jG 
¤”L{‘Fh{D%) 4¦‘F)¢eEJ„7{‘F) 
#ªƒ€F)Ÿy”L»«zF)„Ce º)¡G 
«zF)yLyƒ€F)†Žƒ‚F)¡—FÒm—F) 
#e -%)J›fD¤Fefƒ6%) §š;„53¦G 
¡G„7{CŒ ƒ7¡G¤ —G+)3efº) 
‡e” F)yƒ/¡G¡—³J#ªƒ6¶ 
|‚/¤H%))Ò-%e,¥1)4eGJoÏmF) 
›E¡—Fªƒ5e/i£.)¦º)y©. 
ueL{F)r)31%)gI2¤Fefƒ6%)ŒG¤* 
+eHe‹G¡G¤”L{C¤ƒ6e;eGgfƒ* 
iš3Jµ

‫ﺃﻭﻟﻤﺒﻲ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﻔﻀﺔ‬

±ó¡dG πé°ùe AÓeR Rƒa ó©H
ΩÉeCG ≈°SôŸG AÉ≤d ‘ ó«MƒdG
øY á°TɪM øH áehQóf ∞«°†dG
á∏MôŸG ∫ÓN AGõL á∏cQ ≥jôW 
›.%)¡G¢ef‹šLӔL{‘*•š‹jL{G%¶)¢%¶˜ƒ6¢J1if‹ƒ7
≈°SôŸG á«©ªL âëÑ°UCG ,á«fÉãdG 
#ejƒ€F)iF¦…*g”š*{‘ˆF)
23 Égó«°UQ ‘ ∂∏“ ÒÑμdG
Ü .¢T
∞∏N ådÉãdG õcôŸG ‘h á£≤f
…ƒ¡÷G ádƒ£Ñd ‹É◊G óFGôdG
‫ﻣﺸﻌﻞ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﺸﺤﻤﻲ‬
¢ùdOÉJ ÚY á«dÉZ ¿Gôgh ∫hC’G
4 ¥QÉØHh á£≤f 27 ∂∏“ »àdG
.á∏eÉc •É≤f

IQó```«M ≈``dEG √õ``«côJ ∫ƒ```ëj »```ÑŸhC’G

äÉÑjQóàdG ¤EG IOƒ©dG
¢ùeCG âfÉc
IOƒH ÖYÓdG AÓeR OÉY
AGƒLCG ¤EG ¢ùeCG áë«Ñ°U
±ÉæÄà°S’G á°üM ‘ äÉÑjQóàdG
…ó∏ÑdG Ö©∏ŸÉH äôL »àdG
¢ü°üN óbh ,ÒÑμdG ≈°Sôª∏d
á°ü◊G OGDƒa hQƒe ÜQóŸG
.Ö©àdG ádGREG øjQÉ“ á›Èd
Ω .¢T

IGQÉ`````ÑŸ äGô````«°†ëàdG
á``∏°UGƒàe ô```«eC’G

º¡JGÒ°†– ≈°ù«Y ¿Éæ«c ÜQóŸG ∫ÉÑ°TCG π°UGƒj
óÑY ÒeC’G ÜÉÑ°T ΩÉeCG …ƒ≤dG "»HQGódG" `d GOGó©à°SG
…ó«°ùd …ó∏ÑdG Ö©∏ŸÉH ´ƒÑ°SC’G Gòg ájÉ¡f QOÉ≤dG
±ÉæÄà°S’G á°üM ¿ƒÑYÓdG iôLCG óbh Gòg ,»ªë°ûdG
ádGREG øjQÉ“ á›ôHh ´ÉLΰSÓd â°ü°üN ¢ùeCG ∫hCG
.Ö©àdG

Ωƒ«dG á«fóHh á«æa á°üM

á«æah á«fóH á°üM ≈°ù«Y ¿Éæ«c ÜQóŸG èeôH óbh
AÉ≤d …CG Égó©H hCG ó¨dG á°üM ‘ èeÈJ ød ɪ«a ,Ωƒ«dG
‘h ,äÉHÉ°UE’G ¤EG ÚÑYÓdG ¢Vô©J øe ÉaƒN »≤«Ñ£J
áeÉ©dG á«©ª÷G ¿EÉa ,¢ùeCG OóY ‘ ÉfôcP ɪch ôNBG ¥É«°S
óbh AÉ°ùe á°ùeÉÿG øe ájGóH GóZ ó≤©à°S ájOÉ©dG
»Ñfi áaÉc ¤EG ádÉ°SQ ¢SÉaQ óYÉ°S ≥jôØdG ¢ù«FQ ¬Lh
.Qƒ°†ë∏d øjÒ°ùŸGh ÚÑYÓdG ≈eGóbh QÉ°üfC’Gh

