You are on page 1of 22

_ynfolht_rif (e,l;a,muf)

P.O.BOX 800231, ELMHURST, NY 11380, U.S.A. E-mail: peoplesvisionny@gmail.com PV- 109 Sep, 2009

သန္ း ေရႊ ပ ု ပ ္ န ံ ႔ ကမၻ ာ ျပန္ ႔

• A႐ူ း ခ်ီ း ပန္ း စစ္ A ာဏာ၊ ရြ ံ လ ည္ း ရြ ံ စ ရာ၊ ေၾကာက္ လ ည္ း ေၾကာက္ စ ရာ၊


• AာဏာAားကိ ု း ၊ ေသျခင္ း ဆိ ု း ၊ ငရဲ မ ွ ာ ေဇာက္ ထ ိ ု း ၊ ငေပါက္ မ ်ိ ဳ း၊ Aေပါက္ ဆ ိ ု း ၊ ေလာက္ မ ်ိ ဳ း၊
တစ္ ျပည္ လု ံ းရွ ိ ျပည္ သူ မ ် ာ း ႏွ င္ ့ တစ္ က မၻ ာ လု ံ းရွ ိ လူ ထု မ် ားကိ ု A ံ တု ၿ ပီ း ေ ဒ ၚ ေA ာ င္ ဆ န္ းစု ၾ ကည္ A ာ း တစ္ န ပ္ စ ာ ဉ ာ ဏ္ န ဲ ႔
ျပႆနာလု ပ္ ဖန္ းခ်ဳ ပ္ ဖ န္ းခ် ဳ ပ္ လ ု ိ က ္ ျ ခ င္ း A တြက္ ကန္ ႔ ကြက္ ႐ႈ တ ္ ခ ် သ ည္ ့ A ေနျဖင္ ့ ဤကဗ်ာကိ ု ေ ရးသာ း လု ိ က ္ ပါ ေၾကာင္ း ၊

ကိ ု က ိ ု ေ Aာင္ (ဆန္ ဖ ရန္ စ စၥ က ိ ု ) ၾသဂု တ ္ ၁၃၊ ၂၀၀၉

ဤျပည္သူ႔Aျမင္ စာေစာင္ကို မေ၀ေ၀တင္မွတဆင့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ Aျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ Aခမဲ့ျဖန္ခ်ိေပးပါသည္။ ၁


၁၉၆၉ ခုႏွစ္

ႏုိင္ငံရပ္ျခား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးAကူAညီမ်ား (၂၁) • ႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ (ဖြံၿဖိဳးေရးတြဲဖက္မ်ား (Development


Partner) ၏ ပီယာစင္ Aစီရင္ခံစာ (Piason Report) ထြက္လာသည္။
(Oversea Development Assistance-ODA)
(ဖြံၿဖိဳးၿပီးစက္မႈႏုိင္ငံမ်ားသည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္Aထိ Aစုိးရတရား၀င္ ဖြံၿဖိဳး
ရဲထြဋ္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၀၉ (နယူးေယာက္ၿမိဳ႕) ေရးေထာက္ပံ့မႈကုိ GNP ၏ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း Aထိျမွင့္တင္ရန္ ထုတ္ျပန္
ေၾကျငာသည္။)
• ကုလသမဂၢဖံ႔ၿြ ဖိဳးေရးယႏၲရား(နည္းစနစ္)လုပ္ငန္းေဆာင္တာ Aစီရင္ခံ
ကူညီေထာက္ပံ့မႈ (ODA) ျဖစ္စU္ Aက်U္း (Aဆက္) စာ (ဂ်က္ဆင္Aစီရင္ခံစာ-Jackson Report)ကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာသည္။
• ကမၻာ့Aလုပ္သမားAဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကAလုပ္ရရွိေရးနည္းဗ်ဳဟာ စစ္ေဆး
၁၉၆၅ ခုႏွစ္
ေလ့လာေရးAဖြဲ႕ကုိ ႏုိင္ငံ ၇ ခုသုိ႕ေစလႊတ္သည္။
• ကုလသမဂၢဖံ႔ၿြ ဖိဳးေရးAစီAစU္ (UNDP New York) ကို ဖြ႔စ
ဲ ည္း သည္။
• ကုလသမဂၢAထူးရံပုံေငြႏွင့္ (EPTA) တို႔ ပူးေပါင္း ဖြ႔ဲစည္းသည္။ ၁၉၇၀ခုႏွစ္
• DAC (OECD) သည္ (UNCTAD) ၏ ၀င္ေငြခြန္၏ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသုံးစြဲ
• ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိးဳေရးသုေတသနဌာန (IDRC) ကုိကေနဒါႏုိင္ငံတြင္
ေရး လ်ာထားခ်က္ကို လက္ခံသည္။
တည္ေထာင္သည္။
• ကြက္ကၽြန္းစုမ်ား (Cook Islands)၊ စင္ကၤာပူႏိုင္ငံ (ယခင္ မာလာယု
• ကုလသမဂၢဒုတိယAၾကိမ္ဖံြ႕ၿဖိးဳေရး ၁၀ ႏွစ္တာကာလ AစီAစU္ကုိ
သမၼတႏိုင္ငံတို႔ လြတ္လပ္ေရး ရရွိသည္။
ခ်မွတ္သည္။
• Uေရာပေကာင္စီ၊ Aာဖရိကႏွင့္ မာဒါဂတ္စကားႏုိင္ငံ (Republic
၁၉၆၆ ခုႏွစ္
ofMadagascar)တုိ႔ ဒုတိယAၾကိမ္ ရ၀မ္ဒီ Aစည္းAေ၀း ကုိက်င္းပ
• Aာဖရိကဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (AFDB – Abijan) ႏွင့္ Aာရွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
ျပဳလုပ္သည္။
ဘဏ္ (AsDB –Manila) ႐ုံးခန္းမ်ား စတင္ ဖြင့္ လွစ္သည္။
• ႏုိင္ငံစုံကူညီေထာက္ေရး ယႏၲရားေခါင္းစU္မ့ဲ ကူညီေရးAစီ AစU္ကုိ
• ဘာဘားေဒါ့စ္ႏုိင္ငံ(Barbados) ေဘာ္ဆြာနာ၊ ဂါနာ၊ ရီစုိတုိႏုိင္ငံ
သေဘာတူညီၾကသည္။
(Resoto) တုိ႔ လြတ္လပ္ ေရးရရွိသည္။
• ဖီဂ်ီႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရွိသည္။

၁၉၆၇ ခုႏွစ္
၁၉၇၁ ခုႏွစ္
• ကုလသမဂၢစက္မႈဖံြ႕ၿဖဳိးေရးAဖြဲ႕ (UNIDO) ႏွင့္လူUီးေရ လႈပ္ရွားမႈ
• ႏုိင္ငံတကာလယ္ယာလုပ္ငန္းသုေတသနပူးေပါင္းေဆြးေႏြးေရးAုပ္စု
AာမခံရံပုံေငြAဖြဲ႕ (၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢ လူUီးေရလႈပ္ရွားမႈ
(CGIAR) ကုိ တည္ေထာင္သည္။
ရံပုံေငြ (UNFPA- New York) ေနာက္ပုိင္း တြင္ ကုလသမဂၢလူUီးေရ
• Aဘူဒါဘီ (Arbu Dhabi) ရံပုံေငြတည္ေထာင္သည္။
ရံပုံေငြ) ကုိ ဖြဲ႕စည္းသည္။
• ကုလသမဂၢတုိးတက္မႈAနည္းဆုံးဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံ၂၅ ႏုိင္ငံကုိ (LLDC)
• G-77 (UNCTAD) ၏ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းလ်ာထားခ်က္ကုိ ေတာင္းဆုိသည္။
ကမၻာ့Aဆင္းရဲႏုိင္ငံမ်ားAျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ (၁၉၈၉ ခုႏွစ္Aထိ
• ပထမAႀကိမ္ စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့ကူညီေရးညီလာခံႀကီးက ကူညီ
ႏုိင္ငံေပါင္း၄၂ႏုိင္ငံထိ တုိးလာသည္။)
ေထာက္ပံ့ေနေသာ ႏုိင္ငံAစုိးရမ်ားထံ စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့မႈကုိ
သတ္သတ္မွတ္မွတ္ လွဴဒါန္းေပးပါရန္ Aႀကံၿပဳတင္ျပၾကေလသည္။
၁၉၇၂ ခုႏွစ္
• ယီမင္ဒီမုိကရက္တစ္သမြၽတႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရသည္။
• ကုလသမဂၢလူသားႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ညီလာခံက ကုလသမဂၢ ပတ္၀န္း
က်င္AစီAစU္ (UNEP- Nairobi)ကုိ တည္ေထာင္ေၾကာင္းေၾကျငာသည္။
၁၉၆၈ ခုႏွစ္
• Aာဖရိကဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရံပုံေငြ(AfDB)ကုိတည္ေထာင္သည္။
• ကေနဒါႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန (CIDA) ကုိ တည္ေထာင္သည္။
• Aာရပ္လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရံပုံေငြ (AFESD-Kuwait)ရုံးခန္းဖြင့္လွစ္သည္။
(ႏုိင္ငံရပ္ျခားေထာက္ပံ့ေရးရုံးကုိ ဖ်က္သိမ္းသည္။)
• (AID) ၏ တတိယ Aၾကိမ္ေငြAရင္းAႏွီး တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္
• (UNCTAD) ၏ (UNCTAD-2) ဒုတိယAႀကိမ္ ညီလာခံႀကီး Uီးစားေပး
သည္၊ (IDA3, 1972 -74 က ေဒၚလာ၂၅ သန္း)
Aေကာက္ခြန္စနစ္ (Preferential Duty Charge) ကုိ သေဘာတူညီခ့ဲ
• (UNCTAD-Santiago) ၌ တတိယAၾကိမ္ ညီလာခံကုိ က်င္းပသည္၊
ၾကသည္။
• ေမာ္ရစ္ရွႏုိင္ငံ၊ ေနာ္ရးူ သမြၽတႏုိင္ငံ (Republic of Nauru)၊ စြာဇီလန္း ၁၉၇၃ ခုႏွစ္
ႏုိင္ငံ(Kingdom of Swizaland) တုိ႔လြတ္လပ္ေရး ရရွိသည္။ • ကုလသမဂၢကAေနာက္Aာရွစီးပြားေရးေကာ္မတီ (ECWA,
ေနာက္ပုိင္း ESCWA- Badhadad) ကုိတည္ေထာင္သည္။

၂ ဤျပည္သူ႔Aျမင္ စာေစာင္ကို မေ၀ေ၀တင္မွတဆင့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ Aျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ Aခမဲ့ျဖန္ခ်ိေပးပါသည္။


• ႏုိင္ငံစုံကုန္သြယ္ေရးညွိႏႈိင္းေရးေဆြေႏြး၀ုိင္း (Tokyo Round) ကုိက်င္းပ


သည္။ ထုိေဆြးေႏြး၀ုိင္းကုိ ၁၉၇၉ ႏွစ္တြင္ Aၿပီး သတ္ခ့ဲသည္။

၁၉၇၄ ခုႏွစ္
• ကုလသမဂၢ(လူမႈစီးပြားေကာင္စီ) ၏ Aဖြဲ႔၀င္ ၄၈ ႏုိင္ငံစီးပြားေရး လုပ္ငန္း
rif;a-umifh
ေကာ္မတီႏွင့္ႏုိင္ငံစုံကုန္သြယ္ေရး စင္တာ (UNCTC- New York) ကုိ
ig'Da&mufawmhrS
တည္ေထာင္သည္။
• ကုလသမဂၢ ၃၆ ႏုိင္ငံကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာေကာင္စီ (WFC-Rome) ကုိ rif;raumif;wmawG/ ukefpifatmif odawmhw,f
တည္ေထာင္သည္။ tpp bmrSudk/ tqifrajybl;
• ဆာ၀ါဂ်ီရံပုံေငြ (SFG-Riyadh) ကုိ တည္ေထာင္သည္။ tifwmjAL;/ rsufvkH;udkjyL;vdk‹
• ဆာေဟးလ္ျပည္နယ္တြင္း မုိးေခါင္ေရရွားမႈ ထိန္းသိမ္းေရး Aၿမဲတမ္း tvkyf/ t[kwfudk/ &Sm&cufwm
ေကာ္မတီ (CILSS-Comite Permanent Inter -Etats De Lutte Contre &jyefawmhvnf;/ c%c%jyKwf
La Secheresse Dans Le Sahel:- Permanent Interstate Committee
For Drought Control In TheSahel) ကေဒသဆုိင္ရာ ၈ qefjyKyfawmh rif;qDrSmvdk/ raomuf&ao;//
ႏုိင္ငံပါ၀င္ၿပီးစတင္ဖြဲ႕စည္း လုပ္ကုိင္သည္။ pm;p&mu'fav;/ olwdk‹uay;vdk‹
• ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရံပုံေငြAဖြဲ႕ IMF (ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး awmfao;w,faemfvdk@/ wdk;wdk;uyfajym
ေကာ္မတီ) ကုိ ဖြဲ႕စည္းသည္။ 0ESpfvkH;yl;/ xqif;xl;awmif/ rodwJhcspfoludk
• Aတြင္း ေရနံႏွင့္ေငြေၾကးဆုိင္ရာAရံ ရံပုံေငြကုိ သီးသန္႔ထားရွိသည္။ ajzodrfh&wmuvnf; tarm//
• Aာရွဖံြ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ Aာရွဖံြ႕ၿဖိဳးေရးရံပုံေငြကုိ တည္ေထာင္သည္။ ol‹txufu/ 2wef;=uD;awmif
• ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးAဖြဲ႔ကုိဖြဲ႔စည္းသည္။
• ကုလသမဂၢႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးဌာနသစ္ တည္ေထာင္ျခင္း ႏွင့္
rif;qDu ynma&;eJ‹qdk/ t&rf;t&rf;;udk/ omaevdk h
လႈပ္ရွားမႈAစီAစU္ကုိေရြးခ်ယ္သတ္ မွတ္သည္။
oluvJ/ cGifhv$wfaeyHkay:&J‹//
• AေရးေပၚAာမခံရံပုံေငြကုိတည္ေထာင္သည္။
'D2wef;awmif/ 2 rdkifausmf/ ajcvsifavSsmuf
• ပထမAၾကိမ္ ကမၻာ့လူUီးေရAစည္းAေ၀း (ဘူခါရက္ Bukareszt in 3 ESpfavmuf/ =udK;pm;cJh&wmudk
Romania မွကမၻာ့လူUီးေရ လႈပ္ရွားမႈစီမံကိန္း မ်ားကုိ ခ်မွတ္ ေဆာင္ olomtodqkH;rdk‹/ wefzdk;awmh xm;&rSmaygh//
ရြက္သည္။ tydktqmav;/ uGyfyspfay:rSm/ arG;cJhwJh 2a,muf
• ႏုိင္ငံစုံခ်ည္မဋင္လုပ္ငန္းသေဘာတူညီခ်က္ (MFA- Multi Fiber t*Fvdyfpum;av;/ aygufawmhrS
Agreement) ရရွိသည္။ tm;udk;&awmhrSmbJvdk‹/ jiD;ajym ajymaewkef;
• ဆြီဒင္ႏုိင္ငံက ODA Aတြက္ GNP ၇ % သုံးစြဲေရး ရာထားခ်က္ w,fvDzkef;vmw,f//
Aဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိသည္။ ● tvkyftwGuf/ tifwmjAL;&atmif/ um;v$wfvdkufjydDfwJh//
tqifajyrSmygtudk/ tudk&Jh t&nftcsif;eJqdk
ျမန္မာမ်ား Aားထားစရာ
txif=uD;wJhpum;vm;awmhrod/ =uD;.awmh &Sdonfhxifyg&Jh
urfhyf (Camp)xJrSm/ oifcJhwJh *Gwf'armeif;
ေဒါက္ တ ာေမာင္ ေ မာင္
wdk‹tm;wif;ajymae&wm/ rif;av; rod&Smbl;
AေထြေထြေရာဂါAထူးကု
tdkauuGm igoGm;awmhr,f/ tqifajy&r,fa[h wpfae‹/
ျမန္မာမိတ္ေဆြမ်ား
[pfa=uG;vdk‹atmf//
က်န္မာေရးႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္
xqifxl; odoleJ‹/ rodol/ tylawGqlaewJh tar&duu wdk‹b0
စိတ္မပူပါႏွင့္
ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ ရွိပါသည္။
'gawG[m/ rif;a=umifh r[kwf&if/ b,fol‹a=umifh// ●
Medicaid ေလွ်ာက္ေပးပါသည္။
Dr Maung Maung, MD ol‹
vl (um&dkvdkif;em;)
36-40 Main St., Suite 203 um&efrrd uAsmrsm;rS
Flushing, NY 11354
Email: drmaung@yahoo.com

ဤျပည္သူ႔Aျမင္ စာေစာင္ကို မေ၀ေ၀တင္မွတဆင့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ Aျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ Aခမဲ့ျဖန္ခ်ိေပးပါသည္။ ၃


