WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"k"B v/;k;

$'

"k"Bks·/;k;%
JhHkxokuqokpµ
vukfJr% deZQya dk;± deZ djksfr ;%A
l laU;klh p ;ksxh p u fujfXuuZ pkfØ;%AAƒAA

vUo;µJhHkxoku~ mokp (JhHkxoku~us dgk) ;% (tks) deZQye~
vukfJr% (deZQydh vis{kk u dj) dk;Ze~ deZ (vo'; djus ;ksX;
deZ) djksfr (djrs gSa) l% (os) laU;klh p ;ksxh (laU;klh vkSj ;ksxh
gSa) u fujfXu% (vfXugks=kfn deks±dk R;kx djusokyk lUa;klh ugha gS)
u p vfØ;% (vkSj nSfgd deZek=dk ifjR;kx djusokyk ;ksxh ugha
gS)AAƒAA
vuqoknµJhHkxokuus dgkµtks deZQydh vis{kk u dj vo';
dj.kh; deks±dks djrs gSa] os laU;klh vkSj ;ksxh gSaA vfXugks=kfn deks±dk
R;kx djusokyk laU;klh ugha gS vkSj nSfgd deZek=dk ifjR;kx djusokyk
;ksxh ugha gSAAƒAA
Jhfo'oukFkµ "k"Bs"kq ;ksfxuks ;ksxizdkj foftrkReu%A
eul'p´pyL;kfi uS'pY;ksik; mP;rsAA
v"VkÂ;ksxkH;kls izo`Ùksukfi fpÙk'kks/kda fu"dkedeZ lglk u
R;kT;feR;kgµdeZQyeukfJrks·uis{;ek.k%
dk;Zeo';dÙkZO;Rosu
'kkL=fofgra deZ ;% djksfr] l ,o deZQylaU;klkr~ laU;klh] l ,o
fo"k;Hkksxs"kq fpÙkkHkkokr~ ;ksxh pksP;rsA u p fujfXujfXugks=kfn&
deZek=R;kxokuso laU;kL;qP;rsA u pkfØ;% nSfgdps"Vk'kwU;ks·¼Zfuehfyrus=
,o ;ksxh pksP;rsAAƒAA
Hkkokuqoknµ"k"B v/;k;esa foftrkRek ;ksxhds ;ksx&izdkj ,oa p´py
eudh fu'pyrkdk mik; Hkh crk;k x;k gSA
v"VkÂ;ksxds vH;klesa izo`Ùk O;fäds fy, fu"dke deZ lglk
R;kT; ugha gSA blfy, dgrs gSaµtks deZQydh vis{kkls jfgr vo';
dÙkZO; tkudj 'kkL=fofgr deks±dks djrs gSa] os laU;klh gaS] D;ksafd

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

%

JheÚxoåhrk

$(

mUgksaus deZQydk laU;kl fd;k gS vkSj fpÙkesa fo"k;Hkksxksadk vHkko gksusds
dkj.k] os gh ;ksxh dgykrs gSaA ^fujfXu* vFkkZr~ vfXugks=kfn deZek=ds
laU;klls dksbZ laU;klh ugha dgykrk gSA ^vfØ;* vFkkZr~ nSfgd ps"Vk'kwU;
v¼Zfuehfyr us=okys O;fä&ek=dks ;ksxh ugha dgk tkrk gSAAƒAA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµi´pe v/;k;ds vUresa (v"VkÂ) ;ksxlw=ds
:iesa tks rhu 'yksd dgs x, gSa] NBs v/;k;esa mUghadh foLrkjiwoZd
O;k[;k dh tk jgh gSA
Vhdkesa m¼`r ^vfXugks=*µnsorkvksads mís';ls vuqf"Br ,d fo'ks"k
oSfnd ;K gSA blds vuqlkj fookgds vUresa czkã.kdks olUrdkyesa
fofgr eU=ds }kjk vfXu LFkkiuiwoZd gkse djuk pkfg,A ml le;
ftl nzO;dks xzg.kdj ;Kdk lÁYi fy;k tkrk gS] thou Hkj mlh
nzO;ds }kjk gkse djusdh fof/k gSA vekoL;kdh jkf=esa ;teku Lo;a
tkSds ek¡M+ds }kjk gkse djsaxsA nwljs fnuksaesa dqN ifjorZu gksusij Hkh
nks"k ugha gksrkA ƒŒŒ gkseds i'pkr~ izkr% dkyesa lw;Z vkSj lU/;k
dkyesa vfXuds fy, gkse djuk dÙkZO; gSA vfXudk /;kudj izFke
iw£.kekds fnu n'k iks.kZekl ;kx vkjEHk djuk dÙkZO; gSA buesa ls
iw£.kekesa rhu vkSj vekoL;kesa N% ;Kksadk ikyu thouHkj djuk dÙkZO;
gSA 'kRiFk czkã.kesa bl ;Kdk ikyu djusokysds fy, QyizkfIrdk
fo"k; o.kZu fd;k x;k gSAAƒAA

;a laU;klfefr izkgq;ksZxa ra fof¼ ik.MoA
u álaU;LrlÁYiks ;ksxh Hkofr d'puAA„AA

vUo;µik.Mo (gs vtqZu!) ;e~ (ftls) laU;kle~ bfr izkgq%
(if.Mrx.k laU;kl dgrs gSa) re~ (mls) ;ksxe~ fof¼ (;ksx tkuks)
fg (D;ksafd) vlaU;LrlÁYi% (dke&lÁYidk ifjR;kx djusesa vleFkZ)
d'pu (dksbZ iq#"k) ;ksxh u Hkofr (;ksxh ugha gksrk gS)AA„AA
vuqoknµgs vtqZu! if.Mrx.k ftls laU;kl dgrs gSa] rqe mls gh ;ksx
tkuks] D;ksafd tks dkelÁYi (Qydh bPNk rFkk fo"k;&Hkksxdh bPNk)
dk ifjR;kx djusesa vleFkZ gS] og ;ksxh ugha gksrk gSAA„AA
Jhfo'oukFkµdeZQyR;kx ,o laU;kl&'kCnkFkZ%] oLrqrLrFkk
fo"k;sH;f'pÙk uS'pY;eso ;ksx 'kCnkFkZ%A rLekr~ laU;kl&;ksx&
'kCn;ksjSdkF;Zes&okxrfeR;kgµ;fefrA ^vlaU;Lr%* u laU;LrLR;ä% ladYi%
QykdkÀk fo"k;HkksxLi`gk ;su l%AA„AA

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$(!

"k"B v/;k;

%

HkkokuqoknµoLrqr% deZQydk R;kx gh ^laU;kl* 'kCndk rkRi;Z
gS vkSj fpÙkdks fo"k;ksals fu'py djuk gh ^;ksx* 'kCndk rkRi;Z gSA
blfy, laU;kl vkSj ;ksxµbu nksuksa 'kCnksadk ,d gh vFkZ gksrk gSA
tks ^vlaU;LrlÁYi* gS vFkkZr~ ftlus Qykdka{kk vkSj fo"k;&Hkksxdh
Li`gkdk R;kx ugha fd;k gS] og ;ksxh ugha gSAA„AA

vk##{kkseZqus;ksZxa deZ dkj.keqP;rsA
;ksxk:<L; rL;So 'ke% dkj.keqP;rsAA…AA

vUo;µ;ksxe~ (fu'py /;ku;ksxesa) vk##{kks% (vk:<+ gkssusds
bPNqd) equs% (eqfudk) deZ dkj.ke~ (deZ gh lk/ku) mP;rs (dgykrk
gS) ;ksxk:<L; (;ksxk:<+ voLFkkesa) l'ke% ,o (fo{ksi deks±dk R;kx
gh) rL; (ml eqfudk) dkj.ke~ mP;rs (lk/ku dgk tkrk gS)AA…AA
vuqoknµfu'py /;ku;ksxesa vk:<+ gksusds bPNqd eqfuds fy, deZ gh
lk/ku dgykrk gS vkSj ;ksxk:<+ voLFkkesa vFkkZr~ /;kufu"B gksusij fo{ksi
deks±dk R;kx gh ml eqfuds fy, lk/ku dgk tkrk gSAA…AA
Jhfo'oukFkµuuq ráZ"VkÂ;ksfxuks ;koTthoeso fu"dkedeZ;ksx%
izkIr bR;k'kÁî rL;kof/kekgµvk##{kksfjfrA equs;ksZxkH;kfluks ;ksxa
fu'py/;ku;ksxekjks<qfePNks%] rnkjksgs dkj.ka deZ pksP;rs] fpÙk'kqf¼djRokr~A
rrLrL; ;ksxa /;ku;ksxek:<L; /;kufu"BkizkIr% 'ke% fo{ksid%
loZdeksZije% dkj.ke~A rnsoa lE;d~fpÙk'kqf¼jfgrks ;ksxk##{kq%AA…AA
Hkkokuqoknµ;fn iz'u gks fd rc rks v"Vk ;ksxhdks lEiw.kZ thou
gh fu"dke deZ djuk iM+sxk] rks bl 'kÁkds lek/kkuesa fu"dke deZdh
vof/k fu/kkZfjr djrs gq, dgrs gSaµ^vk##{k%* bR;kfnA eqfu vFkkZr~
tks ;ksxkH;klds bPNqd gSa] mUgsa ^;ksx* vFkkZr~ ^fu'py /;ku;ksx* esa
vk:<+ gksusds fy, fu"dke deZ djuk iMs+xk] D;ksafd ;g fpÙkdks 'kq¼
djusokyk gSA rc /;ku&fu"BkizkIr gksusij mUgsa fo{ksi mRiék djusokys
deks±dk R;kx djuk gksxkA blh izdkj ftudk fpÙk HkyhHkk¡fr 'kq¼
ugha gqvk gS] oSls ;ksxk##{kqdks fu"dke deZ djuk pkfg,AA…AA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµ^^;ksx* ,d lksikufo'ks"k gSA thoksads thoudh
vfrfuEu voLFkk tM+rqY; gSA tM+h; fo"k;ksaesa vkfo"V jgusdh voLFkkls
fo'kq¼ fpr~&voLFkk rd ,d lksiku gSA ml lksikuds vyx&vyx
va'kksads vyx&vyx uke gSaA fdUrq] lEiw.kZ lksikudk uke gh ;ksx

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

%

JheÚxoåhrk

$("#

gSA ;ksx&lksikuds nks foHkkx gSaA ;ksxk##{kq eqfux.k vFkkZr~ ftUgksaus dsoy
vkjksgu&dk;Zdk vkjEHk fd;k gS] deZ gh mudk ^dkj.k* vFkok ^y{;*
gS vkSj vk:<+ iq#"kds fy, ^'ke* ;k 'kkfUr gh ^dkj.k* vFkok ^y{;*
gSA bu nks LFkwy foHkkxksads uke ^deZ vkSj ^'kkfUr* gSaA**µJhHkfäfouksn
BkdqjAA…AA

;nk fg usfUæ;kFkZs"kq u deZLouq"kTtrsA
loZlÁYilaU;klh ;ksxk:<LrnksP;rsAA†AA

vUo;µ;nk (ftl le;) u bfUnz;kFksZ"kq (u bfUnz;&xzká fo"k;ksaesa)
u deZlq (u deks±esa) vuqlTtrs (vklä gksrs gSa) rnk (ml le;)
loZlÁYilaU;klh (leLr QykdkÀkvksadk R;kx djusokys) ;ksxk:<%
mP;rs (;ksxiFkij vk:<+ dgs tkrs gSa)AA†AA
vuqoknµftl le; mUgsa u rks bfUnz;xzká fo"k;ksaesa vkSj u gh deks±esa
vklfä jgrh gS] ml le; leLr QykdkÀkvksadk R;kx djusokys R;kxh
os iq#"k ;ksxiFkij vk:<+ (;ksxk:<+) dgs tkrs gSaAA†AA
Jhfo'oukFkµlE;d~ 'kq¼fpÙkLrq ;ksxk:<LrTKkida y{k.kekgµ;nsfrA
bfUæ;kFkZs"kq 'kCnkfn"kq deZlq] rRlk/kus"kqAA†AA
Hkkokuqoknµftudk fpÙk HkyhHkk¡fr 'kq¼ gks pqdk gSµos gh ;ksxk:<+
gSaA ^;nk* bR;kfnds }kjk muds Kkid y{k.kksadks crk jgs gSaA os u
^bfUnz;kFksZ"kq* vFkkZr~ 'kCnkfn fo"k;ksaesa vkSj u gh mlds lk/ku deZesa gh
vklä gksrs gSaAA†AA

m¼jsnkReukRekua
ukRekueolkn;sr~A
vkReSo ákReuks cU/kqjkReSo fjiqjkReu%AA‡AA

vUo;µvkReuk (vuklä euds }kjk) vkRekue~ (vkRekdk)
m¼jsr~ (lalkjls m¼kj djs) vkRekue~ (vkRekdh) u volkn;sr~
(v/kksxfr u gksus ns) fg (D;ksafd) vkRek ,o (vkRek gh) vkReu%
(vkRekdk) cU/kq% (cU/kq gS) vkRek ,o (vkRek gh) vkReu% (vkRekdk)
fjiq% ('k=q gS)AA‡AA
vuqoknµeuq"; vuklä euds }kjk vkRekdk lalkjls m}kj djs]
vius vkRekdh v/kksxfr u gksus nsA D;ksafd] vkRek vFkkZr~ eu gh viuk
cU/kq vkSj eu gh viuk 'k=q gSAA‡AA
Jhfo'oukFkµ;LekfnfUæ;kFkkZlDR;SokRek lalkjdwis
ikfrrLra
;Rusuks¼jsfnfrA vkReuk fo"k;klfäjfgrsu eulk·Rekua thoeq¼jsr~A

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$($

"k"B v/;k;

%!

fo"k;klfälfgrsu eulk ^RokRekua ukolkn;sr~* u lalkjdwis ikr;sr~A
rLeknkRek eu ,o cU/kqeZu ,o fjiq%AA‡AA
HkkokuqoknµD;ksafd] bfUnz;&fo"k;ksaesa vklä gksusds dkj.k gh vkRek
lalkj&lkxjesa ifrr gksrk gS] vr% ;RuiwoZd mldk m¼kj djsA ^vkReuk*
vFkkZr~ fo"k;dh vklfäls jfgr euds }kjk ^vkReuk* vFkkZr~ thodk
m}kj djsA fdUrq] fo"k;ksaesa vklä euds }kjk vkRekdks ^ukolkn;sr~*
vFkkZr~ lalkj&lkxjesa ugha ifrr djsA blfy, ^vkRek* vFkkZr~ eu gh
cU/kq gS vkSj eu gh 'k=q gSAA‡AA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµvklfäjfgr eu gh viuk cU/kq gS ,oa
vklfä;qä eu gh viuk 'k=q gS] ;Fkkµ
^eu ,o euq";k.kka dkj.ka cU/keks{k;ks%A
cU/kk; fo"k;klÂh eqDR;S£u£o"k;a eu%AA*
(ve`rfcUnq mifu"kn~) AA‡AA

cU/kqjkRekReuLrL; ;suSokRekReuk ftr%A
vukReuLrq 'k=qRos oÙksZrkReSo 'k=qor~AAˆAA

vUo;µ;su vkReuk ,o (ftlds vkRekds }kjk gh) vkRek (eu)
ftr% (thr fy;k x;k gS) rL; vkReu% (ml vkRekdk) vkRek
cU/kq% (eu cU/kq gS) rq (fdUrq) vukReu% (vftrsfUnz; thodk) vkRek
,o (eu gh) 'k=qor~ ('k=qds leku) 'k=qRos (vidkjesa) oÙkZrs (izo`Ùk
gksrk gS)AAˆAA
vuqoknµftl thokRekds }kjk eu thr fy;k x;k gS] ml thokRekdk
eu gh mldk cU/kq gS] fdUrq vftrsfUnz; thodk eu gh 'k=qds leku vidkjesa
izo`Ùk gksrk gSAAˆAA
Jhfo'oukFkµdL; l cU/kq%] dL; l fjiqfjR;is{kk;kekgµcU/kqfjfrA
;sukReuk thosukRek euks ftrLrL; thoL; l vkRek euks cU/kq%]
vukReuks·ftreulLRokReSo eu ,o 'k=qor~ 'k=qRos vidkjdRos
oÙkZrsAAˆAA
Hkkokuqoknµog (eu) fdldk cU/kq vkSj fdldk 'k=q gSµblds
mÙkjesa ^cU/kq* bR;kfn dg jgs gSaA ftl ^vkRek* vFkkZr~ thods }kjk
^vkRek* vFkkZr~ eu thrk tk pqdk gS] eu ml thods fy, cU/kq gSA
fdUrq] ^vukRek* vFkkZr~ vftr euokysds fy, eu gh 'k=qor~ vFkkZr~
vidkjh tSlk O;ogkj djrk gSAAˆAA

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

%"

JheÚxoåhrk

$(%&

ftrkReu% iz'kkUrL; ijekRek lekfgr%A
'khrks".klq[knq%[ks"kq rFkk ekukieku;ks%AA‰AA

vUo;µ'khrks".k&lq[k&nq%[ks"kq ('khr&m".k&lq[k&nq%[kesa) rFkk
ekukieku;ks% (rFkk eku&viekuesa) iz'kkUrL; (jkx&}s"kjfgr) ftrkReu%
(ftreuk ;ksxhdk) vkRek (vkRek) ijek lekfgr% ýHkosr~þ (vfr'k;
lekf/kLFk gksrk gS)AA‰AA
vuqoknµ'khr&m".k] lq[k&nq%[k rFkk eku&viekuesa jkx&}s"kkfnls
jfgr ftreuk ;ksxhdk vkRek vfr'k; lekf/kLFk gksrk gSAA‰AA
Jhfo'oukFkµvFk ;ksxk:<L; fpÊkfu n'kZ;fr f=fHk%A ftrkReuks
ftreul% iz'kkUrL; jkxkfnjfgrL; ;ksfxu% ijefr'k;su lekfgr%
lekf/kLFk vkRek Hkosr~A 'khrkfn"kq lRLofi ekukieku;ks% izkIr;ksjfiAA‰AA
Hkkokuqoknµvc rhu 'yksdksads }kjk ;ksxk:<+ iq#"kds y{k.kksadks crk
jgs gSaA tks ftrkRek gSa vFkkZr~ ftUgksaus vius eudks thr fy;k gS]
tks iz'kkUr gSa vFkkZr~ jkx&}s"kkfnls jfgr gSa] os lE;d~:ils
lekf/kLFk vkRek gksrs gSa] os 'khr&m".k vkSj eku&viekuds vkusij
Hkh vfopfyr jgrs gSaAA‰AA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµewy 'yksdesa m¼`r ^ije~&vkRek* inds
}kjk ijes'ojµijekRekdks y{; ugha fd;k x;k gS] cfYd vkRek vFkkZr~
thokRekdks gh y{; fd;k x;k gSA bl ^ije~* dk vUo; ^lekfgr*
inls gS vFkkZr~ mijksDr y{k.kksals ;qDr vkRek vfr'k;:is.k
lekf/kLFk gksrk gSA Jhfo'oukFk pØoÙkhZ vkSj Jhcynso fo|kHkw"k.kus
Hkh dgk gS fd ;gk¡ ^ije* 'kCn vfr'k;kFkZ cks/kd gSAA‰AA

KkufoKkur`IrkRek dwVLFkks foftrsfUæ;%A
;qä bR;qP;rs ;ksxh leyks"Vk'edk´pu%AAŠAA

vUo;µKku&foKku&r`IrkRek (ftudk fpÙk Kku vkSj foKkuls r`Ir
gS) dwVLFk% (tks fodkjjfgr gSa) foftrsfUnz;% (tks ftrsfUnz; gSa)
leyks"Vk'edk´pu% (tks feêh] ik"kk.k vkSj lksusdks ,d leku ns[krs
gSa) ýl%µosþ ;qä% (;ksx:<+ iq#"k) ;ksxh mP;rs (;ksxh dgykrs gSa)AAŠAA
vuqoknµftudk fpÙk Kku vkSj foKkuls r`Ir gS] tks fodkjjfgr vkSj
ftrsfUnz; gSa rFkk feêh] ik"kk.k vkSj Lo.kZesa len'khZ gSa] os ;ksxk:<+ iq#"k
;ksxh dgykrs gSaAAŠAA

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$('

"k"B v/;k;

%#

Jhfo'oukFkµKkuekSinsf'kda foKkueijks{kkuqHkoLrkH;ka r`Irks fujkdkÀ
vkRek fpÙka ;L; l%A dwVLFk% ,dsuSo LoHkkosu loZdkya O;kI; fLFkr%]
loZoLrq"oukläRokr~A lekfu yks"Vknhfu ;L; l%A yks"Va e`fRi.M%AAŠAA
Hkkokuqoknµmifn"V ^Kku* vkSj ^foKku* vFkkZr~ Kkudk vijks{k
vuqHkoµbu nksuksads dkj.k mudk fpÙk vkdka{kkjfgr gks tkrk gSA os
dwVLFk gksrs gSa vFkkZr~ lnk ,d gh LoHkkoesa fLFkr jgrs gSa rFkk lHkh
oLrqvksaesa vuklä jgrs gSaA muds fy, ^yks"V* vFkkZr~ e`rfi.M bR;kfn
,d leku gksrs gSaAAŠAA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµ
dwVLFkµ ^dkyO;kih l dwVLFk ,d:ir;k rq ;%A*
vFkkZr~] tks vuUrdky rd fodkj'kwU; gksdj Lo&Lo:iesa izfrf"Br
jgrs gSa] mUgsa dwVLFk dgrs gSaAAŠAA

lqâfUe=k;Zqnklhue/;LFk}s";cU/kq"kq
A
lk/kq"ofi p ikis"kq lecqf¼£of'k";rsAA‹AA

vUo;µlqâfUe=k;qZnklhue/;LFk}s";cU/kq"kq (lqân] fe=] oSjh] mnklhu]
e/;LFk] }s"; vkSj cU/kqvksaesa) lk/kq"kq (lk/kqvksaesa) vfi p ikis"kq (vkSj
ikfi;ksaeas Hkh) lecqf¼% (leku Hkkookys) fof'k";rs (fof'k"V vFkkZr~
vfrJs"B gksrs gSa)AA‹AA
vuqoknµlqân] fe=] 'k=q] mnklhu] e/;LFk] }s";] cU/kq] lk/kq rFkk
ikfi;ksads izfr Hkh leHkko;qä iq#"k fof'k"V vFkkZr~ vfrJs"B gksrs gSaAA‹AA
Jhfo'oukFkµlqâr~ LoHkkosu fgrk'kalh] fe=a dsukfi Lusgsu fgrdkjh]
vfj?kkZrd%] mnklhuks fookneku;ks#is{kd%] e/;LFkks fookneku;ks£ooknkigkjkFkhZ]
}s";ks·idkjdRokr~ }s"kkgZ%] cU/kq% lEcU/kh] lk/koks /kk£edk%] ikik
v/kk£edk%µ,rs"kq lecqf¼Lrq fof'k";rsA leyks"Vk'edk´pukr~ ldk'kknfi
Js"B%AA‹AA
Hkkokuqoknµ^lqân~* vFkkZr~ LoHkkols fgrdkeh] ^fe=* vFkkZr~ Lusgo'k
fgrdkjh] ^vfj* vFkkZr~ ?kkrd] ^mnklhu* vFkkZr~ fooknh i{kksadh mis{kk
djusokyk] ^e/;LFk* vFkkZr~ fooknh i{kksadh e/;LFkrk djusokyk] ^}s";*
vFkkZr~ vidkjh gksusds dkj.k }s"k djus ;ksX;] ^cU/kq* vFkkZr~
lEcU/kh] ^lk/kq* vFkkZr~ /kk£ed] ^ikih* vFkkZr~ v/kk£edµtks bu lcds
izfr lecqf¼okys gksrs gSa] os fof'k"V ;k Js"B gksrs gSaA os feêh] iRFkj]
lksukfnesa leHkko;qä iq#"kls Hkh Js"B gksrs gSaAA‹AA

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

%$

JheÚxoåhrk

$(

lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµiwoZ'yksdesa feêh] iRFkj] Lo.kkZfnesa
lecqf¼fof'k"V O;fädks ;ksxh dgk x;k] fdUrq bu tM+&nzO;ksaesa len'khZ
gksusdh vis{kk os yksx ;ksxk:<+ iq#"kksaesa vfr'k; Js"B gSa] tks lqân~
vFkkZr~ fe=] 'k=q] mnklhu] e/;LFk] }s";] cU/kq] lk/kq vkSj vlk/kq LoHkko&
fof'k"V thoksaesa lecqf¼lEiék gksrs gSaAA‹AA

;ksxh ;q´thr lrrekRekua jgfl fLFkr%A
,dkdh ;rfpÙkkRek fujk'khjifjxzg%AAƒŒAA

vUo;µ;ksxh (;ksxh iq#"k) lrre~ (loZnk) jgfl (futZu LFkkuesa)
,dkdh (vdsys gh) fLFkr% (jgrs gq,) ;rfpÙkkRek (fpÙk vkSj nsg
la;rdj) fujk'kh% (vk'kkjfgr) vifjxzg% (,oa fo"k;dks vLohdkjdj)
vkRekue~ (eudks) ;q´thr (lekf/k;qä djsaxs)AAƒŒAA
vuqoknµ;ksxh iq#"k futZu LFkkuesa ,dkdh fuokl djrs gq, fpÙk
vkSj nsgdks la;rdj vk'kkjfgr gksdj ,oa fo"k;dks vLohdkjdj eudks
loZnk lekf/k;qä djsaxsAAƒŒAA
Jhfo'oukFkµvFk lkÂa ;ksxa fo/kÙksµ;ksxhR;kfnuk] l ;ksxh ijeks
er bR;UrsuA ;ksxh ;ksxk:< vkRekua euks ;q´thr lekf/k;qäa
dq;kZr~AAƒŒAA
Hkkokuqoknµvc ^;ksxh* bR;kfnls ysdj ^l ;ksxh ijeks er%* (xhrk
ˆ@…„) rd vÂlfgr ;ksxdk fu;e crk jgs gSaA ;ksxh ;ksxk:<+ vkRekdks
vFkkZr~ eudks lekf/k;qä djsaxsAAƒŒAA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµ;ksxk:<+ O;fädk y{k.k crkdj rsbZl
'yksdksaesa blds lk/kudk mins'k ns jgs gSaA ;ksxlk/kd fu"dke
Hkxor~&v£ir deZ;ksxdk voyEcudj HkksX; fo"k;ksals eudk izR;kgkjdj
mls Hkxoku~dh fpUrkesa lekf/kLFk djsaxsA os futZu LFkkuesa fpÙkdks
la;ferdj] ;ksxds izfrdwy O;kikjdk otZudj] n`<+ oSjkX;iwoZd fuLi`g
gksdj lk/ku djsaxsAAƒŒAA

'kqpkS ns'ks izfr"BkI; fLFkjekluekReu%A
ukR;qfPNªra ukfruhpa psykftudq'kksÙkje~AAƒƒAA
r=Sdkxza eu% ÏRok ;rfpÙksfUæ;fØ;%A
mifo';klus ;q´T;k|ksxekRefo'kq¼;sAAƒ„AA

vUo;µ'kqpkS ns'ks (ifo= LFkkuesa) u vR;qfPNªre~ (u vfr mPp
LFkkuesa) u vfruhpe~ (u vfr fuEu LFkkuesa) psykftudq'kksÙkje~

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$(!"

"k"B v/;k;

%%

(dq'kkluds mij e`xklu vkSj mlds mij oL=klu LFkkfirdj) vkReu%
(vius) fLFkje~ vklue~ izfr"BkI; (fu'py vkludks Hkwfeij
izfr"Bkfirdj) r= vklus (ml vkluij) mifo'; (cSBdj) eu%
,dkxze~ ÏRok (eudks ,dkxzdj) ;rfpÙk&bfUnz;&fØ;% (fpÙk] bfUnz;
vkSj muds dk;ks±dks la;rdj) vkRefo'kq¼;s (vUr%dj.kdh 'kqf¼ds
fy,) ;ksxe~ ;qq´T;kr~ (;ksxdk vH;kl djsaxsa)AAƒƒ&ƒ„AA
vuqoknµifo= LFkkuesa u vfr mPp vkSj u vfr fuEu dq'kkluds
mij e`xklu vkSj mlds mij oL=klu fcNkdj] ml fu'py vkludks
Hkwfeij LFkkfir djrs gq, ml vkluds mij cSBdj] eudks ,dkxzdj]
fpÙk] bfUnz; vkSj muds dk;ks±dks la;r djrs gq, vUr%dj.kdh 'kqf¼ds fy,
;ksxkH;kl djsaxsAAƒƒ&ƒ„AA
Jhfo'oukFkµizfr"BkI; LFkkif;RokA psykftudq'kksÙkjfefr dq'kkluksifj
e`xpekZlue~] rnqifj oL=klua fu/kk;sR;FkZ%A vkReuks·Ur%dj.kL;
fo'kq¼;s fo{ksi'kwU;Rosukfrlw{er;k czãlk{kkRdkj;ksX;rk;S]µ^^n`';rs
Roxzî;k cq¼îkÞ bfr Jqrs%AAƒƒ&ƒ„AA
Hkkokuqoknµizfr"BkI;dk rkRi;Z gSµLFkkfirdjA ^psykftudq'kksÙkje~*µ
dq'kkluds mij e`x&pekZlu] mlds mij oL=dk vklu j[kdjA ^vkRek*
vFkkZr~ vUr%dj.kdh 'kqf¼ds fy, fo{ksi'kwU; gksdj Hkh vfrlw{erkiwoZd
czãlk{kkRdkjdh ;ksX;rkdks izkIr djusds fy, ,dkxz cqf¼ Hkh pkfg,A
dBksifu"kn~ (ƒ@…@ƒ„) esa Hkh dgk x;k gSµ^n`';rs Roxzî;k cq¼îk*
vFkkZr~ mldk ,dkxz cqf¼ls n'kZu djrs gSaAAƒƒ&ƒ„AA

lea dk;f'kjksxzhoa /kkj;ékpya fLFkj%A
laizs{; ukfldkxza Loa fn'k'pkuoyksd;u~AAƒ…AA
iz'kkUrkRek foxrHkhczZãpkfjozrs fLFkr%A
eu% la;E; efPpÙkks ;qä vklhr~ eRij%AAƒ†AA

vUo;µdk;f'kjksxzhoe~ ('kjhj] eLrd vkSj xnZu) lee~ (lh/kk)
vpye~ (fu'py) /kkj;u~ (/kkj.kdj) fLFkj% (fLFkj gksdj) Loe~
ukfldkxze~ (viuh ukdds vxzHkkxdks) laizs{; (HkyhHkk¡fr ns[krs gq,)
fn'k% p vuoyksdue~ (fdlh vU; fn'kkvksaesa u ns[krs gq,) czãpkfjozr&
fLFkr% (czãpkjhds ozresa fLFkr) foxrHkh% (fuHkZ;) iz'kkUrkRek
(iz'kkUrkRek) eu% la;E; (eudks la;ferdj) efPp=% eRij% (fpÙkdks
eq>esa yxkrs gq, rFkk esjs ijk;.k gksdj) ;qä% vklhr~ (;qäHkkols
jgsaxs)AAƒ…&ƒ†AA

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

%&

JheÚxoåhrk

$(!"

vuqoknµczãp;Z ozresa fLFkr] fuHkZ; rFkk iz'kkUr vkRek 'kjhj] xnZu
vkSj eLrddks yEcor~ j[krs gq,] vU; fn'kkvksaesa n`f"Vikr u djrs gq,
n`f"Vdks viuh ukdds vxzHkkxesa dsfUnzrdj] eudks la;ferdj] fpÙkdks
eq>esa yxkrs gq, rFkk esjs ijk;.k gksdj ;qäHkkols jgsaxsAAƒ…&ƒ†AA
Jhfo'oukFkµdk;ks nsge/;Hkkx%] lea voØe~] vpya fu'pya
/kkj;u~ dqoZu~] eu% la;E; izR;kâR; efPpÙkks eka prqHkqZta lqUnjkdkja
fpUr;u~] eRij% eÚfäijk;.k%AAƒ…&ƒ†AA
Hkkokuqoknµnsgds e/;Hkkxdks ^dk;* dgrs gSaA ^lee~* dk rkRi;Z
gSµvoØ vFkkZr~ lh/kk vkSj ^vpye~* dk rkRi;Z gSµfu'pyA dk;
vkfndks voØ vkSj fu'py j[krs gq,] eudks fo"k;ksals gVkdj prqHkZqt
lqUnjkdkj esjh fpUrk djrs gq, esjh Hkfäds ijk;.k gksaxsAAƒ…&ƒ†AA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµvklu fLFkj vkSj lq[kdj gksusls lk/ku&
Hktuesa lgk;rk feyrh gSA LofLrd] e;wj] x#M] iù vkfn ˆ† izdkjds
vkluksadk mYys[k feyrk gSA ir´tfyus Hkh ^fLFkj lq[keklue~* dgk
gSA 'osrk'orj mifu"kn~ („@Š) esa vkludh fof/k crkbZ xbZ gSµ^^'kjhj]
eLrd vkSj xzhokµrhuksadks ,d lh/kesa ljy:ils LFkkfirdj euds
lfgr bfUnz;ksadks ân;fLFkr czãesa lfékfo"V djuk pkfg,A ,slk djusokys
fo}ku~ lk/kd czã:ih ukSdkds }kjk dke&Øks/k:ih Hkh"k.k lalkj&lkxjls
mÙkh.kZ gks tkrs gSaA**
;fn dksbZ ;g 'kÁk djs fd ekul&Lej.kds fo"k;esa LFkwy 'kjhjxr
vkludh D;k vko';drk gS] rks osnkUr lw= (†@ƒ@‰) esa bldk mÙkj
;g gSµ^vklhu% lEHkokr~* vFkkZr~ fLFkj vklu yxkdj Jhgfjdk Lej.k
djuk pkfg,A vkluds fcuk fpÙkdh ,dkxzrk lEiék ugha gksrhA
pyrs&fQjrs] lksrs&[kM+s jgrs le; fpÙk fof{kIr jgrk gSA ml fLFkfresa
fpÙkdks ,dkxz djuk lEHko ugha gSµxksfoUn Hkk";A
JheÚkxoresa Hkh ,slk gh ns[kk tkrk gS] blds fy, ^'kqpkS&&leH;lsr~*
(JheÚk- …@„Š@Š) ls ^gsrqRo&&&dk"B%* (JheÚk-…@„Š@…ˆ) rd rFkk
^le&&&&&&{k.k%* (JheÚk- ƒƒ@ƒ†@…„) 'yksd nz"VO; gSaA
;ksx'kkL=esa Hkh dgk x;k gSµ^vUryZ{;ks·cfgn`Zf"V% fLFkjfpÙk%
lqlÂr%*AAƒ…&ƒ†AA

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$(#$

"k"B v/;k;

%'

;q´téksoa lnkRekua ;ksxh fu;rekul%A
'kk¥Ur fuokZ.kijeka eRlaLFkkef/kxPNfrAAƒ‡AA

vUo;µ,oa (iwoksZä jhfrls) lnk ,o (loZnk gh) vkRekue~ (eudks)
;q´tu~ (;ksx;qädj) fu;rekul% (la;rfpÙk) ;ksxh (;ksxh) er~ laLFkke~
(esjs Lo:i vFkkZr~ fu£o'ks"k czãesa fLFkr gksdj) ijeke~ fuokZ.k (ije
fuokZ.k:ih) 'kkfUre~ vf/kxPNfr ('kkfUr izkIr djrs gSa)AAƒ‡AA
vuqoknµla;rfpÙk ;ksxh iwoksZä jhfrls eudks lnk gh ;ksx;qädj esjs
Lo:iesa vofLFkr gksdj ije fuokZ.k:ih 'kkfUr izkIr djrs gSaAAƒ‡AA
Jhfo'oukFkµvkRekua euks ;q´tu~] /;ku;ksx;qäa dqoZu~] ;rks
fu;rekul% fo"k;ksijrfpÙk%A fuokZ.kks eks{k ,o ije% izkI;ks ;L;ka] e¸;so
fu£o'ks"kczãf.k lE;d~ LFkk fLFkfr;ZL;ka rka 'kkfUar lalkjksijfra
izkIuksfrAAƒ‡AA
Hkkokuqoknµftudk fpÙk fo"k;&fpUrkls vrhr gS] os la;rfpÙk ;ksxh
^vkRek* vFkkZr~ eudks /;ku;ksxls ;qädj ije izkI; fuokZ.k vFkkZr~
eks{k izkIr djrs gSaA eq>esa gh vFkkZr~ esjs fu£o'ks"k czãLo:iesa HkyhHkk¡fr
fLFkr gksusds dkj.k mUgsa 'kkfUr vFkkZr~ lalkjls fojfä izkIr gksrh gSAAƒ‡AA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµ;gk¡ JhHkxoku~ ;ksxkH;kldk Qy crk jgs
gSaµ;ksxkH;klds }kjk ^reso fofnRokfre`R;qesfr* ('os- m- …@Š) vFkkZr~
Hkxoku~dks tkudj lalkj:ih e`R;qls rj tkrs gSaA ;ksxh yksx fu£o'ks"k
czãdks izkIr djrs gSaAAƒ‡AA

ukR;'urLrq ;ksxks·fLr u pSdkUreu'ur%A
u pkfrLoIu'khyL; tkxzrks uSo pktZquAAƒˆAA

vUo;µvtqZu (gs vtqZu!) vR;'ur% (vf/kd Hkkstudkjhdk) u
;ksx% vfLr (;ksx fl¼ ugha gksrk gS) rq (iqu%) ,dkUre~ vu'ur%
(fcYdqy vukgkjhdk Hkh) u p (;ksx fl¼ ugha gksrk gS)
vfrLoIu'khyL; (vfr'k; funzkijk;.kdk) u p (ugha gksrk gS) tkxzr%
,o u p (tkxzr jgusokykdk Hkh ugha gksrk gS)AAƒˆAA
vuqoknµgs vtqZu! u rks vR;kgkjhdk vkSj u gh vukgkjhdk rFkk u
vfr'k; funzkijk;.k vkSj u gh lnk tkxzr jgusokysdk ;ksx fl¼ gksrk
gSAAƒˆAA

