Holy Eucharist Liturgies in Dutch, French and English

Eredienst Woord en Tafel


De Gemeente komt bijéén om God te loven, nederig en ontvankelijk voor God’s
genade. Gedurende de tijd van de ‘groet’ blijft iederéén staande.

Begroeting

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en
de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.

- Amen.

Lofgezang – Psalm 117

Looft de Here alle gij volken,
Prijst Hem, alle gij natiën,
Want zijn goedertierenheid is machtig over ons,
En des Heren trouw is tot in eeuwigheid.

2
Of uit de NBV

Loof de HEER, alle volken,
Prijs hem, alle naties:
Zijn liefde voor ons is overstelpend,
Eeuwig duurt de trouw van de HEER.

Openingsgezang (naar keuze)

Schuldbelijdenis

Indien we beweren zonder zonde te zijn, bedriegen we onszelf,
en de waarheid is niet in ons. Indien wij onze zonden belijden,
God is trouw en rechtvaardig om ons te vergeven, en ons
reinigen van alle kwaad.

Daarom, met een oprecht hart, belijden wij in nederigheid
onze zonden tot de Heer.

Stilte

God, onze Vader, wij hebben tegen U gezondigd, door eigen
schuld, in gedachten, woorden en daden, en door te weigeren
te spreken en te handelen wanneer wij daartoe werden
geroepen.

In liefde voor Uw Zoon, Jezus Christus, vergeef onze verleden
zonden, schenk ons nieuw leven om U verder te dienen tot
meerdere glorie van Uw Naam, gezegend in de eeuwen der
eeuwen.

- Amen.

3
De vergeving

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft
gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.

Aan u, die in oprecht berouw en waarachtig vertrouwen weet
dat de Vader in Jezus Christus u genadig is, verkondig ik u de
vergiffenis van uw zonden in de Naam van de Vader, de Zoon,
en de Heilige Geest.

- Amen.

Brengen wij dank aan de Heer.

Lofgezang (naar keuze)

Ofwel:

Ere zij aan God de Vader,
Ere zij aan God de Zoon,
Eer de Heilige Geest, de Trooster,
De Drie-enige in zijn troon,
Nu en tot in eeuwigheid.


Liturgie van het Woord

Het gebed voor de lezingen

Heer, wij bevelen ons in uw handen zoals klei in de handen
van de pottenbakker.

4
Schenk ons uw Geest, open onze harten en dat uw Woord ons
vormen, naar het beeld van uw Zoon, onze Heer Jezus
Christus.

- Amen

Bijbellezingen

Trouw aan de traditie lezen wij de Schriften in de volgende
orde:

- Het Oude Testament
- De Epistel
- Het Evangelie

Wij kunnen tussen de lezingen, één of meerdere verzen uit de Psalmen zingen, of
een acclamatie.

Bediening van het Woord (preek)

Gezang door de gemeente

Langs dit gezang, zoals voor de geloofsbelijdenis die gaat volgen, de Gemeente
sluit nu aan bij datgene zij door Schrift en Verkondiging heeft ontvangen.

Geloofsbelijdenis

Belijdenis van het geloof met de bewoordingen van de apostolische
geloofsbelijdenis, hetzij door de dienaar van het Woord, hetzij door de
voorlezer.

Apostolische Geloofsbelijdenis (Twaalf Artikelen)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de
hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;
5
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd
Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd,
gestorven, en begraven, neergedaald in de hel;
Op de derde dag opgestaan uit de doden;
Opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God
de Almachtige Vader;

Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de
doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de
gemeenschap der heiligen;
Vergeving van de zonden;
Opstanding van het vlees;
En een eeuwig leven.

Of

Geloofsbelijdenis van Nicea

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van
de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare
dingen. En in één Heer Jezus Christus, de eniggeboren Zoon
van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God,
Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren,
niet geschapen, één van wezen met de Vader; door Hem zijn
alle dingen geworden.

Terwille van ons mensen en van ons behoud is Hij
neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige
Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook
voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is
6
begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig
de Schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de
rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen
om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen
einde hebben.

En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van
de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de
Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft
door de profeten. En een heilige, algemene en apostolische
kerk. Wij belijden een doop tot vergeving van de zonden. Wij
verwachten de opstanding van de doden en het leven van de
komende eeuw. Amen.

Het staat de kerkgemeenschappen vrij na deze belijdenis van het geloof, een
toepasselijk lied te laten zingen, zoals Psalm 48:6 of 64: 10.

Hier kunnen worden ingelast:

Aankondigingen

Collecte (liefdegaven)

De collecte is ook een antwoord op het Woord van God, die men met een gebed
kunnen afronden.

Heer, wij danken U voor de gaven die ons elke dag door Uw
liefde worden aangeboden. Aanvaard deze offerande als een
teken van onze liefde en toewijding in Uw dienst.

- Amen

Voorbeden

Laten wij tot God bidden uit geheel ons hart.

7
Voor alle volken ter wereld; dat de Heer hen in
eensgezindheid van harte bewaart…

Wij bidden U, verhoor ons Heer.

Voor de Constitutionele Kerk van Christus en Haar
Universaliteit, voor de eenheid, voor de gemeenschappen, en
de onze hier, voor jeugdbewegingen en van volwassenen, de
caritatieve werken en gemeenschapsdiensten.

Wij bidden U, verhoor ons Heer.

Voor de nieuwe gedoopten en de catechumenen, de zieken en
die lijden, voor de gezinnen en de eenzame, voor onze ouders
en vrienden, jong en oud, voor hen in de verdrukking en die
vervolgd worden.

Wij bidden U, verhoor ons Heer.

Stil gebed (vrije intenties)

God, Gij zijt onze toevlucht en onze kracht. Verhoor de vrome
gebeden van uw gemeente. Gij zijt de bron van alle goedheid;
geef dat wij inderdaad bekomen al wat wij U vragen in geloof
en vertrouwen. Door Christus onze Heer.

- Amen

8
Liturgie van het Avondmaal

Gezang ter voorbereiding

Tijdens het zingen scharen de celebrant of celebranten zich rond de tafel waar
het brood en de wijn zijn geplaatst.

Men blijft staande tot aan de communie, zoals het volk van Israël bij het nemen
van het Pascha in de nacht van de bevrijding.

De Prefatie

De Heer zij met u.
En met uw geest.

Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan
uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U
danken, altijd en overal, door Jezus Christus onze Heer, die
eenmaal door de dood is heengegaan, het ontzagwekkend
wonder heeft volbracht; die ons wegvoert uit het slavenhuis
van dood en zonde, om te zijn: uw uitverkoren en geheiligd
volk; priesters worden wij genoemd.

Uw grote daden, God, verkondigen wij overal: dat Gij ons uit
de duisternis geroepen hebt om nu te leven in uw
onvergankelijk licht.

9
Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die
staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U, en zinden U
toe vol vreugde:

Hier zingen wij.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
De God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.

Eucharistisch gebed

Ja, Gij Heer zijt de Heilige en U looft heel uw schepping want
Gij geeft al wat leeft de adem van het leven en heiligt het tot
uw Rijk, en Gij laat niet af te vergaderen uw volk van den
einden der aarde. Vanwaar de zon opgaat tot waar zij neerdaalt
wordt aan uw Naam de lof geofferd door Hem die onze
Meester is, Jezus Christus uw Zoon in wie de kracht zich baan
breekt van uw scheppende heilige Geest.

Hij nam in de nacht dat Hij werd overgeleverd, het brood en
sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het aan zijn
leerlingen met de woorden:

Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.

Evenzo na de maaltijd nam Hij de beker en sprak het
zegengebed uit, en gaf die aan zijn leerlingen met de woorden:

10
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de
beker van het nieuwe, altijddurende verbond; dit is mijn
bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot
vergeving van de zonden.

Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Acclamatie

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot
Gij terugkeert, dat Gij verrezen zijt.

Daarom, O Heer, indachtig het heilzame lijden van uw Zoon
en zijn verrijzenis en opstanding ten hemel maar ook in de
verwachting van zijn komst, brengen wij U onze dank en
dragen wij onszelf op als levende offerande in uw dienst.

Zodoende, zie neer, zo smeken wij, op de offerande van uw
gemeente die het offer indachtig zijn van Hem in wie Gij
welbehagen hebt, en geef dat wij door het lichaam en bloed
van uw Zoon, vol van de heilige Adem des levens, één
lichaam blijven en één geest in Christus.

Wees haastig tot de hulp gereed van deze gemeenschap die Gij
geroepen hebt om voor uw aangezicht te staan, verenig al uw
verstrooide kinderen in uw ontferming, O Vader barmhartig.

Door hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de
heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.

- Amen
11

Onze Vader

Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn
goddelijk woord onderricht durven wij zeggen:

Onze vader, die in de hemelen zijt,
Geheiligd zij uw Naam,
Uw rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
Gelijk ook wij vergeven
Aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
Maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
In eeuwigheid. Amen.

Broodbreking

Bij het breken van het brood spreekt de celebrant:

Het brood dat wij breken, is de eenheid met het lichaam van
Christus. Neem, eet, gedenk en geloof, dat het lichaam van
onze Heer Jezus Christus gegeven is om al onze zonden
volkomen te verzoenen.

En als hij de beker opheft:

De beker waarvoor wij God loven, is de eenheid met het bloed
van Christus. Neem, drink allen daaruit, gedenk en geloof, dat
het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is
om al onze zonden volkomen te verzoenen.
12

Bij de gaande viering kunnen deze woorden gecombineerd worden
tot:

Het brood dat wij breken, is de eenheid met het lichaam van
Christus. De beker met wijn, de beker waarvoor wij God
loven, is de eenheid met het bloed van Christus. Neem dit
brood en deze beker, eet en drink, gedenk en geloof dat onze
Heer Jezus Christus zijn lichaam en bloed gegeven heeft om al
onze zonden volkomen te verzoenen.

Vervolgens kan de gemeente zingen:

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U
over ons.

Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U
over ons.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef on de
vrede.

Communie

Hier kan men elkaar de vrede wensen, zoals het ter plaatse gebruikelijk is.

De vrede des Heren zij altijd met u.

De celebrant nodig de gemeente om de tafel des Heren te naderen.

Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort
en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen
eten, ik met hem en hij met mij.

Kom, alles staat gereed.
13

Tijdens de viering kan gelezen, gezongen of gemusiceerd worden. Bij de
dankzegging kan men kiezen uit de volgende alternatieven of ze allebei
gebruiken.


Afhankelijk van de plaats of omstandigheden, men schaar zich rond de Tafel des
Heren, tenzij de gelovigen er al zijn. De communie kan ook onder de gelovigen
uitgedeeld worden.Bij ontvangen van brood en wijn wordt gezegd:

Lichaam van Christus
Bloed van Christus

De communie mag ook onderling uitgedeeld worden, met de volgende woorden:

De vrede des Heren zij altijd met u.

Slotgebed

Dankzegging
1


Laten wij de Heer dankbaar prijzen om zijn gaven.

God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons
gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is
het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken,
dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Werden
we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem

1
De instelling van het Avondmaal
26 En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zeide:
Neemt, eet, dit is mijn lichaam. 27 En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide:
Drinkt allen daaruit. 28 Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van
zonden. 29 Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op
die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders. (NBG51)

14
verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het
dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door
diens leven. En meer nog, dat wij God prijzen danken we aan
onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn
verzoend.

Dankzegging
2


Heer onze God, wij danken u hartelijk dat wij aan dit
avondmaal de dood van Jezus Christus mochten gedenken en
belijden. Wij danken u dat hij stierf, opdat wij zouden leven.
Nu u ons geloof hebt willen versterken door deze viering,
bidden wij u dat wij in heel ons leven u gelovig en met
vreugde dienen uit een oprecht hart. Dit vragen wij u door
Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Lied

De avondmaalsviering – en daarmee de eredienst – wordt afgesloten met het
zingen van een psalm of gezang, en de zegen over de gemeente.

Verhef uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren.

De Heer zegene u en behoede u.

De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Heer verheft zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen

Of


2
8 God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven
is. 9 Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de
toorn. 10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij
veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft; 11 en dát niet alleen, maar wij roemen zelfs
in God door onze Here Jezus [Christus], door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. (NBG51)
15
De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de
gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.

16
Bronnen:

- Het Boek der Psalmen in de berijming van 1773, en enige gezangen
in gebruik bij de Gereformeerde Kerken van Nederland (A. Jongbloed
c.v. – Leeuwarden.)

- De huidige NGB Bijbelvertaling, en deze van 1951.

- Arc-en-Ciel – Un recueil de chants au service de toutes les églises,
pages 735 – 739. (a) Le Culte Dominical ; (b) La liturgie de la
Parole ; (c) La liturgie du Repas du Seigneur. (Réveil Publications,
Service de publication de l’Eglise Réformée en Centre-Alpes-Rhône.

- Misboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland (Vijfde druk)
1962.

- Missalen voor weekdagen, zon- en feestdagen – S.V. Licap, Brussel,
1975.

- Eucharistie à Taizé – Les Presses de Taizé (France), 1971.

- Liedboek voor de Kerken (Psalmen en Gezangen voor de Eredienst
in kerk en huis aangeboden door de Interkerkelijke Stichting voor het
Kerklied. Boekencentrum, Zoetemeer; en, Jongbloed, Heerenveen
(NL).

(Enkel voor privé gebruik op de hoofdzetel van de Berea School voor
Theologie op Internet, bij kleine oecumenische ontmoetingen, ook
tijdens werkwinkels, en gebedsstonden. Op Internet dienend als
voorbeeld voor een Avondmaalviering.)

17


18
Berea Theology Ebooks Publications

© September 2014 - Rev. Philippe L. De Coster, B.Th., D.D., Ghent,
Belgium.

Afbeelding, “Laatste Avondmaal” (Gustave Doré), publiek domein.

19Culte de la Parole et du Repas du Seigneur

L’assemblée se constitue dans la louange, la repentance et l’accueil de la grâce.
Pendant tout ce moment où l’on présente ensemble devant le Seigneur, on se
tient debout.

La salutation

Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu le Père et la
communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.

- Amen.

La louange

Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l’allégresse, venez à
lui avec des chants de joie !

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : il nous a faits et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.

Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges ;
rendez-lui grâce et bénissez son nom !

Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d’âge en âge.
20

Le chant d’ouverture (choix du jour)

La confession des péchés

Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous trompons nous-mêmes
et la vérité n’est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, Dieu qui est fidèle
et juste nous pardonnera et nous purifiera de tout mal.

C’est pourquoi d’un cœur sincère, faisons au Seigneur une humble confession de
nos fautes.

Silence

Dieu notre Père, nous avons péché contre toi, par notre propre faute, par nos
pensées, nos paroles et nos actes, et par le refus de parler et d’agir quand il
fallait.

Pour l’amour de ton Fils, Jésus-Christ, pardonne nos fautes passées ; accorde-
nous ta vie nouvelle pour te servir et pour vivre à la gloire de ton Nom, béni
pour les siècles des siècles.

- Amen

L’annonce du pardon

Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que tout homme
qui croit en lui ne meure pas, mais qu’il ait la vie éternelle.

A vous qui vous reconnaissez vraiment pécheurs et croyez que le Père vous fait
miséricorde en Jésus Christ, j’annonce le pardon de tous vos péchés au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit.

- Amen

Rendons grâce à Dieu !

Le chant d’action de grâce

Ce chant peut être l’un des nombreux hymnes de reconnaissance et d’adoration,
ou dans une forme brève :

21
Gloire soit au Père,
Gloire au Fils,
Gloire au Saint-Esprit !
Comme au commencement, aujourd’hui, toujours
Et d’éternité en éternité !

La Liturgie de la Parole

La prière avant les lectures

Seigneur, nous voulons être entre tes mains comme l’argile dans les mains du
potier.

Donne-nous ton Esprit, ouvre nos cœurs et que ta Parole nous façonne, à l’image
de ton Fils, Jésus-Christ, Notre Seigneur.

- Amen

Les lectures bibliques

On lit traditionnellement l’Écriture dans l’ordre suivant :

- L’Ancien Testament
- L’Épître
- L’Évangile

Entre les lectures, on peut chanter un ou plusieurs versets de psaume, ou
conclure chaque lecture par un refrain psalmique ou une acclamation.

La prédication

Le chant de l’assemblée

Par ce chant, comme par la confession de foi qui le suit, l’assemblée répond à la
Parole qu’elle vient d’accueillir dans l’Écriture et la prédication.

La confession de foi

Tous disent ensemble la confession de foi, s’il s’agit du Symbole des Apôtres, ou
comme ici, du symbole de Nicée-Constantinople. Si on dit une autre confession
de foi, on peut la ponctuer par un refrain comme celui-ci :
22

Je crois, Seigneur,
tu nous donnes la vie.

Nous croyons en un seul Dieu, Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre,
de toutes les choses visibles et invisibles.

Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du
Père, avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré
et non crée, d'une même substance que le Père et par qui tout a été fait, qui, pour
nous les hommes et pour notre salut, est descendu des cieux et s'est incarné par
le Saint-Esprit dans la vierge Marie et a été fait homme. Il a été crucifié pour
nous sous Ponce Pilate, il a souffert et il a été enseveli, il est ressuscité des morts
le troisième jour, d'après les Écritures, il est monté aux cieux, il s'est assis à la
droite du Père. De là, il reviendra avec gloire pour juger les vivants et les morts.
Son Règne n'aura pas de fin.

Nous croyons en l'Esprit saint, qui règne et donne la vie, qui procède du Père et
du Fils, qui a parlé par les prophètes, qui avec le Père et avec le Fils est adoré et
glorifié. Nous croyons une seule Eglise sainte, universelle et apostolique. Nous
confessons un seul baptême pour la rémission des péchés, nous attendons la
résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen.

Ici peuvent se situer :

Les annonces

L’offrande

Elle aussi est une réponse à la Parole du Seigneur. On peut présenter l’offrande
avec la prière suivante :

Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que jour après jour, nous recevons
de ta bonté. Accepte cette offrande comme un signe de notre amour et de notre
consécration à ton service.

- Amen

La prière d’intercession

Intercédons auprès de Dieu :

23
Pour le monde entier, pour tous les hommes nos frères, pour tous les peuples de
la terre et pour ceux qui les gouvernent ; pour la paix entre les peuples, pour
notre pays et pour notre ville (village),

Nous te prions, Seigneur.

Pour ton Eglise Constitutionnelle du Christ dans son universalité, pour l’unité,
pour toutes les paroisses, pour la paroisse où nous vivons, pour tous les
mouvements de jeunes ou d’adultes, pour les institutions, les œuvres, les
services, pour les communautés, pour tous les ministères.

Nous te prions, Seigneur.

Pour les nouveaux baptisés et les catéchumènes, pour les malades et les
souffrants, pour les foyers et les isolés, pour nos parents et nos amis, pour les
jeunes et les vieillards, pour les opprimés et les persécutés,

Nous te prions, Seigneur.

Prière silencieuse – Prières libres

C’est avec confiance que nous t’adressons toutes nos prières, toi qui nous
exauces bien au-delà de ce que nous demandons ou pensons, par Jésus Christ,
notre Seigneur.

- Amen

La Sainte Cène, le Repas du Seigneur ou la Communion... autant d'expressions
pour désigner la commémoration par laquelle le croyant participe au pain et au
" fruit de la vigne ", lesquels sont le signe de la mort expiatoire de Jésus-Christ.
À ce repas, les croyants annoncent la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'Il vienne.
"Chacun doit s'examiner lui-même et ainsi prendre part au repas du Seigneur"
1 Corinthiens 10 :16-17 ; 11 :16, 28.

La liturgie du Repas du Seigneur

Le chant de préparation

Pendant ce chant le ou les officiants vont ce placer à la Table sur laquelle ont
été disposés le pain et le vin.

24
On restera debout jusqu’à la communion, comme le peuple d’Israël pour le
repas pascal dans la nuit de la délivrance.La préface

Le Seigneur soit avec vous.

- Et avec votre esprit

Élevons notre cœur.

- Nous le tournons vers le Seigneur

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.

25
- Cela est juste et bon.


Vraiment il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et partout,
Dieu notre Père, par Jésus Christ, notre Seigneur.

En lui tu as crée toutes choses et tu nous as façonnés à ta propre
image. Par lui tu nous as rachetés de l’esclavage du péché et de la
mort, tu nous as réconciliés avec toi et tu as fait de nous ton peuple.

C’est pourquoi, avec l’Eglise universelle, avec les anges et la grande
nuée des témoins, nous exaltons ton saint Nom et nous chantons ta
gloire :

Ici on chante

Saint, saint, saint est le Seigneur !
Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire.
Hosanna ! au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna ! au plus haut des yeux !

La prière eucharistique

Père saint, tu as tellement aimé le monde que, lorsque les temps furent
accomplis, tu as envoyé ton propre Fils pour qu’il soit notre Sauveur.

Lui, ta Parole éternelle, il est né d’une fille des hommes et il a été fait
semblable à nous en toutes choses excepté le péché ; Il a annoncé aux
pauvres la Bonne Nouvelle, aux captifs la délivrance, aux affligés la
joie.

Il est allé jusqu’au bout de ton amour et c’est pour cela que

Dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et, après avoir
rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en
disant :
26

Prenez et mangez : ceci est mon corps donné pour vous ;
faites ceci en mémoire de moi.

De même, après le repas, il prit la coupe et, après avoir
rendu grâce, il la leur donna en disant :

Buvez-en tous, car ceci est mon sang de la nouvelle
Alliance, versé pou vous et pour beaucoup en rémission
des péchés. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois
que vous en boirez.

Qu’il est admirable, Seigneur, le mystère de ton amour !

Ici on chante le chant d’anamnèse, par exemple :

Christ est venu, Christ est né,
Christ a souffert, Christ est mort,
Christ est ressuscité ! Christ est vivant !
Christ reviendra ! Christ est là !

Suite de la prière eucharistique :

C’est pourquoi, Père, en prenant ce pain et cette coupe, nous rappelons
la mort de ton Fils, nous proclamons sa résurrection dans l’attente de
son retour et nous te rendons grâce pour le sacrifice qu’il a offert pour
nous.

Envoie maintenant ton Saint-Esprit, afin que dans ces aliments
terrestres, nous ayons communion au corps et au sang de notre
Sauveur.

Que ton Esprit, Seigneur, fasse de nos vies une offrande vivante à ton
service, et de ton Eglise un lieu de vérité et de liberté, de justice et de
paix, où tout homme puisse trouver son espérance.

27
Qu’il nous garde unis dans la foi et dans l’amour en un seul Corps,
jusqu’au jour où, avec tous ceux qui nous ont précédés après de toi,
nous serons rassemblés dans la joie de ton Royaume.

Dans la communion de ton Fils, nous pouvons te dire comme tes
enfants :

Notre Père qui es aux cieux !
Que ton nom soit sanctifié ;
Que ton règne vienne ;
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ;
Et remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous les remettons à nos
débiteurs ;
Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin.
Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la
puissance et la gloire. Amen
.


La fraction du pain

L’officiant dit en rompant le pain et en élevant la coupe :

Le pain que nous rompons est la communion au corps du Christ.

La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au
sang du Christ.

Ici l’assemblée peut chanter :

Christ, Agneau de Dieu qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous !

Christ, Agneau de Dieu qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous !

Christ, Agneau de Dieu qui ôtes le péché du monde, accorde-nous ta paix.

La Communion

On peut s’adresser un geste de paix en signe d’amour fraternel et de pardon
mutuel en disant :

28
La paix soit avec toi !

Puis l’officiant invite à la Table du Seigneur :

Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma
voix et m’ouvre la porte, je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi.

Venez, car tout est prêt !

Selon les lieux ou les circonstances, on se groupe autour de la Table, à moins
que l’on n’y soit déjà rassemblé, ou encore on distribue la communion dans
l’assemblée.

On donne le pain et la coupe en disant :


Le Corps du Christ
Le Sang du Christ

Ou encore, s’il n’y a pas eu de geste de paix précédemment, on peut se donner
mutuellement la communion en disant :

La paix soit avec toi !

Puis l’officiant renvoie les communiants :

Allez dans la paix du Christ !

La prière après la communion

Seigneur, nous te rendons grâce pour la force et la joie de cette communion au
corps et au sang du Christ, pour sa présence en nous et avec nous chaque jour.

Envoie-nous dans le monde avec la puissance de ton Esprit pour vivre et pour
travailler à ta louange et à ta gloire.

- Amen.


Le chant de l’assemblée

L’envoi
29

Poursuivez donc votre route dans le Christ, Jésus le Seigneur, tel que vous
l’avez reçu. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi et débordants
de reconnaissance.

Et que le Dieu tout puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et
l’Esprit Saint.

- Amen

Berea Theology E-books Publications

© Septembre 2014 Reverend Philippe L. De Coster, B.TH., D.D. Ghent,
Belgium

Illustration : La Dernière Cène, par Gustave Doré (Domaine public)
30


Holy Eucharist Liturgy
The centre of our worship is the Holy Eucharist. Other traditional names for this
service are: the Holy Communion, the Mass, the Lord’s Supper, and the Divine
Liturgy. It is the service specifically commanded by Jesus in the New
Testament. The Eucharist joins our offering of worship to Christ’s offering of
Himself upon the altar of the cross. As He promised (Matthew 26; Mark 14;
Luke 22; John 6; I Corinthians 11) Jesus is truly, spiritually present under the
outward forms of the consecrated Bread and Wine, to infuse our lives with the
spiritual strength of His life.
By receiving Holy Communion, we give our Solemn Assent, our “Amen,” to the
entire Christian Eucharistic Service. We express our belief that the Eucharist is a
symbolic spiritual sacrifice which must be administered as a rule by a bishop or
a priest whose ministry derives in succession from the Apostles themselves in
memory of Jesus’ death and resurrection. Nowadays, the theologians differ on
this doctrine. Holy Communion is open to all baptized believers that profess
their faith in the Lord Jesus Christ.
The Traditional Holy Eucharist Rite in Short
General Instructions:
At the Generic Christian Church, the Service of the Word is about 45-50
minutes long.
Genericans call the first part of the service the Service of the Word because its
main features are Scripture readings and the sermon. It follows the plan of
31
Jewish synagogue liturgy, which in turn follows Nehemiah 8. If the Service of
Communion immediately follows the Service of the Word, which is normally
the case, it has the following order of worship:
 Greeting (clergy)
 Opening Prayer (clergy)
 First Reading (lay person)
 Psalm (lay person)
 Epistle Reading (lay person)
 Gospel Reading (clergy)
 Sermon (clergy)
 Creed (all)
 Pastoral Prayer (clergy) or Prayers of the People (lay person)
 Offertory (clergy)

I have put “lay person” or “clergy” to show what is most common. There may
be an occasion when there are visiting clergy who perform roles labelled here
for lay people, or a lay person might preach the sermon if the pastor is home
sick.
Now that is how the Generic Christian Church does it; your church might have
some variation of this structure. For example, there might be a congregational
prayer of confession right after the opening prayer, or the pastoral prayer might
be later, in the middle of the Service of Communion.
The member of the clergy who leads Communion is called the ‘celebrant.’
If you are clergy in a denomination that requires or recommends a specific
Communion liturgy, don’t stray from it. However, if you are clergy in a
denomination that does not give you that sort of guidance, you can use this as a
resource for a historic, orthodox, scriptural, and complete Communion service.
The Complete Liturgy

Greeting

The service begins either with a call to worship or a set of responses, taken from
Scripture.
Confession
The congregation and celebrant together:
32
O Lord Jesus Christ,
We confess that we have sinned against you
in our thoughts, words, and deeds.
We have had anxieties about the future,
even though we proclaim you as Lord.
We have failed to love our neighbours,
and we have disobeyed your commands.
Have mercy upon us, Lord Jesus,
Forgive us our sins
and cleanse us of all unrighteousness
That we may walk in your ways
and serve you in grace and love.
This we ask in your holy Name
Amen.
Absolution
The celebrant:
The Lord Jesus Christ is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us
of all unrighteousness; therefore you are forgiven! You are cleansed of all
unrighteousness, and you are worthy to partake of this holy meal.
The “Kyrie” and the “Gloria” are appropriate as in Roman Catholicism. The
“Gloria” is not always sung or recited.
V/: Lord, have mercy. Or: Kyrie, eleison.

R/: Lord, have mercy. Or: Kyrie, eleison.

V/: Christ, have mercy. Or: Christe, eleison.

R/: Christ, have mercy. Or: Christe, eleison.

V/: Lord, have mercy. Or: Kyrie, eleison.

R/: Lord, have mercy. Or: Kyrie, eleison.
Glória in excélsis Deo
et in terra pax homínibus bonae
voluntátis.
Laudámus te,
benedícimus te,
adorámus te,
glorificámus te,
Glory to God in the highest,
and on earth peace to people of
good will.
We praise you,
we bless you,
we adore you,
we glorify you,
33
grátias ágimus tibi propter magnam
glóriam tuam,
Dómine Deus, Rex cæléstis,
Deus Pater omnípotens.
Dómine Fili Unigénite, Iesu
Christe,
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius
Patris,
qui tollis peccáta mundi, miserére
nobis;
qui tollis peccáta mundi, súscipe
deprecatiónem nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris,
miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus, tu solus
Dóminus, tu solus Altíssimus,
Iesu Christe, cum Sancto Spíritu: in
glória Dei Patris. Amen.

we give you thanks for your great
glory,
Lord God, heavenly King,
O God, almighty Father.
Lord Jesus Christ, Only Begotten
Son,
Lord God, Lamb of God, Son of the
Father,
you take away the sins of the world,
have mercy on us;
you take away the sins of the world,
receive our prayer.
you are seated at the right hand of
the Father, have mercy on us.
For you alone are the Holy One,
you alone are the Lord, you alone
are the Most High,
Jesus Christ, with the Holy Spirit,
in the glory of God the Father.
Amen


Opening Prayer

Genericans call it the opening prayer, not the invocation. The word
“invocation” implies that God is not present and needs an invitation to
join the service, which they certainly hope is not the case.
First Reading

The first reading comes from the Old Testament, except during the Season
of Easter, when it comes from Acts. The first reading is thematically
related to the gospel and epistle readings, except during the time between
Pentecost and Advent, when the first reading can follow a separate and
continuous story line.
Psalm

The first reading is followed by a psalm, which the congregation can sing,
chant, or read responsively.

Epistle Reading

The epistle reading comes from one of the epistles, Acts, or Revelation.


34
Gospel Reading

A member of the clergy reads the gospel, most often the one who is
preaching. The congregation stands during the reading, as a sort of
corporate memory of the time when there were no pews.
Sermon

A member of the clergy delivers the sermon.
Creed

The congregation recites the Nicene Creed after the sermon. Anglican
churches use the Apostles Creed if there is no Eucharist or if the service
includes a baptism—the Apostles Creed was originally a baptismal
liturgy. In some churches, it is possible to substitute the Apostles Creed
for the Nicene Creed at any time. In Methodist churches, the Apostles
Creed is the norm.
Traditional Wording Modern Wording
I believe in one God,
the Father Almighty,
maker of heaven and earth,
and of all things visible and invisible;
And in one Lord Jesus Christ,
the only begotten Son of God,
begotten of his Father before all worlds,
God of God, Light of Light,
very God of very God,
begotten, not made,
being of one substance with the Father;
by whom all things were made;
who for us men and for our salvation
came down from heaven,
and was incarnate by the Holy Ghost
of the Virgin Mary,
and was made man;
and was crucified also for us under Pontius
Pilate;
he suffered and was buried;
and the third day he rose again
according to the Scriptures,
and ascended into heaven,
and sitteth on the right hand of the Father;
We believe in one God,
the Father, the Almighty,
maker of heaven and earth,
of all that is, seen and unseen.
We believe in one Lord, Jesus Christ,
the only son of God,
eternally begotten of the Father,
God from God, Light from Light,
true God from true God,
begotten, not made,
of one being with the Father.
Through him all things were made.
For us and for our salvation
he came down from heaven:
by the power of the Holy Spirit
he became incarnate from the Virgin
Mary,
and was made man.
For our sake he was crucified under
Pontius Pilate;
he suffered death and was buried.
On the third day he rose again
in accordance with the Scriptures;
he ascended into heaven
35
and he shall come again, with glory,
to judge both the quick and the dead;
whose kingdom shall have no end.
And I believe in the Holy Ghost the Lord, and
Giver of Life,
who proceedeth from the Father [and the Son];
who with the Father and the Son together
is worshipped and glorified;
who spake by the Prophets.
And I believe one holy Catholic and Apostolic
Church;
I acknowledge one baptism for the remission of
sins;
and I look for the resurrection of the dead,
and the life of the world to come. AMEN.

and is seated at the right hand of the
Father.
He will come again in glory
to judge the living and the dead,
and his kingdom will have no end.
We believe in the Holy Spirit, the Lord,
the giver of life,
who proceeds from the Father [and the
Son].
With the Father and the Son
he is worshipped and glorified.
He has spoken through the Prophets.
We believe in one holy catholic and
apostolic Church.
We acknowledge one baptism for the
forgiveness of sins.
We look for the resurrection of the dead,
and the life of the world to come.
AMEN.


Pastoral Prayer or Prayers of the People

Most churches generally call the prayer the “pastoral prayer” if the pastor
prays one big prayer, or the “prayers of the people” if there are a series of
short prayers with congregational responses. Genericans prefer the second
option. The prayers are in a different place in the service in different
churches, but Genericans like to put them between the scripture readings.
The pastor collects prayer requests from the congregation and
incorporates them into a series of short prayers with congregational
responses. (Genericans think it is odd to ask for prayer requests and then
not pray about them.) Because there are congregational responses, the
congregation is praying, not daydreaming.
Offertory

In the Generic Christian Church, the offertory is the time when lay people
present the clergy with bread and wine for use in the Eucharist. The
offertory includes various prayers and blessings. At the same time, there
is a collection of donations, so the money is presented also. If there is only
a collection of donations, it is a collection, not an offertory.
36
In some churches, someone lifts up the offering plates as the congregation
sings the Gloria. Since this parallels the practice of elevating the
Communion elements, it looks like “the adoration of the money.” So
Genericans keep the offering plates at waist level to avoid this effect.
Sursum Corda

This is the only part of the Communion service that is not a prayer; it is a call to
prayer. The words “sursum corda” are Latin for “hearts up!” It refers to a series
of responses that are invariably a part of every Christian Eucharist. The
celebrant alerts the congregation to the sursum corda by using the Christian call
to prayer. The congregational response is in italics.
The Lord be with you!
And also with you. [Or: And with your spirit. ]
With these words (which come from Ruth 2:4 and 1 Samuel 17:37) the
congregation empowers the celebrant to perform the service. And, by the way,
the pastor at Generic Christian Church uses this call and response before every
public prayer.
The purpose of having responses is to get the congregation to do worship rather
than just watch it. These aren’t the Middle Ages! If I’m the one conducting the
service and I don’t get a hearty response, I say, “What? You don’t want the Lord
to be with me? Let’s try it again.” Usually that fixes the problem for the rest of
the service. I want the congregation to roar back the responses!
The actual sursum corda follows. Again, the congregational response is in
italics:
Lift up your hearts!
We lift them up to the Lord.

Let us give thanks to the Lord our God!
It is right to give Him our thanks and praise.
“Lift up your hearts” comes from Lamentations 3:14. Since ‘Eucharist’ means
‘thanksgiving,’ the rest is basically a call to Communion.
After the “sursum corda”, the celebrant prays a brief (and I mean brief ) prayer
that is the proper preface for the season or for the special holy day—or in other
words, a prayer that is in line with the theme of the season or the day (which
makes it proper) and that leads into the Communion itself (which makes it a
preface).
37
or
The celebrant, with congregational responses in italics:
The Lord be with you!
Congregation: “and also with you.”
Lift up your hearts! Congregation: “We lift them up to the Lord”
Let us give thanks to the Lord our God!
Congregation: “It is right to give him our thanks and praise.”
The whole Communion service is essentially one big prayer. The celebrant
begins with wording that is appropriate to the occasion or the season, then
continues:
It is a right, good, proper, and joyful thing, at all times, and in all places to give
you thanks, Lord God. We join our voices with the angels and archangels and all
the company of heaven who forever sing this song:
Tersanctus

The word ‘tersanctus’ is Latin for ‘thrice holy.’ This prayer-hymn is
historically a part of every Christian Service of Communion. The first half
derives from a synagogue prayer that is based on Isaiah 6. The second half
is a portion of the narrative of Palm Sunday in the gospels. It is called the
tersanctus because it begins with the word “holy” three times in a row (in
Latin, sanctus, sanctus, sanctus; hence: tersanctus). The celebrant, the lay
reader, the choir, or the congregation can say it, sing it, or chant it, and
they like to do it different ways on different Sundays.
The Tersanctus is:
Holy, holy,
Holy Lord
God of power and might—
Heaven and earth are full of your glory,
Hosanna in the highest!
Blessed is He who comes in the Name of the Lord!
Hosanna in the highest!
Again, the first part comes from a synagogue prayer based on Isaiah 6:3;
the second part comes from Matthew 21:9, Mark 11:9-10, and John 12:13.
The Generic Christian Church doesn’t change the words “blessed is He”
38
to “blessed is the one” because that change allows people to interpret this
as applying to the celebrant. It does not. The “He” refers to Jesus entering
Jerusalem on Palm Sunday
or
The celebrant, the congregation, the choir, a reader, or a singer:
Holy, holy,
holy Lord
God of power and might
Heaven and earth are full of your glory[5]
Hosanna in the highest!
Blessed is He who comes in the name of the Lord
Hosanna in the highest!
Anamnesis

The celebrant:
In the beginning, O Lord, you created us for yourself. But even though we have
fallen through our disobedience to sin and death, you in your infinite mercy,
grace, and love sent your only begotten Son our Saviour Jesus Christ, to live
among us as a man, born of a virgin. He suffered every hardship and adversity,
every trial, trouble, tribulation, and temptation that we face—except without sin.
Finally, He stretched out His arms upon the cross in perfect obedience to your
will and offered Himself as a sacrifice for the sins of the whole world.
On the night on which our Lord Jesus was given over to suffering and death
through the betrayal of a friend, He took bread, and after He had blessed it and
given thanks to you for it, O Lord, He gave it to His disciples and said, “Take,
eat, this is my Body, which is given for you.” After the supper, he took the
cup, and after He had blessed it and given thanks to you for it, O Lord, He said,
“Drink of this, all of you. This is my Blood of the new covenant, which is
shed for the remission of your sins and the sins of the whole world.”
Therefore, as often as we eat this bread and drink of this cup, we eat the Body
and Blood of our Lord Jesus Christ. We proclaim His death until He comes
again. Let us proclaim the mystery of our faith:
Mysterion
It goes without saying that “mysterion” is Greek for mystery, but I said it
anyway. This consists of the congregation proclaiming the mystery of our faith.
The celebrant and the congregation together:
39
Christ has died.
Christ is risen.
Christ is coming again!
Epiclesis
‘Epiclesis’ is Greek for ‘calling down’—think of the Scriptures in which the
Holy Spirit descends as a dove. The celebrant prays to the Holy Spirit to
consecrate the bread and wine, using wording that is based on Acts 17:28 and
John 6:53-59.
The celebrant:
Lord Holy Spirit, you are the giver of life in whom we live and move and have
our being; consecrate this bread and wine to be, for us, the Body and Blood of
our Lord Jesus Christ and consecrate us, O Lord, to partake of this holy meal.
(Additional wording can go here.) All this we ask, Lord Holy Spirit, in the name
of Jesus Christ, who lives and reigns with you, in the glory of His Father, Amen.
Therefore we pray the prayer our Lord taught us, saying:
Lord’s Prayer
The celebrant and the congregation together:
(The Lord’s Prayer)
The Lord’s Prayer, which is in Matthew 6:9-13 and Luke 11:2b-5, is appropriate
at this point, because it asks for forgiveness and our daily bread, which is Jesus,
the bread of life.
Fraction
The celebrant:
As Paul said to the Corinthians, I say to you: Christ our Passover is sacrificed
for us. Let us keep the feast!
May the Body and Blood of our Lord Jesus Christ keep you unto eternal life.
The Distribution
If the people come forward, the Communion servers might be tempted to pray
long prayers with each parishioner as they take Communion, but that only
lengthens the service and bores the congregation. It’s best to keep it short and
meaningful, and to say the exact same thing to each person, so no one feels like
someone else got special attention or that they were publicly singled out.
Remember, this is Communion, not the altar call.
40
The person giving out the bread could say to each person, “The body of Christ,
the bread of heaven,” or other words to that effect.
The person distributing the Communion wine could say to each person, “The
blood of Christ, the cup of salvation,” or other words to that effect.
If one person is giving out both, they could say, “May the body and blood of our
Lord Jesus Christ keep you unto eternal life,” or other appropriate words.
Prayer
The celebrant:
We thank you, Lord God, that you have fed us with these holy mysteries of the
Body and Blood of your Son our Saviour Jesus Christ. By eating His Body, we
become members of His Body, and thus His agents in this world. Help us to be
the distributors of your blessings, the agents of your providence, the instruments
of your grace, and the ambassadors of your love to all the people we meet in our
everyday lives. By drinking His Blood, we have taken on His life, which was
not finally pierced by the cross nor smothered in the tomb, but lasts for
evermore. We thank you for this, the medicine of immortality; the antidote to
death. All this we pray in the most holy and precious name of Jesus Christ,
because He is alive, and He reigns with you in the unity of the Holy Spirit. You
are one God, now and forever, Amen.
Benediction
The clergy dismisses the congregation with a Scriptural benediction.
Dismissal

41


An Evangelical House Church Eucharistic Celebration

42
Short notes on Ordination
for Evangelical House Churches
Christian ordination is the process whereby believers in Jesus Christ can be
ordained or designated as legal clergy persons. Many of the office titles of
ordained Christians endorse the full legal authority to perform official Christian
services such as wedding ceremonies, baptisms, funeral services and baby
dedications. The process and type of ordination varies according to religion and
denomination.
Ordained Christians also have the legal right to work as professionals within a
Christian office or to begin their own church or ministry.
Legal titles
Legal titles of ordained Christians include minister, pastor, reverend, evangelist,
chaplain, apostle, missionary, elder, deacon, preacher, bishop and prophet. The
different titles sanction different responsibilities and authorities within specific
denominations.
For example, a minister has full legal rights to be head of a congregation of
people, also called the church. The minister can perform all the official Christian
duties such as marry people and preach to the congregation. A deacon, however,
has limited authority that includes assisting the pastor and working with the
congregation in church sub-ministries under the minister such as Sunday school
or Youth Classes.
How to Become Ordained
There are several options available for people to obtain the legal title of ordained
Christian.
One way is to purchase the title and be instantly recognized as an ordained
Christian. Another way is to enroll in a college or university program, be it
physical college or online and earn the degree that is recognized by churches
that would then qualify the Christian to be ordained. The third way is to serve
within a Christian church and earn the title of ordained Christian.
Instant Christian Ordination
Christians who believe they are called by God to be pastors or preachers, but
who have had no formal college or university training, can apply online as at the
ULC (see above) for an application for instant Christian ordination. Once the
papers are filled out and signed, the applicant would then return them with the
43
appropriate fee to the official that has the authority to issue certificates. Within
days, the Christian can receive her legal certificate declaring her as an ordained
minister.
These online services don't teach Bible lessons, Biblical theologies or Christian
doctrine because it's assumed that the applicant is a Christian with a heart to
serve God. Their purpose is to simply issue certifications to applicants. Three
such sites are 'Get Ordained Now', 'World Christianship Ministries' and 'The
Universal Church'.
Many Christian churches have issues with this method of Christian ordination
because the person has obtained a title that she did not earn by studying the
Bible or by proving her commitment and character or dedication to God.
Bible College and Christian Universities
There are college courses being offered, online and at Christian colleges, as well
as universities, that allow Christians who want to officiate their commitment to
God and elaborate on their responsibilities in the Christian community, to attain
an earned degree. These courses can vary from two to five years with students
earning a Bachelors of Arts in the Ministry.
Redeemer College is one example of a very reputable college, and likewise, the
University of Oral Roberts is known for its dedication to teaching Christians.
The Church of Nazarene offers online college courses, as well, for Christians
who have a commitment to study God's Word.
These graduates would now have the academic qualifications that many
Christian churches require as a prerequisite to becoming an ordained Christian.
However, the Christians would then have to work within the church in an
apprentice-like capacity to prove commitment and character, as well as an
acceptable application of knowledge to the people before becoming ordained. At
that point, it often becomes a church celebration as the pastor ordains them
publicly.
Many mainline denominations go a step further and require that candidates for
ordination earn an M.Div. degree from an accredited seminary. This is a post-
graduate degree, requiring a Bachelor's degree (not necessarily in theology)
prior to admission. Before being ordained, these candidates must pass
psychological evaluations and be approved by their denomination's governing
body. In many cases they are required to pass intense ordination examinations
showing their knowledge of Scripture, church polity, history and pastoral issues.
44
Inner Church Ordinations
Many churches will recognize the dedication and wisdom of some mature
Christians and promote them because these people have proved to meet the
qualifications of an ordained Christian.
For example, Pentecostal and Word Churches seek out people who have proved
that they are knowledgeable in the Word, understand and follow church policy,
and who are dedicated and committed to teaching the Bible. When the church is
looking for legal positions such as deacons or prophets to be filled in the church,
the pastor will offer it to these people first because there is a confidence that the
applicants are worthy of being ordained.
Opportunities to Ordained Christians
As an ordained Christian minister, there are unlimited opportunities available to
work within the Christian ministry and with full legal authority within a church
or at home. Every ordained minister has the authorization to perform private
weddings at home or in parks and gardens, or even to become a guest minister to
perform marriages in other churches. Ministers who specialise in weddings are
called Wedding Ministers.


Information to get Ordained “Now” in the United
States of America
The Universal Life Church (ULC) is the only denomination worldwide that
opens its doors to all people. We welcome all who feel called to ministry
become ordained ministers by completing our free online ordination. This
ordination is completely free and legal, and grants you all the rights and
privileges afforded to an ordained minister. This includes the ability to perform
legal wedding ceremonies, and call yourself a minister, rabbi, priest or pastor.
Millions of people have become legally ordained ministers through the
Universal Life Church all over the world. To avoid all confusion the ULC do not
confer “Roman, Orthodox and Anglican Apostolic Ordinations, but does serve
45
our Evangelical House Churches worldwide. Theological studies are required as
programmed by us, and “extra muros” Theological Institutions.
Visit:
http://www.ulc.org/

My own identity card:
© 2003 – 2010 - 2014 Berea Theology School and Ministries on Internet
(Ecumenical),
Ghent, Belgium (Non Commercial)

Our Berea Theology Collection:

http://www.scribd.com/collections/2605924/Berea-School-of-Theology-on-
Internet

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful