You are on page 1of 54

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN ĐHCQ K8 - KHOA CN ĐIỆN

TỬ & TRUYỀN THÔNG (Kèm theo quyết định số: /QĐ-ĐHCNTT&TT ngày tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng trường ĐH CNTT&TT)
tháng 6 năm 2013 của Hiệu trưởng trường ĐH CNTT&TT

T ngày

hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đại học) STT 1 2 3 4 5 6 Tên giảng viên hướng dẫn Khoa phân công Nguyễn Thị Nguyễn Thị Nguyễn Thị Nguyễn Thị Nguyễn Thị Nguyễn Thị Chinh Chinh Chinh Chinh Chinh Chinh DN phân công Dương Thanh Hải Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Thế Lâm Nguyễn Thế Lâm Nguyễn Văn Tiệm Trần Xuân Cương Tên đề tài hướng dẫn Thông tin sinh viên thực hiện đề tài Họ và tên Thu Tuấn Thảo Việt Vũ Giang Ngày sinh Lớp Đơn vị thực tập

Tìm hiểu công nghệ ADSL và triển khai tại Nguyễn Thị trung tâm viễn thông Vĩnh Yên Tìm hiểu công nghệ truyền hình số áp dụng Hoàng Văn tại Đài truyền hình Yên Bái Tìm hiểu đồng bộ trong OFDM Tổng quan về dịch vụ ADSL và quy trình khai thác, lắp đặt thuê bao ADSL tại trung tâm viễn thông tỉnh Thái Nguyên Nghiên cứu dịch vụ internet cáp quang trên nền mạng MAN-E của VNPT Tìm hiểu và đánh giá về chất lượng dịch vụ trong mạng VoIP Tìm hiểu về công nghệ truy nhập trong mạng NGN của VNPT tại trung tâm viễn thông tỉnh Thái Nguyên Tìm hiểu về dịch vụ HDTV Giao tiếp ma trận LED 8x8 với vi điều khiển MSP430G2553 Mạch đo và khống chế nhiệt độ sử dụng KIT MSP-EXP430G2 Đo khoảng cách sử dụng KIT MSPEXP430G2 Mạch phát hiện sự rò rỉ khí Gas sử dụng KIT MSP-EXP430G2 Truyền hình Internet (IPTV) tại Viễn thông Thái Nguyên. Truyền dấn SDH trong hệ thống thông tin quang Nguyễn Ngọc Nguyễn Quốc Hoàng Tuấn Hoàng Văn

28/06/1991 CNVT K8D Trung tâm viễn thông Vĩnh Yên 01/10/1991 CNVT K8D Đài truyền hình Yên Bái 03/09/1991 CNVT K8D VNPT Thái Nguyên 22/05/1991 CNVT K8B 02/11/1991 CNVT K8C 26/05/1991 CNVT K8C VNPT Thái Nguyên VNPT Thái Nguyên VNPT Thái Nguyên

7

Nguyễn Thị

Chinh

Trần Xuân Cương

Nông Bằng

Giang

17/06/1986 CNĐT K8A VNPT Thái Nguyên

8 9

Nguyễn Thị Nguyễn Văn

Chinh Cường Cường Cường Cường Cường Cường

Vi Minh Thủy KS Nguyễn Xuân Kiên KS Nguyễn Xuân Kiên KS Nguyễn Xuân Kiên KS Nguyễn Xuân Kiên Trần Thị Bích Hằng Trần Thị Bích Hằng

Lê Ngọc Nguyễn Hữu Vũ Văn Phùng Văn Nguyễn Văn Bùi Xuân Đào Nguyên

Quỳnh Lượng Mạnh Năm Nhật Hạnh Luân

04/10/1991 CNVT K8A Đài PT&TH Thái Nguyên Phòng Lab TI trường ĐHCNTT&TT Phòng Lab TI trường 24/05/1991 CNĐT K8B ĐHCNTT&TT Phòng Lab TI trường 16/10/1991 CNĐT K8A ĐHCNTT&TT Phòng Lab TI trường 04/04/1990 CNĐT K8A ĐHCNTT&TT 01/02/1990 CNĐT K8A 10/01/1991 CNVT K8D VNPT Thái Nguyên 15/10/1991 CNVT K8D VNPT Thái Nguyên

10 Nguyễn Văn 11 Nguyễn Văn 12 Nguyễn Văn 13 Nguyễn Văn 14 Nguyễn Văn

1

STT

Tên giảng viên hướng dẫn Khoa phân công Cường Diện Diện Diện Diện Diện Diện Diện Đào Minh Tuân Đào Minh Tuân Đào Minh Tuân Đào Minh Tuân Đào Minh Tuân Đào Minh Tuân Nguyễn Tiến Thanh DN phân công

Tên đề tài hướng dẫn Hệ thống định vị GPS và ứng dụng Diệp Thu

Thông tin sinh viên thực hiện đề tài Họ và tên Huyền Thắng Ngày sinh Lớp Đơn vị thực tập Học viện Hồng Hà-Trung Quốc VNPT Thái Nguyên VNPT Thái Nguyên

15 Nguyễn Văn 16 Vũ Văn 17 Vũ Văn 18 Vũ Văn 19 Vũ Văn 20 Vũ Văn 21 Vũ Văn 22 Vũ Văn

07/06/1990 CNVT K8B 27/10/1991 CNVT K8C

Nghiên cứu mạng MAN và triển khai mạng Nguyễn Đức MAN thực tế của VNPT Thái Nguyên Nghiên cứu mạng thông tin di động GSM Nghiên cứu công nghệ 3G và triển khai công nghệ 3G tại VNPT Thái Nguyên Nghiên cứu về ADSL và dịch vụ của ADSL đang triển khai tại VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu công nghệ IPTV và quản lý mạng IPTV Nghiên cứu mạng PSTN và cấu hình mạng PSTN của VNPT Thái Nguyên Nghiên cứu công nghệ IPTV và các giải pháp kỹ thuật phát triển hệ thống truyền hình trên xDSL Tìm hiểu về cảm biến Photo cell trong việc kiểm soát phôi cán của nhà máy cán thép Thái Nguyên Nghiên cứu ứng dụng công nghệ FPAA trong đo lường điều khiển Tìm hiểu về công nghệ mạng truy nhập quang và ứng dụng cho VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu về MyTV tại VNPT Thái Nguyên Vũ Thị Đông Văn Hoàng Thanh Nguyễn Thị Phan Đình Phan Văn

Thương 15/05/1991 CNVT K8C Toàn Tùng Tuyết Tường Tân

20/06/1990 CNVT K8D VNPT Thái Nguyên 13/09/1991 CNVT K8A VNPT Thái Nguyên 13/05/1991 CNVT K8B VNPT Thái Nguyên

30/04/1991 CNVT K8A VNPT Thái Nguyên 20/11/1991 CNVT K8C VNPT Thái Nguyên

23 Vũ Văn 24 Vũ Văn Đào thị

Diện Diện Hằng Diệp Diệp Diệp Diệp Diệp Diệp Diệp

KS Nguyễn Bá Tài

Nguyễn Mạnh Đàm Văn Thân Thị Lan Phạm Xuân

Linh Đề Hương Khơi Mai Nam

26/11/1991 CNĐT K8B CNĐTK8A

Nhà máy cán thép Thái Nguyên Học viện Hồng Hà-Trung Quốc

25 Trịnh Thị 26 Trịnh Thị 27 Trịnh Thị 28 Trịnh Thị 29 Trịnh Thị 30 Trịnh Thị 31 Trịnh Thị

Lê Nam Hùng Lê Nam Hùng Lê Nam Hùng Lê Nam Hùng Lê Nam Hùng Lê Nam Hùng Lê Nam Hùng

18/09/1991 CNVT K8A VNPT Thái Nguyên 28/10/1991 CNVT K8A VNPT Thái Nguyên 24/10/1990 CNVT K8C 20/08/1991 CNVT K8B VNPT Thái Nguyên VNPT Thái Nguyên

Tối ưu hoá và nâng cao chất lượng mạng Nguyễn Thị ngoại vi cáp đồng của VNPT Thái Nguyên Tổ chức ghép nối thiết bị xDSL cung cấp dịch vụ MegaVNN, MegaWAN của VNPT Nguyễn Hà Thái Nguyên Triển khai dịch vụ Mega WAN của VNPT Trần Bá Thái Nguyên Quy hoạch mạng 3G – WCDMA áp dụng cho VNPT Thái Nguyên Nâng cấp lên 3G của VNPT Thái Nguyên Ngô Văn Phạm Văn

Nguyễn 10/08/1991 CNVT K8D VNPT Thái Nguyên Thóc Tuyên 11/10/1991 CNVT K8C VNPT Thái Nguyên

02/11/1991 CNVT K8D VNPT Thái Nguyên

2

STT

Tên giảng viên hướng dẫn Khoa phân công Diệp Dung Dung Dung Dung Dũng Dũng Dũng Dũng Dũng Dũng Dũng Dũng Hằng Hằng KS Nguyễn Văn Linh KS Nguyễn Văn Linh KS Nguyễn Văn Linh KS Nguyễn Văn Linh KS Nguyễn Văn Linh KS Nguyễn Văn Linh KS Nguyễn Văn Linh KS Nguyễn Xuân Kiên Lê Nam Hùng Lê Nam Hùng DN phân công Lê Nam Hùng Nguyễn Tiến Thanh Nguyễn Tiến Thanh Trần Văn Thắng

Tên đề tài hướng dẫn Tìm hiểu về tổng đài Neax61 Sigma tại trung tâm viễn thông Thái Nguyên Nghiên cứu thiết bị truyền dẫn quang SDH tại Viễn thông Thái Nguyên Nghiên cứu thiết bị đo OTDR tại Viễn thông Thái Nguyên Nghiên cứu và vận hành tủ RBS tại chi nhánh Viettel tỉnh Bắc Kạn Tối ưu hóa mạng di động GSM Giao tiếp giữa vi điều khiển MSP430F5529 với bàn phím 4x4 Mạch báo trộm sử dụng KIT MSPEXP430F5529 Mô hình đèn giao thông sử dụng KIT MSPEXP430F5529 Ứng dụng công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến (RFID) trên KIT MSPEXP430F5529 Điều khiển thiết bị điện sử dụng module RF và Kit MSP-EXP430F5529 Cảm ứng điện dung trên KIT MSPEXP430F5529 Mạch đo nhiệt độ sử dụng KIT MSPEXP430F5529 Thiết kế bảng quảng cáo (8x16) sử dụng KIT MSP-EXP430F5529. Công nghệ VoIP và các dịch vụ VoIP trên nền NGN tại VNPT Thái Nguyên Nghiên cứu các công nghệ chuyển đổi IPv4/IPv6 và triển khai IPv6 trên mạng VNPT Thái Nguyên Nghiên cứu hệ thống giám sát cảnh báo cho điều hành mạng viễn thông tự động của VNPT Thái Nguyên. Nghiên cứu về mạng NGN và tình hình triển khai của VNPT Thái Nguyên. Nghiên cứu cấu trúc và dịch vụ mạng MAN-E của VNPT Thái Nguyên.

Thông tin sinh viên thực hiện đề tài Họ và tên Nguyễn Văn Phạm Thế Dương Xuân Mạc Văn Lê Văn Hoàng Văn Nguyễn Văn Đàm Văn Nguyễn Văn Nguyễn Quang Lê Thị Nguyễn Xuân Nguyễn Thế Võ Văn Dương Hữu Tường Duyệt Thái Dũng Tiến Cường Dinh Điện Hùng Huy Hường Linh Tân Thắng Toản Ngày sinh Lớp Đơn vị thực tập VNPT Thái Nguyên

32 Trịnh Thị 33 Nguyễn Thị 34 Nguyễn Thị 35 Nguyễn Thị 36 Nguyễn Thị 37 Nguyễn Thế 38 Nguyễn Thế 39 Nguyễn Thế 40 Nguyễn Thế 41 Nguyễn Thế 42 Nguyễn Thế 43 Nguyễn Thế 44 Nguyễn Thế 45 Nguyễn Thị Thu 46 Nguyễn Thị Thu

02/05/1991 CNVT K8B

14/10/1990 CNVT K8A VNPT Thái Nguyên 21/09/1991 CNVT K8B 22/06/1991 CNVT K8B VNPT Thái Nguyên Chi nhánh Viettel Bắc Kạn

29/06/1991 CNVT K8A Học viện Hồng Hà-Trung Quốc 29/11/1990 CNĐT K8A 03/09/1991 CNĐT K8B 09/07/1991 CNĐT K8B 30/10/1991 CNĐT K8B 22/04/1990 CNĐT K8B 03/03/1991 CNĐT K8B 15/03/1991 CNĐT K8B 26/10/1990 CNĐT K8B 02/04/1988 CNĐT K8B Phòng Lab TI trường ĐHCNTT&TT Phòng Lab TI trường ĐHCNTT&TT Phòng Lab TI trường ĐHCNTT&TT Phòng Lab TI trường ĐHCNTT&TT Phòng Lab TI trường ĐHCNTT&TT Phòng Lab TI trường ĐHCNTT&TT Phòng Lab TI trường ĐHCNTT&TT Phòng Lab TI trường ĐHCNTT&TT VNPT Thái Nguyên

27/04/1991 CNVT K8D VNPT Thái Nguyên

47 Nguyễn Thị Thu 48 Nguyễn Thị Thu 49 Nguyễn Thị Thu

Hằng Hằng Hằng

Nguyễn Thế Lâm Nguyễn Thế Lâm Nguyễn Thế Lâm

Huỳnh Phước Đoàn Thị Trần Thị Thu

Đức Hiền Hương

13/09/1991 CNVT K8A VNPT Thái Nguyên 07/08/1991 CNVT K8A VNPT Thái Nguyên 04/04/1991 CNVT K8A VNPT Thái Nguyên

3

STT

Tên giảng viên hướng dẫn Khoa phân công Hằng Hằng Hằng Hiền Hiền DN phân công Nguyễn Thế Lâm Nguyễn Thế Lâm Nguyễn Thế Lâm Nguyễn Tiến Thanh Nguyễn Tiến Thanh

Tên đề tài hướng dẫn Nghiên cứu hệ thống tính cước của VNPT Thái Nguyên. Nghiên cứu về mạng NGN của VNPT Thái Nguyên và các dịch vụ trên NGN. Nghiên cứu về IPTV và mô hình triển khai IPTV của VNPT Thái Nguyên Mạng NGN và các dịch vụ trên NGN của VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu về cấu trúc mạng truyền dẫn quang và phương pháp đo kiểm đánh giá chất lượng tại VNPT Thái Nguyên Nghiên cứu và lựa chọn các tiêu chuẩn cho mạng cung cấp dịch vụ IPTV cuả VNPT Thái Nguyên Nghiên cứu phương pháp lọc tuyến tính không gian và ứng dụng nâng cao chất lượng âm thanh trong sản xuất chương trình truyền hình Nghiên cứu dung lượng Ergodic của kênh Rayleigh MIMO Nghiên cứu khảo sát quy trình thiết lập, tích hợp trạm phát sóng 3G