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

&

JheÚxoåhrk

$(%

Jhfo'oukFkµ;ksxkH;klfu"BL; fu;eekg }kH;ke~A vR;'ur%
vf/kda Hkq´tkuL;_ ;nqäe~µ^^iwj;sn'kusuk¼± r`rh;eqndsu rqA ok;ks%
l´pj.kkFk± rq prqFkZeo'ks"k;sr~AAÞ bfrAAƒˆAA
Hkkokuqoknµnks 'yksdksads }kjk ;ksxkH;klds fy, fu"Bkoku~ iq#"kds
y{k.k crk jgs gSaA ^vR;'ur%* dk rkRi;Z gSµvf/kd Hkkstu djusokykA
;ksx'kkL=esa crk;k x;k gSµ^iwj;sn'kusuk¼± r`rh;eqndsu rqA ok;ks%
l´pj.kkFk± rq prqFkZeo'ks"k;sr~AA* vFkkZr~ mnjdk vk/kk Hkkx vékds }kjk
vkSj r`rh; Hkkx tyds }kjk iw.kZ djsaxs rFkk pkSFkk Hkkx ok;qds lapj.kds
fy, [kkyh j[ksaxsAAƒˆAA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµlk/kuesa flf¼ izkIr djusds fy, ;ksxhdks
Hkw[kk jgusij] DykUr jgusij rFkk mf}XufpÙk jgusij ;ksxkH;kl ugha
djuk pkfg,A vR;Ur 'khr] vR;Ur m".k vkSj 'kh?kzrkds le; ;ksxdk
vuq"Bku ugha djuk pkfg,] vU;Fkk ;ksxdh flf¼ ugha gksrhA
gfjuke djrs le;] Hkfäds vÂksadk vuq'khyu djrs le;] fo'ks"kr%
Hkxoku~dh yhyk&dFkkvksads Lej.kdkyesa mijksä fu;eksadk lko/kkuhls
ikyu djuk pkfg,A blfy, gfjuke vkfn djrs le; fpÙkdks fLFkj
j[kusds fy, lk/kdksads fy, dqN le; futZuesa ,dkxz fpÙkls Ï".kukedk
vuq'khyu djuk ,dkUr dÙkZO; gSA JhyHkfäfouksn Bkdqjus gfjuke
fpUrkef.kesa ,slk gh mins'k fn;k gSAAƒˆAA

;qäkgkjfogkjL; ;qäps"VL; deZlqA
;qäLoIukocks/kL; ;ksxks Hkofr nq%[kgkAAƒ‰AA

vUo;µ;qäkgkjfogkjL; (;Fkk;ksX; vkgkj&fogkj djusokysdk) deZlq
;qäps"VL; (deks±esa ;Fkk;ksX; ps"Vk djusokysdk) ;qäLoIukocks/kL;
(;Fkk;ksX; lksus vkSj tkxusokysdk) ;ksx% (;ksx) nq%[kgk Hkofr (lkalkfjd
Dys'kksadk gj.k djusokyk gksrk gS)AAƒ‰AA
vuqoknµ;Fkk;ksX; vkgkj&fogkj djusokysdk] deks±esa ;Fkk;ksX; ps"Vk
djusokysdk rFkk ;Fkk;ksX; lksus vkSj tkxusokysdk ;ksx lkalkfjd Dys'kksadk
gj.k djusokyk gksrk gSAAƒ‰AA
Jhfo'oukFkµ;qäks fu;r ,o vkgkjks Hkkstua fogkjks xeu´p ;L;
rL; deZ"kqO;ogkfjd&ikjek£Fkd&ÏR;s"kq ;qäk fu;rk ,o ps"Vk
okXO;kikjk|k ;L; rL;AAƒ‰AA

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$(&

"k"B v/;k;

&

Hkkokuqoknµftuds vkgkj vFkkZr~ Hkkstu ,oa fogkj vFkkZr~ xeu
;qä vFkkZr~ fu;r gSa] muds O;ogkfjd vkSj ikjekfFkZd ÏR;lewg
ps"Vk;qä gksrs gSaAAƒ‰AA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµvkgkj&fogkjesa la;e ugha j[kusls ukuk
izdkjdh O;kf/k;k¡ mifLFkr gks tkrh gSa] ftuls lk/kuesa fo?u iM+rk
gSA blh izdkj ukuk fpUrkvksads dkj.k mf}Xu p´py euls Hkh
lk/kudh flf¼ ugha gksrh gSA blhfy, lqikP;] fLuX/k vkSj ;qä vkgkj
djuk gh lk/kdksads fy, dÙkZO; gSA Hkfä&lk/kdksads fy, Jhy
:ixksLokehds }kjk jfpr mins'kke`rds mins'k vo'; ikyuh; gSa] ftlesa
;g dgk x;k gS fd euosx] Øks/kosx] ftàkosx] miLFkosx vkfndk la;e
djusokyk O;fä gh ;FkkFkZ:iesa lk/ku dj ldrk gSA buds vfrfjä
vR;kgkj] iz;kl] iztYi] fu;ekxzg] vlRl rFkk vlr~erksadks xzg.k
djusdh ykylkµbu N% nks"kksadks vo'; gh nwj j[kuk pkfg,A vkyksP;
'yksdesa ^;qäLoIukocks/k* dk rkRi;Z gSµifjfer funzk vkSj ifjfer
tkxj.kAAƒ‰AA

;nk fofu;ra fpÙkekReU;sokofr"BrsA
fuLi`g% loZdkesH;ks ;qä bR;qP;rs rnkAAƒŠAA

vUo;µ;nk (tc) fpÙke~ (eu) fofu;re~ (fo'ks"k:ils ;k
lEiw.kZ:ils la;fer gksdj) vkRefu ,o (vkRekesa gh) vofr"Brs
(fu'py Hkkols vofLFkr gksrk gS) rnk (rc) loZdkesH;% fuLi`g%
(leLr dkeukvksadh Li`gkls jfgr O;fä) ;qä% bfr mP;rs (;qä dgykrs
gSa)AAƒŠAA
vuqoknµtc eu lEiw.kZ:ils la;fer gksdj fu'py Hkkols vkRekesa
gh vofLFkr gksrk gS] rc leLr dkeukvksadh Li`gkls jfgr O;fä ;qä
dgykrs gSaAAƒŠAA
Jhfo'oukFkµ;ksxh fu"iUu;ksx% dnk HkosfnR;kdkÀ;kekgµ;nsfrA
fofu;ra fu#¼a fpÙke~ vkRefu LofLeUuso vofr"Brs fu'pyhHkorhR;FkZ%AAƒŠAA
Hkkokuqoknµ;ksxh dc fu"iUu;ksx gksrs gSa vFkkZr~ mudk ;ksx dc
iw.kZ gksrk gS\ blds mÙkjesa dgrs gSaµtc os fu#¼ (fo'ks"k:ils la;r)
fpÙkdks vkRek vFkkZr~ viusesa gh fu'py Hkkols vofLFkr dj ysrs
gSa] rc os fu"iUu;ksx gks tkrs gSaAAƒŠAA

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

&

JheÚxoåhrk

$(' !

lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµ;ksxkH;kl djrs&djrs ;ksxhdk fpÙk tc
fLFkj gks tkrk gS vFkkZr~ fo"k;&Hkksxdh Li`gkls jfgr gks tkrk gS rFkk
vkRe&fo"k;esa gh fLFkj gks tkrk gS] ml le; ;ksxhdk ;ksx fu"iUu
gksrk gSAAƒŠAA

;Fkk nhiks fuokrLFkks usÂrs lksiek Le`rkA
;ksfxuks ;rfpÙkL; ;q´trks ;ksxekReu%AAƒ‹AA

vUo;µ;Fkk (ftl izdkj) fuokrLFk% (ok;qjfgr LFkkuesa) nhi% u
bÂrs (nhi ugha dfEir gksrk gS) lk (mlh izdkj) vkReu%
(vkRefo"k;d) ;ksxe~ ;q´tr% (;ksxkH;kldkjh) ;rfpÙkL; ;ksfxu%
(la;rfpÙk ;ksxhdh) miek Le`rk (miek tkuuh pkfg,)AAƒ‹AA
vuqoknµftl izdkj nhi ok;qjfgr LFkkuesa ugha dfEir gksrk gS] mlh
izdkj vkRefo"k;d ;ksxkH;kldkjh la;rfpÙk ;ksxhdh miek tkuuh
pkfg,AAƒ‹AA
Jhfo'oukFkµfuokrLFkks fuokZrns'kfLFkrks nhiks usÂrs u pyfr ;%
l nhi miek ;Fkk ;FkkofnR;FkZ%A lks·fi yksis psr~ ikniwj.kfefr
lfU/k%] dL;ksiek bR;r vkgµ;ksfxu bfrAAƒ‹AA
Hkkokuqoknµok;q'kwU; x`gesa nhi dfEir ugha gksrk gSA blfy, ;rfpÙk
;ksxhds fpÙkdh miek nhils nh xbZ gSA ;fn ^l%* ds folxZdk yksi
gksdj ikniwj.kds fy, lfU/k gks rks ^lksiek* gksxkA lk/kkj.k O;kdj.kds
vuqlkj ;gk¡ ^l miek* gksuk pkfg,A fdldh miek\ blds mÙkjesa
^;ksfxu%* bR;kfn dg jgs gSaAAƒ‹AA

;=ksijers
fpÙka fu#¼a
;ksxlso;k A
;= pSokReukRekua
i';ékkRefu
rq";frAA„ŒAA
lq[kekR;fUrda
;Ùkn~cqf¼xzkáerhfUæ;e~A
osfÙk ;= u pSok;a fLFkr'pyfr rÙor%AA„ƒAA
;a yC/ok pkija ykHka eU;rs ukf/kda rr%A
;fLefULFkrks u nq%[ksu xq#.kkfi fopkY;rsAA„„AA
ra
fo|kíq%[kla;ksxfo;ksxa
;ksxlafKre~A
l fu'p;su ;ksäO;ks ;ksxks·fu£o..kpsrlkAA„…AA

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$( " #

"k"B v/;k;

&!

lÁYiizHkokUdkekaLR;DRok
lokZu'ks"kr%A
eulSosfUæ;xzkea
fofu;E;
leUrr%AA„†AA
'kuS%
'kuS#ijesn~
cq¼îk
/k`frx`ghr;kA
vkRelaLFka eu% ÏRok u fdf´pnfi fpUr;sr~AA„‡AA

vUo;µ;= (ftl voLFkkesa) ;ksxlso;k (;ksxkH;kl }kjk) (;ksxhdk)
fu#¼e~ fpÙke~ (la;fer fpÙk) mijers (fo"k;ksals fojä gks tkrk gS)
;= p (vkSj ftl voLFkkesa) vkReuk (vkRekds }kjk) vkRekue~
(vkRekdks) i';u~ (n'kZu djrs&djrs) vkRefu ,o (vkRekesa gh)
rq";fr (rq"V gksrs gSa) ;= (ftl voLFkkesa) v;e~ (;s ;ksxh) ;r~
rr~ cqf¼xzkáe~ (cqf¼ }kjk xzg.kh;) vrhfUnz;e~ (bfUnz;krhr)
vkR;fUrde~ lq[ke~ osfÙk (fuR; lq[kdk vuqHko djrs gSa) p fLFkr%
(vkSj ftl voLFkkesa fLFkr gksdj) rÙor% (vkReLo:ils) u pyfr
(ugha Hkz"V gksrs gSa) ;e~ ykHke~ (ftl ykHkdks) yC/ok (izkIrdj) vije~
(vU; ykHkdks) rr% vf/kd (mlls vf/kd) u eU;rs (ugha ekurs
gSa) ;fLeu~ p fLFkr% (,oa ftlesa fLFkr gksdj) xq#.kk nq%[ksu vfi
(xq#rj ;k Hk;kud nq%[kds }kjk Hkh) u fopkY;rs (vfHkHkwr ugha gksrs
gSa) re~ (ml voLFkkdks) nq%[kla;ksxfo;ksxe~ (nq%[k&laLi'kZjfgr)
;ksxlafKre~ fo|kr~ (;ksxds ukels tkuks) l% ;ksx% (og ;ksx)
vfu£o..kpsrlk (/kS;Z;qä fpÙk }kjk) lÁYiizHkoku~ (lÁYils mRiék
gksuokyh) lokZu~ dkeku~ (leLr dkeukvksadks) v'ks"kr% (lEiw.kZ:is.k)
R;DRok (R;kxdj) eulk ,o (euds }kjk gh) leUrr% (lHkh vksjls)
bfUnz;xzkee~ (bfUnz;ksadks) fofu;E; (la;rdj) fu'p;su (lk/kq&'kkL=ds
okD;ksa }kjk fu'p;iwoZd) ;ksDrO;% (;ksxkH;kl djuk pkfg,)
èk`frx`ghr;k cq¼îk (/kS;Z;qä cqf¼ }kjk) eu% (eudks) vkRelaLFke~ ÏRok
(vkRekesa fLFkrdj) 'kuS% 'kuS% (Øe'k%) mijesr~ (fojä gksaxs) fdf´pnfi
(dqN Hkh) u fpUr;sr~ (fpUrk ugha djasxs)AA„Œ&„‡AA
vuqoknµftl voLFkkesa fpÙk ;ksxkH;kl }kjk la;fer gksdj fo"k;ksals
fojä gks tkrk gS] ftl voLFkkesa fo'kq¼ fpÙk }kjk vkRekdk n'kZu
djrs&djrs os vkRekesa gh rq"V gksrs gSa] ftl voLFkkesa os dsoy cqf¼
}kjk xzg.kh; bfUnz;krhr fuR; lq[kksadk vuqHko djrs gSa] ftl voLFkkesa
fLFkr gksdj vkReLo:ils Hkz"V ugha gksrs gSa] ftl ykHkdks (vkRelq[kdks)

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

&"

JheÚxoåhrk

$(  #

izkIrdj vU; ykHkksadks mlls vf/kd ugha ekurs gSa vkSj ftl voLFkkesa
vofLFkr gksdj xq#rj (Hk;kud) nq%[kls Hkh vfHkHkwr ugha gksrs gSa] ml
voLFkkdks lq[k&nq%[kds lEidZls jfgr ;ksxds ukels tkuksA ;ksxh ml
;ksxdk vH;kl /kS;Z;qä fpÙk }kjk] lÁYils mRiék gksusokyh leLr
dkeukvksadk lEiw.kZ ifjR;kxdj] euds }kjk lHkh fn'kkvksals bfUnz;ksadks
la;rdj] lkèkq'kkL=ds mins'kkuqlkj fu'p;iwod
Z djsxa As /kS;;Z ä
q cqf¼ }kjk eudks
vkRekesa fLFkrdj Øe'k% fojä gksxa s vkSj dqN Hkh fpUrk ugha djsxa As A„Œ&„‡AA
Jhfo'oukFkµßukR;'urLrq ;ksxks·fLrÞ bR;knkS ^;ksx*µ'kCnsu
lekf/k#ä%A l p laizKkrks·laizKkr'pA lfordZlfopkjkfnHksnkr~ laizKkrks
cgqfo/k%A vlaizKkrlekf/k:iks ;ksx% dhn`'k bR;is{kk;kekgµ;=sR;kfn
lk¼SZfL=fHk%A ;= lek/kkS lfr fpÙkeqijers oLrqek=eso u Li`'krhR;FkZ%A
r= gsrq%µfu#¼fefrA rFkk p ikr´tylw=e~µß;ksxf'pÙko`fÙkfujks/k%Þ
bfrA ;=sR;kfninkuka ;ksxlafKra fo|kfnfr prqFkZsukUo;%A vkReuk
ijekRekdkjkUr%dj.ksukRekua ijekRekua i';u~ rfLeu~ rq";fr] r=R;a lq[ka
izkIuksfrA ;nkR;fUrda lq[ka izfl¼e~] rnso ;= lek/kkS lfr osfÙkA
cq¼îkRekdkj;Sso xzkáe~_ vrhfUæ;a fo"k;sfUæ;lEidZjfgre~A vr,o ;=
fLFkr% lu~ rÙor vkReLo:ikUuSo pyfr] vr,o ;a ykHka yC/ok
rr% ldk'kknija ykHkef/kda u eU;rsA nq%[kL; la;ksxsu Li'kZek=s.kkfi
fo;ksxks ;fLeu~ ra ;ksxlfKra ;ksxlaKka izkIra lekf/ka fo|kr~A ;|fi 'kh?kza
u fl/;fr rnI;;a es ;ksx% lalsRL;R;sosfr ;ks fu'p;LrsuA
vfu£o..kpsrlSrkorkfi dkysu ;ksxks u fl¼%] fder%ija d"VsusR;uqrkiks
fuoZsnLræfgrsu psrlkA bg tUefu tUekUrjs ok fl/;rq] fda es Roj;sfr
/kS;Z;qäsu eulsR;FkZ%A rnsrn~xkSMiknk mnktÎq%µßmRlsd mn/ks;Z}r~
dq'kkxzs.kSdfcUnqukA eulks fuxzgLr}n~Hkosnifj[ksnr%AAÞ bfr_µmRlsd
mRls p ue~ ] 'kks " k.kk/;olk;s u tyks ¼ j.kfefr ;kor~ A v=
dkfpnk[;kf;dkfLrµßdL;fpr~ fdy if{k.kks·.Mkfu rhjfLFkrkfu rjÂosxsu
leqæks tgkjA l p leqæa 'kks"kf;";kE;sosfr izfrKk; Loeq[kkxzs.kSdSda
tyfcUnqeqifj izfp{ksiA rr'p l cgqfHk% if{kfHkcZU/kqfHk;Zqäîk ok;Zek.kks·fi
uSoksijjkeA ;n`PN;k p r=kxrsu ukjnsu fuokfjrks·I;fLeu~ tUefu
tUekUrjs ok leqæa 'kks"kf;";kE;sosfr rnxzs·fi iqu% izfrtKsA rr'p
nSokuqdYw ;kr~ ÏikyqukZjnks x#Ma rRlkgk¸;k; iz"s k;keklA leqæLRonh;Kkfræksgus
RokeoeU;r bfr okD;suA rrks x#Mi{kokrsu 'kq";u~ leqæks·frHkhrLrkU;.Mkfu

