ORDIN

Nr. 171 din 15 februarie 2005

pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Normativ privind proiectarea infra tructurilor de beton i beton armat pentru poduri"! indicativ N" 115#0$%& '() *+I, D*- +INI,)*R./ )R'N,"OR).RI/OR! (ON,)R.()II/OR ,I ).RI,+./.I '() ".0/I(') IN- +ONI)OR./ O1I(I'/ NR. 27$ bi din $ mai 2005 %& Ordinul nr. 17132005 a fo t publicat in +onitorul Oficial al Romaniei! "artea I! nr. 27$ din $ mai 2005 i e te reprodu i in ace t numar bi . In conformitate cu art. 24 alin. 2 din /egea nr. 1031555 privind calitatea in con tructii! cu modificarile ulterioare! in temeiul art. 2 pct. $5 i al art. 5 alin. 6$& din 7otararea 8uvernului nr. $123200$ privind organi9area i functionarea +ini terului )ran porturilor! (on tructiilor i )uri mului! cu modificarile i completarile ulterioare! avand in vedere "roce ul#verbal de avi9are nr. 55 din 25 octombrie 200$ al (omitetului tehnic de pecialitate # (), : i "roce ul#verbal de avi9are al (omitetului tehnic de coordonare generala nr. :131: noiembrie 200$!mini trul tran porturilor! con tructiilor i turi mului emite urmatorul ordin'rt. 1 ,e aproba Reglementarea tehnica "Normativ privind proiectarea infra tructurilor de beton i beton armat pentru poduri"! indicativ N" 115#0$! elaborata de .niver itatea )ehnica de (on tructii 0ucure ti! preva9uta in ane;a care face parte integranta din pre9entul ordin. 'rt. 2 "re9entul ordin e publica in +onitorul Oficial al Romaniei! "artea I! i intra in vigoare in termen de 20 de 9ile de la data publicarii. 'rt. 2 /a data intrarii in vigoare a pre9entului ordin e abroga orice di po9itie contrara. +ini trul tran porturilor! con tructiilor 8heorghe Dobre 'N*<' 1%& %& 'ne;a e te reprodu a in fac imil. NOR+')I= privind proiectarea infra tructurilor de beton 115#0$ i beton armat pentru poduri! indicativ N" i turi mului!

1. 8*N*R'/I)')I 1.1. "re9entul normativ e refera la proiectarea infra tructurilor din beton i beton armat pentru poduri i podete de cale ferata normala i ingu ta! de o ea i combinate. "revederile pre9entului normativ unt valabile i in ca9ul viaductelor au pa a>elor denivelate. 1.2. )erminologia i imbolurile utili9ate in normativ unt in concordanta cu recomandarile ,ocietatii Internationale de +ecanica "amanturilor i Inginerie 8eotehnica 6I.,.,.+.8.*.& i core pund celor utili9ate in prenormele europene legate de proiectarea geotehnica. 1.2. Infra tructura unei con tructii in general e te alcatuita dintr#o ub tructura i fundatii. In ca9ul infra tructurilor de poduri! ub tructura e te elevatia pilei au culeei. 'cea ta e te alcatuita la randul ei dintr#o parte intermediara in contact cu fundatia la nivelul ro tului elevatie#fundatie i re pectiv o parte uperioara care face legatura cu upra tructura i cu tera amentul in ca9ul culeelor. *levatia are rolul de a prelua incarcarile de la upra tructura i de a le tran mite fundatiilor. "roiectarea elevatiei ca ub tructura trebuie a a igure conlucrarea cu fundatia. 1undatiile au rolul de a prelua! tran mite i reparti9a terenului de fundare incarcarile tran mi e de la upra tructuri prin intermediul elevatiei infra tructurii. )erenul de fundare con tituie uportul con tructiei i re pectiv volumul de roca au pamant care ufera deformatii indu e de incarcarile tran mi e i reparti9ate de catre fundatii. 1.$. 1undatiile infra tructurilor podurilor pot fi directe au indirecte in functie de modul de tran mitere a incarcarilor de la tructura catre terenul de fundare. 1.5. 1undatiile infra tructurilor podurilor vor fi proiectate conform pre9entului normativ luand in con iderare reglementarile tehnice cone;e i documentele tehnice normative de referinta pre9entate in ane;ele I i II. 2. +')*RI'/* .)I/I?')* "*N)R. IN1R',)R.().RI/* D* "OD.RI 2.1. (aracteri ticile betoanelor utili9ate la reali9area infra tructurilor de poduri e tabile c de catre proiectant in functie de conditiile de mediu i influenta lor a upra durabilitatii betonului conform N* 012#55. 2.2. In ca9ul terenurilor de fundare fara ape agre ive cla ele u9uale pentru beton unt- (1:320 in ca9ul fundatiilor directe i (20325 pentru fundatiile indirecte i elevatii. In conditii de agre ivitate caracteri ticile betoanelor e tabile c conform pre criptiilor tehnice in vigoare. 2.2. )ipul de ciment ce e utili9ea9a la prepararea betonului pentru infra tructurile de poduri e tabile te in functie de conditiile de mediu in conformitate cu prevederile pre criptiilor tehnice in vigoare.

I D* 1. . . $. (ercetarea terenului de fundare pentru infra tructurile de poduri trebuie efectuata in functie de incadrarea in categoriile geotehnice mentionate.2.1. # (ategoria geotehnica 2 include infra tructurile de dimen iuni mari au ie ite din comun! care implica ri curi ma>ore privind conditiile de teren i3 au de incarcari e. $. daca sistemul de preluare a impingerii pamantului al elevatiei infrastructurii consta din ancoraje.cavarii i impune utili9area unor echipamente peciale@ # agre ivitatea chimica a apei ubterane! pamanturilor au rocilor.2. . $. "entru calculul impingerii active i re9i tentei pa ive a pamantului a upra infra tructurilor de poduri e recomanda utili9area teoriei lui (oulomb in conditii tatice re pectiv metoda +ononobe#OAabe in conditii dinamice. 2. Otelul beton trebuie a indeplinea ca conditiile tehnice preva9ute in pre criptiile tehnice in vigoare. $.)'. 'rmatura nece ara pentru reali9area infra tructurilor podurilor va fi de tipul otelurilor O027! "(52 re pectiv pla elor udate din .ceptional de dificile.iala! moment incovoietor i forta taietoare& nece are verificarilor ulterioare.ND'R* $.1.olicitarile tran mi e infra tructurilor podurilor e determina in gruparile fundamentale i peciale de incarcari@ e vor con idera gruparile de incarcari utili9ate la proiectarea upra tructurii i incarcarile determinate de actiuni aplicate direct infra tructurii 6impingerea pamantului! pre iunea apei etc&./. (*R(*)'R*' . Reglementarile tehnice cone. In plus.e vor re pecta reglementarile in vigoare. "roiectarea infra tructurii e te conditionata de dimen ionarea completa a upra tructurii.perienta de con truire pe ampla ament au in 9ona@ # tabilirea conditiilor hidrologice i hidrogeologice pe ampla ament@ # definirea gradului ei mic al ampla amentului. in general.$. "entru proiectarea i verificarea infra tructurilor de poduri in gruparile de calcul con iderate toate actiunile e reduc in centrul de greutate al ro tului elevatie# fundatie i re pectiv al talpii fundatiei.1.I ('/(. (ategoria geotehnica 2 pre upune tudii de arhiva i reali9area de inve tigatii geotehnice pecifice. 10101322#75! iar in ca9ul actiunilor ei mice e va tine eama de prevederile pre criptiilor tehnice in vigoare.tudiile geotehnice nece are proiectarii i reali9arii infra tructurilor de poduri vor fi reali9ate conform normelor in vigoare. Documentul tehnic normativ de referinta pentru determinarea actiunilor date de temperatura e.1. Distanta intre aceste puncte este cuprinsa. Incadrarea preliminara a unei infra tructuri de poduri intr#o categorie geotehnica e va face inainte de cercetarea geotehnica a terenului./.2.5.2. 2.ceptional de mari. (ategoria geotehnica 2 pre upune inve tigatii uplimentare fata de cele impu e la categoria geotehnica 2! ca de e.1.ecutia lucrarilor. . $./.1.1. 2./ )*R*N. Infra tructurile de poduri e incadrea9a in categoriile geotehnice 2 i 2 definite a tfel# (ategoria geotehnica 2 core punde tipurilor conventionale de lucrari i fundatii! fara ri curi ma>ore au conditii de teren i de olicitare neobi nuite au e.1. ' tfel e obtin valorile eforturilor ectionale 6N! +! ) # forta a.1.2.$.I D* 1. Numarul punctelor de investigatie geotehnica trebuie sa fie ales astfel incat sa se poata determina proprietatile terenului si variabilitatea acestora in lungul podului.ele I # III. investigatiile geotehnice trebuie sa se extinda pe distanta si la adancimea necesara pentru a se obtine proprietatile straturilor in care se vor fixa aceste ancoraje. (a un minim! cercetarea terenului de fundare va con ta din# recunoa terea ampla amentului! cu indicarea po9itiei con tructiilor i utilitatilor invecinate@ # recunoa tere topografiei i geomorfologiei regiunii ampla amentului@ # cercetarea hartilor i memoriilor geologice aferente 9onei@ # con ultarea inve tigatiilor geotehnice anterioare pe ampla ament i a datelor privind e. 2. iar adancimea de cercetare va fi corelata cu adancimea de fundare. $.ND'R* $.1. /ucrarile inginere ti care e incadrea9a in acea ta categorie geotehnica nece ita inve tigarea geotehnica a terenului! dar pot fi utili9ate metode de rutina pentru incercarile de laborator i de teren re pectiv pentru proiectarea i e.5.& unt pre9entate in ane.)N0.cavare 6cu e timarea marimii i di tributiei ace tora&@ # pre9enta unor roci au altor materiale tari care pot provoca dificultati pe parcur ul e.terioara e te .e va da o atentie deo ebita urmatoarelor a pecte care unt importante la reali9area infra tructurilor# pre9enta unor pamanturi granulare cu permeabilitati ridicate i cu pericol de antrenare hidrodinamica au a unor cavitati 6naturale au artificiale& care pot produce ta ari uplimentare@ # pre9enta unor blocuri au altor ob tacole care pot provoca dificultati la e.emplu incercari geotehnice comple.e pentru determinarea unor parametri caracteri tici utili9ati intr#un calcul de interactiune teren tructura prin metode numerice.NI 2.7. (*R(*)'R*' )*R*N. intre 10 m si 50 m in lungul podului.e i documentele tehnice normative de referinta recomandate pentru calitatea materialelor utili9ate la reali9area infra tructurilor de poduri 6ciment! agregate! apa aditivi! otel etc. .:. $. '()I.

$. ('/(./.I D* 1.2. (alculul la tarea limita de capacitate portanta e efectuea9a pentru# infra tructuri fundate direct pe pamanturi compre ibile@ # infra tructuri fundate direct pe pamanturi coe9ive foarte umede i aturate! upu e unei olicitari aplicate rapid@ # infra tructuri fundate direct pe terenuri alcatuite din roci tancoa e@ # infra tructuri fundate direct i upu e unor incarcari ori9ontale permanente importante 67 F 0!1 =&@ # infra tructuri cu fundatii indirecte. Dupa tipul lucrarii! capacitatea portanta de calcul a terenului de fundare poate fi# pre iune critica 6pCcr& in ca9ul infra tructurilor fundate direct@ # pre iune laterala ultima 6pCu&! in ca9ul fundatiilor inca trate in teren! upu e la olicitari tran ver ale@ # incarcare critica 6a.5. In ca9ul in care unt u pectate contaminari chimice ale terenului i ale apei ubterane! trebuie reali9ata o inve tigare pentru determinarea compu ilor chimici i a modului in care ar putea afecta fundatia infra tructurii podului.4./D*N& in care- tarea limita ultima 6. .1& i 6$.1./ )*R*N. $.$.ND'R* $.In ca9ul fundatiilor a e9ate au inca trate intr#o roca de ba9a! e va determina nivelul la care e intalne te roca pe directie longitudinala i tran ver ala podului@ trebuie de a emenea determinate caracteri ticile rocii! inclu iv gradul de alterare i de fi urare! pre9enta unor traturi de argila foarte moale au turba care pot conduce la frecari negative i ta ari uplimentare.treme ale apei libere! care pot influenta pre iunea apei ubterane@ # pre9enta traturilor de apa ub pre iune au arte9iene.1. 'tunci cand e te nece ara tabilirea tarii initiale de eforturi din teren! coeficientul de impingere in tare de repau ! B0! poate fi determinat prin incercari de laborator! de teren au pe ba9a unor relatii empirice.2& in careG # incarcarea de calcul pentru terenul de fundare! provenita din gruparea de actiuni cea mai defavorabila@ R # capacitatea portanta de calcul a terenului de fundare@ m # coeficient al conditiilor de lucru.ploatarii normale 6.emplu# nivelul apei in fora>e i pie9ometre precum i fluctuatiile ace tuia in particular in timpul iernii i a primaverii@ # hidrogeologia ampla amentului! inclu9and mi carile apei ubterane i variatiile de pre iuni in apa@ # nivelurile e. $. O etapa importanta e te obtinerea de informatii privind regimul apei ubterane! ca de e./.2. "entru calculul la tarea limita de capacitate portanta e iau in con iderare incarcari din grupari peciale. $.iala au tran ver ala& in pilotii 6baretele& infra tructurilor fundate indirect@ # forta de frecare pe talpa fundatiei@ # moment de tabilitate core pun9ator fundatiilor infra tructurilor de poduri.2.2.2& tarea limita a e.1.& Delta # depla ari au deformatii po ibile ale infra tructurii! datorate depla arilor i deformarilor terenului de fundare! calculate cu incarcari din grupari fundamentale pentru tarea limita ultima@ CCCCC Delta # depla ari au deformari de referinta admi e pentru tructura@ Delta t # depla ari au deformatii po ibile ale infra tructurii datorate depla arilor i deformarilor terenului de fundare! calculate cu incarcari din grupari fundamentale pentru tarea limita a e.2. (alculul terenului de fundare pe ba9a pre iunilor conventionale e poate face pentru con tructii obi nuite din cla ele de importanta III! I=! =.ploatarii normale@ Delta t # depla ari au deformari admi ibile din punct de vedere tehnologic.2.2. "re iunile conventionale repre9inta pre iuni acceptabile pe uprafata de contact dintre fundatie i teren! tabilite empiric./D. "rin calculul terenului la tarea limita de capacitate portanta trebuie a e a igure re pectarea conditieiG D3E m % R 6$. "entru determinarea valorilor parametrilor geotehnici vor fi reali9ate incercari de laborator pe probe tulburate au netulburate! incercari de teren au determinari pe ba9e empirice! inclu iv tudii de arhiva. $. (alculul terenului de fundare la verificarea relatiilorCCCCC Delta D3E Delta in ca9ul unei verificari la CCCCC Delta t D3E Delta t in ca9ul unei verificari la tarea limita de deformatii con ta in 6$. $.

.ploatare@ # fa9a de proiectare.$.pJCef D3E 1!2 pCconv.ni ipuri H H H argiloa e! prafuri ni ipoa e#argiloa e! avand e D3E 1 i ICc F3E 0!75 H H H in conditiile unei tratificatii practic uniforme i ori9ontale H HCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH H 5 H "amanturi coe9ive cu pla ticitate mare 6ICp F 20I&. .ni ipuri H H H argiloa e! prafuri ni ipoa e i prafuri! avand e D3E 0!7 i ICc F3E 0!75H H H in conditiile unei tratificatii practic uniforme i ori9ontale H HCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH H $ H "amanturi coe9ive cu pla ticitate medie 610I D ICp D 20I&. Dimen iunile in plan ale fundatiilor e tabile c a tfel ca re9ultanta incarcarilor provenite din actiuni pentru grupari fundamentale a fie aplicata in cadrul amburelui central. in care# pCef! pJCef # pre iunea efectiva medie verticala pe talpa fundatiei provenita din incarcarile de calcul din gruparea fundamentala! re pectiv din gruparea peciala@ # pCefma. (onditiile ce trebuie re pectate unt urmatoarele# in ca9ul incarcarilor centricein gruparea fundamentala.2. $.pJCefma. # in ca9ul incarcarilor e.:.centricitate dupa doua directiiin gruparea fundamentala. D3E 1!: pCconv. D3E 1!$ pCconv. (alculul terenului de fundare in ca9ul fundarii directe e efectuea9a diferentiat in functie de# cla a de importanta a con tructiei@ # i temul tatic i alcatuirea con tructiva a tructurii@ # natura terenului de fundare@ # cerintele functionale in e.mpluturi compactate reali9ate conform unor documentatii de e.centrice! cu e. H )ipul de teren H Hcrt. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC HNr.ploatare i # terenuri de fundare bune 6conform tabel $.10. )abel $.5.pJCefma.pCef D3E pCconv@ in gruparea peciala. crt.argile ni ipoa e! H H H argile prafoa e i argile! avand e D3E 1!1 i ICc F3E 0!75 in conditiileH H H unei tratificatii practic uniforme i ori9ontale H HCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH H : H Roci tancoa e i emi tancoa e in conditiile unei tratificatii practicH H H uniforme i ori9ontale H HCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH H 7 H Orice combinatie intre tratificatiile preci9ate la nr.centricitate dupa o ingura directiein gruparea fundamentala. (alculul pe ba9a pre iunilor conventionale e efectuea9a in ca9ul indeplinirii imultane a urmatoarelor conditii# infra tructuri obi nuite! in en ibile la ta ari! fara re trictii de deformatii in e. $.ima pe talpa fundatiei provenita din incarcarile de calcul din gruparea fundamentala! re pectiv din gruparea peciala@ # pCconv # pre iunea conventionala de calcul.pCefma.2.tabilirea preliminara a dimen iunilor in plan ale fundatiei e face prin predimen ionare pe ba9a pre iunii conventionale tinand eama de conditiile tehnologice i ampla ament.H H HCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH H 1 H 0locuri! bolovani uri au pietri uri continand mai putin de $0I ni ip H H H i mai putin de 20I argila.4.2.1&.! pJCefma. (alculul definitiv al terenului de fundare e poate face# la tarea limita de deformatii@ # la tarea limita de capacitate portanta@ # pe ba9a pre iunilor conventionale.2. $.ecutie H H H 6caiete de arcini&! controlate calitativ de unitati autori9ate H HCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH $. 1 # : H HCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH H 4 H . D3E 1!2 pCconv@ in gruparea peciala. D3E 1!$ pCconv@ in gruparea peciala.7. In conditiile unei tratificatii practic H H H uniforme i ori9ontale 6avand inclinarea mai mica de 10I& H HCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH H 2 H "amanturi ni ipoa e! inclu iv ni ipuri prafoa e! inde ate au de H H H inde are medie! in conditiile unei tratificatii practic uniforme i H H H ori9ontale H HCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH H 2 H "amanturi coe9ive cu pla ticitate redu a 6ICp D 10I&.2.pJCefma.5. $. # in ca9ul incarcarilor e. (alculul pe ba9a pre iunilor conventionale con ta in a compara valorile pre iunilor efective pe talpa fundatiei cu valori de referinta ale pre iunilor. # pre iunea efectiva ma.2.1.centrice! cu e.

