You are on page 1of 4

Medytacja trzech świateł

1. Motywacja i intencje
Namo Gurubja, Namo Buddhaja, Namo Dharmaja, Namo Sanghaja
Oby wszystkie istoty osiągnęły szczęście i przyczyny szczęścia ; Oby wszystkie istoty były wolne od cierpienia i przyczyn cierpienia ; Oby wszystkie istoty spoczywały w wielkiej równości, wolnej od przywiązania i nienawiści. Oby w rezultacie mojej medytacji ja oraz wszystkie istoty osiągnęły Oświecenie udd!y.

2. Medytacja
"siąd#cie rozprę$eni, w wygodnej pozycji, uwa$ając na to, aby mie% wyprostowane plecy. &yobra#cie sobie następnie, $e swoim okiem wewnętrznym widzicie posta% Oświeconego 'uru (alaj )amy stojącego naprzeciwko was. *ego twarz jest łagodna, pełna pokoju i miłości. *ego głowa otoczona jest mocnym, białym światłem, bijącym z jej szczytu. +wiatło to bije promieniami, które dosięgają szczytu waszej głowy i przenikają was. ,o białe światło przedstawia energię niosącą błogosławie-stwo szczęścia, a przenikając waszą osobę, oczyszcza was z niedostatków .izycznyc! i grzec!ów nazbieranyc! w ciągu waszyc! niezliczonyc! reinkarnacji. ,a biała energia, przepełniona szczęściem, oczyszcza wasze ciało ze wszystkic! mo$liwyc! c!orób, o$ywia i odnawia wasz system nerwowy. /astępnie wyobra#cie sobie, $e z gardła Oświeconego 'uru (alaj )amy biją promienie czerwonego światła i przenikają wasze gardła, wypełniając wasz ośrodek mowy uczuciem błogości. *e$eli mowa sprawia wam kłopoty, je$eli z łatwością kłamiecie, wyra$acie się #le o bli#nic!, czy u$ywacie 0mocnyc! słów0, to właśnie to czerwone światło oczyści tę waszą negatywną energię i pozwoli wam zrozumie%, $e w słowac! le$y potę$na siła dobroci. ,eraz z serca Oświeconego 'uru (alaj )amy promieniuje do waszego serca światło niebie !iego !o"oru i przenika całą waszą osobę, oczyszczając wasz umysł ze wszystkic! złyc! i błędnyc! poję%. /asze ego, c!ytre i egoistyczne ujawnia się jako król wszelkic! złudze- oraz trzec! trucizn 1po$ądania, nienawiści oraz duc!owej 2gnorancji 3 czyli braku 4ądrości 5ustki 6, które są jego ministrami. &szystko to zostaje oczyszczone mocą pełną szczęścia, przenikającego nas razem z niebieskim światłem. "mysł niepewny, wcią$ niezdecydowany pomiędzy tym czy tamtym rozwiązaniem, zostaje rozjaśniony; a umysł zawę$ony, który nie jest w stanie obją% pełni zagadnie-, dlatego $e zatrzymuje się na pojedynczyc! detalac!, zostaje oczyszczony. 5odczas gdy ta błękitna świetlana energia wypełnia nasz umysł, nasze serca stają się stopniowo podobne do lazurowego nieba, zdolnego do objęcia przestrzeni i przeniknięcia rzeczywistości w jej całkowitym wymiarze. /astępnie w waszym sercu zakwita biały kwiat lotosu. 5osta% Oświeconego 'uru (alaj )amy, którą mieliśmy dotąd przed sobą, pojawia się teraz siedząca na tym lotosie, pełna współczucia dla wszystkic! czującyc! istot. 5owtarzajcie teraz w myślac! przez 78 minut mantrę Oświeconego 'uru (alaj )amy Om Mani Padme Hum. ,o potrójne oczyszczenie9 ciała, mowy i umysłu jest na pewno niezawodne. ,e trzy światła oczyszczają was, przenikając do waszego serca i oddalając wszelkie mo$liwe zanieczyszczenia karmiczne, jakie na was cią$ą. *e$eli powtarza% będziecie tę medytację codziennie, ze szlac!etnymi zamiarami i w odpowiednim skupieniu, pomo$e ona wam niezawodnie w przeobra$eniu waszyc! czynów, słów i myśli, i osiągnięciu takiego samego Oświecenia, jakie osiągnął nasz Oświecony 'uru (alaj )ama.

#. $adedy!owanie %ozytywnej energii
(edykuję tę pozytywną energię z mojej medytacji tak, abym ja oraz wszystkie istoty osiągnęły Oświecenie uddy.
:kong ,ulku ;inpocze 33 .ragment ksią$ki Poskramianie tygrysa

'dybyś miał trudności z wyobra$eniem sobie światła wpływającego przez ten punkt. ale nie napinaj się. $e wc!odzi ono w ciebie wraz z wdec!em albo te$. stłumienie energii twórczej i radości. raczej staraj się poczu% te światła. lsniące. c!oroby i napięcie rozpuszczają się. bardzo czyste i pozbawione substancji niczym tęcza.wszędzie jak deszcz. $e światło pada na. niewygodę. poczuciu trwałości czy niewygody. $e oto masz przed sobą aktywny przejaw &szec!ogarniającego &spółczucia.ormuła sprawia ci kłopot. prawdziwyc! .na białej w t-dze światła.o silnie błyszczące. urody. w obie w %)łczucie .eraz pojawią się trzy poziome wstęgi światła o jednakowej szerokości9 oślepiająco białe na górze. jednak wówczas będzie ci trudniej skupi% się na trzec! centrac! umieszczonyc! jedno nad drugim. niezadowolenie. Oby $adna z nic! nie była nigdy oddzielona od prawdziwego szczęścia. 5owró% teraz do zwykłego sposobu doświadczania. . byś poczuł. śledząc swój oddec!. 5o prostu zwracaj uwagę na wszystko. "świadom sobie istniejące w tobie w przeszłości i obecnie. mo$esz się poło$y%. ?próbuj uświadomi% sobie tę jej właściwoś%. czyste jak diament światło wnika w ciebie wc!odząc przez punkt na środku czoła. /ie wkładaj szczególnego wysiłku w to. & ta"enie ytuacji "siąd# wygodnie z wyprostowanym kręgosłupem.0 *eśli ta tradycyjna . wolne od przywiązania do bliskic! i niec!ęci wobec innyc!.&zdrawianie i %rzeobra'anie za %omoc( w %)łczucia *rzygotowanie+ obud. jak powietrze wc!odzi do ciała i wypływa na zewnątrz.rustracja. $e z ka$dym wydec!em pozwalasz odejśc czemuś. 4ogą by% ogromne. po czym krą$y bez przeszkód po całym twoim ciele. wyra$ającego się tymi trzema kolorami. ból.isz odprę$y% się siedząc. ale mogą te$ zajmowa% jedynie . $e brak ci poczucia miłosci. co ci przeszkadza9 irytacji. Oby zawsze działały w zgodzie z doskonałą bezstronnością. którą zamierzasz wykona%. aby ju$ nikt nigdy nie cierpiał. 5omyśl. 5ozwól umysłowi swobodnie wędrowa% po całym ciele. =acznij od relaksu. >a$dy oddec! to puszczanie czegoś. jak . obserwując. ciepłe. $eby zobaczy% te barwy.ozmyśla-9 0Oby wszystkie istoty zawsze posiadały szczęście i przyczyny szczęścia. "trzymuj w ruc!u swoją uwa$noś%. to po prostu poczuj. . Naj%ierw !u% i. a$ całe twoje ciało stanie sie oczyszczone i przejrzyste. 5oczujesz. co tam jest 3 napięcie. rubinowoczerwone w środku i intensywnie c!abrowoniebieskie na dole. $e w $adnym kierunku nie napotyka $adnyc! przeszkód. nie zatrzymuj się w $adnym miejscu na dłu$ej. niosąc ze sobą uzdrawiającą moc &szec!ogarniającego &spółczucia. jak cały ból. sięga% !oryzontu i wypełnia% całe pole widzenia. c!odzi o to. $e przepełniony jesteś współczuciem i $yczysz wszystkim. 5omyśl. *akkolwiek sobie to wyobrazisz.ozpoczynaj ka$dą sesję od krótkiej kontemplacji <zterec! /ieograniczonyc! . skoro twoje ciało jest niesubstancjonalne pomyśl. mo$esz myśle%. *e$eli nie potra. bardzo świetliste. starając się odczuwa% wszelkie wra$enia. to oczyszczenie przedpola do pracy. a mieniące się białe światło krą$y coraz swobodniej. Otwórz się na takie uczucia . które jest poza jego cierpieniem. Oby wszystkie były wolne od cierpienia i przyczyn cierpienia. $e jesteś we własnym ciele i bąd# świadomy swyc! emocji. naprawdę tu są 3 bardzo jasne. &yobra# sobie przed sobą całkowicie otwartą przestrze-.ragment przestrzeni.

to zastanów się. $e światło współczucia oczyściło cię całkowicie 3 na poziomie ciała. stawnowczości i klarowności umysłu. uzdrawiając wszelkie cierpienia umysłu. co te$ c!ciałbys da% z siebie innym. ez względu na to. *ednocześnie rozpuszcza wszystko co blokuje klarownoś% mowy czy te$ ró$ne przejawy twórczej ekspresji. za$enowanie czy pewien brak pewności. &yobra# sobie płynące do ciebie niebieskie światło. $e remedium na twoje nienasycenia. współczucia. pewności siebie.o światło. rozpostartyc! przed tobą na niebie. dając w zamian poczucie śmiałości. mo$esz je swobodnie czu% i wyra$a%. 5owró% teraz do zwykłego sposobu doświadczania i zastanów się nad lękiem. . głęboko niebieskie światło posiada szczegółną moc leczenia wszelkic! lęków.ym razem !oncentrujemy i. a następnie wędruje swobodnie po całym ciele niosąc z sobą uczucie radości. inten ywnie niebie !im !o"orze na amym do"e. spontaniczności i miłości. lub spadając jak deszcz.5rzyjrzyj się swoim obawom przed stanięciem twarzą w twarz z samym sobą i z innymi lud#mi. c!wiejności umysłu. 5rzeobra$enie całego wszec!świata za pomoca współczucia &yobra# sobie teraz. &pływa do ciebie w tym jednym punkcie lub wc!odzi razem z wdec!em lub opada jak deszcz. czerwonymi i niebieskimi promieniami. werbalnie.a . . czerwonym światłem współczucia. 5odobnie uświadamiaj sobie swą zawiś% i zazdroś%. brak zadowolenia i . &yobra# sobie. katastro. zrelaksowania i zrównowazenia. oczyszczając cię i uzdrawiając mocą &szec!ogarniającego &spółczucia. które znajdują się ciągle przed tobą na niebie. <ałe twoje jestestwo zostało przekształcone we współczucie. a następnie wędruje po całym ciele. otwartości i zrównowa$enia. . . by dojś% do głosu. Obdarza cie zdolością odczuwania radości. trzec! kolorów &szec!ogarniającego &spółczucia. co c!ciałbys wyrazi%. 4yśl. 4amy tu do czynienia z barwą niezwykle wesołą i radosną. jak i przygniatający lęk przed smiercią.które wnika w twoje ciało na wysokości serca. miłości. $e w jakimś punkcie twoja ekspresja jest za!amowana czy te$ nigdy nie ma szansy.orma współczucia leczy wszelkie odmiany lęku.izycznie. kiedy się pojawiają. $e te trzy światła współczucia. a tak$e uczucie wpadania w panikę i pomieszanie. miłości i całkowitego spełnienia. co zdarzyło się w przeszłości.ym razem !u% ie na rubinowoczerwonym świet"e. ale radosna i przyjemna w kontakcie. niosącą z sobą poczucie szczęścia. emocjonalnie i mentalnie. wpływając przez punkt poło$ony u podstawy gardła lub wc!odząc razem z oddec!em.na gł-bo!im. niepokój.ą lub obłędem. *eśli czujesz.o piękne. spójrz na doświadczane wówczas zakłopotanie brakiem klarownego pojmowania. & $adnym wypadku nie jest jest ona ponura czy krwista. . barwą przypominające c!abry czy te$ kamie. zaczynają lśni% potę$nym blaskiem i wypełniają cały wszec!świat białymi. . jak przenika do twojego ciała.&szec!ogarniającego &spółczucia. trzec! aktywnyc! przejawie. daje poczucie wielkiej odwagi. niosąc ze sobą uczucie odwagi. mowy i umysłu. opanowania.lapis3lazuli. trosk i umysłowyc! problemów. *esteś doskonale czysty we wszystkic! aspektac! swego istnienia9 .eraz wracamy do trzec! wstęg światła przed nami.przyjaciół czy inteligencji. co twoim zdaniem jest ci potrzebne i czego pragniesz. . gdy nie dostajesz tego. . niepewności i pomieszania. 5ozwól ujawni% się wszelkim uczuciom niec!ęci. 4o$e to by% zarówno nieznaczna nerwowoś%.rustracje przyc!odzi do ciebie wraz z czystym. +wiatło podró$uje bez przeszkód. urazy i wyobcowania. 4yśl teraz.eraz powró% do wyobra$enia trzec! wstęg swiatła. jaki kiedykolwiek prze$ywałeś.

powstają spontanicznie jako naturalna ekspresja doskonałości. le$ące poza znanym nam światem.azie przygotowawczej to znaczy kontemplując przez c!wilę <ztery /ieograniczone . =ako-cz tak samo. a tak$e te inne. jednak zawsze uwzględniaj w wizualizacji wszystkie trzy wstęgi światła. to sama esencja doskonałości. .5omyśl o tym. i wszystko zostaje całkowicie oczyszczone i przekształcone. / tatni eta% 5ozosta. jak będzie to naturalne.ozmyślania lub pobudzając w sobie współczucie. mo$esz mu poświęci% więcej czasu. $e światło rozjaśnia całą naszą galaktykę. $e szczególnie dociera ono właśnie do do nic!. w jakiejkolwiek postaci i jakiegokolwiek rodzaju. &szystkie d#więki. &ykonuj to %wiczenie przez cztery tygodnie po pół godziny dziennie. *eśli jesteś naprawdę zaniepokojony problemami czy cierpieniem jakiegoś kraju. na przykład na białe światło związane z ciałem. ludzi lub jakic!ś określonyc! osób. jakie słyszymy. doskonałości i absolutnego szczęścia. to pomyśl o tym i kiedy swiatło współczucia wypełnia wszec!świat. 'dybyś c!ciał poło$y% szczegóny nacisk na jeden tylko z uzdrawiającyc! aspektów. <ały wszec!świat staje się rajem 3 krainą czystości. ka$dy najmniejszy ruc! umysłu. wyobra# sobie.zanurzony w tym stanie doskonałości tak długo. >a$da myśl o$ywiająca wszec!świat. jak zaczynałeś w . sa niesko-czenie piękne i czyste.