You are on page 1of 40

WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.

com/

n'ke v/;k; "#%

n'keks·/;k;%
JhHkxokuqokpµ
Hkw; ,o egkckgks Ük`.kq es ijea op%A
;Ùks·ga izh;ek.kk; o{;kfe fgrdkE;;kAAƒAA
vUo;µJhHkxoku~ mokp (JhHkxoku~us dgk) egkckgks (gs egkckgks!)
Hkw;% ,o (iqu%) es (esjs) ijee~ op% (Js"B opudks) Ük`.kq (lquks)
;r~ (ftls) vge~ (eSa) izh;ek.kk; (iszeoku~) rs (rqEgsa) fgrdkE;;k
(fgrdh bPNkls) o{;kfe (dgw¡xk)AAƒAA
vuqoknµJhHkxoku~us dgkµgs egkckgks! iqu% igysdh vis{kk esjs Js"B
opudks lquks] ftls eSa rq> iszeoku~ds fgrdh bPNkls dg¡wxkAAƒAA
Jhfo'oukFkµ ,s'o;± Kkif;Roksps HkfDar ;r~ lIrekfn"kqA
ljgL;a rnsoksDra n'kes lfoHkwfrde~AA
vkjk/;RoKkudkj.keS'o;± ;nso iwoZ= lIrekfn"kwDre~] rnso lfo'ks"ka
HkfäerkekuUnkFk± izi´pf;";u~ ßijks{koknk ½"k;% ijks{k´p ee fiz;e~Þ
bfr U;k;su fdf´píqcksZ/kr;SokgµHkw; bfr] iqujfi jktfo|k jktxqáfeneqP;r
bR;FkZ%A gs egkckgks bfr] ;Fkk ckgqcya lokZf/kD;su Ro;k izdkf'kre~]
rFkSrn~cq¼îkcqf¼cyefi lokZf/kD;su izdk'kf;rO;fefr Hkko%A Ük`f.ofr
Ük`.oUrefi ra o{;ek.ks·FkZs lE;xo/kkj.kkFkZesoA ijea iwoksZäknI;qRÏ"Ve~A
rs RokefrfofLerhdÙkq±µßfØ;kFkkZsiinL; pÞ bfr prqFkhZ] ;r%] izh;ek.kk;
izseorsAAƒAA
HkkokuqoknµlIre vkfn iwoZ v/;k;ksaesa ,s'o;Z KkiuiwoZd ftl
HkfDr&rÙods fo"k;esa dgk x;k gS] ogh jgL;lfgr Hkxon~foHkwfruked
n'ke v/;k;esa of.kZr gks jgk gSA
lIrekfn v/;k;ksaesa vkjk/;Ro&Kkuds dkj.kLo:i ftl ,s'o;kZfnds
lEcU/kesa dgk x;k gS] HkfDreku~ O;fDr;ksads vkuUnds fy, mldk
gh fo'kn:iesa o.kZu dj jgs gSaA ^^½f"k;ksadh ok.kh ijks{k:ils gksrh
gS vksj eq>s Hkh ijks{k gh fiz; gSA**µJheÚkxor (ƒƒ@„ƒ@…‡) dh

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"#& JheÚxoåhrk (

bl mfDrds vuqlkj fo"k;ds FkksM+k nqcksZ/k gksusds dkj.k gh dgrs gSaµ^Hkw;%*


vFkkZ r ~ ^jktfo|k jktxqáfene~* dks iqu% dg jgk gw¡A gs egkckgks! ftl
izdkj rqeus lcdh vis{kk vf/kd ckgqcydk izdk'k fd;k gS] mlh
izdkj ;gk¡ Hkh rqe lcls vf/kd cqf¼cydk izdk'k djusds ;ksX; gksA
Jo.k'khy rqedks tks dgk tk jgk gS] mls HkyhHkk¡fr vo/kkj.k djusds
fy, gh ^Ük`.kq* dgk tk jgk gSA ^ijee~* dk rkRi;Z gSµiwoZdfFkr fo"k;ls
Hkh mRÏ"VAAƒAA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµlIre] v"Ve vkSj uoe v/;k;esa Hktuh;
ijes'oj&rÙods ,s'o;kZfndk o.kZudj n'ke v/;k;esa mudh foHkwfr;ksadk
o.kZu fd;k tk jgk gSA fdlh egku] ije nqyZHk ,oa vns; oLrqdks
xqIr j[kdj izdkjkUrj:ils o.kZu djusdk uke ijks{kokn gSµlUnHkZA
blfy, ijks{kokn osndk ,d LoHkko gSA vkRexksiu djuk Hkh Hkxoku~dk
,d LoHkko gSA JhpSrU;pfjrke`resa ;g dgk x;k gSµ^vkiuk yqdkbrs
Ï".k ukuk ;Ru djsA* ijks{koknesa of.kZr fo"k; lkekU; yksxksads fy,
nqcqZ¼ gS] ijUrq vkRexksiu djusdh ps"Vk djusij Hkh Hkxoku~ HkDrksads
fudV izdkf'kr gksrs gSaµ^rFkkfi rkgkj HkDr tku;s rk¡gkjsA* blfy,
HkfDrdk vkJ;dj fo'ks"k euks;ksxiwoZd bl foHkwfr&;ksx&v/;k;dk
vuq'khyu djuk vko';d gSAAƒAA
u es fonq% lqjx.kk% izHkoa u eg"kZ;%A
vgekfn£g nsokuka eg"khZ.kk´p loZ'k%AA„AA
vUo;µlqjx.kk% (nsorkx.k) es (esjs) izHkoe~ (Js"B tUe&o`ÙkkUrdks)
u fonq% (ugha tkurs gSa) u eg"kZ;% (egf"kZx.k Hkh ugha tkurs gSa)
fg (D;ksafd) vge~ (eSa) nsokuke~ (nsorkvksadk) eg"khZ.kk´p (vkSj
eg£"k;ksadk) loZ'k% (loZrksHkkosu) vkfn% (vkfn dkj.k gw¡)AA„AA
vuqoknµnsorkx.k rFkk eg£"kx.k Hkh esjs yhyk&izHko vFkkZr~ izi´pesa
vkfoHkwZr gksusds rÙodks ugha tkurs gSa] D;ksafd lHkh izdkjls eSa nsorkvksa
vkSj eg£"k;ksadk vkfn dkj.k gw¡AA„AA
Jhfo'oukFkµ,rPp dsoya enuqxzgkfr'k;suSo os|a ukU;FksR;kgµu
es bfrA ee izHkoa izÏ"Va loZfoy{k.ka Hkoa nsoD;ka tUe nsox.kk u
tkufUr] rs fo"k;kfo"VRokUu tkuUrq] ½"k;Lrq tkuh;qLr=kgµu
eg"kZ;ks·fiA r= gsrq%µvgekfn% dkj.ka loZ'k% loSZjso izdkjS%] u fg

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

( n'ke v/;k; "#'

firqtZUerÙoa iq=k tkuUrhfr Hkko%A ßu fg rs Hkxou~ O;fäa fonqnsZok


u nkuok%Þ bR;fxzekuqoknkn= izHko&'kCnL;kU;kFkZrk u dYI;kAA„AA
HkkokuqoknµfdUrq ;g dsoy esjs vfr'k; vuqxzgls gh Ks; gS] vU;
fdlh izdkjls ughaA ^ee izHkoe~* vFkkZr~ nsodhls mRiUu esjs loZfoy{k.k
rÙodks nsorkx.k Hkh ugha tkurs gSaA ;fn iz'u gks fd fo"k;kfo"V gksusds
dkj.k nsorkx.k bls ugha Hkh tku ldrs gSa] fdUrq ½f"kx.k rks bls
tkurs gSa] rks blds mÙkjesa dgrs gSaµugha! ½f"kx.k Hkh bls ugha tkurs
gSa] D;ksafd eSa loZrksHkkosu mudk vkfndkj.k gw¡ vFkkZr~ ftl izdkj
bl txr~esa iq= vius firkds tUe&rÙodks ugha tkurk gS] mlh izdkj
os Hkh esjs rÙodks ugha tkurs gSaA ^^gs Hkxou~! nsox.k gks ;k
nkuox.kµdksbZ Hkh vkidk tUe rÙor% ugha tkurs gSaA**µbl ijorhZ
okD; (xhrk ƒŒ@ƒ†) ds vuqlkj Hkh ^izHko* 'kCndk ;gh vFkZ gS]
vr% vU; vFkZdh dYiuk ugha djuh pkfg,AA„AA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµHkfDrds fcuk fdlh Hkh vU; mik;ls
Hkxor~&Ïik ugha ikbZ tk ldrh gSA bls nwljs 'kCnksesa bl izdkj dgk
tk ldrk gS fd Hkxor~&vuqxzgds fcuk vius cyls yk[k ps"Vk djusij
Hkh Hkxor~&rÙols ugha voxr gqvk tk ldrkA JheÚkxoresa Hkh ns[kk
tkrk gSµ
^iztkifrifr% – lk{kkÚxoku~ –fxfj'kks euq%A
n{kkn;% –iztk/;{kk –uSf"Bdk% ludkn;%AA
ejhfpj«;fÂjlkS– iqyLR;% –iqyg% –Ørq%A
Hk`xqoZfl"B ––bR;srs – enUrk –czãokfnu%AA
v|kfi ––okpLir;Lriksfo|klekf/kfHk%A
i';Urks·fi u i';fUr i';Ura ijes'oje~AA*
(JheÚk- †@„‹@†„&††)
czãk] f'ko] ludkfn] Hk`xq] of'k"Bkfn izeq[k czãokfnx.k n'kZudh
ps"Vkls ri&fo|k&lekf/k bR;kfnds }kjk vkt rd ps"Vk djusij Hkh
ml ijes'ojdk n'kZu ugha dj ldsA vkSj Hkh]
^vFkkfi –rs nso –inkEcqt};izlknys'kkuqx`ghr ,o fgA
tkukfr rÙoa HkxoUefgEuks u pkU; ,dks·fi fpja fofpUou~AA*
(JheÚk- ƒŒ@ƒ†@„‹)

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"$ JheÚxoåhrk (

vFkkZr~] gs Hkxou~! vki vR;Ur nqKsZ; gSaA f=yksdhesa ,slk dkSu


gS] tks vkidh yhyk dgk¡] fdlfy,] dc vkSj dSls gksrh gSµbls
tku ldsA fQj Hkh vius HkDrksads ân;esa Lo;a LQqfjr gksusokys Hkxou~!
tks yksx vkids Jhpj.kdeyksadk rfud&lk Hkh Ïik&izlkn izkIr dj
ysrs gSa] mlls vuqx`ghr gks tkrs gaS] os gh vkidh lfPpnkuUne;h efgekdk
rÙo tku ikrs gaSA blds vfrfjDr nwljk dksbZ Hkh Kku&oSjkX;kfn lkèkuksads
}kjk cgqr dky rd izpqj iz;Rudj vuqlU/kku djusij Hkh vkidh
efgekdk ;FkkFkZ Kku ugha izkIr dj ldrkA
^^eSa gh nsorkvksa vkSj eg£"k;ksadk vkfn dkj.k gw¡] vr,o os yksx
esjs yhyk&izHko vFkkZr~ izkif´pd txr~esa ujkdkj Lo:iesa esjs izdV
gksusds rÙols ugha voxr gks ldrs gSaA nsorkx.k ;k eg£"kx.kµlHkh
vius cqf¼cyls esjs rÙodk vUos"k.k djrs gSaA mlesa os yksx
izkif´pd&cqf¼Hksn djusds ;Rulfgr izi´pds foijhr fdlh vO;Dr]
vifjLQqV] fuxqZ.k] Lo:ighu 'kq"d ^czã* dks gh vkaf'kd:iesa miyCèkdj
,slk lksprs gSa fd ;gh ije rÙo gSA fdUrq] og ije rÙo ugha gSA
ije rÙo:i eSa loZnk vfpUR; 'kfDr }kjk Loizdk'k] funksZ"k] xq.klEiUu
vksj fuR;Lo:ifof'k"V lfPpnkuUn ewfÙkZ gw¡A esjh vijk&'kfDrls esjk
izfrHkkr Lo:i gh ^bZ'oj* gSA vijk 'kfDr }kjk c¼thoksadh fpUrkls
vrhr esjk ,d vLQqV Lo:i gh ^czã* gSA vr,o ^bZ'oj* ;k ^ijekRek*
rFkk ^czã*µesjh ;s nks LQwfrZ;k¡ gh l`"VoLrqesa vUo; vkSj O;frjsd
Hkkols yf{kr gksrh gaSA eSa Lo;a Hkh viuh vfpUR; 'kfDrØels dHkh
izi´pesa vius Lo:iesa mfnr gksrk gw¡] ml le; iwoksZDr /kh&'kfDr&
lEiUu nsork vkSj eg£"kx.k esjh vfpUR;&'kfDrds lkeF;Zdks u le>dj
Lo;a ek;k }kjk HkzkUr gksdj esjs bl Lo:ikfoHkkZodks ^bZ'oj&rÙo*
le>rs gSa ,oa 'kq"d ^czã&Hkko* dks Js"B tkudj mlesa vius
Lo:idks yhu djusdk iz;kl djrs gSaA fdUrq] esjs HkDrx.k
vius {kqnz Kkudh ifjpkyukls vfpUR;&rÙodh xfrdks vlgt tkudj
esjs izfr HkfDr&o`fÙkdk gh vuq'khyu djrs gSaA blls eSa n;knZz gksdj
lgt Kku }kjk mudks viuh Lo:ikuqHkwfr iznku djrk
gw¡A**µJhHkfDrfouksn BkdqjAA„AA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

(! n'ke v/;k; "$

;ks eketeukfn´p osfÙk yksdegs'oje~A


vlaew<% l eÙ;sZ"kq loZikiS% izeqP;rsAA…AA
vUo;µ;% (tks) eke~ (eq>s) vukfne~ (vukfn) vte~ (tUejfgr)
yksdegs'oje~ p (vkSj lHkh yksdksadk egs'oj) osfÙk (tkurs gSa) l%
(os) eR;sZ"kq (euq";ksaesa) vlaew<% (eksg'kwU; gksdj) loZikiS% (lHkh ikiksals)
izeqP;rs (foeqDr gksrs gSa)AA…AA
vuqoknµtks eq>s vukfn] tUejfgr vksj lHkh yksdksads egs'ojds :iesa
tkurs gSa] os euq";ksaesa eksg'kwU; gksdj lHkh ikiksals foeqDr gksrs gSaAA…AA
Jhfo'oukFkµuuq ijczã.k% loZns'kdkykifjfPNUuL; roSrísgL;So
tUe nsok ½"k;'p tkuUR;so] r= LortZU;k Loo{k% Li`"V~okgµ;ks
ekfefrA ;ks eketa osfÙk] fda ijesf"Bua u vukfna lR;a r£g
vukfnRokntetU;a ijekRekua Roka osÙ;so] r=kgµpsfrA vtetU;a
olqnsotU;´p ekeukfneso ;ks osfÙk bR;FkZ%A ekfefr&insu olqnsotU;Roa
cq/;rsµßtUe deZ p es fnO;e~Þ bfr enqäs%] ee tUeoÙoa ijekReRokr~
lnSoktRoa p bR;qHk;efi es ijea lR;a vfpUR;'kfäfl¼esoA
;nqäaµßvtks·fi lUuO;;kRek lEHkokfeÞ bfr] rFkk pks¼o&okD;aµ
ßdekZ.;uhgL; Hkoks·HkoL; rsÞ bR;k|uUrja ^^f[k|fr /kh£onkfegÞ bfr]
v= JhHkkxorke`rdkfjdk pµßrÙkUu okLroa psr~ L;kf}nka cqf¼HkzeLrnkA
u L;knsosR;rks·fpUR;k 'kfäukZuklq dkj.ke~AA rLekr~ ;Fkk ee ckY;s
nkeksnjRo&yhyk;kesdnSo fdfÁ.;k cU/kukr~ ifjfPNUuRoa nkEuk
LokcU/kknifjfPNUuRoa pkrD;Zeso] rFkSo eektRo&tUeoÙos pkrD;Zs
,oA** nqcksZ/keS'o;Z´pkgµyksdegs'oja ro lkjfFkefi loZs"kka yksdkuka
egkUreh'oja ;ks osn] l ,o eÙ;Zs"kq e/;s vlaew<% loZikiSHkZfä&
fojksf/kfHk%A ;Lrq vtRokukfnRo&losZ'ojRokU;so okLrokfu L;qtZUeoÙoknhfu
rq vuqdj.kek=fl¼kuhfr O;kp"Vs] l laew<+ ,o loZikiSuZ izeqP;rs
bR;FkZ%AA…AA
Hkkokuqoknµ;fn iz'u gks fd loZ ns'k&dkykfndh lhekls vrhr
ijczã vkids bl nsgdk tUe D;k nsorkx.k vkSj ½f"kx.k tkurs
gSa] rks blds mÙkjesa JhHkxoku~ viuh rtZuhls vius o{kLFkydks Li'kZdj
dgrs gSaµ^;ks eke~* bR;kfnA tks eq>s tUejfgr tkurs gSa] os gh oLrqr%
eq>s tkurs gSaA vPNk] rks D;k ijes"Bh czãk vukfn lR; ugha gSa\

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"$ JheÚxoåhrk (!

