You are on page 1of 16

Nieuwjaarsspeech 2014 raad en inwoners gemeente Losser burgemeester Michael Sijbom (IN)

Welkom allemaal hier in het gemeentehuis van Losser. Ik zie veel bekende gezichten. Actieve mensen. U bent de kurk waar onze Losserse samenleving op drijft. Dank voor uw inzet het afgelopen jaar

!"#$. Dat jaar ligt inmiddels al een week achter ons. %p # januari heb je nog het gevoel dat je het nieuwe jaar met een schone lei kunt beginnen. &aak je goede voornemens. &inder drinken' niet meer roken en natuurlijk afvallen. (n bij sommige zelfs een nieuwe look (n ook wat betreft het werk worden er voornemens gemaakt. In !"#) gaan we het totaal anders doen

&aar een week later zijn de meesten van ons al weer helemaal gericht op het hier en nu. (n dan blijkt dat er eigenlijk niks veranderd is. *roblemen die er in !"#$ waren' zijn er nu ook nog. (n ze vragen nog net zo hard als toen om een oplossing.

*ersoonlijk zie ik problemen liever als uitdagingen. De uitdaging om net als in !"#$ met elkaar een antwoord te vinden. Ieder van ons kan daar op zijn of haar eigen manier aan bijdragen+ namelijk door verbindingen te zoeken

,*articipatiesamenleving, is niet voor niets door het -enootschap %nze .aal uitgeroepen tot woord van het jaar !"#$. /olgens %nze .aal betekent het een samenleving waarin burgers meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en omgeving.

U hoorde het woord voor het eerst in de troonrede van 0oning Willem1Ale2ander.

Woordenboekuitgever /an Dale heeft daarentegen het woord ,selfie, tot het woord van !"#$ uitgeroepen. Dat staat voor een 3meestal4 met de smartphone gemaakt zelfportret. ,%tofoto, noemde schrijver 0ees van 0ooten zo,n selfie.

(rgens lijken die twee woorden haaks op elkaar te staan. *articipatie staat voor samen doen' terwijl een selfie juist het product is van zelf doen. &aar als je wat verder nadenkt' kom je er al snel achter dat ze juist heel sterk samenhangen. 5et vinden van verbindingen begint namelijk met jezelf openstellen' jezelf presenteren.

6elfportretten zie je vooral op 7acebook' .witter en bijvoorbeeld LinkedIn.

Daar laat je zien wat jij belangrijk vindt' maar ook wat jij kunt bijdragen. Aan een project' een vereniging' een buurtschap' aan de samenleving dus.

Door die selfies onstaan virtuele verbindingen die zich uit kristalliseren in het echte leven. (en selfie staat in die zin dus vaak aan de basis van die participatiesamenleving. &aar het is zeker geen voorwaarde. Ik ken ook tig mensen in real life die zonder die selfies prima functioneren in hun eigen netwerken.

In mijn functie als burgemeester zie ik daar dagelijks ontelbaar vele voorbeelden van. Denk aan de vele vrijwilligers en mantelzorgers in Losser. %f basisschoolleerlingen die met elkaar acties bedenken om geld voor een goede doel in te zamelen.

&ensen die maatschappelijk hulpbehoevende groepen proberen te ondersteunen zoals de voedselbank. 8tichtingen en verenigingen waar mensen de handen ineen slaan en gezamenlijk de schouders er onder zetten. Innovatieve ondernemers die een sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen en daarnaar handelen. 9uurtbewoners die niet afwachten' maar samen naar oplossingen zoeken bij het verbeteren van hun woonomgeving. 6ij allen zoeken de verbinding. %ok buiten de sociale media. -ewoon vanuit hun persoonlijke overtuiging dat er een betere toekomst mogelijk is. -een problemen zien' maar denken in oplossingen door er samen voor te gaan.

Dat is ook wat in het Lossers collegeakkoord van !"#" stond beschreven.

0ernwoorden daarin waren o.a. zelfstandigheid' samenwerking' 3rijks14bezuinigingen' burgerparticipatie' maatschappelijke ondersteuning en werkvoorziening. We hadden het hier in Losser dus eigenlijk al lang met elkaar bedacht voordat koning Willem1Ale2ander het in zijn troonrede benoemde als participatiesamenleving. %ver twee maanden zijn de volgende raadsverkiezingen. Dan komt er een nieuw collegeakkoord' maar ik kan u nu al verklappen dat de strekking niet anders zal zijn als in de vorige. We moeten ook in !"#) en de jaren daarna meer doen met minder geld. (n als gemeente taken uit gaan voeren die voorheen landelijk georganiseerd waren. &eer doen met minder geld dus. Dat kan alleen maar als mensen vanuit hun eigen kracht de samenwerking met anderen zoeken.

Ik heb het al vaker geroepen+ de rol van de overheid moet veranderen. Want de participatiesamenleving bestaat namelijk allang+ het politieke verlangen naar participerende burgers is dus onterecht. 5et verlangen van burgers naar een andere overheid lijkt mij daarentegen wel terecht. &ensen zijn best bereid om meer zelf te doen' maar moeten daarvoor w:l de ruimte krijgen. De overheid moet durven los te laten. 7aciliteren in plaats van regelen. Dat vraagt om een ander t;pe ambtenaar' een ander t;pe raad en andere t;pe college.

In het hele land en in alle overheidslagen wordt op dit moment gekeken naar hoe dat vorm kan krijgen. 6:lf was ik in !"#$ 1 behalve burgemeester van Losser 1 ook burgemeester van de <aad van de .oekomst.

Ik werd gevraagd voor die rol omdat men enthousiast was over hoe wij hier in gesprekken en via de social media' de dialoog met de samenleving aangaan.

8amen met andere burgemeesters' griffiers' raadsleden en communicatieadviseurs ben ik op zoek gegaan naar het antwoord op de vraag hoe lokale democratie in de veranderende maatschappij aan kan blijven sluiten bij wensen van inwoners.

%nder invloed van veel factoren en actoren' hebben we daarvoor geen kant1en1klaar recept gevonden. &aar wel een aantal ingredi=nten' dat nieuwe raadsleden kunnen gebruiken om de veranderende rol van de overheid mede vorm te geven.

9ijvoorbeeld door de publieke taak v>>r de politieke zaak te stellen. Door meer ?n de gemeenschap te staan' dan er >ver te gaan. Door in het nieuwe collegeakkoord geen producten te benoemen' maar procesafspraken te maken. %ver hoe bijvoorbeeld de samenleving daadwerkelijk wordt betrokken bij het maken en uitvoeren van beleid. (n door thema,s en principes te gebruiken in plaats van strakke kaders en controleregels.

%ok ambtenaren zullen zich daar bewust van moeten worden. Die moeten hun focus allereerst op de samenleving leggen+ op u als inwoners' op onze instellingen en bedrijven. .egelijkertijd moeten ze rekening houden met het politiek bestuur die die samenleving vertegenwoordigt.

(n daarnaast moeten ze ook oog hebben voor de regio waarin we met elkaar wonen en werken.

%m die reden heeft de organisatie Losser zich een aantal doelen gesteld. %p het gebied van dienstverlening gaan we meer en meer digitaliseren en moet de ,kastje@muur1cultuur, tot het verleden gaan behoren. %nder noaberschap verstaan wij dat we ons naar buiten richten en taken overdragen aan u als Losserse samenleving.

Daarbij moet integraal werken een vanzelfsprekendheid worden. 6o werk je gericht en kun je toch fle2ibel inspelen op comple2 samenhangende veranderingen.

We sturen op een wendbare regiegemeente die met verschillende partners samenwerkt zoals bijvoorbeeld onze buurgemeenten in Aoordoost1.wenteverband' de gemeente (nschede' maar ook hulpdiensten zoals brandweer en politie' het -9.' de <UD' het nieuwe waterschap /echtstromen' de regio .wente en de provincie %verijssel.

&aar ook met onze lokale maatschappelijke partners en natuurlijk grote noaber Duitsland' proberen we meer en meer verbinding te zoeken.

8amenwerken is belangrijkB het is welhaast onvermijdelijk ook. %veral en op alle niveaus worden krachten gebundeld. %m in dat geweld te overleven' moet je ook zelf strategische verbindingen zoeken. %ok in Losser zelf blijken steeds meer initiatieven gezamenlijk opgepakt te worden waardoor ze tot een breed gedragen succes leiden. Denk aan de bedrijven1investeringszone waaruit het Centrum &anagement Losser is ontstaan. Denk aan evenementenprogramma,s voor en door inwoners' ondernemers en verenigingen. Waar je kunt netwerken maar waar ook zinvolle en goede doelen aan gekoppeld worden.

Denk bijvoorbeeld aan de %verdinkel -enerator en de 0ies1je1 kans1verbeteringsprogramma,s die we met de dorpsraden van alle vijf de kernen in onze gemeente hebben vastgesteld. /erenigingen en clubs weten elkaar steeds beter te vinden' noaberschap wordt weer sterker ervaren en het maatschappelijk middenveld heeft volop meegewerkt aan de .oekomstvisie voor de gemeente Losser.

(n ik daag u als samenleving' 1 maatschappelijke organisaties en dorpsraden 1' ook uit de komende maanden versterkt het gesprek met de politiek aan te gaan. De komende maanden worden de hoofdlijnen voor de nieuwe collegeperiode uitgezet. -ebruik deze periode. 6ie ,m als een uitdaging om samen de lijnen voor de toekomst vorm te geven.

!"#) moet wat mij betreft wel het jaar van de schatkamer worden. 5et marketingconcept rond Losser' de 8chatkamer van .wente en de bijbehorende sleutel is vorig jaar nieuw leven ingeblazen. Door samen te werken met de /// en plaatselijke ondernemers is met een relatief klein budget toch een gezichtsbepalende strategie ingezet die zijn positieve weerslag op de plaatselijke economie en daarmee leefbaarheid in onze dorpen zal hebben. Ik zal zelf in mijn communicatie al die schatten van onze gemeenten laten zien (n hoop dat u dat als ambassadeur van onze gemeente ook wilt doen. (r is zoveel moois. U kent het' en soms ook niet allemaal' nu de rest van ons land nog

9este mensen' 7inancieel zit het geen enkele gemeente in Aederland mee. Inkomsten dalen' taken en verantwoordelijkheden worden uitgebreid. .och heeft de gemeentebestuur een sluitende meerjarenbegroting kunnen presenteren. Daaraan liggen ook minder populaire ingrepen zoals bezuinigingen op personeel' interne reorganisaties' het korten van subsidies voor verenigingen en het terugschroeven van het verzorgingsniveau op het gebied van welzijn en de openbare ruimte ten grondslag. %ok de reorganisatie van .opCraft en de fusie tussen de welzijnsinstellingen 38tichting Cluster' muziekschool en de bibliotheek4 hebben de nodige hoofdbrekens gekost. 6oeken naar de best mogelijke alternatieven en toekomstperspectieven voor de betrokkenen' vereist zorgvuldig werken en afwegen van belangen.

(n dat beste mensen' is de koers waarvan ik me wens dat we die in !"#) voort kunnen zetten. Door uit te gaan van onze eigen kracht en die te delen met elkaar zonder de realiteit uit het oog te verliezen. %f dat nou in een groep' een organisatie of een buurt is. In een vereniging' een hobb;club of binnen een familie. %f dat nou begint met selfies in de virtuele wereld of doordat je met iemand een praatje maakt in een winkel of op het schoolplein. Wees je bewust van je eigen kracht en stel je open voor die van anderen. 6oek bij anderen steun' deel kennis met elkaar' biedt hulp aan' spreek elkaar aan op verantwoordelijkheden. Da' de mensen moeten meer zelf gaan doen' maar als je dat samen doet maken vele handen licht werk.

5et ga u en uw dierbaren goed in !"#). 0oester het moois dat we hebben. -a uitdagingen aan' maar vergeet niet ook te genieten van behaalde resultaten. Dat is mijn wens voor u en alle Lossernaren. Laten we daar met elkaar het glas op heffen. /El geluk in tuk.