You are on page 1of 58

FUNDATIA ECOLOGICA GREEN

SCOALA POSTLICEALA F.E.G PLOIESTI PROIECT DE DIPLOMA

DOMENIUL: SANATATE SI ASISTENTA PEDAGOGICA SPECIALITATEA: ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

ABSOLVENT PROFESOR INDRUMATOR Farmacist MATEI STANESCU

SESIUNEA IUNIE - 2009

1

TEMA PROIECTULUI DE ABSOLVIRE

ANALGEZICE SI ANTIPIRETICE

2

ANALGEZICE - ANTIPIRETICE

I. INTRODUCERE ………………………………………….. .. pg.4 II. BAZELE FIZIOPATOLOGICE ……………………....pg.5
II.1. FIZIOLOGIA TERMOREGLARII 1. Homeostazia termica …………………………………….pg.5 2. Termoge eza …………………………………………….pg.5 !. Termo"iza ………………………………………………... pg.5 4. Reg"area temperat#rii corp#"#i …………………………..pg.5 5. T#"$#rari a"e termoreg"arii ………………………………. pg.% II.2. FIZIO&ATOLOGIA '(RERII ……………………………… pg.% 1. '#rerea …………………………………………………..pg.% 2. &rag#ri"e )#rerii …………………………………………. pg.* !. +a#ze"e )#rerii …………………………………………... pg., 4. Importa ta )#rerii ………………………………………...pg., III. BAZE FARMACODINAMICE ………………………. pg.1. Acti# e a a"gezica ……………………………………….pg.2. Acti# e a tipiretica . Fe$ri/#ga0 ………………………... pg.!. +"asi/icare ………………………………………………..pg.11 IV. BAZE FARMACOTOXICOLOGICE……………….. pg.1! 1. Farmacoterapie ………………………………………….. pg.1! 2. I )icatii terape#tice ……………………………………... pg.14 !. Farmacoepi)emio"ogie ………………………………….. pg.14 V. REPREZENTANTI. MEDICATIE. ……………………….… Pg. 15 1. +"asi/icare ………………………………………………. pg.15 2. A"te a a"gezice si a tipiretice …………………………… pg.5% !. &reparate 2omeopate …………………………………….. pg.5% VI. CONCLUZII ………………………………………...… pg.5* VII.BIBLIOGRAFIE ……………………………………... pg.5,

!

I.

INTRODUCERE

3a atatea este # a )i aspiratii"e ce"e mai p#ter ice a zi"e"or oastre si este stra s si i )iso"#$i" "egata )e participarea perma e ta si cat mai acti4a5 )ar mai a"es i c# osti ta )e ca#za a /iecar#ia )i tre oi pe tr# me ti erea ei. Ea co stit#ie # )rept i a"ie a$i" a" t#t#ror oame i"or si tre$#ie i te"easa ca o 6$# astare comp"eta )i p# ct )e 4e)ere /izic5 mi ta" si socia" si # i seam a )oar a$se ta $o"ii sa# a # ei i /irmitati7. Arg#me te"e care permit sa se i tre4a)a posi$i"itati"e rea"e )e a satis/ace aceasta ecesitate /# )ame ta"a a ome irii s# t "egate i prim#" ra ) )e progrese"e remarca$i"e a"e me)ici ii co tempora e5 )ar mai a"es )e )irectii"e si perspecti4e"e )e )ez4o"tare si per/ectio are a acesteia i 4iitor. &#tem a/irma pe $# a )reptate ca i preze t a# /ost rea"izate importa te progrese5 atat i ceea ce pri4este cresterea promptit#)i ii si e8actitatii act#"#i )iag ostic5 )atorita i pri cipa" "argirii gamei si sporirii te2 icitatii mi9"oace"or )e i 4estigatie i 4asi4e si ei 4azi4e5 cat si pe p"a terape#tic5 pri tr:o stapa ire mai e/icie ta a tot mai m#"tor $o"i5 gratie e8iste tei # or pro)#se me)icame toase )eose$it )e acti4e sa# pri i ter4e tii c2ir#rgica"e )e i a"ta te2 icitate. O$iecti4e"e e8iste te a"e me)ici ii 4iitor#"#i5 si tetic e8primate co 4erg pe toate p"a #ri"e pe tr# a satis/ace )ezi)erat#" optim si ese tia" a" societatii5 ace"a )e a me ti e i )i4i)#" #ma sa atos si e/icie t pe )#rata ma8ima a i tregii sa"e perioa)e )e 4iata. I rea"itate5 m#"ti oame i s# t i )i/ere ti /ata )e soarta propriei persoa e. 'e aceea )#pa parerea mea5 este e4oie )e promo4area s#$ orice mi9"oace a c# osti te"or )espre sa atate si )espre /actorii care o i /"#e teaza. Fiecare om tre$#ie sa stie ca este mai #sor )e pre4e it )ecat )e tratat o $oa"a si ca )epi )e )e /iecare )i tre oi c#m e i gri9im propri#" ostr# orga ism. 3per ca aceasta "#crare sa /ie i teresa ta5 )ar mai a"es #ti"a ce"or care o 4or asc#"ta5 i te tia mea /ii ) aceea )e a /ace oame ii sa )e4i a mai i tereseti )e propria "or sa atate si )e a i te"ege ca pot e4ita aparitia # or a/ecti# i5 )aca isi 4or acor)a p#ti mai m#"ta ate tie si gri9a orga ism#"#i "or.

4

ANALGEZICE – ANTIPIRETICE
II. BAZE FIZIOPATOLOGICE II.1. F ! "#$%"&"g $ %'()"('g&$(
1. *")'"+%'! $ %'() ,$ : asig#ra )es/as#rarea orma"a a procese"or $ioc2imice; : este rez#"tat#" # #i ec2i"i$r# i tre pro)#cerea )e ca")#ra .termoge eza0 si pier)erea )e ca")#ra .termo"iza05 rea"izat pri i ter4e tia # or meca isme /izio"ogice. 2. T'()"g'-'!$ : este asig#rata pri reactii $ioc2imice5 procese meta$o"ice e ergetice )i tes#t#ri5 i )eose$i )i m#sc2i .!1<0 si /icat .41<0; : i 24 ore5 orga ism#" # #i a)#"t me)i#5 care e8ec#ta # "#cr# #sor5 pro)#ce cca. !111 ca"orii. .. T'()"& !$ : este rez#"tat#" i ter4e tiei # or /actori /izici; : se rea"izeaza pri ra)iatii )e # )e ca"orice .51< )i tota"#" pier)erii )e ca")#ra05 co 4ectie .15<05 co )#ctie5 e4aporarea apei )i p"ama i si pie"e .!1<05 i ca"zirea 2ra ei si a aer#"#i i spirat. &ri tre /actorii care i ter4i i co ser4area si pier)erea ca")#rii s# t )e me tio at= : )iametr#" 4ase"or c#ta ate .)i"atare > pier)ere )e ca")#ra5 co strictie > co ser4area ca")#rii0; : 4ariatii"e 4o"#m#"#i sa g#i e .temperat#ri"e ri)icate )etermi a cresterea "#i5 ce"e co$orate sca)erea 4o"#m#"#i sa g#i 0; : mo)i/icarea )e$it#"#i car)iac ./e$ra )etermi a cresterea )e$it#"#i0. I 24 )e ore # a)#"t me)i# pier)e cca. !111 ca"orii. /. R'g&$('$ %')#'($%0( ,"(#0&0 3e rea"izeaza pri meca isme comp"e8e care impie)ica receptorii termici peri/erici5 cai er4oase a/ere te5 ce trii termoreg#"atori5 cai er4oase e/ere te5 meca isme e/ectoare .circ#"atia i pie"e5 g"a )e s#)oripare5 meta$o"ism#" tis#"ar5 etc0. +e trii termoreg"arii co tro"eaza pier)erea )e ca")#ra .i 2ipota"am#s#" a terior0 si pro)#cerea )e ca")#ra .i 2ipota"am#s#" posterior0. +e trii s# t i /"#e tati pe ca"e er4oasa5 2#mora"a si pri a/ere te )e "a scoarta cere$ra"a. Legat#ra )i tre ce trii si meca isme"e e/ectoare se rea"izeaza pe ca"e er4oasa ./i$re simpatico5 er4i somatici0 si 2#mora"a .2ormo ii0. Ri)icarea temperat#rii5 i ca"zirea ce tri"or )etermi a i ter4e tia meca isme"or )e pier)ere a ca")#rii c# )eri4area sa ge"#i spre s#pra/ata
5

ca pe tr# se si$i"itatea tacti"a si termica0. : )e rezor$tie. $0 Hipertermia : cresterea temperat#rii corp#"#i pri i ca"zirea e8ter a e8cesi4a. I /# ctie )e ca#za5 /e$ra poate /i= : i /ectioasa . I /e$ra5 e8ista o reg"are a meca isme"or )e pro)#cere si pier)ere a ca")#rii5 )ar "a # i4e" s#perior ce"#i orma". a0 Receptori I strat#ri"e s#per/icia"e a"e )erm#"#i5 te )oa e5 m#sc2i5 i a)4e ticea 4ase"or5 i s#$m#coasa 4iscere"or5 i cor ee si seroase .c#ta ata5 c# marimea ra)iatiei5 cresterea 4o"emiei pri )i"#area sa ge"#i5 stim#"area secretiei s#)ora"e5 ta2ip ee c# cresterea e4aporarii.2 F ! "#$%"&"g $ 30('( 1. 3e c# osc= a0 Hipotermia : sca)erea temperat#rii corp#"#i pri racire e8cesi4a5 "ezi# i a"e 3?+5 i to8icatii. : reprezi ta # meca ism )e aparare.me)icame te5 protei e5 s#$sta te c2imice0. D0('('$ : /e ome p#r /# ctio a"5 care apare ca #rmare a # ei e8citatii )e o a #mita i te sitate5 actio a a) as#pra termi atii"or er4oase )e "a s#pra/ata sa# )i i terior#" orga ism#"#i. : este o reactie ge era"a5 especi/ica5 )e rasp# s a orga ism#"#i /ata )e # age t oci4.perito e#5 p"e#ra05 # e8ista e8teroreceptori speci/ici . I toate tes#t#ri"e me tio ate )#rerea este percep#ta pri termi atii"e er4oase "i$ere5 care # rasp# ) se"ecti4e "a )i/erite 4arietati )e e8citatii ci "a % . : ca ) s# t )epasite a #mite "imite )e4i e # perico" pe tr# )es/as#rarea procese"or $io"ogice5 c# e/ecte oci4e as#pra 3?+5 aparat#"#i car)io4asc#"ar5 etc. : )e )es2i)ratare. T0&20($( $&' %'()"('g&$( Apar i caz#" # #i )ezec2i"i$r# i tre termoge eza si termo"iza. c0 Fe$ra : cresterea temperat#rii corp#"#i )atorita /# ctio arii a orma"e a ce tri"or termoreg#"atori5 "a i4e" s#perior ce"#i /izio"ogic5 )esi c# pastrarea ec2i"i$r#"#i )i tre termoge eza si termo"iza. : to8ica . II. : /orme= soc#" ca"oric5 soc#" so"ar. : e#roge a. 1.age ti patoge i5 to8i e0.

* P($g0( &' 30('( .ta2icar)ie5 mi)riaza5 etc0 La i4e"#" scoartei cere$ra"e are "oc perceperea co stie ta a )#rerii 5 c# "oca"izarea agresi# ii si )iscer erea at#rii acesteia5 c# i te"egerea atit#)i ii )i/ere tiate ecesare pe tr# a apara sa# a scapa )e /actor#" oci4. Toti er4ii i tra i 3?+ pri ram#ri "atera"e a"e ra)aci i"or ra2i)ie e posterioare sa# pri er4ii era ie i. Receptorii pe tr# )#rere s# t #merosi i teg#me te si mai p#ti i 4iscere. 'e aceea5 )#rerea 4iscera"a este i registrata )eseori si i teritori#" i er4at )e /i$re"e somatice care merg "a ace"asi segme t spi a"5 /ii ) )e #mita )#rere re/"ectata. &#"pa )e tara5 artera me i gia a me)ie si artere"e )e "a $aza cra i#"#i5 # co ti a"te /i$re se siti4e )acat ce"e care co )#c )#rerea.Go"gi5 Meisse er5 @ater: &ace i5 R#//i i5 Ara#se0 participa "a perceperea )#rerii. '#rerea5 ca si se zatii"e agrea$i"e5 # pot e8ista /ara t2a"am#s. +ai"e a/ere te a"e se si$i"itatii )#reroase )e "a pie"e= er4ii somatici. I ma)#4a spi arii5 /i$re"e pe tr# se si$i"itatea )#reroasa s# t "oca"izate i /ascic#"#" spi ota"amic ce tra". A/ere te"e 4egetati4e si ce"e somatice se siti4e se tra smit ace"eiasi ce"#"e )e origi e a caii )#reroase ce tra"e. La stim#"i /oarte p#ter ici5 receptorii speci/ici . &rag#" perceperii )#rerii e cea mai s"a$a i te sitate a # #i stim#" care este rec# osc#ta ca )#rere. '#rerea este # /e ome g"o$a"5 care comporta )o#a aspecte ese tia"e si )isti cte5 perceptia si reactia "a )#rere. Fiecare )i aceste aspecte are # prag propri#. &erceperea )#rerii 3e rea"izeaza5 i tr:o prima treapta "a i4e"#" ta"am#s#"#i. Este )e s#$"i iat imposi$i"itatea )e a e4oca5 pri e8citatii i scoarta cere$ra"a5 o se zatie )#reroasa. &erceperea este # /e ome e#ro"ogic5 reactia "a )#rere este # a sam$"# )e /e ome e somatice5 4egetati4e5 psi2ice.$0 : : c0 /e"5 "a orice e8cita t .mec2a ic5 c2imic5 termic05 )aca acesta este s#/icie t )e p#ter ic. )i str#ct#ri"e pro/# )e= er4ii 4egetati4i. '#rerea ta"amica este eprecisa5 pre"# gita5 i te se5 i sotita )e o a"erta ge era"a a orga ism#"#i5 c# agitatie si ma i/estari 4egetati4e . Zo a c#ta ata i care ira)iaza o )#rere 4iscera"a este #mita zo a Hea) sa# )ermato si coresp# )e teritori#"#i i er4at )e a/ere te"e ace"easi ra)aci i posterioare.

. '#pa !1:%1 )e sec# )e )e i trer#pere a circ#"atiei # #i m#sc2i apar )#reri5 care pot /i i "at#rate i cate4a sec# )e5 pri resta$i"irea irigatiei sa g#i e. '#rerea mare si t#"$#rari"e psi2oa/ecti4e co comite te pot co tri$#i "a i sta"area starii )e soc.i i /"amatii B mo)i/icarea &H5 co ce tratiei e"ectro"iti"or5 etc0. Acest prag este i a"t pe tr# cei c# temperame t /"egmatic si scaz#t pe tr# e4rotici. I)#"(%$-%$ 30('( 'ec"a seaza reactii )e aparare i 4e)erea i )epartarii age t#"#i oci4. )0 Hipo8ie:a o8ie5 c# )imi #area o8ige #"#i si a s#$sta te"or #triti4e si ac#m#"area )e meta$o"ite irita ti5 )atorita isc2emiei pri 4asoco strictie pre"# gita5 trom$oza5 em$o"ie.mo)i/icari 4asomotorii )e p#"s5 te sio a"e5 )e respiratie5 s#)oratie5 2iperg"icemie5 etc0.I co )itii simi"are5 acest prag este co sta t "a aceeasi persoa a. . . Iritarea termi atii"or er4oase pri s#$sata te c2imice e8oge e sa# e )oge e . E" poate /i mo)i/icat pri zgomot p#ter ic5 stra gerea # #i o$iect i ma a sa# a ma8i"are"or5 )i/erite se zatii .co tractia # or m#sc2i B /acia"5 p"eoape5 etc05 4egetati4e . '#reri"e pre"# gite pot )#ce "a atro/ii m#sc#"are5 t#"$#rari artic#"are sa# er4oase5 "a agra4area e4o"#tiei # or $o"i. C$0!'&' 30('( a0 : : : : : $0 : : : c0 &resi# e e8cesi4a sa# tracti# e e8ercitata as#pra termi atii"or er4oase= co tract#re m#sc#"are 4asoco strictie 4aso)i"atatie )iste sii a"e orga e"or ca4itare t#mori5 etc. Tra#matisme pri = "o4iri taiet#ri i tepat#ri5 etc. Mai m#"te persoa e pot a4ea ace"asi prag a" perceperii )#rerii5 )ar prag#ri )i/erite pe tr# reactia )e )#rere. &rag#" reactiei "a )#rere este repreze tat )e i te sitatea se zatiei )#reroase care )ec"a seaza /e ome e somatice . e0 Temperat#ri"e e8treme .9oase sa# peste 451+0. 'a orie tari #ti"e pe tr# sta$i"irea )iag ostic#"#i. 2. .presi# e5 i ca"zire0.

