You are on page 1of 3

Medytacja i spokój

Duddziom Rinpocze Jego Świątobliwość Duddziom Rinpocze, był wybitnym współczesnym joginem. Był zwie zc!ni"iem sz"oły #ingm$ buddyzmu tybet$%s"iego, t $dycji, "tó ą w ósmym wie"u wp ow$dził do &ybetu '$dm$s$mb!$w$. Duddziom Rinpocze był osiemn$stą in"$ n$cją tej (inii, w "tó ej poj$wiło si) p$ u n$jwi)"szyc! buddyjs"ic! *ist zów +ndii i &ybetu. 'o n$je,dzie "omunistycznyc! -!in osi$dł w +ndi$c!, $ pó.niej w #ep$lu. / ost$tnic! l$t$c! swego ,yci$ z$ło,ył wiel"ie cent $ w 012. / "o%cu z$miesz"$ł ze swoją odziną we 3 $ncji. 4m$ ł w styczniu 5678 ., w wie"u 79 l$t. Londyn 1979 *y, ludzie, s"ł$d$my si) z ci$ł$, mowy i umysłu, $le to n$sz umysł, jest tym co n$zyw$my :; ólem, "tó y 1pełni$ /szyst"o: < :;und,e =j$lpo:, "tó y p$nuje n$d ci$łem i mową i "ie uje nimi. &wó cą szcz)ści$ jest umysł i twó cą cie pieni$ jest t$",e umysł. J$" powst$je szcz)ście> =dy b)dziemy obse wow$li swój umysł i uw$,nie pozost$wimy go w st$nie spo"oju, wówcz$s poj$wi si) szcz)ście. J$" powst$je cie pienie> 'oniew$, p $gnieni$ umysłu są nien$sycone, gdy on po,ąd$ p zedmiotów p $gnieni$, powoduje to powst$nie wszel"iego odz$ju z$"łóc$jącyc! emocji, t$"ic! j$" gniew i $g esj$, "tó e z "olei wzbudz$ją c!mu ) neg$tywnyc! myśli. wp)dz$ n$s to we wszel"iego odz$ju nie "o%czącą si) $"tywność, "tó $ w c$łości wpląt$n$ jest w neg$tywne dzi$ł$ni$, w ten sposób stw$ z$jąc neg$tywną "$ m) 1"ut"iem tego, umysł i ci$ło sc!wyt$ne są w niemo,liwe do uni"ni)ci$ wi)zienie nieuśmie zonego cie pieni$. 2, do c!wili śmie ci, nie m$ "o%c$ tego cie pieni$ i wycze pującego, ucią,liwego t udu umysłu. =dyby śmie ć był$ c$ł"owitym "o%cem tego, to byłoby cudowne? jedn$", @$"tycznie, umie $ tyl"o n$sze ci$ło $ nie umysł. + to czym umysł z$jmuje si) w tym ,yciu < wszyst"imi tymi neg$tywnymi i niepomyślnymi dzi$ł$ni$mi < jest tym z$ czym b)dziemy musieli podą,$ć w n$st)pnym ,yciu, doświ$dcz$jąc "onse"wencji, "tó e odpowi$d$ją temu do"ł$dnie. 4$tem, w tym ,yciu i w n$st)pnym b)dziemy od" yw$li, ,e dzi$ł$ni$ pozytywne i neg$tywne, szcz)ście i cie pienie, wszyst"ie z$le,ą od umysłu. &o co musimy z obić to z$w ócić umysł i zeb $ć go w sobie. 'oniew$,, jeśli spoj zymy n$ n$sz umysł, zob$czymy ,e jest t$" zw$ iow$ny i t$" powi"ł$ny j$" sz$leniec, zeczy o "tó yc! nie sądzimy, ,e moglibyśmy "iedy"olwie" pomyśleć, pomyślimy dziewi)ć $zyA /tedy z ozumiemy, ,e umysł jest odpowiedzi$lny t$",e z$ to sz$le%stwo i ,e musimy go z$w ócić i sp ow$dzić z pow otem do siebie, gdy, to n$ czym musimy si) s"upić to $"tywność, "tó $ uspo"$j$ i st$bilizuje umysł. Bez wp ow$dzeni$ do umysłu pewnego odz$ju ciszy, swobody i ozlu.nieni$, i bez stosow$ni$ sposobów sp ow$dz$jącyc! spo"ój i szcz)ście < lub p zyn$jmniej myśleni$ o z obieniu tego < moglibyśmy posi$d$ć bog$ctwo t$" og omne j$" =ó $ 1ume u, pot),ne j$" oce$n, $ jedn$" wcią, nie bylibyśmy z$dowoleni. =dy, jeśli b)dziemy mieli coś, to b)dzie istni$ło cie pienie posi$d$ni$ $ jeśli nie b)dziemy mieli czegoś, to b)dzie istni$ło cie pienie nieposi$d$ni$. Jeśli z$czniemy coś, b)dzie istni$ło cie pienie niemo,ności s"o%czeni$ tego. -!oci$, cie pienie mo,e u"$z$ć si) n$m j$"o szcz)ście, s$mą jego istotą jest z$wsze cie pienie. &$" wi)c zdecyduj si) i bąd. pewien, ,e główną p zyczyną tego wszyst"iego jest umysł.

*oglibyśmy z$pyt$ćB z$tem, j$"i jest ten umysł> =dybyśmy mieli zb$d$ć go do"ł$dnie, od" ylibyśmy, ,e nie m$ on ,$dnej @o my, n$ "tó ą mo,n$by p$t zeć, ,$dnego d.wi)"u do usłyszeni$ < on jest j$" wi$t . #iespodziew$nie myśl powst$je i t$" s$mo niespodziew$nie zni"$. Cp ócz tego nie m$ niczego innego. 4 tego pustego umysłu powst$je pust$ myśl, jedn$" z$mi$st zost$wić ją t$" j$" on$ jest, p óbujemy uc!wycić t) myśl, pop zez wzbudzenie n$st)pnej. 'ie wsz$ myśl d$je p $c) d ugiej myśli t$" $by uc!wycić myśl... itd. bez "o%c$. =dy w ten sposób jedn$ myśl z$t udni$ d ugą myśl, stw$ z$ to iluzj) i ozp oszenie i sp $wi$, ,e w n$szej głowie wi uje. &$" wi)c powinniśmy z ozumieć toB w j$"i sposób stw$ z$my nies"o%czony ł$%cuc! myśli i bezust$nnej $"tywności, i ,e wszyst"o to jest c$ł"owicie bezcelowe. Jeśli ścig$my myśl, to nigdy nie b)dziemy mogli jej uc!wycić. /i)c z$mi$st tego, niec! s$m umysł wgląd$ w umysł. =dy umysł zeczywiście obse wuje umysł, z$uw$,ymy, ,e świ$domość "tó $ p$t zy i obse wow$ny umysł nie mogą być oddzielone $ni od ó,nione. ' zyczyną c$łej iluzji i zwiedzeni$ są powst$jące myśli, :n$mto":, t$" wi)c nie pozw$l$jmy umysłowi w)d ow$ć z$ p zyp$d"owymi myśl$mi. 4$mi$st tego, gdy powst$je myśl, spój zmy p osto n$ nią i zob$czmy j$"$ on$ jest i j$" wygląd$. 'oniew$, gdybyśmy mieli pójść z$ nią, nie wyst$ czyłoby sto l$t ,eby ją sc!wyt$ć. /i)c nie ścig$jąc myśli, pozost$%my po p ostu w tym n$tu $lnym, uspo"ojonym st$nie medyt$cji. =dy pozost$wimy umysł sobie s$memu, niez$"łócony w swojej wł$snej p zest zeni, wówcz$s jeśli powst$je myśl, jest wsp$ni$le? gdy nie powst$je, to t$",e jest wsp$ni$le. Cboj)tni i niewz uszeni powst$jącymi myśl$mi, mo,emy doświ$dczyć st$nu, w "tó ym nie m$ ,$dnyc! wspomnie% $ni myśli, $le jest czyst$, gł)bo"$ , ozb zmiew$jąc$ pust"$. #$zyw$ si) to :spo"ojem: medyt$cji, lub :nep$:. Jeśli w ten sposób pozwolimy swojej uw$,ności uwolnić umysł i pozwolimy mu ust$lić si) n$ swój wł$sny sposób, wtedy n$wet w ciele b)dziemy doświ$dcz$li wib ującej le""ości $ w umyśle gł)bo"i spo"ój i czystą, p omieniującą szcz)śliwość. Dl$czego> Jest t$" poniew$, umysł pot $@i odn$le.