You are on page 1of 3

BAØI THÖÙ 009

CHUÙA THAÙNH LINH


Taùc Ñoäng Nôi Chuùa Gieâsu
CHUAÅN BÒ HOÂM TRÖÔÙC
Duøng laïi phaàn chuaån bò ngaøy hoâm qua

NGUYEÄN NGAÉM

TAÙC ÑOÄNG LIEÂN LÆ NÔI CHUÙA GIEÂSU


Caøng ñi saâu vaøo maàu nhieäm naøy, chuùng ta caøng gaëp nhieàu laï luøng. Trong maàu
nhieäm nhaäp theå, Chuùa Thaùnh Linh khoâng nhöõng chæ taùc taïo moät thaân xaùc kyø dieäu
cho Ngoâi Lôøi ngöï trò maø thoâi, nhöng chính Ngaøi cuõng hieän dieän vaø hoaït ñoäng lieân
læ ôû ñoù nöõa. Chuùa Thaùnh Linh laø ngöôøi höôùng daãn tö töôûng, tình caûm vaø haønh ñoäng
cuûa Chuùa Gieâsu trong suoát cuoäc ñôøi traàn theá. Chuùa Thaùnh Linh nhö laø linh hoàn
cuûa linh hoàn Chuùa Gieâsu. Linh hoàn Chuùa Gieâsu duø hoaøn toaøn töï do vaø troïn haûo,
cuõng raát vaâng lôøi vaø yeâu meán moïi hoaït ñoäng thaàn thaùnh naøy.
Chính vì theá maø nhaân tính Chuùa Gieâsu caàn phaûi ñöôïc naâng cao, vì töï mình
khoâng theå coù moät hoaït ñoäng thaàn thaùnh naøo! Trong phaïm vi sieâu nhieân, Chuùa
Thaùnh Linh ban cho ta bieát bao ôn soi saùng! Toâi seõ coá gaéng nhaän bieát ñieàu ñoù.

HOAÏT ÑOÄNG TRONG CHUÙNG TA


Toâi caûm ñoäng khi ñi saâu vaøo maàu nhieäm cao caû vaø eâm ñeïp naøy. Toâi thaáy boái roái
baên khoaên tröôùc nhöõng ñieàu toâi baét ñaàu hieåu. Toâi caûm thaáy haêng haùi muoán tieán tôùi.
Laïy Thaàn Linh aùnh saùng, xin haõy soi saùng cho con.
1. Toâi kieåm ñieåm laïi nhöõng ñieàu Giaùo Hoäi daïy. Chuùa Thaùnh Linh ñeán
trong linh hoàn toâi vaø bieán toâi thaønh moät con ngöôøi thaàn thaùnh. Ngaøi ban cholinh
hoàn toâi nhöõng khaû naêng sieâu nhieân. Nhôø nhöõng khaû naêng naøy, linh hoàn toâi bieán
ñoåi thaät söï maëc duø khoâng ñöôïc cao saâu huyeàn dieäu nhö caùc bieán ñoåi nôi linh hoàn
Chuùa Gieâsu maø toâi vöøa chieâm nieäm. Traïng thaùi ñoù chính do ôn thaùnh hoùa maø ra.
Trong khi bieán ñoåi linh hoàn toâi, Chuùa Thaùnh Linh luoân laáy linh hoàn Chuùa
Gieâsu laøm göông maãu. Linh hoàn toâi ñöôïc taùc taïo gioáng linh hoàn Chuùa Gieâsu. Vì
vaäy, toâi laø hình aûnh Chuùa Gieâsu vaø laø taùc phaåm cuûa cuøng moät nhaø saùng taïo!
2. Chuùa Thaùnh Linh ñaët vaøo linh hoàn toâi nhöõng khaû naêng sieâu nhieân gioáng
nhö nhöõng khaû naêng thaàn thaùnh nôi Chuùa Gieâsu. Vôùi nhöõng khaû naêng naøy, toâi seõ
ñöôïc Ngaøi cho gaëp Thieân Chuùa nhaõn tieàn sau naøy, nhö chính Ngaøi gaëp thaáy baûn
thaân Ngaøi. Ngaøi giuùp toâi yeâu meán Thieân Chuùa nhö Ngaøi yeâu meán baûn thaân. Ñeå
ñöôïc nhö theá, Ngaøi thoâi thuùc toâi hoïc hoûi vaø tìm hieåu caùc tö töôûng vaø tình caûm cuûa
Chuùa Gieâsu. Ñöôïc trao ban nhöõng taøi naêng naøy, toâi phaûi soáng nhö Chuùa Gieâsu ñaõ
soáng. Nhaân phaåm toâi cao caû thay! Traùch nhieäm toâi naëng neà thay! Toâi boái roái
nhöng ñoàng thôøi cuõng caûm ñoäng khích leä bieát bao! Cuõng nhö ñoái vôùi Chuùa Gieâsu,
Chuùa Thaùnh Linh laø nguoàn höùng caûm xuaát phaùt tö töôûng laønh thaùnh, tình caûm sieâu
nhieân vaø caùc hoaït ñoäng nhaân ñöùc cuûa toâi. Töï söùc toâi, toâi khoâng theå naøo laøm ñöôïc
nhöõng vieäc nhö theá. Nhöng moät vò Thieân Chuùa coäng taùc vôùi toâi vaø toâi coù quyeàn
hôïp taùc vôùi ôn Ngaøi ban, vaø buoàn thay toâi cuõng coù theå choáng laïi. Ñoù laø moät ñieàu
laøm toâi ñöôïc vinh döï lôùn lao!

