You are on page 1of 3

Czternaście Głównych Błędów, Przez Które Łamie Się Samaja Wadżrajany

l. Fizyczne Lub Werbalne Szkodzenie Swojemu Mistrzowi Wadżry Lub Żywienie o Nim Biednych o!l"d#w$ Mistrz Wadżry to ten szcze!#lny nauczyciel% od kt#re!o &raktykuj"cy otrzymuje &rzekazy mocy% wyja'nienia o &raktykach medytacji Wadżrajany i istotne wskaz#wki dotycz"ce (aktyczne!o znaczenia tych &raktyk. oniższe wyja'nienia dotycz" )amania samaja &o&rzez szkodzenie Mistrzowi Wadżry$ W &raktyce Wadżrajany% szcze!#lnie w *nuttarajo!atantrze. +a)y zewn,trzny 'wiat wraz z czuj"cymi istotami zostaje &rzekszta)cony w +zyst" -rain,. Lama uważany jest za jej 'rodek% czyli !)#wne b#stwo.jidama mandali. /late!o &rzynoszenie szkody Lamie szkodzi !)#wnemu jidamowi mandali i w nast,&stwie ne!atywnie w&)ywa na ni" ca)". Samaja s" z)amane% !dy zaistniej" nast,&uj"ce okoliczno'ci$ .jest si, w &e)ni 'wiadomym% że #w Lama jest czyim' Mistrzem Wadżry i 'wiadomie (izycznie lub werbalnie mu si, szkodzi. .ma si, 'wiadomo'0% że nasze czyny nie s&odobaj" si, Mistrzowi Wadżry .nie ma si, uczucia skruchy &o tym% jak zaszkodzi)o si, Mistrzowi Wadżry. 1e'li kto' żywi mylne &o!l"dy odno'nie Lamy i &#2niej my'li o zaszkodzeniu mu% nie szkodz"c mu jednak (izycznie lub werbalnie% samaja nie s" z)amane w &e)ni% s" jednak naruszone. Samaja uważa si, za ma)e!o% 'rednie!o lub duże!o sto&nia w zależno'ci od te!o% jak silny jest zwi"zek ucznia z je!o Mistrzem Wadżry. S&o'r#d trzech as&ekt#w zwi"zk#w w Wadżrajanie 3&rzekaz mocy% wyja'nienia% istotne wskaz#wki4% je'li otrzyma)o si, tylko &rzekaz mocy% #w zwi"zek uważa si, za samaja ma)e!o sto&nia. 1e'li otrzyma)o si, dwa z tych trzech as&ekt#w% samaja b,dzie 'rednie!o sto&nia% a je'li wszystkie trzy s" obecne% to jest to samaja najwyższe!o sto&nia. 5d&owiednio% sto&niuje si, z)amanie samaja$ może ono by0 ma)e% 'rednie i wielkie. 6. rzeciwstawianie Si, Naukom Buddy$ Niekt#re z nauk Buddy mo!" nie &odoba0 si, &raktykuj"cemu. Samaja nie zostan" z)amane% je'li dana osoba nie ma szacunku dla nauk% kt#re jej nie od&owiadaj". Stanie si, tak jednak% je'li kto' &rzeciwstawia si, tym konkretnym naukom. rzyk)adem &rzeciwstawiania si, s)owom Buddy jest na &rzyk)ad znies)awianie &ewnych cz,'ci je!o nauk% jak obrażanie 7erawady czy Mahajany. 8. Żywienie Silnych Ne!atywnych 9czu0 Wobec :nnych +zuj"cych :stot$ 5dnosi si, to do ne!atywnych sk)onno'ci takich% jak !niew lub zazdro'0% kt#re żywi si, o!#lnie wobec czuj"cych istot. o dru!ie% samaja s" z)amane je'li kto' kieruje sw#j !niew &rzeciwko tym% kt#rzy &rzyj,li Schronienie lub ;lubowanie Bodhisattwy. o trzecie% )amie si, samaja je'li nienawi'0% zazdro'0 itd. -ieruje si, ku tym% kt#rzy &od"żaj" 'cieżk" Wadżrajany% szcze!#lnie je'li należy si, do tej samej duchowej !ru&y% lub tej samej mandali% czyli je'li otrzyma)o si, ws&ornic &rzekazy mocy% wyja'nienia i istotne wskaz#wki. *by oczy'ci0 &rzywi"zanie do zewn,trzne!o 'wiata wytwarza si, wyobrażenie 'wiata b,d"ce!o odbiciem czystej mandali konkretne!o jidama. *by oczy'ci0 &rzywi"zanie do czuj"cych istot wizualizuje si, je jako jidamy. W ten s&os#b &owstaje silny zwi"zek mi,dzy tymi &raktykuj"cymi% kt#rzy dziel" to ws&#lne wyobrażenie. <w bliski zwi"zek znany jest jako braterstwo wadżry. /awanie u&ustu ne!atywnym sk)onno'ciom skierowanym &rzeciwko wadżra.braciom niszczy ten zwi"zek i ma destruktywny w&)yw na czyj"' &raktyk,. = te!o &owodu &owinno si, wystrze!a0 e!oistyczne!o !niewu% zazdro'ci i o!#lnie walczenia &omi,dzy sob". >. orzucenie ostawy Mi)uj"cej /obroci$ o tym% !dy &obudzi)o si, nastawienie Bodhiczitty% )amie si, samaja je'li &orzuci)o si, &ostaw, mi)uj"cej dobroci i ws&#)czucia dla wszystkich czuj"cych istot. onadto% lamie si, samaja je'li

