You are on page 1of 2

Świadomość każdej chwili Lama Dzigme Rinpocze Lama Dzigme Rinpocze urodził się w roku 1949 w rodzinie XVI

Karmapy, pod k !rego opiek" o rzymał grun owne wyksz ałcenie# XVI Karmapa podczas swe$ pierwsze$ wizy y na %ac&odzie w 19'( roku, pozos awił go u $ako swego reprezen an a# )d e$ pory Lama Dzigme Rinpocze prowadzi gł!wn" siedzi*ę Karmapy w +uropie, Dhagpo Kagyu Ling we ,ranc$i#

Przejrzystość i przytomność -edy u$"c, umo./iwiamy umysłowi s opniowe odna$dywanie s anu całkowi e$, pierwo ne$ prze$rzys o0ci# Dzięki emu s a$e się on naszym nawykiem# 1odo*nie $ak podczas dyskus$i na*ieramy nawyku wysuwania odpowiednic& i niez*i yc& argumen !w, dzięki medy ac$i wyksz ałcamy nawyk odna$dywania pierwo ne$ m"dro0ci, prze$rzys o0ci umysłu# 2dy*y0my wrzuci/i do wody $akie0 zwierzę, zaczęło*y ono odruc&owo pływa3, .e*y nie u on"34 my w podo*ny spos!* szukamy na$/epsze$ me ody wy$0cia z nieprzy$emne$ sy uac$i# 5e*y medy owa3, umysł musi przede wszys kim odna/e63 sw" na ura/n" prze$rzys o03 i przy omno03# D/a osi"gnięcia ego ce/u mo.emy u.y3 r!.nyc& me od, /ecz zawsze c&odzi u a$ o ponowne nawi"zanie kon ak u z pods awow" na ur" umysłu# %wr!cenie ku nie$ umysłu $es do03 rudne, poniewa. nie mamy akiego nawyku# Kiedy go wyksz ałcimy, *ędzie nam znacznie ła wie$# %azwycza$ dopuszczamy do ego, *y umysł odda/ał się od swego na ura/nego s anu# 7ieła wo $es o zmieni3 z dnia na dzie8, poniewa. od dzieci8s wa u rwa/a/i0my r!.ne nawyki i koncepc$e, na$czę0cie$ *łędne# D/a ego w pods awowyc& naukac& *uddy$skic&, ak $ak we wszys kic& wie/kic& naukac& 9i/ozo9icznyc&, podkre0/a się wie/k" ro/ę medy ac$i w d".eniu do odna/ezienia pods awowe$ na ury umysłu# :e$ pods awowy ce/ o zas "pienie $edne$ endenc$i inn", dzięki czemu umysł *ędzie m!gł rwa/e pozos awa3 w s anie prze$rzys o0ci# ; miarę medy owania umysł s a$e się coraz *ardzie$ przy omny# < an en u rzymu$e się nie y/ko w czasie medy ac$i, a/e z czasem wyra6nie się s a*i/izu$e i wykracza poza ramy 9orma/ne$ prak yki# Utrzymywanie sta ilności 1rzy omny umysł $es uwa.ny# Kiedy z kim0 rozmawiamy, nasz umysł częs o nie $es ak naprawdę przy omny, poniewa. my0/imy w edy o wie/u sprawac& niezwi"zanyc& z przedmio em rozmowy# :e.e/i ema nie wyda$e nam się war zaanga.owania, słuc&amy rozm!wcy niez*y uwa.nie# 1rzy omny umysł $es wo/ny, o war y na sy uac$e# <poczywa w s anie pierwo ne$ prze$rzys o0ci, dzięki k !re$ na yc&mias po$mu$emy, co się wok!ł dzie$e# 7ic w edy go nie rozprasza c&o3 zazwycza$ rozprasza nas wszys ko, co y/ko mo.e zakł!ci3 nasz" koncen rac$ę# 7awe usi/ne s arania nie zawsze pomaga$" nam słuc&a3 w skupieniu# =mysł odruc&owo kieru$e się w s ronę ka.dego 6r!dła d6więku /u* widoku, k !ry niweczy $ego skupienie# =mysł naprawdę przy omny nie rozprasza się pod wpływem akic& *od6c!w# 7ie odgradza się od