KEÁT LUAÄN
Trôø neân gioáng Chuùa Gieâsu, tham döï vaøo baûn tính Ngaøi, vaø ñöôïc Chuùa Thaùnh Linh
daãn daét, coøn gì laï luøng phaán khôûi cao ñeïp hôn! Theá maø khi suy töôûng tôùi ñieàu ñoù,
toâi chæ suy töôûng moät caùch hôøi hôït! Toâi khoâng soáng theo nhöõng tö töôûng ñoù. Toâi
cuõng khoâng caûm thaáy xaáu hoå khi toâi coøn quaù xa lyù töôûng. Toâi khaùc chi moät ngöôøi
thuoäc gia ñình vöông giaû ñaõ maát goác, khoâng coøn maøng chi ñeán gioøng doõi vaø phaåm
giaù mình nöõa. Toâi coù haõnh dieän ñöôïc trôû neân gioáng Chuùa Gieâsu vaø soáng trong baàu
khí cao sang cuûa maàu nhieäm nhaäp theå khoâng? Toâi coù caûm thaáy sung söôùng thöïc söï
khi ñöôïc bieát raèng toâi cuõng coù theå daâng leân Ñöùc Chuùa Cha nhöõng tình caûm nhö
Chuùa Gieâsu daâng leân Cha Ngaøi chaêng? Toâi coù bieát ôn, coù vaâng lôøi, coù suøng kính
Chuùa Thaùnh Linh laø Ñaáng ban cho toâi taát caû ôn hueä ñoù khoâng? Than OÂi! Döôøng
nhö Chuùa Thaùnh Linh coøn quaù xa laï ñoái vôùi toâi!
Laïy Meï Maria, con sung söôùng ñöôïc ngaém nhìn Meï trong luùc Meï ngaây
ngaát vaø traøn ñaáy aùnh saùng maïc khaûi. Meï ñaõ ngöôõng moä nhöõng thöïc taïi soáng ñoäng
aáy. Meï caûm thaáy Meï ñöôïc naâng leân tôùi coõi voâ bieân vöôït caû voøm Trôøi ñaày tinh tuù.
Meï hoâ haáp thaáy Thieân Chuùa vaø caûm thaáy nhö soáng trong chính baàu khoâng khí cuûa
Ngaøi. Meï caûm thaáy meï ñöôïc thaàn thaùnh hoùa hoaøn toaøn. Meï khoâng ngôùt thoát leân
lôøi ca khen chuùc tuïng vò taùc giaû cuûa baøo thai kyø coâng ñoù! Meï ñaõ phoù thaùc toaøn
thaân nôi tay Chuùa! Meï yù thöùc, Meï yeâu meán vaø haêng haùi töøng giaây töøng phuùt. Meï
luoân luoân laø söï hoan laïc cuûa Thieân Chuùa. Cuoäc soáng thaân maät vaø sieâu thoaùt naøy
luoân bình thaûn khieâm nhöôøng vaø aâm thaàm khoâng ai hay bieát. Nhö theá, trong cuoäc
soáng bình thöôøng, linh hoàn ta vaãn hoaøn toaøn töï do tröôùc moïi taùc ñoäng cuûa Chuùa
Thaùnh Linh, duø maõnh lieät ñeán ñaâu.

ÑIEÀU DOÁC QUYEÁT


Trong ngaøy hoâm nay, moãi khi khôûi söï moät vieäc ñaïo ñöùc, toâi nhôù ñeán nhöõng yù
nieäm treân ñaây.
----------o0o----------