;fn os vukfn gSa] rks vt vFkkZr~ tUe&dkj.kjfgr ijekRek vkidks


tkurs gh gSa\ blds mÙkjesa JhHkxoku~ dgrs gSaµ^p* bR;kfnA ^vtU;*
vFkkZr~ tUe&dkj.kjfgr vkSj olqnsols tkr eq>dks tks vukfn tkurs
gSa] os gh rÙoK gSaA ;gk¡ ^eke~* 'kCnls olqnso&tU;Ro vFkkZr~ olqnsols
mRiUuµ;gh vFkZ cks/k gksrk gSA ^esjs tUe vkSj deZ fnO; gSa*µxhrk
(†@‹) esa esjh bl mfDrds vuqlkj ijekRek gksusds dkj.k esjk tUe
xzg.k djuk vkSj vtUek gksukµnksuksa gh esjh vfpUR;&'kfDrls fl¼
gSa vkSj ije lR; gSaA tSlk fd xhrk (†@ˆ) esa dfFkr gSµ^^tUejfgr
gksusij Hkh vfouk'kh eSa mRiUu gksrk gw¡A** m¼ous Hkh dgk gSµ
^dekZ.;uhgL; Hkoks·HkoL; rs nqxkZJ;ks·FkkfjHk;kRiyk;ue~A
dkykReuks ;Rizenk;qrkJ;% LokReUjrs% f[k|fr /khfoZnkfegAA*
(JheÚk- …@†@ƒˆ)
vFkkZr~] izHkks! vki fu%Li`g gksdj Hkh deZ djrs gSa] vtUek gksdj
Hkh tUe ysrs gSa] dky:i gksdj Hkh 'k«kqds Mjls Hkkxrs gSa vkSj }kjdkds
fdysesa tkdj fNis jgrs gSa rFkk LokRekjke gksdj Hkh lksyg gtkj
fL«k;ksads lkFk je.k djrs gSaµbu fofp«k pfj«kksadks ns[kdj fo}kuksadh
cqf¼ Hkh pDdjesa iM+ tkrh gS A
bl fo"k;esa JhHkkxorke`rdkjdh dkfjdk gSµ^^fo}kuksadk cqf¼Hkze
;|fi okLrfod ugha gS] rFkkfi mldk u gksuk gh mfpr gSA vr,o
vfpUR;'kfDr gh ukukRo ;k fofHkUuRodk dkj.k gSA ftl izdkj cpiuesa
esjh nkeksnj yhykesa ,d gh le; fdfÁ.kh }kjk esjs mnjds c¼ gksusds
dkj.k esjk ifjfPNUuRo vFkkZr~ lhekfof'k"V gksuk rFkk nwljh vksj ;'kksnk
eS;kds }kjk fo'kky jTtqls Hkh mlh mnjdk c¼ ugha gksusds dkj.k
esjk vifjfPNUuRo vFkkZr~ lhekjfgr gksuk vrD;Z gh gS] mlh izdkj
,d gh lkFk esjk tUe xzg.k djuk vkSj vtUek gksuk vrD;Z gSA**
vius nqcksZ/k ,s'o;Zds fo"k;esa crk jgs gaSµ^yksd egs'oje~* vFkkZr~ gs
vtqZu! rqEgkjs bl lkjFkhdks tks yksd&egs'ojds :iesa tkurs gSa] os
euq";ksads chp ^vlaew<* vFkkZr~ leLr izdkjds ikiksa vFkkZr~ HkfDr&
fojksf/k;ksals eqDr gksrs gSaA fdUrq] tks esjs vtRo] vukfnRo] losZ'ojRo
vkfndks rks okLro ekurs gSa] ijUrq tUekfn xzg.k djusdks vuqdj.k&ek=
ekurs gSaµos laew<+ gSa vkSj ikiksals eqDr ugha gksrs gSaAA…AA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

(! n'ke v/;k; "$!

lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµ;gk¡ Hkxoku~dks vt vFkkZr~ vtUek dgk


x;k gSA f}rh; v/;k;esa thokRekvksadks Hkh vt dgk x;k gSA tho
vt gksusij Hkh Hkxoku~dk fofHkUuka'k rÙo gSµ^eeSoka'kks thoyksd%*A
tho v.kqfpr~ oLrq gS] fdUrq Hkxoku~ iw.kZfpr~ oLrq gSaA tho
Hkxoku~dh ek;kds o'khHkwr gSa] fdUrq Hkxoku~ ek;kifr gSaA c¼thoksadk
LFkwy 'kjhj ifjoÙkZu'khy gS] fdUrq Hkxoku~dk 'kjhj lfPpnkuUn]
vifjoÙkZ'khy vkSj fuR; gSA ;fn bl yksdesa Hkxoku~ vorfjr Hkh
gksrs gSa] rks os ;ksxek;kds }kjk vius fuR; Lo:iessa gh vorfjr gksrs
gSaA os l`f"Vds iwoZ Hkh Fks] vc Hkh gSa vkSj Hkfo";esa Hkh
jgsaxsµ^vgesoklesokxzs* (JheÚk- „@‹@…„) ^Hkxokusd vklsne~* (JheÚk-
…@‡@„…)] ^vukfnjkfnxksZfoUn%* (cz- la- ‡@ƒ) ^,dks g oS ukjk;.k
vklhr~ * vkfn fofHkUu Jqfr eU=ksads }kjk Hkh bl fl¼kUrdk izfriknu
gksrk gSA bl 'yksdesa crk;k x;k fd Hkxoku~ vt gksusij Hkh viuh
vfpUR; 'kfDrds izHkkols olqnso&nsodh rFkk uUn&;'kksnkds fuR; iq«k
gSaA Hkxoku~ds bl Lo:idks dsoyk HkfDrds }kjk gh tkuk tk ldrk
gS] vU; lk/kuksals ughaA
JhÏ".kdks lk/kkj.k euq"; ugha le>uk pkfg,A ;fn ;g dgk
tk; fd os nsodhuUnu ;k ;'kksnkuUnuds :iesa fo[;kr gaS] rks
vtUek fdl izdkj gq,\ bldk mÙkj JheÚkxor vkfn 'kkL=ksaesa bl
izdkj fn;k x;k gS fd JhÏ".k lk/kkj.k f'k'kqdh Hkk¡fr tUe xzg.k
ugha fd,] os dalds dkjkxkjesa olqnso&nsodhds le{k 'ka[k] pØ]
xnk] iù] fofHkUu izdkjds vyÁkjksa rFkk ds'kkfnls vyÁ`r gksdj
fd'kksj Lo:iesa izdV gq,A cknesa olqnso&nsodhdh izkFkZukls f'k'kq gks
x,A xksdqyesa ;'kksnkuUnuds :iesa f}Hkqt Lo:iesa ;'kksnkds xHkZls
tUe xzg.k ugha djusdh yhyk fn[kkusij Hkh f'k'kq voLFkkesa gh
iwruk&'kdVklqj vkfn egkHk;Áj vkSj cyoku vlqjksadks ln~xfr
iznku djuk rFkk vius f'k'kq&eq[kesa vf[ky czãk.Mdk n'kZu djkuk
bR;kfn dk;Z lk/kkj.k f'k'kqvksadk ugha gSA blfy, JhÏ".k Lo;a&Hkxoku~]
leLr bZ'ojksads bZ'oj] lcds vkfn ,oa Lo;a vukfn gSaAA…AA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"$" JheÚxoåhrk ("#

cqf¼KkZuelaeksg% {kek lR;a ne% 'ke%A


lq[ka –nq%[ka Hkoks·Hkkoks Hk;´pkHk;eso pAA†AA
vfgalk lerk rqf"VLriks nkua ;'kks·;'k%A
HkofUr Hkkok Hkwrkuka eÙk ,o i`FkfXo/kk%AA‡AA
vUo;µcqf¼% (lw{e vFkZdks fu'p; djusdh 'kfDr) Kkue~
(vkRe&vukRe foosd) vlaeksg%(O;xzrkdk vHkko) {kek (lfg".kqrk)
lR;e~ (lR; opu) ne% (cká bfUnz;ksadk la;e) 'ke% (vUr%dj.kdk
la;e) lq[ke~ (lq[k) nq%[ke~ (nq%[k) Hko% (tUe) vHkko% (e`R;q) Hk;e~
(Hk;) p vHk;e~ (vkSj vHk;) vfgalk (vfgalk) lerk (lerk) rqf"V%
(lUrks"k) ri% (osnksDr dk;&Dys'k) nkue~ (nku) ;'k% v;'k%
(;'k&vi;'k) Hkwrkuke~ (izkf.k;ksads) ý,rkfuµ;s leLrþ i`FkfXo/kk% Hkkok%
(fofHkUu izdkjds Hkko) eÙk% ,o (eq>ls gh) HkofUr (mRiUUk gksrs
gSa)AA†&‡AA
vuqoknµcqf¼] Kku] vlEEkw<+rk] lfg".kqrk] lR;okfnrk] 'ke] ne]
lq[k] nq%[k] tUe] e`R;q] Hk;] vHk;] vfgalk] lerk] rqf"V] ri] nku] ;'k
vkSj vi;'kµizkf.k;ksads ;s leLr ukuk izdkjds Hkko eq>ls gh mRiUu
gksrs gSa AA†&‡AA
Jhfo'oukFkµu p 'kkL=Kk% Locq¼îkfnfHk% eÙkRoa Kkrqa 'kDuqofUr]
;rks cq¼îknhuka lÙokfnoUek;kxq.ktU;RokUeÙk ,o tkrkukefi xq.kkrhrs
ef; ukfLr Lor% izos'k;ksX;rsR;kgµoqf¼% lw{ekFkZfu'p;lkeF;Ze~]
KkuekRekukRefoosd%] vlEeksgks oS;xzîkHkko%µ,rs =;ks Hkkok eÙkÙoKkugsrRq osu
lEHkkO;ekuk bo] u rq gsro%A izlÂknU;kufi Hkkoku~ yksds"kq n`"Vku~
u Lor ,oksÚwrkukgµ^{kek* lfg".kqRoe~] ^lR;a* ;FkkFkZHkk"k.ka] ^neks*
ckásfUæ;fuxzg%] ^'keks*·UrfjfUæ;fuxzg%µ,rs lkfÙodk%A ^lq[ka* lkfÙode~]
^nq%[ka* rkele~] ^HkokHkkokS* tUee`R;qnq%[kfo'ks"kkS] ^Hk;a* rkele~ ^vHk;a*
KkuksRFka lkfÙode~] jktlk|qRFka jktle~] ^lerk* vkRekSiE;su loZ=
lq[knq%[kkfn&n'kZue~ ^vfgalk&lers* lkfÙoD;kS] ^rqf"V%* lUrqf"V%] lk
fu#ikf/k% lkfÙodh] lksikf/kLrq jktlh] riks&nkus·fi lksikf/kfu#ikf/kRokH;ka
lkfÙod&jktls] ;'kks·;'kLkh vfi rFkkA eÙk bfrµ,rs eUek;krks
HkoUrks·fi 'kfä'kfäerksjSD;kr~ eÙk ,oAA†&‡AA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

("# n'ke v/;k; "$#

Hkkokuqoknµ'kkL=K O;fDrx.k viuh viuh cqf¼ }kjk esjs rÙodks


tkuusesa vleFkZ gSa] D;ksafd cqf¼ vkfn ek;kds lÙoxq.kls mRiUu gksusds
dkj.k eq>ls gh mRiUu gksrs gSa] rFkkfi xq.kkrhr eq>esa blds Lor%
izos'kdh ;ksX;rk ugha gSA blhfy, dgrs gSaµ^cqf¼* vFkkZr~ lw{ekFkZds
fu'p;esa leFkZ] ^Kkue~* vFkkZr~ vkRe&vukRe foosd] ^vlaeksg* vFkkZr~
O;xzrkdk vHkkoµ;s rhu izdkjds Hkko esjs rÙoKkuds fo"k;esa lEHkkfor
gsrq gSa] rFkkfi ;s rhuksa (lk{kkr~) gsrq ugha gSa] izlÂØels vU; Hkko
Hkh yksxksaesa ns[ks tkrs gSa] fdUrq os Lor% gh mRiUu ugha gSaA blhfy,
dgrs gSaµ^{kek* vFkkZr~ lfg".kqrk] ^lR;* vFkkZr~ ;FkkFkZ Hkk"k.k] ^ne%*
vFkkZr~ cká bfUnz;ksadk fuxzg] ^'ke%* vFkkZr~ vUr% bfUnz;ksadk fuxzgµ;s
lHkh lkfÙod gSaA ^lq[k* lkfÙod gS] ^nq%[k* rkefld gS] ^HkokHkokS* vFkkZr~
tUe&e`R;q ,d nq%[kfo'ks"k gSa] Hk; rkefld gS] Kkuls mRiUu gksusds
dkj.k ^vHk;* lkfÙod gS] ijUrq jtksxq.kls mRiUu gksusij ;g jktfld
gSA ^lerk* dk rkRi;Z gSµvius leku gh loZ= leHkkoiwoZd lq[k&nq%[kfn
dk n'kZUk djukA ^lerk* rFkk ^vfgalk* lkfÙod gSaA ^rqf"V* vFkkZr~ lUrqf"V
fu#ikf/kd gksusij lkfÙod vkSj lksikf/kd gksusij jktfld gSA ^ri*
vkSj ^nku* mikf/k;qDr vkSj mikf/kjfgr gksus ij Øe'k% jktfld vkSj
lkfÙod gSaA ^;'k* vkSj ^v;'k* dks Hkh blh izdkj le>uk pkfg,A
;s lHkh esjh ek;kls mRiUu gSa ] fdUrq 'kfDreku~ vkSj 'kfDrds vfHkUu
gksusds dkj.k bUgsa eq>ls gh mRiUu le>uk pkfg,AA†&‡AA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµHkxoku~ gh lcds vkfn] ewydkj.k ,oa
losZ'ojs'oj gSaµ;gk¡ bldk izfriknu gks jgk gSA tM+&psru lHkh fo"k;
vfpUR;&HksnkHksn:iesa muls gh lEcfU/kr gSaA
^^'kkL=K iq#"kx.k lqcqf¼ }kjk Hkh esjk rÙo ugha tku ikrs gSaA
bldk dkj.k ;g gS fd lw{ekFkZ&fu'p;&lkeF;Z:ih cqf¼] vkRe&
vukRe&foosd:i Kku] vlEeksg] {kek] lR;] ne] 'ke] lq[k] nq%[k]
Hko (tUe)] vHkko (e`R;q) vfgalk] lerk] rqf"V] ri] nku] ;'k vkSj
v;'kµ;s lHkh thoksads Hkko gSaA eSa bu lcdk vkfn dkj.k rks gw¡]
fdUrq eSa buls i`Fkd~ gw¡A esjs vfpUR;HksnkHksn&rÙodks tku ysusds i'pkr~
vkSj dqN Hkh vKkr ugha jgrk gSA ftl izdkj 'kfDr vkSj 'kfDreku~
vfHkUu gksdj Hkh fHkUu gSa] mlh izdkj 'kfDreku~ eSa rFkk esjh 'kfDrls
fu%l`r leLr oLrq,¡ vkSj Hkkoe;&txr~ fuR; vfZHkUu gksrs gq, Hkh
fHkUu gSaA**µJhHkfDrfouksn BkdqjAA†&‡AA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"$$ JheÚxoåhrk ($

eg"kZ;% lIr iwosZ pRokjks euoLrFkkA


eÚkok ekulk tkrk ;s"kka yksd bek% iztk%AAˆAA
vUo;µlIr eg"kZ;% (lIr egf"kZx.k) iwosZ (muds iwoZds) pRokj%
(ludkfn pkj dqekj) rFkk euo% (rFkk Lok;EHkqo vkfn euqx.k)
en~Hkkok% (ftudk tUe eq>ls gqvk) ekulk% tkrk% (vkSj tks esjs euls
mRiUu gq,) yksds (bl yksdesa) bek% (;s czkã.kkfn) ;s"kke~ (ftuds)
iztk% (iq=&ikS=kkfn gSa)AAˆAA
vuqoknµejhfp vkfn lkr egf"kZx.k] muds Hkh iwoZds ludkfn pkj
czãf"kZx.k ,oa Lok;EHkqokfn pkSng euqx.kµlHkh esjs fgj.;xHkZ :ils
eu%ladYi&ek=ls mRiUu gq, gSaA bl txr~~esa ;s czkã.kkfn muds gh
iq=&ikS= ;k f'k";&izf'k"; :iesa ifjiwfjr gSaAAˆAA
Jhfo'oukFkµcqf¼Kkuklaeksgku~ LorÙoKkus·leFkkZuqDRok rÙorks·fi
r=kleFkkZukgµeg"kZ;% lIr ejhP;kn;LrsH;ks·fi iwoZs·U;s pRokj%
ludkn;ks euo'prqíZ'k Lok;EHkqokn;ks eÙk ,o fgj.;xHkkZReu%
ldk'kkÚoks tUe ;s"kka rsA ekulk eu vkfnH; mRiUuk tkrk%
vHkwofUuR;FkZ%µ;s"kka ejhP;knhuka ludknhuk´psek czkã.kk|k yksds
oÙkZekuk% iztk% iq=ikS=kfn:ik% f'k"; izf'k";:ik'pAAˆAA
Hkkokuqoknµcqf¼] Kku] vlaeksgkfndks vius rÙoKkuesa vleFkZ
crkdj rÙor% Hkh buds vlkeF;Zdks fn[kk jgs gSaµejhfp vkfn lIrf"Zk]
muds Hkh iwoZds ludkfn pkj dqekj vkSj Lok;EHkqokfn pkSng euq eq>ls
gh vFkkZr~ fgj.;xHkkZRed eq>ls mRiUu gq, gSaA os esjs eu bR;kfnls
mRiUu gq, FksA ejhfp vkfn ,oa ludkfnds iq=&ikS=kfn :iesa rFkk
f'k";&izf'k"; :iesa czkã.kkfn lUrfrx.k i`Fohesa oÙkZeku gSaAAˆAA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµ;gk¡ JhHkxoku~ viusls mRiUu czãk.Mdh
iztkdk oa'kkuqØels o.kZu dj jgs gSaA czãk bl czãk.Mds vkfn tho
gSa] ;s egkfo".kqdh fgj.;xHkZ uked 'kfDrls mRiUu gSaA czãkthls lud]
luUnu] lukru] lurµ;s pkjksa dqekj] rRi'pkr~ Hk`xq] ejhfp] vf=]
iqyLR;] iqyg] Ørq vkSj of'k"Bµ;s lIrf"kZ mRiUu gq,A rRi'pkr~
(ƒ) Lok;EHkqo („) Lokjksfp"k („) mÙke (†) rkel (‡) jSor (ˆ)
pk{kq"k (‰) oSoLor (Š) lkof.Zk (‹) n{klkof.kZ (ƒŒ) czãlkof.kZ
(ƒƒ) /keZlkof.kZ (ƒ„) #nziq= (lkof.Zk) (ƒ…) jksP; (nsolkof.kZ)
(ƒ†) HkkSR;d (bUnzlkof.kZ)µ;s pkSng euq mRiUu gq,A ;s leLr d`".kds
'kfDrlEHkwr fgj.;xHkZls mRiUu gq,A buds gh oa'k ;k f'k";&izf'k";dh
ijEijkesa czkã.kkfn iztk,¡ lkjs txr~esa foLr`r gqbZ gSaAAˆAA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