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$(  #

"k"B v/;k;

&#

rLeS if{k.ks nnkSÞ bfrA ,oeso 'kkL=opukfLrD;su ;ksxs Kkus HkäkS ok
izoÙkZekueqRlkgoUre/;olkf;ua tua Hkxokusokuqx`÷krhfr fu'psrO;e~A
,rkn`'k;ksxkH;kls izo`ÙkL; izkFkfeda ÏR;eUR;´p ÏR;ekgµladYisfr
}kH;ke~A dkekaLR;DRosfr izkFkfeda ÏR;e~A u fdf´pnfi fpUr;sfnR;UR;a
ÏR;e~AA„Œ&„‡AA
Hkkokuoqknµ^ukR;'urLrq ;ksxksfLr* (xhrk ˆ@ƒˆ) bR;kfn 'yksdksaesa
^;ksx* 'kCndk rkRi;Z ^lekf/k* gSA ;g lekf/k nks izdkjdh gksrh gSµlEizKkr
vkSj vlEizKkrA lfordZ vkSj lfopkj vkfnds Hksnls lEizKkrds Hkh
vusd Hksn gSaA vlaizKkr lekf/k;ksx dSlk gksrk gS\ bl iz'udh vis{kkesa
^;=* bR;kfn lk<+s rhu 'yksdksadks dg jgs gSaA lekf/k gksusij fpÙk fo"k;ksals
mijr (fojä) gks tkrk gS vFkkZr~ oLrqek=dks Li'kZ ugha djrk gSA
bldk dkj.k gSµfu#¼] tSlk fd ikr´ty lw=esa Hkh dgk x;k gSµ
^;ksxf'pÙko`fÙkfujks/k%A* mijksä 'yksdksaesa ^;=* bR;kfn inlewgdk vUo;
rsblosa 'yksdds ^;ksxlafKre~* ls gSA ;ksxh ^vkReuk* vFkkZr~ ijekRekdkj
vUr%dj.kds }kjk ^vkRek* vFkkZr~ ijekRekdk n'kZudj mlhls larq"V
gksrs gSa] os ogh lq[k izkIr djrs gSaA tgk¡ vkR;fUrd lq[k izfl¼ gS]
lekf/k Hkh ogha gSµ,slk tkuksA ;g vkRekdkj vFkkZr~ vkRel`n'k cqf¼
}kjk gh xzg.kh; gS] D;ksafd og vrhfUnz; (bfUnz;krhr) gS vFkkZr~ fo"k;
vkSj bfUnz;ksads la;ksxls izkIr lq[kls ijs gSA vr,o os tgk¡&dgha Hkh
D;ksa u jgsa] os vius vkReLo:ils fopfyr ugha gksrs gSaA vr,o]
ml oLrqdks izkIr djusij vU; ykHkksadks egRoghu ekurs gSaA nq%[kdk
;ksx vFkkZr~ Li'kZ gksusij Hkh ftlesa fo;ksx gS vFkkZr~ nq%[kdk ;ksx ugha
gS] mls gh ^;ksxlafKre~* dgrs gSa ;k mlhdks ^;ksx* laKkls vfHkfgr
djrs gSa] ogh lekf/k gSA ;ksxhds fpÙkesa ,slk vuqrki ugha gksuk pkfg,
fd brus le; rd rks flf¼ gqbZ ugha] vr% vkSj d"V djusdk D;k
iz;kstu gS] cfYd muds euesa ,slk /kS;Z gksuk pkfg, fd ;g bl tUeesa
fl¼ gks vFkok vxys tUeksaesa fl¼ gks] eSa rks ;Ru'khy jgw¡xk]
'kh?kzrkls eq>s D;k ysuk&nsuk gS\ bl fo"k;esa JhxkSM+iknus mnkgj.k fn;k
gSµdq'kkds vxzHkkxij ,d&,d cw¡n ty ysdj leqnzdks lq[kkusds
lÁYids leku gh ;fn fdlhdk lÁYi gks] rks oSls vDykUr ifjJehds
eudk fuxzg gks ldrk gSA bl lEcU/kesa ,d vk[;kf;dk Hkh gSµ^^fdlh
i{khus leqnzrVij v.Ms fn, vkSj leqnz mu v.Mksadks cgk ys x;kA

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

&$

JheÚxoåhrk

$(  #

ml i{khus izfrKk dh fd eSa vius pksapesa ,d&,d cw¡n ty ysdj
mls vU;= fu{ksidj leqnzdks lq[kk nw¡xk vkSj mlus oSlk gh djuk
vkjEHk dj fn;kA vius Lotkrh; cU/kqvksa }kjk le>kusij Hkh mlus
viuk dk;Z cUn ugha fd;kA la;ksxo'k Jhukjnth ogk¡ vk, vkSj mUgksaus
Hkh ml i{khdks le>k;k] ijUrq ml i{khus muds lEeq[k Hkh ;g izfrKkdh
fd tUe&tUekUrjesa Hkh eSa bls lq[kkdj gh ne yw¡xkA rRi'pkr~ Ïikyq
Jhukjnthus x#M+thdks mldh lgk;rkds fy, HkstkA leqnz esjs Lokrh;
i{khds v.Mksadks cgk ys x;kµ,slk tkudj mUgksaus vius ia[kls gokds
}kjk leqnzdks lq[kkuk izkjEHkdj fn;kA blls vR;Ur Hk;Hkhr gksdj leqnzus
v.Mksadks ykSVk fn;kA** blh izdkj 'kkL=ds opuksaesa fo'okl;qä gksdj
;ksx] Kku ;k Hkfäesa izo`Ùk mRlkgh O;fäds mij Hkxoku~ vo'; gh
Ïik djrs gSaµ;g fuf'pr gSA ^lÁYi* bR;kfn nks 'yksdksals ;ksxesa
izo`Ùk ,sls O;fäds izkFkfed vkSj vUR; ÏR;dks crk jgs gSaA ^dkeukvksadk
R;kx* (xhrk ˆ@„†)µ;g izkFkfed ÏR; gS rFkk ^dqN Hkh fpUrk u
djuk* (xhrk ˆ@„‡)µ;g vUR; ÏR; gSAA„Œ&„‡AA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµbl izdkj ;ksxdh flf¼ gksusij lekf/k }kjk
ftuds fpÙkdh efyurk nwj gks xbZ gS] muds fueZy fpÙkesa ftl lq[kdk
mn; gksrk gS] mls Hkk"kkesa O;ä ugha fd;k tk ldrkA mls dsoy
vUr%dj.kds }kjk gh vuqHko fd;k tk ldrk gSA
^^bl izdkj ;ksxkH;kl }kjk Øe'k% fo"k;ksals fojfä gksusls fpÙk leLr
tM++&fo"k;ksals la;fer gks tkrk gS vkSj rc lekf/k voLFkk mifLFkr
gksrh gSA ml voLFkkesa ijekRekdkj vUr%dj.k }kjk ijekRekdk n'kZudj
mlls mRiék lq[kdk vuqHko djrs gSaA ir´tfy eqfuus ftl n'kZu'kkL=dk
izdk'k fd;k gS] ogh 'kq¼ v"VkÂ;ksx fo"k;d 'kkL= gSA blds vFkZdks
u le>usds dkj.k gh blds Vhdkdkjx.k bl izdkj dgrs gSa fd
osnkUrokfnx.k vkRekds fpnkuUne;Rodks gh ^eks{k* dgrs gSa] fdUrq ;g v;qä
(xyr) gS] D;ksafd ;fn dSoY;&voLFkkesa vkuUndks ekuk tk; rks
laos|&laosnu:i }SrHkkodks Lohdkj djusds dkj.k dSoY;dh gkfu
gksxhA ijUrq] ir´tfy eqfu ,slk ugha dgrs gSa] mUgksaus vius 'ks"k&lw=esa
(vafre lw=esa) ek= bruk gh dgk gSµ
^iq#"kkFkZ'kwU;kuka izfrizlo% dSoY;a
Lo:iizfr"Bk ok fpfr'kfäfjfrA*

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$(  #

"k"B v/;k;

&%

vFkkZr~] tc /keZ] vFkZ] dke vkSj eks{kµbu pkjksa iq#"kkFkks±ls jfgr
gksusij leLr xq.k {kf.kd fodkj ugha mRiék djsa] rHkh fpÙk&/keZdk
dSoY; gksrk gSA blds }kjk Lo:iesa mldh vofLFkfr gksrh gS] rHkh
mls ^fpfr'kfä* dgrs gSa A lw{e:ils fopkj djusij ;g Li"V gksrk
gS fd ir´tfyus pje voLFkkesa vkRekds xq.kksadk /oal ugha Lohdkj
fd;k cfYd dsoy xq.kksads vfodkjRodks Lohdkj fd;k gSA ^fpfr'kfä*
'kCndk rkRi;Z ^fpr~&/keZ* gksrk gSA vfodkjRods nwj gksusij
Lo:i&èkeZdk mn; gksrk gSA izkÏr lEcU/k;ksxesa vkRekdh tks n'kk
gksrh gS] mlhdk uke ^vkRexq.kfodkj* gSA mlds u"V gks tkusij
vkRe'kfä] vkRexq.k ;k vkRe/keZesa tks vkuUn gS] mldk yksi gks
tk,xkµir´tfydh ,slh f'k{kk ugha gSaA izÏfrds fodkjls jfgr vkuUn
gh izfrcq¼ (mRiék) gksrk gS] og vkuUn gh lq[kLo:i gS] ;gh ;ksxdk
pjeQy gSA ;g cknesa izn£'kr gksxk fd bls gh Hkfä dgrs gSaA lekfèk
nks izdkjdh gksrh gSµlEizKkr vkSj vlEizKkrA lfordZ lfopkj vkfnds
Hksnls lEizKkr lekf/k vusd izdkjdh gksrh gSA ijUrq] vlEizKkr lekfèk
,d gh izdkjdh gksrh gSA ml vlEizKkr lekf/kesa fo"k;&bfUnz;&lEidZ&jfgr]
vkRekdkjkcqf¼&xzká vkR;fUrd (fuR;) lq[k izkIr gksrk gSA ml fo'kq¼
vkRelq[kesa fLFkr ;ksxhdk fpÙk rÙols vkSj fopfyr ugha gksrk gSA
,slh voLFkk ugha izkIr dj ldusij v"VkÂ;ksxls thodk dY;k.k
ugha gksrk gS] D;ksafd mlesa foHkwfr vkfnds :iesa tks vokUrj Qy
gSa] muesa fpÙkds vkd£"kr gksusij ;ksxhdk fpÙk lekf/klq[k:Ik pje
mí's;ls fopfyr gks tkrk gSA bl lHkh ck/kkvksads dkj.k ;ksxlk/kuds
le; vusd veÂy ?kfVr gksusdk Hk; gSA fdUrq] Hkfä;ksxesa ,slh
vk'kÁk ugha gSµbls cknesa crk;k tk,xkA lekf/kesa izkIr lq[kdh vis{kk
;ksxh vU; fdlh lq[kdks Js"B ugha ekurs gSa vFkkZr~ nsg;k=k fuokZgds
le; fo"k;ksads lkFk bfUnz;&laLi'kZ }kjk tks leLr {kf.kd lq[k mRiék
gksrs gSa] mUgsa rqPN lq[kds :iesa gh Lohdkj djrs gSa ,oa nq?kZVuk] ihM+k]
vHkko vkSj e`R;qdky rd vU; xq#rj nq%[kksadks lgudj vius
vUos"k.kh; lekf/k&lq[kdk Hkksx djrs gSa] mu leLr nq%[kksals ifjpkfyr
gksdj ije lq[kdk R;kx ugha djrs gSaA os lksprs gSµ;s nq%[k mifLFkr
gq, gSa] ijUrq ;s vf/kd le; rd ugha jgasaxs] 'kh?kz gh pysa tk,¡xsA

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

&&

JheÚxoåhrk

$( $

;ksxQy izkIr gksusesa foyEc gks jgk gS ;k O;k?kkr gksxkµ,slh ckr
lkspdj ;ksxkH;kldk ifjR;kx ugha djsaxs vFkkZr~ ;ksxQyds izkIr gksus
rd fo'ks"k ;Ruls v/;olk;dk ikyu djsaxsaA ;ksxds fo"k;esa izkFkfed
dk;Z ;g gS fd ;e] fu;e] vklu] izk.kk;ke] fl¼Qy ,oa lÁYitfur
dkeuk,¡ loZrksHkkosu nwjdj euds }kjk bfUnz;ksadks fu;fer djsaxsA
^/kkj.kk:i* vÂls yC/kcqf¼ }kjk Øe'k% oSjkX;dh f'k{kk djsaxsaµbldk
gh uke ^izR;kgkj* gSA /;ku] /kkj.kk vkSj izR;kgkj }kjk eudks HkyhHkk¡fr
o'khHkwrdj ^vkRelekf/k* djsaxsA ml fLFkfresa vU; fdlh fo"k;ksadh fpUrk
ugha djsaxs ,oa nsg;k=kds fy, fo"k;kfndh fpUrk djusij Hkh mlesa
vklä ugha gksosaxsµ;gh mifn"V gqvk] ;gh ;ksxdk vUR;ÏR;
gSA**µJhHkfäfouksn BkdqjAA„Œ&„‡AA

;rks ;rks fu'pyfr eu'p´pyefLFkje~A
rrLrrks fu;E;SrnkReU;so o'ka u;sr~AA„ˆAA

vUo;µp´pye~ vfLFkje~ eu% (p´py vkSj vfLFkj eu) ;r%
;r% fu'pyfr (tgk¡&tgk¡ /kkfor gksrk gS vFkkZr~ ftu ftu fo"k;ksadh
vksj /kkfor gS) ,rr~ (bl eudks) rr% rr% (mu mu fo"k;ksals)
fu;E; (fuxzgdj vFkkZr~ la;ferdj) vkRefu ,o (vkRekesa gh) o'ke~
u;sr~ (fLFkj djasxs)AA„ˆAA
vuqoknµ;g p´py vkSj vfLFkj eu ftu ftu fo"k;ksadh vksj
/kkfor gksrk gS] eudks mu mu fo"k;ksals fux`ghrdj vkRekesa gh fLFkj
djasxsAA„ˆAA
Jhfo'oukFkµ;fn p izkäunks"kksn~xeo'kkr~
jtksxq.kLi`"Va
eu'p´pya L;kr~] rnk iqu;ksZxeH;lsfnR;kgµ;rks ;r bfrAA„ˆAA
Hkkokuqoknµ;fn iwoZ tUeksads laLdkj&nks"kds dkj.k jtksxq.kds Li'kZls
eu p´py Hkh gks tk;] rks iqu% ;ksxkH;kl djsA blds fy, gh ^;rks
;rks* bR;kfn dg jgs gSaAA„ˆAA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµeuds p´py gksusij vFkkZr~ fo"k;ksadh vksj
/kkfor gksusij ;g ftu ftu fo"k;ksads izfr /kkfor gksrk gS] lk/kd
rR{k.k eudks mu mu fo"k;ksals gVkdj vkRe&fo"k;esa gh fu;qä
djsaxsAA„ˆAA

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$( % '

"k"B v/;k;

&'

iz'kkUreula ásua ;ksfxua lq[keqÙkee~A
miSfr 'kkUrjtla czãHkwredYe"ke~AA„‰AA

vUo;µ'kkUrjtle~ (jtksxq.kls jfgr) iz'kkUreule~ (iz'kkUrfpÙk)
vdYe"ke~ (jkx&}s"kkfnls jfgr) czãHkwre~ (czãHkkolEiék) ,ue~ fg
;ksfxue~ (bl ;ksxhdks gh) mÙkee~ lq[ke~ (vkRekuqHko:i mÙke lq[k)
miSfr (izkIr gksrk gS)AA„‰AA
vuqoknµjtksxq.k vkSj jkx&}s"kkfnls jfgr ,sls iz'kkUrfpÙk czãHkkolEiék
;ksxhdks vkRekuqHko:i mÙke lq[k izkIr gksrk gSAA„‰AA
Jhfo'oukFkµrr'p iwoZonso rL; lekf/klq[ka L;kfnR;kgµiz'kkUrsfrA
lq[ka dÙk`Z] ;ksfxueqiSfr izkIuksfrAA„‰AA
HkkokuqoknµrRi'pkr~ iwoZor~ gh ml ;ksxhdks lekf/klq[k izkIr
gksrk gSAA„‰AA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµ;ksfx;ksads fudV lekf/klq[k Lo;a mifLFkr
gks tkrk gSAA„‰AA

;q´téksoa lnkRekua ;ksxh foxrdYe"k%A
lq[ksu czãlaLi'kZeR;Ura lq[ke'uqrsAA„ŠAA

vUo;µ,oa (bl izdkj) foxrdYe"k% (ikijfgr) ;ksxh (;ksxh) lnk
(fujUrj) vkRekue~ (eudks) ;q´tu~ (;qä djrs&djrs ;ksx }kjk
vuqHkodj) lq[ksu (vuk;kl gh) czãlaLi'kZe~ (czãizkfIr:i) vR;Ure~
lq[ke~ (ije lq[k) v'uqrs (izkIr djrs gSa)AA„ŠAA
vuqoknµbl izdkj ikijfgr ;ksxh eudks fujUrj ;ksxfu"B djrs&djrs
vuk;kl gh czãizkfIr:i ije lq[k izkIr djrs gSa vFkkZr~ thouls eqDr
gks tkrs gSaAA„ŠAA
Jhfo'oukFkµrr'p ÏrkFkZ ,o HkorhR;kgµ;q´tfUufrA ^lq[ke'uqrs*
thoUeqä ,o HkorhR;FkZ%AA„ŠAA
HkkokuqoknµrRi'pkr~ os ;ksxh ÏrkFkZ gh gks tkrs gSaA ^lq[ke'uqrs*
dk rkRi;Z gSµthoUeqä gks tkrs gSaAA„ŠAA

loZHkwrLFkekRekua loZHkwrkfu pkRefuA
bZ{krs ;ksx;qäkRek loZ= len'kZu%AA„‹AA

vUo;µloZ= len'kZu% (loZ= len'khZ) ;ksx;qäkRek% (;ksx;qä
iq#"k) vkRekue~ (vkRekdks) loZHkwrLFke~ (lHkh Hkwrksaesa vofLFkr)

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

'

JheÚxoåhrk

$(!