*le nu varia9a cu adancimea de fundare i dimen iunile in plan ale fundatiilor.$ i $.2 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC H Denumirea terenului de fundare H Inde ate%a&H Inde are H H H H medie%b& H H HCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCH H H C H H H pCconv A"a H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH H "amanturiH 0locuri i bolovani uri cu H H H H necoe9iveH inter patiile umplute cu H H H H H ni ip i pietri H H 750 H H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH H H 0locuri cu inter patiile H H H H H umplute cu pamanturi H H H H H argiloa e H H 250 # :00%b& H H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH H H "ietri uri curate 6din H H H H H fragmente de roci H H H H H cri taline& H H :00 H H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH H H "ietri uri cu ni ip H H 550 H H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH H H "ietri uri din fragmente deH H H H H roci edimentare H H 250 H H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH H H "ietri uri cu ni ip argilo H H 250 # 500%b& H H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH H H Ni ip mare H H 700 H :00 H H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCH H H Ni ip mi>lociu H H :00 H 500 H H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCH H H Ni ip fin Hu cat au umedH 500 H 250 H H H HCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCH H H Hfoarte umed H H H H H H au aturat H 250 H 250 H H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCH H H Ni ip fin prafo Hu cat H 250 H 200 H H H HCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCH H H Humed H 250 H 200 H H H HCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCH H H Hfoarte umed H H H H H H au aturat H 200 H 150 H HCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCH %a& In ca9ul in care datorita pamantului nu e te po ibila prelevarea de probe netulburate! tabilirea gradului de inde are e poate face pe ba9a penetrarii dinamice in fora> au a penetrarii tatice. $. .in intervalul indicat! valorile pCconv e aleg tinand eama de compactitatea i tarea de degradare a rocii tancoa e au emi tancoa e.5 care e corectea9a conform relatiei $.2.i turi argiloa e! argile i toa e i ni ipuri H :00 # 450 H H H cimentate H H HCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCH C Ob ervatie.2! $.2 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC H Denumirea terenului de fundare H C H H H pCconv H H H A"a H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCH H Roci tancoa e H 1000 # :000 H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCH H Roci H +ame! marne argiloa e i argile compacte H 250 # 1100 H H emi tancoa eHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCH H H . "re iunea conventionala de calcul e tabile te dupa cum urmea9a# pre iunile conventionale pCconv e determina luand in con iderare valorile de ba9a pCconv din tabelele $. %b& In intervalul indicat! valorile e aleg tinand eama de con i tenta pamantului argilo aflat in inter patii interpoland intre valorile minime pentru ICc E 0.0."entru ituatiile in care! in gruparea fundamentala! intervin olicitari ori9ontale importante! nepermanente! e admite ca re9ultanta incarcarilor a e aplice in afara amburelui central cu conditia ca ectiunea activa a talpii fundatiei a nu fie mai mica de 40I din aria totala a ace teia. )abel $.ime core pun9atoare lui ICc E 1.2! $. )abel $.11.$@ # pentru pamanturile en ibile la ume9ire tabilirea valorilor pre iunii conventionale e face pe ba9a pre criptiilor in vigoare.5 i ma.

Cr%b& H H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH H H D3E 0.5 H 200 H 250 H H H 610I D ICp D3E 20I&HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCHCCCCCCCCH H H ni ip argilo ! praf H H H H H H ni ipo argilo ! praf H 0.5 D .4H D3E 0.: H $50 H 525 H H H prafoa a! argila! argilaHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCHCCCCCCCCH H H gra a H 0.mpluturi cu continut de materii organice mai mic de 5I . )abel $.1 H 225 H 200 H HCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCHCCCCCCCCH %a& In ca9ul in care nu e te po ibila prelevarea de probe netulburate! aprecierea con i tentei e poate face pe ba9a penetrarii dinamice in fora> au a penetrarii tatice.! avand-H H H e.ceptia H H H H ni ipurilor H H H H prafoa e& H H H H avandH H H HCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH H H .Cr D 0. %b& /a pamanturi coe9ive avand valori intermediare ale indicelui porilor e i indicelui de con i tenta ICc e admite interpolarea liniara a valorii pre iunii conventionale de calcul dupa ICc i e ucce iv.5 H 550 H :50 H H H foarte mare 6ICp F 20I&-HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCHCCCCCCCCH H H argila ni ipoa a! argilaH 0.)abel $.4 valorile pre iunii conventionale e determina prin interpolare liniara.mpluturi%a&H .4H H HCCCCCCCCHCCCCCCCCHCCCCCCCCHCCCCCCCCH H H C H H H pCconv 6A"a& H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH H .5H F3E 0. . %b& "entru valori 0.7 H 275 H 200 H H H argilo ! argila HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCHCCCCCCCCH H H prafoa a! argila H H H H H H prafoa a ni ipoa a i H 1.5 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC H Denumirea terenului de fundare H "amanturi H Ni ipuri prafoa e! H H H ni ipoa e i H pamanturi coe9ive! H H H 9guri 6cu H cenu i etc.7 H 275 H 200 H H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCHCCCCCCCCH H H (u pla ticitatea H H H H H H mi>locie H 0.0 H 200 H 250 H H H argila ni ipoa a H H H H H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCHCCCCCCCCH H H (u pla ticitate mare i H 0.5 H 200 H 250 H H coe9ive H 6ICp D3E 10I&HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCHCCCCCCCCH H H ni ip argilo ! praf H H H H H H ni ipo ! praf H 0.$ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC H Denumirea i caracteri9area H Indicele porilor%b& H (on i tenta%a&!b& H H terenului de fundare H e HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH H H H ICc E 0.5H ICc E 1H H H HCCCCCCCCCCHCCCCCCCCH H H H C H H H H pCconv 6A"a& H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH H "amanturiH (u pla ticitate redu a H 0.mpluturi din pamanturi H H H H H H H omogene! reali9ate i H H H H H H H compactate in mod H H H H H H H organi9at 6perne! H H H H H H H ramblee& H 250 H 200 H 140 H 150 H H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCHCCCCCCCCHCCCCCCCCHCCCCCCCCH H H Depo9ite H compactate H H H H H H H omogene H controlat H 250 H 200 H 140 H 150 H H H re9ultate inHCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCHCCCCCCCCHCCCCCCCCHCCCCCCCCH H H urma unor H necompactate!H H H H H H H activitati H dar avand o H H H H H H H i tematice H vechime de H H H H H H H de depunere H de depunere H H H H H H H de pamanturiH de minimum 2 H H H H H H H H ani H 140 H 150 H 120 H 100 H HCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCHCCCCCCCCHCCCCCCCCHCCCCCCCCH %a& .5H F3E 0.4 H 200 H 250 H H H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCHCCCCCCCCH H H H 1.

0 e te latimea fundatiei! e.10 pentru pamanturi necoe9ive 6cu e.2! $.05 pentru ni ipuri prafoa e i pamanturi coe9ive. "entru 0 F 5 corectia de latime e calculea9a dupa cum urmea9aC (C0 E 0.1.olutia de fundare va fi tabilita pe ba9a tudiilor geotehnice care trebuie a indice.ceptia ni ipurilor prafoa e& i # 0.7& in care# DCf # adancimea de fundare! in metri@ # B2 # coeficient conform tabelului $. (orectia de latime pentru 0 D3E 5 m e determina cu relatiaC (C0 E pCconv B1 60 # 1& 6A"a& 6$. "R*. "entru alte latimi ale talpii au alte adancimi de fundare pre iunea conventionala e calculea9a cu relatiaC pCconv E pCconv K (C0 K (CD! 6A"a& 6$.RI/OR D* "OD.1. 'dancimea de fundare a infra tructurilor va fi tabilita conform pre criptiilor in vigoare luandu# e in con iderare i urmatoarele# conditiile geologice i hidrologice@ # variatiile de umiditate@ # adancimea de inghet@ # adancimea tratului de fundare nealterat in care trebuie a fie inca trata fundatia@ # adancimea de afuiere! daca nu e iau ma uri de prote>are 6radiere! altele de fa cine! altele de gabioane! gabioane etc.primata in metri.ND')II/* IN1R'.(RI")II 8*N*R'/* D* "ROI*()'R* "*N)R.2! $.().$! $.5 in A"a@ # (C0 e te corectia de latime! in A"a@ # (CD e te corectia de adancime! in A"a.i temul de fundare! tratul in care e fundea9a! adancimea de fundare! pre iunea conventionala de ba9a pe teren! inclu iv porurile de adancime i latime. */*=')II/* .ceptia ni ipurilor prafoa e@ C (C0 E 0.$ pCconv pentru pamanturi necoe9ive! cu e.5 core pund cu pre iunile conventionale pentru fundatii avand latimea talpii 0 E 1!0 i adancimea de fundare fata de nivelul terenului i temati9at DCf E 2.: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC H Denumirea pamanturilor H B2 H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCH H "amanturi necoe9ive! cu e.I 1.RI 5.0 m.2 pCconv pentru ni ipuri prafoa e i pamanturi coe9ive.ceptia H H H ni ipurilor prafoa e H 2!5 H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCH H Ni ipuri prafoa e i pamanturi coe9iveH H H cu pla ticitate redu a i mi>locie H 2!0 H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCH H "amanturi coe9ive cu pla ticitate mareH H H i foarte mare H 1!5 H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCH 5.=alorile de ba9a din tabelele $.:& 6$.$& in care# pCconv e te valoarea de ba9a a pre iunii conventionale pe teren! conform tabelelor $.5& in careB1 e te un coeficient! care are valorile# 0. . 5.&@ # adancirea albiei! datorita lucrarilor de regulari9are i de imbunatatiri funciare@ .)R.2 # $.:@ CCCC # gama # greutatea volumica de calcul a traturilor ituate dea upra nivelului talpii fundatiei 6calculata ca medie ponderata cu gro imea traturilor&! in AN3mc.1. )abel $. (orectia de adancime e determina cu relatiile- # pentru DCf D 2 m C (CD E pCconv 6DCf # 2&3$ 6A"a& # pentru DCf F 2 m CCCC (CD E B2 gama 6DCf # 2& 6A"a& 6$.