na!)e ne!atywne uczucie do&rowadzi)o nas do odrzucenia jakiej' istoty% wykluczenia jej z nasze!o życzenia &rzynoszenia &ożytku wszystkim. 1e'li kto' nie ża)uje takiej &ostawy% to r#wnież sk)ada si, na z)amanie te!o samaja. ?. /anie Si, =wie'0 rzywi"zaniu /o Seksualnej @ozkoszy i orzucenie Bodhiczitty$ W (azie rozwojowej 'cieżki Wadżrajany &raktykuj"cy identy(ikuje si, z cia)em jidama. 1est to metoda &rzezwyci,żenia l!ni,cia do zwyk)e!o cia)a. Biolo!icznym warunkiem narodzin jest wytworzenie bindhu. *by &okona0 nawykowe tendencje zwi"zane z bindhu% medytacje Wadżrajany zawieraj" wytworzenie sylaby nasiennej% z kt#rej nast,&nie &owstaje jidam. Wysoce zaawansowane &raktyki medytacyjne Wadżrajany wykorzystuj" seksualne &odniecenie jako metod,. /o'wiadczenie medytacyjne &o!),bia si, dzi,ki urzeczywistnieniu nierozdzielno'ci seksualnej rozkoszy i &ustki. 7en &oziom &raktyki można zastosowa0 do&iero wtedy% !dy &okona si, &rzywi"zanie do seksualne!o zadowolenia. Mnisi )ami" swoje 'lubowania Winaja je'li używaj" tych technik niew)a'ciwie% z &owodu &rzywi"zania do seksualnej rozkoszy. Ludzie 'wieccy )ami" samaja Wadżrajany je'li nadużywaj" tych metod udaj"c% że &raktykuj" na tym &oziomie% bez &e)nej znajomo'ci ich zastosowania. A. oniżanie :nnych 7radycji z Motywacj" =yskania Wi,ksze!o Szacunku /la Siebie$ +i% kt#rzy &odaj" si, za &raktykuj"cych Wadżrajan, i krytykuj" inne tradycje% takie jak 7erawada% Mahajana% +hrze'cijaBstwo czy Cinduizm% cz,sto charakteryzuj" si, niew)a'ciw" motywacj" skierowania uwa!i na siebie same!o. -rytykowanie Sutrajany jest szcze!#lnie ne!atywne z &owodu (aktu% że 7antra o&iera si, na Sutrze. Najwi,cej szkody &rzynosi krytykowanie nauk radżma&aramity lub Madhjamild% &onieważ sk)adaj" si, one na sam" esencj, &raktyki 7antry. = te!o &owodu zachowanie to sk)ada si, na )amanie te!o samaja. 1est w &chli do zaakce&towania i nie ma żadne!o zwi"zku z )amaniem samaja% krytykowanie cze!o' z &ozytywn" motywacj"% aby wyja'ni0 co' innym. D. 5ds)anianie 7ajemnic 7ym% -t#rzy Nie S" /uchowo /ojrzali$ 1e'li kto' o&isuje znaczenie Wielkiej Szcz,'liwo'ci tak% jak jest to nauczane w Wadzr"janie osobom% kt#re nie &osiadaj" wystarczaj"ce!o zrozumienia% mo!" one mylnie zrozumie0 te nauki i zrobi0 z nich niew)a'ciwy użytek. owoduje to )amanie te!o samaja. E. Szkodzenie Ludzkiemu +ia)u$ Ludzkie cia)o jest &od&or" dla &raktyki /harmy% &odstaw" dzi,ki kt#rej osi"!a si, urzeczywistnienie dw#ch kaj Buddy. W Wadzr"janie jest ono uważane za ważne narz,dzie na 'cieżce. /late!o narażanie cia)a na skrajne warunki takie% jak biczowanie% &alenie albo zniszczenie &rzez samob#jstwo% sk)ada si, na z)amanie te!o samaja. 