Fe$ra este o reactie ge era"a especi/ica5 )e rasp# s a orga ism#"#i /ata )e # age t oci4.$ A a"gezice"e:a tipiretice actio eaza a a"gesic #mai "a i4e"#" ta"am#s#"#i5 ra)ica ) prag#" perceperii )#rerii5 /ara a i /"#e ta reactia "a )#rere.% 0-' $-$&g'! . +a #rmare se pro)#ce 4aso)i"atatie peri/erica5 tra spiratie5 sca)erea meta$o"ism#"#i. ?# i /"#e teaza a"te tip#ri )e se si$i"itate si /# ctii"e se zoria"e. ?# pro)#c e/ecte se)ati4e5 som o"e ta si som .BAZE FARMACODINAMICE 1. - . E8= )eri4ati )e aci) sa"ici"ic= : sa"ici"at )e ?a : aci) aceti"sa"ici"ic )eri4ati )e pirazo"= : ami o/e azo a.A.A. 2. ( e"e a a"gezice:a tipiretice a# e//ect a tii /"amator. E/ect#" a a"gezic pe tr# # e"e s#$sta te )i aceasta gr#pa se ma i/esta mai e4i)e t i )#reri"e somatice5 ce"e "oca"izate si s#per/icia"e .% 0-' $-% # ('% . Acti# ea a a"gezice"or:a tipiretice as#pra /e$rei este especi/ica si se pro)#ce i mo) )irect5 pri meca ism ce tra".e8= e4ra"gii5 artra"gii5 ce/a"ee05 c# sa# /ara o compo e ta i /"amatorie si este mai s"a$ i )#reri"e 4iscera"e5 pro/# )e si ge era"izate. ?# a# e/ecte peri/erice as#pra aparat#"#i )igesti4e5 respirator5 car)io4asc#"ar5 etc. A a"gezice"e:a tipiretice i /"#e teaza si ce tr#" termoreg#"ator /ara a mai a4ea a"te e/ecte as#pra 3?+. 3#$sta te"e # a# e/ecte ca ) ce trii termoreg#"atori /# ctio eaza orma"5 )eci # sca) temperet#ra orma"a a orga ism#"#i5 # s# t 2ipotermiza te ci #mai a tipiretice. I # e"e caz#ri5 "a meca ism#" ce tra"5 t2a"amic s:ar a)a#ga si # #" peri/eric a tii /"amator. Ea reprezi ta # meca ism )e aparare.$ 45'2( 50g$6 A a"gezice"e:a tipiretice )imi #a /e$ra actio a ) "a i4e"#" ce tri"or termoreg#"atori si a #me5 "e sca) i4e"#" /# ctio a"5 ti za ) sa:" rea)#ca "a 4a"ori orma"e. Fe$ra poate /i scaz#ta si pri me)icame te care actio eaza speci/ic5 )ar i )irect as#pra age ti"or $io"ogici patoge i5 )e e8emp"# pri a ti$iotice si c2imioterapie.III.

B comprimate : A"Ea 3e"tzer 6Zitro e 7 B comprimate e/er4esc.D'( 7$% 3' $.C&$+ 5 .. a0 3a"ici"ami)a $0 3a"ici"at )e so)i#m c0 Aci) aceti"sa"ici"ic : Aci) aceti"sa"ici"ic B comprimate : Asapri B T: comprimate : Aspiri B CaDer Germa ia B comprimate : E#ropiri B comprimate : Rompiri B comprimate : Aspima8 B T B comprimate : Aci) aceti"sa"ici"ic Tamp.$(' 1.?orami o/e azo a0 : A"goca"mi B comprimate5 so".A tipiri a0 $0 3a"ipri a c0 Metamizo"#m . 3 +$& . D'( 7$% 3' # ($!"&"-$ a0 Fe azo a . : E#ropiri T B +omprimate : Ozopiri B comprimate +om$i atii= : Aci) aceti"sa"ici"ic c# G"#co at )e ca"ci# B comprimate : A"gomi : comprimate : A"gopiri B comprimate : A ti e4ra"gic & B comprimate : Aspi)o" B caps#"e : Aspiri &"#s + B comprimate e/er4esce te : +opiri B comprimate : +a"mogripi B comprimate : Ep2imigri B comprimate : Fasco a" M B comprimate : Fasco a" & B comprimate : +a"mo e4ra" B comprimate : ?e4ra"gi B comprimate : Rompiri B comprimate : (psari @itami e + B comprimate e/er4esce te )0 'i/"# isa" : 'i/"# isa" B comprimate /i"mate : 'o"o$i"" B comprimate 2. & .. I 9ecta$i"a si s#pozitoare : A"goremi B comprimate 11 .

: A"gozo e : comprimate : A a"gi B comprimate : Metamizo" EEL B comprimate : Metamizo" 3o)ic B s#pozitoare : ?e4ra"gi B so"#tie i ter a : ?o4a"gi B comprimate : so".. : p#"4.& -' a0 Fe aceti a $0 &aracetamo" : A)o" B sirop : +a"po" B s#spe sie : 'a"ero B comprimate : s#spe sie ora"a : E/era"ga B comprimate e/er4. D'( 7$% 3' $. c0 &aracetamo"5 +om$i atii : A"gozo e /orte B comprimate : Atara"gi B comprimate : A ti e4ri B comprimate : +a"ma/orte B comprimate : +a"ma t Forte B comprimate 11 . e/er4esce te : &a a)o" Ca$D:I /a t B s#spe sie i ter a : &aracetamo" B s#pozitoare : comprimate : s#spe sie : so"#tie i ter a 254< : &araceto" B so"#tie i ter a : &arami)o" B comprimate mastica$i"e : &er/a"ga B so"#tie per/. I ter a : s#pozitoare : /io"e : ?o4oca"mi B comprimate : s#pozitoare : 3i toca"m B comprimate )0 &ropi/e azo #m : &ropi/e azo a B s#pozitoare e0 +om$i atii= : Ami o/e azo a L B s#pozitoare : F#are"i B comprimate . e/er4esce ta : sirop : &a a)o" B compr.

: +o)ami & B comprimate : +o")re8 B comprimate : +o")re8 B G# ior B comprimate /i"mate : +o")re8 B ?ite B sirop : +o")re8 B 3i #s B comprimate /i"mate : 'a"ero + B G# ior B p#"4. 'eri4ati )e c2i o"i a : Aca"or : G"a/e i a 5. : +ep2D" : comprimate 12 . A"te a a"gezice si a tipiretice : Aata)o"o B caps#"e : O8a)o" B comprimate : /io"e &reparate 2omeopate.gra #"ata : E/era"ga @itami e + B comprimate e/er4esce te : E/era"ga &e)riatic B so"#tie i ter a : Fer4e8 B 3a s 3#cre: gra #"e : Gripposta) B +aps#"e : ?o:spa"gi B comprimate : &a a)o" E8tra B comprimate : &aracetamo" &"#s B comprimate : &araco/ B comprimate : &aragrip B comprimate : 3a a)or e8tra B comprimate : 3ari)o B comprimate : 3o"pa)ei e B comprimate : comprimate e/er4esce te : HicE Me)i ?ait B sirop 4.

&e tr# /iecare )i aceste tip#ri )e i )icatii s#$sta te"e pot /i /o"osite /ie si g#re5 i a)mi istrare izo"ata . : se /o"osesc )oze mici )e $ar$it#rice5 1J4 : 1J! )i )oza 2ip otica.15:51 mg o )ata0. $0 co)ei a : are e/ect a a"gezic propri#5 compara$i" c# aci)#" aceti"sa"ici"ic si actio eaza si ca a tit#si4 . ( e/ect a)iti45 ca ) se /o"osesc s#$sta te )i gr#pe c2imice )i/erite5 )ar care a# acti# e pe ace"asi s#$strat . I pri cipi#5 i ca)r#" asocieri"or se poate rea"iza= 1.IV. c0 ca/ei a : pri acti# ea 4asoco strictoare cere$ra"a co tri$#ie "a marirea e/ect#"#i terape#tic i ce/a"ei 4asc#"are.i stari i /"amatorii ac#te a"e aparat#"#i respirator0. I acest /e"5 mai m#"t teoretic5 e/ecte"e a)4erse ar /i mai re)#se5 ca /rec4e ta si i te sitate5 a4a ) i 4e)ere si /apt#" ca /iecare gr#p c2imic are reactii a)4erse5 )i/erite5 caracteristice."%'($# $ A a"gezice"e:a tipiretice a# cate4a tip#ri )e i )icatii terape#tice5 $azate pe acti# i"e= a a"gezica5 a tipiretica5 a tii /"amatoare5 a tispastica.)e e8= aci) aceti"sa"ici"ic I ami o/e azo a I /a aceti a0. BAZE FARMACOTOXICOLOGICE 3e )eose$esc /# )ame ta" )e mor/i omimetice5 )eoarece # pro)#c e#/orie5 to"era ta5 )epe )e ta /izica si psi2ica5 )eci # )etermi a to8icoma ie. A4a ta9#" asocierii co sta i /apt#" ca se /o"osesc )i /iecare s#$sta ta5 )oze mai mici )acat i caz#" a)mi istrarii "or izo"ate. I aceste asocieri5 i a/ara )e a a"gezice:a tipiretice c# )i/erite str#ct#ri c2imice se pot i tro)#ce= a0 $ar$it#rice . 1. : se /o"osesc )oze re"ati4e mici .F$()$. ( e/ect )e pote tare mai e/icie t )acat prece)e t#"5 ca ) se /o"osesc s#$sta te c# acti# e pe s#$strat#ri )i/erite .i t#"$#rari mai acce t#ate5 care $e e/iciaza #mai partia" sa# rama ei /"#e tate )e o si g#ra s#$sta ta0. &ro)#c e/ecte a)4erse caracteristice /iecar#i gr#p c2imic si c2iar /iecarei s#$sta te.)e e8= aci) aceti"sa"ici"ic I co)ei e I /e o$ar$ita"0. 2. 1! ./e o$ar$ita"5 amita"0 : maresc e/ect#" a a"gezic si ce" a tispastic si pot a tago iza acti# ea stim#"atoare ce tra"a ma i/estata )e aci)#" aceti"sa"ici"ic si ami o/e azo a "a # ii $o" a4i.i ge era"5 i s#/eri te #soare05 /ie asociate i /orme"e comp"e8e .

I-3 ."'# 3') "&"g ' INTERACTIUNI 1.i )#ctie e zimatica0.F$()$. A tipiretice"e se asociaza "a aceasta #mai i caz#ri"e c# /e$ra mare5 c# reperc#rsi# i as#pra 3?+ si a aparat#"#i car)io4asc#"ar.e/ecte gastrice si #"cerige e05 metrotre8at#"#i .sca) mai a"es )#rata5 gra$i )#:"e e"imi area05 /e o$ar$ita" .artrite5 artroze5 spo )i"oze5 &+E0. &e tr# )eri4atii )e pirizo"o a= : e/ect#" "or "e#cope iza t este acce t#at )e s#$sata te"e i 2i$itoare a"e ma)#4ei 2ematopoetice. : mia"gii : a/ecti# i ortope)ice . : 3a"ici"atii )imi #a acti# i"e= #ricoz#rice"or . A4a ) "a $aza acti# i"e a a"gezica si a tispastica : co"ici . I ce"e"a"te caz#ri5 me)icatie simptomatic:patoge ica.# eori si c# o compo e ta a tii /"amatoare0 : e4ra"gii .. 2.perico" )e i to8icatie c# sa"ici"ati05 a"coo"#" .' 1. 2.ate tie "a )oze c# sa"ici"ati peste 1:2 g J zi pot apare 2emoragii05 /e itoi ei5 /e i"$ritazo ei5 2ipog"icemia te"or ora"e .simptomatic patoge a0 )e e"ectie5 i /orme"e #soare si me)ii5 ecomp"icate5 "a $o" a4i care # a# s#/eri te orga ice si "a care a ti$iotice"e si c2imioterapice"e # s# t ecesare.&ro$e eci)5 3#"/i pirazo a05 spiro o"acto e"or. ecesara a9#starea )oze"or05 corticosteroizi"or .cresterea to8icitatii a ti/o"ic#"#"#i0. A4a ) "a $aza acti# ea a a"gezica . 14 .2.re a"e5 $i"iare0 : )isme oree .$% %'($#'0% . I /e$re"e i /ectioase5 c# germe i se si$i"i "a a ti$iotice sa# c2imioterapice5 se 4a a)mi istra me)icatia speci/ica. I i /ectii"e 4ira"e ac#te a"e cai"or respiratorii a a"gezice"e:a tipiretice reprezi ta me)icatia . &e tr# )eri4atii aci)#"#i sa"ici"ic= : "e )imi #a acti# ea= a"ca"i iza te"e #ri ei .cresterea sa gerari"or gastro:i testi a"e0. 3e recoma )a c# preca)ere5 ca ) este posi$i"5 me)icatie etiotropa.)e tara5 i tercosta"a5 sciatica5 etc0 : artra"gii .e torse5 "#8atii5 /ract#ri0 : )#reri postoperatorii : ce/a"ee : )isme oree !. A4a ) "a $aza acti# i"e a a"gezice:a tipiretice:a tii /"amatoare I pri cipi#5 tratame t#" # ei /e$re se i stit#ie )#pa c# oasterea ca#zei si este co )itio at )e aceasta. : acce t#eaza e/ect#" sa"ici"ati"or= aci)#" p:ami o$e zoic5 aci)#" p: ami osa"ici"ic . : sa"ici"atii acce t#eaza e/ecte"e= a ticoag#"a te"or )e si teza .

DERIVATI DE ACID ACETILSALICILIC4A.")#( )$%' C")#"! % ' ( comprimat co ti e aci) aceti"sa"ici"ic 511 mg s#$ /orma )e aci) aceti"sa"ici"ic '+:-1 555 mg si e8cipie ti=microcrista"i a5 ta"c5 )io8i) )e si"ici# co"oi)a" a 2i)r#. I-3 . : #"tim#" trimestr# )e sarci a : /e i"ceto #rie. 3 $. C"-%($ -3 . 1.'%8& S$&8. & .REPREZENTANTI.$% %'($#'0% . : )iateza 2emoragica. 30) A.'% &+$& .$ A a"gezice si a tipiretice5 )eri4ati )e aci) aceti"sa"ici"ic. : com$aterea /e$rei +a a tii /"amator= : com$aterea /e ome e"or i /"amatorii i re#matism po"iartic#"ar ac#t : ate #area i /"amatiei artic#"are i po"iartrita re#matoi)a : protectie i caz#" e8p# erii "a raze"e so"are.' +a a a"gezic si a tipiretic= : com$aterea )#reri"or )e i te sitate s"a$a sa# mo)erata5 i ce/a"ee5 mia"gii5 )#reri re#matice artic#"are si periartic#"are5 e4ra"gii5 )#reri )e tare5 )isme oree.0)6 A.$% : 2iperse si$i"itate "a aci)#" aceti"sa"ici"ic5 a"te a tii /"amatoare esteroi)ie e sa# "a oricare )i tre compo e te"e pro)#s#"#i."%'($#'0% . – . : a tece)e te )e astm $ro sic i )#s )e a)mi istrarea sa"ici"ati"or sa# a s#$sta te"or c# acti# e simi"ara5 i specia" a tii /"amatoare esteroi)ie e.CLASIFICARE A. G(0#$ 5$()$. & .V. MEDICATIE. : #"cer gastric sa# )#o)e a" acti4e. 15 .

: i ter4e tii c2ir#rgica"e sa# a"te i ter4e tii c# risc cresc#t )e 2emoragii : "a copii c# 4arice"a sa# gripa .0: : a"te a tii /"amatoare esteroi)ie e : g"#cocorticoizi B risc )e #"ceratii si 2emoragii )igesti4e : a ticoag#"a te ora"e B risc 2emoragic : tic"opi)i a si a"te a tiagrega te p"ac2etare : trom$o"itice : metotre8at : )igo8i a : #ricoz#rice : a ti)ia$etice ora"e R'$.% 0.% $37'(+' : sa gerari )i4erse B 2ematemeza5 me"e e5 2emoragii )igesti4e oc#"te5 epista8is5 etc : risc 2emoragic c2ir#rgica" cresc#t : /e ome e rare )e iritatie gastrica )aca tratame t#" se /ace correct : comp"icatii i /ectioase5 i c"#si4e si )rom ReDe "a copii : posi$i"e reactii a"ergice5 ma i/estate pri #rticarie5 e)eme.$0% : preca#tii c# tere a"ergic. i caz )e astm $ro sic si a"te $ro 2op e#mopatii o$str#cti4e cor ice5 a"ergie "a po""e 5 ri ita a"ergica5 po"ipi aza"i : a/ecti# i i /"amatorii sa# #"cerati4e a"e tract#"#i gastro:i testi a"5 i c"#za ) #"cer#" gastro:)#o)e a"5 co"ita #"ceroasa5 $oa"a +ro2 . : a/ecti# i c# te )i ta "a rete tie 2i)rosa"i a..P('. : )iscrazii sa g#i e B creste risc#" )e sa gerare. Adulti: : ca a a"gesic si a tipiretic= 511 mg o )ata "a 4:% oreI : ca a tii /"amator= !:5 gJzi i $o"i re#matice cor ice 4:* gJzi i $o"i re#matice ac#te : ca a tiagrega t = !11 mgJzi Copii sub 12 ani: A)mi istrarea pe tr# e/ecte"e a a"gezice si a tipiretice )i ca)r#" a/ecti# i"or 4ira"e se /ace "a i )icatia me)ic#"#i si s#$ stricta "#i s#pra4eg2ere. 1% . : )ispoziti4e i tra#teri e. : g#ta. : t#"$#rari a"e /# ctiei 2epatice D"!' + )"3 3' $3) .+%($(': &er os5 )e pre/erat )#pa mese sa# c# # a tiaci).sca)e e"imi area )e aci) #ric0. I-%'($. : )e/icit co ge ita" )e g"#cozo:%:/os/at )e2i)roge aza.risc )e aparitie a si )rom#"#i ReDe0. 3e recoma )a s/aramarea comprimate"or i ai te )e a)mi istrare.