$.a I i II&.ceptia cu9inetilor! pentru care coeficientul dinamic e va lua conform pre criptiilor in vigoare. 5. /a infra tructurile fundate in terenuri ce e di9olva in contact cu apa 6 are au roci imilare& adancimea de fundare va fi tabilita in functie de proce ul de di9olvare in timp! luandu# e ma uri pentru evitarea patrunderii apei curgatoare in adancime! precum i pentru protectia fundatiei contra coro9iunii. Infra tructurile nu e verifica la tarea limita de obo eala.# influenta reciproca a fundatiilor e.7. "entru podete tubulare 6cu ectiunea dreptunghiulara! circulara! ovoidala etc.&! adancimea minima de inca trare in tratul nealterat va fi de cel putin 50 cm.2.& adancimea de fundare va fi de cel putin 20 cm ub adancimea de inghet. /a terenurile tancoa e dure 6granit! ba9alt! ande9it etc. 5.2. In ca9ul terenurilor de fundare en ibile la ume9ire! re pectiv cu umflari i contractii mari! fundatiile infra tructurilor de poduri e vor reali9a tinand eama i de prevederile pre criptiilor in vigoare. /a terenurile tancoa e alterabile! la tabilirea adancimii de inca trare e va tine eama de po ibilitatea poririi in timp a gro imii tratului alterabil i de po ibilitatea de a fi erodat.1.1. Infra tructurile podurilor de o ea i cale ferata e calculea9a la tari limita.2.2.:. 5. In ca9ul fundatiilor aflate in vecinatatea unor ramblee! vor fi luate de a emenea ma uri care a impiedice pierderea tabilitatii i eventualele ta ari ale ace tora.00 H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH 5.ime po ibile hJ! in H H H metri H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH H h D3E 10 H 2.ploatare etc.i tente.4. 5.2.ploatarii celor doua con tructii&! pe ba9a carora in timpul e.2. 5.2. (alculul la actiunea ei mica 6in gruparea a III#a& e va face in conformitate cu normele in vigoare.ecutata imediat dupa inlaturarea tratului alterat.1.1. "entru infra tructurile fundate in terenuri care e alterea9a in contact cu apa! trebuie a e indice! prin proiect! ca betonarea fundatiei a fie e. 5.1. (alculele la tari limita e efectuea9a fara a lua in con iderare coeficientul dinamic! cu e.50 H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH H h F 10 H 5. 1undatiile directe ale infra tructurilor vor fi coborate cu cel putin 50 cm ub adancimea de inghet.im de afuiere! e recomanda ca fundatia a fie calculata luandu# e in con iderare inca trarea in teren.ecutie! e.5. In ca9ul unor fundatii noi! care e coboara ub nivelul unor fundatii invecinate vechi! e va efectua un tudiu a upra comportarii terenului in timpul e.ecutiei vor fi luate ma uri core pun9atoare de evitare a degradarii infra tructurii e. 5.ploatarii normale# tarea limita de fi urare@ # tarea limita de deformatie 6ta are! rotire&. 5.ime po ibile 6generale i locale& cu valorile hJ aratate in tabelul 5.1.&! conform conditiilor de compatibilitate reciproca i de imultaneitate preva9ute in pre criptiile in vigoare. In terenuri afuiabile! unde nu e iau ma uri pentru tabili9area fundului albiei! e recomanda ca talpa fundatiei a fie a tfel inca trata in teren! incat nivelul ace teia a e ga ea ca mai >o decat nivelul afuierilor ma.1. Infra tructurile vor fi calculate la urmatoarele tari limita# tari limita ultime# tarea limita de re9i tenta@ # tarea limita de tabilitate a po9itiei 6ra turnare! alunecare&@ # tari limita ale e. 5.$.i tente i noi. Daca talpa fundatiei e a ea9a la cel putin 5 m ub nivelul ma.1.1.a III& re pectiv de reglementarile tehnice cone. )abelul 5. 5. . =alorile normate ale actiunilor! cla ificarea i gruparea actiunilor precum i coeficientii de calcul core pun9atori unt conform pre criptiilor in vigoare.5.1 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC H 'dancimea de fundareH 'dancimea de fundare H H ub cota fundului H ub nivelul afuierilor H H albiei h! in metri H ma. 5. (alculele la diferitele tari limita vor fi efectuate la olicitarile cele mai defavorabile ce apar in diferitele etape 6e. (alculele la tari limita vor fi efectuate pentru cele trei grupari de actiuni! in urmatoarea ordine# gruparea I! fundamentala@ # gruparea a II#a! fundamentala uplimentata@ # gruparea a III#a! peciala. 5. 1undatiile directe de uprafata vor fi proiectate conform pre criptiilor in vigoare. In ca9ul fundatiilor pe barete e vor re pecta reglementarile i documentele tehnice normative de referinta din ane. 1undatiile directe de adancime e vor proiecta tinand eama de inca trarea in terenul incon>urator 6a e vedea ane. 5.2.ecutiei fundatiei noi 6in afara tudiilor obligatorii privind comportarea terenului in timpul e.2.1.e re pectiv de documentele tehnice normative de referinta.2. 1undatiile indirecte! pe piloti! vor fi proiectate conform pre criptiilor tehnice in vigoare.

2.1&! tran formand paralelogramul 61igura 5. 27$ bi $.2 e ga e te in +onitorul Oficial al Romaniei! "artea I! nr.2005! la pagina 12.1N2 K aC. *lementele con titutive ale elevatiilor i fundatiilor din beton au beton armat ca i calculul cu9inetilor la compre iune locala e calculea9a la tarea limita de re9i tenta! conform pre criptiilor in vigoare.:. # pentru ro turi circulare 61igura 5.05.05.2 a& in dreptunghi echivalent 61igura 5. )abelul 5.2 b. 3 L aC9 3 65. . L eCoc.1 3 3 aCM L eCocM E eCocM1 6########& L aCM1 3 65. L 2 3 eCM L 2 6#######& K 6#######& D3E m L aC.1& 3 eC. 27$ bi $. E L3 aC.5.1 % aCM1 % co 6teta& 65.:& din din 1igura 5.2 a.1 % aCM1 % co 6teta& 3 aC.2 b&! cu relatiileCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC aC. 1igura 5.$& ale carei laturi e obtin multiplicand di tanta de la centrul de greutate al ectiunii ro tului pana la limita amburelui central! cu coeficientii# 2!$ la ro turile intermediare ale infra tructurilor i la talpile fundatiilor a e9ate pe tanca@ # 2!1 la talpile fundatiilor a e9ate pe terenuri ne tancoa e. e ga e te in +onitorul Oficial al Romaniei! "artea I! nr. 5.1 e ga e te in +onitorul Oficial al Romaniei! "artea I! nr.2&! in care m! coeficientul conditiilor de lucru! va fi introdu cu valorile din tabelul 5.2005! la pagina 12.2.05.5.centricitatea de calcul eCoc e ga e te pe uprafata limitata de curbele definite de relatiile 65.2& CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC aCM E L3 aCM1N2 K aC.2& e ### D3E m r 65.05.1& au 65.5& 65. 27$ bi $.1& din 1igura 5.2 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC H 1orma ro turilor H m H H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH H H/a ro turi intermediare i H/a talpile fundatiilorH H Hla talpile fundatiilor Ha e9ate pe terenuri H H Ha e9ate in terenuri tancoa eHne tancoa e H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH HRo turi dreptunghiulare H 0!1: H 0!12 H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH HRo turi circulare H 0!72 H 0!:2 H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH HRo turi in forma de H 0!1$ H 0!10 H Hparalelogram tran formateH H H Hin dreptunghi echivalent H H H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH "entru ro turi cu alte forme 6triunghi! trape9! poligon! elip a etc.2& 1igura 5.1 6########& L aC.& tabilitatea la ra turnare e poate con idera ca e te a igurata daca punctul de aplicatie al re9ultantei incarcarilor e ga e te pe uprafata a emenea cu uprafata amburelui central 61igura 5. 27$ bi $.2# pentru ro turi dreptunghiulare 61igura 5.2005! la pagina 1$.2005! la pagina 1$. e ga e te in +onitorul Oficial al Romaniei! "artea I! nr. din # pentru ro turi in forma de paralelogram! relatia 65.$& 65. E eCoc. .tarea limita de tabilitate la ra turnare! in ro turile elementelor de beton implu! re pectiv la talpa fundatiei! e te a igurata daca punctul de aplicare al re9ultantei incarcarilor in ro tul re pectiv avand e.

