You are on page 1of 3

Magiczny Nektar

Wskazówki dla ucznia Duddziom Rinpocze Duddziom Rinpocze (1904 - 1987) sprawował funkcję zwierzc nika szkoł! "jin#ma $udd!zmu %!$e%a&skie#o' (!ł mis%rzem )ie*kiej Doskonało+ci i ode#rał wie*k, ro*ę w przeniesieniu przekazu Diamen%owej Dro#i na -ac .d' -ało/!ł o+rodki nie %!*ko d*a w!+więcon!c mnic .w a*e r.wnie/ +wieckic jo#in.w (n#akp.w)' (!ł dwukro%nie /ona%!0 z o$u zwi,zk.w miał dziewięcioro dzieci0 k%.re na po*u D arm! kon%!nuuj, pracę Duddzioma Rinpocze' "apisał wie*e ksi,/ek0 ze$rał r.wnie/ i w!dał w dwudzies%u pięciu %omac wsz!s%kie najwa/niejsze dzieła %rad!cji "jin#ma' Namo! Skłaniam się przed Tobą Szlachetny Panie wszystkich Rodzin Budd w !senc"o ka#de$o schronienia! 1d!$!m nauczał w spos.$ doskonał!0 k%./$! %e#o słuc ał - jes%em poza r./nicowaniem0 nie mo#ę więc $!2 przewodnikiem nawe% sam d*a sie$ie3 4ednak0 widzicie mnie na cz!s%!m poziomie i poprosi*i+cie o nauki' -a%em nie sprawię wam zawodu i powiem ki*ka rzecz!0 k%.re prz!jd, mi na m!+*' 5a/d! sukces0 du/! cz! mał!0 ma%eria*n! *u$ duc ow! w!wodzi się z %e#o0 i/ na#romadzi*i+cie du/o zasłu#i' D*a%e#o0 nie $a#a%e*izujcie nawe% najmniejsze#o poz!%!wne#o działania' 6o pros%u w!konajcie je' 6odo$nie0 nie $a#a%e*izujcie nawe% najmniejsz!c ne#a%!wn!c działa&7 zw!czajnie0 pows%rz!mujcie się od nic 3 )!si*cie się %roc ę0 a$! na#romadzi2 zasłu#ę0 r.$cie prezen%!0 udzie*ajcie się c ar!%a%!wnie' 8%arajcie się ro$i2 wsz!s%ko0 co %!*ko prz!nosi po/!%ek inn!m' 6od,/ajcie +*adami mędrc.w i dokładnie o$serwujcie %o0 co ro$icie' "ie s%a&cie się niewo*nikami niesprawdzon!c %rend.w' (,d9cie oszczędni w słowac ' -amias% %e#o zac owajcie rozwa#ę i o$serwujcie s!%uacje0 poniewa/ korzenie rozr./niania %rze$a pie*ę#nowa2: c ę2 cz!nienia %e#o0 co powinno $!2 cz!nione i porzucenia %e#o0 co powinno $!2 porzucone' "ie kr!%!kujcie ani nie sz!d9cie z m,drzejsz!c od sie$ie' ;drzu2cie wsze*kie poczucie zawis%nej r!wa*izacji' "ie po#ardzajcie #łupcami0 nie odwracajcie się od nic ' ;drzu2cie dumę i p!c ę' )sz!s%ko ma swoje miejsce' 6amię%ajcie0 /e jes%e+cie na %!m +wiecie dzięki do$roci wasz!c rodzic.w' "ie prz!no+cie im zmar%wie&0 spełniajcie ic /!czenia' <!m0 k%.rz! na was po*e#aj,0 oka/cie uprzejmo+2 i zain%eresowanie wpajaj,c im do$ro i udzie*aj,c wskaz.wek jak #romadzi2 zasłu#ę i unika2 zła' ;ka/cie im cierp*iwo+2 i nie wpadajcie w zło+2 widz,c ic niedoci,#nięcia' 6amię%ajcie0 /e nawe% najdro$niejsza ne#a%!wna rzecz jes% w s%anie zniwecz!2 do$re warunki' "ie słuc ajcie porad *udzi o zawę/on!c po#*,dac 0 nie ufajcie z$!