: +a a tii /"amator i re#matism#" po"iartic#"ar ac#t se a)mi istreaza ./ara a )epasi ! g pe zi05 /ractio at5 "a i ter4a"e )e 4:% ore5 timp )e 21:!1 zi"e5 i co ti #are se a)mi istreaza 2J! )i )oza )e atac 11:21 zi"e5 apoi 1J2 : 1J! a"te !1:41 zi"e. ore. A se pastra "a temperat#ri s#$ 251+5 i am$a"a9#" origi a".Copii peste 12 ani: : ca a "gezic si a tipiretic se a)mi istreaza cate 251 mg . S0#($3"!$9 Moderat: : ti it#s5 2ipoac#zie5 ce/a"ee5 4erti95 co /#zie Sever: : /e$ra5 2iper4e ti"atie5 cetoaci)oza5 a"ca"oza respiratorD5 aci)oza meta$o"ica5 coma5 soc car)io4asc#"ar. A # se "asa "a i )ema a copii"or. : posi$i"itatea rea"izarii 2emo)ia"izei i caz )e s#pra)oza9 se4er : s#$stit#tie "ic2i)ia a : tratame t simptomatic si )e s#sti ere a /# ctii"or 4ita"e. C"-+'(7$(': A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9.1J2 comprimat0 repeta ) i /# ctie )e ecesitati "a i ter4a"e )e 4:.5:111 mgJEg si zi . : i s#/icie ta respiratorie5 2ipog"icemie se4era I i to8icatii"e /oarte gra4e )eces#" se pro)#ce pri i s#/icie ta respiratorie. 1* . Tratame t#" ecesita= : tra s/er ime)iat i sectia )e terapie i te si4e : e/ect#area )e "a4a9 gastric : a)mi istrarea )e car$# e me)ici a" acti4at : mo itorizarea ec2i"i$r#"#i aci)o:$azic : )i#reza a"ca"i a pe tr# a o$ti e # &H #ri ar i tre *55:.

& .'% &+$& . 3 $."%'($#'0% . G(0#$ 5$()$.$0% = : se a)mi istreaza "a copiii s#$ 12 a i #mai )aca # a# a/ecti# i 4ira"e si "a recoma )area me)ic#"#i5 )atorita posi$i"itatii aparitiei si )rom#"#i ReDe5 o $oa"a rara si gra4a.$: a"te a a"gezice si a tipiretice5 aci) sa"ici"ic si )eri4ati.': Ca analgezic si antipiretic: : com$aterea )#reri"or )e i te sitate s"a$a sa# mo)erata5 i ce/a"ee5 mia"gii5 )#reri re#matice artic#"are si periartic#"are5 e4ra"gii5 )#reri )e tare5 )isme oree. #"cer gastric sa# )#o)e a" acti4e. %$)#"-$% 100 )g C")#( )$%' C")#"! % ': ( comprimat co ti e aci) aceti"sa"ici"ic 511 mg5 g"#co at )e ca"ci# 151 mg si e8cipie ti. #"tim#" trimestr# )e sarci a i s#/icie ta 2epatica gra4a i s#/icie ta re a"a gra4a i s#/icie ta car)iaca ecompe sata.A. R'$. P('.$% %'($#'0% . )iateza 2emoragica.com$aterea /e$rei Ca antiinflamator: : com$aterea /e ome e"or i /"amatorii i re#matism po"iartic#"ar ac#t : ate #area i /"amatiei artic#"are i po"iartrita re#matoi)a C"-%($ -3 . a tece)e te )e astm $ro sic i )#s )e a)mi istrarea sa"ici"ati"or sa# a s#$sta te"or c# acti# e simi"ara5 i specia" a tii /"amatoare esteroi)ie e.$% : : : : : : : : : 2iperse si$i"itate "a aci)#" aceti"sa"ici"ic5 a"te a tii /"amatoare esteroi)ie e sa# "a oricare )i tre compo e te"e pro)#s#"#i. I-3 . .% $37'(+'= : sa gerari )i4erse B 2ematemeza5 me"e e5 2emoragii )igesti4e oc#"te5 epista8is5 etc : risc 2emoragic c2ir#rgica" cresc#t 1.

Copii peste 12 ani: : : ca a "gezic si a tipiretic se a)mi istreaza cate 251 mg . S0#($3"!$9: Moderat: : ti it#s5 2ipoac#zie5 ce/a"ee5 4erti95 co /#zie Sever: : /e$ra5 2iper4e ti"atie5 cetoaci)oza5 a"ca"oza respiratorD5 aci)oza meta$o"ica5 coma5 soc car)io4asc#"ar. A # se "asa "a i )ema a copii"or.1J2 comprimat0 repeta ) i /# ctie )e ecesitati "a i ter4a"e )e 4:. Adulti: : pe tr# e/ect#" a a"gezic si a tipiretic se a)mi istreaza # comprimat 6Aci) aceti"sa"ici"ic tampo at 511mg7 repeta ) )oza i /# ctie )e ecesitati "a i ter4a"e )e 4 ore. Tratamentul necesita: : : : : : : : : tra s/er ime)iat i sectia )e terapie i te si4e e/ect#area )e "a4a9 gastric a)mi istrarea )e car$# e me)ici a" acti4ate mo itorizarea ec2i"i$r#"#i aci)o:$azic )i#reza a"ca"i a pe tr# a o$ti e # &H #ri ar i tre *55:. Copii sub 12 ani: A)mi istrarea pe tr# e/ecte"e a a"gezice si a tipiretice )i ca)r#" a/ecti# i"or 4ira"e se /ace "a i )icatia me)ic#"#i si s#$ stricta "#i s#pra4eg2ere. comprimate pe zi i a)mi istrare /ractio ata5 "a i ter4a"e )e % ore. : &e tr# e/ect#" a tii /"amator se a)mi istreaza %:. : i s#/icie ta respiratorie5 2ipog"icemie se4era I i to8icatii"e /oarte gra4e )eces#" se pro)#ce pri i s#/icie ta respiratorie. A se pastra "a temperat#ri s#$ 251+5 i am$a"a9#" origi a". t#"$#rari a"e /# ctiei 2epatice D"!' + )"3 3' $3) . 1- .5:111 mgJEg si zi ./ara a )epasi ! g pe zi05 /ractio at5 "a i ter4a"e )e 4:% ore5 timp )e 21:!1 zi"e5 i co ti #are se a)mi istreaza 2J! )i )oza )e atac 11:21 zi"e5 apoi 1J2 : 1J! a"te !1:41 zi"e. posi$i"itatea rea"izarii 2emo)ia"izei i caz )e s#pra)oza9 se4er s#$stit#tie "ic2i)ia a tratame t simptomatic si )e s#sti ere a /# ctii"or 4ita"e.: : : : /e ome e rare )e iritatie gastrica )aca tratame t#" se /ace correct comp"icatii i /ectioase5 i c"#si4e si )rom ReDe "a copii posi$i"e reactii a"ergice5 ma i/estate pri #rticarie5 e)eme. +a a tii /"amator i re#matism#" po"iartic#"ar ac#t se a)mi istreaza .+%($(': +omprimate"e se i g2it i tregi5 c# o ca titate )e apa s#/icie ta5 )e pre/eri ta )#pa mese. C"-+'(7$(': A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9. ore.

$: A a"gezice a tipiretice5 )eri4ati )e aci) aceti"sa"ici"ic5 com$i atii.$% %'($#'0% .ce/a"ee5 migre e5 mia"gii5 artra"gii5 )#reri )e tare sa# )i s/era ORL5 )isme oree05 i stari /e$ri"e5 co gestie aza"a. G(0#$ 5$()$. P('. C"-%($ -3 .0: A"te a tii /"amatoare esteroi)ie e B risc e/roto8ic si 2emoragic cresc#t Metotre8at B creste risc#" to8icitatii 2emato"ogice a metotre8at#"#i 3#"/ami)e a ti)ia$etice B creste e/ect#" s#"/ami)e"or5 c# posi$i"itatea aparitiei acci)e te"or 2ipog"icemice. I-%'($. : 3piro o"acto a B sca)e e/icacitatea acesteia5 /a4oriza ) rete tia )e so)i#.': Tratame t#" simptomatic i )#reri )e i te sitate me)ie c# )i/erite "oca"izari .$0% : Este ecesara pr#)e ta "a pacie tii s#p#si i ter4e tii"or c2ir#rgica"e5 c2iar mi ore ."%'($#'0% .$% : : : : : : : : 2iperse si$i"itate "a oricare )i tre compo e tii pro)#s#"#i copii s#$ 12 a i c# /e$ra pro)#sa )e a/ecti# i 4ira"e i s#/icie ta 2epatoce"#"ara i s#/icie ta re a"a se4era #"cer gastr:)#o)e a" acti4e5 2emoragie )igesti4e5 $o"i 2emoragice )e/icit )e g"#cozo:%:/os/at2i)roge aza a)e oma )e prostate5 g"a#com c# # g2i i c2is5 ste oza pi"orica5 i"e#s para"itic5 miaste ie.c2iar e8tractii )e tare05 )eoarece aci)#" aceti"sa"ici"ic are e/ect a tiagrega t p"ac2etar5 care persista cate4a zi"e5 e8ista ) risc )e acci)e te 2emoragice.% 0.A&g"# ( C")#( )$%' 5 &)$%' C")#"! % ': ( comprimat /i"mat co ti e aci) aceti"sa"ici"ic 125 mg5 paracetamo" *5 mg5 ca/ei a a 2i)ra 15 mg5 ma"eat )e c"or/e irami a 2 mg si e8cipie ti. I-3 .. : A ticoag#"a te B creste risc#" 2emoragic : : : 21 .

$&': : "a pacie tii c# astm $ro sic poate )ec"a sa crize si a"te reactii )e tip a a/i"actic : pr#)e ta i caz )e a tece)e te )e #"cer gastro:)#o)e a" sa# 2emoragii )igesti4e5 i i s#/icie ta re a"a si 2epatica #soare. A%'-% "-$( +#'. S0#($3"!$9: : ta2ip ee c# a"ca"oza5 a/ectare 2epatica5 )eprimare "a i4e" 3?+ : ta2icar)ie 3e recoma )a i ter are )e #rge ta i spita"5 iar pe tr# com$aterea /e ome e"or )e 2epatoto8icitate "a paracetamo" se 4a a)mi istra ?: aceti"cistei a. )aca este ecesar5 )oza poate /i repetata5 /ara a )epasi 4 comprimate pe zi.% $37'(+': : t#"$#rari )igesti4e B epigastra"gii5 mici sa gerari )igesti4e5 grata5 4arsat#ri5 )iaree : mai rar= er#ptii c#ta ate5 e)em a gio e#rotic5 crize )e astm $ro sic : rar B agra #"ocitoza . : : 21 . : 3porti4ii tre$#ie ate tio ati ca me)icame t#" poate i )#ce poziti4area teste"or a ti)opi g : 3e recoma )a pr#)e ta i caz#" a)mi istrarii "a $o" a4ii c# i s#/icie ta respiratorie./ari gita5 /e$ra0 : rar B se)are acce t#ate5 som o"e ta5 o$osea"a5 )ar "a )oze mari. : &ro)#s#" poate i /"#e ta capacitatea )e a co )#ce 4e2ic#"e si #ti"a9e5 )i ca#za e8iste tei # #i risc )e R A e#ro"ogice. : ?# se recoma )a a)mi istrarea pro)#s#"#i i timp#" sarci ii si a"aptarii. D"!' + )"3 3' $3) .+%($(': 3e a)mi istreaza # comprimat /i"mat "a e4oie.: Me)icame te i )#ctoare e zimatice si $a#t#ri a"coo"ice B creste risc#" 2epatoto8icitatii : A"gopiri 5 pri co ti #t#" sa# i paracetamo"5 poate mo)i/ica rez#"tate"e )ozarii aci)#"#i #ric sa g#i e si a g"icemiei. R'$. C"-+'(7$(': A # se #ti"ize )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9 A se pastra "a temperat#ri s#$ 251+5 i am$a"a9#" origi a" : A # se "asa "a i )ema a copii"or.

c2iar e8tractii )e tare05 )eoarece aci)#" aceti"sa"ici"ic are e/ect a tiagrega t p"ac2etar5 care persista cate4a zi"e5 e8ista ) risc )e acci)e te 2emoragice.ce/a"ee5 migre e5 e4ra"gii5 )e ta"gii5 mia"gii5 artra"gii5 )#reri postoperatorii0 3tari /e$ri"e.$0% : Este ecesara pr#)e ta "a pacie tii s#p#si i ter4e tii"or c2ir#rgica"e5 c2iar mi ore .': Tratame t#" simptomatic i )#reri )e i te sitate me)ie5 c# )i/erite "oca"izari . G(0#$ 5$()$.$: A"te a a"gezice si a tipiretice5 aci) sa"ici"ic si )eri4ati5 com$i atii.$% : : : : : 2iperse si$i"itate "a oricare )i tre e8cipie tii pro)#s#"#i i s#/icie ta 2epatoce"#"ara i s#/icie ta re a"a se4era #"cer gastro:)#o)e a" acti4e5 2emoragie )igesti4e5 a/ecti# i 2emoragice sa# c# risc 2emoragic : )e/icit )e g"#cozo:%:/os/at )e2i)roge aza : copii c# 4arsta s#$ 15 a i : sarci a si a"aptare P('. &e tr# a re)#ce i te sitatea simptome"or gastro:i testi a"e5 me)icame t#" se poate a)mi istra )#pa mese. P C")#( )$%' C")#"! % ': ( comprimat co ti e aci) aceti"sa"ici"ic 251 mg5 paracetamo" 151 mg5 ca/ei a a 2i)ra 21 mg si e8cipie ti. 'isme oree.: asocierea c# a"te a tii /"amatoare esteroi)ie e prezi ta risc e/roto8ic si 2emoragic cresc#t : asocierea c# a ticoag#"a te ora"e creste risc#" acci)e te"or 2emoragice : i asociere c# s#"/ami)e"e a ti)ia$etice creste e/ct#" acestora si risc#" aparitiei acci)e te"or 2ipog"icemice : e/ect#" a ti2iperte si4 a" $eta:$"oca te"or sa# a" )i#retice"or poate /i scaz#t : 22 ."%'($#'0% . I-%'($.A-% -'7($&g . C"-%($ -3 . I-3 .$% %'($#'0% .% 0.

: asocierea c# me)icame te #ricoz#rice este #rmata )e sca)erea acti4itatii acestora : asocierea c# me)icame te i )#ctoare e zimatic5 creste 2epatoto8icitatea . i timp#" a)mi istrarii se 4a e4ita co s#m#" )e $a#t#ri a"coo"ice # se recoma )a a)mi istrarea i ai te )e c#"care +opii= # se a)mi istreaza i timp#" gripei5 4iroze"or respiratorii sa# a 4arice"ei B risc#" aparitiei si )rom#"#i ReDe pa a "a precizarea )iag ostic#"#i se e4ita a)mi istrarea "a copii sa# a)o"esce ti c# $o"i /e$ri"e ac#te ?# se recoma )a a)mi istrarea i timp#" sarci ii sa# a"aptarii. &oate i /"#e ta capacitatea )e a co )#ce 4e2ic#"e sa# #ti"a9e. Legate de paracetamol: rar reactii a"ergice ma i/estate pri er#ptii c#ta ete c# eritem sa# #rticarie tratame t#" pre"# git si )oze mari poate )etermi a e/rita i terstitia"a si ecroza papi"ara Legate de cafeina: 2! . ore.% $37'(+': : : : : : : : : Legate de acid acetilsalicilic: gastro:i testi a"e= greata5 4arsat#ri5 2emoragii )igesti4e ac#te gra4e sa# oc#"te si #"ceratii gastro:i testi a"e 2emato"ogice= epista8is5 gi gi4oragii5 risc cresc#t )e 2emoragii i tra si post: operatorii 2epatice= 2epatoto8icitate5 cresterea 4a"ori"or tra sami aze"or si /os/atazei a"Ea"i e reactii a"ergice= )e tip a a/i"actic5 ma i/estate pri er#ptii c#ta ate5 mai a"es #rticarie5 e)em a gio e#retic5 crize )e astm $ro sic. Re a"e= tratame t#" pre"# git poate )etermi a e/rita i terstitia"a si ecroza papi"ara. R'$./e o$ar$ita" si a"te a tiepi"eptice5 ri/ampici a0 : a$#z#" )e $a#t#ri a"coo"ice : pri co ti #t#" )e paracetamo" poate mo)i/ica rez#"tate"e )ozarii aci)#"#i #ric si a" g"icemiei A%'-% "-$( +#'.: a /ost sem a"ata cresterea to8icitatii "iti#"#i si a metotre8at#"#i i caz#" a)mi istrarii co comite te. ?e#ropsi2ice= a)mi istrarea i )oze mari pro4oaca ce/a"ee5 amete"i5 ti it#s5 som o"e ta sa# e8citatie5 co /#zie. $&': : : : : : : : "a pacie tii c# astm $ro sic si a"te a/ecti# i a"ergice respiratorii preca#tie i caz )e a tece)e te )e #"cer sa# 2emoragii )igesti4e i caz )e i s#/icie ta re a"a se recoma )a a)mi istrarea )oze"or "a i ter4a" )e .