Ak'<0g' ESifh EdkifiHa&; (1) wwfwJh urBmod vuf&Sd 'Drdku&ufwpf trsm;pkudkvnf; tm;r&bl;/
uH0g'udkc0gcs wdkif;jynfrJjG ymusatmif tkyfcsKyf/ tm%m& jyD;jyDqdk&if
0HomeEN qif;ay;bdk ha0vma0;/ nLuvD;,m;av; udkifxm;jyD; urBmhEdkifiHa&;
ZmwfckHay: 0if&SKyf=uwJh bkH0g'orm; uGefjrL epf=uD;awGudkvnf;
rdrdwdk@&Jhb0udk ay;tyfum jynfol@aumif;usdK;/ wdkif; jynf txifr=uD;bl;// cyfwnfwnf pepfopf =uD;awGxGif t&if;&Sifudk
aumif;usdK;twGuf tvkyfvkyf=urnfh olawG[m udk,f udk,fwdkifu odyfrkef;w,fajym/wpfESpfjyD;wpfESpf pDruH def;opfawGa&;qGJ/ ab;u
trsm;jynfolawG =unfndKEdkifwJh usifhpOfawGudk av;av; pm;pm; 0dkif;qJawmh rif;wdk@a=umifh wdk@pepf =uD; jydKysuf&wmqdkjyD; olwdk@
vdkufemusifhokH;&r,fqdkwmudk ajymzdk@ awmif rvdkyg// tajccHtusifh tokH;ruswmudk olrsm; vGJcs/ wdkif;jynfeJ hvlxkudk 0dkif;npf=uwJh
aumif;awG usifhokH; vdkufemae rSom rdrdwdk@ a&Shqufvkyfaqmif& qdk&S,fvpfawGudkvnf; r,kHawmhbl;// bmudk,kHovJqdkawmh Ak'<&Jh
rnfh tvkyfawG[m t[ef@ twm; enf;um ydkjyD;awmh c&D;wGifrSm tpGef;vGwfwJh vrf;pOfawGudk ,kHw,f// ESpfoufjrwfEdk;w,f// Ak'<&Jh
jzpfygw,f// EdkifiH wpf EdkifiHyJ jzpfjzpf/ tzGJ@tpnf;wpfckckyJjzpfjzpf Edkifa&; tjrifawGudk wefzdk;xm;oljzpfw,f// Ak'<&Jh Edkifa&;tjrifawG
acgif;aqmif=uwJh olawG [m tod^m%f jrifhrm;&r,f? jyD;awmh udk rSwfausmufxm;um tjcm;EdkifiHa&;awGudk avhvmaewJh Ak'<pf
jynfoljynfom; tay:/ aemufvdkufrsm;tay: t=uifem/ arwWm pwpf =uD;yg//
w&m;awG tjrJxm; jyD; awmh tepfemcH tvkyfvkyf=u&ygr,f//
odk@rSom jynfol awG/ olwdk hudk rSdcdkae tm;udk;ae=uwJh olawG 'Drdku&ufwpftcsdK@udk tm;r&bl;qdkvdk@ wvGJawmh rxifeJ@/
[m at;jidrf; =ur,f// csrf;om=ur,f// EdkifiHawmfeJ@ tzGJ@tpnf; 'Drdku&ufwpfqdkwm yk*~Kdvfudkajymwm// pepfr[kwf bl;// ppf0g'
(Militarism)/ uGefjrLepf0g'/ 'Drdkua&pD0g'/ qdkwJh xif&Sm;wJh urBmh
rsm;[m qdk&ifvnf; om,mwdk;wufwJh EdkifiHawmfeJ@ vl@abmif tzGJ@
tpnf; jzpfvmr,f// EdkifiHa&;0g'=uD;okH;ckrSmawmh 'Drdkua&pD0g'u usifhpOfawG awmf
awmfrsm;rsm;[m Ak'<0g'eJ@ tudkufqkH;yJ// usKyfu 'Drdkua&pD pepf
pma&;oltaeeJ@ Ak'<0g' ESifh EdkifiHa&;qdkwJhacgif;pOfeJ@ pma&; udkawmh Ak'<&Jh twWrJh rZÆdr0g'jyD;&if EdkifiHa&;rSm 'kwd, taumif; qkH;
&jcif;[m usKyfEdkifiHeJ@ vlrsdK;wdk@&J h tajctaeawG[m wae@wjcm; taeeJ@vufcHxm;ygw,f// 'Drdkua&pDpepfrSm vl@tcGifh ta&;awG
qdk;&Gm;vmaewmudk awG@ae&jyD; wjznf;jznf; jcif; acgif;aqmif av;pm;rSK/ jynfol@ oabmxm;udk vdkuf avSsmr_awGu odyfudk
olawG Ak'<bmom0if ryDovGef;vdk@ udk,fh bmomw&m;tay:rSm aumif;wJh tcsuf awGyg// jynfol@vuf rSmtm%m&SdaewmeJ@
tm;udk;p&mbmomtjzpf rjrifawmh bJ EdkifiHa&;rSm tm;enf;wJh jynfola&m tkyfcsKyfolyg w&m;Oya' atmufrSm wef;wl &Sdae
bmomw&yftjzpf jrifvmolawG rsm;vmawmhrSmrdk@yJ// aumif; wmudku 'Drdkua&pDpepf&Jh tm;om r_awGyJ//
ayhqdkwJh &nf&G,f csufawGwif jyjyD; tzGJ htpnf;toD;oD;zGJ hpnf;
wnfaxmifum EdkifiHudk tkyfcsKyf olawGutkyfcsKyf/ twdkuftcH Ak'<&Jh twWrJh rZÆdr0g'[m olawmfpifynm&Sdwdk hom vuf
ygwDawG wnfaxmif um t"rRrSKawG EdkifiHrSm rjzpf ay:a&;twGuf awG hodwJh/ aumif;usdK;cHpm;&wJh (ypPwWH a0'dwaAŠm 0dnL[d) jzpf
yGifhyGifhvif;vif; a0befaxmufjyolu axmufjy wu,fyJ tvkyf ovdk 'Drdkua&pDpepfuvnf; todf^m%f tm; jzifh‚ if;/ ,Ofaus;r_
vkyfae=u wmuawmh tawmfyif csD;rGrf;p&mygbJ? 'gayrJh 'DtzGJ@ t&‚ if;/ tqifhtwef;jrifhaewJh olawGS om usifhokH;rS wu,f
awG&Jh OD;aqmifolawG[m Ak'<bmomvdk h ajymae=ujyD;awmh Ak'<&Jh atmifjrifwm// pepftusdK;cHpm;&wm// ,ckrsufarSmufrSmawmh
EdkifiHa&; t,ltqeJ h EdkifiHa&;oDvudk odolawG&Sm;aew,f// 'Drdkua&pDpepfudk todf^m%f&Sdol/ ,Ofaus;r_tqifhjrifhaeolwdk@u
od&ifawmif usifholu odyfr&Sdbl;// ay:jyLvmjzpfaewJh EdkifiHa&; EdkifiHa&;rSm taumif;qkH; tjzpf usihfokH;=u okH;=ujyD;awmh Ak'<&Jh
t,ltqawG aemufudkbJ pGJpGJjrJjrJvdkufae=uwm[m =um aejyD// twWrJh rZÆdr0g'udkawmh bmoma&; rSmyJ usifhokH;ae=uw,f//
tmvkH; pdwfcsrf;om udk,fcsrf;om&Sd=uovm;qdkawmh rcsrf;om rSwfxm;=u// Ak'<&Jh twWrJh rZÆdr0g'u EdkifiHta&;rSma&m/ avmu
=uygbl;// wdkif;jynfvnf;rGJ aejyD// vlrsdK;awGvnf; urBmhtv,frSm ta&;rSma&mavmu vGwfajrmufa&;rSmyg tokH;csvdk@&w,f?
*k%foduQmr&Sdawmhbl;//
Ak'<[m EdkifiHa&;wpfckwnf;omvkyf&ifawmh avmuom; tm;
&Sif;&Sif;yJajymyg&ap// pma&;oluawmh acgif;rmrmeJ@ vkH; twGuf tusKd;jyKEdkifr_ r&Sdwmudk aumif;aumif;}uD;odwma=umihf
rw&m;r_awG jzpfvmvdk@ xpfueJxatmfvdkuf aumufum ol&mxl;*k%fodef pnf;pdrfawGudk pGef@vìwfum avmuwpfckvkH;udk
iifum a0befvdkuf&if t=urf;zufwJh enf;udkyJ okH;zdk@omodwJh tusdK;jyKEdkifwJh taumif;qkH;&mxkl; Ak'<jzpfrnfh tpGef;vGwfwJh
urBmhppf0g' orm;awGudkvnf; rESpfoufyg// olwdk@axmufcH&if rpÆdrqdkwJh usifhpOfudk awG@atmif}udK;pm;cJhwmudkowdjyK&r,f/
trsdK;/ bmom bmrSr&Sd trSefudk rodcsif[efaqmif a&ikHae aemuf+yD; AdrŠdom&qdkwJh bk&ifu wdkif;jynfudk wpf0ufcGJay;r,f

၄ ဤျပည္သူ႔Aျမင္ စာေစာင္ကို မေ၀ေ၀တင္မွတဆင့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ Aျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ Aခမဲ့ျဖန္ခ်ိေပးပါသည္။


&Sifbk&ifvkyfyg qdkwm awmif jiif;y,fcJhw,f// b,favmuf ta&;udkyg u$srf;usifEdkifeif;wJh yk*~Kdvfawmfjrwf jzpfwm a=umifh
av;pm; bdk@aumif;vJ// Ak'<bmom0if acgif;aqmifawG pHerlem &Sifawmfjrwf&J hEdkifiHa&;eJ hqdkifwJh usifhpOfawGudkvnf; EdkifiHta&;
,loifhw,f// trsm; aumif;usdK; rvkyfEdkifbJ vkyfolawG avhvmbdk hvdkygw,f// b0aygif;rsm;pGm &Sifbk&iftjzpf
ae&mawG,lxm;rJhtpm; tJ'D ae&m udk vkyfEdkifol t=udrf =udrf/ bk&if&J htwdkifyifcH trwf=uD; t=udrf=udrf bk&m;
ay;vdkufwm[m trsm;aumif; usdK;vkyfwmygbJ// Ak'<bmomu rjzpf cif b0awGrSm avmu twGuf wm0ef awG xrf;&Gufvmol
pGef@vGwfEdkifoludk atmifjrifolvdk@ac:w,f// aemuf qHk;rSm Ak'<tzdk h tckusKyfwdk@awG ajymaewJh 'Drdk ua&pD/uGefjrLepf/
atmifEdkifolawGtm;vHk;[m udavomawG tm;vkH; wG,f wm qdk&S,fvpf/ ppf0g' qdkwmawG[m rajymy avmufygbl;//
aewmawG tm;vkH; pGef@oGm;=uwm// aemufqHk;Ak'< rjzpfcif tdrfa&S h rif;om;b0[m vnf;
EdkifiHa&;b0bJ r[kwfygvm;// p=um0aw; rif;jzpfEdkifwJh
tpGef;vGwfwJh rZÆdrqdkwJhusifhpOfrsdK;awGudk wu,fusifh t&nftaoG;awG&Sdaewm[m EdkifiHa&;/ urBmhta&;/ avmu =uD;
okH; =uwJh EdkifiHawGtzdk@wdk;wufbdk@om&Sdygw,f// tJ'DEdkifiHrSm ta&;awGrSm &ifhusufaewJh oabmawGbJaygh// t&m&m
aexdkif=u wJh jynfolawG&Jh b0awG[m at;csrf;zdk@om &Sdygw,f/ awGtm;vkH;odaebdk h=udK;pm; usifh=uHvmwm[m ESpfawG b0
wcgwav toifwdk@tm;r&vdk@ igomwdkif;jynftkyfcsKyf&&if Ak'<&Jh awG a&wGufvdk hrS r&bJ// tpGef;vGwfwJh rZÆdr qdkwJh usifhpOf
Edkifa&;pepf (Buddhist Political Way) eJ@yJoGm;rSmvdk@ qdkwmudk &SmawG hbdk h[m vG,fwmrS r[kwfwm// tm;vkH;u tpGef;
usKyfpdwful;rdao;w,f// 'Dvdkjzpfzdk@aemuftawmfudkusaejyD// bufawGudkbJ oGm;ae=uwmr[kwfvm;// tpGef;a&muf=uvdk h
usKyftaeeJ@awmh tJ'Dvdk EdkifiHudk wdk;wuf atmif jidrf;csrf; usKyfwdk@ wdkif;jynf =uD; acsmufxJa&mufaewm r[kwf vm;//
atmif vkyfrnfholawGudkyJ axmufcHbdk@&Sdawmhwmaygh/ &Sdapawmh/ tpGef;ra&muf t=urf;rzufwwfwJh olawGudk tckavmuf
'gupdwful;// =um=umtkyfcsKyfEdkifwm pGrf;w,fvdk hxifae&ifawmh rSm;ae
w,frSwf//
txl;ojzifh jrefrmEdkifiH/ xdkif;EdkifiHpwJh ax&0g' Ak'< bmom
EdkifiHrdsK;awGrSm EdkifiH&hJ EdkifiHta&;/ pD;yGm;a&;/ vlrSKa&; aw Gtm;vHk; atmifjrifwJh 'Drdku&ua&pDpepf&SdwJh EdkifiHawG&J htajccH
[m wnfjidrfjyD;awmhaeoifhwm// EdkifiHudk OD;aqmif ae=uwJholawG Oya'awG[m cdkifrmw,f// EdkifiHawmftkyfcsKyfykH tajccHOya' aumif;
[m rdrdwdk h&J h jynfoludk aumif;usdK;udk vdkvm; &r,f// olwdk hb0 aumif;eJ@ jynfol husifhxkH; Oya'aumif;aumif;tay:rSm wnfaqmuf
awG&J hvkHjcKHr_awG vkyfay;&r,f// b0jrifhrm;r_ udk &SmazGnGef=um; xm;wJh vl htzGJ@tpnf;[m t&SnfwnfwHh w,f// Ak'<&J hoHCmh
vkyfudkifay;&r,f/ udk;uG,fwJhbmomw&m; udk ppfrSefw,f/ tzGJ htpnf;udk =unfhvdkuf/ a&S;tusqkH; tzGJ@tpnf;xJrSmygw,f/
wdkif;ol jynfom;awGtwGuf aumif;w,f xif&if Oya'awGtm;vkH;udk ra&;qGJcifrSm Ak'<u &[ef;awmfawGudk
wefzdk;xm;um jyefyGm;atmifvkyfzdk@pdwf"mwfudk jyif;jyae&r,f// Oya'a&;qGJ&jcif;&Jh &nf&G,f csuf awGudk ajymjyw,f// t"du
bmoma&;udk [efjyjyD; Edkifa&;twGuf tokH; uawmh ol hoHCmhtzGJ@ tpnf;=uD;eJ h owW0gawG&J h aumif;usdK;
csaewmrsdK;rvkyfoifhbl;// tJ'D vdkvkyf&if 'g[m npfywfaewJh awGtwGufygbJ// 'DoHCmhtzGJ htpnf;=uD; aumif;rS ol h&Jh
EdkifiHa&;udk vkyfaewmyJ// tck awmh jyefyGm;atmifvkyfzdk@rajym eJ h aumif; jrwfwJh w&m;awmfawGudk &[ef;awmfawGu
olrsm;awGuawmif olwdk h tdrfay:rSmwuf omoemjyKae =ujyD/ vufqifhurf;jyD; owW0gawGudk trSefw&m;awG ydk hcsEdkifrSmaygh//
qkwf,kwfaewm udkawmif jyefq,fEdkifbdk@ rvG,fygbl;/ olwdk h&Jh
vkyf&yfawG &ufpufr_awG =unfhjyD;awmh vlawmfawmf rsm;rsm;u &nf&G,fcsufawG=unfhvdkuf-
bmom w&m;udkawmif txifao;vm=uw,f// vlnpfawG (1) &[ef;awmfrsm;u odyfaumif;wJhOya'bJqdkjyD;awmh
OD;aqmif aewJh bmomw&m; [kwfaum [kwf&Jh vm;qdkjyD; oabm=ujyD; 0efcHusifhokH;&ef
oHo, jzpfvmaew,f// Ak'<bmom ,Ofaus;r_ qdkwmu (2) &[ef;awmfrsm; udk,fa&mpdwfygcsrf;omap&ef
ajymwmqdk wm/ vkyfwm udkifwm aewm xdkifwm (3) tusifhoDv azmufzsufol wdk hukd ESdrfeif;&ef
El;nHhodrfarG@ae&r,f// &ufpuf=urf;=uKwfrSKawG rygap &bl;// (4) tusifhoDvukd cspfjrwfEkd;aom &[ef;wdk@csrf;ompGm
armifh=uufoa& acgif;aygif;=uD;eJ hawmif&Snfykqdk; 0wfxm; &HkeJ@ aeEkdif&ef
u Ak'<bmom t& ,Ofaus;olr[kwfbl;aemf// tusifhqdk;awG (5) vuf&dSrsufarSmufrSmjzpfaewJh raumif;rSKtukodkvf t"rR
rvkyfolrS Ak'< bmomt& ,Ofaus;wJhvltppf// tnpfqdk;wdk hudky,fEdkif&ef
trSefajym&&if Ak'<twGufu EdkifiHa&;udpP[m ao;i,f wJh (6) aemifjzpfvwHhukefaom raumif;rSK tukodkvf t"rR
udpP wpf&yfomjzpfw,f// EdkifiHa&;wifru avmu=uD;wpfck vHk;&Jh tnpfqdk;wdk h udkrjzpfap&ef

ဤျပည္သူ႔Aျမင္ စာေစာင္ကို မေ၀ေ၀တင္မွတဆင့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ Aျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ Aခမဲ့ျဖန္ခ်ိေပးပါသည္။ ၅


(7) omoemudk r=unfndKao;/ raxmufcHao;aom olwdk@ ZGefv(19)&uf/ 2009 ckESpf
ukd =unfndKaxmufcHvmap&ef
(8) omoemudk =unfndK axmufcHaeaom olwdk@ukd
wkd;I=unfndK axmufcHvmap&ef today;Ekd;aqmfwkdufwGef;jcif;
(9) olawmfaumif;wdk h.w&m; wnfwHh&ef jynfwGif;ESifh/ jynfy&Sd a'o/ EkdifiHtoD;oD;&Sd/ tzGJ‹ tpnf;
(10) Ak'<udk,fawmfwdkif 0denf;pnf;rsOf;Oya'[m t"du rsm;/ 'Drkdua&pDwkdufyJG0if&JabmfnDtukdtaygif;wkd‹cifAsm;--
ta&;=uD;a=umif; csD;ajrmuf axmufcHa=umif;udk jy&ef u|Ekfyfwkd‹onf jrefrmh'Drkdua&pDawmfvSefa&;wkdufyJG pOftquf
qdkwmawGbJ// qufwGif wpkdufrwfrwf qef‹usifwGef;vSefcJh=uaom/ qufvuf
tHwkwdkufyGJ0ifaeqJjzpfaom/ tar&duefEkdifiHa&muf oHCmhacgif;
Ak'<&J@a&S@tusdK;arSsmfjyD; a&;qGJxm;wJh Oya'awG[m b,f aqmifrsm;/ wkdif;&if;om;acgif;aqmifrsm;/ EkdifiHa&;tusOf;om; &Jabmf
avmufaumif;ovJ// acgif;aqmifvkyf&if tJ'Dvdk twW uif;uif; a[mif;rsm;/ ausmif;om;wyfrawmf&Jabmfa[mif;rsm;/ EkdifiHa&;tzGJ‹
eJ htem*wfudk arSsmf=unfhjyD;awmh pnf;urf;wus vkyfrS tzGJ@ tpnf;toD;oD;rS&Jabmfrsm;/ ESifh jynfya&muf 88 rsKd;qufausmif;om;
tpnf;[m =uD;yGm;wdk;wufwm// rsm; jzpf=uygonf?
acgif;aqmifwdk@a&// toifwdk@awGrSm&SdwJh Oya'awGu u|Ekfyfwkd‹taejzifh tawG;rSefrS tvkyfrSefrnf? tvkyfrSefrS
toifwdk @tkyfcsKyf=urnfh jynfolawG wdk;wufzdk@/ csrf;omzdk@ aum om &nf&G,fcsufxajrmufatmifjrifrnf[k ,kH=unfxm;ovkd
[kwf=u&J hvm;// aumif;wJh&nf&G,fcsufawGeJ h a&;qGJ cJhwmaum ppftkyfpkukd jynfol‹tm;jzifh vkH;0jzKwfcs/ z,f&Sm;/ &Sif;ypfEkdifonf[k
[kwf&Jhvm;// tJ'DOya'awGudk trsm;u wu,f aum axmuf vkH;0(vkH;0),kH=unfxm;ygonf?
cHwm [kwf&Jhvm;// wu,faum toifwdk@ udk,fwdkif Oya'awG ppftkyfpkonf zufqpfzGJ‹pnf;ykHukd tiftm;okH; wnfaqmuf
vdkufem&Jhvm;// vdkufemrSmvm;// Oya' qdkwm tm;vkH; vdkufem +yD;jzpfovkd vufopf ya'o&mZfa&G;aumufyJGukdvnf; usif;yzkd‹
bdk@// Ak'<a&; qGJcJh wJh Oya'rSef orSs olusL;vGefcJhwm bmrSr&Sdbl;// taumuf}uHae+yDjzpfavonf? u|Ekfyfwkd‹taejzifh tm%m&Sif
Ak'<&J@Oya'awGaumif;vdk@ usifhpOfawG aumif;vdk@ol@&J@oHCmh tzGJ@ jzKwfcsa&;/ tºuGif;rJhtkyfcsKyfr_,EW&m;zsufodrf;a&;/ vkyfief;rsm;ukd
=uD;udk aemufxyf tm%modrf; bk&m;wufvkyfrnfh olawG ESpf azmfaqmif&mwGif t=urf;tm;jzifh ppfwyfacgif;aqmifrsm; jynfol
2500 ausmf twGif;rSm &[ef;wpfyg;rS ay:rvmwmaygh// Ak'<&J@ vlxkESifhtwlyl;aygif;vmjcif;/ jynfolw&yfvkH; enf;vrf;aygif;pkH
Oya'awG qGJcJhykHudk EdkifiHa&;rSm,lokH;// b,fawmhrS EdkifiHtwGuf jzifh xdyfwkduf&ifqkdifwkdufyJ0G ifjcif;/ EkdifiHwum'Drkdua&pDtiftm;}uD;
r&SKH; ap& bl;// Ak'<0g'u tmrcHw,f (oENdÏ daum/ tumvd EkdifiHrsm;ESifh'Drkdua&pDtiftm;pkrsm;yl;aygif;aqmif&Gufjcif;qkdaom
aum)// Ak'<0g',kH=unfvdk husifhokH;vdk hEdkifiHtwGuf &SKH;aew,f enf;vrf;(3)&yfonf jzpfekdifacst&SdqkH;[k okH;oyfxm;ygonf?
qdkwm rSm;w,f// Ak'<0g'u b,fawmhrS rrSm;bl;// acgif;aqmif u|Ekfyfwkd‹taejzifh xkdenf;vrf;(3)&yfxJrS jynfolw&yfvkH;
awG Ak'<0g'udk wu,frusifhvdk h wdkif;jynfeJ@vlrsdK; qif;&Jaewm// enf;vrf;aygif;pkHjzifh xdyfwkduf&ifqkdifwkdufyGJ0ifjcif;onfvuf&Sd

ppftkyfpk.vkyf&yfrsm;ukdwkef‹jyefEkdif&eftaumif;qkH;a&G;cs,f&rnfh
enf;vrf;jzpfonf[koabmykdufxm;ojzifh--
0HomeEN (1) 2010 a&G;aumufyJGukdvkH;0qef‹usifwkdufzsufa&;
(2) ppftkyfpkESifhxdyfwkduf&ifqkdifwkdufyGJ0ifa&;(enf;aygif;pkH)
(3) zuf'&,fjynfaxmifpk wnfaqmufa&;
**** မေဖာက္ျပန္ဘဲ၊ တရားၿမဲပါ ****
qkdaomtajccHrl(3)csufukd tajccHumtar&duefEkdifiH/ e,l;a,muf
(,lwDdumòrd‹) wGif nDvmcHw&yfusif;y&ef jyifqifae+yDjzpfygonf/
ကုသုိလ္ကံေဟာင္း၊ ခြင့္ေပးေႏွာင္းက၊ okd‹jzpfygI jynfwGif;ESifh/ jynfy&Sd a'o/ EkdifiHtoD;oD;&Sd tzGJ‹tpnf;
rsm;/ 'Drkdua&pD wkdufyJ0G if&JabmfnDtukdwkd‹taejzifh txufyg
မေကာင္းတရံ၊ ေလာကဓံAေလ်ာက္၊ tajccH rl(3)csufukd tajccH+yD;oufqkdif&mrdrdwkd‹ e,fajr/ a'o/
EkdifiHrsm;twGif;pka0;/ pOf;pm;/ qkHjzwf taumiftxnfazmf=uyg
ဆင္းရဲေရာက္လည္း၊မေဖာက္ျပန္ဘဲ၊ &ef awmfvSefa&;opPmjzifh wyfvSef‹Ekd;aqmfvkdufygonf?
တရားၿမဲေလာ့။ nDvmcHjzpfajrmufa&;aumfrwD
conferenceusa2009@gmail.com
မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ Uီးေကာ၀ိဒါဘိ၀ံသ

