You are on page 1of 5

Instrukcja ustawienie routera WINSTARS WS-WN513N1 w trybie wzmacniacza sygnau Wi i!

Aby skon"igurowa# urz$%zenie musisz zna# ro%zaj zabez&iecze' (we&)w&a)w&a*-&sk it&!+ sieci WI I, kt-r$ masz zamiar wzmocni#! Te in"ormacje mo.na uzyska# wc/o%z$c na stron0 routera (na%aj$cego sygna+ w zaka%k0 ustawie' sieci Wi i! 1e.e2i wcze3niej &r-bowae3 ustawi# urz$%zenie w tym trybie i &r-ba nie &owio%a si0, zanim zaczniesz ustawianie &rzywr-# ustawienia "abryczne 4 5anagement 4 Sa6e)Re2oa% Settings 4 Reset 4 78 W instrukcji sie#, kt-ra ma zosta# wzmocniona nazywa si0 9omowa! 1. wcz urzdzenie i podepnij urzdzenie do komputera kablem LAN, ktry znajdziesz w pudeku. Kabel podepnij do jedne o z !tyc" portw w urzdzeniu. #. otwrz prze ldark$ internetow i w pasku adresu wpisz 1:*!1;<!=!1 i naci%nij klawisz >NT>R
&. w nowo otwartym oknie wpisz nazw$ u!ytkownika a%min i "aso a%min

'. nast$pnie z kolumny po lewej stronie klinknij na 7&eration 5o%e zaznacz opcj$

Wire2ess IS? i naci%nij A&&2y @/ange ( urzdzenie zacznie proces ponowne o uruc"amiania.

). *o ponownym uruc"omieniu urzdzenia klknij +w kolumnie po lewej stronie, na

zakadk$ Wire2ess, a nast$pnie Aasic Settings. *o kolei zaznaczajAan% ( bez zmian 5o%e ( przecz na .lient Network /ype ( bez zmian SSI9 ( wpisz nazw$ sieci 0121, ktra ma zosta3 wzmocniona. Nale!y zwraca3 uwa $ na wielko%3 liter. Aroa%cast 4415 ( bez zmian 9ata Rate ( bez zmian 6aznacz opcj$ >nab2e Bniwersa2 Re&eater 5o%e i przy napisie 4SI9 o" >Cten%e% Inter"ace wpisz nazw$ sieci, ktr c"cesz wzmocni3.

7. nast$pnie naci%nij przycisk Reboot Now ( po #8 sekundac" urzdzenie uruc"omi si$

ponownie.

9. teraz z lewej kolumny wybierz 4ecurity i ustaw-

Se2ect SSI9 ( bez zmian >ncry&tion ( wybierz szy:rowanie takie samo jak w sieci, ktr c"cesz wzmacnia3. 0 moim przypadku byo to 0*A# Aut/entication 5o%e ; tak samo jak w sieci, ktr c"cesz wzmacnia3. W?A* @i&/er Suite ; tak samo jak w sieci, ktr c"cesz wzmacnia3. tak samo jak w sieci, ktr c"cesz wzmacnia3. ?re-S/are% 8ey ormat ; tak samo jak w sieci, ktr c"cesz wzmacnia3. ?re-S/are% 8ey ( tutaj wpisz "aso takie samo jak to w sieci, ktr c"cesz wzmacnia3. *o ustawieniu zabezpiecze< naci%nij A&&2y @/anges

=. Nast$pnie naci%nij przycisk Reboot Now ( po #8 sekundac" urzdznie uruc"omi si$

ponownie.

>. /eraz urzdzenie powinno poczy3 si$ z sieci 0i2i, ktr c"cesz wzmacnia3.

*oczenie mo!esz sprawdzi3 na # sposoby. 1 ( 0ejd? na jak% stron$ internetow, je!eli jest internet urzdzenie jest prawidowo skon:i urowane. # ( 6 kolumny po lewej stronie wybierz 5anagement, a nast$pnie Status. 0 ramce Wire2ess State przy napisie State powinien by3 napis @onnecte%, je!eli tak jest, to urzdzenie dziaa we wa%ciwym trybie.

18. @e!eli urzdzenie jest ju! podczone do routera nadajce o sy na, to kliknij na zakadk$ Wire2ess ( Security! 6apami$taj lub zapisz rodzaj zabezpiecze<, ktre poka! si$ na ekranie. Nast$pnie z menu przy napisie Se2ect SSI9 wybierz Re&eater A?!

11. /eraz z rozwijane o menu przy napisie >ncry&tion wybierz rodzaj zabezpiecze<, ktry miae% zapami$ta3 w punkcie 18. 6aznacz te same opcje, wpisz to samo "aso itd. *o ustawieniu naci%nij Apply ."an es.

@e!eli cze o% nie jeste% pewien, w ka!dej c"wili mo!esz wrci3 do poprzednie o ekranu wybierajc z menu Se2ect SSI9 pozycj$ Root @2ient! Nast$pnie ponownie przecz na Re&eater A?. 1#. 0 nast$pnym oknie naci%nij Reboot Now

1&. /eraz wyszukaj sieci 0i2i w systemie. Ad%wie! list$ sieci kilkukrotnie +najlepiej ponownie uruc"om komputer,. @e!eli znajdziesz sie3 z tak sam nazw jak /woja i b$dzie ona niezabezpieczona, to powtrz kroki 18, 11, 1#. @e!eli b$dzie zabezpieczona, to znaczy, !e urzdzenie jest prawidowo skon:i urowane.