loZHkwrkfu p (vkSj lHkh Hkwrksadks) vkRefu (vkRekesa fLFkr) b{krs (ns[krs
gSsa)AA„‹AA
vuqoknµloZ= len'khZ ;ksx;qDr iq#"k lHkh Hkwrksaesa vkRekdks rFkk
vkRekesa lHkh Hkwrksadks vofLFkr ns[krs gSaAA„‹AA
Jhfo'oukFkµthoUeqäL; rL; czãlk{kkRdkja n'kZ;frµloZHkwrLFkekRekue~
bfrA ijekReu% loZHkwrkf/k"Bkr`Roe~] vkReuhfr ijekReu% loZ&
Hkwrkf/k"Bku´pA ^bZ{krs* vijks{kr;k·uqHkofrA ^;ksx;qäkRek* czãkdkjkUr%dj.k%]
lea czãSo i';rhfr len'kZu%AA„‹AA
Hkkokuqoknµ^loZHkwrLFkekRekue~* bR;kfnls mu thoUeqäds czãlk{kkRdkjdks
n'kkZ jgs gSaA os izR;{k Hkkols ,slk vuqHko djrs gSa fd lHkh Hkwrksaesa
ijekRekdk vf/k"Bku gS vkSj ijekRek gh lHkh Hkwrksads vf/k"Bku gSA
^;ksx;qäkek* vFkkZr~ czãkdkj vUr%dj.kokys len'khZ gSa vFkkZr~ os loZ=
czãdk gh n'kZu djrs gSaAA„‹AA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµ^^og czãlaLi'kZ&lq[k dSlk gSµbls gh la{ksiesa
crk jgk gw¡µlekf/k;qä ;ksxhds nks O;ogkj gSaµHkko vkSj fØ;kA mudk
Hkko&O;ogkj bl izdkjdk gksrk gSµos lHkh Hkwrksaesa vkRekdks rFkk vkRekesa
lHkh Hkwrksadk n'kZu djrs gSaA fØ;k&O;ogkjesa Hkh os loZ= len'khZ gSaA
vkxsds nks 'yksdksaesa Hkko ,oa ,d 'yksdesa fØ;kdh O;k[;k dj jgk
gw¡A**µJhHkfäfouksn BkdqjAA„‹AA

;ks eka i';fr loZ= loZ´p ef; i';frA
rL;kga u iz.k';kfe l p es u iz.k';frAA…ŒAA

vUo;µ;% (tks) eke~ (eq>s) loZ= (lHkh Hkwrksaesa) i';fr (ns[krs
gSa) loZe~ p (vkSj lHkhdks) ef; (eq>esa) i';fr (ns[krs gSa) vge~
(eSa) rL; (muds fy,) u iz.k';kfe (vn`'; ugha gksrk g¡w) l p
(os Hkh) es (esjs fy,) u iz.k';fr (vn`'; ugha gksrs gSa)AA…ŒAA
vuqoknµtks lHkh Hkwrksaesa eq>s vkSj eq>esa lHkh Hkwrksadks ns[krs gSa]
muds fy, eSa vn`'; ugha gksrk gw¡ vkSj os Hkh esjs fy, vn`'; ugha gksrs
gSaAA…ŒAA
Jhfo'oukFkµ,oeijks{kkuqHkfou% Qyekgµ;ks ekfefrA rL;kga czã
u iz.k';kfe ukizR;{khHkokfeA rFkk eRizR;{krk;ka 'kk'ofrD;ka lR;ka l
;ksxh es enqikld% u iz.k';fr] u dnkfpnfi Hkz';frAA…ŒAA

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$(!

"k"B v/;k;

'

Hkkokuqoknµ^;ks eke~* bR;kfnds }kjk ml vijks{k vuqHkodk Qy
crk jgs gSaµmuds fy, eSa ^czã* vn`'; ugha gksrk gw¡A bl izdkj ml
;ksxhds fy, esjh izR;{krk fuR; ('kk'or) gks tkusds dkj.k os ;ksxh
vFkkZr~ esjs mikld dHkh Hkh Hkz"V ugha gksrs gSaAA…ŒAA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµvijks{kkuqHkoh lk/kdksads fy, Hkxoku~ vn`';
ugha jgrs rFkk oSls lk/kd Hkh Hkxoku~ds fy, vn`'; ugha gksrs vFkkZr~
loZnk ijLij lk{kkRdkjds dkj.k mikld Hkz"V ugha gksrsA
^^tks loZ= esjk n'kZu djrs gSa vkSj eq>esa gh leLr oLrqvksadk
n'kZu djrs gSa] eSa mudk gh gksrk gw¡ vFkkZr~ 'kkUr jfrdk vfrØedj
geyksxksads chp ^eSa mudk gw¡* vkSj ^os esjs gSa*µbl izdkjdk ,d
lEcU/k;qä izse mRiék gksrk gSA bl lEcU/kdk mn; gksusij eSa mUgsa
'kq"d fuokZ.k:i loZuk'k ugha iznku djrk gw¡A os esjs nkl gksusds dkj.k
vkSj u"V ugha gks ldrs gSaA**µJhHkfäfouksn BkdqjAA…ŒAA

loZHkwrfLFkra ;ks eka HktR;sdRoekfLFkr%A
loZFkk oÙkZekuks·fi l ;ksxh ef; oÙkZrsAA…ƒAA

vUo;µ;% (tks ;ksxh) loZHkwrfLFkre~ (lHkh Hkwrksaesa fLFkr) eke~ (eq>s)
,dRoe~ vkfLFkr% (,dRo cqf¼ls vkJ;dj) Hktfr (Hktrs gSa) l%
;ksxh (os ;ksxh) loZFkk oÙkZeku% vfi (lHkh voLFkkvksaesa jgdj Hkh)
ef; oÙkZrs (eq>esa gh vofLFkr jgrs gSa)AA…ƒAA
vuqoknµtks ;ksxh ,dRo cqf¼ls vFkkZr~ esjs izfr lk/ku vkSj
fl¼dkyxr }Srcqf¼ls jfgr gksdj] esjk vkJ;dj lHkh Hkwrksea as fLFkr eq>s
Hktrs gS]a os ;ksxh lHkh voLFkkvksea as jgdj Hkh eq>esa gh vofLFkr jgrs gSAa A…ƒAA
Jhfo'oukFkµ,oa enijks{kkuqHkokr~ iwoZn'kk;kefi loZ= ijkReHkkou;k
Hktrks ;ksfxuks u fof/k&dSÁ;ZfeR;kgµloZsfrA ijekReSo loZdkj.kRok&
nsdks·LrhR;sdRoekfLFkr% lu~ Hktfr] Jo.kLej.kkfnHktu;qäks Hkofr] l
loZFkk 'kkL=ksäa deZ dqoZUudqoZu~ ok oÙkZekuks ef; oÙkZrs] u rq
lalkjsAA…ƒAA
Hkkokuqoknµbl izdkj izR;{k:ils esjh vuqHkwfr gksusds iwoZdh fLFkfresa
Hkh loZ= ijekRe&Hkkoukls Hktu'khy ;ksxhds fy, fof/kikyudh
ck/;rk ugha gSA ijekRek gh lc dqN djusokys gSa vkSj os ,d gh
gSaµtks bl ,dRodk vkJ;dj Jo.k&Lej.kkfn }kjk Hktuesa ;qä gksrs
gSa] os 'kkL=fofgr deZ djsa ;k u djsa] loZizdkjls eq>esa gh voLFkku
djrs gSa] lalkjesa ughaAA…ƒAA

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

'

JheÚxoåhrk

$(!

lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµLFkkoj vkSj tÂeds Hksnls fofHkék izkf.k;ksads
fHkék&fHkék 'kjhj gksrs gSaA ml izR;sd 'kjhjesa thokRek Hkh i`Fkd~&i`Fkd~
gksrk gSA bl izdkj tho vuUr gSaµ
^ckykxz'krHkkxL; 'kr/kk dfYirL; pA
Hkkxks tho% l foKs;% l pkuUR;k; dYirsAA*
('os- m- ‡@‹)
vFkkZr~] tho tM+&'kjhjesa vofLFkr gksusij Hkh lw{e vkSj vizkÏr
rÙo gSA ckydh uksdds lkS VqdM+s] iqu% muesals ,d VqdM+sds lkS VqdM+s
djusij muesa ,d Hkkx ftruk lw{e gks ldrk gS] tho mlls Hkh
vf/kd lw{e gksrk gSA
bruk lw{e gksusij Hkh tho vizkÏr oLrq gS rFkk vkuUR; /keZds
;ksX; gksrk gS] vUr vFkkZr~ e`R;q] e`R;qls jfgr gksuk gh ^vkuUR;* vFkkZr~
eks{k gSA fdUrq] ijekRek ,d gSaA os ,d gksdj Hkh vla[; thoksads
ân;eas vUr;kZeh ,oa lk{kh :iesa fojkteku jgrs gSaA Le`fresa Hkh ,slk
ns[kk tkrk gSµ
^,d ,o ijks fo".kq% loZO;kih u la'k;%A
,s'o;kZnwziesd´p
lw;Zon~cgq/ks;rsAA*
vFkkZr~] loZO;kih fo".kq ,d gSa] dsoy ,s'o;Zds izHkkols os ,d
gh lw;Zdh Hkk¡fr vusd :iksaesa izrhr gksrs gSaA
^^lk/kudkyes a ;ks x hds fy, tks prq H kq Z t kdkj bZ ' ojdk
/;ku djusds fy, crk;k x;k gS] og (/;ku) lekf/kdkyesa
fu£odYi&voLFkkesa ijerÙods ^lk/ku* vkSj ^fl¼*&dkyxr }Srcqf¼ls
jfgr gksusij] esjs lfPpnkuUn ';kelqUnj ew£Ùkesa (mldh) ,dRo cqf¼
gksrh gSA tks ;ksxh lHkh Hkwrksaesa fLFkr esjk Hktu djrs gSa vFkkZr~ Jo.k
vkSj dhÙkZu }kjk esjh Hkfä djrs gSa] os dk;Zdkyesa ^deZ*] fopkjdkyesa
^Kku* vkSkj ;ksxdkyesa ^lekf/k* dk vuq"Bku djusij Hkh eq>esa oÙkZeku
jgrs gSa (vFkkZr~ d`".k&lkehI;y{k.k:i eks{k izkIr djrs gSa)A Jhukjn
i´pjk=esa tgk¡ ;ksxdk mins'k fn;k x;k gS] ogk¡ ,slk dfFkr gSµ
^fnôkyk|uofPNéks Ï".ks psrks fo/kk; pA
rUe;ks Hkofr f{kiza thoks czãf.k ;kst;sr~AA*
vFkkZr~] fn'kk vkSj dky vkfndh lhekls vrhr tks JhÏ".kew£Ùk
gS] muesa fpÙkdk euksfuos'k djusls rUe;rk }kjk thodk JhÏ".k:i
(ijczãdk) laLi'kZ&lq[k mfnr gksrk gSA Ï".kHkfä gh ;ksxlekf/kdh
pjerk gSA**µJhHkfäfouksn BkdqjAA…ƒAA

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$(!

"k"B v/;k;

'!

vkRekSiE;su loZ= lea i';fr ;ks·tqZuA
lq[ka ok ;fn ok nq%[ka l ;ksxh ijeks er%AA…„AA
vUo;µvtqZu (gs vtqZu!) ;% (tks) loZ= (lHkh thoksaesa)
vkRekSiE;su (vius leku) lq[ke~ ok ;fn ok nq%[ke~ (lq[k vFkok
nq%[kdks) lee~ (leku) i';fr (ns[krs gSa) l% ;ksxh (os ;ksxh) ije%
er% (esjs erkuqlkj Js"B gSa)AA…„AA
vuqoknµgs vtquZ ! tks ;ksxh vius leku gh lHkh thoksads lq[k&nq%[kdks
leku ns[krs gSa] esjs erkuqlkj os Js"B gSaAA…„AA
Jhfo'oukFkµfd´p] lk/kun'kk;ka ;ksxh loZ= le% L;kfnR;qäe~A r=
eq[;a lkE;a O;kp"VsµvkRekSiE;susfrA lq[ka ok nq%[ka osfrµ;Fkk ee lq[ka
fiz;a nq%[kefiz;e~] rFkSokU;s"kkeihfr loZ= lea i';u~ lq[keso loZs"kka ;ks
ok´Nfr] u rq dL;kfi nq%[ke~] l ;ksxh Js"Bks eekfHker%AA…„AA
HkkokuqoknµvkSj Hkh] ;g dgk tk pqdk gS fd lk/ku n'kkesa ;ksxh
loZ= le gksrs gSa] ;gk¡ ^vkRekSiE;su* bR;kfnds }kjk ml eq[; lerkdks
fo'ks"k:ils crk;k tk jgk gSA ftu ;ksxhdk fopkj ,slk gS fd ftl
izdkj eq>s lq[k fiz; rFkk nq%[k vfiz; gS] nwljksads fy, Hkh lq[k&nq%[k
bl izdkjls gh gS] vr% bl izdkj loZ= len'kZudj os lHkhds lq[kdh
gh vfHkyk"kk djrs gSa] fdlhds nq%[kdh ugha_ ,sls os ;ksxh gh Js"B
gSaµ;g esjk vfHker gSAA…„AA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµlk/kuds le;esa Hkh ;ksxh len`f"V&lEiék
gksrs gSaA
^^;ksxhdk fØ;k&O;ogkj dSlk gksrk gSµ;g crk jgk gw¡] Jo.k djksµos
gh ije ;ksxh gksrs gSa] tks lHkhds izfr len`f"V&lEiék gksrs gSaA ^len`f"V*
'kCndk rkRi;Z ;g gS fd tks O;ogkjLFkyesa vU; leLr thoksadks vius
leku le>rs gSa vFkkZr~ vU; thoksads lq[kdks vius lq[kds leku lq[kdj
vkSj vU; thoksads nq%[kdks vius nq%[kds leku nq%[ktud le>rs gSa A
vr% os leLr thoksads lq[kdh gh fujUrj dkeuk djrs gSa vkSj rnuq:i
dk;Z djrs gSaA bls gh ^len'kZu* dgrs gSaA**µJhHkfäfouksn BkdqjAA…„AA

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

'"

JheÚxoåhrk

$(!!

vtqZu mokpµ
;ks·;a ;ksxLRo;k izksä% lkE;su e/kqlwnuA
,rL;kga u i';kfe p´pyRokfRLFkfra fLFkjke~AA……AA

vUo;µvtqZu% mokp (vtqZuus dgk) e/kqlwnu (gs e/kqlwnu!) Ro;k
(vkids }kjk) lkE;su (loZ= len'kZu:i) ;% ;ksx (tks ;ksx) izksä%
(dfFkr gqvk) p´pyRokr~ (eudh p´pyrkds dkj.k) vge~ (eSa)
,rL; (blds) fLFkjke~ (LFkkf;Rodks) u i';kfe (ugha ns[krk gw¡)AA……AA
vuqoknµvtqZuus dgkµgs e/kqlwnu! vkids }kjk loZ= len'kZu:i
tks ;ksx dfFkr gqvk] eudh p´pyrkds dkj.k eSa mlds LFkkf;Rodks ugha
ns[krk gw¡AA……AA
Jhfo'oukFkµHkxonqäy{k.kL; lkE;L; nq"djRoeky{;ksokpµ;ks·;fefrA
,rL; lkE;su izkIrL; ;ksxL; fLFkjka lkoZfndha fLFkfra u i';kfeA ,"k
;ksx% loZnk u fr"Bfr] fdUrq f=prqjfnukU;sosR;FkZ%A dqr%\µp´pyRokr~A
rFkk ákRelq[knq%[kleeso loZtx}£Ùktukuka lq[knq%[ka i';sfnfr lkE;eqäe~A
r= ;s cU/koLrVLFkk'p rs"kq lkE;a Hkosnfi] ;s fjioks ?kkrdk% }s"Vkjks
fuUndk'p rs"kq u lEHkosnsoA u fg e;k LoL; ;qf/kf"BjL; nq;ksZ/kuL;
p lq[knq%[ks loZFkk rqY;s æ"Vqa 'kD;rsA ;fn p LoL; Lofjiw.kk´p
thokReijekReizk.ksfUæ;nSfgd&Hkwrkfu lekU;sosfr foosdsu i';sr~] rnk rr~
[kyq f}f=fnukU;so L;kr~] foosdsukfrizcyL;kfrp´pyL; eulks
fuxzg.kk'kD;Rokr~ izR;qr fo"k;kläsu rsu eulSo foosdL;
xzL;ekuRon'kZukfnfrAA……AA
HkkokuqoknµHkxoku~ds }kjk dfFkr lkE;Hkkods y{k.kksadks nq"dj
(nq:g) tkudj vtqZu ^;ks·;e~* bR;kfn dg jgs gSaA eSa lkE; }kjk
izkIr ;ksxdh fLFkfr lHkh fn'kkvksaesa ugha ns[k jgk gw¡ vFkkZr~ ;g ;ksx
lnk&loZnkds fy, ugha jg ldrk gS] ;g rks ek= nks&pkj fnuksads fy,
gSA eudh p´pyrk gh bldk dkj.k gSA blh izdkj vius lq[k&nq%[kds
leku gh txr~ds vU; yksxksads lq[k&nq%[kdks le>uk pkfg,µbl okD;easa
lkE; dgk x;k gSA ;gk¡ tks vius cU/kq vFkok rVLFk O;fä gSa] muds
izfr rks lkE;Hkko gks ldrk gS] fdUrq 'k=q] ?kkrd] }s"kh ,oa fuUndksads
izfr ,slk vlEHko gSA eSa vius] ;qf/kf"Bj vkSj nq;ksZ/kuds lq[k&nq%[kdks
lEiw.kZ:ils ,d leku ns[kusesa vleFkZ gw¡A ;|fi vius vkSj vius

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$(!"