2 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC H Natura terenului H =alorile coeficientuluiH H H de frecare! f! pe H H H terenul de fundare H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH H 'rgile! terenuri tancoa e i H H H uprafete aponificabile H H H 6calcar argilo ! i turi etc. din 5.2. 5.tarea limita de tabilitate la alunecare in ro turile elementelor de 9idarie au de beton implu i la talpa fundatiei va fi verificata cu relatiaC FC 7Ci CCCCCCCCCC D3E 0!4 65. 27$ bi $. )abel 5.$ e ga e te in +onitorul Oficial al Romaniei! "artea I! nr.&H H H in tare umeda H 0!25 H H in tare u cata H 0!20 H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH H 'rgile ni ipoa e i ni ipuri H H H argiloa e H 0!20 H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH H Ni ipuri H 0!$0 H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH H "ietri uri i bolovani uri H 0!50 H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH H . .4.centricitatea trebuie a ati faca relatiaeC0 D3E c .05.2.7. Daca valoarea e. In 9ona variabila a nivelului apelor i ub nivelul apelor! la elementele din beton armat fi urile nu trebuie a depa ea ca de chiderea de 0!1 mm. /a elementele de beton implu conditiile de fi urare unt indeplinite prin limitarea e.5& . "entru depa iri mai mari de 10I! aria de armatura nece ara e tabile te ca pentru elementele din beton armat.1igura 5.C0 e te di tanta de la centrul de greutate al ectiunii la muchia cea mai comprimata. /a tarea limita de fi urare! calculele vor fi efectuate conform pre criptiilor in vigoare.4&! dar nu le depa e te cu mai mult de 10I! in 9ona intin a e prevede o arie de armatura cu un coeficient de armare de 0.centricitatii re9ulta mai mare decat valorile preva9ute prin relatia 65.7& C FC NCi % f in care# 7Ci unt componentele ori9ontale ale olicitarilor care actionea9a pana la nivelul ectiunii con iderate@ # NCi unt componentele verticale ale olicitarilor care actionea9a pana la nivelul ectiunii con iderate@ # f e te coeficientul de frecare pe teren! ale carui valori e ga e c in tabelul 5. In ca9ul elementelor din beton implu olicitate la compre iune cu e.centricitatii re9ultantei! iar la elementele din beton armat prin limitarea de chiderii fi urilor.4& in careeC0 e te e.centricitate pe o ingura directie! e.tanca 6cu uprafata H H H ne aponificabila& i la H H H ro turi intermediare H 0!:0 H HCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH .05I .centricitatea re9ultantei incarcarilor din e.2. In ca9ul elementelor cu ectiuni dreptunghiulare din beton implu olicitate la compre iune cu e.C0 65.tabilirea valorii coeficientului de frecare! f! e va face tinand eama de caracteri ticile i tarea fi9ica a terenului de fundare preci9ate in tudiul geotehnic.centricitate pe doua directii cu aria ectiunii 'Cb! ectiunea activa de uprafata 'Cbc trebuie a indeplinea ca conditia'Cbc F3E cCa 'Cb In care cCa e te un coeficient avand valorile65. .ploatare normala@ c e te un coeficient avand valorile# 0!50 pentru actiunile din gruparea I@ # 0!:0 pentru actiunile din gruparea a II#a@ # 0!:7 pentru actiunile din gruparea a III#a.2005! la pagina 15.

5.ploatarea podului.terioare tatic determinate! cu de chideri pana la 50 m! e poate renunta la verificarea deformatiilor daca infra tructurile unt fundate pe terenuri putin compre ibile 6grohoti uri! pietri uri etc.1&! in care m E 0!01:@ # la forma circulara! relatia 65.& punctul de aplicare al re9ultantei trebuie a e ga ea ca in interiorul amburelui central la o di tanta de 0!75 d ! in care d e te di tanta de la centrul de greutate al ectiunii pana la limita amburelui central! ma urata pe dreapta ce trece prin centrul de greutate i punctul de aplicatie al re9ultantei incarcarilor. /a podurile cu tructuri e.imativ centric@ # in celelalte terenuri! punctul de aplicatie al re9ultantei trebuie a ramana in interiorul uprafetei delimitate de curbele date de relatiile 65.ploatare! permanente i de lunga durata in ectiunea de la ro tul dintre fundatie i teren! a ati faca urmatoarele conditii! pentru evitarea ta arilor inegale care conduc la depla ari ori9ontale la partea uperioara a infra tructurilor# in terenuri argiloa e! re9ultanta a actione9e apro.ploatare. In toate ca9urile! indiferent de tructura de re9i tenta a podului! deformatiile vor fi limitate dupa cum urmea9aCC # ta area totala uniforma a unei infra tructuri! in cm.2.ceptii. /a toate tipurile de poduri! ta arile i rotirile infra tructurilor vor fi limitate! avandu# e in vedere i urmatoarele# evitarea de chiderii unor fi uri pe te limitele admi e in tructura de re9i tenta@ # re pectarea gabaritului! la pa a>e i poduri de incruci are@ # evitarea deteriorarii hidroi9olatiilor la racordarea infra tructurilor@ # evitarea formarii de denivelari in cale pe te limitele admi e la racordarea podurilor cu tera amentele! precum i in dreptul pilelor i culeelor@ # alte ituatii peciale.1& i 65. 5.10.0!75 L3 l@ # depla area ori9ontala a partii uperioare a infra tructurii produ a de ta area neuniforma i de deformatia ela tica a elementelor CC infra tructurii! in cm. )otodata trebuie verificate i depla arile ori9ontale ale partii uperioare a infra tructurilor 6datorita rotirilor ace tora& pe directia longitudinala i pe directia tran ver ala a podului! produ e de incarcarile cu valori de e.2&! in care m E 0!1:5@ # la forma de paralelogram! folo ind dreptunghiul tran format echivalent! relatia 65.$.5& ale ace tuia ati fac relatiaCCCCCCCCCCCCCCCCC .primata in m! dar nu mai mica de 25 m.# 0!75 pentru actiunile din gruparea I@ # 0!:0 pentru actiunile din gruparea a II#a@ # 0!50 pentru actiunile din gruparea a III#a. (alculul terenului de fundare la tarea limita de deformatii e efectuea9a in toate ca9urile indiferent de natura terenului de fundare! cu urmatoarele e.2. in care l e te de chiderea minima alaturata infra tructurii re pective! e. /a tarea limita de deformatie vor fi verificate ta arile infra tructurilor produ e de incarcarile permanente i temporare de lunga durata con iderate cu valori de e.2& in functie de forma talpii fundatiei dupa cum urmea9a# la forma dreptunghiulara! relatia 65.5.terior tatic nedeterminate! ta arile i rotirile infra tructurilor unt limitate de valorile con iderate in calculele de verificare la tarile limita de re9i tenta i de fi urare in care #au luat in con iderare ace te deformatii. (alculele la tari limita vor fi efectuate cel putin in ectiunile core pun9atoare ro turilor dintre elevatie i fundatie i dintre fundatie i teren! precum i in dreptul chimbarilor de forma a ectiunilor prin infra tructura.1!5 L3 l@ # diferenta ta arilor totale uniforme ale infra tructurilor alaturate! CC in cm. /a podurile fundate in terenuri tancoa e nu e te nece ara verificarea deformatiilor produ e de ta area fundatiilor. In ca9ul fundatiilor directe de beton implu nu e mai efectuea9a alte calcule de re9i tenta privind blocul de fundatie daca dimen iunile b i h 61igura 5.! inde ate&. 5.1&! in care m E 0!01$@ # la alte forme 6triunghi! trape9! poligon! elip a etc.ploatare in gruparea II fundamentala uplimentata. /a infra tructurile fundate pe terenuri ne tancoa e! e recomanda ca re9ultanta incarcarilor cu valori de e. In ca9ul podurilor cu tructuri e.infra tructuri fundate direct au indirect pe terenuri alcatuite din roci tancoa e au roci emi tancoa e daca nu unt preva9ute re trictii peciale pentru e.1!5 L3 l. (alculul ta arilor infra tructurilor i al rotirii ace tora vor fi efectuate conform pre criptiilor in vigoare.

