You are on page 1of 35

WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.

com/

prqnZ'k v/;k; $ '

prqnZ'kks·/;k;%
JhHkxokuqokpµ
ija Hkw;% izo{;kfe Kkukuka KkueqÙkee~A
;TKkRok equ;% losZ ijka flf¼ferks xrk%AAƒAA
vUo;µJhHkxoku~ mokp (JhHkxoku~us dgk) Kkukuke~ (Kku&
lk/kulewgesa) mÙkee~ (eq[;) ije~ (Js"B) Kkue~ (mins'k) Hkw;% izo{;kfe
(iqu% dgw¡xk) ;r~ (ftls) KkRok (tkudj) losZ equ;% (leLr eqfux.k)
br% (bl nsgcU/kuls) ijke~ flf¼e~ (ijkeqfä) xrk% (izkIr fd, gSa)AAƒAA
vuqoknµJhHkxoku~us dgkµlHkh Kku&lk/kuksaesa vR;qÙke ,d Kku&
mins'k rqEgsa dgw¡xk] ftls tkudj eqfux.k bl nsgcU/kuls ijkeqfä izkIr
fd, gSaAAƒAA
Jhfo'oukFkµ xq.kk% L;qcZU/kdkLrs rq QySKsZ;k'prqíZ'ksA
xq.kkR;;s fpÊrfrgsZrqHkZfä'p o£.krkAA
iwwokZ/;k;s ^^dkj.ka xq.klÂks·L; lnln~;ksfutUelq** bR;qäe~A r= ds
xq.kk%] dhn`'kks xq.klÂ%] dL; xq.kL; lÂkr~ fda Qya L;kr~] xq.k;qäL;
fda fda ok y{k.ke~] dFka ok xq.ksH;ks ekspufeR;is{kk;ka o{;ek.keFk±
Lrqokuks oDrqa izfrtkuhrsµijfefrA Kk;rs·usufs r Kkueqins'ka ijeR;qÙkee~AAƒAA
Hkkokuqoknµek;kds rhuksa xq.k gh cU/kuds dkj.k gSaµ,slk muds
Qyls gh vuqekfur gksrk gSA HkfDr mu rhuksa xq.kksads fouk'k gksusds
y{k.kksadk dkj.k gS] ;gh bl pkSngosa v/;k;esa of.kZr gks jgk gSA
fiNys v/;k;esa dgk x;k gS fd ^dkj.ka xq.klÂks·L; lnln~;ksfu&
tUelq* (xhrk ƒ…@„„) vFkkZr~ xq.kksaesa vklfDr gh thods 'kqHk&v'kqHk
;ksfu;ksaesa tkusdk dkj.k gSA ogk¡ xq.k dkSuls gaS] xq.kl fdl izdkjdk
gS] fdl xq.klÂdk D;k Qy gS] xq.k;qDrds D;k y{k.k gSa] xq.kksals fdl
izdkj eqfä ykHk gks\ bu ckrksadh vis{kkdj cknesa dgs tkus ;ksX; ckrksadks
izLrkoiwoZd dgusdh izfrKk dj jgs gSaµ^ije* bR;kfnA ^Kkue~* dk rkRi;Z
gSµftlds }kjk tkuk tk; vFkkZr~ mins'k ^ije~*µvfr mÙkeAAƒAA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$! JheÚxoåhrk "(

lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµrsjgosa v/;k;esa ;g Li"V crk;k tk pqdk


gS fd lk/kkj.k O;fä Hkh lRlÂesa 'kjhj] 'kjhjh vFkkZr~ thokRek vkSj
ijekRekdks rÙor% tku ysusij HkocU/kuls eqä gks ldrk gSA tho
izÏfrds xq.kksads lÂls gh HkkSfrd txr~esa c¼ gqvk gSA bl v/;k;esa
Hkxoku~ JhÏ".k Hkä vtZqudks ;g foLrkjiwoZd crk jgs gSa fd izÏfrds
xq.k dkSu&dkSu gSa] os fdl izdkj fØ;k djrs gSa] fdl izdkj thodks
ck¡/krs gSa rFkk fdl izdkjls tho bu xq.kksals eqä gksdj ijexfrdks
izkIr djrk gSA bl Kkudks izkIrdj vusd ½f"k&eqfu;ksaus flf¼ izkIr
dh gS rFkk ijeindks izkIr dj pqds gSaA bl Kkudks tku ysusij
lkèkkj.k yksx Hkh xq.kksals vrhr gksdj ijeindks izkIr dj ysrs gSaAAƒAA
bna KkueqikfJR; ee lk/kE;Zekxrk%A
lxsZ·fi uksitk;Urs izy;s u O;FkfUr pAA„AA
vUo;µbne~ Kkue~ mikfJR; (bl Kkudk vkJ;dj) equ;%
(eqfux.k) ee~ (esjs) lk/kE;Ze~ (lk:I;&/keZdks) vkxrk% ýlUr%þ
(izkIrdj) lxsZ vfi (l`f"Vdkyesa Hkh) u mitk;Urs (tUe&xzg.k ugha
djrs gSa) izy;s p (vkSj izy;dkyesa Hkh) u O;FkfUr (e`R;q&;U=.kk
ugha izkIr djrs gSa)AA„AA
vuqoknµbl Kkudk vkJ;dj eqfux.k esjs lk:I;&/keZdks izkIrdj
l`f"Vdkyesa tUe xzg.k ugha djrs gSa rFkk izy;dkyesa e`R;q&;U=.kk Hkh
Hkksx ugha djrs gSaAA„AA
Jhfo'oukFkµlk/kE;± lk:I;y{k.kka eqfäe~] u O;FkfUr u
O;FkUrsAA„AA
Hkkokuqoknµ^lk/kE;±* dk rkRi;Z gSµlk:I;y{k.kk eqfäA ^u
O;FkfUr*µnq%[kdks izkIr ugha gksrs gSaAA„AA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµvkReKku izkIr gksusij lk/kd tho
Hkxoku~dk&lk /keZ izkIr djrk gS vFkkZr~ mlds cgqrls xq.k vkaf'kd
:iesa JhHkxoku~ds leku gh gks tkrs gSaSA og thou&ej.kds pØls eqä
gks tkrk gS] fdUrq eqä gksusij Hkh ik"kZnds :iesa mldk vfLrRo cuk
jgrk gSA og Lo:iesa izfrf"Br gksdj fuR; fujUrj Hkxoku~ds
pj.kdeyksadh izsee;h lsokesa rRij gks tkrk gSA vr,o eqfäds ckn
Hkh Hkäx.k viuk Lo:i R;kx ugha djrsA Hkxoku~ JhÏ".kds lkjs

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"( prqnZ'k v/;k; $!

dFkuksadk rkRi;Z ;gh gS fd thokRek ijekRekesa lEiw.kZ :ils feydj


,dkdkj ugha gks tkrk] cfYd thoksads 'kq¼Lo:idk vfLrRo Hkxoku~ls
i`Fkd~ jgusij Hkh jgrk gS vkSj 'kq¼Lo:iesa os Hkxoku~dh izsee;h lsokesa
lnk rRij jgrs gSaS A JhypØoÙkhZ Bkdqj rFkk Jh/kjLokeh vkfn
egkuqHkkoksaus ^lk/kE;Z* dk rkRi;Z lk:I; eqfä gh ekuk gSA Jhcynso
fo|kHkw"k.k Ïr izes; jRukoyh uked xzUFkds prqFkZ izes;dh Vhdkesa
dgk gS fd eq.Mdksifu"kn (…@ƒ@…) ds 'yksdesa of.kZr ^lkE;* rFkk
xhrk (ƒ†@„) esa fyf[kr ^lkèkE;Z* 'kCnksadk rkRi;Z eks{k&voLFkkesa Hkh
tho vkSj bZ'ojdk Hksn gSµ,slk le>uk pkfg,A mUgksaus ^czãfon~
czãSo Hkofr* 'yksdds ^czãSo* indk vFkZ czãrqY; crk;k gSA
^,o*&dkj dk iz;ksx rqyukds vFkZesa fd;k tkrk gSA blfy, ^czãSo*
dk rkRi;Z gksxkµHkxoku~ds leku /keZdh izkfIr vFkkZr~ tUe&ej.kls
jfgr gksukA fdUrq] l`f"V bR;kfn djusdk xq.k mlesa dnkfi ugha gksxkA
Jhycynso fo|kHkw"k.kus oÙkZeku 'yksddh Vhdk esa fy[kk gSµ
bnfefrµxq:iklu;sna o{;ek.ka KkueqikfJR; izkI; tuk% losZ'kL;
ee fuR;kfoHkwZrxq.kk"VdL; lk/kE;± lk/kukfoHkkZforsu rn"Vdsu lkE;ekxrk%
lUr% lxsZ uksitk;Urs] l`ftdeZrka ukIuqofUr] izy;s u O;FkUrsµe`fr
deZrk´p u ;kUrhfr tUee`R;qH;ka jfgrk eqqDrk HkoUrhfr eks{ks
tho&cgqRoeqäe~] ^^rf}".kks% ijea ina lnk i';fUr lwj;%** bR;kfn
JqfrH;'pSrnoxre~A
vFkkZr~] xq#dh mikluk }kjk mijksä Kkudks izkIrdj J¼kyq tho
Hkfädk lk/ku djrs&djrs mikL; Hkxoku~ds fuR; xq.kksaesa ls vkB xq.kksadks
vkaf'kd :iesa izkIrdj tUe&ej.kls eqä gks tkrk gSA Jqfr;ksaesa eks{kdh
voLFkkesa Hkh thoksadk cgqRo ns[kk tkrk gS vFkkZr~ ,d ls vf/kd thoksadks
ns[kk tkrk gSµ^rnfo".kks% ijea ina lnk i';fUr lwj;%* vFkkZr~
lwfjx.kµeqäx.k eqä voLFkkesa fo".kqds ijeindk lnk&loZnk n'kZu
djrs gSaA ^lkE;* 'kCndk mYys[k eq.Md Jqfresa Hkh ns[kk tkrk gSµ
^;nk i';% i';rs #Deo.k± ------ fuj´tu% ijea lkE;eqiSfrA*
JheÚkxor (ƒƒ@‡@†Š) esa Hkh ns[kk tkrk gSµ^rRlkE;ekiq%*A
^^Kku lkekU;r% lxq.k gksrk gSA fuxqZ.k Kkudks ^mÙke Kku* dgk
tkrk gSA ml fuxqZ.k Kkudk vkJ; xzg.k djusls tho esjs lk/kE;Z vFkkZr~

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$! JheÚxoåhrk "(!

lk:I;&/keZdks izkIr djrk gSA tM+cqf¼ ekuox.k ,slk lksprs gSa fd


izzkÏr /keZ] izkÏr :i vkSj izkÏr voLFkkdk ifjR;kx djusls tho
/keZ] :i vkSj voLFkkls jfgr gks tkrk gSA os ;g ugha tkurs gSa
fd ftl izdkj tM+&txr~esa ^fo'ks"k* uked /keZ }kjk lHkh oLrqvksadk
vkilesa ikFkZD; gS] mlh izdkj tM+kizÏfrdk vfrØedj esjk tks
^oSdq.B&/kke* gS] ogk¡ Hkh ,d fo'kq¼ ^fo'ks"k&/keZ* gSA ml ^fo'ks"k* }kjk
ogk¡ vizkÏr :i vkSj vizkÏr voLFkk fuR; O;oLFkkfir gSa] mUgsa
esjk ^fuxqZ.k&lk/kE;Z* dgk tkrk gSA fuxqZ.k&Kku }kjk izFker% lxq.k
txr~dk vfrØedj fuxqZ.k&czã izkIr gksrk gS ,oa mlds ckn vizkÏr
xq.klewg mfnr gksrs gSaSA ,slk gksusij l`f"Vds le; tho tM+&txr~esa
vkSj ugha tUe ysrk gS vkSj izy;esa vkRefouk'k:i O;Fkk Hkh ugha
izkIr djrk gSA**µJhHkfDrfouksn BkdqjAA„AA
ee ;ksfueZgn~czã rfLeu~ xHkZ± n/kkE;ge~A
lEHko% loZHkwrkuka rrks Hkofr HkkjrAA…AA
vUo;µHkkjr (gs Hkkjr!) egr~ czã (egr~ czã:i izÏfr) ee
(esjh) ;ksfu% (;ksfu vFkkZr~ xHkkZ/kku&LFkku gS) rfLeu~ (mlesa) vge~
(eSa) xHZke~ (psruiq´t:i cht) n/kkfe (viZ.k djrk gw¡) rr% (mlls)
loZHkwrkuke~ (lHkh Hkwrksadh) lEHko% (mRifÙk) Hkofr (gksrh gS)AA…AA
vuqoknµgs Hkkjr! egr~&czã:ih izÏfr esjh ;ksfu vFkkZr~ xHkkZ/kku
LFkku gSA mlesa eSa rVLFk izHkko:i tho (cht) dk vk/kku djrk gw¡A
mlls gh leLr thoksadk tUe gksrk gSAA…AA
Jhfo'oukFkµvFkkuk|fo|kÏrL; xq.klÂL; cU/kgsrqrkizdkja oDraq
{ks={ks=K;ks% lEHkoizdkjekgµee ijes'ojL; ;ksfuxZHkkZ/kkuLFkkua egn~czã
ns'kdkykuofPNUuRokr~ egr~] o`ag.kkr~ dk;Z:is.k o`¼sgsZrksczZã izÏfrfjR;FkZ%A
Jqrkofi Dofpr~ izÏfrczZãsfr fufnZ';rsA rfLeékga xHk± n/kkE;kn/kkfeA
^^brLRoU;ka izÏfra fof¼ es ijke~ thoHkwrke~** bR;usu psruiq´t:ik ;k
tho&izÏfrLrVLFk'kfä:ik fufnZ"Vk] lk ldyizkf.kthor;k xHkZ'kCnsuksP;rs]
rrks eRÏrkr~ xHkkZ/kkukr~ loZHkwrkuka czãknhuka lEHko% mRifÙkAA…AA
Hkkokuqoknµvukfn vfo|kÏr xq.kl fdl izdkj cU/kudk dkj.k
gksrk gS] mls crkusds fy, ;g crk jgs gSa fd {ks= vkSj {ks=Kdh

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"(! prqnZ'k v/;k; $!!