1ednocze'nie% nie &owinno si, &o&ada0 w dru!" skrajno'0$ bezkrytycznie &odziwia0 cia)o i uważa0 je za ważniejsze% niż jest w rzeczywisto'ci. F. Żywienie W"t&liwo'ci /otycz"cych *bsolutnej rawdy$ 5dnosi si, to do nie&e)ne!o zrozumienia znaczenia Madhjamiki. L!ni,cie do samej &usto'ci bez zrozumienia &rawdy relatywnej sk)ada si, na z)amanie te!o samaja. Na ten &unkt sk)ada si, r#wnież żywienie w"t&liwo'ci% czy czuj"ce istoty mo!" osi"!n"0 Stan Buddy% a także brak wiary w &otencjaln" m"dro'0 zawart" w umys)ach wszystkich czuj"cych istot. 5dnosi si, to r#wnież do w"t&liwo'ci dotycz"cych wolne!o od &oj,0 stanu umys)u i doskona)ej m"dro'ci Buddy. GH. owstrzymywanie Si, 5d e)ne!o Mocy /zia)ania% Idy 1est 5no otrzebne$ +zasami nie jest możliwe &okonanie mszcz"cych w&)yw#w s&owodowanych ne!atywnymi ener!iami% &rzy użyciu tylko &okojowych metod. 5czywi'cie% w czasie &rzynoszenia &ożytku czuj"cym istotom% duchowa &ostawa mi)uj"cej dobroci i ws&#)czucia musi by0 zawsze obecna% jednak je'li sytuacja te!o wyma!a% trzeba wybra0 i zastosowa0 od&owiednie metody. e)ne mocy 'rodki &owinny zosta0 zastosowane% !dy jest to jedyny s&os#b na &owstrzymanie istot &rzed &o&e)nieniem ne!atywnych czyn#w% kt#re zaszkodzi)y by im samym i innym. 1e'li kto' &owstrzymuje si, od tej aktywno'ci% !dy jest konieczna J w szcze!#lno'ci za'% !dy kto' &osiada zdolno'0 do dzia)ania w ten s&os#b J

sk)ada si, to na z)amanie te!o samaja. 1e'li udaj"c &okonywanie ne!atywnych w&)yw#w i używaj"c te!o jako wym#wki% wykonuje si, rytua)y% kt#re &rzynosz" szkod, innym% jest to ca)kowitym niezrozumieniem i nadużyciem &ot,żnych 'rodk#w. GG. Żywienie W"t&liwo'ci /otycz"cych =naczenia 7ako'ci$ /otyczy to os#b% kt#re nie &otra(i" &rzenikn"0 &rawdziwej natury zjawisk i kt#rych zrozumienie o!ranicza si, do tworzenia konce&cji na jej temat. Żywienie w"t&liwo'ci co do &rawdziwej natury wszystkich zjawisk sk)ada si, na z)amanie te!o samaja. G6. Nie&okojenie +zaj"cych :stot$ 5dnosi si, to do &owodowania nie&okoju w umys)ach innych istot z troski o siebie same!o% szcze!#lnie do denerwowania lub &rzeszkadzania osobom% kt#re &raktykuj" /harm,. =)orzeczenie jo!inom% wykonuj"cym r#żne niekonwencjonalne &raktyki% sk)ada si, r#wnież na )amanie te!o samaja. G8. owstrzymywanie Si, 5d ewnych =achowaB% Idy S" W)a'ciwe$ W &ewnych okoliczno'ciach Mistrz Wadżrajany% kt#rym &owinien by0 wysoce kwali(ikowany nauczyciel% może zarz"da0 aby uczeB wykona) takie &raktyki% jak n&.$ tajemne s&ożycie ? rodzaj#w mi,sa% wy&icie ? rodzaj#w nektaru oraz taBczenie na!o. 1est to &otrzebne aby s&rawdzi0% czy uczeB uwolni) si, s&od w)adzy konwencjonalnych &oj,0. 1e'li% z &owodu moralnych u&rzedzeB% kto' waha si, lub &owstrzymuje od wykonania tych rytua)#w% sk)ada si, to na z)amanie te!o samaja. G>. oniżanie -obiet$ W Wadżrajanie kobiety uważane s" za uosobienie m"dro'ci. 9ważanie kobiet za !orsze% lub wykorzystywanie ich. 1ak to ma miejsce w &ewnych kulturach% jest )amaniem te!o samaja. =)amanie jedne!o lub kilku z tych czternastu &unkt#w wyma!a oczyszczenia w ci"!u kr#tkie!o czasu. Najw)a'ciwsze jest oczyszczenie te!o uchybienia te!o same!o dnia. S&o'r#d wielu &raktyk% s)uż"cych oczyszczeniu% najskuteczniejsz" i naj&rostsz" metod" jest medytacja i recytacja Wadżrasattwy. odczas tej &raktyki nektar &rze&)ywa &rzez cia)o% dzi,ki czemu wszystkie s&lamienia i z)amane zobowi"zania zostaj" oczyszczone. Samaja )amie si, cz,sto .'wiadomie lub nie'wiadomie. /late!o zaleca si, aby wykonywa0 t" &raktyk, &rzynajmniej raz lub dwa razy dziennie.