၆ ဤျပည္သူ႔Aျမင္ စာေစာင္ကို မေ၀ေ၀တင္မွတဆင့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ Aျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ Aခမဲ့ျဖန္ခ်ိေပးပါသည္။


t=uifem udef;vkd@ tpOfom +idrf;ygap txdrf;trSwf vufaqmiftjzpf epfyGefZef rkd[kd*sD (Nippon-
zan Myohoji) qkdwJh *syefAk'<bmomtzGJ@tpnf;wpfcku
t&Sif^m%du 1985 ckESpfrSm wnf xm;cJhwmwJh? 'DtzGJ@u +idrf;csrf;a&;apwDawG
urBmtESH@wnfaecJhwm? 'DapwDukdawmh epfyGefZef rkd[kd*sDtzGJ@ukd
pwifwnfaxmifcJhwJh Aifea&;bJvf epfcsD'wfqk (Venerable
Nichidatsu Fujii) ukd *k%fjyKwJhtaeeJ@ &[ef;awmfawG/
oDv&SifawGeJ@ ol@wynfhwyrf;awGu wnfaqmufcJh=uygw,fwJh?
'DapwDav;a&mufjyefawmh epfcsD'wfqk zl*sD ajymcJhzl;wJh
‘ZD0defac| vlowfvufeufawG ukdif+yD; +idrf;csrf;a&; pum;awG
vd_ifv_difajymaejcif;[m tvdeftnmawGom jzpfw,f? +idrf;csrf;
a&;pum; ajymwJhtcg vlowf vufeufawGukd csxm;&ygr,f’
qkdwJhpum;ukd ukd,fu trSwf&rdjyefygw,f? "It is false to
talk of peace while possessing weapons des-
tined to take life. When we talk of peace, we
must lay down all murderous weapons."
(Nichidatsu Fujii)
urBmavmurSm&SdwJh trsm;pkaom vlom;awGu +idrf;csrf;
a&;ukd vkdvm;=uwmygav? wu,fvkd@rsm; Aife a&;bJvf epfcsD;
wwfqk&Jh pum;av;ukd oabmusvsif 1953 0ef;usifavmufu
ajymcJhwJh (Spring) py&if; qkdwJh ol@pum;av;ukd qufem;
axmif=unfhygOD;? ‘urBm}uD;wpfckvkH;[m ppfvkdvm;wJh olawG
a=umifh at;cJ vkd@ aeyg+yD? ppf0g'Dorm;awG[m vlom;awGukd
a=umuf&GH›r_ b0tajctaeawGxJrSmom aexkdifapzkd@rSwpf yg;
tjcm;&nf&G,fcsuf r&Sdygbl;? vlom;rsdK;EG,fpkawG[m 'Da=umuf
odrf;jrpfurf;u +idrf;csrf;a&;wrmefvef'efu bufwmqD; &GH@aejcif;uae &kef;xGufEkdifzkd@ taumif; qkH;enf;vrf;ukd pdwftm;
yef;+cH (Battersea park) xJ&SdwJh +idrf;csrf;a&; apwDav;qD xufoefpGm &SmazGae=uygw,f? 'Denf;vrf;uawmh pdwf"mwf
oGm;cJh&wmukdvnf; rarhEkdifbl;? bufwm qD;u odrf;jrpfurf; ykdif;qkdif&meJ@ ukd,f usifhw&m;qkdif&mawGukd wefzkd;xm;zkd@ omref
ezl;rSm? ESpf&m vGef&Snf ary,f vfyif}uD;awG tkyfqkdif;r_dif;ndK@ vlom;xktwGif;rSm jr‡ifhwifay;zkd@yJjzpfygw,f? b,favmuf
aewJh 'Dae&m av;u ol@rlv uwnf;u +idrf;at;r_ tjynfh cufcJ+yD; usOf;ajrmif;vsif usOf;ajrmif;ygap/ ta=umufw&m;awG
eJ@av? odrf;jrpf urf;ajcrSm&Sd+yD; +idrf;at;r_awGeJ@ +cKHv$rf;xm;wJh ukd armif;xkwfEkdifzkd@ 'Denf;rSwpfyg; tjcm; enf;vrf; r&Sdygbl;?
'De,fajrav;rSm urBm avmu}uD; +idrf;csrf;om,m&Sdapzkd@/ wkd@&Jh rjynfhpkHwJh tajctaea=umifh wkd@tm;xkwfr_&Jh tusdK;ouf
vlom;tm;vkH; wef;wl nDr# tcGifhtvrf;&Sdapzkd@pwJh &nf&G,fcsuf a&mufr_u b,favmufyJ enf;csifenf;yapOD;/ bmrvkyfyJ
aumif;aumif;eJ@ wnfxm; cJhwJh 'DapwDav;xyfaygif;vkdufawmh OayuQmjyKum tcsnf;ESD; tcsdefjzKef;+yD;awmh raeEkdifygbl;?
‘tvSay: t,Ofqifh’ qkdovkd ykd+yD; jynfhpkHoGm;w,fvkd@ cHpm; wkd@wawG[m pdwf"mwfjr‡ifhwifa&;acgif;aqmifawG/ +idrf;csrf;a&;
rdw,f? ('Dae&mrSm 'DOyrmukdokH;wm ukduf rukdufawmh rodbl;?) umuG,fa&;orm;awG jzpf&r,f? 'g[m vlom;wpfa,muf &Jh
yef;wkdifjzpfovkd acwfopfavmuxJukd o,faqmifvm&rnfh
apwDav;&Sd&m ukd,fa&mufoGm;awmh rkd;zGJav;awG us+yD;p? enf;vrf;vnf;yJjzpfw,f? t&mtm;vkH; at;cJaewm jrifcJh&wJh
&moDuvnf; tkH@ysys?tcsdefuvnf; ae0ifysdK;ys/ tarSmifus zkd@ aqmif;wGif;a&cJjyifatmufuae Eke,fwJh opfyifi,fav;awG
eD;vm+yDqkdawmh apwDab;u vrf;uav;rSm vrf; av#mufaeol a&cJjyifukd azmuf xGuf+yD; tcsdefwefawmh aygufa&mufvmEkdif
wpfa,mufp ESpfa,mufpukdom jrif&awmh w,f? 1984 ckESpfu r,fqkdvsif b,fol,kHEkdifrSmvJ? tcsdefusawmhvnf; a&cJjyif}uD;
Greater London Council (GLC) &Jh +idrf;csrf;a&;ESpf
ဤျပည္သူ႔Aျမင္ စာေစာင္ကို မေ၀ေ၀တင္မွတဆင့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ Aျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ Aခမဲ့ျဖန္ခ်ိေပးပါသည္။ ၇
awG t&nfaysmf=u&p+rJygyJ? 'g py&if;&oD tprSmyJ pcJhwmav? olpdwfnpfwJh tcgwkdif; 'Dae&mav;ukd a&mufvmwwfygw,f
wJh?'Dukda&mufvsif ol@rSm&SdwJh tylrSefor# aysmufuif;oGm;yg
odyfat;cJwJh aqmif;&moD[m py&if;&moD&Jh a&S›ajy;jzpf w,fvkd@ ajymvmygw,f? ydpf y*kd;'g; qkdwJ@ 'Demrnfav;ukdu
ovkd ta=umufw&m;qkdwmvJ +idrf;csrf;r_ukd zkH;uG,fxm;wJh b,favmuf+idrf;csrf; vkdufygovJvkd@vJ ar;cGef;ar;vkd@ ukd,fh
a&S›ajy;t&mr#omjzpfw,fvkd@ rSwf,lEkdifygw,f? wkd@wawG 'Denf; axmufcHr_ ukd awmif;vkdufygao;w,f? [kwfwmaygh? emrnf
twkdif;yJ avmu}uD;ukd &SKjrif vkduf&if wkd@ESpfvkH;om;eJ@ pdwfxJ av;ukdu wu,fhudkf +idrf;csrf;zG,fav;? 'gayr,fh Ak'<a[m=um;
rSm tiftm;aumif;wJh t&nftaoG; tnGef@tan‡mufav;awG cJhwJhtwkdif; vkdufemusifh}uHvsif 'Dxuf ykd+yD; +idrf;csrf;r_&rSmygvkd@
aygufzGm; &Sifoefvmygvdhrfhr,f? 'DtnGef@tan‡mufav;awGuyJ ukd,fht}uHjyKpum;ukdyg ol@ukday;vkdufygw,f? em;vnfovm;/
tvGeftEœ&m,frsm;wJh/ ckcsdefcgrSm wkd@awG &ifqkdifae &wJh prf;oyf rvnfovm;awmh rodbl;? tkd/ aocsmwmaygh? 'Dpum;ukd
r_awGukd ausmfv$m;vGefajrmufEkdifrSmyg? 20 &mpkukefqkH;csdefaemuf olvnf; oabmwlygw,fvkd@awmh ajymoGm;ygw,f?
ykdif;umv vlom;awG &ifqkdif ae&wJh tcuftcJ[m vlom;
tm;vkH; ysufokOf;a&;vrf;eJ@ aqG;aEG;a&;uwqifh tm;vkH; nD
nGwfr_wnf aqmufa&;/ 'DESpfckxJu wpfckckukd a&G;cs,fa&;yJ
jzpfw,f? 'Dtcsdeftcg[m t=urf;zufr_awGukd atmifEkdifzkd@
(wenf;tm;jzifhqkd&vsif) atmifjrifwJh vlom;pdwf"mwfukdom
a&G;cs,f&rnfh tcsdefjzpfw,f’wJh?
oifhtaeeJ@ ol@pum;tm;vkH;ukd oabmwlnDaumif;rS
wlnDrSmyg? bmyJjzpfjzpf +idrf;csrf;a&;ukd eufeuf&SdKif; &SdKif; vkdvm;
ckHrifpGmeJ@ wnfxm;cJhwJh yd(pf) y*kd;'g;awG urBmw0Srf; jyef@yGm;
vmwmukdawmh av;pm;&rSmyg? +idrf;csrf;a&;wrmefawG/ +idrf;csrf;
a&;iSufi,fawG/ aumif;uifjyif}uD;wpfckvkH; a=umuf&GH@ r_uif;pGm
eJ@ vGwfvyf pGm ysHoef;cGifh&Sdr,fqkdvsif urBmavmu}uD; b,f
avmufom,m +idrf;csrf;vkdufavrvJ? n‡if;qJjcif;awG uif;wJh
urBm/ a=umuf&GH@ae&jcif;awG uif;wJhurBm/ owfjzwfjcif;awG rdbESpfyg;eJ@twl a&mufvmwJh om;i,fav;wpfa,mufu
uif;wJhurBm/ ppfyGJawG tvsOf;r&SdwJh urBm/ tJ'DurBm}uD;rsdK; awmh uGefzl;wwfovm;vkd@ vmar;w,f? ol@rd cifu om;av;
xlaxmifEkdif=uvsif b,favmufawmif aeaysmfzG,faumif; u uGefzl;oifwef; wufaewmav? tJ'ga=umifh olpdwf0ifpm;vkd@
vkdufavrvJ? ar;wmygvkd@ pum;axmuf ygw,f? ukd,fu uGefzl;rwwfygbl;?
om;wwfw,fqkdvsifjzifh upm;jyygvm;qkdawmh oluvdkvkdvm;
Peace in park- yef;+cHxJu +idrf;csrf;a&;qkdwJh twkdif; vm; u pm;jyw,f? ukd,fha&S›rSm ckvkdupm;jycGifh&wJ@twGuf *k%f
apwD&Sd&mae&mav;uawmh wu,fhukdrS +idrf;csrf;r_tjynfh ,lauseyfjzpf&ygw,fqkdwJh trlt,mukdvnf; ol@ rsufESmrSm txif
ay;pGrf; ygw,f? apwDab;rSm vrf;av#mufaewJhwpfa,mufu t&Sm; awG@&ygw,f? +idrf;csrf;a&; bk&m;&ifjyifay:rSm uav;i,f
av; vSypGm upm;jywJh uGefzl;uGufukd rSwfrSwf&& =unhfvkduf&
jcif;ygyJ? tif;? a&Smifvif&[ef;awGeJ@ vGJvGJ+yD; uGefzl;wwfovm;
tar;cH&aygif;vnf; rsm;cJh+yD? ukd,fuvnf; ukd,fcHynmqkdvkd@
tjcm;olawG pdwf&Sdwkdif; ajymqkd&kdufESufvm &ifawmif bmrS
jyefvnfckcHEkdifwJh tpGrf; r&SdrSmrkd@ bmyJjzpfjzpf ukd,fomcH&r,fh
ukd,fcHynmuvGJ+yD; bmrS wwfrxm;? 'DawmhvJ ajymr,fqkd
vsif udkf,furS wu,fhukd,fcHynm&Sif ppfppf?
yxr (yd(pf) y*kd;'g;) +idrf;csrf;a&;apwDawGukdawmh 'kwd,
urBmppftwGif; [D&kd;&SD;rm;eJ@ e*gquD+rdK@rsm;rSm tEkjrLtjzpfqkd;
}uD;eJ@ }uKHcJh&wJhtwGuf toufqkH;&SKH;&wJh vlaygif;wpfodef;cGJavmuf
udk trSwf&atmifharhr_eJ@ twl 'Dtjzpfqkd;}uD; tpOftrSwf&um
၈ ဤျပည္သူ႔Aျမင္ စာေစာင္ကို မေ၀ေ၀တင္မွတဆင့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ Aျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ Aခမဲ့ျဖန္ခ်ိေပးပါသည္။
aemufxyf'Dvkd rjzpfapzkd@/ vlom;tm;vkH; nDnGwf=uzkd@/ +idrf;csrf;
a&; twGuf twlwuGvufwGJ=uzkd@qkdwJh OD;wnfcsufeJ@ +idrf;csrf;
a&;txdfrf;trSwftjzpf pwifwnfaqmufcJhwm ygwJh? Oa&my/ taxGaxGtmrcHtwGuf tcuftcJ&Sdolrsm;
tm&S/ tar&dupwJh urBmwv$m;rSm ckqkd +idrf;csrf;a&;apwDaygif; ]rdkufu,facsmif;} ESifh qufoG,fyg?
(*0) ausmfwnfxm;+yD;jzpf ygw,fvkd@ od&w,f?
vl/ um;/ qdkif/ tdrf/ Mortgages ESifh tjcm;
ukd,fuawmh ckvef'efrSm&SdwJh +idrf;csrf;a&;apwDeJ@ tar&d tmrcHvkyfief;rsm; ulnDaqmif&Gufay;aeygonf?
uefEkdifiH/ e,la,mufjynfe,f/ *&ufzwef (Grafton) +rdK@ Car Insurance 10% oufomap&ef
teD;rSm&SdwJh +idrf;csrf;a&;apwDwkd@qDukdyJ a&mufzl;w,f? ukd,fhtrd Defensive Course oifwef;ay;onf?
EkdifiHu urBmat;ukef;ajrrSm&SdwJh urBmat;ap wDu 'Du+idrf;csrf;
a&;apwDawGukd wnfolawGeJ@ qufpyfr_ &Sdovm; r&Sdbl;vm;
qkdwmukdawmh ukd,frodygbl;? ukd,f u bk&m;orkdif;qkd+yD; a&;
Income Tax Service
xm;wJhpmtkyfawGukd tzwf enf;cJhw,fav? Ak'<0ifpmtkyfukd
Chao’s Insurance Agency, Inc.
tzwfenf;w,fvkd@ qkd vkdwm r[kwfbl;aemf? bk&m;ukd od=um;
Michael Chao
rif;}uD;wnf w,f? aeewfom;eJ@ vewforD;u ta=umif;ygvkd@ 161 Canal St. Suite 208
arG; zGm;vmwJh *VKefysH}uD;awG ykdifowJh bk&ifrif;w&m;}uD;u 'D New York, NY 10013
bk&m;ukdwnfxm;cJhwmqkdwJh bk&m;orkdif;rsdK;awG ukd r,kH=unf Ph: 212-966-4615
vkd@ bk&m;orkdif;pmtkyfawGukd i,fi,fuwnf;upvkd@ tzwf Mon-Fri: 9:30 am - 6 pm
enf;cJhwmukdom ajymjywm? Sun: 11 am- 4pm
mcservinc@aol.com
bufwmqD;yef;+cHxJrSm&SdwJh +idrf;csrf;a&;apwDu 33 '\r
5 rDwmjrifhwJh trkd;ESpfxyfykHav;? apwDav;rsuf ESm&Jh wzufpD rSm
awmh jrwfAk'<avmif;vsm rdcif0rf;=umwkdufu zGm;jrifawmfrlykH/
Ak'<tjzpf a&mufawmfrlykH? "rRp}ufmw&m;OD; a[mawmfrlykHeJ@ y&d
edAŠmefpH0ifawmfrlykHwkd@ukd xkvkyfxm;ygw,f? ykHawmfawGudk t"dy`g,f
zGifh ykHrSmawmhh ukd,fwkd@eJ@ tenf;i,fuGJvGJygw,f? okd@ayr,fh apwD
av;&Jhtonf;/ +idrf;csrf;a&;ukd pGJvrf;jrwfEkd; apwwf atmif
OD;wnfr_uawmhh vkH;0ruGJ? wkd@tm;vkH; wpfom;wnf;ygyJ?
apwDav;ukd +idrf;csrf;a&;aqmif=uOf;Ekdifa&; &nf&G,fcsufeJ@
wnfxm;cJhovkd 'Dpmav;ukdvnf; tJ'D&nf&G,f csufeJ@xyfwl
a&;vkdufwmyg? 'Dpmav;zwf+yD; oifhESvkH;om;rSm +idrf;csrf;a&;
pdwf"mwfawG ul;puf udef;wnf vmygapvkd@ ukd,fu qkawmif;
w,f/ qkawmif;aer,f? aemuf+yD;vnf; Aifea&;bfvf epfcsD'wf
qk ajymovkd at;cJwJh a&cJjyifatmufuae tcsdefwefawmh
Eke,fwJh opfyifav;awG tnGef@tan‡muf xGufvmEkdifao;
w,fqkdwJh py&if; ykHyrmav;ukdvnf; arhrxm;ygeJ@aygh? txl;
ojzifhawmh ‘wkd@awG&Jh usdK;pm;tm;xkwfr_[m tusdK;oufa&muf
r_ enf;yifenf;apOD;awmh/ bmrS rvkyfyJ tvum; tcsdefjzKef;vkd@
awmh raeEkdifygbl;’ qkdwJh pum;av;ukdjzifh touf&SLr_eJ@xyfwl
r# tpOfxm0& owdw& jzpfaeapcsifygw,f? +idrf;csrf;a&;wrmef
qkd wm bmrS rvkyfrajymyJ xkdifaeoloufoufukdom qkdvkdwm
r[kwfbl;&,fvkd@ ukd,fuawmh ,kH=unfrdyg w,f? ? ●
ဤျပည္သူ႔Aျမင္ စာေစာင္ကို မေ၀ေ၀တင္မွတဆင့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ Aျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ Aခမဲ့ျဖန္ခ်ိေပးပါသည္။ ၉
aovrf;odk@jref;aeol
ƒ yg;pyfubk&m;bk&m; ƒ arwWmudk rudk;pm;
vufuum;,m;um;,m;ayrJh opPmawG,dk;rSm;jyD;
bk&m;udkawmh &Sdcdk;om;? wdk;yGm;wJh ppftm%mawGeJ@
tvpf rorm t=uHxkwf
ƒ bk&m;wumausmif;wum trsdK;om;csif;&efvkyf
Ak'<bmom pOftvmawmh olawmif;pm;csif;cGufapmif;ckwf
toGifrSmausmh udk,fh&yf&Gmuae ESifxkwf
tjrifrSmarmhvdk@? udk,fuawmh bk&ifvkyfeJ@
toGif[kwfvSjyD;xifwJh
ƒ bk&m;udk&Sdcdk;jyjyD; tdk oef;a&$ bk&ifpkwf?
vkyf=uwmuawmh udk,fhtusdK;
udk,fhtrsdK;twGuf ƒ rif;,kwf[Jh rif;vkyf
cdk;enf;aygif;pkHeJ@ jrif;&kyfawGtcgcgpkjyD;
aumif;uifbHkzsm; wif;ykwfeJ@ememxkawmifrS
bk&m;Xmyemrsm;ygrusef ykoGm;rJhaumif r[kwf?
ajrvSefjyD;rpm;aumif;onfudkpm;
r0g;aumif;onfudk 0g; ƒ tykyfaumif t&kyfaqmif
pm;=u 0g;=u eJ@ tcsKyfaxmifuvGJjyD;
tm;&ae=uvdk@ygvm;? ol@tjrifxJrSm
oJuJw
G JhtrSefw&m;
ƒ vl@pdwfawGaysmuf wa&G;om;r#r&Sd
bD;vl;pdwfawGaygufvmjyD; cvkwfxdrS trdw
ajrmufjrm;pGmaomjynfolvlxkudk xdktcgrS bk&m;udk&Sdcdk;=u?
tpkvdkuf tjyHKvdkuf a0jzmrvef;wJh
ao&Gmvrf;odk@ ta&mufydk@=ujyefw,f? ƒ bk&m;udkowd&ayrJh
w&m;udkawmhjzifh rod=u
ƒ rw&m;rSKudk aqmif w&m;eJ@a0;&if
w&m;rSKudka&SmifuGif;jyD; bk&m;eJ@vJa0;rSmudk
typfuif;olawGudk tawG; ra&muf
axmifoGif;tusOf;cs oabmrayguf
tvif;r&wJhb0udk a=umufpdwfukefcrf;
oGyfoGif;vdkufyHku tm%momxrf;jyD;
olykef"m;jyxufawmifqdk;vSygwum;? aovrf;udk&J&Jawmuf
jrJjrJav#mufaeolyguvm;?
ƒ trSefvJrod Om%fvJr&Sd
tm%meJ@ xkwfowfrJh
ƒ ,kwfywfwJhtaumifawGyJ? udkudkatmif(qefz&efppPudk)
=o*kwf 24 2009

