You are on page 1of 467

Ho vaø teân Ngaøy Nöõ Daân 09-10

Leâ Thanh Bình 1974 Kinh Leâ MinhAÁp


Khöông
4 277
Traàn Thanh Bình 1974 Kinh Traàn Thanh
AÁp 4Bình338
Leâ Kim Chi 1974 x Kinh Nguyeãn AÁp
Vaên4 Cöôøng
169
Ngoâ Thuaän Em 1974 Kinh Ñaëng Thò Sen
AÁp 4 99
Leâ Minh Hieáu 1974 Kinh Leâ MinhAÁp
Hieáu
4 58
Traàn Thaùi Hieäp 1974 Kinh Traàn Vaên
AÁpVaøng
4 382
Traàn Anh Kieät 1974 Kinh Traàn Vaên
AÁpKieäp
4 104
Traàn Anh Kieät 1974 Kinh Traàn Anh Kieät
AÁp 4 249
Chaâu Thò Phöông Lieân 1974 x Kinh Phaïm Vaên
AÁpDeã
4 221
Nguyeãn Chí Long 1974 Kinh Löông Vaên
AÁpTieång
4 360
Hoà Thò Ngoïc Lan 1974 x Kinh Nguyeãn AÁp
Vaên4 Trai
324
Nguyeãn Thò Mai 1974 x Kinh Traàn Thò Baûy
AÁp 4 340
Phaïm Kim Nguyeân 1974 x Kinh Phan Vaên Hueä
AÁp 4 80
Leâ T Hoàng Nhung 1974 x Kinh Phaïm Vaên
AÁpNhaân
4 386
Leâ Thò Nhoû 1974 Kinh Leâ Thò Nhoû
AÁp 4 353
Traàn Thanh Phong 1974 Kinh Nguyeãn AÁp
Thò4Maûnh13
Laâm Taâm Phong 1974 Kinh Laâm Taâm
AÁpPhong
4 131
Nguyeãn Ñình Thoâng 1974 Kinh Nguyeãn AÁp
Ñình4 Thoâng
60
Traàn Ngoïc Toâi 1974 Kinh Traàn Ngoïc
AÁpThaønh
4 253
Leâ Thò Ngoïc Thuyù 1974 x Kinh Leâ VaênAÁp
Sôn4 290
Nguyeãn Phöôùc Taán 1974 Kinh Nguyeãn AÁp
Phöôùc
4 Taán
300
Nguyeãn Minh Taán 1974 Kinh Nguyeãn AÁp
Minh4 Taán
359
Nguyeãn Thò Uùt 1974 x Kinh Nguyeãn AÁp
Thò4Saùu314
Leâ Thaønh Vuõ 1974 Kinh Leâ Thaønh
AÁpVuõ
4 6
Phaïm Thò Thuyù Vaân 1974 x Kinh Nguyeãn AÁp
Huøng
4 Cöôøng
61
Phan Vaên Veïn 1974 Kinh Phan Vaên Veïn
AÁp 4 84
TN nam boû hoïc khuyeát phong phong
8 1974 Leâ Minh Khöông
9 1974 Traàn Thanh Bình
9 1974 Nguyeãn Vaên Cöôøng
12 1974 Ñaëng Thò Sen
12 1974 Leâ Minh Hieáu
5 1974 Traàn Vaên Vaøng
7 1974 Traàn Vaên Kieäp
8 1974 Traàn Anh Kieät
8 1974 Phaïm Vaên Deã
10 1974 Löông Vaên Tieång
6 1974 Nguyeãn Vaên Trai
6 1974 Traàn Thò Baûy
6 1974 Phan Vaên Hueä
5 1974 Phaïm Vaên Nhaân
1974 Leâ Thò Nhoû
10 1974 Nguyeãn Thò Maûnh
6 1974 Laâm Taâm Phong
12 1974 Nguyeãn Ñình Thoâng
6 1974 Traàn Ngoïc Thaønh
8 1974 Leâ Vaên Sôn
9 1974 Nguyeãn Phöôùc Taán
6 1974 Nguyeãn Minh Taán
3 1974 Nguyeãn Thò Saùu
4 1974 Leâ Thaønh Vuõ
6 1974 Nguyeãn Huøng Cöôøng
3 1974 Phan Vaên Veïn
boû hoïc
Teân lôùp phong Tröôøng Naêm toát nghieäp Toát nghieäp
Boû hoïc
ngheà
b 277 8 8
b 338 9 9
c 169 9 9 9###
e 99 12 12 10###
h 58 12 12 Aáp 3
h 382 5 5 6###
k 104 7 7 8###
k 249 8 8 9
l 221 8 8 8###
l 360 10 10
l 324 6 6
m 340 6 6
n 80 6 6 Aáp 3
n 386 5 5 5###
n 353
p 13 10 10
p 131 6 6 4###
t 60 12 12 7###
t 253 6 6 6
t 290 8 8
t 300 9 9
t 359 6 6
u 314 3 3
v 6 4 4 5###
v 61 6 6 6###
v 84 3 3
Hoaøn
ghi chuù
caûnh
Ngaøy 09-10 TN
thaùng lop tieåu hoïc
naêm
Ho vaø teân Nöõ sinh

Chaâu Thò Huyønh x 1947


Phuøng Vaên Caän 1969
Phuøng Thò Traø My x 6/10/92 03
Phuøng Chí Baûo 10/4/99 5/1
Nguyeãn Thò Möôøi x 1967
Chaâu Thò Sum x 1957
Nguyeãn Vaên Taïo 1949
Nguyeãn Thò Thanh Thuyû
x 12/3/90
Nguyeãn Thò Thanh Lanx 18/5/93 04
Hoà Baù Phuùc 1970
Nguyeãn Thò Vaân x 1979
Hoà Nguyeãn 15/9/00 4/1
Hoà Thuyû x 22/8/03 1/1
Leâ Hoaøng Nam 1950
Leâ Thò Daønh x 1957
Leâ Thanh Thuyù x 1980
Leâ Thanh Trieàu x 1980
Leâ Thanh Quyeân x 1989
Leâ Thò Veïn x 6/9/92 03
Leâ Hoaøng Nhi 1965
Leâ Thò Chung x 1969
Leâ Quoác Thònh 1/11/92 03
Leâ Quoác Cöôøng 18/11/03 1/2
Leâ Thaønh Vuõ 1974
Ñoaøn T Huyønh x 1977
Leâ Thò Thaûo Nhu x 12/10/96 8/1 07
Leâ Ñoaøn Huyønh Nhu x 25/6/05
Leâ Thò Laâm x 1967
Leâ Minh Kha 10/10/95 9/1 06
Leâ Thò Yeán Ly x 1989
Leâ T Truùc Phöông x 1999
Leâ Thò Nhòn x 1950
Leâ Höõu Taâm 1976
Leâ Höõu Quoác 1980
Leâ Troïng Nhaân 1978
Leâ Nguyeãn Troïng Nghóa 1980
Leâ Höõu Phuùc 1989
Leâ Quoác Aùi 2007
Leâ Vaên Khaù 1955
Nguyeãn Thò Tuyeát Ngax 1958
Leâ Troïng Leã 1983
Leâ Vaên Be 1961
Nguyeãn Thò Tyù x 1967
Leâ Thò Moäng Thi x 26/4/98 6/2 09
Leâ Hoaøng Thaân 8/3/90
Leâ Vaên On 1944
Voõ Thò Taán x 1946
Leâ Thanh Truyeàn 1980
Leâ Thò Thanh Dieåm x 1976
Löông Vaên Dôøi 1949
Löông Toaøn Trieäu 1985
Nguyeãn Thò Uùt x 1957
Löông Toaøn Nguyeân 1983
Traàn Thò Moäng Thu x 1985
Löông Gia Haøo 2008
Nguyeãn Thò Maûnh x 1964
Nguyeãn Thò Thanh Thuyù
x 30/7/90
Nguyeãn Minh Khanh 25.05.1992
Traàn Thanh Phong 1974
Nguyeãn Thò Tònh x 1951
Nguyeãn Vaên Ñaày 1967
Nguyeãn Thò Truùc Phöông 1988
Nguyeãn Thò Tröø x 1941
Chaâu Vaên Trang 1971
Leâ Thò Ngoïc Lieân x 1980
Nguyeãn Thò Voïng x 1930
Phuøng Nhaät Lyù 1990
Nguyeãn Vaên Teøo 1973
ÖÙng Voøng x 1969
ÖÙng Thanh Tuaán 1994 6b 07
ÖÙng Thanh Tuyeàn x 2/10/99 4/1
Nguyeãn Kim Phuïng x 9/2/03 1/3
Nguyeãn Vaên Thôm 1956
Trònh Thò Höôûng x 1957
Nguyeãn Minh Trong 1985
Nguyeãn Thò Ngoïc Tieàn
x 1988
Nguyeãn Vaên Toâi 1978
Ñoã Thò Thuyù Vaân x 1979
Nguyeãn Thò Tuyeát Hoax 16/1/01 3/1
Nguyeãn Thò Thanh Huyeàn 2002
Nguyeãn Ñoã Trung Tín 2004
Ñoã Hoaøng Duõng 1957
Phan Thò Khôûi x 1965
Ñoã Thò Lan Phöông x 29/11/91 02
Phaïm Thò Anh x 1926
Nguyeãn Thanh Haûi 1972
Nguyeãn Thò Myõ Ngoïcx 8/2/97 7/2 08
Phaïm Thò Thieâu x 1929
Phaïm Hieáu Kænh 1957
Nguyeãn T Thieäp x 1970
Phaïm Nguyeân Chöôngx 28/3/97 7/3 08
Phaïm Thò Caåm Höôngx 10/4/00 4/1
Phan Vaên Cöng 1971
Phan Thò Hoàng Vaân 1978
Phuøng Thò Nhaøn 1938
Phan Thò Leä Thu 1975
Phan Ngoïc Gia Haân 2007
Phan Vaên Hoaøng 1971
Leâ Thò Huyeän x 1970
Phan Tuaán Khanh 1996
Phuøng Khaéc Lieâm 1962
Tröông Thò Saùch x 1968
Nguyeãn Thò Thanh Dung
x 1985
Phuøng Tuù Nguyeân 30/4/91 02
Phuøng Thaûo Nhu x 1/6/96 8/1 07
Phuøng Thò Nhaøn x 1937
Phan Vaên Töï 1935
Phan Vaên Cöng 1970
Phan Thò Leä Thu x 1973
Leâ Vaên Vieät 1961
Phuøng Thò Soå x 1962
Leâ T Hoàng Khanh x 1987
Leâ Thò Truùc Phöông x 1990
Phuøng Vaên Dö 1915
Phuøng Vaên Luøng 1942
Leâ Thò Ghi x 1943
Phuøng Vaên Bieân 1976
Phuøng Thanh Thaéng 1985
Phuøng Vaên Giaøu 1955
Leâ Thò Thôi x 1956

Phuøng Vaên Troïn 1978


Phuøng Thanh Haø 1981

Nguyeãn Thò Neân x 1982


Phuøng Nguyeãn Lan Thy
x 2004
Döông Thò Veùn x 1962
Phuøng Vaên Höôûng 1958
Phuøng Tröôøng Haäu 1982
Phuøng Thò Hoàng Hoa x 1985
Ñoã Hoàng Son 1984
Phuøng Troïng Ñöùc 2007
Phuøng Vaên Keá 1965
Huyønh Thò Töôi x 1965
Phuøng Chí Haûi 1985
Phuøng Hoaøng Phöông 1988
Phuøng Quoác Cöôøng 19/4/97 7/2 08
Traàn Thò Thöôøng x 1932
Nguyeãn Thanh Vaân 1955
Leâ Thò Phöông x 1961
Nguyeãn Thanh Baûo 1978
Nguyeãn T Thanh Thuyøx 1980
Nguyeãn T Mai Trang x 1984
Nguyeãn T Thanh Thuyùx 1987
Nguyeãn Thanh Hieàn 10/3/91 02
Buøi Vaên Haän 1977
Traàn Thò Kim Loan x 1977
Buøi Thò Khaùnh Duy x 1988
Cao Huøng Duõng 1970
Cao Höõu Nhaân 16/6/94 05
Cao Thò Baêng Phöông x 15/2/01 3/2
Ñoã Thò Baïch x 1975
Cao Thò Myõ Phuùc 1972
Huyønh Thanh Döông 1967
Nguyeãn Thò Hoa x 1969
Huyønh Thanh Tuaán 23/1/94 05
Huyønh Thanh Huy 2005
Nguyeãn Vaên Duy 1955
Nguyeãn Thò Nguyeät x 1978
Nguyeãn Thò Ngaân x 1983
Nguyeãn Thò Nguyeân x 1987
Nguyeãn Thanh Huy 10/3/90
Leâ Phuùc 2005
Nguyeãn Vaên Hoaøng 1954
Huyønh Thò Bieân x 1956
Nguyeãn Vaên Hyû 1965
Huyønh Thò Ngoïc Höôngx 1967
Nguyeãn Thaïch lam 1988
Nguyeãn Huyønh Myõ Tieân
x 9/11/00 4/2
Nguyeãn Vaên Kieät 1965
Nguyeãn Thò Caåm x 1969
Nguyeãn Thò Kim Ngaânx 10/6/91 8b 02
Nguyeãn Thò Kim Ngoïcx 26/12/93 04
Nguyeãn Vaên Ñaèng 1936
Hoà Thò Baïch x 1939
Nguyeãn Vaên Mô 1980
Traàn Thò Ngoïc Giaây x 1982
Nguyeãn Ngoïc Töôøng Vaân
x 6/12/01 3/1
Nguyeãn Vaên Nam 1976
Laâm Thò Ñieäp x 1976
Nguyeãn Thò Phöôïng Haèng
x 19/10/94 05
Nguyeãn Thò Phöôïng Kieàu
x 17/7/00 4/2
Nguyeãn Vaên Nhaøn 1935
Nguyeãn Vaên Toâi 1978
Ñoã Thò Thuyù Vaân x 1979
Nguyeãn Thò Tuyeát Hoax 2001
Nguyeãn Thò Thanh Huyeàn
x 24/11/02 2/2
Nguyeãn Thò Trung Tínhx 2004
Nguyeãn Vaên Ñöïng 1959
Ñaëng Thò Beù x 1957
Nguyeãn Taán Lôïi 1987
Nguyeãn Vaên ÔÛ 1927
Phaïm Thò Möôøi x 1932
Nguyeãn Vaên Tho 1963
Huyønh Thò Vaán x 1963
Nguyeãn Thò Ngoïc Quyeân
x 1986
Nguyeãn Huyønh Phuù 25/3/90
Nguyeãn Thò Bích Phöôïng
x 27/6/93 04
Nguyeãn Vaên Taán 1959
Leâ Thò Kim Loan 1962
Nguyeãn Thaûo Hieàn x 13/11/02 2/2
Nguyeãn Taán Ngoïc 8/12/93 04
Nguyeãn Vaên Taân 1970
Leâ Thò Moäng Tuyeàn x 1975
Nguyeãn Thò Caåm Tuùx 24/4/93 04
Nguyeãn Thò Moäng Trinh
x 18/3/95 9/1 06
Nguyeãn Vaên Thaønh 1932
Hoà Thò Höôøng x 1935
Nguyeãn Thanh Truyeàn 1977
Nguyeãn T Ñeïp x 1977
Nguyeãn Taán Taøi 13/10/99 5/2
Nguyeãn Thò Thanh Thuyû
x 1983
Nguyeãn Vaên Troïn 1982
Nguyeãn Minh Thö x 2004
Nguyeãn Vaên Vaøng 1966
Leâ Ngoïc Lieân x 1971
Nguyeãn T Hoaøng Giangx 1989
Nguyeãn Theá Vinh 24/9/91 02
Ñinh Vaên Tuoàng 1952
Ngoâ Thò Phuïng x 1957
Ñinh Caåm Tuù x 1984
Ñinh Ngoâ Taát Thaéng 1986
Phaïm Thanh Tuaán 1982
Phuøng Thò Thanh Mai x 1980
Phaïm Troïng Phuùc 2004
Phaïm Thò Thuyù Kieàu x 2008
Phaïm Thò Tieáng x 1932
Voõ Vaên Töôûng 1970
Leâ Thò Hueä x 1968
Voõ Thò Lieåu x 1972
Voõ Thò Yeán x 1975
Voõ Thò Lyù x 27/10/90
Voõ Thò Hoàng Thaém x 1993
Voõ Thò Nhö Huyønh x 26/2/00 4/1
Voõ Hoàng Aân x 15/6/02
Voõ Theá Vinh x 2005
Phaïm Vaên Caàu 1930
Phaïm Vaên Vuõ 1962
Phaïm Thò Ngoïc Thanh x 15/1/91 02
Phaïm Höõu Duy 1988
Nguyeãn Thò Luaän x 1967
Phuøng Vaên Linh 1930
Chaâu Hoàng Ñieäp 1968
Phuøng Vaên Thaønh 1965
Phuøng Thò Kim Ngaân x 20/3/90
Phuøng Thò Kim Anh x 30/1/97 7/1 08
Traàn Thò Böôùm x 1959
Cao Kim Ñænh x 1984
Cao Phöôùc Hieäp 23/7/94 05
Cao Phöôùc Lôïi 23/7/94 05
Traàn Thò Hoàng x 1951
Ñoaøn Quoác Duõng 1969
Ñoaøn Quoác Tuaán 25/9/96 8/1 07
Voõ Thò Thanh Tuyeàn x 1977
Ñoaøn Thò Thuyø Trangx 3/9/02 2/2
Traàn Thò Möôøi x 1934
Phaïm Vaên Ñöïc 1957
Nguyeãn Thò Ngoïc Duyeân
x 1963
Phaïm Thò Tuyeát Ngaânx 1986
Phaïm Thanh Tuøng 1989
Voõ Thò Nhôn x 1925
Cao Hieàn Haàu 1958
Cao Thò Thuyø Trang x 1989
Cao Thò Thuyø Dung x 14/10/90
Cao Thò Thuyø Döông x 1/4/96 8/1 07
Cao Minh Hieáu 29/10/99 5/1
Voõ Thò Goïn x 1966
Cao Vaên Em 1953
Nguyeãn Thò Lieân x 1953
Cao Thò Phuùc Nguyeânx 1983
Leâ Höõu Duyeân 1967
Traàn Thò Thanh Tuøng x 1971
Leâ Höõu Vinh 12/5/92 03
Leâ Höõu Nghóa 24/6/03 1/2
Leâ Minh Hieáu 1974
Ñoaøn Thò Loan x 1976
Leâ Ñoaøn Caåm Haèngx 10/10/97 7/1 08
Leâ Ñoaøn Coâng Luaän 22/12/99 5/1
Leâ Thanh Daân 1956
Phaïm Thò Aån x 1961
Leâ Thò Thanh Hieáu x 1982
Leâ Thanh Trung 1985
Leâ Thanh Khang 1987
Leâ Thò Thanh Thaûo x 1989
Leâ Thanh Taâm 25/6/91 03
Leâ Thò Myõ Linh x 4/4/93 05
Leâ Thò Myõ Lan x 1/11/97 7/2 08
Leâ Vaên Hoàng 1961
Leâ Thò Thöùc 1961
Leâ Thò Hoàng Nhung x 1989
Leâ Vaên Tö 1948
Traàn Thò Vöõng x 1951
Leâ Thò Kim Loan x 1975
Leâ Traàn Phöông 1978
Leâ Traàn An 1981
Nguyeân Ñình Be 1929
Ñaëng Thò Nguyù x 1929
Nguyeân Thò Non x 1967
Nguyeãn Ñình Thoâng 1974
Hoà Thò Ñeïp x 1975
Nguyeãn Ñình Toaûn 13/11/93 04
Nguyeãn Ñình Tyû 2/3/98 6/1 09
Nguyeân Huøng Cöôøng 1971
Phaïm Thò Thuyù Vaân x 1974
Nguyeãn Phim Anh Khoa 16/7/96 8/1 07
Nguyeãn Taán Cöng 1960
Nguyeãn Thò Yeán x 1963
Nguyeãn Taán Höøng 1985
Nguyeãn Minh Phöông 1989
Nguyeãn Taán Linh 7/8/92 03
Nguyeãn Thaønh Nhaân 1956
Huyønh T Kim Loan x 1961
Nguyeãn Thaønh Gaåm 1982
Nguyeãn Minh Trí 1983
Nguyeãn T Kim Quyeân x 1986
Nguyeãn Thaønh Taâm 1989
Nguyeãn T Kim Ngöôn x 4/4/91 03
Nguyeãn Thò Chaïy x 1944
Phaïm Vaên Hoàng 1967
Trinh Thò Möôøi x 1966
Phaïm Thò Ngoïc Haân x 15/9/94 05
Phaïm Minh Tuaán 28/6/96 8/1 07
Nguyeãn Thò Möïc x 1941
Nguyeãn Thò Ñaäm x 1962
Nguyeãn Thò Dung x 1965
Ñoã Nhaät Quang 1988
Ñoã Thò Huyeàn Traân x 1990
Nguyeãn Thò Thuyø Dungx 1992
Nguyeãn Thò Kim Thoa x 8/8/99 4/2
Nguyeãn Thò Muoäi x 1949
Nguyeãn Hoaøng Thô 1973
Nguyeãn T Kim Phöôïng x 1978
Nguyeãn Khaùnh An 21/7/01 3/2
Nguyeãn Hoaøng Khaùnh 1/2/98 6/2 09
Nguyeãn Thò Thu Höôngx 1964
Nguyeãn Thaønh Baûo Chung 1988
Döông Thò Thanh Truùcx 1987
Nguyeãn Thò Thu Thuyûx 1970
Ñoã Thò Caåm Höôøng x 1989
Nguyeãn Tieán Thuaät 1977
Leâ Kim Cuùc x 1982
Nguyeãn Thò Baêng Taâmx 17/7/01 3/1
Nguyeãn Thò Dieãm Söông
x 21/10/03 1/3
Nguyeãn Vaên Ñaëng 1940
Voõ Thò Ñaàm x 1943
Nguyeãn Huøng Vuõ 1976
Nguyeãn Trung Thaåm 1978
Nguyeãn Huøng Vi 1980
Nguyeãn Thaønh Taâm 1985
Nguyeãn Hoaøi Aân 1/10/90
Nguyeãn Huøng Chí 1965
Nguyeãn T Thanh Thuyùx 2004
Nguyeãn Vaên Öa 1957
Buøi Thò Thaúng x 1954
Nguyeãn V Saùng 1974
Nguyeãn Ngoïc Trung 1979
Nguyeãn Kim Ngaân x 1989
Nguyeãn Thanh Nhöït 1986
Nguyeãn Thò Baûo Traânx 24/10/96 8/1 07
Nguyeãn Thò Trang x 1974
Nguyeãn Thò Trong x 1977
Nguyeãn Vaên Thìn 1965
Nguyeãn T Thanh Höôngx 1967
Nguyeãn Thieân Thieân xHöông26/6/91 02
Nguyeãn Ñöùc Thònh 23/7/96 8/2 07
Phaïm Hieàn Töø 1954
Nguyeân Thò Tieáp x 1957
Phaïm Trung Haäu 1979
Phaïm Quoác Thö 1983
Phaïm Thi Kim Thanh x 7/7/91 02
Phaïm Hieàn Trung 1978
Cao Thò Bích Tuyeàn x 1979
Phaïm Hieàn Só Nguyeân 8/3/99 5/2
Phaïm Thò Phi x 1925
Nguyeãn Vaên Ñöïc 1954
Ñoaøn Thò Ai x 1954
Nguyeãn Taán Ñöùc 1975
Nguyeãn Thaønh Long 1979
Nguyeãn Bình Sôn 1988
Nguyeãn T Thu Thuyû x 1986
Nguyeãn Khaùnh An 2004
Phaïm Vaên Beâ 1955
Traàn Thò Mô x 1956
Phaïm Quoác Phong 1980
Phaïm T Hoàng Nhung x 1983
Phaïm Quoác Taâm 1989
Phaïm Thò Hoàng Hueá x 1985
Phaïm Vaên Döông 1936
Phaïm Thò Beù x 1964
Ñoaøn Troïng Nghóa 1988
Ñoaøn Troïng Nhaân 20/4/91 03
Phaïm Vaên Haø 1956
Nguyeãn Thò Nhieàu x 1949
Phaïm Aùnh Nguyeät x 10/1/93 04
Nguyeãn Vaên Phong 10/10/97 7/1 08
Phaïm Vaên Laêng 1958
Phaïm Vaên Traøng 1919
Phaïm Coâ ng Huaán 1984
Phaïm T Huyønh Giao x 1986
Phaïm Thò Tuyeát Nhungx 1990
Phaïm T Huyønh Lieân x 1988
Phaïm Coâng Thaân 8/3/93 9b 05
Nguyeãn Thò Xuaát x 1976
Phaïm Vaên Vaân 1965
Phan Thò Hoàng x 1971
Phaïm Thò Kim Thanh x 12/7/92 03
Phaïm Thanh Tuaán 15/4/94 05
Phan Vaên Hueä 1972
Phaïm Kim Nguyeân x 1974
Phan Thò Moäng Tuyeànx 17/7/95 9ba 06
Phan Thò Thanh Ngaân x 14/7/00 4/2
Phan Vaên Moät 1962
Nguyeãn Thò Ngoïc Thu x 1978
Phan Ñaêng Khoa 2004
Phan Vaên Thaønh 1966
Nguyeãn Thò Ngoïc Hieàn
x 1982
Phan Thò Myõ Nöông x 10/6/01 3/1
Phan Vaên Traám 1941
Leâ Thò Höu x 1941
Phan Vaên Uùt 1981
Phan Vaên Mô 1982
Phan Vaên Veïn 1974
Voõ Hoàng Tuyeát x 1978
Phan Minh Thuaän 2/6/97 6/1 09
Traàn Baù Caàn 1982
Phan Thò Thuyø Trang 1984
Traàn Hoaøng Thaùi Vuõ 2007
Traàn Baù Nhaãn 1959
Traàn Thò Laønh x 1959
Traàn Hoaøn Kieám 1988
Traàn Thò Thanh Tuyeànx 19/8/90
Traàn Thò Hieåu x 1923
Leâ Taán Haûi 1963
Leâ Vaên Uùt 1966
Leâ Thò Kim Möøng x 1969
Traàn Thò Höôûng x 1955
Phaïm Quoác Ca 1973
Phaïm Quoác Thöøng 1977
Phaïm Quoâc Löông 1985
Phaïm Thò Myõ Chi x 1988
Leâ Thò Uùt x 1981
Phaïm Minh Chí Taøi x 2/2000 4/2
Phaïm Minh Chí Thieän 28/12/97 7/1 08
Traàn Thò Thöû x 1932
Traàn Vaên Lôïi 1982
Huyønh Thò Truùc x 1984
Traàn Huyønh Phuù 2007
Voõ Thò Hieäp x 1932
Phaïm Vaên Nhoû 1969
Ñaëng Thò Lieân x 1980
Phaïm Thi Kim Ngaân x 18/10/98 6/1 09
Buøi Vaên Beâ 1965
Phaïm Thò Höông x 1969
Buøi Ngoïc Hieân x 1986
Buøi Minh Kha 1988
Buøi Thu Trang x 6/1/90
Buøi Thò Thuyø Linh x 25/12/93 04
Döông Ngoïc Lôïi x 1963
Nguyeãn Thò Thu x 1984
Nguyeãn Thò Bích Truyeàn
x 1989
Nguyeãn Vaên Coäi 1962
Nguyeãn T Moäng Caàmx 15/9/90
Nguyeãn Thò Leä x 25/8/95 9/2 06
Nguyeãn Baûo Troïng 16/11/03 1/3
Haø Vaên Thaêng 1960
Nguyeãn Thò Chuoåi x 1963
Haø T Kim Ngaân x 1983
Haø T Ngoïc Höông x 1987
Haø Thò Myõ Na x 1989
Haø T Ngoïc Mai x 1991
Haø Thanh Bình 14/6/94 05
Laâm Taâm Quan 1947
Nguyeãn Thò Phuïng x 1956
Laâm Thanh Phong 1973
Laâm Thanh Nhaân 1976
Laâm T Kim Nga x 1979
Laâm Thanh Nam 1986
Laâm Thanh Trung Quoác 1988
Laâm Thanh Uùt 10/11/94 05
Laâm Thanh Huøng 1971
Laâm Thanh Vieät 1983
Leâ Vaên Hoaø 1959
Nguyeãn Thò Chieán x 1959
Leâ Böûu Sôn 1978
Phaïm Ngoïc Nhung x 1984
Leâ Chí Hieáu 1989
Leâ Ngoïc Anh Thö x 11/6/2002 2/2
Leâ Ngoïc Anh Thuyù x 2009
Leâ Vaên Hoaøng 1954
Leâ Thò Mai x 1955
Leâ Vaên AÅn 1978
Leâ Vaên Hieân 1980
Leâ Vaên Phong 1980
Leâ Hoaøi Caûnh 1985
Leâ Thò Ngoïc Yeán x 19/6/92 03
Leâ Vaên Luoâng 1969
Buøi Thò Oanh x 1965
Leâ Huyønh Khaûi 1986
Leâ T Thuyø Trang x 1988
Nguyeãn T Hoàng Nguyeân
x 1986
Leâ Nguyeãn Sôn Khang 2005
Leâ Vaên Ñaït 1947
Voõ Thò Thaåm x 1951
Leâ Taán Phaùt 1981
Leâ Thò Thôm x 1981
Leâ Taán Taøi 1986
Leâ Thò Thu Thaûo x 16/10/00 4/2
Leâ Thò Kim Yeán x 1976
Leâ Thò Kim Lan 1967
Nguyeãn Thò Kieàu Nöông
x 1990
Leâ Thò Ngoïc Nhi 2008
Haø Ngoïc Giaøu x 6/8/99 3/1
Mai Thò Caåm Nhung x 1982
Mai Dieãm Chi x 1983
Mai Vaên Hieäp 1950
Leâ Thò Leä x 1953
Mai Ngoïc Thaïch 1977
Mai Thò Tuyeát Troïn x 1978
Mai Nguyeãn Phöông Uyeân
x 28/12/02 2/2
Mai Nguyeãn Ngoïc Traân
x 2006
Ñaëng Thò Sen x 1934
Haø Kim Thoï x 1958
Haø Kim Ngheâu x 1966
Nguyeãn Hoaøng Duy 1983
Haø Kim Aùi x 1976
Ngoâ Thuaän Em 1974
Ngoâ Ngoïc Nguyeân 16/8/99 5/1
Ñaëng Vaên Lòch 1958
Laâm Thò Beâ x 1960
Ñaëng T Myõ Ngaø x 1987
Ñaëng Baûo Thaùi 1988
Nguyeãn Thanh Sôn 1970
Traàn Phöông Thaûo x 1973
Nguyeãn Coâng Haäu 1993
Nguyeãn Ngoïc Anh Thöx 2004
Nguyeãn Thò Baïc x 1959
Voõ Thò Aùnh Nguyeät x 1981
Voõ Thò Aùnh Tuyeát x 1983
Voõ Thò Thu Höông x 1987
Nguyeãn Vaên Maïnh 1930
Hoà Thò Heân x 1928
Nguyeãn Thò Quôùi x 1954
Phaïm Vaên Töôûng 1962
Voõ Thò Leä Höng x 1962
Phaïm Hoaøng Baûo 1983
Phaïm Thò Hoàng Hieân x 1984
Phaïm Thò Ngoïc Yùeán x 1987
Phaïm Ngoïc Thoaïi 1989
Traàn Vaên Chöûng 1951
Nguyeãn Thò Maûnh x 1951
Traàn Thanh Phong 1974
Traàn Vaên Kieäp 1944
Leâ Thò Voïng x 1944
Traàn Anh Kieät 1974
Traàn Thanh Phong 1983
Traàn Phong Vuõ 1977
Traàn Thò Ngoïc Haân x 27/8/97 7/3 08
Traàn Thanh Duy 2000 baïi lieät
Traàn Thieän Thaønh 1968
Voõ Thò Xeâ 1938
Leâ Vaên Khoâi 1976
Nguyeãn Thò Ngoïc Thuyû
x 1985
Leâ Troïng Phuùc 14/8/03 1/1
Vuõ Só Coâng 1968
Nguyeãn Thò Aùnh x 1976
Vuõ Thò Thaûo x 1995
Vuõ Sæ Phuù 20/4/00 4/2
Cao Thaønh Trung 1980
Nguyeãn Thò Ngoïc Trang
x 1984
Cao Phuùc Haäu 30/4/02 2/2
Chaâu Thò Ngaãu x 1937
Cao Thaønh Quaân 1952
Traàn Thò Nghieâm x 1957
Cao Ngoïc Tuaán 1985
Döông Baù Höôõn 1946
Phaïm Thò Chöng x 1956
Döông Baù Loäc 1977
Döông T Hoàng Ñöùc x 1979
Döông T Hoàng Haïnh x 1979
Döông Tröông Hieáu Khang 22/6/00 4nd
Nguyeãn Döông Kim Ngaân 2008
Döông Ngoïc Minh 1973
Buøi Thò Kim Em x 1972
Döông Ngoïc Thaùi Haèng
x 6/10/93 04
Döông Taán Duõng 1978
Ñaëng Ngoïc Thuyû 1978
Döông Ngoïc Thanh Trang
x 15/5/02 2/2
Döông Ngoïc Thanh Ngaân
x 2005
Döông Thò Tieáu x 1940
Nguyeãn Thò Kim Sôn x 1959

Döông Vaên Baøi 1957


Trònh Thò Nguyeät Yeánx 1960
Döông Thò Kim Ngaân x 1981
Döông Thò Thuyù Trinh x 1985
Döông Thò Myõ Ngoïc x 1988
Döông Ngoïc Chieán 15/8/93 04
Döông Vaên Chuyeán 1947
Nguyeãn Thò Ñeå x 1957
Döông Thò Hueä x 1968
Döông Thò Nhung x 1970
Döông Minh Thaéng 1973
Döông Vaên Töôøng 1981
Döông Vaên Tieát 1941
Leâ Thò Danh x 1941
Döông Laõo Luyeän 1980
Leâ Vaên EÙ 1963
Döông Thò Lan x 1968
Leâ Minh Hieáu 1989
Leâ Thò Thuyø Linh x 11/7/90
Leâ Vaên Sôn 1976
Nguyeãn T Kim Phöôïng x 1978
Leâ Hoaøng Tieán 3/9/2000
Leâ Hoaøng Haûi 2005
Leâ Vaên Chaïm 1955
Nguyeãn Thò Hoàng x 1957
Leâ Minh Chieán 1984
Leâ T Thu Höông x 1980
Voõ Tuaán Kieät 2003
Nguyeãn Thò Kim Taïo x 1983
Leâ ThòTuyeát Nhi x 2005
Leâ Nguyeãn Minh Thaéng 2008
Leâ Vaên Giao 1957
Hoà Thò Gaám x 1965
Leâ Höõu Tín 1980
Phan Thò Thu Thuyû x 1981
Leâ Pahn Töôøng Vy x 2005
Leâ Vaên Phöôùc 1964
Nguyeãn Thò Myõ Duyeânx 1966
Leâ Vaên Thanh Tuaán 1989
Leâ Thò Huyønh Nhö x 25/2/92 9pc 03
Leâ Vaên Trôn 1958
Nguyeãn Thò Ngoan x 1960
Leâ Vaên Toaøn 1985
Nguyeãn Vaên Hieáu 1980
Nguyeãn Vaên Kheâ 1962
Nguyeãn Thi Thuyû x 1964
Nguyeãn T Ngoïc Phöôïng
x 26/3/92 03
Nguyeãn Thò Ngoïïc Lieân
x 1992 khieám thính
Nguyeãn Ngoïc Quyù 22/1/01 3/2
Phaïm Thò Möôøi x 1944
Phan Vaên Giaøu 1960
Phaïm Thò Vaân x 1963
Phan Thò Naøo x 1984
Phan Thò Xuaân Nöông x 1986
Phan Thò Thu Söông x 1989
Phaïm Vaên Chaâu 1958
Nguyeãn Thò Thöù x 1959
Phaïm Vaên Döôõng 1936
Phaïm Thò Beù x 1964
Ñoaøn Troïng Nghóa 1989
Ñoaøn Troïng Nhaân 1992
Phaïm Vaên Ngaân 1947
Leâ Thò Voâ x 1950
Phaïm Thanh Lieåu x 1965
Phaïm Thò Hoaøi Vieät x 1980
Phaïm Hoaøng Nam 1978
Traàn Vaên Thaønh 1978
Cao Thò Ngoïc Lieân 1978
Traàn Thieän Thanh 31/12/02 2/2
Voõ Minh Lieâm 1963
Nguyeãn Kim Maønh x 1963
Voõ Ngoïc Hieån 3/1/94 05
Voõ Thò Thuyù Duy x 27/8/95 9/1 06
Buøi Minh Taán 1960
Traàn Thò Vaân x 1969
Buøi Minh Tieán 15/11/91 03
Buøi Thò Baûo Trang x 7/7/93 04
Buøi Taán Kieät 13/8/02 2/2
Buøi Vaên Böûu 1964
Nguyeãn Thò Lan x 1967
Buøi Thò Ngoïc Haân x 1985
Buøi Quoác Phong 1986
Chaâu Vaên Y 1955
Traàn Thò Hy x 1956
Chaâu T Kieàu Mai x 1983
Chaâu Taán Haûi 1980
Chaâu T Kim Phöôïng x 1986
Chaâu Kim Tho x 1989
Ñinh Thò Thu Taâm 1985
Chaâu Ngoïc Phöông Haø 2008
Döông Ngoïc Chöõ 1952
Haø Kim Nguyeät x 1955
Döông Hoàng Thuyû x 1975
Döông Thò Phuùc x 1980
Döông Hoàng Nhung x 1983
Döông Minh Phuïng 1978
Döông Hoàng Thanh x 1988
Döông Thò Tuyeàn x 1993
Tröông Ngoïc Dung x 1978
Döông Ngoïc Thaém x 31/1/99 4/2
Döông Minh Tuaán 18/7/94
Döông Hoaøi Thanh 21/7/99 4/2
Döông Kim Xuyeán x 2004
Traàn Thò Nhanh x 1960
Huyønh Hoaøng Sôn 1961
Huyønh Thò Dieåm x 1981
Huyønh Thò Truùc x 1984
Huyønh Thò Mai x 1986
Huyønh Quoác Laâm 1980
Huyønh Quoác Kha 27/4/93 04
Ñoaøn Huyønh Anh 1989
Laâm Taâm Phong 1974
Nguyeãn Thò Lan x 1975
Laâm Thò Söông x 29/4/93 04
Laâm Taâm Thoân 1942
Buøi Thò Xi x 1941
Laâm Thò Loan x 1964
Laâm Thò Cuùc x 1968
Laâm Thò Thuyû x 1971
Laâm Thò Ñieäp x 1976
Laâm Taâm Trí 1982
Laâm Taâm Trung 1983
Traàn Thò Ngoïc Haân x 13.01.2003
Laâm Thò Huyeàn Traânx 24/12/00 4/3
Phaïm Thò Loan 1982
Laâm Thò Ngoïc Hoa 2006
Laâm Taâm Vinh 2007
Laâm Thaønh Taâm 1979
Ñaëng Ngoïc Mai x 1978
Laâm Höõu Taøi 1/6/03 1/3
Leâ Thò Höôøng x 1939
Buøi Thò A x 1963
Chaâu Quoác Vuõ 1983
Chaâu Vaên Xuaân 1960
Chaâu T Myõ Nöông x 1987
Chaâu Quoác Baûo 1988
Leâ Thò Luoâng x 1959
Chaâu Vaên Nghóa 1979
Chaâu Thò Kim Veïn x 1980
Chaâu Thò Kim Troøn 1983
Chaâu Vaên Nhöôøng 1986
Chaâu Vaên Giìn 1988
Leâ Thò Möùc x 1963
Buøi Vaên Thô 1963
Buøi Thò Kim Ngaân x 1985
Buøi Leâ Troïng Ngaân 24/2/91 02
Ñaëng Vaên Baéc 1966
Ngoâ Thò Hoaøng Anh x 1966
Ñaëng Thò Huyønh Nhö x 21/5/93 04
Ñaëng Thò Caåm Nhungx 9/8/95 9/1 06
Ngoâ Ñöùc Quan 1967
Chaâu Thò The x 1967
Ngoâ T Kim Dieãm x 1985
Ngoâ Thaønh Taâm 1983
Nguyeãn Thò Ngoïc Bíchx 1982
Ngoâ Thò Dieãm Truùc x 28/7/00 4/3
Ngoâ Ngoïc Luaân 29/4/03 1/2
Nguyeãn Ñình Thình 1962
Nguyeãn Thò Höông x 1965
Nguyeãn Ñình Thònh 1984
Nguyeãn Ñình Luaät 1986
Nguyeãn Ñình Kieân 1989
Nguyeãn Ñình Phong 15/2/91 03
Nguyeãn Thò Kim Ngaânx 19/8/01 3/2
Phuøng Thò Ngoïc Deã 1985
Nguyeãn T Kim Chaâu x 1986
Nguyeãn Thanh Tuøng 1984
Voõ Tuøng Khang 2005
Chaâu T Kieàu Nga x 1975
Nguyeãn Thaønh Daân 1966
Nguyeãn Thò Huyønh Nhöx 12/5/03 1/3
Nguyeãn Thaønh Minh 1956
Nguyeãn Thò Phöôïng x 1962
Nguyeãn Minh Trí 1983
Nguyeãn Thò Myõ Lieânx 1985
Nguyeãn Minh Thaønh 1988
Nguyeãn Thò Daân x 1955
Nguyeãn Minh Taøi 23.06.2004
Nguyeãn Thò Ñôøn x 1930
La Hoaøng Haûi 1955
Huyønh Thò Hoa x 1959
La Thò Kieàu Nöông x 1980
La Thò Kieàu Chinh x 1982
La Thò Kieàu Nguyeân x 1985
La Hoaøng Thoaïi 1977
Traàn Thò Ngoïc x 2005
Nguyeãn Thò Saønh x 1943
Ngoâ Thò Caåm x 1964
Ngoâ Ñöùc Phöông 1975
Ngoâ Thaønh Taâm 1985
Nguyeãn Vaên Xuaân 1963
Chaâu Thò Maøng x 1965
Nguyeãn Höõu Ngoïc 1984
Nguyeãn Thò Kim Chi x 1989
Nguyeãn Minh Döông 10/2/91 03
Ñoã Vaên Quaän 1947
Laâm Thò Minh x 1950
Ñoã Thaønh Taâm 1973
Ñoã Kim Söï x 1976
Ñoã Kim Chi x 1976
Leâ Ngoïc Maõo 1968
Ñoã Kim Thaønh x 1971
Leâ Ngoïc Baûo 1989
Phuøng Taán An 05.08.2001
Phuøng Taán Ñaït 25.10.1996
Ñoã T Kim Quyeân x 1981
Ñoã Thaønh Kha 1985
Ñoã T Kim Ngaân x 1987
Ñoã Thaønh Trí 10/11/99
Nguyeãn Thaønh Daân 1965
Chaâu Thò Kieàu Nga 1975
Nguyeãn Thò Huyønh Nhö 2003
Ñoaøn Thanh Lieâm 1963
Nguyeãn Thò Böôûi x 1959
Ñoaøn Thanh Phuøng 1978
Ñoaøn Thò Thaém x 1980
Ñoaøn Thanh Tuøng 1982
Ñoaøn Tuaán An 1984
Phaïm Thò Maûnh x 1966
Phaïm Vaên Duõng 1963
Phaïm Thò Hoaøi Dung x 1986
Phaïm Hoaøi Haäu 1990
Phaïm Thò Mai Kha x 1992 9pc 03
Chaâu Thò Kim Troïn x 1976
Voõ Vaên Hieäp 1972
Voõ Chaâu Tuaán Kieät 31/7/97 6/2 09
Voõ Thò Tuyeát Nhö x 2006
Buøi Thanh Nhöït 1981
Ñoaøn Thò Tuyeát Ngaânx 1982
Buøi Ñöùc Nhaõ 13/1/02 2/2
Buøi Coâng Vinh 1/11/03 1/1
Buøi Thanh Truùc 2008
Buøi Thò Thöôøng x 1933
Buøi Höõu Nghóa 1973
Leâ Thò Kim Ngaân x 1970
Buøi Thò Kim Thuyù x 21/2/00 4/2
Buøi Thò Kim Nguyeân x 20/11/02 2/1
Buøi Höõu Haïnh 2/4/2004
Buøi Vaên Beù 1942
Leâ Thò Haønh x 1944
Buøi Ngoïc Anh 1980
Nguyeãn T Kim Duyeân x 1981
Buøi Troïng Tính 14/7/03 1/1
Buøi Vaên Chì 1938
Nguyeãn Thò Noùi x 1941
Buøi Vaên Chung 1976
Buøi Ñöùc Hieáu 7/3/00 4/1
Traàn Thò Thu Nga x 1977
Buøi Thò Phöông Thaûo x 25/7/03 1/1
Buøi Vaên Thöùc 1951
Nguyeãn Thò Thai x 1954
Buøi Vaên Ninh 1983
Buøi T Kim Chi x 1986
Buøi T Caåm Tuù x 1987
Buøi Theá Vinh 2007
Buøi Vaên Töôûng 1956 maát trí
Nguyeãn Thò Ñeïp x 1985
Cao Vaên Nuoâi 1947
Chaâu Vaên Nhaâm 1934
Cao Thò Töôi x 1943
Huyønh T Beù Saùu x 1971
Chaâu Vaên Phöôùc 1969
Chaâu Trung Hieáu 1991
Chaâu Minh Saùng 20.09.1994
Leâ Vaên Cöng 1957
Phan Thò Thuaän x 1960
Leâ Thò Moâng Quen x 1983
Leâ Vaên Lôùn 1987
Leâ Thò Kim Ngaân x 10/7/90
Leâ Thò Kim Thoa x 1/2/96 7/1 08
Leâ Thò Kim Thi x 1992
Ñaëng Thò Hieäu x 1935
Phaïm Ngoïc Giaùc 1965
Voõ Thò Nhôù x 1970
Phaïm Thanh Phong 28/3/90
Phaïm T Hoàng Nhung x 26/8/91 02
Ñaëng Trung Nieäm 1975
Nguyeãn Thanh Xuaân x 1981
Ñaëng Hoaøng Duy 22/6/02 2/2
Ñaëng Vaên Thoân 1940
Huyønh Thò Traéc x 1944
Ñaëng Thanh Bình 1977
Ñaëng Thanh Trieàu 1979
Ñaëng Hoaøi Thieän 2005
Phaïm Thò Hoaøi Vieät x 1980
Nguyeãn Höõu Thuaàn 1956
Phaïm Thò Long x 1954
Nguyeãn Chí Taâm 1980
Nguyeãn Quoác Bình 1982
Nguyeãn Höõu Ñaêng 1986
Nguyeãn Chí Thanh 1987
Nguyeãn Thò Kim Thuyøx 20/7/94 05
Nguyeãn Thò Kim Höôngx 1990
Ngoâ Thò Ngang x 1937
Nguyeãn Kim Giang 1965
Nguyeãn Phuù Hoaïch 1938
Nguyeãn T Ngoïc Leä x 1958
Nguyeãn Duy Phöông 1988
Nguyeãn Taán Hieåu 1983
Phaïm Thò Leä Haèng x 1987
Nguyeãn Ngoïc Thuyû Truùc 2007
Nguyeãn Taán Thaønh 1970
Nguyeãn Taán Haûo 10/2/91 02
Nguyeãn Thaønh Tích 25/9/96 8/2 07
Voõ Thò Thanh Vaân x 1972
Nguyeãn Anh Thö x 2007
Nguyeãn Thaønh Tieân 1936
Huyønh Thò Chænh x 1935
Nguyeãn Thò Loan x 1971
Nguyeãn Thaønh Vöôïng 1981
Traàn Vuõ Duy 23/4/99 5/1
Thaùi Thò Thuyø Taâm x 1980
Nguyeãn Thaùi Ngaân Haø
x 2008
Nguyeãn Thò Tính x 1937
Nguyeãn Thò Xuaân x 1966
Nguyeãn Vaên Nöõa x 1968
Nguyeãn Kim Ngaân 1989
Nguyeãn Thò Thuyø x 1991
Nguyeãn Thò Nhö YÙ x 5/2/02 2/2
Nguyeãn Thò Trinh x 1914
Traàn T Kim Nga x 1952
Cao Uy Vuû 1973
Cao T Thaûo Uyeân x 1978
Cao Sôn Lænh 1985
Cao Sôn Quoác Vieät 1998
Voõ Thò Naâu x 1975
Nguyeãn Vaên Chính 1926
Nguyeãn Thanh Duõng 1/3/92 03
Nguyeãn Thò Thoa x 1977
Nguyeãn Thanh Böûu 6/5/00 4/3
Nguyeãn Thanh Son 25/10/03 1/1
Nguyeãn Ngoïc Lieân 1969
Nguyeãn Vaên Cho 1944
Nguyeãn Thò Höôøng x 1949
Nguyeãn Vaên Tuaán 1983
Nguyeãn Thanh Taâm 13/7/91 02
Nguyeãn Vaên Cöôõng 1977
Ñoaøn Thò Thuyø Trangx 1977
Nguyeãn Thò Anh Thö x 10/10/96 8/2 07
Nguyeãn Vaên Cöôøng 1975
Leâ Kim Chi x 1974
Nguyeãn Leâ Nhaõ Thuyx 7/2/03 1/1
Nguyeãn Vaên Luøng 1945
Nguyeãn Thò Raûnh x 1952
Nguyeãn Vaên Ngoïc 1978
Nguyeãn Vaên Traûi 1984
Nguyeãn Vaên Hueä 1988
Nguyeãn Vaên Sung 1971
Buøi Thò Kim Nga x 1973
Nguyeãn Thò Kim Quyeân
x 15/9/93 04
Phaïm Thò Caàm x 1969
Phan Phaïm Kim Ngaân x 2005
Phan Minh Chaùnh 1966
Phan Minh Trí 2008
Phan Thò Thaéng 1941
Nguyeãn Thaønh Huøng 1970
Traàn Thò Ngoïc Mua x 1981
Nguyeãn Thò Moäng Nghi
x 11/1/00 4/3
Nguyeãn Gia Huy 17.01.2004
Traàn Minh Toaøn 1980
Döông Hoààng Nhung x 1983
Traàn Quoác An 2006
Traàn Thò Kim Xuyeán x 2008
Traàn Vaên Na 1959
Voõ Thò Thaønh x 1958
Traàn Minh Trí 1988
Traàn Minh Vuõ 1990
Voõ Vaên Ñöïc 1959
Leâ Thò Xeáp x 1963
Voõ Thanh Tuaán 1986
Voõ Thanh Vieät 21/2/90
Nguyeãn Thaønh Thôùi 1960
Phuøng Thò Hoa x 1962
Nguyeãn Troïng Khoa 18/2/90
Nguyeãn Troïng Chinh 10/7/92 04
Nguyeãn Thò Thanh Nhaõ
x 20/1/03 1/2
Nguyeãn Vaên Ba 1966
Traàn T Caåm Haø x 1966
Nguyeãn Thò Kieàu Oanh
x 1989
Nguyeãn Hoaøi Vieät 26/12/93 04
Nguyeãn Vaên Danh 1971
Traàn T Ngoïc Aùnh x 1976
Nguyeãn Thò Kim Phuïng
x 18/3/99 5/1
Nguyeãn Thò Kim Tuyeàn
x 31/12/02 2/2
Nguyeãn Tieán Phaùt 2005
Nguyeãn Vaên Laân 1960
Nguyeãn Thò Thöông x 1968
Nguyeãn T Ngoïc Haân x 1986
Nguyeãn Quoác Döông 1989
Nguyeãn Thò Toá Nguyeân
x 1/9/93 04
Nguyeãn Vaên Laäp 1958
Nguyeãn Thò Meán x 1959
Nguyeãn T Kim Thöông x 1981
Nguyeãn T Kim Duyeân x 1984
Nguyeãn T Hoàng Thaémx 1986
Nguyeãn T Hoàng Chöông
x 1988
Nguyeãn Vaên Thoâng 1965
Nguyeãn Thò Dieân x 1968
Nguyeãn Thò Mai Haân x 1/6/02 2/2
Nguyeãn Hoaøng Duy 1/12/95 9/2 06
Phan Vaên Veïn 1963
Ñinh Thò Kim Lieân x 1960
Phan Hoaøi Phuùc 1988
Phan Thò Dieäu Hieàn x 25/11/90
Phan Thò Thuyø Trang x 7/12/95 9/2 06
Traàn Vónh Baûnh 1940
Nguyeãn Thò Caán x 1944
Traàn Vónh Bænh 1970
Traàn T Tuyeát Loan x 1975
Traàn T Bích Phöôïng x 1978
Traàn Thanh Phong 1981
Chaâu T Ngoïc Uùt x 1983
Traàn Thò Ngoïc Thö x 12/7/2002
Traàn T Ngoïc Thaûo x 2004
Traàn Vónh Xuaân 1965
Voõ T Kim Giang x 1964
Traàn Vónh Hieäp 1987
Traàn Vónh YÙ 1989
Leâ Vaên Hôïp 1980
Nguyeãn Thò Lepol x 1987
Nguyeãn Vaên Non 10/4/02 2/2
Nguyeãn Thò Thanh Tuyeàn
x 2007
Nguyeãn Huyønh 1972
Buøi Thò Bích Thuyø x 1977
Nguyeãn Thò Thuyø Trang
x 6/11/01 3/2
Nguyeãn Ngoïc Laønh 1914
Buøi Thò Choùt x 1949
Nguyeãn Ngoïc Trai 1985
Nguyeãn Thò Ñôïi x 1929
Nguyeãn Thò Nga x 1972
Leâ Vaên Thöa 1968
Leâ Thanh Sang 10/2/92 03
Leâ Thanh Tuøng 25/6/93 7b 04
Nguyeãn Vaên Boä 1947
Traàn Thò Ngheâ x 1950
Nguyeãn Ñình Luaân 4/5/90
Nguyeãn Vaên Cöng 1929
Nguyeãn Vaên Thaûnh 1970
Nguyeãn Vaên Thô 1975
Nguyeãn Thò Ngoan x 1977
Nguyeãn Vaên Xeâ 1962
Nguyeãn Vaên Thaïnh 1980
Nguyeãn Thò Anh Thö x 19/12/00 4/1
Nguyeãn Khaùnh Löïc 3/9/2002 2/2
Nguyeãn Thò Caåm Ly x 2004
Nguyeãn Coâng Vinh 2005
Nguyeãn T Ngoïc Dung x 1971
Buøi Thò Ngoïc Dieãm x 1980
Nguyeãn Vaên Kim 1976
Hoà Thò Myõ Haân x 1983
Nguyeãn Vaên Kim 03.04.1976
Hoà T Myõ Haân x 1981
Nguyeãn Hoà T Anh Thöx 2003
Nguyeãn Hoà Thò Anh Thö
x 9/1/03 1/2
Nguyeãn Hoà Phöông Thyx 2006
Nguyeãn Vaên Lö 1942
Traàn Thò Phieán x 1944
Nguyeãn Vaên Chinh 1982
Nguyeãn Thò Caåm x 1984
Nguyeãn Vaên Muøi 1944
Phaïm Thò Phi x 1948
Nguyeãn Thò Gaám x 1983
Nguyeãn Vaên Nhò 1986
Nguyeãn Vaên Hoa 1986
Nguyeãn Thò Kim Thô x 2006
Nguyeãn Vaên Ñöïc 1968
Tröông Thò Xuaân x 1967
Nguyeãn Hoaøi Chaâu 2/1/91 02
Nguyeãn Thò Kieàu Loanx 24/7/92 03
Nguyeãn Vaên Ñôøi 1940
Nguyeãn Thò Mua x 1950
Nguyeãn Vaên Phuù 1986
Nguyeãn Thanh Tuøng 1989
Nguyeãn Vaên Sum 1961
Leâ Vaên Em 1961
Nguyeãn Thò Tuyeát Khax 1989
Nguyeãn Thò Tuyeát Lieâm
x 20/8/91 02
Nguyeãn Vaên Truùc 1972
Nguyeãn Thò Tím x 1975
Nguyeãn Thanh Duy 22/6/02 2/2
Nguyeãn Thò Ngoïc Trinh
x 2005
Ñinh Vaên Muøi 1929
Nguyeãn Thò Quyeân x 1932
Phan Thanh Haûi 1970
Hoà Thò Kieàu Nga x 1970
Phan Thò Thanh Haèng x 3/6/91 03
Phan Thanh Leân 5/4/93 04
Phan Thanh Phong 1970
Voõ Thò Chaâu x 1969
Phan Thò Huyeàn Traânx 12/7/93 04
Phan Quoác Troïng 19/11/02 2/2
Phan Thò Heát x 1929
Phan Vaên Taøi 1972
Leâ T Kim Xuyeán x 1972
Phan Thaûo Phöông x 23.05.1994
Phan Minh Nghi 11.12.1997
Phan Minh Tuù 22.12.2004
Phan Vaên Vinh 1932
Phaïm Thò Anh x 1940
Phan Thanh Truyeàn 1976
Nguyeãn Thò Ngoïc AÙnhx 1979
Nguyeãn Thò Maãn Nghix 6/2/03 1/3
Voõ Vaên Hai 1944
Phuøng Thò Nhi x 1943
Voõ Chí Taâm 1983
Voõ Thò Minh Quyeân x 1985
Voõ Vaên Ñieàu 1939
Voõ Thò Ngoït x 1964
Voõ Thaønh Phöông 1975
Voõ Thaønh Sôn 1977
Chaâu Thanh Tuù 1981
Cao Thò Myõ Linh x 1982
Chaâu Thò Huyønh Nhö x 8/12/00 4/3
Chaâu Chaán Hieäp 2005
Chaâu Thanh Giang 1967
Hoà Thò Lan x 1969
Chaâu Thò Thanh Tuyeànx 1989
Chaäu Thanh Cheá Phong 20/6/98 6/2 09
Chaâu Thanh Cheá Pha 20/6/98 6/2 09
Chaâu Vaên Myõ 1934
Cao Thò Hieån x 1934
Chaâu Thanh Taøi 1985
Phaïm Thò Kim Nhung x 1986
Chaâu Thanh Toaøn 2007
Chaâu Vaên Nhoû 1969
Buøi Thò Tuyeát x 1970
Chaâu Thò Phöông Linh x 5/4/93 04
Chaâu Thò Phöông Loanx 4/5/95 9/1 06
Chaâu Thò Ngoïc Chaâu x 4/7/00 4/1
Leâ Vaên Giaøu 1937
Nguyeãn Thò Sang x 1940
Leâ Vaên Trai 1984
Phaïm T Tuyeát Mai x 1984
Leâ Thò Caåm Tieân x 2005
Leâ Thò Caåm Tuù x 2008
Leâ Vaên Thaønh 1961
Nguyeân Thò Voïng x 1965
Leâ Höõu Trí 1983
Leâ T Kim Trang x 1986
Leâ Thò Dieäu x 1988
Leâ Höõu An 15/10/90
Nguyeãn Thò Phuïng x 1988
Leâ Nguyeãn Ngoïc Vy 2008
Phan Leâ Thanh Khang 2008
Nguyeãn Baù Traûi 1957
Voõ Thò Phöôïng x 1956
Nguyeãn Thò Hoa Phöôïng
x 1987
Nguyeãn Thò Phöôïng Haèng
x 1988
Nguyeãn T Ngoïc Haân x 1989
Nguyeãn Thò Baûo Traân
x 28/3/91 02
Nguyeãn Phöôùc An 3/5/93 04
Nguyeãn Baûo Luïc 1978
Lyù Thò Hoàng Haïnh x 1980
Nguyeãn Khaùnh Linh x 29/4/99 5/2
Nguyeãn Taán Duõng 1972
Nguyeãn Thò Lan x 1973
Nguyeãn Thò Thuyù Kieàu
x 29/12/95 9/2 06
Nguyeãn Thò Lang x 1941
Nguyeãn Vaên Baûy 1973
Huyønh Thò Dieäu x 1981
Nguyeãn Huyõnh Duy Taân 2004
Nguyeãn Vaên Baøi 1959
Ñaëng Thò Laùnh x 1958
Nguyeãn T Yeán Thô x 1980
Nguyeãn Hoaøi Linh 1982
Nguyeãn Thanh Tuøng 1984
Nguyeãn Vaên Giang 1968
Nguyeãn T Beù Chín z 1968
Nguyeãn Vaên Quí 1989
Nguyeãn Minh Aân 24/9/00 4/3
Nguyeãn Vaên Hy 1945
Phuøng Thò Maønh x 1949
Phan Thò Soå x 1919
Nguyeãn Vaên My 1943
Leâ Thò Ñaønh x 1944
Nguyeãn Taán Hôïp 1981
Nguyeãn T Kim Thu x 1983
Nguyeãn Thò Kim Trangx 1986
Nguyeãn Taán Nghieâm 1989
Luïc Thaønh Long 2003
Nguyeãn Vaên Naêm 1969
Nguyeãn Thò Aùi Phöôngx 1976
Nguyeãn Hieån Vinh 21/5/99 5/2
Nguyeãn Thaønh Loäc 22/4/03 1/1
Nguyeãn Vaên Sôn 1967
Traàn Thò Phuùc x 1969
Nguyeãn T Ngoïc Dieãmx 10/3/90
Nguyeãn Duy Taân 10/12/90
Ñoaøn Vaên Nhu 1966
Voõ Thò Yeán x 1966
Ñoaøn Thò Linh Ña x 1987
Ñoaøn Vaên Taán Cöông 18/5/94 05
Phaïm Vaên Deã 1970
Chaâu Thò Phöông Lieânx 1974
Phaïm Thò Thu Trinh x 23/6/96 8/1 07
Phaïm Vaên Naõi 1958
Leâ Thò Toøng x 1922
Traàn T Kim Myõ x 1959
Phaïm Thò Mao x 1949
Voõ Thò Taùnh x 1943
Phaïm T Kim Truùc x 1981
Phaïm Duy Linh 1987
Phaïm Thò Hueä Minh x 1/7/91 02
Traàn Vaên Mieâu 1956
Phaïm Thò Myõ x 1955
Nguyeãn Vaên Haän 1982
Traàn Thò Ngoïc Dung x 15/8/91 02
Tröông Trung Beù Moät 1963
Chaâu Thò Aùnh Hoàng x 1963
Chaâu Thanh Tuøng 1972
Leâ Thò Möôøi x 1975
Chaâu Anh Phöông 20/11/95 9/2 06
Chaâu Thanh Taâm 17/7/02 2/2
Döông Ngoïc Daï 1961
Döông Thò Hoàng Gaámx 1/9/93 04
Voõ Thò Kim Loan x 1969
Döông Thò Myõ Dung x 20/10/90
Döông Thò Kim Ngaân x 1/1/97 7/3 08
Leâ Vaên Xinh 1949
Nguyeãn Thò Tyù x 1953
Leâ Quang Sôn 1984
Leâ Thò Kim Haèng x 16/11/90
Leâ Thaønh Thao 1948
Nguyeãn Thò Dôn x 1950
Leâ Thaønh Vuõ 1980
Leâ Thaønh Maät 1987
Leâ T Ngoïc Caåm x 1976
Leâ Vaên Maãn 19/12/99 5/2
Voõ Thò Phöôïng x 1983
Leâ T Ngoïc Dóeâm x 1984
Leâ T Huyønh Nhö x 2005
Leâ Vaên Duõng 1975
Traàn Thò Toát x 1980
Leâ Quan Minh 30/9/97 7/3 08
Leâ Thò Kim Nhung x 21/10/99 5/1
Leâ Quang Kha 2004
Leâ Vaên Ngheà 1955
Chaâu Thò Löôïn x 1954
Leâ Trung Hieáu 1981
Döông Moäng Tuyeàn x 1981
Leâ Thò Huyeàn Traân x 23/1/01 3/1
Leâ Thò Anh Thö x 2008
Nguyeãn Höõu Thanh 1971
Ñoã Thò Voán x 1971
Nguyeãn Höõu Phuù 1972
Nguyeãn Thò Phöông Linh
x 1/2/94
Leâ Kim Chieán x 1944
Nguyeãn Ngoïc Trieäu 1944
Nguyeãn Ngoïc Tyû 1982
Nguyeãn Ngoïc Kha 1985
Leâ Thò Höông Lan x 1982
Nguyeãn Thò Ngoïc Nhung
x 25/9/01 3/1
Nguyeãn Thò Tính x 1953
Nguyeãn Vaên Baûy 1959
Voõ Thò Leä x 1957
Nguyeãn Vaên Töôûng 1980
Nguyeãn T Thanh Dieäux 1986
Nguyeãn Thaønh Ñöôïc 30/3/90
Nguyeãn Thò Kim Deã x 1984
Nguyeãn Vaên Döông 2006
Nguyeãn Thanh Phuùc 2004
Nguyeãn Thò Hoaøi Nhôù
x 2006
Nguyeãn Vaên Hieám 1936
Döông Thò Laán x 1946
Nguyeãn Vaên Taïo 1972
Nguyeãn Vaên Ngoïc 1983
Nguyeãn Vaên Nhoû 1981
Nguyeãn Vaên Duy 1989
Nguyeãn Thò Linh x 1989
Nguyeãn T Kim Lieân x 1986
Traàn Thò Xuaân x 1989
Nguyeãn T Kim Ngaø x 2005
Nguyeãn Vaên Hieàn 1938
Nguyeãn Thò Beù x 1940
Nguyeãn Höõu Nhaøn 1975
Nguyeãn Höõu Bình 1981
Nguyeãn Thò Ngoïc Mai x 20/7/95 9/1 06
Nguyeãn T Kim Chung x 1979
Nguyeãn Höõu An 13/2/98 6/1 09
Voõ Ngoïc Phöông x 1976
Nguyeãn Thò Yeán Khoax 26/12/00 4/2
Nguyeãn Vaên Lieâm 1978
Traàn Thò Nga x 1980
Nguyeãn Thò Tuyeát Ngaân
x 10/2/99 5/1
Nguyeãn Vaên Chinh 16/9/02 1/3
Nguyeãn Thò Caåm Thyx 2004
Nguyeãn Vaên Lieãu 1953
Nguyeãn Thò Voâ x 1953
Nguyeãn Thò Hieáu x 1974
Nguyeãn Thò Ñieãm x 1981
Nguyeãn Vaên Trinh 1976
Nguyeãn Thò Ngoïc Traân
x 25/2/00 4/2
Nguyeãn Höõu Troïng 19/11/02 2/1
Nguyeãn Vaên Mua 1950
Phuøng Thò Bay x 1950
Nguyeãn Vaên Lo 1975
Nguyeãn Vaên Thaéng 1982
Nguyeãn Thò Duïm x 1986
Leâ Thò Söông x 1979
Nguyeãn Vaên Haäu 12/5/99 5/2
Nguyeãn Thò Daønh x 1971
Nguyeãn Vaên Naâu 1955
Nguyeãn Thò Hai x 1958
Nguyeãn Thanh Haûi 1980
Nguyeãn Thanh Hieáu 1983
Nguyeãn Thanh Tuøng 1987
Nguyeãn Thanh Thieän 1991
Nguyeãn Vaên Sieâng 1946
Traàn Thò Ñònh x 1942
Nguyeãn Thò Ñaøo x 1975
Hoà Thanh Haûi 1970
Hoà Thanh Trung 1/6/94 05
Hoà Thanh Nghóa 4/10/95 9/2 06
Hoà Thanh Nhaân 30/12/98 6/1 09
Nguyeãn Vaên Thoâng 1951
Ñoaøn Thò Tæa x 1951
Voõ Vaên Taân 1975
Voõ Vaên Sôn 1983
Voõ Troïng Taøi 1989
Trònh T Truùc Linh x 1976
Voõ Thanh Phong 1997
Nguyeãn Vaên Toá 1925
Nguyeãn Vaên Vieân 1965
Nguyeãn Thò Taùm x 1965
Nguyeãn Ngoïc Sôn 1985
Nguyeãn Ngoïc Thaûo x 1988
Nguyeãn Ngoïc Söông x 1989
Traàn T Kim Traéng x 1986
Nguyeãn Ngoïc Sang 2006
Nguyeãn Ngoïc Phi 1982
Ñoã Thò Tuùc x 1951
Nguyeãn Höõu Sôn 1978
Nguyeãn Thò Thu Sang x 1984
Nguyeãn Huõu Troïng 1986
Nguyeãn Huõu Trung 1982
Traàn Vaên Aån 1965
Laâm Thò Loan x 1966
Traàn Thò Hoàng Nguyeân
x 22/3/92 03
Traàn Thò Ngoïc Haân x 13/1/03 1/3
Voõ Vaên Thaønh 1967
Nguyeãn Ngoïc Thuyû x 1966
Voõ T Ngoïc Yeán x 1987
Voõ Thò Ngoïc Kieàu x 1989
Voõ Nam Ñònh 17/9/01 3/2
Chaâu Vaên Nhöùt 1963
Nguyeãn Thò Chuaån x 1963
Chaâu Vónh Hoaø 1982
Chaâu Thò Ngoïc Thuyø x 1985
Chaâu Ñöùc Hoaø 20/7/90
Döông Vaên Treân 1960
Leâ Thò Kieäp x 1960
Döông Vaên Ñôøi 1982
Döông Thò Ngoïc luyeánx 1984
Döông Vaên Trieàn 1986
Döông Vaên Thaéng 1988
Leâ Vaên Lö 1940
Leâ Thò Bay x 1940
Leâ Thaønh Taâm 1975
Nguyeãn Thò Myõ Hoàngx 1975
Leâ Thò Myõ Trinh x 13/4/96 8/2 07
Leâ Thò Huyønh Mai x 12/12/03 1/3
Leâ Vaên Nam 1963
Leâ Thò Tình x 1920
Leâ Vaên Tröông 1919
Leâ Thò Kim Aùnh x 1963
Leâ Vaên Saùng 1981
Leâ Thanh Böûu 1983
Leâ Ngoïc Thieän 1988
Leâ Ngoïc Thô 12/12/90
Leâ Ngoïc Trong 8/2/93 04
Traàn Thò Ngoïc Bích x 1984
Leâ Thanh Tuøng 2003
Leâ Vaên Ngoan 1956
Nguyeãn Thò Nöông x 1957
Leâ Thò Hoàng Hoa x 1977
Leâ Quoác Thoâng 1980
Leâ Quoác Chí 1988
Phaïm Thò Myõ Dung x 1982
Leâ Quoác Vinh 2004
Leâ Vaên Quaân 1948
La Thò Phuïng x 1949
Leâ Vaên Beù x 1978
Leâ Vaên Toång 1981
Leâ Thò Thanh Nhöõng x 1987
Nguyeãn THò Truùc Mai x 1982
Nguyeãn Vaên Quaân 1943
Leâ Thò Nhan x 1943
Nguyeãn Vaên Thôm 1968
Nguyeãn Vaên Trai 1973
Nguyeãn Vaên Cöôøng 1976
Nguyeãn Vaên Hoaû 1980
Nguyeãn Vaên Kieäm 1984
Hoà THò Ngoïc Lan x 1974
Nguyeãn Hoàng Söông x 1979
Nguyeãn Hoàng Tuyeát xMai 2005
Leâ Vaên Tính 1955
Leâ Thò Xi x 1958
Leâ Hoaøng Khanh 1980
Leâ Hoaøng Khaûi 1985
Leâ Thò Hoàng Hoa x 1987
Leâ Thò Hoàng Taâm x 20/12/93
Leâ Vaên Veïn 1951
Leâ Thò Gaám x 1950
Leâ Thanh Phong 1977
Leâ Thanh Trí 1981
Leâ Thò Hoàng Xuyeân x 1983
Leâ Thò Hoàng Hueä x 1987
Leâ Thanh Phuù 1990
Leâ Vaên Voán 1962
Tröông Thò Kim Vieät 1968
Leâ Thanh Nhieàu 1987
Leâ Thò Beù Ba 1989
Leâ Vaên vui 1959
Phaïm Thò Maõi x 1959
Leâ Vaên Thôùi 1986
Leâ Thò Quyeàn Traân x 8/1/91 02
Leâ Vaên Khoaùi 1976
Leâ Vaên Thi 1981
Leâ Thò Ngoïc Nhöôøng x 1984
Nguyeãn Vaên Löïu 1958
Leâ Thò Chieán x 1958
Nguyeãn Thaønh Trung 1978
Nguyeãn Thaønh Duõng 1982
Leâ Thò Dieäu x 1982
Nguyeãn Thò Thanh Taâmx 18/3/03 1/1
Nguyeãn Leâ Hoaøng Aân 2007
Leâ Thò Ngoùi x 1934
Nguyeãn Vaên Muoân 1933
Nguyeãn Thaønh Taâm 1973
Traàn Thò Thu Höông x 1975
Nguyeãn Minh Trí 200 9/1 06
Nguyeãn Thò Tuyeát Ngaân
x 4/10/02 2/2
Nguyeãn Vaên Ngaøn 1936
Döông Thò Bình x 1941
Nguyeãn Minh Trieàu 1980
Nguyeãn Minh Tyû 9/12/95 8/2 06
Nguyeãn Thò Caåm Tuùx 1985
Nguyeãn Thò Caåm Hoàngx 2004
Nguyeãn Duy Khaùnh 2006
Nguyeãn Xuaân Thaønh 1971
Ngoâ Thò Thu Thuyû x 1969
Nguyeãn Thò Thuyø Trang
x 19/5/91 02
Nguyeãn Minh Caûnh 26/7/96 8/2 07
Nguyeãn Minh Nhaät 2004
Nguyeãn Thò Kim Cöôngx 2007
Traàn Vaên Ngoä 1949
Voõ Thò A x 1952
Traàn Vaên Thaät 1978
Traàn Vaên Taâm 1975
Leâ Thò Myõ Chaâu x 1983
Traàn Thò Thuyù Haèngx 10/4/03 1/1
Traàn Troïng Phuùc 2006
Traàn Minh Sang 1996
Traàn Vónh Hai 1963
Voõ Thò Beù x 1963
Traàn Vónh Hoaøng Anh 1985
Traàn Thò Lieàn x 1987
Traàn Vónh Yeân 10/2/93 04
Voõ Thò Rôõ x 1941
Leâ Thò Baïch x 1958
Leâ Vaên Giôø 1965
Traàn Thò Kim Hoàng x 1967
Leâ Thò Thanh Lieâm x 1988
Leâ Hoaøng Phuù 1990
Leâ Hoaøng Quoác 27/5/95 7b 07
Buøi Thò Kieàn x 1959
Nguyeãn Vaên Giuùp 1960
Nguyeãn Thò Thu Lan x 1988
Döông Kim Sa 1954
Döông Taán Cöôøng 1979
Döông Taán Quoác 1981
Döông Taán Huøng 1983
Nguyeãn Thò Xuaân Maix 1979
Döông Vaên Ba 1936
Laâm Höõu Dình 1963
Leâ Thò Loäc x 1969
Laâm Thò Ngoïc Haèng x 1988
Laâm Höõu Caàn 1990
Laâm Thò Ngoïc Dieãm x 13/11/93 9pc 04
Laâm Höõu Phöôùc 1969
Nguyeãn Thò Thôùi x 1970
Laâm Höõu Taøi 9/10/98 5/2
Laâm Taâm Löu 1967
Phaïm T Bích Lieåu x 1971
Laâm Thò Ngoïc Tuù x 8/10/03 1/3
Laâm Ñaêng Khoa 2005
Laâm Taâm Taøu 1941
Nguyeãn Thò Maûnh x 1948
Laâm Huu Phong 1973
Laâm Höõu Toaøn 1975
Laâm Höõu Dieän 1987
Nguyeãn T Cuùc Mai x 1981
Laâm Höõu Hoaø 20/5/03 1/3
Laâm Taâm Traàm 1955
Tröông Thò Kim Loan x 1955
Laâm Thò Ngoïc Thô x 1982
Laâm Huyønh Chieán 1984
Laâm Thò Ngoïc Thaám x 1988
Laâm Quoác Kim Thö x 2005
Laâm Thò Cuùc x 1968
Laâm Thò Neát x 1964
Leâ Vaên Chaïnh 1963
Nguyeãn Thò Giang x 1961
Leâ Thò Hoàng Chaâu x 1985
Leâ Thaùi Chaâu 1987
Leâ Theá Chaâu 26/8/90
Leâ Vaên Döõng 1959
Buøi Thò Dung x 1966
Leâ Vaên Taâm 1985
Leâ Thò Tình x 1987
Leâ Thò Chung x 1989
Leâ Thò Ñaøo x 1992 6b 04
Leâ Vaên Sum 1948
Nguyeãn Thò Thieäp 1951
Leâ Taán Lôïi 1981
Nguyeãn Bích Phöôïng x 1982
Leâ Thò Hoàng Nhôù x 1987
Leâ Thò Truùc Linh x 9/8/03 1/3
Leâ Vaên Thuû 1965
Phaïm Thò Hoa x 1960
Leâ T Anh Thö x 26/10/90
Leâ Caûnh Höng 15/12/93 04
Leâ Ngoïc Thanh 4/8/00 4/1
Leâ Vaên Tö 1964
Nguyeãn T Xuaân Haûi x 1967
Leâ Thanh Tieàn 26/4/90
Leâ Vaên Taán 1987
Leâ Vaên Tôùi 1954
Laâm Thò Löôïng x 1959
Leâ Thaùi Duõng 1979
Leâ Thaùi Hôùn 1980
Leâ Thaùi Haûo 1980
Leâ Thaùi Taèng 1986
Leâ Thaùi Tình 1988
Leâ Vaên Xoài 1951
Buøi Thò Chính 1954
Leâ Thaønh Loäc 1983
Leâ Thò Tuyeát x 1985
Leâ Thò Ngoïc Haïnh 1988
Leâ Thò Ngoïc Haèng 3/7/92 03
Ñaëng Vaên Chaân 1937
Döông Thò Hoaø x 1937
Ñaêng Taán Ñaïm 1980
Ñaëng Coâng Trình 1973
Nguyeãn Thò Laâm x 1976
Ñaëng Coâng Pheâ 1993 6b 06
Ñaëng Taán Khoeû 17/11/95 8/2 07
Ñaëng Thò Dieäu x 21/2/97 7/3 08
Nguyeãn Ñình Chieán 1973
Phaïm Thò Caåm Vaân x 1976
Nguyeãn Höûu Thaéng 25/7/97 7/3 08
Leâ Thò Coù x 1955
Nguyeãn Ñình Thaåm 1985
Nguyeãn Thò Vöøng x 1988
Nguyeãn Ñình Ngoïc 7/7/92 04
Nguyeãn Thò Saøng x 20/10/90
Nguyeãn Ñình Leï 1952
Nguyeãn Ñình Nhi 1952
Phaäm Thò Luaän x 1955
Nguyeãn Ñình Ra 1975
Nguyeãn Ñình Trung 1988
Tröông Thò Kim Chi x 1982
Nguyeãn Thò Töôøng Vyx 2004
Nguyeãn Thò Nöông x 1971
Döông Thanh Tuøng 18/11/92 03
Nguyeãn Thò Ñuùm x 1940
Nguyeãn Vaên Taéng 1961
Nguyeãn Thò Nhan x 1960
Nguyeãn Thanh Tuøng 1984
Nguyeãn T Thanh Truùcx 1986
Nguyeãn Thanh Taâm 1988
Nguyeãn Thò Beù Em x 1985
Nguyeãn Ngoïc Traø My x 2007
Phaïm Vaên Nhaân 1972
Leâ T Hoàng Nhung x 1974
Phaïm Thò Kim Thoa x 1/9/93 8b 05
Phaïm Thò Thu Thuyû x 14/3/96 8/1 07
Phaïm Vaên Thoâng 1938
Laâm Thò Aùnh x 1944
Phaïm Vaên Trai 1976
Phaïm Vaên Trung 1978
Phaïm Vaên Trieàu 1970
Leâ Thò Phöôïng x 1972
Phaïm Minh Cöôøng 20/5/96 8/1 07
Phaïm Thò Anh Thö x 2000
Phan Vaên Danh 1955
Buøi Thò Kim Anh x 1958
Phaïm Thi Kim lieân x 1978
Phaïm Thò Hoa x 1980
Phan Vaên Thoï 1983
Phan Minh Hoàng 1986
Traàn Minh Kha 1996
Nguyeãn Troïng Nghóa 2005
Traàn Anh Kieät 1974
Nguyeãn Thò Chaâu x 1976
Traàn Ngoïc Haân x 1996
Traàn Ñan Tröôøng 25/12/00 4/1
Traàn Ngoïc Chôø 1957
Ñinh Thò Kieäp x 1958
Traàn Ngoïc Gaëp 1978
Traàn Thò Kim Yeán x 1983
Traàn Thò Kim Hueä x 1985
Traàn Thò Kim Thu x 1987
Traàn Thò Kim Höông x 28/8/92 03
Traàn Ngoïc luoâng 1955
Phaïm Thò Ñeïp x 1956
Traàn Ngoïc Thöøa 1989
Traàn Ngoïc Taøi 1969
Phaïm Thò Leä Quyeân x 1969
Traàn Ngoïc Thaïnh 29/5/93 04
Traàn Ngoïc Höng 19/6/96 8/2 07
Traàn Thò Kim Nhung x 4/10/90
Traàn Ngoïc Thaønh 1937
Traàn Thò Heát x 1938
Traàn Ngoïc Toâi 1974
Traàn Thò Ngoïc Lan x 1993
Traàn Thò Beá x 1976
Traàn Thò Kim Luïa x 20/5/95 9/2 06
Traàn Hoaøng Linh 20/5/97 7/1 08
Traàn Vaên Ñaønh 1964
Ñaëng Thò Nga 1971
Traàn Hoaøi Taân 12/4/90
Traàn Hoaøi Trung 19/2/91 8b 02
Voõ Vaên Luaän 1951
Voõ Thò Maûnh x 1959
Voõ Hoaøng Anh Khoa 6/4/03 1/3
Buøi Thò Ngoïc Hueä 1945
Leâ Höõu Quoác 1973
Leâ Höõu Cöôøng 1982
Voõ Thò Thu Thaûo x 1977
Leâ Thò Minh Thö x 9/11/99 5/1
Leâ Minh Nghóa 21/10/00 4/3
Leâ T Leä Haèng x 1968
Leâ T Kim Kha x 1990
Leâ Minh Khaûi 1992
Leâ Thò Kim Thoa x 1993
Leâ Thò Kieâm x 1959
Nguyeãn Ñaêng Theo 1988
Nguyeãn Thò Deït x 1991
Leâ Höõu Thoï 1970
Leâ Höõu Tröôøng 1971
Leâ T Hoaøng Gia x 1975
Leâ T Hoàng Caûnh x 1978
Löông Vaên Tieång 1948
Nguyeãn Thò Möôøi x 1956
Löông Thò Kim Kha x 1984
Löông Thanh Taâm 1987
Nguyeãn Chí Long 1974
Nguyeãn Thò Yeán Nhoû 2006
Nguyeãn Thanh Lang 1957
Traàn Thò Baûy x 1961
Nguyeãn Thanh Sôn 1982
Nguyeãn T Thanh Thuyûx 1983
Nguyeãn Thò Tö x 1940
Nguyeãn Thò Hoàng x 1970
Leâ T Kim Kha x 1989
Leâ Minh Khaùi 1992
Leâ Thò Kim Thoa x 1995
Nguyeãn Vaên Söôùng 1962
Chaâu Thò Nhì x 1962
Nguyeãn Vaên Töôøng 1987
Nguyeãn Vaên Toâ 20.09.1991
Nguyeãn Vaên Sau 29/3/94 7b 05
Ñoã Ngoïc Sang 1965
Nguyeãn Thò Traàm x 1964
Ñoã Ngoïc Lieâm 27/8/99 5/2
Ñoã T Kim Truùc x 2005
Ñoã Vaên Taêng 1934
Phaïm Thò Kòp x 1963
Traàn Thò Hoàng Nhungx 1988
Phaïm Thò Maûnh x 1944
Phaïm Tuaán Anh 1975
Chaâu Thò Maõi x 1976
Phaïm Tuaán Kieät 27/4/97 7/1 08
Phaïm Tuaán An 25/7/01 3/2
Phaïm Thò Thoâ x 1948
Phaïm Thò Traâm x 1944
Leâ Vaên Xuaân 1965
Leâ Thò Caåm Tuù x 17/12/95 9/1 06
Leâ Troïng Nhaân 28/4/97 7/1 08
Nguyeãn Thò Hoàng x 1968
Traàn Thò Xem x 1950
Leâ Hoaøng Vuõ Anh 1979
Leâ Hoaøng Vuõ Em 1981
Leâ Thò Baïch Hoa x 1975
Traàn Vaên Vaøng 1940
Leâ Thò Haïnh x 1940
Traàn Ngoïc Aùnh 1958
Traàn Thaùi Hieäp 1974
Traàn Thò Thöông x 1976
Traàn Thò Kim Tín x 1979
Traàn T Kieàu Nhung x 1987
Traàn Thanh Tuù 10/2/90
Traàn Thanh Tuyeàn 17.05.1996
Traàn Thò Lan x 28/12/90
Vuõ Vaên Söï 1963
Nguyeãn Thò Baøng x 1963
Vuõ Coâng Ñoaøn 1990
Vuõ Vaên Ñaêng 15/7/92 03

Buøi Vaên Luoâng 1976


Nguyeãn Thò Kieàu Yeánx 1979
Buøi Troïng Danh 26/1/01 3/2
Buøi Troïng Vaên 2007
Cao Vaên Chum 1959
Ñaëng Thò Laïc x 1958
Cao Vaên Vuõ 1982
Cao Vaên Haûi 1983
Cao Nhöït Huy 2005
Chaâu Vaên Phöôùc 1969
Huyønh Thò Beù Saùu x 1971
Chaâu Trung Hieáu 1991 Taâm Thaàn
Chaâu Minh Saùng 20/9/94 9/1 06
Chaâu Vaên Teøo 1973
Nguyeãn Thò Mô 1977
Chaâu Vaên Duy 6/6/96 6b 07
Döông Taán Dòch 1975
Nguyeãn Thò Mai x 1986
Döông Taán Nghóa 8/11/03 1/3
Döông Taán Ñöùc 2005
Hoà Vaên Lai 1969
Buøi Thò So x 1968
Hoà Thò Phöông Quyeânx 4/8/95 9/2 06
Hoà Ngoïc Thaûo x 8/10/99 5/1
Hoà Vaên Thaûnh 1964
Nguyeãn Thò Thuyù x 1965
Hoà Thò Kim Trang x 1985
Hoà Minh Toaøn 1989
Hoà Thò Kim Cuùc x 1982
Huyønh Vaên Boâng
Leâ Hoàng Phuùc 1975
Leâ Trung Hieáu 10/12/93 04
Leâ Thò Kim Thoa x 1986
Leâ Höõu Thoï 1969
Nguyeãn Thò Hoàng Phuùc
x 1970
Leâ Höõu Hieáu 9/9/94 05
Leâ Minh Nhöït 25/7/00 4/3
Leâ Minh Khöông 1950
Nguyeãn Ngoïc Lan x 1950
Leâ Thanh Bình 1974
Leâ Thanh Theûn 1983
Leâ Huyønh Cöôøng 15/2/96 07
Leâ Kim Thaûo x 1985
Huyønh Ngoïc Tuyeàn x 1977
Leâ Huyønh Ngoïc Mai x 2004
Leâ Quang Khaùnh 1980
Nguyeãn Thò Ngoïc Linhx 1980
Leâ Khaùnh Baêng x 9/1/01 3/1
Leâ Khaùnh Ñaêng 2006
Leâ Taán Nghóa 1977
Huyønh Thò Dieäu x 1980
Leâ Vaên Khaùnh 2004
Leâ Thanh Ñieàn 1977
Nguyeãn Thò Söông x 1981
Leâ Nguyeãn Myõ Quyeânx 25/12/02 2/2
Leâ Nguyeãn Phöôùc Duy 2004
Leâ Thaønh Phöôùc 1975
Voõ Thò Tieáp x 1977
Leâ Thaønh Taøi 1991
Leâ Thanh Sang 18/1/03 1/2
Leâ Thaønh Taøi 19/11/94 05
Leâ Thò Beá x 1965
Nguyeãn Thò Myõ Haèngx 1981
Nguyeãn Vaên Baûo 1983
Nguyeãn Thò Truùc Ly x 1989
Leâ Thò Haèng x 1967
Leâ Vaên Khaûi 1991 beänh tim
Leâ Thò Kim Thoa x 1995
Leâ Thò Nhan x
Nguyeãn Vaên Cöôøng 1976
Nguyeãn Vaên Duõng 1978
Nguyeãn Vaên Haøo 1980
Nguyeãn Vaên Kieäm 1984
Nguyeãn Thò Tuyeát Maix 2005
Leâ Thò Phöôïng x 1968
Leâ Thò Tuyeát Nga x 1994
Leâ Vaên Haân 1959
Ñoaøn Thò Haø x 1961
Leâ Thaønh Ñöôïc 1984
Leâ Thaønh Duy 1986
Leâ Vaên Höõu
Leâ Thò Bang x
Leâ Thaønh Taâm 1975
Nguyeãn Thò Myõ Hoàngx 1976
Leâ Thò Myõ Trinh x 13/4/96 8/2 07
Leâ Thò Phöông Yeán x 2004
Leâ Vaên Löïc 1965
Buøi Thò Kieàn x 1962
Leâ Thò Ngoïc Dieãm x 1985
Leâ Thò Hoàng Ngaân x 1987
Leâ Thò Phöôïng Haèng x 12/9/92 03
Leâ Thò Thuyø Trang x 8/5/93 04
Leâ Vaên Saùng 1981
Traàn Thò Ngoïc Bích x 1984
Leâ Thanh Tuøng 31/7/03 1/1
Leâ Vaên Sôn 1971
Leâ Thò Ngoïc Thuyù x 1974
Leâ Minh Tuyeán 2005
Leâ Vaên Sôn 1976
Nguyeãn Thò Kim Phöôïng
x 1978
Leâ Hoaøng Tieán 3/9/00 4/3
Leâ Hoaøng Haûi 2005
Löông Thanh Tuøng 1979
Nguyeãn Thò Tuyeát Lanx 1979
Löông Thò Truùc Phöông 13/3/00 4/1
Löông Ñöùc Huy 25/11/03 1/2
Nguyeãn Thò Thaém x 1982
Ñaëng Vaên Ñöôïm 27/3/02 2/2
Traàn Thò Thu Haø 1958
Ñaëng Thò Thuyø Nhungx 1983
Ñaëng Vaên Thöùc 1953
Phaïm Ngoïc Nghóa 2007
Ngoâ Thò Nang x 1934
Traàn Vaên Baûy 1970
Nguyeãn Hoaøng Tuaán 1978
Hoà Thò Hoa 1966
Nguyeãn Quoác Huy 2005
Nguyeãn Minh Trí 1986
Dieäp Thò Ñaêng x 1985
Nguyeãn Ngoïc Trung 1979
Leâ Thò Phöôïng x 1985
Nguyeãn Thò Hoàng Thaém
x 2008
Nguyeãn Ñình Chieán 1973
Phaïm Caåm Vaân 1975
Nguyeãn Ñình Ñaáu 1998
Nguyeãn Ñình Nghóa 1978
Phuøng Thò Dieãm x 1977
Nguyeãn Phuøng Gia Huy 26/4/03 1/2
Nguyeãn Phöôùc Taán 1974
Ñinh Thò Kim Ngaân x 1978
Nguyeãn Thò Ngoïc Huyeàn
x 1996
Nguyeãn Phöôùc Loäc 20/10/03 1/2
Nguyeãn Quoác Tuaán 1985
Leâ Thò Lieâm x 1987
Nguyeãn Thò Ngaân x 2007
Nguyeãn Thanh Lieâm 1981
Hoà Thò Maãn x 1982
Nguyeãn Long Hoà 2007
Nguyeãn Thaønh Coâng 1973
Nguyeãn Thò Caåm Tuùx 25/5/00 4/3
Traàn Thò Kim Phöông 1978
Nguyeãn Thò Kim Cöông 2004
Nguyeãn Thaønh Long 1971
Hoà Thò Hoàng Oanh x 1972
Nguyeãn Thò Ngoïc AÙnhx 1993
Nguyeãn Taán Hoà 1999
Nguyeãn Thò Caàn 1944
Traàn Vónh Phong 1980
Chaâu Thò Ngoïc Uùt 1982
Traàn Thò Ngoïc Thö x 12/7/02 2/2
Traàn Thò Ngoïc Thaûo 2004
Nguyeãn Thò Chaân x 1941
Phuøng Vaên Nhöùt 1978
Phuøng Trieån Vaên 1989
Phuøng Thò Ngoïc Haân x 17/12/90
Phuøng Thò Nguyeát x 1976
Phuøng Nguyeät Nhung x 2005
Nguyeãn Thò Chaéc x 1925
Löu Vaên Vaân 1967
Phan Thò Beù Hai x 1966
Löu Thò Aùnh Tuyeát x 1987
Löu Yeán Thanh x 1/10/94 05
Nguyeãn Thò Hai x 1933
Döông Vaên Chuùc 1976
Traàn Thò Ngoïc Söông x 1983
Nguyeãn Thò Haûo x 1948
Cao Thanh Deã x 1969
Ñoã Vaên YÙ 1969
Ñoã Ri Mol 12/2/94 05
Ñoã Sun Pha 9/2/96 8/1 07
Nguyeãn Thò Leâ Dung x 1985
Nguyeãn Phan Thò Hoàng Thaùi 2004
Nguyeãn Phan Hoaøng Long 2008
Nguyeãn Thò Lieân x 1978
Huyønh Ngoïc Thieàn 1973
Huyønh Troïng Phuùc 17/5/98 6/1 09
Huyønh Ngoïc Thaïnh 16/6/00 4/3
Nguyeãn Thò Nöông 1971
Döông Thanh Tuøng 1993
Nguyeãn Thò Phaùt x 1940
Nguyeãn Thò Saùu x 1930
Nguyeãn Thò Uùt x 1974
Nguyeãn Vaên Thaønh 1990
Ngoâ Phöôùc Lôïi 8/4/98 6/1 09
Nguyeãn Vaên Chöa 1959
Nguyeãn Thò Ngoïc Aùnh
x 1959
Nguyeãn Huyønh Kha 1979
Ngoâ Thò Hoa x 1980
Nguyeãn Huyønh Khaùnhx Dung 2003
Nguyeãn Ngoâ Dieãm Myx 2006
Nguyeãn Vaên Dôïn 1966
Phaïm Thò Moùt x 1969
Nguyeãn Thanh Sang 2/10/91 03
Nguyeãn Thò Hoàng Thaém
x 20/6/95 Taâm Thaàn 08
Nguyeãn Vaên Gaàn 1962
Leâ Thò Kim Lieân x 1964
Nguyeãn Taán Ñöùc 1982
Nguyeãn Taán Beàn 1985
Nguyeãn Ngoïc Ngaân x 1/7/93 04
Nguyeãn Vaên Giang 1970
Nguyeãn Thò Phöôùng x 1989
Nguyeãn Thò Moäng Trinh
x 2008
Nguyeãn Thò Ngoïc Haân
x 1983
Nguyeãn Thò Myõ Leä x 1984
Nguyeãn Thò Thaûo x 2001
Nguyeãn Vaên Lo 1975
Leâ Thò Söông x 1977
Nguyeãn Vaên Haäu 1999
Nguyeãn Thò Moäng Thuyù
x 5/2/03 1/2
Nguyeãn Vaên Muoân
Phaïm Thò Hoa x 1950
Nguyeãn Ñöùc Thieän 1982
Nguyeãn Vaên Thaïnh 1978
Traàn Thò Hueä 1978
Haø Thò Huyønh Nhö x 27/12/99 5/2
Nguyeãn Nhaät Huy 2006
Nguyeãn Vaên Thanh 1962
Nguyeãn Thò Thu Höôngx 1973
Nguyeãn Thò Thu Thuyûx 1993
Nguyeãn Vaên Trai 1972
Hoà Thò Ngoïc Lan x 1974
Nguyeãn Thaønh Trung 1996
Nguyeãn Vaên Xuyeân 1963
Ñoã Thò Kim Chaâu x 1967
Nguyeãn Hoaøng Tuaán 1993
Nguyeãn Thò Ngoïc Haân
x 12/6/01 3/2
Phaïm Thò Bay 1951
Nguyeãn Vaên Quan 1971
Phaïm Thò Heát x
Phan Höõu Taøi 1972
Leâ Thò Kim Xuyeán x 1972
Phaïm Thò Ñeït x 1966
Phaïm Troïng Nghóa 1986
Phaïm Thò Anh Thö x 2002
Phaïm Thò Hieáu x 8/2/94 05
Phan Minh Hoàng 1986
Phan Thò Kim Lieân x 1978
Traàn Minh Kha 28/11/96 8/1 07
Phan Vaên Taùnh 1941
Leâ Thò Höu x 1941
Phan Vaên Uùt 1982
Phuøng Vaên Bieân 1976
Leâ Thò Thuyø Trang x 1983
Phuøng Phuùc Haûo 27/4/03 1/2
Phuøng Vaên Nhö 1915
Phuøng Vaên Luøng 1942
Leâ Thò Ghi x 1943
Phuøng Thanh Thaéng 1985
Traàn Kim Cöôøng 1977
Nguyeãn Thò Kim Phieánx 1982
Traàn Thò Thuyù Nga x 18/12/01 3/1
Traàn Ngoïc Aùnh 1958
Traàn Thò Kieàu Nhung x 1983
Traàn Thanh Trí 1990
Traàn Ngoïc Dö 1980
Leâ Thò Moäng Linh x 1981
Traàn Leâ Yeán Nhi x 9/6/00 4/1
Traàn Leâ Duy Ñình 2004
Leâ Thò Kim Ngaân x 1990
Traàn Ngoïc Duy 2007
Traàn Thanh Bình 1974
Traàn Thò Thöông x 1976
Traàn Thanh Tuyeàn x 17/5/96 8/1 07
Traàn Thanh Hoà 1973Aáp 5
Traàn Thò Ngoïc x 1970Aáp 5
Traàn Thanh Duy 1997Aáp 5
Traàn Thò Yeán Nhö x 2001Aáp 5
Traàn Thò Baûy x 1930
Traàn Vaên Thaønh 1968
Nguyeãn Thò Mai x 1974
Traàn Vaên Ñöôïc 2004
Traàn Thò Gaám x 1975
Traàn Thò Thu Hieàn x 2000
Traàn Thò Thu Thaûo x 2003
Traàn Vaên Thaønh 1943
Leâ Thò Aûnh x 1955
Traàn Vaên Pheâ 1980
Traàn Kim Laân 1985
Traàn Thanh Bình 1987
Traàn Kim Taëng 1990
Traàn Thò Ngoïc Trang x 8/12/92
Tröông Ngoïc Nhö 1960
Voõ Thò Myõ Thuyø x 1983
Voõ Khaùnh Duy 2004
Tröông Nhaät Linh 1986
Nguyeãn Thò Ngoïc Phöôïng
x 1984
Tröông Yeán Vy x 2005
Voõ Hoaøng Nhöït 1980
Traàn Thò Myõ Nhung x 1991
Voõ Hoaøng Anh Vieät 2008
Voõ Vaên Chanh 1960
Nguyeãn Thò Nhöùt x 1963
Voõ Thaønh Nguyeân 1982
Voõ Thaønh Trieát 1984
Voõ Thò Kim Thuyø x 1986
Voõ Thò Kieàu x 1988
Voõ Vaên Taân 1975
Trònh Thuyø Linh x 1975
Voõ Thanh Phong 1997
Voõ Vaên Töôûng 1968
Leâ Thò Hueä x 1969
Voõ Thò Tuyeát Nhö x 1990
Voõ Thò Hoàng Thaém x 15/7/93 04
Voõ Thò Nhö Huyønh x 1999
Voõ Leâ Vuõ Minh Thö x 19/9/02 2/1
Voõ Thaùi Vinh 2005
Voõ Vaên Trung 1962
Nguyeãn Thò Sum x 1959
Nguyeãn Vaên Tænh 1980 beänh
Voõ Thò Myõ Ngaân x 1984
Voõ Thò Thu Thaûo x 1989
Voõ Thò Myõ Dieäp x 21/8/91 03

Nguyeãn Thò Huyønh Nhö


x 25/4/97 7/3 08
Phaïm Thò Dieãm My x 2/1/01 3/1
Nguyeãn Thò Hoàng Thaém
x 29/3/98 6/1 09
Döông Thò Huyeàn Traân
x 11/2/01 3/1
Cao Minh Vuõ 2/8/91 03
Leâ Quoác Thaéng 17/12/97 7/3 08
Leâ Thò Truùc Phöông x 13/4/93 04
Leâ Thaønh Trung 28/3/93 04
Döông Daäu Kieáu 17/4/97 7/2 08
Leâ Ngaân Giang x 19/10/00 4/1
Leâ Thò Nhoû 1974
Traàn Thò Ngoïc Haân x 21/1/98 6/2 09
Nguyeãn Vaên Naêm 1973
Leâ Thò Ngoïc Haø x 1978
Nguyeãn Minh Kha 12/8/96 8/2 07
Döông Minh Thaéng 1973
Mai Thò Nhanh x 1978
Nguyeãn Minh Taán 1974
Nguyeãn Thò Kim Ngoïcx 1982
Nguyeãn Troïng Nghóa 24/5/00 3/2

Traàn Gia Thuaän 28/3/03 1/1


Lyù Ngoïc Doïn x 1968
Lyù Vaên Ñoà 19/12/00 4/1
Nguyeãn Ñaêng Khoa 30/11/01 2/2
Traàn Anh Tuaán 16/8/95 7/2 08
Traàn Anh Tuù x 20/7/99 4/3
Traàn Anh Taøi 22/8/01 3/1
Leâ Thò Nhö YÙ x 29/11/97 7/2 08
Leâ Vaên Ñöôøng 1968
Phuøng Thò Caåm Haèngx 1975
Leâ Vaên Tuaán 26/7/96 8/1 07
Leâ Thò Saùu x 1954
Leâ Vaên Phuùc 1973
Leâ Thò Thanh Thuyù x 1975
Leâ Tuaán Phaùt 6/6/96 8/2 07
Döông Thò Thuyù Vi x 3/6/01 3/2
Döông Tuaán Thanh 25/12/91 02
Nguyeãn Thò Thanh Dieäu
x 22/6/92 03
Nguyeãn Kim Ngoïc x 16/3/92 03
Traàn Tuaán Vuõ 22/2/92 03
Voõ Khaùnh An 13/7/97 7ba 08

Leâ Gia Haân 30/10/02 2/2


Leâ Quoác Phi 1982
Ñaëng Thò Myõ Haïnh x 1982
Nguyeãn Thò Anh Thö x 16/7/02 2/2
Nguyeãn Phöôùc Tieán 1978
Nguyeãn Thò Thanh Vaânx 1977
Nguyeãn Ngoïc Kyø Duyeân
x 15/8/03 1/1
Nguyeãn Ñình Khoái 1981
Leâ Thò Thanh Nhaät x 1985
Nguyeãn Ñình Tuaán Thanh 1/5/03 1/1
Haø Ngoïc Hoaøi 21/9/03 1/2
Ñoaøn Thanh Anh Kieät 2002 2/1
Haø Ngoïc Sang 1976
Leâ Thò Kim Yeán 1975
nam boû hoïc phong
TNTHCS cuûa MC soá
naêm phieáu
sinh

1 1947 Chaâu Thò Huyønh 1


8 1969 Chaâu Thò Huyønh 1
07 21p2 1992 Chaâu Thò Huyønh my 1
1999 Chaâu Thò Huyønh baûo 1
8 1967 Chaâu Thò Huyønh 1
5 1957 Chaâu Thò Sum 2
6 1949 Chaâu Thò Sum 2
9 1990 Chaâu Thò Sum 2
08 87p5 1993 Chaâu Thò Sum lan 2
12 1970 Hoà Baù Phuùc 3
12 1979 Hoà Baù Phuùc 3
2000 Hoà Baù Phuùc nguyeãn3
2003 Hoà Baù Phuùc thuyû 3
8 1950 Leâ Hoaøng Nam 4
8 1957 Leâ Hoaøng Nam 4
12 1980 Leâ Hoaøng Nam 4
12 1980 Leâ Hoaøng Nam 4
12 1989 Leâ Hoaøng Nam 4
07 62p4 1992 Leâ Hoaøng Nam veïn 4
12 1965 Leâ Hoaøng Nhi 5
8 1969 Leâ Hoaøng Nhi 5
07 193p10 1992 Leâ Hoaøng Nhi thònh 5
2003 Leâ Hoaøng Nhi cöôøng 5
4 1974 Leâ Thaønh Vuõ 6
5 1977 Leâ Thaønh Vuõ 6
1996 Leâ Thaønh Vuõ nhu 6
2005 Leâ Thaønh Vuõ 6
6 1967 Leâ Thò Laâm 7
1995 Leâ Thò Laâm khanh 7
12 1989 Leâ Thò Laâm
1999 Leâ Thò Nhòn phöông
2 1950 Leâ Thò Nhòn 8
6 1976 Leâ Thò Nhòn 8
11 1980 Leâ Thò Nhòn 8
8 1978 Leâ Troïng Nhaân 9
7 1980 Leâ Troïng Nhaân 9
12 1989 Leâ Troïng Nhaân
2007 Leâ Troïng Nhaân 9
7 1955 Leâ Troïng Nhaân 9
7 1958 Leâ Troïng Nhaân 9
12 1983 Leâ Troïng Nhaân 9
7 1961 Leâ Vaên Be 10
5 1967 Leâ Vaên Be 10
1998 Leâ Vaên Be thi 10
12 1990 Leâ Vaên Be 10
3 1944 Leâ Vaên On 11
3 1946 Leâ Vaên On 11
12 1980 Leâ Vaên On 11
12 1976 Leâ Vaên On 11
8 1949 Löông Vaên Dôøi 12
12 1985 Löông Vaên Dôøi 12
5 1957 Löông Vaên Dôøi 12
12 1983 Löông Vaên Dôøi 12
8 1985 Löông Vaên Dôøi 12
2008 Löông Vaên Dôøi 12
5 1964 Nguyeãn Thò Maûnh 13
9 1990 Nguyeãn Thò Maûnh 13
6 1992 Nguyeãn Thò Maûnh khanh
10 1974 Nguyeãn Thò Maûnh 13
2 1951 Nguyeãn Thò Tònh 14
7 1967 Nguyeãn Thò Tònh 14
12 1988 Nguyeãn Thò Tònh 14
5 1941 Nguyeãn Thò Tröø 15
5 1971 Nguyeãn Thò Tröø 15
10 1980 Nguyeãn Thò Tröø 15
5 1930 Nguyeãn Thò Voïng 16
9 1990 Nguyeãn Thò Voïng 16
2 1973 Nguyeãn Vaên Teøo 17
3 1969 Nguyeãn Vaên Teøo 17
1994 Nguyeãn Vaên Teøo tuaán 17
1999 Nguyeãn Vaên Teøo tuyeàn 17
2003 Nguyeãn Vaên Teøo phuïng 17
7 1956 Nguyeãn Vaên Thôm 18
3 1957 Nguyeãn Vaên Thôm 18
12 1985 Nguyeãn Vaên Thôm 18
12 1988 Nguyeãn Vaên Thôm 18
6 1978 Nguyeãn Vaên Toâi 19
7 1979 Nguyeãn Vaên Toâi 19
2001 Nguyeãn Vaên Toâi hoa 19
1 2002 Nguyeãn Vaên Toâi huyeàn
2004 Nguyeãn Vaên Toâi 19
12 1957 Ñoã Hoaøng Duõng 20
7 1965 Ñoã Hoaøng Duõng 20
06 97p5 1991 Ñoã Hoaøng Duõng phöông 20
1 1926 Phaïm Thò Anh 21
7 1972 Phaïm Thò Anh 21
1997 Phaïm Thò Anh ngoïc 21
3 1929 Phaïm Thò Thieâu 22
11 1957 Phaïm Thò Thieâu 22
7 1970 Phaïm Thò Thieâu 22
1997 Phaïm Thò Thieâu chöông 22
2000 Phaïm Thò Thieâu höông 22
12 1971 Phan Vaên Cöng 23
12 1978 Phan Vaên Cöng 23
4 1938 Phan Vaên Cöng 23
6 1975 Phan Vaên Cöng 23
2007 Phan Vaên Cöng 23
12 1971 Phan Vaên Hoaøng 24
12 1970 Phan Vaên Hoaøng 24
7 1996 Phan Vaên Hoaøng khanh
11 1962 Phuøng Khaéc Lieâm 25
4 1968 Phuøng Khaéc Lieâm 25
10 1985 Phuøng Khaéc Lieâm 25
06 205p11 1991 Phuøng Khaéc Lieâm nguyeân25
1996 Phuøng Khaéc Lieâm nhu 25
1937 Phuøng Thò Nhaøn
1935 Phuøng Thò Nhaøn
1970 Phuøng Thò Nhaøn
1973 Phuøng Thò Nhaøn
3 1961 Phuøng Thò Soå 26
5 1962 Phuøng Thò Soå 26
10 1987 Phuøng Thò Soå 26
9 1990 Phuøng Thò Soå
1915 Phuøng Vaên Dö
1942 Phuøng Vaên Dö
1943 Phuøng Vaên Dö
1976 Phuøng Vaên Dö
1985 Phuøng Vaên Dö
5 1955 Phuøng Vaên Giaøu 27
5 1956 Phuøng Vaên Giaøu 27

12 1978 Phuøng Vaên Giaøu 27


12 1981 Phuøng Vaên Giaøu 27

6 1982 Phuøng Vaên Giaøu 27


2004 Phuøng Vaên Giaøu 27
4 1962 Phuøng Vaên Höôûng 28
7 1958 Phuøng Vaên Höôûng 28
12 1982 Phuøng Vaên Höôûng 28
12 1985 Phuøng Vaên Höôûng 28
10 1984 Phuøng Vaên Höôûng 28
2007 Phuøng Vaên Höôûng 28
1965 Phuøng Vaên Keá 29
1965 Phuøng Vaên Keá 29
11 1985 Phuøng Vaên Keá 29
12 1988 Phuøng Vaên Keá 29
1997 Phuøng Vaên Keá cöôøng 29
1 1932 Traàn Thò Thöôøng 30
1955 Traàn Thò Thöôøng
1961 Traàn Thò Thöôøng
1978 Traàn Thò Thöôøng
1980 Traàn Thò Thöôøng
1984 Traàn Thò Thöôøng
1987 Traàn Thò Thöôøng 30
06 11p1 1991 Traàn Thò Thöôøng hieán 30
3 1977 Buøi Vaên Haän 31
5 1977 Buøi Vaên Haän 31
5 1988 Buøi Vaên Haän 31
9 1970 Cao Huøng Duõng 32
09 48p3 1994 Cao Huøng Duõng nhaân 32
2001 Cao Huøng Duõng phöông 32
5 1975 Cao Huøng Duõng 32
7 1972 Cao Huøng Duõng 32
12 1967 Huyønh Thanh Döông 33
12 1969 Huyønh Thanh Döông 33
09 182p10tt 1994 Huyønh Thanh Döôngtuaán 33
2005 Huyønh Thanh Döông 33
12 1955 Nguyeãn Vaên Duy 34
12 1978 Nguyeãn Vaên Duy 34
1983 Nguyeãn Vaên Duy
12 1987 Nguyeãn Vaên Duy 34
11 1990 Nguyeãn Vaên Duy 34
2005 Nguyeãn Vaên Duy 34
3 1954 Nguyeãn Vaên Hoaøng 35
3 1956 Nguyeãn Vaên Hoaøng 35
12 1965 Nguyeãn Vaên Hyû 36
9 1967 Nguyeãn Vaên Hyû 36
12 1988 Nguyeãn Vaên Hyû 36
2000 Nguyeãn Vaên Hyû tieân 36
1965 Nguyeãn Vaên Kieät 37
1969 Nguyeãn Vaên Kieät 37
1991 Nguyeãn Vaên Kieät ngaân 37
08 17p1 1993 Nguyeãn Vaên Kieät ngoïc 37
3 1936 Nguyeãn Vaên Ñaèng 38
3 1939 Nguyeãn Vaên Ñaèng 38
12 1980 Nguyeãn Vaên Ñaèng 38
7 1982 Nguyeãn Vaên Ñaèng 38
2001 Nguyeãn Vaên Ñaèngvaân 38
5 1976 Nguyeãn Vaên Nam 39
9 1976 Nguyeãn Vaên Nam 39
09 38p2 1994 Nguyeãn Vaên Nam haèng 39
2000 Nguyeãn Vaên Nam kieàu 39
5 1935 Nguyeãn Vaên Nhaøn 40
5 1978 Nguyeãn Vaên Nhaøn 40
6 1979 Nguyeãn Vaên Nhaøn 40
2001 Nguyeãn Vaên Nhaønhoa
2002 Nguyeãn Vaên Nhaønhuyeàn 40
2004 Nguyeãn Vaên Nhaøn 40
5 1959 Nguyeãn Vaên Ñöïng 41
11 1957 Nguyeãn Vaên Ñöïng 41
1987 Nguyeãn Vaên Ñöïng
3 1927 Nguyeãn Vaên ÔÛ 42
3 1932 Nguyeãn Vaên ÔÛ 42
5 1963 Nguyeãn Vaên ÔÛ 42
3 1963 Nguyeãn Vaên ÔÛ 42
12 1986 Nguyeãn Vaên ÔÛ
12 1990 Nguyeãn Vaên ÔÛ 42
08 60p3 1993 Nguyeãn Vaên ÔÛ phöôïng42
4 1959 Nguyeãn Vaên Taán 43
6 1962 Nguyeãn Vaên Taán 43
2002 Nguyeãn Vaên Taán hieàn 43
08 16p1 1993 Nguyeãn Vaên Taán ngoïc 43
9 1970 Nguyeãn Vaên Taân 44
8 1975 Nguyeãn Vaên Taân 44
08 103p6 1993 Nguyeãn Vaên Taân tuù 44
1995 Nguyeãn Vaên Taân trinh 44
3 1932 Nguyeãn Vaên Thaønh 45
2 1935 Nguyeãn Vaên Thaønh 45
2 1977 Nguyeãn Vaên Thaønh 45
7 1977 Nguyeãn Vaên Thaønh 45
1999 Nguyeãn Vaên Thaønhtaøi 45
5 1983 Nguyeãn Vaên Troïn 46
12 1982 Nguyeãn Vaên Troïn 46
2004 Nguyeãn Vaên Troïn 46
9 1966 Nguyeãn Vaên Vaøng 47
9 1971 Nguyeãn Vaên Vaøng 47
12 1989 Nguyeãn Vaên Vaøng 47
06 74p4 1991 Nguyeãn Vaên Vaøng vinh 47
9 1952 Ñinh Vaên Tuoàng 48
12 1957 Ñinh Vaên Tuoàng 48
12 1984 Ñinh Vaên Tuoàng 48
12 1986 Ñinh Vaên Tuoàng 48
7 1982 Phaïm Thanh Tuaán 49
5 1980 Phaïm Thanh Tuaán 49
2004 Phaïm Thanh Tuaán 49
2008 Phaïm Thanh Tuaán 49
1932 Phaïm Thò Tieáng 50
5 1970 Voõ Vaên Töôûng 50
5 1968 Voõ Vaên Töôûng 50
1972 Phaïm Thò Tieáng 50
1975 Phaïm Thò Tieáng 50
11 1990 Voõ Vaên Töôûng 50
8 1993 Phaïm Thò Tieáng thaém
2000 Voõ Vaên Töôûng huyønh 50
2002 Phaïm Thò Tieáng aân
2005 Phaïm Thò Tieáng 50
3 1930 Phaïm Vaên Caàu 51
8 1962 Phaïm Vaên Caàu 51
06 102p6 1991 Phaïm Vaên Caàu thanh 51
12 1988 Phaïm Vaên Caàu 51
1967 Phaïm Vaên Caàu 51
5 1930 Phuøng Vaên Linh 52
9 1968 Phuøng Vaên Linh 52
6 1965 Phuøng Vaên Linh 52
12 1990 Phuøng Vaên Linh 52
1997 Phuøng Vaên Linh anh 52
6 1959 Traàn Thò Böôùm 53
12 1984 Traàn Thò Böôùm 53
09 6p1 1994 Traàn Thò Böôùm hieäp 53
09 11p1 1994 Traàn Thò Böôùm lôïi 53
5 1951 Traàn Thò Hoàng 54
10 1969 Traàn Thò Hoàng 54
1996 Traàn Thò Hoàng tuaán 54
7 1977 Traàn Thò Hoàng 54
2002 Traàn Thò Hoàng trang 54
1 1934 Traàn Thò Möôøi 55
2 1957 Traàn Thò Möôøi 55
3 1963 Traàn Thò Möôøi 55
6 1986 Traàn Thò Möôøi
9 1989 Traàn Thò Möôøi 55
2 1925 Voõ Thò Nhôn 56
10 1958 Voõ Thò Nhôn 56
12 1989 Voõ Thò Nhôn 56
11 1990 Voõ Thò Nhôn 56
1996 Voõ Thò Nhôn döông 56
1999 Voõ Thò Nhôn hieáu 56
5 1966 Voõ Thò Nhôn 56
5 1953 Cao Vaên Em
6 1953 Cao Vaên Em
12 1983 Cao Vaên Em
12 1967 Leâ Höõu Duyeân 57
10 1971 Leâ Höõu Duyeân 57
07 63p4 1992 Leâ Höõu Duyeân vinh 57
2003 Leâ Höõu Duyeân nghóa 57
12 1974 Leâ Minh Hieáu 58
5 1976 Leâ Minh Hieáu 58
1997 Leâ Minh Hieáu haèng 58
1999 Leâ Minh Hieáu luaän 58
5 1956 Leâ Thanh Daân 59
2 1961 Leâ Thanh Daân 59
6 1982 Leâ Thanh Daân 59
6 1985 Leâ Thanh Daân 59
12 1987 Leâ Thanh Daân 59
11 1989 Leâ Thanh Daân 59
07 53p3 1991 Leâ Thanh Daân taâm 59
09 9p1 1993 Leâ Thanh Daân linh 59
1997 Leâ Thanh Daân lan 59
1961 Leâ Vaên Hoàng
1961 Leâ Vaên Hoàng
12 1989 Leâ Vaên Hoàng
1948 Leâ Vaên Tö
1951 Leâ Vaên Tö
1975 Leâ Vaên Tö
1978 Leâ Vaên Tö
1981 Leâ Vaên Tö
1929 Nguyeân Ñình Be 60
1929 Nguyeân Ñình Be 60
1967 Nguyeân Ñình Be 60
12 1974 Nguyeãn Ñình Thoâng 60
8 1975 Nguyeãn Ñình Thoâng 60
08 69p4 1993 Nguyeãn Ñình Thoângtoaûn 60
1998 Nguyeãn Ñình Thoângtyû 60
4 1971 Nguyeãn Huøng Cöôøng 61
6 1974 Nguyeãn Huøng Cöôøng 61
1996 Nguyeãn Huøng Cöôøng
khoa 61
3 1960 Nguyeãn Taán Cöng 62
3 1963 Nguyeãn Taán Cöng 62
4 1985 Nguyeãn Taán Cöng 62
12 1989 Nguyeãn Taán Cöng 62
07 44p3 1992 Nguyeãn Taán Cöng linh 62
5 1956 Nguyeãn Thaønh Nhaân 63
2 1961 Nguyeãn Thaønh Nhaân 63
9 1982 Nguyeãn Thaønh Nhaân 63
7 1983 Nguyeãn Thaønh Nhaân 63
7 1986 Nguyeãn Thaønh Nhaân 63
12 1989 Nguyeãn Thaønh Nhaân 63
07 139p7 1991 Nguyeãn Thaønh Nhaân
ngöôn 63
3 1944 Nguyeãn Thò Chaïy 64
4 1967 Nguyeãn Thò Chaïy 64
8 1966 Nguyeãn Thò Chaïy 64
09 37p2 1994 Nguyeãn Thò Chaïy haân 64
1996 Nguyeãn Thò Chaïy tuaán 64
1941 Nguyeãn Thò Möïc 65
5 1962 Nguyeãn Thò Möïc 65
5 1965 Nguyeãn Thò Möïc 65
6 1988 Nguyeãn Thò Möïc 65
12 1990 Nguyeãn Thò Möïc
7 1992 Nguyeãn Thò Möïc dung
1999 Nguyeãn Thò Möïc thoa 65
3 1949 Nguyeãn Thò Muoäi 66
5 1973 Nguyeãn Thò Muoäi 66
5 1978 Nguyeãn Thò Muoäi 66
2001 Nguyeãn Thò Muoäi an 66
1998 Nguyeãn Thò Muoäi khaùnh 66
8 1964 Nguyeãn Thò Thu Höông 67
7 1988 Nguyeãn Thò Thu Höông 67
12 1987 Nguyeãn Thò Thu Höông 67
3 1970 Nguyeãn Thò Thu Thuyû 68
12 1989 Nguyeãn Thò Thu Thuyû
4 1977 Nguyeãn Tieán Thuaät 69
5 1982 Nguyeãn Tieán Thuaät 69
2001 Nguyeãn Tieán Thuaättaâm 69
2003 Nguyeãn Tieán Thuaätsöông 69
1940 Nguyeãn Vaên Ñaëng
1943 Nguyeãn Vaên Ñaëng
1976 Nguyeãn Vaên Ñaëng
1978 Nguyeãn Vaên Ñaëng
1980 Nguyeãn Vaên Ñaëng
1985 Nguyeãn Vaên Ñaëng
11 1990 Nguyeãn Vaên Ñaëng
1965 Nguyeãn Vaên Ñaëng
2004 Nguyeãn Vaên Ñaëng
6 1957 Nguyeãn Vaên Öa 70
3 1954 Nguyeãn Vaên Öa 70
1974 Nguyeãn Vaên Öa
1979 Nguyeãn Vaên Öa
6 1989 Nguyeãn Vaên Öa 70
6 1986 Nguyeãn Vaên Öa
1996 Nguyeãn Vaên Öa traân 70
1974 Nguyeãn Vaên Öa
3 1977 Nguyeãn Vaên Öa 70
1965 Nguyeãn Vaên Thìn 71
1967 Nguyeãn Vaên Thìn 71
06 13p1 1991 Nguyeãn Vaên Thìn höông 71
1996 Nguyeãn Vaên Thìn thònh 71
6 1954 Phaïm Hieàn Töø 72
4 1957 Phaïm Hieàn Töø 72
4 1979 Phaïm Hieàn Töø 72
9 1983 Phaïm Hieàn Töø 72
06 64p4 1991 Phaïm Hieàn Töø thanh 72
5 1978 Phaïm Hieàn Trung 73
5 1979 Phaïm Hieàn Trung 73
1999 Phaïm Hieàn Trung nguyeân73
1925 Phaïm Thò Phi 74
2 1954 Phaïm Thò Phi 74
2 1954 Phaïm Thò Phi 74
8 1975 Phaïm Thò Phi 74
4 1979 Phaïm Thò Phi 74
12 1988 Phaïm Thò Phi 74
1986 Phaïm Thò Phi
2004 Phaïm Thò Phi
5 1955 Phaïm Vaên Beâ 75
5 1956 Phaïm Vaên Beâ 75
5 1980 Phaïm Vaên Beâ 75
5 1983 Phaïm Vaên Beâ 75
10 1989 Phaïm Vaên Beâ 75
6 1985 Phaïm Vaên Beâ 75
1936 Phaïm Vaên Döông 76
3 1964 Phaïm Vaên Döông 76
12 1988 Phaïm Vaên Döông 76
07 47p3 1991 Phaïm Vaên Döông nhaân 76
3 1956 Phaïm Vaên Haø 77
2 1949 Phaïm Vaên Haø 77
08 58p3 1993 Phaïm Vaên Haø nguöeät77
1997 Phaïm Vaên Haø phong 77
7 1958 Phaïm Vaên Laêng 78
3 1919 Phaïm Vaên Laêng 78
10 1984 Phaïm Vaên Laêng 78
12 1986 Phaïm Vaên Laêng 78
10 1990 Phaïm Vaên Laêng 78
12 1988 Phaïm Vaên Laêng 78
1993 Phaïm Vaên Laêng thaân 78
2 1976 Phaïm Vaên Laêng 78
6 1965 Phaïm Vaên Vaân 79
3 1971 Phaïm Vaên Vaân 79
07 190p10 1992 Phaïm Vaên Vaân thanh 79
09 57p3 1994 Phaïm Vaên Vaân tuaán 79
9 1972 Phan Vaên Hueä 80
6 1974 Phan Vaên Hueä 80
1995 Phan Vaên Hueä tuyeàn 80
2000 Phan Vaên Hueä ngaân 80
7 1962 Phan Vaên Mô 81
10 1978 Phan Vaên Mô 81
2004 Phan Vaên Mô 81
6 1966 Phan Vaên Thaønh 82
8 1982 Phan Vaên Thaønh 82
2001 Phan Vaên Thaønh nöông 82
5 1941 Phan Vaên Traám 83
2 1941 Phan Vaên Traám 83
2 1981 Phan Vaên Traám 83
5 1982 Phan Vaên Traám 83
3 1974 Phan Vaên Veïn 84
5 1978 Phan Vaên Veïn 84
1997 Phan Vaên Veïn thuaän 84
12 1982 Traàn Baù Caàn 85
8 1984 Traàn Baù Caàn 85
2007 Traàn Baù Caàn 85
6 1959 Traàn Baù Nhaãn 86
3 1959 Traàn Baù Nhaãn 86
12 1988 Traàn Baù Nhaãn 86
12 1990 Traàn Baù Nhaãn 86
1923 Traàn Thò Hieåu
1963 Traàn Thò Hieåu
1966 Traàn Thò Hieåu
1969 Traàn Thò Hieåu
3 1955 Traàn Thò Höôûng 87
5 1973 Traàn Thò Höôûng 87
5 1977 Traàn Thò Höôûng 87
12 1985 Traàn Thò Höôûng 87
10 1988 Traàn Thò Höôûng 87
5 1981 Traàn Thò Höôûng 87
2000 Traàn Thò Höôûng taøi 87
1997 Traàn Thò Höôûng thieän 87
1932 Traàn Thò Thöû
8 1982 Traàn Vaên Lôïi 88
5 1984 Traàn Vaên Lôïi 88
2007 Traàn Vaên Lôïi 88
3 1932 Voõ Thò Hieäp 89
7 1969 Voõ Thò Hieäp 89
1980 Voõ Thò Hieäp
1998 Voõ Thò Hieäp ngaân 89
4 1965 Buøi Vaên Beâ 90
4 1969 Buøi Vaên Beâ 90
9 1986 Buøi Vaên Beâ 90
12 1988 Buøi Vaên Beâ 90
9 1990 Buøi Vaên Beâ 90
08 54p3 1993 Buøi Vaên Beâ linh 90
3 1963 Döông Ngoïc Lôïi 91
5 1984 Döông Ngoïc Lôïi 91
9 1989 Döông Ngoïc Lôïi 91
10 1962 Döông Ngoïc Lôïi 91
8 1990 Döông Ngoïc Lôïi 91
1995 Döông Ngoïc Lôïi leä 91
2003 Döông Ngoïc Lôïi troïng 91
1960 Haø Vaên Thaêng 92
1963 Haø Vaên Thaêng 92
1983 Haø Vaên Thaêng 92
1987 Haø Vaên Thaêng 92
1989 Haø Vaên Thaêng 92
1991 Haø Vaên Thaêng mai
09 2p1 1994 Haø Vaên Thaêng bình 92
5 1947 Laâm Taâm Quan 93
4 1955 Laâm Taâm Quan 93
6 1973 Laâm Taâm Quan 93
6 1976 Laâm Taâm Quan 93
6 1979 Laâm Taâm Quan 93
7 1986 Laâm Taâm Quan 93
9 1988 Laâm Taâm Quan
09 59p3 1994 Laâm Taâm Quan uùt 93
12 1971 Laâm Taâm Quan 93
12 1983 Laâm Taâm Quan 93
3 1959 Leâ Vaên Hoaø 94
3 1959 Leâ Vaên Hoaø 94
3 1978 Leâ Vaên Hoaø 94
5 1984 Leâ Vaên Hoaø 94
11 1989 Leâ Vaên Hoaø 94
2002 Leâ Vaên Hoaø thö 94
2009 Leâ Vaên Hoaø 94
9 1954 Leâ Vaên Hoaøng 95
5 1955 Leâ Vaên Hoaøng 95
7 1978 Leâ Vaên Hoaøng 95
10 1980 Leâ Vaên Hoaøng 95
12 1980 Leâ Vaên Hoaøng 95
12 1985 Leâ Vaên Hoaøng 95
07 33p2 1992 Leâ Vaên Hoaøng yeán 95
1969 Leâ Vaên Luoâng
1965 Leâ Vaên Luoâng
1986 Leâ Vaên Luoâng
1988 Leâ Vaên Luoâng
1986 Leâ Vaên Luoâng
2005 Leâ Vaên Luoâng
11 1947 Leâ Vaên Ñaït 96
10 1950 Leâ Vaên Ñaït 96
12 1981 Leâ Vaên Ñaït 96
11 1981 Leâ Vaên Ñaït 96
12 1986 Leâ Vaên Ñaït 96
2000 Leâ Vaên Ñaït thaûo 96
11 1976 Leâ Vaên Ñaït 96
10 1967 Leâ Vaên Ñaït 96
12 1990 Leâ Vaên Ñaït
2008 Leâ Vaên Ñaït 96
1999 Leâ Vaên Ñaït giaøu 96
9 1982 Mai Thò Caåm Nhung 97
12 1983 Mai Thò Caåm Nhung 97
9 1950 Mai Vaên Hieäp 98
12 1953 Mai Vaên Hieäp 98
12 1977 Mai Vaên Hieäp 98
12 1978 Mai Vaên Hieäp 98
2002 Mai Vaên Hieäp uyeân 98
2006 Mai Vaên Hieäp 98
3 1934 Ñaëng Thò Sen 99
1958 Ñaëng Thò Sen
1966 Ñaëng Thò Sen
1983 Ñaëng Thò Sen
12 1976 Ñaëng Thò Sen 99
12 1974 Ñaëng Thò Sen 99
1999 Ñaëng Thò Sen nguyeân99
7 1958 Ñaëng Vaên Lòch 100
3 1960 Ñaëng Vaên Lòch 100
12 1987 Ñaëng Vaên Lòch 100
12 1988 Ñaëng Vaên Lòch 100
1970 Nguyeãn Thanh Sôn
1973 Nguyeãn Thanh Sôn
8 1993 Nguyeãn Thanh Sôn haäu
2004 Nguyeãn Thanh Sôn
5 1959 Nguyeãn Thò Baïc 101
6 1981 Nguyeãn Thò Baïc 101
12 1983 Nguyeãn Thò Baïc 101
12 1987 Nguyeãn Thò Baïc 101
12 1930 Nguyeãn Vaên Maïnh 102
5 1928 Nguyeãn Vaên Maïnh 102
5 1954 Nguyeãn Vaên Maïnh 102
5 1962 Phaïm Vaên Töôûng 103
10 1962 Phaïm Vaên Töôûng 103
7 1983 Phaïm Vaên Töôûng 103
12 1984 Phaïm Vaên Töôûng 103
12 1987 Phaïm Vaên Töôûng 103
10 1989 Phaïm Vaên Töôûng 103
1951 Traàn Vaên Chöûng
1951 Traàn Vaên Chöûng
1974 Traàn Vaên Chöûng
5 1944 Traàn Vaên Kieäp 104
5 1944 Traàn Vaên Kieäp 104
7 1974 Traàn Vaên Kieäp 104
12 1983 Traàn Vaên Kieäp 104
9 1977 Traàn Vaên Kieäp 104
1997 Traàn Vaên Kieäp haân 104
Baïi lieät 2000 Traàn Vaên Kieäp duy 104
12 1968 Traàn Vaên Kieäp 104
3 1938 Voõ Thò Xeâ 105
4 1976 Voõ Thò Xeâ 105
6 1985 Voõ Thò Xeâ 105
2003 Voõ Thò Xeâ phuùc 105
9 1968 Vuõ Só Coâng 106
9 1976 Vuõ Só Coâng 106
6 1995 Vuõ Só Coâng thaûo
2000 Vuõ Só Coâng phuù 106
10 1980 Cao Thaønh Trung 107
5 1984 Cao Thaønh Trung 107
2002 Cao Thaønh Trung haäu 107
1 1937 Chaâu Thò Ngaãu 108
5 1952 Chaâu Thò Ngaãu 108
10 1957 Chaâu Thò Ngaãu 108
10 1985 Chaâu Thò Ngaãu 108
4 1946 Döông Baù Höôõn 109
4 1956 Döông Baù Höôõn 109
6 1977 Döông Baù Höôõn 109
6 1979 Döông Baù Höôõn 109
7 1979 Döông Baù Höôõn 109
2000 Döông Baù Höôõn khang 109
2008 Döông Baù Höôõn 109
8 1973 Döông Ngoïc Minh 110
7 1972 Döông Ngoïc Minh 110
08 44p3 1993 Döông Ngoïc Minh haèng 110
7 1978 Döông Taán Duõng 111
8 1978 Döông Taán Duõng 111
2002 Döông Taán Duõng trang 111
2005 Döông Taán Duõng 111
2 1940 Döông Thò Tieáu 112
10 1959 Döông Thò Tieáu 112

5 1957 Döông Vaên Baøi 113


7 1960 Döông Vaên Baøi 113
1981 Döông Vaên Baøi
1985 Döông Vaên Baøi
12 1988 Döông Vaên Baøi 113
08 3p1 1993 Döông Vaên Baøi chieán 113
1947 Döông Vaên Chuyeán
1957 Döông Vaên Chuyeán
1968 Döông Vaên Chuyeán
1970 Döông Vaên Chuyeán
1973 Döông Vaên Chuyeán
1981 Döông Vaên Chuyeán
5 1941 Döông Vaên Tieát 114
5 1941 Döông Vaên Tieát 114
6 1980 Döông Vaên Tieát 114
5 1963 Leâ Vaên EÙ 115
5 1968 Leâ Vaên EÙ 115
7 1989 Leâ Vaên EÙ 115
10 1990 Leâ Vaên EÙ 115
1976 Leâ Vaên Sôn
1978 Leâ Vaên Sôn
2000 Leâ Vaên Sôn tieán
2005 Leâ Vaên Sôn
5 1955 Leâ Vaên Chaïm 116
5 1957 Leâ Vaên Chaïm 116
6 1984 Leâ Vaên Chaïm 116
1980 Leâ Vaên Chaïm
2003 Leâ Vaên Chaïm
6 1983 Leâ Vaên Chaïm
2005 Leâ Vaên Chaïm 116
2008 Leâ Vaên Chaïm 116
5 1957 Leâ Vaên Giao 117
5 1965 Leâ Vaên Giao 117
12 1980 Leâ Vaên Giao 117
7 1981 Leâ Vaên Giao 117
2005 Leâ Vaên Giao 117
3 1964 Leâ Vaên Phöôùc 118
4 1966 Leâ Vaên Phöôùc 118
12 1989 Leâ Vaên Phöôùc 118
1992 Leâ Vaên Phöôùc nhö 118
7 1958 Leâ Vaên Trôn 119
7 1960 Leâ Vaên Trôn 119
12 1985 Leâ Vaên Trôn 119
5 1980 Nguyeãn Vaên Hieáu 120
5 1962 Nguyeãn Vaên Kheâ 121
3 1964 Nguyeãn Vaên Kheâ 121
07 26p2 1992 Nguyeãn Vaên Kheâ phöôïng121
khieám thính 1992 Nguyeãn Vaên Kheâ lieân 121
2001 Nguyeãn Vaên Kheâ quyù 121
1 1944 Phaïm Thò Möôøi 122
5 1960 Phaïm Thò Möôøi 122
5 1963 Phaïm Thò Möôøi 122
8 1984 Phaïm Thò Möôøi 122
12 1986 Phaïm Thò Möôøi 122
12 1989 Phaïm Thò Möôøi 122
3 1958 Phaïm Vaên Chaâu 123
2 1959 Phaïm Vaên Chaâu 123
1936 Phaïm Vaên Döôõng
1964 Phaïm Vaên Döôõng
12 1989 Phaïm Vaên Döôõng
9 1992 Phaïm Vaên Döôõng nhaân
1947 Phaïm Vaên Ngaân
1950 Phaïm Vaên Ngaân
1965 Phaïm Vaên Ngaân
1980 Phaïm Vaên Ngaân
1978 Phaïm Vaên Ngaân
5 1978 Traàn Vaên Thaønh 124
7 1978 Traàn Vaên Thaønh 124
2002 Traàn Vaên Thaønh thanh 124
8 1963 Voõ Minh Lieâm 125
4 1963 Voõ Minh Lieâm 125
09 39p2 1994 Voõ Minh Lieâm hieån 125
1995 Voõ Minh Lieâm duy 125
8 1960 Buøi Minh Taán 126
5 1969 Buøi Minh Taán 126
07 55p3 1991 Buøi Minh Taán tieán 126
08 70p4 1993 Buøi Minh Taán trang 126
2002 Buøi Minh Taán kieät 126
5 1964 Buøi Vaên Böûu 127
7 1967 Buøi Vaên Böûu 127
12 1985 Buøi Vaên Böûu 127
12 1986 Buøi Vaên Böûu 127
4 1955 Chaâu Vaên Y 128
10 1956 Chaâu Vaên Y 128
1983 Chaâu Vaên Y
4 1980 Chaâu Vaên Y 128
9 1986 Chaâu Vaên Y 128
9 1989 Chaâu Vaên Y 128
7 1985 Chaâu Vaên Y 128
2008 Chaâu Vaên Y 128
2 1952 Döông Ngoïc Chöõ 129
3 1955 Döông Ngoïc Chöõ 129
1975 Döông Ngoïc Chöõ
1980 Döông Ngoïc Chöõ
1983 Döông Ngoïc Chöõ
1978 Döông Ngoïc Chöõ
1988 Döông Ngoïc Chöõ
4 1993 Döông Ngoïc Chöõ tuyeàn
5 1978 Döông Ngoïc Chöõ
1999 Döông Ngoïc Chöõ thaém 129
8 1994 Döông Ngoïc Chöõ tuaán
1999 Döông Ngoïc Chöõ thanh 129
2004 Döông Ngoïc Chöõ 129
3 1960 Huyønh Hoaøng Sôn 130
3 1961 Huyønh Hoaøng Sôn 130
7 1981 Huyønh Hoaøng Sôn 130
1984 Huyønh Hoaøng Sôn
7 1986 Huyønh Hoaøng Sôn
12 1980 Huyønh Hoaøng Sôn 130
08 48p3 1993 Huyønh Hoaøng Sôn kha 130
12 1989 Huyønh Hoaøng Sôn
6 1974 Laâm Taâm Phong 131
9 1975 Laâm Taâm Phong 131
08 21p2 1993 Laâm Taâm Phong söông 131
2 1942 Laâm Taâm Thoân 132
1 1941 Laâm Taâm Thoân 132
1964 Laâm Taâm Thoân
1968 Laâm Taâm Thoân
1971 Laâm Taâm Thoân
1976 Laâm Taâm Thoân
5 1982 Laâm Taâm Thoân 132
9 1983 Laâm Taâm Thoân 132
2003 Laâm Taâm Thoân
2000 Laâm Taâm Thoân traân 132
6 1982 Laâm Taâm Thoân 132
2006 Laâm Taâm Thoân 132
2007 Laâm Taâm Thoân 132
5 1979 Laâm Thaønh Taâm 133
5 1978 Laâm Thaønh Taâm 133
2003 Laâm Thaønh Taâm taøi 133
2 1939 Leâ Thò Höôøng 134
3 1963 Leâ Thò Höôøng 134
9 1983 Leâ Thò Höôøng 134
5 1960 Leâ Thò Höôøng 134
9 1987 Leâ Thò Höôøng 134
10 1988 Leâ Thò Höôøng 134
2 1959 Leâ Thò Luoâng 135
12 1979 Leâ Thò Luoâng 135
9 1980 Leâ Thò Luoâng 135
6 1983 Leâ Thò Luoâng 135
12 1986 Leâ Thò Luoâng 135
11 1988 Leâ Thò Luoâng 135
12 1963 Leâ Thò Möùc 136
12 1963 Leâ Thò Möùc 136
12 1985 Leâ Thò Möùc 136
06 22p2 1991 Leâ Thò Möùc ngaân 136
6 1966 Ñaëng Vaên Baéc 137
6 1966 Ñaëng Vaên Baéc 137
08 59p3 1993 Ñaëng Vaên Baéc nhö 137
1995 Ñaëng Vaên Baéc nhung 137
2 1967 Ngoâ Ñöùc Quan
3 1967 Ngoâ Ñöùc Quan
9 1985 Ngoâ Ñöùc Quan
2 1983 Ngoâ Thaønh Taâm 138
9 1982 Ngoâ Thaønh Taâm 138
2000 Ngoâ Thaønh Taâm truùc 138
2003 Ngoâ Thaønh Taâm luaân 138
4 1962 Nguyeãn Ñình Thình 139
2 1965 Nguyeãn Ñình Thình 139
4 1984 Nguyeãn Ñình Thình 139
6 1986 Nguyeãn Ñình Thình 139
9 1989 Nguyeãn Ñình Thình 139
07 51p3 1991 Nguyeãn Ñình Thình phong 139
2001 Nguyeãn Ñình Thình ngaân 139
4 1985 Nguyeãn Ñình Thình 139
10 1986 Nguyeãn Thanh Tuøng 140
7 1984 Nguyeãn Thanh Tuøng 140
2005 Nguyeãn Thanh Tuøng 140
4 1975 Nguyeãn Thaønh Daân 141
5 1966 Nguyeãn Thaønh Daân 141
2003 Nguyeãn Thaønh Daânnhö 141
7 1956 Nguyeãn Thaønh Minh 142
4 1962 Nguyeãn Thaønh Minh 142
4 1983 Nguyeãn Thaønh Minh 142
1985 Nguyeãn Thaønh Minh
7 1988 Nguyeãn Thaønh Minh
1955 Nguyeãn Thaønh Minh
2004 Nguyeãn Thaønh Minh 142
3 1930 Nguyeãn Thò Ñôøn 143
6 1955 Nguyeãn Thò Ñôøn 143
8 1959 Nguyeãn Thò Ñôøn 143
1980 Nguyeãn Thò Ñôøn
12 1982 Nguyeãn Thò Ñôøn 143
12 1985 Nguyeãn Thò Ñôøn 143
1977 Nguyeãn Thò Ñôøn
2005 Nguyeãn Thò Ñôøn
1943 Nguyeãn Thò Saønh
1964 Nguyeãn Thò Saønh
1975 Nguyeãn Thò Saønh
1985 Nguyeãn Thò Saønh
4 1963 Nguyeãn Vaên Xuaân 144
3 1965 Nguyeãn Vaên Xuaân 144
10 1984 Nguyeãn Vaên Xuaân 144
1989 Nguyeãn Vaên Xuaân
07 9p1 1991 Nguyeãn Vaên Xuaân döông 144
1 1947 Ñoã Vaên Quaän 145
1950 Ñoã Vaên Quaän 145
1973 Ñoã Vaên Quaän
1976 Ñoã Vaên Quaän
5 1976 Ñoã Vaên Quaän 145
1968 Ñoã Vaên Quaän
1971 Ñoã Vaên Quaän
1989 Ñoã Vaên Quaän
2001 Ñoã Vaên Quaän an
5 1996 Ñoã Vaên Quaän daït
2 1981 Ñoã Vaên Quaän 145
5 1985 Ñoã Vaên Quaän 145
9 1987 Ñoã Vaên Quaän 145
1999 Ñoã Vaên Quaän trí
5 1965 Ñoã Vaên Quaän 145
4 1975 Ñoã Vaên Quaän 145
2003 Ñoã Vaên Quaän
1963 Ñoaøn Thanh Lieâm
1959 Ñoaøn Thanh Lieâm
1978 Ñoaøn Thanh Lieâm
1980 Ñoaøn Thanh Lieâm
1982 Ñoaøn Thanh Lieâm
11 1984 Ñoaøn Thanh Lieâm
4 1966 Phaïm Vaên Duõng 146
6 1963 Phaïm Vaên Duõng 146
1986 Phaïm Vaên Duõng
9 1990 Phaïm Vaên Duõng
1992 Phaïm Vaên Duõng kha 146
6 1976 Voõ Vaên Hieäp 147
6 1972 Voõ Vaên Hieäp 147
1997 Voõ Vaên Hieäp kieät 147
2006 Voõ Vaên Hieäp 147
7 1981 Buøi Thanh Nhöït 148
6 1982 Buøi Thanh Nhöït 148
2002 Buøi Thanh Nhöït nhaû 148
2003 Buøi Thanh Nhöït vinh 148
2008 Buøi Thanh Nhöït 148
2 1933 Buøi Thò Thöôøng 149
10 1973 Buøi Thò Thöôøng 149
12 1970 Buøi Thò Thöôøng 149
2000 Buøi Thò Thöôøng thuyù 149
2002 Buøi Thò Thöôøng nguyeân
149
2004 Buøi Thò Thöôøng 149
3 1942 Buøi Vaên Beù 150
4 1944 Buøi Vaên Beù 150
9 1980 Buøi Vaên Beù 150
5 1981 Buøi Vaên Beù 150
2003 Buøi Vaên Beù tính 150
5 1938 Buøi Vaên Chì 151
2 1941 Buøi Vaên Chì 151
9 1976 Buøi Vaên Chì 151
2000 Buøi Vaên Chì hieáu 151
6 1977 Buøi Vaên Chì 151
2003 Buøi Vaên Chì thaûo 151
3 1951 Buøi Vaên Thöùc 152
2 1954 Buøi Vaên Thöùc 152
12 1983 Buøi Vaên Thöùc 152
12 1986 Buøi Vaên Thöùc 152
12 1987 Buøi Vaên Thöùc 152
2007 Buøi Vaên Thöùc 152
Maát trí 1956 Buøi Vaên Thöùc 152
6 1985 Buøi Vaên Thöùc 152
10 1947 Cao Vaên Nuoâi 153
8 1934 Chaâu Vaên Nhaâm 154
4 1943 Chaâu Vaên Nhaâm 154
1971 Chaâu Vaên Nhaâm
1969 Chaâu Vaên Nhaâm
1991 Chaâu Vaên Nhaâm hieáu
6 1994 Chaâu Vaên Nhaâm saùng
4 1957 Leâ Vaên Cöng 155
6 1960 Leâ Vaên Cöng 155
1983 Leâ Vaên Cöng
1987 Leâ Vaên Cöng
10 1990 Leâ Vaên Cöng 155
1996 Leâ Vaên Cöng thoa 155
6 1992 Leâ Vaên Cöng thi
2 1935 Ñaëng Thò Hieäu 156
2 1965 Ñaëng Thò Hieäu 156
6 1970 Ñaëng Thò Hieäu 156
12 1990 Ñaëng Thò Hieäu 156
06 57p3 1991 Ñaëng Thò Hieäu nhung 156
9 1975 Ñaëng Trung Nieäm 157
6 1981 Ñaëng Trung Nieäm 157
2002 Ñaëng Trung Nieäm duy 157
5 1940 Ñaëng Vaên Thoân 158
5 1944 Ñaëng Vaên Thoân 158
9 1977 Ñaëng Vaên Thoân 158
6 1979 Ñaëng Vaên Thoân 158
2005 Ñaëng Vaên Thoân 158
5 1980 Ñaëng Vaên Thoân 158
12 1956 Nguyeãn Höõu Thuaàn 159
7 1954 Nguyeãn Höõu Thuaàn 159
9 1980 Nguyeãn Höõu Thuaàn 159
9 1982 Nguyeãn Höõu Thuaàn 159
5 1986 Nguyeãn Höõu Thuaàn 159
9 1987 Nguyeãn Höõu Thuaàn 159
09 54p3 1994 Nguyeãn Höõu Thuaànthuyø 159
7 1990 Nguyeãn Höõu Thuaàn
3 1937 Nguyeãn Phuù Hoaïch 160
5 1965 Nguyeãn Phuù Hoaïch 160
3 1938 Nguyeãn Phuù Hoaïch 160
7 1958 Nguyeãn T Ngoïc Leä 161
12 1988 Nguyeãn T Ngoïc Leä 161
11 1983 Nguyeãn Taán Hieåu 162
7 1987 Nguyeãn Taán Hieåu 162
2007 Nguyeãn Taán Hieåu 162
9 1970 Nguyeãn Taán Thaønh 163
06 44p3 1991 Nguyeãn Taán Thaønhhaûo 163
1996 Nguyeãn Taán Thaønhtích 163
6 1972 Nguyeãn Taán Thaønh 163
2007 Nguyeãn Taán Thaønh 163
3 1936 Nguyeãn Thaønh Tieân 164
1935 Nguyeãn Thaønh Tieân 164
1971 Nguyeãn Thaønh Tieân
12 1981 Nguyeãn Thaønh Tieân 164
1999 Nguyeãn Thaønh Tieânduy 164
12 1980 Nguyeãn Thaønh Tieân 164
2008 Nguyeãn Thaønh Tieân 164
5 1937 Nguyeãn Thò Tính 165
5 1966 Nguyeãn Thò Tính 165
1968 Nguyeãn Thò Tính
12 1989 Nguyeãn Thò Tính 165
1991 Nguyeãn Thò Tính thuyø
2002 Nguyeãn Thò Tính yù 165
1914 Nguyeãn Thò Trinh
9 1952 Nguyeãn Thò Trinh
9 1973 Nguyeãn Thò Trinh
10 1978 Nguyeãn Thò Trinh
9 1985 Nguyeãn Thò Trinh
3 1998 Nguyeãn Thò Trinh vieät
1975 Nguyeãn Thò Trinh
3 1926 Nguyeãn Vaên Chính 166
07 36p2 1992 Nguyeãn Vaên Chính dung 166
3 1977 Nguyeãn Vaên Chính 166
2000 Nguyeãn Vaên Chính böûu 166
2003 Nguyeãn Vaên Chính son 166
3 1969 Nguyeãn Vaên Chính 166
4 1944 Nguyeãn Vaên Cho 167
4 1949 Nguyeãn Vaên Cho 167
7 1983 Nguyeãn Vaên Cho 167
06 63p4 1991 Nguyeãn Vaên Cho taâm 167
4 1977 Nguyeãn Vaên Cöôõng 168
4 1977 Nguyeãn Vaên Cöôõng 168
1996 Nguyeãn Vaên Cöôõngthö 168
6 1975 Nguyeãn Vaên Cöôøng 169
9 1974 Nguyeãn Vaên Cöôøng 169
2003 Nguyeãn Vaên Cöôøngthuy 169
3 1945 Nguyeãn Vaên Luøng 170
2 1952 Nguyeãn Vaên Luøng 170
5 1978 Nguyeãn Vaên Luøng 170
10 1984 Nguyeãn Vaên Luøng 170
6 1988 Nguyeãn Vaên Luøng
9 1971 Nguyeãn Vaên Sung 171
9 1973 Nguyeãn Vaên Sung 171
08 63p4 1993 Nguyeãn Vaên Sung quyeân171
4 1969 Phaïm Thò Caàm 172
2005 Phaïm Thò Caàm 172
9 1966 Phaïm Thò Caàm 172
2008 Phaïm Thò Caàm 172
5 1941 Phan Thò Thaéng 173
4 1970 Phan Thò Thaéng 173
7 1981 Phan Thò Thaéng 173
2000 Phan Thò Thaéng nghi 173
2004 Phan Thò Thaéng 173
10 1980 Traàn Minh Toaøn 174
4 1983 Traàn Minh Toaøn 174
2006 Traàn Minh Toaøn 174
2008 Traàn Minh Toaøn 174
9 1959 Traàn Vaên Na 175
4 1958 Traàn Vaên Na 175
12 1988 Traàn Vaên Na 175
12 1990 Traàn Vaên Na 175
5 1959 Voõ Vaên Ñöïc 176
4 1963 Voõ Vaên Ñöïc 176
11 1986 Voõ Vaên Ñöïc 176
11 1990 Voõ Vaên Ñöïc 176
4 1960 Nguyeãn Thaønh Thôùi 177
4 1962 Nguyeãn Thaønh Thôùi 177
10 1990 Nguyeãn Thaønh Thôùi 177
08 4p1 1992 Nguyeãn Thaønh Thôùi
chinh 177
2003 Nguyeãn Thaønh Thôùi
nhaõ 177
12 1966 Nguyeãn Vaên Ba 178
12 1966 Nguyeãn Vaên Ba 178
12 1989 Nguyeãn Vaên Ba 178
08 74p4 1993 Nguyeãn Vaên Ba vieät 178
8 1971 Nguyeãn Vaên Danh 179
8 1976 Nguyeãn Vaên Danh 179
1999 Nguyeãn Vaên Danh phuïng 179
2002 Nguyeãn Vaên Danh tuyeàn 179
2005 Nguyeãn Vaên Danh 179
5 1960 Nguyeãn Vaên Laân 180
3 1968 Nguyeãn Vaên Laân 180
12 1986 Nguyeãn Vaên Laân 180
10 1989 Nguyeãn Vaên Laân 180
08 18p1 1993 Nguyeãn Vaên Laân nguyeân
180
5 1958 Nguyeãn Vaên Laäp 181
5 1959 Nguyeãn Vaên Laäp 181
1981 Nguyeãn Vaên Laäp
3 1984 Nguyeãn Vaên Laäp 181
1986 Nguyeãn Vaên Laäp
10 1988 Nguyeãn Vaên Laäp 181
4 1965 Nguyeãn Vaên Thoâng 182
4 1968 Nguyeãn Vaên Thoâng 182
2002 Nguyeãn Vaên Thoânghaân 182
1995 Nguyeãn Vaên Thoângduy 182
5 1963 Phan Vaên Veïn 183
6 1960 Phan Vaên Veïn 183
12 1988 Phan Vaên Veïn 183
12 1990 Phan Vaên Veïn 183
1995 Phan Vaên Veïn trang 183
1940 Traàn Vónh Baûnh
1944 Traàn Vónh Baûnh
1970 Traàn Vónh Baûnh
1975 Traàn Vónh Baûnh
1978 Traàn Vónh Baûnh
1981 Traàn Vónh Baûnh
1983 Traàn Vónh Baûnh
2002 Traàn Vónh Baûnh thö
2004 Traàn Vónh Baûnh
6 1965 Traàn Vónh Xuaân 184
5 1964 Traàn Vónh Xuaân 184
10 1987 Traàn Vónh Xuaân 184
12 1989 Traàn Vónh Xuaân 184
6 1980 Leâ Vaên Hôïp 185
6 1987 Leâ Vaên Hôïp 185
2002 Leâ Vaên Hôïp non 185
2007 Leâ Vaên Hôïp 185
8 1972 Nguyeãn Huyønh 186
5 1977 Nguyeãn Huyønh 186
2001 Nguyeãn Huyønh trang 186
4 1914 Nguyeãn Ngoïc Laønh 187
3 1949 Nguyeãn Ngoïc Laønh 187
5 1985 Nguyeãn Ngoïc Laønh 187
3 1929 Nguyeãn Thò Ñôïi 188
5 1972 Nguyeãn Thò Ñôïi 188
4 1968 Nguyeãn Thò Ñôïi 188
07 52p3 1992 Nguyeãn Thò Ñôïi sang 188
1993 Nguyeãn Thò Ñôïi tuøng 188
3 1947 Nguyeãn Vaên Boä 189
2 1950 Nguyeãn Vaên Boä 189
12 1990 Nguyeãn Vaên Boä 189
3 1929 Nguyeãn Vaên Cöng 190
1970 Nguyeãn Vaên Cöng
8 1975 Nguyeãn Vaên Cöng 190
1977 Nguyeãn Vaên Cöng
1962 Nguyeãn Vaên Cöng
5 1980 Nguyeãn Vaên Cöng 190
2000 Nguyeãn Vaên Cöng thö 190
2002 Nguyeãn Vaên Cöng löïc 190
2004 Nguyeãn Vaên Cöng 190
2005 Nguyeãn Vaên Cöng
1971 Nguyeãn Vaên Cöng
7 1980 Nguyeãn Vaên Cöng 190
5 1976 Nguyeãn Vaên Kim 191
6 1983 Nguyeãn Vaên Kim 191
1976 Nguyeãn Vaên Kim
1981 Nguyeãn Vaên Kim
2003 Nguyeãn Vaên Kim
2003 Nguyeãn Vaên Kim thö 191
2006 Nguyeãn Vaên Kim 191
5 1942 Nguyeãn Vaên Lö 192
5 1944 Nguyeãn Vaên Lö 192
12 1982 Nguyeãn Vaên Lö 192
12 1984 Nguyeãn Vaên Lö 192
5 1944 Nguyeãn Vaên Muøi 193
4 1948 Nguyeãn Vaên Muøi 193
12 1983 Nguyeãn Vaên Muøi 193
12 1986 Nguyeãn Vaên Muøi 193
12 1986 Nguyeãn Vaên Muøi 193
2006 Nguyeãn Vaên Muøi 193
6 1968 Nguyeãn Vaên Ñöïc 194
4 1967 Nguyeãn Vaên Ñöïc 194
06 2p1 1991 Nguyeãn Vaên Ñöïc chaâu 194
07 20p1 1992 Nguyeãn Vaên Ñöïc loan 194
3 1940 Nguyeãn Vaên Ñôøi 195
6 1950 Nguyeãn Vaên Ñôøi 195
10 1986 Nguyeãn Vaên Ñôøi 195
11 1989 Nguyeãn Vaên Ñôøi 195
7 1961 Nguyeãn Vaên Sum 196
5 1961 Nguyeãn Vaên Sum 196
6 1989 Nguyeãn Vaên Sum
06 16p1 1991 Nguyeãn Vaên Sum lieâm 196
9 1972 Nguyeãn Vaên Truùc 197
6 1975 Nguyeãn Vaên Truùc 197
2002 Nguyeãn Vaên Truùc duy 197
2005 Nguyeãn Vaên Truùc 197
2 1929 Ñinh Vaên Muøi 198
1932 Ñinh Vaên Muøi 198
7 1970 Phan Thanh Haûi 199
12 1970 Phan Thanh Haûi 199
07 13p1 1991 Phan Thanh Haûi haèng 199
08 53p3 1993 Phan Thanh Haûi leân 199
7 1970 Phan Thanh Phong 200
6 1969 Phan Thanh Phong 200
08 33p2 1993 Phan Thanh Phong traân 200
2002 Phan Thanh Phong 200
1929 Phan Thò Heát
1972 Phan Thò Heát
1972 Phan Thò Heát
7 1994 Phan Thò Heát phöông
4 1997 Phan Thò Heát nghi
2004 Phan Thò Heát
3 1932 Phan Vaên Vinh 201
3 1940 Phan Vaên Vinh 201
6 1976 Phan Vaên Vinh 201
8 1979 Phan Vaên Vinh 201
2003 Phan Vaên Vinh nghi 201
5 1944 Voõ Vaên Hai 202
5 1943 Voõ Vaên Hai 202
12 1983 Voõ Vaên Hai 202
12 1985 Voõ Vaên Hai 202
5 1939 Voõ Vaên Ñieàu 203
3 1964 Voõ Vaên Ñieàu 203
8 1975 Voõ Vaên Ñieàu 203
9 1977 Voõ Vaên Ñieàu 203
7 1981 Chaâu Thanh Tuù 204
5 1982 Chaâu Thanh Tuù 204
2000 Chaâu Thanh Tuù nhö 204
2005 Chaâu Thanh Tuù 204
7 1967 Chaâu Thanh Giang 205
6 1969 Chaâu Thanh Giang 205
12 1989 Chaâu Thanh Giang 205
1998 Chaâu Thanh Giang phong 205
1998 Chaâu Thanh Giang pha 205
5 1934 Chaâu Vaên Myõ 206
2 1934 Chaâu Vaên Myõ 206
12 1985 Chaâu Vaên Myõ 206
9 1986 Chaâu Vaên Myõ 206
2007 Chaâu Vaên Myõ 206
12 1969 Chaâu Vaên Nhoû 207
9 1970 Chaâu Vaên Nhoû 207
08 11p1 1993 Chaâu Vaên Nhoû linh 207
1995 Chaâu Vaên Nhoû loan 207
2000 Chaâu Vaên Nhoû chaâu 207
4 1937 Leâ Vaên Giaøu 208
3 1940 Leâ Vaên Giaøu 208
6 1984 Leâ Vaên Giaøu 208
5 1984 Leâ Vaên Giaøu 208
2005 Leâ Vaên Giaøu 208
2008 Leâ Vaên Giaøu 208
4 1961 Leâ Vaên Thaønh 209
7 1965 Leâ Vaên Thaønh 209
12 1983 Leâ Vaên Thaønh 209
9 1986 Leâ Vaên Thaønh 209
10 1988 Leâ Vaên Thaønh 209
9 1990 Leâ Vaên Thaønh 209
2 1988 Leâ Vaên Thaønh 209
2008 Leâ Vaên Thaønh 209
2008 Leâ Vaên Thaønh 209
8 1957 Nguyeãn Baù Traûi 210
5 1956 Nguyeãn Baù Traûi 210
12 1987 Nguyeãn Baù Traûi 210
12 1988 Nguyeãn Baù Traûi 210
12 1989 Nguyeãn Baù Traûi 210
06 35p2 1991 Nguyeãn Baù Traûi traân 210
08 75p4 1993 Nguyeãn Baù Traûi an 210
7 1978 Nguyeãn Baûo Luïc 211
6 1980 Nguyeãn Baûo Luïc 211
1999 Nguyeãn Baûo Luïc linh 211
8 1972 Nguyeãn Taán Duõng 212
4 1973 Nguyeãn Taán Duõng 212
1995 Nguyeãn Taán Duõng kieàu 212
2 1941 Nguyeãn Thò Lang 213
6 1973 Nguyeãn Thò Lang 213
12 1981 Nguyeãn Thò Lang 213
2004 Nguyeãn Thò Lang 213
3 1959 Nguyeãn Vaên Baøi 214
3 1958 Nguyeãn Vaên Baøi 214
5 1980 Nguyeãn Vaên Baøi 214
5 1982 Nguyeãn Vaên Baøi 214
7 1984 Nguyeãn Vaên Baøi 214
3 1968 Nguyeãn Vaên Giang 215
3 1968 Nguyeãn Vaên Giang 215
8 1989 Nguyeãn Vaên Giang 215
2000 Nguyeãn Vaên Giang aân 215
5 1945 Nguyeãn Vaên Hy 216
7 1949 Nguyeãn Vaên Hy 216
3 1919 Nguyeãn Vaên Hy 216
6 1943 Nguyeãn Vaên My 217
2 1944 Nguyeãn Vaên My 217
4 1981 Nguyeãn Vaên My 217
1983 Nguyeãn Vaên My
1986 Nguyeãn Vaên My
1989 Nguyeãn Vaên My
2003 Nguyeãn Vaên My
6 1969 Nguyeãn Vaên Naêm 218
7 1976 Nguyeãn Vaên Naêm 218
1999 Nguyeãn Vaên Naêm vinh 218
2003 Nguyeãn Vaên Naêm loäc 218
6 1967 Nguyeãn Vaên Sôn 219
7 1969 Nguyeãn Vaên Sôn 219
12 1990 Nguyeãn Vaên Sôn 219
11 1990 Nguyeãn Vaên Sôn 219
9 1966 Ñoaøn Vaên Nhu 220
5 1966 Ñoaøn Vaên Nhu 220
12 1987 Ñoaøn Vaên Nhu 220
09 32p2 1994 Ñoaøn Vaên Nhu cöông 220
5 1970 Phaïm Vaên Deã 221
8 1974 Phaïm Vaên Deã 221
1996 Phaïm Vaên Deã trinh 221
7 1958 Phaïm Vaên Naõi 222
1922 Phaïm Vaên Naõi
7 1959 Phaïm Vaên Naõi 222
1949 Phaïm Vaên Naõi
1943 Phaïm Vaên Naõi
1981 Phaïm Vaên Naõi
12 1987 Phaïm Vaên Naõi 222
06 20p1 1991 Phaïm Vaên Naõi minh 222
4 1956 Traàn Vaên Mieâu 223
1 1955 Traàn Vaên Mieâu 223
12 1982 Traàn Vaên Mieâu 223
06 41p3 1991 Traàn Vaên Mieâu dung 223
3 1963 Tröông Trung Beù Moät 224
5 1963 Tröông Trung Beù Moät 224
12 1972 Chaâu Thanh Tuøng 225
7 1975 Chaâu Thanh Tuøng 225
1995 Chaâu Thanh Tuøng phöông225
2002 Chaâu Thanh Tuøng taâm 225
6 1961 Döông Ngoïc Daï 226
08 81p5 1993 Döông Ngoïc Daï gaám 226
5 1969 Döông Ngoïc Daï 226
11 1990 Döông Ngoïc Daï 226
1997 Döông Ngoïc Daï ngaân 226
2 1949 Leâ Vaên Xinh 227
2 1953 Leâ Vaên Xinh 227
4 1984 Leâ Vaên Xinh 227
8 1990 Leâ Vaên Xinh 227
5 1948 Leâ Thaønh Thao 228
7 1950 Leâ Thaønh Thao 228
7 1980 Leâ Thaønh Thao 228
6 1987 Leâ Thaønh Thao
6 1976 Leâ Thaønh Thao
1999 Leâ Thaønh Thao maãn 228
1983 Leâ Thaønh Thao
1984 Leâ Thaønh Thao
2005 Leâ Thaønh Thao 228
5 1975 Leâ Vaên Duõng 229
5 1980 Leâ Vaên Duõng 229
1997 Leâ Vaên Duõng minh 229
1999 Leâ Vaên Duõng nhung 229
2004 Leâ Vaên Duõng 229
5 1955 Leâ Vaên Ngheà 230
5 1954 Leâ Vaên Ngheà 230
5 1981 Leâ Vaên Ngheà 230
5 1981 Leâ Vaên Ngheà 230
2001 Leâ Vaên Ngheà traân 230
2008 Leâ Vaên Ngheà 230
1971 Nguyeãn Höõu Thanh
1971 Nguyeãn Höõu Thanh
1972 Nguyeãn Höõu Thanh
7 1994 Nguyeãn Höõu Thanh linh
5 1944 Nguyeãn Ngoïc Trieäu 231
5 1944 Nguyeãn Ngoïc Trieäu 231
6 1982 Nguyeãn Ngoïc Trieäu 231
9 1985 Nguyeãn Ngoïc Trieäu 231
7 1982 Nguyeãn Ngoïc Trieäu 231
2001 Nguyeãn Ngoïc Trieäunhung 231
1953 Nguyeãn Thò Tính
5 1959 Nguyeãn Vaên Baûy 232
5 1957 Nguyeãn Vaên Baûy 232
6 1980 Nguyeãn Vaên Baûy 232
5 1986 Nguyeãn Vaên Baûy 232
9 1990 Nguyeãn Vaên Baûy 232
5 1984 Nguyeãn Vaên Baûy 232
2006 Nguyeãn Vaên Baûy 232
2004 Nguyeãn Vaên Baûy 232
2006 Nguyeãn Vaên Baûy 232
3 1936 Nguyeãn Vaên Hieám 233
2 1946 Nguyeãn Vaên Hieám 233
1972 Nguyeãn Vaên Hieám
8 1983 Nguyeãn Vaên Hieám 233
1981 Nguyeãn Vaên Hieám
6 1989 Nguyeãn Vaên Hieám
7 1989 Nguyeãn Vaên Hieám 233
1986 Nguyeãn Vaên Hieám
1989 Nguyeãn Vaên Hieám
2005 Nguyeãn Vaên Hieám 233
3 1938 Nguyeãn Vaên Hieàn 234
1940 Nguyeãn Vaên Hieàn
1975 Nguyeãn Vaên Hieàn
6 1981 Nguyeãn Vaên Hieàn 234
1995 Nguyeãn Vaên Hieàn mai 234
6 1979 Nguyeãn Vaên Hieàn 234
1998 Nguyeãn Vaên Hieàn an 234
1976 Nguyeãn Vaên Hieàn
2000 Nguyeãn Vaên Hieàn khoa 234
6 1978 Nguyeãn Vaên Lieâm 235
5 1980 Nguyeãn Vaên Lieâm 235
1999 Nguyeãn Vaên Lieâm ngaân 235
2002 Nguyeãn Vaên Lieâm chinh 235
2004 Nguyeãn Vaên Lieâm 235
5 1953 Nguyeãn Vaên Lieãu 236
5 1953 Nguyeãn Vaên Lieãu 236
4 1974 Nguyeãn Vaên Lieãu
4 1981 Nguyeãn Vaên Lieãu
7 1976 Nguyeãn Vaên Lieãu 236
2000 Nguyeãn Vaên Lieãu traân 236
2002 Nguyeãn Vaên Lieãu troïng 236
5 1950 Nguyeãn Vaên Mua 237
5 1950 Nguyeãn Vaên Mua 237
1975 Nguyeãn Vaên Mua
5 1982 Nguyeãn Vaên Mua 237
7 1986 Nguyeãn Vaên Mua
1979 Nguyeãn Vaên Mua
1999 Nguyeãn Vaên Mua haäu 237
4 1971 Nguyeãn Vaên Mua 237
3 1955 Nguyeãn Vaên Naâu 238
5 1958 Nguyeãn Vaên Naâu 238
8 1980 Nguyeãn Vaên Naâu 238
5 1983 Nguyeãn Vaên Naâu 238
6 1987 Nguyeãn Vaên Naâu 238
6 1991 Nguyeãn Vaên Naâu thieän
4 1946 Nguyeãn Vaên Sieâng 239
2 1942 Nguyeãn Vaên Sieâng 239
6 1975 Nguyeãn Vaên Sieâng 239
7 1970 Nguyeãn Vaên Sieâng 239
09 26p2 1994 Nguyeãn Vaên Sieângtrung 239
1995 Nguyeãn Vaên Sieângnghóa 239
1998 Nguyeãn Vaên Sieângnhaân 239
1951 Nguyeãn Vaên Thoâng
1951 Nguyeãn Vaên Thoâng
1975 Nguyeãn Vaên Thoâng
1983 Nguyeãn Vaên Thoâng
1989 Nguyeãn Vaên Thoâng
1976 Nguyeãn Vaên Thoâng
3 1997 Nguyeãn Vaên Thoângphong
5 1925 Nguyeãn Vaên Toá 383
7 1965 Nguyeãn Vaên Toá 383
5 1965 Nguyeãn Vaên Toá 383
8 1985 Nguyeãn Vaên Toá 383
6 1988 Nguyeãn Vaên Toá 383
11 1989 Nguyeãn Vaên Toá 383
4 1986 Nguyeãn Vaên Toá
2006 Nguyeãn Vaên Toá 383
7 1982 Nguyeãn Vaên Toá 383
5 1951 Ñoã Thò Tuùc 384
6 1978 Ñoã Thò Tuùc 384
5 1984 Ñoã Thò Tuùc 384
5 1986 Ñoã Thò Tuùc
6 1982 Ñoã Thò Tuùc 384
5 1965 Traàn Vaên Aån 242
6 1966 Traàn Vaên Aån 242
07 137p7 1992 Traàn Vaên Aån nguyeân
242
2003 Traàn Vaên Aån haân 242
5 1967 Voõ Vaên Thaønh 243
5 1966 Voõ Vaên Thaønh 243
1987 Voõ Vaên Thaønh
1989 Voõ Vaên Thaønh
2001 Voõ Vaên Thaønh dònh 243
5 1963 Chaâu Vaên Nhöùt 244
5 1963 Chaâu Vaên Nhöùt 244
6 1982 Chaâu Vaên Nhöùt 244
10 1985 Chaâu Vaên Nhöùt 244
8 1990 Chaâu Vaên Nhöùt 244
3 1960 Döông Vaên Treân 245
3 1960 Döông Vaên Treân 245
2 1982 Döông Vaên Treân 245
1984 Döông Vaên Treân
4 1986 Döông Vaên Treân
3 1988 Döông Vaên Treân
4 1940 Leâ Vaên Lö 363
4 1940 Leâ Vaên Lö 363
6 1975 Leâ Vaên Lö 363
7 1975 Leâ Vaên Lö 363
1996 Leâ Vaên Lö trinh
2003 Leâ Vaên Lö mai 363
4 1963 Leâ Vaên Nam 247
2 1920 Leâ Vaên Nam 247
2 1919 Leâ Vaên Nam 247
5 1963 Leâ Vaên Nam 247
1981 Leâ Vaên Nam
6 1983 Leâ Vaên Nam 247
12 1988 Leâ Vaên Nam 247
12 1990 Leâ Vaên Nam 247
08 36p2 1993 Leâ Vaên Nam trong 247
1984 Leâ Vaên Nam
2003 Leâ Vaên Nam
5 1956 Leâ Vaên Ngoan 248
5 1957 Leâ Vaên Ngoan 248
1977 Leâ Vaên Ngoan 248
3 1980 Leâ Vaên Ngoan 248
7 1988 Leâ Vaên Ngoan
9 1982 Leâ Vaên Ngoan 248
2004 Leâ Vaên Ngoan 248
2 1948 Leâ Vaên Quaân 387
3 1949 Leâ Vaên Quaân 387
6 1978 Leâ Vaên Quaân 387
6 1981 Leâ Vaên Quaân 387
9 1987 Leâ Vaên Quaân
1982 Leâ Vaên Quaân
1943 Leâ Vaên Quaân
1943 Leâ Vaên Quaân
1968 Leâ Vaên Quaân
1973 Leâ Vaên Quaân
1976 Leâ Vaên Quaân
1980 Leâ Vaên Quaân
1984 Leâ Vaên Quaân
1974 Leâ Vaên Quaân
1979 Leâ Vaên Quaân
2005 Leâ Vaên Quaân
5 1955 Leâ Vaên Tính 388
1958 Leâ Vaên Tính
4 1980 Leâ Vaên Tính 388
4 1985 Leâ Vaên Tính 388
1987 Leâ Vaên Tính
6 1993 Leâ Vaên Tính taâm
3 1951 Leâ Vaên Veïn 251
5 1950 Leâ Vaên Veïn 251
4 1977 Leâ Vaên Veïn 251
6 1982 Leâ Vaên Veïn 251
6 1983 Leâ Vaên Veïn 251
11 1987 Leâ Vaên Veïn 251
7 1990 Leâ Vaên Veïn 251
6 1962 Leâ Vaên Voán 390
5 1968 Leâ Vaên Voán 390
10 1987 Leâ Vaên Voán 390
12 1989 Leâ Vaên Voán 390
6 1959 Leâ Vaên Vui 391
5 1959 Leâ Vaên Vui 391
8 1986 Leâ Vaên Vui
06 71p4 1991 Leâ Vaên Vui traân 391
1976 Leâ Vaên Vui
4 1981 Leâ Vaên Vui 391
1984 Leâ Vaên Vui
5 1958 Nguyeãn Vaên Löïu 392
4 1958 Nguyeãn Vaên Löïu 392
3 1978 Nguyeãn Vaên Löïu 392
1982 Nguyeãn Vaên Löïu
9 1982 Nguyeãn Vaên Löïu 392
2003 Nguyeãn Vaên Löïu taâm 392
2007 Nguyeãn Vaên Löïu 392
3 1934 Nguyeãn Vaên Muoân 393
3 1933 Nguyeãn Vaên Muoân 393
8 1973 Nguyeãn Vaên Muoân 393
7 1975 Nguyeãn Vaên Muoân 393
1995 Nguyeãn Vaên Muoântrí 393
2002 Nguyeãn Vaên Muoânngaân 393
5 1936 Nguyeãn Vaên Ngaøn 256
3 1941 Nguyeãn Vaên Ngaøn 256
8 1980 Nguyeãn Vaên Ngaøn 256
1995 Nguyeãn Vaên Ngaøntyû 256
8 1985 Nguyeãn Vaên Ngaøn 256
2004 Nguyeãn Vaên Ngaøn 256
2006 Nguyeãn Vaên Ngaøn 256
5 1971 Nguyeãn Xuaân Thaønh 257
4 1969 Nguyeãn Xuaân Thaønh 257
06 70p4 1991 Nguyeãn Xuaân Thaønh
trang 257
1996 Nguyeãn Xuaân Thaønh
caûnh 257
2004 Nguyeãn Xuaân Thaønh 257
2007 Nguyeãn Xuaân Thaønh 257
5 1949 Traàn Vaên Ngoä 258
5 1952 Traàn Vaên Ngoä 258
5 1978 Traàn Vaên Ngoä 258
4 1975 Traàn Vaên Ngoä 258
5 1983 Traàn Vaên Ngoä 258
2003 Traàn Vaên Ngoä haèng 258
2006 Traàn Vaên Ngoä 258
1 1996 Traàn Vaên Ngoä sang
7 1963 Traàn Vónh Hai 259
5 1963 Traàn Vónh Hai 259
12 1985 Traàn Vónh Hai 259
12 1987 Traàn Vónh Hai 259
08 111p6 1993 Traàn Vónh Hai yeân 259
1 1941 Voõ Thò Rôõ
1958 Voõ Thò Rôõ
3 1965 Voõ Thò Rôõ
6 1967 Voõ Thò Rôõ
1988 Voõ Thò Rôõ
1990 Voõ Thò Rôõ
1995 Voõ Thò Rôõ quoác
3 1959 Buøi Thò Kieàn 261
12 1960 Buøi Thò Kieàn 261
12 1988 Buøi Thò Kieàn
9 1954 Döông Kim Sa 262
6 1979 Döông Kim Sa 262
5 1981 Döông Kim Sa 262
4 1983 Döông Kim Sa 262
4 1979 Döông Kim Sa 262
1936 Döông Vaên Ba
6 1963 Laâm Höõu Dình 263
6 1969 Laâm Höõu Dình 263
12 1988 Laâm Höõu Dình 263
10 1990 Laâm Höõu Dình 263
1993 Laâm Höõu Dình dieãm 263
6 1969 Laâm Höõu Phöôùc 264
4 1970 Laâm Höõu Phöôùc 264
1998 Laâm Höõu Phöôùc taøi 264
6 1967 Laâm Taâm Löu 265
9 1971 Laâm Taâm Löu 265
2003 Laâm Taâm Löu tuù 265
2005 Laâm Taâm Löu 265
4 1941 Laâm Taâm Taøu 266
5 1948 Laâm Taâm Taøu 266
5 1973 Laâm Taâm Taøu 266
5 1975 Laâm Taâm Taøu 266
10 1987 Laâm Taâm Taøu 266
8 1981 Laâm Taâm Taøu 266
2003 Laâm Taâm Taøu hoaø 266
5 1955 Laâm Taâm Traàm 267
6 1955 Laâm Taâm Traàm 267
12 1982 Laâm Taâm Traàm 267
10 1984 Laâm Taâm Traàm 267
12 1988 Laâm Taâm Traàm 267
2005 Laâm Taâm Traàm 267
7 1968 Laâm Thò Cuùc
5 1964 Laâm Thò Neát 283
5 1963 Leâ Vaên Chaïnh 374
5 1961 Leâ Vaên Chaïnh 374
7 1985 Leâ Vaên Chaïnh 374
4 1987 Leâ Vaên Chaïnh 374
12 1990 Leâ Vaên Chaïnh 374
2 1959 Leâ Vaên Döõng 373
3 1966 Leâ Vaên Döõng 373
7 1985 Leâ Vaên Döõng 373
12 1987 Leâ Vaên Döõng 373
11 1989 Leâ Vaên Döõng 373
1992 Leâ Vaên Döõng daøo 373
5 1948 Leâ Vaên Sum 375
2 1951 Leâ Vaên Sum 375
5 1981 Leâ Vaên Sum 375
5 1982 Leâ Vaên Sum 375
9 1987 Leâ Vaên Sum 375
2003 Leâ Vaên Sum linh 375
4 1965 Leâ Vaên Thuû 376
3 1960 Leâ Vaên Thuû 376
12 1990 Leâ Vaên Thuû 376
08 8p1 1993 Leâ Vaên Thuû höng 376
2000 Leâ Vaên Thuû thanh 376
4 1964 Leâ Vaên Tö 377
4 1967 Leâ Vaên Tö 377
12 1990 Leâ Vaên Tö 377
12 1987 Leâ Vaên Tö 377
4 1954 Leâ Vaên Tôùi 378
4 1959 Leâ Vaên Tôùi 378
4 1979 Leâ Vaên Tôùi 378
6 1980 Leâ Vaên Tôùi 378
6 1980 Leâ Vaên Tôùi 378
5 1986 Leâ Vaên Tôùi
9 1988 Leâ Vaên Tôùi
6 1951 Leâ Vaên Xoài 379
4 1954 Leâ Vaên Xoài 379
5 1983 Leâ Vaên Xoài 379
5 1985 Leâ Vaên Xoài 379
10 1988 Leâ Vaên Xoài 379
07 11p1 1992 Leâ Vaên Xoài haèng 379
2 1937 Ñaëng Vaên Chaân 292
2 1937 Ñaëng Vaên Chaân 292
4 1980 Ñaëng Vaên Chaân 292
8 1973 Ñaëng Coâng Trình 381
4 1976 Ñaëng Coâng Trình 381
1993 Ñaëng Coâng Trình pheâ 381
1995 Ñaëng Coâng Trình khoeû 381
1997 Ñaëng Coâng Trình dieäu 381
10 1973 Nguyeãn Ñình Chieán 298
5 1976 Nguyeãn Ñình Chieán 298
1997 Nguyeãn Ñình Chieánthaéng 298
3 1955 Nguyeãn Ñình Leï 240
10 1985 Nguyeãn Ñình Leï 240
12 1988 Nguyeãn Ñình Leï 240
08 15p1 1992 Nguyeãn Ñình Leï ngoïc 240
12 1990 Nguyeãn Ñình Leï 240
3 1952 Nguyeãn Ñình Leï 240
4 1952 Nguyeãn Ñình Nhi 241
3 1955 Nguyeãn Ñình Nhi 241
7 1975 Nguyeãn Ñình Nhi 241
7 1988 Nguyeãn Ñình Nhi 241
9 1982 Nguyeãn Ñình Nhi 241
2004 Nguyeãn Ñình Nhi 241
6 1971 Nguyeãn Thò Nöông 312
07 31p2 1992 Nguyeãn Thò Nöông tuøng 312
2 1940 Nguyeãn Thò Ñuùm 243
4 1961 Nguyeãn Vaên Taéng 385
5 1960 Nguyeãn Vaên Taéng 385
6 1984 Nguyeãn Vaên Taéng 385
11 1986 Nguyeãn Vaên Taéng 385
12 1988 Nguyeãn Vaên Taéng 385
8 1985 Nguyeãn Vaên Taéng 385
2007 Nguyeãn Vaên Taéng 385
6 1972 Phaïm Vaên Nhaân 386
5 1974 Phaïm Vaên Nhaân 386
1993 Phaïm Vaên Nhaân thoa 386
1996 Phaïm Vaên Nhaân thuyû 386
6 1938 Phaïm Vaên Thoâng 246
3 1944 Phaïm Vaên Thoâng 246
6 1976 Phaïm Vaên Thoâng 246
4 1978 Phaïm Vaên Thoâng 246
6 1970 Phaïm Vaên Trieàu 362
6 1972 Phaïm Vaên Trieàu 362
1996 Phaïm Vaên Trieàu cöôøng362
3 2000 Phaïm Vaên Trieàu thö
5 1955 Phan Vaên Danh 364
5 1958 Phan Vaên Danh 364
1978 Phan Vaên Danh
10 1980 Phan Vaên Danh 364
6 1983 Phan Vaên Danh 364
9 1986 Phan Vaên Danh 364
4 1996 Phan Vaên Danh kha
2005 Phan Vaên Danh
8 1974 Traàn Anh Kieät 249
6 1976 Traàn Anh Kieät 249
6 1996 Traàn Anh Kieät haân
2000 Traàn Anh Kieät tröôøng249
3 1957 Traàn Ngoïc Chôø 250
3 1958 Traàn Ngoïc Chôø 250
8 1978 Traàn Ngoïc Chôø 250
1983 Traàn Ngoïc Chôø
12 1985 Traàn Ngoïc Chôø 250
1987 Traàn Ngoïc Chôø 250
07 40p2 1992 Traàn Ngoïc Chôø höông 250
4 1955 Traàn Ngoïc Luoâng 337
2 1956 Traàn Ngoïc Luoâng 337
9 1989 Traàn Ngoïc Luoâng
10 1969 Traàn Ngoïc Taøi 252
6 1969 Traàn Ngoïc Taøi 252
08 26p2 1993 Traàn Ngoïc Taøi thanh 252
1996 Traàn Ngoïc Taøi höng 252
10 1990 Traàn Ngoïc Taøi 252
5 1937 Traàn Ngoïc Thaønh 253
3 1938 Traàn Ngoïc Thaønh 253
6 1974 Traàn Ngoïc Thaønh 253
9 1993 Traàn Ngoïc Thaønh lan
6 1976 Traàn Ngoïc Thaønh 253
1995 Traàn Ngoïc Thaønh luïa 253
1997 Traàn Ngoïc Thaønh linh 253
6 1964 Traàn Vaên Ñaønh 254
7 1971 Traàn Vaên Ñaønh 254
8 1990 Traàn Vaên Ñaønh 254
1991 Traàn Vaên Ñaønh trung 254
7 1951 Voõ Vaên Luaän 255
4 1959 Voõ Vaên Luaän 255
2003 Voõ Vaên Luaän khoa 255
2 1945 Buøi Thò Ngoïc Hueä 339
8 1973 Buøi Thò Ngoïc Hueä 339
12 1982 Buøi Thò Ngoïc Hueä 339
5 1977 Buøi Thò Ngoïc Hueä 339
1999 Buøi Thò Ngoïc Hueä thö 339
2000 Buøi Thò Ngoïc Hueä nghóa 339
1968 Leâ T Leä Haèng
1990 Leâ T Leä Haèng
1992 Leâ T Leä Haèng khaûi
6 1993 Leâ T Leä Haèng thoa
1959 Leâ Thò Kieâm
7 1988 Leâ Thò Kieâm
9 1990 Leâ Thò Kieâm
4 1970 Leâ Vaên Bang 351
4 1971 Leâ Vaên Bang 351
6 1975 Leâ Vaên Bang 351
9 1978 Leâ Vaên Bang 351
5 1948 Löông Vaên Tieång 360
6 1956 Löông Vaên Tieång 360
8 1984 Löông Vaên Tieång 360
7 1987 Löông Vaên Tieång
10 1974 Löông Vaên Tieång 360
2006 Löông Vaên Tieång 360
6 1957 Nguyeãn Thanh Lang
1961 Nguyeãn Thanh Lang
1982 Nguyeãn Thanh Lang
1983 Nguyeãn Thanh Lang
1940 Nguyeãn Thò Tö
1970 Nguyeãn Thò Tö
1989 Nguyeãn Thò Tö
1992 Nguyeãn Thò Tö khaùi
6 1995 Nguyeãn Thò Tö thoa
3 1962 Nguyeãn Vaên Söôùng
3 1962 Nguyeãn Vaên Söôùng
4 1987 Nguyeãn Vaên Söôùng
10 1991 Nguyeãn Vaên Söôùngtoâ
1994 Nguyeãn Vaên Söôùngsau
10 1965 Ñoã Ngoïc Sang 260
1964 Ñoã Ngoïc Sang 260
1999 Ñoã Ngoïc Sang lieâm 260
2005 Ñoã Ngoïc Sang 260
3 1934 Ñoã Ngoïc Sang 260
3 1963 Phaïm Thò Kòp 261
5 1988 Phaïm Thò Kòp 261
6 1944 Phaïm Thò Maûnh 389
8 1975 Phaïm Thò Maûnh 389
7 1976 Phaïm Thò Maûnh 389
1997 Phaïm Thò Maûnh kieät 389
2001 Phaïm Thò Maûnh an 262
2 1948 Phaïm Thò Thoâ
3 1944 Phaïm Thò Traâm 163
4 1965 Phaïm Thò Traâm 163
1995 Phaïm Thò Traâm tuù 163
1997 Phaïm Thò Traâm nhaân 163
6 1968 Phaïm Thò Traâm 163
5 1950 Traàn Thò Xem 319
12 1979 Traàn Thò Xem 319
12 1981 Traàn Thò Xem 319
8 1975 Traàn Thò Xem 319
8 1940 Traàn Vaên Vaøng 382
5 1940 Traàn Vaên Vaøng 382
1958 Traàn Vaên Vaøng
5 1974 Traàn Vaên Vaøng 382
1976 Traàn Vaên Vaøng
12 1979 Traàn Vaên Vaøng 382
1987 Traàn Vaên Vaøng
11 1990 Traàn Vaên Vaøng
5 1996 Traàn Vaên Vaøng tuyeàn
12 1990 Traàn Vaên Vaøng 382
10 1963 Vuõ Vaên Söï 380
7 1963 Vuõ Vaên Söï 380
12 1990 Vuõ Vaên Söï
07 37p2 1992 Vuõ Vaên Söï daêng 380

6 1976 Buøi Vaên Luoâng 285


5 1979 Buøi Vaên Luoâng 285
2001 Buøi Vaên Luoâng danh 285
2007 Buøi Vaên Luoâng 285
5 1959 Cao Vaên Chum 268
4 1958 Cao Vaên Chum 268
5 1982 Cao Vaên Chum 268
9 1983 Cao Vaên Chum 268
2005 Cao Vaên Chum 268
6 1969 Chaâu Vaên Phöôùc 269
5 1971 Chaâu Vaên Phöôùc 269
Taâm thaàn 1991 Chaâu Vaên Phöôùc hieáu 269
1994 Chaâu Vaên Phöôùc saùng 269
1973 Chaâu Vaên Teøo 270
3 1977 Chaâu Vaên Teøo 270
1996 Chaâu Vaên Teøo duy 270
5 1975 Döông Taán Dòch 271
5 1986 Döông Taán Dòch 271
2003 Döông Taán Dòch nghóa 271
2005 Döông Taán Dòch 271
6 1969 Hoà Vaên Lai 272
8 1968 Hoà Vaên Lai 272
1995 Hoà Vaên Lai quyeân272
1999 Hoà Vaên Lai thaûo 272
5 1964 Hoà Vaên Thaûnh 273
5 1965 Hoà Vaên Thaûnh 273
12 1985 Hoà Vaên Thaûnh 273
12 1989 Hoà Vaên Thaûnh 273
12 1982 Hoà Vaên Thaûnh 273
3 1940 Huyønh Vaên Boâng 274
12 1975 Leâ Hoàng Phuùc 275
08 189p6 1993 Leâ Hoàng Phuùc hieáu 275
12 1986 Leâ Hoàng Phuùc 275
5 1969 Leâ Höõu Thoï 276
6 1970 Leâ Höõu Thoï 276
09 40p2 1994 Leâ Höõu Thoï hieáu 276
2000 Leâ Höõu Thoï nhöït 276
4 1950 Leâ Minh Khöông 277
4 1950 Leâ Minh Khöông 277
8 1974 Leâ Minh Khöông 277
12 1983 Leâ Minh Khöông 277
6 1996 Leâ Minh Khöông cöôøng
6 1985 Leâ Minh Khöông 277
8 1977 Leâ Minh Khöông 277
2004 Leâ Minh Khöông 277
6 1980 Leâ Quang Khaùnh 278
7 1980 Leâ Quang Khaùnh 278
2001 Leâ Quang Khaùnh baêng 278
2006 Leâ Quang Khaùnh 278
3 1977 Leâ Taán Nghóa 279
3 1980 Leâ Taán Nghóa 279
2004 Leâ Taán Nghóa 279
6 1977 Leâ Thanh Ñieàn 280
6 1981 Leâ Thanh Ñieàn 280
2002 Leâ Thanh Ñieàn quyeân280
2004 Leâ Thanh Ñieàn 280
6 1975 Leâ Thaønh Phöôùc 281
4 1977 Leâ Thaønh Phöôùc 281
9 1991 Leâ Thaønh Phöôùc taøi
2003 Leâ Thaønh Phöôùc sang 281
09 51p3 1994 Leâ Thaønh Phöôùc taøi 281
2 1965 Leâ Thò Beá 282
6 1981 Leâ Thò Beá 282
2 1983 Leâ Thò Beá 282
6 1989 Leâ Thò Beá 282
4 1967 Leâ Thò Haèng
Beänh tim 1991 Leâ Thò Haèng khaûi
8 1995 Leâ Thò Haèng thoa
2 1943 Leâ Thò Nhan 284
4 1976 Leâ Thò Nhan 284
5 1978 Leâ Thò Nhan 284
2 1980 Leâ Thò Nhan 284
3 1984 Leâ Thò Nhan 284
2005 Leâ Thò Nhan 284
2 1968 Leâ Thò Phöôïng
9 1994 Leâ Thò Phöôïng nga
4 1959 Leâ Vaên Haân 286
3 1961 Leâ Vaên Haân 286
12 1984 Leâ Vaên Haân 286
9 1986 Leâ Vaên Haân 286
4 1940 Leâ Vaên Höõu 287
3 1940 Leâ Vaên Höõu 287
6 1975 Leâ Vaên Höõu 287
5 1976 Leâ Vaên Höõu 287
1996 Leâ Vaên Höõu trinh 287
2004 Leâ Vaên Höõu 287
3 1965 Leâ Vaên Löïc 288
4 1962 Leâ Vaên Löïc 288
12 1985 Leâ Vaên Löïc 288
12 1987 Leâ Vaên Löïc 288
07 12p1 1992 Leâ Vaên Löïc haèng 288
08 34p2 1993 Leâ Vaên Löïc trang 288
5 1981 Leâ Vaên Saùng 289
5 1984 Leâ Vaên Saùng 289
2003 Leâ Vaên Saùng tuøng 289
8 1971 Leâ Vaên Sôn 290
8 1974 Leâ Vaên Sôn 290
2005 Leâ Vaên Sôn 290
12 1976 Leâ Vaên Sôn 290
9 1978 Leâ Vaên Sôn 290
2000 Leâ Vaên Sôn tieán 290
2005 Leâ Vaên Sôn 290
5 1979 Löông Thanh Tuøng 291
9 1979 Löông Thanh Tuøng 291
2000 Löông Thanh Tuøng phöông291
2003 Löông Thanh Tuøng huy 291
6 1982 Ñaëng Vaên Chaân 292
2002 Ñaëng Vaên Chaân döôïm 292
12 1958 Ñaëng Vaên Thöùc 293
12 1983 Ñaëng Vaên Thöùc 293
10 1953 Ñaëng Vaên Thöùc 293
2007 Ñaëng Vaên Thöùc 293
3 1934 Ngoâ Thò Nang 294
9 1970 Ngoâ Thò Nang 294
7 1978 Nguyeãn Hoaøng Tuaán 295
7 1966 Nguyeãn Hoaøng Tuaán 295
2005 Nguyeãn Hoaøng Tuaán 295
9 1986 Nguyeãn Minh Trí 296
9 1985 Nguyeãn Minh Trí 296
4 1979 Nguyeãn Ngoïc Trung 297
4 1985 Nguyeãn Ngoïc Trung 297
2008 Nguyeãn Ngoïc Trung 297
10 1973 Nguyeãn Ñình Chieán
10 1975 Nguyeãn Ñình Chieán
5 1998 Nguyeãn Ñình Chieándaáu
9 1978 Nguyeãn Ñình Nghóa 299
9 1977 Nguyeãn Ñình Nghóa 299
2003 Nguyeãn Ñình Nghóa huyeàn299
9 1974 Nguyeãn Phöôùc Taán 300
8 1978 Nguyeãn Phöôùc Taán 300
7 1996 Nguyeãn Phöôùc Taánhuyeàn
2003 Nguyeãn Phöôùc Taánloäc 300
6 1985 Nguyeãn Quoác Tuaán 301
6 1987 Nguyeãn Quoác Tuaán 301
2007 Nguyeãn Quoác Tuaán 301
12 1981 Nguyeãn Thanh Lieâm 302
12 1982 Nguyeãn Thanh Lieâm 302
2007 Nguyeãn Thanh Lieâm 302
5 1973 Nguyeãn Thaønh Coâng 303
2000 Nguyeãn Thaønh Coâng
tuù 303
6 1978 Nguyeãn Thaønh Coâng 303
2004 Nguyeãn Thaønh Coâng 303
5 1971 Nguyeãn Thaønh Long 304
12 1972 Nguyeãn Thaønh Long 304
10 1993 Nguyeãn Thaønh Longaùnh
4 1999 Nguyeãn Thaønh Longhoà
3 1944 Nguyeãn Thò Caàn 305
9 1980 Nguyeãn Thò Caàn 305
6 1982 Nguyeãn Thò Caàn 305
2002 Nguyeãn Thò Caàn thö 305
2004 Nguyeãn Thò Caàn 305
3 1941 Nguyeãn Thò Chaân 306
8 1978 Nguyeãn Thò Chaân 306
11 1989 Nguyeãn Thò Chaân 306
11 1990 Nguyeãn Thò Chaân 306
6 1976 Nguyeãn Thò Chaân 306
2005 Nguyeãn Thò Chaân 306
1925 Nguyeãn Thò Chaéc 307
4 1967 Nguyeãn Thò Chaéc 307
5 1966 Nguyeãn Thò Chaéc 307
11 1987 Nguyeãn Thò Chaéc 307
09 76p4 1994 Nguyeãn Thò Chaéc thanh 307
1933 Nguyeãn Thò Hai 308
6 1976 Nguyeãn Thò Hai 308
9 1983 Nguyeãn Thò Hai 308
3 1948 Nguyeãn Thò Haûo 309
8 1969 Nguyeãn Thò Haûo 309
6 1969 Nguyeãn Thò Haûo 309
09 44p3 1994 Nguyeãn Thò Haûo mol 309
1996 Nguyeãn Thò Haûo pha 309
9 1985 Nguyeãn Thò Leâ Dung 310
2004 Nguyeãn Thò Leâ Dung 310
2008 Nguyeãn Thò Leâ Dung 310
4 1978 Nguyeãn Thò Lieân 311
7 1973 Nguyeãn Thò Lieân 311
1998 Nguyeãn Thò Lieân phuùc 311
2000 Nguyeãn Thò Lieân thaïnh 311
6 1971 Nguyeãn Thò Nöông
6 1993 Nguyeãn Thò Nöông tuøng
2 1940 Nguyeãn Thò Phaùt 313
1930 Nguyeãn Thò Saùu 314
3 1974 Nguyeãn Thò Saùu 314
1 1990 Nguyeãn Thò Saùu
1998 Nguyeãn Thò Saùu lôïi 314
5 1959 Nguyeãn Vaên Chöa 315
4 1959 Nguyeãn Vaên Chöa 315
8 1979 Nguyeãn Vaên Chöa 315
8 1980 Nguyeãn Vaên Chöa 315
2003 Nguyeãn Vaên Chöa dung
2006 Nguyeãn Vaên Chöa 315
3 1966 Nguyeãn Vaên Dôïn 316
4 1969 Nguyeãn Vaên Dôïn 316
07 27p2 1991 Nguyeãn Vaên Dôïn sang 316
Taâm thaàn 1995 Nguyeãn Vaên Dôïn thaém 316
4 1962 Nguyeãn Vaên Gaàn 317
5 1964 Nguyeãn Vaên Gaàn 317
8 1982 Nguyeãn Vaên Gaàn 317
12 1985 Nguyeãn Vaên Gaàn 317
08 laàn 2 1993 Nguyeãn Vaên Gaàn ngaân 317
5 1970 Nguyeãn Vaên Giang 318
8 1989 Nguyeãn Vaên Giang 318
2008 Nguyeãn Vaên Giang 318
8 1983 Nguyeãn Vaên Giang 318
5 1984 Nguyeãn Vaên Hieáu
2 2001 Nguyeãn Vaên Hieáu thaûo
6 1975 Nguyeãn Vaên Lo 320
7 1977 Nguyeãn Vaên Lo 320
4 1999 Nguyeãn Vaên Lo haäu
2003 Nguyeãn Vaên Lo thuyù 320
4 1937 Nguyeãn Vaên Muoân 321
3 1950 Nguyeãn Vaên Muoân 321
5 1982 Nguyeãn Vaên Muoân 321
4 1978 Nguyeãn Vaên Thaïnh 322
4 1978 Nguyeãn Vaên Thaïnh 322
1999 Nguyeãn Vaên Thaïnhnhö 322
2006 Nguyeãn Vaên Thaïnh 322
6 1962 Nguyeãn Vaên Thanh 323
6 1973 Nguyeãn Vaên Thanh 323
3 1993 Nguyeãn Vaên Thanh thuyû
4 1972 Nguyeãn Vaên Trai 324
6 1974 Nguyeãn Vaên Trai 324
7 1996 Nguyeãn Vaên Trai trung
8 1963 Nguyeãn Vaên Xuyeân 325
1 1967 Nguyeãn Vaên Xuyeân 325
4 1993 Nguyeãn Vaên Xuyeântuaán
2001 Nguyeãn Vaên Xuyeânhaân 325
4 1951 Phaïm Thò Bay 326
7 1971 Phaïm Thò Bay 326
3 1929 Phaïm Thò Heát 327
9 1972 Phaïm Thò Heát 327
7 1972 Phaïm Thò Heát 327
10 1966 Phaïm Thò Ñeït 328
10 1986 Phaïm Thò Ñeït 328
1 2002 Phaïm Thò Ñeït thuö
09 41p3 1994 Phaïm Vaên Hoaøng hieáu 329
11 1986 Phan Minh Hoàng 330
7 1978 Phan Minh Hoàng 330
1996 Phan Minh Hoàng kha 330
4 1941 Phan Vaên Taùnh 331
4 1941 Phan Vaên Taùnh 331
6 1982 Phan Vaên Taùnh 331
5 1976 Phuøng Vaên Bieân 332
9 1983 Phuøng Vaên Bieân 332
2003 Phuøng Vaên Bieân haûo 332
5 1915 Phuøng Vaên Nhö 333
5 1942 Phuøng Vaên Nhö 333
5 1943 Phuøng Vaên Nhö 333
9 1985 Phuøng Vaên Nhö 333
6 1977 Traàn Kim Cöôøng 334
6 1982 Traàn Kim Cöôøng 334
2001 Traàn Kim Cöôøng nga 334
9 1958 Traàn Ngoïc Aùnh 335
12 1983 Traàn Ngoïc Aùnh 335
11 1990 Traàn Ngoïc Aùnh
5 1980 Traàn Ngoïc Dö 336
5 1981 Traàn Ngoïc Dö 336
2000 Traàn Ngoïc Dö nhi 336
2004 Traàn Ngoïc Dö 336
7 1990 Traàn Ngoïc Luoâng
2007 Traàn Ngoïc Luoâng 337
9 1974 Traàn Thanh Bình 338
6 1976 Traàn Thanh Bình 338
1996 Traàn Thanh Bình tuyeàn 338
3 1973 Traàn Thanh Hoà
4 1970 Traàn Thanh Hoà
6 1997 Traàn Thanh Hoà duy
2 2001 Traàn Thanh Hoà nhö
mc 1930 Traàn Thò Baûy 340
6 1968 Traàn Thò Baûy 340
6 1974 Traàn Thò Baûy 340
2004 Traàn Thò Baûy 340
9 1975 Traàn Thò Gaám 341
3 2000 Traàn Thò Gaám hieàn
2003 Traàn Thò Gaám
4 1943 Traàn Vaên Thaønh 342
2 1955 Traàn Vaên Thaønh 342
3 1980 Traàn Vaên Thaønh 342
5 1985 Traàn Vaên Thaønh 342
7 1987 Traàn Vaên Thaønh 342
8 1990 Traàn Vaên Thaønh 342
8 1992 Traàn Vaên Thaønh trang
7 1960 Tröông Ngoïc Nhö 343
6 1983 Tröông Ngoïc Nhö 343
2004 Tröông Ngoïc Nhö 343
9 1986 Tröông Nhaät Linh 344
12 1984 Tröông Nhaät Linh 344
2005 Tröông Nhaät Linh 344
12 1980 Voõ Hoaøng Nhöït 345
7 1991 Voõ Hoaøng Nhöït nhung
2008 Voõ Hoaøng Nhöït 345
10 1960 Voõ Vaên Chanh 346
8 1963 Voõ Vaên Chanh 346
12 1982 Voõ Vaên Chanh 346
12 1984 Voõ Vaên Chanh 346
10 1986 Voõ Vaên Chanh 346
12 1988 Voõ Vaên Chanh 346
5 1975 Voõ Vaên Taân 347
6 1975 Voõ Vaên Taân 347
6 1997 Voõ Vaên Taân phong
4 1968 Voõ Vaên Töôûng 348
4 1969 Voõ Vaên Töôûng 348
12 1990 Voõ Vaên Töôûng
08 24p2 1993 Voõ Vaên Töôûng thaém 348
3 1999 Voõ Vaên Töôûng huyønh
2002 Voõ Vaên Töôûng thö 348
2005 Voõ Vaên Töôûng 348
5 1962 Voõ Vaên Trung 349
5 1959 Voõ Vaên Trung 349
Beänh 1980 Voõ Vaên Trung 349
4 1984 Voõ Vaên Trung 349
10 1989 Voõ Vaên Trung 349
07 4p1 1991 Voõ Vaên Trung dieäp 349

1997 Nguyeãn Vaên Sôn nhö 219


2001 Phaïm Vaên Trieàu my 362
1998 Leâ Vaên Ngoan thaém 248
2001 Döông Kim Sa traân 262
07 64p4 1991 Cao Vaên Chum vuõ 268
1997 Leâ Vaên Voâ thaéng 350
08 61p4 1993 Leâ Vaên Voâ phöông350
08 71p4 1993 Leâ Vaên Bang trung 351
1997 Leâ Vaên Bang kieáu 351
2000 Leâ Vaên Bang giang 351
1974 Leâ Thò Nhoû 353
1998 Leâ Thò Nhoû haân 353
1973 Nguyeãn Vaên Naêm 356
1978 Nguyeãn Vaên Naêm 356
1996 Nguyeãn Vaên Naêm kha 356
5 1973 Döông Minh Thaéng 358
5 1978 Döông Minh Thaéng 358
6 1974 Nguyeãn Minh Taán 359
6 1982 Nguyeãn Minh Taán 359
2000 Nguyeãn Minh Taán nghóa 359

2003 Traàn Thanh Bình thuaän 338


1968 Lyù Ngoïc Doïn 361
2000 Lyù Ngoïc Doïn doà 361
2001 Buøi Vaên Chì khoa 151
1995 Traàn Anh Taùm tuaán 352
1999 Traàn Anh Taùm tuuù 352
2001 Traàn Anh Taùm taøi 352
1997 Leâ Vaên Ñöôøng yù 354
1968 Leâ Vaên Ñöôøng 354
1975 Leâ Vaên Ñöôøng 354
1996 Leâ Thò Saùu tuaán 355
4 1954 Leâ Thò Saùu 355
1973 Leâ Vaên Phuùc 357
1975 Leâ Vaên Phuùc 357
1996 Leâ Vaên Phuùc phaùt 357
2001 Döông Minh Thaéng vi 358
06 65p4 1991 Döông Vaên Sôn thanh 369
07 5p1 1992 Nguyeãn Thanh Duõngdieäu 370
07 135p7 1992 Nguyeãn Vaên Vieân ngoïc 371
07 32p2 1992 Traàn Vaên Minh vuõ 372
1997 Voõ Vaên Naêm an

2002 Leâ Quoác Phi 368


8 1982 Leâ Quoác Phi 368
8 1982 Leâ Quoác Phi 368
2002 Nguyeãn Vaên Hoaøng 35
6 1978 Nguyeãn Phöôùc Tieán 365
5 1977 Nguyeãn Phöôùc Tieán 365
2003 Nguyeãn Phöôùc Tieán
dueân 365
1981 Nguyeãn Ñình Khoái 366
1985 Nguyeãn Ñình Khoái 366
2003 Nguyeãn Ñình Khoái thanh 366
2003 Haø Ngoïc Sang hoaøi 367
2002 Laâm Taâm Quan kieät 93
9 1976 Haø Ngoïc Sang 367
9 1975 Haø Ngoïc Sang 367
boû hoïc
Teân lôùp phong Tröôøng Naêm toát nghieäp Toát nghieäp
Boû hoïc
ngheà
cuûa MC ñang hoïc THCS PTTH Ñang Ñaõ TNlôùp
PT BT PT BT hoïc Loaïi
ñang hoïc maáy
TÑVH naêm
2005 ###
2006 ###
1 1 1###
8 8 8###
9 MT 21p2
2 MTA
8 8
5 5 5###
6 6 6###
9 9 tn 2005 10###
10 ml 87p5
12 12 1990
12 12 2000 x
3 mta

8 8 4###
8 8 8###
12 12 tn 1998 THYT
12 12 tn 1998 THYT
12 12 tn
11 ml 62p4
12 12 12###
8 8 8###
11 thpttt
193p10

4 4 5###
5 5 5###
7 thcsmt

6 6 8###
8 thcsmt
12 12 tn 2004
2005 10###
2 2 3###
6 6 6###
11 11 11###
8 8 9###
7 7 7###
12 12 tn 2005

7 7
7 7
12 12
7 7 7###
5 5 4###
5 MTA
12 12 tn
3 3 3###
3 3 3###
12 12 1998 SP
12 12 1994 12###
8 8 1964 10###
12 12 2003
5 5 5###
12 12 2003
8 8

5 5 2###
9 9 MT
6 6 MT
10 10
2 2 1###
7 7
12 12 tn
5 5
5 5 6###
10 10 6###
5 5 3###
9 9 tnbt
2 2 2 ###
3 3
6 MTA
3 MTA aáp 4
1
7 7
3 3
12 12 tn 2004 x
12 12 tn 2006
6 6
7 7
2
1 1

12 12 1983
7 7 8###
12 ml 97p5
1 1 3###
7 7 7###
6 thcsmt
3 3 3###
11 11 11###
7 7 7###
4 MTA
1/1 mta
12 12
12 12
4 4
6 6

12 12 1989
12 12 1989
7 7 thò traán TT
11 11 11###
4 4 3###
10 10 2001 10###
10 205p11 2006
7 mt
5###
5###
12###
7###
3 3 3###
5 5 5###
10 10 2003 10###
9 9
5###
5###
5###
5###
2000 2003
5 5 4###
5 5 4###

12 12 6###
12 12 1996 1999

6 6

4 4 4###
7 7 6###
12 12 2000
12 12 2003
10 10

9###
5###
11 11 BM
12 12 BM
4 MTA
1 1 1###
7###
1970 10###
8###
1998
12###
12tn x
10 BCTT 11p1 2005
3 3
5 5
5 5
9 9 7###
9 MT 48p3
2 mta
5 5 6###
7 7
12 12 1985 1988
12 12 1985 1988 2000
7 TT 182p10tt

12 12
12 12 1993 1996 1999
1998 2001
12 12 2002 2005
11 11 ML

3 3 1###
3 3 3###
12 12 1980 1983 1985
9 9 1982 10###
12 12 tn 2003 2006
3 mta
6###
8###
8b 8###
8 MT 17p1
3 3 3###
3 3 3###
12 12 tn 1996 1999
7 7 7###
2 mta
5 5 3###
9 9 8###
9 MT 38p2
3 mta
5 5
5 5 5###
6 6 6###

5 5 5###
11 11 11###
2002 12###
3 3 3###
3 3 1###
5 5 5###
3 3 2###
12 12 tn 2002 2005
12 12 tn
10 ml 60p3
4 4 5###
6 6
1 mta
10 ml 16p1
9 9 9###
8 8 8###
8 MT 103p6
6 MT
3 3 3###
2 2 2###
2 2 2###
7 7 7###
4 MTA
5 5 5###
12 12

9 9 1981 1984
9 9 9###
12 12 BCTT 2003
10 ML 74p4
9 9 5###
12 12 1972 1975 1978
12 12 tn 1999 2002 x
12 12 tn 2001 2004 x
7 7 7###
5 5 7###

5 5
5 5
1987 1990 1992
9###
11 11 BM 2004
8 8 MT
1/1 mta

3 3 3###
8 8 8###
12 BM 102p6 2006 102p6 2006
12 12 tn 2003 2006
6 6###
5 5 3###
9 9 tn
6 6 6###
12 12 tn 2005
6 mt
6 6 6###
12 12 1999 2004
9 MT 6p1
9 MT 11p1
5 5 5###
10 10 1984 10###
7 mt
7 7 7###
1 mta
1 1 1###
2 2 1###
3 3 3###
6 6 6###
9 9 tn 9###
2 2 1###
10 10 1973 10###
12 12 tn 2003
11 11 2005
7 mt
4 MTA
5 5 4###
5 5 6###
6 6 6###
12 12 tn
12 12 1982 1985 1997
10 10 1988
11 ml 63p4

12 12 Aáp 3
5 5 Aáp 3
6 mt
4 mta
5 5 5###
2 2 2###
6 6 1998 2001
6 6 2001 2004
12 12 BCTT 2003 2006
11 11 BCTT 2005
9 MT 53p3
7 MT 9p1
4 MTA
1988
12###
12 12 TT 2004
5###
11###
5###
7###
8###
2###

4###
12 12 7###
8 8 6###
8 MT 69p4
3 MTA
4 4 4###
6 6 6###
5 MTA
3 3 3###
3 3 4###
4 4 4###
12 12 tn 2005
11 tt 44p3
5 5 6###
2 2 2###
9 9 9###
7 7 7###
7 7 7###
12 12 tn
10 139p7
3 3
4 4 1987
8 8 8###
7 MT 37p2
5 MTA
mc
5 5 Aáp 3
5 5 Aáp 3
6 6 Aáp 3
12 12 tn Aáp 3
7 7
3 mta
3 3 3###
5 5 5###
5 5 5###
2 mta
5 mta
8 8 5###
7 7 7###
12 12 tn
3 3 3###
12 12 2005
4 4 4###
5 5 6###
2 mta

5###
2###
9###
5###
1998 12###
2000 10###
11 11 2005
4###

6 6 5###
3 3 3###
4###
4###
6 6 6###
6 6 6###
5 MTA
7###
3 3
1980 1983
1982 1985 1989
10 13p1 2006
5 MTA
6 6 6###
4 4 4###
4 4 1998 2001
9 9 2001 2004
10 64p4 2006
5 5 5###
5 5 7###
4 MTA
mc
2 2 3###
2 2 3###
8 8 8###
4 4 4###
12 12 2003 2006
5###

5 5
5 5
5 5 5###
5 5 2001 2004
10 10 2006
6 6 6###
mc
3 3 Aáp 3
12 12 tn Aáp 3
11 ml 47p3 Aáp 3
3 3 3###
2 2 2###
8 MT 58p3
4 MTA
7 7 7###
3 3 3###
10 10 8###
12 12 tn 2001 2004 2006
10 10 ml 2006
12 12 tn 2004
9 mt
2 2 2###
6 6 6###
3 3 3###
11 ml 190p10
9 mt 57p3
9 9 Aáp 3
6 6 Aáp 3
8 ba Aáp 3
3 mta Aáp 3
7 7 7###
10 10

6 6 6###
8 8 8###
2 mta
5 5 5###
2 2 2###
2 2 2###
5 5 5###
3 3
5 5
5 mta
12 12 12###
8 8

6 6 6###
3 3 3###
12 12 tn 2006
12 12 tn 2005

12
8###
1985 1988
3 3 3###
5 5 5###
5 5 5###
12 12 2000 2003 2005
10 10 2003 10###
5 5 5###
1/3 mta 0 phieáu

8 8
5 5

3 3 3###
7 7 7###
mc MC
3 MTA
4 4 3###
4 4 5###
9 9 6###
12 12 tn 2003 2006
9 9 tn 2006
10 ml 54p3
3 3 3###
5 5 5###
9 9 2004 9###
10 10 1979 10###
8 8 8###
6 MT
3###
3###
1999 2002 2005
2005
2004 10
8###
7 MT 2p1
5 5 5###
4 4 4###
6 6 6###
6 6 6###
6 6 6###
7 7 7###
9 9 9###
9 MT 59p3
12 12
12 12 tn
3 3 3###
3 3 3###
3 3 3###
5 5 6###
11 11
1 mta

9 9 8###
5 5 4###
7 7 8###
10 10 1996 9###
12 12 tn 1999
12 12 tn
11 ml 33p2
4###
8###
2001
2003 2006
7###

11 11 5###
10 10 3###
12 12 1997 10###
11 11 5###
12 12 tn 2002 2005 x
3 MTA
11 11 6###
10 10
12 12 tn
2/1
9 9 1998 10###
12 12 1999 2001 2006
9 9 9###
12 12 12###
12 12 1992 1995 1998
12 12 1993 1996 1999
1 mta

3 3
5###
5###
2003
12 12 1995 1997
12 12 10###
2 MTB
7 7 7###
3 3 3###
12 12 2005
12 12 TT
1986 10###
5###
8 8 MT

5 5 5###
6 6 7###
12 12 2001
12 12 tn 12###
12 12 12###
5 5 5###
5 5 1975
5 5 3###
10 10 10###
7 7 6###
12 12 tn 2000 2003
12 12 tn 2005
10 10 10###
5###
5###
1991 10###
5 5 5###
5 5 5###
7 7 8###
12 12 tn 1999 2002 2004
9 9 tn 1993
6 MTA
taät baåm sinh
12 12 tn
3 3 3###
4 4 4###
6 6 6###

9 9 9###
9 9 9###
6 6 HTPhuù
1/1 mta
10 10 1996 10###
5 5 5###

1 1 1###
5 5 5###
10 10 10###
10 10 2001 2004
4 4 4###
4 4 3###
6 6 6###
6 6 6###
7 7 6###
1 nd 0 phieáu

8 8 9###
7 7 7###
10 ml 44p3
7 7 7###
8 8
1 mta

2 2 1###
10 10 1975 10###

5 5 5###
7 7 7###
9###
2000 2003
12 12 2003 2006
8 MT 3p1
3###
3###
3###
4###
7###
9###
5 5 5###
5 5 5###
6 6 7###
5 5 5###
5 5 5###
7 7 7###
10 10 2006
1992 1995
1994 10###
1/1 mta

5 5 3
5 5 5###
6 6 6###
5###

6 6 8###

5 5 5###
5 5 10###
12 12 tn 1995 1998 x
7 7 5###

3 3 3###
4 4 4###
12 12 tn
9pc
7 7 8
7 7 7
12 12 2000 2003 x
5 5
5 5 5###
3 3 3###
11 ml 26p2
khieám thính
MT
2 mta
1 1 2###
5 5 7###
5 5 2###
8 8 8###
12 12 tn 2001 2004 12###
12 12 tn 2004
3 3 3###
2 2 3###

3###
12 12 TT 2004
9 9 MT
5###
3###
6###
8###
1994 1997
5 5 5###
7 7 7###

8 8 8###
4 4 4###
7 MT 39p2
6 MT
8 8 8###
5 5 5###
9 MT 55p3
7 MT 70p4

5 5 5###
7 7 7###
12 12 tn x
12 12 tn 12###
4 4 4###
10 10 10###
6###
4 4 x
9 9 9###
9 9 9###
7 7

2 2 2###
3 3 3###
2###
3###
5###
2###
9###
4 4 4###
5 5 5###
2 MTA
8 8 MT
2 MTA

3 3
3 3
7 7 7###
7###
7 7 4###
12 12 tn
10 ml 48p3
12 12 TA
6 6 4###
9 9 4###
10 ml 21p2
2 2 2###
1 1 1###
9###
9###
6###
9###
5 5 5###
9 9 9###

1/3 mta 0 phieáu


6 6

5 5 5###
5 5
1
2 2 2###
3 3 3###
9 9 9###
5 5 5###
9 9 9###
10 10 10###
2 2 2###
12 12 2001
9 9 9###
6 6 6###
12 12 BCTT 2000
11 11 ML 2005
12 12 1981 1983
12 12 1981 12###
12 12 tn x
12 ML 22p2
6 6 6###
6 6 6###
10 ml 59p3
8 MT
2 2 2###
3 3 3###
9 9 9###
2 2 2###
9 9 9###
1/2 mta

4 4 4###
2 2 2###
4 4 4###
6 6 6###
9 9 9###
12 tn 51p3
2 mta
4 4
10 10 2002 10###
7 7

4 4 4###
5 5

7 7 7###
4 4 4###
4 4 4###
8###
7 7 7###
2###

3 3 3###
6 6 6###
8 8 8###
8###
12 12 tn 9###
12 12 tn x
12###

2###
2###
2###
3###
4 4 4###
3 3 3###
10 10 2000 10###
7###
10 9p1
1 1 1###
mc 3###
5###
2###
5 5 5###
1###
2###
7###

5 5 BLöông
2 2 2###
5 5 5###
9 9 9###
1/2 mta 0 phieáu
5 5
4 4

6
6
6
12
6
11 11 BCTT
4 4 3###
6 6 2###
6###
9 9
9pc MT
6 6 4###
6 6
6

7 7 7###
6 6
2 mta

2 2 2###
10 10 10###
12 12 tn 12###
3 mta
1 mta

3 3 3###
4 4 3###
9 9 9###
5 5 5###

5 5 5###
2 2 2###
9 9 9###
3 mta
6 6
3 3 3###
2 2 2###
12 12 12
12 12 tn
12 12 tn 9###

maát trí
6 6
10 10 4###
8 8 4###
4 4 4###
8###
7###

6 6 MT
4 4 4###
6 6 6###
3###
4###
10 10 ML 2006
4 MTA
6 6 MT
2 2 2###
2 2 2###
6 6 6###
12 12 tn 2005
12 ml 57p3 2006
9 9 9###
6 6 6###
1 mta
5 5 5###
5 5 5###
9 9 9###
6 6 6###

5 5
12 12 12###
7 7 7###
9 9 9###
9 9 9###
5 5 5###
9 9 9###
9 MT 54p3
7 7
3 3 3###
5 5 5###
3 3 3###
7 7 7###
12 12 tn
11 11 11###
7 7

9 9 9###
12 ML 44p3 2006
7 mt
6 6

3 3 3###
mc
5###
12 12 tn x
2 MTA
12 12 tn

5 5 5###
5 5 5###

12 12 tn 2003
8###
1 mta

9 9 10###
9 9 9###
10 10 10###
9 9 9###
3 3 VH
8###
3 3 3###
11 ml 36p2
3 3 3###
1 MTA

3 3
4 4 4###
4 4 4###
7 7 7###
12 ML 63p4 2006
4 4 4###
4 4 4###
5 MTA
6 6 6###
9 9 9###
3 3 3###
2 2 2###
5 5 5###
10 10 10###
6 6 6###
9 9 9###
9 9 9###
10 ml 63p4
4 4 3###

9 9

5 5 5###
4 4 4###
7 7 7###
3 mta

10 10 10###
4 4 4###

9 9 9###
4 4 4###
12 12 tn 2003 2006
12 12 tn 2005
5 5 5###
4 4 4###
11 11 11###
11 11 2005
4 4 4###
4 4 4###
10 10
11 ml 4p1

12 12 x
12 12 x
12 12 tn
10 ml 74p4
8 8 8###
8 8 8###
2 MTA

5 5 5###
3 3 3###
12 12 tn x
10 10 2002
10 ml 18p1
5 5 5###
5 5 5###
5###
3 3 3###
6###
10 10 2006 10###
4 4 4###
4 4 4###

6 MT
5 5 5###
6 6 6###
12 12 tn
12 12 tn
8 MT
3###
3###
12###
7###
7###
9###
6###

6 6 6###
5 5 5###
10 10 10###
12 12 tn 10###
6 6
6 6
1 mta

8 8 8
5 5 5
2 mta
4 4 4
3 3 3
5 5 5
3 3 1
5 5 4
4 4 9
8 52p3
7
3 3 3
2 2 2
12 12 ml
3 3

8 8 6
9
9
5 5 5
3 mta
1 mta

9
7 7
5 5 6###
6 6 9###
5
8

5 5 5
5 5 4
12 12 tn 2002 x
12 12 tn 2003
5 5 3
4 4 4
12 12 tn 2001
12 12 tn 11
12 12 tn 11

6 6 4
4 4 8
10 2p1
10 20p1
3 3 6###
6 6 6###
10 10 10###
11 11 ML
7 7 7
5 5 5
6 6 10
9 tn 16p1 9
9 9
6 6
3 mta

2 2 2
mc 1
7 7 6
12 12 12
12 ml 13p1
10 ml 53p3
7 7 7
6 6 6
10 ml 33p2

3
9
9
7 7 MT
4 4 MTA

3 3 3
3 3 3
6 6 6
8 8

5 5 5
5 5 5
12 12 tn 11
12 12 tn 11
5 5 5
3 3 8
8 8 9
9 9 9
7 7 5###
5 5 5###
3 mta

7 7 8###
6 6 5###
12 12 tn
5 MTA
5 MTA
5 5 5###
2 2 2###
12 12 tn 2000 2003
9 9

12 12 12###
9 9 8###
10 ml 11p1
8 MT
3 mta
4 4 3###
3 3 2###
6 6 6###
5 5 6###

4 4 4###
7 7 6###
12 12 1997 12###
9 9 2000 10###
10 10 9###
9 9 tn 9###
2 2

8 8 8###
5 5 5###
12 12 tn ÑH
12 12 tn 2003 2006
12 12 tn
12 ml 35p2
10 ml 75p4
7 7 6###
6 6 6###
4 MTA
8 8 9###
4 4 4###
8 mt
2 2 mc
6 6 5###
12 12 tn 1997 2000 12

3 3 4###
3 3 1###
5 5 5###
5 5 5###
7 7 7###
3 3 1###
3 3 1###
8 8 9###
3 mta
5 5 3###
7 7 3###
3 3
6 6 5###
2 2 5###
4 4 5###
12###
9###
9###

6 6 6###
7 7 7###
4 MTA

6 6 6###
7 7 5###
12 12 tn
11 11 9###
9 9 9###
5 5 5###
12 12 tn 2002 2005 ÑH
9 MT 32p2
5 5 5###
8 8 8###
5 MTA
7 7 10###

7 7 9###
5###
2###
5###
12 12 1997 12###
12 ml 20p1
4 4 5###
1 1 5###
12 12 tn 1998 2001
12 ml 41p3
3 3 3###
5 5 5###
12 12 1988 1991 3
7 7 1991 9###
8 mt
1 mta
6 6 8###
10 tt 81p5
5 5 5###
11 11 2005
6 mt
2 2 3###
2 2 2###
4 4 6###
8 8 2006
5 5 4###
7 7 3###
7 7 4###
6 6 4###
6 6 6###
1 MTA
8###

5 5 4###
5 5 4###
6 mt
1 MTA

5 5 4###
5 5 4###
5 5 5###
5 5 3###
2 mta
ps
8###
8###
7###
7 7 MT
5 5 2###
5 5 2###
6 6 6###
9 9 5###
7 7 5###
2 mta

5 5 6###
5 5 5###
6 6 4###
5 5
9 9 tn
5

3 3 2###
2 2 3###
5###
8 8 5###
5###
6 6 4###
7 7 7###
6###
4###
3 3 2###
3###
7###
6 6 7###
5 Taân thaønh
6 6 7###
5 MTA
7###
3 mta
6 6 3###
5 5
4 mta
1 mta

5 5 5###
5 5 5###
4 4 4###
4 4 4###
7 7 7###
1/2 mta

5 5 3###
5 5 3###
6###
5 5 6###
7 7 7###
6###
1 MTA
4 4
3 3 3###
5 5 3###
8 8 4###
5 5 1999 2002
6 6 2003 2006
6 6 6###
4 4 5###
2 2 2###
6 6 5###
7 7 2###
9 mt 26p2
8 mt
5 MTA
5###
2###
5###
2001
8###
6###
3 3 HTP.TX
5 5 5###
7 7 5###
5 5 5###
8 8 6###
6 6 1###
11 11 TT
4 4 4###

7 7
5 5 3###
6 6 3###
5 5 4###
5 5 7###
6 6
5 5 8###
6 6 3###
11 ml 137p7 137p7 2007

5 5 4###
5 5 5###
2005 9###
2005
2 mta
5 5 5###
5 5 5###
6 6 5###
10 10 9###
8 8 2006
3 3 4
3 3 4
2 2 5
6
4 4 6
3 3
4 4
4 4
6 6 6###
7 7 7###
5 mta

4 4
2 2
2 2
5 5 5
5
6 6 6
12 12 2006
12 12 tn
10 ml 36p2
5###

5 5
5 5
aêm† 5###
3 3 4###
7 7 5###
9 9 5###

2 2
3 3
6 6 6###
6 6 6###
9 9 8###
6###

4###
5###
5###
4###
2###
3###
10###

5 5 4###
4###
4 4 4###
4 4 4###
6###
6 6 6###
3 3 5###
5 5 5###
4 4 5###
6 6 6###
6 6 6###
11 11 2006
7 7 7###
6 6 6###
5 5 6###
10 10 2003
12 12 tn
6 6 6###
5 5 5###
8 8 7###
12 tn 71p4 2006
5###
4 4 4###
5###
5 5 6###
4 4 6###
3 3 3###
3###
9 9 7###

3 3 3###
3 3 3###
8 8 8###
7 7 7
8 thcsMT
1 mta
5 5 4###
3 3 4###
8 8 5###
7 thcs MT
8 8

5 5 4###
4 4 4###
12 tn 70p4 2006
7 mt

5 5 5###
5 5 5###
5 5 5###
4 4
5 5

1 1
7 7
5 5
12 12 x
12 12 tn 2006
10 ml 111p6
1 1 3
4
3 3 5
6 6 5
mc
mc
7/1 thcsmt
3 3 5###
12 12 5###
12 12 tn
9 9 5###
6 6 8###
5 5 8###
4 4 6###
4 4
4###
6 6 6###
6 6 6###
12 12
10 10 7###
9pc
6 6 6###
4 4 1986
4 mta
6 6 8###
9 9 8###

4 4 6###
5 5 5###
5 5 5###
5 5 5###
10 10 11###
8 8

5 5 5###
6 6 11###
12 12 tn 12###
10 10 9###
12 12

7 7 8###
5 5 3###
5 5 7
5 5 8
7 7 10
4 4
12 12 tn
2 2 4###
3 3 5###
7 7 6###
12 12 tn 2003
11 11
6b
5 5
2 2
5 5 6###
5 5 6###
9 9

4 4 5###
3 3 6###
12 12 tn
10 ml 8p1
3 mta
4 4 5###
4 4 8###
12 12 tn
12 12 tn
4 4 3###
4 4 3###
4 4 4###
6 6 5###
6 6 5###
5 5 5###
9 9 6###
6 6 4
4 4 4
5 5 5###
5 5 6###
10 10 10###
10 11p1
2 2 5###
2 2 4###
4 4 6###
8 8 6###
4 4 5###
6b
8 mt
6 mt
10 10 10
5 5 5
3 mta
3 3 4###
10 10 10###
12 12 tn
10 ml 15p1
12 12 tn
3 3
4 4 5###
3 3 3###
7 7 8###
7 7 11###
9 9

6 6 6###
9 MT 31p2
2 2 2###
4 4 5###
5 5 5###
6 6 12###
11 11 12###
12 12 tn
8 8

6 6 7###
5 5 5###
8
7 mt
6 6 11###
3 3 5###
6 6 5###
4 4 5###
6 6 7###
6 6 5###
7
3 3 mta
5 5 5
5 5 5###
8###
10 10 1995
6 6
9 9 1992
4 4 mta

8 8 9
6 6 9
6 6
3 mta
3 3
3 3
8 8 1986
1997
12 12 tn 2003
2004
8 40p2
4 4 4
2 2 3
9 9 4
10 10 5
6 6 5
10 ml 26p2
7 mta
10 10
5 5
3 3
6 6 6
9 9 mt
6 6 6###
8 mt
6 mt
6 6
7 7
8 8 2005
8 2006
7 7 7###
4 4 4###

2 2 3###
8 8 8###
12 12 2000
5 5 4###
4 mta
3 mta
4###
5###
6###
6 6 MT
mc 3###
7 7 3###
9 9 3###
4 4 4###
4 4 4###
6 6 6###
9 9 9###
5 5 5###
6 6 3###
8 8 12###
7 7 6###
10 10

6 6 6###
3###
1998 10###
5###
3###

4###
5###
6 6 MT
3 3
3 3 2###
4 4 4###
10 10
7b MT
10 10 5###
5###
2 MTA

3 3
3 3 3###
5 5
6 6 9###
8 8 8###
7 7 7###
6 mt
2 mt
2 2 4###
3 3 3###
4 4 4###
8 MT
6 mt
6 6
5 5 4###
12 12 tn x
12 12 tn x
8 8
8 8 3###
5 5 3###
9###
5 5 6###
6###
12 12 tn x
x
11 11 ML
5 5 MTA
12 12 tn
10 10 10###
7 7 10###
12 12 ML
11 ml 37p2

6 6
5 5
2 mta

5 5
4 4
5 5
9 9

6 6
5 5
Taâm Thaàn
8 mt
mc
3 3
7 mt
5 5
5 5

6 6
8 8
8 mt
4 mta
5 5
5 5
12 12 tn
12 12 tn
12 12 tn
3 3
12 12
10 ml 189p6
12 12
5 5
6 6
9 mt 40p2
3 mta
4 4
4 4
8 8
12 12
6 6 mt
6 6
8 8

6 6
7 7
2 mta

3 3
3 3

6 6
6 6

6 6
4 4
9 9

51p3
2 2
6 6
2 2
6 6
4 4
6(beänh tim)
8 8 mt
2 2
4 4
5 5
2 2
3 3

2 2
9 9
4 4
3 3
12 12
9 9
4 4
3 3
6 6
5 5
7

3 3
4 4
12 12 tn
12 12 tn
11 ml 12p1
11 34p2
5 5
5 5

8 8
8 8

12 12
9 9
3 mta

5 5
9 9
3 mta

6 6
1 mta
12 12
12 12 tn
10 10

3 3
9 9
7 7
7 7

9 9
9 9
4 4
4 4

10 10
10 10
5 5 mta
9 9
9 9

9 9
8 8
7 7 ba

6 6
6 6
12 12
12 12

5 5
3 mta
6 6

5 5
12 12
10 10
4 4 mta
3 3
9 9
6 6
1 mta

3 3
8 8
11 11
11 11 tt
6 6

mc
4 4
5 5
11 11
9 mt 76p4
mc
6 6
9 9
3 3
8 8
6 6
9 mt 44p3
7 mt
9 9

4 4
7 7
5 mta
3 mta
6 6
6 6
2 2
mc
3 3
1 1
5 mta
5 5
4 4
8 8
8 8

3 3
4 4
7 27p2
8 Taâm Thaàn
4 4 Aáp 3
5 5 Aáp 3
8 8 Aáp 3
12 12 tn Aáp 3
9 tn laàn 2 Aáp 3
5 5
8 8

8 8
5 5
2 2 mta
6 6
7 7
4 4 mta

4 4
3 3
5 5
4 4
4 4
4 mta

6 6
6 6
3 3
4 4
6 6
7 7 mt
8 8
1 1
4 4
2 mta
4 4
7 7
3 3
9 9
7 7
10 10
10 10
1 1 mta
41p3
11 11
7 7
7 mt
4 4
4 4
6 6
5 5
9 9

5 5
5 5
5 5
9 9
6 6
6 6
2 mta
9 9
12 12
11 11
5 5
5 5
3 mta

7 7

9 9
6 6
7
3 3
4 4
6 6 mt
2 2 mta
mc
6 6
6 6

9 9 Aáp 3chuyeån Haäu Gian


3 3 mta Aáp 3 chuyeån Haäu Gian
Aáp 3 chuyeån Haäu Gian
4 4
2 2
3 3
5 5
7 7
8 8
8 8
7 7
6 6

9 9
12 12

12 12
7 7

10 10
8 8
12 12 tn
12 12 tn
10 10
12 12 tn
5 5
6 6
6 6
4 4
4 4
12 12 ml
10 ml 24p2
3 3 mta
1 mta

5 5
5 5
beänh
4 4
10 10
11 ml 4p1

6/3 ps
2/3 ps

2/1 ps
ps 64p4
6/3 ps
ps 61p4
ps 71p4
6/2 ps
3/1 ps
5 5
5 5
6 6
6 6

1/1 ps
6/2 ps
3/3 ps
2/2 ps
6/2 ps

7/1 ps
4 4

7/2 ps
2/3 ps
ps 65p4
ps 5p1
ps 135p7
ps 32p2
6/3ba ps

2/2 ps
8
8
ps
6 6
5 5
Boû hoïc Hoaøn caûnh
naêmñaëc bieät
con LS
conTB
ghi chuù
con moà coâi
khuyeát taät
chuyeåncoù
ñi soå

x
x

x
x

ÑHNL
x
x

BVCR
BVHT
x
x

x
x

x
0
0

0
x
x

Ñöùc Hueä

x
0

x
x
x

ÑHSPÑT
x

x
0

x
x
x

x
x

x
0
x
x

TC KT x
x

x
x

YT
x

CÑSP

x
x

CÑSP

x
x

x
x

0
x

TB

0
x
x

x
x

x
x

x
x

CÑSP
ÑHYD
ÑHYD x
YT

x
0
x
0

102p6 2006 x
x

x
x

x
x

0
x

x
x
x
x

ÑHGTVT

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
0
0
x

x
x

x
x

x
0
x

CÑSPLA
x
x
x

x
0

x
x

CÑSPLA x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

THGTCCTP
x

x
x

x
x
x
x

o nhaäpkhaåu
x
o nhaäpkhaåu
x
o nhaäpkhaåu
x

SPMG
x
x
0
x

x
0
x

x
x

x
x
0

CÑ x
x

0
x

CÑSP

x
x

x
x

x
x

0
x

x
x
x
x

ÑHNL

x
x

ÑHKT

x
x
x

x
x

muøchöõ

0
0

x
x

x
x
x

CñCN4
x

THXD
x
x

x
0

x
0
x
0

x
0

0
x

x
x

x
x

ÑHNH
x

x
x
x
x

x
x
x
x

ÑHKT

x
x
0
0
0

x
0

0
0
x

x
x

x
x

x
x

x
x

beänh naûo 0
0
Hoängheøo

0
x
x
0

x
x

x
x
x
0
x

x
x

muøchöõ

CÑSP
x

cheát
x
0
x
cheát

x
x

x
hongheøo

x
0

x
x

x
x

x
x
x
GV
GV
x
x

x
x

CÑCNTP x
x
x

0
Coù Taät x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

0
x

x
x

x
x

x
x

0
x

x
x
x

x
x

0
0

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
0

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
0

x
x

Khôø x
x

0
x
0
0
x

x
x

x
x

x
0

x
x
x
0

x
0

137p7 2007 x
x

x
x
x

0
Cuû Chi TPHCM 0

0
x
x
x
x

0
0

x
x

x
x
0
x

x
x

x
x

xaây döïng
Ñi laøm x
x
0
0
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

0
0

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
0

x
0

0
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

0
0
0

0
0

0
B.bamsinh
0
0
0
muøchöõ

0
0
x

x
x

x
x

ÑH
TCCK

CÑSP
ÑH x
x
0
x

0
x

x
x

x
x

x
x
0

0
x
x

0
0

x
x
x

x
x

0
x
x

0
0

x
x

x
x

0
0
x

x
x

0
x

0
x
0
x

0
0

chuyeån Haäu Giang


chuyeån Haäu Giang0
chuyeån Haäu Giang0
x
0

0
x
0
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
0

x
x
Ngaøy Daân 09-10
thaùng toäc soá lop
naêm Aápphieáu
Ho vaø teân sinh Nöõ

Nguyeãn Ngoïc Laønh 1914 Kinh NguyeãnAÁpNgoïc Laønh


4 187
Phuøng Vaên Nhö 1915 Kinh Phuøng AÁp
Vaên4 Nhö
333
Phaïm Vaên Traøng 1919 Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Laêng78
Phan Thò Soå 1919 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Hy
216
Leâ Vaên Tröông 1919 Kinh Leâ Vaên Nam
AÁp 4 247
Leâ Thò Tình 1920 x Kinh Leâ Vaên Nam
AÁp 4 247
Voõ Thò Nhôn 1925 x Kinh Voõ ThòAÁp
Nhôn4 56
Phaïm Thò Phi 1925 x Kinh Phaïm Thò
AÁpPhi
4 74
Nguyeãn Vaên Toá 1925 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Toá
383
Nguyeãn Thò Chaéc 1925 x Kinh NguyeãnAÁpThò4 Chaéc
307
Phaïm Thò Anh 1926 x Kinh Phaïm Thò
AÁpAnh
4 21
Nguyeãn Vaên Chính 1926 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Chính
166
Nguyeãn Vaên ÔÛ 1927 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 ÔÛ 42
Hoà Thò Heân 1928 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Maïnh
102
Phaïm Thò Thieâu 1929 x Kinh Phaïm Thò
AÁpThieâu
4 22
Nguyeân Ñình Be 1929 Kinh NguyeânAÁp Ñình
4 Be 60
Ñaëng Thò Nguyù 1929 x Kinh NguyeânAÁp Ñình
4 Be 60
Nguyeãn Thò Ñôïi 1929 x Kinh NguyeãnAÁpThò4 Ñôïi
188
Nguyeãn Vaên Cöng 1929 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Cöng
190
Ñinh Vaên Muøi 1929 Kinh Ñinh Vaên
AÁpMuøi
4 198
Phaïm Thò Heát 1929 x Kinh Phaïm Thò
AÁpHeát
4 327
Nguyeãn Thò Voïng 1930 x Kinh NguyeãnAÁpThò4 Voïng
16
Phaïm Vaên Caàu 1930 Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Caàu 51
Phuøng Vaên Linh 1930 Kinh Phuøng AÁp
Vaên4 Linh52
Nguyeãn Vaên Maïnh 1930 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Maïnh
102
Nguyeãn Thò Ñôøn 1930 x Kinh NguyeãnAÁpThò4 Ñôøn
143
Nguyeãn Thò Saùu 1930 x Kinh NguyeãnAÁpThò4 Saùu
314
Traàn Thò Baûy 1930 x Kinh Traàn Thò
AÁpBaûy
4 340
Traàn Thò Thöôøng 1932 x Kinh Traàn Thò
AÁpThöôøng
4 30
Phaïm Thò Möôøi 1932 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 ÔÛ 42
Nguyeãn Vaên Thaønh 1932 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Thaønh
45
Phaïm Thò Tieáng 1932 x Kinh Phaïm Thò
AÁpTieáng
4 50
Voõ Thò Hieäp 1932 x Kinh Voõ ThòAÁp
Hieäp
4 89
Nguyeãn Thò Quyeân 1932 x Kinh Ñinh Vaên
AÁpMuøi
4 198
Phan Vaên Vinh 1932 Kinh Phan Vaên
AÁpVinh
4 201
Buøi Thò Thöôøng 1933 x Kinh Buøi ThòAÁp
Thöôøng
4 149
Nguyeãn Vaên Muoân 1933 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Muoân
393
Nguyeãn Thò Hai 1933 x Kinh NguyeãnAÁpThò4 Hai
308
Traàn Thò Möôøi 1934 x Kinh Traàn Thò
AÁpMöôøi
4 55
Ñaëng Thò Sen 1934 x Kinh Ñaëng Thò
AÁpSen
4 99
Chaâu Vaên Nhaâm 1934 Kinh Chaâu Vaên
AÁp 4Nhaâm
154
Chaâu Vaên Myõ 1934 Kinh Chaâu Vaên
AÁp 4Myõ206
Cao Thò Hieån 1934 x Kinh Chaâu Vaên
AÁp 4Myõ206
Leâ Thò Ngoùi 1934 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Muoân
393
Ñoã Vaên Taêng 1934 Kinh Ñoã Ngoïc
AÁpSang
4 260
Ngoâ Thò Nang 1934 x Kinh Ngoâ ThòAÁpNang
4 294
Nguyeãn Vaên Nhaøn 1935 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Nhaøn
40
Hoà Thò Höôøng 1935 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Thaønh
45
Ñaëng Thò Hieäu 1935 x Kinh Ñaëng Thò
AÁpHieäu
4 156
Huyønh Thò Chænh 1935 x Kinh NguyeãnAÁpThaønh
4 164 Tieân
Nguyeãn Vaên Ñaèng 1936 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Ñaèng
38
Phaïm Vaên Döông 1936 Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Döông
76
Nguyeãn Thaønh Tieân 1936 Kinh NguyeãnAÁpThaønh
4 164 Tieân
Nguyeãn Vaên Hieám 1936 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Hieám
233
Nguyeãn Vaên Ngaøn 1936 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Ngaøn
256
Chaâu Thò Ngaãu 1937 x Kinh Chaâu Thò
AÁpNgaãu
4 108
Ngoâ Thò Ngang 1937 x Kinh NguyeãnAÁpPhuù
4 Hoaïch
160
Nguyeãn Thò Tính 1937 x Kinh NguyeãnAÁpThò
4 Tính
165
Leâ Vaên Giaøu 1937 Kinh Leâ Vaên Giaøu
AÁp 4 208
Ñaëng Vaên Chaân 1937 Kinh Ñaëng Vaên
AÁp 4 Chaân
292
Döông Thò Hoaø 1937 x Kinh Ñaëng Vaên
AÁp 4 Chaân
292
Traàn Ngoïc Thaønh 1937 Kinh Traàn Ngoïc
AÁp 4Thaønh
253
Nguyeãn Vaên Muoân 1937 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Muoân
321
Phuøng Thò Nhaøn 1938 Kinh Phan Vaên
AÁpCöng
4 23
Voõ Thò Xeâ 1938 Kinh Voõ ThòAÁp
Xeâ4 105
Buøi Vaên Chì 1938 Kinh Buøi Vaên
AÁpChì
4 151
Nguyeãn Phuù Hoaïch 1938 Kinh NguyeãnAÁpPhuù
4 Hoaïch
160
Nguyeãn Vaên Hieàn 1938 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Hieàn
234
Phaïm Vaên Thoâng 1938 Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Thoâng
246
Traàn Thò Heát 1938 x Kinh Traàn Ngoïc
AÁp 4Thaønh
253
Hoà Thò Baïch 1939 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Ñaèng
38
Leâ Thò Höôøng 1939 x Kinh Leâ Thò AÁp
Höôøng
4 134
Voõ Vaên Ñieàu 1939 Kinh Voõ Vaên Ñieàu
AÁp 4 203
Döông Thò Tieáu 1940 x Kinh Döông Thò
AÁpTieáu
4 112
Ñaëng Vaên Thoân 1940 Kinh Ñaëng Vaên
AÁp 4 Thoân
158
Nguyeãn Vaên Ñôøi 1940 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Ñôøi
195
Phaïm Thò Anh 1940 x Kinh Phan Vaên
AÁpVinh
4 201
Nguyeãn Thò Sang 1940 x Kinh Leâ Vaên Giaøu
AÁp 4 208
Leâ Vaên Lö 1940 Kinh Leâ Vaên Lö4 363
AÁp
Leâ Thò Bay 1940 x Kinh Leâ Vaên Lö4 363
AÁp
Nguyeãn Thò Ñuùm 1940 x Kinh NguyeãnAÁpThò
4 Ñuùm
243
Traàn Vaên Vaøng 1940 Kinh Traàn Vaên
AÁp Vaøng
4 382
Leâ Thò Haïnh 1940 x Kinh Traàn Vaên
AÁp Vaøng
4 382
Huyønh Vaên Boâng Kinh Huyønh AÁp
Vaên4 Boâng
274
Leâ Vaên Höõu Kinh Leâ Vaên Höõu
AÁp 4 287
Leâ Thò Bang x Kinh Leâ Vaên Höõu
AÁp 4 287
Nguyeãn Thò Phaùt 1940 x Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Phaùt
313
Nguyeãn Thò Tröø 1941 x Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Tröø
15
Nguyeãn Thò Möïc 1941 x Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Möïc
65
Phan Vaên Traám 1941 Kinh Phan Vaên
AÁpTraám
4 83
Leâ Thò Höu 1941 x Kinh Phan Vaên
AÁpTraám
4 83
Döông Vaên Tieát 1941 Kinh Döông Vaên
AÁp 4Tieát
114
Leâ Thò Danh 1941 x Kinh Döông Vaên
AÁp 4Tieát
114
Buøi Thò Xi 1941 x Kinh Laâm Taâm Thoân
AÁp 4 132
Nguyeãn Thò Noùi 1941 x Kinh Buøi Vaên
AÁpChì
4 151
Phan Thò Thaéng 1941 Kinh Phan Thò Thaéng
AÁp 4 173
Nguyeãn Thò Lang 1941 x Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Lang
213
Döông Thò Bình 1941 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Ngaøn
256
Laâm Taâm Taøu 1941 Kinh Laâm Taâm Taøu
AÁp 4 266
Nguyeãn Thò Chaân 1941 x Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Chaân
306
Phan Vaên Taùnh 1941 Kinh Phan Vaên
AÁpTaùnh
4 331
Leâ Thò Höu 1941 x Kinh Phan Vaên
AÁpTaùnh
4 331
Laâm Taâm Thoân 1942 Kinh Laâm Taâm Thoân
AÁp 4 132
Buøi Vaên Beù 1942 Kinh Buøi Vaên
AÁpBeù
4 150
Nguyeãn Vaên Lö 1942 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Lö192
Traàn Thò Ñònh 1942 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Sieâng
239
Phuøng Vaên Luøng 1942 Kinh Phuøng AÁp
Vaên4 Nhö
333
Cao Thò Töôi 1943 x Kinh Chaâu Vaên
AÁp 4Nhaâm
154
Phuøng Thò Nhi 1943 x Kinh Voõ Vaên Hai
AÁp 4 202
Nguyeãn Vaên My 1943 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 My217
Leâ Thò Nhan x Kinh Leâ Thò AÁp
Nhan4 284
Leâ Thò Ghi 1943 x Kinh Phuøng AÁp
Vaên4 Nhö
333
Traàn Vaên Thaønh 1943 Kinh Traàn Vaên
AÁp Thaønh
4 342
Leâ Vaên On 1944 Kinh Leâ Vaên On4
AÁp 11
Nguyeãn Thò Chaïy 1944 x Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Chaïy
64
Traàn Vaên Kieäp 1944 Kinh Traàn Vaên
AÁp Kieäp
4 104
Leâ Thò Voïng 1944 x Kinh Traàn Vaên
AÁp Kieäp
4 104
Phaïm Thò Möôøi 1944 x Kinh Phaïm Thò
AÁpMöôøi
4 122
Leâ Thò Haønh 1944 x Kinh Buøi Vaên
AÁpBeù
4 150
Huyønh Thò Traéc 1944 x Kinh Ñaëng Vaên
AÁp 4 Thoân
158
Nguyeãn Vaên Cho 1944 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Cho
167
Traàn Thò Phieán 1944 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Lö192
Nguyeãn Vaên Muøi 1944 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Muøi
193
Voõ Vaên Hai 1944 Kinh Voõ Vaên Hai
AÁp 4 202
Leâ Thò Ñaønh 1944 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 My217
Leâ Kim Chieán 1944 x Kinh NguyeãnAÁp
Ngoïc Trieäu
4 231
Nguyeãn Ngoïc Trieäu 1944 Kinh NguyeãnAÁp
Ngoïc Trieäu
4 231
Laâm Thò Aùnh 1944 x Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Thoâng
246
Phaïm Thò Maûnh 1944 x Kinh Phaïm Thò
AÁpMaûnh
4 389
Phaïm Thò Traâm 1944 x Kinh Phaïm Thò
AÁpTraâm
4 163
Nguyeãn Thò Caàn 1944 Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Caàn
305
Nguyeãn Vaên Luøng 1945 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Luøng
170
Nguyeãn Vaên Hy 1945 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Hy216
Buøi Thò Ngoïc Hueä 1945 Kinh Buøi ThòAÁp
Ngoïc Hueä
4 339
Voõ Thò Taán 1946 x Kinh Leâ Vaên On4
AÁp 11
Döông Baù Höôõn 1946 Kinh Döông Baù
AÁpHöôõn
4 109
Döông Thò Laán 1946 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Hieám
233
Nguyeãn Vaên Sieâng 1946 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Sieâng
239
Chaâu Thò Huyønh 1947 x Kinh Chaâu Thò
AÁpHuyønh
4 1
Laâm Taâm Quan 1947 Kinh Laâm Taâm
AÁp 4Quan93
Leâ Vaên Ñaït 1947 Kinh Leâ Vaên Ñaït
AÁp 4 96
Ñoã Vaên Quaän 1947 Kinh Ñoã VaênAÁpQuaän
4 145
Cao Vaên Nuoâi 1947 Kinh Cao VaênAÁpNuoâi
4 153
Nguyeãn Vaên Boä 1947 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Boä
189
Phaïm Thò Phi 1948 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Muøi
193
Leâ Thaønh Thao 1948 Kinh Leâ Thaønh Thao
AÁp 4 228
Leâ Vaên Quaân 1948 Kinh Leâ Vaên Quaân
AÁp 4 387
Nguyeãn Thò Maûnh 1948 x Kinh Laâm Taâm
AÁp 4Taøu
266
Leâ Vaên Sum 1948 Kinh Leâ Vaên Sum
AÁp 4 375
Löông Vaên Tieång 1948 Kinh Löông Vaên
AÁp 4Tieång
360
Nguyeãn Thò Haûo 1948 x Kinh NguyeãnAÁpThò
4 Haûo
309
Nguyeãn Vaên Taïo 1949 Kinh Chaâu Thò
AÁpSum
4 2
Löông Vaên Dôøi 1949 Kinh Löông Vaên
AÁp 4Dôøi12
Nguyeãn Thò Muoäi 1949 x Kinh NguyeãnAÁpThò
4 Muoäi
66
Nguyeãn Thò Nhieàu 1949 x Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Haø 77
Nguyeãn Thò Höôøng 1949 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Cho
167
Buøi Thò Choùt 1949 x Kinh NguyeãnAÁpNgoïc Laønh
4 187
Phuøng Thò Maønh 1949 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Hy216
Leâ Vaên Xinh 1949 Kinh Leâ VaênAÁpXinh
4 227
La Thò Phuïng 1949 x Kinh Leâ Vaên Quaân
AÁp 4 387
Traàn Vaên Ngoä 1949 Kinh Traàn Vaên
AÁp Ngoä
4 258
Leâ Hoaøng Nam 1950 Kinh Leâ Hoaøng
AÁp 4Nam 4
Leâ Thò Nhòn 1950 x Kinh Leâ Thò AÁp
Nhòn4 8
Voõ Thò Thaåm 1951 x Kinh Leâ Vaên Ñaït
AÁp 4 96
Mai Vaên Hieäp 1950 Kinh Mai Vaên Hieäp
AÁp 4 98
Laâm Thò Minh 1950 x Kinh Ñoã VaênAÁpQuaän
4 145
Traàn Thò Ngheâ 1950 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Boä
189
Nguyeãn Thò Mua 1950 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Ñôøi
195
Nguyeãn Thò Dôn 1950 x Kinh Leâ Thaønh Thao
AÁp 4 228
Nguyeãn Vaên Mua 1950 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Mua
237
Phuøng Thò Bay 1950 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Mua
237
Leâ Thò Gaám 1950 x Kinh Leâ Vaên Veïn
AÁp 4 251
Traàn Thò Xem 1950 x Kinh Traàn Thò
AÁpXem
4 319
Leâ Minh Khöông 1950 Kinh Leâ Minh Khöông
AÁp 4 277
Nguyeãn Ngoïc Lan 1950 x Kinh Leâ Minh Khöông
AÁp 4 277
Phaïm Thò Hoa 1950 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Muoân
321
Nguyeãn Thò Tònh 1951 x Kinh NguyeãnAÁpThò
4 Tònh
14
Traàn Thò Hoàng 1951 x Kinh Traàn Thò
AÁpHoàng
4 54
Buøi Vaên Thöùc 1951 Kinh Buøi Vaên
AÁpThöùc
4 152
Ñoã Thò Tuùc 1951 x Kinh Ñoã ThòAÁp
Tuùc
4 384
Leâ Vaên Veïn 1951 Kinh Leâ Vaên Veïn
AÁp 4 251
Nguyeãn Thò Thieäp 1951 Kinh Leâ Vaên Sum
AÁp 4 375
Leâ Vaên Xoài 1951 Kinh Leâ Vaên Xoài
AÁp 4 379
Voõ Vaên Luaän 1951 Kinh Voõ Vaên Luaän
AÁp 4 255
Phaïm Thò Bay 1951 Kinh Phaïm Thò
AÁpBay
4 326
Ñinh Vaên Tuoàng 1952 Kinh Ñinh Vaên
AÁpTuoàng
4 48
Cao Thaønh Quaân 1952 Kinh Chaâu Thò
AÁpNgaãu
4 108
Döông Ngoïc Chöõ 1952 Kinh Döông Ngoïc
AÁp 4Chöõ
129
Nguyeãn Thò Raûnh 1952 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Luøng
170
Voõ Thò A 1952 x Kinh Traàn Vaên
AÁp Ngoä
4 258
Nguyeãn Ñình Leï 1952 Kinh NguyeãnAÁp
Ñình
4 Leï
240
Nguyeãn Ñình Nhi 1952 Kinh NguyeãnAÁp
Ñình
4 Nhi
241
Leâ Thò Leä 1953 x Kinh Mai Vaên Hieäp
AÁp 4 98
Nguyeãn Thò Tyù 1953 x Kinh Leâ VaênAÁpXinh
4 227
Nguyeãn Vaên Lieãu 1953 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Lieãu
236
Nguyeãn Thò Voâ 1953 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Lieãu
236
Ñaëng Vaên Thöùc 1953 Kinh Ñaëng Vaên
AÁp 4Thöùc
293
Nguyeãn Vaên Hoaøng 1954 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Hoaøng
35
Buøi Thò Thaúng 1954 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Öa 70
Phaïm Hieàn Töø 1954 Kinh Phaïm Hieàn
AÁp 4Töø72
Nguyeãn Vaên Ñöïc 1954 Kinh Phaïm Thò
AÁpPhi
4 74
Ñoaøn Thò Ai 1954 x Kinh Phaïm Thò
AÁpPhi
4 74
Leâ Vaên Hoaøng 1954 Kinh Leâ Vaên Hoaøng
AÁp 4 95
Nguyeãn Thò Quôùi 1954 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Maïnh
102
Nguyeãn Thò Thai 1954 x Kinh Buøi Vaên
AÁpThöùc
4 152
Phaïm Thò Long 1954 x Kinh NguyeãnAÁp
Höõu Thuaàn
4 159
Chaâu Thò Löôïn 1954 x Kinh Leâ Vaên Ngheà
AÁp 4 230
Döông Kim Sa 1954 Kinh Döông Kim
AÁpSa
4 262
Leâ Vaên Tôùi 1954 Kinh Leâ Vaên Tôùi
AÁp 4 378
Buøi Thò Chính 1954 Kinh Leâ Vaên Xoài
AÁp 4 379
Leâ Vaên Khaù 1955 Kinh Leâ Troïng
AÁpNhaân
4 9
Phuøng Vaên Giaøu 1955 Kinh Phuøng AÁp
Vaên4 Giaøu
27
Nguyeãn Vaên Duy 1955 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Duy34
Phaïm Vaên Beâ 1955 Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Beâ 75
Traàn Thò Höôûng 1955 x Kinh Traàn Thò
AÁpHöôûng
4 87
Nguyeãn Thò Phuïng 1956 x Kinh Laâm Taâm
AÁp 4Quan93
Leâ Thò Mai 1955 x Kinh Leâ Vaên Hoaøng
AÁp 4 95
Leâ Vaên Chaïm 1955 Kinh Leâ Vaên Chaïm
AÁp 4 116
Chaâu Vaên Y 1955 Kinh Chaâu Vaên
AÁp 4Y 128
Haø Kim Nguyeät 1955 x Kinh Döông Ngoïc
AÁp 4Chöõ
129
La Hoaøng Haûi 1955 Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Ñôøn
143
Phaïm Thò Myõ 1955 x Kinh Traàn Vaên
AÁp Mieâu
4 223
Leâ Vaên Ngheà 1955 Kinh Leâ Vaên Ngheà
AÁp 4 230
Nguyeãn Vaên Naâu 1955 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Naâu
238
Leâ Vaên Tính 1955 Kinh Leâ Vaên Tính
AÁp 4 388
Laâm Taâm Traàm 1955 Kinh Laâm Taâm
AÁp 4Traàm
267
Tröông Thò Kim Loan 1955 x Kinh Laâm Taâm
AÁp 4Traàm
267
Leâ Thò Coù 1955 x Kinh NguyeãnAÁpÑình
4 Leï
240
Phaäm Thò Luaän 1955 x Kinh NguyeãnAÁpÑình
4 Nhi
241
Phan Vaên Danh 1955 Kinh Phan Vaên
AÁpDanh
4 364
Traàn Ngoïc luoâng 1955 Kinh Traàn Ngoïc
AÁp 4Luoâng
337
Leâ Thò Aûnh 1955 x Kinh Traàn Vaên
AÁp Thaønh
4 342
Nguyeãn Vaên Thôm 1956 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Thôm
18
Leâ Thò Thôi 1956 x Kinh Phuøng AÁp
Vaên4 Giaøu
27
Huyønh Thò Bieân 1956 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Hoaøng
35
Leâ Thanh Daân 1956 Kinh Leâ Thanh
AÁpDaân
4 59
Nguyeãn Thaønh Nhaân 1956 Kinh NguyeãnAÁpThaønh
4 Nhaân
63
Traàn Thò Mô 1956 x Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Beâ 75
Phaïm Vaên Haø 1956 Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Haø 77
Phaïm Thò Chöng 1956 x Kinh Döông Baù
AÁpHöôõn
4 109
Traàn Thò Hy 1956 x Kinh Chaâu Vaên
AÁp 4Y 128
Nguyeãn Thaønh Minh 1956 Kinh NguyeãnAÁpThaønh
4 142Minh
Buøi Vaên Töôûng 1956 Kinh Buøi Vaên
AÁpThöùc
4 152
Nguyeãn Höõu Thuaàn 1956 Kinh NguyeãnAÁpHöõu Thuaàn
4 159
Voõ Thò Phöôïng 1956 x Kinh NguyeãnAÁpBaù4 Traûi
210
Traàn Vaên Mieâu 1956 Kinh Traàn Vaên
AÁp Mieâu
4 223
Leâ Vaên Ngoan 1956 Kinh Leâ Vaên Ngoan
AÁp 4 248
Phaïm Thò Ñeïp 1956 x Kinh Traàn Ngoïc
AÁp 4Luoâng
337
Nguyeãn Thò Möôøi 1956 x Kinh Löông Vaên
AÁp 4Tieång
360
Chaâu Thò Sum 1957 x Kinh Chaâu Thò
AÁpSum
4 2
Leâ Thò Daønh 1957 x Kinh Leâ Hoaøng
AÁp 4Nam 4
Nguyeãn Thò Uùt 1957 x Kinh Löông Vaên
AÁp 4Dôøi12
Trònh Thò Höôûng 1957 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Thôm
18
Ñoã Hoaøng Duõng 1957 Kinh Ñoã Hoaøng
AÁp 4Duõng
20
Phaïm Hieáu Kænh 1957 Kinh Phaïm Thò
AÁpThieâu
4 22
Ñaëng Thò Beù 1957 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Ñöïng
41
Ngoâ Thò Phuïng 1957 x Kinh Ñinh Vaên
AÁpTuoàng
4 48
Phaïm Vaên Ñöïc 1957 Kinh Traàn Thò
AÁpMöôøi
4 55
Nguyeãn Vaên Öa 1957 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Öa70
Nguyeân Thò Tieáp 1957 x Kinh Phaïm Hieàn
AÁp 4Töø72
Traàn Thò Nghieâm 1957 x Kinh Chaâu Thò
AÁpNgaãu
4 108
Döông Vaên Baøi 1957 Kinh Döông Vaên
AÁp 4Baøi
113
Nguyeãn Thò Hoàng 1957 x Kinh Leâ Vaên Chaïm
AÁp 4 116
Leâ Vaên Giao 1957 Kinh Leâ Vaên Giao
AÁp 4 117
Leâ Vaên Cöng 1957 Kinh Leâ Vaên Cöng
AÁp 4 155
Nguyeãn Baù Traûi 1957 Kinh NguyeãnAÁpBaù4 Traûi
210
Voõ Thò Leä 1957 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Baûy
232
Nguyeãn Thò Nöông 1957 x Kinh Leâ Vaên Ngoan
AÁp 4 248
Traàn Ngoïc Chôø 1957 Kinh Traàn Ngoïc
AÁp 4Chôø
250
Nguyeãn Thò Tuyeát Nga 1958 x Kinh Leâ Troïng
AÁpNhaân
4 9
Phuøng Vaên Höôûng 1958 Kinh Phuøng AÁp
Vaên4 Höôûng
28
Cao Hieàn Haàu 1958 Kinh Voõ ThòAÁp
Nhôn4 56
Phaïm Vaên Laêng 1958 Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Laêng
78
Ñaëng Vaên Lòch 1958 Kinh Ñaëng Vaên
AÁp 4Lòch
100
Leâ Vaên Trôn 1958 Kinh Leâ Vaên Trôn
AÁp 4 119
Phaïm Vaên Chaâu 1958 Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Chaâu
123
Nguyeãn T Ngoïc Leä 1958 x Kinh NguyeãnAÁp
T Ngoïc
4 161 Leä
Voõ Thò Thaønh 1958 x Kinh Traàn Vaên
AÁp Na
4 175
Nguyeãn Vaên Laäp 1958 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Laäp
181
Ñaëng Thò Laùnh 1958 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Baøi
214
Phaïm Vaên Naõi 1958 Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Naõi
222
Nguyeãn Thò Hai 1958 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Naâu
238
Nguyeãn Vaên Löïu 1958 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Löïu
392
Leâ Thò Chieán 1958 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Löïu
392
Buøi Thò Kim Anh 1958 x Kinh Phan Vaên
AÁpDanh
4 364
Ñinh Thò Kieäp 1958 x Kinh Traàn Ngoïc
AÁp 4Chôø
250
Ñaëng Thò Laïc 1958 x Kinh Cao Vaên Chum
AÁp 4 268
Traàn Thò Thu Haø 1958 Kinh Ñaëng Vaên
AÁp 4Thöùc
293
Traàn Ngoïc Aùnh 1958 Kinh Traàn Ngoïc
AÁp 4Aùnh
335
Nguyeãn Vaên Ñöïng 1959 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Ñöïng
41
Nguyeãn Vaên Taán 1959 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Taán
43
Traàn Thò Böôùm 1959 x Kinh Traàn Thò
AÁpBöôùm
4 53
Traàn Baù Nhaãn 1959 Kinh Traàn Baù
AÁpNhaãn
4 86
Traàn Thò Laønh 1959 x Kinh Traàn Baù
AÁpNhaãn
4 86
Leâ Vaên Hoaø 1959 Kinh Leâ Vaên Hoaø
AÁp 4 94
Nguyeãn Thò Chieán 1959 x Kinh Leâ Vaên Hoaø
AÁp 4 94
Nguyeãn Thò Baïc 1959 x Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Baïc
101
Nguyeãn Thò Kim Sôn 1959 x Kinh Döông Thò
AÁpTieáu
4 112
Nguyeãn Thò Thöù 1959 x Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Chaâu
123
Leâ Thò Luoâng 1959 x Kinh Leâ Thò AÁp
Luoâng
4 135
Huyønh Thò Hoa 1959 x Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Ñôøn
143
Traàn Vaên Na 1959 Kinh Traàn Vaên
AÁp Na
4 175
Voõ Vaên Ñöïc 1959 Kinh Voõ Vaên Ñöïc
AÁp 4 176
Nguyeãn Thò Meán 1959 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Laäp
181
Nguyeãn Vaên Baøi 1959 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Baøi
214
Traàn T Kim Myõ 1959 x Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Naõi
222
Nguyeãn Vaên Baûy 1959 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Baûy
232
Leâ Vaên vui 1959 Kinh Leâ Vaên Vui4 391
AÁp
Phaïm Thò Maõi 1959 x Kinh Leâ Vaên Vui4 391
AÁp
Buøi Thò Kieàn 1959 x Kinh Buøi ThòAÁp
Kieàn
4 261
Leâ Vaên Döõng 1959 Kinh Leâ Vaên Döõng
AÁp 4 373
Laâm Thò Löôïng 1959 x Kinh Leâ Vaên Tôùi
AÁp 4 378
Voõ Thò Maûnh 1959 x Kinh Voõ Vaên Luaän
AÁp 4 255
Cao Vaên Chum 1959 Kinh Cao Vaên Chum
AÁp 4 268
Leâ Vaên Haân 1959 Kinh Leâ Vaên Haân
AÁp 4 286
Nguyeãn Vaên Chöa 1959 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Chöa
315
Nguyeãn Thò Ngoïc Aùnh 1959 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Chöa
315
Nguyeãn Thò Sum 1959 x Kinh Voõ Vaên Trung
AÁp 4 349
Nguyeãn Taán Cöng 1960 Kinh NguyeãnAÁp
Taán
4 Cöng
62
Haø Vaên Thaêng 1960 Kinh Haø Vaên Thaêng
AÁp 4 92
Laâm Thò Beâ 1960 x Kinh Ñaëng Vaên
AÁp 4Lòch
100
Trònh Thò Nguyeät Yeán 1960 x Kinh Döông Vaên
AÁp 4Baøi
113
Nguyeãn Thò Ngoan 1960 x Kinh Leâ Vaên Trôn
AÁp 4 119
Phan Vaên Giaøu 1960 Kinh Phaïm Thò
AÁpMöôøi
4 122
Buøi Minh Taán 1960 Kinh Buøi Minh
AÁpTaán
4 126
Traàn Thò Nhanh 1960 x Kinh Huyønh AÁp
Hoaøng
4 130Sôn
Chaâu Vaên Xuaân 1960 Kinh Leâ Thò AÁp
Höôøng
4 134
Phan Thò Thuaän 1960 x Kinh Leâ Vaên Cöng
AÁp 4 155
Nguyeãn Thaønh Thôùi 1960 Kinh NguyeãnAÁp
Thaønh
4 177 Thôùi
Nguyeãn Vaên Laân 1960 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Laân
180
Ñinh Thò Kim Lieân 1960 x Kinh Phan Vaên
AÁpVeïn
4 183
Döông Vaên Treân 1960 Kinh Döông Vaên
AÁp 4Treân
245
Leâ Thò Kieäp 1960 x Kinh Döông Vaên
AÁp 4Treân
245
Nguyeãn Vaên Giuùp 1960 Kinh Buøi ThòAÁp
Kieàn
4 261
Phaïm Thò Hoa 1960 x Kinh Leâ Vaên Thuû
AÁp 4 376
Nguyeãn Thò Nhan 1960 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Taéng
385
Tröông Ngoïc Nhö 1960 Kinh Tröông Ngoïc
AÁp 4 Nhö
343
Voõ Vaên Chanh 1960 Kinh Voõ Vaên Chanh
AÁp 4 346
Leâ Vaên Be 1961 Kinh Leâ Vaên Be4
AÁp 10
Leâ Vaên Vieät 1961 Kinh Phuøng AÁp
Thò 4Soå 26
Phaïm Thò Aån 1961 x Kinh Leâ Thanh
AÁpDaân
4 59
Huyønh T Kim Loan 1961 x Kinh NguyeãnAÁp
Thaønh
4 Nhaân
63
Huyønh Hoaøng Sôn 1961 Kinh Huyønh AÁp
Hoaøng
4 130Sôn
Nguyeãn Vaên Sum 1961 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Sum
196
Leâ Vaên Em 1961 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Sum
196
Leâ Vaên Thaønh 1961 Kinh Leâ Vaên Thaønh
AÁp 4 209
Döông Ngoïc Daï 1961 Kinh Döông Ngoïc
AÁp 4Daï
226
Nguyeãn Thò Giang 1961 x Kinh Leâ Vaên Chaïnh
AÁp 4 374
Nguyeãn Vaên Taéng 1961 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Taéng
385
Ñoaøn Thò Haø 1961 x Kinh Leâ Vaên Haân
AÁp 4 286
Phuøng Khaéc Lieâm 1962 Kinh Phuøng AÁp
Khaéc
4 Lieâm
25
Phuøng Thò Soå 1962 x Kinh Phuøng AÁp
Thò 4Soå 26
Döông Thò Veùn 1962 x Kinh Phuøng AÁp
Vaên4 Höôûng
28
Leâ Thò Kim Loan 1962 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Taán
43
Phaïm Vaên Vuõ 1962 Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Caàu51
Nguyeãn Thò Ñaäm 1962 x Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Möïc
65
Phan Vaên Moät 1962 Kinh Phan Vaên
AÁpMô
4 81
Nguyeãn Vaên Coäi 1962 Kinh Döông Ngoïc
AÁp 4Lôïi91
Phaïm Vaên Töôûng 1962 Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Töôûng
103
Voõ Thò Leä Höng 1962 x Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Töôûng
103
Nguyeãn Vaên Kheâ 1962 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Kheâ
121
Nguyeãn Ñình Thình 1962 Kinh NguyeãnAÁp
Ñình
4 Thình
139
Nguyeãn Thò Phöôïng 1962 x Kinh NguyeãnAÁp
Thaønh
4 142 Minh
Phuøng Thò Hoa 1962 x Kinh NguyeãnAÁp
Thaønh
4 177 Thôùi
Leâ Vaên Voán 1962 Kinh Leâ Vaên Voán
AÁp 4 390
Buøi Thò Kieàn 1962 x Kinh Leâ Vaên Löïc
AÁp 4 288
Nguyeãn Vaên Gaàn 1962 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Gaàn
317
Nguyeãn Vaên Thanh 1962 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Thanh
323
Voõ Vaên Trung 1962 Kinh Voõ Vaên Trung
AÁp 4 349
Nguyeãn Vaên Tho 1963 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên4 ÔÛ42
Huyønh Thò Vaán 1963 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên4 ÔÛ42
Nguyeãn Thò Ngoïc Duyeân 1963 x Kinh Traàn Thò
AÁpMöôøi
4 55
Nguyeãn Thò Yeán 1963 x Kinh NguyeãnAÁp
Taán4 Cöng
62
Döông Ngoïc Lôïi 1963 x Kinh Döông Ngoïc
AÁp 4Lôïi91
Nguyeãn Thò Chuoåi 1963 x Kinh Haø Vaên Thaêng
AÁp 4 92
Leâ Vaên EÙ 1963 Kinh Leâ Vaên EÙ4 115
AÁp
Phaïm Thò Vaân 1963 x Kinh Phaïm Thò
AÁpMöôøi
4 122
Voõ Minh Lieâm 1963 Kinh Voõ Minh Lieâm
AÁp 4 125
Nguyeãn Kim Maønh 1963 x Kinh Voõ Minh Lieâm
AÁp 4 125
Buøi Thò A 1963 x Kinh Leâ Thò AÁp
Höôøng
4 134
Leâ Thò Möùc 1963 x Kinh Leâ Thò AÁp
Möùc 4 136
Buøi Vaên Thô 1963 Kinh Leâ Thò AÁp
Möùc 4 136
Nguyeãn Vaên Xuaân 1963 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên4 Xuaân
144
Phaïm Vaên Duõng 1963 Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Duõng
146
Leâ Thò Xeáp 1963 x Kinh Voõ Vaên Ñöïc
AÁp 4 176
Phan Vaên Veïn 1963 Kinh Phan Vaên
AÁpVeïn
4 183
Tröông Trung Beù Moät 1963 Kinh Tröông Trung
AÁp 4 Beù
224Moät
Chaâu Thò Aùnh Hoàng 1963 x Kinh Tröông Trung
AÁp 4 Beù
224Moät
Chaâu Vaên Nhöùt 1963 Kinh Chaâu Vaên
AÁp 4Nhöùt
244
Nguyeãn Thò Chuaån 1963 x Kinh Chaâu Vaên
AÁp 4Nhöùt
244
Leâ Vaên Nam 1963 Kinh Leâ Vaên Nam
AÁp 4 247
Leâ Thò Kim Aùnh 1963 x Kinh Leâ Vaên Nam
AÁp 4 247
Traàn Vónh Hai 1963 Kinh Traàn Vónh
AÁp Hai
4 259
Voõ Thò Beù 1963 x Kinh Traàn Vónh
AÁp Hai
4 259
Laâm Höõu Dình 1963 Kinh Laâm Höõu
AÁp Dình
4 263
Leâ Vaên Chaïnh 1963 Kinh Leâ Vaên Chaïnh
AÁp 4 374
Phaïm Thò Kòp 1963 x Kinh Phaïm Thò
AÁpKòp
4 261
Vuõ Vaên Söï 1963 Kinh Vuõ Vaên Söï
AÁp 4 380
Nguyeãn Thò Baøng 1963 x Kinh Vuõ Vaên Söï
AÁp 4 380
Nguyeãn Vaên Xuyeân 1963 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên4 Xuyeân
325
Nguyeãn Thò Nhöùt 1963 x Kinh Voõ Vaên Chanh
AÁp 4 346
Nguyeãn Thò Maûnh 1964 x Kinh NguyeãnAÁp
Thò 4 Maûnh
13
Nguyeãn Thò Thu Höông 1964 x Kinh NguyeãnAÁp
Thò 4 Thu
67Höông
Phaïm Thò Beù 1964 x Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Döông
76
Leâ Vaên Phöôùc 1964 Kinh Leâ Vaên Phöôùc
AÁp 4 118
Nguyeãn Thi Thuyû 1964 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên4 Kheâ
121
Buøi Vaên Böûu 1964 Kinh Buøi Vaên
AÁpBöûu
4 127
Voõ T Kim Giang 1964 x Kinh Traàn Vónh
AÁp Xuaân
4 184
Voõ Thò Ngoït 1964 x Kinh Voõ Vaên Ñieàu
AÁp 4 203
Laâm Thò Neát 1964 x Kinh Laâm ThòAÁpNeát
4 283
Leâ Vaên Tö 1964 Kinh Leâ Vaên Tö4 377
AÁp
Traàn Vaên Ñaønh 1964 Kinh Traàn Vaên
AÁp Ñaønh
4 254
Nguyeãn Thò Traàm 1964 x Kinh Ñoã Ngoïc
AÁpSang
4 260
Hoà Vaên Thaûnh 1964 Kinh Hoà Vaên Thaûnh
AÁp 4 273
Leâ Thò Kim Lieân 1964 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên4 Gaàn
317
Leâ Hoaøng Nhi 1965 Kinh Leâ Hoaøng
AÁp 4Nhi 5
Phan Thò Khôûi 1965 x Kinh Ñoã Hoaøng
AÁp 4Duõng20
Phuøng Vaên Keá 1965 Kinh Phuøng AÁp
Vaên4 Keá 29
Huyønh Thò Töôi 1965 x Kinh Phuøng AÁp
Vaên4 Keá 29
Nguyeãn Vaên Hyû 1965 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Hyû36
Nguyeãn Vaên Kieät 1965 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Kieät
37
Phuøng Vaên Thaønh 1965 Kinh Phuøng AÁp
Vaên4 Linh52
Nguyeãn Thò Dung 1965 x Kinh NguyeãnAÁpThò4 Möïc
65
Nguyeãn Vaên Thìn 1965 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Thìn
71
Phaïm Vaên Vaân 1965 Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Vaân 79
Buøi Vaên Beâ 1965 Kinh Buøi Vaên
AÁpBeâ
4 90
Hoà Thò Gaám 1965 x Kinh Leâ Vaên Giao
AÁp 4 117
Nguyeãn Thò Höông 1965 x Kinh NguyeãnAÁpÑình
4 Thình
139
Chaâu Thò Maøng 1965 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Xuaân
144
Nguyeãn Thaønh Daân 1965 Kinh Ñoã VaênAÁpQuaän
4 145
Phaïm Ngoïc Giaùc 1965 Kinh Ñaëng Thò
AÁpHieäu
4 156
Nguyeãn Kim Giang 1965 Kinh NguyeãnAÁpPhuù
4 Hoaïch
160
Nguyeãn Vaên Thoâng 1965 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Thoâng
182
Traàn Vónh Xuaân 1965 Kinh Traàn Vónh
AÁp Xuaân
4 184
Nguyeân Thò Voïng 1965 x Kinh Leâ Vaên Thaønh
AÁp 4 209
Nguyeãn Vaên Vieân 1965 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Toá
383
Nguyeãn Thò Taùm 1965 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Toá
383
Traàn Vaên Aån 1965 Kinh Traàn Vaên
AÁp Aån
4 242
Leâ Vaên Thuû 1965 Kinh Leâ Vaên Thuû
AÁp 4 376
Ñoã Ngoïc Sang 1965 Kinh Ñoã Ngoïc
AÁpSang
4 260
Leâ Vaên Xuaân 1965 Kinh Phaïm Thò
AÁpTraâm
4 163
Nguyeãn Thò Thuyù 1965 x Kinh Hoà VaênAÁpThaûnh
4 273
Leâ Thò Beá 1965 x Kinh Leâ Thò AÁp
Beá4 282
Leâ Vaên Löïc 1965 Kinh Leâ Vaên Löïc
AÁp 4 288
Nguyeãn Vaên Vaøng 1966 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Vaøng
47
Voõ Thò Goïn 1966 x Kinh Voõ ThòAÁp
Nhôn4 56
Trinh Thò Möôøi 1966 x Kinh NguyeãnAÁpThò4 Chaïy
64
Phan Vaên Thaønh 1966 Kinh Phan Vaên
AÁpThaønh
4 82
Nguyeãn Thò Myõ Duyeân 1966 x Kinh Leâ Vaên Phöôùc
AÁp 4 118
Ñaëng Vaên Baéc 1966 Kinh Ñaëng Vaên
AÁp 4Baéc
137
Ngoâ Thò Hoaøng Anh 1966 x Kinh Ñaëng Vaên
AÁp 4Baéc
137
Nguyeãn Thaønh Daân 1966 Kinh NguyeãnAÁpThaønh
4 141 Daân
Phaïm Thò Maûnh 1966 x Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Duõng
146
Nguyeãn Thò Xuaân 1966 x Kinh NguyeãnAÁpThò4 Tính
165
Phan Minh Chaùnh 1966 Kinh Phaïm Thò
AÁpCaàm
4 172
Nguyeãn Vaên Ba 1966 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Ba
178
Traàn T Caåm Haø 1966 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Ba
178
Ñoaøn Vaên Nhu 1966 Kinh Ñoaøn Vaên
AÁp 4Nhu220
Voõ Thò Yeán 1966 x Kinh Ñoaøn Vaên
AÁp 4Nhu220
Laâm Thò Loan 1966 x Kinh Traàn Vaên
AÁp Aån
4 242
Nguyeãn Ngoïc Thuyû 1966 x Kinh Voõ VaênAÁpThaønh
4 243
Buøi Thò Dung 1966 x Kinh Leâ Vaên Döõng
AÁp 4 373
Hoà Thò Hoa 1966 Kinh NguyeãnAÁp
Hoaøng
4 295 Tuaán
Phan Thò Beù Hai 1966 x Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Chaéc
307
Phaïm Thò Ñeït 1966 x Kinh Phaïm Thò
AÁpÑeït
4 328
Nguyeãn Thò Möôøi 1967 x Kinh Chaâu Thò
AÁpHuyønh
4 1
Leâ Thò Laâm 1967 x Kinh Leâ Thò AÁp
Laâm4 7
Nguyeãn Thò Tyù 1967 x Kinh Leâ Vaên Be4
AÁp 10
Nguyeãn Vaên Ñaày 1967 Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Tònh
14
Huyønh Thanh Döông 1967 Kinh Huyønh AÁp
Thanh
4 Döông
33
Huyønh Thò Ngoïc Höông 1967 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Hyû36
Nguyeãn Thò Luaän 1967 x Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Caàu51
Leâ Höõu Duyeân 1967 Kinh Leâ Höõu Duyeân
AÁp 4 57
Nguyeân Thò Non 1967 x Kinh NguyeânAÁpÑình
4 Be 60
Phaïm Vaên Hoàng 1967 Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Chaïy
64
Nguyeãn T Thanh Höông 1967 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Thìn
71
Leâ Thò Kim Lan 1967 Kinh Leâ Vaên Ñaït
AÁp 4 96
Nguyeãn Thò Lan 1967 x Kinh Buøi Vaên
AÁpBöûu
4 127
Tröông Thò Xuaân 1967 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Ñöïc
194
Chaâu Thanh Giang 1967 Kinh Chaâu Thanh
AÁp 4 Giang
205
Nguyeãn Vaên Sôn 1967 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Sôn
219
Voõ Vaên Thaønh 1967 Kinh Voõ VaênAÁpThaønh
4 243
Laâm Taâm Löu 1967 Kinh Laâm Taâm Löu265
AÁp 4
Nguyeãn T Xuaân Haûi 1967 x Kinh Leâ Vaên Tö4 377
AÁp
Löu Vaên Vaân 1967 Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Chaéc
307
Ñoã Thò Kim Chaâu 1967 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Xuyeân
325
Tröông Thò Saùch 1968 x Kinh Phuøng AÁp
Khaéc
4 Lieâm
25
Leâ Thò Hueä 1968 x Kinh Voõ Vaên Töôûng
AÁp 4 50
Chaâu Hoàng Ñieäp 1968 Kinh Phuøng AÁp
Vaên4 Linh
52
Traàn Thieän Thaønh 1968 Kinh Traàn Vaên
AÁp Kieäp
4 104
Vuõ Só Coâng 1968 Kinh Vuõ Só Coâng
AÁp 4 106
Döông Thò Lan 1968 x Kinh Leâ Vaên EÙ4 115
AÁp
Nguyeãn Thò Thöông 1968 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Laân
180
Nguyeãn Thò Dieân 1968 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Thoâng
182
Leâ Vaên Thöa 1968 Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Ñôïi
188
Nguyeãn Vaên Ñöïc 1968 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Ñöïc
194
Nguyeãn Vaên Giang 1968 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Giang
215
Nguyeãn T Beù Chín 1968 z Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Giang
215
Tröông Thò Kim Vieät 1968 Kinh Leâ Vaên Voán
AÁp 4 390
Nguyeãn Thò Hoàng 1968 x Kinh Phaïm Thò
AÁpTraâm
4 163
Buøi Thò So 1968 x Kinh Hoà Vaên Lai4 272
AÁp
Traàn Vaên Thaønh 1968 Kinh Traàn Thò
AÁpBaûy
4 340
Voõ Vaên Töôûng 1968 Kinh Voõ Vaên Töôûng
AÁp 4 348
Lyù Ngoïc Doïn 1968 x Kinh Lyù Ngoïc Doïn
AÁp 4 361
Phuøng Vaên Caän 1969 Kinh Chaâu Thò
AÁpHuyønh
4 1
Leâ Thò Chung 1969 x Kinh Leâ Hoaøng
AÁp 4Nhi 5
ÖÙng Voøng 1969 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Teøo
17
Nguyeãn Thò Hoa 1969 x Kinh Huyønh AÁp
Thanh
4 Döông
33
Nguyeãn Thò Caåm 1969 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Kieät
37
Ñoaøn Quoác Duõng 1969 Kinh Traàn Thò
AÁpHoàng
4 54
Phaïm Vaên Nhoû 1969 Kinh Voõ ThòAÁp
Hieäp
4 89
Phaïm Thò Höông 1969 x Kinh Buøi Vaên
AÁpBeâ
4 90
Traàn Thò Vaân 1969 x Kinh Buøi Minh
AÁpTaán
4 126
Nguyeãn Ngoïc Lieân 1969 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Chính
166
Phaïm Thò Caàm 1969 x Kinh Phaïm Thò
AÁpCaàm
4 172
Voõ Thò Chaâu 1969 x Kinh Phan Thanh
AÁp 4 Phong
200
Hoà Thò Lan 1969 x Kinh Chaâu Thanh
AÁp 4 Giang
205
Chaâu Vaên Nhoû 1969 Kinh Chaâu Vaên
AÁp 4Nhoû
207
Nguyeãn Vaên Naêm 1969 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Naêm
218
Traàn Thò Phuùc 1969 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Sôn
219
Voõ Thò Kim Loan 1969 x Kinh Döông Ngoïc
AÁp 4Daï226
Ngoâ Thò Thu Thuyû 1969 x Kinh NguyeãnAÁpXuaân Thaønh
4 257
Leâ Thò Loäc 1969 x Kinh Laâm Höõu
AÁp Dình
4 263
Laâm Höõu Phöôùc 1969 Kinh Laâm Höõu
AÁp Phöôùc
4 264
Traàn Ngoïc Taøi 1969 Kinh Traàn Ngoïc
AÁp 4Taøi
252
Phaïm Thò Leä Quyeân 1969 x Kinh Traàn Ngoïc
AÁp 4Taøi
252
Chaâu Vaên Phöôùc 1969 Kinh Chaâu Vaên
AÁp 4Phöôùc
269
Hoà Vaên Lai 1969 Kinh Hoà VaênAÁpLai4 272
Leâ Höõu Thoï 1969 Kinh Leâ Höõu Thoï
AÁp 4 276
Cao Thanh Deã 1969 x Kinh NguyeãnAÁpThò4 Haûo
309
Ñoã Vaên YÙ 1969 Kinh NguyeãnAÁpThò4 Haûo
309
Phaïm Thò Moùt 1969 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Dôïn
316
Leâ Thò Hueä 1969 x Kinh Voõ Vaên Töôûng
AÁp 4 348
Hoà Baù Phuùc 1970 Kinh Hoà BaùAÁp
Phuùc
4 3
Nguyeãn T Thieäp 1970 x Kinh Phaïm Thò
AÁpThieâu
4 22
Leâ Thò Huyeän 1970 x Kinh Phan Vaên
AÁpHoaøng
4 24
Cao Huøng Duõng 1970 Kinh Cao Huøng
AÁpDuõng
4 32
Nguyeãn Vaên Taân 1970 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Taân
44
Voõ Vaên Töôûng 1970 Kinh Voõ Vaên Töôûng
AÁp 4 50
Nguyeãn Thò Thu Thuyû 1970 x Kinh NguyeãnAÁpThò4 Thu
68Thuyû
Leâ Thò Kim Ngaân 1970 x Kinh Buøi ThòAÁp
Thöôøng
4 149
Voõ Thò Nhôù 1970 x Kinh Ñaëng Thò
AÁpHieäu
4 156
Nguyeãn Taán Thaønh 1970 Kinh NguyeãnAÁpTaán
4 Thaønh
163
Nguyeãn Thaønh Huøng 1970 Kinh Phan Thò Thaéng
AÁp 4 173
Phan Thanh Haûi 1970 Kinh Phan Thanh
AÁp 4 Haûi
199
Hoà Thò Kieàu Nga 1970 x Kinh Phan Thanh
AÁp 4 Haûi
199
Phan Thanh Phong 1970 Kinh Phan Thanh
AÁp 4 Phong
200
Buøi Thò Tuyeát 1970 x Kinh Chaâu Vaên
AÁp 4Nhoû
207
Phaïm Vaên Deã 1970 Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Deã221
Hoà Thanh Haûi 1970 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Sieâng
239
Nguyeãn Thò Thôùi 1970 x Kinh Laâm Höõu
AÁp Phöôùc
4 264
Phaïm Vaên Trieàu 1970 Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Trieàu
362
Leâ Höõu Thoï 1970 Kinh Leâ Vaên Bang
AÁp 4 351
Nguyeãn Thò Hoàng Phuùc 1970 x Kinh Leâ Höõu Thoï
AÁp 4 276
Traàn Vaên Baûy 1970 Kinh Ngoâ ThòAÁpNang
4 294
Nguyeãn Vaên Giang 1970 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Giang
318
Chaâu Vaên Trang 1971 Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Tröø
15
Phan Vaên Cöng 1971 Kinh Phan Vaên
AÁpCöng
4 23
Phan Vaên Hoaøng 1971 Kinh Phan Vaên
AÁpHoaøng
4 24
Leâ Ngoïc Lieân 1971 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Vaøng
47
Traàn Thò Thanh Tuøng 1971 x Kinh Leâ Höõu Duyeân
AÁp 4 57
Nguyeân Huøng Cöôøng 1971 Kinh NguyeãnAÁp
Huøng
4 Cöôøng
61
Phan Thò Hoàng 1971 x Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Vaân79
Laâm Thanh Huøng 1971 Kinh Laâm Taâm Quan
AÁp 4 93
Nguyeãn Vaên Sung 1971 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Sung
171
Nguyeãn Vaên Danh 1971 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Danh
179
Nguyeãn Thò Daønh 1971 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Mua
237
Nguyeãn Xuaân Thaønh 1971 Kinh NguyeãnAÁp
Xuaân
4 257Thaønh
Phaïm T Bích Lieåu 1971 x Kinh Laâm Taâm Löu265
AÁp 4
Nguyeãn Thò Nöông 1971 x Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Nöông
312
Ñaëng Thò Nga 1971 Kinh Traàn Vaên
AÁp Ñaønh
4 254
Leâ Höõu Tröôøng 1971 Kinh Leâ Vaên Bang
AÁp 4 351
Huyønh Thò Beù Saùu 1971 x Kinh Chaâu Vaên
AÁp 4Phöôùc
269
Leâ Vaên Sôn 1971 Kinh Leâ Vaên Sôn
AÁp 4 290
Nguyeãn Thaønh Long 1971 Kinh NguyeãnAÁp
Thaønh
4 304 Long
Nguyeãn Vaên Quan 1971 Kinh Phaïm Thò
AÁpBay
4 326
Nguyeãn Thanh Haûi 1972 Kinh Phaïm Thò
AÁpAnh
4 21
Cao Thò Myõ Phuùc 1972 Kinh Cao Huøng
AÁpDuõng
4 32
Voõ Thò Lieåu 1972 x Kinh Phaïm Thò
AÁpTieáng
4 50
Phan Vaên Hueä 1972 Kinh Phan Vaên
AÁpHueä
4 80
Buøi Thò Kim Em 1972 x Kinh Döông Ngoïc
AÁp 4Minh
110
Voõ Vaên Hieäp 1972 Kinh Voõ Vaên Hieäp
AÁp 4 147
Voõ Thò Thanh Vaân 1972 x Kinh NguyeãnAÁp
Taán
4 Thaønh
163
Nguyeãn Huyønh 1972 Kinh NguyeãnAÁp
Huyønh
4 186
Nguyeãn Thò Nga 1972 x Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Ñôïi
188
Nguyeãn Vaên Truùc 1972 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Truùc
197
Nguyeãn Taán Duõng 1972 Kinh NguyeãnAÁp
Taán
4 Duõng
212
Chaâu Thanh Tuøng 1972 Kinh Chaâu Thanh
AÁp 4 Tuøng
225
Phaïm Vaên Nhaân 1972 Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Nhaân
386
Leâ Thò Phöôïng 1972 x Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Trieàu
362
Hoà Thò Hoàng Oanh 1972 x Kinh NguyeãnAÁp
Thaønh
4 304 Long
Nguyeãn Vaên Trai 1972 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Trai
324
Phan Höõu Taøi 1972 Kinh Phaïm Thò
AÁpHeát
4 327
Leâ Thò Kim Xuyeán 1972 x Kinh Phaïm Thò
AÁpHeát
4 327
Nguyeãn Vaên Teøo 1973 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Teøo
17
Nguyeãn Hoaøng Thô 1973 Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Muoäi
66
Phaïm Quoác Ca 1973 Kinh Traàn Thò
AÁpHöôûng
4 87
Laâm Thanh Phong 1973 Kinh Laâm Taâm Quan
AÁp 4 93
Döông Ngoïc Minh 1973 Kinh Döông Ngoïc
AÁp 4Minh
110
Buøi Höõu Nghóa 1973 Kinh Buøi ThòAÁp
Thöôøng
4 149
Buøi Thò Kim Nga 1973 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Sung
171
Nguyeãn Thò Lan 1973 x Kinh NguyeãnAÁp
Taán
4 Duõng
212
Nguyeãn Vaên Baûy 1973 Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Lang
213
Nguyeãn Thaønh Taâm 1973 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Muoân
393
Laâm Huu Phong 1973 Kinh Laâm Taâm Taøu
AÁp 4 266
Ñaëng Coâng Trình 1973 Kinh Ñaëng Coâng
AÁp 4 Trình
381
Nguyeãn Ñình Chieán 1973 Kinh NguyeãnAÁp
Ñình
4 Chieán
298
Leâ Höõu Quoác 1973 Kinh Buøi ThòAÁp
Ngoïc Hueä
4 339
Chaâu Vaên Teøo 1973 Kinh Chaâu Vaên
AÁp 4Teøo
270
Nguyeãn Thaønh Coâng 1973 Kinh NguyeãnAÁp
Thaønh
4 303 Coâng
Huyønh Ngoïc Thieàn 1973 Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Lieân
311
Nguyeãn Thò Thu Höông 1973 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Thanh
323
Nguyeãn Vaên Naêm 1973 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Naêm
356
Döông Minh Thaéng 1973 Kinh Döông Minh
AÁp 4Thaéng
358
Leâ Thaønh Vuõ 1974 Kinh Leâ Thaønh Vuõ 6
AÁp 4
Traàn Thanh Phong 1974 Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Maûnh
13
Leâ Minh Hieáu 1974 Kinh Leâ Minh Hieáu
AÁp 4 58
Nguyeãn Ñình Thoâng 1974 Kinh NguyeãnAÁp
Ñình
4 Thoâng
60
Phaïm Thò Thuyù Vaân 1974 x Kinh NguyeãnAÁp
Huøng
4 Cöôøng
61
Phaïm Kim Nguyeân 1974 x Kinh Phan Vaên
AÁpHueä
4 80
Phan Vaên Veïn 1974 Kinh Phan Vaên
AÁpVeïn
4 84
Ngoâ Thuaän Em 1974 Kinh Ñaëng Thò
AÁpSen
4 99
Traàn Anh Kieät 1974 Kinh Traàn Vaên
AÁp Kieäp
4 104
Laâm Taâm Phong 1974 Kinh Laâm Taâm Phong
AÁp 4 131
Leâ Kim Chi 1974 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Cöôøng
169
Chaâu Thò Phöông Lieân 1974 x Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Deã221
Leâ T Hoàng Nhung 1974 x Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Nhaân
386
Traàn Anh Kieät 1974 Kinh Traàn Anh
AÁpKieät
4 249
Traàn Ngoïc Toâi 1974 Kinh Traàn Ngoïc
AÁp 4Thaønh
253
Nguyeãn Chí Long 1974 Kinh Löông Vaên
AÁp 4Tieång
360
Traàn Thaùi Hieäp 1974 Kinh Traàn Vaên
AÁp Vaøng
4 382
Leâ Thanh Bình 1974 Kinh Leâ Minh Khöông
AÁp 4 277
Leâ Thò Ngoïc Thuyù 1974 x Kinh Leâ Vaên Sôn
AÁp 4 290
Nguyeãn Phöôùc Taán 1974 Kinh NguyeãnAÁp
Phöôùc
4 300 Taán
Nguyeãn Thò Uùt 1974 x Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Saùu
314
Hoà Thò Ngoïc Lan 1974 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Trai
324
Traàn Thanh Bình 1974 Kinh Traàn Thanh
AÁp 4Bình
338
Nguyeãn Thò Mai 1974 x Kinh Traàn Thò
AÁpBaûy
4 340
Leâ Thò Nhoû 1974 Kinh Leâ Thò AÁp
Nhoû4 353
Nguyeãn Minh Taán 1974 Kinh NguyeãnAÁp
Minh
4 Taán
359
Phan Thò Leä Thu 1975 Kinh Phan Vaên
AÁpCöng
4 23
Ñoã Thò Baïch 1975 x Kinh Cao Huøng
AÁpDuõng
4 32
Leâ Thò Moäng Tuyeàn 1975 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Taân
44
Voõ Thò Yeán 1975 x Kinh Phaïm Thò
AÁpTieáng
4 50
Hoà Thò Ñeïp 1975 x Kinh NguyeãnAÁp
Ñình
4 Thoâng
60
Nguyeãn Taán Ñöùc 1975 Kinh Phaïm Thò
AÁpPhi
4 74
Nguyeãn Thò Lan 1975 x Kinh Laâm Taâm Phong
AÁp 4 131
Chaâu T Kieàu Nga 1975 x Kinh NguyeãnAÁp
Thaønh
4 141 Daân
Chaâu Thò Kieàu Nga 1975 Kinh Ñoã Vaên Quaän
AÁp 4 145
Ñaëng Trung Nieäm 1975 Kinh Ñaëng Trung
AÁp 4 Nieäm
157
Nguyeãn Vaên Cöôøng 1975 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Cöôøng
169
Nguyeãn Vaên Thô 1975 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Cöng
190
Nguyeãn Thò Tím 1975 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Truùc
197
Voõ Thaønh Phöông 1975 Kinh Voõ Vaên Ñieàu
AÁp 4 203
Leâ Thò Möôøi 1975 x Kinh Chaâu Thanh
AÁp 4 Tuøng
225
Leâ Vaên Duõng 1975 Kinh Leâ Vaên Duõng
AÁp 4 229
Nguyeãn Thò Ñaøo 1975 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Sieâng
239
Leâ Thaønh Taâm 1975 Kinh Leâ Vaên Lö4 363
AÁp
Nguyeãn Thò Myõ Hoàng 1975 x Kinh Leâ Vaên Lö4 363
AÁp
Traàn Thò Thu Höông 1975 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Muoân
393
Traàn Vaên Taâm 1975 Kinh Traàn Vaên
AÁp Ngoä
4 258
Laâm Höõu Toaøn 1975 Kinh Laâm Taâm
AÁp 4Taøu
266
Nguyeãn Ñình Ra 1975 Kinh NguyeãnAÁpÑình
4 Nhi
241
Leâ T Hoaøng Gia 1975 x Kinh Leâ Vaên Bang
AÁp 4 351
Phaïm Tuaán Anh 1975 Kinh Phaïm Thò
AÁpMaûnh
4 389
Leâ Thò Baïch Hoa 1975 x Kinh Traàn Thò
AÁpXem
4 319
Döông Taán Dòch 1975 Kinh Döông Taán
AÁp 4Dòch
271
Leâ Hoàng Phuùc 1975 Kinh Leâ Hoàng
AÁpPhuùc
4 275
Leâ Thaønh Phöôùc 1975 Kinh Leâ Thaønh
AÁp 4Phöôùc
281
Leâ Thaønh Taâm 1975 Kinh Leâ Vaên Höõu
AÁp 4 287
Nguyeãn Vaên Lo 1975 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Lo
320
Traàn Thò Gaám 1975 x Kinh Traàn Thò
AÁpGaám
4 341
Voõ Vaên Taân 1975 Kinh Voõ Vaên Taân
AÁp 4 347
Trònh Thuyø Linh 1975 x Kinh Voõ Vaên Taân
AÁp 4 347
Leâ Thò Kim Yeán 1975 Kinh Haø Ngoïc
AÁpSang
4 367
Leâ Höõu Taâm 1976 Kinh Leâ Thò AÁp
Nhòn 4 8
Leâ Thò Thanh Dieåm 1976 x Kinh Leâ Vaên On4
AÁp 11
Nguyeãn Vaên Nam 1976 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Nam
39
Laâm Thò Ñieäp 1976 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Nam
39
Ñoaøn Thò Loan 1976 x Kinh Leâ Minh Hieáu
AÁp 4 58
Nguyeãn Thò Xuaát 1976 x Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Laêng
78
Laâm Thanh Nhaân 1976 Kinh Laâm Taâm
AÁp 4Quan93
Leâ Thò Kim Yeán 1976 x Kinh Leâ Vaên Ñaït
AÁp 4 96
Haø Kim Aùi 1976 x Kinh Ñaëng Thò
AÁpSen
4 99
Leâ Vaên Khoâi 1976 Kinh Voõ ThòAÁp
Xeâ4 105
Nguyeãn Thò Aùnh 1976 x Kinh Vuõ Só Coâng
AÁp 4 106
Ñoã Kim Chi 1976 x Kinh Ñoã VaênAÁpQuaän
4 145
Chaâu Thò Kim Troïn 1976 x Kinh Voõ Vaên Hieäp
AÁp 4 147
Buøi Vaên Chung 1976 Kinh Buøi Vaên
AÁpChì
4 151
Traàn T Ngoïc Aùnh 1976 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Danh
179
Nguyeãn Vaên Kim 1976 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Kim
191
Phan Thanh Truyeàn 1976 Kinh Phan Vaên
AÁpVinh
4 201
Nguyeãn Thò Aùi Phöông 1976 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Naêm
218
Nguyeãn Vaên Trinh 1976 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Lieãu
236
Nguyeãn Thò Laâm 1976 x Kinh Ñaëng Coâng
AÁp 4 Trình
381
Phaïm Thò Caåm Vaân 1976 x Kinh NguyeãnAÁpÑình
4 Chieán
298
Phaïm Vaên Trai 1976 Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Thoâng
246
Nguyeãn Thò Chaâu 1976 x Kinh Traàn Anh
AÁpKieät
4 249
Traàn Thò Beá 1976 x Kinh Traàn Ngoïc
AÁp 4Thaønh
253
Chaâu Thò Maõi 1976 x Kinh Phaïm Thò
AÁpMaûnh
4 389
Buøi Vaên Luoâng 1976 Kinh Buøi Vaên
AÁpLuoâng
4 285
Nguyeãn Vaên Cöôøng 1976 Kinh Leâ Thò AÁp
Nhan4 284
Nguyeãn Thò Myõ Hoàng 1976 x Kinh Leâ Vaên Höõu
AÁp 4 287
Leâ Vaên Sôn 1976 Kinh Leâ Vaên Sôn
AÁp 4 290
Phuøng Thò Nguyeát 1976 x Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Chaân
306
Döông Vaên Chuùc 1976 Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Hai
308
Phuøng Vaên Bieân 1976 Kinh Phuøng AÁp
Vaên4 Bieân
332
Traàn Thò Thöông 1976 x Kinh Traàn Thanh
AÁp 4Bình
338
Haø Ngoïc Sang 1976 Kinh Haø Ngoïc
AÁpSang
4 367
Ñoaøn T Huyønh 1977 x Kinh Leâ Thaønh Vuõ 6
AÁp 4
Buøi Vaên Haän 1977 Kinh Buøi Vaên
AÁpHaän
4 31
Traàn Thò Kim Loan 1977 x Kinh Buøi Vaên
AÁpHaän
4 31
Nguyeãn Thanh Truyeàn 1977 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Thaønh
45
Nguyeãn T Ñeïp 1977 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Thaønh
45
Voõ Thò Thanh Tuyeàn 1977 x Kinh Traàn Thò
AÁpHoàng
4 54
Nguyeãn Tieán Thuaät 1977 Kinh NguyeãnAÁp
Tieán
4 Thuaät
69
Nguyeãn Thò Trong 1977 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Öa 70
Phaïm Quoác Thöøng 1977 Kinh Traàn Thò
AÁpHöôûng
4 87
Mai Ngoïc Thaïch 1977 Kinh Mai Vaên Hieäp
AÁp 4 98
Traàn Phong Vuõ 1977 Kinh Traàn Vaên
AÁp Kieäp
4 104
Döông Baù Loäc 1977 Kinh Döông Baù
AÁpHöôõn
4 109
Traàn Thò Thu Nga 1977 x Kinh Buøi Vaên
AÁpChì
4 151
Ñaëng Thanh Bình 1977 Kinh Ñaëng Vaên
AÁp 4 Thoân
158
Nguyeãn Thò Thoa 1977 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Chính
166
Nguyeãn Vaên Cöôõng 1977 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Cöôõng
168
Ñoaøn Thò Thuyø Trang 1977 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Cöôõng
168
Buøi Thò Bích Thuyø 1977 x Kinh NguyeãnAÁp
Huyønh
4 186
Voõ Thaønh Sôn 1977 Kinh Voõ Vaên Ñieàu
AÁp 4 203
Leâ Thò Hoàng Hoa 1977 x Kinh Leâ Vaên Ngoan
AÁp 4 248
Leâ Thanh Phong 1977 Kinh Leâ Vaên Veïn
AÁp 4 251
Voõ Thò Thu Thaûo 1977 x Kinh Buøi ThòAÁp
Ngoïc Hueä
4 339
Nguyeãn Thò Mô 1977 Kinh Chaâu Vaên
AÁp 4Teøo
270
Huyønh Ngoïc Tuyeàn 1977 x Kinh Leâ Minh Khöông
AÁp 4 277
Leâ Taán Nghóa 1977 Kinh Leâ Taán Nghóa
AÁp 4 279
Leâ Thanh Ñieàn 1977 Kinh Leâ Thanh
AÁpÑieàn
4 280
Voõ Thò Tieáp 1977 x Kinh Leâ Thaønh Phöôùc
AÁp 4 281
Phuøng Thò Dieãm 1977 x Kinh NguyeãnAÁp
Ñình
4 Nghóa
299
Leâ Thò Söông 1977 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Lo320
Traàn Kim Cöôøng 1977 Kinh Traàn Kim
AÁpCöôøng
4 334
Leâ Troïng Nhaân 1978 Kinh Leâ Troïng
AÁpNhaân
4 9
Nguyeãn Vaên Toâi 1978 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Toâi
19
Phan Thò Hoàng Vaân 1978 Kinh Phan Vaên
AÁpCöng
4 23
Phuøng Vaên Troïn 1978 Kinh Phuøng AÁp
Vaên4 Giaøu
27
Nguyeãn Thò Nguyeät 1978 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Duy34
Nguyeãn Vaên Toâi 1978 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Nhaøn
40
Nguyeãn T Kim Phöôïng 1978 x Kinh NguyeãnAÁpThò4 Muoäi
66
Phaïm Hieàn Trung 1978 Kinh Phaïm Hieàn
AÁp 4Trung73
Nguyeãn Thò Ngoïc Thu 1978 x Kinh Phan Vaên
AÁpMô4 81
Voõ Hoàng Tuyeát 1978 x Kinh Phan Vaên
AÁpVeïn
4 84
Leâ Böûu Sôn 1978 Kinh Leâ Vaên Hoaø
AÁp 4 94
Leâ Vaên AÅn 1978 Kinh Leâ Vaên Hoaøng
AÁp 4 95
Mai Thò Tuyeát Troïn 1978 x Kinh Mai Vaên Hieäp
AÁp 4 98
Döông Taán Duõng 1978 Kinh Döông Taán
AÁp 4Duõng
111
Ñaëng Ngoïc Thuyû 1978 Kinh Döông Taán
AÁp 4Duõng
111
Traàn Vaên Thaønh 1978 Kinh Traàn Vaên
AÁp Thaønh
4 124
Cao Thò Ngoïc Lieân 1978 Kinh Traàn Vaên
AÁp Thaønh
4 124
Ñaëng Ngoïc Mai 1978 x Kinh Laâm Thaønh
AÁp 4 Taâm
133
Nguyeãn Vaên Ngoïc 1978 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Luøng
170
Nguyeãn Baûo Luïc 1978 Kinh NguyeãnAÁpBaûo
4 Luïc
211
Nguyeãn Vaên Lieâm 1978 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Lieâm
235
Nguyeãn Höõu Sôn 1978 Kinh Ñoã ThòAÁp
Tuùc4 384
Leâ Vaên Beù 1978 x Kinh Leâ Vaên Quaân
AÁp 4 387
Nguyeãn Thaønh Trung 1978 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Löïu
392
Traàn Vaên Thaät 1978 Kinh Traàn Vaên
AÁp Ngoä
4 258
Phaïm Vaên Trung 1978 Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Thoâng
246
Traàn Ngoïc Gaëp 1978 Kinh Traàn Ngoïc
AÁp 4Chôø250
Leâ T Hoàng Caûnh 1978 x Kinh Leâ Vaên Bang
AÁp 4 351
Nguyeãn Vaên Duõng 1978 Kinh Leâ Thò AÁp
Nhan 4 284
Nguyeãn Thò Kim Phöôïng 1978 x Kinh Leâ Vaên Sôn
AÁp 4 290
Nguyeãn Hoaøng Tuaán 1978 Kinh NguyeãnAÁpHoaøng
4 295 Tuaán
Nguyeãn Ñình Nghóa 1978 Kinh NguyeãnAÁpÑình
4 Nghóa
299
Ñinh Thò Kim Ngaân 1978 x Kinh NguyeãnAÁpPhöôùc
4 300 Taán
Traàn Thò Kim Phöông 1978 Kinh NguyeãnAÁpThaønh
4 303 Coâng
Phuøng Vaên Nhöùt 1978 Kinh NguyeãnAÁpThò4 Chaân
306
Nguyeãn Thò Lieân 1978 x Kinh NguyeãnAÁpThò4 Lieân
311
Nguyeãn Vaên Thaïnh 1978 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Thaïnh
322
Traàn Thò Hueä 1978 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Thaïnh
322
Phan Thò Kim Lieân 1978 x Kinh Phan Minh
AÁpHoàng
4 330
Leâ Thò Ngoïc Haø 1978 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Naêm
356
Mai Thò Nhanh 1978 x Kinh Döông Minh
AÁp 4Thaéng
358
Nguyeãn Thò Vaân 1979 x Kinh Hoà BaùAÁp
Phuùc
4 3
Ñoã Thò Thuyù Vaân 1979 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Toâi
19
Ñoã Thò Thuyù Vaân 1979 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Nhaøn
40
Phaïm Trung Haäu 1979 Kinh Phaïm Hieàn
AÁp 4Töø72
Cao Thò Bích Tuyeàn 1979 x Kinh Phaïm Hieàn
AÁp 4Trung73
Nguyeãn Thaønh Long 1979 Kinh Phaïm Thò
AÁpPhi
4 74
Laâm T Kim Nga 1979 x Kinh Laâm Taâm
AÁp 4Quan 93
Döông T Hoàng Ñöùc 1979 x Kinh Döông Baù
AÁpHöôõn
4 109
Döông T Hoàng Haïnh 1979 x Kinh Döông Baù
AÁpHöôõn
4 109
Laâm Thaønh Taâm 1979 Kinh Laâm Thaønh
AÁp 4 Taâm
133
Chaâu Vaên Nghóa 1979 Kinh Leâ Thò AÁp
Luoâng
4 135
Ñaëng Thanh Trieàu 1979 Kinh Ñaëng Vaên
AÁp 4 Thoân
158
Nguyeãn Thò Ngoïc AÙnh 1979 x Kinh Phan Vaên
AÁpVinh
4 201
Nguyeãn T Kim Chung 1979 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Hieàn
234
Döông Taán Cöôøng 1979 Kinh Döông Kim
AÁpSa
4 262
Nguyeãn Thò Xuaân Mai 1979 x Kinh Döông Kim
AÁpSa
4 262
Leâ Thaùi Duõng 1979 Kinh Leâ Vaên Tôùi
AÁp 4 378
Leâ Hoaøng Vuõ Anh 1979 Kinh Traàn Thò
AÁpXem
4 319
Traàn Thò Kim Tín 1979 x Kinh Traàn Vaên
AÁp Vaøng
4 382
Nguyeãn Thò Kieàu Yeán 1979 x Kinh Buøi Vaên
AÁpLuoâng
4 285
Löông Thanh Tuøng 1979 Kinh Löông Thanh
AÁp 4 Tuøng
291
Nguyeãn Thò Tuyeát Lan 1979 x Kinh Löông Thanh
AÁp 4 Tuøng
291
Nguyeãn Ngoïc Trung 1979 Kinh NguyeãnAÁp
Ngoïc Trung
4 297
Nguyeãn Huyønh Kha 1979 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Chöa
315
Leâ Thanh Thuyù 1980 x Kinh Leâ Hoaøng
AÁp 4Nam 4
Leâ Thanh Trieàu 1980 x Kinh Leâ Hoaøng
AÁp 4Nam 4
Leâ Höõu Quoác 1980 Kinh Leâ Thò AÁp
Nhòn4 8
Leâ Nguyeãn Troïng Nghóa 1980 Kinh Leâ Troïng
AÁpNhaân
4 9
Leâ Thanh Truyeàn 1980 Kinh Leâ Vaên On4
AÁp 11
Leâ Thò Ngoïc Lieân 1980 x Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Tröø
15
Nguyeãn Vaên Mô 1980 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Ñaèng
38
Phuøng Thò Thanh Mai 1980 x Kinh Phaïm Thanh
AÁp 4 Tuaán
49
Phaïm Quoác Phong 1980 Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Beâ 75
Leâ Vaên Hieân 1980 Kinh Leâ Vaên Hoaøng
AÁp 4 95
Leâ Vaên Phong 1980 Kinh Leâ Vaên Hoaøng
AÁp 4 95
Cao Thaønh Trung 1980 Kinh Cao Thaønh
AÁp 4Trung
107
Döông Laõo Luyeän 1980 Kinh Döông Vaên
AÁp 4Tieát
114
Leâ Höõu Tín 1980 Kinh Leâ Vaên Giao
AÁp 4 117
Nguyeãn Vaên Hieáu 1980 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Hieáu
120
Chaâu Taán Haûi 1980 Kinh Chaâu Vaên
AÁp 4Y 128
Huyønh Quoác Laâm 1980 Kinh Huyønh AÁp
Hoaøng
4 130Sôn
Chaâu Thò Kim Veïn 1980 x Kinh Leâ Thò AÁp
Luoâng
4 135
Buøi Ngoïc Anh 1980 Kinh Buøi Vaên
AÁpBeù
4 150
Phaïm Thò Hoaøi Vieät 1980 x Kinh Ñaëng Vaên
AÁp 4 Thoân
158
Nguyeãn Chí Taâm 1980 Kinh NguyeãnAÁp
Höõu Thuaàn
4 159
Thaùi Thò Thuyø Taâm 1980 x Kinh NguyeãnAÁp
Thaønh
4 164 Tieân
Traàn Minh Toaøn 1980 Kinh Traàn Minh
AÁp Toaøn
4 174
Leâ Vaên Hôïp 1980 Kinh Leâ Vaên Hôïp
AÁp 4 185
Nguyeãn Vaên Thaïnh 1980 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Cöng
190
Buøi Thò Ngoïc Dieãm 1980 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Cöng
190
Lyù Thò Hoàng Haïnh 1980 x Kinh NguyeãnAÁp
Baûo
4 Luïc
211
Nguyeãn T Yeán Thô 1980 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Baøi
214
Leâ Thaønh Vuõ 1980 Kinh Leâ Thaønh Thao
AÁp 4 228
Traàn Thò Toát 1980 x Kinh Leâ Vaên Duõng
AÁp 4 229
Nguyeãn Vaên Töôûng 1980 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Baûy
232
Traàn Thò Nga 1980 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Lieâm
235
Nguyeãn Thanh Haûi 1980 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Naâu
238
Leâ Quoác Thoâng 1980 Kinh Leâ Vaên Ngoan
AÁp 4 248
Leâ Hoaøng Khanh 1980 Kinh Leâ Vaên Tính
AÁp 4 388
Nguyeãn Minh Trieàu 1980 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Ngaøn
256
Leâ Thaùi Hôùn 1980 Kinh Leâ Vaên Tôùi
AÁp 4 378
Leâ Thaùi Haûo 1980 Kinh Leâ Vaên Tôùi
AÁp 4 378
Ñaêng Taán Ñaïm 1980 Kinh Ñaëng Vaên
AÁp 4 Chaân
292
Phaïm Thò Hoa 1980 x Kinh Phan Vaên
AÁpDanh
4 364
Leâ Quang Khaùnh 1980 Kinh Leâ Quang
AÁpKhaùnh
4 278
Nguyeãn Thò Ngoïc Linh 1980 x Kinh Leâ Quang
AÁpKhaùnh
4 278
Huyønh Thò Dieäu 1980 x Kinh Leâ Taán Nghóa
AÁp 4 279
Nguyeãn Vaên Haøo 1980 Kinh Leâ Thò AÁp
Nhan4 284
Traàn Vónh Phong 1980 Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Caàn
305
Ngoâ Thò Hoa 1980 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Chöa
315
Traàn Ngoïc Dö 1980 Kinh Traàn Ngoïc
AÁp 4Dö336
Traàn Vaên Pheâ 1980 Kinh Traàn Vaên
AÁp Thaønh
4 342
Voõ Hoaøng Nhöït 1980 Kinh Voõ Hoaøng
AÁp 4Nhöït
345
Nguyeãn Vaên Tænh 1980 Kinh Voõ Vaên Trung
AÁp 4 349
Phuøng Thanh Haø 1981 Kinh Phuøng AÁp
Vaên4 Giaøu
27
Phan Vaên Uùt 1981 Kinh Phan Vaên
AÁpTraám
4 83
Leâ Thò Uùt 1981 x Kinh Traàn Thò
AÁpHöôûng
4 87
Leâ Taán Phaùt 1981 Kinh Leâ Vaên Ñaït
AÁp 4 96
Leâ Thò Thôm 1981 x Kinh Leâ Vaên Ñaït
AÁp 4 96
Voõ Thò Aùnh Nguyeät 1981 x Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Baïc
101
Phan Thò Thu Thuyû 1981 x Kinh Leâ Vaên Giao
AÁp 4 117
Huyønh Thò Dieåm 1981 x Kinh Huyønh AÁp
Hoaøng
4 130Sôn
Ñoã T Kim Quyeân 1981 x Kinh Ñoã Vaên Quaän
AÁp 4 145
Buøi Thanh Nhöït 1981 Kinh Buøi Thanh
AÁp Nhöït
4 148
Nguyeãn T Kim Duyeân 1981 x Kinh Buøi Vaên
AÁpBeù
4 150
Nguyeãn Thanh Xuaân 1981 x Kinh Ñaëng Trung
AÁp 4 Nieäm
157
Nguyeãn Thaønh Vöôïng 1981 Kinh NguyeãnAÁp
Thaønh
4 164 Tieân
Traàn Thò Ngoïc Mua 1981 x Kinh Phan Thò Thaéng
AÁp 4 173
Chaâu Thanh Tuù 1981 Kinh Chaâu Thanh
AÁp 4 Tuù
204
Huyønh Thò Dieäu 1981 x Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Lang
213
Nguyeãn Taán Hôïp 1981 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 My217
Leâ Trung Hieáu 1981 Kinh Leâ Vaên Ngheà
AÁp 4 230
Döông Moäng Tuyeàn 1981 x Kinh Leâ Vaên Ngheà
AÁp 4 230
Nguyeãn Höõu Bình 1981 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Hieàn
234
Leâ Vaên Toång 1981 Kinh Leâ Vaên Quaân
AÁp 4 387
Leâ Vaên Thi 1981 Kinh Leâ Vaên Vui4 391
AÁp
Döông Taán Quoác 1981 Kinh Döông Kim
AÁpSa
4 262
Nguyeãn T Cuùc Mai 1981 x Kinh Laâm Taâm
AÁp 4Taøu
266
Leâ Taán Lôïi 1981 Kinh Leâ Vaên Sum
AÁp 4 375
Leâ Hoaøng Vuõ Em 1981 Kinh Traàn Thò
AÁpXem
4 319
Nguyeãn Thò Söông 1981 x Kinh Leâ Thanh
AÁpÑieàn
4 280
Nguyeãn Thò Myõ Haèng 1981 x Kinh Leâ Thò AÁp
Beá4 282
Leâ Vaên Saùng 1981 Kinh Leâ Vaên Saùng
AÁp 4 289
Nguyeãn Thanh Lieâm 1981 Kinh NguyeãnAÁp
Thanh
4 302Lieâm
Leâ Thò Moäng Linh 1981 x Kinh Traàn Ngoïc
AÁp 4Dö336
Nguyeãn Thò Neân 1982 x Kinh Phuøng AÁp
Vaên4 Giaøu
27
Phuøng Tröôøng Haäu 1982 Kinh Phuøng AÁp
Vaên4 Höôûng
28
Traàn Thò Ngoïc Giaây 1982 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Ñaèng
38
Nguyeãn Vaên Troïn 1982 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Troïn
46
Phaïm Thanh Tuaán 1982 Kinh Phaïm Thanh
AÁp 4 Tuaán
49
Leâ Thò Thanh Hieáu 1982 x Kinh Leâ Thanh
AÁpDaân
4 59
Nguyeãn Thaønh Gaåm 1982 Kinh NguyeãnAÁpThaønh
4 Nhaân
63
Leâ Kim Cuùc 1982 x Kinh NguyeãnAÁpTieán
4 Thuaät
69
Nguyeãn Thò Ngoïc Hieàn 1982 x Kinh Phan Vaên
AÁpThaønh
4 82
Phan Vaên Mô 1982 Kinh Phan Vaên
AÁpTraám
4 83
Traàn Baù Caàn 1982 Kinh Traàn Baù
AÁpCaàn
4 85
Traàn Vaên Lôïi 1982 Kinh Traàn Vaên
AÁp Lôïi
4 88
Mai Thò Caåm Nhung 1982 x Kinh Mai Thò AÁp
Caåm 4 Nhung
97
Laâm Taâm Trí 1982 Kinh Laâm Taâm
AÁp 4Thoân
132
Phaïm Thò Loan 1982 Kinh Laâm Taâm
AÁp 4Thoân
132
Nguyeãn Thò Ngoïc Bích 1982 x Kinh Ngoâ Thaønh
AÁp 4 Taâm
138
La Thò Kieàu Chinh 1982 x Kinh NguyeãnAÁpThò4 Ñôøn
143
Ñoaøn Thò Tuyeát Ngaân 1982 x Kinh Buøi Thanh
AÁp Nhöït
4 148
Nguyeãn Quoác Bình 1982 Kinh NguyeãnAÁpHöõu Thuaàn
4 159
Nguyeãn Vaên Chinh 1982 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Lö
192
Cao Thò Myõ Linh 1982 x Kinh Chaâu Thanh
AÁp 4 Tuù
204
Nguyeãn Hoaøi Linh 1982 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Baøi
214
Nguyeãn Vaên Haän 1982 Kinh Traàn Vaên
AÁp Mieâu
4 223
Nguyeãn Ngoïc Tyû 1982 Kinh NguyeãnAÁpNgoïc Trieäu
4 231
Leâ Thò Höông Lan 1982 x Kinh NguyeãnAÁpNgoïc Trieäu
4 231
Nguyeãn Vaên Thaéng 1982 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Mua
237
Nguyeãn Ngoïc Phi 1982 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Toá
383
Nguyeãn Huõu Trung 1982 Kinh Ñoã ThòAÁp
Tuùc4 384
Chaâu Vónh Hoaø 1982 Kinh Chaâu Vaên
AÁp 4Nhöùt
244
Döông Vaên Ñôøi 1982 Kinh Döông Vaên
AÁp 4Treân
245
Phaïm Thò Myõ Dung 1982 x Kinh Leâ Vaên Ngoan
AÁp 4 248
Leâ Thanh Trí 1981 Kinh Leâ Vaên Veïn
AÁp 4 251
Leâ Thò Dieäu 1982 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Löïu
392
Laâm Thò Ngoïc Thô 1982 x Kinh Laâm Taâm
AÁp 4Traàm
267
Nguyeãn Bích Phöôïng 1982 x Kinh Leâ Vaên Sum
AÁp 4 375
Tröông Thò Kim Chi 1982 x Kinh NguyeãnAÁpÑình
4 Nhi
241
Leâ Höõu Cöôøng 1982 Kinh Buøi ThòAÁp
Ngoïc Hueä
4 339
Cao Vaên Vuõ 1982 Kinh Cao VaênAÁpChum
4 268
Hoà Thò Kim Cuùc 1982 x Kinh Hoà VaênAÁpThaûnh
4 273
Nguyeãn Thò Thaém 1982 x Kinh Ñaëng Vaên
AÁp 4 Chaân
292
Hoà Thò Maãn 1982 x Kinh NguyeãnAÁpThanh
4 302Lieâm
Chaâu Thò Ngoïc Uùt 1982 Kinh NguyeãnAÁpThò4 Caàn
305
Nguyeãn Taán Ñöùc 1982 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Gaàn
317
Nguyeãn Ñöùc Thieän 1982 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Muoân
321
Phan Vaên Uùt 1982 Kinh Phan Vaên
AÁpTaùnh
4 331
Nguyeãn Thò Kim Phieán 1982 x Kinh Traàn Kim
AÁpCöôøng
4 334
Voõ Thaønh Nguyeân 1982 Kinh Voõ Vaên Chanh
AÁp 4 346
Nguyeãn Thò Kim Ngoïc 1982 x Kinh NguyeãnAÁp
Minh
4 Taán
359
Leâ Quoác Phi 1982 Kinh Leâ Quoác
AÁpPhi
4 368
Ñaëng Thò Myõ Haïnh 1982 x Kinh Leâ Quoác
AÁpPhi
4 368
Leâ Troïng Leã 1983 Kinh Leâ Troïng
AÁpNhaân
4 9
Löông Toaøn Nguyeân 1983 Kinh Löông Vaên
AÁp 4Dôøi12
Nguyeãn Thò Thanh Thuyû 1983 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Troïn
46
Nguyeãn Minh Trí 1983 Kinh NguyeãnAÁp
Thaønh
4 Nhaân
63
Phaïm Quoác Thö 1983 Kinh Phaïm Hieàn
AÁp 4Töø72
Phaïm T Hoàng Nhung 1983 x Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Beâ 75
Haø T Kim Ngaân 1983 x Kinh Haø Vaên Thaêng
AÁp 4 92
Laâm Thanh Vieät 1983 Kinh Laâm Taâm Quan
AÁp 4 93
Mai Dieãm Chi 1983 x Kinh Mai Thò AÁp
Caåm4 Nhung
97
Voõ Thò Aùnh Tuyeát 1983 x Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Baïc
101
Phaïm Hoaøng Baûo 1983 Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Töôûng
103
Traàn Thanh Phong 1983 Kinh Traàn Vaên
AÁp Kieäp
4 104
Laâm Taâm Trung 1983 Kinh Laâm Taâm Thoân
AÁp 4 132
Chaâu Quoác Vuõ 1983 Kinh Leâ Thò AÁp
Höôøng
4 134
Chaâu Thò Kim Troøn 1983 Kinh Leâ Thò AÁp
Luoâng
4 135
Ngoâ Thaønh Taâm 1983 Kinh Ngoâ Thaønh
AÁp 4 Taâm
138
Nguyeãn Minh Trí 1983 Kinh NguyeãnAÁp
Thaønh
4 142 Minh
Buøi Vaên Ninh 1983 Kinh Buøi Vaên
AÁpThöùc
4 152
Nguyeãn Taán Hieåu 1983 Kinh NguyeãnAÁp
Taán
4 Hieåu
162
Nguyeãn Vaên Tuaán 1983 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Cho
167
Döông Hoààng Nhung 1983 x Kinh Traàn Minh
AÁp Toaøn
4 174
Hoà Thò Myõ Haân 1983 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Kim
191
Nguyeãn Thò Gaám 1983 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Muøi
193
Voõ Chí Taâm 1983 Kinh Voõ Vaên Hai
AÁp 4 202
Leâ Höõu Trí 1983 Kinh Leâ Vaên Thaønh
AÁp 4 209
Nguyeãn Vaên Ngoïc 1983 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Hieám
233
Nguyeãn Thanh Hieáu 1983 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Naâu
238
Leâ Thanh Böûu 1983 Kinh Leâ Vaên Nam
AÁp 4 247
Leâ Thò Hoàng Xuyeân 1983 x Kinh Leâ Vaên Veïn
AÁp 4 251
Leâ Thò Myõ Chaâu 1983 x Kinh Traàn Vaên
AÁp Ngoä
4 258
Döông Taán Huøng 1983 Kinh Döông Kim
AÁpSa
4 262
Leâ Thaønh Loäc 1983 Kinh Leâ Vaên Xoài
AÁp 4 379
Phan Vaên Thoï 1983 Kinh Phan Vaên
AÁpDanh
4 364
Cao Vaên Haûi 1983 Kinh Cao Vaên Chum
AÁp 4 268
Leâ Thanh Theûn 1983 Kinh Leâ Minh Khöông
AÁp 4 277
Nguyeãn Vaên Baûo 1983 Kinh Leâ Thò AÁp
Beá4 282
Ñaëng Thò Thuyø Nhung 1983 x Kinh Ñaëng Vaên
AÁp 4Thöùc
293
Traàn Thò Ngoïc Söông 1983 x Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Hai
308
Nguyeãn Thò Ngoïc Haân 1983 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Giang
318
Leâ Thò Thuyø Trang 1983 x Kinh Phuøng AÁp
Vaên4 Bieân
332
Traàn Thò Kieàu Nhung 1983 x Kinh Traàn Ngoïc
AÁp 4Aùnh
335
Voõ Thò Myõ Thuyø 1983 x Kinh Tröông Ngoïc
AÁp 4 Nhö
343
Ñoã Hoàng Son 1984 Kinh Phuøng AÁp
Vaên4 Höôûng
28
Ñinh Caåm Tuù 1984 x Kinh Ñinh Vaên
AÁpTuoàng
4 48
Cao Kim Ñænh 1984 x Kinh Traàn Thò
AÁpBöôùm
4 53
Phaïm Coâ ng Huaán 1984 Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Laêng
78
Phan Thò Thuyø Trang 1984 Kinh Traàn Baù
AÁpCaàn
4 85
Huyønh Thò Truùc 1984 x Kinh Traàn Vaên
AÁp Lôïi
4 88
Nguyeãn Thò Thu 1984 x Kinh Döông Ngoïc
AÁp 4Lôïi91
Phaïm Ngoïc Nhung 1984 x Kinh Leâ Vaên Hoaø
AÁp 4 94
Phaïm Thò Hoàng Hieân 1984 x Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Töôûng
103
Nguyeãn Thò Ngoïc Trang 1984 x Kinh Cao Thaønh
AÁp 4Trung
107
Leâ Minh Chieán 1984 Kinh Leâ Vaên Chaïm
AÁp 4 116
Phan Thò Naøo 1984 x Kinh Phaïm Thò
AÁpMöôøi
4 122
Nguyeãn Ñình Thònh 1984 Kinh NguyeãnAÁpÑình
4 Thình
139
Nguyeãn Thanh Tuøng 1984 Kinh NguyeãnAÁpThanh Tuøng
4 140
Nguyeãn Höõu Ngoïc 1984 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Xuaân
144
Nguyeãn Vaên Traûi 1984 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Luøng
170
Nguyeãn T Kim Duyeân 1984 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Laäp
181
Nguyeãn Thò Caåm 1984 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Lö
192
Leâ Vaên Trai 1984 Kinh Leâ Vaên Giaøu
AÁp 4 208
Phaïm T Tuyeát Mai 1984 x Kinh Leâ Vaên Giaøu
AÁp 4 208
Nguyeãn Thanh Tuøng 1984 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Baøi
214
Leâ Quang Sôn 1984 Kinh Leâ VaênAÁpXinh
4 227
Nguyeãn Thò Kim Deã 1984 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Baûy
232
Nguyeãn Thò Thu Sang 1984 x Kinh Ñoã ThòAÁp
Tuùc4 384
Laâm Huyønh Chieán 1984 Kinh Laâm Taâm
AÁp 4Traàm
267
Nguyeãn Thanh Tuøng 1984 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Taéng
385
Löông Thò Kim Kha 1984 x Kinh Löông Vaên
AÁp 4Tieång
360
Nguyeãn Vaên Kieäm 1984 Kinh Leâ Thò AÁp
Nhan 4 284
Leâ Thaønh Ñöôïc 1984 Kinh Leâ Vaên Haân
AÁp 4 286
Traàn Thò Ngoïc Bích 1984 x Kinh Leâ Vaên Saùng
AÁp 4 289
Nguyeãn Thò Ngoïc Phöôïng1984 x Kinh Tröông Nhaät
AÁp 4 Linh
344
Voõ Thaønh Trieát 1984 Kinh Voõ Vaên Chanh
AÁp 4 346
Voõ Thò Myõ Ngaân 1984 x Kinh Voõ Vaên Trung
AÁp 4 349
Löông Toaøn Trieäu 1985 Kinh Löông Vaên
AÁp 4Dôøi12
Traàn Thò Moäng Thu 1985 x Kinh Löông Vaên
AÁp 4Dôøi12
Nguyeãn Minh Trong 1985 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Thôm
18
Nguyeãn Thò Thanh Dung 1985 x Kinh Phuøng AÁp
Khaéc4 Lieâm
25
Phuøng Thò Hoàng Hoa 1985 x Kinh Phuøng AÁp
Vaên4 Höôûng
28
Phuøng Chí Haûi 1985 Kinh Phuøng AÁp
Vaên4 Keá29
Leâ Thanh Trung 1985 Kinh Leâ Thanh
AÁpDaân
4 59
Nguyeãn Taán Höøng 1985 Kinh NguyeãnAÁpTaán
4 Cöng
62
Phaïm Thò Hoàng Hueá 1985 x Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Beâ 75
Phaïm Quoâc Löông 1985 Kinh Traàn Thò
AÁpHöôûng
4 87
Leâ Hoaøi Caûnh 1985 Kinh Leâ Vaên Hoaøng
AÁp 4 95
Nguyeãn Thò Ngoïc Thuyû 1985 x Kinh Voõ ThòAÁp
Xeâ4 105
Cao Ngoïc Tuaán 1985 Kinh Chaâu Thò
AÁpNgaãu
4 108
Leâ Vaên Toaøn 1985 Kinh Leâ Vaên Trôn
AÁp 4 119
Buøi Thò Ngoïc Haân 1985 x Kinh Buøi Vaên
AÁpBöûu
4 127
Ñinh Thò Thu Taâm 1985 Kinh Chaâu Vaên
AÁp 4Y 128
Buøi Thò Kim Ngaân 1985 x Kinh Leâ Thò AÁp
Möùc4 136
Phuøng Thò Ngoïc Deã 1985 Kinh NguyeãnAÁp
Ñình
4 Thình
139
La Thò Kieàu Nguyeân 1985 x Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Ñôøn
143
Ñoã Thaønh Kha 1985 Kinh Ñoã Vaên Quaän
AÁp 4 145
Nguyeãn Thò Ñeïp 1985 x Kinh Buøi Vaên
AÁpThöùc
4 152
Nguyeãn Ngoïc Trai 1985 Kinh NguyeãnAÁp
Ngoïc Laønh
4 187
Voõ Thò Minh Quyeân 1985 x Kinh Voõ Vaên Hai
AÁp 4 202
Chaâu Thanh Taøi 1985 Kinh Chaâu Vaên
AÁp 4Myõ
206
Nguyeãn Ngoïc Kha 1985 Kinh NguyeãnAÁp
Ngoïc Trieäu
4 231
Nguyeãn Ngoïc Sôn 1985 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Toá
383
Chaâu Thò Ngoïc Thuyø 1985 x Kinh Chaâu Vaên
AÁp 4Nhöùt
244
Leâ Hoaøng Khaûi 1985 Kinh Leâ Vaên Tính
AÁp 4 388
Nguyeãn Thò Caåm Tuù 1985 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Ngaøn
256
Traàn Vónh Hoaøng Anh 1985 Kinh Traàn Vónh
AÁp Hai
4 259
Leâ Thò Hoàng Chaâu 1985 x Kinh Leâ Vaên Chaïnh
AÁp 4 374
Leâ Vaên Taâm 1985 Kinh Leâ Vaên Döõng
AÁp 4 373
Leâ Thò Tuyeát 1985 x Kinh Leâ Vaên Xoài
AÁp 4 379
Nguyeãn Ñình Thaåm 1985 Kinh NguyeãnAÁp
Ñình
4 Leï
240
Nguyeãn Thò Beù Em 1985 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Taéng
385
Traàn Thò Kim Hueä 1985 x Kinh Traàn Ngoïc
AÁp 4Chôø
250
Hoà Thò Kim Trang 1985 x Kinh Hoà Vaên Thaûnh
AÁp 4 273
Leâ Kim Thaûo 1985 x Kinh Leâ Minh Khöông
AÁp 4 277
Leâ Thò Ngoïc Dieãm 1985 x Kinh Leâ Vaên Löïc
AÁp 4 288
Dieäp Thò Ñaêng 1985 x Kinh NguyeãnAÁp
Minh
4 Trí
296
Leâ Thò Phöôïng 1985 x Kinh NguyeãnAÁp
Ngoïc Trung
4 297
Nguyeãn Quoác Tuaán 1985 Kinh NguyeãnAÁp
Quoác
4 301Tuaán
Nguyeãn Thò Leâ Dung 1985 x Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Leâ
310Dung
Nguyeãn Taán Beàn 1985 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Gaàn
317
Phuøng Thanh Thaéng 1985 Kinh Phuøng AÁp
Vaên4 Nhö
333
Traàn Kim Laân 1985 Kinh Traàn Vaên
AÁp Thaønh
4 342
Ñinh Ngoâ Taát Thaéng 1986 Kinh Ñinh Vaên
AÁpTuoàng
4 48
Nguyeãn T Kim Quyeân 1986 x Kinh NguyeãnAÁp
Thaønh
4 Nhaân
63
Phaïm T Huyønh Giao 1986 x Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Laêng
78
Buøi Ngoïc Hieân 1986 x Kinh Buøi Vaên
AÁpBeâ
4 90
Laâm Thanh Nam 1986 Kinh Laâm Taâm
AÁp 4Quan93
Leâ Taán Taøi 1986 Kinh Leâ Vaên Ñaït
AÁp 4 96
Phan Thò Xuaân Nöông 1986 x Kinh Phaïm Thò
AÁpMöôøi
4 122
Buøi Quoác Phong 1986 Kinh Buøi Vaên
AÁpBöûu
4 127
Chaâu T Kim Phöôïng 1986 x Kinh Chaâu Vaên
AÁp 4Y 128
Chaâu Vaên Nhöôøng 1986 Kinh Leâ Thò AÁp
Luoâng
4 135
Nguyeãn Ñình Luaät 1986 Kinh NguyeãnAÁp
Ñình
4 Thình
139
Nguyeãn T Kim Chaâu 1986 x Kinh NguyeãnAÁp
Thanh
4 140Tuøng
Buøi T Kim Chi 1986 x Kinh Buøi Vaên
AÁpThöùc
4 152
Nguyeãn Höõu Ñaêng 1986 Kinh NguyeãnAÁp
Höõu Thuaàn
4 159
Voõ Thanh Tuaán 1986 Kinh Voõ Vaên Ñöïc
AÁp 4 176
Nguyeãn T Ngoïc Haân 1986 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Laân
180
Nguyeãn Vaên Nhò 1986 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Muøi
193
Nguyeãn Vaên Hoa 1986 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Muøi
193
Nguyeãn Vaên Phuù 1986 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Ñôøi
195
Phaïm Thò Kim Nhung 1986 x Kinh Chaâu Vaên
AÁp 4Myõ206
Leâ T Kim Trang 1986 x Kinh Leâ Vaên Thaønh
AÁp 4 209
Nguyeãn T Thanh Dieäu 1986 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Baûy
232
Nguyeãn T Thanh Truùc 1986 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Taéng
385
Phan Minh Hoàng 1986 Kinh Phan Vaên
AÁpDanh
4 364
Nguyeãn Thò Mai 1986 x Kinh Döông Taán
AÁp 4Dòch
271
Leâ Thò Kim Thoa 1986 x Kinh Leâ Hoàng
AÁpPhuùc
4 275
Leâ Thaønh Duy 1986 Kinh Leâ Vaên Haân
AÁp 4 286
Nguyeãn Minh Trí 1986 Kinh NguyeãnAÁp
Minh
4 Trí
296
Phaïm Troïng Nghóa 1986 Kinh Phaïm Thò
AÁpÑeït
4 328
Phan Minh Hoàng 1986 Kinh Phan Minh
AÁpHoàng
4 330
Tröông Nhaät Linh 1986 Kinh Tröông Nhaät
AÁp 4 Linh
344
Voõ Thò Kim Thuyø 1986 x Kinh Voõ Vaên Chanh
AÁp 4 346
Leâ T Hoàng Khanh 1987 x Kinh Phuøng AÁp
Thò 4Soå 26
Nguyeãn T Thanh Thuyù 1987 x Kinh Traàn Thò
AÁpThöôøng
4 30
Nguyeãn Thò Nguyeân 1987 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Duy34
Leâ Thanh Khang 1987 Kinh Leâ Thanh
AÁpDaân
4 59
Döông Thò Thanh Truùc 1987 x Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Thu67Höông
Haø T Ngoïc Höông 1987 x Kinh Haø Vaên Thaêng
AÁp 4 92
Ñaëng T Myõ Ngaø 1987 x Kinh Ñaëng Vaên
AÁp 4Lòch
100
Voõ Thò Thu Höông 1987 x Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Baïc
101
Phaïm Thò Ngoïc Yùeán 1987 x Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Töôûng
103
Chaâu T Myõ Nöông 1987 x Kinh Leâ Thò AÁp
Höôøng
4 134
Ñoã T Kim Ngaân 1987 x Kinh Ñoã Vaên Quaän
AÁp 4 145
Buøi T Caåm Tuù 1987 x Kinh Buøi Vaên
AÁpThöùc
4 152
Nguyeãn Chí Thanh 1987 Kinh NguyeãnAÁp
Höõu Thuaàn
4 159
Phaïm Thò Leä Haèng 1987 x Kinh NguyeãnAÁp
Taán
4 Hieåu
162
Traàn Vónh Hieäp 1987 Kinh Traàn Vónh
AÁp Xuaân
4 184
Nguyeãn Thò Lepol 1987 x Kinh Leâ Vaên Hôïp
AÁp 4 185
Nguyeãn Thò Hoa Phöôïng 1987 x Kinh NguyeãnAÁp
Baù4 Traûi
210
Ñoaøn Thò Linh Ña 1987 x Kinh Ñoaøn Vaên
AÁp 4Nhu220
Phaïm Duy Linh 1987 Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Naõi
222
Nguyeãn Thanh Tuøng 1987 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Naâu
238
Leâ Thò Hoàng Hueä 1987 x Kinh Leâ Vaên Veïn
AÁp 4 251
Leâ Thanh Nhieàu 1987 Kinh Leâ Vaên Voán
AÁp 4 390
Traàn Thò Lieàn 1987 x Kinh Traàn Vónh
AÁp Hai
4 259
Laâm Höõu Dieän 1987 Kinh Laâm Taâm
AÁp 4Taøu
266
Leâ Thaùi Chaâu 1987 Kinh Leâ Vaên Chaïnh
AÁp 4 374
Leâ Thò Tình 1987 x Kinh Leâ Vaên Döõng
AÁp 4 373
Leâ Thò Hoàng Nhôù 1987 x Kinh Leâ Vaên Sum
AÁp 4 375
Leâ Vaên Taán 1987 Kinh Leâ Vaên Tö4 377
AÁp
Traàn Thò Kim Thu 1987 x Kinh Traàn Ngoïc
AÁp 4Chôø
250
Leâ Thò Hoàng Ngaân 1987 x Kinh Leâ Vaên Löïc
AÁp 4 288
Leâ Thò Lieâm 1987 x Kinh NguyeãnAÁp
Quoác
4 301Tuaán
Löu Thò Aùnh Tuyeát 1987 x Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Chaéc
307
Traàn Thanh Bình 1987 Kinh Traàn Vaên
AÁp Thaønh
4 342
Nguyeãn Thò Truùc Phöông 1988 Kinh NguyeãnAÁpThò4 Tònh
14
Nguyeãn Thò Ngoïc Tieàn 1988 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Thôm
18
Phuøng Hoaøng Phöông 1988 Kinh Phuøng AÁp
Vaên4 Keá29
Buøi Thò Khaùnh Duy 1988 x Kinh Buøi Vaên
AÁpHaän
4 31
Nguyeãn Thaïch lam 1988 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Hyû
36
Phaïm Höõu Duy 1988 Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Caàu51
Ñoã Nhaät Quang 1988 Kinh NguyeãnAÁpThò4 Möïc
65
Nguyeãn Thaønh Baûo Chung1988 Kinh NguyeãnAÁpThò4 Thu
67Höông
Nguyeãn Bình Sôn 1988 Kinh Phaïm Thò
AÁpPhi
4 74
Ñoaøn Troïng Nghóa 1988 Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Döông
76
Phaïm T Huyønh Lieân 1988 x Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Laêng
78
Traàn Hoaøn Kieám 1988 Kinh Traàn Baù
AÁpNhaãn
4 86
Phaïm Thò Myõ Chi 1988 x Kinh Traàn Thò
AÁpHöôûng
4 87
Buøi Minh Kha 1988 Kinh Buøi Vaên
AÁpBeâ
4 90
Ñaëng Baûo Thaùi 1988 Kinh Ñaëng Vaên
AÁp 4Lòch
100
Döông Thò Myõ Ngoïc 1988 x Kinh Döông Vaên
AÁp 4Baøi
113
Chaâu Quoác Baûo 1988 Kinh Leâ Thò AÁp
Höôøng
4 134
Chaâu Vaên Giìn 1988 Kinh Leâ Thò AÁp
Luoâng
4 135
Nguyeãn Duy Phöông 1988 Kinh NguyeãnAÁpT Ngoïc
4 161 Leä
Traàn Minh Trí 1988 Kinh Traàn Vaên
AÁp Na
4 175
Nguyeãn T Hoàng Chöông 1988 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Laäp
181
Phan Hoaøi Phuùc 1988 Kinh Phan Vaên
AÁpVeïn
4 183
Leâ Thò Dieäu 1988 x Kinh Leâ Vaên Thaønh
AÁp 4 209
Nguyeãn Thò Phuïng 1988 x Kinh Leâ Vaên Thaønh
AÁp 4 209
Nguyeãn Thò Phöôïng Haèng1988 x Kinh NguyeãnAÁpBaù4 Traûi
210
Nguyeãn Ngoïc Thaûo 1988 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Toá
383
Leâ Ngoïc Thieän 1988 Kinh Leâ Vaên Nam
AÁp 4 247
Laâm Thò Ngoïc Haèng 1988 x Kinh Laâm Höõu
AÁp Dình
4 263
Laâm Thò Ngoïc Thaám 1988 x Kinh Laâm Taâm
AÁp 4Traàm
267
Leâ Thò Ngoïc Haïnh 1988 Kinh Leâ Vaên Xoài
AÁp 4 379
Nguyeãn Thò Vöøng 1988 x Kinh NguyeãnAÁpÑình
4 Leï
240
Nguyeãn Ñình Trung 1988 Kinh NguyeãnAÁpÑình
4 Nhi
241
Nguyeãn Thanh Taâm 1988 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Taéng
385
Traàn Thò Hoàng Nhung 1988 x Kinh Phaïm Thò
AÁpKòp
4 261
Voõ Thò Kieàu 1988 x Kinh Voõ Vaên Chanh
AÁp 4 346
Leâ Thanh Quyeân 1989 x Kinh Leâ Hoaøng
AÁp 4Nam 4
Nguyeãn T Hoaøng Giang 1989 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Vaøng
47
Phaïm Thanh Tuøng 1989 Kinh Traàn Thò
AÁpMöôøi
4 55
Cao Thò Thuyø Trang 1989 x Kinh Voõ ThòAÁp
Nhôn4 56
Leâ Thò Thanh Thaûo 1989 x Kinh Leâ Thanh
AÁpDaân
4 59
Nguyeãn Minh Phöông 1989 Kinh NguyeãnAÁpTaán
4 Cöng
62
Nguyeãn Thaønh Taâm 1989 Kinh NguyeãnAÁpThaønh
4 63Nhaân
Nguyeãn Kim Ngaân 1989 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Öa70
Phaïm Quoác Taâm 1989 Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Beâ 75
Nguyeãn Thò Bích Truyeàn 1989 x Kinh Döông Ngoïc
AÁp 4Lôïi91
Haø Thò Myõ Na 1989 x Kinh Haø VaênAÁpThaêng
4 92
Leâ Chí Hieáu 1989 Kinh Leâ Vaên Hoaø
AÁp 4 94
Phaïm Ngoïc Thoaïi 1989 Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Töôûng
103
Leâ Minh Hieáu 1989 Kinh Leâ Vaên EÙ4 115
AÁp
Leâ Vaên Thanh Tuaán 1989 Kinh Leâ Vaên Phöôùc
AÁp 4 118
Phan Thò Thu Söông 1989 x Kinh Phaïm Thò
AÁpMöôøi
4 122
Chaâu Kim Tho 1989 x Kinh Chaâu Vaên
AÁp 4Y 128
Nguyeãn Ñình Kieân 1989 Kinh NguyeãnAÁpÑình
4 Thình
139
Nguyeãn Kim Ngaân 1989 Kinh NguyeãnAÁpThò4 Tính
165
Nguyeãn Thò Kieàu Oanh 1989 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Ba
178
Nguyeãn Quoác Döông 1989 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Laân
180
Traàn Vónh YÙ 1989 Kinh Traàn Vónh
AÁp Xuaân
4 184
Nguyeãn Thanh Tuøng 1989 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Ñôøi
195
Chaâu Thò Thanh Tuyeàn 1989 x Kinh Chaâu Thanh
AÁp 4 Giang
205
Nguyeãn T Ngoïc Haân 1989 x Kinh NguyeãnAÁpBaù4 Traûi
210
Nguyeãn Vaên Quí 1989 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Giang
215
Nguyeãn Thò Linh 1989 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Hieám
233
Nguyeãn Ngoïc Söông 1989 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Toá
383
Leâ Thò Beù Ba 1989 Kinh Leâ Vaên Voán
AÁp 4 390
Leâ Thò Chung 1989 x Kinh Leâ Vaên Döõng
AÁp 4 373
Hoà Minh Toaøn 1989 Kinh Hoà VaênAÁpThaûnh
4 273
Nguyeãn Thò Truùc Ly 1989 x Kinh Leâ Thò AÁp
Beá4 282
Phuøng Trieån Vaên 1989 Kinh NguyeãnAÁpThò4 Chaân
306
Nguyeãn Thò Phöôùng 1989 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Giang
318
Voõ Thò Thu Thaûo 1989 x Kinh Voõ Vaên Trung
AÁp 4 349
Nguyeãn Thò Thanh Thuyû12/3/90 x Kinh Chaâu Thò
AÁpSum
4 2
Leâ Hoaøng Thaân 8/3/90 Kinh Leâ Vaên Be4
AÁp 10
Nguyeãn Thò Thanh Thuyù30/7/90 x Kinh NguyeãnAÁpThò4 Maûnh
13
Phuøng Nhaät Lyù 1990 Kinh NguyeãnAÁpThò4 Voïng
16
Nguyeãn Thanh Huy 10/3/90 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Duy34
Nguyeãn Huyønh Phuù 25/3/90 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 ÔÛ 42
Voõ Thò Lyù 27/10/90 x Kinh Voõ Vaên Töôûng
AÁp 4 50
Phuøng Thò Kim Ngaân 20/3/90 x Kinh Phuøng AÁp
Vaên4 Linh52
Cao Thò Thuyø Dung 14/10/90 x Kinh Voõ ThòAÁp
Nhôn4 56
Phaïm Thò Tuyeát Nhung 1990 x Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Laêng78
Traàn Thò Thanh Tuyeàn 19/8/90 x Kinh Traàn Baù
AÁpNhaãn
4 86
Buøi Thu Trang 6/1/90 x Kinh Buøi Vaên
AÁpBeâ
4 90
Nguyeãn T Moäng Caàm 15/9/90 x Kinh Döông Ngoïc
AÁp 4Lôïi91
Leâ Thò Thuyø Linh 11/7/90 x Kinh Leâ Vaên EÙ4 115
AÁp
Leâ Thò Kim Ngaân 10/7/90 x Kinh Leâ Vaên Cöng
AÁp 4 155
Phaïm Thanh Phong 28/3/90 Kinh Ñaëng Thò
AÁpHieäu
4 156
Traàn Minh Vuõ 1990 Kinh Traàn Vaên
AÁp Na
4 175
Voõ Thanh Vieät 21/2/90 Kinh Voõ Vaên Ñöïc
AÁp 4 176
Nguyeãn Troïng Khoa 18/2/90 Kinh NguyeãnAÁpThaønh
4 177 Thôùi
Phan Thò Dieäu Hieàn 25/11/90 x Kinh Phan Vaên
AÁpVeïn
4 183
Nguyeãn Ñình Luaân 4/5/90 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Boä
189
Leâ Höõu An 15/10/90 Kinh Leâ Vaên Thaønh
AÁp 4 209
Nguyeãn T Ngoïc Dieãm 10/3/90 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Sôn
219
Nguyeãn Duy Taân 10/12/90 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Sôn
219
Döông Thò Myõ Dung 20/10/90 x Kinh Döông Ngoïc
AÁp 4Daï
226
Leâ Thò Kim Haèng 16/11/90 x Kinh Leâ VaênAÁpXinh
4 227
Nguyeãn Thaønh Ñöôïc 30/3/90 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Baûy
232
Chaâu Ñöùc Hoaø 20/7/90 Kinh Chaâu Vaên
AÁp 4Nhöùt
244
Leâ Ngoïc Thô 12/12/90 Kinh Leâ Vaên Nam
AÁp 4 247
Leâ Thanh Phuù 1990 Kinh Leâ Vaên Veïn
AÁp 4 251
Laâm Höõu Caàn 1990 Kinh Laâm Höõu
AÁp Dình
4 263
Leâ Theá Chaâu 26/8/90 Kinh Leâ Vaên Chaïnh
AÁp 4 374
Leâ T Anh Thö 26/10/90 x Kinh Leâ Vaên Thuû
AÁp 4 376
Leâ Thanh Tieàn 26/4/90 Kinh Leâ Vaên Tö4 377
AÁp
Nguyeãn Thò Saøng 20/10/90 x Kinh NguyeãnAÁp
Ñình
4 Leï
240
Traàn Thò Kim Nhung 4/10/90 x Kinh Traàn Ngoïc
AÁp 4Taøi
252
Traàn Hoaøi Taân 12/4/90 Kinh Traàn Vaên
AÁp Ñaønh
4 254
Traàn Thò Lan 28/12/90 x Kinh Traàn Vaên
AÁp Vaøng
4 382
Phuøng Thò Ngoïc Haân 17/12/90 x Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Chaân
306
Traàn Kim Taëng 1990 Kinh Traàn Vaên
AÁp Thaønh
4 342
Nguyeãn Hoaøi Chaâu 2/1/91 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Ñöïc
194
Voõ Thò Myõ Dieäp 21/8/91 x Kinh Voõ Vaên Trung
AÁp 4 349
Nguyeãn Minh Döông 10/2/91 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Xuaân
144
Traàn Thò Ngoïc Dung 15/8/91 x Kinh Traàn Vaên
AÁp Mieâu
4 223
Phan Thò Thanh Haèng 3/6/91 x Kinh Phan Thanh
AÁp 4Haûi
199
Nguyeãn Taán Haûo 10/2/91 Kinh NguyeãnAÁp
Taán
4 Thaønh
163
Nguyeãn Thanh Hieàn 10/3/91 Kinh Traàn Thò
AÁpThöôøng
4 30
Chaâu Trung Hieáu 1991 Kinh Chaâu Vaên
AÁp 4Phöôùc
269
Nguyeãn Thieân Thieân Höông
26/6/91 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Thìn
71
Nguyeãn Thò Tuyeát Lieâm
20/8/91 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Sum
196
Phaïm Thò Hueä Minh 1/7/91 x Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Naõi
222
Nguyeãn Thò Kim Ngaân 10/6/91 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Kieät
37 8b
Buøi Leâ Troïng Ngaân 24/2/91 Kinh Leâ Thò AÁp
Möùc4 136
Nguyeãn T Kim Ngöôn 4/4/91 x Kinh NguyeãnAÁp
Thaønh
4 63Nhaân
Phuøng Tuù Nguyeân 30/4/91 Kinh Phuøng AÁp
Khaéc
4 Lieâm
25
Ñoaøn Troïng Nhaân 20/4/91 Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Döông
76
Phaïm T Hoàng Nhung 26/8/91 x Kinh Ñaëng Thò
AÁpHieäu
4 156
Nguyeãn Ñình Phong 15/2/91 Kinh NguyeãnAÁp
Ñình
4 Thình
139
Ñoã Thò Lan Phöông 29/11/91 x Kinh Ñoã Hoaøng
AÁp 4Duõng
20
Nguyeãn Thanh Sang 2/10/91 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Dôïn
316
Leâ Thanh Taâm 25/6/91 Kinh Leâ Thanh
AÁpDaân
4 59
Nguyeãn Thanh Taâm 13/7/91 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Cho
167
Phaïm Thò Ngoïc Thanh 15/1/91 x Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Caàu
51
Phaïm Thi Kim Thanh 7/7/91 x Kinh Phaïm Hieàn
AÁp 4Töø72
Döông Tuaán Thanh 25/12/91 Kinh Döông Vaên
AÁp 4Sôn
369
Buøi Minh Tieán 15/11/91 Kinh Buøi Minh Taán
AÁp 4 126
Nguyeãn Thò Baûo Traân 28/3/91 x Kinh NguyeãnAÁp
Baù4 Traûi
210
Leâ Thò Quyeàn Traân 8/1/91 x Kinh Leâ Vaên Vui4 391
AÁp
Nguyeãn Thò Thuyø Trang19/5/91 x Kinh NguyeãnAÁp
Xuaân Thaønh
4 257
Traàn Hoaøi Trung 19/2/91 Kinh Traàn Vaên
AÁp Ñaønh
4 254 8b
Nguyeãn Troïng Chinh 10/7/92 Kinh NguyeãnAÁp
Thaønh
4 177 Thôùi
Vuõ Vaên Ñaêng 15/7/92 Kinh Vuõ Vaên
AÁpSöï
4 380
Leâ Thò Ñaøo 1992 x Kinh Leâ Vaên Döõng
AÁp 4 373 6b
Nguyeãn Thò Thanh Dieäu 22/6/92 x Kinh NguyeãnAÁp
Thanh Duõng
4 370
Nguyeãn Thanh Duõng 1/3/92 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Chính
166
Leâ Thò Ngoïc Haèng 3/7/92 Kinh Leâ Vaên Xoài
AÁp 4 379
Leâ Thò Phöôïng Haèng 12/9/92 x Kinh Leâ Vaên Löïc
AÁp 4 288
Traàn Thò Kim Höông 28/8/92 x Kinh Traàn Ngoïc
AÁp 4Chôø
250
Phaïm Thò Mai Kha 1992 x Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Duõng
146 9pc
Nguyeãn Thò Ngoïïc Lieân 1992 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Kheâ
121
Nguyeãn Taán Linh 7/8/92 Kinh NguyeãnAÁp
Taán
4 Cöng
62
Nguyeãn Thò Kieàu Loan 24/7/92 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Ñöïc
194
Phuøng Thò Traø My 6/10/92 x Kinh Chaâu Thò
AÁpHuyønh
4 1
Nguyeãn Ñình Ngoïc 7/7/92 Kinh NguyeãnAÁp
Ñình
4 Leï
240
Nguyeãn Kim Ngoïc 16/3/92 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Vieân
371
Traàn Thò Hoàng Nguyeân 22/3/92 x Kinh Traàn Vaên
AÁp Aån
4 242
Leâ Thò Huyønh Nhö 25/2/92 x Kinh Leâ Vaên Phöôùc
AÁp 4 118 9pc
Nguyeãn T Ngoïc Phöôïng26/3/92 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Kheâ
121
Leâ Thanh Sang 10/2/92 Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Ñôïi
188
Phaïm Thò Kim Thanh 12/7/92 x Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Vaân79
Leâ Quoác Thònh 1/11/92 Kinh Leâ Hoaøng
AÁp 4Nhi 5
Döông Thanh Tuøng 18/11/92 Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Nöông
312
Leâ Thò Veïn 6/9/92 x Kinh Leâ Hoaøng
AÁp 4Nam 4
Nguyeãn Phöôùc An 3/5/93 Kinh NguyeãnAÁp
Baù4 Traûi
210
Döông Ngoïc Chieán 15/8/93 Kinh Döông Vaên
AÁp 4Baøi
113
Laâm Thò Ngoïc Dieãm 13/11/93 x Kinh Laâm Höõu
AÁp Dình
4 263 9pc
Döông Thò Hoàng Gaám 1/9/93 x Kinh Döông Ngoïc
AÁp 4Daï226
Döông Ngoïc Thaùi Haèng6/10/93 x Kinh Döông Ngoïc
AÁp 4Minh
110
Leâ Trung Hieáu 10/12/93 Kinh Leâ Hoàng
AÁpPhuùc
4 275
Leâ Caûnh Höng 15/12/93 Kinh Leâ Vaên Thuû
AÁp 4 376
Huyønh Quoác Kha 27/4/93 Kinh Huyønh AÁp
Hoaøng Sôn
4 130
Nguyeãn Thò Thanh Lan 18/5/93 x Kinh Chaâu Thò
AÁpSum
4 2
Phan Thanh Leân 5/4/93 Kinh Phan Thanh
AÁp 4Haûi
199
Leâ Thò Myõ Linh 4/4/93 x Kinh Leâ Thanh
AÁpDaân
4 59
Buøi Thò Thuyø Linh 25/12/93 x Kinh Buøi Vaên
AÁpBeâ
4 90
Chaâu Thò Phöông Linh 5/4/93 x Kinh Chaâu Vaên
AÁp 4Nhoû
207
Nguyeãn Ngoïc Ngaân 1/7/93 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Gaàn
317
Nguyeãn Thò Kim Ngoïc 26/12/93 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Kieät
37
Nguyeãn Taán Ngoïc 8/12/93 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Taán
43
Phaïm Aùnh Nguyeät 10/1/93 x Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Haø 77
Nguyeãn Thò Toá Nguyeân1/9/93 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Laân
180
Ñaëng Thò Huyønh Nhö 21/5/93 x Kinh Ñaëng Vaên
AÁp 4Baéc
137
Ñaëng Coâng Pheâ 1993 Kinh Ñaëng Coâng
AÁp 4 Trình
381 6b
Nguyeãn Thò Bích Phöôïng27/6/93 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 ÔÛ42
Leâ Thò Truùc Phöông 13/4/93 x Kinh Leâ Vaên Voâ
AÁp 4 350
Nguyeãn Thò Kim Quyeân15/9/93 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Sung
171
Laâm Thò Söông 29/4/93 x Kinh Laâm Taâm
AÁp 4Phong
131
Phaïm Coâng Thaân 8/3/93 Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Laêng
78 9b
Voõ Thò Hoàng Thaém 15/7/93 x Kinh Voõ Vaên Töôûng
AÁp 4 348
Traàn Ngoïc Thaïnh 29/5/93 Kinh Traàn Ngoïc
AÁp 4Taøi
252
Phaïm Thò Kim Thoa 1/9/93 x Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Nhaân
386 8b
Nguyeãn Ñình Toaûn 13/11/93 Kinh NguyeãnAÁp
Ñình4 Thoâng
60
Phan Thò Huyeàn Traân 12/7/93 x Kinh Phan Thanh
AÁp 4Phong
200
Buøi Thò Baûo Trang 7/7/93 x Kinh Buøi Minh
AÁpTaán
4 126
Leâ Thò Thuyø Trang 8/5/93 x Kinh Leâ Vaên Löïc
AÁp 4 288
Leâ Ngoïc Trong 8/2/93 Kinh Leâ Vaên Nam
AÁp 4 247
Leâ Thaønh Trung 28/3/93 Kinh Leâ Vaên Bang
AÁp 4 351
Leâ Thanh Tuøng 25/6/93 Kinh NguyeãnAÁp
Thò 4 Ñôïi
188 7b
Nguyeãn Thò Caåm Tuù 24/4/93 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên4 Taân
44
Nguyeãn Hoaøi Vieät 26/12/93 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên4 Ba
178
Haø Thanh Bình 14/6/94 Kinh Haø Vaên Thaêng
AÁp 4 92
Ñoaøn Vaên Taán Cöông 18/5/94 Kinh Ñoaøn Vaên
AÁp 4Nhu220
Phaïm Thò Ngoïc Haân 15/9/94 x Kinh NguyeãnAÁp
Thò 4 Chaïy
64
Nguyeãn Thò Phöôïng Haèng
19/10/94 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên4 Nam
39
Voõ Ngoïc Hieån 3/1/94 Kinh Voõ Minh Lieâm
AÁp 4 125
Cao Phöôùc Hieäp 23/7/94 Kinh Traàn Thò
AÁpBöôùm
4 53
Leâ Höõu Hieáu 9/9/94 Kinh Leâ Höõu Thoï
AÁp 4 276
Phaïm Thò Hieáu 8/2/94 x Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Hoaøng
329
Cao Phöôùc Lôïi 23/7/94 Kinh Traàn Thò
AÁpBöôùm
4 53
Ñoã Ri Mol 12/2/94 Kinh NguyeãnAÁp
Thò 4 Haûo
309
Cao Höõu Nhaân 16/6/94 Kinh Cao Huøng
AÁpDuõng
4 32
Chaâu Minh Saùng 20/9/94 Kinh Chaâu Vaên
AÁp 4Phöôùc
269 9/1
Leâ Thaønh Taøi 19/11/94 Kinh Leâ Thaønh
AÁp 4Phöôùc
281
Löu Yeán Thanh 1/10/94 x Kinh NguyeãnAÁp
Thò 4 Chaéc
307
Nguyeãn Thò Kim Thuyø 20/7/94 x Kinh NguyeãnAÁp
Höõu Thuaàn
4 159
Hoà Thanh Trung 1/6/94 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên4 Sieâng
239
ÖÙng Thanh Tuaán 1994 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên4 Teøo
17 6b
Huyønh Thanh Tuaán 23/1/94 Kinh Huyønh AÁp
Thanh4 Döông
33
Phaïm Thanh Tuaán 15/4/94 Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Vaân79
Laâm Thanh Uùt 10/11/94 Kinh Laâm Taâm
AÁp 4Quan93
Voõ Thò Thuyù Duy 27/8/95 x Kinh Voõ Minh Lieâm
AÁp 4 125 9/1
Nguyeãn Hoaøng Duy 1/12/95 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên4 Thoâng
182 9/2
Leâ Minh Kha 10/10/95 Kinh Leâ Thò AÁp
Laâm 4 7 9/1
Ñaëng Taán Khoeû 17/11/95 Kinh Ñaëng Coâng
AÁp 4 Trình
381 8/2
Nguyeãn Thò Thuyù Kieàu
29/12/95 x Kinh NguyeãnAÁp
Taán4 Duõng
212 9/2
Nguyeãn Thò Leä 25/8/95 x Kinh Döông Ngoïc
AÁp 4Lôïi91 9/2
Chaâu Thò Phöông Loan 4/5/95 x Kinh Chaâu Vaên
AÁp 4Nhoû
207 9/1
Traàn Thò Kim Luïa 20/5/95 x Kinh Traàn Ngoïc
AÁp 4Thaønh
253 9/2
Nguyeãn Thò Ngoïc Mai 20/7/95 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên4 Hieàn
234 9/1
Hoà Thanh Nghóa 4/10/95 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên4 Sieâng
239 9/2
Ñaëng Thò Caåm Nhung 9/8/95 x Kinh Ñaëng Vaên
AÁp 4Baéc
137 9/1
Chaâu Anh Phöông 20/11/95 Kinh Chaâu Thanh
AÁp 4 Tuøng
225 9/2
Hoà Thò Phöông Quyeân 4/8/95 x Kinh Hoà Vaên Lai4 272 9/2
AÁp
Nguyeãn Thò Hoàng Thaém
20/6/95 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên4 Dôïn
316
Phan Thò Thuyø Trang 7/12/95 x Kinh Phan Vaên
AÁpVeïn
4 183 9/2
Nguyeãn Minh Trí 200 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Muoân
393 9/1
Nguyeãn Thò Moäng Trinh18/3/95 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Taân
44 9/1
Leâ Thò Caåm Tuù 17/12/95 x Kinh Phaïm Thò
AÁpTraâm
4 163 9/1
Phan Thò Moäng Tuyeàn 17/7/95 x Kinh Phan Vaên
AÁpHueä
4 80 9ba
Nguyeãn Minh Tyû 9/12/95 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Ngaøn
256 8/2
Nguyeãn Minh Caûnh 26/7/96 Kinh NguyeãnAÁp
Xuaân Thaønh
4 257 8/2
Phaïm Minh Cöôøng 20/5/96 Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Trieàu
362 8/1
Cao Thò Thuyø Döông 1/4/96 x Kinh Voõ ThòAÁp
Nhôn4 56 8/1
Chaâu Vaên Duy 6/6/96 Kinh Chaâu Vaên
AÁp 4Teøo
270 6b
Traàn Ngoïc Höng 19/6/96 Kinh Traàn Ngoïc
AÁp 4Taøi
252 8/2
Traàn Minh Kha 28/11/96 Kinh Phan Minh
AÁpHoàng
4 330 8/1
Nguyeãn Minh Kha 12/8/96 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Naêm
356 8/2
Nguyeãn Phim Anh Khoa 16/7/96 Kinh NguyeãnAÁp
Huøng
4 Cöôøng
61 8/1
Leâ Thò Thaûo Nhu 12/10/96 x Kinh Leâ Thaønh
AÁp 4Vuõ 6 8/1
Phuøng Thaûo Nhu 1/6/96 x Kinh Phuøng AÁp
Khaéc4 Lieâm
25 8/1
Ñoã Sun Pha 9/2/96 Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Haûo
309 8/1
Leâ Tuaán Phaùt 6/6/96 Kinh Leâ Vaên Phuùc
AÁp 4 357 8/2
Nguyeãn Thò Anh Thö 10/10/96 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Cöôõng
168 8/2
Leâ Thò Kim Thoa 1/2/96 x Kinh Leâ Vaên Cöng
AÁp 4 155 7/1
Nguyeãn Ñöùc Thònh 23/7/96 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Thìn
71 8/2
Phaïm Thò Thu Thuyû 14/3/96 x Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Nhaân
386 8/1
Nguyeãn Thaønh Tích 25/9/96 Kinh NguyeãnAÁp
Taán
4 Thaønh
163 8/2
Nguyeãn Thò Baûo Traân
24/10/96 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Öa70 8/1
Phaïm Thò Thu Trinh 23/6/96 x Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Deã221 8/1
Leâ Thò Myõ Trinh 13/4/96 x Kinh Leâ Vaên Lö4
AÁp 8/2
Leâ Thò Myõ Trinh 13/4/96 x Kinh Leâ Vaên Höõu
AÁp 4 287 8/2
Ñoaøn Quoác Tuaán 25/9/96 Kinh Traàn Thò
AÁpHoàng
4 54 8/1
Phaïm Minh Tuaán 28/6/96 Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Chaïy
64 8/1
Phuøng Thò Kim Anh 30/1/97 x Kinh Phuøng AÁp
Vaên4 Linh
52 7/1
Phaïm Nguyeân Chöông 28/3/97 x Kinh Phaïm Thò
AÁpThieâu
4 22 7/3
Phuøng Quoác Cöôøng 19/4/97 Kinh Phuøng AÁp
Vaên4 Keá29 7/2
Ñaëng Thò Dieäu 21/2/97 x Kinh Ñaëng Coâng
AÁp 4 Trình
381 7/3
Traàn Thò Ngoïc Haân 27/8/97 x Kinh Traàn Vaên
AÁp Kieäp
4 104 7/3
Leâ Ñoaøn Caåm Haèng10/10/97 x Kinh Leâ Minh Hieáu
AÁp 4 58 7/1
Voõ Chaâu Tuaán Kieät 31/7/97 Kinh Voõ Vaên
AÁpHieäp
4 147 6/2
Phaïm Tuaán Kieät 27/4/97 Kinh Phaïm Thò
AÁpMaûnh
4 389 7/1
Döông Daäu Kieáu 17/4/97 Kinh Leâ Vaên Bang
AÁp 4 351 7/2
Leâ Thò Myõ Lan 1/11/97 x Kinh Leâ Thanh
AÁpDaân
4 59 7/2
Traàn Hoaøng Linh 20/5/97 Kinh Traàn Ngoïc
AÁp 4Thaønh
253 7/1
Leâ Quan Minh 30/9/97 Kinh Leâ Vaên Duõng
AÁp 4 229 7/3
Döông Thò Kim Ngaân 1/1/97 x Kinh Döông Ngoïc
AÁp 4Daï226 7/3
Nguyeãn Thò Myõ Ngoïc 8/2/97 x Kinh Phaïm Thò
AÁpAnh
4 21 7/2
Leâ Troïng Nhaân 28/4/97 Kinh Phaïm Thò
AÁpTraâm
4 163 7/1
Nguyeãn Thò Huyønh Nhö25/4/97 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Sôn
219 7/3
Nguyeãn Vaên Phong 10/10/97 Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Haø 77 7/1
Nguyeãn Höûu Thaéng 25/7/97 Kinh NguyeãnAÁp
Ñình
4 Chieán
298 7/3
Leâ Quoác Thaéng 17/12/97 Kinh Leâ Vaên Voâ
AÁp 4 350 7/3
Nguyeãn Höõu An 13/2/98 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Hieàn
234 6/1
Traàn Thò Ngoïc Haân 21/1/98 x Kinh Leâ Thò AÁp
Nhoû 4 353 6/2
Nguyeãn Hoaøng Khaùnh 1/2/98 Kinh NguyeãnAÁpThò4 Muoäi
66 6/2
Ngoâ Phöôùc Lôïi 8/4/98 Kinh NguyeãnAÁpThò4 Saùu
314 6/1
Phaïm Thò Kim Ngaân 18/10/98 x Kinh Voõ ThòAÁp
Hieäp
4 89 6/1
Hoà Thanh Nhaân 30/12/98 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Sieâng
239 6/1
Chaâu Thanh Cheá Pha 20/6/98 Kinh Chaâu Thanh
AÁp 4 Giang
205 6/2
Chaäu Thanh Cheá Phong20/6/98 Kinh Chaâu Thanh
AÁp 4 Giang
205 6/2
Huyønh Troïng Phuùc 17/5/98 Kinh NguyeãnAÁpThò4 Lieân
311 6/1
Laâm Höõu Taøi 9/10/98 Kinh Laâm Höõu
AÁp Phöôùc
4 264 5/2
Nguyeãn Thò Hoàng Thaém29/3/98 x Kinh Leâ Vaên Ngoan
AÁp 4 248 6/1
Leâ Thò Moäng Thi 26/4/98 x Kinh Leâ Vaên Be4
AÁp 10 6/2
Nguyeãn Ñình Tyû 2/3/98 Kinh NguyeãnAÁpÑình
4 Thoâng
60 6/1
Phuøng Chí Baûo 10/4/99 Kinh Chaâu Thò
AÁpHuyønh
4 1 5/1
Traàn Vuõ Duy 23/4/99 Kinh NguyeãnAÁpThaønh
4 164 Tieân
5/1
Haø Ngoïc Giaøu 6/8/99 x Kinh Leâ Vaên Ñaït
AÁp 4 96 3/1
Nguyeãn Vaên Haäu 12/5/99 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Mua
237 5/2
Cao Minh Hieáu 29/10/99 Kinh Voõ ThòAÁp
Nhôn4 56 5/1
Ñoã Ngoïc Lieâm 27/8/99 Kinh Ñoã Ngoïc
AÁpSang
4 260 5/2
Nguyeãn Khaùnh Linh 29/4/99 x Kinh NguyeãnAÁpBaûo
4 Luïc
211 5/2
Leâ Ñoaøn Coâng Luaän22/12/99 Kinh Leâ Minh Hieáu
AÁp 4 58 5/1
Leâ Vaên Maãn 19/12/99 Kinh Leâ Thaønh
AÁp 4Thao228 5/2
Nguyeãn Thò Tuyeát Ngaân
10/2/99 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Lieâm
235 5/1
Phaïm Hieàn Só Nguyeân 8/3/99 Kinh Phaïm Hieàn
AÁp 4Trung73 5/2
Ngoâ Ngoïc Nguyeân 16/8/99 Kinh Ñaëng Thò
AÁpSen
4 99 5/1
Haø Thò Huyønh Nhö 27/12/99 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Thaïnh
322 5/2
Leâ Thò Kim Nhung 21/10/99 x Kinh Leâ Vaên Duõng
AÁp 4 229 5/1
Nguyeãn Thò Kim Phuïng 18/3/99 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Danh
179 5/1
Nguyeãn Taán Taøi 13/10/99 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Thaønh
45 5/2
Döông Ngoïc Thaém 31/1/99 x Kinh Döông Ngoïc
AÁp 4Chöõ129 4/2
Döông Hoaøi Thanh 21/7/99 Kinh Döông Ngoïc
AÁp 4Chöõ129 4/2
Hoà Ngoïc Thaûo 8/10/99 x Kinh Hoà VaênAÁpLai4 272 5/1
Leâ Thò Minh Thö 9/11/99 x Kinh Buøi ThòAÁp
Ngoïc Hueä 5/1
4 339
Nguyeãn Thò Kim Thoa 8/8/99 x Kinh NguyeãnAÁpThò4 Möïc
65 4/2
Traàn Anh Tuù 20/7/99 x Kinh Traàn Anh
AÁpTaùm
4 352 4/3
ÖÙng Thanh Tuyeàn 2/10/99 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Teøo
17 4/1
Nguyeãn Minh Aân 24/9/00 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Giang
215 4/3
Nguyeãn Thanh Böûu 6/5/00 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Chính
166 4/3
Chaâu Thò Ngoïc Chaâu 4/7/00 x Kinh Chaâu Vaên
AÁp 4Nhoû207 4/1
Lyù Vaên Ñoà 19/12/00 Kinh Lyù Ngoïc
AÁpDoïn
4 361 4/1
Traàn Thanh Duy 2000 Kinh Traàn Vaên
AÁp Kieäp
4 104
Leâ Ngaân Giang 19/10/00 x Kinh Leâ Vaên Bang
AÁp 4 351 4/1
Buøi Ñöùc Hieáu 7/3/00 Kinh Buøi Vaên
AÁpChì
4 151 4/1
Phaïm Thò Caåm Höông 10/4/00 x Kinh Phaïm Thò
AÁpThieâu
4 22 4/1
Voõ Thò Nhö Huyønh 26/2/00 x Kinh Voõ Vaên Töôûng
AÁp 4 50 4/1
Döông Tröông Hieáu Khang
22/6/00 Kinh Döông Baù
AÁpHöôõn
4 109 4nd
Nguyeãn Thò Yeán Khoa26/12/00 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Hieàn
234 4/2
Nguyeãn Thò Phöôïng Kieàu
17/7/00 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Nam 39 4/2
Phan Thò Thanh Ngaân 14/7/00 x Kinh Phan Vaên
AÁpHueä
4 80 4/2
Nguyeãn Thò Moäng Nghi11/1/00 x Kinh Phan Thò Thaéng
AÁp 4 173 4/3
Leâ Minh Nghóa 21/10/00 Kinh Buøi ThòAÁp
Ngoïc Hueä 4/3
4 339
Nguyeãn Troïng Nghóa 24/5/00 Kinh NguyeãnAÁp
Minh
4 Taán
359 3/2
Hoà Nguyeãn 15/9/00 Kinh Hoà BaùAÁp
Phuùc
4 3 4/1
Traàn Leâ Yeán Nhi 9/6/00 x Kinh Traàn Ngoïc
AÁp 4Dö336 4/1
Chaâu Thò Huyønh Nhö 8/12/00 x Kinh Chaâu Thanh
AÁp 4 Tuù
204 4/3
Leâ Minh Nhöït 25/7/00 Kinh Leâ Höõu Thoï
AÁp 4 276 4/3
Löông Thò Truùc Phöông 13/3/00 Kinh Löông Thanh
AÁp 4 Tuøng
291 4/1
Vuõ Sæ Phuù 20/4/00 Kinh Vuõ Só Coâng
AÁp 4 106 4/2
Phaïm Minh Chí Taøi 2/2000 x Kinh Traàn Thò
AÁpHöôûng
4 87 4/2
Huyønh Ngoïc Thaïnh 16/6/00 Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Lieân
311 4/3
Leâ Ngoïc Thanh 4/8/00 Kinh Leâ Vaên Thuû
AÁp 4 376 4/1
Leâ Thò Thu Thaûo 16/10/00 x Kinh Leâ Vaên Ñaït
AÁp 4 96 4/2
Nguyeãn Thò Anh Thö 19/12/00 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Cöng
190 4/1
Buøi Thò Kim Thuyù 21/2/00 x Kinh Buøi ThòAÁp
Thöôøng
4 149 4/2
Leâ Hoaøng Tieán 3/9/00 Kinh Leâ Vaên Sôn
AÁp 4 290 4/3
Nguyeãn Huyønh Myõ Tieân
9/11/00 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Hyû 36 4/2
Laâm Thò Huyeàn Traân24/12/00 x Kinh Laâm Taâm Thoân
AÁp 4 132 4/3
Nguyeãn Thò Ngoïc Traân25/2/00 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Lieãu
236 4/2
Traàn Ñan Tröôøng 25/12/00 Kinh Traàn Anh
AÁpKieät
4 249 4/1
Ngoâ Thò Dieãm Truùc 28/7/00 x Kinh Ngoâ Thaønh
AÁp 4 Taâm
138 4/3
Nguyeãn Khaùnh An 21/7/01 Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Muoäi
66 3/2
Phaïm Tuaán An 25/7/01 Kinh Phaïm Thò
AÁpMaûnh
4 262 3/2
Leâ Khaùnh Baêng 9/1/01 x Kinh Leâ Quang
AÁpKhaùnh
4 278 3/1
Buøi Troïng Danh 26/1/01 Kinh Buøi Vaên
AÁpLuoâng
4 285 3/2
Voõ Nam Ñònh 17/9/01 Kinh Voõ VaênAÁpThaønh
4 243 3/2
Nguyeãn Thò Ngoïc Haân12/6/01 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Xuyeân
325 3/2
Nguyeãn Thò Tuyeát Hoa16/1/01 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Toâi19 3/1
Nguyeãn Ñaêng Khoa 30/11/01 Kinh Buøi Vaên
AÁpChì
4 151 2/2
Phaïm Thò Dieãm My 2/1/01 x Kinh Phaïm Vaên
AÁp 4Trieàu
362 3/1
Traàn Thò Thuyù Nga 18/12/01 x Kinh Traàn Kim
AÁpCöôøng
4 334 3/1
Nguyeãn Thò Kim Ngaân 19/8/01 x Kinh NguyeãnAÁp
Ñình
4 Thình
139 3/2
Nguyeãn Thò Ngoïc Nhung25/9/01 x Kinh NguyeãnAÁp
Ngoïc
4 231Trieäu
3/1
Phan Thò Myõ Nöông 10/6/01 x Kinh Phan Vaên
AÁpThaønh
4 82 3/1
Cao Thò Baêng Phöông 15/2/01 x Kinh Cao Huøng
AÁpDuõng
4 32 3/2
Nguyeãn Ngoïc Quyù 22/1/01 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Kheâ
121 3/2
Nguyeãn Thò Baêng Taâm17/7/01 x Kinh NguyeãnAÁp
Tieán
4 Thuaät
69 3/1
Traàn Anh Taøi 22/8/01 Kinh Traàn Anh
AÁpTaùm
4 352 3/1
Nguyeãn Vaên Chinh 16/9/02 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Lieâm
235 1/3
Ñaëng Vaên Ñöôïm 27/3/02 Kinh Ñaëng Vaên
AÁp 4 Chaân
292 2/2
Ñaëng Hoaøng Duy 22/6/02 Kinh Ñaëng Trung
AÁp 4 Nieäm
157 2/2
Nguyeãn Thanh Duy 22/6/02 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Truùc
197 2/2
Nguyeãn Thò Mai Haân 1/6/02 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Thoâng
182 2/2
Leâ Gia Haân 30/10/02 Kinh Leâ Quoác
AÁpPhi
4 368 2/2
Cao Phuùc Haäu 30/4/02 Kinh Cao Thaønh
AÁp 4Trung
107 2/2
Nguyeãn Thaûo Hieàn 13/11/02 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Taán
43 2/2
Nguyeãn Thò Thanh Huyeàn
24/11/02 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Nhaøn
40 2/2
Buøi Taán Kieät 13/8/02 Kinh Buøi Minh
AÁpTaán
4 126 2/2
Ñoaøn Thanh Anh Kieät 2002 Kinh Laâm Taâm
AÁp 4Quan93 2/1
Nguyeãn Khaùnh Löïc ### Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Cöng
190 2/2
Nguyeãn Thò Tuyeát Ngaân
4/10/02 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Muoân
393 2/2
Buøi Thò Kim Nguyeân 20/11/02 x Kinh Buøi ThòAÁp
Thöôøng
4 149 2/1
Buøi Ñöùc Nhaõ 13/1/02 Kinh Buøi Thanh
AÁp Nhöït
4 148 2/2
Nguyeãn Vaên Non 10/4/02 Kinh Leâ Vaên Hôïp
AÁp 4 185 2/2
Leâ Nguyeãn Myõ Quyeân25/12/02 x Kinh Leâ Thanh
AÁpÑieàn
4 280 2/2
Chaâu Thanh Taâm 17/7/02 Kinh Chaâu Thanh
AÁp 4 Tuøng
225 2/2
Traàn Thieän Thanh 31/12/02 Kinh Traàn Vaên
AÁp Thaønh
4 124 2/2
Leâ Ngoïc Anh Thö ### x Kinh Leâ Vaên Hoaø
AÁp 4 94 2/2
Traàn Thò Ngoïc Thö 12/7/02 x Kinh NguyeãnAÁpThò4 Caàn
305 2/2
Voõ Leâ Vuõ Minh Thö 19/9/02 x Kinh Voõ Vaên Töôûng
AÁp 4 348 2/1
Nguyeãn Thò Anh Thö 16/7/02 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Hoaøng
35 2/2
Ñoaøn Thò Thuyø Trang 3/9/02 x Kinh Traàn Thò
AÁpHoàng
4 54 2/2
Döông Ngoïc Thanh Trang15/5/02 x Kinh Döông Taán
AÁp 4Duõng
111 2/2
Nguyeãn Höõu Troïng 19/11/02 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Lieãu
236 2/1
Phan Quoác Troïng 19/11/02 Kinh Phan Thanh
AÁp 4Phong
200 2/2
Nguyeãn Thò Kim Tuyeàn31/12/02 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Danh
179 2/2
Mai Nguyeãn Phöông Uyeân
28/12/02 x Kinh Mai Vaên Hieäp
AÁp 4 98 2/2
Leâ Quoác Cöôøng 18/11/03 Kinh Leâ Hoaøng
AÁp 4Nhi 5 1/2
Nguyeãn Ngoïc Kyø Duyeân
15/8/03 x Kinh NguyeãnAÁpPhöôùc
4 365Tieán
1/1
Traàn Thò Ngoïc Haân 13/1/03 x Kinh Traàn Vaên
AÁp Aån
4 242 1/3
Traàn Thò Thuyù Haèng 10/4/03 x Kinh Traàn Vaên
AÁp Ngoä
4 258 1/1
Phuøng Phuùc Haûo 27/4/03 Kinh Phuøng AÁp
Vaên4 Bieân
332 1/2
Laâm Höõu Hoaø 20/5/03 Kinh Laâm Taâm
AÁp 4Taøu
266 1/3
Haø Ngoïc Hoaøi 21/9/03 Kinh Haø Ngoïc
AÁpSang
4 367 1/2
Löông Ñöùc Huy 25/11/03 Kinh Löông Thanh
AÁp 4 Tuøng
291 1/2
Nguyeãn Phuøng Gia Huy26/4/03 Kinh NguyeãnAÁpÑình
4 Nghóa
299 1/2
Voõ Hoaøng Anh Khoa 6/4/03 Kinh Voõ Vaên Luaän
AÁp 4 255 1/3
Leâ Thò Truùc Linh 9/8/03 x Kinh Leâ Vaên Sum
AÁp 4 375 1/3
Nguyeãn Thaønh Loäc 22/4/03 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Naêm
218 1/1
Nguyeãn Phöôùc Loäc 20/10/03 Kinh NguyeãnAÁpPhöôùc
4 300Taán1/2
Ngoâ Ngoïc Luaân 29/4/03 Kinh Ngoâ Thaønh
AÁp 4 Taâm
138 1/2
Leâ Thò Huyønh Mai 12/12/03 x Kinh Leâ Vaên Lö4 363 1/3
AÁp
Nguyeãn Thò Maãn Nghi 6/2/03 x Kinh Phan Vaên
AÁpVinh
4 201 1/3
Leâ Höõu Nghóa 24/6/03 Kinh Leâ Höõu Duyeân
AÁp 4 57 1/2
Döông Taán Nghóa 8/11/03 Kinh Döông Taán
AÁp 4Dòch
271 1/3
Nguyeãn Thò Thanh Nhaõ20/1/03 x Kinh NguyeãnAÁpThaønh
4 177Thôùi
1/2
Nguyeãn Thò Huyønh Nhö12/5/03 x Kinh NguyeãnAÁpThaønh
4 141Daân1/3
Nguyeãn Kim Phuïng 9/2/03 x Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Teøo
17 1/3
Leâ Troïng Phuùc 14/8/03 Kinh Voõ ThòAÁp
Xeâ4 105 1/1
Leâ Thanh Sang 18/1/03 Kinh Leâ Thaønh
AÁp 4Phöôùc
281 1/2
Nguyeãn Thanh Son 25/10/03 Kinh NguyeãnAÁpVaên
4 Chính
166 1/1
Nguyeãn Thò Dieãm Söông
21/10/03 x Kinh NguyeãnAÁp
Tieán
4 Thuaät
69 1/3
Nguyeãn Thò Thanh Taâm18/3/03 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Löïu
392 1/1
Laâm Höõu Taøi 1/6/03 Kinh Laâm Thaønh
AÁp 4 Taâm
133 1/3
Nguyeãn Ñình Tuaán Thanh1/5/03 Kinh NguyeãnAÁp
Ñình
4 Khoái
366 1/1
Buøi Thò Phöông Thaûo 25/7/03 x Kinh Buøi Vaên
AÁpChì
4 151 1/1
Nguyeãn Hoà Thò Anh Thö9/1/03 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Kim
191 1/2
Traàn Gia Thuaän 28/3/03 Kinh Traàn Thanh
AÁp 4Bình
338 1/1
Nguyeãn Leâ Nhaõ Thuy 7/2/03 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Cöôøng
169 1/1
Nguyeãn Thò Moäng Thuyù5/2/03 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Lo
320 1/2
Hoà Thuyû 22/8/03 x Kinh Hoà BaùAÁp
Phuùc
4 3 1/1
Buøi Troïng Tính 14/7/03 Kinh Buøi Vaên
AÁpBeù
4 150 1/1
Nguyeãn Baûo Troïng 16/11/03 Kinh Döông Ngoïc
AÁp 4Lôïi91 1/3
Nguyeãn Ñoã Trung Tín 2004 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Toâi
19
Phuøng Nguyeãn Lan Thy 2004 x Kinh Phuøng AÁp
Vaên4 Giaøu
27
Nguyeãn Thò Trung Tính 2004 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Nhaøn
40
Nguyeãn Minh Thö 2004 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Troïn
46
Phaïm Troïng Phuùc 2004 Kinh Phaïm Thanh
AÁp 4 Tuaán
49
Phan Ñaêng Khoa 2004 Kinh Phan Vaên
AÁpMô
4 81
Döông Kim Xuyeán 2004 x Kinh Döông Ngoïc
AÁp 4Chöõ
129
Nguyeãn Minh Taøi 23.06.2004 Kinh NguyeãnAÁp
Thaønh
4 142 Minh
Buøi Höõu Haïnh ### Kinh Buøi ThòAÁp
Thöôøng
4 149
Nguyeãn Gia Huy 17.01.2004 Kinh Phan Thò Thaéng
AÁp 4 173
Nguyeãn Thò Caåm Ly 2004 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Cöng
190
Nguyeãn Huyõnh Duy Taân 2004 Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Lang
213
Leâ Quang Kha 2004 Kinh Leâ Vaên Duõng
AÁp 4 229
Nguyeãn Thanh Phuùc 2004 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Baûy
232
Nguyeãn Thò Caåm Thy 2004 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Lieâm
235
Leâ Quoác Vinh 2004 Kinh Leâ Vaên Ngoan
AÁp 4 248
Nguyeãn Thò Caåm Hoàng 2004 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Ngaøn
256
Nguyeãn Minh Nhaät 2004 Kinh NguyeãnAÁp
Xuaân
4 257Thaønh
Nguyeãn Thò Töôøng Vy 2004 x Kinh NguyeãnAÁp
Ñình
4 Nhi
241
Leâ Huyønh Ngoïc Mai 2004 x Kinh Leâ Minh Khöông
AÁp 4 277
Leâ Vaên Khaùnh 2004 Kinh Leâ Taán Nghóa
AÁp 4 279
Leâ Nguyeãn Phöôùc Duy 2004 Kinh Leâ Thanh
AÁpÑieàn
4 280
Leâ Thò Phöông Yeán 2004 x Kinh Leâ Vaên Höõu
AÁp 4 287
Nguyeãn Thò Kim Cöông 2004 Kinh NguyeãnAÁp
Thaønh
4 303 Coâng
Traàn Thò Ngoïc Thaûo 2004 Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Caàn
305
Nguyeãn Phan Thò Hoàng Thaùi
2004 Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Leâ
310Dung
Traàn Leâ Duy Ñình 2004 Kinh Traàn Ngoïc
AÁp 4Dö336
Traàn Vaên Ñöôïc 2004 Kinh Traàn Thò
AÁpBaûy
4 340
Voõ Khaùnh Duy 2004 Kinh Tröông Ngoïc
AÁp 4 Nhö
343
Leâ Ñoaøn Huyønh Nhu 25/6/05 x Kinh Leâ Thaønh Vuõ 6
AÁp 4
Huyønh Thanh Huy 2005 Kinh Huyønh AÁp
Thanh
4 Döông
33
Leâ Phuùc 2005 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Duy34
Voõ Theá Vinh 2005 x Kinh Phaïm Thò
AÁpTieáng
4 50
Döông Ngoïc Thanh Ngaân 2005 x Kinh Döông Taán
AÁp 4Duõng
111
Leâ ThòTuyeát Nhi 2005 x Kinh Leâ Vaên Chaïm
AÁp 4 116
Leâ Pahn Töôøng Vy 2005 x Kinh Leâ Vaên Giao
AÁp 4 117
Voõ Tuøng Khang 2005 Kinh NguyeãnAÁp
Thanh
4 140Tuøng
Ñaëng Hoaøi Thieän 2005 Kinh Ñaëng Vaên
AÁp 4 Thoân
158
Phan Phaïm Kim Ngaân 2005 x Kinh Phaïm Thò
AÁpCaàm
4 172
Nguyeãn Tieán Phaùt 2005 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Danh
179
Nguyeãn Thò Ngoïc Trinh 2005 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Truùc
197
Chaâu Chaán Hieäp 2005 Kinh Chaâu Thanh
AÁp 4 Tuù
204
Leâ Thò Caåm Tieân 2005 x Kinh Leâ Vaên Giaøu
AÁp 4 208
Leâ T Huyønh Nhö 2005 x Kinh Leâ Thaønh Thao
AÁp 4 228
Nguyeãn T Kim Ngaø 2005 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Hieám
233
Laâm Ñaêng Khoa 2005 Kinh Laâm Taâm Löu265
AÁp 4
Laâm Quoác Kim Thö 2005 x Kinh Laâm Taâm Traàm
AÁp 4 267
Ñoã T Kim Truùc 2005 x Kinh Ñoã Ngoïc
AÁpSang
4 260
Cao Nhöït Huy 2005 Kinh Cao Vaên Chum
AÁp 4 268
Döông Taán Ñöùc 2005 Kinh Döông Taán
AÁp 4Dòch
271
Nguyeãn Thò Tuyeát Mai 2005 x Kinh Leâ Thò AÁp
Nhan4 284
Leâ Minh Tuyeán 2005 Kinh Leâ Vaên Sôn
AÁp 4 290
Leâ Hoaøng Haûi 2005 Kinh Leâ Vaên Sôn
AÁp 4 290
Nguyeãn Quoác Huy 2005 Kinh NguyeãnAÁp
Hoaøng
4 295 Tuaán
Phuøng Nguyeät Nhung 2005 x Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Chaân
306
Tröông Yeán Vy 2005 x Kinh Tröông Nhaät
AÁp 4 Linh
344
Voõ Thaùi Vinh 2005 Kinh Voõ Vaên Töôûng
AÁp 4 348
Mai Nguyeãn Ngoïc Traân 2006 x Kinh Mai Vaên Hieäp
AÁp 4 98
Laâm Thò Ngoïc Hoa 2006 Kinh Laâm Taâm Thoân
AÁp 4 132
Voõ Thò Tuyeát Nhö 2006 x Kinh Voõ Vaên Hieäp
AÁp 4 147
Traàn Quoác An 2006 Kinh Traàn Minh
AÁp Toaøn
4 174
Nguyeãn Hoà Phöông Thy 2006 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Kim
191
Nguyeãn Thò Kim Thô 2006 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Muøi
193
Nguyeãn Vaên Döông 2006 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Baûy
232
Nguyeãn Thò Hoaøi Nhôù 2006 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Baûy
232
Nguyeãn Ngoïc Sang 2006 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Toá
383
Nguyeãn Duy Khaùnh 2006 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Ngaøn
256
Traàn Troïng Phuùc 2006 Kinh Traàn Vaên
AÁp Ngoä
4 258
Nguyeãn Thò Yeán Nhoû 2006 Kinh Löông Vaên
AÁp 4Tieång
360
Leâ Khaùnh Ñaêng 2006 Kinh Leâ Quang
AÁpKhaùnh
4 278
Nguyeãn Ngoâ Dieãm My 2006 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Chöa
315
Nguyeãn Nhaät Huy 2006 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Thaïnh
322
Leâ Quoác Aùi 2007 Kinh Leâ Troïng
AÁpNhaân
4 9
Phan Ngoïc Gia Haân 2007 Kinh Phan Vaên
AÁpCöng
4 23
Phuøng Troïng Ñöùc 2007 Kinh Phuøng AÁp
Vaên4 Höôûng
28
Traàn Hoaøng Thaùi Vuõ 2007 Kinh Traàn Baù
AÁpCaàn
4 85
Traàn Huyønh Phuù 2007 Kinh Traàn Vaên
AÁp Lôïi
4 88
Laâm Taâm Vinh 2007 Kinh Laâm Taâm Thoân
AÁp 4 132
Buøi Theá Vinh 2007 Kinh Buøi Vaên
AÁpThöùc
4 152
Nguyeãn Ngoïc Thuyû Truùc2007 Kinh NguyeãnAÁp
Taán
4 Hieåu
162
Nguyeãn Anh Thö 2007 x Kinh NguyeãnAÁp
Taán
4 Thaønh
163
Nguyeãn Thò Thanh Tuyeàn2007 x Kinh Leâ Vaên Hôïp
AÁp 4 185
Chaâu Thanh Toaøn 2007 Kinh Chaâu Vaên
AÁp 4Myõ
206
Nguyeãn Leâ Hoaøng Aân 2007 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Löïu
392
Nguyeãn Thò Kim Cöông 2007 x Kinh NguyeãnAÁp
Xuaân
4 257Thaønh
Nguyeãn Ngoïc Traø My 2007 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Taéng
385
Buøi Troïng Vaên 2007 Kinh Buøi Vaên
AÁpLuoâng
4 285
Phaïm Ngoïc Nghóa 2007 Kinh Ñaëng Vaên
AÁp 4Thöùc
293
Nguyeãn Thò Ngaân 2007 x Kinh NguyeãnAÁp
Quoác
4 301Tuaán
Nguyeãn Long Hoà 2007 Kinh NguyeãnAÁp
Thanh Lieâm
4 302
Traàn Ngoïc Duy 2007 Kinh Traàn Ngoïc
AÁp 4Luoâng
337
Löông Gia Haøo 2008 Kinh Löông Vaên
AÁp 4Dôøi12
Phaïm Thò Thuyù Kieàu 2008 x Kinh Phaïm Thanh
AÁp 4 Tuaán
49
Leâ Thò Ngoïc Nhi 2008 Kinh Leâ Vaên Ñaït
AÁp 4 96
Nguyeãn Döông Kim Ngaân 2008 Kinh Döông Baù
AÁpHöôõn
4 109
Leâ Nguyeãn Minh Thaéng 2008 Kinh Leâ Vaên Chaïm
AÁp 4 116
Chaâu Ngoïc Phöông Haø 2008 Kinh Chaâu Vaên
AÁp 4Y 128
Buøi Thanh Truùc 2008 Kinh Buøi Thanh
AÁp Nhöït
4 148
Nguyeãn Thaùi Ngaân Haø 2008 x Kinh NguyeãnAÁp
Thaønh
4 164 Tieân
Phan Minh Trí 2008 Kinh Phaïm Thò
AÁpCaàm
4 172
Traàn Thò Kim Xuyeán 2008 x Kinh Traàn Minh
AÁp Toaøn
4 174
Leâ Thò Caåm Tuù 2008 x Kinh Leâ Vaên Giaøu
AÁp 4 208
Leâ Nguyeãn Ngoïc Vy 2008 Kinh Leâ Vaên Thaønh
AÁp 4 209
Phan Leâ Thanh Khang 2008 Kinh Leâ Vaên Thaønh
AÁp 4 209
Leâ Thò Anh Thö 2008 x Kinh Leâ Vaên Ngheà
AÁp 4 230
Nguyeãn Thò Hoàng Thaém 2008 x Kinh NguyeãnAÁp
Ngoïc Trung
4 297
Nguyeãn Phan Hoaøng Long2008 Kinh NguyeãnAÁp
Thò4 Leâ
310Dung
Nguyeãn Thò Moäng Trinh 2008 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Giang
318
Voõ Hoaøng Anh Vieät 2008 Kinh Voõ Hoaøng
AÁp 4Nhöït
345
Leâ Ngoïc Anh Thuyù 2009 x Kinh Leâ Vaên Hoaø
AÁp 4 94
Leâ Thò Saùu 1954 x Kinh Leâ Thò AÁp
Saùu4 355
Nguyeãn Vaên Dôïn 1966 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Dôïn
316
Leâ Vaên Ñöôøng 1968 Kinh Leâ Vaên Ñöôøng
AÁp 4 354
Leâ Vaên Phuùc 1973 Kinh Leâ Vaên Phuùc
AÁp 4 357
Phuøng Thò Caåm Haèng 1975 x Kinh Leâ Vaên Ñöôøng
AÁp 4 354
Leâ Thò Thanh Thuyù 1975 x Kinh Leâ Vaên Phuùc
AÁp 4 357
Nguyeãn Thò Thanh Vaân 1977 x Kinh NguyeãnAÁp
Phöôùc
4 365 Tieán
Nguyeãn Phöôùc Tieán 1978 Kinh NguyeãnAÁp
Phöôùc
4 365 Tieán
Nguyeãn Ñình Khoái 1981 Kinh NguyeãnAÁp
Ñình
4 Khoái
366
Leâ Thò Thanh Nhaät 1985 x Kinh NguyeãnAÁp
Ñình
4 Khoái
366
Nguyeãn Theá Vinh 24/9/91 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Vaøng
47
Cao Minh Vuõ 2/8/91 Kinh Cao Vaên Chum
AÁp 4 268
Leâ Höõu Vinh 12/5/92 Kinh Leâ Höõu Duyeân
AÁp 4 57
Traàn Tuaán Vuõ 22/2/92 Kinh Traàn Vaên
AÁp Minh
4 372
Leâ Thò Ngoïc Yeán 19/6/92 x Kinh Leâ Vaên Hoaøng
AÁp 4 95
Traàn Vónh Yeân 10/2/93 Kinh Traàn Vónh
AÁp Hai
4 259
Traàn Anh Tuaán 16/8/95 Kinh Traàn Anh
AÁpTaùm
4 352 7/2
Leâ Vaên Tuaán 26/7/96 Kinh Leâ Thò AÁp
Saùu4 355 8/1
Traàn Thanh Tuyeàn 17/5/96 x Kinh Traàn Thanh
AÁp 4Bình
338 8/1
Phaïm Minh Chí Thieän 28/12/97 Kinh Traàn Thò
AÁpHöôûng
4 87 7/1
Phan Minh Thuaän 2/6/97 Kinh Phan Vaên
AÁpVeïn
4 84 6/1
Leâ Thò Nhö YÙ 29/11/97 x Kinh Leâ Vaên Ñöôøng
AÁp 4 354 7/2
Nguyeãn Hieån Vinh 21/5/99 Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Naêm
218 5/2
Nguyeãn Thò Caåm Tuù 25/5/00 x Kinh NguyeãnAÁp
Thaønh
4 303 Coâng
4/3
Leâ Thò Huyeàn Traân 23/1/01 x Kinh Leâ Vaên Ngheà
AÁp 4 230 3/1
Döông Thò Huyeàn Traân11/2/01 x Kinh Döông Kim
AÁpSa
4 262 3/1
Nguyeãn Thò Thuyø Trang6/11/01 x Kinh NguyeãnAÁp
Huyønh
4 186 3/2
Nguyeãn Ngoïc Töôøng Vaân
6/12/01 x Kinh NguyeãnAÁp
Vaên
4 Ñaèng
38 3/1
Döông Thò Thuyù Vi 3/6/01 x Kinh Döông Minh
AÁp 4Thaéng
358 3/2
Nguyeãn Thò Nhö YÙ 5/2/02 x Kinh NguyeãnAÁp
Thò
4 Tính
165 2/2
Leâ Thanh Tuøng 31/7/03 Kinh Leâ Vaên Saùng
AÁp 4 289 1/1
Laâm Thò Ngoïc Tuù 8/10/03 x Kinh Laâm Taâm Löu265 1/3
AÁp 4
Buøi Coâng Vinh 1/11/03 Kinh Buøi Thanh
AÁp Nhöït
4 148 1/1
TN nam boû hoïc khuyeát phong
tieåu hoïc
TNTHCS cuûa MC taät teân
khuyeátphoøng
taät thi

4
5
3
3
2
2
2
mc
5
mc
1
3
3
5
3

3
3
2
3
5
3
5
12
3
mc
mc
1
3
3

3
mc
3
2
3
mc
1
3
8
5
2
3
3
3
5
2
2
mc
3
mc
3
3
5
1
3
5
4
2
2
5
4
4
3
5
3
3
6
3
3
2
5
2
5
3
3
3
4
4
2
8
5
3
4
3
2
5
mc
5
2
5
5
1
2
5
2
3
4
3
4
4
2
3
5
2
5
4
5
6
2
5
4
3
3
5
5
1
4
5
4
5
5
5
2
5
5
3
6
3
3
3
5
2
3
4
2
4
1
5
11
1
10
3
4
5
2
5
5
5
3
6
8
3
2
4
3
7
2
3
5
8
2
10
9
mc
2
6
7
5
5
5
5
4
4
3
2
5
3
5
3
2
6
7
4
9
5
2
2
5
3
4
12
2
5
5
10
3
3
6
2
2
9
5
2
7
5
9
4
4
7
5
12
5
3
4
5
5
4
3
6
1
5
3
5
5
6
3
3
5
4
2
7
5
3
5
5
5
3
4
10
7
Maát trí
12
5
4
5
2
6
5
8
5
3
12
11
11
12
2
6
4
10
5
5
5
4
8
5
5
3
7
7
10
7
7
7
3
7
4
5
3
7
5
5
4
5
3
4
12
9
5
4
6
6
3
3
3
5
10
2
2
8
9
5
5
3
7
5
6
5
3
2
4
4
5
4
5
4
5
3

3
7
7
5
8
3
5
6
4
5
6
3
3
12
3
5
7
10
7
3
2
2
3
7
5
4
6
5
4
3
11
5
4
6
8
5
7
10
5
10
5
4
4
4
6
4
4
6
5
5
3
3
3
3

5
5
8
4
3
12
12
4
6
4
5
3
5
5
5
4
5
7
5
6
5
3
10
7
8
8
5
8
3
3
3
5
5
3
5
4
6

5
5
12
7

12

6
5

6
4
5
2
3
5
2
5
4
6
7
7
5
5
4
10
4
5
2
3
9
5
8
6
4
6
6
5
4
5
9
12
12
9
5
6
5
3
7
5
10
8
6
5
7
12
9

12

10
7
4
7
6
5
6
4
4
1
4
5
9
12
9
5
3
4
4
6
3
3
5
6
8
6
4

8
8
3
12
10
7
4
5
3
4
6
6
12
6
7
5
4
6
6
10
6
6
6
5
8
6
4
4
12
7
12
9
9
5
3
12
6
9
4
7
12
7
9
5
7
4
6
4
6
9
5
5
12
12
9
10
4
3
12
9
8
4
5
9
6
7
4
5
8
5
7
7
7

9
7
6
6
8
5
9
8
12
6
6
12
4
9
7
2
5
5
6
8
10
9
4
6
8
5
8
10
8
mc
5
7
6

5
4
10
12
12
6
6
3
12
7
6
9
8
5
8
6
10
5
8
8
9
3
6
9
6

6
6
5
8

8
8
9
4
4
9
6
8
6
8
7
5
6
6
7
7
4
5
7
6
8
8
5
12
6
6
6
9
5
6
9
6
12
5
9
5
2
6
11
12
4
9
5
6
9
8
5
6
7
7
4
5
6
6
6
7
6
4
5
12
6
6
5
6
9
5
3
5
2
7
7
4
3
5
12
9
6
6
9
3
4
4
5
9

4
5
3
8
3
6
4
9
7
6
8
6
12
12
12
5
5
5
10
5
3
7
12
7
8
5
7
5
5
7
6
6
6
3
5
4
8
9
5
9
7
9
8
6
8
4
4
4
7

5
12
7
6
4
5
4
6
6
7
5
12
6
8
6
6
4
4
12
12
5
5
9
4
8
12
12
11
7
12
10
12
5
5
10
12
10
6
12
5
4
12
9
9
5
9
12
10
6
5
7
6
5
7
5
6
5
8
3
4
8
6
6
4
10
6
7
3
2
9
8
5
3
12
Beänh
12
2
5
12
11
6
7
7
2
7
5
6
12
7
7
12
4
5
5
6
6
4
5
8
5
12
6
6
5
12
5
6
12
7
12
7
6
9
5
8
5
12
8
9
5
6
9
12
6
9
12
5
5
12
6
7
5
7
6
6
2
9
6
9
12
5
9
12
5
12
6
12
6
8
5
6
6
12
6
8
8
12
12
5
7
9
5

12
12
12
7
12
9
9
6
2
4
12
11
7
4
6
12
12
12
8
5
6
6
5
4
5
6
9
12
2
12
9
8
9
12
6
10
12
12
10
8
5
5
5
12
5
6
8
4
7
10
10
3
12
6
5
7
4
5
5
10
6
8
3
12
5
12
12
4
12
8
12
10
12
11
6
4
6
12
12
6
10
12
12
7
12
4
12
5
6
5
12
12
9
8
10
4
8
12
7
7
5
10
8
12
12
6
12
9
4
6
9
12
9
5
12
7
12
9
7
12
12
12
9
12
6
10
12
5
11
12
12
12
10
9
9
5
11
9
5
12
9
9
10
11
9
10
10

12
12
12

12
12
12
9
9
12
9
7
10
6
12
12
12
6
11
10
12
10
4
12
9
12

12
6
11
7
12
12
12
5
12
12
6
7
12
12
12
12
10
12
12
12
10
11
12
12
10
12
10
2
12
6
12
12
12
10
12
7
12
5
12
12
12
9
12
11
12
12
6
10
9
11
10
7
12
12
9
9
12
12
10
12
11
12
12
8
7
11
12
11
12
6
11
8
10
9
12
9
9
11
12
11
12
11
10
12
9
8
10
10
12
12
11
10
12
12
9
12
11
11
8
9
8
12
7
10
12
12
12
12
10
8
12
11
8
02 06 2p1 chaâu
03 07 4p1 dieäp
03 07 9p1 döông
02 06 41p3 dung
03 07 13p1 haèng
02 06 44p3 haûo
02 06 11p1 hieán
Taâm thaàn hieáu
02 06 13p1 höông
02 06 16p1 lieâm
02 06 20p1 minh
02 ngaân
02 06 22p2 ngaân
03 07 139p7 ngöôn
02 06 205p11 nguyeân
03 07 47p3 nhaân
02 06 57p3 nhung
03 07 51p3 phong
02 06 97p5 phöông
03 07 27p2 sang
03 07 53p3 taâm
02 06 63p4 taâm
02 06 102p6 thanh
02 06 64p4 thanh
02 06 65p4 thanh
03 07 55p3 tieán
02 06 35p2 traân
02 06 71p4 traân
02 06 70p4 trang
02 trung
04 08 4p1 chinh
03 07 37p2 daêng
04 daøo
03 07 5p1 dieäu
03 07 36p2 dung
03 07 11p1 haèng
03 07 12p1 haèng
03 07 40p2 höông
03 kha
Khieám thính lieân
03 07 44p3 linh
03 07 20p1 loan
03 07 21p2 my
04 08 15p1 ngoïc
03 07 135p7 ngoïc
03 07 137p7 nguyeân
03 nhö
03 07 26p2 phöôïng
03 07 52p3 sang
03 07 190p10 thanh
03 07 193p10 thònh
03 07 31p2 tuøng
03 07 62p4 veïn
04 08 75p4 an
04 08 3p1 chieán
04 dieãm
04 08 81p5 gaám
04 08 44p3 haèng
04 08 189p6 hieáu
04 08 8p1 höng
04 08 48p3 kha
04 08 87p5 lan
04 08 53p3 leân
05 09 9p1 linh
04 08 54p3 linh
04 08 11p1 linh
04 08 laàn 2 ngaân
04 08 17p1 ngoïc
04 08 16p1 ngoïc
04 08 58p3 nguöeät
04 08 18p1 nguyeân
04 08 59p3 nhö
06 pheâ
04 08 60p3 phöôïng
04 08 61p4 phöông
04 08 63p4 quyeân
04 08 21p2 söông
05 thaân
04 08 24p2 thaém
04 08 26p2 thanh
05 thoa
04 08 69p4 toaûn
04 08 33p2 traân
04 08 70p4 trang
04 08 34p2 trang
04 08 36p2 trong
04 08 71p4 trung
04 tuøng
04 08 103p6 tuù
04 08 74p4 vieät
05 09 2p1 bình
05 09 32p2 cöông
05 09 37p2 haân
05 09 38p2 haèng
05 09 39p2 hieån
05 09 6p1 hieäp
05 09 40p2 hieáu
05 09 41p3 hieáu
05 09 11p1 lôïi
05 09 44p3 mol
05 09 48p3 nhaân
06 saùng
05 09 51p3 taøi
05 09 76p4 thanh
05 09 54p3 thuyø
05 09 26p2 trung
07 tuaán
05 09 182p10tt tuaán
05 09 57p3 tuaán
05 09 59p3 uùt
06 duy
06 duy
06 khanh
07 khoeû
06 kieàu
06 leä
06 loan
06 luïa
06 mai
06 nghóa
06 nhung
06 phöông
06 quyeân
08 Taâm thaàn thaém
06 trang
06 trí
06 trinh
06 tuù
06 tuyeàn
06 tyû
07 caûnh
07 cöôøng
07 döông
07 duy
07 höng
07 kha
07 kha
07 khoa
07 nhu
07 nhu
07 pha
07 phaùt
07 thö
08 thoa
07 thònh
07 thuyû
07 tích
07 traân
07 trinh
07 trinh
07 trinh
07 tuaán
07 tuaán
08 anh
08 chöông
08 cöôøng
08 dieäu
08 haân
08 haèng
09 kieät
08 kieät
08 kieáu
08 lan
08 linh
08 minh
08 ngaân
08 ngoïc
08 nhaân
08 nhö
08 phong
08 thaéng
08 thaéng
09 an
09 haân
09 khaùnh
09 lôïi
09 ngaân
09 nhaân
09 pha
09 phong
09 phuùc
taøi
09 thaém
09 thi
09 tyû
baûo
duy
giaøu
haäu
hieáu
lieâm
linh
luaän
maãn
ngaân
nguyeân
nguyeân
nhö
nhung
phuïng
taøi
thaém
thanh
thaûo
thö
thoa
tuù
tuyeàn
aân
böûu
chaâu
doà
Baïi lieät duy
giang
hieáu
höông
huyønh
khang
khoa
kieàu
ngaân
nghi
nghóa
nghóa
nguyeãn
nhi
nhö
nhöït
phöông
phuù
taøi
thaïnh
thanh
thaûo
thö
thuyù
tieán
tieân
traân
traân
tröôøng
truùc
an
an
baêng
danh
dònh
haân
hoa
khoa
my
nga
ngaân
nhung
nöông
phöông
quyù
taâm
taøi
chinh
döôïm
duy
duy
haân
haân
haäu
hieàn
huyeàn
kieät
kieät
löïc
ngaân
nguyeân
nhaû
non
quyeân
taâm
thanh
thö
thö
thö
thö
trang
trang
troïng
troïng
tuyeàn
uyeân
cöôøng
duyeân
haân
haèng
haûo
hoaø
hoaøi
huy
huyeàn
khoa
linh
loäc
loäc
luaân
mai
nghi
nghóa
nghóa
nhaõ
nhö
phuïng
phuùc
sang
son
söông
taâm
taøi
thanh
thaûo
thö
thuaän
thuy
thuyù
thuyû
tính
troïng
4
3

5
6

02 06 74p4 vinh
03 07 64p4 vuõ
03 07 63p4 vinh
03 07 32p2 vuõ
03 07 33p2 yeán
04 08 111p6 yeân
08 tuaán
07 tuaán
07 tuyeàn
08 thieän
09 thuaän
08 yù
vinh
tuù
traân
traân
trang
vaân
vi

tuøng
tuù
vinh
naêm
sinh

1914
1915
1919
1919
1919
1920
1925
1925
1925
1925
1926
1926
1927
1928
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1932
1933
1933
1933
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1935
1935
1935
1935
1936
1936
1936
1936
1936
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1939
1939
1939
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1942
1942
1942
1942
1942
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1945
1945
1945
1946
1946
1946
1946
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1953
1953
1953
1953
1953
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
1954
1966
1968
1973
1975
1975
1977
1978
1981
1985
1991
1991
1992
1992
1992
1993
1995
1996
1996
1997
1997
1997
1999
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2003
2003
2003
Ngaøy 09-10 TN
thaùng lop tieåu hoïc
naêm naêm
TOÅ Ho vaø teân Nöõ sinh sinh

coù soå
1 Chaâu Thò Huyønh x 1947 1947
1 Phuøng Vaên Caän 1969 1969
1 Phuøng Thò Traø My x x 6/10/92 1992 03
1 Phuøng Chí Baûo x 10/4/99 1999 5/1
1 Nguyeãn Thò Möôøi x 1967 1967
1 Chaâu Thò Sum x 1957 1957
1 Nguyeãn Vaên Taïo 1949 1949
1 Nguyeãn Thò Thanh Thuyû x x 12/3/90 1990
1 Nguyeãn Thò Thanh Lan x x 18/5/93 1993 04
1 Hoà Baù Phuùc 1970 1970
1 Nguyeãn Thò Vaân x 1979 1979
1 Hoà Nguyeãn x 15/9/00 2000 4/1
1 Hoà Thuyû x x 22/8/03 2003 1/1
1 Leâ Hoaøng Nam 1950 1950
1 Leâ Thò Daønh x 1957 1957
1 Leâ Thanh Thuyù x 1980 1980
1 Leâ Thanh Trieàu x 1980 1980
1 Leâ Thanh Quyeân x x 1989 1989
1 Leâ Thò Veïn x x 6/9/92 1992 03
1 Leâ Hoaøng Nhi 1965 1965
1 Leâ Thò Chung x 1969 1969
1 Leâ Quoác Thònh x 1/11/92 1992 03
1 Leâ Quoác Cöôøng x 18/11/03 2003 1/2
1 Leâ Thaønh Vuõ 1974 1974
1 Ñoaøn T Huyønh x 1977 1977
1 Leâ Thò Thaûo Nhu x x 12/10/96 1996 8/1 07
1 Leâ Ñoaøn Huyønh Nhu x 25/6/05 2005
1 Leâ Thò Laâm x 1967 1967
1 Leâ Minh Kha x 10/10/95 1995 9/1 06
1 Leâ Thò Yeán Ly 0 x 1989 1989
1 Leâ T Truùc Phöông 0 x 1999 1999
1 Leâ Thò Nhòn x 1950 1950
1 Leâ Höõu Taâm 1976 1976
1 Leâ Höõu Quoác 1980 1980
1 Leâ Troïng Nhaân 1978 1978
1 Leâ Nguyeãn Troïng Nghóa 1980 1980
1 Leâ Höõu Phuùc 0 1989 1989
1 Leâ Quoác Aùi 2007 2007
1 Leâ Vaên Khaù 1955 1955
1 Nguyeãn Thò Tuyeát Nga x 1958 1958
1 Leâ Troïng Leã 1983 1983
1 Leâ Vaên Be 1961 1961
1 Nguyeãn Thò Tyù x 1967 1967
1 Leâ Thò Moäng Thi x x 26/4/98 1998 6/2 09
1 Leâ Hoaøng Thaân x 8/3/90 1990
1 Leâ Vaên On 1944 1944
1 Voõ Thò Taán x 1946 1946
1 Leâ Thanh Truyeàn 1980 1980
1 Leâ Thò Thanh Dieåm x 1976 1976
1 Löông Vaên Dôøi 1949 1949
1 Löông Toaøn Trieäu 1985 1985
1 Nguyeãn Thò Uùt x 1957 1957
1 Löông Toaøn Nguyeân 1983 1983
1 Traàn Thò Moäng Thu x 1985 1985
1 Löông Gia Haøo 2008 2008
1 Nguyeãn Thò Maûnh x 1964 1964
1 Nguyeãn Thò Thanh Thuyù x x 30/7/90 1990
1 Nguyeãn Minh Khanh 0 25.05.1992 1992
1 Traàn Thanh Phong 1974 1974
1 Nguyeãn Thò Tònh x 1951 1951
1 Nguyeãn Vaên Ñaày 1967 1967
1 Nguyeãn Thò Truùc Phöông 1988 1988
1 Nguyeãn Thò Tröø x 1941 1941
1 Chaâu Vaên Trang 1971 1971
1 Leâ Thò Ngoïc Lieân x 1980 1980
1 Nguyeãn Thò Voïng x 1930 1930
1 Phuøng Nhaät Lyù x 1990 1990
1 Nguyeãn Vaên Teøo 1973 1973
1 ÖÙng Voøng x 1969 1969
1 ÖÙng Thanh Tuaán x 1994 1994 6b 07
1 ÖÙng Thanh Tuyeàn x x 2/10/99 1999 4/1
1 Nguyeãn Kim Phuïng x x 9/2/03 2003 1/3
1 Nguyeãn Vaên Thôm 1956 1956
1 Trònh Thò Höôûng x 1957 1957
1 Nguyeãn Minh Trong 1985 1985
1 Nguyeãn Thò Ngoïc Tieàn x x 1988 1988
1 Nguyeãn Vaên Toâi 1978 1978
1 Ñoã Thò Thuyù Vaân x 1979 1979
1 Nguyeãn Thò Tuyeát Hoa x x 16/1/01 2001 3/1
1 Nguyeãn Thò Thanh Huyeàn 0 2002 2002
1 Nguyeãn Ñoã Trung Tín 2004 2004
1 Ñoã Hoaøng Duõng 1957 1957
1 Phan Thò Khôûi x 1965 1965
1 Ñoã Thò Lan Phöông x x 29/11/91 1991 02
1 Phaïm Thò Anh x 1926 1926
1 Nguyeãn Thanh Haûi 1972 1972
1 Nguyeãn Thò Myõ Ngoïc x x 8/2/97 1997 7/2 08
1 Phaïm Thò Thieâu x 1929 1929
1 Phaïm Hieáu Kænh 1957 1957
1 Nguyeãn T Thieäp x 1970 1970
1 Phaïm Nguyeân Chöông x x 28/3/97 1997 7/3 08
1 Phaïm Thò Caåm Höông x x 10/4/00 2000 4/1
1 Phan Vaên Cöng 1971 1971
1 Phan Thò Hoàng Vaân 1978 1978
1 Phuøng Thò Nhaøn 1938 1938
1 Phan Thò Leä Thu 1975 1975
1 Phan Ngoïc Gia Haân 2007 2007
1 Phan Vaên Hoaøng 1971 1971
1 Leâ Thò Huyeän x 1970 1970
1 Phan Tuaán Khanh 0 1996 1996
1 Phuøng Khaéc Lieâm 1962 1962
1 Tröông Thò Saùch x 1968 1968
1 Nguyeãn Thò Thanh Dung x 1985 1985
1 Phuøng Tuù Nguyeân x 30/4/91 1991 02
1 Phuøng Thaûo Nhu x x 1/6/96 1996 8/1 07
1 Phuøng Thò Nhaøn x 1937 1937
1 Phan Vaên Töï 1935 1935
1 Phan Vaên Cöng 1970 1970
1 Phan Thò Leä Thu x 1973 1973
1 Leâ Vaên Vieät 1961 1961
1 Phuøng Thò Soå x 1962 1962
1 Leâ T Hoàng Khanh x x 1987 1987
1 Leâ Thò Truùc Phöông 0 x 1990 1990
1 Phuøng Vaên Dö 1915 1915
1 Phuøng Vaên Luøng 1942 1942
1 Leâ Thò Ghi x 1943 1943
1 Phuøng Vaên Bieân 1976 1976
1 Phuøng Thanh Thaéng 1985 1985
1 Phuøng Vaên Giaøu 1955 1955
1 Leâ Thò Thôi x 1956 1956

1 Phuøng Vaên Troïn 1978 1978


1 Phuøng Thanh Haø 1981 1981

1 Nguyeãn Thò Neân x 1982 1982


1 Phuøng Nguyeãn Lan Thy x 2004 2004
1 Döông Thò Veùn x 1962 1962
1 Phuøng Vaên Höôûng 1958 1958
1 Phuøng Tröôøng Haäu 1982 1982
1 Phuøng Thò Hoàng Hoa x 1985 1985
1 Ñoã Hoàng Son 1984 1984
1 Phuøng Troïng Ñöùc 2007 2007
1 Phuøng Vaên Keá 1965 1965
1 Huyønh Thò Töôi x 1965 1965
1 Phuøng Chí Haûi 1985 1985
1 Phuøng Hoaøng Phöông x 1988 1988
1 Phuøng Quoác Cöôøng x 19/4/97 1997 7/2 08
1 Traàn Thò Thöôøng x 1932 1932
1 Nguyeãn Thanh Vaân 1955 1955
1 Leâ Thò Phöông x 1961 1961
1 Nguyeãn Thanh Baûo 1978 1978
1 Nguyeãn T Thanh Thuyø x 1980 1980
1 Nguyeãn T Mai Trang x 1984 1984
1 Nguyeãn T Thanh Thuyù x x 1987 1987
1 Nguyeãn Thanh Hieàn x 10/3/91 1991 02
2 Buøi Vaên Haän 1977 1977
2 Traàn Thò Kim Loan x 1977 1977
2 Buøi Thò Khaùnh Duy x 1988 1988
2 Cao Huøng Duõng 1970 1970
2 Cao Höõu Nhaân x 16/6/94 1994 05
2 Cao Thò Baêng Phöông x x 15/2/01 2001 3/2
2 Ñoã Thò Baïch x 1975 1975
2 Cao Thò Myõ Phuùc 1972 1972
2 Huyønh Thanh Döông 1967 1967
2 Nguyeãn Thò Hoa x 1969 1969
2 Huyønh Thanh Tuaán x 23/1/94 1994 05
2 Huyønh Thanh Huy 2005 2005
2 Nguyeãn Vaên Duy 1955 1955
2 Nguyeãn Thò Nguyeät x 1978 1978
2 Nguyeãn Thò Ngaân x 1983 1983
2 Nguyeãn Thò Nguyeân x x 1987 1987
2 Nguyeãn Thanh Huy x 10/3/90 1990
2 Leâ Phuùc 24.07.2005 2005
2 Nguyeãn Vaên Hoaøng 1954 1954
2 Huyønh Thò Bieân x 1956 1956
2 Nguyeãn Vaên Hyû 1965 1965
2 Huyønh Thò Ngoïc Höông x 1967 1967
2 Nguyeãn Thaïch lam 1988 1988
2 Nguyeãn Huyønh Myõ Tieân x x 9/11/00 2000 4/2
2 Nguyeãn Vaên Kieät 1965 1965
2 Nguyeãn Thò Caåm x 1969 1969
2 Nguyeãn Thò Kim Ngaân x x 10/6/91 1991 8b 02
2 Nguyeãn Thò Kim Ngoïc x x 26/12/93 1993 04
2 Nguyeãn Vaên Ñaèng 1936 1936
2 Hoà Thò Baïch x 1939 1939
2 Nguyeãn Vaên Mô 1980 1980
2 Traàn Thò Ngoïc Giaây x 1982 1982
2 Nguyeãn Ngoïc Töôøng Vaân x x 6/12/01 2001 3/1
2 Nguyeãn Vaên Nam 1976 1976
2 Laâm Thò Ñieäp x 1976 1976
2 Nguyeãn Thò Phöôïng Haèng x x 19/10/94 1994 05
2 Nguyeãn Thò Phöôïng Kieàu x x 17/7/00 2000 4/2
2 Nguyeãn Vaên Nhaøn 1935 1935
2 Nguyeãn Vaên Toâi 1978 1978
2 Ñoã Thò Thuyù Vaân x 1979 1979
2 Nguyeãn Thò Tuyeát Hoa 0 x 16.01.2001 2001
2 Nguyeãn Thò Thanh Huyeàn x x 24/11/02 2002 2/2
2 Nguyeãn Thò Trung Tính x 26.10.2004 2004
2 Nguyeãn Vaên Ñöïng 1959 1959
2 Ñaëng Thò Beù x 1957 1957
2 Nguyeãn Taán Lôïi x 1987 1987
2 Nguyeãn Vaên ÔÛ 1927 1927
2 Phaïm Thò Möôøi x 1932 1932
2 Nguyeãn Vaên Tho 1963 1963
2 Huyønh Thò Vaán x 1963 1963
2 Nguyeãn Thò Ngoïc Quyeân 0 x 1986 1986
2 Nguyeãn Huyønh Phuù x 25/3/90 1990
2 Nguyeãn Thò Bích Phöôïng x x 27/6/93 1993 04
2 Nguyeãn Vaên Taán 1959 1959
2 Leâ Thò Kim Loan 1962 1962
2 Nguyeãn Thaûo Hieàn x x 13/11/02 2002 2/2
2 Nguyeãn Taán Ngoïc x 8/12/93 1993 04
2 Nguyeãn Vaên Taân 1970 1970
2 Leâ Thò Moäng Tuyeàn x 1975 1975
2 Nguyeãn Thò Caåm Tuù x x 24/4/93 1993 04
2 Nguyeãn Thò Moäng Trinh x x 18/3/95 1995 9/1 06
2 Nguyeãn Vaên Thaønh 1932 1932
2 Hoà Thò Höôøng x 1935 1935
2 Nguyeãn Thanh Truyeàn 1977 1977
2 Nguyeãn T Ñeïp x 1977 1977
2 Nguyeãn Taán Taøi x 13/10/99 1999 5/2
2 Nguyeãn Thò Thanh Thuyû x 1983 1983
2 Nguyeãn Vaên Troïn 1982 1982
2 Nguyeãn Minh Thö x 2004 2004
2 Nguyeãn Vaên Vaøng 1966 1966
2 Leâ Ngoïc Lieân x 1971 1971
2 Nguyeãn T Hoaøng Giang x x 1989 1989
2 Nguyeãn Theá Vinh x 24/9/91 1991 02
2 Ñinh Vaên Tuoàng 1952 1952
2 Ngoâ Thò Phuïng x 1957 1957
2 Ñinh Caåm Tuù x 1984 1984
2 Ñinh Ngoâ Taát Thaéng x 1986 1986
2 Phaïm Thanh Tuaán 1982 1982
2 Phuøng Thò Thanh Mai x 1980 1980
2 Phaïm Troïng Phuùc 2004 2004
2 Phaïm Thò Thuyù Kieàu x 2008 2008
2 Phaïm Thò Tieáng x 1932 1932
2 Voõ Vaên Töôûng 1970 1970
2 Leâ Thò Hueä x 1968 1968
2 Voõ Thò Lieåu x 1972 1972
2 Voõ Thò Yeán x 1975 1975
2 Voõ Thò Lyù x x 27/10/90 1990
2 Voõ Thò Hoàng Thaém 0 x 1993 1993
2 Voõ Thò Nhö Huyønh x x 26/2/00 2000 4/1
2 Voõ Hoàng Aân 0 x 15/6/02 2002
2 Voõ Theá Vinh x 2005 2005
2 Phaïm Vaên Caàu 1930 1930
2 Phaïm Vaên Vuõ 1962 1962
2 Phaïm Thò Ngoïc Thanh x x 15/1/91 1991 02
2 Phaïm Höõu Duy x 1988 1988
2 Nguyeãn Thò Luaän x 1967 1967
2 Phuøng Vaên Linh 1930 1930
2 Chaâu Hoàng Ñieäp 1968 1968
2 Phuøng Vaên Thaønh 1965 1965
2 Phuøng Thò Kim Ngaân x x 20/3/90 1990
2 Phuøng Thò Kim Anh x x 30/1/97 1997 7/1 08
2 Traàn Thò Böôùm x 1959 1959
2 Cao Kim Ñænh x 1984 1984
2 Cao Phöôùc Hieäp x 23/7/94 1994 05
2 Cao Phöôùc Lôïi x 23/7/94 1994 05
2 Traàn Thò Hoàng x 1951 1951
2 Ñoaøn Quoác Duõng 1969 1969
2 Ñoaøn Quoác Tuaán x 25/9/96 1996 8/1 07
2 Voõ Thò Thanh Tuyeàn x 1977 1977
2 Ñoaøn Thò Thuyø Trang x x 3/9/02 2002 2/2
2 Traàn Thò Möôøi x 1934 1934
2 Phaïm Vaên Ñöïc 1957 1957
2 Nguyeãn Thò Ngoïc Duyeân x 1963 1963
2 Phaïm Thò Tuyeát Ngaân 0 x 1986 1986
2 Phaïm Thanh Tuøng x 1989 1989
2 Voõ Thò Nhôn x 1925 1925
2 Cao Hieàn Haàu 1958 1958
2 Cao Thò Thuyø Trang x x 1989 1989
2 Cao Thò Thuyø Dung x x 14/10/90 1990
2 Cao Thò Thuyø Döông x x 1/4/96 1996 8/1 07
2 Cao Minh Hieáu x 29/10/99 1999 5/1
2 Voõ Thò Goïn x 1966 1966
3 Cao Vaên Em 1953 1953
3 Nguyeãn Thò Lieân x 1953 1953
3 Cao Thò Phuùc Nguyeân x 1983 1983
3 Leâ Höõu Duyeân 1967 1967
3 Traàn Thò Thanh Tuøng x 1971 1971
3 Leâ Höõu Vinh x 12/5/92 1992 03
3 Leâ Höõu Nghóa x 24/6/03 2003 1/2
3 Leâ Minh Hieáu 1974 1974
3 Ñoaøn Thò Loan x 1976 1976
3 Leâ Ñoaøn Caåm Haèng x x 10/10/97 1997 7/1 08
3 Leâ Ñoaøn Coâng Luaän x 22/12/99 1999 5/1
3 Leâ Thanh Daân 1956 1956
3 Phaïm Thò Aån x 1961 1961
3 Leâ Thò Thanh Hieáu x 1982 1982
3 Leâ Thanh Trung 1985 1985
3 Leâ Thanh Khang x 1987 1987
3 Leâ Thò Thanh Thaûo x x 1989 1989
3 Leâ Thanh Taâm x 25/6/91 1991 03
3 Leâ Thò Myõ Linh x x 4/4/93 1993 05
3 Leâ Thò Myõ Lan x x 1/11/97 1997 7/2 08
3 Leâ Vaên Hoàng 1961 1961
3 Leâ Thò Thöùc 1961 1961
3 Leâ Thò Hoàng Nhung 0 x 1989 1989
3 Leâ Vaên Tö 1948 1948
3 Traàn Thò Vöõng x 1951 1951
3 Leâ Thò Kim Loan x 1975 1975
3 Leâ Traàn Phöông 1978 1978
3 Leâ Traàn An 1981 1981
3 Nguyeân Ñình Be 1929 1929
3 Ñaëng Thò Nguyù x 1929 1929
3 Nguyeân Thò Non x 1967 1967
3 Nguyeãn Ñình Thoâng 1974 1974
3 Hoà Thò Ñeïp x 1975 1975
3 Nguyeãn Ñình Toaûn x 13/11/93 1993 04
3 Nguyeãn Ñình Tyû x 2/3/98 1998 6/1 09
3 Nguyeân Huøng Cöôøng 1971 1971
3 Phaïm Thò Thuyù Vaân x 1974 1974
3 Nguyeãn Phim Anh Khoa x 16/7/96 1996 8/1 07
3 Nguyeãn Taán Cöng 1960 1960
3 Nguyeãn Thò Yeán x 1963 1963
3 Nguyeãn Taán Höøng 1985 1985
3 Nguyeãn Minh Phöông x 1989 1989
3 Nguyeãn Taán Linh x 7/8/92 1992 03
3 Nguyeãn Thaønh Nhaân 1956 1956
3 Huyønh T Kim Loan x 1961 1961
3 Nguyeãn Thaønh Gaåm 1982 1982
3 Nguyeãn Minh Trí 1983 1983
3 Nguyeãn T Kim Quyeân x x 1986 1986
3 Nguyeãn Thaønh Taâm x 1989 1989
3 Nguyeãn T Kim Ngöôn x x 4/4/91 1991 03
3 Nguyeãn Thò Chaïy x 1944 1944
3 Phaïm Vaên Hoàng 1967 1967
3 Trinh Thò Möôøi x 1966 1966
3 Phaïm Thò Ngoïc Haân x x 15/9/94 1994 05
3 Phaïm Minh Tuaán x 28/6/96 1996 8/1 07
3 Nguyeãn Thò Möïc x 1941 1941
3 Nguyeãn Thò Ñaäm x 1962 1962
3 Nguyeãn Thò Dung x 1965 1965
3 Ñoã Nhaät Quang 1988 1988
3 Ñoã Thò Huyeàn Traân 0 x 1990 1990
3 Nguyeãn Thò Thuyø Dung 0 x 1992 1992
3 Nguyeãn Thò Kim Thoa x x 8/8/99 1999 4/2
3 Nguyeãn Thò Muoäi x 1949 1949
3 Nguyeãn Hoaøng Thô 1973 1973
3 Nguyeãn T Kim Phöôïng x 1978 1978
3 Nguyeãn Khaùnh An x 21/7/01 2001 3/2
3 Nguyeãn Hoaøng Khaùnh x 1/2/98 1998 6/2 09
3 Nguyeãn Thò Thu Höông x 1964 1964
3 Nguyeãn Thaønh Baûo Chungx 1988 1988
3 Döông Thò Thanh Truùc x 1987 1987
3 Nguyeãn Thò Thu Thuyû x 1970 1970
3 Ñoã Thò Caåm Höôøng 0 x 1989 1989
3 Nguyeãn Tieán Thuaät 1977 1977
3 Leâ Kim Cuùc x 1982 1982
3 Nguyeãn Thò Baêng Taâm x x 17/7/01 2001 3/1
3 Nguyeãn Thò Dieãm Söông x x 21/10/03 2003 1/3
3 Nguyeãn Vaên Ñaëng 1940 1940
3 Voõ Thò Ñaàm x 1943 1943
3 Nguyeãn Huøng Vuõ 1976 1976
3 Nguyeãn Trung Thaåm 1978 1978
3 Nguyeãn Huøng Vi 1980 1980
3 Nguyeãn Thaønh Taâm 1985 1985
3 Nguyeãn Hoaøi Aân x 1/10/90 1990
3 Nguyeãn Huøng Chí 1965 1965
3 Nguyeãn T Thanh Thuyù x 30.01.2004 2004
3 Nguyeãn Vaên Öa 1957 1957
3 Buøi Thò Thaúng x 1954 1954
3 Nguyeãn V Saùng 1974 1974
3 Nguyeãn Ngoïc Trung 1979 1979
3 Nguyeãn Kim Ngaân x x 1989 1989
3 Nguyeãn Thanh Nhöït 0 1986 1986
3 Nguyeãn Thò Baûo Traân x x 24/10/96 1996 8/1 07
3 Nguyeãn Thò Trang x 1974 1974
3 Nguyeãn Thò Trong x 1977 1977
3 Nguyeãn Vaên Thìn 1965 1965
3 Nguyeãn T Thanh Höông x 1967 1967
3 Nguyeãn Thieân Thieân Höông
x x 26/6/91 1991 02
3 Nguyeãn Ñöùc Thònh x 23/7/96 1996 8/2 07
3 Phaïm Hieàn Töø 1954 1954
3 Nguyeân Thò Tieáp x 1957 1957
3 Phaïm Trung Haäu 1979 1979
3 Phaïm Quoác Thö 1983 1983
3 Phaïm Thi Kim Thanh x x 7/7/91 1991 02
3 Phaïm Hieàn Trung 1978 1978
3 Cao Thò Bích Tuyeàn x 1979 1979
3 Phaïm Hieàn Só Nguyeân x 8/3/99 1999 5/2
3 Phaïm Thò Phi x 1925 1925
3 Nguyeãn Vaên Ñöïc 1954 1954
3 Ñoaøn Thò Ai x 1954 1954
3 Nguyeãn Taán Ñöùc 1975 1975
3 Nguyeãn Thaønh Long 1979 1979
3 Nguyeãn Bình Sôn x 1988 1988
3 Nguyeãn T Thu Thuyû 0 x 1986 1986
3 Nguyeãn Khaùnh An 2004 2004
3 Phaïm Vaên Beâ 1955 1955
3 Traàn Thò Mô x 1956 1956
3 Phaïm Quoác Phong 1980 1980
3 Phaïm T Hoàng Nhung x 1983 1983
3 Phaïm Quoác Taâm x 1989 1989
3 Phaïm Thò Hoàng Hueá x 1985 1985
3 Phaïm Vaên Döông 1936 1936
3 Phaïm Thò Beù x 1964 1964
3 Ñoaøn Troïng Nghóa 1988 1988
3 Ñoaøn Troïng Nhaân x 20/4/91 1991 03
3 Phaïm Vaên Haø 1956 1956
3 Nguyeãn Thò Nhieàu x 1949 1949
3 Phaïm Aùnh Nguyeät x x 10/1/93 1993 04
3 Nguyeãn Vaên Phong x 10/10/97 1997 7/1 08
3 Phaïm Vaên Laêng 1958 1958
3 Phaïm Vaên Traøng 1919 1919
3 Phaïm Coâ ng Huaán 1984 1984
3 Phaïm T Huyønh Giao x x 1986 1986
3 Phaïm Thò Tuyeát Nhung x x 1990 1990
3 Phaïm T Huyønh Lieân x x 1988 1988
3 Phaïm Coâng Thaân x 8/3/93 1993 9b 05
3 Nguyeãn Thò Xuaát x 1976 1976
3 Phaïm Vaên Vaân 1965 1965
3 Phan Thò Hoàng x 1971 1971
3 Phaïm Thò Kim Thanh x x 12/7/92 1992 03
3 Phaïm Thanh Tuaán x 15/4/94 1994 05
3 Phan Vaên Hueä 1972 1972
3 Phaïm Kim Nguyeân x 1974 1974
3 Phan Thò Moäng Tuyeàn x x 17/7/95 1995 9/2ba 06
3 Phan Thò Thanh Ngaân x x 14/7/00 2000 4/2
3 Phan Vaên Moät 1962 1962
3 Nguyeãn Thò Ngoïc Thu x 1978 1978
3 Phan Ñaêng Khoa 2004 2004
3 Phan Vaên Thaønh 1966 1966
3 Nguyeãn Thò Ngoïc Hieàn x 1982 1982
3 Phan Thò Myõ Nöông x x 10/6/01 2001 3/1
3 Phan Vaên Traám 1941 1941
3 Leâ Thò Höu x 1941 1941
3 Phan Vaên Uùt 1981 1981
3 Phan Vaên Mô 1982 1982
3 Phan Vaên Veïn 1974 1974
3 Voõ Hoàng Tuyeát x 1978 1978
3 Phan Minh Thuaän x 2/6/97 1997 6/1 09
3 Traàn Baù Caàn 1982 1982
3 Phan Thò Thuyø Trang 1984 1984
3 Traàn Hoaøng Thaùi Vuõ 2007 2007
3 Traàn Baù Nhaãn 1959 1959
3 Traàn Thò Laønh x 1959 1959
3 Traàn Hoaøn Kieám x 1988 1988
3 Traàn Thò Thanh Tuyeàn x x 19/8/90 1990
3 Traàn Thò Hieåu x 1923 1923
3 Leâ Taán Haûi 1963 1963
3 Leâ Vaên Uùt 1966 1966
3 Leâ Thò Kim Möøng x 1969 1969
3 Traàn Thò Höôûng x 1955 1955
3 Phaïm Quoác Ca 1973 1973
3 Phaïm Quoác Thöøng 1977 1977
3 Phaïm Quoâc Löông 1985 1985
3 Phaïm Thò Myõ Chi x x 1988 1988
3 Leâ Thò Uùt x 1981 1981
3 Phaïm Minh Chí Taøi x x 2/2000 2000 4/2
3 Phaïm Minh Chí Thieän x 28/12/97 1997 7/1 08
3 Traàn Thò Thöû x 1932 1932
3 Traàn Vaên Lôïi 1982 1982
3 Huyønh Thò Truùc x 1984 1984
3 Traàn Huyønh Phuù 2007 2007
3 Voõ Thò Hieäp x 1932 1932
3 Phaïm Vaên Nhoû 1969 1969
3 Ñaëng Thò Lieân x 1980 1980
3 Phaïm Thi Kim Ngaân x x 18/10/98 1998 6/1 09
4 Buøi Vaên Beâ 1965 1965
4 Phaïm Thò Höông x 1969 1969
4 Buøi Ngoïc Hieân x x 1986 1986
4 Buøi Minh Kha x 1988 1988
4 Buøi Thu Trang x x 6/1/90 1990
4 Buøi Thò Thuyø Linh x x 25/12/93 1993 04
4 Döông Ngoïc Lôïi x 1963 1963
4 Nguyeãn Thò Thu x 1984 1984
4 Nguyeãn Thò Bích Truyeàn x x 1989 1989
4 Nguyeãn Vaên Coäi 1962 1962
4 Nguyeãn T Moäng Caàm x x 15/9/90 1990
4 Nguyeãn Thò Leä x x 25/8/95 1995 9/2 06
4 Nguyeãn Baûo Troïng x 16/11/03 2003 1/3
4 Haø Vaên Thaêng 1960 1960
4 Nguyeãn Thò Chuoåi x 1963 1963
4 Haø T Kim Ngaân x 1983 1983
4 Haø T Ngoïc Höông x x 1987 1987
4 Haø Thò Myõ Na x x 1989 1989
4 Haø T Ngoïc Mai 0 x 1991 1991
4 Haø Thanh Bình x 14/6/94 1994 05
4 Laâm Taâm Quan 1947 1947
4 Nguyeãn Thò Phuïng x 1956 1955
4 Laâm Thanh Phong 1973 1973
4 Laâm Thanh Nhaân 1976 1976
4 Laâm T Kim Nga x 1979 1979
4 Laâm Thanh Nam x 1986 1986
4 Laâm Thanh Trung Quoác 0 1988 1988
4 Laâm Thanh Uùt x 10/11/94 1994 05
4 Laâm Thanh Huøng 1971 1971
4 Laâm Thanh Vieät 1983 1983
4 Leâ Vaên Hoaø 1959 1959
4 Nguyeãn Thò Chieán x 1959 1959
4 Leâ Böûu Sôn 1978 1978
4 Phaïm Ngoïc Nhung x 1984 1984
4 Leâ Chí Hieáu x 1989 1989
4 Leâ Ngoïc Anh Thö x x 11/6/2002 2002 2/2
4 Leâ Ngoïc Anh Thuyù x 2009 2009
4 Leâ Vaên Hoaøng 1954 1954
4 Leâ Thò Mai x 1955 1955
4 Leâ Vaên AÅn 1978 1978
4 Leâ Vaên Hieân 1980 1980
4 Leâ Vaên Phong 1980 1980
4 Leâ Hoaøi Caûnh 1985 1985
4 Leâ Thò Ngoïc Yeán x x 19/6/92 1992 03
4 Leâ Vaên Luoâng 1969 1969
4 Buøi Thò Oanh x 1965 1965
4 Leâ Huyønh Khaûi x 1986 1986
4 Leâ T Thuyø Trang x x 1988 1988
4 Nguyeãn T Hoàng Nguyeân 0 x 1986 1986
4 Leâ Nguyeãn Sôn Khang 2005 2005
4 Leâ Vaên Ñaït 1947 1947
4 Voõ Thò Thaåm x 1951 1950
4 Leâ Taán Phaùt 1981 1981
4 Leâ Thò Thôm x 1981 1981
4 Leâ Taán Taøi x 1986 1986
4 Leâ Thò Thu Thaûo x x 16/10/00 2000 4/2
4 Leâ Thò Kim Yeán x 1976 1976
4 Leâ Thò Kim Lan 1967 1967
4 Nguyeãn Thò Kieàu Nöông 0 x 1990 1990
4 Leâ Thò Ngoïc Nhi 2008 2008
4 Haø Ngoïc Giaøu x x 6/8/99 1999 3/1
4 Mai Thò Caåm Nhung x 1982 1982
4 Mai Dieãm Chi x 1983 1983
4 Mai Vaên Hieäp 1950 1950
4 Leâ Thò Leä x 1953 1953
4 Mai Ngoïc Thaïch 1977 1977
4 Mai Thò Tuyeát Troïn x 1978 1978
4 Mai Nguyeãn Phöông Uyeân x x 28/12/02 2002 2/2
4 Mai Nguyeãn Ngoïc Traân x 2006 2006
4 Ñaëng Thò Sen x 1934 1934
4 Haø Kim Thoï x 1958 1958
4 Haø Kim Ngheâu x 1966 1966
4 Nguyeãn Hoaøng Duy 1983 1983
4 Haø Kim Aùi x 1976 1976
4 Ngoâ Thuaän Em 1974 1974
4 Ngoâ Ngoïc Nguyeân x 16/8/99 1999 5/1
4 Ñaëng Vaên Lòch 1958 1958
4 Laâm Thò Beâ x 1960 1960
4 Ñaëng T Myõ Ngaø x x 1987 1987
4 Ñaëng Baûo Thaùi x 1988 1988
4 Nguyeãn Thanh Sôn 1970 1970
4 Traàn Phöông Thaûo x 1973 1973
4 Nguyeãn Coâng Haäu 0 1993 1993
4 Nguyeãn Ngoïc Anh Thö x 2004 2004
4 Nguyeãn Thò Baïc x 1959 1959
4 Voõ Thò Aùnh Nguyeät x 1981 1981
4 Voõ Thò Aùnh Tuyeát x 1983 1983
4 Voõ Thò Thu Höông x x 1987 1987
4 Nguyeãn Vaên Maïnh 1930 1930
4 Hoà Thò Heân x 1928 1928
4 Nguyeãn Thò Quôùi x 1954 1954
4 Phaïm Vaên Töôûng 1962 1962
4 Voõ Thò Leä Höng x 1962 1962
4 Phaïm Hoaøng Baûo 1983 1983
4 Phaïm Thò Hoàng Hieân x 1984 1984
4 Phaïm Thò Ngoïc Yùeán x x 1987 1987
4 Phaïm Ngoïc Thoaïi x 1989 1989
4 Traàn Vaên Chöûng 1951 1951
4 Nguyeãn Thò Maûnh x 1951 1951
4 Traàn Thanh Phong 1974 1974
4 Traàn Vaên Kieäp 1944 1944
4 Leâ Thò Voïng x 1944 1944
4 Traàn Anh Kieät 1974 1974
4 Traàn Thanh Phong 1983 1983
4 Traàn Phong Vuõ 1977 1977
4 Traàn Thò Ngoïc Haân x x 27/8/97 1997 7/3 08
4 Traàn Thanh Duy x 2000 2000 baïi lieät
4 Traàn Thieän Thaønh 1968 1968
4 Voõ Thò Xeâ 1938 1938
4 Leâ Vaên Khoâi 1976 1976
4 Nguyeãn Thò Ngoïc Thuyû x 1985 1985
4 Leâ Troïng Phuùc x 14/8/03 2003 1/1
4 Vuõ Só Coâng 1968 1968
4 Nguyeãn Thò Aùnh x 1976 1976
4 Vuõ Thò Thaûo 0 x 1995 1995
4 Vuõ Sæ Phuù x 20/4/00 2000 4/2
5 Cao Thaønh Trung 1980 1980
5 Nguyeãn Thò Ngoïc Trang x 1984 1984
5 Cao Phuùc Haäu x 30/4/02 2002 2/2
5 Chaâu Thò Ngaãu x 1937 1937
5 Cao Thaønh Quaân 1952 1952
5 Traàn Thò Nghieâm x 1957 1957
5 Cao Ngoïc Tuaán 1985 1985
5 Döông Baù Höôõn 1946 1946
5 Phaïm Thò Chöng x 1956 1956
5 Döông Baù Loäc 1977 1977
5 Döông T Hoàng Ñöùc x 1979 1979
5 Döông T Hoàng Haïnh x 1979 1979
5 Döông Tröông Hieáu Khang x 22/6/00 2000 4nd
5 Nguyeãn Döông Kim Ngaân 2008 2008
5 Döông Ngoïc Minh 1973 1973
5 Buøi Thò Kim Em x 1972 1972
5 Döông Ngoïc Thaùi Haèng x x 6/10/93 1993 04
5 Döông Taán Duõng 1978 1978
5 Ñaëng Ngoïc Thuyû 1978 1978
5 Döông Ngoïc Thanh Trang x x 15/5/02 2002 2/2
5 Döông Ngoïc Thanh Ngaân x 2005 2005
5 Döông Thò Tieáu x 1940 1940
5 Nguyeãn Thò Kim Sôn x 1959 1959

5 Döông Vaên Baøi 1957 1957


5 Trònh Thò Nguyeät Yeán x 1960 1960
5 Döông Thò Kim Ngaân x 1981 1981
5 Döông Thò Thuyù Trinh x 1985 1985
5 Döông Thò Myõ Ngoïc x x 1988 1988
5 Döông Ngoïc Chieán x 15/8/93 1993 04
5 Döông Vaên Chuyeán 1947 1947
5 Nguyeãn Thò Ñeå x 1957 1957
5 Döông Thò Hueä x 1968 1968
5 Döông Thò Nhung x 1970 1970
5 Döông Minh Thaéng 1973 1973
5 Döông Vaên Töôøng 1981 1981
5 Döông Vaên Tieát 1941 1941
5 Leâ Thò Danh x 1941 1941
5 Döông Laõo Luyeän 1980 1980
5 Leâ Vaên EÙ 1963 1963
5 Döông Thò Lan x 1968 1968
5 Leâ Minh Hieáu x 1989 1989
5 Leâ Thò Thuyø Linh x x 11/7/90 1990
5 Leâ Vaên Sôn 1976 1976
5 Nguyeãn T Kim Phöôïng x 1978 1978
5 Leâ Hoaøng Tieán 0 3/9/2000 2000
5 Leâ Hoaøng Haûi 05.05.2005 2005
5 Leâ Vaên Chaïm 1955 1955
5 Nguyeãn Thò Hoàng x 1957 1957
5 Leâ Minh Chieán 1984 1984
5 Leâ T Thu Höông x 1980 1980
5 Voõ Tuaán Kieät 0 27.08.2003 2003
5 Nguyeãn Thò Kim Taïo x 1983 1983
5 Leâ ThòTuyeát Nhi x 01.04.2005 2005
5 Leâ Nguyeãn Minh Thaéng 2008 2008
5 Leâ Vaên Giao 1957 1957
5 Hoà Thò Gaám x 1965 1965
5 Leâ Höõu Tín 1980 1980
5 Phan Thò Thu Thuyû x 1981 1981
5 Leâ Pahn Töôøng Vy x 2005 2005
5 Leâ Vaên Phöôùc 1964 1964
5 Nguyeãn Thò Myõ Duyeân x 1966 1966
5 Leâ Vaên Thanh Tuaán x 1989 1989
5 Leâ Thò Huyønh Nhö x x 25/2/92 1992 9pc 03
5 Leâ Vaên Trôn 1958 1958
5 Nguyeãn Thò Ngoan x 1960 1960
5 Leâ Vaên Toaøn 1985 1985
5 Nguyeãn Vaên Hieáu 1980 1980
5 Nguyeãn Vaên Kheâ 1962 1962
5 Nguyeãn Thi Thuyû x 1964 1964
5 Nguyeãn T Ngoïc Phöôïng x x 26/3/92 1992 03
5 Nguyeãn Thò Ngoïïc Lieân x x 1992 1992 khieám thính
5 Nguyeãn Ngoïc Quyù x 22/1/01 2001 3/2
5 Phaïm Thò Möôøi x 1944 1944
5 Phan Vaên Giaøu 1960 1960
5 Phaïm Thò Vaân x 1963 1963
5 Phan Thò Naøo x 1984 1984
5 Phan Thò Xuaân Nöông x x 1986 1986
5 Phan Thò Thu Söông x x 1989 1989
5 Phaïm Vaên Chaâu 1958 1958
5 Nguyeãn Thò Thöù x 1959 1959
5 Phaïm Vaên Döôõng 1936 1936
5 Phaïm Thò Beù x 1964 1964
5 Ñoaøn Troïng Nghóa 0 1989 1989
5 Ñoaøn Troïng Nhaân 0 1992 1992
5 Phaïm Vaên Ngaân 1947 1947
5 Leâ Thò Voâ x 1950 1950
5 Phaïm Thanh Lieåu x 1965 1965
5 Phaïm Thò Hoaøi Vieät x 1980 1980
5 Phaïm Hoaøng Nam 1978 1978
5 Traàn Vaên Thaønh 1978 1978
5 Cao Thò Ngoïc Lieân 1978 1978
5 Traàn Thieän Thanh x 31/12/02 2002 2/2
5 Voõ Minh Lieâm 1963 1963
5 Nguyeãn Kim Maønh x 1963 1963
5 Voõ Ngoïc Hieån x 3/1/94 1994 05
5 Voõ Thò Thuyù Duy x x 27/8/95 1995 9/1 06
6 Buøi Minh Taán 1960 1960
6 Traàn Thò Vaân x 1969 1969
6 Buøi Minh Tieán x 15/11/91 1991 03
6 Buøi Thò Baûo Trang x x 7/7/93 1993 04
6 Buøi Taán Kieät x 13/8/02 2002 2/2
6 Buøi Vaên Böûu 1964 1964
6 Nguyeãn Thò Lan x 1967 1967
6 Buøi Thò Ngoïc Haân x 1985 1985
6 Buøi Quoác Phong x 1986 1986
6 Chaâu Vaên Y 1955 1955
6 Traàn Thò Hy x 1956 1956
6 Chaâu T Kieàu Mai x 1983 1983
6 Chaâu Taán Haûi 1980 1980
6 Chaâu T Kim Phöôïng x x 1986 1986
6 Chaâu Kim Tho x x 1989 1989
6 Ñinh Thò Thu Taâm 1985 1985
6 Chaâu Ngoïc Phöông Haø 2008 2008
6 Döông Ngoïc Chöõ 1952 1952
6 Haø Kim Nguyeät x 1955 1955
6 Döông Hoàng Thuyû x 1975 1975
6 Döông Thò Phuùc x 1980 1980
6 Döông Hoàng Nhung x 1983 1983
6 Döông Minh Phuïng 1978 1978
6 Döông Hoàng Thanh x x 1988 1988
6 Döông Thò Tuyeàn 0 x 1993 1993
6 Tröông Ngoïc Dung x 1978 1978
6 Döông Ngoïc Thaém x x 31/1/99 1999 4/2
6 Döông Minh Tuaán 0 18/7/94 1994
6 Döông Hoaøi Thanh x 21/7/99 1999 4/2
6 Döông Kim Xuyeán x 30.07.2004 2004
6 Traàn Thò Nhanh x 1960 1960
6 Huyønh Hoaøng Sôn 1961 1961
6 Huyønh Thò Dieåm x 1981 1981
6 Huyønh Thò Truùc x 1984 1984
6 Huyønh Thò Mai 0 x 1986 1986
6 Huyønh Quoác Laâm 1980 1980
6 Huyønh Quoác Kha x 27/4/93 1993 04
6 Ñoaøn Huyønh Anh 0 1989 1989
6 Laâm Taâm Phong 1974 1974
6 Nguyeãn Thò Lan x 1975 1975
6 Laâm Thò Söông x x 29/4/93 1993 04
6 Laâm Taâm Thoân 1942 1942
6 Buøi Thò Xi x 1941 1941
6 Laâm Thò Loan x 1964 1964
6 Laâm Thò Cuùc x 1968 1968
6 Laâm Thò Thuyû x 1971 1971
6 Laâm Thò Ñieäp x 1976 1976
6 Laâm Taâm Trí 1982 1982
6 Laâm Taâm Trung 1983 1983
6 Traàn Thò Ngoïc Haân 0 x 13.01.2003 2003
6 Laâm Thò Huyeàn Traân x x 24/12/00 2000 4/3
6 Phaïm Thò Loan 1982 1982
6 Laâm Thò Ngoïc Hoa 2006 2006
6 Laâm Taâm Vinh 2007 2007
6 Laâm Thaønh Taâm 1979 1979
6 Ñaëng Ngoïc Mai x 1978 1978
6 Laâm Höõu Taøi x 1/6/03 2003 1/3
6 Leâ Thò Höôøng x 1939 1939
6 Buøi Thò A x 1963 1963
6 Chaâu Quoác Vuõ 1983 1983
6 Chaâu Vaên Xuaân 1960 1960
6 Chaâu T Myõ Nöông x x 1987 1987
6 Chaâu Quoác Baûo x 1988 1988
6 Leâ Thò Luoâng x 1959 1959
6 Chaâu Vaên Nghóa 1979 1979
6 Chaâu Thò Kim Veïn x 1980 1980
6 Chaâu Thò Kim Troøn 1983 1983
6 Chaâu Vaên Nhöôøng x 1986 1986
6 Chaâu Vaên Giìn x 1988 1988
6 Leâ Thò Möùc x 1963 1963
6 Buøi Vaên Thô 1963 1963
6 Buøi Thò Kim Ngaân x 1985 1985
6 Buøi Leâ Troïng Ngaân x 24/2/91 1991 02
6 Ñaëng Vaên Baéc 1966 1966
6 Ngoâ Thò Hoaøng Anh x 1966 1966
6 Ñaëng Thò Huyønh Nhö x x 21/5/93 1993 04
6 Ñaëng Thò Caåm Nhung x x 9/8/95 1995 9/1 06
6 Ngoâ Ñöùc Quan 1967 1967
6 Chaâu Thò The x 1967 1967
6 Ngoâ T Kim Dieãm x 1985 1985
6 Ngoâ Thaønh Taâm 1983 1983
6 Nguyeãn Thò Ngoïc Bích x 1982 1982
6 Ngoâ Thò Dieãm Truùc x x 28/7/00 2000 4/3
6 Ngoâ Ngoïc Luaân x 29/4/03 2003 1/2
6 Nguyeãn Ñình Thình 1962 1962
6 Nguyeãn Thò Höông x 1965 1965
6 Nguyeãn Ñình Thònh 1984 1984
6 Nguyeãn Ñình Luaät x 1986 1986
6 Nguyeãn Ñình Kieân x 1989 1989
6 Nguyeãn Ñình Phong x 15/2/91 1991 03
6 Nguyeãn Thò Kim Ngaân x x 19/8/01 2001 3/2
6 Phuøng Thò Ngoïc Deã 1985 1985
6 Nguyeãn T Kim Chaâu x x 1986 1986
6 Nguyeãn Thanh Tuøng 1984 1984
6 Voõ Tuøng Khang 2005 2005
6 Chaâu T Kieàu Nga x 1975 1975
6 Nguyeãn Thaønh Daân 1966 1966
6 Nguyeãn Thò Huyønh Nhö x x 12/5/03 2003 1/3
6 Nguyeãn Thaønh Minh 1956 1956
6 Nguyeãn Thò Phöôïng x 1962 1962
6 Nguyeãn Minh Trí 1983 1983
6 Nguyeãn Thò Myõ Lieân x 1985 1985
6 Nguyeãn Minh Thaønh 0 1988 1988
6 Nguyeãn Thò Daân x 1955 1955
6 Nguyeãn Minh Taøi 23.06.2004 2004
6 Nguyeãn Thò Ñôøn x 1930 1930
6 La Hoaøng Haûi 1955 1955
6 Huyønh Thò Hoa x 1959 1959
6 La Thò Kieàu Nöông x 1980 1980
6 La Thò Kieàu Chinh x 1982 1982
6 La Thò Kieàu Nguyeân x 1985 1985
6 La Hoaøng Thoaïi 1977 1977
6 Traàn Thò Ngoïc x 07.07.2005 2005
6 Nguyeãn Thò Saønh x 1943 1943
6 Ngoâ Thò Caåm x 1964 1964
6 Ngoâ Ñöùc Phöông 1975 1975
6 Ngoâ Thaønh Taâm 1985 1985
6 Nguyeãn Vaên Xuaân 1963 1963
6 Chaâu Thò Maøng x 1965 1965
6 Nguyeãn Höõu Ngoïc 1984 1984
6 Nguyeãn Thò Kim Chi x x 1989 1989
6 Nguyeãn Minh Döông x 10/2/91 1991 03
6 Ñoã Vaên Quaän 1947 1947
6 Laâm Thò Minh x 1950 1950
6 Ñoã Thaønh Taâm 1973 1973
6 Ñoã Kim Söï x 1976 1976
6 Ñoã Kim Chi x 1976 1976
6 Leâ Ngoïc Maõo 1968 1968
6 Ñoã Kim Thaønh x 1971 1971
6 Leâ Ngoïc Baûo 0 1989 1989
6 Phuøng Taán An 0 05.08.2001 2001
6 Phuøng Taán Ñaït 0 25.10.1996 1996
6 Ñoã T Kim Quyeân x 1981 1981
6 Ñoã Thaønh Kha 1985 1985
6 Ñoã T Kim Ngaân x x 1987 1987
6 Ñoã Thaønh Trí 0 10/11/99 1999
6 Nguyeãn Thaønh Daân 1965 1965
6 Chaâu Thò Kieàu Nga 1975 1975
6 Nguyeãn Thò Huyønh Nhö 0 2003 2003
6 Ñoaøn Thanh Lieâm 1963 1963
6 Nguyeãn Thò Böôûi x 1959 1959
6 Ñoaøn Thanh Phuøng 1978 1978
6 Ñoaøn Thò Thaém x 1980 1980
6 Ñoaøn Thanh Tuøng 1982 1982
6 Ñoaøn Tuaán An 1984 1984
6 Phaïm Thò Maûnh x 1966 1966
6 Phaïm Vaên Duõng 1963 1963
6 Phaïm Thò Hoaøi Dung 0 x 1986 1986
6 Phaïm Hoaøi Haäu 0 1990 1990
6 Phaïm Thò Mai Kha x x 1992 1992 9pc 03
6 Chaâu Thò Kim Troïn x 1976 1976
6 Voõ Vaên Hieäp 1972 1972
6 Voõ Chaâu Tuaán Kieät x 31/7/97 1997 6/2 09
6 Voõ Thò Tuyeát Nhö x 2006 2006
7 Buøi Thanh Nhöït 1981 1981
7 Ñoaøn Thò Tuyeát Ngaân x 1982 1982
7 Buøi Ñöùc Nhaõ x 13/1/02 2002 2/2
7 Buøi Coâng Vinh x 1/11/03 2003 1/1
7 Buøi Thanh Truùc 2008 2008
7 Buøi Thò Thöôøng x 1933 1933
7 Buøi Höõu Nghóa 1973 1973
7 Leâ Thò Kim Ngaân x 1970 1970
7 Buøi Thò Kim Thuyù x x 21/2/00 2000 4/2
7 Buøi Thò Kim Nguyeân x x 20/11/02 2002 2/1
7 Buøi Höõu Haïnh 2/4/2004 2004
7 Buøi Vaên Beù 1942 1942
7 Leâ Thò Haønh x 1944 1944
7 Buøi Ngoïc Anh 1980 1980
7 Nguyeãn T Kim Duyeân x 1981 1981
7 Buøi Troïng Tính x 14/7/03 2003 1/1
7 Buøi Vaên Chì 1938 1938
7 Nguyeãn Thò Noùi x 1941 1941
7 Buøi Vaên Chung 1976 1976
7 Buøi Ñöùc Hieáu x 7/3/00 2000 4/1
7 Traàn Thò Thu Nga x 1977 1977
7 Buøi Thò Phöông Thaûo x x 25/7/03 2003 1/1
7 Buøi Vaên Thöùc 1951 1951
7 Nguyeãn Thò Thai x 1954 1954
7 Buøi Vaên Ninh 1983 1983
7 Buøi T Kim Chi x x 1986 1986
7 Buøi T Caåm Tuù x x 1987 1987
7 Buøi Theá Vinh 2007 2007
7 Buøi Vaên Töôûng 1956 1956 maát trí
7 Nguyeãn Thò Ñeïp x 1985 1985
7 Cao Vaên Nuoâi 1947 1947
7 Chaâu Vaên Nhaâm 1934 1934
7 Cao Thò Töôi x 1943 1943
7 Huyønh T Beù Saùu x 1971 1971
7 Chaâu Vaên Phöôùc 1969 1969
7 Chaâu Trung Hieáu 0 1991 1991
7 Chaâu Minh Saùng 0 20.09.1994 1994
7 Leâ Vaên Cöng 1957 1957
7 Phan Thò Thuaän x 1960 1960
7 Leâ Thò Moâng Quen x 1983 1983
7 Leâ Vaên Lôùn 0 1987 1987
7 Leâ Thò Kim Ngaân x x 10/7/90 1990
7 Leâ Thò Kim Thoa x x 1/2/96 1996 7/1 08
7 Leâ Thò Kim Thi 0 x 1992 1992
7 Ñaëng Thò Hieäu x 1935 1935
7 Phaïm Ngoïc Giaùc 1965 1965
7 Voõ Thò Nhôù x 1970 1970
7 Phaïm Thanh Phong x 28/3/90 1990
7 Phaïm T Hoàng Nhung x x 26/8/91 1991 02
7 Ñaëng Trung Nieäm 1975 1975
7 Nguyeãn Thanh Xuaân x 1981 1981
7 Ñaëng Hoaøng Duy x 22/6/02 2002 2/2
7 Ñaëng Vaên Thoân 1940 1940
7 Huyønh Thò Traéc x 1944 1944
7 Ñaëng Thanh Bình 1977 1977
7 Ñaëng Thanh Trieàu 1979 1979
7 Ñaëng Hoaøi Thieän 03.08.2005 2005
7 Phaïm Thò Hoaøi Vieät x 1980 1980
7 Nguyeãn Höõu Thuaàn 1956 1956
7 Phaïm Thò Long x 1954 1954
7 Nguyeãn Chí Taâm 1980 1980
7 Nguyeãn Quoác Bình 1982 1982
7 Nguyeãn Höõu Ñaêng x 1986 1986
7 Nguyeãn Chí Thanh x 1987 1987
7 Nguyeãn Thò Kim Thuyø x x 20/7/94 1994 05
7 Nguyeãn Thò Kim Höông 0 x 1990 1990
7 Ngoâ Thò Ngang x 1937 1937
7 Nguyeãn Kim Giang 1965 1965
7 Nguyeãn Phuù Hoaïch 1938 1938
7 Nguyeãn T Ngoïc Leä x 1958 1958
7 Nguyeãn Duy Phöông x 1988 1988
7 Nguyeãn Taán Hieåu 1983 1983
7 Phaïm Thò Leä Haèng x 1987 1987
7 Nguyeãn Ngoïc Thuyû Truùc 2007 2007
7 Nguyeãn Taán Thaønh 1970 1970
7 Nguyeãn Taán Haûo x 10/2/91 1991 02
7 Nguyeãn Thaønh Tích x 25/9/96 1996 8/2 07
7 Voõ Thò Thanh Vaân x 1972 1972
7 Nguyeãn Anh Thö x 2007 2007
7 Nguyeãn Thaønh Tieân 1936 1936
7 Huyønh Thò Chænh x 1935 1935
7 Nguyeãn Thò Loan x 1971 1971
7 Nguyeãn Thaønh Vöôïng 1981 1981
7 Traàn Vuõ Duy x 23/4/99 1999 5/1
7 Thaùi Thò Thuyø Taâm x 1980 1980
7 Nguyeãn Thaùi Ngaân Haø x 2008 2008
7 Nguyeãn Thò Tính x 1937 1937
7 Nguyeãn Thò Xuaân x 1966 1966
7 Nguyeãn Vaên Nöõa x 1968 1968
7 Nguyeãn Kim Ngaân x 1989 1989
7 Nguyeãn Thò Thuyø 0 x 1991 1991
7 Nguyeãn Thò Nhö YÙ x x 5/2/02 2002 2/2
7 Nguyeãn Thò Trinh x 1914 1914
7 Traàn T Kim Nga x 1952 1952
7 Cao Uy Vuû 1973 1973
7 Cao T Thaûo Uyeân x 1978 1978
7 Cao Sôn Lænh 1985 1985
7 Cao Sôn Quoác Vieät 0 31.12.1998 1998
7 Voõ Thò Naâu x 1975 1975
7 Nguyeãn Vaên Chính 1926 1926
7 Nguyeãn Thanh Duõng x 1/3/92 1992 03
7 Nguyeãn Thò Thoa x 1977 1977
7 Nguyeãn Thanh Böûu x 6/5/00 2000 4/3
7 Nguyeãn Thanh Son x 25/10/03 2003 1/1
7 Nguyeãn Ngoïc Lieân 1969 1969
7 Nguyeãn Vaên Cho 1944 1944
7 Nguyeãn Thò Höôøng x 1949 1949
7 Nguyeãn Vaên Tuaán 1983 1983
7 Nguyeãn Thanh Taâm x 13/7/91 1991 02
7 Nguyeãn Vaên Cöôõng 1977 1977
7 Ñoaøn Thò Thuyø Trang x 1977 1977
7 Nguyeãn Thò Anh Thö x x 10/10/96 1996 8/2 07
7 Nguyeãn Vaên Cöôøng 1975 1975
7 Leâ Kim Chi x 1974 1974
7 Nguyeãn Leâ Nhaõ Thuy x x 7/2/03 2003 1/1
7 Nguyeãn Vaên Luøng 1945 1945
7 Nguyeãn Thò Raûnh x 1952 1952
7 Nguyeãn Vaên Ngoïc 1978 1978
7 Nguyeãn Vaên Traûi 1984 1984
7 Nguyeãn Vaên Hueä 0 1988 1988
7 Nguyeãn Vaên Sung 1971 1971
7 Buøi Thò Kim Nga x 1973 1973
7 Nguyeãn Thò Kim Quyeân x x 15/9/93 1993 04
7 Phaïm Thò Caàm x 1969 1969
7 Phan Phaïm Kim Ngaân x 14.10.2005 2005
7 Phan Minh Chaùnh 1966 1966
7 Phan Minh Trí 2008 2008
7 Phan Thò Thaéng 1941 1941
7 Nguyeãn Thaønh Huøng 1970 1970
7 Traàn Thò Ngoïc Mua x 1981 1981
7 Nguyeãn Thò Moäng Nghi x x 11/1/00 2000 4/3
7 Nguyeãn Gia Huy 17.01.2004 2004
7 Traàn Minh Toaøn 1980 1980
7 Döông Hoààng Nhung x 1983 1983
7 Traàn Quoác An 30.03.2006 2006
7 Traàn Thò Kim Xuyeán x 2008 2008
7 Traàn Vaên Na 1959 1959
7 Voõ Thò Thaønh x 1958 1958
7 Traàn Minh Trí x 1988 1988
7 Traàn Minh Vuõ x 1990 1990
7 Voõ Vaên Ñöïc 1959 1959
7 Leâ Thò Xeáp x 1963 1963
7 Voõ Thanh Tuaán x 1986 1986
7 Voõ Thanh Vieät x 21/2/90 1990
8 Nguyeãn Thaønh Thôùi 1960 1960
8 Phuøng Thò Hoa x 1962 1962
8 Nguyeãn Troïng Khoa x 18/2/90 1990
8 Nguyeãn Troïng Chinh x 10/7/92 1992 04
8 Nguyeãn Thò Thanh Nhaõ x x 20/1/03 2003 1/2
8 Nguyeãn Vaên Ba 1966 1966
8 Traàn T Caåm Haø x 1966 1966
8 Nguyeãn Thò Kieàu Oanh x x 1989 1989
8 Nguyeãn Hoaøi Vieät x 26/12/93 1993 04
8 Nguyeãn Vaên Danh 1971 1971
8 Traàn T Ngoïc Aùnh x 1976 1976
8 Nguyeãn Thò Kim Phuïng x x 18/3/99 1999 5/1
8 Nguyeãn Thò Kim Tuyeàn x x 31/12/02 2002 2/2
8 Nguyeãn Tieán Phaùt 2005 2005
8 Nguyeãn Vaên Laân 1960 1960
8 Nguyeãn Thò Thöông x 1968 1968
8 Nguyeãn T Ngoïc Haân x x 1986 1986
8 Nguyeãn Quoác Döông x 1989 1989
8 Nguyeãn Thò Toá Nguyeân x x 1/9/93 1993 04
8 Nguyeãn Vaên Laäp 1958 1958
8 Nguyeãn Thò Meán x 1959 1959
8 Nguyeãn T Kim Thöông x 1981 1981
8 Nguyeãn T Kim Duyeân x 1984 1984
8 Nguyeãn T Hoàng Thaém 0 x 1986 1986
8 Nguyeãn T Hoàng Chöông x x 1988 1988
8 Nguyeãn Vaên Thoâng 1965 1965
8 Nguyeãn Thò Dieân x 1968 1968
8 Nguyeãn Thò Mai Haân x x 1/6/02 2002 2/2
8 Nguyeãn Hoaøng Duy x 1/12/95 1995 9/2 06
8 Phan Vaên Veïn 1963 1963
8 Ñinh Thò Kim Lieân x 1960 1960
8 Phan Hoaøi Phuùc x 1988 1988
8 Phan Thò Dieäu Hieàn x x 25/11/90 1990
8 Phan Thò Thuyø Trang x x 7/12/95 1995 9/2 06
8 Traàn Vónh Baûnh 1940 1940
8 Nguyeãn Thò Caán x 1944 1944
8 Traàn Vónh Bænh 1970 1970
8 Traàn T Tuyeát Loan x 1975 1975
8 Traàn T Bích Phöôïng x 1978 1978
8 Traàn Thanh Phong 1981 1981
8 Chaâu T Ngoïc Uùt x 1983 1983
8 Traàn Thò Ngoïc Thö 0 x 12/7/2002 2002
8 Traàn T Ngoïc Thaûo x 2004 2004
8 Traàn Vónh Xuaân 1965 1965
8 Voõ T Kim Giang x 1964 1964
8 Traàn Vónh Hieäp x 1987 1987
8 Traàn Vónh YÙ x 1989 1989
9 Leâ Vaên Hôïp 1980 1980
9 Nguyeãn Thò Lepol x 1987 1987
9 Nguyeãn Vaên Non x 10/4/02 2002 2/2
9 Nguyeãn Thò Thanh Tuyeàn x 2007 2007
9 Nguyeãn Huyønh 1972 1972
9 Buøi Thò Bích Thuyø x 1977 1977
9 Nguyeãn Thò Thuyø Trang x x 6/11/01 2001 3/2
9 Nguyeãn Ngoïc Laønh 1914 1914
9 Buøi Thò Choùt x 1949 1949
9 Nguyeãn Ngoïc Trai 1985 1985
9 Nguyeãn Thò Ñôïi x 1929 1929
9 Nguyeãn Thò Nga x 1972 1972
9 Leâ Vaên Thöa 1968 1968
9 Leâ Thanh Sang x 10/2/92 1992 03
9 Leâ Thanh Tuøng x 25/6/93 1993 7b 04
9 Nguyeãn Vaên Boä 1947 1947
9 Traàn Thò Ngheâ x 1950 1950
9 Nguyeãn Ñình Luaân x 4/5/90 1990
9 Nguyeãn Vaên Cöng 1929 1929
9 Nguyeãn Vaên Thaûnh 1970 1970
9 Nguyeãn Vaên Thô 1975 1975
9 Nguyeãn Thò Ngoan x 1977 1977
9 Nguyeãn Vaên Xeâ 1962 1962
9 Nguyeãn Vaên Thaïnh 1980 1980
9 Nguyeãn Thò Anh Thö x x 19/12/00 2000 4/1
9 Nguyeãn Khaùnh Löïc x 3/9/2002 2002 2/2
9 Nguyeãn Thò Caåm Ly x 2004 2004
9 Nguyeãn Coâng Vinh 2005 2005
9 Nguyeãn T Ngoïc Dung x 1971 1971
9 Buøi Thò Ngoïc Dieãm x 1980 1980
9 Nguyeãn Vaên Kim 1976 1976
9 Hoà Thò Myõ Haân x 1983 1983
9 Nguyeãn Vaên Kim 03.04.1976 1976
9 Hoà T Myõ Haân x 1981 1981
9 Nguyeãn Hoà T Anh Thö 0 x 2003 2003
9 Nguyeãn Hoà Thò Anh Thö x x 9/1/03 2003 1/2
9 Nguyeãn Hoà Phöông Thy x 2006 2006
9 Nguyeãn Vaên Lö 1942 1942
9 Traàn Thò Phieán x 1944 1944
9 Nguyeãn Vaên Chinh 1982 1982
9 Nguyeãn Thò Caåm x 1984 1984
9 Nguyeãn Vaên Muøi 1944 1944
9 Phaïm Thò Phi x 1948 1948
9 Nguyeãn Thò Gaám x 1983 1983
9 Nguyeãn Vaên Nhò x 1986 1986
9 Nguyeãn Vaên Hoa x 1986 1986
9 Nguyeãn Thò Kim Thô x 2006 2006
9 Nguyeãn Vaên Ñöïc 1968 1968
9 Tröông Thò Xuaân x 1967 1967
9 Nguyeãn Hoaøi Chaâu x 2/1/91 1991 02
9 Nguyeãn Thò Kieàu Loan x x 24/7/92 1992 03
9 Nguyeãn Vaên Ñôøi 1940 1940
9 Nguyeãn Thò Mua x 1950 1950
9 Nguyeãn Vaên Phuù x 1986 1986
9 Nguyeãn Thanh Tuøng x 1989 1989
9 Nguyeãn Vaên Sum 1961 1961
9 Leâ Vaên Em 1961 1961
9 Nguyeãn Thò Tuyeát Kha 0 x 1989 1989
9 Nguyeãn Thò Tuyeát Lieâm x x 20/8/91 1991 02
9 Nguyeãn Vaên Truùc 1972 1972
9 Nguyeãn Thò Tím x 1975 1975
9 Nguyeãn Thanh Duy x 22/6/02 2002 2/2
9 Nguyeãn Thò Ngoïc Trinh x 2005 2005
9 Ñinh Vaên Muøi 1929 1929
9 Nguyeãn Thò Quyeân x 1932 1932
9 Phan Thanh Haûi 1970 1970
9 Hoà Thò Kieàu Nga x 1970 1970
9 Phan Thò Thanh Haèng x x 3/6/91 1991 03
9 Phan Thanh Leân x 5/4/93 1993 04
9 Phan Thanh Phong 1970 1970
9 Voõ Thò Chaâu x 1969 1969
9 Phan Thò Huyeàn Traân x x 12/7/93 1993 04
9 Phan Quoác Troïng x 19/11/02 2002 2/2
9 Phan Thò Heát x 1929 1929
9 Phan Vaên Taøi 1972 1972
9 Leâ T Kim Xuyeán x 1972 1972
9 Phan Thaûo Phöông 0 x 23.05.1994 1994
9 Phan Minh Nghi 0 11.12.1997 1997
9 Phan Minh Tuù 22.12.2004 2004
9 Phan Vaên Vinh 1932 1932
9 Phaïm Thò Anh x 1940 1940
9 Phan Thanh Truyeàn 1976 1976
9 Nguyeãn Thò Ngoïc AÙnh x 1979 1979
9 Nguyeãn Thò Maãn Nghi x x 6/2/03 2003 1/3
9 Voõ Vaên Hai 1944 1944
9 Phuøng Thò Nhi x 1943 1943
9 Voõ Chí Taâm 1983 1983
9 Voõ Thò Minh Quyeân x 1985 1985
9 Voõ Vaên Ñieàu 1939 1939
9 Voõ Thò Ngoït x 1964 1964
9 Voõ Thaønh Phöông 1975 1975
9 Voõ Thaønh Sôn 1977 1977
10 Chaâu Thanh Tuù 1981 1981
10 Cao Thò Myõ Linh x 1982 1982
10 Chaâu Thò Huyønh Nhö x x 8/12/00 2000 4/3
10 Chaâu Chaán Hieäp 2005 2005
10 Chaâu Thanh Giang 1967 1967
10 Hoà Thò Lan x 1969 1969
10 Chaâu Thò Thanh Tuyeàn x x 1989 1989
10 Chaäu Thanh Cheá Phong x 20/6/98 1998 6/2 09
10 Chaâu Thanh Cheá Pha x 20/6/98 1998 6/2 09
10 Chaâu Vaên Myõ 1934 1934
10 Cao Thò Hieån x 1934 1934
10 Chaâu Thanh Taøi 1985 1985
10 Phaïm Thò Kim Nhung x 1986 1986
10 Chaâu Thanh Toaøn 2007 2007
10 Chaâu Vaên Nhoû 1969 1969
10 Buøi Thò Tuyeát x 1970 1970
10 Chaâu Thò Phöông Linh x x 5/4/93 1993 04
10 Chaâu Thò Phöông Loan x x 4/5/95 1995 9/1 06
10 Chaâu Thò Ngoïc Chaâu x x 4/7/00 2000 4/1
10 Leâ Vaên Giaøu 1937 1937
10 Nguyeãn Thò Sang x 1940 1940
10 Leâ Vaên Trai 1984 1984
10 Phaïm T Tuyeát Mai x 1984 1984
10 Leâ Thò Caåm Tieân x 2005 2005
10 Leâ Thò Caåm Tuù x 2008 2008
10 Leâ Vaên Thaønh 1961 1961
10 Nguyeân Thò Voïng x 1965 1965
10 Leâ Höõu Trí 1983 1983
10 Leâ T Kim Trang x x 1986 1986
10 Leâ Thò Dieäu x x 1988 1988
10 Leâ Höõu An x 15/10/90 1990
10 Nguyeãn Thò Phuïng x 1988 1988
10 Leâ Nguyeãn Ngoïc Vy 2008 2008
10 Phan Leâ Thanh Khang 2008 2008
10 Nguyeãn Baù Traûi 1957 1957
10 Voõ Thò Phöôïng x 1956 1956
10 Nguyeãn Thò Hoa Phöôïng x x 1987 1987
10 Nguyeãn Thò Phöôïng Haèng x x 1988 1988
10 Nguyeãn T Ngoïc Haân x x 1989 1989
10 Nguyeãn Thò Baûo Traân x x 28/3/91 1991 02
10 Nguyeãn Phöôùc An x 3/5/93 1993 04
10 Nguyeãn Baûo Luïc 1978 1978
10 Lyù Thò Hoàng Haïnh x 1980 1980
10 Nguyeãn Khaùnh Linh x x 29/4/99 1999 5/2
10 Nguyeãn Taán Duõng 1972 1972
10 Nguyeãn Thò Lan x 1973 1973
10 Nguyeãn Thò Thuyù Kieàu x x 29/12/95 1995 9/2 06
10 Nguyeãn Thò Lang x 1941 1941
10 Nguyeãn Vaên Baûy 1973 1973
10 Huyønh Thò Dieäu x 1981 1981
10 Nguyeãn Huyõnh Duy Taân 2004 2004
10 Nguyeãn Vaên Baøi 1959 1959
10 Ñaëng Thò Laùnh x 1958 1958
10 Nguyeãn T Yeán Thô x 1980 1980
10 Nguyeãn Hoaøi Linh 1982 1982
10 Nguyeãn Thanh Tuøng 1984 1984
10 Nguyeãn Vaên Giang 1968 1968
10 Nguyeãn T Beù Chín z 1968 1968
10 Nguyeãn Vaên Quí x 1989 1989
10 Nguyeãn Minh Aân x 24/9/00 2000 4/3
10 Nguyeãn Vaên Hy 1945 1945
10 Phuøng Thò Maønh x 1949 1949
10 Phan Thò Soå x 1919 1919
10 Nguyeãn Vaên My 1943 1943
10 Leâ Thò Ñaønh x 1944 1944
10 Nguyeãn Taán Hôïp 1981 1981
10 Nguyeãn T Kim Thu x 1983 1983
10 Nguyeãn Thò Kim Trang x x 1986 1986
10 Nguyeãn Taán Nghieâm x 1989 1989
10 Luïc Thaønh Long 0 2003 2003
10 Nguyeãn Vaên Naêm 1969 1969
10 Nguyeãn Thò Aùi Phöông x 1976 1976
10 Nguyeãn Hieån Vinh x 21/5/99 1999 5/2
10 Nguyeãn Thaønh Loäc x 22/4/03 2003 1/1
10 Nguyeãn Vaên Sôn 1967 1967
10 Traàn Thò Phuùc x 1969 1969
10 Nguyeãn T Ngoïc Dieãm x x 10/3/90 1990
10 Nguyeãn Duy Taân x 10/12/90 1990
10 Ñoaøn Vaên Nhu 1966 1966
10 Voõ Thò Yeán x 1966 1966
10 Ñoaøn Thò Linh Ña x x 1987 1987
10 Ñoaøn Vaên Taán Cöông x 18/5/94 1994 05
10 Phaïm Vaên Deã 1970 1970
10 Chaâu Thò Phöông Lieân x 1974 1974
10 Phaïm Thò Thu Trinh x x 23/6/96 1996 8/1 07
10 Phaïm Vaên Naõi 1958 1958
10 Leâ Thò Toøng x 1922 1922
10 Traàn T Kim Myõ x 1959 1959
10 Phaïm Thò Mao x 1949 1949
10 Voõ Thò Taùnh x 1943 1943
10 Phaïm T Kim Truùc x 1981 1981
10 Phaïm Duy Linh x 1987 1987
10 Phaïm Thò Hueä Minh x x 1/7/91 1991 02
10 Traàn Vaên Mieâu 1956 1956
10 Phaïm Thò Myõ x 1955 1955
10 Nguyeãn Vaên Haän 1982 1982
10 Traàn Thò Ngoïc Dung x x 15/8/91 1991 02
10 Tröông Trung Beù Moät 1963 1963
10 Chaâu Thò Aùnh Hoàng x 1963 1963
11 Chaâu Thanh Tuøng 1972 1972
11 Leâ Thò Möôøi x 1975 1975
11 Chaâu Anh Phöông x 20/11/95 1995 9/2 06
11 Chaâu Thanh Taâm x 17/7/02 2002 2/2
11 Döông Ngoïc Daï 1961 1961
11 Döông Thò Hoàng Gaám x x 1/9/93 1993 04
11 Voõ Thò Kim Loan x 1969 1969
11 Döông Thò Myõ Dung x x 20/10/90 1990
11 Döông Thò Kim Ngaân x x 1/1/97 1997 7/3 08
11 Leâ Vaên Xinh 1949 1949
11 Nguyeãn Thò Tyù x 1953 1953
11 Leâ Quang Sôn 1984 1984
11 Leâ Thò Kim Haèng x x 16/11/90 1990
11 Leâ Thaønh Thao 1948 1948
11 Nguyeãn Thò Dôn x 1950 1950
11 Leâ Thaønh Vuõ 1980 1980
11 Leâ Thaønh Maät 0 1987 1987
11 Leâ T Ngoïc Caåm x 1976 1976
11 Leâ Vaên Maãn x 19/12/99 1999 5/2
11 Voõ Thò Phöôïng x 1983 1983
11 Leâ T Ngoïc Dóeâm x 1984 1984
11 Leâ T Huyønh Nhö x 1/5/2005 2005
11 Leâ Vaên Duõng 1975 1975
11 Traàn Thò Toát x 1980 1980
11 Leâ Quan Minh x 30/9/97 1997 7/3 08
11 Leâ Thò Kim Nhung x x 21/10/99 1999 5/1
11 Leâ Quang Kha 2004 2004
11 Leâ Vaên Ngheà 1955 1955
11 Chaâu Thò Löôïn x 1954 1954
11 Leâ Trung Hieáu 1981 1981
11 Döông Moäng Tuyeàn x 1981 1981
11 Leâ Thò Huyeàn Traân x x 23/1/01 2001 3/1
11 Leâ Thò Anh Thö x 2008 2008
11 Nguyeãn Höõu Thanh 1971 1971
11 Ñoã Thò Voán x 1971 1971
11 Nguyeãn Höõu Phuù 1972 1972
11 Nguyeãn Thò Phöông Linh 0 x 1/2/94 1994
11 Leâ Kim Chieán x 1944 1944
11 Nguyeãn Ngoïc Trieäu 1944 1944
11 Nguyeãn Ngoïc Tyû 1982 1982
11 Nguyeãn Ngoïc Kha 1985 1985
11 Leâ Thò Höông Lan x 1982 1982
11 Nguyeãn Thò Ngoïc Nhung x x 25/9/01 2001 3/1
11 Nguyeãn Thò Tính x 1953 1953
11 Nguyeãn Vaên Baûy 1959 1959
11 Voõ Thò Leä x 1957 1957
11 Nguyeãn Vaên Töôûng 1980 1980
11 Nguyeãn T Thanh Dieäu x x 1986 1986
11 Nguyeãn Thaønh Ñöôïc x 30/3/90 1990
11 Nguyeãn Thò Kim Deã x 1984 1984
11 Nguyeãn Vaên Döông 2006 2006
11 Nguyeãn Thanh Phuùc 2004 2004
11 Nguyeãn Thò Hoaøi Nhôù x 2006 2006
11 Nguyeãn Vaên Hieám 1936 1936
11 Döông Thò Laán x 1946 1946
11 Nguyeãn Vaên Taïo 1972 1972
11 Nguyeãn Vaên Ngoïc 1983 1983
11 Nguyeãn Vaên Nhoû 1981 1981
11 Nguyeãn Vaên Duy 0 1989 1989
11 Nguyeãn Thò Linh x x 1989 1989
11 Nguyeãn T Kim Lieân 0 x 1986 1986
11 Traàn Thò Xuaân 0 x 1989 1989
11 Nguyeãn T Kim Ngaø x 9/1/2005 2005
11 Nguyeãn Vaên Hieàn 1938 1938
11 Nguyeãn Thò Beù x 1940 1940
11 Nguyeãn Höõu Nhaøn 1975 1975
11 Nguyeãn Höõu Bình 1981 1981
11 Nguyeãn Thò Ngoïc Mai x x 20/7/95 1995 9/1 06
11 Nguyeãn T Kim Chung x 1979 1979
11 Nguyeãn Höõu An x 13/2/98 1998 6/1 09
11 Voõ Ngoïc Phöông x 1976 1976
11 Nguyeãn Thò Yeán Khoa x x 26/12/00 2000 4/2
11 Nguyeãn Vaên Lieâm 1978 1978
11 Traàn Thò Nga x 1980 1980
11 Nguyeãn Thò Tuyeát Ngaân x x 10/2/99 1999 5/1
11 Nguyeãn Vaên Chinh x 16/9/02 2002 1/3
11 Nguyeãn Thò Caåm Thy x 2004 2004
11 Nguyeãn Vaên Lieãu 1953 1953
11 Nguyeãn Thò Voâ x 1953 1953
11 Nguyeãn Thò Hieáu x 1974 1974
11 Nguyeãn Thò Ñieãm x 1981 1981
11 Nguyeãn Vaên Trinh 1976 1976
11 Nguyeãn Thò Ngoïc Traân x x 25/2/00 2000 4/2
11 Nguyeãn Höõu Troïng x 19/11/02 2002 2/1
11 Nguyeãn Vaên Mua 1950 1950
11 Phuøng Thò Bay x 1950 1950
11 Nguyeãn Vaên Lo 1975 1975
11 Nguyeãn Vaên Thaéng 1982 1982
11 Nguyeãn Thò Duïm 0 x 1986 1986
11 Leâ Thò Söông x 1979 1979
11 Nguyeãn Vaên Haäu x 12/5/99 1999 5/2
11 Nguyeãn Thò Daønh x 1971 1971
11 Nguyeãn Vaên Naâu 1955 1955
11 Nguyeãn Thò Hai x 1958 1958
11 Nguyeãn Thanh Haûi 1980 1980
11 Nguyeãn Thanh Hieáu 1983 1983
11 Nguyeãn Thanh Tuøng x 1987 1987
11 Nguyeãn Thanh Thieän 0 1991 1991
11 Nguyeãn Vaên Sieâng 1946 1946
11 Traàn Thò Ñònh x 1942 1942
11 Nguyeãn Thò Ñaøo x 1975 1975
11 Hoà Thanh Haûi 1970 1970
11 Hoà Thanh Trung x 1/6/94 1994 05
11 Hoà Thanh Nghóa x 4/10/95 1995 9/2 06
11 Hoà Thanh Nhaân x 30/12/98 1998 6/1 09
11 Nguyeãn Vaên Thoâng 1951 1951
11 Ñoaøn Thò Tæa x 1951 1951
11 Voõ Vaên Taân 1975 1975
11 Voõ Vaên Sôn 1983 1983
11 Voõ Troïng Taøi 0 1989 1989
11 Trònh T Truùc Linh x 1976 1976
11 Voõ Thanh Phong 0 1997 1997
11 Nguyeãn Vaên Toá 1925 1925
11 Nguyeãn Vaên Vieân 1965 1965
11 Nguyeãn Thò Taùm x 1965 1965
11 Nguyeãn Ngoïc Sôn 1985 1985
11 Nguyeãn Ngoïc Thaûo x 1988 1988
11 Nguyeãn Ngoïc Söông x x 1989 1989
11 Traàn T Kim Traéng 0 x 1986 1986
11 Nguyeãn Ngoïc Sang 6/1/2006 2006
11 Nguyeãn Ngoïc Phi 1982 1982
11 Ñoã Thò Tuùc x 1951 1951
11 Nguyeãn Höõu Sôn 1978 1978
11 Nguyeãn Thò Thu Sang x 1984 1984
11 Nguyeãn Huõu Troïng 0 1986 1986
11 Nguyeãn Huõu Trung 1982 1982
11 Traàn Vaên Aån 1965 1965
11 Laâm Thò Loan x 1966 1966
11 Traàn Thò Hoàng Nguyeân x x 22/3/92 1992 03
11 Traàn Thò Ngoïc Haân x x 13/1/03 2003 1/3
11 Voõ Vaên Thaønh 1967 1967
11 Nguyeãn Ngoïc Thuyû x 1966 1966
11 Voõ T Ngoïc Yeán x x 1987 1987
11 Voõ Thò Ngoïc Kieàu x x 1989 1989
11 Voõ Nam Ñònh x 17/9/01 2001 3/2
12 Chaâu Vaên Nhöùt 1963 1963
12 Nguyeãn Thò Chuaån x 1963 1963
12 Chaâu Vónh Hoaø 1982 1982
12 Chaâu Thò Ngoïc Thuyø x 1985 1985
12 Chaâu Ñöùc Hoaø x 20/7/90 1990
12 Döông Vaên Treân 1960 1960
12 Leâ Thò Kieäp x 1960 1960
12 Döông Vaên Ñôøi 1982 1982
12 Döông Thò Ngoïc luyeán x 1984 1984
12 Döông Vaên Trieàn 0 1986 1986
12 Döông Vaên Thaéng 0 1988 1988
12 Leâ Vaên Lö 1940 1940
12 Leâ Thò Bay x 1940 1940
12 Leâ Thaønh Taâm 1975 1975
12 Nguyeãn Thò Myõ Hoàng x 1975 1975
12 Leâ Thò Myõ Trinh x x 13/4/96 1996 8/2 07
12 Leâ Thò Huyønh Mai x x 12/12/03 2003 1/3
12 Leâ Vaên Nam 1963 1963
12 Leâ Thò Tình x 1920 1920
12 Leâ Vaên Tröông 1919 1919
12 Leâ Thò Kim Aùnh x 1963 1963
12 Leâ Vaên Saùng 1981 1981
12 Leâ Thanh Böûu 1983 1983
12 Leâ Ngoïc Thieän x 1988 1988
12 Leâ Ngoïc Thô x 12/12/90 1990
12 Leâ Ngoïc Trong x 8/2/93 1993 04
12 Traàn Thò Ngoïc Bích x 1984 1984
12 Leâ Thanh Tuøng 0 2003 2003
12 Leâ Vaên Ngoan 1956 1956
12 Nguyeãn Thò Nöông x 1957 1957
12 Leâ Thò Hoàng Hoa x 1977 1977
12 Leâ Quoác Thoâng 1980 1980
12 Leâ Quoác Chí 0 1988 1988
12 Phaïm Thò Myõ Dung x 1982 1982
12 Leâ Quoác Vinh 2004 2004
12 Leâ Vaên Quaân 1948 1948
12 La Thò Phuïng x 1949 1949
12 Leâ Vaên Beù x 1978 1978
12 Leâ Vaên Toång 1981 1981
12 Leâ Thò Thanh Nhöõng 0 x 1987 1987
12 Nguyeãn THò Truùc Mai x 1982 1982
12 Nguyeãn Vaên Quaân 1943 1943
12 Leâ Thò Nhan x 1943 1943
12 Nguyeãn Vaên Thôm 1968 1968
12 Nguyeãn Vaên Trai 1973 1973
12 Nguyeãn Vaên Cöôøng 1976 1976
12 Nguyeãn Vaên Hoaû 1980 1980
12 Nguyeãn Vaên Kieäm 1984 1984
12 Hoà THò Ngoïc Lan x 1974 1974
12 Nguyeãn Hoàng Söông x 1979 1979
12 Nguyeãn Hoàng Tuyeát Mai x 2005 2005
12 Leâ Vaên Tính 1955 1955
12 Leâ Thò Xi x 1958 1958
12 Leâ Hoaøng Khanh 1980 1980
12 Leâ Hoaøng Khaûi 1985 1985
12 Leâ Thò Hoàng Hoa 0 x 1987 1987
12 Leâ Thò Hoàng Taâm 0 x 20/12/93 1993
12 Leâ Vaên Veïn 1951 1951
12 Leâ Thò Gaám x 1950 1950
12 Leâ Thanh Phong 1977 1977
12 Leâ Thanh Trí 1981 1982
12 Leâ Thò Hoàng Xuyeân x 1983 1983
12 Leâ Thò Hoàng Hueä x x 1987 1987
12 Leâ Thanh Phuù x 1990 1990
12 Leâ Vaên Voán 1962 1962
12 Tröông Thò Kim Vieät 1968 1968
12 Leâ Thanh Nhieàu x 1987 1987
12 Leâ Thò Beù Ba x 1989 1989
12 Leâ Vaên vui 1959 1959
12 Phaïm Thò Maõi x 1959 1959
12 Leâ Vaên Thôùi 0 1986 1986
12 Leâ Thò Quyeàn Traân x x 8/1/91 1991 02
12 Leâ Vaên Khoaùi 1976 1976
12 Leâ Vaên Thi 1981 1981
12 Leâ Thò Ngoïc Nhöôøng x 1984 1984
12 Nguyeãn Vaên Löïu 1958 1958
12 Leâ Thò Chieán x 1958 1958
12 Nguyeãn Thaønh Trung 1978 1978
12 Nguyeãn Thaønh Duõng 1982 1982
12 Leâ Thò Dieäu x 1982 1982
12 Nguyeãn Thò Thanh Taâm x x 18/3/03 2003 1/1
12 Nguyeãn Leâ Hoaøng Aân 2007 2007
12 Leâ Thò Ngoùi x 1934 1934
12 Nguyeãn Vaên Muoân 1933 1933
12 Nguyeãn Thaønh Taâm 1973 1973
12 Traàn Thò Thu Höông x 1975 1975
12 Nguyeãn Minh Trí x 29/8/95 1995 9/1 06
12 Nguyeãn Thò Tuyeát Ngaân x x 4/10/02 2002 2/2
12 Nguyeãn Vaên Ngaøn 1936 1936
12 Döông Thò Bình x 1941 1941
12 Nguyeãn Minh Trieàu 1980 1980
12 Nguyeãn Minh Tyû x 9/12/95 1995 8/2 06
12 Nguyeãn Thò Caåm Tuù x 1985 1985
12 Nguyeãn Thò Caåm Hoàng x 2004 2004
12 Nguyeãn Duy Khaùnh 2006 2006
12 Nguyeãn Xuaân Thaønh 1971 1971
12 Ngoâ Thò Thu Thuyû x 1969 1969
12 Nguyeãn Thò Thuyø Trang x x 19/5/91 1991 02
12 Nguyeãn Minh Caûnh x 26/7/96 1996 8/2 07
12 Nguyeãn Minh Nhaät 2004 2004
12 Nguyeãn Thò Kim Cöông x 2007 2007
12 Traàn Vaên Ngoä 1949 1949
12 Voõ Thò A x 1952 1952
12 Traàn Vaên Thaät 1978 1978
12 Traàn Vaên Taâm 1975 1975
12 Leâ Thò Myõ Chaâu x 1983 1983
12 Traàn Thò Thuyù Haèng x x 10/4/03 2003 1/1
12 Traàn Troïng Phuùc 2006 2006
12 Traàn Minh Sang 0 1996 1996
12 Traàn Vónh Hai 1963 1963
12 Voõ Thò Beù x 1963 1963
12 Traàn Vónh Hoaøng Anh 1985 1985
12 Traàn Thò Lieàn x x 1987 1987
12 Traàn Vónh Yeân x 10/2/93 1993 04
12 Voõ Thò Rôõ x 1941 1941
12 Leâ Thò Baïch x 1958 1958
12 Leâ Vaên Giôø 1965 1965
12 Traàn Thò Kim Hoàng x 1967 1967
12 Leâ Thò Thanh Lieâm 0 x 1988 1988
12 Leâ Hoaøng Phuù 0 1990 1990
12 Leâ Hoaøng Quoác x 27/5/95 1995 7b 07
13 Buøi Thò Kieàn x 1959 1959
13 Nguyeãn Vaên Giuùp 1960 1960
13 Nguyeãn Thò Thu Lan 0 x 1988 1988
13 Döông Kim Sa 1954 1954
13 Döông Taán Cöôøng 1979 1979
13 Döông Taán Quoác 1981 1981
13 Döông Taán Huøng 1983 1983
13 Nguyeãn Thò Xuaân Mai x 1979 1979
13 Döông Vaên Ba 1936 1936
13 Laâm Höõu Dình 1963 1963
13 Leâ Thò Loäc x 1969 1969
13 Laâm Thò Ngoïc Haèng x x 1988 1988
13 Laâm Höõu Caàn x 1990 1990
13 Laâm Thò Ngoïc Dieãm x x 13/11/93 1993 9pc 04
13 Laâm Höõu Phöôùc 1969 1969
13 Nguyeãn Thò Thôùi x 1970 1970
13 Laâm Höõu Taøi x 9/10/98 1998 5/2
13 Laâm Taâm Löu 1967 1967
13 Phaïm T Bích Lieåu x 1971 1971
13 Laâm Thò Ngoïc Tuù x x 8/10/03 2003 1/3
13 Laâm Ñaêng Khoa 2005 2005
13 Laâm Taâm Taøu 1941 1941
13 Nguyeãn Thò Maûnh x 1948 1948
13 Laâm Huu Phong 1973 1973
13 Laâm Höõu Toaøn 1975 1975
13 Laâm Höõu Dieän x 1987 1987
13 Nguyeãn T Cuùc Mai x 1981 1981
13 Laâm Höõu Hoaø x 20/5/03 2003 1/3
13 Laâm Taâm Traàm 1955 1955
13 Tröông Thò Kim Loan x 1955 1955
13 Laâm Thò Ngoïc Thô x 1982 1982
13 Laâm Huyønh Chieán 1984 1984
13 Laâm Thò Ngoïc Thaám x x 1988 1988
13 Laâm Quoác Kim Thö x 01.01.2005 2005
13 Laâm Thò Cuùc x 1968 1968
13 Laâm Thò Neát x 1964 1964
13 Leâ Vaên Chaïnh 1963 1963
13 Nguyeãn Thò Giang x 1961 1961
13 Leâ Thò Hoàng Chaâu x 1985 1985
13 Leâ Thaùi Chaâu x 1987 1987
13 Leâ Theá Chaâu x 26/8/90 1990
13 Leâ Vaên Döõng 1959 1959
13 Buøi Thò Dung x 1966 1966
13 Leâ Vaên Taâm 1985 1985
13 Leâ Thò Tình x x 1987 1987
13 Leâ Thò Chung x x 1989 1989
13 Leâ Thò Ñaøo x x 1992 1992 6b 04
13 Leâ Vaên Sum 1948 1948
13 Nguyeãn Thò Thieäp 1951 1951
13 Leâ Taán Lôïi 1981 1981
13 Nguyeãn Bích Phöôïng x 1982 1982
13 Leâ Thò Hoàng Nhôù x 1987 1987
13 Leâ Thò Truùc Linh x x 9/8/03 2003 1/3
13 Leâ Vaên Thuû 1965 1965
13 Phaïm Thò Hoa x 1960 1960
13 Leâ T Anh Thö x x 26/10/90 1990
13 Leâ Caûnh Höng x 15/12/93 1993 04
13 Leâ Ngoïc Thanh x 4/8/00 2000 4/1
13 Leâ Vaên Tö 1964 1964
13 Nguyeãn T Xuaân Haûi x 1967 1967
13 Leâ Thanh Tieàn x 26/4/90 1990
13 Leâ Vaên Taán 1987 1987
13 Leâ Vaên Tôùi 1954 1954
13 Laâm Thò Löôïng x 1959 1959
13 Leâ Thaùi Duõng 1979 1979
13 Leâ Thaùi Hôùn 1980 1980
13 Leâ Thaùi Haûo 1980 1980
13 Leâ Thaùi Taèng 0 1986 1986
13 Leâ Thaùi Tình 0 1988 1988
13 Leâ Vaên Xoài 1951 1951
13 Buøi Thò Chính 1954 1954
13 Leâ Thaønh Loäc 1983 1983
13 Leâ Thò Tuyeát x 1985 1985
13 Leâ Thò Ngoïc Haïnh x 1988 1988
13 Leâ Thò Ngoïc Haèng x 3/7/92 1992 03
13 Ñaëng Vaên Chaân 1937 1937
13 Döông Thò Hoaø x 1937 1937
13 Ñaêng Taán Ñaïm 1980 1980
13 Ñaëng Coâng Trình 1973 1973
13 Nguyeãn Thò Laâm x 1976 1976
13 Ñaëng Coâng Pheâ x 1993 1993 6b 06
13 Ñaëng Taán Khoeû x 17/11/95 1995 8/2 07
13 Ñaëng Thò Dieäu x x 21/2/97 1997 7/3 08
13 Nguyeãn Ñình Chieán 1973 1973
13 Phaïm Thò Caåm Vaân x 1976 1976
13 Nguyeãn Höûu Thaéng x 25/7/97 1997 7/3 08
13 Leâ Thò Coù x 1955 1955
13 Nguyeãn Ñình Thaåm 1985 1985
13 Nguyeãn Thò Vöøng x x 1988 1988
13 Nguyeãn Ñình Ngoïc x 7/7/92 1992 04
13 Nguyeãn Thò Saøng x x 20/10/90 1990
13 Nguyeãn Ñình Leï 1952 1952
13 Nguyeãn Ñình Nhi 1952 1952
13 Phaäm Thò Luaän x 1955 1955
13 Nguyeãn Ñình Ra 1975 1975
13 Nguyeãn Ñình Trung x 1988 1988
13 Tröông Thò Kim Chi x 1982 1982
13 Nguyeãn Thò Töôøng Vy x 2004 2004
13 Nguyeãn Thò Nöông x 1971 1971
13 Döông Thanh Tuøng x 18/11/92 1992 03
13 Nguyeãn Thò Ñuùm x 1940 1940
13 Nguyeãn Vaên Taéng 1961 1961
13 Nguyeãn Thò Nhan x 1960 1960
13 Nguyeãn Thanh Tuøng 1984 1984
13 Nguyeãn T Thanh Truùc x x 1986 1986
13 Nguyeãn Thanh Taâm x 1988 1988
13 Nguyeãn Thò Beù Em x 1985 1985
13 Nguyeãn Ngoïc Traø My x 2007 2007
13 Phaïm Vaên Nhaân 1972 1972
13 Leâ T Hoàng Nhung x 1974 1974
13 Phaïm Thò Kim Thoa x x 1/9/93 1993 8b 05
13 Phaïm Thò Thu Thuyû x x 14/3/96 1996 8/1 07
13 Phaïm Vaên Thoâng 1938 1938
13 Laâm Thò Aùnh x 1944 1944
13 Phaïm Vaên Trai 1976 1976
13 Phaïm Vaên Trung 1978 1978
13 Phaïm Vaên Trieàu 1970 1970
13 Leâ Thò Phöôïng x 1972 1972
13 Phaïm Minh Cöôøng x 20/5/96 1996 8/1 07
13 Phaïm Thò Anh Thö 0 x 2000 2000
13 Phan Vaên Danh 1955 1955
13 Buøi THò Kim Anh x 1958 1958
13 Phaïm Thi Kim lieân x 1978 1978
13 Phaïm Thò Hoa x 1980 1980
13 Phan Vaên Thoï 1983 1983
13 Phan Minh Hoàng x 1986 1986
13 Traàn Minh Kha 0 1996 1996
13 Nguyeãn Troïng Nghóa 2005 2005
13 Traàn Anh Kieät 1974 1974
13 Nguyeãn Thò Chaâu x 1976 1976
13 Traàn Ngoïc Haân 0 x 1996 1996
13 Traàn Ñan Tröôøng x 25/12/00 2000 4/1
13 Traàn Ngoïc Chôø 1957 1957
13 Ñinh Thò Kieäp x 1958 1958
13 Traàn Ngoïc Gaëp 1978 1978
13 Traàn Thò Kim Yeán x 1983 1983
13 Traàn Thò Kim Hueä x 1985 1985
13 Traàn Thò Kim Thu x x 1987 1987
13 Traàn Thò Kim Höông x x 28/8/92 1992 03
13 Traàn Ngoïc luoâng 1955 1955
13 Phaïm Thò Ñeïp x 1956 1956
13 Traàn Ngoïc Thöøa 0 1989 1989
13 Traàn Ngoïc Taøi 1969 1969
13 Phaïm Thò Leä Quyeân x 1969 1969
13 Traàn Ngoïc Thaïnh x 29/5/93 1993 04
13 Traàn Ngoïc Höng x 19/6/96 1996 8/2 07
13 Traàn Thò Kim Nhung x x 4/10/90 1990
13 Traàn Ngoïc Thaønh 1937 1937
13 Traàn Thò Heát x 1938 1938
13 Traàn Ngoïc Toâi 1974 1974
13 Traàn Thò Ngoïc Lan 0 x 1993 1993
13 Traàn Thò Beá x 1976 1976
13 Traàn Thò Kim Luïa x x 20/5/95 1995 9/2 06
13 Traàn Hoaøng Linh x 20/5/97 1997 7/1 08
13 Traàn Vaên Ñaønh 1964 1964
13 Ñaëng Thò Nga 1971 1971
13 Traàn Hoaøi Taân x 12/4/90 1990
13 Traàn Hoaøi Trung x 19/2/91 1991 8b 02
13 Voõ Vaên Luaän 1951 1951
13 Voõ Thò Maûnh x 1959 1959
13 Voõ Hoaøng Anh Khoa x 6/4/03 2003 1/3
14 Buøi Thò Ngoïc Hueä 1945 1945
14 Leâ Höõu Quoác 1973 1973
14 Leâ Höõu Cöôøng 1982 1982
14 Voõ Thò Thu Thaûo x 1977 1977
14 Leâ Thò Minh Thö x x 9/11/99 1999 5/1
14 Leâ Minh Nghóa x 21/10/00 2000 4/3
14 Leâ T Leä Haèng x 1968 1968
14 Leâ T Kim Kha 0 x 1990 1990
14 Leâ Minh Khaûi 0 1992 1992
14 Leâ Thò Kim Thoa 0 x 1993 1993
14 Leâ Thò Kieâm x 1959 1959
14 Nguyeãn Ñaêng Theo 0 1988 1988
14 Nguyeãn Thò Deït 0 x 1991 1990
14 Leâ Höõu Thoï 1970 1970
14 Leâ Höõu Tröôøng 1971 1971
14 Leâ T Hoaøng Gia x 1975 1975
14 Leâ T Hoàng Caûnh x 1978 1978
14 Löông Vaên Tieång 1948 1948
14 Nguyeãn Thò Möôøi x 1956 1956
14 Löông Thò Kim Kha x 1984 1984
14 Löông Thanh Taâm 0 1987 1987
14 Nguyeãn Chí Long 1974 1974
14 Nguyeãn Thò Yeán Nhoû 2006 2006
14 Nguyeãn Thanh Lang 1957 1957
14 Traàn Thò Baûy x 1961 1961
14 Nguyeãn Thanh Sôn 1982 1982
14 Nguyeãn T Thanh Thuyû x 1983 1983
14 Nguyeãn Thò Tö x 1940 1940
14 Nguyeãn Thò Hoàng x 1970 1970
14 Leâ T Kim Kha 0 x 1989 1989
14 Leâ Minh Khaùi 0 1992 1992
14 Leâ Thò Kim Thoa 0 x 1995 1995
14 Nguyeãn Vaên Söôùng 1962 1962
14 Chaâu Thò Nhì x 1962 1962
14 Nguyeãn Vaên Töôøng 0 1987 1987
14 Nguyeãn Vaên Toâ 0 20.09.1991 1991
14 Nguyeãn Vaên Sau x 29/3/94 1994 7b 05
14 Ñoã Ngoïc Sang 1965 1965
14 Nguyeãn Thò Traàm x 1964 1964
14 Ñoã Ngoïc Lieâm x 27/8/99 1999 5/2
14 Ñoã T Kim Truùc x 27.10.2005 2005
14 Ñoã Vaên Taêng 1934 1934
14 Phaïm Thò Kòp x 1963 1963
14 Traàn Thò Hoàng Nhung x 1988 1988
14 Phaïm Thò Maûnh x 1944 1944
14 Phaïm Tuaán Anh 1975 1975
14 Chaâu Thò Maõi x 1976 1976
14 Phaïm Tuaán Kieät x 27/4/97 1997 7/1 08
14 Phaïm Tuaán An x 25/7/01 2001 3/2
14 Phaïm Thò Thoâ x 1948 1948
14 Phaïm Thò Traâm x 1944 1944
14 Leâ Vaên Xuaân 1965 1965
14 Leâ Thò Caåm Tuù x x 17/12/95 1995 9/1 06
14 Leâ Troïng Nhaân x 28/4/97 1997 7/1 08
14 Nguyeãn Thò Hoàng x 1968 1968
14 Traàn Thò Xem x 1950 1950
14 Leâ Hoaøng Vuõ Anh 1979 1979
14 Leâ Hoaøng Vuõ Em 1981 1981
14 Leâ Thò Baïch Hoa x 1975 1975
14 Traàn Vaên Vaøng 1940 1940
14 Leâ Thò Haïnh x 1940 1940
14 Traàn Ngoïc Aùnh 1958 1958
14 Traàn Thaùi Hieäp 1974 1974
14 Traàn Thò Thöông x 1976 1976
14 Traàn Thò Kim Tín x 1979 1979
14 Traàn T Kieàu Nhung x x 1987 1987
14 Traàn Thanh Tuù x 10/2/90 1990
14 Traàn Thanh Tuyeàn 0 17.05.1996 1996
14 Traàn Thò Lan x x 28/12/90 1990
14 Vuõ Vaên Söï 1963 1963
14 Nguyeãn Thò Baøng x 1963 1963
14 Vuõ Coâng Ñoaøn 0 1990 1990
14 Vuõ Vaên Ñaêng x 15/7/92 1992 03

Buøi Vaên Luoâng 1976 1976


Nguyeãn Thò Kieàu Yeán x 1979 1979
Buøi Troïng Danh x 26/1/01 2001 3/2
Buøi Troïng Vaên 2007 2007
Cao Vaên Chum 1959 1959
Ñaëng Thò Laïc x 1958 1958
Cao Vaên Vuõ 1982 1982
Cao Vaên Haûi 1983 1983
Cao Nhöït Huy 2005 2005
Chaâu Vaên Phöôùc 1969 1969
Huyønh Thò Beù Saùu x 1971 1971
Chaâu Trung Hieáu x 1991 1991 Taâm Thaàn
Chaâu Minh Saùng x 20/9/94 1994 9/1 06
Chaâu Vaên Teøo 1973 1973
Nguyeãn Thò Mô 1977 1977
Chaâu Vaên Duy x 6/6/96 1996 6b 07
Döông Taán Dòch 1975 1975
Nguyeãn Thò Mai x 1986 1986
Döông Taán Nghóa x 8/11/03 2003 1/3
Döông Taán Ñöùc 2005 2005
Hoà Vaên Lai 1969 1969
Buøi Thò So x 1968 1968
Hoà Thò Phöông Quyeân x x 4/8/95 1995 9/2 06
Hoà Ngoïc Thaûo x x 8/10/99 1999 5/1
Hoà Vaên Thaûnh 1964 1964
Nguyeãn Thò Thuyù x 1965 1965
Hoà Thò Kim Trang x 1985 1985
Hoà Minh Toaøn 1989 1989
Hoà Thò Kim Cuùc x 1982 1982
Huyønh Vaên Boâng 1940
Leâ Hoàng Phuùc 1975 1975
Leâ Trung Hieáu x 10/12/93 1993 04
Leâ Thò Kim Thoa x 1986 1986
Leâ Höõu Thoï 1969 1969
Nguyeãn Thò Hoàng Phuùc x 1970 1970
Leâ Höõu Hieáu x 9/9/94 1994 05
Leâ Minh Nhöït x 25/7/00 2000 4/3
Leâ Minh Khöông 1950 1950
Nguyeãn Ngoïc Lan x 1950 1950
Leâ Thanh Bình 1974 1974
Leâ Thanh Theûn 1983 1983
Leâ Huyønh Cöôøng 0 15/2/96 1996 07
Leâ Kim Thaûo x 1985 1985
Huyønh Ngoïc Tuyeàn x 1977 1977
Leâ Huyønh Ngoïc Mai x 2004 2004
Leâ Quang Khaùnh 1980 1980
Nguyeãn Thò Ngoïc Linh x 1980 1980
Leâ Khaùnh Baêng x x 9/1/01 2001 3/1
Leâ Khaùnh Ñaêng 2006 2006
Leâ Taán Nghóa 1977 1977
Huyønh Thò Dieäu x 1980 1980
Leâ Vaên Khaùnh 2004 2004
Leâ Thanh Ñieàn 1977 1977
Nguyeãn Thò Söông x 1981 1981
Leâ Nguyeãn Myõ Quyeân x x 25/12/02 2002 2/2
Leâ Nguyeãn Phöôùc Duy 2004 2004
Leâ Thaønh Phöôùc 1975 1975
Voõ Thò Tieáp x 1977 1977
Leâ Thaønh Taøi 0 1991 1991
Leâ Thanh Sang x 18/1/03 2003 1/2
Leâ Thaønh Taøi x 19/11/94 1994 05
Leâ Thò Beá x 1965 1965
Nguyeãn Thò Myõ Haèng x 1981 1981
Nguyeãn Vaên Baûo 1983 1983
Nguyeãn Thò Truùc Ly x 1989 1989
Leâ Thò Haèng x 1967 1967
Leâ Vaên Khaûi 0 1991 1991 beänh tim
Leâ Thò Kim Thoa 0 x 1995 1995
Leâ Thò Nhan x 1943
Nguyeãn Vaên Cöôøng 1976 1976
Nguyeãn Vaên Duõng 1978 1978
Nguyeãn Vaên Haøo 1980 1980
Nguyeãn Vaên Kieäm 1984 1984
Nguyeãn Thò Tuyeát Mai x 2005 2005
Leâ Thò Phöôïng x 1968 1968
Leâ Thò Tuyeát Nga 0 x 1994 1994
Leâ Vaên Haân 1959 1959
Ñoaøn Thò Haø x 1961 1961
Leâ Thaønh Ñöôïc 1984 1984
Leâ Thaønh Duy 1986 1986
Leâ Vaên Höõu 1940
Leâ Thò Bang x 1940
Leâ Thaønh Taâm 1975 1975
Nguyeãn Thò Myõ Hoàng x 1976 1976
Leâ Thò Myõ Trinh x x 13/4/96 1996 8/2 07
Leâ Thò Phöông Yeán x 2004 2004
Leâ Vaên Löïc 1965 1965
Buøi Thò Kieàn x 1962 1962
Leâ Thò Ngoïc Dieãm x 1985 1985
Leâ Thò Hoàng Ngaân x 1987 1987
Leâ Thò Phöôïng Haèng x x 12/9/92 1992 03
Leâ Thò Thuyø Trang x x 8/5/93 1993 04
Leâ Vaên Saùng 1981 1981
Traàn Thò Ngoïc Bích x 1984 1984
Leâ Thanh Tuøng x 31/7/03 2003 1/1
Leâ Vaên Sôn 1971 1971
Leâ Thò Ngoïc Thuyù x 1974 1974
Leâ Minh Tuyeán 2005 2005
Leâ Vaên Sôn 1976 1976
Nguyeãn Thò Kim Phöôïng x 1978 1978
Leâ Hoaøng Tieán x 3/9/00 2000 4/3
Leâ Hoaøng Haûi 2005 2005
Löông Thanh Tuøng 1979 1979
Nguyeãn Thò Tuyeát Lan x 1979 1979
Löông Thò Truùc Phöông x 13/3/00 2000 4/1
Löông Ñöùc Huy x 25/11/03 2003 1/2
Nguyeãn Thò Thaém x 1982 1982
Ñaëng Vaên Ñöôïm x 27/3/02 2002 2/2
Traàn Thò Thu Haø 1958 1958
Ñaëng Thò Thuyø Nhung x 1983 1983
Ñaëng Vaên Thöùc 1953 1953
Phaïm Ngoïc Nghóa 2007 2007
Ngoâ Thò Nang x 1934 1934
Traàn Vaên Baûy 1970 1970
Nguyeãn Hoaøng Tuaán 1978 1978
Hoà Thò Hoa 1966 1966
Nguyeãn Quoác Huy 2005 2005
Nguyeãn Minh Trí 1986 1986
Dieäp Thò Ñaêng x 1985 1985
Nguyeãn Ngoïc Trung 1979 1979
Leâ Thò Phöôïng x 1985 1985
Nguyeãn Thò Hoàng Thaém x 2008 2008
Nguyeãn Ñình Chieán 1973 1973
Phaïm Caåm Vaân 1975 1975
Nguyeãn Ñình Ñaáu 0 1998 1998
Nguyeãn Ñình Nghóa 1978 1978
Phuøng Thò Dieãm x 1977 1977
Nguyeãn Phuøng Gia Huy x 26/4/03 2003 1/2
Nguyeãn Phöôùc Taán 1974 1974
Ñinh Thò Kim Ngaân x 1978 1978
Nguyeãn Thò Ngoïc Huyeàn 0 x 1996 1996
Nguyeãn Phöôùc Loäc x 20/10/03 2003 1/2
Nguyeãn Quoác Tuaán 1985 1985
Leâ Thò Lieâm x 1987 1987
Nguyeãn Thò Ngaân x 2007 2007
Nguyeãn Thanh Lieâm 1981 1981
Hoà Thò Maãn x 1982 1982
Nguyeãn Long Hoà 2007 2007
Nguyeãn Thaønh Coâng 1973 1973
Nguyeãn Thò Caåm Tuù x x 25/5/00 2000 4/3
Traàn Thò Kim Phöông 1978 1978
Nguyeãn Thò Kim Cöông 2004 2004
Nguyeãn Thaønh Long 1971 1971
Hoà Thò Hoàng Oanh x 1972 1972
Nguyeãn Thò Ngoïc AÙnh 0 x 1993 1993
Nguyeãn Taán Hoà 0 1999 1999
Nguyeãn Thò Caàn 1944 1944
Traàn Vónh Phong 1980 1980
Chaâu Thò Ngoïc Uùt 1982 1982
Traàn Thò Ngoïc Thö x x 12/7/02 2002 2/2
Traàn Thò Ngoïc Thaûo 2004 2004
Nguyeãn Thò Chaân x 1941 1941
Phuøng Vaên Nhöùt 1978 1978
Phuøng Trieån Vaên 1989 1989
Phuøng Thò Ngoïc Haân x x 17/12/90 1990
Phuøng Thò Nguyeát x 1976 1976
Phuøng Nguyeät Nhung x 2005 2005
Nguyeãn Thò Chaéc x 1925 1925
Löu Vaên Vaân 1967 1967
Phan Thò Beù Hai x 1966 1966
Löu Thò Aùnh Tuyeát x 1987 1987
Löu Yeán Thanh x x 1/10/94 1994 05
Nguyeãn Thò Hai x 1933 1933
Döông Vaên Chuùc 1976 1976
Traàn Thò Ngoïc Söông x 1983 1983
Nguyeãn Thò Haûo x 1948 1948
Cao Thanh Deã x 1969 1969
Ñoã Vaên YÙ 1969 1969
Ñoã Ri Mol x 12/2/94 1994 05
Ñoã Sun Pha x 9/2/96 1996 8/1 07
Nguyeãn Thò Leâ Dung x 1985 1985
Nguyeãn Phan Thò Hoàng Thaùi 2004 2004
Nguyeãn Phan Hoaøng Long 2008 2008
Nguyeãn Thò Lieân x 1978 1978
Huyønh Ngoïc Thieàn 1973 1973
Huyønh Troïng Phuùc x 17/5/98 1998 6/1 09
Huyønh Ngoïc Thaïnh x 16/6/00 2000 4/3
Nguyeãn Thò Nöông 1971 1971
Döông Thanh Tuøng 0 1993 1993
Nguyeãn Thò Phaùt x 1940 1940
Nguyeãn Thò Saùu x 1930 1930
Nguyeãn Thò Uùt x 1974 1974
Nguyeãn Vaên Thaønh 0 1990 1990
Ngoâ Phöôùc Lôïi x 8/4/98 1998 6/1 09
Nguyeãn Vaên Chöa 1959 1959
Nguyeãn Thò Ngoïc Aùnh x 1959 1959
Nguyeãn Huyønh Kha 1979 1979
Ngoâ Thò Hoa x 1980 1980
Nguyeãn Huyønh Khaùnh Dung
0 x 2003 2003
Nguyeãn Ngoâ Dieãm My x 2006 2006
Nguyeãn Vaên Dôïn 1966 1966
Phaïm Thò Moùt x 1969 1969
Nguyeãn Thanh Sang x 2/10/91 1991 03
Nguyeãn Thò Hoàng Thaém x x 20/6/95 1995 Taâm Thaàn
08
Nguyeãn Vaên Gaàn 1962 1962
Leâ Thò Kim Lieân x 1964 1964
Nguyeãn Taán Ñöùc 1982 1982
Nguyeãn Taán Beàn 1985 1985
Nguyeãn Ngoïc Ngaân x x 1/7/93 1993 04
Nguyeãn Vaên Giang 1970 1970
Nguyeãn Thò Phöôùng x 1989 1989
Nguyeãn Thò Moäng Trinh x 2008 2008
Nguyeãn Thò Ngoïc Haân x 1983 1983
Nguyeãn Thò Myõ Leä x 1984 1984
Nguyeãn Thò Thaûo 0 x 2001 2001
Nguyeãn Vaên Lo 1975 1975
Leâ Thò Söông x 1977 1977
Nguyeãn Vaên Haäu 0 1999 1999
Nguyeãn Thò Moäng Thuyù x x 5/2/03 2003 1/2
Nguyeãn Vaên Muoân 1937
Phaïm Thò Hoa x 1950 1950
Nguyeãn Ñöùc Thieän 1982 1982
Nguyeãn Vaên Thaïnh 1978 1978
Traàn Thò Hueä 1978 1978
Haø Thò Huyønh Nhö x x 27/12/99 1999 5/2
Nguyeãn Nhaät Huy 2006 2006
Nguyeãn Vaên Thanh 1962 1962
Nguyeãn Thò Thu Höông x 1973 1973
Nguyeãn Thò Thu Thuyû 0 x 1993 1993
Nguyeãn Vaên Trai 1972 1972
Hoà Thò Ngoïc Lan x 1974 1974
Nguyeãn Thaønh Trung 0 1996 1996
Nguyeãn Vaên Xuyeân 1963 1963
Ñoã Thò Kim Chaâu x 1967 1967
Nguyeãn Hoaøng Tuaán 0 1993 1993
Nguyeãn Thò Ngoïc Haân x x 12/6/01 2001 3/2
Phaïm Thò Bay 1951 1951
Nguyeãn Vaên Quan 1971 1971
Phaïm Thò Heát x 1929
Phan Höõu Taøi 1972 1972
Leâ Thò Kim Xuyeán x 1972 1972
Phaïm Thò Ñeït x 1966 1966
Phaïm Troïng Nghóa 1986 1986
Phaïm Thò Anh Thö 0 x 2002 2002
Phaïm Thò Hieáu x x 8/2/94 1994 05
Phan Minh Hoàng 1986 1986
Phan Thò Kim Lieân x 1978 1978
Traàn Minh Kha x 28/11/96 1996 8/1 07
Phan Vaên Taùnh 1941 1941
Leâ Thò Höu x 1941 1941
Phan Vaên Uùt 1982 1982
Phuøng Vaên Bieân 1976 1976
Leâ Thò Thuyø Trang x 1983 1983
Phuøng Phuùc Haûo x 27/4/03 2003 1/2
Phuøng Vaên Nhö 1915 1915
Phuøng Vaên Luøng 1942 1942
Leâ Thò Ghi x 1943 1943
Phuøng Thanh Thaéng 1985 1985
Traàn Kim Cöôøng 1977 1977
Nguyeãn Thò Kim Phieán x 1982 1982
Traàn Thò Thuyù Nga x x 18/12/01 2001 3/1
Traàn Ngoïc Aùnh 1958 1958
Traàn Thò Kieàu Nhung x 1983 1983
Traàn Thanh Trí 0 1990 1990
Traàn Ngoïc Dö 1980 1980
Leâ Thò Moäng Linh x 1981 1981
Traàn Leâ Yeán Nhi x x 9/6/00 2000 4/1
Traàn Leâ Duy Ñình 2004 2004
Leâ Thò Kim Ngaân 0 x 1990 1990
Traàn Ngoïc Duy 2007 2007
Traàn Thanh Bình 1974 1974
Traàn Thò Thöông x 1976 1976
Traàn Thanh Tuyeàn x x 17/5/96 1996 8/1 07
Traàn Thanh Hoà 1973 1973 aáp 5
Traàn Thò Ngoïc x 1970 1970 aáp 5
Traàn Thanh Duy 0 1997 1997 aáp 5
Traàn Thò Yeán Nhö 0 x 2001 2001 aáp 5
Traàn Thò Baûy x 1930 1930
Traàn Vaên Thaønh 1968 1968
Nguyeãn Thò Mai x 1974 1974
Traàn Vaên Ñöôïc 2004 2004
Traàn Thò Gaám x 1975 1975
Traàn Thò Thu Hieàn 0 x 2000 2000
Traàn Thò Thu Thaûo 0 x 2003 2003
Traàn Vaên Thaønh 1943 1943
Leâ Thò Aûnh x 1955 1955
Traàn Vaên Pheâ 1980 1980
Traàn Kim Laân 1985 1985
Traàn Thanh Bình 1987 1987
Traàn Kim Taëng x 1990 1990
Traàn Thò Ngoïc Trang 0 x 8/12/92 1992
Tröông Ngoïc Nhö 1960 1960
Voõ Thò Myõ Thuyø x 1983 1983
Voõ Khaùnh Duy 2004 2004
Tröông Nhaät Linh 1986 1986
Nguyeãn Thò Ngoïc Phöôïng x 1984 1984
Tröông Yeán Vy x 2005 2005
Voõ Hoaøng Nhöït 1980 1980
Traàn Thò Myõ Nhung 0 x 1991 1991
Voõ Hoaøng Anh Vieät 2008 2008
Voõ Vaên Chanh 1960 1960
Nguyeãn Thò Nhöùt x 1963 1963
Voõ Thaønh Nguyeân 1982 1982
Voõ Thaønh Trieát 1984 1984
Voõ Thò Kim Thuyø x 1986 1986
Voõ Thò Kieàu x 1988 1988
Voõ Vaên Taân 1975 1975
Trònh Thuyø Linh x 1975 1975
Voõ Thanh Phong 0 1997 1997
Voõ Vaên Töôûng 1968 1968
Leâ Thò Hueä x 1969 1969
Voõ Thò Tuyeát Nhö 0 x 1990 1990
Voõ Thò Hoàng Thaém x x 15/7/93 1993 04
Voõ Thò Nhö Huyønh 0 x 1999 1999
Voõ Leâ Vuõ Minh Thö x x 19/9/02 2002 2/1
Voõ Thaùi Vinh 2005 2005
Voõ Vaên Trung 1962 1962
Nguyeãn Thò Sum x 1959 1959
Nguyeãn Vaên Tænh 1980 1980 beänh
Voõ Thò Myõ Ngaân x 1984 1984
Voõ Thò Thu Thaûo x 1989 1989
Voõ Thò Myõ Dieäp x x 21/8/91 1991 03

10 Nguyeãn Thò Huyønh Nhö x x 25/4/97 1997 7/3 08


13 Phaïm Thò Dieãm My x x 2/1/01 2001 3/1
12 Nguyeãn Thò Hoàng Thaém x x 29/3/98 1998 6/1 09
14 Döông Thò Huyeàn Traân x x 11/2/01 2001 3/1
Cao Minh Vuõ x 2/8/91 1991 03
Leâ Quoác Thaéng x 17/12/97 1997 7/3 08
Leâ Thò Truùc Phöông x x 13/4/93 1993 04
14 Leâ Thaønh Trung x 28/3/93 1993 04
14 Döông Daäu Kieáu x 17/4/97 1997 7/2 08
14 Leâ Ngaân Giang x x 19/10/00 2000 4/1
Leâ Thò Nhoû 1974 1974
Traàn Thò Ngoïc Haân x x 21/1/98 1998 6/2 09
Nguyeãn Vaên Naêm 1973 1973
Leâ Thò Ngoïc Haø x 1978 1978
Nguyeãn Minh Kha x 12/8/96 1996 8/2 07
Döông Minh Thaéng 1973 1973
Mai Thò Nhanh x 1978 1978
Nguyeãn Minh Taán 1974 1974
Nguyeãn Thò Kim Ngoïc x 1982 1982
Nguyeãn Troïng Nghóa x 24/5/00 2000 3/2

Traàn Gia Thuaän x 28/3/03 2003 1/1


Lyù Ngoïc Doïn x 1968 1968
Lyù Vaên Ñoà x 19/12/00 2000 4/1
7 Nguyeãn Ñaêng Khoa x 30/11/01 2001 2/2
Traàn Anh Tuaán x 16/8/95 1995 7/2 08
Traàn Anh Tuù x x 20/7/99 1999 4/3
Traàn Anh Taøi x 22/8/01 2001 3/1
Leâ Thò Nhö YÙ x x 29/11/97 1997 7/2 08
Leâ Vaên Ñöôøng 1968 1968
Phuøng Thò Caåm Haèng x 1975 1975
Leâ Vaên Tuaán x 26/7/96 1996 8/1 07
Leâ Thò Saùu x 1954 1954
Leâ Vaên Phuùc 1973 1973
Leâ Thò Thanh Thuyù x 1975 1975
Leâ Tuaán Phaùt x 6/6/96 1996 8/2 07
Döông Thò Thuyù Vi x x 3/6/01 2001 3/2
Döông Tuaán Thanh x 25/12/91 1991 02
Nguyeãn Thò Thanh Dieäu x x 22/6/92 1992 03
Nguyeãn Kim Ngoïc x x 16/3/92 1992 03
Traàn Tuaán Vuõ x 22/2/92 1992 03
Voõ Khaùnh An 0 13/7/97 1997 7ba 08

Leâ Gia Haân x 30/10/02 2002 2/2


Leâ Quoác Phi 1982 1982
Ñaëng Thò Myõ Haïnh x 1982 1982
2 Nguyeãn Thò Anh Thö x x 16/7/02 2002 2/2
Nguyeãn Phöôùc Tieán 1978 1978
Nguyeãn Thò Thanh Vaân x 1977 1977
Nguyeãn Ngoïc Kyø Duyeân x x 15/8/03 2003 1/1
Nguyeãn Ñình Khoái 1981 1981
Leâ Thò Thanh Nhaät x 1985 1985
Nguyeãn Ñình Tuaán Thanh x 1/5/03 2003 1/1
Haø Ngoïc Hoaøi x 21/9/03 2003 1/2
4 Ñoaøn Thanh Anh Kieät 2002 2002 2/1
Haø Ngoïc Sang 1976 1976
Leâ Thò Kim Yeán x 1975 1975
phong nam boû hoïc
Teân lôùp
NaêmTröôøng
toát nghieäp
tieåu hoïc TNTHCS soá cuûa MC ñang
THCSPTTH
hoïc
phieáu PTBTPTBT
ñang hoïc
TÑVH
2005 ###
2006 ###
Chaâu Thò Huyønh 1 1 1
Chaâu Thò Huyønh 1 8 8
21p2 07 Chaâu Thò Huyønh my 1 9 MT
Chaâu Thò Huyønh baûo 1 2 MTA
Chaâu Thò Huyønh 1 8 8
Chaâu Thò Sum 2 5 5
Chaâu Thò Sum 2 6 6
Chaâu Thò Sum 2 9 9 tn###
87p5 08 Chaâu Thò Sum lan 2 10 ml
Hoà Baù Phuùc 3 12 12 ###
Hoà Baù Phuùc 3 12 12 ### x
Hoà Baù Phuùc nguyeãn 3 3 mta
Hoà Baù Phuùc thuyû 3
Leâ Hoaøng Nam 4 8 8
Leâ Hoaøng Nam 4 8 8
Leâ Hoaøng Nam 4 12 12 tn ###
Leâ Hoaøng Nam 4 12 12 tn ###
Leâ Hoaøng Nam 4 12 12 tn
62p4 07 Leâ Hoaøng Nam veïn 4 11 ml
Leâ Hoaøng Nhi 5 12 12
Leâ Hoaøng Nhi 5 8 8
193p10 07 Leâ Hoaøng Nhi thònh 5 11 thpttt
Leâ Hoaøng Nhi cöôøng 5
Leâ Thaønh Vuõ 6 4 4
Leâ Thaønh Vuõ 6 5 5
Leâ Thaønh Vuõ nhu 6 7 thcsmt
Leâ Thaønh Vuõ 6
Leâ Thò Laâm 7 6 6
Leâ Thò Laâm khanh 7 8 thcsmt
Leâ Thò Laâm 7 12 12 tn###
Leâ Thò Nhòn phöông 7 ###
Leâ Thò Nhòn 8 2 2
Leâ Thò Nhòn 8 6 6
Leâ Thò Nhòn 8 11 11
Leâ Troïng Nhaân 9 8 8
Leâ Troïng Nhaân 9 7 7
Leâ Troïng Nhaân 9 12 12 tn###
Leâ Troïng Nhaân 9
Leâ Troïng Nhaân 9 7 7
Leâ Troïng Nhaân 9 7 7
Leâ Troïng Nhaân 9 12 12
Leâ Vaên Be 10 7 7
Leâ Vaên Be 10 5 5
Leâ Vaên Be thi 10 5 MTA
Leâ Vaên Be 10 12 12 tn
Leâ Vaên On 11 3 3
Leâ Vaên On 11 3 3
Leâ Vaên On 11 12 12 ###
Leâ Vaên On 11 12 12 ###
Löông Vaên Dôøi 12 8 8 ###
Löông Vaên Dôøi 12 12 12 ###
Löông Vaên Dôøi 12 5 5
Löông Vaên Dôøi 12 12 12 ###
Löông Vaên Dôøi 12 8 8
Löông Vaên Dôøi 12
Nguyeãn Thò Maûnh 13 5 5
Nguyeãn Thò Maûnh 13 9 9 MT
Nguyeãn Thò Maûnh khanh 13 6 6 MT
Nguyeãn Thò Maûnh 13 10 10
Nguyeãn Thò Tònh 14 2 2
Nguyeãn Thò Tònh 14 7 7
Nguyeãn Thò Tònh 14 12 12 tn
Nguyeãn Thò Tröø 15 5 5
Nguyeãn Thò Tröø 15 5 5
Nguyeãn Thò Tröø 15 10 10
Nguyeãn Thò Voïng 16 5 5
Nguyeãn Thò Voïng 16 9 9 tnbt
Nguyeãn Vaên Teøo 17 2 2
Nguyeãn Vaên Teøo 17 3 3
Nguyeãn Vaên Teøo tuaán 17 6 MTA
Nguyeãn Vaên Teøo tuyeàn 17 3 MTA aáp 4
Nguyeãn Vaên Teøo phuïng 17 1
Nguyeãn Vaên Thôm 18 7 7
Nguyeãn Vaên Thôm 18 3 3
Nguyeãn Vaên Thôm 18 12 12 tn ### x
Nguyeãn Vaên Thôm 18 12 12 tn ###
Nguyeãn Vaên Toâi 19 6 6
Nguyeãn Vaên Toâi 19 7 7
Nguyeãn Vaên Toâi hoa 19 2
Nguyeãn Vaên Toâi huyeàn 19 1 1
Nguyeãn Vaên Toâi 19
Ñoã Hoaøng Duõng 20 12 12 ###
Ñoã Hoaøng Duõng 20 7 7
97p5 06 Ñoã Hoaøng Duõng phöông 20 12 ml
Phaïm Thò Anh 21 1 1
Phaïm Thò Anh 21 7 7
Phaïm Thò Anh ngoïc 21 6 thcsmt
Phaïm Thò Thieâu 22 3 3
Phaïm Thò Thieâu 22 11 11
Phaïm Thò Thieâu 22 7 7
Phaïm Thò Thieâu chöông 22 4 MTA
Phaïm Thò Thieâu höông 22 1/1 mta
Phan Vaên Cöng 23 12 12
Phan Vaên Cöng 23 12 12
Phan Vaên Cöng 23 4 4
Phan Vaên Cöng 23 6 6
Phan Vaên Cöng 23
Phan Vaên Hoaøng 24 12 12 ###
Phan Vaên Hoaøng 24 12 12 ###
Phan Vaên Hoaøng khanh 24 7 7 thò traán TT
Phuøng Khaéc Lieâm 25 11 11
Phuøng Khaéc Lieâm 25 4 4
Phuøng Khaéc Lieâm 25 10 10 ###
205p11 06 Phuøng Khaéc Lieâm nguyeân 25 10 ###
Phuøng Khaéc Lieâm nhu 25 7 mt
Phuøng Thò Nhaøn
Phuøng Thò Nhaøn
Phuøng Thò Nhaøn
Phuøng Thò Nhaøn
Phuøng Thò Soå 26 3 3
Phuøng Thò Soå 26 5 5
Phuøng Thò Soå 26 10 10 ###
Phuøng Thò Soå 26 9 9
Phuøng Vaên Dö
Phuøng Vaên Dö
Phuøng Vaên Dö
Phuøng Vaên Dö
Phuøng Vaên Dö ###
###
Phuøng Vaên Giaøu 27 5 5
Phuøng Vaên Giaøu 27 5 5

Phuøng Vaên Giaøu 27 12 12


Phuøng Vaên Giaøu 27 12 12 ###
###

Phuøng Vaên Giaøu 27 6 6


Phuøng Vaên Giaøu 27
Phuøng Vaên Höôûng 28 4 4
Phuøng Vaên Höôûng 28 7 7
Phuøng Vaên Höôûng 28 12 12 ###
Phuøng Vaên Höôûng 28 12 12 ###
Phuøng Vaên Höôûng 28 10 10
Phuøng Vaên Höôûng 28
Phuøng Vaên Keá 29
Phuøng Vaên Keá 29
Phuøng Vaên Keá 29 11 11 BM
Phuøng Vaên Keá 29 12 12 BM
Phuøng Vaên Keá cöôøng 29 4 MTA
Traàn Thò Thöôøng 30 1 1
Traàn Thò Thöôøng
Traàn Thò Thöôøng ###
Traàn Thò Thöôøng
Traàn Thò Thöôøng ###
Traàn Thò Thöôøng
Traàn Thò Thöôøng 30 12tn x
11p1 06 Traàn Thò Thöôøng hieán 30 10 BCTT
###
Buøi Vaên Haän 31 3 3
Buøi Vaên Haän 31 5 5
Buøi Vaên Haän 31 5 5
Cao Huøng Duõng 32 9 9
48p3 09 Cao Huøng Duõng nhaân 32 9 MT
Cao Huøng Duõng phöông 32 2 mta
Cao Huøng Duõng 32 5 5
Cao Huøng Duõng 32 7 7
Huyønh Thanh Döông 33 12 12 ###
###
Huyønh Thanh Döông 33 12 12 ###
###
182p10tt 09 Huyønh Thanh Döông tuaán 33 7 TT
Huyønh Thanh Döông 33
Nguyeãn Vaên Duy 34 12 12
Nguyeãn Vaên Duy 34 12 12 ###
###
Nguyeãn Vaên Duy ###
###
Nguyeãn Vaên Duy 34 12 12 ###
###
Nguyeãn Vaên Duy 34 11 11 ML
Nguyeãn Vaên Duy 34
Nguyeãn Vaên Hoaøng 35 3 3
Nguyeãn Vaên Hoaøng 35 3 3
Nguyeãn Vaên Hyû 36 12 12 ###
###
Nguyeãn Vaên Hyû 36 9 9 ###
Nguyeãn Vaên Hyû 36 12 12 tn###
###
Nguyeãn Vaên Hyû tieân 36 3 mta
Nguyeãn Vaên Kieät 37
Nguyeãn Vaên Kieät 37
Nguyeãn Vaên Kieät ngaân 37 8b
17p1 08 Nguyeãn Vaên Kieät ngoïc 37 8 MT
Nguyeãn Vaên Ñaèng 38 3 3
Nguyeãn Vaên Ñaèng 38 3 3
Nguyeãn Vaên Ñaèng 38 12 12 tn###
###
Nguyeãn Vaên Ñaèng 38 7 7
Nguyeãn Vaên Ñaèng vaân 38 2 mta
Nguyeãn Vaên Nam 39 5 5
Nguyeãn Vaên Nam 39 9 9
38p2 09 Nguyeãn Vaên Nam haèng 39 9 MT
Nguyeãn Vaên Nam kieàu 39 3 mta
Nguyeãn Vaên Nhaøn 40 5 5
Nguyeãn Vaên Nhaøn 40 5 5
Nguyeãn Vaên Nhaøn 40 6 6
Nguyeãn Vaên Nhaøn hoa 40
Nguyeãn Vaên Nhaøn huyeàn 40
Nguyeãn Vaên Nhaøn 40
Nguyeãn Vaên Ñöïng 41 5 5
Nguyeãn Vaên Ñöïng 41 11 11
Nguyeãn Vaên Ñöïng ###
Nguyeãn Vaên ÔÛ 42 3 3
Nguyeãn Vaên ÔÛ 42 3 3
Nguyeãn Vaên ÔÛ 42 5 5
Nguyeãn Vaên ÔÛ 42 3 3
Nguyeãn Vaên ÔÛ 42 12 12 tn###
###
Nguyeãn Vaên ÔÛ 42 12 12 tn
60p3 08 Nguyeãn Vaên ÔÛ phöôïng 42 10 ml
Nguyeãn Vaên Taán 43 4 4
Nguyeãn Vaên Taán 43 6 6
Nguyeãn Vaên Taán hieàn 43 1 mta
16p1 08 Nguyeãn Vaên Taán ngoïc 43 10 ml
Nguyeãn Vaên Taân 44 9 9
Nguyeãn Vaên Taân 44 8 8
103p6 08 Nguyeãn Vaên Taân tuù 44 8 MT
Nguyeãn Vaên Taân trinh 44 6 MT
Nguyeãn Vaên Thaønh 45 3 3
Nguyeãn Vaên Thaønh 45 2 2
Nguyeãn Vaên Thaønh 45 2 2
Nguyeãn Vaên Thaønh 45 7 7
Nguyeãn Vaên Thaønhtaøi 45 4 MTA
Nguyeãn Vaên Troïn 46 5 5
Nguyeãn Vaên Troïn 46 12 12
Nguyeãn Vaên Troïn 46
Nguyeãn Vaên Vaøng 47 9 9 ###
###
Nguyeãn Vaên Vaøng 47 9 9
Nguyeãn Vaên Vaøng 47 12 12 BCTT
###
74p4 06 Nguyeãn Vaên Vaøng vinh 47 10 ML
Ñinh Vaên Tuoàng 48 9 9
Ñinh Vaên Tuoàng 48 12 12 ###
###
Ñinh Vaên Tuoàng 48 12 12 tn###
### x
Ñinh Vaên Tuoàng 48 12 12 tn###
### x
Phaïm Thanh Tuaán 49 7 7
Phaïm Thanh Tuaán 49 5 5
Phaïm Thanh Tuaán 49
Phaïm Thanh Tuaán 49
Phaïm Thò Tieáng 50
Voõ Vaên Töôûng 50 5 5
Voõ Vaên Töôûng 50 5 5
Phaïm Thò Tieáng 50 ###
###
Phaïm Thò Tieáng 50
Voõ Vaên Töôûng 50 11 11 BM
###
Phaïm Thò Tieáng thaém 50 8 8 MT
Voõ Vaên Töôûng huyønh 50 1/1 mta
Phaïm Thò Tieáng aân 50
Phaïm Thò Tieáng 50
Phaïm Vaên Caàu 51 3 3
Phaïm Vaên Caàu 51 8 8
102p6 06 Phaïm Vaên Caàu thanh 51 12 BM###
Phaïm Vaên Caàu 51 12 12 tn######
Phaïm Vaên Caàu 51 6
Phuøng Vaên Linh 52 5 5
Phuøng Vaên Linh 52 9 9 tn
Phuøng Vaên Linh 52 6 6
Phuøng Vaên Linh 52 12 12 tn###
Phuøng Vaên Linh anh 52 6 mt
Traàn Thò Böôùm 53 6 6
Traàn Thò Böôùm 53 12 12 ###
###
6p1 09 Traàn Thò Böôùm hieäp 53 9 MT
11p1 09 Traàn Thò Böôùm lôïi 53 9 MT
Traàn Thò Hoàng 54 5 5
Traàn Thò Hoàng 54 10 10 ###
Traàn Thò Hoàng tuaán 54 7 mt
Traàn Thò Hoàng 54 7 7
Traàn Thò Hoàng trang 54 1 mta
Traàn Thò Möôøi 55 1 1
Traàn Thò Möôøi 55 2 2
Traàn Thò Möôøi 55 3 3
Traàn Thò Möôøi 55 6 6
Traàn Thò Möôøi 55 9 9 tn
Voõ Thò Nhôn 56 2 2
Voõ Thò Nhôn 56 10 10 ###
Voõ Thò Nhôn 56 12 12 tn###
Voõ Thò Nhôn 56 11 11 ###
Voõ Thò Nhôn döông 56 7 mt
Voõ Thò Nhôn hieáu 56 4 MTA
Voõ Thò Nhôn 56 5 5
Cao Vaên Em 5 5
Cao Vaên Em 6 6
Cao Vaên Em 12 12 tn
Leâ Höõu Duyeân 57 12 12 ###
###
Leâ Höõu Duyeân 57 10 10 ###
63p4 07 Leâ Höõu Duyeân vinh 57 11 ml
Leâ Höõu Duyeân nghóa 57
Leâ Minh Hieáu 58 12 12
Leâ Minh Hieáu 58 5 5
Leâ Minh Hieáu haèng 58 6 mt
Leâ Minh Hieáu luaän 58 4 mta
Leâ Thanh Daân 59 5 5
Leâ Thanh Daân 59 2 2
Leâ Thanh Daân 59 6 6 ######
Leâ Thanh Daân 59 6 6 ######
Leâ Thanh Daân 59 12 12 BCTT
######
Leâ Thanh Daân 59 11 11 BCTT
###
53p3 07 Leâ Thanh Daân taâm 59 9 MT
9p1 09 Leâ Thanh Daân linh 59 7 MT
Leâ Thanh Daân lan 59 4 MTA
Leâ Vaên Hoàng ###
Leâ Vaên Hoàng
Leâ Vaên Hoàng 12 12 TT
###
Leâ Vaên Tö
Leâ Vaên Tö
Leâ Vaên Tö
Leâ Vaên Tö
Leâ Vaên Tö
Nguyeân Ñình Be 60
Nguyeân Ñình Be 60
Nguyeân Ñình Be 60
Nguyeãn Ñình Thoâng 60 12 12
Nguyeãn Ñình Thoâng 60 8 8
69p4 08 Nguyeãn Ñình Thoâng toaûn 60 8 MT
Nguyeãn Ñình Thoâng tyû 60 3 MTA
Nguyeãn Huøng Cöôøng 61 4 4
Nguyeãn Huøng Cöôøng 61 6 6
Nguyeãn Huøng Cöôøngkhoa 61 5 MTA
Nguyeãn Taán Cöng 62 3 3
Nguyeãn Taán Cöng 62 3 3
Nguyeãn Taán Cöng 62 4 4
Nguyeãn Taán Cöng 62 12 12 tn###
44p3 07 Nguyeãn Taán Cöng linh 62 11 tt
Nguyeãn Thaønh Nhaân 63 5 5
Nguyeãn Thaønh Nhaân 63 2 2
Nguyeãn Thaønh Nhaân 63 9 9
Nguyeãn Thaønh Nhaân 63 7 7
Nguyeãn Thaønh Nhaân 63 7 7
Nguyeãn Thaønh Nhaân 63 12 12 tn
139p7 07 Nguyeãn Thaønh Nhaânngöôn 63 10
Nguyeãn Thò Chaïy 64 3 3
Nguyeãn Thò Chaïy 64 4 4 ###
Nguyeãn Thò Chaïy 64 8 8
37p2 09 Nguyeãn Thò Chaïy haân 64 7 MT
Nguyeãn Thò Chaïy tuaán 64 5 MTA
Nguyeãn Thò Möïc 65 mc
Nguyeãn Thò Möïc 65 5 5
Nguyeãn Thò Möïc 65 5 5
Nguyeãn Thò Möïc 65 6 6
Nguyeãn Thò Möïc 65 12 12 tn
Nguyeãn Thò Möïc dung 65 7 7
Nguyeãn Thò Möïc thoa 65 3 mta
Nguyeãn Thò Muoäi 66 3 3
Nguyeãn Thò Muoäi 66 5 5
Nguyeãn Thò Muoäi 66 5 5
Nguyeãn Thò Muoäi an 66 2 mta
Nguyeãn Thò Muoäi khaùnh 66 5 mta
Nguyeãn Thò Thu Höông 67 8 8
Nguyeãn Thò Thu Höông 67 7 7
Nguyeãn Thò Thu Höông 67 12 12 tn
Nguyeãn Thò Thu Thuyû 68 3 3
Nguyeãn Thò Thu Thuyû 68 12 12 ###
Nguyeãn Tieán Thuaät 69 4 4
Nguyeãn Tieán Thuaät 69 5 5
Nguyeãn Tieán Thuaättaâm 69 2 mta
Nguyeãn Tieán Thuaätsöông 69
Nguyeãn Vaên Ñaëng
Nguyeãn Vaên Ñaëng
Nguyeãn Vaên Ñaëng
Nguyeãn Vaên Ñaëng
Nguyeãn Vaên Ñaëng ###
Nguyeãn Vaên Ñaëng ###
Nguyeãn Vaên Ñaëng 11 11 ###
Nguyeãn Vaên Ñaëng
Nguyeãn Vaên Ñaëng
Nguyeãn Vaên Öa 70 6 6
Nguyeãn Vaên Öa 70 3 3
Nguyeãn Vaên Öa
Nguyeãn Vaên Öa
Nguyeãn Vaên Öa 70 6 6
Nguyeãn Vaên Öa 6 6
Nguyeãn Vaên Öa traân 70 5 MTA
Nguyeãn Vaên Öa
Nguyeãn Vaên Öa 70 3 3
Nguyeãn Vaên Thìn 71 ######
Nguyeãn Vaên Thìn 71 ######
13p1 06 Nguyeãn Vaên Thìn höông 71 10 ###
Nguyeãn Vaên Thìn thònh 71 5 MTA
Phaïm Hieàn Töø 72 6 6
Phaïm Hieàn Töø 72 4 4
Phaïm Hieàn Töø 72 4 4 ###
###
Phaïm Hieàn Töø 72 9 9 ###
###
64p4 06 Phaïm Hieàn Töø thanh 72 10 ###
Phaïm Hieàn Trung 73 5 5
Phaïm Hieàn Trung 73 5 5
Phaïm Hieàn Trung nguyeân 73 4 MTA
Phaïm Thò Phi 74 mc
Phaïm Thò Phi 74 2 2
Phaïm Thò Phi 74 2 2
Phaïm Thò Phi 74 8 8
Phaïm Thò Phi 74 4 4
Phaïm Thò Phi 74 12 12 ###
###
Phaïm Thò Phi
Phaïm Thò Phi
Phaïm Vaên Beâ 75 5 5
Phaïm Vaên Beâ 75 5 5
Phaïm Vaên Beâ 75 5 5
Phaïm Vaên Beâ 75 5 5 ###
###
Phaïm Vaên Beâ 75 10 10 ###
Phaïm Vaên Beâ 75 6 6
Phaïm Vaên Döông 76 mc
Phaïm Vaên Döông 76 3 3
Phaïm Vaên Döông 76 12 12 tn
47p3 07 Phaïm Vaên Döông nhaân 76 11 ml
Phaïm Vaên Haø 77 3 3
Phaïm Vaên Haø 77 2 2
58p3 08 Phaïm Vaên Haø nguöeät 77 8 MT
Phaïm Vaên Haø phong 77 4 MTA
Phaïm Vaên Laêng 78 7 7
Phaïm Vaên Laêng 78 3 3
Phaïm Vaên Laêng 78 10 10
Phaïm Vaên Laêng 78 12 12 tn###
###
Phaïm Vaên Laêng 78 10 10 ml###
Phaïm Vaên Laêng 78 12 12 tn###
Phaïm Vaên Laêng thaân 78 9 mt
Phaïm Vaên Laêng 78 2 2
Phaïm Vaên Vaân 79 6 6
Phaïm Vaên Vaân 79 3 3
190p10 07 Phaïm Vaên Vaân thanh 79 11 ml
57p3 09 Phaïm Vaên Vaân tuaán 79 9 mt
Phan Vaên Hueä 80 9 9
Phan Vaên Hueä 80 6 6
Phan Vaên Hueä tuyeàn 80 8 ba
Phan Vaên Hueä ngaân 80 3 mta
Phan Vaên Mô 81 7 7
Phan Vaên Mô 81 10 10
Phan Vaên Mô 81
Phan Vaên Thaønh 82 6 6
Phan Vaên Thaønh 82 8 8
Phan Vaên Thaønh nöông 82 2 mta
Phan Vaên Traám 83 5 5
Phan Vaên Traám 83 2 2
Phan Vaên Traám 83 2 2
Phan Vaên Traám 83 5 5
Phan Vaên Veïn 84 3 3
Phan Vaên Veïn 84 5 5
Phan Vaên Veïn thuaän 84 5 mta
Traàn Baù Caàn 85 12 12
Traàn Baù Caàn 85 8 8
Traàn Baù Caàn 85
Traàn Baù Nhaãn 86 6 6
Traàn Baù Nhaãn 86 3 3
Traàn Baù Nhaãn 86 12 12 tn ###
Traàn Baù Nhaãn 86 12 12 tn###
Traàn Thò Hieåu
Traàn Thò Hieåu
Traàn Thò Hieåu
Traàn Thò Hieåu ###
###
Traàn Thò Höôûng 87 3 3
Traàn Thò Höôûng 87 5 5
Traàn Thò Höôûng 87 5 5
Traàn Thò Höôûng 87 12 12 ###
###
Traàn Thò Höôûng 87 10 10 ###
Traàn Thò Höôûng 87 5 5
Traàn Thò Höôûng taøi 87 1/3 mta 0 phieáu
Traàn Thò Höôûng thieän 87
Traàn Thò Thöû
Traàn Vaên Lôïi 88 8 8
Traàn Vaên Lôïi 88 5 5
Traàn Vaên Lôïi 88
Voõ Thò Hieäp 89 3 3
Voõ Thò Hieäp 89 7 7
Voõ Thò Hieäp mc
Voõ Thò Hieäp ngaân 89 3 MTA
Buøi Vaên Beâ 90 4 4
Buøi Vaên Beâ 90 4 4
Buøi Vaên Beâ 90 9 9
Buøi Vaên Beâ 90 12 12 tn###
###
Buøi Vaên Beâ 90 9 9 tn###
54p3 08 Buøi Vaên Beâ linh 90 10 ml
Döông Ngoïc Lôïi 91 3 3
Döông Ngoïc Lôïi 91 5 5
Döông Ngoïc Lôïi 91 9 9 ###
Döông Ngoïc Lôïi 91 10 10 ###
Döông Ngoïc Lôïi 91 8 8
Döông Ngoïc Lôïi leä 91 6 MT
Döông Ngoïc Lôïi troïng 91
Haø Vaên Thaêng 92
Haø Vaên Thaêng 92
Haø Vaên Thaêng 92 ###
###
Haø Vaên Thaêng 92 ###
Haø Vaên Thaêng 92 ###
Haø Vaên Thaêng mai
2p1 09 Haø Vaên Thaêng bình 92 7 MT
Laâm Taâm Quan 93 5 5
Laâm Taâm Quan 93 4 4
Laâm Taâm Quan 93 6 6
Laâm Taâm Quan 93 6 6
Laâm Taâm Quan 93 6 6
Laâm Taâm Quan 93 7 7
Laâm Taâm Quan 93 9 9
59p3 09 Laâm Taâm Quan uùt 93 9 MT
Laâm Taâm Quan 93 12 12
Laâm Taâm Quan 93 12 12 tn
Leâ Vaên Hoaø 94 3 3
Leâ Vaên Hoaø 94 3 3
Leâ Vaên Hoaø 94 3 3
Leâ Vaên Hoaø 94 5 5
Leâ Vaên Hoaø 94 11 11
Leâ Vaên Hoaø thö 94 1 mta
Leâ Vaên Hoaø 94
Leâ Vaên Hoaøng 95 9 9
Leâ Vaên Hoaøng 95 5 5
Leâ Vaên Hoaøng 95 7 7
Leâ Vaên Hoaøng 95 10 10 ###
Leâ Vaên Hoaøng 95 12 12 tn ###
Leâ Vaên Hoaøng 95 12 12 tn
33p2 07 Leâ Vaên Hoaøng yeán 95 11 ml
Leâ Vaên Luoâng
Leâ Vaên Luoâng
Leâ Vaên Luoâng ###
Leâ Vaên Luoâng ###
###
Leâ Vaên Luoâng
Leâ Vaên Luoâng
Leâ Vaên Ñaït 96 11 11
Leâ Vaên Ñaït 96 10 10
Leâ Vaên Ñaït 96 12 12 ###
Leâ Vaên Ñaït 96 11 11
Leâ Vaên Ñaït 96 12 12 tn###
### x
Leâ Vaên Ñaït thaûo 96 3 MTA
Leâ Vaên Ñaït 96 11 11
Leâ Vaên Ñaït 96 10 10
Leâ Vaên Ñaït 96 12 12 tn
Leâ Vaên Ñaït 96
Leâ Vaên Ñaït giaøu 96 2/1
Mai Thò Caåm Nhung 97 9 9 ###
Mai Thò Caåm Nhung 97 12 12 ###
###
Mai Vaên Hieäp 98 9 9
Mai Vaên Hieäp 98 12 12
Mai Vaên Hieäp 98 12 12 ######
Mai Vaên Hieäp 98 12 12 ######
Mai Vaên Hieäp uyeân 98 1 mta
Mai Vaên Hieäp 98
Ñaëng Thò Sen 99 3 3
Ñaëng Thò Sen
Ñaëng Thò Sen
Ñaëng Thò Sen ###
Ñaëng Thò Sen 99 12 12 ###
Ñaëng Thò Sen 99 12 12
Ñaëng Thò Sen nguyeân 99 2 MTB
Ñaëng Vaên Lòch 100 7 7
Ñaëng Vaên Lòch 100 3 3
Ñaëng Vaên Lòch 100 12 12 ###
Ñaëng Vaên Lòch 100 12 12 TT
Nguyeãn Thanh Sôn ###
Nguyeãn Thanh Sôn
Nguyeãn Thanh Sôn haäu 8 8 MT
Nguyeãn Thanh Sôn
Nguyeãn Thò Baïc 101 5 5
Nguyeãn Thò Baïc 101 6 6
Nguyeãn Thò Baïc 101 12 12 ###
Nguyeãn Thò Baïc 101 12 12 tn
Nguyeãn Vaên Maïnh 102 12 12
Nguyeãn Vaên Maïnh 102 5 5
Nguyeãn Vaên Maïnh 102 5 5 ###
Phaïm Vaên Töôûng 103 5 5
Phaïm Vaên Töôûng 103 10 10
Phaïm Vaên Töôûng 103 7 7
Phaïm Vaên Töôûng 103 12 12 tn###
###
Phaïm Vaên Töôûng 103 12 12 tn ###
Phaïm Vaên Töôûng 103 10 10
Traàn Vaên Chöûng
Traàn Vaên Chöûng
Traàn Vaên Chöûng ###
Traàn Vaên Kieäp 104 5 5
Traàn Vaên Kieäp 104 5 5
Traàn Vaên Kieäp 104 7 7
Traàn Vaên Kieäp 104 12 12 tn######
Traàn Vaên Kieäp 104 9 9 tn###
Traàn Vaên Kieäp haân 104 6 MTA
Traàn Vaên Kieäp duy 104 taät baåm sinh
Traàn Vaên Kieäp 104 12 12 tn
Voõ Thò Xeâ 105 3 3
Voõ Thò Xeâ 105 4 4
Voõ Thò Xeâ 105 6 6
Voõ Thò Xeâ phuùc 105
Vuõ Só Coâng 106 9 9
Vuõ Só Coâng 106 9 9
Vuõ Só Coâng thaûo 6 6 HTPhuù
Vuõ Só Coâng phuù 106 1/1 mta
Cao Thaønh Trung 107 10 10 ###
Cao Thaønh Trung 107 5 5
Cao Thaønh Trung haäu 107
Chaâu Thò Ngaãu 108 1 1
Chaâu Thò Ngaãu 108 5 5
Chaâu Thò Ngaãu 108 10 10
Chaâu Thò Ngaãu 108 10 10 ######
Döông Baù Höôõn 109 4 4
Döông Baù Höôõn 109 4 4
Döông Baù Höôõn 109 6 6
Döông Baù Höôõn 109 6 6
Döông Baù Höôõn 109 7 7
Döông Baù Höôõn khang 109 1 nd 0 phieáu
Döông Baù Höôõn 109
Döông Ngoïc Minh 110 8 8
Döông Ngoïc Minh 110 7 7
44p3 08 Döông Ngoïc Minh haèng 110 10 ml
Döông Taán Duõng 111 7 7
Döông Taán Duõng 111 8 8
Döông Taán Duõng trang 111 1 mta
Döông Taán Duõng 111
Döông Thò Tieáu 112 2 2
Döông Thò Tieáu 112 10 10 ###

Döông Vaên Baøi 113 5 5


Döông Vaên Baøi 113 7 7
Döông Vaên Baøi
Döông Vaên Baøi ###
###
Döông Vaên Baøi 113 12 12 ###
###
3p1 08 Döông Vaên Baøi chieán 113 8 MT
Döông Vaên Chuyeán
Döông Vaên Chuyeán
Döông Vaên Chuyeán
Döông Vaên Chuyeán
Döông Vaên Chuyeán
Döông Vaên Chuyeán
Döông Vaên Tieát 114 5 5
Döông Vaên Tieát 114 5 5
Döông Vaên Tieát 114 6 6
Leâ Vaên EÙ 115 5 5
Leâ Vaên EÙ 115 5 5
Leâ Vaên EÙ 115 7 7
Leâ Vaên EÙ 115 10 10 ###
Leâ Vaên Sôn ######
Leâ Vaên Sôn ###
Leâ Vaên Sôn tieán 1/1 mta
Leâ Vaên Sôn
Leâ Vaên Chaïm 116 5 5
Leâ Vaên Chaïm 116 5 5
Leâ Vaên Chaïm 116 6 6
Leâ Vaên Chaïm
Leâ Vaên Chaïm
Leâ Vaên Chaïm 6 6
Leâ Vaên Chaïm 116
Leâ Vaên Chaïm 116
Leâ Vaên Giao 117 5 5
Leâ Vaên Giao 117 5 5
Leâ Vaên Giao 117 12 12 tn###
###
Leâ Vaên Giao 117 7 7
Leâ Vaên Giao 117
Leâ Vaên Phöôùc 118 3 3
Leâ Vaên Phöôùc 118 4 4
Leâ Vaên Phöôùc 118 12 12 tn
Leâ Vaên Phöôùc nhö 118 9pc
Leâ Vaên Trôn 119 7 7
Leâ Vaên Trôn 119 7 7
Leâ Vaên Trôn 119 12 12 ###### x
Nguyeãn Vaên Hieáu 120 5 5
Nguyeãn Vaên Kheâ 121 5 5
Nguyeãn Vaên Kheâ 121 3 3
26p2 07 Nguyeãn Vaên Kheâ phöôïng 121 11 ml
Nguyeãn Vaên Kheâ lieân 121 khieám thính
MT
Nguyeãn Vaên Kheâ quyù 121 2 mta
Phaïm Thò Möôøi 122 1 1
Phaïm Thò Möôøi 122 5 5
Phaïm Thò Möôøi 122 5 5
Phaïm Thò Möôøi 122 8 8
Phaïm Thò Möôøi 122 12 12 tn### ###
Phaïm Thò Möôøi 122 12 12 tn###
Phaïm Vaên Chaâu 123 3 3
Phaïm Vaên Chaâu 123 2 2
Phaïm Vaên Döôõng
Phaïm Vaên Döôõng
Phaïm Vaên Döôõng 12 12 TT
###
Phaïm Vaên Döôõng nhaân 9 9 MT
Phaïm Vaên Ngaân
Phaïm Vaên Ngaân
Phaïm Vaên Ngaân
Phaïm Vaên Ngaân
Phaïm Vaên Ngaân ###
###
Traàn Vaên Thaønh 124 5 5
Traàn Vaên Thaønh 124 7 7
Traàn Vaên Thaønh thanh 124
Voõ Minh Lieâm 125 8 8
Voõ Minh Lieâm 125 4 4
39p2 09 Voõ Minh Lieâm hieån 125 7 MT
Voõ Minh Lieâm duy 125 6 MT
Buøi Minh Taán 126 8 8
Buøi Minh Taán 126 5 5
55p3 07 Buøi Minh Taán tieán 126 9 MT
70p4 08 Buøi Minh Taán trang 126 7 MT
Buøi Minh Taán kieät 126
Buøi Vaên Böûu 127 5 5
Buøi Vaên Böûu 127 7 7
Buøi Vaên Böûu 127 12 12 tn x
Buøi Vaên Böûu 127 12 12 tn
Chaâu Vaên Y 128 4 4
Chaâu Vaên Y 128 10 10
Chaâu Vaên Y
Chaâu Vaên Y 128 4 4 x
Chaâu Vaên Y 128 9 9
Chaâu Vaên Y 128 9 9
Chaâu Vaên Y 128 7 7
Chaâu Vaên Y 128
Döông Ngoïc Chöõ 129 2 2
Döông Ngoïc Chöõ 129 3 3
Döông Ngoïc Chöõ
Döông Ngoïc Chöõ
Döông Ngoïc Chöõ
Döông Ngoïc Chöõ
Döông Ngoïc Chöõ
Döông Ngoïc Chöõ tuyeàn 129 4 4
Döông Ngoïc Chöõ 5 5
Döông Ngoïc Chöõ thaém 129 2 MTA
Döông Ngoïc Chöõ tuaán 129 8 8 MT
Döông Ngoïc Chöõ thanh 129 2 MTA
Döông Ngoïc Chöõ 129
Huyønh Hoaøng Sôn 130 3 3
Huyønh Hoaøng Sôn 130 3 3
Huyønh Hoaøng Sôn 130 7 7
Huyønh Hoaøng Sôn
Huyønh Hoaøng Sôn 7 7
Huyønh Hoaøng Sôn 130 12 12 tn
48p3 08 Huyønh Hoaøng Sôn kha 130 10 ml
Huyønh Hoaøng Sôn 12 12 TA
Laâm Taâm Phong 131 6 6
Laâm Taâm Phong 131 9 9
21p2 08 Laâm Taâm Phong söông 131 10 ml
Laâm Taâm Thoân 132 2 2
Laâm Taâm Thoân 132 1 1
Laâm Taâm Thoân
Laâm Taâm Thoân
Laâm Taâm Thoân
Laâm Taâm Thoân
Laâm Taâm Thoân 132 5 5
Laâm Taâm Thoân 132 9 9
Laâm Taâm Thoân
Laâm Taâm Thoân traân 132 1/3 mta 0 phieáu
Laâm Taâm Thoân 132 6 6
Laâm Taâm Thoân 132
Laâm Taâm Thoân 132
Laâm Thaønh Taâm 133 5 5
Laâm Thaønh Taâm 133 5 5
Laâm Thaønh Taâm taøi 133 1
Leâ Thò Höôøng 134 2 2
Leâ Thò Höôøng 134 3 3
Leâ Thò Höôøng 134 9 9
Leâ Thò Höôøng 134 5 5
Leâ Thò Höôøng 134 9 9
Leâ Thò Höôøng 134 10 10
Leâ Thò Luoâng 135 2 2
Leâ Thò Luoâng 135 12 12 ###
Leâ Thò Luoâng 135 9 9
Leâ Thò Luoâng 135 6 6
Leâ Thò Luoâng 135 12 12 BCTT
###
Leâ Thò Luoâng 135 11 11 ML
###
Leâ Thò Möùc 136 12 12 ######
Leâ Thò Möùc 136 12 12 ###
Leâ Thò Möùc 136 12 12 tn x
22p2 06 Leâ Thò Möùc ngaân 136 12 ML
Ñaëng Vaên Baéc 137 6 6
Ñaëng Vaên Baéc 137 6 6
59p3 08 Ñaëng Vaên Baéc nhö 137 10 ml
Ñaëng Vaên Baéc nhung 137 8 MT
Ngoâ Ñöùc Quan 2 2
Ngoâ Ñöùc Quan 3 3
Ngoâ Ñöùc Quan 9 9
Ngoâ Thaønh Taâm 138 2 2
Ngoâ Thaønh Taâm 138 9 9
Ngoâ Thaønh Taâm truùc 138 1/2 mta
Ngoâ Thaønh Taâm luaân 138
Nguyeãn Ñình Thình 139 4 4
Nguyeãn Ñình Thình 139 2 2
Nguyeãn Ñình Thình 139 4 4
Nguyeãn Ñình Thình 139 6 6
Nguyeãn Ñình Thình 139 9 9
51p3 07 Nguyeãn Ñình Thình phong 139 12 tn
Nguyeãn Ñình Thình ngaân 139 2 mta
Nguyeãn Ñình Thình 139 4 4
Nguyeãn Thanh Tuøng 140 10 10 ###
Nguyeãn Thanh Tuøng 140 7 7
Nguyeãn Thanh Tuøng 140
Nguyeãn Thaønh Daân 141 4 4
Nguyeãn Thaønh Daân 141 5 5
Nguyeãn Thaønh Daânnhö 141
Nguyeãn Thaønh Minh 142 7 7
Nguyeãn Thaønh Minh 142 4 4
Nguyeãn Thaønh Minh 142 4 4
Nguyeãn Thaønh Minh
Nguyeãn Thaønh Minh 142 7 7
Nguyeãn Thaønh Minh
Nguyeãn Thaønh Minh 142
Nguyeãn Thò Ñôøn 143 3 3
Nguyeãn Thò Ñôøn 143 6 6
Nguyeãn Thò Ñôøn 143 8 8
Nguyeãn Thò Ñôøn
Nguyeãn Thò Ñôøn 143 12 12 tn
Nguyeãn Thò Ñôøn 143 12 12 tn x
Nguyeãn Thò Ñôøn
Nguyeãn Thò Ñôøn
Nguyeãn Thò Saønh
Nguyeãn Thò Saønh
Nguyeãn Thò Saønh
Nguyeãn Thò Saønh
Nguyeãn Vaên Xuaân 144 4 4
Nguyeãn Vaên Xuaân 144 3 3
Nguyeãn Vaên Xuaân 144 10 10 ###
Nguyeãn Vaên Xuaân
9p1 07 Nguyeãn Vaên Xuaân döông 144 10
Ñoã Vaên Quaän 145 1 1
Ñoã Vaên Quaän 145 mc
Ñoã Vaên Quaän
Ñoã Vaên Quaän
Ñoã Vaên Quaän 145 5 5
Ñoã Vaên Quaän
Ñoã Vaên Quaän
Ñoã Vaên Quaän
Ñoã Vaên Quaän an
Ñoã Vaên Quaän daït 5 5 BLöông
Ñoã Vaên Quaän 145 2 2
Ñoã Vaên Quaän 145 5 5
Ñoã Vaên Quaän 145 9 9
Ñoã Vaên Quaän trí 1/2 mta 0 phieáu
Ñoã Vaên Quaän 145 5 5
Ñoã Vaên Quaän 145 4 4
Ñoã Vaên Quaän 145
Ñoaøn Thanh Lieâm
Ñoaøn Thanh Lieâm
Ñoaøn Thanh Lieâm
Ñoaøn Thanh Lieâm
Ñoaøn Thanh Lieâm
Ñoaøn Thanh Lieâm 11 11 BCTT
Phaïm Vaên Duõng 146 4 4
Phaïm Vaên Duõng 146 6 6
Phaïm Vaên Duõng
Phaïm Vaên Duõng 146 9 9
Phaïm Vaên Duõng kha 146 9pc MT
Voõ Vaên Hieäp 147 6 6
Voõ Vaên Hieäp 147 6 6
Voõ Vaên Hieäp kieät 147 6
Voõ Vaên Hieäp 147
Buøi Thanh Nhöït 148 7 7
Buøi Thanh Nhöït 148 6 6
Buøi Thanh Nhöït nhaû 148 2 mta
Buøi Thanh Nhöït vinh 148
Buøi Thanh Nhöït 148
Buøi Thò Thöôøng 149 2 2
Buøi Thò Thöôøng 149 10 10
Buøi Thò Thöôøng 149 12 12 tn
Buøi Thò Thöôøng thuyù 149 3 mta
Buøi Thò Thöôøng nguyeân149 1 mta
Buøi Thò Thöôøng 149
Buøi Vaên Beù 150 3 3
Buøi Vaên Beù 150 4 4
Buøi Vaên Beù 150 9 9
Buøi Vaên Beù 150 5 5
Buøi Vaên Beù tính 150
Buøi Vaên Chì 151 5 5
Buøi Vaên Chì 151 2 2
Buøi Vaên Chì 151 9 9
Buøi Vaên Chì hieáu 151 3 mta
Buøi Vaên Chì 151 6 6
Buøi Vaên Chì thaûo 151
Buøi Vaên Thöùc 152 3 3
Buøi Vaên Thöùc 152 2 2
Buøi Vaên Thöùc 152 12 12
Buøi Vaên Thöùc 152 12 12 tn
Buøi Vaên Thöùc 152 12 12 tn
Buøi Vaên Thöùc 152
Buøi Vaên Thöùc 152 maát trí
Buøi Vaên Thöùc 152 6 6
Cao Vaên Nuoâi 153 10 10
Chaâu Vaên Nhaâm 154 8 8
Chaâu Vaên Nhaâm 154 4 4
Chaâu Vaên Nhaâm
Chaâu Vaên Nhaâm
Chaâu Vaên Nhaâm hieáu
Chaâu Vaên Nhaâm saùng 6 6 MT
Leâ Vaên Cöng 155 4 4
Leâ Vaên Cöng 155 6 6
Leâ Vaên Cöng
Leâ Vaên Cöng
Leâ Vaên Cöng 155 10 10 ML
###
Leâ Vaên Cöng thoa 155 4 MTA
Leâ Vaên Cöng thi 6 6 MT
Ñaëng Thò Hieäu 156 2 2
Ñaëng Thò Hieäu 156 2 2
Ñaëng Thò Hieäu 156 6 6
Ñaëng Thò Hieäu 156 12 12 tn###
57p3 06 Ñaëng Thò Hieäu nhung 156 12 ml###
Ñaëng Trung Nieäm 157 9 9
Ñaëng Trung Nieäm 157 6 6
Ñaëng Trung Nieäm duy 157 1 mta
Ñaëng Vaên Thoân 158 5 5
Ñaëng Vaên Thoân 158 5 5
Ñaëng Vaên Thoân 158 9 9
Ñaëng Vaên Thoân 158 6 6
Ñaëng Vaên Thoân 158
Ñaëng Vaên Thoân 158 5 5
Nguyeãn Höõu Thuaàn 159 12 12
Nguyeãn Höõu Thuaàn 159 7 7
Nguyeãn Höõu Thuaàn 159 9 9
Nguyeãn Höõu Thuaàn 159 9 9
Nguyeãn Höõu Thuaàn 159 5 5
Nguyeãn Höõu Thuaàn 159 9 9
54p3 09 Nguyeãn Höõu Thuaànthuyø 159 9 MT
Nguyeãn Höõu Thuaàn 159 7 7
Nguyeãn Phuù Hoaïch 160 3 3
Nguyeãn Phuù Hoaïch 160 5 5
Nguyeãn Phuù Hoaïch 160 3 3
Nguyeãn T Ngoïc Leä 161 7 7
Nguyeãn T Ngoïc Leä 161 12 12 tn
Nguyeãn Taán Hieåu 162 11 11
Nguyeãn Taán Hieåu 162 7 7
Nguyeãn Taán Hieåu 162
Nguyeãn Taán Thaønh 163 9 9
44p3 06 Nguyeãn Taán Thaønhhaûo 163 12 ML
###
Nguyeãn Taán Thaønhtích 163 7 mt
Nguyeãn Taán Thaønh 163 6 6
Nguyeãn Taán Thaønh 163
Nguyeãn Thaønh Tieân 164 3 3
Nguyeãn Thaønh Tieân 164 mc
Nguyeãn Thaønh Tieân
Nguyeãn Thaønh Tieân 164 12 12 tn
Nguyeãn Thaønh Tieânduy 164 2 MTA
Nguyeãn Thaønh Tieân 164 12 12 tn
Nguyeãn Thaønh Tieân 164
Nguyeãn Thò Tính 165 5 5
Nguyeãn Thò Tính 165 5 5
Nguyeãn Thò Tính
Nguyeãn Thò Tính 165 12 12 tn###
Nguyeãn Thò Tính thuyø
Nguyeãn Thò Tính yù 165 1 mta
Nguyeãn Thò Trinh
Nguyeãn Thò Trinh 9 9
Nguyeãn Thò Trinh 9 9
Nguyeãn Thò Trinh 10 10
Nguyeãn Thò Trinh 9 9
Nguyeãn Thò Trinh vieät 3 3 VH
Nguyeãn Thò Trinh
Nguyeãn Vaên Chính 166 3 3
36p2 07 Nguyeãn Vaên Chính dung 166 11 ml
Nguyeãn Vaên Chính 166 3 3
Nguyeãn Vaên Chính böûu 166 1 MTA
Nguyeãn Vaên Chính son 166
Nguyeãn Vaên Chính 166 3 3
Nguyeãn Vaên Cho 167 4 4
Nguyeãn Vaên Cho 167 4 4
Nguyeãn Vaên Cho 167 7 7
63p4 06 Nguyeãn Vaên Cho taâm 167 12 ML
###
Nguyeãn Vaên Cöôõng 168 4 4
Nguyeãn Vaên Cöôõng 168 4 4
Nguyeãn Vaên Cöôõngthö 168 5 MTA
Nguyeãn Vaên Cöôøng 169 6 6
Nguyeãn Vaên Cöôøng 169 9 9
Nguyeãn Vaên Cöôøngthuy 169
Nguyeãn Vaên Luøng 170 3 3
Nguyeãn Vaên Luøng 170 2 2
Nguyeãn Vaên Luøng 170 5 5
Nguyeãn Vaên Luøng 170 10 10
Nguyeãn Vaên Luøng 170 6 6
Nguyeãn Vaên Sung 171 9 9
Nguyeãn Vaên Sung 171 9 9
63p4 08 Nguyeãn Vaên Sung quyeân 171 10 ml
Phaïm Thò Caàm 172 4 4
Phaïm Thò Caàm 172
Phaïm Thò Caàm 172 9 9
Phaïm Thò Caàm 172
Phan Thò Thaéng 173 5 5
Phan Thò Thaéng 173 4 4
Phan Thò Thaéng 173 7 7
Phan Thò Thaéng nghi 173 3 mta
Phan Thò Thaéng 173
Traàn Minh Toaøn 174 10 10
Traàn Minh Toaøn 174 4 4
Traàn Minh Toaøn 174
Traàn Minh Toaøn 174
Traàn Vaên Na 175 9 9
Traàn Vaên Na 175 4 4
Traàn Vaên Na 175 12 12 tn###
###
Traàn Vaên Na 175 12 12 tn###
Voõ Vaên Ñöïc 176 5 5
Voõ Vaên Ñöïc 176 4 4
Voõ Vaên Ñöïc 176 11 11
Voõ Vaên Ñöïc 176 11 11 ###
Nguyeãn Thaønh Thôùi 177 4 4
Nguyeãn Thaønh Thôùi 177 4 4
Nguyeãn Thaønh Thôùi 177 10 10
4p1 08 Nguyeãn Thaønh Thôùichinh 177 11 ml
Nguyeãn Thaønh Thôùinhaõ 177
Nguyeãn Vaên Ba 178 12 12
Nguyeãn Vaên Ba 178 12 12
Nguyeãn Vaên Ba 178 12 12 tn
74p4 08 Nguyeãn Vaên Ba vieät 178 10 ml
Nguyeãn Vaên Danh 179 8 8
Nguyeãn Vaên Danh 179 8 8
Nguyeãn Vaên Danh phuïng 179 2 MTA
Nguyeãn Vaên Danh tuyeàn 179
Nguyeãn Vaên Danh 179
Nguyeãn Vaên Laân 180 5 5
Nguyeãn Vaên Laân 180 3 3
Nguyeãn Vaên Laân 180 12 12 tn
Nguyeãn Vaên Laân 180 10 10 ###
18p1 08 Nguyeãn Vaên Laân nguyeân180 10 ml
Nguyeãn Vaên Laäp 181 5 5
Nguyeãn Vaên Laäp 181 5 5
Nguyeãn Vaên Laäp
Nguyeãn Vaên Laäp 181 3 3
Nguyeãn Vaên Laäp
Nguyeãn Vaên Laäp 181 10 10 ###
Nguyeãn Vaên Thoâng 182 4 4
Nguyeãn Vaên Thoâng 182 4 4
Nguyeãn Vaên Thoânghaân 182
Nguyeãn Vaên Thoângduy 182 6 MT
Phan Vaên Veïn 183 5 5
Phan Vaên Veïn 183 6 6
Phan Vaên Veïn 183 12 12 tn
Phan Vaên Veïn 183 12 12 tn
Phan Vaên Veïn trang 183 8 MT
Traàn Vónh Baûnh
Traàn Vónh Baûnh
Traàn Vónh Baûnh
Traàn Vónh Baûnh
Traàn Vónh Baûnh
Traàn Vónh Baûnh
Traàn Vónh Baûnh
Traàn Vónh Baûnh thö
Traàn Vónh Baûnh
Traàn Vónh Xuaân 184 6 6
Traàn Vónh Xuaân 184 5 5
Traàn Vónh Xuaân 184 10 10
Traàn Vónh Xuaân 184 12 12 tn
Leâ Vaên Hôïp 185 6 6
Leâ Vaên Hôïp 185 6 6
Leâ Vaên Hôïp non 185 1 mta
Leâ Vaên Hôïp 185
Nguyeãn Huyønh 186 8 8
Nguyeãn Huyønh 186 5 5
Nguyeãn Huyønh trang 186 2 mta
Nguyeãn Ngoïc Laønh 187 4 4
Nguyeãn Ngoïc Laønh 187 3 3
Nguyeãn Ngoïc Laønh 187 5 5
Nguyeãn Thò Ñôïi 188 3 3
Nguyeãn Thò Ñôïi 188 5 5
Nguyeãn Thò Ñôïi 188 4 4
52p3 07 Nguyeãn Thò Ñôïi sang 188 8
Nguyeãn Thò Ñôïi tuøng 188 7
Nguyeãn Vaên Boä 189 3 3
Nguyeãn Vaên Boä 189 2 2
Nguyeãn Vaên Boä 189 12 12 ml
Nguyeãn Vaên Cöng 190 3 3
Nguyeãn Vaên Cöng
Nguyeãn Vaên Cöng 190 8 8
Nguyeãn Vaên Cöng
Nguyeãn Vaên Cöng
Nguyeãn Vaên Cöng 190 5 5
Nguyeãn Vaên Cöng thö 190 3 mta
Nguyeãn Vaên Cöng löïc 190 1 mta
Nguyeãn Vaên Cöng 190
Nguyeãn Vaên Cöng
Nguyeãn Vaên Cöng
Nguyeãn Vaên Cöng 190 7 7
Nguyeãn Vaên Kim 191 5 5
Nguyeãn Vaên Kim 191 6 6
Nguyeãn Vaên Kim
Nguyeãn Vaên Kim
Nguyeãn Vaên Kim
Nguyeãn Vaên Kim thö 191
Nguyeãn Vaên Kim 191
Nguyeãn Vaên Lö 192 5 5
Nguyeãn Vaên Lö 192 5 5
Nguyeãn Vaên Lö 192 12 12 tn ### x
Nguyeãn Vaên Lö 192 12 12 tn ###
Nguyeãn Vaên Muøi 193 5 5
Nguyeãn Vaên Muøi 193 4 4
Nguyeãn Vaên Muøi 193 12 12 tn ###
Nguyeãn Vaên Muøi 193 12 12 tn
Nguyeãn Vaên Muøi 193 12 12 tn
Nguyeãn Vaên Muøi 193
Nguyeãn Vaên Ñöïc 194 6 6
Nguyeãn Vaên Ñöïc 194 4 4
2p1 06 Nguyeãn Vaên Ñöïc chaâu 194 10
20p1 07 Nguyeãn Vaên Ñöïc loan 194 10
Nguyeãn Vaên Ñôøi 195 3 3
Nguyeãn Vaên Ñôøi 195 6 6
Nguyeãn Vaên Ñôøi 195 10 10
Nguyeãn Vaên Ñôøi 195 11 11 ML
Nguyeãn Vaên Sum 196 7 7
Nguyeãn Vaên Sum 196 5 5
Nguyeãn Vaên Sum 196 6 6
16p1 06 Nguyeãn Vaên Sum lieâm 196 9 tn
Nguyeãn Vaên Truùc 197 9 9
Nguyeãn Vaên Truùc 197 6 6
Nguyeãn Vaên Truùc duy 197 3 mta
Nguyeãn Vaên Truùc 197
Ñinh Vaên Muøi 198 2 2
Ñinh Vaên Muøi 198 mc
Phan Thanh Haûi 199 7 7
Phan Thanh Haûi 199 12 12
13p1 07 Phan Thanh Haûi haèng 199 12 ml
53p3 08 Phan Thanh Haûi leân 199 10 ml
Phan Thanh Phong 200 7 7
Phan Thanh Phong 200 6 6
33p2 08 Phan Thanh Phong traân 200 10 ml
Phan Thanh Phong 200
Phan Thò Heát
Phan Thò Heát
Phan Thò Heát
Phan Thò Heát phöông 7 7 MT
Phan Thò Heát nghi 4 4 MTA
Phan Thò Heát
Phan Vaên Vinh 201 3 3
Phan Vaên Vinh 201 3 3
Phan Vaên Vinh 201 6 6
Phan Vaên Vinh 201 8 8
Phan Vaên Vinh nghi 201
Voõ Vaên Hai 202 5 5
Voõ Vaên Hai 202 5 5
Voõ Vaên Hai 202 12 12 tn
Voõ Vaên Hai 202 12 12 tn
Voõ Vaên Ñieàu 203 5 5
Voõ Vaên Ñieàu 203 3 3
Voõ Vaên Ñieàu 203 8 8
Voõ Vaên Ñieàu 203 9 9
Chaâu Thanh Tuù 204 7 7
Chaâu Thanh Tuù 204 5 5
Chaâu Thanh Tuù nhö 204 3 mta
Chaâu Thanh Tuù 204
Chaâu Thanh Giang 205 7 7
Chaâu Thanh Giang 205 6 6
Chaâu Thanh Giang 205 12 12 tn
Chaâu Thanh Giang phong 205 5 MTA
Chaâu Thanh Giang pha 205 5 MTA
Chaâu Vaên Myõ 206 5 5
Chaâu Vaên Myõ 206 2 2
Chaâu Vaên Myõ 206 12 12 tn###
###
Chaâu Vaên Myõ 206 9 9
Chaâu Vaên Myõ 206
Chaâu Vaên Nhoû 207 12 12
Chaâu Vaên Nhoû 207 9 9
11p1 08 Chaâu Vaên Nhoû linh 207 10 ml
Chaâu Vaên Nhoû loan 207 8 MT
Chaâu Vaên Nhoû chaâu 207 3 mta
Leâ Vaên Giaøu 208 4 4
Leâ Vaên Giaøu 208 3 3
Leâ Vaên Giaøu 208 6 6
Leâ Vaên Giaøu 208 5 5
Leâ Vaên Giaøu 208
Leâ Vaên Giaøu 208
Leâ Vaên Thaønh 209 4 4
Leâ Vaên Thaønh 209 7 7
Leâ Vaên Thaønh 209 12 12 ###
Leâ Vaên Thaønh 209 9 9 ###
Leâ Vaên Thaønh 209 10 10
Leâ Vaên Thaønh 209 9 9 tn
Leâ Vaên Thaønh 209 2 2
Leâ Vaên Thaønh 209
Leâ Vaên Thaønh 209
Nguyeãn Baù Traûi 210 8 8
Nguyeãn Baù Traûi 210 5 5
Nguyeãn Baù Traûi 210 12 12 tn
Nguyeãn Baù Traûi 210 12 12 tn###
###
Nguyeãn Baù Traûi 210 12 12 tn
35p2 06 Nguyeãn Baù Traûi traân 210 12 ml
75p4 08 Nguyeãn Baù Traûi an 210 10 ml
Nguyeãn Baûo Luïc 211 7 7
Nguyeãn Baûo Luïc 211 6 6
Nguyeãn Baûo Luïc linh 211 4 MTA
Nguyeãn Taán Duõng 212 8 8
Nguyeãn Taán Duõng 212 4 4
Nguyeãn Taán Duõng kieàu 212 8 mt
Nguyeãn Thò Lang 213 2 2
Nguyeãn Thò Lang 213 6 6
Nguyeãn Thò Lang 213 12 12 tn###
###
Nguyeãn Thò Lang 213
Nguyeãn Vaên Baøi 214 3 3
Nguyeãn Vaên Baøi 214 3 3
Nguyeãn Vaên Baøi 214 5 5
Nguyeãn Vaên Baøi 214 5 5
Nguyeãn Vaên Baøi 214 7 7
Nguyeãn Vaên Giang 215 3 3
Nguyeãn Vaên Giang 215 3 3
Nguyeãn Vaên Giang 215 8 8
Nguyeãn Vaên Giang aân 215 3 mta
Nguyeãn Vaên Hy 216 5 5
Nguyeãn Vaên Hy 216 7 7
Nguyeãn Vaên Hy 216 3 3
Nguyeãn Vaên My 217 6 6
Nguyeãn Vaên My 217 2 2
Nguyeãn Vaên My 217 4 4
Nguyeãn Vaên My
Nguyeãn Vaên My
Nguyeãn Vaên My
Nguyeãn Vaên My
Nguyeãn Vaên Naêm 218 6 6
Nguyeãn Vaên Naêm 218 7 7
Nguyeãn Vaên Naêm vinh 218 4 MTA
Nguyeãn Vaên Naêm loäc 218
Nguyeãn Vaên Sôn 219 6 6
Nguyeãn Vaên Sôn 219 7 7
Nguyeãn Vaên Sôn 219 12 12 tn
Nguyeãn Vaên Sôn 219 11 11
Ñoaøn Vaên Nhu 220 9 9
Ñoaøn Vaên Nhu 220 5 5
Ñoaøn Vaên Nhu 220 12 12 tn###
###
32p2 09 Ñoaøn Vaên Nhu cöông 220 9 MT
Phaïm Vaên Deã 221 5 5
Phaïm Vaên Deã 221 8 8
Phaïm Vaên Deã trinh 221 5 MTA
Phaïm Vaên Naõi 222 7 7
Phaïm Vaên Naõi
Phaïm Vaên Naõi 222 7 7
Phaïm Vaên Naõi
Phaïm Vaên Naõi
Phaïm Vaên Naõi
Phaïm Vaên Naõi 222 12 12 ###
20p1 06 Phaïm Vaên Naõi minh 222 12 ml
Traàn Vaên Mieâu 223 4 4
Traàn Vaên Mieâu 223 1 1
Traàn Vaên Mieâu 223 12 12 tn###
###
41p3 06 Traàn Vaên Mieâu dung 223 12 ml
Tröông Trung Beù Moät 224 3 3
Tröông Trung Beù Moät 224 5 5
Chaâu Thanh Tuøng 225 12 12 ######
Chaâu Thanh Tuøng 225 7 7 ###
Chaâu Thanh Tuøng phöông 225 8 mt
Chaâu Thanh Tuøng taâm 225 1 mta
Döông Ngoïc Daï 226 6 6
81p5 08 Döông Ngoïc Daï gaám 226 10 tt
Döông Ngoïc Daï 226 5 5
Döông Ngoïc Daï 226 11 11 ###
Döông Ngoïc Daï ngaân 226 6 mt
Leâ Vaên Xinh 227 2 2
Leâ Vaên Xinh 227 2 2
Leâ Vaên Xinh 227 4 4
Leâ Vaên Xinh 227 8 8 ###
Leâ Thaønh Thao 228 5 5
Leâ Thaønh Thao 228 7 7
Leâ Thaønh Thao 228 7 7
Leâ Thaønh Thao 228 6 6
Leâ Thaønh Thao 6 6
Leâ Thaønh Thao maãn 228 1 MTA
Leâ Thaønh Thao
Leâ Thaønh Thao
Leâ Thaønh Thao 228
Leâ Vaên Duõng 229 5 5
Leâ Vaên Duõng 229 5 5
Leâ Vaên Duõng minh 229 6 mt
Leâ Vaên Duõng nhung 229 1 MTA
Leâ Vaên Duõng 229
Leâ Vaên Ngheà 230 5 5
Leâ Vaên Ngheà 230 5 5
Leâ Vaên Ngheà 230 5 5
Leâ Vaên Ngheà 230 5 5
Leâ Vaên Ngheà traân 230 2 mta
Leâ Vaên Ngheà 230 ps
Nguyeãn Höõu Thanh
Nguyeãn Höõu Thanh
Nguyeãn Höõu Thanh
Nguyeãn Höõu Thanh linh 7 7 MT
Nguyeãn Ngoïc Trieäu 231 5 5
Nguyeãn Ngoïc Trieäu 231 5 5
Nguyeãn Ngoïc Trieäu 231 6 6
Nguyeãn Ngoïc Trieäu 231 9 9
Nguyeãn Ngoïc Trieäu 231 7 7
Nguyeãn Ngoïc Trieäu nhung 231 2 mta
Nguyeãn Thò Tính
Nguyeãn Vaên Baûy 232 5 5
Nguyeãn Vaên Baûy 232 5 5
Nguyeãn Vaên Baûy 232 6 6
Nguyeãn Vaên Baûy 232 5 5
Nguyeãn Vaên Baûy 232 9 9 tn
Nguyeãn Vaên Baûy 232
Nguyeãn Vaên Baûy 232
Nguyeãn Vaên Baûy 232
Nguyeãn Vaên Baûy 232
Nguyeãn Vaên Hieám 233 3 3
Nguyeãn Vaên Hieám 233 2 2
Nguyeãn Vaên Hieám
Nguyeãn Vaên Hieám 233 8 8
Nguyeãn Vaên Hieám
Nguyeãn Vaên Hieám 233 6 6
Nguyeãn Vaên Hieám 233 7 7
Nguyeãn Vaên Hieám
Nguyeãn Vaên Hieám
Nguyeãn Vaên Hieám 233
Nguyeãn Vaên Hieàn 234 3 3
Nguyeãn Vaên Hieàn
Nguyeãn Vaên Hieàn
Nguyeãn Vaên Hieàn 234 6 6
Nguyeãn Vaên Hieàn mai 234 5 Taân thaønh
Nguyeãn Vaên Hieàn 234 6 6
Nguyeãn Vaên Hieàn an 234 5 MTA
Nguyeãn Vaên Hieàn
Nguyeãn Vaên Hieàn khoa 234 3 mta
Nguyeãn Vaên Lieâm 235 6 6
Nguyeãn Vaên Lieâm 235 5 5
Nguyeãn Vaên Lieâm ngaân 235 4 mta
Nguyeãn Vaên Lieâm chinh 235 1 mta
Nguyeãn Vaên Lieâm 235
Nguyeãn Vaên Lieãu 236 5 5
Nguyeãn Vaên Lieãu 236 5 5
Nguyeãn Vaên Lieãu 4 4
Nguyeãn Vaên Lieãu 4 4
Nguyeãn Vaên Lieãu 236 7 7
Nguyeãn Vaên Lieãu traân 236 1/2 mta
Nguyeãn Vaên Lieãu troïng 236
Nguyeãn Vaên Mua 237 5 5
Nguyeãn Vaên Mua 237 5 5
Nguyeãn Vaên Mua
Nguyeãn Vaên Mua 237 5 5
Nguyeãn Vaên Mua 7 7
Nguyeãn Vaên Mua
Nguyeãn Vaên Mua haäu 237 1 MTA
Nguyeãn Vaên Mua 237 4 4
Nguyeãn Vaên Naâu 238 3 3
Nguyeãn Vaên Naâu 238 5 5
Nguyeãn Vaên Naâu 238 8 8
Nguyeãn Vaên Naâu 238 5 5 ###
###
Nguyeãn Vaên Naâu 238 6 6 ###
###
Nguyeãn Vaên Naâu thieän 238 6 6
Nguyeãn Vaên Sieâng 239 4 4
Nguyeãn Vaên Sieâng 239 2 2
Nguyeãn Vaên Sieâng 239 6 6
Nguyeãn Vaên Sieâng 239 7 7
26p2 09 Nguyeãn Vaên Sieâng trung 239 9 mt
Nguyeãn Vaên Sieâng nghóa 239 8 mt
Nguyeãn Vaên Sieâng nhaân 239 5 MTA
Nguyeãn Vaên Thoâng
Nguyeãn Vaên Thoâng
Nguyeãn Vaên Thoâng
Nguyeãn Vaên Thoâng ###
Nguyeãn Vaên Thoâng
Nguyeãn Vaên Thoâng
Nguyeãn Vaên Thoângphong 3 3 HTP.TX
Nguyeãn Vaên Toá 240 5 5
Nguyeãn Vaên Toá 240 7 7
Nguyeãn Vaên Toá 240 5 5
Nguyeãn Vaên Toá 240 8 8
Nguyeãn Vaên Toá 240 6 6
Nguyeãn Vaên Toá 240 11 11 TT
Nguyeãn Vaên Toá 240 4 4
Nguyeãn Vaên Toá 240
Nguyeãn Vaên Toá 240 7 7
Ñoã Thò Tuùc 241 5 5
Ñoã Thò Tuùc 241 6 6
Ñoã Thò Tuùc 241 5 5
Ñoã Thò Tuùc 241 5 5
Ñoã Thò Tuùc 241 6 6
Traàn Vaên Aån 242 5 5
Traàn Vaên Aån 242 6 6
137p7 07 Traàn Vaên Aån nguyeân242 11 ml
Traàn Vaên Aån haân 242
Voõ Vaên Thaønh 243 5 5
Voõ Vaên Thaønh 243 5 5
Voõ Vaên Thaønh ###
Voõ Vaên Thaønh ###
Voõ Vaên Thaønh dònh 243 2 mta
Chaâu Vaên Nhöùt 244 5 5
Chaâu Vaên Nhöùt 244 5 5
Chaâu Vaên Nhöùt 244 6 6
Chaâu Vaên Nhöùt 244 10 10
Chaâu Vaên Nhöùt 244 8 8 ###
Döông Vaên Treân 245 3 3
Döông Vaên Treân 245 3 3
Döông Vaên Treân 245 2 2
Döông Vaên Treân
Döông Vaên Treân 245 4 4
Döông Vaên Treân 245 3 3
Leâ Vaên Lö 363 4 4
Leâ Vaên Lö 363 4 4
Leâ Vaên Lö 363 6 6
Leâ Vaên Lö 363 7 7
Leâ Vaên Lö trinh 363 5 mta
Leâ Vaên Lö mai 363
Leâ Vaên Nam 247 4 4
Leâ Vaên Nam 247 2 2
Leâ Vaên Nam 247 2 2
Leâ Vaên Nam 247 5 5
Leâ Vaên Nam
Leâ Vaên Nam 247 6 6
Leâ Vaên Nam 247 12 12 ###
Leâ Vaên Nam 247 12 12 tn
36p2 08 Leâ Vaên Nam trong 247 10 ml
Leâ Vaên Nam
Leâ Vaên Nam
Leâ Vaên Ngoan 248 5 5
Leâ Vaên Ngoan 248 5 5
Leâ Vaên Ngoan 248 aêm†
Leâ Vaên Ngoan 248 3 3
Leâ Vaên Ngoan 248 7 7
Leâ Vaên Ngoan 248 9 9
Leâ Vaên Ngoan 248
Leâ Vaên Quaân 249 2 2
Leâ Vaên Quaân 249 3 3
Leâ Vaên Quaân 249 6 6
Leâ Vaên Quaân 249 6 6
Leâ Vaên Quaân 249 9 9
Leâ Vaên Quaân
Leâ Vaên Quaân
Leâ Vaên Quaân
Leâ Vaên Quaân
Leâ Vaên Quaân
Leâ Vaên Quaân
Leâ Vaên Quaân
Leâ Vaên Quaân
Leâ Vaên Quaân
Leâ Vaên Quaân
Leâ Vaên Quaân
Leâ Vaên Tính 250 5 5
Leâ Vaên Tính
Leâ Vaên Tính 250 4 4
Leâ Vaên Tính 250 4 4
Leâ Vaên Tính
Leâ Vaên Tính taâm 250 6 6
Leâ Vaên Veïn 251 3 3
Leâ Vaên Veïn 251 5 5
Leâ Vaên Veïn 251 4 4
Leâ Vaên Veïn 251 6 6
Leâ Vaên Veïn 251 6 6
Leâ Vaên Veïn 251 11 11 ###
Leâ Vaên Veïn 251 7 7
Leâ Vaên Voán 252 6 6
Leâ Vaên Voán 252 5 5
Leâ Vaên Voán 252 10 10 ###
Leâ Vaên Voán 252 12 12 tn
Leâ Vaên Vui 253 6 6
Leâ Vaên Vui 253 5 5
Leâ Vaên Vui 253 8 8
71p4 06 Leâ Vaên Vui traân 253 12 tn###
Leâ Vaên Vui
Leâ Vaên Vui 253 4 4
Leâ Vaên Vui
Nguyeãn Vaên Löïu 254 5 5
Nguyeãn Vaên Löïu 254 4 4
Nguyeãn Vaên Löïu 254 3 3
Nguyeãn Vaên Löïu
Nguyeãn Vaên Löïu 254 9 9
Nguyeãn Vaên Löïu taâm 254
Nguyeãn Vaên Löïu 254
Nguyeãn Vaên Muoân 255 3 3
Nguyeãn Vaên Muoân 255 3 3
Nguyeãn Vaên Muoân 255 8 8
Nguyeãn Vaên Muoân 255 7 7
Nguyeãn Vaên Muoân trí 255 8 thcsMT
Nguyeãn Vaên Muoân ngaân 255 1 mta
Nguyeãn Vaên Ngaøn 256 5 5
Nguyeãn Vaên Ngaøn 256 3 3
Nguyeãn Vaên Ngaøn 256 8 8
Nguyeãn Vaên Ngaøn tyû 256 7 thcs MT
Nguyeãn Vaên Ngaøn 256 8 8
Nguyeãn Vaên Ngaøn 256
Nguyeãn Vaên Ngaøn 256
Nguyeãn Xuaân Thaønh 257 5 5
Nguyeãn Xuaân Thaønh 257 4 4
70p4 06 Nguyeãn Xuaân Thaønh
trang 257 12 tn###
Nguyeãn Xuaân Thaønh
caûnh 257 7 mt
Nguyeãn Xuaân Thaønh 257
Nguyeãn Xuaân Thaønh 257
Traàn Vaên Ngoä 258 5 5
Traàn Vaên Ngoä 258 5 5
Traàn Vaên Ngoä 258 5 5
Traàn Vaên Ngoä 258 4 4
Traàn Vaên Ngoä 258 5 5
Traàn Vaên Ngoä haèng 258
Traàn Vaên Ngoä 258
Traàn Vaên Ngoä sang 258 1 1
Traàn Vónh Hai 259 7 7
Traàn Vónh Hai 259 5 5
Traàn Vónh Hai 259 12 12 x
Traàn Vónh Hai 259 12 12 tn ###
111p6 08 Traàn Vónh Hai yeân 259 10 ml
Voõ Thò Rôõ 260 1 1
Voõ Thò Rôõ
Voõ Thò Rôõ 260 3 3
Voõ Thò Rôõ 260 6 6
Voõ Thò Rôõ
Voõ Thò Rôõ 260
Voõ Thò Rôõ quoác 260 7/1 thcsmt
Buøi Thò Kieàn 261 3 3
Buøi Thò Kieàn 261 12 12
Buøi Thò Kieàn 261 12 12 tn
Döông Kim Sa 262 9 9
Döông Kim Sa 262 6 6
Döông Kim Sa 262 5 5
Döông Kim Sa 262 4 4
Döông Kim Sa 262 4 4
Döông Vaên Ba
Laâm Höõu Dình 263 6 6
Laâm Höõu Dình 263 6 6
Laâm Höõu Dình 263 12 12
Laâm Höõu Dình 263 10 10
Laâm Höõu Dình dieãm 263 9pc
Laâm Höõu Phöôùc 264 6 6
Laâm Höõu Phöôùc 264 4 4 ###
Laâm Höõu Phöôùc taøi 264 4 mta
Laâm Taâm Löu 265 6 6
Laâm Taâm Löu 265 9 9
Laâm Taâm Löu tuù 265
Laâm Taâm Löu 265
Laâm Taâm Taøu 266 4 4
Laâm Taâm Taøu 266 5 5
Laâm Taâm Taøu 266 5 5
Laâm Taâm Taøu 266 5 5
Laâm Taâm Taøu 266 10 10
Laâm Taâm Taøu 266 8 8
Laâm Taâm Taøu hoaø 266
Laâm Taâm Traàm 267 5 5
Laâm Taâm Traàm 267 6 6
Laâm Taâm Traàm 267 12 12 tn
Laâm Taâm Traàm 267 10 10
Laâm Taâm Traàm 267 12 12
Laâm Taâm Traàm 267
Laâm Thò Cuùc 268 7 7
Laâm Thò Neát 269 5 5
Leâ Vaên Chaïnh 230 5 5
Leâ Vaên Chaïnh 230 5 5
Leâ Vaên Chaïnh 230 7 7
Leâ Vaên Chaïnh 230 4 4
Leâ Vaên Chaïnh 230 12 12 tn
Leâ Vaên Döõng 231 2 2
Leâ Vaên Döõng 231 3 3
Leâ Vaên Döõng 231 7 7
Leâ Vaên Döõng 231 12 12 tn###
Leâ Vaên Döõng 231 11 11
Leâ Vaên Döõng daøo 231 6b
Leâ Vaên Sum 232 5 5
Leâ Vaên Sum 232 2 2
Leâ Vaên Sum 232 5 5
Leâ Vaên Sum 232 5 5
Leâ Vaên Sum 232 9 9
Leâ Vaên Sum linh 232
Leâ Vaên Thuû 233 4 4
Leâ Vaên Thuû 233 3 3
Leâ Vaên Thuû 233 12 12 tn
8p1 08 Leâ Vaên Thuû höng 233 10 ml
Leâ Vaên Thuû thanh 233 3 mta
Leâ Vaên Tö 234 4 4
Leâ Vaên Tö 234 4 4
Leâ Vaên Tö 234 12 12 tn
Leâ Vaên Tö 234 12 12 tn
Leâ Vaên Tôùi 235 4 4
Leâ Vaên Tôùi 235 4 4
Leâ Vaên Tôùi 235 4 4
Leâ Vaên Tôùi 235 6 6
Leâ Vaên Tôùi 235 6 6
Leâ Vaên Tôùi 235 5 5
Leâ Vaên Tôùi 235 9 9
Leâ Vaên Xoài 236 6 6
Leâ Vaên Xoài 236 4 4
Leâ Vaên Xoài 236 5 5
Leâ Vaên Xoài 236 5 5
Leâ Vaên Xoài 236 10 10
11p1 07 Leâ Vaên Xoài haèng 236 10
Ñaëng Vaên Chaân 237 2 2
Ñaëng Vaên Chaân 237 2 2
Ñaëng Vaên Chaân 237 4 4
Ñaëng Coâng Trình 238 8 8
Ñaëng Coâng Trình 238 4 4
Ñaëng Coâng Trình pheâ 238 6b
Ñaëng Coâng Trình khoeû 238 8 mt
Ñaëng Coâng Trình dieäu 238 6 mt
Nguyeãn Ñình Chieán 239 10 10
Nguyeãn Ñình Chieán 239 5 5
Nguyeãn Ñình Chieán thaéng 239 3 mta
Nguyeãn Ñình Leï 240 3 3
Nguyeãn Ñình Leï 240 10 10
Nguyeãn Ñình Leï 240 12 12 tn
15p1 08 Nguyeãn Ñình Leï ngoïc 240 10 ml
Nguyeãn Ñình Leï 240 12 12 tn
Nguyeãn Ñình Leï 240 3 3
Nguyeãn Ñình Nhi 241 4 4
Nguyeãn Ñình Nhi 241 3 3
Nguyeãn Ñình Nhi 241 7 7
Nguyeãn Ñình Nhi 241 7 7
Nguyeãn Ñình Nhi 241 9 9
Nguyeãn Ñình Nhi 241
Nguyeãn Thò Nöông 242 6 6
31p2 07 Nguyeãn Thò Nöông tuøng 242 9 MT
Nguyeãn Thò Ñuùm 243 2 2
Nguyeãn Vaên Taéng 244 4 4
Nguyeãn Vaên Taéng 244 5 5
Nguyeãn Vaên Taéng 244 6 6
Nguyeãn Vaên Taéng 244 11 11
Nguyeãn Vaên Taéng 244 12 12 tn
Nguyeãn Vaên Taéng 244 8 8
Nguyeãn Vaên Taéng 244
Phaïm Vaên Nhaân 245 6 6
Phaïm Vaên Nhaân 245 5 5
Phaïm Vaên Nhaân thoa 245 8
Phaïm Vaên Nhaân thuyû 245 7 mt
Phaïm Vaên Thoâng 246 6 6
Phaïm Vaên Thoâng 246 3 3
Phaïm Vaên Thoâng 246 6 6
Phaïm Vaên Thoâng 246 4 4
Phaïm Vaên Trieàu 362 6 6
Phaïm Vaên Trieàu 362 6 6
Phaïm Vaên Trieàu cöôøng 362 7
Phaïm Vaên Trieàu thö 362 3 3 mta
Phan Vaên Danh 364 5 5
Phan Vaên Danh 364 5 5
Phan Vaên Danh
Phan Vaên Danh 364 10 10 ###
Phan Vaên Danh 364 6 6
Phan Vaên Danh 364 9 9 ###
Phan Vaên Danh kha 4 4 mta
Phan Vaên Danh
Traàn Anh Kieät 249 8 8
Traàn Anh Kieät 249 6 6
Traàn Anh Kieät haân 249 6 6
Traàn Anh Kieät tröôøng 249 3 mta
Traàn Ngoïc Chôø 250 3 3
Traàn Ngoïc Chôø 250 3 3
Traàn Ngoïc Chôø 250 8 8 ###
Traàn Ngoïc Chôø ###
Traàn Ngoïc Chôø 250 12 12 tn###
Traàn Ngoïc Chôø 250 ###
40p2 07 Traàn Ngoïc Chôø höông 250 8
Traàn Ngoïc Luoâng 251 4 4
Traàn Ngoïc Luoâng 251 2 2
Traàn Ngoïc Luoâng 251 9 9
Traàn Ngoïc Taøi 252 10 10
Traàn Ngoïc Taøi 252 6 6
26p2 08 Traàn Ngoïc Taøi thanh 252 10 ml
Traàn Ngoïc Taøi höng 252 7 mta
Traàn Ngoïc Taøi 252 10 10
Traàn Ngoïc Thaønh 253 5 5
Traàn Ngoïc Thaønh 253 3 3
Traàn Ngoïc Thaønh 253 6 6
Traàn Ngoïc Thaønh lan 253 9 9 mt
Traàn Ngoïc Thaønh 253 6 6
Traàn Ngoïc Thaønh luïa 253 8 mt
Traàn Ngoïc Thaønh linh 253 6 mt
Traàn Vaên Ñaønh 254 6 6
Traàn Vaên Ñaønh 254 7 7
Traàn Vaên Ñaønh 254 8 8 ###
Traàn Vaên Ñaønh trung 254 8 ###
Voõ Vaên Luaän 255 7 7
Voõ Vaên Luaän 255 4 4
Voõ Vaên Luaän khoa 255
Buøi Thò Ngoïc Hueä 256 2 2
Buøi Thò Ngoïc Hueä 256 8 8
Buøi Thò Ngoïc Hueä 256 12 12 ###
Buøi Thò Ngoïc Hueä 256 5 5
Buøi Thò Ngoïc Hueä thö 256 4 mta
Buøi Thò Ngoïc Hueä nghóa 256 3 mta
Leâ T Leä Haèng
Leâ T Leä Haèng
Leâ T Leä Haèng khaûi
Leâ T Leä Haèng thoa 6 6 MT
Leâ Thò Kieâm mc
Leâ Thò Kieâm 7 7
Leâ Thò Kieâm 9 9
Leâ Vaên Bang 351 4 4
Leâ Vaên Bang 351 4 4
Leâ Vaên Bang 351 6 6
Leâ Vaên Bang 351 9 9
Löông Vaên Tieång 257 5 5
Löông Vaên Tieång 257 6 6
Löông Vaên Tieång 257 8 8
Löông Vaên Tieång 257 7 7
Löông Vaên Tieång 257 10 10
Löông Vaên Tieång 257
Nguyeãn Thanh Lang 258 6 6
Nguyeãn Thanh Lang
Nguyeãn Thanh Lang ###
Nguyeãn Thanh Lang
Nguyeãn Thò Tö
Nguyeãn Thò Tö
Nguyeãn Thò Tö
Nguyeãn Thò Tö khaùi
Nguyeãn Thò Tö thoa 6 6 MT
Nguyeãn Vaên Söôùng 259 3 3
Nguyeãn Vaên Söôùng 259 3 3
Nguyeãn Vaên Söôùng 259 4 4
Nguyeãn Vaên Söôùngtoâ 259 10 10
Nguyeãn Vaên Söôùngsau 259 7b MT
Ñoã Ngoïc Sang 260 10 10
Ñoã Ngoïc Sang 260
Ñoã Ngoïc Sang lieâm 260 2 MTA
Ñoã Ngoïc Sang 260
Ñoã Ngoïc Sang 260 3 3
Phaïm Thò Kòp 261 3 3
Phaïm Thò Kòp 261 5 5
Phaïm Thò Maûnh 262 6 6
Phaïm Thò Maûnh 262 8 8
Phaïm Thò Maûnh 262 7 7
Phaïm Thò Maûnh kieät 262 6 mt
Phaïm Thò Maûnh an 262 2 mt
Phaïm Thò Thoâ 2 2
Phaïm Thò Traâm 163 3 3
Phaïm Thò Traâm 163 4 4
Phaïm Thò Traâm tuù 163 8 MT
Phaïm Thò Traâm nhaân 163 6 mt
Phaïm Thò Traâm 163 6 6
Traàn Thò Xem 264 5 5
Traàn Thò Xem 264 12 12 tn
Traàn Thò Xem 264 12 12 tn
Traàn Thò Xem 264 8 8
Traàn Vaên Vaøng 265 8 8
Traàn Vaên Vaøng 265 5 5
Traàn Vaên Vaøng
Traàn Vaên Vaøng 265 5 5
Traàn Vaên Vaøng
Traàn Vaên Vaøng 265 12 12 tn
Traàn Vaên Vaøng
Traàn Vaên Vaøng 11 11 ML
Traàn Vaên Vaøng tuyeàn 5 5 MTA
Traàn Vaên Vaøng 265 12 12 tn
Vuõ Vaên Söï 266 10 10
Vuõ Vaên Söï 266 7 7
Vuõ Vaên Söï 266 12 12 ML
37p2 07 Vuõ Vaên Söï daêng 266 11 ml

Buøi Vaên Luoâng 267 6 6


Buøi Vaên Luoâng 267 5 5
Buøi Vaên Luoâng danh 267 2 mta
Buøi Vaên Luoâng 267
Cao Vaên Chum 268 5 5
Cao Vaên Chum 268 4 4
Cao Vaên Chum 268 5 5
Cao Vaên Chum 268 9 9
Cao Vaên Chum 268
Chaâu Vaên Phöôùc 269 6 6
Chaâu Vaên Phöôùc 269 5 5
Chaâu Vaên Phöôùc hieáu 269 Taâm Thaàn
Chaâu Vaên Phöôùc saùng 269 8 mt
Chaâu Vaên Teøo 270 mc
Chaâu Vaên Teøo 270 3 3
Chaâu Vaên Teøo duy 270 7 mt
Döông Taán Dòch 271 5 5
Döông Taán Dòch 271 5 5
Döông Taán Dòch nghóa 271
Döông Taán Dòch 271
Hoà Vaên Lai 272 6 6
Hoà Vaên Lai 272 8 8
Hoà Vaên Lai quyeân 272 8 mt
Hoà Vaên Lai thaûo 272 4 mta
Hoà Vaên Thaûnh 273 5 5
Hoà Vaên Thaûnh 273 5 5
Hoà Vaên Thaûnh 273 12 12 tn
Hoà Vaên Thaûnh 273 12 12 tn
Hoà Vaên Thaûnh 273 12 12 tn
Huyønh Vaên Boâng 274 3 3
Leâ Hoàng Phuùc 275 12 12
189p6 08 Leâ Hoàng Phuùc hieáu 275 10 ml
Leâ Hoàng Phuùc 275 12 12
Leâ Höõu Thoï 276 5 5
Leâ Höõu Thoï 276 6 6
40p2 09 Leâ Höõu Thoï hieáu 276 9 mt
Leâ Höõu Thoï nhöït 276 3 mta
Leâ Minh Khöông 277 4 4
Leâ Minh Khöông 277 4 4
Leâ Minh Khöông 277 8 8
Leâ Minh Khöông 277 12 12
Leâ Minh Khöông cöôøng 277 6 6 mt
Leâ Minh Khöông 277 6 6
Leâ Minh Khöông 277 8 8
Leâ Minh Khöông 277
Leâ Quang Khaùnh 278 6 6
Leâ Quang Khaùnh 278 7 7
Leâ Quang Khaùnh baêng 278 2 mta
Leâ Quang Khaùnh 278
Leâ Taán Nghóa 279 3 3
Leâ Taán Nghóa 279 3 3
Leâ Taán Nghóa 279
Leâ Thanh Ñieàn 280 6 6
Leâ Thanh Ñieàn 280 6 6
Leâ Thanh Ñieàn quyeân 280
Leâ Thanh Ñieàn 280
Leâ Thaønh Phöôùc 281 6 6
Leâ Thaønh Phöôùc 281 4 4
Leâ Thaønh Phöôùc taøi 281 9 9
Leâ Thaønh Phöôùc sang 281
51p3 09 Leâ Thaønh Phöôùc taøi 281
Leâ Thò Beá 282 2 2
Leâ Thò Beá 282 6 6
Leâ Thò Beá 282 2 2
Leâ Thò Beá 282 6 6
Leâ Thò Haèng 283 4 4
Leâ Thò Haèng khaûi 283 6(beänh tim)
Leâ Thò Haèng thoa 283 8 8 mt
Leâ Thò Nhan 284 2 2
Leâ Thò Nhan 284 4 4
Leâ Thò Nhan 284 5 5
Leâ Thò Nhan 284 2 2
Leâ Thò Nhan 284 3 3
Leâ Thò Nhan 284
Leâ Thò Phöôïng 285 2 2
Leâ Thò Phöôïng nga 285 9 9
Leâ Vaên Haân 286 4 4
Leâ Vaên Haân 286 3 3
Leâ Vaên Haân 286 12 12
Leâ Vaên Haân 286 9 9
Leâ Vaên Höõu 287 4 4
Leâ Vaên Höõu 287 3 3
Leâ Vaên Höõu 287 6 6
Leâ Vaên Höõu 287 5 5
Leâ Vaên Höõu trinh 287 7
Leâ Vaên Höõu 287
Leâ Vaên Löïc 288 3 3
Leâ Vaên Löïc 288 4 4
Leâ Vaên Löïc 288 12 12 tn
Leâ Vaên Löïc 288 12 12 tn
12p1 07 Leâ Vaên Löïc haèng 288 11 ml
34p2 08 Leâ Vaên Löïc trang 288 11
Leâ Vaên Saùng 289 5 5
Leâ Vaên Saùng 289 5 5
Leâ Vaên Saùng tuøng 289
Leâ Vaên Sôn 290 8 8
Leâ Vaên Sôn 290 8 8
Leâ Vaên Sôn 290
Leâ Vaên Sôn 290 12 12
Leâ Vaên Sôn 290 9 9
Leâ Vaên Sôn tieán 290 3 mta
Leâ Vaên Sôn 290
Löông Thanh Tuøng 291 5 5
Löông Thanh Tuøng 291 9 9
Löông Thanh Tuøng phöông 291 3 mta
Löông Thanh Tuøng huy 291
Ñaëng Vaên Chaân 292 6 6
Ñaëng Vaên Chaân döôïm 292 1 mta
Ñaëng Vaên Thöùc 293 12 12
Ñaëng Vaên Thöùc 293 12 12 tn
Ñaëng Vaên Thöùc 293 10 10
Ñaëng Vaên Thöùc 293
Ngoâ Thò Nang 294 3 3
Ngoâ Thò Nang 294 9 9
Nguyeãn Hoaøng Tuaán 295 7 7
Nguyeãn Hoaøng Tuaán 295 7 7
Nguyeãn Hoaøng Tuaán 295
Nguyeãn Minh Trí 296 9 9
Nguyeãn Minh Trí 296 9 9
Nguyeãn Ngoïc Trung 297 4 4
Nguyeãn Ngoïc Trung 297 4 4
Nguyeãn Ngoïc Trung 297
Nguyeãn Ñình Chieán 298 10 10
Nguyeãn Ñình Chieán 298 10 10
Nguyeãn Ñình Chieán daáu 298 5 5 mta
Nguyeãn Ñình Nghóa 299 9 9
Nguyeãn Ñình Nghóa 299 9 9
Nguyeãn Ñình Nghóa huyeàn 299
Nguyeãn Phöôùc Taán 300 9 9
Nguyeãn Phöôùc Taán 300 8 8
Nguyeãn Phöôùc Taánhuyeàn 300 7 7 ba
Nguyeãn Phöôùc Taánloäc 300
Nguyeãn Quoác Tuaán 301 6 6
Nguyeãn Quoác Tuaán 301 6 6
Nguyeãn Quoác Tuaán 301
Nguyeãn Thanh Lieâm 302 12 12
Nguyeãn Thanh Lieâm 302 12 12
Nguyeãn Thanh Lieâm 302
Nguyeãn Thaønh Coâng 303 5 5
Nguyeãn Thaønh Coâng
tuù 303 3 mta
Nguyeãn Thaønh Coâng 303 6 6
Nguyeãn Thaønh Coâng 303
Nguyeãn Thaønh Long 304 5 5
Nguyeãn Thaønh Long 304 12 12
Nguyeãn Thaønh Longaùnh 10 10
Nguyeãn Thaønh Longhoà 4 4 mta
Nguyeãn Thò Caàn 305 3 3
Nguyeãn Thò Caàn 305 9 9
Nguyeãn Thò Caàn 305 6 6
Nguyeãn Thò Caàn thö 305 1 mta
Nguyeãn Thò Caàn 305
Nguyeãn Thò Chaân 306 3 3
Nguyeãn Thò Chaân 306 8 8
Nguyeãn Thò Chaân 306 11 11
Nguyeãn Thò Chaân 306 11 11 tt
Nguyeãn Thò Chaân 306 6 6
Nguyeãn Thò Chaân 306
Nguyeãn Thò Chaéc 307 mc
Nguyeãn Thò Chaéc 307 4 4
Nguyeãn Thò Chaéc 307 5 5
Nguyeãn Thò Chaéc 307 11 11
76p4 09 Nguyeãn Thò Chaéc thanh 307 9 mt
Nguyeãn Thò Hai 308 mc
Nguyeãn Thò Hai 308 6 6
Nguyeãn Thò Hai 308 9 9
Nguyeãn Thò Haûo 309 3 3
Nguyeãn Thò Haûo 309 8 8
Nguyeãn Thò Haûo 309 6 6
44p3 09 Nguyeãn Thò Haûo mol 309 9 mt
Nguyeãn Thò Haûo pha 309 7 mt
Nguyeãn Thò Leâ Dung 310 9 9
Nguyeãn Thò Leâ Dung 310
Nguyeãn Thò Leâ Dung 310
Nguyeãn Thò Lieân 311 4 4
Nguyeãn Thò Lieân 311 7 7
Nguyeãn Thò Lieân phuùc 311 5 mta
Nguyeãn Thò Lieân thaïnh 311 3 mta
Nguyeãn Thò Nöông 312 6 6
Nguyeãn Thò Nöông tuøng 312 6 6
Nguyeãn Thò Phaùt 313 2 2
Nguyeãn Thò Saùu 314 mc
Nguyeãn Thò Saùu 314 3 3
Nguyeãn Thò Saùu 314 1 1
Nguyeãn Thò Saùu lôïi 314 5 mta
Nguyeãn Vaên Chöa 315 5 5
Nguyeãn Vaên Chöa 315 4 4
Nguyeãn Vaên Chöa 315 8 8
Nguyeãn Vaên Chöa 315 8 8
Nguyeãn Vaên Chöa dung 315
Nguyeãn Vaên Chöa 315
Nguyeãn Vaên Dôïn 316 3 3
Nguyeãn Vaên Dôïn 316 4 4
27p2 07 Nguyeãn Vaên Dôïn sang 316 7
Nguyeãn Vaên Dôïn thaém 316 8 Taâm Thaàn
Nguyeãn Vaên Gaàn 317 4 4
Nguyeãn Vaên Gaàn 317 5 5
Nguyeãn Vaên Gaàn 317 8 8
Nguyeãn Vaên Gaàn 317 12 12 tn
laàn 2 08 Nguyeãn Vaên Gaàn ngaân 317 9 tn
Nguyeãn Vaên Giang 318 5 5
Nguyeãn Vaên Giang 318 8 8
Nguyeãn Vaên Giang 318
Nguyeãn Vaên Giang 318 8 8
Nguyeãn Vaên Hieáu 120 5 5
Nguyeãn Vaên Hieáu thaûo 120 2 2 mta
Nguyeãn Vaên Lo 320 6 6
Nguyeãn Vaên Lo 320 7 7
Nguyeãn Vaên Lo haäu 320 4 4 mta
Nguyeãn Vaên Lo thuyù 320
Nguyeãn Vaên Muoân 321 4 4
Nguyeãn Vaên Muoân 321 3 3
Nguyeãn Vaên Muoân 321 5 5
Nguyeãn Vaên Thaïnh 322 4 4
Nguyeãn Vaên Thaïnh 322 4 4
Nguyeãn Vaên Thaïnh nhö 322 4 mta
Nguyeãn Vaên Thaïnh 322
Nguyeãn Vaên Thanh 323 6 6
Nguyeãn Vaên Thanh 323 6 6
Nguyeãn Vaên Thanh thuyû 323 3 3
Nguyeãn Vaên Trai 324 4 4
Nguyeãn Vaên Trai 324 6 6
Nguyeãn Vaên Trai trung 324 7 7 mt
Nguyeãn Vaên Xuyeân 325 8 8
Nguyeãn Vaên Xuyeân 325 1 1
Nguyeãn Vaên Xuyeântuaán 325 4 4
Nguyeãn Vaên Xuyeânhaân 325 2 mta
Phaïm Thò Bay 326 4 4
Phaïm Thò Bay 326 7 7
Phaïm Thò Heát 327 3 3
Phaïm Thò Heát 327 9 9
Phaïm Thò Heát 327 7 7
Phaïm Thò Ñeït 328 10 10
Phaïm Thò Ñeït 328 10 10
Phaïm Thò Ñeït thuö 328 1 1 mta
41p3 09 Phaïm Vaên Hoaøng hieáu 329
Phan Minh Hoàng 330 11 11
Phan Minh Hoàng 330 7 7
Phan Minh Hoàng kha 330 7 mt
Phan Vaên Taùnh 331 4 4
Phan Vaên Taùnh 331 4 4
Phan Vaên Taùnh 331 6 6
Phuøng Vaên Bieân 332 5 5
Phuøng Vaên Bieân 332 9 9
Phuøng Vaên Bieân haûo 332
Phuøng Vaên Nhö 333 5 5
Phuøng Vaên Nhö 333 5 5
Phuøng Vaên Nhö 333 5 5
Phuøng Vaên Nhö 333 9 9
Traàn Kim Cöôøng 334 6 6
Traàn Kim Cöôøng 334 6 6
Traàn Kim Cöôøng nga 334 2 mta
Traàn Ngoïc Aùnh 335 9 9
Traàn Ngoïc Aùnh 335 12 12
Traàn Ngoïc Aùnh 335 11 11
Traàn Ngoïc Dö 336 5 5
Traàn Ngoïc Dö 336 5 5
Traàn Ngoïc Dö nhi 336 3 mta
Traàn Ngoïc Dö 336
Traàn Ngoïc Luoâng 337 7 7
Traàn Ngoïc Luoâng 337
Traàn Thanh Bình 338 9 9
Traàn Thanh Bình 338 6 6
Traàn Thanh Bình tuyeàn 338 7
Traàn Thanh Hoà 3 3
Traàn Thanh Hoà 4 4
Traàn Thanh Hoà duy 6 6 mt
Traàn Thanh Hoà nhö 2 2 mta
Traàn Thò Baûy 340 mc
Traàn Thò Baûy 340 6 6
Traàn Thò Baûy 340 6 6
Traàn Thò Baûy 340
Traàn Thò Gaám 341 9 9
Traàn Thò Gaám hieàn 341 3 3 mta
Traàn Thò Gaám 341 Aáp 3
Traàn Vaên Thaønh 342 4 4
Traàn Vaên Thaønh 342 2 2
Traàn Vaên Thaønh 342 3 3
Traàn Vaên Thaønh 342 5 5
Traàn Vaên Thaønh 342 7 7
Traàn Vaên Thaønh 342 8 8
Traàn Vaên Thaønh trang 342 8 8
Tröông Ngoïc Nhö 343 7 7
Tröông Ngoïc Nhö 343 6 6
Tröông Ngoïc Nhö 343
Tröông Nhaät Linh 344 9 9
Tröông Nhaät Linh 344 12 12
Tröông Nhaät Linh 344
Voõ Hoaøng Nhöït 345 12 12
Voõ Hoaøng Nhöït nhung 345 7 7
Voõ Hoaøng Nhöït 345
Voõ Vaên Chanh 346 10 10
Voõ Vaên Chanh 346 8 8
Voõ Vaên Chanh 346 12 12 tn
Voõ Vaên Chanh 346 12 12 tn
Voõ Vaên Chanh 346 10 10
Voõ Vaên Chanh 346 12 12 tn
Voõ Vaên Taân 347 5 5
Voõ Vaên Taân 347 6 6
Voõ Vaên Taân phong 347 6 6
Voõ Vaên Töôûng 348 4 4
Voõ Vaên Töôûng 348 4 4
Voõ Vaên Töôûng 348 12 12 ml
24p2 08 Voõ Vaên Töôûng thaém 348 10 ml
Voõ Vaên Töôûng huyønh 348 3 3 mta
Voõ Vaên Töôûng thö 348 1 mta
Voõ Vaên Töôûng 348
Voõ Vaên Trung 349 5 5
Voõ Vaên Trung 349 5 5
Voõ Vaên Trung 349 beänh
Voõ Vaên Trung 349 4 4
Voõ Vaên Trung 349 10 10
4p1 07 Voõ Vaên Trung dieäp 349 11 ml

Nguyeãn Vaên Sôn nhö 219 6/3 ps


Phaïm Vaên Trieàu my 362 2/3 ps
Leâ Vaên Ngoan thaém 248
Döông Kim Sa traân 262 2/1 ps
64p4 07 Cao Vaên Chum vuõ 268 ps
Leâ Vaên Voâ thaéng 350 6/3 ps
61p4 08 Leâ Vaên Voâ phöông 350 ps
71p4 08 Leâ Vaên Bang trung 351 ps
Leâ Vaên Bang kieáu 351 6/2 ps
Leâ Vaên Bang giang 351 3/1 ps
Leâ Thò Nhoû 353
Leâ Thò Nhoû haân 353
Nguyeãn Vaên Naêm 356
Nguyeãn Vaên Naêm 356
Nguyeãn Vaên Naêm kha 356
Döông Minh Thaéng 358 5 5
Döông Minh Thaéng 358 5 5
Nguyeãn Minh Taán 359 6 6
Nguyeãn Minh Taán 359 6 6
Nguyeãn Minh Taán nghóa 359

Traàn Thanh Bình thuaän 338


Lyù Ngoïc Doïn 361
Lyù Ngoïc Doïn doà 361
Buøi Vaên Chì khoa 151 1/1 ps
Traàn Anh Taùm tuaán 352 6/2 ps
Traàn Anh Taùm tuuù 352 3/3 ps
Traàn Anh Taùm taøi 352 2/2 ps
Leâ Vaên Ñöôøng yù 354 6/2 ps
Leâ Vaên Ñöôøng 354
Leâ Vaên Ñöôøng 354
Leâ Thò Saùu tuaán 355 7/1 ps
Leâ Thò Saùu 355 4 4
Leâ Vaên Phuùc 357
Leâ Vaên Phuùc 357
Leâ Vaên Phuùc phaùt 357 7/2 ps
Döông Minh Thaéng vi 358 2/3 ps
65p4 06 Döông Vaên Sôn thanh 369 ps
5p1 07 Nguyeãn Thanh Duõngdieäu 370 ps
135p7 07 Nguyeãn Vaên Vieân ngoïc 371 ps
32p2 07 Traàn Vaên Minh vuõ 372 ps
Voõ Vaên Naêm an 6/3ba ps

Leâ Quoác Phi 368 2/2 ps


Leâ Quoác Phi 368 8
Leâ Quoác Phi 368 8
Nguyeãn Vaên Hoaøng 35 ps
Nguyeãn Phöôùc Tieán 365 6 6
Nguyeãn Phöôùc Tieán 365 5 5
Nguyeãn Phöôùc Tieándueân 365
Nguyeãn Ñình Khoái 366
Nguyeãn Ñình Khoái 366
Nguyeãn Ñình Khoái thanh 366
Haø Ngoïc Sang hoaøi 367
Laâm Taâm Quan 93
Haø Ngoïc Sang 367 9
Haø Ngoïc Sang 367 9
Toát Boû
nghieäp
hoïc ngheà
Hoaøn caûnh
Ñang
Ñaõ TNlôùp naêmñaëc bieät
hoïc
Loaïi con LS
maáy conTB
ghi chuù
naêm con moà coâi
khuyeát taät
chuyeån ñi
1###
8###

5###
6###
10###

ÑHNL

4###
8###
THYT BVCR
THYT BVHT

12###
8###

5###
5###

8###

10###
3###
6###
11###
9###
7###
7###
4###

3###
3###
SP Ñöùc Hueä
12###
10###

5###

2###

1###

6###
6###
3###

2 ###

ÑHSPÑT

8###

3###
7###
3###
11###
7###

11###
3###
10###

5###
5###
12###
7###
3###
5###
10###

5###
5###
5###
5###

4###
4###

6###

4###
6###

9###
5###
1###
7###
10###
8###

12###
TC KT

7###

6###

### YT

### CÑSP

1###
3###
### CÑSP
10###

6###
8###
8###

3###
3###

7###

3###
8###
5###
6###

5### TB
11###
12###
3###
1###
5###
2###

5###

9###
8###

3###
2###
2###
7###

5###

9###

5###
### CÑSP
ÑHYD
ÑHYD
7###
7###
### YT
9###

3###
8###
102p6 2006

6###
3###

6###

6###

5###
10###

7###

1###
1###
3###
6###
9###
1###
10###

4###
6###
6###

### ÑHGTVT

Aáp 3
Aáp 3

5###
2###

12###

5###
11###
5###
7###
8###
2###

4###
7###
6###

4###
6###

3###
4###
4###

6###
2###
9###
7###
7###

8###
Aáp 3
Aáp 3
Aáp 3
Aáp 3

3###
5###
5###

5###
7###

3###

4###
6###

5###
2###
9###
5###
12###
10###

4###

5###
3###
4###
4###
6###
6###

7###

### CÑSPLA

6###
4###
5###
7###

3###
3###
8###
4###

5###

5###

6###

Aáp 3
Aáp 3
Aáp 3
3###
2###

7###
3###
8###
### CÑSPLA

2###
6###
3###

Aáp 3
Aáp 3
Aáp 3
Aáp 3
7###

6###
8###
5###
2###
2###
5###

12###

6###
3###

12
8###

3###
5###
5###
### THGTCCTP
10###
5###
0 phieáu

3###
7###
MC

3###
5###
6###

3###
5###
9###
10###
8### o nhaäpkhaåu
o nhaäpkhaåu
o nhaäpkhaåu
3###
3###
### SPMG

10
8###

5###
4###
6###
6###
6###
7###
9###

3###
3###
3###
6###

8###
4###
8###
9###

4###
8###

7###

5###
3###
10###
5###

6###
10###
###
9###
12###
###
###

5###
5###

### CÑSP
10###

7###
3###

10###
5###

5###
7###

12###
12###
5###

3###
10###
6###

10###
5###
5###
10###
5###
5###
8###
###
3###
4###
6###

9###
9###

10###
5###

1###
5###
10###

4###
3###
6###
6###
6###
0 phieáu

9###
7###

7###

1###
10###

5###
7###
9###

3###
3###
3###
4###
7###
9###
5###
5###
7###
5###
5###
7###

10###

3
5###
6###
5###

8###

5###
10###
x ÑHNL
5###

3###
4###

8
7
ÑHKT

5###
3###

2###
7###
2###
8###
12###

3###
3###
muøchöõ
3###
5###
3###
6###
8###

5###
7###

8###
4###

8###
5###

5###
7###
CñCN4
12###
4###
10###
6###
THXD
9###
9###

2###
3###
2###
3###
5###
2###
9###
4###
5###

7###
7###
4###

4###
4###

2###
1###
9###
9###
6###
9###
5###
9###

0 phieáu

5###

2###
3###
9###
5###
9###
10###
2###

9###
6###

12###
ÑHNH

6###
6###

2###
3###
9###
2###
9###

4###
2###
4###
6###
9###

10###

4###

7###
4###
4###
8###
7###
2###

3###
6###
8###
8###
9###
ÑHKT
12###

2###
2###
2###
3###
4###
3###
10###
7###

1###
3###
5###
2###
5###
1###
2###
7###

2###
5###
9###
0 phieáu

6
6
6
12
6

3###
2###
6###

4###

7###

2###