: : 24 .cito"iza 2epatica c# icter5 /e ome e )e e ce/a"opatie 2epatica5 coma05 ecroza t#$#"ara re a"a5 c# e4o"#tie posi$i"a spre i s#/icie ta re a"a.@.: "a )oze mari pot sa apara i som ie5 epigastric.+%($(': Adulti si copii peste 15 ani= 1:2 comprimate )e 2:! ori pe zi5 /ara a )epasi * comprimate pe zi. S0#($3"!$9: : : : datorate acidului acetilsalicilic= t#"$#rari gastro:i testi a"e5 tra spiratii5 ti it#s5 sca)erea re4ersi$i"a a ac#itatii a#)iti4e5 ce/a"ee5 amete"i5 trem#r a" e8tremitati"or5 t#"$#rari )e 4e)ere. atorate cafeinei= )#reri a$)omi a"e sa# epigastrice5 greata5 4arsat#ri5 irita$i"itate5 er4ozitate5 tremor /i a" e8tremitati"or5 i som ie5 co /#zie5 /os/e e5 ti it#s5 cresterea )i#rezei. e"i iste5 pa"pitatii si )iscom/ort D"!' + )"3 3' $3) . C"-+'(7$(': A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9 A se pastra "a temperat#ri s#$ 251+5 i am$a"a9#" origi a" : A # se "asa "a i )ema a copii"or. La )oze mari= aci)oza respiratorie si meta$o"ica datorate paracetamolului: 4arsat#ri5 2emoragii )igesti4e5 s#pra)oza9#" pro4oaca 2epatoto8icitate . Tratame t= pro4ocarea 4arsat#rii sa# "a4a9 gastri5 a)mi istrarea )e car$i e acti4ate sa# a)mi istrarea a ti)ot#"#i= ?:aceti"cistei a I. Varstnici= 1:2 comprimate )e 2:! ori pe zi5 # mai m#"t )e 5 cp.

La copiii c# $o"i /e$ri"e se a)mi istreaza c# pr#)e ta )atorita risc#"#i )e aparitie a si )rom#"#i ReDe.$)'-%': #"%'-%'$!$: e/ect#" me)icame te"or a ticoag#"a te . comprimate e/er4esce te Copii= )oza # ica= K B 1 K comprimate e/er4esce te 'oza zi" ica ma8.% $37'(+': : : rar= reactii )e 2iperse si$i"itate5 /oarte rar= t#"$#rari gastrice5 trom$ocitope ie..$% : : : : : : : : : : se i terzice a)mi istrarea ca ) e8ista # risc cresc#t )e 2emoragii se a)mi istreaza #mai "a recoma )are me)ica"a i caz#" terapiei sim#"ta e c# ma)icame te a ticoag#"a te i i s#/icie ta g"#cozo:%:/os/at:)e2i)roge azei i astm sa# a"ergie "a sa"ici"ati i asociere c# a"te a tii /"amatoare B a tire#matice sa# s#$sta te a"erge e i t#"$#rari gastro:)#o)e a"e cor ice5 i i s#/icie ta re a"a i timp#" sarci ii5 mai a"es i #"time"e trei "# i.0 $&%' )'3 .A+# ( .P&0+ C C")#( )$%' '5'(7'+. C"-%($ -3 . C"-+'(7$(': : : : A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9 A se pastra "a temperat#ri s#$ 251+5 i am$a"a9#" origi a" A # se "asa "a i )ema a copii"or. La s#pra)ozare apar amete"i"e si ti it#s#" mai a"es "a copii si 4arst ici. 3e co s#"ta me)ic#". 25 . I-%'($. I-3 . D"!' + )"3 3' $3) .)eri4ati )e c#mari a5 2epari a0 : risc#" )e 2emoragii gastoi testi a"e "a a)mi istrarea sim#"ta a a cortizo #"#i : acti# ea e/ecte"or sec# )are a t#t#ror me)icame te"or a tire#matice esteroi)ie e : e/ect#" me)icame te"or care sca) g"icemia5 acti# ea e)orita a metotre8at#"#i 3ca)e e/ect#"= spiro o"acto ei5 /#rosemi)ei5 me)icame te ce /a4orizeaza e"imi area aci)#"#i #ric i g#ta R'$. 1:4 comprimate e/er4esce te +omprimate"e e/er4esce te se 4or )izo"4a comp"et i apa. . /e$ra si race"i.+%($(': Adulti= )oza # ica 1:2 comprimate e/er4esce te 'oza zi" ica ma8.'-%' C")#"! % ': 1 comprimat e//er4esce t co ti e= aci) aceti"sa"ici"ic 411 mg5 aci) ascor$ic 241 mg si e8cipie ti B 2i)roge citrat )e so)i#.$% : +e/a"ee #soare sa# me)ii.% 0.

% 0. 3tari /e$ri"e.$% %'($#'0% . $&': La pacientii cu astm $ro sic si a"te a"ergii respiratorii5 ca si "a cei c# 2iperse si$i"itate "a a a"gezice si a tire#matice poate )ec"a sa crize )e astm si a"te reactii a"ergice )e tip a a/i"actic. G(0#$ 5$()$. I-3 .': Tratame t#" simptomatic a" )#rerii )e i te sitate #soara si me)ie5 c# )i/erite "oca"izari= mia"gii5 e4ra"gii5 ce/a"ee5 )#reri postoperatorii5 artra"gii.$% : : : : : 2iperse si$i"itate "a oricare )i tre e8cipie tii pro)#s#"#i i s#/icie ta 2epatoce"#"ara i s#/icie ta re a"a se4era #"cer gastro:)#o)e a" acti4e5 2emoragie )igesti4e5 a/ecti# i 2emoragice sa# c# risc 2emoragic : )e/icit )e g"#cozo:%:/os/at )e2i)roge aza : copii c# 4arsta mai mica )e * a i."%'($#'0% .$= a a"gezice si a tipiretice si stim#"a t psi2omotor s"a$ si a timigre os pri ca/ei a. 2% .: : asocierea c# a"te a tii /"amatoare esteroi)ie e prezi ta risc e/roto8ic si 2emoragic cresc#t : asocierea c# a ticoag#"a te ora"e creste risc#" acci)e te"or 2emoragice : asocierea c# me)icame te i )#ctoare e zimatic5 creste 2epatoto8icitatea : a$#z#" )e $a#t#ri a"coo"ice : pri co ti #t#" )e paracetamo" poate mo)i/ica rez#"tate"e )ozarii aci)#"#i #ric si a" g"icemiei A%'-% "-$( +#'.E#. Copii: La copii c# simptome )e $o"i /e$ri"e ac#te e8ista risc#" aparitiei si )rom#"#i ReDe. I-%'($. ) g( C")#( )$%' C")#"! % ': ( comprimat co ti e aci) aceti"sa"ici"ic !51 mg5 paracetamo" 2!1 mg5 ca/ei a a 2i)ra 21 mg si e8cipie ti= ami)o 5 ta"c5 streat )e mag ezi#. C"-%($ -3 .

?# tre$#ie /o"osit i )oze mari sa# timp i )e"# gat /ara recoma )area me)ic#"#i S0#($3"!$9: 3imptome )atorate aci)#"#i aceti"sa"ici"ic= t#"$#rari gastroi testi a"e5 amete"i5 ce/a"ee5 ti it#s si s#r)itate partia"a5 t#"$#rari respiratorii5 stare )e e8citatie5 co /#zie5 2a"#ci atii5 co 4#"sii5 coma.Sarcina si alaptarea= Este co trai )icata a)mi istrarea i #"tim#" trimestr# )e sarci a. 3e recoma )a tratame t #rge t i spita".% $37'(+': : t#"$#rari )igesti4e= epigastra"gii5 mici sa gerari )igesti4e5 greata5 4arsat#ri5 )iaree : reactii a"ergice )e tip a a/i"actic= er#ptii c#ta ate5 e)em a gio e#retic5 crize )e astm : tratame t#" co ti ##5 i )e"# gat poate a/ecta to8ic ri ic2i#" B e/rita i terstitia"a5 ecroza papi"ara : re"ati4 rar poate sa apara reactie a a/i"actoi)a merga ) pa a "a as/i8ie sa# co"aps D"!' + )"3 3' $3) . 'oza poate /i cresc#ta pa a "a !:4 comprimate pe zi5 )e pre/eri ta i timp#" mese"or5 c# # pa2ar )e apa sa# a"te "ic2i)e. 3imptome )atorate paracetamo"#"#i= "a )oze /oarte mari apar sem e )e to8icitate 2epatica.+%($(': 1 comprimat "a e4oie. 2* . ?# a/ecteaza capacitatea )e a co )#ce 4e2ic#"e sa# #ti"a9e. C"-+'(7$(': : A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9 : A se pastra "a temperat#ri i tre 15:251+5 i am$a"a9#" origi a" : A # se "asa "a i )ema a copii"or. 3imptome )atorate ca/ei ei= ta2icar)ie5 e8trasisto"e5 i som ie5 t#"$#rari respiratorii5 tremor. R'$.

$% : : : : : : : : : : : : : : : : : 2iperse si$i"itate "a oricare )i tre e8cipie tii pro)#s#"#i i s#/icie ta 2epatoce"#"ara i s#/icie ta re a"a se4era #"cer gastro:)#o)e a" acti4e5 2emoragie )igesti4e5 a/ecti# i 2emoragice sa# c# risc 2emoragic )e/icit )e g"#cozo:%:/os/at )e2i)roge aza copii c# 4arsta s#$ 15 a i sarci a si a"aptare P('.$: A a"gezice si a tipiretice5 )eri4ati )e aci) aceti"sa"ici"ic si com$i atii.': : )#reri )e i te sitate me)ie sa# se4era c# )i/erite "oca"izari= ce/a"ee5 migre e5 e4ra"gii5 mia"gii5 artra"gii5 a"gii )e tare sa# i s/era ORL5 )isme oree. &r#)e ta i caz )e a tece)e te )e #"cer sa# )e 2emoragii )igesti4e &r#)e ta "a pacie tii s#p#si i ter4e tii"or c2ir#rgica"e5 c2iar mi ore5 e8ista ) risc )e acci)e te 2emoragice +o)ei a a)mi istrata i )oze mari5 timp i )e"# gat5 poate )ez4o"ta )epe )e ta. : 3tari /e$ri"e.F$+. I-3 . ?# se recoma )a i gestia )e $a#t#ri a"coo"ice +o)ei e poate impie)ica e"imi area secretii"or tra2eo:$ro sice "a pacie tii c# t#se pro)#cti4a &reca#tii )e aseme ea "a= persoa e"e )e$i"itate /izic5 c# "ezi# i cra ie e5 2iperte si# e i tracra ia a5 a$)ome ac#t5 2ipotiroi)ism5 2ipertro/ie )e prostata sa# strict#ri #retra"e. G(0#$ 5$()$. 2."-$& P C")#( )$%' C")#"! % ': ( comprimat co ti e aci) aceti"sa"ici"ic 211 mg5 paracetamo" 211 mg5 ca/ei a a 2i)ra 25 mg5 /e o$ar$ita" 25 mg5 /os/at )e co)ei a 2emi2i)rat 11 mg si e8cipie ti.$% %'($#'0% . C"-%($ -3 . 3porti4ii tre$#ie ate tio ati ca poate )#ce "a poziti4area teste"or a ti)opi g."%'($#'0% . .$0% : "a pacie tii c# astm $ro sic si a"te a/ecti# i a"ergice respiratorii "a pacie tii c# 2iperse si$i"itate "a a a"gezice a tii /"amatorii pot /i )ec"a sate crize )e astm $ro sic si a"te reactii a"ergice )e tip a a/i"actic.

'oza #z#a"a este )e 1 comprimat5 a)mi istrat ora" "a e4oie. !nsuficienta renala= se recoma )a a)mi istrarea # or )oze mai mici )ecat ce"e #z#a"e pe tr# a)#"ti. C"-+'(7$(': : : : 2- . $&': pr#)e ta i i s#/icie ta re a"a si 2epatica #soare B mo)erate copii= /o"osirea "a gripa5 4iroze respiratorii sa# 4arice"a # se recoma )a5 risc )e aparitie a si )rom#"#i ReDe preca#tii "a persoa e"e 4arst ice: )eprimare respiratorie c# recoma )area me)ic#"#i i sarci a si a"aptare poate i /"#e ta egati4 capacitatea )e a co )#ce 4e2ic#"e : : : : : R'$. 'aca este ecesar5 )oza se poate repeat "a i ter4a"e )e 4:% ore5 /ara a )epasi 4 comprimate pe zi.: : c# a"te a tii /"amatoare esteroi)ie e5 metotre8at5 s#"/ami)e a ti)ia$etice5 pro$e eci) sa# a"te #coz#rice5 spiro o"acto a5 )eprima te a"e 3?+5 a tico"i ergice si a ti)iareice5 a ticoag#"a te5 me)icame te i )#ctoare e zDmatic si $a#t#ri a"coo"ice5 /e itoi a.I-%'($. 3ca)e #mar#" )e trom$ocite5 creste 4a"ori"e tra sami aze"or si /os/atazei a"ca"i e. Varstnici= i itia" se a)mi istreaza 9#matate )i )oza recoma )ata a)#"ti"or5 cresca ) e4e t#a"5 i /# ctie )e to"era ta si ecesitati. D"!' + )"3 3' $3) .+%($(': &ro)#s#" se a)mi istreaza #mai a)#"ti"or si copii"or peste 15 a i. A%'-% "-$( +#'.% $37'(+': : : : : : : : rar reactii a"ergice B er#ptii c#ta ate c# eritem sa# #rticarie5 e)em a gio e#rotic5 crize )e astm $ro sic $ro 2ospasm5 )eprimare respiratorie5 co stipatie5 greata5 4arsat#ri5 som o"e ta )i#r a t#$#rari )e coor)o are si )e ec2i"i$r#5 )e )ispozitie 2emoragii )igesti4e ac#te gra4e sa# oc#"te si #"ceratii gastro:i testi a"e5 epista8is5 gi gi4oragii rar "a )oze mari= 4erti9 c# ce/a"ee5 ti it#s5 som o"e ta5 e8citatie5 co /#zie5 e"i iste5 pa"pitatii si )isco /ort epigastric. Tratame t#" pre"# git c# )oze mari poate )etermi a a/ectare re a"a si )epe )e ta )e co)ei e sa# /e o$ar$ita".% 0. S0#($3"!$9: : acci)e ta" se poate i gera o )oza mai mare )ecat cea recoma )ata5 ime)iat se 4a a)resa me)ic#"#i sa# 4a merge "a spita" A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9 A se pastra "a temperat#ri i tre 15:251+5 i am$a"a9#" origi a" A # se "asa "a i )ema a copii"or. &ro)#s#" # tre$#ie /o"osit i )oze mari sa# timp i )e"# gat /ara recoma )area me)ic#"#i.

0 7 %$) -$ C C")#( )$%' '5'(7'+.U#+$( .': : stari /e$ri"e si gripa"e : a/ecti# i re#matisma"e : e4ra"gii5 )#reri )e tare : migre e5 ce/a"ee C"-%($ -3 .'-%' C")#"! % ': : aci) aceti"sa"ici"ic !!1mg : aci) ascor$ic .@itami a +0 211 mg : e8cipie ti I-3 .$% %'($#'0% .$% : : : : : : : : : : : : : copii mai mici )e 4 a i a"ergie "a aci) aceti"sa"ici"ic sa# "a me)icame te a tii /"amatoare #"cer gastro:)#o)e a"5 $o"i 2emoragice sa# c# risc 2emoragic g#ta B "itiaza re a"a5 at# ci ca ) )oza )e @it + )epaseste 1g #"tim#" trimestr# )e sarci a P('.$0% &$ 5"&"+ (': "a copii este ecesar sa se respecte poso"ogis i /# ctie )e 4arsta si gre#tate a tece)e te )e #"cer gastro:)#o)e a" sa# 2emoragii )igesti4e $o"i e"e ri ic2i#"#i ast cic"#ri a$# )e te tratame t asociat c# a ticoag#"a te tratame t asociat c# a"t me)icame t a tii /"amator : sarci a5 mai a"es i #"tim#" trimestr# : a"aptare : i caz#" /o"osirii )ispoziti4e"or i tra#teri e !1 ..

/ara sare0 sa# 2iposo)at . Adulti: 1:! comprimate )e 4 ori i 24 )e ore Copii= #mai co /orm i )icatii"or me)ic#"#i A # se )epasi 111 mg )e aci) aceti"sa"ici"ic pe Eg corp pe zi !n medie= )e "a 4:11 a i= K : 1 comprimate )e 4 ori i 24 )e ore 'e "a 11:15 a i= 1:2 comprimate )e 4 ori i 24 )e ore C"-+'(7$(': A # se )epasi )ata "imita )e #ti"izare i )icate pe am$a"a9 A se pastra "a a)apost )e #mi)itate si ca")#ra.5 mg so)i#m si sa ti a seama )e acest "#cr# i sta$i"irea regim#"#i zi" ic. I)#"(%$-%: I caz )e regim )eso)at . !1 .+%($('= +omprimate"e se 4or )izo"4a i tr:# pa2ar c# apa.R'$. A # se "asa "a i )ema a copii"or.% $37'(+': : pot sa apara zgomote i #rec2i5 se zatia )e sca)ere a ac#itatii a#)iti4e5 )#reri )e cap5 aceste simptome )e ote )e o$icei o s#pra)ozare c# aci) aceti"sa"ici"ic : posi$i" sa apara )#reri )e stomac5 sa gerare a m#coasei aza"e5 a gi giei5 )#reri a$)omi a"e5 caz i care tre$#ie a # tat me)ic#" : i caz#ri rare apare 2emoragie5 er#ptie c#ta ata sa# crize )e astm : i caz )e sarci a aci)#" aceti"sa"ici"ic poate pre"# gi tra4a"i#" si i tarsia )ata asterii D"!' + )"3 3' $3) . 3e recoma )a sa # se a)mi istreze pro)#s#" "a s/arsit#" zi"ei.sarac i sare0 tre$#ie sa se stie ca /iecare comprimat )e (&3ARI? c# @itami a + co ti e apro8imati4 4.