၁၀ ဤျပည္သူ႔Aျမင္ စာေစာင္ကို မေ၀ေ၀တင္မွတဆင့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ Aျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ Aခမဲ့ျဖန္ခ်ိေပးပါသည္။


ေAာ္ဘာနီ၊ ဓမၼ ၀ါဒီ ေAာင္ ေျမမဂၤ လာေက်ာင္ း လူထုUီးလွရာျပည္ပြ
့ ပဲ ြ
ဗုဒၶဘာသာ စာေပယU္ေက်းမႈ သင္ တန္ း ဆင္ းပြ ဲ ႏွ င္ ့
ေမာင္စြမ္းရည္
မိဘဆရာ ကန္ေတာ့ ပြ ဲ
ဆရာေတာ္ UီးIႆရိယUီးစီးက်င္းပေသာ ဗုဒၶသာသာ စာေပ ၁၉၈၂ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔မွာ ကြယ္လြန္ခ့တ
ဲ ့ဲ Uီးေလး လူထု
ယU္ေက်းမႈ ၂ လ သင္တန္းဆင္းပြဲကို ၂၀၀၉ ၈ ၃၀ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ Uီးလွရဲ ့ Aေၾကာင္းကို ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ၁၉၁၀ျပည့္နွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၉
ေန႔လည္ ၁ နာရီတြင္ Albany ၿမိဳ႕ရွိ ဆရာေတာ္ UီးIႆရိယ ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာဆိုေတာ့ လာမယ့္ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္မွာ ႏွစ္
ေက်ာင္း ၌ က်င္းပေၾကာင္း။ ၁၀၀ ျပည့္ခ့ပ
ဲ ါၿပီ။ ေဇာ္ဂ်ီရာျပည့္၊ မင္းသု၀ဏ္ရာျပည့္၊ Uီးသန္႔ ရာျပည့္

သင္တန္းဆင္း ဆုေပးပြဲ မစမီ ဆရာေတာ္မ်ားထံမွ ငါးပါး သီလခံ စတဲ့ ရာျပည့္ ပြဲေတြလုပ္ခ့ၾဲ ကတဲ့ ဂ်ပန္ေရာက္ ဗမာလူငယ္မ်ား လူထု

ယူၿပီး ေရႊမဂၢင္ဆရာေတာ္က တရားခ်ီျမွင့္ေၾကာင္း၊ ၎ေနာက္ ဆုေပးပြဲ Uီးလွရာျပည့္ ပြဲ လုပ္ၾကမယ္လို႔ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ၾကားရ ပါတယ္။

ဆက္လက္က်င္းပေၾကာင္း။
ဒီေန႔လူငယ္တခ်ိဳ႕က လူထုUီးလွဆိုတာ လူထုေဒၚAမာရဲ႕ခင္ပြန္း၊
သင္တန္းဆင္ပဲြသို႔ သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသား ၂၀ ေက်ာ္ႏွင့္ သတင္းစာဆရာ၊ပံုျပင္ဆရာႀကီး Aျဖစ္ေလာက္ပဲ သိၾကပါေတာ့တယ္။
မိဘမ်ားEည့္သည္ေတာ္မ်ား စုစုေပါင္း ၅၀ ခန္႔တက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ တကယ္ေတာ့ လူထုUီးလွလို စာေရးဆရာႀကီးမ်ိဳးဟာ ကမၻာမွာေတာင္
ထိုသင္တန္းဆင္းပြဲတြင္ သင္တန္းသားမ်ားကို သင္တန္းတာ၀န္ရွိ ရွားတယ္လို႔က်ေနာ္တို႔ဆိုရပ
ဲ ါတယ္။ Aသက္၂၀ ေက်ာ္စ Aရြယ္
ဆရာေတာ္မ်ားက ဆုခ်ေၾကာင္း။ထို႔ေနာက္ ႂကြေရာက္လာၾကေသာ ကတည္းက ေက်းလက္ လူငယ္မ်ား ႀကီးပြားေရးAသင္းကို Uီးေဆာင္
Eည့္သည္မ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ားAား မုန႔ဟ
္ င္းခါးျဖင့္ တည္ေထာင္ခ့ၿဲ ပီး တကၠသိုလ္ကို ဆက္တက္ခြင့္ရပါလ်က္ မတက္
Eည့္ခံေႂကြးေမြးေၾကာင္း သိရပါသည္။ ● ေတာ့ဘဲ ပရဟိတ Aလုပ္ေတြကို တသက္လံုးလုပ္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။ ေက်ာင္း
မေနနိုင္တ့က
ဲ ေလးေတြကိုစာသင္ေပးတယ္။ စာဖတ္သင္း ေထာင္ေပး
တယ္။ လူငယ္ကေလာင္ မိတ္ေဆြAသင္းေထာင္တယ္။ Aသက္ ၂၃
ႏွစ္မွာ ႀကီးပြားေရးမဂၢဇင္းကို ထူေထာင္ထုတ္ေ၀ၿပီး လူငယ္ေတြ ဗလ
ငါးတန္ ႀကီးပြားတိုးတက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္လည္း
ျမဴနီစပယ္ ေဘာလံုးသမားAျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္Aသင္း၊
AေလးမAသင္း၊ျခင္းခတ္Aသင္းေတြ Uီးေဆာင္တည္ေထာင္ တယ္။
Aရက္မေသာက္၊ ေဆးလိပ္မေသာက္၊ မိန္းမ မလိုက္စားဘဲ လူငယ္
စံျပ ျဖစ္ေAာင္ေနတယ္။ မဟာေဆြ၊ ေမာင္ထင္၊ သံAမတ္ႀကီး Uီးတင့္
ေဆြ၊ ပါေမာကၡ Uီးမ်ိဳးမင္း၊ သခင္ဇင္ စသူတို႔ဟာ လူငယ္ႀကီး ပြားေရး
Aသင္းသားေတြပါဘဲ။

ႀကီးပြားေရးမဂၢဇင္းဟာ တကၠသိုလ္ထဲမွာ ကေလာင္ေသြးေခတ္


ဆန္း ကေလာင္ရွင္ သိပၸံေမာင္၀၊ေဇာ္ဂ်ီ၊မင္းသု၀ဏ္၊ေမာင္ ထင္စတဲ့
၂၀၀၉ ၈ ၃၀ သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္ သင္တန္းဆရာေတာ္မ်ား လူငယ္ေတြAားလံုးကို ႀကီးပြားေရး မဂၢဇင္းမွာ စည္းရံုး ေရးသားေစ
ခဲ့ရင္း ျပင္ပက မဟာေဆြ၊သခၤါ ၊ေရႊတိုင္းသားစတဲ့ စာေရးဆရာမ်ား
ကိုလည္း စည္းရံုးေရးသားေစခဲ့ပါတယ္။ သိပၸံေမာင္၀ ဆိုရင္ ႀကီးပြား
ေရးမွာဘဲ ကေလာင္ နာမည္တဒါဇင္ေလာက္န႔ဲ ၀တၳဳ၊ ျပဇတ္၊ေ၀ဖန္
ေလာ့စ္ Aိန္ဂ်လိစ္ၿမိဳ႕ Aမ်ိဳးသားေန႔ စာေပေဟာေျပာပြဲ
စသည့္စာစံုေရးရင္း စာေပျပိဳင္ပြဲေတြပါ က်င္းပေပးခဲ့ပါတယ္။ ႀကီး
ပြားေရး မဂၢဇင္းကိုယ္စား စာေပေ၀ဖန္ေရးစာAုပ္၊ Uီးဘဂ်မ္း ကာတြန္း
Aမ်ိဳးသားေန႔ ေAာင္ပြA
ဲ ထိမ္းAမွတ္ စာေပ ေဟာေျပာ ပြဲကို
ေပါင္းခ်ဳပ္စာAုပ္၊ မဟာေဆြနာမည္၀ွက္ ေနသူရိန္ရဲ႕ မေၾကာက္တရား
၂၀၀၉ ႏို၀င္ဘာ ၂၂ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း နုိင္ငံေရးစာAုပ္၊ လူထုေဒၚAမာရဲ႕ ဘာသာျပန္စာAုပ္ စတာေတြကို
ေဟာေျပာမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ Uီးစြမ္းရည္၊ Uီး၀င္း ေဖ၊ ေဒၚေမၿငိမ္း၊ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါတယ္။ မဂၢဇင္း ေဆာင္းပါးေတြကို ျမန္မာစာေပေလာက
ႏွင့္ ကဗ်ာဆရာ ေAာင္ေ၀းတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ● မွာ စတင္ထုတ္ေ၀သူ တUီးပါပဲ။ ေဒၚAမာနဲ႔ လက္ထပ္ၿပီး မႏၲေလးကို
ေျပာင္းၿပီး ႀကီးပြားေရး မဂၢဇင္းဆက္ထုတ္တယ္ ေနာင္Aခါ လူထုဂ်ာ
နယ္၊ လူထုသတင္းစာေတြကို ဆက္ထုတ္တယ္။ Aထက္ဗမာနိုင္ငံ
မွာ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားမူ Aခ်က္

ဤျပည္သူ႔Aျမင္ စာေစာင္ကို မေ၀ေ၀တင္မွတဆင့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ Aျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ Aခမဲ့ျဖန္ခ်ိေပးပါသည္။ ၁၁


Aခ်ာ Aျဖစ္ဆရာႀကီး Uီးရာဇတ္န႔ဲ Aတူ ေဆာင္ရြက္ခ့တ
ဲ ယ္။ ဗိုလ္မႉး
နယူး ေယာက္ ၿ မိ ဳ ႕ရွ ိ ျ မန္ မာမ်ားAတြ က္ ခ်မ္ း ေျမ့ ဖြ ယ္
ဗထူးနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး လူသူရိကၡာ ေထာက္ပံ့ခ့ပ
ဲ ါတယ္။
နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏွလံုးေ၀ဒနာရွင္မ်ားAတြက္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းရဲ႕Aာေဘာ္Aျဖစ္ လူထုသတင္းစာကို ႏွ လ ံ ု း Aထူ က ု ေဒါက္ တာေဒၚခင္ စ ီ က
တည္ေထာင္တယ္။ ဖဆပလမွာ ဆိုရွယ္လစ္ ကြန္ျမဴနစ္ ကြဲၾကေတာ့ Aထူးဂရုစိုက္ကုသေပးေနပါသည္။
မွနိုင္ငံေရး မလုပ္ေတာ့ဘဲ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းရဲ႕ ျငိမ္း
ခ်မ္းေရးလမ္းစU္ Aာေဘာ္Aျဖစ္ Aားက်ိဳးမာန္တက္ လုပ္ေဆာင္ ေဒါက္တာေဒၚခင္စ ီ
ေနစU္ နိုင္ငံေရးပုဒ္မနဲ႔ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံခဲရတယ္။ ေထာင္ ၅ ႀကိမ္ (Hung Sam Lee) DO, FACP, CBNC
က်တယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးတို႔က သူတို႔ကိုယ္ တိုင္
Board Certified in Cordiology
ဗိုလ္ေန၀င္း ဖမ္းတာခံရၿပီးမွ Uီးလွကို ရွိခိုးUီးတင္ေတာင္းပန္ၾကတယ္။
Intervention Cordiology and Internal Medicine
Uီးလွကေတာ့ ေထာင္ထဲကေန ပံုျပင္ေတြ၊ ၀တၳဳေတြ ေပးစာရခဲ့ပါတယ္။
ေထာင္ထဲမွာလဲ ေဘာလံုးAသင္း၊စာဖတ္သင္းေတြ စည္းရံုးတည္ေထာင္
Aထူးေဆာင္ရြက္ခ်က္။ ။ ႏွလံုးေသြးေၾကာဖြင့္ေပးပါသည္။
ေပးခဲ ့တယ္။ ေထာင္ကထြက္ေတာ့ ၀တၳဳ ေတြနဲ ့ပံုျပင္ေတြ ေပးစာေတြ
ေဒါက္တာေဒၚခင္စီသည္။ St.Vincent Hospital Manhattan New
ထုတ္လိုက္တာဟာ ေထာင္၀တၳဳတပုဒ္က ယူနက္စကိုစာေပဆုရတယ္။
York Hospital of Queens တို ့တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။
တိုင္းရင္းသားပံုျပင္ေတြ ကိုလည္း ဆက္လက္ စုေဆာင္းခဲ့ကာ စာAုပ္
St.Vincent ေဆးရံု Aေရးေပၚဌာနတြင္ ၂၀၀၁မွစ၍ ယေန႔တိုင္တာ၀န္
၅၀ေလာက္ ထုတ္ခ့ဲ ရၿပီး တခ်ိဳ႕ကိုနိုင္ငံတကာက ဘာသာျပန္ဆိုခ့ဲ
ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္းAေရးေပၚဌာန၌ ႏွလံုး ေ၀ဒနာရွင္မ်ား
ပါတယ္။ လူထုUီးလွ ဟာ ကမာၻမွာ ပံုျပင္Aမ်ားဆံုး စုေဆာင္းသူတUီး
၏ Aသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ကယ္တင္ေပးခဲ့ပါသည္။ ႏွလံုးေရာဂါနွင့္
ပါပဲ။ လူထုသတင္း စာတိုက္ကို ပိတ္လိုက္ရတဲ့Aခါ ကြ်န္ေတာ္ သတင္း
ပတ္သက္၍ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ Aေတြ႔Aႀကံဳရွိပါသည္။ ႏွလံုးေ၀ဒနာရွင္
ေထာက္၊ ကြ်န္ ေတာ္ေလွသူႀကီး၊ ကြ်န္ေတာ္ဗ်ဴရိုကရက္၊ ကြ်န္ေတာ္
မ်ား ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးနိုင္ပါသည္။ တရုတ္လို၊ ျမန္မာ
စက္ပြဲစား၊ ကြ်န္ေတာ္၊ သံလြင္ေမာင္စီးစတဲ့ဗမာ့လူမူေရးဘ၀ထဲက
လို၊ Aဂၤလိပ္လို ေျပာဆိုနိုင္ပါသည္။
ထူးျခားသူ ေတြကိုလည္း သူေကာင္းျပဳၿပီး Aတၳဳပတိ ၀တၳဳမ်ိဳးေတြ
မနားတမ္း ထုတ္ခ့ပ ဲ ါတယ္။ ဒါေတြAျပင္ သတင္းစာမ်ားသည္ သမိုင္း 42-60 Main Street, Suite 1C
ကို ေျပာ ေနၾကသည္။ သတင္းစာမ်ားကေျပာတဲ့ စစ္တြင္းဗမာျပည္၊ Flushing, NY, 11355
စစ္ၿပီးစ ဗမာျပည္စတဲ့ သူမ်ားေတြလုပ္ဖို႔စိတ္ကူးလဲမရ၊ လုပ္လဲလုပ္ Tel:(718)762- 1888
နိုင္မွာ မဟုတ္တ့ဲ စာAုပ္ေတြကိုလဲ ျပဳစုထုတ္ေ၀ခဲ့ပါတယ္။ ေပးစာနဲ႔ Fax:(718)762- 1889
ခရီး သြားေဆာင္းပါေတြကိုလဲ ထုတ္ခ့ရ ဲ ာမွာ၊ ေပးစာေတြဟာ ျမန္မာ Email: tienekg@gmail.com
ေဆးခန္းဖြင့္ခ်ိန္။ ။ Aဂၤါ၊ ေသာၾကာ၊ စေန၊ (နံနက္ ၉နာရီမွည၆နာရီခြဲ)
စာေပမွာ Uီးလွက Aေစာဆံုး၊ Aမ်ားဆံုးနဲ႔၊ Aေကာင္းဆံုး ထုတ္ေ၀
“ႏွလံုးေ၀ဒနာရွင္မ်ားAတြက္Aေရးေပၚဖံုးေခၚ၍တိုင္ပင္ရန္”
ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။
တနဂၤေႏြ(နံနက္၁၀နာရီမွညေန၅နာရီAထိ)

ဒီလို ထိပ္တန္း Aရည္Aခ်င္းရွိတ့ဲ စာေပမ်ိဳးကို တUီးတည္းက


တသက္လံုး ဖန္တီးျပဳစု ဖန္တီးထုတ္ေ၀ခဲ့တာဟာျဖင့္ ျမန္မာစာေပ
ေလာကဟာျဖင့္ Aားက်ဖြယ္ရာေတြမ်ားျပားလွပါတယ္။ စာမ်ိဳးစံုကို
Aမ်ားဆံုးေရးခဲ့တာပါ။ လူထU ု ီးလွဟာဗမာနိုင္ငံစာေရးဆရာ Aသင္း
စတင္တည္ေထာင္ရာမွာ ပါ၀င္ခ့သ ဲ လို Aထက္ဗမာနိုင္ငံ စာေရးဆရာ
Aသင္း စတင္ ထူေထာင္ရာမွာလည္း Uီးေဆာင္ခ့ပ ဲ ါတယ္။ ပါေမာကၡ
ခ်ဳပ္ Uီးေက်ာ္ရင္၊ သမိုင္းပါေမာကၡ ေဒါက္တာသန္းထြန္းနဲ႔လူထုUီးလွ
မႏၲေလးလူငယ္စာေရးဆရာမ်ား စတင္လွဳပ္ရွားခဲ့တ့ေ ဲ ခတ္ေပၚ ဗမာစာ
Aေရးသစ္( စကားေျပာသလုိ စာေရးျခင္း) လႈပ္ရွားမႈဟာ ခုAခါ
Aရွိန္ရေနၿပီျဖစ္လို့Uီးေလး လူထုUီးလွရွိေသးရင္ Aထူး၀မ္းသာမွာပါ။
ပရဟိတသမား၊ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ Aမ်ိဳးသား
လြတ္လပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသမားႀကီး လူထုUီးလွဟာ
၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္မွာ Aသက္၁၀၀ ျပည့္ေတာ့မွာပါ။ရာျပည့္ပြဲ က်င္းပၾက
ေတာ့မယ္လို႔ျပင္ဆင္ၾကတဲ့သတင္းကို ၾကားရလို႔၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ
ႀကိဳဆိုလိုက္ရပါတယ္။ ●

ေမာင္စြမ္းရည္ (၂၀၀၉ ၾသဂုတ္ ၂၉)

၁၂ ဤျပည္သူ႔Aျမင္ စာေစာင္ကို မေ၀ေ၀တင္မွတဆင့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ Aျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ Aခမဲ့ျဖန္ခ်ိေပးပါသည္။


ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုင္းျပည္န႔လ
ဲ ူထုေကာင္းက်ိဳးAတြက္
ကမာၻေက်ာ္သည့္ေဒၚစု
ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ Aနစ္နာခံေနခ်ိန္မွာ ဗိုလ္သန္းေရႊကတကိုယ္ေတာ္
ေကာင္းစားေရးAတြက္လုပ္တယ္။ ကိုယ္က်ိဳးမစြန္႔Aနစ္နာမခံပါ။
ေရႊျပည္စိုး
ကမၻာေက်ာ္လို႔ေျပာသည့္ေနရာမွာ Aေကာင္းဘက္က ေက်ာ္ ေဒၚစုက ပညာတတ္၊နိုင္ငံျခား Aေတြ႔Aႀကံဳရွိတယ္။ ဗိုလ္သန္း
တာရွိသလုိ Aဆိုးဘက္ကေက်ာ္တာလဲရွိပါတယ္။ Aတို ေျပာရင္ ေရႊက ပညာမဲ့၊ နိုင္ငံျခားAေတြ႔Aႀကံဳမဲ့ျဖစ္ေနတယ္။
“ေကာင္းေက်ာ္” နဲ႔ “ဆိုးေက်ာ္” ေပါ့။ ေကာင္းတာလုပ္ရင္ Aေကာင္း
နဲ႔ ေက်ာ္ၾကားလာမယ္။ ဆိုးတာလုပ္ရင္ Aဆိုးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားလာမွာ ေဒၚစုက သူတပါးAေပၚ သနားညွာတာ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ရွိတယ္။
ျဖစ္တယ္။ ေကာင္းေက်ာ္၊ဆိုးေက်ာ္ ၂ ခုစလံုးကို မိမိဘာသာ ကင္ပြန္း ဗိုလ္သန္းေရႊက သူတပါးAေပၚ သနားညွာတာကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ မရွိဘူး။
တပ္ယူလို႔ မရပါ။ Aမ်ားက ကင္ပြန္းတပ္ေပးမွ၊ AသိAမွတ္ျပဳေပးမွ
ေဒၚစုက သူတပါးAေပၚ ခြင့္လႊတ္ၿပီး Aာဃာတ မထားေပမယ့္
ေကာင္းေက်ာ္၊ ဆိုးေက်ာ္ျဖစ္လာတာပါ။ ေကာင္းေက်ာ္န႔ဲ ဆိုးေက်ာ္
ဗိုလ္သန္းေရႊက သူတပါးAေပၚ ခြင့္လႊတ္စိတ္ မရွိသလို Aာဃာတ
ဟာ မိမိျပည္တြင္းမွာ Aရင္ေက်ာ္ၾကားၿပီးမွ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ကမာၻထိ
လည္းႀကီးတယ္။ Aၿငိဳးလည္းႀကီးတယ္။
ေက်ာ္ၾကားလာတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီတိုးတက္တ့ဲ ေခတ္ႀကီး
မွာေတာ့ ျပည္တြင္းနဲ႔ျပည္ပ တျပိဳင္တည္းလိုလို ေက်ာ္ၾကား သြားပါ
ေဒၚစုက ရာထူး၊ Aာဏာ၊ စည္းစိမ္ မမက္ေမာေပမယ့္ ဗိုလ္
တယ္။ ေရဒီယို၊ တီဗ၊ီြ Aင္တာနက္၊ ယူကြ်တ္ ေခတ္စားလာတာကိုး။
သန္းေရႊကေတာ့ ရာထူးေရာ Aာဏာေရာ စည္းစိမ္ေရာ Aကုန္လံုး
သာဓကAေနနဲ႔ ၂၀၀၇ ခု သံဃာAေရးAခင္းမွာ စစ္တပ္က သံဃာ
မက္ေမာတယ္။ ဘယ္တခုကိုမွ Aထိခိုက္မခံ၊ ထိခုိက္မယ္ထင္တာနဲ႔
ေတာ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ Aရပ္သားမ်ားကို ဖမ္းဆီးတာ၊ ရိုက္ႏွက္
Aကုန္လံုး သုတ္သင္ရွင္းလင္း ျပစ္ေလ့ရွိတယ္။ျပည္တြင္းမွာေရာ နိုင္ငံ
တာ၊ ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းတာ၊ ေသနတ္န႔ပ
ဲ စ္ခတ္တာေတြဟာ မိနစ္ပိုင္း
တကာမွာပါ နိုင္ငံေရး ၾသဇာႀကီးမားတဲ့ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကို
Aတြင္းမွာ ကမာၻAထိပ်ံ႕ႏွံ႔သြားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေကာင္းေက်ာ္
ေတာင္ ၂၀၀၃ခု ဒီပဲယင္းAရပ္မွာ Aေသသတ္ဖို႔ဗိုလ္သန္းေရႊက
ဆိုးေက်ာ္ဆုတ
ိ ာလည္း ဒီေခတ္မွာ ျပည္တြင္းနဲ႔ျပည္ပမွာ၊ တခ်ိန္တည္း
ေနာက္ကြယ္ကလိႈက္၀ွက္ႀကိဳးကိုင္စီစU္တယ္။ ကံေကာင္းေထာက္မ
တျပိဳင္တည္းလိုလို ေက်ာ္ၾကားသြားတက္ပါတယ္။
လို႔ ေဒၚစု Aသက္ေသေပမယ့္ဒီေန႔Aထိ Aက်ယ္ခ်ဳပ္က မလြတ္
ေျမာက္ေသးပါ။
“ေကာင္းေက်ာ္”ဆိုတာ Aမ်ားAတြက္ ေကာင္းတာ၊ Aက်ိဳးရွိ
တာကို လုပ္ရင္းနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားလာသူကို “ေကာင္းေက်ာ္”လို႔ သတ္မွတ္
ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ Aိမ္Aက်ယ္ခ်ဳပ္ဘ၀နဲ႔ ဆင္းဆင္း
ၿပီး “ဆိုးေက်ာ္”ဆိုတာ Aဆိုးနဲ႔မေကာင္းတာကို လုပ္ရင္းနဲ႔ ေက်ာ္ၾကား
ရဲရဲ ေနရခ်ိန္မွာ Aတၱႀကီးမားတဲ့ ဗိုလ္သန္းေရႊကေတာ့ နိုင္ငံေတာ္
လာသူကို “ဆိုးေက်ာ္”လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ေကာင္းတာကို Aဆက္
ဘ႑ာေတြကို Aလြဲသံုးစားလုပ္ၿပီး သက္Uီးဆံပုိင္ ဘုရင္လို ခန္းခန္း
မျပတ္ ဆက္တိုက္ လုပ္ေနသူကုိ မိမိနိုင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ားသာမက
နားနား ထည္ထည္၀ါ၀ါနဲ႔ စည္းစိမ္ခံစားေနပါတယ္။
နိုင္ငံတကာကပါ Aေကာင္းျမင္လာၿပီး လက္ခံလာကာ၊ ခ်ီးမႊမ္းၾက၊
ဂုဏ္ျပဳၾက၊ ဆုခ်ၾက၊ ေကာင္းႀကီးၾသဘာေပးၾက ပါတယ္။ မေကာင္း ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္က သူတပါးကို စိတ္ဆင္းရဲေAာင္၊
တာလုပ္ရင္ Aဆိုးလုပ္ရင္ ထိုသူကို Aမ်ားက ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ ေ၀ဖန္ ႏွိပ္စက္ ညွU္းပမ္းျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းမျပဳပါ။ ဗိုလ္သန္းေရႊကေတာ့
ရွတ္ခ်ၾကတဲ့Aျပင္ ျပစ္ဒဏ္ပါခတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ သူတပါးစိတ္ဆင္းရဲေAာင္ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္
ညွU္းပမ္းျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကို AစU္Aၿမဲ လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။
ေကာင္းေက်ာ္န႔ဆ
ဲ ိုးေက်ာ္ဟာ Aျမဲတမ္း ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေန
သူဟာလက္နက္န႔ဲ လုယူထားတဲ့ Aာဏာတည္ၿမဲေရးAတြက္ ျပည္သူ
ပါတယ္။ Aေကာင္းလုပ္သူကို မေကာင္းလုပ္သူက Aျမဲတမ္း မနာ
မ်ားကို ၾကက္ကေလး၊ငွက္ကေလးေတြလို သတ္ျဖတ္ေလ့ရွိတယ္။
လို ရန္လိုေနတက္ပါတယ္။ တေယာက္က Aမ်ားေကာင္းက်ိဳး Aတြက္
(၂၀၀၃ ခု ဒီပဲယင္း လုပ္ႀကံမန
ႈ ႔ဲ ၂၀၀၇ ခု ေရႊ၀ါေရာင္ AေရးAခင္း
လုပ္ရင္ Aျခားတေယာက္က တကိုယ္ေတာ္ ေကာင္းစားေရး Aတြက္
သတ္ျဖတ္မႈကိုၾကည့္ပါ။
ပဲလုပ္တယ္။ ေကာင္းေက်ာ္က ငါးပါးသီလ ေစာင့္ထိန္းရင္ ဆိုးေက်ာ္
က ငါးပါးသီလကို ေဖ်ာက္ဖ်က္တယ္…စတဲ့ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြျဖစ္ ေဒၚစုဟာ ရိုးသားျဖဴစင္ေျဖာင့္မတ္ပြင့္လင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္
သာဓကAေနနဲ႔ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ဗိုလ္သန္းေရႊကေတာ့ Aျငိဳးနဲ႔ေကာက္က်စ္စU္းလဲတယ္။ ယုတ္မာ
တို႔ကိုျပရမွာ ျဖစ္တယ္။ “ ေကာင္းေက်ာ္” နဲ ့ “ဆိုးေက်ာ္ ”က ဆန္ ့ တယ္။ သူ႔ရဲ႕Aာဏာကို ထိပါးမယ္ထင္သူမွန္သမွ်ကို ေကာက္က်စ္
က်င္ဘက္ေတြ ျဖစ္သလို ေဒၚစုန႔ဗ
ဲ ိုလ္သန္းေရႊတို႔ဟာလဲ ဆန္႔က်င္ စU္းလဲတ့ဲ နည္းနဲ႔ဖယ္ရွားေလ့ ရွိတယ္။Uပမာ..၂၀၀၃ ခုနွစ္မွာ ေဒၚစုကို
ဘက္ေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ျပဳတယ္ဆိုၿပီးမွ ဒီပဲယင္းမွာ ေမလ ၃၀

ဤျပည္သူ႔Aျမင္ စာေစာင္ကို မေ၀ေ၀တင္မွတဆင့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ Aျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ Aခမဲ့ျဖန္ခ်ိေပးပါသည္။ ၁၃


ရက္ေန႔ညက ႀကံ့ဖြတ္န႔စ
ဲ ြမ္းAားရွင္ စတဲ့လူရမ္းကားေတြကို ေငြေပး၊ ေဒၚစုဟာ Aရည္Aခ်င္းရွိေခါင္းေဆာင္ပီပီ မွန္ကန္ေသာ Uီးေဆာင္
မက္လံုးေပးၿပီး ေဒၚစုကို Aေသသတ္ဖို႔ လိႈ၀ွက္ ႀကံစည္ညြန္ၾကားတယ္။ မႈ ေပးနိုင္သူ၊ တိက်တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်နိုင္သူလညး္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာ
ေဒၚစုေသေဘးက လြတ္ေျမာက္သြားေပမယ့္ “ နိုင္ငံေတာ္Aား Aလုပ္မဆို လုပ္ကိုင္ရာမွာ ဇြဲ လံုံ႔လ ၀ီရိယရွိျခင္း၊ တာ၀န္ယူျခင္း၊ ရဲစြမ္း
ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးAႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ သတၱိရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ ၾကည္ညိဳေလးစားျခင္း
ေစာင့္ေရွာက္သည့္ Uပေဒ ပုဒ္မ၂၂ Aရ” ဆိုၿပီး ဖမ္းခ်ဳပ္ထားလိုက္ ခံရပါတယ္။ ေဒၚစုရဲ႕ နိုင္ငံေရးAရွိန္A၀ါနဲ႔ နိုင္ငံေရးၾသဇါတိကၠမလည္း
တယ္။ သူတို႔ေျပာတဲ့ပုဒ္မAရ Aမ်ားဆံုး ၅ နွစ္Aထိ ထိန္းခ်ဳပ္ထား ႀကီးမားပါတယ္။ ဒီလိုန႔ေ
ဲ ဒၚစုဟာ ေကာင္းေသာေက်ာ္ၾကားမႈနဲ႔ ကမၻာ
ခြင့္ရွိတယ္။ ၅ႏွစ္ျပည့္ခါနီးမွ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ထားခ်င္တာရယ္၊၂၀၁၀ ေက်ာ္ ျဖစ္လာပါတယ္။
ေရြးေကာက္ပြဲမွာေဒၚစုကို Aျပင္မွာ မထားခ်င္တာရယ္ေၾကာင့္
ဒါေၾကာင့္ နိုင္ငံတကာရွိ နိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ Aဖြဲ႕ Aစည္း
yettaw နဲ႔Aမႈဆင္ၿပီး “ ေနAိမ္Aက်ယ္ခ်ဳပ္ တားဆီးကန္႔သတ္မိန္႔
ႀကီးငယ္မ်ား၊ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ေက်ာင္းႀကီးမ်ား ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္း
ကို ေဖာက္ဖ်က္တယ္”ဆိုကာ ေနာက္ထပ္ တႏွစ္ခြဲ ထပ္ခ်ဳပ္လိုက္
ေရး နိုဘယ္ဆုရွင္မ်ားက ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္Aား ခ်ီးက်ဴးၾက၊
ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ ေဒၚစုဟာ မိေAး ၃ ခါနာ ျဖစ္ေနရပါၿပီ။ဒါဟာ
ဂုဏ္ျပဳၾကတဲ့Aျပင္ ေငြသားနဲ႔ ဆုတံဆိပ္မ်ား၊ ဒီမိုကေရစီဆု၊ ျငိမ္းခ်မ္း
ဗိုလ္သန္းေရႊ ေကာက္က်စ္ ယုတ္မာမႈေတြထဲက တခုပါ။
ေရးဆု၊ လူ႔Aခြင့္Aေရးဆု၊ ရဲစြမ္းသတၱိဆု၊ နိုင္ငံသားဆု၊ ၿမိဳ႕ေတာ္သူ
ဆု ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႕ထူး၊ ဂုဏ္ထူးမ်ား စသည့္ဆုေပါင္း ၁၀၀ ခန္ ့
ေဒၚစုဟာ မိန္းမသား ျဖစ္ေပမယ္ ဘယ္ေသာAခါမွ လိမ္ညာ
ခ်ီးျမွင့္ခံထားရၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
ေျပာဆိုျခင္း၊ မလိမ့္တပတ္လုပ္ျခင္း မရွိပါ။ ဗိုလ္သန္းေရႊဟာေယာက်္ား
သားစင္စစ္ျဖစ္ပါလ်က္ လိမ္ညာေျပာဆိုျခင္း၊ မလိမ့္တပတ္ လက္ ဒီလိုန႔န
ဲ ိုင္ငံတကာရဲ႕ ဆုAမ်ိဳးမ်ိဳး ခ်ီးျမႇင့္ခံရတဲ့Aျပင္ Aျခားနည္း
တလံုးျခားလုပ္ျခင္း၊ ကတိပ်က္ျခင္းမ်ားကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ နဲ႔ ဂုဏ္ျပဳၾကတာလဲ Aမ်ားAျပားရွိပါတယ္။ Uပမာ..ေနာ္ေ၀Aစိုးရ
ေလ့ရွိပါတယ္။ စာတိုက္ဌာနက ေဒၚစုAား ဂုဏ္ျပဳတ့A
ဲ ေနနဲ႔ ေဒၚစုပံုပါတ့ဲ တံဆိပ္ေခါင္း
ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ Aိုင္ယာလန္ နုိင္ငံမွ U2 ေတးဂီတAဖြဲ ့နဲ ့AျခားAဖြဲ ့
ေဒၚစုဟာ သူတပါးပစၥည္းUစၥာ မတရားယူျခင္း၊ ခိုးယူျခင္း လံုး၀ မ်ားက ေဒၚစုကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့ Aေနနဲ႔ နိုင္ငံတကာလွည့္ၿပီး ဂုဏ္ျပဳသီခ်င္း
မရွိပါ။ ဒါေပမယ့္နိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ဆိုတဲ့ တပ္မေတာ္စစ္Uီးစီးခ်ဳပ္ မ်ားနဲ႔ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ ၄င္းAဖြဲ႕ မ်ားမွ Aဆိုေတာ္မ်ားက ေဒၚစုကို
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊကေတာ့ သူတပါးပစၥည္းUစၥာကို မတရား ဂုဏ္ျပဳသီဆိုထားတဲ့ သီခ်င္းစီဒီေခြ ထုတ္ေ၀ပါတယ္။ Aဲဒီသီခ်င္း စီဒီ
ရယူရံုမက နိုင္ငံေတာ္ပစၥည္း၊ နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာနဲ႔ သယံဇာတ ေခြမ်ားတြင္ ျမန္မာAဆိုေတာ္ မြန္းေAာင္ရဲ႕ “ေသြးသစၥာ” သီခ်င္း
ပစၥည္းမ်ားကိုပါ မသိတမ်ိဳး၊ သိတမ်ိဳးခိုးယူျခင္းမ်ားကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ တပုဒ္လည္းပါ၀င္ပါတယ္။ Aျခားဂုဏ္ျပဳနည္းလည္း Aမ်ားAျပား
ျပဳလုပ္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။ ဗိုလ္သန္းေရႊ မေကာင္းမႈေတြကိုေျပာရင္ မ်ားလြန္း က်န္ရွိပါေသးတယ္။ Aလွ်င္းသင့္ခ်ိန္တြင္ ထပ္မံေဖာ္ျပေပးပါမယ္။
Aားႀကီးလို႔ ဒီေလာက္နဲ ့ေခတၱ ရပ္နားလိုက္ပါမယ္။
Aခု ၂၀၀၉ ခုနွစ္၀က္ပိုင္းတြင္ ဆုထပ္မံခ်ီးျမႇင့္သည့္နိင္ငံႏွင့္
ေကာင္းေက်ာ္နဲ႔ေက်ာ္တဲ့ေဒၚစု Aဖြ႔A
ဲ စည္းမ်ား ထပ္မံေပၚထြက္လာပါေသးသည္။
ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ မိန္းမသားပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း
၁။ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္Aား လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ (Amnesty
တိုင္းျပည္န႔လ
ဲ ူမ်ိဳးAတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ တိက်ျပတ္သားတယ္။
International) Aဖြဲ႕၏ Aျမင့္ဆံုး “ယံုၾကည္ခ်က္ သံတမန္”
ေျပာၿပီးစကား၊ ေပးၿပီးကတိ ဘယ္ေသာAခါ ျပင္ျခင္း၊ဖ်က္သိမ္းျခင္း
ဆုခ်ီးျမႇင့္။
မရွိပါ။ နိုင္ငံေရးAရ ယံုၾကည္ခ်က္ခံယူခ်က္ ျပည့္၀သူျဖစ္တယ္။ ယင္း
ယံုၾကည္ခ်က္ ခံယူခ်က္Aရ Aလုပ္တခုခုလုပ္ရင္ ဘယ္လို Aႏၲရာယ္
Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ (AI) Aဖြဲ႕က ၂၀၀၉၊
နဲ႔ ရင္ဆိုင္ေစရကာမူ မေၾကာက္မရြံ႕ ေနာက္မတြန္႔ဘဲ ရည္ရြယ္ခ်က္
၇၊ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ ခ်ီးျမႇင့္သည့္“ယံုၾကည္ခ်က္သတ
ံ မန္ဆု” (Ambas-
ၿပီးေျမာက္ေAာင္ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္တက္သူ ျဖစ္တယ္။
sador of Conscience) ျဖစ္ပါတယ္။
ေဒၚစုဟာ ပညာတတ္ျဖစ္သည့္Aေလ်ာက္ ေျပာဆိုရာတြင္ လိမၼာ
ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္Aား လန္ဒန္Aေျခစိုက္ “Aျပည္ျပည္
ပါးနပ္မႈ၊ ဇ၀နUာဏ္ေကာင္းမႈ၊ ရိုးသားျဖဴစင္ေျဖာင့္မတ္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာ
ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ Aဖြဲ႕ႀကီး (AI)” က ၂၀၀၉
လူထုကသာမက နိုင္ငံတကာက ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ Aဖြဲ႕Aစည္း
ခုႏွစ္Aတြက္ “လူ႔ Aခြင့္Aေရးဆိုင္ရာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္
Aသီးသီက AႀကီးAကဲမ်ား၊လူမ်ိဳးျခား၊ ဘာသာျခား တိုင္းတပါးသား
သံတမန္ဆု” ကို ခ်ီးျမႇင့္ ေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၂၇ရက္ေန ့Aိုင္ယာလန္
မ်ားကပါ ေဒၚစုAားၾကည္ညိဳေလးစားၾကပါတယ္။
နိင္ငံ Dublin ၿမိဳ႕မွာက်င္းပ တဲ့ ကမၻာေက်ာ္ U2 ေတးဂီတAဖြဲ႕ ၏

၁၄ ဤျပည္သူ႔Aျမင္ စာေစာင္ကို မေ၀ေ၀တင္မွတဆင့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ Aျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ Aခမဲ့ျဖန္ခ်ိေပးပါသည္။


၃။ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္Aား ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ ဒီမိုကေရစီနွင့္

UေရာပဂီတခရီးစU္Aၿပီးမွာ AI Aဖြဲ႕ နွင့္U2 Aဖြဲ႕ သားမ်ားက ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုခ်ီးျမႇင့္


ပူးတြဲေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္Aား ဂ်ပန္နိုင္ငံ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီAေရး
ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ “လႊတ္ေတာ္Aမတ္မ်ားသမဂၢ”
“လူတေယာက္၏ ထူးခၽြန္သည့္ ေခါင္းေဆာင္Aရည္Aေသြး
က ဒီမိုကေရစီနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ခ်ီးျမႇင့္ေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္လႊတ္ေတာ္
နွင့္ လူ႔Aခြင္Aေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ကမၻာေပၚရွိ
Aမတ္မ်ားသမဂၢသည္ Aာဏာရ Liberal Democratic ပါတီAပါ
လူAမ်ား၏ စိတ္ဓါတ္ကို တက္ႂကြေစသည့္ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား
A၀င္ ပါတီAသီးသီးမွ လႊတ္ေတာ္Aမတ္မ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႕ စည္းထား
ေၾကာင့္ Aဆိုပါဆုကို ေပးAပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွည္လ်ားခက္ခဲတ့ဲ
သည့္Aဖြဲ ့ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုဆုကို လက္ရွိAာဏာရပါတီမွ ပါလီမန္
လူ႔Aခြင့္ Aေရးတိုက္ပြဲေတြမွာ ျမန္မာနိုင္ငံက လူAမ်ားAတြက္သာ
ေရးရာေကာ္မတီUကၠဌလည္းျဖစ္၊ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး ေဆာင္ရြက္
မက ကမာၻတ၀န္းက လူေတြAတြက္ပါ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ
ေနသည့္၏လႊတ္ေတာ္Aမတ္မ်ားသမဂၢUကၠဌလည္းျဖစ္သည့္ Mr.
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ သတၱိရဲ႕ Aမွတ္Aသားတခုျဖစ္ေၾကာင္း” (AI)
Tada Mori Oshima က ၂၀၀၉-၆-၁၉ရက္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္
AေထြေထြAတြင္းေရးမွဴး Irenekhan က ေျပာၾကားသြားေၾကာင္း
၏ ေမြးေန႔တြင္ ခ်ီးျမႇင့္ေၾကာင္းသိရသည္။
သိရပါတယ္။

AI Aဖြဲ ့Aေရွ႕ေတာင္Aာရွဆိုင္ရာ ဒုညြန္ၾကားေရးမွဴး Mr. ဂ်ပန္လႊတ္ေတာ္တြင္က်င္းပေသာ ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲAခန္းAနားသို႔


Ben Zawacki က “ဒီႏွစ္Aတြက္ လူ႔Aခြင့္ Aေရး ယံုၾကည္မႈဆိုင္ လက္ရွိAာဏာရပါတီ၊ Aတိုက္Aခံပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္
ရာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ သံတမန္ဆုဟာ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္က ပါတီ၊ New Kometo ပါတီ၊ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ စသည့္ပါတီ
လြဲရင္ ဘယ္သူန႔မ
ဲ ွ မထိုက္တန္ေၾကာင္း” ေျပာၾကားသြားေၾကာင္း မ်ားမွ လႊတ္ေတာ္Aမတ္မ်ား၊ တသီးပုဂၢလAမတ္မ်ား၊ ျမန္မာ့ဒီမိုက
သိရပါတယ္။ (Aာရ္Aက္ဖ္ေA / Eရာ၀တီ ၂၀၀၉၊၇၊၂၇) ေရစီေရး ကူညီAားေပးေသာ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ Aလုပ္သမား
မ်ား သမဂၢမွUီးေဆာင္ညြန္ၾကားေရးမွဴး Mr. Masayuki Shiota San၊
၂။ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ မဟတၱမဂႏၵီဆုရရွိ
ျမန္မာ့ေရးရာျပည္သူ႔Aဖြဲ႕ (PFB) မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဂ်ပန္နိုင္ငံAတြင္း
ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္Aား ၂၀၉ခုနွစ္Aတြက္ ေတာင္Aာဖရိက
ရွိ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးကို ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကေသာ Aဖြ႔ဲ
နိုင္ငံ Aေျခစိုက္ Gandhi Development Trust Aဖြဲ႕က “ဂႏီၵ နိုင္ငံ
Aစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
တကာျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပည္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးဆု” (Gandhi
Award for Peace and Reconcilistion) ကို ခ်ီးျမႇင့္ေၾကာင္း၊ ေဒၚစု
ထိုဆုကိုခ်ီးျမႇင့္ေသာ Mr, Tada Mori Oshima က ဤဒီမို က
သည္ ၾသဇာတိကၠမႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္ရံုမက
ေရစီနွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ခ်ီးျမႇင့္ရျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔Aခြင့္
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ နုိင္ငံေရးAက်ပ္Aတည္းမ်ားကို
Aေရးနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးAတြက္ Aနိုင္မခံAရွံဳးမေပးဘဲ ႀက့ံႀက့ံခံ၍
Aၾကမ္းမဖက္နည္း၊ တနည္းAားျဖင့္ ဂႏီၵၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစU္နည္း
တစိုက္မတ္မတ္၊ Aားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ေဒၚေAာင္ဆန္း
နွင့္ ေျဖရွင္းနိုင္ေရးAတြက္ တစိုက္မတ္မတ္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေန
စုၾကည္၏ စိတ္ဓါတ္Aေပၚ ေလးစားဂုဏ္ျပဳေသာAားျဖင့္ ခ်ီးျမႇင့္ရ
ျခင္းကို AသိAမွတ္ျပဳသည့္ Aေနျဖင့္ ဤဆုကို ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ျဖစ္
ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။
ေၾကာင္း ဆုခ်ီးျမႇင့္ေရးAဖြဲ႕ ၀င္တUီးလည္းျဖစ္ ဂႏီၵႀကီး၏ ေျမးလည္း
ျဖစ္သည့္ Ms Ela Gandhi ကေျပာၾကားေၾကာင္း၊ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးAတြက္ Aၾကမ္းမဖက္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ
ေဒၚစုကို ျခြင္းခ်က္မရွိ ခ်က္ျခင္းလႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း နည္းျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္Aား
သိရပါသည္။ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဳးရင္း ဒီAထိုက္တန္ဆံုးေသာ ဒီမိုကေရစီနွင့္လူ႔ Aခြင့္

ထိုဆုကို ၂၀၀၉၊ ၇ ၊ ၂၀ ရက္ေန႔က ေတာင္Aာဖရိကနိုင္ငံ Aေရးဆုကို ခ်ီးျမႇင့္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားေၾကာင္း သိရ

Durban ၿမိဳ ့၊ၿမိဳ ့ေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပရာ ေတာင္Aာဖရိကနိုင္ငံ ပါသည္။

ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး Pravin Gordhan AပါA၀င္ ဒု၀န္ႀကီးမ်ား၊ Aစိုး


လႊတ္ေတာ္Aမတ္မ်ားသမဂၢ AေထြေထြAတြင္းေရးမွဴး Mr.
ရAရာရွိမ်ားနွင့္၊ Aျခားထင္ရွားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား စုစုေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္
Yoshinori Suematsu က “ဂ်ပန္လႊတ္ေတာ္Aမတ္မ်ား Aေနနွင့္
တက္ေရာက္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ ထိုဆုကို ေဒၚစုကိုယ္စား NCG-
ေဒၚစုႏွင့္Aတူ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒၚစုကို
UB ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာစိန္၀င္းက လက္ခံရယူေၾကာင္း သိရပါသည္။
လႊတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ ဂ်ပန္နိုင္ငံသား ၁၅,၀၀၀ ရဲ႕ လက္မွတ္
(ဗြီAိုေA၊ ဒီဗီဘ
ြ ီ၊ Eရာ၀တီ ၂၀၀၉၊ ၇ ၊ ၂၀- ၂၁)
မ်ားကို ဂ်ပန္Aစိုးရ နိုင္ငံျခားေရးရံုးကို ေပးAပ္ခ့ေ
ဲ ၾကာင္း၊ ေဒၚစုန႔ဲ

ဤျပည္သူ႔Aျမင္ စာေစာင္ကို မေ၀ေ၀တင္မွတဆင့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ Aျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ Aခမဲ့ျဖန္ခ်ိေပးပါသည္။


နိုင္ငံေရးAက်U္းသားAားလံုး လႊတ္ေပးေရးAတြက္ ဂ်ပန္Aစိုးရ ေၾကာင္းကို BBC Aတြက္ ေပါင္စတာလင္ ၅ သန္း Aကုန္
Aေနနဲ႔ ဖိAားေပးလုပ္ေဆာင္ဖို႕ ဂ်ပန္လႊတ္ေတာ္Aမတ္ ၇၀ ေက်ာ္ Aက်ခံရိုက္ကူးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း၊
ကလည္း လက္မွတ္ေရးထိုး ေတာင္းဆိုထားသည္ဟုလည္း ရွင္းျပ Aဲဒီကားဟာ နိင္ငံေရးဇာတ္လမ္း တပုဒ္သာမက
ေၾကာင္း သိရပါသည္။ သံုးပြင့္ဆိုင္Aခ်စ္ဇာတ္လမ္း တခုလည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒၚေAာင္
ဆန္းစုၾကည္ဟာ တိုင္းျပည္ကိုခ်စ္တ့ဲ Aခ်စ္၊ မိသားစုကို ခ်စ္တ့ဲ
ထိုဒီမိုကေရစီနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုကို ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ Aခ်စ္ၾကားမွာ ဘ၀နာခဲ့ ပံုမ်ားကို ရိုက္ကူးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ကိုယ္စား NLD-LA ဂ်ပန္ဌာနခြU
ဲ ကၠဌ Uီးသန္႔ဇင္Uီးက လက္ခံရရွိ သိရွိရပါသည္။ (ေခတ္ျပိဳင္ ၂၀၀၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉)
ေၾကာင္း သိရပါသည္။ (Aာရ္Aက္ဖ္ေA၊ ဗီြAိုေA၊ ၂၀၀၉-၆-
၁၇/၁၉) Aေကာင္းဘက္ကေက်ာ္ၾကားတဲ့ ကမာၻေက်ာ္ ေဒၚေAာင္ဆန္း
စုၾကည္ Aေၾကာင္းAရာAခ်ိဳ႕ကိုတင္ျပလို႔ ၿပီးပါၿပီ။ ဆက္လက္ၿပီး
ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကို နုိင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ Aဖြဲ႕ ကမာၻေက်ာ္၊ ဆိုးေက်ာ္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊရဲ႕ ကမၻာက
Aစည္းႀကီးငယ္မ်ားက နည္းမ်ိဳးစံုန႔ဲ ဆုခ်ီးျမႇင့္ဂုဏ္ျပဳၾကသလို Aျခား “ဆိုးေက်ာ္ႀကီး”လို႔ သတ္မွတ္ ကင္ပြန္းတပ္ရေလာက္ေAာင္ဆိုးခဲ့
နည္းနဲ႕ လညး္ေဒၚစုရဲ႕ ဂုဏ္ပုဒ္ကို ကမာၻကပိုသိေAာင္ ေဖာ္ထုတ္တ့ဲ ပံုမ်ားကိုၾကည့္ပါ။
နည္းလည္းက်င့္သံုးၾကပါသည္။ Uပမာ -
(၁) ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ပံုကို Aေဆာက္AUီး နံရံ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္က နိုင္ငံတကာက Aမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ီးက်ဴးၿပီး
Aျပင္ဘက္တြင္ ဆလိုက္ထိုးျပသျခင္း ဆုႀကီးငယ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ခ်ီးျမႇင့္ခံေနရခ်ိန္မွာ န္ိုင္ငံေတာ္ ေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္AပါA၀င္ နိုင္ငံေရး ႀကီးဆိုတ့ဲ နAဖ Uကၠ႒ႀကီး၊ Aာဏာရွင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ
Aက်U္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈကို ေထာက္ခံ ဟာ နိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ နိုင္ငံတကာAဖြဲ႕ Aစည္းမ်ားရဲ႕
Aားေပးတဲ့ Aေနနဲ႔ Aင္ဒိုနီးရွားနုိင္ငံ၊ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ရွိ ၿဗိတိသွ် ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ျခင္း၊ ဒဏ္ခတ္ျခင္းမ်ားခံေနရပါတယ္။ Aေၾကာင္း
သံရုံး Aေဆာက္AUီး နံရံAျပင္ဘက္တြင္ ေဒၚစုပံုကို ၂၀၀၉ မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊရဲ႕ လူ႕Aခြင့္Aေရးမ်ားကို က်ဴးလြန္ ခ်ိဳးေဖာက္
ဇူလိုင္၂ ရက္ ၾကာသပေတး ေန႔မွ ဇူလိုင္၅ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ ျခင္း၊ ေပးၿပီးကတိမ်ားကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ လိမ္ညာ
Aထိ ညစU္ ဆလိုက္ထိုးျပသ ထားေၾကာင္း၊ ၎Aျပင္ ျခင္း၊ လက္တလံုးျခားလုပ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
ကမၻာ့နိုင္ငံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိ ၿဗိတိသွ်သံရံုးေတြမွာလည္း
Aလားတူ လုပ္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ Aထူးသျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံန႔ဲ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ ဗိုလ္သန္းေရႊဟာ သူတသက္မွာ တခါမွ

နီးစပ္တ့ဲ Aာရွနိုင္ငံေတြမွာ Uီးစားေပး လုပ္ေဆာင္သြားမွာ မရဖူးတဲ့ Aာဏာ၊ တခါမွမရရွိဖူးတဲ့ ပစၥည္းUစၥာ၊ တခါမွ မခံစားရဖူးတဲ့

ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိသွ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Gordon Brown ကိုယ္တိုင္ စည္းစိမ္ေတြေၾကာင့္ လက္နက္န႔ဲ လုယူထားတဲ့ နိုင္ငံေတာ္Aာဏာကို

Uီးေဆာင္လႈပ္ရွားတဲ့ ဒီလႈပ္ရွားမႈရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္မာွ “ေဒၚေAာင္ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားဖို႕ လူ႕Aခြင့္Aေရးမ်ားခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ ကတိ

ဆန္းစုၾကည္န႔ဲ နိုင္ငံေရး Aက်U္း သားမ်ားလႊတ္ေပးဖို႔၊ ဒီမို ဖ်က္ျခင္းမ်ားကို ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နိုင္ငံ

ကေရစီစံႏႈန္းေတြ ေစာင့္ထိန္း လိုက္နာမႈ ၊ လြတ္လပ္မႈစတဲ့ တကာနဲ႕ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားက လူ႔Aခြင့္Aေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈကို

လႈပ္ရွားမႈေတြကို ေထာက္ခံ ေၾကာင္း ျပသတဲ့ Aေနနဲ ့ Aႀကိမ္ႀကိမ္ သတိေပးေတာင္းဆိုေပမယ့္ မရပ္တ့A


ဲ တြက္ လူ႔Aခြင့္

ျပဳလုပ္ေၾကာင္း” ၿဗိတိသွ်သံရံုး ေျပာခြင့္ ရသူ Ms. Faye Aေရးကို ေလးစားတဲ့Aေနာက္Aုပ္စု၀င္နိုင္ငံမ်ားက စစ္Aာဏာရွင္

Belnis က ေျပာေၾကာင္းသိရပါသည္။ မ်ားAေပၚ စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္ၾကပါတယ္။ နAဖAေပၚ ျပစ္ဒဏ္ခတ္

ဆလိုက္ထိုးျပတဲ့ ေဒၚစုပံုဟာ (ပံုပါAတိုင္း) Aက်U္း တဲ့Aခါမွာ ၁၉၈၈ခု ရွစ္ေလးလံုးAံုႂကြမႈAၿပီး၊ ၁၉၉၀ျပည့္ ေရြးေကာက္

ေထာင္သံတိုင္ေတြ Aတြင္းက Aျပင္ကို လွမ္းၾကည့္ေနတဲ့ ပြA


ဲ ၿပီး၊ ၁၉၉၇Aာဆီယံ Aဖြဲ ၀
့ င္ျဖစ္Aၿပီး၊ ၂၀၀၀ခု ေဒၚစုAား ဒီပဲယင္း

ဓါတ္ပံု ေဘးမွာ “ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလႊတ္ေပးပါ” Aရပ္မွာ Aေသသတ္ဖို႔ လုပ္ႀကံမႈAၿပီး၊ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္

“ျမန္မာနိုင္ငံဒီမိုကေရစီထြန္းကားပါေစ” လို႔ Aဓိပၸါယ္ရတဲ့ ေရးAၿပီးနဲ႔ ခုေနာက္ဆံုး ၂၀၀၉ Oဂုတ္၁၁ရက္ ေဒၚစုကို ေထာင္ဒဏ္

Aင္ဒိုနီးရွာနဲ႔ Aဂၤလိပ္ဘာသာ ၂ဘာသာနဲ႔ ေရးထားတဲ့ စာ စီရင္ခ်က္ခ်Aၿပီး၊ ျပစ္ဒဏ္ခတ္မႈေတြ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ တိုးျမႇင့္သြား

တမ္းလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ (ဗီြAိုေA- ၂၀၀၉၊ ပါတယ္။ နAဖကို Aဓိက ဒဏ္ခတ္သူေတြက Aေမရိကန္၊ Oစေၾတး

ဇူလိုင္၂) လ်၊ Aီးယူန႔A


ဲ ျခားနိုင္ငံAခ်ိဳ႕ ပါ၀င္ပါတယ္။ေဒၚစုကို ေထာင္ဒဏ္

(၂) Aင္ဒီဟာရီးစ္၏ Left Bank Pictures ကုမၸဏီက ဒီမို စီရင္ခ်က္ခ်ၿပီးေနာက္ Aီးယူက ၂၀၀၉-၈-၁၃ရက္ေန႔မွာ နAဖAေပၚ

ကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဘ၀ဇာတ္ Aရင္ခ်မွတ္ထားေသာျပစ္ဒဏ္ေတြAျပင္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ လိုက္ပါတယ္။


Aဲဒါကေတာ့ AီးယူAဖြဲ႕၀င္နိုင္ငံရွိ ဘဏ္တိုက္ေတြမွာ နAဖ Aာဏာ

ဤျပည္သူ႔Aျမင္ စာေစာင္ကို မေ၀ေ၀တင္မွတဆင့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ Aျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ Aခမဲ့ျဖန္ခ်ိေပးပါသည္။


ပိုင္ေတြန႔သ
ဲ ူတို႔ဘက္ေတာ္သားေတြက ဖြင့္လွစ္Aပ္ႏွံထားတဲ့ ဘဏ္ Aမွ ာ းကိ ု Aမွ ာ းမွ န ္ း သိ ၍ ျပင္ လ ွ ် င္
စာရင္းေတြကို ထုတ္သြင္း၊ လႊဲေျပာင္းမရေAာင္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ပိတ္ဆို႔
လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ Aဲဒီထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ခံလိုက္ရတဲ့သူ စုစုေပါင္း Aရွင္စေႏၵာဘာသာစာရ
၅၀၀ ေက်ာ္ရွိသြားပါၿပီ။၂၀၀၉-၈-၁၃ရက္ေန႔စြဲန႔ဲ The Council of မင္းေမာ္ကန
ြ ္းက ေမာ္ခြန္း၀င္Aဆင့္ထိ မုိက္မဲခ့ေ
ဲ သာ္လည္း
the European Union ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္Aရ Aဲဒီ ၅၀၀ ေက်ာ္ထဲမွာ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ ေတာင္းပန္ပါတယ္ဆုိတာ သူ႕ဘ၀ခရီး ေကာင္း
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊန႔ဲ မိသားစု ၁၅ ေယာက္လံုးဟာ State ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျပည္သူေတြ ႏွလုံးသားမွာေတာ့ မင္းေမာ္ကြန္း
Peace and Development Council (SPDC) ရဲ႕ ထိပ္ဆံုးမွာ ပါ၀င္ ဆုိတာ ဘယ္လုိလူမ်ဳိးဆုိတာ ဆုံးျဖတ္ေပးခဲ့တ့ဲ ေန႔တခုလုိ႔ သာသနာ့
ေနပါတယ္။ ဒါAျပင္ ေဒၚစုကို စီရင္ခ်က္ခ်ခ့တ
ဲ ့ဲ တရားသူႀကီး Uီးေသာင္း သမုိင္းမွာ ေက်ာက္စာတုိင္ မဟုတ္ေတာင္ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေန
ညြန္႔၊ Uီးညီညီစိုး၊ UပေဒAရာရွိ Uီးျမင့္ႀကိဳင္၊ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ UီးေAာင္ တဲ့ ျပည္သူမ်ားက ကုိယ္စီမွတ္တမ္း ရွိသြားတာေတာ့ Aမွန္ပါ။
တိုးနဲ႔တရားေရးရာဌာနမွ ၁၅ Uီး နAဖပိုင္မီဒီယာ ၄ ခု၊ စီပြားေရးလုပ္ငန္း Aမွား တခုရွိေနရင္ AဲဒီAမွားကုိ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္လုိက္ပါက
၁၀ ခုတို႔ပါ ၅၀၀ ေက်ာ္ထဲပါ၀င္သြားပါတယ္။ (Aီးယူရဲ႕ တိုးခ်ဲ႕လူစာရင္း ကုိယ့္ ဘ၀ ပစၥုဳပၸန္ႏွင့္ တမလြန္ခရီးမွာ ေကာင္းတဲ့ဖက္ကုိ ေရွး႐ႈ
Aေသးစိတ္ကို ၂၀၀၉-၈-၁၅ရက္ေန႔ထုတ္ “မိုးမခ”သတင္းတြင္ သြားေစပါတယ္၊
ၾကည့္ပါ။) Aထက္ပါAေၾကာင္း Aရာေတြကို ၾကည္ ့ျခင္းAားျဖင့္
မင္းေမာ္ကန
ြ ္းက မသိနားမလည္လုိ႔ လူငယ္သဘာ၀Aရ ေဆး
ဗိုလ္သန္းေရႊဟာ ကမၻာေက်ာ္ “ဆိုးေက်ာ္” ႀကီးျဖစ္ေနေၾကာင္း ထင္ရွား မင္ေၾကာင္ထုိးၿပီး Aေပၚပုိင္းသကၤန္းမပါဘဲ မွားမိသြားတဲ့ သူတုိ႔Aုပ္စု
ေနပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ကမၻာေက်ာ္ ရဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြဟာ သာသနာေတာ္ကုိ ရုိးေျမေရက် ကုိးကြယ္သူ
“ေကာင္းေက်ာ္” ျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္သန္းေရႊဟာ ကမာၻေက်ာ္ “ဆိုးေက်ာ္” ဒကာ ဒကာမေေတြႏွင့္ ငယ္စU္ေတာင္ေက်း ကေလးဘ၀ကေန
ႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ ● ပိဋကတ္ေတာ္ေတြ သင္ၾကားလာတဲ့ သံဃာေတာ္မ်ားAဖုိ႔မွာ Aခု
လုိျမင္ကြင္းကုိ လက္ခံႏုိင္စရာ မရွိပါဘူး၊ဒီAေနထားကုိ မင္းေမာ္ကြန္း
ေရႊျပည္စိုး သိရွိလာတာေၾကာင့္ သူကုိယ္တုိင္ပဲ RFA သတင္းဌာနမွာ မွားမိတ့ဲ
Aေၾကာင္း သံဃာေတာ္မ်ားကုိ ေတာင္းပန္၀န္ခ် သြားပါတယ္။
ကုိယ့္ရဲ႕ Aမွားကုိ ၀န္ခံရဲသည့္ စိတ္ထားမ်ဳိးဆုိတာ Aလြန္ေကာင္း
တဲ့ လကၡဏာတခုပါ၊ မင္းေမာ္ကြန္းလုိမ်ဳိး ရုိးရုိးသားသား Aျဖစ္မွန္
Aတုိင္း ေတာင္းပန္၀န္ခ်မယ္ဆုိရင္ သံဃာေတာ္ မ်ားကလည္း
ဘုရားသားေတာ္မုိ႕ ခြင့္လြတ္ေပးႏုိင္ၾကမွာပါ။

မင္းေမာ္ကြန္း Aလားတူပဲ သာသနာေတာ္Aေပၚ မေတာ္မတရား


ေစာ္ကားမိတ့ဲ သူေတြ ျမန္မာျပည္မွာ ရွိေနၾကမွာပါ။ သံဃာေတာ္ေတြ
Aေပၚမွာ ကာယကံ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မိသူေတြ ရွိသလုိ
တခ်ဳိ႕လည္း ၀စီကံ ႏႈတ္Aားျဖင့္ ေစာ္ကားမိသူေတြ၊ သံဃာေတာ္
မ်ားကုိ ဘယ္လုိ ႏွိပ္စက္ေထာင္ခ်ရမလဲ စသည့္ျဖင့္ မေနာကံ မေကာင္း
တဲ့ Aႀကံေတြ Aၿမဲ ႀကံစည္ေနသူေတြလည္း Aုပ္စုAလုိက္ ရွိေန
မွာပါ၊ ျမင္ေAာင္ၾကည့္ႏုိင္သူေတြဆုိရင္ ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဘုန္းဘုန္း
တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ မျပစ္မွားထုိက္တ့ဲ Aရာေတြကုိ ျပစ္မွားက်ဴးလြန္မႈေတြ
Aဆမတန္မ်ားေနသည္မုိ႔ Aဲဒီရဲ႕ ဆုိးက်ဳိးတန္ျပန္ ရုိက္ခပ္မႈ တနည္း
Aားျဖင့္ Aကုသုိလ္ေတြေၾကာင့္ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ ႏွိပ္စက္ထား
သူေတြရဲ႕ ရုပ္ဟာလည္း လူပုံစံ မေေပါက္ပါဘူး၊၊

သံဃာေတာ္မ်ားကုိ ေစာ္ကားတဲ့ ပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ မတရားတဲ့


စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ကုိ ဘယ္လုိAေၾကာင္းမ်ဳိး ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္
ေထာက္ခံမိသြားရင္ Aဲဒီလူေတြ ကံႀကီးထုိက္မယ္လုိ႔ သာသနာ့
Uေသွ်ာင္Aဖြဲ႕ႀကီး ကုိ Uီးေဆာင္သြားခဲ့သည့္ မႏၲေလး မစုိးရိမ္ဆရာ
ေတာ္ Uီ း ေကာ၀ိ ဒ ါဘိ ၀ ံ သ က တုိင္းသူျပည္သားေတြကုိ Aသိေပး
ခဲ့တာရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္-

ဤျပည္သူ႔Aျမင္ စာေစာင္ကို မေ၀ေ၀တင္မွတဆင့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ Aျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ Aခမဲ့ျဖန္ခ်ိေပးပါသည္။ ၁၇


သာသနာ့ Aေရး ဒုိ႕Aေရးေပ။ ထုိးေကြ်းမယ္ဆုိတာ စU္းစားစရာပါ၊ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ Aေရး
ဆရာေရာ ဒကာေရာ မေလ်ာ့ေသာ စိတ္ေတြ။ သည္ Aလြန္ Aေရးႀကီးသလုိ တုိင္းျပည္တခုလုံးရဲ႕ Aေျပာင္းလဲ
ဘယ္ရန္သူမ်ဳိး ထုိးေဖာက္လာေစ။ Aခ်ိန္ဆုိရင္လည္း မမွားပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လူထုAေနနဲ႕ ပစ္မွတ္ကုိ
ဒုိ႕မမႈ ေပါင္းစု ကာကြယ္ မေလ။ မေပ်ာက္ေစဘဲ ဒီAခ်ိန္မွာ သံဃာေတာ္ေတြႏွင့္Aတူ Aသင့္ျပင္
သာသနာ့Aေရး ဒို႕Aေရးေပ။ ဆင္ထားရန္ လုိပါတယ္၊၊

ဟု သံဃာထုႏွင့္ ျပည္သူလူထုႀကီးကုိ ဆရာေတာ္ႀကီးက


တုိင္းသူျပည္သားမ်ား ဆင္းရဲမႈေတြ ေလ်ာ့ၾကေရး၊ စားစရာမရွိ၊
တုိက္တြန္းဆုံးမ သြားသလုိပဲ သာသနာေတာ္မွာ Aႏၱရာယ္က်ေရာက္
၀တ္စရာမရွိ၊ ပညာသင္စရာ ေငြမရွိ စတဲ့ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားရဲ႕
လာၿပီဆုိရင္ ေရွ႕တန္းကေန သံဃာေတာ္မ်ား Aေနျဖင့္ ကာကြယ္
ဘ၀AေျခAေန၊ စာသင္သံဃာေတာ္မ်ား ဆြမ္း၊သကၤန္း စသည္မ်ား
သြားရမွာပါ။ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔က ႏုိင္ငံေရးသေဘာဆန္တ့ဲ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊
မျပည့္စုံမႈေတြဟာ လူထုက ဆင္းရဲေနလုိ႕ပါပဲ၊ ဒကာ ဒကာမေတြက
သမၼတ Aာဏာေတြရယူဖုိ႕Aတြက္ ေျပာေနျခင္း မဟုတ္ပါဘူး၊၊
သူတုိ႕ကုိယ္တုိင္ Aဆင္မေျပေတာ့ လႉဒါန္းမႈမ်ားမလုပ္ႏုိင္သလုိ၊
ဒါနဲ႕ တဆက္တည္း ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဘုန္းဘုန္းကုိ ႏုိင္ငံေရး သံဃာေတာ္မ်ား ကလည္း ပုံမွန္တုိင္း စာသင္စာခ် ပရိယတၱိ လုပ္ငန္း
လုပ္တာလားလုိ႔ Aီးေမးေတြနဲ႕ ေမးသူေတြရွိသလုိ၊တခ်ဳိ႕ကလည္း ေတြကုိ လြတ္လပ္စြာလုပ္လုိ႔မရ။ ဟုိနာဒီနား ကိစၥရွိလုိ႔ သြားတာက
သာသနာ့Uေသွ်ာင္ထဲ ပါလားလုိ႕ ေမးလာသူေတြလည္းရွိပါတယ္၊ စ ခရီးသြားတဲ့ သံဃာတုိင္း ပုံမွန္ထက္ပုိၿပီး စစ္ေၾကာေရးလုပ္ခံရပါ
ဘုန္းဘုန္းက ႏုိင္ငံေရးထက္ သာသနာ့Aႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရး တယ္။ စစ္Aစုိးရရွိေနရင္ သာသနာေတာ္ Aေပၚႏွင့္ သံဃာမ်ားကုိ
ဆုိတ့ဲ သာသနာ့Uေသွ်ာင္Aဖြ႕ဲ ႀကီးရဲ႕ တာ၀န္ေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ မတရားဖိႏွိပ္ေနမွာပါ၊ ဒါေတြကုိ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက သိဖုိ႕လုိပါတယ္၊၊
ေပးေနတဲ့ တနည္းAားျဖင့္ ကုိယ့္ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံမ်ားAား စစ္Aစုိးရ
ဒဏ္ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနသူေတြႏွင့္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ျဖစ္တ့ဲ ကုိယ့္ကုိ မႏွိပ္စက္ရင္ၿပီးေရာ သူမ်ားေတြ ႏွိပ္စက္ေထာင္ခ်၊
နာဂစ္မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲမူ မ်ဳိးစုံခံစားေနရသည့္ ကုိယ့္ႏုိင္ငံသူ ေနAိမ္Aက်ယ္ခ်ဳပ္ထားလည္း ငါႏွင့္ မဆုိင္ပါဘူးဆုိရင္ ဘယ္လုိမွ
ႏုိင္ငံမ်ားကုိ ကူညီေပးတဲ့ Aလုပ္ကုိယပ
္ ဲ လုပ္ပါတယ္၊ Aေမရိကန္ တရားမမွ်တပါဘူး။ သာသနာ့၀န္္ထမ္း ရွင္ရဟန္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းသူ
ေဒၚလာ သိန္းေပါင္း မ်ားစြာပံ့ပုိးေပးႏုိင္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။ ပီနန္ဆရာေတာ္ ျပည္သားမ်ားက တေသြးတသံတည္း Aမွန္ တရားကုိ လက္ခံျခင္း၊
ႏွင့္ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္ႀကီး Uီးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ Aမွားေတြ လက္မခံဘဲ ေတာ္လွန္ျခင္းဆုိတ့ဲ Aလုပ္ေတြကုိ လုပ္ၾက
သာသနာ့Uေသွ်ာင္ Aျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား ရမွာပါ၊ ဘုရားရွင္ေတာင္ Aမွန္တရားကုိ ျမတ္ႏုိး၊ Aမွားတရားေတြ
Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ Aတြင္းေရးမွဴးAျဖစ္ တာ၀န္ယူၿပီး သာသနာ Aတြက္ ကုိ ခ၀ါခ်လုိ႕ သဗၺညဳတ ဗုဒၶရယ္လုိ႕ ျဖစ္လာရတာပါ။ ဘုရားရွင္
ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္၊၊ ေတာင္ ဘုရားျဖစ္္ ခါနီးမွာ ဓားမုိး လွံမုိး ေတြႏွင့္ တုိက္ပြဲရွိခ့တ
ဲ ာပဲ။
တုိင္းျပည္မွာ AခုAေမွာင္က်ေနတာ AဲဒီAေမွာင္ကုိ ကြယ္ေပ်ာက္
ကုိယ့္ႏုိင္ငံ ကုိယ့္သာသနာေတာ္ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး Aလင္းေရာင္ျခည္ ေတာက္ပခ်င္တယ္ဆုိရင္ တုိက္ပြဲဆုိတာ ေAာင္ပြဲ
လုပ္ငန္းစU္ကုိ Aခုခ်ိန္မွာ သံဃာေတာ္ေတြက မျဖစ္မေန လုပ္ကုိင္ တြက္သာ သေဘာထားၿပီး ေဒၚေAာင္ဆန္း စုၾကည္Aား မတရား
ရမည့္ Aခ်ိန္ပါ၊ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိရင္ သာသနာ့၀န္ထမ္း ရွင္ရဟန္း သျဖင့္ ေနAိမ္Aက်ယ္ခ်ဳပ္ ဆက္ထားတာကုိ ဘယ္လုိAေၾကာင္း
ေတြ ေထာင္ေတြထဲမွာ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေနလုိ႔ပါ။ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔က Aေမ ေၾကာင့္မွ ျပည္သူလူထု တရပ္လုံးက လက္ပုိက္ၾကည့္ေနရန္ မသင့္
ရိကမွာ ဘာမွပူစရာမရွိ ေနထုိင္ႏုိင္သလုိ ကုိယ္နဲ႕ မဆုိင္ဘူးဆုိတ့ဲ သလုိ မတရားမႈေတြကုိ တရားဓမၼႏွင့္Aညီ သံဃာေတာ္မ်ားကလည္း
စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးေတြနဲ႕လည္း ေနႏုိင္သူေတြ ရွိေန တာမုိ႔ Aဲဒီလုိမ်ဳိး ေဆာင္ရြက္သြားရမွာပါ၊၊
လည္း ဘုန္းဘုန္းက မေနႏုိင္ပါဘူး။ သာသနာေတာ္Aား ထိပါးေစာ္
ကားလာသူ ရွိလာရင္ Aေၾကာင္းရင္းAမွန္ကုိ ျမင္ေAာင္ၾကည့္ရ Aေမရိကန္ ႏုိင္ငံရဲ႕ Aထက္လြတ္ေတာ္ Jim Webb ျမန္မာ
မွာပါ။ ဘာျဖစ္လုိ႕လဲဆုိရင္ Aစားထုိးမ်က္လွည့္ ျပမႈေတြက သမုိင္း ႏုိင္ငံေရာက္ၿပီး သူ႔ႏုိင္ငံသားကုိ ျပန္ေခၚသြားလုိေၾကာင္း စစ္Aစုိးရကုိ
AစU္ တေလ်ာက္္ရွိေနလုိ႔ပါ။ မင္းေမာ္ကြန္းက သူ႕ခႏၶာကုိယက
္ ုိ ေျပာတာနဲ႕ ျပန္လြတ္ေပးလုိက္ရတယ္၊ ဒါဟာ Aေမရိကန္Aစုိးရ
က်ားကြက္လုိ သေဘာထားၿပီး သကၤန္းမပါ ကုိယ္ခႏၶာမွာ ေဆးမင္ ဟာ သူတုိ႕ရဲ႕ ႏုိင္ငံသားေတြကုိ ဘယ္ေလာက္Aထိ ေေစာင့္္ေရွာက္
ေၾကာင္ထုိးထားတဲ့ ပုံေတြကုိ ဘယ္ခ်ိန္ ဘယ္ခါကပဲျဖစ္ေစ ဘုန္းဘုန္း ေပးတယ္ဆုိတာ Aထင္ရွားပါ၊ Aႏုနည္းနဲ႕မရရင္ Aေမရိကန္Aစုိးရ
တုိ႕သာသနာေတာ္မွာ ဒါမ်ဳိးေတြ လက္မခံံ ႏုိင္ပါဘူး။ ဟာ စစ္ေရးAရ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိပါတယ္။ Aားလုံးသိတ့တ
ဲ ုိင္း Aီရတ္၊
Aာဖကန္နစ္စတန္တုိ႔ကုိ စစ္တုိက္ေလယU္ ေနာက္ဆုံးေပၚ လက္နက္
ကမၻာ့ကုလသမဂၢမွာ စစ္Aစုိးရကလည္း Aလိမ္နာမည္ႀကီး ေတြႏွင့္ ဆုံးမခဲ့တာပါ၊ဘာမွ Aသုံးမက်တဲ့ ရဲေသနတ္လုိမ်ဳိး Aကု
သလုိ မင္းေမာ္ကြန္းကလည္း ရုပ္ရွင္ဇတ္ကားထဲမွာ ဟန္ေဆာင္ သလ Aတြင္းေရးမႈခ်ဳပ္ တကမၻာလုံးရဲ႕ Aေထာက္ပံ့ေတြ စားၿပီး
ရုိက္ေနက်ဆုိေတာ့ ဒီAျဖစ္ပ်က္ဟာ ထူးဆန္းေနပါတယ္။ Aင္တာ Aကုသုိလ္Aတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕
နက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ေနာက္ထပ္ Aလားတူ ဘာေတြ ဘယ္လုိမ်ဳိး ဆုံခြင့္ ရေAာင္ မလုပ္ ႏုိင္ဘူး၊ ဒီလုိ Aရည္Aခ်င္းကုိ သိေနတဲ့

၁၈ ဤျပည္သူ႔Aျမင္ စာေစာင္ကို မေ၀ေ၀တင္မွတဆင့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ Aျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ Aခမဲ့ျဖန္ခ်ိေပးပါသည္။


စစ္ေခါင္းေဆာင္ သန္းေရြက ဘန္ကီမြန္းေလာက္ကေတာ့ လူစာရင္း ဟာ ေက်ာင္းတုိက္Aတြက္ ေကာင္းက်ဳိးမေဆာင္ဘူးဆုိတာ သခၤန္း
ေတာင္ ထည့္မွာ မဟုတ္ဘူး၊၊ စာ တခုပါပဲ။ ငယ္ျဖဴ စာသင္သားမ်ားကုိ စာခ်ေပးၿပီး ၀ိနည္းႏွင့္Aညီ
ၾကည္ညဳိဖြယ္ျဖစ္ေAာင္ ဖန္တီးေပးႏုိင္ေသာ္လည္း Aာဏာပါ၀ါ၊
စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ Aေမရိကန္Aစုိးရ လြတ္ေတာ္Aမတ္ Aသျပာႀကီးတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တခုခု နာမည္ႀကီးရင္ Aဲဒီ ႀကီးတာကုိ
ကုိယ္ေတာင္ Aထိပ့္တလန္႕ ရွိေနရင္ သမၼတဆုိရင္ေတာ့ မွန္းၾကည့္ ၾကည့္ၿပီး တခ်ဳိ႕ဆရာေတာ္ေတြက မ်က္ႏွာလုိက္ ဆင္းရဲ၊ခ်မ္းသာ
လုိ႕ရပါတယ္၊ John Yettaw ကုိ ထုိင္းAေျခစုိက္ Aေမရိကန္ စစ္ ခြဲျခား ဆက္ဆံတာေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။
ေလယU္ႏွင့္ ရန္ကုန္ကုိ လာေခၚသြားတာကုိ ၾကည့္ပါ။ Aိမ္ျဖဴေတာ္
မွာရွိတ့ဲ သမၼတက Aမိန္႔ေပးလုိက္တာနဲ႔ Aေမရိကန္ စစ္တပ္ဟာ သာသနာAတြင္းမွာ ကုန္သည္မ်ဳိးကပဲျဖစ္ေစ၊ ျဗဟၼဏAမ်ဳိး
ထုိင္းမွာပင္ရွိတာမုိ႔ Aဆင္သင့္ ျဖစ္သလုိ ေနျပည္ေတာ္ဆုိရင္ ကပဲျဖစ္ေစ၊ ဆင္းရဲတ့A
ဲ မ်ဳိးကပဲျဖစ္ေစ၊ ခ်မ္းသာတာပဲျဖစ္ေစ မင္းမ်ဳိး
နာရီ၀က္ေလာက္ပဲ ၾကာမွာပါ။ ကပဲျဖစ္ပါေစ မည္သုိ႔ေသာ Aမ်ဳိးAႏြယ္က ေပါက္ဖြားေစUီး ရဟန္း
ျပဳလာၿပီဆုိရင္ Aေစာပုိင္းက Aမည္နာမ Aားလုံးကုိ ေဖ်ာက္ၿပီး
ဘုန္းဘုန္းတုိ႕က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ျမတ္ႏုိးတာေၾကာင့္ စစ္Aစုိးရ သမဏ ရဟန္းဆုိတ့ဲ Aမည္ကုိယ္သာ ခံယူရသလုိ တနည္းAားျဖင့္
ကုိ ဗုံးႀကဲတုိက္ခုိက္လည္း ကုိယ္လူမ်ဳိးေတြပဲ ေသၾကမည္မုိ႔ Aၾကမ္း Aစိရ၀တီ၊ ဂဂၤါ၊ ယမုံနာ၊ ျမစ္ရဲ႕ နာမည္ေတြ Aမ်ဳိးမ်ုဳိးကြဲျပားေသာ္
ဖက္တ့ဲ နည္းကုိ Aားမေပးပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္လည္း စစ္Aစုိးရက လည္း ျမစ္ေရေတြAားလုံး သမုဒၵရာႀကီးထဲ စီးဆင္းေပါင္းသြားတဲ့
ရဟန္းရွင္လူေက်ာင္းသားျပည္သူေတြ Aေပၚမွာ ဗုံးက်ဲတုိက္ခုိက္ Aခါမွာ မဟာသမုဒၵရာဟု Aမည္တခုသာ ေခၚေ၀ါၾကသလုိပဲ
သတ္ျဖတ္လာခဲ့သည္မွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကေန Aခုခ်ိန္ထိပါပဲ။ ဒီလုိ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီးေတြက ကုိယ္ရဲ႕ တုိင္းသူျပည္သားေတြကုိ
မတရား လုပ္မႈေတြကုိ သံဃာေတာ္ ေတြပါ ခံစားေနရတယ္ဆုိတာ မခြဲျခားပဲ တသားတည္း ဆက္ဆံသင့္ပါတယ္။ သူကသူေဌးပဲ၊
၂၀၀၇- ေရြ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး သုိ႕မဟုတ္ တတုိင္းျပည္လုံး သံဃာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ပဲဆုိၿပီး ဘုရားတရားေတာ္တုိင္း မေဟာရဲ၊ မေျပာရဲပဲျဖစ္
ပရိတ္ ရြတ္ဆုိပြဲမွာ သံဃာ့ေသြး ေရြတဂုံကုန္းေတာ္မွာ ေမာ္ကြန္း ေနၾကတယ္၊ Aဲဗ်ဲ သာမာန္လူတန္းစားက ဆင္းရဲေတာ့ မလႉႏုိင္
၀င္ခ့ပ
ဲ ါၿပီ၊ ဒါေတြကုိ စစ္Aစုိးရ Aာဃာတ မထားေရး Aပုိေတြ ပါဘူး။ Aဲဒီလူေတြေပၚမွာ တခ်ဳိ႕ ဆရာေတာ္ေတြြက တင္းမာသည့္
ဟန္ေဆာင္ ေျပာေနမည့္Aစား လက္ေတြ႕ သံဃာေတာ္ မ်ားကုိ Aေနထားေတြႏွင့္ ဆက္ဆံတာေတြ႕ရမွာပါ၊၊
၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရန္ AေရးတႀကီးလုိAပ္ေနၿပီ။
တရားေဟာ ဆုိဆုံးမရာမွာ Aဆင့္တန္း မခြဲျခားပဲ Aၿမဲေန
Aခု မင္းေမာ္ကြန္းက Aမွားကုိ ၀န္ခံၿပီး သံဃာေတာ္မ်ားကုိ စာသင္သားမ်ားကုိ ဆုံးမသြန္သင္သလုိ ေခတၱ၀တ္လာတဲ့ ဒုလႅဘ
ေတာင္းပန္သလုိ စစ္Aာဏာရွင္ေတြက သံဃာေတာ္မ်ားကုိ ေတာင္း ေတြကုိလည္း ေငြေတြ၊Aာဏာေတြ၊ ဂုဏ္သတင္းေတြကုိ ပယ္ေဖ်ာက္
ပန္၀န္ခ်ရန္ လုိပါတယ္။ မေတာင္းပန္ဘဲ Aမွားေတြပဲ ဆက္တုိက္ ၿပီး တမဂ္တဖုိယ္မရေတာင္ Aနည္းဆုံး Aဆင့္ (သမဏ) ရဟန္း
က်ဴးလြန္ေနမယ္ဆုိရင္ ေAာင္ျမင္မႈမရပဲ Aဆုံး႐ႈံးႏွင့္သာ ရင္ဆုိင္ Aသြင္ ပုံစံေပါက္ေAာင္ Aဂတိတရား မလုိက္စားပဲ ဘုရားရွင္ရဲ႕
သြားရမွာပါ၊ ဘုန္းဘုန္းတုိ႕Aေနနဲ႕ Aၿငိဳးထားတဲ့ ႏွလုံးသားမ်ဳိး တရားေတာ္Aတုိင္း သြန္သင္ ဆုံးမႏုိင္သည့္ ေတာင္ၿမိဳ႕ မဟာ
မရွိသလုိ မသိမုိက္မဲမိလုိ႔မွားသြားတာကုိ နားလည္ ခြင့္လြတ္ေပးႏုိင္ ဂႏၶာရုံဆရာေတာ္ Aရွင္ဇနကာဘိ၀ံသႏွင့္၊ Aဂတိမလုိက္စားပဲ
ပါတယ္။ Aမွားေတြက ေတာင္ပုံရာပုံ ဆုိရင္ေတာ့ Aီရတ္သမၼတ ေပၚပင္မလုိက္ ဘုရားရွင္ Aႀကိဳက္သာ တစုိက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္
ဆတ္ဒန္ ဟူစိန္ဟာ သူ႕ရဲ႕ AမွားAတြက္ ႀကိဳးဆြဲၿပီး သတ္ခံရသည္ကုိ တဲ့ မႏၱေလးမစုိးရိမ္တုိက္သစ္ဆရာေတာ္ Uီးသိရိႏၵာဘိ၀ံသ ဆရာ
Aားလုံးမွတ္မိမွာပါ၊ Aႏုျမဴလက္နက္မ်ား မျပန္႔ပြားေရး စာခ်ဳပ္ထုိး ေတာ္ႀကီးမ်ား ကဲ့သုိ႕ သာသနာေတာ္Aေပၚသစၥာထားရွိၿပီး ဆရာ
ပါလ်က္ ေျမာက္ကုိရီယား သမၼတ မိစၦာ၀ါဒီႏွင့္ေပါင္းၿပီး လႈပ္ရွားေန ေတာ္ေတြက ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆုိရင္ သာသနာေတာ္ ေရရွည္
တာကုိ Aေမရိကန္သမၼတက စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ မီး၀ါ ျပလုိက္ ေကာင္းမွာပါ၊ဒီလုိ မဟုတ္ပဲ သာသနာေတာ္ကုိ ကုိးကြယ္ရာAဆင့္
တာကုိ Aားလုံးက သတိထားမိမွာပါ၊ ေျပာေနရင္ရွည္ေနမယ္။ မွ တUီးတေယာက္Aတြက္ သုိ႔မဟုတ္ Aဖြဲ႕Aစည္း တခုရဲ႕ Aသုံး
ဒီေနရာမွာ ထားပါေတာ့။
ခ်ခံမ်ဳိး ျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ Aဲဒီစနစ္ကုိ တုိက္ဖ်က္ပစ္ၾကရမွာပါ။

ြ ္း သကၤန္း၀တ္ခ့ရ
မင္းေမာ္ကန ဲ ာ ေက်ာင္းတုိက္ ျဖစ္သင့္တာက
မင္းေမာ္ကန
ြ ္းက Aမွားတခုကုိ ၀န္ခံေတာင္းပန္ျခင္းႏွင့္ Aတူ
သူတုိ႕Aုပ္စု လက္ေတြ၊ ေၾကာကုန္းေတြမွာ သကၤန္း မ၀တ္ခင္ကပဲ
ဒီလုိ Aမွားမ်ဳိး ထပ္ၿပီး မမွားေAာင္ သူ႕Aေနနဲ႕ ေနရမယ္ ဆုိတ့ဲ
ျဖစ္ျဖစ္ ၀တ္ၿပီးမွပဲျဖစ္ျဖစ္ Aရုပ္ေတြက မသင့္ေတာ္ပါဘူးဆုိၿပီး
Aသိတရားရသြားသလုိ၊ Aျခား Aႏုပညာသမားေတြလည္း သခၤန္း
ဖ်က္ခုိင္းရမွာပါ၊ ဒုလႅဘ၀တ္တယ္ဆုိတာ Aနည္းဆုံး ၇ ရက္ ၀တ္ၾက
စာယူကာ သတိထားစရာေတြ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒီေခတ္ လူငယ္
မွာပါ၊ Aဲဒီေတာ့ ဒီAရုပ္ေတြကုိ တာ၀န္ရွိတ့ဲ ဆရာေတာ္မ်ားက
ေတြက Aႏုပညာသမားေတြ လုပ္တ့A
ဲ တုိင္း Aတုယူ လုိက္ၿပီး
ေတြ႕မွာပါပဲ။ ေတြ႕တဲ့Aခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဆုိးက်ဳိးေတြကုိ
လုပ္တတ္တယ္။ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ စုိးရိမ္မိ ပါတယ္။ တုိင္းျပည္ႏွင့္
Aဲဒီ ဆရာေတာ္မ်ားက ျမင္ဟန္မတူပါဘူး၊ သုိ႔မဟုတ္ ဒီAရုပ္ေတြ

ဤျပည္သူ႔Aျမင္ စာေစာင္ကို မေ၀ေ၀တင္မွတဆင့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ Aျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ Aခမဲ့ျဖန္ခ်ိေပးပါသည္။ ၁၉


သာသနာေတာ္ Aေပၚမွာ Aဆိတ္Aေတာက္မျဖစ္ေစႏုိင္တ့ဲ ပညာ
ေပးဇာတ္လမ္းမ်ဳိးေတြကုိ Aႏုပညာသမားေတြက ေရွ႕ေဆာင္
လမ္းျပျဖစ္ရမွာပါ။ မင္းေမာ္ကြန္း သံဃာေတာ္မ်ားကုိ ေတာင္းပန္
တာကုိ ဘုန္းဘုန္း Aေနနဲ႔ ႀကိဳဆုိသလုိ Aမွားကုိ မမွန္ျဖစ္ေAာင္
ျပဳျပင္ေနထုိင္မယ္လုိ႕ ဆုိတ့A
ဲ တြက္ ဂုဏ္ယူပါတယ္။

မင္းေမာ္ကန
ြ ္းႏွင့္ သကၤန္း၀တ္ေပးလုိက္တ့ဲ ဆရာေတာ္မ်ားကုိ
ရင္ထဲက Aရွိတုိင္းေျပာရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက သံဃာေတာ္မ်ားရဲ႕ လက္ရွိ
AေျခAေနဟာ စုိးရိမ္ေနရပါတယ္၊ လူထုက စစ္Aစုိးရကုိ မယုံသလုိ
စစ္Aစုိးရကလည္း ရဟန္းရွင္လူေက်ာင္း သားျပည္သူ Aားလုံးကုိ
ရန္သူလုိ သေဘာထားေနတာ Aသိပါပဲ၊ ဒီေတာ့ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔က
သာသနာAတြက္ဆုိရင္ ကုိယ့္ရဲ႕ Aသက္ႏွင့္ ဆက္ရပါေစ ၀န္ေလး
ေနမွာမဟုတ္ဘူး၊ မည္သူကုိမွ နစ္နာေစလုိေသာ စိတ္ထားမရွိသလုိ
မျဖစ္သင့္တာေတြ ထပ္မျဖစ္ရေAာင္ ေမတၱာေရွ႕ထား ေျပာေနျခင္း
သာ ျဖစ္ပါတယ္။

မလုပ္သင့္ မလုပ္ထုိက္တာကုိ လုပ္မိလုိ႕ မွားသလုိ၊လုပ္သင့္


လုပ္ထုိက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သင့္တ့ဲ Aလုပ္မ်ဳိးကုိ မလုပ္ဘဲ
လက္ပုိက္ေနရင္လည္း မွားတာပါပဲ။ ေရွာင္ၾကU္သင့္တ့ဲ စရုိက္ဆုိးေတြ
ကုိ လူေတာ္ေတာ္မ်ားက နားလည္သေဘာေပါက္ေသာ္လည္း
ေဆာင္ထားသင့္တ့ဲ Reality Action Aမွန္တရားကုိ ျမတ္ႏုိးတက္ၿပီး
လုပ္ေဆာင္ရန္ Aဘူတံ Aဘူတေတာ နိေဗၺေဌတဗၺံ မဟုတ္မမွန္
ရင္လည္း မဟုတ္မွန္တ့A
ဲ ေၾကာင္း ေျပာဆုိရမည္ဟု ဗုဒၶကမွာခဲ့ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေရွာင္ၾကU္သင့္တာကုိ ေရွာင္ၾကသလုိ ေဆာင္သင့္ၿပီး
လုပ္သင့္တာေတြကုိလည္း ေမ့ေနရန္ မသင့္ပါဘူး၊၊

Aမွားနည္းေAာင္ ႀကိဳးစားလုိတ့ဲ စိတ္ထားမ်ဳိးရွိမယ္၊ မွားသြား


ရင္လည္း ရုိးသားေျဖာင့္မွန္စြာနဲ႕ ၀န္ခံ ေတာင္းပန္တတ္တ့ဲ ႏွလုံးသား
ပုိင္ရွင္ျဖစ္လာရင္ Aလြန္ေကာင္းတဲ့ ဘ၀တခုကုိ ရလုိက္ၿပီ သုိ႔မဟုတ္
ငါ့ဘ၀ တုိးတက္လာၿပီလုိ႔ နားလည္ လုိက္ပါ၊ဒီလုိ မဟုတ္ပဲ ပုိးဖလံမ်ဳိး
မီးကုိတုိးဆုိသလုိ ေစာ္ကားမုိက္ရုိင္းတဲ့ Aက်င့္စရုိက္ဆုိးေတြကုိ ႏွလုံး
သားက မထုတ္ပယ္ ႏုိင္ေသးရင္ Aဲဒီလူရဲ႕ဘ၀မွာ ပုပ္ပြေနတဲ့
လူေသေကာင္တခုလုိ Aသက္ရွင္လ်က္နဲ႕ ဘ၀ေသေနသူ ျဖစ္မွန္း
မသိ ျဖစ္ေနတာပါ၊၊ ●

ေမတၱာျဖင့္

Aရွင္စေႏၵာဘာသာစာရ
Aေမရိကန္ႏုိင္ငံ
ashincandobhasacara@gmail.com
Tell: (502) 749- 8066

၂၀ ဤျပည္သူ႔Aျမင္ စာေစာင္ကို မေ၀ေ၀တင္မွတဆင့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ Aျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ Aခမဲ့ျဖန္ခ်ိေပးပါသည္။


Wong & Partners
Attorneys at Law
udpPt00twGuf udkAifhqifhESifh qufoG,fyg?
udkAifhqifh - vl0ifr_}uD;=uyfa&;qdkif&ma&S@ae
jrefrmvdk/ t*Fvdyfvdk/ w&kwfvdk (pmpum;/ vufwdk/ vuf&Snfpum;) wdkifyifaqG;aEG;Edkifonf?
txl;aqmif&Gufcsuf-
1? vl0ifr_}uD;=uyfa&;qdkif&mudpP- EdkifiHa&;cdkv_HcGifh/ rdom;pktay:tajccHonfh vl0ifr_}uD;=uyfa&;qdkif&mudpPrsm;
2? tdrf/ +cH/ ajr/ qdkif a&mif;0,fjcif;/ v$Jajymif;jcif;/ jyifqifrGef;rHjcif;/ aiGacs;iSm;jcif;udpPrsm;
3? a&mif;0,fazmufum;jcif; ESifh w&m;pGJqdkjcif;rsm;
4? aumfydka&&Sif;zGJ@pnf;jcif;/Limited Liability CompanyESihf yl;wGJvyk if ef;rsm;
5? ysufpD;/ xdcdkuf'%f&m&jcif;udpP- aq;rSm;jcif;/ rw&m;ojzifhaoqHk;&r_rsm;
6? pawmh&S,f,mrsm;qHk;&_H;r_twGuf jyefvnf&&Sd&efulnDEdkifonf?

txufyg udpPt00twGuf zHk;ac:v#if ulnDajz&Sif;ay;&ef toifh&Sdygonf?

With offices in Midtown and Downtown, Wong & Partners is a law firm with collective experience of over 30
years and we have worked with and been associated with prestigious United States and global firms and federal and
state agencies such as the International Revenue Service, Immigration Clinics, and the Office of the New York State
Attorney General. We speak Burmese, Mandarin, Cantonese, and Taiwanese.
IMMIGRATION PRACTICE
We have been providing immigration services in the community for over 13 years. We are firmly committed to serving
the immigrant community with utmost responsibility, dedication and care. Our Immigration practice group handles all types
of immigration matters, including asylum cases, removal proceedings, motions to re-open matters before the courts, family
based petitions, applications for green cards, student visas, work visas, fiancé visas, green cards, O-1 visas, K-1 and K-3
visas, adjustment of status, deportation defense, naturalization and all other immigrant litigation and procedural matters.
We specialize in the following areas:
• All immigration matters, including family-based immigration and political asylum
• All commercial and residential real estate transactions, including purchases, sales, financings,
restructurings and developments
• All business and commercial transactions and litigations
• Formation of corporations, LLCs and partnerships
• All personal injury matters, medical malpractice, wrongful death and serious injuries
• If you lost money in the stock market, we can help to recover your loss

We are here to help with any injustice! Please give us a call.


VINCENT S. WONG, ESQ.
Vincent S. Wong was born in Burma and is the managing partner of our firm and leads the Real Estate and Business
practice group. Mr. Wong started his business career as a public accountant and having passed the CPA exam in 1992,
went on to pursue a career in law. Mr. Wong gained his legal expertise as an attorney with prominent law firms over the
past 10 years: Moskowitz Altman & Hughes LLP (n/k/a Katten Muchin Rosenman LLP) from 1996 to 1999; Weil Gotshal &
Manges LLP from 1999 to 2003; and Ernst & Young Law/Arent Fox PLLP from 2003 to 2005. Mr. Wong regularly
lectures on real estate, business, corporate, securities and transactional issues. Mr. Wong is fluent in Burmese.
Midtown: 246 Fifth Avenue, Suite 600 Downtown/ Chinatown: 39 East Broadway, Suite 403
New York, NY 10001 New York, NY 10002
Office: (212) 888-0884 Mobile: (917) 601-3303 E-fax: (917) 595-5331 E-mail:vswlaw@gmail.com

ဤျပည္သူ႔Aျမင္ စာေစာင္ကို မေ၀ေ၀တင္မွတဆင့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ Aျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ Aခမဲ့ျဖန္ခ်ိေပးပါသည္။ ၂၁


သာသနာ့
သ Oေသွ
ေ ်ာင္ Aျပ
ျပည္ျပည္ဆု
ဆိင္ရာ ျမန္မာရဟန္
မ းေတာ္မ်ားA
ေတာ္ Aဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္
SÃSANAMOLI

I N T E R N AATT I O N A L B U R M EES
SE MONKS ORGANIZATION
84‐32, Apt#2A,   GRAND AVE,   ELM
MHURST, NY 1137
73, U.S.A. Tel & Fx: (718) 426‐3959 w
www.burmesemon
nks.org

န္ ေၾကညာခ်က္
ထု တ္ ျ ပန
နAဖစစ္Aာဏဏာရွင္မ်ားသည္
ည တိုင္းျပည္န႔ျပည္
ျဲ ပ သူလူထုAတြတက္ စြမ္းႏိုင္သည္
သ ့ဖက္က Aၿမဲတမ္း ကူညီ ညပံ့ပိုးေဆာင္ရြ
ရက
ြ ္ေပးေနေသာာ
တိုင္းျပည္
ျပ ဂုဏ္ေဆာာင္ သာသနာ့၀န္
၀ ထမ္း ရဟန္းသံ း ဃာေတာ္မ်ာားAား Aလြန္ရိ ရုင္းျပစြာ ရိုက္ႏွ
ႏွက္ ညွO္းပမ္းျခင္
ျခ း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္
င္း၊ ေထာင္သင
ြင္္း
Aက််O္းခ်ျခင္း၊ ရဲဘက္
ကစခန္းပို႔ျခင္းမ်ာားကို Oပေဒမဲ့စာျဖင္
ာြ ့ စစ္ဆင္ေရးးတခုသဖြယ္ ျပဳလ
ဳလုပ္ေနပါသည္။

ယခုတေလာတ တြင္ ေရနံေခ်ာင္း၊ ပခုကၠဴ စေသသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားးတြင္ သီတင္းသု သံးေနေသာ သဃာေတာ္


သံ မ်ားA
Aား ျပစ္မႈ တခု
ခခု က်ဴးလြန္ျခင္
င္း
မရွိဘဲ
ဘဲ Aတင္းAဓမၼ ဖမ္းဆီးခဲ့ပါသည ည္။ Aျခားၿမိဳ႕ႀက
ႀကီးမ်ားတြင္ စာခ်စာသင္ ျပဳလု လပ္ေနေသာ Aျပ ျပစ္မ့ဲ သံဃာေတတာ္မ်ားကို Aလလားတူပင္ ဖမ္းဆီး
Aေရ ရးယူျခင္းမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလ လုပ္ေနၾကသည္။ သံဃာေတာ္မ်ား မ် သီတင္းသုံး ေနေသာ ေက်ာာင္းတိုက္မ်ားသိ သို႔ မၾကာခဏ ၀င္ င္ေရာက္စစ္ေဆဆး
ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္
န းစေသာ AတားAဆီ
A း Aေေႏွာက္ Aယွက္ ကမ ္ ်ားကို နိစၥဓု၀ ျပဳလုပ္ေနၾကေ
ေၾကာင္း Aားလု လုးံ Aသိပင္ျဖစ္ပါသည္
ပါ ။

ယခုက့သ ဲ ို႔ သဃာေတာ္


သံ မ်ားA
Aား ပိတ္ပင္တားဆီ
ာ း ခ်ဳပ္ခ်ယ္မAမ်ိ
မႈ ဳးမ်ိဳး၊ Aေႏွ
ႏာင့္Aယွက္Aမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဒုကၡမ်ိဳးစု
ဳ ံ ေပးေနပါ၍ သံသဃာေတာ္မ်ာား
Aေနနႏွင့္ ပရိယတ္၊ ပဋိပတ္၊ ပဋိေ၀ဓဆိုတ့ဲ သာသ သနာသုံးရပ္ Aက်င္
A ့ျမတ္ကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္
ေ ရြက္ လပ္
လု ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ Aဆင္
A မေျပႏိုင္ပါါ။
ဘာသသာ သာသနာA Aေရးကိစၥမ်ားက ကို ၀င္ေရာက္ေႏွ
ႏာင့္ယွက္ လာာသည့္Aတြက္ သာသနာ့Aႏၲရာယ္ ရ က်ေရာက္ က္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား
သ Aထြဋ ဋ္္
Aျမတ
တ္ထားကိုးကြယ္ ယရ
္ ာ ဗုဒၶ သာသန နာေတာ္ႀကီးသည ည္ ဆုတ္ယုတပ်က္

္ ် စီး ရမည့္ AေျခAေနမ်ိ
A ဳး စိုးရိမ္ေနရပါသည ည္။

ထိုသို႔ သံဃာေတာ္
ာ မ်ားAား တရား
တ Oပေဒကင္
င္းမဲ့စြာ ဆက္လက္
လ ဖမ္းဆီးေနျခ
ျခင္း၊ ရဟန္းသံဃာေတာ္
ဃ မ်ား သာာသနာ့တာ၀န္မ်ား
မ ထမ္းေဆာင္
င္
ေနမႈကိ
ကု Aေႏွာင့္Aယွ ယက္Aမ်ိဳးမ်ိဳးေ
ေပးေနျခင္း၊ ေဒဒၚေAာင္ဆန္းစၾကည္စု ႏွင့္ ႏိုင္ငံ
ငံေရးသမားမ်ား၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္ က းသားမ်ားးကို ဆက္လက္
ဖမ္းဆီးထားျခင္းမ်ားက
ကို Aျမန္ဆုံးရပ္
ရ တန္႔ရန္၊ စစ္စ္မွန္၍ ၿငိမ္းခ်မ္
မ္းေသာ ေတြ႔ဆု ဆံု ေဆြးေႏြးေရးးလမ္းေၾကာင္းေပၚသိ ေ ု႔ Aျမန္ေလွ
ေ ်ာက္လွမ္းရန္
န္
နAဖ ဖစစ္Aာဏာရွင္ မ်ားAား တိက္ုကတ ္ ြန္းလိုက္ပါသ
သည္။
Aျပည ည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္ ေ မ်ားAဖြ႔ခ
ဲ ်ဳဳပ္ နယူးေယာက္ က္ၿမိဳ႕၊ Aေမရိကန္
က ျပည္ေထာင္စ စု
ေန႔စြဲ။ ၂၀၀
၀၉ ခု၊ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ က။

……………
……… ………. To ……
…………
……………
…………….....
………
……………
………. ……
………… ………………
……………

၂၂
၂ ဤ
ဤျပည္ သူ႔Aျမင္ စာေစာင္ကို မေ၀ေ၀တင္မွတဆင္
တ ့ ဂ်ပန္ႏွင့္ Aျခားႏိ
A ုင္ငံမ်ားသို႔ Aခမဲ့ျဖန္ခ်ိေပးပါသည္။