Thông tin sinh viên thực hiện đề tài Họ và tên Hoàng Văn Nguyễn Văn Đặng Văn Vũ Đình Ngô Văn Lợi Luận Minh Nam Quân Ngày sinh Lớp Đơn vị thực tập

50 Nguyễn Thị Thu 51 Nguyễn Thị Thu 52 Nguyễn Thị Thu 53 Nguyễn Thị 54 Nguyễn Thị

26/06/1991 CNĐT K8A VNPT Thái Nguyên 05/01/1991 CNVT K8B VNPT Thái Nguyên

14/02/1991 CNVT K8D VNPT Thái Nguyên 23/08/1991 CNVT K8C VNPT Thái Nguyên

05/07/1991 CNVT K8D VNPT Thái Nguyên

55 Nguyễn Thị

Hiền

Nguyễn Tiến Thanh

Nguyễn Trọng

Sáng

13/05/1991 CNVT K8A VNPT Thái Nguyên

56 Nguyễn Thị

Hiền

Võ Quang Huy

Nguyễn Kiều

Nguyệt

28/04/1990 CNVT K8D Đài PT&TH Thái Nguyên

57 Nguyễn Thị 58 Nguyễn Thị 59 Nguyễn Thị 60 Nguyễn Thị 61 Bùi Thị Mai 62 Bùi Thị Mai 63 Bùi Thị Mai

Hiền Hiền Hiền Hiền Hoa Hoa Hoa Hầu Văn Thường Hầu Văn Thường Trần Thị Bích Hằng

Đặng Thanh Nguyễn Hoàng

Luân Nam Nhung

02/01/1990 CNVT K8B

Học viện Hồng Hà-Trung Quốc

15/12/1991 CNVT K8D Học viện Hồng Hà-Trung Quốc 10/01/1991 CNVT K8B Học viện Hồng Hà-Trung Quốc

Nghiên cứu giao thức SIP trong mạng NGN Phạm Thị Hồng QoS cho dịch vụ IPTV Thiết kế mạch điều khiển LED vẫy sử dụng vi điều khiển 89C51 cho công ty vàng bạc Tùng Diệp Thiết kế mạch điều khiển hiển thị thông tin dùng trên xe khách Thái Nguyên Tìm hiểu về mạng truyền số liệu chuyên dùng cho cac cơ quan do VNPT Thái Nguyên cung cấp Tìm hiểu về dịch vụ Internet ADSL do VNPT Thái Nguyên cung cấp cho doanh nghiệp Thái Hưng Tìm hiểu về dịch vụ Internet cáp quang trên nền mạng MAN-E Thái Nguyên

Nguyễn Thị Minh Phương Trần Hán Nguyễn Văn Kiều Công Kim Phước Việt

12/11/1991 CNVT K8D Học viện Hồng Hà-Trung Quốc 16/11/1991 CNĐT K8B 11/08/1991 CNĐT K8B Công ty Trang Thanh Thái Nguyên Công ty Trang Thanh Thái Nguyên

18/10/1991 CNVT K8A VNPT Thái Nguyên

64 Bùi Thị Mai 65 Bùi Thị Mai

Hoa Hoa

Trần Thị Bích Hằng Trần Thị Bích Hằng

Đàm Đức Nguyễn Thanh

Anh Hà

14/01/1991 CNVT K8B 01/06/1991 CNVT K8B

VNPT Thái Nguyên VNPT Thái Nguyên

4

STT

Tên giảng viên hướng dẫn Khoa phân công Hoa Hoa Hoan Hoan Hoan Hoan Hoan Hoan Hoan Hoan Huy Huy Huy Huy Huy Huy Lê Nam Hùng Lê Văn Hùng Lê Nam Hùng Nguyễn Tiến Thanh Phạm Thành Công Phạm Thành Công Phạm Thành Công Vũ Thị Hương KS. Nguyễn Mạnh Tiến Nguyễn Hữu Thiện Nguyễn Văn Tiệm Nguyễn Văn Tiệm Nguyễn Văn Tiệm Vi Minh Thủy DN phân công Trần Thị Bích Hằng

Tên đề tài hướng dẫn Tìm hiểu về dịch vụ My-TV do VNPT Thái Nguyên cung cấp Nghiên cứu vi điều khiển và ứng dụng thiết kế hệ thống điều khiển đèn giao thông ngã tư Đồng Quang Tìm hiểu IPV6 và ứng dụng ở viễn thông Thái Nguyên Tìm hiểu về công nghệ OFDM ứng dụng trong WIMAX Tìm hiểu VoIP và ứng dụng trọng viễn thông Tìm hiểu cấu hình mạng PSTN tại VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu hệ điều hành Android và viết ứng dụng trên hệ điều hành này Tìm hiểu về công nghệ MAN - Ethernet, các giải pháp kết nối mạng Tìm hiểu mạng thông tin di động của viễn thông thái nguyên Tìm hiểu công nghệ ADSL và ứng dụng trong viễn thông Tìm hiểu KIT STM8L- Discovery và ứng dụng Tìm hiểu về phần mềm Adobe Audition và ứng dụng tại Đài Phát thanh và Truyền thình Thái Nguyên Tìm hiểu về công nghệ VoIP và ứng dụng tại VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu về mạng MAN-E và ứng dụng tại VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu về công nghệ IPTV và ứng dụng tại VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu về phần mềm Adobe Audition và ứng dụng xử lý tạp âm tại Đài Phát thanh và Truyền thình Thái Nguyên Tìm hiểu về phần mềm Adobe Premiere Pro và ứng dụng tại Đài Phát thanh và Truyền thình Thái Nguyên

Thông tin sinh viên thực hiện đề tài Họ và tên Hoàng Văn Nguyễn Khắc Lê Văn Lê Xuân Cao Xuân Hà Bảo Ngọc Vũ Việt Phạm Văn Nghiêm Đăng Nguyễn Thị Nguyễn Duy Nguyễn Hồng Nguyễn Thị Nguyễn Hữu Nông Hải Nguyễn Xuân Hiệp Chính Trầm Hòa Hiệp Hưng Hải Huy Hưng Hằng Trang Ngày sinh Lớp Đơn vị thực tập VNPT Thái Nguyên

66 Bùi Thị Mai 67 Bùi Thị Mai 68 Nguyễn Ngọc 69 Nguyễn Ngọc 70 Nguyễn Ngọc 71 Nguyễn Ngọc 72 Nguyễn Ngọc 73 Nguyễn Ngọc 74 Nguyễn Ngọc 75 Nguyễn Ngọc 76 Ngô Hữu 77 Ngô Hữu 78 Ngô Hữu 79 Ngô Hữu 80 Ngô Hữu 81 Ngô Hữu

27/01/1991 CNVT K8B

CNĐT K8A Học viện Hồng Hà-Trung Quốc 19/06/1991 CNVT K8C 05/05/1990 CNVT K8B VNPT Thái Nguyên Công ty cổ phần tư vấn thiết kế viễn thông toàn cầu

08/09/1991 CNĐT K8A VNPT Thái Nguyên 27/11/1990 CNVT K8D VNPT Thái Nguyên 02/10/1991 CNVT K8A VNPT Thái Nguyên 21/03/1991 CNVT K8D VNPT Thái Nguyên 20/12/1991 CNVT K8C VNPT Thái Nguyên

09/11/1991 CNVT K8A Viễn thông Hà Nam 27/01/1991 CNĐT K8B Phòng LAB STM trường ĐHCNTT&TT Đài PT&TH Thái Nguyên VNPT Thái Nguyên

Thương 26/11/1991 CNVT K8C Thảo Tùng Tùng Trường 26/09/1991 CNVT K8B

05/04/1991 CNVT K8D VNPT Thái Nguyên 12/09/1991 CNVT K8D VNPT Thái Nguyên 31/07/1991 CNVT K8B Đài PT&TH Thái Nguyên

82 Ngô Hữu

Huy

Vi Minh Thủy

Nguyễn Thị

17/01/1991 CNVT K8C

Đài PT&TH Thái Nguyên

5

Hà Nội Phòng LAB STM trường ĐHCNTT&TT Phòng LAB STM trường ĐHCNTT&TT Thương 01/12/1990 CNĐT K8A Thêm 08/10/1990 CNĐT K8B 6 .STT Tên giảng viên hướng dẫn Khoa phân công Huy Khôi Khôi Khôi Khôi Khôi Khôi Khôi Khôi Lan Lan Lan Lan Lan Lan Lan Liễu Liễu Vũ Quang Trung KS.0 Tìm hiểu Máy phát hình Harris HTEL 5S 5KW tại ĐTH Thái Nguyên Tìm hiểu quá trình xây dựng mạng thế hệ mới (NGN) cho tỉnh Phú Thọ Tìm hiểu máy thu thanh tương tự và số sử dụng tại phát thanh truyền hình Định Hóa Mạch báo chuông lớp học sử dụng vi điều khiển MSP430G2553 Ứng dụng công cụ Grace trong lập trình MSP430 Công nghệ nối mạng riêng ảo di động MVPN cho 3G Internet cáp quang FTTH tại viễn thông Thái Nguyên Giao thức tạo phiên SIP trong mạng NGN Kỹ thuật MIMO-OFDM Ứng dụng giao thức IGRP cho mạng 3G Xây dựng chương trình đọc ghi từ bàn phím trên KIT STM32F4-discovery Xây dựng chương trình giao tiếp LCD 16x2 ở chế độ 4 bit với STM32F3 Thông tin sinh viên thực hiện đề tài Họ và tên Đinh Hồng Trần Văn Vũ Huy Nguyễn Tiến Nguyễn Thị Dương Thị Nguyễn Văn Phạm Anh Nguyễn Thu Nguyễn Văn Nguyễn Xuân Nguyễn Tiến Lê Quảng Phan Thị Thanh Trần Văn Phạm Văn Nguyễn Tiến Nguyễn Văn Quang Bốn Luân Lợi Liên Ngân Thịnh Tuấn Hà Tuấn Văn Phú Đào Hà Vụ Hùng Ngày sinh Lớp Đơn vị thực tập Đài TH-TT Phú Bình VNPT Sông Công tỉnh Thái Nguyên VNPT Sông Công tỉnh Thái Nguyên 83 Ngô Hữu 84 Đỗ Huy 85 Đỗ Huy 86 Đỗ Huy 87 Đỗ Huy 88 Đỗ Huy 89 Đỗ Huy 90 Đỗ Huy 91 Đỗ Huy 92 Nguyễn Ngọc 93 Nguyễn Ngọc 94 Nguyễn Ngọc 95 Nguyễn Ngọc 96 Nguyễn Ngọc 97 Nguyễn Ngọc 98 Nguyễn Ngọc 99 Lưu Thị 100 Lưu Thị 15/06/1991 CNVT K8C 17/06/1991 CNVT K8B 10/05/1991 CNVT K8B 18/01/1990 CNVT K8D Đài truyền hình Yên Bái 26/12/1991 CNVT K8B 05/03/1991 CNVT K8B 01/08/1991 CNVT K8B Đài PT&TH Thái Nguyên Đài PT&TH Thái Nguyên Đài PT&TH Thái Nguyên 03/02/1991 CNVT K8D VNPT Phú Thọ 22/03/1991 CNVT K8D Phát thanh truyền hình Định Hóa Phòng Lab TI trường ĐHCNTT&TT Phòng Lab TI trường 06/05/1990 CNĐT K8A ĐHCNTT&TT 21/09/1991 CNĐT K8A 23/10/1991 CNVT K8D VNPT Thái Nguyên 06/07/1991 CNVT K8D VNPT Thái Nguyên 29/12/1991 CNVT K8A Học viện Hồng Hà-Trung Quốc 14/07/1991 CNVT K8C 08/03/1991 CNVT K8C Học viện Hồng Hà-Trung Quốc Trung tâm Viettel . Nguyễn Mạnh Tiến KS. Nguyễn Mạnh Tiến DN phân công Hoàng Văn Cường Đàm Quang Trung Đàm Quang Trung Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Hữu Thiện Nguyễn Hữu Thiện Nguyễn Hữu Thiện Nguyễn Quốc Việt Nguyễn Xuân Chúc KS Lê Thế Trọng KS Lê Thế Trọng Trần Thị Bích Hằng Trần Thị Bích Hằng Tên đề tài hướng dẫn Tìm hiểu về truyền hình màu Tìm hiểu tổng đài NEAX 61 SIGMA ứng dụng tại trung tâm viễn thông Sông Công Tìm hiểu hệ thống chuyển mạch sử dụng tại trung tâm viễn thông Sông Công Tìm hiểu quá trình chuyển giao từ truyền hình tương tự lên truyền hình số tại Đài truyền hình Yên Bái Tìm hiểu giao thức truyền gói dòng chung sử dụng tại Đài truyền hình Thái Nguyên Tìm hiểu kỹ thuật dàn dựng Video trên Premiere pro2.

Nguyễn Mạnh Tiến Lê Tiến Anh Phạm Thành Công Phạm Thành Công Vũ Thị Hương Tên đề tài hướng dẫn Tìm hiểu việc triển khai công nghệ 3G tại công ty truyền thông ITP Hà Nội Tìm hiểu về hệ thống thống thông tin quang tại VNPT Thái nguyên Tìm hiểu về sự cố và xử lý sự cố trên hệ thống thông tin quang PDH/SDH tại VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu về mạng và công trình ngoại vi tại VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu hệ thống vi ba số tại VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu giải pháp công nghệ thoại qua WLAN Tìm hiểu KIT STM8S Discovery Tìm hiểu về công nghệ Wimax và khả năng triển khai trong thành phố Thái Nguyên Tìm hiểu về thiết bị BTS. khai thác dịch vụ ADSL tại viễn thông Hà Nam Thiết kế mạch chuyển đổi ADC trên nền tảng KIT STM32F0 Discovery Tìm hiểu về PLC trong việc điều khiển và giám sát lò nung của nhà máy cán thép Thái Nguyên Ứng dụng của PLC S7-400 trong dây truyền nhà máy cán nhà máy cán thép Thái Nguyên Tìm hiểu công nghệ IPTV sử dụng tại Đài truyền hình Yên Bái Tìm hiểu phương pháp lọc video trên miền tần số-thời gian và ứng dụng trong việc nâng cao chất lượng video trong sản xuất chương trình truyền hình Thông tin sinh viên thực hiện đề tài Họ và tên Trần Văn Phạm Văn Vương Sỹ Ngô Thanh Trần Văn Lê Trạc Trịnh Hữu Triệu Chu Lê Hoàng Vũ Thị Quỳnh Lê Thị Thùy Phạm Đức Tạ Phi Tuyến Tâm Tấn Thảo Thịnh Tiến Nam Tấn Kiên Liên Linh Hanh Sơn Ngày sinh Lớp Đơn vị thực tập Công ty cổ phần tin học viễn 03/09/1991 CNVT K8D thông Tân Thuận Phát Mai Dịch Cầu Giấy . cách bố trí thiết bị BTS tại VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu về công nghệ IPTV và triển khai dịch vụ tại VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu hệ thống quản lý.STT Tên giảng viên hướng dẫn Khoa phân công Liễu Liễu Liễu Liễu Liễu Liễu Loan Loan Loan Loan Loan Loan Loan KS Nguyễn Bá Tài DN phân công Ngô Huy Nguyễn Phạm Thành Công Phạm Thành Công Phạm Thành Công Phạm Thành Công Phạm Thành Công KS.Hà Nội 18/10/1991 CNVT K8A VNPT Thái Nguyên 22/12/1991 CNVT K8B 14/12/1991 CNVT K8B VNPT Thái Nguyên VNPT Thái Nguyên 101 Lưu Thị 102 Lưu Thị 103 Lưu Thị 104 Lưu Thị 105 Lưu Thị 106 Lưu Thị 107 Đỗ Thị 108 Đỗ Thị 109 Đỗ Thị 110 Đỗ Thị 111 Đỗ Thị 112 Đỗ Thị 113 Đỗ Thị 19/09/1991 CNVT K8D VNPT Thái Nguyên 02/01/1990 CNVT K8D VNPT Thái Nguyên Phòng LAB STM trường ĐHCNTT&TT Công ty cổ phần FPT Thái 05/09/1990 CNVT K8D Nguyên 03/12/1991 CNĐT K8A 01/06/1990 CNVT K8C 19/08/1991 CNVT K8B VNPT Thái Nguyên VNPT Thái Nguyên 10/04/1991 CNVT K8A Viễn Thông Hà Nam 26/03/1988 CNĐT K8A Học viện Hồng Hà-Trung Quốc 05/08/1989 CNĐT K8A Nhà máy cán thép Thái Nguyên 114 Đỗ Thị 115 Đỗ Đình Loan Lực KS Nguyễn Bá Tài Nguyễn Anh Tuấn Trần Đức Đoàn Văn Sơn Dũng 16/10/1991 CNĐT K8A Nhà máy cán thép Thái Nguyên 01/05/1991 CNVT K8D Đài truyền hình Yên Bái 116 Đỗ Đình Lực Nguyễn Hữu Thiện Nguyễn Ngọc Tú 24/02/1989 CNVT K8C Đài PT&TH Thái Nguyên 7 .

Bộ Tài nguyên môi trường Trung tâm viễn thông Bắc YênSơn La Trung tâm Viễn thông huyện Phú Lương Trung tâm Viễn thông huyện Phú Lương 10/08/1990 CNVT K8D VNPT Thái Nguyên 16/05/1987 CNVT K8B 12/12/1991 CNVT K8C 24/03/1989 CNVT K8C VNPT Thái Nguyên VNPT Thái Nguyên VNPT Thái Nguyên Thương 04/07/1989 CNVT K8B Phương Tào Thành Toán Tuân Thịnh 20/11/1991 15/04/1991 05/10/1991 22/10/1991 12/02/1991 26/09/1991 VNPT huyện Phù Cừ. Nghiên cứu kỹ thuật mã hóa tiếng nói trong thông tin di động Nghiên cứu các phương án kỹ thuật ghép nối mạng NGN của VNPT với mạng của các doanh nghiệp viễn thông khác Đánh giá chất lượng dịch vụ VoIP tại VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu về công nghệ ADSL2+ và ứng dụng trong VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu các giao thức báo hiệu trong mạng NGN tại VNPT Thái Nguyên Thiết kế tuyến cáp quang từ TP.STT Tên giảng viên hướng dẫn Khoa phân công Lực DN phân công Võ Quang Huy Tên đề tài hướng dẫn Tìm hiểu trạm phát sóng của Đài truyền hình Thái Nguyên Tìm hiểu phương pháp lọc video trên miền không gian và ứng dụng trong việc nâng cao chất lượng video trong sản xuất chương trình truyền hình Tìm hiểu và ứng dụng hệ thống giám sát quản trị mạng sử dụng phần mềm mã nguồn mở mạng diện rộng WAN Nghiên cứu cấu trúc mạng ngoại vi của viễn thông Sơn La Nghiên cứu công nghệ VoIP và xây dựng tổng đài IP dựa trên phần mềm Asterisk. Hưng Yên đến Phù Cừ Nghiên cứu truyền thông không dây với KIT MSP-EXP430G2 Thiết kế mạch đếm sản phẩm sử dụng vi điều khiển MSP430G2553 Điều khiển động cơ sử dụng vi điều khiển MSP430G2553 Mạch bật tắt đèn thông minh sử dụng Kit MSP430G2553 Mạch hẹn giờ bật tắt thiết bị điện sử dụng vi điều khiển MSP430G2553 Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý làm việc của thẻ nhớ USB 2 Gigabyte Lê Quý Thông tin sinh viên thực hiện đề tài Họ và tên Hà Ngày sinh Lớp Đơn vị thực tập 117 Đỗ Đình 29/05/1989 CNVT K8D Đài PT&TH Thái Nguyên 118 Đỗ Đình Lực Võ Quang Huy Nguyễn Đức Hiện 06/10/1990 CNVT K8B Đài PT&TH Thái Nguyên 119 Đỗ Đình 120 Đỗ Đình 121 Đỗ Đình 122 Đỗ Đình 123 Vi Thị Ngọc 124 Vi Thị Ngọc 125 Vi Thị Ngọc 126 Vi Thị Ngọc 127 Vi Thị Ngọc 128 Đinh Văn 129 Đinh Văn 130 Đinh Văn 131 Đinh Văn 132 Đinh Văn 133 Đinh Văn Lực Lực Lực Lực Mĩ Mĩ Mĩ Mĩ Mĩ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Trần Văn Đoài Lường Văn Thuật Lê Nam Hùng Nguyễn Văn Tiệm Lê Nam Hùng Lê Nam Hùng Lê Nam Hùng Lê Nam Hùng Thái Ngọc Tiến KS Lê Thế Trọng KS Lê Thế Trọng KS Lê Thế Trọng KS Lê Thế Trọng KS Lê Thế Trọng KS Nguyễn Văn Việt Nguyễn Anh Hà Văn Bùi Ngọc Trần Tuấn Hoàng Văn Quách Văn Nguyễn Thị Nguyễn Hữu Nguyễn Văn Lù Văn Nguyễn Trọng Quyền Đức Đỗ Văn Nguyễn Văn Dương Ngọc Đào Thân Diện Vũ Thái Thuỷ Thùy Thức 02/07/1991 CNVT K8B 19/01/1990 CNVT K8D 21/10/1991 CNVT K8C 16/11/1991 CNVT K8D Cục CNTT.Tỉnh Hưng Yên Phòng Lab TI trường CNĐT K8B ĐHCNTT&TT Phòng Lab TI trường CNĐT K8B ĐHCNTT&TT Phòng Lab TI trường CNĐT K8B ĐHCNTT&TT Phòng Lab TI trường CNĐT K8B ĐHCNTT&TT Phòng Lab TI trường CNĐT K8A ĐHCNTT&TT Công ty TNHH Unigen Việt Nam CNĐT K8B (Hà Nội) 8 .

STT Tên giảng viên hướng dẫn Khoa phân công Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Ngân Ngân Ngân Ngân Ngân Ngân Nghĩa Nghĩa Đào Minh Tuân Đào Minh Tuân Lê Nam Hùng Lê Nam Hùng Lê Nam Hùng Lê Nam Hùng Lê Nam Hùng Lê Nam Hùng Lê Nam Hùng Lê Nam Hùng Lê Nam Hùng Nghiêm Thị Mai Võ Quang Huy Võ Quang Huy DN phân công KS Nguyễn Xuân Kiên Tên đề tài hướng dẫn Điều khiển thiết bị điện qua môi trường không dây sử dụng Kit MSP430G2553 Tìm hiểu KIT Spartan 3E Tìm hiểu công nghệ chuyển mạch tại VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu kỹ thuật chuyển giao mềm trong mạng di động VNPT Thái Nguyên Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tính toán. Bắc Ninh Đài PT&TH Thái Nguyên Đài PT&TH Thái Nguyên Nguyễn Thị Minh Huyền Nguyễn Văn Phạm Hồng Nguyễn Đình Thân Văn Nguyễn Văn Hoàng Quốc Nguyễn Văn Lê Anh Phạm Khắc Tuấn Hiên Kiên Thắng Đạo Lưỡng Tân Việt Bính Duy 08/08/1991 CNVT K8A Học viện Hồng Hà-Trung Quốc 02/09/1991 CNVT K8B Học viện Hồng Hà-Trung Quốc 25/04/1991 CNVT K8D VNPT Thái Nguyên 05/08/1991 CNVT K8D VNPT Thái Nguyên 03/05/1991 CNVT K8A VNPT Thái Nguyên 12/08/1991 CNVT K8A VNPT Thái Nguyên 26/03/1991 CNVT K8D VNPT Thái Nguyên 09/09/1990 CNVT K8C 10/10/1989 CNVT K8B VNPT Thái Nguyên VNPT Thái Nguyên Xây dựng phần mềm thiết kế tuyến viba số Nguyễn Khánh 25/11/1991 CNVT K8A VNPT Thái Nguyên 9 . hình ảnh tại đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên Nghiên cứu thuật toán ước lượng tuyến 4B trong mạng cảm biến không dây Nghiên cứu công nghệ VoIP trong mạng viễn thông Tìm hiểu mạng truyền dẫn quang VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu công nghệ SDH và ứng dụng trong mạng VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu kỹ thuật tiếp đất cho các công trình viễn thông Tìm hiểu thiết bị ADSL router Tìm hiểu kỹ thuật lắp đặt. thiết kế tuyến thông tin quang tại VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu công nghệ VoIP và ứng dụng tại viễn thông Yên Phong Bắc Ninh Tìm hiểu quy trình sản xuất một chương trình truyền hình tại Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên Tìm hiểu quá trình xử lý âm thanh. sửa chữa thuê bao Mega Vnn Tìm hiểu hệ thống cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên Xây dựng phần mềm thiết kế tuyến cáp quang Thông tin sinh viên thực hiện đề tài Họ và tên Nguyễn Văn Đoàn Đức Kim Văn Nông Văn Phạm Xuân Đào Thị Hạ Thị Chiến Quang Mạnh Ngày sinh Lớp Đơn vị thực tập Phòng Lab TI trường ĐHCNTT&TT 134 Đinh Văn 135 Đinh Văn 136 Phạm Thành 137 Phạm Thành 138 Phạm Thành 139 Phạm Thành 140 Phạm Thành 141 Phạm Thành 142 Phạm Thành 143 Phạm Thành 144 Nguyễn Thị 145 Nguyễn Thị 146 Nguyễn Thị 147 Nguyễn Thị 148 Nguyễn Thị 149 Nguyễn Thị 150 Phùng Trung 151 Phùng Trung 30/08/1991 CNĐT K8B 20/07/1991 CNVT K8A Học viện Hồng Hà-Trung Quốc 13/08/1991 CNVT K8A VNPT Thái Nguyên Thương 17/06/1991 CNVT K8A VNPT Thái Nguyên Trung Hiền Hà 22/12/1991 CNVT K8B 24/03/1990 CNVT K8D 17/01/1991 CNVT K8C 28/08/1991 CNVT K8C VNPT Thái Nguyên Trung tâm viễn thông Yên Phong.

phát tín hiệu vệ tinh tại đài truyền hình Thái Nguyên Đánh giá triển khai các dịch vụ trong mạng thông tin di động thế hệ 3 tại Việt Nam Công nghệ truyền hình qua vệ tinh Nghiên cứu các kỹ thuật phân tập phát và ứng dụng trong thông tin vô tuyến Xây dựng ứng dụng truyền thông nối tiếp trên kit STM32F0DISCovery Nghiên cứu thực trạng triển khai dịch vụ MyTV trên mạng cáp đồng tại VNPT Nam Định. Xây dựng một chương trình quảng cáo truyền hình đa phương tiện trên máy tính Xây dựng phần mềm thiết kế tuyến thông tin vệ tinh Xây dựng một chương trình phát thanh đa phương tiện trên máy tính Tối ưu hóa mạng di động Vinaphone khu vực Hà Nội Nghiên cứu cấu trúc và các thông số kỹ thuật của trạm BTS sử dụng trong mạng thông tin di động Mobifone tại Thái Nguyên Nghiên cứu mạng truyền dẫn trong mạng thông tin di động Mobifone tại Thái Nguyên Nghiên cứu cấu trúc và các thông số BSC sử dụng trong mạng thông tin di động Mobifone tại Thái Nguyên Quản lý tài nguyên vô tuyến mạng thông tin di động Mobifone tại Thái Nguyên Hệ thống thu. Nguyễn Mạnh Tiến Phương Phan Đức Chính Phương Lê Nam Hùng DN phân công Nguyễn Hữu Thiện Nguyễn Hữu Thiện Vi Minh Thủy Vi Minh Thủy Võ Quang Huy Võ Quang Huy Đào Anh Phương Trần Anh Tuấn Trần Anh Tuấn Trần Anh Tuấn Trần Anh Tuấn Võ Quang Huy Tên đề tài hướng dẫn Điều chỉnh chất lượng âm thanh dùng bộ cân bằng (equalizer) dùng phần mềm Xây dựng một MV ca nhạc trên máy tính trên nền nhạc thu sẵn Trộn (mix) một bản nhạc từ âm nhạc (beat) và tiếng hát (vocal) tách rời.Nam Định) VNPT Thái Nguyên 10 . Xây dựng ứng dụng thông báo lỗi của trạm BTS qua tin nhắn SMS Thông tin sinh viên thực hiện đề tài Họ và tên Nguyễn Tuấn Trịnh Văn Hoàng Ngọc Đinh Mạnh Trần Xuân Trần Thị Dương Thị Đỗ Thị Nguyễn Văn Đỗ Văn Nguyễn Thị Trương Quỳnh Phạm Thị Hồng Nguyễn Như Dương Ánh Nguyễn Văn Trần Đức Nguyễn Văn Anh Bằng Chí Cường Cường Hạnh Huyền Ngày sinh Lớp Đơn vị thực tập Đài PT&TH Thái Nguyên Đài PT&TH Thái Nguyên Đài PT&TH Thái Nguyên 152 Phùng Trung 153 Phùng Trung 154 Phùng Trung 155 Phùng Trung 156 Phùng Trung 157 Phùng Trung 158 Phạm Văn 159 Phạm Văn 160 Phạm Văn 161 Phạm Văn 162 Phạm Văn 163 Phạm Văn 164 Phạm Văn 165 Phạm Văn 166 Phạm Văn 167 Đoàn Ngọc 168 Đoàn Ngọc 169 Đoàn Ngọc 02/09/1991 CNVT K8C 02/07/1991 CNVT K8C 06/02/1990 CNVT K8B 15/12/1991 CNVT K8D Đài PT&TH Thái Nguyên 20/09/1991 CNVT K8B Đài PT&TH Thái Nguyên 28/02/1990 CNVT K8A Đài PT&TH Thái Nguyên 16/12/1991 CNVT K8B Trung tâm Dịch vụ viễn thông khu vực I (VNP1) Trung tâm Mobifone Thái Nguyên Phương 22/09/1991 CNVT K8C Sang Sơn Hường Chi Nhung Quỳnh Sa Hiển Hiển Bình 05/10/1990 CNVT K8D Trung tâm Mobifone Thái Nguyên 14/04/1990 CNVT K8A Trung tâm Mobifone Thái Nguyên 19/01/1991 CNVT K8A Trung tâm Mobifone Thái Nguyên 08/04/1991 CNVT K8C 26/06/1991 CNVT K8B 15/06/1991 CNVT K8B Đài PT&TH Thái Nguyên Học viện Hồng Hà-Trung Quốc Học viện Hồng Hà-Trung Quốc 03/02/1991 CNVT K8A Học viện Hồng Hà-Trung Quốc 24/02/1991 CNVT K8B 13/11/1991 CNVT K8C 15/07/1991 CNVT K8B Phòng LAB STM trường ĐHCNTT&TT VNPT Nam Định (Số 4 Hà Huy Tập-TP.STT Tên giảng viên hướng dẫn Khoa phân công Nghĩa Nghĩa Nghĩa Nghĩa Nghĩa Nghĩa Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc Phương KS.

STT Tên giảng viên hướng dẫn Khoa phân công DN phân công Tên đề tài hướng dẫn Nghiên cứu quá trình triển khai MegaWAN tại VNPT Thái Nguyên Nghiên cứu các phương pháp cải tiến chất lượng 3G tại VNPT Thái Nguyên Nghiên cứu các phương pháp truyền bản tin trực tiếp tại đài truyền hình Thái Nguyên Nghiên cứu các kỹ thuật xử lý tín hiệu trong wimax Nghiên cứu phương pháp xây dựng ứng dụng thị giác máy tính trên hệ điều hành Android Tìm hiểu về giải pháp phân tập không gian và thời gian trong WCDMA Tìm hiểu công nghệ truy nhập hữu tuyến xDSL và ứng dụng triển khai tại trung tâm viễn thông Bảo Yên .Lào Cai Tìm hiểu bộ ghép kênh truy cập DSLAM Tìm hiểu các dịch vụ của NGN tại VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu lý thuyết và thực tế cấu hình mạng LAN tại trung tâm học liệu ĐHTN Tìm hiểu tắc nghẽn và đánh giá các phương pháp điều khiển tắc nghẽn trong NGN tại Việt Nam Phương pháp đo kiểm mạng cáp quang công nghệ SDH Tìm hiểu thiết bị BTS và quá trình khai thác bảo dưỡng thiết bị Tìm hiểu tổng đài Neax 61 sigma và quá trình vận hành khai thác Tìm hiểu thiết bị MAN-E lắp đặt tại VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu các phương pháp đo kiểm đánh giá chất lượng công trình ngoại vi Tìm hiểu hệ thống báo hiệu số 7 sử dụng trong mạng viễn thông Thái Nguyên Tìm hiểu về mạng truyền dẫn quang và phương pháp đo kiểm đánh giá chất lượng mạng tại cơ sở thực tập Lê Đức Thông tin sinh viên thực hiện đề tài Họ và tên Hiếu Mạnh Nguyên Hương Hân Hiền Minh Ngày sinh Lớp Đơn vị thực tập 170 Đoàn Ngọc 171 Đoàn Ngọc 172 Đoàn Ngọc 173 Đoàn Ngọc 174 Đoàn Ngọc 175 Đoàn Ngọc 176 Đào Thị 177 Đào Thị 178 Đào Thị 179 Đào Thị 180 Đào Thị 181 Mạc Thị 182 Mạc Thị 183 Mạc Thị 184 Mạc Thị 185 Mạc Thị 186 Mạc Thị 187 Mạc Thị Phương Lê Nam Hùng Phương Lê Nam Hùng Phương Nguyễn Hữu Thiện Phương Phương Phương Mai Xuân Thiện Phượng Phượng Phượng Phượng Phượng Phượng Hoàng Phương Đông Phượng Hoàng Phương Đông Phượng Hoàng Phương Đông Phượng Lê Nam Hùng Phượng Lê Nam Hùng Phượng Lê Nam Hùng Phượng Lê Nam Hùng Bùi Minh Quyến Đào Minh Tuân Đào Minh Tuân Trần Hồng Anh 19/11/1991 CNVT K8D VNPT Thái Nguyên 10/11/1990 CNVT K8D VNPT Thái Nguyên 22/12/1991 CNVT K8C Đài PT&TH Thái Nguyên Nguyễn Xuân Lê Văn Nguyễn Thị Nguyễn Thị Ngọc Phạm Thị Thanh Đinh Văn Trần Văn Phạm Văn Nguyễn Đức Trần Huy Trần Trung Nguyễn Hồng Bùi Thị Nguyễn Văn Dương Trung Lại Thị Hoàng Văn 13/08/1991 CNVT K8A Học viện Hồng Hà-Trung Quốc CNVT K8C 18/08/1991 CNVT K8B 25/11/1990 CNVT K8D Học viện Hồng Hà-Trung Quốc Bưu điện Huyện Yên Thủy –Tỉnh Hòa Bình Trung tâm viễn thông Bảo Yên Lào Cai Thương 27/05/1991 CNVT K8A VNPT Thái Nguyên Tiến Long Thiêm Hoà Nhung Tình Nam Nghĩa Trâm Tường 01/01/1991 CNVT K8B VNPT Thái Nguyên 11/06/1991 CNVT K8D Trung tâm học liệu ĐHTN 06/04/1991 CNVT K8A Học viện Hồng Hà-Trung Quốc 27/01/1991 CNVT K8A VNPT Thái Nguyên 20/11/1991 CNVT K8A VNPT Thái Nguyên 28/02/1991 CNVT K8B VNPT Thái Nguyên 08/10/1991 CNVT K8A VNPT Thái Nguyên 11/08/1991 CNVT K8C 09/10/1991 CNVT K8C 01/07/1991 CNVT K8C VNPT Thái Nguyên VNPT Thái Nguyên VNPT Thái Nguyên 11 .

STT Tên giảng viên hướng dẫn Khoa phân công DN phân công Tên đề tài hướng dẫn Tìm hiểu về thiết bị truyền hình và quá trình vận hành khai thác Tìm hiểu về mạng IPTV và phương pháp đánh giá chất lượng mạng Tìm hiểu về tối ưu mạng truy nhập vô tuyến 2G và ứng dụng tại VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu về thiết bị BTS Evolium và ứng dụng trong mạng di động của VNPT Thái Nguyên Nghiên cứu và xây dựng mô hình bay Hexa – rotor trong giám sát và cứu hộ Tìm hiểu hệ thống Single DAS và ứng dụng cho cụm tòa nhà học viện tư pháp Tìm hiểu hệ thống tích hợp wifi với IBS và ứng dụng cho tòa nhà bộ thông tin & truyền thông Tìm hiểu về tối ưu mạng truy nhập vô tuyến 3G và ứng dụng tại Mobifone Hà Nội Tìm hiểu hệ thống DAS và ứng dụng tại tòa nhà HT Tower Nghiên cứu và triển khai mô hình kết nối mạng Ipv6-Ipv4 sử dụng công nghệ biên dịch địa chỉ mạng NAT64 Tìm hiểu về cảm biến lưu lượng đo lưu lượng nước trong lò luyện hồ quang của nhà máy Luyện Thép Lưu Xá Tìm hiểu về ứng dụng của PLC trong điều khiển và giám sát lò luyện của nhà máy Luyện Thép Lưu Xá Tìm hiểu về ứng dụng của PLC trong điều khiển và giám sát lò đúc của nhà máy luyện thép Lưu Xá Tìm hiểu về cảm biến đo nhiệt độ khí vào trong hệ thống lọc bụi của nhà máy luyện thép Lưu Xá Xây dựng hệ thống an ninh cho toà nhà C1 trường ĐHCNTT&TT Thiết kế đồng hồ báo thức hiển thị thời gian thực trên LCD Thông tin sinh viên thực hiện đề tài Họ và tên Vương Lệ Hoàng Thị Ngô Thị Từ Văn Nguyễn Xuân Nguyễn Văn Nguyễn Văn Bùi Ánh Trần Thị Hoàng Văn Quyên Nhung Hoan Tuấn Hòa Đoàn Hiệu Minh Thu Tiện Đơn vị thực tập Kênh truyền hình đài tiếng nói 01/01/1991 CNVT K8D Việt Nam VoV TV Ngày sinh 08/09/1990 CNVT K8D Học viện Hồng Hà-Trung Quốc 11/05/1991 CNVT K8A VNPT Thái Nguyên 01/09/1991 CNVT K8A VNPT Thái Nguyên 04/08/1991 CNVT K8C 28/04/1990 CNVT K8C 15/07/1991 CNVT K8C 25/05/1991 CNVT K8B 26/01/1991 CNVT K8C 14/11/1991 CNVT K8A Trường sĩ quan lục quân I VNPT Global VNPT Global VNPT Global VNPT Global Trung tâm phát triển ứng dụng mạng cảm biến không dây .ICTU Nhà máy luyện thép Lưu Xá Lớp 188 Mạc Thị 189 Mạc Thị 190 Đỗ Văn 191 Đỗ Văn 192 Đỗ Văn 193 Đỗ Văn 194 Đỗ Văn 195 Đỗ Văn 196 Đỗ Văn 197 Đỗ Văn Phượng Nguyễn Ngọc Hoan Phượng Quyền Quyền Quyền Quyền Quyền Quyền Quyền Quyền Đào Minh Tuân Đào Minh Tuân Khuất Đình Chiến Nguyễn Văn Phúc Nguyễn Văn Phúc Nguyễn Văn Phúc Nguyễn Văn Phúc Trịnh Thế Hùng 198 Nguyễn Văn Thắng KS Nguyễn Bá Tài Nguyễn Trần Bình 07/08/1990 CNĐT K8B 199 Nguyễn Văn Thắng KS Nguyễn Bá Tài Nguyễn Văn Đích 05/07/1991 CNĐT K8B Nhà máy luyện thép Lưu Xá 200 Nguyễn Văn Thắng KS Nguyễn Bá Tài Trần Quốc Hoan 10/12/1991 CNĐT K8B Nhà máy luyện thép Lưu Xá 201 Nguyễn Văn 202 Nguyễn Văn 203 Nguyễn Văn Thắng Thắng Thắng KS Nguyễn Bá Tài Lê Linh Lò Duy Nguyễn Đức Huân Anh Hiếu 02/11/1991 CNĐT K8A Nhà máy luyện thép Lưu Xá 01/01/1984 CNĐT K8B Học viện Hồng Hà-Trung Quốc 09/03/1991 CNĐT K8A Học viện Hồng Hà-Trung Quốc 12 .

TS Nguyễn Chấn Hùng PGS.TS Nguyễn Chấn Hùng PGS.TS Nguyễn Chấn Hùng PGS.TS Nguyễn Chấn Hùng PGS.STT Tên giảng viên hướng dẫn Khoa phân công Thắng DN phân công KS Nguyễn Bá Tài Tên đề tài hướng dẫn Tìm hiểu về ứng dụng của PLC trong điều khiển và giám sát hệ thống lọc bụi của nhà máy cán thép Thái Nguyên Tìm hiểu về cân điện tử trên cầu trục cấp liệu cho lò luyện của nhà máy cán thép Thái Nguyên Thiết kế một số module thực hành mở rộng cho KIT MSP-EXP430G2 Ghép nối vi điều khiển MSP430G2553 với cảm biến gia tốc MMA8451Q Giao thức lớp ứng dụng (CoAP) cho mạng cảm biến không dây trên nền IPv6 Ứng dụng di động trên nền Android để đo lường các tham số thời gian thực Giao thức định tuyến IPv6 cho mạng cảm biến không dây Tìm hiểu module truyền thông WiFi công suất thấp Thiết kế thiết bị đo điện năng tiêu thụ với nền tảng phần cứng TUmote Thiết kế thiết bị đo điện năng tiêu thụ với nền tảng phần cứng Arduino Nghiên cứu quy trình đo thử và lắp đặt mạng ADSL Tìm hiểu hệ thống cáp quang triển khai tại VNPT Thái nguyên Tìm hiểu mô hình triển khai mạng viễn thông tại VNPT Thái nguyên Khảo sát thực trạng triển khai IPTV tại VNPT Thái nguyên Tìm hiểu công nghệ MAN-E triển khai trên mạng viễn thông Thái nguyên Tìm hiểu việc triển khai công nghệ mạng 3G của Mobiphone Nghiên cứu về méo tín hiệu trong hệ thống thông tin số Nghiên cứu mạng cáp quang thuê bao FTTH Thông tin sinh viên thực hiện đề tài Họ và tên Hoàng Hữu Chiến Ngày sinh Lớp Đơn vị thực tập Nhà máy cán thép Thái Nguyên 204 Nguyễn Văn 1/11/1991 CNĐT8A 205 Nguyễn Văn 206 Vũ Chiến 207 Vũ Chiến 208 Vũ Chiến 209 Vũ Chiến 210 Vũ Chiến 211 Vũ Chiến 212 Vũ Chiến 213 Vũ Chiến 214 Đoàn Thị Thanh 215 Đoàn Thị Thanh 216 Đoàn Thị Thanh 217 Đoàn Thị Thanh 218 Đoàn Thị Thanh 219 Đoàn Thị Thanh 220 Đoàn Thị Thanh 221 Đoàn Thị Thanh Thắng Thắng Thắng Thắng Thắng Thắng Thắng Thắng Thắng Thảo Thảo Thảo Thảo Thảo Thảo Thảo Thảo KS Nguyễn Bá Tài KS Nguyễn Xuân Kiên KS Nguyễn Xuân Kiên PGS.TS Nguyễn Chấn Hùng Hoàng Phương Đông Hoàng Phương Đông Hoàng Phương Đông Hoàng Phương Đông Hoàng Phương Đông Nguyễn Xuân Kiệm Nguyễn Hoàng Nguyễn Văn Nguyễn Kim Lê Văn Hoàng Trọng Nguyễn Quang Thân Văn Nguyễn Chung Vũ Đình Phạm Văn Phan Lâm Lê Thị Trần Thị Hoàng Phạm Văn Nguyễn Xuân Ngô Thế Nông Thị Long Thao Trọng Dũng Được Hưng 23/08/1991 CNĐT8A 09/07/1990 CNĐT K8B 01/10/1991 CNĐT K8B 16/10/1991 CNĐT K8B 10/01/1991 CNĐT K8B 25/11/1991 CNĐT K8B Nhà máy cán thép Thái Nguyên Phòng Lab TI trường ĐHCNTT&TT Phòng Lab TI trường ĐHCNTT&TT Viện nghiên cứu ĐT-TH-TĐH Viện nghiên cứu ĐT-TH-TĐH Viện nghiên cứu ĐT-TH-TĐH Viện nghiên cứu ĐT-TH-TĐH Viện nghiên cứu ĐT-TH-TĐH Viện nghiên cứu ĐT-TH-TĐH VNPT Thái Nguyên VNPT Thái Nguyên VNPT Thái Nguyên VNPT Thái Nguyên VNPT Thái Nguyên Trung tâm viễn thông khu vực 5 Hải Phòng Học viện Hồng Hà-Trung Quốc Khương 22/10/1991 CNĐT K8B Lực Thắng Năng Thao Xuân Yến Đắc Đồng Thiện Yến 09/11/1991 CNĐT K8B 04/08/1991 CNĐT K8B 17/10/1991 CNVT K8B 06/11/1991 CNVT K8B 08/09/1990 CNVT K8C 06/06/1991 CNVT K8B 02/11/1991 CNVT K8C 22/11/1991 CNVT K8D 20/11/1991 CNVT K8B 09/01/1992 CNVT K8D Học viện Hồng Hà-Trung Quốc 13 .TS Nguyễn Chấn Hùng PGS.

khai thác dịch vụ ADSL tại VNPT huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên Khảo sát thực tế mạng truy nhập ADSL tại VNPT huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên Tìm hiểu công nghệ MAN.STT Tên giảng viên hướng dẫn Khoa phân công Trung Trung Trung Trung Hoàng Phương Đông Hoàng Phương Đông DN phân công Bùi Minh Quyến Tên đề tài hướng dẫn Nghiên cứu cấu trúc truyền dẫn mạng ngoại vi của Viễn Thông Lào Cai Nghiên cứu về cấu trúc và hoạt động của Router trong mạng WAN. Quy trình tối ưu hóa vô tuyến cho mạng di động 3G của Viễn Thông Thái Nguyên Nghiên cứu về phân hệ chuyển mạch trong tổng đài Neax 61 sigma ứng dụng tại Thái Nguyên Tìm hiểu mạng truyền dẫn đường dây thuê bao số của VNPT tại khu vực Thành Phố Thái Nguyên Nghiên cứu hệ thống hội nghị truyền hình dựa trên mạng truy nhập băng thông rộng Nghiên cứu cấu trúc hoạt động và ứng dụng của tổng đài Alcatel tại viễn thông Cao Bằng Nghiên cứu về hoạt động của hệ thống đài phát sóng truyền hình Cao Bằng Tìm hiểu hệ thống quản lý.Ethernet và thực trạng triển khai tại VNPT Thái Nguyên Khảo sát quy trình lắp đặt vận hành bảo dưỡng trạm BTS Tìm hiểu về công nghệ XDSL và thực trạng triển khai tại VNPT Thái Nguyên Hệ thống truyền dẫn quang của VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu về tổng đoàn Neax 61 ∑ tại VNPT Thái Nguyên Xây dựng hệ thống điều khiển bật tắt các thiết bị qua mạng điện thoại di động Kỹ thuật khuyếch đại quang trên tuyến đường trục Tổng đài đa dịch vụ của mạng cấp tỉnh Thông tin sinh viên thực hiện đề tài Họ và tên Nguyễn Mạnh Nguyễn Thị Nguyễn Thị Lê Thị Mỹ Dũng Hiền Hà Hạnh Đơn vị thực tập Trung tâm viễn thông Bảo Yên25/08/1989 CNVT K8D Lào Cai Ngày sinh 04/05/1991 CNVT K8A Học viện Hồng Hà-Trung Quốc 06/05/1991 CNVT K8A VNPT Thái Nguyên 12/12/1991 CNVT K8A VNPT Thái Nguyên Lớp 222 Hoàng Quang 223 Hoàng Quang 224 Hoàng Quang 225 Hoàng Quang 226 Hoàng Quang 227 Hoàng Quang 228 Hoàng Quang 229 Hoàng Quang 230 Nguyễn Thành 231 Nguyễn Thành 232 Nguyễn Thành 233 Nguyễn Thành 234 Nguyễn Thành 235 Nguyễn Thành 236 Nguyễn Thành 237 Nguyễn Thành 238 Nguyễn Anh 239 Nguyễn Anh Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung Tuấn Tuấn Hoàng Phương Đông Hoàng Phương Đông Long Văn Thành Nguyễn Văn Đồng Nguyễn Tiến Thanh Nguyễn Tiến Thanh Nguyễn Tiến Thanh Nguyễn Tiến Thanh Nguyễn Tiến Thanh Phạm Thành Công Phạm Thành Công Đỗ Thị Trần Tuấn Hoàng Liêu Quốc Nguyễn Tiến Nghiêm Văn Trần Thị Phạm Viết Tống Xuân Bùi Thế Hoàng Văn Nguyễn Phi Trần Tuấn Đinh Tất Linh Vương Phúc Huy Đạt Giang Hải Tùng Tuyền Anh Công Hải Anh Bình 06/07/1990 CNVT K8A VNPT Thái Nguyên 14/07/1990 CNVT K8C VNPT Thái Nguyên 10/12/1991 CNVT K8D VNPT Cao Bằng 08/07/1991 CNVT K8B 26/03/1991 CNVT K8A 28/07/1991 CNVT K8A 04/11/1991 CNVT K8B 28/01/1988 CNVT K8C 10/05/1990 CNVT K8C 26/05/1991 CNVT K8C Đài PT&TH Cao Bằng VNPT huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên VNPT huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên VNPT Thái Nguyên VNPT Thái Nguyên VNPT Thái Nguyên VNPT Thái Nguyên 20/09/1991 CNVT K8D VNPT Thái Nguyên 18/07/1991 CNVT K8A Học viện Hồng Hà-Trung Quốc 07/01/1990 CNVT K8C 14/09/1991 CNVT K8C VNPT Thái Nguyên VNPT Thái Nguyên Lê Nam Hùng Lê Nam Hùng 14 .

Phạm Lê Ngọc Châu KS.STT Tên giảng viên hướng dẫn Khoa phân công Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tùng Long Tùng Long Tùng Long Tùng Long Tùng Long Tùng Long Tùng Long Tùng Long Việt Việt Việt Việt KS Nguyễn Bá Tài DN phân công Lê Nam Hùng Lê Nam Hùng Lê Nam Hùng Lê Nam Hùng Nguyễn Việt Anh Lê Nam Hùng Lê Nam Hùng Võ Quang Huy KS Lê Thế Trọng KS Lê Thế Trọng Tên đề tài hướng dẫn Truyền hình băng rộng trên cáp quang Kỹ thuật thu quang trên tuyến đường trục Mạng truyền dẫn quang FTTX khu vực Thái Nguyên Tổ chức hệ thống truyền dẫn quang khu vực cấp tỉnh Điện thoại VoiP trên nền internet băng rộng Tổ chức hệ thống các trạm BTS trong mạng TTDĐ cấp tỉnh Ghép nối giữa mạng đường trục và mạng vô tuyến Truyền hình giao thức internet IPTV Giao tiếp giữa vi điều khiển MSP430G2553 với LCD 16x2 Mạch phát hiện đối tượng xâm nhập sử dụng KIT MSP-EXP430G2 Tìm hiểu về PLC trong việc điều khiển và giám sát lò nung của nhà máy cán thép Natsteelvina Tìm hiểu về cảm biến loadcell trong dây truyền định lượng phôi cán nhà máy cán thép Thái Nguyên Tìm hiểu về PLC trong việc điều khiển và giám sát hệ thống băng truyền của nhà máy cán thép Thái Nguyên Tìm hiểu về cảm biến từ trong dây chuyền cán của Nhà máy cán thép Thái Nguyên Đồng hồ hiển thị thời gian thực sử dụng vi điều khiển MSP430G2553 Giao tiếp giữa vi điều khiển MSP430G2553 với máy tính Xây dựng chương trình chuyển đổi ADC trên nền tảng KIT STM32F4 Discovery Giao tiếp LCD 16x2 ở chế độ 4 bít trên kit STM32F0 Discovery Tìm hiểu kít STM32F3 Discovery Giao tiếp phím bấm trên kit STM32F0 Discovery Thông tin sinh viên thực hiện đề tài Họ và tên Phạm Đức Nguyễn Viết Ngô Văn Trần Quốc Vũ Việt Nguyễn Trường Hoàng Ngọc Cù Thuý Nguyễn Tuấn Thân Văn Trương Văn Cảnh Công Cường Cường Cường Luân Thành Anh Anh Minh Quân Ngày sinh Lớp Đơn vị thực tập 26/02/1991 CNVT K8B VNPT Thái Nguyên 25/12/1991 CNVT K8A VNPT Thái Nguyên 06/02/1991 CNVT K8A VNPT Thái Nguyên 15/06/1991 CNVT K8B 19/12/1991 CNVT K8C 16/08/1990 CNVT K8C 18/03/1991 CNVT K8B 20/09/1990 CNVT K8B VNPT Thái Nguyên VNPT Ninh Bình VNPT Thái Nguyên VNPT Thái Nguyên 240 Nguyễn Anh 241 Nguyễn Anh 242 Nguyễn Anh 243 Nguyễn Anh 244 Nguyễn Anh 245 Nguyễn Anh 246 Nguyễn Anh 247 Nguyễn Anh Nguyễn Thanh 248 Đinh Quý Nguyễn Thanh 249 Đinh Quý 250 Nguyễn Thanh Đinh Quý Nguyễn Thanh Đinh Quý Nguyễn Thanh Đinh Quý Đài PT&TH Thái Nguyên Phòng Lab TI trường 09/02/1991 CNĐT K8A ĐHCNTT&TT Phòng Lab TI trường 28/01/1991 CNĐT K8A ĐHCNTT&TT 19/05/1991 CNĐT K8A Học viện Hồng Hà-Trung Quốc 251 Trịnh Huy Công 19/05/1989 CNĐT K8A Nhà máy cán thép Thái Nguyên 252 253 KS Nguyễn Bá Tài KS Nguyễn Bá Tài KS Nguyễn Văn Linh KS Nguyễn Văn Linh KS. Phạm Lê Ngọc Châu KS. Phạm Lê Ngọc Châu KS. Phạm Lê Ngọc Châu Nguyễn Hữu Phạm Quý Nguyễn Đức Khuất Hữu Đinh Thế Nguyễn Tuấn Vi Tuấn Diệp Văn Mỹ Sơn Tiến Trung Dũng Đạt Linh Sơn 02/11/1991 CNĐT K8A Nhà máy cán thép Thái Nguyên 28/10/1990 CNĐT K8B 05/06/1990 CNĐT K8A Nhà máy cán thép Thái Nguyên Nguyễn Thanh Đinh Quý Nguyễn Thanh 254 Đinh Quý Nguyễn Thanh 255 Đinh Quý 256 Hồ Mậu 257 Hồ Mậu 258 Hồ Mậu 259 Hồ Mậu Phòng Lab TI trường ĐHCNTT&TT Phòng Lab TI trường 06/04/1991 CNĐT K8A ĐHCNTT&TT Phòng LAB STM trường 04/04/1991 CNVT K8D ĐHCNTT&TT Phòng LAB STM trường 01/10/1990 CNĐT K8A ĐHCNTT&TT Phòng LAB STM trường 02/10/1991 CNĐT K8B ĐHCNTT&TT Phòng LAB STM trường 05/03/1991 CNĐT K8B ĐHCNTT&TT 15 .

STT Tên giảng viên hướng dẫn Khoa phân công Việt Việt Việt Việt Vinh Vinh Vinh Vinh Vinh Vinh Vinh Vinh Vinh DN phân công KS.Discovery và xây dựng ứng dụng thử nghiệm trên kít Thông tin sinh viên thực hiện đề tài Họ và tên Nguyễn Ngọc Nguyễn Xuân Nguyễn Quốc Nguyễn Trung Vũ Trí Mai Văn Nguyễn Thị Ngọc Mè Thị Thu Cao Thị Trần Văn Trần Thị Trịnh Thị Hồng Phùng Thị Hồng Tuân Tư Vượng Thành Chiến Nguyên Thúy Quỳnh Trang Chuyên Nhung Nhung Nhung Đơn vị thực tập Phòng LAB STM trường 08/11/1991 CNĐT K8A ĐHCNTT&TT Phòng LAB STM trường 15/01/1991 CNVT K8A ĐHCNTT&TT Phòng LAB STM trường 10/12/1991 CNVT K8D ĐHCNTT&TT Ngày sinh 22/10/1991 CNVT K8B 20/09/1990 CNVT K8A VNPT Thái Nguyên Lớp 260 Hồ Mậu 261 Hồ Mậu 262 Hồ Mậu 263 Hồ Mậu 264 Ngô Thị 265 Ngô Thị 266 Ngô Thị 267 Ngô Thị 268 Ngô Thị 269 Ngô Thị 270 Ngô Thị 271 Ngô Thị 272 Ngô Thị Phòng LAB STM trường ĐHCNTT&TT Phòng LAB STM trường 17/01/1991 CNVT K8D ĐHCNTT&TT Phòng LAB STM trường 19/01/1990 CNVT K8C ĐHCNTT&TT 04/10/1991 CNVT K8A VNPT Thái Nguyên 26/03/1990 CNVT K8B 11/06/1989 CNVT K8C 18/05/1991 CNVT K8B 23/05/1991 CNVT K8C VNPT Thái Nguyên Đài PT&TH Thái Nguyên Đài PT&TH Thái Nguyên Đài PT&TH Thái Nguyên 23/07/1991 CNVT K8A Học viện Hồng Hà-Trung Quốc 16 . Nguyễn Mạnh Tiến KS. Phạm Lê Ngọc Châu Nguyễn Thế Lâm KS. Phạm Lê Ngọc Châu KS. Phạm Lê Ngọc Châu KS. Nguyễn Mạnh Tiến Nguyễn Văn Tiệm Nguyễn Văn Tiệm Vi Minh Thủy Vi Minh Thủy Vi Minh Thủy Tên đề tài hướng dẫn Tìm hiểu KIT STM32L1 Valine Xây dựng chương trình giao tiếp LCD ở chế độ 4 bit với kit STM32F4 Xây dựng chương trình giao tiếp máy tính với KIT STM32F4 Discovery Nghiên cứu kỹ thuật OFDM trong hệ thống thông tin quang Kỹ thuật video streamming trên hệ nhúng sử dụng vi điều khiển ARM Tìm hiểu kít STM8F0-Discovery và xây dựng ứng dụng demo Cài đặt hệ điều hành nhúng cho kít STM32F4 Discovery Tìm hiểu hoạt động quản lý các thiết bị của tổng đài HOST NEAX 61S và Tìm hiểu hoạt động của tổng đài HOST NEAX 61S dựa trên nhật ký các lệnh Phần mềm Adobe Premiere và ứng dụng trong sản xuất chương trình truyền hình Sử dụng hệ điều hành Linux trong việc quản lý chi sẻ dữ liệu Ứng dụng phần mềm xử lý audio và video của adobe xây dựng một đoạn phóng sự ngắn Tìm hiểu kít STM8L. Nguyễn Mạnh Tiến KS.

Phường Trung Vi Minh Thủy/0915080668 Vương .Đường Cách mạng Tháng 8 Thành phố Thái Nguyên Trần Thị Bích Hằng/ 0915575758 Số 10 .Đường Cách mạng Tháng 8 Thành phố Thái Nguyên Nguyễn Văn Tiệm/0915212738 Số 10 ..Thành phố Thái Nguyên Hoàng Phương Đông/0912140515 Số 10 .Đường Cách mạng Tháng 8 Thành phố Thái Nguyên Đào Minh Tuân/0916824326 Trần Xuân Cương/0912613344 Số 10 .Đường Cách mạng Tháng 8 Lê Nam Hùng/0913557259 Thành phố Thái Nguyên Phường Cam Giá.Đường Cách mạng Tháng 8 .Đường Cách mạng Tháng 8 Thành phố Thái Nguyên Vũ Văn Diện/ 0977680685 Số 10 .KHOA CN ĐIỆN TỬ & TRUYỀN THÔNG (Kèm theo quyết định số: /QĐ-ĐHCNTT&TT ngày tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng trường ĐH CNTT&TT) Họ và tên Khu vực được phân công Tên đơn vị thực tập Địa chỉ Thông tin người liên hệ (DN) Số lượng SV thực tập 20 13 STT 1 2 Đoàn Thị Thanh Thảo Thái Nguyên Đỗ Huy Khôi Thái Nguyên VNPT Thái Nguyên Đài PTTH Thái Nguyên Số 10 .Phường Trung Nguyễn Hữu Thiện/0912662891 Vương .TP.TP.Thái Nguyên Vi Minh Thủy/0915080668 Võ Quang Huy/0989297337 Số 226 Bến Oánh .Đường Cách mạng Tháng 8 Nguyễn Thế Lâm/ 0912165429 Thành phố Thái Nguyên Lê Thế Trọng/0979486388 Nguyễn Văn Linh/0977338628 Nguyễn Xuân Kiên/0988569899 3 Phùng Trung Nghĩa Thái Nguyên Đài PTTH Thái Nguyên 12 4 5 6 7 8 9 10 11 Nguyễn Thị Ngân Trịnh Thị Diệp Phạm Thành Nam Mạc Thị Phượng Đinh Quý Long Vũ Văn Diện Nguyễn Thành Trung Thái Nguyên Thái Nguyên Thái Nguyên Thái Nguyên Thái Nguyên Thái Nguyên Thái Nguyên VNPT Thái Nguyên VNPT Thái Nguyên VNPT Thái Nguyên VNPT Thái Nguyên Tổng công ty Gang thép Thái Nguyên VNPT Thái Nguyên VNPT Thái Nguyên VNPT Thái Nguyên VNPT Thái Nguyên 12 10 10 20 12 12 13 12 29 Nguyễn Thị Thu Hằng Thái Nguyên Thái Nguyên 12 Nguyễn Thị Dung 13 Vũ Chiến Thắng Thái Nguyên Phòng Lab TI trường đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Đại học CNTT&TT-Đại học Trường Thái Nguyên 26 . Nguyễn ViệtBá Nam Tài/0913068188 Số 10 .Thái Nguyên Địa chỉ: Số 10 .Đường Cách mạng Tháng 8 Thành phố Thái Nguyên Nguyễn Tiến Thanh/0912003535 Số 10 . Thành phố Thái Nguyên.Đường Cách mạng Tháng 8 Lê Nam Hùng/0913557259 Thành phố Thái Nguyên Số 226 Bến Oánh .DANH SÁCH TRƯỞNG ĐOÀN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN ĐHCQ K8 .

14 Hồ Mậu Việt Thái Nguyên Trường Đại học CNTT&TT-Đại học Phòng Lab STM trường đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên KS Nguyễn Xuân Kiên/0988569899 17 .

STT Nhóm thực tập Tên trưởng đoàn/Số đt Tên cb cần liên hệ của đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập/Số ĐT 1 PTTH Thái Nguyên 1 Đỗ Huy Khôi 0927876678 Nguyễn Hữu Thiện 0912662891 Vi Minh Thủy 0915080668 2 PTTH Thái Nguyên 2 Phùng Trung Nghĩa 0918372988 Vi Minh Thủy 0915080668 Võ Quang Huy 0989297337 .

2 PTTH Thái Nguyên 2 Phùng Trung Nghĩa 0918372988 Vi Minh Thủy 0915080668 Võ Quang Huy 0989297337 .

Họ và tên sinh viên Nguyễn Hồng Nguyễn Thị Dương Thị Nguyễn Văn Nguyễn Ngọc Nguyễn Tuấn Trịnh Văn Lê Văn Lê Ngọc Nguyễn Kiều Thương Liên Ngân Thịnh Tú Anh Bằng Nguyên Quỳnh Nguyệt Ngày sinh 26/11/199 1 26/12/199 1 05/03/199 1 01/08/199 1 Lớp CNVT K8C CNVT K8B CNVT K8B CNVT K8B Địa điểm thực tập 24/02/198 CNVT K8C 9 02/09/199 1 02/07/199 1 22/12/199 1 04/10/199 1 CNVT K8C CNVT K8C CNVT K8C CNVT K8A PTTH Thái Nguyên 28/04/199 CNVT K8D 0 31/07/199 CNVT K8B 1 17/01/199 CNVT K8C 1 29/05/198 CNVT K8D 9 06/10/199 CNVT K8B 0 17/01/199 1 28/08/199 1 06/02/199 0 15/12/199 1 CNVT K8C CNVT K8C CNVT K8B CNVT K8D PTTH Thái Nguyên Nguyễn Xuân Nguyễn Thị Lê Quý Nguyễn Đức Hạ Thị Nguyễn Thị Minh Hoàng Ngọc Đinh Mạnh Trường Tư Hà Hiện Hà Huyền Chí Cường .

Trần Xuân Trần Thị Trương Quỳnh Cù Thuý Trần Văn Trần Thị Trịnh Thị Hồng Cường Hạnh Chi Anh Chuyên Nhung Nhung 20/09/199 1 28/02/199 0 08/04/199 1 20/09/199 0 11/06/198 9 18/05/199 1 23/05/199 1 CNVT K8B CNVT K8A CNVT K8C CNVT K8B CNVT K8C CNVT K8B CNVT K8C PTTH Thái Nguyên .

hình ảnh tại đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên Trộn (mix) một bản nhạc từ âm nhạc (beat) và tiếng hát (vocal) tách rời. Xây dựng một chương trình quảng cáo truyền hình đa phương tiện trên máy tính .0 Tìm hiểu Máy phát hình Harris HTEL 5S 5KW tại ĐTH Thái Nguyên Tìm hiểu phương pháp lọc video trên miền tần sốthời gian và ứng dụng trong việc nâng cao chất lượng video trong sản xuất chương trình truyền hình Điều chỉnh chất lượng âm thanh dùng bộ cân bằng (equalizer) dùng phần mềm Xây dựng một MV ca nhạc trên máy tính trên nền nhạc thu sẵn Nghiên cứu các phương pháp truyền bản tin trực tiếp tại đài truyền hình Thái Nguyên Tìm hiểu về dịch vụ HDTV Nghiên cứu phương pháp lọc tuyến tính không gian và ứng dụng nâng cao chất lượng âm thanh trong sản xuất chương trình truyền hình Tìm hiểu về phần mềm Adobe Audition và ứng dụng xử lý tạp âm tại Đài Phát thanh và Truyền thình Thái Nguyên Tìm hiểu về phần mềm Adobe Premiere Pro và ứng dụng tại Đài Phát thanh và Truyền thình Thái Nguyên Tìm hiểu trạm phát sóng của Đài truyền hình Thái Nguyên Tìm hiểu phương pháp lọc video trên miền không gian và ứng dụng trong việc nâng cao chất lượng video trong sản xuất chương trình truyền hình Tìm hiểu quy trình sản xuất một chương trình truyền hình tại Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên Tìm hiểu quá trình xử lý âm thanh.Tên đề tài Tìm hiểu về phần mềm Adobe Audition và ứng dụng tại Đài Phát thanh và Truyền thình Thái Nguyên Tìm hiểu giao thức truyền gói dòng chung sử dụng tại Đài truyền hình Thái Nguyên Tìm hiểu kỹ thuật dàn dựng Video trên Premiere pro2.

Xây dựng phần mềm thiết kế tuyến thông tin vệ tinh Xây dựng một chương trình phát thanh đa phương tiện trên máy tính Hệ thống thu. phát tín hiệu vệ tinh tại đài truyền hình Thái Nguyên Truyền hình giao thức internet IPTV Phần mềm Adobe Premiere và ứng dụng trong sản xuất chương trình truyền hình Sử dụng hệ điều hành Linux trong việc quản lý chi sẻ dữ liệu Ứng dụng phần mềm xử lý audio và video của adobe xây dựng một đoạn phóng sự ngắn .

Tên trưởng đoàn/Số STT Nhóm thực tập đt Tên cb cần liên hệ Họ và tên sinh viên Ngày sinh của đơn vị tiếp nhận sinh viên thực Lớp CNVT K8A Nguyễn Văn Nam 08/10/1991 CNVT K8C CNVT K8C CNVT K8C Hoàng Văn Tường Trần Tuấn Anh Đinh Tất Bình Phạm Đức Cảnh Nguyễn Viết Công Ngô Văn Cường 1 VNPT Thái Nguyên1 Mạc Thị Phượng/ 0916547882 Lê Nam Trần Quốc Cường Hùng/0913557259 Vũ Việt Cường 01/07/1991 CNVT K8C 07/01/1990 14/09/1991 CNVT K8C 26/02/1991 CNVT K8B 25/12/1991 CNVT K8A 06/02/1991 CNVT K8A Dương Trung Nghĩa 11/08/1991 Lại Thị Trâm 09/10/1991 CNVT K8B 15/06/1991 19/12/1991 CNVT K8C CNVT K8C CNVT K8B Nguyễn Trường Luân16/08/1990 Hoàng Ngọc Thành 18/03/1991 CNVT K8A Nguyễn Văn Đạo 03/05/1991 Hoàng Quốc Lưỡng 12/08/1991 CNVT K8A .

Nguyễn Văn Tân Lê Anh Việt Kim Văn Mạnh Nông Văn Thương 26/03/1991 09/09/1990 13/08/1991 17/06/1991 CNVT K8D CNVT K8C CNVT K8A CNVT K8A CNVT K8B Phạm Xuân Trung 22/12/1991 CNVT K8A Thân Thị Lan Hương 18/09/1991 Phạm Xuân Khơi 28/10/1991 CNVT K8A Nguyễn Thị Mai 24/10/1990 CNVT K8C CNVT K8B Nguyễn Hà Nam Trần Bá Nguyễn Ngô Văn Thóc Phạm Văn Tuyên 20/08/1991 10/08/1991 CNVT K8D CNVT K8C 11/10/1991 02/11/1991 CNVT K8D CNVT K8B CNVT K8D Nguyễn Văn Tường 02/05/1991 Hoàng Văn Thái Quách Văn Thuỷ 2 VNPT Thái Nguyên2 Đoàn Thị Thanh Thảo/0984984199 Lê Nam Hùng/0913557259 10/08/1990 16/05/1987 CNVT K8B .

2 VNPT Thái Nguyên2 Đoàn Thị Thanh Thảo/0984984199 Lê Nam Hùng/0913557259 Nguyễn Thị Thùy Nguyễn Hữu Thức 12/12/1991 24/03/1989 CNVT K8C CNVT K8C CNVT K8C Bùi Ngọc Diện Nguyễn Văn Bình 21/10/1991 15/07/1991 CNVT K8B CNVT K8D Lê Đức Hiếu 19/11/1991 CNVT K8D CNĐT K8B CNVT K8D Nguyễn Xuân Mạnh 10/11/1990 Võ Văn Thắng 02/04/1988 Dương Hữu Toản Phạm Khắc Bính Phạm Văn Năng Phan Lâm Thao Lê Thị Xuân Trần Thị Hoàng Yến Phạm Văn Đắc 27/04/1991 10/10/1989 CNVT K8B Nguyễn Khánh Duy 25/11/1991 CNVT K8A 17/10/1991 CNVT K8B 06/11/1991 CNVT K8B 08/09/1990 CNVT K8C 06/06/1991 CNVT K8B 02/11/1991 CNVT K8C 3 VNPT Thái Nguyên3 Nguyễn Thị Ngân/ 0923868884 Hoàng Phương Đông/0912140515 .

3 VNPT Thái Nguyên3 Nguyễn Thị Ngân/ 0923868884 Hoàng Phương Đông/0912140515 Nguyễn Thị Hà 06/05/1991 CNVT K8A CNVT K8A Lê Thị Mỹ Hạnh Đỗ Thị Linh Trần Tuấn Vương Trần Trung Hoà 12/12/1991 06/07/1990 14/07/1990 27/01/1991 CNVT K8A CNVT K8C CNVT K8A CNVT K8A CNVT K8B CNVT K8C Nguyễn Hồng Nhung 20/11/1991 Bùi Thị Tình 28/02/1991 Nguyễn Đức Thắng 27/10/1991 Vũ Thị Thương Đông Văn Toàn 15/05/1991 CNVT K8C 20/06/1990 CNVT K8D CNVT K8A CNVT K8B CNVT K8A CNVT K8D Hoàng Thanh Tùng 13/09/1991 Nguyễn Thị Tuyết VNPT Thái Nguyên4 Phan Đình Tường Nguyễn Thị Thu Đào Minh Hằng/ 01699831287 Tuân/0916824326 Nguyễn Đình Kiên Thân Văn Thắng Trần Văn Thương 13/05/1991 30/04/1991 25/04/1991 4 CNVT K8D 05/08/1991 27/05/1991 CNVT K8A .

Phạm Văn Tiến Ngô Thị Hoan 01/01/1991 11/05/1991 CNVT K8B CNVT K8A CNVT K8A Từ Văn Tuấn Lê Hoàng Kiên 01/09/1991 01/06/1990 CNVT K8C CNVT K8B CNVT K8A CNVT K8B Vũ Thị Quỳnh Liên 19/08/1991 Phạm Văn Tâm 18/10/1991 Vương Sỹ Tấn Ngô Thanh Thảo 5 VNPT Thái Nguyên5 Vũ Văn Diện/ 0977680685 Phạm Thành Công/ Trần Văn Thịnh 0912479345 Lê Trạc Tiến Vũ Việt Hải Phạm Văn Huy 22/12/1991 14/12/1991 19/09/1991 02/01/1990 02/10/1991 21/03/1991 CNVT K8B CNVT K8D CNVT K8D CNVT K8A CNVT K8D CNVT K8C CNVT K8C CNVT K8D Nghiêm Đăng Hưng 20/12/1991 Bùi Thế Anh Hoàng Văn Công 26/05/1991 20/09/1991 .

CNVT K8A Nguyễn Tiến Đạt 26/03/1991 CNVT K8A CNVT K8B CNVT K8C CNVT K8C CNVT K8D CNVT K8A CNVT K8B CNVT K8C CNVT K8D Ngô Văn Quân 05/07/1991 CNVT K8A Nguyễn Trọng Sáng 13/05/1991 CNVT K8C Phan Văn Tân Lê Văn Trầm Trần Văn Bốn 20/11/1991 19/06/1991 CNVT K8C Nghiêm Văn Giang 28/07/1991 Trần Thị Hải Phạm Viết Tùng Tống Xuân Tuyền 04/11/1991 28/01/1988 10/05/1990 Hà Bảo Ngọc Hưng 27/11/1990 6 VNPT Thái Nguyên6 Nguyễn Thành Nguyễn Tiến Phạm Thế Duyệt Trung/ 0987843338 Thanh/0912003535 Dương Xuân Thái Vũ Đình Nam 14/10/1990 21/09/1991 23/08/1991 17/06/1991 CNVT K8B Trần Xuân Cương/091261334 .

Trần Xuân Vũ Huy Luân Cương/091261334 Hoàng Văn Giang 4 Nông Bằng Giang 10/05/1991 26/05/1991 CNVT K8B CNVT K8C 17/06/1986 CNĐT K8A CNVT K8D CNVT K8B Nguyễn Ngọc Thảo 03/09/1991 VNPT Thái Nguyên7 7 Nguyễn Thị Dung Nguyễn Quốc Việt 22/05/1991 CNVT K8A Huỳnh Phước Đức Nguyễn Thế Lâm/ 0912165429 Đoàn Thị Hiền 13/09/1991 07/08/1991 CNVT K8A CNVT K8A CNĐT K8A CNVT K8B CNVT K8D CNVT K8D Trần Thị Thu Hương 04/04/1991 Hoàng Văn Lợi Nguyễn Văn Luận Đặng Văn Minh Đoàn Văn Dũng Trần Tuấn Vũ Nguyễn Thị Thảo Nguyễn Hữu Tùng 8 VNPT Thái Nguyên8 Trịnh Thị Diệp/ 0986337507 Nguyễn Văn Tiệm/0915212738 26/06/1991 05/01/1991 14/02/1991 01/05/1991 16/11/1991 CNVT K8D 26/09/1991 CNVT K8B 05/04/1991 CNVT K8D .

8 VNPT Thái Nguyên8 Trịnh Thị Diệp/ 0986337507 Nguyễn Văn Tiệm/0915212738 Nông Hải Tùng 12/09/1991 CNVT K8D CNVT K8A CNVT K8B Mè Thị Thu Quỳnh 04/10/1991 Cao Thị Trang Hoàng Tuấn Vũ Lê Quảng Đào Nguyễn Tiến Phú Bùi Xuân Hạnh Đào Nguyên Luân 9 VNPT Thái Nguyên9 Phạm Thành Nam/ 0969705000 Trần Thị Bích Hằng/ 0915575758 Đàm Đức Anh Nguyễn Thanh Hà Hoàng Văn Hiệp 26/03/1990 02/11/1991 06/07/1991 23/10/1991 10/01/1991 15/10/1991 CNVT K8C CNVT K8D CNVT K8D CNVT K8D CNVT K8D CNVT K8B 14/01/1991 01/06/1991 27/01/1991 CNVT K8B CNVT K8B CNVT K8A Kiều Công Việt 18/10/1991 .

Tên đề tài Địa điểm thực tập Tìm hiểu thiết bị MAN-E lắp đặt tại VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu các phương pháp đo kiểm đánh giá chất lượng công trình ngoại vi Tìm hiểu hệ thống báo hiệu số 7 sử dụng trong mạng viễn thông Thái Nguyên Tìm hiểu về mạng truyền dẫn quang và phương pháp đo kiểm đánh giá chất lượng mạng tại cơ sở thực tập Kỹ thuật khuyếch đại quang trên tuyến đường trục Tổng đài đa dịch vụ của mạng cấp tỉnh Truyền hình băng rộng trên cáp quang Kỹ thuật thu quang trên tuyến đường trục Mạng truyền dẫn quang FTTX khu vực Thái Nguyên Tổ chức hệ thống truyền dẫn quang khu vực cấp tỉnh Điện thoại VoiP trên nền internet băng rộng Tổ chức hệ thống các trạm BTS trong mạng TTDĐ cấp tỉnh Ghép nối giữa mạng đường trục và mạng vô tuyến Tìm hiểu kỹ thuật tiếp đất cho các công trình viễn thông Tìm hiểu thiết bị ADSL router Trạm VT Đồng Quang Trạm VT Đồng Quang Trạm VT Đồng Quang Trạm VT Đồng Quang Trạm VT Quán Chiều Trạm VT Quán Chiều Trạm VT Quán Chiều Trạm VT Quán Chiều Trạm VT Mỏ Bạch Trạm VT Mỏ Bạch Trạm VT Mỏ Bạch Trạm VT Mỏ Bạch Trạm VT Thịnh Đán Trạm VT Thịnh Đán Trạm VT Thịnh Đán Trung Tâm Viễn Thông Thành Phố .

Tìm hiểu kỹ thuật lắp đặt. MegaWAN của VNPT Thái Nguyên Tổ Nội Hạt Triển khai dịch vụ MeganWAN của VNPT Thái Nguyên Trạm VT Lưu Xá Quy hoạch mạng 3G – WCDMA áp dụng cho VNPT Thái Nguyên Trạm VT Lưu Xá Nâng cấp lên 3G của VNPT Thái Nguyên Trạm VT Lưu Xá Tìm hiểu về tổng đài Neax61 Sigma tại trung tâm viễn thông Thái Nguyên Trạm VT Lưu Xá Nghiên cứu các phương án kỹ thuật ghép nối mạng NGN của VNPT với mạng của các doanh nghiệp viễn thông khác Trạm VT Phú Xá Đánh giá chất lượng dịch vụ VoIP tại VNPT Thái Nguyên Trạm VT Phú Xá Trung Tâm Viễn Thông Thành Phố . thiết kế tuyến thông tin quang tại VNPT Thái Trạm VT Tân Thịnh Tìm hiểu về Nguyên công nghệ mạng truy nhập quang và ứng dụng cho VNPT Thái Nguyên Tổ Nội Hạt Tìm hiểu về MyTV tại VNPT Thái Nguyên Tổ Nội Hạt Tối ưu hoá và nâng cao chất lượng mạng ngoại vi cáp đồng của VNPT Thái Nguyên Tổ Nội Hạt Tổ chức ghép nối thiết bị xDSL cung cấp dịch vụ MegaVNN. sửa chữa thuê bao Mega Vnn Trạm VT Thịnh Đán Tìm hiểu hệ thống cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên Trạm VT Tân Thịnh Tìm hiểu công nghệ chuyển mạch trong mạng di động tại VNPT Thái Nguyên Trạm VT Tân Thịnh Tìm hiểu kỹ thuật chuyển giao mềm trong mạng di động VNPT Thái Nguyên Trạm VT Tân Thịnh Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tính toán.

Xây dựng ứng dụng thông báo lỗi của trạm BTS qua tin nhắn SMS Nghiên cứu hệ thống giám sát cảnh báo cho điều hành mạng viễn thông tự động của VNPT Thái Nguyên. Nghiên cứu các phương pháp cải tiến chất lượng 3G tại VNPT Thái Nguyên Công nghệ VoIP và các dịch vụ VoIP trên nền NGN tại VNPT Thái Nguyên Nghiên cứu các công nghệ chuyển đổi IPv4/IPv6 và triển khai IPv6 trên mạng VNPT Thái Nguyên Xây dựng phần mềm thiết kế tuyến cáp quang Xây dựng phần mềm thiết kế tuyến viba số Nghiên cứu quy trình đo thử và lắp đặt mạng ADSL Tìm hiểu hệ thống cáp quang triển khai tại VNPT Thái nguyên Tìm hiểu mô hình triển khai mạng viễn thông tại VNPT Thái nguyên Khảo sát thực trạng triển khai IPTV tại VNPT Thái nguyên Tìm hiểu công nghệ MAN-E triển khai trên mạng viễn thông Thái nguyên Trạm VT Phú Xá Trạm VT Phú Xá Trạm VT Tân Thành Trạm VT Tân Thành Trạm VT Tân Thành Trạm VT Tân Thành Trạm VT Gia Sàng Trạm VT Gia Sàng Trạm VT Gia Sàng Trạm VT Gia Sàng Trạm VT Sông Cầu Trạm VT Sông Cầu Trạm VT Sông Cầu Trạm VT Sông Cầu Trạm VT Trại Cau Trung tâm VT Đồng Hỷ .Tìm hiểu về công nghệ ADSL2+ và ứng dụng trong VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu các giao thức báo hiệu trong mạng NGN tại VNPT Thái Nguyên Nghiên cứu công nghệ VoIP và xây dựng tổng đài IP dựa trên phần mềm Asterisk.

Quy trình tối ưu hóa vô tuyến cho mạng di động 3G của Viễn Thông Thái Nguyên Nghiên cứu về phân hệ chuyển mạch trong tổng đài Neax 61 sigma ứng dụng tại Thái Nguyên Tìm hiểu mạng truyền dẫn thuê bao số của VNPT khu vực Thành Phố Thái Nguyên Nghiên cứu hệ thống hội nghị truyền hình dựa trên mạng truy nhập băng thông rộng Phương pháp đo kiểm mạng cáp quang công nghệ SDH Tìm hiểu thiết bị BTS và quá trình khai thác bảo dưỡng thiết bị Tìm hiểu tổng đài Neax 61 sigma và quá trình vận hành khai thác và triển khai Nghiên cứu mạng MAN mạng MAN thực tế của VNPT Thái Nguyên Nghiên cứu mạng thông tin di động GSM Nghiên cứu công nghệ 3G và triển khai công nghệ 3G VNPT Nghiên cứu vềtại ADSL và Thái dịch Nguyên vụ của ADSL đang triển khai tại VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu công nghệ IPTV và quản lý mạng IPTV Nghiên cứu mạng PSTN và cấu hình mạng PSTN của VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu mạng truyền dẫn quang VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu công nghệ SDH và ứng dụng trong mạng VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu bộ ghép kênh truy cập DSLAM Trạm VT Trại Cau Trạm VT Trại Cau Trạm VT Trại Cau TT Viễn thông Đồng Hỷ TT Viễn thông Đồng Hỷ TT Viễn thông Đồng Hỷ TT Viễn thông Đồng Hỷ Trạm VT Yên Lãng Trạm VT Yên Lãng Trạm VT Yên Lãng Trạm VT Yên Lãng Trạm VT Hà Thượng Trạm VT Hà Thượng Trạm VT Hà Thượng Trạm VT Hà Thượng Trạm VT Đại Từ Trung Tâm Viễn thông Đại Từ .

Ethernet.Tìm hiểu các dịch vụ của NGN tại VNPT Thái hiểu Nguyên Tìm về tối ưu mạng truy nhập vô tuyến 2G và ứng dụng tại VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu về thiết bị BTS Evolium và ứng dụng trong mạng di động của VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu về thiết bị BTS. cách bố trí thiết bị BTS tại VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu về công nghệ IPTV và triển khai dịch vụ tại VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu về hệ thống thống thông tin quang tại VNPT Thái nguyên Tìm hiểu về sự cố và xử lý sự cố trên hệ thống thông tin quang PDH/SDH tại VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu về mạng và công trình ngoại vi tại VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu hệ thống vi ba số tại VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu giải pháp công nghệ thoại qua WLAN Tìm hiểu hệ điều hành Android và viết ứng dụng trên hệ điều hành này Tìm hiểu về công nghệ MAN . các giải pháp kết nối mạng Tìm hiểu mạng thông tin di động của viễn thông thái nguyên Hệ thống truyền dẫn quang của VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu về tổng đoàn Neax 61 ∑ tại VNPT Thái Nguyên Trạm VT Đại Từ Trạm VT Đại Từ Trạm VT Đại Từ Trạm VT Chợ Chu Trạm VT Chợ Chu Trạm VT Chợ Chu Trung Tâm Viễn thông Định Hóa Trạm VT Chợ Chu Trạm VT Bình Yên Trạm VT Bình Yên Trạm VT Bình Yên Trạm VT Bình Yên Trạm VT Quán Vuông Trạm VT Quán Vuông Trạm VT Quán Vuông Trạm VT Quán Vuông .

khai thác dịch vụ ADSL tại VNPT huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên Khảo sát thực tế mạng truy nhập ADSL tại VNPT huyệ n Phú BìMANnh tỉnh Ethernet Thái Nguyên Tì m hiể u công nghệ và thực trạng triển khai tại VNPT Thái Nguyên Khảo sát quy trình lắp đặt vận hành bảo dưỡng trạm BTS Tìm hiểu về công nghệ XDSL và thực trạng triển khai tại VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu cấu hình mạng PSTN tại VNPT Thái Nguyên Nghiên cứu thiết bị truyền dẫn quang SDH tại Viễn thông Thái Nguyên Nghiên cứu thiết bị đo OTDR tại Viễn thông Thái Nguyên Mạng NGN và các dịch vụ trên NGN của VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu về cấu trúc mạng truyền dẫn quang và phương pháp đo kiểm đánh giá chất lượng tại VNPT Thái Nguyên Nghiên cứu và lựa chọn các tiêu chuẩn cho mạng cung cấp dịch vụ IPTV cuả VNPT Thái Nguyên Nghiên cứu công nghệ IPTV và các giải pháp kỹ thuật phát triển hệ thống truyền hình trên xDSL Tìm hiểu IPV6 và ứng dụng ở viễn thông Thái Nguyên Trạm VT Hương Sơn Trạm VT Hương Sơn Trạm VT Hương Sơn Trạm VT Hương Sơn Trạm VT Tân Khánh Trạm VT Tân Khánh Trạm VT Tân Khánh Trạm VT Tân Khánh Trạm VT Tứ Kỳ Trung Tâm Viễn thông Phú Bình Trạm VT Tứ Kỳ Trạm VT Tứ Kỳ Trạm VT Tứ Kỳ Trạm VT Tứ Kỳ Trạm VT Sông Công Tìm hiểu tổng đài NEAX 61 SIGMA ứng dụng tại trung tâm viễn thông Sông Công Trung Tâm Viễn thông Sông Công .Tìm hiểu hệ thống quản lý.

Tìm hiểu về mạng MAN-E và ứng dụng tại VNPT Thái Nguyên Trạm VT Sông Công Trạm VT Sông Công Trạm VT Sông Công Trạm VT Thanh Xuyên Trạm VT Thanh Xuyên Trạm VT Thanh Xuyên Trạm VT Thanh Xuyên Trạm VT Ba Hàng Trạm VT Ba Hàng Trạm VT Ba Hàng Trạm VT Ba Hàng Trung Tâm Viễn thông Phổ Yên Trung Tâm Viễn thông Trạm VT Giang Tiên Phú Lương Trạm VT Giang Tiên Trạm VT Giang Tiên Trạm VT Giang Tiên .Tìm hiểu hệ thống chuyển mạch sử dụng tại trung tâm viễn thông Sông Công Tìm hiểu và đánh giá về chất lượng dịch vụ trong mạng VoIP Tìm hiểu về công nghệ truy nhập trong mạng NGN của VNPT tại trung tâm viễn thông tỉnh Thái Nguyên Tìm hiểu đồng bộ trong OFDM Tổng quan về dịch vụ ADSL và quy trình khai thác. Nghiên cứu hệ thống tính cước của VNPT Thái Nguyên. lắp đặt thuê bao ADSL tại trung tâm viễn thông tỉnh Thái Nguyên Nghiên cứu hệ thống giám sát cảnh báo cho điều hành mạng viễn thông tự động của VNPT Thái Nguyên. Nghiên cứu về mạng NGN và tình hình triển khai của VNPT Thái Nguyên. Nghiên cứu về mạng NGN của VNPT Thái Nguyên và các dịch vụ trên NGN. Nghiên cứu về IPTV và mô hình triển khai IPTV của VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu công nghệ băng rộng triển khai tại huyện Phú Lương Nghiên cứu kỹ thuật mã hóa tiếng nói trong thông tin di động xây dựng ứng dụng mô phỏng. Nghiên cứu cấu trúc và dịch vụ mạng MAN-E của VNPT Thái Nguyên.

Truyền dấn SDH trong hệ thống thông tin quang Tìm hiểu về dịch vụ Internet ADSL do VNPT Thái Nguyên cung cấp cho doanh nghiệp Thái Hưng Tìm hiểu về dịch vụ Internet cáp quang trên nền mạng MAN-E Thái Nguyên Tìm hiểu về dịch vụ My-TV do VNPT Thái Nguyên cung cấp Tìm hiểu về mạng truyền số liệu chuyên dùng cho cac cơ quan do VNPT Thái Nguyên cung cấp Trạm VT Đu Trạm VT Đu Trạm VT Đu Trạm VT Đu Trạm VT Đình Cả Trạm VT Đình Cả Trạm VT Đình Cả Trạm VT Đình Cả Trung Tâm Viễn thông Võ Nhai Trạm VT La Hiên Trạm VT La Hiên Trạm VT La Hiên Trạm VT La Hiên .Tìm hiểu về công nghệ IPTV và ứng dụng tại VNPT Thái Nguyên Tìm hiểu hoạt động quản lý các thiết bị của tổng đài HOST NEAX 61S và Tìm hiểu hoạt động của tổng đài HOST NEAX 61S dựa trên nhật ký các lệnh Nghiên cứu dịch vụ internet cáp quang trên nền mạng MAN-E của VNPT Internet cáp quang FTTH tại viễn thông Thái Nguyên Công nghệ nối mạng riêng ảo di động MVPN cho 3G Truyền hình Internet (IPTV) tại Viễn thông Thái Nguyên.

STT Nhóm thực tập Tên trưởng đoàn/Số đt Tên cb cần liên hệ của đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập/Số ĐT 1 Phòng Lab TI Trường ĐH CNTT&TT Vũ Chiến Thắng 0904909692 1. Lê Thế Trọng/0979486388 2. Nguyễn Xuân Kiên/0988569899 . Nguyễn Văn Linh/0977338628 3.

Họ và tên sinh viên Nguyễn Văn Chiến Lù Văn Phương Nguyễn Trọng Tào Quyền Đức Thành Đỗ Văn Toán Nguyễn Văn Tuân Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Xuân Văn Nguyễn Tuấn Anh Thân Văn Minh Nguyễn Đức Tiến Khuất Hữu Trung Hoàng Văn Cường Nguyễn Văn Dinh Đàm Văn Điện Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Quang Huy Lê Thị Hường Nguyễn Xuân Linh Nguyễn Thế Tân Nguyễn Hữu Lượng Vũ Văn Mạnh Phùng Văn Năm Nguyễn Văn Nhật Nguyễn Văn Thao Nguyễn Kim Trọng Ngày sinh 30/08/1991 20/11/1991 15/04/1991 05/10/1991 22/10/1991 Lớp CNĐT K8B CNĐT K8B CNĐT K8B CNĐT K8B CNĐT K8B Địa điểm thực tập CNĐT K8A 12/02/1991 21/09/1991 CNĐT K8A 06/05/1990 09/02/1991 28/01/1991 05/06/1990 06/04/1991 29/11/1990 CNĐT K8A CNĐT K8A CNĐT K8A CNĐT K8A CNĐT K8A CNĐT K8A CNĐT K8B 03/09/1991 09/07/1991 CNĐT K8B 30/10/1991 22/04/1990 CNĐT K8B CNĐT K8B Phòng Lab TI Trường ĐH CNTT&TT 03/03/1991 CNĐT K8B 15/03/1991 26/10/1990 01/02/1990 24/05/1991 CNĐT K8B CNĐT K8B CNĐT K8A CNĐT K8B 16/10/1991 CNĐT K8A 04/04/1990 CNĐT K8A 09/07/1990 CNĐT K8B 01/10/1991 CNĐT K8B .

Giao tiếp ma trận LED 8x8 với vi điều khiển MSP430G2553 Mạch đo và khống chế nhiệt độ sử dụng KIT MSP-EXP430G2 Đo khoảng cách sử dụng KIT MSP-EXP430G2 Mạch phát hiện sự rò rỉ khí Gas sử dụng KIT MSP-EXP430G2 Thiết kế một số module thực hành mở rộng cho KIT MSP-EXP430G2 Ghép nối vi điều khiển MSP430G2553 với cảm biến gia tốc MMA8451Q .Tên đề tài Điều khiển thiết bị điện qua môi trường không dây sử dụng Kit MSPEXP430G2 Nghiên cứu truyền thông không dây với KIT MSP-EXP430G2 Thiết kế mạch đếm sản phẩm sử dụng vi điều khiển MSP430G2553 Điều khiển động cơ sử dụng vi điều khiển MSP430G2553 Mạch bật tắt đèn thông minh sử dụng Kit MSP-EXP430G2 Mạch hẹn giờ bật tắt thiết bị điện sử dụng vi điều khiển MSP430G2553 Mạch báo chuông lớp học sử dụng vi điều khiển MSP430G2553 Ứng dụng công cụ Grace trong lập trình MSP430 Giao tiếp giữa vi điều khiển MSP430G2553 với LCD 16x2 Mạch phát hiện đối tượng xâm nhập sử dụng KIT MSP-EXP430G2 Đồng hồ hiển thị thời gian thực sử dụng vi điều khiển MSP430G2553 Giao tiếp giữa vi điều khiển MSP430G2553 với máy tính Giao tiếp giữa vi điều khiển MSP430F5529 với bàn phím 4x4 Mạch báo trộm sử dụng KIT MSP-EXP430F5529 Mô hình đèn giao thông sử dụng KIT MSP-EXP430F5529 Ứng dụng công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến (RFID) trên KIT MSP-EXP430F5529 Điều khiển thiết bị điện sử dụng module RF và Kit MSP-EXP430F5529 Cảm ứng điện dung trên KIT MSP-EXP430F5529 Mạch đo nhiệt độ sử dụng KIT MSP-EXP430F5529 Thiết kế bảng quảng cáo (8x16) sử dụng KIT MSP-EXP430F5529.

STT Nhóm thực tập Tên trưởng đoàn/Số đt Tên cb cần liên hệ của đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập/Số ĐT Ngô Thị Vinh /0987706830 Hồ Mậu Việt/ 01674704020 1 Nhom STM32 Hồ Mậu Việt 01674704020 Đoàn Ngọc Phương/0979479940 Đỗ Thị Loan/0972998865 .

Đỗ Thị Loan/0972998865 Lưu Thị Liễu/ 01693151245 Ngô Hữu Huy/ 0972022351 .

Họ và tên sinh viên Phùng Thị Hồng Nhung Nguyễn Thị Ngọc Thúy Ngày sinh Lớp Địa điểm thực tập Học viện Hồng HàTrung Quốc Phòng LAB STM trường ĐHCNTT&TT Phòng LAB STM trường ĐHCNTT&TT Phòng LAB STM trường ĐHCNTT&TT Phòng LAB STM trường ĐHCNTT&TT Phòng LAB STM trường ĐHCNTT&TT Phòng LAB STM trường ĐHCNTT&TT Phòng LAB STM trường ĐHCNTT&TT Phòng LAB STM trường ĐHCNTT&TT Phòng LAB STM trường ĐHCNTT&TT Phòng LAB STM trường ĐHCNTT&TT Phòng LAB STM trường ĐHCNTT&TT Phòng LAB STM trường ĐHCNTT&TT 23/07/1991 CNVT K8A 19/01/1990 CNVT K8C Mai Văn Nguyên 17/01/1991 CNVT K8D Vũ Trí Chiến Nguyễn Quốc Vượng 20/09/1990 CNVT K8A 10/12/1991 CNVT K8D Nguyễn Xuân Tư 15/01/1991 CNVT K8A Nguyễn Ngọc Tuân 8/11/1991 CNĐT K8A Diệp Văn Sơn 5/3/1991 CNĐT K8B Vi Tuấn Linh 2/10/1991 CNĐT K8B Nguyễn Tuấn Đạt 1/10/1990 CNĐT K8A Đinh Thế Dũng 4/4/1991 CNVT K8D Nguyễn Văn Hiển 24/02/199 CNVT K8B Phạm Đức Hanh 26/03/1988 CNĐT K8A .

Trịnh Hữu Nam 3/12/1991 CNĐT K8A Nguyễn Văn Thêm 08/10/1990 CNĐT K8B Nguyễn Tiến Thương 1/12/1990 CNĐT K8A Nguyễn Duy Trang 27/01/1991 CNĐT K8B Phòng LAB STM trường ĐHCNTT&TT Phòng LAB STM trường ĐHCNTT&TT Phòng LAB STM trường ĐHCNTT&TT Phòng LAB STM trường ĐHCNTT&TT .

Tên đề tài Tìm hiểu kít STM8L Discovery và xây dựng ứng dụng thử nghiệm trên kít Cài đặt hệ điều hành nhúng cho kít STM32F4 Discovery Tìm hiểu kít STM8F0-Discovery và xây dựng ứng dụng demo Kỹ thuật video streamming trên hệ nhúng sử dụng vi điều khiển ARM Xây dựng chương trình giao tiếp máy tính với KIT STM32F4 Discovery Xây dựng chương trình giao tiếp LCD ở chế độ 4 bit với kit STM32F4 Tìm hiểu KIT STM32L1 Valine Giao tiếp phím bấm trên kit STM32F0 Discovery Tìm hiểu kít STM32F3 Discovery Giao tiếp LCD 16x2 ở chế độ 4 bít trên kit STM32F0 Discovery Xây dựng chương trình chuyển đổi ADC trên nền tảng KIT STM32F4 Discovery Xây dựng ứng dụng truyền thông nối tiếp trên kit STM32F0 DISCovery Thiết kế mạch chuyển đổi ADC trên nền tảng KIT STM32F0 Discovery .

Tìm hiểu KIT STM8S Discovery Xây dựng chương trình giao tiếp LCD 16x2 ở chế độ 4 bit với STM32F3 Xây dựng chương trình đọc ghi từ bàn phím trên KIT STM32F4-discovery Tìm hiểu KIT STM8L.Discovery và ứng dụng .

Nguyễn Bá Tài/0913068188 2 .STT Nhóm thực tập Tên trưởng đoàn/Số đt Tên cb cần liên hệ của đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập/Số ĐT 1. Nguyễn Bá Tài/0913068188 1 Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên 1 Đinh Quý Long 0973039940 Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên 2 Đinh Quý Long 0973039940 1.

Họ và tên sinh viên Ngày sinh Lớp Địa điểm thực tập Nhà máy cán thép Thái Nguyên Nhà máy cán thép Thái Nguyên Nhà máy cán thép Thái Nguyên Nhà máy cán thép Thái Nguyên Nhà máy cán thép Thái Nguyên Nhà máy cán thép Thái Nguyên Nhà máy cán thép Thái Nguyên Nhà máy cán thép Thái Nguyên Nhà máy Luyện Thép Lưu Xá Nhà máy Luyện Thép Lưu Xá Nhà máy Luyện Thép Lưu Xá Nhà máy Luyện Thép Lưu Xá 26/11/199 CNĐT K8B Nguyễn Mạnh Linh 1 05/08/198 Tạ Phi Sơn CNĐT K8A 9 16/10/199 CNĐT K8A Trần Đức Sơn 1 1/11/1991 CNĐT8A Hoàng Hữu Chiến 23/08/199 CNĐT8A Nguyễn Hoàng Long 1 19/05/198 CNĐT K8A Trịnh Huy Công 9 02/11/199 CNĐT K8A 1 28/10/199 CNĐT K8B 0 07/08/199 CNĐT K8B 0 05/07/199 CNĐT K8B 1 10/12/199 CNĐT K8B 1 02/11/199 CNĐT K8A 1 Nguyễn Hữu Mỹ Phạm Quý Sơn Nguyễn Trần Bình Nguyễn Văn Đích Trần Quốc Hoan Lê Linh Huân .

Tên đề tài Tìm hiểu về cảm biến Photo cell trong việc kiểm soát phôi cán của nhà máy cán thép Thái Nguyên Tìm hiểu về PLC trong việc điều khiển và giám sát lò nung của nhà máy cán thép Thái Nguyên Ứng dụng của PLC S7-400 trong dây truyền nhà máy cán nhà máy cán thép Thái Nguyên Tìm hiểu về ứng dụng của PLC trong điều khiển và giám sát hệ thống lọc bụi của nhà máy cán thép Thái Nguyên Tìm hiểu về cân điện tử trên cầu trục cấp liệu cho lò luyện của nhà máy cán thép Thái Nguyên Tìm hiểu về cảm biến loadcell trong dây truyền định lượng phôi cán nhà máy cán thép Thái Nguyên Tìm hiểu về PLC trong việc điều khiển và giám sát hệ thống băng truyền của nhà máy cán thép Thái Nguyên Tìm hiểu về cảm biến từ trong dây chuyền cán của Nhà máy cán thép Thái Nguyên Tìm hiểu về cảm biến lưu lượng đo lưu lượng nước trong lò luyện hồ quang của nhà máy Luyện Thép Lưu Xá Tìm hiểu về ứng dụng của PLC trong điều khiển và giám sát lò luyện của nhà máy Luyện Thép Lưu Xá Tìm hiểu về ứng dụng của PLC trong điều khiển và giám sát lò đúc của nhà máy luyện thép Lưu Xá Tìm hiểu về cảm biến đo nhiệt độ khí vào trong hệ thống lọc bụi của nhà máy luyện thép Lưu Xá .

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tên sinh viên Tên GVHD Địa điểm hiện tại Địa điểm mong muốn .

Lý do .