% 0. +o ti #area a)mi istrarii creste risc#" )e )eces.$% %'($#'0% . # se recoma )a asocierea metamizo"#"#i c# a"te me)icame te c# osc#te ca mie"oto8ice poate i teractio a c# captopri"5 "iti#5 metotre8at si triametere poate mo)i/ica e/icacitatea a ti2iperte si4 si )i#retice"or5 c# e8ceptia /#rosemi)ei i ai tea i ceperii tratame t#"#ieste ecesara o a am eza ate ta pri4i ) e4e t#a"e"e a/ecti# i a"ergice.$: A a"gezice si a tipiretice5 )eri4ati )e pirazo"o a I-3 . !2 C"-%($ -3 .2.$0% : I-%'($. 'eoarece agra #"ocitoza apare easteptat si este i )epe )e ta )e )oza si )e )#rata tratame t#"#i5 i caz#" aparitiei /e$rei siJsa# a gi ei siJsa# #"ceratii"or $#ca"e se imp# i trer#perea ime)iata a tratame t#"#i si e/ect#area #rge ta a 2emogramei. $&': : .$% : P('.': : : : : : : : : : : : : : : )#reri ac#te se4ere post"ezio a"e sa# postoperatorii co"ici5 )#reri )e ca#za t#mora"a a"te )#reri se4ere ac#te sa# cro ice5 at# ci ca ) a"te mi9"oace terape#tice # s# t i )icate com$aterea /e$rei5 at# ci ca ) aceasta este re/ractara "a a"t tratame t 2iperse si$i"itate "a metamizo" sa# oricare )i e8cipie tii pro)#s#"#i 2iperse si$i"itate "a )eri4atii )e pirazo" i to"era ta "a a tii /"amatoare esteroi)ie e . I caz#" tratame t#"#i )e "# ga )#rata este ecesara s#pra4eg2erea me)ica"a perio)ica.$&) C")#( )$%' C")#"! % ': ( comprimat co ti e metamizo" so)ic 511 mg G(0#$ 5$()$.D'( 7$% 3' # ($!"&"-$ A&g"."%'($#'0% .AI?30 a/ecti# i a"e ma)#4ei 2ematopoetice a tece)e te )e agra #"ocitoza )e/icit )e g"#cozo:%:/os/at:)e2i)roge aza por/irie 2epatica ac#ta s#gari s#$ ! "# i sa# s#$ 5 Eg gre#tate metamizo"#" poate )ec"a sa aparitia )e /e ome e a"ergice )e tip a a/i"actic5 )e e8emp"# agra #"ocitoza sa# soc.: : : : A%'-% "-$( +#'.

: D"!' + )"3 3' $3) . Aparat renal= /oarte rar i s#/icie ta re a"a ac#ta sa# e/rita i terstitia"a . 4.: : : : I caz#" pacie ti"or c# risc cresc#t )e soc a a/i"actic5 pro)#s#" se 4a a)mi istra #mai )aca este a$so"#te ecasar &e tr# #rmatoare"e a/ecti# i risc#" )e soc a a/i"actic este mai mare= astm $ro sic5 ri ita a"ergica5 #rticarie5 i to"era ta "a a"coo" eti"ic5 pacie ti c# i to"era ta "a co"ora ti si "a co ser4a ti 3arci a si a"aptarea= "a /at e8ista risc#" a/ectarii 2emato"ogice5 a)mi istrat i ai tea asterii poate i c2i)e premat#r ca a"#" arteria"5 este co trai )icata a)mi istrarea "#i i prim#" si i #"tim#" trimestr# )e sarci a5 iar i a" )oi"ea #mai )aca este a$so"#t ecesar. Crize de astm= pot aparea crize )e astm $ro sic Tegumente si mucoase= pot aparea #rticarie5 er#ptii mac#"opap#"oase. S0#($3"!$9: : : : : : : greata5 )#reri a$)omi a"e5 a/ectarea /# ctiei re a"e si mai rar= simptome "a i4e"#" 3?+ B 4erti95 som o"e ta5 coma5 co 4#"sii sca)erea te si# ii arteria"e pa a "a soc si t#"$#rari )e ritm "a )oze /oarte mari e"imi area # #i meta$o"it eto8ic . Varstnici= se a)m istreaza )oze mi ime e/icace5 )i ca#za posi$i"e"or a/ecti# i "a /# ctia re a"a sa# 2epatica. Modificari #ematologice= rar pot sa apara "e#cope ie5 agra #"ocitoza sa# trom$ocitope ie. !! C"-+'(7$(': : : : . A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9 A se pastra "a temperat#ri i tre 15:251+5 i am$a"a9#" origi a" A # se "asa "a i )ema a copii"or. Copii sub 15 ani= # se a)mi istreaza metamizo" s#$ /orma )e comprimate. 3e a)mi istreaza ime)iat a)re a"i a5 )e pre/erat I@ "e t5 i 5:15 mi 5 sa# I@ "e t sa# i per/#zie 2emis#cci at )e 2i)rocortizo 211:511 mg. R'$.+%($(': Adulti si copii peste 15 ani= 3e a)mi istreaza ora" 1:2 comprimate o )ata. I )oze recoma )ate # i /"#e teaza capacitatea )e a co )#ce 4e2ic#"e si #ti"a9e.aci) r#$azo ic0 poate )etermi a co"orarea i ros# a #ri ei. )e ore )#pa a)mi istrare se i trer#pe a"aptarea. 'oza pe 24 )e ore # tre$#ie sa )epaseasca 5 g metamizo". 3e imp# e i trer#perea ime)iata a tratame t#"#i. La e4oie5 se poate repeta pa a "a ce" m#"t )e 4 ori pe zi. )aca a)mi istrarea )e metamizo" este rece ta se poate /ace "a4a9 gastric sa# se a)mi istreaza car$# e acti4at meta$o"it#" pri cipa" poate /i i )epartat pri 2emo)ia"iza5 2emo/i"trare5 2emoper/#zie sa# /i"trare p"asmatica. $acientii cu insuficienta renala sau #epatica= # se a)mi istreaza )oze mari5 )oar )aca a)mi istrarea este )e sc#rta )#rata.% $37'(+': "eactii anafilactice si anafilactoide: apar rar5 ime)iat sa# "a cate4a ore )e "a a)mi istrare si se ma i/esta pri )isp ee ac#ta5 $ro 2ospasm si e)em "ari gia 5 2ipote si# e ateria"a merga ) pa a "a co"aps5 #rticarie etc.

Risc#" )e soc a a/i"actic este mai mare "a pacie tii c# astm $ro sic5 ri ita a"ergica si #rticarie. Me)icame t#" poate pro4oca= 2ipote si# e arteria"a5 2ipoto ie5 2ipo4o"emie5 )es2i)ratare5 i sta$i"itate 2emo)i amica5 soc 2emo)i amic5 2iperpire8ie.$% : : : : : : : : : 2iperse si$i"itate "a metamizo" sa# "a oricare )i tre compo e tii pro)#s#"#i a tece)e te )e reactii a"ergice "a )eri4atii )e pirazo" i to"era ta "a a tii /"amatoare"e esteroi)ie e .1g<2 )& S"&0% ' -9'.%$2 &$.$% %'($#'0% .: : : : c# a"te me)icame te mie"oto8ice c# captopri"#"5 "iti#"5 metotre8at#" si triamtere #" poate mo)i/ica e/icacitatea a ti2iperte si4e"or si )i#retice"or !4 . I caz )e agra #"ocitoza5 ca ) apare /e$ra5 a gi a siJsa# #"ceratii $#ca"e este o$"igatorie i trer#perea tratame t#"#i si e/ect#area #rge ta a 2emogramei. I-3 .':)#reri ac#te se4ere posttra#matice sa# postoperatorii5 )#reri co"icati4e5 )#reri )e ca#za t#mora"a 5 )#reri se4ere ac#te sa# cor ice5 com$aterea /e$rei ca ) acesta este re/ractara "a a"t tratame t C"-%($ -3 . G(0#$ 5$()$.% 0.$: A a"gezice si a tipiretice5 )eri4ati )e pirazo"o a. I-%'($.$&) . C")#"! % ': O /io"a co ti e 2 m" so"#tie i 9ecta$i"a5 care este comp#sa )i metamizo" so)ic a 2i)r# 1 g5 s#$ /orma )e metamizo" so)ic mo o2i)rat 1515 g si e8cipie t apa.$0% : ATENTIE= Acest me)icame t poate pro4oca /e ome e a"ergice )e tip a a/i"actic5 merga ) pa a "a agra #"ocitoza sa# soc. +o ti #area a)mi istrarii )#ce "a )eces.A&g". I aceste caz#ri pro)#s#" se 4a a)mi istra #mai )aca este a$so"#t ecasar si s#$ stricta s#pra4eg2ere me)ica"a.AI?30 a/ecti# i a"e ma)#4ei 2ematopoietice a tece)e te )e agra #"ocitoza )e/icit )e g"#cozo:%:/os/at)e 2i)roge aza por/irie ac#ta s#gari c# 4arsta s#$ ! "# i sa# gre#tate s#$ 5 Eg P('."%'($#'0% .

A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9 A se pastra "a temperat#ri i tre 15:251+5 i am$a"a9#" origi a" A # se "asa "a i )ema a copii"or.% $37'(+': "eactii anafilactice si anafilactoide: apar rar5 ime)iat sa# "a cate4a ore )e "a a)mi istrare si se ma i/esta pri )isp ee ac#ta5 $ro 2ospasm si e)em "ari gia 5 2ipote si# e ateria"a merga ) pa a "a co"aps5 #rticarie Crize de astm= pot aparea crize )e astm $ro sic "a pacie tii c# astm "a AI?3 Tegumente si mucoase= pot aparea #rticarie5 er#ptii mac#"opap#"oase Cardiovasculare= i /# ctie )e )oza apar reactii 2ipote si4e5 mai a"es "a i 9ectare I@ rapi)a Modificari #ematologice= rar pot sa apara "e#cope ie5 agra #"ocitoza sa# trom$ocitope ie. La e4oie5 se poate repeta a)mi istrarea5 /ara a )epasi 2. Capacitatea de a conduce autove#icule sau de a folosi utila%e= a)mi istrat i )oze recoma )ate # are e/ecte as#pra acestei capacitate.aci) r#$azo ic0 poate )etermi a co"orarea i ros# a #ri ei.5g pe tr# o )at si 5g pe zi. La /at e8ista risc#" a/ectarii 2emato"ogice. Aparat renal= /oarte rar i s#/icie ta re a"a ac#ta sa# e/rita i terstitia"a. 3e imp# e i trer#perea ime)iata a tratame t#"#i. Copii intre 1 si 1& ani:)oza #z#a"a este )e %:1% mg metamizo" so)icJEg si zi5 i 9ectata IM sa# I@ "e t. S0#($3"!$9: : : : : : : : greata5 )#reri a$)omi a"e5 a/ectarea /# ctiei re a"e si mai rar= simptome "a i4e"#" 3?+ B 4erti95 som o"e ta5 coma5 co 4#"sii sca)erea te si# ii arteria"e pa a "a soc si t#"$#rari )e ritm "a )oze /oarte mari e"imi area # #i meta$o"it eto8ic . O)ata a)mi istrat se i trer#pe a"aptarea 4. D"!' + )"3 3' $3) . $acientii cu insuficienta renala sau #epatica= # se a)mi istreaza )oze mari5 )oar )aca a)mi istrarea este )e sc#rta )#rata. )e ore. Atat tratame t#" i to8icatiei si pre4e irea comp"icatii"or ecesita i ter area i tr:o # itate )e terapie i te si4a. Copii intre ' si 11 luni: )oza #z#a"a este )e %:1% mg metamizo" so)icJEg si zi5 i 9ectata IM sa# I@ "e t. Varstnici= se a)m istreaza )oze mi ime e/icace5 )i ca#za posi$i"e"or a/ecti# i "a /# ctia re a"a sa# 2epatica.: poate se sca)a co ce tratia p"asmatica a cic"ospori ei A%'-% "-$( +#'.+%($(': Adulti si copii peste 15 ani= 3e a)mi istreaza IM sa# I@ "e t K :1 /io"a o )ata pe zi. )aca a)mi istrarea )e metamizo" este rece ta se poate /ace "a4a9 gastric sa# se a)mi istreaza car$i e acti4ate meta$o"it#" pri cipa" poate /i i )epartat pri 2emo)ia"iza5 2emo/i"trare5 2emoper/#zie sa# /i"trare p"asmatica. A)mi istrarea metamizo"#"#i i prim#" si i #"tim#" trimestr# )e sarci a5 s# t co trai )icate. $&': Sarcina si alaptarea= pot aparea e/ecte teratoge e. R'$. !5 C"-+'(7$(': : : : .

ri ita a"ergica : #rticarie : i to"era ta "a a"coo" : pacie ti c# i to"era ta "a co"ora ti si co ser4a ti I-%'($."%'($#'0% . $&': Sarcina si alaptarea(: La /at e8ista risc#" a/ectarii 2emato"ogice. &e tr# #rmatoare"e a/ecti# i risc#" soc#"#i a a/i"actic este mai mare= : astm $ro sic a""ergic.% 0.$0% : Ate tieL Acest me)icame t poate pro4oca /e ome e a"ergice )e tip a a/i"actic= agra #"ocitoza sa# soc. P('.: : : : : asocierea metamizo"#"#i c# a"te me)icame te c# osc#te ca mie"oto8ice # este recoma )a$i"a )eri4atii )e pirazo"o a pot i teractio a c# captopri"#"5 "iti#5 metotre8at si triamtere metamizo"#" poate sa mo)i/ice e/icacitatea a ti2iperte si4e"or si )i#retice"or metamizo"#" poate sca)ea co ce tratia p"asmatica a cic"ospori e"or A%'-% "-$( +#'.$% %'($#'0% .A&g"!"-' C")#( )$%' C")#"! % ': ( comprimat co ti e metamizo" so)ic 511 mg si e8cipie ti ami)o )e por#m$5 po"i4i)o a5 ta"c5 stearat )e Mg. C"-%($ -3 .AI?305 a/ecti# i a"e ma)#4ei 2ematopoietice5 a tece)e te )e agra #"ocitoza5 )e/icit )e g"#cozo:%:/os/at)e2i)roge aza5 por/irie 2epatica ac#ta5 s#gari s#$ ! "# i.$% : Hiperse si$i"itate "a metamizo" sa# "a oricare )i tre e8cipie tii pro)#s#"#i5 a tece)e te a"ergice "a )eri4atii )e pirazo"5 i to"era ta "a a tii /"amatoare"e esteroi)ie e .': '#reri ac#te se4ere post"ezio a"e sa# postoperatorii5 co"ici5 )#reri )e ca#za t#mora"a5 a"te )#reri se4ere ac#te sa# cor ice5 at# ci ca ) a"te mi9"oace terape#tice # s# t i )icate. A)mi istrarea metamizo"#"#i i prea9ma asterii poate pro4oca i c2i)erea premat#re a ca a"#"#i !% . I-3 .$: A a"gezice si a tipiretice5 )eri4ati )e pirazo"o e. G(0#$ 5$()$. +om$aterea /e$rei5 at# ci ca ) aceasta este re/ractara "a a"t tratame t.

)e ore. : : !* . D"!' + )"3 3' $3) . Aparat renal: rar poate aparea i s#/icie ta re a"a5 i sotita )e si )rom /rotic5 c# protei #rie. Tegumente si mucoase: &ot sa apara #rticarie5 er#ptii mac#"opap#"oase5 etc Modificari #ematologice: Rar pot sa para "e#cope ie si /oarte rar agra #"ocitoza sa# trom$ocitope ie. R'$.% $37'(+': "eactii anafilactice si anafilactoide: 'esi pot sa apara rar5 reactii"e a a/i"actice se ma i/esta pri )isp ee ac#ta5 ap ee pri $ro 2ospasm si e)em "ari gia 5 2ipote si# e arteria"a5 merga ) pa a "a co"aps5 #rticarie.arteria". S0#($3"!$9: Semnele si simptomele into)icatiei: : greata5 )#reri a$)omi a"e5 a/ectarea /# ctiei re a"e5 simptome "a i4e" 3?+5 sca)erea te si# ii arteria"e pa a "a soc si ta2icar)ie. Capaciatatea de a conduce ve#icule sau a folosi utila%e: A)mi istrat i )oze"e recoma )ate # are e/ecte as#pra capacitatii )e a co )#ce 4e2ic#"e sa# /o"osi #ti"a9e.+%($(': Adulti si copii peste 15 ani: : se a)mi istreaza ora" 1:2 comprimate A"gozo e o )ata : "a e4oie se repeta )oza )e ce" m#"t 4 ori pe zi : i 24 )e ore # tre$#ie sa )epaseasca 5 g $acienti cu insuficienta renala sau #epatica: : # se a)mi istreaza )oze mari )i ca#za e"imi arii i tarziate a metamizo"#"#i Vastnici: : se a)mi istreaza )oze"e mi ime e/icace )i ca#za ca atat /# ctia re a"a cat sic ea 2epatica pot /i a/ectate Copii sub 15 ani: : "a copiii s#$ 15 a i # se a)mi istreaza metamizo" s#$ /orma )e comprimate. : (ri a se poate co"ora i ros#. Crize de astm: apare criza "a pacie tii c# astm "a AI?3. E4o"#tia poate /i rapi) "eta"a )aca # se a)mi istreaza rapi) I@ a)re a"i a5 i tro)#sa i 5:15 mi 5 siJsa# 2emis#cci at )e 2i)rocortizo 251:511 mg. Tratamentul: : "a4a9 gastric5 a)mi istrare )e car$# e me)ici a" : 2emo)ia"iza5 2emo/i"trare5 2emoper/#zie sa# /i"trare p"asmatica : i ter are i orice caz "a terapie i te si4a C"-+'(7$(': A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9 A se pastra "a temperat#ri i tre 15:251+5 i am$a"a9#" origi a" : A # se "asa "a i )ema a copii"or. A)mi istrare co trai )icate i prim#" si i #"tim#" trimestr# )e sarci a. 'e aseme ea )#pa a)mi istrarea metamizo"#"#i se i trer#pe a"aptarea 4.

% 0-' %'($#'0% .% $37'(+'= +e"e mai serioase s# t )iscrazii"e sa g#i e= agra #"ocitoza5 "e#cope ie5 trom$ocitope ie si "a /e" )e gra4 soc#" a a/i"actic.$0% : Metamizo"#" # se recoma )a pacie ti"or i sta$i"i 2emo)i amic5 astmatici"or5 $o" a4i"or c# i s#/icie ta 2epatica sa# re a"a gra4a.# . La copii mai mici )e ! "# i sa# c# gre#tate mai mica )e 5 Eg a)mi istrarea se /ace #mai i caz#ri imperios ecesare.48 !1:%1 pic0.'= )#reri se4ere5 ac#te sa# cor ice5 asociate c# )#reri re#matice5 ce/a"ee5 spasme m#sc#"are sa# co"ici "a i4e"#" tract#"#i #ri ar gastro: i testi a"5 cai"or $i"iare5 ri ic2i"or sa# tract#"#i #ri ar i /erior5 )#reri )e tare sa# )e origi e t#mora"a5 )#reri posttra#matice sa# postopratorii. R'$. !n cazul copiilor pro)#s#" se a)mi istreaza i /# ctie )e gre#tatea corpora"a a acestora . !. ?# se recoma )a a)mi istrarea asociata c# a"coo".ma8 41110 mg i !:4 prize . +a a tipiretic se /o"oseste at# ci ca ) /e$ra este re/ractara "a a"t tratame t. .!1:%1 pic05 )oza zi" ica 1111:!111 ..15:251+05 /erit )e "#mi a.N'7($&g S"&0% ' "($&$ . D"!' + )"3 3' $3) .:1* mgJEg0 P$+%($(': "a temperat#re camerei .% : A)mi istrarea co comite ta c# c"orpromazi poate )#ce "a aparitia 2ipotermiei se4ere. I-3 .$%0( C")#"! % '= 45< metamizo" so)ic5 pe tr# #z ora" A.$% = ?# se a)mi istreaza pacie ti"or c# a"ergie "a pirazo"o e .+%($('= Adulti si adolescenti peste 15 ani= )oza # ica #z#a"a=511:1111 mg .metamizo"5 propi/e azo a5 /e i"$#tazo a0 sa# $o"i meta$o"ice . I-%'($. C"-%($ -3 .$% %'($#'0% . Am$e"e reactii s# t i sa rare.por/irie 2epatica5 )e/icit co ge ita" )e g"#coza:%:/os/at )e 2i)roge aza5 gra #"ope ie0 P('. &oate sca)ea i4e"#" seric a" cic"ospori e"or.$= are acti# e a a"gezica5 a tipiretica5 a tispastica si a tii /"amatorie.

.. I-3 . D"!' + )"3 3' $3) .+%($(': Adulti si copii peste 12 ani= 1 p"ic )e 4:% ori pe zi5 "a i ter4a" )e 4 ore. ?# se #ti"zeaza mai m#"t )e .': : : : : : : sca)erea /e$rei asociata )i/erite"or i /ectii $acterie e sa# 4ira"e ."%'($#'0% . S0#($3"!$9: )aca ati "#at o )oza mare a)resati:4a me)ic#"#i5 sem e"e )e i to8icatie pot aparea si )#pa cate4a zi"e. P$+%($(': A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9 A se pastra "a temperat#ri i tre 15:251+5 i am$a"a9#" origi a" : A # se "asa "a i )ema a copii"or.C G($-0&' #'-%(0 +"&0% ' "($&$ C")#"! % ': 511 mg paracetamo"5 21mg aci) ascor$ic5 e8cipie ti. : : !- .4iroze0 ame"iorarea )#reri"or m#sc#"are si artic#"are )i racea"a si gripa ame"iorarea )#reri"or )e i te sitate #soara pa a "a mo)erata )e ca#ze ei /"amatorii ame"iorarea )#reri"or apar#te )#pa "ezi# i si i ter4e tii c2ir#rgica"e.& -' D$&'(".g za2ar i sarci a si a"ptare se a)mi istreaza c# pri)e ta # i /"#e teaza capacitatea )e a co )#ce 4e2ic#"e C"-%($ -3 . p"ic#ri pe zi.$0% : : : : : : : R'$.. 2iperse si$i"itate "a paracetamo"5 aci) ascor$ic sa# e8cipie tii me)icame t#"#i a/ecti# i 2epatice sa# re a"e se4ere # se recoma )a a)mi istrarea gra #"e"or impre# a c# a"te me)icame te ce co ti paracetamo" co trai )icate co s#m#" )e a"coo" )#rata tratame t#"#i # tre$#ie sa )epaseasca ! zi"e se a)mi istreaza i )oze recoma )ate "a copii i tre 2 si 12 a i se a)mi istreaza c# pr#)e ta "a )ia$etici5 co ti e !.$% %'($#'0% . Ocazio a"5 pot aparea greata si reactii c#ta ate )e 2iperse si$i"izare.% $37'(+': )aca me)icame t#"#i i se pastreaza )oze"e "a a)mi istrare reactiii"e a)4erse s# t rare si #soare.$= A a"gezice si a tipiretice.$% : : P('. D'( 7$% 3' $. &"ic#" se )izo"4a i 151 m" apa ca")a sa# ceai5 se amesteca $i e si se $ea ca"). G(0#$ 5$()$.

: tratame t#" simptomatic a" /e$rei C"-%($ -3 . @arst ici= # s# t pro$"eme speci/ice 4arstei 3arci a si a"aptarea= pro)#s#" poate /i a)mi istrat /emei"or gra4i)e si mame"or ce a"apteaza "a recoma )area me)ic#"#i &ro)#s#" # mo)i/ica capacitatea )e a co )#ce 4e2ic#"e. : P('. 41 A%'-% "-$( +#'.'%$)"& C")#( )$%' 100 )g C")#"! % ': paracetamo" 511 mg si e8cipie ti.: : : : : : c# a"coo" .': : )#reri #soare si me)ii c# )i/erite "oca"izari= ce/a"ee5 artra"gii5 "om$agii5 a"gii )e tare5 )isme oree. I-3 .% 0. I-%'($."a co s#m cro ic0 tratame t#" cro ic c# $ar$it#rice sa# primi)o a ii re)#ce e/ect#" )oze"e mari )e paracetamo" cresc e/ect#" a ticoag#"a te"or c#mari ice asocierea paracetamo"#"#i c# sa"ici"ati sa# a tii /"amatoare esteroi)ie e pe terme "# g si "a )oze mari creste risc#" )e e/ropatie5 ecroza papi"ara re a"a5 ca cer )e ri ic2i si 4ezica #ri ara pot sa apara 4a"ori /a"s scaz#te a"e test#"#i pe tr# g"icemie5 o /a"sa crestere a 4a"ori"or aci)#"#i #ric seric se imp# preca#tii i a/ecti# i 2epatice5 i c"#za ) 2epatita 4ira"a si i caz )e i s#/icie ta re a"a gra4a copii= # s:a# e4i)e tiat pro$"eme speci/ice pri4i ) a)mi istrarea "a copii5 #mai ca tre$#iesc respectate /orme"e /armace#tice si )oze"e recoma )ate. $&': : : : : : .$% : 2iperse si$i"itate "a paracetamo" sa# "a oricare )i e8cipie tii pro)#s#"#i : i s#/icie ta 2epatoce"#"ara : )e/icit )e g"#cozo:%:/os/at:)e2i)roge aza.$% %'($#'0% .P$($. G(0#$ 5$()$.$0% : : 3e imp#g preca#tii i caz )e a"coo"ism.$: A "gezice5 a tipiretice."%'($#'0% .

Copii: %1 mgJEg "a e4oie5 se poate repeta "a % ore. S0#($3"!$9: : simptome= greata5 4arsat#ri5 pa"oare5 tra spiratii5 )#reri a$)omi a"e si se pot agra4a pa a "a coma i /# ctie )e ca titatea )e me)icame t si reacti4itatea pacie t#"#i. : : 36 P$($.:12 a i . a i . : 3e 4a e4ita co s#m#" )e $a#t#ri a"coo"ice i c#rs#" tratame t#"#i Asocierea c# a tii /"amatoare esteroi)ie e se 4a /ace "a )oze a)aptate si se 4a e4ita a)mi istrarea pe terme "# g. Ma i/estari"e pot sa apara si "a 2:4 ore )e "a i gestia pro)#s#"#i si pot /i mai p#ter ice )#pa 24 )e ore.er#ptii c#ta ate5 pr#rit05 trom$ocitope ie5 agra #"ocitoza5 )ermatita5 2epatita5 co"ica re a"a5 i s#/icie ta re a"a5 pi#rie steri"e. : 5:.R'$.% $37'(+': : pot sa apara reactii a"ergice .'%$)"& – C")2 -$% 41 . : La )oze mari si tratame t pre"# git paracetamo"#" poate pro)#ce a/ectarea /# ctiei re a"e pa a "a i s#/icie ta re a"a cro ica. D"!' + )"3 3' $3) . : .24:!5 Eg0= K : 1 comprimat )e !:4 ori pe zi5 /ara a )epasi 2 gJzi : 12:15 a i . P$+%($(': A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9 A se pastra "a temperat#ri i tre 15:251+5 i am$a"a9#" origi a" : A # se "asa "a i )ema a copii"or. comprimate i 24 )e ore.!5:51Eg0= K :1K comprimat )e !:4 ori pe zi /ara a )epasi ! gJzi : 3e recoma )a i gestia pro)#s#"#i c# o ca titate s#/icie ta )e "ic2i).1*:24 Eg0= K comprimat )e !:4 ori pe zi5 /ara a )epasi 1 g J zi.+%($(': Adulti si copii peste 15 ani= 1:2 comprimate paracetamo"5 "a e4oie se poate repeta "a 4 ore5 /ara a )epasi .

$% : 2iperse si$i"itate "a paracetamo"5 ca/ei a5 co)ei e sa# e8cipie ti. +opii s#$ 12 a i. I s#/icie ta re a"a se4era.$% %'($#'0% .: a tico"i ergice"e si co"estirami a i tarzie a$sortia paracetamo"#"#i5 metoc"oprami)a si )omperi)o a o gra$esc. I s#/icie ta 2epatica se4era. P('. E/ect#" )epresor a" co)ei ei as#pra sistem#"#i er4os ce tra"5 poate /i pote tat )e a"coo"5 2ip otice5 a ti)epresi4e tricic"ice5 /e otiazi e.': tratame t#" simptomatic a" )#reri"or )e i te sitate mo)erata:se4era5 )#reri )e tare5 e4ra"gii5 migre e5 ce/a"ee5 )#reri re#matice )i sciatica sa# "#m$ago5 )isme oree. A i"i)e. I-%'($. +a/ei a pote teaza e/ect#" a timigre os a" ergotami ei. A"aptare. E/ect#" a a"getic a" co)ei ei este )imi #at i caz#" asocierii c# ago isti: a tago isti )e tip mor/i ic. ?# se 4or asocia" a"te preparate ce co ti paracetamo". 42 ."%'($#'0% . 'atorita ca/ei ei5 se 4a #ti"ize c# pr#)e ta "a pecie tii c# a/ecti# i car)io4asc#"are si gastrice.A&g"!"-' 5"(%' C")#( )$%' C")#"! % ': paracetamo" 511mg5 ca/ei a a 2i)ra 21. mg5 /os/at )e co)ei e 2emi2i)rat 21 mg si e8cipie ti.$: a"te a a"gezice si a tipiretice.$0% : )oze"e recoma )ate # tre$#iesc )epasite. Tratame t#" pre"# git c# )oze mari )e paracetamo" creste risc#" 2emoragic a" a ticoag#"a te"or c#mari ice. G(0#$ 5'()$. I-3 . C"-%($ -3 . $&'= 3e recoma )a pr#)e ta i caz#" a)mi istrarii paracetamo"#"#i "a pacie tii c# a/ecti# i 2epatice5 re a"e5 c# a"coo"ism cro ic5 "a cei i tratame t c# a"te me)icame te 2epatoto8ice sa# i )#ctoare e zimatice.. +o)ei a poate i tarsia a$sortia me8i"eti ei5 poate a tago ize e/ecte"e gastro: i testi a"e a"e metoc"oprami)ei si )omperi)o ei. 'atorita co)ei ei se 4a #ti"ize c# pr#)e ta "a pacie tii c# )eprimarea /# ctiei respiratorii sa# i co )itii )e 2ipo8ie5 prec#m si "a cei c# 2iperte si# e i tracra ia a. A%'-% "-$( +#'. Coa"a cro ica o$str#cti4e a cai"or respiratorii5 astm $ro sic5 i s#/icie ta respiratorie. &rim#" trimestr# )e sarci a.% 0. +o)ei a poate pro)#ce )epe )e ta )e tip mor/i ic i caz )e a)mi istrare # timp i )e"# gat si i )oze mai mari )ecat ce"e recoma )ate.

I trimestr#" II si III )e sarci a #mai "a recoma )area me)ic#"#i. Capacitatea de a conduce ve#icule sau de a folosi utila%e: se 4a e4ita a)mi istrarea "a persoa e"e ce co )#c 4e2ic#"e sa# /o"osesc #ti"a9e. I caz#ri gra4e se poate a9# ge "a co"aps car)io4asc#"ar5 coma si )eces.% $37'(+': 'atorate paracetamo"#"#i= rareori er#ptii c#ta ate a"ergice5 trom$ocitope ie5 a emie5 agra #"ocitoza5 a/ectare 2epatica sa# re a"a. ore si este ma i/esta 2:4 zi"e5 ca ) pot sa apara 2ipog"icemie5 aci)oza meta$o"ica5 aritmii5 pa creatita5 coag#"are i tra4asc#"ara )isemi ata. *u se administreaza copiilor sub 12 ani. Codeina= s#pra)oza9#" se asociaza c# )eprimarea ac#ta a ce tr#"#i respirator c# cia oza si $ra)ip ee5 som o"e ta5 ata8ie5 er#ptii #rticarie e5 4arsat#ri5 pr#rit5 rete tie )e #ri a5 rareori e)em p#"mo ar.+%($(': Adulti si adolescenti peste 12 ani= # comprimat "a e4oie5 )e !:4 ori pe zi5 "a i ter4a" )e mi im 4 ore. A/ectarea 2epatica poate )e4e i mai apare ta )#pa 12:4. I caz )e s#pra)oza9 pacie tii tre$#iesc #rge t i ter ati5 se recoma )a "a4a9 gastric "a prime"e 4 ore )e "a i gerarea me)icame t#"#i5 a)mi istrare ora"a sa# I@ )e ?:aceti"cistei a c# e/ect $e e/ic i prime"e 4. R'$. Este co trai )icate i ai tea asterii si i timp#" tra4a"i#"#i )i ca#za risc#"#i )e )eprimare respiratorie a o# asc#t#"#i.3porti4ii tre$#ie ate tio ati ca pro)#s#" poate i /#"e ta teste"e a ti)opi g. S0#($3"!$9: $aracetamol= i prime"e 24 )e ore simptome"e s#pra)oza9#"#i co sta# i pa"oare5 greata5 4arsat#ri5 a ore8ie si )#reri a$)omi a"e. Sarcina si alaptarea= )atorita co)ei ei este co trai )icat i prim#" trimestr# )e sarci a si pe perioa)a a"aptarii. a"a8o a0. Cafeina: ma i/estari"e i c"#) i som ie5 agitatie5 er4ozitate si pot e4o"#a catre )e"ir5 co 4#"sii si ta2icar)ie. C"-+'(7$(': A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9 A se pastra "a temperat#ri i tre 15:251+5 i am$a"a9#" origi a" : A # se "asa "a i )ema a copii"or. )e ore5 se 4a a)mi istra o8ige 5 a tago isti ai opioi)e"or . 'atorate co)ei ei= co stipatie5 greata5 4arsat#ri5 som o"e ta5 ametea"a5 $ro 2ospasm5 )epresie respiratorie5 rareori )epe )e ta. : : C$&)$-% 5"(%' 4! . D"!' + )"3 3' $3) . 'atorate ca/ei ei= pa"pitatii5 a 8ietate5 tremor.

= pr#)e ta i a)mi istrarea co comite ta c#= )eprima te a"e sistem#"#i er4os ce tra"5 a tico"i ergice si a ti)iareice5 a ticoag#"a te5 me)icame te i )#ctoare e zDmatic si $a#t#ri a"coo"ice5 /e itoi a5 aci) 4a"proic."%'($#'0% . P('.$% %'($#'0% . $&'= preca#tii "a persoa e"e i 4arsta.)atorita preze tei /e o$ar$ita"#"#i05 i perioa)a )e sarci a si a"aptare si "a copii s#$ 15 a i. 'e aseme ea sporti4ii tre$#iesc ate tio ati ca teste"e a ti)opi g pot /i i /"#e tate poziti4L I-%'($.% 0. 'eoarece pro)#s#" co ti e co)ei e si /e o$ar$ita"5 i timp#" tratame t#"#i # se recoma )a i gestia )e $a#t#ri a"coo"ice.$: a a"gezice si a tipiretice5 a i"i)e i com$i atii.$% : # tre$#ie a)mi istrat "a pacie tii c# 2iperse si$i"itate "a oricare )i tre compo e tii pro)#s#"#i5 i s#/icie ta 2epatoce"#"ara5 i s#/icie ta re a"a se4ara5 #"cer gastro:)#o)e a" acti4e5 2emoragie )igesti4e5 astm $ro sic si i s#/icie ta respiratorie .C")#( )$%' C")#"! % ': paracetamo" 411 mg5 /e o$ar$ita" 51mg5 ca/ei a a 2i)ra 25 mg5 /os/at )e co)ei e 2emi2i)rat 21mg si e8cipie ti.% $37'(+': : rar er#ptii c#ta ate c# eritem sa# #rticarie5 care ecesita i trer#perea tratame t#"#i : co stipatie5 greata5 som o"e ta5 4erti95 reactii a"ergice c#ta ate5 $ro 2ospasm5 )eprimare respiratorie5 som o"e ta )i#r a "a i cep#t#" tratame t#"#i5 trezire )i/ici"a5 t#"$#rari )e coor)o are si ec2i"i$r#5 mai a"es "a 4arst ici5 rareori 4erti9 44 . Capacitatea de a cionduce autove#icule sau utila%e: poate i /"#e ta egati4 capacitatea )e a co )#ce 4e2ic#"e si #ti"a9e.$0% : pr#)e ta "a pacie tii c#= co"ecistectomie5 t#se pro)#cti4e5 )e$i"itate /izica5 "ezi# i cra ie e5 2iperte si# e cra ia a5 a$)ome ac#t5 2ipotiroi)ism5 2ipertro/ie )e prostate sa# strict#re #retra"e. A%'-% "-$( +#'. R'$. G(0#$ 5$()$. Sarcina si alaptarea: )aca s# teti i sarci ata sa# a"aptati5 a)resati:4a me)ic#"#i.)atorita preze tei co)ei ei05 por/irie . I-3 .': tratame t#" simptomatica" )#reri"or )e i te sitate me)ie sa# se4era c# )i/erite "oca"izari= ce/a"ee5 migre e5 e4ra"gii5 mia"gii5 artra"gii5 a"gii )e tare sa# i s/era ORL5 )isme oree. C"-%($ -3 .

!nsuficienta renala: se recoma )a )oze mai mici )acat ce"e #z#a"e "a a)#"ti. Adultii si copii peste 15 ani: # comprimat a)mi istrat ora"5 "a e4oie. Varstnici: i itia" se a)mi istreaza 9#matate )i )oza recoma )ata a)#"ti"or5 cresca ) #mai i /# ctie )e to"era ta sa# ecesitati. P$+%($(': A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9. A # se "asa "a i )ema a copii"or. D"!' + )"3 3' $3) . S0#($3"!$9: i caz#" i gerarii # or )oze mai mari )ecat ce"e recoma )ate a)resati:4a ime)iat me)ic#"#i sa# preze tati:4a ime)iat "a spita". A se pastra "a temperat#re i tre 15:251+5 i am$a"a9#" origi a".c# ce/a"ee5 artra"gii5 "a )oze mari pot sa apara= e"i iste5 pa"pitatii si )iscom/ort epigastric. 'aca este e4oie se poate repeta "a 4:% ore5 /ara a )epasi 4 comprimate pe zi.+%($('= pro)#s#" se a)mi istreaza #mai a)#"ti"or si copii"or peste 15 a i. : Tratame t#" pre"# git c# )oze mari poate )etermi a a/ectarea re a"a si )epe )e ta )e co)ei e si /e o$ar$ita". : I mo) e8ceptio a" pot sca)ea #mar#" )e trom$ocite. 45 .

$: a a"gezice si a tipiretice5 a i"i)e. C"-%($ -3 .0: : ago isti:a tago isti mor/i ici : )eprima te a"e sistem#"#i er4os ce tra"= creste risc#" )eprimarii sistem#"#i er4os ce tra" si a ce tri"or respiratori. $&': : se recoma )a pr#)e ta "a pacie tii c# i s#/icie ta re a"a se4era5 "a 4arst ici sa# )e$i"itate5 i caz )e tra#matisme cra ie e5 2iperte si# e i tracra ia a5 a$)ome ac#t5 2ipotiroi)ism5 2ipertro/ie )e prostate.P C")#( )$%' C")#"! % '= paracetamo" 411 mg5 ca/ei a a 2i)ra 2! mg5 /os/at )e co)ei e 2emi2i)rat 15 mg si e8cipie ti.$0% : : a)mi istrarea i )e"# gata )e co)ei e i )oze mari poate )#ce "a o stare )e )epe )e ta )e tip mor/i ic : sporti4ii tre$#iesc ate tio ati ca poate poziti4a teste"e a ti)opi g I-%'($."%'($#'0% .$% : 2iperse si$i"itate "a paracetamo"5 co)ei e5 ca/ei a sa# e8cipie ti. 4% .% 0. : a ticoag#"a te= creste risc#" 2emoragic : me)icame te i )#ctoare e zimatic si $a#t#ri a"coo"ice : pri co ti #t#" sa# i paracetamo"5 poate mo)i/ica rez#"tate"e )ozarii aci)#"#i #ric si a g"icemiei.$% %'($#'0% . : I s#/icie ta 2epatoce"#"ara5 i s#/icie ta respiratorie5 2ipersecretie tra2eo: $ro sica5 criza )e astm $ro sic5 i ter4e tii c2ir#rgica"e rece te pe cai"e $i"iare5 copii c# 4arsta s#$ 15 a i. A%'-% "-$( +#'.C"3$) . I-3 .': : tratame t#" simptomatic a" )#reri"or )e i te sitate me)ie sa# se4era c# )i/erite "oca"izari= ce/a"ee5 migre e5 e4ra"gii5 mia"gii5 artra"gii5 a"gii )e tare sa# ORL5 )isme oree. : P('.. : Tratame t#" simptomatic a" stari"or /e$ri"e5 )#reri"or )e gat si t#sei )i racea"a si gripa. G(0#$ 5$()$.

151mgJEg corp "a copii0 pot pro4oca cito"iza 2epatica ce posate e4o"#a catre ecroza ire4ersi$i"a c# i s#/icie ta 2epatoce"#"ara5 aci)oza meta$o"ica5 e ce/a"opatie5 coma. ?# tre$#ie #ti"izat i )oze mari sa# timp i )e"# gat. A # se "asa "a i )ema a copii"or.Sarcina si alaptarea= )i ca#za co)ei ei # se a)mi istreaza i timp#" sarci ii si a"aptarii : Capacitatea de a conduce ve#icule si de a folosi utila%e= )atorita se)arii si sca)erii reacti4itatii re/"e8e5 Codamin $ poate i /"#e ta egati4e capacitatea )e a co )#ce 4e2ic#"e sa# #ti"a9e.rar0. 'oze mai mari )e 11g paracetamo" . ?: aceti"cistei a5 a ti)ot speci/ic5 a)mi istrata i prime"e 12 ore are e/ecte $e e/ice.ca/ei a poate )etermi a agitatie5 i som ie si pa"pitatii : i caz#" tratame t#"#i i )e"# gat e8ista risc )e )epe )e ta si )e si )rom )e a$sti e ta "a i trer#perea $r#sca a me)icatiei. R'$. 3e pot co stata cresterea tra sami aze"or 2epatice5 "actat:)e2i)roge azei5 $i"ir#$i ei si sca)erea timp#"#i )e protrom$i a "a 12:4. A se pastra "a temperat#re i tre 15:251+5 i am$a"a9#" origi a". +omprimate"e tre$#ie a)mi istrate c# # pa2ar )e apa sa# a"te "ic2i)e. S0#($3"!$9: Simptomele supradoza%ului cu codeina: )eprimare ac#ta a ce tri"or respiratori= som o"e ta5 apatie sa# c2iar coma5 mioza5 co 4#"sii5 4arsat#ri5 pr#rit5 rete tie )e #ri a5 e)em p#"mo ar . .+%($(': 'oza recoma )ata este )e # comprimat "a e4oie5 )aca este ecesar 5 )oza se poate repeta "a i ter4a"e )e 4 ore.% $37'(+': pr#rit5 eritem sa# #rticarie5 som o"e ta5 4erti95 greata5 4arsat#ri5 )eprimare respiratorie5 co stipatie si )#reri a$)omi a"e. Tratame t#" recoma )at co sta i "a4a9 gastric si a)mi istrare )e p#rgati4e. 4* . P$+%($(': A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9. Tratamentul into)icatiei acute cu paracetamol La4a9#" gastric este #ti"5 se poate a)mi istra car$i e acti4ate sa# co"estirami a. Simptomele supradoza%ului cu paracetamol= greata5 4arsta#ri5 tra spiratii5 a ore8ie5 pa"oare5 )#reri a$)omi a"e care apar i prime"e 24 )e ore )e "a a)mi istrare. ore )e "a i gestie. : D"!' + )"3 3' $3) . Simptomele supradoza%ului u cafeina: ta2icar)ie5 e8trasisto"e5 pa"pitatii5 tremor. ?# tre$#ie a)mi istrat "a copii c# 4arsta s#$ 15 a i. 'oza ma8ima zi" ica este )e ! g )e paracetamo".

G(0#$ 5$()$."%'($#'0% .$% : : : : : : 2iperse si$i"itate "a paracetamo" sa# "a oricare )i tre compo e tii pro)#s#"#i copii s#$ % a i i s#/icie ta 2epatica sa# re a"a gra4a5 2iperte si# e 2ipertiroi)ism5 )ia$et5 $o"i car)iace a)mi istrarea "a pacie tii c# tratame t c# a ti)epresi4e tricic"ice5 $eta$"oca te5 i 2i$itori )e mo oami o8i)aza IMAO # se recoma )a asocierea c# a"te me)icame te /o"osite pe tr# racea"a sa# ca )eco gesti4e sai c# a"te pro)#se care co ti paracetamo". P('.$0% : : I-%'($.% 0. C"-%($ -3 . . A%'-% "-$( +#'.$: A a"gezice si a tipiretice5 paracetamo"5 com$i atii5 e8c"#si4e psi2o"eptice.C"&3('> C")#( )$%' ? V %$) -$ C C")#"! % ': 1comprimat co ti e= 511mg paracetamo"5 25 mg co/ei a5 5mg c"or2i)rat )e /e i"e/ri a5 21mg terpi 2i)rat5 !1mg aci) ascor$ic si e8cipie ti.: : e/ect#" coag#"a t a" c#mari ice"or poate /i cresc#t i timp#" a)mi istrarii timp i )e"# gat si i )oze mari )e paracetamo"5 c# risc 2emoragic : metoc"opremi)a si )omperi)o a gra$esc a$sortia paracetamo"#"#i : asocierea /e i"e/ri ei c# IMAO creste risc#" acci)e te"or 2iperte si4e5 asocierea acestor me)icame te /ii ) co trai )icata. I )icatii terape#tice= : racea"a com# a5 gripa5 stari /e$ri"e5 i c"#si4e ce/a"ee5 g#t#rai5 )#reri i gat5 si #zita5 mia"gii : se o$ti e ate #area sa# stregerea simptome"or pe )#rata "imitata5 pa"iati4. $&': : este ecesara pr#)e ta "a 4arst ici si 2iperte si4i5 /e i"e/ri a poate creste te si# ea arteria"a : risc#" 2epatoto8icitatii paracetamo"#"#i este mai mare i caz )e a/ectare 2epatica pre:e8iste ta 4.

12 ani= )oza #z#a"a este )e 1 comprimat )e !:4 ori pe zi5 /ara a )epasi 4 comprimate pe zi. R'$. $entru copiii sub .+%($(': Adulti +inclusiv varstnici. S0#($3"!$9: 3#pra)oza9#" c# paracetamo" poate pro4oca i s#/icie ta 2epatica. 3e recoma )a i stit#irea # #i tratame t )e s#sti ere a /# ctii"or 4ita"e.% $37'(+': : e/ecte"e a)4erse a"e paracetamo"#"#i s# t rare5 pot aparea er#ptii c#ta ate a"ergice5 e8ceptio a" trom$ocitope ie : /e i"e/ri a5 ca si a"te ami e simpatomimetice5 poate )etermi a cresterea te si# ii arteria"e5 ce/a"ee5 amete"i5 pa"pitatii5 i som ie. si copii peste 12 ani= )oza #z#a"a este )e 1:2 comprimate a)mi istrate )e !:4 ori pe zi5 /ara a )epasi . 3#pra)ozarea /e i"e/ri ei poate pro)#ce irita$i"itate5 ce/a"ee5 cresterea te si# ii arteria"e5 posi$i" $ra)icar)ie re/"e8a5 greata si 4oma. &acie tii tre$#ie spita"izati pe tr# o s#pra4eg2ere me)ica"a ate ta. Copii intre -. I caz#ri"e gra4e5 a/ectarea 2epatica poate e4o"#a spre e ce/a"opatie5 co"aps car)io4asc#"ar5 coma si moarte. 'oze"e mai mari )e 11 g o )ata5 pro4oaca /e ome e 2epatoto8ice se4ere= 2ipog"icemie5 aci)oza meta$o"ica5 aritmii5 coag#"are i tra4asc#"ara )isemi ata. 3e recoma )a "a4a9 gastric5 a)mi istrarea ora"a )e metio i a sa# i tro)#cere I@ )e ?: aceti"cistei a5 actio a ) i prime"e 4.ani se 4or a)mi istra /orme /armace#tice a)ec4ate acestei categorii )e pacie ti. P$+%($(': A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9. 'ate"e p#$"icate )ispo i$i"e # co trai )ica a"aptarea. A # se "asa "a i )ema a copii"or. Sarcina si alaptarea= a)mi istrarea pro)#s#"#i "a /emei"e gra4i)e este posi$i"a #mai )aca se co si)era ese tia"a )e catre me)ic. comprimate pe zi.Copii: pe tr# copiii s#$ % a i se 4or a)mi istra /orme /armace#tice a)ce4ate acestei 4arste. Capacitatea de a conduce ve#icule sau de a folosi utila%e= pro)#s#" eco ti a ) s#$sta te acti4e care sa ai$a proprietati se)ati4e # i /"#e teaza capacitatea )e a co )#ce 4e2ic#"e sa# #ti"a9e. 4- . +omprimate"e se a)mi istreaza ora". )e ore ca a ti)ot pri e#tra"izarea paracetamo"#"#i respo sa$i" )e 2epatoto8icitate. D"!' + )"3 3' $3) . 3e recoma )a i gri9ire me)ica"a a)ec4ata. A se pastra "a temperat#re i tre 15:251+5 i am$a"a9#" origi a".

$% = : a"ergie c# osc#ta "a # #" )i tre compo e te : a/ecti# i 2epatice se4ere : g"a#coma . 51 . I-3 . P('.F'(7'> #'-%(0 $30&% P& . Conducerea de ve#icule sau utila%e: persoa e"e care so/eaza sa# opereaza c# #ti"a9e5 pot a4ea stari )e som o"e ta si c2iar atipi at# ci ca ) ia# tratame t.0&'%' #'-%(0 +"&0% ' "($&$ C")#"! % '= ma"eat )e /e irami 25 mg5 paracetamo" 511 mg5 4itami a + 211 mg si e8cipie ti. Sarcina si alaptarea= i /ormati )octor#" sa# /armacist#" )aca s# teti i sarci ata. ?# sa recoma )a co s#m#" )e $a#t#ri a"coo"ice sa# )e se)ati4e i timp#" tratame t#"#i.: tre$#ie i /ormat me)ica" sa# /armacist#" )espre me)icame te"e pe care "e mai "#ati.$= @itami e B a a"gezice B a tipiretice : A ti2istami ice H1.'= tratame t#" pe terme sc#rt a" race"ii5 ri ite"or a"ergice5 ri i/ari gite5 stari gripa"e "a a)#"ti si "a copii peste 15 a i.$0% : : # )epasiti )oze"e i )icate si co s#"tati )octor#" )aca s:a i tamp"at acci)e ta" acest "#cr# : # com$i ati Fer4e8 c# a"te me)icame te . C"-%($ -3 . $&': acest me)icame t co ti e s#croza si i co seci ta # tre$#ie /o"osit "a pacie tii c# i to"era ta "a /r#ctoza5 g"#coza si si )rom )e ma"as$sortie a" ga"actozei. i specia" se)ati4e0 /ara ca i ai te sa co s#"tati )octor#" : # /o"ositi me)icame t#" )aca s#/eriti )e $o"i re a"e /ara a4iz#" me)ic#"#i : i /ormati me)ica" )aca starea )e ra# co ti #a si )#pa 5 zi"e )e tratame t : # "asati me)icame t#" "a i )ema a copii"or I-%'($.t#"$#rari a"e presi# ii i traoc#"are0 : copii c# 4arsta s#$ 15 a i : )is/# ctii #ri are ca#zate )e a/ecti# i a"e prostatei sa# a"te t#"$#rari."-%'($#'0% . A%'-% "-$( +#'.% 0.$% %'($#'0% . G(0#$ 5$()$.

Acest "ic2i) ca") 4a /a4oriza )i#reza5 tra spiratia5 care a9#ta "a e"imi area to8i e"or )i orga ism. : rare caz#ri )e trom$ocitope ie . 3e a)mi istreaza "a ce" p#ti 4 ore # #" )#pa ce"a"a"t5 i caz )e i s#/icie ta re a"a se 4a respecta # i ter4a" )e .% $37'(+': : som o"e ta5 #scaci# ea g#rii5 t#"$#rari #ri are5 t#"$#rari )e acomo)are . A # se "asa "a i )ema a copii"or. I tratame t#" stari"or gripa"e5 este mai $i e sa "#ati /er4e8 )izo"4at i apa ca")a5 seara5 ca ) apar prime"e simptome )e g#t#rai. D"!' + )"3 3' $3) . ?# /o"ositi me)icame t#" timp i )e"# gat /ara a4iz#" )octor#"#i5 mai a"es )aca t#"$#rari"e co ti #a )#pa 5 zi"e.R'$. &"ic#"ete"e tre$#ie "#ate c# o ca titate s#/icie ta )e apa ca")a sa# rece. A se pastra "a temperat#re i tre 15:251+5 i am$a"a9#" origi a".+%($(': Adultii si copii cu varsta peste 15 ani= 1:2 p"ic#"ete )e ! ori i 24 ore.saca)erea s#$ i4e" orma" a" # or e"eme te sa g#i e:p"ac2ete5 care a# ro" i proces#" )e coag#"are a sa ge"#i0 : i caz#ri mai rare pr#rit siJsa# reactii a"ergice5 roseate pie"ii5 #rticarie5 ca ) tre$#ie oprit tratame t#" si a # tat )octor#".4e)erea "a )ista ta05 co /#zie5 agitatie "a pacie tii 4arst ici. ore. S0#($3"!$9: I /ormati ime)iat )octor#" sa# /armacist#" )aca s:a pro)#s o s#pra)ozare acci)e ta"a. P$+%($(': A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9. 51 .

G(0#$ 5$()$."%'($#'0% .)atorita preze tei ca/ei ei0. I-3 .': i tratame t#" simptomatic a" )#reri"or )e i te sitate #soara B mo)erata= migre e5 )#reri )e tare B i c"#si4e ce"e apar#te )#pa e/ect#area # or proce)#ri stomato"ogiceJe8tractii )e tare5 e4ra"gii5 artra"gii B i c"#si4 ce"e )e osteoartrita5 mia"gii5 )isme oree5 )#reri /ari gie e5 )#rere post4acci a"a5 a" stari"or gripa"e si a" ce"or /e$ri"e. P('.$0% = : # se recoma )a /o"osirea pe terme "# g a paracetamo"#"#i /ara a4iz#" me)ic#"#i : se recoma )a co s#"t me)ica" )aca simptome"e persista : se recoma )a pr#)e ta i caz )e a"coo"ism cro ic5 )e/icit )e g"#cozo:%:/os/at )e2i)roge aza si a/ecti# i 2epatice5 i caz )e i s#/icie ta re a"a gra4a : pr#)e ta i caz#" e8iste tei #rmatoare"or a/ecti# i= a$)ome ac#t c2ir#rgica"5 a gi a pectora"a5 2ipertro/ie )e prostate sa# strict#re #retra"e. : ?# se 4or asocia" a"te pro)#se ce co ti paracetamo" : 'oze"e recoma )ate # tre$#ie )epasite : &ro)#s#" # se a)mi istreaza seara5 co ti e ca/ei a si )a i som ie : +o ti e # pro)#s ce poate i )#ce poziti4area teste"or a ti)opi g : +o s#m#" )e a"coo" eti"ic i timp#" tratame t#"#i /a4orizeaza 2epatoto8icitatea paracetamo"#"#i si /rec4e ta e/ecte"or a)4erse )igesti4e : I tre$ati me)ica" sa# /armacist#" i ai te )e a:" #ti"iza i timp#" sarci ii si i timp#" a"aptarii : ?# a/ecteaza c8apacitatea )e a co )#ce 4e2ic#"e sa# #ti"a9e 52 .$% : # #ti"izati &a a)o" e8tra= : )aca s# teti a""ergic "a paracetamo" sa# "a oricare )i tre e8cipie ti : )aca s#/eriti )e i s#/icie ta 2epatoce"#"ara : )aca s#/eriti )e 2ipere8cita$i"itate er4oasa5 i som ie5 #"cer gastro B )#o)e a"5 aritmii . C"-%($ -3 .$% %'($#'0% .$: a a"gezice si a tipiretice5 a i"i)e i com$i atii.P$-$3"& '>%($ C")#( )$%' 5 &)$%' C")#"! % ': 511mg paracetamo"5 %5mg ca/ei a si e8cipie ti.

15 ani +&1.% 0. : paracetamo"#" pote teaza e/ect#" 2ipog"icemia t a" a ti)ia$etice"or ora"e : cipro/"o8aci a si or/"o8aci a cresc sem i/icati4 co ce tratia p"asmatica a ca/ei ei. 'oza ma8ima "a a)#"ti este )e 4111mg pe zi )e paracetamo"5 iar i ter4a"#" )i tre prize este )e mi im#m 4 ore. : D"!' + )"3 3' $3) . Adulti= 1:2 comprimate "a e4oie5 )e ma8im#m 4 ori pe zi. R'$./e o$ar$ita"5 /e itoi a5 car$amazepi a5ri/ampici a05/a4orizeza 2epatoto8icitatea paracetamo"#"#i : a tico"i ergice"e si co"estirami a i tarzie a$sortia paracetamo"#"#i5 metoc"oprami)a si )omperi)o #" o gra$esc : tratame t#" pre"# git c# )oze mari )e paracetamo" creste risc#" 2emoragic a" a ticoag#"a te"or c#mari ice : paracetamo"#" poate i /"#e ta 4a"ori"e #ricemiei : paracetamo"#" pote teaza e/ect#" #"ceroge a" g"ococorticoizi"or5 creste risc#" e/roto8ic si 2emoragic a" a tii /"amatoare"or esteroi)ie e. 5! .% $37'(+': Rareori pot sa apara reactii a"ergice5 care o$"ige "a i trer#perea tratame t#"#i5 e8citatie er4oasa5 pa"pitatii5 i som ie.: asocierea c# me)icame te i )#ctoare e zimatic . ore Copii= %1mg )oza ma8ima paracetamo"JEg corp si zi. I caz )e i s#/icie ta re a"a se4era5 i ter4a"#" )i tre prize este )e mi im . S0#($3"!$(': )aca ati #ti"izat $anadol e)tra mai m#"t )ecat tre$#ie5 a # tati ime)iat me)ic#" sa# /armacist#".5/ 0g. P$+%($(': A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9. A # se "asa "a i )ema a copii"or.+%($(': &ro)#s#" este )esti at a)mi istraii "a a)#"ti si copii peste 12 a i. E8ceptio a" s: a raportat trom$ocitope ie. $anadol e)tra # se 4a )mi istra copii"or mai m#"t )e ! zi"e /ara recoma )area me)ic#"#i.: 1 comprimat /i"mat o )at5 "a e4oie5 se poate repeta "a 4 ore5 ma8im )e 4 ori pe zi.I-%'($. Copii cu varsta intre 12. A se pastra "a temperat#re i tre 15:251+5 i am$a"a9#" origi a".

A # se "asa "a i )ema a copii"or.$% : 2iperse si$i"itate "a propi/e azo a5 "a a"te pirazo"o e sa# "a paracetamo". A se pastra "a temperat#re i tre 15:251+5 i am$a"a9#" origi a".S$( 3"C")#( )$%' C")#"! % ': paracetamo" 251mg5 propi/e azo a 151mg si ca/ei a 51mg5 e8cipie ti.$: a a"gezice si a tipiretice.': ame"ioreaza )#rerea si sca)e /e$ra. 54 . : # se #ti"izeaza i caz#" # or a/ecti# i 2epatices a# re a"e gra4e5 sa# o /orma )e a emie moste ita : # se #ti"izeaza "a copiii s#$ 12 a i P('. : ?# se asociaza c# co s#m#" )e eta o" 3e #ti"izeza c# preca#tie si #mai "a recoma )area me)ic#"#i )aca s# teti gra4i)a sa# a"aptati R'$. G(0#$ 5$()$."%'($#'0% .$% %'($#'0% . : )aca #ti"izati /ara i trer#pere me)icame t#" o perioa)a i )e"# gata pe tr# )#reri"e )e cap5 $oa"a sa poate cro iciza : pot aparea "ezi# i re a"e si c2iar i s#/icie ta re a"a "a o #ti"izare pe o perioa)a i )e"# gata : )aca /e$ra sa# )#rerea )#reaza mai m#"t )e o saptama a5 a)resati:4a me)ic#"#i : # /o"ositi Saridon )ecat "a recoma )area me)ic#"#i5 )aca s#/eriti )e astm $ro sic5 ri ita sa# #rticarie cro ica5 sa# 2iperse si$i"itate "a a"te a "gezice sa# a tire#matice. I-3 .% $37'(+': : rar er#ptii c#ta ate5 #rticarie5 t#"$#rari respiratorii sa# circ#"atorii 'oze si mo) )e a)mi istrare= &e tr# a)#"ti )oza zi" ica este )e 1:2 comprimate 5 pe tr# a)o"esce ti )e 12:1% a i este )e 1 comprimat5 )e ma8im ! ori pe zi c# m#"t "ic2i).$0% = # #ti"izati Saridon o perioa)a mai "# ga5 )ecat )aca 4:a /ost recoma )at )e me)ic. : P$+%($(': A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9. C"-%($ -3 . Este /o"osit i tratame t#" )#rerii )e cap5 )#rerii )e )i ti5 )#reri me str#a"e5 )#reri re#matice5 )#reri apar#te i #rma i ter4e tii"or c2ir#rgica"e si a" )#rerii si /e$rei )i racea"a si gripa.

. ?# )epasiti )oze"e recoma )ate5 se poate pro)#ce a/ectare 2epaticaL P$+%($(': A # se #ti"iza )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9. G(0#$ 5$()$.': ca"marea )#reri"or re#matice5 )e sciatica si "#m$ago.+%($(': A)#"ti si copii mai mari )e 12 a i= 2 comprimate )e 4 ori pe zi )aca este ecesar. D"!' + )"3 3' $3) . ?# se recoma )a co s#m#" e8cesi4 )e ceai si ca/ea5 pro)#c irita$i"itate si te si# e.S"&#$3' -' C")#( )$%' C")#"! % ': &aracetamo" 511mg5 +o)ei a /os/at . comprimate0 i 24 )e ore.$% %'($#'0% .$: a a"gezice si a tipiretice. 55 . P('.% $37'(+': er#ptii c#ta ate )i ca#za paracetamo"#"#i5 co)ei a )a co stipatie5 greata5 amete"i5 )ar apar rar aceste e/ecte. C"-%($ -3 .$0% : +o s#"tati me)ic#" i ai te )e a)mi istrare )aca= : s#/eriti )e a/ecti# i re a"e sa# 2epatice gra4e : s# teti i sarci ata : s# teti i tratame t pe tr# )epresie sa# pro$"eme respiratorii : )aca #rmati # tratame t pe tr# greata5 4oma5 2iperco"estero"emie : pro)#s#" )a som o"e ta # co )#ceti 4e2ic#"e sa# /o"ositi #ti"a9e R'$. ?# se a)mi istreaza copii"or mai mici )e 12 a i."%'($#'0% . mg si co/ei a !1mg si e8cipie ti. ?# se a)mi istreaza mai )es )e 4 ore i ter4a" si # se )epasesc 4 )oze .$% : # se /o"oseste a"at#ri )e a"te me)icame te ce co ti paracetamo"5 i caz#" i care s#/eriti )e astm $ro sic sa# 2iperse si$i"itate "a paracetamo". A se pastra "a temperat#re i tre 15:251+5 i am$a"a9#" origi a". A # se "asa "a i )ema a copii"or. 'e aseme ea se recoma )a pe tr# )#reri )e cap5 migre e5 )isme oree5 )#reri pro4ocate )e i ti )eri5 e torse5 )#reri )e tare5 e4ra"gii5 si #zita5 )#reri )e gat si re)#cerea /e$rei5 pe tr# tratarea simptome"or )e racea"a si gripa. I-3 .

' + $-% # ('% . F&0# (% -0) @ATADOLON C$#+0&' 100)g ..+%($(': Adulti= 1:2 comprimate )e 2:! ori pe zi Copii= )e "a ! "a * a i K comprimat )e 2:! ori pe zi 'e "a . P('#$($%' .A&%' $-$&g'! .4mg5 ete zami)a 211mg5 g#ara i a 41mg5 aci) aceti"sa"ici"ic 111mg5 e8cipie ti 411mg.8& C")#( )$%' C")#"! % ': $e""a)o a 1.$% : +e"e a"e aspiri ei= #"cer gastro:)#o)e a"5 2iperse si$i"itate "a sa"ici"ati5 ma"a)ii 2emoragice co stit#tio a"e sa# )o$a )ite5 risc 2emoragic.2. "a 15 a i B 1 comprimat )e 2:! ori pe zi.4mg5 ge"semi#m 1. P('. D"!' + )"3 3' $3) . I-3 .")'"#$%' C'#. C"-%($ -3 .eti"sa"ici"ami)a0= s# t i e8iste te "a )oze"e terape#tice5 c2iar mari5 c# e8ceptia ce"or com# e sa"ici"ati"or B #"cer gastro:)#o)e a" sa# 2iperse si$i"itate "a sa"ici"ati.4mg5 #8 4omica 1.$0% : sporti4i B posi$i"a poziti4area teste"or a ti:)opi g. a"e ete zami)ei .$% : ce/a"ee5 migre e5 e4ra"gie5 )#reri )e tare5 )#reri re#matisma"e5 sciatica5 stari /e$ri"e5 )isme oree.4mg5 iris 4ersico"or 1.4mg5 spige"ia 1. 5% .'.

&ot aparea a"ergii5 c# )i/erite ma i/estari si )e )i/erite i te sitati5 care pot )#ce # eori "a agra #"ocitoza sa# soc a a/i"actic5 caz#ri i care pacie t#" tre$#ie )#s #rge t "a spita" # )e i se 4a /ace "a4a9 gastric5 i se 4a a)mi istra car$# e acti4at5 i se 4a /ace 2emo)ia"iza5 2emo/i"trare5 2emoper/#zie sa# /i"trare p"asmatica. Este /oarte importa t sa o$ser4am i teracti# i"e c# a"te me)icame te5 care:si pot pier)e )i e/ect5 sa# e/ect#" este pote tat i preze ta # #i a a"gezic :a tipiretic. 'e aseme ea5 tre$#ie sa reti em ca ma9oritatea me)icame te"or a a"gezice : a tipiretice /ac parte )i gr#pa OT+:#ri"or5 si asiste t#" )e /armacie are )atoria )e a i /orma pacie t#" corect as#pra mo)#"#i )e a)mi istrare5 as#pra preca#tii"or ce tre$#ie a4#te i 4e)ere5 a i teracti# i"or c# a"te me)icame te sa# as#pra reactii"or a)4erse ce pot aparea. 'e aceea5 ori )e cate ori "#am # a a"gezic B a tipiretic tre$#ie sa st#)iem c# ate tie prospect#".CONCLUZII L#crarea )e /ata a$or)eaza o tema )e mare i teres5 )ata /ii ) /rec4e ta cresc#ta a )#rerii si /e$rei i ra )#" pop#"atiei. 'e aseme ea se 4a acor)a o )eose$ita ate tie co ser4arii me)icame te"or. 'e aceea5 $o" a4#" tre$#ie i tre$at )e ce a/ecti# i mai s#/era i ai te )e a i se e"i$era # a a"gezic B a tipiretic. '#rerea si /e$ra5 c#pri ) persoa e )e toate 4arste"e5 )i )i/erite me)ii socia"e. 5* . Farmacoterapia a a"gezica si a tipiretica pres#p# e c# oasterea t#t#ror me)icame te"or )e care )isp# em si aceasta este posi$i"a #mai pri c# oasterea mo)#"#i )e acti# e a me)icame te"or a a"gezice:a tipiretice si a 4a"orii rea"e a /iecar#ia5 a a)mi istrarii i )oze"e ce"e mai potri4ite5 "a ore"e ce"e mai i )icate si /aca ) asocieri care sa pre4i a aparitia comp"icatii"or5 a co trai )icatii"or si a reactii"or a)4erse. 3e 4or /eri )e acces#" copii"or. ( eori comp"icatii"e pot /i gra4e5 c2iar /ata"e. I co c"#zie5 gr#pa me)icame te"or a a"gezice:a tipiretice este /oarte importa ta5 mai a"es )i p# ct )e 4e)ere a" e/ecte"or $e e/ice ce "e are s#pra orga ism#"#i #ma 5 )ar e"e tre$#iesc a)mi istrate c# gri9a5 #mai i caz#ri ca ) este eaparata e4oie si #mai )aca s# tem sig#ri ca reactii"e a)4erse # 4or aparea. '#pa c#m pre4e)e FR M5 acestea se 4or pastra i recipie te $i e i c2ise5 /erite )e #mezea"a5 ca")#ra si "#mi a.VI. ?# se 4or co s#ma )#pa )ata )e e8pirare i scrisa pe am$a"a9.

VII. FARMACOPEEA ROMANA EDITIA A – X.V 19AB–C*IMIE FARMACEUTICA . AGENDA MEDICALA 200A 2. . BIBLIOGRAFIE 1. I– C*IMIE FARMACEUTICA 5. ARIESAN. VALERIAN POSTOLAC*E AMBULATORIU 19B9 – MEDICINA DE %. ZOTTA. MEMO-MED 200A 5.A /..