%nio nowemu0 niesprawdzonemu %owarz!s%wu' 6rz!ja9nie naj*epiej zawiera2 ze szczer!mi0 in%e*i#en%n!mi *ud9mi0 k%.rz! s, skromni i maj, w!czucie %ak%u' =i0 k%.rz! nie d$aj, o prawo prz!cz!n! i sku%ku0 kłami,0 oszukuj, i kradn, nie s, do$r!mi kompanami' <rz!majcie się od nic na d!s%ans' "ie *iczcie r.wnie/ na *udzi0 k%.rz! m.wi, miłe sł.wka0 a za p*ecami o$#aduj,' "a%omias% co się %!cz! was sam!c : pozos%a&cie niewzruszeni wo$ec z#iełku i wci,/ zmieniaj,c!c się c wi* cierpienia i rado+ci' (,d9cie prz!ja9ni i sprawied*iwi d*a inn!c ' "ieos%ro/na0 por!wcza mowa wpędzi was w kłopo%!0 nadmierne mi*czenie spowoduje0 /e inni nie $ęd, rozumie20 o co

wam c odzi' 6ozos%a&cie po+rodku: nie $,d9cie #ru$ia&sc!0 a*e nie $,d9cie %e/ cisi i po%u*ni' "ie p*o%kujcie0 je+*i nie znacie całej prawd!' Rzadko mo/na spo%ka2 *udzi0 k%.rz! wiedz,0 kied! mi*cze20 d*a%e#o nie rozprawiajcie o /!czeniac i zamiarac - za%rz!majcie je d*a sie$ie i ni#d! nie %ra2cie pewno+ci sie$ie0 o$oję%nie cz! rozmawiacie z wro#iem0 znajom!m cz! prz!jacie*em' (,d9cie o%warci na *udzi0 u+miec ajcie się i m.wcie miłe rzecz!' -ac owujcie zimn, krew' 8zanujcie przeło/on!c nawe%0 je+*i co+ im nie w!c odzi - nie #ard9cie nimi' 6odo$nie0 nie poni/ajcie się przed ord!narn!mi *ud9mi0 nawe%0 je+*i s, niezw!k*e dumni i $ezkr!%!czni wo$ec sie$ie' >wa/ajcie0 a$! nie składa2 o$ie%nic0 k%.r!c nie $ędziecie w s%anie do%rz!ma2 i ni#d! nie *ekcewa/cie %!c 0 k%.re ju/ zło/!*i+cie' "ie zra/ajcie się niepowodzeniami w d,/eniu do ce*u0 a*e pa%rzcie0 co %ak naprawdę mo/ecie z!ska2 a co s%raci2' 6od,/anie za %!mi wskaz.wkami zapewni powodzenie i pom!+*no+2 w %!m wcie*eniu oraz0 jak m.wi, nauki0 odrodzenie się w $oskic sferac ' 4ednak/e0 je+*i całkowicie c cecie w!dos%a2 się z samsar!0 osi,#n,2 w!zwo*enie0 posłuc ajcie nas%ępuj,c!c wskaz.wek: 4e+*i nie mo/na was zadowo*i20 $ędziecie $iedni nawe%0 je+*i $ędziecie posiada2 wie*e pieniędz!' Rozejrz!jcie się i powiedzcie0 cze#o macie w nadmiarze i poz$,d9cie się po/,dania i prz!wi,zania' <!*ko nie*iczni wiedz,0 /e $o#ac%wo przemija i %!*ko nie*iczni dzięki %ej wiedz! prak%!kuj, doskonał, szczodro+20 $owiem częs%o owa szczodro+2 $!wa z$rukana %rzema rodzajami przeszkadzaj,c!c emocji i prz!pomina do$re jedzenie zmieszane z %rucizn,' ) całej samsarze jed!nie is%o%! cierpi,ce okru%ne męki w +wia%ac piekie*n!c nie c c, i nie koc aj, /!cia' Dłu#owieczno+2 jes% r.wnie/ uwarunkowana karmicznie0 cz!