You are on page 1of 3

Czysta kraina Wielkiej Błogości

Manfred Seegers _________ Różne poziomy praktyki Buddy Nieograniczonego Światła Historyczny Budda Siak amuni miał !ardzie i mnie zdo"nyc# uczniów$ %#ociaż zasadniczo nauczał edne drogi do o&wiecenia' poszczegó"nyc# e"ementów ego nauk używano odpowiednio do moż"iwo&ci uczniów$ Nauki Buddy można podzie"i( na dwa )po azdy*+ sutr i tantr$ , sutrac# mówi si-' że s. )po azdem przyczynowym* ponieważ przy pomocy zawartyc# w nic# wskazówek !udu e si- przyczyny' dzi-ki którym można osi.gn.( o&wiecenie$ / tantrze' )po e0dzie owocu*' identyfiku emy si- z owocem praktyki' czy też różnymi aspektami o&wiecenia$ 1romadzenie przyczyn' dzi-ki którym moż"iwe est osi.gni-cie o&wiecenia oznacza' że z edne strony usuwamy przyczyny powstawania cierpienia i praktyku emy w sposó!' który prowadzi do ko2ca cierpienia i trwałego szcz-&cia$ / !uddyzmie Małe 3rogi 4#ina ana5 ce"em est wyzwo"enie' kiedy to i"uz a prawdziwego ego dane oso!y rozpuszcza si- wraz z usuni-ciem wi-kszyc# sp"amie2 w umy&"e$ Na /ie"kie 3rodze 4ma#a ana5 ce"em est pełne o&wiecenie$ Na !azie życzenia wyzwo"enia z cierpienia wszystkic# istot' usuni-te zosta . nawet te na !ardzie su!te"ne zasłony niewiedzy w umy&"e i osi.gamy stan na wyższe m.dro&ci 6 wszec#wiedzy$ Na wyższa m.dro&( nie est niczym innym' ak prawdziw. natur. naszego umysłu$ 7e&"i kto& posiada gł-!okie zaufanie do prawdziwe natury umysłu może !ezpo&rednio zidentyfikowa( si- z e urzeczywistnieniem' z różnymi wła&ciwo&ciami o&wieconego umysłu$ Metody tantryczne 3iamentowe 3rogi s. w stanie przynie&( szy!kie efekty' ponieważ opiera . si- na naukac# o naturze !uddy' któr. posiada . wszystkie istoty$ Mówi si-' że dzi-ki metodom 3iamentowe 3rogi na "epsi mog. osi.gn.( o&wiecenie w ci.gu ednego życia$ 7est to niesłyc#anie krótki czas' szczegó"nie e&"i porównamy go z pode &ciem sutr' w któryc# mówi si-' że osi.gni-cie o&wiecenia może potrwa( całe eony$ 7ednak nie każdy est w stanie zastosowa( tak si"ne metody$ /i-kszo&( szkół /ie"kie 3rogi opiera si- na postawie opisane w sutrac#$ 8y"ko !uddyzm ty!eta2ski wykorzystu e i przekazu e wszystkie tantryczne metody' któryc# nauczał Budda$ ,&wiecenie może wyraża( si- na różne sposo!y$ /szystkie aspekty o&wiecenia' które zamanifestował Budda Siak amuni' można zgromadzi( w pi-ciu rodzinac# !uddy' a te z ko"ei można wyrazi( za pomoc. formy 3zierż.cego 3iament 4ty!$ 3ordże %zang5' tantryczne manifestac i Siak amuniego$ /szyscy !od#isattwowie i !uddowie dziesi-ciu kierunków otoczeni s. swoimi po"ami mocy o&wiecenia' które s. ic# czystymi krainami$ Budda Siak amuni szczegółowo opisał wła&ciwo&ci tyc# krain$ Nauczał różnyc# metod' dzi-ki którym można we &( z nimi w kontakt' ponieważ w porównaniu do innyc# sposo!ów praktykowania' est to wzg"-dnie prosta droga do o&wiecenia$ Spo&ród pi-ciu rodzin !uddy 9mita!a' Budda Nieograniczonego Światła 4ty!$ ,pame5' est !udd. kierunku zac#odniego$ Ma tak na imi-' ponieważ &wiatło promieniu .ce z ego ciała płynie do wszystkic# czystyc# krain !uddów dziesi-ciu kierunków$ /ie"e eonów temu działa .c pod wpływem o!ietnicy !od#isattwy wyraził si"ne życzenie' że!y wymanifestowa( tak. czyst. krain-' która !-dzie ł.czy( wła&ciwo&ci wszystkic# innyc# czystyc# krain' a wszystkie istoty' które wyraż. takie życzenie !-d. mogły si- tam odrodzi($ :oprzez moc tego życzenia w momencie' w którym osi.gn.ł o&wiecenie stworzył %zyst. ;rain- /ie"kie Błogo&ci 4skr$ sukawati' ty!$ dełaczien5$ Nauki na temat wła&ciwo&ci Buddy Nieograniczonego Światła i ego czyste krainy można zna"e0( przede wszystkim w Mnie sze i /i-ksze Sukawati</ u<Ha' krótszym i dłuższym ,pisie %zyste ;rainy Bezgraniczne Błogo&ci 4= i == wiek n$e$5 oraz w 9mita< ur 3# ana Sutra' czy"i Sutrze Medytac i na Budd- Nieograniczonego >ycia 4=== wiek n$e$5$ ,prócz tego' w wie"u sutrac# /ie"kie 3rogi po"eca si- metod- po"ega .c. na nawi.zaniu kontaktu i odrodzeniu si- w czystyc# krainac#$

?awiera ona około @AA sutr i komentarzy do nic#' m$in$ 9watamsaka' Surangana' Botosowa' :radżniaparamita$ Również 8raktat o :rze!udzaniu ?aufania autorstwa 9swagoszy asno opisu e tpraktyk-$ Możemy wyróżni( cztery przyczyny odrodzenia si- w %zyste ;rainie Bezgraniczne Błogo&ci$ :ierwszym i podstawowym powodem est życzenie odrodzenia si- w tym mie scu$ /yo!rażanie so!ie Buddy i ego czyste krainy tak wyra0nie' ak to moż"iwe est powodem drugim$ 8rzeci. przyczyn. est unikanie negatywnyc# działa2 i praktykowanie działa2 pozytywnyc#$ Natomiast czwartym powodem est rozwi anie ,&wiecone :ostawy' !od#iczitty' czy"i życzenia osi.gni-cia o&wiecenia d"a pożytku wszystkic# istot na !azie współczucia i m.dro&ci$ / oparciu o te nauki Budda przekazał wie"e poziomów praktyki odpowiednio do zdo"no&ci uczniów$ Można e podzie"i( na dwie główne grupy+ sutr i tantr$ :oziom sutr :oziom sutr est fundamentem szkoły %zyste ;rainy 4w :o"sce znane racze ako amidyzm'przyp$ tłum5' która est na wi-ksz. !uddy sk. szkoł. na &wiecie' zrzesza ponad sto mi"ionów !uddystów$ 1łówn. praktyk. w te szko"e est powtarzanie imienia Buddy Nieograniczonego Światła oraz praktyka trzec# nagromadze2+ Zaufanie, życzenia i praktyka - :ierwszym nagromadzeniem est zaufanie do o!ietnicy 9mita!y' że pomoże wszystkim' którzy powtarza . ego imi-' do ego zac#odnie %zyste ;rainy oraz własne natury !uddy$ :owtarzanie imienia !uddy est przypominaniem so!ie o prawdziwe naturze umysłu$ 3rugim est wyrażanie si"nyc# życze2 odrodzenia si- w czyste krainie po to' !y wyzwo"i( z kr-gu cierpienia zarówno sie!ie' ak i innyc#$ 8rzecim nagromadzeniem est praktykowanie' co w przypadku te szkoły oznacza my&"enie o Buddzie Nieograniczonego Światła' powtarzanie ego imienia tak długo aż rozpu&ci si- wsze"kie oddzie"enie i umysł praktyku .cego stopi si- z umysłem 9mita!y$ / ten sposó! rozwi a si- umie -tno&( sta!i"nego medytowania' w wyniku czego po awia si- wg".d$ ,prócz my&"enia o Buddzie Nieograniczonego Światła powinno si- również studiowa( sutry /ie"kie 3rogi oraz wykonywa( różne pozytywne działania$ / taki wła&nie sposó! można z!udowa( pomost do dełaczien$ Można też powiedzie(' że te trzy nagromadzenia+ zaufanie' życzenia i praktyka s. zasadniczo tym samym' w każdym z nic# zawarte s. pozostałe$ Różne szkoły, ten sam cel - 1łówn. praktyk. w szko"e %zyste ;rainy est powtarzanie imienia Buddy Nieograniczonego Światła$ :ierwsz. z trzec# pozostałyc# praktyk est pami-tanie o 9mita!ie poprzez patrzenie na ego pos.g "u! form-' drug. metod. est wyo!rażanie go so!ie' a trzeci. 6 medytowanie na prawdziw. natur- umysłu$ :owtarzanie imienia Buddy działa tak samo' ak powtarzanie mantr 6 taki est zwi.zek te szkoły z tantrycznymi' !ardzie ezoterycznymi kierunkami$ Buddy scy mistrzowie różnyc# tradyc i cz-sto twierdzi"i' że )powtarzanie imienia !uddy ł.czy medytac - 4?en5' studiowanie sutr' dyscyp"in- 4wina a5 oraz szkoły ta emne*$ 3zie e si- tak d"atego' że przez powtarzanie imienia Buddy człowiek oczyszcza si- od i"uz i i przywi.zania' co est praktyk. ?en$ Słowa )Budda 9mita!a* kry . ogromn. i"o&( doniosłyc# nauk' a odkrywanie ic# stanowi praktyk- studiowania sutr$ :owtarzanie imienia Buddy oczyszcza i uspaka a karmy ciała' mowy i umysłu' co est praktyk. szkoły 3yscyp"iny$ / %#inac# szkoła %zystyc# ;rain nazywa si- forma"nie %zingtu 8sung' co odpowiada po -ciu 7odo Szu w !uddyzmie apo2skim$ 3o czasów Hui<7uana 4CCD 6 DEF n$e$5 praktyka na Budd- Nieograniczonego Światła !yła edn. z głównyc# !uddy skic# praktyk$ / DA@ roku Hui<7uan wyseparował t- praktyk- i stworzył wokół nie oso!n. szkoł-' 8owarzystwo Białego Botosu$ :rzypominał o o!ietnicy9mita!y+ wszyscy' którzy ma . do niego zaufanie odrodz. si- w %zyste ;rainie i koncentrował si- na praktyce powtarzania frazy zwane Nien<fo+ )Namo 9mito Go*' co dosłownie znaczy+ )Składam #ołd Buddzie Nieograniczonego ŚwiatłaH$ Iżywa si- e również w apo2skie odmianie !uddyzmu %zyste ;rainy' Nem!utsu 4Namo 9mida Butsu5$ Słynny' JK= wieczny mistrz ?en' %zu Hung powiedział+ )%zysta ;raina est czym& na !ardzie pierwotnym' su!te"nym i wspaniałym$ 7est również czym& na prostszym' d"atego "udzie o wysokie inte"igenc i zapomina . o nie $ Narodziny i &mier( wydarza . si- w każdym momencie &wiadomo&ci' d"atego też wszystkie &wiatowe i transcendentne nauki nie s. oddzie"one od po edynczego momentu &wiadomo&ci$ 7uż w te c#wi"i' wykorzysta ten moment przytomno&ci i !.d0 uważnym !udd.' pami-ta o !uddzie'

powtarza ego imi-$ 7akie to proste i wyzwa"a .ceL 7aka czysta i esenc ona"na energia' tak si"na i prawdziwaL 7e&"i widzisz sk.d poc#odzi ta uważno&( to est to 9mita!a nasze wrodzone natury$ 8o est sens nauk ?en*$ /ysoka forma praktyki w szko"e %zyste ;rainy może !y( praktykowana przez "udzi o wie"kic# moż"iwo&ciac# duc#owyc#+ );iedy umysł est czysty' kraina !uddy est czysta' powtarzanie imienia !uddy est wypowiadaniem natury umysłu* 4/ima"akirti<Nirdesza sutra5$ ,drodzenie w czyste krainie est w ostatecznym rozrac#unku odrodzeniem w czystym umy&"e' d"atego też na zaawansowanym poziomie szkoła %zyste ;rainy i ?en s. tym samym$ :oziom tantr Na poziomie tantr' czy też 3iamentowe 3rogi' istnie e wie"e form praktyki$ :unktem centra"nym est tu identyfikac a+ zac#owywanie si- ak !udda' aż praktyku .cy sam si- nim stanie$ :onieważ Budda Nieograniczonego Światła wyraził tak si"ne życzenie d"a pożytku wszystkic# czu .cyc# istot' praktyk- można zacz.( !ez żadnyc# szczegó"nyc# przygotowa2' ednak może si- sta( ona eszcze skutecznie sza' e&"i otrzyma si- przekaz od nauczycie"a$ :rzekaz składa si- z przekazu mocy Buddy Nieograniczonego Światła 4ty!$ łang5' )przekazu ustnego*' czy też autoryzac i do praktyki 4ty!$ "ung5 oraz dokładnyc# wy a&nie2' ak na"eży wła&ciwie praktykowa( 4ty!$ tri5$ ;ażd. tantryczn. praktyk- można podzie"i( na dwie "u! trzy cz-&ci$ :ierwsza to faza !udowania' w które wyo!rażamy so!ie okre&"one formy' oraz faza medytac i 4rozpuszczania5' w które stapiamy si- z tym' co z!udowa"i&my i pozwa"amy umysłowi spocz.( w swo e własne naturze$ / podzia"e te praktyki na trzy cz-&ci' stosu emy sanskryckie nazewnictwo+ mudra' mantra i samadi$ :ierwsza cz-&( 4mudra5 est szczegółowym !udowaniem formy !uddy w umy&"e' oczyszczaniem sp"amie2 ciała' w wyniku czego moż"iwe est zamanifestowanie si- czystego aspektu' które est emanac . ciała !uddy 4skt$ nirmanaka a' p"$ stan współczucia5$ :oprzez powtarzanie mantry 4e"ement fazy !udowania5 oczyszczamy sp"amienia mowy' dzi-ki czemu moż"iwe est zamanifestowanie swo e mowy ako ciała rado&ci !uddy 4skt$ sam!ogaka a' p"$ stan rado&ci5$ Gunkc . fazy rozpuszczania 4samadi5 est oczyszczenie sp"amie2 w umy&"e' dzi-ki czemu zamanifestowa( można ciało z awisk !uddy 4skt$ d#armaka a' p"$ stan prawdy5$ Gazy te działa . w ten sam sposó! !ez wzg"-du na to' czy wy!ieramy krótk.' &redni. czy roz!udowan. form- praktyki na Budd- Nieograniczonego Światła$ Sens tyc# praktyk est !ardzo gł-!oki' wi-c opisanie wszystkic# e aspektów w tym kontek&cie nie est moż"iwe$ / 3iamentowe 3rodze mamy do czynienia ze szczegó"n. form. praktyki' edn. z na gł-!szyc#' akie Budda w ogó"e przekazał$ 7est to tak zwane )przeniesienie &wiadomo&ci* 4ty!$ poła5' praktyka &wiadomego umierania$ / tradyc i ;agyu !uddyzmu ty!eta2skiego naucza si- e w ramac# Sze&ciu 7og Naropy$ Nauczana est również przez nauczycie"i szkoły Ningma' ponieważ otrzyma"i . od indy skiego mistrza :admasam!awy' który !ył prekursorem !uddyzmu w 8y!ecie$ / praktyce &wiadomego umierania uczymy si- ak ukierunkowa( swó umysł na BuddNieograniczonego Światła i przenie&( swo . &wiadomo&( do %zyste ;rainy Na wyższe Błogo&ci$ Nawi.zu emy kontakt z 9mita!.' dzi-ki czemu !ezpo&rednio do&wiadczamy ego skra nie czystego i !łogiego stanu$ 7est to co& szczegó"nie pożytecznego w c#wi"i &mierci$ ?amiast wpada( w strumie2 stanu po&redniego 4ty!$ !ardo5' co doprowadzi do ko"e nyc# odrodze2 w ko"e życia' uda emy si- !ezpo&rednio do stanu na wyższe !łogo&ci' gdzie sami decydu emy' czy c#cemy siodradza( d"a pożytku wszystkic# istot' czy też nie$ / krainie stanu !uddy otrzymu e si- da"sze nauki' można rozwi a( si- !ardzo szy!ko' aż do osi.gni-cia stanu pełnego o&wiecenia$ %o wi-ce ' dzi-ki te praktyce moż"iwe est coraz "epsze zrozumienie czyste natury swo ego umysłu' co oznacza manifestowanie czyste krainy tu i teraz$ / takim przypadku nie musimy uż wysyła( swo e energii i &wiadomo&ci do czyste krainy' nie musimy czeka( uż na skutki z!udowanyc# przyczyn$ ?amiast tego' eszcze w tym życiu' możemy rozwin.( wie"k. zdo"no&( przynoszenia pożytku czu .cym istotom i wyzwa"ania ic# z kr-gu cierpienia$ 8o est prawdziwy sens praktyki &wiadomego umierania' wie"ki prezent i na gł-!sza z form praktyki na Budd- Nieograniczonego Światła$