You are on page 1of 4

Czy spotkałaś kiedyś dakinie?

Wywiad z Hannah Nydahl _________ Rozmawiały Angelika Prenzel i Kerstin Seifert, 1 Kto to "est dakini# Hannah Nydahl: W $zasie %ierwszego okres& roz%rzestrzeniania si' (&ddyzm& w )ndia$h, słowo *dakini+ nie (yło kom%lementem, miało (ardzo negatywne zna$zenie, -akinie (yły od%owiednikami e&ro%e"ski$h .redniowie$zny$h $zarowni$ / my.lano, 0e s1 gro2ne i %osiada"1 sz$zeg3lne wła.$iwo.$i, W "'zyk& hind&skim, *dakini+ to %rosta, %rymitywna ko(ieta / dzika istota, "edz1$1 mi'so, wykl&$zona ze s%ołe$ze4stwa, S%rawia wra0enie nie(ez%ie$zne" i ra$ze" nie $h$ieli(y.my si' znale25 w "e" towarzystwie 6.mie$h7, Rdzenne zna$zenie tego słowa zawiera w so(ie destr&k$y"n1 mo$, Na&ki i medyta$"e -iamentowe" -rogi stawały si' w )ndia$h dost'%ne sto%niowo do%iero od 8 wiek&, -o tego moment& (yły %raktykowane "edynie %rzez nieli$zny$h / %rzez "ogin3w, kt3rzy nie (rali &dział& w 0y$i& s%ołe$znym, 9y5 mo0e negatywna konota$"a tego słowa zwi1zana "est z faktem, 0e w tamty$h $zasa$h (yło ono nieznane, $zy te0 niez(yt %o%&larne# Hannah Nydahl: W "'zyk& ty(eta4skim słowo *dakini+ "est tł&ma$zone na *khandro+ i ozna$za tantry$zn1 %rzemian', -zika ko(ieta %o$hodz1$a z niskie" kasty, %rzemienia si' w dzier0aw$zyni' m1dro.$i, -osłownie *khandro+ ozna$za *%rzemierza"1$a nie(iosa+, Słowo to o%is&"e 0e4sk1 zasad' odnosz1$ si' do ostate$zne" wła.$iwo.$i %rzestrzeni, *Kha+ "est skr3tem od *namkha+ i ozna$za %rzestrze4 l&( nie(o, *-ro+ ozna$za (ie$ l&( r&sza5 si', w %oto$znym ty(eta4skim mo0na "e r3wnie0 %rzetł&ma$zy5 "ako istoty, Słowo *khandro+ "est skierowane na do.wiad$zanie %&stki, Nat&ra %rzestrzeni %rze"awia si' $z'sto w 0enskie" formie, :edno$ze.nie zar3wno m'skie, "ak te0 0e4skie wła.$iwo.$i &mysł&, wyra0a"1 "ego niezmienn1 nat&r', Wszys$y mamy w so(ie zar3wno m1dro.5 daki4, "ak te0 m'skie aktywno.$i, R30ne wła.$iwo.$i wyra0a"1 r30ne as%ekty &mysł&, ale wszystkie ma"1 t' sam1, "ednakow1 esen$"', W -iamentowe" -rodze medyt&"emy na formy (&dd3w w z"edno$zeni&, wła.nie %o to, (y to w so(ie odkry5, Kon$entr&"1$ si' na m'ski$h i 0e4ski$h (&dda$h w z"edno$zeni& wzma$niamy w so(ie nierozdzielno.5 r30ny$h wła.$iwo.$i &mysł&, ;azwy$za" nie "este.my w stanie do.wiad$zy5 te" nierozdzielno.$i, %oniewa0 "este.my silnie war&nkowani naszymi d&alisty$znymi kon$e%$"ami, <en rodza" medyta$"i "est "ednym z na"zr'$znie"szy$h .rodk3w 9&ddy, -akinie s1 energiami m1dro.$i %oz(awionymi fizy$zne" formy al(o fizy$znie istnie"1$ymi ko(ietami, W %rzy%adk& nasze" %raktyki medyta$y"ne" aktywno.5 dakini to %rzede wszystkim ins%ira$"a i %omo$, kt3re otrzym&"emy, =zy istnie"1 zewn'trzne znaki $harakteryz&"1$e dakini'# Hannah Nydahl: W $zasa$h indy"ski$h m3wiono o r30ny$h rodza"a$h ko(iet, r30ni1$y$h si' od sie(ie fizy$znie, Wła.