*i ma swoj, prz!cz!nę' 4e+*i c cesz /!2 dłu#o0 skoncen%ruj się na oc ranianiu /!cia inn!c ' Rozwijajcie oddanie i zaufanie do <rzec 5*ejno%.w i do swe#o naucz!cie*a' 6rak%!kujcie dziesię2 za*e% i poł,czcie in%e*i#encję z w!%ę/on, nauk,' >%rz!mujcie poczucie jedno+ci z inn!mi' <ak pos%ępuj,c zawsze $ędziecie szczę+*iwi' >rzecz!wis%nienie szczę+cia i spokoju d*a sam!c sie$ie %o podej+cie ?ałej Dro#i c arak%er!s%!czne d*a +rawak.w i pra%jeka$udd.w' @*%ruizm w!nikaj,c! z o+wieconej pos%aw! jes% +cie/k, d*a is%o% o w!j,%kow!m po%encja*e0 d*a%e#o prak%!kujcie działania $od isa%%w! i %o na wie*k, ska*ę3 <o na was spocz!wa w!zwo*enie wsz!s%kic is%o% z samsar!' ) /adnej z 84 000 nauk (udd! nie znajdziecie nic $ardziej doniosłe#o0 ni/ o+wiecona posa%wa' D*a%e#o nie o$awiajcie się przeszk.d na +cie/ce0 s%arajcie się a$! os%a%eczna i wz#*ędna o+wiecona pos%awa $!ła jedno+ci, %aka jes% esencja su%r i %an%r' >jarzmi2 um!sł - o%o rdze& D arm! - kied! panujecie nad um!słem opadaj, wsze*kie zasłon!' "ie pozw.*cie so$ie na *ekcewa/enie a*$o nadmierne podeksc!%owanie D arm,0 niec nie zwiedzie was %o na manowce' -amias% %e#o0 pozw.*cie0 a$! D arma wsi,kła w wasz um!sł' "ie marnujcie czasu: macie doskonałe /!cie0 cenne ciało %ak %rudne do osi,#nięcia0 nic nie s%oi na przeszkodzie a$!+cie prak%!kowa*i "auki (udd!' -do$,d9cie się na %o0 a$! osi,#n,2 najw!/sz!0 niezmienn! ce*' A!cie przemija i nik% nie ma pewno+ci0 kied! nadejdzie czas je#o +mierci' "awe%0 je+*i mie*i$!+cie ju%ro umrze20 powinni+cie posiada2 zaufanie i nie /ałowa2 nicze#o' - %!c powod.w0 rozwijajcie rzecz!wis%e oddanie d*a rdzenne#o naucz!cie*a i miło+2 do 8an# i poprzez u%rz!m!wanie cz!s%e#o po#*,du' 8zczę+*iwi ci uczniowie0 k%.rz! d$aj, o sama"a $ardziej

ni/ o swoje /!cie0 dzięki %akiej pos%awie sz!$ko zrea*izuj, na%urę um!słu' "iewiedza0 pię2 %rucizn0 zw,%pienie0 dua*is%!czne *#nięcie %worz, korzenie samsar! i cierpienie %rzec +wia%.w' 4es% %!*ko jedno an%ido%um0 k%.re je usuwa i w!zwa*a wsz!s%ko Bjedn!m ciosemB' 4es% %o spon%aniczna0 pierwo%na m,dro+2 +wiadomo+ci' ?iejcie więc zaufanie podczas faz! $udowania0 przecie/ wsz!s%kie zjawiska s, nieoddzie*ne od form med!%ac!jn!c 0 d9więki s, man%rami a m!+*i pierwo%n, m,dro+ci,' "as%ępnie opanujcie ko*ejne dro#i %rzec po#*,d.w0 fazę udoskona*enia oraz $ło#osławie&s%wa i pus%ki' -rea*izujcie os%a%eczn, prak%!kę "a%ur! 8erca: samsara i nirwana s, projekcj, +wiadomo+ci' "ie med!%uj,c0 pozos%a&cie nierozproszeni w s%anie na%ura*n#o roz*u9nienia' "ieus%annie spocz!wajcie w cz!s%ej0 wszec przenikaj,cej prawdzie os%a%ecznej rzecz!wis%o+ci'