Ω .¢T 

kš©ƒƒ©, +3eƒ0 iƒ‚‘F) 1)J ªfºJ%) †©¿ Œƒ8J 
§š;e©Fe/gƒ GÓf;ÏF)}©E{,›EJefHe.i©ƒ5e”F) 
„©({F)¤CyI¢%¶+3y©/›G%)ŸeG%)Ÿ1e”F)i‹·)+)3efG 
+1eL{F) ªƒ5{E ¼') +1¦‹F)J iÈ}£F) ™3)y, +1¦‹F) ¦I 
„Ce º)if”;ª…v,§š;y;eƒ,“J{ˆF)›E¢%)iƒ7e0 
ŒCyG¦*1e±)ŸeG%)¤H)y©­i©ƒ8eº)iF¦·)µ΋jº)

AÉ£NC’G í«ë°üJ ≈∏Y 𪩫°S á∏LƒH 
t©sƒ,§š;¤De9J¢e©‘ƒ5iš.¦*h3yº)›‹©ƒ5J 
1e±)ŸeG%) ªƒ8eº)i‹·)+)3efGµišpƒº)#e…0%¶) 
)zI +)3efG µ ¢¦f;ÏF) e£ G y©‘jƒL §j/ kš©ƒƒ©, 
‡e”HJ«3J|8™3)yjF)¢%) 2') +3y©/›G%) ŸeG%) i‹·) 
ªfºJ%¶)¢%)iƒ7e04¦‘F)¡;›Ly*¶J)y.i£G+3y©/ 
iƒ—H ¦¿ i©Ž* ¥3¦£. ŸeG%)J ¤H)y©G µ g‹š©ƒ5 
3eƒH%¶)ŒGtFeƒjF)Jkš©ƒƒ©,

á£≤f 27 `H ÜÉgòdG á∏Môe AÉ¡fEG
™«ª÷G OhGôj º∏M 

heIzF) iš/{G #e£H') iƒ‚‘F) 1)J µ Œ©·) g<{LJ 
¶')¢¦—L¡F«zF){G%¶)¦IJi…”H¦p­žƒ5¦º)¡G 
„©¹)¼')›” jF)¡Gi…” *+1¦‹F)J+3y©/§š;4¦‘Fe* 
¢¦—jƒ5i£º)¡—FheIzF)iš/{G¡G+Ò0%¶)iF¦·)µ 

4¦‘F)y‹*i‹‘,{GleL¦ ‹­lefL3yjF)#)¦.%)¼')„G%)œJ%)+Ò£:¢){IJǦLyG1)y‹,1e; 
išGeEi©ƒ5ev*kš©ƒƒ©,1)1Jž£ƒCe GŸeG%)»eƒ5µ¦‹F)h3yº)œefƒ6%)¥4{/%)«zF)„‚L{‹F) 
g‹jF)iF)4')¡L3e³i¾{*Je.̃5ÏFiƒ¸)kƒƒ0yDJ{‘ƒ7›*e”G 

3e£ F)’ƒj Gy ;›”;¦*g©f¸)g‹š­e©”©f…,#e”FŸ¦©F)¢¦f;ÏF)«{pL¢%)3{”º)¡G 
he<K{0%) i£.¡GrÊF)œÏIŸeG%) iG1e”F)iF¦·)#e”F›fD„(e” F)i·e‹G¤ G„8{ŽF) 
i*eƒ7')¡GÇe‹Lg;ÏF))zI¢'eCe ,eG¦š‹Ggƒ/JtFeƒ7§©sLž.e£º)“e bjƒ5¶)iƒ/¡; 
¤(ÏG4ŒGh3yjšF„G%)1e;yD¢¦—LJi‘©‘0

πLCÉàJ ≈«ëj øHh »Ø°Sƒj IOƒY 
¢Ïƒ7)¦Le©Fe/eIJª(e£H›—ƒ€*#e‘ƒ€F)¼')Ï-ejL»ª‘ƒ5¦LJ§©sL¡*¢ef;ÏF)œ)}L¶ 
¢'eCÒEzjšF§ƒGÒ<›.%)¼')kš.%e,e£,1¦;¢'eC)zFª‘©:¦F)›©I%ejF)„ƒ/„‚‹*#){.') 
)¦E3eƒ€L»¡LzšF3e L1J3e L1i©”*„G%)œJ%)is º))¦FeHÓf;ÏF)