D')* (ON.2.primata in A"a@ daca e utili9ea9a re9i tenta caracteri tica! RCcA! atunci in relatia de mai u RCb E 1. pilele vor fi protejate impotriva i birii de catre vehiculele deraiate.)R. Dimen iunile elevatiilor vor fi tabilite a tfel incat di tantele dintre e.1. lungimea lor depasind cu cel putin 0. La infrastructuri masive de beton simplu se poate renunta la betonul de fata va uta daca.imativ 20 cm! dupa cum urmea9a# la poduri! una la partea uperioara i alta la partea inferioara@ # la podete! una la partea uperioara. Di tanta de la marginea cu9inetilor pana la marginea aparatelor de rea9em va fi de minimum 15 cm.e poate renunta la e.ecutata pe intreaga ei latime iar la pile pe intreaga uprafata a partii ei uperioare.15 m inaltime situate la distanta de cel putin . :. granulometria stratului superficial pe minimum "0 cm grosime va fi aceea preva uta pentru betonul de fata va uta.1. 1etele va9ute ale elevatiilor! re pectiv uprafetele aparente ale culeelor i pilelor vor fi e.$. :.()I=* :. 1ata uperioara a banchetei! in afara cu9inetilor! va avea o panta de minimum 1-20 6pentru curgerea apelor&. (u9inetii vor fi inglobati intr#o bancheta de beton armat care la culee va fi e.terioara ub incarcarile cu valori de e. 27$ bi $. :. (imentul din betonul de fata va9uta i cel din elevatie trebuie a fie de aceea i cla a. 1igura 5.: RCcA. La pasajele superioare.(0 m pe cea a elementelor pilei. (la a de beton a banchetei trebuie a fie aceea i cu cea a cu9inetilor.tremitatile tablierelor ce rea9ema pe aceea i pila a permita depla area libera a igurand in acela i timp patiul minim i ma.im de curgere a gheturilor. In bancheta e prevad cel putin pla e din otel avand diametrul de 4 # 12 mm cu latura ochiului de apro. La pasajele inferioare si la incrucisarile rutiere denivelate.10& in care# h e te inaltimea totala a fundatiei! in m@ # b e te latimea totala a treptelor fundatiei fata de marginea elevatiei! in m@ # pCf e te pre iunea efectiva ma. prin blocuri de aparare de 0. 0etonul de fata va fi turnat odata cu betonul de elevatie.im nece ar di po9itivelor de acoperire a ro turilor de dilatatie.2005! la pagina 14. :.$.tremitatile tablierelor ce rea9ema pe aceea i pila a fie! cel putin# 2 cm! in ca9ul tablierelor de beton armat au beton precomprimat monolit@ # 5 cm! in ca9ul tablierelor de beton armat prefabricat! beton precomprimat prefabricat au metalice. (a regula generala dimen iunile elevatiilor vor fi tabilite a tfel incat di tantele dintre e.ecutate cu un trat de beton de fata va9uta de cel putin 20 cm gro ime! alcatuit cu agregate ortate pecial. :. :. la poduri.2. &ceste blocuri vor fi comune pentru toate elementele unei pile.5 e ga e te in +onitorul Oficial al Romaniei! "artea I! nr.i ta curgeri de gheturi. In afara banchetei cu9inetii vor avea inaltimea de minim 10 cm.tremitatile tablierelor i 9idurile de garda ale culeelor au di tantele dintre e.ecutate din beton armat.2.h 3 3 100 pCf L ### F3E 0!5 3 6###########& K 1 b L3 L RCb 3 65.2. pilele vor fi protejate fie prin borduri de cel putin 0.2. betonul elevatiei este de clasa !"0#"5 sau de clasa !1$#"0 la podete.ima pe teren in A"a! la muchia e.tremitatile tablierelor i 9idurilor de garda re pectiv di tantele dintre e. din In ca9ul fundatiilor cu talpi inclinate! in calculul tabilitatii la alunecare e va tine eama ca fortele ce pot produce alunecari a nu conduca la depa irea re9i tentei la taiere a pamantului@ e recomanda ca inclinarea talpii fata de ori9ontala! in terenuri ne tancoa e! a nu depa ea ca : grade.$.ploatare@ # RCb repre9inta valoarea medie teoretica a re9i tentei la compre iune preva9uta in pre criptiile de proiectare 6pentru o valoare normata de 15I a coeficientului de variatie& e. in fiecare parte a acestora.1.2.'5 m fetele laterale ale elementelor marginale ale pilei iar latimea lor cu cel putin 0.05.ecutia betonului de fata va9uta daca infra tructurile unt e. :. Daca nu se prevad contrasine. liniile ferate alaturate pilelor vor fi preva ute cu contrasine de ghidare. *levatiile alcatuite din talpi de beton armat pot fi folo ite numai la pa a>e i la rauri unde nu e.%5 m inaltime deasupra nivelului traverselor. Dimen iunile cu9inetilor vor fi tabilite conform pre criptiilor in vigoare! dar nu vor avea o inaltime mai mica de $0 cm. In ca9 contrar ace te elevatii e pot folo i numai dea upra nivelului ma. . La aceste infrastructuri. :.

.10. fundatie trebuie sa fie preva ut la urmatoarele niveluri1 . :. In ca9ul infra tructurilor upu e unor forte e.1$.7. Daca la culei si pile. care pot fi de forma ovoidala sau circulara. Daca panta fertului de con e te mai mare decat panta talu9ului tera amentelor! fertul de con va fi pereat. in mod exceptional. :. :.terioare mari ori9ontale au inclinate 6infra tructuri de poduri boltite&! ro turile de eparare intre diferitele traturi de betoane de cla e diferite au de betoane turnate in etape! trebuie a fie normale pe curba de pre iune. ale podurilor cu oblicitate mare sau amplasate pe cursuri de apa cu vite e mari. sau va fi introdusa in stratul filtrant. Rigola va avea panta de curgere pre aval i gura de curgere pe talu9ul din aval. incastrandu.2.4. :. -0 cm. cu conditia ca la avantbecurile ogivale muchia sa fie consolidata cu un profil metalic incastrat in masa betonului si ancorat cu suruburi de scelment.imativ 25 cm gro ime.7. :. In ca ul cursurilor de apa cu gheturi si flotanti mari avanbecurile vor fi preva ute la parament cu moloane de piatra naturala dura.se cu armaturi de otel beton. la pile. blocul de fundatie va fi alcatuit din beton de elevatie0 la pile acest bloc va avea o forma hidrodinamica.".se in masa betonului si ancorandu.000. Drenurile vor fi preva9ute pre tera amente cu traturi filtrante care a le impiedice colmatarea. Daca tratul filtrant au nivelul apelor ubterane e ga e te ub cota de fundare a culeelor! apele colectate vor fi evacuate printr#o rigola ituata in patele culeelor i aripilor! avand o panta longitudinala de min.12.(0 m distanta de acestea. La podurile peste Dunare. :.in>ectarea cu mortar au lapte de ciment a patiului dintre fundatie i teren! turnarea betonului in fundatie a tfel ca acea ta a fie in contact direct cu peretii gropii de fundatie etc.0.12. 'ce t pereu trebuie a fie cu 50 cm dea upra nivelului core pun9ator debitului de calcul tinandu# e eama i de inaltimea valurilor i va fi e.$. In ca9ul terenurilor necoe9ive au tancoa e! inca trarea fundatiilor directe de adancime trebuie a igurata prin ma uri con tructive peciale cum ar fi. /a infra tructurile fundate in terenuri en ibile la ume9ire nu vor fi preva9ute drenuri@ vor fi luate ma uri pentru evitarea patrunderii apelor in tera amente i la fundatii.un put coborat in stratul filtrant sau cu 50 cm sub nivelul apelor subterane.5 m sub nivelul terenului.elevatie va fi preva ut deasupra nivelurilor aratate mai sus 2dar nu peste nivelul etiajului3.17! ultimul aliniat. :. 'ce t pereu va fi prelungit cu minim 1. ?idurile intoar e mai lungi de 1 m ale elevatiilor culeelor vor fi armate conform pre criptiilor tehnice in vigoare.7.2. )levatiile executate in ape curgatoare vor fi preva ute cu avanbec si arierbec.5.(0 m inaltime dispuse la 0. /a podurile de o ea ace te prevederi au caracter de recomandare@ curgerea apelor e va a igura prin ca iuri amena>ate la capetele podurilor. cu cel putin 50 cm sub nivelul fundului albiei 2din fata culeelor30 . $.0 *+a.%5 m de fetele elementelor elevatiei.ecutat in patele culeelor conform pct. In ca ul terasamentelor inalte.5.0 m pe tera ament. rostul fundatie. /ungimea 9idurilor intoar e trebuie a fie a tfel incat a depa ea ca 25 cm! pe te marginea din pre tera amente a aripei au a 9idului de pri>in! re pectiv 50 cm! pe te varful fertului de con. apele colectate de rigola vor fi evacuate intr. la viaducte si pasaje. /ostul elevatie . :.1. :. :.11.7.1. :. $. avand re istenta la compresiune minim 100.5. 5I . In patele culeelor i aripilor! la podurile de cale ferata! vor fi preva9ute drenuri pentru captarea i evacuarea apelor infiltrate in tera amente. In ca ul adancimilor mari la care se gaseste stratul filtrant sau nivelul apelor subterane. la culei. :.5. :. /igola de la partea inferioara a drenului va fi la cel putin 50 cm sub nivelul apelor subterane. :. In ca ul cursurilor de apa fara gheturi si flotanti mari se pot prevedea avanbecuri fara moloane de piatra. cel putin 0. fie prin parapete de ghidaj de cel putin 0. *levatiile culeelor! 9idurilor de pri>in i aripilor vor fi preva9ute cu hidroi9olatii conform pre criptiilor tehnice in vigoare. sub fundul albiei din talveg0 . In ca9ul culeelor ituate in albia ma>ora! drenurile din patele aripilor vor fi inchi e pe talu9uri cu un pereu 9idit din piatra bruta cu mortar de ciment! a e9at pe o fundatie de beton! de apro.:. :. /a culeele ce nu unt inglobate in tera amente! generatoarea fertului de con din pre albia raului au muchia din pre albie a aripii! nu trebuie a depa ea ca elevatia culeei la partea inferioara. moloanele vor fi preva ute pe toata suprafata elevatiilor.7. racordarea culeelor cu terasamentele se recomanda a fi reali ata cu aripi sau iduri de sprijin0 in celelalte ca uri se recomanda folosirea sferturilor de con.oloanele vor avea coada de min. .

imativ 1 m ub nivelul inferior al fundatiilor aripilor! 9idurilor de pri>in au ferturilor de con 6pentru a e permite ta area independenta a culeelor i a lucrarilor de racordare la tera amente&. "e toata lungimea culeelor i a 9idurilor intoar e vor fi preva9ute trotuare i parapete in continuarea celor de pe upra tructura. 4undatiile aripilor. In ace t cop! e recomanda folo irea placilor de racordare re9emate articulat pe culee.20. $3154:& Normativ pentru proiectarea anti ei mica a con tructiilor din domeniul tran porturilor i telecomunicatiilor Normativ pentru reali9area pe timp friguro a lucrarilor de con tructii i a in talatiilor aferente 60uletinul (on tructiilor nr.0 m carile de acce vor fi preva9ute cu parapet pe o ingura parte. 431545 completat cu 231547& In tructiuni tehnice pentru udarea armaturilor de otel beton 60uletinul (on tructiilor nr. 'N*<' 1 '. :. :. /a podurile de cale ferata! pe tera amente! langa pod! va fi preva9uta la fiecare culee! cate o cara de acce pe partea dreapta fata de en ul de mer al trenurilor. :31545& Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedi tructive 60uletinul (on tructiilor nr. /a podurile pe te cur uri de apa mari vor fi preva9ute mire hidrometrice! fi. 8radarea mirelor va fi raportata la nivelul caii 6fata uperioara a traver ei! in ca9ul podurilor de cale ferata&. /a poduri de o ea! e va a igura racordarea progre iva intre trotuare i aco tamentele rampelor de acce pe pod.15. 'ripile i 9idurile de pri>in vor fi eparate de corpul culeei! printr#un ro t. :. /a podurile de o ea! partea caro abila va fi racordata cu aceea de pe rambleele din patele culeelor prin di po9itive care a a igure trecerea lina a vehiculelor de pe platforma ela tica i ta abila a drumului! la cea rigida a podului.ecutarea elementelor din beton precomprimat partial! folo ind armaturi preten ionate i nepreten ionate complementare 60uletinul (on tructiilor nr. :.15. In ca9ul podurilor de cale ferata mai lungi de 50 m! la trotuare vor fi preva9ute i refugiile impu e de normele de protectia muncii. 1232002& Normativ departamental privind proiectarea lucrarilor de aparare a drumurilor! cailor ferate i podurilor 60uletinul (on tructiilor nr. /a tera amente inalte de pe te 5. Reglementari tehnice cone. 1etele laterale ale culeelor vor fi verticale pana la adancimea de apro.ecutate in terenuri macroporice! en ibile la ume9ire! re pectiv in terenuri cu umflari i contractii mari! vor fi re pectate pre criptiile tehnice pecifice in vigoare. 231542& In tructiuni tehnice pentru proiectarea i folo irea armarii cu pla e udate a elementelor de beton 60uletinul (on tructiilor nr. idurilor de sprijin si sferturilor de con vor fi coborate cu minim "0 cm sub adancimea de inghet.!onturul fundatiei se recomanda sa fie aproximativ 5 cm in afara conturului elevatiei 2pentru montarea cofrajelor3. /a podurile de o ea e va prevedea cel putin o cara de acce la fiecare culee.17.1:. /ungimea ace tor placi e va tabili in functie de inaltimea rambleului i de diferentele de ta ari probabile ale caii de pe rambleu pe pod. :. In ca9ul podurilor pentru doua au mai multe linii de cale ferata vor fi preva9ute la fiecare culee! cate o cara de acce ! pe fiecare talu9.ecutate pe talu9urile tera amentelor pana la limita albiei ma>ore.14. 103154:& Normativ departamental pentru proiectarea che oanelor cu aer comprimat i de chi e de beton i beton armat Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor i podetelor 60uletinul )ehnic Rutier nr. Daca lungimea podului e te mai mica decat latimea albiei ma>ore! fundatiile aripilor! 9idurilor de pri>in! ferturilor de con i ale pereurilor vor fi coborate ub adancimea de afuiere! iar pereurile vor fi e. 731542& " 55#4: "D 2$#71 "D 55#2002 "D 1:1#45 "D 157#40 ( 1:#4$ ( 2:#45 ( 24#42 .ate de pile in partea aval! a tfel incat a e poata citi de pe pod. "entru fundatii e. :.e cu caracter general " 100#52 " 102#42 Normativ pentru proiectare anti ei mica a con tructiilor de locuinte ocial#culturale! agro#9ootehnice i indu triale In tructiuni tehnice pentru proiectarea i e.

ecutarea baretelor pentru fundarea con tructiilor 60uletinul (on tructiilor nr. Reglementari tehnice cone.".ecutarea lucrarilor din beton i beton armat 60uletinul (on tructiilor nr. 231552 i nr. 4 # 531555& N* 012#55 partea II (od de practica pentru e. ::5732#45.( 5$#41 In tructiuni tehnice pentru incercarea betonului cu a>utorul carotelor 60uletinul (on tructiilor nr. 73154:& ( 15:#45 Indrumator pentru aplicarea prevederilor . "rocedee i di po9itive de verificare a caracteri ticilor geometrice 60uletinul (on tructiilor nr. 1231540& ( 142#47 Normativ privind e. (aietul =III # compactarea cu maiul foarte greu 6intre 5 # 20 t& ( $1#4: Normativ pentru alcatuirea! e.elor i actiunii fondantilor chimici utili9ati pe timp de iarna 60uletinul (on tructiilor nr. $31575& " 10:#45 In tructiuni tehnice pentru proiectarea i e.ecutarea pilotilor pentru fundatii 60uletinul (on tructiilor nr. *lemente prefabricate din beton! beton armat i beton precomprimat.).ecutarea con tructiilor fundate pe pamanturi cu umflari i contractii mari 60uletinul (on tructiilor nr.ecutarea 9idariilor din piatra bruta 60uletinul (on tructiilor nr. 131551& ( 1:0#75 Normativ privind alcatuirea i e. 2 # 23155:& "10#4: Normativ privind proiectarea i e. :31547& ( 152#75 In tructiuni tehnice pentru e.01.'. cu Ordinul nr.ecutarea i folo irea cofra>elor gli ante 60uletinul (on tructiilor nr.ecutarea i e. 231542& ( 125#42 In tructiuni tehnice departamentale pentru protectia anti#coro9iva a elementelor din beton ale upra tructurii podurilor e.1552 60uletinul (on tructiilor nr. 731545& " 154#4: Normativ pentru adaptarea la teren a proiectelor tip de podete pentru drumuri 60uletinul (on tructiilor nr. 113154:& ( 25#=III#5: Normativ privind imbunatatirea terenurilor tabile de fundare prin procedee mecanice.e privind upra tructura "D $:#2001 Normativ pentru calculul placilor armate pe doua directii la podurile de beton armat pentru o ea (D 114#74 In tructiuni tehnice privind e. 731542& ( 1$5#47 In tructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton i beton armat ( 1:7#77 Norme privind cuprin ul! modul de intocmire! completare i pa trare a cartii tehnice a con tructiilor 60uletinul (on tructiilor nr. :31575& ( 1:4#40 In tructiuni tehnice pentru con olidarea pamanturilor en ibile la ume9ire i a ni ipurilor fine prin ilicati9are i electro ilicati9are 60uletinul (on tructiilor nr.ploatarea con tructiilor fundate pe pamanturi en ibile la ume9ire@ aprobat de +.pu e factorilor climatici! no. 1031555& 0./.)'.ecutarea lucrarilor din beton precomprimat 60uletinul (on tructiilor nr.ecutarea mecani9ata a tera amentelor de drumuri 60uletinul (on tructiilor nr. 531575& ( 157#44 In tructiuni tehnice pentru utili9area chiturilor tiocolice la etan area ro turilor in con tructii 60uletinul (on tructiilor nr. Reglementari tehnice cone.ecutarea lucrarilor de fundatii directe la con tructii " 15#2000 Normativ pentru proiectarea aparatelor de rea9em la poduri de o ea din beton armat " 70#75 In tructiuni tehnice pentru proiectarea i e.e privind infra tructura i terenul de fundare "7#2000 Normativ privind proiectarea! e. $3N32:. 531544& (D :2#2000 Normativ departamental privind proiectarea i folo irea aparatelor de rea9em din neopren la podurile de cale ferata i o ea N" 0$5#2000 Normativ privind incercarea in teren a pilotilor de proba din fundatii .ecutarea ro turilor din a falt turnat armat in vederea continui9arii caii la podurile de o ea din beton armat i beton precomprimat (. 1231577 completat cu 5 # :31542& (D 55#2001 In tructiuni tehnice privind repararea i intretinerea podurilor i podetelor de o ea din beton! beton armat! beton precomprimat i 9idarie de piatra N* 012#55 partea I (od de practica pentru e.

"robabilitatile anuale ale debitelor i volumelor ma.ecutarea hidroi9olatiilor din materiale bituminoa e la lucrarile de con tructii 60uletinul (on tructiilor nr. 252$#51 "oduri de o ea. 2500#45 /ucrari de drumuri. $521#45 (ai ferate ingu te. /atimea drumurilor . Documente tehnice normative de referinta cu caracter general . 175#47 Imbracaminti bituminoa e turnate! e.e privind materialele " 55#4: In tructiuni tehnice pentru proiectarea i folo irea armarii cu pla e udate a elementelor de beton 60uletinul (on tructiilor nr.)'. $0:432#47 Debite i volume ma.). 10102#75 (on tructii din beton! beton armat! i beton precomprimat.ecutia! receptia i revi9ia 8)02532002 8hid privind modul de intocmire i verificare a documentatiilor geotehnice pentru con tructii 'N*<' 2 '. )erminologie . 15$5#45 "oduri pentru tra9i i o ele! pa arele.)'.)'. Incarcari date de temperatura e. 8abarite .e privind e. Incadrarea in cla e de importanta . :102#4: 0etoane pentru con tructii hidrotehnice.)'.cara inten itatilor ei mice . 731542& ( 5$#41 In tructiuni tehnice pentru incercarea betonului cu a>utorul carotelor 60uletinul (on tructiilor nr. Reglementari tehnice cone.Ordinul +.)'. 1010030#75 "rincipii generale de verificare a igurantei con tructiilor . 5:2:#52 "oduri. (la ificare i conditii tehnice de calitate .)'. nr. 4270#4: "oduri de o ea. 231551& *. $02132#75 "oduri din beton armat i beton precomprimat! de cale ferata i o ea.ime de apa. 8abarite .)'.pu e factorilor climatici! no.)'.ime in conditii normale i peciale de e.ploatare . 8reutati tehnice i incarcari permanente . 231542& ( 112#4: Normativ pentru proiectarea i e.ecutate la cald. 53154:& ( 120#74 In tructiuni tehnice pentru aplicarea prin cercetare a mortarelor i betoanelor 60uletinul (on tructiilor nr.)'. Documente tehnice normative de referinta privind upra tructura . 1010130#75 'ctiuni in con tructii. 51:5#72 "rincipii generale de proiectare pentru con tructii din regiuni ei mice . 2221#4: (onvoaie tip i cla e de incarcare . (onditii tehnice generale de calitate . 5044#75 /ucrari de arta. 731542& ( 155#45 Normativ privind prepararea i utili9area agregatelor u oare 60uletinul (on tructiilor nr. 'ctiuni .)'. $272#42 (on tructii hidrotehnice.R 11100#1-52 ?onarea ei mica.terioara . (la ificarea i gruparea actiunilor pentru podurile de cale ferata i o ea .)'. 103154:& ( 2:#45 Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedi tructive 60uletinul (on tructiilor nr. Reglementari tehnice cone. 431545 completat 231547& ( 24#42 In tructiuni tehnice pentru udarea armaturilor de otel beton 60uletinul (on tructiilor nr. $5 Norme tehnice privind proiectarea! con truirea moderni9area drumurilor i D.)'. 10101322#75 'ctiuni in con tructii.)'.)'. "re criptii de proiectare i e.)'. 8abarite . +acro9onarea teritoriului Romaniei 0.)'.)'.)'. "revederi fundamentale pentru calculul i . $252#4$ (ai ferate normale. (la ificarea i gruparea actiunilor . 1010131#74 'ctiuni in con tructii.)'.)'.elor i actiunilor fondantilor chimici utili9ati pe timp de iarna 60uletinul (on tructiilor nr.)'. 431575& ( 125#42 In tructiuni tehnice departamentale pentru protectia anticoro9iva a elementelor din beton ale upra tructurii podurilor e. 7idroi9olatii.ecutie . Di po9itive pentru acoperirea ro turilor de dilatatie . 2:4$#71 .)'. 1010132#47 'ctiuni in con tructii. 'parate de rea9em din otel .