"k"B v/;k;

'#

'k=qvksads thokRek] ijekRek] izk.k ,oa bfUnz;;qDr nsg/kkjh thoksadks foosd
}kjk ,d leku ns[kk tkrk gS] ijUrq ;g Hkh nks&pkj fnuksads fy,
gSA D;ksafd] vfrizcy vkSj p´py eudks foosd }kjk fuxzg (o'khHkwr)
ugha fd;k tk ldrk gS] cfYd ,slk ns[kdj fo"k;klä eu gh foosddks
xzkl cuk ysrk gSAA……AA

p´pya fg eu% Ï".k izekfFk cyon~n`<e~A
rL;kga fuxzga eU;s ok;ksfjo lqnq"dje~AA…†AA

vUo;µÏ".k (gs Ï".k!) fg (D;ksafd) eu% (eu) p´py%
(p´py) izekfFk (cqf¼] 'kjhj vkSj bfUnz;ksadks eFk nsusokyk) cyor~
(cyoku~) n`<e~ (vkSj n`<+ gS) ývr%þ vge~ (eSa) rL; (mlds) fuxzge~
(fuxzgdks) ok;ks% bo (ok;qdks o'kesa djusds leku) lqnq"dje~ (vR;Ur
nq"dj) eU;s (ekurk gw¡)AA…†AA
vuqoknµgs Ï".k! D;ksafd eu LoHkkor% p´py gS_ cqf¼] 'kjhj vkSj
bfUnz;ksadks eFk nsusokyk gS] cyoku~ vkSj n`<+ gS] vr% eudks o'kesa djuk
eSa ok;qdks o'kesa djusds leku vR;Ur nq"dj ekurk gw¡AA…†AA
Jhfo'oukFkµ,rnsokgµp´pyfefrA uuq ßvkRekua jfFkua fof¼
'kjhja jFkeso pÞ bR;kfn Jqrs%] ßizkgq% 'kjhja jFkfefUæ;kf.k g;kuHkh"kwu~A
eu bfUæ;s'ke~ oRekZfu ek=k f/k"k.kk´p lwre~Þ bfr Le`rs'p
cq¼seZuksfu;Ur`Ron'kZukf}osdoR;k cq¼îk euks o'khdÙkq± 'kD;esosfr psnr
vkgµ^izekfFk* cqf¼efi izd"kZs.k eFukrhfrA rr~ dqr%\ bfr psnr
vkgµcyor~A Loiz'kedekS"k/kefi cyoku~ jksxks ;Fkk u x.k;fr] rFkSo
LoHkkoknso cfy"Ba euks foosdorhefi cqf¼e~A fd´p] n`<+efrlw{ecqf¼lwP;kfi
yksgfeo lglk HksÙkqe'kDîe~A ok;ksfjR;kdk'ks nks/kw;ekuL; ok;ks£uxzga
dqEHkdkfnuk fujks/kfeo ;ksxsuk"VkÂsu eulks·fi fujks/ka nq"dja eU;sAA…†AA
HkkokuqoknµdBksifu"kn (ƒ@ƒ…@…) esa dfFkr gSµ^vkRekua jfFkua
fof¼] 'kjhja jFkeso p* vFkkZr~ vkRekdks jFkh vkSj 'kjhjdks jFk le>ksA
Jqfresa dgk x;k gS fd if.Mrx.k 'kjhjdks jFk] bfUnz;ksadks Hkh"k.k
v'olewg] eudks bfUnz;ksadk bZa'k vFkok dÙkkZ] 'kCn&:i&jl&Li'kZ&
xU/kkfn ek=kvksadks iFk ,oa cqf¼dks lkjFkh dgrs gSaA bu okD;ksads }kjk
;g izrhr gksrk gS fd cqf¼ eudks fu;fU=r djusokyh gSA ijUrq vtqZu

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

'$

JheÚxoåhrk

$(!"

bldk [k.Mu djrs gq, dgrs gSa fd izekFkh eu cqf¼dks Hkh HkyhHkk¡fr
eFk nsrk gS] ;fn dgks fd dSls] rks dgrs gSaµftl izdkj cyoku~
jksx jksxls NqVdkjk fnykusokyh vkS"kf/kdks xzg.k ugha djrk gS] mlh
izdkj LoHkkor% cfy"B eu foosdorh cqf¼dks Hkh ugha xzg.k djrk
gSA vkSj Hkh dgrs gSaµeu vfr n`<+ gSA tSls fd NksVh lqbZds }kjk
yksgsdks lgtrkls ugha Hksnk tk ldrk gS] oSls gh vfrlw{e cqf¼ Hkh
eudks lgt gh ugha Hksn ldrh gSA ;g eu ok;qds leku gS vFkkZr~
xxuesa izokgeku ok;qds fuxzgds leku dqEHkd vkfn v"VkÂ;ksxds }kjk
eudk Hkh fuxzg esjs fy, vR;Ur nq"dj gSAA…†AA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµije p´py ,oa cyoku~ eudks Hkxor~&
vuq'khyuds }kjk fdl izdkj ljy&lgt:iesa o'khHkwr fd;k tk ldrk
gS] bldk mnkgj.k JheÚkxords ,dkn'k LdU/kesa o£.kr mik[;kuesa
n`f"Vxkspj gksrk gSA
vofUr ns'kdk ,d /kuoku~ czkã.k vius iq=&ifjokjds lkFk jgrk
FkkA og /kuoku~ gksusij Hkh vR;Ur Ïi.k FkkA og iq=&ifjokj vkSj
lektds lq[kds fy, ,d dkSM+h Hkh [kpZ ugha djrk Fkk] cfYd og
/kulaxzgdh ps"Vkesa gh jr jgrk FkkA cM+s gksusij cPps mlds O;ogkjls
{kqC/k gks x,A vkl&iM+ksl] ifjokj vkSj lektds yksx Hkh mlds
fojks/kh gks x,A ;gk¡ rd fd dj ugha nsusds dkj.k jktdeZpkjh Hkh
fojks/kh gks x,A dkydh fo"ke ifjfLFkfresa mldk ?kj ty x;kA ifjokj
vkSj lektds yksxksaus mldk R;kx dj fn;kA
fdUrq] dqN vPNs laLdkjksads dkj.k lk/kqlÂds }kjk izHkkfor gksdj
mlus f=nf.M&fHk{kqdk os'k xzg.k fd;kA og vius ln~xq#ds mins'kls
'k=q&fe=] vius&ijk;s] lq[k&nq%[k] Hkyk&cqjkµlHkh fo"k;ksaesa len'khZ
gksdj Hkfäds vuq'khyuesa rRij gks x;kA og vius iwoZ ifjfpr xzkeesa
fHk{kkds le; yksxksads ukuk&izdkjds nqO;Zogkjls Hkh lUrq"V jgrk FkkA
;gk¡ rd fd yksx mls ik[k.Mh] /kwrZ vkfn dgdj mlds fHk{kkik=esa
vék ;k jksVh nsusds cnys ey] ew= bR;kfn dj nsrs] rFkkfi fu}ZU}
fpÙkls Hkxor~&fpUru djrk gqvk vUresa mlus Hkxoku~ eqdqUndh lsokdks
izkIr dj fy;kAA…†AA

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$(!#

"k"B v/;k;

'%

JhHkxokuqokpµ
vla'k;a egkckgks euks nq£uxzga pye~A
vH;klsu rq dkSUrs; oSjkX;s.k p x`ársAA…‡AA

vUo;µegkckgks (gs egkckgks vtqZu!) vla'k;e~ (fu%lUnsg) eu%
(eu) p´pye~ nq£uxzge~ (p´py vkSj dfBukbZls o'kesa gksusokyk gS)
rq (fdUrq) dkSUrs; (gs dqUrhiq=!) vH;klsu oSjkX;su p (vH;kl vkSj
oSjkX;ds }kjk) x`árs (o'khHkwr gks tkrk gS)AA…‡AA
vuqoknµJhHkxoku~us dgkµgs egkckgks vtqZu! fu%lUnsg eu p´py
vkSj dfBukbZls o'kesa gksusokyk gS] fdUrq gs dqUrhiq=! vH;kl vkSj
oSjkX;ds }kjk ;g o'kesa gks tkrk gSAA…‡AA
Jhfo'oukFkµmäeFkZeÂhÏR; lekn/kkfrµvla'k;fefrA Ro;ksäa
lR;eso] fdUrq cyokufi jksxLrRiz'kedkS"k/klso;k l}S|iz;qäizdkj;k
eqgqjH;Lr;k ;Fkk fpjdkysu 'kkE;R;so] rFkk nq£uxzgefi euks·H;klsu
ln~x:
q ifn"Vizdkjs.k ijes'oj/;ku;ksxL; eqgjq uq'khyusu oSjkX;s.k fo"k;s"ouklÂsu
p x`árs LogLro'khdÙkq± 'kDîr bR;FkZ%A rFkk p ikr´tylw=e~µ
ßvH;kloSjkX;kH;ka rfUujks/k%Þ bfrA egkckgks bfr laxzkes Ro;k ;Uegkohjk
vfi foth;Urs] l p fiukdikf.kjfi o'khÏrLrsukfi fde~\µ;fn
egkohjf'kjksef.keZuksukek izk/kkfudks HkVks egk;ksxkL=iz;ksxs.k tsrqa 'kD;rs]
rnSo egkckgqrsfr Hkko%A gs dkSUrs;sfr r= Roa ek HkS"kh%µefRirq% Lolq%
dqUR;k% iq=s Rof; e;k lkgk¸;a fo/ks;fefr Hkko%AA…‡AA
HkkokuqoknµvtqZudh ckrksadks Lohdkjrs gq, JhHkxoku~ muds la'k;dk
lek/kku dj jgs gSaµ^vla'k;a* bR;kfnA rqeus tks dgk og lR; gh
gS] fdUrq cyoku~ jksx Hkh vPNs oS|ds }kjk nh xbZ vkS"kf/kdh fu£n"V
:ils fu;fer lsok djusij nsjls gh lgh] ijUrq lekIr gks gh tkrk
gS] mlh izdkj nq£uxzg eu Hkh ln~xq#ds mins'kkuqlkj fu;fer vH;kl
}kjk ckj&ckj ijes'ojds /;ku;ksxds vuq'khyu vkSj oSjkX; }kjk o'khHkwr
fd;k tk ldrk gSA ikr´tylw= (ƒ„) esa Hkh ,slk ik;k tkrk
gSµ^vH;kloSjkX;kH;ka rfékjks/k%* vFkkZr~ vH;kl vkSj oSjkX; }kjk
fpÙko`fÙkdk fujks/k gks ldrk gSA gs egkckgks! ;q¼esa rqeus egkohjksadks
Hkh ijkftr fd;k gS] ;gk¡ rd fd fiukdikf.k f'kothdks izlék fd;k
gS] ijUrq blls D;k\ ;fn rqe eu uked egkohj f'kjksef.kdks

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

'&

JheÚxoåhrk

$(!$

egk;ksxkL=ds iz;ksxls ijkftr dj ldrs gks] rHkh rqEgkjk ^egkckgq* uke
lkFkZd gksxkA gs dkSUrs;! bl fo"k;esa rqe Hk;Hkhr er gksvks] rqe
esjs firkdh cguds iq= gks] vr% rqEgkjh lgk;rk djuk esjk dÙkZO;
gSAA…‡AA

vla;rkReuk ;ksxks nq"izki bfr es efr%A
o';kReuk rq ;rrk 'kD;ks·okIrqeqik;r%AA…ˆAA

vUo;µvla'k;kReuk (vo'khÏr euokysds fy,) ;ksx% nqq"izki%
(;ksx nq"izkI; gS) ýrqµfdUrqþ ;rrk o';kReuk (;Ru'khy vkSj o'khHkwr
euokysds fy,) mik;r% (mik; }kjk) vokIrqe~ 'kD;% (izkIr fd;k
tk ldrk gS) bfr es efr% (;g esjk er gS)AA…ˆAA
vuqoknµvo'khHkwr euokys O;fäds fy, ;ksx nq"izkI; gS] fdUrq
;Ruoku~ vkSj o'khHkwr euokysds fy, ;g mik; }kjk izkIr fd;k tk ldrk
gSµ;g esjk er gSAA…ˆAA
Jhfo'oukFkµv=k;a ijke'kZ bR;r vkgµvla;rkReukH;kloSjkX;kH;ka
u la;ra euks ;L; rsuA rkH;ka rq o';kReuk o'khHkwreulkfi iqalk ;rrk
fpja ;RuorSo ;ksxks euks&fujks/ky{k.k% lekf/k#ik;r% lk/kuHkw;LRokr~
izkIrqa 'kD;%AA…ˆAA
Hkkokuqoknµvc JhHkxoku~ ;ksxds fo"k;esa ijke'kZ ns jgs gSaA ftlus
vH;kl vkSj oSjkX; }kjk vius eudks la;r ugha fd;k] mldk ;ksx
fl¼ ugha gksxkA fdUrq] ftUgksaus vH;kl vkSj oSjkX; }kjk vius eudks
la;fer dj fy;k gS] iqu% iqu% lk/kuds voyEculs nh?kZdkyesa mUgsa
^;ksx* vFkkZr~ eu&fujks/k&y{k.k:ih lekf/k izkIr gks ldrh gSAA…ˆAA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµ^^esjk mins'k ;g gS fd tks oSjkX; vkSj
vH;kl }kjk eudks la;r djusdh ps"Vk ugha djrs gSa] muds fy,
iwoksZä ;ksx dHkh Hkh lkf/kr ugha gksrk gSA fdUrq] tks ;FkkFkZ mik;dk
voyEcudj eudks o'kesa djusdk iz;Ru djrs gSa] os vo'; gh ;ksxesa
fl¼ gksrs gSaA ^;FkkFkZ mik;ds fo"k;* ls esjk ;gh dguk gS fd tks
Hkxon£ir fu"dke deZ;ksx }kjk vkSj mlds vÂhHkwr esjs /;kukfn }kjk
fpÙkdks ,dkxz djusdk vH;kl djrs gSa ,oa lkFk&gh&lkFk thou fuokZgds
fy, oSjkX;ds lkFk fo"k;dks Lohdkj djrs gS] os Øe'k% ;ksxflf¼ izkIr
djrs gSaA**µJhHkfäfouksn BkdqjAA…ˆAA

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$(!%

"k"B v/;k;

''

vtZqu mokpµ
v;fr% J¼;ksisrks ;ksxkPpfyrekul%A
vizkI; ;ksxlaflf¼a dka xfra Ï".k xPNfrAA…‰AA

vUo;µvtqZu% mokp (vtqZuus dgk) Ï".k (gs Ï".k!) J¼;k
misr% (J¼kiwoZd ;ksxesa izo`Ùk) ýrqµfdUrqþ v;fr% (val;fer fpÙkokys
iq#"k) ;ksxkr~ (;ksxls) pfyrekul% (Hkz"VfpÙkokys gksusij) ;ksxlaflf¼e~
(;ksx&flf¼dks) vizkI;u~ (ugha izkIrdj) dke~ xfre~ xPNfr (D;k
xfr izkIr djrs gSa)AA…‰AA
vuqoknµvtqZuus dgkµgs Ï".k! J¼kiwoZd ;ksxesa izo`Ùk] fdUrq
vla;fer fpÙkokys iq#"k ;ksxls Hkz"V gks tkusij] ;ksx&flf¼dks u izkIrdj
dkSu&lh xfr izkIr djrs gSaAA…‰AA
Jhfo'oukFkµuUoH;kl&oSjkX;kH;ka iz;RuorSo iqalk ;ksxks yH;r bfr
Ro;ksP;rsA ;L;Srr~ f=r;efi u n`';rs rL; dk xfrfjfr i`PNfrA
v;frjYi;Ru%] vuo.kkZ; okxqfjfronYikFkZs u´k~A vFk p J¼;ksisr%
;ksx'kkL=kfLrD;su r= J¼;ksisrks ;ksxkH;kl izo`Ùk ,o] u rq
yksdo´pdRosu feF;kpkj%A fdURoH;kl oSjkX;;ksjHkkosu ;ksxkPpfyra
fo"k;izo.khHkwra ekula ;L; l%A vr,o ;ksxL; laflf¼a lE;d~
flf¼eizkI;sfr ;r~ fdf´pr~ flf¼Urq izkIr ,osfr ;ksxk##{kk&Hkwfedkrks·fxzeka
;ksxkjksgHkwfedk;k% izFkeka d{kka xr bfr Hkko%AA…‰AA
HkkokuqoknµvtqZu iz'u dj jgs gSaµßvPNk! vkius dgk fd vH;kl
vkSj oSjkX; }kjk iz;Ruoku~ iq#"k gh ;ksx izkIr djrs gSaA ijUrq] ftuesa
bu rhuksadk vHkko gS] mudh D;k xfr gksrh gS\ tks O;fä ;ksx'kkL=esa
vkfLrd cqf¼ gksusds dkj.k J¼koku~ gksdj ;ksxkH;klesa izo`Ùk gksrs
gSa vkSj yksdo´pddh Hkk¡fr feF;kpkjh Hkh ugha gSa] fdUrq vH;kl vkSj
oSjkX;ds vHkkoesa mudk eu ;ksxls fopfyr gksdj fo"k;ksaesa izo`Ùk gks
tkrk gSA vr,o os ;ksxdks HkyhHkk¡fr fl¼ ugh dj ikrs gSa] ijUrq
FkksM+h&cgqr ;ksx&flf¼dks rks izkIr djrs gh gSaA vr% ;ksxdh bPNk
djusokys (;ksxk##{kk&Hkwfedk) ls mij ;ksxkjksg&Hkwfedkdh izFke d{kkdks
izkIr ,sls ;ksfx;ksadh D;k xfr gksrh gS\ÞAA…‰AA

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

!

JheÚxoåhrk

$(!&

dfPpékksHk;foHkz"Vf'NékkHkzfeo
u';frA
vizfr"Bks egkckgks foew<ks czã.k% ifFkAA…ŠAA

vUo;µegkckgks (gs egkckgks!) czã.k% ifFk (czãizkfIrds ekxZesa)
foew<% (fof{kIr) vizfr"B% (vkJ;ghu) mHk;&foHkz"V% (deZekxZ vkSj
;ksxekxZls ifrr) fNék vHkze~ bo ([kf.Mr es?kds leku) Dofpr~ u
u';fr (D;k u"V ugha gks tkrs gSa)AA…ŠAA
vuqoknµgs egkckgks! czãizkfIrds ekxZesa fof{kIr vkSj vkJ;ghu rFkk
deZekxZ ,oa ;ksxekxZµnksuksals ifrr iq#"k [kf.Mr es?kds leku fNék&fHkék
gksdj D;k u"V ugha gks tkrs gSa\AA…ŠAA
Jhfo'oukFkµdfPpfnfr iz'us mHk;foHkz"V%A deZekxkZP;qr% ;ksxekxZ´p
lE;d~ izkIr bR;FkZ%A fNUukHkzfeosfr ;Fkk fNUueHkza es?k% iwoZLeknHkzkn~&
fof'y"VeHkzkUrja pkizkIra lr~ e/;s foyh;rsA rsukL; bgyksds
;ksxekxZs·izos'kkf}"k;&HkksxR;kxsPNk lE;XoSjkX;kHkkokf}"k;HkksxsPNk psfr
d"Ve~A ijyksds p LoxZlk/kuL; deZ.kks·Hkkokr~ eks{klk/kuL;
;ksxL;kI;ifjikdkr~ u LoxZeks{kkfoR;qHk;yksds ,okL; fouk'k bfr
|ksfrre~A vrks czãizkIR;qik;s ifFk ekxZs foew<ks·;eizfr"B% izfr"BkekLineizkIr%
lu~ dfPpr~ fda u';fr u u';fr osfr Roa i`PNîlsAA…ŠAA
HkkokuqoknµvtqZu iz'u dj jgs gSaµßnksuksa ekxks±ls Hkz"V vFkkZr~
deZekxZls P;qr vkSj ;ksxekxZdks vizkIr gq, O;fädk D;k gksrk gS\
es?k&Ük`Ìykls fof'y"V (i`Fkd~) gksdj tSls fd fNék es?k vU; es?kdks
u izkIrdj ok;qesa foyhu gks tkrk gS] oSls gh dgha ,sls ;ksxhdh xfr
rks ugha gksrh\ ;ksxekxZesa izos'k djusij ml O;fäesa fo"k;&Hkksxds R;kxdh
bPNk jgrh gS] ijUrq iw.kZ oSjkX; u gksusls mldh Hkksxksadh bPNk Hkh
oÙkZeku jgrh gSµ;g d"V dh ckr gSA (LoxZlk/ku) deZds vHkkoesa
ijyksdesa mldk LoxZ Hkh u"V gks tkrk gS vkSj eks{klk/ku ;ksxdh
flf¼ ugha gksusls eks{k Hkh u"V gks tkrk gSµblls ,slk izrhr gksrk
gS fd nksuksa gh yksdksaesa mldk uk'k gks x;k gSA vr% eSa vkils iwNrk
gw¡ fd czãizkfIrds lk/kuiFkesa foew<+ vkSj fujkJ; O;fädk uk'k gksrk
gS vFkok ughaAAޅŠAA

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$(!'"