"äÉLQóŸG ¤EG QÉ°üfC’G IOƒ©H ó«©°S ÉfCG" :»ª°SÉ≤∏H 

le.3yº)¼') ǦLyG3eƒH%) +1¦‹*y©‹ƒ5eH%)"Ï(eD•¸)yf;ªƒ5e”š*g;ÏF)e F’ƒ€E 
ªjF)1¦£·)§š;ª(ÏG4{—ƒ6%)1¦‹ƒF)•”sHJl¶¦.¡G§”f,e©C)z—I)¦šƒ7)¦L¢%)§ ³%)J 
§š;iE)|6•L{‘F)„©(3{—ƒ6%)J¤šjsH«zF)œJ%¶)}E{º)Ji©ƒ5{F)l)#e”šF)œÏ0e£H¦FzfL 
µ¦‹F)h3yº)J½Ï©·)¦j;Ÿe‹F)g,e—F)¡ƒsš*+1eDŸe‹F)Ò.e º)Je ‹Gž()yF)¤C¦DJ 
"4eÃ'¶))zIµe©Fe/¢¦IeƒL#¶&¦I›—C{LeHy;eƒº)J»eƒ5
Ω .¢T

‫ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺑﻮﻣﺪﻓﻊ‬

AÉØ°üdG AÉ≤∏d ¬«ÑY’ óæéj ¿ƒªëL 
#e‘ƒ7 if”; ª…vj* ¢¦F#e‘jL „‚©*%¶)J 
ž£F tƒ, i©*epL') ip©jH •©”±J „©¹) 
¡G ¤* )J1e; «zF) ӝmF) œ1e‹jF) y©E%ej* 
i©ƒ8eº)iF¦·)µ+3y©/

≥«≤ëàH πFÉØàe" :π«∏b øH
"á«HÉéjEG áé«àf 
1e±) „©(3 ŒG e mLy/ œÏ0 ¡GJ 
¤F&Je‘, §š; e ‘DJ y©/ ›©šD ¡* ŒCyG¦* 
+)3efG µ i©*esL') ip©jH •©”sj* ÒfE 
¤”L{C{ˆj ,ªjF)i£º)i*¦‹ƒ7ž<3#e‘ƒF) 
¶Jg‹ƒF)y;¦º))zI¡;¶') oysjL¶¦£C 
i©*epL') ip©jH •©”± K¦ƒ5 #ªƒ6 «%) ¤£L 
«zF) ¤”L{C §š; e;¦ Á le* #%e…¹) ¢%¶ 
if‹ƒ7 Ój.{0 #e‘ƒF) +)3efG y‹* ¥{ˆj , 
›G{F)ªƒ5e/J1¦‹ƒGªƒ5e/¼')¤”L{C1¦”, 
g©,ÌF)µisL{GÒ<if,{G›jsLeIÏEJ 
iF¦…fšFŸe‹F)
Ü .¢T

∞jô°T …ó«°S ÚY OÉ–G

GójóL ÉHQóe …QGƒg ÒcƒH 
µ|6iF¦…*iL)y*ŒG•L{‘F)e£špƒ5ªjF)i©fšƒF)q(ej F)y‹* 
1e±¶)ŸeG%)«|‚sšf*΋jF)eI{0$)Jžƒ5¦º))zIÆeŽjƒG 
+3)1')l3{D+|6e‹F)iF¦·)žƒ5{*{‘ƒFÓCyIip©j *ªšsº) 
ÒE¦*ª ”jF)leGyv*1ep jƒ5¶)’L|6«y©ƒ5Ó;1e±) 
§š;“)|6'ÏFªƒL¦HÓ;1e±¶•*eƒF)h3yº)«3)¦£F) 
•L{‘šF«¦D«¦ ‹GŒC1#e…;')i©Ž*1e±ÏFi© ‘F)iƒ83e‹F) 
e£ƒ€©‹LªjF)i.{¸)i©‹ƒ8¦F)¥zI¡G¤.){0')§š;›‹F)J 
¤©š;–e‘,¶)´«zF)ªƒ5eƒ5%¶)“y£F)§”fLn©/žƒ5¦º))zI 
)zIg©,ÌF)œJy.µ•L{‘F)if,{GӃ±J#e”fF)¢eƒ8¦I 
if©I2¡*+3e;¤š©G4i£º)¥zIµ«3)¦IÒE¦*y;eƒ©ƒ5J 
Ó;1e±)g‹šL+3eƒ6'ÏFªƒL¦HÓ;1e±¶•*eƒF)ŒC)yº) 
y‹*ÆeŽjƒºi©C|€F)iF¦…fF)µnFemF)¤ƒ5¦G’L|6«y©ƒ5 
žƒ5¦G›‘ƒ5%¶)žƒ”F)¡G1¦‹ƒF)¤”©”±
π«∏N .´ 

i‹·) y;¦º 1e±'¶) #e *%) |‚sLJ 
†Žƒ8 «%) ¡; )y©‹* Ÿe, #JyI µ Ÿ1e”F) 
¡LzF) 3eƒH%¶) “{9 ¡G iƒ7e0 ª.3e0 
ªIJiL1e;#)¦.%) µ|‚sLž£”L{C)¦E{, 
{/%¶) ÓH¦šF) ªf¿ kš‹. ªjF) le©…‹º)

º```°ûàfi Qƒ```°†ëH á``eÉ©dG á``«©ª÷G
"¢¦HeC}H){C"}E{­iL1e‹F)iGe‹F)¤j©‹.ªƒ8eº)„©¹)iL|€º)hefƒ6y”; 
¢eE3¦ƒ‚¸)¢%)¶')3eƒH%¶)JÓfsº)“{9¡Ge£©š;œ¦‹L¢eEªjF)i©‹·)ªIJiL|€ºe* 
»¡LzF)Ӄƒ5&S ¦º)#eƒ‚;%¶)iƒ7e0¢¦©”©”¸)iGe‹F)i©‹·)#eƒ‚;%)|‚sL»Jeƒ€j¿ 
yDJ҃º)gj—º)¡G#eƒ‚;%
)i‹*3%)J¡L|7e º)„‚‹*§š;3¦ƒ‚¸)|jD)Jž£ G«%)|‚sL
S 
+3ef;½eº){L{”jF)¢eEJžƒ5¦ºª*1%¶)J½eº)¡L{L{”jF)+#){”*„©({F)›£jƒ5) 
¤H%)„5eƒ5%¶)Jgj—º)yLy¯¼')–{…,ž-Òm—F)¥{ˆjH)eEσ‘G¡—L»JŸÏD%
)„5J&J3¡;
S 
Ï/J%))y”Hy/%)¤.¦L»Jžƒ5¦º))zI•L{‘F)¤©š;{£:«zF)ª-3e—F)¤.¦F)3¦ƒ‚¸)„€De L»
S 
Ÿ){LeG§š;3¦G%¶)›EJoysL»eb©ƒ6¢%eEJ•L{‘šF

¿É«°ùæ∏d "»ÁQ ¿É°S" IGQÉÑe 

yf;ÒG%¶)hefƒ6½e¸)’©ƒ7¦F)ŸeG%)¤,)3efG¡G•L{‘F)¤*r{0«zF)ªfšƒF)œ1e‹jF)y‹* 
»¢')›‘ƒ5%¶)¦sHe£*’ƒ‹,yDªjF)le*eƒ¸)iG)J1J{…¹)iš/{GiL|€º)kš0131e”F) 
#e”fF)¦sH•L{…F)+3eH')e£H%eƒ6¡GªjF)3¦G%¶)g,{,JyLy.¡Ge£,e*eƒ/w©ƒ€F)¡*+3)1')y‹, 
ŸeG%)K{0%¶)ªIif‹ƒ7i£.)¦GµiLe ¸)¼')¦fƒ5%¶))zI•L{‘F)›” j©ƒ5Jžƒ5¦º))zI 
nFemF)}E{º)g/eƒ7

¥hQÉa .Ω

‫ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺍﻷﻭﻝ‬
‫ﺭﺍﺋﺪ ﻭﻫﺮﺍﻥ‬

"ƒ```«°SQC’G" É```¡°û«©j á``≤fÉN á``«dÉe á``eRCG 
¥3)¦ƒ€­J¤*’ƒ‹,yDi”He0i©FeGiG4%)¢){IJÇemF)«¦£·)iF¦…*µ†ƒ6e F)¢){IJy()3„€©‹L 
¡Gy©ƒ7{F)¤*4};i93e‘F)iF¦·)œÏ0¢){IJœÏI3e·)ŸeG%) 4¦‘*1e;1)y‹jF)¢%) ž<3«J{—F) 
‡e” F)

¬Ñ°T äÉfÉμeEÉH ÉjOÉf Ò°ùf ¿CG ∫ƒ≤©ŸG ÒZ øe" :OGDƒa IôéjƒH
"áeó©æe 
Òm—F)kfÃ%) i”L{;iƒ53yG҃H¡sH"œeD1)&¦C¢){IJy()3„©({*e ‹.«zF)nLy¸)œÏ0J 
+};¦*žIeC½eº„6){¸)g;¶3){<§š;iCÌ¿iLyH%)u){C%)e©Fe/¢¦‹ ƒLJ¡L}©º)Óf;ÏF)¡G 
›©sjƒLJef;¶¡GÎE%)“e ƒ7%¶)›Eµ¤*†ƒ€ Ly(){F)išL¦9i(e”F)Jg©…F)+|€G¦*g©…F)išG{* 
"iGy‹ G¤fƒ6iL1eGleHe—G'e*҃L¢%)

ƒ«gQCG …OGh ΩÉeCG áHƒ≤©dG øe Oƒ©«°S ¢SGôZ 
kHeEªjF)i*¦”‹F)gfƒ*i93e‘F)iF¦·)œÏ0¢){IJœÏI3e·)ŸeG%) „5){<g;ÏF)™3eƒ€L» 
µ ™3eƒ€©ƒ5J ¦fƒ5%¶) )zI iLe£H ¦©I3%) «1)J –eCJ ŸeG%) 1¦‹©ƒ5J ¤j*¦”; y‘ jƒ5) yDJ ¤©š; i…šƒG 
h3yº)¤©š;yj;)¢%)+)3efº)
Ω .¢T

q á∏«μ°ûàdG
Ahóg ‘ ô°†–
§¨°V ¿hOh

‫ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺮﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺷﺮﻓﻲ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ‬ 

iF¦·) +)3efº ½4e jF) y‹F) iL)y* ŒG 
1e±) h3yG |6 „©¹) #e‘ƒ7 ŸeG%) 
¤©f;¶ ҃‚± µ 1){G ¢¦s. ŒCyG¦* 
3eLyF)›0)1i©*epL') ip©jH•©”±›.%) ¡G 
¶') ¤Fefƒ6%) {ˆj ,ªjF)i£º)i*¦‹ƒ7ž<3J 
žI҃‚±›.%)¡G¤‹ƒ5JµeG›EœzfL¤H%) 
iƒ/œJ%) µ¤*ŸeDeG¦IJi£.)¦º)¥z£F 
¤©f;¶ŒGesƒ8)J¢eE2') „G%) œJ%) i©fL3y, 
›.%) ¡G ž£‹ƒ5J µ eG ›E œzf* ž£fFe9J 
¡G žIeL') )3z¿ i©*epL') ip©jH •©”± 
¥y;)¦Dr3e0¤ƒ8Je‘,¡ƒ/J„Ce º)

‫ﺷﺒﺎﺏ ﺑﻦ ﺩﺍﻭﺩ‬

ΩÉeCG Ωƒ«dG á``jOh á``¡LGƒe
¿Gô``gh Ö``cƒc 
"¢epjHeƒ5" ¢)y©­ eL1J ¢){IJ gE¦E Ÿ¦©F) 1J)1 ¡* hefƒ6 ¤.)¦L 
iF¦…* ¡G iF¦·) #e”šF œ¦š. {LeH h3yº) œefƒ6%) l)1)y‹jƒ5) ¡ƒ8 
yDJ)zI¦fƒ5%¶))zIiLe£HiL{Ge‹F)hefƒ6ŸeG%) ¢){IJœJ%¶)«¦£·) 
¢%)eE“e bjƒ5¶)iƒ/µl)҃‚sjF)#)¦.%)¼')„G%)œJ%)¢¦f;ÏF)1e; 
Óf;ÏF)leL3e…*¡sƒ6JÇyfF)gHepšFkƒƒ0„G%)iƒ/

•É≤ædG »≤Ñf ¿CG Éæ«∏Y" :ôjÉf
"ájôeÉ©dG ΩÉeCG ÉæÑ©∏à 
#e”F„7¦ƒv*1J)1ËFi© ‘F)iƒ83e‹F)¡;œJ%¶)œJ&¦ƒº)e FyE%) 
§ ³%) ¤9e”HgƒE¦IiL{Ge‹F)#e”F¡G“y£F)"Ï(eDŸ1e”F)iL{Ge‹F) 
"y©ƒ7{F) }L}‹, ›.%) ¡G 4¦‘F) )¦””sLJ ž£G¦L µ ¢¦f;ÏF) ¢¦—L ¢%) 
‡e”H–3e‘*Ji…”Hy©ƒ7{*„Ge¹)}E{º)›jsL1J)1¡*¢'eCÒEzjšF 
„F1e,Ó;i©Fe<y(){F)¡;išGeE
Ω .¢T