(% n'ke v/;k; "$%

,rka foHkwfra ;ksx´p ee ;kss osfÙk rÙor%A


lks·fodYisu ;ksxsu ;qT;rs uk= la'k;%AA‰AA
vUo;µ;% (tks) ee (esjh) ,rke~ (bu leLr) foHkwfre~ p ;ksxe~
(foHkwfr;ksa vkSj HkfDr;ksxdks) rÙor% (;Fkk;Fk:iesa) osfÙk (tkurs gSa)
l% (os) vfodYisu (fu'py) ;ksxsu (rÙoKkuls) ;qT;rs (;qDr gksrs
gSa) v= la'k;% u (blesa dksbZ lUnsg ugha gS)AA‰AA
vuqoknµtks esjh bu leLr foHkwfr;ksa vkSj HkfDr;ksxds fo"k;dks
;FkkFkZ :iesa tkurs gSa] os esjs fu'py rÙoKku }kjk ;qDr gksrs gSaµblesa
dksbZ lUnsg ugha gSAA‰AA
Jhfo'oukFkµfdUrq Hkäîkgesd;k xzká% bfr enqäseZnuU;Hkä ,o
eRizlknkUe}kfp n`<ekfLrD;a n/kkuks eÙkÙoa osÙkhR;kgµ,rka la{ksis.kSo
o{;ek.kka foHkwfra ;ksxa Hkfä;ksx´p ;LrÙorks osfÙk] eRizHkks% JhÏ".kL;
okD;kfnneso ijea rÙofefr n`<rjkfLrD;okuso ;ks osfÙk l%A vfodYisu
fu'pysu ;ksxsu eÙkÙoKkuy{k.ksu ;qT;rs ;qäks Hkosn= ukfLr dks·fi
lUnsg%AA‰AA
HkkokuqoknµfdUrq ^HkDR;kgesd;k xzká%* (JheÚk- ƒƒ@ƒ†@„ƒ)
vFkkZr~ ,sdkfUrdh HkfDr }kjk gh eSa yH; gw¡µesjh bl mfDrds vuqlkj
esjs vuU; HkDrx.k gh esjh Ïikls esjs opuksaesa n`<+ vkfLrD; Hkko
/kkj.kdj esjs rÙols voxr gksrs gSaA blhfy, dgrs gSaµ^,"kka* bR;kfnA
tks la{ksiesa gh dfFkr foHkwfr;ksadks ,oa HkfDr;ksxdks rÙols tkurs gSa
vFkkZr~ tks n`<+rj vkfLrdoku~ gksdj ,slk le>rs gSa fd ;s opu esjs
izHkq Jhd`".kds gSa] vr% ;gh ije rÙo gS] os esjs fu'py rÙoKku&
y{k.k&;ksx }kjk ;qDr gksrs gSaµblesa rfud Hkh lUnsg ugha gSAA‰AA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµczãk.Mds l´pkyuds fy, fofHkUu yksdksaesa
vusd nsork fu;qDr gSaA ftuesa czãk] pkjksa dqekj] lIrf"kZ rFkk iztkifr
izeq[k gSaA ewyr% ;s lHkh Ï".kls mRiUu gSaA blfy, Hkxoku~ JhÏ".k
leLr firkegksads vkfn firkeg gSaA Hkxoku~ds bl ,s'o;Zdks tkudj
vVwV fo'okl vkSj n`<+ J¼kiwoZd rFkk la'k;jfgr gksdj JhÏ".kdk
Hktu djuk pkfg,] vU;Fkk Ï".kdh egkurkdks HkyhHkk¡fr ugha tkuusls
muds izfr vuU;k HkfDr lEHko ugha gSAA‰AA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"$& JheÚxoåhrk (&

vga loZL; izHkoks eÙk% lo± izoÙkZrsA


bfr eRok HktUrs eka cq/kk HkkolefUork%AAŠAA
vUo;µvge~ (eSa) loZL; (lHkhdh) izHko% (mRifÙkdk dkj.k gw¡)
eÙk% (eq>ls) loZe~ (lHkh) izoÙkZrs (dk;Zesa izo`Ùk gksrs gSa) bfr eRok
(bl izdkj le>dj) cq/kk% (if.Mrx.k) HkkolefUork% (Hkko;qDr
gksdj) eke~ (eq>s) HktUrs (Hktrs gSa)AAŠAA
vuqoknµeSa lcdh mRifÙkdk dkj.k gw¡] eq>ls gh lHkh dk;Zesa izo`Ùk
gksrs gSaµbl izdkj le>dj if.Mrx.k Hkko;qDr gksdj eq>s Hktrs gSaAAŠAA
Jhfo'oukFkµr= egS'o;Zy{k.kka foHkwfrekgµvga loZL; izkÏrkizkÏr&
oLrqek=L; izHko% mRifÙk&izknqHkkZo;ks% gsrq%A eÙk ,okUr;kZfeLo:ikr~ lo±
txr~ izoÙkZrs ps"Vrs] rFkk eÙk ,o ukjnk|orkjkRedkr~ lo±
HkfäKkuri%dekZfnda lk/kua rÙkr~ lk/;´p izoÙ` ka HkofrA ,sdkfUrd&Hkfäy{k.ka
;ksxekgµbfr eÙok vkfLrD;rks Kkusu fuf'pR; bR;FkZ%A Hkkoks
nkL;l[;kfnLr|qäk%AAŠAA
Hkkokuqoknµbuesa ls egS'o;Z y{k.k;qDr foHkwfrdks crkrs gq, dgrs
gSaµeSa izkd`r vkSj vizkd`r oLrq&ek=dk ^izHko* vFkkZr~ izknqHkkZo (mRif+Ùk)
dk dkj.k gw¡A vUr;kZehLo:i eq>ls gh leLr txr~ dk;Zjr gksrk
gS ,oa ukjnkfn vorkjds :iesa eq>ls gh lHkh HkfDr&Kku&ri&dekZfn
lk/ku rFkk ml&mlds lk/;esa izo`Ùk gksrs gSaA ,sdkfUrd HkfDr;ksxdk
y{k.k crkrs gq, JhHkxoku~ dgrs gSaµ^bfr eRok* bR;kfn vFkkZr~ bl
izdkj vkfLrD; Kku }kjk fu'p;dj nkL;&l[;kfn Hkkoksals ;qDr gksdj
Hktu djus okys if.Mr gSaAAŠAA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµJhÏ".k izkd`r ,oa vizkÏr txr~ds ewy
gSaA rÙofon~ oS".koksadh Ïik vkSj muds mins'kksals fu%lUnsg:iesa bl
izdkjdk rÙoKku lEHko gSA ,sls rÙoKkuds }kjk gh lk/kqvksadk fpÙk
'kq¼ Hkxon~HkfDresa fLFkj gksrk gSA vk/kqfud diksydfYir HkfDrjfgr
Vhdkvksa vFkok rÙoKkughu rFkkdfFkr HkzkUr xq# ;k HkDr uke/kkjh
O;fDr;kssads mins'k ;k laxls 'kq¼ rÙoKku lEHko ugha gSA
JheÚkxoresa Hkh bldh iqf"V dh xbZ gS&
^vga czãk p 'koZ'p txr% dkj.ka ije~A
vkRes'oj miæ"Vk Lo;an`xfo'ks"k.k%AA*
(JheÚk- †@‰@‡Œ)

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

(' n'ke v/;k; "$'

^ukjk;.k% ijks nsoLrLekTtkr'prqeqZ[k%A


rLekn~#nzks·Hkoíso% l p loZKrka xr%AA*
(ojkgiqjk.k)
vFkkZr~] ukjk;.k gh ije nso gSa] muls gh czãk] #nz vkfn lHkh
mRiUu gq, gSa] os ukjk;.k gh loZK gSaA ;s ukjk;.k Ï".kds oSHko foykl
gSaA vU;= osnksaesa Hkh d`".kdks nsodhdk iq= crk;k x;k gSµ^czã.;ks
nsodhiq=k%* bR;kfnAAŠAA
efPpÙkk en~xrizk.kk cks/k;Ur% ijLije~A
dFk;Ur'p eka fuR;a rq";fUr p jefUr pAA‹AA
vUo;µefPpÙkk% (eq>s lefiZr fpÙkokys) en~xrizk.kk% (eq>s lefiZr
izk.kokys) fuR;e~ (loZnk) ijLije~ (,d&nwljsdks) eke~ (esjk rÙo)
cks/k;Ur% (tukrs gq,) p (,oa) dFk;Ur% (uke] :ikfndk dhÙkZu djrs
gq,) rq";fUr p jefUr p (lUrks"k vkSj vkuUndk vuqHko djrs gSa)AA‹AA
vuqoknµtks vius fpÙk rFkk izk.k eq>s lefiZr dj fn, gSa] os loZnk
,d&nwljsdks esjk rÙo crkrs gq, ,oa esjs uke] :ikfndk dhÙkZu djrs gq,
lUrks"k ykHk djrs gSa vkSj vkuUndk vuqHko djrs gSaAA‹AA
Jhfo'oukFkµ,rkn`'kk vuU;Hkäk ,o eRizlknkYyC/kcqf¼;ksx%
iwoksZäy{k.ka nqcksZ/kefi eÙkÙoKkua izkIuqoUrhR;kgµefPpÙkk enzwiukexq.k&
yhykek/kq;kZLokns"oso yqC/keul%] en~xrizk.kk% eka fouk izk.kku~
/kÙkZqeleFkkZ&vUuxrizk.kk ujk bfror~_ cks/k;Ur% HkfäLo:iizdkjkfnda
lkSgkíZsu Kki;Ur%] eka egke/kqj:ixq.kyhykegksnf/ka dFk;Urks
enzwikfnO;k[;kusuksRdhÙkZukfnda dqoZUr&bR;soa loZHkfä"ofrJS"Bîkr~
Lej.kJo.kdhÙkZukU;qäkfuA rq";fUr p jefUr psfr HkäîSo lUrks"k'p
je.k´psfr jgL;e~] ;}k lk/kun'kk;kefi HkkX;o'kkr~ Hktus fu£o?us
lEi|ekus lfr rq";fUr] rnSo HkkfoLoh;lk/;n'kkeuqLe`R; jefUr p eulk
LoizHkq.kk lg jefUr psfr jkxkuqxk Hkfä|ksZfrrkAA‹AA
Hkkokuqoknµ,sls vuU; HkDr gh esjh Ïikls cqf+¼;ksx izkIr djrs
gSa ,oa nqcksZ/k gksusij Hkh iwoksZDr y{k.k;qDr rÙoKku izkIr djrs gSaA
^efPprk%* os gSa] ftudk eu esjs uke] :i] xq.k] yhyk vkSj ek/kq;Zds
gh vkLoknuds izfr yqC/k gS rFkk ^en~xrizk.kk%* os gSa] tks esjs fcuk
vius izk.kksadks /kkj.k djusesa vleFkZ gSa] ftl izdkj euq"; vUuds

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"% JheÚxoåhrk (

fcuk izk.k&èkkj.k ugha dj ldrk gSA ,sls O;fDr ^cks/k;Ur%* vFkkZr~


HkfDrds Lo:i&izdkjkfndks lkSgknZiwoZd ,d&nwljsdks crkrs gSa rFkk ^eka*
vFkkZr~ egke/kqj :i&xq.k&yhykds egkokfjf/k esjs :ikfndk O;k[;ku
vkSj mPp Lojls dhÙkZu djrs gq, vkuUn izkIr djrs gSaA bl rjg
lHkh izdkjdh HkfDr;ksaesa ls Jo.k] dhÙkZu vkSj Lej.kdks gh vfrJs"B
dgk x;k gSA os HkfDr }kjk gh lUrks"k vkSj vkuUn izkIr djrs gSa]
;gh jgL; gS vFkok lk/ku n'kkesa Hkh HkkX;o'k Hktuds fufoZ?u lEiUu
gksusls lUrq"V gksrs gSaA ml voLFkkesa os Hkfo";esa gksusokys vius lkè;
n'kkdk Lej.kdj eu&gh&eu vius izHkqds lkFk je.k djrs gSaA
JhHkxoku~ds mijksDr dFkuls jkxkuqxk&HkfDr gh izdkf'kr gqbZ gSAA‹AA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµoÙkZeku 'yksdesa vuU; HkDrksads LoHkko
vkSj HkfDrds izdkjdk o.kZu dj jgs gSaA ;gk¡ ^en~xrizk.kk%* dk rkRi;Z
;g gS fd HkDrtu eq>s NksM+dj izk.k&/kkj.kesa Hkh vleFkZ gksrs gSa]
tSls tyds fcuk eNfy;k¡ thfor ugha jg ldrhaA blds foijhr tSls
dksbZ eNyh tyls fudydj lq[k izkIr djusdh ykylkls rV&izns'kesa
fopj.k djus tkrh gS] rks og 'kh?kz gh e`R;qdks izkIr gksrh gS] mlh
izdkj gfjfoeq[k tho thfor jgrs gq, Hkh e`r gSaA
^^oSls vuU; fpÙkokyksadk pfj= bl izdkjdk gksrk gSµos
vius fpÙk vkSj izk.kksadks HkyhHkk¡fr eq>esa lefiZrdj ijLij
Hkkoksadk vknku&iznku vkSj gfjdFkkdk dFkksidFku djrs jgrs gSaA bl
izdkj lk/kudh voLFkkesa Jo.k&dhÙkZu }kjk HkfDr&lq[k vkSj
lkè;koLFkkesa vFkkZr~ izsedh izkfIr gks tkusij esjs lkFk jkxekxZesa ozt&
jlds vUrxZr e/kqj jli;ZUr lEHkksxiwoZd je.k&lq[k izkIr djrs
gSaA**µJhHkfDrfouksn BkdqjAA‹AA
rss"kka lrr;qäkuka Hktrka izhfriwoZde~A
nnkfe cqf¼;ksxa ra ;su ekeqi;kfUr rsAAƒŒAA
vUo;µrs"kke~ lrr;qDrkuke~ (esjs fuR;&la;ksxds vkdka{kh)
izhfriwoZde~ (izhfriwoZd) Hktrke~ (Hktu djusokysdks) re~ (og)
cqf¼;ksxe~ (cqf¼;ksx) nnkfe (iznku djrk gw¡) ;su (ftlds }kjk) rs
(os) eke~ (eq>dks) mi;kfUr (izkIr gksrs gSa)AAƒŒAA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

( n'ke v/;k; "%

vuqoknµesjs fuR;&la;ksxdh vfHkyk"kkls izhfriwoZd Hktu'khy mu


yksxksadks eSa og cqf¼;ksx iznku djrk gw¡] ftlds }kjk os eq>s izkIr gksrs
gSaAAƒŒAA
Jhfo'oukFkµuuq rq";fUr p jefUr p bfr Ronqäîk RoÚäkuka
HkäîSo ijekuUnks xq.kkrhr bR;oxra] fdUrq rs"kka RoRlk{kkRizkIrkS d%
izdkj%\ l p dqr% ldk'kkÙkSjoxUrO; bR;is{kk;kekgµrs"kkfefrA
lrr;qäkuka fuR;eso eRla;ksxkdkfÀ.kka ra cqf¼;ksxa nnkfe] rs"kka
ân~o`fÙk"ogeso mÚko;kehfr] l cqf¼;ksx% Lorks·U;LekPp dqrf'pnI;&
f/kxUrqe'kD;%] fdUrq ensd&ns;Lrnsdxzká bfr Hkko%A ekeqi;kfUr
ekeqiyHkUrs lk{kkUefUudVa izkIuqofUrAAƒŒAA
HkkokuqoknµvPNk] os lUrks"k vkSj vkuUn izkIr djrs gSaµvkidh
bl mfDrls vkidh HkfDr }kjk gh vkids HkDrksadks ijekuUndh izkfIr
vkSj muds xq.kkrhr gksusdh ckr Li"V gks xbZ] fdUrq os fdl izdkj
vkidk lk{kkRdkj djrs gSa ,oa os fduls bl lk{kkRdkjdh fof/k lh[krs
gSa\ vtqZuds bl iz'udh vis{kkdj JhHkxoku~ ^rs"kke~* bR;kfn dg jgs
gSaµfuR; gh esjs la;ksxkdka{kh muyksxksads g`n;esa eSa gh leLr o`fÙk;ksadks
mÚkfor djrk gw¡A og cqf¼;ksx Lo;a vFkok fdlh vU;ls ugha izkIr
fd;k tk ldrk] cfYd dsoy esjs }kjk gh izns; gS ,oa muds }kjk
gh xzg.kh; gSA bl cqf¼;ksxls ;qDr gksdj os eq>s izkIr gksrs gaSAAƒŒAA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµbl 'yksdesa ;g crk;k x;k gS fd vuU;
HkDrtu dSls Hkxoku~dk lk{kkRdkj ykHk djrs gSaA JhHkxoku~ dgrs
gSaµtks yksx izhfriwoZd fujUrj esjk Hktu djrs gSa] eSa Lo;a mudks
cqf¼;ksx iznku djrk gw¡] ftlls os ljy&lgt :iesa esjk lk{kkRdkj
djrs gSaA JheÚkxoresa Hkh dgk x;k gSµ
^lk{kkÚxorksDrsu xq#.kk gfj.kk u`iA
fo'kq¼Kkunhisu LQqjrk fo'orkseq[ke~AA*
(JheÚk- †@„Š@†ƒ)
vFkkZr~] gs jktu Lo;a Hkxoku~us gh xq#ds :iesa muds
(ey;/otds) ân;esa Kku&vkyksddk izdk'k fd;k FkkA^fo'ks"kkuqxzg'p*µ
bl osnkUrlw= (…@Š@…Š) ds }kjk Hkh ;g crk;k x;k gS fd
Hkxor~&d`ikds }kjk gh Hkxor~&n'kZu gksrk gSAAƒŒAA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"% JheÚxoåhrk (

rs"kkesokuqdEikFkZegeKkuta re%A
uk'k;kE;kReHkkoLFkks Kkunhisu HkkLorkAAƒƒAA
vUo;µrs"kke~ (muyksxkasdks) vuqdEikFkZe~ ,o (vuqxzg djusds
fufeÙk gh) vge~ (eSa) vkReHkkoLFk% (mudh cqf¼o`fÙkesa fLFkr gksdj)
HkkLork (iznhIr) Kkunhisu (Kku:i nhidds vkyksdls) vKkute~
(vKkutfur) re% (lalkj:i vU/kdkjdks) uk'k;kfe (u"V dj nsrk
gw¡)AAƒƒAA
vuqoknµmu yksxksads Åij vuqxzg djusds fy, gh mudh cqf¼o`fÙkesa
fLFkr gksdj eSa iznhIr Kku:i nhidds vkyksdls vKkuls mRiUu lalkj:i
vU/kdkjdks u"V dj nsrk gw¡AAƒƒAA
Jhfo'oukFkµuuq p fo|kfno`fÙka fouk dFka Ronf/kxe% rLekÙkSjfi
rnFk± ;ruh;eso\ r= u fg u ghR;kgµrs"kkeso u RoU;s"kka ;ksfxuke~
vuqdEikFk±µenuqdEik ;su izdkjs.k L;kÙknFkZfeR;FkZ%A rSeZnuqdEikizkIrkS
dkfi fpUrk u dk¸kkZ ;rLrs"kka enuqdEik&izkIR;FkZegeso ;rekuks oÙkZ
,osfr Hkko%A vkReHkkoLFk% rs"kka cqf¼o`ÙkkS fLFkr%A Kkua ensdizdk';RokUu
lkfÙoda fuxqZ.kRos·fi HkäîqRFkKkurks·fi foy{k.ka ;Ùknso nhiLrsuA vgeso
uk'k;kehfr rS% dFka rnFk± iz;ruh;e~\ ^^rs"kka fuR;kfHk;qäkuka ;ksx{ksea
ogkE;ge~Þ bfr enqäsLrs"kka O;ogkfjd% ikje£Fkd'p loksZ·fi Hkkjks e;k
oks<qeÂhÏr ,osfr Hkko%A
Jhen~xhrk loZlkjHkwrk Hkwrkirkiâr~A
prq%'yksdh;ek[;krk [;krk loZfu'keZÏr~AA AAƒƒAA
Hkkokuqoknµ;fn vtqZu dgs fd fo|ko`fÙkds vfrfjDr dksbZ vkidks
fdl izdkj izkIr dj ldrk gS] vr% os fo|kds fy, ;Ru djsaxs
gh] rks blds mÙkjesa JhHkxoku~ dgrs gSaµugha! ugha! eSa dsoy vius
vuU; HkDrksaij fdl izdkj Ïik djrk gw¡µ;g ckr dg jgk gw¡] ;ksxh
bR;kfnds fy, ughaA esjh Ïik izkIr djusds fy, mUgsa dksbZ fpUrk
ugha djuh iM+rh gS] D;ksafd os fdl izdkj esjh vuqdEik izkIr djsaxsµ
blds fy, eSa gh ;Ru'khy jgrk gw¡A ^vkReHkkoLFk* vFkkZr~ mudh cqf¼
o`fÙkesa fLFkr gksdj Kku:i nhils ân;ds vU/kdkjdks nwj dj nsrk
gw¡ vFkkZr~ ,dek= eq>s izdkf'kr djusokyk gksusds dkj.k Kku lkfÙod
ugha] vfirq fuxqZ.k gS] fuxqZ.k gksusij Hkh tks Kku HkfDrls mRiUu Kkuls

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

( n'ke v/;k; "%!

Hkh foy{k.k Kku gS] ml Kkunhi }kjk eSa gh muds ân;ds


vU/kdkjdks u"V djrk gw¡A vr% os yksx blds fy, D;ksa iz;Ru djsaxs\
^^tks loZnk esjs izfr ,dfu"B gSa] mudk ;ksx&{kse eSa gh ogu djrk
gw¡AÞµxhrk (Š@„„) dh bl mfDrds vuqlkj muds O;ogkfjd vkSj
ikjekfFkZd lHkh Hkkjksadks eSaus gh ogu djuk Lohdkj fd;k gSA
mi;qZDr pkj 'yksd Jhxhrkds lkjHkwr 'yksdds :iesa fo[;kr gSa
vkSj lHkh thoksads rkigkjh rFkk loZeÂydkjh gSaAAƒƒAA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµKkuh vkSj ;ksxh viuh cqf¼o`fÙk vkfnds
}kjk Kku izkIr djusdk iz;kl djrs gSaA fdUrq] blds }kjk os vlQy
gh gksrs gSaA fdUrq] vuU; HkDr ,sdkfUrd:iesa Hkxoku~dk vkJ; xzg.k
djusds dkj.k JhHkxor~&Ïikls Hkxor~&Kkudks vuk;kl gh izkIr dj
ysrs gSaA pw¡fd HkDr Hkxoku~ds fcuk izk.k Hkh ugha /kkj.k dj ikrs]
blfy, os Hkxoku~ds vR;Ur Ïikik= gksrs gSaA Jhcynso fo|kHkw"k.kdh
Vhdkesa ge ns[krs gSaµßmudks ,dkUr Hkkols vuqx`ghr djusokyk eSa
;ksx&{ksedh Hkk¡fr cqf¼o`fÙkdks Hkh mn~Hkkf"kr dj nsrk g¡wA muds
thou&fuokZgkfn lHkh Hkkj esjs Åij gh gSaA mUgsa fdlh Hkh oLrqds fy,
dksbZ iz;Ru ugha djuk iM+rk gSAÞ
^^bl izdkj HkfDr;ksxdk vuq"Bku djusokyksads lehi vKku jg
ugha ldrk gSA dqN yksxksads euesa bl izdkjdk fopkj mifLFkr gksrk
gS fd tks ^vrr~* dks nwj djusds Øeesa ^rr~*&oLrqdk vuqlU/kku djrs
gSa] os gh ;FkkFkZ Kku izkIr djrs gSa] dsoy HkfDr&Hkkodk vuq'khyu
djusls gh og nqyZHk Kku ugha izkIr gksxkA gs vtqZu! bldh ewy
dFkk ;g gS fd viuh cqf¼ }kjk vuq'khyu djusls {kqnz tho dHkh
Hkh vlhe lR;&rÙodk Kku ugha izkIr dj ldrk gSA fdruk gh
fopkj D;ksa u djs] va'kek= Hkh fo'kq¼ Kku ugha izkIr djsxkA fdUrq
;fn eSa Ïik d:¡] rks vuk;kl gh esjh vfpUR; 'kfDrds izHkkols
{kqnz thodks lE;d~&Kku izkIr gks ldrk gSA tks esjs ,dkUr HkDr
gSa] os vuk;kl gh eq>s vkReHkkoLFkdj esjs vykSfdd Kku&nhi }kjk
vkyksfdr gksrs gSaA fo'ks"k vuqdEikiwoZd eSa muds g`n;esa vofLFkr gksdj
tM+laxo'kr% vKkuls mRiUu vU/kdkjdks lEiw.kZ:is.k uk'k djrk gw¡A
ftl 'kq¼Kkuesa thodk vf/kdkj gS] og HkfDrds vuq'khyuls gh mfnr
gksrk gS] u fd rdZds }kjk izkIr gksrk gSA**µJhHkfDrfouksn Bkdqj

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"%" JheÚxoåhrk ( !

ftl izdkj JheÚkxoresa prq'yksdh JheÚkxordk lkj gS] rFkk


Lo;a Hkxoku~ds }kjk czãkdks bldk mins'k fn;k x;k gS] mlh izdkj
mi;qZDr pkj 'yksd (Š&ƒƒ) xhrkds lkjLo:i gSaA blfy, ;s 'yksdlewg
prq'yksdh xhrkds ukels izfl¼ gSaA xhrkdk lkj HkfDr gSµÏ".kus
Lo;a vtqZudks bls crkdj bu pkj 'yksdksaesa vuU;k HkfDrdk Lo:i
crk;kA bl vuU;k HkfDrdk vkJ; xzg.k djusij Ï".k Ïikdj
lkèkddks lalkj&leqnzls vuk;kl gh ikj djkdj ozt/kkeesa viuh jle;h
HkfDresa izos'k djkrs gSaAAƒƒAA
vtZqu mokpµ
ija czã ija /kke ifo=a ijea Hkoku~A
iq#"ka –'kk'ora –– fnO;ekfnnsoeta –foHkqe~AAƒ„AA
vkgqLRoke`"k;% losZ – nso£"kukZjnLrFkkA
vflrks nsoyks O;kl% Lo;´pSo czohf"k esAAƒ…AA
vUo;µvtZqu mokp (vtqZuus dgk) Hkoku~ (vki) ije~ czã
(ijczã) ije~ /kke (ije /kke) ijee~ ifo=e~ (ije ifo= gSa) ývge~
osfùµ;g eSa tkurk g¡wþ losZ ½"k;% (leLr ½f"kx.k) nsof"kZ% ukjn%
(nsof"kZ ukjn) rFkk vflr% nsoy% O;kl% (rFkk vflr] nsoy vkSj
O;kl) Roe~ (vkidks) 'kk'ore~ iq#"ke~ (fuR; iq#"kkdkj) fnO;e~
(Lo;a&izdk'k) vkfnnsoe~ (vkfnnso) vte~ (vtUek) foHkqe~ (vkSj
O;kid) vkgq% (dgrs gSa) p (rFkk) Lo;e~ ,o (vki Lo;a gh) es
(eq>s) czohf"k (dgrs gSa)AAƒ„&ƒ…AA
vUkqoknµvtZquus dgkµvki ije czã] ije /kke rFkk ije ifo=
vFkkZr~ vfo|kfn eydks uk'k djusokys gSaµeSa ;g tkurk gw¡A leLr
½f"kx.k_ ;Fkkµnsof"kZ ukjn] vflr] nsoy] O;klkfn Hkh vkidks fuR;&iq#"k]
fnO;] vkfnnso] vtUek vkSj O;kid dgrs gSa rFkk vki Lo;a gh eq>s ,slk
dg jgs gSaAAƒ„&ƒ…AA
Jhfo'oukFkµlÀsi.s kksäeFk± foLrjs.k Jksrfq ePNu~ Lrqfriwod
Z ekgµijfefrA
ija loksZRÏ"Va /kke ';kelqUnja oiqjso ijaczã]µßx`gnsgfRoV~izHkkok /kkekfuÞ
bR;ej%A r¼keSo Hkoku~ HkofrA thoL;so ro nsg&nsfg&foHkkxks ukLrhfr
Hkko%A /kke dhn`'ke~\ ija ifo=a æ"V`.kkefo|kekfyU;gje~] vr,o
½"k;ks·fi Roka 'kk'ora iq#"kekgq% iq#"kkdkjL;kL; fuR;Roa onfUrAAƒ„&ƒ…AA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

(" n'ke v/;k; "%#

Hkkokuqoknµla{ksiesa dfFkr mDr vFkZdks foLr`r:ils lquusdks bPNqd


gksdj vtqZu Lrqfr djrs gq, ^ija* bR;kfn dg jgs gSaA ^ija* vFkkZr~
loksZRÏ"V ^/kke* vFkkZr~ ';kelqUnj onuokys vki ijczã gSaA vejdks"kesa
dgk x;k gSµ^^x`g] nsg] fRoV~] izHkko rFkk /kkeµ;s ,d gh rkRi;Zokys
gSaAÞ ogh /kke vki gSaA thods leku vkiesa nsg vkSj nsghdk Hksn
ugha gSA /kkedk Lo:i dSlk gS\ blds mÙkjesa dgrs gSaµ^ija ifo=e~*
vFkkZr~ ;g nsgdk Lo:i ns[kusokysdh vfo|k:ih efyurkdks uk'k
djusokyk gSA vr% ½f"kx.k Hkh vkidks ^'kk'ora iq#"kekgq%* vFkkZr~
'kk'or iq#"k dgrs gSa vFkkZr~ bl iq#"kkdkjds fuR;Rodk dhÙkZu djrs
gSaAAƒ„&ƒ…AA
loZesrn`ra eU;s ;Ueka onfl –ds'koA
u fg rs Hkxou~ O;fäa fonqnsZok u nkuok%AAƒ†AA
vUo;µds'ko (gs ds'ko!) eke~ (eq>s) ;r~ (tks dqN) onfl (dgrs
gSa) ,rr~ loZe~ (bu lcdks) ½re~ (lR;) eU;s (ekurk gw¡) fg (D;ksafd)
Hkxou~ (gs Hkxou~!) rs O;fDre~ (vkids rÙo ;k tUedks) nkuok%
u fonq% (nkuox.k ugha tkurs gSa) nsok% u (,oa nsorkx.k Hkh ugha)AAĠAA
vuqoknµgs ds'ko! vki eq>s tks dqN dgrs gSa] eSa bu lcdks lR;
ekurk gw¡] D;ksafd gs Hkxou~! vkids rÙo vFkok tUedks u rks nsorkx.k
tkurs gSa] u gh nkuox.kAAĠAA
Jhfo'oukFkµuk= ee dks·I;fo'okl bR;kgµloZfefrA fd´p] rs
½"k;% ija czã/kkekua Roke~ vta vkgqjso] u rq rs O;fäa tUe
fonq%µijczã:iL; ro vtRoa tUeoÙo´p fda izdkjfefr rq u
fonqfjR;FkZ%A vr,o ßu es fonq% lqjx.kk% izHkoa u eg"kZ;%Þ bfr ;LRo;ksäa
rr lo± ½ra lR;eso eU;sA gs ds'ko]µdks czãk bZ'kks #æ'p rkofi
o;ls LorÙokKkusu o/ukfl fda iqunZsonkuok|k% Roka u fonUrhfr okP;e~
bfr Hkko%AAĠAA
HkkokuqoknµvtqZu dgrs gSaµbl fo"k;esa eq>s rfud Hkh vfo'okl
ugha gSA vU; ½f"kx.k ij czã:i vkidks vtUek tkurs gSa] fdUrq
os vkids ^O;fDre~* vFkkZr~ tUedks ugha tkurs gSaA ijczãLo:i vkidk
vtRo vkSj tUeoÙo nksuksa gh fdl izdkj lEHko gaSµ;s os ugha tkurs
gSaA vr,o vkius tks dqN dgk gSµßnsox.k vkSj egf"kZx.k esjs

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"%$ JheÚxoåhrk (#

vkfoHkkZods fo"k;esa ugha tkurs gSaAÞ (xhrk ƒŒ@ƒ„) bR;kfn] bu lcdks


eSa lR; gh Lohdkj djrk gw¡A gs ds'ko! ^d* vFkkZr~ czãk] ^bZ'k* vFkkZr~
#nzµbu nksuksadks gh tc vkius vius o;lesa vius rÙods fo"k;esa
vKku }kjk vkc¼ j[kk gS] rc nso vkSj nkuokfn] tks vkidks tku
ugha ldrs gSa] muds fo"k;esa D;k dgk tk;\AAĠAA
Lo;esokReukRekua osRFk Roa iq#"kksÙkeA
HkwrHkkou Hkwrs'k nsonso txRirsAAƒ‡AA
vUo;µiq#"kksÙke (gs iq#"kksÙke!) HkwrHkkou (lHkh Hkwrksads firk)
Hkwrs'k (gs Hkwrs'k!) nsonso (gs nsoksads nso!) txRirs (gs txr~ds ukFk!)
Roe~ (vki) Lo;e~ ,o (Lo;a gh) vkReuk (vius }kjk) vkRekue~
(viusdks) osRFk (tkurs gSa)AAƒ‡AA
vuqoknµgs iq#"kksre! gs HkwrHkkou! gs Hkwrs'k! gs nso&nso! gs
txRirs! vki Lo;a gh viuh 'kfDr }kjk Lo;adks tkurs gSaAAƒ‡AA
Jhfo'oukFkµrLekÙoa Lo;esokRekua osRFk bfr ,o&dkjs.k
roktRo&tUeoÙoknhuka nq?kZVkukefi okLroRoeso RoÚäks osfÙk] rPp
dsu izdkjs.ksfr rq lks·fi u osÙkhR;FkZ%A rnI;kReuk LosuSo ossRFk
u lk/kukUrjs.kA vr,o Roa iq#"ks"kq egRlz"Vkfn"ofi e/;s mÙke%] u
dsoyeqÙke ,o] ;rks HkwrHkkou%] Hkwrk HkwrHkkou:ik ;s rnkn;%
ijes"BîUrkLrs"kkeh'k% u dsoyeh'k ,o] ;rks nsoSLrSjso nso% ØhMk ;L;sfr
RoRØhMksidj.kHkwrk ,o rs bR;FkZ%A rnI;ikjdk#.;o'kkn~txn~&
o£ÙkukeLekn`'kkukefi Roeso ifrHkZolhfr prq.kk± lEcks/kuinkukeFkZ%_ ;}k
iq#"kksÙkeRoeso foo`.kksfrµgs HkwrHkkou loZHkwrfir%] firkfi df'pUus"Vs]
r=kgµgs Hkwrs'k] Hkwrs'kks·fi df'pUukjk/;Lr=kgµgs nso&nso nsokjk/;ks·fi
df'pUu iky;rhfr] r=kgµgs txRirsAAƒ‡AA
Hkkokuqoknµvr% vki Lo;a gh Lo;adks tkurs gSaSA ^,o*&dkj }kjk
;g izfrikfnr gksrk gS fd vkids HkDr vkids nq?kZV vtRo vkSj
tUeoÙo vkfndh okLrfodrkdks rks tkurs gSa] fdUrq ;g fdl izdkj
fl¼ gksrk gS] bls os Hkh ugha tkurs gSaA og (rks) Hkh vki Lo;a
gh tkurs gSa] vU; lk/kuksa }kjk ughaA vr,o ^Roa iq#"kksÙke*µvki iq#"kksaesa
mÙke gSa vFkkZr~ egr~ lz"Vkfn (egr~&rÙodh l`f"V djusokys egkfo".kq)

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

($ n'ke v/;k; "%%

ls Hkh Js"B gSaA vki dsoy mÙke gh ugha gSa] D;ksafd HkwrHkkou vki
ijes"Bh czãki;ZUr lHkhds bZ'k gSaA vki dsoy bZ'k gh ugha gSa] D;ksafd
vki nsonso gSa vFkkZr~ czãk] f'ko] vkfn nsorkvksads lkFk ØhM+k djusokys
gSa vFkkZr~ czãk vkfn vkidh ØhM+kds midj.k gSaA vkSj Hkh] vki
txRifr gSa vFkkZr~ vki vikj d#.kko'k txr~esa jgusokys esjs tSls
leLr thoksads Hkh ifr gSa A 'yksdesa of.kZr pkjksa lEcks/ku iq#"kksÙke
'kCndh gh O;k[;kek= gSa_ ;Fkkµgs HkwrHkkou vki lHkh Hkwrksads firk
gSaA firk gksusij Hkh dksbZ dksbZ izHkqRo ugha djrs] fdUrq gs Hkwrs'k!
vki lHkh Hkwrksd a s bZ'k gSAa Hkwr's k gksdj dksbZ dksbZ vkjk/; ugha gksr]s fdUrq
gs nsonso! vki nsorkvksads Hkh vkjk/; gSaA brus ij Hkh gks ldrk gS]
dksbZ ikyu u djs] fdUrq gs txRirs! vki txr~ds ikyd gSaAAƒ‡AA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµvtqZu Hkxoku~ JhÏ".kdh foHkwfr;ksadks
foLr`r:iesa Jo.k djusds fy, Hkxoku~dh mfDr;kasdk leFkZu djrs
gq, dg jgs gSa fd vius vfpUR; rÙodh efgek dsoy vki gh tkurs
gSaA nso] nkuo vkSj euq"; dksbZ Hkh viuh LorU=ps"Vkls vkidh efgekdk
d.k Hkh ugha tku ldrsA dsoy vuU; HkDr gh vkidh Ïikls dqN
tku ldrs gSaA blfy, esjs mij Ïik djsaA
^^gs HkwrHkkou] gs Hkwrs'k] gs nsonso] gs txRirs] gs iq#"kksÙke] vki
Lo;a gh fpr~&'kfDr }kjk vius O;fDrRo (tUerÙo) ls voxr gSaA
txr~dh l`f"Vds iwoZ tks lukru ew£Ùk jgrh gS] ogh lfPpnkuUn ew£Ùk
fdl izdkj tM+fof/kls LorU=:iesa tM+txr~esa O;Dr gksrh gSµbls nsork
vFkok euq"; dksbZ Hkh viuh viuh ;qfDr }kjk ugha le> ldrs
gSa A vki ftuij Ïik djrs gSa] dsoy os gh bls le> ldrs
gSaAÞµJhHkfDrfouksn BkdqjAAƒ‡AA
oäqegZL;'ks"ks.k fnO;k ákRefoHkwr;%A
;kfHk£oHkwfrfHkyksZdkfuekaLRoa O;kI; fr"BflAAƒˆAA
vUo;µ;kfHk% foHkwfrfHk% (ftu leLr foHkwfr;ksads }kjk) Roe~ (vki)
beku~ yksdku~ (bl lEiw.kZ txr~dks) O;kI; (O;kIrdj) fr"Bfl
(vofLFkr gSa) fnO;k% vkRefoHkwr;% (viuh mu leLr fnO;
foHkwfr;ksadks) Roe~ fg (vki gh) v'ks"ks.k (lEiw.kZ:ils) oDrqe~ vgZfl
(dgusesa leFkZ gSa)AAƒˆAA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"%& JheÚxoåhrk (%

vuqoknµftu leLr foHwfr;ksads }kjk vki bl lEiw.kZ txr~esa O;kIr


gksdj vofLFkr gSa] dsoy vki gh viuh mu leLr fnO; foHkwfr;ksadks
lEiw.kZ:ils dgusesa leFkZ gSaAAƒˆAA
Jhfo'oukFkµro rÙoa nqxZeLro foHkwfr"oso ee ftKklk tk;r bfr
|ksr;UukgµoäqfefrA fnO;k mRÏ"Vk;k vkRefoHkwr;Lrko}äqegZlhR;Uo;%A
uUo'ks"ks.k ef}Hkwr;% lokZ oäqe'kD;k ,o] r=kgµ;kfHkfjfrAAƒˆAA
Hkkokuqoknµvkidk rÙo nqxZe gS] vkidh foHkwfrds fo"k;esa eq>s
ftKklk gks jgh gSA ;fn vki dgsa fd lEiw.kZ:iesa esjh foHkwfr;ksadks
ugha dgk tk ldrk gS] rks vkids tks mRÏ"V vkRefoHkwfrlewg gSa]
mUgsa gh crkosaAAƒˆAA
dFka fo|kega ;ksfxaLRoka lnk ifjfpUr;u~A
ds"kq ds"kq p Hkkos"kq fpUR;ks·fl HkxoUe;kAAƒ‰AA
vUo;µ;ksfxu~ (gs ;ksxek;k 'kfDrfof'k"V!) dFke~ (fdl izdkj)
lnk (fujUrj) ifjfpUr;u~ (/;ku djrs&djrs) vge~ (eSa) Roke~
(vkidks) fo|ke~ (tkuw¡xk) Hkxou~ (gs Hkxou~!) ds"kq ds"kq (vkSj fdu
fdu) Hkkos"kq (inkFkks±esa) ývkiþ e;k (esjs }kjk) fpUR;% vfl (fpUruh;
gSa)AAƒ‰AA
vuqoknµgs ;ksxek;k&'kfDrfof'k"V! gs Hkxoku~! fdl izdkj fujUrj
fpUrk djrs&djrs eSa vkidks tkuw¡xk vkSj fdu fdu inkFkksZaesa fdu fdu
Hkkoksals vki esjs }kjk fpUruh; gSaAAƒ‰AA
Jhfo'oukFkµ;ksxks ;ksxek;k'kfäoZÙkZrs ;L;] gs ;ksfxu~ ouekyhfror~A
Rokega dFka ifjfpUr;u~ lu~ Ùoka lnk fo|ka tkuh;ke~\ ßHkäîk
ekefHktkukfr ;koku~ ;'pkfLe rÙor%** bfr Ronqäs%A rFkk ds"kq Hkkos"kq
inkFkZs"kq Roa fpUR;% RofPpUruHkfäeZ;k dÙkZO;k bR;FkZ%AAƒ‰AA
Hkkokuqoknµ^ouekyh* ‘'kCndh Hkk¡fr gh ^;ksfxu~* ‘'kCndk rkRi;Z
gSµftuesa ;ksxek;k 'kfDr fo|eku gSA vtqZu dgrs gSaµgs ;ksfxu~!
fdl mik;ls vkidh lE;d~ fpUrk djrs&djrs loZnk vkidks tku
ikÅ¡xk\ xhrk (ƒŠ@‡‡) esa vkius dgk gSµ^^HkfDr }kjk gh esjs foHkqRo
vkSj esjs Lo:ils ;FkkFkZ:iesa voxr gksrs gSaAÞ vkidh bl mfDrds
vuqlkj gh eSa ;g ftKklk dj jgk gw¡] rFkk fdu fdu ^Hkkoksa* vFkkZr~
inkFkks±esa vkidh fpUru&HkfDr djuk esjk dÙkZO; gSAAƒ‰AA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

(& n'ke v/;k; "%'

lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµvtZqu iwoZ 'yksdesa JhHkxoku~ls mudh


foHkwfr;ksadks o.kZu djusdh izkFkZukdj bl 'yksdesa ;g fo'ks"k:ils izkFkZuk
dj jgs gSa fd fdu fdu fo"k;ksaesa foHkwfr;k¡ fdu :iksaesa vofLFkr
gSaA Hkxoku~ JhÏ".kesa v?kVu&?kVu&iVh;lh ;ksxek;k lnk fojkteku
jgrh gSA blfy, mudks vtZquus ^;ksfxu~* inls lEcksf/kr fd;k gS vFkkZr~
;ksxek;kdk vkJ; gksusds dkj.k dsoy vki gh viuh foHkwfr;ksadk
o.kZu djusesa leFkZ gSaµ;gk¡ bl fo"k;dk funsZ'k dj jgs gSaAAƒ‰AA
foLrjs.kkReuks ;ksxa foHkwfr´p tuknZuA
Hkw;% dFk; r`fIrfgZ Ük`.orks ukfLr es·e`re~AAƒŠAA
vUo;µtuknZu (gs tuknZu!) vkReu% (vius) ;ksxe~ (;ksxS'o;Z)
foHkwfre~ p (,oa foHkwfr;ksadks) Hkw;% (iqu%) foLrjs.k (foLr`r:iesa)
dFk; (dgsa) fg (D;kasfd) ve`re~ (vkidh dFkke`r) Ük`.or%
(lqurs&lqurs) es (esjh) r`fIr% ukfLr (r`fIr ugha gksrh)AAƒŠAA
vuqoknµgs tuknZu! vki vius ;ksxS'o;Z vkSj foHkwfr;ksadks iqu%
foLr`r:ils dgas] D;ksafd vkidh dFkke`rdks Jo.k djrs gq, esjh r`fIr
ugha gksrhAAƒŠAA
Jhfo'oukFkµuuq ^^vga loZL; izHkoks eÙk% lo± izoÙkZrs** bR;usuSo
loZs inkFkkZ ef}Hkwr;% enqäk ,o foHkwr;% rFkk ßbfr eRok HktUrs eke~Þ
bfr Hkfä;ksx'pksä ,o\ r=kgµfoLrjs.ksfrA gs tukíZusfrµekn`'ktukuka
Roeso fgrksins'kek/kq;Zs.k yksHkeqRik| víZ;ls ;kp;lhfr o;a fda dqeZ
bfr Hkko%A rnqins'k:iee`ra Ük`.or% Jqfrjlu;k vkLokn;r%AAƒŠAA
Hkkokuqoknµ^vga loZL; izHkoks eÙk% loZ izoÙkZrs* (xhrk ƒŒ@Š)
vFkkZr~ eSa lexz fo'odk dkj.k gw¡ rFkk eq>ls gh lHkh dksbZ dk;Zesa
izo`Ùk gksrs gSa ,oa ^bfr eRok HktUrks eke~* vFkkZr~ ,slk tkudj if.Mrx.k
esjk Hktu djrs gaSA blds }kjk vki dg jgs gSa fd lHkh inkFkZ esjh
foHkwfr;k¡ gSa vkSj if.Mrx.k HkfDr;ksxls eq>s Hktrs gSaA gs tuknZu!
esjs tSls O;fDrdks fgrksins'k:i’ek/kq;Z }kjk yksHk mRiUu djkdj
^foLrjs.k* vFkkZr~ foLr`r:ils dgusdh izkFkZuk djokrs gSa] blesa eSa D;k
d:¡ \ vkids mins'k:i ve`rdks vius d.kZ:ih jlukds }kjk vkLoknudj
eSa r`Ir ugha gks jgk gw]¡ vr% vki iqu% foLrkjiwod Z bls crkosaAAƒŠAA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"& JheÚxoåhrk ('

JhHkxokuqokp&
gUr rs dFkf;";kfe fnO;k ákRefoHkwr;%A
izk/kkU;r% dq#Js"B ukLR;Urks foLrjL; esAAƒ‹AA
vUo;µJhHkxoku~ mokp (JhHkxoku~us dgk) gUr dq#Js"B (gs
dq#Js"B!) vge~ (eSa) izk/kkU;r% (iz/kku&iz/kku) fnO;k% (vykSfdd)
vkRefoHkwr;% (viuh foHkwfr;ksadks) rs (rqels) dFkf;";kfe (dgw¡xk)
fg (D;ksafd) es (esjh) foLrjL; (foHkwfr;ksads foLrkjdk) vUr% ukfLr
(vUr ugha gS)AAƒ‹AA
vuqoknµJhHkxoku~us dgkµgs dq#Js"B! eSa rqEgsa viuh iz/kku&
iz/kku vykSfdd foHkwfr;ksadks dgw¡xk] D;ksafd esjh foHkwfr;ksads foLrkjdk
vUr ugha gSAAƒ‹AA
Jhfo'oukFkµgUrsR;uqdEik;ka izk/kkU;r% izk/kkU;su ;rLrklka foLrjL;kUrks
ukfLr foHkwr;ks foHkwrh£nO;k mÙkek ,o u rq r`.ks"Vdk|k%A v=
foHkwfr'kCnsu izkÏrkizkÏroLrwU;soksP;rs rkfu lokZ.;so HkxoPNfä&
leqÚwrÙokÚxonzwis.kSo rkjrE;su /;s;RosukfHkerkfu Ks;kfuAAƒ‹AA
Hkkokuqoknµ^gUr* in ;gka vuqdEik lwpd gSA JhHkxoku~ dgrs
gSaµeSa iz/kku:ils vius foHkwfr;ksadks dgw¡xk] D;ksafd buds foLrkjdk
vUr ugha gSA ^foHkwr;%*µfoHkwfrlewg] ^foHkwr;%* dk iz;ksx f}rh;kdh
txg izFkekesa gqvk gSA ^fnO;k%* vFkkZr~ eSa vius—mÙke foHkwfr;ksadks gh
dgw¡xk] u fd r`.k vkfn rqPN foHkwfr;ksadksA ;gk¡ foHkwfr 'kCnls izkÏr
vkSj vizkÏr leLr oLrqvksadk cks/k gks jgk gSA os lHkh Hkxoku~dh
'kfDrls lEHkwr gSa] vr,o Hkxor~&:ids lkFk rkjrE; Hkkols /;s;
tkuuk pkfg,AAƒ‹AA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµfoHkwfr;ksxdks o.kZu djusdh vtqZudh izkFkZuk
lqudj loZizFke ^gUr* inds }kjk vtZquds izfr egku vuqdEik izdk'kdj
;g lwfpr dj jgs gSa fd esjh vuUr foHkwfr;ksadk o.kZu djuk vlEHko
gS] blfy, eSa rqEgkjs fy, viuh iz/kku&iz/kku foHkwfr;ksadk gh o.kZu
d:¡xkA foHkwfr;k¡ lk{kkr~ Hkxoku~dh 'kfDrls mÚwr gksusds dkj.k
Hkxor~&:iesa gh le>h tkuh pkfg,] rFkkfi Hkxoku~ mu foHkwfr;ksals
i`Fkd~ muds vk/kkjLo:i f}Hkqt ';kelqUnj :iesa lnk vofLFkr gSaA
foHkwfr;ksadk o.kZudj milagkj djrs gq, Ï".kus Lo;a gh ;g dgk gSµeSa
ds o y ,d va'kds }kjk bl leLr pjkpj txr~esa O;kIr gw¡] iw.kZ :ils

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

(   n'ke v/;k; "&

ughaA bl txr~esa tks dqN foHkwfr;qDr oLrq,¡ ;k xq.k gSa] os lHkh Hkxoku~ds
rstls gh mÚwr gq, gSaµ,slk le>uk pkfg,A
vr% Ï".kdh mfDr;ksals ;g Li"V:ils fn[kkbZ nsrk gS fd Hkxoku~dk
Lo:i bu foHkwfr;ksads vfrfjDr LorU=:iesa Hkh fojkteku gS vkSj
og Lo:i oztsUnzuUnu JhÏ".k:i gh gSAAƒ‹AA
vgekRek xqMkds'k –loZHkwrk'k;fLFkr%A
vgekfn'p e/;´p HkwrkukeUr ,o pAA„ŒAA
vUo;µxqMkds'k (gs xqMkds'k!) vge~ (eSa) loZHkwrk'k;fLFkr% (lHkh
thoksads ân;esa fLFkr) vkRek (vUr;kZeh gw¡) vge~ ,o (eSa gh) Hkwrkuke~
(lHkh thoksadh) vkfn% p (mRifÙkdk dkj.k) e/;e~ p (fLFkfrdk dkj.k)
vUr% p (vkSj lagkjdk dkj.k gw¡)AA„ŒAA
vuqoknµgs xqMkds'k! eSa lHkh thoksads ân;esa fLFkr vUr;kZeh gw¡ rFkk
eSa gh lHkh thoksadh mRifÙk] fLFkfr vkSj izy;dk dkj.k gw¡AA„ŒAA
Jhfo'oukFkµv= izFkea ekeoSdka'ksu loZfoHkwfrdkj.ka Roa
Hkko;sR;kgµvgfefrA vkRek izÏR;Ur;kZeh egRò"Vk iq#"k% ijekRekA
gs xqMkds'k] ftrfuæ] bfr /;kulkeF;± lwp;frA loZHkwrks ;ks
oSjktLrL;k'k;s fLFkr bfr lef"VfojkMUr;kZehA rFkk loZs"kka HkwrkukekfntZUe
e/;a fLFkfr% vUr% lagkj%] rÙk¼srqjgfeR;FkZ%AA„ŒAA
HkkokuqoknµJhHkxoku~ dgrs gSaµgs vtqZu! rqe eq>s gh ,dka'kls
leLr foHkwfr;ksadk dkj.k le>ksA eSa ^vkRek* vFkkZr~ izÏfrdk vUr;kZeh
egr~lz"Vk iq#"k ijekRek gw¡A ^xqMkds'k* 'kCndk rkRi;Z gSµfunzkfot;h]
blls JhHkxoku~ vtqZuds /;ku djusdh leFkZrkdks lwfpr dj jgs gSaA
eSa ^loZHkwrk'k;fLFkr%*µloZHkwr tks oSjkt gS] mlds vk'k;esa fLFkr
lef"V&fojkV&vUr;kZeh gw¡ ,oa lHkh thoksads vk'k;esa fLFkr gksusds dkj.k
O;f"V&fojkV&vUr;kZeh gw¡A eSa gh Hkwrksads ^vkfn* vFkkZr~ tUe] ^e/;*
vFkkZr~ fLFkfr ,oa ^vUr* vFkkZr~ lagkjdk dkj.k gw¡AA„ŒAA
vkfnR;kukega fo".kqT;ksZfr"kka jfoja'kqeku~A
ejhfpeZ#rkefLe u{k=k.kkega ‘ 'k'khAA„ƒAA
vUo;µvge~ (eSa) vkfnR;kuke~ (}kn'k vkfnR;ksaesa) fo".kq% (fo".kq)
T;ksfr"kke~ (izdk'k nsusokykasesa) va'kqeku~ (egkfdj.k'kkyh) jfo% (lw;Z

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"& JheÚxoåhrk (  !

gw¡) e#rke~ (ok;qx.kesa) ejhfp% vfLe (ejhfp gw¡) u{k=k.kke~ (u{k=kksaesa)


vge~ (eSa) 'k'kh (pUnzek) vfLe (gw¡)AA„ƒAA
vuqoknµeSa }kn'k vkfnR;ksaesa fo".kq uked vkfnR;] izdk'k nsusokyksaesa
egkfdj.k'kkyh lw;Z] lexz ok;qx.kesa ejhfp uked ok;q rFkk u{k=kksaesa pUnz
gw¡AA„ƒAA
Jhfo'oukFkµvFk fu¼kZj.k&"k"Bîk Dofpr~ lEcU/k&"k"Bîk p
foHkwrhjkg ;kon/;k;lekfIr%A vkfnR;kuka }kn'kkuka e/;s fo".kqjgfefrµrUukek
lw;ksZ ef}HkwfrfjR;FkZ%_ ,oa loZ= izdk'kdkuka T;ksfr"kka e/;s va'kqeku~
egkfdj.kekyh jfojge~] ejhfp% ioufo'ks"k%AA„ƒAA
Hkkokuqknµvc dgha fu/kkZj.k&"k"Bhls vkSj dgha lEcU/k&"k"Bhls
vè;k;ds vUrrd foHkwfr;ksadk o.kZu dj jgs gSaA }kn'k vkfnR;ksaesa
ls eSa fo".kq gh fo".kq uked lw;Z gw¡] tks fd esjh foHkwfr gSA ,oa]
loZ= izdk'k nsusokys T;ksfr;ksaesa ^va'kqeku~* vFkkZr~ egkfdj.kekyh jfo
eSa gh gw¡A eSa gh ^ejhfp* vFkkZr~ ,d iou&fo'ks"k gw¡AA„ƒAA
osnkuka lkeosnks·fLe nsokukefLe oklo%A
bfUnz;k.kka eu'pkfLe HkwrkukefLe psrukAA„„AA
vUo;µvge~ (eSa ) osnkuke~ (osnksaesa ) lkeosn% vfLe (lkeosn gw¡)
nsokuke~ (nsorkvksaesa) oklo% vfLe (bUnz gw¡) bfUnz;k.kke~ (bfUnz;ksaesa)
eu% vfLe (eu gw¡) Hkwrkuke~ p (vkSj thoksaesa) psruk vfLe (psruk
gw¡)AA„„AA
vuqoknµeSa osnksaesa lkeosn] nsorkvksaesa bUnz] bfUnz;ksaesa eu vkSj thoksaesa
psruk gw¡AA„„AA
Jhfo'oukFkµoklo bUæ%_ Hkwrkuka lEcfU/kuh psruk Kku'kfä%AA„„AA
Hkkokuqoknµ^oklo%* dk rkRi;Z gSµbUnz_ ^Hkwrkuka* dk rkRi;Z gSµ
tho&lEcfU/kuh rFkk ^psruk* dk rkRi;Z gSµKku'kfDrAA„„AA
#nzk.kka 'kÁj'pkfLe foÙks'kks ;{kj{klke~A
olwuka ikod'pkfLe es#% f'k[kfj.kkege~AA„…AA
vUo;µvge~ (eSa ) #nzk.kke~ (#nzksaesa ) ‘'kÁj% vfLe ('kÁj gw¡)
;{kj{klke~ p (;{k vkSj jk{klksaesa) foÙks'k% (dqcsj gw¡) olwuke~ (vkB
olqvksaes) ikod% vfLe (vfXu gw¡) f'k[kfj.kke~ p (,oa ioZrksaesa) es#%
(lqes# gw¡)AA„…AA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

( " $ n'ke v/;k; "&!

vuqoknµeSa #nzksaesa 'kÁj] ;{k vkSj jk{klksaesa dqcsj] v"V olqvksaesa


vfXu rFkk ioZrksaesa lqes# gw¡AA„…AA
Jhfo'oukFkµfoÙks'k% dqcsj%AA„…AA
Hkkokuqoknµ^foÙks'k%* dk rkRi;Z gSµdqcsjAA„…AA
iqjks/klk´p eq[;a eka fof¼ ikFkZ c`gLifre~A
lsukuhukega LdUn% ljlkefLe lkxj%AA„†AA
vUo;µikFkZ (gs ikFkZ!) eke~ (eq>s) iqjks/klke~ (iqjksfgrksaesa) eq[;e~
(iz/kku) c`gLifre~ fof¼ (c`gLifr tkuks) vge~ (eSa) lsukuhuke~
(lsukifr;ksaesa) LdUn% (dkfÙkZds;) ljlke~ (tyk'k;ksaesa) lkxj% vfLe
(leqnz gw¡)AA„†AA
vuqoknµgs ikFkZ! eq>s iqjksfgrksaesa iz/kku c`gLifr tkuksA eSa lsukifr;ksaesa
dkfÙkZds; rFkk tyk'k;ksaesa leqnz gwA¡ A„†AA
Jhfo'oukFkµlsukuhukfeR;k"kZe~_ LdUn% dk£Ùkds;%AA„†AA
Hkkokuqoknµ^lsukU;ka* dh txg ^lsukuhuke~* dk iz;ksx vk"kZ iz;ksx
gSA ^LdUn%* dk rkRi;Z gSµdkfÙkZds;AA„†AA
eg"khZ.kka Hk`xqjga fxjkeLE;sde{kje~A
;Kkuka ti;Kks·fLe LFkkojk.kka fgeky;%AA„‡AA
vUo;µvge~ (eSa ) eg"khZ.kke~ (egf"kZ;ksaesa) Hk`xq% (Hk`xq gw¡) fxjke~
(okD;ksaesa) ,de~ v{kje~ vfLe (,dk{kj ¬&dkj gw¡) ;Kkuke~ (;Kksaesa)
ti;K% vfLe (ti;K gw¡) LFkkojk.kke~ (LFkkojksaesa) fgeky;% (fgeky;
gw¡)AA„‡AA
vuqoknµeSa eg£"k;ksaesa Hk`xq] okD;ksaesa ,dk{kj ¬dkj] ;Kksaesa ti;K
vkSj LFkkojksaesa fgeky; gw¡AA„‡AA
Jhfo'oukFkµ,de{kja iz.ko%AA„‡AA
Hkkokuqoknµ^,de{kja* dk rkRi;Z gSµiz.koAA„‡AA
v'oRFk% loZo`{kk.kka nso"khZ.kk´p ukjn%A
xU/kokZ.kka fp=jFk% fl¼kuka dfiyks eqfu%AA„ˆAA
vUo;µvge~ (eSa) loZo`{kk.kke~ (lHkh o`{kksaesa) v'oRFk% (ihiy gw¡)
nso"khZ.kke~ p (nso£"k;ksaesa) ukjn% (ukjn gw¡) xU/kokZ.kke~ (xU/koks±esa) fp=jFk%
(fp=jFk gw¡) fl¼kuke~ (fl¼ksaesa) dfiy% eqfu% (dfiy eqfu gw¡)AA„ˆAA
vuqoknµeSa o`{kksaesa ihiy] nsof"Zk;ksaesa ukjn] xU/koks±esa fp=jFk rFkk
fl¼ksaesa dfiy eqfu gw¡AA„ˆAA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"&" JheÚxoåhrk ( % '

mPpS%Jole'okuka fof¼ ekee`rksÚoe~A


,sjkora xtsUnzk.kka ujk.kk´p ujkf/kie~AA„‰AA
vUo;µeke~ (eq>s) v'okuke~ (?kksM+ksaesa) ve`rksÚoe~ (ve`r&eUFkuls
mRiUu) mPpS%Jole~ (mPpS%Jok) xtsUnzk.kke~ (gkfFk;ksaesa) ,sjkore~
(,sjkor) ujk.kke~ p (euq";ksaesa) ujkf/kifre~ (ujifr) fof¼
(tkuks)AA„‰AA
vuqoknµeq>s ?kksM+ksaesa ve`r&eUFkuls mRiUu mPpS%Jok] gkfFk;ksaesa
,sjkor vkSj euq";ksaesa ujifr tkuksAA„‰AA
Jhfo'oukFkµve`rksÚoee`reFkuksÚwre~AA„‰AA
Hkkokuqoknµ^ve`rksÚoe~* dk rkRi;Z gSµve`rds eUFkuls mRiUuAA„‰AA
vk;q/kkukega otza /ksuwukefLe dke/kqd~A
iztu'pkfLe dUniZ% likZ.kkefLe oklqfd%AA„ŠAA
vUo;µvk;q/kkuke~ (vL=ksaesa) vge~ (eSa) otze~ (otz gw¡) /ksuquke~
(xkSvksaesa) dke/kqd~ vfLe (dke/ksuq gw¡) iztu% (lUrkuksaesa mRifÙkdk
dkj.k) dUniZ% p vfLe (dke Hkh gw¡) likZ.kke~ (liks±esa) oklqfd% vfLe
(oklqfd gw¡)AA„ŠAA
vuqoknµvL=ksaesa otz] –xkSvksaesa –dke/ksuq] –liks±esa –oklqdh rFkk
lUrkuksRifÙkdk dkj.k dke Hkh eSa gh gw¡AA„ŠAA
Jhfo'oukFkµdke/kqd~ dke/ksuq%_ dUnikZ.kka e/;s iztu% iztksRifÙkgsrq%
dUniksZ·ge~AA„ŠAA
Hkkokuqoknµ^dke/kqd~* dk rkRi;Z gSµdke/ksuq_ dUniks±esa iztkdh
mRifÙkdk dkj.kµdUniZ eSa gh gw¡AA„ŠAA
vuUr'pkfLe ukxkuka o#.kks ;knlkege~A
fir¤.kke;Zek pkfLe ;e% la;erkege~AA„‹AA
vUo;µvge~ (eSa) ukxkuke~ (ukxksaesa) vuUr% p vfLe (vuUr
Hkh gw¡) ;knlke~ (typjksaesa) o#.k% (o#.k gw¡) fir¤.kke~ (firjksaesa) v;Zek
vfLe (v;Zek uked firj gw¡) p (vkSj) la;erke~ (n.M nsusokyksaesa)
;e% (;ejkt gw¡)AA„‹AA
vuqoknµukxksaesa vuUr] typjksaesa o#.k] firjksaesa v;Zek uked firj
vkSj n.M nsusokyksaesa ;ejkt Hkh eSa gh gw¡AA„‹AA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

(!! n'ke v/;k; "&#

Jhfo'oukFkµ;knlka typjk.kke~ la;erka n.M;rke~AA„‹AA


Hkkokuqoknµ^;knlke~* dk rkRi;Z gSµtypj] ^la;erke~* dk rkRi;Z
gSµn.M nsusokykAA„‹AA
izÍkn'pkfLe nSR;kuka dky% dy;rkege~A
e`xk.kk´p e`xsUnzks·ga oSurs;'p if{k.kke~AA…ŒAA
vUo;µnSR;kuke~ (nSR;ksaesa) izÍkn% vfLe (izÍkn gw¡) dy;rke~
(o'khdkfj;ksaesa) vge~ (eSas) dky% (dky gw¡) e`xk.kke~ (i'kqvksaesa) vge~
(eSa) e`xsUnz% (flag gw¡) if{k.kke~ (if{k;ksaesa) oSurs;% (x#M gw¡)AA…ŒAA
vuqoknµeSa nSR;ksaesa izÍkn] o'khdkfj;ksaesa dky] i'kqvksaesa flag vkSj
if{k;kasesa x#M gw¡AA…ŒAA
Jhfo'oukFkµdy;rka o'khdqorZ ke~] e`xUs æ% flag%] oSurs;% x#M%AA…ŒAA
Hkkokuqoknµ^dy;rka* dk rkRi;Z gSµo'khdkfj;ksaesa] ^e`xsUnz* dk
rkRi;Z gSµflag rFkk ^oSurs;* dk rkRi;Z gS&x#MAA…ŒAA
iou% iorkefLe jke% 'kL=Hk`rkege~A
>"kk.kka edj'pkfLe lzksrlkefLe tkÊohAA…ƒAA
vUo;µvge~ (eSa) iorke~ (osxoku~ vFkok ifo= djusokyksaesa)
iou% vfLe (iou gw¡) ‘'kL=Hk`rke~ (‘'kL= /kkj.k djusokyksaesa) jke%
(ij'kqjke gw¡) >"kk.kke~ (eNfy;ksaeas) edj% vfLe (exj gw¡) lzksrlke~
p (vkSj ufn;ksaesa) tkÊoh vfLe (xÂk gw¡) AA…ƒAA
vuqoknµeSa gh osxoku~ vkSj ifo=dkjh oLrqvksaesa iou] ‘'kL=/kkjh
iq#"kksaesa ‘'kDR;kos'k&yC/k thofo'ks"k ij'kqjke] typjksaesa exj ,oa ufn;ksaesa
xÂk gw¡AA…ƒAA
Jhfo'oukFkµiorka osxorka ifo=hdqoZrka ok e/;s] jke% ij'kqjke%
rL;kos'kkorkjRoknkos'kkuk´p thofo'ks"kRokn~ ;qäeso foHkwfrRoe~] rFkk
p Hkkxorke`r/k`r&ikùokD;aµß,rÙks dfFkra nsfo tkenXuseZgkReu%A
'käîkos'kkorkjL; pfjra 'kk£Â.k% izHkks%AA** ^^vkfo"Vks HkkxZos pkHkwr~** bfr
pA vkos'kkorkjy{k.k´p r=So Hkkxorke`rs ;Fkkµ^^Kku'käîkfndy;k
;=kfo"Vks tukíZu%A r vkos'kk fux|Urs thok ,o egÙkek%AAÞ bfr_
>"kk.kka eRL;kuka edjks eRL;tkfrfo'ks"k% òksrlka òksrLorhuke~AA…ƒAA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"&$ JheÚxoåhrk (!

HkkokuqoknµeSa ^iorka* vFkkZr~ osx'kkyh ok ifo=dkjh oLrqvksaesa iou


gw¡A ^jke%* dk rkRi;Z ^ij'kqjke* ls gSA vkos'kkorkj gksusds dkj.k ;s
vkos'klewg tho&fo'ks"k gksdj Hkxoku~dh foHkwfrls ;qDr gksdj foHkwfresa
ifjxf.kr gksrs gSaA bl fo"k;esa Hkkxorke`r xzUFkesa iùiqjk.kds okD;dks
m¼`r fd;k x;k gSµ^^gs nsfo! /kuq/kkZjh 'kDR;kos'kkorkj tkenXU;
(tenfXuds iq= ij'kqjke) izHkqds lEiw.kZ pfj=dks rqEgkjs fudV O;Dr
fd;kAÞ vkSj Hkh] ^^JhHkxoku~ Hk`xquUnu ij'kqjkeesa vkfo"V gq, FksA**
ml Hkkxorke`r xzUFkesa vkos'kkorkjds y{k.k Hkh crk, x,
gSaµ^^Kku'kfDr vkfn dykØels JhHkxoku~ tuknZu ftuesa vkfo"V gksrs
gSa] os egÙke thox.k gh vkos'kkorkjds :iesa ifjxf.kr gksrs gSaAÞ ^>"kk.kka*
vFkkZr~ eRL;ksaesa eSa eRL;tkfr fo'ks"k ^exjePN* gw¡A ^lzksrlke~* vFkkZr~
ufn;ksaesa eSa ^xÂk* gw¡AA…ƒAA
lxkZ.kkekfnjUr'p e/;´pSokgetqZuA
v/;kRefo|k fo|kuka okn% izonrkege~AA…„AA
vUo;µvtqZu (gs vtqZu!) vge~ ,o (eSa gh) lxkZ.kke~ (vkdk'kkfn
l`"V oLrqvksadh) vkfn% vUr% e/;e~ p (mRifÙk] y; vkSj fLFkfr
gw¡) fo|kuke~ (leLr fo|kvksaesa) v/;kRefo|k (vkReKku gw¡) vge~
(eSa) izonrke~ (oDrkds okn] tYi vkSj for.Mkµbu rhu izdkjdh
dFkkvksaesa) okn% (rÙo&fu.kZ; djusokyk okn gw¡)AA…„AA
vuqoknµgs vtqZu! eSa gh vkdk'kkfn l`"V oLrqvksadh vkfn] fLFkfr
vkSj vUr gw¡A eSa fo|kvksaesa v/;kRe fo|k vFkkZr~ vkReKku rFkk oDrkds
okn] tYi vkSj for.Mkµbu rhu dFkkvksaesa rÙo&fu.kZ; djusokyk okn
gw¡AA…„AA
Jhfo'oukFkµl`T;Ur bfr lxkZ vkdk'kkn;Lrs"kkekfn% l`f"V% vUr%
lagkj%] e/;a ikyu´p bfr l`f"VfLFkfrizy;k ef}HkwfrRosu /;s;k bR;FkZ%A
vgekfn'p e/;´psR;= l`"VîkfndÙkkZ ijes'oj ,oksä%A fo|kuka Kkukuka
e/;s v/;kRefo|k vkReKkue~] izonrka Loi{kLFkkiu&iji{knw"k.kkfn:itYi&
for.MkfndqoZrka oknLrÙofu.kZ;% izo`fÙkfl¼kUrs ;% lks·ge~AA…„AA
Hkkokuqoknµtks l`"V gksrk gS] mls lxZ dgrs gSa_ tSlsµvkdk'kkfnA
eSa budk ^vkfn* vFkkZr~ l`f"V] ^vUr* vFkkZr~ lagkj vkSj ^e/;* vFkkZr~
ikyu g¡wA vr% l`f"V] fLFkfr vkSj izy; esjh foHkwfr gksusds dkj.k
/;s; gSaA ^eSa gh vkfn] e/; vkSj vUr gw¡*µblls ;g izfrikfnr gksrk

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

(! n'ke v/;k; "&%

gS fd ijes'oj gh l`f"V vkfnds dÙkkZ gSaA eSa fo|kvksaesa v/;kRe fo|k


vFkkZr~ vkReKku gw¡A *izonrka* vFkkZr~ Loi{k&LFkkiu ,ao foi{k&nw"k.kkfn:i
tYi&for.Mk&oknesa ls tks ^okn* vFkkZr~ rÙofu.kZ;&izo`fÙk vkSj fl¼kUr
gS] og eSa gw¡AA…„AA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµbl 'yksdesa Hkxoku~us lc izdkjdh
fo|kkvksaesa v/;kRefo|kdks viuh foHkwfr crk;k gSA euq"; viuh
cqf¼o`fÙkdh ifjpkykukdj KkrO; fo"k;ksaesa tks f'k{kk ykHk djrk gS]
mls fo|k dgrs gSaA 'kkL=dkjksaus vBkjg fo|kvksadk o.kZu fd;k gS]
fdUrq mleas Hkh pkSng iz/kku gSaµ
^vÂkfu osn'pRokjks ehekalk U;k; foLrj%A
/keZ'kkL=a –– iqjk.k´p –fo|kásrka – prqnZ'k%AA
vk;qosZnks –/kuqosZnks –xkU/kokZ'psfr –rs =;%A
vFkZ'kkL=a –prqFkZ´p –fo|k á"Vkn'k% rk%AA*
(fo".kqiqjk.k)
vFkkZr~] f'k{kk] dYi] O;kdj.k] T;ksfr"k] fu#Dr vkSj NUnµ;s N%
osnkÂds ukels ifjfpr_ ½d~] lke] ;tq% vkSj vFkoZµ;s pkj osn]
ehekalk] U;k;] /keZ'kkL= vkSj iqjk.kµ;s N%] dqy pkSng eq[;
fo|k,¡ gSaA bu fo|kvksads vuq'khyuls ekuocqf¼ iz[kj gksrh gS rFkk
ukuk izdkjds fo"k;ksadk Kku ifjo£¼r gksrk gSA ;g Kku ekuodh
thfodk&fuokZgesa lgk;rk djrk gS rFkk /keZ&iFkdks Hkh iznf'kZr djrk
gSA fdUrq] ftl fo|kds }kjk euq"; ve`rRodh izkfIr djrk gS]
HkocU/kuls fueqZDr gksrk gS rFkk ijcã fo"k;d iw.kZ Kku ykHkdj
v{kj oLrqdks tku ldrk gS] og v/;kRe&fo|k iwoksZDr fo|kvksals
Js"B gSA ;g v/;kRe&fo|k gh Hkxoku~dh foHkwfr gSA Hkxoåhrk vkSj
mifu"kn~ Hkh blh v/;kRe&fo|kdh Js.khesa ifjxf.kr gq, gSaA rFkkfi
JheÚkxords nlosa LdU/kesa of.kZr oztokfl;ksadh jle;h HkfDr m¼ods
vk/;kfRed Kkuls dksfVxq.kk Js"B gSA D;ksafd ;g jle;h HkfDr
Ï".k&Lo:idh Íkfnuh vkSj lafordk lkj&Lo:i gS vFkkZr Ï".kdk
gh Lo:i gSA rkRi;Z ;g fd izsekHkfDrdh ,d vkaf'kd foHkwfr gh
v/;kRe fo|k gSA JhpSrU; pfjrke`resas jk; jkekuUn rFkk JhpSrU;
egkizHkqds laoknesa ik;k tkrk gSµ

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"&& JheÚxoåhrk (!

^izHkq –cysµdkSu fo|k –fo|k –e/;s lkjA


jk; dgsµÏ".k HkfDr fcuk fo|k ugha vkjAA*
izHkqus iwNkµleLr fo|kvksaesa loZJs"B fo|k D;k gS\
jk;us dgkµÏ".k HkfDrds fcuk vkSj dksbZ fo|k ugha gSA
JheÚkxor (†@„‹@‡Œ) esa Hkh ,slk dgk x;k gSµ^lk fo|k
rUefr;Z ; k* vFkkZr~ ftlds }kjk JhHkxoku~ds pj.kksaesa efr gks] ogh ;FkkFkZ
fo|k gSA vkSj Hkhµ
Kkus iz;kleqqnikL; ueUr ,o thofUr lUeq[kfjrka Hkonh; okÙkkZe~A
LFkkus fLFkrk% Jqfrxrka ruqok³~euksfHk;sZ izk;'kks·ftr ftrks·I;fl rSfL=yksD;ke~AA
(JheÚk- ƒŒ@ƒ†@…)
Jhy tho xksLokehus bl 'yksdesa ^Kkus iz;kleqnikL;* dk ,d xw<+
rkRi;Z crk;k gS] og ;g gS fd fufoZ'ks"k] fujkdkj] tho&czã&,sD;okn
Kku HkfDr&fojks/kh gSA bldh rks ckr gh D;k ^Kku
Ronh;Lo:iS'o;Zefgekfopkjs* vFkkZr~ os "kM~&,s'o;Ziw.kZ Lo;a&Hkxoku~ gSa]
muds va'kksads va'k] dykvksals txr~dh l`f"V&fLFkfr vkSj izy; gksrk
gSµbu fo"k;ksadk fo'ks"k:ils vuq'khyudk Hkh iz;kl ugha dj
rhFkZ&i;ZVukfndk Hkh ifjJe ugha dj Hkxoku~dh yhyk&dFkkvksadks
izhfriwoZd Jo.k djusls gh loZ= vts; Ï".k Hkh o'khHkwr gks tkrs gSaA
JhHkxoku~us ;g Hkh dgk gS fd oknh&izfrokfn;ksads lEcU/kesa tks
okn gS] og Hkh eSa gh gw¡ vFkkZr~ yksx fopkj] ;qfDr vkSj rdZ }kjk
tks lR; ;k rÙo fu/kkZfjr djrs gS] og ^okn* Hkh eSa gh gw¡A rdZ
vkSj fopkjds LFkyesa okn] tYiuk vkSj for.Mkµ;s rhu ckrsa izfl¼
gSaA
tc ,d i{k vius erdh izfr"Bkds fy, fujUrj foi{kds eresa
nks"kkjksi.k djrk gS] rks mls tYi dgrs gSaA lR;dks nwj j[kdj] fopkj
vkSj ;qfDrdks NksM+dj ijLij tks nks"kkjksi.k fd;k tkrk gS] mls for.Mk
dgrs gSaA bldk y{; lR;dk fu/kkZj.k u gksdj dsoy ikf.MR;dk
izn'kZu gksrk gS vkSj blesa fot;dh bPNk cyorh gksrh gSA rÙo&Qy
fu.kkZ;d ije lR;dh izfr"Bk gh ftl fopkjdk mís'; gksrk gS] mls
okn dgrs gSaA ;g okn gh vU; lcls Js"B gSA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

(!! n'ke v/;k; "&'

rÙon'khZ xq# vkSj Kkufiiklq f'k"; ijLij fefyr gksdj


rÙo&fu.kZ;ds fy, ijLij lnkyki }kjk tks rÙo&oLrqdk fu.kZ; djrs
gSa] mlhdks okn dgrs gSaA blesa ,d nwljsdks ijkftr djusdh bPNk
vFkok ikf.MR;dk vfHkeku ugha gksrkAA…„AA
v{kjk.kkedkjks·fLe }U}% lkekfldL; pA
vgesok{k;% dkyks /kkrkga fo'orkseq[k%AA……AA
vUo;µvge~ (eSa ) v{kjk.kke~ (v{kjksaesa) vdkj% vfLe (vdkj
gw¡) lkekfldL; (leklksaesa) }U}% (}U} lekl gw¡) vge~ ,o (eSa gh)
v{k;% dky% (lagkjdÙkkZvksaesa egkdky #nz gw¡) p (vkSj) vge~ (eSa)
fo'orkseq[k% (l`"V izkf.k;ksaesa prqeZq[k) /kkrk (czãk gw¡)AA……AA
vuqoknµeSa v{kjksaesa ^v*&dkj ,oa leklksaesa }U} lekl gwA¡ eSa gh lagkj
djusokyksaesa egkdky #nz vkSj l`"V izkf.k;ksaesa prqeZ[k czãk gw¡AA……AA
Jhfo'oukFkµlkekfldL; lekl&lewgL; e/;s ^}U}%* mHk;inkFkZ&
iz/kkuRosu rL; lekls"kq JS"Bîkr~] v{k;% dky% lagrZ¤.kka e/;s egkdkyks
#æ% fo'orkseq[k'prqH;ksZ·ga /kkrk ò"V¤k.kka e/;s czãkAA……AA
Hkkokuqoknµleklksaesa eSa }U} lekl gw¡A nksuksa in iz/kku gksusds dkj.k
}U} lekl Js"B gksrk gSA eSa ^v{k;% dky%* vFkkZr~ lagkj djusokyksaesa
egkdky #nz gw¡A l`"V izfk.k;ksaesa eSa ^fo'orkseq[k%* vFkkZr~ pkj eq[kokyk
czãk gw¡AA……AA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµv{kjksaesa eSa ^v*&dkj gw¡A ^v*&dkj vkfn&
o.kZ rFkk loZokXe; gksusds dkj.k loZJs"B gSA Jqfresa Hkh ,slk gh izfrikfnr
gqvk gSµ^v{kjk.kkedkjks·fLe* (JheÚk- ƒƒ@ƒˆ@ƒ„)A Hkxoku~us Lo;adks
leklksaesa }U} lekl crk;k gSA tc nks ;k nksls vf/kd 'kCn vius
tksM+usokys foHkfDr&fpÊksadks NksM+dj ,oa ijLij feydj ,d 'kCn cu
tkrs gSa] rks ml ,d in cuusdh fØ;kdks lekl dgrs gSa rFkk ml
,d indks ^leLr&in* dgrs gSaA lekl iz/kkur% N% gSaµ
(ƒ) }U}] („) cgqczhfg] (…) deZ/kkj;] (†) rRiq#"k] (‡) f}xq vkSj
(ˆ) vO;;hHkkoA buesals }U} lcls Js"B gS] D;ksafd vU;kU; leklksaesa
iwoZin vFkok mÙkjin iz/kku jgrk gS vFkok nks in feydj rhljs
vFkZdk funZs'k djrs gSa] fdUrq }U} leklesa izR;sd in gh iz/kku gksrk
gS] ;Fkkµjked`".k] jk/kkÏ".kA blfy, Hkxoku~us }U} lekldks viuh
foHkwfr crk;k gSAA……AA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"' JheÚxoåhrk (!"

e`R;q% loZgj'pkgeqÚo'p Hkfo";rke~A


dh£Ùk% JhokZd~ p ukjh.kka Le`fresZ/kk /k`fr% {kekAA…†AA
vUo;&vge~ (eSa) loZgj% e`R;q% (loZgkjh e`R;q gw¡) p (vkSj)
Hkfo";rke~ (Hkkoh N% fodkjksaesa) mÚo% (tUe gw¡) ukjh.kke~ (ukfj;ksaesa)
dhfÙkZ% (dhfÙkZ) Jh (dkfUr) okd~ (laLd`r ok.kh) Le`fr% (Le`fr)
es/kk (es/kk) /k`fr% (/k`fr) {kek (vkSj {kek gw¡)AA…†AA
vuqoknµeSa loZgkjh e`R;q vkSj Hkkoh N% fodkjksaeas ls izFke fodkj
tUe gw¡A eSa fL=;ksaesa dhfÙkZ] Jh] ok.kh] Le`fr] es/kk] /k`fr vkSj {kek gw¡AA…†AA
Jhfo'oukFkµizfr{kf.kdkuka e`R;quka e/;s loZgj% loZLe`frgjks
e`R;qgje~] ;nqäaµ^e`;qjR;UrfoLe`fr%* bfrA Hkfo";rka Hkkfouka izkf.kfodkjk.kka
e/;s mÚo% izFkefodkjks tUekge~] ukjh.kka e/;s dh£Ùk% [;kfr%] Jh%
dkfUr% okd~ laLÏrk ok.khfr frò%] rFkk Le`R;kn;'prò%] p&dkjkr~
ewÙ;kZn;'pkU;k /keZiRU;'pkge~AA…†AA
HkkokuqoknµeSa izfr{k.k ejusokyksesa ^loZgj%* vFkkZr~ lHkh Le`fr;ksadks
gjusokyk e`R;q gw¡A tSlk fd JheÚkxor (ƒƒ@„„@…‹) esa Hkh dfFkr
gSµ^e`R;qjR;UrfoLe`fr%* vFkkZr~ vR;Ur foLe`fr gh e`R;` gSA ^Hkfo";rka*
vFkkZr~ izkf.k;ksads Hkkoh fodkjksaesa izFke fodkj ^tUe* eSa gh gw¡A fL=;ksaesa
^dhfÙkZ*µ[;kkfr^ ^Jh*µdkfUr] ^okd~*µlaLd`r ok.khµ;s rhu vkSj Le`fr]
es/kk] /k`fr] {kekµ;s pkj rFkk ^p*µdkj }kjk ew£Ùk vkfn /keZiRuhlewg
Hkh eSa gw¡AA…†AA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµ;gk¡ Hkxoku~us dgk fd ukfj;ksaesa dhfÙkZ]
Jh] Le`fr] es/kk] /k`fr vkSj {kek eSa gw¡A bldk rkRi;Z nks izdkjls fy;k
x;k gSA fL=;ksaesa tks dhfÙkZ] lkSUn;Z] e/kqj ok.kh] Lej.k 'kfDr] es/kk
vFkkZr~ rh{.k cqf¼] /k`fr vFkkZr~ /kkj.k djusdh 'kfDr vkSj {kek vkfn
xq.k gSa] og eSa gh gw¡µtSls Hkxorh lhrk] mek] #fDe.kh] nzkSinhA fo'ks"kr%
ozt xksfi;ksaesa ;'k] lkSUn;Z] e/kqjok.kh] Le`fr 'kfDr] rh{.k foospuk] èkkj.k
'kfDr vkSj {kek vkfn tks xq.k gS]a os lHkh xq.k Hkxoku~dh foHkwfr;k¡ gSAa
iztkifr n{kdh pkSchl dU;kvksaesa ls dhfÙkZ] es/kk] /k`fr] Le`fr] vkSj
{kek lHkh izdkjls vkn'kZ efgyk,¡ gSaA dhfÙkZ] es/kk vkSj /k`frdk fookg
/keZls gqvk] Le`frdk vfÂjkls vkSj {kekdk egf"kZ iqygls gqvkA Jh
egf"kZ Hk`xqdh dU;kdk uke gS] tks n{kdU;k [;kfrds xHkZls mRiUu

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

(!# n'ke v/;k; "'

gqbZ FkhA Hkxoku~ fo".kqus bldk ikf.k xzg.k fd;k FkkA okd~ czãkthdh
dU;k gSA mijksDr lkrksa uke ftu xq.kksadk funsZ'k djrs gSa] ;s lkrksa
ukfj;k¡ mu fofHkUu xq.kksadh vf/k"Bk=h nsfo;k¡ gSaA bUgsa Js"B ukfj;ksadh
Js.khesa j[kk x;k gSA blfy, Hkxoku~us bUgsa viuh foHkwfr crk;k gSAA…†AA
c`gRlke rFkk lkEuka xk;=hPNUnlkege~A
eklkuka ekxZ'kh"kksZ·ge`rwuka dqlqekdj%AA…‡AA
vUo;µvge~ (eSa) lkEuke~ (lkeosnksaesa) c`gr~&lke (bUnzLrqfr:i
c`gr~&lke gw¡) NUnlke~ (NUnksaesa) xk;=h (xk;=h gw¡) eklkuke~ (eghuksaesa)
ekxZ'kh"kZ (vxzgk;.k gw¡) ½rwuke~ (½rqvksaesa) dqlqekdj% (olUr
g¡¡w)AA…‡AA
vuqoknµeSa lkeosnksaesa bUnzLrqfr:i c`gr~&lke] NUnksaesa xk;=h] eghuksaesa
vxzgk;.k rFkk ½rqvksaesa olUr gw¡AA…‡AA
Jhfo'oukFkµosnkuka lkeosnks·LehR;qäe~] r= lkEukefie/;a c`gr~
lkeµßRoke`f¼a gokegsÞ bR;L;ka ½fp foxh;ekua c`gr~ lke] NUnlka
e/;s xk;=huke NUn%_ dqlqekdjks olUr%AA…‡AA
HkkokuqoknµJhHkxoku~us igys crk;k gS fd osnksaesa eSa lkeosn gw¡A
vHkh crk jgs gSa fd ml lkelewgesa c`gr~&lke gw¡A ^Roke`f¼a gokegs*
bR;kfn xk;s tkusokys ½d~&eU=ls c`gr~&lke vfHkiszr gSA NUnksaesa xk;=h
uked NUn ,oa ½rqvksaesa ^dqlqekdj%* vFkkZr~ olar eSa gh gw¡AA…‡AA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµHkxoku~] muds uke&xq.k&yhyk&dFkk&Lro&
Lrqfrµ;s lHkh vfHkUu gSaA lkeosnesa Hkxor~&Lo:i bu Lro&Lrqfr;ksads
gksusds dkj.k bls pkjksa osnksaesa Js"B crk;k x;k gS vkSj bls foHkwfr
dgk x;k gSA xk;=h Hkxor~&Lo:i izdkf'kdk gSa] blfy, bUgsa osnekrk
Hkh dgk x;k gS] blfy, Hkxoku~us bls viuh foHkwfr crk;k gSA ckjg
eghuksaesa ekxZ'kh"kZ ;k vxzgk;.k ekldks Hkxoku~us viuh foHkwfr crk;k
gSA ml le; u rks vf/kd rki jgrk gS vkSj u vf/kd 'khr jgrk
gS rFkk ml le; ukuk oSfnd dk;Z vuqf"Br gksrs gSaA bl eghusds
vkjEHk gksusds Bhd iwoZ gh leLr yhyk&pØo£Ùk.kh jklyhyk vuqf"Br
gksrh gSA izÏfr pje Ük`Âkje; jgrh gS rFkk x`gLFkksads ?kjksaesa ubZ Qlyksadk
vkxeu gksrk gSA ^vxzgk;.k* dk rkRi;Z gSµo"kZdk igyk] vr% Hkxoku~us
bls viuh foHkwfr crk;k gSA ½rqvksaesa olar ½rq loZJs"B gSA ;g

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"' JheÚxoåhrk (!$!%

½rqjktds ukels Hkh izfl¼ gSA blesa izÏfr vius iqjkus ifj/kkuksadk
ifjR;kxdj u;s ifj/kkuksals vyaÏr gksrh gSA tM+&psru leLr oLrqvksaesa
uothoudk lapkj gksrk gSA blh ½rqesa Ï".kdh fgaMksy&yhyk rFkk
olarksRlo vuqf"Br gksrs gSaA fo'ks"kr% egkHkkoLo:ik Jherh jkf/kdkds
Hkko ,oa dkfUrdks vÂhdkj djusokys JhpSrU; egkizHkqds vkfoHkkZodk
le; gksusds dkj.k ;g vkSj Hkh Js"B gSA blfy, Hkxoku~us bls viuh
foHkwfr crk;k gSAA…‡AA
|wra Ny;rkefLe rstLrstfLoukege~A
t;ks·fLe O;olk;ks·fLe lÙoa lÙoorkege~AA…ˆAA
vUo;µvge~ (eSa) Ny;rke~ (Ny djusokyksaesa) |wre~ (tqvk gw¡)
rstfLouke~ (rstfLo;ksaesa) rst% (rst gw¡) (fot;h gksusokyksaesa) t;% vfLe
(t; gw¡) ým|fe;ksaesaþ O;olk;% vfLe (m|e gw¡) vge~ (eSa) lÙoorke~
(cyokuksaesa) lÙoe~ (cy gw¡)AA…ˆAA
vuqoknµeSa Ny djusokyksaesa tqvk gw¡] rstfLo;ksaesa rst gw¡] fot;h
gksusokyksaesa t; gw¡] m|eh iq#"kksaesa m|e gw¡ ,oa cyokuksaesa cy gw¡AA…ˆAA
Jhfo'oukFkµNy;rkeU;ks·U;o´puijk.kka lEcfU/k |wrefLe] tsr¤.kka
t;ks·fLe] O;olkf;ukeq|eorka O;olk;ks·fLe] lÙoorka cyorka lÙoa
cyefLeAA…ˆAA
HkkokuqoknµeSa gh ^Ny;rke~*µijLij o´puij yksxksaesa tqvk gw¡]
t; djusokyksaesa eSa t; gw¡] m|e'khy yksxksaesa eSa ^O;olk;* vFkkZr~ m|e
gw¡ rFkk ^lÙoorka* vFkkZr~ cyokuksaesa ^lÙo* vFkkZr~ cy gw¡AA…ˆAA
o`".khuka oklqnsoks·fLe ik.Mokuka /ku´t;%A
equhukeI;ga O;kl% dohukeq'kuk% dfo%AA…‰AA
vUo;µo`".khuke~ (o`f".k;ksaesa) oklqnso% vfLe (oklqnso gw¡)
ik.Mokuke~ (ik.Moksaesa) /ku´t;% (vtqZu gw¡) equhuke~ vfi (eqfu;ksaesa
Hkh) vge~ (eSa) O;kl% (O;klnso gw¡) dohuke~ (dfo;ksaes) m'kuk% dfo%
('kqØkpk;Z uked dfo gw¡)AA…‰AA
vuqoknµeSa o`f".k;ksaesa oklqnso] ik.Moksaesa vtqZu] eqfu;ksaesa O;kl ,oa
dfo;ksaesa 'kqØkpk;Z uked dfo gw¡AA…‰AA
Jhfo'oukFkµo`".khuka e/;s oklqnos ks olqnos ks efRirk ef}Hkwfr%µ^izKkfnRokr~
Lok£Fkdks·.k~*_ ^o`".khukegesokfLe* bR;uqäsjL;kU;kFkZrk us"VkAA…‰AA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

(!&!' n'ke v/;k; "'!

Hkkokuqoknµo`f".k;ksasesa eSa oklqnso gw¡ vFkkZr~ esjs firk olqnso esjh


foHkwfr gSaA ;gk¡ ^olqnso* inesa ^v.k~* izR;; ;qDr gksdj ^oklqnso* 'kCn
fu"iUu gqvk gSA
o`f".k;ksaesa ^oklqnso* eSa gh gw¡µ;gk¡ ;g vFkZ LohÏr ugha gksrk] D;ksafd
Hkxoku~ viuh foHkwfr;ksadk o.kZu dj jgs gSa] u fd vius Lo:idkA
^oklqnso* mudk ,d Lo:i gS] foHkwfr ughaAA…‰AA
n.Mks ne;rkefLe uhfrjfLe ftxh"krke~A
ekSua pSokfLe xqákuka Kkua Kkuorkege~AA…ŠAA
vUo;µvge~ (eSa) ne;rke~ (neudkfj;ksesa) n.M% vfLe (n.M
gw¡) ftxh"krke~ (thrusdh vfHkyk"kk djusokyksaesa) uhfr% vfLe (uhfr
gw¡) xqgkuke~ (xqá j[kusokyksaesa) ekSue~ vfLe (ekSu g¡w) Kkuorke~ (vkSj
Kkfu;ksaesa) Kkue~ (Kku gw¡)AA…ŠAA
vuqoknµeSa neudkfj;ksaesa n.M] thrusdh vfHkyk"kk djusokyksaesa uhfr]
xksiuh; j[kusokyksaesa ekSu vkSj Kkfu;ksaesa Kku gwA¡ A…ŠAA
Jhfo'oukFkµneudÙkZ¤uka lEcU/kh n.Mks·ge~AA…ŠAA
HkkokuqoknµeSa neudjusokyksals lEcfU/kr n.M g¡wAA…ŠAA
;Ppkfi loZHkwrkuka chta rngetqZuA
u rnfLr fouk ;RL;kUe;k Hkwra pjkpje~AA…‹AA
vUo;µvtqZu (gs vtqZu!) ;r~ p (vkSj tks) loZHkwrkuke~ (leLr
thoksaesa) chte~ (ewydkj.k cht gS) rr~ (og) vfi (Hkh) vge~ (eSa)
vfLe (gw¡) pjkpje~ (pj vkSj vpj) rr~ (og) Hkwre~ (oLrq) u
vfLr (ugha gS) ;r~ (tks) e;k fouk (esjs fcuk) L;kr~ (gks)AA…‹AA
vuqoknµgs vtqZu! leLr thoksaesa tks ewydkj.k vFkkZr~ cht gS] og
Hkh eSa gh gw¡A pj vkSj vpj oLrqvksaesa ,slh dksbZ oLrq ugha gS] ftldh
lÙkk esjs fcuk gksAA…‹AA
Jhfo'oukFkµchta izjksgdkj.ka ;ÙkngefLe r= gsrq%µe;k fouk ;r~
L;kr~ pjepja ok rUuSokfLr feF;SosR;FkZ%AA…‹AA
Hkkokuqoknµchtdk rkRi;Z gSµizjksg vFkkZr~ mÚodk dkj.kA
JhHkxoku~ dgrs gSaµeSa gh leLr thoksadk izjksg dkj.k gw¡A eq> izjksg
dkj.kds vfrfjDr fdlh pj&vpjdk tUe gSµ;g feF;k gh gSAA…‹AA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"'" JheÚxoåhrk (""

ukUrks·fLr ee fnO;kuka foHkwrhuka ijUriA


,"k rwís'kr% izksäks foHkwrs£oLrjks e;kAA†ŒAA
vUo;µijUri (gs ijUri!) ee (esjh) fnO;kuke~ foHkwfruke~ (fnO;
foHkwfr;ksadk) vUr% u vfLr (vUr ugha gS) rq (fdUrq) foHkwrs% ,"k
foLrkj% (foHkwfr;ksadk ;g foLrkj) mís'kr% (la{ksiesa) e;k (esjs }kjk)
izksDr% (dgk x;k)AA†ŒAA
vuqoknµgs ijUri! esjh fnO; foHkwfr;ksadk vUr ugha gS] fdUrq
foHkwfr;ksadk ;g foLrkj eSaus rqEgsa la{ksiiwoZd lquk;kAA†ŒAA
Jhfo'oukFkµizdj.keqilagjfUrµukUrks·Lrhfr ,"k rq foLrjks ckgqY;eqí's krks
ukeek=r ,o Ïr%AA†ŒAA
Hkkokuqoknµbl foHkwfr&izdj.kdk milagkj djrs gq, dgrs gSaµ
^ukUrks·fLr* bR;kfnA esjh foHkwfr;ksadk tks foLrkj gS] mls ^mís'kr%*
vFkkZr~ la{ksiesa dgk x;kAA†ŒAA
;|f}HkwfreRlÙoa Jhenw£treso okA
rÙknsokoxPN Roa ee rstks·a'klaHkoe~AA†ƒAA
vUo;µfoHkwfrer~ (,s'o;Z;qDr) Jher~ (lkSUn;Z ;k lEifÙk&fof'k"V)
mftZre~ ,o ok (vFkok 'kfDr&izHkkokfn;qDr) ;r~ ;r~ (tks tks) lÙoe~
(oLrq gS) rr~ rr~ ,o (ml mldks) Roe~ (rqe) ee (esjs) rstka'k
(rst ;k 'kfDrds va'kls) laHkoe~ (mRiUu) voxPN (tkuks)AA†ƒAA
vuqoknµ,s'o;Z;qDr] lkSUn;Z ;k lEifÙk;qDr rFkk’'kfDr&izHkkokfnls
;qDr tks tks oLrq,¡ gSa] mu leLr oLrqvksadks rqe esjs rst ;k 'kfDrds
va'kls mRiUu tkuksAA†ƒAA
Jhfo'oukFkµvuqäk vfi =Sdkfydh£oHkwrh% laxzghrqekgµ;n~;fnfrA
foHkwfrenS'o;Z;qäe~] Jher~ lEifÙk;qäe~ cyizHkkok|f/kda lÙoa
oLrqek=e~AA†ƒAA
Hkkokuqoknµ;gk¡ JhHkxoku~ vuqDr =Sdkfydh foHkwfr;ksadks ,dlkFk
dg jgs gSaµ^;r~ ;r~^ bR;kfnA ^foHkwfrer~* dk rkRi;Z gSµ,s'o;Z;qDr]
^Jher~* dk rkRi;Z gSµlEifÙk;qDr vkSj ^mftZr* dk rkRi;Z gSµ
vf/kd cy rFkk izHkkokfnls ;qDr rFkk ^lÙo* vFkkZr~ oLrq&ek=AA†ƒAA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

(" n'ke v/;k; "'#

vFkok cgquSrsu fda Kkrsu roktZquA


fo"VH;kgfena ÏRLuesdka'ksu fLFkrks txr~AA†„AA
bfr JhegkHkkjrs 'krlkglzîka lafgrk;ka oS;kflD;ka Hkh"eioZf.k
JheÚxoåhrklwifu"kRlq czãfo|k;ka ;ksx'kkL=s JhÏ".kktZqulaokns
^foHkwfr;ksxks* uke n'keks·/;k;%A
vUo;µvFkok (vFkok) vtZqu (gs vtZqu!) ,rsu (bl) cgquk
Kkrsu (i`Fkd~&i`Fkd~ mifn"V Kkuls) ro (rqEgkjk) fde~ (D;k iz;kstu
gS) vge~ (eSa) bne~ (bl) ÏRLue~ (leLr) txr~ (txr~dks) ,dka'ksu
(,dka'kls) fo"VH; (/kkj.kdj) fLFkr% (vofLFkr g¡w)AA†„AA
bfr JhegkHkkjrs 'krlkglzîka lafgrk;ka oS;kflD;ka Hkh"eioZf.k
JheÚxoåhrklwifu"kRlq czãfo|k;ka ;ksx'kkL=s JhÏ".kktZqulaokns
^foHkwfr;ksxks* uke n'keks·/;k;L;kUo;%A
vuqoknµvFkok] gs vtqZu! bl i`Fkd~&i`Fkd~ mifn"V Kkuls rqEgkjk
D;k iz;kstu gS\ rqe ek= bruk tkuks fd eSa vius ,dka'kls bl leLr
txr~dks /kkj.kdj vofLFkr gw¡wAA†„AA
JheÚxoåhrkds n'ke v/;k;dk vuqokn lekIrA
Jhfo'oukFkµcgquk i`Fkd~i`Fkx~Kkrsu fda Qya leqfnreso tkuhghR;kgµ
fo"VH;sfrA ,dka'ksuSdsuSoka'ksu izÏR;Ur;kZfeuk iq#"k:is.kSosna l`"Va
txf}"VH;kf/k"BkuRokn~fo/k`R;kf/k"Bkr`Roknf/k"Bk;] fu;Ur`RokfUu;E;]
O;kidRokn~O;kI;] dkj.kRokr~ l`"V~oks fLFkrks·fLeAA†„AA
fo'oa –JhÏ".k ,okr% lsO;LríÙk;k f/k;kA
l ––,okLok|ek/kq;Z –bR;/;k;kFkZ –bZfjr%AA
bfr –lkjkFkZo£"k.;ka –g£"k.;ka Hkäpsrlke~A
xhrklq n'keks·/;k;% lÂr% lÂr% lrke~AA
Hkkokuqoknµ^cgquk* vFkkZr~ i`Fkd~&i`Fkd~ tkuusls rqEgkjk D;k
iz;kstu\ vr% lcdks ,d lkFk gh tkuksA eSa ,d gh va'kls izÏfrds
vUr;kZeh iq#"k:iesa bl l`"V txr~dks /kkj.k djrk gw¡A ^fo"VH;*µ
vf/k"BkuRodks fo'ks"k Hkkols /kkj.kdj] vf/k"Bkr`Rods dkj.k vf/kf"Br
gksdj] fu;Urkds :iesa bls v/khudj] O;kidRods :iesa O;kIr gksdj]
dkj.kRods :iesa l`f"Vdj vofLFkr gw¡AA†„AA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"'$ JheÚxoåhrk ("

Hkxoku~ JhÏ".kds }kjk iznÙk cqf¼ls ,slk tkudj fd bl fo'odks


os gh /kkj.k djrs gSa] mudh gh lsok djuh pkfg, vkSj muds ekèkq;Zdk
vkLoknu djuk gh dÙkZO; gSµ;gh n'ke v/;k;esa dgk x;k gSAA
JheÚxoåhrkds n'ke v/;k;dh lk/kqtulEerk HkDrkuUnnkf;uh
lkjkFkZo£"k.kh Vhdk lekIrA
JheÚxoåhrkds n'ke v/;k;dh lkjkFkZo£"k.kh
Vhdkdk fgUnh vuqokn lekIrA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµ^^iwoZ v/;k;esa fo'kq¼ Ï".kHkfDrdk mins'k
fn;k x;k gS] mlesa ,slk lUnsg gksrk gS fd vU;kU; nsorkvksadh miklukesa
Hkh rks Ï".klsok gks ldrh gSA bl lUnsgdks nwj djusds fy, JhHkxoku~us
bl v/;k;esa dgk fd fof/k (czãk)] #nz vkfn nsorkx.k esjh foHkwfrek=
gSaA eSa lcdk vkfn] vt] vukfn vkSj loZegs'oj gw¡A bl izdkj
fopkjiwoZd foHkwfr&rÙodks tku ysusij vuU; HkfDresa vkSj dksbZ
ck/kk ugha gSA ijekRek tks fd esjs ,d va'k gSa] muds }kjk leLr
txr~esa izfo"V gksdj eSaus leLr foHkwfr;ksadk izdk'k fd;k gSA HkDrtu
esjs foHkwfr&rÙols voxr gksdj Hkxor~&Kku ykHkdj 'kq¼ HkfDrds
lkFk JhÏ".k:iesa esjk Hktu djsaxsA bl v/;k;ds v"Ve] uoe] n'ke
vkSj ,dkn'k 'yksdesa 'kq¼ Hktu rFkk ml Hktuds Qydk o.kZu fd;k
x;k gSA leLr foHkwfr;ksads vkdjLo:i JhÏ".kdk Hktu gh thods
fuR;/keZ:i iszedks izkIr djkusokyk gSµ;gh bl v/;k;dk fu"d"kZ
gSA**µJhHkfDrfouksn BkdqjAA†„AA

JheÚfDrosnkUr ukjk;.kÏr JheÚxoåhrkds n'ke


v/;k;dh lkjkFkZo£"k.kh&izdkf'kdk&o`fÙk lekIrA

n'ke v/;k; lekIrA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.