You are on page 1of 2

Nauka czterech punktów

Dziamgon Kongtrul Rinpocze Dziamgon Kongtrul Rinpocze Karma Lodro Czieki Sendzie był trzecią inkarnacją słynnego mistrza tybetańskiego z X X !ieku " Dziamgona Kongtrula Lodro #aje$ %ył jednym z czterec& gł'!nyc& regent'! szkoły karma kagyu$ (ginął ! !ypadku samoc&odo!ym ! !ieku trzydziestu dzie!i)ciu lat$ * tym +!iecie istnieje !iele r',nyc& ras i !iele tradycji religijnyc&$ *szystkie tradycje religijne mają !sp'lny cel przynoszenia po,ytku innym istotom$ -by m'c przynosi. innym po,ytek/ trzeba najpier! samemu praktyko!a. s!oją drog)$ Dlatego te, istnieje tak !iele r',nyc& dr'g i praktyk religijnyc&$ * tym kontek+cie trzeba st!ierdzi./ ,e buddyzm jest jedną z gł'!nyc& religii +!iata$ 0'!iąc og'lnie/ !szystkie istoty pragną u!olni. si) od cierpienia/ jak r'!nie, !szystkie one poszukują szcz)+cia1 jest to !sp'lna droga dla !szystkic& istot$ R',ne religie podają r',ne sposoby osiągni)cia tego celu$ Droga buddyjska/ tak jak praktyko!ano ją ! #ybecie/ ma jeden cel2 pom'c istotom osiągną. to/ czego pragną1 osiągną. nie tylko czaso!e szcz)+cie/ ale i szcz)+cie ostateczne/ kt'rym jest !yj+cie poza !szelkie u!arunko!ania i !szelkie zmiany$ Szcz)+cie to opiera si) o !e!n)trzną praktyk)/ o bezpo+rednie do+!iadczenia tego/ o czym m'!i si) ! buddyzmie$ #o ostateczne szcz)+cie/ kt're !yc&odzi poza !szelkie u!arunko!ania/ jest mo,li!e do osiągni)cia poprzez !e!n)trzne do+!iadczenie/ ponie!a, zgodnie z nauką #rzeciego 3brotu Koła D&army %uddy/ !szystkie czujące istoty mają ! sobie potencjał do osiągni)cia doskonałego 3+!iecenia$ 4ie ma !i)c niczego takiego/ co mo,naby osiągną. z ze!nątrz$ 3becnie znajdujemy si) ! stanie pomieszania i niekiedy nie jeste+my ! stanie rozpozna. natury naszego umysłu$ *idzimy !szystko ! taki spos'b/ jakby tego po!odem były ze!n)trzne przyczyny$ Kiedy jeste+my szcz)+li!i/ my+limy/ ,e przyczyną tego jest co+ z ze!nątrz1 kiedy jeste+my nieszcz)+li!i r'!nie, sądzimy/ ,e dzieje si) tak na skutek przyczyny ze!n)trznej$ 4ie jeste+my +!iadomi tego/ czym jest ! istocie umysł$ 5onie!a, jednak mamy ! sobie potencjał 3+!iecenia/ tak !i)c to ostateczne szcz)+cie/ kt're jest samą naturą %uddy/ mo,na osiągną. !skutek jej rozpoznania$ 5onie!a, mamy ju, ! sobie za!arty ten potencjał 3+!iecenia/ po!inni+my !i)c !iedzie./ jakie rzeczy są ! s!ej istocie$ 4ast)pnie po!inni+my praktyko!a. r',ne rodzaje medytacji i dzi)ki praktyce urzeczy!istni. jej cel/ natur) %uddy$ 4aturalnie/ buddyzm jest bardzo rozległy i gł)boki jako !iedza/ za!iera 67$888 r',nyc& nauk/ jakie zostały podane przez %udd)$ #o/ co obecnie usłyszymy/ to bardzo z!i)zły skr't tyc& nauk/ kt'ry nosi naz!) 94auki ! czterec& punktac&9$ 5ier!szy punkt jaki nale,y pozna. to :akt/ ,e !szystko/ co zło,one jest nietr!ałe$ 4ale,y to rozumie. ! ten spos'b/ ,e jakiekol!iek zja!isko !idzimy na poziomie relaty!nym/ dla nas poja!ia si) ono tak/ jakby napra!d) istniało$ -le ! istocie/ dzi)ki analizie obiektu naszej percepcji/ doc&odzimy do !niosku/ ,e nic nie istnieje ! spos'b niezale,ny$ *szystko si) zmienia/ bo !szystko/ co nam si) ja!i/ jest zło,one/ a ponie!a, jest zło,one/ to musi ulega. zmianom$ Dlatego te, nie posiada ono pra!dzi!ie niezale,nego istnienia1 jest jak sen/ jak złudzenie$ 5onie!a, nie jeste+my +!iadomi tego :aktu/ !idzimy +!iat relaty!ny/ tak jakby był rzeczy!isty/ tr!ały i ostateczny$ * celu !yj+cia poza t) iluzj)/ po!inni+my zrozumie./ ,e !szystko/ co si) poja!ia/ !szystko co jest zło,one/ ma c&arakter zmienny i nietr!ały$ C&odzi tu nie tylko o przedmioty ze!n)trzne/ ale r'!nie, o nasze ciało/ umysł/ my+li i uczucia1 !szystkie one przyc&odzą o odc&odzą/ są nietr!ałe i podlegają zmianom$ 5o!inni+my zrozumie. r'!nie, i to/ ,e !szystko to/ co si) zmienia/ poja!ia si) !e !zajemnyc& z!iązkac&$