nic& > pozwa/a im się po$awia3, a sy uac$a pomimo ego pozos a$e prze$rzys a# 1rzy omny umysł po ra9i w ka.de$ c&wi/i od*iera3 r!.ne wra.enia, nie rac"c s a*i/no0ci# ?aki $es pods awowy i $edyny ce/ medy ac$i@ odna/e63 !w prze$rzys y i przy omny umysł# 7ie powinni0my rezerwowa3 d/a prak yki medy acy$ne$ $akic&0 szczeg!/nyc& c&wi/ .ycia# :es ona po rze*na w ka.dym momencie, w ka.dym codziennym działaniu, poniewa. zac&owanie przy omno0ci i prze$rzys o0ci $es wa.ne zawsze# 2dy umysł pozos a$e w ym s anie m"dro0ci, ka.dy szczeg!ł sy uac$i $es d/a niego wyra6nie widoczny# %awsze wypływa z ego po.y ek, nieza/e.nie od c&arak eru działania@ ar ys ycznego, zawodowego, czy e. zwi"zanego z .yciem prywa nym# =mysł opanowany przez emoc$e ła wo u/ega rozproszeniu pod wpływem zewnę rznyc& oko/iczno0ci## ;szys ko mu w!wczas przeszkadza# :e0/i na omias zrozumiemy prawdziw" na urę yc& oko/iczno0ci, umysł pozos anie prze$rzys y, a z$awiska *ęd" nam się wydawa3 całkowicie norma/ne# 7ie *ęd" d/a nas pro*/emem# !ez przywi"zania = rzymywanie prze$rzys ego umysłu $es wa.ne we wszys kic& .yciowyc& sy uac$ac&# ;iększo03 pro*/em!w i pora.ek, czy o zawodowyc&, czy oso*is yc&, *ierze się ak naprawdę z *raku akie$ prze$rzys o0ci# % powodu przeszkadza$"cyc& emoc$i nie po ra9imy u rzyma3 o war o0ci, k !ra $es niez*ędna d/a zrozumienia sy uac$i# 1omieszanie sprawia, .e reagu$emy impu/sywnie# 7a omias prze$rzys o03 umo./iwia nam sku eczne działanie w ka.de$ sy uac$i, nieza/e.nie od c&arak eru napo kanyc& rudno0ci# %azwycza$ $ednak /gniemy do oko/iczno0ci, posiada$"c us a/on" $u. wcze0nie$ ic& wiz$ę# :e0/i nasz umysł nie $es o war y, do ka.de$ sy uac$i podc&odzimy z uprzedzeniem, nie sprawdza$"c nawe zasadno0ci własnego sposo*u my0/enia# Reagu$emy zgodnie z opini" s worzon" na pods awie *łędne$ oceny, o k !re$ słuszno0ci $es e0my 0więcie przekonani# :e0/i u rzymu$emy o war y umysł, nie musimy się zmienia3, *y dos osowa3 się do coraz o nowyc& sy uac$i# 7ie musimy s awa3 się kim0 innym# 1o ra9imy pa rze3 na sie*ie z dys ansu, o*serwowa3 własne my0/i i działania, i akcep owa3 sy uac$ę ak", $aka $es , nie u/ega$"c dominac$i własnyc& emoc$i# Dzięki o war o0ci umysłu po ra9imy zmieni3 sw!$ niewła0ciwy spos!* działania# %amias wci". pr!*owa3 wpływa3 na zewnę rzne oko/iczno0ci i uparcie rwa3 przy własne$ in erpre ac$i 9ak !w, *ędziemy w!wczas racze$ przeksz ałca3 ę pos awę# Kiedy przes an" nas zniewa/a3 idee i koncepc$e, spoczniemy *ez przywi"zania w na urze umysłu, w $ego pierwo ne$ m"dro0ci# =mysł pomieszany, rozproszony, $es $ak ciało opanowane przez *!/# 7ie mo.e się poruszy3# A&ocia. wiemy, .e rze*a wykona3 $aki0 ruc&, nie mo.emy ego uczyni3# 7ie wiemy e., z $akiego powodu $es e0my unieruc&omieni# 7auki *uddy$skie m!wi" częs o o przywi"zaniu i o wo/no0ci od niego, o oderwaniu się czy e. roz/u6nieniu uc&wy u# 7ie c&odzi u $ednak o *ł"dzenie *ez ce/u, *ez my0/i i uczu3# ?akie sz uczne o warcie u rudniało*y y/ko zrozumienie, $ak *ardzo umysł $es zamknię y#