"k"B v/;k;

!

,rUes la'k;a Ï".k NsÙkqegZL;'ks"kr%A
RonU;% la'k;L;kL; NsÙkk u áqii|rsAA…‹AA

vUo;µÏ".k (gs Ï".k!) ýRoesoµvki ghþ es (esjs) ,rr~ la'k;e~
(bl la'k;dks) v'ks"kr% (lEiw.kZ:ils) NsÙkqe~ (Nsnu djusesa) vgZfl
(leFkZ gSa) fg (D;ksafd) RonU;% (vkids vfrfjä) vL; la'kL; (bl
la'k;dk) NsÙkk (Nsnu djusokysdk) u mii|rs (feyuk vlaHko
gS)AA…‹AA
vuqoknµgs Ï".k! vki gh esjs bl la'k;dks lEiw.kZ:ils Nsnu djusesa
leFkZ gSa] vkids vfrfjä fdlh vkSj la'k; Nsnu djusokysdk feyuk vlEHko
gSAA…‹AA
Jhfo'oukFkµ,rr~ ,re~AA…‹AA
Hkkokuqoknµ^la'k;*µDyho fy gS vr% bldk fo'ks"k.k ^,rr~* ds
LFkkuesas ^,re~* gksuk pkfg,AA…‹AA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµbl 'yksdesa vtqZu dg jgs gSaµ^^gs Ï".k!
vki bZ'ojksads Hkh bZ'oj losZ'ojs'oj] lHkh dkj.kksads dkj.k loZdkj.k
,oa loZK gSaA dksbZ Hkh nsork vFkok ½f"k vkids leku loZK ,oa
loZ'kfäeku~ ugha gSaA blfy, vkidks NksM+dj nwljk dksbZ Hkh esjs bl
la'k;dk Nsnu djusesa leFkZ ugha gSAA**…‹AA

JhHkxokuqokpµ
ikFkZ uSosg ukeq= fouk'kLrL; fo|rsA
u fg dY;k.kÏRdf'pn~nqxZfra rkr xPNfrAA†ŒAA

vUo;µJhHkxoku~ mokp (JhHkxokuus dgk) ikFkZ (gs ikFkZ!) rL;
(ml iq#"kdk) u ,o bg (u rks bl yksdesa) fouk'k% fo|rs (fouk'k
gksrk gS) u veq= (u gh ijyksdesa) fg (D;ksafd) rkr (gs rkr!)
dY;k.kÏr~ ('kqHk vuq"Bkudks djusokys) df'pr~ (dksbZ O;fä) nqxZfre~
(nqxZfrdks) u xPNfr (ugha izkIr gksrs gSa)AA†ŒAA
vuqoknµJhHkxoku~us dgkµgs ikFkZ! ml iq#"kdk u rks bl yksdesa
uk'k gksrk gS] u gh ijyksdesa] D;ksafd gs rkr! 'kqHk vuq"Bkudkjh dksbZ
O;fä nqxZfrdks ugha izkIr gksrs gSaAA†ŒAA
Jhfo'oukFkµbg yksds veq= ijyksds·fi dY;k.ka dY;k.kizkida ;ksx
djksrhfr l%AA†ŒAA
Hkkokuqoknµos bgyksd vkSj ijyksdesa Hkh dY;k.k izkid ;ksx djrs
gSaAA†ŒAA

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

!

JheÚxoåhrk

$("

lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµbl 'yksdesa Hkxoku~ vtqZudks ^ikFkZ* ls
lEcksf/krdj viuk ije vkReh; Lotu ekudj vR;Ur izhfriwoZd
le>k jgs gSaA ^rkr* lEcks/kuds }kjk Hkh vtqZuds izfr izhfr >yd
jgh gSA firk iq=:iesa Lo;adk foLrkj djrs gSa] blfy, mUgsa ^rr~*
dgrs gSa] Lo&vFkZesa ^rr*~ 'kCnesa v.k~ izR;; iz;qä gksdj ^rkr~* in
fu"iUu gksrk gSA Jhxq#nso Hkh iq= LFkkuh; f'k";dks LusgiwoZd ^rkr~*
ls lEcksf/kr djrs gSaA Hkxoku~us dgk fd tks J¼kiwoZd ;ksxesa izo`Ùk
gksrs gSa] mudh nqxZfr ugha gksrhA
^^JhHkxoku~us dgkµgs ikFkZ! oÙkZekuesa ;k ijoÙkhZdkyesa ;ksxdk
vuq"Bku djusokysdk dHkh Hkh fouk'k ugha gksrk gSA dY;k.k izkid
;ksxkuq"Bkrkdh dHkh nqxZfr ugha gksxhA ewy ckr ;g gS fd leLr ekuo
nks Hkkxksaesa foHkä gSaµvoS/k vkSj oS/kA tks leLr O;fä dsoy
bfUnz;&riZ.k djrs gSa vkSj fdlh fof/kds o'khHkwr ugha gSa] os i'kqds
leku fof/k'kwU; gSaA lH; gks vFkok vlH; gks] ew[kZ gks vFkok if.Mr
gksa] nqcZy gks vFkok cyoku~ gks] voS/k O;fädk vkpj.k lnk gh i'kqrqY;
gksrk gS] muds dk;ks±ls fdlh izdkjds ykHkdh lEHkkouk ugha gSA
oSS/k yksxksadks rhu Jsf.k;ksaesa foHkkftr fd;k tkrk gSµdehZ] Kkuh
vkSj HkäA d£e;ksadks Hkh ldke dehZ vkSj fu"dke dehZµbu nks Hkkxksaesa
foHkä fd;k tkrk gSA ldke dehZx.k vR;Ur {kqnz lq[kkUos"kh vFkkZr~
vfuR; lq[kds vfHkyk"kh gksrs gSaA mUgsa LoxkZfndh izkfIr vkSj lkalkfjd
mékfr rks izkIr gksrh gS] fdUrq os leLr lq[k gh vfuR; gSa] vr,o
ftls thoksadk ^dY;k.k* dgk tkrk gS] og mUgsa vizkI; gSA tM+ls NqVdkjk
ikusds ckn fuR; vkuUndk ykHk gh thoksadk ^dY;k.k* gSA vr% ftl
ioZesa ml fuR;kuUndh izkfIr ugha gS] og ioZ gh fujFkZd gSA deZdk.Mesa
tc ml fuR;kuUndh izkfIrdk mís'; la;qä gksrk gS] rHkh deZdks deZ;ksx
dgrs gSaA ml deZ;ksx }kjk fpÙk'kqf¼] mlds i'pkr~ KkuizkfIr] rnuUrj
/;ku;ksx vkSj pwM+kUresa Hkfä;ksx izkIr gksrk gSA
ldke deZesa tks leLr vkRelq[kksadk ifjR;kxdj Dys'k Lohdkj
djusdk fo/kku gS] mlds }kjk dehZdks Hkh riLoh dgk tkrk gSA riL;k
ftruh Hkh gks] ijUrq mldh vof/k bfUnz;&lq[kds vfrfjä vkSj dqN
ugha gSA vlqjx.k riL;kds }kjk Qy izkIrdj bfUnz;riZ.k gh djrs
gSaA bfUnz;riZ.k:ih lhekdk vfrØe djusij lgt gh thoksads

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$("

"k"B v/;k;

!!

dY;k.k&mís'kd deZ;ksxdk vkxeu gksrk gSA ml deZ;ksxesa fLFkr
/;ku;ksxh ;k Kku;ksxh vf/kdka'kr% dY;k.kdkjh gksrs gSaA ldke deZls
thoksadks tks dqN izkIr gksrk gS] v"VkÂ;ksxhds lHkh voLFkkvksadk Qy
mlls vPNk gksrk gSA**µJhHkfäfouksn BkdqjAA†ŒAA

izkI; iq.;Ïrka yksdkuqf"kRok 'kk'orh% lek%A
'kqphuka Jherka xsgs ;ksxHkz"Vks·fHktk;rsAA†ƒAA

vUo;µ;ksxHkz"V% (;ksxHkz"V iq#"k) iq.;Ïrke~ (iq.;oku~ O;fä;ksads)
yksdku~ (yksdksadks) izkI; (izkIrdj) 'kk'orh% lek% (vusd o"kks± rd)
mf"kRok (fuokldj) 'kqphuke~ (lnkpkj&lEiék) Jherke~ x`gs (/kuokuksads
x`gesa) vfHktk;rs (tUe xzg.k djrs gSa)AA†ƒAA
vuqoknµvYidkyds vH;klds ckn ;ksxHkz"V iq#"k iq.;oku~ O;fä;ksadks
izkIr gksusokys yksdksadks izkIrdj ogk¡ vusd o"kks± rd fuokl djusds
i'pkr~ lnkpkj&lEiék /kuokuksads x`gesa tUe xzg.k djrs gSaAA†ƒAA
Jhfo'oukFkµr£g dka xfrelkS izkIuksrhR;r vkgµizkI;sfrA
iq.;Ïrke~ v'oes/kkfn;kftuka yksdkfufr ;ksxL; Qya eks{kks Hkksx'p
HkofrA r=kiDo;ksfxuks HkksxsPNk;ka lR;ka ;ksxHkza'ks lfr Hkksx ,oA
ifjiDo;ksfxuLrq HkksxsPNk;k vlEHkokUeks{k ,oA dsfpÙkq ifjiDo;ksfxuks·fi
nSokÚksxsPNk;ka lR;ka díZelkSHk;kZfnn`"Vîk HkksxeI;kgqfjfrA 'kqphuka
lnkpkjk.kka Jherka /kfudof.kxknhuka jkKka okAA†ƒAA
Hkkokuqoknµ,slk gksus ij oSls O;fä;ksadh D;k xfr gksrh gS\ bl
iz'uds mÙkjesa JhHkxoku~ dgrs gSaµos v'oes/kkfn ;Kksadks djusokys
iq.;oku~ iq#"kksads yksdksaesa okl djrs gSaA D;ksafd] Hkksx vkSj eks{kµ;s
nksuksa gh ;ksxds Qy gSa] vr% Hkksxdh bPNkds dkj.k ;ksxHkz"V gq, viDo
;ksxhdks Hkksx gh izkIr gksrk gSA fdUrq] ifjiDo ;ksxhds fy, Hkksxdh
bPNkdk gksuk vlEHko gS] vr% mUgsa eks{k gh izkIr gksrk gSA fdUrq]
nSokr~ fdlh&fdlh ifjiDo ;ksxhdh Hkksx&bPNk gksusij dnZe] lkSHkfj
vkfn ½f"k;ksads leku mUgsa Hkksx Hkh izkIr gksrk gSA ^'kqfp* dk rkRi;Z
gSµlnkpkjijk;.k vkSj ^Jherke~* dk rkRi;Z gSµ/kfud&of.kdkfn vFkok
jktkA ;ksxHkz"V iq#"k LoxkZfnesa fuoklds i'pkr~ ,sls yksxksads gh ?kjesa
tUe xzg.k djrs gSaAA†ƒAA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµv"VkÂ;ksxls Hkz"V ;ksfx;ksadks nks Hkkxksaesa
foHkä fd;k tk ldrk gSµ

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

!"

JheÚxoåhrk

$("

izFkeµftUgksaus dqN le; rd bl ;ksxdk voyEcudj vH;kl
fd;k gS vkSj dqN fnuksads ckn blls Hkz"V gks x,A ,sls ;ksxh
^usgkfHkØeuk'kksfLr* (xhrk „@†Œ) ds vuqlkj v/kksxfr ykHk ugha djrs]
cfYd v'oes/kkfn ;K djusokys O;fä;ksads }kjk izkI; iq.; yksdksaesa
lq[k&Hkksx djrs gSa vkSj bldh lekfIr ij lr~&/keZesa rRij ;ksxkH;klds
;ksX; czkã.k vFkok /kuh O;fäds ?kjesa tUe ykHk djrs gSaA
f}rh;µ cgqr le; rd bl ;ksxdk lk/kudj ;ksxesa ifjiDo gksusij
Hkh nSoo'k ftUgsa Hkksxdh bPNk gks tkrh gS] muesa ls dqN yksx blh
thouesa rFkk dqN yksx vxys tUeesa vius vfHkyf"kr Hkksxksadks Hkksxdj
vUresa muls fuosZn izkIrdj ;ksxkuq"Bkudks iw.kZ djrs gSaA blds mnkgj.k
dnZe vkSj lkSHkfj ½f"k gSaA dnZe ½f"k mPp dksfVds ;skxh FksA firk
czãkdh izsj.kkls vfuPNk gksusij Hkh nsogwfrds lkFk fookgdj iztkifr;ksals
Hkh vf/kd:iesa nkEiR; lq[kdk Hkksx fd;kA os Hkxor~&vorkj
dfiynsothdks iq=ds :iesa vkfoHkwZr djkdj lalkj&lq[k&Hkksxdk R;kxdj
iqu% Hkxor~&vkjk/kukesa layXu gks x, (JheÚk- …@„…) A lkSHkfj
½f"kdk pfj= xhrk („@ˆ‡) esa nz"VO; gSAA†ƒAA

vFkok ;ksfxukeso dqys Hkofr /kherke~A
,rf¼ nqyZHkrja yksds tUe ;nhn`'ke~AA†„AA

vUo;µvFkok (vFkok) /kherke~ ;ksfxuke~ (Kkuoku~ ;ksfx;ksads) dqys
(dqyesa) Hkofr (tUe xzg.k djrs gSa) bn`'ke~ ;r~ tUe (bl izdkjdk
tks tUe gS) ,rr~ fg yksds (;g bl txr~esa) nqyZHkrje~ (vR;Ur
nqyZHk gS)AA†„AA
vuqoknµvFkok] cgqdkyds vH;klds ckn ;ksxHkz"V ;ksxh Kkuoku~
;ksfx;ksads x`gesa tUe xzg.k djrs gSaA fu%lUnsg bl izdkjdk tUe bl yskdesa
vR;Ur nqyZHk gSAA†„AA
Jhfo'oukFkµvYidkykH;Lr&;ksxHkza'ks xfrfj;eqDRokA fpjdkykH;Lr&
;ksxHkza'ks rq i{kkUrjekgµvFkosfrA ;ksfxuka fufeizHk`rhukfeR;FkZ%AA†„AA
HkkokuqoknµvYidkyds mijkUr ;ksxHkz"V gksusokysdh xfr dgusds
mijkUr ^vFkok* bR;kfnls nh?kZdkyds mijkUr ;ksxHkz"V gksusokysdh xfr
crk jgs gSaA ^fufe* bR;kfn ;ksfxx.k blh Js.khesa xf.kr gksrs gSaAA†„AA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµnwljh Js.khds ;ksxHkz"V ;ksfx;ksaesa ls dksbZ
dksbZ rÙoKkufu"B ;ksxhds oa'kesa tUe xzg.kdj ;ksxkuq"Bkudks iw.kZ djrs
gSaA ,slk tUe fu'p; gh vR;Ur nqyZHk gSA ,sls ;ksfx;ksaesa ^fufe* egkjktdk

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$("!""

"k"B v/;k;

!#

mnkgj.k fn;k tk ldrk gSA (JheÚk- ‹@ƒ…@ƒ&ƒŒ) AA†„AA

r= ra cqf¼la;ksxa yHkrs ikSoZnSfgde~A
;rrs p rrks Hkw;% lafl¼kS dq#uUnuAA†…AA

vUo;µdq#uUnu (gs dq#uUnu!) ýos ;ksxHkz"V iq#"kþ r= (ogk¡)
ikSoZnsfgde~ (iwoZ tUetkr) re~ (ml) cqf¼la;ksxe~ yHkrs
(ijekRefo"kf;.kh cqf¼dks izkIr djrs gSa) rr% p (rnuUrj) Hkw;% (iqu%)
lafl¼kS (ml flf¼dks izkIr djusds fy,) ;rrs (iz;Ru djrs gSa)AA†…AA
vuqoknµgs dq#uUnu! os ;ksxHkz"V iq#"k ogk¡ iwoZtUetkr ijekRe&
fo"kf;.kh cqf¼dks izkIr djrs gSa vkSj rnuUrj iqu% ;ksxdh laflf¼ds fy,
iz;Ru djrs gSaAA†…AA
Jhfo'oukFkµr= f}fo/ks·fi tUefu cq¼îk ijekRefu"B;k lg la;ksxa
ikSoZnSfgda iwoZtUeHkoe~AA†…AA
Hkkokuqoknµnksuksa gh izdkjds tUeksaesa ;ksxHkz"V ;ksxh iwoZ tUeds
ijekRe&fu"Bk;qä cqf¼dks izkIr djrs gSaAA†…AA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµiwoksZä nksuksa gh izdkjds tUeksaesa iwoZ nsgds
;ksxkuq"Bkuds laLdkjds Qyls Lo/keZ&fu"Bk vkSj ijekRe&fo"k;d
Kkufu"Bkewyd cqf¼ izkIr gksrh gSA os LokHkkfod :ils fpÙk'kqf¼ ykHkdj
laflf¼ds fy, funzkls mBs gq, O;fädh Hkk¡fr vf/kdrj ;RuiwoZd
;ksxkuq"Bkuesa rRij gks tkrs gSaA vc os fdlh Hkh fo?uls ckf/kr ugha
gksrs gSaA blfy, ,sls vuq"Bkudkjh ;ksfx;ksadh nqxZfr vFkok fouk'k ugha
gksrkAA†…AA

iwokZH;klsu rsuSo fÎ;rs áo'kks·fi l%A
ftKklqjfi ;ksxL; 'kCnczãkfroÙkZrsAA††AA

vUo;µfg (fu'p; gh) rsu iwokZH;klsu ,o (ml iwoZ 'kjhjesa fd,
x, vH;klds }kjk gh) vo'k% vfi (fdlh fo?uds mifLFkr gksusij
Hkh) l% (os) (;ksxds izfr) fÎ;rs (vkd£"kr gksrs gSa) ;ksxL; (;ksxds
fo"k;esa) ftKklq% vfi (ftKklq&ek= gksusij Hkh) 'kCnczã (osnksä
deZekxZdk) vfroÙkZrs (vfrØe.k djrs gSa)AA††AA
vuqoknµfu'p; gh iwoZ vH;klds dkj.k fdlh fo?uds mifLFkr
gksusij Hkh os eks{kiFkds izfr vkÏ"V gks tkrs gSa vkSj ;ksxds fo"k;esa
FkksM+h&lh ftKklk djusij gh osnksä deZekxZdk mYya?ku djrs gSaAA††AA

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

!$

JheÚxoåhrk

$("#

Jhfo'oukFkµfÎ;rs vkÏ";rs] ;ksxL; ;ksxa ftKklqjfi HkofrA vr%
'kCnczã osn'kkL=efroÙkZrs osnksädeZekxZefrØE; oÙkZrs] fdUrq ;ksxekxZ
,o fr"BrhR;FkZ%AA††AA
HkkokuqoknµfÎ;rs dk rkRi;Z gSµvkd£"kr gksrk gSA O;kdj.kds
vuqlkj ^;ksxL;* ds LFkkuij ^;ksxa* gksuk pkfg,A os ;ksxds izfr vkÏ"V
gksdj ftKklq gksrs gSa] rRi'pkr~ 'kCnczã osnesa crk;s x, deZekxZdk
vfrØe.k djrs gSa] fdUrq ;ksxekxZesa vofLFkr jgrs gSaAA††AA

iz;Ruk|rekuLrq ;ksxh la'kq¼fdfYc"k%A
vusdtUelafl¼Lrrks ;kfr ijka xfre~AA†‡AA

vUo;µrq (fdUrq) iz;Rukr~ ;reku% (iz;RuiwoZd vH;kl
djusokys) la'kq¼fdfYc"k% (fu"iki) ;ksxh (;ksxh) (gh) vusdtUelafl¼%
(vusd tUeksaesa fl¼ gksdj) rr% (rRi'pkr~) ijke~ xfr (ije xfr)
;kfr (ykHk djrs gSa)AA†‡AA
vuqoknµfdUrq] iz;RuiwoZd vH;kl djusokys ;ksxh fu"iki gksdj
vusd tUeksaesa fl¼ gksusds i'pkr~ ije xfr ykHk djrs gSaAA†‡AA
Jhfo'oukFkµ,oa ;ksxHkza'ks dkj.ka ;Ru'kSfFkY;esoµ^^v;fr% J¼;ksisr%**
bR;qäs%A rL; p ;Ru'kSfFkY;orks ;ksxHkz"VL; tUekUrjs iqu;ksZxizkfIrjsoksäk]
u rq laflf¼%A laflf¼Lrq ;kofÚtZUefHkLrL; ;ksxL; ifjikd% L;kr~]
rkofÚjsosR;olh;rsA ;Lrq u dnkfpnfi ;ksxs 'kSfFkY;iz;RuLrq%] lu~
;ksxHkz"V'kCnokP;%A fdUrq cgqtUefoiDoS'p lE;X;ksxlekf/kfHk%µ^^æ"Vqa
;rUrs ;r;% 'kwU;kxkjs"kq ;Rine~AAÞ bfr díZeksäs%A lks·fi uSdsu tUeuk
fl/;rhR;kgµiz;Rukn~;reku% izÏ"V;Ruknfi ;RuokfuR;FkZ%A rq&dkj%
iwoksZäkn~;ksxHkz"VknL;% Hksna cks/k;frA la'kq¼fdfYc"k% lE;d~ ifjiDod"kk;%A
lks·fi uSdsu tUeuk fl¼îrhfr l%A ijka xfra eks{ke~AA†‡AA
Hkkokuqoknµxhrk (ˆ@…‰) ds vuqlkj ;Ruesa f'kfFkyrk gh ;ksxls
Hkz"V gksusdk dkj.k gSA oSls ;ksxHkz"V iq#"kdks tUekUrjds i'pkr~ Hkh
;ksx&izkfIr gh dgh xbZ gS] ;ksx&laflf¼ ughaA ftrus tUeksaesa ;ksx ifjiDo
gksxk] mrus tUeksads ckn gh laflf¼ izkIr gksxhA tks O;fä dHkh Hkh
;ksxds izR;uesa f'kfFky ugha gksrs gSa] mls ;ksxHkz"V ugha dgrs gSaA vfirq]
vusd tUeksaesa ;ksxesa ifjiDo gksdj os flf¼ ykHk djrs gSaA
dnZe eqfuus Hkh dgk gSµ^nz"Vqa ;rUrs ;r;% 'kwU;kxkjs"kq ;Rine~A*

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$("$

"k"B v/;k;

!%

(JheÚk- …@„†@„Š) vFkkZr~ tks ;frx.k futZu LFkkuesa Hkxoku~ds
ikniùdks n'kZu djus dh ps"Vk djrs gSa] os Hkh ,d tUeesa flf¼
izkIr ugha djrs gSaA blfy, dgrs gSaµ^iz;Rukr~ ;reku%* vFkkZr~ igysls
vf/kd iz;Ru djusijA ^rq*&dkjds }kjk iwoZdfFkr ;ksxHkz"V iq#"kls budk
Hksn fn[kk jgs gSaA ^la'kq¼fdfYc"k%* vFkkZr~ lE;d~ ifjiDo d"kk; gks
ftudkA os Hkh ,d tUeesa laflf¼ vFkkZr~ eks{k ugha izkIr djrs gSaAA†‡AA

rifLoH;ks·f/kdks ;ksxh KkfuH;ks·fi erks·f/kd%A
d£eH;'pkf/kdks ;ksxh rLek|ksxh HkoktZquAA†ˆAA

vUo;µ;ksxh (;ksxh) rifLoH;% (rifLo;ksals) vf/kd% (Js"B gSa)
KkfuH;% vfi (Kkfu;ksals Hkh) vf/kd% (Js"B gSa) ;ksxh (;ksxh) d£eH;%
p (d£e;ksals Hkh) vf/kd% er% (Js"B ekus x, gSa) rLekr~ (vr,o)
vtqZu (gs vtqZu!) ;ksxh Hko (;ksxh gksvks)AA†ˆAA
vuqoknµ;ksxhdks (ijekRekds miklddks) riLoh] Kkuh (czãds
mikld) vkSj dehZls Js"B ekuk x;k gSA vr,o gs vtqZu! rqe ;ksxh
cuksAA†ˆAA
Jhfo'oukFkµdeZKkuriks;ksxorka e/;s d% Js"B bR;is{k;kekgµrifLoH;%
ÏPNªpkUæk;.kkfn riksfu"BsH;ks KkfuH;ks czãksikldsH;ks·fi ;ksxh
ijekReksikldks·f/kdks er% bfr eesneso erfefr Hkko%A ;fn
KkfuH;ks·I;f/kdLrnk fdeqr d£eH; bR;kgµd£eH;'psfrAA†ˆAA
HkkokuqoknµdeZ] Kku vkSj ;ksxµbuesa ls D;k Js"B gS\ blds
mÙkjesa dgrs gSaµriLoh vFkkZr~ dBksj pkUnzk;.kkfn riksfu"B O;fäls
Kkuh vFkkZr~ czãds mikld Js"B gSaA mu Kkfu;ksals Hkh Js"B ijekRekds
mikld ;ksxh gSaµ;g esjk er gSA tc ;ksxh Kkfu;ksals Hkh Js"B gSa]
rks d£e;ksadh rks ckr nwj gh jgsAA†ˆAA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµlk/kkj.kr% yksxksadh /kkj.kk ,slh gksrh gS
fd dehZ] Kkuh] riLoh] ;ksxh vkSj Hkäµ;s lHkh ,d leku gSaA vkyksP;
'yksdesa Hkxoku~ bl fo"k;esa viuk fopkj Li"V djrs gq, dg jgs
gSa fd ;s lHkh ,d ugha gSa] cfYd buesa Hkh Js"Brkdk rkjrE; gSA
ldke dehZ vFkkZr~ riLohls fu"dke deZ;ksxh Js"B gSa] fu"dke deZ;ksxhls
Kkuh Js"B gSa] Kkuhls Js"B v"VkÂ;ksxh gSa rFkk Hkfä;ksxh bu lcdh
vis{kk Js"B gSa] ftldk o.kZu vxys 'yksdesa fd;k tk,xkAA†ˆAA

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

!&

JheÚxoåhrk

$("%

;ksfxukefi
losZ"kka
en~xrsukUrjkReukA
J¼kokUHktrs ;ks eka l es ;qäreks er%AA†‰AA

bfr JhegkHkkjrs 'krlkglzîka lafgrk;ka oS;kflD;ka Hkh"eioZf.k
JheÚxoåhrklwifu"kRlq czãfo|k;ka ;ksx'kkL=s JhÏ".kktZqulaokns
^/;ku;ksxks* uke "k"Bkss·/;k;%AA
vUo;µes er% (esjs erkuqlkj) losZ"kke~ ;ksfxuke~ vfi (leLr
;ksfx;kssaesa Hkh) l% ;qäre% (os ;ksxh loZJs"B gSa) ýtksþ J¼koku~ (J¼kyq)
en~xrsu vUrjkReuk (eq>esa vklä euds }kjk) eke~ (eq>s) Hktrs
(Hktrs gSa)AA†‰AA
bfr JhegkHkkjrs 'krlkglzîka lafgrk;ka oS;kflD;ka Hkh"eioZf.k
JheÚxoåhrklwifu"kRlq czãfo|k;ka ;ksx'kkL=s JhÏ".kktZqulaokns
^/;ku;ksxks* uke "k"Bkss·/;k;L;kUo;%AA
vuqoknµesjs erkuqlkj leLr ;ksfx;ksaesa Hkh os ;ksxh loZJs"B gSa tks
J¼koku~ gksdj eq>esa vklä euds }kjk fujUrj eq>s gh Hktrs gSaAA†‰AA
JheÚxoåhrkds "k"B v/;k;dk vuqokn lekIrA
Jhfo'oukFkµr£g ;ksfxu% ldk'kkUukLR;f/kd% dks·ihR;olh;rs\ r=
eSoa okP;feR;kgµ;ksfxukfefr] i´pE;FkZs "k"Bh fu¼kZj.k;ksxkr~µ^rifLoH;ks
KkfuH;ks·f/kd%* bfr i´pE;FkZØekPp ;ksfxH;% ldk'kknihR;FkZ%A u dsoya
;ksfxH; ,dfo/ksH;% ldk'kkr~] vfi rq ;ksfxH;% loZsH;% ukukfo/ksH;ks
;ksxk:<sH;% laizKkrlek/;laizKkrlekf/keÚîks·ihfrA ;}k ;ksxk% mik;k%
deZKkuriks;ksxHkDR;kn;Lr}rka e/;s ;ks eka Hktsr] eÚäks Hkofr l
;qäre mik;oÙke%A dehZ riLoh Kkuh p ;ksxh er%] v"VkÂ;ksxh
;ksfxrj%] Jo.kdhÙkZukfnHkfäekaLrq ;ksfxre bR;FkZ%A ;nqäa JhHkkxorsµ
ßeqäkukefi fl¼kuka ukjk;.kijk;.k%A lqnqYyZHk% iz'kkUrkRek dksfV"ofi
egkequsAAÞ bfrAA†‰AA
vfxz e k/;k"Vda
;ÚfDr&;ks x fu#ide~ A
rL; lw=e;a 'yksdks HkDrd.BfoHkw"k.ke~AA
izFkesu dFkklw=a xhrk'kkL= f'kjksef.k%A
f}rh;s u r` r h;s u rq ; s Z . kkdkedeZ pAA
Kku´p i´pesuksDra ;ksx% "k"Bsu dh£Ùkr%A
izk/kkU;su rnI;srr~ "kV~da deZfu#ide~AA

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$("%

"k"B v/;k;

!'

bfr
lkjkFkZo£"k.;ka g£"k.;ka HkDrpsrlke~A
xhrklq "k"Bks·/;k;ks·;a lÂr% lÂr% lrke~AA
Hkkokuqoknµrc D;k ;ksfx;ksadh rqyukesa dksbZ Hkh Js"B ugha gS\
bl iz'uds mÙkjesa dgrs gSaµ,slk er dgksµ^;ksfxuke~* bR;kfnA ^;ksfxuka*
'kCnesa "k"Bh foHkfDr gS] fdUrq og i´peh foHkfDrds vFkZesa gS] tSls
iwoZds 'yksdesa ^rifLoH;ks&KkfuH;ks·f/kd%* i´peh foHkfDresa dgk x;k
gS] mlh izdkj ;gk¡ Hkh ^;ksfxH;%* le>uk pkfg, vFkkZr~ ;ksfx;ksals Hkh
mÙke gSaA esjs Hkä dsoy ,d izdkjds ;ksxhls ugha] vfirq leLr izdkjds
;ksfx;ksals Js"B gSa] pkgs os ;ksxk:<+ gksa] lEizKkr lekf/k;qDr gksa ;k
vlEizKkr lekf/k;qDr gksaA vFkok ;ksxdk rkRi;Z gSµmik; vFkkZr~ deZ]
Kku] ri] ;ksx] Hkfä bR;kfnA buesa ls tks HkfäiwoZd eq>s Hktrs gSa
vFkkZr~ essjs Hkä gSa] os gh lk/kdksaesa mÙke gSaA dehZ] riLoh ,oa Kkuhµ;s
Hkh ;ksxhds :iesa LohÏr gSa vkSj v"VkÂ;ksxh ;ksfxrj vFkkZr~ Js"B
;ksxhds :iesa LohÏr gSa] fdUrq Jo.k&dhÙkZuokys Hkfäeku~ ;ksxh gh
loZJs"B ;ksxh gSaA tSlk fd JheÚkxoresa dfFkr gSµ
^eqäkukefi
fl¼kuka
ukjk;.kijk;.k%A
lqnqyZHk% iz'kkUrkRek dksfV"ofi egkequsAA*
(JheÚk- ˆ@ƒ†@‡)
vFkkZr~] gs egkequs! dksfV&dksfV Hkäksa vkSj fl¼ksaesa ls ukjk;.k&
ijk;.k iz'kkUrkRek iq#"k vR;Ur nqyZHk gSAA†‰AA
ijorhZ vkB v/;k;ksaesa tks Hkfä;ksx fu:fir gqvk gS] mlds lw=ds
:iesa ;g 'yksd Hkäksads d.Bdk foHkw"k.k gSA izFkeesa 'kkL=f'kjksef.k
xhrkdk dFkklw=] f}rh;] r`rh; ,oa prqFkZesa vdke (fu"dke) deZ]
i´peesa Kku vkSj "k"B v/;k;esa ;ksxdk o.kZu gqvk gSA rc Hkh ;s
N% v/;k; eq[;:ils deZdks fu:fir djrs gSaA
JheÚxoåhrkds "k"B v/;k;dh lk/kqtulEerk HkäkuUnnkf;uh
lkjkFkZo£"k.khZ Vhdk lekIrA
JheÚxoåhrkds "k"B v/;k;dh lkjkFkZo£"k.kh
Vhdkdk fgUnh vuqokn lekIrA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµbl v/;k;dh lekfIrij Hkxoku~ JhÏ".kus

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

WeriSoft Coporation ©

http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

!

JheÚxoåhrk

$("%

lHkh ;ksfx;ksadh vis{kk Hkfä;ksxhdks Js"B crk;k gSA bl 'yksddh fo'ks"k
O;k[;k uhps nz"VO; gSµ
^^ftrus Hkh izdkjds ;ksxh gSa] lcdh vis{kk Hkfä;ksxds vuq"Bkrk
;ksxh gh Js"B gSaA tks J¼koku~ gksdj eq>s Hktrs gSa] os lHkh ;ksfx;ksals
Js"B gSaA oS/k euq";ksads chp ldke dehZdks ^;ksxh* ugha dgk tkrk
gSaA fu"dke dehZ] Kkuh] v"VkÂ;ksxh vkSj Hkfä;ksxkuq"Bkrkµ;s lHkh
;ksxh gSaA oLrqr% ;ksx ,d gh gS] nks ughaA ^;ksx* ,d lksikue; ekxZfo'ks"k
gSA ml ekxZdk vkJ;dj tho czãiFkij vk:<+ gksrs gSaA ^fu"dke
deZ;ksx* bl lksikudk izFke Øe gS] blesa Kku vkSj oSjkX; la;qä
gksusij ^Kku;ksx* :i bldk f}rh; Øe curk gS] blesa iqu% ^bZ'oj&fpUrk*
:i /;kuds la;qä gksusij ^v"VkÂ;ksx* :i bldk r`rh; Øe curk
gSA bl r`rh; Øeesa HkxoRizhfr la;qä gksusij ^Hkfä;ksx* :i prqFkZ
Øe curk gSA bu leLr Øeksads la;qä gksusls tks lksiku curk gS]
mlhdk uke ^;ksx* gSA mlh ;ksxdh O;k[;k Li"V:iesa djuds fy,
[kf.Mr ;ksxksadk mYys[k djuk iM+rk gSA fuR; dY;k.k gh ftudk
mís'; gS] os ;ksxdk gh voyEcu djrs gSa] fdUrq izR;sd Øeesa mékr
gksdj loZizFke ml Øeesa fu"Bk;qä gksrs gSa vkSj vUresa bl Øedk
ifjR;kxdj mGijds Øeesa izos'k djusds fy, fiNys Øedh fu"Bkdk
ifjR;kx djrs gSaA tks fdlh&,d Øefo'ks"kesa vkc¼ jgrs gSa] ml Øeds
ukels la;qä ,d [k.M&;ksxesa gh mudh izfr"Bk gSA blfy, dksbZ
^deZ;ksxh*] dksbZ ^Kku;ksxh*] dksbZ ^v"VkÂ;ksxh* ok dksbZ ^HkfDr;ksxhds
ukels ifjfpr gksrs gSaA vr,o gs ikFkZ! dsoy esjh Hkfä djuk gh
ftudk pje mís'; gS] os vU; rhu izdkjds ;ksfx;ksals Js"B gSaA rqe
ogh ;ksxh vFkkZr~ Hkfä;ksxh gksvksA**µJhHkfäfouksn BkdqjAA†‰AA
JheÚfDrosnkUr ukjk;.kÏr JheÚxoåhrkds "k"B
v/;k;dh lkjkFkZo£"k.kh&izdkf'kdk&o`fÙk lekIrA

o

"k"B v/;k; lekIrA

This material is Copyrighted.

All Rights Reserved.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful