You are on page 1of 4

Sub zodia Statelor Unite ale Europei

De la ideea europeană la Comunităţile Economice Europene

Daniel Blaj
Studii de securitate, An I

RECENZIE

Adrian Liviu Ivan, pro esor universitar al Catedrei de Istorie Contemporană !i "elaţii Internaţionale din cadrul #acultăţii de Istorie !i #iloso ie a Universităţii Babes$Bol%ai, &!i merita veridic titlul !tiinţi ic de doctor &n relaţii internaţionale tocmai datorită cuno!tiinţelor pe care stimabilul le &n ăţi!ează prin propriile lucrări !i publicaţii' Dirijează !i susţine sub uncţia de director diverse departamente !i centre printre care amintim( Departamentul de Studii Internaţionale al UBB, Centrul )Altiero Spinelli* pentru studiul or+anizării europene al UBB, Catedra ),ean -onnet* .uvernanţă !i /olitici europene !i poarta onorabil uncţia de pre!edinte al Comisiei de 0tiinţe sociale, politice !i ale comunicării din cadrul A+enţiei "om1ne de Asi+urare a Calităţii &n 2nvăţăm1ntul Superior 3A"ACIS4' "esponsabil pentru Universitatea 5Babes$Bol%ai6 &n cadrul International Universit% Institute or European Studies $ A Centre o E7cellenc% 38rieste 9 Ital%4 !i membru al Board$ului o /olitical Science and International "elations "evie:, 8;e Institute o /olitical Science and International "elations, "omanian Academ%, acesta !i$a des ă!urat cercetările e7tensive din domeniul construcţiei europene, iind autor unic a peste cinci lucrări de re erinţă pentru aceasta disciplină, după cum urmează( Statele Unite ale Europei' Uniunea Europeană între interguvernamentalism şi supranaţionalism 3Ia!i, <==>4? Uniunea Europeană: proiecte, guvernanţă şi dezvoltări instituţionale 3Cluj$@apoca, <==>4? Sub zodia Statelor Unite ale Europei 3Cluj$@apoca, <==>4? Perspective teoretice ale construcţiei europene 3Cluj$@apoca, <==A4? Stat, majoritate şi minoritate naţională în Rom nia !"#"#$"#%%&' (azul mag)iarilor şi germanilor din *ransilvania 3ed' "evizuită Cluj$@apoca, <==B4' 5Sub zodia Statelor Unite ale Europei' +e la ideea europeană la (omunităţile Economice Europene,, carte publicată &n anul <==C ca ediţie revăzuta !i adău+ita, s$a născut ca reacţie la intero+aţiile celor preocupaţi de ideea europeană, de istoria, evoluţia !i importanta Europei &n plan internaţional' Cartea sus$menţionată prezintă &ntr$o manieră impecabilă viziuni ale unităţii europene, concept preluat &ntr$un mod obsesiv de mass$media !i utilizat tot mai recvent &n mediul universitar !i politic rom1nesc' 2n ciuda acestui asalt !i abuz de concept, a!a cum arăta !i Adrian Liviu Ivan,

1

An I ideea de unitate europeană nu reprezintă un produs al noii +1ndiri europene ci cunoa!te ad1nci rădăcini conturate pe parcursul istoriei bătr1nului continent' Dat1nd de c1teva milenii. motiv pentru care interesul !i &ncrederea &n importanţă acestei cărţi pentru domeniul politolo+iei cre!te considerabil' @umeroase declaraţii 3+-claration . cărţi sau articole cu &nsemnătate pro undă &n evoluţia unităţii europene' Cartea de aţă este structurata &n trei mari părţi intitulate su+estiv( 6riginile Europei. alături de alte c1teva in ormaţii semni icative cu caracter public. numărabile iind intervenţiile !i crezurile personale. politice !i instituţionale !i care a reu!it să &!i salveze identitatea. construit printr$un &ndelun+at proces ce cunoa!te implicaţii ormatoare economice. autorul cărţii 5Sub zodia Statelor Unite ale Europei' +e la ideea europeană la (omunităţile Economice Europene. debutează prin amiliarizarea cititorului privind sensul !i conţinutul unor e7presii !i noţiuni !i &n acela!i timp ridică &ntrebări care abordează marile idolatrii ale timpului precum cea a democraţiei devenită limbaj de lemn' 8ot aici re+ăsim ocalizate ipostazele Uniunii Europene 9 ca putere mondială $ &ncep1nd cu ondatorii săi !i continu1nd cu 2 . (ooperarea europeană între anii "#78 9 "#8: !i Europa supranationalista' (omunităţile Europene către Statele Unite ale Europei' /rimul parte denumită 56riginile Europei. &n speranţa +ăsirii unui numitor comun de init prin bunăstarea populaţiei' De alt el. olose!te peste DE= note de subsol.Sub zodia Statelor Unite ale Europei De la ideea europeană la Comunităţile Economice Europene Daniel Blaj Studii de securitate. de eliminare sau evitare a potenţialelor con lictelor dintre statele continentului european. convenţii 34a (onvention Europ-enne des +roits de l15omme4 !i tratate 3*rait-s instituant les (ommunaut-s europ-ennes4. Europa este ideolo+ic proiectată ca iind un spaţiu +eo+ra ic. ideea de uniune europeană a ost !i este o plat ormă de abordare a unei păci comune.aite / Paris par Robert S)uman0 +-claration de l1Union par 2' ()urc)ill et le g-n-ral de 3aulle4. redate prin prisma e7perienţei !i pro esionalismului de care sus$numitul a dat dovadă &n munca sa de cercetare' Ca !i metodolo+ie. Adrian Liviu Ivan scrie această carte dintr$o perspectivă pur obiectivă. conte7tul securităţii !i bunăstării cetăţeanului s$au conservat !i adaptat p1nă &n zilele noastre ca principale orţe motrice ale inte+rării europene' Editorialist !i analist politic. sunt prezentate &n detaliu &n pa+inile acestei consistente cărţi. politic !i spiritual speci ic. ără &nsă a emite prezentarea unor site$uri. rolul !i puterea prin punerea &n practică a premiselor unităţii sale tocmai &n conjunctura unei bipolarităţi mondiale' A!a cum ilustrează !i cartea de aţă.

ronturi multiple &n luptele de idei ce vor aduce cu sine dezbateri !i opinii pe care noi. !'a'm'd' A terţa parte a lucrării cuprinde evenimentele care au consacrat Uniunea Europeană dintre care amintim cele mai importante precum ormarea CECH sau semnarea 8ratatului de la "oma' Din r1ndurile acestui capitol descoperim motivaţiile. Statele Unite ale Europei' /erioada FCGE$FCE= a ost acerba lupta &ntre ederali!ti !i inter+uvernamentalisti iar principalele momente ale perioadei sunt consemnate de autor cu meticulozitate' Acesta vorbe!te despre crearea Hr+anizaţiei Europene pentru Cooperare Economică. An I lăr+irile succesive care au avut loc' Atitudinea analitică a autorului descrie principalele etape !i proiecte ale construcţiei europene ce &!i au izvorul &n !antierul european. &n promovarea drepturilor omului. or+anizaţie care avea &n vedere promovarea păcii !i &ntărirea securităţii &n ata ameninţărilor comuniste' /rimul pas spre ormarea europei politice a ost construirea Consiliului Europei care va dezvolta noi orme de cooperare &ntre state. Comisia Europeană. deţin1nd un rol remarcabil &n evoluţia le+islaţiei europene. tratat care a pus bazele CECH' Un alt tratat. Curtea de . oarte su+estiv.ustiţie !i Comitetul Economic !i Social. după cel de$al II$lea "ăzboi -ondial. cele mai importante instituţii ale /ieţei Comune de la acea vreme' Adrian Liviu Ivan a desc. prelun+indu$se cu na!terea comunităţii europene !i inaliz1nd printr$o comparaţie e7emplară &ntre diversele situaţii de uni icare !i unitate europeană' Cel de$al doilea capitol al lucrării prezintă planurile !i pa!ii care s$au realizat &n vederea concretizării !i omo+enizării ideii europene &n perioada FCGE $FCE=' 2n ciuda timpului relativ scurt. ar trebui să le asimilăm &n cel mai bun mod cu putinţă tocmai pentru a putea &nţele+e c1t mai acil lumea !i sistemul &n care trăim' 3 . studenţii de azi. competentele !i sistemul instituţional &n iinţat odată cu semnarea 8ratatului de la /aris 3FCEF4. se poate observa e icientă !i promptitudinea pe care oamenii politici le$au demonstrat la nivelul decizional din acele vremuri' Ast el. despre Uniunea Europei Hccidentale. sunt conturate &n ansamblu de către autor' Acesta se opre!te !i asupra celor mai relevante !i e7presive in ormaţii privind Consiliul de -ini!trii. /arlamentul European. /rim$ministrul -arii Britanii propune 5recrearea amiliei europene !i &n iinţarea unei or+anizaţii internaţionale re+ionale6 denumită. 8ratatul de la "oma 9 cel care a dat na!tere pieţei comune $ !i &n iinţarea Comunităţii Europene a Ener+iei Atomice alături de consecinţele acesteia.is ast el.Sub zodia Statelor Unite ale Europei De la ideea europeană la Comunităţile Economice Europene Daniel Blaj Studii de securitate.

GA lei dar pentru mai multe in ormaţii va sta la dispoziţie ISB@$ul cărţii( C>A$DDD>D$F$>' /entru toţi cei care EU"H/A contează.Sub zodia Statelor Unite ale Europei De la ideea europeană la Comunităţile Economice Europene Daniel Blaj Studii de securitate.in+ &n anul <==C ca ediţie revăzuta !i adău+ita a colecţiei 5. recomand cu toată căldura 5Sub zodia Statelor Unite ale Europei' +e la ideea europeană la (omunităţile Economice Europene.uvernanta Europeană6 este redactată &n limba romana !i cuprinde G=> pa+ini de in ormaţii cu trimitere directă la politolo+ie' Cartea prezentată &n r1ndurile de aţă. An I 5Sub zodia Statelor Unite ale Europei' +e la ideea europeană la (omunităţile Economice Europene. se poate +ăsi &n librăriile din "om1nia la un preţ acceptabil de <C. de Adrian Liviu Ivan' 4 . publicată de CA /ublis.