ć swój wł$sny n$tu $lny st$n i spocząć w swojej wł$snej n$tu ze. =dy pot $@imy w ten sposób pozost$w$ć, n$tu $lnie ozlu.nieni w n$tu ze umysłu, ten st$n medyt$cji n$zyw$ si) :1zi ne: Ds"t. Ś$m$t!$E lub cz$s$mi :&ing nge dzin:. &o wł$śnie wtedy, gdy pot $@imy ozlu.nić swój umysł t$" i, pozost$je cic!y i t ze.wy, osiąg$my p $wdziwy spo"ój i szcz)ście. =dy w ten sposób od" yw$my wewn)t zny spo"ój w umyśle, wówcz$s nie m$ po p ostu ,$dnej p zyczyny by wzbudz$ć $g esj) wobec zewn)t znyc! zj$wis" lub innyc! ludzi, $ni nie m$ n$jmniejszego powodu dl$ uczuć z$wiści i yw$liz$cji. 4$mi$st tego b)dziemy pot $@ili n$tu $lnie i $utom$tycznie wp ow$dz$ć spo"ój i szcz)ście w ot$cz$jący n$s świ$t. Jeśli nie pot $@imy "ultywow$ć tego spo"oju i dob ego s$mopoczuci$ wewnąt z siebie, wówcz$s umysł wplącze si) we wszel"iego odz$ju myśli i niezwy"le t udno b)dzie osiągnąć spo"ój i szcz)ście w świecie. =dy $z z ozumieliśmy, ,e spo"ój i szcz)ście z$le,ą wyłącznie od umysłu, z tą pewnością i p ze"on$niem "$,dy z n$s powinien p óbow$ć dos"on$lić spo"ój umysłu wewnąt z siebie, co p zyniesie szcz)ście i spo"ój z$ ówno w tym j$" i w p zyszłym ,yciu. *$my to w swoic! )"$c!. Jeśli b)dziemy pot $@ili ozwij$ć to s$mi, nie b)dziemy musieli szu"$ć spo"oju lub szcz)ści$ gdzie indziej, $ni te, ni"t nie b)dzie mógł u" $ść $ni ,ąd$ć tego od n$s. ' osz) p$mi)t$jcie o tym i p $"ty"ujcie to. =dy siedzimy, pozost$wi$my ci$ło w jego n$tu $lnym st$nie, nie zmienione? mow) nie zmienioną, n$tu $lnie dostosow$ną do oddec!u? i umysł nie zmieniony, w swoim wł$snym miejscu spoczyn"u.

0mysł *ąd ości Buddów jest tym co n$zyw$my :*ąd ością 'ust"i:? z$tem t$ pust"$ jest tym, z czego j$"o jej wł$sne s$mowyp omieniow$nie, powst$je 'i)ć *ąd ości i wszyst"ie wsp$ni$łe cec!y. #$tu ą n$szego umysłu jest t$",e pust"$? z pun"tu widzeni$ pust"i jest to do"ł$dnie to s$mo. 2le my, gdy p omieniow$nie pust"i em$nuje, nie ozpozn$jemy go j$"o 'i)ciu *ąd ości t$" j$" jest to w p zyp$d"u Buddów, i dl$tego zost$jemy op$now$ni iluzją, "tó $ m$ni@estuje si) j$"o powst$jące myśli, zwodząc n$s i wciąg$jąc gł)biej w iluzj). Dl$tego jeśli pot $@imy ozpozn$ć n$szą wł$sną n$tu ), p $wdziwy st$n zeczy, wówcz$s nie b)dziemy musieli szu"$ć Buddy z d$l$ od siebie < w zeczywistości mo,emy zn$le.ć to w sobie s$myc!. 'oniew$, t$" jest, p$mi)t$jcie o tym.