mRifÙk fdl izdkj gksrh gSA ^ee~*µeq> ijes'ojdh ;ksfu vFkkZr~


xHkkZèkkudk LFkku egr~&czã gSA ns'k vkSj dkyds }kjk ftldk ifjPNsn
u fd;k tk lds] ftldh lhek ugha fu/kkZfjr dh tk lds] ogh ^egr~*
gS_ ^o`ag.kkr~*µdk;Z:ils o`f¼gsrq czã vFkkZr~ izÏfrA bl izdkj ^egr~*
rFkk ^czã* 'kCn feydj ^egn~czã* 'kCn fu"iUu gqvk gSA
Jqfresa Hkh dgha&dgha izÏfrdks czã }kjk funsZf'kr fd;k x;k gSA
ml izÏfresa eSa xHkZ ^nnkfe* vk/kku djrk gw¡µ^brLRoU;ka izÏfra fof¼
es ijke~] thoHwkrke~* (xhrk ‰@‡)µbl okD;esa psruiq´t:i tks
tho&izÏfr rVLFk&'kfäds :iesa fufnZ"V gS] og lHkh izkf.k;ksadk thou
gksusds dkj.k xHkZ 'kCnls dfFkr gqbZ gSA ^rr%*µesjs }kjk fd, gq,
xHkkZèkkuls ^loZHkwrkuka*µczãkfn leLr thoksadh mRifÙk gksrh gSAA…AA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµbl izkÏr txr~esa {ks= vkSj {ks=K vFkkZr~
nsg vkSj nsgh thokRekds la;ksxls gh lc dqN ?kfVr gksrk gSA izÏfr
vkSj tho:i iq#"kdk ;g la;ksx ijes'ojdh bPNkls gh lEHko gksrk
gSA fcPNw /kkuds <sjesa vius vaMs nsrh gSA yksx dgrs gSa fd fcPNw
èkkuls iSnk gq,] fdUrq okLroesa /kku fcPNwds tUedk dkj.k ugha gSA
fcPNwds vaMksals gh os iSnk gksrs gSaA mlh izdkj thoksads tUedk dkj.k
HkkSfrd izÏfr ugha gSA cht:i tho Hkxoku~ds }kjk gh iznÙk gksrs
gSa] fdUrq lk/kkj.k yksxksadks ,slk izrhr gksrk gS fd tho izÏfrls gh
mRiék gksrs gSaA izR;sd tho vius iwoZ deks±ds vuqlkj fHkék&fHkék 'kjhjksadks
izkIr gksrk gSA izÏfr Hkxoku~dh v/;{krkesa fHkék&fHkék HkkSfrd
'kjhjek=dh l`f"V djrh gSA tho mu 'kjhjksaesa vkRecqf¼dj vius iwoZ
deks±ds vuqlkj lq[k&nq%[k Hkksx djrk gSA fdUrq] bl ckrdks HkyhHkk¡fr
tku ysuk pkfg, fd tho ,oa txr~dh lc izdkjdh vfHkO;fä;ksads
ewy dkj.k ijes'oj gh gSaA
^^tM+k&izÏfrdk ewy rÙo gh txr~dh ekr`;ksfu gSA eSa mlh txn~;ksfu
izÏfr&laKkokys czãesa xHkkZ/kku djrk gw¡A mlls gh leLr Hkwrksadh mRifÙk
gksrh gSA esjh ijk&izÏfrdk tM+&izHkko gh ;g czã gSA mlesa gh bl
rVLFk&izHkko:i ^tho* dk vk/kku djrk gw¡A blls gh czãk vkfn lHkh
thoksadk tUe gksrk gSA**µJhHkfäfouksn BkdqjAA…AA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$!" JheÚxoåhrk "("#

loZ;ksfu"kq dkSUrs; ewÙkZ;% lEHkofUr ;k%A


rklka czã eg|ksfujga chtizn% firkAA†AA
vUo;µdkSUrs; (gs dqUrhuUnu!) loZ;ksfu"kq (lHkh ;ksfu;ksaesa) ;k%
ewÙkZ;% (tks leLr 'kjhj) lEHkofUr (mÚwr gksrs gSa) egr~ czã (izÏfr)
rk"kke~ (mu lcdh) ;ksfu% (ekr`LFkkuh; mRifÙkLFkku) ýpµvkSjþ vge~
(eSa) chtizn% (cht vk/kkudkjh) firk (firkLo:i gw¡)AA†AA
vuqoknµgs dqUrhuUnu! nso] i'kq bR;kfn leLr ;ksfu;ksaesa tks 'kjhj
mRiUu gksrs gSa] egr~&czã vFkkZr~ izÏfr mudh ;ksfu vFkkZr~ tuuhLo:ik
gS vkSj eSa cht vk/kkudÙkkZ firkLo:i gw¡AA†AA
Jhfo'oukFkµu dsoya l`"VîqRifÙkle; ,o loZHkwrkuka izÏfrekZrk
vga firk] vfi rq loZnSosR;kgµlokZ"kq ;ksfu"kq nsok|klq LrEci;ZUrklq
;k ewÙkZ;ks tÂeLFkkojkfRedk mRi|Urs] rklka ew£Ùkuka egn~czã
izÏfr%µ;ksfu#RifÙkLFkkua ekrk] vgaµchtizn% xHkkZ/kkudÙkkZ firkAA†AA
Hkkokuqoknµdsoy l`f"Vds le; gh izÏfr lHkh Hkwrksadh ekrk rFkk
eSa firk gw¡] ,slk ugha gS] vfirq loZnk gh izÏfr ekrk gS ,oa eSa firk
gw¡A nsox.kls ysdj r`.k&xqYekfn leLr ;ksfu;kasesa LFkkoj&tÂekRed tks
lHkh ew£Ùk;k¡ ('kjhj) mRiék gksrh gSa] egr~ czã vFkkZr~ izÏfr mu lcdh
;ksfu vFkkZr~ mRifÙkLFkku (ekrk) gS vkSj eSa chtizn vFkkZr~ xHkkZ/kkudÙkkZ
firk gw¡AA†AA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµoÙkZeku 'yksdesa ;g Li"V:ils dgk x;k
gS fd Hkxoku~ JhÏ".k gh leLr thoksads vkfn firk gSaA HkkSfrd izÏfr:ik
ekrk rFkk chtiznkrk Hkxoku~ds }kjk gh bl txr~esa lHkh tho izdV
gksrs gSaA i`Fohds Hkhrj] ckgj] tyesa] vkdk'kesa] tho loZ= gSaA lIr
ikrky ,oa lIr ż~oZ yksdksaesa Hkh tho gSaA buds vfrfjDr oSdq.B
,oa xksyksd vkfn /kkeksaesa loZ= gh tho gSaA oSdq.B vkfnesa eqä tho
ik"kZnds :iesa gksrs gSa rFkk czãk.Mds Hkhrj c¼ tho fofHkék fLFkfr;ksaesa
vkPNkfnr] ladqfpr] eqdqfyr] fodflr ,oa iw.kZ fodflr :iesa vofLFkr
jgrs gSaAA†AA
lÙoa jtLre bfr xq.kk% izÏfrlEHkok%A
fuc/ufUr egkckgks nsgs nsfgueO;;e~AA‡AA
vUo;µegkckgks (gs egkckgks!) izÏfrlEHkok% (izÏfrls mRiUu)
lÙoe~ jt% re% bfr xq.kk% (lÙo] jt vkSj reµ;s rhu xq.k) nsgs

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"(# prqnZ'k v/;k; $!#

('kjhjesa) ývofLFkrþ vO;;e~ (fufoZdkj) nsfgue~ (nsgh thodks)


fuc/ufUr (ck¡/krs gSa)AA‡AA
vuqoknµgs egkckgks! izÏfrls mRiUu lÙo] jt vkSj reµ;s rhu
xq.k 'kjhjesa vofLFkr fufoZdkj nsgh vFkkZr~ thodks ck¡/krs gSaAA‡AA
Jhfo'oukFkµrnsoa izÏfriq#"kkH;ka loZHkwrksRifÙka fu:I; bnkuha ds
xq.kk mP;Urs\ rs"kq lÂkr~ thoL; dhn`'kks cU/k bR;is{kk;kekgµlÙofefrA
nsgs izÏfrdk;sZ xq.kk% rknkRE;su fLFkra nsfgua thoa oLrqrks·O;;a
fufoZdkjelfÂueI;uk|fo|;k Ïrkn~xq.klÂknso gsrksxqZ.kk fuc/ufUrAA‡AA
Hkkokuqoknµbl izdkj izÏfr vkSj iq#"kls lHkh thoksadh mRifÙkdk
fu:i.kdj vc ;g crk jgs gSa fd os xq.k D;k gSa] muds lÂls
tho fdl izdkj c¼ gksrk gS\ bu iz'uksads mÙkjesa JhHkxoku~ dg
jgs gSa fd ^nsgs* vFkkZr~ izÏfrds dk;Zesa vHksn fpUrkls vofLFkr tho
^xq.kk%* xq.kksals vkc¼ gksrk gSSA ;g tho oLrqr% vO;;] fufoZdkj vkSj
vl gS] rFkkfi vukfn vfo|k }kjk Ïr xq.klÂds dkj.k xq.klewg
gh thodks ck¡/krs gSaAA‡AA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµlÙo] jt%] re%µ;s rhuksa xq.k izÏfrls
mRiék gksrs gSaA txr~dh l`f"V] fLFkfr vkSj izy;µbu rhu dk;ks±ds
fy, bu rhuksa xq.kksadk izknqHkkZo gksrk gSA bu rhuksa xq.kksadh lkE;koLFkkesa
izÏfr vO;ä jgrh gS vFkkZr~ ml le; l`f"V] fLFkfr] izy;:i dk;Z
ugha gksrs gaSµ
^izÏfrxqZ.klkE;a oS izÏrsukZReuks xq.kk%A
lÙoa jtLre bfr fLFkR;qRiR;Ur gsro%AA*
(JheÚk- ƒƒ@„„@ƒ„)
vkSj Hkh] ^lÙoa jtLre bfr izÏrsxqZ.kk%*A (JheÚk- ƒ@„@„…)
rVLFkk 'kfä }kjk izdfVr tho Ï".kls foeq[k gksusds dkj.k
tM+k&izÏfrdk lalxZ izkIr djrs gSaA tho Lo:ir% ek;kls vrhr gksusij
Hkh ek;kds lalxZls izÏfrls mRiék nsgesa ^eSa* vkSj ^esjk* dk vfHkekudj
lalkjds cU/kuesa iMs+ gq, gSaA dfiynso ekrk nsogwfrdks ;g Li"V:ils
mins'k ns jgs gaSµ
^,oa ijkfHk/;kusu dÙk`ZRoa izÏrs% iqeku~A
deZlq fØ;ekus"kq xq.kSjkRefu eU;rsAA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$!$ JheÚxoåhrk "($

rnL; lal`frcZU/k% ikjrU«;´p rRÏre~A


HkoR;dÙ;qZjh'kL; lkf{k.kks fuoZ`rkReu%AA*
(JheÚk- …@„ˆ@ˆ&‰)
vFkkZr~] bl izdkj izÏfresa v/;kl gksusds dkj.k tho izÏfrds
xq.kl´tkr deks±esa viuk dÙk`ZRokfHkeku djrk gSA oLrqr% tho dsoy
lk{kh gS] og fdlh deZdk dÙkkZ ugha gSA og ^bZ'k* 'kCnkokP; bZ'ojdk
ijk'kfDr:i gS vkSj Lo;a lq[kLo:i gSA fdUrq] mldk ,slk dÙk`ZRokfHkeku
gksusds dkj.k gh mldk tUe&e`R;q&izokg:i lalkj gksrk gS] blls gh
cU/ku gksrk gS ,oa bl cU/kuls gh Hkksxfo"k;dh ijk/khurk mifLFkr
gksrh gSµ
^l ,"k ;£g izÏrsxqZ.ks"ofHkfolTtrsA
vgÁkj foew<kRek dÙkkZgfefr eU;rsAA
rsu lalkj inoheo'kks·H;sR;fuo`Zr%A
izklfÂdS% deZnks"kS% lnlfUeJ;ksfu"kqAA*
(JheÚk- …@„‰@„&…)
vFkkZr~] og tho fdlh le; lq[k&nq%[kkfn:i izÏfrds xq.kksaesa
fo'ks"k:ils vklDr gks tkrk gS] mlh le; vgÁkjds dkj.k foew<+
gksdj ,slk ekurk gS fd ^eSa dÙkkZ gw¡*A ml dÙkkZiuds vfHkekuds dkj.k
vo'k gksdj tho izÏfrds lalxZÏr deZnks"kls nsork] euq";] i'kq vkfn
mÙke&v/ke vusd ;ksfu;ksaesa ifjHkze.k djrk gS vkSj deZ&vèkhu
lq[k&nq%[kds miHkksxls ugha fuo`Ùk gks ikusds dkj.k lalkjdh inoh izkIr
djrk gSAA‡AA
r= lÙoa fueZyRokr~ izdk'kdeuke;e~A
lq[klÂsu c/ukfr KkulÂsu pku?kAAˆAA
vUo;µvu?k (gs fu"iki!) r= (mu rhuksa xq.kksals) fueZyRokr~
(fueZy gksusds dkj.k) izdk'kde~ (izdk'kd) vuke;e~ (vke; vFkok
nks"kls jfgr 'kkUr) lÙoe~ (lÙoxq.k) lq[klÂsu (lq[k&lÂds }kjk)
KkulÂsu p (vkSj Kkuds l }kjk) ýnsfgue~µthodksþ c/ukfr (vkc¼
djrk gS)AAˆAA
vuqoknµgs fu"iki! mu rhuksa xq.kksaesa ls fueZy gksusds dkj.k
izdk'kd rFkk nks"kjfgr 'kkUr lÙoxq.k Kku vkSj lq[kds l }kjk thodks
vkc¼ djrk gSAAˆAA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"($ prqnZ'k v/;k; $!%

Jhfo'oukFkµr= lÙoL; y{k.ka cU/kdRo izdkj´pkgµr=sfr


vuke;a fu#inzoa 'kkUrfeR;FkZ%] 'kkUrRokr~ Lodk;sZ.k lq[ksu ;% lÂ%
izdk'kdRokr~ Lodk;sZ.k Kkusu p ;% lÂ% ^vga lq[kh] vga Kkuh*
psR;qikf/k/keZ;ksjfi lq[kKku;ksjfo|;So thoL;kfHkeku% rsu ra c/ukfrA gs
vu?ksfrµRoUrq ^vga lq[kh] vga Kkuh* bR;fHkekuy{k.ke?ka ek Lohdq£ofr
Hkko%AAˆAA
Hkkokuqoknµbuesa ls lÙoxq.kds y{k.k rFkk ;g fdl izdkj thodks
ck¡/krk gS] ;s crk, tk jgs gSaA ^vuke;e~*µminzojfgr ;k 'kkUrA 'kkUr
gksusds dkj.k vius dk;Zesa lq[klfgr lkFk tks vklfDr gS] izdk'kd
gksusds dkj.k vius dk;Zesa Kkuds lkFk tks vklfDr gS vFkkZr~ ^eSa
lq[kh gw¡* vkSj ^eSa Kkuh gw¡*µbl izdkj nksuksa vkSikf/kd /keks±esa tks lq[k
vkSj Kku gS] vfo|kds dkj.k thodks ;g tks vfHkeku gSµogh thodks
vkc¼ djrk gSA fdUrq] gs vu?k! rqe ^eSa lq[kh gw¡*] ^eSa Kkuh gw¡*µbl
vfHkeku y{k.kdks] ^v?k* vFkkZr~ ikidks ugha Lohdkj djukAAˆAA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµiwoZ 'yksdesa izÏfr vius xq.kksads }kjk thodks
dSls 'kjhjesa ck¡/k nsrh gSa] bldk o.kZu gqvkA oÙkZeku 'yksdesa loZizFke
lÙoxq.kds }kjk tho fdl izdkj c¼ gksrk gS] bls crk;k tk jgk
gSA rhuksa xq.kksaesa lÙoxq.k vis{kkÏr fueZy] izdk'kd rFkk minzojfgr
gksusds dkj.k thodks lq[k vkSj Kkuds lkFk ck¡èkrk gS vFkkZr~ eSa lq[kh
gw¡] eSa Kkuh gw¡µ,sls lkfÙod vfHkekuds }kjk vkc¼ djrk gSA dqN
yksx ,slk le>rs gSa fd f=xq.kksaesa lkfÙodxq.k Js"B gksusds dkj.k
lÙoxq.kdk vkJ; djusls gh eqfä gks tkrh gSA fdUrq] ;g ckr
Bhd ugha gSA Jhycynso fo|kHkw"k.kus bl 'yksddh Vhdkesa bl lkfÙod
tM+&psru&foosd fo"k;d ykSfdd Kku vkSj lq[kdks 'kkjhfjdµbfUnz;&
r`fIr:i lq[k crk;k gSA ,sls Kku vkSj lq[kesa vklfDr gksusls budks
izkIr djkusokys deks±esa izo`fÙk gksrh gS rFkk ml deZQydk vuqHko
djusds fy, vFkkZr~ Hkksxusds fy, iqu% nwljs 'kjhjdks xzg.k djuk iM+rk
gS rFkk iqu% blesa vklDr gksdj deZesa izo`Ùk gksuk iM+rk gSA bl
izdkj ;g pØ pyrk jgrk gS vkSj mls tUe&ej.kds pØls NqVdkjk
ugha feyrk gSA bl 'yksdesa vtqZuds fy, ^vu?k* 'kCnds iz;ksxdk
rkRi;Z ;g gS fd ,slk lkfÙod vfHkeku Hkh ^v?k* vFkkZr~ iki gh
gSA blfy, vtqZudks (lk/kdksadks)s ,sls lkfÙod vfHkekudks Hkh xzg.k
djusls fu"ksèk fd;k x;k gSAAˆAA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$!& JheÚxoåhrk "(%&

jtks jkxkReda fof¼ r`".kklÂleqÚoe~A


rfékc/ukfr dkSUrs; deZlÂsu nsfgue~AA‰AA
vUo;µdkSUrs; (gs dqUrhiq=!) jt% (jtksx.qkdks) jkxkRede~
(vuqj´tu:i) r`".kklÂleqÚoe~ (fo"k;ksadh vfHkyk"kk vkSj vklfDrls
mRiék) fof¼ (tkuks) rr~ (og jtksxq.k) deZlÂsu (deZdh vklfDr
}kjk) nsfgue~ (thodks) fuc/ukfr (ck¡/krk gS)AA‰AA
vuqoknµgs dqUrhiq=! jtksxq.kdks jkxkRed vkSj fo"k;ksadh vfHkyk"kk
rFkk vklfDrls mRiék tkuksA og jtksxq.k deZdh vklfDr }kjk thodks
ck¡/krk gSAA‰AA
Jhfo'oukFkµjtksxq.ka jkxkRedeuqj´tu:ia fof¼A ^r`".kk* vizkIrs·FksZ
vfHkyk"k%] ^lÂ* izkIrs·FksZ vklfä%] r;ks% leqÚoks ;Lekr~ rn~jt% nsfgua
n`"Vkn`"VkFksZ"kq deZlq lÂsuklDR;k c/ukfr ^r`".kk* lÂkH;ka
deZLoklfäHkZofrAA‰AA
Hkkokuqoknµjtksxq.kdks jkxkRed vFkkZr~ izhfr&lEiknd tkuksA vizkIr
fo"k;dh vfHkyk"kkdks r`".kk dgrs gSa vkSj izkIr fo"k;esa vklfDrdks
l dgrs gSaA ftlls bu nksuksadh mRifÙk gksrh gS] ogh jtksxq.k nsghdks
n`"V&vn`"V vFkZ vFkkZr~ deZlewgesa vklfDr }kjk vkc¼ djrk gSA
r`".kk vkSj l }kjk gh deZlewgesa vklfDr gksrh gSAA‰AA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµc¼thoksadks fo"k;kasesa vklfDr:i jaxls jax
nsusds dkj.k bls jtksxq.k dgrs gSaA L=h vkSj iq#"kdk ikjLifjd vkd"kZ.k
gh jtksxq.kdh fo'ks"krk gSA og nsg/kkjh izkf.k;ksaesa HkkSfrd Hkksxds fy,
ykylk mRiék djkrk gSA ,slk euq"; lekkt ;k jk"Vªesa lEeku] :iorh
L=h] lqUnj lUrku rFkk lq[kh ifjokj pkgrk gSA ;s jtksxq.kds y{k.k
gSaA ,sls jtksxq.kds }kjk lkjk lalkj Hkksx&fo"k;ksaesa vklDr gksdj ek;kds
cU/kuesa iM+k gqvk gSA vk/kqfud lH;rkesa loZ= gh jtksxq.kdk izHkko
n`f"Vxkspj gksrk gSA izkphudkyesa lÙoxq.kdh iz/kkurk FkhA ;fn lrksxq.kh
yksxksadks gh lalkjls eqfä ugha fey ikrh] rks jtksxq.kh yksxksadh ckr
gh D;k gS\AA‰AA
reLRoKkuta fof¼ eksgua loZnsfguke~A
izeknkyL;fuækfHkLrfékc/ukfr HkkjrAAŠAA
vUo;µHkkjr (gs Hkkjr!) re% rq (fdUrq reksxq.kdks) vKkute~
(vKkuls mRiék) loZnsfguke~ (lHkh thoksadk) eksgue~ (eksg) fof¼

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"(' prqnZ'k v/;k; $!'

(tkuks) rr~ (og) izeknkyL;fuækfHk% (izekn] vkyL; vkSj fuækds }kjk)


ýnsghµthodksþ fuc/ukfr (ck¡/krk gS)AAŠAA
vuqoknµfdUrq] gs Hkkjr! vKkuls mRiék reksxq.kdks lHkh thoksadk
eksg tkuksA og izekn] vkyL; vkSj fuæk }kjk nsghdks vkc¼ djrk gSAAŠAA
Jhfo'oukFkµvKkuteKkukr~ Loh;Qykr~ tkra izrhreuqfera
HkorhR;KkuteKkutudfeR;FkZ%A ^eksgua* HkzkfUrtude~] ^izekn%*
vuo/kkue~ ^vkyL;e~* vuq|eks] ^funzk* fpÙkL;kolkn%AAŠAA
Hkkokuqoknµ^vKkute~*µvius Qy vKkuls gh bldk vuqeku gksrk
gS vFkkZr~ ;g izrhr gksrk gSA blhfy, ;g vKkut ;k vKkutud
dgykrk gSA ^eksgu*µHkzkfUrtud] ^izekn%*µvuo/kku vFkkZr~ veuks;ksx]
^vkyL;e~*µvuq|e vFkkZr~ m|eghurk] ^fuæk*µfpÙkdk volknµ;s
reksxq.kds y{k.k gSAAŠAA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµrhu izdkjds xq.kksaesa reksxq.k lcls fuÏ"V
gksrk gSA ;g lÙoxq.kls loZFkk foijhr gksrk gSA reksxq.kh O;fä ,d
izdkjls ikxy gks tkrk gS] D;ksafd og lEiw.kZ :ils foosdghu gksdj
'kjhj vkSj 'kkjhfjd Hkksxksadks gh ;FkkloZLo eku ysrk gSA lHkh yksx
ns[krs gSa fd muds firk&firkeg ej x,] og Hkh ejsxk] mudh lUrku
Hkh ejasxh vFkkZr~ e`R;q fuf'pr gS] rFkkfi os yksx >wB] csbZekuh] diVrk]
fgalk vkfndk Hkh vkJ; ysdj /ku vkfn fo"k;ksadk laxzg djrs gSa]
vkRekdk vuq'khyu ugha djrs] ;gh mudk ikxyiu gSA ,slk ikxy
cuk nsuk gh reksxq.kdh fo'ks"krk gSA eknd nzO;ksadk lsou djuk] ek¡l]
eNyh] v.Ms] efnjk vkfndk lsoudj fuf"Ø; cus jguk] vkyL;]
izekn rFkk vf/kd 'k;u vf/kd reksxq.kh O;fäds y{k.k gSaA lk/kd
thoksadks buls cpusdh ps"Vk djuh pkfg,AAŠAA
lÙoa lq[ks l´t;fr jt% deZf.k HkkjrA
Kkueko`R; rq re% izekns l´t;R;qrAA‹AA
vUo;µHkkjr (gs Hkkjr!) lÙoe~ (lÙoxq.k) lq[ks (lq[kesa) l´t;fr
(vklDr djrk gS) jt% (jtksxq.k) deZf.k (deZesa) ýl´t;frµvklDr
djrk gSþ re% rq (fdUrq reksxq.k) Kkue~ (Kkudks) vko`R; (vkPNékdj)
izekns (euks;ksxghurkesa) l´t;fr (la;qä djrk gS)AA‹AA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$" JheÚxoåhrk "(

vuqoknµgs Hkkjr! lÙoxq.k lq[kesa rFkk jtksxq.k deZesa vklDr djrk


gS] fdUrq reksxq.k Kkudks vkPNékdj euks;ksxghurkesa la;qä djrk gSAA‹AA
Jhfo'oukFkµmäesokFk± la{ksisu iqunZ'kZ;frµlÙoa dÙkZ`lq[ks Loh;Qys
vkläa thoa ^l´t;fr* o'khdjksfr fuc/ukrhR;FkZ%] ^jt%* dÙkZ`deZf.k
vkläa thoa c/ukfr] ^re%* dÙkZ`izekns·fHkjra ra Kkueko`R;
vKkueqRik|sR;FkZ%AA‹AA
Hkkokuqoknµigys dfFkr vFkks±dks gh iqu% la{skiwoZd dg jgs
gSaµlÙoxq.k vius Qy&lq[kesa vklDr thodks vkc¼ djrk gSA
jtksxq.k deZesa vklDr thodks ck¡/krk gSA reksxq.k Kkudks vkPNkfnrdj
vKkudks mRikfnrdj thodks izeknesa vfHkjr djrk gSAA‹AA
jtLre'pkfHkHkw; lÙoa Hkofr HkkjrA
jt% lÙoa re'pSo re% lÙoa jtLrFkkAAƒŒAA
vUo;µHkkjr (gs Hkkjr!) lÙo% (lÙoxq.k) jt% re% p (jt%
vkSj reksxq.kdks) vfHkHkw; (ijkHkwrdj) Hkofr (mÚwr gksrk gS) jt%
(jtksxq.k) lÙoe~ re% p ,o (lÙo vkSj reksxq.kdks) rFkk (mlh izdkj)
re% (reksxq.k) lÙoe~ jt% (lÙo vkSj jtksxq.kdks) ývfHkHkw;
HkofrµijkHkwrdj mÚwr gksrk gSþAAƒŒAA
vuqoknµgs Hkkjr! jtksxq.k vkSj reksxq.kdks ijkHkwrdj lÙoxq.k mRiék
gksrk gSA blh izdkj lÙo vkSj reksxq.kdks ijkHkwrdj jtksxq.k ,oa lÙo
rFkk jtksxq.kdks ijkHkwrdj reksxq.k mRiék gksrk gSAAƒŒAA
Jhfo'oukFkµmäa Lo&Lodk;± lq[kkfnda izfr xq.kk% dFka izHkoUrhR;&
is{kk;kekgµjtLre'psfr xq.k};efHkHkw; frjLÏR; lÙoa Hkofrµ
vn`"Vo'kknqÚofr] ,oa jtks·fi lÙoa re'psfr xq.k};efHkHkw;ksÚofr
reks·fi LoÙoa jt'pksHkkofi xq.kkokZHkHkw;ksÚofrAAƒŒAA
HkkokuqoknµiwoZdfFkr vius&vius lq[kkfn dk;ks±ds izfr xq.klewg
fdl izdkj izHkkodk foLrkj djrs gSa\ bl iz'udh vis{kkesa JhHkxoku~
dgrs gSaµHkkX;Qyls lÙoxq.k jt% vkSj re% xq.kksadks ijkHkwrdj mÚwr
gksrk gSA blh izdkj jtksxq.k Hkh lÙo vkSj re% xq.kksadks ijkHkwrdj
HkkX;Qyls mRiék gksrk gSA reksxq.k Hkh lÙo vkSj jt% xq.kksadks ijkHkwrdj
mÚwr gksrk gSAAƒŒAA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"( prqnZ'k v/;k; $"

loZ}kjs"kq nsgs·fLeu~ izdk'k mitk;rsA


Kkua ;nk rnk fo|kf}o`¼a lÙofeR;qrAAƒƒAA
vUo;µ;nk (ftl le;) vfLeu~ nsgs (bl nsges)a loZ}kjs"kq
(d.kZ&ukfldk vkfn bfUæ;kae s )as izdk'k% (fo"k;dk ;FkkFkZ izdk'k:i) Kkue~
(Kku) mitk;rs (mRiék gksrk gS) rnk (ml le;) lÙoe~ (lÙoxq.k) foo`¼e~
(o`f¼dks izkIr gqvk gS) bfr fo|kr~ (,slk tkuuk pkfg,) mr (vkReksRFk
lq[kkRed izdk'k }kjk Hkh lÙodh o`f¼dks tkuuk pkfg,)AAƒƒAA
vuqoknµftl le; bl nsgesa d.kZ&ukfldkfn KkusfUnz;ksads }kjesa
fo"k;ds Lo:i&izdk'k:i Kkudk mn; gksrk gS] ml le; ,slk tkuuk
pkfg, fd lÙoxq.kdh o`f¼ gqbZ gS vkSj lq[k&izdk'k:i fpÊ }kjk Hkh
lÙoxq.kdh o`f¼dks tkuuk pkfg,AAƒƒAA
Jhfo'oukFkµo¼Zekuks xq.k ,o Lokis{k;k {kh.kkforjkS xq.kkofHkHkorhR;qäe~A
vrLrs"kka o`f¼fyÂkU;kgµlosZfr f=fHk%A loZ}kjs"kq Jks=kfn"kq ;nk izdk'k%
L;kr~] dhn`'k%\ Kkua oSfnd'kCnkfn;FkkFkZKkukReda] rnk rkn`'kKkufyÂsuSo
lÙoa foo`¼fefr tkuh;kr~A mr&'kCnknkReksRFklq[kkRed% izdk'k'p
;nsfrAAƒƒAA
Hkkokuqoknµigys ;g dgk x;k gS fd o`f¼izkIr xq.k gh viuh
vis{kk {kh.k vU; nksuksa xq.kksadks ijkHkwr djrk gSA vHkh ^loZ* bR;kfn
rhu 'yksdksaesa mudh o`f¼izkfIrds fpÊlewg (y{k.kksa) dks crk;k tk
jgk gSA tc ukd&dku vkfn bfUæ;ksaesa oSfnd 'kCnkfndk ;FkkFkZ Kku
gksus yxs] rc mu KkufpÊksads }kjk ,slk le>uk pkfg, fd lÙoxq.kdh
o`f¼ gqbZ gSA ^mr~* 'kCndk vFkZ gSµvkRekls mRiék lq[kkRed
izdk'kAAƒƒAA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµfdu fdu y{k.kksals fdu fdu xq.kksadh
izcyrkdk Kku gksrk gS] bl fo"k;dks crk;k tk jgk gSA tc d.kZ&us=
vkfn bfUnz;ksads ek/;els oLrq&lEcU/kh Kku rFkk fo"k;ksads izfr lq[kkRed
Hkko izdkf'kr gks] rc ,slk le>uk pkfg, fd lÙoxq.kdh o``f¼ gks
jgh gSA JheÚkxoresa Hkh ,slk gh dgk x;k gSµ
^;nsrjkS t;sr~ lÙoa HkkLoja fo'kna f'koe~A
rnk lq[ksu ;qT;sr /keZKkukfnfHk% iqeku~AA*
(JheÚk- ƒƒ@„‡@ƒ…)

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$" JheÚxoåhrk "(

vFkkZr~] lÙoxq.k izdk'kd] fueZy vkSj 'kkUr gSA ftl le; og


jtksxq.k vkSj reksxq.kdks nckdj c<+rk gS] ml le; tho lq[k] /keZ
vkSj Kku vkfndk Hkktu gks tkrk gSA vkSj Hkh] ^iq#"ka
lÙola;qäeuqeh;kPNekfnfHk%* (JheÚk- ƒƒ@„‡@‹) vFkkZr~ 'ke vkfn
y{k.kksals ;qDr iq#"kdks lÙoxq.k;qä le>ksA ekf;d xq.kksals ;qä gksusij
esjh Hkfä Hkh lxq.kk gksrh gSA JheÚkxoresa Hkh ,slk ns[kk tkrk gSµ
^;nk Hktfr eka HkDR;k fujis{k% LodeZfHk%A
ra lÙoizÏfra fo|kr~ iq#"ka fL=;eso okAA*
(JheÚk- ƒƒ@„‡@ƒŒ)
vFkkZr~] lkfÙod O;fäµL=h gks ;k iq#"k] vius deZlewgls fujis{k
gksdj Hkxor~&Hktuesa vuqizkf.kr gksrk gSA lxq.k Hkfäds fo"k;esa xhrkesa
dgk x;k gSµ
^;Rdjksf"k ;n'ukfl ;Ttqgksf"k nnkfl ;r~A
;ÙkiL;fl dkSUrs; rRdq#"o eniZ.ke~AA*
(xhrk ‹@„‰) AAƒƒAA
yksHk% izo`fÙkjkjEHk% deZ.kke'ke% Li`gkA
jtL;srkfu tk;Urs foo`¼s Hkjr"kZHkAAƒ„AA
vUo;µHkjr"kZHk (gs HkjrJs"B!) yksHk% (yksHk) izo`fÙk% (ukuk
;Ruijrk) deZ.kke~ vkjEHk% (deZlewgdk vkjEHk) v'ke% (Hkksxesa
v'kkfUr) Li`gk (fo"k;dh vfHkyk"kk) ,rkfu (;s lc) jtfl foo`¼s
(jtksxq.kds of¼Zr gksus ij) tk;Urs (mRiék gksrs gSa)AAƒ„AA
vuqoknµgs HkjrJs"B! yksHk] ukuk ;Ruijrk] deks±dk vkjEHk] Hkksxesa
v'kkfUr vkSj fo"k;&Hkksxdh vfHkyk"kk] ;s lc jtksxq.kds c<+usij mRiék
gksrs gSaAAƒ„AA
Jhfo'oukFkµizo`fÙkukZuk iz;Ruijrk_ deZ.kkekjEHk% x`gkfnfuekZ.kks|e%]
v'keks fo"k;Hkksxkuqijfr%AAƒ„AA
Hkkokuqoknµ^izo`fÙk*µukuk iz;Ruijrk] ^deZ.kkekjEHk%*µx`g vkfnds
fuekZ.kesa m|e vFkkZr~ ps"Vk] ^v'ke%*µfo"k;Hkksxesa vuqijfr vFkkZr~
fuo`fÙkdk vHkkoAAƒ„AA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµjtksxq.k o`f¼ds y{k.k vkSj ifjp;µ
yksHkµvusd izdkjls /ku vkfndk vkxeu gksusij Hkh vkSj Hkh
/kulaxzgdh fiiklkA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"(! prqnZ'k v/;k; $"!

izo`fÙkµloZnk deZ djusdh izo`fÙkA


dekZjEHkµcMs+&cMs+ HkoufuekZ.k vkfndk m|eA
v'keµbl dk;Zdks dj og d:¡xkµ,sls lÁYi vkSj fodYidk
Øe pyrk jgukA fo"k;Hkksxls bfUnz;ksadh fuo`fÙkdk vHkkoA
Li`gkµb/kj&m/kj vPNh&cqjh Hkksxdh oLrqvksadks ns[krs gh mUgsa ikusdh
bPNkA fo"k; Hkksxksadh fiiklkA
JheÚkxoresa Hkh dgk x;k gSµ
^;nk t;sÙke% lÙoa jt% lÂa fHknk pye~A
rnk nq%[ksu ;qT;sr deZ.kk ;'klk fJ;kAA*
(JheÚk- ƒƒ@„‡@ƒ†)
vFkkZr~] tc vklfDr vkSj Hksn Kkudk tud] p´py LoHkkofof'k"V
jtksxq.k vius izHkkols lÙoxq.k rFkk reksxq.kdks ijkftr dj nsrk gS]
rc euq"; nq%[k&deZ&;'k&Jhds }kjk ;qä gksrk gSA vkSj Hkh ns[kk tkrk
gSµ^dkekfnHkh jtks;qäa* (JheÚk- ƒƒ@„‡@‹) vFkkZr~ dke vkfn y{k.kksads
}kjk jtksxq.kdh o`f¼dks le>uk pkfg,A jtksxq.kh O;fäds xq.khHkwrk
Hkfä&y{k.kesa Hkh ,slk dgk x;k gSµ^;nk vkf'k"k vk'kkL; eka Hktsr
LodeZfHk%A rka jt% izÏfra fo|kr~* vFkkZr~ tc lk/kd Hkxor~&miklukds
}kjk fo"k;&Hkksxksadh izkFkZuk djrk gS] rc ml Hktudks jktl Hktu
vkSj ml O;fädks jtksxq.k izÏfrls lEiék le>uk pkfg,AAƒ„AA
vizdk'kks·izo`fÙk'p izeknks eksg ,o pA
reL;srkfu tk;Urs foo`¼s dq#uUnuAAƒ…AA
vUo;µdq#uUnu (gs dq#uUnu!) vizdk'k% (foosddk vHkko)
vizo`fÙk (iz;Rughurk) izekn% (vU;euLdrk) eksg% ,o p (feF;k
vfHkuos'k vkfn) ,rkfu (;s lc) refl (reksxq.kdh) foo`f¼ (o`f¼
gksusij) tk;Urs (mRiék gksrs gaS)AAƒ…AA
vuqoknµgs dq#uUnu! foosddk vHkko] iz;Rughurk] vU;euLdrk]
feF;k vfHkfuos'k vkfnµ;s lc reksxq.kdh o`f¼ gksusij mRiék gksrs
gSaSAAƒ…AA
Jhfo'oukFkµ^vizdk'kks* foosdkHkko%] 'kkL=fofgr'kCnkfnxzg.ke~
^vizo`fÙk%* iz;Ruek=jkfgR;e~] ^izekn%* d.Bkfn/k`rs·fi oLrqfu ukLrhfr
izR;;%] ^eksgks* feF;kfHkfuos'k%AAƒ…AA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$"" JheÚxoåhrk "("

Hkkokuqoknµ^vizdk'k%*µfoosddk vHkko] 'kkL=ds vfofgr vFkkZr~


fuf"k¼ 'kCnkfndk xzg.k] ^vizo`fÙk%*µm|edk vHkko] ^izekn%*µd.B
vkfnesa /k`r (vFkkZr~ lEeq[k mifLFkr) oLrq Hkh ugha gSaµ,slk fo'okl]
^eksg%*µfeF;k fo"k;esa vfHkfuos'kAAƒ…AA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµbl 'yksdesa reksxq.k&o`f¼ds y{k.kksadk o.kZu
fd;k tk jgk gSµ
vizdk'kµfoosddk uk'k vFkok Kkudk vHkkoA ,slh fLFkfresa
'kkL=&fuf"k¼ fo"k;ksadks xzg.k djusdh fiiklk ns[kh tkkrh gSA
vizo`fÙkµ'kkL=fofgr dÙkZO;ds fo"k;esa vuqlU/kkujfgr gksukA esjs
HkkX;esa ,slk ugha gSµ,slk fo'okldj dÙkZO;ds fo"k;esa mnklhu jgukA
eksgµfdlh oLrqds lkFk vfuR; lEcU/kdks fuR; ekudj vklDr
gksuk vFkkZr~ feF;k vfHkfuos'kA
JheÚkxor~esa Hkh ,slk ns[kk tkrk gSµ
^;nk t;sn~ jt% lÙoa reks ew<a y;a tMe~A
;qT;sr 'kksdeksgkH;ka funz;k fgal;k'k;kAA*
(JheÚk- ƒƒ@„‡@ƒ‡)
vFkkZr~] tc foosddks vko`r vkSj Hkz"V djusokyk tM+&reksxq.k
jtksxq.k vkSj lÙoxq.kdks ijkHkwr djrk gS] rc iq#"k vFkkZr~ thoksaesa
'kksd] eksg] funzk] fgalk vkSj vfHkyk"kk vfkndh izcyrk ns[kh
tkrh gSA
vU;= Hkh] ^Øks/kk|SLrelk ;qre~* (JheÚk- ƒƒ@„‡@‹) vFkkZr~
Øks/k vkfn y{k.kksals reksxq.kdh vf/kdrkdk vuqeku djuk pkfg,A
rkefld O;fäds Hkxor~&Hktuds Hkh y{k.kesa Hkh ,slk dgk x;k gSµ
^fgalkek'kkL; rkele~* (JheÚk- ƒƒ@„‡@ƒƒ) vFkkZr~ fgalk&dkeukls esjh
vkjk/kuk djusokysdks rkelh le>uk pkfg,AAƒ…AA
;nk lÙos izo`¼s rq izy;a ;kfr nsgHk`r~A
rnksÙkefonka yksdkueyku~ izfri|rsAAƒ†AA
vUo;µ;nk rq (vkSj tc) lÙos izo`¼s (lÙoxq.kdh o`f¼ gksdj)
nsgHk`r~ (tho) izy;e~ ;kfr (e`R;q izkIr djrk gS) rnk (rc) mÙkefonke~
(fgj.;xHkZ vkfnds mikldksads) veyku~ yksdku~ (lq[kizn] jt% re%
ls jfgr] yksdksadks) izfri|rs (izkIr djrk gS)AAĠAA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"(# prqnZ'k v/;k; $"#

vuqoknµvkSj] tc dksbZ lÙoxq.kdh o`f¼ gksusij 'kjhj NksM+rk gS] rks


og fgj.;xHkZ vkfnds mikldksads lq[kzizn (jtksxq.k vkSj reksxq.kls jfgr)
yksdksadks izkIr djrk gSSAAĠAA
Jhfo'oukFkµ^izy;a ;kfr* e`R;qa izkIuksfrA rnk mÙkea foUnfr yHkUrs
bR;qÙkefonks fgj.;xHkkZ|qikldkLrs"kka yksdkueyku~ lq[kiznku~AAƒ†AA
Hkkokuqoknµe`R;qds ckn tks lrksxq.kh O;fDr mÙke yksdksadks izkIr
djrs gSa] os mÙkefon~ fgj.;xHkkZfnds mikldksads lq[kizn yksdesa xeu
djrs gSaAAĠAA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµe`R;qds le; ftl xq.kdh o`f¼ jgrh gS]
mlh xq.kds vuq:i nwljs tUeesa Qy izkIr gksrk gSA lÙoxq.kdh o`f¼ds
le; ;fn e`R;q gks] rks fgj.;xHkZ vkfnds mikldksads lq[kizn fueZy
yksddh izkfIr gksrh gSA JheÚkxor (ƒƒ@„‡@„„) esa Hkh ,slk dgk
x;k gSµ^lÙos izyhuk% Lo;kZfUr* vFkkZr~ lÙoxq.kdh o`f¼ds le; ejusokys
LoxZyksddks izkIr djrs gSaAAĠAA
jtfl izy;a xRok deZlfÂ"kq tk;rsA
rFkk izyhuLrefl ew<;ksfu"kqq tk;rsAAƒ‡AA
vUo;µjtfl ýfoo`¼s lfrþ (jtksxq.kds c<+usij) izy;e~ xRok (e`R;q
gksusij) deZlfÂ"kq (dekZlDr euq";ksads chp) tk;rs (tUe ysrk gS)
rFkk (mlh izdkj) refl ýfoo`¼s lfrþ (reksxq.kds c<+usij) izyhu%
ýlu~þ (ejus ij) ew<;ksfu"kq (i'kq vkfn ew<+ ;ksfu;ksaesa) tk;rs
(tUe ysrk gS)AAƒ‡AA
vuqoknµtks tho jtksxq.kds c<+usij nsgR;kx djrk gS] og deZesa
vklDr euq";ksads chp tUe ysrk gS] blh izdkj reksxq.kds c<+usij
nsgR;kx djusokyk i'kq vkfn ew<+ ;ksfu;ksaesa tUe ysrk gSAAƒ‡AA
Jhfo'oukFkµdeZlfÂ"kq dekZläeuq";s"kqAAƒ‡AA
Hkkokuqoknµ^deZlÂh* dk rkRi;Z gSaµdeZesa vklDr euq";AAƒ‡AA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµjtksxq.kdh o`f¼ds le; e`R;q gksusij dkE;
deks±esa vklDr euq";ds dqyesa tUe gksrk gSA reksxq.kdh vR;Ur o`f¼
jgusds le; e`R;q gksusij i'kq ;ksfuesa tUe gksrk gSA dqN yksxksadk
fopkj gS fd ,d ckj euq"; tUe izkIr gksusds ckn vkRekdk iru
ugha gksrk gSA fdUrq] mDr 'yksdls irk pyrk gS fd euq"; 'kjhj

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$"$ JheÚxoåhrk "($

ysusij Hkh ;fn dksbZ O;fä lÙoxq.k vÂhdkj djusds cnys reksxq.k
xzg.k djrk gS] rks og e`R;qds ckn i'kq;ksfudks izkIr gksrk gSA fgalk
vkfn dk;ks±esa fyIr gksusij ujddks Hkh izkIr gksrk gSA ogk¡ls ykSVdj
fQj og dc euq"; tUe izkIr dj ik,xk] bldk dqN Hkh Bhd ugha
gSA blfy, izR;sd euq";dk dÙkZO; gksrk gS fd og Øe'k% reksxq.kls
Åij mBdj jtksxq.k xzg.k djs rFkk jtksxq.kls Åij mBdj lÙoxq.kesa
izfrf"Br gksA iqu% 'kq¼ Hkäksads lÂesa 'kq¼k Hkfädk vkJ;dj fuxqZ.k
LoHkkoesa izfrf"Br gksA ,slk fuxqZ.k lk/kd gh fuxqZ.kk Hkfädk vkJ;dj
Hkxoku~dk lk{kkRdkj izkIr djrk gSA bl izdkj mldk thou ÏrÏR;
gks tkrk gSA fo'ks"kr% ^ej.ks ;k efr% lk xfr%* vFkkZr~ ejusds le;
tSlh efr jgrh gS oSlh gh xfr gksrh gS] vr% ej.kdkyesa dsoy Hkxoku~dk
Lej.k djuk gh dÙkZO; gSA Hkxoku~ds Lej.kds }kjk fuxqZ.kk Hkfä izkIrdj
thou lkFkZd fd;k tk ldrk gSAAƒ‡AA
deZ.k% lqÏrL;kgq% lkfÙoda fueZya Qye~A
jtlLrq Qya nq%[keKkua rel% Qye~AAƒˆAA
vUo;µlqÏrL; deZ.k% (lkfÙod deZdk) fueZye~ lkfÙode~
(fueZy] lkfÙod) Qye~ (Qy) jtl% rq (vkSj jktfld deZdk) nq%[ke~
Qye~ (nq%[ke; Qy) rel% (rkefld deZdk) vKkue~ Qye~
(vKkue; Qy) ýgksrk gSþ ýif.Mrx.kþ vkgq% (dgrs gSa)AAƒˆAA
vuqoknµif.Mrx.k ,slk dgrs gSa fd lkfÙod deZdk lq[ke;
lkfÙod Qy gksrk gS] jktflddk deZdk nq%[ke; Qy rFkk rkefld
deZdk vKkue; Qy gksrk gSAAƒˆAA
Jhfo'oukFkµlqÏrL; lkfÙodL; deZ.k% lkfÙodeso fueZya
fu#inzoe~] vKkuepsrurkAAƒˆAA
HkkokuqoknµlkfÙod deZdk lkfÙod vkSj fueZy vFkkZr~ miæojfgr
Qy gksrk gSA vKkudk rkRi;Z gSµvpsrurkAAƒˆAA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµlÙoxq.kesa fLFkr O;fä vius O;fäxr thou]
lkekftd vkkSj lkoZtfud thouds fy, fgrdkjh dk;ks±esa rRij jgrs
gSaA muds }kjk fd, x, dk;ks±dks iq.; deZ dgrs gSSaA iq.;&deZ djusokys
O;fä lalkjesa lq[kh jgrs gSaA ,sls yksxksadks gh lk/kq&l izkIr gkssusdh
lEHkkouk vf/kd gksrh gSA jtksxq.k&lEiék O;fä;ksads }kjk fd, x, deZ

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"(% prqnZ'k v/;k; $"%

nq%[kds dkj.k gksrs gSaA {kf.kd HkkSfrd lq[kds fy, fd, x, dk;Z O;FkZ
gksrs gSaA ,sls yksxksadk lkj Dys'k&gh&Dys'k gksrk gS] mlesa dksbZ okLrfod
lq[k ugha gSA reksxq.k iz/kku O;fäds leLr dk;Z vR;Ur nq%[knk;h
gksrs gSaA mUgsa e`R;qds ckn Hkh dhM+s&edksM+s] i'kq&if{k;ksadh ;ksfuesa tkuk
iM+rk gSA i'kqvksadk o/k vkSj mudk ek¡l [kkuk reksxq.kdk
iz/kku y{k.k gSA i'kqfgald ;g ugha tkurs gSa fd Hkfo";esa ;gh i'kq
fdlh&u&fdlh :iesa mldk Hkh o/k djsxkµ;g izÏfrdk fu;e gSA
euq"; lektesa ;fn dksbZ fdlh euq";dh gR;k djrk gS] rks mls izk.k&
n.M fn;k tkrk gSµ;g jk"Vªdk fo/kku gSA fdUrq vkKkuh yksx ;g
ugha tkurs gS fd bu lkjs czãk.Mksads ewy fu;ked ijes'oj gSaA muds
jkT;esa ,d phaVhdh Hkh gR;k djuk os ugha lg ldrsA blfy, mUgsa
vo'; gh n.M Hkksxuk iM+rk gSA vius rqPN Loknds fy, i'kqoèkesa
layXu jguk ,d Hkh"k.kre vijk/k gSA buesa ls xkso/k rks lokZf/kd
n.Muh; dk;Z gSA xk;&cSy ekrk&firkds leku gSaA blhfy, oSfnd
,oa ikSjkf.kd lkfgR;esa xkso/kdks Hkh"k.kre ikie; dk;Z crk;k x;k
gSA
xk; ekrkdh Hkk¡fr vius nw/kls rFkk cSy firkdh Hkk¡fr vius Jels
Ïf"k vkfn }kjk gekjk ikyu&iks"k.k djusokys ekrk&firkds leku gSaA
vk/kqfud rFkkdfFkr lH; ekuo&lekt vKkurko'k bl rF;dh mis{kk
djrk gSA blls O;fäxr] lef"Vxr irudk ekxZ iz'kLrdj os loZuk'kds
dxkjij igq¡p jgs gSa vkSj lektdks Hkh igq¡pk jgs gSaA vk/kqfud ekuo&
lH;rkesa jtksxq.k vkSj reksxq.kdh iz/kkurk gSA ;g lcds fy, egk?kkrd
gSA cqf¼eku~ euq";ksadks bl egku ladVls ekuorkdks cpkusds fy,
lÙoxq.kesa izfrf"Br gksdj HkxoÚfä rFkk gfjuke lÁhÙkZudk vkJ;
ysuk vko';d gSA lRlÂesa Hkxor~&Le`frds vkrs gh euq";dk lkjk
vKku nwj gks tkrk gSA mlds lkjs HkkSfrd HksnHkko nwj gks tkrs gSaA
,slk gksusij og loZ= ijes'ojdk n'kZu djrk gSAAƒˆAA
lÙokr~ l´tk;rs Kkua jtlks yksHk ,o pA
izekneksgkS relks Hkorks·Kkueso pAAƒ‰AA
vUo;µlÙokr~ (lÙoxq.kls) Kkue~ (Kku) l´tk;rs (mRiék gksrk
gS) jtl% (jtksxq.kls) yksHk% ,o (yksHk gh) p (,oa) rel% (reksxq.kls)

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$"& JheÚxoåhrk "(&'

izekneksgkS (izekn] eksg) vKkue~ p (vkSj vKku) Hkor%


(gksrk gS)AAƒ‰AA
vuqoknµlÙoxq.kls Kku mRiék gksrk gSA jtksxq.kls yksHk mRiék gksrk
gS vkSj reksxq.kls izekn] eksg rFkk vKku mRiék gksrk gSSAAƒ‰AA
ż~o± xPNfUr lÙoLFkk e/;s fr"BfUr jktlk%A
t?kU;xq.ko`fÙkLFkk v/kks xPNfUr rkelk%AAƒŠAA
vUo;µlÙoLFkk% (lrksxq.kh O;fäx.k) ż~oZe~ xPNfUr (Åijds
yksdksaesa tkrs gSa) jktlk% (jtksxq.kh O;fäx.k) e/;s (euq";yksdesa)
fr"BfUr (jgrs gSa) t?kU;xq.ko`fÙkLFkk% (izekn&vkyL;kfn ijk;.k)
rkelk% (reksxq.kh O;fäx.k) v/kksxPNfUr (uhpsds yksdksaesa tkrs
gSa)AAƒŠAA
vuqoknµlrksxq.kh O;fäx.k Åijds yksdksaesa tkrs gSa] jtksxq.kh
O;fäx.k euq";yksdesa jgrs gS ,oa vkyL;&izeknkfn ijk;.k reksxq.kh
O;fäx.k uhpsds yksdksaesa tkrs gSaAAƒŠAA
Jhfo'oukFkµlÙoLFkk% lÙorkjrE;suks¼~o± lR;yksdi;ZUre~] e/;s
euq";yksd ,oA t?kU;'pklkS xq.k'psfr rL; o`fÙk% izeknkyL;kfnLr=
fLFkrk v/kksxPNfUr ujda ;kfUrAAƒŠAA
HkkokuqoknµlÙoxq.kds rkjrE;ls O;fäx.k lR;yksd rd tkrs gSaS
jtksxq.kh ^e/;* vFkkZr~ euq";yksdesa gh jgrs gSaA ^t?kU;* dk vFkZ
gSµfuÏ"V ,oa bldh o`fÙk;k¡ gSaµizekn] vkyL;kfnA buesa fLFkr O;fäx.k
ujdesa tkrs gSaAAƒŠAA
ukU;a xq.ksH;% dÙkkZja ;nk nz"Vkuqi';frA
xq.ksH;'p ija osfÙk eÚkoa lks·f/kxPNfrAAƒ‹AA
vUo;µ;nk (ftl le;) nz"Vk (tho) xq.ksH;% (rhuksa x.qkksals) vU;e~
(i`Fkd~ fdlhdks) dÙkkZje~ (dÙkkZds :iesa) u vuqi';fr (ugha ns[krk
gS) xq.ksH;% p (vkSj xq.kksals) ije~ (vrhr vkRekdks) osfÙk (tku ikrk
gS) ýrnkµml le;þ l% (og tho) eÚzkoe~ (esjh Hkko:ih
'kq¼HkfDrdks) vf/kxPNfr (izkIr djrk gS)AAƒ‹AA
vuqoknµftl le; tho rhuksa xq.kksads vfrfjDr vU; fdlhdks
dÙkkZds :iesa ugha ns[krk gS vkSj xq.kksals vrhr vkRekdks tku ikrk gS] ml
le; og Hkko:ih 'kq¼k HkfDrdks izkIr djrk gSAAƒ‹AA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"(  prqnZ'k v/;k; $"'

Jhfo'oukFkµxq.kÏra lalkja n'kZf;Rok xq.kkrhra eks{ka n'kZ;frµukU;fefr


}kH;ke~A xq.ksH;% dÙkZ`dj.kfo"k;kdkjs.k ifj.krsH;ks·U;a dÙkkZja nz"Vk thoks
;nk ukuqi';fr] fdUrq xq.kk ,o lnSo dÙkkZj bR;soeuqi';fr
vuqHkorhR;FkZ%A xq.ksH;% ija O;frfjäesokRekua osfÙk] rnk l nz"Vk eÚkoa
ef; lk;qT;ef/kxPNfr izkIuksfrA r= rkn`'k&KkukuUrjefi ef; ijka
Hkfäa ÏRoSosR;qikUr'yksdkFkZn`"Vîk Ks;e~AAƒ‹AA
Hkkokuqoknµxq.kÏr lalkjdks fn[kkusds ckn vc ^ukR;a* bR;kfn nks
'yksdksaesa xq.kkrhr eks{kdks fn[kk jgs gSaA tc tho dÙkkZ&dj.k&fo"k;ds
:iesa ifj.kr xq.kksads vfrfjDr vU; fdlhdks dÙkkZ ugha ns[krk gS] vfirq
xq.klewg gh loZnk dÙkkZ gSaµ;gh n'kZu djrk gS vFkkZr~ vuqHko djrk
gS] vkRekdks xq.kksals Js"B vkSj fHkék gh ns[krk gS] rc og æ"Vk (tho)
^eÚkoa* vFkkZr~ eq>esa lk;qT; izkIr djrk gSA ml le; oSls Kkudks
izkIr djus ij Hkh og esjh HkfDr }kjk gh eq>s izkIr djrk gSµ;g
NCchlosa 'yksdds vFkZls Li"V gks tk,xkAAƒ‹AA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµphaVhls ysdj euq"; rd rFkk r`.k&xqYels
vkjEHkdj isM+&ikS/ks] unh ,oa ioZrksadh ;ksfu;ksaesa Hkh jgusokys tho xq.kksals
c¡/ks gq, vlgk;dh Hkk¡fr dk;Z dj jgs gSaA oLrqr% bu leLr deks±esa
izÏfrds rhu xq.kksads vfrfjä vkSj dksbZ dÙkkZ ugha gSA fdUrq] izÏfrds
Hkh ewy fu;ked ijes'oj gSa] rFkkfi os ijes'oj izÏfr vkSj izÏfrds
xq.kksads fu;ked gksusij Hkh buls loZFkk ijs gSaA tks ,slk rÙo tku
ysrs gSa] os Hkh izÏfr rFkk izÏfrds xq.kksadks yka?kdj ijeindks izkIr
gksrs gSaA fdUrq] dksbZ Hkh O;fä vius cqf¼&foosdds }kjk ,slk ugha
tku ldrk] blhfy, rÙofon~ egkiq#"kksadk l djuk furkUr vko';d
gSA dksbZ Hkh tho fdruk Hkh fuÏ"V D;ksa u gks lk/kq&iq#"kksads lÂesa
'kh?kz vkSj vuk;kl gh bu rhuksa xq.kksals vrhr gks ldrk gSAAƒ‹AA
xq.kkusrkurhR; =hu~ nsgh nsgleqÚoku~A
tUee`R;qtjknq%[kSfoZeqäks·e`re'uqrs AA„ŒAA
vUo;µnsgh (tho) nsgleqÚoku~ (nsgdks mRiék djusokys) ,rku~
=hu~~ xq.kku~ (bu rhuksa xq.kksadk) vrhR; (vfrØe.kdj) tUee`R;qtjknq%[kS%
(tUe] e`R;q] tjk vkSj nq%[kls) foeqä% (eqä gksdj) ve`re~ (eks{k)
v'uqrs (izkIr djrk gS)AA„ŒAA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$# JheÚxoåhrk "( 

vuqoknµtho nsgdks mRiék djusokys bu rhuksa xq.kksadk vfrØe.kdj


tUe] e`R;q] tjk vkSj nq%[kls eqä gksdj eks{k izkIr djrk gSAA„ŒAA
Jhfo'oukFkµrr'p lks·fi xq.kkrhr ,oksP;rs bR;kgµxq.kkfufrAA„ŒAA
HkkokuqoknµmijksDr voLFkkdks izkIr djusds ckn og Hkh xq.krhr
gks tkrk gSµblhfy, dgrs gSaµ^xq.kku~* bR;kfnAA„ŒAA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµczãHkko izkIr O;fä tUe&e`R;q&tjk&
O;kf/k bR;kfn Dys'kksals vfHkHkwr ugha gksrsA HkfäfeJ Kkfutu Hkh Kkudh
flf¼ gksusij Kkudk ifjR;kxdj Hkxoku~ds pj.kdeyksaesa ijkHkfä izkIr
djrs gSa rFkk vUresa lsokuUnesa rRij jgdj izseke`rdk jlkLoknu djrs
gSaA blds foijhr fufoZ'ks"k Kkuh dsoy Kkudk lk/kudj dksbZ Hkh Qy
ugha izkIr djrsµ^Js;% Lk`fra HkfäeqnL;* (JheÚk- ƒŒ@ƒ†@†)
JhHkxoku~ds 'kq¼ Hkä gh izÏfrds xq.kksals vrhr gksrs gSa] nwljs ughaAA„ŒAA
vtqZu mokpµ
dS£yÂSL=hu~ xq.kkusrkurhrks Hkofr izHkksA
fdekpkj% dFka pSrkaL=hu~ xq.kkufroÙkZrsAA„ƒAA
vUo;µvtqZu% mokp (vtqZuus dgk) izHkks (gs izHkks!) dS£yÂS%
(fdu fdu fpÊksa }kjk) ,rku~ =hu~ xq.kku~ vrhr% (bu rhuksa xq.kksals
vrhr O;fädk) ýKs;%þ Hkofr (Kku gksrk gS) fdekpkj% (muds D;k
vkpkj gksrs gSa) dFke~ p (,oa fdl mik;ls) ,rku~ =hu~ xq.kku~ (bu
rhuksa xq.kksadks) vfroÙkZrs (vfrØe djrs gSa)AA„ƒAA
vuqoknµvtZquus dgkµgs izHkks! rhuksa xq.kksals vrhr O;fäds D;k y{k.k
gSa] muds D;k vkpkj gksrs gSa ,oa fdl mik;ls os rhuksa xq.kksadks ikj djrs
gSa\AA„ƒAA
Jhfo'oukFkµ^fLFkrizKL; dk Hkk"kk\* bR;kfnuk f}rh;k/;k;s
i`"VeI;Fk± iquLrrks·fi fo'ks"koqHkqRl;k i`PNfr ^dS£yÂS%* bR;sd% iz'u%]
dSf'pÊSfL=xq.kkrhr% l Ks; bR;FkZ%] ^fdekpkj%\* bfr f}rh;%]
^dFk´pSrku~\ bfr r`rh;%] xq.kkrhrÙoizkIrs% fda lk/kufeR;FkZ%A
^fLFkrizKL; dk Hkk"kk\* bR;knkS fLFkrizKks xq.kkrhr% dFka L;kfnfr rnkuha
u i`"Vfenkuha rq i`"Vfefr fo'ks"k%AA„ƒAA
Hkkokuqoknµf}rh; v/;k;esa ^fLFkrizKds D;k y{k.k gSa*µbldk mÙkj
ikusds ckn Hkh mls fo'ks"kiwoZd tkuusdks mRlqd gksdj vtZqu iqu% iz'u

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"(  # prqnZ'k v/;k; $#

dj jgs gSaA izFke iz'uµ^os xq.kkrhr gSa*] ;g fdu fdu y{k.kksals tkuk
tkrk gS\ f}rh; iz'uµ^mudk vkpj.k dSlk gksrk gS\* r`rh;
iz'uµ^fdl izdkj rhuksa xq.kksadks ikj fd;k tk ldrk gS vFkkZr~
xq.kkrhRodks izkIr djusds D;k lk/ku gSa\* f}rh; v/;k;esa tc vtqZuus
^fLFkrizKds D;k y{k.k gSa\*µ;g iz'u iwNk Fkk] rc ;g ugha iwNk
Fkk fd os fdl izdkj xq.kkrhr gksrs gSaA fdUrq] ;gk¡ ;g fo'ks"k :iesa
ftKklk dj jgs gSaAA„ƒAA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµvtqZuus bl 'yksdesa xq.kkrhr iq#"kksads y{k.k]
muds vkpj.k] muds }kjk xzg.k fd, x, lk/kuksadks tkuusds fy, iz'u
fd;k gSA ;s iz'u euq";ek=ds fy, vR;Ur egRoiw.kZ gSaA xhrkdk
vuq'khyu djusokys lPps ftKklqvksads fy, ;g iz'u vko';d gS]
ftlls os rkefld] lkfÙod] vkkSj jktfld xq.kksadks yka?kdj fuxqZ.kk
fLFkfresa igq¡p ldsa rFkk HkxoÚfädk vuq'khyudj Hkxor~&lsok:i pje
y{;dks izkIr dj ldsaAA„ƒAA
JhHkxokuqokpµ
izdk'k´p izo`fÙk´p eksgeso p ik.MoA
u }sf"V laizo`Ùkkfu u fuo`Ùkkfu dkÀfrAA„„AA
mnklhuonklhuks xq.kS;ksZ u fopkY;rsA
xq.kk orZUr bR;soa ;ks·ofr"Bfr usÂrsAA„…AA
lenq%[klq[k% LoLFk% leyks"Vk'edk´pu%A
rqY;fiz;kfiz;ks /khjLrqY;fuUnkRelaLrqfr%AA„†AA
ekukieku;ksLrqY;LrqY;ks fe=kfji{k;ks%A
lokZjEHkifjR;kxh xq.kkrhr% l mP;rsAA„‡AA
vUo;µJhHkxoku~ mokp (JhHkxoku~us dgk) ik.Mo (gs ik.Mo!)
ýtksþ izdk'ke~ p (izdk'k) izo`fÙk´p (izo`fÙk) eksge~ ,o p (,oa eksg)
lEizo`Ùkkfu (Lor% izkIr gksusij) u }sf"V (}s"k ugha djrs) fuo`Ùkkfu
(mudh fuo`fÙk) u dkÀrs (ugha pkgrs) ;% (tks) mnklhuor~ (mnklhudh
Hkk¡fr) vklhu% (vofLFkr) xq.kS% (vkSj xq.kds dk;Z lq[k&nq%[k vkfnls)
u fopkY;rs (fopfyr ugha gksrs) xq.kk% (xq.klewg) ývius vius dk;ks±esaþ

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$# JheÚxoåhrk "(  #

oÙkZUrs (izo`Ùk gSa) bfr ,oa (,slk fopkjdj) vofr"Bfr (fLFkj jgrs
gSa) u bÂrs (fopfyr ugha gksrs gSa) ý;%µtksþ lenq%[klq[k% (lq[k vkSj
nq%[kesa leku jgusokys) LoLFk% (Lo:ifu"B) leyks"Vk'edk´pu%
(feêh] iRFkj vkSj lksusesa leku cqf¼lEiék) rqY;fiz;kfiz;% (fiz;
vkSj vfiz; oLrqesa rqY; Kkuokys) /khj% (cqf¼eku~) rqY;fuUnkRelaLrqfr%
(viuh fuUnk vkSj Lrqfresa leku Kkuokys) ekukieku;ks% (eku vkSj
viekuesa) rqY;% (leku) fe=kfji{k;ks% rqY;% (fe= vkSj 'k=qds
fy, leku gaS) lokZjEHkifjR;kxh (nsg/kkj.kds deZds vfrfjDr lHkh
deks±dks R;kxusokys gaS) l% (os) xq.kkrhr% mP;rs (xq.kkrhr dgykrs
gSa)AA„„µ„‡AA
vuqoknµJhHkxoku~us dgkµgs ik.Mo! tks izdk'k] izo`fÙk ,oa eksgds
Lor% izkIr gksusij muls }s"k ugha djrs rFkk mudh fuo`fÙkdh Hkh
vfHkyk"kk ugha djrs gSa] tks mnklhudh Hkk¡fr vofLFkr gSa vkSj xq.kds dk;Z
lq[k&nq%[k vkfnls fopfyr ugha gksrs gSa] xq.klewg vius vius dk;ks±esa
izo`Ùk gks jgs gSaµ,slk tkudj fLFkj jgrs gSa rFkk p´py ugha gksrs gSa] tks
lq[k&nq%[kdks leku le>rs gSa] Lo:ifu"B gSa] feêh] iRFkj vkSj lksusdks
leku le>rs gSa] cqf¼eku~ gSa] viuh fuUnk&Lrqfresa leku Hkkookys gSa]
fe= vkSj 'k=qds izfr leku gSa] nsg/kkj.kds vfrfjDr lHkh deks±dk ifjR;kx
djusokys gSa] os x.qkkrhr dgykrs gSaAA„„µ„‡AA
Jhfo'oukFkµr= ^dSfyZÂSxqZ.kkrhrks Hkofr\* bfr izFke iz'uL;ksÙkjekgµ
izdk'ka loZ}kjs"kq nsgs·fLeu~ izdk'k mitk;rs bfr lÙodk;Ze~ izo`fÙk´p
jt%dk;Ze~] eksg´p re%dk;Ze~µmiy{k.kesrr~ lÙoknhuka lokZ.;fi
dk;kZf.k ;Fkk;Fka laizo`Ùkkfu Lor%izkIrkfu nq%[kcq¼îk ;ks u }sf"V]
xq.kdk;kZ.;srkfu fuo`Ùkkfu HkoUrhfr lq[kcq¼îk p ;ks u dkÀfr] l
xq.kkrhr mP;rs bfr prqFksZukUo;%A laizo`ÙkkuhfrDyhoRoek"kZe~A
^fdekpkj%\* bfr f}rh;iz'uL;ksÙkjekgµ mnklhuofnfr f=fHk%A xq.kdk;ZS%
lq[knq%[kkfnfHk;ksZ u fopkY;rs Lo:ikoLFkkukék P;ors vfi rq xq.kk ,o
Lo&LOk&dk;Zs"kq oÙkZUrs bR;sosfrA ,fHkeZe lEcU/k ,o ukLrhfr foosdKkusu
;Lrw".kheofr"BfrµijLeSinek"kZe~] ^usÂrs* u Dokfi nSfgdÏR;s ;rrsA
^xq.kkrhr% l mP;rs* bfr xq.kkrhrL;Srkfu fpÊkU;srkukpkjka'p n`"V~oSo
xq.kkrhrks oäO;ks u rq xq.kkrhrRoksiifÙk%] okon`dks xq.kkrhrks oDrO;
bfr Hkko%AA„„&„‡AA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"(  # prqnZ'k v/;k; $#!

Hkkokuqoknµ^^os fdu fpÊksals xq.kkrhr yf{kr gksrs gSa\**µbl izFke


iz'uds mÙkjesa dgrs gSaµ^bl nsgds leLr bfUnz;ksaesa tc Kku izdkf'kr
gksrk gS* (xhrk ƒ†@ƒƒ)µlÙoxq.kdk ;g dk;Z ,oa jtksxq.kdk dk;Zµ
izo`fÙk rFkk reksxq.kdk dk;Zµeksgµ;s lc rhuksa xq.kksads miy{k.k gSaA
rhuksa xq.kksads leLr dk;ks±ds ;Fkk;ksX;:iesa Lor% izo`Ùk gksusij Hkh tks
nq%[k&cqf¼ls }s"k ugha djrs rFkk buds fuo`Ùk gksusij Hkh lq[k&cqf¼ls
vkdka{kk ugha djrs] os xq.kkrhr dgykrs gSaA „‡ osa 'yksdds lkFk
bldk vUo; gSSA (^la izo`Ùkkfu* inesa Dyho fyÂdk O;ogkj vk"kZ&iz;ksx
gS) ^fdekpkj%*µbl f}rh; iz'uds mÙkjesa ^mnklhuor~* bR;kfn rhu
'yksdksadks dg jgs gSaA lq[k&nq%[k vkfn xq.kdk;Z }kjk tks fopfyr ugha
gksrs gSa vFkkZr~ vius&Lo:ikoLFkkls fopfyr ugha gksrs gSa] vfirq ,slk
fopkj djrs gSa fd xq.klewg gh vius vius dk;Zesa vofLFkr gSa] buds
lkFk esjk lEcU/k gh ugha gSaµbl izdkj fopkjiwoZd foosdKku gksusls
os ekSuh jgrs gSaA (vofr"Bfr indk ijLeSin iz;ksx vk"kZ&iz;ksx gS)
tks fdlh izdkjds nSfgd dk;ks±ds fy, ;Ru ugha djrs gSa] os gh xq.kkrhr
dgykrs gSaA bu okD;ksaesa xq.kkrhr O;fäds bu lHkh fpÊksa ,oa vkpkjksasdks
ns[kdj gh] mUgsa gh xq.kkrhr dgk tkrk gSA fdUrq] xq.kkrhRodh miyfCèkdk
izpkj djusokys okpky O;fä;ksadks xq.kkrhr ugha dgk tkrk gSAA„„µ„‡AA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµJhHkxoku~ vtqZuds rhuksa iz'uksadks lqudj
igys xq.kkrhr iq#"kksads y{k.k crk jgs gSaµlÙoxq.kdk dk;Z gSµizdkf'kr
djuk] jtksxq.kdk dk;Z gSµizo`r djuk rFkk reksxq.kdk dk;Z gSµeksfgr
djukA tc izÏfrds bu rhuksa xq.kksads vius vius dk;Zesa izo`r gksusij
thokRek nq%[kcqf¼ls muls }s"k ugha djrk gS vFkok buds fuo`Ùk gksusij
lq[kcqf¼ls bldh vkdka{kk Hkh ugha djrk gS] rc og xq.kkrhr dgykrk
gSA mudk vkpj.k dSlk gksrk gS\ blds mÙkjesa dgrs gSaµxq.kkrhr
iq#"k lq[k&nq%[kls fopfyr ugha gksdj mnklhudh Hkk¡fr vofLFkr jgrs
gaSA laklkfjd lq[k&nq%[k] lnhZ&xehZ] ykHk&gkfu] t;&ijkt; vkfndks
,d leku le>dj fujis{k gksdj ,slk le>rs gSa fd vkRekds lkFk
budk dksbZ lEcU/k ugha gSaA ,slk le>dj nSfgd dk;ks±esa fu'ps"V jgdj
vius vkRe&vuq'khyuesa rRij jgrs gSaA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$#" JheÚxoåhrk "( $

^^vtqZuds rhu iz'uksadks lqudj JhHkxoku~ dgus yxsµrqEgkjk izFke


iz'u ;g gS fd xq.kkrhr O;fäds D;k fpÊ gSa\ bldk mÙkj ;g gS
fd }s"k vkSj vkdak{kkls jfgr gksuk gh muds fpÊ gSaSA c¼tho tM+txr~esa
vofLFkr gksdj tM+k&izÏfrds lÙo] jt% vkSj re% xq.kksaesa v/khu gSaA
dsoy lEiw.kZ eqfäykHk gksusij gh rhuksa xq.kksadk uk'k gksrk gSA fdUrq]
tc rd Hkxoku~dh bPNkds vuqlkj fyÂHkÂ:ih eqfä ugha izkIr gksrh
gS] rc rd ,dek= }s"k vkSj vkdka{kkdk ifjR;kx djuk gh fuxqZ.krk
izkIr djusdk mik; tkuuk pkfg,A nsgds jgrs le; ^izdk'k*] ^izo`fÙk*
vkSj ^eksg* (lRo] jt%] vkSj re% xq.kls mRiék gksusds dkj.k) vo';
gh nsgds lkFk vuqL;wr jgsaxsA fdUrq] rqEgsa bu lcds izfr vkdka{kkds
}kjk izo`Ùk ugha gksuk pkfg, vkSj }s"k }kjk mudh fuo`fÙkdh Hkh ps"Vk
ugha djuh pkfg,µ;s nksuksa fpÊ ftuesa yf{kr gksrs gSa] os gh fuxqZ.k
gSaA tks ps"Vk vkSj fo'ks"k LokFkZij vkxzg }kjk lalkjesa izo`Ùk gSa vFkok
tks lalkjdks ^feF;k* tkudj ps"VkiwoZd oSjkX;dk vH;kl djrs gSa]
os fuxqZ.k ugha gSaA
ßrqEgkjk f}rh; iz'u ;g gS fd xq.kkrhr O;fDrds vkpkj D;k
gSa\ muds vkpkj bl izdkj gksrs gSaµ^xq.klewg esjs 'kjhjesa vius vius
dk;Z dj jgs gSa*µos ,slk le>rs gSaSA os xq.kksadks Lo;a dk;Z djus
nsrs gSa vkSj Lo;a muls i`Fkd~ jgdj pSrU;Lo:i mnklhu O;fädh
Hkk¡fr muls fyIr ugha gksrs gSaSA mudh nsg&ps"Vk }kjk nq%[k] lq[k] feêh]
iRFkj] lksuk] fiz;] vfiz;] fuUnk vkSj Lrqfrµ;s leLr mifLFkr gksrs
gSa] fdUrq muds izfr leku n`f"V j[krs gSa ,oa LoLFk vFkkZr~ pSrU;LFk
gksdj mudks ^rqY;* Kku djrs gSaSA muds laklkfjd O;ogkj }kjk tks
eku] vieku] 'k=q] fe= vkfndk la?kVu gksrk gS] os mu lcdks O;ogkjesa
U;Lrdj ,slk le>rs gSa fd eq> pSrU;Lo:ils mudk dksbZ lEcUèk
ugha gSA vklfDr vkSj oSjkX;ds ftrus izdkjds vkjEHk gSa] mudk ifjR;kxdj
os ^xq.kkrhr* uke izkIr djrs gSAa **µJhHkfDrfouksn BkdqjAA„„µ„‡AA
ek´p ;ks·O;fHkpkjs.k Hkfä;ksxsu lsorsA
l xq.kku~ lerhR;Srku~ czãHkw;k; dYirsAA„ˆAA
vUo;µ;% (tks) eke~ p (eq> ijes'ojdh gh) vO;fHkpkjs.k
(,sdkfUrd Hkkols) Hkfä;ksxsu (Hkfä;ksx }kjk) lsors (lsok djrs gSa)

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"( $ prqnZ'k v/;k; $##

l% (os) ,rku~ xq.kku~ (bu xq.kksadks) lerhR; (vfrØedj) czãHkw;k;


(czãkuqHkods) dYirs (;ksX; gksrs gSa)AA„ˆAA
vuqoknµtks ,sdkkfUrd Hkkols ';kelqUnjkdkj eq> ijes'ojdh gh
Hkfä;ksx }kjk lsok djrs gSa] os bu xq.kksadks ikjdj czãkuqHkods ;ksX; gksrs
gSaAA„ˆAA
Jhfo'oukFkµ^dFk´pSrku~ xq.kkufroÙkZrs\* bfr r`rh;iz'uL;ksÙkjekgµ
ek´psfrA ^p*µ,okFksZ] ekeso ';kelqUnjkdkja ijes'oja Hkfä;ksxsu ;%
lsors] l ,o czãHkw;k; czãRok; czãkuqHkok;sfr ;kor~] ^^Hkäîkgesd;k
xzká%** bfr e}kD;s ,d;sfr fo'ks"k.kksiU;klkr~ ^^ekeso ;s izi|Urs ek;kesrka
rjfUr rs** bR;=kfi ,o&dkjiz;ksxkr~ Hkäîk fouk izdkjkUrjs.k czãkuqHkoks
u Hkorhfr fu'p;kr~_ Hkfä;ksxsu dhn`'ksu\ vO;fHkpkjs.k deZKkuk|feJs.k
fu"dkedeZ.kks U;klJo.kkr~A ^^Kku´p ef; laU;lsr~** bfr Kkfuuka
pjen'kk;ka KkuL;kfi U;klJo.kkr~] Hkfä;ksxL; rq Dokfi U;klkJo.kkr~
Hkfä;ksx ,o lks·O;fHkpkj%] rsu deZ;ksxfeo Kku;ksxefi ifjR;T;
;|O;fHkpkjs.k dsoysuSo Hkfä;ksxsu lsors] r£g Kkuh vfi xq.kkrhrks
Hkofr] ukU;FkkA vuU;HkäLrq ^^fuxqZ.kks enikJ;%** bR;sdkn'kksäsxqZ.kkrhrks
HkoR;so v=sna rÙoa ^^lkfÙod% dkjdks·lÂh jkxkU/kks jktl% Le`r%A rkel%
Le`frfoHkz"Vks fuxqZ.kks enikJ;%AA** bR;=klfÂu% dfeZ.kks Kkfuuks ok
lkfÙodRosuSo lkèkdRokoxrsLrRlkgp;kZr~ ^^fuxqZ.kks enikJ;%** bfr Hkä%
lk/kd ,okoxE;rs] rr'p Kkuh Kkufl¼% lékso lkfÙodRoa ifjR;T;
xq.kkrhrks HkofrA HkäLrq lk/kdn'kkekjH;So xq.kkrhrks HkorhR;FkksZ yH;rsA
v= p&dkjks·oèkkj.kkFkZ bfr Lokfepj.kk%A ^^ekesos'oja ukjk;.keO;fHkpkjs.k
Hkfä;ksxsu }kn'kk/;k;ksäsu ;% lsors** bfr e/kqlwnuljLorhiknk'p
O;kp{krsLeAA„ˆAA
Hkkokuqoknµßfdl izdkj rhuksa xq.kksadk vfrØe.k fd;k tk ldrk
gS\Þµbl r`rh; iz'uds mÙkjesa ^ek´p* bR;kfn dg jgs gSaA ^p* dk
rkRi;Z gSµfuf'pr :ils eq>s ghA tks ';kelqUnjdkj eq> ijes'ojdh
gh Hkfä;ksxls lsok djrs gSa] dsoy os gh ^czãHkw;k;*µczãds vuqHko;ksX;
gksrs gSaA ^^eSa ,sdkfUrdh Hkfäls gh izkI; gw¡A** (JheÚk- ƒƒ@ƒ†@„ƒ)µ
bl okD;esa ^,d;k* bl fo'ks"k.k inds iz;ksxls ;gh fl¼ gksrk gSA
xhrk (ˆ@ƒ†) ds vuqlkj Hkh ^tks esjs izfr gh iziék gksrs gSa] os ek;kls
mÙkh.kZ gksrs gSa*µbl okD;esa Hkh ^,o*&dkjds iz;ksxls ;g fuf'pr gqvk

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$#$ JheÚxoåhrk "( $

gS fd Hkfäds vfrfjDr vU; fdlh izdkjls czãdk vuqHko ugha gksrk


gSA ^vO;fHkpkjs.k* dk rkRi;Z gSµdeZ&Kku vkfnds feJ.kls jfgrA
fu"dke deZdk Hkh R;kx lquk tkrk gSA ^Kkudk Hkh eq>esa laU;kl
djks* (JheÚk- ƒƒ@ƒ‹@‹)µbl okD;ds vuqlkj Kkfu;ksadh pje n'kkesa
Kkudk Hkh R;kx lquk tkrk gS] fdUrq Hkfä;ksxdk U;kl dgha ugha
lquk tkrk gSA Hkfä;ksx gh vO;fHkpkj gSA vr,o deZ;ksxds leku
Kku;ksxdk Hkh ifjR;kxdj ;fn ^vO;fHkpkj* vFkkZr~ dsoyk Hkfädh
gh lsok djsa] rks Kkuh Hkh xq.kkrhr gks tkrs gSa] bldk dksbZ vU;
mik; ugha gSA JheÚkxor (ƒƒ@ƒ‡@„ˆ) esa dfFkr gS fd esjs vkfJr
dÙkkZ fuxqZ.k gSa vFkkZr~ vUkU; Hkä gh xq.kkrhr gksrs gSaµ
^lkfÙod% dkjdks·lÂh jkxkU/kks jktl% Le`r%A
rkel% Le`frfoHkz"Vks fuxqZ.kks enikJ;%AA*
(JheÚk- ƒƒ@„‡@„ˆ)
vFkkZr~] vuklDr dÙkkZ lkfÙod] jkxkU/k dÙkkZ jktfld] Le`frHkz"V
dÙkkZ rkefld ,oa esjs vkfJr dÙkkZ ^fuxqZ.k* ukels vfHkfgr gksrs gSa A
bl 'yksdesa vuklDr dehZ vFkok Kkuh lkfÙod gksusds dkj.k
rr~lkgp;Z lk/kd (lkfÙod lk/kd) ds :iesa ifjfpr gq, gSa vkSj
^esjs* vkJ;dÙkkZ fuxqZ.k gksrs gSaµbl okD;ls ;g tkuk tkrk gS fd
Hkä gh lk/kd gSaA Kkuh Kkuesa fl¼ gksdj lkfÙodrk ifjR;kxdj xq.kkrhr
gksrs gSaA Jh/kjLokfeiknus dgk gSµbl 'yksddk ^p* vo/kkj.kds vFkZesa
iz;qä gqvk gSA Jhe/kqlwnu ljLorhikn O;k[;k djrs gSaµtks eq> b'oj
ukjk;.kdh gh }kn'k v/;k;esa dfFkr vO;fHkpkj Hkfä;ksxls lsok djrs
gSaAA„ˆAA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµiwokZsä xq.kkrhr iq#"k fdl izdkj rhuksa xq.kksadks
vfrØe djrs gSa] bl r`rh; iz'udk mÙkj nsrs gq, Hkxoku~ dg jgs
gSaµvO;fHkpkjh vFkkZr~ ,sdkfUrdh Hkfä;ksxds }kjk esjs bl ';kelqUnj
:idh lsok djrs&djrs esjs Hkä bu xq.kksadks vkuq"kfÂd:iesa vuk;kl
gh ikj dj tkrs gSa vkSj esjs Lo:idks vuqHko djus ;ksX; gks tkrs
gSaA Hkxoku~ds vkfJr Hkä fuxqZ.k gks tkrs gSa] bl fo"k;dh iqf"V
JheÚkxor (ƒƒ@„‡@„ˆ) esa Hkh ns[kh tkrh gSµ^fuxq.kksZ enikJ;%* vFkkZr~
tks yksx esjk ,sdkfUrd:ils vkJ; xzg.k djrs gSa] os fuxqZ.k gSaA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"( $ prqnZ'k v/;k; $#%

^enikJ;* 'kCndk rkRi;Z gSµ^ensd'kj.kks Hkä%* vFkkZr~ ,dek= esjk


'kj.k xzg.k djusokys Hkä gh esjs vkfJr vkSj fuxqZ.k gSA
JheÚkxoresa vkSj Hkh ns[kk tkrk gSµ
^gfj£g fuxZq.k% lk{kkr~ iq#"k% izÏrs% ij%A
l loZn`xqinz"Vk ra Hktu~ fuxZq.kks Hkosr~AA*
(JheÚk- ƒŒ@ŠŠ@‡)
vFkkZr~] Jhgfj gh lk{kkr~ fuxqZ.k iq#"k rFkk izÏfrds xq.kksals vrhr
gSaA os lcds minz"Vk gSaA tks mudk gh Hktu djrs gSa] os Hkh fuxqZ.k
gks tkrs gSaSA
;gk¡ ^czãHkw;k;* 'kCndk rkRi;Z ^czãrÙo* dks vuqHko djus ;ksX;*
ls gSA HkfDrds vuq'kkluds fcuk czãds vuqHkodk nwljk mik; ugha
gSA fdlh Hkh fo"k;dk vuqHko djusds fy, vuqHkodkjh vkSj vuqHko
fd, tkusokys (vuqHkouh;) fo"k; (ijczã)µbu nksuksadh fuR; i`Fkd~
fLFkfr vko';d gSA fufoZ'ks"koknh yksx eqfäds i'pkr~ nksuksadh i`Fkd~
fLFkfr Lohdkj ugha djrsA blfy, muesa vuqHko djusdk lkEkF;Z ugha
gksrkA blds foijhr Hkäyksx gh czãds vuqHkods ;ksX; gksrs gSaA dsoy
Hkfäds }kjk gh czãdh Ïikls czãkuqHkodh 'kfä izkIr gksrh gSµ
^HkDR;kgesd;k xzká%* (JheÚk-ƒƒ@ƒ†@„ƒ) vFkkZr~ ,dek= Hkfäds }kjk
gh eSa izkI; gw¡µbls Li"V:ils JheÚkxoresa dgk x;k gSA dsoy Kkuds
}kjk eqfä ugha gksrhA mlesa fdlh&u&fdlh izdkjls Hkfädh lgk;rkls
gh eqfä gksrh gSA JheÚkxoresa cgqr 'yksdksaesa bl fo"k;dks Li"V
:ils dgk x;k gSµ
^uS"dE;ZeI;P;qrHkkoo£tra u 'kksHkrs Kkueya fuj´tue~*
(JheÚk- ƒ@‡@ƒ„)
vFkkZr~] tc HkxoÚkols jfgr fu"dke ,oa fueZy Kkudh gh 'kksHkk
ugha vFkkZr~ og fujFkZd gS] rks fQj fuR; nq%[knk;h] gs;] dkE; deZdh
ckr gh D;k gS\ ,sls Kkuh yksx ^LFkkukn~Hkz"Vk% irUR;/k%* vFkkZr~ Kkuds
mPp lksikuij igq¡pdj Hkh ogk¡ls Hkz"V gks tkrs gSaA
blds fy, JheÚkxords fuEufyf[kr 'yksd nz"VO; gaSµ
(ƒŒ@„@…„) (ƒŒ@„Œ@…„) (ƒƒ@ƒ†@„ƒ) (ƒŒ@„…@†ˆ) (†@…ƒ@ƒ„)A
oÙkZeku 'yksdds czãHkw;k; inds }kjk dksbZ dksbZ tho vkSj czãds

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$#& JheÚxoåhrk "( $

,sD;dk vFkZ djrs gSaA fdUrq] eqfäds i'pkr~ Hkh tho czãesa ,dkdkj
ugha gks tkrkA NkUnksX; mifu"kn~esa czãHkwr O;fäds vkB y{k.k crk,
x, gSaµ^vkRek·igrikIuk fotjks foe`R;q£o'kksdks foft?kRlks·fiikl%
lR;dke% lRlÁYi% lks·Uos"VO;%A* vFkkZr~
(ƒ) vigr ikiµek;kdh vfo|k vkfn ikio`fÙk;ksals lEcU/k'kwU;
gksukA
(„) fotjµtjk (cq<+kik) vkfnls jfgr fuR; uohuA
(…) foe`R;qµiqu% irudh lEHkkoukls jfgr gksukA
(†) fo'kksdµlq[k&nq%[k vkfnls jfgr gksukA
(‡) foft?kRlµHkksx oklukvksals jfgr gksukA
(ˆ) vfiiklqµHkxor~&lsokds fcuk nwljh vfHkyk"kkvksals loZFkk jfgr
gksukA
(‰) lR;dkeµÏ".k lsokds vuqdwy dkeuk;qä gksukA
(Š) lR;lÂYiµtks Hkh dkeuk djrs gSa] og fl¼ gksrh gSA
^lÙokr~ l´tk;rs Kkua* (xhrk ƒ†@ƒ‰)µxhrkdh bl mfäds vuqlkj
lÙoxq.kls Kku mRiék gksrk gS] blfy, Kkuh O;fä lkfÙod gksrs gSaA
Kkuh Kkudh flf¼ds i'pkr~ lkfÙod Hkkodk ifjR;kxdj xq.kkrhr
vFkkZr~ fuxqZ.k gksrs gSaSA fdUrq Hkäksadh ;g fo'ks"krk gS fd os lk/ku
n'kkds vkjEHkls gh xq.kkrhr gqvk djrs gSaSA
^eR;ksZ ;nk R;DrleLrdekZ fuosfnrkRek fofpdh£"krks esA
rnke`rRoa izfri|ekuks e;k··ReHkw;k; p dYirs oSAA*
(JheÚk- ƒƒ@„‹@…†)
vFkkZr~] eR;Z O;fDr ftl le; leLr deks±dks R;kxdj esjs fudV
vkRefuosnu djrs gSa] mlh le; os ve`rRo izkIr gksdj (vFkkZr~ fuxqZ.k
gksdj) esjs vR;Ur fiz;tu gks tkrs gSaA JhpØoÙkhZ Bkdqjus ^Kkua fo'kq¼e~a
ijekFkZesde~* (JheÚk- ‡@ƒ„@ƒƒ) 'yksddh Vhdkesa ^eR;ksZ ;nk*
(JheÚk- ƒƒ@„‹@…†) dh O;k[;k djrs gq, fy[kk gSµHkxor~& Hkfädk
vkJ; ysusij Hkxoku~ lk/kuds izkjEHkls gh vius 'kj.kkxr Hkäksadh
fpfdRlk vkjEHk djrs gSa vFkkZr~ fuxqZ.k djuk vkjEHk dj nsrs gSaA
bldk rkRi;Z ;g gSµlk/kd Hkfädk vuq'khyu djrs&djrs Øe'k%
fu"Bk&#fp&vklfDr vkSj jfrdh Hkwfedkesa vk:<+ gksusij lEiw.kZ :ils

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"( % prqnZ'k v/;k; $#'

fuxqZ.k gks tkrk gS] rc feF;kHkwr oLrqvksa (nsg&xsg) ls mldk dksbZ


Hkh lEcU/k ugha jgrkA Hkfädh vfpUR; 'kfäds }kjk Hkfäds mins'kds
le; gh Hkäds xq.kkrhr nsg&bfUnz;&eu vkfn esjs }kjk gh Hkfädh
efgek fn[kkusds fy, vyf{kr :iesa l`"V gksrs gSa rFkk feF;kHkwr nsg
vkfn vyf{kr:iesa gh nwj gks tkrs gSaA ml le; og tho 'kq¼ gksdj
esjs /kkeesa vofLFkr jgdj vius Lo:iesa izfrf"Br gksdj esjs lsoklq[kdk
jlkLoknu djusds ;ksX; gks tkrk gSA
Jhy pØoÙkhZ Bkdqjus vusd LFkkuksaij bl fo"k;dks Li"V fd;k
gS fd HkDr lk/kd&voLFkkesa gh xq.kkrhr gks tkrs gSaA mudh rks ckr
gh D;k] Hkäksa }kjk HkfäiwoZd iznÙk i=&iq"i&Qy&ty&pUnu vkfn
nzO; Hkh] tks Hkxof}eq[k yksxksadh n`f"Vesa izkÏr inkFkZ gksrs gSa] os Hkh
fuxqZ.k rFkk vizkÏr Hkkodks izkIr gks tkrs gSaA pSrU; pfjrke`resa Hkh
bldk vuqeksnu fd;k x;k gSµ
^izHkq dgs&oS".ko nsg ^izkÏr* dHkq u;A
^vizkÏr* nsg Hkäsj ^fpnkuUne;*AA*
(pS- p- v- †@ƒ‹ƒ) AA„ˆAA
czã.kks fg izfr"Bkgee`rL;kO;;L; pA
'kk'orL; p /keZL; lq[kL;SdkfUrdL; pAA„‰AA
bfr JhegkHkkjrs 'krlkglzîka lafgrk;ka oS;kflD;ka Hkh"eioZf.k
JheÚxoåhrklwifu"kRlq czãfo|k;ka ;ksx'kkL=s JhÏ".kktZqulaokns
^xq.k=;foHkkx;ksxks* uke prqnZ'kkss·/;k;AA
vUo;µfg (D;ksafd) vge~ (eSa) czã.k% (czãdh) vO;;L;
(vO;;) ve`rL; p (ve`r vFkkZr~ eks{kdh) 'kk'orL; /keZL; p
(lukru /keZdh) ,sdkfUrdL; lq[kL; p (vkSj ,sdkfUrd
HkfälEcU/kh izse:i lq[kdh) izfr"Bk (izfr"Bk gw¡)AA„‰AA
bfr JhegkHkkjrs 'krlkglzîka lafgrk;ka oS;kflD;ka Hkh"eioZf.k
JheÚxoåhrklwifu"kRlq czãfo|k;ka ;ksx'kkL=s JhÏ".kktZqulaokns
^xq.k=;foHkkx;ksxks* uke prqnZ'kks·/;k;L;kUo;%AA
vuqoknµD;ksafd] eSa (fufoZ'ks"k) czã ] vO;; eks{k] lukru /keZ vkSj
,sdkfUrd HkfälEcU/kh izse:i lq[kdh izfr"Bk vFkkZr~ vkJ; gw¡AA„‰AA
JheÚxoåhrkds prqnZ'k v/;k;dk vuqokn lekIrA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$$ JheÚxoåhrk "( %

Jhfo'oukFkµuuq RoÚäkuka dFka fuxqZ.kczãÙoizkfIr%] lk


Rof}rh;rnsdkuqHkosuSo lEHkosÙk=kgµczã.kks ghfrA ;Lekr~ ijeizfr"BkRosu
izfl¼a ;n~cã z rL;kI;ga izfr"Bkµizfr"Bh;rs·fLefékfr izfr"Bk vkJ;ks·éke;kfn"kq
Jqfr"kq loZ=So izfr"Bk&inL; rFkkFkZRokr~] rFkke`rL; izfr"Bk ¥d LoxhZ;&
lq/kk;k% u vO;;L; uk'kjfgrL; eks{kL;sR;FkZ%] rFkk 'kk'orL; /keZL;
lk/kuQyn'k;ksjfi fuR;fLFkrL; HkDR;k[;L; ije/keZL;kga izfr"Bk] rFkk
rRizkI;L;SdkfUrdHkälEcfU/ku% lq[kL; izsE.k'pkga izfr"Bk] vr% loZL;kfi
en/khuRokr~ dSoY;dkeu;k Ïrsu eÚtusu czãf.k yh;ekuks czãRoefi
izkIuksfrA v= ^^czã.kks·ga izfr"Bk ?kuhHkwra czãSokga ;Fkk ?kuhHkwrizdk'k
,o lw;Ze.Mya r}fnR;FkZ%** bfr Lokfepj.kk%A lw;ZL; rstks:iRos·fi
;Fkk rstl vkJ;ÙoeI;qP;qrs] ,oa es Ï".kL; czã:iRos·fi czã.k%
izfr"BkRoefi] v= Jhfo".kqiqjk.kefi izek.ke~&^^'kqHkkJ;% l fpÙkL;
loZxL; rFkkReu%** bfr] O;k[;kr´p r=kfi Lokfepj.kS%&^^loZxL;kReu%
ij% czã.kks·I;kJ;% izfr"Bk] rnqäa Hkxork czã.kks fg izfr"Bkge~** bfrA
rFkk fo".kq/keZs·fi ujd}kn'khizlÂs&^^izÏrkS iq#"ks pSo czã.;fi p l
izHkq%A ;FkSd ,o iq#"kks oklqnsoks O;ofLFkr%AA** bfr_ r=So ekl{kZiwtkizlÂs&
^^;FkkP;qrÙoa ijr% ijLekr~ l czãHkwrkr~ ijr% ijkRek** bfr_ rFkk
gfjoa'ks·fi foizdqekjku;uizlÂs vtqZua izfr JhHkxo}kD;e~ (fo".kqioZ
ƒƒ† v%] ƒƒ&ƒ„) ^^rRija ijea czã lo± foHktrs txr~A eeSo rn~~?kua
rstks KkrqegZfl HkkjrAA** bfr_ czãlafgrk;kefiµ^^;L; izHkk izHkorks
txn.M&dksfVdksfV"o'ks"kolq/kkfnfoHkwfrfHkéke~A rn~czã fu"dyeuUre'ks"kHkwra
xksfoUnekfniq#"ka rega HktkfeAA** bfr_ v"VeLdUèksµ^^enh;a efgeku´p
ija czãsfr 'kfCnre~A osRL;L;uqx`ghra es laiz'uSfoZo`ra âfnAA** bfr
Hkxonqfä'pA e/kqlwnuljLorhiknk'p O;kp{krsLe ;Fkkµ^^uuq
RoÚäLRoÚkoekIuksrq uke dFka czãHkkok; dYirs czã.k%
ldk'kkÙkokU;RokfnR;k'kÁîkgµczã.kks ghfrA ^izfr"Bk* i;kZfIrjgesosfrµ
i;kZfIr% ifjiw.kZrk bR;ej%A ijkÏreu}U}a ija czã ujkÏfrA
lkSUn;ZlkjloZLoa oUns uUnkRetege~AA** bR;qi'yksd;keklq'pAA„‰AA
vuFkZ ,o =Sxq.;a fuL=Sxq.;a ÏrkFkZrkA
rPp HkDR;So HkorhR;/;k;kFkksZ fu:fir%AA
bfr lkjkFkZo£"k.;ka g£"k.;ka Hkäpsrlke~A
prqíZ'kks·;a xhrklq lÂr% lÂr% lrke~AA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"( % prqnZ'k v/;k; $$

Hkkokuqoknµ;fn iz'u gks fd vkids Hkäksadks fdl izdkj fuxqZ.k


czãÙodh izkfIr gksrh gS] og izkfIr rks vf}rh; (rnsd) rnsdkRerkds
vuqHkols gh lEHko gS] rks blds mÙkjesa dgrs gSaµD;ksafd] ijeizfr"Bk
izkIr tks izfl¼ czã gS] mldh Hkh izfr"Bk eSa gh gw¡A eq>esa izfrf"Br
gksusds dkj.k eSa mldh izfr"Bk vFkkZr~ vkJ; gwq¡A vUue; vkfn leLr
JqfrokD;ksaesa Hkh loZ= izfr"Bk 'kCndk ;gh rkRi;Z gSA vkSj]
^ve`rL;*µve`rdh Hkh izfr"Bk eSa gw¡A rks D;k ;g ve`r LoxhZ;
lq/kk gS\ ugha! bldk rkRi;Z uk'kjfgr eks{k gSA ^'kk'orL; /keZL;*µ
lk/ku vkSj Qyn'kkesa Hkh fuR; fLFkr Hkfä uked ije /keZdh Hkh
izfr"Bk eSa gw¡A vr,o lHkh esjs v/khu gksusds dkj.k dSoY;dh dkeukls
vuqf"Br esjs Hktuls czãesa yh;eku czãÙo Hkh izkIr gksrk gSA bl
'yksdesa Jh/kjLokfeikn dgrs gSaµ^^eSa czãdh izfr"Bk gw¡ vFkkZr~ eSa ?kuhHkwr
czã gh gw¡] oSls gh tSls fd lw;Ze.My ?kuhHkwr izdk'k gh gSA** tSls
lw;Z rst:i gksusij Hkh rstds vkJ;ds :iesa tkuk tkrk gS] mlh izdkj
eSSa Ï".kLo:i gksusij Hkh czãdh izfr"Bk gw¡A bl fo"k;esa fo".kq iqjk.kesa
Hkh izek.k gSµ^^os fo".kq lHkh eÂyksads vk/kkjLo:i gSa] os fpÙk ,oa
loZO;kih vkRekds vkJ; gSa A** bl 'yksddh Hkh O;k[;k
Jh/kjLokfeikn bl izdkj djrs gSµ^^loZK vkRek vFkkZr~ ijczãdk vkJ;
vFkkZr~ izfr"Bk fo".kq gSaA tSlk fd Hkxoku~us xhrkesa dgk gSµeSa czãdh
izfr"Bk gw¡A** fo".kq /keZesa ujd }k}'khds izlÂesa dgk x;k gSµ^^izÏfr]
iq#"k ,oa czãesa Hkh ,dek+= iq#"k oklqnso gh izHkq gSa] ;gh fLFkj gqvk
gSA** blh xzUFkesa ekl&i{k&iwtkds izlÂesa dgk x;k gSµ^^ftl izdkj
vP;qr ijrÙo gksrs gq, Hkh ije czãHkwr gSa] og gksrs gq, Hkh ije
vkRek gSaA** gfjoa'k iqjk.k (fo".kq ioZ ƒƒ†] v- ƒƒ&ƒ„) esa Hkh
foizdqekjdks ykusds izlÂesa vtqZuls JhHkxoku~ dgrs gSa fd os loZJs"B
ije czã gh leLr txr~dk foHkkx djrs gSa] gs vtqZu! ml ?kuT;ksfrdks
esjk gh rstLo:i tkuuk pkfg,A czãlafgrkesa Hkh ik;k tkrk gSµ^^ftudh
izHkkls mRiék czã vuUr dksfV czãk.Mesa v'ks"k olq/kk vkfn }kjk foHkkx
djusokyk gS] eSa mu vkfniq:"k xksfoUndk Hktu djrk gw¡A** JheÚkxords
v"Ve LdU/kesa Hkh jktk lR;oku~ls eRL; Hkxoku~us dgk gS fd esjh
Ïikls vius iz'uksads mÙkjLo:i vius ân;esa foLrkfjr ijczã ukels

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

$$ JheÚxoåhrk "( %

fo[;kr esjh efgekdks tku ldksxsA Jhe/kqlwnu ljLorhikndh Vhdkesa


dgk x;k gSµ^^vPNk] vkids Hkä vkids Hkkodks izkIr djusij Hkh
fdl izdkj czãHkkods ;ksX; gksrs gSa\ D;ksafd] vki czãls fHkék gSa]
blh vk'akdkls vki dgrs gSaµ^czã.kks fg izfr"Bkge~* ^izfr"Bk* vFkkZr~
eSa gh i;kZIr gw¡A ^i;kZfIr* dk vFkZ vejdks"kds vuqlkj gSµifjiw.kZrkA
bls NksM+dj ,d vkSj 'yksd dgrs gSaµ
^ijkd`reu}U}a ija czã ujkÏfrA
lkSUn;ZlkjloZLoa oUns uUnkRetege~AA^
vFkkZr~] ftl ujkdkj ijczãus esjs euds fookndks f/kDÏr fd;k
gS] eSa loZlkSUn;Zds lkjHkwr rst%Lo:i mu uUnuUnudh oUnuk djrk
gw¡A** mUgksa us (e/klwnu ljLorhus) ,sls 'yksddh Hkh jpuk dh gSAA„‰AA
=Sxq.; gh vuFkZ gS ,oa fuL=Sxq.;rk gh thodh ÏrkFkZrk gS ,oa
ogh ^Hkfä* gSµ;gh bl v/;k;esa fu:fir gqvkA
JheÚxoåhrkds prqnZ'k v/;k;dh lk/kqtulEerk HkDrkuUnnkf;uh
lkjkFkZo£"k.kh Vhdk lekIrA
JheÚxoåhrkds prqnZ'k v/;k;dh lkjkFkZo£"k.kh
Vhdkdk fgUnh vuqokn lekIrA
lk- o- izdkf'kdk o`fÙkµ^^;fn dgks fd czãlEifÙk gh lHkh
lk/kuksadk Qy gS] rks czãHkwr O;fä fdl izdkj vkids fuxqZ.k izsedk
lEHkksx djrs gSa] rks lquksµviuh fuR; fuxqZ.k voLFkkesa eSa Lo:ir%
Hkxoku~ gw¡A esjh tM+k&'kfäesa esjh rVLFkk&'kfäds pSrU;&chtds
vkèkkuds le; izFkeksä 'kfädk tks vkfn izdk'k gS] ogh esjk
^czã*&LoHkko gSA tM+c¼ tho Kku&vkykspukØels tc mPpksPp voLFkk
izkIr djrs&djrs esjs czã/kkedks izkIr gksrk gS] rc og fuxqZ.k voLFkkdh
izFke lhekdks izkIr gksrk gSA lhekdks izkIr djusds iwoZ tM+fo'ks"k&R;kx:i
,d ^fufoZ'ks"k* Hkko mifLFkr gksrk gS] mlesa vofLFkr gksdj
'qk¼Hkfä;ksxdk vkJ; gksusls og fufoZ'ks"krk nwj gksdj fpf}'ks"k gks
tkrk gSA bl Øekuqlkjls KkuekxZesa ludkfn ½f"kx.k vkSj okenso
vkfn fufoZ'ks"k vkykspdx.k fuxqZ.k Hkfäjl:i ve`r izkIr fd, gSaA
ftudh eqeq{kk:i nqokZluko'k nqHkkZX;Øels czãrÙoesa lE;d~ vofLFkfr
ugha gksrh gS] os gh pje voLFkkesa fuxqZ.k Hkfä ugha izkIr dj ikrs

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.


WeriSoft Coporation © http://bhagavadgita-werisoft.synthasite.com/

"( % prqnZ'k v/;k; $$!

gSaA oLrqr% fuxqZ.k lfo'ks"k rÙoLo:i eSa gh Kkfu;ksadh pjexfr czãdh


izfr"Bk vFkok vkJ; gw¡A ve`rRo] vO;;Ro] fuR;Ro] fuR;/keZ:i
izse ,oa ,sdkfUrd lq[k:i oztjlµ;s leLr gh fuxqZ.k lfo'ks"krÙo:i
Ï".k&Lo:idk vkJ;dj oÙkZeku jgrs gSaA**µJhHkfDrfouksn Bkdqj
fo".kq gh ,dek= eqfänkrk gSaµ^eqfäiznkrk losZ"kka fo".kqjso u la'k;%A*
Jqfr Hkh dgrh gSµ^reso fofnRokfr e`R;qesfrA* ('os- m- …@Š)
vFkkZr~ mUgsa tku ysusls gh e`R;qds doyls m¼kj gks tkrk gSA
iùiqjk.kesa Hkh ik;k tkrk gSµ
^fo".kksjuqpjRoa fg eks{kekgqeZuhf"ku%*
vFkkZr~] rÙon'khZ euhf"k;ksaus Hkxoku~ds pj.kdeyksadh lsokdks gh
eks{k ekuk gSA
LdUniqjk.kesa dgk x;k gSµ^dSoY;n% ija czã fo".kqjso lukru%A*
vFkkZr~] Jhfo".kq gh dSoY;ls ijs vkSj lukru gSaAA„‰AA

JheÚfDrosnkUr ukjk;.kÏr JheÚxoåhrkds prqnZ'k


v/;k;dh lkjkFkZo£"k.kh&izdkf'kdk&o`fÙk lekIrA

prqnZ'k v/;k; lekIrA

This material is Copyrighted. All Rights Reserved.