Drugi !a,ny punkt/ to pogląd realistyczny/ kt'ry jest z!iązany z cierpieniem$ (naczenie tego jest takie/ ,e dop'ki utrzymuje si) pogląd o przedmiotac& i materii jako b)dącyc& czym+ niezmiennym/ stale i rzeczy!i+cie istniejącym " !tedy nieodłączne od tego b)dzie r'!nie, cierpienie$ 5rzeja!ianie si) zja!isk nie jest niczym innym/ jak !yrazem przejrzysto+ci umysłu$ #o/ ,e zja!iska si) poja!iają/ nie jest niczym złym/ nie przynosi to z sobą ,adnego pomieszania/ czy cierpienia$ Kiedy jednak utrzymujemy ten dualistyczny pogląd/ kiedy my+limy/ ,e co+ r',nego od nas rzeczy!i+cie istnieje/ !tedy przy!iązujemy si) do tego/ co postrzegamy1 co+ zaczynamy lubi./ czego+ nie lubimy/ a !obec czego+ innego z kolei jeste+my oboj)tni$ #o dualistyczne nasta!ienie rozdziera nas/ pro!adzi do r',nyc& działań/ !skutek czego !yt!arzamy karm)/ tak ,e !tedy po!staje no!e cierpienie$ *ynikiem działania/ kt'rego podsta!) stano!i bł)dne postrzeganie +!iata/ jest cierpienie$ 5o!inni+my zda. sobie jasno spra!) z tego/ ,e to nie sama iluzja jest przyczyną naszego cierpienia/ ale :akt/ ,e jej ulegamy/ ,e nie"rzeczy!iste u!a,amy za rzeczy!iste$ #rzeci punkt m'!i nam o sposobac& !yz!olenia si) z cierpienia/ kt're jest z!iązane z bł)dną percepcją +!iata/ tym/ ,e !szystko jest puste/ pozba!ione ja;ni i istoty$ 4ale,y zrozumie./ ,e pustka znajduje si) poza skrajno+ciami istnienia i nie"istnienia$ 3znacza to/ze !szystko/ co tylko jest/ istnieje ! spos'b relaty!ny$ #ak !i)c/ je+li m'!imy/ ,e co+ jest długie/ to dlatego/ ,e co+ innego jest kr'tsze$ Co+ zyskuje s!oją !a,no+. i !arto+./ dzi)ki por'!naniu tego czego+ z otoczeniem/ z innymi punktami otoczenia1 dlatego te, jest to relaty!ne$ -nalizo!ane jednak przez nas ! oder!aniu od otoczenia/ o!e przedmioty i !arto+ci !ykraczają poza skrajno+ci istnienia i nieistnienia$ 4iekt'rzy ludzie sądzą/ ,e pustka jest nico+cią/ jest to jednak nieporozumienie$ 5ustka oznacza2 9poza !szelkimi koncepcjami9 i 9poza !szelkimi skrajno+ciami9$ 3dnosi si) to nie tylko do tego/ co ze!n)trzne/ do !łasnego do+!iadczenia +!iata/ ale r'!nie, i do tego/ co z!ie si) 9ja9 lub 9ego9/ czyli do !yobra,enia/ jakie mamy o sobie$ #o 9ja9/ czy 9ego9 r'!nie, nie posiada rzeczy!istego istnienia/ znajdując si) poza poj)ciami istnienia i nie"istnienia$ *szystko/ czego do+!iadczamy/ nie jest !i)c r',ne od naszego umysłu/ b)dącego ;r'dłem naszyc& my+li/ uczu. i ze!n)trznego +!iata$ (rozumienie pustki pro!adzi nas do rezultatu$ #o z po!odu naszego lgni)cia do dualizmu !ierzymy ! iluzj)/ ! przedmiot i podmiot jako r',ne od siebie/ z czego po!staje cierpienie$ 4apra!d) jednak podmiot i przedmiot jako cało+ci niezale,ne od siebie/ ! realny spos'b nie istnieją$ stnieje tylko ic& relaty!ny poziom !sp'łzale,nego po!sta!ania$ Cz!arty punkt to rezultat/ czyli urzeczy!istnienie$ <est to stan umysłu ! pełni !olnego od jakiegokol!iek cierpienia$ 5onie!a, je+li nie ma lgni)cia do dualno+ci/ to !tedy r'!nie, cierpienie si) nie poja!ia1 nie ma nikogo/ kto m'głby cierpie./ bo nie ma ju, 9ego9/ przyczyny cierpienia$ <est to !i)c całko!ite urzeczy!istnienie pustki$ <est to r'!nie, urzeczy!istnienie tego/ czym jest umysł/ jego esencji/ czyli jego pustej natury$ #e cztery punkty obejmują buddyjską drog)$ 5o pier!sze jest to słuc&anie i przemy+li!anie tego/ co nauczał %udda i po drugie/ praktyczne zastoso!anie tego ! medytacji/ a, do osiągni)cia o!ocu/ czyli pełnego 3+!iecenia$