$iwo.$i d&$howe daki4 odnosz1 si' do wła.$iwo.$i %i'$i& rodzin (&ddy, Nigdy nie s%rawdzałam, $zy istnie"e %odo(ie4stwo l&( zgodno.5 mi'dzy og3lnymi rodza"ami ko(iet i znakami &rze$zywistnione" dakini, W nasze" %rakty$e (&ddy"skie" fizy$zne $e$hy dakini nie s1 takie istotne, zna$znie wa0nie"sza "est "e" aktywno.5, kt3ra nada"e wszystkiem& sens dla %o0ytk& inny$h, Na $zym %olega ta aktywno.5# Hannah Nydahl: Aktywno.5 dakini "est aktywno.$i1 o$hrania"1$1, -akinie da"1 nam energi' do działania i w ten s%os3( na -iamentowe" -rodze s1 naszym s$hronieniem, >$hrania"1$a mo$ daki4 %odtrzym&"e 0ywy %rzekaz na&k -iamentowe" -rogi, =hroni %rzed niewła.$iwym zastosowaniem ! rok

te na&ki, kt3re mo0na %raktykowa5 tylko w okre.lony$h okoli$zno.$ia$h, ; historii 0y$ia :eszie <sogial dowiad&"emy si', 0e wraz z ?&r& Rin%o$ze, za(ez%ie$zyli wiele %rzekaz3w w formie tzw, skar(3w dharmy 6ty(, terma7 / $howali teksty w r30ny$h mie"s$a$h w <y(e$ie, ;ostały one odnalezione wiele lat %32nie" i sł&0yły kole"nym %okoleniom, Hannah Nydahl: <ermy wyst'%&"1 gł3wnie w trady$"i ningma, <y$h, kt3rzy %otrafili odnale25 i zroz&mie5 &kryte na&ki nazywamy *tertonami+ 6%ol, ten, kt3ry znalazł skar(7, Posiada"1 oni sz$zeg3lne zdolno.$i, s1 wy%romieniowaniem 6ty(, t&lk&, skt, nirmanaka"a7, .wiadomym odrodzeniem &rze$zywistniony$h %raktyk&"1$y$h, kt3rzy %o"awia"1 si' w wynik& swoi$h 0y$ze4 (y %omaga5 istotom w roz%oznani& nat&ry &mysł&, Podo(no teksty te zostały na%isane w dialek$ie %ali, w "'zyk& z @da"any, re"on& w dzisie"szym Pakistanie, Poniewa0 niekt3re znaki i syla(y zostały %omini'te %owstał swego rodza"& kod, kt3rego nie s%os3( rozszyfrowa5 (ez (ez%o.redniego %rzekaz& na&$zy$iela, Hannah Nydahl: Nie "est tak, 0e termy s1 nie$zytelne, "e0eli nie znamy kod& 6.mie$h7, Ao0na "e %rze$zyta5, $ho5 nie zawsze da si' zroz&mie5 sens / to sym(oli$zny "'zyk, kt3ry wymaga zna"omo.$i od%owiedniego kl&$za, Ale ten tzw, "'zyk daki4, f&nk$"on&"e "ako $ało.5, a nie tylko na %oziomie %o"'5, =o to zna$zy, 0e dakinie s1 s$hronieniem na -iamentowe" -rodze,# Hannah Nydahl: Bama "est 2r3dłem (łogosławie4stwa, formy 9&dd3w ze .wiatła 6ty(, "idam7 s1 2r3dłem &rze$zywistnienia, a stra0ni$y dharmy, dakowie i dakinie s1 2r3dłem mo$y s%raw$ze", W ten s%os3( s1 $z'.$i1 trze$h korzeni s$hronienia, =zy widzisz r30ni$e %omi'dzy m'skimi i 0e4skimi lamami, "e0eli $hodzi o aktywno.5 ins%ir&"1$1 i o$hrania"1$1# Hannah Nydahl: Aktywno.5 0e4ska "est szy(ka i sk&te$zna, :e0eli m3wimy o daka$h i dakinia$h "ako %omo$nika$h dla %raktyk&"1$ego, rozstrzyga"1$e zna$zenie ma nasza %łe5, -akinie ws%iera"1 %raktyk&"1$y$h m'0$zyzn, a dakowie / ko(iety, Na razie $ały $zas m3wimy o %oziomie $iała, @wa0am, 0e na inny$h %ozioma$h nie ma tak wyra2ny$h r30ni$ mi'dzy m'skimi i 0e4skimi lamami / na %rzykład na %oziomie aktywno.$i o$hrania"1$e" na&$zy$iela, Skoro dakinie %rze"m&"1 zadania lam3w, na %ewno istnie"e medyta$"a na lam' 6skt, g&r& "oga7, w kt3re" medyt&"emy na form' history$zne" 0e4skie" dakini# Hannah Nydahl: 9y5 mo0e, na %rzykład na :esze <sogial 6.mie$h7, -akinie s1 r3wnie0 nazywane *matkami wszystki$h (&dd3w+, Hannah Nydahl: <o twierdzenie odnosi si' do sym(oli$znego %or3wnania tego, $o 0e4skie do %&stki, Wszystkie z"awiska %o"awia"1 si' z %rzestrzeni, tak "ak matka rodzi dzie$ko, <ylko w takim zna$zeni& mo0emy %owiedzie5, 0e dakini "est *matk1 wszystki$h (&dd3w+ Podo(no 9&dda Siak"am&ni osi1gn1ł o.wie$enie w z"edno$zeni& z Sarła 9&dda -akini# Hannah Nydahl: )stnie"1 r30ne wy"a.nienia na temat o.wie$enia 9&ddy, tak samo "ak istnie"1 te0 r30ne %oziomy na&k, Sarła -akini z"edno$zyła si' z 9&dd1 w momen$ie "ego o.wie$enia, <o s1 na&ki tantry$zne, Wedł&g ni$h ostate$zne &rze$zywistnienie o.wie$enia od(ywa si' w z"edno$zeni&, ; historii 0y$ia 0e4ski$h (&dd3w wiemy, 0e niekt3re z ni$h na drodze do o.wie$enia medytowały ws%3lnie ze swoimi m'0$zyznami, =zy %rawd1 "est, 0e o(o"e m&sieli (y5 w r3wnym sto%ni& &rze$zywistnieni, 0e(y ws%iera5 %artnera# Hannah Nydahl: >(o"e m&sieli (y5 na tyle do"rzali, 0e(y w og3le otrzyma5 od%owiedni %rzekaz, ;własz$za w %rzy%adk& medyta$"i na z"edno$zone formy (&dd3w, $zyli %raktyki tantry$zne", o(ie strony m&sz1 s%ełnia5 okre.lone war&nki, (y otrzyma5 od%owiednie ini$"a$"e i wy"a.nienia, W

takim %rzy%adk& %ewne do.wiad$zenie w medyta$"i "est konie$zne, <rze(a wiedzie5, "aki "est $el te" %raktyki, trze(a "1 wykonywa5 we wła.$iwy s%os3( oraz nale0y dotrzymywa5 %ewny$h .l&(owa4, w %rze$iwnym razie nie ('dzie to %raktyka (&ddy"ska, Niekt3re znane ko(iety w -iamentowe" -rodze ma"1 w imieni& dharmy wyraz *kandro+, =o to ozna$za# Hannah Nydahl: Słowa *kandro+ i *lama+, ('d1$ $z'.5 imienia, s1 %ewnego rodza"& tyt&łami, >zna$za"1, 0e mamy "&0 %ewne do.wiad$zenie medyta$y"ne i mo0emy &dziela5 na&k, ; dr&gie" strony wiele os3( nosiło tyt&ł kandro nieofi$"alnie, Bama >le $zasem m3wi o tym, 0e m'0$zy2ni i ko(iety f&nk$"on&"1 na r30ny$h %ozioma$h, >fi$"alne zadania i tyt&ły s1 ra$ze" %rzezna$zone dla m'0$zyzn, %oniewa0 ma"1 dla ni$h wi'ksze zna$zenie / %as&"1 (ardzie" do m'skie" energii, <yt&ły i %&(li$zne f&nk$"e nie s1 %odstawow1 aktywno.$i1 ko(iet, $z'sto r3wnie0 &dziela"1 one na&k w inny s%os3(, W medyta$"i na z"edno$zone formy dakinie i dakowie ma"1 r30ne zadania, W tym kontek.$ie $z'sto słyszy si' o &$zta$h gan$zakry, -akowie i dakinie s%otyka"1 si' na $mentarza$h i s%o0ywa"1 &ro$zysty %osiłek, W )ndia$h istnie"e osiem taki$h sz$zeg3lny$h mie"s$, -wa z ni$h zna"d&"1 si' w %o(li0& 9odga"a, Nie znam dokładnego %oło0enia geografi$znego %ozostały$h mie"s$, @$zty gan$zakry to rodza" %raktyki tantry$zne", )stnie"1 r3wnie0 inne %raktyki, do kt3ry$h nale0y &$zta, W .%iewany$h medyta$"a$h 6ty(, %&d0a7 <y(eta4$zy$y korzysta"1 z sym(oli$zne" &$zty 6ty(, tsog7, W tym %rzy%adk& %odnosimy wszystkie z"awiska na %oziom $zystego %rze0ywania, a nie$zyste s&(stan$"e, takie "ak mi'so i alkohol s1 zamieniane w nektar m1dro.$i i %o.wi'$one %rzedmioty, Na tym %oziomie wszystkie %rzeszkadza"1$e &$z&$ia s1 r30nego rodza"& m1dro.$iami, a wszelka aktywno.5 %rzekształ$a si' w $zyst1 energi', =zy te $mentarze s1 $i1gle mie"s$ami gan$zakry# Hannah Nydahl: B&dzie, kt3rzy zna"1 te mie"s$a, medyt&"1 tam, Aie"s$a te s1 te0 $elami %ielgrzymek, :akie zna$zenie na gł'(okim %oziomie ma"1 takie 5wi$zenia, "ak sym(oli$zne %rzekształ$anie nie$zysty$h z %ozor& s&(stan$"i, na %rzykład krwi w nektar# -la$zego s1 to ta"emne %raktyki# Hannah Nydahl: Wszystkie tantry$zne %raktyki, kt3re s1 zwi1zane z darami, %olega"1 na %rzekształ$ani& .wiatowy$h, nie$zysty$h s&(stan$"i, <o "est %odstawa, a stoi za tym konkretny $elC $hodzi o roz%&sz$zenie kon$e%$"i na temat tego, $o $zyste / nie$zyste, sma$zne / niesma$zne, "adalne i tr&"1$e, ; %ewno.$i1 nie $h$ieli(y.my z"e.5 l&( wy%i5 ty$h s&(stan$"i, @0ywa"1$ i$h sym(oli$znie %od$zas %raktyk, $h$emy odkry5 taki %oziom, na kt3rym nie ma "&0 r30ni$, <o nasza o$ena s%rawia, 0e rze$zy sta"1 si' $zyste l&( nie, a nie rze$zy same w so(ie, W ten s%os3( mo0na zmieni5 swo"e %ostrzeganie, <ym, kt3rzy i$h nie roz&mie"1, metody tantry$zne wyda"1 si' dziwa$zne, a nawet od%y$ha"1$e, <o "eden z %owod3w, dla kt3ry$h nie s1 one og3lnie dost'%ne, Ao0na z ni$h korzysta5 w niewła.$iwy s%os3(, "e0eli ograni$zymy "e do orgii, %i$ia wina i &%rawiania seks&, <o ni$ nadzwy$za"nego, mo0emy tego do.wiad$zy5 (ez %oziom3w tantry$zny$h, 9&ddy"skie %raktyki tantry$zne s1 ta"emne, %oniewa0 zawiera"1 wiele sym(oli, =zy %&d0e, w kt3ry$h s%o0ywamy tsog, s1 s%rawdzeniem naszego do.wiad$zenia medyta$y"nego, =zy gromadzimy dzi'ki nim do(re wra0enia, kt3re &mo0liwia"1 nam za$howanie $zystego %oziom&, %ozwala"1 widzie5 we wszystkim mo0liwo.$i i wła.$iwo.$i# Hannah Nydahl: P&d0a "est sym(oli$znym 5wi$zeniem, Powsta"1 do(re wra0enia w &my.le i staramy si' medytowa5 na mo0liwie na"$zystszy$h %ozioma$h %rze0ywania, :e0eli nie %otrafimy skontrolowa5 &mysł&, ('dzie to %o %rost& im%reza, ale nie tsogD W naszy$h $zasa$h nie ma z(yt wiel& %raktyk&"1$y$h, kt3rzy %otrafi1 &trzyma5 to ostate$zne do.wiad$zenie, ale na zwy$za"nym %oziomie mo0emy gromadzi5 zasł&g' i 5wi$zy5 &mysł, =zy $zyste krainy daki4 s1 rze$zywi.$ie mie"s$ami, $zy ra$ze" stanami medyta$y"nymi# Hannah Nydahl: =zyste krainy s1 %olami mo$y (&dd3w, =zysta Kraina Na"wy0sze" Rado.$i 6ty(, -eła$zen7 "est nam na"(ardzie" znana, Powstała ona dzi'ki mo$y 0y$ze4 9&ddy Nieograni$zonego

Ewiatła 6ty(, >%ame7, Wyra0ał on 0y$zenia, a(y wszys$y "ak na"szy($ie" osi1gn'li o.wie$enie, :est to %oziom .wiadomo.$i, na kt3rym dla %raktyk&"1$ego nie ma "&0 0adny$h %rzeszk3d / stan %oz(awiony il&z"i *"a+, :e0eli ('dziemy wyra0a5 silne 0y$zenia, ('dziemy mogli odrodzi5 si' w te" =zyste" Krainie, nawet "e0eli nie ('dziemy "esz$ze z(yt zaawansowani w %rakty$e medyta$"i, -odatkowo z tego %oziom& łatwo %rzedosta5 si' do inny$h =zysty$h Krain, n%, Ka$zo / o(szar& dak3w i dakin w =zyste" Krainie =zerwone" A1dro.$i 6skt, Wad0rawahari, ty(, -ord0e Pamo7, -o.wiad$zenie $zysty$h krain daki4 "est zazwy$za" mo0liwe tylko wtedy, "e.li "&0 w tym 0y$i& osi1gn'li.my dosy5 gł'(okie zroz&mienie nat&ry &mysł&, Wszystkie $zyste krainy od%owiada"1 stanowi rado.$i 9&ddy 6skt, Sam(ogaka"a7, W ten s%os3( aktywno.5 9&ddy %rze"awia si' &rze$zywistnionym istotom / istotom, kt3re s1 aktywnymi (odhisattwami i zna"d&"1 si' $o na"mnie" na %ierwszym %oziomie (odhisattwy, )stoty nie ('d1$e na takim %oziomie rozwo"& nie roz%ozna"1 (&dd3w w stanie rado.$i, <o, $zego do.wiad$zamy na $o dzie4, $o wyda"e nam si' rze$zywiste, "est z ostate$znego %&nkt& widzenie nietrwałe, Stany rado.$i s1 z %ewno.$i1 (ardzie" %rawdziwe i le%ie" %okaz&"1, "akimi rze$zy s1, ni0 te, kt3ry$h wła.nie do.wiad$zamy "ako rze$zywisty$h 6.mie$h7, Stany rado.$i nie s1 ni$zym a(strak$y"nym, Na tym %oziomie .wiadomo.$i medyt&"emy i 5wi$zymy, =zy kiedykolwiek s%otkała. dakini'# Hannah Nydahl: Razem z >le s%otkali.my -rik&ng Kandro w za$hodni$h Himala"a$h, Przez wiele lat 0yła z K&n& Bam1 i (yła wy"1tkowa, ;ro(iła na nas ogromne wra0enie, :ednak "&0 wtedy $horowała, =ier%iała na gr&2li$' i wkr3t$e zmarła, Wraz z K&n& Bam1 odrodzili si' "ako rodze4stwo w Ko%enhadze i zostali ofi$"alnie roz%oznani "ako inkarna$"e, Na"wa0nie"sze "est "ednak zna$zenie dakini na %oziomie a(sol&tnym, ;na$zenie na&k o %&st$e "est de$yd&"1$e, :e0eli wy"d' z zało0enia, 0e wszys$y "este.my (odhisattwami, ('d' oto$zona m'skimi i 0e4skimi (&ddami i dakiniami, Aog' s%otka5 dakinie w medyta$"i, ale r3wnie0 w na&$zy$iel& i ka0de" ko(ie$ie, kt3r1 s%otykam / to kwestia mo"ego %ogl1d&,