112$4#47 . 22$531#42 0etoane de ciment. ::1#71 (hit de bitum fileri9at cu var hidratat i fibre de celulo9a .)'. 220031#45 )eren de fundare.)'.arma neteda .)'. :102#4: 0eton pentru con tructii hidrotehnice. 12$2#44 )eren de fundare. 2:22#4: 0etoane de ciment # cla ificare . "rincipii generale de cercetare . "re criptii de proiectare "oduri de cale ferata i o ea.)'.)'. (onditii tehnice de calitate .)'. (ompo9itie! pecificatii i criterii de conformitate ale cimenturilor u9uale . "re criptii generale de proiectare .arma de otel i produ e de arma pentru beton precomprimat. :$4232#40 . "iloti D. .arma cu profil periodic obtinuta prin deformare pla tica la rece . "artea 1. $2432#51 "rodu e de otel pentru armarea betonului.R $2432#54 "rodu e de otel pentru armarea betonului.R $243$#54 "rodu e de otel pentru armarea betonului. (onvoaie tip (. $2431#45 Otel beton laminat la cald.)'.)'.rmarirea ta arii con tructiilor prin metode topografice . :$4232#40 . (la ificare i conditii tehnice de calitate .ecutate in pamanturi . 1$45#74 . 12$231#45 )eren de fundare. 25:131#42 )eren de fundare.)'. (ompo9itie! pecificatii i criterii de conformitate ale cimenturilor u9uale . Imbracaminti de beton de ciment e. 12$232#42 )eren de fundare. :1:5#44 7artie uport. "artea 1.arme de otel i produ e din arma pentru beton precomprimat. 25:13$#50 )eren de fundare.)'.)'. (alculul terenului de fundare in ca9ul fundarii directe . 220032#45 )eren de fundare.R *N 12:20-2002 'gregate pentru beton . (la ificarea i identificarea pamanturilor .R 14231#55 /ucrari de drumuri. Reguli pentru verificarea calitatii .ecutate in cofra>e fi.)'. :$4231#72 .)'. .upra tructuri din beton! beton armat i beton precomprimat. Romania .)'.arma rotunda trefilata . "re criptii generale de proiectare! e.)'. . 7artia uport pentru ben9i ade9ive . +arci.arma amprentata .. "re criptii pentru tabilirea gradului de agre ivitate a apei . . 27$5#50 )eren de fundare. (onditii tehnice de calitate .* *N 1004-2002 'pa de preparare pentru beton. 25:132#50 )eren de fundare.R *N 157#1-2002 (iment.arme de otel produ e din arma pentru beton precomprimat.)'. Imbracaminti bituminoa e pentru calea de pod. 1011132#47 .)'. ?onarea teritoriului R. (ercetari geotehnice prin fora>e e.. (onditii tehnice generale de calitate "oduri de cale ferata.)'. 'dancimi ma..e.)'.)'. "iloti forati de diametru mare. "la e udate .)'. "rincipii generale de calcul .)'. Documente tehnice normative de referinta privind materialele . :$423$#40 . 'ctiuni "oduri de cale ferata. 2220#45 alcatuirea elementelor "oduri de cale ferata i o ea. 'parate de rea9em din neopren armat /ucrari de drumuri.)'.pecificatii pentru prelevare! incercare i evaluare a aptitudinii de utili9are a apei! inclu iv a apelor recuperate din proce e ale indu triei de beton! ca apa de preparare pentru beton .R 2011#5: (imenturi cu caldura de hidratare limitata i cu re9i tenta la agre ivitatea apelor cu continut de ulfati .)'.)'.ime de inghet. "iloti.)'. 101:7#42 .arma de otel i produ e din arma pentru beton .)'.R *N 157#1-2002 (iment. (la ificare i terminologie .)'. . . 7$4$#7$ *lemente prefabricate din beton armat i beton precomprimat. (ercetari geologice tehnice i geotehnice! pecifice tra eelor de cai ferate! drumuri i auto tra9i . "iloti. 2550#41 8eotehnica.ecutie i receptie . Documente tehnice normative de referinta privind infra tructura i terenul de fundare . 12$23$#45 )eren de fundare. :05$#77 )erenuri de fundare.)'. . )erminologie! imboluri i unitati de ma ura .

0eton de referinta pentru incercari *.perimentale e vor utili9a preci9arile din " 10:#45! "In tructiuni tehnice pentru proiectarea i e.e unt# forta a. 4:25#50 .2& e calculea9a cu relatia6III. rotirea teta. 2520#42 "oduri de o ea. 1igura III. .ecutie . E ########## K #### AChl bCc l ACvl in care # ACvl e adancimea l@ # AChl e la adancimea #au facut notatiilete coeficientul de pat te coeficientul de pat l@ au de reactiune pe verticala a terenului de fundare la au de reactiune pe ori9ontala a terenului de fundare 6III.$& N "C9 ma.ecutarea baretelor pentru fundarea con tructiilor" # 0uletinul (on tructiilor nr.)'. )oroane 'ditiv impermeabili9ator pentru mortare de ciment 'ditiv pla tifiat mi. 731545. 1510#42 "oduri de beton! beton armat i beton precomprimat. Documente tehnice normative de referinta privind e.9 12 9N2 R 2 79 pC.R *N 17::-2002 precomprimat.)'. Reguli i metode de verificare a calitatii 'N*<' 2 (alculul fundatiilor directe de adancime tinand incon>urator eama de inca trarea in terenul 1undatia rigida din figura III. (onditii generale de e.R *N 122:5-2002 Reguli comune pentru produ ele prefabricate de beton .! min E ##### K3# : a R a bCc "re iunile reactive ori9ontale pC.1! repre9entand calculul fundatiilor directe de adancime tinand eama de inca trarea in terenul incon>urator! e ga e te in +onitorul Oficial al Romaniei! "artea I! nr.. +etode de incercari.2& e calculea9a cu relatia6III.1& olutii i "entru tabilirea valorilor coeficientilor ACvl i AChl! in lip a altor informatii teoretice au e.t pentru betoane "rodu e i i teme pentru protectia i repararea tructurilor de beton.9 E ######## beta # ####### # 4 9 R beta l bCc lN2 . 1 e te inca trata in teren pe adancimea l.upra tructura.)'. 27$ bi din $ mai 2005! la pagina 25.ime i minime pC9 ma. Din crierea conditiilor de echilibru e obtine un i tem de ecuatii avand ca depla arile fundatiei! i anume ta area delta 9! depla area pe ori9ontala delta .pre iileN delta 9 E ######### ACvl a bCc 12 teta E ###### R ACvl 27 41R delta .upravegheri i revi9ii tehnice .)'.ecutia! receptia! revi9ia . 4572#74 . . 27l K 2+ AChl R E ######################## cu beta E #### 2 aN2 bCc K beta lN2 bCc ACvl "re iunile ma. 'ctiunile de calcul din originea i temului de a. 'ce tea au e.iala verticala N0@ # forta ori9ontala 7@ # momentul +.! min pe talpa fundatiei 6III. ::5732#45 *lemente prefabricate din beton armat i beton precomprimat.)'.

69C032& e calculea9a cu relatia6III.5& 1igura III.2! repre9entand di tributia pre iunii pe fetele laterale ale fundatiei! e ga e te in +onitorul Oficial al Romaniei! "artea I! nr. 69C032& E ########### beta # ####### # $ 9C0 R beta l bCc lN2 "re iunea reactiva pC.7& ituata la cota M in terenul de 6III.4& . 27$ bi din $ mai 2005! la pagina 21.:& 2 9C0N2 R 7 9C0 pC. "re iunea reactiva pC.2. 'dancimea 9C0 pentru care pre iunile reactive ori9ontale e anulea9a! e calculea9a cu relatia2 7 9C0 E ### l K ############## 2 : beta l bCc R 6III.l E $ beta l R # ##### 1 bCc +omentul incovoietor core pun9ator unei fundare e calculea9a cu relatiaMN2 +CM E + K 7CM l K 2 lN2 R beta bCc MN2 l 2 ectiuni M $ e calculea9a cu relatia- 6III.l 27 pC.De regula! di tributia ace tor pre iuni pe fetele laterale ale fundatiei e te cea din figura III.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful